Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.12'- ‰. 19.23ã

™ÂÏ‹ÓË 6 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.830

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 21 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú πˆÓ¿ ÚÔÊ., μ¿ÛÛ˘ Ì·ÚÙ., ∂˘Û‚›Ô˘ ÔÌÔÏ., ªÂÏÂÙ›Ô˘ Â.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞fi ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

∫·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ΔȘ 1.180 ¤Êı·Û·Ó, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ηٿۯÂÛË ÎÈÓËÙÒÓ-·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â¤Ú·Û·Ó ÙȘ 1.000, ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi 100 Â›Ó·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ηٷۯ¤ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂÓÔÈΛˆÓ. ∏ ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ˙ÔÊÂÚ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’), Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÙË. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÛıÒÓ, ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, ÂÓÔÈΛˆÓ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰·. ■ ÛÂÏ. 13

ªÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη˜

™˘ÁÎÏ›ÛÂȘ-·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ■ ∞ÓÔȯٿ ̤و· ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ■ ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘ ■ ÛÂÏ. 7

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ı¤ÛÈÛË Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ °È· Ó¤· ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ‰fiÛÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 6

∂ÈÛÙÔÏ‹ £. ¡¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ™¢√∂ ∑ËÙ› Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· “ÂÚ›ÂÚÁÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi” ■ ÛÂÏ. 12

¢¤Î· οÌÂÚ˜ Û ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ ∞ÛʷϤ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ■ ÛÂÏ. 17

¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ™Â ȉÈÒÙË Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ■ ÛÂÏ. 21

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ™˘Ó¤Ï¢ÛË ¯ˆÚ›˜... ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ı˜ ■ ÛÂÏ. 14

ª¤Û· ÛÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÛÙËı› ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ οÌÂÚ˜ Î·È Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ∫¿ÌÂÚ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘-¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, §·Ú›Û˘ (ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜), ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û ‰‡Ô ÛËÌ›· Î·È Û ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ (ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹). ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. Œ¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÂÓÒ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë ÌÂÈÔ‰fiÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ■ ÛÂÏ. 12

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜

√ÚÈÛÙÈο ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

■ ÛÂÏ. 15

ŒÓ· ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÛÙ·ıÂÚ¤˜ οÌÂÚ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 20

¡¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

■ ÛÂÏ. 22

I‰¤Â˜, Ù¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË

£HTA ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

■ ÛÂÏ. 39

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ■ ÛÂÏ. 18 ∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜

■ ÛÂÏ. 14

μ‡ıÈÛË ÛοÊÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜

A¶√æ∂π™

«ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· Â›Ó·È ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Á·ı¿ Ô˘ ı· ıÈÁÔ‡Ó»

∫·È fï˜, ˘‹Ú¯Â Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜! TÔ˘ ¶∞™Ã√À ª∞¡¢ƒ∞μ∂§∏ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÌÚ¿‚Ô ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ¡›ÎÔ μÚÔ‡ÙÛË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ηٿÚÁËÛ ¤Ó· ηٿÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ηْ ·Ú¯‹Ó ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„Â. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË” Ë ÔÔ›· ›¯Â ıÂÛÌÔıÂÙËı› Ì ÙÔÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ 971/1937 ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ‰Èη›ˆÌ· “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘” ›¯·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Î·È ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌȈÓ, ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ °™∂∂ Ì 12ÂÙ‹ ıËÙ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ȉÈfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1999. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ π∫∞. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞. ŒÙÛÈ, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ì·˜ (ÂϤˆ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È (ÂϤˆ Ê·ÛÈÛÌÔ‡) Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ “4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” ‹ıÂÏ ‰È¿ Ù˘ “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘” Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÏÒ˜ ¤Ó· “ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi Ì·¯ÙÛ›ÛÈ” ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. √È Úfi‰ÚÔÈ Î·È ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌȈÓ, ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ °™∂∂ ‹Ù·Ó ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÓÒÌ·ÏË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ·˘Ùfi Ì·¯ÙÛ›ÛÈ (Ì ÏÂÊÙ¿ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ) ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÈı·Ófiٷٷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó Â› ÌÂÙ·ÍÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ŸÌˆ˜, ÙÈ ÛÙËÓ Â˘¯‹; ™Ù· 38 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı‹ÙÂ˘Û·Ó Û ı¤ÛÂȘ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ “¢·›ÛıËÙÔÈ ÁÈ· Ù· ‚¿Û·Ó· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊıËΠfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ÌÂÙ·ÍÈÎfi ·˘Ùfi ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·; ∫˘Ú›ˆ˜: ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÓÙÚ¿ËΠÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘; ¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ: ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ Ï‹ÚˆÓ·Ó. ∞fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜) Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ. ¶fiÛ· ·ÎfiÌË Ù¤ÙÔÈ· ÎÚ˘Ê¿ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰·È‰·Ï҉˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ-·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·; √È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯Ô¿ÓË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó (ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, ‚‚·›ˆ˜, ‚‚·›ˆ˜) ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡. ªfiÓÔ ÙÔ 2011, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ›¯Â “ÂÁÁÚ·Ê› ›ÛÙˆÛË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ √∂∂ ÛÙÔÓ ∫∞∂ 2522∞ “∂ȯÔÚ‹ÁËÛË ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆӔ ‡„Ô˘˜ 19.200.000,00 ¢ÚÒ”. ΔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ‹ ÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿; ªfiÓÔ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÈÎfiÓ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÈ ·¤ÁÈÓ·Ó Ù· 11,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ (√∫¢∂) ¢∂∏ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2008 - 2010. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ù·Í›‰È· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÒÚ· Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹Ù˜ Î.Ï. ¶fiÛ· ÏÔÈfiÓ Ù¤ÙÔÈ· ÛοӉ·Ï· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· (Ù‡ÔȘ) ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ. ∞ÏÒ˜, ÂϤˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, οı ϛÁÔ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ¤ÎÏËÍË. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜”. ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË Û˘ÁÁڷʤ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ. ∂¿Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· “ı· ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™Â ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÔÈ ¤ÓÙ ‹ ÔÈ ¤ÍÈ ·fi ·˘Ù¤˜, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‰Â Û ›ÎÔÛÈ ÂÓÓ¤· Û˘Ó¤¯ÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.

“¢

∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Î¿Ï˘Ù ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÁÚ·Ê› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô “ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜: ™ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂˆÓ ‹ ÛÙȘ ‚fiÏÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ - ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. ∫·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÊıÔÓÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ÒÛÙÂ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·, Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ·fi ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ” . Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ “ÎÚ›ÛË” , fiˆ˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ, fï˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ï‹ÚÔ˘˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ì·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ - ÙÔ˘ “ηÎÔ‡” ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ˆ˜ ηٿÏËÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÎÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì “ÎÚ›ÛË” . ¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÎÈ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ; π‰Ô‡ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÂÈÚ¿ıËη Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ŸÌˆ˜, ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Ì˘ıÈ-

ÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ - ÂÊËÌÂÚ›‰·˜; ∂›Ó·È ‡ÎÔÏË Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ; √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∂› ‰˘Ô ·ÈÒÓ˜ ۯ‰fiÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈÏ›˜. ΔÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË ‹ Î·È ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Û‹ÌÂÚ· ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ Ë Ú¿ÍË” . ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Â¿Ó Ë ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, Â¿Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· ‹ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË “ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·” . ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ¤¯ˆ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Á·ı¿ Ô˘ ı· ıÈÁÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ - Û¯ÂÙÈο - ÊıËÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘” . ¶ÔÈ· Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ “¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” , ÙÈ ¤ÎÙ·ÛË ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È fiÙ ı· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” ; √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÍËÁ› ˆ˜ Â¿Ó ÙÔ “¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ˆ˜ ‚È‚Ï›Ô “ı· ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™Â ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÔÈ ¤ÓÙ ‹ ÔÈ ¤ÍÈ ·fi ·˘Ù¤˜, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‰Â Û ›ÎÔÛÈ ÂÓÓ¤· Û˘Ó¤¯ÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 19...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 09...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 15...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...27ÔC.

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·

¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 120 - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ñ μfiÏÔ˜ ñ ÙËÏ.: 24210 51.477

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¯Èο Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, ‚·ıÌÈ·›· fï˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓÔÙÈ¿ ËÂÈÚˆÙÈο, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÚfiÛηÈÚ· Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ;

ÕÊ·ÓÙ· Ù· Û¯¤‰È·

49 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2012, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· 11,5 ‰ÈÛ. Ô˘ ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÙÒÚ·. ΔÂÏÈο ·˘Ùfi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó· Ì·˜ ÂÈ fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜;

¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ηٷÛ΢‹˜ Î·È Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ, ·ÊÔ‡ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ fiÙ·Ó ¤Ê˘Á ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ·Ú¤‰ˆÛÂ Î·È Ù· ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›” . ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·Ï¿ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·fi Ô‡ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 3.800 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡...

¢∏ª√.™.

™Â ȉÈÒÙË

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ °È· 49 ∂ÊÔڛ˜ ˘¤ÁÚ·„ ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ª¿ÏÏÔÓ fï˜ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô... ¢∏ª√.™.

ªÂÙ¿ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ªÂÙ¿ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÛÙȘ 11 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Úfi·Ó Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ¶¤ÙÚ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ηıËÁËÙ‹˜ Î. ∞ÓÙ. ª·ÓÈÙ¿Î˘. “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙ· Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ “Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ‰˘Ô - ÙÚÂȘ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ó‹Á˘Ú˘ (°ÈÔÚÙ‹ ¶¤ÙÚ·˜) Ù˘ 11˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶Úfi·Ó, ¢.¢. ∞ÊÂÙÒÓ” . 줂·È·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË fi¯È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ “Û ÂÚËÌÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡” . §¤ÙÂ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·‰›Î˘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡;

∫·Ù·‰›Î˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· √ ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ¶Úfi·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ôχ ‚·ÚȤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ªÈÏ¿ ÁÈ· “ηٷ‰ÈˆÎÙÈÎfi Î·È ˘ÔÓÔÌ¢ÙÈÎfi ÙÚfiÔ” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÙË ‚¿Ó·˘ÛË Î·È ¿Ó·Ó‰ÚË ·˘Ù‹ “Â›ıÂÛË” , ÂÌ›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙËÓ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· Î·È Û˘Ì¿Û¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈ· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÓfiÌÔ˘˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο” . ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛËÌ¿‰È· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, Ë ÈÛÔ¤‰ˆÛË Î·È Ë ··Í›ˆÛË Î¿ı ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ó‰Úfi˜ Î·È ÙÂÏÈο Ô Â˘ÙÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÌÂÚ›‰· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙfiÔ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·‰È¿ÎÚÈÙË ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∫·Ï¿ Ù· ϤÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÚÁËÛ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·” ... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ °È¿ÓÓ·˜ ¶··‰¿ÎÔ˘

√È Ï›ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ §›ÛÙ˜ Î·È ÏËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ¿ÏψÛÙÂ, fiÛˆÓ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏψÓ, Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ 2009 Ó· ʈٛÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÓÒ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·Ó ›ÛÙË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÈÔ¯¤Ù¢·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û ‰ËÌfiÛȘ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ Ï›ÛÙ˜. Èڛ˜ ÔÙ¤ fï˜ Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Ó· ‰ÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó· fiÓÔÌ·, ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ ‚¤‚·È· Î·È fi¯È ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‹ ̤ÏË ¢™ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ŒÙÛÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¡. ¶·ÓÙÂÏ‹ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ï›ÛÙ· Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‡ÔÙÔÈ Ô˘ ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È, ·ÔÎÙ¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂȂ‚·›ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ ™¢√∂ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· 32 ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ·Ó Î·È ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ϤÂÈ ÁÈ· 33... ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÁÁÚ·Ê·, Â›Ó·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ ¤ˆ˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ “Û˘Ó‹ıˆÓ” ˘fiÙˆÓ Î·È ‹‰Ë ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛοӉ·Ï·, Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ΔÔ “·ÁοıÈ” , fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒËÓ. ∞˜ ÌËÓ ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙ ÙÔ ·ÁοıÈ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó˘Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ‹ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈο fiÛÙ· Î·È ÙÒÚ· “ÙÚ¤ÌÔ˘Ó” ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ. øÛÙfiÛÔ ÂΛ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÔÈÔ˜ ÂÏ›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ï·Ó¿Ù·È Ï¿ÓËÓ ÔÈÎÙÚ¿Ó. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

°.•.

“√ ÎfiÌÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ” Ì ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó Û ȉÈÒÙË ÙË ‰È·‰Èηۛ· ›ÛÚ·Í‹˜ ÙÔ˘˜, ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ‰‡Ô ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›·, ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ¿ÚÂÈ ÙÂÏÈο ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ÙÈ ÔÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ‹ Û ÔÛÔÛÙ¿. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·Ó fi¯È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ¢Â‰Ô̤Ó˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹ÁÂ, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ¿ÓÙ·, Û¯ÂÙÈο ηϿ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Û ¤Ó·Ó ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÙ˜ ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È Û˘ÓÂ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÚfiȉ·. ∏ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ‡ÊÂÛË Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÎÔÚÔ˚‰›· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ Î·È Û˘ÓÂ›˜ ‰ËÌfiÙ˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ·. μ.∫.

∞ı‹Ó· - §ÈÛ·‚fiÓ· “∞Ó Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ, ·’ fi,ÙÈ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÙÚ· Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Û ‡ÊÂÛË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÌÂٷΛÓËÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì¿ÏÏÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ÂÏÂÁÎÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ˘Ú›ÛÙ·. ¢.ƒ.

“¶˘Ú¿” ¶˘Ú Î·È Ì·Ó›· ηٿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 300.000 ¢ÚÒ. μϤÂÙÂ, ·fi Ù· 17 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÎÚ·ÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ¤ÚÁ· Î·È Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2012 ÌfiÓÔ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ. “∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÏÔÈÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ϥˆ ¤Ó· ıÂÛÌfi, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó ‚·Ú›‰È· Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. •Âηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÏÂÊÙ¿” .

¢›ÓÂÈ ·Á¿Ë... ΔÔ Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ 300.000 ¢ÚÒ ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ fiÛÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ, ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÂϤÙË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ı· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ô ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ›Â. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÚÈÍ ٷ ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ 30.000 ¢ÚÒ” . √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤‰ˆÛ·Ó Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ¯¿ÚÈÓ ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ‡ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ˆ˜ “ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘” .

™¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠŸÏÔÈ ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ™ËÈ¿‰Ô˜, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ªËÏÂÒÓ Î¿ıÈÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÂÈÚ¿ ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. ∂Í ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ηıfiÙ·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎÂ, ηıÒ˜ ˆ˜ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ı· ¤ÚÂÂ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ∞Ó Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ › οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ó· ¿ÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ë ‰È¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ... °.•.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ £. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ∂∫μ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·Ó¤Î˘„ ۯÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙË ¢∂£, Ì ÙÔÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ‰È¿ıÂÛË “ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘” ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· › fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛· ÚfiıÂÛË Ó· “ηÂψı›” Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∂∫μ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ 26˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ“ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜” ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔˆı› ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. °.

¶·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿ ∫·ı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ· ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √∞™¶ ∂. §¤Îη˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. §›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ “¤ÌÂÈÓ” Î·È ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿... ΔÂÏÈο Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙ· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠ̠¿ÏÏÔ πà ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¢∏ª√.™. ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶ÚÔÊËÙÈÎfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ª¤ÚÙÔÏÙ ªÚ¯٠(1898-1956), °ÂÚÌ·Ófi˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ··ÓÙ¿ ÍÂοı·Ú· Ì ÙÔÓ ÚÔÊËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ, ÚÈÓ 85 ¯ÚfiÓÈ·, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ¿ÓÂ: “∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú¿Ó ÙÔ Ê·˝ ·’ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÎËÚ‡¯ÓÔ˘Ó ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰Ô̷ۛٷ ˙ËÙ¿Ó ı˘Û›Â˜. √È ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ı¿ÚıÚÔ˘Ó...” ” .

ºıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÈ· ÂÔ¯‹ -ÙÔ ı¤ÚÔ˜ ‹ ηÏÔη›ÚÈ- ÙÂÏ›ˆÛÂ, ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘. ™ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË, ÛÙËÓ ·¤Ó·Ë ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ì¤ÙÚËÙ˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘, ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿, fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤Ú·. ∫·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ Ô‡ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó - ·Ó ηٷϋÍÔ˘Ó - ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. ŸÛÔ, fï˜ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Ô £Âfi˜, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹, Î·È Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ˜. “™˘ ‰Â Ô ·˘Ùfi˜ ÂÈ Î·È Ù· ¤ÙË ÛÔ˘ ԢΠÂÎÏ›„Ô˘ÛÈÓ” (æ·ÏÌ. 101, 28), ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¢·‚›‰. ∫·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÚ¿ÊÂÈ: “™˘ ÂÔ›ËÛ·˜ ¿ÓÙ· Ù· ˆÚ·›· Ù˘ Á˘, ı¤ÚÔ˜ Î·È ¤·Ú, Û˘ ¤Ï·Û·˜ ·˘Ù¿” (æ·ÏÌ. 73, 17). °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ æ·ÏÌÒÓ ÙÔ˘: “æ¿Ï·Ù و £ÂÒ ËÌÒÓ ÂÓ ÎÈı¿Ú·, Ùˆ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓfiÓ ÂÓ ÓÂʤϷȘ, Ùˆ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙÈ ÙË ÁË ˘ÂÙfiÓ, Ùˆ ÂÍ·Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÈ ÂÓ fiÚÂÛÈ ¯fiÚÙÔÓ Î·È ¯ÏfiËÓ ÙË ‰Ô˘Ï›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” (æ·ÏÌ. 146, 7-8). ¢ËÏ·‰‹: “∞Ú¯›Û·Ù ӷ ˘ÌÓ‹Ù ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ì ‰ÔÍÔÏÔÁ›Â˜, Ó· „¿ÏÂÙ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ì·˜ Ì ÎÈı¿Ú˜. ∂›Ó·È ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì ۇÓÓÂÊ·, Ô˘ ÛÎÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·˘ÛÙÈÎfi ‹ÏÈÔ, Â›Ó·È ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ÔÙÈÛÙ› Ë ÁË, Ô ÔÔ›Ô˜ οÌÓÂÈ Ó Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Î·È ¯ÏfiË ÚÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” . ™ÙÔÓ „·ÏÌfi ·˘ÙfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô „·Ï̈‰fi˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ‹Ïı·ÌÂ: ™ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∞Ó ÙÔ ı¤ÚÔ˜ ›¯·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Î·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ˘‰ÚÔÁ›Ԣ ·˘Ù¤˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›‰·, ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÔÈ ÂÔ¯¤˜, ȉ›ˆ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ıÂṲ́˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÙÔ ªÂÙfiˆÚÔÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ò˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÒÚ˜. ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÁÈ· Ó· “ÂÍÔ̷χÓÂÈ” ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ·ÊfiÚËÙË Ù˘ ˙¤ÛÙ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· η-

Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∫·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ›ӷÈ. “∂Ș ÛËÌ›· Î·È ÂȘ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÂȘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÂȘ ÂÓÈ·˘ÙÔ‡˜” . √ £Âfi˜ fiÚÈÛ ÒÛÙÂ Ë ÁË Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚ› ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È “ÔÈ Î·ÈÚÔ›” , ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Èڛ˜ ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÛÙÚÔʤ˜ ηÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ‰Â ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹. √‡Ù ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜ ı· ˘‹Ú¯Â, Ô‡Ù ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ı· ›¯·ÌÂ. ∫È fiˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ô‡Ù ˙ˆ‹ ı· ˘‹Ú¯Â Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· Û˘ÓÙËÚËı›. ŒÙÛÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Î¿ı ÂÔ¯‹ ‹ Î·È fiϘ Ì·˙› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÔÁÎ҉˜ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ £Âfi. ºıÈÓfiˆÚÔ, ÏÔÈfiÓ. Δ· ÚÒÙ· ʇÏÏ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙË ÁË. ∫›ÙÚÈÓÔ˜ ÛˆÚfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ì ÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÔÓÔΤʷÏÔ ÁÈ· Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫È ·Ó Ù˘¯fiÓ Î·È È¿ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ‚ÚÔ¯‹, ÙfiÙ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÒÌ·, Á›ÓÔÓÙ·È ËÏfi˜, ηÈ... ¿ÛÙ· Ó· ¿ÓÂ. ∫·È, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı›, ÂΛӷ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÚÒÙ·, ÂΛӷ Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÁÎÚ·ÙÈfiÓÙ·Ó, Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ʇÏÏ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, ηıÒ˜ Âͤ¯Ô˘Ó, Â›Ó·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ· ÛÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÙÔ˘ ·Á¤Ú·. ºıÈÓfiˆÚÔ, ÏÔÈfiÓ! æ˘¯ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ· “‰ÂÏÙ›· ηÈÚÔ‡” ÙÔ˘ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó: “£· Ê˘Û‹ÍÔ˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÊÙ¿ Ì ÔÎÙÒ ÌÔÊfiÚ” . Δ· ÚÒÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ª·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ·, ÁÂÌ¿Ù· “ı˘Ìfi” ηχÙÔ˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∞ÛÙÚ·¤˜ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡. ∫·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ·Ú¯›˙ÂÈ... ∏ ‰È„·Ṳ̂ÓË ÁË, Ë ÍËڷ̤ÓË ·fi ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ˙¤ÛÙ·, ÚÔ˘Ê¿ Ì ·ÏËÛÙ›· ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. ™·Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÈfiÚÔ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹, Ô˘ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‚·Ú˘ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Û ¿Ó˘‰ÚË ÎÈ ¤ÚËÌË ÁË, ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÔÛٷ̤ÓÔ˜ Û οÔÈÔ ·Ó‰Ô¯Â›Ô ÎÈ ÂΛ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi Ô˘ ÚÔ˘Ê¿ Î·È ‰Â ϤÂÈ Ó· ͉Ȅ¿ÛÂÈ. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ÓÂÚfi. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ˙ˆÓÙ·Ó¿. ¢›Î·È·, ÏÔÈfiÓ, Ô „·Ï̈‰fi˜ ϤÁÂÈ: ø ∫‡ÚÈÂ! “ÂÂÛΤ„ˆ ÙËÓ ÁËÓ Î·È Â̤ı˘Û·˜ ·˘Ù‹Ó, ÂÏ‹ı˘Ó·˜ ÙÔ˘ ÏÔ˘Ù›Û·È ·˘Ù‹Ó. √ ÔÙ·Ìfi˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÂÏËÚÒıË ˘‰¿ÙˆÓ. ∏Ùԛ̷۷˜ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹Ó ·˘ÙÒÓ, fiÙÈ Ô‡Ùˆ˜ Ë ÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÔ˘. ΔÔ˘˜ ·‡Ï·Î·˜ ·˘Ù‹˜ ̤ı˘ÛÔÓ, Ï‹ı˘ÓÔÓ Ù· ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜, ÂÓ Ù·È˜ ÛÙ·ÁfiÛÈÓ ·˘Ù‹˜ ¢ÊÚ·Óı‹ÛÂÙ·È ·Ó·Ù¤ÏÏÔ˘Û·” . ºıÈÓfiˆÚÔ! √ ηÈÚfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹ ¤ÊÙ·ÛÂ. ΔÔ ¯ÒÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÔÚÁˆı› Î·È Ó· Û·Úı›. ∏ ÛÔ‰ÂÈ¿ ı· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ·; ª‹ˆ˜ È¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜ ¯·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÎfiÔÈ Î·È ÔÈ ÛfiÚÔÈ ¿Ó ÛÙ· ¯·Ì¤Ó·; √ ÁˆÚÁfi˜ ·ÓËÛ˘¯Â›. √ ÈÛÙfi˜, fï˜, ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓËÛ˘¯›·. •¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙÔ £Âfi ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ¿Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ ÔÈ ÎfiÔÈ ÙÔ˘. ∫¿ÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿. ∂˘ÏfiÁËÛÂ, ∫‡ÚÈÂ, ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘. º¤Ú ÏÔ‡ÛÈ· ÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›·. “Δ· ‰›· ÛÔ˘ ÏËÛı‹ÛÔÓÙ·È ÔÈfiÙËÙÔ˜... ÔÈ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ÏËı˘ÓÔ‡ÛÈ Û›ÙÔÓ...” .

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ “¶ÂÓ‹ÓÙ· ∞Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÎÚÈ” ·fi ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÙÈ΋ ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ “¶ÂÓ‹ÓÙ· ∞Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÎÚÈ” (“Fifty Shades of Grey” ) ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· Ù˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÙÈ΋. ∏ π.§. Δ˙¤È̘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ -ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ- Á˘Ó·›Î˜ ı·˘Ì¿ÛÙÚȤ˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ. “ÿÛˆ˜ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ” , ›Â Ë Δ˙¤È̘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ıˆڋıËΠÙÔÏÌËÚfi. ∏ ÙÚÈÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÓ· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›·, ÙÔ “¶ÂÓ‹ÓÙ· ∞Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÎÚÈ” Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÌÂÛÙ Û¤ÏÂÚ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Û ÌÔÚÊ‹ ebook, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË Universal. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ˘‹ÚÍ Û٤ϯԘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∞fi Ù· ·È‰Èο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ı· Ï·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ

ªÈ· ÂÔ¯‹ ¤Ê˘ÁÂ. ªÈ· ¿ÏÏË ‹ÚıÂ. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÙÔ ¯ÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Â›Ó·È Â‰Ò. ªÂ Ù· ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÚ˘¿‰Â˜ ÙÔ˘. ™Â οÔÈ· ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›· ‰È¿‚·Û· fiÙÈ ÂÚÈ̤ӷÓ ӷ ’ÚıÂÈ ÙÔ˘ ∞˚-¢ËÌ‹ÙÚË ÙÔ ÚˆÙÔ‚Úfi¯È. μڋη ÎÈ ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi Ô›ËÌ·. ∂›Ó·È ÙÔ “¶ÚˆÙÔ‚Úfi¯È” ÙÔ˘ °. ¢ÚÔÛ›ÓË. “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ ÙȘ ¯¿Ú˜ ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ÙȘ ·ÚÓȤٷÈ, ÔÈÔ˜ ϤÂÈ “fi¯È” ; ª· οÔȘ ¯¿Ú˜ ¤¯ÂÈ Í¤¯ˆÚ˜ ΔÔ˘ ·˚-¢ËÌËÙÚÈÔ‡ ÙÔ ÚˆÙÔ‚Úfi¯È...” ∂ÓÒ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ: “ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ·ÁfiÓ· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ÛÎÔÙÒıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” . ºıÈÓfiˆÚÔ! ∫¿ı ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ›· ·Ú·ÎÌ‹˜, Ì ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔÌÔÈ·ÛÙ›. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘, ΢ڛˆ˜ Ì ٷ ·Ú·ÎÌȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ¿ Ù˘, Ì ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È. ™Ù˘ÁÓ‹ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· ‚·ÛÈχÂÈ ·ÓÙÔ‡. “√È ¿ÓÙ˜ Ù· ·˘ÙÒÓ ˙ËÙÔ‡ÛÈÓ” (ºÈÏÈ. 2, 21). Δ· ¢ÁÂÓÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÔÈ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, fiˆ˜ Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó. ∏ ‰˘ÛÙ˘¯›· ·˘Í¿ÓÂÈ Î·È ‹‰Ë ʈӤ˜ ··›ÛÈˆÓ ÎÔÚ¿ÎˆÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Ì·˜. ¢ÚÈ̇˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. √È Ó¤ÔÈ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ͤӷ, Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∂›Ó·È Ù· ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ οı ÊıÈÓfiˆÚÔ Ê‡ÁÔ˘Ó. ΔÔ ı¤Ì·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ›” ¿ÓıÚˆÔÈ. ŸÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿ÏÈ. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ fiψÓ. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ΢ڛԢ˜: ΔÔ £Âfi Î·È ÙÔ ª·ÌˆÓ¿. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÂÌ̤ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ ÛÙËÓ ›ÛÙË. ∫·È ·ÓÙÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Î·È ÌÂÙ¤ˆÚÔÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÔ›. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ‹ÚıÂ Î·È ı· ʇÁÂÈ. √È “ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ›” ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” .

Δ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ √ Î. ¡. ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ŒÏÏËÓ˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ ηÚȤڷ˜, Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, Û ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ Ë›ÚÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÈ· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÔ “ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ” Ó· “ÙÚÒÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘” Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ∫·È ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ·, Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ‚ÔËıËı‹Î·Ó ·’ fiÏÔ˘˜,

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ·˘Ùfi. ΔÂÏÈο ‚Ú‹Î ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· (“Fifty Shades of Grey” ), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ̤ÚË Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ù˘ (“Fifty Shades Darker” Î·È “Fifty Shades Freed” ). ∂›Ó·È Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Î·È ˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.

Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÂÙÔ‡ÛÂ Ë ª·›ÚË ¶fiÈÓ˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ÔıfiÓË ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ò˜ Ë ÈÔ ·Á·Ë̤ÓË ÓÙ·ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ª·›ÚË ¶fiÈÓ˜, ‹Á·ÈÓ ÂÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË √ıfiÓË, Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô ΔÔÌ Ã·ÓΘ Î·È Ë ŒÌÌ· ΔfiÌÛÔÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔηÏÂ›Ù·È “™Ò˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ª·ÓΘ” (“Saving Mr. Banks” ), ÍÂΛÓËÛÂ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤Î·Ó Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· Ô √˘fiÏÙ ¡Ù›ÛÓÂ˚ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·fi ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Ù˘ ª·›ÚË ¶fiÈÓ˜ ¶.§. ΔڤȂÂÚ˜. √ ΔÔÌ Ã·ÓΘ ı· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ¡Ù›ÛÓÂ˚ Î·È Ë ΔfiÌÛÔÓ ÙËÓ ΔڤȂÂÚ˜. ∏ “ª·›ÚË ¶fiÈÓ˜” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1964 Î·È Ë Ù·ÈÓ›· ΤډÈÛ ¤ÓÙ ŸÛηÚ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ∞’ °˘Ó·ÈΛԢ ƒfi-

ÛÙËÚȯًηÓÂ Î·È Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔfi‰Â˘Û·Ó, οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú›˙˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ıÂ̤ÏÈ· ÁÂÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÔ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ͤӷ ÎÚ¿ÙË, Û ̷ÎÚÈÓ¿ ̤ÚË ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ. √È Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË, ÛÙË ‰È‰·¯‹ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· Ó¤· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Û˘Ó £ÂÒ, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û ͤӷ ̤ÚË, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ Î·È ÂıÓfiÙËÙ˜. ¶ÚÒÙ· - ÚÒÙ·, Ù· ·È‰È¿ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ Ô͇ Ó‡̷ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, Û·ÓÙÔ‡ÚÈ, fiÌÔÂ, ÎÈı¿Ú·, ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, fiÏ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ Ú›˙˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ·Ë¯Ô‡Ó Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ‰È·Ú¤ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È Ë ·ÎÌ‹ Î·È Ë ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ› Ì ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·Áη›· ·Ï˘Û›‰· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Èηӿ ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ıÂÌÂÏȈ٤˜ ÛÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÂÓȤ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, οÓÔÓÙ·˜ Ó· ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ì¿ıËÛË, ÛÙË ÁÓÒÛË, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÛÙËÓ Â˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ· Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ì¿ÚÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Â¿ÍÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó Î·È ÙÔ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ” .

ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Δ˙Ô‡ÏÈ ÕÓÙÚÈÔ˘˜, ηχÙÂÚ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ μÚÂÙ·Ó‹˜ ÓÙ·ÓÙ¿˜ Ì ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, Ë ÔÔ›· ÂÙ¿ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌڤϷ Ù˘, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚. ™ÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÔÈ ∫fiÏÈÓ º¿ÚÂÏ Î·È ƒ¤ÈÙÛÂÏ °ÎÚ›ÊÈı˜. ΔÔ “Saving Mr. Banks” ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ.

∫ÔÈÓfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ˙Ò· Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ √È È‰ÈÔÎً٘ ÛÎ‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ηÙÔÈΛ‰ÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Û ¤Ó· ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË º·Ô‡ÏÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶›˙· Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ La Nazione, ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· “ÌÈÎÙfi” ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ‰È·, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Á¿ÙˆÓ Î·È ·ÏfiÁˆÓ. “À¿Ú¯ÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ· Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ÂÎÙ¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰ˆÚ¿ ¤Ó· οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” , ÂÍËÁ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ º·Ô‡ÏÈ·, ∫¿ÚÏÔ ∫¿ÚÏÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ϤÂÈ Ô ∫¿ÚÏÈ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ηÙÔÈΛ‰È· Î·È ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶fiÛÔ ÂÊÈÎÙ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜; °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÓÙ‹˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∂›Ó·È ÛÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ì·˜ ¤Ì·ı·Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÒÚ· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Ì˘·Ïfi” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

/5

∂ÁηٿÏÂÈ„Ë... ŒÓÙÔÓ· ÛËÌ›· ÂÁηٿÏÂȄ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔ‡ÓȘ Ù· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Û ‡„Ô˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ṳ̂Ó˜ ηڤÎϘ, Û·ÎԇϘ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›. Δ· ‰Â ηϿıÈ· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÁÂÌ¿Ù·, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Ù· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ. ΔÔ fiÏÔ ÛÎËÓÈÎfi Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ϤÁÌ· ÂÚ›Êڷ͢ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ¤ÍÔ‰Ô ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. ∫·È Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·È‰È¿... °. ΔÛ.

ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛËÌÂÚ›· §¿ÌÚÔ˜ ¶·¿˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞˘ÙÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ Ó· ˙ËÙԇ̠·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‹ ‰¤Î· ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

°È¿ÓÓ· ª˘Ú¿Ù ÌÔ˘ÛÈÎfi˜

∂ÈΛӉ˘ÓÔ ÎÈfiÛÎÈ ¿Óˆ ·fi ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ™fiψÓÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘, ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¤Ó· ͇ÏÔ Ì ÎfiÁ¯Ë Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘. °È· Ó· ÌË ‚ϤÔ˘Ì fï˜ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ fiˆ˜ ϤÓÂ, ıˆÚÔ‡ÌÂ, ˆ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ, Ì ٷ ÛÎÔÚÔÊ·ÁˆÌ¤Ó· ͇Ϸ Î·È Ù· ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ Û›‰ÂÚ· Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¢∏ª√.™.

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÈÔÈ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó. ∞Ó ·Ù·¯ıÔ‡Ó ·˘ÙÔ›, ı· ·Ù·¯ı› Î·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∂ΛÓÔÈ fï˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛËÌ·›· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ¿˜ Ó· Îfi‚ÂȘ ·fi ÙË Ì¤ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÚÒÙ·” .

ª˘Ú›· ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“√ ηı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÒ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ οÓÂÈ. §›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ‰Ò, Ï›Á· ·fi ÂΛ, Ï›ÁÔ Ô ¤Ó·˜, Ôχ Ô ¿ÏÏÔ˜, ¤ÙÛÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·Óı›˙ÂÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

ªÂ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ó· ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∏ ıÂÚÌfiÙÂÚË ÂÔ¯‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Â›ÛËÌ· Û ϋÍË ÛÙȘ 5:50 Ì.Ì. ·‡ÚÈÔ, fiÙ·Ó Êı¿ÓÂÈ ÛÙË °Ë Ë ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛËÌÂÚ›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÈÛËÌÂÚÈÓfi Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÓfiÙÈ·. ∞‡ÚÈÔ, ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ì·˜ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ‰‡ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ‰‡ÛË. ∞Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÊˆÙfi˜ Î·È Ë °Ë ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·ÓÙÔ‡ ı· ›¯·Ì 12 ÒÚ˜ Ë̤ڷ Î·È 12 ÒÚ˜ Ó‡¯Ù·. ŸÌˆ˜, Ô ·¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ Ó· Â›Ó·È Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 12 ÒÚ˜.

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

£· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÔÌȉ‹ Î·È fiÙÂ; ∂‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ·fi ¯fiÚÙ· Î·È ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ηÏÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹. ™ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ™˘Ú›‰Ë, Ù· ÎÔÌ̤ӷ ¯fiÚÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ë̤Ú˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÍÂÚ·ı›... ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· Ì ΋Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ›... ∫·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

∫·Ï҉ȷ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

ªfiÓÈÌË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹

™ÙËÓ Ô‰fi ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ï›Á· ̤ÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ¤¯ÂÈ “ÛοÛÂÈ” Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì·‡Ú· ηÏ҉ȷ, Ù· ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È Ù˘ ¢∂∏. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ‹ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· ·fi ÂΛ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı› Ù· ηÏ҉ȷ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÛηÏÒÛÂÈ Û ·˘Ù¿ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·. ∞˜ ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÂΛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ηÏ҉ȷ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜...

™Â ÌfiÓÈÌË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÈ›‰Ë, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ™ÙÔ “Ù˘ÊÏfi” ·˘Ùfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ οÔÈÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÙ¿Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. ∫·È ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎÂ. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›·Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi.

°.•.

°. ΔÛ.

¢∏ª√.™.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ “∫·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î.Ï. Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈÒÙÂÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ °ÂˆÚÁ›·˜ ™‡ÏÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·ه͈˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ÁˆfiÓÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞Ó·ÁÓÛÙÔ‡ÏË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚÈԉ›· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ”. ŒÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ “∂ÁηÈÓÈ¿ÛıËΠ·fi„ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ªÂÚÎÔ‡ÚË Ë 4Ë ˘·›ıÚÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi 40 ÁχÙ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً Ò˜ ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ·fi ¤ÙÚ˜, ̤ٷÏÏ·, Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È Û‡ÓıÂÙ· ˘ÏÈο” . ¶¤Ú·Û ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi! “ŒÊÙ·Û ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi Ù·Í›‰È ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘ Ô ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ ∞ÓÙ. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, 33 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ï¢Û ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi, ηχÙÔÓÙ·˜ 5.000 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘. √ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ ¡ÈÔ‡ ¶ÔÚÙ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ÛÙ¿ıÌ¢Û ÛÙȘ ∞˙fiÚ˜, ÛÙÔ °È‚ÚÙ·ÏÙ¿Ú, ÛÙȘ μ·Ï·ڛ‰Â˜, ÛÙË ™·Ú‰ËÓ›·, ÛÙË ªÂÛÛ‹ÓË Î·È ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ. ∂›Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û ÛÙÔ °·Ï·Í›‰È ηÈ

21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ” . §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ “∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ∫ÔÙÈ΋˜-ƒ·ÙÈ΋˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 1982 Î·È Ù· οوıÈ ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ·fi 16 ÂÙÒÓ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚˆı› ÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÈ· οı ÙÌ‹Ì·: ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, πÙ·ÏÈο, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ‡Ê·ÛÌ·, ¶ÚÔÏËÙÈ΋ π·ÙÚÈ΋-¶ÚÒÙ˜ μÔ‹ıÂȘ, ∫¤ÓÙËÌ·, ªË¯·ÓÔÏÔÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ” .

ÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Δ‡Ô˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂√∫, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰¤¯ıËηÓ: ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ÛÊ·Á‹˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ÛÙË μËÚ˘Ùfi, ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ, ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË μËÚ˘Ùfi” .

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ 2.000 ·Ì¿¯ˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ‰ÈÂıÓ‹˜ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ ·ıÒˆÓ “Δ¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÊ·Á‹ ÛÙË ¢˘Ù. μËÚ˘Ùfi ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ - Û 2.000 ·ıÒ· ı‡Ì·Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È - ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÙfiÛÔ ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÔÚÁ·ÓÈ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1915... ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∞ÓÙ¿ÓÙ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘ÚÔ‰ÔÙ› Ô͇ٷÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÂÏÈο „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘, Ì 142 ˘¤Ú, 102 ηٿ Î·È 13 ·Ô¯¤˜. 1925... ∂ÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ ºÒÙË °È·ÁÎԇϷ Î·È §ÂˆÓ›‰· ª·Ì¿ÓË. ™ÙËÓ ∫ÏÂÊÙfi‚Ú˘ÛË √χÌÔ˘ ·fiÛ·ÛÌ· ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÂÍÔÓÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ï‹ÛÙ·Ú¯Ô˘˜ °È·ÁÎԇϷ,

ª·Ì¿ÓË Î·È ΔÛ·Ì‹ÙÚ·. Δ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. 1974... ¡ÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ∫ÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∫∂). 1990... √ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜. 2003... √ ¡›ÎÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì·Ó¿Î˘ ηٷÎÙ¿ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ªÈÛÙÚ¿Ï ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ∫¿ÓÙÈı Ù˘ πÛ·Ó›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ı¤ÛÈÛË Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘

¡/Û ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÌÂ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ °È· Ó¤· ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ˙ËÙ› Ì›ˆÛË ‰fiÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 20.

ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ıÂÛ›˙ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £·Ó¿Û˘ ™ÎÔÚ‰¿˜ ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∞ÊÔ‡ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Û·Ó “·Ó‰·ÊÈ΋”, “Úfi¯ÂÈÚË” “Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ” Î·È ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË, Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË ÒÛÙ ԇÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È, Ô‡ÙÂ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

¡ ∂ÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ

ª¤¯ÚÈ Î·È 1,6 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ›Ûˆ˜, ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞£∏¡∞, 20.

Δ√À™ Êfi‚Ô˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ

·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 1,6 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ √μ∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηıÒ˜ “ÔÏϤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¤Ï·‚·Ó ‹‰Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” . “™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› Û ¿ÏÏ· η‡ÛÈÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ›Ù ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙË Ú‡·ÓÛË Â›Ù ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ͇Ï¢Û˘ Î·È ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ‰·ÛÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ï·ıÚ·›Â˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ·fi ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÊԉȷÛÌÔ‡˜ ÏÔ›ˆÓ Ì ·ÙÂÏÒÓÈÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ∏ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ∂º∫ ˆ˜ ̤ÛÔ˘ ¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘, ÌfiÓÔ ˆ˜ ʇÏÏÔ Û˘Î‹˜ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √μ∂. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÙ˘Ëı› ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÚÔÒÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È·, ·fi ÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÂÓˆ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·ıÒ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ı· Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· ÙÔ ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó.

∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó¤· ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· Î·È ÂÈÛËÁ‹ıËΠ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˙‹ÙËÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ - ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 30% ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÌËÓ·›ˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Ù˘ ‰fiÛ˘, ÔÏÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯ÚÂÒÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ, ·Ó¿ËÚˆÓ, ¿ÛÙÂÁˆÓ Î·È ˘ÂÚ‹ÏÈÎˆÓ Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ. ∫·Ù¿ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ ™Îڤη˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ οÔÈˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ ¤ıÂÛÂ Î·È ı¤Ì· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˘ÔÛ¯ÂÛÈÔÏÔÁ›· ̤ۈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Á΢ڛ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÊÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. “¢ÂÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ χÛÂÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Ù˙ÔÁ¿ÚÂÙ ÔÏÈÙÈο ¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” , ›Â Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ › ˆ˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÔÈ ÁfiÓÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∫·È ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ªÈ¯¿-

Ï˘ ∫·ÛÛ‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ë ª›Î· π·ÙÚ›‰Ë Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú, fiˆ˜ Î·È Ô ∏Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÙÂÈÓ ÎÔ‡ÚÂÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ΔË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ˙‹ÙËÛÂ Ë ∞ÛË̛ӷ •˘ÚÔÙ‡ÚË (¢∏ª∞ƒ), Ô ‰Â ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌË ı·ÚڷϤ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Ù· ·ÁÚÔÙÈο ‰¿ÓÂÈ·.

ƒ‡ıÌÈÛË ‰·Ó›ˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Â-

ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (•∂∂) °. Δ۷ΛÚ˘, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Â›Ó·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· 2- 3 ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÙfiÎÔÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂. ΔÔ •∂∂ ˙ËÙ¿ Â›Û˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫¿‚Ô ™›‰ÂÚÔ Ù˘

ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 35,4%, ¤Ó·ÓÙÈ 11,36% ÙÔ˘ 2011

ΔÚ·ÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ‹˜ Ù˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó μÚÔ‡ÙÛ˘-¢¤Ó‰È·˜ ∞£∏¡∞, 20.

∏ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞-

™Ù· ÛηÚÈ¿ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ∞£∏¡∞, 20.

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ÙÔ Û‹ÚÈ·Ï “ÙÔ˘ Ú¿-

‚ ͋ψÓ” ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·. ∞ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó¤· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ “ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË” ÛÙ· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ‰‹ÏˆÛ ·fiÚÈÛÙ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “ÔÚÈÛÙÈ΋˜ χÛ˘” Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Â›Ó·È “Û ʿÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜” ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô “Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡”. ∂›Ó·È ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ¿ÏψÛÙ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÌfi‰È· ·fi ÙËÓ ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™Ù∂.

∫Ú‹Ù˘, Ô Î. Δ۷ΛÚ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó¤Ô ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ fast track. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ •∂∂ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, Ô Î. Δ۷ΛÚ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ (¡.3908/2011) ·Ó¤ÙÚ„ ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÚÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ •∂∂ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ı¤ÛÂȘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÌfiÓÔ fiÛˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÌÔÓ¿‰·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ¿Óˆ. ª¤ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÙfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 60% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٿ 1 ‹ 2 Ù¿ÍÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙ› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ‹, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÌfiÓÔÓ Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ •∂∂ ıˆÚ› ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ Î·Ù’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Û˘ÌʈӋıËΠηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¡›ÎÔ˘ ¢¤Ó‰È· Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÌÔÚ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο Ó· ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·” Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÏÈÙ›· Ë ÔÔ›· “Ú¤ÂÈ ÚÒÙË Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ

Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜” . “°È· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, “ÍÂÎÈÓ¿Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‚¿ÚË Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÁÈ‹ Î·È ÓfiÌÈÌË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . “∂ȉÈο Û‹ÌÂÚ· Ë ·‰‹ÏˆÙË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÏËÁ‹ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·, ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÓÔı‡ÂÈ ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·-

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ , ÂÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË. “£· ›̷ÛÙ ηٷگ‹Ó ÂÈÂÈΛ˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, “ÛÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ‰fiÏÔ, ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÂÏÏÈ‹ ÁÓÒÛË ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Á΢ÚÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. £· ›̷ÛÙ fï˜ ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÙÚÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ Î·È ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.

¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ó· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÚÈÎfi„Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÌÈÛıÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì fiÚÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ › fiÙÈ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ › fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ 7ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 35,4%, ¤Ó·ÓÙÈ 11,36% ÙÔ˘ 2011 Î·È 27,9% ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È 47% ÁÈ· ÙÔ 2012, ¤Ó·ÓÙÈ 38,9% ÙÔ 2011 Î·È 37,1% ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â-

ϤÁ¯ıËηÓ.

°È· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙË ™˘Ú›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô ¡. ¢¤Ó‰È·˜ › fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘, ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔÓ Œ‚ÚÔ Î·È ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. Ÿˆ˜ ›Â, fï˜, ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 30% ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ·fi ÙÔÓ Œ‚ÚÔ. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ Â› fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô Ù¤ÛÛÂÚ· ΤÓÙÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È Ù· Δ·Ì›· ∂ÈÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™˘ÓfiÚˆÓ, ÒÛÙÂ Ë ÂÓÈ·›· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ªÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ

™˘ÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ... ∞ÓÔȯٿ ̤و· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ∞£∏¡∞, 20.

ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÔÈ Î. ™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó.

™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ fiˆ˜ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ÂÍ ·Ú¯‹˜ -Î·È ÚÔ¤‚ÏÂ fiˆ˜ › fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 6,5 ‰ÈÛ. ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· Î·È 5 ‰ÈÛ. ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜- Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ÙÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Û ‰‡Ô ‰ÈÂٛ˜. “∂¿Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014 ηχ„Ô˘Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰ÈÂÙ›·˜” ÙfiÓÈÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÙ¤ıË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ı· ÙÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi “Ì·¯·›ÚÈ” Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·’ fiÔ˘ -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÂÁοÏÂÛ ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÈ̈ÚËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. “∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙË Û‡Û΄Ë. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÓÔȯÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·” ›Â Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û˘Ìʈӛ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜

·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘. √ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Úˆ› ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ‰ËÏÒÓÔ-

ÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÂÓÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ı· ÎÏÂȉÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·¿ÓÙËÛ “‰ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌ·” Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÏÂÈṲ̂ӷ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:

∫Ô˘‚¤Ï˘: ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ∞£∏¡∞, 20.

“¡∞ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÓÙÔ¯¤˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘” οÏÂÛ ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. “∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ù›ÔÙ ÔÚÈÛÙÈο. ŸÛÔÈ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú¯ËÁÒÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

-¶Ï‹Ú˘ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Û ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. -∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ¤ÙË. -∂È‚ÔÏ‹ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. -ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. -¢È·ÎÔ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ οو ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÎÔ‹ Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜. -¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. -ªÂ›ˆÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û ·Ó·‹ÚÔ˘˜. -¶ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û ÓÂÊÚÔ·ı›˜. -ªÂ›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √°∞ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. -∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ηÙÒÙ·Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. -ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. -∂·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. -ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ·Ó¿ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË Î¿ÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Âʉڛ·˜ Ì ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. -¶ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ì Èı·Ó‹ ηıȤڈÛË Ï·ÊfiÓ ·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. -¶ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ‰··ÓÒÓ -ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÈÛıÔÏÔÁ›ˆÓ 12% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. -™‡Ó‰ÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·. -∫·ıȤڈÛË Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ‚¿ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ -¢Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. -ΔÔÔı¤ÙËÛË ÌfiÓÈÌÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ.

∑‹ÙËÛ ӷ ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ¡· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 20.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë

‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ó· ÙÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÁÈ·Ù› Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ fiˆ˜ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ÂÍ ·Ú¯‹˜ Î·È ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 6,5 ‰ÈÛ. ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· Î·È 5 ‰ÈÛ. ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. “∞˘Ù‹ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú·¯ı›. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٷÓÔÌ‹” ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ “˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 8 ‰ÈÛ. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ” “∞˘Ùfi -ÙfiÓÈÛÂ- Â›Ó·È ‹‰Ë ˘ÂÚ-

‚ÔÏÈÎfi. ÀÔÏ›ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 3,5 ‰ÈÛ., ÔÛfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯È΋ ·Ó·ÏÔÁ›·, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ... ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· 6,5 - 5” ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È Ì ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÙÚfiÈη. “°È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·ԉ¯ıԇ̠οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·, ·˘Ù‹ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̤ÙÚ· ÈÛÔ‰ˆÙÈο, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¿‰Èη” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘, › fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Û ‰‡Ô ‰ÈÂٛ˜. “∂¿Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014 ηχ„Ô˘Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰ÈÂÙ›·˜” ÂÍ‹ÁËÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÙ¤ıË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ı·

ÙÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. “∂›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÒÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈο ‰›Î·ÈÔ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. O ›‰ÈÔ˜ ·¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη “‰È¿ıÂÛË ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” Î·È -ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ ªÔÛ¯Ô‚ÈÛ›- ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÌËÓ˘Ì· ˆ˜ “Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï¿Ô˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·È‰·ÁˆÁÈο, ÙÈ̈ÚËÙÈο”

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·’ fiÔ˘ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÙÂı› ¤Ó·˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2 ‰ÈÛ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· Î·È ·˘Ù¿ Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹ Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÛËÌ›ˆÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÂÚÁ·Û›·. °È· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· “ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ ÙË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ۋΈÛ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È „‹ÊÈÛË Ì¤ÙÚˆÓ” “∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

› ˆ˜ ·Ó ›¯Â ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ›¯Â Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Â›ÛËÌ· Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ. “∞ÏÏ¿ -Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ- fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ï¤Ó ’¤Ï·Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ÛÙȘ Â·Ê¤˜’, ‰ÂÓ ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Ó, ÙÔ Ï¤Ó Ôχ ·ÚÁ¿ Î·È ¿ÎÔÌ„·. ∂Ì›˜ ‚ÔËı¿Ì Ì ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο Û fiÏ· Ù· Â›‰·” ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË Û‡Û΄Ë, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Î·È ÙÔ˘ “ÔÏÂÌÔ˘” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Û ¿Ú· Ôχ ηÏfi Îϛ̷, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Î·ÏfiÈÛÙÔ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fï˜ ˆ˜ “·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÒÛÙ ٷ ̤ÙÚ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· „ËÊÈÛıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogoroup.

⁄„Ô˘˜ 150 ¢ÚÒ

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÊfiÚÔ Û ÂÎÌÈÛıˆÙ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ∞£∏¡∞, 20.

¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ‡-

„Ô˘˜ 150 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÌÈÛıˆÙ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, η٤ıÂÛ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ΔËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ·Ú¯Èο ¤‰ˆÛÂ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ·ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ “˘·ÎÔ‡ÂÈ” ÛÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. •Âηı¿ÚÈÛ·Ó ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·ÎfiÌË Î·Ì›· ·fiÊ·ÛË”. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÙÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û˘˙ËÙ¿ Ù¤ÙÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù˜ ˆ˜ ¿‰ÈΘ Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÊfiÚÔ ÚÔÛ‹ÏıÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÂÚ› ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ 11,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 150 ¢ÚÒ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈ Û fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Î›ÓËÙÔ Î·È ÙÔ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤‰Ú·) ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. Δ· 150 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÏÔÁÈ΋, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË fiÛˆÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, ·Ó οÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ .¯. ‰¤Î· ·Î›ÓËÙ·, Ù· ÔÔ›· Î·È ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊfiÚÔ, 150 ¢ÚÒ, Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ “ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘”. √ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÏËÊı› οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·Û‹ ‹ Ó· ·ÔÚÚÈÊı›. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â›Û˘ Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Û ‰‡Ô ‰ÈÂٛ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÙfiÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÈÂÙ›·. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì‹Î ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°È· ÎÔڇʈÛË Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™Àƒπ∑∞

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ∞£∏¡∞, 20.

ÔڇʈÛË Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ‰‹ıÂÓ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÊˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘.

«∫

∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÛÙȘ KO

∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘: ∞fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ‰ÂÓ ÙÔ „ËÊ›˙ˆ ∞£∏¡∞, 20.

∞¡√πÃΔ∞ ηٿ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ

ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù¿¯ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “μ‹Ì· fm” ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â¿Ó ·˘Ùfi ¤ÚıÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∞fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ‰ÂÓ ÙÔ „ËÊ›˙ˆ. À¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· fiÚÈÔ ÎÈ ÂÁÒ Â‰Ò ÛÙ·Ì·ÙÒ” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û “Alpha 98,9” “£· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘ÌÂ, fi¯È “ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÛÙÔ Û·Î›”, ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ›̷ÛÙ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔÈ, ·˜ ÌËÓ ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ·, fiÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈË ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ‰˘Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜. √È Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ Î·È √‰˘ÛÛ¤·˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘, ¿ÓÙˆ˜ ‹‰Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¢∏ª∞ƒ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Ú/Û “Alpha 98,9” “√È Î.Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ Î·È ªÈ¯ÂÏÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ fiÚÈÔ. ΔÒÚ· ÙÔ ÏfiÁÔ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›˜ ˆ˜ Ô ∫Ô˘‚¤Ï˘ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ¢∏ª∞ƒ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ·” ΔfiÛÔ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙȘ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·, ·fi ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ‹ Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó·, ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·Î¤ÙÔ”.

ΔÔ ÎÔÈÓfi Û¯¤‰ÈÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÏËÛÙÚÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÔχÛÂȘ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ı· ·Ó·ÙÚ·› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË” ŒÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ·ÛΛ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ·›ÚÓÂÈ Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ, ‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈÓËı› ˘fi ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙˆÓ ·ÓÙÈ-

‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÍ··ÙËı¤ÓÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹ οÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÔ ÁÈ·Ù›.”

™ÎÏËÚÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıÒ˜ ·Ó·-

ʤÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ı¤·Ì· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁ›ÛÎˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÎˆÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÚ·ÁÈÎfi, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi”. “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÙÚfiÈη ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ - ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ¿ÓÂÚÁÔ Ì¤ÏÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Î·È Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ ÛÙ· Ï·˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÙÚÈ·Ó‰Ú›· ‰È·ÊˆÓ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”.

ŒÓÙ·ÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔ˘˜ ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜ Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· ¤‰Ú·Ó·

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ∞£∏¡∞, 20.

∂¡Δ∞™∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ √ÏÔ-

̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ̷ӛ· Ù· ¤‰Ú·Ó· fiÙ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜ ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ ÛÂ Û˘ÌÏÔΤ˜ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ “οӷÙ ÙÔ ÈÂÚfi Ì·˜ ۇ̂ÔÏÔ ÛÎÔ˘fi͢ÏÔ Î·È ÛÊÔ˘ÁÁ·Úfi·ÓÔ” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ “ÔÈ ¿Ó·ÚıÚ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¿ÊËÛ ÙÔ ÎÂÓfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘. ªÂ χË ÌÔ˘ Ϥˆ ÂÌ›˜ Ì›ӷÌ ··ı›˜ fiÙ·Ó ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜ ›‰·Ì ÂÈı¤ÛÂȘ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï¿‚·ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Û·Ó ÛÎÔ˘fi͢ÏÔ Î·È ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ·. ∞˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙȘ ÂÎÚÔÛˆ›ÙÂ Î·È ÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ” . ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÚ¿ÛË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË, ·Ú¯Èο ÙÔ˘ Î. ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÒÓ·˙Â Î·È ¯Ù˘Ô‡Û ٷ ¤‰Ú·Ó· Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂÚÌÂÓ‹ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ. ∂›Ó·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ §ÂˆÓ›‰·˜ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ˆ˜ “Â‰Ò Â›Ó·È μÔ˘Ï‹ Û‚·ÛÙ›Ù ÙÔÓ ¯ÒÚÔ” ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜.

∫·ÛȉȿÚ˘: H ¡¢ ¤‰ÈÓ ÙË ÛËÌ·›· Û ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ ÁÈ· 20 ¢ÚÒ ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚÁÈṲ̂Ó˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, Ô Î. ∫·ÛȉȿÚ˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ “ηٷÁÁÂϛ˜ ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë” ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ΔËÓ ÛËÌ·›· Ë ¡¢ ‰ÂÓ ÙËÓ Û‚¿ÛÙËΠÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ fi-

Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ÎÔ˘ÚÂÏfi·ÓÔ, ÙËÓ Ô‰Ô¿ÙËÛÂ, ÙËÓ ¤Ù·Í ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÙËÓ ¤‰ˆÛ ӷ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿Ó ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ÁÈ· 20 ¢ÚÒ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÛËÌ·›·” Î·È ÚfiÛıÂÛ “ÙËÓ ÛËÌ·›· Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ÂÌ›˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÙ‹Û·Ì ¢fiÚΈ˜ ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ Ì·¯·ÈÚȤ˜, ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰Â˜, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Î·È ·ÏÏÔ‡”

ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ı¤ÏÂÈ ·˜ οÓÂÈ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ “ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Ã.∞. ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ › ˆ˜ “ΔËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤‚·Ï ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ô‡ÙÂ Ô ™Àƒπ∑∞, Ô‡Ù ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ù· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. ™ÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ì·˜ ¤‚·ÏÂ Ô Ï·fi˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ‰È·ÊˆÓ› ·˜ οÓÂÈ Ú·ÍÈÎfiËÌ·, ·Ó ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ „ËÊÔÊfi-

ÚÔÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 1 ÂηÙ. Î·È ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Á·Ù› ÂΛ Ô‰ËÁ›Ù Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û·˜” . Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Ã.∞ “Ó· Ù· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·” .

FTD: √È ŒÏÏËÓ˜ Ê·Û›ÛÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘Ï›· ÙÔ˘˜ ™ÙÔ ÚfiÏÔ ...·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘ÙÔÎÏ‹Ùˆ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ηٿ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Û ƒ·Ê‹Ó· Î·È ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Î. ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÂÎÙÂÓ¤˜ Î·È ÂÈÎÚÈÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Financial Times” . ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ “ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ê·Û›ÛÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘Ï›· ÙÔ˘˜” , Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· οÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÈ-

¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ηٿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ·˘Ùfi ·ÎÔÏÔ˘ı›, Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ì ٷ Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ μ¤ÚÌ·¯Ù Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1941” . “√È ŒÏÏËÓ˜ Ê·Û›ÛÙ˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì›· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡”, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ “Financial Times” Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. “∏ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Î. Navi Pillay, ¤‰ÂÈÍ ӷ ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ù˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚È΋˜ ‚›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ “·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” . ∞fi Ù· ‚¤ÏË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‰ÂÓ Í¤Ê˘ÁÂ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ: “√ ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ¤ıÂÛ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Û ·ÓËÁ‡ÚÈ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ‰ÈÙÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ·ÓÂıÓÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· •¤ÓÈÔ˜ ∑‡˜ Î·È ÙÒÚ· ÌÈÏ¿ ÁÈ· “ÂÈıÂÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ” ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ¶Ò˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ›Â...”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

Δ¤ÛÛÂÚ· “fi¯È” ·fi ¶∞™√∫ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

¶¤Ú·ÛÂ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ∞ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ˘„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ Î·È ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ∞£∏¡∞, 20.

À

ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ̠ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ô˘ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ Ì ÓfiÌÔ fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ӈÓ, ·fi ÙÔ 2002 ¤ˆ˜ ÙÔ 2012. Δ¤ÛÛÂÚȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ (∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ªÈ¯ÂÏÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ Î·È •ËÚÔÙ‡ÚË) ›·Ó “fi¯È”. ∫·Ù¿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Â› ÙˆÓ 278 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ, 151 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó “˘¤Ú”, 114 “ηٿ” Î·È 13 “·ÚÒÓ”.

∏ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 400 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ·ÊÔÚ¿ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ §È̤ӈÓ, ·fi ÙÔ 2002 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2012, Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ˙ÒÓ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÏÈ̤ӈÓ. ΔËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ (151 ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔÈ), ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (114 ·ÚÓËÙÈΤ˜ „‹ÊÔÈ) ÂÓÒ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó “·ÚÒÓ” (13 „‹ÊÔÈ). ŒÓ· 24ˆÚÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ™Àƒπ∑∞ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Û º∂∫, ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÙËηÓÎ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ ÂÏ·ÙÙÒÌ·ÙÔ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Î˘ÚˆÙ¤Â˜” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜. “°È· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÂÏ¿Ùو̷, ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘‰Â›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Î·È ÊÒÓ·ÍÂ. ∫·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·‰È·Ê·Ó‹ ‰È·‰Èηۛ·, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙȘ ΢ÚÒÛÔ˘Ì Ì ÓfiÌÔ, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙÔ‡Ó Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¶ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘Ùfi; ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÂÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·- Î·È ÔÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ô-

∞£∏¡∞, 20.

Ê¿ÛˆӔ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ ÙȘ ‰È¤ÓÂÈÌÂ Î·Ó Ë ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¶Â›Ù ̷˜ ·ÚÈÔÈ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘ ·Ó ͤÚÂÙ ÙÈ „ËÊ›˙ÂÙÂ. ΔÈ „ËÊ›˙ÂÙÂ;” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶.§·Ê·˙¿Ó˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ¡›ÎÔ˜

ΔÛԇηÏ˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ë μÔ˘Ï‹ Û Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ” ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ master plan Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Ï¢΋ „‹ÊÔ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË. “∫¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÎÔ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ú·ÓƠ̂˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢›ÓÔ˘Ì ηÈ

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÙȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ” ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¡fiÙ˘ ª·ÚÈ¿˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·¿˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋” ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ™Àƒπ∑∞, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÛÎÔ› Û ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÔʤÏË.

∂Ù¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Siemens Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2005 ÁÈ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens ÚfiÛˆ·;” .

∞£∏¡∞, 20.

™∞º∂π™ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋

Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Siemens ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÙ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓË ƒÔ˘·ÎÈÒÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó “η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ, Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÏÔ” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ˉfiÓ˘, °È¿ÓÓ˘ ¢ÚÈ‚ÂϤÁη˜, ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘, £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˝Ù˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·ÛÙ·Ù›‰Ë˜, £ÂÔ‰ÒÚ· Δ˙¿ÎÚË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÙ¿ÁË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, η٤ÏËÍ Û 8 ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· η٤ıÂÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ 2011 ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ›ӷÈ: “Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· 49 EÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

°ÂÚÌ·Ó›·: ¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙË Siemens Î·È Û ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜

ÛοӉ·ÏÔ Siemens Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2005” ∂Âȉ‹ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ËıÈÎÒÓ ·˘ÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÔÏ˘‰·›‰·Ï˘ ˘fiıÂÛ˘, Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‡ÛÙÔ¯· ˆ˜ ÛοӉ·ÏÔ Siemens, Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ÔÈÓÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜. ∂Âȉ‹ ÛÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ·fi ÔχÏ¢ÚË ÎÚ›ÛË ·ÙÚ›‰· Ì·˜ οÔÈÔÈ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÌÏÔ΋ ÛÙȘ ÔÌÔÏÔÁË̤Ó˜ ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ Siemens Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈÓÈο, ·ÛÙÈο, ÔÏÈÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ÏfiÁˆ Ù˘

Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ οÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ (‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi) ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÍÂÓÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú¿ÛË. ∂Âȉ‹ ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Û˘Á΢ڛ·, Ë ÂÙ¿¯ÚÔÓË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ú·Áڷʤ˜, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ. ∂ÚˆÙ¿Ûı ·ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤: ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙË-

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ˆ˜ Âȉ›Î·Û ÚfiÛÙÈÌÔ 24,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Siemens, Ë ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ABB Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ Alstom, ÁÈ· ·ı¤ÌÈÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ٤ٷÚÙË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Â›Ó·È Ë StarkstromGeratebau GmbH, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ƒ¤ÁÎÂÓÛÌÔ˘ÚÁÎ ÛÙË ÓfiÙÈ· °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÁηÏ› ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∏ÏÂÙÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ (ZVEI) ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÛÙÔ

‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1999 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘. “∂Èۋ̈˜ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ZVEI Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∞ÓÂÈۋ̈˜ fï˜, ·Ó¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·Ó Î·ÙfiÈÓ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈϛ˜” Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë Î·Ù·‰›ÎË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ηÚfi Ì›·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2007 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤‰ˆÛ ÂÓ Ï¢ÎÒ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ Ë ›‰È· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È π¿ˆÓ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÂÙ¿ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Û ÚfiÛÙÈÌÔ 67,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009.

Δ∏¡ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· 49 ¢À√ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›·) ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏϘ ¢√À, ÚԂϤÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË. ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÊÔڛ˜ π∂’ ∞ıËÓÒÓ, ∫μ’ ∞ıËÓÒÓ, π£’ ∞ıËÓÒÓ, ∫°’ ∞ıËÓÒÓ, πÏ›Ô˘, ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÃÔÏ·ÚÁÔ‡, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, ∫∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ Î·È ∫ÔÚˆ›Ô˘. ∏ ηı’ ‡ÏËÓ Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ π∂’ ∞ıËÓÒÓ Î·È ∫μ’ ∞ıËÓÒÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’(∞’μ’°’) ∞ıËÓÒÓ, Ù˘ π£’ ∞ıËÓÒÓ ÛÙËÓ π°’ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ˘ πÏ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˘˜, ÙÔ˘ ÃÔÏ·ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘ ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, Ù˘ ∫∞’ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi, ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÛÙË ¡›Î·È· Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÚˆ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶·ÏÏ‹ÓË. √È ¢√À ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÌÂÙ·ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤‰Ú· ÙˆÓ ¢√À ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ηٿ ÙfiÔÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤‰Ú· ÙˆÓ ¢√À ˘Ô‰Ô¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ οı ÓÔÌÔ‡. √È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¢√À, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙȘ ¢√À ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë Î·Ù¿ ÙfiÔÓ Î·È Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚˆÓ ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢, ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·˘ÙÒÓ. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ηٷÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ÙË ‚‚·›ˆÛË Î·È Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆÓ, ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. ŸÏ· Ù· ÂΉȉfiÌÂÓ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ¢√À ˘Ô‰Ô¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Û fiÛ˜ ¢√À ˘Ô‰Ô¯‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍfi‰ˆÓ, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ífi‰ˆÓ Ù˘ ¢√À Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ¡¤ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 20.

¶∂¡Δ∂ Ó¤· ÚfiÛˆ· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÏ‹ÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Á‡ÚÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË (ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌË) Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, °·‚ÚÈ‹Ï ª·ÏÏ‹, ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·ÔÏÔÁ›Â˜. ∏ ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ıËΠ̷‡ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ‡„Ô˘˜ 8,7 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ì›˙˜ ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ “Drumilan” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, μÏ¿Û˘ ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ʤÚÂÙ·È Ó· ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, ·ÊÔ‡ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ˘Ù‹Î·Ó Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÂÓÓ¤· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·, “S.D.G S.r.I” Ì ¤‰Ú· ÙËÓ fiÏË ∞fiÛÙ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ʤÚÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ S.D.G S.r.I, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Î·È ‰‡Ô ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, °ÎÔ‡ÓÙÚÔ˘Ó ªÔÏÓÙÂÓ¯¿Ô˘ÂÚ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÎÏËı› ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· Ì ËÌÂÚÔÌËӛ˜ 19.9.2008 Î·È 26.9.2008 ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “S.D.G S.r.I” , ÔÛÔ‡ 25.000 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÂÓÙÔϤ· ÙËÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ù· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙËı› ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË °ÈÒÚÁÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Â›ÏˆÓ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë °ÎÔ‡ÓÙÚÔ˘Ó ªÔÏÓÙÂÓ¯¿Ô˘ÂÚ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ·ÔÏÔÁÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ë ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ

∂ÓÈ·›Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ∂ÎÙfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ ∞£∏¡∞, 20.

™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË

ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ Î·È ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ì ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 20% - 25% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ-

‰ÒÓ. ∞Ú· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÂÏ¢ı¤ÚÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ı· ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ô‡Ù ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Îϛ̷η ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜

ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “°È· Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ™ÎÔfi˜ Ù˘

Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·Ïfi, ÌfiÓÈÌÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ηٷӤÌÂÈ ‰›Î·È· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË Î·È ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ‡˜ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ‰È¿ÙÚËÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ÔÌfiÚÚ˘ı̘, ÂÙÂÚÚfiÚ˘ı̘ ÎÙÏ.) ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÊfiÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÂȈı›.√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ô ÂÓÈ·›Ô˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÊfiÛÔÓ Ë ΔÚfiÈη ÙÔ ‰Â¯ı›, Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ 15%. ∂›Û˘, fiÏË Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·. ∞˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÌ·ÙË Î·Ù¿ÚËÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂÎÌ·ÚÙÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ-

ÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‹Ú˘ ·ÏÏ·Á‹ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÂΛӷ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› fiˆ˜ ϤÓ ÛÙËÓ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ ·fi ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Û ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔÎÏËÙÈο ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·.

°È· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √¶∞¶

™˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ∂.∂. ¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË - ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞£∏¡∞, 20.

Δ

ËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˆÏ› ÙÔ 29% ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 5%, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙȘ μڢͤÏϘ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi 1/1/2013 ¤ˆ˜ 12/10/2020 ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 30% Â› ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ.™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÈÁÓ›ˆÓ -›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹ ·fi ÙËÓ ∂ÓˆÛË ¢È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ™ÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ RGA -·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·.

∏ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ô Ó¤Ô˜ ȉÈÒÙ˘ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÂÚÈÎfi„ÂÈ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. μ‚·›ˆ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¯ı˜ Ë ÌÂÙÔ¯‹ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÒÏÂȘ 18,37%,

Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 1,37 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 29% Ô˘ ˆÏ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ϤÔÓ ÛÙ· 398 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÓÔÌÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ·ÊÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¶ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ˘ 30%. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Û˘Ìʈӛ· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ·fi 1/1/2013 Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √¶∞¶ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ Ì 10% Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Î¤Ú‰Ë Ì¤¯ÚÈ 100 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡-

ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ π. ∫·ÛÙ¤Ï˘ - ΔÔ˘ÚÛÔ‡Áη˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÔ˘! °ÓÒÌÔÓ¿˜ Ì·˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜! ¢π¢∞™∫√¡Δ∞π ª∞£∏ª∞Δ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ◗ §˘Î›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘

◗ ¶ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË. ◗ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛΤ„˘ Ì·ıËÙÔ‡ ÛÂ

√ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ◗ ¢È‰·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û οı ̷ıËÙ‹.

Δπª∂™

∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›· ŒÎıÂÛË ∫›ÌÂÓ· §·ÙÈÓÈο

¢øƒ∂∞¡ ∂¡π™ÃÀΔπ∫∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ◗ ¶ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ◗ Δ¯ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ◗ ªËÓÈ·›· ∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜.

·fi

μÏ·¯¿‚· 105 - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ °È· ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6981030457 & 6978189393

ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â·ÓÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Â› ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ √¶∞¶. ΔÔ 2011 Ë ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ï‹ÚˆÛ ÊfiÚÔ˘˜ 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ó ›Û¯˘Â ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ı· Ï‹ÚˆÓ 368 ÂηÙ. ¢ÚÒ (1,22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë ¯ 30%). °È· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ 78 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰·¿ÓËÛ ÁÈ· ‰ˆÚ¤˜ 28 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ¯ÔÚËÁÈÒÓ 61 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙÔ˘ √¶∞¶

Î·È fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, “Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÁÈ· Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ” ·Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 13.10.2020 ̤¯ÚÈ Î·È 12.10.2030 ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ηٿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ·fi 15.12.2000 ۇ̂·Û˘, ÚԂϤÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· ÌÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi 5%. ∂›Û˘, ηٿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηÙ‚ϋıË ÙÔ 2011 ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘ (375 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÚÔÏËڈ̋ Ù˘

‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ 5% Î·È 30%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚԂϤÂÙ·È Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘ ÚÔÏËڈ̋˜ Û‡Ìʈӷ Ì ̷ıËÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÏËڈ̤˜ Âη٤ڈıÂÓ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ù˘ √¶∞¶ ∞.∂. ·fi ·ÈÁÓÈÔÌ˯·Ó‹Ì·Ù· ı· ÚÔ‚ÏÂÊı› fiÙÈ, ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √¶∞¶ ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· ÌÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÔÛÔÛÙfi 30% ÎÏÈ̷Έٿ Î·È Ì¤¯ÚÈ Î·Ù’ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 35%.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

μ‡ıÈÛË ÛοÊÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ªπ∫ƒ√ ÛοÊÔ˜ ‚˘ı›ÛÙËÎÂ

¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ¶ÔÓÙÈÎÔÓËÛ›Ô˘ ∂˘‚Ô›·˜. ™ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÂÈÛÚÔ‹ ˘‰¿ÙˆÓ, ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÈÙ›·. √È ‰‡Ô ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ÁÂÚÌ·ÓÔ›, ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ·fi ·Ú·ϤÔÓÙ· ÛοÊË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÏ‹ÊıË Û‹Ì· ÁÈ· ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ (ÛËÌ·›·˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜) Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ÏfiÁˆ ÂÈÛÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ï ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈÎÔÓËÛ›Ô˘ ∂˘‚Ô›·˜. ∞̤ۈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ψÙfi ÛοÊÔ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Î·Ù¤Ï¢Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ◊‰Ë ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ›¯·Ó Û‡ÛÂÈ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÛοÊË ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. √È ‰‡Ô ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜, ÁÂÚÌ·ÓÔ› ˘‹ÎÔÔÈ, ›¯·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÈ‚È‚·ÛÙ› Û ¤Ó· ·fi Ù· ÏÔ›· Ô˘ ›¯·Ó Û‡ÛÂÈ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂›Ó·È ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ Ë Ú˘ÌÔ‡ÏÎËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ Ú˘ÌÔ‡ÏÎËÛË fï˜ ‰È·ÎfiËΠÂÂȉ‹ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Á¤ÌÈÛ ÓÂÚ¿ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‚˘ı›ÛÙËΠ۠‚¿ıÔ˜ 170 ̤ÙÚˆÓ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÚÈÒÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Î›ÌÂÓË ·ÎÙ‹. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚‡ıÈÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠڇ·ÓÛË. ΔÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi.

ª¤¯ÚÈ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 20.

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ 2011, ̤¯ÚÈ 30/11/2012, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 20Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ Ô ∞.º.ª. ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ 1, 2, 3. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 24Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ Ô ∞.º.ª. ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ 4, 5, 6. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 27Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ Ô ∞.º.ª. ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ 7, 8, 9. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ Ô ∞.º.ª. ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ 0.

¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘

Εθνικό σχέδιο δράσης κατά διαφθοράς Δ¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞£∏¡∞, 20.

Δ

Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ √√™∞.

√ Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ˘fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™Ô‡ÚÏ·, ı· ηٷı¤ÛÂÈ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. “¶Ú¤ÂÈ, ˘Ô˘ÚÁÔ› ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÈÛfiÙÈÌ· Î·È ÈÛfiÓÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂›Ì·ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, °È¿ÓÓË ¶·ÓÔ‡ÛË. “∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ·ÓÙȉȷÊıÔÚ¿˜, Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶·ÓÔ‡Û˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ï‹ÚË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·Ó ‰ÂÓ ·Ù·¯ı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi. √ Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “ÔÏ˘ÏfiηÌÔ Ù¤Ú·˜” ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È -fiˆ˜ ›ÂÛ˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›-“Ì·˚ÌÔ‡” ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ı· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ fiÔÈÔÓ ·ÛΛ ·Ú¿ÓÔÌ· È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ·ÓÙÈÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ π™∞ ηٿ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ η-

Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÙÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ô π™∞ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ fiÙÈ “ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ˆ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷÎÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ··ÓÙ¿ Ì ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂȯÂÈÚ›, ‹ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂȯÂÈÚ›, ÌË ÓfiÌÈÌ· È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÓÙÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡” .

0 π™∞ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ¿ÛÎËÛË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ȷÙÚÈ΋˜ Ú¿Í˘ ›Ù ·ÊÔÚ¿ ÚfiÏË„Ë, ‰È¿ÁÓˆÛË ‹ ıÂÚ·›·, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ù›ÙÏÔ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó Î¿ı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿ÓÔÌË ¿ÛÎËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÔ›ËÛË Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô π™∞.

∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ

«™·Ê¿ÚÈ» ÁÈ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ì ٷ „‡ÙÈη ¤ÓÛËÌ· ∞£∏¡∞, 20.

™Ô‚·Ú¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓۋ̈Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ·fi ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È Ë̉·Ô‡˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ú¯‹Ó ÂÈÛ‹Ì·Ó ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ 20% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ¤‰Ú· Û ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÔÈÎfi‰· Î.Ï., ÂÓÒ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÂÈÎÔÓÈο ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÙ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ π∫∞ ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ¢ËÏÒÛÂȘ, ̤ۈ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∏ ¢‹ÏˆÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ οı ·ÛÊ·ÏÈ˙Ô̤ÓÔ˘, ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹, ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈ-

ÛÊÔÚÒÓ. ªÂ Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÈÛ¯‡ÔÓÙ·, Ë ¢‹ÏˆÛË ¤ÚÂ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ÙÚ›ÌËÓÔ, ÔfiÙÂ Î·È Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ›¯Â 3 Ì‹Ó˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ Ô “ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜” ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË. ªÂ ÙË ‚‚·›ˆÛË ·˘Ù‹ ·ÔÎÙÔ‡Û ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, ÂÓÒ ÔÈ “ÂÙ·ÈÚ›˜” ·˘Ù¤˜ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó Î·È “·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Û‡Ì‚·Û˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı›

‹ Ó· ·Ó·Óˆı›, ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜,

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÈÛ¯‡ 478.165 ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π∫∞, ÙȘ 320.000. √È ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù¤ÙÔȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÂÓۋ̈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Á‹Ú·ÙÔ˜ ‹ ·Ó·ËÚ›·˜ Û ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÔfiÙÂ Î·È Á›ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ οı ̋ӷ Î·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 5Ë Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·.

∂§∂¡∏ ¢. ∫∞ƒ∞ª∏Δ™π√À æÀÃπ∞Δƒ√™ & æÀÃ∞¡∞§ÀΔƒπ∞ ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÙˆÓ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ §·Î·ÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘) ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ

¢¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ڷÓÙ‚ԇ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31, Δ. 2421302117 ∫. 6948307801

∂ÚÒÙËÛË ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Hellenic Seaways, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÌÔÓÔˆÏȷο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û ·˘Ù¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô Express Pegasus ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Â›Û˘ ¤ÍÈ (6) ÊfiÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Î¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (°ÏÒÛÛ· Î·È ™ÎfiÂÏÔ˜). ΔË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ (3) ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋). √ Î. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜: 1. ¶ÔÈ· Î·È fiÛ· ÏÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿; 2. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ù˘ Hellenic Seaways ‹ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ÔȘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ; 3. °È·Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¿ÛÎËÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2932/01 Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ¿ Ù˘¯fiÓ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÊÔ‡ Ù· ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ; 4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2932/01 Ë ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ ÙÚfiÔ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚ› ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜. À‹ÚÍÂ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË- ÂÓË̤ڈÛË ÎÈÓ‹ıËΠ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·; 5. ™Â ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù·ÎÙÈÎfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰È·Ù·Ú·¯Ù› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·; £· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ; 6. ΔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÌÂÚÈ¿˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜;


ª·ÁÓËÛ›· 12 §ËÛÙ›· Û ηٿÛÙËÌ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ∞°¡ø™Δ√™ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϷ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÈÛÙfiÏÈ ÂÈÛ‹Ïı Û ̛ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ‹Ú ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ¢È¤Ê˘ÁÂ Î·È ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, ÂÈÛ‹Ïı Û ηٿÛÙËÌ· (mini market) ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 39¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ÙÔÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 200 ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ‰È¤Ê˘Á Â˙fi˜ ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ °π∞ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÍÂÓfiÁψÛ-

ÛˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ʈÙÔÙ˘ÈÒÓ. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ ˘¤‚·Ï 38¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂΉÔÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Û ηٿÛÙËÌ· - ʈÙÔÙ˘Â›Ô ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ fiÔ˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÍÂÓfiÁψÛÛ· ‚È‚Ï›· ÂΉÔÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ‰È¤ıÂÙ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Û ÂÏ¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο: ŒÓ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ٷ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÓÓ¤· ‚È‚Ï›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∂›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ʈÙÔÙ˘Ë̤ӷ ‚È‚Ï›·, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙË̤ӷ, ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˜ ÒÏËÛË. √È ·ԉ›ÍÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛÂ Ô ÌËÓ˘Ù‹˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ Û˘ÏÏËÊı›˜, Ì ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “¶ÂÚ› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜” ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÎÏ‚ Ô‰‹Ï·ÙÔ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙË §¿ÚÈÛ·,

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞’ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¤Ó·˜ 34¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 34¯ÚÔÓÔ˜, ·Ê·›ÚÂÛ Ô‰‹Ï·ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ 31¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ·ÔÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÎfiÊÙË, ÏËÓ fï˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. √ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÎfiÊÙ˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· §¿ÚÈÛ·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

¢¤Î· οÌÂÚ˜ Û ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

Œ

Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÛÙ·ıÂÚ¤˜ οÌÂÚ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÛÙËı› ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ οÌÂÚ˜ Î·È Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∫¿ÌÂÚ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘-¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, §·Ú›Û˘ (ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜), ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ (ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹). ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. Œ¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÂÓÒ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë ÌÂÈÔ‰fiÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. √È Î¿ÌÂÚ˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ·Ú·‚›·Û˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ·ÓÙÈηÓÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ -fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο- ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏËÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. £· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÓÒ ı· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿‚·ÛË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Î·È ÔÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ۇÓÙÔÌÔ

¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Î·È ˘·ÈÙ›ˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ “ηÚÌ·ÓÈfiÏ·” . Δ· ÛÙÔȯ›· ı· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ (‹‰Ë ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜), ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Î·È ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ·ÔÙÚÔ‹ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ (·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÚÁ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, Î.Ï.). ¶¤Ú·Ó Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Èı·Ó¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ̤ۈ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. √È Î¿ÌÂÚ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û 24ˆÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ı· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ Î›ÓËÛË. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ı· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó. √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ı· ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·‚¿ÙË (·ÊÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó

● ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ οÌÂÚ˜ Î·È Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚ·

Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜) Ë ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿‚·ÛË. ŸÛ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ·ÓÙ›ÎÂÈÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·È ÔÈÓÈÎfi ·Ú¿و̷), ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÊÔ‡ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔÈ, ÂȉÈο ÛÙ· ÂÈΛÓ-

‰˘Ó· Ô‰Èο ÛËÌ›·, fiˆ˜ .¯. Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. “∞Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì›· ·Ú¿‚·ÛË, fiˆ˜ Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙ› Ôχ ηχÙÂÚ·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ë ·Ú¿‚·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ ÂΛÓË ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ù‡¯ËÌ·. ∂›Ó·È Ô ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ οÌÂÚ·˜. ∞Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ù˘¯›· Î·È ÚÔÎÏËı› ·Ù‡¯ËÌ·, ÙfiÙ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ı· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ú¿‚·ÛË, ÔÈÔ˜ ÙË ‰È¤Ú·ÍÂ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›.

∂ÈÛÙÔÏ‹ £. ¡¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ™¢√∂, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›·

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜

™À°∫∞§∂πΔ∞π ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

∂¶πμ∂μ∞πø¡∂π Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘

™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ™¢√∂ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ √Δ∞. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Û ÁÚ·Ù‹ ·¿ÓÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ¡›ÎÔ ΔÛԇηÏË, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È 32 ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ.ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¡¿ÎÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ¿ÌÂÛ· Ë ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ● √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ™¢√∂ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È Ë “Ï›ÛÙ·” ÙÔ˘ ™¢√∂ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞- ٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙Ë- ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı¤ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ¶Úfi- ÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È Ë “Ï›ÛÙ·” ÙÔ˘ Ì·ÙÔ˜. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔԛ‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤- ™¢√∂. ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌ- ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢. ¶··- ËÛ‹ Ù˘ ηٿ ÙÔ ÓfiÌÔ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, £·Ó¿- ‰ËÌÔ‡ÏË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Ú›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÔÏÈÁˆÚ›·. ∞“∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, ∑ËÙÒ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¿Ú- ·ÈÙÂ›Ù·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ıÚÔ˘ 21 ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔ- ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó, Ì ¢ı‡ÓË, Û˘ÏÏÔ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ (™¢√∂) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂- ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÚÔÎÂÈ̤- ÛÌ·ÙÈο, fiϘ ÔÈ ‰¤Ô˘Û˜ ηٿ ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÈÙÚÔ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ó˘Ó Î·È μÔ˘Ï‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô- ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ, ÛÙÔ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙË ¿Ó‰ËÌË ·Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ÓÙ·È ·fi ÙÔ ™¢√∂ ÁÈ· “ÂÚ›ÂÚÁÔ ·›ÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ï‹ÚË ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi” . ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘- ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ™¢√∂ Ô˘ ÂÚÈ- ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÁηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÙ˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂ- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. Ì·” . Ù¿ÚÙË 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ÌÂ- ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: - ™˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Â› ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ μ1 ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ Δ.∫. ∫ÔÎΈÙÒÓ. - ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. - ∞Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ì Έ‰ÈÎfi ∫∞¶∂-12403 ÙÔ˘ ∂.¶. “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË 2007-2013” Î·È ¤ÁÎÚÈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶Ú¿ÛÈÓ˜ ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ - ¡¤Ô ¶ÚfiÙ˘Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘”. - ŒÁÎÚÈÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ì ∫ˆ‰ÈÎfi: ∫∞¶∂ - 12403 ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶Ú¿ÛÈÓ˜ ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜” , ¡¤Ô ÚfiÙ˘Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∂.¶. “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ & ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË 2007-2013” . - ŒÁÎÚÈÛË Û‡Ó·„˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶Ú¿ÛÈÓ˜ ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ - ¡¤Ô ¶ÚfiÙ˘Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘”, Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ì Έ‰ÈÎfi ∫∞¶∂ - 12403. - ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÔÛÔ‡ ÛÙ· ¡.¶. “™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘” Î·È “™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . - ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡¶¢¢ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÏfiÁˆ ·Ú·›ÙËÛ˘. - ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ π.¢.√.Ã., ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ. - ŒÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÚÈı. 28/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡¶¢¢ Ì ı¤Ì· “ŒÁÎÚÈÛË ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË π.¢.√.Ã. Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi ÂȉÈÎÔًوӔ . - ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ (ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ÛÙÔÓ “ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ” Ù˘ Δ.∫. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. - ŒÁÎÚÈÛË ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ¤ÎÙ·Û˘, ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÙÚÒÓÈ” Î·È ÛÙË ı¤ÛË “ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ” Ù˘ Δ.∫. ∞Ó¿‚Ú·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™E¶TEMBPI√À 2012

∞fi ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

¶¿Óˆ ·fi 1.000 ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ

Â¤Ú·Û·Ó ÙȘ 1.000 ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi 100 Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ηٷۯ¤ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂÓÔÈΛˆÓ. ∏ ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ˙ÔÊÂÚ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’), Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÛıÒÓ, ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, ÂÓÔÈΛˆÓ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰·. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ, ÙfiÙ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ... ∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ηٿۯÂÛË ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤Êı·Û·Ó ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙȘ 1.180, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙˆÓ (ÌÈÛıÔ›, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, ÂÓÔ›ÎÈ·) ÙȘ 133. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, ̤۷ ÛÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÚÔıÂƯ̂˜, ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 258, ·ÚÈıÌfi˜ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢.√.À., ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ÔÈ ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÔÛÙ›ÏÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÂÈÌÂÏËÙ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì Úfi¯ÂÈÚÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Â-

È‚Ï‹ıËÎ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 300... ™‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜, ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Û ·Ó·ÁηÛÙÈο ̤ÙÚ· ›Ûڷ͢ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ú‡ıÌÈÛ·Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜. √È ∂ÊÔڛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· “΢ÓËÁÔ‡Ó” ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· fiÛÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈ· ‹ η٤¯Ô˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‹ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 3.000 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞ÎfiÌË ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÔÛÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙˆÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ٷ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‚‚·ÈˆÌ¤Ó· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ (¤ÛÙˆ Î·È Â¿Ó ·˘Ù¿ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ·Ó·ÛÙÔÏ‹), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Ì ¯Ú¤Ë ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó˘fi¯ÚÂˆÓ (Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ·, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î.¿.) ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, Ó· Û˘Ì„ËÊ›˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· (¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂȉÔÔÈËı› Ô ÔÊÂÈϤÙ˘) ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ (∂Δ∞∫, º∞¶, ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜,

● ∏ ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ˙ÔÊÂÚ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’), Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÙË

Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Î.Ï.) Ì ÔÛ¿ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘, º¶∞ Î.¿.)

∏ ‰È·‰Èηۛ· ∞Ú¯Èο ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ (ÙËÏÂʈÓÈο, Ì email Î.¿.) ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë Î·È Ù· ·Ó·ÁηÛÙÈο ̤ÙÚ· ›Ûڷ͢ Î·È Â¿Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÌË Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ̤ÙÚ·:

- ∫·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ·fi 3.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ. √È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘. - ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷۯÂı›. - ¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 5.000 ¢ÚÒ. - √È ∂ÊÔڛ˜ ÚÒÙ· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÔÛ¿ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÂÈÛÚ¿Ù-

ÙÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÊÂÈϤÙ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ηٿۯÔÓÙ·È, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ¿ÏÏ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ¤ÛÔ‰· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ 25% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ-

ÎÔ‡ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÔÛÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. - °È· ÌÈÛıˆÙ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚԂϤÔÓÙ·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÂÓÔÈΛˆÓ Î·È ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. - °È· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰›‰ÔÓÙ·È ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÙȘ ¿ÚÂÈ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. - ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›ÙÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ. - ªÏÔοÚÈÛÌ· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ (.¯. ÁÔÓ›˜ ÚÔ˜ ·È‰È¿), Â¿Ó ˘ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È ‰fiÏÔ˜. “ŒÎıÂÛË Î·Ù¿Û¯ÂÛ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ηٿۯÂÛ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ‹ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÌÔÚ› Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘·¯ı› Û ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ¯ÚÂÒÓ ‹ Û ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿۯÂÛ˘” ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Úı·Ó Î·È Ú‡ıÌÈÛ·Ó” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

∞fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ

“Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜”

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ μfiÏÔ˘

Δ∏¡ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “£ÂˆÚԇ̠·Ôχو˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛÙ·ıÂÚ‹ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ-

΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ - ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. Δ˘¯fiÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Î·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÌÂٷ͇ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ı¤ÛÂÈ Û ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ Â›Û˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô‡Ù ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜-ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ (∂™¶∞), ·fi Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ò˜ ÙÔ 2015. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ ıˆÚԇ̠·Ó·Áη›· ÙËÓ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‚È·ÛÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ, Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” .

“º∞π¡∂Δ∞π fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‰È‰·¯ı‹Î·Ì ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “¶ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛÂ, fiˆ˜ ›Â, ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·, ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔÔ 1986 ÂÍÂϤÁËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔfiÙÂ, Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· Â·Ó‹Ïı Ì ÙËÓ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË, Ï‹Úˆ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Î·È ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤ÓË, Ó· οÓÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÏÈÌÂÓÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿, ‚‚·›ˆ˜, ı· Â·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. Δ· 25 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ¤Ú˘ÛÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ master plan Î·È Ì ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ›‰È˜ ʈӤ˜” . ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “Â¿Ó ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â Ë È‰ÂÔÏË„›· ÂΛÓË, Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ̛· ÙÚ·ÁÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‰È‰·¯ı‹Î·Ì ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” Î·È ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi: “¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·

● √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘

ÌÔÚ›ÙÂ, ·ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤!”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ô È‰ÈÒÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ” , οÙÈ Ô˘ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂ

ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ “‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·” Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿” . ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ “·ÔÓ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ÎÚ·ÙÈÛÌfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ fiÙ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi “¿ÌÂÛ· Ó· ÂÈʤÚÂÙ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÈÛfiÙËÙ·” .


M·ÁÓËÛ›· 14 ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Δ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ò˜ Ë ¯ÒÚ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. “∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î.. ªÈ¯. ™·ÎÂÏ¿Ú˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¡. §¿ÚÈÛ·˜, ̤ÏÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡, “ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. √È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÚÔ¯ı¤˜, Û οı ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÓÔÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ, Ù· ¯ˆÚÈ¿, ÙȘ ΈÌÔfiÏÂȘ, Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˙ËÙ¿Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÔÈÔÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ¶ÔÈÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ Î. ΔfiÌÛÂÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ˘ÂÚ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٷχÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÚÔÂÎÏÔÁÈο, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÙË ÌÈ· Î·È ÌfiÓË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ΔÒÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ Ó· ηχ„ÂÈ Ô ¤Ó·˜ Ù· ÛοӉ·Ï· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂Ì›˜ ·ÔÛÙ›ϷÌ 299 ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÏËÓ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, fiˆ˜ ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› Î·È ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 60 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÒÚ· È· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ∞ÊÔ‡ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÌ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ¶Ú¤ÂÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·ÎÂÏ¿Ú˘.

™˘ÁοÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

™˘Ó¤Ï¢ÛË ¯ˆÚ›˜... ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¡¤· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Ôηχ„ÂȘ

¢

ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ªfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 15 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 800 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô.

∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. ºÔ‡ÏË ΔÛÈÒÌÔ˘ ¤Û¢Û ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È Ï›ÁÔ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÔÏϤ˜” . øÛÙfiÛÔ Ë Î. ΔÛÈÒÌÔ˘ ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·ÛıÂÓÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ 270 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ “·fi ˘Âڈڛ˜ Î·È ÂÎÎÚÂÌ› Â‰Ò Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· fï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ˘Âڈڛ˜ ·fi ÙÔÓ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·” . √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· Î·È fiÏÔÈ Ì·˙›, È·-

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

Ṳ̂ÓÔÈ ¯¤ÚÈ - ¯¤ÚÈ, Ó· ‰È·ÙÚ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ‹ ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. °È· ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË. “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ̛· ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ ¡ÔÛÔ-

ÎÔÌ›Ô. Ÿˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Î·È ¯fiÚÂ„Â Û˘ÚÙ¿ÎÈ, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıԇ̠fiÏÔÈ Î·È Ó· “¯ÔÚ¤„Ô˘Ì” ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ›, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Û˘ÁηÏ› Î·È Ó¤· ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. £· ·Ú·‚ÚÂı› Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ∂ÚÌ‹˜ ∫·Û¤˜. ∞Ú¯Èο, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ “·Ôηχ„ÂȘ” ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ·, ÂÓÒ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ™Â “ÂÈÊ˘Ï·Î‹” Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ “ÂÊËÌÂÚ›· ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜” . ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ Î·ıÒ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙËı›, Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È Û οıÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙȘ ¿Û¯Ë̘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi ¶∞ª∂, ¶∞™∂μ∂, ª∞™ Î·È √°∂

™˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ™∂ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· 5 ¢ÚÒ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, ÙÔ˘ ª∞™, Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÎÚÔÛÒˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È §·˚ÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ˘Ô¯ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ê¿Ú̷η ·fi ÙÔ ÏÂËÏ·ÙË̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Î·È Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· Û ˘Á›·- ÚfiÓÔÈ·- Ê¿ÚÌ·ÎÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ƒ›ÙÛ· ∫ˆÙÙ‹ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ 5¢ÚÒ. À‹ÚÍ ÌÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È Â›¯·Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó Ù· 5 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ı· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ·-

● ™Â ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, ÙÔ˘ ª∞™, Ù˘ √°∂

Û›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·. ¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜, Ù· ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” . ∏ Î. ÃÚ˘ÛԇϷ Δ·ÛÔÏ¿ÌÚÔ˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∫È ÂÌ›˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fiˆ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ◊‰Ë ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÂÈ-

ÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 5 ¢ÚÒ Î·È ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·. ∫·Ïԇ̠οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, Ï¿È ÛÙÔ ¶∞ª∂ Î·È ÙȘ Ù·ÍÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ŸÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̷˙È΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙÔ ¶∞ª∂”. ™ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ˘Ô¯ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ê¿Ú̷η

·fi ÙÔ ÏÂËÏ·ÙË̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Î·È Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· Û ˘Á›·- ÚfiÓÔÈ·- Ê¿ÚÌ·ÎÔ. ∞ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ÚÔÓÔȷΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¶∞™∂μ∂ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √.∞.∂.∂. ÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÛÊÚ·ÁÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ∂.μ.∂., ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ 12Ì. Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ¶.∞.™.∂μ.∂. ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ (¶. ªÂÏ¿ - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) Ì ı¤Ì·Ù· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ∂μ∂ Î·È ˘Á›·˜ - ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∂μ∂.

∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ™∂ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÚÔ¯ˆ-

ÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢√À (¶√∂ ¢√À), ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: -∏ ·Ô˘Û›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Î·È ¯ÚÔÓÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔÎÏÔ‹˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜. -∏ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË - ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ - Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ë Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. -∏ ÌË ·Ô‰Ô¯‹ ·ÔχÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î.Ï. -∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ·fi ÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÛ¯ËÌ·, ÓfiÌÔ Î.Ï. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È “ÛÙȘ Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜”. √È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À, ÂÓÒ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27 Î·È 28 ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙȘ ∞ÓÒٷ٘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ ∞¶√ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηÈ

£ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ∞ÓÒٷ٘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, Û ÔÛÔÛÙfi 10% ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ ÈÛÙfiÙÔÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ (http://results.minedu.gov.gr) ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÎÙ·„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·Ú¯Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ (∂ÒÓ˘ÌÔ- ŸÓÔÌ·-¶·ÙÚÒÓ˘ÌÔ-ªËÙÚÒÓ˘ÌÔ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÂÏÙ›· ÂÈÙ˘¯›·˜. √È ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ‹ ÓƠ̂̈˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚfiÛˆÔ, ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: - ∞›ÙËÛË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹. - ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ‹ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ‹ ÓƠ̂̈˜ Î˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‹ ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡. - ¡Ơ̂̈˜ Î˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‹ ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘. - À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ¿ÏÏË Û¯ÔÏ‹ ‹ ΔÌ‹Ì· Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. - ŒÍÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù‡Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ΔÀ∫

¡¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘ ÀÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (∂¶∞¡ΔÀ∫). ™¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È È‰Ú‡Ì·Ù· ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó Î·È Û ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÎÙ›ÚÈ· ÔÊı·ÏÌÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Â›¯·Ó ÏËÊı› ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ›¯·Ó ÂÏÂÁ¯ı› 503 ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 234. √ ÚÔÛÂÈÛÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÚfiÏË„Ë, ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ (√∞™¶).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ‹Ù·Ó ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ Î·È Ë ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¯Ú‹ÛË-ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ οı ÎÙÈÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·, ÂÊfiÛÔÓ ˘‹Ú¯·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ (√∞™¶) Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ· (9 .Ì. ·›ıÔ˘Û· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘), οÔÈ· ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ›¯·Ó ÂÎÎÂÓˆı›, οÔÈ· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· Ì ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÛ΢¿ÛÙËηÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ηٷÛ΢ÒÓ Ô˘ ÂϤÁ¯ıËηÓ, ¤ÁÈÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈο Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ªÈÎÚÔ˙ˆÓÈ΋˜ ªÂϤÙ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √∞™¶ ∂. §¤Îη˜, “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” . ŸÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÚÔ ÙÔ˘ 1959, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙË ‰È·Ú΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÚÔÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √™∫. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ¤ÏÂÁÍ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÚÔÛÂÈÛÌÈο 111 Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

∞fi Ù· 111 Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÚÔ ÙÔ˘ 1959, 58 ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ¤ÍÈ Á˘ÌÓ¿ÛÈ·-χÎÂÈ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜-Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ √™∫ ÙÔ “Ì·Ï¿ÎÈ” ¤ÊÙÂÈ ÙÒÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‚ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË μ’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÚÔÛÂÈÛÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, fiÛ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÚÈÓ ÙÔ 1959, ÔfiÙ ›Û¯˘ÛÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› fiÏ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ‹Ù·Ó ηϋ. ™Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ·ÙÈ΋˜, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (√™∫), Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ. ∏ ÌÂϤÙËηٷÁÚ·Ê‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. “Œ¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ì Ӥ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÙÔÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. §¤Îη˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ, ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚˆÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ (¿Óˆ ÙˆÓ 5 ƒ›¯ÙÂÚ), Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Ù· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, Ì ÙË ÛÂÈ-

ÛÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ì ÓfiÌÔ ·fi ÙÔ 2003 (º∂∫ 1154, 12-8-2003), Ë ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂÛ·›·˜ ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ (˙ÒÓË ππ), Ì ÛÂÈÛÌÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Â‰¿ÊÔ˘˜ 0,24, fiÙ·Ó Ë ˙ÒÓË π ¤¯ÂÈ ÛÂÈÛÌÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË 0,16 Î·È Ë πππ 0,36. √ ¯¿ÚÙ˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠‚¿ÛË ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Á¤ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ, ÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘fi‚·ıÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË ÛÂÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙËÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙËÓ ›‰È· ˙ÒÓË ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯¿ÚÙË ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ˙ÒÓË ππ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Â‰¿ÊÔ˘˜ ‹Ù·Ó 0,16 Î·È fi¯È 0,24 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯¿ÚÙË. √ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. À¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¤Á·ÛË ÏËÁ¤ÓÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÛÌÔ‡”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §¤Îη˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ù· ÛÂÈÛÌÈο Ú‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÚ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÂÈÛÌÈÎfi ¯¿ÚÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Î. μ·Û. ¶··˙¿¯Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú‹ÁÌ·Ù· ÌÂٷ͇ 159 Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ ¤-

● ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ΔÀ∫. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √∞™¶ ∂. §¤Îη˜

¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ƒ›¯ÙÂÚ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2.500 ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÙÚ›· ÛÂÈÛÌÈο Ú‹ÁÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Â›Ó·È Ì‹ÎÔ˘˜ 30 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÚÂȘ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ƒ›¯ÙÂÚ, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹-

ÛÔ˘, Ì‹ÎÔ˘˜ 24 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰‡Ô ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ƒ›¯ÙÂÚ Î·È ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ¶È¤ÚÈ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì‹ÎÔ˘˜ 30 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÛÂÈÛÌfi ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ƒ›¯ÙÂÚ. Δ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Ú‹ÁÌ·Ù· Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘ ÙÔ˘ μ. ∞ÈÁ·›Ô˘.

ªfiÓÔ 5.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË, ¤Ó·ÓÙÈ 30.694 ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿

Δ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ‰ÂÓ ·Á΢ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 35.000 ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ª√§π™ 5.069 ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Â-

ÈÛΤÊıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ Ì ٷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 30.694 ÙÔ 2011. ∏ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙËÓ fiÏË, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·Ù¤ÏÂ˘Û·Ó Ù· ÌÈÛ¿ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘, 35.000 ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ٷ ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011. ™ÙÔ 50% fï˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ πà Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ٷ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ¶ÔÏÏÔ› ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ΔËÓ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ΛÓËÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÂÙ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ (fiÏÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ) ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ó. ™ËÌ·ÓÙÈ΋, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û·ÚˆÙÈÎÔ›. ∞ÚÎÂÙ¤˜ fï˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó -ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Èٛ˜Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

∞ÔÁÔËÙ¢ÙÈο fï˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ fiÏË Ì ٷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ªfiÏȘ 5.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, ¤Ó·ÓÙÈ 30.600 ÙÔ 2011 Î·È 75.000 ÙÔ 2010.

20 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο

● ™ÙȘ 105.000 ¢ÚÒ ¤Êı·Û·Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ fiÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ £·Ó¿ÛË °ÚËÁÔÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÌÂÏ›ÛÙËΠ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ù·¯‡ÏÔÔ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù¿ ÙÔÌ›˜, Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÈÎfiÓ·:

∂È‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ΔÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

2012 ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ù·Í›‰Â„·Ó 180.428 ¿ÙÔÌ· ¤Ó·ÓÙÈ 217. 016 ÙÔ˘ 2011. ªÂٷʤÚıËÎ·Ó 19.500 π.Ã, 3.200 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 2.400 ‰›Î˘ÎÏ·. ΔËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011 ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó 24.400 π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ·, 3.350 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 7.000 ‰›Î˘ÎÏ·. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Ù·Í›‰Â„·Ó 35.000 ÂÚ›Ô˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜, 5.000 ÂÚ›Ô˘ ÏÈÁfiÙÂÚ· πÃ, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËΠ-ÂÓÙ˘ˆÛȷο- Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ.

ŒÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ηıËÌÂÚÈÓÔ›. ΔÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 20 ¿ÙÔÌ· Û 12 Û˘ÓÔÏÈο ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 500 ÂÚ›Ô˘ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· οÓÓ·‚˘ Î·È 15 ‰ÈÛΛ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô π.Ã. Ô¯‹Ì·Ù·, Ì›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ›· ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÙ¿ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, 215 ¢ÚÒ, 690 ‰ËÓ¿ÚÈ· ™ÎÔ›ˆÓ. ΔÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ Â›Û˘ ··Û¯fiÏËÛ ̛· ˘fiıÂÛË ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÚÈËÁËÙÈÎÔ‡˜ Ïfi˜, Î·È Ì›· ˘fiıÂÛË ÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û Ïfi˜ Ì ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ·ÚÂÌfiÚÈÔ ™Â 177 ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ

ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó 129 cd, 77 dvd, 55 ˙¢Á¿ÚÈ· ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·, ÂÓÓ¤· ÛηÌfi, 890 ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, 153 ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, 110 ı‹Î˜ ÎÈÓËÙÒÓ, 89 hands free, 348 ÚÔÏfiÁÈ·, 452 ÎÔÏȤ, 718 Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Î·È ÔÚ¿Ûˆ˜, 378 Ê·ÎÔ›, 105 ϤÈ˙ÂÚ, 322 ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, 201 ÎÔÌÔÏfiÁÈ·, 32 ͢ÏfiÁÏ˘Ù·, 13 ÛÔ˘ÁÈ¿‰Â˜, 15 Ì·¯·›ÚÈ·, 12 ÚÈfiÓÈ·, 18 ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ·, 18 ηÙÛ·‚›‰È·, 46 Ó˘¯ÔÎfiÙ˜, 20 ÙÛ¿ÓÙ˜, 500 ·È¯Ó›‰È·, 832 Ì·Ù·Ú›Â˜, 58 Ú·‰Èfiʈӷ, 82 ͢ÚÈÛÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÔÎÙÒ ÙÚ¿Ô˘Ï˜, 70 ˙ÒÓ˜, 76 ÂÓ‰‡Ì·Ù·, 150 ÊÒÙ· Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, 180 Ï¿Ì˜, 98 ·Ó·Ù‹Ú˜, 16 ˙˘Á·ÚȤ˜, ¤ÓÙÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì·Û¿˙, Ù¤ÛÛÂÚȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ڷΤÙ˜, ÙÚ›· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·, 70 ¯·˚Ì·ÏÈ¿, 110 ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Î·È 20 ÛÙ˘Ïfi, 36 ÎÔÏfiÓȘ, 54 ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È 537 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜.

¯ÔÈ Û ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û ÏÔ›·. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó 525 ·Ú·‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §È̤ӷ, ÙËÓ ∞ÏÈ›· Î·È ·Ú¿ÓÔÌ· ¤ÚÁ· Û ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ·Ú·Ï›·, ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û ٷ¯‡ÏÔ·, ÂÓÒ Ì›· ·Ú¿‚·ÛË ·ÊÔÚ¿ Û ڇ·ÓÛË. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 135 ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Î·È ‚‚·ÈÒıËΠÌfiÏȘ Ì›· ·Ú¿‚·ÛË. ∂ΉfiıËÎ·Ó 124 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ 38.780 ¢ÚÒ. ∞ÎfiÌË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 285 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ·Ú·Ï›Â˜ ÁÈ· Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜. ªÂ›ˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù·¯˘ÏfiˆÓ. ΔÔ 2008 ÂΉfiıËÎ·Ó 323 ¿‰ÂȘ, ÙÔ 2009 294, ÙÔ 2010 195, ÙÔ 2011 170 Î·È ÙÔ 2012 (¤ˆ˜ ÙÒÚ·) 93.

ÕÏϘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ

105.000 ú ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË

∞fi 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 752 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ٷ¯‡ÏÔ· ÛοÊË Î·È ı·Ï·ÌËÁÔ‡˜, 135 ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Û ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù·¯˘ÏfiˆÓ ÛηÊÒÓ Î·È ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ∂›Û˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 118 ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È 1.314 ¤ÏÂÁ-

μ‚·ÈÒıËÎ·Ó 1.486 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Ù· ÚÔ˜ ›ÛÚ·ÍË ÚfiÛÙÈÌ· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 105.510 ¢ÚÒ. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó Â›Û˘ 48 ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· 9.110 ¢ÚÒ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 16 √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

∏ÌÂÚ›‰· Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Δ√ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘

∂ÏÏ¿‰·˜ - ¶ÂÚ. ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ - ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29/09/2012 ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· : “∑ËÙ‹Ì·Ù· ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ - ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜” (§. ∫·ÙÛÒÓË 24 & 23˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, §¿ÚÈÛ·). flÚ· ¤Ó·Ú͢: 09:30 .Ì. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ∑ˆÁ¿Î˘ ¶·Û¯¿Ï˘, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰/ÓÙ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ª›¯Ô˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∂›Û˘ ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙË §∞ƒπ™∞ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ı¤Ì·Ù·: -“∂ÚÁ·Û›Â˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ - ηٿÚÙÈÛË ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” Δo ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ¶.Δ. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √.∂.∂. (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 21, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ·fi 22/09/2012 ¤ˆ˜ Î·È 13//10/2012 Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 15 ˆÚÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 22/9/2012, 09.00 - 14.00, ™¿‚‚·ÙÔ 6/10/2012, 09.00 - 14.00, ™¿‚‚·ÙÔ 13/10/2012, 09.00 14.00. -“¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ º.¶.∞.” Δo ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ¶.Δ. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √.∂.∂. (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 21, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ·fi 20/10/2012 ¤ˆ˜ Î·È 10/11/2012 Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 20 ˆÚÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 20/10/2012, 09.00 14.00, ¶¤ÌÙË 25/10/2012, 17.00 - 22.00, ™¿‚‚·ÙÔ 3/11/2012, 09.00 - 14.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10/11/2012, 09.00 - 14.00. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ √.∂.∂., ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÔÈ §ÔÁÈÛÙ¤˜ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ›, Ô˘ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¯ÔÚËÁËı› ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 21, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ·fi ÙËÓ 13/09/2012. ∂›Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ e-mail: oee7pt@oe-e.gr ‹ ÛÙÔ fax: 2410 533123 £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηϛ٠ÛÙÔ 2410 531422. ŒÓÙ˘Ô ·›ÙËÛ˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 21, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √.∂.∂. (www.oe-e.gr). √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À

∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 26˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

Δ

Ô ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜:

“ªÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô, ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜, ÛÙ˘ÁÓfiÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ηÏÔ‰¤¯ÙËηÓ, Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 24ˆÚË °ÂÓÈ΋ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ∞ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂-∞¢∂¢À, ÛÙȘ 26 ™Â٤̂ÚË, Î·È Û ηÏ› Ó· ¿ÚÂȘ Ì·˙Èο ̤ÚÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ∂∫μ. ∞fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜. ∫·Ó¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ηӤӷ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∞˜ ÌË ‰ÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ù· “fiÏ·” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Ó· Ì·˜ ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi Î·È fi¯È ÈÛ¯Ófi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ÌËÓ ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó ·’ ÙËÓ ÎÙËÓÒ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔ›, ÈÔ ·ÔıÚ·Û˘Ì¤ÓÔÈ, ˙ËÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ·›Ì·! ∑ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 8ˆÚÔ˘, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÍ·‹ÌÂÚ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ó¤· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·Î¿ıÂÎÙÔÈ ÛÙÔÓ Ï‹ÚË ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·Û‡‰ÔÙË Î·È ÛÙ˘ÁÓ‹ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÀÁ›·˜, Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, Ù˘ ›‰È·˜ Ì·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜! ¢ÂÓ Ú¤-

Ù¿ÚÙË 26 ™Â٤̂ÚË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·¤Ï·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂∫μ”.

ΔÔ ∂∂∫

● ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¯ÙÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ··ÍȈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ··›ÙËÛË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂıԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂ÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ Ì·˙Èο ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ŸÛÔ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ˘ÔÙ·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ı· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·‰È¤ÍÔ‰ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È fiÛÔ ı· ‚ϤÔ˘Ó “Û΢Ì̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ·” , ÙfiÛÔ ı· ·ÔıÚ·Û‡ÓÔÓÙ·È! ªË ÁÂÏȤÛÙÂ. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ù·... ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ‰È·„‡ÛıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ͯÓÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÊ¿Ú˜! ŸÛÔ

ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ÍÂ˙Ô˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, ÙfiÛÔ ·˘ÙÔ› ı· ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· Ó¤Ô ·›Ì· Î·È ı· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜! ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË, Ì·˙È΋ Ì·˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. √È ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËηӔ .

∏ ∞¢∂¢À ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 26˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙ· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ

Û¯¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ‹ ¤ÌÌÂÛˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÙÚfiÈη Î·È ·‰˘Ó·Ù› Ó· “·ÚÓËı›” Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ˙ÒÓË ÊıËÓ‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ∞¢∂¢À ›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ Î·È ÌÔÓfiÏ¢Ú˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙËÓ ΔÂ-

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 26Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ·¢ı‡ÓÂÈ Î·È ÙÔ ∂∂∫ ΔÚÔÙÛÎÈÛÙ¤˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Ë ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ °™∂∂, ·fi ÙȘ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 26 ™Â٤̂ÚË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ì ÌÈ· 24ˆÚË Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ÃÚ¤Ô˜ ÙˆÓ Ì·¯fiÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. M¤Û· ·fi Û˘ÓÂχÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÂÈÙÚÔ¤˜ ‰Ú¿Û˘, Ì ηٷϋ„ÂȘ Î·È ·ÂÚÁȷΤ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ 24˘ ·ÂÚÁ›·˜ Û ÁÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜. ¡· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ Ì ٷ ‰ÂηӛÎÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ” .

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

¶ÚÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› °∂¡π∫∏ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘ÁηÏ› ÙËÓ ÂÚ-

¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (7 Ì.Ì.) ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ë ŒÓˆÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∂§ª∂) ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘˙ËÙËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 26˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Î‹Ú˘ÍË ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË 24ˆÚ˘ ‹ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ● ‘Ÿ¯È ÛÙ· Ó¤· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÚfiÈη. ● ∞Ó·ÙÚÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶··‰‹ÌÔ˘ Ì ∂∂, ¢¡Δ Î·È ÙÚfiÈη. ● ¡· ÌËÓ ·ÔÏ˘ı› ηӤӷ˜ ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·fiÏ˘ÛË 150.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿ¯È ÛÙËÓ Âʉڛ·-ÂÚÁ·Ûȷ΋ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÙËÓ ‚·ÊÙ›ÛÔ˘Ó. ● ∫·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ÛÙÔ 15% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ● ¶Ï‹Ú˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂χıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË. ● ¡· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi Î·È ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ● ¡· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ηٷÚÁ› ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ·fi fiÚÁ·ÓÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û ̿ӷÙ˙ÂÚ-·ÍÈÔÏÔÁËÙ‹ Î·È ÌÔÓ¿Ú¯Ë Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ● ¡· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ÓÔÌÔıÂÙËı› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ˘˜ 25 ÁÈ· Ù· ÁÂÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÛÙÔ˘˜ 20 ÁÈ· ÙȘ ηÙ¢-

ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙËÓ Δ∂∂ Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·Ó¿ 10 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ● ÕÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ, ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ¡· ηٷÚÁËı› Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰ÈÂÙ‹˜ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË. ● √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔχÏ¢ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ∫·ıȤڈÛË ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘. ∫·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘. ● Ÿ¯È ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ● ÕÌÂÛË Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ (√∂¢μ, √™∫, √∂∫, ∂ÚÁ. ∂ÛÙ›· Î.Ï.). ● ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ μ·ıÌÔÏfiÁÈÔ˘ - ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ˘ (¡. 4024/11) Ô˘ ÂÍ·ıÏÈÒÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ·ÎÒÏ˘ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.

● ÕÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¯ÚfiÓˆÓ ˘ËÚÂÛ›·˜, ¤ÁηÈÚË ÏËڈ̋, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜). ● ÕÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ● ŒÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∂Í·›ÚÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÓÈÎËÊfiÚ· ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Û›ڈÛË Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢ڇÙÂÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fi¯È Ë ÌÂÌÔӈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ Ì fiϘ ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ΔÂÏÈ΋ Ì·˜ Âȉ›ˆÍË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜ (∂∂-∂∫Δ¢¡Δ), Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡”.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜

∞ÛʷϤ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ¢

È·ÚÚÔ‹ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3.800 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÛÙ·ı› ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔÎËÚ˘¯Ù› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ˆ˜ Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ Ù· ·Ú¤‰ˆÛ fiÙ·Ó ·Ô¯ÒÚËÛ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. “√ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤Ê˘ÁÂ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ë ¢∂∏ Î·È ÙÔ Â¤‚ÏÂÂ Ë ¢∂∫∂. ΔÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›·, Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌϷ΋ηÌ ÎÈ ÂÌ›˜ Î·È Î¿Ó·Ì ÙÔ ÙÔȯ›Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·Û¿ÊÂȘ Î·È ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÈÍË Î·Ó›˜ ·fi ÂÌ¿˜ ‰Ҕ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·È¯ÌËÚfi˜ ηٿ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ¢ı‡Ó˘ Ù˘. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Î·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·”

ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ “fiÙÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÏÔÈÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. º¤ÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁ›Û·Ì 17 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÌfiÏȘ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì Ì›ˆÛË 90% ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· Î·È Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ϥˆ ¤Ó· ıÂÛÌfi, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó ‚·Ú›‰È· Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ï. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·¯ı› ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔ„›Â˜ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·. “¢È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. ¶¤Ú· ·fi Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ٷ Û¯¤‰È· ηٷÛ΢‹˜. ∏ fiÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ›¯·ÌÂ, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ ¤ÚÁÔ. ŸÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·, ÚÔÙ›ӷÌ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂϤÙ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘. ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi ‡‰Ú¢Û˘

°·˚Ù·Ó¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠¤Ó· ÙÔȯ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ “ηı›ÛÂÈ” Î·È Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ.

“ΔÔ ÊÚ¿ÁÌ· Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜”

● ∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

ÚÔ˜ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ë ‰È·ÚÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓË. £· Ú¤ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∫ˆÓ. §ÂÁ·ÓÙ‹˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ¯¿ÓÔÓÙ·È ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 3.800 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Ï‹„˘ Â›Ó·È Û ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒ-

Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”. √ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ªª∂ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ” , ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î. £. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ϿΘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” , ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ “ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤ÈÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi Ì ¤ÓÙÔÓË Ì˘Úˆ‰È¿” . °È· “·Ó¢ı˘ÓÔ¸‡ı˘ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÚfi˘ Ô˘ ‰È·‰›‰Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜, ÂÓÒ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ªÈÏÙ.

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ Î. °. £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. À‹Ú¯Â ÛÙÂÓ‹ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¢∂∏. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ù¤ÏÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∫·Ó¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È Û 8 ƒ›¯ÙÂÚ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û οı ·Ú¿ÌÂÙÚÔ, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. “£· Û˘ÛÙ·ı› ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙ Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ƒ‹ÁÌ· ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÓÙfiȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∫¿ÚÙ· ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Δπ™ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰Ô-

ÛË Î·ÚÙÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ÛÙ· ÙÔÈο ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Ì ÙÚfiÊÈÌ·. ™ÙËÓ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ◊‰Ë ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰ÈηÈ-

Ô‡¯Ô˘. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ οÚÙ·˜ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯·, ·È¯Ó›‰È· Î·È ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Â›Ó·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ·Á·ı¿. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ¯ÚÂÈ¿-

˙ÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÈ· ÌÂıÔ‰È΋ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ™Â ·˘Ùfi Û˘ÓËÁÔÚ› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Á·ı¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ηϋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ̤ۈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ηÚÙÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, fiÔ˘ ‚¿ÛÂÈ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·. ◊‰Ë ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÒÛÙ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿

ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ” . ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÏψÛÙ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ó· ÚÔ-

ÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: - ºˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘. - ºˆÙÔÙ˘›· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ¢.∂.∏. ‹ √.Δ.∂. ‹ ¢.∂.À.∞. ‹ ªÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. - ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. - ºˆÙÔÙ˘›· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ∂9. - ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ËÚ›·˜, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi. - ºˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ˘Á›·˜. ∞ÎfiÌË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2425350211.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ™Ã√§∏ °ÔÓ¤ˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ‰È· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÂÙ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂.¶. (∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ì ٛÙÏÔ ¶Ú¿ÍÂˆÓ “™¯ÔϤ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞¶7, ∞¶8 Î·È ∞¶9” Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂.∫.Δ. (∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô) Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ. -¢È·Ê˘ÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. -∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ΔÚ›ÙË ËÏÈΛ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. -™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ-ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. -æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·ÁˆÁ‹ ˘Á›·˜ ¢¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. -™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ. -™ÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘Ô̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ (ıˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Û˘˙‹ÙËÛË/·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ) Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, οı ÂıÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ËÏÈΛ·˜ Î·È ÌfiÚʈÛ˘, Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜, ÁÔÓ›˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÂÓ‹ÏÈΘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. °È· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù›ıÂÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ 18-20 ·ÙfïÓ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏ‹˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î. ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 12:30 - 14:30 ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 34415 Î·È 693 4235099 ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫.∂.∂. ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛڈÓÔ˜ Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∏ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

“¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ªÓ‹Ì˘” Û‹ÌÂÚ·, ËÌÂÚ›‰· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙÈ-

ÂÚ›·ÙÔ ªÓ‹Ì˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ (10.30 .Ì.) Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ (°·˙‹ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 65), ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (10.30 .Ì.) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ÕÓÔÈ·: ÌÈ· Ó¤· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, Ú·ÎÙÈΤ˜, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÓfiÛÔ Alzheimer. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Û‹ÌÂÚ· 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ.

ÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Ì·˙› Ì ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ μ/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË °ÂÒÚÁÈÔ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ (΢ڛˆ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ) ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (΢ڛˆ˜ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÊÂÓfi˜ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ı¤Ì· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, Ù˘ ∞/‚¿ıÌÈ·˜ Î. ª·ÚÙ˙Òη ™Ô‡Ï·, Ù˘ μ/‚¿ıÌÈ·˜ Î. ÕÁÎÚË Ã·Ú¿, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ºÒÙ˘, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∂§ª∂ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ™·‚ÂÏÏ›‰Ë ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î. ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ °ÈÒÚÁÔ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Î. º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ¶·ÓÙÂÏ‹. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰È‰·ÎÙËÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Û ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË: ∞. ¡· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ √Δ∞. μ. ¡· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. °. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÂȉÈÎÔًوÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ‰È‰·Ûηϛ·˜.

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ “¶

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈο Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Alzheimer ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ∏ Ë̤ڷ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÙfiÛÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÓÔÛÔ‡Ó, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈı¿ÏÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∏ ÓfiÛÔ˜ Alzheimer Â›Ó·È Ë ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÌÔÚÊ‹ ¿ÓÔÈ·˜. √ fiÚÔ˜ “¿ÓÔÈ·” Ôχ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ˆ˜ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Alzheimer. ∏ ¿ÓÔÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜, ÂÓÒ Ë ÓfiÛÔ˜ Alzheimer Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÓÔÈ·˜. ÕÏϘ ÌÔÚʤ˜ ¿ÓÔÈ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ë ÔÔ›· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ·Ï¿ ۈ̿ÙÈ· Lewy Body, Ë ¿ÓÔÈ· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Parkinson, ÔÈ ÌÂÙˆÔÎÚÔÙ·ÊÈΤ˜ ¿ÓÔȘ Î.¿. ∏ ÓfiÛÔ˜ Alzheimer ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 50 - 60% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ¿ÓÔÈ·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈ΋ ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÚÁ¿ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈο ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ·ÙÙ·Ú·. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙË ÓÔËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fiˆ˜ ÙË ÛΤ„Ë, ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Î.Ï., ÂÓÒ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Û ۇÁ¯˘ÛË, ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Û ¯ÒÚÔ

Î·È ¯ÚfiÓÔ. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û 3 ÛÙ¿‰È·: ∞Ú¯ÈÎfi, ÌÂÛ·›Ô Î·È ÙÂÏÈÎfi. - ™ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ: ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·Û›· ÚÔÛÒˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ·Û¯Ôϛ˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ıÏȄ˘. - ™ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ: ∫·ıÒ˜ Ë ÓfiÛÔ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹ ÎÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜, ÁÈ·Ù› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ͯӿÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ȉ›ˆ˜ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛÒˆÓ, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¯¿ÓÂÙ·È Û ÁÓÒÚÈÌ· Î·È ÔÈΛ· ̤ÚË, ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÙÔ

Ì·Á›ÚÂÌ·, Ù· „ÒÓÈ· Î.Ï. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÏ› ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÎÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ “·Î·Ù¿ÏÏËϘ” ‹ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ, Ó· ‚ϤÂÈ ‹ Ó· “˙ÂÈ” Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο (·Ú·Ï‹ÚËÌ·, „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ). - ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ: ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ∂ÈϤÔÓ Ô ·ÛıÂÓ‹˜, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ Î·È ÔÈΛ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÎÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙËı›, ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÎÚ¿ÙÂÈ· Ô‡ÚˆÓ Î·È ÎÔÚ¿ÓˆÓ, ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙË Û›ÙÈÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÔÛË. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ fiˆ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·ıËψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. 줂·È· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ

Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ¿ÙÔÌÔ Û ¿ÙÔÌÔ, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙ¿‰È·, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ Â›Û˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ‚·ıÌÔ‡ Û ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·. ΔfiÙ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ‹È· ÓÔËÙÈ΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¿ÓÔÈ·˜ ‹ ÓfiÛÔ˘ Alzheimer. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ¤ÁηÈÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ Ù˘ Î·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∫ÔÈÓfi˜ ÛÎÔfi˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÚÒÈÌ˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ·ÊÂÓfi˜ ‰ÈfiÙÈ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ê¿Ú̷η Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, fiÙ·Ó ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈı¿ÏÔÓÙ˜, Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔ˘, ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ̤ۈ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ

ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÔËÙÈ΋˜ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: - ·Û΋ÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘, ÚÔÛÔ¯‹˜, ÏfiÁÔ˘ Î.Ï. - ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· - Â·ÓÂÎÌ¿ıËÛË ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È - Ù¤ÏÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÓËÌÔÓÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘Á›·˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰Ô̤˜: - ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏̤ڷ˜ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer μfiÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 65 ÙËÏ. 2421031227). - √ÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ 5, ∞Ï˘Î¤˜ ÙËÏ. 2421087265/67) . ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ÔÌÒÓ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ ¢ڤˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi οı هÔ˘ ¿ÓÔÈ·. Œ¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÔ˘ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÓfiÛÔ Alzheimer Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ¿ÛÎËÛË Î·È ÂÍ¿ÛÎËÛË ÏÂÙÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜” .

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜- ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

¶ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô °ÏÒÛÛ·˜ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È

ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔηÏ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ °ÏÒÛÛ·˜ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Û ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. £¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ˘‹ÚÍ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜,

¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ˆ˜ ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Î·È Ù˘ ¢’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ̛· ‰·ÛοϷ, ·fiÊ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ë ·fi-

Ê·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¤Ó· ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 90 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· 50 ·È‰È¿. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 50

·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ∏ ÂͤÏÈÍË ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ °ÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÍÂοı·Ú· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚÈ̤ӷÌ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ηıÒ˜ ·fi ÙË ‰·ÛοϷ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô °ÏÒÛÛ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Û ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ªÈ· ‰·ÛοϷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿‰ÂÈ· Ïԯ›·˜ Î·È fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ı-

ÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ·Ú¤ÌÂÓ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¤Ó· ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi 90 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· 50 ·È‰È¿ ÂÚ›Ô˘. ΔÈ Ó· οӈ; ¡· ¿Úˆ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Ó· Ù· ʤڈ ÛÙË °ÏÒÛÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÂÍ·ı¤ÛÈÔ; ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. £· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÁÁڿʈ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÂÍ·ı¤ÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿

ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ηٷÛ΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 16.641.176,76 ú (Ì º.¶.∞.), ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∫·Ù·Û΢ÒÓ, ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó.

ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ “•ËÚÈ¿˜” ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3.824.000 Ì3. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (¢È·Î‹Ú˘ÍË, ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î.Ï.) ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ §ÈÔÛ›ˆÓ 210 Î·È ™ÂÚ¿ÊË 60 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÁÚ·ÊÂ›Ô 402, ÒÚ˜ 9.00 ¤ˆ˜ 14.00, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 24-10-2012 Î·È ÒÚ· 14.00, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 30-102012, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10 ÙÔ Úˆ›. ºÔÚ›˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ΢ڛˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈο ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 5 ¯ÏÌ. ‰˘ÙÈο Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÚÁÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊÚ¿ÁÌ· ˘‰ÚÔÏË„›·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, ·ÁˆÁÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ˘‰ÚÔÏË„›·˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ηı›˙ËÛ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∂›Û˘, Ë ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· Â›Ó·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 600 à 600 ̤ÙÚ· Î·È Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 4 ÂÎ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ¶ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë Î·Ù·Û΢‹ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈÛÙ‹ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ‰ÈÒÚ˘Á·˜ fi‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙË Ê¿ÛË ÌÂϤÙ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˘-

‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ·˘Ï¿ÎˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ¿Ú‰Â˘Û˘ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ηχ„ÂÈ 7.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ˘‰Ú¢ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËÏË Â-

ÂÍÂÚÁ·Û›·. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ÓÂÚfi Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÛËÌ›· ÎfiˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Ì ÔÚ·Ùfi ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Ê·Ï̇ڈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÚÁÔ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÏÂοÓË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ Â›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ı· ÂÍÔ̷χÓÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˘‰Ú¢ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. “ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔ˜ ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ¤Ú·Û ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙ¿‰È· ÒÛÔ˘ ÙÂÏÈο Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÂÊfiÛÔÓ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰È¢ıÂÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηÊÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 21.232.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ˘Ô¤ÚÁ·: ● 1Ô ÀÔ¤ÚÁÔ: ∏ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÔÈ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Î·È Ù· Û˘ÓÔ‰¿ ¤ÚÁ· (.¯. Ô‰ÔÔÈ›·). ● 2Ô ÀÔ¤ÚÁÔ: √ ·ÁˆÁfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ·Ú¯Èο Î·È ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈο.

∫·ıÒ˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ - ª·Ú¿ıÔ˘ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfi-

ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ Î·È ª·Ú¿ıÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηıÒ˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÚ¤¯ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ˘‹Ú¯Â ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Î˘ÚÒıËÎÂ, ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ οو ÙˆÓ 2.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·˘ÙÔ‡

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Δ·‚¤ÚÓ· ∫·ÊÂÓ›Ô

ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ¶ËÏ›Ô˘ ΔËÏ.: 24230 23042

ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Á.Á. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ À¶∂∫∞ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜. ΔÔ À¶∂∫∞ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·˘Ùfi˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ٷ ‰ÈÔÚıˆÌ¤Ó· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011. ŒÁÈÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÁÈÓ Ӥ· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÔÌfiʈӷ. ªÂÙ¿ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÁÓˆÌÔ-

‰fiÙËÛË ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ÙËÚËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· (Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ‹˜ Ù˘, Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ·˘ÙÒÓ, Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î.Ï.). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2005. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ-

΋˜ ÌÂϤÙ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ), ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ª·Ú¿ıÔ˘ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ·Ó·Ù¤ıËΠ̠·fiÊ·ÛË À¶∂Ãø¢∂ ÙÔ 1995. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË μ’ Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙȘ 15.3.1998 ÔfiÙÂ Î·È ÙËÓ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™Ã√¶ ÂͤٷÛ ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ÙȘ ÂÌÚfiıÂÛ̘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999, Î·È ÙËÓ ·¤ÛÙÂÈÏÂ

ÛÙÔ À¶∂∫∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë °’ Ê¿ÛË. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó, Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ Ì ∞fiÊ·ÛË ™Ù∂ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ Â·Ó·Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Á.Á. ¶ÂÚÈÊ. £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘.

√ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ™∂ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î. ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ı¤Ì· “∑ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ¤Í˘: “√Í˘Ì¤ÓÔ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ-ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙȘ ‹‰Ë ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ (ÙÚÈʇÏÏÈ, ÛfiÁÈ·, ÎÚÈı¿ÚÈ, ‚·Ì‚·ÎfiÈÙ· Î.Ï.). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÈ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜, Î·È fiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ·ÛÊ˘Í›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ◊‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡ ˙ÒˆÓ Î·È ÌÂȈ̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, - ¶Ò˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜; - ¶ÔÈ· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÁÈ· ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÈÙËÚÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi; - Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·ÁÔÚ¿˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ·‰Ú·Ó›˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 20072013 “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ; - £· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ¯Ú‹ÛË ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘ ÛfiÁÈ·˜; - ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙ›ÛÂÈ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌË ¯Ú‹Û˘ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ;” .


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∏ fiÏË ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ

¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ·fi ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ

√ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23-9 Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ Ï·Ù›· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ™ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6973994270 (∞ÚÂÙ‹ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘), 6974492996 (÷ڿϷÌÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜).

∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ (·È‰ÈÎfi Î·È ÂÓËϛΈÓ) ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ·fi 17/9/12. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17.00. ™Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ¯ÔÚÔ› ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÔÚԉȉ·ÛοÏÔ˘˜. ¢ÂÎÙ¿ ̤ÏË ÛÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 48713 (ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘) 24210 55808 Î·È 24210 58768.

ÂÎÔÌ‹ “Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ”, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ™∫∞´ Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ™ËÌ›ÙË, Ù·Íȉ‡ÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛı› ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ı¤Ì· “™ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Ó¤· ¢È‡ı˘ÓÛË μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “μfiÏÔ˜”, ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ÕÎÚ·ÙÔ˜”, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ.

ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‚fiÏÙ· 8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›, Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‚fiÏÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ôϛ٘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ” ı· ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚fiÏÙ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ” Ì ı¤Ì· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ›ӷÈ: ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (∏ÚÒÔ), ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ™Ù·‰›Ô˘, £ËÛ¤ˆ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, π¿ÛÔÓÔ˜, ∏ÚÒÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÎÏËÚÒÛÂȘ ‰ÒÚˆÓ. ΔÔ ÙÚ›ˆÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÎ-

‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ô‰Ë-

Ï·ÙÔ‚fiÏÙ·, ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›‰ÂÈ͢ ·ÙÈÓÈÒÓ Î·È ÛΤËÙÌÔÚÓÙ, ‰Ú¿ÛË “Ì¿ı ·È‰› ÌÔ˘ Ô‰‹Ï·ÙÔ” ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘), ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Â›‰ÂÈÍË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÈÛ΢·ÛÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈÎfi show ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘Ì·ÓÈÛÙÒÓ Caracatu, ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “μfiÏÔ˜” Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ÕÎÚ·ÙÔ˜” , ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ μÔÏÈο΢ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÛԘ ·-

ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢’, ∂’ Î·È ™Ù’ Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ˆ˜ “∂‚‰ÔÌ¿‰· ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜” Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ “∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ” . ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· ̤۷ °ÂˆÚÁÈο ∂Êfi‰È·

¢øƒ√£∂√™ ∞£. ∫√À¡Δ√Àƒ∞™ MSc °ÂˆfiÓÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 18 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 22773 ∫ÈÓ.: 6972 284 957 email: dkoudou@gmail.com

● ∞ÁÚÔ¯ËÌÈο ● º˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο ● §È¿ÛÌ·Ù· ● μÈÔÏÔÁÈο º¿Ú̷η ● ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ ● ™fiÚÔÈ ● √ˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ· ● ∫·ÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿ ● °ÂˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›· -

ªË¯·Ó‹Ì·Ù·

● ∂›‰Ë ∫‹Ô˘ ● ∞ډ¢ÙÈο ● ªÂϤÙ˜ °ÂˆÙ¯ÓÈΤ˜

ªÂϤÙ˜

● ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ›Ô˘

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

¢Â˘Ù¤Ú· - ™¿‚‚·ÙÔ: Î·È ∫˘Úȷ΋: 8.00 ¤ˆ˜ 18.00 7.00 ¤ˆ˜ 20.00

Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ù· Ô‰‹Ï·Ù·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë Ì¤Ú· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÔÙÂÏ› Â˘Úˆ·˚΋ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. °È’ ·˘Ùfi ηÈ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÒıËÛ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢È‡ı˘ÓÛ˘ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √∂À ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‹ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¡. ªfiÛ¯Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Ë̤ڷ ·˘Ù‹ Î·È Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ηϋ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜”. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ http://volosmobility.blogspot.com Î·È ÛÙÔ www.ceam.gr.


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘

™Â ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ë Â›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÒÓ

 ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ı¤ÙÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠۯÂÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒıËΠ·fi ‰‡Ô ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›·, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ȉÈÒÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ÚÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‹Á ηϿ, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ¿ÓÙ·, Ì ÌÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15% Î·È fi¯È ÙÔ˘ 50%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫·Ù·Ï‹Í·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹Û·Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ηٷ٤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›·, Ì ÙÔ ¤Ó· Ó· ˙ËÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ϤÔÓ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Â›-

Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “·Ó·Û¿ÓÂÈ” Ô ¢‹ÌÔ˜. ∞Ó Â›¯·Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ‰Èο Ì·˜ ¯Ú¤Ë, ‡„Ô˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜.

∏ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶) ÙÔ

Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ϤÔÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÌfiÏȘ 40.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ηχÙÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÔÚȷο ·fi ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” . “√È Ù·ÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ϤÔÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, “ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔÓ “·¤Ú·” . ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ÙÂÏÈο ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÔÚȷο ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, fiˆ˜ ¿ÁÈ·, η‡ÛÈÌ· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Œ¯Ô˘Ì ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fi¯È, fï˜, Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·” ηٷϋÁÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ηıÒ˜ fiÛÔÈ Ù˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ó· ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÛÚ·¯ÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ó·ÙÂı› Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ‰È·‰Èηۛ· ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ª¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ‰‡Ô ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›·, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ηÏÂ›Ù·È ϤÔÓ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. ∑‹ÙËÌ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·-

ÌÔÈ‚‹˜ ÛÙ· ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›·, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÂÓ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ÏËÚˆı› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, ÙÔ ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ›Ûڷ͢. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜, fiˆ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ȉÈÒÙË Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. “√È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, “‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘ÌÂ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘. √È ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›-

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ 23 Û˘ÓÔÏÈο ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∂¡Δ√¡√ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ-

ÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË 23 Û˘ÓÔÏÈο ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Û ÊÔÚ›˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Du Qinen, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· “∫·ÙÛÒÓÂÈ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÙÂı› Û ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË 23 Û˘ÓÔÏÈο ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÓÙÔÓÔ ÚԤ΢„ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Du Qinen. √ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ڤۂ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· “∫·ÙÛÒÓÂÈ·” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ۠ÍÂÓÔ-

‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˆ˜ fiÏÔ ¤Ï͢ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ¤ÛÔ‰· Î·È Ó· ηٷÛÙ› ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙËÚÔ‡Ó

ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 23 ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜

ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÛËÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ ڤۂ˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Du Qinen ·Ó¤ÊÂÚ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÓËÛ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÈϤÔÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ıÂÙÈο ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ʤÚÓÂÈ ¤ÛÔ‰·. “¶ÚÔ·ÙÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, “fi-

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ˆ˜ Ì·˜ ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ڤۂ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∂Ì¿˜, ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ Ì·˜ ÚˆÙ¿ ηÓ›˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ʤÚÓÂÈ ¤ÛÔ‰·, ηÏfiÓ ı· Â›Ó·È Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı›. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Û ȉÈÒÙ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ı· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ fiÔȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∏ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÓËÛ›‰ˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ȉÈÒÙ˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÓËÛ›‰ˆÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ȉÈÒÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÓËÛ›‰Â˜ Û ȉÈÒÙ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ fiÚÈ· ÛÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË ‰›„· ÁÈ· Î¤Ú‰Ë Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ϤÔÓ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ “‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›” ·ÎfiÌ· ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ΔÔ £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Natura ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢. ∂›Ó·È ÎÙ‹Ì· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜ Ô˘ ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÙ‹Ì· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·. ΔÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ì·˜ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÌÈ· £ÂÛÛ·Ï›· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·ÂÈÊfiÚÔ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÚıÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Ù›¯Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura,·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ¤Ó· Ù›¯Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘. ¡· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” .


°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

√È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ª¿ÚÈÌÔÚ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

ÛÂÏ. 25

¡π∫∏

ª·ı·›ÓÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÂÏ. 23

∏ μ√§πøΔπ∫∏ ¶∞∂ £∞ ª¶∂π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ∏¡ ∫§∏ƒø™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ Δ∏™ FOOTBALL LEAGUE

√ÚÈÛÙÈο ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ª ÔÚ› Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ¤Ú·Û ·fi ...Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜ ˘‹ÚÍ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› - ÔÚÈÛÙÈο - ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÎÏËÚˆÙ›‰·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “ÌÈÎÚ‹˜ Ï›Áη˜” , ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢.™. Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙȘ 12 Ì.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∂¶™£

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÂÏ. 26

⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ì·Ú·ıÒÓȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √¶∞¶ Î·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ 3,5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Û 18 Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¤ÙË ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ 2013. ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ӷ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √¶∞¶, Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È Ì ÙË Football League Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ fiÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· (18 ‹ 21). ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·Í ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó Ô √¶∞¶ ¤Î·Ó Ӥ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÒÛÙ ӷ ο̄ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘. ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ 13 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 18 ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ “fi¯È” ÛÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÔÔ›· ı· οÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ◊‰Ë, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹) ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ªÈÁÈ¿ÙÔ‚ÈÙ˜

√§Àª¶π∞∫√™

∑ËÙ› ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ∑·ÚÓÙ›Ì ÛÂÏ. 24

∞fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ ªÈÁÈ¿ÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, fiˆ˜ ¤ÁÚ·„ ÚfiÛÊ·Ù· Ë “£” , ›¯Â ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞Ô̤ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ª¿ÚÈÔ ªÈÁÈ¿ÙÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÊÔÚ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì ‡„Ô˜ 1.92Ì .οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÛÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ¿Ì˘Ó˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ‰ÈÂÙ‹ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘ μÈÂÙÓ¿Ì Î·È πÚ¿Ó, ¤Î·Ó ̛·

·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË Î·ÚȤڷ ÛÙÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ΢ڛˆ˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 117 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ 42 ÁÎÔÏ. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 24/10/1980 Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ŸÛÈÁÈÂÎ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÚÈÒÓ ·ÎfiÌË ÎÚÔ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ªÂÏ›ÛÎÂ, ™Ï¿‚ÂÓ ªÂÏÔ‡Ô, ∫¿ÌÂÓ ÿÓÁÎÚ·ÓÙ, ÚÈÓ ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ∫fiÙÈÓÁÎÌÚÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ 2006 ¤ˆ˜ ÙÔ 2009 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË §∞™∫ §ÈÓÙ˜ (81 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 23 ÁÎÔÏ) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ μ’ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ÙÔ 2007, ÂÓÒ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ∞Ô‡ÛÙÚÈ· §Ô˘ÛÙÂÓ¿Ô˘. ΔÔ 2010 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ™Ï·‚fiÓÈ· ¶Ô˙¤ÓÁη, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ÃÔ¿ÓÁÎ ∞Ó °Î›· §¿È ÙÔ˘ μÈÂÙÓ¿Ì. Ãı˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠ̠ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·fiÓÙÔ˜ fï˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ™‡ÚÔ °fiÁÔÏÔ, Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÙÂÏÈο ÛÔ‚·Úfi˜, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·¤Ê˘Á ÙË ıÏ¿ÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ›Ûˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙË Á¿Ì·. £ÂÚ·›· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÌÓÔ˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜.

ºÈÏÈÎfi Ì ∏Ú·ÎÏ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚ڋΠ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ¿Óˆ ·fi 15 ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ∞˘Ùfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛˆÛÙ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÂÈıÂÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ›ÂÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ, Û η̛· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹-

ıËÎÂ Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ Ó· ˘ÛÙ¤ÚËÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¤ÎÏ„·Ó” ÔÈ ∞ÓȤÙÂ Î·È √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙÂ. ™ËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ÙÚ›· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ °ÂÓÁο ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ. ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎfiÚ·ÚÂ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤Î·ÓÂ Ô ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Û ÚfiÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê, Ì ηϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÈÛıÔʇϷΘ (™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜), ÂÓÒ ıÂÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. √ ÿÚ˘ ¶·¿˜ ‹Úı ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÈıÂÙÈο Î·È ÛËÌ›ˆÛ ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ù¤ÚÌ·, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ, ÛÙȘ “ÂÎÓÔ‹” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. £· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ó·Úfi ¡·Ô˘Ì›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜ ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ¡¤Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4.30 Ì.Ì. ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” , ÛÙË Ú‚¿Ó˜ Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∞∫, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô “°ËÚ·Èfi˜” ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 2-1.

™‹ÌÂÚ· Ë °.™. ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ŒÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi. ªÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ı· Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌËÓ Î·Ù‚› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜ ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “PARK” . ∞Ó ‰Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÏÒÓ, Ë ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙȘ 20.00. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Â›Ó·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. ∂›Û˘ ı· ·Ó·Ï˘ı› Ò˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ -ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜- Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÌÂÏÒÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ÊÈÏ¿ıψÓ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰Èη›ˆÌ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÏfiÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012” .


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

23

™Δ∏ ¡π∫∏ £∞ ª∞£√À¡ ™∏ª∂ƒ∞ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δø¡ ∞°ø¡ø¡ Δ√À™ ™Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏

TV

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: √Δ∂ SPORT 1 21.30 ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË-ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ. -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 2 19.00 √˘ÓÈfiÓ μÂÚ.-∫Ôψӛ· -∑(μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

 ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙË ¡›ÎË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ŒÙÛÈ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Û¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫15 ÎÏ‹ıËÎÂ Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ μ·Û›Ï˘ ∑·Ú›Ê˘.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ›¯·Ó Û¿ÛÂÈ Ù· ...Ó‡ڷ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¡›Î˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯Èο Î·È ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘˜ ¤‚Á·Ï ÂÎÙfi˜ Ú˘ıÌÔ‡. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚·Ú¤ıËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·. ŸÌˆ˜ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÛÂÈÚ¿, οÙÈ Ô˘ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Ó ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ŒÓˆÛË Ù˘ Football League ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·

ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ¢ÓÔ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·, ÒÛÙ ӷ ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÏÔÁÈο ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. 줂·È·, ·ÎfiÌË Î·È Ë ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙÂ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ï‹Ú˜ ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓfi Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰˘ÛÎÔÏ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙË ¡›ÎË ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ̛· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠ̛· ÚÔfiÓËÛË ÙÔ

■ Δ√¡π™∂ √ ∂¶π£∂Δπ∫√™ Δ√À

Úˆ›. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18.00 Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ.

¢È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ó·Úfi μ. ∑·Ú›ÊË √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∑·Ú›Ê˘, Ô˘ ·Ú¿ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÚÔˆı‹ıËΠʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ∫20 Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË, ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ √ÌÔÛÔӉȷÎfi Ù¯ÓÈÎfi £Âfi‰ˆÚÔ ∂ Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫15. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ “ÈÙÛÈÚÈο” ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÎÏ‹ıËΠ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ μÔÏÈÒÙ˘, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÈÒÙ˘ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ Δ‚¤ÓÙÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó

ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿ ÛÙȘ 2/10 (17.30), 3/10 (10.00 Î·È 17.30) Î·È 4/10 (10.00): ∫ÒÛÙ·˜ μ·ÏÌ¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ∫ÒÛÙ·˜ ª¤ÙÛ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ¤ÙÛÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÚÙ˙È·Ï›‰Ë˜, π¿ÛˆÓ °·‚·Ï¿˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏΛ‰Ë˜, ™¿‚‚·˜ ªÔ‡ÚÁÔ˜ (∞Ú›ˆÓ §Ô˘ÙڷΛԢ), ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·Ú¤ÙÛÔ˜ (¶∞√∫), ∫ÒÛÙ·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (∞∂ ¶ÔÓÙ›ˆÓ-∏Ú·ÎÏ‹˜), ™‡ÚÔ˜ ¡¿ÙÛÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ËÌÓÈfi˜ (∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ıËÓÒÓ), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÁÁ›Ó˘ (§¿ÚÈÛ·), μ·Û›Ï˘ ∑·Ú›Ê˘ (¡›ÎË μfiÏÔ˘), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™·¯·˙›‰Ë˜ (™¿ÏÎÂ), °È¿ÓÓ˘ ªÈÓ·Û›‰Ë˜ (∂Ï›‰Â˜ ª·ÚÌ·Ú¿), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶·ÓÔ˘ÚÁÈ¿˜ (∞∂∫), ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ (∞›·˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜), ¶¤ÙÚÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÈÒÙ˘ (Δ‚¤ÓÙÂ).

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÚÒÙË ÊÂÙÈÓfi Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ

¡›Î˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂™∫∞£. ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Û ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ·È¯Ó›‰È. √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·Ófi‰Ô˘˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ·˘Ùfi ·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ∂™∫∞£. ∞˘Ùfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì¤Û· ·fi ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰˘Ô-ÙÚÈÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û ËÏÈΛ·. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ” .

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ •ÂΛÓËÛ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” , ÂÓÒ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ ¶·‡ÏÔ (ÙËϤʈÓÔ 6972817413), ∞ˉÔÓ›‰Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· (6972715616), ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿ ∂ϤÓË (6977261095), ∫ÔÏÏ˘Ì¤ÓÔ˘ μ¿Ûˆ (6973013776) Î·È μÏ·¯¿‚· ∞ÔÛÙfiÏË (6958456667).

¶∞√∫ °πøƒ°√™ °∂øƒ°π∞¢∏™

“™ÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ËÚÂÌ›· Ì ™·‚‚›‰Ë” ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ¶∞√∫, ˙‹ÙËÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∏̤ڷ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ” .

√ 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë ÂÌÓ¤ÂÈ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ËÚÂÌ›· ÛÙÔ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜: °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË: “∫¿ı ̷٘ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi Î·È fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∏ •¿ÓıË Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿-

ıÏËÌ·. ¢˘ÛÎÔχÂÈ Î¿ı Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∂Ì›˜ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Û „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. ΔËÓ ı¤Ï·ÌÂ Î·È ÙËÓ Â›¯·Ì ·Ó¿ÁÎË ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ·„ÂÈ ¿Ù˘¯· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿Ì ÛÙË •¿ÓıË ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Â-

Ù‡¯Ô˘Ì ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . °È· ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô ¶∞√∫: “∂›Ó·È ·ÎfiÌ· Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ›ıÂÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. μϤÔ˘-

Ì ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ìÎÔ˘ÌˆÌ¤Ó˜î ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ›̷ÛÙ ÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰·. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜ Î·È ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ” . °È· ÙÔÓ π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë: “∏ ÔÌ¿‰· ϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù‹, οÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ËÚÂÌ›· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ›Ûˆ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ì ÙË ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¢¯·ÚÈÛÙÈ¤Ù·È Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‚ϤÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ˆÚ›˜ οÔÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÓ fi„ÂÈ •¿Óı˘ .

Ÿˆ˜ ÙÔ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰˘Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, °Î·ÚÛ›· Î·È μÈ‚È¿Ó. ∏ 19ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹: ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °È¿ÓÓÔ˘, °Ï‡ÎÔ˜, πÓÙ˙›‰Ë˜, ∫·ÙÛÈο˜, ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë˜, ¶¤Ïη˜, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, ºˆÙ¿Î˘, §›ÓÔ, ŒÙÔ, ∫¿ÙÛÂ, ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, §¿˙·Ú, §fiÚÂÓ˜, ƒÔÌ¤Ú, ÷ÎfiÌÔ. * √ §›·Ì §fiÚÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ¤Ù˘¯·Ó ‰È¿Ó· Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ πÚÏ·Ó‰fi˜ ¿ÛÔ˜ Ì ÂÚ›Ù¯ÓË ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. ∏ ‚Ú¿‚Â˘Û‹ ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12.30 ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜.

¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ

Δ√ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∂Ó¿ÏÈÔÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ∞ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ̤ڷ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· Ì ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·ÛÊ¿ÏÙÈÓË Î·È Î˘ÎÏÈ΋ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ› Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (30 ¯ÏÌ.) Î·È Ì ÛËÌ›· ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È 650Ì. Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ªËÏȤ˜ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜: μ˘˙›ÙÛ·, ¶ÈӷοÙ˜, ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ∏ ÂÎΛÓËÛË ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. √È Ô‰ËÏ¿Ù˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÚÈÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ó¿·˘ÛË ÛÙȘ ªËÏȤ˜ (¶·Ï·Èfi˜ ™Ù·ıÌfi˜), ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· (ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜). ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì party ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ: 24230 23285 ‹ ÛÙ›ÏÙ email ÛÙÔ: info@enalion.gr. À‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚˆÙfi˜, ÂÓÒ ÊÈÏÈο ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ì˘Ú¿˜. ∂Î ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “£ÂÛÛ·Ï›·” .

°.™. μ√§√À

∂ÁÁڷʤ˜ Û ÂÓfiÚÁ·ÓË Î·È Ú˘ıÌÈ΋ ∞ƒÃπ™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Î·È Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘. °›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Î·È ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 5 ˆ˜ 8 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-40703 Î·È ÛÙËÓ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ¿ÚË (ÙËÏ. 6936635565).


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ªÂ ·Ê·›ÚÂÛË 30 ‚·ıÌÒÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ô √º∏ ∂¡∞ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· χÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √º∏. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∫›ÌˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÂÓÓÈ¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÊfiÚÂÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 680.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏÈÒ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÔÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ 30 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ∫›ÌˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, ªÔ˘ÏÔ‡Ù, ª·ÚÙ˙Òη, æˆÌ¿, ∫È¿ÛÛÔ, ∫·ÛÌÂÚ›‰Ë, ªÂÚÙ›Ó, ∞ÁÚ›ÙË Î·È ƒÔ‡ÛÂÊ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √º∏ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË -fiˆ˜ ›¯Â ÔÚÈÛÙ›ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ÛÙ·Ïı› Ë ÂίÒÚËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Ì ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË (25/09). √È ·Ú·¿Óˆ ·›ÎÙ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 680.000 ¢ÚÒ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 30 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √º∏ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙË ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‰fiÛË ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ·fi ¿ÏÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÊÂÈÏ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂΛÓÔÈ Ó· “ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó” Ù· ÏÂÊÙ¿ ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ √º∏ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ∫›ÌˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÂΛÓÔÈ Î·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ·Ó Ù· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

™ÙËÓ ∫ÏÔ˘˙ Ô ∞Ì¿Ú˘ ∂¶π™Δƒ√º∏ ÛÙ· Á‹‰· ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞Ì¿ÚË. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∫ÏÔ˘˙ ·fi ÙËÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·. ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ıËÙ›· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ∞Ì¿Ú˘, ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∂Λ, ¤·ÈÍ Û ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ÂÓÒ “¯Ù‡ËÛ” Î·È ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, fï˜ ÌÈ· ‰È·ÊˆÓ›· Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ, ÙÔÓ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤Ï˘Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ Î·È ¤Î·ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ¤Ï˘Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ “£ÂÛÛ·ÏÔ›” ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Football League.

™∂ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ¶√À ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À §. ∑∞ƒ¡Δπª

™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏

∑ËÙ› ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞

ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË; “Œ¯Ô˘Ì ̛· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰·. ∞˘Ù‹ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›¯·Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ÙÚ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ◊Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·’ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘”.

Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚfiÓÔ ˙ËÙ› Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ӛΘ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË.

Δ

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ÛÙË Nova: À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢ Û˘ ·’ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ; “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ì ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ Ô˘ ›¯·Ì ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ·’ ÙËÓ ™¿ÏÎÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¡· ¿Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì”. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· ÚÔ¯ˆÚ‹Û· Ù ÙËÓ ΔÚ›ÙË Û ¤ÓÙ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ™ÎÔ ‡ÂÙÂ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· οÓÂÙ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ; “Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔ-

∫·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· Ì ΔÔÚÔÛ›‰Ë

ÁÈÎfi Ó· ‚ϤÔ˘Ì ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰Â ı· Â›Ó·È ÔÏfiȉȷ Ë ÔÌ¿‰· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤·ÈÍ Ì ÙËÓ ™¿ÏÎÂ. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜” . √ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈ ÛÙÈ΋. ∂Û›˜ ÙÈ ÂÈÎfiÓ· ¤¯Â Ù ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ› ·ÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡; “∂›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈıÂÙÈ΋, Ì ÔÏϤ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ∫·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ Ôχ ˘„ËÏfi ΛÓËÙÚÔ, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿

·fi ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ΤډÈÛ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹. ÃÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÈ fiÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜; “º˘ÛÈο Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¯ÚfiÓÔ. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ӛΘ. °È·Ù› Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ı· ‚ÂÏÙȈı› Ì ӛΘ. √fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” . £· ı¤Ï·Ù ӷ ÛÙ›ÏÂÙ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

∞ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ¤ÓȈÛ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜, ÏËÓ ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘, Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤·ÈÍ·Ó ‰›ÙÂÚÌ·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. ∂Λ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÈÔ ÍÂοı·Ú· ÔÈ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. ∫¿ÚÔÏ, ™Èfi‚·˜, º¤ÈÛ·, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, πÌ·Á¿Û· Î·È ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰·.

■ °π∞ ™À¡∞¡Δ∏™∏ μπ¡Δπ∞¢∏-¡π∫√§∞´¢∏ ∞¡∞º√ƒπ∫∞ ª∂ Δ∞ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ Δ∏™ ¶∞∂

¢È·„‡‰ÂÈ ÙȘ ʋ̘ Ë ∞∂∫ ÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ¯ı˜, ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË μÈÓÙÈ¿‰Ë Ó· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ¡Ù¤ÌË ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛·... ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â Î·È ¿ÏÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÚ› Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ, fï˜ Î·È ÙfiÙÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ›¯Â ·Ô‰Âȯı› ·Ó˘fiÛÙ·ÙË... ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜

Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·-

Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ÕÏψÛÙÂ, ›¯Â ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ

·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ fiÙÈ Î·Ù·ÓÔ› Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ›, Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ™¿Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì· Î·È -fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó- Û˘ÌÊÒÓËÛ Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ fiÛÔ ÌÔÚ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ÛÙ· ™¿Ù· ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÚfiıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ -·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜- Ë Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ... ÛÙڈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

∞¶√ ÙÔÓ ¡√μ∞ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi, Ë ÎÔχ̂ËÛË, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË, ‰¤ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÂÙÈο ¿ıÏËÌ·, ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ΔÔ ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÔÎÙÒ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô ¡√μ∞, Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ì·˜, ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ú¤Û‚ÂÈÚ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›ÎÔÛÈ Î·È ϤÔÓ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ∂˘Úˆ·˚Τ˜, ¶·ÁÎfiÛÌȘ Î·È √Ï˘ÌȷΤ˜ ӛΘ. ∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Â›Ó·È ¿ıÏËÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·È ··ÈÙ› ·fi ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. Δ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¿ÚÈÛÙÔ ÎÔχÌÈ, Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ¯ÔÚfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· 5-8 ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ŸÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÙÔÓ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Δ¿ÛÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Û·˜ Ì ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹, ÁÈ· Ó· Ù· Ì˘‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘ 14.15 - 17.00, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ∂ÊfiÚÔ˘ Î. ª·Ú›·˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 6974 495566. ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Û·˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ı· Ù· ÚÔÛʤÚÂÙ ˘Á›·, ¯¿ÚË, ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ” .

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÔÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 24/9 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫. ¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË, Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘, 7.30 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 9.00 Ì.Ì. ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˘ ª·Î·Ï¿ÎË: 6983508246.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ¢π∏ª∂ƒ√ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô √∞∂/¡∞μ ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ Red Wine Band, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 08.30 Ì.Ì. ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈο ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙Èο.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂Ã∞™∂ ™Δ∏ ™§√μ∂¡π∞ ∞¶√ Δ∏ ª∞ƒπª¶√ƒ ª∂ 3-0 °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¡ÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÁÈ· ¶∞√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì 3-0 ·fi ÙËÓ ª¿ÚÈÌÔÚ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ηÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·. Èڛ˜ ¿ıÔ˜, „˘¯‹ Î·È Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ 10Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

¶·›˙ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ¿ıÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠ¿ÓÂÙ· ·fi ÙË ª¿ÚÈÌÔÚ, Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ʿÛË Ơ̂ψÓ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ™ÈÛÔÎfi Î·È ∫Ô˘›ÓÛÈ ÛÙ· ‰˘Ô ¿ÎÚ·, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ Û ¤Ó· ¿Ù˘Ô ÚfiÏÔ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Á‹Î fï˜ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ·Ù› Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ·˘Ùfi ηı’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚfiÏÔ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ì¿Ï· ÌÚÔÛÙ¿. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· Á˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜. ™Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·fi ¤Ó· ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 12’ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈ-

■ Δ√¡π™∂ √

Ú›· Î·È ·˘Ù‹ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ μ‡ÓÙÚ· ¤Î·Ó Ôχ ˆÚ·›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ¤‚Á·ÏÂ Î·È ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· Ô ™ÈÛÔÎfi ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ª¿ÚÈÌÔÚ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¤Ê˘Á ¤Íˆ. ∏ ª¿ÚÈÌÔÚ Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 25’ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٿÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. μÚ›ÛÎÔÓÙ·˜ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ô Δ¿‚·Ú˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ª¤ÚÈÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ùfi˜ ÎÔÓÙÚfiÏ·ÚÂ Î·È Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˘˜.

√ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û 4-4-2 Ì ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ∫Ô˘›ÓÛÈ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. Èڛ˜ fï˜ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍ Ì ÙËÓ ª¿ÚÈÌÔÚ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì 1-0. ∏ ª¿ÚÈÌÔÚ ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 53’ fiÙ·Ó Û ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Â›ıÂÛË ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÁ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ô ª¤ÚÈÙ˜ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ï¿Û·Ú ·ÏÏ¿ Ô ∫·ÚÓ¤˙˘ ÛˆÙ‹ÚÈ·

¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Úı ÛÙÔ 55’ fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ì ˆÚ·›· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ¤„·Í ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ·˘Ùfi˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ï·Û¿ÚÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ã·ÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ÈˆÍÂ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ô ∑¤Î· ÛÔ‡Ù·Ú ¿ÛÙÔ¯·. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶∞√ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ‹ÚıÂ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ª¿ÚÈÌÔÚ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›ÓÛÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ™ÙÔ 62? Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·-

Û ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔÓ Δ¿‚·Ú˜, ·˘Ùfi˜ Á‡ÚÈÛ ·ÏÏ¿ Ô μ‡ÓÙÚ· ¤ÎÔ„Â ·Ú¯Èο ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Ë ÔÔ›· ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ›‰Â ÙÔÓ πÌÚ·˝ÌÈ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ì ˆÚ·›Ô ‰ÂÍ› Ï·Û¤ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ∫·ÚÓ¤˙Ë. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰¤¯ÙËΠӈڛ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È Â›¯Â ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ª¿ÚÈÌÔÚ. ∏ ‹ÙÙ· ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‚·ÚÈ¿ fiÙ·Ó ÛÙÔ 87’ Ô ™ÈÛÔÎfi ¤Î·Ó ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ô Δ¿‚·Ú˜ ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ‡ÛÙÔ¯· οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi ‹ÚıÂ Î·È Ë ·Ô‚ÔÏ‹ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 91’ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ª∞ƒπª¶√ƒ: ÷ÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ª›ÏÂÙ˜, ƒ·˝ÙÛ‚ÈÙ˜, ¶fiÙÔηÚ, ª¤ÁÈ·Ù˜, ΔÛ‚ÈÁÈ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ª¤ÚÙÂÏ, ª¤˙Áη, Δ·‚¿Ú˜, πÌÚ·˝ÌÈ, ª¤ÚÈÙ˜ . ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ∫·ÚÓ¤˙˘, μ‡ÓÙÚ·, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, μÂÏ¿ÛΘ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÈÙfiÏÔ, ∑¤Î·, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (56’ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ), ∫Ô˘›ÓÛÈ (75’ ª·˘Ú›·˜), ™ÈÛÔÎfi. ** ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 10Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È §¿ÙÛÈÔ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÚÈÌÔÚ . . . . . . . . .3-0 ....3 2. §¿ÙÛÈÔ . . . . . . . . . . . .0-0 ....1 3. ΔfiÙÂÓ·Ì . . . . . . . . . .0-0 ....1 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . .0-3 ....0

∞ª∂ƒπ∫∞¡√™ ¶∞√À∂ƒ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ Δø¡ “¶ƒ∞™π¡ø¡” ∞¡Δπ ¶∞¡∫√

“√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” Ó Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ηÈÚfi ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ÕÓÙÈ ¶¿ÓÎÔ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

∞˘Ùfi ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ blog Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” . √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚΤ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÛÙË Ê·Ó¤Ï· ·ÔÙÂÏ› ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ù›ÙÏÔ˘˜. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÈ ¤ÁÚ·„Â Ô ÕÓÙÈ ¶¿ÓÎÔ ÛÙÔ paobcblog.gr: “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̤۷ ·fi ÙÔ blog ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ∫·È ı· ÂÚÈ̤ӈ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Û¯fiÏÈ·... ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ¿Ú· Ôχ ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ͤڈ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÒÚ· Ì·ı·›Óˆ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜.

Œ¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÌÔ˘, fiÏ· ‰Ò! ΔÔ ϤÔÓ ıÂÙÈÎfi ¿ÓÙˆ˜ ηÈ

ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ›̷ÛÙ fiÏË Ë ÔÌ¿‰· Ì·˙› Î·È ÌÔÚÔ‡-

Ì ӷ ÚÔÔÓËıԇ̠¯ˆÚ›˜ ·Ô˘Û›Â˜. ŸÏÔÈ Â›Ó·È Â‰Ò, ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ οÔÈÔÈ, ‹ÚıÂ Î·È Ô √‡ÎÈÙ˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∫·È ·fi ¯ı˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∫·È Ì¿ı·Ì Â›Û˘ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜, ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∂›Ó·È Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û›ÙÈ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó˘ÔÌÔÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘... ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ì·˙› ›‰·ÌÂ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ªÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ. ŒÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›‰Ô. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10-15 ¯ÚfiÓÈ·. √fiÙÂ, Â›Ó·È Î›ÓËÙÚÔ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ Ó· ·›˙ÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î›ÓËÙÚÔ Î·È ÙÔ ÁÂ-

ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ΔÔ Ó· Â›Û·È Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù›ÙÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Â›Ó·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ì·È Ó¤Ô˜ ‰Ò, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ‹‰Ë ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ‰›Ï· ÛÔ˘ ÌÈ· ·Ú¤· ·fi Ôχ ηÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∫·ÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ηÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi! Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó 100% Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‹‰Ë Ô ¤Ó·˜ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔ ‰Â›ÓÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Â›ÓÔ. ª·˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÈÛı·Óıԇ̠¿ÓÂÙ·. ∂›Ì·ÛÙÂ Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·...” .

25

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ “√ÌfiÓÔÈ·” ª¶∏∫∞ª∂ ÛÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ “√ÌfiÓÔÈ·˜” ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ηıÒ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË fiÚÂÍË Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·’ fiÏÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ “√ÌfiÓÔÈ·˜” Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ”, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ B.C. Volos ∞Àƒπ√ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10:00-11:00 .Ì ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë 2Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (¶·Ì·›‰ˆÓ, ª›ÓÈ 1Ô Î·È 2Ô,¶ÚÔÌ›ÓÈ, ∞η‰ËÌ›·˜) ÙÔ˘ B.C. Volos ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜. °È? ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” fiÏÔÈ ÔÈ Ó·ÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6946284232, 6971565892, 2421082748, 2421080225 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ 6987048486.

¶√¢√™º∞πƒ√

∞η‰ËÌ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶∞√ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ù·Ï¤ÓÙˆÓ 5-15 ÂÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. À‡ı˘ÓÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Athletes Club Cafe (¢ÈÌËÓ›Ô˘ 23) Û Á‹‰· 5Ã5 Ì ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È 6948182585.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 26, 31, 33, 41, 42. Δ˙fiÎÂÚ: 20.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 5 3 6 5 0 7 2.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3, 18, 20, 22, 33 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 10, 14, 17, 30, 33.


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 22/9 ∫‡ÂÏÏÔ ∂™∫∞£ ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 17.00, ¡.∞. ¡›Î˘-∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™Ù¿ÌÔ˜. ∫ÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜: ªfiÚÊË. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÂÙÔ› §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∑¿¯·Ú˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: πˆ¿ÓÓÔ˘, ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì̤ÓÔ˘. ∫ÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜: ™Ù. ªfiÚÊ˘. ∫Ï. º·ÚۿψÓ, 17.00, °.™. º·ÚۿψӺԛ‚Ô˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ∂Ì. ¶ÈÙÛ›Ïη˜. ∫˘Úȷ΋ 23/9 ºÈÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 17.30, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢fiÏÁ˘Ú·˜. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 18.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, ∫¤ÙÔ˘Ï·˜.

√.À.∫.μ.

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô Δ. ª·ÚÈÓ¿Á˘ √ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô 11ÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20122014, Ô˘ ÂÍÂϤÁË ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ 19˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÛȷӿη˜, °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ÃÚ˘Û¿ÓıË-ÃÚÈÛÙ›Ó· ∑ÔÏÒÙ·, ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, Δ·Ì›·˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, ŒÊÔÚÔ˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ŒÊÔÚÔ˜ À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜, ŒÊÔÚÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë˜, ª¤ÏË: μ·ÛÈÏÈ΋ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, §·Ûηڛӷ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∫√∂ ÔÚ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ª·ÚÈÓ¿Á˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Î·È ΔÛȷӿη˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ Î·È Δ˙·Ì¿˙˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜” .

•ÂΛÓËÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ √.∞. πˆÏÎfi˜ ª∂Δ∞ ·fi ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÂÌ¿ÙË Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô √.∞. πˆÏÎfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË Ó¤· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 16.00 ̤¯ÚÈ 20.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋. °È· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi ¿ıÏËÌ·, Ô √.∞. πˆÏÎfi˜ ¤ˆ˜ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ıËÌ¿Ù· Ù¤ÓȘ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ΔÂÙ¿ÚÙË 7-8 Ì.Ì., ™¿‚‚·ÙÔ 9-10 Ì.Ì., ∫˘Úȷ΋ 11 .Ì.-12 Ì. √ √.∞. πˆÏÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ̤۷ Û ¤Ó· ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ¤ÓÙ ¯ˆÌ¿ÙÈÓ· Á‹‰·, ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6978 890907 ∫·˘¯È¿ ¡Ù›Ó·, 6979 911842 ª¿Úη˜ °ÈÒÚÁÔ˜.

∏ ∫Àƒπ∞∫∞Δπ∫∏ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ Δ√À °™∞ ª∂ Δ√¡ ¶Àƒ∞™√ •∂Ãøƒπ∑∂π ∞¶√ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δ∏™ ∂¶™£

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ (·Ú. ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜). ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 17.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-¢‹ÌËÙÚ·: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °È¿ÓÓ˘, ¶. ™·Îο˜ (·Ú. μڿη˜). °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∂ıÓÈÎfi˜-∞›·˜ ™.: ¢·Ïԇη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ΔÛ·Ì·‰È¿˜ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∫˘Úȷ΋ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-™ÎÈ¿ıÔ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞.∂. 2002-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ™Ê˘Ú‹˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 17.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¶‡Ú·ÛÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, °fiÚÁÔÚ˘ (·Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜).

ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÌÈ· Î·È ÂΛ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ™Ù· ‰‡Ô “ÛÙÚ·Ùfi‰·” ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ¤ÊÂÚ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 2-2 Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÌÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ΤډÈÛ·Ó 2-1 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ™Ù· ‰‡Ô “ÛÙÚ·Ùfi‰·” ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙË “£” ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜. √ £fi‰ˆÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì·˜ ›Â: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜, ˆ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ “Û›ÙÈ” Ì·˜.

● º¿ÛË ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ¶‡Ú·ÛÔ˜-°™∞ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘

¶ÚÔÛˆÈο ¤¯ˆ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ ı· ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È Î·È Ó· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËı› Î·È Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ÙfiÓÈÛÂ: “√ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ. 줂·È· ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ·ÊÔ‡ Ë Ó›ÎË ‰›ÓÂÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ·Ú·¿Óˆ. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ¿Ì ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì Ï‹ÚË Û‡ÓıÂÛË ÌÈ· Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ. ∞-

ÓÙ›ıÂÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ™Ùԇη˜ ÌÈ· Î·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·fi Ì›· Ó›ÎË ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™ÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ 1-0 ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¢È·Ì¿ÓÙË, ÂÓÒ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ‹Ú ÙË Ú‚¿Ó˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 17.00, £ËÛ¤·˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ∫·¤ÛÈÔ˜, ∫·Ï·Ù˙‹˜, ∞ıËÓ·›Ô˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 17.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ÕÚ˘: ƒÔ‡Û˘, ∑‹ÛÈÔ˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘).

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ª¤ÏÔ˘, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 17.00, ÕıÏÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ™·Îο˜. ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, ¢¿ÊÓË-¡.∞. ¡›Î˘: ª·ÙÛԇη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 17.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞Óı. °·˙‹˜: μÏ¿¯Ô˜, ΔÛÈ¿˜, μ·˙Ô‡Ú·˜. ∫˘Úȷ΋ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢È·ÁfiÚ·˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ¢¿‚ÈÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 17.00, πˆÏÎfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ¶ËϤ·˜ΔÔÍfiÙ˘: ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË, ∫Ô˘‚¿Ù·, ∫Ô˘Ú‹. * Δ· ʇÏÏ· ·ÁÒÓÔ˜ Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Δ∂¢ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 21/9 Î·È ·fi ÒÚ· 18.00 ¤ˆ˜ 20.00.

°π∞ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏ √§ø¡ Δø¡ Δª∏ª∞Δø¡ Δ√À ∞.™. √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À 1937

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ (ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ). ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-2013, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 30 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞.™., ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 7 Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (18.00-20.00). ΔËÏ. 242110010. “∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë Î·ÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ‰È·ÚΛ·˜, Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

•ÂΛÓËÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ∏ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¿Ú¯ÈÛ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ÂÓÒ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤-

ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ (°. ¢‹ÌÔ˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) fiÔ˘ ÂΛ ÔÈ Ó·ÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹-∫·ıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ªÈ¯¿ÏË, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ¿ÌÈÏÏ·, Ó· ÚÔÔ‰Â‡Ô˘Ó ·ıÏËÙÈο Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο, Ó· Á˘ÌÓ¿˙Ô˘Ó ÛÒÌ· Î·È Ó‡̷, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο ¿ÙÔÌ· Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ·Á›‰Â˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ÂÔ¯‹. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ (°. ¢‹ÌÔ˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) 10.30 Ì 13.00 ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î. ΔÛ·ÎfiÁÈ· ™Ù·‡ÚÔ (6973308813) ‹ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Î. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ªÈ¯¿ÏË (6981200088).

To Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ √È ·ÏȤ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ· ƒ¿ÌÌÔ˘ Î·È ¶¤Ë ™·ÙÚ·˙¤ÌË ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·È-

ΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, ηÏ› οı Ӥ·, Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÊÈÏÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÛÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: (6978182584, 6978189788 Î·È 6945411031)

¡¤· ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ ΔË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶ÚˆÙ‡ˆÓ ÊÂÙÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÏÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ‹ ÙÔ˘. £· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ı· ÂȉȈ¯ı› Îϛ̷ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, fiÛÔ Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜, ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢-

ÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŸÚ·Ì· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Â›Ó·È Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛÙÔϤ˜, ·fi ·È‰È¿ Ô˘ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì·˜. ΔÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ı· Â›Ó·È “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, Ì ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ƒ¿ÓÈ·, ∑ÈÒÁ· Δ¿ÓÈ· Î·È ™Ô˘ÚÌÂÓ›‰Ô˘ ¡Ù›Ó·. ◊‰Ë ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÒÛÙ ηı’ fiÏË ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÒÚ˜ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ Î·È ÚÔfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘. ∏ ÂÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓË, ˆ˜ ÂÁη›Úˆ˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √ˆÛ‰‹ÔÙ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈÎȷο ηÙËÁÔڛ˜ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ: ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ƒ¿ÓÈ· (6973372618), ΔÛÂÎÔ‡Ú· ºÚ‡ÓË (6979002706) Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, 19.00-21.00 (∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 7, 2421210010).


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™.

ŒÍ·ÏÏÔ˜ Ô ª·ÓÙÛ›ÓÈ Ì ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ¡∂√ ͤÛ·ÛÌ· ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ Ë ¿ÛÙ·ÙË ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ! √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ›¯·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ÙËÓ ‹ÙÙ· (3-2) Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÎfiÔ˘Ù˜ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÊÔÚ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘... Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. √ ª¿ÚÈÔ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (1-1) Ì ÙË ™ÙfiԢΠÛÙÔ “ªÚÈÙ¿ÓÈ·” , Â¤ÏÂÍ ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ·fi ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, “¤Î·„·Ó” ÙÔÓ Ó·Úfi ÂÈıÂÙÈÎfi, fiˆ˜... ¤Î·ÈÁÂ Î·È ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘! √ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ, ‹Ù·Ó ¤Í·ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Â›¯Â ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÔÏÈÙÒÓ” Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ‚·Ú¢Ù›, Ó· ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ı· Â›Ó·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ. √ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ, ÂÓËÌÂÚÒıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ Ô‡Ù ÏÂÙfi ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, fï˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û·Ó... ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔÓ ª·ÓÙÛ›ÓÈ.

ªπ§∞¡

¢˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ∞ϤÁÎÚÈ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ¢À™∞ƒ∂™Δ∏ª∂¡√™ Ì ÙÔÓ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ Â›Ó·È Ô ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ª›Ï·Ó, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÙÔ˘˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ›¯Â ‹‰Ë ·ÔχÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ “¤ÛˆÛ” ÙÔ ›ÛÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ °Î·ÏÈ¿ÓÈ, Ô˘ Â¤ÌÂÓ ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¢ηÈÚ›·. ŸÏÔÈ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ª›Ï·Ó Ì ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ı· ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ”. ∏ ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔÓ πÙ·Ïfi Ù¯ÓÈÎfi. ΔÂÏÈο, ÚÔ˜ ÁÂÓÈ΋ ηٿÏËÍË, Ô ∞ϤÁÎÚÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ √˘ÓÙÈÓ¤˙ ÛÙÔ “ºÚÈÔ‡ÏÈ”. ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓ› ÙË ª›Ï·Ó ÙË ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ °Î·ÏÈ¿ÓÈ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ì ÙÔÓ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ηٿÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∞˘Ùfi ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ‹Ù·Ó ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ª›Ï·Ó, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋”. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÏÂÁ Û fiÏÔ˘˜ ˆ˜ Ô ∞ϤÁÎÚÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ª¿Ô˘ÚÔ Δ·ÛfiÙÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ °Î·ÏÈ¿ÓÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ì·Ù˜. √ ·ÁÒÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, Ù˘ ª›Ï·Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ √˘ÓÙÈÓ¤˙Â, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∞ϤÁÎÚÈ, ·Ó Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ.

27

∂¡ø ∞∫√ª∏ ∫∞π √π πΔ∞§√π £∞Àª∞™∞¡ Δ√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ °∫√§ Δ√À ∞™√À Δ∏™ Δ™∂§™π

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ŸÛÎ·Ú √

£¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ ª¤ÛÈ

ŸÛÎ·Ú ‰Â›¯ÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ô Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi fiÓÂÈÚÔ.

“™ÙË μÚ·˙ÈÏ›· fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiÏ· Ù· ·È‰È¿, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, °È· ̤ӷ, ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜” ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË “ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›·”, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â: “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎÔ‡ÌËÛ· ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Î·Ó·, ‹ÍÂÚ· fiÙÈ ı· η٤ÏËÁ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ ‹ÍÂÚ·... ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯· ·ÏÏ¿ ı· ‹ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ¤·ÈÚÓ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. ∂›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ”. ΔÔ ÁÎÔÏ-˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú ı·˘Ì¿ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ‰¤¯ÙËÎÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ Δ˙È·ÓÏÔ˘›Ù˙È ªÔ˘ÊfiÓ. √ πÙ·Ïfi˜ ÔÚÙȤÚÔ ‰ÂÓ ÓÙÚ¿ËΠӷ ·Ú·‰Â¯Ù› ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÛÔ‚‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘, ¯¿ÚËΠÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ... Ï¿ÓÔ: “¢ÂÓ ı· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó· ‰¤¯ÂÛ·È ÁÎÔÏ. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó· Â›Û·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ù¤ÚÌ·. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÛÎfiÚÂÚ”, ‰‹ÏˆÛ ÈÔÙÈο Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜.

● √ ŸÛÎ·Ú (‰ÂÍÈ¿) Ì ÊÔ‚ÂÚfi ÛÔ˘Ù ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ

¶·Ú¿ÔÓ· ·fi ¡ÙÈ ª·Ù¤Ô ∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ªÔÓÔ‡ÙÛÈ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ÙÔÓ ŸÛÎ·Ú ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Ì ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ¡ÙÈ ª·Ù¤Ô. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘, ηÏÒÓÙ·˜ Ù˘ √À∂º∞ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô Ó·Úfi˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó·... ÁÎÚÈÓÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔÓ ∂ÓÙ¤Ó ∞˙¿Ú. “ŒÁÈÓ ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ŸÛÎ·Ú ÎÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ë √À∂º∞ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ŒÁÈÓ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÓ ∞˙¿Ú, Ô˘ ‹Ù·Ó

¤Ó·ÏÙÈ”. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ÈÛÔ·Ï›· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÊËÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ª¿ÛÈÌÔ ∫·Ú¤Ú·, Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫fiÓÙ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ”: “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ô˘ ·›Í·Ì ÛÙ· ›ÛÈ· Î·È ÛÙ·ı‹Î·Ì Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. °È· ̤ӷ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˆ˜ ηٷʤڷÌ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó Î·È ¯¿Ó·Ì Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫·Ú¤Ú·. ∏ ¿Ì˘Ó·, Ì ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ, ‰ÂÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ÙÔÓ πÙ·Ïfi; “ΔÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ ‰Â¯Ù‹Î·Ì fiÙ·Ó ·›˙·Ì Ì ‰¤Î· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÓÙÚ·. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÁÎÔÏ, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ·fi fiÏÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ‰¤¯ÔÓÙ·È”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÎfiÔ˘Ù˜.

Δ√ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ™¿ÓÙÚÔ ƒÔÛ¤Ï. “√ ª¤ÛÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2016, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ·Ó‡ı˘ÓÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ì ̛· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. °È· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·”, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ +8 Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. “ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ı· ·Ú¯›ÛÂȘ Î·È Ó· ¯¿ÓÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÎÔÈÙ¿Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ›Â: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ: Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô Á‹‰Ô, Ó· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ‹ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. ª¤¯ÚÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ∞Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ‰ÂÓ ı· ·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ı· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ̤ӷ ÛÙfi¯Ô Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ ÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ‹ ¤¯ÙÈÛÂ Ó¤Ô Á‹‰Ô. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏÔ˘˜”.

√ ¡∞¡π ¢∂¡ ∞¡∏™ÀÃ∂π °π∞ Δ√ ΔƒπΔ√ ™∂ƒπ Ã∞ª∂¡√ ¶∂¡∞§Δπ Δ∏™ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

“ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ı· Â›Ó·È ÁÎÔÏ” Δ√ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛÙfi¯ËÛÂ Ô ¡¿ÓÈ ‰ÂÓ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË (1-0) Ì ÙË °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Î·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠۛÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë Ì¿Ï· ı· ÛÙËı› ÛÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ, ı· ¤¯ÂÈ ÂfiÌÂÓË “ÛÙ¿ÛË”... Ù· ‰›¯Ù˘·. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ·ÛÙfi¯ËÛ·Ó ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·ÊÔ‡ Ô ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ Â›¯Â ·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË (3-2) Â› Ù˘ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô ∂ÚÓ¿ÓÙÂ˙ ¤Î·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË (4-0) Â› Ù˘ °Ô˘›ÁηÓ, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ ¡¿ÓÈ, ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 Î·È ‰‹ÏˆÛÂ: “¶ÂÚ›ÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ó· οÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ ΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËΠ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹Ûˆ ÂÁÒ ÙÔ fi‰È ÌÔ˘ ÛÙË Ì¿Ï·. ∂›Ì·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ͷӷοÓÔ˘Ì ¯¿ÚË Û ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ, ı· Â›Ó·È ÁÎÔÏ”. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô ¡¿ÓÈ. “°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ¡¿ÓÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ¡¿ÓÈ ¤ÙÚÂÍÂ Î·È ¿Ú·Í ÙËÓ Ì¿Ï·. ŒÚÂ ӷ ÙÔ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ô ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ. ŒÚÂ ӷ ›¯·Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜,

¤Íˆ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ŒÎ·Ó ¤Ó·-‰‡Ô ÛˆÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ϤÔÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜”.

μ›ÓÙÈÙ˜: ÀÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜

οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ï¿ıÔ˜ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Â›¯· οÓÂÈ”. √ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘: “∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Â›Ó·È fiÙÈ ¯¿Û·Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ∂¿Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ 2-0 ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜”. ∂›Û˘. Ô ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÂÓ ºÏ¤ÙÛÂÚ, Ô˘ Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ: “∏ ·Ôı¤ˆÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ. ∂Âȉ‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ‰ÂÓ ·Á¯ÒÓÂÈ ÙÔÓ ¡ÂÌ¿ÓÈ· μ›ÓÙÈÙ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· 96 ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÏÛÌÔÚÔ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ›, μ›ÓÙÈÙ˜ Î·È Δ˙¤Ú·ÚÓÙ ı· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ “ÕÓÊÈÏÓÙ” 96 ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏfiÓÈ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÏÛÌÔÚÔ. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË °Ô˘›ÁÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ¿ÛÔ: “∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¯¿ıËηÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‚·ÛÌfi˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Ê·Ó›. ÿÛˆ˜ Î·È Ô Δ‡Ô˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi οÙÈ ÌÈÎÚfi ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ.

ª‹Ó˘ÛË Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ¤Î·ÓÂ Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ª∏¡À™∏ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ Marca, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ¶·ÏÔÌ¿Ú. √ πÛ·Ófi˜ ÚÂfiÚÙÂÚ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 17˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ¤ÁÚ·„ ˆ˜ “... Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô”. √ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ıˆÚ› ˆ˜ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Û¯ÔÏ›Ô˘ Î·È ÚÔÛ¤‚·Ï ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘: “√È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‹Ù·Ó ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·¯Ú›·ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ. √ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ›ÙÔ ÓÔÌÈο ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ·ÛΛ ηÏfiÈÛÙË ÎÚÈÙÈ΋”, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ 49¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì‹Ó˘ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ηıÒ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯Â ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ ™·ÚÏ ªÔ˘‚Ȥ Ù˘ “El Pais”, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Â›¯Â ·ÔηϤÛÂÈ “¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ¡·˙›”.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

M ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ ÂÌ„˘¯ˆÙ‹ Î·È ·È‰·ÁˆÁfi ª·ÓÒÏË ºÈÏÈ¿ÎË

EΉËÏÒÛÂȘ

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙÔ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ

Δ∂á∂™ — ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚Ȉ̷ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı¿ÙÚÔ˘ (ÂÓ‹ÏÈΘ) Î·È “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” (·È‰È¿). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6944277939 Î·È 6944388045. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ë 16Ë ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·”. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞Ó¿ÏÂÎÙ·” (ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ÌÂϤÙ˜, ¿ÚıÚ·) ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Forum (¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 9, ÙËÏ. 24210-36511) ·fi ÙËÓ Œ‚Ë ™Ù·Ê˘Ï¿, ÙËÓ ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ΔÛ¤ÚÁ· Î·È ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™E¶TEMBPπ√À 2012

Ã√ƒ√™ — ∞fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫.§.∂.ª.) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ì ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. ª¿-

ÌË ªÔ‡ÙÛÂÏÔ. — √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È· ÂÁÁڷʤ˜ 6937400504 Î·È 6937160060, ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÃÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ‹ ÛÙÔ e-mail: info@vlachoivolou.gr Î·È ÛÙÔ f/b μÏ¿¯ÔÈ μfiÏÔ˘. — ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓˉˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421038722, 6977-230553 Î·È 6934-822288. — ∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔ “∞Úο‰È” ηÏ› fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ: 6978773107 °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (‰¿ÛηÏÔ˜), 6976654011 ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫··Ú¿Î˘ (Úfi‰ÚÔ˜). ŒÓ·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ¶·Ú·Û΢‹ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. — •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ §.∂.μ. Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79, ÒÚ˜ 10:0013:00 Î·È 18:00-20:00 (ÙËϤʈÓÔ: 24210-33938). °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∂ϤÓË ∫fiÙÛË (2422 0 23862), μ¤ÏÏ· ÃÔ˘Ï‹ - ™·ÓÔ‡ (2422 0 21427) Î·È ™fiÓÈ· °ÒÁÔ˘Ï· - ∞ÏÂ͛Ԣ (2422 0 23887). — √ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂.¢.ƒ.∞.ª.∂. ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:15 ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÙˆÓ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ˜ 9:00-14:00 ÁÈ· Ù· ¶·È‰Èο-∂ÊË‚Èο ΔÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ: 6948088375 Î·È 6982066220.

μπμ§π√ — ΔÔ Ó¤Ô Î·Ù˯ËÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì ٛÙÏÔ “¶¿Ì ÂÎÎÏËÛ›·” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ηÙ˯ËÙ¤˜ ÛÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜.

¢π∞º√ƒ∞ — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18:00 ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ 9Ë Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Î·È Ù˘ ∂.√.∂. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421059775, 6947525174, 2421048151, 6978773320. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “ÕÓÔÈ·: ÌÈ· Ó¤· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” ÛÙÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì.- 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜”, £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î/ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û¿ Ù˘, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (°·ÏÏ›·˜ - ∫ÔÚ·‹). °›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ Î·È Ó¤· ̤ÏË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÏ. 24210 38897, 24280 93998 Î·È 6938318195.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Úȷ΋ 21, 22, 23/9: ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋. ◊Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ (·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜). ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞Ú¯ËÁfi˜: °. ÷ڷϷÌ›‰Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210 24290. flÚ˜: ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6-8 Ì.Ì. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ: 1. £ÂÚÌÔ‡Ï˜-°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˜-ƒ¿¯Â˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9. 2. °‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6/10. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — √È ÿˆÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË, ÛÙȘ 5-7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË 6-8 Ì.Ì., ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60900 Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 8-10 .Ì. ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 85921. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÔÎÙ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫··‰ÔΛ· ÛÙȘ 22-29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÏ. 2421076240 Î·È 6977483635. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· Ù˘ Δ‹ÓÔ˘ 1-2-3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 2421034712. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ∫ÔÈÓԂȷ΋ ªÔÓ‹ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ¶·ÚÓ·ÛÛ›‰Ô˜, fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 - 6977133395 - 24210 82457.

Δ

Ô ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ‰Ú¿ÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. •ÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ οÓÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 18.00 - 21.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ˘ (ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È Ã·ÏÎˉfiÓÔ˜, ¡. πˆÓ›·, μfiÏÔ˜).

√ ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ Â›Ó·È ·È‰·ÁˆÁfi˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∞Ú¯Èο ‰›‰·Í Û ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ÿ‰Ú˘Û ÙË Û¯ÔÏ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ “∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ŒÎÊÚ·Û˘ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜” (∫∂∂¢) ÷ӛˆÓ, ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ “∞ÌÌÔı¤·ÙÚÔ” Î·È ÙÔÓ ∂ΉÔÙÈÎfi √›ÎÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (‚È‚Ï›·-C.D.) “§Â˘Îfi ∞ÂÚfiÛÙ·ÙÔ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›‰·Í ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰‡Ô ÛÙÔ ª·Ú¿ÛÏÂÈÔ ¢È‰·ÛηÏÂ›Ô Î·È ¤ÓÙ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÛÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘. ¶·ÚÔ˘Û›·Û ÛÂÈÚ¤˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÔÏÏ¿ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰È¿ÊÔÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚Ȉ̷ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ŒÚÁÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÷ÓÈ¿, Â›Ó·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÈÚÈfi-∫·Ù·Û΋ӈÛË “ΔÛÈÎÈÌԇ̔ , Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 300 ·È‰È¿, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤¯ÂÈ ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÈÎfi £¤·ÙÚÔ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È Û ÁÔÓ›˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·È‰È¿ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌ„‡¯ˆÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·. √ ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘, ‰›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó·

● ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ

ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Î·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È‰·Ûηϛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÔχÙÈÌÔ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·È‰È¿. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙË ‰Ú¿ÛË. ∂›Ó·È ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁfi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·È¯Ó›‰È· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÔÌ¿‰·˜, ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Â·Ê‹˜ ÎÏ, Ì ΛÓËÛË Î·È ÏfiÁÔ. ø˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ›ˆÚ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â-

›‰Ô, ¤Ó· ·ÎÏÔ 20ˆÚˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. º¤ÙÔ˜ Ô ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ οÓÔÓÙ·˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ-‰Ú¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ¤ÁηÈÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, Ô Î¿ıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 91113 Î·È ÒÚ˜ 9.00 .Ì. - 2.00 Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿.

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”

™˘Ó·˘Ï›· Î·È ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË Î·È Ë

ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∂˘·ÁfiÚ·˜ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜” ·fi ÙËÓ ¶¿ÊÔ (∫‡ÚÔ˜) ·fi„ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 8 ÌÌ, ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ¯ÔÚˆ‰›· Â›Ó·È ÌÈÎÙ‹, ÙÂÙڿʈÓË, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÔÈΛÏÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÎÏ·ÛÈ΋, ÎÏ·ÛÈ΋, Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· - ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜: ΔÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ-

Îfi ™¯‹Ì· Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÈ¿˜, Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ¶·È‰È΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. √È ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Ú¿ÍÂȘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ¯ÔÚˆ‰›·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ 100 ÃÈÏÈ¿‰ˆÓ ¶ÔÈËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÔÈËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 115 ¯ÒÚ˜ Ì 700 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ∂ΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: * ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 20:00, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ∏ ¶Ô›ËÛË Ì¤Û· ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ (‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ Ò˜ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘). -ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË £ÂÔÙfiÎË §¿Îη, Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ∫›ÌÂÓ· ÔÈËÙÒÓ ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. - ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ›Ó·-

Θ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ •˘ÁοÎÔ˘. ∫›ÌÂÓ· ÔÈËÙÒÓ ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. * ¢Â˘Ù¤Ú·, 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 20:00, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ô›ËÛ˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. * ™¿‚‚·ÙÔ, 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 18:00, Ï·Ù›· ¶·Ó/Ì›Ô˘. ∞·ÁÁÂϛ˜ Ô›ËÛ˘ Û ·ÓÔȯÙfi ¯ÒÚÔ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì 115 ÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¿Óˆ ·fi 700 ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ Fuerza Bruta ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Badminton

∞‡ÚÈÔ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜

∞£∏¡∞, 20.

Δ

Δ√ ÛfiÔ˘ Fuerza Bruta Ô˘

¤¯ÂÈ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi, Û ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Badminton. ΔÔ Fuerza Bruta Â›Ó·È Ë Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË De La Guarda, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 2006 ¿Óˆ ·fi 30.000 ı·٤˜. ∂›Ó·È ÁÈ· ¤Ó· Ì›ÁÌ· ¯ÔÚÔ‡, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·, ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤·Ì· ÔÈ ·Ï‹ıÂȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÔ›¯Ô˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÂÓfi˜ ·ÓÈÔ‡ Ô˘ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È Î·È ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Û’ ¤Ó·Ó ˘‰¿ÙÈÓÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È ÌÂÚÈο ÂηÙÔÛÙ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ∏ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ‰Ú¿ÛË Î·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔÓ ·¤Ú· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‹¯Ô˘˜ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ. ∏ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Badminton, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ı· ‰Â¯Ù› Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÚıÈÔÈ Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ „ËÏ¿ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Fuerza Bruta. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙÔ Fuerza Bruta Ú¤ÂÈ: ¡· ͤÚÂÙ fiÙÈ ı· ›ÛÙ fiÚıÈÔÈ ÁÈ· 70 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿, Ó· ÌË Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÔÈ „ȯ¿Ï˜ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ÓÂÚfi, Ó· ÌË Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Ù· ÊÒÙ· “ÛÙÚÔÌ”, Ó· ›ÛÙ ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ.

√È “¢Ú·¶·›ÎÙ˜” ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô √π ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “¢Ú·-

¶·›ÎÙ˜” ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª()·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ °¿ÌÔ˜” ÙÔ˘ ∫¿‚Ô˘Ú· ¢ÕÁÁÂÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙ› ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÔÈ ı·٤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 Î·È 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÔÈ “¢Ú·¶·›ÎÙ˜” Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ‰ÈÏfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¤ÍÔ‰Ë, ÔÈÔÙÈ΋ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¶·ÓÙÔˆÏ›ˆÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™E¶TEMBPπ√À 2012

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “°ÂˆÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 17:30 Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ fiÔ˘ ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ.

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ ∫. μÔ˘‚·Ï›‰Ë˜, μ. ª¤ÏÊÔ˜, ™. ¶·˘Ï›‰Ë˜, ª. μ·‚ÂÏ›‰Ë˜, ∂˘. ΔÛÔ˘Î·Ï¿, μ. μÏ¿¯Ô˜, ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÈÛËÁËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È ÔÈ ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Î·È Ù· ÂÓÂÚÁ¿ Ú‹ÁÌ·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Û˘, ı· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ÙÔÓ ¿ÚÁ˘ÚÔ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË, ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ °ÂˆÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì›· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶ÔÈÔÈ ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ¶ÔÈ· Ù· ÂÓÂÚÁ¿ Ú‹ÁÌ·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ò˜ ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜; ΔÈ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·; ΔÈ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜; ¶Ò˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·; ªÔÚ› Ô °ÂˆÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·; ∞˘Ù¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ı·

● ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÎÔfi ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ (ʈÙfi ¶·Ó. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘: www.volosmuseum.gr ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2421036555, 6945 313309, 6973034810.

∂Îı¤Ì·Ù·, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞fi ÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ηÈ

Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı›. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi ÛÎÔfi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÚÔÛÙ·Û›·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË, ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙȘ ·›ıÔ˘Û¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ô-

ÏÈıÒÌ·Ù· ËÏÈΛ·˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ. ™ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÛÔÓ‰˘ÏˆÙÒÓ ˙ÒˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ ÚÔ‚ÔÛÎȉˆÙ¿ (ÚfiÁÔÓÔÈ ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ), ‡·ÈÓ˜, ·ÚÎÔ‡‰Â˜, ¿ÏÔÁ·, Á·˙¤Ï˜ Î.¿. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·fi ÙÔÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÔ›ıËÎÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Homo sapiens. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜ (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÈÎÚÔ› ¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏfiÁÔÈ) Î·È ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÈÎÚÔ› √Ú˘ÎÙÔÏfiÁÔÈ). ∂›Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ̤ۈ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ‚ϤÔ˘Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 1 Ì ∑¿¯Ô˘ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 9:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 15:00 Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi 10:00 ¤ˆ˜ 16:00.

“ŸÙ·Ó ¤ÎÏ·„Â Ô ¡›ÙÛ” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞˘Ï·›·” £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ŸÙ·Ó ¤ÎÏ·„ Ô

¡›ÙÛ”, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ „˘¯›·ÙÚÔ˘ ÿÚ‚ÈÓ °È¿ÏÔÌ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞˘Ï·›·” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ - ËıÔÔÈÔ‡˜ ∞·ÏÏ· ∫·Ú·˙‹ÛË Î·È ¡›ÎÔ Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. ™ÙË μȤÓÓË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ºÚ›ÓÙÚȯ ¡›ÙÛÂ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ÁÈ·ÙÚfi °Èfi˙ÂÊ ªÚfiÈÂÚ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÏ‹˜ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˘·ÚÍȷ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜ Ù˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘, ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ô ∑›ÁÎÌÔ˘ÓÙ ºÚfiÈÓÙ, Ó·Úfi˜ ÙfiÙ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ë §Ô˘ ™·ÏÔ̤, ÙÔ ›Ó‰·ÏÌ· ÔÈËÙÒÓ Î·È „˘¯È¿ÙÚˆÓ, Î·È Ë ÕÓÓ· √., Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ ·ÛıÂÓ‹˜, Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ù˘. ™ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ “ŸÙ·Ó ¤ÎÏ·„Â Ô ¡›ÙÛ” , Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ „˘¯›·ÙÚÔ˜ ÿÚ‚ÈÓ °È¿ÏÔÌ ÂÈÓÔ› ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ˙˘ÌÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÌÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù˘ Ì ÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰È·Û··-

● ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô ı·ً˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ Î·È ÙÔ ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ

Û ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Ó‰ÚÈÙÛ¿ÓÔ˘, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ °È¿ÏÔÌ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞˘Ï·›·” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, οÓÔÓÙ·˜ ÚÂÌȤڷ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË (19/9) Ò˜ ÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË Ò˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.00 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.00. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “£ËÛ›ÔÓ” Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (ΔÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7) ·fi ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ

21.00, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.30 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.30. ¢‡Ô ηٷÍȈ̤ÓÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ - ËıÔÔÈÔ›, Ô ∞·ÏÏ·˜ ∫·Ú·˙‹Û˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ªÚfiÈÂÚ Î·È ÙÔ˘ ¡›ÙÛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ Ó·Úfi ºÚfiÈÓÙ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ô Ã¿Ú˘ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ Â›¯Â Ë ∂ϤÓË ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ ™ÂÏ·ÌÛ‹˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜. ¶¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ô ı·ً˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ Î·È ÙÔ ıÂÚ·¢fi-

ÌÂÓÔ. √ ¡›ÙÛ ı· ÎÏ¿„ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ªÚfiÈÂÚ ı· Ï˘ÙÚˆı›. ŸÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜: ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È·, ·ÎfiÌ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¢‡Ô ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ °È¿ÏÔÌ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡›ÙÛÂ, ÙÔ˘ ªÚfiÈÂÚ Î·È ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ŒÙÛÈ, 130 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ôηχ„ÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. √ÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ ÙˆÓ ∏¶∞, Ô °È¿ÏÔÌ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. ™˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚÔ˘ Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›·, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ÕÁÚ·” . ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

29

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο “™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· ∑ˆ‹˜” ∞¶√ ·fi„ ¶·Ú·Û΢‹ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÔ‡ÚÎÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ŸÛÎ·Ú •ÂÓfiÁψÛÛ˘ Δ·ÈÓ›·˜, “™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· ∑ˆ‹˜”. Ajami Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÊÚ·Á̤Ó˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ °È¿Ê·˜, fiÔ˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ, ∂‚Ú·›ÔÈ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÊÙүȷ˜, ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÓ· ·ÁfiÚÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ fiÙ·Ó ‰˘Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‡ÔÙÔ Ó·Úfi Á›ÙÔÓ¿ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡, ÁÈ· ÌÈ· ‚ÂÓ٤ٷ Ô˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ı›Ԙ ÙÔ˘˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È, ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛÊȯÙÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÒÛÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó fiϘ Ì·˙› Û ¤Ó· ηϿ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. ΔÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÂÓfi˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘ (™Î·ÓÙ¿Ú ∫ÔÙ›) Î·È ÂÓfi˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ (÷ÚfiÓ ™·Ó›) Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÏËıÈÓ¤˜, ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡. ™˘ÓÔÏÈο, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÏÈÙfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ·, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÛÎËÓÔıÂÛ›·, Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¿˙, ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÚÌËÓ›˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÈ· ·È‰È¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ (Public) ÛÙȘ 12:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÎÏfiÔ˘ÓÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Dr. °Î¿Ê·! ŒÓ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹, ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ ÎÏÔÔ˘ÓÔ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì Ù˘¯›Ô ÛÙÔ Á¤ÏÈÔ Î·È ÙȘ Áοʘ, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ٷ ·È‰È¿ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ¯ËÌ›·˜. ™Â ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ΤÊÈ Î·È ·È¯Ó›‰È, Ù· ·È‰È¿ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏÔÔ˘ÓÔÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÛÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Á›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ ¯ËÌ›·, ÁÈ·Ù› Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜. °È· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û fi,ÙÈ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÚ·Ù¤˜, ‰¤ÓÙÚ·, ·Á¿ÏÌ·Ù·, ‹ÚˆÂ˜ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ˙ˆ¿ÎÈ· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹, ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ.

∂∫¢∏§ø™∂π™


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 19H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.487.135,32 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.221.024,20 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 20.136.602,81 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.357.134,43 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.456.371,57 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.132.608,51 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.034.172,29

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.599.218,99 1.106.535,36 6.746.329,28 704.053,09 4.131.377,01 318.050,57 1.985.089,88

4,0347 5,6221 2,9848 6,1886 1,8048 6,7052 3,0397

0,16% 0,19% -0,01% 0,01% 1,15% -1,12% -0,35%

4,0952 5,8189 3,1340 6,1886 1,8680 6,9399 3,1461

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 36.493.220,04 12.632.675,56 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.253.444,14 17.951.354,86 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.897.394,93 3.029.902,48 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.481.490,45 643.727,13 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.454.384,02 2.894.656,52 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.358.246,99 2.860.201,07 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 9.558.147,23 1.575.076,76 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.736.337,79 2.649.094,33 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.164.032,09 8.563.120,60 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 38.842.164,50 3.229.860,11 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.268.092,80 9.718.753,53 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 154.625.225,09 26.086.421,91 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 16.952.748,35 2.609.256,19 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.940.317,26 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.833.227,07 649.878,67 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.793.456,96 904.166,94 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.616.267,10 2.932.732,63 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 18.223.630,09 1.803.911,75 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.549.104,31 2.033.497,41 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.327.885,34 2.245.821,72 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.609.411,80 2.386.417,89 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.148.118,19 3.363.755,12 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.285.193,83 2.449.253,15

2,8888 5,0277 7,5571 8,5152 7,0663 6,7681 6,0684 6,6952 3,4058 12,0260 12,2720 5,9274 6,4972 2,7742 4,3596 10,8315 11,8034 10,1023 8,6300 6,8251 9,0552 10,1518 16,8562

1,16% 2,9032 2,8671 -28,43% 0,10% 5,0528 4,9900 10,17% 0,11% 7,5949 7,5004 4,90% 0,10% 8,5578 8,4513 10,20% 0,22% 7,4196 6,9250 4,61% 0,69% 6,9711 6,6327 3,43% 0,11% 6,2505 5,9470 30,45% 0,41% 6,8961 6,6282 10,08% -0,06% 3,4399 3,3717 -9,29% 0,24% 12,1463 11,9057 6,54% 0,01% 12,2720 12,2720 3,43% 0,09% 5,9867 5,8681 13,59% -0,25% 6,5622 6,4322 19,67% -1,62% 2,7770 2,7687 7,05% 0,43% 4,4032 4,3160 15,00% -0,50% 10,9398 10,7232 1,37% 0,41% 11,9214 11,6854 7,14% -0,53% 10,2033 10,0013 14,94% 0,34% 8,7163 8,5437 6,82% -1,03% 6,8934 6,7568 0,91% 0,48% 9,1458 8,9646 11,21% 0,25% 10,2533 10,0503 15,13% 0,84% 17,0248 16,6876 10,66%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.836.220,05 1.091.420,21 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.986.636,05 3.023.194,15 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.789.397,33 4.792.750,50 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.467.316,66 436.968,89 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.627.377,13 1.694.620,97 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.960.427,09 951.532,73 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.506.407,44 772.873,09 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.360.588,85 656.126,42 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.406.122,39 1.745.619,51 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.724.196,23 1.120.621,09 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.583.930,52 1.172.071,63 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.444.043,54 563.589,63

20,0072 8,2650 4,1290 5,6464 2,7306 7,3150 7,1246 6,6460 3,0970 4,2157 5,6173 11,4339

-0,24% -0,11% 0,48% 0,04% 1,08% 0,40% -0,32% 0,66% 1,34% 0,05% 0,01% 0,53%

20,4073 8,4303 4,2116 5,7593 2,7852 7,4430 7,2493 6,7623 3,1512 4,2895 5,6173 11,6626

4,0044 -15,27% 5,5659 -4,13% 2,9550 -12,27% 6,1267 4,88% 1,7868 12,61% 6,6381 11,62% 3,0093 2,06%

19,8071 8,1824 4,0877 5,5899 2,7033 7,2419 7,0534 6,5795 3,0660 4,1735 5,5611 11,3196

12,22% 14,49% 12,24% 11,80% 10,85% 14,59% 11,01% 13,21% 2,63% 14,97% 0,17% 10,98%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.180.662,44 6.509.059,86 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.011.983,59 3.035.554,97 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 13.027.951,72 4.923.002,31 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.560.367,59 3.724.459,14

7,0948 2,9688 2,6463 3,3724

-0,38% -0,19% 0,14% -0,01%

7,3076 3,0579 2,6728 3,3724

7,0239 6,45% 2,9391 -4,62% 2,6331 -24,68% 3,3724 0,63%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.077.538,02 10.605.274,46 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.098.116,05 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.864.324,64 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.533.363,60 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.101.005,50 8.380.341,92 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.931.240,16 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.810.622,47 727.001,19

0,5731 8,8653 1,6040 3,4730 2,6372 2,8565 2,4905

-0,31% 0,06% 0,90% 0,02% 0,39% 0,16% 0,29%

0,5817 8,9983 1,6136 3,4765 2,6768 2,8736 2,5279

0,5674 15,01% 8,7766 17,20% 1,5912 -39,25% 3,4591 -0,08% 2,6108 10,00% 2,8336 0,54% 2,4656 -1,17%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 296.108.818,05 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 138.030.241,81 107.941.823,29

2,0221 1,2787

0,01% 0,10%

2,0221 1,2787

2,0221 -6,16% 1,2787 -23,36%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9311 2,4457 0,7360 2,0019 6,3519 2,1564 2,8682 7,4126 6,6204 7,3448 3,7317

0,07% 0,20% 1,84% 0,13% 0,28% 0,35% 0,10% 0,01% 0,22% 0,08% 0,12%

3,9311 2,4457 0,7360 2,0019 6,3519 2,1564 2,8682 7,4126 6,6204 7,3448 3,7317

3,9016 -24,03% 2,4212 13,71% 0,7286 17,91% 1,9819 -1,96% 6,2884 12,08% 2,1348 9,21% 2,8467 -23,24% 7,4126 2,54% 6,5542 7,17% 7,2897 4,21% 3,6944 5,62%

8.917.072,83 2.268.356,40 33.594.040,02 13.735.980,33 1.357.525,20 1.844.566,05 17.030.797,75 8.507.456,24 9.521.352,45 1.498.968,16 4.229.358,54 1.961.278,52 5.881.364,68 2.050.563,05 3.836.006,93 517.495,42 38.294.153,74 5.784.290,38 11.771.354,89 1.602.683,43 4.779.098,92 1.280.687,38

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 42.416.990,77 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.478.048,89 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.905.670,82 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.036.038,00 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.115.385,73 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.852.683,52 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 50.162.596,79 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.051.367,17 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 42.168.126,29 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.886.194,27 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 16.071.191,45 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 58.005.486,33 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 28.565.160,52 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.748.369,40 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 67.920.081,30 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 24.816.323,90 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.248.918,48 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.435.146,30 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 28.323.734,42 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 33.013.059,62 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 21.696.876,26

4.027.832,32 25.444.448,89 258.653,49 5.148.865,01 16.654.090,15 28.476.747,29 4.196.272,88 1.135.000,07 4.083.761,61 2.014.463,05 1.300.443,65 8.347.657,54 3.246.213,19 1.914.488,56 6.501.313,66 9.403.026,73 297.458,85 690.357,18 2.567.629,33 10.977.065,86 6.374.669,85

10,5310 1,4729 15,1000 4,4740 3,4896 3,6469 11,9541 11,4990 10,3258 1,4327 12,3582 6,9487 8,7995 7,7036 10,4471 2,6392 31,0931 15,1156 11,0311 3,0075 3,4036

0,15% 0,54% -1,22% 0,67% 0,13% 0,20% 0,25% 0,26% 0,28% 0,23% 0,00% 0,57% 0,06% 0,14% 0,39% 1,58% 0,44% 0,54% -1,21% 0,47% 0,25%

10,7416 1,4729 15,1000 4,4740 3,4896 3,7381 12,1932 11,7290 10,3258 1,4327 12,3582 6,9834 8,8083 7,7806 10,5516 2,6656 31,2486 15,2668 11,1414 3,0075 3,4036

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.087.565,63 10.367.192,00 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 3.026.374,10 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 349.055,50 343.830,51 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.104.896,43 9.838.208,96 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.454.663,70 14.343.706,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 11.688.237,65 55.440.848,44 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 737.567,67 3.413.498,17 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.728.310,21 197.987,53 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 961.013,10 52.305,04 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 42.711.076,10 36.374.413,24 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.613.799,49 17.407.746,98 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 827.535,16 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.349.033,20 402.122,81 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 640.697,50 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.951.192,62 681.467,16 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 677.708,54 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.590.246,11 182.071,59

0,7801 0,8132 1,0152 0,9255 0,9380 0,2108 0,2161 13,7802 18,3732 1,1742 1,1842 1,1862 8,3284 8,7177 8,7329 9,1883 8,7342

0,52% 0,52% 0,12% -1,26% -1,26% 0,72% 0,42% -0,30% -0,70% 0,00% 0,14% 0,15% 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% 0,30%

0,7801 0,8132 1,0152 0,9255 0,9380 0,2108 0,2161 13,7802 18,3732 1,1742 1,1842 1,1862 8,3284 8,7177 8,7329 9,1883 8,7342

10,3204 14,88% 1,4582 9,80% 14,9490 14,26% 4,4293 17,32% 3,4634 6,91% 3,5740 12,42% 11,7150 11,15% 11,2690 9,79% 10,1193 10,78% 1,4184 26,26% 12,3582 3,57% 6,8966 -16,70% 8,7555 10,87% 7,6266 -0,39% 10,3426 15,39% 2,6128 20,06% 30,8599 0,09% 14,9644 10,22% 10,9208 13,51% 2,9774 9,74% 3,3696 9,62%

0,7723 0,8132 0,9949 0,9162 0,9380 0,2087 0,2139 13,6424 18,1895 1,1742 1,1753 1,1862 8,1618 8,7177 8,5582 9,1883 8,5595

9,98% 10,91% 10,49% 14,49% 15,35% 19,84% 24,20% 42,94% 43,62% 2,69% 6,90% 7,05% 6,31% 6,73% 4,87% 5,28% 7,00%

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

543.205,74 121.032.257,30 691.661,27 33.685.251,29 785.758,54 65.304.839,32 37.299.100,75 34.264.403,27 30.631.168,10 9.155.170,55 528.691,20 37.500.861,30 173.945,35 11.034,36 24.452.961,29 13.953.296,80 373.938,19 20.383.812,30 36.465.448,11 26.238.328,51 31.772.373,10 1.985.809,64 1.338.783,02 49.583.124,08 4.974.221,32 564.863,78 507.835,93 203.812,66 1.649.235,00 3.854.100,49 178.917,18 147.092,99 1.183.452,45 2.612.423,43 1.460.489,58 1.144.687,68 134.640,36 2.280.572,21 1.098.235,83 5.040.590,88 21.122.959,49 21.523.851,68 3.168.127,04 496.332,62 2.289.831,99 1.441.987,72 888.663,95 244.056.602,75 27.413.731,55 1.641.842,48 2.233.404,39 1.000,00 1.000,04

58.587,46 14.108.715,83 76.182,30 5.006.340,84 108.133,31 9.000.906,94 5.653.223,39 4.436.470,52 2.883.532,84 881.873,29 50.372,92 44.195.483,97 157.670,14 12.399,56 31.667.719,84 17.180.942,58 372.470,51 26.395.972,04 3.585.888,76 2.580.410,68 29.567.273,83 1.810.121,03 958.382,81 39.188.952,47 5.182.797,65 572.375,25 68.114,10 26.105,36 221.169,51 737.684,84 138.079,48 119.610,58 441.442,69 212.026,52 91.085,39 92.911,55 94.604,85 263.100,94 124.753,76 502.325,03 2.181.115,77 2.255.058,82 283.460,73 34.171,53 2.474.436,59 105.272,29 79.489,21 24.296.406,70 2.728.922,55 2.104.921,20 223.195,95 100,00 100,00

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 9,2717 8,5785 9,0790 6,7285 7,2666 7,2554 6,5978 7,7233 10,6228 10,3815 10,4955 0,8485 1,1032 0,8899 0,7722 0,8121 1,0039 0,7722 10,1692 10,1683 1,0746 1,0971 1,3969 1,2652 0,9598 0,9869 7,4557 7,8073 7,4569 5,2246 1,2958 1,2298 2,6809 12,3212 16,0343 12,3202 1,4232 8,6681 8,8032 10,0345 9,6845 9,5447 11,1766 14,5247 0,9254 13,6977 11,1797 10,0450 10,0456 0,7800 10,0065 10,0000 10,0004

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 43.688.126,57 10.314.001,63 4,2358 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 66.747.945,32 18.794.475,67 3,5515 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.319.610,47 294.878,00 7,8663 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 25.772.799,01 4.721.987,47 5,4580 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 24.644.369,63 6.137.438,40 4,0154 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.528.997,93 1.257.640,02 7,5769 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 284.849.527,71 47.312.286,57 6,0206 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 39.611.015,42 13.446.197,52 2,9459 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 763.343,44 168.012,63 4,5434 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.807.743,28 388.550,00 7,2262 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.371.097,62 5.883.265,18 5,6722 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 82.323.750,50 10.334.980,52 7,9655 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 32.995.236,92 37.170.298,78 0,8877 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 7.542.703,50 3.141.106,80 2,4013 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 32.599.066,72 3.074.015,60 10,6047 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.769.168,89 1.803.390,87 12,0712 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.468.481,46 734.331,27 11,5322 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.701.089,77 720.152,37 10,6937 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.392.962,09 6.567.767,92 9,4999 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.098.083,13 2.875.306,77 9,0766 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.500.253,42 1.696.728,77 9,1354

0,30% 0,55% 0,55% 0,62% 0,61% 0,61% 0,31% 0,25% 0,01% 0,15% 0,15% 0,47% 0,07% 0,47% 0,38% 0,37% -0,03% 0,36% 0,01% 0,00% 0,24% 0,24% -0,16% 0,08% 0,58% 0,57% 0,36% 0,37% 0,36% 1,68% 0,09% 0,09% -0,50% -0,05% -0,45% -0,05% -0,15% 0,11% 0,11% 0,17% -0,29% -0,01% 0,37% -0,03% -1,27% -0,35% 0,37% 0,00% 0,00% 0,52% 0,14% 0,00% 0,00%

9,2717 8,5785 9,0790 6,7285 7,2666 7,2554 6,5978 7,7233 10,6228 10,3815 10,4955 0,8485 1,1032 0,8899 0,7722 0,8121 1,0039 0,7799 10,1692 10,1683 1,0746 1,0971 1,3969 1,2652 0,9598 0,9869 7,4557 7,8073 7,6060 5,2246 1,2958 1,2298 2,6809 12,3212 16,0343 12,4434 1,4232 8,6681 8,8032 10,0345 9,9750 9,5447 11,1766 14,5247 0,9347 13,8347 11,2915 10,0952 10,0456 0,7878 10,0065 10,0000 10,0004

0,59% 4,2358 -0,18% 3,5515 -0,38% 7,8663 -0,07% 5,4580 0,14% 4,0154 0,26% 7,5769 0,07% 6,0206 0,50% 2,9459 0,81% 4,5434 -0,95% 7,2262 0,54% 5,6722 0,26% 8,3638 1,87% 0,8877 0,17% 2,4013 0,26% 10,6047 0,01% 12,0712 0,04% 11,5322 0,09% 10,6937 0,15% 9,4999 0,21% 9,0766 0,31% 9,1354

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.347.829,56 2.821,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.673.607,60 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 375.451,47 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.853.840,76 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 505.108,91 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 30.385.776,19 31.113,26

1.186,4400 1.218,3600 1.236,9500 1.258,7700 974,4000 976,6200

0,03% 0,03% -0,06% -0,06% -1,27% -1,26%

1.186,4400 1.218,3600 1.236,9500 1.258,7700 974,4000 976,6200

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.581.857,10 191.956,29 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.600.133,62 1.150.335,61 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.041.592,42 1.380.610,56 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.053.563,01 3.006.129,29 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.830.709,02 715.298,59 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.729.492,37 1.602.715,88 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.458.784,19 472.580,75 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.484.042,28 3.449.515,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.327.641,62 686.356,51 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.447.333,97 1.797.657,07

8,2407 1,3910 2,9274 1,6811 2,5594 2,9509 3,0868 3,9090 3,3913 0,8051

0,12% 0,09% -0,13% 0,56% 0,47% 0,59% 0,36% 0,06% 0,04% -0,05%

8,3643 1,5023 3,0152 1,7315 2,6362 3,0247 3,1794 3,9676 3,4422 0,8695

9,2717 8,4069 9,0790 6,6612 7,1939 7,1828 6,5318 7,6461 10,4103 10,3036 10,4955 0,8400 1,0867 0,8899 0,7568 0,8121 0,9838 0,7645 9,9658 9,9649 1,0639 1,0971 1,3759 1,2652 0,9502 0,9869 7,3066 7,8073 7,3078 5,1854 1,2958 1,2175 2,6809 12,1364 15,7938 12,1970 1,4090 8,6681 8,8032 10,0345 9,4908 9,3538 10,9531 14,2342 0,9254 13,6977 11,1797 10,0450 10,0456 0,7800 9,9315 10,0000 9,9004

7,82% 14,46% 14,49% 10,48% 11,37% 11,41% 12,05% 14,92% 13,03% 8,11% 8,25% 9,17% 9,70% 9,91% 6,50% 7,28% 7,00% 6,50% -1,36% -0,23% 8,04% 8,43% 8,56% 15,39% 28,97% 29,70% 8,31% 9,46% 8,31% 8,36% 10,57% 9,74% 10,77% 16,36% 16,93% 16,36% 22,49% 7,08% 7,76% 6,42% 1,23% 0,22% 8,56% 9,09% 14,47% 43,13% 8,56% 0,26% 0,26% 9,97% 0,07% 0,00% 0,00%

4,2358 -13,92% 3,5160 12,05% 7,8663 13,00% 5,4034 -11,40% 3,9752 6,23% 7,5011 5,50% 6,0206 13,66% 2,9164 1,74% 4,4980 -14,04% 7,2262 36,56% 5,6722 13,63% 7,9655 14,62% 0,8788 17,64% 2,3773 5,85% 10,5517 14,39% 12,0712 1,86% 11,5322 13,19% 10,5868 4,05% 9,4049 6,49% 8,9858 7,81% 9,0440 12,12%

1.186,4400 5,31% 1.218,3600 5,35% 1.236,9500 12,43% 1.258,7700 12,46% 974,4000 14,19% 976,6200 14,22%

8,2407 1,3910 2,8981 1,6643 2,5338 2,9214 3,0559 3,9090 3,3913 0,8051

3,93% -31,55% 14,62% 15,81% 10,35% 14,03% 9,22% 9,32% 12,96% -1,14%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.218.406,67 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 17.636.932,21 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 30.131.454,78 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.601.638,63 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.961.400,47 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.587.699,07 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.233.004,79 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.554.630,61

928.313,29 5,6214 8.759.432,32 2,0135 1.357.139,92 22,2022 3.014.808,46 2,8531 1.685.992,49 4,7221 2.280.371,33 2,8889 748.603,60 4,3187 1.304.205,69 6,5593

0,32% 5,6917 5,6214 7,05% 0,00% 2,0236 2,0135 0,45% 1,62% 22,8128 22,2022 9,23% 0,43% 2,9316 2,8531 13,98% 0,41% 4,8520 4,7221 8,01% 0,67% 2,9683 2,8889 9,02% 0,51% 4,3727 4,3187 4,19% 0,34% 6,6905 6,5593 5,67%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 42.481.829,75 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.221.855,10 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.247.459,87

9.449.069,33 3.904.599,64 971.837,07

4,4959 1,8496 5,3995

0,14% 0,01% 0,00%

4,5858 1,8773 5,3995

4,4959 7,61% 1,8496 6,96% 5,3995 -0,35%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.527.254,96 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.452.623,59 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.454.411,90 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.183.663,32

628.361,29 1.877.130,45 218.382,54 4.427.296,09

4,0220 1,8393 6,6599 1,3967

0,19% 0,35% 0,03% 0,42%

4,1024 1,9313 6,6765 1,4665

3,9818 4,48% 1,8209 -22,09% 6,6266 3,06% 1,3827 -0,05%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.417.416,21 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 313.535,41

1.778.662,53 135.637,47

1,9213 2,3116

0,21% -0,05%

1,9213 2,3578

1,9117 -27,69% 2,3000 -10,24%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.438.777,05 1.491.455,26 10.437.370,48 3.612.690,52 512.939,33 944.015,52 2.858.654,07

675.936,94 296.607,87 8.330.776,88 2.487.741,96 154.153,84 282.959,35 902.132,41

5,0874 5,0284 1,2529 1,4522 3,3275 3,3362 3,1688

0,07% 0,01% -0,01% 0,21% 0,21% 0,21% 0,37%

5,0874 5,0284 1,2529 1,4522 3,3275 3,3362 3,1688

5,0620 6,36% 5,0033 2,24% 1,2466 12,91% 1,4449 -11,69% 3,3109 8,00% 3,3195 8,89% 3,1530 5,63%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 25.164.265,89 20.770.707,04 1,2115 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.611.477,22 1.864.014,53 3,5469 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.667.768,24 2.946.558,19 1,5841 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 110.496.718,19 26.067.667,50 4,2388 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.150.529,74 1.726.736,34 2,9828 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 19.060.015,35 6.592.993,02 2,8910 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.174.059,53 6.713.786,00 0,1749 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 903.074,62 4.820.220,00 0,1874 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.504.064,91 931.253,18 2,6889 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 7.049.467,78 2.254.033,42 3,1275 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.427.017,72 536.581,60 4,5231

0,52% 0,16% 0,55% 0,01% 0,47% -0,02% -0,29% 0,00% -1,17% 0,07% 0,00%

1,2478 3,6533 1,6316 4,2600 3,0723 2,9777 0,1801 0,1930 2,7696 3,2213 4,6588

1,1752 3,4405 1,5366 4,2176 2,8933 2,8043 0,1697 0,1818 2,6082 3,0337 4,3874

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 52.771.577,12 3.041.306,29 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.449.496,86 565.166,24 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.104.115,05 2.008.124,22 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.748.303,76 489.092,38 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.674.678,55 947.206,82 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.307.816,33 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 581.214,27 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.091.237,39 361.068,86 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.430.979,55 1.741.133,28 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.107.351,30 344.231,04 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.071.118,74 1.727.557,11 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.322.681,66 716.658,32 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 14.134.401,99 8.884.977,20 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 615.069,87 188.513,15 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.535.064,49 5.553.527,91 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.465.513,55 378.147,19 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.566.489,30 441.364,46 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 597.006,43 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 730.716,05 160.739,61 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 96.636,55 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.627.777,51 2.965.201,99 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 2.301.853,17 173.546,74 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 734.996,19 72.763,72

17,3516 13,1811 7,0235 13,7976 16,5483 11,9850 10,9541 5,7918 13,4573 11,9320 3,5143 4,6364 1,5908 3,2627 0,8166 3,8755 3,5492 2,5549 4,5460 1,0108 3,5842 13,2636 10,1011

0,20% 0,01% 0,17% 0,62% 0,15% 0,25% 0,99% -0,18% 0,26% 0,44% 0,00% 2,24% -1,66% 1,74% 0,10% 0,25% -0,03% -0,62% 1,64% -0,98% 0,31% -0,28% 0,23%

17,6986 13,3129 7,3747 14,4875 17,3757 12,5843 11,5018 5,9076 13,7264 12,1706 3,5494 4,8682 1,6703 3,3116 0,8452 4,0693 3,6912 2,6315 4,6142 1,0512 3,7634 13,9268 10,6062

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.373.081,47 273.455,87 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.431.715,48 1.297.699,48 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.979.734,08 11.882.285,76 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.959.422,63 2.740.900,57 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.749.741,84 6.825.657,92 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.423.727,21 1.777.711,49 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.298.630,05 777.439,41 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.689.423,25 5.593.728,97 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.244.937,23 537.714,56

8,6781 1,1033 0,6716 1,8094 0,9889 2,4884 2,9567 1,5534 2,3152

0,00% 1,61% 0,25% 0,50% 2,45% 0,48% 2,21% 0,98% 0,30%

8,8517 1,1254 0,7052 1,8999 1,0383 2,6128 3,1045 1,6311 2,4310

8,5045 1,0812 0,6649 1,7732 0,9691 2,4386 2,8976 1,5223 2,2689

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.253.132,26 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.478.395,41 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.138.405,23 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 478.151,57

3,9825 2,0792 1,3911 0,9258

0,01% 2,40% 0,20% 1,60%

3,9825 2,0792 1,3911 0,9304

3,9626 3,46% 2,0636 -9,37% 1,3772 7,50% 0,9221 8,56%

1.570.146,73 2.153.883,92 3.693.723,87 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.608.345,46 3.341.750,22 3,4737 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.171.352,47 7.952.103,82 0,3988 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.964.856,42 3.218.666,02 1,2318 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.378.412,44 1.153.681,75 4,6620 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.184.631,90 1.938.632,84 10,4118 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.606.602,52 2.081.970,54 3,1732 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 343.067,88 120.000,00 2,8589 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 433.146,31 150.492,23 2,8782 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.546.503,77 257.471,88 9,8904 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.787.467,07 359.016,73 10,5496 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.764.799,07 161.633,26 10,9185

17,42% 5,97% 11,75% 3,54% 9,24% 12,09% 1,45% 3,65% 3,62% 8,32% 8,56%

17,1781 5,67% 13,0493 2,35% 6,9533 7,43% 13,6596 7,52% 16,3828 6,52% 11,7453 4,27% 10,7350 1,99% 5,7339 15,06% 13,3227 7,81% 11,8127 0,34% 3,4792 0,16% 4,5900 25,55% 1,5749 8,61% 3,2627 -29,85% 0,8166 9,79% 3,8367 1,22% 3,5137 12,22% 2,5038 0,78% 4,5005 -31,52% 1,0007 5,00% 3,5484 11,94% 13,1310 1,19% 10,0001 8,08%

-0,06% -38,13% 6,33% 9,09% 20,98% 8,81% -0,80% 6,44% 6,30%

-0,15% 3,5345 3,4042 16,55% 2,68% 0,4058 0,3908 21,29% 0,20% 1,2441 1,2195 3,96% 0,01% 4,6620 4,6620 -6,35% 0,01% 10,4118 10,4118 3,03% 0,68% 3,2049 3,1415 -5,55% -0,10% 2,8875 2,8303 -1,08% 0,07% 2,9070 2,8494 -3,30% 0,12% 10,0388 9,8162 12,01% 0,22% 10,6815 10,4705 8,11% 0,13% 11,0277 10,8366 5,53%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.351.262,77 11.634,07 288,0600 -0,01% 290,9406 288,0600 8,50% 0,01% 204,4271 203,4100 -0,41% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.748.452,35 52.840,78 203,4100 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 241.330.233,83 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.553.099,97 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.665.135,97 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 756.172,21 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.709.801,00 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.234.110,28 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.059.388,67 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 670.302,46 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.843.307,06 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.740.942,88 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.539.428,91

89.537.940,56 5.439.093,68 6.538.827,71 1.461.234,91 769.988,99 328.115,54 252.189,43 262.648,04 5.619.558,61 1.209.965,62 2.876.137,99

2,6953 1,2048 1,4781 0,5175 3,5193 3,7612 4,2008 2,5521 2,1075 5,5712 1,2306

0,01% 0,54% -0,52% -0,29% 0,04% 0,11% -0,27% -0,87% 0,64% 0,01% -0,57%

2,6953 1,2048 1,4818 0,5201 3,5281 3,7800 4,2008 2,5585 2,1075 5,5712 1,2368

2,6953 5,48% 1,2018 -7,88% 1,4744 1,97% 0,5149 10,13% 3,5105 4,75% 3,7424 3,60% 4,2008 -3,22% 2,5457 1,82% 2,1022 -19,16% 5,5712 -5,81% 1,2244 12,97%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2954 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,80017 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4549 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,4885 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .101,21 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2088 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,432 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2678 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2461

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2648

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2212

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2963 .........................................................1,2945 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80073 .......................................................0,79961 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4601 .........................................................7,4497 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4944 .........................................................8,4826 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,28 .........................................................101,14 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2096 ...........................................................1,208 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4372 .........................................................7,4268 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2687 .........................................................1,2669 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,247 .........................................................1,2452

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ªÂÙÔ¯‹ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

763, 69

1,41

0,252 0,041 2,78 0,5 5,17 1,63 0,3 0,027 1,07 0,129 0,278 0,038 1,18 0,046 0,1 0,06 0,374 0,149 15 0,045 0,254 0,314 0,039 0,15 2,29 0,108 1,95 0,45 1,05 4,58 1,29 0,499 3,06 0,47 1,3 2 0,073 1,45 4,4 0,391 0,88 0,268 0,643 1,13 4,36 0,75 2,58 0,106 0,27 0,279 0,527 0,825 4,76 0,91 0,64 1,09 0,42 2,14 7,98 1,7 0,09 1,2 0,12 0,207 0,09 2,52 0,483 0,18 0,397 0,748 0,491 0,032 3,65 5,4 0,069 0,051 1,17 0,076 0,052 0,456 0,155 3,65 0,13 0,155 0,115 1,42 0,165 0,74 0,246 0,339 0,255 0,3 16,06 0,078 1,79 0,45 0,67

0,80 0,00 0,36 0,00 2,99 -1,21 0,00 -18,18 0,00 -19,38 9,88 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00 2,19 5,67 4,82 0,00 0,79 -5,14 -4,88 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,78 0,22 6,61 10,89 0,00 -4,08 0,00 5,26 2,82 3,57 4,02 4,27 -2,22 4,28 5,41 6,60 2,83 4,60 5,31 4,95 0,00 -0,71 0,00 0,00 3,03 1,11 0,00 -0,91 0,00 -0,47 0,38 -1,16 0,00 0,00 -7,69 9,52 0,00 0,00 7,33 0,00 0,00 1,77 2,72 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,87 -4,91 0,00 0,00 0,00 9,52 5,19 0,00 -6,09 2,50 -0,29 1,59 0,00 -9,16 -2,50 0,00 0,00 0,00

K§EI™IMO TH™ 20H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

7,23 64,00 7,83 -44,44 -31,97 202,97 -11,50 -22,86 -43,67 33,01 -84,62 1,72 -48,89 0,00 0,00 39,03 -10,24 15,97 -13,46 10,43 3,29 -86,82 -85,85 -19,93 -71,05 -12,56 -25,00 177,04 20,53 99,38 13,67 2,00 2,40 -3,70 -75,58 -35,40 1,40 21,88 25,32 31,54 60,48 88,56 83,14 20,93 -6,02 3,20 -47,00 -26,83 -24,39 -73,78 -17,50 -7,21 -10,78 0,00 -56,22 -53,33 6,47 15,32 -18,66 57,89 166,67 2,56 -13,75 16,88 0,00 147,69 0,00 -20,60 41,75 -14,61 28,00 7,35 38,79 -8,00 -73,71 -18,18 -3,80 -65,56 -29,52 -58,11 0,00 -33,67 -47,64 33,72 9,23 13,01 -15,75 13,76 4,08 -18,92 5,66 -34,45 -13,94 -35,71 0,00

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

0,18 0,023 1,6671 0,45 4,8 0,418 0,162 0,012 0,129 0,171 0,037 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,108 1,95 0,45 0,289 2,43 0,558 0,24 2,98 0,287 1,3 0,912 0,04 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,825 3,85 0,8 0,64 0,902 0,347 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,134 0,04 0,17 0,18 0,32 0,423 0,347 0,015 3,3 2,9608 0,036 0,047 0,773 0,046 0,028 0,391 0,123 0,111 0,131 0,056 1,01 0,099 0,159 0,154 0,185 0,217 3,9 0,07 1,2 0,45 0,67

0,353 0,16 3,5377 0,82 7,6 1,95 0,637 0,074 0,39 0,48 0,424 1,58 0,18 0,221 0,06 0,427 0,22 15,5 0,117 0,39 0,45 0,441 1,53 2,29 0,5 2,08 0,54 1,48 4,95 1,3 0,64 3,06 0,559 1,3 8,7 0,31 3,2 5,88 0,75 0,96 0,3 0,788 1,16 4,58 0,976 2,86 0,29 0,439 0,506 2,7 1,29 7,2 1,2 0,64 3,22 1,19 2,34 8,8 2,61 0,131 1,7 0,19 0,366 0,165 2,52 0,64 0,27 0,648 0,75 0,92 0,06 3,67 5,42 0,155 0,248 1,6 0,165 0,34 0,836 0,92 3,65 0,23 0,48 0,178 1,68 0,296 0,685 0,44 0,41 0,39 31,42 0,16 2,37 0,7 0,67

ŸÁÎÔ˜

10000 0 5655 0 798 2122693 0 38128 0 480 150498 8200 55060 0 900 0 30 31112 179369 0 8420 30480 9243082 130103 0 0 0 0 3024032 19531 38225 11000 0 900 0 950 75411 718611 42426 390 2575 419542 45274 126367 181837 10745 2393 3400 0 1732674 0 0 132 416 0 215 0 10410 2 332 0 0 28070 1050 5600 0 19390 0 0 6962 10900 0 350 2411 1000 0 0 0 1482 8581 26597 0 0 0 11000 17028 0 1200 10 2470 1052 0 20 38510 35 335 0

ªÂÙÔ¯‹

∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

3,49 0,12 0,08 0,026 0,48 0,339 0,32 0,099 0,576 1,8 0,382 0,117 3,43 0,427 0,998 0,304 0,069 0,44 1,4 6,98 0,38 9 0,04 4,9 4,06 0,7 0,1 1,39 0,459 0,835 0,17 0,339 0,134 1,91 0,251 0,072 0,358 0,856 0,602 1,26 0,466 3,62 0,231 0,76 0,758 13,73 1,44 1,29 7,25 3,75 0,115 0,285 0,587 1,75 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,384 0,237 4,18 4,34 0,533 2,8 0,12 5 0,48 2,05 0,688 0,412 0,737 0,379 0,026 0,56 0,23 0,15 0,35 1,34 14 0,429 8,44 0,445 1 0,89 1,88 0,14 104 2,75 0,56 0,088 0,476 0,04 0,08 0,32 0,319 3,54

0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 -19,51 0,00 0,00 0,00 6,36 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,08 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,30 0,00 -3,05 -1,95 0,00 -2,98 -1,04 3,08 9,57 -6,80 0,00 -3,35 0,00 0,00 -1,93 9,09 4,88 -2,03 6,53 0,00 10,04 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,27 7,73 3,72 3,83 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 6,50 6,74 0,00 0,00 0,00 -1,75 0,00 0,00 1,74 9,84 0,00 0,00 -0,71 0,91 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,18 0,00 0,00 9,68 0,00 0,00 -5,33 1,92 4,73

135,81 0,00 0,00 0,00 -74,74 -10,55 -40,07 7,61 56,10 0,00 52,80 -0,85 13,58 -34,31 -19,52 -30,91 -37,27 11,96 130,64 25,78 16,92 -65,38 -80,39 -10,91 6,84 -36,36 0,00 62,38 -34,33 123,26 -24,44 -30,10 179,17 17,90 21,26 0,00 -5,79 -6,45 47,55 5,88 -21,81 -2,16 -29,57 0,00 14,67 10,02 19,01 13,16 13,81 29,76 27,78 73,78 2,98 18,24 -86,67 0,00 0,00 0,00 -24,71 7,73 30,63 40,00 28,43 16,18 81,82 -0,60 -40,74 6,22 4,24 58,46 -14,20 42,48 -25,71 -12,50 -25,32 -25,74 -15,46 99,11 0,00 -22,00 9,33 -85,17 -37,84 67,29 -3,59 0,00 30,00 62,72 -11,69 -76,47 25,93 0,00 0,00 -21,57 23,64 10,28

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

1,31 0,12 0,012 0,36 0,13 0,31 0,038 0,124 0,181 0,045 1,54 0,355 0,808 0,3 0,052 0,217 0,47 4,42 0,207 7 0,04 4,06 1,13 0,7 0,1 0,744 0,352 0,303 0,14 0,21 0,033 0,898 0,161 0,04 0,253 0,501 0,348 0,67 0,35 3,6 0,16 0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,89 0,021 0,129 0,446 1,04 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,291 1,96 0,018 3,28 0,225 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,346 0,17 0,139 0,251 0,592 14 0,416 3,18 0,331 0,95 0,45 1,58 47,3 0,89 0,55 0,088 0,225

0,234 0,152 2,61

3,8 0,12 0,08 0,06 2 0,44 0,534 0,54 0,576 1,8 0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,6 0,147 0,58 1,46 9,99 0,41 41 0,265 8,1 6,8 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,22 0,36 0,108 0,528 1,27 0,75 1,67 0,8 3,7 0,5 0,76 1,46 19,2 1,65 1,89 7,5 3,81 0,12 0,3 0,64 2,14 0,28 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,318 4,42 4,5 0,65 2,98 0,133 7,44 1,035 3,14 0,97 0,424 0,95 0,64 0,15 0,79 0,46 0,287 0,518 1,45 14,5 0,72 8,95 4,69 1,6933 0,91 2,08 0,14 120 4,6 0,8612 0,39 0,477 0,04 0,08 0,532 0,435 4,09

ŸÁÎÔ˜

3875 0 0 11000 40 0 0 10860 0 0 0 1750 114857 0 0 0 0 295 646714 140 0 0 0 0 1525854 0 0 0 7800 0 2000 1500 0 4735377 10896 0 7150 19690 14877 114477 20590 0 3600 0 0 4447 2090748 29751 63654 311090 0 2 4082 20 0 0 0 0 0 12400 25607 10401 63923 10546 0 0 0 0 1383 8680 49342 22300 0 0 9 9100 0 3100 2123915 500 0 84161 30 2910 0 0 0 0 3539 0 0 64074 0 0 50 5 680

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

ŸÁÎÔ˜

∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

0,132

0,00

266,67

0,036

0,16

0

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

0,338

5,63

5,96

0,195

0,45

1520 66649

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,39

8,64

-18,75

0,198

1,23

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

0,82

5,13

21,31

0,4902

0,8343

36022

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√)

0,237

-2,47

30,94

0,171

0,297

230

∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,251

-2,33

-55,53

0,154

1,2675

8355211

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,708

-3,01

72,56

0,2753

0,8294

700

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

0,529

-2,94

6,01

0,239

0,655

230

§∞ªæ∞ (∫√)

16,81

0,00

-0,53

13,6

17,76

0

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,661

0,00

30,12

0,364

0,75

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,385

0,00

10,32

0,275

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,879

0,00

-0,90

0,26

0,889

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,231

-9,77

0,43

0,149

0,334

1769 2000

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

1,49

-0,67

12,88

1,01

1,72

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√)

0,235

-6,37

-13,92

0,15

0,54

403

ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√)

0,059

5,36

-33,71

0,054

0,14

343500

ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞)

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,385

0,00

78,24

0,174

0,385

0

ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

ª∂Δ∫∞ (∫√)

6,75

0,00

13,26

5,07

8,48

69633

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,181

0,00

-17,73

0,1

0,24

0

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,113

0,00

-23,13

0,073

0,187

0 246

ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√)

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√)

2,08

0,48

-11,86

1,34

2,7

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

0,46

-0,86

58,62

0,203

0,515

65

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

6,32

1,94

6,76

3,76

6,73

142375

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,22

-3,93

16,40

0,125

0,282

3640

0,8

-13,98

2,17

0,485

1,24

1540

0,43

4,88

-10,23

0,201

0,57

730

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,072

0,00

-42,40

0,061

0,13

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0 453799

ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

3,24

-1,82

3,51

1,3

3,66

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,603

-10,00

-29,06

0,46

1,28

10

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,21

-8,70

6,06

0,122

0,328

6649 92224

¡∂§ (∫√)

0,069

2,99

35,29

0,029

0,12

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,071

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,422

3,18

-13,70

0,23

0,727

35202 1000

¡π∫∞™ (∫√)

0,5

-1,96

-7,92

0,43

1

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

0,32

-0,31

-6,98

0,18

0,459

1180

√§£ (∫√)

14,88

2,55

56,14

8,8

15,35

3922

√§¶ (∫√)

12,27

4,78

44,01

7,06

12,64

6761

4,3

-0,23

-37,04

3,5

8,54

4261940

√¶∞¶ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,08

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

3,29

-0,30

14,24

1,09

4,11

3613291 19

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,35

3,55

12,90

0,284

0,462

0,462

0,00

-34,00

0,187

0,7

0

0,36

3,45

45,75

0,187

0,566

50218

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,382

-4,74

50,99

0,16

0,81

9674270

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,078

0,00

95,00

0,022

0,44

0

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,39

-0,71

-25,67

1,01

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,26

0

2,04

2052

0,276

0,00

-92,74

0,125

4,25

12

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

2,52

-1,56

-11,58

1,54

4,69

40

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

0,74

1,09

59,14

0,36

0,76

30109

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,15

-1,19

6,14

3

4,68

5298

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,07

2,94

-42,62

0,062

0,186

27100

0,441

4,75

-7,35

0,3

0,66

25294

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

0

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

2,53

-3,07

29,08

1,2

2,66

7872 100

ƒ∂μ√´§ (∫√)

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

1,14

9,62

0,88

0,9

1,15

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,349

0,00

105,29

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,245

9,38

-19,14

0,156

0,52

3436

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

0,973

12,23

-4,61

0,401

2,22

308358

™π¢ª∞ (∫√)

0,764

1,87

52,80

0,432

1,11

1069

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,346

-1,14

-7,73

0,203

0,509

7064

1

-9,09

0,00

0,6

1,31

200

1,09

5,83

103,74

0,43

1,15

229962

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,01

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,1

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,26

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

0,08

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

1,73

1,17

44,12

0,8063

1,9059

280925

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

1,25

0,81

2,46

0,76

1,68

3925

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

0

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,21

0,00

-8,30

0,162

0,415

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,42

0,00

52,73

0,133

1,05

0

ΔπΔ∞¡ (∫√)

14,3

-2,72

23,38

9,32

15,4

60638

ΔπΔ∞¡ (¶√)

5,73

1,78

10,62

4

6,49

1032

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

2,75

0,00

-72,36

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

1,59

15,22

-66,24

0,96

5,53

40

À°∂π∞ (∫√)

0,243

5,65

-2,80

0,125

0,36

182838

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,261

-9,69

125,00

0,071

0,4

200

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,112

0,339

0

3,02

-8,48

-24,58

3

4,9189

510

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,497

9,71

-40,76

0,4

1,19

10

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,538

9,35

25,12

0,29

0,79

94878

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,033

-2,94

-29,79

0,025

0,089

79080

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,677

0,00

-1,88

0,331

1

0


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ Δ∂∂

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∞Àƒπ√ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “√ ¡¤Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ - ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ” . ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¶·ÓÙÔ˘‚¿Î˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, •˘ÓÔÌÈÏ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÈ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ - ·Ôڛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈÛËÁËÙ¤˜. ∞fi ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ô ¡¤Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¡√∫. √ Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ¡√∫ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ΛÓËÙÚ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë Ó¤Â˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÁΘ, Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ˘ÏÈο ‰fiÌËÛ˘, ̤۷ Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ‡ÏËÙÔ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¡¤Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¡√∫, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ À¶∂∫∞, Û¤‚ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ °√∫ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÁÎÔÏ·ÛÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË Ù˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡¤Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¡√∫ “·Ú¤¯ÂÈ ‰Â, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο Û‡ÓÔÏ· Ì ˘„ËÏ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË” Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ΔËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÈÛ¯Ó‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ °√∫ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞. ∂ÈÛËÁ‹ıËÎÂ, Â›Û˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÌËÓ›˜, ÌÂÏÏÔÓÙÈο.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶Ï‹ÁÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∫·ı›˙ËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û 80 ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜

∫¤Ú‰Ë 1,41% η٤ÁÚ·„Â Ô ¢Â›ÎÙ˘

∞£∏¡∞, 20.

·ı›˙ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ì ÔÛÔÛÙ¿ Ì›ˆÛ˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 20%, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 80 ˘ÔÎÏ¿‰ÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Ì¿ÏÈÛÙ·, ·‡ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË.

∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÛˆÚ¢ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 6,7%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 7,5% Ô˘ ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂʤÙÔ˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ 2011 ηٿ ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ -Û ›ÛÌ· ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜- ·˘Í‹ıËΠ۠68,2% ·fi 63,7% ÙÔ 2010 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È Û 64% ·fi 61,7% ÙÔ 2010 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ̤·, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ

ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∏ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·˘-

Ù‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ʤÚÓÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ô‰ËÁ› Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘

ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ú¿ ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 80 ˘ÔÎÏ¿‰ÔÈ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ˘ÔÊÂÚÙ¿, ¤ÛÙˆ, Â›‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, Ë ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 20%-30% Û 32 ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜, ·fi 30%-50% Û 28 ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜, ÂÓÒ Û 20 ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 50% Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌˉÂÓÈ΋. ™ÙÔ˘˜ 80 ·˘ÙÔ‡˜ ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÎfiÌË, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈÌ·.

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ

™∂μ∂: ¢È·‰Èηۛ˜ one-stop-shop ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ £∂™™∞§√¡π∫∏, 20.

√ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ

Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿˘ÏˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ¿ÌÂÛ˘ ‹ ¤ÌÌÂÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ™∂μ∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿-

‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÚfiÔÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ “ÚÒÙÈÛÙË ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·Û˘ÓÂ¤˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ” . √ ™∂μ∂ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·

ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ªÂ›˙ÔÓ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë Ì οı ÙÚfiÔ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Ì ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ηٿıÂÛ˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ›‰È·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·ıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈ-

ÎÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È fi¯È ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. μ·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË, Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÓÙfiÌ¢ÛË Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ (À∞ Î·È ¶¢), Ù· ÔÔ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·‚ԇϢÛË.

∞£∏¡∞, 20.

∏ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚË-

ÛË ÛÙÔ “ÎÏ›‰ˆÌ·” ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 11,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û ˆÏ‹ÛÂȘ, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ΤډË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 763,69 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 10,63 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,41%, ÂÓÒ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ›¯Â ÎÈÓËı› ¤ˆ˜ Ù· Â›‰· ÙˆÓ 781, 53 ÌÔÓ¿‰ˆÓ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô 3,78%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 81,726 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 277,41 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÔÚȷ΋ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,04%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/MID CAP ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 819,73 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 5,26%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ(+9,09%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+7,19%), Ù˘ Coca Cola 3E (+4,82%) Î·È Ù˘ ¢∂∏ (+3,57%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (4,74%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (3,05%), Ù˘ Eurobank(2,78%) Î·È Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (2,72%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 2.605,93 +4,39%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.194,00 -0,64%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο:1.724,60 -0,40%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.493,17 -0,70%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.605,93 +4,39%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜:1.576,83 +0,18%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:789,55 +1,01%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:382,94 +3,12%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 905,60 -0,30%, ΔÚ¿Â˙˜: 286,77 -2,77%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.616,84 +4,80%, ÀÁ›·: 146,69 +6,07%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 1.517,08 +3,27%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:973,72 +3,03% ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 28,998 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™.μ.£.∫.∂.), ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Enterprise Europe Network -Hellas ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ: ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·, Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÙÚ›· ¤ÙË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂∂ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ˙ËÙ¿ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó Ë ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË, Ë ˘Á›· Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÙÚ›· ¤ÙË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂∂ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi

ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ 1524 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·˘Í‹ıËΠηٿ 50% ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·fi ¤Ó· ̤ÛÔ fiÚÔ 15% ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Û 22,5% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë Eurostat ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (53,8%) Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (52,9%). ™Â fiÏË ÙËÓ ∂∂, ¿Óˆ ·fi ÙÔ 30% ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÂӉ›ÍÂȘ ÂÏ›‰·˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·: Ë ¤ÎıÂÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∞fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ 2009, Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ

ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ΔÔ Erasmus ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÓÂÔÏ·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·. ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ¤ˆ˜ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔÌ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜, ηٿÚÙÈÛË ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi - ·ÚÈıÌfi˜ ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ 2007-2013 ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ ¯ÒÚ·, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰¤ÛÌË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË (∞Ú›ÏÈÔ˜ 2012) ˘Ô-

ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÈΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. °È· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ù˘ ‡ÏË EURES, Ë ÔÔ›· ÂÍÈÛÔÚÚÔ› ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ˙‹ÙËÛË Û ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi Â›‰Ô. ª¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ “ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” . ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ı· Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ›Ù ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ù ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ηٿÚÙÈÛË. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÚÙ›Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93Ù.Ì. Ì 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 360 ∂Àƒø. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-830999 ÌÂÙ¿ ÙȘ 13:00. (427) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) Î·È Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 118, ÙËÏ. 24210-20944. (290) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50Ù.Ì., ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ∞Ï·Ì¿Ó·˜ Ì ∫ˆÏ¤ÙÙË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-311059. (526) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 30 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈ· Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È a/c. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 155. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-231857. (637)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Ì μÔ˘Ù˙¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-691669. (378)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘. ∑¿¯Ô˘ 9 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÙÔ ∫Δ∂§). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6944-633710, 6947-991557. (528)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÛÙÔ ·’ fiÚÔÊÔ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 3, ‰‡Ô ‰˘¿ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ¿ÚÎÈÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977671010. (624)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (000)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÈÛfiÁÂÈ· 31Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973392793. (527)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙË ™˘Ú›‰Ë, 30Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÈÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-083275. (641)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (002)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40Ù.Ì. ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (498)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (497)

¿‰ÂÈ· ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ¶ƒ√¶√, ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Ë ÌÈÛ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979-333506 Î·È 6977-518525. (601)

¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁηÚÛÔÓȤڷ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË 180 ∂. ¶ÏËÚ. 6937-161497, ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 29.000 ∂. (010)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-441720. (639)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 72 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-084616, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. (970)

¶ø§∂πΔ∞π ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 134 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1, Ì ÈÛfiÁÂÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (986)

¶ø§∂πΔ∞π π‰È·›ÙÂÚ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·ÔÂڷو̤ÓË ·fi ȉÈÒÙË, ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÂÈÊ·Ó›·˜ 193 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ 101 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ÎÈ ·ÓÈÛÔÛÙ·ıÌ›· ÂÈ¤‰ˆÓ, 2Ô Î·ıÈÛÙÈÎfi, 3+1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (984)

¶ø§∂πΔ∞π ™Â ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ʈÙÂÈÓfi ‰˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ì ·ÓÔȯÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (982)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 136 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, parking, ηÏÔÚÈʤÚ. ΔËÏ. 6973 392793. (587)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ™ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., Ì ™.¢. 0,8 Î·È ÚfiÛˆÔ 8 ̤ÙÚˆÓ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (985)

¶ø§∂πΔ∞π

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4¿ÚÈ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 113.000 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300 ¢ÚÒ, 2Ô˜, 57.000 ∂Àƒø. Á) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ªËÏȤ˜, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤·, 19.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (600)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜: NÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ı¤· ¶‹ÏÈÔ, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ñ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 153 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100Ù.Ì. Ì 2˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 350∂ ñ ¡. πˆÓ›· ÷ÏÎˉfiÓÔ˜: °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, a/c, Ù˙¿ÎÈ Î·È ËÏÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 400∂. ñ ¡. πˆÓ›·: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˜ & 2Ô˜ 100Ù.Ì. / fiÚÔÊÔ˜ ΔÈÌ‹ 260∂ ¤Î·ÛÙÔ˜. ñ ∞Ï˘Î¤˜: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ·˘Ï‹ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, aircodition, ·Ôı‹ÎË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê/·. ΔÈÌ‹ 500∂ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì.Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. ΔÈÌ‹ 480∂ ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· cafe - restaurant. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì 2wc ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÈÌ‹ 750∂. ñ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. ªÂ ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÈÌ‹ 480∂

ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ : 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ΔÈÌ‹ 350∂ ¶ø§∏™∂π™ √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô 40.000∂ ñ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂ ñ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË : ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ñ μÏ·¯¿‚·: ƒÂÙÈÚ¤ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì 50 ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 49.000∂. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ¶·Ú·Ï›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÈÏ· & ËÏÂÎÙÚ. Û˘Û΢¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ê/·. ·/c. ΔÈÌ‹ 60.000 ñ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 110 Ù.Ì. Î·È Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 83.000∂ ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100Ù.Ì. Ì 2˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ : ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì., 50Ì ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· 85.000∂ ñ πˆÏÎÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 80 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 65.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ §ÒÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. 25.000∂ ñ ∑¿¯Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking. 120.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ˆÚ·›Ô ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ128.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. 52.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 2 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 138.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì 58 Ù.Ì. ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 228.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË. 260.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1200 Ù.Ì. ñ π¿ÛˆÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË& ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ΔÈÌ‹ 35.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 70.000∂ √ÈÎfi‰· ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì , 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 159,73 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8 70.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ ∞Ï˘Î¤˜: √ÈÎfiÂ‰Ô 303Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 95.000∂ ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ∫·ÛÙÚ›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 110Ì. (¢∂∏, À¢ƒ∂À™∏, √Δ∂). ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ ÕÊËÛÛÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. 200.000∂ ñ ªËϛӷ:¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 140.000∂ ñ ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4350 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 75Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 115.000∂ ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¶·Á·ÛÒÓ Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 74000∂ ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. 200.000∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ √͢ÁfiÓÔ˘, ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 102 Ù.Ì., Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ¯Ú‹ÛË ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ¿ÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ-ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ì·ÏÎfiÓÈ, Ì ı¤·, 3 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË ˘ÔÁ›Ԣ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (983) (992)

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ∞Ìˆ‚fi ∞Ê‹ÛÔ˘, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 290 Ù.Ì. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (39.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙË §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. °Ú·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 17. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì., ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (19.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ªԇʷ-¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 5.366 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (219.000 ∂) 20. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 21. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 22. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 23. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (69.000 ∂)! 24. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) 25. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂)! ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 2. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 126 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (190.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (160.000 ∂) 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. (119.000 ∂) 6. ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 130 Ù.Ì. 35ÂÙ›·˜ (190.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (350.000 ∂) 9. ™Ù. μÂϤÓÙ˙·, ÌÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂)! 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (145.000 ∂) 12. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. (600.000 ∂) 13. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (410.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. (145.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì., (155.000 ∂) 16. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. (235.000 ∂) 18. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì., (109.000 ∂) 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì. + 85 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 20. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 21. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 22. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (129.000 ∂) 23. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (430.000 ∂) 24. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì. (230.000 ∂) 25. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (255.000 ∂) 26. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. (369.000) 27. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (230.000 ∂) 28. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì., (220.000 ∂) 29. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. (173.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 31. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì., Ì ı¤· (245.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. (155.000 ∂) 33. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì. (155.000 ∂) 34. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 35. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì., Ì ı¤· (355.000 ∂) 36. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 37. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜- ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 38. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. 39. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì., (49.000 ∂) 40. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. (75.000 ∂) 41. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (229.000) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 190 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì., (180 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (250 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂)

2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (100.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (190.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì. Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì., Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì., (85.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 Ù.Ì., (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì., (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì., (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì. (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì. (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì. (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì. (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì. (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì. 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì., (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (170.000 ∂)! 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (69.000 ∂)! 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì., ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì. (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì. (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì., (60.000 ∂) 32. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì. (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,1 (88.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 Ù.Ì., (64.000 ∂)! 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì., Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 540 Ù.Ì. (149.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë (239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 Ù.Ì. (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì., 450 Ù.Ì. & 900 Ù.Ì. (300∂/Ù.Ì.) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì. (48.000 ∂ ) 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì. (24.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì. (29.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì., (40.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (60.000 ∂) 3. ¢Èfi˜ 3, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 50 Ù.Ì., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ (69.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 80 Ù.Ì., ÌÂÙ·¯/ÓÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì., Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜ (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 Ù.Ì. (59.000) 9. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 12. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. (138.000 ∂) 14. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (228.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 10. ¶·Ú·Ï›·, ™˘Ú›‰Ë 2, 174 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 11. ∂ÚÌÔ‡ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛ΢‹ (189.000 ∂) 12. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (235.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 105 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤· (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (165.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (155.000 ∂) 5. 4¿ÚÈ π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 90 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (174.000 ∂) (998)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

ñ ™ˆÚfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 561 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. 55.000∂ ñ ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 74.000∂ ñ ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 50.000∂ ñ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ñ ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000∂ ¡∂√¢ª∏Δ∞ ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË : ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 1 wc, 2 Ì¿ÓÈ·,·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È & ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ΔÈÌ‹ ÂÓÔÈΛԢ 600∂. ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 1 ı¤ÛË parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ¡. πˆÓ›·: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ÂÓÔÈΛ· ÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÔˆÚÔÎË ¢ÙÈÎÒÓ (024)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00.

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (025)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (026)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (015)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (016)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË.

ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. μfiÏÔ˜, Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 55 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (018)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜

ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 96ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ. ™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ. 1,5ÛÙÚ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ , ¡.πˆÓ›· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ Û ÔÈÎ. 333ÙÌ ª.μÂÏ·Óȉȿ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ √ÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 82ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ ¡. πˆÓ›· √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 308ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35

BMW 316 COUPE, 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∏§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, ∑∞¡Δ∂™, ∞¡∞ƒΔ∏™∏, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 2.500 ∂Àƒø.

Δ√À√Δ∞ COROLLA, 1400cc, 4£Àƒ√, 2000 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, A/C, Δπª∏ 2.900 ∂Àƒø.

SMART 700cc, PASSION, ¶∞¡√ƒ∞ªπ∫∏ √ƒ√º∏, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, ¶§∏ƒ∂™ π™Δ√ƒπ∫√, SERVICE, Δπª∏ 4.900 ∂Àƒø.

HYUNDAI ATOS, 1100cc, PRIME, 2004 MO¡Δ∂§√, 79.000 çª., FULL EXTRA, A/C, Δπª√¡π À¢ƒ∞À§π∫√, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 3.950 ∂Àƒø.

SMART 600cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, PASSION ∂∫¢√™∏, ª∂ °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, TIMH 3.990 ∂Àƒø.

SEAT CORDOBA, 1400cc, 4£Àƒ√, 2003 MONTE§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH 4.500 EYƒø.

Skoda Octavia, 1400, ambiente, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4.800.

FIAT SEICENTO 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 2.200.

SMART 800, DIESEL, PASSION, 72.000KM, °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, FULL EXTRA, 4 AIRBAGS, A/C, BOOK SERVICE, Δπª∏ 5.900.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÈÌ‹ 6.700 ¢ÚÒ.

PEUGEOT 207 SPORT, 2007 MONTE§√, ZANTE™, ¢π∑ø¡π∫√ ∫§πª∞Δπ™ª√, FULL EXTRA, Δπª∏ 6.950 EÀƒø.

LADA NIVA 1.700cc, 4Ã4, 2004 ª√¡Δ∂§√, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, A/C, FULL EXTRA, μπμ§π√ SERVICE, Δπª∏ 3.900 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (991)


35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË(ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 70ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ¡Â¿ÔÏË ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ.1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π - μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 4000ÙÌ Û ÔÈÎ.5600ÙÌ ÛÙËÓ Õ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ (ÁÂÚ/Ê˘Ú˜ ·Ó˘„. πηÓfiÙËÙ·˜) μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 17ÛÙÚ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ μ’ μπ.¶∂.) ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5ÛÙÚ. ∫ÈÛÛfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 882ÙÌ °·Ù˙¤· √ÈÎfiÂ‰Ô 2500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi.1177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ. ∞Ó‹ÏÈÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 40ÙÌ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ (020)

ZHTOYNTAI ∞fi ÂÙ·ÈÚ›· ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∑∏Δ∂πΔ∞π Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ˆÏËÙ‹˜/ˆÏ‹ÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 23, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˜. ΔËÏ. 24210-64959. (495)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÂÌÂÈÚ›·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û›‰ÂÚÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976 952006. (585)

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (997)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 59¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÌ„‹, ÌÔÚʈ̤ÓË, ¢ÁÂÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 58¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË, ÎÔÌ„‹, ·Î›ÓËÙ·. 62¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 68¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Û˘Ì‚›ˆÛ˘-Á¿ÌÔ˘. 2410549797,6944-518366. (009)

MA£HMATA ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∫§∞™π∫∏™ ºπ§√§√°π∞™ Ì 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ (fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ). ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ∫ÈÓ. 6977 138730. (824) ∫∞£∏°∏Δ∏™ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£., ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§. ΔÈÌ‹ 7 ∂/ÒÚ·. ΔËÏ. 6971-653817. (640) ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°√™ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. (‚·ıÌfi˜ Ù˘¯›Ô˘ 9,04) ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ·fi 6 ∂/ÒÚ·. ΔËÏ. 6976-505112. (479)

°∞§§π∫∞ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· °·ÏÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË °·ÏÏ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· °·ÏÏÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔËÏ. 24210-35146 Î·È 6947446157. (430)

√π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (003) ∫∞£∏°∏Δ∏™ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6942036755. (942) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Ì ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6942011442. (941) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ηıËÁËÙ‹˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤¯ÚÈ 3 ¿ÙÔÌ·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937092783. (007) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∞°°§π∫ø¡ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· FC, Advanced, Proficiency. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ ·fi 8 ∂. ΔËÏ. 6932-913719. (457) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·fiÊÔÈÙË ∞.¶.£. Ì ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. what’s up 6937298223. (461) °∂ƒª∞¡π∫∞ ‡ÎÔÏ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·fi ·fiÊÔÈÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Î·È Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È fiÏ· Ù· Ù˘¯›·. ºÈÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6978 011730. (567)

¢IAºOPA

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË °¿ÌÔ˘

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜ Î. ¡π∫√™ & Î. ™√º∏ ΔËÏ. 24210-41583 & 6908986861 (586)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (990)

μ√§√™ ∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (004)

°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979 057483. (588)

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (988)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∞°°§π∫ø¡

∫. ∂πƒ∏¡∏-∫. ƒπ¡∞

·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ TESOL ÙÔ˘ UNIVERSITY OF ULSTER ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6986-533364. (467)

Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .........25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞: ..............25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ...........15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ..35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: ....55 ú √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: .......... 35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (006)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973566992. (005)

∫∂¡Δƒ√ ƒø™π∫∏™ °§ø™™∞™

∞ÁÁÏÈÎÒÓ, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£., Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978 099247. (591)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ™Ã√§π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¢∏ª√À μ√§√À μfiÏÔ˜ 19/9/2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 247

¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∞¡√π∫Δ√À ª∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ¶ƒ√ª∏£∂π∞™ ∫∞À™πªø¡

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¶∂Δƒ√™ ™Δ∂ƒ°π√¶√À§√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ı·Ó·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªfiÛ¯Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞§π∫∏ª∞ƒπ∞ ∫∞™™∞¡¢ƒ∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂Ï›‰·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶ÂÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (993)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

°∂ƒª∞¡π∫ø¡

∞°√ƒ∞∑ø

Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6932501753. (086)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (987)

Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ Δ∏™ ™Ã√§π∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¢∏ª√À μ√§√À ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ: ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ (184.500,00 ∂) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Î·ı’ ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌÔ˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ 15/10/2012, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ·fi ÒÚ· 12:00 ̤¯ÚÈ 12:30 (Ï‹ÍË Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡¶¢¢ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ‹ ÂÙ·ÈÚ›˜ οı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ ‰·¿Ó˘ Ì ÙÔ º.¶.∞. ‰ËÏ·‰‹ 9.225,00 ∂. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ÙËÏ. 24210-28517, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ http://www.volos.gr. ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ™Ã√§π∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¢∏ª√À μ√§√À ª¶∞ƒΔ∑πø∫∞ ∫Àƒ∞Δ™ø

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∫√°ƒ∞º√À ™ÙȘ 29-01-2013, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÂΉÈο˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ (2Ô ÙÌ‹Ì·) Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ∂ÎÔ‡ÛÈ·˜ ¢ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜, Ë ·fi 13-09-2012 Î·È Ì ·ÚÈıÌfi Ú¿Í˘ ηٿıÂÛ˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 611/14-9-12 ·›ÙËÛË ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞°π√À ¡π∫√§∞√À ∞§ªÀƒ√À ª∞°¡∏™π∞™ Ì ·›ÙËÌ·: ¡· ÂΉÔı› ·fi ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ‰ˆÚ‹ÙÚÈ·˜ ∂ϤÓ˘ ¯·˜ ¡ÈÎ. ªËÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ª·ÓÙÔ˘‰ÈÒÙË, ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¡·fi ÙˆÓ 840,40 Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2194/11-02-1964 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ™˘Ì/ÊÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ οÔÙ °. ¢ÂÏËÛÙ¿ıË, ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (ÙfiÌÔ˜ 16 ·ÚÈıÌfi˜ 38) Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ù.Ì. 840,40, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·fi 23-07-1963 ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÀÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓËÌ̤ÓÔ ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞.μ.°.¢.∂.∞., ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÈηÓÔÔÈËı›, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ˆ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ Î·È fiÙÈ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰È’ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Â›Û˘, Â› Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 353, ÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ù.Ì. 1.054,01, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·fi 16-08-2012 ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜ °Î›Î· Î·È ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞.μ.°.¢.∂. 2. ¡· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô ¡·fi˜ ÙÔ ÚÔÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙˆÓ Ù.Ì. 1.054,01 Î·È Ó· ÙÔ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÔ ÚÔÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙˆÓ 840,40 Ù.Ì. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 18-09-2012 √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ºÀΔπ§∏™ ª. μ∞™π§∂π√™

Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌ. ∫·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙ. ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ƒˆÛÈÎÔ‡ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 180-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔËÏ. 2421105328 √È ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È! (642)

∞Ï˘Û›‰· ·È¯ÓȉÈÒÓ

∑∏Δ∂π

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™

ÁÈ· ˘ÔηٿÛÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË 25-45 ÂÙÒÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂Èı˘ÌËÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ∞ÁÁÏÈο. ™Ô˘‰¤˜ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: info@the-toy.gr. (643)

Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977010222. (638)

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

21

πˆÓ¿ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ∫Ô‰Ú¿ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ “√ ·ÙÈÌ¿˙ˆÓ ¤ÓËÙ·˜ ·Ì·ÚÙ¿ÓÂÈ, ÂÏÂÒÓ ‰Â Ùˆ¯Ô‡˜ ̷ηÚÈÛÙfi˜” (¶·ÚÔÈÌ. ȉ’ 21). ∏ ÛÙ¿ÛȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ùˆ¯Ô‡ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰›·Ó ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‰˘ÛÙ˘¯›·Ó ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙÔÓ Ùˆ¯fiÓ. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤Ì·ı ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÏ¿, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÊÔÚ› ÂÓ‰˘Ì·Û›·Ó ηϋÓ, ÂÂȉ‹ ηÙÔÈΛ ÂȘ ˘fiÁÂÈÔÓ, ‰È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó. ΔÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔÓ, ·Ó¿ÍÈÔÓ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜, ÂÓÒ ËÌÔÚ› ÂΛÓÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Á·ËÙfi˜ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ. ∏ ÛÙ¿ÛȘ ·˘Ù‹, Ô˘ ÚÔ‰›‰ÂÈ ·Ï·˙ÔÓ›·Ó ·ÓfiËÙÔÓ Î·È ¤ÏÏÂÈ„ÈÓ ·Á¿˘, ηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ¤ÓÔ¯ÔÓ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔÎÚ›ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ŸÛÔÈ fiÌʈ˜ Û˘ÌÔÓÔ‡Ó Î·È Û¤‚ÔÓÙ˘·È Î·È Û˘Áηٷ‚·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Ùˆ¯fiÓ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ì ·Á¿ËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Á¿ËÓ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛÈÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫·È ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì·Î¿ÚÈÔÈ Î·È Â˘Ù˘¯Â›˜ ÂȘ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ.

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡, ı›Ԣ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘

∞£∞¡∞™π√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∞™ΔÀ¡√ªπ∫√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ºÒÙ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √È ÁÔÓ›˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-§¤Ï· °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ºˆÙÂÈÓ‹-™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·ÓÙÂÏԇη˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜-ª·Ú›· °ÚËÁÔÚ›Ô˘, πˆ¿ÓÓ˘-§¤Ó· ¶·ÓÙÂÏԇη Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

∞fi Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ 48¯ÚÔÓÔ˘

™ÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË

¶∞Δƒ∞, 20.

™ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô •¿Óı˘, ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÏÒÓ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ fiÏ˘, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ªÈÏÈ·Ù˙›Ó Δ˙ÂÌ·Ï›, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ΛÓËÛ˘: “∂ӈ̤ÓÔÈ ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ƒ·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÙË º·ÛÈÛÙÈ΋ ∞ÂÈÏ‹ •¿Óı˘” . Δ· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·ÚfiÎÏËÙË Â›ıÂÛË ·fi ̤ÏË Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” , ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÏÏÔ‡Û·Ó ·Ê›Û˜, ηٿ ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜. Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ·, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿ÏÏ· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì·‡Ú· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” , ÂÓÒ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ·Ó·‚ÔÏ‹, ÂÓÒ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ·.

™Â Ì·˙È΋ Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ 48¯ÚÔÓÔ˘, ·Ù¤Ú· ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÓ¢Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜” Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÓÔÛËÏ¢ı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿‰Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘, ‰ÈÂÙ¿¯ıË ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ¤‰ÂÈÍÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÙÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ η٤ÏËÍ ·fi Ì·˙È΋ Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹. ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È Ù˘ ∏Ï›·˜.

√ Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ¤ÎÏ‚ ·fi Û›ÙÈ· Ô˘ ‹Á·ÈÓ ∞£∏¡∞, 20.

™˘ÓÙËÚËÙ‹˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ¤ÎÏ‚ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ, fiÔ˘ ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Û·ÓÛ¤Ú ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË Î·È Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÁfiÏÂÙË ·Ô˘Û›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 34¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ¯ı˜ ÛÙ· μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. Ÿˆ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËÎÂ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÚ›˜ ÎÏÔ¤˜ ·fi ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË Î·È ÛÙ· μÚÈÏ‹ÛÛÈ·.

∫∏¢∂π∞ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú· Î·È ÁÈ·ÁÈ¿

∂ÀΔÀÃπ∞ º∞ƒ¢∞ ∂ÙÒÓ 90 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡·fi ·fi ÙȘ 10.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓ/ÓÔ˜-™Ô˘˙¿Ó· º¿Ú‰· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ª¿ÚÎÔ˜ º¿Ú‰·˜, ∂˘Ù˘¯›· º¿Ú‰·, £·Ó¿Û˘ °Ú›‚·˜, ª¿ÚÎÔ˜ °Ú›‚·˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∫∞ƒ∞°∫∞¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∞ÚÈ¿‰ÓË-ªÈ¯¿Ï˘ ¢Ú¿ÎÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ·-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∏Ï›·˜, ∂ϤÓË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ºÂÚÂÓ›ÎË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ∞¢. μ√À°π√À∫∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ÕÁÁÂÏÔ˜-∏Ï›·˜ Î·È ª·Ú›· μÔ˘ÁÈԇη, ∞ÔÛÙÔÏ›· μÔ˘ÁÈԇη, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Î·È ª·Ú›· μÔ˘ÁÈԇη Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∏Ï›·˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜-∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯· πˆ¿Ó. μÔ˘ÁÈԇη, ª·Ú›· ¯· £ÂÔ‰. ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∫·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∞£∏¡∞, 20.

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À ÙÂÏÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÒ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› ÌÔ˘. ¡. πˆÓ›· 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 24240 22202 Fax: 24240 23992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰. 37003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@thessalia.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 19-9-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 670/105835 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ√¡À Ã∂ƒ™Δ, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 670/105835/19-9-2012 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 6.185,62 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “§π√¡Δ∂¡∞-∂§§∏¡π∫√” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ °ÏÒÛÛ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∞ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞-μ-°-¢-∂-∑-∏-£-π-∫-§-ª-¡-•-√¶-ƒ-™-Δ-À-º-Ã-æ-ø-·-·’-‚-Á-‰-Â-˙-Ë-ı-È-Î’-Ì’-Ó’-Ó-Í-Ô--Ú-Û-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.684,74 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· μ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· Î’-Î-Ï’-Ï-Ì-Ó-Ó’-Ì’-Î’ ÂÌ‚·‰Ô‡ 500,88 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ı˘Ì›· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∞Ãπ§§∂∞ °√§¶π¡√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-ŒÊË °ÔÏ›ÓÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-μ·ÛÈÏÈ΋ °ÎfiÚÁη Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∞¯ÈÏϤ·˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∂˘·Óı›·, ªÂÚfiË-°ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3


°È· οı ÒÚ· / 37 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™E¶TEMBPI√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ƒ›˙Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 52, ÙËÏ. 24210 37089, ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169, ÙËÏ. 24210 39587, °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172 ∂’ (ÚÈÓ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 24210 36356. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙·ÊϤÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ 5-μ‡ÚˆÓÔ˜ (ΔÚ›ÁˆÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜), ÙËÏ. 24210 46874. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘-ΔÛÈfiÏη μ·Û›ÏÂÈÔ˘, Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 24210 65427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ¤ˆ˜ ºÈÏÏÈ›‰Ë. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30.

™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 10:30, 14:05, 16:45, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01.

∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞-

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

∂/°-Δ/à FLYINGCAT 5 & FLYINGCAT 6 ∞fi 10-30/9/2012 ∞fi μfiÏÔ, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˜ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ £Ú¿Î˘. 2. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ¶Ô›ËÌ· Ì ÔÌÔÈÔηٿÏËÎÙ· ‰›ÛÙȯ· - ª¤Û· ÛÙÔ... μfiÏÔ. 3. ∞ÏËÙ¿ÎÔ˜ - ¶·Ó› ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡. 4. ∞Ú¯‹... ¤ÓÙ·Û˘ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙËÓ... ŒÚÛË - ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. 5. ªÈ·... ÛÏÙÔÓ - ª·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi - ¡ÔÌfi˜ Î·È ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 6. °ÓˆÛÙ‹... Ë Ì¿ÓÙÚ· ÙÔ˘ - ¶¤ÙÚÔ˜... ·ÏÏÔ‰·fi˜. 7. ŸÓÔÌ· Ê·Ú·Ò Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ - ™ÙÚ›‚Â... Á·ÏÏÈο. 8. º›ÏË ÙÔ˘ ÏfiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ· - ÕÁÁÏÔ˜ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi˜ - ¶¿ÓÙÔÙ Ô͇ÓÔÓÙ·Ó. 9. ªÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ... ÙÔ ‚ϤÂÈ Ô ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ - ΔÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. 10. ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ °Î¿ÚÓÙÓÂÚ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ... ·Ó·ÛÙÂÓ¿Úˉ˜ - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο. 11. ™›ÓÁÎÌ·Ó...: ∫ÔÚ¿Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ¢ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë Ê›‰È· Δ· ¤¯ÂÈ ÙÔ... Û‹Ì·. 12. ∏̤ڷ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ¶fiÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜. 13. ¡· Á›ÓÂÈ... fi,ÙÈ ¯·Ï·Ï›˙Ô˘Ì - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ΔÚfiÔ˜ ‚·Ê‹˜ Ì·ÏÏÈÒÓ.

∫∞£∂Δ∞ 1. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ - ∂ÎÙfi˜, ·ÚÂÎÙfi˜. 2. ¶¤ÊÙÂÈ... οٷÛÚÔ - ∑Ô˘Ó Û ‚¿ÏÙÔ˘˜. 3. ¢È·ÚÚ¤ÂÈ ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· - °ÂÚ‹... Ô ÌÂÎÚ‹˜ - ÕʈÓË... ƒ›Î·. 4. ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·... ÙÚÈÒÓ ÙfiÌˆÓ - ∂ȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 5. ¶ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ - §›ÁË... Ù‡¯Ë - ∏ Ï¿ÙË. 6. •ÂÓÈ΋... ÎÔÌ„fiÙËÙ· - ΔÚÒÌÂ Î·È ·Ú¿ÈÎÔ. 7. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¤˜ - ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂ÌÔÚÈ΋ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· (·Ú¯Èο). 8. æ˘¯‹ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ - ªÈÛfi... ÎÈÏfi - ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ı¿ÙÚÔ˘. 9. ¶ÔÈËÙÈο... ¿ÏÔÁ· - ∫È ¤ÙÛÈ Ù· Ô‡Ô˘Ï· - ªÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÓfiÙ·. 10. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¶˘ÚËÓ·›ˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· - ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜... ‰fiÎÙˆÚ - ∞Ú¯‹... ËÁÂÛ›·˜. 11. Δ˘ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÏ¿ÓË - ™ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. 12. ª›ÚÓ·...: ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ - ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ - •ÂΛÓËÌ·... ˙¤ÛÙ˘. 13. ∫·ÚÊ›... ·Ú¯·›Ô˘ - ¶·ÏÈ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· - πÂÚfi˜ Ù·‡-

∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19/9/12-Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31/10/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . 24280 76886

ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ.

∏ §À™∏ Δ√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞Ã∞¡∏™-∫∞μÀ§∏ 2. ƒπ∞-ƒπª∞Δ∞-√§ 3. ª√ƒΔ∞∫π-π™Δπ√ 4. ∂¡-ƒ™-™∫∞∫π 5. ¡π∫π-º∞π-√¡Δ 6. ∞ΔΔπ∫-¶πΔ∂ƒ 7. ™∂¡√À™∂ƒΔ-∞§∂ 8. §∞ª-Δ™∂π¡-∂√ 9. ¶√Δ∏ƒπ-∑§√Δπ 10. ∞μ∞-∞∫∞π∞-∞∞∞ 11. ƒπ-√Ãπ∂™-∏ª 12. ∂√ƒΔ∏-μ∂°°∞∑∏ 13. •π∫π-¶∂ƒ∞-ª∂™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞ƒª∂¡√™-¶∞ƒ∂• 2. Ãπ√¡π-∂§√μπ√π 3. ∞∞ƒ-∫∞¡∞Δ∞-ƒ∫ 4. ΔƒπΔ√ª∏-√Δπ 5. ∏ƒ∞™-ΔÀ-ƒ∞Ã∏ 6. ™π∫-ºπ™Δπ∫π 7. ªπ™∞∫∂™-∞∂μ∂ 8. ∫∞-∫π-ƒ∂∑π™∂ƒ 9. ∞Δπ∞-¶Δπ§∞-°∞ 10. μ∞™∫√π-¡√-∏° 11. Δπ¡Δ∞-Δ∞ª∞ª 12. §√´-Δ∂§∂π∞-∑∂ 13. ∏§√™ƒ∂ø-∞¶∏™.

∫ƒπ√™ ∞ÔʇÁÂÙ - Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È - Û‹ÌÂÚ· Ó· ‚Á›Ù ‹ Ó· οÓÂÙ ·Ú¤· Ì ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Û ·Ú¿ÏÔÁ˜ Û·Ù¿Ï˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-33-4-12-7. Δ∞Àƒ√™ ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û·˜ Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-23-18-33-12. ¢π¢Àª√π °È· Ó· ηٷʤÚÂÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Î·È Ó· ÓÈÒÛÂÙ ηϿ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÙ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-33-20-12-38-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· οÓÂÙ ۋÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ Ͽ‚ÂÈ ˘fi„ÈÓ Û·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ÍÙ fiÛ· ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-44-32-12-38-5. §∂ø¡ ∂ÌÈÛÙ¢Ù›Ù ۋÌÂÚ· ÙË ÁÓÒÌË ÂÓfi˜ ÊÈÏÈÎÔ‡ ‹ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ Û·˜ ÚÔÛÒÔ˘, ı· Â›Ó·È ÔχÙÈÌË Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ Î·È ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3540-22-12-34-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë, ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-33-12-48-2.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¡ÈÒıÂÙ Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ì›ÓÂÙ Û›ÙÈ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ, Ì·ÎÚÈ¿ ·’ fiÏÔ˘˜ Î·È ·’ fiÏ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-40-33-124-8. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Á˘Ú›ÛÂÙÂ Î·È ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·˜, ı· ı˘ÌËı›Ù οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ ı· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-30-22-12-34-15. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Û·˜ ı· Û·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ı· Û·˜ ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-3312-3-9. ∞π°√∫∂ƒø™ √È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-20-33-12-37-7. À¢ƒ√Ã√√™ ªÂ ¤ÓÙÔÓË ÎÔ‡Ú·ÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ¤¯ÂÙ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙÒÚ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÙ ٷ οÓÂÙ ٷ ¿ÓÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-3022-12-3-17. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û¿˜ ʤÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÔÏϤ˜ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ·Ï‹ıÂȘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ªËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ÍÂÛ¿ÛÂÙ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-22-12-3-13.


TËÏÂfiÚ·ÛË 38

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™E¶TEMBPI√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

The vampire diaries ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.20 09.45 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.45 01.10 02.00 03.00 04.00 04.30

ºÒÙ· ·Ú·Î·ÏÒ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª·ÓÙÏ›Ó ÕÚıÔ˘Ú ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ Changes ΔÔ Ú›˙ˆÌ· √È ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ª·ÓÙ¿Ì ™Ô˘ÛÔ‡ æ¤Ì·Ù· Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÙÛÈ Ï¤Ó ٷ ·Ú·Ì‡ıÈ· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ∞Ù¤ÏÂȈÙË ·Á¿Ë ∑ˆÔÁÚ·Ê›· ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ ™ËÌÂ›Ô Art ∞ı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “∏ Ù¤ÏÂÈ· ·Á›‰·” √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ΔÔ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁÏ¿ÚÔ˘ (∂) º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· (∂) ™ËÌÂ›Ô Art (∂) ΔÔ Ú›˙ˆÌ· (∂) √È ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ (∂)

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.15 17.30 18.00 19.00 20.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ªËÙ¤Ú· ÁË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· Balkan express ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ Ï· ηÚÙ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Á˘ ∑‹Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÓfiÓÈ” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ™Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∞Ì·˙fiÓÈÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∞ Ï· ηÚÙ (∂) Balkan express (∂) ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· (∂)

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 14.30

15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.30 04.00

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.40 10.30 11.30 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.00 01.45 03.30

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 24.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ ∑ÔÚ˙ ¶ÔÌÈÓÙÔ‡ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ “∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ªfiÌÂÚ Î·È ¶·ÁηӛÓÈ, ÔÈ ·›ı·ÓÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜” ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ (∂)

Trauma √ ‰·›ÌˆÓ Ù˘ Δ·˙Ì¿ÓÈ· Xiaolin showdown Mucha lucha ∑›Ó· Christine Knight rider Floricienta ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS The vampire diaries “ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ 2” “Mega snake” “Ocean’s 11”

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.00

§fiÏ· ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 40 ·̷ٷ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ™∂πƒ∞ Super game ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Super game ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Asi º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ Brothers & sisters ΔËÏ·‚Ô˜ ª·‡ÚÔ˜ ˆÎ·Ófi˜ Telemarketing °¿ÌÔ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘

22.00 23.00 24.00 01.10 03.10 04.10 04.45

19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.50 01.05 01.30 03.30 04.15 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ¶ÚˆÈÓfi MEGA ∫fiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Sila ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Sila ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› “ÀÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÀÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘” (™) “ŒÓÙ¯ÓË ÏËÛÙ›·” πÂÚ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.15 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 23.30 00.30 01.30 02.30 03.30 04.10 04.45

07.00 ¶H§IO 48 UHF 08.00 09.30 MacGyver ¶È¿ÙÛ· ∫ÔψӿÎÈ 11.00 ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ 12.00 ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ 13.00 £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô 13.05 μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ 14.40 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.05 ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) 16.10 Kitchen nightmares U.S.A. 17.10 Jamie’s 30’ meals 18.00 ™ÊËÓ¿ÎÈ· 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∫ÏÂÊÙÚfiÓÈ Î·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó” 19.05 20.00 ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.30 ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ 23.00 ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜ 23.50 ™ÊËÓ¿ÎÈ· 01.25 ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ √È ÈÛÙÔڛ˜ 01.30 ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· Judging Amy 03.00 Fashion fever 03.05 Patras aller retour 04.30 ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂)

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “ΔÔ Ù˘¯ÂÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Jugular” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

111111111111111111111111111 ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Call4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 10.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.00 04.45

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË Nigella Ten years younger Dog whisperer ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Top chef Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Hawai five-0 The defenders ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ∂›Ì·ÛÙ ÌÔÓÔÁ·ÌÈÎÔ›; Entertainment this week America’s next top model •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

∏ 17¯ÚÔÓË ŒÏÂÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ¯·Ìfi ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ù˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ 15¯ÚÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘, Δ˙¤ÚÂÌÈ. ŸÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™ÙÂÊ¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÂΛÓË. ∏ ŒÏÂÓ· ÈÛÙ‡ÂÈ ÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Ù˘ Â›Ó·È ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔ˘ Ù˘ fiÙÈ Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘... Ù˘ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ!

STAR 22.00

ÀÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿Ú· ¶fiÏÂ˚. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙Ô‡ÏÈ ∫Ú›ÛÙÈ, °ÎfiÚÓÙÔÓ ¶›ÓÛÂÓÙ, √Ï˘Ì›· ¢Ô˘Î¿ÎË. ªÂÙ¿ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Á¿ÌÔ˘, Ô °ÎÚ·ÓÙ Î·È Ë ºÈfiÓ· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È È‰·ÓÈ΋ ˙ˆ‹. ŸÙ·Ó, fï˜, Ë ºÈfiÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ÁËÚÔÎÔÌ›Ô, ÔÈ Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÚˆÁ̤˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜, Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÈ·, ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ, ÂÓÒ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, fiÙ·Ó Ë ºÈfiÓ· ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·ÛıÂÓ‹.

MEGA 23.10

The defenders ∫ˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤È̘ ªÂÏÔ‡ÛÈ, Δ˙¤ÚÈ √’ ∫fiÓÂÏ, Δ¿ÓÈ· º›ÛÂÚ. √ ¡ÈÎ Î·È Ô ¶ÈÙ, ȉÈÔÎً٘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Morelli & Kaczmarek”, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· “ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ” ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ¿ÎÚ·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ˘Ôı¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË... ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ‡¯·. ª·˙› ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, Ë §›˙·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ‚ÔËıfi ÙË Ó·ڋ ™fiÊÈ, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌË Ó· Â͢ËÚÂÙ› Ù· ·ÊÂÓÙÈο Ù˘.

™∫∞´ 23.00

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1986, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË Ã·ÚÙÔÌ·Ù˙›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù¿ı˘ æ¿ÏÙ˘, ™‡ÚÔ˜ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ŒÊË ¶›ÎÔ˘Ï·. √ §¤ˆÓ ™Ù¿ı˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘, ı· χÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜, Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ “̤ÛÔ” . ∫·ıÒ˜ ·Ó·˙ËÙ› ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi fiÚÙ· Û fiÚÙ·, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ª·Ú›Ó· Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. ∏ ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌfi Ì ¤Ó· ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ Ì˯·ÓÒÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÎËÓÔı¤ÙȘ, ¤ÙÛÈ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ™Ù¿ıË Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ.

ALPHA 17.05

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë, Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ TËÏ.:24210 30303 www.exoraistiki.gr

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¡Â·ÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÎÔ˜ ™È¤Áη. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›Ó· ¡ÙfiÌÚ‚, ÿ·Ó ™fiÌÂÚ¯·ÏÓÙÂÚ, ¶ÔÏ °Ô˘¤ÛÏÂ˚.

∫ÏÂÊÙÚfiÓÈ Î·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó

Su - Doku

EYKO§O

05.45 06.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00

111111111111111111111111111

06.00 07.45 ¶

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¡. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∫.√. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›‰· ÙË °Ë Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ∏ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “An american crime” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∏ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 21, 22 Î·È 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

“™Δ∞Àƒ√¢ƒ√ªπ∞ ∑ø∏™” ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ - ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: Scandar Copti, Yaron Shani ∏ıÔÔÈÔ›: Fouad Habash, Nisrine Rihan, Elias Saba, Youssef Sahwani.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ª√¡√ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 20/9-26/9/2012

∞I£√À™∞ 1 √ ™∫√Δ∂π¡√™ π¶¶√Δ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45. BRAVE (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15-19:30. ∞π£√À™∞ 2 STEP UP 4 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:15-22:30. BRAVE 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00. ∞π£√À™∞ 3 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00-19:00. °∂πΔ√¡∂™ ™∂ ¶∂ƒπ¶√§π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:15. √§π∫∏ ∂¶∞¡∞º√ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:15. ∞π£√À™∞ 4 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. RESIDENT DEVIL 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:00-00:15.


ŒÍÔ‰Ô˜ 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21 ™E¶TEMBPIOY 2012

ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ - §˘¯Ó¿ÚÈ

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË

™Â ¤Ó·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ‰¤ÓÙÚ·, ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ηϋ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¯·Ï·Ú‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È ÔÙfi ‚Ú‹Î·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ... OÈ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªfiÛÈÔ˜, ºÒÙ˘ Δ¿Ì·˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫¿ÎÎÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘, ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ-∏Ï. ÷Ù˙fiÁÏÔ˘-ªÂÚ. μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Red Wine Band, ∑·Ì¿Ó, ∫·Ê¤ ∞Ì¿Ó, Old Friends, Jazz & Blues times, Basdanis brothers, Jay Hookers, ÕÚÙÂÌȘ ∑¿ÓÓÔ˘, ÕÏÈÎÔ °Ú¿ÌÌ·, Jasm, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÈÔ‡Ú˘, ÕÓÓ· ∫›ÙÛÔ˘ & ª·‡Ú· ¶Úfi‚·Ù·, ÕÁ·Ú, ÃÚ. ª·ÁÁÈÒÚ˘, ¶·˜ · tempo, ÿ·Ì‚Ô˜, Sabbia, ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜, ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, μ·Û›Ï˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ & Serious

Men Session (™˘ÚȉԇϷ), ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘, Human Touch Ì¿˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜... Δ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙËÓ jazz Î·È Ù· ÔÚ¯ËÛÙÚÈο ethnic Î·È classic ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÏ›ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ rock, ÙËÓ country Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ô ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ fiÏÔ˜ Ô Î‹Ô˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì›· ·Ú¤·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÁÓˆÌÈÎfi ÙÔ˘ Goethe ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ∫‹Ô˘: “ŸÔ˘ ·ÎÔ‡˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÏËÛ›·Û ̒ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. √È Î·ÎÔ› ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó” ... ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÏÔÈfiÓ, Ô ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi closing party fiÔ˘ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 15 ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. Guest: ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶ÏÔ˘ÌÈÛÙfi˜ ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÂχıÂÚË. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 22.00. ∫·È... Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ §˘¯Ó¿ÚÈ!

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ ˜ ÁÈ · ¤Í Ô‰Ô ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÏϤ˜! ¶·Ú·Û΢‹

™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì οı ÏfiÁÔ Ó·... ÂÙ·¯Ùԇ̠Ҙ ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ¶∞§ª√ ÍÂÎÈÓ¿ Ù· live ÙÔ˘ Ô ºÒÙ˘ Δ¿Ì·˜ Î·È ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ cd ÙÔ˘ “∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·... flÚ·: 22.00

™¿‚‚·ÙÔ

™ÙÔ closing party ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘, Ì ÙfiÛÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙ· ÌÈÎÚfiʈӷ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ Î·Ó›˜! ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘, ı· Û·˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Û ̛· ÔχˆÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË! flÚ·: 22.00

∫˘Úȷ΋

∏ ∫·ÚÔÊfiÚ· ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ªËÏȤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÈ· Áο̷ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∞ϤÚÙ·˜ (pastry chef ÙÔ˘ Gaspar). ∞Ó ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ! ΔËÏ. 24230 86887

ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÛ·ÎÓ¿ÎË

∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ & ÔÙfi, Ì ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ Û ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ! ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ ñ ΔËÏ.: 24280 93517 www.archontiko-tsaknaki.gr

ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ Ó¤Ô Î·Ê¤-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “K·ÚÔÊfiÚ·” ÛÙȘ MËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. EӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ!A

‡ÚÈÔ, ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô - §˘¯Ó¿ÚÈ. ª¤Û· Û ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ 28 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Û 46 ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ - Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¿ÓÙ· Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô!

 FLASH 

∂È̤ÏÂÈ· ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ mavrantza@e-thessalia.gr

æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∞ÙÔÌÈ΋ & √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

¡Ù¤ÓÈ· ∞. ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘

™. ™˘Ú›‰Ë 64, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 26219 e-mail: denia_alexopoulou@yahoo.com www.psychologos-volos.gr

LE GOURMET

™ÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·Ù· ∑ˆ‹˜ ñ ∫¿ı ̤ڷ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·! ñ ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜...

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ-‰Â›ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Û·˜!!! flÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 11.30-16.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 128, μfiÏÔ˜ (·Ó¿ÌÂÛ· πˆÏÎÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘)

™ÈÙÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ

Delivery 2421 30 1485

ΔËÏ. Cu Vodafone: 6944982165 What’s up: 6975165402


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶·Ú·Û΢‹ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°È·Ù› fi¯È Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 67 ªÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÛÙ· 67 ¤ÙË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, Ô˘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ¢ڇÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛٷٷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ›‰È· Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË Â›Ó·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌË. ∂›Ó·È ̤ÙÚÔ ‚·ıÈ¿ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎfi Ì ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, ÂÓÒ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Î·È Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηÏ¿˙Ô˘Û·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· ÂÍfi‰Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Δ· Ù·Ì›· ı· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∞˘Ùfi, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Û ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η Î·È Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·. ∞Ú· ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂÚ› ·fi Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ηٿ ηÓfiÓ· ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì›· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏËÁ‹. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·ÂÈÏ› Ì ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÓۋ̈Ó, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂΛÓÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Û ËÏÈ˘ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· Â·ÓÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ Ù· 55 ¤ÙË. √ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·ÓıÚÒˆÓ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ËÏÈΛ·, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜, fiˆ˜ Ë ·fi‰ÔÛË, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. √Ï· ·˘Ù¿ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ù· ‚·Ú‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. (∞fi ÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·fi Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·fi Ô‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜: ∞fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ˘ÔηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. ŒÙÛÈ fï˜ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÎÈ Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ. ∏ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· οı ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹, Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÔʤÏË ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË, fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·. ∫·È ‚¤‚·È· ÌÈ· ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiÛÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎÈ ·Ó ·ÔÎÙÔ‡Ó. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó, Ì ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÚfiÔ, Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó Ï¢ڤ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ΢ڛˆ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ΔfiÛÔ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÛÂ Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ. ™Â η̛· fï˜ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ· ·ÓÔȯً ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ◊‰Ë Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ó· ηÏ¿˙ÂÈ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË, ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Â›‰Ô˜ Ó·ÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÂÌfi‰È· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ΔÔ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜.

¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô˘ ÔÈ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙË ‰‡-

ÛÎÔÏË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â ¤Ó· ÙÔ›Ô, fiˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi, ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó, Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜. ∞ÏÏÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏÔ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î¿ÔȘ.

ª¤Û·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÌÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ·ıÏËÙÈ΋ ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, Ê¿ÓËΠӷ ÙÔ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÙÔ ÓËÛ› ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Û˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ʤÙÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËıÔ‡Ó “Á¤Ê˘Ú˜” , Ô˘ ÙfiÛÔ ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰·. flÛÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÔ¯‹, Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛË.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∏ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÔÈ Î·ÚÔ› ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ·fi ÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‹ ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û›ÙÈ, ÁÈ· ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ οı ÊÔÚ¿ ·ÊÔÚÌ‹.

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ΔÔ˘ ¡π∫√À ºƒ∞¡Δ∑∏

∫·È Ù· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙÒÚ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, fiÙÈ Î¿Ô˘ Â‰Ò ı· η٤ÏËÁÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜-‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÂÓfi˜ ÛÎÏËÚÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ, fiÙ·Ó Û˘ÌʈӋıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó. ∞Ó ÏÔÈfiÓ “Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜” ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÂÈÏÂÁ̤ÓË, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·fi “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó

ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·; ∂‡ÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ Ù·ÎÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› “Ò˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ;” . ™ÙËÓ ÔÚ›· fï˜ ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ fiÙÈ fiÛ· ÂÚ› ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÊÂÚı›, ¯¿ıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ë Î· ª¤ÚÎÂÏ, Ô Î. √Ï¿ÓÙ, Ë Î· §·ÁοÚÓÙ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÔ›Ú·Û·Ó ¯·ÌfiÁÂÏ·, ·ÏÏ¿ ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ˆ˜ fi,ÙÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙ· ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ô˘‰¤ÔÙ ¤‰ÂÈÍ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·˜ οÔÈ· ̤ÙÚ· ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ë ‰›¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ò˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı›, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο Û ÁÚ·Ù¤˜ Û˘Ìʈӛ˜. ™¯Â‰fiÓ Î¿ı ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ۠‰È΋ Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ªÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯Ë ÔÏÈÙÈο Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ∫Ú›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁÈ· Ù· 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¢›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. ✒∂£¡√™: ™ÎËÓÈÎfi ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙÔ “·Ú¿ ¤ÓÙ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∫Ô‡ÚÂÌ· 30% ÛÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ✒∏ ∞À°∏: ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ “ÌÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ¢¡Δ. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ÕÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ✒Δ∞ ¡∂∞: ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ✒ΔÔ ¶√¡Δπ∫π: ∫Ï›ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ·. ✒∂•¶ƒ∂™: ¶›ÂÛË ÁÈ· Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.

ÙÔ˘ ¶∞™√∫ “·˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ∑·›Ԣ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. Ô˘ Ï›Ô˘Ó”, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ›ıÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÙfi¯Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∂‰Ò Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫·È Ù· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù·, Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜, Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔ -Ú¿ÁÌ·ÙÈ- Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·˜ ‚ÚÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ∞ÏÏÈÒ˜, ·˜ „ËÊ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ∫·È Ë ÌÈ· Î·È Ë ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰·›ÌÔÓ˜ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ Ò˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ŸÌˆ˜, ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı›. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÛÂÚÓfiÌ·ÛÙ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔfi Î·È Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì ηıËÌÂÚÈÓfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ıÚ‹ÓÔ Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

21-09-12  

21-09-2012