Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

ÛÙÔ

ÛÙË

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

800-11-35000

internet

TÂÙ·ÚÙË 21 M·ÚÙ›Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 06.27'- ‰. 18.38ã ™ÂÏËÓË 29 HÌ. AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.675 † BËÚ‡ÏÏÔ˘ Â. K·Ù¿Ó˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ Ì., I·ÎÒ‚Ô˘ ÔÛ. 40 ™ÂÏ›‰Â˜

www.e-thessalia.gr

∂ÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ 9,5% ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù·«Ì·˚ÌÔ‡» ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

«ª·¯·›ÚÈ» 10%-30% ÛÙÔ ÂÊ¿·Í ŒÍÈ Ù·Ì›· ÂÊ¿·Í Ì·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 30%. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ■ ÛÂÏ. 11

™˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ π∫∞ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ∂∫∞™ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ÛÔ ÙÔ „¿¯ÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ·¿Ù˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ù·Ì›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· Ì ‰·ÓÂÈο. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ¶ÔÛÔÛÙfi 9,5% ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ “Îfi‚ÂÙ·È” ·fi ÙȘ Ï›ÛÙ˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ η٤ÁÚ·„ 2.731 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ›¯·Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 3.020 ¿ÙÔÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·Ó 3.458 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ˘-

Ÿ

Ô˘ÚÁÂ›Ô Ï‹ÚˆÓ ÂȉfiÌ·Ù· Û 3.458 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ›Ù ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ·, ›ÙÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. ∞¿ÙË ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÛÙÔ π∫∞. √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› 20 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Âı·Ì¤ÓÔ˘ Ï¿Ì‚·Ó ∂∫∞™ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2006, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘. ■ ÛÂÏ. 13

ŒÂÛ ·fi ‡„Ô˜ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¡ÂÎÚfi˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘

æËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ë Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ■ ÛÂÏ. 9

■ ÛÂÏ. 9

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙË Ryanair ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ª¤ÚÁηÌÔ

∞ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÔÌ›¯ÏË Î·È ÛÎfiÓË ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 10

ªÂ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryanair, ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È

ª¤ÚÁηÌÔ (·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 40 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ), ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘ (¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘). √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ Ô˘ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Û ·fiÏ˘ÙÔ Â›‰Ô. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ë ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μڢͤÏϘ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¿ÏÈ ·fi ª¤ÚÁηÌÔ Î.Ô.Î., ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ë AirBerlin Î·È ¤ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ■ ÛÂÏ. 19

■ ÛÂÏ. 10

πÔÎÚ¿Ù˘ ∑Ë̤Ú˘ «ŒÊ˘Á» Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17

ΔËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÎÙfi˜ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi

«∞Ó¿Û·» 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÂÏ. 33 ■

ŒÓ·ÚÍË π·ÙÚ›Ԣ

¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜

■ ÛÂÏ. 15

ŒÓ·ÚÍË Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∞‚›ˆÛÂ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜

ΔÔ μfiÏÔ ı· ÂÈÛÎÂÊı› Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

■ ÛÂÏ. 16

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∫∫∂ Ì ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ■ ÛÂÏ. 15

∫fiÓÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ■ ÛÂÏ. 12, 14

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó·ÚÔ› Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ 25 ·ÚÎfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 11


°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

ÛÙÔ

ÛÙË

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

800-11-35000

internet

TÂÙ·ÚÙË 21 M·ÚÙ›Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 06.27'- ‰. 18.38ã ™ÂÏËÓË 29 HÌ. AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.675 † BËÚ‡ÏÏÔ˘ Â. K·Ù¿Ó˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ Ì., I·ÎÒ‚Ô˘ ÔÛ. 40 ™ÂÏ›‰Â˜

www.e-thessalia.gr

∂ÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ 9,5% ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù·«Ì·˚ÌÔ‡» ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

«ª·¯·›ÚÈ» 10%-30% ÛÙÔ ÂÊ¿·Í ŒÍÈ Ù·Ì›· ÂÊ¿·Í Ì·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 30%. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ■ ÛÂÏ. 11

™˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ π∫∞ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ∂∫∞™ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ÛÔ ÙÔ „¿¯ÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ·¿Ù˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ù·Ì›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· Ì ‰·ÓÂÈο. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ¶ÔÛÔÛÙfi 9,5% ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ “Îfi‚ÂÙ·È” ·fi ÙȘ Ï›ÛÙ˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ η٤ÁÚ·„ 2.731 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ›¯·Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 3.020 ¿ÙÔÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·Ó 3.458 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ˘-

Ÿ

Ô˘ÚÁÂ›Ô Ï‹ÚˆÓ ÂȉfiÌ·Ù· Û 3.458 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ›Ù ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ·, ›ÙÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. ∞¿ÙË ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÛÙÔ π∫∞. √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› 20 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Âı·Ì¤ÓÔ˘ Ï¿Ì‚·Ó ∂∫∞™ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2006, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘. ■ ÛÂÏ. 13

ŒÂÛ ·fi ‡„Ô˜ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¡ÂÎÚfi˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘

æËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ë Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ■ ÛÂÏ. 9

■ ÛÂÏ. 9

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙË Ryanair ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ª¤ÚÁηÌÔ

∞ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÔÌ›¯ÏË Î·È ÛÎfiÓË ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 10

ªÂ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryanair, ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È

ª¤ÚÁηÌÔ (·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 40 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ), ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘ (¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘). √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ Ô˘ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Û ·fiÏ˘ÙÔ Â›‰Ô. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ë ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μڢͤÏϘ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¿ÏÈ ·fi ª¤ÚÁηÌÔ Î.Ô.Î., ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ë AirBerlin Î·È ¤ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ■ ÛÂÏ. 19

■ ÛÂÏ. 10

πÔÎÚ¿Ù˘ ∑Ë̤Ú˘ «ŒÊ˘Á» Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17

ΔËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÎÙfi˜ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi

«∞Ó¿Û·» 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÂÏ. 33 ■

ŒÓ·ÚÍË π·ÙÚ›Ԣ

¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜

■ ÛÂÏ. 15

ŒÓ·ÚÍË Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∞‚›ˆÛÂ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜

ΔÔ μfiÏÔ ı· ÂÈÛÎÂÊı› Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

■ ÛÂÏ. 16

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∫∫∂ Ì ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ■ ÛÂÏ. 15

∫fiÓÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ■ ÛÂÏ. 12, 14

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó·ÚÔ› Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ 25 ·ÚÎfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

μ·Û›Ï˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

A¶√æ∂π™

«¢ÂÓ ¤¯ˆ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜»

£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ TÔ˘ ™Ù¿ıË ¶·¯›‰Ë Œ¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ· ÂΛÓÔ ÙÔ “Ë ›ÛÙȘ ÛÔ˘ ۤۈΤ ÛÂ...” . £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ. ¡· ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È È‰¤Â˜, ÏfiÁÔ˘˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜. •ÂÎÈÓÒ ¿ÓÙ· Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Î·Ï‹ ÚÔ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘, ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛË Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘Ó‡·ÚÍË. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ·, ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ∫Ú›Û˘óÂ›Ó·È Ë ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜. ∞Ó·˙ËÙÒ Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÌÔ˘ ¿ÓÙ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Î·ı·Úfi ‚ϤÌÌ· Ó· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ 3500 Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ¤·„·Ó Ó· Â›Ó·È Ù˘ÊÏÔ›, fiˆ˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜. ŸÙ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ȥ˙Ô˘Ó, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ η¯‡ÔÙÔ˘ ÁÂÓÓ¿Ù·È Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ηıËÌÂÚÈÓfi ı·‡Ì·, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (.¯. 539 Ù˘ÊÏÔ› ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ 689 ). ∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ ‚¤‚·È· ηÓ›˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ì ÔÈÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù˘ÊÏÔ› ÔÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ 150. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù˘ÊÏfi˜ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÛÙË §·ÎˆÓ›· (Ë ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ GPS ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ı·‡Ì·Ù·-ÎÔ‡ÚÛ· Ì ۇÛÙËÌ· ªÚ¿ÈÁ) Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·Û··ÛÌ· ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰˘ÏÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ∂ÍÔ˘Û›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔÒÓ. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜, Ó·È ¿Ó‰Ú˜, ‰›Î·È· ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó Â›‰ÔÌ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫¿ÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÏfiÁÔ Î·È Â·ÚΛ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ı· ›¯Â Ë ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÓ›ÌÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â‡ÛËÌÔ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘, ÙÔ ÚˆÙfiÊ·ÓÙÔ ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ∫fiÛÌÔ˘ ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ Î·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙ· Û·ıÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÂÌÈÓÈÛÙÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· -ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÊÔÚ¤· ˙ˆ‹˜, ·˜ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÔ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ (‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ¤Úȉ˜) £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı·‡Ì· Û˘Ó¤‚Ë fiÙ·Ó Û’ ÂÚËÌÈ΋ ÛËÏ·ÈÒ‰Ë ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ‚·ı‡ ËÁ¿‰È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡. £Â›· ¶ÚfiÓÔÈ· ‹Ù·Ó Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ÊÚfiÓÙÈ˙ ÁÈ· ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È fi¯È Â›ÔÚÎÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ·Ú·ÓfiÌËÛ·Ó, fiˆ˜ ‰È·Ï·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ, Â›Û˘, ˆ˜ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÓ ∫·Ó¿ ı·‡Ì·ÙÔ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, fi¯È ‚¤‚·È· Ì ԛÓÔ ·ÏÏ¿ Ì ·Ù¿Ù˜. ¶fiÛÔÈ ÙfiÓÔÈ ·Ù¿Ù·˜ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ Ó· ˘‹Ú¯·Ó ·Ô‡ÏËÙÔÈ ÚÈÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ Î·È ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙfiÛˆÓ Û·ÎÈÒÓ ·Ù¿Ù·˜ Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜; £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤¯ˆ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÔ‚·Úfi. ¶fiÛÔÈ Î·È fiÛÔÈ Û˘Ó¤ÏÏËÓ˜, ÂÓÒ Â›¯·Ó, ηٿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ‰‡ÛÈÛÙˆÓ, ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ÂȘ ∫‡ÚÈÔÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜; ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÙÚ¿ÓÙ·¯ÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹˜, ÙfiÙ ÙÈ Â›Ó·È; £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ ı·‡Ì·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÔÓÙ·È ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋ Ù· fiÛ· ÂͤıÂÛ· ·Ú·¿Óˆ. Δ· ÌÈÎÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔȈÓÔ› ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂıÓÔÛˆÙ‹ÚÈÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ŒÓÙÂη ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÙÚÈÎ˘Ì›· Ô˘ Ì·˜ ‚Ú‹ÎÂ, Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì Â› ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. °È·Ù› fi¯È; ∫·ÏÔ‡ ηÎÔ‡, ‚¤‚·È· ·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‘ÚıÂÈ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ, Ó· ˙ÂÛÙ·ı› ÎÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ·. (∞fi ÙÔ protagn.gr)

‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ 2011 Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó 220 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ¤ÂÙ·È “‚ÚÔ¯‹” Ó¤ˆÓ ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔ 2012. √ Î. μ·Û›Ï˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¤ÌÔÚÔ˜, ·Ú·ÙËÚ› ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

™˘ÓÔÏÈο 220 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ 2011 Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ‚¿ÚË, ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂȈ̤ÓÔÈ Ù˙›ÚÔÈ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÏԢΤÙÔ ¿Óˆ ·fi 200 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Ô Ù˙›ÚÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂṲ̂ÓÔ˜. “¶ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ‰Ô‡Ì ӷ Ì·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÊÚ¤ÓÔ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ùڷ·Ϸ ÎÈ fï˜ Ù›ÔÙ·. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ŒÙÛÈ ·Ú·ÙËÚԇ̛̠· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙÒÛË. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2011 ϤÁ·Ì ˆ˜ ·Ú·ÙËÚԇ̛̠· ÙÒÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 15% οı ¯ÚÔÓÈ¿. º¤ÙÔ˜ fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηٷӷψً, ηıÒ˜ ÎÈ ÂÁÒ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Â›Ì·È ÎÈ ¤¯ˆ ÌÂÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÌÔ˘” . √È ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ “ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ˙‹ÙËÛË. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï· Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· 10, 15 ‹ Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó¤Ô Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÌÔÚ› Ó· ··Û¯ÔÏËı›. “∞Ó ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û·. ∫¿Óˆ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È Ô-

χ Ï˘ËÚfi Ó· ‚ÈÒÓÂȘ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ηٿÛÙËÌ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. “™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ÂÌ›˜ ı· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fï˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û η̛· Ú‡ıÌÈÛË. “¢ÂÓ ¤¯ˆ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·È Ó· “¤ÛÔ˘Ó” οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÊÔ˘Ì „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” . °È· ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Ô˘ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. “ºÙ·›Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ Ï·fi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ „ËÊ›˙·Ì ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˜ ÌË ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘. ŸÙ·Ó ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ı· οÓÂÈ Ù· ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ fï˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚÔÈ fiÌ‚ÚÔÈ. ΔÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· ÂÏ¿ÁË Î·Ù¿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ì ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 Ì 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 08...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿Ó ÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...17ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 07...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿Ó ÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 05...20ÔC.

∫¿ÓÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 06...21ÔC.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

∞Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜

À¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË;

“∞Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. ΔfiÌÛÂÓ. √ ÔÔ›Ô˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ Ù¤ÙÔȘ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·” . §ÈÁfiÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ◊‰Ë ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙÔ 2012 ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı› 15.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο...

™Â ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÏÏÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ Î·È ÙÒÚ· Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‹ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó. ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯ÔÏ› Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂§ª∂, Ë ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· Ô˘ ·˘Ù¿ ÌÂÈÒıËηÓ, ·Ó¿ÏÔÁË Ì›ˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ¤ÍÔ‰·, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞˘Ù¿ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË. À¿Ú¯ÂÈ;

º.™.

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

ΔÈ ¤Î·Ó·Ó; ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÏÂËÏ·Û›·˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ٷ ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ù· Ù·Ì›· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ. ª‹ˆ˜ ı· ÙÔ ¯ÚÂÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; ª¤Û· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ›‰·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ï‡ÛË. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· Δ·Ì›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·; º.™.

∞̇ÓÂÛı·È ÂÚ›... ¿ÚÙ˘; ∞Ó·‚¿ÏÔ˘Ó, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ƒÔ‚¤ÚÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÎÏ›ÛÂÈ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÚ›˜ ·fi fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π∫∞ ƒÔ‚¤ÚÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤Ï·‚·Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¿ÏÏÔÓ ·Ú·ÓÔ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ۷ʤÛٷٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËΠÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜. ºÔÚ›˜ Î·È ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ϤÓÂ, ·ÊÔ‡ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÎÈ ·˜ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·. ∞Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi, ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì fiÛÔ˘˜ ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó Î·È ÊÒÓ·˙·Ó Ó· Ì›ÓÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ·ÓÔÈÎÙfi. ŸÛÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ. ∫È ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ·... ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ Δ¿ÎË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘

¢·Ó›· ‰ÂÓ Á›Ó·ÌÂ, ›¯·Ì fï˜ ÕÌÏÂÙ √ ∞ÌÔ˜ √˙ ¤ÁÚ·Ê ˆ˜ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ: ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ÙÒÌ·Ù·. √ ¿ÏÏÔ˜, ÙÔ˘ ΔÛ¤¯ÔÊ: ÛÙË ÛÎËÓ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÌ·Ù·, fï˜ fiÏÔÈ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ∏ ıÂÙÈ΋ Â›Ó·È ˆ˜ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ê·Û·Ú›·, ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ù· ÊÔÓÈο ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÂȉËÛȷ΋ ˘ÂÚ·Í›·. ∂›Ù fiÚıÈÔÈ Â›Ù ÂṲ̂ÓÔÈ, ›Ù ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ›Ù „˘¯ÔÚÚ·ÁÒÓÙ·˜, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ë ‰›ÓË Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ·ÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÊıÔÓ· Û·ÈÍËÚÈο ÛÙÔȯ›·. ΔÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ô˘ ÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó Â› ÛÎËÓ‹˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ı· ¤·ÈÍ·Ó Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢·Ó›·˜ ˆ˜ ÚÔÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ‰È¤ıÂÙ ÎÔÈÓfi ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Û ˘·ÚÍȷΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ “·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” , fiÙ·Ó ÔÌÔÏÔÁ› Û ¿„ÔÁ· ·ÁÁÏÈο ˆ˜ Ô Ï·fi˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜, fiÙ·Ó ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· ·Ú·ÈÙËı› Î·È fiÙ·Ó ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Â·›ÚÂÙ·È ˆ˜ ¤ÛˆÛ ·fi ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ÙËÓ Ùˆ¯Â˘Ì¤ÓË ¯ÒÚ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ï‡ÂÈ Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘. ∫ÔÈÓÒ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÂÈ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È. (∞fi «Δ· ¡¤·»)

°. ΔÛ.

ª¤Û· Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ı· Ì›ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ŒÓ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ¡.¢. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ. °È· Ï›ÁÔ fï˜. ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤‚·ÏÂ Î·Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜... º.™.

∞ÓÔȯ٤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÌËÙ¤˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ó·‰›Ú, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó „‹ÊÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, οÔÈÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ .¯. ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ì ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ó¿ÏÈ·, ™Ô‡ÚË, ¡. πˆÓ›·, ÔÈ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·’ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù¤ÙÔȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔÈο ÛÙ¤ÎÈ·. ∞Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·˘Ùfi ı· ÎÚÈı› ÛÙËÓ Î¿ÏË. ŸÛÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÿÛˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ÁfiÓÈÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹.

ΔÔ˘˜ ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” ™Ù¿ı˘ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ı·Ó·Ûfi˜ fiÚÈÛ·Ó Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ηٷÚÙÈÛÙ› Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. √ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ºÈÏÙÚ‹˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ η̛· ·Ôχو˜ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÚÔÙ¿ıËΠÏÔÈfiÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÁÔÚ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· fiÙÈ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¢¤ÛÌ¢ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ Â›Û˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚ÈÔÌ¿˙·˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı¤ÏËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÔ˘Ó Î¿ı ‰È·‰Èηۛ·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ¢‹ÌÔ˜, Ë ∂∞™ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ÎÔÚÔ˚‰›· ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· fiÚÈÔ. ∫·È Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÚfiÈ‰Â˘·Ó, ·ÏÏ¿ Ó· ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ, Ó· ÙÔ ·Ó¯ÙÔ‡Ó... ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¿ÓÙˆ˜ ÌÈ· ¯·Ú¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ٷ ηÌÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘...

∞ÓÂ›‰ÂÎÙÔÈ Ì·ı‹Ûˆ˜ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” , ÂÊfiÛÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÁÔÚ¿, ı· Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ı· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ›‰È· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ¤ÎÙ·ÛË fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Â›Ù ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ›Ù ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ›Ù ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· -Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ- ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÊfiÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙÔÓ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ÔÈ ™. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Î·È ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó. ∫¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ¤ÛÙˆ ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÈÎÒÔ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜... ∫∞Δ. Δ∞™

∫fiÔÈ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ √ÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∂›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÙÂÏÈο Ù· ¤¯·Û·Ó ·fi ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” . √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 9.000-11.000, ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯¿ıËηÓ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 2,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ÎfiÔÈ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÂÂÓ‰‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó; º.™.

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ∞fi ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹:

“ªÂÙ¿ ÙÔ ·fi 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Û·˜, ÛÙË 12Ë ÛÂÏ›‰· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì ٛÙÏÔ “¢ÈÎËÁfiÚÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜...” , Û·˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÎÔ˘Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÂÙÂʤÚıË ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔÓ Î. Úfi‰ÚÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ 17/03/2012 Î·È fi¯È ˆ˜ ·Ú¿ÔÓÔ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfiٷٷ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ÙËÚÂ›Ù·È ··ÚÂÁÎϛو˜. °È· ÙÔ ·Ó·ÏËı¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ‰fiıËΠÌfiÓÔ Ì›· ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi ‰È·˙‡ÁÈÔ Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. 2. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ∞ÚÈÛÙ¤·˜ ÃÚËÛÙ¿ÎË ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ ÌË Ù˘ ·Ô¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™.μ. ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ 17/03/2012, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ¿ Ù˘ ·˘Ùfi. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈÛ‹¯ıË Û „ËÊÔÊÔÚ›· ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÁÈ· ‰‡Ô ·ÏÔ‡˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‚¿ÛÈÌÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: ·) ∏ °ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 15˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Î·È fi¯È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·Í‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÛÙÔȯԇÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢.™.μ. √ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÚԷӷʤÚıËΠı· ¤ÚÂ ӷ ÙÂı› Û „ËÊÔÊÔÚ›· ·ÊÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi 5 ·ÎfiÌË Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ÂÊfiÛÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ı› ı¤Ì· ‰È¿ÊÔÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ··ÈÙÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 2/3 ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 200 ∫Ò‰Èη ¶ÂÚ› ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ (ÂȉÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Î.Ï.). ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô˘‰ÂÌ›· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Û˘Ó¤ÙÚÂÍ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ. ‚) ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Î·È ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙfiÓˆ˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ó· η٤گÔÓÙ·È Úfi‰ÚÔÈ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÚfiÙ·ÛË, Ô˘ Ô‰ËÁ› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÔÌÔ„˘¯›·˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∞ıËÓÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â ¤Ó· ÔÏ˘ÌÂϤ˜ fiÚÁ·ÓÔ ··Ú-

ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi 63 ̤ÏË - ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÏÈÁÌÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÔÌÔʈӛ· Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù›ıÂÙ·È ˘fi„Ë ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ·Ó ·˘Ù¿ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÛÎfiÈÌÔ Ù›ıÂÙ·È ˘fi„Ë Ù˘ °ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹„Ë ˘fi„Ë ·fi ÙÔ ÛÒÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË °ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ 21/02/2012, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÌfiʈӷ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·fi 18/02/2012 √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢.™.∂. 3. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ‰ÂÓ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢.™.μ., ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ Ì ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ΔÔ‡ÙÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ Ì Ï›ÔÓ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹ Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡-∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔηÏ› ·‰È·ÊÔÚ›·. ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÓÈÛÙԇ̠·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, Ë ÔÔ›· ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÛˆÈο” .

∏ ÂÚËÌÈ¿ χÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. ŒÓ·˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜. ™Â Ï›ÁÔ ÙÔ ÂÚËÌËÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÂΛ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔ˘, ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘, ÙȘ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. °›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÎÔÈÓˆÓfi˜ Î·È ÁÓÒÛÙ˘ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ΔÔ ‚ϤÔ˘Ì ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, fiÔ˘ ÔÏÏÔ› ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È ÛÙȘ ÌÔÓ·¯¤˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∫·Ù¿ Ì›˙ÔÓ· ÏfiÁÔ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·˘Ùfi ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·Ù¤Ê¢Á·Ó Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒ-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

¡· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÌ̈٤˜ √È ÎÔÌ̈٤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ˘Á›·˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô Î·ÚΛÓÔ˘ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 100.000 Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∞ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰Â ‰È·ÁÓÒÛÎÔÓÙ·È Â› ¯ÚfiÓÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙË ıÂÚ·›· Î·È ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ›·ÛË. ∞fi ÙËÓ ÈÔ Î·ÎÔ‹ıË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ -ÙÔ Î·ÎfiËı˜ ÌÂϿӈ̷- ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.500 ¿ÓıÚˆÔÈ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ Ôχ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÌ¿‰· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Â›Ó·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔȯÙfi ¯ÚÒÌ· ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ʷΛ‰Â˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Û›ÏÔ˘˜. √È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Û›ÏˆÓ, ÎÓËÛÌfi˜ ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. √È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô Î·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Â-

ˆÓ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¤‰È‰Â ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ χÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì .¯. ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ô˘ ÊÔÚ¿ÌÂ, Î·È Ó· ÓÙ˘ıԇ̠fiÏÔÈ Ì ÌÈ· ο· ·fi ÙÚ›¯Â˜ η̋ÏÔ˘ (ª·Ùı. 3, 4). ¢Â ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ·, Ô˘ ÊÔÚ¿ÌÂ, Î·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ۷ÓÙ¿ÏÈ·. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÙÚÔʤ˜ Î·È Ó· ÙÚÒÌ “·ÎÚ›‰Â˜ Î·È Ì¤ÏÈ ¿ÁÚÈÔÓ” (ª·Ùı. 3, 4). ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â Á›ÓÂÙ·È. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙË “‰›·ÈÙ¿” ÙÔ˘, Á›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·fi ¿Óˆ Ì·˜ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÏÈÙfiÙÂÚ· Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ·. ∞Ó ·ÏÏ¿˙·Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î¿Ó·Ì fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È‰·¯¤˜ ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Ë ·ÏÏ·Á‹, Ô˘ ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÎÔÈο ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜, Î·È ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÎÔÌ›Ó˜, ¯ˆÚ›˜ ΢ÎÏÒÌ·Ù· Î·È “Ï·‰ÒÌ·Ù·” , ¯ˆÚ›˜ ·ÙÈ̛˜ Î·È ·‰È˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È “Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì·” ... ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰›‰·ÛÎÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô μ·ÙÈÛÙ‹˜. ŸÙ·Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË ÚÔۤʢÁ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÙÔ Ï·fi Î·È ÏÔ‡ÙÈ˙·Ó Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ·, Î·È ÙÔÓ ÚÒÙ·Á·Ó “∫·È ËÌ›˜ ÙÈ ÔÈ‹ÛÔÌÂÓ;” (§Ô˘Î. 3, 14), Ô πˆ¿ÓÓ˘ ¤‰È‰Â ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ·¿ÓÙËÛË. ¢ÂÓ ÙËÓ ·¤Ê¢ÁÂ. ¢ÂÓ ¤ÏÂÁ “•¤ÚÂÙ ÂÁÒ Â›Ì·È Â‰Ò ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ¢ÂÓ Â›Ì·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜” . Œ‰È‰Â ·¿ÓÙËÛË Û ¤Ó· ηı·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ fï˜ ‰Â χÓÂÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∫·È Ë Ï‡ÛË, Ë ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙË, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È: “∞ÚΛÛı ÙÔȘ Ô„ˆÓ›ÔȘ ˘ÌÒÓ” (§Ô˘Î. 3, 14). Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ. ΔËÓ ÙÛ¤Ë ÙË ÁÂÌ›˙ÂÈ Ô Ì·ÌˆÓ¿˜. ΔË ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë ÎÏÔ‹, Ë ·¿ÙË, Ë ·‰ÈΛ·, Ë Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ „¤Ì·... ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ¿ÏÏÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó, ¿ÏÏÔÈ Ó· ηÏÔÙÚÒÓ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ‰Â˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi, ¿ÏÏÔÈ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó! √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, Ô πˆ¿ÓÓ˘, ‰›‰ÂÈ Ì ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ¿ ÙÔ˘ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: “∫·ı¤Ó·˜ ·˜ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘, ÛÙÔÓ Ù›ÌÈÔ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘” . √ ÂÚËÌ›Ù˘ Î·È ¿Á·ÌÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ χÓÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. √ÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰Â ı· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È, fiÔ˘ ‰È·˙‡ÁÈ· ‰Â ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ù‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∏ÚÒ‰Ë: “√˘Î ¤ÍÂÛÙ› ÛÔÈ ¤¯ÂÈÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÛÔ˘” (ª·ÚÎ. 6, 18). §fiÁÔ˜ ‚·Ú‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ›ӷÈ: “ŸÏ· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È” , “™ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Ô Î·-

Ú¿ÛÔ˘Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜ Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌ̈٤˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì·˜ Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÂÌ¿˜ fiÙ·Ó ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‹‰Ë Ôχ ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ¿ÏϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¤ÁηÈÚÔ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÏ·ÓˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÙÔ Ï·ÈÌfi ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÎÔÌ̈ÙÒÓ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜” . √È ÎÔÌ̈٤˜ ‰ÂÓ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈο Ó· οÓÔ˘Ó ‰È¿ÁÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ηıÂÙ› ‡ÔÙÔ Ô˘ ı· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‹ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÂΛÓÔ˜ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘. ∞fi ¤Ú¢Ó˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÌ̈٤˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ Nottingham City Hospital NHS Trust, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ÎÔÌ̈٤˜ ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÏÔ. √È ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÚfiÏ˄˘ ηٿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ˘Ù›Ó·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ÙÔ ÛÙ¤Áӈ̷, ÛÙ· 36.000 ÎÔÌً̈ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ı¤Ó·˜ ÂÓÂÚÁ› fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ” , “¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” , “÷Ú›Ù ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Î·È Ì’ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÛˆÔ” ! Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ô¯·Ï›ÓˆÛË. ªfiÓÔ ÌÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ı· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ. ΔÔ “ԢΠ¤ÍÂÛÙ› ÛÔÈ” ÌÔÚ› ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ‹‰ÔÓÔ˘˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Û‡ÓıËÌ· ·ÎÚ·›Ô, Â›Ó·È fï˜ Ë ÂÏ›‰· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜, Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. √ ÂÚËÌ›Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·fi ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ Û ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ. ∞fi ÎÔÈÓˆÓ›· χΈÓ, Ô˘ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÚÙÚ: “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ï‡ÎÔ˜” , ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ÎÔÈÓˆÓ›· ·‰ÂÏÊÒÓ. Δ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜, fiÔ˘ Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ΔÚÂȘ ϤÍÂȘ ·ÚÎÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: “§·‰ÒÌ·Ù·” , “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·” , “Ù˘¯ÂÚ¿” . ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¿ıÏÈÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰›‰ÂÈ Ô πˆ¿ÓÓ˘, ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÒÓ˜, Ô˘ ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û·Ó: “¢È‰¿ÛηÏÂ, ÙÈ ÔÈ‹ÛÔÌÂÓ;” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚËÌ›ÙË: “ªË‰¤Ó ϤÔÓ ·Ú¿ ÙÔ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔÓ ˘Ì›Ó Ú¿ÛÛÂÙ” (§Ô˘Î. 3, 13). ¢Â ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ ٛÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi” . ΔÔ ·ÈÒÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ χÛÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· Ï‹ıË: “√ ¤¯ˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÙÒÓ·˜, ÌÂÙ·‰fiÙˆ Ùˆ ÌË ¤¯ÔÓÙÈ” (§Ô˘Î. 3, 11). §fiÁÔ˜ ·Ïfi˜. ŸÛÔ ÈÔ ·Ïfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜. ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ÕÏÏÔÈ, ¿ÏÈ, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á·. ¢‡Ô ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó. ÕÏÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ·, Ô‡Ù ¤Ó·. ∂, ÏÔÈfiÓ, ·fi Ù· ‰‡Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ÙÔ ¤Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ∞˜ ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Â›Ó·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∫Ù˘¿ ÙË Ú›˙· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È Ë Ú›˙· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ì·ÚÙ›·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î·È ˘ÔʤÚÂÈ. ∑ËÙ¿ÂÈ ·ÏÏ·Á‹. Ÿ¯È Û·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ¤Ó·˜ Ï·˚ÎÈÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Î·È Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ‹ÚıÂ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ‹Úı ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ù˘. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Ï¤ÁÂÙ·È Ï‡ÙÚˆÛË. ∫·È ˆ˜ ‚¿ÛË Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙÂÚË Ú¿ÍË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ÙË ªÂÙ¿ÓÔÈ·. ∏ ¤ÚËÌÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ï› ·fi ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Û ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. “ªÂÙ·ÓÔ›ÙÂ, ‹ÁÁÈΠÁ·Ú Ë ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ” (ª·Ùı. 3, 2). √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÁÂÏÔÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ϤÔÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜...” .

√ ÕÛÙÔÓ ∫Ô‡ÙÛÂÚ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· √ ËıÔÔÈfi˜ ÕÛÙÔÓ ∫Ô‡ÙÛÂÚ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ Ô 500fi˜ ÂÏ¿Ù˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ªÚ¿ÓÛÔÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. √ ÂÚÁ¤Ó˘ ϤÔÓ ∫Ô‡ÙÛÂÚ -‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ËıÔÔÈfi ¡Ù¤ÌÈ ªÔ˘Ú- ‰ËÏÒÓÂÈ “ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜” Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÙË Virgin Galactic, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “ÙÂÏÈο Û¯¤‰È·” ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ Ù‹ÛˆÓ, ¤ÁÚ·„Â Ô ªÚ¿ÓÛÔÓ ÛÙÔ ÌÏÔÁÎ ÙÔ˘. “ΔËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙÔÓ ÕÛÙÔÓ, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔÓ Î·ÏˆÛfiÚÈÛ· ÛÙËÓ Ù‹ÛË Ì·˜” , ¤ÁÚ·„Â Ô ªÚ¿ÓÛÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ Virgin Galactic, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ $200.000 (151.000ú) Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓË Ù‹ÛË ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “√ ÕÛÙÔÓ ı· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÏËıÈÓÒÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·” , ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô ªÚ¿ÓÛÔÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÛÔ ¯·›ÚÂÙ·È Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫Ô‡ÙÛÂÚ. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ∫Ô‡ÙÛÂÚ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË 49¯ÚÔÓË ªÔ˘Ú ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ·ÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ‰Ô‡Ì Ӥ· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi; ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶ÏÈ¿ÛÛ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜

“√ˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ӥ· ÚfiÛˆ· ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÏÈÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ›, ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÛÙË ¯ÒÚ·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

/5

¶ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ÂÔ¯Èο Ê˘Ù¿ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ʇÙÂ„Â Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÔÌÔÚʇÓÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ê˘Ù‡ÛÂȘ. √ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÂ›Ù·È Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ Ê˘Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Ôϛ٘ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ê˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ οÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù· ÂÎÚÈ˙ÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ. ∞.º.

Δ· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •Ô‡‰Ë˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ηӤӷ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ, fï˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó¤· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÂΛ ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì Ӥ· Î·È Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ Û ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ” .

™Â ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ï·ÛÙÈο Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ΢ڛˆ˜, Ù· ÛȉÂÚ¤ÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÚÂÈ Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ Â˙Ô‡ ‹ Ô‰ËÏ¿ÙË. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô fï˜ ˆ˜ Ù· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ηٿÏ˄˘ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

√ ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ...οÏË ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ÂÍÔÈÎÂȈıԇ̠·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ fiˆ˜ Ë ·Ú·¿Óˆ, ¤ÁÈÓ fï˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ. £· ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÈÓ›˙ÂÈ ‰›Ï· ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÁÈ· Î·È ˆÌfi ÎÚ¤·˜, Â͈ÙÂÚÈο ÍÂÚÔ„Ë̤ÓÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡. ΔÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ È· Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·. ªfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÔÈ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜... ∫·È fiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ, ÙfiÙÂ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÂÎÔÚÓ‡ÂÙ·È. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ì·˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÏÔÈfiÓ; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜ Ì·˜; ™ÙËÓ Î¿ÏË Ì‹ˆ˜...

¢

º.™.

¶ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÔ˘Î¿ÏË ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÔÈ ·ÏÈÔ› Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¯ًηÌÂ. √È Ó¤ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿Ô„Ë, fiÚ·Ì· Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¡· ʇÁÂÈ Ô ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ËÓ›·” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Ì¿Ó˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“º˘ÛÈο Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ӥ· ÚfiÛˆ·. ∏ ÓÂÔÏ·›· Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË ·fi ÔÙ¤, ηıÒ˜ ‚ÈÒÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó¤· ·È‰È¿, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· fiÏÔ Î·È Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ì fi,ÙÈ Û·ıÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ªÂ 300 ÚfiÛÙÈÌÔ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Â¿Ó “Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó” Ó· ÌËÓ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” ı· ‰Ôı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÎË¢ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ù· ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ¿ÁÎˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi Ù· “ÛÏ¿¯Ó·” ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› Ù¿ÍË ÛÙȘ Ï·˚Τ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

£· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ™˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÁÔÚ¿. Ãı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÒÛÙ ӷ ηı·ÚÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿ıÏÈ· Î·È Â›Ó·È. ¶ÔÏÏ¿ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. ∫∞Δ. Δ∞™

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¶Ò˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎfi “ΔÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Î·ıÈÂÚˆı› Â›ÛËÌ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ›Â, ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ” . ΔÔ ÂÓÙ·ÎÔÛ¿ÚÈÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÎÚ›ÛË “∫¿ÔȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¯ı˜ ÙÔ “μ‹Ì·” Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: “ΔÔ ÂÓÙ·ÎÔÛ¿ÚÈÎÔ ‚Ú¤ıËΠͷÊÓÈο... ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ÌÈÎÚÔÚfi‚ÏËÌ·. ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È Î·Ù¿ÓÙËÛÂ Î·È ·˘Ùfi ‰˘Û‡ÚÂÙÔ. ¢›ÓÂȘ .¯. Û’ ¤Ó·Ó Ù·ÍÈÙ˙‹ ¤Ó· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔ‡ÚÛ· ·Í›·˜ ÂηÙfi ‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ú¤ÛÙ· ÌfiÓÔ ÂηÙÔÛÙ¿ÚÈη. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·Î¿Ïˉ˜, ÙÔ˘˜ Ì·Ó¿‚ˉ˜ Î.Ï. ªË Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù fï˜ fiÙÈ “·ÔıË·ÂÙ·È” ·fi Ù›ÔÙ· ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ï¿ıË ÛÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹ ÔχÙÈ̘ Ô˘Û›Â˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÂÓÙ·ÎÔÛ¿ÚÈÎÔ ‰ÂÓ ÔÏ˘Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÁÈ·... „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ٷ̛˜ “ÌÂÏ¿˜” ηٿ ÙÔ Ì¤ÙÚËÌ·” . ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “™ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÓÔ›·˜, ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· „˘-

‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi μfiÏÔ˘-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ™ÙÔ Ú‡̷ ηıfi‰Ô˘, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙȘ ·ÔʇÁÔ˘Ó Î¿ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¶ÚÈÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ı‡Ì·, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜. ªfiÓÔ, Ô˘ Â‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Úfi¯ÂÈÚ· Ì ¯ÒÌ·, Ô˘ ı· ·Ú·Û˘Úı› Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ·ÏÏ¿ Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ. °. ΔÛ.

21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1982

¯·ÁˆÁÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‹ÏÈΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉËÏÒÛˆ˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÛ¿È Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÏ¿ÈÙ˜ Ì ı¤Ì·Ù·: “Δ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜” Î·È “™·ÓÙÔÚ›ÓË” . ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙË” . ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “ΔÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “√Úʇ˜” Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÁÈ¿ÓÓ˘ ∑·¯·Ú›·˜ Úfi‰ÚÔ˜, ª·ÓÙ¿˜ ¡ÈÎ. ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, £ˆÌ¿˜ °ÂÒÚ. ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ∫·Ú·‰ÂÌ‹ÙÚÔ˜ ¡ÈÎ. Ù·Ì›·˜, μ·ÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜” .

Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂȉÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ “‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ûı¤ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ó Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ·‡ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·” ” .

§‹„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· “Δ· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÂȉÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘, ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÙÔ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1804... √ Ó·ÔÏÂfiÓÙÂÈÔ˜ ÎÒ‰Èη˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÔÈÓÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 1821... √È ¤ÏÏËÓ˜ Â·Ó·Ûٿ٘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË ÔÏÂÌÈ΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. 1935... ∏ ¶ÂÚÛ›· ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û πÚ¿Ó. 1945... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: ™ÙË ¢·Ó›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁ›ˆÓ Ù˘ °ÎÂÛÙ¿Ô ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, Ù· ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ (RAF) ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi

™¯ÔÏ›Ô, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 86 ·È‰È¿ Î·È 10 ÌÔÓ·¯¤˜. 1961... ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∫¿‚ÂÚÓ ∫Ï·Ì ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ·Ó‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÓÔÌ·... “Beatles” . 1963... ∫Ï›ÓÂÈ Ë ÂÚÈ‚fiËÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ∞ÏηÙÚ¿˙, ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ. 1972... √ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ηٷÚÁ› ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ∑ˆÈÙ¿ÎË ·fi ·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ· Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 §‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ∞£∏¡∞, 20.

Δ∏¡ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ˆÚË ı˘ÂÏÏÒ‰Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÎfiË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÓÓ¤· „‹ÊÈÛ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ¤ÓÙ ˘¤Ú Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi. ŒÙÛÈ, ·fi ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο, ηıÒ˜ Ë 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ Ï‹ÁÂÈ ÙfiÙÂ. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ì›· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ ¶¡√ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÏËÓ fï˜, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËηÓ, ÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶¡√, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· Â·ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘” . ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Â›Â: “¶·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ۋÌÂÚ· ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶¡√ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ì ÁÚ·Ù¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ” . ¶ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÏ· Ù· Ù·Ì›· ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ¡∞Δ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙË ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ¡∞Δ ¤¯ÂÈ Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ 2003, ÂÓÒ Û ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ù·Ì›Ô.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

√ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÛÙ·ÏÈÓÈ΋” Î·È “ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋”

¶Úfi‰ÚÔ˜ ™∂μ ηٿ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∞£∏¡∞, 20.

›ıÂÛË ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ “ÛÙ·ÏÈÓÈ΋˜ Î·È ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋˜” , fiˆ˜ ›Â, ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Èı·ÓÒ˜ ı· ›¯·Ó ·ÔÊ¢¯ı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, ·Ó ›¯·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2012 ı· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜.

√ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ Ë “ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ Î·È ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÏËı› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Ë ¿ÚÓËÛË. ∞ˇı˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·ÙËÁÔڛ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ٷ „¤Ì·Ù· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù·ÁÔ› ÌÂٷ·ÏÈÛ·Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·fi ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ¿‰ÈΘ ÙÈ̈ڛ˜ Î·È ·ÓÒÊÂϘ ı˘Û›Â˜, ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÔÙÈ΋. ª›ÏËÛ Â›Û˘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û·Ù·Ï‹ıËηÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿ÏË ı· ·ÓÙÈ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ: ∞fi ÙË Ì›· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·Ú·ÛÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÙËÓ Â›ÌÔ¯ıË ·ÏÏ·Á‹ ̤۷ ·fi ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ì¤Û· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔ›ÙË. √È ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ı˘ÌÈÎÔ‡, ÔÈ ÛÂÎÔ˘Ï·‰fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜ Î·È Ù˘ ·Ó·Ú-

¯›·˜, Ë ÔÔÛıÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘¤Ú ¿ÓÙˆÓ ·ÁÒÓ· ÛÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹” . √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ù¿¯ıËΠÂ›Û˘ ηٿ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˘ÁÈ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙfiÙ ‚‚·›ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ¿ÏÈ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔ›. “™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, ›Â, Â›Ó·È Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰ÂÛÌ¢ıÒ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙ˆ fiÙÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Ì›ˆÛË 22% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜” . √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. “∂›Ì·ÛÙÂ, ›Â, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ›̷ÛÙ ̤۷ Ë fi¯È ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÈ ÓfiÌÈÛÌ· ¤¯Ô˘ÌÂ. Àfi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. ΔÔ PSI ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜” ÙfiÓÈÛ ηÈ

οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÈ̈ڛ· Î·È ¤ÍÔ‰Ô. ¶ÚÔ¤‚Ï„ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ ·Ó ·ÔηٷÛÙ·ı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ 2012, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÍÂ¤Ù·ÁÌ·” , fiˆ˜ ›Â, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. “∏ ∂˘ÚÒË ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ¤‚·Ï ‰‡ÛÎÔÏ·, ¿ÏÏ· ÙÔ 2010 ‹Ì·ÛÙ·Ó ÓÂÎÚÔ› Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜. ΔÒÚ· Ô˘ ¤‚·Ï ٿÍË ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο, ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ ·ÔψÏfi˜ Úfi‚·ÙÔ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ηÏԇ̷ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ËÚ¿ÎÏÂÈÔ ¤ÚÁÔ ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÏÏ¿ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Êԇ̔ .

∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¶¡√ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋

● √ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ Î·È ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋” ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶¡√ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ··ÈÙ› ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÚÔÓfiÌÈ·, ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı˘Û›Â˜. “∂›Ó·È Ì›· ÚfiÎÏËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰Ô˘Ï›˜ ÙÔ˘˜” η٤ÏËÍÂ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ªÂ ÙË ıÚ·Û‡ÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ·ÛÙÒÓ, ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ÂÚ-

Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Á·Ï¤Ú·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ηڿ‚È· Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ë Ù¿ÍË Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÔʤÚÂÈ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Î·È Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ” .

¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÂÊËÌÂڛ˜

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ È·ÙÚÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞£∏¡∞, 20.

™∂ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û ÔÏÏ¿ ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÊËÌÂڛ˜ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ¡›Î·È·˜, Δ˙¿ÓÂÈÔ, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ¶·›‰ˆÓ ∞ÁÏ·˝· ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ∞ÙÙÈÎfiÓ, ™ˆÙËÚ›·, ∫∞Δ, æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÙÙÈ΋˜-¢·ÊÓ›, §ÔÈ̈‰ÒÓ, ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô μԇϷ˜, ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∞Á›· ŸÏÁ·, ™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ¶·›‰ˆÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·, °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ ¶ÂÓÙ¤Ï˘. ∂›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Û ÔÏÏ¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiˆ˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜, Ù˘ ∫ˆ, ÙÔ˘ ∞ÈÁ›Ô˘, Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜, Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∞‡ÚÈÔ, ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ∞ı‹Ó·˜-¶ÂÈÚ·È¿ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ¿Û˘ ÂÚ-

Á·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ŒÓˆÛË ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∞ı‹Ó·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ (∂π¡∞¶), ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. “Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ê·Ú̿ΈÓ, ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∂›Û˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ

°È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∂¡°∂), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ “¯ÔÚfi” ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, (¶√∂¢∏¡), ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ ·‡ÚÈÔ, ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÂÙÚ¿ˆÚË ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔÓ Â˙fi-

‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∫ÔÚ·‹ Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÛÙȘ 11:30, ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 29 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÓÙ¿ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ 10.Ì.3Ì.Ì., Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ª·‚›ÏË ÛÙȘ 11:30 .Ì. Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ (§. ∫ËÊÈÛ›·˜). ∫ÏÂÈÛÙfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “™ˆÙËÚ›·” , ηıÒ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ “™ˆÙËÚ›·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› ÙÔ “™ˆÙËÚ›·” . ™Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: - ÕÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ‹‰Ë ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· Û ı¤ÛÂȘ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ È·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. - ∫·Ì›· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. - ∞ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘. - ¶ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÚˆÙÈ¿ Ì›ÏËÛÂ Ô ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

À¶√Àƒ°∂π√ ¶∞π¢∂π∞™

¶∞™√∫: ∂ȯ›ÚËÛË Â·Ó·Û˘Û›ڈÛ˘

∞£∏¡∞, 20.

∞£∏¡∞, 20.

À

fi ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Û˘Ó‰ڛ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ › fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤Û·Û ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ù˘ ÛȈ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜. “ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹ ·fi fi,ÙÈ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›. ŸÌˆ˜ ¯¿Û·Ì ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” . ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÈÛ¯˘√ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û˘Ófi„ÈÛ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫: ∂ÓfiÙÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÙËÙ·, ·Ó·Ó¤ˆÛË, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ˘¢ı˘·Ú¿ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ “¤ÎÏËÍ‹” ÙÔ˘˜ ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÂÏÈο Ó›ÎË. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ οÌÂÚ˜. Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫√ -Ù˘ ËÚˆ˚΋˜ ∫ÔÈÓÔ¢ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Â›¯Â ÂÓË‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÌÂÚÒÛÂÈ, ÁÈ· ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·¢ÎÙ‹ÚÈÛÂ- Ô˘ ‰ÂÓ ‰Â›ÏÈ·Û ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ı˘Óı› ÛÙÔ Ï·fi, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÙÚ·, Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÚˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ÙÒÛÂȘ, ¿‰Èη. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ª·Úfi˙Ô, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Î·ÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Û ÌÈ· ÈÛ¯˘ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Ú‹ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, Ô˘ ı· ‰ÒEurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ‹‰Ë ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ÍÂηı¿ÚÈ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011. ÛÂ: “¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi, ÊÈÏÔÏ·˚Îfi Î·È ·∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÙÚȈÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ˘‡ı˘ÓÔ, ÙÔ Ú·Ïȶ··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‹ÚÂÌÔ Î·È ÛÙÈÎfi, ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ Î·È ÙÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ: “¢ÂÓ Ê·›Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ” . °È· ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÙÔ ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ó· ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ÓfiÚıˆÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô‡Ù ·fi ·fi ¤Íˆ. ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·È¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤ıÂÛ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙËı› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·fi ÙÔ ÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ∫fiÌÌ· ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›¯Â ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ‰ËÌÔ„‹Êȷȯ̤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢: “∞Ï‹ıÂÈ·, ● √ÌÈÏ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ·Ó·‰È·Ú·Á√ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ Î. μÂÓÈ∂›Û˘, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Û˘ÓÂÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” . Ì¿Ù¢ÛË” , ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. ˙¤ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “∞¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿ıËΠοı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Ó¤· ηı‹ÎÔÓÙ· ™√∫, Ô˘ ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÈÎÚ›· Î·È Ù˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÏËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Í·ÈÚ¤ÛˆÓ. ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹Î·ÌÂ, ‰ÂÓ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÛÂ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È -‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹Î·Ì” , ˘Ô‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ™∫∞´ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ - ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÚˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÙÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̷ÙÔ˜. ˙› Î·È ÙËÓ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Ì¿™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡¤· ¢Ë·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ı· Ï¿‚ÂÈ Ô∫ÂÓÙÚÈÎfi ̤ÏËÌ· ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÌÔÚ› ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ó· ¤ÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ï·ÈÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 20%. √È Ôϛ٘, ›Â, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚfiηÓ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›ÎÔÌÌ·ÙÈ΋” Î·È “·ÌÊ›ı˘ÌË” , ηıÒ˜ ·ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔÛ˘, ·ÏÏ¿ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó Ë ÊÔ‡ “ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÓËÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È fiÏ· ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ›ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÙÂÏ‹˜, ÌÔÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ÌÈÛ‹ ηډȿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÍÂηı·Ú›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÚÁ·ÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÂÏÈο Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÔ˘Ó ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÎÏËÛ¯‹Ì· Û˘Ó¢ı‡Ó˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·ÓÙÈÔÏÈΔfiÓÈÛ ٤ÏÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÛÙÔÓ 50 ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙÔ ÔÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Ó· Ù¢fiÌÂÓË Û˘ÌÔϛ٢ÛË Î·È Û˘ÌÔÏÈÙˆÛË Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÚfiÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! Ù¢fiÌÂÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” . ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Î·È ‰ÈÂÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Úfi∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚˆÙ‹ıËΠÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÂΤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ fiÚÁ·ÙÔ˘ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Ô˘, fi‰Ô¯¤˜ Ù˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Â›Ó·È ÌË Ú¯ÒÚ·. ÓÔ, Èı·Ófiٷٷ ÌÈ· ÂÙ·ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· ˆ˜ ϤÂÈ, “ı· Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÂÌÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜. ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ı· ¯·Ú¿˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙÔ Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÂÚ› ·˘ÙÔ‰˘Ó·™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì›·˜ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ݢÚÒ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ¡¤Â˜ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ôηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜  fiÙÈ “ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·ÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÂÚÈfi‰Ô˘. ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË ∂ÏÏ¿‰·” . Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Î˘ÙÔ˘ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Les ΔËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ΔȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô Î. μÂÓÈÚÒÛÂˆÓ Â¿Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ·Ó Echos” Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¢ËÌ‹˙¤ÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÙȘ ··Ú·›√ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, ›¯Â Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” . ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÈÎÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. Û·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ...

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‹ 13 ª·˝Ô˘ ∞£∏¡∞, 20.

“∏ μÔ˘Ï‹ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ

¶¿Û¯·” ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·„‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Realfm, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ “Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ‹ Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ 6 ª·˝Ô˘” . √ Î. ∫·„‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÚfiˆÚË Î·È ¿Î·ÈÚË” ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ı· Â›Ó·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â› “‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â˘ı‡ÓË, “ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ” Î·È “·˘Ùfi, ÚÔÊ·ÓÒ˜, Â›Ó·È Ì›· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . “ΔÔ Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÙËÓ

∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” , ›Â Ô Î. ∫·„‹˜. “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, “fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹, ˘Ôı¤Ùˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÙË Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó” Î·È “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘Ìʈӛ·” . ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ “ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ··Û¯ÔÏ› fiÏÔ˘˜ Ì·˜” Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· “ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ›Ù ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋, ›ÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” . ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜, Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ, Ô Î. ∫·„‹˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “◊ÌÔ˘Ó, Â›Ì·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ‰ÂÓ Ì ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ” .

ªÂ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÂÈÏ› Ë ¶√∂ √Δ∞ ∞Ô¯‹ ·fi οı ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜

ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·’ ‚·ıÌÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÂı› ÓÔÌÔıÂÙÈο Ë ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ £. ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰È·Ù·¯ı› ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û¿ÎˆÓ Ì „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È Î·ÏÒÓ, ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î.¿. ™Â ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™Â ÂÍÒ‰ÈÎË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¶√∂ - √Δ∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Úfi‰ÚÔ Î·È Ì¤ÏË ¢™ Ù˘ ∫∂¢∂, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ 4051/2012 ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ·Ó Î·È Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ, ÚÔ

Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “¿‰ÈÎË Î·È ¿ÓÈÛË, Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·Ô¯‹ ·fi οı ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ fiÔÙ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶√∂ - √Δ∞, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË ·Ô¯‹˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ·Ó·ıˆÚËı› ÌfiÓÔ ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› Î·È ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓ›ÙÛ˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡.

™ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ Ù· ‚È‚Ï›· ª∂Ãπ ÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· χÎÂÈ·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘. ∂›Û˘, Ô Î. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ÙÂÙÚ¿‰È· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 156.000 ¢ÚÒ Û˘Ó º¶∞. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ı· ÚÔˆıËı› ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fï˜ ÙÚfiÔ ·fi ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂›Û˘, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ó· ÌËÓ ·ÔχÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. °È· ÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ˆ˜ ̤ÛÔ ›ÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 500.000 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ̤ۈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ˆÚ›˜ ÙËϤʈÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÈÛıfi ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÏÏÔ› Èı‡ÓÔÓÙ˜ Â›Ó·È Ì ÎÔÌ̤ӷ ÙËϤʈӷ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏ¿ ηÓÔÓÈο Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙfi, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ª·ÌÈÓÈÒÙË Ó· ˙ËÙ¿ Ó· ÌË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈÛıfi.

∏ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ù·Í› ∞£∏¡∞, 20.

¡∂√ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÁηÏ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ù·Í›. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ó¤ÌÂÓ ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ÙËÓ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÙÂıÔ‡Ó Â›Û˘ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ æËÊÈ·Îfi ª¤ÚÈÛÌ·, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Â› ̤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ı· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Â›Û˘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∫·Ù¤ıÂÛ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (12Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 6580. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 646.000,00 ∂˘ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 46477 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 62393 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1304 11175 15553 17272 22450 29337 33554 36703 42010 49378 53624 58386 69138 74477 78520 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 3037 4356 8832 12587 18544 24613 26285 20557 28214 31771 38966 44884 47936 52182 56498 61210 64627 66259 71251 72705 76410 76587 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 393 1955 2426 3588 5219 6570 7330 8081 9583 10354 11966 13538 14259 14931 15975 16567 16591 18063 19155 19846 21238 21769 23221 24032 25504 27072 27503 28425 29096 30258 30809 31360 32262 32933 34475 35716 37474 38255 39627 40458 41259 42721 43472 44203 44935 46446 46624 47365 48547 49919 50650 51431 52933 54375 55256 55887 57575 59247 59578 60399 61961 62522 62774 63245 63966 65378 66806 68567 69719 70470 71772 71853 72134 73536 74928 75679 77348 78059 79241 79722 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 80. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 0. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 6000 ¤ˆ˜ 6999, ·fi 46000 ¤ˆ˜ 46999 Î·È ·fi 62000 ¤ˆ˜ 62999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√ Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√ ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 27 ª∞ƒΔπ√À 2012.

“∏ ·fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·”

∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ∞£∏¡∞, 20.

Δ∏¡ ÂÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·‚Ô·Ú˘. “∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ·Ù› Ë ¯ÚËÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë ·fiÏ˘Ù· ‰È·Ê·Ó‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÙ·ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. “™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂÈfiÏ·È· ‹ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·” . √ Î. ∫·Ú·‚Ô·Ú˘ ·ÊÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ŒÎıÂÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û οÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Â›Ù Û ·‰È˘, ›Ù Û ÂÏÏ›„ÂȘ, ›Ù Û ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë Â·Ó¿ÏË„‹ ÙÔ˘˜.

∞£∏¡∞, 20.

H

·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Î·È fi¯È Ë ·ÔÙ‡ˆÛË ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 2009. “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙË Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009. ™‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ‰Âϯ›˜ ÌÂϤÙ˜ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ.

ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο 15,8% ÙÔ˘ ∞∂¶. 36 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. ∫·È fiÔÈÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ·˘Í‹ıËΠÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 36 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ 2009, ·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‹Ù·Ó 2, 3, ‹ 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ - fiˆ˜ οÔÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È” . ¶ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ “ÂÛÎÂÌ̤ӷ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο” ·¤ÎÚ˘Ù ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ Eurostat Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›¯ÓÔ˜ ·fi‰ÂÈ͢ ·fi Î·Ó¤Ó·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú·, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÈÛÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ‡ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ª·ÓÒÏË ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿ÎË, fiÙÈ ÙÔÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛÂ, “fiÓÙ·˜ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜” , Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙË Eurostat Î·È ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÂϤÁÍÂÈ ÙÔÓ Î. ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿ÎË, ÂÂȉ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ÛÙË Eurostat ¤ÏÏÂÈÌÌ· 6%, ÂÓÒ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ ˘ÔÏfiÁÈ˙ Û 8%. “√ Î. ∫ÔÓÙÔ˘Ú¿Î˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó·

● √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

ÌÂÙÚ¿ ÙÔ ∞∂¶, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜” .

∂ÈÛÙÔÏ‹ ¶ÚˆÙfi·· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢ ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2009, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜, ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¡¢ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ÌfiÓÔ ‰È¿ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜. “ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·˘Ù‹, Ë ¡¢ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘-

Ú˜, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. £¤ÏÔ˘ÌÂ, ÂÔ̤ӈ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ˆ˜ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ··Í›ˆÛ˘, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶ÚˆÙfi··˜.

∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫. Δ·ÛԇϷ ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¶ÚˆÙfi··, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ Δ·-

ÛԇϷ˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “¤¯Ô˘Ì ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë, ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Í›ˆÛË, fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ‚Áԇ̠·’ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ò˜ Î·È ÔÈÔÈ Ì·˜ ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹” . “™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋, ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ì ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ ı· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹, Ô˘ ÂÓÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ηٷı¤ÛÂȘ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÂϯÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Δ·ÛԇϷ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “∂Ì›˜, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË Û˘Ì·ÈÁÓ›·, Ô‡Ù ÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, Ô‡ÙÂ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘ÌÂ. Ÿˆ˜ ¤ÛÙÚˆÛ·Ó, ·˜ ÎÔÈÌËıÔ‡Ó” .

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢, Ô˘ “‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó” ÂͤÊÚ·Û·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜ Î·È Ë ∂Ï›‰· ΔÛÔ˘Ú‹, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2009.

™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¡¢ fiÙÈ ÔÈ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ Î.Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È §¤Áη˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÚÔ˜ ηٿıÂÛË, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰È¿ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ˆ˜ “̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ›¯·Ì ‰ÂÈ ÙË ¡¢ Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ∂ÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ‹ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, ÂÈÛ¿ÁÂÈ, ÙÒÚ·, Ó¤· ‹ıË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¢ı›· ÚfiÎÏËÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÛÙÂÚ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ - fiˆ˜ Ô °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ - ›¯·Ó ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ˆ˜ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó” . ∂ÚˆÙËı¤ÓÙ˜ Û¯ÂÙÈο, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‚›·È˘ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰È¿ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ - ÙÔ ÔÔ›Ô, fï˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó, “‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó” . Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ, ‹‰Ë, ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ∫∫∂ ¤¯Ô˘Ó, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

ΔÔ ı¤Ì· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

¢˘Ó·Ù‹ Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 20.

Δ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜

Ì·˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Â·ÓÔÚıÒÛÂˆÓ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ë μÔ˘Ï‹ ‰È¿ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÈÙÚÔÒÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ “ÂıÓÈÎfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·” , ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙÚÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÙÔ ª·ÓÒÏË °Ï¤˙Ô Î·È ÙÔÓ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÙ∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ª·ÓÒÏ˘ ƒÔ‡ÎÔ˘Ó·˜ (̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ), ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÚÚ¿Î˘, ∞ÓÙ. ªÚ‰‹Ì·˜, Ô ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÂΉ›ÎËÛ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ∞Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, Î·È Ô πˆ. ¶··‰¿Î˘, ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞ÓÙ. ªÚ‰‹Ì·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ‰Èψ̷ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·.

¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ıËÛ·˘ÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› οÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ·fi ÂΛÓË ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŒÙÛÈ, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÌÂ. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Â·ÓÔÚıÒÛÂˆÓ ÁÂÓÈο” , ›Â Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, Ô Î. ªÚ‰‹Ì·˜ ÚÔ-

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÛÔ Â·¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ï‹ÚˆÓ ÙÔ 113% ÙÔ˘ ∞∂¶, fiÙ·Ó ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·Ù¤‚·Ï ÙÔ 24%, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÙÔ 69% Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· ÙÔ 17% ÙÔ˘ ∞∂¶. √ ηıËÁËÙ‹˜ ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ™Ù. ¶ÂÚÚ¿Î˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1990, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Â˘·ÙÚ›‰Ë˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ Î·È “ÔÈ ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ‚fiÏ„·Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ” . ∂ÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÛÙË Ã¿ÁË Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÎÂ-

ÎÙË̤ÓÔ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ› Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ı‡Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ΔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ª·ÓÒÏ˘ ƒÔ‡ÎÔ˘Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ “‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË” ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. μ‚·›ˆ˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, Ë ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÙÂÚÔ‰ÈΛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ “ηٷӷÁηÛÙÈÎfi ηÙÔ¯ÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ” , › fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔȯ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘. O ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ô˘ Ó· Û‚‹ÓÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” , ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ “·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ” . ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÙ·Ó Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓÙÔÏ‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. “™‹ÌÂÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·˜ Ì·˜ Ù· ‰ÒÛÂÈ” ›Â Ô Î. °Ï¤˙Ô˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÙ∂, Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ πˆ. ¶··‰¿Î˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ÂÎÙÈÌËı› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÎÙ·ÌȇıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ηÙÔ¯È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ΔÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ÎÈ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··‰¿Î˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡Ù›ÓÔ˜ μÚÂÙÙfi˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ΔȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ OÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ∞£∏¡∞, 20.

ÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì 213 “Ó·È” ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È 79 “fi¯È” ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô §∞√™ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ÔÊ›· °È·Óӷο, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ Â˘Î·ÈÚ›·˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛˆÛÙ¿ Ì ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÂıÓÈÎfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

À

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÙ¤ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È, ·ÓÙ›, fiˆ˜ ›Â, Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, “·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÔÛÌÈο Â›ıÂÙ· Î·È ÙȘ ÎÔ‡ÊȘ ϤÍÂȘ” . √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ì ÙË Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ. ΔÔ ∫∫∂, ‰È¿ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·ÁÔÚËÙ‹ ÙÔ˘, ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ fiÙÈ Ì ÙË Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡.

™·¯ÈÓ›‰Ë˜: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ › fiÙÈ Ë Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ §∞√™. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË. ∞˜ ¤ÚıÂÈ Ó· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ “Ë Û‡Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi η̛· ¿ÏÏË Û‡Ì‚·ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ” . ∂›ıÂÛË Û ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· fiÙÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ηıÒ˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ÂÈ‚ÏË-

∞ÔÈÎȷ΋ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÂÈϤÔÓ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ·.

ŒÓÙ·ÛË Ì ƒÔÓÙÔ‡ÏË Î·È ™·¯ÈÓ›‰Ë

● ªÂ 213 „‹ÊÔ˘˜ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË

ıÔ‡Ó Ó¤· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó, fiˆ˜ ›Â, ÂΛӘ ÔÈ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÙ·Ó ÈÂÛÙÈο ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ˘ÔÎϤ„Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ˙‹ÙËÛ ÚËÙ¤˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ‹ÚÂ. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙË “‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜. “ÀÔÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ›-

Â Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Î·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ô„ÈÓ‹ „ËÊÔÊÔÚ›· Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë Û˘Û›ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. °È· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¶ÚˆÙfi·· Ì›ÏËÛÂ Ô £. ¶·Ê›Ï˘, ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁ ÁÈ· Ó· ·Áȉ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “ÂÚ¿ÛÔ˘Ó” ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·. ∫·Ù·Ê¤ÚıËΠfï˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ „‹ÊÈÛ ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Î·Ù·ÏfiÁÈÛÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· fiÙÈ ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ·. °È· ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ∞Ï. ÃÚ˘Û·Óı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (§∞√™).

¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˘ ƒÔÓÙÔ‡ÏË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘¤ÁÚ·„Â Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √ Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ÏÂÛ ӷ ·Ú·ÈÙËı› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ “„‡ÙË” . “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙË ºÈÏ·Ó‰›·. æ‡Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ. ™˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ ›ÛÙ ÂÛ›˜. ∫·È Ì ÙȘ ·Û¯‹ÌȘ Û·˜ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿Ù·È ·ÏÏ¿ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ” , ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. “∫¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ù˙¿Ì· Ì¿Áη Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È ·fiÚÚËÙË Î·È Ì˘ÛÙÈ΋” , ·Ó¤ÙÂÈÓÂ Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ ÌËÓ “Ï·˚Λ˙ÂÈ” . “°È·Ù› Î. •˘Ó›‰Ë; ™·˜ ÙÛ›ÌËÛ η̛· ÁÔ˘Ì·ÚfiÌ˘Á·;” Û¯ÔÏ›·Û ‰ËÎÙÈο Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÂÓÒ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤ÏËÍ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË.

∞Ù˙¤ÓÙ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™·Ì·Ú¿-¶··‰‹ÌÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÌϷΛ ÛÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ.

™À¡∂ƒ°∞™π∞ Ì›·˜ Î·È ϤÔÓ ÒÚ·˜ ›-

¯·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ. ΔÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ‡Ú·˜. √ Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ÙËÓ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Èı·ÓÒ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙË §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “ÙÛ¿ÚÔ˘” Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠοÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›. ∏ ÔÚΈÌÔÛ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

™·Ì·Ú¿˜-ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜

‰È¿ÛÙËÌ· Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù˘ ¿Ԅ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜, fiˆ˜ ¤Ú·ÍÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Î. ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, ¤ÙÛÈ, Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ù˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯Ô. °È’ ·˘Ùfi Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ›ӷÈ

°È· ı¤Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛÂ, ÌÂٷ͇

∞£∏¡∞, 20.

Δ∏¡ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘ ÛÙÔ §∞√™ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔÓ Î. ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ªÂ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™˘Ó˘‹ÚÍ·Ì ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ΔfiÙÂ, ÂÁÒ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∫∂ ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ª·˜ ÂÓÒÓÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ›‰È· ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ›‰È· ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, Ë ›‰È· ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ Ô˘ ÚÂۂ‡ÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ Î·È ÂÁÒ. μ‚·›ˆ˜ Ó· ˆ fiÙÈ ‚·Ù‹Ú·˜ ÛÙË Î·Ï‹ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ 19% Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ‚¤‚·È· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ÕÚ· ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ηϤ˜ ·ÊÂÙËڛ˜. ¶¤ÙÚÔ Î·ÏÒ˜ ‹Ïı˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶. ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ Â‰Ò ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Ôχ ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ̤ӷ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ¿Ú· Ôχ. ∏ ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Î·È Â˘ÚÂ‹ ‰È·‰Èηۛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÈÛ¯˘Ú¿, ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÈ· μÔ˘Ï‹, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· ÌÔ˘, Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÂÈı˘Ì›· ›ӷÈ, ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ó· Â›Ì·È “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ, Ì ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ·ÙÚȈÙÈÎfi ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¿ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ, ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ, ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‰fiıËΔ.

ÕÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔÓ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ ∞£∏¡∞, 20.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 20.

™ÙÔ §∞√™ Ô ¶. ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜

¿ÏψÓ, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Û¿ÓÂÈ Ë fiÏË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ¤ˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2013.

√ÈÎÙÚfi ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ40¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ √π∫Δƒ√ ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ӛÙ˘, fiÙ·Ó ¯ı˜ ÙË Ó‡¯Ù·, ÚÔ-

Û·ıÒÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛË Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ·fi ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÈÙ›·, η٤ÂÛ ·fi ‡„Ô˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë Á‡Úˆ ÛÙȘ 11 ¯ı˜ ÙË Ó‡¯Ù· Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÓÒ Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛË Û ¯·Ï‡‚‰ÈÓË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. ∞fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·, Ô Ù¯ӛÙ˘ ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÂÛ ·fi ‡„Ô˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ οÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ ∂∫∞μ. ¢‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Ì ‰¤Î· ¿ÓÙÚ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÚÎÂÙ‹˜ ÒÚ·˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÚ‡· ·fi Ù· Ï·˚Ó¿ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Î·È Ì‹Î·Ó Û’ ·˘Ù‹, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Ù¯ӛÙË. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÁÈ· ÓÂÎÚÔ„›·-ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹.

Δ∏¡ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÛÙÔ˘˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ì̤Ó˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢, ª›Î·˜ π·ÙÚ›‰Ë, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂÓÒ, fiˆ˜ ›Â, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶. ªÂÏ¿. ™ÙÔ ÎfiÌÌ· ÚÔÛ¯ˆÚ› Ô Â›Û˘ ‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ¡¢ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¤Û‚Ô˘, ™‡ÚÔ˜ °·ÏËÓfi˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÎfiÌÌ· ı· ·ÚÈıÌ› Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “Real FM” Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ›Â: “™ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÂȉÔÔ›ËÛÂ Ë ª›Î· π·ÙÚ›‰Ë fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” Î·È Ô Î. ªÂÏ¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÎÚ›ÛÈÌÔ Â¿Ó ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó 10 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘˙ËÙ› Ì ÙÔ °. ¢ËÌ·Ú¿, ›Â: “™˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 28 ÎÈÓ‹Ì·Ù· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· fiÛˆÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ › fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ χÛÂȘ” ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂-

ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 8Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 52 Î·È 118. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 118069 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 52040 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 52062 118091 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 52005 52027 52773 118034 118056 118802 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 52001 52125 52635 52659 52956 118030 118154 118664 118688 118985 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 52002 52007 52032 52048 52068 52070 52080 52121 52139 52157 52162 52165 52172 52183 52184 52189 52193 52194 52201 52207 52211 52214 52230 52243 52259 52260 52267 52290 52295 52304 52310 52314 52345 52356 52359 52372 52392 52442 52444 52471 52480 52481 52528 52531 52541 52546 52548 52561 52579 52594 52601 52603 52628 52631 52640 52671 52674 52682 52690 52718 52733 52735 52786 52796 52797 52810 52819 52825 52827 52830 52866 52874 52875 52907 52935 52939 52943 52951 52974 52977 118003 118006 118031 118036 118061 118077 118097 118099 118109 118150 118168 118186 118191 118194 118201 118212 118213 118218 118222 118223 118230 118236 118240 118243 118259 118272 118288 118289 118296 118319 118324 118333 118339 118343 118374 118385 118388 118401 118421 118471 118473 118500 118509 118510 118557 118560 118570 118575 118577 118590 118608 118623 118630 118632 118657 118660 118669 118700 118703 118711 118719 118747 118762 118764 118815 118825 118826 118839 118848 118854 118856 118859 118895 118903 118904 118936 118964 118968 118972 118980 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 52000 ¤ˆ˜ 52999 Î·È ·fi 118000 ¤ˆ˜ 118999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

Ãı˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∞ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÔÌ›¯ÏË Î·È ÛÎfiÓË “™À¡¡∂º√” ÔÌ›¯Ï˘ Î¿Ï˘„ ¯ı˜ ÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË-

̤ÚÈ. ∞ÈÙ›·, ÔÈ ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. √È ÛÙ·ıÌÔ› ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Ë fiÏË Â›¯Â Î·Ï˘Êı› ·fi ¤ÏÔ ÛÎfiÓ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £ÂÔÊ¿Ó˘ Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ÔÈ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÓÔÙ›Ô˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ¤‰ÂȯÓ ÙÈÌ‹ 67 Ìg/m3, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ 8:20 ÙÔ Úˆ› Ì 118Ìg/m3. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ η٤ÁÚ·Ê ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· 72Ìg/m3 Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ η٤ÁÚ·„ ÛÙȘ 3:55 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· (141 Ìg/m3). Δ¤ÏÔ˜ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ η٤ÁÚ·Ê ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ 38 Ìg/m3 Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› (63 Ìg/m3). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Â›Ó·È Ù· 50 Ìg/m3.

™‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 11.30, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÛÙÔÓ ÕÚË ΔÛ·Ï·¿Ù·

∞‚›ˆÛÂ Ô “ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜” ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ·‰‡Ó·ÌË È·, ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÛÙ· 86 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÌÂÁ¿ÏË. ∞fi ¯ı˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·. ∫Ù˘‹ıËΠ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍ ͷÊÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ÙÔ˘. μÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ΤÓÙÚÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, fï˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔÓ Úfi‰ˆÛÂ...

√ ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜ ‹Ù·Ó Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÁfiÓÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜” ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ◊Ù·Ó Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó‡̷. ∞Á¿ËÛ Ôχ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ◊Ù·Ó ÂΛÓÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤ÙÚ¯·Ó ÔÏÏÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘. “∂ͤٷ˙ ٷ ¿ÓÙ· Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ı· ÙÔ˘ Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 1978-1982. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1926. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi χÎÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1943. §fiÁˆ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ‰ÂÓ

›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ˆÛ ÙÔ 1945 Î·È ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ª¶, fiÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ 1948 ‰È¤ÎÔ„Â ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘, ÛÙÚ·Ù‡ıËÎÂ Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1951. ΔÔ 1953 ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ ∂ª¶ Î·È ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÎÂÚ·ÌÔÔÈ›Ô, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â È‰Ú˘ı› ÙÔ 1922. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÔ›ıËÛË ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙȘ ‹Ș Î·È ·-

Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ◊Ù·Ó Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∏Ïȷ΋˜ Δ¯ÓÈ΋˜, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È £ÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ASH RAE. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ù˘¯›Ô Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ °’ Ù¿Í˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Ù˘¯›· ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ˆ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜, ÂȂϤˆÓ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÌÂϤÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·Ï·ÈÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·Ú·ÏÈ·Îfi “¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜” , Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, Î·È ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Â ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ̠ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·-ı¤ÚÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ·ÓÙÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ‹ÈÔ ÁˆıÂÚÌÈÎfi ‰›Ô (ÁÂÒÙÚËÛË). ŸÙ·Ó ÙÔ 1965 ȉڇıËΠÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¢∂ ˆ˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÂÎϤ¯ıËΠˆ˜ Ù·ÎÙÈ-

● √ ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜ Îfi. ΔÔ 1978 ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ø˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ªÂÏÂÙÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ μfiÏÔ˘ (¢∂ª∂∫∞μ) Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌÔÛ›ˆÓ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ªfiÓÈÌ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ™Î˘ÚÔ‰¤-

Ì·ÙÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏÏ¿ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙÔ 2003 ‹Ù·Ó ÔÌfiÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂. ª¤¯ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ÕÚ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Û˘Ó¤¯È˙ ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈۋ ÙÔ˘... æ‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.

√ÌÈÏ›· Ù˘ Á.Á. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·

∞Ï. ¶··Ú‹Á·: ΔÔ ∫∫∂ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡ ∞£∏¡∞, 20.

Δ√À™ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË

ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “ÙÔ ∫∫∂ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡” οÏÂÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ ÂÓÒÈÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӈÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “›̷ÛÙ ‹‰Ë Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· fiÙÈ “Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜: ∞˘Ù‹ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ë ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡-

ÌÂÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ηْ ·Ú¯‹Ó ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‹ ¯¿Ô˜, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ›Â: “∂Û›˜ ʤÚÓÂÙ ÙÔ ¯¿Ô˜, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÂÚfi

Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ Î¿ÏË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ì·˜ ·fi οı ÌÔÚÊ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ۈӔ . ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘

ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË, Ë °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ › fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› Ì·˙› Ì ÙÔ PSI, ÙÔ ·ÏÈfi Î·È Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙËÓ ÚÒÙË Ú¿ÍË ÌÈ·˜ ÔχÚ·ÎÙ˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, Ô˘ ηٷگ‹Ó Êı¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ 2042, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È ·fi Ì‹Ó· Û ̋ӷ, ·fi ÙÚ›ÌËÓÔ Û ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ™·Ì·Ú¿ Î·È ΔÛ›Ú· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó “Ò˜ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ; ¶Ò˜ ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓË̤ӈÓ;” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ , Ë Î. ¶··Ú‹Á· ›Â

fiÙÈ ÔÏÏÔ›, ·Ó·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, Û ı¤Ì· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, “·ÊÔ‡ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ϤÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·” . øÛÙfiÛÔ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, fiÛ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘, Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, Ë ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·: “ªÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ∂∂ ‹ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘, Ì ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Ï˘ÎÔÛ˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ∂∂; ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÎËÊ‹ÓˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡;” . ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‹‰Ë, fiˆ˜ ›Â, ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÒÚ· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

“ª·¯·›ÚÈ” 10%-30% ÛÙÔ ÂÊ¿·Í

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó·ÚÔ› Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ 25 ·ÚÎfiÌÂÙÚ·

∞£∏¡∞, 20.

Δ∏¡ ÎÏÔ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi

ÍÈ Ù·Ì›· ÂÊ¿·Í Ì·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 30%. Δ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ fiÚÈ˙·Ó ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊ¿·Í ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ‹Ú ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊ¿·Í, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÚÔËÁËı› Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ. ªÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ (Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ·) “¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· Δ·Ì›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ù· ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¶ÚÔfi‰Ô˘ ªÓËÌÔÓȷ΋˜ ¢Ú¿Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012” .

Œ

ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˙ËÙ›ٷÈ, Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›· ¿ÌÂÛ· (ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 20/3/2012) ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ̤ÛÔ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÂÍfi‰Ô˘, ËÏÈΛ·, Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ -ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·: ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (Δ∞¶πΔ), ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (Δ¶¢À), ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ª.ª.∂. (∂Δ∞¶ªª∂), ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ (Δ∞ÀΔ∂∫ø), ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ (∂Δ∞∞), ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ (Δ∂∞¶∞™∞) Î·È ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ›¯Â Â·Ê¤˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™‹ÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ μ·Û›ÏË ƒ¿·ÓÔ. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË-‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÂÊ¿·Í ηÈ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ù·¯‡ÙÂÚ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË

● ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ ÂÊ¿·Í ¤ÍÈ Δ·Ì›ˆÓ Ï‹„Ë ÂÊ¿·Í ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› η̛· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í Î·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· Δ·Ì›·. Δ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó

ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Δ·Ì›·, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi Ù· ›‰È·, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi 10% ¤ˆ˜ 30% ÛÙËÓ ÂÊ¿·Í ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙË ¢∂∏, ÙȘ ¢∂∫√, ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Û‹ÌÂÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “μ∏ª∞ 99,5” Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰È¤„¢Û ·˘Ù¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÚÈÎÔÒÓ

·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. Ÿˆ˜ ›Â, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· Δ·Ì›·, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, “ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÊ¿·Í ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ·” . ∂›Û˘ fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓfiÌÔ “ıÂÛ›ÛÙËΠÌËÓÈ·›· ÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ Ë ÔÔ›· ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ù· ™ˆÌ·Ù›· ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ›Û¯˘ÛË”. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ÔÛÔÛÙfi 75% Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È 25% ˘¤Ú Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ 25% ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 0,21 ¢ÚÒ ˘¤Ú Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (¶√™-√∞∂∂) Î·È 0,04 ¢ÚÒ ˘¤Ú Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Δ·Ì›Ԣ ∂ÌfiÚˆÓ (¶√™∂-Δ∞∂). ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ 20% ÙˆÓ 0,21 ¢ÚÒ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ √ÌÔ-

ÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙÔ 80% ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙ· 128 ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ™ˆÌ·Ù›· ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ οı ۈ̷Ù›Ԣ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηٷӤÌÂÙ·È Î·È 0,04 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶√™∂Δ∞∂ Î·È ÙˆÓ 12 ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÛÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, Ô ‰Â ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜.

√È ÌÈÛıÔ› ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012, fiÛ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ›¯·Ó ‰Ôı› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2009 ı· ¤¯Ô˘Ó “ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›” , ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 8,4% ÙÔ 2011 Î·È ı· Êı¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ -10,1% ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ™˘ÓÔÏÈο, Ë Ì›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ¤Êı·Û ÙÔ -19%. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· “ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηӔ ÔÈ Ôԛ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2007-2009, ˆÛÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù· ÔʤÏË Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ Ì¤Û˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ -ÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜- ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,0% ÙÔ 2011 Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ 6,1%.

¢ÂÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·

¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·

∞£∏¡∞, 20.

∞£∏¡∞, 20.

∏ Δƒ√´∫∞ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ı¤Ì· ηٿÚÁËÛ˘

Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë, “Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ¤ÂÈÛ ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ù˘, ‹Ù·Ó fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ‚·ÛÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÌ›˜ Ó· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· Ù· ηٷÚÁԇ̔ . ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·Ú›·˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÁËı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔȘ Ú¿ÁÌ·ÛÈ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ·˘Ù¿ Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·.

“√È ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ Ì·˜” ϤÓ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› “°π∞ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ê›-

ÏÔ˘˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” . ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¤ÓÙ˘Ë Î·Ì¿ÓÈ· ¤ÍÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ tour operators Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› tour operators TUI, 1-2 Fly, Thomas Cook, Neckermann Reisen, ITS Î·È Jahn Reisen, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ¤ÍÈ ·˘ÙÔ› tour operators ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ Ù· 2/3 ÙÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi °ÂÚÌ·Ó›·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘. ŸÛÔ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Î·È ·-

ÓÔȯÙfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î·Ì¿ÓÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È fiÙÈ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ¤ÓÙ˘Ë Î·Ì¿ÓÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ

Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ “∏ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚԇ̠fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∂Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ tour operators Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ı· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ™∂Δ∂ Ì·˙› Ì ÙË Bundesverein der deutschen Tourismus Wirtschaft (www.btw.de - √ÌÔÛÔӉȷ΋ ŒÓˆÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜), Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∂›Û˘, Ô ™∂Δ∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ·Î¤Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Í¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÙÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi.

25 ·ÚÎfiÌÂÙÚ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ‰‡Ô Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ›, ËÏÈΛ·˜ 27 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó Â˙‹, fiÙ·Ó ÂÚÈÔÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ Â›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ 25 ·ÚÎfiÌÂÙÚ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô˜, ·ÏÏ¿ ·¤‰ˆÛÂ. √È 27¯ÚÔÓÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ·fi ÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi Û˘ÓÔÏÈο 25 ·ÚÎfiÌÂÙÚ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 3.316 ú. ¶ÚÔοÏÂÛ·Ó ‰Â ÊıÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ÚÎfiÌÂÙÚ· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 12.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·ÙÛ·‚›‰È· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· Û¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÚÎfiÌÂÙÚ·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊıÔÚÒÓ Î·È ÎÏÔ¤˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙfiʈÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ù˘¯fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ Û ¿ÏϘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ˘fiıÂÛË Â›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¿ÓÔÈÁ·Ó Ù· ·ÚÎfiÌÂÙÚ· Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û·Ó, fï˜ ¿ÓÙ· ›¯·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù· ‰ËÌÔÙÈο ·ÚÎfiÌÂÙÚ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ÔÛfi ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ.

•Â¯Ú¤ˆÛ ʷÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ô ∂√¶ÀÀ ∞£∏¡∞, 20.

ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∂√¶ÀÀ

ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ “ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·ÔÏËÚÒıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ·Ó Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠ¿ÁÁÈÍ ٷ 239.686.064 ¢ÚÒ. √ ∂√¶ÀÀ ÙËÚÒÓÙ·˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, fiÔ˘ Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 245 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


ª·ÁÓËÛ›· 12 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Î·È £. ¡¿ÎÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ™Δ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘

›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë,, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ΔÔ̤· Ù˘ ¡.¢., ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ¡.¢.” .

™‡ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Δ∏¡ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·, Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ‰Âο‰Â˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ - ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¶·ÙÚÒÓ - ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ∫Ô˙¿Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (∫ÔÚˆ›, ∞›ÁÈÓ· Î.Ï.). ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÂÓÒ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. “™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì‹Î·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∫ÔÈÓ‹ ÂÔ›ıËÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙȘ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ηÙÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ™.™.∂. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹, Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·Û˘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ó· ÌËÓ ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜, Ó· ÌËÓ ‰Â¯ÙÔ‡Ó, Ó· ÌËÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î·Ì›· ·ÙÔÌÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, η̛· Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ¡· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó ÛÙ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘˜, Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Û·Ó ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

∞ÁˆÁ¤˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ 700.000 ú ·fi ÙÔ 2005

™Ù· “¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·” ¢. μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§

¢

ÈηÛÙÈο ÚÔÛ¤Ê˘Á ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÁˆÁ¤˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ë ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· ʤÚÂÈ ·Î¤Ú·È· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ·Ù› ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ì·ıËÙÈο ‰ÂÏÙ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ÌÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÔÊÂÈ√ ¢‹ÌÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ. ÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÎÒ˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ∫Δ∂§ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÂÓ ‰È¢ıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ηıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ¢‹ÌÔ˘˜. √ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ‰ËÌȯڈÛÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¢ËÌ·Ú¯›· ÙÔ˘ Ô˘ÚÁ›· ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ºÔ‡ÛÎË Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÔÓ›·˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË Î·È ı¤ÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ıÂÙËı› ·fi ÏËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§, Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ·˘Ù‹ ÙÔ 2004, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 700.000 ¢ÚÒ, ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ χÛË. øÛ‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÛÙfiÛÔ, ı· ¤ÚÂ ÙÔ ∫Δ∂§ Ó· ÂÎÔÙ·ÈÚ›·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÔ ∫Δ∂§ ·ÂÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ Ï› Ì ·‡ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÙËÓ ÔÔ›· ·¤Ê˘Á Ҙ ÙÒÚ·, Ì ÚÔÏÂÈ ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ηıÒ˜ Â¿Ó Ê¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ô‰ÒÛÂÈ fiÛ· ÔÊ›ÏÂÈ, ÎÂÚ‰¤˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Î·Ú‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÍfiÙÒÓ - ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ÊÏËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ¤¯ÂÈ ‰Ë∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ∫Δ∂§ ͤÛ·Û ÌÂÏÒÛÂÈ ¿ÏψÛÙ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ ·fi ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË Ì›¶·Ú·Û΢‹ Ì ·¿ÓÙËÛË Û ÂÂÚÒÙË˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·● √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÙÛ¿˜ Î·È Â¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ ∫Δ∂§, ÂÓÒ Ù· ¯Ú¤Ë ‰ÂÓ ‰È¢ıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¤Áȉ˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙË ‰È- ÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Û‡Ì- ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ Ó ·ÊÔ‡ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ‰È·‚‚·›ˆÛ ԛÎËÛË Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ʈӷ Ì ÙÔ ∫Δ∂§, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÚÈÛÛfi ıÚ¿ÛÔ˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù· ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Î·Ùfi“ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì Ӥ· ¯Ú¤Ë Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ -‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿Ú·Á ÈÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ∂ÈÂ›Ó·È Ë Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· “ÂΛ Ô˘ Ì·˜ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ;- Ú›¯ÓÂÈ ÁÈ· ¿Ï- ‰ÈÎÒÓ ª·ıËÙÈÎÒÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó Ì·˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ‚fi‰È” ... ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙË Ì·ÎÚÈ¿ ϤÔÓ Ï›ÛÙ· ÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ¯ÂÈ·, ÏfiÁˆ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§. ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ÛÙËÓ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ √È ÔÊÂÈϤ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ “™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” , η- ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤2005 Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 700.000 ¢ÚÒ. ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›·, ÙËÓ Ô- Ù·Ï‹ÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ô ¢‹ÌÔ˜ Úfi™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô›· Î·È ı˘Ì¿Ù·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÂÈÓ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™˘Ó-ÎÔÈÓˆÓ›·” , ÙË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ, ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ∂¿Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ıÂ- ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ. ÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô (“Ì¿ÓÈ· Ï·Ô‡” ), ÙË ÌÂ- ∏ ÔÊÂÈÏ‹ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ, ·ÔÙÂÏ› fiÛ· ÔÊ›ÏÂÈ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË “™˘Ó-ÎÔÈÓˆÓ›·” Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÁÈ· ∞ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ∫Δ∂§ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹- ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ù˘ ∂- ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ √Δ∞, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È √È ÁÚ·Ì̤˜ ·˘Ù¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. Ù·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ‰·ÓÂÈÔ- ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜. “™ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ “ÊÂÛÒÌ·ÙÔ˜” ‰ÔÙËı› ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ·Ó¿- ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™À¡-∫√π¡ø- Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ (·ÏÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ fiÌÔÚÔÈ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·- ÁΘ Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¤‚·È- ¡π∞” ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ μfi- Ï¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÎÔ› ÙfiÙ ¢‹ÌÔÈ, fiˆ˜ ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔÈ Ó ‚¤‚·È· Â¿Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfi- ÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ∞Ú- ÙÔ ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜) ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰Â ÏÂÈ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆ- Ù·Ó, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘”, Ù¤Ìȉ·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚ›Ô˘ 332.000 ¢- ÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ·Ú¯Èο ÏfiÁˆ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏfiÁˆ ÙÂÏÂÛ›‰È΢ ¿ÚÚÒ. Ó›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢‹Ì·Ú- ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÙÔ ÔÔ›Ô, ¯ÔÈ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÂÔÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ԯϋÛÂȘ, ·ÚÓ‹ıËΠ¯‹˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂÈ· ∞ÂÈÏÔ‡Ó Ì ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ï˘ı› Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÒÛÙ ӷ ·- Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¯Èο Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï, ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ô‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒ- ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·“„ËÊÔ˘Ï¿ÎÈ·” ¤Ù·˙·Ó Ì ‰·ÓÂÈΤ˜ ˘- η̛· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ∂Ù·ÈÚ›·, Û Ôχ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰‡Ô ·- ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ËÚÂۛ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯¤˜. ∫·È ‚¤‚·È·, ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ “∞- Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ·Ó·- ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÔÊÂÈÏfi- ∫Δ∂§ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” Ô˘ Ì ÁηÛÙ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” . ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ fiÔÈÔÈ ‰ÈÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÏˆÊÔÚÂÈ·Îfi Ù˘ ÛÙfiÏÔ, ηıÒ˜ ϤÔÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 45.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÊ›- ηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÚÔÌËÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÔÚȷο Â›‰· fiÛÔÓ ·ÊÔ- ÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÙÔ 2005, ÂÓÒ Ë ı‡ÙËÎ·Ó ∂ȉÈο ª·ıËÙÈο ¢ÂÏÙ›·, Ù· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi- Ú¿ ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÒËÓ ¢∏Δ∂μ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÊ›- ÔÔ›· ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ̋ӷ ·fi ÙËÙ·˜, ÛÙfi¯Â˘Â fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÏÂÈ ÁÈ· Ù· “Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡” 64.000 ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ Â˘ÚÒ. √È ‰›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‚ÏËı› ÏfiÁˆ ∫Δ∂§ ÏËÚÒÓÂÙ·È. ¯ÚfiÓÈ· Û ̛· ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fï˜ 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. √Δ∞. ÈηÏÂ›Ù·È ·‰È·ÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ √ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∫·È... ÂÁ¤ÓÂÙÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. £· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, Ô˘ ÙfiÛÔ ıÂÚÌÔ‡˜ ˘Ô- Ô˘ Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÂÓÙÔ‡- ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÚfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ‚ڋΠÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÙÔȘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË Â›Ù χıËηÓ, ›ÙÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÕÁÈÔ Ó˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ó¤- Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ- ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ∞ÁÚÈ¿ - §Â¯ÒÓÈ·. Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ë Î·- ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó 34.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÁÈ· fiÛ· Ï‹ ·Ú¯‹ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ·fi Ì›· ηϋ μ√§√À ∞.∂.” Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÌÂÙ·∂›Û˘, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ Ù˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. Û˘Ìʈӛ· -ÂÓ Â›‰ÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡- Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ∫·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Ì·˜. √ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ï¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÈÛÙ‡·Ì ̤¯ÚÈ Û‹- ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ, ÂÓÒ Ô Î·ÓÔÓÈο (¿Ú· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÎÚ·Ù› Î·È ÛÙ· “ʤÛÈ·” , Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô- ÌÂÚ· - ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¿ÓÙÔÙ ÂȉÈÒ- ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔÔÈË̤Ó˜). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â¿Ó ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ϤÔÓ ¢‹- ÎÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·- ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘- ÙÔ ∫Δ∂§ ‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËfiıÂÛ˘. ÌÔ μfiÏÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Û›·. ∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢Ë°È· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ÙÒÓ ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯¤˜, ı· Ú¤Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ fi¯È ·Ï¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÊ›ÏÂÈ 50.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ∂.ª.¢,, ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â›Ó·È Ë ··Í›· οı ÊÔ- ۇ̂·ÛË Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ÙÔ ÌËÓ ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ. “ΔÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙË ¢Ë- Ú¤· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ï¤˜ ˘- ∫Δ∂§ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ “ÎÂÓ¿” Î·È ÙËÓ ÂÍÂ- fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ۯÂÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ù¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ Â- ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∫·È ÂÂȉ‹ Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “‰ÒÛÂ Î·È Ì¤ÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·√ ¢‹ÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ ∫Δ∂§ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ‚¿ÏÏÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· ÁÈ· Ó· Ì¿ÚÌ·” Ù¤ÏÂȈÛÂ, ηıÒ˜ ‰È·Ó‡- 75.000 ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ª·ıËÙÈÎÒÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Î·È ÁÈ· Ù· Ô˘Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔ- ·fi ÙÔ 2011 ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012. ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘. ÔÔ›· ÏËÚÒÓÂÙ·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ì ÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ÌÂÙ·“∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∞- ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÎÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ·ÎÔÏÔ‡ÃÚ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰ÈÂΉȉ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·ıËÛ ÙËÓ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË ÚÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎÒÓÙ·˜ Ì ·ÁˆÁ¤˜ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜” , ÙÔÓ›Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ¢È- Î·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÚÈÓ 10 ̤Ú˜ Î·È Úfi- Û›·˜.. ◊‰Ë ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÓÔÌÈο ÙÔ ı¤Ì· ˙ÂÙ·È. ηÈÔÛ‡ÓË, fiÔ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÛÂÈÚ¿ ·- ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 84.000 ¢ÚÒ. ¶Úfi- ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¡¤Â˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÁˆÁÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·- ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢Ëª¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰Âη¤ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ˙‹- ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ›- ÌfiÛÈ·˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜” , Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfi- ÙËÌ·. Ó·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÙȘ ÓÂÈ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ªÈ· ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ.

∂ÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ 9,5% ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂȉfiÌ·Ù· - “Ì·˚ÌÔ‡”

Ÿ

ÛÔ ÙÔ „¿¯ÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ·¿Ù˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ù·Ì›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· Ì ‰·ÓÂÈο. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ¶ÔÛÔÛÙfi 9,5 % ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ “Îfi‚ÂÙ·È” ·fi ÙȘ Ï›ÛÙ˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ η٤ÁÚ·„ 2.731 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ›¯·Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 3.020 ¿ÙÔÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·Ó 3.458 ¿ÙÔÌ·.

ΔÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ï‹ÚˆÓ ÂȉfiÌ·Ù· Û 3458 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ›Ù ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ·, ›ÙÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. ∞¿ÙË ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÛÙÔ π∫∞. √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› 20 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Â› Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Âı·Ì¤ÓÔ˘ Ï¿Ì‚·Ó ∂∫∞™ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2006, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ fï˜ ÚÔ˜ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î¿ÔÈÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜. √È ˘Ô„›Â˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiÙ·Ó ÁÈ· 400 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ›Ù ¤¯·Û·Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜, ›ÙÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ú¢ӷ, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ıˆÚÂ›Ù·È “·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ” . ™Ù· ∫∂¶ ÁÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο 2.731 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· 3.020 Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ›Ù ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ∫∂¶ ÁÈ· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¯ı˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜.

● ™˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ∂∫∞™ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÙÔ 2009 Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ÔÈ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ ‹Ù·Ó 2.734 ¿ÙÔÌ·, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ “ÂÎÙÔ͇ıËΔ Û 3.458, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ “ΛÓËÛ˘” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â›‰ÔÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· οو ¿ÎÚ·.

™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Â›‰ÔÌ· 196 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. 251 ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· ·È‰È¿, 938 ¿ÙÔÌ· Ì ‚·ÚȤ˜ ·Ó·Ëڛ˜, 424 Ì ‚·ÚÈ¿ ÓÔËÙÈ-

΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, 211 ÓÂÊÚÔ·ı›˜, 1 ¿ÙÔÌÔ Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË, 211 ¿ÙÔÌ· ı· ·›ÚÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ΛÓËÛ˘, 18 ¿ÙÔÌ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ÔÌÔÁÂÓÒÓ, Û 88 ¿ÙÔÌ· ı· ‰›ÓÂÙ·È Â›‰ÔÌ· ÙÂÙÚ·ÏËÁÈÎÒÓ -·ÎÚˆÙËÚÈ·Ì¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Û 28 ¿ÙÔÌ· Â›‰ÔÌ· ÙÂÙÚ·ÏËÁÈÎÒÓ - ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ, Û 80 ¿ÙÔÌ· Â›‰ÔÌ· ΈʷϿψÓ, Û 13 ¿ÙÔÌ· Â›‰ÔÌ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, Û 264 ¿ÙÔÌ· Â›‰ÔÌ· Ù˘ÊÏfiÙËÙ·˜ Î·È Û 7 ¿ÙÔÌ· Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ ÙÔ˘ ÿÓÛÂÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎfiËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‚·ÚȤ˜ ·Ó·Ëڛ˜. ∂›‰ÔÌ·

Ï¿Ì‚·Ó·Ó 1.224 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÒÚ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 938. ∂›‰ÔÌ· Ù˘ÊÏfiÙËÙ·˜ Ï¿Ì‚·Ó·Ó 282 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÒÚ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 264. ∂›‰ÔÌ· ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ï¿Ì‚·Ó·Ó 342 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÒÚ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 251, Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÓÔËÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó 459 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÒÚ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 424, ÂÓÒ ÌÂÈÒÛÂȘ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÓÛÂÓÈÎÔ‡˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔ˜ ÌÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ ÙˆÓ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó.

“∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ›Ù ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ›Ù ‰ÂÓ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËηÓ. Ãı˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ı· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∞‰˘Ó·ÙÒ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ˆ˜ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÎÔÚfiÈ‰Â˘Â ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. °È· Ó· ÌË ‰·ÈÌÔÓÔÏÔÁԇ̠ٷ ÓÔ‡ÌÂÚ· ı· ÚfiÙÂÈÓ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Ë ‰È·‰Èηۛ·. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô˘ ›¯·Ì ÛÙȘ 3-2-2012 ˆ˜ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ù· ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀÁ›·˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· 3.020 ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó 2.731. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÌfiÏȘ ‰Ôı› Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ Û˘Ó¿ÍÂˆÓ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ ÚÈÓ 8 ¯ÚfiÓÈ·. ∂Ú¢ӋıËÎ·Ó ‹‰Ë 20 ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÙÔÌÔ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™.

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ “ÕÓˆÛ˘” Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜

¡¤Â˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ù¿Ù˜ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ Δ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ·Ù¿Ù˜ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Í·Ó¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ “ÕÓˆÛ˘” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ı˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ·Ú·ÁˆÁfi ·fi ÙÔ ¡Â˘ÚÔÎfiÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ “ÕÓˆÛ˘” ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙȘ ·Ù¿Ù˜, fiÔ˘ ‹‰Ë ÂÎÎÚÂÌ› ÌÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 135 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 0,25 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ ÎÈÏfi. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÁÈ· Ӥ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·ÓÂÏÏ¿Î˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 250 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ù¿Ù˜, ηıÒ˜ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ 250 ÙfiÓÔ˘˜

● ◊‰Ë ÂÎÎÚÂÌ› ÌÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 135 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 0,25 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ ÎÈÏfi

ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ 135 ÙfiÓˆÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ›. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ Û˘-

˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ·fi ÙÔ ¡Â˘ÚÔÎfiÈ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÛÙ· 0,25 ÏÂÙ¿ Î·È fi¯È ÛÙ· 0,30 ÏÂÙ¿, fiˆ˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. ∞Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Ë

Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ·Ù¿Ù˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙÔ 2421020483 ·fi ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‹ Î·È Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ë “ÕÓˆÛË” ı· ÛÙÚ·Ê› ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÛÙÔ Ú‡˙È, Ô˘ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙÔ Ì¤ÏÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÊıËÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì›ˆÙÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·ÓÂÏÏ¿Î˘, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÎÙ˘¿ ·fi Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÚˆÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· Ӥ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. º.™.

™Δ√ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Â›ÛËÌ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. ÀÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÛfiÛÙˆÛË ÙÔ˘ 30% ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÂÏÈο Ó· ÂÈϯıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊȘ. ΔȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ ʤÚÂÙ·È Ó· ηχÙÔ˘Ó Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. Î.Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿˙Ô˜ Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÂÓ‹ ı¤ÛË, Ë ¤‚‰ÔÌË ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ¢∏ª.∞ƒ., ·ÏÏ¿ Ì ÎÔÈÓ‹ ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó·˘·Á›Ô˘ Î·È Ë ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·È ÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î.¿.

ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ∂Δ√πª√ ηٿ 80% Â›Ó·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ı· ÙÔ Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Ë 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 47, 11743, ∞ı‹Ó·. ΔËÏ. 210 9000000, Ê·Í 210 9000100 Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο contact@dimsim.gr. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∫Ô˘ÚÎÔ˘Ù¿˜ ∫ÒÛÙ·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î. ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÈ: ™Ù. ¶··‰‹ÌÔ˜, ™. ª·˘Ú·ÓÙ˙¿, μ. ™ÎÔ‡Ú·˜, ∞Ó. ™ÎÔ˘Ù›‰·˜ Î.¿. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 14

TETAƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

°È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË

∫fiÓÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ͤÛ·Û ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ› ıÂÛÌÈο ÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, οو ·fi ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛΛ Ë ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. √ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ‹‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011, ÁÈ· Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÌÈÎÙÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ (¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, §ÈÌÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ™.¢.√.∂.), Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. “√È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. °È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·˘ÙfiÓÔÌ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ

ÎÔÈÓfi Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. º˘ÛÈο, ı· ‹Ù·Ó ·ÊÂϤ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÂȉÈο ÛÙÔ μfiÏÔ Ï‡ıËΠ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯Úˆı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡ Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· fiÛ· Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Ì ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÌfiÏȘ

● √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÌËı‡ÂÙ·È

∞Ó·ÊÔÚ¿ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ™Δ∏¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ Û˘ÌʈÓË̤Ó˘ ·ÌÔÈ‚‹˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ “∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο fi¯ÏËÛ˘ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ (security), ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈο Û ۯÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó.

ΔÔ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Δ√ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜

ÙÔ Úˆ› Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌfi Îϛ̷ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. Δ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏, Ô˘ ÂÛÙ›·Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ŸÏ· ·˘Ù¿, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÚÔ¯‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙ· ∫∞¶∏ Î·È Ï‹„˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Û¯ÂÚÂÈÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ Ô ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ıÂÛÌfi˜. ΔfiÓÈÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤ÌÚ·ÎÙ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ·Û΋ÛÂÈ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î. ª·ÎÚ‹, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÂÚÈfi-

οı ¤ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. “∂Λ fï˜ Ô˘ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˘ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. √È ¿ÓÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÈÂÛÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ÒÛÙ ӷ ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÌËÓÈ·›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. Δ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙË Û‡Ó·„Ë ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “Δ· Â›ÌÔÓ· Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˆ˜ “ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ Î·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ” . ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘.

™·Ê›˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘

¶·Ú¤Ï·ÛË ÌÂ... ª∞Δ ÛÙÔ μfiÏÔ “ª∏¢∂¡π∫∏ ∞¡√Ã∏” ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛfi-

‰Â˘Û ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈۋ˜ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â, ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ô‰ËÁ› Û ·fiÁÓˆÛË ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÎÔ˘Û Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô.

ÙÔ˘ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ 2012 ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ôχو˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘. ™˘ÓÂÒ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔχÌËÓË ‰È·‚ԇϢÛË, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ̛· χÛË ‚ÈÒÛÈÌË Î·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì - Î·È ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ‰Ôı›. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ı¤Ï·ÌÂ, ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÁÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ”, η٤ÏËÍÂ.

‰È· Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ÁÈÓ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. μ·Û›ÏË Ã·Ï¿ÙÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ. ŒÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Û·Ï¢Ù› Ë ·Ú¤Ï·ÛË Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ◊‰Ë Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ - Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ - ‰ÈÂÎfiË Ë ·Ú¤Ï·ÛË ÏfiÁˆ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. √È Ô‰ËÁ›Â˜ Â›Ó·È Û·Ê›˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë Ù¿ÍË Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ù¢Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂȯÂÈÚËÛȷο Û¯¤‰È·. ™ÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ∞ÚÈÛÙ. ª·ÓˆÏ¿˜, Ù· ̤ÙÚ· ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘.

● ¢ÂÓ ı· ÛÙËıÔ‡Ó Âͤ‰Ú˜ ÁÈ· ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “ÈÛ¯˘Ú‹” . Δ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ¿ÙÔÌ·, Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›·. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚËı› Î·È Ó· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó, Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÎÏËÛ˘ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ - Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜- ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ΔfiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋, fiÛÔ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë Î¿ı ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Î·È ı· ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚËÛȷο Û¯¤‰È· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ.

Èڛ˜ Âͤ‰Ú˜ ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÛÙËıÔ‡Ó Â-

ͤ‰Ú˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÛÙËı› ÙÂÏÈο Âͤ‰Ú· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ ÔϤÌÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó fiÚıÈÔÈ ‰›Ï· ÙÔ˘˜. ΔfiÛÔ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, fiÛÔ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ó· ÌË ÛÙËı› Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Âͤ‰Ú·. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Êfi‚Ô ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ” . ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË. “∂Ì›˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰ÈÏ‹ ÂÔÚÙ‹ - ÂıÓÈ΋ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ - Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, fi¯È ÁÈ·Ù› Ë ÙÈÌ‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÂΛӷ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘ÌÂ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÙÈÌԇ̠ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜”, ÛËÌ›ˆÛÂ.


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù˘ Ó¤·˜ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ

ª

 Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ∫∫∂ ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù˘ Ó¤·˜ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. √ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °. §Ô‡Ì·˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªfiÓÔ ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, ›Â Ô Î. §Ô‡Ì·˜, ·Ó ¿ÚÔ˘Ì ˘fi„Ë ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ - Ï·˚΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ™√μ∂§ ÙÔ˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÂÛË, Ù˘ ∞°∂Δ, Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÙÔ˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘, Ù˘ μπ™ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÙÔ˘ πª∞™ Î·È Ù˘ ∂Àƒ∏∫∞, ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÔÙÒÓ, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Î·ÎÔÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ªÂ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, Ù˘ ·ÏÈ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Ï·˚Τ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

“∞ÊÔ‡ ÙÔ ∫∫∂ ·ÚÓ›ٷÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ÙËÓ “·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂÓfiÙËÙ·” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô ™À¡, Ô ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞, Ë ∫√∂ Î·È ›Ûˆ˜ ÂΛ Ó· ¯ˆÚ¿ÓÂ Î·È ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ, ∫·ÙÛ¤ÏË, ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë Î·È Û›·; ∂›Ó·È Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈ΋ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈο ·Ó‹ıÈÎË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·, ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜. ÕÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¿Ó ӷ ÎÚ‡„Ô˘Ó ÎÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ‰ÂηӛÎÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. ¶ÚÒÙÔ, Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙË ¡¢, ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ §∞√™, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ∫fiÌÌ·, ÛÙÔ Ù·ÍÈÎfi ΛÓËÌ·, ÛÙÔ ¶.∞.ª∂. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ÂȯÂÈÚ› Ó· ıÔÏÒÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· “ÂÓfiÙËÙ·” . ∞ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Œ¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÚÔÔÙÈ΋˜, ÂÍÔ˘Û›·˜, Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Ù¿ÍË ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘, ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηÈ

● √ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î. °. §Ô‡Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ

ÌÈÎÚÔ‡˜ ∂μ∂, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ‰Â ı· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ΤډԢ˜ ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔÓÙ·È.

∂›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂʉÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¯ÒÚ·, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÔÏfiÏ¢Ú˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiψÓ

ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ˆ˜ ÌÔ¯ÏÔ‡ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹ - ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ı· Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È, Ó· ÌË ÏÈÌÓ¿˙ÂÈ fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÔÓÔˆÏȷο ÎÂÊ¿Ï·È·. ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ÙȘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·, ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ê‹ÛÙ ÔÚÈÛÙÈο ›Ûˆ Û·˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, fiÔÈ· ÚÔ‚È¿ ÎÈ ·Ó ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. §·fi˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜, η٤ÏËÍÂ, Â›Ó·È Ô Ï·fi˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÎÈ fi¯È Ô Ï·fi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜”.

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 29 M·ÚÙ›Ô˘ ∂¶π™∫∂æ∏ Î·È ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, 29 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â›Û΄˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë Û ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ÔÌÈÏ›· Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ARCELORMITAL

ŒÁÁÚ·ÊË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

∞ÚÓÂ›Ù·È Ô OAE¢ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

¡∞ ÂÈÙÚ·› Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ™ˆ-

Û ¯ı˜ ÛÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi 17 ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫√¡Δπ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Î·È ÂÈÛ‡Ó·„Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È- ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÈÓÈο ÎÔÏ¿ÛÈÌË Ú¿ÍË. ∏ ¤ÁÁÚ·ÊË ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÊÔÚ¿ Û 17 ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔχıËÎ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ηٷı¤Û·Ó ÛÙÔÓ √∞∂¢ fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. “¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂͤٷÛ ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ô˘ Ù· ·Ú¤Ï·‚Â, ¤ˆ˜ ÙÒÚ· (̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘) ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙ·, ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ·Ú·Ï›ÂÈ Â›ÌÔÓ· Ó· Ú¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·Ú·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û·˜ ÂÓԯϋ۷Ì ÙfiÛÔ ÂÌ›˜ (ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ) fiÛÔ Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋

Ì·Ù›Ԣ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫√¡Δπ ∞μ∂∂”, ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ARCELORMITAL FLAT CARBON S.A.”, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘/ÀËÚÂÛ›· °.∂.ª∏. Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ªËÙÚÒˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ˙ËÙ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ Î. ∫ˆÓ. ª›¯·ÏÔ. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î. °. ™ÁÔ˘Úfi˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ∫√¡Δπ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ARCELORMITAL ›‰Ú˘Û Ӥ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¿ÏÏË ÂˆÓ˘Ì›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∞ÔÙÂÏ›, ‰Â, Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô˘ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ∫√¡Δπ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ÁÈ· ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫√¡Δπ ∞μ∂∂” Î·È Ë ·fiÏ˘ÛË ‰Âο‰ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ˘fiÓÔȘ Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

● ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ Î. ∫ˆÓ. ª›¯·ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ, Í·ÊÓÈÎfi Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫√¡Δπ ∞μ∂∂”

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤·˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ARCELORMITAL, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ARCELORMITAL FLAT CARBON EUROPE S.A., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜ Î. °. ™ÁÔ˘Úfi, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·›ÙËÌ·, Ô Î. ™ÁÔ˘Úfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ARCELORMITAL ›‰Ú˘Û Ӥ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¿ÏÏË ÂˆÓ˘Ì›·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÎÔfi, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂›Û˘, ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·

“ARCELORMITAL FLAT CARBON S.A.” , ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ / ÀËÚÂÛ›· °.∂.ª∏. Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ªËÙÚÒˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Î. ª›¯·ÏÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜-ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫√¡Δπ ∞μ∂∂” , ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ë ·ÓÂÚÁ›· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηÏ¿˙ÂÈ.

∂°°ƒ∞º∏ ·Ó·ÊÔÚ¿-‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· η٤ıÂ-

ÂȉfiÙËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜, fiˆ˜ Ú¿ÙÙÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔχıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô˘ÛȈ‰Ò˜ fiÌÔÈ· Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜” . ™Â ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, fiˆ˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È, Ô √∞∂¢ ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù·ÎÙÈ΋˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË- “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ·Ì‚χÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË” . √È ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË fiÔ˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Siemens Î·È ‰ÈηÈÒıËηÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÂÓÒ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙ˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÓfiÌÈÌË, Ô˘‰fiψ˜ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. √ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ôı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Ë ÂfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ì‹Ó˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ μfiÏÔ˘. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ ∞¡∂™Δ∂π§∞¡ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π∫∞ ƒÔ‚¤ÚÙÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÚ›˜ ·fi fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π∫∞ Î. ƒÔ‚¤ÚÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤Ï·‚·Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· fiˆ˜ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·.

ƒ. ∑‹ÛË

∂ÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ °π∞ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¶.π. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Â›Ó·È ‰Èı¤ÛÈÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·fi 26/10/2011 ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ∏ ÌÈ· ı¤ÛË Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi È·ÙÚfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÂÓ‹. øÛÙfiÛÔ, Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ È·ÙÚÔ‡ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31/3/2012, Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú. ÚˆÙ. À10Á/141956/22.12.2011 “ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Î·Ï˘Êı› ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ È·ÙÚfi ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔ΋ڢÍË. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·Ï˘Êı› ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔÓ È·ÙÚfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ıËÙ›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31/3/2012. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Ì ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ΋ڢ͢ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ú·˚·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” .

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ΔËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÎÙfi˜ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ¡

· ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ “∞ÁÚÈfiϢΘ” ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ 1138 μ’ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi Ù· ÕÚıÚ· ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ηı›ÛÙ· ÌË ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ÓÂfiÙÂÚË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› η̛· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ۯ‰›ˆÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ∂.√.Δ. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÈÔÓԉȷ‰ÚfiÌˆÓ (›ÛÙ˜ ηٷ‚¿ÛˆÓ) ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÔÏϤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÂÓÒ ÙÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡. ™ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· È·ÙÚ›Ô, Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ, ¤Ó·˜ ˘ÔÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔÛÙÚˆÙ‹ÚˆÓ Î·È ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ¯ÒÚÔÈ Ù·Ì›ˆÓ, ÙÂÚÌ·ÙÈÎÔ› ÔÈΛÛÎÔÈ ÙˆÓ ski lift, ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔÈ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ΔÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ “∞ÁÚÈfiϢΘ” ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ

ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·, μ·ÏηÓÈο ηıÒ˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÈÛÙÔÔÈË̤ӈÓ, ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜, ÈÛÙÒÓ Î·Ù·‚¿ÛˆÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ Ï‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Â¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙfiÛÔ ÛÙȘ

ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì Ï‹ıÔ˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÍÂÓÒÓˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ·fi ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (μ’ 1138) ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔÈ ˘Ú‹Ó˜ Ì·˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂÓÙfi˜ ¢ڇÙÂÚˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂ

ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ μ2 Î·È μ3 ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ∂.√.Δ. ˆ˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·, ÂÊfiÛÔÓ ·ÓÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ‹ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙˆÓ √.Δ.∞., ηıÒ˜ Î·È ·fi ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡.

4014/2011 (ÕÚı. 24, ¶·Ú. 21) ÁÈ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·, Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ 1138 μ’ (ÕÚı. 4, ¶·Ú. μ2 Î·È μ3) ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÕÚıÚˆÓ. ∞ÁÓÔÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ 1972 ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂.√.Δ. Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·fi ÙËÓ ¢∂∏ ˘ÔÛÙ·ıÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÕÚıÚ· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÌÂÚÈÛٷو̤ӷ ÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ “∞ÁÚÈfiϢΘ” . °È· ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÈÛÙ‡ˆ ÙË ı¤ÏËÛË fiψÓ, Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·Ú·Î·ÏÒ fiˆ˜ ÂÓÙ¿ÍÂÙÂ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ 1138 μ’ (ÕÚıÚÔ 4, ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ μ2 Î·È μ3) ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 4014/2011” .

∑‹ÙËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·Úο΢ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi

∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ ™√μ∞ƒ∞ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔ-

ÓÙ·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÀÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ¤Í¤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ˘ §∞√™, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ªÈ¯. ΔÈÌÔÛ›‰Ë, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηٿ ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ê¿Ú̷η Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË, Ù· Â·ÓÂÍ¿ÁÔ˘Ó Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ º¶∞. √ Î. ª·Úο΢ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı·

Ï¿‚ÂÈ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·Ú̿ΈÓ, ‰‹ÏˆÛÂ, fï˜, fiÙÈ ÔÈ Â·ÓÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠηÈ

ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÔÛfi Ô˘, fiˆ˜ ›Â, η٤ÏËÁ ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÂÈÙ‹‰ÂȈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, η٤ıÂÛ ηٿÏÔÁÔ 31 Ê·Ú̿ΈÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ∂√º ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ‰ÂÏÙ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ π·ÙÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· Ê·Ú̷Λ·, ÂÓÒ ‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ê¿Ú̷η ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë, ˆÛÙfiÛÔ, Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ πº∂Δ. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·” ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ·fi Ù· ÚˆÙfiÙ˘·. “∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È - ηًÁÁÂÈÏ - ÁÈ·-

Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙÚÔ¤˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÈÌÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ - ›ÎÔÛÈ Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÙÒÓ - Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È Û ÂÈϤÔÓ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛοӉ·Ï· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂√¶¶À Î·È Ô˘ ›¯·Ó ÂΉȈ¯ı› ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ·fi ÙÔ π∫∞, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛΛÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ª·Úο΢, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “°Î·Ô˘Ï¿ÈÙÂÚ” ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ “ËÌÂÙ¤ÚˆÓ” ÙÔ˘˜.

ΔÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ √ Î. ª·Úο΢ ‹Ù·Ó Ô ÂȉÈÎfi˜ ·ÁÔÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ∫∫∂. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË ¡¢ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ì›· ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈıÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ÂȯÂÈÚ› Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ΔÂÎÌ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘

“ŒÊ˘Á” ¯ı˜ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ π. ∑Ë̤Ú˘

Œ

ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºÔÚ¤· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›ÙÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Â›Ù ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· › ˆ˜ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÙÔ 14% ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÏÏÂÚÁÈÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜, ÙÔ 11% ·fi Ù· ‚·Ú¤· ·Ì¤Ù·ÏÏ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¯·ÏÎfi, ÂÓÒ ÙÔ 10% ·fi ÙȘ ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÌfiÏȘ 2% ‚·ıÌfi ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·fi Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 28Ë ı¤ÛË, Ôχ ›Ûˆ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ.

Δ√ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ¤ÁÚ·„Â Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. “ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡: √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. ¡›ÎÔ ∫˘ÚÈ·˙‹. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘, ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ÙËÓ Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·. ¶ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ fï˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÛÂ. “ª·˙› Ì ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î. ¡›ÎÔ ∫˘ÚÈ·˙‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ™·Ó·ÙfiÚÈÔ ∫·Ú·Ì¿ÓË, fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Ì·Á‡ÙËΠ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ΢ڛˆ˜ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂ÚˆÙËı›˜ Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì·. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ Û·Ó·ÙfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “1919, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘: ∏ ÕÓÓ· ∫·Ì·Ó¿ÚË, ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·fi ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û¿ÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ù˘ ηϋ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ Ù˘. ∂ÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û·Ó·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰Ú˘ı› ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂Λ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ù˘. ¶Ï¿È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎfiÛÌÔ. ª·Á‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÁÔËÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ ÁÈ·ÙÚfi °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ì¿ÓË. ª·˙› ÙÔ˘ ˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ, Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜, Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ˆ˜ Á˘Ó·›Î·, Ô ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Ù‡„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓÔ¯¤˜. ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ÛÙÔȯ›· ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÈÛÙÔÚ›·˜, È·ÙÚÈ΋˜, Ô›ËÛ˘ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ıÒÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· fiÔ˘ Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È Û ˙ˆ‹. ŒÓ·˜ ıÚÈ·Ì‚ÈÎfi˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Á¿Ë, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ı¤ÏËÛË” . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Ê˘Á ¯ı˜ Û ËÏÈΛ· 90 ÂÙÒÓ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ πÔÎÚ¿Ù˘ ∑Ë̤Ú˘. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1 Ì.Ì. ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. √ πÔÎÚ¿Ù˘ ∑Ë̤Ú˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ 1922. ŸÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.

°ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑Ë̤ÚË, Ì·ı‹Ù¢Û ‰›Ï· ÛÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ΔÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÙÔ 1940. ∞ӤϷ‚ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Â› 13 ¯ÚfiÓÈ·. √È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÔ˘‰¤˜. √ πÔÎÚ¿Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ı¿Ï·ÌÔ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ∫˘‚¤ÏË. ø˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ºÈÏfiÙ¯Ó˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ¿ÏϘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ∑Ë̤ÚË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ ı·Ï¿ÌÔ˘ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô πÔÎÚ¿Ù˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÔχ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¤ıË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÒÛÙ ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ˘ÏÈÎfi Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Ù¤ÙÔȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ - Ù·ÌÏfi ÎÔÛÌÔ‡Ó ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

º›ÏÔ˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ηχÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÏÂÌÈÎfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi μfiÏÔ. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ’60 ¤ÁÈÓ·Ó ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù· ·Ú¯ÔÓÙÈο Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

● √ πÔÎÚ¿Ù˘ ∑Ë̤Ú˘ Î·È ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘

™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ·ÏȤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ·ÏȤ˜ ϿΘ ̤¯ÚÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∂Λ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ Ó‹Ì· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ Û˘Ó¤¯È˙ ÌfiÓÔ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ƒ·Ê·Ó›‰Ë Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ¤Ó·Ó ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ì ¢ڇÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘ Ô›ËÛ˘, Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.

∏ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ √ πÔÎÚ¿Ù˘ ∑Ë̤Ú˘ Û˘ÓÂÎı¤ÙÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ·fi ÙÔ 1962 ÛÙË §·Ì›· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1993 ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ÂÓÒ ÙÔ 2000-2001 ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË “μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘” Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘Û Û ∞ı‹Ó·, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ΔÚ›ÔÏË, μfiÏÔ. √ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË ∑Ë̤ÚË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ï›„ÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘

·Ù¤Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: “™Â ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âϯ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙˆÓ ∑Ë̤ÚË, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜: - ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ‰˘Ô ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ (¶‹ÏÈÔ - ª·ÁÓËÛ›· - £ÂÛÛ·Ï›·) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô. ™ËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ, ÙÔÓ Δ¿ÎË ΔÏÔ‡·, ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ª·Û‰¤ÎË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. - ∏ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜ Û ۯÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ı‡ÌÈ˙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ·Ú›ˆÓ Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (·ÚfiÙÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋). - ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ “ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÎfiÓ·˜” Ù·ÌÏfi, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ó· “ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó” ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ Î·È Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó Ôχ, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ‰ÒÚÔ, ¤Ó· ÂÓı‡ÌÈÔ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

¢ÂÓ Â›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜, ∫Δ∂§, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.Ï.), ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∑Ë̤ÚË. - ™˘Ó‰‡·˙·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÔÚÙÚ¤ÙÔ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ), ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂıÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔχÏ¢ÚË: ΔÔ ·ÛÙÈÎfi Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÙÔ›Ô, ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ù· ÔÚÙÚ¤Ù· ·fi Û¯ÔÏ›·, ¯ÔÚˆ‰›Â˜, Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Á¿ÌÔ˘˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ù· ÏÔ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈfi ÙÔ˘˜” . ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∑Ë̤ÚË ‰È·Ê‡Ï·Í ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ·Ú¯Â›Ô Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·¤ÎÙËÛ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÚÓËÙÈο Î·È Á˘¿ÏÈÓ˜ ϿΘ, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜

“™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· “¡∞π” ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi ÎÂÓÙÚÈο ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ı¤Ì·: “º˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·-μÈÔÏÔÁÈ΋ °ÂˆÚÁ›·. ª‡ıÔÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂§°√-¢∏ª∏Δƒ∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ı¤Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛ·Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ı¤Ì· ÂÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜, Ê˘ÙÔ·ıÔÏÔÁ›·˜, ÁˆÚÁ›·˜. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ-

ο ÙÚfiÊÈÌ·, ηٿ fiÛÔ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔȘ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÁˆÚÁ›·. √ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “Â›Ó·È Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ ·fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο;” . ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ë ·¿ÓÙËÛË Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È “Ó·È ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ·, Ó·È ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙÈο ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÏÏ¿ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” . ¢ËÏ·‰‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ „ÂηÛÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙÈο ÙÚfiÊÈÌ·. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›·, fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈο Ê¿Ú̷η, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÔÏ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·. Δ· ÌÔχÛÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÂÌ·¯›‰È· ÂÓÙfïÓ, ÛfiÚÔÈ ·ÌËÎ‡ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ·

ı¤Ì·Ù· ÂÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ˆ˜ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î. ¶·¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÍÂÎÔÌ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ì·ÚÔ‡ÏÈ·, ÙÔÌ¿Ù˜, ÂÏȤ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ „Âο˙ÔÓÙ·È.

¶ÚÒÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡


M·ÁÓËÛ›· 18 ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ À-

ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∞ÛıÂÓÒÓ Ì √ÛÙÂÔfiÚˆÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31/3/2012, ÒÚ· 17:00 Ì ı¤Ì·: “√ÛÙÂÔfiÚˆÛË, Ë ÛȈËÏ‹ ÂȉËÌ›·” , μfiÏÔ˘. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË, ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ·ÚÈ· ̤ÚË: ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30/3/2012, ÒÚ˜ 15:00 ¤ˆ˜ 20:00 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31/3/2012, ÒÚ˜ 10:00 ¤ˆ˜ 14:00, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 24210 22745 ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ™·‚/ÚÈ·ÎÔ˘) ·fi ÙȘ 10:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 14:00. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÔÚ¿ ¿ÙÔÌ· οı ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ˘Á›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û Úfi‚ÏËÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∞ÛıÂÓÒÓ Ì √ÛÙÂÔfiÚˆÛË ÚÂۂ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·.

∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Δ∏¡ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2011, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2012 Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

§fiÁˆ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ

¶ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ 50% ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

 ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¤ÛÂÈ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê·Ú̿ΈÓ, ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ. √ ÙÔÈÎfi˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜, ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ÌË ÂÍfiÊÏËÛË ·fi Ù· Δ·Ì›·, ÙfiÙ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ Ê·Ú̷Λ· ÙÔÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∫ϛ̷ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ô ∂√¶ÀÀ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ó¤· ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÏËڈ̋. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Î. μÔ˘‰Ô‡ÚË fiÙÈ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Î¿ı ̋ӷ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi ÙË ÌÈ· fï˜ Ô ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· Δ·Ì›· ÂΛ, fiˆ˜ Ô √›ÎÔ˜ ¡·‡ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ô Δ∞¶-√Δ∂ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘;” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “˙ËÙԇ̠·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ ı· ÂÍÔÊÏ› ηÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜” . ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ

● √ ÙÔÈÎfi˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ÌË ÂÍfiÊÏËÛË ·fi Ù· Δ·Ì›·, ÙfiÙ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ Ê·Ú̷Λ·

ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê·Ú̿ΈÓ, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÂÌ·›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ

√¶∞¢, fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÊÂÈÏ‹ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 45 ËÌÂÚÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È “ÎÔ‡ÚÂÌ·” 3,5% Û οıÂ Û˘-

ÓÙ·Á‹, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· fiÙÈ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏ· Δ·Ì›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ

ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜, ·Ó Ë ÂÍfiÊÏËÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÙfiÙ ·ÚÎÂÙ¿ Ê·Ú̷Λ· ÛÙÔ ÓÔÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔ·„ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÔÛ‹ÌˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∫·È ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ›Ô ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÁˆÓÈÔ‡Ó, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ٷ ÔÏÏ¿ ÚˆÙfiÙ˘· Ê¿Ú̷η Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Íԉ¢Ù›, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. √ ÎÏ¿‰Ô˜ fï˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Ôχ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘, “Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ϤÔÓ ÙÔ 50% Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Èٛ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ΔÚ›ÙÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Î¿Ï˘„˘ ·ÚÎÂÙÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi Ù· Δ·Ì›·, ÔÈ Ôϛ٘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓfi” .

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

ªÂȈ̤ÓÔ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ª∂πøª∂¡√ ̤¯ÚÈ Î·È 130.000

¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¡¤· ÂͤÏÈÍË ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÏËڈ̋˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· 420.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÂÏÈο ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û 290.000 ¢-

● ªÂȈ̤ÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È 130.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

ÚÒ. ∞Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi, ÙfiÙ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡-

ÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó”

. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÔÈ Ï‹ÚÂȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÈÎÙ¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. √ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÔÈ Ï‹ÚÂȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜. ∞‡ÚÈÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È.

¶¿ÓÙˆ˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¯ı˜ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. ∂›Û˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ∞ıËÓÒÓ-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ê·Ú̿ΈÓ, ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Δ·Ì›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ π·ÙÚÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, ·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙË Ryanair ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ª¤ÚÁηÌÔ

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

ŒÓ·ÚÍË Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∞‡ÍËÛË 70% Ùo 2011 ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ AÂÚÔÏÈ̤ӷ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

ª

 ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryanair, ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ª¤ÚÁηÌÔ (·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 40 ¯ÏÌ ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ), ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘ (¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘). √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ Ô˘ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Û ·fiÏ˘ÙÔ Â›‰Ô. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ë ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μڢͤÏϘ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¿ÏÈ ·fi ª¤ÚÁηÌÔ Î.Ô.Î. ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘, ·Ú¯›˙ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ë AirBerlin Î·È ¤ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·Èڛ˜. ∏ Ryanair Ltd Â›Ó·È ÌÈ· πÚÏ·Ó‰È΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· low cost (LCC). ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 160 ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi 44 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ¶¿ÙÚ· (ÕÚ·ÍÔ˜).

∞‡ÍËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ∞‡ÍËÛË 70% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ (·Ê›ÍÂȘ-·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ) ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜), ηıÒ˜ ·fi 60.000 ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÈÓËı› ÙÔ 2010, ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ª·ÚÙ›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û ÙÔ˘˜ 101.656. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 46.338 ·Ê›ÍÂȘ, 46.086 ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È 9.232 ‹-

● ªÂ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryanair, ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ª¤ÚÁηÌÔ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

Ù·Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ. ™˘ÓÔÏÈο ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 1.002 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ryanair. ª‹Ó˜ ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·-

ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ Î·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Ì 188 Ù‹ÛÂȘ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ª¿ÈÔ˜ Î·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Ì 156, Ô πÔ‡ÓÈÔ˜ Ì 136, Ô ∞-

Ú›ÏÈÔ˜ Ì 84, Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Ì 82 Î·È Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ Ì 12. ∏ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙfiÛÔ ÔÏÏÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” Î·È “ª·Î‰ÔÓ›·” . ∏ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù¤ÏË (Ù¤ÏË ÚÔÛÁ›ˆÛ˘, ·ÔÁ›ˆÛ˘ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ), ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· ͤÓ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ ÂÈ‚¿ÙË ÁÈ· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Airbus A320 (Ì 100 ÂÈ‚¿Ù˜) ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÙÔ 2010 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 12 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 32 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ Ù‹ÛË ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 163 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 945 ÁÈ· ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” . √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ·Ó¿ Ù‹ÛË, Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1.388 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 4.156 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” , Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ π∞Δ∞.

¢ÚÔÌÔÏÔÁ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ™Δπ™ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘. ∞ÎfiÌË Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ŒÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ÔÛfi Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚Á‹ÎÂ Î·È Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÏÈfi ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÛÙ¤ÁË, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÂÚ·Ì›‰È·. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ΢‹ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÒÛÙÂ, fiÙ·Ó Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Î·È Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›

● ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÏÈfi ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÛÙ¤ÁË

ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹. ªfiÏȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ë ·›ıÔ˘Û· ı· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈËı› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‹ Î·È ˆ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ŒÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ÂÍÔÏÈÛÙ› Î·È ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŒÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫¿ÚÏ·˜- ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ì ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÂȉÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ı· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì¿ıËÛË. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Â-

ÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Á· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 20.000 ¢ÚÒ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜-Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ¤ÈÏ·, ÂÍÔÏÈÛÌfi Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜, ÂÍÔÏÈÛÌfi Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î·È „˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÎËÔ˘ÚÈ΋˜, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÎËÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜, ÂȉÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘, ÏÔÈfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜, ·Ú·˚·ÙÚÈο Î·È ¿ÏÏ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ •∂∫π¡√À¡ ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜

‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “°. μ·ÛÈÏ›Ԣ ∂.¢.∂.” Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 139.500ú (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂϤÙ˘ 150.000ú) Î·È ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ, ‰Â, Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÎfiÌ‚ˆÓ ÙfiÛÔ Û ÎÂÓÙÚÈο Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ fiÛÔ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È· ÙËÓ Ù·¯Â›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ fi¯ÏËÛ˘ ı· ··ÈÙËı› Û˘¯Ó¿ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÿڷÍË Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÎfiÌ‚ˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (‰È·‚¿ÛÂȘ Â˙ÒÓ, ÁÚ·Ì̤˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÔÚ›·˜ STOP, ËÎÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· STOP Î·È ∫16, ‚¤ÏË ÔÚ›·˜) Ì ¯ÚÒÌ· ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂˆÓ Ï¢Îfi Î·È ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ¯¿ÓÙÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ô‰ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ψڛ‰ˆÓ ›‰È·˜ ‹ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ - ¿ÍÔÓ·˜, Û˘Ó¯‹˜ ‹ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË) Ì ¯ÚÒÌ· ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂˆÓ Ï¢Îfi Î·È ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ¯¿ÓÙÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂. ÿڷÍË Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ (ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ı¤ÛÂˆÓ Ï¿ÙÔ˘˜ 0,15Ì., ËÎÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ∞ª∂∞ Î·È ª√Δ√).


M·ÁÓËÛ›· 20 ™˘Ó¿ÓÙËÛË °. ™Ô‡ÚÏ·∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ °π∞ ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î˘Îψ̿وÓ

ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÓÔıÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∏ ¡¢ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û’ fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, Ù· ÓÔÛËÚ¿ ·˘Ù¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂıÓÈ΋ Ù·›ӈÛË ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛÂ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¡¢ Ó· οÓÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË.

°¤Ê˘Ú· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ 20¯ÚÔÓ˘ ·fi ÙË §·Ì›· §∞ªπ∞, 20

°∂ºÀƒ∞ ˙ˆ‹˜ ÛÙ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

·fi ÙË §·Ì›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ·fi ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ 21 ÂÙÒÓ Ô˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §·Ì›·˜. ∏ Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ¤‰ÈÓ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÓÂÎÚ‹. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §·Ì›·˜ ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §·Ì›·˜ ÁÈ· ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

π‰Ú‡ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ

ΔÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ 2Ô §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜

Δ

Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰¤Î· ÊȿϘ Ù˘, ›‰Ú˘Û ¯ı˜ ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÔÓ›˜, ηıËÁËÙ¤˜, Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

πηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡: “∞ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 16 ¿ÙÔÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ‰¤Î· ÊȿϘ ·›Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·›Ì· Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ˆ˜ ı· ¿Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ȉڇ۷ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› Ì·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ “∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒÙ˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ˙ԇ̠·Ó·هͷÌ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î›ÓËÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ. ∏ fiÏË Î›ÓËÛË Â›Ó·È Î·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘˜” . ∏ ÚÒÙË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Ì ·›Ì· ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÌÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· Ô˘ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› fiˆ˜ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜

™∂ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÚÔ¯ˆÚ¿, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ Â¤ÚÚÈ„Â ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·-

● ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰¤Î· Ù˘ ÊȿϘ, ›‰Ú˘Û ¯ı˜ ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Ó‰Ú¿Î˘: “¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·Ì ԇÙ ÂÌ›˜. ª·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ·, ˆ˜ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÚÂȘ ÊȿϘ ·›Ì·, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” , ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ “Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ‰ÈÙÙfi˜. ∞fi ÙË ÌÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ “ÂÁÒ” Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˆ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÓˆÙÈο ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·›Ì·, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˙ˆ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ˜. ∞Ó ÎÏÂÈÛÙ› Ô Î·-

ı¤Ó·˜ Ì·˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi. ∞Ó ‚ÔËıËıÔ‡ÌÂ, fï˜, ÌÂٷ͇ Ì·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜, ·›Ì· ÚfiÛÊÂÚÂ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ó˘, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ¤ÌÚ·ÎÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘” , ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, ª·ÓÒÏ˘ μÔÛ-

Ó¿Î˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜: “ΔÔ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ·›Ì· Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ· ·ÓȉÈÔÙÂÏÔ‡˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∂Ï›˙ˆ Ë Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ŸÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ›ˆÛ·Ó ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “™˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ·›Ì· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ì·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÂ-

ÚfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ̤ÏË Ù˘” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫··ÙÛ¤ÏÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ. ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Ù·ÎÙÈÎÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ fiˆ˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Ô‡‰Ë˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ ¡. πˆÓ›·˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi. “ª·Î¿ÚÈ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·fi‰ÔÛË. Δ’ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ·È‰È¿, Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ ·˘Ù¿ Û fiÏË ÙË ÓÂÔÏ·›·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §·Ô‡‰Ë˜.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·- “Ì·˚ÌÔ‡”

“¶˘Ú¿” ∫∂¢∂ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Ì·˚ÌÔ‡ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ∏ ∫∂¢∂, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ô‡Ù ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó, Ô‡Ù ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û οÔÈ· ÂÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘˜ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜- ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. Ÿˆ˜, ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, “ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÚfiÛıÂÙÔ ÏfiÁÔ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜” , ηıÒ˜ “·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ηٿ Ôχ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ

Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó, Ë ∫∂¢∂ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ∫∂¢∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ: ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›-

¯·Ó, Ô‡ÙÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û η̛· ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ¤ÓÙ·Í˘ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ

ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ΔÚ›ÙÔÓ, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ›Ù ̤ۈ ∫∂¶, ›Ù ̤ۈ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÚfiÛıÂÙÔ ÏfiÁÔ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∫·È Ô ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ηٿ Ôχ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .


Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

21


¶ÔÈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ √∞∫∞

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 MAƒΔπ√À 2012

ÛÂÏ. 24

™È¤Ó·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÛÂÏ. 27

∏ ¶∞∂ ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π “∞∫∂º∞§∏” ¢π√π∫∏Δπ∫∞, ∂¡ø √π ¶∞π∫Δ∂™ ∞¶∂πÃ∞¡ ∞¶√ Δ∏¡ ¶ƒ√¶√¡∏™∏

ÿԘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË Ô ·fiÏ˘ÙÔ ¯¿Ô˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ¡›ÎË. ∏ ¶∞∂ Â›Ó·È “·Î¤Ê·ÏË” ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¯ı˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¿ÏÈ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ∂›Û˘ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¢ÂÏË˙‹Û˘ Î·È Ô ÚÒËÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È¤„Â˘Û·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓÔÈ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ¢·Ïԇη˜, ÂÓÒ Ë §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ìȯı› ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ·Ï·ÈÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ‰È¿‰Ô¯Ô Û¯‹Ì·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-√º∏ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜∞ÛÙ¤Ú·˜ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂÏ. 24

™ÎÈ¿ıÔ˜-ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÛÂÏ. 26

Δ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη. ªË ‚ϤÔÓÙ·˜ “ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ı˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¿ÏÈ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ·ÊÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ì ÔÈÔÓ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ‹Ú·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë. √ Î. ¢·Ïԇη˜ ›¯Â ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘, ·ÏÏ¿ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fi¯È Ó· ·ÛΛ Ë ›‰È· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Δ· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ º›ÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÛÙȘ 19-032012 Î·È ÔÌfiʈӷ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Ù· ÔÔ›· Î·È ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Ó: ∞. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ È‰Ú˘ÙÈ΋ Ì·˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ì·˜, Ë §¤Û¯Ë ‰ÂÓ ·ÛΛ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ˘ÁÈ‹, ‰È·Ê·Ó‹, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È Ì ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ›Ù Ù˘ ¶.∞.∂., ›Ù Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. μ. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó 200 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘, ηÏÔ‡Ó ‰Â Û‡ÛÛˆÌË ÙËÓ ¡ÈÎÈÒÙÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂı› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2, ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË/ ºÏfiÁ· ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

°. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â·Ê¤˜ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ¢. £· ηϤÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ √·‰Ô‡˜ (Blue Club, Blue Angels, £‡Ú· 3, √.º. ¡›Î˘), Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ. ∂. ∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ó¤· ̤ÏË Ì·˜ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ π‰¤Â˜ Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÚ¿Ì·Ù¿ Ì·˜” . °È· Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Ë ¡›ÎË ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ï·ÈÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ‰Ôı› χÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Í·Ó¿ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂, ›Ûˆ˜ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ÔÈ· ¯¤ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ë “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ∫ÒÛÙ· ª¿ÈÌ· Ô˘ ‰È¤„¢Û ÙȘ ʋ̘ fiÙÈ ÙȘ ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜: “¶ÚÈÓ 2,5 ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍÂ Ô Î. ¢·Ïԇη˜. ŸÌˆ˜, ·˘Ù‹ Ë Û‡Ì‚·ÛË ¤ÌÂÈÓ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹Úı ӷ ÙËÓ ¿ÚÂÈ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ fiÙÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙË Û‡Ì‚·ÛË” .

¢ÂÏË˙‹Û˘: √ ¢·Ïԇη˜ ϤÂÈ „¤Ì·Ù· ŒÓ· ·ÎfiÌË ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÏË˙‹ÛË Ô˘

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢·Ïԇη Ì›ÏËÛ Û ·ıËÓ·˚Îfi ªª∂ Î·È Â› ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓÔÈ. øÛÙfiÛÔ, Ô ÈηÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰È¤„¢Û ÙÔÓ Î. ¢·Ïԇη ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜ Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Blue Star FM: “™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ì·È ÌfiÓÔ 50 Ë̤Ú˜ Î·È Ë ÌfiÓË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó· ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·. √ Î. ¢·Ïԇη˜ ϤÂÈ „¤Ì·Ù· Î·È ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. ∞Ó ÌÔÚ›, ·˜ ʤÚÂÈ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÙȘ ‰‹ıÂÓ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô‡Ù ÂÁÒ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÔ˘. ªfiÓÔ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÌÔ˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ‰fiÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘” . ∂›Û˘, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô ÚÒËÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. ¢·Ïԇη.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League-Football League 2 οÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 22/03 Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÙË ¡›ÎË ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙȘ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÊÔ‡ Ë ¡›ÎË Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ∂¶√ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÚÚ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜. ∂‰Ò Ë ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ô˘ Â›Û˘ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ‚·ÚÈ¿ ÙÈ̈ڛ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û·˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Ë ŒÓˆÛË Football LeagueFootball League 2, ›Ûˆ˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiÙÈ ÙÈ̈Ú› ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜.

º˘ÛÈο Ë ¡›ÎË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÚÔÛˆËı› Î·È Ó· ÌË ‰ÈηÛÙ› ÂÚ‹ÌËÓ, ‰ÈfiÙÈ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ë ı¤ÛË Ù˘, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë Û˘Á΢ڛ· Ó· ÂΉÈο˙ÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ √∞∫∞, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋. ∂›Û˘, ·‡ÚÈÔ Ë ¡›ÎË Î·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ πˆÛ‹Ê §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 3, 5, 8, 10, 14, 15, 30 ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ ™ÂÚÚÒÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂ÊÙ¿ ÛÙÚÔʤ˜ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Û’ ¤Ó· Ì·Ú·ıÒÓÈÔ ÙÚÈ¿ÓÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ó›ÎË Û ӛÎË, ‚ϤÂÈ ÍÂοı·Ú· ϤÔÓ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∞2 Î·È ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Û ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÚÔÛˆËı›. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Î·È ·ÚˆÁfi˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ ·fi °°∞, ∂√∫, ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÎÙÏ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÌfiÓ· ۈ̷Ù›· Ô˘ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È Ù· ۈ̷Ù›· Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÎfiÛÌÔ fiˆ˜ Ë ¡›ÎË. ÕÏψÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛ fiÙ·Ó ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È Î·ÈÚÔÛÎfiÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ·Î·Ù·ÓfiËÙ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜. °È· ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË/ºÏfiÁ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 17.00 Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 5 ¢ÚÒ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈˆÓ ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ı· Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ·˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 MAƒΔπ√À 2012

∞¡∞μ§∏£∏∫∂ °π∞ Δπ™ 24/4 ∏ ∂∫¢π∫∞™∏ Δ∏™ ¶ƒ√™ºÀ°∏™ Δ∏™ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ√ ¢π∞πΔ∏Δπ∫√ ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√

ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ù· ÛÔ˘‰·›·... È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â·ÏËı‡ÙËÎ·Ó Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ˙‹ÙËÛÂ Ë ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Î·È Ë ∂¶√ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ ÛÙÔ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë ˘fiıÂÛË. ™ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· ‰ÈοÛÈÌÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÓÔÌÈÎfi˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÚÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ÿÚË °ÚËÁÔÚ›Ô˘. √È ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó, ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ë ∂¶√ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‹Ù·Ó Û˘Áηٷ‚·ÙÈ΋ ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË Ì‹ˆ˜ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓÔÌÈÎfi “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” Î·È ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, η٤ıÂÛ ·›ÙËÌ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ º∂∫ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÌfiÓË ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ë ∂¶√ Î·È fi¯È Ë ∂È-

ÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶∞∂ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ë ÙÚÔÔÏfiÁÈ· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È ¿Óˆ ÂΛ ı· ÛÙËÚȯı› ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛˆÓ, ÌËÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Δ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ∂∂∞ ı· Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ Ë ∂¶√ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ

·Ú·ÙÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›ÛËÌË ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· ·ÔÔÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ηıÒ˜ ı· ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ·ԉ¯fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ̤ۈ Â·ÊÒÓ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ó· ‚ÚÂı› χÛË

ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡), Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ‚·‰›˙Ô˘Ì Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÙÂÏ› ıÂÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∏ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Â›Ó·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ·Ó Î·È ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ó· ÂΉÈη-

ÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·‚ÔÏ‹, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ·ıÏËÙÈÎfi Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. £˘Ì›˙Ô˘Ì Â›Û˘, ˆ˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· - Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ë ·›ÙËÛË, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Â·ÓÂͤٷÛ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô, fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ı· ·Ó·‚ÏËı›. ∂¿Ó Ë ˘fiıÂÛË ¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ›Ûˆ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË (ÌÔÚ› Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ), ›Ûˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÂÈ Ë ¶∞∂ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

ºÈÏÈÎfi ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ μfiÏÔ˘ ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 15.15 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘.

■ ™Δ√À™ ¶∞¡∂§§∏¡π√À™ ∞°ø¡∂™ ¶∞π¢ø¡ 1-∫√ƒ∞™π¢ø¡ 1 ∫∞π ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ SBX ™Δ∏ Ãπ√¡√™∞¡π¢∞

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10-11 ª·ÚÙ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ ÔÈ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÔÈ ∞ÁÒÓ˜ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ¶·›‰ˆÓ 1-∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 1 οو ·fi Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.

Δ

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·˜ ηٿ‚·Û˘, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ηٿ‚·Û˘. ªÂ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·, ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηϿ ÚÔÔÓË̤ÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ı¤ÏËÛË, ÙËÓ Î·Ï‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÙËÓ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ÔÈ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘, ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÚÈÒÓ ºÚfiÛˆ˜ ∫ÔÎÔÏÈÔ‡ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ΔÔÓÙfiÚÔ‚ÈÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª·Ú›· ∞ ÁÈÒÙË-°ÂˆÚÁԇϷ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜

ÙË 2Ë ı¤ÛË Î·È Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· ÙËÓ 4Ë

ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛÈfi‚ÔÏÔ˜. ΔËÓ ÓÈÎËÙ‹ÚÈ· ÂÍ¿‰· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ë

Δ¿ÓÈ· ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË Ë ÔÔ›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 3Ë ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, Ë ∂ϤÓË °ÈˆÙ¿ÎÔ˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Î·È Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÙËÓ 6Ë. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘ ‹Ïı 11Ë, Ë ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∫ÔÚÔÏ‹ 13Ë, Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˘ 14Ë, Ë ¡ÂʤÏË ¶·¯‹ 17Ë Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∫·˘Î¿ 20Ë. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔÊ·Ó›‰Ë˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 9Ô˜, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ∫Ï·„fiÔ˘ÏÔ˜ 18Ô˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚ›ÙÛ·˜ 19Ô˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ë √ϛӷ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ë °ÂÓÔ‚¤Ê· ¢ËÌËÙÚÒÊ, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ë ŸÏÁ· ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· ∫ÂÏ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ª·ÚÙ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ski-Cross, fiÔ˘ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÎˆÓÛÙ¿ÓÔÁÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙË 2Ë ı¤ÛË. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞ÁÒÓ· SBX ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¯ÈÔÓÔÛ·Ó›‰·˜ Ô Δ¿ÛÔ˜ ∑·Úο‰·˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È Ë ∂ϤÓË ¢ÈηȿÎÔ˘ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ¡Â·Ó›‰Â˜.

23

√ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ∂¶√ Î·È ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∂¶π™Δ√§∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÛÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ Î.Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¡¿ÓÔ Î·È ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” . ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó “Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ̛· ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÙËÓ ‰Èη›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ◊‰Ë, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÛÙË̤ӷ” ‹ ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙËÓ √À∂º∞. √ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÂÚÔ‚·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¤Ú·Û ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÈ̈ڛ·. ŒÙÛÈ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ Ì‹ÓË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ϤÔÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó, fiÙÈ ¿‰Èη ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ fï˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Úı› Ë ·‰ÈΛ·. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË, ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. Δ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤Ó· ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ô‡Ù Ô˘ ÙÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ. ™·˜ ÚÔÙ›ÓÔÌÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ̛· ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ (∂¶√) ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›ÁÎ (super league), ÒÛÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÙËÓ ‰Èη›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÚÔÙÔ‡ ¯·ı› Ë Â˘Î·ÈÚ›·” .


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 MAƒΔπ√À 2012

∞∂∫

∞‡ÚÈÔ ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ¶∞ƒ∞ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È fi¯È Û‹ÌÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜ ·˘Ùfi ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¶∞∂. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô‡Ù ۋÌÂÚ· ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÔÓËı› ηÓÔÓÈο Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Á¿Ì· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ ŒÈÓÙÔ˘Ú °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ Î·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Δ·Íȿگ˘ ºÔ‡ÓÙ·˜, ÂÓÒ Ô ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ (fiˆ˜ Î·È Ô μ¿ÚÁη˜) ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙÔ √∞∫∞ ¤Î·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∂ÓԯϋÛÂȘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ª·Ú›ÓÔ˜ Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫∞Δ∞ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ™Ù¤ÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ ·ÈÛı¿ÓıËΠ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙËÓ Á¿Ì·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·fi ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ·. ∞˘Ùfi ›¯Â Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ó· οÓÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘. ªfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÎÚ·›Ô˜ Ì·Î, Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Î·È Ô πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ì ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·fiÓÙ˜ (ª·Ú›ÓÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi Î·È fiÏÔÈ ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ºÂÚ¤ÈÚ· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √º∏. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¶∞∂ Û ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÒÛÙ ӷ ·ÛÎËı› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏÔÁËı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ∂¶√ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÁÈ· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. ∞Ó Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙfiÙÂ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ı· ·Û΋ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Î·È Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

ª∂ ∂¡Δ√§∏ Δ∏™ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡∏™ Δ∏™ ∂π™∞°°∂§π∞™ ¶ƒøΔ√¢π∫ø¡

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ √∞∫∞ Ș ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∫∞ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ §·Î·ÊÒÛ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ.

Δ

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. §·Î·ÊÒÛ˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ‰È¿Ú·ÍË ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ô Î. §·Î·ÊÒÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ·Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ù˘ ¶∞∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ƒ¿ÈÎÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ¢ı‡Ó˜ οı ¿ÏÏÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Î. §·Î·ÊÒÛË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Î·È ·Ó ¤Ï·‚·Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·.

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜: ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ √∞∫∞ ‹Ù·Ó ¤ÁÎÏËÌ· ŒÁÎÏËÌ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÏÂÛ ∂¶√ Î·È ™Ô‡ÂÚ §›Áη “... Ó· ÌÈÏ¿Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ÂÓÒ ·¤ÎÏÂÈÛ Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. “√ Ó¤Ô˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ÎÚ·˜-ÙÂÛÙ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ ϤÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘: °È· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜: “∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ √∞∫∞ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, ·Ï¿, ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ¤Ó· Á‹‰Ô. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÁÈ· Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚÈıԇ̠ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¢ÂÓ Í¤Úˆ

Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ۈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ò˜ Ì‹Î·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . °È· ÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ ÙˆÓ ¶∞∂ ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ù¤ıËΠı¤Ì· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ªÈÙÛ·Í‹: “¢ÂÓ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ÔÌ¿‰Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÌÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·” . °È· ÙË ÛÙ¿ÛË ∂¶√ Î·È ™Ô‡ÂÚ §›ÁÎ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È·: “£¤Ïˆ Ë ∂¶√ Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ó· ÌÈÏ¿Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÎÚ›Óˆ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï·Ó οÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó” . °È· ÙÔ Ó¤Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜: “∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÚ·˜-ÙÂÛÙ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Î·È Ô √¶∞¶ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ηÈ

Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ” . °È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ηıÒ˜ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. ∞Ó ÌÔ˘ ¤ÚıÂÈ Ì›· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÙËÓ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ›, ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ‰ÂÎÙ‹. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ fï˜ Î·È ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ì οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . °È· ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ÛÙÔ √∞∫∞: “Œ¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÁˆÚ›· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∞∫∞. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈËı›” . °È· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È: “À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›. °È· ÓÙfiÈÓÁÎ, ‚›·˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ì¿˜ ˙‹ÙËÛ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË. ◊ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ̇ıÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ fair play ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ηϿ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ıˆÚ› ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜” .

∞‡ÚÈÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ √∞∫∞, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Û¿ÈÙ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜, ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2012-13 ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Î·È Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Ù˘ ∂¶√.

■ √ √§Àª¶π∞∫√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 19.00 Δ√¡ √º∏ °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À ∫À¶∂§§√À ∂§§∞¢√™

ªÂ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ›... ÛË ÙÔ˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ¿ÚÂÈ Ô °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. √ ªÔ‡ÚÌÔ˜ ÓÔÛËχÂÙ·È Ì Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √º∏ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: •ÂÓÔ‰fi¯ˆ‚, ™·¯Û·Ó›‰Ë˜, μÂÚfiÓ, ∫¿Ï·˚Ù˙ÈÙ˜, ∑ÔÚÌ¿˜, ™fiÔ˘˙·, Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, μ¿ÓÙÔ, ¶›ÙÛÔ˜, ¡‡ÎÙ·Ú˘, Ãfiگ §fiÂ˙, ∑fiÚÓÙÈ §fiÂ˙, √˘Î¿Ú, ¶·Ô˘Ï‹˜, ™›ÛÈÙ˜, ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ∫·Ì¿Óٷ˘.

È ÚÒÙÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙȘ 16.30 ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

™ÙȘ 19.00 ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ √º∏ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-√º∏ ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÏÏË Ì›· Ó›ÎË ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ √º∏ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” Â›Ó·È ÙÔ ÓÙ·ÌÏ, ηıÒ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë “·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ” ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ πÌ·Á¿Û·, ª·ÎÔ‡Ó, ªÔ‰¤ÛÙÔ, ∫·˙›Ì, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ªfiÓ¯Â Î·È ¢·ÛηϿÎË. √È 18 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÔÈ ª¤ÁÂÚÈ, ∫¿ÚÔÏ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ª·ÚοÓÔ, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔϤ‚·˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, √ÚÌ¿Èı, º¤ÈÛ·,

ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ªÈÚ·Ï¿˜, Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È ¡ÙÈfiÁÎÔ. Èڛ˜ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË μÂ˙˘Ú›‰Ë, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ô √º∏ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ ̿¯Ë Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÔÓËı› ÚÔ¯ı¤˜, ¯ı˜ ˘¤ÛÙË ˘ÔÙÚÔ‹ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ‹Úı·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô ™·¯Û·Ó›‰Ë˜ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ‡ÚÌÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ı¤-

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.30 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ú‚¿Ó˜ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚfiÎÚÈÛ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ , °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: πÙ¿Ó˙, ƒ¿ÓÙÌ·Ó, ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë, °È·ÓÓÔ‡ÏË, ¡¿ÛÙÔ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫·Ú·Ì¿ÓÔ, ª¿ÏÏ·, ™ÎfiÓ‰Ú·, ∑Ô˘¤Ï·, ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË, πÁÎϤÛÈ·˜, °Î·ÚÛ›·, Δ¿ÙÔ, ∂ÛÙ¿ÈÓ, ªÚ›ÙÔ, ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ, ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, º˘Ù·Ó›‰Ë, ΔfiÌ·˜ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÔÈ ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ¶ÂÚfiÓÂ Î·È ƒÔ‡ÌÂÓ ƒ¿ÁÈÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ú牛·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ §·‰¿ÎË, ∫Ô˘ÚÌ¤ÏË Î·È ™ÙÂÊ·Ó¿ÎÔ, ÂÓÒ Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ ¶È›Ó˘, ª·Î·Û¤Ù·˜ Î·È °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ: ª·ÓÙ‹˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, ¡·‚¿ÚÔ, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶È›Ó˘, ºÔỨη, ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, ¶Ô˘Ï›‰Ô, ÃÔ˘·Ó›ÙÔ, √˘Û¤ÚÔ, ∞Ï‚¿ÚÂ˙, ªÚ¤Ûη, ƒ¿ÁÈÔ˜, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ŒÁÎÔÓ, ÃÔ‡ÏÈ, ™ÔÏ¿Î˘, ª·Î·Û¤Ù·˜ Î·È ¶ÂÚfiÓÂ. *ªÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÙfiÈÓÁÎ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fï˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ∂™∫∞¡ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜. Ÿˆ˜ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, fï˜ ʤÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ· Ô‡ÚˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 MAƒΔπ√À 2012

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∫·Ïfi ‹ ηÎfi ∫∞§√ ‹ ηÎfi Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√; ∞fi ÙË ÌÈ· ‰›ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂¶√. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Ì‹Î·Ì ϤÔÓ Î·È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ‚ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙfiÙ ٷ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ Ôχ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ı· ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ...

∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ‰›Î·È· Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ √ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “France Football” , Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÊÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 33 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì Ì 31,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ (Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ), Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì 29,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi Ì 23,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ô °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ Ì 20,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿, Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi Ì·˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì Â›Û˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÏ·‚¤˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª¤ÛÈ; ∂‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, fiÛ· ÎÈ ·Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¯·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘...

™ÙÔ μfiÏÔ Ë √Ï˘Ìȷ΋ ÊÏfiÁ· ™Δπ™ 15 ª·˝Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ë √Ï˘Ìȷ΋ ÊÏfiÁ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ï¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜, ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ Ù·Í›‰È. £· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ Î·È 16 μÔÏÈÒÙ˜ Û˘ÓÔ‰Ô›. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ÊÏfiÁ· ı· Â›Ó·È Ë ¡Ù›Ó· °ÎÔ˘ÏÙ Ë ÔÔ›· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô 11¯ÚÔÓÔ˜ ¡ÙÔÌÈӛΠΔ˙ÔÓ ª·Î °ÎfiÔ˘·Ó. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ 89 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÊÔÚ¿...

ªÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ‹ ¶∂¡Δ∂ ÁÎÔÏ Û 10 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÃÚ˘ÛԇϷ °¿ÙÛÈÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ, ·ÊÔ‡ ·Ó Î·È Â›Ó·È ÌfiÏȘ 13 ¯ÚÔÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘. ∞Ú¯Èο, ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿˜ Ù˘ ™Ô˘˙¿Ó· ™Ù·ÓfiÁ‚ÈÙ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô

√ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÔÏÏ¿ Û ‰‡Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·È £·Ó¿ÛË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. Û ÙÚԯȿ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ¶¿ÓÙ· ıˆÚÔ‡Û·Ì ˆ˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Î·È Â›Ó·È ÈÔ “ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ” ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‚ϤÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ÙÚÒÁÔÓÙ·È Û·Ó Ù· “ÎÔÎfiÚÈ·” , fiÙ Ì ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, fiÙ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· ¤Ó· “ÚÔÎÏËÙÈÎfi” ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ï˘ËÚfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜,

Δ

Ù¤ÚÌ·Ù·. ∫·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ·¯˘Û·ÚΛ· ÛÙ· ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· ∞À•∏™∏ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ËÏÈΛ·˜ 9-10 ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ COSI Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 2010 Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ π·ÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È ÙÔ Δ∂π ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ 23% ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ 7-8 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ˘¤Ú‚·Ú· Î·È ÙÔ 14% ·¯‡Û·Úη, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ˘¤Ú‚·ÚˆÓ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 9-10 ÂÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 29% Î·È ÙˆÓ ·¯‡Û·ÚΈÓ

¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· Ô·‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. Ãı˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ·ÚΤ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÁÈ· ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÔÌ¿‰·, ÎÏ‹ıËΠӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 5.000 Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·. √ ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¿ÊËÛ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜, £·Ó¿ÛË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ “ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È..

ÛÙÔ 13%. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Û ȷÙÚÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ fiÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÈ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ŸÌˆ˜, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÛÙÔ 25% ·fi ·˘Ù¿ Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÕÚ·; ÕÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¿ÛÎËÛË Î·È ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË, ›Ûˆ˜ Ù· ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ÎÈÏ¿ Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿ (΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ˘Á›·) Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ.

¢ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ √§À ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. √È ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √ ∂ıÓÈÎfi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, Ë ÔÔ›· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¿ÓÙˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ƒ‹Á·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó fiÏ· ÔÌ·Ï¿ Î·È Ì¤Û· Û ʛϷıÏ· Ï·›ÛÈ·. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ì ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi ı¤·Ì·.

25

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 21.45 ™È¤Ó·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 2 22.00 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 18.15 Δ™™∫∞-ªÈÏÌ¿Ô -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-ΔÛ¤ÏÛÈ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 21.45 ¡¿ÔÏÈ-™È¤Ó· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) NOVASPORTS 7 22.00 ∫¶ƒ-§›‚ÂÚÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) √Δ∂ SPORT 1 16.30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. -∑(∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-√º∏ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) 21.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 2 16.30 ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-§ÔÎÔÌÔÙ›‚ ªfiÛ¯·˜ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ƒˆÛ›·˜) 18.30 ∑ÂÓ›Ù-¢˘Ó·Ìfi ª. -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ƒˆÛ›·˜) 21.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 3 18.00 ∞˙·ÍÈfi-ªÔÓÂÏȤ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ °·ÏÏ›·˜) 21.50 ¶·Ú› ™.∑.-§ÈfiÓ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ °·ÏÏ›·˜)

∫¿ÎÔ˜: ∞ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜ √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” , Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜, Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ √∞∫∞ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜. °È· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ:“∞Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ‰È·ÎÔ› ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŸÌˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ηχÙÂÚ·. ¡· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂Ì›˜ οӷÌ ÙËÓ ·Ú¯‹. ∂¿Ó ¯ÚˆıÒ ÂÁÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ‰ÂÓ Ì ··Û¯ÔÏ›. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜” . °È· ÙÔ Â¿Ó ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ‰ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÎfiÓ˜: “∂›Ì·È ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1997. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ı· ·›Íˆ Û ·È¯Ó›‰È· ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. μϤÂÙ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ· Û ËÏÈΛ· 27 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ËÏÈΛ·. ¢ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· ‰ˆ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÎfiÓ˜. ™·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›¯· ‚ÈÒÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ◊ÏÈ˙· fiÙÈ ı· ÂÍÂÏȯÙ› ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ” . °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜, ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ· Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ Î·È ÛÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· Î·È Ó· ÌË ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ù›ÔÙ·. ŸÌˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÙÈ ÂÌ›˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿Ó fiÏ· ηϿ Î·È ˆ˜ ÂÌ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á·¿Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔÔ˘˜ ›· fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‚Ú·‰È¿ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ¿Û¯ËÌ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ˆ˜ ÙË ‚›· ‰ÂÓ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ” .


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 MAƒΔπ√À 2012

Δ√ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ Δ√¶π∫∏™ √ª∞¢∞™ ª∂ Δ√¡ ƒ∏°∞ •∂Ãøƒπ∑∂π ™Δ√ ™∏ª∂ƒπ¡√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ï¿ıË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó” ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fiÓÙ˜ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ °Î›Ó˘, ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ Î·È ΔÔ˘ÚÓ·‚›Ù˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ °¿ÚÔ˜ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ Ô˘ ¤Û·Û ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ Û ÚÔfiÓËÛË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ÁÎÔÏ΋ÂÚ ÛÙËÓ 18¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ™Ê˘Ú‹ Î·È ªÔ˘Ú›Ù·.

Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 25˘ Ë̤ڷ˜ Ì ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, fiÔ˘ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ê˘ÛÈο ¢¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ÙȘ χÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‚·Û ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ™ÎÈ·ı›Ù˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó, “χÁÈÛ·Ó” ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯·Ó. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›¯·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫ÒÛÙ· °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” : “√ ƒ‹Á·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÂÌ›˜ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ì ÂχıÂÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ôχ ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ·, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ϤÔÓ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ

√È ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÁÒÓ˜

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó¤· ·È‰È¿ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. º˘ÛÈο Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ· Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· Ù¿ÛË Ú‚·ÓÛÈÛÌÔ‡. Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ, ·˜ Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂΛ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·” . ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. °ÓˆÚ›-

˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο: “ΔÔ Ì·Ù˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ì Ì ̛· ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ. ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ì οÔÈÔ

ŒÓ· ‚·ıÌfi ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ Â›Û˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¢‹ÌËÙÚ·. ¡Ù¤ÚÌÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ÂÓÒ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ı¤ÏÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, fiÛÔ Î·È Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ë ∞.∂. 2002 Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, fiˆ˜ Î·È Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·, ÂÓÒ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. ºÂÚÒÓ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∑‹-

ÛÈÔ˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∂ıÓÈÎfi˜: ¢·Ïԇη˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.30, ¢‹ÌËÙÚ·-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ƒÔ‡Û˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. °·Ù˙¤·˜, 15.30, ∞.∂. 2002-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ª·ÙÛԇη˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °È¿ÓÓ˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ ™.: °Î¿Áη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜: ∫·¤ÛÈÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜: ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ∞ÁÚ¤‚˘, ™·Îο˜ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞.∂. ºÂÚÒÓ 3-0 ·.·.

∏ °’ ηÙËÁÔÚ›· Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂¶™£ Ë 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/3. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: °Ë. ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.30, ΔÔÍfiÙ˘∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.30, ÕıÏÔ˜-∞ÂÙfi˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞¶√μ. ƒÂfi: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜.

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ °È· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1998) ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.: ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 11.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜. μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 12.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1)-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ∫Ô˘Ù¤˜.

¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜

∂¡ø √ ª∞°¡∏™π∞∫√™ ¢∂¡ £∞ ∫∞¡∂π ∂¡™Δ∞™∏ °π∞ Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∞ ª∂°∞§∞ ∫∞§Àμπ∞

ªÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË μ¤ÚÓÙÂÚ

ÿÓÂÈ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ë ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ¢

¶∞ƒ∞ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ù· μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ Ó· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜. “√È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ñ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È 50-50” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ªª∂, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ μÚ¤Ì˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “ΔÔ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi” , ÚfiÛıÂÛÂ.

∞∂§

¶·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ∫¯·ÁÈ¿˜ Î·È ∫˘·Ú›ÛÛ˘ √ÀΔ∂ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· οÙÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∞∂§ ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ∫¯·ÁÈ¿˜ Î·È £ˆÌ¿˜ ∫˘·Ú›ÛÛ˘. Δ· ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ϤÔÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÛÙ· play-offs. ¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞∂§: “∏ ¶∞∂ ∞∂§ 1964 ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫¯·ÁÈ¿ Î·È ÙÔÓ £ˆÌ¿ ∫˘·Ú›ÛÛË. ∂ÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Ì ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞∂§ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚˘ÛÛÈÓ› ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” .

˘Û¿ÚÂÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÕÓÓ·-ª·Ú›· ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì Ù˘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ ·ԉ›¯ıËΠÔχ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¯¿ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÛÂ˙fiÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ Ì ¿ÏÏ· ‰ÂÏÙ›·, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂¶√ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ Ì 10 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›ڷÍ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÕÓÓ·˜-ª·Ú›·˜ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÚ¿¯ıËÎÂ Ô ¯È·ÛÙfi˜ Ù˘. ŒÙÛÈ, Ë ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Û ÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ı· ¯¿ÛÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ Û ηÌ Ù˘ ∂ıÓÈ-

΋˜ Ó·ӛ‰ˆÓ. “°È· Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ Ï‹ÁÌ·. ∏ ÕÓÓ·-ª·Ú›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ Ì·˜ Î·È Ë „˘¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. μÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›¯Â ÎÏËı› ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηχ„Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ Ì χÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ Î·È Ê˘ÛÈο fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÂÚ·ÛÙÈο Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Á‹‰· ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ·, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· Ô˘

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍËÁ› ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜: “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¯¿ÓÂÈ ÛÙ· Á‹‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÙ¤ Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘.

√È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·Ó¤ÓÙÈÌ· ̤۷ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ì›· ·ıÏ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “ΔڛηϷ 2011” Î·È ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·›Í·Ì ηϿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯¿Û·ÌÂ. μ¿˙Ô˘Ì ÙÂÏ›· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÚÒÙ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 MAƒΔπ√À 2012

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 21.45 Δ∏¡ πΔ∞§π∫∏ √ª∞¢∞ °π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞™

¶¿ÓÔÏÔ˜ Ì ™È¤Ó· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜  16 ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ™È¤Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21.45 Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· “Û¿ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.

ª

™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â¿Ó ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜. √ “¡ÙÔ‡ÓÙ·” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηÈÚfi ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë “˘ÂÚÔÏ›·” ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‹Úı ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ (21/3 Î·È 23/3). “¶¿Ì ÛÙË ™È¤Ó· Û ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ¤‰Ú˜ Î·È ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ú¯Èο. ΔÂÏÂÈÒÛ·Ì ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË Ì›· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Â›¯·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·Í›˙Ô˘Ó Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ¿Ì Ì 16 ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜, fiÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ™È¤Ó·: “∏ ™È¤Ó· Â›Ó·È Ôχ ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, ¤¯ÂÈ 3-4 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·. ¶¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó Ì›· ÂÚ›ÂÚÁË ÛÂÈÚ¿ Î·È ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ” . °È· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ›Â: “¢‡Ô ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÚfiÏÔ-ÎÏÂȉ›. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ coast to coast. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· Ì·˜” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂÈÚ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜: “¶¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁË ÛÂÈÚ¿, ηٷʤڷÌ ӷ ¿ÚÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ∏ ™È¤Ó· ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ó¤· ÔÌ¿‰·, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›·” . ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙË ™È¤Ó· Î·È ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ú›ÓÙÂ˙˘. √ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÙ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ì ÂÌÂÈÚ›·, ˆ-

ÛÙfiÛÔ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ. “√ ÎfiÔ˘Ù˜ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ™È¤Ó·, Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ì ÂÌÂÈÚ›·. ŸÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ó· ¿Ì ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ” .

∑‹Û˘: ∏ Ì¿¯Ë ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ™È¤Ó· ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁηÚÓÙ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ fiÔ˘ Ù¤-

ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈ̤و˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·˘Ùfi οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›Â Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜: “∂›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, ›¯·Ó ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿. Œ¯ˆ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ı· Á›ÓÂÈ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “Ì¿¯Ë” , ÁÈ· ÙȘ ӛΘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ì›· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿, Ì ˆÚ·›· ·È¯Ó›‰È·” .

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∂•∂¢ø™∂ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª¶∞™∫∂Δ Δ∏™ ∞¡¢ƒπ∫∏™ √ª∞¢∞™

∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∂™∫∞£ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·ÚÔ˘Û›·˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙȘ 17˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “Ÿˆ˜ Ì·˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¿ÊÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ٷ ÂÍ‹˜: √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜, ı· η٤ÎÏ˘˙·Ó ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â Â·Ú΋˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ¿ÏÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË (‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ì Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ı· ηı›ÛÙ·ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÊÈÏ¿ıψÓ. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ÌÈÎÚ‹ (ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜) ÂÓÈ·›· ÎÂÚΛ‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÙÂÙÌË̤ÓË Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ›, ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ı› ηχÙÂÚ·. 줂·È·, Ë ‡·ÚÍË ·ÓËÛ˘¯›·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ›¯Â Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi Ù˘ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ

∂.™.∫.∞.£. ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Î·È ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜, Ôχ ηϿ ÁÓÒÚÈ˙Â Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ “·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋” ∂.™.∫.∞.£., Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÈÌÔ‡Ó Î·È ‚ÔÏÈÒÙ˜, Ù· fiÚÁ·Ó· Ù¿Í˘ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·- ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ¿Ú· Â›Ó·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔÈ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∂.™.∫.∞.£. ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì ÙË ÛÔ˘‰‹ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ·‰È·ÊÔÚ›·, ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ··Í›ˆÛË... √ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, ÛÙȘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜, ÛÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ÛÙȘ ·Ó·Ï‹ıÂȘ ··ÓÙ¿ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÂÚÔÏËÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂.™.∫.∞.£. Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ “ÌÔÓÔ‡˜ η‚Á¿‰Â˜” Î·È “ηÎÔ‡˜” ı·٤˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙË Ê›Ï·ıÏÔ ÁÓÒÌË, ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÂÛÎÂÌ̤Ó˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÂʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› 18 ÊÔÚ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 9 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÌfiÓÔ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞.¢. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ˆ˜ ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ·. ∂›Û˘ Â›Ó·È Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·-

Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ë „¢‰‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ...ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ì·˜. ∂Ì›˜ ·ÏÒ˜ ·ÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ٷ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·... °È· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ¿·Í Î·È ‰È· ·ÓÙfi˜ Ì ٷ “...ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜...” ı˘Ì›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙ˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·fiÓÙ˜, fiÙÈ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔ› Ì·˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ΈÌÔfiÏÂȘ Î·È ÛÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜. √È Ê›Ï·ıÏÔ› Ì·˜, Û η̛· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÛ‚·Ï·Ó ÔÌ¿‰Â˜ Î·È fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜, ÂÓÒ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ¤ÓÙ·Û˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· Ú¿ÛÈÓ· ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ. ∏ ÙÚ›ÙË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Û ·ÁÒÓ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, fiÙ·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, ÁÚÔÓıÔÎfiËÛÂ Î·È ·ÒıËÛ ‚›·È· ı·ً, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ ·‰ÔΛ̈˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·, ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÚÔηϤÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ˘Ú‹Ó· Ô·‰ÒÓ. ™Â η̛· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂı’ ËÌÒÓ Î·È Ù· ·ÓÙ›·Ï· ۈ̷Ù›·, ˆ˜ Û˘Ó˘‡ı˘Ó· Î·È Û˘Ó·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ·. Δ· ʇÏÏ· ·ÁÒÓ· Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ʤÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘. À¤ÛÙËÌÂÓ ÚˆÙfi-

ÁÓˆÚË Î·È ‚·Ú‡Ù·ÙË ÔÈÓ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Û˘Ó‹ıË Ù˘ ∂.™.∫.∞.£. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∫·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.™.∫.∞.£. ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘, ηٿ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ï¿‚·Ì ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ∂.™.∫.∞.£. ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·¿ÓÙËÛË... “ÌÔÚ› Î·È Ó· Û˘˙ËÙËı›, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜” . ∂ÓÒ ÛÙȘ 20 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ, fiÙÈ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ∂.√.∫. ¢ËÏ·‰‹ 10 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿, Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó, Ì ‰È΋ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ñ ·ÔÚ›·, fiÙÈ Ë ¤ÓÛÙ·Û‹ Ì·˜, ‹Ù·Ó Û ϿıÔ˜ ¯¤ÚÈ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÓ ·‰Ú·Ó‹˜. ∏ Ê·˘ÏfiÙËÙ· Î·È Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜, ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ı·٤˜. Ÿ¯È ·ÚÈÔÈ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ supporters ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Â› 30 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÔÏϤ˜ ·Ì·Úٛ˜ ÂÚÈÂÛÔ‡Û· Super League Î·È ÛÙȘ ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÎÚÈÓfiÌÂÓ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙË Ú·ı˘Ì›· Î·È ÙȘ ÌÂÚÔÏËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔηÙÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.™.∫.∞.£. Î·È ·fi ÙȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Î·È ¿ÛÙԯ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·” .

27

∂˘¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÁÈ· ªÔ˘¿Ì· £ÂÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ º·ÌÚ›˜ ªÔ˘¿Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ “London Chest Hospital” , Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ “¤Ú·Û ÌÈ· ¿ÓÂÙË Ó‡¯Ù·” ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. Δ· Ó¤· ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ·›ÎÙË Ù˘ ªfiÏÙÔÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο, ηıÒ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ Â·Ó·ÎÙ¿ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ù· Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·. ¶Ï¤ÔÓ, Ì ÙÔ Ó¤Ô È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· “ÍÂʇÁÂÈ” ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô ªÔ˘¿Ì· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ªfiÏÙÔÓ Î·È ÙÔ˘ “London Chest Hospital” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ º·ÌÚ›˜ ªÔ˘¿Ì· ›¯Â ÌÈ· ¿ÓÂÙË ‚Ú·‰È¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ Ë È·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›· ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì· ˙‹ÙËÛ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Î·È Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ÔÌ·Ï‹ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·, ı· ı¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ı· ··ÁÔÚ¢ı› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û fiÏÔ˘˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘. £· ı¤Ï·Ì Â›Û˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ªª∂ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹” . ª‹Ó˘Ì· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô º·ÌÚ›˜ ªÔ˘¿Ì· ¤ÛÙÂÈÏ ̤ۈ ÙÔ˘ facebook Ô ∂ڛΠ∞ÌÈÓÙ¿Ï. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô˘ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‹·ÙÔ˜, ‚ڋΠÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ¢¯Ëı› ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘. “º·ÌÚ›˜ ªÔ˘¿Ì·, fiϘ ÌÔ˘ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È Ì·˙› ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÛÔ˘ Î·È ÛÙ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÔ˘” , ¤ÁÚ·„Â Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜.

π¡Δ∂ƒ

∞ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô ºÔÚÏ¿Ó ΔȘ ʋ̘ Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÌÂÈ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÿÓÙÂÚ Ì ÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙ· (0-0), ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ô ¡ÙȤÁÎÔ ºÔÚÏ¿Ó. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Î·ÙËÁfiÚËÛ ˆ˜ Ù· ª¤Û· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷. “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ›¯Â Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËη Ó· ·›Íˆ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿Óˆ. Ÿˆ˜ ͤÚÂÙ ¿ÓÙ· ·›˙ˆ ÌÚÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Â›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È. Δ· ª¤Û· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ƒ·Ó›ÂÚÈ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÂÍ‹ÁËÛ” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 12, 20, 21, 27 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 13, 20, 25, 29.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ —“ΔÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ” ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÙ¿ÂÈ Î¿ı ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ÛÙȘ 11 ÛÙÔ ∫ÈÓË∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ Ì·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÁÈ· fi- ∏ ÔÌ¿‰· VOLOS POETRY ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiSLAM ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ï˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ Ì ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·È‰È¿ ·fi ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ Ô›ËÛË, “ªÂ ÙËÓ ¶Ô›ËÛË, Ì·˙›” Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜. ÒÚ· 20.30, ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ·Ú·Î·ÊÂÓÂ›Ô ªπ¡∂ƒμ∞ ÛÙËÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 6944388045. - ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ — ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶Ô›ËÃ∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÛ˘, Ë Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∫·Ù¿ ‰‡Ó·ÌÈÓ” Ù˘ ÏÔ˜, ÙËÏ: 2421033250) ·ÚÔ˘μÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ Î·È Û˘ÁÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔÁڷʤˆ˜ ÷ÚԇϷ˜ ∏Ï›·-ºÚ¿ˆÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ ·ÏÏ¿ ÁÎÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÙËÓ ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· ¤ÎıÂÛË - ÂÁηٿÛÙ·ÛË “∂›Ó·È Ë 19.30, ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . Ô›ËÛË ¤Ó· ηÓÙ‹ÏÈ” ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈ- ∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÎÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÙ·ÈÚ›· “¢ÈÔ̷ٛ Î·È ªÔ‡Û˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ΔÚ›ÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (§. ™Ù·Ù˘, ¶¤ÌÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜. ∂‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ÙË Ó¤· Áη›ÓÈ·: Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19:30. ¢È¿ÚÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‚Ú·ÎÂÈ· Ò˜ 21/4/2012. ‚Â˘Ì¤Ó˘ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ ∞ÚΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ·Ê¤ - ∫·ÚÈÓ¿ÎË Ì ٛÙÏÔ “μÚÔ¯‹ ·Á¿˘” . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÚÔÏÔÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ Á›ÛÂÈ Î·È ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ô ÊÈÏfi‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ ÿÚÙ· Ë ÂÁηٿÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜. ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· “∞Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ ÔÈËÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘” . (¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 21/4/2012). —™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫·Ì·Ú¤ ÙˆÓ ¡ÂÎÚÒÓ” οı ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ª·ÓÈÙÔ‡ (°Ú·‚È¿˜ 16, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘). ∏ fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 9Ì.Ì. Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 9:30Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ. — ∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “¢›Ô‰Ô˜ ∞Ì∫∂” ÚÔÛηÏ› ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi “∞πø¡” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÁÈ· Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫·Ì›Á ∫ÏoÓÙ¤Ï: ΔÔ Î‡Ì· Ù˘ ÙڤϷ˜” , ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÚ›· Ù˘ ·¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ·, ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ªÂÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË º¤ÏÈÔ˘, ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹Ù·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ·ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ — ΔÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· Ò˜ ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎ·È¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ˘ÈÔı¤ÙËÛ ‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 1Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï “∂˘Ì¤ÏÂÈ·” ·fi ÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

¢π∞º√ƒ∞ —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔ ‰Ú. μ·Û›ÏË ™Ï·ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “√ÛÊ˘·ÏÁ›·. ∞›ÙÈ· - ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· - ¡ÂfiÙÂÚ˜ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ¶ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (∞3 ÁÚ·Ê›Ô) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915, 24210 44709, 24210 82457. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ Ù˘ ¢’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ, Û ۇÓıÂÛË £ÂÌ. ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· £·Ó¿ÛË Ã·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ™Ù¿Û·˜ Δ˙¿ÏÏ·, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ π. ¡. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË - §ÈÙfi¯ˆÚÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ¢’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË, ÎÈÓ. 6944 410944. —∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 22/3 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ μ·Ó °ÎÔÁÎ Û DVD. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. —ΔÔ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ∫·Ó·ÏÈÒÙÈÛÛ· Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31/3. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î. ¶·ÙÚÒÓË μԇϷ, ÙËÏ. 24280 91327. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 8∂.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

Locomondo, Maraveyas Ilegal, Imam Baildi ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÙÔ˘ ARK Festival ÛÙÔ μfiÏÔ

°

È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô μfiÏÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ı› ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈ‚ˆÙfi ÙÔ˘ ARK Festival ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi - ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi event Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ IDEA|TOPOS 2012, ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Marketing & Branding ΔfiÔ˘, ÙÔ ARK Festival ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ μfiÏÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· Ô˘ ·ÓÙÏ› Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, Ô μfiÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ÙÔ 2012 ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· Û ӤԢ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¶Ú¤Û‚ÂȘ ÙÔ˘ ARK Festival ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Locomondo, Maraveyas Ilegal, Imam Baildi, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÙÔÈ΋ Ì¿ÓÙ· Band Fatale, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ÙÔ ÊÂ-

ÛÙÈ‚¿Ï ¤¯ÙÈÛ ̤۷ Û ÌfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¢‰È¿ıÂÙË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ¿ÓÙ· Ì ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Î·È ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ARK Festival ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ARK Festival Û ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: PUBLIC μfiÏÔ˘ (∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & √ÁÏ, 2421022904), ∂LEFANTAS COFFEE BAR (Δ.√ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 70∞), CASABLANCA VIDEO STORE (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 173, 2421029263), WWW.VIVA.GR ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: Δ· 500 ÚÒÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 12 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÒÏËÛË - °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜: 15 ¢ÚÒ. LINKS: Official Site: www.arkfestival.gr Facebook: THE ARK FESTIVAL Twitter: www.twitter.com/ark_festival .

“ªÈÚ¿Ï”ÛÙËÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜

™˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ·ÁÒÓ· ÔÚÊ·Ó‹˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ·˜ ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ªÈÚ¿Ï” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¤ÈÌÂÏ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. °·ÏÏ›·/πÛÚ·‹Ï/πÙ·Ï›·/πÓ‰›·, 2010. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¤ÈÌÂÏ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ƒÔ‡Ï· Δ˙ÂÌÚ¤·Ï. ∏ıÔÔÈÔ›: ºÚ›ÓÙ· ¶›ÓÙÔ, Û·Ì ∞Ì¿˜, μ·Ó¤Û· ƒÂÓÙÁÎڤȂ, °Ô˘›ÏÂÌ ¡Ù·ÊfiÂ. √ ·ÁÒÓ·˜ ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ÔÚÊ·Ó‹˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ·˜ ÛÙ· ˘fi ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηÙÔ¯‹ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ‰¿ÊË, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰ÔṲ̂ÓË Ì ÙfiÏÌË, Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ·ÓıÚˆÈ¿. ΔËÓ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ÔÚÊ·Ó‹˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ·˜, Ù˘ ªÈÚ¿Ï, ÛÙ· ˘fi ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηÙÔ¯‹ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ‰¿ÊË, Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ (Î·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚È-

‚Ï›Ô Ù˘) ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ƒÔ‡Ï· Δ˙ÂÌÚ¤·Ï, ·ÊËÁÂ›Ù·È ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· Ô Â‚Ú·˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¤ÈÌÂÏ (“¶ÚÈÓ ¤ÛÂÈ Ë Ó‡¯Ù·” , “ΔÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰·” ). ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘, Ë ªÈÚ¿Ï (fiÓÔÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘), ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ, ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô “¡Ù·Ú ∞Ï ΔÈÊÏ” , Ô˘ ›‰Ú˘Û ÙÔ 1948, ÁÈ· Ù· ÔÚÊ·Ó¿ ·È‰È¿ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ë Ã›ÓÙÈ ÃÔ˘ÛÂ˚Ó› (μ·Ó¤Û· ƒÂÓÙÁÎڤȂ), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ ™Ó¤ÈÌÂÏ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ªÈÚ¿Ï ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›, ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, fiÙ·Ó Ë Ã›ÓÙÈ ‚ÔËı¿ ÙË ªÈÚ¿Ï (Ôχ ηϋ Ë ºÚ›ÓÙ· ¶›ÓÙÔ) Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› (¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·) Î·È ÙË ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·.

∏ Ù·ÈÓ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ 1948, Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ·fi Ù· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜. ª·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ “fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ∂ÍÈ ∏ÌÂÚÒÓ” Î·È ÙËÓ ·Ú·Á‹ ·fi ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ò˜ ÙË ™˘Ìʈӛ· ∂ÈÚ‹Ó˘ ÙÔ˘ √ÛÏÔ, ÙÔ 1994, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ηÙÔ¯‹ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È -οÔÈ· ÂÏ›‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù·, ¯¿ÚË ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ã·Ì¿˜ Î·È ÙË º·Ù¿¯. √ ™Ó¤ÈÌÂÏ ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔÏÌËÚ‹, Â›Ì·¯Ë ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ù·ÈÓ›·, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ÁË ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÔϤÌÔ˘˜ (ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’40 Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ “ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ” ) Î·È Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ

ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ÁË ÙÔ˘˜, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ªÂ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi, ÂÈηÛÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ Ó·ڋ˜ ªÈÚ¿Ï, Ô˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓË Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ·‰ÈΛ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘, Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¤ÓÔÏÔ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, fiˆ˜ Ù˘ ‰›‰·ÍÂ Ë Ã›ÓÙÈ, ˆ˜ ̤ÛÔ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂Ó˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ·˜, Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ ‚fiÌ‚· Û ÛÈÓÂÌ¿ (fiÔ˘ ÚÔ‚·ÏÏfiÙ·Ó Ë “∞ÔÛÙÚÔÊ‹” ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ” ), ¤ÌÌÂÛÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÁÈ· ÙË Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ë fiÏË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.

“√ ÙfiÔ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÎÈ ·fi „ËÏ¿” Û ¤ÎıÂÛË ‚ÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ı¤Ì· “Marketing Î·È Branding ΔfiÔ˘” - ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙfiÔ˘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂfiÙËÙ·˜ “¢›·˘ÏÔ˜” (ΔÔ¿ÏË

14), ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ - ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì ı¤Ì·: “∞¶opsis - ∫∞Δopsis” “√ ÙfiÔ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ... ÎÈ ·fi „ËÏ¿” . Δ· ·Ó‹Û˘¯· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ‰Ô‡Ï„·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· fiÚÈ· Î·È Ù˘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘.

™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, °È¿ÓÓ˘ °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ¿Ó· °ÂˆÚÁ·Ï¿, ª¿Úˆ ¢ËÌÔ˘Ï‹, Δ¿ÛÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∫ˆÛÙ‹˜ ∑Ô‡‚·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ¡·Ù¿Û· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˚Ó¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·ÁÎfi˙˘, μ·Û›Ï˘ ¡ÈÌ‹˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜, °È¿ÓÓ˘ ™ÎÈ·ı›Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÔ˘‚¿Î·˜.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÔÌ¿‰·˜: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “Â¤Ì‚Ô˘Ó” ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û¯fiÏÈÔ - ›¯ÓÔ˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ fiÏ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 22/3/2012 6/4/2012. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 22:00.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∏ μ√§πøΔπ™™∞ Ì·ı‹ÙÚÈ· ªÂÙ·ÊÂÙ˙‹ μ·ÛÈÏÈ΋ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÎÚ›ıËΠηٿ ÙËÓ 3Ë Ê¿ÛË “π¶¶∞ƒÃ√™” , ÙÔ˘ 17Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ª·ıËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜ 2012, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, fï˜, Â›Ó·È Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ∫ˆÛÙ¤· °Â›ÙÔÓ· ∞ıËÓÒÓ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ê›ÏÈ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ∫ÔÚˆ›Ô˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó, ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜, ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, ÛÙË NASA, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓÈ‰Â›Ô˘ ¶Ï·ÓËÙ·Ú›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (‰È¢ı˘ÓÙ‹˜: Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜). √È 11 ÚÒÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ 4Ë Ê¿ÛË “¶Δ√§∂ª∞π√™” ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ 5 ηχÙÂÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÙ·‚› ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛı› ÛÙËÓ 6Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ Î·È ›Ûˆ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ù· ÌËÓÈ·›· Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÙÔ 3ÌËÓÈ·›Ô ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “√Àƒ∞¡√™” , Ô˘ Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂΉ›‰ÂÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ‚È‚Ï›·: “£¤Ì·Ù· Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ”, “§ÂÍÈÎfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜” , “™ÙÔȯ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜” Î.Ï. Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, Â›Û˘, Ë ∂Ù·ÈÚ›·. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ “π¶¶∞ƒÃ√™” ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 3Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Â˘ı‡ÓË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. ¶ÚÔÛ‹Ïı·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÔÈ 45 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (16) Î·È §˘Î›Ԣ (29), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙËÓ 1Ë Ê¿ÛË “∂À¢√•√™” Î·È ÛÙË 2Ë Ê¿ÛË “∞ƒπ™Δ∞ƒÃ√™” ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ 1Ë Ê¿ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 8˘ ¤ˆ˜ 21˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Ë 2Ë Ê¿ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο §‡ÎÂÈ· ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Î·È ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ (ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ 129284/°2 10.11.12) Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. Δ· ‚Ú·‚›· Î·È ÔÈ ¤·ÈÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÚÔ˜ Ù· §‡ÎÂÈ·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Û Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 6Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ΔÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ª·Ú›·˜ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· §¿ÙÛË, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜.

™ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

ªÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ªÔ˘˙¿ÎË

M

È· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Ì ٛÙÏÔ “μ›Ú· ÙȘ ¿Á΢Ú˜...” . ªÂ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ,·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ Û˘Óı¤ÙË Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ °. ªÔ˘˙¿ÎË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: K. ™ÎÚÈ¿·˜, ÙËϤÊ. 6974-881944). ∏ Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¶ÔÈΛÏ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ (ª·¤ÛÙÚÔ˜ ¢. ΔÛÈ·‚¤˜-25 ÛÔÏ›ÛÙ˜), ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÛÔÏ›ÛÙ˜ (°. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘Ï. ¡ÙԇϷ), ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂-μfiÏÔ˘ Î. ™. ª·‚›‰Ë (¢√∂¶∞¶ -¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘), ΛÌÂÓ· (ª·Ú›Ó· ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓË-ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ), Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ (∫. ª. ÷˚ÓÙÔ‡ÙË, ∂ÈÚ. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˘), Ì ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ Î. μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ı·˘Ì¿ÛÈÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ CHORUS LINE μfiÏÔ˘, Ì ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹ (°. Δ˙‹Î·˜) Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ˘ÂÚı¤·Ì· Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı·˘Ì¿ÛȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ʈӤ˜, Úfi˙·, ÛÎËÓÈο Î·È ı·˘Ì¿ÛȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘˙¿Î˘, (∞ı‹Ó· 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1922 - 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2005) ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁfi˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ŒÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˆ˜ ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ·˜ ÙÔ 1938 Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1946. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ (1939-1947) Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ∞˘ÛÙÚ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· (1952-

1954). ŒÁÚ·Ê ÌÔ˘ÛÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ Î·È ¯ÔÚfi. ¢È·ÙËÚÔ‡Û ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·fi ÙÔ 1940. √ ›‰ÈÔ˜ ¤·È˙ ÙÚÔÌ¤ÙÙ·, È¿ÓÔ, ÊÏ›ÎÔÚÓ Î·È ÙÚÔÌfiÓ. ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰· ʤÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 2.500 ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÎÏ·ÛÛÈο), ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 200 ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· (ÂÏ·ÊÚ¿), 20 ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Έ̈‰›Â˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 60 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· (ÚÒÙË), ÌÈ· ÛÔ˘›Ù· (·Ú¯·˚΋) Î·È ÙË Ï·˚΋ fiÂÚ· “√ ªËÓ¿˜ Ô Ú¤ÌÂÏÔ˜” . ∂›Û˘ ¤ÁÚ·„ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ‚·ÚÈÂÙ¤ (19401948). ∞fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È “∏ ™ÎÏ¿‚·” , “∞‰˘Ó·Ì›· ÌÔ˘” ,“ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ‹Úı ·fi Ù· ·ÏÈ¿”, “™Ô˘ ÛÊ˘Ú›˙ˆ” , ·ÏÏ¿ Î·È Ô ⁄ÌÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ¶ÚÔÒÏËÛË ÚÔÛÎÏ‹ÛˆÓ: ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘: 8 ¢ÚÒ. μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “§Àá√™” (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∞Óı. °·˙‹, ÙËÏÂÊ. 24210-32916 Î. ™·¯›ÓË, ÒÚ˜ 11.00-13.00 Úˆ› Î·È 6-8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· (ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜) Î·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋).

∞fi ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘

∂Î·›‰Â˘ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ë ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÓˆÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËϛΈÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ 1Ô ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ £ÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “ŒÍÔ‰Ô˜” , Ì ı¤Ì· “∂Î·›‰Â˘ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘. ŒÁÈÓ·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¢Ú. ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë (Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÔÓÙÔ˜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·) Î·È ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ∂ϤÓË ∫ÔÓÙÔ˙‹ÛË, ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ï·‚Â Ô ¢Ú. ∞Ϥ͢ ∫fiÎÎÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ŒÓˆ-

Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËϛΈÓ. √ Î. ∫fiÎÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Î·È Ì›ÏËÛ Ì ı¤Ì·: “∂Î·›‰Â˘ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË”, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ: “ªÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Û· Ì¿ıËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ª¿ÚÏÔ (master £ÂÔÏÔÁ›·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ 1Ô˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜) Î·È ÙËÓ Î. μ¿Ûˆ °ÒÁÔ˘ (ıÂÔÏfiÁÔ-ÊÈÏfiÏÔÁÔ, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Î·È ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 1Ô˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜) ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ 1Ô ™¢∂ §¿ÚÈÛ·˜. √ Î. ∞. ª¿ÚÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ı¤Ì· “∫ÔÈÓˆÓÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘· - °˘Ó·›Î· Î·È Â¿ÁÁÂÏÌ·” . ªÂ ˘ÏÈÎfi ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ù˘ Gurinder Chadha, “∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô ª¤Î·Ì” , ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û ÎÚÈÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛ·Ó ÛÙÂÚÂÔÙ˘ÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· “°˘Ó·›Î· Î·È Â¿ÁÁÂÏÌ·” Ô˘

·Ú¯Èο ›¯·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ. ∏ Î. μ. °ÒÁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ı¤Ì·: “√È ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÁÎÚ›˙Ô˘ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÎÚÈÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙ· Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ ÂÈʤÚÂÈ. Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ˘. ¢Ú. ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ £ÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “ŒÍÔ‰Ô˜” §¿ÚÈÛ·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∫∂£∂∞∂•√¢√™ Ì ı¤Ì· “√ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ú¯Èο ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ‚¿ÛË ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Δ˙ÈÌ Δ˙¿ÚÌÔ˘˜ “™ÙËÓ ·Á›‰· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” , Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÎÚÈÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

29

¶Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ ÛÙÔ “¶·Ú·Û΋ÓÈÔ” ∏ ∂∫¶√ª¶∏ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ Ù˘ ∂Δ1 ·‡ÚÈÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜ ÃÔ¯¿Ô˘˙ÂÚ. √ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ “¶·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘” ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ Î·È Ó· ·Ó·Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋, ·fiÏ˘ÙË fiÛÔ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ÂÚÛfiÓ·, Ô˘ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÏËÛÌÔÓ‹ıËÎÂ. ªÈÏ¿Ó ÔÏÏÔ› μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó. √ ∞ÏÊfiÓ˜ ÃÔ¯¿Ô˘˙ÂÚ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë, ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙÂÏÈο Ì˘ıÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1906 ·fi ‡ÔÚÔ ·Ù¤Ú·, Ôχ ÓˆÚ›˜ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙ· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ΔÔ 1926 η٤ÏËÍ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ ÂÚˆÙ‡ıËÎÂ Î·È Î¿Ô˘ ÂΛ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔۤϷ‚ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ̇ıÔ˘. μ·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È Ô‰ËÁfi˜, Ô μÔÏÈÒÙ˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜, Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎfiÌ· ŒÏÏËÓ˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ›, Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ì·˙› ÙÔ˘. ™¿ÓȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ‰‡ÛÎÔÏ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¤‰Ú·ÛÂ Ô ∞ÏÊfiÓ˜ ηıÒ˜ Î·È Û¿ÓȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Î·È ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ¶‹ÏÈÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: °È¿ÓÓ˘ ¢·ÛηÏÔı·Ó¿Û˘. ∏¯ÔÏË„›·: ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚ·Ï‹˜. ªÔÓÙ¿˙: ¢ÒÚ· ª·ÛÎÏ·‚¿ÓÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∏Ï›·˜ °È·Óӷο΢.

“º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙËÓ fiÏË” Û ¤ÎıÂÛË Ì ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Δ√ ª¿ÚÙÈÔ 2012 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË “º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙËÓ fiÏË: μfiÏÔ˜ 2012” Ì ¿Óˆ ·fi 50 ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ›Ô. ∏ ¤ÎıÂÛË “º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙËÓ fiÏË: μfiÏÔ˜ 2012” ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∞Ôı‹Î˘ ∫·ÓÔ‡ (√ÁÏ Î·È ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Èı·Ó¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “IDEA|TOPOS 2012- 1o ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Marketing & Branding ΔfiÔ˘ (30 ª·ÚÙ›Ô˘ - 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È ∂ΉËÏÒÛÂȘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” , Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢È‡ı˘ÓÛË: ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ Î·È √ÁÏ (1o˜ fiÚÔÊÔ˜). flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¶¤ÌÙË:16.00-21.00, ¶·Ú·Û΢‹ ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00-20.00, ∫˘Úȷ΋ 10.0019.00. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË /ÂÈ̤ÏÂÈ· /˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÎıÂÛ˘: Imagine the CityVolos team, √Ì¿‰· “∫-·Ù·Û΢ÒÓ” ¶£. ™˘ÓÂÚÁ·Û›·: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6946950931 (¶·ÙÂÏ›‰· ª·ÚÈ¿ÓÓ·).


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 19H™ M∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.549.953,91 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.338.214,94 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 19.559.243,31 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.503.532,31 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.411.052,12 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.448.319,83 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.362.722,08

MEPI¢IA

2.630.566,15 1.144.939,35 6.375.757,61 745.595,48 4.174.310,58 346.161,06 1.970.727,57

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 4,0105 5,5359 3,0678 6,0402 1,7754 7,0728 3,2286

-0,26% 1,14% 1,27% 0,01% 1,97% -0,89% 2,55%

4,0707 5,7297 3,2212 6,0402 1,8375 7,3203 3,3416

3,9804 -15,78% 5,4805 -5,60% 3,0371 -9,83% 5,9798 2,36% 1,7576 10,78% 7,0021 17,74% 3,1963 8,40%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 36.793.825,15 11.934.354,46 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 92.373.804,43 19.177.259,91 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 24.078.438,18 3.279.825,41 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.937.651,09 740.052,27 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.708.559,00 2.947.334,72 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.203.646,83 2.946.714,80 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.156.885,14 1.599.750,67 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.534.581,51 2.763.664,24 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.276.043,63 6.801.036,52 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.347.507,60 1.601.762,97 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.441.865,10 2.932.583,10 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.995.244,74 1.419.143,66 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 128.839.720,16 10.754.493,81 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 154.482.269,04 26.529.204,83 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 8.300.654,16 2.704.183,39 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.946.841,55 1.441.483,96 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.624.850,67 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.382.697,39 734.440,93 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.585.667,69 1.006.222,64 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 31.824.005,00 2.727.571,34 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.802.025,62 951.644,82 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.701.952,82 2.236.421,92 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 22.173.032,68 2.407.601,48 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 18.282.999,35 2.622.117,84 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 23.686.023,06 2.659.916,50 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 36.047.405,48 3.684.394,60 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 46.509.309,15 2.719.010,38

3,0830 4,8168 7,3414 8,0233 7,0262 6,8563 5,0988 6,3447 3,4224 4,5871 11,7445 7,0432 11,9801 5,8231 3,0696 6,2067 3,1627 4,6058 11,5140 11,6675 10,3001 3,8910 9,2096 6,9726 8,9048 9,7838 17,1052

-1,25% 3,0984 3,0599 -23,62% -0,06% 4,8409 4,7807 5,54% 0,03% 7,3781 7,2863 1,90% 0,00% 8,0634 7,9631 3,83% -0,13% 7,3775 6,8857 4,01% -0,25% 7,0620 6,7192 4,77% 1,40% 5,2518 4,9968 9,61% -0,05% 6,5350 6,2813 4,32% 0,12% 3,4566 3,3882 -8,84% -0,59% 4,6330 4,5412 -13,54% 0,04% 11,8619 11,6271 4,05% -0,26% 7,1136 6,9728 10,61% 0,03% 11,9801 11,9801 0,97% 1,55% 5,8813 5,7649 11,59% 1,57% 3,1003 3,0389 13,84% 1,81% 6,2688 6,1446 14,31% 2,52% 3,1659 3,1564 18,37% -0,37% 4,6519 4,5597 21,50% 0,12% 11,6291 11,3989 7,75% -0,07% 11,7842 11,5508 5,91% -0,44% 10,4031 10,1971 17,19% -0,11% 3,9299 3,8521 5,87% -0,59% 9,3017 9,1175 13,99% -0,04% 7,0423 6,9029 3,09% 0,02% 8,9938 8,8158 9,36% -0,15% 9,8816 9,6860 10,96% -0,59% 17,2763 16,9341 12,30%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.173.020,31 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.020.155,32 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.088.019,41 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.689.363,96 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.734.453,76 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.677.842,91 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.809.115,01 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.154.636,31 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.196.295,37 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.896.843,00 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.317.808,38 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.729.773,21

1.118.425,17 3.025.564,71 4.901.308,98 481.736,34 1.750.850,09 965.323,00 716.923,28 656.096,17 1.676.571,36 1.214.003,06 1.126.423,46 599.761,49

18,9311 7,9391 3,8945 5,5826 2,7041 6,9177 6,7080 6,3324 3,0994 4,0336 5,6087 11,2207

1,43% 1,01% 0,86% -0,09% -0,08% 0,63% 0,44% 0,93% 0,06% 0,21% 0,00% -0,04%

19,3097 8,0979 3,9724 5,6943 2,7582 7,0388 6,8254 6,4432 3,1536 4,1042 5,6087 11,4451

18,7418 7,8597 3,8556 5,5268 2,6771 6,8485 6,6409 6,2691 3,0684 3,9933 5,5526 11,1085

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 48.192.170,73 6.634.987,18 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.496.681,39 3.150.050,99 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.740.230,91 5.064.279,40 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 17.896.474,15 5.332.624,85

7,2633 3,0148 2,7132 3,3560

1,70% 0,74% -0,62% 0,01%

7,4812 3,1052 2,7403 3,3560

7,1907 8,98% 2,9847 -3,15% 2,6996 -22,78% 3,3560 0,14%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.668.916,44 9.688.120,02 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 495.834,76 154.572,05 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.037.334,21 124.304,36 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.622.776,07 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.888.915,03 739.689,53 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.506.894,35 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.827.957,27 8.385.931,55 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.710.794,20 6.627.322,83

0,5851 3,2078 8,3451 1,8361 2,5537 3,4131 2,6029 2,8233

1,69% 1,40% -0,25% -1,66% 1,11% 0,00% 0,18% 0,12%

0,5939 3,2559 8,4703 1,8471 2,5920 3,4165 2,6419 2,8402

0,5792 17,42% 3,1757 13,43% 8,2616 10,33% 1,8214 -30,46% 2,5282 -0,48% 3,3994 -1,81% 2,5769 8,57% 2,8007 -0,63%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 292.016.160,14 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 139.952.418,06 107.941.823,29

1,9942 1,2966

0,38% -0,64%

1,9942 1,2966

1,9942 -7,45% 1,2966 -22,29%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,0627 2,3923 0,7001 1,9469 6,0041 2,1554 2,9354 7,2858 6,4379 7,2061 3,7348

0,34% 1,61% 0,84% 0,96% -0,07% 0,14% -0,40% 0,03% -0,01% 0,00% -0,18%

4,0627 2,3923 0,7001 1,9469 6,0041 2,1554 2,9354 7,2858 6,4379 7,2061 3,7348

4,0322 -21,49% 2,3684 11,23% 0,6931 12,16% 1,9274 -4,66% 5,9441 5,94% 2,1338 9,16% 2,9134 -21,44% 7,2858 0,79% 6,3735 4,22% 7,1521 2,24% 3,6975 5,70%

4.722.312,55 28.431.092,18 311.608,71 5.360.802,27 18.857.472,43 31.195.214,74 4.623.766,87 1.191.576,80 4.585.717,21 2.013.311,02 1.509.604,93 8.899.823,72 3.801.383,73 2.038.404,54 6.654.997,01 9.671.293,82 334.334,61 785.877,72 2.905.245,02 12.916.911,79 8.387.822,38

9,9464 1,4504 15,5465 4,2696 3,3853 3,4881 11,4615 11,0292 9,9963 1,3587 12,1597 7,0813 8,4912 7,5221 10,1679 2,5086 30,4417 14,8065 11,4286 3,0329 3,3194

0,17% -0,08% -1,41% 2,15% -0,02% 0,16% 0,54% 0,59% 0,22% 2,53% 0,04% -1,29% 0,16% 0,28% 2,19% 2,05% -0,39% -0,08% -1,41% -0,13% -0,03%

10,1453 1,4504 15,5465 4,2696 3,3853 3,5753 11,6907 11,2498 9,9963 1,3587 12,1597 7,1167 8,4997 7,5973 10,2696 2,5337 30,5939 14,9546 11,5429 3,0329 3,3194

9,7475 8,50% 1,4359 8,12% 15,3910 17,64% 4,2269 11,96% 3,3599 3,71% 3,4183 7,52% 11,2323 6,57% 10,8086 5,31% 9,7964 7,25% 1,3451 19,74% 12,1597 1,90% 7,0282 -15,11% 8,4487 6,98% 7,4469 -2,74% 10,0662 12,31% 2,4835 14,12% 30,2134 -2,00% 14,6584 7,96% 11,3143 17,60% 3,0026 10,67% 3,2862 6,91%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.715.932,67 10.053.647,30 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.959.608,95 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 86.801,31 85.923,28 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 10.660.910,48 11.197.957,15 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.847.165,40 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.627.546,43 53.321.163,99 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 708.498,03 3.423.565,97 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.889.675,12 241.936,92 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 274.137,81 22.314,31 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 995.126,50 61.779,96 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 26.329.200,68 22.275.471,33 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.546.424,49 19.436.838,93 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 809.852,80 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.807.206,79 342.406,25 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 628.957,60 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.484.562,04 524.159,97 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 662.116,12 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.388.022,55 163.053,16 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 526.619,10 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 118.601.081,62 14.640.482,72 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 673.035,23 78.517,39 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 32.870.157,55 5.162.691,55 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 751.867,13 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 62.980.360,96 9.106.159,08

0,7675 0,7953 1,0102 0,9520 0,9599 0,1993 0,2069 11,9439 12,2853 16,1076 1,1820 1,1600 1,1608 8,1985 8,5580 8,5557 8,9769 8,5127 8,9886 8,1009 8,5718 6,3669 6,9284 6,9162

-0,05% -0,05% 0,20% -1,41% -1,39% 2,21% 2,48% -0,03% -0,02% 0,23% 0,11% 0,14% 0,14% -0,19% -0,18% 0,33% 0,33% 0,14% 0,15% 0,09% 0,09% 0,27% -0,20% -0,20%

0,7675 0,7953 1,0102 0,9520 0,9599 0,1993 0,2069 11,9439 12,2853 16,1076 1,1820 1,1600 1,1608 8,1985 8,5580 8,5557 8,9769 8,5127 8,9886 8,1009 8,5718 6,3669 6,9284 6,9162

0,7598 0,7953 0,9900 0,9425 0,9599 0,1973 0,2048 11,8245 12,2853 15,9465 1,1820 1,1513 1,1608 8,0345 8,5580 8,3846 8,9769 8,3424 8,9886 7,9389 8,5718 6,3032 6,8591 6,8470

9.383.145,08 2.309.607,31 33.223.527,03 13.887.640,67 1.299.413,00 1.856.117,21 16.566.239,05 8.509.112,12 9.076.054,83 1.511.634,78 4.256.907,47 1.975.005,38 6.259.407,07 2.132.355,94 4.383.778,27 601.690,67 37.481.198,72 5.821.993,81 11.621.170,60 1.612.696,24 4.783.108,54 1.280.702,99

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 46.969.851,68 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 41.235.372,48 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.844.433,24 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.888.291,23 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 63.837.482,59 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 108.813.556,08 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 52.995.255,71 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.142.167,26 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 45.840.355,98 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.735.467,30 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.356.379,38 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 63.022.489,67 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 32.278.248,34 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.333.162,03 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 67.667.633,62 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 24.261.498,70 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.177.715,83 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.636.070,83 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 33.202.889,29 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 39.175.752,49 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 27.842.726,23

6,18% 9,97% 5,87% 10,54% 9,78% 8,37% 4,52% 7,86% 2,71% 10,00% 0,02% 8,91%

8,21% 8,47% 9,95% 17,76% 18,04% 13,30% 18,91% 23,89% 24,24% 25,91% 3,38% 4,71% 4,76% 4,65% 4,77% 2,74% 2,86% 4,29% 4,52% 8,09% 8,10% 4,55% 6,19% 6,20%

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

36.461.481,82 33.250.061,24 34.250.854,51 11.169.778,83 514.157,86 39.849.882,78 89.175,12 9.920,72 29.746.350,81 15.105.079,99 113.985,87 23.284.168,27 32.736.207,05 26.146.558,84 32.077.509,78 1.951.264,56 242.037,09 54.731.228,37 3.997.504,48 498.920,10 474.237,15 192.170,28 1.626.006,35 3.854.643,11 257.856,72 176.710,32 1.163.812,00 792.433,47 856.460,58 420.777,93 138.217,10 1.625.905,95 875.634,93 35.242.528,30 22.580.366,19 22.623.377,07 1.075.975,86 92.835,06 1.806.370,61 321.866,73 467.335,64 27.028.301,81 490.538,70 17.750.406,43 1.237.837,20

5.729.421,42 4.514.503,98 3.308.752,01 1.105.288,71 50.372,92 46.145.977,79 78.528,41 11.004,89 35.400.929,33 17.179.806,87 103.161,34 27.708.241,20 3.035.207,92 2.477.629,13 30.299.960,93 1.809.836,35 173.881,56 46.043.440,85 4.696.531,62 572.375,25 66.966,57 26.105,36 229.569,51 731.293,00 193.891,30 139.263,25 441.442,69 68.699,55 56.415,01 36.482,10 101.512,87 188.555,34 100.419,10 3.707.928,79 2.330.942,26 2.343.001,18 97.478,01 6.398,85 1.897.443,03 27.149,62 42.327,18 2.693.645,14 48.861,41 1.768.993,68 1.613.069,97

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 6,3639 7,3652 10,3516 10,1058 10,2070 0,8636 1,1356 0,9015 0,8403 0,8792 1,1049 0,8403 10,7855 10,5531 1,0587 1,0781 1,3920 1,1887 0,8512 0,8717 7,0817 7,3613 7,0828 5,2710 1,3299 1,2689 2,6364 11,5348 15,1814 11,5338 1,3616 8,6230 8,7198 9,5046 9,6872 9,6557 11,0381 14,5081 0,9520 11,8553 11,0410 10,0341 10,0394 10,0342 0,7674

0,27% 0,16% 0,15% 0,17% 0,17% -0,06% 0,20% -0,04% -0,93% -0,94% -0,68% -0,94% 0,13% 0,08% -0,01% -0,02% 0,24% 0,22% 1,87% 1,88% 0,14% 0,16% 0,14% -0,77% -0,55% -0,56% 0,13% 0,08% 0,34% 0,08% -0,15% -0,11% -0,11% 0,03% 0,16% -0,17% -0,30% -0,05% -1,40% -0,03% -0,30% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05%

6,3639 7,3652 10,3516 10,1058 10,2070 0,8636 1,1356 0,9015 0,8403 0,8792 1,1049 0,8487 10,7855 10,5531 1,0587 1,0781 1,3920 1,1887 0,8512 0,8717 7,0817 7,3613 7,2245 5,2710 1,3299 1,2689 2,6364 11,5348 15,1814 11,6491 1,3616 8,6230 8,7198 9,5046 9,9778 9,6557 11,0381 14,5081 0,9615 11,9739 11,1514 10,0341 10,0394 10,0342 0,7751

6,3003 7,2915 10,1446 10,0300 10,2070 0,8550 1,1186 0,9015 0,8235 0,8792 1,0828 0,8319 10,5698 10,3420 1,0481 1,0781 1,3711 1,1887 0,8427 0,8717 6,9401 7,3613 6,9411 5,2315 1,3299 1,2562 2,6364 11,3618 14,9537 11,4185 1,3480 8,6230 8,7198 9,5046 9,4935 9,4626 10,8173 14,2179 0,9520 11,8553 11,0410 10,0341 10,0394 10,0342 0,7674

8,07% 9,59% 10,14% 5,23% 5,28% 11,12% 12,92% 11,34% 15,89% 16,14% 17,77% 15,89% 4,62% 3,55% 6,45% 6,55% 8,18% 8,41% 14,38% 14,56% 2,88% 3,20% 2,88% 9,32% 13,48% 13,22% 8,93% 8,94% 10,71% 8,94% 17,19% 6,52% 6,74% 0,80% 1,26% 1,39% 7,21% 8,96% 17,76% 23,88% 7,21% 0,15% 0,18% 0,15% 8,19%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 45.011.149,86 11.055.856,36 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 60.428.030,03 17.345.216,13 ¢∏§√™ TOP-30 6.570.824,44 10.947.394,82 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.348.148,16 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 24.950.984,90 4.597.113,19 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 22.244.075,46 5.811.764,62 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.919.448,61 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.823.032,46 821.324,80 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 18.070.011,56 5.583.322,55 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 282.735.751,18 48.622.297,97 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 25.779.704,56 7.842.205,56 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 763.137,14 135.111,47 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.520.292,04 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 35.582.935,43 6.678.633,04 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 91.158.763,16 11.878.825,31 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 31.234.653,79 37.610.086,41 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.123.046,30 3.085.923,44 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 32.287.496,14 3.133.825,31 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 26.411.413,13 2.219.761,90 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.161.030,94 824.656,03 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.142.929,09 1.030.174,77 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.666.940,29 633.739,69 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.501.457,89 6.666.091,59 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.965.849,32 2.998.629,95 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.412.394,23 1.717.293,51

4,0712 3,4838 0,6002 7,9631 5,4275 3,8274 7,0922 5,8723 3,2364 5,8149 3,2873 5,6482 6,4864 5,3279 7,6741 0,8305 2,3082 10,3029 11,8983 11,1089 5,9630 10,5200 9,3760 8,9927 8,9748

-0,74% 1,02% 0,42% 1,57% 0,49% 0,29% 0,16% 0,31% -0,07% -0,23% 0,17% -0,85% -0,28% -0,13% 0,01% 1,28% 0,23% 0,10% 0,00% 0,05% 0,18% 0,00% -0,03% -0,05% -0,12%

4,0712 3,4838 0,6002 7,9631 5,4275 3,8274 7,0922 5,8723 3,2364 5,8149 3,2873 5,6482 6,4864 5,3279 8,0578 0,8305 2,3082 10,3029 11,8983 11,1089 5,9630 10,5200 9,3760 8,9927 8,9748

4,0712 -17,27% 3,4490 9,91% 0,5942 14,74% 7,9631 14,39% 5,3732 -11,89% 3,7891 1,25% 7,0213 -1,25% 5,8723 -4,63% 3,2040 12,79% 5,8149 9,78% 3,2544 13,54% 5,5917 6,86% 6,4864 22,58% 5,3279 6,74% 7,6741 10,43% 0,8222 10,06% 2,2851 1,75% 10,2514 11,14% 11,8983 0,40% 11,1089 9,03% 5,9630 8,19% 10,4148 2,36% 9,2822 5,10% 8,9028 6,81% 8,8851 10,14%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 180.615,35 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.050.514,48 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.565.725,30 1.327,82 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.513.851,46 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 369.300,43 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.299.415,13 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 473.145,45 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 40.161.438,69 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 8.299,80 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.535.690,48 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 41.148,01 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.480.230,65 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 825.410,31 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.387.047,17 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 814.751,79 831,59

1.213,0800 1.208,6900 1.179,1700 1.210,5900 1.219,0700 1.240,3300 977,9900 980,0200 403,9000 404,6600 935,3300 937,4000 967,6500 1.026,6000 979,7600

-0,08% -0,08% 0,12% 0,12% -0,09% -0,09% 0,67% 0,67% -0,02% -0,02% 0,68% 0,68% -0,06% -0,06% -2,13%

1.213,0800 1.208,6900 1.179,1700 1.210,5900 1.219,0700 1.240,3300 977,9900 980,0200 403,9000 404,6600 935,3300 937,4000 967,6500 1.026,6000 979,7600

1.213,0800 5,14% 1.208,6900 5,15% 1.179,1700 4,67% 1.210,5900 4,68% 1.219,0700 10,80% 1.240,3300 10,81% 977,9900 14,61% 980,0200 14,62% 403,9000 5,67% 404,6600 5,67% 935,3300 9,62% 937,4000 9,63% 967,6500 8,34% 1.026,6000 8,35% 979,7600 -2,13%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.829.537,76 228.584,44 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.784.131,11 1.176.396,38 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.004.891,24 1.397.366,87 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.807.341,66 3.003.496,97 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.821.608,51 702.804,83 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.610.506,67 1.614.566,41 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.864.155,33 606.185,56 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.951.883,27 3.454.674,86 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.243.316,65 690.108,36 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.399.434,05 1.798.222,44

8,0038 1,5166 2,8660 1,6006 2,5919 2,8556 3,0752 3,7491 3,2507 0,7782

0,08% -0,66% 1,80% 0,07% -0,74% 0,05% 0,06% 0,14% 0,14% 0,89%

8,1239 1,6379 2,9520 1,6486 2,6697 2,9270 3,1675 3,8053 3,2995 0,8405

8,0038 1,5166 2,8373 1,5846 2,5660 2,8270 3,0444 3,7491 3,2507 0,7782

0,94% -25,37% 12,22% 10,26% 11,75% 10,34% 8,81% 4,85% 8,28% -4,44%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.112.417,48 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 41.076.133,55 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 30.916.977,50 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.832.382,47 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.109.270,44 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.192.664,59 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.098.232,65 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.617.922,94

957.848,79 5,3374 20.467.002,20 2,0069 1.398.310,79 22,1102 3.903.804,72 2,7748 2.192.868,79 5,0661 3.129.466,43 2,9375 752.319,21 4,1182 1.641.123,74 6,4699

0,09% 5,4041 5,3374 1,65% 0,00% 2,0169 2,0069 0,12% 0,77% 22,7182 22,1102 8,78% 0,00% 2,8511 2,7748 10,85% -1,16% 5,2054 5,0661 15,88% 0,32% 3,0183 2,9375 10,85% -0,49% 4,1697 4,1182 -0,65% 0,02% 6,5993 6,4699 4,23%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 41.934.963,71 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.268.519,93 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.457.807,25

9.744.583,17 4.127.171,35 1.192.380,75

4,3034 1,7611 5,4159

1,36% 0,38% 0,00%

4,3895 1,7875 5,4159

4,3034 3,00% 1,7611 1,84% 5,4159 -0,05%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 3.924.289,41 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.543.140,07 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.714.847,59 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.630.383,86 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 938.025,55 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.044.262,55

673.517,20 1.535.125,48 261.481,44 3.782.425,82 1.024.755,70 287.695,47

5,8266 2,3080 6,5582 1,4886 0,9154 3,6297

-0,61% 1,03% 0,02% 1,61% 2,06% 0,14%

5,9431 2,4234 6,5746 1,5630 0,9612 3,7749

5,7683 -19,72% 2,2849 -2,23% 6,5254 1,49% 1,4737 6,53% 0,9062 9,22% 3,5934 11,27%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.792.817,49 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 365.497,23 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 239.579,94 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 4.981.139,88

1.333.126,15 153.800,19 79.281,53 1.000.974,15

2,0949 2,3764 3,0219 4,9763

-0,44% -0,22% 0,20% 0,02%

2,0949 2,4239 3,0219 4,9763

2,0844 -21,16% 2,3645 -7,72% 3,0068 6,68% 4,9514 4,04%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.999.469,84 11.877.980,73 4.595.423,52 764.049,24 1.109.378,30 1.831.550,15

403.774,79 9.695.525,45 2.812.164,28 228.363,59 338.779,98 596.800,13

4,9519 1,2251 1,6341 3,3458 3,2746 3,0690

0,02% 2,02% 0,74% -0,31% -0,06% 0,00%

4,9519 1,2251 1,6341 3,3458 3,2746 3,0690

4,9271 1,2190 1,6259 3,3291 3,2582 3,0537

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.027.352,93 748.214,12 1,3731 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.947.931,94 1.647.711,98 2,3960 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 20.088.924,87 3.800.710,19 5,2856 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.246.625,58 6.288.163,87 1,1524 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.422.315,19 3.081.650,79 2,4086 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.718.664,23 3.133.955,33 3,4202 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 903.489,35 317.664,26 2,8442 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.843.060,56 4.456.052,18 1,5357 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 73.457.979,97 17.750.445,37 4,1384 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.515.448,04 2.160.739,96 3,0154 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 19.174.305,57 6.594.110,72 2,9078 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.750.566,71 649.371,65 2,6958 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.035.458,65 342.850,00 3,0202 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.364.796,45 550.235,30 4,2978

0,38% -0,26% 2,19% 1,64% -0,02% 0,02% 0,04% 0,08% 0,04% -0,05% 0,18% -0,56% 0,05% -0,08%

1,4143 2,4679 5,4442 1,1870 2,4809 3,5228 2,9295 1,5818 4,1591 3,1059 2,9950 2,7767 3,1108 4,4267

1,3319 -16,68% 2,3241 6,32% 5,1270 6,71% 1,1178 11,69% 2,3363 -1,90% 3,3176 2,19% 2,7589 7,41% 1,4896 8,33% 4,1177 1,09% 2,9249 10,44% 2,8206 12,74% 2,6149 11,07% 2,9296 4,61% 4,1689 3,15%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 76.698.013,73 4.565.492,84 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.752.719,34 757.027,06 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.023.571,65 2.133.982,68 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.893.565,40 1.580.121,84 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.615.519,59 1.005.975,78 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.199.847,49 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.094.282,67 99.884,86 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.916.806,83 344.756,13 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.663.442,80 2.358.487,44 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.198.804,58 275.069,04 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.795.069,28 795.154,33 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.972.203,67 712.207,61 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 14.444.258,97 8.355.188,82 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 727.574,66 212.352,82 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.489.275,72 5.591.392,27 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.609.014,72 381.545,40 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.777.585,52 3.034.906,00 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.825.236,22 351.316,92 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 848.193,49 85.016,26

16,7995 12,8829 7,0402 13,8556 16,5168 11,6847 10,9554 5,5599 13,0013 11,6291 3,5151 4,1732 1,7288 3,4263 0,8029 4,2171 3,5512 13,7347 9,9768

0,06% 0,03% 2,38% -0,01% 0,11% 0,09% 0,42% 0,23% -0,01% -0,50% 0,00% 1,59% 2,65% -1,36% 2,28% -1,22% -0,03% 0,06% -0,08%

17,1355 13,0117 7,3922 14,5484 17,3426 12,2689 11,5032 5,6711 13,2613 11,8617 3,5503 4,3819 1,8152 3,4777 0,8310 4,4280 3,7288 14,4214 10,4756

16,6315 2,31% 12,7541 0,04% 6,9698 7,68% 13,7170 7,97% 16,3516 6,32% 11,4510 1,65% 10,7363 2,00% 5,5043 10,45% 12,8713 4,15% 11,5128 -2,20% 3,4799 0,18% 4,1315 13,01% 1,7115 18,03% 3,4263 -26,34% 0,8029 7,95% 4,1749 10,15% 3,5157 10,91% 13,5974 4,78% 9,8770 6,75%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.030.650,83 579.491,21 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.351.845,80 1.071.790,65 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.339.548,16 11.863.175,25 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.281.378,28 2.894.442,78 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.544.786,84 7.099.205,08 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.200.977,81 2.145.534,93 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.269.014,65 1.012.022,23 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 9.375.026,43 6.155.184,30 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.601.042,06 655.170,89

8,6812 1,2613 0,7030 1,8247 0,9219 2,4241 3,2302 1,5231 2,4437

0,00% -1,86% 2,18% 0,13% 1,34% -0,10% -2,07% 0,31% -0,96%

8,8548 1,2865 0,7382 1,9159 0,9680 2,5453 3,3917 1,5993 2,5659

8,5076 -0,03% 1,2361 -29,26% 0,6960 11,31% 1,7882 10,01% 0,9035 12,78% 2,3756 6,00% 3,1656 8,38% 1,4926 4,37% 2,3948 12,20%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.678.035,23 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.046.736,15 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.524.420,82 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 429.239,39

15.833.783,70 2.187.234,38 3.753.897,41 513.013,76

3,8953 1,8502 1,4716 0,8367

0,04% 0,06% 1,74% 1,34%

3,8953 1,8502 1,4716 0,8409

3,8758 1,19% 1,8363 -19,35% 1,4569 13,72% 0,8334 -1,89%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 762.665,58 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 783.659,49 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.656.350,12 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 98.450,02

300.530,50 165.966,06 488.033,72 95.606,50

2,5377 4,7218 3,3939 1,0297

1,37% -0,75% 1,82% 1,52%

2,6138 4,7926 3,5297 1,0709

2,4869 0,10% 4,6746 -28,87% 3,3600 7,31% 1,0194 6,96%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.520.869,78 3.620.170,40 3,4586 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.124.587,49 8.213.307,99 0,3804 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.986.395,23 4.219.232,08 1,1818 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.829.343,23 1.273.108,93 4,5788 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 27.522.885,67 2.699.011,04 10,1974 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.761.776,35 2.488.877,44 3,1186 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 344.294,80 120.000,00 2,8691 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 434.736,77 150.492,23 2,8888 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.816.552,33 288.651,59 9,7576 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.392.486,73 423.490,57 10,3721 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.796.263,52 169.765,11 10,5809

1,78% 3,5191 3,3894 1,90% 0,3871 0,3728 0,54% 1,1936 1,1700 -0,09% 4,5788 4,5788 0,03% 10,1974 10,1974 -0,65% 3,1498 3,0874 0,13% 2,8978 2,8404 0,13% 2,9177 2,8599 -0,03% 9,9040 9,6844 -0,28% 10,5018 10,2943 -0,09% 10,6867 10,5015

0,69% 10,41% -0,63% 8,59% 6,88% 2,30%

16,04% 15,69% -0,26% -8,02% 0,91% -7,17% -0,73% -2,94% 10,50% 6,29% 2,26%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,23% 286,8444 281,2200 5,92% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.421.432,92 12.166,58 281,2200 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.277.588,47 30.854,50 203,4600 -0,13% 204,4773 203,4600 -0,38% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 671.545,66 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.768.988,24 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 7.086.070,49 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.437.693,15

267.480,57 5.658.153,85 1.287.436,39 2.895.090,73

2,5106 2,0800 5,5040 1,1874

0,99% -0,16% 0,16% 1,92%

2,6361 2,1216 5,5150 1,2468

2,4855 0,16% 2,0384 -20,22% 5,3939 -6,95% 1,1637 9,01%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 233.798.674,87 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.674.584,49 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.538.003,56 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 928.366,14 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.102.683,38 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.339.007,28 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.091.927,48

89.924.381,89 5.440.580,99 6.564.888,11 1.780.675,50 904.276,83 331.376,39 252.189,43

2,5999 1,2268 1,4529 0,5214 3,4311 4,0407 4,3298

0,06% 0,01% 0,94% 1,84% 0,06% -0,03% 1,11%

2,5999 1,2268 1,4565 0,5240 3,4397 4,0609 4,3298

2,5999 1,2237 1,4493 0,5188 3,4225 4,0205 4,3298

1,75% -6,19% 0,23% 10,96% 2,12% 11,30% -0,25%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,3198 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8322 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4353 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,912 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,48 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2059 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,606 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,3098 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,2586

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2775

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2334

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3207 .........................................................1,3189 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83278 .......................................................0,83162 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4405 .........................................................7,4301 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9182 .........................................................8,9058 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,56 ...........................................................110,4 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2067 .........................................................1,2051 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6113 .........................................................7,6007 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3107 .........................................................1,3089 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2595 .........................................................1,2577

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 20H™ ª∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

781,88

0,66

0,32 1,42 0,251 0,28 0,115 1,29 0,082 0,132 0,363 0,16 14,73 0,28 0,389 0,173 0,952 4,06 1,00 0,37 0,455 8,04 1,45 4,80 0,87 0,23 0,586 0,991 3,70 0,823 2,53 0,216 0,28 0,341 0,281 2,70 6,03 1,10 1,20 1,12 2,03 1,92 0,116 0,253 0,581 0,18 0,40 0,71 0,605 3,40 4,90 0,207 1,54 0,116 0,121 0,679 0,041 0,253 1,38 0,913 0,241 0,329 0,241 0,17 0,101 2,21 0,50 0,67 1,36 0,28 0,38 0,50 0,175 3,33 0,60 1,30 0,364 0,089 0,52 1,17 0,41 0,153 5,59 3,85 1,17 0,599 0,207 0,34 2,61 0,328 0,39 0,867 0,59 1,22 0,729 0,324 0,579 15,45 1,37 1,64 5,46 3,16 0,59 1,70 0,559 0,239 4,24 4,16 0,435 2,93

0,00 -4,05 0,00 -2,78 -0,86 6,61 3,80 -11,41 -5,71 3,23 -0,07 0,00 1,57 1,76 2,92 -0,25 8,70 0,00 5,81 -0,25 0,00 0,42 0,00 2,22 -3,14 3,23 -0,54 2,88 0,00 0,93 -6,67 -4,75 -7,26 6,30 -1,63 0,00 0,00 0,00 0,50 9,09 2,65 -6,64 -5,37 0,00 0,00 -0,70 -0,82 0,00 -3,73 0,00 0,00 -1,69 6,14 6,93 0,00 -2,69 -1,43 0,00 0,00 0,00 -3,60 0,00 -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,85 0,00 0,00 2,94 -0,89 0,00 0,00 -0,27 0,00 0,00 7,34 0,49 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 -28,62 -2,58 1,56 0,00 -7,14 -1,03 -5,60 0,83 -1,88 0,00 7,62 -8,69 5,38 3,14 2,06 -0,32 3,69 -1,16 -1,93 8,64 -0,24 1,71 0,00 1,03

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√)

0 3.353.829 10 19.150 1.653 5.840 10.005 3.822 888 2.045 168.721 0 6.589 48.234 3.433.798 127.924 501 100 1 5.701 49.155 20.640 0 257.256 14.299 12.071 65.408 6.191 4.361 25.745 220 1.354.978 1.821.305 10 1.706 305 0 0 14.115 740 240 1.524 5.750 0 16.250 440 2.800 0 5.137 58.361 0 4.150 751 6.391 63.861 322.820 252 0 30 0 2.500 0 32.146 0 0 0 0 2.902 0 250 100 79.575 0 0 115.960 0 9.510 1.762.206 300 0 10 660.178 0 0 85.020 501 3.271.136 0 2.040 3.471 5.250 3.185 700 0 169 22.572 269.269 7.955 78.909 220.697 257 2.700 6.650 16.770 19.318 9.051 800 2.443

0,00 1,42 0,251 0,279 0,086 1,25 0,082 0,108 0,363 0,139 14,53 0,00 0,373 0,169 0,922 4,01 0,88 0,37 0,455 7,88 1,44 4,72 0,00 0,225 0,586 0,971 3,70 0,78 2,45 0,207 0,28 0,34 0,281 2,70 5,91 1,07 0,00 0,00 1,97 1,91 0,116 0,25 0,58 0,00 0,40 0,709 0,59 0,00 4,90 0,205 0,00 0,108 0,107 0,65 0,039 0,251 1,35 0,00 0,241 0,00 0,241 0,00 0,095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,50 0,175 3,33 0,00 0,00 0,355 0,00 0,468 1,07 0,41 0,00 5,59 3,81 0,00 0,00 0,203 0,30 2,55 0,00 0,304 0,862 0,582 1,18 0,671 0,00 0,511 15,45 1,30 1,56 5,39 3,14 0,501 1,70 0,531 0,221 4,02 4,05 0,353 2,82

0,00 1,51 0,251 0,299 0,118 1,30 0,082 0,149 0,363 0,177 15,10 0,00 0,398 0,178 0,961 4,15 1,00 0,37 0,455 8,04 1,48 4,88 0,00 0,235 0,61 0,997 3,78 0,823 2,53 0,222 0,28 0,363 0,308 2,70 6,19 1,10 0,00 0,00 2,03 1,92 0,116 0,297 0,599 0,00 0,40 0,71 0,605 0,00 5,10 0,207 0,00 0,117 0,127 0,679 0,043 0,269 1,38 0,00 0,241 0,00 0,245 0,00 0,101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,293 0,00 0,50 0,175 3,39 0,00 0,00 0,371 0,00 0,52 1,19 0,41 0,00 5,59 3,98 0,00 0,00 0,29 0,34 2,65 0,00 0,405 0,88 0,61 1,23 0,729 0,00 0,579 16,50 1,39 1,65 5,50 3,23 0,595 1,71 0,569 0,239 4,24 4,18 0,435 2,94

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∑∞ª¶∞ (∫∞) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

5,20 0,66 0,281 0,71 0,339 0,476 0,35 0,171 0,509 0,731 8,25 0,949 1,50 0,63 1,87 4,29 0,77 0,35 0,35 0,328 3,65 0,294 0,548 0,679 0,239 0,501 0,50 0,314 0,661 0,385 0,879 0,27 1,30 0,31 7,07 0,264 6,02 0,282 0,849 0,411 2,95 0,98 0,29 0,514 0,246 10,96 11,29 7,48 3,05 0,462 0,38 0,39 1,75 1,70 0,57 4,38 0,108 0,478 1,94 1,15 0,398 1,30 1,02 0,399 0,98 0,77 0,048 0,568 1,87 1,27 0,22 13,95 5,95 0,253 0,137 0,239 0,719 0,53 0,059 0,60

-9,88 2,96 3,31 4,41 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 -0,12 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 -2,67 -10,64 -0,36 -0,15 12,74 -5,83 0,60 -4,85 0,00 0,00 0,00 5,47 -5,11 0,00 -0,28 -19,76 2,73 0,00 -0,12 -5,30 1,72 -3,92 0,00 -0,19 0,00 -2,14 -0,09 3,17 4,10 0,00 -0,78 -1,52 -1,13 3,03 -0,87 0,23 2,86 7,42 1,04 0,00 -0,25 -2,26 0,99 0,00 0,00 -1,79 0,00 -3,40 0,00 -3,79 0,00 1,09 0,85 -0,78 14,17 -9,81 0,00 5,16 18,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

11 200 1.200 1.042 11.800 485 0 0 0 943.754 43.223 15 0 0 0 1.500 0 0 0 500 1.899 28.554 25.085 430 160 9.883.594 8.593 1.000 0 0 0 150 1.000 0 62.636 6.116 229.994 0 132 2.253 548.585 990 5.000 6.520 0 2.960 3.680 1.111.952 1.748.576 0 1.595 1.262.998 350 893 19.951 1.310 2.200 10 9.301 0 592 15.552 4.559 160.200 0 52.881 0 557.546 30.231 201 0 30.302 201 65.931 5.479 2.900 0 50.300 16.169 0

5,20 0,633 0,272 0,68 0,337 0,476 0,00 0,00 0,00 0,708 8,15 0,863 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,319 3,65 0,281 0,535 0,679 0,20 0,501 0,42 0,314 0,00 0,00 0,00 0,256 1,30 0,00 6,90 0,233 5,87 0,00 0,701 0,392 2,88 0,98 0,287 0,501 0,00 10,94 11,20 7,25 2,90 0,00 0,361 0,387 1,63 1,70 0,554 4,30 0,107 0,478 1,85 0,00 0,398 1,26 0,998 0,395 0,00 0,77 0,00 0,567 1,84 1,25 0,00 13,80 5,85 0,253 0,084 0,239 0,00 0,525 0,052 0,00

5,20 0,66 0,282 0,71 0,34 0,476 0,00 0,00 0,00 0,738 8,39 0,949 0,00 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 0,328 3,76 0,315 0,559 0,679 0,239 0,544 0,50 0,314 0,00 0,00 0,00 0,27 1,30 0,00 7,12 0,312 6,08 0,00 0,849 0,411 3,05 0,98 0,29 0,515 0,00 11,30 11,46 7,50 3,05 0,00 0,39 0,409 1,77 1,73 0,58 4,40 0,108 0,478 1,95 0,00 0,399 1,35 1,10 0,399 0,00 0,794 0,00 0,611 1,92 1,35 0,00 14,60 5,95 0,273 0,137 0,25 0,00 0,534 0,062 0,00

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

3,17 6,43 8,00

0,32 -1,68 0,00

1.501 2 2

3,15 6,43 8,00

3,20 6,43 8,00

7,60 0,337 0,135 0,359 0,113 2,73 6,98 0,26 1,95 14,00 86,05 17,24 0,12 0,12 2,25 0,689 0,143 0,106

0,00 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29 2,36 4,84 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 -0,44 18,79 0,00 0,00

200 25 0 10 9.950 0 70 71.900 257 0 148 0 0 0 1.942 10 0 2.000

7,60 0,25 0,00 0,359 0,113 0,00 6,98 0,255 1,95 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 1,88 0,689 0,00 0,106

7,60 0,359 0,00 0,359 0,113 0,00 6,98 0,26 1,95 0,00 86,45 0,00 0,00 0,00 2,30 0,689 0,00 0,106

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√)

0,059 0,044 1,07

0,00 -10,20 0,00

17.115 8.999 0

0,058 0,041 0,00

0,059 0,053 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,06 0,085 1,41 1,30 0,109 0,75 1,12 0,64 0,051 0,375 0,09 0,027 0,09 0,111 0,10 0,24 0,12 0,08 0,022 0,43 0,098 0,10 0,175 0,835 0,103 0,072 3,70 0,76 0,072 0,29 0,08 0,14 0,05 0,52 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,11 0,08 0,10 0,174 0,159 0,118 0,094 0,34 0,048 0,199 0,416 0,26 0,394 0,39 0,54 0,025 0,78 0,04 0,08 0,022 0,30 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,18 0,00 -19,57 -6,54 0,00 0,00 0,00 -18,52 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 -19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,79 -1,67 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 17.475 0 0 0 0 0 0 999 50 369 52.105 5.530 0 0 106.864 0 6.200 0 4.706 0 769 0 0 0 500 1.200 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 53.901 0 0 35.357 9.021 3.000 0 600 0 0 0 0 0 0 8.132 0 0 0 0 1.842 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,09 0,111 0,10 0,24 0,00 0,00 0,022 0,00 0,079 0,00 0,175 0,00 0,103 0,00 0,00 0,00 0,072 0,288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,155 0,115 0,094 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 0,09 0,111 0,118 0,24 0,00 0,00 0,022 0,00 0,115 0,00 0,175 0,00 0,103 0,00 0,00 0,00 0,072 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,167 0,12 0,094 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

0,069 0,027 9,95 3,03

0,00 -15,63 0,00 -19,84

182 1.200 0 130

0,069 0,027 0,00 3,03

0,069 0,027 0,00 3,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,81 2,86 2,08 0,54 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,84 1,03 1,88 1,22 3,75


EÈηÈÚfiÙËÙ· 32 “ΔÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· ∞£∏¡∞, 20.

Δ√ ¶√™√ ÙˆÓ 14.721.500 ¢ÚÒ Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο Û ‚¿ÚÔ˜ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ 2011, ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. “∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙfiÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∂À¶∂∞) π∫∞-∂Δ∞ª Î·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ∂ÏÂÁÎÙÈο ŸÚÁ·Ó· ÙˆÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó 13.302 ¶Ú¿ÍÂȘ ∂È‚ÔÏ‹˜ ¶ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ∞ηٷ¯ÒÚÈÛÙˆÓ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ (¶∂¶∞∂) Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 14.721.500 ¢ÚÒ Û ‚¿ÚÔ˜ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË.

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ηٿ 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √Δ∂ ∞£∏¡∞, 20.

∏ ¶√§πΔπ∫∏ Ô˘ ·ÛΛ Ô ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜, ‰Ë-

Ï·‰‹ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, ∂∂ΔΔ, ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÁÈ· ÙÔÓ √Δ∂ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ·Ì¿˙ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Reuters. “∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó Ë ∂∂ΔΔ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· Ó¤· ·Î¤Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ √Δ∂, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ηٿ 20-25%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÂÏ·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÂÛfi‰ˆÓ, ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Ù· ·¤‰ˆÛ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙ‹ ·Ú¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÔÈ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ √Δ∂ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û Â›‰· 50% ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì Â›Â‰Ô 10-15% ÌÂٷ͇ ËÁÂÙÒÓ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 100.000 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂ οı ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ηٿ 160 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÚÈÂÙ›·˜, ·fi ÙÔ 35% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ 2223%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔ˜, fï˜, fiÙÈ ı· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÙÚÈÂÙ‹˜ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ÙÔÓ √ª∂-√Δ∂.

500.000 ¢ÚÒ ·fi ΢Úȷο Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∞£∏¡∞, 20

Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 500.000 ¢ÚÒ Û˘ÁΤÓÙÚˆ-

Û·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi Ó· ÌË ‰Ôı› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· Û˘ÛÙ·ı› ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ªÂÛÔÛÙ·ıÌÈο ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·fi ÙÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π¡∫∞

“ºˆÙÈ¿” ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 20.

ø

˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (¡¤Ô π¡∫∞). ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ’’Û˘Ó¯Ҙ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¤Ú· ˆ˜ ¤Ú· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ∂›ÛËÌË ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÚfiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶.¡.√. Î·È ÙÂÏÈο Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË Û Ú·Ù‹ÚÈ· Û ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (∫Ú‹ÙË, ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È πfiÓÈÔ) ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 2 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ’’. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˙ËÙ¿ÂÈ ’’Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ’’ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ: ’’ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·˘ÙÔÚ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È, ·Ï¿ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó’’ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ: ’’Ë Â›-

ÎÏËÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¶.¡.√. ˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆı›’’. ∫·Ù¿ ÙÔ Ó¤Ô π¡∫∞, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ÂÙڤϷÈÔ Î·È fiÛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·ÎfiÌ· ·ÎÚ·›· ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ Ù¿Û˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ’’¤Ú· ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÓÙfiÈ·. ¢ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜, ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ Û οı Â›Â‰Ô ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ¢ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ¢ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο ·fi ÙÔ 2010, Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË’’.

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §. ¶··‰‹ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 20.

™À¡∞¡Δ∏™∏ ›¯Â ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·-

Í›ÌÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §. ¶··‰‹ÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÛÙËÓ ∞Ê¿ÓÙÔ˘ Ù˘ ƒfi‰Ô˘, ÂÓÒ ‰fiıËΠ·-

Ú¿Ù·ÛË ÛÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢∂¶∞-¢∂™º∞ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Δ∞π¶∂¢, ÌÂÙ¿ ÙÔ PSI Î·È ÙË Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ú›ÛÎÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞fi ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂʤÙÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· È-

‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ◊‰Ë, Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï· Û¯¤‰È· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Ì›· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ‹‰Ë “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” , ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÈÛ¯˘Úfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ¢∂¶∞, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Î·È Ë ÚˆÛÈ΋ Gazprom. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È Ë ˘-

fiıÂÛË ÙÔ˘ √¶∞¶, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ 29% Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚËı›, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. °È· ÂʤÙÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÂÚ› Ù· 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ¿ÏÏ· 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2013.

∫∞§∏ª∂ƒ∞, ÊÙ¿Û·Ì ·È-

Û›ˆ˜ ÛÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ ÈÛËÌÂÚ›·, Ì ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ Ïȷο‰Â˜. ¶·Ú·ÌÂı·‡ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂¤ÙÂÈÔ Î·È ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (∫˘Úȷ΋, ʤÙÔ˜, Ì›· ·ÚÁ›· ÏÈÁfiÙÂÚË, ηÈ, fiˆ˜ Û·˜ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ›, ∫˘Úȷ΋ ı· Â›Ó·È Î·È Ë 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ÔÈ ‰‡Ô ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ¤¯Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 217 ËÌÂÚÒÓ = 31 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ¿Ú· Û˘ÓÔÏÈο ‰‡Ô ·ÚÁ›Â˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ʤÙÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó 238 Ë̤Ú˜, ‹ÙÔÈ 34 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Ë ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ¤ÊÙÂÈ ΔÚ›ÙË). √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÈ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∫·È Ôχ ηϿ ¤Î·ÓÂ, οı ¿ÏÏË ·fiÊ·ÛË ı· ‹Ù·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÔÌfiʈӷ ·’ fiÛÔ ÌfiÚÂÛ· Ó· ηٷϿ‚ˆ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û¯ÂÙÈο, ·Ê’ ÂÓfi˜ Ó· ÌËÓ ÛÙËı› Âͤ‰Ú· ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û‡ÛÛˆÌÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘. ∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ıˆڋıËΠηχÙÂÚË, ·˘Ù‹ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ô˘ ¤ÏÂÁ ӷ ÛÙËı› Ë Âͤ‰Ú· Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·Ó·‹ÚÔ˘˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÔϤÌÔ˘, ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ÂÚ˘ıÚÔÛÙ·˘Ú›Ù˜. ÕÚ·, ¿Ì ÁÈ· ·Ú¤Ï·ÛË ¯ˆÚ›˜ Âͤ‰Ú· ÂÈÛ‹ÌˆÓ (ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿) Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ¿Ó fiÏ· Ôχ ηϿ. ¢È·‚¿Û·ÌÂ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙËÓ π∞™ø¡ ∞.∂., ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ·Ê’ ÂÓfi˜ ‰ÂÓ

¤‚Á·Ï· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ì‹Î ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ϤÍË: ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Í·Ó¿ÎÔ˘Û· Î·È Ì›· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ›¯· Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡Ûˆ ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80: ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›· “Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ οÓÂÈ” Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË. °È· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¿ÏÈ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ; ∞ÎfiÌË; ∫·È Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· “ÛÎÔ‡·” ηٿϷ‚· fiÙÈ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔÓ ª¿˚Ô Ì ÙÔ Î·Ïfi; ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÌÔÚ·ÙËı›, Û‹Ú·ÁÁ·, Á¤Ê˘Ú· ÎÏ. ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È. ŸÌˆ˜, Á›ÓÂÙ·È Ë È¯ı˘fiÛηϷ, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÏÈ¿ ÛÊ·Á›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ. ∫È ÂΛ ‰›Ï· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë Á¤Ê˘Ú· Î·È Û¯Â‰fiÓ ¤ÙÔÈÌË ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÏËÙË, Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â›Û˘, ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ §È̤ӷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. ∏ ÔÔ›· ›ÛÔ‰Ô˜ ı· ·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ fiÏ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜/·fi ÙÔÓ §È̤ӷ. ∂Ì›˜ Û·˜ ϤÌ ¿ÓÙ· Ó· ËÁ·›ÓÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÌÈ· ∫˘Úȷ΋ Úˆ›, Ó· ‚ϤÂÙ ٷ ¤ÚÁ· Ô˘

ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Û·˜, ¤ÙÛÈ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ηχÙÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. £· ÌÔ˘ ›Ù “‰Â Ì·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛ˜ ¤ÓÓÔȘ;” , ı· Û·˜ ˆ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ Ì›· ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙڤϷ Ô˘ ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜-Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ·. ¢ÂÍÈ¿ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÈÎfiÓ· fiÏ˘, ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ŒÁÈÓ·Ó Î·È Î¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ Ô˘, Ì ÂÍ·›-

ÚÂÛË ÙÔÓ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Â›Ó·È Â͈ڷ˚ÛÌfi˜ Î·È fi¯È ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi-ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ. Δ· ·Ú¯Èο Û¯¤‰È· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, fï˜ ÔÈ ·Úfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó Ì·ÎÚÈ¿, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, fiÔ˘ Ë Â͈ڷ˚ÛÙÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÔÛÔÓÔ‡ˆ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È. “ΔÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÕÓÔÈÍË Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·Óı›˙Ô˘Ó...” . Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ∂¶∞§. ¢‹ÌÔ˜, ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ∫Δ∂§, ∫Δ∂§, ¢‹ÌÔ˜ Î·È ∫Ú¿ÙÔ˜, Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÂÎfiË fiˆ˜ ÙÔ ÓÙ¤Ú-

ÌÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ªÂ›Ó·Ì Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÚÒÌ ٷ ÏÂÊÙ¿ Ì·˜ Û ‚ÂÓ˙›Ó˜. ΔfiÛ· Ô˘, ·Ó Ù· ‰›Ó·ÌÂ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÌfiÓÔ, ·’ ¢ı›·˜ ÛÙÔ ∫Δ∂§, ı· ¤ÛÙÂÏӠψÊÔÚÂ›Ô ¤Íˆ ·fi οı Û›ÙÈ Ó· Ù· Ì·˙‡ÂÈ ¤Ó·-¤Ó· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ “ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ” Î·È ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÔÈ Ôϛ٘-ÁÔÓ›˜ ·fi ÙÔÓ ¤¯ˆ-¯¿ÛÂÈ-ÙÔÓ-ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi-fiÛÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÌÈÛıfi Ì·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˘¤ÚÔÁÎË ÒÛÙ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ. ª·ÁÈÎfi; Ÿ¯È, ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi! ∫·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÂfiÌÂÓË ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 19Ô˘ ÃÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›·. ¡· ¤ÚıÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ·È‰È¿ ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Î. ƒˆÍ¿Ó˘ °È·Ú¤ÓÙË, ÂÌ¿˜ ˆ˜ μÔÏÈÒÙÈÎË Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÃÔÚˆ‰›Â˜, ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ó· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔÓ £Âfi ̤۷ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘. ∞ÊÈÂڈ̤ÓË, ÏÔÈfiÓ, Ë ·Ú·Î›ÌÂÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢ÚÔÛ›ÓË: “∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ Ì ٷ ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Î·È Á¤ÌÈÛ’ ·fi Ù’ ¿ÓıË Ë Ï¿ÙË, Ë ·ÁηÏÈ¿ Î·È Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· Ù˘” . °ÂÈ· Û·˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ‡ËÛ˘

“∞Ó¿Û·” 1 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 20.

ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ‡ËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Î·È ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Δ∂, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, °ÈÔ¯¿Ó˜ ÷Ó. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ‡ËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂Δ∂ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘

À¶√°ƒ∞º∂Δ∞π

ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 500 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ìfi¯Ï¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂Δ∂ Û ۯ¤ÛË 1:2, ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∂Δ∂ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 600 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 400 ÂÎ. ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2015 Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 1. 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ 2012 ∞£∏¡∞, 20.

ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¿ıËΠÙÔ 2011 Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ, ‰ËÏ. ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘.

∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ 2011 ÛËÌÂÈÒıËΠÂÎÙÂٷ̤ÓË ˘ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û ηٷı¤ÛÂȘ ‹ ¯ÚÂfiÁÚ·Ê· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·ÔıËÛ·˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ¢ÚÒ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ¯Ú˘ÛÒÓ ÏÈÚÒÓ Î.¿. ∏ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ 2012, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë Â›‰Ú·ÛË, ÂÎÙÈÌ¿ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fï˜ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (PSI), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙËÓ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ,

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Â˘ÓÔ˚ο ÙË ˙‹ÙËÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·fiıÂÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2012 ÛÙ· 169 ‰ÈÛ. Â˘Úˆ ·fi 174 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ Ë ÂÎÚÔ‹

ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤Êı·Û ٷ 36 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ Ë ΔÙ∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2011 Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ¿ÓÔ‰Ô, ¤ˆ˜ Î·È 126 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿) Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÛÙȘ Ӥ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÂÏ·ÊÚ¿, ¤ˆ˜ Î·È 12 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô, ÛÙȘ Ӥ˜

ηٷı¤ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2011 ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ¿ÓÙÏËÛ˘ fiÚˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÔηٷÛÙ·ı› ÚÔԉ¢ÙÈο Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛԢ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‰È¢ڇÓıËΠÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÙÔ 2011, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó ÚÔԉ¢ÙÈο. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÁ¯ÒÚÈ· ηÙËÁÔÚ›· ηٷı¤ÛˆÓ, ‰ËÏ. ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·fi Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·Ó Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 58 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 20.

Δ√ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘

ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Marfin Popular Bank (-7,26%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-5,83%), Ù˘ MIG (-4,75%) Î·È Ù˘ Alpha Bank (-4,05%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜:2.660,71 0,37%, ∂ÌfiÚÈÔ:1.180,33 -0,01%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο:1.655,22 +2,00%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ:2.049,13 +2,32%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·:1.860,27 -0,63%, ¶ÚÒÙ˜ ÀϘ:1.475,42 +1,06%, ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘: 561,76 +5,47%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:1.246,49 +3,19%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:352,34 +0,97%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜:839,53

¤Ï·‚ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ı· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ 3ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¤ÏËÍ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ PSI. ∏ ‰fiÛË Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 5,9 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ 1,6 ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∞fi Ù· 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· 4,66 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ Ù˘ ∂∫Δ, ÔÛfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÙfiÎÔ˘˜. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ηχ„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ◊‰Ë, 239,68 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ·Ó Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¤ÏËÍ ۋÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË, Î·È “ÎÔ˘Ú‡ÙËΔ ηٿ 53,5% (fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ·) ‹Ù·Ó 14,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ¤Ï·‚·Ó Ó¤· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ 31,5% ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ô˘ ηÙ›¯·Ó, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 15% ÙÔ ‹Ú·Ó Û ÔÌfiÏÔÁ· (1 Î·È 2 ÂÙÒÓ) ÙÔ˘ EFSF.

ÕÓÙÏËÛË 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ÙÚ›ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ √¢¢∏à ∞£∏¡∞, 20.

Δ√ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÚ›ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, (13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ) Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜. To ÂÈÙfiÎÈÔ ÛËÌ›ˆÛ ÂÏ·ÊÚ¿ Î¿Ì„Ë Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠4,25%, ¤Ó·ÓÙÈ 4,61% ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ËÌÔÚ·Û›·. √ ‰Â›ÎÙ˘ Î¿Ï˘„˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 2,69. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ √¢¢∏Ã,‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ (1) ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ·fi‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,25%. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 2,688 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô‡ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ηٿ 2,69 ÊÔÚ¤˜. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ μ·ÛÈÎÒÓ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ∞ÁÔÚ¿˜ (Primary Dealers), Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ¶·Ú·Û΢‹ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012. ŒÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙËı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

√ÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞£∏¡∞, 20.

∫¤Ú‰Ë 0,66% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ √Δ∂, ÙÔ˘ √¶∞¶, Ù˘ Motor Oil Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ, ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ ÙȘ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ÎÈÓËı› Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰·, ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 781,88 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 5,09 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,66%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 58,342 ÂηÙ. ¢ÚÒ √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 315,32 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,30%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 755,17 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,88%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 185,34 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,83%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+5,38%), ÙÔ˘ √Δ∂ (+4,10%), ÙÔ˘ √¶∞¶(+3,17%), Ù˘ Eurobank (+2,92%) Î·È Ù˘ Motor Oil (+2,73%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ

∞£∏¡∞, 20.

Δ∏¡ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜

§fiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ

™Ù· Ù·Ì›· 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢

+4,10%, ΔÚ¿Â˙˜:394,64 -1,45%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:5.417,55 -0,08%, ÀÁ›·:136,49 -0,15%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜:1.332,44 +0,30%, ÃËÌÈο:6.839,40 +7,34%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:993,44 -2,83%. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 70 ÌÂÙÔ¯¤˜, 76 ÙˆÙÈο Î·È 34 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: HOL +19,80%, ¡›Î·˜ +18,79%, ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘(ÎÔ) +18,00% Î·È Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ +15,06%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ¢ÚÔ̤·˜ -30,00%, Yalco -19,57%, ∂‰Ú·ÛË 19,53% Î·È ∞ΔΔπ-∫∞Δ -18,52%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∫‡ÚÔ˘ Ì 9.883.594 ÙÂÌ¿¯È·, Alpha Bank Ì 3.765.029, Eurobank Ì 3.433.798 Î·È ∂ıÓÈ΋ Ì 3.271.136 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: √¶∞¶ Ì 9,287 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ∂ıÓÈ΋ Ì 8,493, √Δ∂ Ì 5,782 Î·È Alpha Bank Ì 5,517 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 30,713 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

Δ∏¡ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Â-

Ófi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ȉȈÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· Û 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (0,8% ÙÔ˘ ∞∂¶). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Fund Ô˘ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ 26 μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚΈÓ. ΔÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ∂Δμ∞-μπ¶∂, ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 1.000 Ӥ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¶¿Úη Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 15.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ·.


¢ÈÂıÓ‹ 34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

∞ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔχÛÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· Ó¤Ô ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔ ÊÔÓÈ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘ ¶∞ƒπ™π, 20.

Ófi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÙËÚ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 11:00 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) Û ۯÔÏ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ˆ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·È‰È¿ Î·È ÙÔÓ Ú·‚›ÓÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ‚ڷ˚Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Û ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÔϤÁÈÔ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ∫Ô˘ÂÚ¤Ó, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜.

√ ¡.™·ÚÎÔ˙› Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÚÂȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë. “∂›Ó·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›Ûˆ˜ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Ú¿Ì·, ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” ›¯Â ÂÈ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, §ÈÎ ™·Ù¤Ï. “ŸÙ·Ó ÂÈÙ›ıÂÛ·È Û ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô, ÂÈÙ›ıÂÛ·È Û ¤Ó·Ó ıÂÛÌfi. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ °¿ÏÏÔÈ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ›ÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ.

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· Ó¤Ô ¯Ù‡ËÌ· √ ¤ÓÔÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó· Ú·‚‚›ÓÔ Î·È ÙÚ›· ·È‰È¿ Û ‚ڷ˚Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ηıÒ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË Î·È ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ªÔÓÙÔÌ¿Ó, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÔÚ› Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Í·Ó¿, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ŸÏ· Ù· ı‡Ì·Ù· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÂÍ Â·Ê‹˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, fiˆ˜ ›Â Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔϤÓ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î˘ÓËÁÔ‡Ó, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Í·Ó¿” ›Â, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ù›ÔÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·” ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÊfiÓˆÓ, ηıÒ˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¯Ù˘¿ οı ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ “Ù›ÔÙ·

‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ô‡Ù ӷ ·Ú·Ï›„Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi “̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÏÏËÊı› Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ” Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÚÁ› ÚÔÌÂÏÂÙË̤ӷ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ¤Ó· ÛÎÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ, ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ªÔÓÙÔÌ¿Ó. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Á ÛÙÔ Â‚Ú·˚Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ Î·È ÙÚ›· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ › fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ηÓ›˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫ÏÔÓÙ °ÎÂ¿Ó Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·. øÛÙfiÛÔ Ô ªÔÏ¤Ó Â› fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜.

∞ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ·Ó-

ıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi -ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Á·ÏÏÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ Â‚Ú·˚Îfi Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ¿ÏÏË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ °¿ÏÏÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋. ΔÔ fiÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û fiϘ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ, ·Ó¤ÊÂÚ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 200 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›¯Â ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ Ì›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÔ‡Û ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ ÙÔ˘.

“¶·ÁÒÓÂÈ” Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· √È ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë ¤‚·Ï·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘˜, ·-

΢ÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ڷ‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› “¿ÁˆÛ” ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë ÌÂÙ¤‚Ë ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, ηıÒ˜ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ª·˚ÚÔ‡. ∏ ª·Ú›Ó §Â¤Ó ·Î‡ÚˆÛÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù˘, Û ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ “Û˘ÌfiÓÈ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠηٿ fiÛÔÓ “‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ” ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∑·Ó §ÈÎ ªÂÏ·ÓÛfiÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ “ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ô ÎÂÓÙÚÒÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ª·˚ÚÔ‡ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÓÔÓÈο. √ ª·˚ÚÔ‡ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ (ÛÙË ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·) Ì ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ. ¢ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÂıÓÈÎfi ÙÚfiÔ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ªÂÏ·ÓÛfiÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË ËıÈ΋˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘” . ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ·Ó·‰Âȯı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ›¯Â ÂÈÛÎÈ·Ûı› ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û ÂȉÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ “¡·˙·Ú¤Ù” , ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ.

√È ‰È·‰Ëψ٤˜ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘˜ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √Ù˙·Ï¿Ó

ΔÔ˘ÚΛ·: μ›·È· ÂÂÈÛfi‰È· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÔ˘Ú‰È΋ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ∞°∫Àƒ∞, 20.

™À°∫ƒ√À™∂π™ ÌÂٷ͇ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 24 ·ÙfïÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÔÎÙÒ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Û ÙÚÂȘ fiÏÂȘ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÂÓÒ ÂÔÚÙ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ú‰ÈÎfi ¡¤Ô ŒÙÔ˜ (¡Â‚Úfi˙). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙ› ÙÔ ¡Â‚Úfi˙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó Û ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ª·ÙÌ¿Ó. √È ‰È·‰Ëψ٤˜, Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ∫Ô‡Ú‰Ô˘ ËÁ¤ÙË ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √Ù˙·Ï¿Ó, ¤ÚÈÍ·Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ͇Ϸ, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¿ÓÙËÛ Ì ·ÓÙϛ˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ¤Ó·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÓÔÛËÏ¢ı› Ì ÙÚ·‡Ì·

ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô ∞¯Ì¤Ù ΔÔ˘ÚÎ. ™Â Ì›· ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË, ÂÎÚËÎÙÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ πÙÊ·ÁȤ, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· μ·Ó, ÎÔÓÙ¿ Û ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı· ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ ¡Â‚Úfi˙.

√È ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡Â‚Úfi˙, Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘Ú‰È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ PKK. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÊÈÏÔÎÔ˘Ú‰È-

ÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ BDP (∫fiÌÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘), Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Î·È fiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜. ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·, fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ∫Ô‡Ú‰ÔÈ. ∂ÂÈÛfi‰È· Î·È ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ˙ÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘Ú‰È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Â ˆ˜ ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˘fiÙÔ˘˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ PKK. ¶˘ÎÓ¤˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÔÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∂À™Δ∞£π√™ ∫∞ƒ∞º∂ƒ∏™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÔÚ›ÙÛ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÙÚ·Ù›ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¡∂§∞ ∫∞¶∂Δ∞¡√μπΔ™ ÙÔ˘ °Èfi˙Ô Î·È Ù˘ ŒÓÈÓÙ·, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË μÔÛÓ›· - ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË μÔÛÓ›· - ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡˙Ï· Ù˘ μÔÛÓ›·˜ - ∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘.

------------------------------------

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞°∏™π§∞√™ Δ∑√Àª∞™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞ ª∞ƒ∫√À - ¡π∫∞¡¢ƒ√À ÙÔ˘ ªËÓ¿ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑ÈÒÁ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

------------------------------------

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶√Δ∞ªπ∞™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ª∞§∞™πøΔ∏, ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÏÈ¿ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ ™Ù. ΔËϤʈÓÔ: 24240-22202 Fax: 24240-23992 T·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰.: 37003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@otenet.gr

™ÎfiÂÏÔ˜ 12/11/2007 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 2672

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ª∞§∞ª∞Δ∂¡π√À ¡π∫√§∞√À ∫∞π £∂√¢øƒ√À ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 2559/12-11-2007 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 10.043,23 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞-μ-ƒ-™-Δ-À-º-Ã-æ-ø1-∞1-μ1-...æ1-ø2-∞2-μ2-...-ª2-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 6.823,05 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· μ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· μ-°-...-ƒ-μ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.220,18 Ù.Ì., ˆ˜ ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3208/03, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi ∞’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220-21273 Fax: 24220-22204

AÏÌ˘Úfi˜ 9-3-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 427/46030

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÚÈÎÂÏ¿ ηÙÔ›ÎÔ˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.088,84 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “§È‚¿‰È·” Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μÚ˘Ó·›Ó˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™Ô‡Ú˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 3208/03 Î·È 3818/10 Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™‡ÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÔ¿ÏË 57 ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Î·È Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, 69 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 69 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. π‰ÈÒÙ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-210660. (199)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜ Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, wc Î·È Ù˙¿ÎÈ. ΔËϤʈÓÔ 6977-895959. (196) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜) ÂÈψ̤Ó˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì a/c, Ì ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÚÎÈÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-87051 Î·È 6947-528143. (604) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ 41, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. ΔËÏÂʈӋ۷ÙÂ: 6944 686881. (593)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ¶ø§√À¡Δ∞π (191)

¶Ôχ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Âȯ›ÚËÛË

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤· μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947-150640. (021)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 250 Ù.Ì., 4 ˘/‰, 3 wc, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, 550 ∂Àƒø. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤·, 400 ∂Àƒø. Á) ΔÚÈ¿ÚÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ÔÚÔÊ/Ì·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 370 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (640)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù‡Ô˘ - ÂȉÒÓ Î·ÓÈÛÙÔ‡, πˆÏÎÔ‡ 1. ¶ÏËÚ. 09.00 - 14.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. (193)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” M·Î·ÚÒÓ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫∞¡∞ƒ∏ 8 ÙËÏ.-Fax 24210-22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr

¶ø§EITAI

ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 155.000 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (185)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” M·Î·ÚÒÓ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫∞¡∞ƒ∏ 8 ÙËÏ.-Fax 24210-22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr

¶ø§EITAI

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. (195)

ªπÃ∞§∏™ Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∞¶£ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 55 μfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210-37466, 6974-334218

¶ø§√À¡Δ∞π 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 190 Ù.Ì., ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË ∞Ï˘ÎÒÓ, 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 2) √ÈÎfi‰· 300, 450, 900 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË ∞Ï˘ÎÒÓ 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™¢ 0,8. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 190 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ™¢ 0,8, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. Δπª∂™ §√°π∫∂™ ∂À∫√§π∂™ ¶§∏ƒøª∏™. (893)

¶ø§∂πΔ∞π ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Û ۯ‰fiÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi ›‰Ô˜. ÕÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÏfiÁˆ Â›ÁÔ˘Û·˜ ·Ó¿Á΢. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2410-622686 Î·È 6940-776240, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. (622)

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (175)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜ 71 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 43 Ù.Ì., ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 3 ˘/‰. ∏ ηÙÔÈΛ· ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ, Ï‹ÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (173)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

¶ø§∂πΔ∞π ÎÔÓÛfiÏ· PLAYSTATION 2 ÙÔ˘ 2006, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ‰‡Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948 983909. (627)

∂À∫∞πƒπ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 wc, 1 Ì¿ÓÈÔ, 4 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê/·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 178.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (481)

∞. μ√§√™: ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. (6 ˘/‰) ÔÏ˘ÙÂÏÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. °È· ηÙÔÈΛ·/Âȯ›ÚËÛË 650.000 ¢ÚÒ. ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 2410-531159. (621)

∂À∫∞πƒπ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 wc, 1 Ì¿ÓÈÔ, 4 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê/·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 178.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (638)

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

¶ø§∂πΔ∞π

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (180)

ÛÙË ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ï˘ÎÒÓ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.895 Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚfiÛˆÔ 59 ̤ÙÚˆÓ Û ·ÛÊ·Ïو̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (176)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∏ ηÙÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, 2 w.c., ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÚÁÎÔϘ, ΋Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (172)

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ 57 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ-w.c., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (174)

ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ·, ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (639)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (230)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, 3Ô˜ fiÚ. 34.000 ∂. ∂ÚÌÔ‡, ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 27.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˜ fiÚ. 15 ÂÙÒÓ, 35 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 35.000 ∂. ¶·Ú·Ï›·, ÁÚ·ÊÂ›Ô 3Ô˜ fiÚ., ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 27 Ù.Ì., 34.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. 10ÂÙ›·˜ 35.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤, 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 25.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 53 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì 50 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270 ∂, 50.000 ∂ ¢ηÈÚ›·. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚ. 52 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 52.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˜ fiÚ, ÂÓÔ›ÎÈÔ 260 ∂, 65.000 ∂. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 68 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ Ê/·¤ÚÈÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 55.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 80.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ 6ÂÙ›·˜ 49 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. 42.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰˘¿ÚÈ· μfiÏÔ Î·È ¡. πˆÓ›·. Δƒπ∞ƒπ∞ Δ¤ÚÌ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÈÛÙÔ Ì ƒ+·Ôı‹ÎË 100.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 7ÂÙ›·˜ 1Ô˜ fiÚ. 80 Ù.Ì. ƒ+·Ôı., 94.000 ∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 5ÂÙ›·˜ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 145.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ƒ+·Ôı., Ù˙¿ÎÈ, 120.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ, 105.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 80 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ., 165.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, Ê/·¤ÚÈÔ 56.000 ∂. ’∞Ó·˘ÚÔ˜, 83 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 30 ÂÙÒÓ 69.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ fiÚ. 75 Ù.Ì., 118.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 80 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. 170.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 4Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÏÏ¿ ÂÍÙÚ¿ 460.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ hotel •ÂÓ›· 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ 360.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹ 180.000 ∂. ™Ù·ı¿, 106 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ fiÚ. ƒ+∞. 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ª·Ï¿ÎÈ, ¢ηÈÚ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-‚›Ï· 10ÂÙ›·˜ 150 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÁÂÒÙÚËÛË, ηÏÔÚÈʤÚ, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, ÂÈϤÔÓ ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙÈÛÙ‹ ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 100 Ì. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 138.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ 160 Ù.Ì. 20 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 67 Ù.Ì. Û 185 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË 72.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 62.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, ‚›Ï· ˘¤Ú ÏÔ˘Í 200 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., Ì ÙÚ›· Ù˙¿ÎÈ·, ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜, ÙÚ›· w.c., Ù˙·ÎÔ‡˙È, ÙÚ›· ˘fiÁÂÈ·, ¿ÚÎÈÓ, ÎÙÈÛÙ‹ ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·ÎÚÈ‚¿ Ì¿ÚÌ·Ú·, ı¤· μfiÏÔ, ¿ÚÈÛÙË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 65.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 61 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 51 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÏÔÚÈʤÚ, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, 68.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ‰ÈÒÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ Ì ı¤·, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 57 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 68.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 100 Ù.Ì. Ì ٷڿÙÛ·, ÚÔÔÙÈ΋ ÂÈϤÔÓ ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·¤ÚÈÔ, 25ÂÙ›·˜ 105.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 4.100 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ 55.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì· ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ 300 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, Â›Â‰Ô 117.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞ 350 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 105.000 ∂. Δ¤ÚÌ· 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 240 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 192 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 80.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 1060 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ™.¢. 1,2 ÎÙ›˙ÂÈ 1.270 Ù.Ì., ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ 1.050.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎfiÌ‚Ô˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ 9.000 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜ 280.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì. ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 50.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÙڛʷÙÛÔ 350 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 30.000 ∂. §Ô˘˙›ÓÎÔ-º˘ÙfiÎÔ, 4.000 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ì. 35.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ™.¢. 1, 210.000 ∂. ªËϛӷ, 190 Ù.Ì. 24.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¶ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 260 Ù.Ì. 35.000 ∂.

º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘˙›ÓÎÔ 1.800 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Ì ‰ÚfiÌÔ 13.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘˙›ÓÎÔ 4.100 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 35.000 ∂. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ, 1.200 Ù.Ì. 45 ÂÏȤ˜, 12.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 35.000 Ù.Ì. Û Ï·ÁÈ¿ Ì ÂÏȤ˜, ¢ηÈÚ›·, 38.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·, 2.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, 13.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ·, 2.400 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 25.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞ 1.000 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 8.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Î·È ÓÂÚfi, 25.000 ∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 750 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 35.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ 6.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 65.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 4.200 Ù.Ì., 48.000 ∂. ªËϛӷ, 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 15.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ¿Óˆ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, 4.500 Ù.Ì. 25.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÙÚ›· ÁÚ·Ê›· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÊ·ÙfiÌÂÓ·, ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· 25 Ù.Ì., 28 Ù.Ì., 32 Ù.Ì., ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 33.000 ∂, 36.000 ∂, 39.000 ∂, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ù¿ÚÈ 400.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 1.200 Ù.Ì. ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 400 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, 950.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë, 80 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 4.000 ∂. (231)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 20. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 21. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 22. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 23. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 26. ∞Ï˘Î¤˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ 127ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· ∏63 27. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 28. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 22. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 14. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 15. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 16. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10

2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 5. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 6. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 8. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 9. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 10. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 11. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 13. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 16. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 18. ƒÔ˙Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì parking •8 19. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 20. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 22. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 23. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 24. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏15 25. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 26. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 27. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 28. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 29. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 30. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 31. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 32. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (212)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). (217)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì., Ì ‰ÒÌ·, 70.000. ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì., 95.000. ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì., 90.000. °ÂˆÔÓÈ΋, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘. 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 228 Ù.Ì. 85.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 80.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 120.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (214)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˘ ÔÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 28.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ, 8ÂÙ›·˜, 55.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, 40.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 42.000, 1Ô˘ ÔÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 62.000∂, Ì ı¤·. 6. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 50.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 10ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 60.000∂, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ı¤· Û Ï·Ù›·. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) ÎÂÓÙÚÈÎfi, 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ηÈÓ., Ï·Ù›· Ì ı¤·. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚ., 90.000∂. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., Ì ı¤·, 5Ô˘ ÔÚ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜, Ì ı¤·. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., 5ÂÙ›·˜, ÛÙË μÔ˘ÙÛ¿. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË, 5ÂÙ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, ηÈÓ. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 124 Ù.Ì. (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ηÈÓ. 19. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 134 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ, 3Ô˘ ÔÚ. ı¤·, ¿ÚÎÔ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. 20. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 21. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÏÔ˘Í, 120.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 23 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, 220∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 8ÂÙ›·˜, Ì ı¤·. 3. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 4. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, 3Ô˘ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÕÓ·˘ÚÔ˜, 4Ô˘ ÔÚ., Ì ı¤·. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚ., 140 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600, 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 110.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 750 Ù.Ì. Ì ı¤·. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 5. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 ÙÌ. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì.,

Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 11. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 1.100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 8.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 60.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 75.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7 ÛÙÚ., 13.000∂. 6. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 60.000∂. 7. ∫ÚfiÎÈÔ 48 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈÎfi, 110.000∂. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.800 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 24.000∂. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ì¤ÏÈ 12 ÛÙÚ. 10. ∞˚‰›ÓÈ 80 Î·È 100 ÛÙÚ. ·fi 2.000 ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·, ÔÙÈÛÙÈο. 11. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. Ï·ÁÈ¿ ÂÏ·ÈÒÓ·˜, 8.000∂. 12. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. (219)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (220)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜.

√ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ.1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ· °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘Ù¤Ï˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ∞Á.™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ.335ÙÌ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ230ÙÌ.∞Óˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ.150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ªÔÓ/ÔÈΛ· 104 ÔÈÎ.240ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ25ÙÌ &‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ(ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ,3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ¶∂ μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480,¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË(ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ.ÔÈÎ 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ.ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ , ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰·1650ÙÌ,10.7ÙÌ,4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ(ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı·Ï.) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1 ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘

∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ (222)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¡∂∞ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.500∂. ñŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· minimarket. √È˘ ñºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 1Ô Î·È ÙÔÓ 2Ô ·fi 46 ¤ˆ˜ 56 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê/· Î·È ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 415 Ù.Ì. & Ì ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì., Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ΋Ô & ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 295 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 160.000∂ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.500∂. ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Âȯ›ÚËÛË cafebar ÏfiÁˆ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ñ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 370.000∂. ñ2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 80.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂. ñμ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂. ñ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂. ñ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 32 Ù.Ì. 82.000∂ √È˘ ñºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 1Ô Î·È ÙÔÓ 2Ô ·fi 46 ¤ˆ˜ 56 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê/· Î·È ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ñ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 90.000∂ ñ√ÁÏ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 97 Ù.Ì. Ì a/c, Ù¤ÓÙ˜, ı¤ÛË parking. 105.000∂ ñ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì Ê/·, ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂ ªÂ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ∑¿¯Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking. 125.000∂ ¶∂À∫∞∫π∞ ñªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. 250.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. 130.000∂ √π∫√¶∂¢∞ §∂Ãø¡π∞ ñ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ÚfiÛÔ„Ë 30 Ì. Û ·fiÛÙ·ÛË 250Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂ μ√§√™ ñ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 88.000∂ ñ°·Ì‚¤Ù·: ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 8,5 Ì. ™.¢. 2,1. 88.000∂ ñ™Ù·ı¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ·. 75.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 261 Ù.Ì. & 162 Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 53 Ù.Ì. 1Ô˜ / 53 Ù.Ì. 2Ô˜. ΔÈÌ‹ 180.000∂ ª∏§π∂™ ñ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ªËÏȤ˜ 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ΋Ô Î·È ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ™Ù·ı¿: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ 2Ô 92 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ Î·È ·Ôı‹ÎË. Parking Â› ÈÏÔÙ‹˜. 390∂ ñ¶¿ÚÎÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜: 2 ÈÛfiÁÂȘ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ 80 Ù.Ì. 280∂ Î·È 300∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì 1,5∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. °Ú·Ê›·-∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ§∂øº√ƒ√™ ∞£∏¡ø¡: πÛfiÁÂÈ· ηٿÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ∂ÚÌÔ‡ & ƒÔ˙Ô‡: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê/·. 700∂ ñ∂ÚÌÔ‡ & ƒÔ˙Ô‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê/·. 500∂ ñºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. (226)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (228)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (229)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ SEAT INCA, 1900 c.c., ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001. ¢ÂÎÙfi˜ οı ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948 983909. (626)

ZHTOYNTAI ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Green Collect Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂȉÒÓ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ∞¡∞∑∏Δ∞ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ (‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ À2,20ê1,15ö1,15m) ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ∏ ·ÚÔ¯‹ ¯ÒÚÔ˘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979-094202. (641)

∑∏Δ∂πΔ∞π Ó¤Ô ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ۤڂȘ Û ηʤ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6973-512785, ÒÚ˜ ·fi 10 .Ì. - 12 Ì. (204)

™YNOIKE™IA 40¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯›Ô ∞∂π, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. 43¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 51¯ÚÔÓÔ˜, ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¿ÚÈÛÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ‰È·˙/ÓÔ˜. 52¯ÚÔÓÔ˜, ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂχıÂÚÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓÔ˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 2410-549797, 6944 518366. (200)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (184)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (177)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø ÂÈÛ΢¤˜ ·ÓÙfi˜ Â›ÏÔ˘. ∂›Û˘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Â›ψÓ. Δπª∂™ §√°π∫∂™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6993-098552. (205)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (178)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24210-63904. (189)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞¡π∂§

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (198)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞ ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›·:........... 25 ¢ÚÒ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·: ..............25 ¢ÚÒ ∫·ÊÂÌ·ÓÙ›·: ............15 ¢ÚÒ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔÌ·ÓÙ›·: ...35 ¢ÚÒ ∂ÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË: ..55 ¢ÚÒ √Ú·Ì·ÙÈÛÌfi˜: ............35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989-176612 (201)

∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜

ª∂Δ∞º√ƒ∂™ Î·È ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÔÛ˘Û΢ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜. ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948-983909, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜.

(190)

¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√™ ∞™Δƒ√§√°√™ - ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ¯¤Ì˘ı·, ÂÈÙ˘¯›· 100%, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, χÛÈÌÔ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, ¤Ï·È·, Ê˘Ï·¯Ùfi. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ. ΔËÏ. 6974456215, 6943-248751. (202)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· πª∞™ ∞.∂. Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÌÂ:

∂Δ∞πƒ∂π∞ ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À Ë ÔÔ›· ı· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÚ› fiϘ ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ñ ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ °’ Ù¿Í˘ ñ ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ - ∂Ó·ÂÚ›Ù˜ ñ ∞‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ñ ªË¯·ÓÔÙ¯ӛÙ˜ ñ ™ˆÏËÓ¿‰Â˜ ñ ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ ñ ∞ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiˆ˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÎÏÂÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ ¤ˆ˜ 30-3-2012 ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘fi„Ë ÎÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔÏ›ÎÔ˘. πª∞™ ∞.∂. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ μ+7 Δ.∫. 38500 Δ·¯. £˘Ú›‰· 1050 ΔËÏ. 24210-96507 (509)

ª∞ƒΔπ√™

“∞Ó·ÔÏfiÁËÙÔ˜ ÂÈ, ˆ ¿ÓıÚˆÂ, ·˜ Ô ÎÚ›ÓˆÓ, ÂÓ ˆ Á·Ú ÎÚ›ÓÂȘ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔÓ, Û·˘ÙfiÓ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂȘ, Ù· Á·Ú ·˘Ù¿ Ú¿ÛÛÂȘ Ô ÎÚ›ÓˆÓ” (ƒˆÌ. ‚’ 1). ∂›Ó·È Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÓ ÙÔ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ηٷÎÚ›ÓÔÌÂÓ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÔÌÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È¿ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·, Ô˘ Ù· ¤¯ÔÌÂÓ Î·È ËÌ›˜. ΔÈ Ì·ÚÙ˘Ú› ·˘Ùfi; ª·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Ì·˜. ª·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÊÈÏ·˘Ù›· Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ›‰ˆÌÂÓ Î·ı·Ú¿ Ù· ȉÈο Ì·˜ ·Ú·ÛÙÚ·Ù‹Ì·Ù·, fiÛÔÓ ¯ÔÓ‰Ú¿ Î·È ·Ó ›ӷÈ, ÂÓÒ ‚ϤÔÌÂÓ Ôχ ηϿ Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜. °ÈÓfiÌÂı· ÏÔÈfiÓ ¿‰ÈÎÔÈ ÎÚÈÙ·›. ∞ÏÏ’ ÂÓÒ Î·Ù·ÎÚ›ÓÔÌÂÓ Ì ·Û˘Ì¿ıÂÈ·Ó ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜, ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ·˘ÙfiÓ Î·Ù·‰Èο˙ÔÌÂÓ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ Î·È ËÌ›˜ Ú¿ÙÙÔÌÂÓ ÂΛӷ, Ô˘ ηٷÎÚ›ÓÔÌÂÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê˘ÛÈÎfiÓ, fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÌÂÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ Ì·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫·È ı· ›ÌÂı· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ó·ÔÏfiÁËÙÔÈ, Â¿Ó Â˘ÚÂıÒÌÂÓ ¤ÓÔ¯ÔÈ ÂȘ fiÛ· ηٷ‰Èο˙ÔÌÂÓ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜. ∏ ηٷ‰›ÎË Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ‰›Î·ÈÔ ∫ÚÈÙ‹Ó ı· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜, Î·È ‚‚·›· Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· Ì·˜ ‚·Ú˘Ù¤Ú·.

KH¢EIE™

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ∞°ƒπ∞™ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ªÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 8/4/2012. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24280-92412. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ πø∞¡¡∏™ ∞¢∞ª√™

¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ∞fiÊ·Û˘ ŒÎÙ·ÎÙ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¡Ô 126/27-12-2011 ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ - ÔÈ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔÈ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› - Û ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 29/1/2012 Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ ÙË “ªÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi” - ∞fiÊ·ÛË ŒÎÙ·ÎÙ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ¡Ô 33/291-2012 - ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ÙÔ˘ ¡. 4015/2011

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡

∞ƒ∏ Δ™∞§∞¶∞Δ∞ ª∏Ã∞¡π∫√ ∂ÙÒÓ 86 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 11.00 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ™‡ÚÔ˜ - ª·Ú›·, ÷ڛÎÏÂÈ· - Olivier ∏ ÂÁÁÔÓ‹: ª·ÓÙÒ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ∂˘·Á‹ π‰Ú‡Ì·Ù·. ∞˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ÌË ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ Û˘ÏÏ˘ËÙËÚ›Ô˘˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

π¶¶√∫ƒ∞Δ∏ ∑∏ª∂ƒ∏

°π∞ Δ∏¡ ∂∞™ ¶∏§π√À μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™¶∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™

∂ÙÒÓ 90 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÔ¿ÏË 1, ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÂ

KH¢EI∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∞¶√™Δ√§√ ª∞™Δƒ√°π∞¡¡∏ ∂ÙÒÓ 55 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 9 .Ì. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›· - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ∏ ·ÓÈ„È¿: ¢‹ÌËÙÚ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ “÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘” .

20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012

æ∏ºπ™ª∞ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ - ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, ∞ƒ∏ Δ™∞§∞¶∞Δ∞, Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ Î·È Ó· ÂȉÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ¡· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘. 3. ¡· ‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÂÎÚÒÛÈÌ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÌÂÛ›ÛÙÈ· Ë ÛËÌ·›· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. 3. ¡· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· Î·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘

∏ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ μ›Î˘ ª‹ÙÚÔ˘

21

π·ÎÒ‚Ô˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡, £ˆÌ¿ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜

(203)

ELIN ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934-010182. (188)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (181)

ºπ§√§√°√™

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (192)

¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ. μfiÏÔ˜ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ºÈÏÔÌ‹Ï· ∑Ë̤ÚË - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿Ú·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑Ë̤Ú˘ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË μ·Ï·ÙÛÔ‡ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫˘‚¤ÏË ∫›ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹, ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ∑Ë̤ÚË, ÷ڛÎÏÂÈ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ŒÏÂÓ·, ™ÔÊ›·, ª·Ú›·, ¶Âϛӷ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∫§∂√¶∞Δƒ∞ ∫√Àƒ™π√Àª∏ ª∞¡£√À ∂ÙÒÓ 77 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Úˆ› 9.30 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. ∏ Ù·Ê‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. μfiÏÔ˜ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫Ô˘ÚÛÈÔ‡ÌË, ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ - ∏Ï›·˜ ª·ÚÔ‡ÛÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· - ∞ÁÁÂÏÈ΋ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ∞ÁÚÈ¿˜.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

μπ∫Δøƒπ∞ ∏§. ¶√§πΔ√À Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 2 Ì.Ì., ÂÎ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ó·ÁˆÁ‹˜ (•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ Î·È ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜). ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. √ ˘Èfi˜: ÷˝Ì ¶ÔÏ›Ù˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ÕÓÓ· √‚‚·‰›·, ƒÔ˘ı §Â‚‹ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πÏ¿ӷ, ¢·Ó¿Ë, ∏Ï›·˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· TÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ƒ›˙Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 52, ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169 ÙËÏ. 24210-39587 Î·È °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172 ∂’ (ÚÈÓ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÙËÏ. 24210-36356. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙·ÊϤÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ 5 - μ‡ÚˆÓÔ˜ (ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÙËÏ. 24210-46874. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘ ÙËÏ. 24210-66810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ ‚·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, Δ˙¤Î·˜ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∫fi·ÓÔ˜-∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÁÚÈ¿ μÔÏÈÒÙ˘ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜-∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·.

*** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.4723.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞fi 1/11/11-31/3/12 ∞fi μfiÏÔ, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫Àƒπ∞∫∏ 1/1/12: ∞ÏfiÓÓËÛÔ 12.00 - ™ÎfiÂÏÔ 12.26/12.35 - °ÏÒÛÛ· 13.10/13.15 - ™ÎÈ¿ıÔ 13.35/13.45 - μfiÏÔ 15.25. μfiÏÔ 18.00 - ™ÎÈ¿ıÔ 17.40/17.50 - °ÏÒÛÛ· 18.10/18.15 ™ÎfiÂÏÔ 19.50/19.00 - ∞ÏfiÓÓËÛÔ 19.25. Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∞ ∂∫Δ∂§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√ ™À™Δ∏ª∞ ∂¡∞§§∞°∏™. ∞fi Ù· Flyingcat 5 & Flyingcat 6 1/1/11-28/12/11 ∞∫π¡∏™π∞ FC 5. 29/12/11 - 31/03/12 ∞∫π¡∏™π∞ FC 6. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ·fi ΔƒπΔ∏ 13/3/12 ¤ˆ˜ 21/3/12 ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076957

TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑ø˚∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· (Â›ÚÚ.) - ¢ÈÂıÓ‹˜ ¤ÓˆÛË ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. 2. ÿÈ-...: ÚÔ˚fiÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Ô Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡. ¶fiÏÔ˘. 3. ∞˘Ï·ÎÒÓÔ˘Ó... ÚfiÛˆÔ - μÚÔ¯¤˜ (ηı.). 4. ∂›‰Ô˜ ÏÂÙÒÓ Ï¢ÎÒÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ - ∞ÊÚÈηÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. 5. ª¤Û· ÛÙËÓ... Ô˘Ú¿ - √‰Ô› - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙË... ¡›ÎË. 6. ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - ¶¿Ú· Ôχ ·‰‡Ó·ÙÔÈ. 7. ∂Í¿ÚÙËÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ - ª¤ÚË ÙÔ˘... ÏfiÁÔ˘ - ™ÂÓÙ...: ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÓÙ›ÁÎÔ˘·. 8. ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ - ∂ÌÚfiıÂÙÔ ¿ÚıÚÔ. 9. ¶ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ (ıËÏ.) - ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. 10. ¶ÔÈÎÈÏ›· Ì·ÏÏÈÔ‡ - ∞ıfiÚ˘‚Ë... ¯·Ú¿ - ŒÓÙÔÓË ÂÈı˘Ì›·, Ï·¯Ù¿Ú·. 11. ...∫·fiÓÂ: ÁÓˆÛÙfi˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ - ŒÓ˙˘ÌÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÍË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ - ∞ıfiÚ˘‚Ë... Ì·ÙÈ¿. 12. πˆ¿ÓÓ˘...: μ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ªÔÌ...: ËıÔÔÈfi˜. 13. ÃÚÈÛÙ›Ó·...: ·Í¤¯·ÛÙË ÔÏ˘ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ - ƒ›¯ÓÂÈ ÛÎÈ¿ ·˘Ù‹. ∫∞£∂Δ∞ 1. ...ª¿ÚÈÌÔÚ: ËıÔÔÈfi˜ - ¶ÚÔηÏÒ ‰˘Ó·Ùfi ‹ Í·ÊÓÈÎfi Êfi‚Ô. 2. μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ª˘Û›·˜ (ηı.) - ª˘ıÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ ΔÚÔ›·˜ (ηı.). 3. ¶·Ú·Ï›ÁÔ... ¤ÌÙÔ - √ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Úfi˜ (ÌÙÊ.) - Δ›ÙÏÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ‡ÙÛË. 4. ∞fi ÙËÓ πÓ‰›· ·˘Ù¤˜ - ªÂÍÈηÓfi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘. 5. ∫·ÙËÁÔÚ›·... Ê·ÁËÙÒÓ - ƒˆÌ·Ï¤·, ‰˘Ó·Ù‹. 6. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ - √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÛȈ‹˜. 7. ...¡Ù¤ÈÏÈ: ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ - ΔÚÂȘ... ‹Á·Ó ‰ÒÚ· ÛÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÃÚÈÛÙfi - •¤ÓˆÓ... ‰Ò. 8. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ʈÓˤÓÙˆÓ - ∞ÓÒÙ·ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (·Ú¯Èο) - ∂›‰Ô˜ Ì·Ï·ÎÔ‡ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. 9. ΔÔ˘ Á¿ÌÔ˘... ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ΔÔ 620. 10. ∫¿ı ·ÊËÚË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· - ÕʈÓË... ƒfi˙· - ™Ô˘ÚˆÙ‹ÚÈ·. 11. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÛÙÚ· - ∞Ú¯Èο ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.

11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

12. £Âfi‰ˆÚÔ˜... ·ÏÏÔ‰·fi˜ - Δ›ÙÏÔ˜ ¢ÁÂÓ›·˜ - ª¤Û·... ÛÙË Á‡Ú·. 13. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔÚ¿‚È· - ¡ËÛȈÙÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ - ΔÚ‡·. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. NTEK§∞ƒ∂ - π∞Δ∞ 2. Δ∂∫ - ∞ª√À¡¢™∂¡ 3. ƒÀΔπ¢∂™ - À∂Δ√π 4. √£√¡∂™ - ∞º∞ƒ 5. Àƒ - ¢ƒ√ª√π - π∫ 6. ∞¶π∞ - ∞™∞ƒ∫√π 7. Δ™√∫ - √° Δ∑√¡™ 8. §∂´ª√¡π - ™Δ√ 9. √¢À™™∂π∞∫∏ - ∂™ 10. ª√™ - à - ¶√£√™ 11. ∞§ - ¶ÀΔπ∞ - ªΔ 12. ∑ø¡∞ƒ∞™ - Ã√√À¶ 13. ø¡∞™∏ - π™∫π∂ƒ∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¡Δƒ√À - Δƒ√ª∞∑ø 2. Δ∂À£ƒ∞™ - ¢√§ø¡ 3. ∂∫Δ√ - ¶√§À™ - ¡∞ 4. π¡¢π∫∂™ - ¶∞™ 5. §∞¢∂ƒ∞ - π™ÃÀƒ∏ 6. ∞ª∂™√ - √ª∂ƒΔ∞ 7. ƒ√™ - ª∞°√π - π™π 8. ∂À - ∞√™ - ¡∞¶∞ 9. ¡Àºπ∞Δπ∫√ - Ã∫ 10. π¢∂∞ - ƒ∑ - ∏£ª√π 11. ∞™Δƒπ∫√™ - √Δ√∂ 12. Δ∂√ - ∫√¡Δ∂™ - Àƒ 13. ∞¡π∞ - π™√™ - √¶∏.

∫ƒπ√™ ∂ÎÊÚ¿ÛÙ ÙȘ ‚·ıȤ˜ Û·˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚Ú›Ù ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜, Û·˜ ·Á·¿ÓÂ, ·ÚΛ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û·˜ ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘ÓÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-9-8854-12-4. Δ∞Àƒ√™ √È ÔÏϤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û·˜ ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÌÔÓˆı›ÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ηӤӷ, Â¿Ó ·˘Ùfi Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› οÓÙ ÙÔ Î·È ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-50-49-33-45-6. ¢π¢Àª√π ªÂ ·Á¿Ë Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ۋÌÂÚ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙÔ Â·ÁÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-3022-12-34-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÙ·ÛË, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ›ÛÙ ‹ÚÂÌÔÈ Î·È ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-34-56-12. §∂ø¡ ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÎfi Û·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. £· ÂÚ¿ÛÂÙ ¿Ú· Ôχ ηϿ Î·È ı· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-29-44-56-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ £ÂÙÈ΋ Î·È Ì Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ηӤӷ Î·È Ù›ÔÙ· Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-44-56-11-2.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-3345-67-32. ™∫√ƒ¶π√™ Œˆ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ, ηχÙÂÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-30-22-34-56. Δ√•√Δ∏™ ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜, ÌËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛÙÂ, fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ı· ¤ÚıÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-1-33-45-6-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ÔÓËÚ‹ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹, ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ï¿ıË Î·È ÂȉÈο fiÙ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-3-2-11-23-45. À¢ƒ√Ã√√™ ∂›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤ÚıÂÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË Ì¤Ú· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-50-44-56-78-3. πãÀ∂™ ÿÛˆ˜ οÔÈÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì οÔÈÔ ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ‚·ıÈ¿ „˘¯È΋ Ù·‡ÙÈÛË. ∞ÔÏ·‡ÛÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-56-78-21.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ª∞ƒΔπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.15 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00

∫¿Ô˘, οˆ˜, οÔÙ (∂) ¡›ÎÔ ÕÚıÔ˘Ú ª¿Úı· ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ÕÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ (∂) √È ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ (∂) ∏ ηÙÛ·ÚfiÏ·, ÙÔ Á‡̷ ÎÈ Ô Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ∂ıÓÂÁÂÚÛ›· (∂) √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· ÁÈ· ¿ÓÙ· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË Changes (∂) √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ °˘Ó·ÈΛ· ÔÚÙÚ¤Ù· (∂) ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) ¶¿Ú ٷ ‰ÒÚ· Docville “ªÔÓ·‰È΋ ÌÔ˘ ËÏÈ·¯Ù›‰·” ™ËÌÂ›Ô Art (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00

19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.05

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô Art √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· “√‰fi˜ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿” ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (™)

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 01.15 01.30 03.00 04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ “™ÎÔÙÂÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi” ∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ Guinness World Records Show ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 01.20 03.20 04.20 04.50 05.20

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 18.45 19.30 21.15 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30

∂ȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ √È ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “ΔÔ ÛÙÚ·‚fi͢ÏÔ” ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ™Ù· fiÚÈ· ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.30 10.15 11.15 12.50 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 00.45 01.45 02.45

™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 √ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›· ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Made in STAR ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The closer “√ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Supernatural “∏ ηٿڷ Ù˘ ™Ê›ÁÁ·˜”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05 05.20

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “™ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ” ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂)

Americas got talent ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Gallileo ∂χıÂÚÔ˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Private practice ∂ȉ‹ÛÂȘ Live quiz ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¢·ÓÂÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.50 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë §¿ÏÂ, ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Sunshine gilrs CSI §·˜ μ¤Áη˜ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· The big game (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.45 14.15 15.00 16.50 17.00 18.00 18.45 19.45 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË Nigella ¶Ò˜ ı· Í·Ó·‚Ú›Ù ÙÔ ÛÙÈÏ Û·˜ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ ™∫∞´ ÛÙȘ 8 ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News The good wife CSI ª·˚¿ÌÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Human prey Taboo Brainiac ∏ ʇÛË Á‡Úˆ ÌÔ˘ Lock’n load Brink

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30

18.00 22.00 22.10

23.40 00.40

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ £fi‰ˆÚÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘: “ªÈ· ÂÈÙ·Á‹ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜” ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔË Ó‡¯Ù· Ô˘ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ¶ÂÛfi· Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·‚¿ÊË ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 20.55 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Haakers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÒÓË Δ¤ÌÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË £ÂÔ‰ÒÚ·˜ μ·Ú‰·Í‹.

∏ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÔÏÏÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∫˘ÚÈ¿‰Ô˘, ¿Óˆ ·fi Ù· ¶·Ù‹ÛÈ·. ∏ ÂÎÔÌ‹ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÁχÙË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË “∫ÔÈ̤̈ÓË” (ʈÙfi), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ã·ÏÂ¿ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ª·Ú›Ó· ¶Ï¿Î·-§·ÌÚ¿ÎË Î·È Ë ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘ ∞Ï›ÎË ªÈοÎË-÷ÏÂ¿. ¡∂Δ 19.00

™ÎÔÙÂÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÈÎ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÌÈÏÈ °Ô˘fiÙÛÔÓ, ¡Ù¤ÚÌÔÙ ª·ÏÚfiÓÂ˚.

ΔÔ 1964 Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓ٠äÚÓÈ ‹Ú ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ÃÒÚÈÛ ÛÙË Á¤ÓÓ· Ù· ‰›‰˘Ì· ·È‰È¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Ù˘ ÎÚ‡„ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ¤·Û¯Â ·fi ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ¡Ù¿Ô˘Ó. ∂ÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Û ÌÈ· Â˘Û˘Ó›‰ËÙË Î·È ÈÛÙ‹ ÓÔÛÔÎfiÌ·, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤Ì·ı ÔÙ¤ Ù›ÔÙ·. MEGA 22.00

√ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚÂÙ ƒ¿ÙÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÙÔÓÈ ÃfiÎÈÓ˜, ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ, ŒÌÈÏÈ °Ô˘¿ÙÛÔÓ.

∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰È·‚fiËÙÔ˘ ÿÓÈÌ·Ï §¤ÎÙÂÚ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, Ô °Ô˘›Ï °ÎÚ¿¯·Ì, ÂȉÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ FBI ‚Á·›ÓÂÈ Û ÚfiˆÚË Û‡ÓÙ·ÍË. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Δ˙·Î ∫ÚfiÊÔÚÓÙ, ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ °Ô˘›Ï, ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË Ì·Î¿‚ÚÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ù· ̤ÏË ‰‡Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ӷ Î·È ˘·›ÙÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ serial killer Ì ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ “¡Âڿȉ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ” . STAR 22.00

ªÔÓ·‰È΋ ÌÔ˘ ËÏÈ·¯Ù›‰· ¢Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÂ¯¿ ∂ÚÓÙ¤Ì. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂ϛ٠ÿÛηÓ, ∂ÚÓÙ¿Ï ªÂÛÈÎÙÛfiÁÏÔ˘, §Â‚¤ÓÙ °ÈÏÌ¿˙.

∏ ÷ÁÈ¿Ù, 14 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Î·È Ô Î·Ù¿ÎÔÈÙÔ˜ ·Ô‡˜ Ù˘, ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ηχ‚· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ μfiÛÔÚÔ˘ Ì ٷ ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊ· ÓÂÚ¿, Ô˘ ÛÔ˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚¿Úη Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, οÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, fi¯È ¿ÓÙ· ÓfiÌÈ̘. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÂÈÎfiÓ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿ Ù· ¿ÏÏ· Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ ÷ÁÈ¿Ù Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚ‹. ∂Δ1 23.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 15-21/3/2012

∞π£√À™∞ 1: °∞Δ√™ √ ™¶πƒ√À¡∞Δ√™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17.30. Δ√ Δ∂§π∫√ ÃΔÀ¶∏ª∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00.

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· “√‰fi˜ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿”

∞π£√À™∞ 2: BARBIE 2: ∏ π™Δ√ƒπ∞ ªπ∞™ °√ƒ°√¡∞™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.45. JOHN CARTER 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 20.00, 22.45, ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15. Δ∞•π¢π 2: Δ√ ªÀ™Δ∏ƒπø¢∂™ ¡∏™π 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 18.15, 20.15, 22.15, 00.15, ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15. ∞π£√À™∞ 3: √π ∞¶√°√¡√π: ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 18.00, ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.15. ∏ ™π¢∏ƒ∞ ∫Àƒπ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 20.15, ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.30. √ ¢π∞μ√§√™ ª∂™∞ Δ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.30. ∞π£√À™∞ 4: ∏ ¶∂¡Δ∞ª√ƒº∏ ∫∞π Δ√ Δ∂ƒ∞™ 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

TÂÙ¿ÚÙË 21 M·ÚÙ›Ô˘ 2012

M NÔ˘ μ›· Î·È ·Ú·Í›· ™Â “ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË” ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ πÛ·ÓÔ› ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ı¤·Ì·, ÔÈ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. ∂ÓÒ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·Ù·ÎÙ¿ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi, ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi ÙË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·Û‡ÚÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ‰ÈÂıÓÒ˜. Èڛ˜ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È: ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ù·Âڷ̤ÓÙÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÎÙ¿ οı ÙfiÛÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ; fl˜ fiÙ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· ÌÈÏÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ¢¯ÔÏfiÁÈ·; ¶·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÌÒ‰ÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· οı·ÚÛË Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, Ì ٷ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. fl˜ fiÙ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ıÏËÙÈΤ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·Û˘ÓÙfiÓÈÛÙ˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘; ¶fiÙ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÂΛӷ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· „‹ÁÌ·Ù· ʛϷıÏÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜; ∞fi ÙȘ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ¶ÚÈÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÍÔÓÙˆÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ù· Á‹‰· ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿Ù· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔ “¢ÁÂÓÈÎfi” ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ. ∞fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È fi¯È ·fi ¢¯¤˜ Î·È ·Ú·Í›·. rallis@e-thessalia.gr

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÎ¤ÌÂÈ SOS. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û οı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ªfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ™˘ÓÔÏÈο 220 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ 2011 Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‚¿ÚË. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Ì ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÛÔÈ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙÔ‡ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ¿‰ÂȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È ÛÙËÓ Ù˙·Ì·Ú›· ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÂÓÔÈΛ·Û˘. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿. ¶ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ™˘Ú›‰Ë Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ™ÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ·˘Ùfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÚÈÓ ·fi Ì‹Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÔȯ٤˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡. ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ›ӷÈ, ·ÊÔ‡ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ı· Â›Ó·È ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˜. √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ÏÂȉ›, ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∫·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂ȉÈο ÙÒÚ·, Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È fiˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· οÔÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Íԉ¢ÙÔ‡Ó. ∞˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÓÙfiȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ Ì·˜.

∞ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ ۯ‰fiÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›¯Â ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ 2011 ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ΔÙ∂) ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, ·Ú¿

ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, Êı›ÓÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ›‰È· ¤ÎıÂÛË, Â¿Ó Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ º¶∞ ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ı· ÂÈÛ¤ÚÚÂ·Ó ¤Ú˘ÛÈ 9,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ. √È ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ÊfiÚˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, Ì ٷ ‰È·‰Ô¯Èο ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÚfiÛıÂÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÒÚ·, Ô˘ Ô “ÎfiÌÔ˜ ¤Êı·Û ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ” , οÔÈÔÈ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ÕÁÓˆÛÙÔ ÔÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÈӷΛ‰·. ∂›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô˘ Ë Ê‡ÛË ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈο Ù˘, ›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹, fiÔ˘ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ¿ÛÚÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ¤ÏÔ ÙÔ˘, Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹.

∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °. •˘‰¿ÎË ∂›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Û ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, οÙÔ¯Ô˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡, Î·È Ì ϷÌÚ¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋. º¤ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ 35ÂÙ‹ ¢‰fiÎÈÌÔ ıËÙ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶¤Ú·Û ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ›‰Â ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁ¿ÓıÚˆÔ˘˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Û·Ó ·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙ¤˜, Ó· ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ó· ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·ÚȤÚ˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡˜ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÌÔ˘ › ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο: ΔÔ „¿ÚÈ ‚ڈ̿ÂÈ ·’ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ! °È·Ù› ‰ÂÓ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú¯È‰È·ÊıÔÚ›˜ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ; ªÔ˘ ›Â Î·È ¿ÏÏ·, ÔÏÏ¿, ‚·ÚÈ¿. ∫Ú·Ù¿ˆ ÙËÓ Ô˘Û›·, Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·˘Á‹, ÛÎÏËÚfi ÏfiÁÔ: “ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÏ›Ù Î·È Ù· ªª∂ Ù· ÛοӉ·Ï· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÂ-

¢.ƒ.

Ù¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ οÔÈÔ˘˜ Ó· ÏÔȉÔÚÔ‡Ó, οÔÈÔ˘˜ Ó· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ô ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ (˘Ô˘ÚÁÒÓ, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ), Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ̠‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: ·ÊÂÓfi˜, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÚÊÂÙÔ‡ ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÛÙ· ÚÂÙÈÚ¤ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Ô˘ ‹Ú·Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË Û ‰È¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ··›‰Â˘ÙˆÓ Î·È ·Ó¿ÍȈÓ, ·ÏÏ¿ ‡ηÌÙˆÓ Î·È Úfiı˘ÌˆÓ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ. ª¤Û· ·fi Ù· ÚÂÙÈÚ¤ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯¿Ú·˙·Ó ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰Âοڷ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ (ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∫fiÏ·ÛË Î·È Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·!” . ✒∞Àƒπ∞¡∏: “ÃÚÂÔÎÔ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 Î·È Ó¤Ô ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 70%” . ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: “∫fi‚Ô˘Ó ÂÊ¿·Í Û 60.000 ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹”. ✒∂£¡√™: “ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙ· Δ·Ì›· ÁÈ· ÙÔ ÂÊ¿·Í” . ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “™Â ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÊfiÚ· ÔÈ ÌÈÛıÔ› ¤ˆ˜ ÙÔ 2014” . ✒∏ ∞À°∏: “∞ÎÚˆÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó 40% ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞ÒÏÂÈ· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011” . ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ÙÔ ∫∫∂ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË”.

›¯·Ó ȉ¤· ¿ÏψÛÙÂ), ÂÓÒ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Â‡Î·ÌÙÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ô˘ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó Î·È ÂÈÛÊÚ¿ÁÈ˙·Ó ÙȘ ·ÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÙÛÈ ÔÈ ÌÂÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‚fiÏ¢·Ó ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÏ·Ù›·, Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰Â ·Ó·ÚÚȯËı¤ÓÙ˜ ÛÙȘ ‰È¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Úfi‰È‰·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ªÈ· ȉÈfiÙ˘Ë Û¯¤ÛË “ËÁÂÌÔÓÈÛÌÔ‡” ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È “Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌÔ‡” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛȈËÏ¿ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË. ∂ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÔÚ‡ıËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ÁÈÁ·ÓÙÒıËÎÂ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô˘ ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁ›. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ fï˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓË, ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÍȯÓÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ›ٷÈ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Âϛ٠¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘, ÂȉÈο Ì ٷ ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÂÚ› “ÌË” ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ “ÌË” fiıÂÓ ¤Û¯Â˜. ∂ÙÛÈ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˆ˜ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›ÔÈ ÙÚ¿ÁÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏËıÈÓ¿ ˘·›ÙÈÔÈ ı· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î·È ı· ÛȈÔ‡Ó” . (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

21-03-12  

21-03-2012

Advertisement