Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

ÛÙÔ

ÛÙË

800-11-35000

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

¢EYTEPA 21 ¢EKEMBPIOY 2009 ñ AP. ºY§§OY 650

internet

www.e-thessalia.gr

™E§I¢E™ 40 ñ Tπª∏ ºÀ§§√À ú 1

ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ó›ÎË ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ì 4-0 ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ◆ ÛÂÏ. 14, 15

43¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô √π∫√¡√ªπ∞

ªÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ªÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Â¤ÎÚÈÓ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ı¿ÚÚÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¯Ú¤ˆÛ ·ÙÔÏÌ›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ∫∫∂, §∞√™ Î·È ™À¡. ◆ ÛÂÏ. 26

¢Â‡ÙÂÚÔ ı‡Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙÔ μfiÏÔ; ÀÔÙÔÓÈ΋ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

◆ ÛÂÏ. 7, 40

Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ŒÓ·˜ 43¯ÚÔÓÔ˜ ¤ı·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ 9.40 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó, ·fi ·Ó·ÎÔ‹. √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ì ‚ÚÔÁ¯ÔÓ¢ÌÔÓ›·, ÂÓÒ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ›¯Â ÂȉÂÈÓˆı›. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó Â›¯ÚÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛÙ¿ÏË ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ Ó¤· ÁÚ›Ë. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÓÂÎÚÔ„›·˜ Î·È Ù˘ ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 56 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 90. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. ◆ ÛÂÏ. 6

∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ÎÚ›ÛÈÌË „‹ÊÔ˜ ˘¤Ú √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. ◆ ÛÂÏ. 31

■ ™ÙÔ˘˜ 56 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È

∞ÓÔÈÎÙ¿ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û‹ÌÂÚ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

◆ ÛÂÏ. 7

ÕÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜

“∫·Ù‚·›ÓÂÈ” ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÛÙ· Δ¤ÌË... ¶¤ı·ÓÂ Ô °. ªfiÚ·Ï˘ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’30 Ì Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘, ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ, ÛÙ· 93 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ◆ ÛÂÏ. 11

∞ÈÛÈfi‰Ô͘ ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Û ¤Ó·Ó ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙË ª·Ï·Î¿Û· ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. H ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ª·Ï·Î¿Û·˜, ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ËÈfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂-

Δπ ∞§§∞∑∂π ∞¶√ 15 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010 ™Δ∏ ƒ∂ª∂™ §·Ú›Û˘ 125

ÓË ¶¤ÌÙË. ∂ÙÛÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÙ ı· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ÂıÓÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô. Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›. √È ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ Î·È ¤ÚÁ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ ηÙÔÏÈÛı·›ÓÂÈ, ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ˜. ◆ ÛÂÏ. 12

∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ¤ÍÈ! ◆ ÛÂÏ. 12 EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

“∫·ÙËÁÔÚÒ” ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë “∞ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ôϛ٘ 2˘ ηÙËÁÔÚ›·˜”, ·ÏÏ¿ “ÚÔÙÈÌԇ̠ӷ Ì›ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ”, ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ÛÙÔ CBS, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔËÓ ÚÔÛÙ·Û›· μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ √Ì¿Ì· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ◆ ÛÂÏ. 28


2

°ÓÒ̘

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

√π ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ñ fi¯È fiÏÔÈ, Ô˘ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ê¢ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ñ ·¤ÚÚÈ„·Ó Ì ÌÂȉȿ̷ٷ Î·È ÂÈÚˆÓ›˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÏËÛÌÔÓÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÂÈÙÚÔ¤˜, ÌÈÛıfi ˘·ÏϋψÓ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ñ ÊÚÔ˘Úfi Î·È Ù·Í›‰È· ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈÎfi. ŒÓ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ·Ï‹ÛÙÔ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÂÈÚˆÓ¢fiÌÂÓÔ˜ › fiÙÈ “·˜ ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÎÔ˘fiÓÈ· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ӷ ÙÚÒÌ ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÙˆÓ ·fiÚˆÓ” . Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÓÈ‚·ÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ “¯fiÓÙˆÓ” Ó· ˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiÛˆÓ ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓËÏÂÒ˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È Ô Î. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ Î·È fiÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘„ËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜. ª·˙› Ì ÙË ÛÙ˘ÁÓ‹ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÛÙ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó ¿ÛË ı˘Û›· Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ÙÔ˘. ∞¢π∫ø™ Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÛηӉ·Ïˆ‰ÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·ÚȤڷ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ∏ ÂÔ¯‹, ·ÚÂÓıÂÙÈο, Ô˘ Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·fi ÌÂÛ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÈÛıfi, ¤Ú·ÛÂ: ∂‰Ò

¢È·ÊˆÓ›Â˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

TÔ˘ Kø™TA T™AM¶AZH

§‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ϥ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó¤ÁÁȯٷ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∫·È ÌfiÓÔÓ Ì ٷ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì˘ÛÙÈο Î·È ÂÎÙfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˆ˜ “ÂȉÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·” ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì Û ̛· ÙÚÈÂÙ›· Ó· ›¯·Ì ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡.

ÙˆÓ bloggs

...Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÈfiÓÈ, ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜...

¶fiÛÔ ·ÓÔȯٿ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Ï¿ÓË... Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ··ÈÙÔ‡Ó ·¯˘Ïfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ·¯˘Ï‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. (ΔÔ 2004 Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ƒΔ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 220 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ƒΔ ¤Ê˘Á ÚÈÓ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ·ÊÔ‡ ‚‚·›ˆ˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÌÂÚÈο ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÏfiÁˆ ı¤Û˘ ÛÙ·

ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ...ηÚȤڷ˜ ÂΛ). §¤Á·Ì ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ·‰›Îˆ˜ Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌ. ˘·ÏϋψÓ, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÙÈ ¿ÏÏÔ: ¡· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓƠ̂˜ Î·È ÔÏ˘ıÂۛ˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: £¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ηχ„ˆ ∞ª∂™ø™ ÙË Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ù· 10 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ; ΔÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ∂Δ∏™πø™ ÙˆÓ “ÂȉÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ˘

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∂› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó¿ÙË Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi! ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ··Á·Ï¿ÎÈ· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ì ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜; ∂›Ó·È Ôχ ...·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ë ı¤ÛË fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ê·ÈÌ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Ï·fi, ÙfiÛÔ fï˜ ·Ï‹ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙË ÒÛÙ ӷ ··ÓÙ¿ ÛÙ· ·Ú·Ï·ÓË-

ÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ∫È ·Ó ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Â›Ó·È ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔÈ Â›Ó·È ÂÂȉ‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Îfi„ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· ÚÔÓfiÌÈ¿ Ù˘ ·fi ÙË ‚¿ÛË ¤ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fiˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜.°È’ ·˘Ùfi ˆÚ‡ÔÓÙ·È Ù· ··Á·Ï¿ÎÈ· fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Î·Ù·ÛÙڷʋηÌÂ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ·ÁˆÓÈ҉˜ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·;” .

°È· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŸÏÈ‚ÂÚ ΔÔ˘›ÛÙ Î·È ¿ÏÈ Ô ÏfiÁÔ˜

∂Ì›˜ ÊÙ·›Ì Δ√ ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ·Ú··›ÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ӷÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ‚˘ı›ÛÂȘ, ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÓÙÈÓÔÌÈο ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ, ‹‰Ë ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓË Î·È ¤ÌÊÔ‚Ë. ¢Èη›ˆ˜. √¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÔÏϤ˜ ËÁ¤˜ ‰˘Ûı˘Ì›·˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ηٷÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∂Í Ô˘ Î·È ÔÈ Ó·ÓÈΤ˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ ·ÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜, ‰ÂÓ Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ·fi fiÏÔ˘˜. √ÛÔÈ Â›Ó·È ÁÔÓ›˜, ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¿ÏÏË Î·Ù·ÓfiËÛË, ¿ÏÏË ·ÓÔ¯‹. ∫·Ù·ÓfiËÛË, ·ÓÔ¯‹: ȉԇ Ù· ηٷ¯ˆÌ¤Ó·, Êı·Ṳ́ӷ ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ‰˘Ûı˘ÌÔ‡Û·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ΔËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·˜ ÙËÓ ÂÓÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ˆ˜ Û˘Ì¿ıÂÈ·, ˆ˜ ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË: Ó· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ó·ÈÛı·ÓıÔ‡ÌÂ, Ó· Û˘ÌÔÓ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ªÂ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÌÌÔÓ‹ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË, ÂÎ ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂÓËñ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ˘ÏÒÓ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÂχıÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ª·˙›, Ë ·ÓÔ¯‹, ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÂÏ¢ıÂÚȷ΋ Î·È ÊÈÏÂχıÂÚË, ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ·˘Ù‹ Ë ËıÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ï›ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÔÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ηÓÈ‚·ÏÈÎfi ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi, Ó¿ÚÎÈÛÛÔÈ Î·È ÌfiÓÔÈ, ˘ÔÙ·Á̤ÓÔÈ Î·È ÂÙÂÚfiÓÔÌÔÈ, ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜, ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ¢ı‡Ó˜ Î·È Ú›Ûη, ‚ϤÔ˘Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹ Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·¿ıÂÈ·, Î·È ·ÓÙȉÚԇ̠̠ÂÚÁ·ÏÂÈ·ÎÔ‡˜ Û·ÛÌÔ‡˜, ϤÌ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÈ Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ spread ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ·˘Ù¿. ∂Ì›˜ ÊÙ·›ÌÂ. vlemma.gr

™Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ì·˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙȘ 23/11/2009, ηٷÁÚ¿Ê·Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚÓËÙÈο ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ (π∞∞μ). ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (™À) ÙÔ˘ π∞∞μ. ª·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™À ·ÊÔ‡ Ë ‰È΋ Ì·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ π∞∞μ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ π∞∞μ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜. ÓÙÈÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜” ˆ˜ ·Ó·ÏËı‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ì·˜ fiÙÈ ÙË Ó‡¯Ù· ÎÏÂÈ“∞ ‰ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÙÒÓ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓËϛΈÓ, Ô ™À π∞∞μ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó “ÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜” . ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˜ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜. ¢ÂÓ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì fï˜ Î·È ÙËÓ fiÚÙ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ π∞∞μ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÁˆÁ¤˜, ‚‚·›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ófi ÙÔ ı¤·Ì· ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ‰Â̤ӷ Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË, fiˆ˜ Î·È Û˘¯Ófi Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ Ì·˙› Ì ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÁˆÁÒÓ, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ™À, ÁÈ·Ù› ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÛÙȘ

TA ...XPY™A BATOMO YPA

·˘ı·›ÚÂÙ˜ Î·È ¤ÎÓÔ̘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜; πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô ™À fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ fiÛ· ÂÌ›˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘ÌÂ, ÙÔ π∞∞μ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∞fi Ô‡ ÚÔ·ÙÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›·; ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ π∞∞μ Á›ÓÔÓÙ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Ôϛ٘; ¶·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ “ηÚȤڷ” ÙÔ˘˜ ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ ÂÓËϛΈÓ; ª‹ˆ˜ Ë “ÂÈÙ˘¯‹˜” ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô‰ËÁ› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ π∞∞μ; ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë, Ô ™À ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ π∞∞μ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÙÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È·Ù› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·; °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ™À, fiÙ·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™À ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹ fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜; √ ™À ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘ -ÚÔ˜ ¯¿ÚË Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π∞∞μ fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È- ˆÚ·Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ηٷÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ∞fi ÔÈ· ıˆڛ· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï¿ ·˘Ù¿ Ù· ˆÚ¿ÚÈ·; Œ¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™À ÙÔ ›‰ÈÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÂÎÙfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ fi¯È. ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ›‰È· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·; °È·Ù› ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ “¤Íˆ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·-

ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˆÚ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ “̤۷” . ª‹ˆ˜ ÁÈ·Ù› ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ π∞∞μ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘ËÚÂÙ›; ª‹ˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ê˘Ï·Î‹ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜; Œ¯ÂÈ ÎÏÂÈÛÙ› ÔÙ¤ ÛÙÔ π∞∞μ ·Ú·‚·ÙÈÎfi ·È‰› “ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜” ‹ Ì‹ˆ˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÏÂÈṲ̂ӷ ÂΛ ·È‰È¿ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÔÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ȉڇ̷ٷ ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜, „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ™À Ó· ÔÓÔÌ·Ù›ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÊÔÚ¤· Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ π∞∞μ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÁˆÁ‹ ·ÓËϛΈÓ; √ ™À ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Û ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÓÙ¤ÓÙÂÎÙÈ‚ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰‹ıÂÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˜ Ì·˜. ŸÏË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ͤÚÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÌÔÚʈًÚÈ·. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ‰¤ÛÌÈÔÈ Ù˘ ›‰È·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚˆÁÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ ‰ÂÛÌÔʇϷΘ, ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Û ‰ÈÏ‹ ÛÂÈÚ¿ οÁÎÂÏ·, Û ÛȉÂÚfiÊÚ·ÎÙ· ·Ú¿ı˘Ú·, Û ˘Ô¯ÚˆÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· Î·È Û ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÔ˘Ó Î·È Û˘ÓıÏ›‚Ô˘Ó Ó·ÓÈΤ˜ „˘¯¤˜ Î·È fiÓÂÈÚ·. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì·, Ó· ÙÔ “˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì” Û ÂΛÓÔ ÙÔ “˘‡ı˘ÓÔ” ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÓÔ›, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŸÏÈ‚ÂÚ ΔÔ˘›ÛÙ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜, ·ÓÙÈ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜, ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÙÈ̈ÚËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ π∞∞μ.

ªπ∞™ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˘ ñ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ DVD. ∂›Û˘, ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∑¤Ù·˜ ª·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Ù˘ ÕÓÓ·˜ μ›ÛÛË Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú‚¤Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÍÒÁ·ÌÔ ÙÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË. ªÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· ÛοӉ·Ï· ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜, ·˜ Ì¿ıÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ·Ù› ¯ÒÚÈÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶¿ÚÈÔ˜ ÙË ™ÔÊ›· ∞ÏÈÌ¤ÚÙË. ∞ƒ¡∏£∏∫∂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÌ¿گ˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ΢ڛ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ñ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÌ¿گ˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ÙÔ˘ › ˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÂfiÙÂÚÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi. ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ËÏÈΛ·. ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÌ¤Î˜. Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ ηÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ó· ϤÂÈ “Â›Ì·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¿Ú οÔÈ· ¿ÏÏË” ; ∏Δ∞¡ Ôχ ¤Í˘ÓÔ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ì·˜ fiÏÔ. ∞Ó ¿ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ı· ¿ıÔ˘Ó ÓÙÔ˘‚ÚÔ˘Ù˙¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙȘ fiÌÔÚʘ ÔÌÈϛ˜ Ô˘ οÓÂÈ, ı· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë. ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂȉÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·fi ¿Óˆ. pitsirikos.blog. ∞À•∞¡√¡Δ∞π ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÁÈ· Ù· πÃ Î·È Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ·fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÙÔ˜ ηٿ 0,10 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 0,20 ¢ÚÒ. ¶fiÙ ı· ͢Ó‹ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ηÛÌ¿‰Â˜ Ó· Ù· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ì fiÏ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ... π‰Ô‡ ÌÈ· Í¿ÛÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·’ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹È· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. “•Âοı·Ú˜” χÛÂȘ Ô˘ ’ÏÂÁÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ·fi Ì˯·Ó‹˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜! epikairo.gr.


Afi„ÂȘ

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

√ƒπ™Δ∏∫∂ ∏ ¡∂∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™

Ù˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. .

∞›ıÂÈ·

™Δ√ οو Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜, Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ¿Ú ‰ÒÛ Ì ÙË Siemens. Δ· „˘Á›· Ù˘ Ù· ·ÁfiÚ·˙ ·¢ı›·˜ ·fi ÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ’∂ÓˆÛË Î·È ÔÈ ·Ó·ÓˆÙÈÎÔ› ·fi ÙÔÓ ΔÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘..

À¶∂ƒª∞Ã√™ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜. √ ηًÁÔÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∫·È ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ô ƒfi‚ÏÈ·˜ ·ԉ›¯ÙËΠ“mr. ∫·ı·Úfi˜” (∂χıÂÚÔ˜ Δ‡Ô˜).

∏ §∂°√ª∂¡∏ ·Ó·ÓˆÙÈο Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. §ÔÁÈÎfi. ŒÙÛÈ ı· ¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· Û ¤Ó·Ó ÙËÏÂʈÓÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ Ô §ÂˆÓ›‰·˜, Ô ºÒÙ˘ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÔfiÙ ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ.

∫∞Δ∞ Ù· ¿ÏÏ· ‹Ù·Ó Ì›· “·Ú·›ÙËÛË Â˘ıÈÍ›·˜” fiˆ˜ ˘ÂÚÙfiÓÈÛ·Ó Ù· Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ· ªª∂. √ ηı¤Ó·˜ Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ƒfi‚ÏÈ·˜ Ì ٷ Ú·‚·Û¿ÎÈ·. ∞¡ ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· Ê·Í Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ 300 Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ªË‰¤ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘. ∫∞π Ë ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌÔ (ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο) ÍÂÓԉԯ›Ô, ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ∂χıÂÚÔ˜ Δ‡Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ...·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÌÈ· Î·È Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë

∏ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ (Â·Ó·)¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ Ù·Í› Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ·ÏÈfi ÛÎËÓÈÎfi. ŒÓ· ÛÎËÓÈÎfi ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ 2001...ΔfiÙ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ, ‰Âη¤ÓÙ ÙfiÙÂ, ÂÓÒ ÙÒÚ· ‰Ò‰Âη. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙȘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È “ÌÈÛ¤˜” . ΔÔ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ‰fiıËÎ·Ó Û 30 ¿ÙÔÌ·. ŸÌˆ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù·Í› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÙfiÙ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÒÚ· ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. √È Ô‰ËÁÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ó· Â›Ó·È “·ÓÔÈÎÙfi˜” Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ Û 15 fiˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 2001 Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙË ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi “Ë ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fï˜ Û·Ó Ê¿ÚÛ·...” .

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∞º√À οı ¯ÚfiÓÔ Ë Î. ¶··Ú‹Á· Â›Ó·È Ë ÊÙˆ¯fiÙÂÚË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ·Ù› ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÛÙÚÈÌÒÍÔ˘Ó ÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο; ¢ÂÓ ›ıÔÓÙ·È ·fi ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Ù˘ ∞Ϥη˜;

ªÂ ÏÂΤ‰Â˜

ª›· ÈÛÙÔÚ›· ·fi Ù· ·ÏÈ¿

H £E™™A§IA

(— ÕÙÈÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi... ÙÈ ÌÔ˘ ¤Î·Ó˜ ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ·...)

ÊıÔÚ¿ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ (οıÂ) ΢‚¤ÚÓËÛË. ŸÚ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹.. ∂πÃ∂ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¤Ó·Ó fiÚÔÊÔ Î·È ¤¯ÙÈÛ ٤Û-

ÛÂÚȘ, ÙÔ 2001. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔۋψۋ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ! ∫·Ù¢ı›·Ó.

¶ƒπ¡ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÂÈÒıËÎ·Ó ÔÏÏ¿. ΔÒÚ·, Î·È Ë Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Û “ıËÏ˘Îfi ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÌÂ Ì˘·Ï¿ ∫·ÙÛ¤ÏË” (¡¤·) ˙ËÙÒÓÙ·˜ ηٿ ÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ, ›ÛÙË ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. √È ÚÒÙ˜ ÂηÙfi ̤Ú˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

ΔÚÂϤ˜ “¶ÂıÂÚ¤˜” ... ¶ƒøΔ∏ ÊÔÚ¿ ›‰·Ì ÙfiÛË ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·-

¶·Ú·ÔÏÈÙÈο

O‡ Á¿Ú ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ...

¢È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ∫·Ó¿Î˘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Â·Ó¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Ô ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Î·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ.

¶ÚÔ˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ™Δ∏¡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓμÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Ì·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ χÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ. ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ë ¡Ô̷گȷ΋ Î·È ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.

∫·È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Δ∏¡ ‰È΋ Ù˘ πÛÙÔÛÂÏ›‰· ·¤-

Î·È ¿ÏÏ·

¶·Ù‹Ú, ˘Èfi˜ Î·È NÙfiÚ· Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· (‰Â) ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ, ÏËÓ ›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ K˘ÚÈ¿ÎÔ...

ÎÙËÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª), ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË www.oebem.gr , ηıÒ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË oebem@gmail.com.

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Δ√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. μ·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010.

∏ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. μ·ÛÈÎfi ı¤Ì· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô ÚÔ‡ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ 2010.

∏ ¢∂À∞ªμ ∞Àƒπ√ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË ÛÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. μ·ÛÈο ı¤-

Ì·Ù·, ÙÔ Ó¤Ô ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2010 fiÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·˘Í‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 3%, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â-

fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

°È·Ù› ¿Ú·Á ; Δ∞ ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ

ËÌÂÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ôηχ„ÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·ÌÂÚ›˜ ·Úfi‰Ô˘˜ ·fi ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÏˆÊfiÚÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó...∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â˙Ô› fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ó Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ¿ÚÔ‰Ô. ªÂ ÙÔ ÌÂÙ¤ˆÚÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÂÏ·ÚÁÔ‡. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿, fï˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÓÂÚ¿. ∞ÓÙ› Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·˘ÙÔ› ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜. £. ∫. μ

3

Ê‹ÌÈÛË Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Û‹ÚÈ·Ï. ΔÔ ÚÒÙÔ ÊÂÙÈÓfi Û›ÚÈ·Ï ÙˆÓ “¶ÂıÂÚÒÓ” ÙÔ˘ Mega ‹Ù·Ó ‚¤‚·È·, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ·, Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ fi‰È (Ô‡ÙÂ Ë ª›Úη ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ¤ÛˆÛÂ). Δ√ ÎÏÔ˘ fï˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ §È¿Ó·˜ ∫·Ó¤ÏÏË, Ô˘ Û ¤Ó·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈÎfi ÙÚ›ÏÂÙÔ ÌÔÓfiÏÔÁÔ, οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ∫∫∂ Î·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ¶∞ª∂. ª¤Û· ·fi ÙÔ Û‹ÚÈ·Ï ¿ÓÙ·. §ÔÁÈÎfi, fiÙ·Ó ÛÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ ‚‹Ì·. ∞ÏÏ¿, ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·;

∫·Ù¿ÓÙÈ· ª∞£∂ ·È‰› ÌÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ŸÛÔ Ó· ÛÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ›˜ ÛÙÔÓ √§¶, ÙÔÓ √§μ, οÔÈÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜. ™Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÌÈÛıfi Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ...˘ÁÈ›˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂȘ ÛÙȘ ÂıÂÏÔ˘Û›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·È ÛÔ˘ ÛοÓ 220 ¯ÈÏÈ¿ÚÈη ¢ÚÒ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. “À¶∂À£À¡√ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ¤Î·ÓÂ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË” . ŒÓ· ·È‰› ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÛÙÚ·. ∑∏∫√™ tsampazis@e-thessalia.gr

E›·Ó

∑∞¡ πμ ∞ª¶∂ƒ∂ƒ (Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ)

“√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜. ∏ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ‹Ù·Ó ÌÈ· fiÏË-ÚÔ·Á¿Ó‰·. ΔÂÚ¿ÛÙÈ·, Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 30 Ì. ŒÓ·Ó º¿ÚÔ ‡„Ô˘˜ 135 Ì. ™›ÙÈ· Ì „ËÊȉˆÙ¿ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ¶¤ÏÏ·˜. ŸÏ· ‹Ù·Ó Û Îϛ̷η ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∏ fiÏË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÈ· ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ûο„ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ 1% Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘. ŸÔÈ· ÙÚ‡· ÎÈ ·Ó ·ÓÔ›ÍÂȘ ı· ‚ÚÂȘ οÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ”

∞¡¡∞ ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√À (Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ) “ΔÔ fiÙÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·›ÚÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ‚ÔËıËÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·Úfi, ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” .

¶∞¡. §∞º∞∑∞¡∏™ (Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) “∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ô›ÎˆÓ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. √ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ì ÌÈ· Ó¤· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋, fiÔ˘ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ï·˚Îfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È fi¯È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ”.


°ÓÒ̘

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¶ƒπ¡ 30 Ã√¡π∞

Afi ÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Ù˘ 21˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1979

Δ· ηϿ Ó¤· Δ√ Ó· Ì·ı·›ÓÂȘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú‹ÁÁÂÈÏ 16.000.000 ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÁÈ· Ó· Ù· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ÏËı˘ÛÌfi 8.000.000 ηÙԛΈÓ, Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi... ΔÔ Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁ›, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ì·ÌÔ‡ı ¤ÁÈÓ ÁÈ·Ù› Ì ÙÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Èfi˜, οÔÈÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· οı ŒÏÏËÓ·, Â›Ó·È ÂÍfi¯ˆ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠Ҙ ÎÚ¿ÙÔ˜... Δ¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó Ë ›‰È· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ˆ˜ ÙÒÚ· ÌfiÓÔÓ 319.000 ŒÏÏËÓ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ (Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı· Ì·˜ ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó 13.680.000 ÂÌ‚fiÏÈ·, ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο!) ηٷϋÁÂȘ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÙÔ “̤ÙÚÔ” ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÙ¤ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘... ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ϤÔÓ ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ Î·È ÔÏÏÔ› „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‚‚·›ˆÓ·Ó ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ‹‰Ë ηÏÔη›ÚÈ: fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ô Ó¤Ô˜ Èfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ÈÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜!...

æ˘¯Ú·ÈÌ›· ¶∞¡Δ∞ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È „‡¯Ú·È̘ ʈӤ˜... ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜, ‰ÂÓ ÙȘ ·ÎÔ‡ÌÂ... ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ˘‹ÚÍ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “Ú‡̷” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈ-

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

O Èfi˜ ÙÔ˘ 2009

ΔÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ °π√Àƒª∂Δ∞∫∏ ÓˆÓ›·... ŸÛÔÈ ÙfiÙ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏËÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ı· ηÏ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¿Óˆ ÛÙ· ÂÚ›ÊËÌ· “ÔÎÙ¿ÚÈ·” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›, ‰ÂÈÏÔ› ‹ Î·È ÎÔÚfiȉ·... ŸÙ·Ó ‹ÚıÂ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ fï˜, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ “ÊÚ¤Ó·Ú·Ó” !...∫È ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó!...

(IøANNOY-E£NO™)

4

∂‚·ÔÚ¤ ¶ƒ√ã∂™, ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ TRT, ¤Ó·˜ ·ÚÈÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ Â‚·ÔÚ¤” ... Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ı˘Ì‹ıËΠÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï Ô˘ Á¤ÌÈÛ ٷ Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì ¿¯ÚËÛÙ· ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ı¤ÏËÛ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› Ì·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ífi‰Â˘Â ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ: “‹Ú·Ó Ù· ¿ÓÙ· Û ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜” Ì·˜ ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ “·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂÓ Ï¤ˆ, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ϋ͈˜ ‰ÂÓ ÙȘ ÛΤÊıËηÓ;”

¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ... ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ·ÓÂÁÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ “‰ÂÓ ·›˙ÔÓÙ·È” ... ŸÙ·Ó ¤-

ÛηÛÂ Ô Èfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ·Ó ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÌ‚fiÏÈ·... ªÂÙ¿, ·ÁˆÓÈÔ‡Û·Ì ·Ó ı· ·ÚÎÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ηχ„Ô˘Ó fiÏÔ˘˜... ∫È fiÙ·Ó ‹Úı·Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ: Ô ¤Ó·˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·Ù› ı· “ÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó” ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÎÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘... ∫È ÂÓÒ ı· ÂÚ›ÌÂÓ οÔÈÔ˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÈ Ôϛ٘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi Ì·˜ “ÙÚÈÎ˘Ì›· ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ” ‹ ¤ÛÙˆ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·... ΔÒÚ·, ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, „¿¯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ Ó·

·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·Ú‹Á·Á·Ó ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô˘ÏÈÌ›· Ì·˜. ∞Ó ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ì·˜, Ë ˘ÛÙÂÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Ô‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ ÛÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ 120.000.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘... ¢ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ı· Ù· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡ÌÂ... ∞ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· οÙÛÔ˘Ì ӷ ÛοÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë Ì·˜ ÎÈfiÏ·˜: “Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ” ı· Ô‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ... ∞ÏÏ¿, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ›Û¯˘Â Î·È ÚÈÓ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ٷ ÂÌ‚fiÏÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÙ¿ÛÛ·Ì ÒÛÙ ӷ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ¤ÍÔ‰·;

∂¶π∫∞πƒ∞

ªÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÈÛÙÔÚ›· ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

ŸÛÔ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÌÈ·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì¤ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ fi¤¯Ô˘Ó ÙÂÓÙÒÛÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ΔÛÙÔ˘˜·ÏÂˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹¯Ô˘˜

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. EΉfiÙ˘

BA™I§H™ XP. ¢ANO™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘: Kø™TA™ T™AM¶AZH™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘: ¢HMHTPH™ ¶E§EKOY¢A™

Œ‰Ú·: π¿ÛÔÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ 2 Δ∫ 383 33 - BO§O™ TËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) Fax: 24210 32828, 24210 23470 www.e-thessalia.gr E-mail: info@e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr

Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ù· ·̷ٷ „˘¯ÚÔ‡ ·¤Ú·, Ì‹ˆ˜ Î·È È¿ÛÔ˘Ó ÏfiÁÈ· ‹ ÓfiÙ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ Èηӿ Â›Ó·È Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ¤ÎÏËÍË. Δ· ·Ú·Ì‡ıÈ· οÔÙ ¤‰ÈÓ·Ó ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ “‰È·‚¿Ù˜” ‹ ÙÔ˘˜ “ÛÙÚ·ÙÔÎfiÔ˘˜” , fiÓÙ· ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ· Ϙ Î·È ·ÔÎfiÙÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ÛÌ‹ÓË ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ. ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ʇÏÔ˘ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ fi¯È ¤Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Ë ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì¿ÁˆÓ. £Â·Ù¤˜ Ì ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÎÔ‹˜ Î·È ÔÌÈÏ›·˜, ÚÔṲ̂ÓÔ˘Ì ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÔÈ Í¯·Ú‚·ÏˆÌ¤Ó˜ ÌÔÌ›Ó˜ Î·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ï·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÏÌËÚ‹ ηÏÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌfiÓÔ Ù· fiÓÂÈÚ· ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó. ¶·ÏȤ˜ Î·È ÙfiÛÔ Î·ÏÔÁÚ·Ì̤Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·˘Ù¿ Ù·

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·(Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ;) √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· ·Í›˙ÂÈ Ó· Â·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘Ú·ÓÔη٤‚·ÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Û οÙÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜; ∏ Ó¢ÚÈ΋ ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜, ·Ï¿ÙÈ· ‰·È‰·ÏÒ‰Ë Î¿ÔÙ ¤ÛÊ˘˙·Ó ·fi ˙ˆ‹ ÂÓÒ ÙÒÚ· ı· ̤ÓÔ˘Ó ı·Ì̤ӷ οو ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ÌfiÓÔ Â¿Ó Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ·fi ¤Ó· Ó¢ÚÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Á›ÓÂÈ Ó˘ÛÙ¤ÚÈ ··Ïfi Ù· ·˘ÙÈ¿ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ó· Í‚ԢÏÒÛÔ˘Ó. ΔÔ ¤ÏÎËıÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê·Ó› ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÔÈ Ê‹Ì˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠӷ ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÂÓfi˜

ΔÛ·ÚϘ ¡Ù›ÎÂÓ˜. ∂¿Ó fi¯È ·˘Ùfi˜ ÙfiÙ ÔÈÔ˜ ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÂÊ¿ÌÈÏÏË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΢ πÛÙÔÚ›·˜” Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ‰ÒÚÔ; ∂›Ó·È ÔÏ˘¤Íԉ˜ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·È Ù·Ï¤ÓÙÔ ÁÈ·Ù› Ó· ˘Ô‚ÏËı›˜ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ; ∞˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¡Ù›ÎÂÓ˜ Ô˘ ÙÔ 1843 Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜ Ù‡ˆÛ ÙËÓ “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË πÛÙÔÚ›·” Ì ‹Úˆ· ÙÔ Á¤ÚÔ-ÙÛÈÁÎÔ‡ÓË ™ÎÚÔ‡Ù˙ fiÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË. ΔÔ ‰È¤ıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· Î·È Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. Œ¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔÈ fiÛÔÈ ÙÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ‡˜ ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜.

Δ· “‰ÒÚ·” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ fiÙÈ ÙȘ „˘¯¤˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi ÙÔÓ 13Ô ÌÈÛıfi. ªfiÏȘ ÙÔÓ Ï¿‚ÂȘ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È Û·Ó ÙÔ ı·‡Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. ∫·È Ó· Ô˘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÙÂÏ›· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰ÒÚ· Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ 2010. √ Ó¤Ô˜ ÚÔ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ‚·Ú‡˜ Î·È ·Û‹ÎˆÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜, ¿‰ÂÈÔ˜ ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ Û ͷϷÊÚ·›ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ™Â οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ··Ú·Èًو˜ ÙË Ï¤ÍË ÏÈÙfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¿Óˆ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı fiÚÂÍË Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂȘ ·¯fiÚÙ·Á· Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∏ „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· Îfi‚ÂÈ Î¿ˆ˜ ÙËÓ ÔÚÌ‹ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ ÛÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ı·ÏˆÚ‹ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜. Δ· ·ÛÙ›· Î·È ÙȘ ͯ·Ṳ̂Ó˜ ·ÏȤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· ı˘ÌËı›˜ Î·È ‹ÚÂÌÔ˜ Ó· ÛÙ·ı›˜ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Áη˙¤ ÙȘ ·Á¿˜, Ô˘ Û ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÓÂ Û˘Áηٷ‚·ÙÈο ‹ Î·È Ì ÙËÓ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Î¿ˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜. √ ηı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓ› ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·˘ÛÙËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ˘„ÒÓÂÈ ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· ÛÙÔȯ›·, οÙÈ „ÂÏÏ›˙ÂÈ ÂÚ› Ó¤ˆÓ ı˘ÛÈÒÓ Î.Ï.. ∂¿Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó ¤ÛÙˆ Ó· Ì·˜ ·ÊËÁËıÔ‡Ó ÌÈ· ·Ï‹ Î·È ÌÂÛÙ‹ Û ÓÔ‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚ›· ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· -¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔÙfiÙ ӷ ‰ÂȘ fiÛ˜ ı˘Û›Â˜ ı· οӷÌ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜!


ΔÔÈÎfi ƒÂÔÚÙ¿˙

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

5

∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ·ÔÛÙÔϤ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË

One earth: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi - Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÏËÌ̇ÚÈ˙ ·fi ʈ˜, ¯ÚÒÌ·, ·È‰Èο ÚfiÛˆ· ÁÂÌ¿Ù· ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÛ‰ÔΛ·, ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È Î›ÓËÛË. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Á¤ÌÈÛ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÙËÓ ∞̯¿Ú· Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜, ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙ› ·fi ÙÔ ¡›ÁËÚ·, ÙËÓ ¡ÙÔÓÙ¿ÓÙÔ˘· ÛÙË ™ÚÈ §¿Óη Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË.

Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¤Û¢Û ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÌÂÏÒÓ Ù˘ “One Earth” . ∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ·ÈÛıËÛȷο Û 45 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÚfiÛˆ· ÁÂÌ¿Ù· ÂÏ›‰· Î·È ›ÛÙË Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ, ʈÙÂÈÓfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÈÎfiÓ˜ ÌÈ·˜ ÛÎÏËÚ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÙfiÛÔ ÎÔÓÙÈÓ‹. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë “One Earth” ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ Δ·‚¤Ù·, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∫¤Ó˘·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú, ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, ÙÔ ¡›ÁËÚ·, ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙË ™ÚÈ §¿Óη. ∏ “One Earth” ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ·fi ÙÔ 2003 Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ô ¡›ÁËÚ·˜, ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ë ∞ÈıÈÔ›·, Ë ªÔ˘ÚÁΛӷ º¿ÛÔ, Ë ∫¤Ó˘·, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ì fiÚÔ˘˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ “One Earth” Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ì ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ¤Ú· ·fi ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÙÔÓ Ô›ÎÙÔ, ‚Ô‹ıÂÈ· Ë ÔÔ›· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ¤ÚÁÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÏfiÙÔ˜ Î·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ÙfiÛÔ ·Ó·Áη›·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Î·È Ó· ¿„Ô˘Ó

Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó ·Ó·›ÙÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ ·fi ÙË ‰›„· Î·È ÙËÓ ›ӷ” . ∏ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ “One Earth” , Ì’ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ì·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ηٿ̷ٷ. ∂›Ó·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÂÌ¿ÙË ÌËӇ̷ٷ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, fi¯È οÔÙÂ, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÎfiÛÙÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ ʈÙÂÈÓfiÙÂÚÔ˜. ∏ “One Earth” ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ‰Â ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ¡›ÁËÚ·. “∏ One Earth- ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘- ·fi ÙÔ 2005, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ‹˜ Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ΤÓÙÚ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙ› Î·È ÙÔ˘ ∑›ÓÙÂÚ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ‚·ÚÈ¿ ˘ÔÛÈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ 200

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 22 ¢ÂÎÂÌ™‚Ú›Ô˘‡ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 3 ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈ̤ÓÔ˜, fiÔ˘ Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙȘ ÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÏÔ›Ô˘ 40.000 ÙfiÓˆÓ. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÛÙÔ ™∂¶∂ fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÁÈ· Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ˙ÒÓË Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÂÈÛ΢¤˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ : “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â‰Ò, ‰ÈfiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ·Ú·ÛÙԇ̠ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘” . Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ™‡ÚÔ˜ ¡ÈÎÔϤÙÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, “·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ‰fiıËΠ¿‰ÂÈ· Û ηڿ‚È 40.000 Î·È ϤÔÓ ÙfiÓˆÓ Ó· οÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÁ¿Ï˜

ÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÌÈÎÚÔÂÈÛ΢¤˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ˘‹Ú¯Â Ì›· ÎÈÓËÙ‹ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚·, ·ÊÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÊÏÔÁÔÎÔ‹˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¯ÒÚÔÈ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì¤ÙÚ· ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. ∂›Û˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛ΢¤˜ ›Ù ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ›Ù ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi, ›Ù ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜” . °È’ ·˘Ùfi ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÏ‹ıËΠÙÔ ™∂¶∂ Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Î·È ÂΉfiıËΠ·fiÊ·ÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î. °. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÌ›˜ Û˘Ó‰Ú¿Ì·Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿Ì fiÙÈ “ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ : “∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ ÓÔÌfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì¤Û· ·fi ÂΛ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” . £. ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

ÙfiÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ Û·‚¿Ó·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌfi, fiˆ˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ 15.000 ·Î¤ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Û ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ™ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÛfiÚˆÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ ÙÔ˘˜” . ∂›Û˘, ·fi ÙÔ 2004 Ô˘ Ë “One Earth” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó- ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÎÙÒ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Û ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Î·È ‚fiÚÂÈÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú, Ì ۇÓÔÏÔ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 100.000 ÂÎÙÔÈÛı¤ÓÙ˜. ™ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ 300 Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÛÙ¤Á·ÛË ÂÎÙÔÈÛı¤-

ÓÙˆÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ıËÏ¿˙Ô˘Û˜ ÌËÙ¤Ú˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈο 2.000 ¿ÙÔÌ· Î.¿. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ë “One Earth” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·Ú¤ÌÂÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ̤ÏË Ù˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡˜ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ™¿ÌÚ· Î·È Ë ™·Ù›Ï·, ηٷ˘ÏÈÛÌÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ 1984. ∂Λ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ “Solidarity Association” . ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛ·ı› Ì ٷ ÏÈÁÔÛÙ¿ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á˘Ó·›Î˜, ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∏ “One Earth” ÂÓ›Û¯˘Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ “Solidarity Association” Î·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Ì fi,ÙÈ Ì¤Û· ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘. ∂ÓÒ, ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÔ πÚ¿Î, Ë “One Earth” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (À¢∞™) Î·È Ì ÙËÓ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ OÚÁ¿ÓˆÛË “Al Amal Association” , ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ÛÙ¤ÚËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ πÚ¿Î, ÛÙË ¡·Ù˙¿Ê Î·È ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ·, ÂÁηٷÛÙ¿ıËηÓ, Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Î¤ÓÙÚ· ˘Á›·˜, ¤ÓÙ ÛÙ·ıÌÔ› ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ì ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË fiÛ̈ÛË, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Δ›ÁÚË Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ª¤ÏÔ˜ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ “One Earth” ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ú·ÎÙÈο ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ·‰ÈΛ· Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·.


6

TÔÈÎfi PÂÔÚÙ¿˙

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¶¤ı·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹

¡ÂÎÚfi˜ 43¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë; ™Â 56 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫∂¶À ŒÓ·˜ 43¯ÚÔÓÔ˜ ¤ı·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ 9.40 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó, ·fi ·Ó·ÎÔ‹. √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ì ‚ÚÔÁ¯ÔÓ¢ÌÔÓ›·, ÂÓÒ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ›¯Â ÂȉÂÈÓˆı›. ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó Â›¯ÚÈ√ÛÌ·,ÈμfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛÙ¿ÏË ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ Ó¤· ÁÚ›Ë. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô 43¯ÚÔÓÔ˜, ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Â› ÂÓı‹ÌÂÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÓÂÎÚÔ„›·˜ Î·È Ù˘ ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹˜. √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜, ·ÏÏ¿ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ ·fi Ó¤· ÁÚ›Ë ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜:

™Â ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓfi˜, ÁÈ·ÙÚfi˜-ηډÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔ 20% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙËÓ fiÏË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂™À Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ˘Á›·˜ ¢ËÌÂÚ›. ∂ÎÙÈÌ¿ ·ÎfiÌË fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ∂™À.

- ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÙË Ì‡ÙË Û·˜ - ¶Ï¤ÓÂÙ ۯÔÏ·ÛÙÈο Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì ۷Ô‡ÓÈ Î·È ÓÂÚfi, ‹ Ì ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂȉÈο Â¿Ó ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÙË Ì‡ÙË Û·˜, ‹ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜) -∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔÈ - ¢ÒÛÙ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û·˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú¿ı˘Ú·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û·˜

ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÎÔÈÌ¿ÛÙ Â·ÚÎÒ˜ (7 Ì 8 ÒÚ˜), Ó· οÓÂÙ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋.

56 Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Û 56. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú·, 81 ÂÙÒÓ, Ì ‚·Ú‡ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Î·È Î·Ú‰È·Á-

ÁÂÈ·Îfi ÓfiÛËÌ·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ¤ı·Ó 14¯ÚÔÓÔ˜, Ì ‚·Ú‡ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ∂.∫.∂¶.À. ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÔÈ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ ·ÛıÂÓ›˜: ∂Ó· 7¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌË ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ·, ¤Ó·˜ 62¯ÚÔÓÔ˜ Ì ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ· (ÔÏÏ·ÏÔ‡Ó Ì˘¤ÏˆÌ·) Î·È ¤Ó·˜ 74¯ÚÔÓÔ˜ Ì ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ· (¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋

Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· & ηډȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·). ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 90. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ÀËÚÂÛ›· º·ÚÌ¿ÎˆÓ (∂ª∂∞) ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙË ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘ ∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ª∂∞, ÔÈ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤-

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫ƒ∂ª∞™Δπ¡√™, ÁÈ·ÙÚfi˜-ηډÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

“§¿ıÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘; ¢È·„‡‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡; ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ͤÚÔ˘Ì Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· fiÙÈ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠÙÔ 20% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ‰Â ıÓËÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi ¤Ó· ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ¯›ÏÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯ÒÚ·. Δ· ›‰È· ¿Óˆ οو ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ 20% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ

fiÏÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ‹ οӷÌ ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÎÈÓËı‹Î·Ì Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛًηÌÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ÃÒÚ˜ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¿Í·Ì ٷ ·ÓÙ›ıÂÙ·. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹Û·Ì ·ÓÂıÓÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ›Ë, ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì οÌÂÚ˜ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ¤ÙÛÈ Ë ÁÚ›Ë ÛÙË ¯ÒÚ·. ◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ ·˘Ùfi; ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ Ï¿ıÔ˜, ‹Ù·Ó ·ÛÙÂÈfiÙËÙ·. √ Èfi˜ Ù˘ ÁÚ›˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ì ٷ ÏÔ›·, Ô‰ÈÎÒ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢··Ó‹ıËÎ·Ó ÏÂÊÙ¿ ¿ÛÎÔ·, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÁÈÓ·Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÚÔÊ‹ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ËÌfiÛȘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤‚Ï·„·Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ∫·È ¤ÙÛÈ ÂÌ‰ÒıËÎÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Â›Ó·È ÈÔ Â-

ÈΛӉ˘ÓÔ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘... ∂¿Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶√À ÁÈ· ÁÂÓÈÎfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Î·È ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë οÓÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ı¤Ì· ñÎ·È ‰Ë Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ˘Á›·˜-‹Ù·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ï¿ıÔ˜. °›ÓÔÓÙ·È ÌÂÓ ÙÒÚ· οÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿˜ Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘-

ÚÔ, fiÙÈ ı· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Û·È ÛÙËÓ ÔÚ›·. ¢È·ÈÛÙÒıËΠ‚¤‚·È· Î·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Û ÎϛӘ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙·Ì fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ·˘Ù¤˜; Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ª∂£. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ¢ËÌÂÚ›. ∂›Ù ÙÔ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÛÎÔ›Ìˆ˜ ›Ù fi¯È, ÙÔ ∂™À ÎÔ˘‚·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √È Â˘ı‡Ó˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË... Δ· ¯Ú¤Ë ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›·. Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰·ÓÈο, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. μϤÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ-‰ÂÓ

¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı›, Â›Ó·È “ÂÏ·ÊÚ¤˜ Î·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ” . ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ‚·Û›ÛÙËΠ۠‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂∂ ·fi ÙËÓ EudraVigilance, ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ê·ÚÌ·ÎÔÂ·ÁÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ∂ª∂∞. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ϤÓË °È·Ì·Ú¤ÏÔ˘ › fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 110 ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ 200.000 ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›. √È ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‹Ș ÛÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜. ∂›ÎÔÛÈ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘ÚÂÙÔ‡, 12 ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘, ¤ÍÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·Ûı¤ÓÙ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ·¸ӛ˜ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿ÙÔÌ· ·È̈‰›Â˜. √ ∂√º ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘-∫˘Úȷ΋˜, ·fi 8:00 .Ì. ̤¯ÚÈ 21:00, ÂȉÈ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 213-2040401, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘¯fiÓ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·Ûı¤ÓÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ÛÙ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜.

¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â¿Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË ‹ fi¯È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú·È·ÙÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÔÚÈṲ̂ӷ È·ÙÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·. ΔÈ ÙÔ̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∂™À; ∫·È ÛÙËÓ ˘Á›· fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·È‰Â›· Ì·ÏÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¢ÂÓ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÙËÓ “˘Ú›Ùȉ·” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛˆÛÙfi Î·È ·‰È¿‚ÏËÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÌËıÂÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È Ù· ·Ú¯fiÌÂÓ· ›‰Ë. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·ÚΛ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÌÈ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙÔ˘ ∂™À Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ¶·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˆ˜ ¯ÒÚ· ı· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·. £· Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂.∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ; ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ‰ÒÛÂÈ “Ô͢ÁfiÓÔ” Î·È ı· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ȤÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÔʤÏË ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.


TÔÈÎfi PÂÔÚÙ¿˙

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

7

∂ÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ Á·ÏÔԇϷ˜

™Ù· ›‰È· Ì ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È ∞ÓÔÈÎÙ¿ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· ı· Î˘Ì·Óı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È, ·Ó Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ Á·ÏÔԇϷ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi. √È ÎÚÂÔÒϘ ı· ¤¯Ô˘Ó Á·ÏÔԇϘ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. ÕÁÓˆÛÙÔ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηÙÛÈΛÛÈÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ԉ‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›·.

Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¤·Ù·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜, ı· ÎÈÓËı› ÛÙ· ›‰È· Ì ÂÚÈÛ˘Ó¿ Â›‰·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ 8,50 Î·È 8,80 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙ·ıÂÚ‹ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÎÚÂÔÒϘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÛÈÎÈÒÓ ı· ͤÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜. ™Ù· ·ÚÓÈ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙ· 9-10 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ÛÙ· ηÙÛ›ÎÈ· ¿-

Óˆ ·fi 10 ¢ÚÒ, ›Ûˆ˜ Êı¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· 11. ™Ù· ÎÔÙfiÔ˘Ï· Î·È ÛÙȘ ÎfiÙ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÛÙ· 3,5-4,5¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Ù· ÚÒÙ· Î·È ÛÙ· 3 ¢ÚÒ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜. ™Ù· ÏÔ˘Î¿ÓÈη ÔÈ ÙÈ̤˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ·fi 4 ̤¯ÚÈ 8 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ı· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Á·ÏÔԇϘ Î·È ¯ÔÈÚÈÓ¿ Û “¯Ù˘Ë̤Ó˜” ÙÈ̤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ Á·ÏÔԇϘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ ı· οÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ʤÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ Ë ˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∞Ï-

Ï¿ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÓÙÚÈο ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ Á·ÏÔԇϷ˜, ÂÓÒ ÛÙ· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∫·È ʤÙÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ù· ™ÎfiÈ· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. √È ÎÚÂÔÒϘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÓ› ‹ ÙÔ Î·ÙÛ›ÎÈ Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÊıËÓfiÙÂÚ·.

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ -ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂ-

ÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. - ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ -ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. -ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ˚ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. - ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25, 26 Î·È 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. - ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. - ΔËÓ ΔÚ›ÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. - ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. -ΔËÓ ¶¤ÌÙË 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. - ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 1, 2 Î·È 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÏfiÁˆ ·ÚÁÈÒÓ

∂ÌfiÚˆÓ ∂ȉÒÓ ŒÓ‰˘Û˘ Î·È Àfi‰ËÛ˘ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ “√ °fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ “ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: -∞ÓÙ› ¶·Ú·Û΢‹˜ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·), ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. -∞ÓÙ› ¶·Ú·Û΢‹˜ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿), ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. -∞ÓÙ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (ºÒÙ·), ÙË ‰Â˘Ù¤Ú· 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘.

∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ

™ÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ °ÈÔÚÙÒÓ

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ʤÙÔ˜ ¤‰ˆÛ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÁÈÔÚÙÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·È Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô ÏfiÁÔ˜, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·, Ô ÏfiÁÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÈηÛÙÈο ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. μ‚·›ˆ˜, ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ Î·È ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. °È· ›ÎÔÛÈ Ë̤Ú˜, ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜. √ μfiÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ë Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ̠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηٷÛ΢ÒÓ Û “¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÕË μ·Û›ÏË” . ªÂ ÛÈÙ¿ÎÈ· ñ Ê¿ÙÓ˜, Ì ÙÔ Í‡ÏÈ-

ÓÔ ¤ÏÎËıÚÔ, ÙÔÓ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ, Ù· ÛÈÙ¿ÎÈ· Ù˘ ºÏfiÁ·˜ Ù˘ ∞Á¿˘, Î·È Ì ¤Ó· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ Carusel, fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·È‰È¿, ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Î·È ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì‡ıÈ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ·˘Ù¤˜, ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÌÈ· ÂȉÈ΋ Âͤ‰Ú·, fiÔ˘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ Û›ÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ò-

ÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜.

™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ™ÙËÓ Âͤ‰Ú· Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ªÂψ‰›Â˜” .

∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÈÙ¿ÎÈ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ „˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ٛÙÏÔ “ΔÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ” ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÎÙ˘Ï¿ Î·È ÙËÓ ∂‡· £ÂÔ¯·Ú¿ÎË. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÛÙË Ì·Á›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ, Ï·ÈÛÈˆÌ¤ÓˆÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Ì ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∏ ·Ê‹ÁËÛË, ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ë-

ıÔÔÈÔ‡ ñ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÎÙ˘Ï¿ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ó·ڋ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜, ∂‡·˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË, Ô˘ Â›Û˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ, ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› ηÙ¢ı›·Ó “ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿” ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Û’ ¤Ó·Ó ÙfiÔ ¿ÏÏÔÙ ϷÌÂÚfi, ÁÈÔÚÙÈÓfi, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi. ∞˘Ù‹, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È Ë Ì·Á›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ: ¤Ó·˜ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ “ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ” ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24.12. ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29.12.09 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·.

ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23.12.09 ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÈÙ¿ÎÈ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ „˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ٛÙÏÔ “∞ÁÁ¤ÏˆÓ ˯ԯÚÒÌ·Ù·” . ŒÓ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ-ÂÈηÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ-ÂÈηÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· PanAngel8Arts, Ì ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘Óı¤ÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÂÚÏ‹. ªÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÙË

ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ™ÙËÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÈ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì·˜ ηÏÔ‡Ó, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi οϷÓÙ· Ô˘ ı· ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÚ›Ù¯ӷ ı· ÛÎÔÚ¿ÂÈ Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ù˘ ÈÓ¤ÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï¢Îfi η̂¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ “·ÁÁ¤ÏˆÓ ˯ԯÚÒÌ·Ù·” Ô˘ Ë „˘¯‹˜ Ì·˜ ‚ϤÂÈ Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ˘„ÒÛÔ˘Ì ÂχıÂÚ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙÈÓÔ‡˜ Ì·˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜! ŒÓ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ϤÍÈÌÔ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù¯ÓÒÓ. ∂›Û˘: ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ Î·È ÙËÓ ÃÔÚˆ‰›· ∫ÏËÚÈÎÒÓ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ∂ÈÊ¿ÓÂÈÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ÀÌÓÒÓÙ·˜ ÙË °¤ÓÓËÛË” ŒÓ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË Ì ‡ÌÓÔ˘˜.


8

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢

“ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ” √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ¤ÓÙÔÓ· Ï·Èο Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∂˘Ú˘›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜,, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ó›ÎË Ù˘ ¡.¢.

¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. •Âηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ¢ηÈÚȷΤ˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ, fiÙÈ Ë ¡.¢ ÂȉÈÒÎÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ™·ÚÎÔ˙› ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ ¡¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ∏ ¡.¢ Â-

ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È fiÓÙˆ˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘;

Î·È ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ŒÓ· ÎÚ¿Ì· Ó¤·˜ Ï·˚΋˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ªÈ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚfiÙ˘· Î·È Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.

∏ ¡.¢. ·Ó·‚·Ù›ÛıËΠÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯ËÁÔ‡ 800.000 ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ·ÏÏ¿ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË Ó¤· Ó›ÎË. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È Û·Ê‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ¤ÓÙÔÓ· Ï·˚ο ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›Ô ·fi ÔÙ¤ Ó· ÂȯÂÈÚËı› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ “ηı·ÚfiÙËÙ·˜” ‹ Ó· ·ÓÔȯı› Ë ¡.¢ Û ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘;

∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Œ‚Á·Ï ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Û Â›Â‰Ô ÛÙÂϯÒÓ Î·È ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ ·fi„ÂȘ. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ ı· Â›Ó·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË; ΔȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ÙȘ ‰ÒÛÔ˘Ì Ì fiÚÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Ì ÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹.

¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÒÛÙ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ¡.¢ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‹ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Û ȉÂÔÏÔÁÈÎfi

Î·È ÛÙÂϯȷÎfi Â›‰Ô; ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ·. ŒÓ·˜ ηÏfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ È‰ÂÒÓ

ΔÔ ¤Ó· Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∏ ÍÂοı·ÚË È‰ÂÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Û·Ê¤˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ì·˜. √È ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ¢ηÈÚȷΤ˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. °È’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ì·˜ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ΔÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™·ÚÎÔ˙› ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÚfiÙ˘-

Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; √ ™·ÚÎÔ˙› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÚËÍÈΤÏ¢ıÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÎfiÓÙÚ· Û ηÙÂÛÙË̤ӷ Î·È È‰ÂÔÏË„›Â˜. ∂›Ó·È ηÏfi Ó· ÙÔ ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ ȉ¤Â˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠fiÙÈ Î¿ı ¯ÒÚ·, οı ÂıÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. π‰È·›ÙÂÚ· ‰Â Ë ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ôχ ¤Í˘ÓË Î·È ÌÂÏÂÙË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ Ó· ËÁ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰È‰·¯¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·Û΋ÛÂÈ Î·È ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ë ¡.¢ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ ‹ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÏfiÁÔÈ; ŒÓÙÔÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÁÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÔÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ.

∂ȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘

¶·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ Ì ÙË FR√¡Δ∂à ∏ ÕÁ΢ڷ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙË FR√¡Δ∂à ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ Û ·˘Ù‹ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó, ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·, Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÂÏÏËÓÈο ΢ÚÈ·Ú¯Èο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∞£∏¡∞, 21.

∞ı‹Ó·, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ÂÈı˘Ì› ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·Ú·ÓfiÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ∫·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Èı·Ó¤˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ “Ë ∞Á΢ڷ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔÈ-

¯Â›· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ¤Ó· ηı·Ú¿ Ù¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ” , fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÂÈ Ë FR√¡Δ∂à ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, “Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Â›Ó·È Î·È Â͈ÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ (∂∂), ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ı¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ı¤Ì· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∞Á΢ڷ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ‰È¿ÛˆÛË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ›˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ FπR ∞ıËÓÒÓ. ΔËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ΔÔ˘ÚΛ· Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ª.ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ FR√¡Δ∂à (∂˘Úˆ·˚΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·-

΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂∂) πÏη §·˚Ù›ÓÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (Û.Û.: Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ· ). √ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂∂ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ›ٷÈ. ∫·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰Â¯ı› ·˘Ùfi. ∏ FR√¡Δ∂à ÂÈı˘ÌÔ‡Û ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ۯ‰fiÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ÙÔ 2005, Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÌÈ· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ηıÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞Á΢ڷ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, fiÔ˘ ηÙfiÈÓ ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË

·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÚfiÛËÌÔ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ “27” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂∂ Î·È ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ‹ ‰È¤Ï¢Û˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ·. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛËÌÂȈÓfiÙ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÒÛÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ Û˘Ìʈӛ˜, ÔÈ

˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ∂·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜- ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔ˘ 2002, “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∑·Î ª·Úfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È ÙËÓ ∞Á΢ڷ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ¿Ì‚Ï˘Ó·Ó Î¿ˆ˜ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. °È· ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙfiÛÔ Ì ÙË FR√¡Δ∂à fiÛÔ Î·È ÂΛӘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ Ì ÙËÓ ∂∂. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó. ∫·ıÒ˜ Ë “∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÛÂȉÒÓ” , Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ FR√¡Δ∂Ã Î·È Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÂÓÙfi˜ 2010, ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ë ∞Á΢ڷ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ ̤ۈ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘ ÛÙ· ÙËÙÈο ̤۷ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∞˘Ù¤˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ·ÂÚÔÛοÊË

Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ô˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á·ıÔÓËÛ›Ô˘ Î·È º·ÚÌ·ÎÔÓËÛ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÚÔÛ·ı› Ó· “ÁÎÚÈ˙¿ÚÂÈ” Ë ΔÔ˘ÚΛ·. Δ· ÌËӇ̷ٷ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù˘ÔÔÈË̤ӷ. ∂Î¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú·ÓÙ¿Ú ¡Ù¿ÙÛ· ÛÙ· ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ·Ú¿ÏÈ·, ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· fï˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó Ù· ÙËÙÈο ̤۷ Ù˘ FR√¡Δ∂Ã, Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈfiÙÈ ÂÙÔ‡Ó “ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘”. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÓÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÙ·Ó ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù˘ FR√¡Δ∂à “¤È·Û ÛÙ· Ú¿Û·” ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÎٷȈÚfi Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÍÂÊfiÚو̷ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÓÙfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √È ÈÏfiÙÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· “Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÙËÙÈο ̤۷ Ù˘ FR√¡Δ∂à ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ” .

¡· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ΔÔ˘ °πøƒ°√À ™¶∏§π√¶√À§√À ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ √π fiÚÔÈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ÙÔ‡Ó Û Ӥ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Î·È Ì ۷ʋ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙfiÓÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔÓ “∫fiÛÌÔ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘Ù‹”,

Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ™Ùfi¯Ô˜ ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÙÔ 2010 Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 10,3 ‰È˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 7 ‰È˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ (∂™¶∞) Î·È 3,3 ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈ-

ÛıÒÓ. ΔfiÓÈÛ ۯÂÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË. “∞Ó ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰·¿ÓË 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÂÚ›Ô˘ 1,5 ‰È˜ ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ˙‹ÙËÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∫·ı›ÛÙ·Ù·È ÁÈ· ¿ÏÏËÌÈ· ÊÔÚ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ ∂™¶∞ ·ÔÙÂÏ› ‚·ıÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿Û·” Î·È ÂΛ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÔÏÏÒÓ, Ô˘ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó Ì¿ÓÓ·... ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂ-

Ú‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ·Ê˘ÎÙÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚Úfi¯Ô... √È ‰È·‰Èηۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Ó· ·Ú·ÌÂÚÈÛÙ˘‡Ó, Ù· “ÂÌfi‰È·” Ó· Ï›„Ô˘Ó. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ÔʤÏË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÊÔ‡ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï‹ Â›‰Ú·ÛË../


EÈηÈÚfiÙËÙ·

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∞fi ÙËÓ “√Ï˘Ìȷ΋” ÛÙÔÓ √§¶ ÎÈ ·fi ÙË ƒÔ‡Ï· ÛÂ Ó¤Ô ÚÈ¿ÏÈÙ˘...

°ÓÒÌË... TÔ˘ A. °IOYPMETAKH Δ∏¡ Ë̤ڷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ “·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ¤˙Ô˘˜ Ù˘ Cosco Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó·ÓÙÈ ·‰Ú¿˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ (250.000 ¢ÚÒ Ô Î¿ı ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ›¯Â ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·), Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ¤‰È‰Â ÂΛÓË ÙËÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ Ô Î˘ÓÈÎfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó· Ì¿ÙÛÔ ¯ÈÏÈ¿ÚÈη ÛÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· “ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ‹Û˘¯Ë” ... - ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÌ·È Ì ٷ ‚ÚÒÌÈη ÏÂÊÙ¿ Û·˜ ·ÚÈÂ, ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ Ó¤Ô˘...™ÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, Ô ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˘ ‹Ù·Ó ˆÚ·›Ô˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, ˘ÂÚ¿Óˆ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÎÈ Â›¯Â ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙÔ˘ ºÔ‡ÓÙ·, ÙÔ˘ ¶··Ìȯ·‹Ï, ÙÔ˘ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘...

H £E™™A§IA

∫∞¶ø™ ¤ÙÛÈ ¿ÏψÛÙÂ, Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ 8.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜...∏ ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Â› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ¡.¢. ÚÒÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ¶∞™√∫, ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ “Ó· ÌËÓ ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ì ٷ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜” ÎÈ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË “‰ÂÓ Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔ˘ÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ· Ì·˜ ÂÏÏËÓÈο” ... £∞¶ƒ∂¶∂ Ó· Â›Û·È Ôχ ÛÙ˘ÁÓfi˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ ÙfiÙÂ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Óı›˜ fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ‹Ù·Ó ‰˘fi ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Èηӿ Ó’ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ∫·È ı¿ÚÂ ӷ ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ fiÙÈ Ë Ù·Ú›Ê· ı· ¤ÊÙ·Ó ÙȘ 250.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ!...

∂ÚÒÙËÛË ª. ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˘ £· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÂÓfi ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000; ∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· η٤ıÂÛÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ª. ΔÚÂÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 15-12-09. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000 ÛÙË ¯ÒÚ·”. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘: “™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË (8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009) ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·ÎÔ› ·fi 1/1/2010 ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000 ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 27 ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˆ˜ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ÂÔÙ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÏÏ·ÁÒÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 31/12/09. ŸÏÔÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ∂˘Úˆ·˚ο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ °’ ∫¶™ ÛÙÔ ∂™¶∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹: 1. ™˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È Û ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000; 2. ™ÎÔ‡ÂÈ Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË ÂıÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÒÛÙ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; 3. ™ÎÔ‡ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000;”

√ªø™, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜: “Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ ı· ÛÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ıËÏÂÈ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÚÂÌ·ÛÙ›˜” ...£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê·Ó›˜ ÛÎÏËÚfi˜ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” ...ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ, ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ Ó· ÛÔ˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÈÓ›, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ¤¯ÂȘ ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘...ªÂ ÌÈ· ËÚˆÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ˘¤Ú Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙÔ˜ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ˘ÂÚ·Í›· οı ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ pick: 250.000 ¢ÚÒ Ô Î¿ı “·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜” !... ¶√π√™ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Û ٤ÙÔÈÔ ÔÛfi; πÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ 35 ÂÙÒÓ ÂÓfi˜

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ √°∞ ‹ ÂÓfi˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞! ªÂ ÌÈÛıÔ‡˜ 17 ÂÙÒÓ ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Ô˘ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ¤Ó· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ ÙÔ Ì‹Ó·! °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ∫∫∂ ÂÓÒ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ “·fiÂÈÚ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜” ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ: “Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÕÚË” Ô˘ ¤ÏÂÁ ÎÈ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜... ∏ ∞§∏£∂π∞ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·...ΔÔ Î·Îfi fï˜ ›ӷÈ, fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ...ΔË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÏÏ¿...ŸÙ·Ó Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÂοÛÙÔÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÛ¤Ë, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ·Ó Ï‹ÚˆÓ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ÏÂ-

9

ÊÙ¿...ΔÔ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔ˘Û›· ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ “√Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·” , ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÂÙÔÈÌ·˙fiÌÂÓË ÂıÂÏÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜...∞ÊÔ‡ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ‡˜ ÏËÚÒÓÂÈ fiÛÔ ñ fiÛÔ, ÒÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘... Δ√ Δ∂§√™ Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·ÏÏ¿ ÚÈ¿ÏÈÙ˘ ÛÒÔ˘ ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·‰Ú·Ó›˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ηӷ¤: ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰Ô‡ ƒÔ‡Ï·˜ μÚÔ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi Ô˘ ÙËÓ ·Ú¿ÙËÛÂ, Ì·˜ “·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË” ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ì·˜ Û˘¯Ófiٷٷ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û‡ÓÙ·ÍË ·›ÚÓÂÈ ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ “√Ï˘Ìȷ΋˜”, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ô˘ ı· Â·›ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ οÔÈ·˜ ΢ڛ·˜ ªÂ˙ÂÓÙ¿ÎÔ˘!...

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË

¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÙÔ... Û‹ÚÈ·Ï Ì ¿‰ÂȘ Ù·Í› ∫¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í› Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·˙·Ó ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ 12 Ó¤ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ù·Í›.

ø

˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Âͤ‰ˆÛ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË 12 ·‰ÂÈÒÓ Ù·Í› (10 ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·), ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ¯ÔÚËÁËı› ÙÔ 2001. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í› Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘Ó‰ڛ·Û Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ‚¿ÛË, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Ó‡Ó Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘˜ Î. Δ¿ÛÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜, “Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ÚÔÛ‚ÏËı› ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ı· Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘ÏÔÔÈËı› Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹. √È π‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í› ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fi¯È fï˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· Â›Ó·È 12 Î·È fi¯È 15 fiˆ˜ ÙÔ 2001. ™‡Ìʈӷ Ì fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤¯ÚÈ ÔÈ ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, ı· Ú¤ÂÈ : Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·È ·ÊÔ‡ ηٷÙÂ-

√È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ “£” °È· fiÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó - ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ - Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 800-11-35000. ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ٷ ·Ú¿ÔÓ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ Û’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

ıÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘ÛÙËı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ›Ó·Î· ηٿٷ͢. ΔfiÙÂ Ô ÓÔ̿گ˘ Ì Ӥ· ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ (ÔÏfiÎÏËÚ˜ ‹ ÌÈÛ¤˜). √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ô‰ËÁÒÓ Ù·Í› Î. ªÈ¯¿Ï˘ ª·Ù˙·‚›ÓÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÏfiÁˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ù·Í› Î·È ÚfiÛıÂÛ : “¶ÚÒÙÔÓ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ÙÔ 2001 Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÚıËÎ·Ó ›Ûˆ. ∏ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿‰ÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È 15 (12 ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ

μfiÏÔ˘ Î·È ÙÚÂȘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÔȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂÌ›˜ ˆ˜ Ô‰ËÁÔ› ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÌÈÛ¤˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˜. ∑ËÙ¿Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È fi¯È ÎÏÂÈÛÙfi˜ ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ԉËÁԇ̷ÛÙ Û ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋”. ŸÌˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Â‰Ò fiÙÈ Ô Î. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÛÙË °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, fiˆ˜ Ì·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· “·ÚÓ‹ıËΠӷ „ËÊ›ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Ë fiÔÈ· ·fiÊ·Û‹ Ù˘, ı· Â›Ó·È ¿Î˘ÚË” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì›· ÚfiÁ¢ÛË ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ-

Ì¿Ú¯Ë. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¡∞ª “ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË 15 ·‰ÂÈÒÓ (12 ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÚÂȘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·). £·Ó. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


10

A·Û¯fiÏËÛË

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞ 21. ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· 18 ÌËÓÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ (175 ı¤ÛÂȘ), ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (46), μÚÈÏËÛ›ˆÓ (45), ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ (35), ¶‡ÚÁÔ˘ (34), μfiÏÔ˘ (30), §·Ì›·˜ (60), ÷ÏÎˉfiÓ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (30) Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ (28). ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ı¤ÛÂˆÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘ (15), °·ÛÙÔ‡Ó˘ (18), ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ∫Ú‹Ù˘ (11) Î·È ¡¤ÛÙÔÚÔ˜ ªÂÛÛËÓ›·˜ (8). √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔÈ, ÓÔÛÔÎfiÌÔÈ, Ù¯ÓÈÎÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈ·ۈÓ, Ô‰ËÁÔ›, ʇϷΘ, ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁÔ˘. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 8.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ (ÌÂÈÎÙ¿) Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ŸÛÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó 18ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË, ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 20 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· - Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È ı· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó 22 ¤ÓÛËÌ· ÙÔ Ì‹Ó·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: - ÕÓÂÚÁÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ (ÔÛÔÛÙfi ÚfiÛÏ˄˘ 30%). - ÕÓÂÚÁÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ (ÔÛÔÛÙfi ÚfiÛÏ˄˘ 20%). - ÕÓÂÚÁÔÈ Ì¤¯ÚÈ 30 ÂÙÒÓ, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ (ÔÛÔÛÙfi ÚfiÛÏ˄˘ 20%). - ªËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ (ÔÛÔÛÙfi 10%). - ÕÙÔÌ· Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ 50% Î·È ¿Óˆ (ÔÛÔÛÙfi ÚfiÛÏ˄˘ 10%). - ¶ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È Ù¤ÎÓ· ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ (ÔÛÔÛÙfi ÚfiÛÏ˄˘ 10%). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙȘ 8.000. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ∞™∂¶ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· 4.500 ı¤ÛÂȘ. ªfiÓÔ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó 3.696 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û 239 ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ˆÓ

AÁÔÚ¿ EÚÁ·Û›·˜ ™∏ª∞ ∫π¡¢À¡√À ∞¶√ Δπ™ ª∂°∞§∂™ ∫√π¡øº∂§∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

“濯ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÚÔÛˆÈÎfi” ∞£∏¡∞ 21. ™Â ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛË-

ÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢∂∫√ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ 2010 ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

“∞

fi Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ” ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Ôχ·ıÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂À¢∞¶, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 125 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ À∂ (∂ÚÁ·ÙÒÓ).

¢∂∏: ∑ËÙÔ‡Ó Êˆ˜ ÁÈ· 1.300 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ∞ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ “ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù” Â›Ó·È Ë ¢∂∏, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ¤ÏÏÂȄ˘ Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂∏ ÚÔ¯ˆÚ› ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂˆÌÈÛÙ› Ë ›‰È· Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ηχÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ. ∏ Û˘Ó‹ı˘ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (8ÌËÓ˘ Î·È ¿ÏÏ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜). ◊‰Ë ÙÔÓ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· 105 ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ 54 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· 901 ¿ÙÔÌ·, ÔÈ ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó 2.098 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ËÌÂÚÔÌ›ÛıȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 940 ¿ÙÔÌ·. ŒÙÛÈ Ë °∂¡√¶ ¢∂∏ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÙȘ 1.300 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË (Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ, Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ï›ÁˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ) Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔ΋ڢÍË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Δ·¯‡Ú˘ıÌ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¢∂∏. Δ¤ÏÔ˜ ˙ËÙ› ÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤Î‰Ô-

ÛË ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

∂§Δ∞: ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ 1.000 ÂÁÎÚÈı›Û˜ ı¤ÛÂȘ ◊‰Ë ÌÂÙÚ¿ 1,5 ¯ÚfiÓÔ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ 1.000 ÌfiÓÈ̘ ı¤ÛÂȘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜, Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ı· ÂÓ›Û¯˘·Ó ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂§.Δ∞. Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ¶·ÚfiÙÈ Â›¯Â ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Â›¯·Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÔÈ “ÛÎfiÂÏÔÈ” Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ë ÚÔ΋ڢÍË ‰ÂÓ ‚Á‹Î ÔÙ¤ “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ “ÊÚ¤ÓÔ” Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘.

∂Ô¯ÈÎÔ› ™˘Ó¤ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ù· ∂§Δ∞ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔ-

Ï›· ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, fiÔ˘ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È, ÒÛÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ “·ÓÔÌ‚Ú›·˜” Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ̤ۈ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ∞™∂¶. ∏‰Ë Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ 240 ı¤ÛÂȘ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (8 ÌËÓÒÓ) ÁÈ· Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ∞ı‹Ó·˜-¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Δ·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ∂§Δ∞ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì 500 ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. √È ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·ı fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010, ·ÚfiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÚfiÛηÈÚË Ï‡ÛË Ô˘ ηχÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·È¯Ì‹˜. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¢È·ÓÔÌ›˜, √‰ËÁÔ› ‹ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÙ·Ó Ù· ∂§Δ∞ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ¶∂ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ, ¶∂ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ¶∂ π·ÙÚÒÓ, ¶∂ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (Hardware), ¶∂ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (Software), Δ∂ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, Δ∂ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Δ∂ §ÔÁÈÛÙÒÓ, Δ∂ °Ú·ÊÈÛÙÒÓ Î·È ¢∂ Δ¯ÓÈÙÒÓ (∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î.¿.).

¶ƒ∞™π¡√ ʈ˜ ·Ó¿‚ÂÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ı¤ÛÂˆÓ Û ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∞™∂¶, Ô˘ ‹‰Ë ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ (fiˆ˜ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ı· ÛÙ·Ï› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û ÊÔÚ›˜ Î·È Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ò˜ ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ó¿ÁΘ Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi - ›Ù Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘ ›Ù ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· Ù· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∞™∂¶, ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó fiÛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ··ÈÙÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ̛ÛıˆÛË ¤ÚÁÔ˘ ‹ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó, ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.

∞¶√ Δπ™ 15 π∞¡√À∞ƒπ√À 2010 ∫∞π °π∞ Δ√ ∂¶√ª∂¡√ Δƒπª∏¡√ ∂¡∂ƒ°√¶√π√À¡Δ∞π √§∂™ √π ¡∂∂™ ¢π∞¢π∫∞™π∂™

∞™∂¶: ¶ÂÓ‹ÓÙ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞ 21. ™Â ı¤ÛË... Ì¿¯Ë˜ Ì·›ÓÂÈ, Ϥ-

ÔÓ ÙÔ ∞™∂¶ Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ηıÔÏÈÎË ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ Ï‹ÚË fi ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Â∞ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· 50 Ó¤ˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “¿ÁˆÛ·Ó” Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. À„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 80.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞ÊÔÚÔ‡Ó 2.342 ı¤ÛÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÀÁ›·˜, ÕÌ˘Ó·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ªÂ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË 7∫/2009 ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 1.727 Ó¤ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÛÙ·

¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ 260 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ.

∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ∞∂π (28 ı¤ÛÂȘ), Δ∂π (766) Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ (933). ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂȉÈ·ÛÂȘ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÛΤÙ˜ ÀÁ›·˜, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, Ì·›Â˜, Ú·‰ÈÔÏfiÁÔÈ Î·È Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜. √È 933 ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜, ‚ÔËıÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·Ú·Û΢·ÛÙÒÓ, ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ.

√ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·›ÙËÛË, Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, ·Ú¿‚ÔÏÔ 20 ¢ÚÒ, ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ (ÂÌÂÈÚ›·, ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·) Î·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, Ì·›Â˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÀÁ›·˜. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ, ÈÂÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂΉÔı› ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. -ªÂ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË 8∫/2009 ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∞™∂¶ Ì 19 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó

ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· 3.500 ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ‹ ÂϤÁ¯ÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹. -ªÂ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË 6∫/2009 ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 598 ı¤ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÕÌ˘Ó·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∞™∂¶ ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ηٿ fiÛÔÓ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜ Î·È ¿ÏψÛÙ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞Ó ÙÂÏÈο ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ı· ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 243 Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π (·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ›), 127 ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Δ∂π (‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ, Ù¯ÓÈÎÔ›) Î·È 228 ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ (‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, Ù¯ӛÙ˜). √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, ηϋ ÁÓÒÛË Í¤Ó˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔ-

ÓÈÎÔ‡ ˘ ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÌÂÈÚ›· Î·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 50 ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì 47 ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ º∂∫ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ∞™∂¶, ηÙfiÈÓ ÚfiÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ 47 ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ΋ڢÍË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiϘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ √Δ∞ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙȘ ›‰È˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ∫ÔÚÈÓı›·˜ Ì 2 ı¤ÛÂȘ, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘ Ì 9, ™È‰ËÚfiηÛÙÚÔ Ì 4, ªËı‡ÌÓ˘ §¤Û‚Ô˘ 7, ¶¿ÙÌÔ˘ 3, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 1, ™ÎÔ˘Ù¿Úˆ˜ ™ÂÚÚÒÓ 7, ∫·ÓÙ¿ÓÔ˘ ÷ӛˆÓ 2, ¶·Ï·Ì¿ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 3, ƒÂÓÙ›Ó·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 7, ∞ÛˆÔ‡ §·ÎˆÓ›·˜ 1, ¶ÏˆÌ·Ú›Ô˘ §¤Û‚Ô˘ 1 ηıÒ˜ Î·È ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 2, √ÈÓÔ˘ÛÒÓ Ã›Ô˘ 1, ∞ÔÏψӛˆÓ §Â˘Î¿‰·˜ 5, ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 9, ∞ÊȉÓÒÓ 4, ∞ÏÈÊ›ڷ˜ ∏Ï›·˜ 2, ΔÚÈÁÒÓÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ 5,

μÏ·¯ÂÚÓÒÓ ÕÚÙ·˜ 1, ∞Ó¿Ê˘ 1, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 29, ¢ÈÚʇˆÓ ∂˘‚Ô›·˜ 3, £‹Ú·˜ 1. ∂›Û˘ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ™Ù·Ì¿Ù·˜ 7, ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ ™ÂÚÚÒÓ 6, ¡Â¿ÔÏ˘ ∫Ô˙¿Ó˘ 4, Δ˘Ì·Î›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ 9, μÔ˝ˆÓ §·ÎˆÓ›·˜ 2, ™ÙÚ˘ÌÒÓ· ™ÂÚÚÒÓ 2, πÛÙÈ·›·˜ 4, ƒÂı‡ÌÓ˘ 5, ÃÈÔ˘ 2, ¡¿Ô˘Û·˜ 4, ºÈÏÈ·ÙÒÓ 6, ∞ÛÎÏËÂÈÔ‡ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ 1, ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ 3, ΔÚ›ÔÏ˘ 5, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 3, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ª‹ÏÔ˘ 2 Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞¯·˝·˜ 3. ¡¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ƒfi‰Ô˘ (6), º·Ú›‰Ô˜ §·ÎˆÓ›·˜ (2), ¶¤Ú‰Èη˜ £ÂÛÚˆÙ›·˜ (2), ¶¤Ù· ÕÚÙ·˜ (1), ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∫·‚¿Ï·˜ (9) Î·È ÛÙÔ £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ÃÚÔÓ›ˆÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ §·ÛÈı›Ô˘ (1 ı¤ÛË). ΔÔ ∞™∂¶, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ı· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔÎËڇ͈Ó, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ·Ó¿ ı¤ÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂͤٷÛË Èı·ÓÒÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ·

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

11

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’30

“ŒÊ˘Á” Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ∞£∏¡∞ 21. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·-

χÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’30 Ì Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘, ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ, ÛÙ· 93 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.

°È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÕÚÙ· ÙÔ 1916 Î·È ÙÔ 1927 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â ËÏÈΛ· 15 ÂÙÒÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ÚÁ˘Úfi , ÙÔÓ °ÂÚ·ÓÈÒÙË, ÙÔÓ ¶·Úı¤ÓË Î·È ÙÔÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓfi ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋. ªÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· ¤Ê˘Á ÙÔ 1936 ÁÈ· ÙËÓ ƒÒÌË. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ Î·È ÛÔ‡‰·Û ӈÔÁÚ·Ê›· Î·È „ËÊȉˆÙfi Î·È ÙÔ 1947 ÂÎϤ¯ıËΠٷÎÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞™∫Δ. ΔÔ 1949 Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ - °Î›Î·˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ∂ÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, È‰Ú‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· “∞ÚÌfi˜” Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ÙÔ 1950. ∞fi ÙÔ 1954 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÚÒÙ· Ì ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªfiÚ·ÏË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ∂χÙË Î·È ™ÂʤÚË, ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‰›ÛÎˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÏ˘Ù¿, ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù· Ì·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÃÔÚÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ΔÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ‚Ú·‚Â›Ô ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ 1940. ∞Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∞™∫Δ ÙÔ 1983 Î·È ÙÔ 1988 Ë ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ΔÔ 1999 ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ΔÈÌ‹˜ . ŒÚÁ· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ , ÁÏ˘ÙÈ΋, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊË-

ÛË, ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Û ÎÙ›ÚÈ·, Û fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªfiÚ·ÏË, ·fi Ù· ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ˆ˜ Ù· ·ÊËÚË̤ӷ, ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È : Ô ÊÙÂÚˆÙfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÙÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ı·ÙÚÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ø‰‹ ÂȘ ı¿Ó·ÙÔÓ ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Â›¯Â ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ‚›ˆÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Â ¿ÓÙ· Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1937 ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi Îˉ›· ÛÙËÓ ÕÚÙ· Î·È ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi˜.

∏ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ô˘Ï¿ˆ Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘. √‡Ù ÙÒÚ· Ô‡Ù ·ÏÈfiÙÂÚ·. •ÂΛÓËÛ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ÌfiÓÔÓ ·fi ·Ó¿ÁÎË” ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘. “∂›¯· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË fiÙ·Ó Ë Ê›ÏË ¡›ÎË ∫·Ú·Á¿ÙÛË Ì ¤ÂÈÛ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ‹Ù·Ó Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ¤ÚÁ· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Ù˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ›Ó·Î˜. √Ù·Ó Ë Î˘Ú›· ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Ù˘ ˆ fiÛÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘, ÂÁÒ Ôχ ÓÙÚÔ·Ï¿ ›· ¤Ó·

ÔÛfi. ∫·È ÙfiÙÂ Ë ∫·Ú·Á¿ÙÛË Ì ÓÔ‹Ì·Ù· ÌÔ˘ ¤ÁÓÂÊ ӷ ·˘Í‹Ûˆ ÙÔ ÔÛfi. ΔËÓ ¿ÎÔ˘Û· Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· Ô‡ÏËÛ· Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·” . “¢ÂÓ ÊÈÏÔÙ¯ÓÒ ϤÔÓ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜” , ÚÔ˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ù˘ ÂÏ·Ù›·˜ ÙÔ˘. “∞˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó· ΢ڛˆ˜” , ÂÍËÁ›, “ÁÈ·Ù› ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù· ÔÚÙÚ¤Ù· Ô˘ ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ◊Ù·Ó ÈÔ ·Ê·ÈÚÂÙÈο. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ· ÏÔÈfiÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ” . °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÙ· ÙÔ 1916 Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ Û ËÏÈΛ· ¤ÍÈ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ƒÒÌË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. √ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ Í·Ó¿Ê˘Á ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÙÔ 1958, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÙÔÓ ™Ò¯Ô. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È Ë Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó. ∏ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÔÙ¤ ˆ˜ ‰¤Ï·Ú. ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ·Á·Ô‡Û ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ·Ê·Ó‹ ÁˆÌÂÙÚ›·, Ô ªfiÚ·Ï˘ ‹Ù·Ó

·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Û fiÏË ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, Ù· ÙÔ›· η٤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ∂ÚˆÙÈÎfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ì οı ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ¤Ó·Ó ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. ΔÔ 1963 Ô ªfiÚ·Ï˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÏÙÔÓ. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛ‹ ÛÙË μ¢ Î·È ÛÙË ¡∞ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∞fi ÙÔ 1972 ¤Î·Ó ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË (ÙÔ 1988), ηıÒ˜ Î·È ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ (1996). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ (ÙÔ˘ ∂χÙË, ÙÔ˘ ™ÂʤÚË), ¤Î·Ó ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È Û¯Â‰›·Û ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ (∂ıÓÈÎfi, Δ¤¯Ó˘, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÃÔÚÔı¤·ÙÚÔ Ù˘ ƒ·ÏÏÔ‡˜ ª¿ÓÔ˘). ª¤Û· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ - ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ÂͤıÂÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. √Ï· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ˆ˜ ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜. ΔÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Û˘ÏϤÎÙ˜, ȉÈÒÙ˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ËÌfiÛȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. √È ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ fï˜ Â›Ó·È Î¿ı ËÏÈΛ·˜. Ÿ¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Û˘¯Ó¿ Û ‰ËÌÔڷۛ˜. ∫·È ·Ó fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™·Ó›ˆ˜ fï˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜.

ªÂÙ¿ ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È Ù· Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜, ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ∞£∏¡∞ 21. ∞ÈÛıËÙ‹ ÙÒÛË ÛË-

Ì›ˆÛÂ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÙË £Ú¿Î˘. ΔÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô. ‰Ë Ù· ¯ÈfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ºÏÒÚÈÓ·, ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ◊ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ¶¤ÏÏ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫ÏÂÈÛÙfi˜, fï˜, Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Ì ·Ï˘Û›‰Â˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ‡Ô ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi. ∂ȉÈο ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ı· ÎÈÓËı› ÌÂٷ͇ -3 Î·È 7 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÁÂÙÔ‡ ÙË Ó‡¯Ù·

Î·È ÙÔ Úˆ›. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÁÂÙÔ‡ ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ËÂÈÚˆÙÈο. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ı· ÎÈÓËı› Û ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔÈÎÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ‹ Î·È ÚfiÛηÈÚˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹) Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·. √ ηÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ‹ÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·.

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ §∂À∫ø™π∞ 21. ¢ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ‰¤Î· ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙÚfi·ÈË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ¿Î·Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ∏ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “√ ºÈÏÂχıÂÚÔ˜” ÁÚ¿ÊÂÈ : “∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¿‰ÂÈÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ŒÓ· ʤÚÂÙÚÔ ¿‰ÂÈÔ. Œ¯·Û· οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯·Û· ¤ÚÛÈ; ΔËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ΔËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÌÔ˘ ˆ˜ ı˘Á·Ù¤Ú· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛٿل ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. ø˜ ∂ÏÏËÓ›‰·. ø˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ó‹. ø˜ ÔÏ›Ù˘ ÌÈ·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ë ÔÔ›· (fiÛÔ Î·È ·Ó ÂÓٛ̈˜ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌ· ÚÔÛ·ı› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ), ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÎÚ¿ÙÔ˜” . ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏∫√, ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. “ΔÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó·ÏÔÁ›˙ÔÌ·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ì ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌfi Â¿Ó Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ; º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Â¿Ó Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. £· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ˆ˜ ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·; ø˜ ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ Û˘Ì‚¿Ó; £· ÙÔ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó ˆ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ΔÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÙÔÔÈ› Ù· ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜; ∫¿ÙÈ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÚÔηÏ› ÙËÓ £ÚËÛΛ· Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì·˜; ΔËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì·˜;” .

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜

∞fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. AÎfiÌË ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ηٷÛÙÚ·-

ÊÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. √È ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ‰È·‚ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÂ·ÛÙ› Ì ¯ÈfiÓÈ.

∫∞Δ∂ƒπ¡∏ 21. ¢‡Ô Ó·ÚÔ›, ËÏÈΛ·˜ 20 Î·È 27 ÂÙÒÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ 26¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÂÈ‚›‚·Û·Ó Û π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÏËÎÙ›ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË ·ÊÔÚÌ‹. ªÂ Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ì·¯·›ÚÈ, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi ÛÙËÓ ÎÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ¯ÒÚ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ·‚Ô‹ıËÙÔ. √ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ‚Ú¤ıËΠ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ô‰ËÁfi Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·ÙÂÚ›Ó˘.


12

EÈηÈÚfiÙËÙ·

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

ΔÔÓ ¤Ú·Û ÁÈ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ £∂™™∞§√¡π∫∏ 21. ∫˘ÓËÁfi˜ ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓˆÓ ¤ÂÛ ÓÂÎÚfi˜ ·fi Ù· ÛοÁÈ· Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¤Ú·Û ÁÈ· ı‹Ú·Ì·. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÓ·›· Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤Ó·˜ 49¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û 18ÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· ΢ÓËÁÈÔ‡ ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓˆÓ, ˘ÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ı·Ó¿ÛÈÌ· ¤Ó·Ó 52¯ÚÔÓÔ, Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ 49¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞ÚÓ·›·˜.

∏ÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Ú¿ ÂÁη‡Ì·Ù· ™∂ƒƒ∂™ 21. ™Ô‚·Ú¿ ÂÁη‡Ì·Ù· ˘¤ÛÙË ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∞ÌÌÔ˘‰È¿ ™ÂÚÚÒÓ. ∏ ʈÙÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËΠfiÙ·Ó Ô 84¯ÚÔÓÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·Ó¿„ÂÈ Í˘ÏfiÛÔÌ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. √ ¿Ó‰Ú·˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ, ÂÓÒ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘.

μÚ·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· √ ∂ÏÏËÓÔÎÔ˘‚·ÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫Ô˘‚·ÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21:30 ÛÙÔ Î·Ê¤ ŸÂÚ· (√ÁÏ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ), ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋.

∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ª·ÚÁ. ™·Îο ∏ ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ™·Îο ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 9 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¡Ù¤ ∫›ÚÈÎÔ.

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘

∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ¤ÍÈ... A£∏¡∞ 21. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, Û ‰È¿Û΄Ë, ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ı·Ó. ∫ÔÓÙ·Í‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÂÛÊ·Ï̤ӷ ·Ú·¤ÌÊıËΠ·fi ÙÔ ¶ÔÈÓÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ „‹ÊÔ˘, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ “‰›Î˘ ÙˆÓ ¤ÍÈ” Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1922, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë “‰›ÎË ÙˆÓ ¤ÍÈ” ı· Â·Ó·ÏËÊı›, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ‰›Î˘.

ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ “‰›Î˘ ÙˆÓ ¤ÍÈ” ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞¶ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÔÌ‹ ·fi ÙÔ ¶ÔÈÓÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ „‹ÊÔ˘ (3-2). ¢ËÏ·‰‹, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ‰›Î˘, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ó¤· ¿ÁÓˆÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ¤ÍÈ ‹Ù·Ó ·ıÒÔÈ, ÂÓÒ Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·ÔÚÚÈÊı› Ë ·›ÙËÛË Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ‰›Î˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ‰ÂÓ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ “‰›Î˘ ÙˆÓ ¤ÍÈ” . ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÂÛÊ·Ï̤ӷ ·Ú·¤ÌÊıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ „‹ÊÔ˘, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Â·Ó¿Ï˄˘

ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ Î·È ªÈ¯·‹Ï °Ô‡‰· ˘ÔÓ·˘¿Ú¯Ô˘, ÂÓÒ Â¤‚·ÏÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ¡ÂfiÎÔÛÌÔ˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞‚¤ÚˆÊ, fiÔ˘ ÂÎÚ·ÙÔ‡ÓÙÔ ÔÈ ¤ÍÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ı· Á›ÓÂÈ Û ‰‡Ô ÒÚ˜. ¢‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ °Ô˘‰‹, fiÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È.

∫ÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2010

ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ. ™ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ·›ÙËÛË Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ‰›Î˘ ˘¤‚·Ï ÛÙȘ 20.1.2008 Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÚˆÙÔ·‰¿Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶ÚˆÙÔ·‰¿ÎË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ó¤Â˜ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó Úfi‰ËÏË ÙËÓ Ï¿ÓË ÂÚ› ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ 1922. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 1922 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂΉËÏÒıËΠÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ΛÓËÌ· ˘fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È °ÔÓ·Ù¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ºˆÎ¿, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1922) ˘¤Ú ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ª›· ‰È·‰‹ÏˆÛË 100.000 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂ-

ÛË ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. √È ¶¿ÁηÏÔ˜, √ıˆÓ·›Ô˜, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÎÙÂϤÛÂȘ. √È ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, ¢·ÁÎÏ‹˜, °ÔÓ·Ù¿˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈ΋ ‰›ÎË. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ›‰Ú˘ÛË ∂ÎÙ¿ÎÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈΛԢ. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ™ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘), ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ŒÎÙ·ÎÙÔ ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÂÛ¯¿Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ÔÎÙÒ ÚfiÛˆ·, Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19201922 Î·È Â›Ó·È ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô‡Ó·Ú˘, 59 ÂÙÒÓ, ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÚˆÙÔ··‰¿Î˘, 68 ÂÙÒÓ, ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, 50 ÂÙÒÓ, ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ £ÂÔÙfi΢, 44 ÂÙÒÓ, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË,

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜, 56 ÂÙÒÓ, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ °Ô‡Ó·ÚË, ¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË, •ÂÓÔÊÒÓ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜, ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, Â.·., 53 ÂÙÒÓ, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË °Ô‡Ó·ÚË, ªÈ¯·‹Ï °Ô‡‰·˜, ˘ÔÓ¿˘·Ú¯Ô˜ Â.·., 54 ÂÙÒÓ, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË °Ô‡Ó·ÚË, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙Ë·Ó¤ÛÙ˘, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, 59 ÂÙÒÓ, ∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. ∏ ‰›ÎË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1922 ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹. ΔÔ ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·Ì„ËÊ› ÙÔ˘˜ ÌÂÓ °ÂÒÚÁÈÔ Ã·Ù˙Ë·Ó¤ÛÙË, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ °Ô‡Ó·ÚË, ¡ÈÎfiÏ·Ô ™ÙÚ¿ÙÔ, ¶¤ÙÚÔ ¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË, °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÏÙ·Ù˙‹ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô £ÂÔÙfiÎË ÛÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È ªÈ¯·‹Ï °Ô‡‰· Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙ· ™ÙÚ·ÙËÁfi ÛÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ÈÛÔ‚›ˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ. ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ηı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÷Ù˙Ë·Ó¤ÛÙË ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ˘Ô-

∫ÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ 11ÌÂÏÔ‡˜ Î·È 15ÌÂÏÔ‡˜ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 11ÌÂϤ˜ Î·È 15ÌÂϤ˜ ∞¢™ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °. ∫Ï·Ìȉ¿˜ Î·È π. Δ¤ÓÙ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË Â›Ó·È: £ÂÔ‰ÒÚ· °ÎfiÈÓË, ƒ¤Ó· ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §ÂˆÓ. ∑ÂÚ‚ÔÌ¿ÎÔ˜, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ªÔ˘Á¿ÎÔ˘ - ªÚ›ÏË, ∞ı·Ó. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜, ¢ÈÔÓ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÌÌ. ∫·ÏÔ‡‰Ë˜, μ·Û ª·Ú΋˜ Î·È º. ª·ÎÚ‹˜. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ 11ÌÂÏÔ‡˜ ÎÏËÚÒıËηÓ: ª›Ì. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡‰Ë˜, ¢. ¢·ÏÈ¿Ó˘, ¢. ¶·ÙÈÓ›‰Ë˜, π. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∏Ï. °È·Óӷο΢, μ. §˘ÎÔ‡‰Ë˜, ÷Ú. ¶··ËÏÈÔ‡, ¡. §ÂÔÓÙ‹˜, ªÈ¯. £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜, ∞Ó. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ı. ∫ÔÓÙ·Í‹˜. Δ·ÎÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ˘˜ ∞¢™ Â›Ó·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ 11ÌÂÏÔ‡˜ Î·È ÔÈ: ªÈÌ. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡‰Ë˜, ¢. ¢·ÏÈ¿Ó˘, ¢. ¶·ÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È π. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË Â›Ó·È ÔÈ: ∏Ï. °È·Óӷο΢, μ. §˘ÎÔ˘‰Ë˜, ÷Ú. ¶··ËÏÈÔ‡, ¡. §ÂÔÓÙ‹˜, ªÈ¯. £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜, ∞Ó. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ı. ∫ÔÓÙ·Í‹˜.

∞ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘

ÕÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ÛÙ· Δ¤ÌË ∞£∏¡∞ 21. ∞ÈÛÈfi‰Ô͘ ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ- £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Û ¤Ó·Ó ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙË ª·Ï·Î¿Û· ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. H ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ª·Ï·Î¿Û·˜, ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ËÈfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË. ∂ÙÛÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÙ ı· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ÂıÓÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô. Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›. √È ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ Î·È ¤ÚÁ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘-

ÓÔ‡ Ô˘ ηÙÔÏÈÛı·›ÓÂÈ, ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ˜. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ‰‡Ô, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·, ÂÓÒ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤ۈ ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Î·Ù¿ 60 ¯ÏÌ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ §¿ÚÈÛ·˜ - Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÂÓÒ Ù· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ¡fiÙÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ‰Â ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰Èfi‰È·, ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Δ¤ÌË ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÙÚÂȘ Ó¤ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË BfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, Ù· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù·

ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 3,5 ÙfiÓˆÓ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¶∞£∂, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ (ÎfiÌ‚Ô˜ ∫ÔÚÈÓÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜) ÚÔ˜ ∞ÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∫·ÙÂÚ›Ó˘∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘-∞ÌÂÏÒÓ·-°˘ÚÙÒÓ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Â› Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔ˜ ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘-§¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ

¶∞£∂, ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘. ŸÏ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Î·È Ù· ψÊÔÚ›· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¶∞£∂, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÏÂȉ› ∏Ì·ı›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi μ¤ÚÔÈ·˜-∫Ô˙¿Ó˘, ·’ fiÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∫Ô˙¿Ó˘-∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘-∞ÌÂÏÒÓ·-°˘ÚÙÒÓ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Â› Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ §¿-

ÚÈÛ·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔ˜ ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘-§¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶∞£∂, ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿, ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 3,5 ÙfiÓˆÓ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¶∞£∂ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ۈ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi °˘ÚÙÒÓ˘-∞ÌÂÏÒÓ·Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘-∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∫·ÙÂÚ›Ó˘, fiÔ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶∞£∂ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Î·È Ù· ψÊÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ªÈÎÚfi ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ۈ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡ ∫Ô˙¿Ó˘-μ¤ÚÔÈ·˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶∞£∂ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô “∫ÏÂȉ›” ∏Ì·ı›·˜.


‹ Î È Ù Ë Ï Aı

£E™™A§IA H EºHMEPI¢A TøN ºI§A£§øN

¢’ ∂£¡π∫∏ ¢ÈÂÎfiË ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘∞ÁÚfiÙ˘

™√À¶∂ƒ §π°∫∞ ∏ÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¤Ú·Û ÚÒÙÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ◆ ÛÂÏ.

16-18

ΔËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÛÙÔ 72’ Î·È ÂÓÒ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó 1-1. ∞ÈÙ›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¿ÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË. ŒÙÛÈ Ë ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ΔÛÈÔÏÊ›ÎË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ı˜, ηıÒ˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Δ‡ÚÓ·‚Ô. ◆ ÛÂÏ.

19

ÛÂÏ. 14

°’ ∂£¡π∫∏ ¶‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ë ¡›ÎË Ì ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ º›ÏÈÔ μ. Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ◆ ÛÂÏ.

24

∂¶™£ ∂ÂÈÛfi‰È· ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ ◆ ÛÂÏ.

20

∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡ §‡ÁÈÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, 4-0 ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÂÏ. 15

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·Ó Î·È ¿Ï„ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ ˘¤Î˘„ ÙÂÏÈο Ì 66-62. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 39-38. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ÔχÙÈÌ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛ΢. ◆ ÛÂÏ.

23


14

B’ EıÓÈ΋

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

B’ E£NIKH •¤Ê˘ÁÂ Ë ∫¤Ú΢ڷ ∏ ∫¤Ú΢ڷ ‹Ù·Ó Ë ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Ô˘ ΤډÈÛÂ. √È “º·›·Î˜” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 1-0 Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤ ‰˘ÛÎÔχÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ΔÂÏÈο Ô §Ô˘Ú¤ÓÛÔ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 81Ô ÏÂÙfi ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ΔÔ·Ï›‰Ë Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 Â› Ù˘ ¢fiÍ·˜ √ ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤¯·Û ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 1-1 ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÈ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¤ÌÂÓ ÛÙÔ 0-0 ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™›ÓÈÛ· °ÎfiÁÎÈÙ˜ Ó· ÌÂÙÚ¿ ϤÔÓ 7 Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ‹ÙÙ· Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÙÚԯȿ Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂ÂÈÛfi‰È· Î·È Û¯Â‰fiÓ 5ÏÂÙË ‰È·ÎÔ‹ ›¯·Ì ÛÙÔ 83Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙË ¡›Î·È· fiÔ˘ πˆÓÈÎfi˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Â›Û˘ ÛÙÔ 0-0. ¡¤Ô ¯·Ì¤ÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 25Ô ÏÂÙfi. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙË ƒfi‰Ô Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚ ¿Óˆ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 Â› Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . .2-2 (1’ ∫·Ú·Ì·Ï›Î˘, 83’ μ·ÛÈÏ›Ԣ -73’, 80’ ÂÓ. ™ÔÏ¿Î˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-√º∏ . . . . . . . .1-1 (48’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜-62’ ¢ÈÁÎfi˙˘) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . .1-1 (24’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-19’ √ÏÁΛÓ) ƒfi‰Ô˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . .2-0 (58’ §¿˙ÂÙÈÙ˜, 64’ ∑ÈÏ‚¿Ó) ∞ÈÁ¿Ïˆ-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . .1-1 (8’ ™Î¿ÚÔ˜-81’ ÈÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . .0-0 πˆÓÈÎfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ . .0-0 ∫¤Ú΢ڷ-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ . . . . . .1-0 (81’ §Ô˘Ú¤ÓÛÔ) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·Ï·Ì¿Ù· Û‹ÌÂÚ· 18:00-∂Δ3 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 14 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . .29-12 . .33 2. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . .20-12 . .26 3. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .18-9 .25 4. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . .18-14 . .23 5. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . .18-18 . .22 6. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-16 . .21 7. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . .17-17 . .20 8. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .21-19 . .18 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . . .11-12 . .18 10. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . . . . .13-15 . .18 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . .14-18 . .18 12. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . .14-15 . .16 13. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . .14-15 . .15 14. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . .19-21 . .15 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . .19-21 . .14 16. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .13-19 . .12 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· . . . . . . . . . . . . .6-10 . .10 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . . . . . .7-23 . . .4 ™ËÌ.: ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ÂÓÒ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù· ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∫¤Ú΢ڷ √º∏-∞ÈÁ¿Ïˆ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∂ıÓÈÎfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ¶ÈÂÚÈÎfi˜-ƒfi‰Ô˜ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·-πˆÓÈÎfi˜

ƒÂÔÚÙ¿˙ ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÊÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 6 Ì.Ì. (∂Δ3) ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË Ù¿ÍÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÙÚԯȿ ·Ófi‰Ô˘.

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋

¡›ÎË ¿ÛË ı˘Û›·... Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∫·Ï·Ì¿Ù·

ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ªÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ë ÔÔ›· Ó›ÎËÛ ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Ì 1-0 Î·È ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 2Ë ¤ˆ˜ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ¤¯·Û·Ó ‚·ıÌÔ‡˜. ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È Ó· ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ Ì ӛÎË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ı· “È¿ÛÔ˘Ó” ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ÙÔÓ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ §¿ÌÚÔ˘ ÷ÓÈÒÙË Î·È ¶¤ÙÚÔ˘ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŸÏÔÈ ÛÙÔ Ô-

‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ӥ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÌÈ·˜ ·ÍÈfiÌ·¯Ë˜ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÚÒÙÈÛÙ· Ó· ÌË ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ. ∏ “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·” Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÎÔÏ Î·È ·fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Ë ÂÛÙ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È·ÛÙ› ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ (¤¯Ô˘Ó ËÙÙËı› ÛÙ· ÙÚ›· ·fi Ù· ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫). √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ” Ë ÔÌ¿‰· ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ¿Ì˘Ó˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜.. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ¤ÌÂÈÚˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ, ÈηÓÒÓ Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡-

ÁÂÓÓ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜.

“ºÔ˘Ï” Â›ıÂÛË ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ËÁËı› Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰·. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ∂Ó¤· ∫ÔÏ›ÙÛÈ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›·, ÂÓÒ Ô ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ∏Ï›·˜ ∫·Î·Ú¿˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›‰Ë˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Û›ÁÔ˘ÚË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ (ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê), ÂÓÒ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÔÈ ¿ÏÏÔÈ

πÛfi·ÏÔÈ 0-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·

“∫fiÏÏËÛ·Ó” ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ¢ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 00, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ̤ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È ı· ÌÔ-

ÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¯¿ıËΠÛÙÔ 65’ fiÙ·Ó Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ™·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˜, ·¤ÎÚÔ˘Û ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ΔÛ›È, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÂÛÊ·Ï̤ӷ ÙÔ ÁÎÔÏ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ›, Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË

∞ÁÚÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Â˘¯¤˜ Î·È ‰ÒÚ· ÛÙ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ· ·È‰È¿. √§Àª¶π∞∫√™ μ: ∫fiÏÏÈ·˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜, ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ™ÎÏ·¿Ó˘, ΔÛ›˘, ∑·¯·Ú¿Î˘, §¤ÙÛÔ˜ (28’ Ï.Ù. •ËÚÔÎÒÛÙ·˜), ™Ê¿Î·˜, ƒÔ˘Ì¿Ù˘. ∫∞§∞ª∞Δ∞: ™·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˜, ºÏ¤ÛÛ·˜ π., ºÏ¤ÛÛ·˜ ∏., ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ª·ÛÙ¿ÎÔ˜, ¶ÈÙÛÈÏ‹˜, °È·ÓӷΤ·˜, ªÂÙÛÈÚ¿È, ¶ÔÏ›Ù˘ (89’ ™ÁÔ˘Ú¿Î˘), ºÏ¤ÛÛ·˜ ∫. (85’ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜), ∫ˆÛÙÚ¤Ó˘.

ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· Â›Ó·È ÔÈ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜ (‰ÂÍÈ¿), ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜). ™ÙËÓ Â›ıÂÛË ÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ Î·È ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ∫·ÏÔÁÂÚ¿Î˘, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜, π·Îˆ‚¿Î˘, §ÈfiÏÈÔ˜ Î·È ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.

∏ ∫·Ï·Ì¿Ù· ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, °. ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù·˚ÊÒÙ˘, ƒÈοÚÓÙÔ μÈÏ· ¶·ÓÙ˙›ÎȘ, Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ π‚¿Ó Δ·ÛÈÙ˜ Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ °ÎÔÓ˙¿ÏÔ ™·ÏÁΤÈÚÔ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, °ÈÒÚÁÔ˘ ª¤ÓÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ª·ÏÙÈÌ¿˜, ™·Ófi˜, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÈÎËÙfiÔ˘ÏÔ˜, æ˘¯ÔÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÓÙ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ., ∫·Ï·ÁοÓ˘, ΔfiÛη˜, ΔÛÈÌÈÎÏ‹˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÓÙ., ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜, ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ¢·ÛηϿ΢, ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘, ÷Ù˙‹˜ Î·È ∂Ù¤ÚÔ‚ÈÙ˜.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∫·Ï·Ì¿Ù·. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: * ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ (ı‡Ú· 1) Î·È 15 ¢ÚÒ (ı‡Ú˜ 35). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË £‡Ú· 6.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÒÚ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. °È’ ·˘Ùfi ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·Ï‡ԢÌ ÛÙËÓ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÿ۷Ì οÔȘ Ì¿¯Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÌ›˜ Â›Ó·È Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ “Red Eagles” : Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ , ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô˘ ‰Â Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ù›ÔÙ·. ÃÚ¤Ô˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Â›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô Î·È Ì ÙȘ ʈӤ˜ Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ∫·Ï·Ì¿Ù· ÛÙË ı5 ÙÔ˘ ∂∞∫ ÂΛ Ô˘ Á›ÓÂÙ ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “Red Eagles” .

¶π£∞¡∂™ ™À¡£∂™∂π™ ™Δ∞¢π√ μ√§√À flÚ·: 18.00 √§Àª¶π∞∫√™ μ. 1. ∫ÔÏ›ÙÛÈ 17. ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ 3. ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ 7. ¶ÏÈ¿Áη˜ 26. ªfiӯ 10. ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ 9. ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ 11. ∫·Ì¿Óٷ˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: £. ΔÛÈÒÏ˘

∫∞§∞ª∞Δ∞ 1. ª·ÏÙÈÌ¿˜ 5. æ˘¯ÔÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ 6. ∞. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 23. ΔÛÈÌÈÎÏ‹˜ 33. ∫·Ï·ÁοÓ˘ 79. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ 8. ¡ÈÎËÙfiÔ˘ÏÔ˜ 17. ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘ 32. ∂Ù¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 77. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 9. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °. ª¤ÓÔ˜

¢È·ÈÙËÙ‹˜: §È·¯Ô‡‰Ë˜ (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜) μÔËıÔ›: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ∫·Ô˘Ù˙‹˜ (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜) Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ™ÙÚ·ÓÙ˙·Ï›‰Ë˜ (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜)


°’ EıÓÈ΋

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

°’ ∂£¡π∫∏

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ .....4-1 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. .......1-1 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-™·ÚˆÓÈÎfi˜ ......1-0 ¶∞√ ƒÔ˘Ê-÷˚‰¿ÚÈ ....................2-0 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∫·ÏÏÈı¤· .......1-2 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ-∞›·˜ ™·Ï. ..1-1 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ......0-0 ∫fiÚÈÓıÔ˜-μ‡˙·˜ ...........................2-2 ƒÂfi: ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 15 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·¯·˚΋ ..................31-17 .33 2. μ‡˙·˜ ...............................19-7 30 3. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ....................27-17 .27 4. ∫·ÏÏÈı¤· .....................17-15 .27 5. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. ..........17-12 .23 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. .....12-9 22 7. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ....18-11 .21 8. ∫fiÚÈÓıÔ˜ .....................14-15 .19 9. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ...........13-16.....19 10. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ ........11-17 .19 11. ¶∞√ ƒÔ˘Ê .................12-9 18 12. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ ........14-16 .17 13. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ................13-18 .17 14. ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ......12-12 .13 15. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ ..............10-20 .12 16. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ ..................7-20 ...8 17. ÷˚‰¿ÚÈ .....................18-34 ...6 ™ËÌ. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-°È·ÓÓÈÙÛÒÓ ..........2-2 ¶∞√¡∂-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ..............1-0 ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ .............2-1 ∫Ô˙¿ÓË-ºˆÎÈÎfi˜ ..........................0-0 μ¤ÚÔÈ·-¡›ÎË μ. ..............................4-0 ∂·ÓÔÌ‹-¢fiÍ· ∫Ú. ......................1-1 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ......1-0 ΔڛηϷ-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¢ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË * ƒÂfi: £ÂÚÌ·˚Îfi˜ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 15 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂·ÓÔÌ‹ ......................19-10....31 2. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ...................17-11....26 3. μ¤ÚÔÈ· ..............................16-5....24 4. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ .............12-10....23 5. °È·ÓÓÈÙÛ¿ ....................26-13....22 6. ΔڛηϷ ...........................11-4....22 7. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. .................14-11....21 8. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ................10-14....21 9. ºˆÎÈÎfi˜ ........................10-14....19 10. ∫Ô˙¿ÓË .......................10-10....17 11. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ..............16-17....16 12. ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ................9-17....16 13. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. .........17-16....15 14 . ¢fiÍ· ∫Ú. ...................13-14....15 15. ¶∞√¡∂ .......................11-14....15 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ ...................7-20....10 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ....................7-25 ......4 * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. * ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ (14Ë Ë̤ڷ) Î·È ΔڛηϷ-∫·ÛÙÔÚÈ¿ (15Ë Ë̤ڷ), Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÏfiÁˆ ÌË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. *∂·ÓÔÌ‹ Î·È ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶∞√¡∂-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-ΔڛηϷ √‰˘ÛÛ¤·˜-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. ∫·ÛÙÔÚÈ¿-∫Ô˙¿ÓË ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ ºˆÎÈÎfi˜-μ¤ÚÔÈ· ¡›ÎË μ.-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈ. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-¢fiÍ· ∫Ú. ƒÂfi: ∂·ÓÔÌ‹

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

15

∏ ¡›ÎË ¤¯·Û 4-0 ·ÏÏ¿ ʈӿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â¯ıÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ∞ÁÁÂÏ¿ÎË

¡¤· “ÁΤϷ” ÁÈ· ∂·ÓÔÌ‹ ¡¤Ô ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ∂·ÓÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ¿ÓÂÙ· ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠4-1 ÙÔ˘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ μ‡˙·ÓÙ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

H £E™™A§IA

∞ÁÒÓ·˜ ...·Úˆ‰›· ÛÙË μ¤ÚÔÈ· * “¶¤ÙÛÈÓÔ” ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 53’ ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™ˆÙÚ›ÓË ∞ÁÒÓ·˜ ...·Úˆ‰›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË μ¤ÚÔÈ·. ∏ ¡›ÎË ¤¯·Û 4-0 ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ∞ÁÁÂÏ¿ÎË. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” ÛÙÔ 53’ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ 2-0, ÂÓÒ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ËÏ›ıÈÔÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ¶∞∂.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

μ

·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛ ¯ı˜ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· Ë ¡›ÎË. ΔÔ 4-0 ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¤·ÈÍ ηϿ, ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ÙË ...Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÁÂÏ¿ÎË. √ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ Ú¤ÊÂÚÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· “ÛʇÚÈ˙” ¤‰Ú·, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙË “¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹” ÛÙÔ 53’, fiÙ·Ó Î·Ù·ÏfiÁÈÛ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ·¤‚·Ï ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·›ÎÙË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ŒÙÛÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ 2-0 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÌÈ· Î·È Ë ¡›ÎË ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì’ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∫È fï˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‰›Î·˙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Ì‹Î Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 10’ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ, fiÙ·Ó Ô ªˆ˘Û›‰Ë˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Û ÎfiÚÓÂÚ. øÛÙfiÛÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ë μ¤ÚÔÈ· ÛËÌ›ˆÛ ÁÎÔÏ. ◊Ù·Ó ÙÔ 15Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ƒ¿ÓÈÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô ∫·›·˜ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0. ΔÔ Ù¤ÚÌ· ·˘Ùfi “ÛfiηÚ” ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fi-

º¿ÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙ· ηڤ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ™ˆÙÚ›ÓË

ÎËÙË ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë μ¤ÚÔÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 21’ ¤¯·Û ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· fiÙ·Ó Ô ª˘ÚÔÊÔÚ›‰Ë˜ ¤Ú·Û “·Û›ÛÙ” ÁÈ· ÙÔÓ ƒ¿ÓÈÙ˜ Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· “‚ڋΔ Û ÛÒÌ· ·Ì˘ÓÔ̤ÓÔ˘ ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÛÙ›·˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ 25’ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∫·›· ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ËÌ›ˆÚÔ Ë ¡›ÎË ÈÛÔÚÚfiËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Â›¯Â ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ 28’ Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‚ڋΠÙÔÓ ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ∂›Û˘ ÛÙÔ 45’ Ô ™¿ÓÙÛ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÂÈÙ˘¯›·.

¶¤Ó·ÏÙÈ Î·È ·Ô‚ÔÏ‹ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë μ¤ÚÔÈ· ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÌfiÏȘ ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ ›¯Â ÌÈ· Ôχ ηϋ Ê¿ÛË. √ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 53’ fï˜ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ‚ڋΠ‰›¯Ù˘· Ì ÙË ...‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î. ∞ÁÁÂÏ¿ÎË.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶·˘Ï›‰Ë˜ Ì‹Î ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™ˆÙÚ›ÓË. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ Ì¤Ú‰Â„ ٷ fi‰È· ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÛ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÚÔ˜ ÁÂÓÈ΋ ηٿÏËÍË fï˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ηٷÏfiÁÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ™ˆÙÚ›ÓË ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·›ÎÙË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÍË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡ Ú¤ÊÂÚÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÌÂÙ¿ÂÈÛÙÔ˜. ŒÙÛÈ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-0. ∂Λ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ›ıËΠÙÔ Ì·Ù˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Ì 2-0 ÛÙËÓ “Ï¿ÙË” ÙÔ˘˜ Î·È Ì ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ù¤ÚÌ·Ù·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó. ™ÙÔ 61’ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ Ô ™ÂÊÂÚ›‰Ë˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ “„·Ú¿ÎÈ” ¤ÁÚ·„ ÙÔ 3-0, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-0 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 88’ Ì ‚ÔϤ ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÂÍ› “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ÙÔ˘ ¡¿ÓÈ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚË. √ ÚÒ-

ËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ 79’ ÛÔ‡Ù·Ú ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ 85’ ÌÂÙ¿ ·fi ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÓÈ΋ıËΠ·fi ÙÔÓ ¡¿ÓÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ “ÙÈÌ‹˜” ÛÙÔ 67’ Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˘ ̤ÛÔ˘. ŒÙÛÈ ÙÔ 4-0 ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ 50 Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÈÎڷ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· ÙË ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ Â¯ıÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜.

B¤ÚÔÈ· - ¡›ÎË 4-0 30. ∫ÔÙÙ·Ú›‰Ë˜ 6. ª·Ù˙È·Ú›‰Ë˜ (2. ™ÂÊÂÚ›‰Ë˜ 56’) 3. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ 4. Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘ 15. ∫·›·˜ 33. ª·¯Ú¿Ì˘ (21 μ¤ÚÁÔ˜ 65’) 8. ¶·˘Ï›‰Ë˜ 26. ª˘ÚÔÊÔÚ›‰Ë˜ 9. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ 17. ƒ¿ÓÈÙ˜ (11. Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ 65’) 20. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ™ÎfiÚÂÚ:

¢‹ÏˆÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜

∫›ÙÚÈÓ˜:

“¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›‰· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·ÈÙËÛ›·”

∫fiÎÎÈÓË: ¢È·ÈÙËÙ‹˜: μÔËıÔ›:

∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ù· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÈÙËÛ›· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· η˘ÛÙÈο: “∂›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ. Œ‰ˆÛ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘, Ô˘ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡ڷ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰Â¯ı‹Î·Ì ÌfiÏȘ ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢·Ó Ô‡Ù ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË Û¤ÓÙÚ·, ·ÊÔ‡ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÎÔÙ Ì ·Ó‡·ÚÎÙ· Ê¿Ô˘Ï. Œ¯ˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰ˆ ·ÚfiÌÔÈ· ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ¤ÓȈı· ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÓÂ‡ÚˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·ÓÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿, Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘˜. Œ¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÔÏÏ¿ fiÛÙ· Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Á‹Î· ¤Íˆ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘. ∫ڛ̷” ... ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô Î. ∫ÈÎÂÚ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë μ¤ÚÔÈ· ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. ∏ μ¤ÚÔÈ· ·›˙ÂÈ Î·ı·Ú¿ Î·È ÓÈο ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∞Ó Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓ‹) ‰È·ÈÙËÛ›·, ÙfiÙ ÂÁÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ‹ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ Î·È Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È ÁÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÚ·‚‹Í·Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙË μ¤ÚÔÈ·, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ηϿ οÓÂÈ Î·È Ì·˜ ·ÂÈÏ› fiÙÈ ı· Ì·˜ ·Ô‚¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó, ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ËÏ›ıÈÔÈ. £· Ú¤ÂÈ Ë ∂.¶.√., Ë ∫.∂.¢. Î·È ÔÈ Î.Î. ΔÂÚÔ‚›ÙÛ·˜ Î·È ¶··‰¿ÎÔ˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ video ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· μ¤ÚÔÈ·-¡›ÎË ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ ...ÚÂÛÈÙ¿Ï ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È Û˘Ó¿Ì· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈfiÓ ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË ÁÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ μ¤ÚÔÈ·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı‹Î·Ì ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· Ù· “΢ÎÏÒÌ·Ù·” ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô˘ ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ °.’ ∂ıÓÈ΋. π‰È·›ÙÂÚ· Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ¶··‰¿ÎÔ , fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ,(∞ÁÁÂÏ¿Î˘) ı· ˘ÔÛÙԇ̠ηٷÛÙÚÔÊ‹. ª·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ , Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. ÛÏȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ . ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË (ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜), ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ԉ›ÍÔ˘Ó ·Ó ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ, Ó· Íԉ‡ԢÌ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰È¿ıÂÛË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÓÔÈÒıÔ˘Ì ˆ˜ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË “ÛÙ· ›ÛÈ·” ·ÔÙÂÏ› fiÓÂÈÚÔ ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜”.

1. ¡¿ÓÈ 12. ™‚·ÓÈ¿˜ (21. ªÔηٛÓÔÊ 52’) 5. ™ˆÙÚ›Ó˘ 6. ™Ù¿ÌÔ˜ 11. ∫·Ú˘ÒÙ˘ 18. ª¿ÁÁÔ˜ 14. ªˆ˘Û›‰Ë˜ 20. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ 23. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (7. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ 46’) 19. ™··Ï›‰Ë˜ 9. ™¿ÓÙÛ˜ (29. ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ 90’)

15’ ∫·›·˜, 53’ ÂÓ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, 61’ ™ÂÊÂÚ›‰Ë˜, 89’ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ª·Ù˙·Ú›‰Ë˜ - ™¿ÓÙÛ˜, ™‚·ÓÈ¿˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜, ™··Ï›‰Ë˜ 53’ ™ˆÙÚ›Ó˘ ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ (ª·Î‰ÔÓ›·˜) °ÎÔÙ˙·Ú›‰Ë˜, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜)


16

™Ô‡ÂÚ §›Áη

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

√È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ¤Û·Û·Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ (1-0) Î·È ÙÔÓ ¤ÚÈÍ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

√ ÕÚ˘ ¿Ó·„ ...Ú¿ÛÈÓÔ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È Ô ÕÚ˘ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¯Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™ÎfiÚÂÚ Ô ∫¿ÌÔÚ· Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” .

√ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ “ηı¿ÚÈÛ” ÙËÓ ∞∂§ Û 24 ÏÂÙ¿ √ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¤ÊÙ·Û Û ıÚ›·Ì‚Ô-·Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ô˘ È¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÁϛوÛ ÙÔ... ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Î¿˙Ô! ΔÔ 3-0 ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÌfiÏȘ ÛÙÔ 24’ ÂϤˆ ª¿Ï·ÚÙ˙ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó! ∞Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘! √È μÔȈÙÔ› fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· ·ÏÏ¿ ¤Û·Û·Ó Î·È Ù· Ó‡ڷ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì·˙Èο ·fi ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÚÈÓ Î·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi 45ÏÂÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. ¡· Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ˆ˜ Ë ∞∂§ ·›ÏËÛ ÌfiÏȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ∫¿Û·˜ Ô˘ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙË ÛÙËÓ Ô‚›‰· ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ 32’. ΔÔ “¿ÚÙÈ” ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ‚¤‚·È· ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ 15’ fiÙ·Ó Ô Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ·fi ÛÙË̤ÓË Ì¿Ï· ÛÙ· 35 ̤ÙÚ· Î·È Ì ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÁοÏÈ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Î·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ª¿Ï·ÚÙ˙, ·ÈÊÓȉ›·Û ÙÔÓ ¶ÔψÓfi ÁÎÔÏΛÂÚ. ΔÔ ›‰ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ 22’. √ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ª¿Ï·ÚÙ˙ Û ϿıÔ˜ Â¤Ì‚·ÛË ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ‚ÔÏ›‰· Î·È Ô ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛ ÁÈ· ÙÔ 2-0. ∏ ...ÙÚÈÎ˘Ì›· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂÏÂȈÌfi Î·È ¤ÙÛÈ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ¡·ÔÏÂfiÓÈ Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ¤Ù˘¯Â ÙÔ 3-0 ¤È·Û ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔÓ ª¿Ï·ÚÙ˙, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÚÈÓ Î·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÌÈÛ¿ˆÚÔ! ∏ §¿ÚÈÛ· Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ˘fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Ù‡¯Ë ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ‡Ì· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÙËÓ “¿ÛÚË” ‚ԇϷ Ô ªÂÙ›Ó ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ¤Ó·ÏÙÈ. √ ™ÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘ ÛÙÔ 54’ ÙÔÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Î·È Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ‹Ú ...Û‚ËÛÙfi˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫¿ÎÎÔ˜ (∫¤Ú΢ڷ˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ªÚ¿ÓÎÔ, ∫fiÏÙ˙Ô˜, ª·¯·›Ú·˜, ¡·ÔÏÂfiÓÈ - ∞·Ú¿Ì, μÂÓÂÙ›‰Ë˜, ∫¿Û·˜ §∂μ∞¢∂π∞∫√™: ™ÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Û¿‰Ô, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÏÙ˙Ô˜, ªÚ¿ÓÎÔ (30’ ª·¯·›Ú·˜), Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ (91’ ∞ÏÂ͛Ԣ), ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, ¡·ÔÏÂfiÓÈ, μ·ÛÈÏ›Ԣ (73’ ¶¿Ô˘ÏÔ ∫fiÛÙ·), ∞ÁοÏÈ. §∞ƒπ™∞: ª¿Ï·ÚÙ˙, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜ (87’ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜), μÂÓÂÙ›‰Ë˜, ªÂÏ›ÛÛ˘, ºÂÚ¤ÈÚ·, ªÂÙ›Ó, ∞·Ú¿Ì, ƒÔÌ¤Ô˘ (46’ ΔÔ˘¿Ì·), πÁÎϤÛÈ·˜ (73’ ™È·ÙÚ·‚¿Ó˘), ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ∫¿Û·˜.

§∂μ∞¢∂π∞∫√™

3

§∞ƒπ™∞

0

∏ªπÃ√¡√: 3-0 ™∫√ƒ∂ƒ: 15’ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜, 22’ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, 24’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ ª∞Δ™: ∫·Ïfi

Δ

Ô ·È¯Ó›‰È ÍÂΛÓËÛ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÛÙËηÓ, ›¯·Ó fiÚÂÍË ÁÈ·... Ì¿Ï· Î·È Î˘Ó‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ ÏÂÙ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·ÏÏ¿ Ô ÂfiÙ˘ °ÂÓÓ·›Ô˜. ™ÙÔ 7Ô ÏÂÙfi Ô ∫fiΠ¤Ê˘Á ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fï˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ۋΈÛ ϷÓı·Ṳ̂ӷ ÙÔ ÛËÌ·È¿ÎÈ ÁÈ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ. √ πÛ·Ófi˜ fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÚÈÏ¤È Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó Î·ı·Ú¿ fï˜ Ë Ê¿ÛË ‰ÂÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ›ÂÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ∫¿Ï‚Ô Â›¯·Ó ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ, fï˜ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ê¿ÛË ÛÙÔ 13’ fiÔ˘ Ô ∫¿Ï‚Ô ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù, fï˜ Ô ÔÚÙȤÚÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ¤‰ÈˆÍ ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∑›ÎÔ Â›¯·Ó ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ™Â ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ (14’) Ô °Î·Ï¤ÙÈ ¤‚Á·Ï ̷ÎÚÈÓ‹ Ì·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô˘ ÎÔÓÙÚfiÏ·Ú fiÌÔÚÊ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÛÙÚˆÛ ÛÙÔÓ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ ¡·ÛÔ‡ÙÈ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜

ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ. √‡ÙÂ Ô ∫¿Ï‚Ô ÛÙÔ 23’, Ô‡ÙÂ Ô ¡¤ÙÔ ÛÙÔ 32’ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ‚Ú·‰È¿. ™ÙÔ 44’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÌÈ· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, fï˜ Ô ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÊÒÓ·Í “·ÚÒÓ” Î·È ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ٿÎÏÈÓ ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ ∫¿ÌÔÚ·. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ú¤ÌÂÈÓ Û “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú·” ¯¤ÚÈ·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó. ¡·ÊÙ› (51’) Î·È ∫¿Ï‚Ô (59’) ·›ÏËÛ·Ó ÙËÓ Â-

ÛÙ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ fï˜ Î·È ¿ÏÈ ‚Ú‹Î·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 60 ÔÏfiÎÏËÚ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ’√Ï· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ fï˜ Ô ™ËÊ¿Î˘ ¤‰ÈˆÍ ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜. ™ÙÔ 65’ Ô ¡¤ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï Û ηϋ ı¤ÛË, Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ·fi ÙÔ Ù›¯Ô˜ ¤‰ÈˆÍ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÈ fï˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ¤Ó·ÏÙÈ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ‚¤‚·È· ˆ˜ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‹ÏıÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË, ‹Ù·Ó

·˘ÛÙËÚfi. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ‰›Î·È·, fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó οو. ∏ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹Úı ÛÙÔ 70Ô ÏÂÙfi! √ ¶Ú›ÙÙ·˜ ΤډÈÛ ÌÈ· ÌÔÓÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ŸÛÎ·Ú Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë Î·È Ô ∫¿ÌÔÚ· Û ¿‰ÂÈ· ÂÛÙ›· ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ë Ì¿Ï· ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, Ô ∑›ÎÔ ¤Î·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜, Ô ∑·˚Ú› ¤‰ˆÛ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÓÂ. ∏ Ó›ÎË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·ı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ Ô˘ Ù· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· Î·È ‹Ú·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈ˙Â, ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ù˘ ӛ΢... ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ (∫ÈÏΛ˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ∫¿Ï‚Ô, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °È¿ÚÔ, ¶Ú›ÙÙ·˜, ¡·ÊÙ›, ∫¿ÌÔÚ·, §·ÌÚÈ¿ÎÔ˜ - °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜ ∞ƒ∏™: ™ËÊ¿Î˘, ¡¤ÙÔ, ∞Ú¿ÓÔ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °È¿ÚÔ, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, ¡·ÊÙ›, ∫¿Ï‚Ô (84’ ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·), ¶Ú›ÙÙ·˜, ÷‚›ÙÔ (90’ ƒfi‚·˜), ∫¿ÌÔÚ· (92’ §·ÌÚÈ¿ÎÔ˜), ∫fiÎÂ. √§Àª¶π∞∫√™: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜ (46’ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜), ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô, ∞.¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∑‚ϿÎÔÊ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, °Î·Ï¤ÙÈ, ¡ÙÔÌ›, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ŸÛÎ·Ú (69’ ¡ÙÈfiÁÎÔ), §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ (64’ ∑·˚Ú›). ∞ƒ∏™

1

O§YM¶IAK√™

0

∏ªπÃ√¡√: 0-0 ™∫√ƒ∂ƒ: 70’ ∫¿ÌÔÚ· ª∞Δ™: ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi

√ ¶∞√∫ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ

¶‹Á ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ...¿ÓÂÌÔ ∞ÊÔ‡ Û·Ù¿ÏËÛ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔÓ ÛÊÔ‰Úfi ·¤Ú· Ô˘ ¤Ó ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, Ô ¶∞√∫ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÂÏÈο Ì 2-0 ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ, fï˜, ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜, Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹ Î·È μÈÂ˚Ú›ÓÈ·. Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ Ô˘ ¤ŒÊÙ·ÛÂÙÛÈ, ÙÔ˘˜ 28 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÚΛ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ª¤ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ªÂ ·ÎÚ·›Â˜ ηÈÚÈΤ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ fiÔÙÂ Û‹ÎˆÓ·Ó ÙË Ì¿Ï· ·˘Ù‹ ¤·ÈÚÓ ÙÚÂÏ‹ ÔÚ›· Ì ̛· ...‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∞˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Î·È Ô §›ÓÔ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, ·ÊÔ‡ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û fiÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÎfiÚÓÂÚ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿. ŸÏÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ‹Ù·Ó ı·ً˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. 줂·È·, Ô ™¿ÓÙÔ˜ ›‰Â ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ó· ˙ËÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÏÏ·Á‹. √ ΔÛÈÚ›ÏÔ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 10Ô ÏÂÙfi ¤·ı ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ ÌËÚÈ·›Ô Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ô ™·‚›ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÓË-

√ ÿ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫

Û˘¯Â› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ù¯ÓÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· οو Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿. ªÂ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÒÏÂÛÂ Ô ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘ ÛÙÔ 43’, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›‰·Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Ó· Á›ÓÂÙ·È Ô... 12Ô˜ Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο, Ô ™¿ÓÙÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚÔ-

‚› Û ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ... ·ÏÏ·Á‹ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Û˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ™·‚›ÓÈ ÙÔÓ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜. √ ¶∞√∫ Ì‹Î ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÈÔ ÂÈıÂÙÈο Î·È ÛÙÔ 52Ô ÏÂÙfi Ô ¶∞√∫ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ Û fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÂ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Â›ıÂÛË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ˆÚ·›Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÿ‚ÈÙ˜, Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ¤ÊÙ·Û Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î›ÓËÛË Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ı·Ó·Û›Ô˘.

ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰ÈÎÔ Ó· ˙ËÙ¿ ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ·fi ÙÔÓ ƒÔ˘Ì¿ÎË, Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÓÒ ÛËΈÓfiÙ·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿. ™ÙÔ 65’, fï˜, Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ· ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ™¿ÓÙÔ˜, ÔÈ ÿ‚ÈÙ˜ Î·È μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· “ÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞√∫. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ·È¯Ó›‰È, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ΔÚÈÙÛÒÓ˘ (∞ıËÓÒÓ) ∫›ÙÚÈÓ˜: √ÚÊ·Ófi˜, ƒÔ˘Ì¿Î˘, ΔÛÂÛÓ¿Ô˘ÛÎȘ, §Â¿Ï - μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ∂ƒ°√Δ∂§∏™: ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ƒÔ˘Ì¿Î˘, ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ, ™·ÛÈ·‚›ÏÈ, °ÂÏ·‰¿Ú˘, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘ (68’ ∫ÔÚ‰ÔÓÔ‡Ú˘), √ÚÊ·Ófi˜ (84’ ∫·Ú¤Ï˘), ΔÛÂÛÓ¿Ô˘ÛÎȘ, §Â¿Ï, ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ. ¶∞√∫: ÷ÏÎÈ¿˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ª·ÏÂ˙¿˜, ΔÛÈÚ›ÏÔ (11’ ™·‚›ÓÈ, 49’ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜), §›ÓÔ, μÈÙfiÏÔ, °Î·ÚÛ›·, ÿ‚ÈÙ˜ (86’ ºˆÙ¿Î˘), ™ÔÚϤÓ, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ∂ƒ°√Δ∂§∏™

0

¶∞√∫

2

∏ªπÃ√¡√: 0-0 ™∫√ƒ∂ƒ: 52’ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, 65’ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·

ª∞Δ™: ª¤ÙÚÈÔ


™Ô‡ÂÚ §›Áη

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

ªÂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 4-0 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ¤Ú·Û ÚÒÙÔ˜

“∂ÎÚËÎÙÈÎfi˜” ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ∏ “ÂÚˆÙÈ΋” Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Ì ٷ ‰›¯Ù˘· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √ °¿ÏÏÔ˜ ÛÙ·Ú Ì ٷ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚ· ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ¿ÓÔÈÍ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË 4-0 Â› ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÙÔ √∞∫∞, Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛÂ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Δ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Ô μ‡ÓÙÚ· Î·È Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·Ó·ÈÌÈÎÔ› ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì·ÏȤ˜ ÛÙÔÓ ™ÈÛ¤. ∫˘Ú›ˆ˜ ·fi Ï·ÁÈÔÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÊÈÎÙÔ› ÛÙ· ¯·Ê, ¤„·Í·Ó οı ÙÚ‡· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚·. ™ÙÔ 7’ Ô μ‡ÓÙÚ· ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË ‰ÂÍÈ¿, ¤È·Û ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ÈˆÍÂ. ™ÙÔ 10’ Ô ¶∞™ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÏ‹ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™·˚ÙÈÒÙË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚ڋΠÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ Δ˙¿ÓË ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ Ô Δ˙fiÚ‚·˜. √ ™ÈÛ¤ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔ 14’ ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ¤Ú·Û ¤Íˆ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ 39’ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙÔ 20’ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, Ì‹Î Ì ˆÚ·›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ‰ÂÍÈ¿, ¤‰ˆÛ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ §¤ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ “ηٿÊÂÚ” Ó· ÙÔ ¯¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi

√ ™ÈÛ¤ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· Ó›ÎË ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡”

ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›·. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¶∞™ ‰ÂÓ ¤‰ÈˆÍ·Ó, fï˜ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ¤‚·Ï ÙÔÓ ¡›ÓË ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô μ‡ÓÙÚ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‚ÂÏÙ›ˆÛ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô £‡-

ÌÈÔ˜ °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ªÔ˘¯¿Ó, ÙÔÓ ªÂÓ‰ÚÈÓfi. ™ÙÔ 50’ Ô Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¿Ï· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ™ÈÌ¿Ô Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ™ÈÛ¤ ‹Ú ÙËÓ Ì¿Ï·, ÂÎÙ¤ÏÂÛ ‡ÛÙÔ¯· Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 55’ Ô ¡›Ó˘ ›¯Â ¤Ó· Ôχ ηÏfi Ù¯ÓÈÎfi ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Ú·Û ...͢ÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 58’ Ô ¡ÈfiÏÈ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ §¤ÙÔ Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ, οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi Ô˘ ‚Á‹Î ...ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜. ™ÙÔ 63’ μ‡-

ÓÙÚ· Ô ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ‚Á‹Î ÓÈÎËÙ‹˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿. ŒÓ· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎfiÚÓÂÚ, ¤È·Û ˆÚ·›· Á˘ÚÈÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 75’ Ô ™ÈÛ¤ Ì ̛· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ΛÓËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “¿‰ÂÈ·Û” ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞™ Î·È Ì ‚ÔÏ›‰· ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ÔÚÙȤÚÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ. ™ÙÔ 80’ Ô μ‡ÓÙÚ· ¿ÎÔ˘Û ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈο ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú· ·ÊÔ‡ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 3-0. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿-¿Û· ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 3-0. ™ÙÔ 87’ Ô ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜ ›¯Â ¤Ó· ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤‰ÈˆÍ Ì ηϿ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ô Δ˙fiÚ‚·˜. ŒÓ· ÏÂÙfi ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì‹Î Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÌÂÙ¿ ·fi “·Û›ÛÙ” ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ô˘ ÚfiÏ·‚ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ (∫·‚¿Ï·˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ™ÈÌ¿Ô - °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜, μ¿ÓÙÂÚÛÔÓ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ (46’ ¡›Ó˘), μ‡ÓÙÚ·, ∫·ÓÙ¤, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÌ¿Ô, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, §¤ÙÔ (58’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜), ™ÈÛ¤ (80’ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ). ¶∞™ °π∞¡¡π¡∞: ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù¿ÛÈÔ˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô‡Û·˜, μ¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ªÔ˘¯¿Ó (46’ ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜), ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜ (63’ ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (72’ ¡ÙÈÌ·Ï¿), Δ˙¿Ó˘, ™·˚ÙÈÒÙ˘.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

4

¶∞™ °π∞¡¡π¡∞

0

∏ªπÃ√¡√: 0-0 ™∫√ƒ∂ƒ: 50’ ÂÓ., 75’ ™ÈÛ¤, 80’ μ‡ÓÙÚ·, 89’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ª∞Δ™: ∫·Ïfi

ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ë •¿ÓıË “‰¿Ì·Û” ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì 4-3

¢È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· ∏ ™ÎfiÓÙ· •¿ÓıË ‹Ú ÛÔ˘‰·›·˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· Ì 4-3. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Í·Ó¿... ÙÔ‡Ì· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √ “ÁËÚ·Èfi˜” Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô μÔ˘ÙÛÈ¿˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ∂ÛÙ¿ÈÓ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô Ó·Úfi˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó, Ì ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙÔ 18’ Û ۤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫ÈÓÙ¿Ó· Î·È ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∑›ÂÓÙÛÔ˘Î. ¡¤Ô ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‹ÚÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ 28’ Î·È Ó¤· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ù˘ •¿Óı˘ ÛÙÔ 36’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶fiÈ Û ۤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∑›ÂÓÙÛÔ˘Î. ∫È ÂÓÒ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÈÛfi·Ï˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ‹Úı ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô ™ÙÚÌ· Ó· È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Û ۤÓÙÚ· ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ, Ô ª·ÓÙ‹˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Ë •¿ÓıË Ó· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·.

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ. ¢ËÏ·‰‹ Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ... ™ÙÔ 56’ Ô °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ¤Î·Ó ¯¤ÚÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ¶·¿˜ ¤‰ˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ, Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ‡ÛÙÔ¯· Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 4-2. ™ÙÔ 81’ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ì›ˆÛ Û 4-3, fiÙ·Ó Û ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô π¿ÎÔÌ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ô ÓÂÔÂÈÛÂÏıÒÓ ªÈÏ¿ÓÔ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‚Á‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË fï˜ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙËÓ Â›-

¯·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ™ÙÔ 90’ Ô ª·ÓÙ‹˜ ›¯Â ÚÔˆıËı› ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ •¿Óı˘ Î·È fiÙ·Ó Ô ¶fiÈ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ë ÂÛÙ›· ‹Ù·Ó ÎÂÓ‹. ŸÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ·fi ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ë Ì¿Ï· ¤ÛηÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·, ‚ڋΠÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¿Ô˘Ù ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∏ ™ÎfiÓÙ· ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ, ÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË ÛÔ˘‰·›· ·˘Ù‹ Ó›ÎË, ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Î·È ‹Ú ‚·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·-

Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛËÌ›ˆÛ ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ·ÁÒÓ· Ù˘ ™ÎfiÓÙ· ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÂÙ¿ ÁÎÔÏ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ÛÙË Ó›ÎË Ì 6-1 Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Û˘ ˆ˜ fiÛ· ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ¤ÍÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘, Ì‹Î·Ó ¯ı˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¶·¿˜ (∞ıËÓÒÓ) ∫›ÙÚÈÓ˜: ™Ù·ı¿Î˘, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, º·ÌÈ·Ó¤˙È - μÔ˘ÙÛÈ¿˜, ¡Ù›Î·, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ∂ÛÙ¿ÈÓ, π¿ÎÔÌ, ∫ÔÓ¤ •∞¡£∏: °ÎÛÔ‡ÚÓÈÓÁÎ, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (85’ Δ˙ȈÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜), ºÏ›Ûη˜ (74’ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘), ∫ˆÛÙԇϷ˜, Δ˙¿ÁÎÈ, ∑›ÂÓÙÛÔ˘Î, ™ÙÚÌ·, ∫ÈÓÙ¿Ó·, ¶fiÈ, ™Ù·ı¿Î˘, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ (64’ º·ÌÈ·Ó¤˙È) ∏ƒ∞∫§∏™: ª·ÓÙ‹˜, ¶ÂÚÂÚ›‰Ë˜ (46’ ª¿ÚÙÔ˜), °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ∫·ÙÛ·Ì‹˜, ¡ÙȤ, μÔ˘ÙÛÈ¿˜ (54’ ∫ÔÓ¤), ∏ÏÈ¿‰Ë˜, ¡Ù›Î· (77’ ªÈÏ¿ÓÔ), π·ÎÔÌ, ∂ÛÙ¿ÈÓ.

•∞¡£∏

4

∏ƒ∞∫§∏™

3

∏ªπÃ√¡√: 3-2 ™∫√ƒ∂ƒ: 18’ ∑›ÂÓÙÛÔ˘Î, 36’ ¶fiÈ, 45’ ™ÙÚÌ·, 56’ ÂÓ. §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ - 2’ μÔ˘ÙÛÈ¿˜, 28’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, 81’ ªÈÏ¿ÓÔ ª∞Δ™: ™˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi

17

ªÂ “¯·Ù ÙÚÈΔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 3-0 ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ªÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ Ô˘ ¤Ù˘¯Â “¯·Ù ÙÚÈΔ , Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤Ê˘Á Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË £Ú¿ÎË, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ì 3-0. ªÂ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. ∞Ó Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ¤ÊÙ·Û Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ÏÂÙfi Ô ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ‹Á ӷ È¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ...‡ÓÔ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯Â Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜, ηıÒ˜ ‚Á‹Î ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ªÂÏÈÛÛ¿˜ ¤‚·Ï ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Ô˘ ‹Á·ÈÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ·. ŒÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô º·ÁÈ¿Ú‰Ô ·›ÏËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Ì ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ó· ·ÓÙȉڿ ÛˆÛÙ¿. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 35’ fiÙ·Ó Ô ™·ÚÌȤÓÙÔ ¤‰ˆÛ ...ÌÈÛfi ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÓ ¤Ûڈ͠ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁfi ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ÚÒÙÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ¤ÎÔ„Â Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÒÓË Ì ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ¤Í˘Ó· ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ 1-0. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiÔÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÂÈıÂÙÈο Î·È Ì ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÌÔÈÚ·›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ 73’ fiÙ·Ó Ô ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¤Ûڈ͠ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ Δ·˝ÚË Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·˙›ÓÛÎÈ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 80’ fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ï·Û¤ ÙÔ˘ º·‚¿ÏÈ Î·È Ô ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ Ì Ï·Û¤ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ “¯·Ù ÙÚÈΔ . √È ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÙ˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó Î·È ÙÔ 4-0 Ì ÙÔÓ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË ÛÙÔ 84’, fï˜ Ë “ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ı¿” ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ Δ·˝ÚË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (∞ıËÓÒÓ) ∫›ÙÚÈÓ˜: ª·¯·Ú›‰Ë˜ - √ÏÈ‚¤ÈÚ· ¶∞¡£ƒ∞∫π∫√™: Δ·˝Ú˘, Δ˙fiÎÈÙ˜ (56’ ¡ÙÈ·Ïfi), ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ª·¯·Ú›‰Ë˜, ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ë˜, °ÎÔ˚·Ó›Ú·, ∫·ÓˆÙ›‰Ë˜, ƒÔÌ¤Ú, º·ÁÈ¿Ú‰Ô (85’ ¢Ú·Á·Ó›‰Ë˜), ªÔ˘‚¿Ï, ∫·˙¿Î˘ (71’ ™ÙfiÈÎÔ˜). ∞Δƒ√ª∏Δ√™: ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ª·˙›ÓÛÎÈ, ¡¿ÛÙÔ˜, √ÏÈ‚¤ÈÚ·, ªÂÏÈÛÛ¿˜, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ™·ÚÌȤÓÙÔ (88’ ∫·Ú·Ï‹˜), º·‚¿ÏÈ, ªÚ›ÙÔ (82’ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘), ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ (86’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), ¶ÂÚfiÓÂ.

¶∞¡£ƒ∞∫π∫√™

0

∞Δƒ√ª∏Δ√™

3

∏ªπÃ√¡√: 0-1 ™∫√ƒ∂ƒ: 35’, 73’, 80’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ ª∞Δ™: ∫·Ïfi


18

™Ô‡ÂÚ §›Áη

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

™OY¶EP §I°KA

√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ “ÁÔÓ¿ÙÈÛ” ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ∞∂∫ Ì 2-0 ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

“ŒÏ·Ì„” ÛÙË Ï¿ÛË

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ·ÊÔ‡ ÙËÓ 15Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÚÔÛ¤Ú·Û ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ΤډÈÛ·Ó Ì 4-0 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ Î·È ¤Ó· ÙˆÓ μ‡ÓÙÚ· Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ì 1-0, Ì ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫¿ÌÔÚ·. ™Ù·ıÂÚ¿ ÙÚ›ÙÔ˜ Ô ¶∞√∫ Ô˘ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ “¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ” Ì ÙÔ 2-0 Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ë ∞∂∫ ¤¯·Û ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ηًÊÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi... ™Ô˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ‹ÚÂ Ë ∫·‚¿Ï·. ∏ ̷ΉÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-1 ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 86Ô ÏÂÙfi! ™ÙË §È‚·‰ÂÈ¿ Ô ÙÔÈÎfi˜ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÙË 3-0 Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ÁÎÔÏ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 24’. ™Â “¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi” ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ı¿̷ÙÔ˜ Ì·Ù˜ Ë •¿ÓıË Ó›ÎËÛ 4-3 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Ô Ô˘Ú·Áfi˜ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÁÓÒÚÈÛ ̛· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ì 3-0. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-§¿ÚÈÛ· . . . . . .3-0 (15’ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜, 22’ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, 25’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¶∞√∫ . . . . . . . . . .0-2 (52’ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, 65’ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 4-0 (50’ ÂÓ., 75’ ™ÈÛ¤, 80’ μ‡ÓÙÚ·, 89’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . .0-3 (35’, 73’, 80’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· . . . . . . . .1-2 (59’ ÂÓ. ª¿Ï·Ì·Ó - 86’ ÂÓ. ƒÈÓÎfiÓ, 92’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞∂∫ . . . . . . . . . .2-0 (10’ ŒÓÙÂÚ, 49’ ΔÛ¤˙·ÚÂÎ) •¿ÓıË-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . .4-3 (18’ ∑›ÂÓÙÛÔ˘Î, 36’ ¶fiÈ, 42’ ™ÙÚÌ·, 56’ ÂÓ. §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ - 2’ μÔ˘ÙÛÈ¿˜, 28’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, 81’ ªÈÏ¿ÓÔ) ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .1-0 (69’ ∫¿ÌÔÚ·) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 15 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . .29-9 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .25-7 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . .19-8 4. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . . 17-14 5. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .15-12 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . .22-18 7. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . .15-14 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . .18-15 9. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . .19-20 10. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . .18-16 11. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . . .11-15 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . .16-22 13. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . .14-22 14. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . .14-24 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . .13-23 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . .7-33

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

. . .38 . . .36 . . .28 . . 23 . . .22 . . .22 . . .22 . . .21 . . .21 . . .19 . . .17 . .15 . . .15 . .14 . .14 . .2

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔÚ›ÙË 5/1 ∫·‚¿Ï·-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 16.45 §¿ÚÈÛ·-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 16.45 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-ÕÚ˘ 19.00 ΔÂÙ¿ÚÙË 6/1 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-•¿ÓıË 14.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 14.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 16.45 ¶∞√∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞∂∫ 19.00

√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-0 Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÂÎÙÔ͇ÙËΠÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙË ÁÈ· 6Ë ÛÂÚ› ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ÛÙËÓ ¤ÎÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ ‹ÙÙ·. √ ŒÓÙÂÚ (10’) ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ô ΔÛ¤˙·ÚÂÎ (49’) ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞΢ÚÒıËΠϷÓı·Ṳ̂ӷ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙÔ 62’, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰fiıËΠ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √˘ÓÙfiÙ˙È ·fi ÙÔÓ ∞Ú·Ô‡¯Ô ÛÙÔ 83’. ŒÓÙÔÓ˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Û ‰ÈÔ›ÎËÛË, ª¿Á‚ÈÙ˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Ôχ ηϋ ÔÚ›· Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·Ó˙fiÁÏÂÈÔ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ¤ÍÈ ·ÁÒÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ∞∂∫, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ù˘ ÔÚ›·. ∏ ŒÓˆÛË, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Û ÂÊÙ¿ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ ·fi ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÕÚË Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‚Ú¤ıËΠοو ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, οÙÈ Ô˘ ›¯Â Ó· Û˘Ì‚Â› ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1983-1984! ΔfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Û Á‡ÚÔ 15 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Â›¯Â 6 ӛΘ, 3 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È 6 ‹ÙÙ˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔ-

ÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ¤¯ÔÓÙ·˜ 11 ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È ·‹ÙÙËÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â 11 ӛΘ Î·È 4 ÈÛÔ·Ï›Â˜), ·ÏÏ¿ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 2-1-0. ªÂ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ‹Ù·Ó ÛÙÔ -16 ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹! ∂ΛÓË ÙË ÛÂ˙fiÓ Ë ∞∂∫ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·... √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Â˘Ù‡¯ÈÛ ӷ ÚÔËÁËı› Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. √

ΔÛ¤˙·ÚÂÎ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ŒÓÙÂÚ Ô “ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜” ÙÔ˘ ™¿¯· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘ Î·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞∂∫ ‹Úı ۯÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ·, fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó... ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÛÙÔ 15’ “˘ÚÔ‚fiÏËÛ” , ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. Ÿˆ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ¢ËÏ·‰‹ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ªfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ‹Úı ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÁÒÓ·. ™ÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó

Ô ΔÛ¤˙·ÚÂÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ٷ ÂÓÓÈ¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (Û 15 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜). ΔÔ ÁÎÔÏ ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 300 Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ∞∂∫ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ...ÎÚ¿ÍÈÌÔ Û ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ·›ÎÙ˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 57’ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 3-0, fï˜ Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÛÙÔÓ √˘ÓÙfiÙ˙È. ™ÙÔ 62’ Ô ªÏ¿ÓÎÔ ÛÎfiÚ·Ú ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ηıÒ˜ ˘ԉ›¯ıËΠϷÓı·Ṳ̂ӷ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ∞Ó Ë ∞∂∫ ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi

ÛËÌÂ›Ô Í·Ó¿ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ›Ûˆ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ›¯Â ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·. ™ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ˘‹ÚÍ ¤Ó· “η˘Ùfi” ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ 68’-72’ Ì ʿÛÂȘ Âη٤ڈıÂÓ, Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ÙÔÓ ∞Ú·Ô‡¯Ô Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ √˘ÓÙfiÙ˙È Î·È Ë... Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· 12Ë ÊÔÚ¿ ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Û ۇÓÔÏÔ 24 Â›ÛËÌˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì Û΢Ì̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ·... ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¶··ÛÙ·Ì¿Ù˘ (∞ıËÓÒÓ) ∫›ÙÚÈÓ˜: º˘Ù·Ó›‰Ë˜, ΔÛ¤˙·ÚÂÎ, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - °È¿¯ÈÙ˜ ∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ.: ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, §·˙·Ú›‰Ë˜, ª·ÚÛÂÏ¿Ô, ƒfiη˜ (92’ ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ), º˘Ù·Ó›‰Ë˜, ª·ÛÙ›·, ∫·Ú¤Ú·, √˘ÓÙfiÙ˙È (88’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜), ∂ÓÙÂÚ (82’ §·‰¿Î˘), ΔÛ¤˙·ÚÂÎ. ∞∂∫: ™¿¯·, ∞Ú·Ô‡¯Ô, °ÂˆÚÁ¤·˜, Õς˜, °È¿¯ÈÙ˜, ∂ÓÛ·Ï›‚· (55’ πÔÚÓÙ¿ÎÂ), ∫·Ê¤˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ (65’ ¶·˘Ï‹˜), ª·ÓÙԇη, Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜ (80’ äÚÛÈ), ªÏ¿ÓÎÔ.

A™TEPA™

2

∞∂∫

0

∏ªπÃ√¡√: 1-0 ™∫√ƒ∂ƒ: 10’ ŒÓÙÂÚ, 49’ Δ˙¤˙·ÚÂÎ ª∞Δ™: ª¤ÙÚÈÔ

“°‡ÚÈÛ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÓÈÎÒÓÙ·˜ 2-1 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË

“∂È΋” ·Ó·ÙÚÔ‹ ·fi ∫·‚¿Ï· √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ Â‡ÛÙÔ¯Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ª¿Ï·Ì·Ó (59’) ˆÛÙfiÛÔ Ì ÌÈ· ...ÂÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹, Ë ∫·‚¿Ï· Á‡ÚÈÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¤Ê˘Á Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ·fi ÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË (2-1). ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË °Ô‡ÙË ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ (87’ ƒÈÓÎfiÓ) Î·È ‹Ú ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ, ¯¿ÚË ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤ÁÈÓ ¤Ó· Ôχ ̤ÙÚÈÔ ÔÈÔÙÈο ·È¯Ó›‰È, fiÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó Ù· Ó‡ڷ Î·È Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ· Êχ·ÚË ˘ÂÚÔ¯‹ ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜, ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ¢ηÈڛ˜. ¶ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÛÙÔ 13Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ∫¿Ï·Ù˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿ÎË ÂÓÒ ›‰ÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿, fiÙ·Ó Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‚Á‹Î ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ¤ÁÈÓ·Ó Êχ·ÚÔÈ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ÈÛÔÚÚfiËÛ ÙÔ Ì·Ù˜, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔËÁËı› ÛÙÔ 40’, fiÙ·Ó ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÈfiÏ·. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” Ì‹Î·Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó

Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ. ™ÙÔ 53’, Ô ∂Ì›ÏÈÔ ºÂÚ¤Ú· ¤Ú·Û ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ ™ÎԇʷÏË Î·È ‰ÈηÈÒıËΠϛÁ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·ÙÚ¿ËΠÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ª¿Ï·Ì·Ó ‹Ù·Ó „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù· Î·È “¤ÁÚ·„” ÛÙÔ 59’ ÙÔ 1-0. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó fï˜ Ô Ó·Úfi˜ ∞Ó‰ÚÈfiÏ·˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfiÙ·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔ˘˜ ∫·‚·ÏÈÒÙ˜ Ó·... ÔÓÂÈÚ¢ÙÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÙÈ Î·Ïfi. ŸÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ΢ÏÔ‡Û ˘¤Ú ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ fiÏ· ¿ÏÏ·Í·Ó ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿. ™ÙÔ 86’ Ô ª·ÓÈ¿Ù˘ “ÁÎÚ¤ÌÈÛ” ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ηٷÏfiÁÈÛ ÙÔ ÂÌÊ·Ó¤ÛÙ·ÙÔ (·Ú¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ” ) ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ô ƒÈÓÎfiÓ ‰ÂÓ Ï¿ı„ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜. ∏ ∫·‚¿Ï·, Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ˘¤Ú Ù˘, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤„·Í ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÂÏÈο ‰ÈηÈÒıËÎÂ

ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, fiÙ·Ó Ô ¶·‚›Û‚ÈÙ˜ ¤Î·Ó Á‡ÚÈÛÌ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ƒÈÓÎfiÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙË Ú›˙· Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ‰ÔÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ô √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì›· Ó›ÎË... ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ∂˘ÚÒ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi fiÙÈ Ê¿ÓËΠÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚÈϤÈ, Ô ÛÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÈÓÎfiÓ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜, Ë ∫·‚¿Ï· ¤Ù˘¯Â ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË, Ô˘ ÙË Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜, ÈÛfi‚·ıÌË Ì ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘) ∫›ÙÚÈÓ˜: Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, ƒÈ¤Ú·, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ª·ÓÈ¿Ù˘ - ∫¿Ï·Ù˜, æˆÌ¿˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ ¶∞¡πø¡π√™: ∞Ó‰ÚÈfiÏ·˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, §¿Ùη, ∫·ÛÙÂÏÈfiÓÂ, ∫ÔÓÙÔ¤˜, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙›, °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘ (53’ ™ÎԇʷÏ˘), ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ª¿Ï·Ì·Ó, ƒÈ¤Ú·. ∫∞μ∞§∞: ∫¿Ï·Ù˜, ¶·‚›Û‚ÈÙ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, æˆÌ¿˜, ¡ÙÔ˘ÁÎÏ¿Ô, £ÂÔ‰ˆÚ¤ÏÏ˘, ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ (77’ §ÂÔÓÙ›Ô˘), ¡ÙÈÎÚfiÎ (54’ ™ÈfiÓÙ˘), §¿Î˘ (62’ ƒÈÓÎfiÓ), ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë˜, πˆ¿ÓÓÔ˘.

¶ANIøNIO™

1

KABA§A

2

∏ªπÃ√¡√: 0-0 ™∫√ƒ∂ƒ: 59’ ÂÓ. ª¿Ï·Ì·Ó - 86’ ÂÓ. ƒÈÓÎfiÓ, 92’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ª∞Δ™: ª¤ÙÚÈÔ


¢’ EıÓÈ΋

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

™ÙÔ 72’ ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË

¢ÈÂÎfiË Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ

∏ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ΔÛÈÔÊÏ›ÎË

º¿ÛË ·fi ÙÔ ‰È·ÎÔ¤Ó Ì·Ù˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∑·Úο‰·

∞›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰È·ÎfiËΠÛÙÔ 72Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È 1-1. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¿ÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Δ·Ì¿ÌË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ù˘ ∞.∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔ˘ÎÒÏË ÛÙÔ 21’ ¯Ù‡ËÛ Ì ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÙÔÓ °. ÃÔÓ‰Úfi ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Ó·Úfi˜ ÛÙfiÂÚ ˘¤ÛÙË Û¯›ÛÈÌÔ ÛÙËÓ Î‹ÏË Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ∏ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ΔÛÈÔÊÏ›ÎË ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ê¿ÛË Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ›, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Î·È Î·ÎÒ˜ ‰ÂÓ ·¤‚·Ï ÙÔÓ Δ·Ì¿ÌË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù· Ó‡̷ٷ Ô͇ÓıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ ÚÈÓ ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ £. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ¯Ù‡ËÌ·, ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ·. √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È

fiÙÈ ÂÎÓ‡ÚÈÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Δ·Ì¿ÌË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜, οÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈο Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· Û οı ‰ÈÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ΔÛÈÔÊÏ›ÎË fï˜, Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ó· ÙÔÓ ÙÈ̈Ú› ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ 67’ ÁÈ· ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ °ÂˆÚÁԇϷ, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ Â›¯Â ·Ô‚¿ÏÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ‡‚ÚÂȘ Î·È ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÙÔ˘˜. √È ‰È·ÍÈÊÈÛÌÔ›, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Û ÏÂÎÙÈÎfi Â›‰Ô, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ΔÛÈÔÊÏ›ÎË, Ô˘ οÏÂÛ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜ Î·È ‹Á ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ηıÒ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ÌÂÙ¿ Î·È ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë Ó·ڋ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‹ıÂÏÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË, ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Ì‹Ó˘Û ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ ÌfiÓÔ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· 10 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÈÎÚ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘‹Ú¯Â Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ê˘ÁÂ, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÏËÊı› ÁÈ· ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›·Ó, ›¯·Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÚÈÔϛ˜ ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘. ŒÙÛÈ ÌÔÈÚ·›· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰È·ÎfiËÎÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 15 ̤Ú˜, ÁÈ· Ó· ·È¯ÙÔ‡Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· 18 ÏÂÙ¿, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÎÔ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ¢ı‡ÓË Î·Ì›·˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜.

™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ë Ú¤ÊÂÚÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ΔÛÈÔÊÏ›ÎË ÛÙȘ 19.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÂÓÙ¿ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏfiÁˆ ÌË ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ‹Ú ÙÔ √.∫ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞.∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ù˘, ÎÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ù· Ì·Ù˜ ÏfiÁˆ ÌË ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ª¤Û· Û fiÏ· ·˘Ù¿ ·›¯ÙËÎÂ Î·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â ÙÔ ı¤·Ì·, ·Ú¿ ÙÔÓ Ôχ ‚·Ú‡ Î·È Ï·ÛˆÌ¤ÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÊÙ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ Ì·Ù˜ ÍÂΛÓËÛ Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ηıÒ˜ ÌfiÏȘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÚÂȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ê¿ÛÂȘ: ÙÔ ÙÂÙ-·-·-ÙÂÙ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÎÒÏË ÛÙÔ 1’, Ì ÙÔÓ ∫Ô˘ÊÈÒÙË Ó· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÙÔ Ï·Û¤ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ï‡‚· Ô˘ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù ÛÙÔ 2’ Î·È ÙË ‚ÔÏ›‰· ÙÔ˘ ∑·¯·Ú¿ÎË ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË Ô˘ ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 3’. ¢ÂηÙÚ›· ÏÂÙ¿ (16’) ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹ıÂÏ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔÓ £. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ó· ‚¿ÏÂÈ ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê ¡¿ÓÔ, ¤‚Á·ÏÂ Û˘ÛÙË̤ÓË Û¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Δ·Ì¿ÌË, Ë Î·Úʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¤Íˆ

·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ˘ÎÒÏË, Ô˘ ¤·ÈÍ ϛÁÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ∑·¯·Ú¿ÎË, Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÛÙÔ 21’ ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Ì·ÏÈ¿ Î·È Ó· ...ÙÛÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÔ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹. ΔÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ fï˜ ¤ÁÈÓ Û Ôχ Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÛÙ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ÙȘ ÁÚÔıȤ˜ Û¤ÓÙÚ· Ô˘ ‚Á‹Î ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ì ηÏÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÔÏÏ¿ fi‰È· ÙËÓ Â›‰Â Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË, Ì ÙÔÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ó· ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‹Úı ÛÙÔ 41’, ÎÈ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙÔ 30’ Ô ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. √ ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï ·fi Ù· 40 ̤ÙÚ·, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ...ηı¿ÚÈÛ ÙË Ê¿ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘ Û ¿ÙÛ·ÏÔ ‰ÈÒÍÈÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·’ fiÔ˘ Ô ∫·Ï‡‚·˜ Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÔ˘Ù ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›· Ù˘ ‰ÈÌËÓÈÒÙÈ΢ ÂÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 1-1. ™ÙÔ 45’ Ô ∞ÁÚfiÙ˘ ·›ÏËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘, ηıÒ˜ Ô ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ô Δ·Ì¿Ì˘ ¤ÛÙÚˆÛ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ ÛÙÔÓ μÂÛÙ¿ÎË ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÔ˘Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· 27 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͯÒÚÈÛ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫·Ï‡‚· Û ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ·fi Ï¿ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ÂÓÒ fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Û¤ÓÙÚ·. ∞.∂ ¢πª∏¡π√À: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∫fiÙÛη, °Î¤ÚÙÛÔ, °ÂˆÚÁԇϷ˜, °. ÃÔÓ‰Úfi˜ (68’ Ï.Ù ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô˜), ∫fiÊÊ·˜, ¡¿ÓÔ˜, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ (52’ ∑·Úο‰·˜), ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, ∑·¯·Ú¿Î˘ ∞°ƒ√Δ∏™ : ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, Δ˙Ô˘¿Ó·˜, ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, μÈÙ˙¤Î·˜, ∫Ô˘ÊÈÒÙ˘, ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ∫·Ï‡‚·˜, ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜, Δ·Ì¿Ì˘, ΔÛÔ˘Î¿ÚÔ˜, μÂÛÙ¿Î˘ (66’ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜).

19

¢’ ∂£¡π∫∏ ΔÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë̤ڷ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·fi ÙË §·Ì›· Ì 21 Î·È Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË ‡·Ú͢ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÛÙÔ 1-1) ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™›ÁÔ˘Ú· Î·È Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı· “ÛËÌ·‰¤„ÂÈ” ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì Û fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Â› ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ (2-1), Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∞fi ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¢ÓÔË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó ÎÈ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ¯ı˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, fiÔ˘ ϤÔÓ Û˘ÁηÙÔÈΛ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ §·Ì›·˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ∏ ∞.∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” , ηıÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜ Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Δ‡ÚÓ·‚Ô, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ó›Î˜. Δ· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-§·Ì›· ........1-2 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ..........2-0 ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ...3-0 ·.·. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-ªÂÙ¤ˆÚ· ............2-1 ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ¢ÈÂÎfiË ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-ªÔ˘˙¿ÎÈ ...2-2 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.-μÂÏÔ‡¯È .....2-0 ƒÂfi: ¶‡Ú·ÛÔ˜

∏ μ·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁÒÓÈÛÙÈ΋) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ...............24-9 ...30 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ .................19-6 ...24 3. ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .....21-10 ...24 4. §·Ì›· .....................20-13 ...24 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· ............17-10 ...21 6. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ..............20-14 ...21 7. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. .......16-9....17 8. ∞fiÏÏˆÓ §¿Ú. ....15-14 ...16 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ....14-15 ...15 10. ªÂÙ¤ˆÚ· ............19-15 ...14 11. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ..............9-12 ...12 12. μÂÏÔ‡¯È ...............10-18 ...11 13. ªÔ˘˙¿ÎÈ ...............7-15 ...10 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ......9-29 .....6 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ......4-34 .....2 ƒÂfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ë §·Ì›· Î·È Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï·ÛÛfiÓ· - ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜ - ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ - Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜- ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ªÂÙ¤ˆÚ· - ∞fiÏÏˆÓ §¿Ú. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. - ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ªÔ˘˙¿ÎÈ - μÂÏÔ‡¯È ƒÂfi: §·Ì›·


20

A Œ¶™£

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¢ÈÂÎfiË ÙÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ

∂ÂÈÛԉȷÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ∂Δμ∞ ∏ 12Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÏfiÁˆ Â›ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ. ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” Â› ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Ì 2-1, ÂÓÒ Ô £ËÛ¤·˜ ¤ÌÂÈÓ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÊÔ‡ ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi.

* ªfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ƒ‹Á·˜ ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, §Ô‡Ì·Ú‰Ô˜, ¢ËÌÔ‡ÙÛ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ΔÚÈÈÙÛ›‰Ë˜ (85’ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜), °¤ÓË (77’ ÷ϿÙÛ˘), ∫Ô¿Ó·˜ (65’ ª¤Ù·), ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·, ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∞∫ƒ√¶√§∏: ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ £., ∫fiη˜, ∞ÍÈÒÙ˘, ª¿Ú·˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜ £., ªfiÛÈÔ˜ ∑., ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜ ∫., ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ ∞ÁÁ. (61’ ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜ Δ.), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ §. (71’ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∫,) , ¶›Ó·˜ °.Ã., ∫·Ú·Ì›Ó˘ (74’ ¡Ù›Î·˜ μ.) * √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ∫. ªÚ¿ÙÛÔ˜, Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË, ·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ 2009.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¢ÈÂÎfiË ¢ÂÓ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∂Δμ∞, ηıÒ˜ ‰ÈÂÎfiË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÒ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 2-2. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ë Â›ıÂÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, ÏfiÁˆ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ·Ô¯ÒÚÈÛ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ·fi οÔÈÔ ¯Ù‡ËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, fiˆ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ŒÙÛÈ ‰È¤ÎÔ„Â ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ٷ ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ ϤÔÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÈ̈ڛ·. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ΔÚ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 60’ Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiϘ ÔÈ ˘ԉ›ÍÂȘ ‹Ù·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ì ÂÓÓ¤· ΛÙÚÈÓ˜ Î·È ‰˘Ô ÎfiÎÎÈÓ˜ οÚÙ˜. ∂›Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó·ÏÙÈ (70’) Û ¯¤ÚÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, Ô˘ ıˆڋıËΠ·fi ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÈÔ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È·, Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ 89’ fiÙ·Ó Ô °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÙË Û‡ÚÚ·ÍË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ‚Ú¤ıËΠӷ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 0-2 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ 22’ Î·È ÛÙÔ 40’, ÂÓÒ ¯¿ıËÎ·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ô˘ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ›¯·Ó ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ™Ù‡ÏÏ· ÛÙÔ 58’ Û ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ Û 1-2 ÛÙÔ 73’, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ô ∫·Ú·È¤Ú˘ ÛÙÔ 82’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ™ÙÔ 85’ ·Ó·›ÙÈ· ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ‰¤¯ÙËΠÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô ™Ù‡ÏÏ·˜. ¶∞¡πø¡π√™: °Ú¿ÓÙ·˜, ª·ÚÌÔ‡Ù·˜ (75’ ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˜), ∫·Ú·È¤Ú˘, ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘, ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·ÌÚ·˝Ï·˜, ∫. ºÒÙÔ˘, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ™Ù‡ÏÏ·˜, ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜ (57’ ¢. ºÒÙÔ˘), ∫·ÙÛ·Ï‹˜. ¶ƒøΔ∂™π§∞√™: ∫Ô‡ÎÏ˘, ª·ÏÏÈ·Úfi˜, §ÂÌÔÓ‹˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∂. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ΔÚ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ (60’ ¢. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜). * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ηٷ‰Èο˙ÂÈ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚›· ÛÙ· Á‹‰·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ˘¤Ú ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÌÔÚ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Î·È Î·ÏÔ› ¯·-

º¿ÛË ·fi ÙˆÓ ·ÁÒÓ· ¡.∞. ¡›Î˘-ƒ‹Á·˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ΔÛ¿È ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙÔÓ ∑·Ú›ÊË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ

Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÚÂÎÙÚ·Ô‡Ó. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁˆ ·˘ÙfiÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÈÎÙÒÓ Ì·˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ¢¯Ëı› “ÂÚ·ÛÙÈο” ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹. ŸÌˆ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ¿Ú·ÁË Î·ıÒ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ” .

¡.∞. ¡›Î˘-ƒ‹Á·˜ 1-2 ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¤Ù˘¯Â Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¯ı˜ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Â› ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Ì 2-1. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰Â ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈÔ Ù¤ÚÌ·, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜. •Â¯ÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∑·Ú›ÊË ÛÙÔ 18’, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô Δ˙¤Î·˜, Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 5’ Ô˘ ¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ Ô ∫ÂÊ·Ï¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ó¤· ıÂÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ §¿· ÛÙÔ 35’. ŸÌˆ˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‰ÂÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ÛÙ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηı·Ú›ÛÂÈ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÙȘ Û¤ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ™·ı‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ŒÙÛÈ Ë “¯Ú˘Û‹” ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¡. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë, Ô ∫fiÚÌ·˜, ÛÙÔ 56’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÛÙÔ 73’ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ˘˜ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜. ÕÏÏË ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹, Ô Ã·ÓÙ˙¿ÎÔ˜, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì›ˆÛ ÛÙÔ 85’ ÙÔ ÛÎÔÚ Û 1-2 Ì Á˘ÚÈÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÔοÚÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ∫. ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹, ·Ú¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÏÂÙÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ƒ‹Á·˜ ¤Ù˘¯Â Î·È ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 88’, ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ∫fiÚÌ·, Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÔ˘Ù ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ‚’ ‚ÔËıfi˜ ªˆÚ·˝ÙÔ˘ ˘¤‰ÂÈÍ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ¡.∞. ¡π∫∏™: ∫ÂÊ·Ï¿˜, °. ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹˜ (54’ Ã. ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹˜), μÏ·¯¿‚·˜ (68’ ÷ÓÙ˙¿ÎÔ˜), Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, ∑¤Ú˘, ∫ÈÙ›Ô˘, ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, °Î›Î·, ∑·Ú›Ê˘. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: Δ˙¤Î·˜, ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, §¿·˜, °ÚÔ‡Ó·˜, ™·ı‹˜, ª·Î¿Ï˘, §˘Ú›ÙÛ˘ (84’ πˆ¿ÓÓÔ˘), ª¿Ù˘ (90’ ΔÛ¿È), ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ (46’ ∫fiÚÌ·˜), ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, §¤ÙÛÈÔ˜.

∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-£ËÛ¤·˜ 1-1 ΔÔ Á‹Â‰Ô “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “·fiÚıËÙÔ Î¿ÛÙÚÔ”, ·ÊÔ‡ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÙËÚ› Û ·˘Ùfi ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi. √‡ÙÂ Ô £ËÛ¤·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ʇÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ·˘Ùfi ÌÈ· Î·È ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 1-1, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ¤ÚÈÍ ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê‹. °È· ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ˆÚ·›Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ...ÌÔÈÚ·›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ·›ÎÙ˘-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÙԇϷ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 75’ ÛÎfiÚ·Ú Ì ·’ ¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ, ÈÛÔÊ·Ú›-

˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˆÚ·›Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μ·˝ÙÛË ·fi ÙÔ 60’ (Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÛÙÔ “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ), ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 89’ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¤Ó·ÏÙÈ ¿Ô˘Ù ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∏ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËΠ۠·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿ ·fi ÙÔÓ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ™. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¯¿ıËÎ·Ó Âη٤ڈıÂÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ∑·‚fi Î·È ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ. √È ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∫·Ú·‰‹Ì·˜, ∫ˆÙԇϷ˜ Î·È °Îfi‚·Ú˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ £ËÛ¤· ÔÈ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, μ·˝ÙÛ˘ Û ‰‡Ô Î·È ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. ™ÙÔ 80’ ·Î˘ÚÒıËΠÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·Û‰¿ÓË Ì ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ∑·ÚÌÔ‡ÓË Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹. ∞°ƒ√Δπ∫√™: ∑∞μ√™, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú·˜, °Îfi‚·Ú˘, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ∫√¡Δ√μ∞™, ΔÛÈ¿Ì˘, ∫·ÎÏÈ¿˜ (46’ ª·Û‰¿Ó˘), ∫ˆÙԇϷ˜, ∫·Ú·‰‹Ì·˜ (46’ ¶ÈÙÛ¿‚·˜). £∏™∂∞™: ∂À∞°°∂§√À, °ÂˆÚÁ›Ô˘ (77’ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜), ªÔ‡ÙÔ˜, º·ÛԇϷ˜, ¢È¿ÎÔ˜, ™. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢Ô˘Ï¿˜ (68’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, μ∞´Δ™∏™, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ (80’ ª˘ÏˆÓ¿˜), ª¤ÎÔ˜.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹∞ÎÚfiÔÏË 2-1 ∂ÈÙ˘¯›· Ô˘ ÙË Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ¤Ù˘¯Â ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 21 Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ·Ú¿ ÙȘ ¤ÓÙ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·Ú¿ ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÚÙ¿ÏË (20’) Î·È ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ· (31’) Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ §. ¶·Ï¿ÓÙ˙· (12’ Î·È 15’) Î·È ∫·Ú·Ì›ÓË (37’) ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÎÔÚ. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ·›ÏËÛ ÚÒÙË, fiÙ·Ó ÛÙÔ 48’ Ô μ. ∫·Ú·Ì›Ó˘ ¤Ê˘Á ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ¿Ì˘Ó·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ï¿Û·Ú ηϿ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ· ÛÙÔ 63’. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (66’) ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì Ï·Û¤ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °¤ÓË, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËΠ·fiÎÚÔ˘ÛË Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÂÍ Â·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·. ∏ ∞ÎÚfiÔÏË fï˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ· ÛÙÔ 70’ Ô˘ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÂÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 1-1. ™ÙÔ 92’ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ·fi ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ê¤ÙÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÓÙÚfiÏ Ì ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜, ¢ÂÏË-

°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡§Â¯ÒÓÈ· 2-0 √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘¤Ù·Í Ì ÛÎÔÚ 2-0. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 7’ Ì ÙÔÓ º·ÛÔ˘Ú¿ÎË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÒÏÂÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÌfiÏȘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔΤڷ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ·ˆÏ¤ÛÂÈ Î·È ¤Ó·ÏÙÈ fiÙ·Ó ÛÙÔ 75’ Ô °È·ÁÈ¿˜ “Ó›ÎËÛ” ÙÔÓ ∞Ú·›ÙÛ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÓÙÔ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ª·ÙÛԇη ‰ÈfiÙÈ ·¤‚·Ï ÙÔÓ ¶··Î˘Ú›ÙÛË ÛÙÔ 65’ Î·È ÙÔ˘˜ ·Î‡ÚˆÛ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓ٠ηÙfiÈÓ ˘fi‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ™È·Ì¤ÙË ÛÙÔ 70’. °.™. ∞§ªÀƒ√À: ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·˜, ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜, ¶Ï·‚fi˜, ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ∫√ÀΔ™√∫∂ƒ∞™, ∫Ú·Ó¿˜ (75’ ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘), ªÔ‡Ú¯·˜, ∞Ú·›ÙÛ·˜ (85’ ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘), ¶. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (75’ ¶··‰¿Î˘), º·ÛÔ˘Ú¿Î˘. ∞.∂. §∂Ãø¡πø¡/¡∏§∂∞: °È·ÁÈ¿˜, ªÔ‡ÁÏ·˜, ª·Ú·ÁÎfi˜, Δ˙ԇ̷˜ (46’ ∫ÔÙÛ¿Ì·Û˘), ¶··Î˘Ú›ÙÛ˘, ª·Ú¤Î·˜ (60’ ∫Ï‹Ì˘), ™È·Ì¤Ù˘, °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜, ∫·ÙÛÈ¿Î˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ƒÂÓ¿ÙÔ (30’ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘).

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜™ÎÈ¿ıÔ˜ 3-0 ªÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì 3-0. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· (̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÌÂÙÚÔ‡Û ̛· Ó›ÎË Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜). ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ¡¿Î· Ì Ï·Û¤ ÛÙÔ 30’, ÂÓÒ ÙÔ 2-0 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 45’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÔÚ¤Ù·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ 3-0 ÙÔ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ¡¿Î· ÛÙÔ 76’. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ›¯Â Î·È ¿ÏϘ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿Ô˘Ù), ¡¿Î· (ÛÔ˘Ù ¿Ô˘Ù) Î·È ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹ (ÛÔ˘Ù Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ¶·¿Ú·˜). ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÂÏÏ›„ÂȘ, ¤·ÈÍÂ Î·È Ì 10 ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ 70’ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ. ª∞°¡∏™π∞∫√™: ºÒÙÔ˘, ∫fiÏ·, ¶ÚÔ‚È¿˜, ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜, ∑ȿη˜, ∫·Ú·Ï‹˜, ∫ÔÚ¤Ù· (75’ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘), ∫Ô˘Ù‹˜ (75’ ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¡∞∫∞ (78’ μ·ÛÈÏ›Ԣ). ™∫π∞£√™: ¶·¿Ú·˜, ¢. °È·Ô˘Ú¿Î˘, ∂. ¶Ú›ÊÙÈ, ª˘Á‰·Ï¿Î˘, ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘, °. °È·Ô˘Ú¿Î˘, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·˜, ∫·ÓÙ·Ú¿Î˘, ºÂÚÂÙ˙¤Ï˘ (46’ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¤ÏÈ·˜), ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜, ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ.

∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 0-0 πÛfi·ÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ‹Úı·Ó ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ì ÙȘ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ. °È· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μÈÛ‚›ÎË ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ‰ÔοÚÈ· Ì ÙÔÓ æ·ÚfiÌ· (30’) ·fi ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï Î·È ÛÂ

ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (78’). ΔËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¤¯·ÛÂ Ô μ·Ú‚¤Î˘ ÛÙÔ 90’, fiÙ·Ó Û ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ï¿Û·Ú ·ÂÏÈÛÙÈο ¿Ô˘Ù. ¶Ôχ ˆÚ·›· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô Â›¯·Ì ÛÙÔ 75’ fiÙ·Ó ÔÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ¿ÊËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ Ô ™Ô‡‰Ë˜ ÎÈ ·ÊÔ‡ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ηÙ¢ı‡ÓıËΠÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÁÎÔÏ. ΔfiÙ ÙÔ˘ ÊÒÓ·Í·Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Ó· ÌËÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ “¢ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È” . ∞¶√§§ø¡ ∫∞¡.: ª·ÎfiÏ·˜, ºÒÙÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¶. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘, ªÔ‡ÚÎÔ˜, Ã. ∫ÒÛÙ·˜, ™. μÈÛ‚›Î˘, ªÂÚÙ˙¤Ì˘ (75’ ¡. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘), ™Ô‡‰Ë˜, Δ۷ӿη˜ (80’ ∞ÓÙÂÌ¿Ú), ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (75’ μ·Ú‚¤Î˘). ∫∂¡Δ∞Àƒ√™: ¶Ï·Î·Úfi˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘, ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ™ÈÁ¿Ï·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ™·ÙÂÏÈ¿Ó, æ·ÚfiÌ·˜, ∫Ô˘ÛÎÔ‡Ó˘ (46’ ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹˜), ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘ (78’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘), ªˆÚ·˝Ù˘ (89’ μ·Ê›‰Ë˜).

√ÚÌ›ÓÈÔ-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 1-2 ¶ÔχÙÈÌÔ “‰ÈÏfi” ¤Ù˘¯Â Ô π¿ÛˆÓ ∞.ª. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ Ì 2-1. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·’ ‚ÔËıfi Î. ª·ÙÛԇη, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¢. ¶Ï·Ù‹˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 35’ Ô μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ÛÔ˘Ù ·fi Ù· 35 ̤ÙÚ·. ™ÙÔ 45’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ μ·ÏˆÙ‹, Ù¤ÚÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 70’ Ì ÂÓ·¤ÚÈÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù Ô ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªÈ¯·ÏfiÏÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. √ƒªπ¡π√: ΔÛ¿Ó·˜, ΔÛ›ÚÔ˜, ¡ÙÔ‡ÚÔ, μ·ÚÈ¿Ì˘, πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, ™ˆÙËÚ›Ô˘, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, μ·ÏˆÙ‹˜ (55’ ΔÛÔÏ¿Î˘), ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ (50’ ΔÚȯȿ˜), ∫·ÏÔ›Ù·˜. π∞™ø¡ ∞.ª.: μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˜, ∫·Ì¤Ú˘ (65’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫·Ú·ÁÁ¤Ï˘, ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, ªÔ˘ÌÔ˘˙ÈÒÙ˘, ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜, ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜ (85’ Δ˙ÈÒÏ·˜), §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (88’ ΔÛÈ·ÙÛÈ¿Ó˘), ∫fiÚ‰·. *√È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ª·ÙÛԇη ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·.

∞ÂÙfi˜-∞›·˜ ™. ∞Ó·‚Ï‹ıËΠΔÔ ·È¯Ó›‰È ∞ÂÙfi˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠ̠·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶™£ ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ . . . . . . . . . . . . 27-7 . . . . 31 2. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-11 . . . . 29 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . 28-15 . . . . 26 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . 20-9 . . . . 22 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-20 . . . . 18 6. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . 15-17 . . . . 18 7. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . . . . 17-14 . . . 17 8. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . . . . . . 21-21 . . . . 17 9. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-26 . . . 15 10. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 17-16 . . . 15 11. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . . . . . 16-17 . . . 15 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . . . . . 8-14 . . . 13 13. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . 15-24 . . . 12 14. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19 . . . 11 15. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . . 24-25 . . . 10 16. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . 19-28 . . . 10 17. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-36 . . . . . 9 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 13-28 . . . . . 4 * ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ. ** ∞ÂÙfi˜ Î·È ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ.


B’ - °’ E¶™£

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

21

™·Ú·ÎËÓfi˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì 6-4 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ μ’ ∂¶™£

∞ÎfiÌË ‚¿˙Ô˘Ó ÁÎÔÏ... ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 6-4 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞.∂. 2002 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÓÈÎËÊfiÚÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¢fiÍ·˜ Ì 2-0.

* ¶¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi (2-0) Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞.∂. 2002

™·Ú·ÎËÓfi˜∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. 6-4 ¶·È¯Ó›‰È Ì ·›ÛÙ¢ÙË ÂͤÏÈÍË, ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ, ›¯·Ì ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÂÏÈο ÛÙË Ó›ÎË Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎÔÚ 6-4 Û ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ Ù· ÂÓÓ¤· ·fi Ù· 10 ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔ˘Ï¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ 0-1 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 10’·fi ÙÔÓ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ÛÙÔ 35’ ·Î˘ÚÒıËΠÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÂÏ›ÛÛË ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ™ÙÔ 55’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì ÙÔÓ ∞Ú¿Ë, ÛÙÔ 57’ Ô √Ú¤ÛÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ 1-3 Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔ 59’. ΔÔ 2-3 ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ªÂÏ›ÛÛË ÛÙÔ 65’ Î·È Ô Õη ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 69’ Û 3-3. ™ÙÔ 70’ Ô Δ›Áη˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÁÈ· ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi Î·È ÛÙÔ 74’ Ô ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ì 34. ΔÔ 4-4 ¤Î·Ó ÛÙÔ 77’ Ô ªÂÏ›ÛÛ˘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ù-ÙÚÈÎ ÛÙÔ 85’, fiÙ·Ó ¤Ù˘¯Â ÙÔ 5-4. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 6-4 ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ 90’ Ô Õη. °È· ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ê¿ÛË ÔÈ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ (2Ë Î›ÙÚÈÓË) Î·È °. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ 80’ √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. ™ÎÔ˘Ï¿˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛٿل Û ÛÎÏËÚ¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ‰˘Ô ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ (∫Ô˘‚ÂÏ¿ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™∞ƒ∞∫∏¡√™: °ÎÔ‡Ú˘, Δ›Áη˜, °Ô‡ÛÈÔ˜ (55’ ∫·Ô˘ÛÔ˘˙¤Ï˘), ™·ÙÚ·˙¤Ì˘, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, §¤Ï˘, ªÂÏ›ÛÛ˘, ∞ÁÁÂÏ‹˜, Õη ∞™Δ∂ƒ∞™ ƒπ∑.: ∞Ú¿˘, ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ (2’ Ï.Ù. ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜), ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (84’ Ï.Ù. ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘), ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜, μÏ¿¯Ô˜, °. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜, ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ (70’ Ï.Ù. §. ∫·Ó·Ú¿˜), ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, √Ú. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫Ô˘‚¿Ù·˜. * ΔË ¯ÙÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙËÓ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘˜ μ·Ï¿ÓÙË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ.

¢fiÍ·-∞.∂. 2002 0-2 ªÈ· ·ÎfiÌË Ó›ÎË Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙËÓ ‰È·ÙËÚ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¤Ù˘¯Â Ë ∞.∂. 2002, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â› Ù˘ ¢fiÍ·˜ Ì 2-0 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 30’ ·fi ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∫Ô˘‚·Ú¿ Î·È ¿Û· ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ì Ï·Û¤ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ 02 ÛÙÔ 64’ Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂ˚ÓÙ‹, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÂÍ› “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÂÛÙ›·˜

√È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·Ó Î·È ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. Œ¯·Û·Ó ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· fiÙ·Ó ÛÙÔ 70’ ΤډÈÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ªËÙÚ¿ÎÔ˜. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ›¯·Ó ‰ÔοÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ (71’) Î·È ªÂ˚ÓÙ‹ (85’), ÂÓÒ ÔÈ ËÙÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ (78’). ¶·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ªÔ˘ÚÁ¿ÓË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜. ¢√•∞: ∑ԇη˜, ∞¯. ª·ÛÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜, °ÎÈÓ›‰Ë˜, ¶ °·ÏÔÁ·‡ÚÔ˜, ÃÚ˘Û¿Ê˘ (65’ ∏. ª·ÛÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜), ¶. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘), ªϤÙÛ·˜, ª ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢È·ÓÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÒÏ˘. ∞.∂. 2002: ªËÙÚ¿ÎÔ˜, ∫Ô‡ÚÙÈ (80’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘), ∫ˆÛÙ¿Î˘, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÚÌ·˜, μ¤ÚÁÔ˜, ªÂ˚ÓÙ‹˜, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, Δ˙Ô‚¿Ú·˜, ∫Ô˘‚·Ú¿˜ (65’ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘), ∫·ÙÛ·Úfi˜ (10’ Ï.Ù. ™ÎÔ˘ÚÈ¿˜)

ÃÏfiË-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ 4-1 ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ë ÃÏfiË, ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 4-1 ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ª˘ÚÌˉfiÓˆÓ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì‹Î·Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙÔ 16’ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ΔÈÌϷϤÍË, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¿Ë, ·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ·Ú¿‚·ÛË ¤ÁÈÓ ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ Ê¿Ô˘Ï. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª·Ó٤η ÛÙÔ 42’, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤Ù˘¯·Ó ÙÚ›· ·ÎfiÌË ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 55’ Ô ΔÛ·Ì¿˙˘ ¤Î·Ó ÙÔ 2-1 Ì Ï·Û¤, ÛÙÔ 63’ Ô ª·Ó٤η˜ ÙÔ 3-1 Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ 80’ ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë η٤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ÙÔ 4-1. ∏ ÃÏfiË Â›¯Â Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÔοÚÈ·, ÙÚ›· Ì ÙÔÓ ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È ¤Ó· Ì ÙÔÓ Ã·Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘. ç√∏: ∫Ô˘Ú›Ù·˜, ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ (80’ ÃÔϤ‚·˜), ∫·ÙÛ›Î˘, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ΔÚ›Áη˜, ¶··Ó›ÎÔ˜, ª¶∞¡Δ∂∫∞™, ™Ù·Ì¿ÙÔÁÏÔ˘, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ (46’ §›Ù·ÈÓ·˜), Δ™∞ª¶∞∑∏™, ¶∞™Ã√™ (60’ ¡¤ÌÙÛ·˜). ªÀƒª∏¢√¡∂™: ™¯Ô˘Ï‹˜, ªÔ‡Ú¯·˜, ¶¤ÙÔ‚·, ªÔ‡Û˘, ∞ÎÚ›‚Ô˜, ∫·Ï·Ù˙‹˜, ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿˜, ΔÈÌϷϤ͢ (70’ ∑¿Ú·˜), ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜ (60’ ∞Ú¿˘ ππ), ÃÂÈÏ¿˜ (46’ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜), ∞Ú¿˘.

∂ıÓÈÎfi˜-¶ËϤ·˜ 5-0

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ¶ËϤ· Ì 5-0. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 16’ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ 28’ Ì ÙÔÓ ΔÛÔ˘Ú¤ÏË ÚÔËÁ‹ıËΠ1-0. ™ÙÔ 52’ Ì ˆÚ·›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ™·ÙÂÏÈ¿Ó ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ï·Û¤ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ¤ÁÈÓ 2-0. ™ÙÔ 64’ ›¯·Ì ÙÔ 3-0 Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ΔÛÔ˘Ú¤ÏË ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙÔ 71’ ÙÔ 4-0 Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 5-0 ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÛÙÔ 78’ fiÙ·Ó Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ™ÙÔ 80’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó Î·È ¿ÏÈ ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯Ù˜ ΔÛÔ˘Ú¤ÏË. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 23’ Î·È ÛÙÔ 50’ Ì ÙÔÓ ∞Á. ¶·Ó·Á‹ Ô˘ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶ËϤ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÈ· Î·È ·˘Ùfi ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ 51’, ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘ÛÙËÚ‹. ∂›Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ·ÓÙ› ÙÔ˘ Î. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë ‰È·Èً٢۠ÙÔ Ì·Ù˜ Ô Î. ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘. ∂£¡π∫√™: ΔÛÈÓÙ˙ÈÏÒÓ˘, ∫·Ú¤ÙÛÔ˜, ∞Ï. ™∞Δ∂§π∞¡, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ∞¯Ì¿ÙÈ, ∫ÔÓÙÔÏÈ¿ÎÔ˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, (79’ ¡Ù¿ÎÔ), ∫·„ÈÒÙ˘ (70’ §Ô˘Î¿˜), Δ™√Àƒ∂§∏™, ¶Ô‡ÏÈÔ˜ (65’ ¡Ù¤ÚÙÛ·˜), ªπ§Δ√™. ¶∏§∂∞™: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ï. ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ó·Ú¿˜ (46’ ∫Ô˘Ù·ÓÙ¤ÏÈ·˜), ∞ı. ¶·Ó·Á‹˜, ƒ›˙Ô˜ (65’ Ï.Ù. ¢ƒ∞°√Àª∏™), ™Àƒπ°√™, ∫. ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (40’Ï.Ù. πˆ¿ÓÓÔ˘), Δ√¶∞¡Δ∑∞, ∞°. ¶∞¡∞°∏™, £¿ÓÔ˜, ª·Ùı·›Ô˘

ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞. °·˙‹˜ 2-1 ÃÈÙÛÎÔÎÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ fiÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Ì 2-1. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∂¶™£ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2’ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ 58’ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫··ÓÈ¿ÚË (ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜). ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶‹Ú·Ó Ù· “ËÓ›·” ηÈ

ÛÙÔ 61’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ΔÚfiÌ·Ù˙‹. ™ÙÔ 69’ Ô ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ Î·È ÛÙÔ 93’ ÙÔÓ ÌÈÌ‹ıËÎÂ Ô ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÙËÓ Ó›ÎË ¯¿ÚȘ Û ı·˘Ì¿ÛÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ (94’), ÁÎÔÏ Ô˘ Ê˘ÛÈο ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ·. √È ªËÏÈÒÙ˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·’ ‚ÔËıÔ‡ Î. ΔÛ¿ÁÁ·ÚË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÂÈÛԉȷÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ªπ∫ƒ√£∏μ∂™.: ¶·Úı¤Ó˘, ∞Ï·Ó¿È, °ÎfiÏÈ·˜, μ¤ÙÛÈη˜ (70’ ªÔ‡ÙÏ·˜), ΔÚfiÌ·Ù˙˘, ¡¿ÓÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∫›ÙÛÔ˜, ∞¶√™Δ√§√À, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶··‰¿Î˘ (65’ ∞¡∞°¡ø™Δ√À). ∞¡£πª√™ °∞∑∏™: ™ÁÔ‡Ú·˜ (37’ Ï.Ù. ¢¤Ú˘), ∫··ÓÈ¿Ú˘, °√À™π√™, ¶ÈÙ›‰Ë˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, æ·ÚfiÌ·˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘, ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏™, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ (60’ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜), ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘.

¢¿ÊÓË-∏Ú·ÎÏ‹˜ 2-1 ™Â ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈΛ “‰¿ÊÓ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜” Ë ¢¿ÊÓË Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ì 2-1. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÎfiÚ·Ú·Ó Ì ÙÔÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ 28’ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 86’. ΔfiÙ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ Ô ªÂϤÙ˘ °ÈÔ‡ÚÁ·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÂÓÒ ÙÔ 2-1 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 88’ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Â‡ÛÙÔ¯Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÿÙÛÈÔ˘. ¢∞º¡∏: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ª∞Àƒπ¢∏™, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ (60’ ¶¤ÙÚÔ˘), ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘, ∞Ï‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ º. °ÈÔ‡Úη˜),°·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÚÈÛÌ¤Ô˜, ¡ÙԇϷ˜ (46’ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜), ÿÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜, ª. °ÈÔ‡Úη˜. ∏ƒ∞∫§∏™ μ.: °ÈÒÚÁÔÁÏÔ˘, ª·ÎÚ›‰Ë˜, ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, ¡¿ÎÔ, μ·˝ÙÛ˘, º·ÛԇϷ˜, ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘, ¢. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ (71’ ¡. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜), ¶·ÎÏ·Ù˙‹˜, ª. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (56’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘).

ÕÚ˘ ªÂÏ.-¢‹ÌËÙÚ· 2-2 ΔÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÈÛfi·Ï˜ 2-2. ™ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙÔ

ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙÔ 28’. ™ÙÔ 71’ Ô Ã·Ù˙¤Ï·˜ ¤ÎÏ„ ÙË Ì¿Ï· ·fi ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ 11, ÂÓÒ ÛÙÔ 81’ Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ∫ˆÙԇϷ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-2. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤ÛˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÓÙÔ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∫. ª·Û‰¿ÓË Î·È ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË (2-2). ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ ÎÈ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ƒ∏™ ª∂§.: ∫ÔÓÙ¿Î˘, ª·ÎÚ‹˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ (70 ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜), ∑ËÎfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. ª·Û‰¿Ó˘, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ( 62’ ¶ÂÙÚÈ·Ófi˜), ∫. ª·Û‰¿Ó˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶·ÓÔ˘ÚÁÈ¿˜, ∂. ΔÛ·Ú‰·Î¿˜. ¢∏ª∏Δƒ∞: μÂÏÈÛÈÒÙ˘, ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÚÂÌ¿‰Ë˜, §È·Î·Ù¿˜, ¡ÙfiÌÔ˜, ∫fiÚÎÔ˜, ª¤Ë˜ (89’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘), ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ∫ˆÙԇϷ˜, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ÷Ù˙¤Ï·˜ (86’ ™ÙÂÚÁ›Ô˘).

™ÎfiÂÏÔ˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 3-1 ªÂ ¿ÓÂÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Â› Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì 3-1, Û ÌÈ· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË fiÔ˘ ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÌfiÏȘ Ì ¤ÓÙÂη Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ “ÛÎÏËÚfi” . ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ÃÈÛ¿È ÛÙÔ 20’ Î·È ÙÔ 2-0 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 61’ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃÚ˘ÛÔÊfi, Ô˘ ›¯Â Î·È ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 5’. ™ÙÔ 80’ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì›ˆÛ Û 2-1 Ì ÙÔÓ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 86’ ·fi ÙÔÓ ƒÔοÈ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ‰¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ 65’ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ™∫√¶∂§√™: ¶·¯‹˜, •ËÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™ÙÔÈ‚·¯Ù‹˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ÃÚÈÛÙ›Ó˘, ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜ ™ ÃÚ˘ÛÔÊfi˜, ª·Î·Ú·Ù˙‹˜ (70’ °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜), ÃÈÛ¿È, ª·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (55’ ∫·Ú˘ÔʇÏÏ˘), ƒÔοÈ. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: ™ÂÚ·Ê›‰Ë˜, ¶¤ÙÚÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÂÚ. ª˘ÏˆÓ¿˜, ª¿ÓÔ˜, ∫. ª˘ÏˆÓ¿˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, °¿ÎÈ·˜, ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙ÈÒÙ˙ÈÔ˜, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜.

πˆÏÎfi˜-∫ÈÛÛfi˜ 3-0 ·.·. •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜, ηıÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . .22-7 2. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . .34-18 3. ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . .20-8 4. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .24-7 5. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. . . . . .28-20 6. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . .27-20 7. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . .29-19 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . .18-17 9. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . .26-18 10. ¢fiÍ· . . . . . . . . . . .17-16 11. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . .15-17 12. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . .15-24 13. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . .12-18 14. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ . . .13-29 15. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . .18-26

. .30 . .27 . .26 . .25 . .24 . .22 . .20 . .20 . .19 . .15 . .15 . .13 . .12 . .11 . .10

16. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . .14-23 . . .7 17. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . .16-27 . . .7 18. ∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . .- . . .* √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

°’ E¶™£ ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ∞¶√μ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜ √È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Ù˘ 10˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË °’ ÙÔÈ΋ ‹Ù·Ó ÔÈ ∞¶√μ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜, ·ÊÔ‡ Ó›ÎËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ (1-0) Î·È ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË (3-1) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÛÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË ‹ÙÙ·-ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ Ì 3-1. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÛÎÔÚ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 7-2 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÒ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞Á¯›·ÏÔ˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 7-2 (12’ ∫·ÌÔ‡Ú˘, 25’, 38’, ™Ù·Ù‹Ú·˜, 65’ ƒÔ‡Ï˘, 68’, 87’ ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, 73’ ªÈÎÏ¿Ô˘˜ - 48’ ªÂÙ·Í¿˜, 55’ ™ÔÚÔ‚fi‰·˜) ∞¶√μ-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . . .1-0 (54’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-ΔÔÍfiÙ˘ . . .3-1 (5’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, 50’ μÏ¿¯Ô˜, 82’ §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ - 58’ °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜) °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . . .2-3 (23’ ÂÓ., 38’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 72’ •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜) ∑·ÁÔÚ¿-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . .0-2 (55’ ¡. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 70’ ∞. Δ·Ê›Ï˘) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞›·˜ ΔÚ. 3-1 (25’ ÷ÚÌ·ÓÙ¿˜, 60’, 74’ ™·Ófi˜ - 35’ ¡. ºÒÙ˘) ƒÂfi: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . .26-3 . .23 2. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . .28-13 . .19 3. ∞¶√μ . . . . . . . . . . .24-9 . .19 4. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . .22-16 . .18 5. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . .19-22 . .16 6. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . .18-12 . .14 7. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . .17-14 . .14 8. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . .23-31 . .12 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . . .12-12 . .11 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . .17-17 . .10 11. ∑·ÁÔÚ¿ . . . . . .18-28 . . .8 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .12-21 . . .7 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ . .6-44 . . .1 * ƒÂfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÕÚ˘ ∞Óı. Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙ ∂¶™£: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¤ÁÈÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £·Ó·ÛÔ‡Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘


22

¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ¤¯·Û·Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ

¶√¢√™º∞πƒ√

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™Δ∏ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎÂ Ë -·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ϤÔÓ- ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √È “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 2-1 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È¿ÓÙ˜, ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ “¤Ô˜” Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Û ̛· ¯ÚÔÓÈ¿. √È ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ˘„ËÏfi ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fï˜, ·ԉ›¯ıËÎ·Ó “ÂÊÙ¿„˘¯ÔÈ” , ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 89’ (¶¤‰ÚÔ) ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÔÛ¤ÏÈ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ 112’ (ª¤ÛÈ). √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜ Ì‹Î·Ó ¯ˆÚ›˜ ÎfiÌÏÂÍ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Û·Ó ›ÛÔÈ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó, ÏÔÈfiÓ, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· ηıfiÚÈ˙·Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ 37’ Ô ¶¤ÚÂ˙ ¤Î·Ó ÌÈ· ˆÚ·›· Û¤ÓÙÚ· ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ªÔÛ¤ÏÈ Ó›ÎËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔÓ ∞ÌÈÓÙ¿Ï Î·È Ì ‰˘Ó·Ù‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ μ·ÏÓÙ¤˜ (1-0). ΔÔ ÁÎÔÏ Ê¿ÓËΠӷ “·Ê˘Ó›˙ÂÈ” ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. Δ· 45 ÏÂÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ‹Ù·Ó... ˘ÂÚ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜, Ë ›ÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ›Ï ÁÈÓfiÙ·Ó, Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋. √È ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÁÏ›ÙˆÛ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË -Û ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ª¤ÛÈ, πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È Õς˜- ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÒÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯·ÈÓ·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË, ‹ÚıÂ Ô “‰·ÈÌfiÓÈÔ˜” ¶¤‰ÚÔ Ó· ÙÔ˘˜ “¿ÚÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÎÈ¿ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·” . §›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË, ÏÔÈfiÓ, Ô ΔÛ¿‚È Û¤ÓÙÚ·Ú ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ¶ÈΤ Á‡ÚÈÛ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔÓ πÛ·Ófi ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÈ ÂΛÓÔ˜, Ì ˆÚ·›·, „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ¤Ú·Û ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ›Ï (1-1). ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ô‰ËÁ‹ıËΠϤÔÓ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, fiÔ˘ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜- ›¯Â ϤÔÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Î·È ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜, Ô˘ ›¯·Ó ϤÔÓ ÍÂοı·ÚÔ ÛÙfi¯Ô Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. ªÂÙ¿ ·fi οÔȘ ¢ηÈڛ˜, ˆÛÙfiÛÔ -Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Ó¤Ô “Ê˘ÓÙ¿ÓÈ” ÙˆÓ ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ, °È¤ÊÚÂÓ- ‹ÚıÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÚÔ·›ˆÓ, Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Î·È ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘. ™ÙÔ 112’, ÏÔÈfiÓ, Ô ¡Ù¿ÓÈ Õς˜ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ÙË Û¤ÓÙÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ¤‚·Ï -Ì ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜- ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· “ÈÓÂÏÈ¿” ÛÙÔ “·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·” ÙˆÓ ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2009. ∂™Δ√À¡Δπ∞¡Δ∂™: ∞ÏÌ›Ï, ¡ÙÂÛ¿Ì·ÙÔ, ∫ÂÏ¿È, ¶¤ÚÂ˙ (81’ ¡Ô‡ÓÈÂ˙), μÂÚfiÓ, ¡Ù›·˙, ƒÂ (90’ ƒfiÎÔ), ªÔÛ¤ÏÈ, ªÚ¿ÓÈ·, ªÂÓ›ÙÂ˙ (76’ ™¿ÓÙÛÂ˙), ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞: μ·ÏÓÙ¤˜, Õς˜, ¶ÈΤ, ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ΔÛ¿‚È, πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜, ª¤ÛÈ, ∞ÓÚ› (84’ °È¤ÊÚÂÓ), ∫Â˚Ù¿ (46’ ¶¤‰ÚÔ), ªÔ˘ÛΤ٘ (81’ ΔÔ˘Ú¤), ∞ÌÈÓÙ¿Ï.

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÛ·ÛÙ› ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ¤¯·ÛÂ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ, Ë ÔÔ›· ‹Úı ÈÛfi·ÏË 11 Ì ÙË °Ô˘¤Û٠÷Ì, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi Ù· ¤ÓÙÂη ‚‹Ì·Ù·, Ì ÙÔÓ ¡ÙÈ·Ì¿ÓÙÈ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 45’ Î·È ÙÔÓ §¿Ì·ÚÓÙ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ÛÙÔ 61’.

Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ıÂÛÈÓ¿ Ì·Ù˜ Ë °Ô˘Ï‚˜ ‹Ú ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 2-0 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ª¤ÚÓÏÈ, ÂÓÒ ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂٷ͇ Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ Ã·Ï Ì ÛÎÔÚ 3-0 ÛÙÔ ŒÌÈÚÂ˚Ù˜ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜, fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÕÛÙÔÓ μ›Ï·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁηÙÔÈΛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ “ηÓÈÔÓ¤ÚˉˆÓ” ÛÎfiÚ·Ú·Ó ·fi Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ ¡ÙÂÓ›ÏÛÔÓ, ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ Î·È ¡ÙÈ·Ì›. Δ·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· (3-0) ·fi ÙË ºÔ‡Ï·Ì ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ΔÔ “∫ڤȂÂÓ ∫fiÙ·Ù˙” ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÊÈÏfiÍÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ë ÔÔ›· ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ΔfiÌ·˜ ∫Ô‡ÛÙÛ·Î Ì¿˙„ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ . √ ¡Ù¿ÓÈ ª¤ÚÊÈ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ºÔ‡Ï·Ì, Ô ªfiÌÈ ∑·ÌfiÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È o ¡Ù¿ÌÈÂÓ ¡Ù·Ê ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô. ™Â ÙÚԯȿ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ™ÙfiԢΠ™›ÙÈ 1-0, Ì ÙÔÓ Δ˙ÔÓ ∫¿ÚÈÔ˘ (60’) Ó· “‚Á¿˙ÂÈ” ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ Ù· οÛÙ·Ó· ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. √ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÎfiÚ·Ú Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ˘˜ “ÈÚÈ¿Ù˜” . ∫¿ÎÈÛÙË ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ë

§›‚ÂÚÔ˘Ï, ˘¤ÛÙË ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋ ‹ÙÙ· 2-0 Ì “οو Ù· ¯¤ÚÈ·” ·fi ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı ÛÙÔ “ºÚ¿ÙÔÓ ¶¿ÚΔ . ∞Û‡Ó‰ÂÙË Î·È ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ˘ÔÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. √È “ÔÌ¤È˜” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 33’ Ì “ÎÂÚ·˘Ófi” ÙÔ˘ ªÂϯ¿Ù˙ ̤۷ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒ¤ÈÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ...¿Á·ÏÌ· Î·È ‰ÈÏ·Û›·Û·Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 82’ ¯¿ÚË Û’ ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶ÈÎÈfiÓ ·fi Ôχ Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË. ∏ ΔfiÙÂÓ·Ì ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· (2-0) ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ ¯¿ÚȘ Û ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ∫Ú¿Ô˘Ù˜. ™ÙÔ ÈÔ “¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi” Ì·Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ-

΋˜, Ë ™›ÙÈ Ó›ÎËÛ Ì 4-3 ÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚfiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (2-0, 3-2) ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ÈηÓÔ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹, Ô ™¿ÓÙ· ∫ÚÔ˘˙ fï˜ ÙÔ˘˜ ¯¿Ï·Û ٷ Û¯¤‰È·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı-§›‚ÂÚÔ˘Ï ...........2-0 (33’ ªÂϯ¿Ù˙, 82’ ¶ÈÎÈfiÓ) ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-™ÙfiԢΠ™›ÙÈ ...........1-0 (61’ ∫¿ÚÈÔ˘) ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-ΔfiÙÂÓ·Ì ............0-2 (45’, 83’ ∫Ú·fi˘Ù˜) ºÔ‡Ï·Ì-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ..........3-0 (22’ ª¤ÚÊÈ, 46’ ∑·ÌfiÚ·, 75’ ¡Ù·Ê) ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ .....4-3

(4’ ™¿ÓÙ· ∫ÚÔ˘˙, 12’ Δ¤‚Â˙ ÂÓ, 35’ ª¤Ï·ÌÈ, 69’ ™¿ÓÙ· ∫ÚÔ˘˙ - 16’ ªÂÓÛ¿, 24’ äÓÙÂÚÛÔÓ, 62’ Δ˙fiÔ˘Ó˜) ÕÚÛÂÓ·Ï-Ã·Ï ..........................3-0 (45’ ¡ÙÂÓ›ÏÛÔÓ, 59’ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ, 80’ ¡ÙÈ·Ì›) °Ô˘Ï‚˜-ª¤ÚÓÏÈ .....................2-0 (15’ ªÈÏ›ÁÈ·˜, 50’ ¡ÙfiÈÏ) Œ‚ÂÚÙÔÓ-ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì .............1-1 (5’ ªÈÏÈ·ÏÂÓÙ›ÓÔÊ-22’ §¿ÚÛÔÓ) °Ô˘¤Û٠÷Ì-ΔÛ¤ÏÛÈ ..................1-1 (45’ ÂÓ. ¡ÙÈ·Ì¿ÓÙÈ-61’ ÂÓ. §¿Ì·ÚÓÙ) °Ô˘›ÁηÓ-ªfiÏÙÔÓ ..........Û‹ÌÂÚ· * ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 41 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. Ì 37, ÕÚÛÂÓ·Ï, ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Ì 35, ΔfiÙÂÓ·Ì Ì 33, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. Ì 29 Î.·.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘

∏ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ·È‰È¿ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙËÓ ¶ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ‹Ú·Ó Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜. ™Â οı ÌÈÎÚfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ‰fiıËΠ̛· Ì¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ¤Ó· ·ÓÙÈ·ÓÂÌÈÎfi Î·È ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Á¿Ï·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηψÛfiÚÈÛ ٷ ÓÂfiÙÂÚ· ̤ÏË Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Â˘¯‹ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔfiÚ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ª¿ÓÔ˜ ∫Ú·Ù‹Ú·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ª¤Ë˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜

∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù Î·È ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜. ™‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡∞ª, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·„ÈÒÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∞∫, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ϥ‚·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (μfiÏÔ˘). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔfiÚ˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™·˜ ηÏÔÛˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹. ∂Èı˘Ì›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·Ì›ˆÙ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Â‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Û·˜ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿” .

∏ “„˘¯‹” Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, π¿ÛˆÓ ÷Ù˙‹˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Û ¿ÎÚˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ÚfiÙ˘· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ¤‰ˆÛ ÙfiÙ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ Ù· ¿ÓÙ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ·È‰È¿ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ù· 300 ·È‰È¿. 줂·È·, ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ¡Ô̿گ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË Ì ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ì·˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó

·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Î·È ·ÓÒÓ˘Ì·. ∂‡¯ÔÌ·È ˘Á›· Î·È Â˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ª¿ÈÔ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ Î·È £ˆÌ¿˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ “ÙÛÈÎfi” ¤ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Î·‰ËÌ›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÔÏÔοı·Ú· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ϤÔÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ÎÙÒ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓ· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· Ô‰‹Ï·Ù· (‰‡Ô ÁÈ· οı ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜) ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˘¤Úԯ˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È Ù˘¯ÂÚÔ› Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ÌÈÎÚÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: £·Ó¿Û˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •·ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘, ªÈ¯¿Ï˘ °È·ÓÓ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌ¿Î˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, μ·Û›Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜.


M¿ÛÎÂÙ

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·Ó Î·È ¿Ï„ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ ˘¤Î˘„ ÙÂÏÈο Ì 66-62. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ‚Ú·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹ (38-39). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î¿ÔȘ ηΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ÔχÙÈÌ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛ΢.

9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ÔχÙÈÌË ·fi ‚·ı∏ ÌÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ™ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì 66-68 ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ ¡›Î·È·˜ Ì 71-61. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ‹ÙÙ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô °™ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ Ì 69-64 Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì 75-86 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

∞Ó¿ÏË„Ë-¡›Î·È· 71-61 ™ÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ì fiÏÔ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ΤډÈÛ ÙËÓ ¡›Î·È· Ì 71-61. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó¢ÚÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. ∞˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÔÈ §·ÚÈÛÈÓÔ› Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 4-9 ÛÙÔ 6’. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ì ‰È·‰Ô¯Èο ηϿıÈ· ÙˆÓ £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ Î·È ∫ÔÛÌ¿ ¤ÊÂÚ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›ÛÈ· (13-13) ÛÙÔ 10’. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙÚÔʤ˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏ› ¿„ÔÁ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ∫ÔÛÌ¿ Î·È £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÈıÂÙÈο ÔχÙÈ̘ χÛÂȘ ‹Ú·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÙ¿ fiÓÙˆÓ ÛÙÔ 15’ (32-25). ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ÙÚ›· ‡ÛÙÔ¯· ÙÚ›ÔÓÙ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (32-34) ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ŒÓ· ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ª·˘ÚÔÊÒÙË ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (38-35). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ªÂ ÙÔ˘˜ ΔÛ·‚¤ Î·È ª·˘ÚÔÊÒÙË Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì¿¯Â˜ οو ·fi Ù· ηϿıÈ· Î·È Ôχ ηϋ ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÂÎÙfiÍ¢Û ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 60-42 ÛÙÔ 18’. ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ63-47. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ì Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· (68-52) ÛÙÔ 15’. ∏ ¡›Î·È· ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓË Î¿ÔÈ· ÛËÌ¿‰È· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ Ì›ˆÛ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 71-61. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·:13-13, 38-35 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 63-47, 71-61 (ÙÂÏÈÎfi) ∞¡∞§∏æ∏ (¶Ú¤Î·˜): °. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÔÛÌ¿˜ 18, ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜ 4, °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·-

23

§‡ÁÈÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

ƒÂÔÚÙ¿˙ £∞¡∞™∏™ Δ∑∞º§∂ƒ∏™

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

√È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤¯·Û·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ Ì 66-62 ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙ £∞¡∞™∏™ Δ∑∞º§∂ƒ∏™ ·ÁÒÓ·˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ™Î›Ì ÚÔηÏÔ‡Û ÔÏÏ¿ Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÔÏϤ˜ ‡ÛÙԯ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ̤ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤Í˘Ó˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 5’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 15-9. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ª›ÏÎÔ‚· Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ۋΈÛ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ۈÛÙ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È Ì ‰È·‰Ô¯Èο ηϿıÈ· ÙˆÓ Ã¿ÚȘ Î·È ª·Á·ÏÈÔ‡ Ì›ˆÛ 20-19 ÛÙÔ 10’. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Ì ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. ΔÔ ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ڷΤٷ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË Î·È ª›ÏÎÔ‚·

H £E™™A§IA

ÛÎfiÚ·Ú·Ó Û˘Ó¯Ҙ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘ Ó· ÚÔËÁËı› ·ÎfiÌË Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ 27-33 ÛÙÔ 15’. ΔÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È Ì ÚÔÛˆÈο ηϿıÈ· Ù˘ ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘ ¤ÊÙ·Û Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (38-39). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ËÓ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∏ ªÔ˘ÚÓ٠ΤډÈ-

Û ÔÏϤ˜ “Ì¿¯Â˜” ̤۷ ÛÙË Ú·Î¤Ù·, ÂÓÒ Î·È Ë ™Î›Ì ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ οÔÈ· ‰‡ÛÎÔÏ· ηϿıÈ· ¤‰ˆÛ ·¤Ú· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (48-42) ÛÙÔ 15’. ∏ ª›ÏÎÔ‚· Ì›ˆÛ 5250 ÛÙÔ 18’ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ Ù˘ ÷‚·Ï¤ Í¤Ê˘Á·Ó Ì 5750 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ì Ôχ ηϋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿-

Ï„·Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∫·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏÂÙfi ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ (64-62) Ì ηϿıÈ Ù˘ ª·Á·ÏÈÔ‡. ™ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ™Î›Ì Ô˘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ηϿıÈ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 6662. ΔÔ ¿ÛÙÔ¯Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ Ù˘ ÿÚȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í οÙÈ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÈÎÔϷΤ· ñ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ °. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-19, 38-39 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 57-50, 66-62 (ÙÂÏÈÎfi). ¶. º∞§∏ƒ√ (ªÔ˘ÌÔ‡˜): ™Î›Ì 20 (4), μÏ¿ÓË, ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘ 14 (1), Δ·ÛÔ˘Ï‹ 5 (1), ÷‚·Ï¤ 5 (1), ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 8, ªÔ˘ÚÓÙ 14. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜): §˘ÌÂÚ›‰Ô˘ 2, ª·ÎÏ›Ó, ª·Á·ÏÈÔ‡ 11 (2), ÿÚȘ 14 (2), ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 10 (1), ∑¤Ú‚· 7, ª›ÏÎÔ‚· 18, æ˘¯ÔÁÈÔ‡.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶. º¿ÏËÚÔ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..................66-62 ¢∞™∞§-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ............................79-68 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ........................63-65 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. .....67-55 º∂∞-√Ï˘ÌÈ¿‰· §·Ú. ......................91-55 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-÷ÓÈ¿ ........................20-0 ·.·. ƒÂfi: ∂ÛÂÚ›‰Â˜

(10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¢∞™∞§ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ıËÓ·˚Îfi˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∂ÛÂÚ›‰Â˜ ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ.-ÕÚ˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ÷ÓÈ¿-º∂∞ 0-20 ·.·. ƒÂfi: ¶. º¿ÏËÚÔ

(10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ ..............................................20 2. ¶. º¿ÏËÚÔ .............................................16 3. ¢∞™∞§ .....................................................16 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ......................................15 5. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ ...............................................15 6. ÕÚ˘ .........................................................14 7. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ..............................................14 8. º∂∞ ..........................................................13 9. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. ....................................13 10. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ...................................12 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ....................................12 12. √Ï˘ÌÈ¿‰· §·Ú. ...............................11 13.÷ÓÈ¿ .........................................................* ¢∞™∞§,∂ÛÂÚ›‰Â˜ Î·È ¶.º¿ÏËÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi. Δ· ÷ÓÈ¿ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

∂È‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì 66-68 ÁÈ· ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£

¡›ÎË ·fi ...¯Ú˘Û¿ÊÈ ÁÈ· ∞ÏÌ˘Úfi ‚¤˜ 8, £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 14 (1), ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 14, ª·˘ÚÔÊÒÙ˘ 13 (2) ¡π∫∞π∞ (ºˆÙ›Ô˘) : ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ªËÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 8, ∑Ô‡·˜ 10, ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ 18 (3), ªÂÏ·Ï›‰Ë˜ 10, §¿˚Ô˜ 1, ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ 6, ¡·Û›Î·˜.

ÿηÚÔÈ-°.™.μfiÏÔ˘ 69-64 √ °™ μfiÏÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ӛ΢ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ÛÙ· ΔڛηϷ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì 69-64. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ÛˆÛÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‹Ú·Ó ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ ÛÙÔ 5’ (12-15). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ (21-18) ÛÙÔ 10’. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ ÿηÚÔÈ Ì ÙÔ˘˜ Δ˙¿ÓË Î·È ΔÛȿη Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ÛÙÔ¯ÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹Ú·Ó ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (29-23) ÛÙÔ 15’. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∫fiÎη Î·È ª·ÏÈÛÈÒ‚· Ì›ˆÛ·Ó 33-31 ÛÙÔ 18’. ªÂ ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ μ·˚‰¿ÎË Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ 36-31. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙÔ ...ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ. O °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ Ì 41-35 ÛÙÔ 25’ Ì ηϿıÈ· ÙˆÓ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™Î·Ì¿Áη ÚÔÛ¤Ú·Û 41-42 ÛÙÔ 28’. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ͤÛ·ÛÌ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (46-43) ÛÙÔ 30’. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô ·ÁÒÓ·˜ ·ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ (60-55) ÛÙÔ 35’. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ηϿıÈ ÙÔ˘ ¢È·ÎÔÌ‹ ¤ÊÙ·Û Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ÛÙÔ 38’ (66-64). øÛÙfiÛÔ Ë ·ÛÙÔ¯›· ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ‚ÔϤ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ 50’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ¤ÁÂÈÚ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË Ó›ÎË Ì 69-64. Δ· ‰ÂοÏÂÙ· : 21-18, 36-31 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 46-43, 69-64 (ÙÂÏÈÎfi) π∫∞ƒ√π (°ÎfiÙ·˜): ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ 2, μ·˚‰¿Î˘ 15, Δ˙¿Ó˘ 13(1), ΔÛȿη˜ 10(1), ª·ÚÌ·ÚÔ‡Û˘ 2, ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 19(3), ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ 2, ∞. ¶ÈÛÈÌ›Û˘, ¡ÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

°.™. μ√§√À (¡¿ÓÔ˜-¡Ù¿Î˘): ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 13, ª·ÏÈÛÈÒ‚·˜ 11, ¢È·ÎÔÌ‹˜ 11(2), ∫Ô„È·Ï‹˜ 4, ™Î·Ì¿Áη˜ 11(1), ¢Ú·Û›‰Ë˜ 1, ∫fiÎη˜ 13, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘

∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÏÌ˘Úfi˜ 66-68 ¶ÔχÙÈÌË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ηıÒ˜ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì 6668. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ· ΔÛ·Ì›Ú· ‹Ú ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ªÂ ÙÔ˘˜ °ÒÁÔ˘Ï· Î·È ª¿ÈÌ· Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ÛÎÔÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 11-16 ÛÙÔ 5’. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ¶Ú¿· Ì›ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ fiÓÙÔ (18-19) ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÎÙÒ fiÓÙˆÓ (15-23) ÛÙÔ 13’. ∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ì ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ¤ÚÈÍ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (25-27) ÛÙÔ 18’. ¢‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηϿıÈ· ÙÔ˘ ™·ÓÔ‡ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ì 28-35 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ™·Ófi Î·È ª·Ú‰¤ÏË Ó· ¢ÛÙÔ¯Ô‡Ó ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈfiÓÙÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (33-39) ÛÙÔ 25’. ªÂ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·Ï¿ıÈ Ô ΔÛÈ·‚¤˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ §·ÚÈÛÈÓÒÓ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 43-46 ÛÙÔ 30’. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi˜. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Ì Ôχ ηÏfi Ú˘ıÌfi ΢ڛˆ˜ ÂÈıÂÙÈο ‚Ú‹Î ÙȘ χÛÂȘ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ‹Ú ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ fiÓÙˆÓ (50-60) ÛÙÔ 36’. øÛÙfiÛÔ Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û· (66-66) 30 ‰Â‡ÙÂÚ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™Ù· ÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ô ∞ÏÂ͛Ԣ Ì ·fiÏ˘ÙË „˘¯Ú·ÈÌ›· ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‚ÔÏÒÓ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi (66-68) ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯ÔÈ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-19, 28-35 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 43-46, 66-68 (ÙÂÏÈÎfi) ∂§∞™™√¡∞ (™·Ï¤˘): ΔÛÈ·‚¤˜ 10, Δ˙‹Î·˜ 5 (1), ¶Ú¿·˜ 16 (4), ∫ÔÚ‰¿Ì·ÏÔ˜ 5 (1), ªÔ‡ÛÈ·˜ 8 (1), §È¿˘ 2, ¶ÈÛÈÚ›ÎÔ˜ 11 (1), ª¿ÚÎÔ˜ 2, ªÏÈ¿Ù˙·˜ 7 (1), ΔÔ˘ÚÁ·˚‰Ë˜. ∞§ªÀƒ√™ (ΔÛ·Ì›Ú·˜): ª¿πÌ·˜ 11 (2), ∞ÏÂ͛Ԣ 13 (2), °ÒÁÔ˘Ï·˜ 12, ™·Ófi˜

12 (4), ª·Ú‰¤Ï˘ 14 (2), ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ 2, £¤Ô˜ 4, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜.

™ÎÈ¿ıÔ˜-∫·Ú‰›ÙÛ· 75-86 ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ë Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÔχ ηϿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ·ÏÏ¿ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 7586. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ . ªÂ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ, π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ηϿıÈ· ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ÔÈ ™ÎÈ·ı›Ù˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 22-18 ÛÙÔ 10’. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÎÙÒ fiÓÙˆÓ (30-22) ÛÙÔ 14’. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘˜ ¡fiÙÔ Î·È ΔÛ·ÌÔ‡Ú· ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ 40-42 ÛÙÔ 19’. øÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜ Ì ηϿıÈ ÂÎÙfi˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›ÛÈ· (42-42) Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·Í . ∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· ·Ó¤‚·Û ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ê¿ÓËΠӷ ̤ÓÂÈ ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 55-65. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì Ôχ ηϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ ‹Ú ‰È·ÊÔÚ¿ 15 fiÓÙˆÓ (55-70) ÛÙÔ 33’. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Î¿ÔÈ· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì›ˆÛ Ì ηϿıÈ· ÙˆÓ ∞ÁÈÒÙË Î·È ª·ÓÙÔ‡‰Ë ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 75-86. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 22-18, 42-42 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 55-65, 75-86 (ÙÂÏÈÎfi) ™∫π∞£√™ (∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜): ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, ∞ÁÈÒÙ˘ 8, π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 16, ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜ 35 (6), ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜ 9 (1), μÏ¿¯Ô˜ 3, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ™·Óȉ¿˜ 4. ∫∞ƒ¢πΔ™∞ (¡·Ô˘Ì): ¡fiÙÔ˜ 23 (1), ªÚ¿¯Ô˜ 9 (1), £Ò‰Ë˜ 2, ΔÛ·ÌÔ‡Ú·˜ 26 (3), ∫ˆÛÙ·Ú¤ÏÏÔ˜ 2, ÷ϷÙÛ¿ÎÔ˜ 11 (3), ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ 10, Δ˙‹Î·˜ 3

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›Î·È· ...................................71-61 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÏÌ˘Úfi˜ ............................66-68 ΔÈÙ¿Ó˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ....................................76-75 ∞ÌÂÏÒÓ·˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. ...................89-60 ÿηÚÔÈ ΔÚ.-°™ μfiÏÔ˘ ............................69-64 ™ÎÈ¿ıÔ˜-∫·Ú‰›ÙÛ· ................................75-86

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

(9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ΔÈÙ¿Ó˜ ........................................................18 2. ∞ÛÙ¤Ú·˜ §. .................................................17 3.∞ÌÂÏÒÓ·˜ ................................................16 4. ∫·Ú‰›ÙÛ· ...................................................15 5. ∞Ó¿ÏË„Ë ...................................................15 6. ¡›Î·È· .......................................................15 7. ÿηÚÔÈ ΔÚ. ...................................................13 8. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ....................................................12 9. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. ..............................................11 10. °™ μfiÏÔ˘ .................................................11 11. ∂Ï·ÛÛfiÓ· ...............................................11 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ......................................................9

∏ ∞2 ∂™∫∞£ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞2 ∂™∫∞£ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂ıÓÈÎfi˜ §.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù. ................71-47 ∂∞§-¶ÂÚÚ·È‚fi˜ .....................................82-72 £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜- §Â¯ÒÓÈ· .........................84-82 ¢›·˜-ºÔ›‚Ô˜ °È·Ó. ·Ó‚ϋıË ∂ÚÌ‹˜ ∞.-ª‡ÙÈη˜ .................................74-65

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

(8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂∞§ ..............................................................16 2. ∂ıÓÈÎfi˜ §. .................................................14 3. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. ...................................................14 4. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ...............................................13 5. §Â¯ÒÓÈ· ......................................................12 6. ¶ÂÚÚ·È‚fi˜ .................................................12 7. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù. ........................................10 8. ºÔ›‚Ô˜ °È·Ó................................................. 9 9. ª‡ÙÈη˜ .........................................................9 10. ¢›·˜ ¶˘ÚÁ. .................................................8 * ºÔ›‚Ô˜ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘ Î·È ¢›·˜ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∏ μ’ ∂™∫∞£ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂™∫∞£ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜ : º¿ÚÛ·Ï·-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. ..............104-74 BC Volos-¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ......................44-38 ¡. ∞ıÏËÙ¤˜-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ...................58-75 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¢›ÏÔÊÔ˜.......................... 68-59 ƒÂfi: ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘


24

M¿ÛÎÂÙ

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∞2 °À¡∞π∫ø¡

H N›ÎË ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‡ÎÔÏ· Ì 93-69 ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÓÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¡. πˆÓ›·

¶·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ ¶∞√∫ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ª∂Δ∞ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ӛ΢ ÛÙËÓ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ‰ÂÓ Úfi‚·ÏÏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¶∞√∫ Î·È ˘¤Î˘„Â Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔ ∂∞∫ ÙμfiÏÔ˘ Ì 10427. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË Ô˘ ÛÙÂÚ‹ıËΠÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¶··Á·Î‹ Î·È ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¶ÚÔÛÈÓÔ‡‰Ë ¤ÌÂÈÓ ·fi ÓˆÚ›˜ Ôχ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ Ì ÙȘ ª·˙›Ì· Î·È ∫¿ÓÔ˘Ï· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÛÙÔ 729. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¤Ï·‚·Ó ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÔÈ ∫·˚Ì·ÎÙÛ‹ Î·È ™ÎÈ·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 16-57 ÛÙÔ 20’. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÒÚÈ̘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· 20-81 ÛÙÔ 30’. ’ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¶·Ú¿ ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È °ÂÚÌÂÓ‹ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶∞√∫ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· η٤ÎÙËÛ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 104-27 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ñ ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 7-29, 16-57(ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 20-81, 27-104(ÙÂÏÈÎfi). ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 2, ∞ÏÂ͛Ԣ 5 (1), Δ˙Ô‡ÓË 2, ∫·ÙÛÈÎÏ‹ 6, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ 2, •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË 2, μ¿ÙÛÈÔ˘, °ÂÚÌÂÓ‹ 8 (1). ¶∞√∫ (¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜): ∫·˚Ì·ÎÙÛ‹ 17, ∞˘Ù˙‹ 9 (1), ª›¯Ù· 8, ∫¿ÓÔ˘Ï· 15 (1), ΔÚÔ¯›‰Ô˘ 6, ª·˙›Ì· 13, ™ÎÈ·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ 14, ¡fiÙË 9, ¶··‰¿ÎË 13.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞√ ™ÂÚÚÒÓ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ...............63-74 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-¶˘Ï·›· ...68-60 ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ .............74-43 ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘∏Ú·ÎÏ‹˜ ..........................44-49 ∞Ó¿ÏË„Ë-¶∞√∫ .........27-104 ∫ÔÌÔÙËÓ‹∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ............84-57 ƒ‡ÛÈÔ-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ...73-50

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞√∫ .................................20 2. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ .................18 3.™¤ÚÚ˜ .................................18 4. ¶˘Ï·›· ...............................18 5.ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. .........................18 6. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ......................17 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ............................16 8. ƒ‡ÛÈÔ ..................................15 9. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ .................13 10. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ .......................12 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ............12 12. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ .............12 13. ∞Ó¿ÏË„Ë ........................11 14. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ................10

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

ŒÎ·Ó ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ...ÂÚ›·ÙÔ ∏ ¡›ÎË Ì ...ηٷÈÁÈÛÌfi ÙÚÈfiÓÙˆÓ Î·È Ôχ ηϋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ˘ÁÈÂÈÓfi ÂÚ›·ÙÔ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 93-69. ∞Ó Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÈÂÚ›·˜ Úfi‚·ÏÏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË (32-24) ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· È¿ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË ¤ÊÙ·Û Ì ¿ÓÂÛË Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›·. ƒÂÔÚÙ¿˙ £∞¡∞™∏™ Δ∑∞º§∂ƒ∏™

ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ¡›ÎË Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘. ªÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηϿıÈ· ÙˆÓ √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È μÔÁÈ·Ù˙‹ ÚÔËÁ‹ıËΠ13-6 ÛÙÔ 5’. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó, ·ÊÔ‡ Ì ‰‡Ô ‡ÛÙÔ¯· ÙÚ›ÔÓÙ· ÙÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Ì›ˆÛ·Ó Û 20-18 ÛÙÔ 7’. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÏÂÙÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ›ÂÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ Ì¿Ï· Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi Û ‡ÎÔÏ· Ï¿ıË Î·È Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‡ÛÙԯ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∫Ô˘Ù›Ó· Î·È ΔÛÒÏË ‹Ú ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÎÙÒ fiÓÙˆÓ ÛÙÔ 10’ (32-24). ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÙÔÓ √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ (49-34) ÛÙÔ 17’.¶·Ú¿ÏËÏ· ÔÈ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ∫Ô˘Ù›Ó·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ¡›ÎË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ 55-40. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈ-

Ô‡ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙÔÓ μÔÁÈ·Ù˙‹ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈ̘ χÛÂȘ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 72-56 ÛÙÔ 30’. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ Ì 78-56 ÛÙÔ 32’, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ӛ΢. ªÂ ÙÔ˘˜ ∫. ¶·Ô˘Ï›‰Ë Î·È ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ¢ÛÙÔ¯Ô‡Ó Û˘Ó¯Ҙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÂÚ› 11-0 (7867) ÛÙÔ 34’.

™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ·Ó¤‚·Û ڢıÌÔ‡˜. ªÂ ÂÈıÂÙÈÎfi ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ¢ÛÙÔ¯›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÂÚ› 14-0 ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 90-67 ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ Ï‹ÍË. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ó· ‰›ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 93-69.

Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 32-24, 55-40 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 72-56, 93-69 (ÙÂÏÈÎfi) ¡π∫∏ (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 30 (1), μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 20 (2), ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 10 (1), ΔÛÒÏ˘ 12, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 4, ™·Ì·Ú¿˜ 8, ™Ù¿ÌÔ˜ 5, ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ 4, ª. ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ∞ÁÎÚ‹˜, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ¶¿ÙÛ˘ ∞π°π¡π∞∫√™: ∞ÌÔ‡ÓÙ˙È·˜ 2, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ 2, ∫·Ï·˚˙›‰Ë˜ 2, §ÔÙ˙·ÓÈÒÙ˘ 2, ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ 4, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 11, ∞Ï‚·Ófi˜, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ 18 (3), ™. ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜, ∫. ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜ 11, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ù·˜ 19 (2).

∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ º›ÏÈÔ Ì 90-67

¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ˘¤Î˘„ ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 90-67.

Û΢¿˜ 16 (1), ¡Ù›Î·˜ 23 (2), ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 4, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 12 (2), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 6 (1), ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÓfi˜, ™ÂṲ́Ù˘ 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-ºÔ›ÓÈη˜ .....86-77 μÂÏ‚ÂÓÙfi-Œ‰ÂÛÛ· .............75-54 ¡›ÎË-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ .................93-69 §·ÛÛ¿Ó˘-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. .....40-83 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ..................90-67 °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-Ã∞¡£ ...........70-86 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ...76-61

ƒÂÔÚÙ¿˙ £∞¡∞™∏™ Δ∑∞º§∂ƒ∏™

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

Δ

›ÔÙ· ‰ÂÓ ‹Á ηϿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. ™ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÒÓË Î·È ¡›ÎÔ˘ £ÂÔ¯¿ÚË ÚԤ΢„Â Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ΔÔÔ‡˙Ë ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ªÂÙ·ÌÔÚʈÛË Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙË Ú·Î¤Ù·. ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ . ∫ÔÙÛ¿Ì·Ï˘ Î·È ª·˘Ú›‰Ë˜ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î·È Ì ‰È·‰Ô¯Èο ÙÚ›ÔÓÙ· ¤‰ˆÛ·Ó ·¤Ú· ÂÓÓ¤· fiÓÙˆÓ (16-6) ÛÙÔ 5’. √È ¡Ù›Î·˜ Î·È ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ Ì›ˆÛ·Ó Û 1610 ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙË

Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ μÂÚÔÈÒÙ˜ Ì ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Δ۷ΛÚË Í¤Ê˘Á·Ó Ì 21-12 ÛÙÔ 10’. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ηϋ. Δ· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Î·È Ë ·ÛÙÔ¯›· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ º›ÏÈÔ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ 20 fiÓÙˆÓ ÛÙÔ 15’ 38-18. ™ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ·Ù˘¯›· Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔÔÔ‡˙Ë. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÓ¿ Ô˘

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ‰ÈÏfi ÛÎÔÚ ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· (46-23) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ (66-33). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Î¿ÔȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ÙˆÓ ¶·Ú·Û΢¿ Î·È ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ì‚χÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 90-67 Ó· ÛÊÚ·Á›˙ÂȘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¡Â‰fiÁÏÔ˘ ñ ∫·Ú·-

ηÙÛ·Ó›‰Ë˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-12, 46-23 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 66-33, 90-67 (ÙÂÏÈÎfi). ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. (°Î›Ì·˜): ª·Ù·Ô‡Ï·˜ 8 (1), μ. ª·˘Ú›‰Ë˜ 18 (2), ∫·Ì¿Ó˘ 2, Δ۷ΛÚ˘ 12 (4), , πˆÛËÊ›‰Ë˜ 12 (2), ∫ÔÙÛ¿Ì·Ï˘ 15 (3), ∞. ª·˘Ú›‰Ë˜ 9, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ 5, ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ 10, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜ ¢¤ÏÏÈÔ˜): ΔÔÔ‡˙˘ 4, ¶·Ú·-

(10 Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚÈÎ. ..........................19 2. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. .......................19 3. Ã∞¡£ ......................................17 4. ¡›ÎË .........................................17 5. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ..........................17 6. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ...........................16 7. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ..............................16 8. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË μ .................15 9. ºÔ›ÓÈη˜ §. ............................15 10. §·ÛÛ¿Ó˘ ...........................13 11. μÂÏ‚¤ÓÙÔ ..............................12 12. ÕÚÁÔ˜ √Ú. ...........................12 13. Œ‰ÂÛÛ· ................................11 14. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ........................11

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ºÔ›ÓÈη˜-μÂÏ‚¤ÓÙÔ Œ‰ÂÛÛ·-¡›ÎË ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-§·ÛÛ¿Ó˘ Ã∞¡£-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·.


AıÏËÙÈÛÌfi˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

°π√Àμ∂¡Δ√À™

ƒ‹ÍË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô·‰ÒÓ-·ÈÎÙÒÓ ªÂ ·˘Á¿ Î·È ÎÚÔÙ›‰Â˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” Ì ÙËÓ ∫·Ù¿ÓÈ·, ÁÈ· ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “gazzetta.it” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ∫˘Ú›·˜” , Û πÙ·Ï›· Î·È ∂˘ÚÒË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ Ú‹ÍË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ô·‰ÒÓ Î·È ·ÈÎÙÒÓ.

ΔÔ ¶ƒ√¶√

(Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜)

1. ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..................1-0 ...1 2. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞∂∫ ....................2-0 ...1 3. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ....0-3 ...2 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· ................1-2 ...2 5. ™ÎfiÓÙ· •¿ÓıË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ......4-3 ...1 6. ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-μ¤ÚÓÙÂÚ ...............2-1 ...1 7. ƒfiÌ·-¶¿ÚÌ· ............................2-0 ...1 8. §È‚fiÚÓÔ-™·ÌÓÙfiÚÈ· ...........3-1 ...1 9. ∂ıÓÈÎfi˜ ¶.-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ....0-0 ...à 10. πˆÓÈÎfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ. .....0-0 ...à 11. ∫¤Ú΢ڷ-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ .....1-0 ...1 12. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ....1-1 ...à 13. ƒfi‰Ô˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ...............2-0 ...1 14. °Ô˘¤Û٠÷Ì-ΔÛ¤ÏÛÈ .............1-1 ...Ã

247 ™ÔÛȉ¿‰-ª¤ÙȘ ........................2-0 ...1 248 ¡·˚̤ÁÎÂÓ-º›ÙÂÛ .............∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 249 √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ-ª›ÏÂÊÂÏÓÙ ........ 0-0 ...à 250 √˘ÓÈfiÓ μÂÚ.-ªfiÓ·¯Ô 1860 ..........1-1... à 251 ¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ-™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ ...........2-1 ...1 252 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ............0-3 ...2 253 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· .....................1-2 ...2 254 ÷ÚÙ˜-™¤ÏÙÈÎ ..............................2-1 ...1 255 ¡ÈÔ˘Î¿ÛÙÏ-ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ ............2-0... 1 256 πˆÓÈÎfi˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .................0-0... à 257 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ..............1-1 ...à 258 °Ô˘Ï‚˜-ª¤ÚÓÏÈ .........................2-0 ...1 259 °ÎÚfiÓÈÓÁÎÂÓ-äÚÂÓÊÂÓ ......∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 260 ªÚ¤ÓÙ·-ÕÁÈ·Í .................∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 261 √˘ÙÚ¤¯ÙË-Δ‚¤ÓÙ ..............∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 262 °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-∫·Ù¿ÓÈ· .................1-2 ...2 263 §È‚fiÚÓÔ-™·ÌÓÙfiÚÈ· ..................3-1 ...1 264 ¡¿ÔÏÈ-∫›Â‚Ô .............................2-0 ...1 265 √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-∫¿ÏÈ·ÚÈ ............∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 266 ¶·Ï¤ÚÌÔ-™È¤Ó· ...........................1-0 ...1 267 ƒfiÌ·-¶¿ÚÌ· ..............................2-0 ...1 268 Δ˙¤ÓÔ·-ª¿ÚÈ ..................∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 269 ∞Ì‚Ô˘ÚÁÔ-μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. ...............2-1 ...1 270 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞∂∫ ........................2-0 ...1 271 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì .................1-1 ...à 272 ƒfiÓÙ·-∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ .............∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 273 °Ô˘¤Û٠÷Ì-ΔÛ¤ÏÛÈ .....................1-1 ...à 274 §ÈÏ-§Â ª·Ó .................................3-0 ...1 275 √Û¤Ú-ΔÔ˘ÏÔ‡˙ ............................1-1 ...à 276 μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰-ÃȯfiÓ .......................2-1 ...1 277 μÈÁ·Ú¿Ï-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú ...................2-0 ...1 278 ∂Û·ÓÈfiÏ-∞ÏÌÂÚ›· ......................2-0 ...1 279 ª¿Ï·Á·-ª·ÁÈfiÚη .....................2-1 ...1 280 ªÔ‡ÚıÈ·-∫·ÓÙ›ı ........................2-2 ...à 281 √˘¤Ûη-∫·ÛÙÂÁÈfiÓ ......................2-0 ...1 282 Δ·Ú·ÁfiÓ·-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï μ’ ...............2-1... 1 283 ÃÈÚfiÓ·-ŒÏÙÛ .............................3-2 ...1 284 §Â˚Ú›·-ªÂÏÂÓ¤ÓÛ˜ ....................1-0 ...1 285 ¡·ÛÈÔÓ¿Ï-∞牤ÌÈη ..................4-3 ...1 286 ™ÂÙÔ˘Ì¿Ï-ª·ÚÈÙ›ÌÔ ..................3-2 ...1 287 ∫Ôψӛ·-¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ................3-0 ...1 288 ™·ÚÏÂÚÔ˘¿-™Ù·ÓÙ¿Ú §. .....∞¡∞μ§∏£∏∫∂ 289 ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .......................1-0 ...1 290 •¿ÓıË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ..........................4-3 ...1 291 ΔÂÓÂÚ›ÊË-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. ...........1-1 ...à 292 ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ ....0-1 ...2 293 ÕÓÙÂÚϯÙ-∫Ï·Ì ªÚÈ˙ ...∞¡∞μ§∏£∏∫∂

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∂È‚Ï‹ıËΠ̠96-94 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ

ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘

“Ã

ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰ÒÚÔ” ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤Î·ÓÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ 96-94 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. “¢‹ÌÈÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË ‹Ù·Ó Ô ∫·Ï·Ìfi΢ Ì 28 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ¤Î·ÓÂ Ô ÚÒËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” ∑fiÚ·Ó ŒÚÙÛÂÁÎ. πÛÔ‚·ıÌ›· ϤÔÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ “΢·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ” . ¢›Î·È· Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜ ·ÊÔ‡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫·Ï·ÌfiÎË ÂÓÒ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 32-17, 48-46, 68-71, 89-89, 96-94 ¶∞¡πø¡π√™: ƒ¿È˜ 17, ªÚ¿È·ÓÙ 11, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 15, ÷ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ 5, ∫·Ï·Ìfi΢ 28, ŒÚÙÛÂÁÎÓ 16, ∞ıËÓ·›Ô˘ 2, ŒÏÓÙÂÚ 2 √§Àª¶π∞∫√™: ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 12, ª¤‚ÂÚÏÈ, ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ 19, μÔ‡ÈÛÈÙ˜ 8, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 14, ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 17, ÷ÏÂÚ›Ó 4, ∫ϤÈ˙· 11, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ 9.

Δ∑√∫∂ƒ

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ∑√∫∂ƒ: 17, 18, 24, 30, 44 Δ∑√∫∂ƒ: 17 ∫·ÙËÁÔڛ˜....∂ÈÙ˘¯›Â˜............∫¤Ú‰Ë 5+1.........................................- ........Δ∑∞∫ ¶√Δ 5 ..............................................- ........Δ∑∞∫ ¶√Δ 4+1.....................................27 ............2.500,00 4........................................610 ..................50,00 3+1...............................1.659 ..................50,00 3..................................32.515.....................2,00 2+1............................20.371.....................2,00 1+1............................89.707.....................1,50

¶ƒ√Δ√

∏ Ù˘¯ÂÚ‹ ÂÙ¿‰· ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 6316777 ∫·ÙËÁÔڛ˜....∂ÈÙ˘¯›Â˜............∫¤Ú‰Ë 1Ë........................................... - .......Δ∑∞∫-¶√Δ 2Ë ..........................................1..........25.000,00 3Ë........................................29 ............2.500,00 4Ë .....................................260................250,00 5Ë..................................2.810 ................. 25,00 6Ë...............................29.218.....................2,00

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô ¶∞√ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÌÈ· ‡ÎÔÏË Ó›ÎË Ì 94-62, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙˆÓ IÏÈÛ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, fï˜ fiÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË. ¶ÔÏ˘ÊˆÓ›· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰Ò‰Âη ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-20, 32-39, 43-61, 62-94 ∏§À™π∞∫√™: ∫¿ÚÙÂÚ 4, ∫·Ú‡‰·˜ 7 (2), ∫¿ÌÈÓÁΘ 11 (1), ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 10, ÷Ù˙‹˜ 5 (1), ∞ı·Ó·ÛԇϷ˜ 3 (1), ™ÈÔ‡Ù˘ 2, μȉ¿Ï˘ 3, °·ÏÈÒÙÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ 10, ∫·ÛÂÏ¿Î˘ 7 (1). ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ 11, Δ¤ÈÙ˜ 11 (3), ™·ÓÔ‡Ï˘ 4, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 5, ª·Ù›ÛÙ 12 (1), ºÒÙÛ˘ 6, μÂÚÁ›Ó˘ 3, ¡›ÎÔÏ·˜ 8 (2), ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 5, °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ 4, ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜ 14, ∫·Ï¿ı˘ 11 (1). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ª·ÚÔ‡ÛÈ .........................................................................80-81 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ............................................................62-94 ∞∂∫-ÕÚ˘ ...............................................................................................77-76 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ...................................................................72-80 ΔڛηϷ-¶∞√∫ .....................................................................................78-80 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .................................96-94 (·Ú. Î.·. 89-89) √χÌÈ· §.-∫·‚¿Ï· ...........................................................................82-71

25

ΔÔ §√ΔΔ√

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 21, 24, 39, 41, 48, 49 Bonus: 6 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ......¡ÈÎËÙ¤˜............∫¤Ú‰Ë 6·ÚÈ·.....................................- ........Δ∑∞∫ ¶√Δ 5+1........................................0..........50.000,00 5·ÚÈ·....................................7 ............1.500,00 4·ÚÈ· ..............................666 ..................30,00 3·ÚÈ· ........................15.044.....................1,50

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 8 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ...........................15 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ......................15 3. ª·ÚÔ‡ÛÈ .................................14 4. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ..........................14 5. ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ. .......................... 13 6. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ................................12

7. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜............................... 12 8. ∞∂∫ ...........................................11 9. ÕÚ˘ ..........................................11 10. ¶∞√∫ .................................... 11 11. √χÌÈ· §. ...........................11 12. ΔڛηϷ .................................10 13. ∫·‚¿Ï· ................................10 14. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ..............................9

ΔÔ EXTRA 5

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 8, 19, 21, 26

ΔÔ SUPER 3

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 1 7 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 5 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 3 7.

PÂÙÚfi... ¢EKEMBPIO™ 1979

*** ™Δ∞ Â˘Úˆ·˚ο “̤و·” ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ·ÔÎÏ›ÛÙËηÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú’ fiÙÈ Ó›ÎËÛ ÙËÓ √˘ÁÁÚÈ΋ ΔÛ¤ÂÏ Ì 3-1 ÛÂÙ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì 0-3 ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË. √ ¡ËÚ¤·˜ ¤¯·Û Ì 0-3 ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ∂ÍÔÚÏ¿È Î·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Û˘ Ì 0-3 ·fi ÙË ¢˘ÙÈÎÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ª›ÓÛ˘ÂÚ. (18/12)

π™ø™ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÏÔΤ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÔ‡ ªÔ˘ÌÏ‹. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ˘ÂÛÙËÚ›¯ıË fiÙÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÂÚ› ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·ÈÎÙÒÓ ·fi ¶∞∂ Û ¶∞∂ ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. √ ªÔ˘Ì‹˜ Û·Ó ·ÏÏÔ‰·fi˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ¶∞√, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. (15/12) *** ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª›Ï·Ó ÙÈÌÒÚËÛ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Â› ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 250.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ì·Ï·ÓÙ¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘, º¿ÌÈÔ ∫·¤ÏÏÔ, ÁÈ·Ù› ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ Ì ÁÚÔıȤ˜ Î·È Ï·ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ¤Ó·Ó ·ıÏËÙÈÎfi Û˘ÓÙ¿ÎÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ÔÏ›·Û ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ Ë ª›Ï·Ó ̤۷ ÛÙÔ ™·Ó ™›ÚÔ ¤¯·Û ·fi ÙË ¡¿ÔÏÈ, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 2-1. (15/12) *** √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·ÈÍ ÚÔ¯ı¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó‰Ú·Ì·˚Îfi. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË ¢Ú¿Ì· ÂÈʇϷÍ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ‹ÙÙ·˜. √È ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ‚·ıÌfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ 90’ fiÙ·Ó Ô ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ¶·ÓÙ˙·Ú›‰Ë ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜. √§Àª¶π∞∫√™: ÷Ù˙ËÌÂÛÙ‹˜, ΔÚÔ˘ÌÔ˘Ù˙¿˜, μ‹ÙÙ·˜, ∫·Ì¤Ú˘, ™˘ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. ΔÚȯȿ˜, ¡. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ (46’ ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·˜), °Î·˙ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÓ¿Î˘ (59’ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜), ª·˘Ú›‰Ë˜, ™È·Ù‹Ú·˜. (16/12) *** ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ Ù˘

***

√È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔÓ ∞Ï̈fi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÔÙ¤

¡›Î˘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ô ∞Ï̈fi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠӒ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· Á‹‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÙÔÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ¡›ÎË Ì ÙÔ˘˜ ΔÈÎÙ··Ó›‰Ë, ∫Ú¿ÏÏË, ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË, ΔÛ·ÏÔ‡¯·, ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, ª·Ï¿ÎÔ, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ÷ÓÙ·Ì¿ÎË, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ· (·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ÔÈ ∑˘ÁÎÈÚ›‰Ë˜, º˘ÁÂÙ¿Î˘, ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, ÷Ù˙‹˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘), Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ∫Ú¿ÙÛ˘ Î·È ÔÈ ÂfiÙ˜ Î.Î. ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ Î·È ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛʇÚÈÍ·Ó, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ 10’, Î·Ù·Î‡ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ˘¤Ú Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· fiÔ˘ “¤ÎÏÂÈÛ·Ó” ÙÔ º‡ÏÏÔ ∞ÁÒÓÔ˜. (16/12) *** ∏ ∞∂∫ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¢. ΔÛ¿ÌË, ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ∞∂∫ ‹Ú ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ 8.000.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ·Ê› Ô ·›ÎÙ˘. (17/12)

°π∞ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô ÛԢˉfi˜ ÙÂÓ›ÛÙ·˜ ªÈfiÚÓ ªÔÚÁΠΤډÈÛ Û ÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfi Δ˙›ÌÌ˘ ∫fiÓÓÔÚ˜ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ ·Í›·˜ 4.000.000 ‰Ú¯. ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï. (19/12) *** ∏ ¶ÂÓÈ·ÚfiÏ ÙÔ˘ ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ Ó›ÎËÛ ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ Ì 6-0 Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÁÈ· 25Ë ÊÔÚ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ·fi ÙÔ 1952, ÔfiÙ ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜. (20/12) *** √ Î. °. ¶·ÓÙÂÏ¿Î˘ ÂÍÂϤÁË Û‹ÌÂÚ· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‹Ú ÙÔ 59% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. (21/12) *** ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √º∏ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷʤÚÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞∂∫ Î. ª¿ÚÏÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚ› fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Δ˙ÈÚ¿ÎË 2.000.000 ‰Ú¯. ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË 8ÂÙ›·˜. (21/12) ∂È̤ÏÂÈ·: B·Û›Ï˘ KÚ›ÛÈÏ·˜


26

¶ÔÏÈÙÈ΋

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∂Í·¤Ï˘Û ÛÙË μÔ˘Ï‹ ηٿ Ù˘ ¡¢ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞ 21. ∫·Ù¿ ̤وÔ Â›ıÂÛË

ÃÀ™√Ã√´¢∏™

£· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÁΤÙÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∞£∏¡∞ 21. ™Â ÂÎÙÂÓ›˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ “μ¤ÙÔ” Î·È ÛÙÔÓ “Δ‡Ô Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” , Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÁΤÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Û ÌÈ· ·ÓÔȯً fiÏË. °È· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, ϤÂÈ fiÙÈ “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÚÔÏËÙÈο Î·È ÓÔÌfiÙ˘· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜” , ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ, ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· “Ì·Ï¿ÎÈ Â˘ı˘ÓÒÓ Ô˘ ÂÙ¿ÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÂÈÛfi‰È·, fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠfiÙ·Ó Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ˙‹ÙËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ “ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢ڇÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ˙‹ÙËÌ· Î·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ȥ˙Ô˘Ì ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· FRONTEX-ΔÔ˘ÚΛ·˜. √ Î ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ∂À¶ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È fiψÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· ‰È·Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ, ηٷϋÁÂÈ, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ˘ËÚÂÛ›· √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ “Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” .

¶¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 32 ÂÙÒÓ Ë ËıÔÔÈfi˜ ªÚ›Ù·ÓÈ ª¤ÚÊÈ §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™ 21. ∏ ËıÔÔÈfi˜ ªÚ›Ù·ÓÈ ª¤ÚÊÈ, Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ٷÈӛ˜ fiˆ˜ ÔÈ “¶·ÓÙÚ¢Ù›ÙÂ, ¯ˆÚ›ÛÙÂ, ÙÂÏÂÈÒÛ·Ù” Î·È “∫ÔÚ›ÙÛÈ· ·fi Û›ÙÈ” ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Î·ÚȤڷ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ο̄Ë, ¤ı·Ó ۋÌÂÚ· Û ËÏÈΛ· 32 ÂÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Δ¿È̘ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ª¤ÚÊÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÎÏ‹ıËΠӷ ·Ú¿Û¯ÂÈ “È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ¿” ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ª¤ÚÊÈ ÛÙÔ °Ô˘¤ÛÙ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ∏ ËıÔÔÈfi˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ™›ÓÙ·Ú˜-™ÈÓ¿È, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª¤‚ÂÚÏÈ ÃÈϘ, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘.

ÛÙË ¡¢, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘ÔÏË„›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ó¿Ù·ÍË, ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹, ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·” , ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ™Â ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘.

˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÔÙ¤, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ¿Ú· ÔÏÏ¿, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÍÂΛÓËÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. √ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ñ ÎÏÂȉȿ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Î·ÓÂ Û˘ÓÒÓ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÌ·ÈÁÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜. “ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “£· ‚¿ÏÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó˘ÔÏË„›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÊ›-

ÏÔ˘Ì ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜” . ∫·ÙËÁfiÚËÛÂ, ‰Â, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ fiÙÈ “ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Î·Ú¿‚È, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ” Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ: “∂Ì›˜ ı· ‚Ô˘ÏÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÚ‡˜ Î·È ı· ÙÔ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÛʷϤ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ” . √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡¢ ÁÈ· ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘ı‡Ó˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÁηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ∫¿ÏÂÛÂ, ‰Â, ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â¿Ó ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ·˘Ù¿ Ô˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 ÚԂϤÂÈ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” , ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ “fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó 500.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó 4.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

√ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ η٤ÏËÍÂ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏ· Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ‰›Î·È˜ Î·È ¿‰ÈΘ ÔÏÈÙÈΤ˜” Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

¡¢: ¢ÂÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Û·˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜, ·ÏÏ· ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Û·˜, ÁÈ·Ù› ‚ϤÔ˘Ì ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ” . √ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚˆÙÒÓÙ·˜ Ô‡ ı· ‚ÚÂı›. ∂Ó Û˘Ó¯›· ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ Â›ıÂÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ Ú›¯ÓÂÙ ٷ ‚¿ÚË ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “‰ÂÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·,

fiˆ˜ ¤¯ÂÙ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı›” , ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·ÂÈÏ› ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1974. √ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ï‹ıÂÈ·, ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È Ï·˚ÎÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÓÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∫.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÃÚ.¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, › ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ôχ ·ÚÁ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÛ‹, ηıÒ˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· 6% ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙÔ 12,7%” . √ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ¡¢, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2004, ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÙÈÙÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 25%. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· “·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜ ÌÂٷ͇ ·ÓÙ›ÚÚÔˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·Ó¤ÙÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” . ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó” Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ¡¢ ηٷ„ËÊ›ÛÙËΠÁÈ· Ù· Ï¿ıË Ù˘, ¤Ï·‚ ٷ ÌËӇ̷ٷ, Î·È ÙÒÚ· Í·Ó·ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈ· Ì ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Úfi‰ÚÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ·Ê’ ÂÓfi˜ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· È¿ÛÂÈ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ï‡Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙËÓ §.∫·ÙÛ¤ÏË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞ÎfiÌË, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ·ÙÔÏÌ›· Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ ¤ÚÁÔ, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù· ¿Ù ηϿ” .

∫ÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞£∏¡∞ 21. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™. ÷ς·Ù˙‹˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ù·ÍÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¡¢ Î·È ÙÔ §∞√™. ∫·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÒÛÙ ӷ ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÌË ¯Â›ÚÔÓ” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚ› Ù˘ “ÔÚÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜” Î·È Ù˘ “·Ó˘ÔÏË„›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ϤÁÔÓÙ·˜: “™ÈÁ¿ Ú ·È‰È¿! ª‹ˆ˜ ‹Ú·Ó Î·È Î·Ó¤Ó· Ì·ÛÙ›ÁÈÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰¤ÚÓÔ˘Ó; ΔÈ Ï¤Ù ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜; ’™Î¿ÛÙÂ Î·È ‰Ô˘Ï¤„ÙÂ’” ; ∞ÎfiÌË, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ ™˘Ófi‰Ô˘˜ Ù˘ ∂∂, ηıÒ˜ Â›Û˘ fiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜. “ΔÔ Ï·˚Îfi ̤وÔ ı· Û·˜ ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ ·˘Ù‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÷ς·Ù˙‹˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¡. ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηıÒ˜ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ Ϸ˚΋ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ·ÊÔ‡ Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÙfiÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË (12,7% ¤ÏÏÂÈÌÌ·) ›ӷÈ

ÔÚı¿. ∂›Û˘, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ÚÒÙËÛ “Â¿Ó Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Î·È ˙ˆÊÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ô ∫.∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ‹ fi¯È;” “°È·Ù› Â¿Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÙȘ Û¿ÚΘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÒÓ” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ -fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi- Ë fiÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË. £· ÂÚÈ̤ӷÌ Ӥ˜ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, “·Ô˘Û›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û·˜ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Â›Ó·È Î·ıËψ̤ÓË” . ™ËÌ›ˆÛÂ: “Èڛ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô, Â›Ó·È ıÔÏ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û·˜ ÚfiÙ·ÛË Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ıÔÏ‹, ·Ó Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ·, ·fi ÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Â¤‚·ÏÏ·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ” . √ º.∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÂȉÔÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ˘Ôη٤ÛÙËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˙‹-

ÙËÛ ӷ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ‹ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙүȷ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 500.000 ·È‰È¿, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜” .

∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ™ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ËÌÈ˘-

·›ıÚÈˆÓ ı· ÙËÚËı› ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “¡· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ.ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î. ªÈÚÌ›ÏË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â¿Ó ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.


¶ÔÏÈÙÈ΋

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

“™Ù· ¯¤ÚÈ·” Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∂º∂Δ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜

ªÂÁ¿ÏÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ∞£∏¡∞, 21. ÀfiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ∂º∂Δ. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ -Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ΔÔ μ‹Ì·” - ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·-“Ì·˚ÌÔ‡” . ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ·fi ÙÔ 2008. ΔfiÙ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÙfiÓÔÈ (ÏËÁ̤ÓÔ˘) ÛÔ˘Û·ÌÈÔ‡ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Ì ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ Î·È Û·ψÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·ÚÙÔ·Ú·Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó ÚÒÙË ‡ÏË ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·.

ª

ÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ˘Ù›Ó·˜ (Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·) Û ·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û¿ÎÔÈ Ì ÙÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ ·fi ÙË “ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË” ÂÙ·ÈÚ›·. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Û ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶√¶). Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹Ù·Ó ÓÔıÂ˘Ì¤Ó·. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. “∏ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Â›Ó·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË” ‰‹ÏˆÛ -ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ μ‹Ì·- Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂º∂Δ ÁÈ· ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Î·È ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ (À∂∂). “ƒÒÛÈÎË ÚÔ˘Ï¤Ù·” Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÔÔ›· ··Û¯ÔÏ› ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ ‹‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008. ΔfiÙ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÛÔ˘Û·ÌÈÔ‡ Ì ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ Î·È ÛÎ‡ÏˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ì ·ÂÎÎڛ̷ٷ Ô˘ÏÈÒÓ. ∏ ·ÚÙ›‰· ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Î·È Â›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÙÔ 2006. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·ÚÙÔ·Ú·Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó ÚÒÙË ‡ÏË ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ Î·È ıˆڋıËΠfiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ¤ÏËÍÂ. øÛÙfiÛÔ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂º∂Δ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Û ·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û¿ÎÔ˘˜ Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË “ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË” ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ 31.550 ÎÈÏÒÓ.

ΔfiÓÔÈ ÛÔ˘Û¿ÌÈ Û ÎÚ˘Ê‹ ·Ôı‹ÎË ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ∂º∂Δ, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Ë “ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ÂÙ·ÈÚ›·” ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÔÏ›ÙË, Û ∞£∏¡∞, 21. ÀÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ηÈ

Ï‹Úˆ˜ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 130 ÂηÙ. ™Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ò˜ ÙÔ 2016. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙÔ 2010 Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· Ï¿‚Ô˘Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, 109.343.200 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡fiÌÔ 3023 ÙÔ˘ 2000 ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·, Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÂÓÒ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¤ÙÔ˜ Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¡¢ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÔÛfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 12-12,5% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘.

Ùˆ˜ ¿ÏÏË” , ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ì›· ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏË Ì›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ° ¢ ∫¶™. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ “ÎÔÌ›Ó˜” Î·È Ì ٷ ÎÔÈÓÔ- ÙÈο ¯Ú‹Ì·Ù· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ·Ó·ÁηÛÙÈο Û ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘.

º·ÁËÙ¿ Ì ÛÎÔ˘›‰È·

‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú‹Î·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÛÔ˘Û·ÌÈÔ‡, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› Ë ·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÔÏÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ- ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·, ·ÛÙ¤ÏÈ·, ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ·, „ˆÌÈ¿ Î.¿. ∞ÎfiÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÛ·ÌÂÏ·›Ô˘ Î·È Ù·¯ÈÓÈÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÙÚfiÊÈÌ·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ‰Â ÂÊÔ‰›·˙ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÂÈÚ¿ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∂º∂Δ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ˘„ËÏÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ (ÛËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ˆ˜ Î·È 60.000 ¢ÚÒ). √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË.

∫ÔÌ›Ó˜ Ì Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ª›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·¿Ù˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô ∂º∂Δ Û Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ- Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ- ˆ˜ Î·È 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔˆı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ¶√¶ (¶ÚÔ˚fiÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘). √ˆ˜ ›·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “μ‹Ì·” ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù· ÔÔ›· ÂϤ¯ıËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÓÔıÂ˘Ì¤Ó·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë Ê¤Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ʤٷ ·ÏÏ¿ ·Ïfi Ï¢Îfi Ù˘Ú›- ›‰ÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ οÔÙ ‰È·Ê‹ÌÈ˙·Ó ˆ˜ ʤٷ ÔÈ ¢·ÓÔ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂∂ ÁÈ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜-, Ë ÁÈ·Ô‡ÚÙË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ·Ô‡ÚÙË ·ÏÏ¿ ÂȉfiÚÈ·, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï· Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Á¿Ï· Û ÛÎfiÓË ÎÙÏ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹... §ÂÚÓ·›·˜ À‰Ú·˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ‰¤Î· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂˆÓ˘Ì›Â˜. “∫Ï›ÓÂÈ Ë Ì›· Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ·˘ÙÔÌ¿-

ÀfiÙÚÔÔ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ‚Ú¤ıËΠηٿÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ ¿ÛÙÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007 ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÙÈÌÔ 10.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂º∂Δ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‡„Ô˘˜ 70.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ú·Ï¿ÓËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·Ô˘Û›· ∏∞CCƒ (Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ) Î·È ¿‰ÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·ÓÂ·ÚΛ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ÙÔÓ ºÔÚ¤· ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù·. ∂ÙÔÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ ·Ú·Û΢·˙fiÌÂÓ· Û ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÚfiÊÈÌ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ·Ôı‹Î˜ ‚ÚÒÌÈΘ, fiÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÈ‚ÒÙÈ· ÛˆÚ‡ÔÓÙ·Ó ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· οı ›‰Ô˘˜. ∫·È Û οÔÈ· „˘Á›· ÏËÁ̤ӷ Î·È ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘, fiˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ù· ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Î·È Í¯¿ÛÙËηÓ...

ºÚ¤ÛÎÔ... Ï¿‰È Ì ÔÚ˘Î٤Ϸȷ ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 60.000 ¢ÚÒ Â¤‚·ÏÂ Ô ∂º∂Δ Û ηٿÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú¤ıËηÓ, Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ì ٷ ÔÚ˘Î٤Ϸȷ, ÔÛfiÙËÙ˜ “ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘” ËÏÈÂÏ·›Ô˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÙÔ 2008 ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. °. μÏ¿¯Ô ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÂÂȉ‹ Â¤ÌÂÓ ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ËÏȤϷȷ, ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Î·È fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›¯·Ó ÂÓËÌÂÚˆı› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙȘ ‡ÔÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ÔÚ˘Î٤ϷÈÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎÔ‡ ËÏÈÂÏ·›Ô˘ ͤÛ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008. √ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ›¯Â ÙfiÙ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔËÓ ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ï¿‰È· ÙfiÙ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÒÚ·, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ Î·È ÌÔÚ› Û οÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË”.

¶Ï‹Úˆ˜ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË

ÀÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ƒÔ‚¤ÚÙÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û ÂÚ›Ô˘ 150.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÙËÓ Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜. ∂›Û˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ï¿ÓÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û ̛· ‰ÂηÂÙ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈÛÙ› ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ·Ú¿ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ªÂÓ¤Ï·Ô ¢·ÛηϿÎË.

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

27

¢ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔÓ √¶∞¶ ÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 21. Δ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ì ÓfiÌÔ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È Ù‡ˆÓ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÌϤÎÂÈ ‰‡Ô ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ› ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ∏ÌÂÚËÛ›·, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ˘fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ÂÈÙÚ·› ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·Ïχۈ˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· (ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô √¶∞¶) Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤· ·È¯Ó›‰È· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ fiÙ·Ó ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Û ȉÈÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ÔÚËÁ‹Ûˆ˜ ·‰Â›·˜ ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÈÔıÂÙ› ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ¿ÁÈ· ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ì ÓfiÌÔ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È Ù‡ˆÓ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂›Û˘, Î·È ·˘Ùfi ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿‰ÂȘ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fi ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË.

ºˆÙȤ˜ Û ο‰Ô˘˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 21. ºˆÙȤ˜ Û ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤‚·Ï·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, ·fi ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fiÂÈÚ· ÎÏÔ‹˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ (∞Δª) Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Eurobank, ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 5 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÔÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞Δª Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∂¯Â‰ÒÚÔ˘. ΔÔ ∞Δª fï˜ “‰È·Ï‡ıËΔ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤Ê˘Á·Ó ¿Ú·ÁÔÈ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· £∂™™∞§√¡π∫∏, 21. ™Â ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙ· ª¿ÏÁ·Ú· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “∞ÎÚ›‚ÂÈ· STOP” £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰Èfi‰È· ¶ÈÂÚ›·˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ “¿ÓÔÈÍ·Ó” ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Ù· ‰Èfi‰È· Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ¤Ú·Û·Ó ÂχıÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ·. “√È ‰Ú¿ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰Èfi‰È·” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ∞¶∂ - ª¶∂ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “∞ÎÚ›‚ÂÈ· - STOP” , ¡›ÎÔ˜ ¡Ô‡Ï·˜.


28

¶ÔÏÈÙÈ΋

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∞§∞μ∞¡√™

Δ¤ÏÔ˜ Ë ÂÚ›Ô‰fi˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ™À¡

∞£∏¡∞ 21. “°È· ̤ӷ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ì ÙȘ fiÌÔÚʘ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜. ΔÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ “·Ïfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ “fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ̤ÏÔ˘˜-ËÁ¤ÙË Â›Ó·È ˘fi ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÌ·È Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË” . ªÈÏÒÓÙ·˜, ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, ÛÙËÓ ∫˘ÚȷοÙÈÎË ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ™À¡ fiÙÈ “ÚÔÛˆÈο Ô‡Ù ÔÈ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô‡Ù ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ô‡ÙÂ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi˜ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó· Ì ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ™À¡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÎÚ›ÛË Û fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·” . °È· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Ϥˆ ˆ˜ ÎfiÌÌ·” . “μϤˆ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ˆ˜ ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ, ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔÓ ‚Ϥˆ ˆ˜ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Û ÂͤÏÈÍË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÈ Û ηÏÔ‡È·” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÂÁÒ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ‹Á· ÛÙÔ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ. ªÔ˘ ‰fiıËΠfï˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ó· ηٷϿ‚ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ·ÓËÛ˘¯›Â˜, Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, Ì ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯· ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ fi¯È ·fi ÛÓÔÌÈÛÌfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ·ÓÙ›ÏË„‹ ÌÔ˘, ˜ ·fi ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜” . “◊Úı ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÌÔ˘ ›Â: “·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤Ú· ‹Ù·Ó Ó· Ù·ÂÈÓˆı›˜” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ̤ÏÔ˘˜-ËÁ¤ÙË Â›Ó·È ˘fi ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÌ·È Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. √ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Â›Ó·È ÊÏÔÁÂÚfi˜ ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ô ™Àƒπ∑∞ ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ë ÔÔ›· ¿ÓÙÂÍ ÛÙȘ ȤÛÂȘ, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË. ¢ÂÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ ¿ÏÏÔıÈ Ó· ÙËÓ ÎÔ·Ó›ÛÂÈ” Î·È fiÙÈ “Ô ™Àƒπ∑∞ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË Î¤Ú‰ÈÛ Û ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. À‹ÚÍÂ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘” . “¢ÂÓ ¤¯·Û ٛÔÙ· ÙfiÙÂ Ô ™Àƒπ∑∞” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿: “ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ı¤ÏÍÂÈ Ù· ÈÔ ÚˆÙÔfiÚ·, Ù· ÈÔ ·Ù›ı·Û·, Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο Ó‡̷ٷ, ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ °·‚ÚÈ¿‰Â˜ (...) ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ì·˜ ‹ÙÙ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÈÎÚÔ› ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ”.

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ÛÙÔ CBS

“∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ 21. “ŸÙ·Ó Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ËÁ¤ÙË ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ì ÙfiÛÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ, fiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ›‰·ÌÂ, Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·, Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ fiÙÈ “ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÂÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Ú. ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CBS (ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19:00 ÒÚ· ¡¤·˜ ÀfiÚ΢) Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∞¯Ì. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. “√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÔÈËı› fiÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·Ó·Ï˘ÙÈο, Î·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂∂, ÚˆÙ·Ú¯È΋ ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, fiˆ˜ ÚËÙ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹Û·Ì ÚÈÓ Ï›-

Á˜ Ë̤Ú˜. ¶¤Ú· ·fi ·˘ÙÔÓfiËÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÓÙ·Íȷ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂” ÙfiÓÈÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ fiÛ· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô, “Â›Ó·È ÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÈÒıËÎ·Ó ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜” Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ù˘¯‹ ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Ì ÙË ÛÙ·‡ÚˆÛË” , Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. “™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ Î·È ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¤ıÈÌ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ ÛÙ·‡ÚˆÛË, Ô‡Ù ı· ˘¿ÚÍÂÈ” , ›Â Ô ∞. ¡Ù·‚Ô‡ÙÁÏÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘Ó‰˘¿Ûˆ ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÒÚÈÌË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚȿگ˔ . “∏ ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È ›ÛÔÈ” , › ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÚ› “‰Â˘Ù¤Ú·˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ” ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ù· ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ηًÁÁÂÈÏÂ Ô Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜. “∞Ó Ô ·ÍÈfiÙÈÌÔ˜ Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓ·, ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ Û ̷˜, ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú-

¯¤˜” . “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ¯ÙÔ‡ÌÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ·Í›˙Ô˘Ì” , ›Â Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÂÈÛΤÊÙËη ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi (ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó) Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˜... ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· (ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜)” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ڋΠ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜: “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ ÙËÓ ÎÚ·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ Î·È Ù· fiÛ· ‚·Ú‡Ù·Ù· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. H ΔÔ˘ÚΛ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙÔÓ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, Û ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ì ÙÔ

∂˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ.” √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ Ù˘ ¡¢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο: “ŸÔÈÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ. ∏ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ˘ ∞. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ ‚·ı‡ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ ·ÁÎ˘ÏˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ¯ı˜” . ¡· ÚÔÛٷ٢ı› Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› “ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·” , ˙‹ÙËÛ·Ó Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ∏¶∞, Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Mega, Ì ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜, Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘ÔÛÙ› οÔÈÔ Ï‹ÁÌ· Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ΔfiÛÔ Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ ∞ÌÂÚÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏfiÌÈ ÛÙȘ ∏¶∞ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ô Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ Î‡ÎψÓ. ™ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ‚·ı‡Ù·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. £· ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ì ¿Ú· Ôχ ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÛ›˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ô Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜” .

√È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋.

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ıÂÛ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ Ô˘ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ “‰›ÎÙ˘Ô” ∂ÚÁΤÓÂÎÔÓ, ÙË ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÔ˘ÚÎÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Âȉ‹ÛˆÓ. √ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¡ÙÂÓ›˙ Δ·Ù¿Ú ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ›¯Â ·˘ÙÔ˘ÚÔ‚ÔÏËı› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. √ Δ·Ù¿Ú Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÛÙȘ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Â›¯Â ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ fï˜, ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰Èη›ˆÛ ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡Ù.Δ·Ù¿Ú ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ. ¶ÂÚ›Ô˘ 200 ¿ÙÔÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÌÈÍË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ∂ÚÁÎÂÓÂÎfiÓ. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ÛÎfi¢ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ AKP, ÂÓÒ Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔˆı› “ÈÛÏ·ÌÔÔ›ËÛË” Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. √È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó Â·˘Ù¤˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙÔ˘ ÎÂÌ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÚÂȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ 1960 Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·Ú·›ÙËÛË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂ÚÌ·Î¿Ó ÙÔ 1997. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “‰ÔÎÈÌ·Û›· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÙË ‰›ÎË ∂ÚÁΤÓÂÎÔÓ.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ¶°¢ª, ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ

™∫√¶π∞: ¢ÂÓ ˘Ô·ÙÔ˘Ì Û ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· ™∫√¶π∞ 21. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶°¢ª, ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ, ·Ó¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· fiÙÈ “ȤÛÂȘ Î·È Â΂ȷÛÌÔ›” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙÔ› ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· (Û.Û Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜) ı· ÂÈÏ˘ı› fiÙ·Ó Ô Á›ÙÔÓ¿˜ Ì·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ Ï·fi Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Â˘·ÈÛıËۛ˜, ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ø˜ ¤ıÓÔ˜ ̷ΉÔÓÈÎfi, Ì ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È fi¯È ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙ› ‹ Ó· ˘Ô·„ÂÈ Û ȤÛÂȘ “, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ™ÎfiÈ·, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘,VMRODPMNE. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ‰·ÊÈ΋ ·Í›ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎϤ„Ô˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ηÓÂÓfi˜. ¢ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ӷ Ï¿‚Ô˘Ì οÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì fï˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ

·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· οı ÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. £¤ÏÔ˘Ì ÊÈÏÈΤ˜ Î·È fi¯È ¯ıÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, fi¯È fï˜ ˘·ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È Â΂ȷÛÌÔ‡˜. £¤ÏÔ˘Ì ̛· χÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Â˘Ù˘¯Â›˜”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ. ΔÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏ˘ı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÔfiÙÂ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, ˆ˜ Ôχ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ , ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ

› fiÙÈ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÂÈÎÚ·Ù› ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ∂ͤÊÚ·Û Â›Û˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô˜. √ Î. ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘

√∏∂ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó ÂÈı˘Ì› Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÏËÊı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔًوÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ∏∂ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ °° ÙˆÓ ∏∂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ Î. ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ Â› ˆ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙȘ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Û ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi, Ô Î. ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ Â› fiÙÈ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜

ηıÒ˜ Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ˆ˜ Ô Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó “ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ‰È˙ˆÓÈ΋, ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛfiÙËÙ· Î·È Ì›· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Î·È Ë ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆӔ . ∂› ·ÎfiÌË ˆ˜ Ô Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ÂÈÙ˘¯‹ ηٿÏËÍË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Â›˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Ï‡ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi” . ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ fiÏ· fiÛ· ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ӛÎË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÚfiÛıÂÛÂ.


OÈÎÔÓÔÌ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

29

£· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÂȉfiÌ·Ù· Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 9% ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 21. ªÂ

ÙÚÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, οÙÈ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ¤ˆ˜ Î·È 9% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜.

·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËΠÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 10% Û ̤۷ Â›‰· Û fiÏ· Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó: -™Â fiÛÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉfiÌ·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 801 ¢ÚÒ Ë ÂÚÈÎÔ‹ Ó· Â›Ó·È 15%. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ∂√º Î.Ï. ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οÔÈÔ˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Â›‰ÔÌ· 1.500 ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 1.275 ¢ÚÒ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ı· ÂÚÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î.¿. -™Â fiÛÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉfiÌ·Ù· 300-800 ¢ÚÒ, Ë Ì›ˆÛË Â›Ó·È 10%. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÔÈÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 500 ¢ÚÒ Ë Ì›ˆÛË ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 50 ¢ÚÒ. -™Â fiÛÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉfiÌ·Ù· ·fi 300 ¢ÚÒ Î·È Î¿Ùˆ, Ë Ì›ˆÛË Â›Ó·È 5%. √ÔÈÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ Â›‰ÔÌ· 250 ¢ÚÒ, Ë Ì›ˆÛË Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ› ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ 12 ¢ÚÒ. √È ‰Â‡ÙÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È 250-500 ¢ÚÒ, ·ÚfiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıfi˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 1.800 ¢ÚÒ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ·

ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È “·‰ÈΛ·” Ó· ÂÚÈÎÔ› ÙÔ 10%. ∂ÙÛÈ, ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì 30 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, Ì ÌÈÛıfi 2.000 ¢ÚÒ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fï˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ÂÈϤÔÓ 3.000 ¢ÚÒ, ı· ˘ÔÛÙ› Ì›ˆÛË ÛÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ 9% ‹ 450 ¢ÚÒ.

∫·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÁÈ·ÙÚÔ› ∂™À ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÛÂÚÌ›· ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÈÚËÓÔ‰›Î˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™Ù∂, .¯., Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 705 ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‰›Î˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 810 ¢ÚÒ. ∂ÍËÁÔ‡Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 600 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÓË̤ڈÛË ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ. Δ· ›‰È· ۯ‰fiÓ ÂȉfiÌ·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘

∂™À. ∞Ú·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “£∂ª∞” , Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂȉfiÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÔÏÈο ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 1.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ë ÂÚÈÎÔ‹ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ 200 ‹ 300 ¢ÚÒ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â Î·È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂΛӷ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÌÈÛıÔ‡˜, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

™‹ÌÂÚ· ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ΔÔ ÔÛfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË fï˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·‰ÈΛ· ÁÈ·Ù›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‹ Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ˙ˆ‹ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 150 ¢ÚÒ ÂÓÒ Ô ÂÍÂÙ·ÛÙ‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ó· ·›ÚÓÂÈ 400800 ¢ÚÒ. ™ˆÛÙ¿ ÏÔÈfiÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘˜. °È·Ù› Â¿Ó ÂÚÈÎÔ›

ÂÚ›Ô˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ Ó ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. Èڛ˜ ÂÈϤÔÓ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜.

∫·È “ʷΤψ̷” ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ οı ›‰Ô˘˜ ÌÈÛıÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘: ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 10%, ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηٿ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ. ∞˘Ùfi fiˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·‰‡Ó·ÙÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “‰·È‰·Ï҉˜” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ◊‰Ë ·˘Ùfi ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ οı ›‰Ô˘˜ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· (ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜) Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ “ÛÙ‹ÓÂÙ·È” ‹‰Ë ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Û‡ÛÙËÌ· ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË, ·ÊÔ‡ ı· ÙÔ ‰È·‰Â¯ı› Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ.

ŒÙÛÈ, ·Ú¯Èο ÔÈ ÏËڈ̤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ◊‰Ë, Ë ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·Ù‡ˆ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. 1. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ò˜ ı· ÔÚÈÛÙ› ÙÔ “Ï·ÊfiÓ” ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙ› ·Ó ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÈÎÙ¤˜ ‹ ηı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÔÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ı· ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È. 2. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηٿ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘, ‹ Ù‡Ô˘ stage Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÛ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ∂Èۋ̈˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 511.913 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 449.109 ÌfiÓÈÌÔÈ, ÔÈ 25.981 ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ 36.981 ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. 3. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó Î·Ù¿ 10% Ù· ÂȉfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ÙÚ›ÙË ·˘Ù‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›Ó·È Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi fiÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ 2010. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÔÛfi ›ÛÔ Ì ÙÔ 30%-100% ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 10% ı· ¤ÊÂÚ ÔÚÈ˙fiÓÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ‰·¿Ó˘ ηٿ 3-4%. ™ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ı· ¤ÊÂÚÓ fiÊÂÏÔ˜ 600-800 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Â›Ó·È “¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ›” ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ·.

Δ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ŸÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ... ÛÙË ÊfiÚ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∞£∏¡∞, 21.

ÚfiÁ¢ÛË” ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ¶ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙ· “ÂÁη›ÓÈ·” ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë “‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊfiÚÔ˘ ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô” , ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. ∂ÍÂȉÈ·ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· - Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ: - ∞Ó ‰Ôı› ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô ηٿÏÔÁÔÈ. ™ÙËÓ “¿ÛÚË Ï›ÛÙ·” ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. ∏ Ï›ÛÙ· ·˘Ù‹ ı· ›ӷÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌfiÏȘ 2.557 ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ (Û˘ÓÔÏÈο 3.000 ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ).

™ÙË “Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·” ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ·, ÙË “Ì·‡ÚË” ı· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. √ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹˜, ηıÒ˜ ÙÔ 73% ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ. - ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈ΋. ¶ÚԂϤÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο. ¢ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· οı ¤ÏÏËÓ· ÂχıÂÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÂÙ·È “ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË” ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· (·fi 5.000 ¤ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ, ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·) Î.Ô.Î. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ “ÎÔÈÌÒÌÂÓË” ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi... 15 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¿ÚıÚÔ 85, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ “ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢√À ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÊÔ-

ÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ‹ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·, ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜, ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¢ Î·È ∑, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ηı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÊÔÚÔÏÔÁ›· ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÊfiÚÔ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› Û ·˘Ùfi (...). √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÚfiÛÊÔÚË ı¤ÛË ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ‹ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ·˘ÙÔ‡ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ”. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ¢ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ 2238 ·ÊÔÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁ› - ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË - ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û fiÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·; ∞£∏¡∞, 21. ™Â “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰·-

ÓÂÈÛÌfi” ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘ÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÏÂÙ¿ Ó· ηٷʇÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ·fi 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤ˆ˜ ÙÔ 2013. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙ¿ıÂÛË (“¿ÁˆÌ·” ) ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛÂˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÊfiÚˆÓ ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 3-5 ¯ÚfiÓÈ·, ÔfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙfiÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ÊfiÚÔ˜ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ. H ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÙfiÎÈÔ 10% ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ηÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Â͢ËÚÂÙ› ÔÏÏ·Ï¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÊıËÓfi ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· (οو ·fi 5,5% Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ). ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÁÏÈÙÒÓÂÈ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó “ηı’ ˘ÂÚ‚¿ÛÈÓ” ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ‹ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘. ∂ȉÈο Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ (fiÔ˘ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È), Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi “··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È” ·fi Ì›· ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ì›· ÙÚÈÂÙ›·. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÚ› Ù· 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÂÚÛÈ ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ 2010 ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜ Î·È 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¤Ú˘ÛÈ.

¶Ò˜ ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi §fiÁˆ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2010-2012, ˆ˜ ÌÈ· “ÂȉÈ΋ Û˘Ì„ËÊÈ˙fiÌÂÓË ÂÈÛÊÔÚ¿” , ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ÌÔÚ›: ·) Ó· Û˘Ì„ËÊ›ÛÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÒÓ 2013, 2014 Î·È 2015 (ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ οı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 6%) ‹ ‚) Ó· Û˘Ì„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂÊ¿·Í Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2015 (ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 10%). ∂ÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÈÛÙˆÙÈÎfi ÔÛfi, ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‹ Ù· ¤ÙË Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡, ·˘Ùfi ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÓÙ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi 300 ¢ÚÒ ˆ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï¿‚ÂÈ 990 ¢ÚÒ ÙÔ 2015.


30

¢ÈÂıÓ‹

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

πÛÙÔÚÈ΋ Ë ‰È‹ÌÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™¿·Ó٠÷ڛÚÈ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi

¡¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ §È‚¿ÓÔ˘-™˘Ú›·˜ ¢∞ª∞™∫√™, 21. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹-

¶¤ı·ÓÂ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ πÚ·Ófi˜ ‰È·ÊˆÓÒÓ ÈÂڈ̤ÓÔ˜ ∞Á. ªÔÓÙ·˙ÂÚ› Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 21. √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÈÚ·Ófi˜ ‰È·ÊˆÓÒÓ ÈÂڈ̤ÓÔ˜, ∞ÁÈÔÙ·Ï¿¯ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ∞Ï› ªÔÓÙ·˙ÂÚ› ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 87 ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· Â›ÛËÌ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. “√ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ∞Ï› ªÔÓÙ·˙ÂÚ› ¤ı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘” , ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô IRNA ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔÓÙ·˙ÂÚ› Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÛÈÈÙÈ΋ ÈÂÚ‹ fiÏË ÙÔ˘ ∫ÔÌ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. “ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ πÛÊ·¯¿Ó, ÙÔ ¡·Ù˙·Ê·Ì¿ÓÙ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ Û‡‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫ÔÌ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ªÔÓÙ·˙ÂÚ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Parlemmannews. √ ªÔÓÙ·˙ÂÚ› ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ÛÈÈÙÈ΋ fiÏË ∫ÔÌ, ÓfiÙÈ· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1979 Ô˘ ‹Ïı Û ڋÍË Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ËÁÂÛ›· Î·È ‹Ù·Ó ˘fi ηْԛÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Â›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙˆÓ ÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ “‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·” Î·È Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ “ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” .

ŒÓÙ·ÛË πÚ¿Ó-πÚ¿Î ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi πÚ·ÎÈÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ¤˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈ ÈÚ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ ÛËÌ·›·. √È ¤ÓÙÂη πÚ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¢‡Ô πÚ·ÎÈÓÔ› ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 11 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ¤˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º¿Î· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂıÔÚ›Ô˘, ÌÂٷ͇ πÚ¿Ó Î·È πÚ¿Î. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ πÚ¿Ó Î·È πڿΠ›¯·Ó ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ “Ì ÚfiıÂÛË ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ” , fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ô ÈÚ·ÎÈÓfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ IRIB. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ù· ÈÚ·ÓÈο ªª∂ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “·ÚÂÍ‹ÁËÛË” . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ¤ÓÙÂη ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ‹ 4, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ÙÔ 2003. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔ πÚ¿Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ¿ÂÈ Û ̛· ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ‹ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ πÚ¿Î, ˆÛÙfiÛÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÚ·ÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜.

ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú·ÎÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó “Ó¤ÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜” ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ μËÚ˘ÙÔ‡ Î·È ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, ™¿·Ó٠÷ڛÚÈ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ª·Û¿Ú ·Ï ∞Û¿ÓÙ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ÏÈ‚·ÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi, Ô Ã·Ú›ÚÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÈÛÙÔÚÈ΋” ÙË ‰È‹ÌÂÚË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Úȷ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ÙÚÂȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ª·Û¿Ú ·Ï ∞Û·ÓÙ. √ ™¿·Ó٠÷ڛÚÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙË ™˘Ú›· ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ƒ·Ê›Î ÷ڛÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005, Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â Â›ÛË̘ Â·Ê¤˜ Ì ÙË ¢·Ì·ÛÎfi. “∂Èı˘Ìԇ̠ÚÔÓÔÌȷΤ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ (...) ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ” , ›Â Ô ÏÈ‚·Ó¤˙Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û Ï‹ıÔ˜ Û‡ÚˆÓ Î·È ÏÈ‚·Ó¤˙ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. “∂Èı˘Ìԇ̠ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙË ™˘Ú›· Ì›· Û¯¤ÛË ¿Óˆ Û ıÂÙÈο ÛËÌ›·” , fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi Î·È ÙË μËÚ˘Ùfi, Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜, ÚfiÛıÂÛÂ. √ ÷ڛÚÈ Â› ·ÎfiÌ· fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ‰ÂÓ Âı›ÁË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔ-

Ó›·˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fï˜ fiÙÈ Ô Û‡ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙË Ã¿ÁË ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍË Î·È ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÷ڛÚÈ ÛÙËÓ ™˘Ú›· ı¤ÙÂÈ Ù¤ÚÌ· Û ̛· ¯ıÚfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÌÂٷ͇ μËÚ˘ÙÔ‡ Î·È ¢·Ì·ÛÎÔ‡. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô ∞Û·ÓÙ ÂÈʇϷÍ ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ Ã·Ú›ÚÈ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ Î·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ΔÈÛÚ›Ó ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÌÔӿگ˜. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô SANA ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û ÙÚfiÔ˘˜

Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ μËÚ˘Ùfi, Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ™Â›¯ Ã·Û·Ó ¡·ÛÚ¿Ï· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ™˘Ú›· ÙÔ˘ ÷ڛÚÈ ˆ˜ ¤Ó· “ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì· Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ” .

∏ ÷̿˜ ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍË IÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ∏ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ÷̿˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ̛· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÛÂ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË °¿˙· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈηÛÙ‹˜ ¡Ù›ÁÈ· ·Ï ª¿ÓÙ¯Ô˘Ó. “¢È·‚È‚¿˙Ô˘Ì ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ÂÎı¤ÛÂȘ

Î·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Û fiÏ· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ó· ·Ú·¤Ì„Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Δ˙›È §›‚ÓÈ. ∏ Δ˙›È §›‚ÓÈ, Úfi‰ÚÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∫·Ó̷ٛ, ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì›· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Âͤ‰ˆÛ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 Î·È ¤ÏËÍ ÛÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ 1.400 ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Î·È 13 πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ. ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ˘fi ÙÔÓ ÓÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi ‰ÈηÛÙ‹ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎfiÏÓÙÛÙÔÔ˘Ó Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ¤ÓÔϘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ∏ ÷̿˜, Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ıˆÚÂ›Ù·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.

™‡Ìʈӷ Ì ԉËÁ›Â˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Ì·˙› Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘˜

™ÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÔÈ ¤ÓÛÙÔϘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰Â˜ Ô˘ ı· ̤ÓÔ˘Ó ¤Á΢ÔÈ ÛÙÔ πÚ¿Î √À∞™π°∫Δ√¡, 21. ªÂ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÛÙÔϘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰Â˜ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Ô˘ ‰ÈÔÈΛ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πÚ¿Î. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ “ÔÈÓÈÎÔÔÈ›” ÂÈı·Ú¯Èο ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞ÓÙÔÓÈ ∫¿ÎÔ˘ÏÔ, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πÚ¿Î (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÂΛÓÔÈ Û ∫ÈÚÎÔ‡Î, ΔÈÎÚ›Ù Î·È ªÔÛÔ‡ÏË) ¤ıÂÛ Û ÈÛ¯‡ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂÁ·Ԣ˜, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È Ôϛ٘ Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. §fiÁÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, Â›Ó·È “fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Î¿ı ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ ¤¯ˆ ‰Ҕ . √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ¤Á΢ÔÈ Û ÂÌfiÏÂ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ó¤ÊÂÚ ۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¤Û˘, fï˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔۂϤÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ (fiˆ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ fiÏˆÓ ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ), ÔÈ ÂÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Â›Û˘ “οı ›‰Ô˘˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ Ì πÚ·ÎÈÓÔ‡˜ Î·È πÚ·ÎÈÓ¤˜” . √È ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, Â›Û˘, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ‹ ·Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ “ÂÈÙÚ·› ÚËÙ¿” ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ∏¶∞ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÙËÓ ÀÂ̤ÓË Î·È Û ·ÔÛ¯ÈÛı›۷ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

ŒÍÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞ÊÁ·ÓÔ› ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰‡Ô ™ÔÌ·ÏÔ› ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û ·ÔÛ¯ÈÛı‹Û· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÚËı› ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ÀÔÛ¯¤ıËÎÂ, ¿ÓÙˆ˜, Ë Ê˘Ï·Î‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó Â›Ù ·fi ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ›Ù ·fi ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛ· ÛÙȘ ∏¶∞.

¢‡Ô πÙ·ÏÔ› ·‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË ª·˘ÚÈÙ·Ó›· ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ πÙ·ÏÒÓ ·‹¯ıË ÛÙË ª·˘ÚÈÙ·Ó›· Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ‰Èψ̷ÙÈο ̤۷ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 65¯ÚÔÓÔ ™¤ÚÙ˙ÈÔ ΔÛÈοϷ Î·È ÙËÓ 39¯ÚÔÓË Û‡˙˘Áfi

ÙÔ˘ ºÈÏÔ̤ӷ ∫·ÌÔ‡ÚÂ Ë ÔÔ›· ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙË ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠ‰È¿ÙÚËÙÔ ·fi ÛÊ·›Ú˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·˘ÚÈÙ·Ó›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ ª¿ÏÈ, Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ¤ÓÔϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ˘‹ÎÔÔ˜ Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, ·ÁÓÔÂ›Ù·È Â›Û˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙÔÈÎfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ΔÛÈοϷ, ∞ϤÍÈ·, ·ˇı˘Ó ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜. “£¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ Ò˜ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó¤· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË” , › ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Sky Italia. ∏ ∞ϤÍÈ· ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ‹Á·ÈÓ ÛÙË ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ 12¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ Ù˘ ºÈÏÔ̤ӷ. ∂ÓÔϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ¤ÚËÌÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·˘ÚÈÙ·Ó›·, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ª¿ÏÈ Î·È ÙË ÓfiÙÈ· ∞ÏÁÂÚ›·. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û›Ú˜ ÔÈ Ôԛ˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, fiψÓ, Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Û˘¯Ó¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ··ÁˆÁ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˆÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. ∞Ó Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Â›ÛËÌ·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ï‡ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ‹ÚˆÓ, ÂÓ›ÔÙ fï˜ ·˘ÙÔ› ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜, fiˆ˜ ¤Ó·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ª¿ÏÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÚÂȘ ÈÛ·ÓÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛÙË ª·˘ÚÈÙ·Ó›·, fiÙ·Ó Ë ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ıËΠ¤ÓÔÏË Â›ıÂÛË. √È ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ª¿ÏÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ πÛ·ÓÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·ÊÚÈηÓÈ΋ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· Û ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜.


¢ÈÂıÓ‹

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

31

∞fi ÙË μÚÂÙ·Ó›· ̤¯ÚÈ ÙË ƒˆÛ›· Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏϘ

™Â Ï¢Îfi ÎÏÔÈfi fiÏË Ë ∂˘ÚÒË ™ÊÔ‰Úfi ·̷ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜, ¤ÓÙÔÓ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ÔÏÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ÿԘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. Δ· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Û ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·.

μ∂ƒ√§π¡√ 21.

¶ÔχÓÂÎÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·

ÙË °ÂÚÌ·Ó›· fiÔ˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤ÂÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ -33,6 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, ÂÓÒ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁÂÙÔ‡. √ 46¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙËÓ fiÏË ª·Ó¯¿ÈÌ Î·È Â›¯Â ηٷʇÁÂÈ Û ¤Ó· ÚÒËÓ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. ŒÂÛ ӷ ÎÔÈÌËı› ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ¿ÙˆÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÎÚ‡Ô. ∏ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٷÁÚ¿ÊÙËΠÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ºÔ‡ÓÙÂÓ˙Â Ù˘ μ·˘·Ú›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ -10 ‚·ıÌÔ‡˜: - 11 ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÔ ªfiÓ·¯Ô Î·È ÙÔ ƒÔÛÙfiÎ, -14 ÛÙË §ÂÈ„›·, ÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë Î·È ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, -12 ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ÙËÓ ∫Ôψӛ·. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› ·fi ¯ÈfiÓÈ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÓfiËÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¯ÔÓÙÚ¿ ÚÔ‡¯· Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Î·È Û ηÊÂÙ¤ÚȘ ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ∏ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙË ¢Â‡ÙÂÚ·. ŒÓ·˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜ ¶ÔψÓfi˜ ‚Ú¤ıËÎÂ, Â›Û˘, ÓÂÎÚfi˜, Èı·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ª·Û·Ï›·˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ °·ÏÏ›·. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú·, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi ¤Ó·Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÔ 40% ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ƒÔ˘·Û› Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ·Î˘ÚÒıËÎÂ. °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·. ΔÔ ÈÔ ÎÚ‡Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ÂÈ Ë πÙ·Ï›· Ì ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ. ŒÓ· ÙÚ¤ÓÔ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™·Û¿ÚÈ-∫ÈÏÈ‚¿ÓÈ Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜ ÂÎÙÚԯȿÛÙËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆı› Ô Ì˯·ÓÔ‰ËÁfi˜ ÙÔ˘. √È Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¶ÔÏÏ¿ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜, Ù˘ ªÔÏfiÓÈ·, Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. ¢È·ÎfiËηÓ, Â›Û˘, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∫·Ì·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ŒÓÙÔÓ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ·Ú¤Ï˘Û·Ó Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ·.

¶ÂÚ›Ô˘ 50 Ô‰ËÁÔ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ¶Ô˙¿Ú‚ÂÙ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ™ÂÚ‚›·˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÒÚ˜ Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ÎÔÓÙÈÓfi ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞fi ¯ÈfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› Î·È Ë Â·Ú¯›· Ù˘ μÔ˚‚ÔÓÙ›Ó· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ™ÂÚ‚›·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¯¿Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÂÚ›Ô˘ 130 fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™fiÊÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ™ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ‰È·‚ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙË μÔÛÓ›· ÌÂÁ¿Ï· Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ‰È·ÎfiËΠÁÈ· ÒÚ˜ Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ∑¿ÁÎÚÂÌ Î·È ™ÏÈÙ. ∞ÚÎÂÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Î·È Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ Ù· ‰˘fiÌÈÛÈ Ì¤ÙÚ·.

∞ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ÙÚ¤Ó· °È· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ıËψ̤ӷ Ù· ÙÚ¤Ó· Ù˘ Eurostar, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË μÚÂÙ·Ó›· Ì ÙË °·ÏÏ›· ̤ۈ Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ ª¿Á¯Ë˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ηı‹ÏˆÛ·Ó ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤ÍÈ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Ì 2.500 ÂÈ‚¿Ù˜.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Û‹Ú·ÁÁ·, Ë Eurotunnel, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ™ÙÂÓÔ‡ Ù˘ ª¿Á¯Ë˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ Eurostar ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ô˘Ú¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ È‰›ˆ˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÁÁÏ›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ʤÚÈ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙË ª¿Á¯Ë Î·È ÙȘ ηΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. TÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ oÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÙÚ¤ÓˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÚÌÔ‡˜ ¤ˆ˜ Î·È 16 ÒÚ˜ -ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Û‹Ú·ÁÁ·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÙÚÔÊ‹ Î·È ÓÂÚfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Eurostar, Ù· ÙÚ¤Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ‚Ï¿‚Ë ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ˘ÁÚÔÔ›ËÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ, ηٿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙȘ ˘fi ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ·¤Ú· Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Û‹Ú·ÁÁ·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÁÁ˘ËıÒ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ÙȘ ·Ó·ÛÙ›ϷÌ ۋÌÂÚ· (∫˘Úȷ΋) ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¢ÂÓ ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ªÚ¿Ô˘Ó, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Eurostar, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ BBC. ∏ Eurostar -Ì›· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ SNCF, Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ LCR

Î·È Ù˘ ‚ÂÏÁÈ΋˜ SNCB- Â͢ËÚÂÙ› ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ 40.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›· ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ¶¤Ú˘ÛÈ, Ë ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Û‹Ú·ÁÁ· ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ fiÙ·Ó ÊˆÙÈ¿ ͤÛ·Û Û ‚·ÁfiÓÈ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜. ΔÔ 1996 ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ˘ÚηÁÈ¿˜ ¿ÊËÛ ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÎÏÂÈÛÙfi Â› ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÚÌÔ‡˜.

™ÊÔ‰Ú‹ ηÎÔηÈÚ›· Î·È ÛÙȘ ∏¶∞ πÛ¯˘Ú‹ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ· ¤ÏËÍ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∏¶∞, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. ÿԘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÔÏÈÙ›˜ ‚˘ı›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÒÚ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 60 fiÓÙÔ˘˜. √È ÌÂÙÂÚˆÏfiÁÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∫·ÚÔϛӷ Î·È Ù˘ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηÎÔηÈÚ›·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ò˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌË ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ·ÛÎfiˆ˜. ΔÔ Î‡Ì· ηÎÔηÈÚ›·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÙË μÔÛÙÒÓË. ΔË Ó‡¯Ù· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ƒ›ÁηÓ, ÂÓÒ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙË μ·ÏÙÈÌfiÚË Î·È ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔχˆÚ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·.

∏¶∞: “¶¤Ú·Û” Î·È ·fi ÙË °ÂÚÔ˘Û›· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· √À∞™π°∫Δ√¡ 21. ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. √ ªÂÓ ¡¤ÏÛÔÓ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡¤ÏÛÔÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ 60 „‹ÊÔ˘˜ Û ۇÓÔÏÔ 100. √ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÓÔÌÔ-

Û¯¤‰ÈÔ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ı· ··ÁfiÚ¢ ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·Ì‚ÏÒÛˆÓ. ŒÂÈÙ· ·fi Ì·ÎÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÿÚÈ ƒËÓÙ, ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, Ô ¡¤ÏÛÔÓ ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÈηÈÒıËÎÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ˆ˜ “ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜” . “ŒÂÈÙ· ·fi ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋” ›Â.

∞ª¶√ÀΔ∑∞ 21. ¶ÔχÓÂÎÚÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠ۠·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜, fiÙ·Ó Ô‰ËÁfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÒÚ· ·È¯Ì‹˜. √È ∞Ú¯¤˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηÙËÊfiÚ· Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠÚÒÙ· Ì ÙÚ›· ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù· ÚÈÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡ÙÂΛӷ, ÓfiÙÈ· Ù˘ ÓÈÁËÚÈ·Ó‹˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ∞ÌÔ‡Ù˙·. √È ÚÒÙ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‚Ï¿‚Ë ÛÙ· ÊÚ¤Ó· ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡. √È Â›ÛË̘ ËÁ¤˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 55 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 38 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂÓÒ ·ÚfiÓÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 100.

14 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 6,4 ‚·ıÌÒÓ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó Δ∞´μ∞¡ 21. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· ·fi Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· 14 ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 6,4 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜. ¢ÂηÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÚÚÔ‹ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÃÔ˘·ÏÈ¤Ó (·Ó·ÙÔÏÈο),ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó 25 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¡∞ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜. “∂›Ó·È Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ Δ·˚‚¿Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” , ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ã·‚¿Ë ‰ÂÓ Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÂÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 6,2 ‚·ıÌÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ Δ·Ó˙·Ó›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ (USGS) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó 135 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓfiÙÈ· Ù˘ fiÏ˘ ª¤ÁÈ· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ‰¤Î· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 02:23 ÙÔÈ΋ ÒÚ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÂÈÛÌfi˜ ÓˆÚ›˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ª·Ï¿Ô˘È .∏ ‰fiÓËÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 01:19 ÙÔÈ΋ ÒÚ· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ 15,2 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ª›· ÛÂÈÚ¿ ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ ª·Ï¿Ô˘È Î·È Ì›· Ô˘ ›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ 5,2 ‚·ıÌÒÓ ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.


32

OÈÎÔÓÔÌ›·

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∏ Dubai World ı· ÏËÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ¡Δ√Àª¶∞π 21. √ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ Á›Á·ÓÙ·˜ Dubai World ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Û ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚfiÛÊ·Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì›· ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÌË Î·ÙÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˜ ËÁ¤˜, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· The National ·Ó·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È , Ô ™Â›¯ ∞¯ÌÂÓÙ ÌÈÓ ™·¤ÓÙ ∞Ï ª·ÎÙÔ‡Ì, Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÌÈÚ¿ÙÔ˘ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÓÒÙÂÚ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È Ô ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ·Ï ™·˚Ì·Ó›, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘, Û˘˙‹ÙËÛ·Ó “ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›·˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ “·ÔÏËڈ̋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. μÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë RBS, Ë Standard Chartered, Ë Lloyds Î·È Ë HSBC ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Í¤ÓˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ì›· Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Â ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÌÈÚ¿ÙÔ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. ∞‡ÚÈÔ Ë Dubai World ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ Ì ÈÛو٤˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘.

∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô ŸÌÈÏÔ˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ƒøª∏ 21. ™Â Û˘Ó¤ÓˆÛË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Cuatro Î·È ÙÔ Telecinco, ÈÛ·ÓÈÎfi ηӿÏÈ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙË Mediaset ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. √ “·Ú¿ÍÂÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜” -ηıÒ˜ ÙÔ ÌÂÓ Telecinco ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ “Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ªª∂, ÙÔ ‰Â Cuatro ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿- ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›·˘ÏÔ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· η٤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 25,2% ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ó¤Ô Î·Ó¿ÏÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋˜ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·: ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ El Pais, Ë Mediaset ÙÔ˘ “∫·‚·ÏȤÚ” ı· η٤¯ÂÈ ÙÔ 41% ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηӷÏÈÔ‡, ÂÓÒ Ô ÈÛ·ÓÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ Prisa ı· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ì 18%. √È ‰‡Ô ÚÒËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ fiÙÈ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÈÛ¯˘Ú¿ ÈÛ·ÓÈο ηӿÏÈ·, Antena 3 Î·È La Sexta, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ, Ù· ‰‡Ô ηӿÏÈ· ı· η٤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ 22,6% Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ˆ˜ “ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÂÏÈÛ›·˜” ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË: ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 2009, Ù· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 30%, ‹ÙÔÈ 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¶ÚÔÂȉÔÔÈ› Ë ∂˘Úˆ·i΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ

∞ÂÈÏ‹ ¤ÍˆÛ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ªÂ ·ÒÏÂÈ· ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi Ù· 670 ÂηÙ. Ì ٷ ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂™√∞, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ - ÂÈÛÙÔÏ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô “∫Ù∂”, ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È Ù· Ô ÔÈ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο ÂÎÙfi˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÌÂÛ·. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ Ì‹Ó·.

ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È fiÙÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÎÚȂ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 2%. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ÀfiıÂÛË Ô˘ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ¤¯ÂÈ ·Ó·¯ı› ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™ÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂∂ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ Ù˘.

ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 670 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÙË Ï˘ËÙÂÚ‹ Ù˘ η΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ Â‰›ˆÎ ӷ ıÂÚ·‡ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ë ¯ÒÚ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È “Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È” Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Û˘Ó¤‰ÂÛ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ̤ÙÚ· ··ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙËÓ ·‚ÂÏÙËÚ›·, ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. ΔÔ ÙÈ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 20,4 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 Î·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û·Ê¤˜.

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ - ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Peter Stub Jorgensen ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Â˘ı¤ˆ˜, ·Ó Î·È ÛÙË ÁÓÒÚÈÌË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘

οı ¤ÚÁÔ - Î·È ¿Ú· Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ fiÚÔÈ - Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. “Δ· ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞)” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘, “›¯·Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007 ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÚ›· ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ¤ÙË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∂.¶. ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂȉÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ §ÈÛÛ·‚ÒÓ·˜” . ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: “¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË... ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ∂.¶., ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Ó+3, ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010” . ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; Δ· ¤ÚÁ· ·ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ¯¿ÓÔÓÙ·È. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ÔÈ ÂÁÁÂÓ›˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù˘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ” . √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· Â·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ‹ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ηٷÓÔÌ‹˜ ÌÂٷ͇ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘, ηٿ ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ “·Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ” , “Â·Ó¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ” Î·È “·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ” .

ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂∫Δ ı¤ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∑ËÙ¿ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË ¯ÒÚ· ÛÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ‰˘Ô ̤Ú˜, Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ∞·Û¯fiÏËÛË, ¶·È‰Â›·, ÀÁ›·. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÏψÛÙ ÏfiÁÔ ÚÔËÁ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ë Â˘ÁÂÓÈο ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙ› ÙÔ fiÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó fiÚÔÈ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈËı› fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·.

¢ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ë °™∂∂

∞‡ÍËÛË 8% ÛÙÔ˘˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ∞£∏¡∞ 20. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ηٷÁÁÂÏı› ·fi ÙË °™∂∂ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂıÓÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (∂°™™∂) Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Â͈‰›ÎÔ˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÛÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (™∂μ, ∂™∂∂, °™∂μ∂∂), ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ °™∂∂ Â›Ó·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ·›ÙËÌ· “·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8%” . ™Â ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ë Û˘Ó‰È·ÎÏÈÛÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Î·ÙÒÙ·ÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 800 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ·fi 739,56 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÛÙԯ‡ÛÂȘ Ù˘ °™∂∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÂʤÙÔ˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÈı˘Ì› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· (ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ۯ‰ȷÛÌÔ›) ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛˆÓ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ë °™∂∂ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ ·-

Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ̤ۈ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂȉÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∂°™™∂.

∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ë °™∂∂ ı· ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù· ıÂÛÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÁÂÓÈÎÒÓ ıÂ-

Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ (·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÓÂÚÁ›·, ··Û¯fiÏËÛË, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î.¿). ™Â Â›Â‰Ô ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ë °™∂∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¯ÚÔÓÈ˙fiÓÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë °™∂∂ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÛÙË ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙȘ 20 ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ (4 ÒÚ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) ·ÏÏ¿ Î·È ı¤ÛÈÛË ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÌÂȈ̤ÓË ··Û¯fiÏËÛË ·Ó¿ Âȯ›ÚËÛË ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë °™∂∂ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚Û¯‡Û·ÓÙÔ˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ÂÓÒ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ 35 ÒÚ˜.


H £E™™A§IA

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

33

¢∏ª√™ μ√§√À ¢IEY£YN™H OIKONOMIKøN TMHMA ¶POMH£EIøN

¶ÏËÚ.: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ΔËÏ.: 2421 0 92103, FAX: 2421 0 92107 Email: k.fotou@volos-city.gr

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶POXEIPOY ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Úfi¯ÂÈÚÔ˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÂÓÛÊÚ¿ÁÈÛÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 28/80, ÁÈ· ÙËÓ “∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ˘Úfi˜” , ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Δƒπ∞¡Δ∞ Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø (30.000,00 ∂). √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 28-12-2009, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ (¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ - ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘), Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙËÓ 10 .Ì. Î·È ÒÚ· Ï‹Í˘ Â›‰ÔÛ˘ ÙËÓ 11.00. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi (¿ÚıÚÔ 2 Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘) Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ 28/80 (‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 ÙÔ˘ ¶.¢.28/1980 . ∏ ›‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· οı ı¤Ì· Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ı· ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÏfiÁˆ Έχ̷ÙÔ˜ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂.¢.¢ & ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 13-1-2010, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÙË ÓfiÌÈÌË ÂÎÚÔÛÒËÛ‹ Ù˘. H ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ XI§IøN ¶∂¡Δ∞∫√™πø¡ ∂Àƒø (1.500,00 ∂), Û ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ T.¶. & ¢. ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË Î·Ù¿ ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· Ù‡Ô ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ TÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘ ÙËÏ. 24210-92103 ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· Email: k.fotou@volos-city.gr, FAX: 2421 0 92107. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÙËÓ T¯ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ - ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔ TÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘. ¶ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔȯÔÎÔÏÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3548/2007 ÛÙȘ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·) £ÂÛÛ·Ï›·, ‚) Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜”. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ù˘ Ù˘¯fiÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ¤ÍÔ‰· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √.Δ.∞. ŸÌˆ˜, Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ı· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ·Úfi¯Ô˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÏËڈ̋ ÙÔ˘ (¶·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¡. 3548/2007) ÂÔ̤ӈ˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ª∂ ∂¡Δ√§∏ ¢∏ª∞ƒÃ√À ∏ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡∏ Δ∏™ ¢π∂À£À¡™∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ª√À™∫∏ ª∞ƒπ∞

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ AP°A§A™TH™

∞ƒ. ª∂§∂Δ∏™: 177/2009 (Δ.À.¢.∫. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜)

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™

KH¢EIA Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ μ√°π∞Δ∑∏

Ετών 43 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 4.00 από το σπίτι μας στο Διμήνι στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Διμηνίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Διμήνι 21 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ζαφειρούλα Τα παιδιά: Απόστολος, Δημήτριος Οι γονείς: Αικατερίνη Βογιατζή, Ιουλία Καραγεώργου Τα αδέλφια: Μαγνησία - Νίκος Πρώιας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Χάρη” στο Διμήνι.

KH¢EIA Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

μ∞™π§π∫∏ ƒ√ª√™π√À

Ετών 100 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 4.00 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 45, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ν. Ιωνία 21 Δεκεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Κυριακή Ρομόσιου, Μαρία - Στυλιανός Πλαστάρας, Στυλιανός - Αλεξάνδρα Ρομόσιου, Γεώργιος - Σταματία Ρομόσιου Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

1. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∞°ø°√À ™À¡¢∂™∏™ Δ∏™ °∂øΔƒ∏™∏™ “∞°. ™Δ∂º∞¡√™ ππ” ª∂ Δ∏ °∂øΔƒ∏™∏ “∞°. ™Δ∂º∞¡√™ π” Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 102.000,00 ∂Àƒø. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ·) À¢ƒ∞À§π∫∞, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 45.565,48 ∂ (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °∂ Î·È √∂ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·), ‚) ∏§∂∫Δƒ√ª∏Ã∞¡√§√°π∫∞, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 28.944,81 ∂ (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °∂ Î·È √∂ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·) Î·È Á) √π∫√¢√ªπ∫∞, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 9.303,59 ∂ (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °∂ Î·È √∂ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·). 2. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (¢È·Î‹Ú˘ÍË, ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î.Ï.) ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ (¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - 37006 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹), ̤¯ÚÈ ÙȘ 21/1/2010. ∏ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ηٿ ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ YÔ˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ù‡Ô˘ μ’ Ù˘ 5˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚfiÙ˘ˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2423055006, FAX ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2423055006, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜. 3. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 26/1/2010, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10 .Ì. Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008 (∫¢∂). 4. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·) Ë̉·Ô› ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ‹ Û ÎÔÈÓÔÚ·Í›·, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ª.∂.∂¶, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‹ÙÔÈ Ù¿ÍÂȘ A1, ∞2, 1Ë ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ À¢ƒ∞À§π∫∞, ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ∞1, ∞2, 1Ë ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ ∏§∂∫Δƒ√ª∏Ã∞¡√§√°π∫∞, ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ A1, ∞2, 1Ë ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ √π∫√¢√ªπ∫∞. ‚) ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ª.∂.∂.¶., ‰ËÏ·‰‹ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¤ÚÁ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. 5. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 1.677,00 ∂Àƒø Î·È ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 210 ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È 180 Ë̤Ú˜. 6. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ À¶.∂™ 7. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. -√¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ °·˚Ù·Ó¿˜


34

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009


H £E™™A§IA

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÷̤Ó˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Δ˙·Î ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫ÔψӿÎÈ, ‰È·ÁˆÁ‹ Ìˉ¤Ó” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ˆÚ·›ÔÈ ‰ÂÓ Âı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡Ù¤Ó‚ÂÚ” 24.00 “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” 02.30 ¶Ò˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ˙ˆ‹ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.40 16.50 17.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.50 23.00 23.55 01.15 01.30 03.00 04.00 04.30

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ª+ª ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· LAPD ∞Ó·ÙÚÔ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ The Cut Fantasy island TËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹Ù·Ó ˘¤Úԯ˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.40 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.40 05.15

§›ÙÛ·.com (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Love bites ∂ȉ‹ÛÂȘ Next top model Desperate housewives ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· (best of) Doctor ƒÔ‡ÏËs (∂) European poker tour ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile Fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

¶H§IO 44 UHF - ™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 08.30 10.00

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ 10.30 ∞Ú·ÎÙÈο 11.30 ∞ÏËıÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ 12.30 Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.20 ∫·ÈÚfi˜ 14.30 √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ 15.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 16.00 ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 16.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 17.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· 17.55 ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·Ï·Ì¿Ù· 20.00 √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï 21.00 ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 21.40 ∫·ÈÚfi˜ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ (∂) 23.30 “™Î¿Ó‰·Ï· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” 01.30 ∂ȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (∂) 02.30 μ’ ∂ıÓÈ΋ (∂) 04.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) 05.30 ¢È·ÛÔÚ¿ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 05.15

∏ ¿Û¯ËÌË Ô˘ ¤ÁÈÓ fiÌÔÚÊË ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È CSI: Las Vegas CSI: ¡.À. ππ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Sex and the city 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂)

¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30

ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ 09.00 ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ 09.30 ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È §fiÏ· 10.00 “¡˘ÌʛԘ ·Ó‡ÌÊ¢ÙÔ˜” 11.30 ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› 12.15 ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 14.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.30 √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ 15.00 ¡Ù·ÁÎ 15.30 ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 16.00 ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· 16.30 ∑·Î Î·È ∫ÔÓÙ›, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17.00 ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· 18.00 ™˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2010 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 01.00 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 35,55 - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 15.30 15.45 17.15 18.30 20.00 20.55 21.00 23.00 23.15 02.00 02.15 04.15

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ¶Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ ALTER ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Auto Alter ¶ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜ Auto ∞lter “°Ï˘Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ” “√È 5 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ”

£E™™A§IA TV 07.00 07.30 08.00 09.00 10.30 12.00 13.00 14.05 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.50

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 00.00 01.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· (∂) ¶·›ÍÙ Ì¿Ï· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ·ÚıÂÓÔ΢ÓËÁfi˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË °ÂÁÔÓfiÙ· “∫¿ÔÈ· Ì¿Ó· ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi Forum ∂ȉ‹ÛÂȘ My space

06.00 07.00 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.00 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 04.00 04.15

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.30 01.15 03.45

16.00 17.00 18.00 23.00 24.00

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™˘Ó‰ڛ·ÛË ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ŒÛÙÈÓ Ô˘Ó √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË

™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶›ÙÂÚ ¶·Ó, °ÈÔ˘-°ÎÈ-√) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live æ˘¯·ÁˆÁÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ. π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ, Ú¿ÎÙˆÚ 007: ∂ȯ›ÚËÛË ¯Ú˘Û¿ Ì¿ÙÈ·” “§ËÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ª·Ê›·” “√È ·Û˘Á¯ÒÚËÙÔÈ” “Bullitt”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00

06.00 10.00 11.00

Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ™∫A´ on line The Oprah Winfrey Show °Â‡ÛÂȘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ªÂ ÙÔ ÛÙÈÏ Ù˘... Angelina Jolie Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ That’s entertainment (∂) Oprah’s big give America’s next top model ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ øηÓÔ› °˘Ú›ÛÌ·Ù· Survivorman ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂˘ÁÔÓÈ΋ ÛÎ‡ÏˆÓ Build bigger: ∞Ù۷ϤÓÈ· ‚Ô˘Ó¿ Shockwave CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª·˚¿ÌÈ-¶fiÚÙÏ·ÓÙ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Entertainment this week

20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV ÃøSΔ∂SS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ¶·È‰Èο ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓˆ οو (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

™¯fiÏÈ· TV ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›Ú· ¡¿ÈÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÈ˙ °Ô˘›‰ÂÚÛÔ˘Ó, °Î¿ÌÚÈÂÏ ªÂÚÓ, ∞ÓÙ˙¤ÏÈη ª¿ÓÙÈ.

¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ. ∏ ÎÔÌ›Ó· Ô˘ ¤ÛÙËÛ ̷˙› Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘ μÈÎ ÁÈ· Ó· “Ê¿Ó” ¤Ó· ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÊÈfi˙Ô˘ ªÈÏ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ, ÌfiÏȘ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ÂÓÒ Ô μÈÎ ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ÙÔÈÎfi ÛÙÚÈÙÈ˙¿‰ÈÎÔ, fiÔ˘ ÂΛ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë ƒÂÓ¿Ù·, ÌÈ· ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Ô˘ Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ™ÙË Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì £¿ÎÂÚÂ˚, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¿ıË Ù˘ ÏÔÓ‰Ú¤˙È΢ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂοÙÔ˘ ÂÓ¿ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÍÂÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÌÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ·fi ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· Î·È ÙËÓ Â͢Ó¿‰· Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ª¤ÎÈ ™·Ú (ƒÈ˙ °Ô˘›‰ÂÚÛÔ˘Ó) È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˆ˜ ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ· Û ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Û›ÙÈ, fï˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· fiˆ˜ Ù· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ.

√ ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÔ˘Ù˙›Ó Δ˙ÂÚfiÌ ˙ÂÈ ÛÙÔ ªÚÔ‡ÎÏÈÓ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘30, Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ÙË ı›· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Í·‰¤Ïʘ ÙÔ˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ηıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔÓ ÂÓȯÚfi ÌÈÛıfi ÙÔ˘, fï˜ ÙÔÓ °ÈÔ˘Ù˙›Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› ·˘Ùfi. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤È˙ÌÔÏ Î·È... ÙÔ ÛÂÍ! ALTER 02.15

øηÓÔ› ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ BBC.

STAR 23.30

°Ï˘Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1986, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈÓ ™·Î˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÓ·ı·Ó ™›Ï‚ÂÚÌ·Ó, ªÏ¿Èı ¡Ù¿ÓÂÚ, ªÔÌ ¡Ù›ÛÈ.

¡∂Δ 24.00

§ËÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ª·Ê›· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÿÚÔÏÓÙ ƒ¿ÌȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ∫ÈÔ‡˙·Î, ª›ÏÈ ªÔÌ £fiÚÓÙÔÓ.

¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ΔÛ¿ÚÏÈ ÕÚÁÎÏÈÛÙ

∫Ú˘Ì̤ӷ ̤۷ ÛÙ· ‚¿ıË ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜, ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë ı·̷ÙÈ΋, ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÙË ÁˆÏÔÁ›·, ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·. ∫¿ı ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ì·˙› Û ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ηٿ‰˘Û˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ʋ̘ fiÙÈ Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÛÚÔ Î·Ú¯·Ú›·, ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÚ·Ù›˜. ™∫∞´ 18.15

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. £‡Ì· ʈÙÈ¿˜ ·˘Ùfi - ∞ıËÓ·›Ô˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜. 2. °Ô‡ÓÙÈ...: ¢È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ ªÈ· ÓËÛÈÒÙÈÛÛ·. 3. §ÂÈ„·ÓÔı‹ÎË ·Á›Ô˘ - ΔÔ˘ÚÎÈÎfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. 4. ÕÁÁÏÔ˜ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÔÈËÙ‹˜ - £‹ÎË Û·ıÈÔ‡. 5. °ÓˆÛÙfi È·ˆÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ - ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ - πÚÏ·Ó‰Èο... ·Ú¯Èο. 6. ¶Ó‡̷ ηÎfi μÈ‚ÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹. 7. π‰ÈˆÌ·ÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ™˘¯Ó¿ ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘. 8. ∂›‰Ô˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ - ∞Ú¯·›Ô ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ - ªÂÛ·›· ÛÙÔ... ¤ÏÔ˜. 9. ŒÓ·... ¯ËÌÂ›Ô (·Ú¯Èο) - ... ∫ÏÔ˘Í ∫Ï·Ó: ƒ·ÙÛÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. 10. ∫È ¤ÙÛÈ Ë Â˙ÔÔÚ›· - Œ¯ÂÈ Ù·... ηӿÏÈ· Ù˘. 11. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ∫¿Ùˆ ·fi ÙË ÁË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. 12. ∞ÚÈıÌfi˜... ÔÙÈο - ∫È ¤ÙÛÈ Ô Õ‰Ë˜ - ∞Ú¯‹... Έ̈‰›·˜. 13. ∞Ú¯·ÈfiÙ·ÙË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜ - πÔ˘‰·›Ô˜ ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∏ ÚÒÙË Ë̤ڷ ڈ̷˚ÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ - ¡·ÚΈÙÈ΋ Ô˘Û›·. 2. ÕʈÓÔÈ, ‚Ô˘‚Ô› - ¶·Ú·Ï›ÁÔ... ¤Ó·ÙÔÈ. 3. ∫È ¤ÙÛÈ Ô ÌËÚfi˜ - ÕÌÔÈÚÔÈ, ηÎÔÚ›˙ÈÎÔÈ. 4. ¡fiÌÈÌÔ˜, ıÂÌÈÙfi˜ - °ÓˆÛÙfi... ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ. 5. ∫·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. 6. ªÂ Û¯ÔÏ›· Û¯ÂÙÈο ·Ú¯Èο - ªÈÛfi... ÙfiÍÔ - ÀÔÓÔ› Î·È ÙËÓ Â›‰ËÛË - ªÈÛ‹... Ú›Á·. 7. ΔÔÔıÂÙÒ, ‰ÈÔÚ›˙ˆ - ¶ÔÚ›·... Ó·˘ÙÈÎÒÓ. 8. √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - £· Ù· ‚Úԇ̠ÛÙË... ı‹ÎË - ∞Ú¯·›ˆÓ... ·ÏϷΛ‰·. 9. ∫ÔÈÏÈ¿˜... ÚÔÂÍÔ¯‹ - ∂˘¯¿ÚÈÛÙË Ë ı·Ï·ÛÛÈÓ‹. 10. ªÂÁ¿ÏÔ ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ¤˜ - §‡ÛÛ·, Ì·Ó›· (ÍÂÓ.) - Δ˙ÂÓÁΛ˜...: ªÔÁÁfiÏÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. 11. ∂ÚÁ·Ï›·... ÂȉÈο ŒÓ· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. 12. ∞΢ÚÒÓˆ ηٿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - ∂›‰Ô˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ. 13. ∞Ú¯·›Ô˜... ÛÎfiÚÔ˜ - £ÚÂÙÈ΋ ÙÚÔÊ‹ (ÌÈ· ÁÚ·Ê‹) - ∞Ú¯·›Ô... ·ÁfiÓÈ.

§À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞ªª∂¡√-π¶¶π∞™ 2. ∞§∂¡™∫Àƒπ∞¡∏ 3. §∞ƒ¡∞∫∞-√¡Δ∞™ 4. ∂§π√Δ-£∏∫∞ƒπ 5. ¡√-ª∂•π∫√-πƒ∞ 6. ¢π∞√§√™-π∞∫øμ 7. Δ™π-Δ∂§ª∞ 8. ™√À-∂¡øΔπ√-§√ 9. °Ã∫-∫√À 10. √¢√π¶√ƒπ∞-∂ƒΔ 11. ¶√π√™-√ƒÀÃ∂π∞ 12. π√-Δ∞ƒΔ∞ƒ∞-∫ø 13. √π¡√¶π∞-∞¡¡∞™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞§∂¡¢∂™-√¶π√ 2. ∞§∞§√π-√°¢√√π 3. ª∂ƒπ-∞ΔÀÃ√π 4. ∂¡¡√ª√™-∫π√Δ√ 5. ∞Δ∂§π∂¶™∞¶ 6. √™∫-•√-¡∂√-ƒπ 7. ∫∞£π™Δø-ƒ√Δ∞ 8. πÀ∏∫-∂Δ∞πƒ∞ 9. ¶ƒ√∫√π§π-∞Àƒ∞ 10. ¶π¡∞-∞ª√∫Ã∞¡ 11. π∞Δƒπ∫∞-√∂∂ 12. ∞¡∞πƒø-§Àƒπ∫∞ 13. ™∏™-∞μ°√-Δ∞ø™

¶H§IO 41 UHF - ™øPO™ 28 UHF

35


A°OPA 36

H £E™™A§IA

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000∂. 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1‚. ¶ÂÚÈÔ¯‹ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4ÂÙ›·˜) 105.000∂. 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì., 1Ô˜, 81.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘., 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.1·. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ. ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 76.000. 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+25 Ù.Ì. ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜, Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰. 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ., 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1·. ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 1β: ΑΛΥΚΕΣ 366 τ.μ. γων. 105.000Ε 1γ: Ν. ΙΩΝΙΑ 180 τ.μ. γων. (Σ.Δ. 2,4) 100.000Ε 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 83.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 185.000∂ (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ), Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 156 Ù.Ì., ÁˆÓ. 110.000, 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1.150 ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 11. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 12. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 13. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 14. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 15. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000. 16. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. (ÁˆÓ. ™.¢. 1,8) 135.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 262.000. 1‚. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘., 127 Ù.Ì., 1Ô;+121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 600.000∂. 1Á. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) ÌÂ˙. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì.+Ù·Ú¿ÙÛ· μ∞Δ∏ Û ÔÈÎfi. 160 ÙÌ. ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ú¿‰ÔÛË 9/10. 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó·, ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. ™¿ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 85.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000.

Kπ¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√π BO§O™ ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 17-23/12/09 ∞π£√À™∞ 1 ·) “√ ª¶∞ƒπ ∫∞π √π ¡Δπ™∫√™∫ø§∏ ∫∂™” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5.30 ‚) “¶∞¶π™™∞ πø∞¡¡∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10.30. ∞π£√À™∞ 2 ·) “¶§∞¡∏Δ∏™ 51 ∂¶π™∫∂¶Δ∏™ ∞¶√ Δ∏ °∏” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5.00 ‚) “§∂À∫∏ ∫√ƒ¢∂§∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.00 Î·È 10.00 Dolby digital

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17-23/12/09 ∞π£√À™∞ 1 √ ∞ƒ£√Àƒ ∫∞π ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ª∞§Δ∞∑∞ƒ (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 17.45 ∫π ∞¡ ™√À ∫∞Δ™∂π: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË:

6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. / 350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2Ô˜, 31 Ù.Ì., 44.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì., 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ. 135.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000. 8. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 550.000∂. ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 ÙÌ., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙›, ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 350∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (869)

Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 20. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈ-

19.45, 22.00, 00.15 ∞π£√À™∞ 2 ∞μ∞Δ∞ƒ 3D: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 21.15, 00.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 14.45, 18.00, 21.15. 00.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 14.45, 18.00, 21.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 3 ™Δ∞ ∞∫ƒ∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00 ¶§∞¡∏Δ∏™ 51 (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙËΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 13.45, 15.30, 17.30 ∞π£√À™∞ 4 ∏ ∫§∏ƒ√¡√ª√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.30, 23.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 14.30, 17.00, 19.15, 21.30, 23.45, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.30, 17.00, 19.15, 21.30, 23.45

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ODEΟNMULTIMEDIA

§API™A

ΔËÏ. 2410-232889

μπ∫Δøƒπ∞ 1 æÀÃ∏ μ∞£π∞ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.40, 9.40 ¶§∞¡∏Δ∏™ 51: ∂¶π™∫∂¶Δ∏™ ∞¶√ Δ∏ °∏ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 5.00 μπ∫Δøƒπ∞ 2 ¡∂∞ ™∂§∏¡∏ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 5.00, 7.30, 10.00 μπ∫Δøƒπ∞ 3 ∫§∏ƒ√¡√ª√™ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 5.30, 7.30, 9.30 μπ∫Δøƒπ∞ 4 ∞μ∞Δ∞ƒ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 9.30

Ô‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 21. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 22. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 23. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 24. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 26. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 27. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ™Â ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 110 - °·˙‹, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 67, 47, 71 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ˘fi ηٷÛ΢‹. 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 9. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 55 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (870)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-33730 Î·È 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr ¢IAMEPI™MATA Γαζή - Χατζηαργύρη 115 τ.μ. γωνιακό 5ος ορ. 140.000 Ε. Γ. Δήμου 80 τ.μ. καινούργιο, πάρκιν, τζάκι 130.000 Ε Ιάσονος γραφείο 54 τ.μ., 1ος ορ. 40.000 Ε. Ιάσονος γραφείο 22 τ.μ., 1ος ορ. 15.000 Ε. MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Πορταριά μεζονέτα 125 τ.μ., καινούρια, θέα, 220.000 Γατζέα 2ώροφο, 175 τ.μ.+100 τ.μ. υπόγειο, καινούργιο+παλιά πέτρινη αποθήκη 160 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ. Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Πορταριά Κάραβας οικόπ. 213 τ.μ., κτίζει 128 τ.μ., θέα, 45.000 Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Άφησσος, Λαγούδι 6,5 στρ. όριο οικι-

σμού, θέα, δρόμος, 180.000 Ε Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Ν. Ιωνία Lidl 3.000 τ.μ. Πορταριά Μετόχι 4,2 στρ. 120.000 Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Άλλη Μεριά, οικόπεδο 834 τ.μ., θέα Βόλο, 130.000 Πορταριά, Προφήτης Ηλίας, 4 στρ., 100.000 Πορταριά Αλυκόπετρα 12 στρ., 85.000 Αγριά Ανεμούτσα 4 στρ., 15.000. Κορώπη 410 τ.μ. 90.000 Ε Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Αλυκές κτήμα 6.700 τ.μ. κοντά στη θάλασσα 400.000 Ε. Αλυκές κτήμα 19 στρ. άνωθεν Ε.Ο. Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού οικόπ. 300 τ.μ. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Φυτόκο επαγγ. κτίριο 130 τ.μ. οικόπ. 460, κεντρικό, θέα. Διμήνι, αποθήκη 550 τ.μ. οικόπ. 4.800 τ.μ. (887)

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 2. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 3. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 4. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 5. μfiÏÔ˜, ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 28ÙÌ. 45.000∂. ∫123. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 55.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. μfiÏÔ˜, 10. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 101ÙÌ, 155.000∂. ∫287. 11 μfiÏÔ˜, ÛڈÓÔ˜, ƒÂÙÈÚ¤ 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 155.000 ∂. ∫308 12. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 19. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ηٷÛÎ. 2006, 115.000 ∂. ∫326. 20. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 21. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 79ÙÌ. ∫92. 22. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 32ÙÌ ¤ˆ˜ 43ÙÌ. ∫116-121. 23. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 60.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 60ÙÌ. 58.000∂. ∫157. 3. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 55ÙÌ. 55.000∂. ∫158. 4. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 6. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 9. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 55.000 ∂. ∫305 10. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105 Ù.Ì, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 155.000 ∂. ∫307 11. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 55.000 ∂ & 40.000 ∂. ∫327 & 328. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 14. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 140.000 ∂. ∫325. 15. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 50.000 ∂. ∫301 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Τηλ.: 24210 78910-20

Οι ηλικιωμένοι, το Προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, εύχονται σε όλους “ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

ΕΚΚΛΗΣΗ Θυμηθείτε μας τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, εμείς τα παιδιά του Ιδρύματος, περιμένουμε την αγάπη και την υποστήριξη όλων σας. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2010.

300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¶ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 6. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 9..¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 150 Ù.Ì. ∫313 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 11. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 2. ÕÊËÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ 3.μ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∂˘Î·ÈÚ›·. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 300ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1445ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫190. 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 170ÙÌ. 265.000∂. ∫172. 2. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 3. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 4. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 139ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 178ÙÌ. 150.000∂. ∫164. 7. ∞Ï˘Î¤˜, §˘fiÌ. ÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Î·È ·ÓÂÍ. Ï˘fiÌ. ηٿÛÙ. 32 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 378 Ù.Ì. ∫290. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 10. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 130.000∂. ∫320 11. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50ÙÌ. ∫11. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 6. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· 2.000 Ù.Ì. Î·È 10.000 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314/316 7. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡ 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180ÙÌ. ∫5. 5. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 6. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 7. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 8. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰¤˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 10. Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ,

60.000∂. ∫184. 12. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317 14. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 15. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 116ÙÌ. ∫209. 4. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì., 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂ ∫319 √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500ÙÌ. 210.000∂. ∫156. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588 Ù.Ì. ™.¢. 0,4 95.000 ∂. ∫242. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 5. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 7. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70% 210.000 ∂. ∫ 304 8. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı¤ÛË ¶ËÁ¿‰È· 3639ÙÌ, 150.000∂. ∫89. 9. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639 Ù.Ì., ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 11. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 12. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,2. ∫318 13. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321 14. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 15. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 16. ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 17. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 18. ¶¿ÏÙÛË, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 19. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 20. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 21. ∑·ÁÔÚ¿, ¶·Ó. ™ˆÙ‹Úˆ˜ 814ÙÌ Ì . ÔÈΛ· 115ÙÌ. 60.000∂. ∫163. 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 23. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì., ™.¢. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 8. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 22.869ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫61. 9. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 4816ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫62. 10. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 11. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 50.000ÙÌ. ∫179. 12. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 13. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 14. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64.

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 37


A°OPA

H £E™™A§IA

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

37

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 36

✆ ºAPMAKEIA BO§O™ ¶§HPOºOPIE™ EºHMEPEYONTøN ºAPMAKEIøN TH§.:1434 ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-39340, ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ.: 24210-22066, ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ.: 24210-58364. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-23477. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿Ï·ÁÁ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58, ÙËÏ.: 24210-62176. ∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔËϤʈӷ π∫∞ °È· ƒ·ÓÙ‚ԇ 184 μ√§√À: 24210 39625,¡. πø¡π∞™: 24210 60041, 24210 81383, 24210 81327 ΔËϤʈӷ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 24210 -30154, 94200 (ÏËÚÔÊÔڛ˜) ∂͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘: 24210-94221 & 94222 ∂͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ·ÏÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘: 24210 39533 & 39593

¶PATHPIA Y°PøN KAY™IMøN ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞Ï Ì˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ·ÓÙfi˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

§A´KE™ A°OPE™ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙÔÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi ™ÈÓÒ˘ ¤ˆ˜ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘. ∂›Û˘ ·ÓÙ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ì ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˘ ·Úfi‰Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

¢POMO§O°IA ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 08.00 - 20.00 (EKTO™ A¶O°EYMATO™ ¢EYTEPA™ - TETAPTH™ - ™ABBATOKYPIAKOY) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 TÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - K˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, MËÏȤ˜ 15.30. KTE§ Y¶EPA™TIKøN °PAMMøN NOMOY MA°NH™IA™ TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ BfiÏÔ˘ 8001135555 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË) 2421033253, 2421033254, 2421025527 TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ AıËÓÒÓ ...........8001135555 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË) 2108329585, 2108317186 TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ £ÂÛ/ӛ΢ ............................8001135555 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË) 2310595424 TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ AÏÌ˘ÚÔ‡ ...........................................................................2422023733 TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ ¶¿ÙÚ·˜ .....................................................................2610623886- 7- 8 TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ...................................................2651027441, 2651026211 TËÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ §·Ì›·˜ ............................................................................. 2231022627 °Ú·ÊÂ›Ô ¶fiÏ˘ KÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ A) ™. ™˘Ú›‰Ë 24 BfiÏÔ˜ ÙËÏ. 8001135555 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË) 2421038007,2421035555 B) Z¿¯Ô˘ 5 BfiÏÔ˜ ÙËÏ. ......................2421033253, 2421033254, 2421025527 ¢POMO§O°IA KTE§ IøANNINøN & º£IøTI¢A™ TH§.: 2421026336 KAºENEIO “AYPA” KPOKIOY 46 ¶A§AIA ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· B. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ANAXøPH™EI™ ¶§OIøN A¶O BO§O ÏËÚÔÊÔڛ˜-KPATH™EI™: ........................24210-31059, 31060, 22501, 25666. À¢ƒ√¶Δ∂ƒÀ°∞ Hellas Flying Dolphins KPATH™EI™: .......................................2421021626-2421023400-2421031060

XPH™IMA TH§EºøNA NÔ̷گȷ΋ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË TH§. KEN. ¢IOIK. .............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............2421070931 - 2421071022 - 2421075512 - 2421075513 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .....................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ..............................2421070976 - 2421075528 - 2421075529 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜......................................................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ..................................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................ 2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................................................2421042370 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...................................................... 2421047387 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY...................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY .................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ............................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ....................................................2421085401 ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ .............................................................................2421038045 ™Ù·ıÌfi˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ .....................................................................................191 EKAB: ......................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ...........................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜............................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜) ......................................195, 24210-92100 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ............................................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ................................................................................104 EXPRESS SERVICE ...................................................................................1154 HELLAS SERVICE .....................................................................................1057 KTEO ....................................................................2421095393 - 2421095394 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ .....................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ....................................................................................2428073702 O§YM¶IAKH AEP. ...............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................................2421027771 ÙËÏÂʈÓÔ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...........................2105551666 MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ...2410 237811 Δ∞•π PA¢IOTA•I .................................................................................24210 27777 A°PIA™........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ...............................................................................24250 22725 ANø §EXøNIA..............................................................................24280 93389

22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600 Ù.Ì. ∫312. 27. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ·Î›ÓËÙÔ 620ÙÌ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ë ¯ÚÔÓÔÌ›ÛıˆÛË. ∫245. 2. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 3. μfiÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ ·Ù¿ÚÈ 30ÙÌ. 700∂. ∫83. 4. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 4000∂. ∫292. 5. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 172ÙÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ù¿ÚÈ. ∫293. 6. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 250 ∂. ∫306 7. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 8. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 9. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (891)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋. 2. μfiÏÔ˜ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. 3. μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 5. μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 6. μfiÏÔ˜ 107 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ. 8. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 9. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 10. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 130 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 11. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 12. ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 13. ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·. √π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2. ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì., Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 4. ∫. °·Ù˙¤· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 5. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓ Î·È Á‹‰Ô. 6. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 480 Ù.Ì., Ì 88 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË. 2. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 3. º¿ÚÛ·Ï· 1.057 Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 4. μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì., Ì (·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5. μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.509 Ù.Ì., 1.008 Ù.Ì., 1.220 Ù.Ì. Î·È 1.339 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 7. ∫ÔÚfiË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì., Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 50,50 Ù.Ì., Ì ‡„Ô˜ 5.50 Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 3. ¡. πˆÓ›· 97 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4. μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 10ÂÙ›·˜. (861)

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Αστέρια Αγριάς, διώροφη οικία 230 τ.μ. με πιλοτή σε οικόπεδο 850 τ.μ. με θέα θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ: Μεζονέτα 135 τ.μ. μετά υπογείου 80 τ.μ. ανατολική υπό κατασκευή έναντι πάρκου σε οικόπεδο 227,5 τ.μ. Βόλο, μεζονέτα καινούρια 198 τ.μ. με ισόγεια γκαρσονιέρα, γκαράζ Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΒΟΛΟΣ (Καραγάτς) μεζονέτα 176 τ.μ., μετά υπογείου, 124 τ.μ. σε οικόπεδο 230

τ.μ., υπερλούξ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 72 τ.μ. σε οικόπεδο 251 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με αυλή, γκαράζ. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ΚΑΛΑΜΟΣ 50 τ.μ. οικία σε κτήμα 8.200 τ.μ. με απεριόριστη θέα τη θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ διώροφη οικία γωνιακή 235 τ.μ. με υπόγειο κλειστό γκαράζ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. ΒΟΛΟΣ (Χιλιαδού) 86 τ.μ. καινούρια με πάρκινγκ και αποθήκη 1ος, 2ος όροφος. Ν. Ιωνία 108,19 τ.μ. 4ου ορόφου καινούριο √π∫√¶∂¢∞ Βόλος (Καραγάτς) 695 τ.μ., 400 τ.μ., 207 τ.μ. ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΒΟΛΟΣ γραφεία 61, 81 τ.μ. 1ου ορόφου καινούρια κοντά στα δικαστήρια. ΒΟΛΟΣ (Λαρίσης) κτίριο 400 τ.μ. μετά οικοπέδου 5.000 τ.μ. φάτσα στη Λαρίσης. Φυτόκο, ακίνητο 128,50 τ.μ., με δύο ισόγειες θέσεις στάθμευσης με θέα το Βόλο, κατάλληλο για ταβέρνα, καφετέρια κ.λπ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΧΙΛΙΑΔΟΥ οικία 150 τ.μ. με 5 υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, ξεχωριστή κουζίνα, σε οικόπεδο 250 τ.μ. ΝΕΑΠΟΛΗ διαμέρισμα 70 τ.μ. 2ος όροφος στην οδό Σπετσών. (879)

¶ø§OYNTAI A°POIOIKO¶E¢A

‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ! ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ˘‡ı˘ÓË, ÙÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜! ΔËÏ. 6999333223. (269) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ∞.¶.£. ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û ∞∂π/Δ∂π (∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘). ŒÓ·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ 18/1/2010. ΔËÏ. 6971506704. (297)

¶ø§∂πΔ∞π 1) ΔÚÈ¿ÚÈ 75,33Ù.Ì. 3ÔÓ fiÚÔÊÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ™¯ÔÏÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ Î·È ¿ÚÎÔ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘). ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ΔÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ 105.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936856655. (361)

¢IAºOPA

¶ø§∂πΔ∞π °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÌÂÁ¿ÏË 39,04Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ›‰È· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ·fi ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ΔÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ 53.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-856655. (362)

ENOIKIAZONTAI KATA™THMATAE¶A°°E§MATIKOI XøPOI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡-§ÒÚË 23, ÈÛfiÁÂÈÔ, 72 Ù.Ì. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972 293402 Î·È 24210 88069. (354)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁÈ· ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, air/con. (244)

¶ø§OYNTAI KATA™THMATAE¶A°°E§MATIKOI XøPOI

¶ø§∂πΔ∞π ÌÈÎÚfi ηٿÛÙËÌ· 16 Ù.Ì. ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 17 (‰›Ï· ·fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Δƒ√º√). ΔËÏ. ÏËÚ. 6936-856653 Î·È 24210-24113. (182)

¶ø§OYNTAI OIKIE™¢IAMEPI™MATA

¶ø§√À¡Δ∞π ·fi ∞ÓÒÓ˘ÌË Δ¯ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Û ÌfiÏȘ ·ÔÂڷو̤Ó˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜: ·) ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫ÔÚ·‹ ÁˆÓ›·. ‚) ΔÂÛÛ¿ÚÈ 107 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∫ÔÚ·‹ 89 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ΔËÏ. ÏËÚ. 6936-856653 Î·È 24210-24113. (181)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ¶ø§∂πΔ∞π ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· 38 Ù.Ì. ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (847)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ¶ø§∂πΔ∞π ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ÏÔ˘Í, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. (848)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. (849)

∫∂Δ∂ƒ

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

(840)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞

ENOIKIAZONTAI OIKIE™¢IAMEPI™MATA

Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949569567 Î·È 6949-569575.

¶ø§∂πΔ∞π ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓˆ ™·ÚıÈ¿ §·ÙÔÌ›Ԣ (™¤ÛÎÏÔ), 13,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947847570. (298)

¢∞¡∂π∞ - ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‰·Ó›ˆÓ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ - ·Ú¿ ÙȘ ηΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ - Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË: ¡¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ï·ÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÌfiÓÔ 5,90%. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ¢¿ÓÂÈ· ÌfiÓÔ ·fi ÙÚ¿Â˙˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6932528388. (813)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 100 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›·˜. ∞˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ. (245)

(552)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 90 Ù.Ì. ÏÔ˘Í Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. (850)

ZHTEITAI ∂ÌÔÚÈ΋ - ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈı˘Ì› Ó· ¶ƒ√™§∞μ∂π ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ (¿Ó‰Ú·) ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. ∞·Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ: ¶Ôχ ηϋ ¯Ú‹ÛË ∏/À (ecdl), Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (lower). ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·: ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË 2˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (πÙ·ÏÈο, °·ÏÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο). ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ email: info@papagtools.com (347) ∑ËÙÂ›Ù·È ‚ÔËıfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÊÔÚوً. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ı· ÂÎÙÈÌËı›. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 24250 22782. (363)

∑∏Δ∂πΔ∞π

·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË, Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÙËÏ. 6989111708, 6988-888820. (296)

μ√§√™

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·.

∂Ó¤¯˘Ú· Î·È ·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ Î·È ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ¯Â̇ıÂÈ·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195μ. ΔËÏ. 24210 42905. (844)

ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÁÈ· Ù·‚¤ÚÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-059583. (270)

MA£HMATA ºÀ™π∫√™ Ì ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›-

¶EN£O™-EYXAPI™THPIO Το λατρευτό μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

™ΔÀ§π∞¡√ §∞ª¶ƒ√¶√À§√

Ετών 88 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 4.00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος θερμά ευχαριστούμε. Νέα Ιωνία 21 Δεκεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Αικατερίνη - Παναγιώτης Αϊβάτογλου, Ανδρομάχη - Θεόφιλος Κατσούλης, Ευαγγελία - Μιχάλης Κυπραίος Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ¤Á·ÛÂ Î·È ÂÓۈ̿وÛ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ˘ 1922, Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. °È· Ó· ÌËÓ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ‚ڋΠηٷʇÁÈÔ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ÔÏÈÙ›· Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· È· Î·È ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Ù˘¯‹ ÛÙÔ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi „ËÊȉˆÙfi Ù˘. ∂·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÂÈÛËÌ·›Óˆ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ÁÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÛÌÒÓ ‹Ù·Ó Ë Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÔÌÔÈÔÁÂÓÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈˆÓ “¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ” , ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ̤ÏËÌ· ÚÒÙÈÛÙÔ ˘‹ÚÍÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÁËÁÂÓÔ‡˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ TÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¶ÔÏÏÔ› Û‡ÏANTøNH ¢. ÏÔÁÔÈ Ì ¤ÓÙÔÓË ‰Ú¿ÛË Î·È ˙ˆËÚ¤˜ ÔÏÈÙÈANTøNIOY* ÛÙÈΤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ ‹ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1981 ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ, Ô˘ ÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ηٷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂȯÂÈÚ› ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ËÌÂÚÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘. °È· ÙÔ 2009, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Âͤ‰ˆÛ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ Î·È ÔχÙÈÌÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Ì ٛÙÏÔ “Ÿˆ˜ Ù’ ¿ÎÔ˘Û· ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘” Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Úfi Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÌÂٷ͇ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. ΔÔ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ë Œ‚Ë ™Ù·Ê˘Ï¿ Î·È Ë Î·Ï‹ Ù˘ Ê›ÏË ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ΔÛ¤ÚÁ·, Ë ÔÔ›· ›¯Â Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈηÛÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ‹˜ ÙÔ˘. ŸÏ· Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ۯ‰ȷṲ̂ӷ. ªÈ· ÔχÙÈÌË Î·È ¿ÍÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÛÛÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÁÓ‹ÛÈ·˜ Ï·˚΋˜ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÙfiÔ˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙȘ ™ÔÊ¿‰Â˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ‚Ú¿‚¢Û ÙÔ˘˜ 14 Û˘ÓÔÏÈο Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔÓ “∫Ô˘ÙÛÔÎfiÎÔÙ·” ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË Ù˘ ™Ù’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ °ÂÊ˘ÚÈÒÓ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ‰È¿‚·ÛÂ Ô ™ÔÊ·‰›Ù˘ ËıÔÔÈfi˜ μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘. ΔËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÌ›‰·˜ (™¯. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜) Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Ì ÙËÓ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ª·Ú›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ™Ù·Ê˘Ï¿˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ô˘ ÙÔÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¤Ú¢ӷ, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘

¶OIH™H

√Û› ª·ÓÙÂÏÛÙ¿Ì √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‚ڋΠ¤Ó· ¤Ù·ÏÔ ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È Ï¤ÌÂ: ¡· ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ ηڷ‚›ÛÈÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ·, ¶Â˘ÎÔ‰¿ÛÔ˜ ª’ ÂχıÂÚ˜ ·fi ÙÔ ¯ÓÔ˘‰ˆÙfi ÊÔÚÙ›Ô ÎÔÚʤ˜, ¶›Ûˆ ·’ ·˘Ù¿ ı˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜ Ë ı‡ÂÏÏ· Û·Ó ¤ÚıÂÈ Δ· ‡η Ù· ÌÔÓ·¯Èο Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ™ÙÔÓ Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ÓÔ ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ ·Á¤Ú·? ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÏÌ˘Ú‹ ÊÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘ ·Á¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÊ¿‰È, ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Ô˘ ¯ÔÚ‡ÂÈ. ∫È Ô ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜, ªÂ ÙËÓ ·¯·Ï›ÓˆÙË ‰›„· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, μ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ˘ÁÚ¤˜ ·˘Ï·ÎȤ˜ ÙÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ Áˆ̤ÙÚË, ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ Ì ¤ÓÙ·ÛË ÙË Á‹ÈÓË ·ÁοÏË Ì ÙËÓ ÙÚ·¯È¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ. ∞Ó·Ó¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Á¤Ú· ΔˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ ÙÔ˘ ÚÂÙÛÈÓÈÔ‡, Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ˙ÒÛÙÚ˜ ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡, ∫ÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Û·Ó›‰Â˜ ¶Ô˘ Â›Ó·È Î·Úʈ̤Ó˜, ηÏԉȷÏÂÁ̤Ó˜ √¯È ·fi οÔÈÔÓ ‹Û˘¯Ô ͢ÏÔ˘ÚÁfi Ù˘ μËıϤÌ, ·ÏÏ¿ ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ -ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛˆÓ, οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ. §¤ÌÂ: ∫È ÂΛÓÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ÁË, ∞‚ÔÏË, Û·Ó Ú·¯ÔÎÔÎηÏÈ¿ Á·˚‰¿ÚÔ˘, •Â¯ÓÒÓÙ·˜ ÔÈ ÎÔÚʤ˜ ÙȘ Ú›˙˜, ™ÙÔÓ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ÏfiÊÔ, ∫·È ıÔÚ˘‚Ô‡Û·Ó ÛÙË ‚ÚÔ¯‹, ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¿‰Èη ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·Ï¿ÙÈ ªÂ ÙÔ ÙÚÈÛ‡ÁÂÓÔ ÊÔÚÙ›Ô ÛÔ˘. ∞fi Ô‡ Ó’ ·Ú¯›ÛÂȘ; √Ï· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Î·È ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·È. √ ·Á¤Ú·˜ ÙÚ¤ÌÂÈ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ. ∫·ÌÈ¿ ϤÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ∏ °Ë ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ∫·È ‰›ÙÚÔ¯· ÂÏ·ÊÚ¿, ªÂ ˙‡ÁË ·ÏfiÁˆÓ ˙Â̤ӷ ÛÊȯٿ Ì ÛÌ‹ÓË Ô˘ÏÈÒÓ, ¢È·Ï‡ÔÓÙ·È ÂȘ Ù· ÂÍ ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıËÛ·Ó, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Ô˘ ÚÔ¯·Ï›˙Ô˘Ó. ÌÙÊÚ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¶·Ú·Ì‡ıÈ· ÎÈ πÛÙÔڛ˜, fiˆ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ·ÏÈ¿

“Ÿˆ˜ Ù’ ¿ÎÔ˘Û· ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘”

ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ù· ‹ıË, Ù· ¤ıÈÌ·, ÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ, ÔÈ Ì‡ıÔÈ, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ë Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË, ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ¤Î‰ÔÛË ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜, ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ. 줂·È·, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ Ú·ÏÈÛÙ¤˜, ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ ı¿̷ٷ Î·È Ù· ÍÂÓfiÊÂÚÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ù· ·È‰È¿ οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠‹ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÁÈ· Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·. ÕÏψÛÙ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Ë Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ·. ∏ ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙËÓ ·ÓÔȯً ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ·fiË¯Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ¤¯ÂÈ Ï›„ÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· “·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘Ì” ·˘Ùfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ΛÓËÛË, οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÌ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ: ÂÍËÁԇ̠ÛÙ· ·È‰È¿ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù· ·Ú·ÎÈÓԇ̠ӷ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÊÈÏÔÙÈÌԇ̠̤ۈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ·Ífi‰Â˘ÙÔ ÚÔÊÔÚÈÎfi ıËÛ·˘Úfi Ó· Ì·˜ ÙÔÓ Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙfiÛÔ ·fi Ù· ·È‰È¿ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ¤‰ˆÛ ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: * ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. * Δ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∏ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ¤ÁÈÓ “Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ” ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙËÚ‹ıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Î¿ı “·Ú·Ì˘ı¿” Î·È Î¿ı ·È‰ÈÔ‡. Δ· ÌfiÓ· Ô˘ ‰ÈÔÚıÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó οÔÈ· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ™Â οı ·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó· ÛÎÈÙÛ¿ÎÈ, Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ

ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· οı ·È‰ÈÔ‡. * ¢È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ “·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ” .” ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì›ÌËÛ˘ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì fï˜ ‰Ò. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÂÈÌfiÓˆ˜ ÛÙËÓ 25Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¤Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Û·˜ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ¤Ó· ÂÂÙÂÈ·Îfi ‰È‹ÁËÌ· Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ó‡̷, “¢¯ÂÙ‹ÚÈÔ Û‹Ì·” ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÂȉÈο ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ë ™ÔÊ·‰›ÙÈÛÛÛ· Ê›ÏË Ì·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ì’ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È Ù·Ï¤ÓÙÔ, ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ΔÛ¤ÚÁ·, Ì ٛÙÏÔ “Δ· οÛÙ·Ó· Î·È Ë ÊˆÙÈ¿” , ·fi ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î. ∑¤Ú‚·. ∞fi Ì·˜ ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÙÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚÈÔ‡ ÌËÓ˘Ù‹ ÂÓfi˜ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! “Δ· οÛÙ·Ó· Î·È Ë ÊˆÙÈ¿” √ Ì¿ÚÌ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ‰Ô‡ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Î˘Ú - ∞ϤÎÔ˘, ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ·, Ô˘ ›¯Â Û›ÙÈ· Î·È Ì·Á·˙È¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÏÈÔÙÚ›‚È· ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∂›¯Â ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ·’ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ¿ÏÏÔ fiÌÔÈÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∫ÙÈÛÙ¿‰Â˜ ·’ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÙÔ Â›¯·Ó ÎÙ›ÛÂÈ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, Î·È Ë Î. ∞ϤηÈÓ· ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ·ÏËıÈÓ‹, ÙfiÓÙ˘ÛÂ Î·È ÙÔ ÛÙfiÏÈÛ ·Ú¯ÔÓÙÈο: Ì·Î›ÚÈ· ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Î·È Ì·Ï·ÌÂÙ¤ÓÈ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ‰·ÓÙÂϤÓÈ· ÂÚÁfi¯ÂÈÚ·, ·Ú¯ÔÓÙÈο ÊÏÔοٷ Î·È Í‡ÏÔ ÂÏÂÎËÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¤ÓÙ˘Ó ÛοϘ Î·È ÎÔ˘·ÛÙ¤˜, ÚÔ˙¤Ù˜ Î·È ÛÔÊÚ¿‰Â˜. ∫·È ÙÒÚ·, ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ï·ÌÔÎÔÔ‡Û·Ó fiÏ· Î·È Â˘ˆ‰›·˙ ÙÔ Û›ÙÈ fiÏÔ ·’ ÙÔ ÏÈfiÔ˘ÚÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜. ™ÙfiÏÈÛÂ Ë Î˘Ú¿ Î·È ÙÔ Î·Ú¿‚È, Ô˘ ÛÙÚ·ÊÙÔÎÔÔ‡Û ¿Óˆ ·’ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ŒÓ·˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. ∫·Ï‹ Î˘Ú¿ ‹Ù·Ó Ë ∞ϤηÈÓ·, ¢ÁÂÓÈÎÈ¿ Î·È fiÌÔÚÊË. ∫·È Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ÙÚ›· ·ÁÁÂÏÔ‡‰È·. ΔÔ ºËÌÈÒ, ÂÊÙ¿ ¯ÚÔÓÒ, Î·È ÙÔ §ÂÓÈfi ¤ÓÙÂ, ‹Ù·Ó ‰˘Ô ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ· ÙÔ˘ ª·ÁÈÔ‡, ¿ÓÙ· ηÏÔÓÙ˘Ì¤Ó· Î·È ÌÔÛ¯ÔÌ˘ÚÈṲ̂ӷ. ∂˘ÁÂÓÈο Î·È Î·ÏÔÛ˘Ó¿Ù·. ∫·È Ù’ ·ÁÔÚ¿ÎÈ, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Ò‰Âη ¯ÚÔÓÒ, ¤Ó· ·ÏÏÈηÚfiÔ˘ÏÔ fiÏÔ Ï‚ÂÓÙÈ¿ Î·È ¯¿ÚË.

∞˘Ù¿ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ô Ì¿ÚÌ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜. “∂›Ì·È Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜” ... ÌÔÓÔÏÔÁÔ‡Û ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Á¿È‰·Úfi ÙÔ˘, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚ·Ùԇ̘۠ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ, ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ‰‡Ô Û·ÎÈ¿ οÛÙ·Ó·. Δ· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡ÛÂ Ô Ì¿ÚÌ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ·’ ÙË ∑·ÁÔÚ¿, Ô˘ ›¯Â ¤Ó· ÎÙËÌ·Ù¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. “∂›Ó·È ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô Î˘Ú - ∞ϤÎÔ˜. ™·Ó ÙÔ˘ ›· ÁÈ· Ù· οÛÙ·Ó· “ÙÔ Î·È ÙÔ” , Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ì’ ¿ÊËÛ ӷ ¿ˆ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ‚Á¿Ïˆ ηÌÈ¿ ‰Âοڷ ·Ú·¿Ó’, ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜...” ¶Â˙fi˜ ·˘Ùfi˜ ÎÈ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ÒÚ˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ. Δ· fi‰È· ÙÔ˘, Ì ‰˘Ô ˙¢Á¿ÚÈ· Ì¿ÏÏÈÓ˜ οÏÙÛ˜, Ô˘ ÙÔ˘ ëÏÂÍÂ Ë ÃÚ‹ÛÙ·ÈÓ·, Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ͇ÏÈÓ· ·’ ÙÔ ÎÚ‡Ô. Δ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ̘ Ù· Á¿ÓÙÈ·, ÔÓÔ‡Û·Ó ·’ ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿, ηıÒ˜ ÙÚ·‚Ô‡Û Ì ÙÔ Û¯ÔÈÓ› Î·È ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ, Ô˘ ˙ÔÚÈ˙fiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÂÚ·Ù¿ÂÈ. - ÕÈÓÙÂ, Û ϛÁÔ ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ, οÓ ϛÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹..., › ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ηٷÓfiËÛË ÙÔ Á¿È‰·Úfi ÙÔ˘. ¡·, Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· Û›ÙÈ· Ù’ ¯ˆÚÈÔ‡... ª·, ÙÈ Î·Ófi˜ ›Ӓ ·˘Ùfi˜; ∞’ Ô‡ı ‚Á·›Ó; £Â Ì’ Î·È ÃÚÈÛÙ¤ Ì’! Ù’ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì·˜ η›ÁÂÙ·È!!! ¶¿ÂÈ, ηٷÛÙڿʒΠْ ·ÊÂÓÙÈÎfi! °Ú‹ÁÔÚ· ÂÚ¿Ù·, ÙÚ¤¯·, Ó· ÚÔοÓÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ... ÊÒÓ·ÍÂ Ô Ì¿ÚÌ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÛÙÔ Á¿È‰·Úfi ÙÔ˘ Î·È ‚¿ÏıËΠӷ ÙÔÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Ì˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ™ÎfiÓÙ·ÊÙ·Ó Î·È ‚Ô‡ÏÈ·˙·Ó fiÙÂ Ô ¤Ó·˜, fiÙÂ Ô ¿ÏÏÔ˜. ∂ÓÙ¤ÏÂÈ ¤ÊÙ·Û·Ó. ™Ù¿¯ÙË ÎÈ ·Ôη˝‰È· ·ÓÙÔ‡! ∞ÎfiÌ· η›ÁÔÓÙ·Ó Ë ÎÔ˘·ÛÙ‹ Ù˘ ͇ÏÈÓ˘ ÛοϷ˜! ÀÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÊÏfiÁ˜. ÕÏÏÔÈ ¤„·¯Ó·Ó ÛÙ’ ·Ôη˝‰È·. √È ‰Ô‡Ï˜ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙËÓ Î˘Ú¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ›! √ Î˘Ú - ∞ϤÎÔ˜, Ë Î˘Ú¿, ÙÔ ºËÌÈfi, ÙÔ §ÂÓÈfi... Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜; Ô˘ Â›Ó·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜; ÕÊËÛ ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ Ô Ì¿ÚÌ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ÛÙ’ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. - ¡· ÌÂ Û˘Ì·ı¿˜, ·Ê¤ÓÙË Ì’ ÕÚÁËÛ·.... ΔÈ Î·Îfi Ì·˜ ‚Ú‹ÎÂ! ΔÔ ·È‰›, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰›; - §ËÛÙ¤˜, ÃÚ‹ÛÙÔ!... §ËÛÙ¤˜ Ì·˜ “¿ÙËÛ·Ó” ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜! ∫È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿϷ‚Â Î·È ÊÒÓ·ÍÂ. ÕÚ·Í· ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ Î·È Î·Ù¤‚Ëη. •‡ÓËÛ·Ó ÎÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÏ¿‚·ÌÂ. Œ‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÎÈ ¤Ê˘Á·Ó. æ¿Í·Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ ·È‰›. ¶Ô˘ıÂÓ¿. º·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ï‡ÙÚ·! ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÁη‡Ì·Ù· Ô Î˘Ú - ∞ϤÎÔ˜ ·ÁοÏÈ·˙ ÙËÓ Î˘Ú¿ Ô˘ ¤ÙÚÂÌÂ Û·Ó ÙÔ „¿ÚÈ ÎÈ ¤ÛÊÈÁÁ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· ‰‡Ô ·ÁÁÂÏÔ‡‰È· Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘. ∫È ·˘Ù¿, Ù· ‰fiÏÈ·, ͢fiÏËÙ·, Ì ٷ Ó˘¯ÙÈο ÙÔ˘˜, ‚ÚfiÌÈη Î·È Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Ì ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÙÚÔÌ·Á̤ӷ. ¢ÂÓ ÎÏ·›ÓÂ, ÌfiÓÔ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó... ΔÈ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÈ ÁÈÔÚÙ‹! ª·‡Ú· Î·È ¤ÓıÈÌ·! flÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÏÔÈ ¤„·¯Ó·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó fi,ÙÈ ·fiÌÂÈÓ ÛÙ· ·Ôη˝‰È·. √ Ì¿ÚÌ· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¤„·¯Ó ÛÙ’ ·Ì¿ÚÈ Ì ÙÔ ÛÙ¿ÚÈ Ô˘ ë¯Â ÌÈÛÔη›. ∫·Ì¤Ó· ‰ÔοÚÈ·, ÂṲ̂ӷ Â‰Ò Î·È ëÎÂÈ, οÓÈ˙·Ó ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂÌfi‰È˙·Ó ÙÔ „¿ÍÈÌfi ÙÔ˘. •·ÊÓÈο ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ÌÈÛÔηÌ̤ÓÔ ÛÙ¿ÚÈ... ∞˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È... £¤ ÌÔ˘, fi¯È!... ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ˙·Î¤Ù· ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘; ΔËÓ Â›¯Â ϤÍÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›... Ó·È, Ó·È, ÙËÓ ‹ÍÂÚ ηϿ. ¶ÏËÛ›·Û ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ûο‚ÂÈ ÙÔ Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙ¿ÚÈ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ∫ÔÎοψÛÂ. ΔÔ ·È‰› ‹Ù·Ó ÂΛ! ΔÔ ¿„˘¯Ô ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‚Ô˘ÏÈ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ Î·Ì¤ÓÔ ÛÙ¿ÚÈ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÔÚı¿ÓÔȯٷ! ΔÔ˘ ’Úı ÏÈÁÔı˘ÌÈ¿. ¢Â ÊÒÓ·ÍÂ, ‰ÂÓ ¤ÎÏ·„Â, ÌfiÓÔ „Èı‡ÚÈÛ ÈÛˆ·ÙÒÓÙ·˜ - ¶Ò˜... Ò˜ Ó· ÙÔ ÍÂÛÙƠ̂ۈ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ ·Ê¤ÓÙ’; ¶Ò˜... Ó· Ù· ‚Á¿Ïˆ Ù¤ÙÔÈ· οÛÙ·Ó· ·’ ÙË ÊˆÙÈ¿;... Î·È ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙ’ ·Ì¿ÚÈ. ∫È Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÁÏ˘ÊÂ, ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ·ÎfiÌ· Ù· ‰‡Ô Û·ÎÈ¿ Ì ٷ οÛÙ·Ó· Ô˘ ë¯Â ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì ْ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ·’ ÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜...” * À‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¶/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

ÃÔÚfi˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ πÓ‰›· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ΔÙÚËÔηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÌÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡, Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ πÓ‰›·˜. ∏ Yashoda Rao Thakore ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Ì·Á¤„ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ı¤·Ì· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ÈÓ‰ÈÎfi ¯ÔÚfi kuchipudi, Ì ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Óԉ›· ÈÓ‰ÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ΔÚ›ÙË 22 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, 9ÌÌ ΔÔ kuchipudi (ÂÏÏ. ÎÔ˘ÙÛÈÔ‡ÓÙÈ) Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Andhra Pradesh Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ πÓ‰›·˜, ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi Kuchipudi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ μÂÁÁ¿Ï˘. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ kuchipudi Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ηÚÓ·ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ πÓ‰›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú›˙˜ 3.000 ÂÙÒÓ. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÔ‡ÌÂÚ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ kuchipudi ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó

ÙË ‚·ıÈ¿ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ £Âfi Î·È ÙÔ ™‡Ì·Ó ñÚfiÎÂÈÙ·È Û˘Ì‚ÔÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ-„˘¯‹. ™Ô˘‰·›· ÂÚÊfiÚÌÂÚ, ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·, ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ‰·ÛοϷ ¯ÔÚÔ‡, Ë Yashoda Rao Thakore ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ πÓ‰›· Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ πÓ‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È Û ı¤·ÙÚ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Δ¤¯Ó˘ Kuchipidi ÛÙÔ Hyderabad Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÌÈ· ·ÊÔÛȈ̤ÓË, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ Kuchipidi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Vilasini Natyam, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ¯ÔÚÔ‡. ª·ı‹Ù¢Û ‰›Ï· ÛÙȘ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Padmasri Sobha Naidu Î·È Padmabhushan Swapna Sundari. To 1997 ›‰Ú˘Û ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÃÔÚÔ‡ Kuchipudi Rinda Saranya, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “Ô ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” . Œ¯ÂÈ ‰È-

‰¿ÍÂÈ Â›Û˘ ˆ˜ ÂÈÛΤÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· Û ÔÏϤ˜ ·Î·‰Ë̛˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ πÓ‰›·˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È Ë ›‰È· ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¯ÔÚÔ‰Ú·Ì¿ÙˆÓ kuchipudi, Ù· ÔÔ›· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È·, ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ù˘. ∏ Yashoda Rao Thakore ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Hyderabad, Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Hyderabad Î·È ¤Ï·‚ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “Woman Achiever Award” ·fi ÙÔ Guild of Women Achievers Ù˘ ª·ÓÁηÏfiÚ. ∂›Û˘, Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÃÔÚÔ‡ Ù˘ Unesco. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Yashoda Rao Thakore ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ “πÓ‰ÈÎÔ‡ ÃÔÚÔ‡ Î·È ªÔ˘ÛÈ΋˜” (11Ì-2ÌÌ), ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ÈÓ‰ÈÎfi ¯ÔÚfi kuchipudi Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û˘Óԉ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÈÓ‰ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

¶·Ú·Ì‡ıÈ Ó· ·Ú¯ÈÓ‹ÛÂÈ ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi... ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔÓ „›ı˘ÚÔ ÙˆÓ ·ÂÚÈÎÒÓ ÓÂڿȉ˜ ÛÙȘ Ú¿¯Â˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ı· ÛÌ›ÍÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ó· ˘Ê¿ÓÔ˘Ó Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ·Ú·Ì‡ıÈ· ÛÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔÓ ·ÚÁ·ÏÂÈfi ÌÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Ù¤ÏÔ˜, ¯·Úˆfi. ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi... ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ‰ÂÛÔÛ‡Ó˜ Û ·Ú·ı‡ÚÈ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎÒÓ Ó· ÁÓ¤ÊÔ˘Ó ÛÙ· ͈ÙÈο ÙˆÓ ËÁÒÓ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ¿‰ÈÎÔ Ù¤ÏÔ˜, ıÏÈ‚ÂÚfi ·Ó¿Ï˘ÛË ÎÚ˘ÊÒÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÒÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û·Ó ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÌÔÓ·‰Èο Ì·ÁÈÎfi ÔÓÂÈÚÔfiÏ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ù˘ÏÈÁ̤ÓË ÛÙËÓ ·Ó¤ÌË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ÃÀ™∞ μ∞´™ª∂¡√ÀΔ∑√ÀƒΔ∑√À∫§∏


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

39

“∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” Â› ÔıfiÓ˘ ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ

¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘

“∂ÂÈÛfi‰ÈÔ” ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘

To ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “Blue Jazz Fiction” ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜

∫∞§∞ Ãπ™Δ√À°∂¡¡∞ (JOYEUX NOEL) ÃÒÚ·: °·ÏÏ›· - °ÂÚÌ·Ó›· ∞ÁÁÏ›· (2005) ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÈfiÓ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: °ÎÈÁÈfiÌ ∫·Ó¤, °Î¿ÚÈ §Ô‡È˜, ¡Ù·ÓÈ¤Ï ªÚÈÏ, ¡Ù·˚¿Ó ∫ÚÔ‡ÁÎÂÚ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 116’ (∂ÈÏÂÁ̤ÓË ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Δ¯ÓÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¤ÓÙ ηχÙÂÚ˜ ÌË ·ÁÁÏfiʈÓ˜ Ù·Èӛ˜ ÙˆÓ μÚ·‚›ˆÓ ŸÛÎ·Ú Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù˘). ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: ∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 9.30ÌÌ ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ μfiÏÔ˘.

·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 1914 ÛÙÔ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÙÚÂȘ ÂÌfiÏÂ̘ ‰ÈÌÔÈڛ˜, ‰‡Ô Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ (Ë Á·ÏÏÈ΋ Î·È Ë ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎË) Î·È ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ú¿ÎˆÌ· Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, οÓÔ˘Ó ·Ó·Îˆ¯‹. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÿ‚ ªÈÊÂÙfi “ª¿¯Â˜ Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ 1914-18” . Joyeux Noel ÙÔ˘ Christian Carion (ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË) ΔÔ 1993 Ù˘¯·›· ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: “ª¿¯Â˜ Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ 1914 ñ 18” ÙÔ˘ π‚ ª˘ÊÂÙfi. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÍÂʇÏÏÈ˙· ÚfiÛÂÍ· ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ٛÙÏÔ “√ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ 1914”. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË

Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Á¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÙÔ Ì·Ù˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÈÛÙÔÏÒÓ, Ù· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ·... Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂ Û˘ÓÂ‹ÚÂ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙÔÓ (ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi) ·Ú·ÁˆÁfi ÌÔ˘ ∫ÚÈÛÙfiÊ ƒÔÛÈÓÈfiÓ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ· ÌÈ· Û‡ÓÔ„Ë. μڋΠÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÍ·ÈÚÂ-

ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÌÂ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ӷ Û˘ÁÎÚ·ÙËıÒ Î·ıÒ˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Â›¯· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·! ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·˜ “ŒÓ· ¯ÂÏȉfiÓÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË” , Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ Ì ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ӷ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ “∫∞§∞ Ãπ™Δ√À°∂¡¡∞” . ΔÔ 2002 ÍÂΛÓËÛ· ·fi Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·: Ó· ÌÂٷʤڈ Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ·ÏÏ¿ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·. ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚ›ÏÔÎÔ ÙÔ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∫¿ÔÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÏËıÈÓ¿ ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ Âʇڈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ 90% Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ Û˘Ó¤‚Ë fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·ÎÔ‡Ó, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÂÏÈο ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë È‰¤· fiÙÈ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ù· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÛÈÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ηÓfiÓÈ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·›Û٢٘. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ 1914 fiÓÙˆ˜ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ̤وÔ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ·. ÀÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó Ù· ÌfiÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ô˘ ı· ¤ÚÓ·Á·Ó

ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ, Î·È Ô ∫¿È˙ÂÚ °Ô˘ÏȤÏÌÔ˜ Ô μ’ ›ÛÙ¢ fiÙÈ “·ÎfiÌ· Î·È Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘” ! ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· ÛÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘: Ó· ‚Úˆ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÒÛÙ fiÏ· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÔÊ·Ó‹ Î·È Ó· ÂÈÛÙ› Ô ı·ً˜ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó. ∂›Û˘ Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙË Ì ¤ÓÙÔÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2004. ∂›Ì·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„· Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ô˘ ηٿÊÂÚ· Ó· ÙÔ˘˜ Ì·˙¤„ˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÂÙ. ŸÏÔÈ Â›Û˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ÙÒ fiÙÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ı· ‹Ù·Ó Û˘Ì·ı›˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ù· ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÌÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Î·È ‰Â ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Á¿ÏÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË.

¢π∂£¡∂™ º∂™Δπμ∞§ μ√§√À - ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¶·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi È· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ÈÛÙÔڛ˜ ª Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Î·È ¤Ó· ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÈÛÙÔڛ˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ·. ΔÚ›ÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, 10.30Ì ∂ȉÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Û¯ÔÏ›·. ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘, 8ÌÌ ÕÁÈÔÈ Î·È Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ, ·È‰È¿ Î·È Á¿Ù˜, ‚ÔÛÎÔ› Î·È ˙ËÙÈ¿Ó˜, ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙË ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡¤Ô ÃÚfiÓÔ. πÛÙÔڛ˜ ·ÛÙ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜, ÈÛÙÔڛ˜ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜, ϤÍÂȘ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¤˜ Î·È Ï·ÌÚ¤˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‹¯ÔÈ ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ fiÔ˘ ¿ÎÌ·˙Â Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÙÔÓ Á¤ÚÔÓÙ· ‰¿ÛηÏÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ı¿, Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜, Ô ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘, μ ÙËÓ Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ÏÂÙÔ‡ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ‹¯Ô˘ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Ù˘ ¢ÔμËӛ΢ ª·˘Ú›-

‰Ô˘ Î·È Ù˘ ϛڷ˜ Î·È Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·, ·ÊËÁÂ›Ù·È ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÓ·‰Èο ͤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ, Ì·Á‡ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘! ∞Ê‹ÁËÛË, ÛÎËÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜, ªÔ˘ÛÈÎÔ›: ¢ÔÌÓ›ÎË ª·˘Ú›‰Ô˘ (ηÓÔÓ¿ÎÈ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ (χڷ, ÎÈı¿Ú·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È). Δ∞ª∂π√: ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· 14 /12 /09, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ π¿ÛÔÓÔ˜ 108, ÙËÏ.: 24210 32818. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù·Ì›Ԣ: 11Ì-1ÌÌ & 6-9ÌÌ. Δ·ÌÂ›Ô £Â¿ÙÚÔ˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË & ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙËÏ.: 24210 78164 ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 6ÌÌ. ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 1, ÙËÏ.: 24210 36992 ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 6ÌÌ ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 25,00 ú °È· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ñ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫ÔÚÎÔÏ‹ 20,00 ú & 15 ,00 ú (ÊÔÈÙËÙÈÎfi) °È· fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ȉÈ΋ ÙÈÌ‹: 3,00 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 46854

ªÈ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË

“∏ ºfiÓÈÛÛ·” ÛÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ΔÓÙËÔ“ºfiÓÈÛÛ·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿Û ÌÈ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª¿ÁÁÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ ÊfiÓÈÛÛ·” , ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ë ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È ·Í¯ÒÚÈÛÙË ·fi ÙËÓ ÙÚ·¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÍÂÓ›· ÙˆÓ Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏˆÓ ÁÎÚÂÌÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘. ∞˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª¿ÁÁÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÈÙ˘¯›·. √ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô‡Ù ÌÈ· ·Ï‹ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙Ô˘Ó. ∞ÎÔ-

ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ÊfiÓÈÛÛ·˜ (Î·È ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ΔË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ (·̷ٷ, ¿ÓÂÌÔÈ, ·ÚÒÌ·Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ), ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹ Ô˘ Ï¿ÛÙËΠ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË (Ù· ÚfiÛˆ·) Î·È ÙÚ›ÙÔÓ Ù· ͯˆÚÈÛÙ¿ ÓÔ‹Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ˆ˜ ÛÙÔȯ›· ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. √ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ÙË ı¤ÚÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ·¤‰ˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ÌÈ·˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ª¿ÁÁÔ˜ Î·È Ì·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ΔÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·-

Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¿ÏϘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ›, ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ·. ∏ ·ıˆfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “∏ Ì·Á›· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” , ˘¿Ú¯ÂÈ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˘Ô„È·ÛÙ› ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ª·‡ÚÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ Ò˜ ÙËÓ ¤Û¯·ÙË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ¿ÏÈ ÛÙÔ §Â˘Îfi. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙË “ºfiÓÈÛÛ·” ı· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 8 Ì.Ì.

ÀÂÚ‹Ê·ÓÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÂÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó·ڤ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ - Ì·ı‹ÙÚȘ §˘Î›Ԣ ·ÎfiÌË - Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù˙·˙ ÚÔÎ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. *ΔÂÙ¿ÚÙË, 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ (ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï) 10 Ì.Ì ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “Blue Jazz Fiction” ȉڇıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·fi ÙÚÂȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ, ÙËÓ ∂‡Ë ºÈÏ›Ô˘, ÙËÓ ∞ÈÌÈÏ›· μ·Ú·Ó¿ÎË Î·È ÙËÓ ª¿Úı· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ú¤· ‹Úı ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì¤ÏÔ˜, Ë ∂ϤÓË ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, fiÙ·Ó ‰È·ÎÚ›ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· Û 227 ÌÔ˘ÛÈο ÁÎÚÔ˘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Schoolwave. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó·ڤ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ͤÓÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Û΢¤˜ Û ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Í¤Ó· jazz, blues, ·ÏÏ¿ Î·È rock ën roll ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ, Û·ÍfiʈÓÔ, ‚ÈÔÏ›, η¯fiÓ Î·È ‰‡Ô ʈӤ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·ÚÌfiÓÈÔ, ÎÈı¿Ú· Î·È ÓÙ¤ÊÈ. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ: - ∏ ∂‡Ë ºÈÏ›Ô˘, ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ. ∏ ∂‡Ë ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ “ÿÛ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜”. °È· ÙȘ Blue Jazz Fiction Û˘Óı¤ÙÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ·›˙ÂÈ È¿ÓÔ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿. - ∏ ∞ÈÌÈÏ›· μ·Ú·Ó¿ÎË, ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÔÓˆ‰›·˜. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙÔ Mozarteum University ÙÔ˘ Salzburg. ™ÙȘ “Blue Jazz Fiction” ·›˙ÂÈ ‚ÈÔÏ›, Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÒıËÛ ӷ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ› Î·È Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË. - ∏ ª¿Úı· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û·ÍfiʈÓÔ˘, ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ. ∫·Ù¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ Ù˘¯›Ô ·ÚÌÔÓ›·˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÈÍË. °Ú¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ “Blue Jazz Fiction”, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ Î·È ·›˙ÂÈ Û·ÍfiʈÓÔ. - ∏ ∂ϤÓË ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÒËÓ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘, ·ÚÌÔÓ›·˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÈı¿Ú·˜. √È “Blue Jazz Fiction” Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ٷ ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ. “ªÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Ì¤Ú·, ÙÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ø‰Â›Ô ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ï›ÁË Ù˙·˙. ∫·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ÂΛ Í·Ó¿. ∫·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË... Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË... ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Blue Jazz Fiction. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·‡ÚÈÔ!”, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ MySpace (www.myspace.com/bluejazzfiction). ™ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ “Blue Jazz Fiction” ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˙·˙ -ÚfiÎ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∫ÔÓÙfi ÛÙ· ÓÙڷ̘, ÙË ª·›ÚË μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙËÓ ÎÈı¿Ú·, ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë ÛÙÔ Ì¿ÛÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÈÌ›ÏÈÔ ™ÙÚ›ÁÁÔ ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú·. √È “Blue Jazz Fiction” Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÎÔfi Ó· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù˙·˙ Î·È Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ηϿ. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙȘ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ!


40 ■

°ÓÒ̘

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∞Ó ¤¯ÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜...

∂•∂§π•∂π™

Δ∞ ∂¶π∫ƒπΔπ∫∞ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi Δ‡Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜.... MÂ Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “ΔÔ ¿ÚÙÈ ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏËÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” , ÔÈ “Times” ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ٷ ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “ΔÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Û·-

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∂§∂∫√À¢∞

Ù¿Ï˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÎÙÚԯȷÛÌfi” Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞∫√ª∏ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘ ∞ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ ÂÈ-

ηÏÔ‡ÌÂÓË ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û·Ù¿ÏË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ” ∞¡∞º∂ƒ√¡Δ∞π ‰Â Î·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜.

ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˆ˜ “fiÏË-Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” ηıÒ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÂÔÚÙÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ·. √Ãπ fiÙÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜: °È·Ù› ‰ÂÓ Ù· ¤ÏÂÁ ¤ÁηÈÚ· Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÚÒËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û·Ù¿ÏË; ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ˆÊÂÏÔ‡-

¶ƒ√™ø¶∞

√ ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ηÈÚfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË...

∫∞π ÙÈ ÙÂÏÈο ÚÔÙ›ÓÂÈ; ™·Ó ...Ê›ÏÔÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó, ¿ÏψÛÙ ÙË ...ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜ ÙË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·...

¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÌÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ∫Ô˘Î, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1908. ŒÙÛÈ, Ô ƒfiÌÂÚÙ ¶›ÚÈ ıˆڋıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1909. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ƒÔ‰ÂÛ›·, Ë ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ¤‚·˙ ٤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÙ·ÂÙ‹ ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ Î·È ÛÙÔÓ 15ÂÙ‹ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ηٿ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ƒˆÛ›·, Ì ηٷÌÂÙÚË̤ÓÔ ÙÔ 98% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÚÔËÁ›ÙÔ ÙÔ ∫∫ Ì 24,29%, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ô ÊÈÏÔ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ “∂ÓfiÙËÙ·” Ì 23,24%, Ô ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ “¶·ÙÚ›‰·-ŸÏË Ë ƒˆÛ›·” Ì 13,12% Î·È Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ “ŒÓˆÛË ÙˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜” Ì 8,6%. ∂›Û˘, ÔÈ ˘ÂÚÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∑ÈÚÈÓfiÊÛÎÈ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ 6,04% Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· “°È¿ÌÏÔÎÔ” 5,98%.

Ÿ

̈˜ Ë ‚ÚÔ¯‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÙÔÓÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÂÌ›˜ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜” . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fï˜ ¿ÓÙ· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÍÂΛÓËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜, “Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ù›ÔÙ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î›ÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ϤÔ˘Ó Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û·. ∂›Ó·È fiÓÙˆ˜ Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ·, ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηٷÛÙË-

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂Δ∞π, Â›Û˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. Œ¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ; ¡· ‰Â›ÍÂÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î·È fi¯È Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È ·ÔÚ›ÛÙˆ˜;

™·Ó Û‹ÌÂÚ·

∞§∂∫√™ ª∞°∞§π√™*

ª¤Ú˜ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜. º˘ÛÈο, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ ‚Ú·¯Ó¿ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· οı ηٷӷψً, Ô˘ ÎÔÈÙ¿ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ΢ڛˆ˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Í·ÓÔȯı› ÚÔ˜ ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘- ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜, “ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Ãı˜ ∫˘Úȷ΋, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ η٤‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ.

ÓÙ·È; ¶ÔÈÔÈ Ù· ëÎÔÓÔÌ¿ÓÂ; ø˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ οÙÈ ı· ͤÚÂÈ...

O ηÈÚfi˜ *¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘- ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

̷ٿگ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ŸÌˆ˜ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË ·ÊÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Û· ÁÈ·

ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¢ÈfiÙÈ fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ “ı· Á›ÓÂÈ ‰È·Î›ÓËÛË ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ı· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ÓÙfiȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ı· ÙÔ ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ· ·ÏÏ¿ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·fi Ù· ‰˘ÙÈο Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Ì ‚·ıÌÈ·›· ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...10Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...10Ô C.

∫√™ª√™ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fi„Ë

∂È̤ÏÂÈ· ™. ª.

∂¡∞ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÚ¤ÓÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ˆ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· οÓÂÈ ı·‡Ì·Ù·. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¡700 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ı· ÂÎÙÂÏ› ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ π·ˆÓ›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ìˉ·ÌÈÓ¤˜, ·ÊÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ù· 330 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. ΔÔ ·ÚıÂÓÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2011.

∞§§√π ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ·, ¿ÏÏÔÈ Î·Ú·‚¿ÎÈ·, ¿ÏÏÔÈ ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ʈٿÎÈ· Û ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ¿ÏÏÔÈ ÊˆÙ›˙Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ Û›ÙÈ ·fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ - Î·È ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ÙÔÓ Î‹Ô Î·È ÙË ÛÎÂ‹ - ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó 825 ÙfiÓÔ˘˜ ¿ÌÌÔ ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘. ∏ ÁÏ˘Ù‹ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· §· ¶ÈÓ¤‰· ÛÙËÓ Δ·Ú·ÁfiÓ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ Ù˘ Ê¿ÙÓ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓË ·fi 7 ÁχÙ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

√ Li Jianping ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ 2010 ı· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ. Δ· Ó‡¯È· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ 45¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÓÙÚ· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Â‰Ò Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏ›‰Â˜ ˆ˜ οÔÈ· ̤ڷ ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜.

º√ƒ∞ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Î·È Ì ‚ϤÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ΔÈ; ΔÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi §·ÌÚ·ÓÙfiÚ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·Ó˘fiÌÔÓ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Û ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.

21-12-09  

800-11-35000 ■ ™ÙÔ˘˜ 56 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ì 4-0 ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ internet ∂Í·ÛÊ...

21-12-09  

800-11-35000 ■ ™ÙÔ˘˜ 56 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ì 4-0 ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ internet ∂Í·ÛÊ...

Advertisement