Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 113ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.152 ∫˘Úȷ΋ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 AÓ. ËÏ. 06.03'- ‰. 20.51' ™∂§∏¡∏ 8 ∏ª∂ƒø¡ ªÂıÔ‰›Ô˘ ¶·Ù¿ÚˆÓ, ÈÂÚÔÌ., ∫·ÏÏ›ÛÙÔ˘ ∫ˆÓ/fiψ˜

800-11-35000

56 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔÔ ¶∞™√∫ ÎÂÓÙÚÈο ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜

ª∞ƒ∫√™ ª¶√§∞ƒ∏™

∞Ó·Áη›Ô Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜

ªÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ∞Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È ∫∫∂-™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Û ¢‹ÌÔ˘˜-¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ÌÂÓ ‰˘Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ (¶··ÙfiÏÈ·˜, ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜) ‰ÂÓ ÚfiÎÚÈÓ fï˜ Î·È Î·Ì›·. ™Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÂÏ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô˘ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙË-

™ °π∞ Δ∏¡ √§ª∂

∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ηٿ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ °È·Ó. ª·ÓÒÏË ∫√¡Δƒ∞ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂ-

ٷ͇ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∞∫∂, ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙËÓ √§ª∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ. ŒÓÙÔÓ· ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘, ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ■ ÛÂÏ.11

ª·Á·˙È¿ Î·È Û›ÙÈ· ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó... ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ¢∂∫∞∂•π ‰ËÌfiÛÈ· ¡ËÈ·-

ÁˆÁ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂Ó˜, ·ÏȤ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ·ÏÏ¿ ηÈ... Ì·Á·˙È¿. ¶·È‰È¿ 5-6 ¯ÚfiÓˆÓ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ï¤˜. ■ ÛÂÏ.17

Π·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔÈο, Â›Û˘ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ “Û‡ÓıËÌ·” ÁÈ· ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÚÈÓ ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘. ■

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£»

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ■

ÛÂÏ.9

ÛÂÏ.12,13,14,15,16

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË «£» ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

ÛÂÏ.6

°. °§À¡√™

°È· Ó· Ûˆı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÔÚʈı› ÚfiÓÔÈ·˜ Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÌÔÚʈı› ÙÔÓ›˙ÂÈ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ °Ï˘Ófi˜, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ■ ÛÂÏ.8

ÛÂÏ.5

∞fi ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·

200 ˙‹ÙËÛ·Ó ¿Û˘ÏÔ, ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ‹Ú·Ó... ¢∂∫∞¢∂™ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, ÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò, ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ ·fi ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÔÏÈÙÈΤ˜, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ªfiÓÔ ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, fiÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Ù˘ “ÕÚÛȘ” Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ μfiÏÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÓÒÓ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜., ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 200 ·È‰È¿. ∂‰Ò, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÛÙ¤ÁË, ÙÚÔÊ‹, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÚˆÁ‹ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ øÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿, ‹Ú·Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ¿Û˘ÏÔ. ■ ÛÂÏ.19

°π∞ Ó· ‰È·Ûˆı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

º. ∫Ô˘‚¤Ï˘: ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔ ¶∞™√∫ ■

Δ∞ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô Î. ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜.

ÕÚıÚ· ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ■

ÛÂÏ.3,4

¡¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ■ ÛÂÏ.3 ∫∫∂

ΔÚ·ÁÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÀÁ›· ■ ÛÂÏ.14

ΔÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ

¶ÚÔ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ™Δ∏ χÛË Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ Î·È fiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ·¤¯Ô˘Ó, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Û fiÔÈ· ΤÓÙÚ· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ. ªÂ ÂÈÙfiÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· Â›Ì·¯·, ÂÚ›Ô˘ 10, ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ˆÛÙfiÛÔ ı· ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ■ ÛÂÏ.10

∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·ÍÈfiÏÔÁ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉÈfiÎÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-ÂÓÙ¿ÚÈ-ÙÂÛÛ¿ÚÈ-ÙÚÈ¿ÚÈ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÌÈÛfi ÔÛfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙfiÎÔ˘˜ ‹ ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ (‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î.Ï.). ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¡. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ °·ÏÏ›·˜ 58, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 39508, 24210 38617 - ÎÈÓ.: 6944 442529

∞¡∞∫√π¡ø™∏ °È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· §·˚΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ Û ˙ÒÓË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÓËÌ›ˆÓ

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÁÓfiËÛ ÙȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ¶.π.√.¶. Î·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 09.05.2010 ̤۷ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰‡Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÌÔ˘Û›Ԣ. ªÂÙ¿ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ¶.π.√.¶. ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ΛӉ˘ÓÔ ‚Ï¿‚˘ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È Ì χË Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi οı ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi 26.06.2010 Î·È Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ‹ ˘Ô¯Úˆı› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¡fiÌÔ (3028/2002, ¿ÚıÚÔ 10).


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

¢EI°MATA °PAºH™ ΔfiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÔÏÏÒÓ ·fi Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ù· fiÔÈ· ›¯·Ó ·ÁȈı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. TÔ˘ ¢HMHTPH °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ƒ∞§§∏ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ∂˘ÚÒË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÔÈ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÙÔÓ Â·¯ı‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘. ◊‰Ë Û ·ÚÎÂÙ¿ ÂıÓÈο, ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ȉȷ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÈÛ¯‡ ηıÔÏÈÎfiÙËÙ·˜. ¶Ò˜ fï˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó ÙÔ ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡; ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, fiÙ·Ó ÛÙ· ηӿÏÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÒÚ˜ ÒÚ˜ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛfiÔ˘ Ì›˙Ó˜. ŒÙÛÈ Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙ· ¿ÓÂÏ, fiÔ˘ Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋ Ù¿ÛË: ∞fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì›· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∞ÓÙ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ, Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·¿ÓÙËÛË Û ¤Ó· Âȯ›ÚËÌ·, Û ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Êı›ÓÂÈ Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î.Ô.Î. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÔÏÈÙÈο

ÒÚÈÌÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ŸÙ·Ó ›̷ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ë ‹ÚÂÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ë Â›Ï˘ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ™Â ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤ˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ. ªÂ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÈÔ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˘˜, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˘˜, ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ·’ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-

ÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÙÈ ÚԂϤÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤· ÂÚÁ·Ï›·. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜.

*

ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ∑‹ÌÂÓ˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “√ Ï·fi˜ ı· Ì·˜ ¿ÚÂÈ Ì ÙȘ ¤ÙÚ˜” ·Ó¤ÊÂÚ Û ÌÈ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ù˘ οı·ÚÛ˘.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛηÈÚ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.

[£E™™A§IA]

ªÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·fiÎÙËÛ·Ó ·Ì‡ıËÙ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. √È ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È fï˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹: ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙË Ì›·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˙ˆ‹, Ô˘ ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó· ¤¯Ô˘Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ¤Ï¢ÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ʤÚÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ¢ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙËÓ Û·Ù¿ÏË, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÏÔ‡ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ù· ›¯·Ó ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂӉ›ÍÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ¢ÓfiËÙÔ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛÊ›ÍÂÈ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ Î·È ÔÏÏÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÊÂȉˆÏÔ›, ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË Â›‰ÂÈÍË, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‰‡Ó·ÙË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ηÎfiÁÔ˘ÛÙË. ªÂ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÔ¯‹, ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙÂÚ˘ ηٷӿψÛ˘ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ï‹„˘ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· “ı˘Û›Â˜ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·” . ŸÌˆ˜ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ “ı˘ÛÈÒÓ” ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌË ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋. ∞Ê‹ÓÂÈ fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÈÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ù·Ûı·ÏÈÒÓ ÚÈÛοÚÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ¤Ó· ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÔÏÏÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. rallis@e-thessalia.gr

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29ÆC. ™ÙÔ μfiÏÔ 19...29ÆC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ó· ÛËÌÂȈı› ÚfiÛηÈÚË ‚ÚÔ¯‹. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...30ÆC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...30ÆC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...29ÆC. ™Ù· ΔڛηϷ 16...29ÆC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...29ÆC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...29ÆC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


A¶√æ∂π™

3

∫Àƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· Ì·˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Δ√ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ϤÔÓ ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. H ÙÚ·ÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂıÓÈ΋˜ ·Ó·ÁηÈTÔ˘ ¶∞¡√À fiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈΔƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÚ¤¯ÔÓÙ˜ fiÚÔ˘˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ - ¢ÂÍÈ¿˜, fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô °È¿ÓÓ˘ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∞fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ‰‡Ô - ÙÚÂȘ ÁÂÓȤ˜. ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ‹, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÙfiÛÔ ·ÛıÂÓ¤˜ ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, Û¿Ù·ÏÔ, ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ·Ú¿ ÙËÓ fiÔÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ, Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È fi¯È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ Â·Ó·ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞ÔÙÂÏ›, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÈ, ̤ۈ ·˘-

Ù‹˜, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û’ ¤Ó· ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›· Î·È Ù· ·ÁȈ̤ӷ ÌÈÎÚÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ı· ‚ϤÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÎÏÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Î·È ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔ̤˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∫·È Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‚·ıÌÈ·›· ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, Ô˘ ·fi ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ï·˚Îfi˜ ıÂÛÌfi˜ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÎÏÂÈÛÙfi ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, Ì ηıÂÛÙˆÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÎÏÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜ ¢‹ÌÔ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÔÏÈÙ›· Ì·˜. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È fiˆ˜ ¯ı˜. Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ô μfiÏÔ˜ ηÏ›ٷÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ, Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÔÙÂÏ› Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰˘Û¯ÂÚ¤˜ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ™ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›·-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ηٿÏËÍË ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÔ¯‹˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ·Ô‰Âȯı› Ô ÚÔÔÌfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜. ΔÔ ‚¤-

‚·ÈÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ë ÁfiÓÈÌË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ ۯ‰›Ô˘, ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó - Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ - ¿ÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘ ÙÔ˘˜ (ÂÚÁ·Û›·, ÂÈÛfi‰ËÌ·, Û‡ÓÙ·ÍË). ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÚÁ‹ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂Ï›˙ˆ, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ÙÂÏÈο ı· ‰ÈηȈıÔ‡Ó fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÛÔÎ ·Ê‡ÓÈÛ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· “·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ·¤˙È”, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ, Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·È ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘. “∏ ·ÏÏ·Á‹ ÍÂÎÈÓ¿ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·”, ¤ÏÂÁ ¤Ó· ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∫·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ - Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ - fiϘ ÔÈ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÔÈ ‰È¿Û·ÚÙ˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ˙ˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, οıÂ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ “ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ¶fiψ˜” . √È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ηٿ ‚¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÊÙÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ - ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, fiÛÔ Ë ÎÔÈÓ‹ ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∞NTI§O°O™

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ¯·Ì¤ÓÔÈ ¶§∏ƒ∏ ηٿÚ-

ÁËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛÈ·ΔÔ˘ °IøP°OY Τ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔΔ™π°∫§πºÀ™∏ ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ∫·È Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi ÁÈ·Ù› Ï‹ÙÙÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜) ıÂÛ›˙ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÚÔÓfiÌÈ·, Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ

ÌÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÔÈ ‰Â ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó. ∏ ·‰ÈΛ· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ¯¿ÓÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ÌÈÛ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÔÈ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ 1 ÂηÙ. ¢¤ÏÈÎÙ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ΛӉ˘ÓÔ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ 20-50% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˆ˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· 57-64 ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÌÈÛıfi Î·È ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·ÌÔÈ‚‹, ı· ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË, ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηٿ 15-20% ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ı· ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·Ó¤ÚÁˆÓ ËÏÈΛ·˜ 57-64 ÂÙÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ

50-80% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ·ÔχÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ·fi 57-64 ¯ÚfiÓˆÓ. ÷̤ӷ, fï˜ Â›Ó·È Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔÚ‚·Ó¿, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 15-20% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (ËÏÈΛ·˜ οو 25 ÂÙÒÓ) ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë Î·ÙÒÙ·ÙË ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·Ó¤ÚÁˆÓ ËÏÈΛ·˜ 57 ¤ˆ˜ 64 ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·Ûı› (√È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 20% ·fi 11,7% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜). ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÒÙÔ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (·‡ÍËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·˜) Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜

ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ‹Ù·Ó Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜; ∞fi ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë MARC ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·ıÔÏÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ªª∂ ·ÔÙÂÏ› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ (ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ηٿ 1/3 ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008) Î·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËڈ̋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 3-4 ÌËÓÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÙÔ 26% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌÔ. °›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi, ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, fiÙÈ ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· Ì›˙ÔÓ· Úfi‚ÏËÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Î·È Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜, Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ¶Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ªÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ; ªÔÚ› Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊ·Ï›˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜;

tsiglifisis@e-thessalia.gr

∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·

“¶ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ” ·fi ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ “¶ƒ√∫§∏™∂π™ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·”, Â›Ó·È Ô ÊÚ¤ÛÎÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ “¶··˙‹ÛË” Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÂ Û˘ÁÁÚ·ÊÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì ے ·˘Ù¤˜, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ›· ÚÔÛˆÈο ¤ÚÁ· Î·È ‰˘Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ∏ Ó¤· ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Â›Ó·È Â›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ ıÂÌ·ÙÈο ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ “ÚfiÎÏËÛË” , Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÙÈΤ˜ Û ·ÏȤ˜ Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, ·Ó·Áη›Â˜ Ú‹ÍÂȘ Ì ÙÔÓ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi, ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô ·ÍÈ·Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¡· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ “ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ” ‰›ÓÂÈ “·ÚÒÓ” Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜; ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚȤϷ‚ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “¶ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·” , ÂΛ ·Ú·¤ÌÂÈ. ¢ËÏ·‰‹, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ ÎÂÓÙÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∫È Â‰Ò, ı· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÏ‹ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·: ΔÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ì ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ‚‚·›ˆ˜, ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ Û ı¤ÛË “ÎÏÂȉ›” Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, “ΛÌÂÓ· ÂÚÁ·Û›·˜” ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Â›Ó·È ¿ÚıÚ· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” , ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ Û ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ fï˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ 300 ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ô˘ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ §¿ÌÚÔ ª›¯Ô, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ¡ÈÎ. ÃϤ·. ∏ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÙ¿ÚÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ˆ˜ ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ 2013, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì·˙› Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ˙ˆÙÈο, ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Âȉ›Î¢ÛË, ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. Δ· ÚÔÛˆÈο, ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· fï˜, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ·, ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ÕÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ÚfiÛÊ·ÙË Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ªÈ· ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ÂÚ›ÏË„Ë ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ó¤Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙË ‚·ıÂÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. “∑ˆÓÙ·Ó¿” ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ ·Ó Û˘ÌʈÓ› ηÓ›˜ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ∏ ÊÚÂÛο‰· ÙÔ˘˜, ı· ÎÚÈı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·ÛÊ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. fiˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÛÙÔ¯· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô §¿ÌÚÔ˜ ª›¯Ô˜, “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˜, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜.[...} Î·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ê‹ÓÂÈ, Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ·˘Ùfi, ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯Ó¿ÚÈ” . ∂§∂¡∏ ™Δ∞ª√À§∏


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

¶ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ‰È¤ÊıÂÈÚ·Ó ÔÈÔ˘˜; È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰È¤ÊıÂÈÚ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÊıÂÈÚ·Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜; Δ· fiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ˘fi ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ‰‡Ô ˘ÂÚÛοӉ·Ï· Siemens Î·È μ·ÙÔ‰›Ô˘ (ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡ÌÂ: ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ˘ÔÎÏÔ¤˜, ÔÌfiÏÔÁ·...), Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· fiÛ· ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÛȈËÏÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ‰Ô˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ì·˜ ˘Ô„È¿˙Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ÁÈ· °Ú¿ÊÂÈ Ô ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ηٿʷÁ οı ·Ú·ÁˆÁÈ΋ N.£.™øTHPIOY ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜! ∫·È ÂÂȉ‹ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ì˘ÛÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È, Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· ·˘Ù‹, Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ ·fi ‚¤‚ËϘ Ì·ÙȤ˜, Î·È ÂÂȉ‹ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ “¯ÔÓÙÚÔ‡” ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÔÈ ÂÈηۛ˜ ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÒÚ·˜ Ù· ÛÙ¤Ú· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ˘ÔÛοÙÔÓÙ·˜ ‚·ı‡ÙÂÚ· Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÈÌÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. μ·ÚÈ¿ Ë ÛÎÈ¿ Ù˘ η¯˘Ô„›·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡! √È Ôϛ٘ ÁÈÔ˘¯¿ÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ì˘ÓıÔ‡Ó, Ó· Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ “¿ÏÏÔÈ” ¤Ê·Á·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÔÈ “ηı·ÚÔ›”, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜! [∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÂÓ “ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó” ÚÔ˜ Ù· οو, Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜].’√,ÙÈ ›Û¯˘Û ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·fi ÙÔ 74 Î·È ÂÍ‹˜ ˆ˜ ÂÏ›Ù( Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈο)ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ... ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi( ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÛÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·‰È¿ÊıÔÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÚÔÛ·ÓËÙÔ˘˜...) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ¢∂¡ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜! ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÙfiÓËÛÂ, ·‰È·ÊfiÚËÛ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ··›ÛÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿, ÂÂȉ‹ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‚ÔχÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ‚ÚÒÌ· Î·È ÙË ‰˘Ûˆ‰›· ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ... ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó·fi‰Ú·ÛÙÔ: ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ‹Ù·Ó ·ÁÁÂÏÔ‡‰È· ÚÔÙÔ‡ ‰È·Êı·Ṳ́ÓÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌϤÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰È¤ÊıÂÈÚ·Ó fi,ÙÈ ¿ÁÁÈÍ·Ó; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË... ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ 74, ¢ÓfiËÛ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ: Ù· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Δ· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘˜ Û “ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓ ÎÚ¿ÙÂÈ”. ∫·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ “Âϛٔ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÔÙ˙·Ì¿Ûˉ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ·Ôχو˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ·fi ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ̤۷ “ÂÓË̤ڈÛ˘”, ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· ηÓÔÓ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó( ÚÔÙÈÌÒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË Ô˘ ı· ı‡ÌÈ˙ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜...) ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÒÓ ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ! À‹Ú¯Â ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ ‰È·ÊıÔÚ¿˜; ∞Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· Ó·È! ∞ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ¿ÎÔÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ù˘ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ófi‰Ô˘, Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÙÛȉÔÛ‡Ó˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÂÈÛËÌ·Óı› ·fi Ô͢‰ÂÚΛ˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ( ¢. æ·ı¿˜, ¡. ΔÛÈÊfiÚÔ˜ Î. ¿). √ ·Ô‰ÂηÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·˘Ú·ÁÔÚÈÙÒÓ, Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·›Ô˘ Î·È ¯˘‰·›Ô˘ “ÂıÓÔ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡” ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÎÚÔ‡˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ηÚÔ‡˜... ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ¿ÏψÛÙ ›¯Â ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ Ì ÛÊÚ›ÁÔ˜, ›ÛÙË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ∞Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ˘‹Ú¯Â ˘fiÛÙڈ̷ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∞Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ¿ÎÔÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó fï˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÒ·Û˘ ÙÔ˘ “·˘ÁÔ‡ ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡”, ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫È ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÈÁ¿- ÛÈÁ¿. ∫·È Ë ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ ∫∞Δ∞ ª∂°π™Δ√ ª∂ƒ√™ ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ “ÔÏÈÙÈ΋ Âϛٔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ì Ï‹ÚË Î·ıÂÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÙÔ ·‰È¿ÊıÔÚÔ ,¤Î·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: ÛÈÒËÛÂ, ¤Î·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ, ÙÔ ∞¡∂ã∏∫∂! ∫·Ù¿ÛÙÂÁÓË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ȉ¤Â˜, ¤ÚËÌË ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÚ›ÙÚÔÌË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙË ÌfiÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ıÂÔÔ›ËÛ ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ, ÙÔÓ ¿ÎÔÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi, ˘¤Î˘„ ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿![ Δ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÔÈ “ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜” ¯ÔÓÙÚÔÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ¯ÚËۛ̄·Ó ª√¡√¡ ˆ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÂÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜]. ªÂÙ¿ ‹Úı·Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο ·Î¤Ù·... Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂÎÔÎοÏÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜... ÎÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ¯Ù‡ËÛ ÎfiÎÎÈÓÔ... ŒÓ· ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÌÏÔÎ ·Û‡ÛÙÔÏÔ˘ ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Â¤‚·Ï ÙÔ “fiÚ·Ì¿” ÙÔ˘, Ì‹Î ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜ Ì ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÎÔ˘ȉÔÂÎÔÌ¤˜, Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÈÔÙ¤ÓÈÔ˘, Ì ÙÔÓ ·Ú·ÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡, ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘, ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡. ΔÔ ÌfiÓÔ Î·Ïfi Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË Â›Ó·È: ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ∞ºÀ¶¡π™Δ√Àª∂...

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™Î¤„ÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, Ô˘ ÙÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÊÔÚÌ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚˆÈÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì οı ̤ÛÔ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Δ˘ ƒ√¢√À§∞™ ›ÂÛË, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ∑∏™∏, ∞ÓÙÈÚÔ¤ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË, ·Ó‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚·ÙÚ›‰· Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì ·‚¤‚·ÈÔ Ù¤ÏÔ˜. √È ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ô˘ ͤÚÂÈ Ôχ ηϿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ò˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜, Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ë ÔÔ›· ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜, ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Î·È ¿ÓÙ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηӤӷ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÌÔ˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ: ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ Á‹Ú·ÓÛË Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ “ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡” Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‹‰Ë ÏËÙÙfiÌÂÓ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ˘„ËÏ‹˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Ô˘ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î·È Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. À¿Ú¯ÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ (·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡) Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ϤÔÓ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÎfiÌË ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ. ªÈ· ÚÒÙË ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú·‰Ô¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·ÏÏËϤӉÂÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì›·˜ Û‡ÓıÂÙ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ηχÙÂÈ Ù˘¯¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ë ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‚›Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÎÔÈÓÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÈÛÚÔ‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÓfiÌÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÓÔÔÈË̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∏ ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ-

∞ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

∂Àƒø¶∞˚∫∏ ¶√§πΔπ∫∏ ª∂Δ∞¡∞™Δ∂À™∏™ ∫∞π ∞™À§√À

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

∂¶ƒ√∫∂πΔ√ ÁÈ· ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ¤Ú·Û “ÛÙ· „ÈÏ¿” ÙˆÓ ªª∂. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔÓ ¯·ÏÎfi Ô˘ ÂÚÈ›¯Â, ·Í›·˜ 8.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.

¢∂¡ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ. √È ÎÏÔ¤˜ ÛȉËÚÈÎÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÔÈ Ù· ÎϤ‚Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘.

΋ Ú¤ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û οı ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜, ÒÛÙÂ Ë ÓfiÌÈÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ë ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û·Ê‹ÓÂÈ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Î·È Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ȉ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÙÈÌÒÌÂÓ˘ ∏̤ڷ˜ ÙˆÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ¿Û˘ÏÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·Û‡ÏÔ˘ Ì ÎÔÈÓ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Û Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Î·È ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. §fiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ô˘Û›·˜ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÏfiÁˆ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ¢ı‡Ó˘, Ë ŒÓˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙ·Û›·. ª›· ·ÎfiÌË ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Â›Ó·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ human trafficking. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ‰Ô˘ÏÂÌÔÚ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÛÎÏ¿‚ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·ÓıÚÒˆÓ, Ù· ı‡Ì·Ù· ΢ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ÊÙүȷ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ì›· ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙÚˆÛË Ì›·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ›ٷÈ, ·ÊÂÓfi˜, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔÈ ÎÔÈÓˆÓÔ› Î·È ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ıˆÚԇ̠ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ΔÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙfiÛÔ ·ÏÈfi fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙfiÔ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ. ªÔÚÔ‡ÌÂ, fï˜, Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ··Ï˘Óı› Ô fiÓÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÙˆÓ ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ·ÙÚ›‰·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ı‡ÓË Ô˘ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ.

Δ√ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎϤÊÙ˜, ·ÏÏ¿ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¶ƒ√™º∞Δ∞ ÛÙÔÓ √™∂ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÍ·Ê¿ÓÈ˙·Ó, ‰È¤Ï˘·Ó Î·È ÌÂÙ·ˆÏÔ‡Û·Ó ÔÏfiÎÏËÚ· ‚·ÁfiÓÈ·... Δ· Î¤Ú‰Ë ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Î·Ù¤ÏËÁ·Ó ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÔÚÈṲ̂ӈÓ, ·ÓÙ› Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ªπ∞ ‚fiÏÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi μfiÏÔ˘ ı· Û·˜ ›ÛÂÈ. ΔfiÓÔÈ ÛȉËÚÈÎÒÓ ·fi ·ÏÈ¿ ‚·ÁfiÓÈ· Î·È Ì˯·Ó¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÚˆÙ‹Ú˜ ÁÚ·ÌÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ãπ§π∞¢∂™ ÙfiÓÔÈ ÛȉËÚÈÎÒÓ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔÈ, fiÙ·Ó Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ‡„Ë. √‡ÙÂ Î·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛȉËÚÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ûȉ‹ÚÔ˘. Δ√ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞Ó ÂÚ¿ÛÂÙ ·fi ÙÔ ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ı· ‰Â›Ù ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·-

ÏÈ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÛȉËÚÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜. √ ™Δƒ∞Δ√™ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Ù· ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ Î·È ÈÛÙ¤„ÙÂ, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔ˘˜. ∏ ¢∂∏ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ›‰È· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÏ¿ËΠÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. Δ√ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Á˘ ÙÔ˘. ∞ΛÓËÙ· ÊÈϤٷ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô √™∂ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·. °π’ ·˘Ùfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘. dimopoulos@e-thessalia.gr


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ϤÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ Ӓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ìϋڈ̷, Ô‡Ù ·Ú·ϋڈ̷ Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÂÓÒ Î·Ï› ÛÂ Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ fiÛÔ Î·È Ì ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì Êı·Ṳ́ӷ ˘ÏÈο ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û¯¤ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

ºøΔ∏™ ∫√Àμ∂§∏™ ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ›ÛÙ„ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ Û·˜ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “¿ÏÌ· ÛÙÔ ÎÂÓfi” fiÛÔ Î·È “ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋”. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ı· ·Ú¤ÙÂÈÓ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË; √ ηı¤Ó·˜ Î·È Ù· fiÏ· ÙÔ˘. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÈ·˜ ÛÙ›ڷ˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÂÙÂÚÔηıÔÚ›ÛÙËΠ·ÛÊ˘ÎÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. °È· ·˘Ùfi Î·È Â›¯·Ì ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ fiˆ˜ Î·È Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ Û ¤Ó·Ó ηٷÁÁÂÏÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô˘ fiÛÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÒÛÙ ӷ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Ë ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ‰ËÌfiÛȘ. Δ· fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È Â›Ó·È ÚÔÊ¿ÛÂȘ ÂÓ ·Ì·ÚÙ›·È˜, ÂÂȉ‹ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi. ∂Í·ÓÙÏ‹Û·Ì οı fiÚÈÔ. ¶ÏËÓ fï˜ Ë ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ı¤ÏËÛ fi¯È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ¶·ÚˆıÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ Î·È ˘·ÚÎÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, Î·È Ô˘ Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛ̇ÛÂÈ. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ÂÙÂÚÔηıÔÚ›ÛÙËΠ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓ›Ù fï˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1989 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ È‰¤Â˜ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›·, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·Í›· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜; √È È‰¤Â˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË

∂›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÂÙÂÚÔηıÔÚ›ÛıËΠ·ÛÊ˘ÎÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. °È· ·˘Ùfi Î·È Â›¯·Ì ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ fiˆ˜ Î·È Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ Û ¤Ó· ηٷÁÁÂÏÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô˘ fiÛÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÒÛÙ ӷ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Ë ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ

¯ÒÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ¢¤¯ÙËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Î·È ·ÚÒıËÛË ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ∫·È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÔÈ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ·˚΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·. ∂›Ó·È ÔϤıÚÈ· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢¡Δ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ· ‚¿ÚË ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì ۷ʋ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÌfi ηÏÂ›Ù·È Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì Êı·Ṳ́ӷ ˘ÏÈο ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √‡ÙÂ Î·È Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ·˘ÙÔÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÂÙ·È Î·È ·˘ÙÔÂÎÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fï˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ۯ¤ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÙ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο; ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ

Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È ¿ÓÙÔÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË, ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÓ· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÊˆÓ‹ fiÛˆÓ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Û¯¤ÛˆÓ-¤ÛÙˆ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÁfiÓÈÌˆÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛˆÓÌ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶∞™√∫; £· Ú›ÍÂÙ Á¤Ê˘Ú˜ Ì ÙÔÓ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ‹ ı· Ô͇ÓÂÙ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Û·˜; £¤ÙÂÙ ÌÈ· Û¯ËÌ·ÙÈο ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. √ ·Ó·ÓˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ̤۷ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. √È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜, ·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜. ∫·È Ë ·Ó·Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ·˘Ùfi˜ Ô ·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ Û‡Á¯ÚÔÓË, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô‡Ù ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷,

ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ë Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Ì οı ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÔÏ›ÙË, Ì οı ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÏ›ÙË. ªÂ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ‡ÙË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔˆı› ÙȘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·. °È· Ó· Ûˆı› Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ¯ÒÚ·

Ô‡Ù ˆ˜ ·Ú·ϋڈ̷ Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¶Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Û˘ÛÛˆÚÂ‡Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÁηٷÏÂÈÊı› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fï˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ›ÛÙ„Â, fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË. ΔÔÓ Î·Ïԇ̠ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì·˙› Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ̤ÙÚ·. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ë Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Ì οı ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÔÏ›ÙË, Ì οı ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÏ›ÙË. ªÂ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ‡ÙË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔˆı› ÙȘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·. °È· Ó· Ûˆı› Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ¯ÒÚ·. ΔÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· η٤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘; ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ηٷÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù· fiÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘Óı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔˆıËı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Èڛ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. √È fiÔȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∑›ÌÂÓ˜ Î·È μ·ÙÔ‰›Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡; ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÈ·˜

√ ·Ó·ÓˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ̤۷ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. √È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜, ·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜. ∫·È Ë ·Ó·Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÎÊÚ·Ûı› ·˘Ùfi˜ Ô ·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ Û‡Á¯ÚÔÓË, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô‡Ù ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷, Ô‡Ù ˆ˜ ·Ú·ϋڈ̷ Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘

ÔÌ·Ï‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Δ· fiÛ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÛοӉ·Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ‰È·Û¿ıÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ¤Ó· ˘ÂÚÛ˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂›¯·Ì ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ıÂÛÌÒÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ËıÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ë ËıÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ô˘ÛÈ҉˜ ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ô-

Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ‰Èο ÙÔ˘ ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ· Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚ˘Êˆı›. ∏ ·Ó·Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È fi¯È Â͈ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈÎÈÏÒÓ˘Ì· Â͈ÔÏÈÙÈο ΤÓÙÚ·. ∞˘Ù¿ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ıÂÛÌÈÎfi, Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈÎfi. ∫·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Â›‰·.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

Δ

· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂.∂. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô Î. ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ÔχÙÈÌÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑›ÌÂÓ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› ı· ‚ÁÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ.

ª∞ƒ∫√™ ª¶√§∞ƒ∏™ ∞Ó·Áη›Ô Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ √È ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ · ÓËÛ˘¯›Â˜ ÂÚ› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û˘Ó¯›˙Ô ÓÙ·È. ∂ÁÁ˘ÒÓÙ·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤ ¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹ Ó˜; ªÂ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ë ¯ÒÚ· ·¤Ê˘Á ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÌÚfi˜ Ù˘ ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ·Ó·Áη›Ô, ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ, Û˘ÓÔÏÈο, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ÙÔ ·ÔÎÚ‡„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ˘ÔıË·ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ¿‰ËϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ η٤‚·ÏÏ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· fiÏ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂.∂ ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ù· ÌÂÙÚ¿ Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ◊‰Ë Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ‰fiÏÈ· Â›ıÂÛË ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ˆ˜ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ˘‹ÚÍ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚÁÒ‰Ô˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ η٤‚·ÏÏÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiÏ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙Ò-

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È ÔÏÈÁˆÚ›Â˜. √‡Ù ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ïˆıԇ̠ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Û Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ȥ˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÔÏÏÒÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË”

Ó˘. ∏ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔ ÓÔÌ›·˜ ··ÈÙ› ı˘Û›Â˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ÙÚÔ ¯È¿ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· Ó· ·Ôηٷ ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ‚·ıÌÈ·›· ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔ ÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È Ó· · Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ Î‹ ‚¿ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ; ™Â ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·; ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓË ·›ÛıËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÂÏÂÛ›‰Èη Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È ÔÏÈÁˆÚ›Â˜. √‡Ù ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ïˆıԇ̠ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Û Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ȥ˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÔÏÏÒÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ÌË ¤ÁηÈÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂™¶∞ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ¶Ò˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜  ʷÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞; √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. §ÔȉÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹. ∫·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË fiÙ·Ó ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜, Ì ·ÔÎÔڇʈÛË fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ì ÚÒÙ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ò˜ ı· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. √È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ۯ‰ȷÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Â˘Î·ÈÚÈ·Îfi ÚÔÛÔÚÈÛÌfi ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜. ªÂ ·Ô˘Û›· ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË ÎÔÚ˘ÊÒıËΠfiÙ·Ó Â›¯·Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÚ›· ∫ÔÈÓÔÙÈο ¶Ï·›ÛÈ· ™Ù‹ÚÈ͢. ∞˜ ·Ó·-

ÚˆÙËıԇ̠ÚÈÓ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ı¤Ì·Ù·, ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘Ù¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¯ÒÚ·; ∂ÎÙfi˜ ·fi οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈÎÔ› ·Ô‰¤ÎÙ˜ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ϤÔÓ ˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ·ÂÌÏÔ΋˜. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ◊‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì‹Î·Ì Û ÙÚԯȿ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÔ Δ∂ª¶ª∂. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÛÔ ‚ÈÒÛÈ ÌË Â›Ó·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Ú¿ÛÈ Ó˘ ·Ó¿Ù˘Í˘; √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙfiÓÈÛ Â-

“√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂.∂ ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ◊‰Ë Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ‰fiÏÈ· Â›ıÂÛË ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ˆ˜ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ˘‹ÚÍ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚÁÒ‰Ô˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ η٤‚·ÏÏÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiÏ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘”

“ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ◊‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì‹Î·Ì Û ÙÚԯȿ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÔ Δ∂ª¶ª∂”

·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯÙ› ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÌÈ·˜ ·È‰Â›·˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Ì Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÈ˙ËÙ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ì ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÂÈı˘Ì›, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì Ӥ· Î·È ‚ÂÏÙȈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ë ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË, Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ·. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ˆ˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙËÓ ªÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÔχÌÔÚÊ· ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ªÔÚԇ̠ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ȉÈÔÙ˘›Â˜ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ˙‡ÁÌ· ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¯ˆÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ Ì ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ù· ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÌÈ· ·ÂÈÊfiÚ· ÚÔÔÙÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. √È ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ∑›ÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ ÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜;

∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÙfiÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ì·˙› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ‚›Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· “Ì·ÙÒÛÔ˘Ì” . √È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ˙ËÌȈıԇ̠·ÏÏ¿ ı· ‚ÁÂÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ¡· ԇ̠ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤‚·Ï ÚÔÌÂÙˆ›‰· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ù˘ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ¤Ó· Îϛ̷ ·ÏÏËÏÔÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ŒÙÛÈ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·È‰Â›· Ô˘ ‰È··È‰·ÁˆÁ› Ôϛ٘ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ˘˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁÈο ÔÏÈÙÈο ˘ÔΛÌÂÓ· ·fi ÂÔ›ıËÛË Î·È fi¯È ÓÔÌÈÎfi ηٷӷÁηÛÌfi. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ·ÌÂÙ¿ıÂÙË ÚÔۋψÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ Â˘Û˘Ó›‰ËÙ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ù˘ ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙ˘ Û˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÔοÏÂÛÂ Ó¤Ô ·ÙÚȈÙÈÛÌfi.


KYPIAKH 20 IOYNI√À 2010

7


™À¡∂¡Δ∂À•∏

8

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

ÚfiÛÊ·ÙË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ “ªÔ‡ÓÙȘ” Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ °Ï˘Ófi˜, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∂§π∞ª∂¶) Î·È ÚÒËÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂȈı› ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤۷. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ·Ú’ fiÏ· Ù· ·ÚÓËÙÈο Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∂.∂ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ¢È·Ù˘ÒÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› Î·È Ó· ·Ó·ÌÔÚʈı›.

°πøƒ°√™ °§À¡√™ °È· Ó· ‰È·Ûˆı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ·Ó·ÌÔÚʈı› ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

√ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “ªÔ‡ÓÙȘ” ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂.∂ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ú Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ÂÏ ÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÙÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤ ¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ŸÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ‹‰Ë ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ñ ÙˆÓ ÂÚÈ‚fiËÙˆÓ spreads. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÂÊfiÛÔÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó, ηٿ 5% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜, ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î.¿.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ ÚÔ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (‡ÊÂÛ˘) Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ı· ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010. ∞ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ÔÈ· ¿ ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢ ¯ı›; ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤۷. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. °È· Ó· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. £ÂˆÚËÙÈο, ‚¤‚·È·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÊfiÚˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ηÈ

ÌÈ· χÛË Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ;

“¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤۷. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. °È· Ó· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. £ÂˆÚËÙÈο, ‚¤‚·È·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÊfiÚˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ‰‡Ô. ∞˘Ùfi, fï˜, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ıˆÚËÙÈÎfi, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ Î·È fi¯È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. ÀÈÔıÂÙÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·, Â› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ, ηÈ... fiÔÈÔÓ ¿ÚÂÈ Ô ¯¿ÚÔ˜”

Ù· ‰‡Ô. ∞˘Ùfi, fï˜, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ıˆÚËÙÈÎfi, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ Î·È fi¯È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. ÀÈÔıÂÙÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·, Â› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ, ηÈ... fiÔÈÔÓ ¿ÚÂÈ Ô ¯¿ÚÔ˜. Δ· ÌË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈ‚fiËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ ÌÂÓ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. £· ˘ÔÛÙÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙȘ ·‰È˘ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ· οÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

ÎÂÓÙÚÈ΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È ·Ú·Ï›Ô˘Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ; ΔÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â›‰Ô˜ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÂÓÒ Ô Î·Ê¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 4 ‹ ÛÙ· 5 ¢ÚÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË Ì fiÏ· Ù· ·ÚÓËÙÈο Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ì›· ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ.

√ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÚ·‚¿ ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ· Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 5,4%. ∂Ó ÔÏ ÏÔ›˜ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÛÙÚ ‚Ï‹ ÂÈÎfiÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜; ¶Ò˜ ı· ηٷÛÙ› ·˘Ù‹ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋;

∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ›ӷÈ

Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ (¿ÓÔÈÁÌ· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψً, ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Î.Ï.). ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Û fiÏ· ·˘Ù¿, ı· ÙÔ ÂÓÙfiÈ˙· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ù˘ ΔÚfiÈη˜; °È·Ù›, ¿ÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ηٿ ηÓfiÓ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηʤ ÛÙËÓ

™Ô˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·; www.hutton.gr

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. √È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ıÂÛÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. £ÂˆÚËÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÚԂ› Û ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ ı· ›¯Â ÔʤÏË ·Ó ÂÁη٤ÏÂÈ ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ñ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ - ηٿÎÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Ó·È ÌÂÓ ·ÙÂÏ‹˜ ÁÈ·Ù› Ù˘ Ï›ÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ - ÛÙË Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ - Ô˘ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ∂˘ÚÒ ·ÏÏ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∞Ô¯ÒÚËÛË, fï˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ı· Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ı· Ù˘ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÛÎÏËÚ¿ Î·È ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Û·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Î·È Ë

“Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Û fiÏ· ·˘Ù¿, ı· ÙÔ ÂÓÙfiÈ˙· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ù˘ ΔÚfiÈη˜; °È·Ù›, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ηٿ ηÓfiÓ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηʤ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È ·Ú·Ï›Ô˘Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ; ΔÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â›‰Ô˜ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÂÓÒ Ô Î·Ê¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 4 ‹ ÛÙ· 5 ¢ÚÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·”

“∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ - ηٿÎÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Ó·È ÌÂÓ ·ÙÂÏ‹˜ ÁÈ·Ù› Ù˘ Ï›ÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ - ÛÙË Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ - Ô˘ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ∂˘ÚÒ ·ÏÏ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜”

∂ÛıÔÓ›· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÔÈ 16 ¯ÒÚ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó 17.

Œ¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙȘ ·ÓÙÈ ÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔ ÏÔ˘ıÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔ ÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ΢ڛˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë °·ÏÏ›· ‹ Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ Ù›ÓÔ˘Ó ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ › ‰È·˜ Ù˘ ∂.∂; ŒÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Ù ›ӷÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ·ÏÏ¿ ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ∂˘ÚÒ. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ›ÛÙ¢ ÚÈÓ ·fi ¤ÍË Ì‹Ó˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤·ÈÚÓ ÙfiÛÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· Î·È fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤‰ÈÓ ‰Âοڷ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ı· ¤‰ÈÓ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜. ∏ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ηÈ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Î·È ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Ȥ˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ·fi fiÙÈ ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ë ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜.

∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ı ÚfiÙËÙ·˜ οو ·fi ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ; ∂˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Ô‡Ù ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ. ∂›Ó·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÚÒÙÔÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜.

∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ∂˘ÚÒË Û ÌÈ· Â Ú›Ô‰Ô ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜; ∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÌÔÚʈı›. μ‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ηÙ‰¿ÊÈÛË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ. Œ¯Ô˘Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ΢ڛˆ˜ fï˜, ·fi ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ μÔÚ¿ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, √ÏÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›· - fiÔ˘ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÂ ηٿÚÚ¢ÛË ÎÈÓ‰˘Ó‡·Ì ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ›¯·ÌÂ Û·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘- Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ ÙÔ˘- ‰È· Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘. ¶¤Ú·, fï˜, ·fi ·˘Ùfi Ë ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÛÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙ· “golden boys” Î·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È fiÙÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Ì¤Û· Û fiÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÚÔηÏ› ı· ʤÚÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi.


¶√§πΔπ∫∏

9

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

“∫·˘Ùfi˜” ÁÈ· ÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô Ì‹Ó·˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∫Ú›ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÎÏÔÁÒÓ

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 19.

πÔ‡ÏÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Ì‹Ó·˜ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ· ¡¤·”, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔ΋ڢ͢ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‹‰Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÌËӇ̷ٷ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ·fi ̤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ” ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó “‰È·ÚÚÔ¤˜” ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ›¯Â ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÙ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Î·È ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Û ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ʤ-

ÚÂÙ·È Ó· ›Â: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ Ì 153-154 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢ÂÓ ı· ηı›Ûˆ Ó· Ì Â΂ȿ˙Ô˘Ó” . ™Â Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ϤÓÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ “Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ” . √È ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· fï˜ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È fiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÙÔ fiÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·-

ÔχÛÂȘ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘.

∫·˘Ùfi˜ Ô πÔ‡ÏÈÔ˜, ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη: ¡· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¡· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ √™∂. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙÔ

Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ¡· ÙÚÔÔÔÈËı› Ô ÙÚfiÔ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. ¡· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ fiÏ· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ (∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ù· ∂ÚÁ·Ûȷο) Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi fiÙ·Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹-

ÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈʤÚÂȘ. “∂¿Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ô˘ÚÁÔ›, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂÚ› ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜” ϤÓÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‰ÔÛȷο ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· οı ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÊÔ‡ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. º¤ÙÔ˜ Ë ¢∂£ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù˘ 3˘ ™Â٤̂ÚË Î·È ÙËÓ 4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‹ÙÔÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ηٿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¢∂£ Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÌË “ÛËÎÒÛÂÈ” ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿.

™Ù¿ÛÈ̘ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ‰È¿ıÂÛË...

∞ÔÊ·Û›ÛÙÂ Â¿Ó ı¤ÏÂÙ χÛË, ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Û ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È ŒÚÔÁÏÔ˘ Ô ∞Ï.¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ §∂À∫ø™π∞, 19. ¡∞ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ÂÈı˘-

ÌÔ‡Ó -‹ fi¯È- χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ηÏ› ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È ¡ÙÂÚ‚›˜ ŒÚÔÁÏÔ˘ Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Cyprus Observer, Ô Î. ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ ·Ê‹ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· χÛË, ÂÓÒ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÊÏÂÚÙ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. “ŸÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ˘¤Ú ÌÈ·˜ χÛ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ ¤Ó·Ó ··Á¿ÏÔ Ó· ÙÔ Ï¤ÂÈ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ, Â¿Ó Â›Û·È ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ Ì fiÏ· fiÛ· Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °°

ÙÔ˘ √∏∂ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ˆ˜ Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·, ÂÓÒ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· χÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ϤÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ °ÎÈÔ‡Ï. “∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯·ı› Î·È ¿ÏÈ Ì ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, fiˆ˜ ¯¿ıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·, ÙÔ 2004, Ì ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” , ›Â Ô Î. °ÎÈÔ‡Ï ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÙÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ ËÁ¤ÙË Î. ¡ÙÂÚ‚›˜ ŒÚÔÁÏÔ˘ “∏ ¢ηÈÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı›...” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ Ô Î. ŒÚÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÈ·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÌfiÓÈÌ˘ χÛ˘.™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ª¿ÚÎÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡

ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ªfiÛ¯·, fiÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ƒÒÛÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ƒˆÛ›·˜. ∂›Û˘ , ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙË ªfiÛ¯· ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ›¯Â ÚÔÛηϤÛÂÈ ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∫‡ÚÔ.

∞΢ÚÒıËΠÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ¡fiÌÔ ÂÚ› ‚·ÎÔ˘Ê›ˆÓ ∞ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÛÊ˘Á‹ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚ› ∂˘·ÁÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (μ·ÎÔ˘ÊÈÒÓ), Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ §·˚Îfi ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎfi

∫fiÌÌ· (CHP) Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ΔÔ CHP, ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÂÌ¿Ï ∫ÈÏÈÙÛ¿ÚÔÁÏÔ˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2007 Î·È Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008, ·ÔÙÂÏÔ‡Û “‚fiÌ‚· ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ·” Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜” , ÁÈ·Ù› ·¤ÎÏÈÓ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ˘fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌÂÓÈ΋ ‰È·ÛÔÚ¿! ΔÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Î‡ÚˆÛ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÈıˆÚËÙÒÓ. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë ÙË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙȘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Â› ‰ÂηÂٛ˜.

¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ∫·ÙÛ¤ÏË Û ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· ∞£∏¡∞, 19. £∂§√Àª∂ Ë ∫›Ó· Ó· ÂÂÓ-

‰‡ÛÂÈ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË 2010, ÛÙË ™·ÓÁοË. §fiÁˆ Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂȉÈÒÎÂÈ Ì ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘Ìʈӛ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫›Ó·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙË ™·ÓÁοË. ∏ Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ Cosco Â›Ó·È ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ∫›Ó·. “ªÔÚԇ̠ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ìʈӛ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰Â›ÎÙË ÁÈ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ∂ÚˆÙËı›۷ Â¿Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “‚ϤÂÈ” ıÂÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÛÙÔÓ √™∂ Î·È ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ fiÙÈ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ì›˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ٷ ¿ÓÙ·” . §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË EXPO 2010 o Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ COSCO Captain °Ô˘¤È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ë ∫›Ó· ‰›ÓÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‹‰Ë, ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‚ϤÂÈ Ë ªfiÛ¯· ∞°π∞ ¶∂Δƒ√À¶√§∏, 19.

O À¶√Àƒ°√™ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. “¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ı· Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ‰‹ÏˆÛÂ. “£· ·Ó¤ÌÂÓ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË” › ∞ÏÂÍ¤È ∫Ô˘ÓÙÚ›Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ˆ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ” ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ı· Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

¡ÈÎ. ÃÔ˘ÓÙ‹˜

¢È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 19. “¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫∏ ‚‰ÔÌ¿-

‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ‰fiıËΠ¯ı˜ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¡›ÎÔ˜ ÃÔ˘ÓÙ‹˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙË ¢·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ™ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ™ÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›·, ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ ª¤ÏÊ·ÛÙ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘, ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ªÏfiÎÔ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ μ¿Û˘ ηÏ› ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÛÙË ¢·Ó›·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™fiÚÂÓ ™ÔÓÙÂÚÁο·ÓÙ. ™ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙÔ ∞ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı· Á›ÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ÃÔ˘ÓÙ‹ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27/6 ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √™∂.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ∞£∏¡∞, 19.

ª

 ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Îϛ̷η˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ(§∞º∫∞) ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ÛÙ·‰È·Î‹ (·fi ÙÔ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2015) ·‡ÍËÛË ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜) ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Ù· ¿ÓˆÎ¿Ùˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ë Ì·˙È΋ Ê˘Á‹ ʤÙÔ˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ‹‰Ë ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È fiÙ·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› Î·È ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. ™ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. °È· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·È Ë ·ÓËÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√¶√¶∫ (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜) £·Ó¿Û˘ Δ۷ηӛη˜, Ë Ê˘Á‹ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË- ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ ·fi 1/1/2011- Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 100.000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û fiÏ· Ù· Δ·Ì›· (¤Ó·ÓÙÈ 35.000 ÙÔ 2009) ¤¯Ô˘Ó ʤÙÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ô¯ÒÚËÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Ó¤· Îϛ̷η ÙÔ˘ §∞º∫∞ (ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ) ·fi 4 ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 8 ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹. Δ· 8 ÎÏÈÌ¿ÎÈ·Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË- ʤÚÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·fi 42 ¤ˆ˜ 350 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÈÓÂÏȤ˜ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ŒÙÛÈ: 1. ∏ Ï‹Ú˘ Û‡ÓÙ·ÍË ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ËÏÈΛ· 65 ÂÙÒÓ ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÙ· 60 ¤ÙË ¤ÂÈÙ· ·fi 40 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ô¯ˆÚ› ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜- Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ 40 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘- Ë ÔÈÓ‹ ı· Â›Ó·È 6% ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. 2. ™ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔfiÙÂ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ 60fi ¤ÙÔ˜- ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ï·ÛÌ·ÙÈο ¤ÙË (̤¯ÚÈ ¤ÓÙÂ), οÔÈ· ·fi Ù· Ï·ÛÌ·ÙÈο ¤ÙË ı· ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È (.¯. ÛÙÚ·Ùfi˜, ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ) Î·È Î¿ÔÈ· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿

∞ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

°™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÚÁ·Ûȷο. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·(.¯. Ïԯ›·). ∂ÈϤÔÓ, ı· ÌÂÙÚ¿ Î·È Ë ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 40ÂÙ›·˜. 3. ∏ 40ÂÙ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ 35ÂÙ›· Î·È ÙËÓ 37ÂÙ›·, ·fi 1/1/2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2015: ΔÔ 2011 ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 38 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÙÔ 2012 39 ¤ÙË Î·È ÙÔ 2013 ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 40 ¤ÙË, ÂÓÒ Ë ËÏÈΛ· ÙˆÓ 58 ÂÙÒÓ ÁÈ· 35ÂÙ›· ı· ·˘ÍËı› ÛÙ· 58,6 ¤ÙË ÙÔ 2011, ÛÙ· 59 ¤ÙË ÙÔ 2012, ÛÙ· 59,6 ÙÔ 2013 Î·È ÛÙ· 60 ¤ÙË ÙÔ 2014. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ì ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ·, Ô˘ Â›Û˘ ı· ηٷÚÁËı› ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi 1/1/2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2013 ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ 2015 ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Δ·Ì›·. 4. ∞fi 1/1/2013 (‹ ÙÔ 2015) Î·È ÛÙ·‰È·Î¿, ‚¿ÛÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·-

ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ì ¤ÙÔ˜ ‚¿Û˘ ÙÔ 2013 ‹ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. μ·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 360 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ™Ù· 360 ¢ÚÒ ı· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ë ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙÔ 1,2%. 5. √È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ¢ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È fiÛÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ̤¯ÚÈ 31/12/2010 ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û ÂȉÈο Δ·Ì›· (¢∂∫√) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ π∫∞. ™ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Â-

Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ˆÌ‹ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ηٷÚÁ› οı ηÓfiÓ· ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Î¿ı ̤ÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘.

√È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·fi οı ‰È·‰Èηۛ· ·fi 23.6.2010 ¤ˆ˜ Î·È 7.7.2010. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ ÛÙȘ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î.Ï.

∫∫∂: ŒÁÎÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ∞£∏¡∞, 19. ø™ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi. ΔÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÛÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ fiÙÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔηگ·ÚÈÒÓ, ÂÓÒ Î·Ï› ÙÔÓ Ï·fi Ó· ÍÂÛËΈı› Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì·˙ÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔÓ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi. ΔÒÚ· Â›Ó·È ÒÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË, οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È Ó¤Ô Ó· ÛÙ·ı› ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÁÒÓ·, ÛÙË ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 23 πÔ‡ÓË” .

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ

¶ÚÔ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ∞£∏¡∞, 19. ™Δ∏ χÛË Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘

ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ Î·È fiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ·¤¯Ô˘Ó, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Û fiÔÈ· ΤÓÙÚ· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” , Ì ÂÈÙfiÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· Â›Ì·¯·, ÂÚ›Ô˘ 10, ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ηı’ fiÏË

∏ °∂¡π∫∏ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫∏ ∞.∂.∂. ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ (Ú¿ÎÙÔÚ˜) ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. £· ÚÔÙÈÌËıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: e-mail: info@taxydromiki.gr fax: 210-48112902

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ΤÓÙÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ, ÏËÓ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. “§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜” , ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û˘ÏÏÂÁÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ˆÛÙfiÛÔ ı· ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∏ χÛË Ù˘ ‡ÚÂÛ˘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÊÈÎÙ‹ ·’ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔχÏÔΘ ‰È·‰È-

ηۛ˜ Î·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Âȯ›ÚËÛË Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ·ÎfiÌË Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û˘Óԉ›· ÂÚÈÔÏÈÎÒÓ). ∂Í›ÛÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì 10ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÊÈÎÙ‹ χÛË. ª¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ó·˙ËÙËı› Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÎÏ‹Û˘ Ó¤ˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ·. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÚfiÛıÂÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÒÛÙ fiÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ·fi ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ΤÓÙÚÔ, ÏËÓ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ, ·Ú·¤ÌÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ï˘Û˘, ·ÊÔ‡ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·-

Ô¯‹ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ¶·ÏÏ‹ÓË, ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÕÏÈÌÔ˜, º¿ÏËÚÔ, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, πÏÈÔÓ, ∞ÈÁ¿Ïˆ, °·Ï¿ÙÛÈ, ÷ϿӉÚÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È ·fi ¤Ó· Û ÷ÓÈ¿, ∏Ï›· Î·È ¶¿ÙÚ·... “ŸÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË” , ‰‹ÏˆÓ·Ó ¯ı˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ √§ª∂.

“£ÂÚÌfi” ÊıÈÓfiˆÚÔ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë √§ª∂ “£ÂÚÌfi” ÊıÈÓfiˆÚÔ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë √§ª∂ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ: “∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ˆ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·-

χÙÂÚË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¡· Ú›ÍÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ì οı ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Û˘ ı· Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ Ì fiϘ ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·Û›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ (·È‰Â›·, ˘Á›·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË-ÂÚÁ·Û›·) Û fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ë √§ª∂ ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶, η̛· ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÔ‡ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÎÏ. ¶ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Îı¤Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ˘ ·ÂÚÁÈ·ÎÔ‡ ·ÁÒÓ·” .


¶√§πΔπ∫∏

11

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ηٿ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∞∫∂ Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔÓ °È·Ó. ª·ÓÒÏË

KfiÓÙÚ· ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ù· “‚·Ú›‰È· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡” ∞£∏¡∞, 19.

fiÓÙÚ· ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∞∫∂, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì ٛÙÏÔ “∏ ¡¢ Î·È Ù· ‚·Ú›‰È· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡”. √ Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ ÙÔ Á¿ÓÙÈ ÛÙË ¡¢, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˘‡ı˘Ó·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ¢∞∫∂ ÛÙËÓ √§ª∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ.

™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™Â Ì›· ·È¯ÌËÚ‹ Î·È Â› ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛË, Ô Î. ª·ÓÒÏ˘, ÂÌ̤ۈ˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ªËÙÛÔÙ¿ÎË Ì ÙÔÓ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ Ï·fi “ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. “£· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÓÒÏË fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘. “ÕÏÏÔÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ·Ó‡ı˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·Ó¿ÁÎË Î·È ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ÕÏÏÔÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ˘‡ı˘Ó˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó ›¯·Ó ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô‡ÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô‡ÙÂ Ë ¡.¢. ı· ‹Ù·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∂ÁÒ ·Ó‹Îˆ ÛÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜”, ›Â. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û‹ÌÂÚ·, Ô Î. ªËÙÔÛÙ¿Î˘ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ Î. ª·ÓÒÏË Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂È̤ӈ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÌÔ˘ ı¤ÛÂȘ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

ÓˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∞∫∂ ÛÙËÓ √§ª∂, Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ, Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∞∫∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó Î·Ù¿. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÒ, fï˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¢∞∫∂, Â¿Ó ÂÈÎÚÔÙ› Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â΂ȷÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “∂Û›˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÙÂ;” Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ¢∞∫∂ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ··ÓÙÒ fiÙÈ ·Ó‹Îˆ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ˆ ÂÎÏÂÁ› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚ› ‚ÔÏÂÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ì ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÙË „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÓÒÏË Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÛÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ μ’ ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÔÌ·È Ì ¯·Ú¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙȘ ÂÚ¿ÙËÛ· Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌË ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ¡¢” . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô °. ª·ÓÒÏ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ › fiÙÈ “ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ

‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. ***™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŸÛÔ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂÍ·ÔχÂÈ Ù· “ÚÔÙ‚¿ÈÏÂÚ” ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ‰È·ÈÚ› ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘”.

μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÔÎÈÌ·Ûı› Û›ÁÔ˘Ú· Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ηÈ, Èı·Ó¿, Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ¡.¢. ∞Ó¿ÏÔÁË ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤-

ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi, ÂÊfiÛÔÓ ÙÂÏÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÚÔ‡ÛÂÈ Ú‡ÌÓ·Ó Î·È ÙÔ Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “ºÈÏÂχıÂÚÔÈ” Î·È “Ï·˚ÎÔ› ‰ÂÍÈÔ›” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÙÚԯȿ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ı¤ÛË Ù˘ ¡.¢. ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Û·Ê‹˜. √ Î. ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ·¤Ê˘ÁÂ, Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ÌÈ· ·È¯Ì‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, “¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙÔ ¢¡Δ” . ∞Ó Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ “Û˘Ó¤¯ÂÈ·” ÛÙÔ “fi¯È” Ù˘ ¡.¢. ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ “fi¯È” Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ˘ÂÚ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, οÔÈ· ¿ÚıÚ·, ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈ-

·Ó Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ: Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Î·È Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi “Ó·È” Î·È ı· “¯·ıÔ‡Ó” Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ “fi¯È” . ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ÙÂı› ı¤Ì· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∫.√. ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ “ÔÈÔÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∫. ∫ÈÏÙ›‰Ë” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô Î. ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ fiÛÔ Î·È Ô Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ÙÔÌ¿گ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¡.¢. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ô‡ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÓÒ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Î. °ÂÚ. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ “fi¯È” Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È “Ó·È” Û ¿ÚıÚ·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ, ÂÎ Ó¤Ô˘, ÙȘ ‰‡Ô ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ.

™‡ÌʈÓÔ˜ Î·È Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜

¡· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ›ӷÈ

ηıfiÏ· Û‡ÌʈÓÔ˜ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·fi ¶¤ÌÙË 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. ∏ √.∂.™.£. ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·fi 1/07 - 31/08/2010 ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. “∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ë ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜

ı· ˘ÏÔÔÈËı›, ηıÒ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Δ¤ÏÔ˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÓfiÌÔ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂͤÏÈÍË Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÁηÈÚ·.

°È· Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ, ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ , ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ¢.√.À Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ( ∞’ ¢.√.À., μ’ ¢.√.À. & ¢.√.À ¡. πˆÓ›·˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. ™Â ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È Ôχ Ï›Á˜ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. ∂Ê’ fiÛÔÓ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÚ¿Â˙·. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ··ÏÂÈÊı› ·˘Ùfi˜ Ô fiÚÔ˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ‰fiÛÂˆÓ , ÒÛÙ οı Âȯ›ÚËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Û Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó ÙÂÏÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ˆÊÂÏËı›, ηıÒ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

™ÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ™Δ√ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË

¶¤ÌÙË, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÛÙȘ 10.15 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÙËÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· μ∂ª∂∫∂¶ fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂μ√§, ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘.

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ∞¶√ ¯ı˜ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙ· ∞ÛÙ˘-

ÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë 27Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ë 4Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜.

™‡ÏÏË„Ë 22¯ÚÔÓÔ˘ Ì οÓÓ·‚Ë ™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 22¯ÚÔÓÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ηÙ›¯Â ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 14 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ∞.Δ. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ‡˜ 22, 17 Î·È 18 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 40¯ÚÔÓ˘ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÌÈ· ÎÔ‡Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √È Ó·ÚÔ› ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ Î·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘.

∂Í·Ê¿ÓÈÛË 33¯ÚÔÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘ ™∂ ‰‹ÏˆÛË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ηÈ

ÙÔ˘ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¤Ó·˜ 45¯ÚÔÓÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ∫ÈÛÛÔ‡. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· fiÙÈ Ë 33¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ‹Ú ÙÔ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı›۷ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ˘ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (1,65) Ì ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È fiÙ·Ó ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÊÔÚÔ‡Û ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ ÌÏ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎË ı·Ï·ÛÛ› ÌÏÔ‡˙·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë 33¯ÚÔÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Î·È Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Â¤ÛÙÚÂÊ ¿ÓÙ· ÌÂÙ¿ ·fi οÔȘ Ë̤Ú˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ú·Î·Ï› fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ (24230-86222) ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421076995 Î·È ÛÙÔ 100 ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

∂›ÛÎÂ„Ë ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Δ∏ ™ÎÈ¿ıÔ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ô μÔ˘-

ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˆ˜ “¶fiÏË-∞ÌÊÈÙÚ‡ˆÓ” ÙˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ SPECIAL OLYMPICS (·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ Ì ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·). Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ fiÏÂȘ Ô‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·ıÏËÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÙÔÈ΋ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙË Î. μ. ™·ÓÙ›ÎÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ¢·›ÛıËÙË, ÊÈÏfiÍÂÓË.” ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ,Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛΤÊıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ª∫√ “¡¤· √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¶ÓÔ‹” º. ∫ÔÊÈÓ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰·ÛÔÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔÓ ·Ú¿ÎÙÈÔ ˘ÁÚfiÙÔÔ ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜. √ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ “™ÙË μÔ˘Ï‹ ›¯·Ì ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙË WWF ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ˘ÁÚfiÙÔˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ª·˜ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› Ë Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜. ∏, ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, Â› ÙfiÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô‰ËÁ› Û ıÂÙÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¶È¤ÛÂȘ (΢ڛˆ˜ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜) ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÔχÙÈÌÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·.”

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ §∞√™ Ô ¶. ª·Úο΢ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §∞.√™ ª·ÁÓËÛ›·˜,

¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙËÓ ›ڷ, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÔ‡ÓÙˆÓ Ó· η٤ÏıÔ˘Ó ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô §∞√™ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙË Ó¤· Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜, ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô μ·Û›Ï˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¤¯·˜, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ™‡ÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜.™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ∫›ÓËÛ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ™‡ÚÔ˜ æ·¯Ô˘Ï·˜, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πÌÛÈÓ¤Û΢, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¡ÂÔÏ·›·˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¤¯·˜, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô °˘Ó·ÈÎÒÓ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶Ú·ÛÛ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÃÚ˘ÛÙ¿Ï˘. ª¤ÏË, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ƒ¿Ù˘, μ·Ï¿ÓÙ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓ· ∑·Ú›Ê˘ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÔ˘ÏÈ·ÓÙ˘.

∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ‰ÂÓ ÚfiÎÚÈÓÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¯ı˜

¶∞™√∫: ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û μfiÏÔ, ªÚ›˙˘ Û ∑·ÁÔÚ¿-ªÔ‡ÚÂÛÈ,, ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ηıÒ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ “ÚÔÎÚ›ıËΔ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·Ì›· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·Ú¤ÂÌ„·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜” . ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÏÔÁËı› η̛· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ó· ·Ó·‰Âȯı› ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ Û٤ϯԘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· , Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. μ¿Ûˆ ªfiÛÈ·ÏÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ∞ÏÂÍ¿ÎÔ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏ›· §È·ÎÔ‡ÏË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔÚÔÙ·ı›, “·ÏÏ¿ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜”. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î.Î.

¶··ÙfiÏÈ· Î·È ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ §È·ÎÔ‡ÏË ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ÎfiÌÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿Ô„Ë Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ “À¿Ú¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È fiϘ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.” , ‹Ù·Ó Î·È Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. ∏ ¡.∂ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. °. ºÒÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ̤ÏË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶Â-

ÏÂοÓÔ˜ Î·È ª·Ú›· °›ÙÛË. °È· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠıÂÙÈο Ë ÌfiÓË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™¿η, ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ §¿ÚÈÛ·˜, Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. μÂÚ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÛÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ΔÚÈη›ˆÓ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜, Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î. °. ºÒÙË ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÔÌÔÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· “·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·” Ù˘

·ÚÔ‡Û·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹. Ãı˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠÙÔ ÚfiÎÚÈÌ· ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Â¿Ó Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ÙÔ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚË. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ªÚ›˙Ë ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ˘ Î. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °È· ÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” , ·ÔÙÂÏ› Ô ‰‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜-ºÂÚÒÓ fiÔ˘ Ô Î. ºÒÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÏ˘‰È¿Û·Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ì›ÏËÛ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˚ÙÛÔ˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› Â›ÛËÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›Û˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ¿ÎË. °È· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ·˘ÙÔÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰Ôı› Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ Î·È μ·Ê›ÓË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∂‚‰ÔÌ¿‰· Ì ‚ÚԯԇϘ Î·È ‰ÚÔÛȤ˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÓıԇϷ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘

¢ƒ√™π∑∂π ÎÈ ¿ÏÏÔ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Ì ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÊȤڈ̷

ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™˘ÓÓÂÊÈ¿ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ۯ‰fiÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20 ¤ˆ˜ 30 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ ÙÔ Úˆ˚, Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 29 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∏ ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÓÓÂÊÈ¿ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 27 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ë Ì¤Ú· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ϛÁ· Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ηÏfi ηÈÚfi. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17 ̤¯ÚÈ 27 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶Èı·ÓfiÙËÙ· ‚ÚÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ηı·Úfi ηÈÚfi ÚԂϤÂÈ Ë ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiÔ˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 29 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. £· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Èı·ÓfiÙËÙ· ‚ÚÔ¯‹˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ 28 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜ ∞ÓıԇϷ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘DELEHAYE ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·ÙfiÈÓ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌËı› Ë ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ·˘Ù‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Â›Â‰Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô fiÏÂˆÓ μfiÏÔ˘- Le Mans ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 30 ¯ÚfiÓÈ·. To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∞ӷ΋ڢÍË Ù˘ ∞ÓıԇϷ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ - DELEHAYE Û Â›ÙÈÌÔ ‰ËÌfiÙË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÓıԇϷ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ - DELEHAYE ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ª·Ú›· °ÎÔ˘ÓÙÂÓ‚¿ÁÎÂÚ, K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™·›ÓÙ §Ô‡È˜ ÛÙÔ ªÈ˙Ô‡ÚÈ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ∂ϤÓË ™ÂÊÂÚÂÈ¿‰Ô˘ -¶Ú›ÓÙ˙Ô˘. TËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ó ÔÈ: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ƒÔÏ¿Ó º›ÛÛÂÚ, ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.

“™‹ÎˆÛ·Ó” Û›‰ÂÚ· ·fi ÙËÓ ÀÂÚÙÔÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ ™Δ√¡ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ Ù˘ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ Ó· ÙÂÌ·¯›˙Ô˘Ó Û›‰ÂÚ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË, ηْ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ “¿‰ÂÈ·” ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÏÈÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ó· “ÛËÎÒÛÂÈ” ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹, ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √ ‰‹ÌÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ηıÒ˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” , Ë ÔÔ›· ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ‰‹ÌÔ fiÙÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ô˘ Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ. ªfiÏȘ ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁ¿Ù˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÂÌ¿¯È˙·Ó Ì Ô͢ÁfiÓÔ ·ÏÈ¿ ‚·ÁfiÓÈ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ï·È¿˜ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜., ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘ÚfiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ , Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Û Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ·ÏÈ¿ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿ Î·È ÚÒÙËÛ “οÔÈÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· “ÛËÎÒÛÂÈ” Ù· ˘ÏÈο” . √ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ , ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ÌÂٷ٤ıËΠ۠¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·, ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¤ÌÂÈÓ Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ›¯Â ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË fiÔÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ıÂÏÂ, Ù˘ “¿‰ÂÈ·˜” Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ÙÂÌ·¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Â›Ó·È ·Í›·˜ 400 ¢ÚÒ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

ΔÒÚ· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶∞™√∫

ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ÂÈʇϷÍÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ Ô Î. ∞. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÔÈο, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ªª∂, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· η٤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì “·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·”.

™Â “η΋” „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ οÏÂÛ ¯ı˜ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ÕÊËÛ ηı·Ú¿ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ·¤‰ˆÛ ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÛÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ η΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ˆ˜ “˘ÔÓÔÌÂ˘Ù¤˜” ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ¡∂ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜.

∏ ‰‹ÏˆÛË ™ÙËÓ ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ 1/1/2007, ˆ˜ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰Ô˘Ï¤„·Ì ÌÂıÔ‰Èο ΢ڛˆ˜ Û Â›Â‰Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì·˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ‚¿Ï·Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ¿ÚÔ˘Ì ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÈÎڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ÙÚÈ‚¤˜ Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ªª∂, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ì·˜. £· ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ “¯·˚‰Â‡Ô˘Ì ·˘ÙÈ¿” Î·È Ó· ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÈηÓÔÔÈԇ̠fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ , ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ›¯Â ‚¤‚·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Û˘ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì Û ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ÷›ÚÔÌ·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË

Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ŸÛÔ Î·È ·Ó Û¤‚ÔÌ·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ÌÂ Ï˘› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚfiÙ·Í·Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ “ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜” ·Ú·Ï›ÔÓÙ·˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿Ï·Ì ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ¿ÏψÛÙ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô

∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ μfiÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ë 8Ë ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-

΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. £· ÂÈı˘ÌÔ‡Û· ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ù· ÔÔ›· Î·È Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ μfiÏÔ Û·Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÁÂÓÓ¿ ÂÏ›‰· ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¯‹ ÌÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔ

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ì ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÙÒÓ.∫¿Ó·ÌÂ Î·È Ï¿ıË. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì “ÔÏÏ¿ ̤و·” Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚfiÛηÈÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿Û·Ì ӷ ·ԉ¯ıԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û˘ÌʤÚÔÓ” , ηٷϋÁÂÈ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

ŸÏÔ ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÁÈ· Ù·

O Ó˘Ó Î·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

∫∫∂: ΔÚ·ÁÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÀÁ›·

ª

 ٷ ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÚȤÁÚ·„ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ η٤ıÂÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ï‹ÚÂȘ, Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂۛ˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÏË„Ë Î·È È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋, Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË, ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, ·Ó·Ëڛ˜, ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÚÔÏËÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÂȉÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ¿Û¯ÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜;” , ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ Î·È ··Ú›ıÌËÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹: - ΔÔ 22% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÔÛËÏ›· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. √È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ·ÓıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Â›Ó·È ÙÔ 13,3% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ì·ÛÙÂ Ë ÙÚ›ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ª·Î‰ÔÓ›·. - ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· Ì 57%. ∞˘Ù¿ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “π·ÛÒ” . - ™ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı›. - ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ï›Ô˘Ó ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, Û·Ú¿ÓÙ· ÁÈ·ÙÚÔ›. - ™Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 54% ÙˆÓ ÔÚÁ·-

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ °Î·Ù˙‹˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÀÁ›·˜

ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. - ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÓÙ·ÎfiÛȘ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋. - Δ· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Û ·ÚÈıÌfi Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ù ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ú··›Ô˘Ó. - ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È È·ÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. - ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÚÔ¯ÒÓ Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ,

Ê¿Ú̷η, ıÂÚ·›˜ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ì ÔχÌËÓ˜ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ıÂÚ·›˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·ı‹ÛÂȘ Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘. - ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æ˘¯·ÚÁÒ” ‚ÔËı¿ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë, fï˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈ΋ ‚¿˙ÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. - ∏ ¢∂¶∞¡√ª ··ÈÙ› 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ·ÓÙ› 500.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋

Î·È 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·ÓÙ› 2,9 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ “æ˘¯·ÚÁÒ” . ΔÚ·ÁÈο ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË, Â›Û˘, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›. ¢ÂÓ ÍÂηı·Ú›ÛÙËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÎfiÏÏËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ¯Ú‹Û˘ Á˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÓÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¡. °Î·Ù˙‹˜.

¶ÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜

¶¿Ì ηٷÛ΋ӈÛË; pemagnisias@sep.org.gr ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1907. ¡ËÛ› Brownsea. ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. ªÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·È‰È¿ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, fiˆ˜ ÔÈ ÂÊ¢ڤÙ˜ ‹ ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ fiÙ·Ó ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë, ·˘ıÂÓÙÈ΋ ȉ¤·. ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ “ÚÔÛÎÔÈ΋ ηٷÛ΋ӈÛË” , ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ÚÒÙË ‡ÏË ÒÛÙ ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ó· ÁÚ·ÊÙ› Ô ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·È‰È¿, ÙÔ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ ƒfiÌÂÚÙ ª¤ÈÓÙÂÓ ¶¿Ô˘ÂÏ. ŒÓ·˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ›¯Â ÙËÓ È‰¤· Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ÊË‚· ·ÁfiÚÈ· (ÙfiÙÂ) ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ. ŒÙÛÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈÛ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ¤Ì·ı ӷ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÎËÓ‹ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ͇ÏÔ Î·È Û¯ÔÈÓ›, ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ Ò˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÓ

ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È ¤ÂÈÙ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË Ê‡ÛË. ªÂϤÙËÛ·Ó ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È Ô˘ÏÈ¿, ›¯ÓË ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. Œ‰ÂÈÍ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÒ˙Ô˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹, Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Û·È ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÔ˘. °È·Ù› fï˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ¤Ó· ÓËÛ›, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·, ÛÙȘ ¿ÓÈÓ˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È Ù· ¿‚ÔÏ· ηı›ÛÌ·Ù·; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ï‹. ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤Ó· ·È‰› Ù˘ fiÏ˘ Ó· ‚ÚÂı› ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·; ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ı·˘Ì¿ÛÂÈ fiÛ· Ì·˜ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó, ÒÛÙ ӷ Ù· Û‚·ÛÙ› Î·È Ó· Ù· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ; 103 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Û΋ӈÛË ÔÈ ¶ÚfiÛÎÔÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ›‰È˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∫·È Ë ÚÔÛÎÔÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÁÈ·Ù› Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ, ËıÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ

‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÚÔÛÎÔÈ΋ ηٷÛ΋ӈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √ ª. ¶¿Ô˘ÂÏ Ù· ‹ÍÂÚ Ôχ ηϿ fiÏ· ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê ˆ˜ “ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È 350 Ë̤Ú˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜ ηٷÛ΋ӈÛ˘” . ∂›Û˘ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ∫È ·Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó “Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÈÙ˘¯›·˜” , ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ηӤӷ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Û ¶ÚÔÛÎÔÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∫·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜. °È· Ù· ÌÈÎÚ¿ §˘ÎfiÔ˘Ï·, Ë Î·Ù·Û΋ӈÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ‰Ú¿ÛË ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ-

̤ÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÓȯÓ¢ÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÈ ˆ˜ Ù· §˘ÎfiÔ˘Ï· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 100· ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Û΋ӈÛË ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. √È ÚfiÛÎÔÔÈ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ·ÏÌÔ‡˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 4Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi Δ˙¿ÌÔÚË Ì ÂÚ›Ô˘ 2.500 ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. √È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞ÓȯÓ¢ÙÒÓ ı· ‰È·‚Ô‡Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÂȉÈο ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì· Ì ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· ·Ó›¯Ó¢Û˘ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Î·È Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ì›˜ ·˜ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ ÂÈÙ˘¯›·, ÎÈ ·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ΤÓÙÚÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ™Â٤̂ÚË ·˜ Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·...! ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÚÔÌÔÓ¿˜

¶ÔÈÔ˘˜ ÚÔÙ› “∂¤Ó‰˘ÛË” Û ÚfiÛˆ·

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞

Δ∞™™√¶√À§√À

√ “Êfi‚Ô˜” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ï·Ó¿Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi Ù· ̤ÙÚ· Î·È fiϘ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ “ηÎÔ‡ ÛÂÓ·Ú›Ô˘”, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ “›ÛÚ·ÍË” Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ÎfiÌÌ· “ÂÂÓ‰‡ÂÈ” ÙÔÈο Û ÚfiÛˆ· “ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜” ÛÙ· ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È fi¯È ¯Ú›ÛÌ·, ÂÓÒ Ù· ›‰È· ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ÊËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ΔÔ ¶∞™√∫ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÔÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈο ‚¿ÚË Î·È “‚·Ú›‰È·” Î·È ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈο „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. °È· ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ˘¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Û·Ṳ̂Ó˜ Û “¯›ÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∏ ÙÔÈ΋ ÓÔ̷گȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “¤‰ÂÈÍ” ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÙÔÓ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÂ-

ÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È “·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ Ó˘Ó ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÛÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ù˘” . ∂›Û˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ “Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ” ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ıÂÙÈο Î·È ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î.Î. ª·‚›‰Ë, ¶ÈÙÛÈÒÚË Î·È ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘. “∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ Î·È Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ, ›Ù Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘, ›Ù Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜. °È· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÔÈΛ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó “Û‡ÌÌ·¯ÔÈ” Ô‡Ù ÂÓÙfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· fiÛÔ Î·È ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞. μÔ‡ÏÁ·ÚË “ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ıˆÚ› ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹” √ Î. ª·‚›‰Ë˜ η٤ıÂÛ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›¯Â Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÚÈÓ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ·. , ÂÓÒ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ¢. ¶πÙÛÈÒÚË ¤‰ˆÛ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. “ª·˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÂÈÏÂÁ› ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘ÓÓ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·” , ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÎÚ·Ù¿ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È ÛÊfi‰Ú· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯‹Ì·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ. √ Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ˘Ô„Ë-


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È fi¯È ¯Ú›ÛÌ· ÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË fiˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·È Ô Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘, ÎÔÈÓÔٿگ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ó›ÎË ‹ Ë ‹ÙÙ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› fi¯È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ˘‹ÚÍ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙË ÓÔ̷گȷ΋. £¤ÛË ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó “ÎfiÏÏËÌ·” Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ¿Ô„Ë ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ “¯Úˆı›” ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î. ¢. ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∞. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ΔÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∞. ΔÛ¿Ú·˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î. °. ºÒÙ˘, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. ¶··ÚÔ‡Ó·˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î.¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂϤ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ô Î. ∞. ª·Ú¿ÙÛ˘. ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙË ÓÔ̷گȷ΋ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ™ÙË ÓÔ̷گȷ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Û “ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Î·ıÒ˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰›Ô ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÌ¿‰ˆÓ” . ΔÔ ¶∞™√∫ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ “·ÓÙ›·ÏÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Ì ٷ ¯Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¡.¢ Î·È ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫. ª‹ÙÚÔ˘. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Û˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÛÙ¿ıÌËÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÁÈ· ÙË ¡.¢ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›.

ªÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi •Âοı·ÚÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ. ∞fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Ì fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı· ηÌÊıÔ‡Ó Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ¿ÚÙÈη „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÔÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉËψı› ·ÓÙ¿ÚÙÈÎË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.

“ÛÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ™ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ ºÂÚÒÓ -∫¿ÚÏ·˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, Ô‡Ù ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ΔËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Î·È Ô Î. ¡. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘. Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ¯ÒÚÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ “ÎÔÌ̷ٿگ˜” Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È¯¿˙ÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ºÒÙ˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘. ™ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘-∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÏ˘‰È¿Û·Û˘ Î·È Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ºÂÚÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Û٤ϯԘ. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙ‹ÚÈÍË ÔÈ Î.Î. ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘, ∫·ÙÛÈÊfi˜, ∫··ÓÈ¿Ú˘, ™·Ófi˜, ªÚ›˙˘, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Î·È Ô Î. °. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ªÚ›˙˘ ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ˆ˜ Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜. ™ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈ̤ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ “ÛÙ·ıÂÚ‹” ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î.Î. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·˜ Î·È ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·. ŒÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·È ı· “·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ” . ™¯¤ÛË “¯·Ï·Ú‹” Ì ÙÔ ¶∞™√∫, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È·‰Èηۛ˜, ¤¯Ô˘Ó Î·È Ô

‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ Î·È Ë Î. ∞. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ‰È·Ì¿¯Ë Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË Â›ÛËÌ· ı¤ÛË. “ÿԘ” ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ηӤӷ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. “∏ ‰È·‚ԇϢÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. √. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ Î·È ¶. μ·Ê›ÓË. “μÚ›Ù ٷ” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ Î·È μ·Ê›ÓË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

ŒÓÙÔÓË ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

¡¢: ªÂÙ¿ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ

Ҽ

ˆÙÈ¿ ‹Ú” Ë ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙË Ó¤· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √È ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜. ™ÙË ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, fiÛˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 7 Î·È 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (∞’ Î·È μ’ Á‡ÚÔ˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ÓÔÈ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘, ÔÈ Î.Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı. ∫ÔÎΛÓ˘ Î·È ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÒÓ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î.. ∫. ÷Ϥ‚·˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÂÓÒ ÎÏÂÈÛÙ¿ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢ÚË ËÁ‹ ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘

¡¢, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ “ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Èı·ÓÔÏÔÁ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” Î·È ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ù›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË...∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÙ· ‰Ë̷گȷο ¤‰Ú·Ó·, Â›Ó·È Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ›‰È· ËÁ‹ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·, Ó· ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ™·Ì·Ú¿ ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ¤Ú·Ó

ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. √È fiÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ 8Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 25, 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ-∫¿ÚÏ·˜ Ô ÁÈ·-

ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ƒ›ÙÛ· μÔ‡ÏÁ·ÚË. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ê˘ÛÈο, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫. §Â‚¤ÓÙ˘. ¶ÈÔ ÍÂοı·Ú· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ¡¢ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÙÔÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ™Ù. μ·ÎԇϷ˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ Î·È ∞. ∞Ú¤ı·˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· fiÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¡¢ ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ §. ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ÓÔÌ¿Ú¯Ë §¿ÚÈÛ·˜, ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘, ·Ú’ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·È ∏Ï. μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÓÔÌ¿Ú¯Ë ΔÚÈοψÓ. ™ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈϤÍÂÈ “‰˘Ó·Ùfi fiÓÔÌ·” , Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ‹ ÙÔÓ Î. ª·Í. ÷ڷÎfiÔ˘ ÏÔ ‹ ÙÔÓ Î. ÃÚ. ∑ÒË. ™ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡¢ ı· ÏËÊı› ˘’ fi„ÈÓ Î·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ §∞√™, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È Ë ¡¤· πˆÓ›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ı· ÂȉȈ¯ı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ §∞√™, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ.

Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÎÏÂÁ› ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ 50% Û˘Ó ¤Ó· ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ªÂ ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·‰‡Ó·ÙÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ·˘Ùfi, Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚÒÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙË ¡.¢., ÂÓÒ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ··Û¯ÔÏ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ Ì ·˘ÙfiÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. √È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Û·ÊÒ˜ Î·È Ì›· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÓÔÌ·Ú¯ÒÓ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ·fi ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂ-

ÙÚfi˜ ∑‹Û˘ ™·Ù¿Û˘, Ô˘ ›¯Â ‚ÔÏȉÔÛÎÔËı›, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ·ÎfiÌË Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì·˜. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Î. ¡·Û›Î·. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î.Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È §ˆÚ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛı¤ÓÙ· ™. ƒ¿Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢‹ÌÔ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 20.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È fiÔ˘ Ë ¡¢ ı· ‰ÒÛÂÈ ¯Ú›ÛÌ·. ∂ӉȷʤÚÔÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. °È· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Ó˘Ó ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, ˆ˜ ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢. ¶Ú ‚Â˙¿ÓÔ˜. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ ı· ¤¯ÂÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô Â›Û˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·Ó. μÏ¿ÈÎÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘-∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË, ÂÓÒ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Î.Î.

√ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÓÒ Û ۯ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜

∞Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ ηٷÛÙ·Ï¿˙Ô˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· ª∂Ãπ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ∫∫∂

·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” “°ÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ §Ô‡Ì·˜, ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÏfiÁˆ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ∫∫∂ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ› “ÁÂÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜” ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚȯı› ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Û·Ó ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ªÔ‡Ù·, ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™Àƒπ∑∞: ™¯‹Ì·Ù· ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ ΔÔÈο ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î. πˆ·Ó. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

οÙÈ Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› οÔÈÔ fiÓÔÌ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û Â›Â‰Ô ‰‹ÌˆÓ “·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ˆ˜ ™Àƒπ∑∞ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ۯ‹Ì· ‹ Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂˘¯‹ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÔÏÈÙÒÓ, Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔÏÔ¯›‰Ë ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ πˆÏÎÔ‡ Ô ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ›̷ÛÙ Û ʿÛË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” .

∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∞ÓÔÈÎÙ‹ fiÏË” ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È “˘¤Ú Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ηıfi‰Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û¯‹Ì·” . ¢›ÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ΔÒÚ· Ô˘ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋-ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘, ÙÒÚ· Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞.™√.∫. Î·È ¡.¢. ηٿÓÙËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ¤ÚÌ·ÈÔ ÙˆÓ “·ÁÔÚÒÓ” , ÙÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È, “Û¿ÏÈÔ” ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, ÙÒÚ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÒıËÛÂ Î·È „‹ÊÈÛ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Âȉ›ˆÍ˘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ “ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” . ∂›Ó·È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È

“Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ” ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë Û˘Ì›ÂÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ¿ÏψÛÙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ μڢͤÏϘ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ ·fi 1.034 ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο Î·È Ì ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ Û 370 Ú¿ÁÌ·ÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜” ¢‹ÌÔ˘˜. ™Â Û˘Óı‹Î˜ fï˜ ·ÎÚ·›Ô˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ “ÂÙ¿” ÛÙÔ˘˜ √.Δ.∞. Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÔ˘ “‚·Ú›‰È·” , ÔÈ Ôϛ٘ ı· ¤¯Ô˘Ó ›Ù ¿ÓÈÛ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ›Ù ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ fï˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ. ŒÙÛÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ “ÈÛ¯˘Úfi˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi˜” ¢‹ÌÔ˜ ı· ÌÔÚ› ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏË Î·È Ó· ÁÂÓÈ-

·ÛÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÌÔÚ› ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂίˆÚ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÊÈϤÙÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È ÈÔ ·ÚfiÛˆÔ˜ Î·È ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¿Ú· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” . ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Î. §Ô‡Ì·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Û ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘. ¡· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ‹ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ÎfiÌÌ·-

Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ 2009. ŸÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË (∂∂) - ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂∫Δ) - ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (¢¡Δ). √È ÙÔÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ∫∫∂ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ıÂÙÈο ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ ¿Ï˘ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏϋψÓ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, Ù˘ ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ˘¤Ú Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜” . £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

“ªÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤·” Ë ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Û 16 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

ª·Á·˙È¿ Î·È Û›ÙÈ· ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó... ¡ËÈ·ÁˆÁ›·

ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ Î·Î‹ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· Ó‹È· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ï¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ÚÒËÓ Ì·Á·˙È¿ ‹ Û ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ· Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∏ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË “¯ˆÏ·›ÓÂÈ” ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÏÏ¿, ÔÈ fiÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ó‹È· Û ¤Ó· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. √È ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ó‹È·, ÌfiÓÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ∫·È Ò˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ¿ÏψÛÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ï¤˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ‹ Ù· Û¯ÔÏ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ·. ∏ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÎÙÈÚȷ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ...·Ô·›‰È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯ÂÈ ıÂÛÈÛÙ› Ë ÌÔÓÔÂÙ‹˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÓË›ˆÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ¤ÙÛÈ ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 줂·È· ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙËÓ ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÓË›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ó‹È·, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÚÔÓ‹È· ı· Á›ÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ.

Δ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· Δ· Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· 14Ô-24Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›· μfiÏÔ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ º˘Ï·Î¤˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¤ÌÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Û ÚÒËÓ Ì·Á·˙›. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ï‹. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ¿ÚÎÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó, Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÙÔÓˆıÔ‡Ó, fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ. ÕÏψÛÙ ·ÔÙÂÏ› Î·È Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁfi Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. Δ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Úˆ›-·fiÁÂ˘Ì·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔË̤ÚÔ˘. ∏ ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ Î. ¶ÂÏ·Á›· ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ¤‰ÈÓÂ Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 19Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ

Û ¿ÏÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ΔÔ 19Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘-ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÙÔ 14Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi. ∞Ó ·Ô¯ˆÚÔ‡ÛÂ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ¿ÊËÓ ÙÔ 19Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÏÔ‡ÛÈÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘Ï‹˜ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ™ÙÔ 12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÔÈ ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Â͈ڷ˝ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ÊÈÏÈÎfi Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·È‰›. ∏ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. °ÂˆÚÁ›· ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÂΛ ·fi ÙÔ 2004. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔ›ÙËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿. √ ÓfiÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ οı ÙÌ‹Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ 25 ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∞Ó¿ ·È‰› ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1,5 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ∞ÏÏ¿, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ·˘Ùfi, ÙfiÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ı· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÓÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ. §fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÚÔÓ‹È·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ï›ÛÙ· Î·È ÎÏ‹ÚˆÛË. ΔÔ ›‰ÈÔ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÙÌ‹Ì·, ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞ÎfiÌË ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο fiÚÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· Ó‹È· Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ô˘

ÓË›Ô˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi.

ΔÔ 30% Û ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÎÙ›ÚÈ· ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· 54 ÓËÈ·ÁˆÁ›· Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· 16. ∂›Û˘ ‰¤Î· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ‰ÈÏÔ‚¿Ú‰È·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Û ÔÏÏ¿ ÓËÈ·ÁˆÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Û¯ÔÏ›· ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Î·È ÔÈÎfi‰· ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â·ÚΛ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √ ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜, ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÊÔ›ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. √ Î. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜, Â-

Âȉ‹ οÔÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ‰ÈÏÔ‚¿Ú‰È·, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÂΛ Ù· Ó‹È· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›·. °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ› οÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÈÛfiÁÂÈÔ, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÚ›· ÛηÏÔ¿ÙÈ·, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÓË-

È·ÁˆÁÒÓ, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ú¿Ì· Á· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ηϋ ÚfiÛ‚·ÛË. ¶ÔÏÏ¿ ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ fiÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È 37, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

17 Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ 76. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· 19 Â›Ó·È ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· 4Ô, 11Ô, 12Ô, 13Ô, 14Ô, 15Ô, 21Ô, 22Ô, 33Ô, 18Ô, 27Ô μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡, 5Ô, 11Ô, 15Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, °ÏÒÛÛ·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ÂÎÌ›ÛıˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ 20.443.38 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 80.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›·

NISSAN AUTO PRAXIS N. KI™™A™ - I. •ENOXPH™TOY E.¶.E. °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

O§OK§HPøMENO ™Y°KPOTHMA A£HNøN 80 BO§O™ TH§.: 24210 84205 - 91206 ME§O™ TOY E•OY™IO¢OTHMENOY ¢IKTYOY TH™ NISSAN


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

∞ÔÎÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

¶¿Óˆ ·fi100 Ì·ıËÙ¤˜ ∂¶∞§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·

˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË Û ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜, 100 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ∂¶∞§ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÚ›· ‹ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔ 304 ¶∂μ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ· ηϋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. √È ÌËÓÈ·›Â˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 600-650 ¢ÚÒ, ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ë ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ·ÈÓ· ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ÙÔ Úˆ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ·Ó·Ù‡ÁÌ·Ù· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ¿Ú· Ôχ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ οı ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ™Â٤̂ÚÈÔ. °‡Úˆ ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ-π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ ÁÈ· 3,5 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Ë ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 100 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Δ™À∞À (Â-

¢‹ÌÔ˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∫·ı·Ú¤˜ ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ

¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÓÂÚ¿, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “∏ Û˘Ó¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÌÈÎÚԂȷ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ À¶∂Ãø¢∂, ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ Ë ÌÈÎÚԂȷ΋ ÊfiÚÙÈÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¤ÏıÂÈ Û Â›‰· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ·ÂÈÏ› ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÏÔ˘Ô̤ӈÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÚ›ˆÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔ˘˜, ‚·ıÌÔÓÔÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÛÙÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÈÎÔ‡ ·fi ·Ó‡ı˘Ó˜ ʈӤ˜ Î·È Ë ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ó· Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¿ÊÔ‚·. ∂›Û˘, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· ›ÓÔ˘Ó ¿ÊÔ‚·” .

¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›·

°È¿ÓÓ˘ ¡Ùfi‚·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑·ÁÎÒÙ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ μ˘˙ÈÒÙ˘, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·

ÏÈÎfiÙÂÚ·) ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È 304 ¶∂μ (ηٷÛ΢‹ ·ÚÌ¿ÙˆÓ) ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∂Λ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È Ù˘ ∂¶∞™ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ì ηÏfi ÌÈÛıfi Î·È ¤ÓÛËÌÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô ÌÈÛıfi˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 650 ¢ÚÒ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜, ·Ó ÛÎÂÊı› ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ Ì˯·ÓÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Û˘Û΢ÒÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‰¤Î· ı¤ÛÂȘ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì›· ı¤ÛË ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ì›·

ı¤ÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¤ÍÈ ı¤ÛÂȘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ 304 ¶∂μ Î·È ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ì˯·ÓÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› οÔÈÔ˜ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ›ӷÈ: £· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, Ó· ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· ÌÂٷ͇ 1423 ÂÙÒÓ, Ó· Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘Ì· ·fi ÔÈÓÈ΋ ηٷ‰›ÎË ‹ ˘Ô‰ÈΛ· ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ∞fi ÙÔ˘˜ 100 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ 304 ¶∂μ Î·È ÙÔ Δ™À∞À, ÔÈ 80 ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ 304 ¶∂μ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 20 ÛÙÔ Δ™À∞À. √ ηıËÁËÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔ 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ •ÈÊ¿Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ 50% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ Â-

ÚÈÔ¯‹˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ·fi ÙË μ’ ‹ ÙË °’ Δ¿ÍË. ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË, ÔfiÙÂ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÔÌÔÂȉ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔÈ Û ·ÚÂÌÊÂÚ‹. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Î·È ϤÔÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂΛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó. °È·Ù› Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂΛ ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Î¿ÔÈ· ı¤Û˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ™‡ÚÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÚfiÛıÂÛÂ: Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·ÍȤ-

ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÁÓÒÛË ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ Úˆ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Î·È ‚¤‚·È· ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÌÈÛıfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. √ 18¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ μ˘˙ÈÒÙ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È 1,5 ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ 304 ¶∂μ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘. “∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ 304 ¶∂μ. ª·ı·›Óˆ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂΛ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∂›Û˘ Î·È Ô ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜. 줂·È· ı· Ú¤ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ·Ô˘Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂȈı› Î·È Ô ÌÈÛıfi˜. ¢ÂÓ ı· ›¯· Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó ÌÔ˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ı· οӈ ·›ÙËÛË” ÙfiÓÈÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¡Ùfi‚·˜ ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ 304 ¶∂μ. “∞·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚÔ-

·ÙÔ˘Ó, fiˆ˜ οÔȘ ‚Ï¿‚˜. ªÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ¤¯ˆ ‚ÔËıËı› Ôχ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ˆ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ·ÔÎÙԇ̠ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ı· Ì ¿ÊËÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ Ó· ÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi. ÕÏψÛÙ Ì ٷ ÌfiÚÈ· ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ì οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √ 18¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑·ÁÎÒÙ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ 304 ¶∂μ. √ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂΛ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ‡ÛÙÚȘ. “Œ¯ˆ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂΛ ÔfiÙ ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÙÒÚ·, Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔ. °È· fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÊÔÈÙÒ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ı· ¤¯ˆ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ 304 ¶∂μ fiÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯Â· fï˜ Â›Ó·È Ôχ Ï›Á˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊı› ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi, ·ÊÔ‡ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÌfiÚÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÂÓÒ ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ. ÕÏψÛÙ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ Ï›Á˜. ™ÙÔ 304 ¶∂μ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Ì·˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Ì·ı·›ÓÂÈ, Ò˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È fi¯È ˆ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆӔ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.

ΔÈÌ‹ıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ∂ÏÏËÓ›‰· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË

√ μfiÏÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎË ªÂ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È Ù›ÌËÛÂ, ÙÔÓ ·Í¤¯·ÛÙÔ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ, Û ¤Ó· ηٿÌÂÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ, Ô˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ ·fi ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ∏ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ,·˘Ù‹, ÂΉ‹ÏˆÛË, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∫.√. -¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ,ÙÔ “ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË” Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ∂ÏÏËÓ›‰· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÛÎÏËı› Î·È ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ·Ù› Ù·Í›‰Â„ ÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û fiÏË ÙËÓ ÀÊ‹ÏÈÔ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” ) Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÌ‚¿-

ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ , ÂÈÌÂÏ‹ıËΠ·ÎfiÌ· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” , ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 , Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ “º∂™Δπμ∞§ ª∂™√°∂π∞∫∏™ ¶√§∏™ - μ√§√™ 2010” Î·È Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ,ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ

ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ô ∫.√. - ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ “ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË” , Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘

“¢π∞À§√À” , ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ “Dance Academy” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ›¯Â Ù›ÙÏÔ “¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ...” , ÍÂΛÓËÛ Ì ÛfiÏÔ ÎÈı¿Ú· ·fi ÙÔÓ °. ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË Î·È ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ·fi ÙÔÓ ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÛÔÏ›ÛÙ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ μ·Û. ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ Î·È ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË (Ô˘ ›¯Â Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ), Ì ÙË Û˘Óԉ›· ‰‡Ô ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ μÔÏÈÒÙÈ΢ ÃÔÚˆ‰›·˜ Î·È Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì·¤ÛÙÚÔ, Î. ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰›ˆÚË ·Ó‰·ÈÛ›· ‹¯ˆÓ, ʈÓÒÓ, ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜, ÂηÙfi Î·È ϤÔÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹Ïˆ-

Û˘ Â› ÛÎËÓ‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ μfiÏÔ˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ηı‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·٤˜ Î·È Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤Ú·Í·Ó ,ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ ÙÈÌÒÌÂÓ˘ ª·Ú›·˜ º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· - Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ›¯Â Ô KˆÓ. ™ÎÚÈ¿·˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÊËÁËÙ‹˜: ™. ª·‚›‰Ë˜ - ∏ıÔÔÈfi˜ - ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ Δƒ∞°√À¢∏™∞¡: μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜, ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË, ∂˘Ï·Ì›· ¡ÙԇϷ, ¡ÈÎÔϤÙÙ· °È·ÓÓÔ˘Ù¿ÎË, ∂‡· ª·Ó›ÓË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

¶∞°∫√™ªπ∞ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ª¤Û· ÛÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

200 ˙‹ÙËÛ·Ó ¿Û˘ÏÔ, ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ‹Ú·Ó...

¢

Âο‰Â˜ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, ÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò, ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ ·fi ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÔÏÈÙÈΤ˜, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ªfiÓÔ ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, fiÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Ù˘ “ÕÚÛȘ” Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ μfiÏÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÓÒÓ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜., ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 200 ·È‰È¿. ∂‰Ò, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÛÙ¤ÁË, ÙÚÔÊ‹, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÚˆÁ‹ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ øÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿, ‹Ú·Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ¿Û˘ÏÔ...

√ Î. ∫ÒÛÙ·˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. “™ÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Û¯ÔÏÂ›Ô ˘Ô‰Ô¯‹˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·ÊÔ‡ ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Á›ÓÂÈ fiÏË ˘Ô‰Ô¯‹˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· ·È‰È¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È· ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ÂȉÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜” . ™ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˙Ô˘Ó 22 ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ ·fi 15 ̤¯ÚÈ 18 ÂÙÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Û›·˜. ∫ÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÏfiÁˆ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ. “ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¿Û˘ÏÔ. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜

Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘˜. “√ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ì›· 100% ÊÈÏÈ΋ fiÏË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ◊Úı· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û· ·fi fiÏÂȘ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Ì ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‰Ò. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ÍÂÓÔÊÔ‚›· Î·È Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜. ∫·È Ó· ›۷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi fi,ÙÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” . √ ÃÔ˘ÛÂ˚Ó Â›Ó·È 20 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Î·Ù¿ÁÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∞Á·¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. √ ÃÔ˘ÛÂ˚Ó Â›Ó·È ·È‰› Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÈÒÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ‰Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ηٷÓÔËÙfi. √È ÚfiÛÊ˘Á˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ-

ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·. ∂Λ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·¯˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜.

“∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¿ÏÏ·ÍÂ, ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·”

ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ԉ¯٤˜ Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1%. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ԇ̠fiÙÈ ·fi Ù· 190 ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÈÙËı› ¿Û˘ÏÔ ÌfiÓÔ ÙÚ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ó. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰fiıËΠ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û·Ó ÌfiÓË Ï‡ÛË Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” . Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ªÈÓ¤ÙÔ˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ù˘ ·fiÚÚȄ˘ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜, Â›Ó·È Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ¯ÒÚ· ÂÈÛfi-

˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. øÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó” . Δ· ·È‰È¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ‹ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ˆ˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ·Ó‹ÏÈη. ∞˘Ù¿, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÎÏËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·. ªÂÚÈο Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ ·ÂÏÈṲ̂ӷ Ô˘ ÙÔ ÛοÓ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÎÈfiÏ·˜ Ë̤ڷ ¤¯ÔÓÙ·˜

√ Ã·Û¿Ó Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 25 ÂÙÒÓ. ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÏfiÁˆ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √Ì¿‰· ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¡¤ˆÓ “ÕÚÛȘ” Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ· μfiÏÔ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ù· ¿ÓÙ·, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â, ÛÙ·‰È·Î¿ ‰ÈÔÚıÒıËηÓ. √ Ã·Û¿Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Û·Ó ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∞ÂÚÔÛηÊÒÓ ÙˆÓ Δ∂π ÷ÏΛ‰·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÂÏ‹˜ ·Ô˘Û›· ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Úı· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËη ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο. ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËη Û·Ó ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÍÂΛÓËÛ· Ó· ˙ˆ. ŒÛÙÂÈÏ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ¤Ï·‚· ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ μfiÏÔ˘ Ì·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ Â›Ó·È ·È‰È¿ Èηӿ, Ì ·›Û٢٘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηı·Ú¿ ·fi ·Ó¿ÁÎË. ¶ÔÏÏ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Â‰Ò ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂˘ÚÒ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô Ã·Û¿Ó Ù· ·È‰È¿ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ··Û¯ÔÏ› Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ ·ÊÔ‡ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ËÏÈ˘ 13-21 ÂÙÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·-

ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¶·ı‹ÛˆÓ

™¶√¡¢À§π∫∏™ ™Δ∏§∏™ À‡ı˘ÓÔÈ:

- μ·Û. ™Ï·ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ - ∞ÓÙ. ΔÛÈ·ÁοÏ˘, √ÚıÔ‰ÈÎfi˜ ΔËÏ. π∞™ø 2410 996.000 ÎÈÓ. 6932 241475, 6977 228000

ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Ó‹Î Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ fï˜ ¤ÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËÎ·Ó fiˆ˜ Ì·˜ › ¿Û¯ËÌ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ˙ οÚÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÒÚ· Ó· ‚¿˙ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·›ÙËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi fï˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ›‰È· ·¿ÓÙËÛË: “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó”. ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘


¶∂ƒπ∏°∏™∏

20

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

ªÔÚϤÚÔ

∞Ó¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ T

· ÕÁÚ·Ê·, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÊȯ٤˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ‰È·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÎÔÚ˘ÊÒÛˆÓ, ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ, ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È¿ÛÂÏˆÓ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚË Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫›ÌÂÓÔ-ºˆÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ŸÙ·Ó ϤÌ ‚¤‚·È· ÕÁÚ·Ê· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÓÔԇ̠ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË ‚Ô˘ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ - Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ - ÂÓfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ˘ ‚Ô˘Ó›ÛÈÔ˘ ¤Ï·ÁÔ˘ Ô˘ ‰È·Û¿Ù·È Î·È ‰È·ÌÂÏ›˙ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÂÓˆÙÈο ‹ ·ÔÌÔӈ̤ӷ ÎÔÚ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈÏ·‰ÒÛÂȘ Ì ‰È¿¯˘Ù· ·Ó·Ù‡ÁÌ·Ù· Û ڤ̷ٷ, Ê·Ú¿ÁÁÈ·, ÔÚÂÈÓ¿ ÏÈ‚¿‰È· Î·È Ï‹ıÔ˜ ˙ˆÙÈο ÔÙ¿ÌÈ·. √È ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙȘ ϤÌ £ÂÛÛ·ÏÈο Î·È ∂˘Ú˘Ù·ÓÈο ÕÁÚ·Ê·, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È ÁˆÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓÈ·›Ô Î·È ·‰È¿Û·ÛÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Î·È ÔÚÂÈÓÒÓ ·ÔÏ‹ÍÂˆÓ Ô˘ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë Ù˘È΋ ÚԤϢÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ë ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ù˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Â‰Ò ÛÙÔ ·ÁÚ·ÊÈÒÙÈÎÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ οو Ù· ›‰È· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÂÓÔÔÈË̤ÓË ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹ Î·È Û‡ÓıÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ¤ıÈÌ·, fiˆ˜ Î·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈ-

ÛÌfi˜, Ë Ê˘ÏÂÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ Ù¿ÛÂȘ, ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ù· ¿ıË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÚ·ÊÈÒÙÈÎË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ô˘ ÙË Û˘Ó·ÓÙԇ̠ۯ‰fiÓ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û¯È‰‹ Î·È ÔÏ˘‰·›‰·ÏÔ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ. * ªÂ ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷٿÍÔ˘ÌÂ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ, ı· ԇ̠fiÙÈ ·fi ‚ÔÚÚ¿ Ù· ÕÁÚ·Ê· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÏ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘, (ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠·fi ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Â›Ó·È Ë ∫·Ú·‚ԇϷ (1.862 Ì.) Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ „ËÏfi ‰È¿ÛÂÏÔ Ù˘ ∞ÚÁÈı¤·˜ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘Èο ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ, ÙËÓ ∫·Ú¿‚· ‹ ™¯È˙Ôοڷ‚Ô (2.184 Ì.), ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚¤‚·È· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ, ÙÔÓ ∞ÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ μÔ˘ÙÛÈοÎÈ (2.152 Ì.) Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÈ·›· ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹ Ì ÙËÓ ∫·˙¿ÚÌ· ‹ ∑˘ÁÔ˘ÚÔÏ›‚·‰Ô (1.977 Ì.), Ô˘ ˘„ÒÓÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›ÏÔ˘ Î·È ‰˘ÙÈο Ù˘ º˘Ï·ÎÙ‹˜. ∫·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚ· Î·È Ï›ÁÔ ‰˘ÙÈο ¤-

∞fiÛ·ÛÌ· ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙË ROAD

√È ¶fiÚÙ˜ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ ™˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘

ÊÙÔ˘Ì ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¡ÙÂÏȉ‹ÌÈ (2.162 Ì.), ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹, Ì ÔÏϤ˜ ·fiÙÔ̘ ·È¯Ì¤˜, ¿Óˆ ·fi Ù· 2.000 ̤ÙÚ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ÂÓÒ ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÔχÎÔÚÊÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ¡È¿Ï·˜. ∂Λ, ̤۷ Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¤ÌÔÚÊË ÏÂοÓË ‚ϤÂȘ Ó· ˘„ÒÓÔÓÙ·È ·fiÙÔ̘ Î·È ÚÈÔÓˆÙ¤˜ ÔÈ ıÂ˚Τ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù˘ ™‚ÒÓ˘ (2.041 Ì.), ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶‡ÚÁˆÓ (2.003 Ì.), ÙÔ˘ ºÏ˘Ù˙·ÓÈÔ‡ (2.016 Ì.), ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘ (2.017.), Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ (1.933 Ì.) Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù·ÚÚ·¯È¿ (2.002 Ì.) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· μÚ·ÁÁÈ·Ó¿. * √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ¡È¿Ï·˜ Ì ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· ̤۷ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ‰˘ÙÈο ͯˆÚ›˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÎÚÈ¿ Ú¿¯Ë ÚÈÔÓˆÙÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙfiÊ· Ù˘ ·ÁÚ·ÊÈÒÙÈ΢ ‰·ÊÈ΋˜ Î·È ÁˆÏÔÁÈ΋˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. ∂‰Ò È· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË §È¿ÎÔ˘Ú· (2.040 Ì.) Î·È ÙË ºÙ¤ÚË (2.126 Ì.). ™ÙË ºÙ¤ÚË Î·È ÛÙË §È¿ÎÔ˘Ú· ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Î·È ÙË μÏ·¯ÔԇϷ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰˘ÙÈο Ù˘ Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ¯ˆÚÈ¿

Ù˘ °Ú·Ó›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ƒ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §ÈıÔ¯ˆÚ›Ô˘. ΔË Ú¿¯Ë ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ¡È¿Ï·˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ AÁÚ·ÊÈÒÙ˘ Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙË Ì·ÎÚÈ¿ ‚Ô˘ÓÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ∞Ó·ÙÔÏÈο Î·È ¢˘ÙÈο ÕÁÚ·Ê·. ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ºÙ¤Ú˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ÌÔÚÊÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ‰˘fi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚·ıȤ˜ ÎÔÈÏ·‰ÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ô

∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο ÎÈ Ô ∞¯ÂÏÒÔ˜ ·fi ‰˘ÙÈο * Δ¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ›ÛÔ‰ÔÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ·/ ∞fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ¶Â˘ÎfiÊ˘ÙÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÙÔ ¶ÂÙÚ›ÏÔ, ÙÔ §ÂÔÓÙ›ÙÔ, ÙË ªÔÓ‹ ™ËÏÈ¿˜ Î·È ÙË ™ÙÂÊ·ÓÈ¿‰·, Ì ¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· μÚ·ÁÁÈ·Ó¿ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ‚/ ªÂÙ¿ ÙË ªÔ‡¯· Δ·˘ÚˆÔ‡ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÁÈ· ∫·Ú‚·Û·Ú¿, μÚ·ÁÁÈ·Ó¿ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ΔÚÔ‚¿ÚÔ, ΔÚ›‰ÂÓÙÚÔ, ÕÁÚ·Ê·. Á/ ∞fi ÙËÓ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∞ÓıËÚfi, ∫·ÚÔϤÛÈ, ¶ÂÙڿψӷ (™¿˚η), ∞ÁÚ·Ê·. ‰/ ∞fi ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ÁÈ· ∫ÂÚ·ÛÔ¯ÒÚÈ, μ·Ú‚·ÚÈ¿‰·, ª¿Ú·ıÔ, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ∞ÁÚ·Ê·. Â/ ∞fi ÙÔ ∫ÂÚ·ÛÔ¯ÒÚÈ, Ì ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· μÔ‡ÏË, °Ú·Ó›ÙÛ·, ƒ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ, §ÈıÔ¯ÒÚÈ. ΔÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ڤ̷ٷ - ÔÙ¿ÌÈ· Ù¤ÌÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÒÌ· ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ. √ Δ·˘Úˆfi˜ ‹ ª¤Á‰Ô‚·˜ ·Ó·ÙÔÏÈο, Ô ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È Ô ∞¯ÂÏÒÔ˜ ‰˘ÙÈο. Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÔÙ¿ÌÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Û‡ÓÔÚ· Â› ̤ÚÔ˘˜ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ. * Δ¤ÏË ÙÔ˘ ª¿Ë ʤÙÔ˜, ÙfiÙ Ô˘ Ë ¯ÏˆÚ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ Î·È ÙÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ ÎÔÛÌÂ›Ù·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÓıfiÎËÔ˘˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·ÓËÊÔÚ›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÔÚÂÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ, ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Î·È ÚfiÛ‚·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ͇ÏÈÓÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙˆÓ ∑˘ÁÔÁÈ·Ó¤ÈÎˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÚÈÛ‹ÌÈÛË ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ª¤Á‰Ô‚·, fiÙ·Ó Û ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙÚÔÊ‹ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÈӷΛ‰· Ô˘ Ì·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ

¶˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÂÈÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·ÛÊ¿ÏÙÈÓË ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¯ˆÌ¿ÙÈÓË - ÁÈ· ¿ÏÏ· ÙÚ›· - ̤¯ÚÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂√™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÛÙË ı¤ÛË ∂Ï·Ù¿ÎÔ˜. ªË Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù οÙÈ ÛÔ‚·Úfi ÎÈ Â›ÛËÌÔ, ˆ˜ ηٷʇÁÈÔ. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓfi¯ˆÚË, Î·Ï˘‚¤ÓÈ· ͢ÏÔηٷÛ΢‹ Â›Ó·È Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ Â˘ÎÔχÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÈfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜. ∂›Ì·ÛÙ È· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.450 ̤ÙÚ· ÎÈ Â‰Ò ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÓfiÙÈ·, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÙfiÛ·ÚÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ·fi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·ÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔ Î·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË, ηıÒ˜ Ë ‰·ÛÈ¿ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. μ·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ٷ ·Ó‡„ËÏ· Î·È ˘ÁÈ‹ ÂÏ¿ÙÈ· ÁÈ· ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ, ‚Á·›ÓÔ˘Ì ‡ÛÙÂÚ· Û ÈÔ ˘ÎÓ‹ Î·È ÙÚ·¯È¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ̤۷ ·fi ¿ÚÚˆÛÙ· ‡η, Ô˘ fï˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ÛÎÈ¿ ·fi Ù· ¤Ï·Ù·. ™Â ¿ÏÏ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ‚Ú‡ÛË - ÔÙ›ÛÙÚ·, Ì ¤Ó· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ÓÂÚfi Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ÔÌÔ‚ÚÔÓÙ›· ÌÈ·˜ ¿·È¯Ù˘ ı¤·˜. Δ˘ ı¤·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È Û·Ó ·fi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Ì·ÁÈ΋, ÔÏÔÚ¿ÛÈÓË Î·È Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Ù˘¯¤˜ Î·È ÎÔÏÒÛÂȘ, ̤۷ Û ¤Ó· ·›ı·ÓÔ ¯·Ï› ÎÂÓÙË̤ÓÔ ·fi ıÂ˚ο ¯¤ÚÈ· Ì ÎψÛÙ¤˜ ·fi Ì·‚È¿, Ï·‰¤ÓÈ· Î·È ˘ÁÚfiÊÈÏ· ÏÈ‚¿‰È·. ∏ ÔÚ›· Ì·˜ ·fi ‰ˆ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ˘ÎÓfiÊ˘ÏÏÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ËÈfiÙÂÚË ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ·. μ·‰›˙Ô˘Ì ¤ÙÛÈ ÁÈ· ¤Ó· ‰ÂοÏÂÙÔ ÂÚ›Ô˘, fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο ·fi Ù· ÏÔοÌÈ· Î·È ÙȘ ÛÊȯ٤˜ ıËÏȤ˜ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ÛÎÈ¿˜.

ΔÔ ¤Ù·ÏÔ Ù˘ ¡È¿Ï·˜ Ì ÙȘ ¤ÓÙ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ªÔÚϤÚÔ


● 20.6.2010

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

À¶√μƒÀÃπ∞ ∞ƒÃ∞π√§√°π∞ ∞fifi ÙÙ· Ù··  ÚÚÒ ÒÙÙ·· ‚‚‹Ì·Ù· ‚‹‹ÌÌ··ÙÙ·· ÙÙ˘ Ùˢ˜ ∂ ∂Ê ÊÔÔÚÚ››··˜˜ ∞fi ÚÒÙ· ∂ÊÔÚ›·˜ ∞ ∂ÓÓ··ÏÏ››ˆ ˆÓÓ ∞ ∞ÚÚ¯¯··ÈÈÔÔÙÙ‹‹ÙÙˆ ˆÓÓ ÛÛÙȘ ÛÙÙÈȘ˜ μ μ.. ™ ™ÔÔÚÚ¿¿‰‰Â˜˜ ÛÛÂÏ. ÛÂÂÏÏ..77-10 7--1100 ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂


2/

¢π∞¢ƒ√ª∂™

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜

3

ªÂ¡Ô˘

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¡Ô¤Ï ª¿ÍÂÚ

4 Ÿ„ÂȘ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜

- ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Û ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹

5

- ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ı‡ÂÏÏ·˜

6

∞ºπ∂ƒøª∞: À¶√μƒÀÃπ∞ ∞ƒÃ∞π√§√°π∞ - T· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

7

- ∏ ˘Ô‚Ú‡¯È· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙ· ÂÚËÌfiÓËÛ·

8-9

- Δ· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· Û ÎÔÌ‚È΋ ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

9

- ŒÓ·˜ Â·Ú‹ıÈÔ˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿: ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜

10

- Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ

11

- ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ™¿Ú· §Ô‡Î·˜ - ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ‰¤Î· ‚ÔÏÈÒÙ˜

12

- ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˆ˜ Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÏÈfi Î·È Ó¤Ô - √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ - KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜, Ô ™ÙÂÓËÌ·¯ÈÒÙ˘

13

- “ªÔ˘ÛÈÎfi ¯ˆÚÈfi” ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ

14

- ™˘Ó·˘Ï›· ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ - ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ ·fi ¢. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ñ ∞Ó. §ÂÊ¿ÎË

15

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: Imam Baildi - ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

ªÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜. ŸÌˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ë ƒ¿ÏÏË ·ÁˆÓ›· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ΢ÚȇÂÈ ÔÏÏÔ‡˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, Â›ÔÓ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ·, ηıÒ˜ “Ô˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ” οو ·fi ÙÔÓ Â›ÌÔÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÂÏÏËÓÈÎfi ‹ÏÈÔ. ÕÏÏË ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ „ÂÁ¿‰È· ·Ó·ÙÔÌÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÈÛÔÚÚÔ›·. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·fiÓËÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù¿ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ

ηÈÚfi Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ˙ˆ‹. Ÿˆ˜ ¿ÏÏ· Â›Ó·È Ù· ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂÈ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ Ï¿ÈÊ ÛÙ¿ÈÏ, fiÔ˘ ‡ÎÔÏ· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ ·Ú··Ó›ÛÈÔ ÎÈÏfi ‹ Ë ·ÓÂÈı‡ÌËÙË Ú˘Ù›‰· Î·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ˘ÁÈ‹ ‰È·‚›ˆÛË Ì ̤ÙÚÔ. ΔÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎfi ΢ӋÁÈ Ù˘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ï·ÌÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ - ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙ·Ú, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·

ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ ÂÚ› ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ›‰È· ¯ÒÚ·. “∏ √ÌÔÚÊÈ¿ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ οÙÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·È ÙÔ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ” ÛËÌ›ˆÓÂ Ô √˘Ì¤ÚÙÔ ŒÎÔ. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÚÔۤϷ‚ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÛÙȘ ÔÈΛϘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÔËÙ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó, Ó· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù›, ¤Ú· ·fi Ù· ÂÌÊ·Ó‹ Ê˘ÛÈο οÏÏË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ê·Ó‹, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÔχÙÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŸÛ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÚÌÔÓ›·, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·¤Ú· Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔȯ›·, fiˆ˜ Ë ËÚÂÌ›· ‹ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ·, Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ‹ Ë Â˘Ê˘›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÁÔËÙ›· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi. ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛ΢‹. ∂›Ó·È ¤Ó· ¯¿ÚÈÛÌ·.

“¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË §Ô‡Ú‰Ë” Û ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

ΔÔ ı·‡Ì· ÙȘ ›ÛÙ˘ ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

Ҧ

ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË §Ô‡Ú‰Ë” Â›Ó·È Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÌÂı·‡ÚÈÔ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ (9.30 Ì.Ì.) Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . (°ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, °·ÏÏ›· 2009. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ™ÈÏ‚› ΔÂÛÙ›ÓÙ, ª¿ÚÙÈÓ ΔfiÌ·˜ ¶ÂÛÏ, §›· ™ÂÓÙÔ‡, ∑ÈϤ٠ª·ÚÌȤÚ, °Î¤Ú·ÚÓÙ §›ÌÌ·Ó) ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÓÂÙ›·˜ 2009: μÚ·‚Â›Ô Brian, μÚ·‚Â›Ô FIPRESCI, μÚ·‚Â›Ô Sergio Trasatti, μÚ·‚Â›Ô SIGNIS, ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÃÚ˘Ûfi §¤ÔÓÙ· ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜ 2009: ªÂÁ¿ÏÔ μÚ·‚Â›Ô ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ªÈ· ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·, Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ·. ŸÙ·Ó ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË §Ô‡Ú‰Ë, ıÚ˘ÏÈÎfi ÙfiÔ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ¶˘ÚËÓ·›ˆÓ, ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ °·ÏÏ›·, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·’ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ Ù˘, ·Ú¿ ·fi ›ÛÙË Û’ ¤Ó·

ı·‡Ì·. ∂Λ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÛÙË ·Ú¤· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Û˘ÓÔ‰Ô‡ Ù˘, ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ·È Î·È Ì Ï‹ıË ÈÛÙÒÓ, Ô˘ Á˘ÚÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ı·‡Ì· ÛÙ· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¿ ÏÔ˘ÙÚ¿. ŒÓ· Úˆ›, Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó Í˘Ó¿ÂÈ

ıÂÚ·Â˘Ì¤ÓË: ªÔÚ› Í·Ó¿ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ! ∂ΛÓË ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ı·‡Ì· Ì ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË. √È ¿ÏÏÔÈ, fï˜, ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ Ì ·ÔÚ›·, ı·˘Ì·ÛÌfi, ÊıfiÓÔ, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, ÔÚÁ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ¿Ú·Á Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ı·‡Ì· ‹ ÁÈ· ·˘ı˘Ô‚ÔÏ‹; ∫·È ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó ÎÈ fi¯È Û ¿ÏÏÔ˘˜, “ÈÛÙfiÙÂÚÔ˘˜” ÈÛÙÔ‡˜; √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ‚‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ‡ÎÔϘ, Ô‡Ù ÚÔÊ·Ó›˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ù˘ ª›Î·ÂÏ Ã¿ÓÂÎÂ, Ë Δ˙¤ÛÈη Ã¿Ô˘ÛÓÂÚ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÚÔÛÂÎÙÈο, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÔÈΛϷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÙ¤ ÚËÙ¿. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÌ̤ۈ˜, ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜. ªÂ ˘ÓˆÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯ÔÚÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË §Ô‡Ú‰Ë. ∫·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıËψ̤ÓË ÛÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ Ù˘, Ì·˜ ηıËÏÒÓÂÈ ÎÈ ÂÌ¿˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÏÂ-

Ù‹, ˘Ô‰fiÚÈ· ÂÈÚˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·Ù·ÓfiËÛË. ¶ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜, ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ì ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ “ı·‡Ì· Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó” . ªÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ù· ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ›ÛÙ˘, ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÏÒ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” : “∏ Ã¿Ô˘ÛÓÂÚ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ô‡Ù „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ı·‡Ì· Î·È ·Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi ‹ placebo. ΔËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó, Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ë ™ÈÏ‚› ΔÂÛÙfi, Ì ¤Ó· ‚ϤÌÌ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È”.

◆◆◆ ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ

“∏ §ÔηÓÙȤڷ”: ∫ˆÌˆ‰›· Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

H

Έ̈‰›· ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ “∏ §ÔηÓÙȤڷ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ( 9.30 Ì.Ì.) ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ˜ Έ̈‰›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ªÈ· Έ̈‰›· Ì ‰·ÈÌfiÓÈ· ÏÔ΋ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÛÎËÓÈ΋˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. ∏ ·ÈÒÓÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ η̂¿˜, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∫¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘, Ì ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. “∏ §ÔηÓÙȤڷ” Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û’ ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ÎÔÈÓfi οı ËÏÈΛ·˜ ’∂ÚÁÔ Ï·˚Îfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ Έ̈‰›·, Â›Î·ÈÚË Û οı ÂÔ¯‹... ∏ Έ̈‰›· ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ·fi-

‰ÔÛË-ÛÎËÓÔıÂÛ›· £¤ÌË ªÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë, ÛÎËÓÈÎfi-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÙÛ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ £Ô‰ˆÚ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· - ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ’∂ÏÂÓ·˜ °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡˜ ¡›ÎÔ˘ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› : ƒ¤ÓÈ· §Ô˘È˙›‰Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÔÚ‰Ô‡Ì˘, Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜,

ª·ÚÈ¿ÓıË ºˆÙ¿ÎË, ÕÁÁÂÏÔ˜ ªÔ‡Ú·˜ ™ÙË Ó¤· ÛÎËÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Ë ÎˆÌˆ‰›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜. √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ -18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜μÂÓÂÙ›·, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ μÈ‚¿ÏÓÙÈ- ηÈ

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· [ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡]. ΔÔ˘˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ Ù˙·˙, Û ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ηÌ·Ú¤ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ∂˘ÚÒË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¯¿ÓÂÙ·È... √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË-˘ÂÚ‚·ÙÈ΋ ÂÔ¯‹... ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ·ÈÁÓȉÈÔ‡, ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÎÚÔ‚·Û›·˜, ·fi fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ. √ ∫¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ - Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡-, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ “§ÔηÓÙȤڷ” ÙÔ 1750-51 (Ë ÚÂÌȤڷ ‰fiıËΠÙÔ 1753 ÛÙË μÂÓÂÙ›·), Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ (ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÚ¿ÊÂÈ

¿ÏÏ· 15 ¤ÚÁ·). ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô °ÎÔÏÓÙfiÓÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ - ̤ۈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ - ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÈÛ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·ÈÎÔ‡, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ Έ̈‰›· (commedia dell’ arte). ∫·È ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë “5Ë ∂Ô¯‹ ” , Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ “§ÔηÓÙȤڷ˜” , ÂΉ›‰ÂÈ - ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· - Ù· “∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ” ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ (Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ¶·ÓÙ·˙‹), ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ›ӷÈ: 22ú - 17ú √È ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ¤ˆ˜ 48 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È:15ú - 17ú ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ Î·È 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

™YNENTEY•H / 3

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ˘ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ˘

¢ÈÔÓ‡Û˘ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, fiÛÔ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜

T

Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ˘, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ·. √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi˜, Â›Ó·È ·fi ÙÔ 1973 ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ë “„˘¯‹” ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ˘ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ˘. Œ¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÂÎÏ·˚΢ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ “Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜” ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. Œ¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ‚Ú·‚›· Î·È ¿ÏϘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 1996 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶Ï·ÓËÙ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÌÈ· Èı·Ó‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ÔfiÙ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì οÔÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ªÈÎÚ¤˜ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÙÒÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı Ë̤ڷ, Ô˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ÙfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÎfiÓË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹ ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÂıÔ˜ οÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ÂÓfi˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÊϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ›Ù ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÊËÙ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ· ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ¶fiÛÔ ‚¿ÛÈ̘ Â›Ó·È fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ıˆڛ˜; √ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Î¿ÔÈˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ·fi οÔÈ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ‹ ¿ÏϘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ ·Ϥ˜ ‰Ôͷۛ˜, Ô˘ ›Ù ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÈÂÚ¤˜ Áڷʤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÛÙ· ‚¿ıË ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Â›ÙÂ Â›Ó·È Î·ÙÔÈÓ¤˜ ıˆڛ˜ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË. √È ‰Ôͷۛ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓfiÌÔÈ Ù˘ ʇÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ›Ù ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ›Ù ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÌÂ. ™Â ı¤Ì·Ù· ıÚËÛΛ·˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ʇÛ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ‰Ôͷۛ˜. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, Ô‡ÙÂ Î·È Ë ıÚËÛΛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË. ∂›Ó·È fiÏ· ı¤Ì· ›ÛÙˆ˜. £· ‹Ù·Ó ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ï·˙ÔÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ıÚËÛΛ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. Ÿˆ˜ Â›Û˘ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ı›Ԣ. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ™ÂÚÓ (CERN), Ô˘ ÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡; °È· ÙÔ Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‰ËÏ·‰‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜; ΔÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ·Ôχو˜ ·Ù˘¯Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ οÔÈÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ÒÛÙ ӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›·. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ۈ̷Ùȉ›Ô˘ χÓÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜. ªfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· χÛÔ˘ÌÂ, Ï›Á˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı· ʈٛÛÔ˘Ó fiˆ˜ ı· ı¤Ï·Ì ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ªÂ ÙÔ ›ڷ̷ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ÚÒÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ “™ÂÚÓ” , ·˘Ùfi ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙˆÓ 27 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ÔχÏÔÎÔ ·fi Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ԅ˘ fiÚÁ·ÓÔ. ∫ÔÛÙ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÛÔ ¤Ó· ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ. ∞‰È·ÊÔÚÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ϤÓ fiÙÈ ÎÔ-

∞Ó·˙ËÙԇ̠ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ‰›Ï· Ì·˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ‰Ú·ÛÙÈο;

ÛÙ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÊÔ‡ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰··ÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ “™ÂÚÓ” ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ªÔÚԇ̠ӷ ·ÔÊ·Óıԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰È·ÛÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜; Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ 73% ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ (·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì “ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” ), ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. μϤÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ˘fiÛÙ·Û‹ Ù˘. ∂›Ó·È Â‰Ò Î·È 12 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Â‰Ò Î·È 6,5 ‰È˜. ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ™‡Ì·Ó ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓÔ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜-Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· -Ë ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶fiÛÔ ‚¿ÛÈÌÔ˜ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Ë °Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÌÂÙˆڛÙ˜; ªÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. Ÿˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë

ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂¿Ó ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÛÙÈÎÙË ·fi ÎÚ·Ù‹Ú˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ›‰·Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÂÓfi˜ ÎÔÌ‹ÙË Ì ÙÔÓ ¢›·, ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ Ï·Ó‹ÙË. √ ¢›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛٷهÂÈ Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙË °Ë ÂÂȉ‹ ¤ÏÎÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¿Óˆ ·fi 150 ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÛÙÂÚÔÂȉÒÓ Î·È ÎÔÌËÙÒÓ. ¶ÚÈÓ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÎÔÌ‹Ù˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ ÛÙËÓ ™È‚ËÚ›· Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹. ◊Ù·Ó Â˘Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏË ÂΛÓË ÙËÓ ˙ÒÓË. ¶¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·. ΔÔ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÌ‹Ù˘ ÛÙË °Ë Î·È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ 70% Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¿Óˆ Ù˘-fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ÚÈÓ ·fi 35.000.000 ¯ÚfiÓÈ·- ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÌÈ· ÛÙ· ÂηÙfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ ÙÚԯȤ˜ ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·ÛÙÂÚÔÂȉÒÓ, Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ì ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ

ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÔÈ· ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ¯Ú‹ÛÈÌË ·Í›· ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ì Û ¤Ó· Ú¿ÁÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù·, ÛÙËÓ ÔÚ›· fï˜ ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÎÔfi. ∏ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· .¯. ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ̤ÛÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞˜ ÌËÓ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¿Û¯ËÌ· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÈ fiÔȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. √ Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˙ÂÈ ·ÚfiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ. ªÔÚ› ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ô Ï·Ó‹Ù˘ ÁË fï˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ÂÔ˘ÏÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›¯ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·˘Ù¤˜. ∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÊÂÚı› ˘‡ı˘Ó· ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ¢ÂÓ ˙ԇ̠ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÂ Ù˘ÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Â˘¯ÔÏfiÁÈ· ·ÓÙ› Ó· ‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, fiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Ì˘·Ïfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Û ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÒÚ·.

“¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ·” ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘ (12 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ, 300 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·), Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‚Ú·‰È¿ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù· ΛÌÂÓ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙË Ï‡Ë: ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi οÔÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3-4 ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. “ŒÓ· ÁÏ˘Îfi ÊÈÏ›, ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÁηÏÈ¿, ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‚ϤÌÌ·, ÙÔ ¯¿È‰ÂÌ· ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ÔÈ ÎÚ˘Ê¤˜ Ì·ÙȤ˜, Ô fiıÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÙÚȯ›Ï· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·, Ë ÎÏÈÓÔ¿ÏË. √ ¤ÚˆÙ·˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ‹ Ë ÛˆÙËÚ›· ÛÙÔÓ ˙fiÊÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∂›Ó·È fï˜ ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ˆ˜ fi,ÙÈ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹ Ì·˜. ª·˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË. √ÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠̠ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™‡ÓÙÚÔÊÔ ‹ Ê›ÏÔ. ΔÔ Ù·›ÚÈ Ì·˜” . ΔÔÓ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ· Î·È ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√. ŸÏÔÈ, ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ ÛÙË ‚Ú·‰È¿ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ·fiÛ·ÛÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ›Ù ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ email (kakriv@ath.forthnet.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 6972 993851 (Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜), ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó (Ù›ÙÏÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ‹/Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜), ÒÛÙ ӷ ÔÚÁ·Óˆı› ηχÙÂÚ· Ë ‚Ú·‰È¿.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

4 / EK¢√™∂π™

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

¡Ô¤Ï ª¿ÍÂÚ: ∞Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ

ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ˆ˜ Ù¤¯ÓË, Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ H ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: EÏÈÛ¿‚ÂÙ ∂. ™·ÓÙȉ¿ÎË lylle.spantidaki@gmail.com

Œ¯ÂÙ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ Ú›˙˜, ÎÈ fï˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Û·˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™Â ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi; ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· ÂÏÏËÓÈÎfi ¿Óˆ ÙÔ˘, ·Á¿ËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ Î·È ·Á·¿˜ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂȘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ΔËÓ ·Á¿ËÛ ‚·ıÈ¿ Î·È Û˘ÓÂȉËÙ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰· ̤¯ÚÈ ..ÛηÛÌÔ‡. ∞fi ¤Ó·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ê·Ó·ÙÈÎfi ÊÈϤÏÏËÓ· Î·È ÌÈ· Ê·Ó·ÙÈ΋ ∂ÏÏËÓ›‰·, ÙÈ ÂÚÈ̤ӷÙ ӷ ‚Áˆ; ∏ ÁÈ·ÁÈ¿-™Ô˘ÏÙ¿Ó· Î·È Ë ÂÁÁÔÓ‹-™Ô˘ÏÙ¿Ó· ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ¶fiÛÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜-ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È Ù˘ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜-ÂÁÁÔÓ‹˜ ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û¯¤ÛË; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ·Ô‡‰Â˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂȘ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. ™ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·, ÁÓÒÚÈÛ· ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ·Ô‡‰Â˜ ÊÈÏÂÓ¿‰ˆÓ ÌÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤˙ËÛ·, ˆ˜ “Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘” , ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ “¡‡¯Ù·” , ¤Û΢„· Î·È ÙËÓ ¤‚Á·Ï· ·fi ÙÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÌÔ˘. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ïfi, ·ÏÏ¿ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÛÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·›ÛıËÛË, ÌÈ· ·Ê‹ Ô˘ ÙËÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·fi Ô‡ ÛÔ˘ ëÚ¯ÂÙ·È. ∂ÈϤÔÓ, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·ÈÚÔ‡˜ ÛÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ïfi ÂÔ̤ӈ˜. ∂›Ó·È fï˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ï›˜. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ™Ô˘ÏÙ¿Ó· Î·È Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ Ë ™Ô˘ÏÙ¿Ó·, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰· Ù˘ “¡‡¯Ù·˜” , ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ˆ˜ Û·Ó Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›·. Œ¯Ô˘Ó ÙË ÁfiÓÈÌË ·ÓıÚÒÈÓË Û¯¤ÛË Ô˘ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·ÌÊ›‰ÚÔÌË ÚÔ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ΔÒÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ Î·È Î·Ïfi ›ӷÈ, ¿Ú·, Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ¤ÛÂÈ. ∂›Ì·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â›Ì·È ·ÚÌfi‰È· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ·ÁÈ¿, ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘, ÙË Ê·Ó·ÙÈ΋ ∂ÏÏËÓ›‰· Ô˘ Û·˜ ¤ÏÂÁ·. ™Ù· ‰‡Ô Û·˜ ‚È‚Ï›· Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÛÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË ÓÂÒÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ú¢ӷ; ∞ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÛÙ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó Ó· Û·˜ Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ; ª¤Û· ·’ ÙË ‰È‹ÁËÛ‹ Û·˜, ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ›Ù Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÎÈ ·Ó Ó·È, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜; ∏ ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ, ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì·: ¢ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ˆ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÚfiÔ. √‡ÙÂ Â›Ì·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô˘ ̤۷ ·fi Ù· ÁÚ·Ù¿ ÌÔ˘ ÚÔ·Á·Ó‰›˙ˆ. ªÈÏ¿ÂÈ Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜, Ôχ ÏÔÁÈο, ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÌÈÏÔ‡Û ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜. §¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ·ÏËıÈÓfi˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∏ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·, ÁÈ· Ó· ¿Ì ے ·˘Ù‹Ó, ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ›¯Â, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Ù˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ù˘. μϤÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ...Û·Ó ™Ô˘ÏÙ¿Ó·. Ÿˆ˜ Ô ∂ÁÁϤ˙Ô˜ Δ˙fiÓÈ ÛÙÔ “∞fi ‰Ú˘ ·ÏÈ¿ Î·È ·fi ¤ÙÚ·” ¤‚ÏÂ ÙËÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ “Û˘Ì-

¡Ô¤Ï ª¿ÍÂÚ, ÊÚ¤ÛÎÈ· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “ΔË Ó‡¯Ù· Ô˘ Á‡ÚÈÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜” Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÓ·‰È΋ fiÛÔ Î·È Ë Ó‡¯Ù· Ô˘ Ë ™Ô˘ÏÙ¿Ó·, Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, ‹Ú ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÍËÁ›, ·Ó·Ï‡ÂÈ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿. ∏ ÂÏ›‰· Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

Ì·¯Èο” , ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÎÔÈ¿, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ·ÓıÚÒˆÓ Û‹ÌÂÁ˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ¶ËÓÂÏfiÚ·. ¶Èı·ÓÒ˜, ¿ÏÈ, Ë Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi Ó· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ÂÏÏËÓÈÎfiٷٷ. ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ πÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ Â›·Ì ÚÈÓ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ì ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜: ŸÙÈ ‰ÂÓ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÌÈ· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È Î¿ÈÛÙÔÚ›· ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÈ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂȘ ÚÔÛˆÓ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÓÈ΋ ÛÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·. √‡Ù ‰È·Ê¤ÚÔÓ. ∞˘Ù‹ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ı¤ÛË, Ë ·¿ÓÙËÛË Ì’ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛˆ ‰Ò. ∂·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÓÙˆ˜ ÙÂÚÔ. Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ Œ¯ÂÙ ηٷʤӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì·, ÚÂÈ ÛÙË “¡‡Â›Ó·È ·ÚÂÍËÁ‹ÛÈÌÔ Ó· ¯Ù· Ô˘ °‡ÚȷӷʤÚÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Û ÛÂ Ô ÃÚfiÓÔ˜” ÂÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ô ∂Ìʇӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÏÈÔ˜, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÎfiÙ ÔÏÏ¿ ÏÔÌË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ ÁÔÙ¯ÓÈο Â›Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â. ∞ÏÏ¿ ·ÊÔ‰Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÚ¿ ÙÔÓ ‹Úˆ· Î·È fi¯È ÙÔÓ Ó·, ÙÔ ¤Ó· Ó· Û˘ÁÁڷʤ· ı¤Ïˆ Ó· ˆ ·ÏÏËÏÔÛ˘Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÚˆÙÔ∞ÛÊ·ÏÒ˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ·Ê·Ó‹ ÂÈÙ˘¯›·. ∞fi ·ÓÙ‹Ûˆ Î·È Û ·˘Ùfi, ÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Âı¤ÏÂÈ ÎfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ËÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿˜ ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. Û·˜; À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ, ¡· ¤¯ÂȘ ÌÈ· ¿Ï·, Ó· ÌËÓ ÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ÙÔ˘˜ ‚È¿˙ÂÛ·È, ÁÈ·Ù› Ë ÌÈ· ÈÛÙÔÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ıˆÚ›Ù ̤ÓÙÔÚ¤˜ ÚÈ΋ ËÁ‹ Û ԉËÁ› ÛÙËÓ Ì·˜ Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Û·˜; ¿ÏÏË, ÙÔ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ¤ÛÂÈ... ¿ÏÏÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¯Úfi◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÓ„Ë. ƒ›¤·ÈÍ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ¯ÓÂȘ Ôχ ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ÙÂÏÈο ÌÈ· ÛÙ·ÁÔÓ›ÙÛ·. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÁÚ·Ê· ÙË “¡‡¯Ù·” . ŒÓ· ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ· Ó· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·Ù·Ê¤Úˆ Ó· ‚Á¿Ïˆ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ì’ ·Ú¤Â›Ó·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ·ÙÌfiÛÂÈ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‡ÊË. ÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ·¤Ú·˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· Ó· º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ Û·Ó Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ Ì ÔÈΛϷ ˘ÏÈÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Û ¤Ó· ÎÈÙ¿È Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂȘ ο ·ψ̤ӷ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È Ó· οÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙËÓ ‚¿ÏÂȘ ÛÙ· ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Óˆ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ™¯ËÌ·ÙÈο Ϥˆ ÛÔ˘ ‚ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ˆ˜ ηıfiÌÔ˘Ó ÎÈ ¤ÏÂη ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, fiˆ˜ ¤ÏÂ˙ÂȘ ̤۷ Ù˘ ÙÒÚ·. ∫¿ÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÊÔ‡ ˙ÂȘ ÎÂ Ë ËÚˆ›‰· ÙËÓ Î·ÏÔη̤̈ÓË ÏÂÍÔ‡‰· Ù˘ ·ÏÏÔ‡, Û ¿ÏÏË ÂÔ¯‹. ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ◊Ù·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¢Ô‡Ï„· Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ªÂ ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË, ÌÈ· ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋. ΔÔ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ÙÔ ·Ú·˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË (fiÔȘ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù¤˜) Â›Ó·È Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÌÈ· ·Ï‹ ·Ê‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÔ ÛË·fiÌ·ÎÚË. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÎÒÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÙÔ ·È‰¤„ÂȘ ÏÈÁ¿ÎÈ, ÚÔÛ·ıÒÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Û¯¤Û˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÙ·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·ÙËÂ›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë Δ¤¯ÓË; Ú‹ÛÂȘ Û·˜; ∂›Ó·È ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÛÙË μ¤‚·È·, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “∞fi ‰Ú˘ ·ÏÈ¿ ÎÈ ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ˆÚ›Ì·ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÂÓfi˜ ¤ÙÚ·” ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi. ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·; ¶ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο. ΔÔ ϤÍÈÌÔ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ ¶ËÓÂÏfi˘ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, Ù· ÂÌ‚fiÏÈÌ· ÔÌËÚÈο ·Ô£· Û·˜ ˆ ÚÒÙ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û¿ÛÌ·Ù·, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ï˘ÚÈÎÔ› ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ, ‹Ù·Ó ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜. ¶ÚÔÛˆÈο, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Û¿Ûˆ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ¢ÂÓ ÙËÓ Û¯¤ÛË °ÈÒÙ·˜-™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ¯·Ú·ÙÔ ¤ÎÚ˘„· ÔÙ¤ fiÙÈ ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ‰›Óˆ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÎÙ‹ÚÈ˙· ·fiÌ·ÎÚË, ·ÏÏ¿ ·Ì‹¯·ÓË. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì·Û›·. ΔËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Á˘Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÁÎÔÌ·¯¿ Û·Ó Ì˯·Ó‹ Ú‡ˆ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰È·‚¿˙ˆ ÎÈ ·˘Ù‹Ó ÂÚÈ̤ӈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÚÔ˜. ¢ÂÓ Ó· Á˘ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ‰Èο ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÈ ı· ͤÚÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·Ó ÙÂÏÈο ı· “¿ÚÂÈ” ‹ ı· ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ı· ÙÔ ÂȘ. ΔÔ fiÙÈ Ë “¡‡¯Ù·” “Û‚‹ÛÂÈ” . À‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÚÂȘ ÍÂοı·ÚÔÈ Â›¯Â ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ›¯Â ·fi ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÏfiÁÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜, Ì Á¤ÌÈÛ ¯·Ú¿. ∂›ˆ˜ ÈÔ Ôχ ηıfiÚÈÛ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ fiÙÈ Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÒıËÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì›ӈ Ì ÛÙ·˘Ë °ÈÒÙ· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Ë ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ÌÂÁ¿ÏˆÛ Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∂fiÌÂÓÔ fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ·‰È·ÌfiÚʈÙË. ∏ ·Á¿Ë Ù˘ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ Â›Ó·È ¶¿Û¯ÈÛ·Ó Ôχ Ì¿Ó· Î·È ÎfiÚË Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó, ¤ÏÂÈ ÌÔÓ·‰È΋. ªÈ· ·Á¿Ë ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÏÔÁË Ô˘, ÙÚÔÌÂÚ¿ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ™·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ë fï˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈ΋. ΔÈ Û·˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ·ÊȤڈÓ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¤Î·Ó ӷ ÂÌÓ¢ÛÙ›Ù ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Á¿Ë; £ÂˆÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ̤۷ ·fi ÙËÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÚ›Ù fiÙÈ ÌÈ· ÙfiÛÔ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÔÌ‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ÙË “ºˆÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” Û›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜; . ŸÙÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û fiÛÔ ¿ÎÔ˘Á ÛÙÔ ÙÚ·ÓÙ˙›ÛÙÔÚ Ù· ·ÊÈÂڈ̤ӷ Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¤ÎÏ·ÈÁÂ. ΔÈ ÈÔ ¢ÂÓ Í¤ÚÂÙ fiÛÔ ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ™Ô˘ÏÁÏ˘Îfi, ÙÈ ÈÔ ÔÓÂ̤ÓÔ! ∫·È ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fiÌ·Ù¿Ó·˜ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘ ÙËÓ Â›‰·Ù Ì ÙÔÓ ‰ÈÎÚÔ! Îfi ÌÔ˘ ÙÚfiÔ. °È· ̤ӷ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÚˆÙÈ΋ £· Û˘ÌʈӋۈ fï˜ Ì·˙› Û·˜ fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÛ¯¤ÛË ÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË Â› ‰¤Î· ÏËÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ. ∏ ÁÔÓÈ΋ ¯ÚfiÓÈ·. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Û¯¤ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fiÌ·ÎÚË ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. Ë ÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ÌË ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ú·ÏÈÛÙÈÎfi.

™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ ÚÒÙ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Û¯¤ÛË, ÙÔ Ó· ÙÂı› ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û¯¤ÛË ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi. ¢ÂÓ ÚÔÙÚ¤ˆ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊı› ÎÈ ·˜ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÈ. ∫·È ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ΔÔ ÌÔÙ›‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿ ÙËÓ ÓÂÎÚ‹ Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙË “ÛˆÙËÚ›·” ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ª‹ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÏ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ¿ÏÈ ›Ûˆ Û ·˘Ùfi, ÌÈ·˜ Î·È Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÈ ™Ô˘ÏÙ¿Ó˜ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. √È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Û·Ó ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈˆÁÌfi ηٿ fiÛÔ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·Ï‹ıÂȘ; √È ÔÚ›˜ §Â˘ÎÔ‡ £·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· fï˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ÙËÓ ¿ÚÚˆÛÙË Î·È Î·ÙfiÈÓ Âı·Ì¤ÓË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ì˘ıÔÏ·Û›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹. ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÌϤ¯ıËΠ̠¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·¤ÎÙËÛ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ·. ∂›Ó·È Ë ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ. ∂¿Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹. ¢ÂÓ Â›ÛÙÂ Ë ÌfiÓË Ô˘ Ì ÚÒÙËÛÂ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÏÔÈfiÓ, Û ÌÈ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ηıfiÚÈÛ ÙËÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜. ÕÏÏ·Í ÙË ÚÔ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ¿ÏÏ·Í ÙfiÔ. ÕÏÏ·Í ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Û ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ÿϷÛ ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘. ªÂ ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ıÚ¤ÊÔ˘Ó Í‚¿ÊÔ˘Ó ¿Óˆ Ì·˜, Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÚ›· ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ ÙËÓ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·. ∂Âȉ‹ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È. °È’ ·˘Ùfi Èı·ÓÒ˜ Û·˜ Ê¿ÓËÎÂ Û·Ó ÌÔÙ›‚Ô. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔÈ ‹ Ì˘Ë̤ÓÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜; °Ú¿ÊÂÙ ÁÈ· Û·˜ ‹ ¿ÓÙ· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË Û οÔÈÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Û·˜; ™·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜ ‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜; ΔÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ ¤¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Û·Ó ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∂ÓÈ·›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ ¿ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ÌÈ· ¿ÚÓËÛË Ó· ¯ˆÚ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û ηÙËÁÔڛ˜, Û ·Ó·ÁÓˆÛÙÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·˜ Ô‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ¤Ú· Ô˘ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÚÔÌÂÚ¿ „˘¯Úfi, Â›Ó·È Î·È Ï¿ıÔ˜. ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 5


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EK¢√™∂π™ / 5

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

™YNEXEIA A¶O TH ™E§I¢A 4

ŸÔÙ ‹ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ fiÙ·Ó ÙÔ ¤Î·Ó οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜, ·˘ıfiÚÌËÙ· ÌÔ˘ ‚Á·›Ó·Ó ·ÓÙÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∞Ó ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ Ù· ÏfiÁÈ· Û·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Ôχ, Ô Ï›ÁÔ Î·È Ô Ì¤ÙÚÈ· Ì˘Ë̤ÓÔ˜. √ Ôχ Ôχ, Ô Ì¤ÙÚÈ· Ôχ Î·È Ô Ï›ÁÔ Ôχ. ∫·È Ô‡Ùˆ ηı’ ÂÍ‹˜. Œ¯ÂÈ ÓfiËÌ·; ∂›Û˘, οÓÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈfi˜ ÙÔ Ï¤ÂÈ. °È· ¿ÏÏÔÓ Ô Ì¤ÙÚÈ· Ì˘Ë̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ Ì˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ Ï›ÁÔ. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ηӤӷ ÓfiËÌ·, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿. ΔÒÚ·, ·Ó Áڿʈ ÁÈ· ̤ӷ ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ı· Û·˜ ÂÎÏ‹ÛÛˆ ›Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Áڿʈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ΔÔ˘˜ ¤¯ˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔÓÙfiÙËÙ·, ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÊ›ψ, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛˆ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ “·Ó‹ÎÂÈ” . £¤Ïˆ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·ÏËıÈÓÔ› Û·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ˘¿ÚÍÂȘ. ¶·Û¯›˙ˆ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛÙÂ˘Ù¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. Œ¯ˆ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ¤ÙÛÈ ÙÔ ‚Ϥˆ, ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï·‚· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· fiÙÈ, Ó·È, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘˜. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ··Ú·›ÙËÙÔ fi‰È Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ fiÚıÈÔ. Èڛ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‚È‚Ï›Ô. √fiÙ ۷ÊÒ˜ Î·È Ì’ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ ı· ÁÚ¿„ˆ, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ·›ÚÓˆ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. ™ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ̷οÚÈ Ó· ¤‰Âȯӷ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ô˘ ‰Â›¯Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ªÔ˘ Ï›ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ¤Ó· Ó¤Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ηÈ, ÌÂÙ¤ÂÈÙ·, ÔÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ÙÔ Áڿʈ Â›Ó·È ÂÔ¯¤˜ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜. ∫Ï›ÓÔÌ·È ÛÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÌÔ˘. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ, Ó· ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. £· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ì›„ˆ ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘˜, ÂÏ›˙ˆ, Ì ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô. ΔÈ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡·Ù οÔÈÔÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÁÁڷʤ·˜; ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ó¤Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ Û˘ÁÁڷʤ· ı· ·Ó¤ÊÂÚ· ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ÔÙ¤ ηӤӷ˜. ∞Ó ÙÔ ‰ÂÈ Û·Ó Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ó·È, ı· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ‚‹Ì·Ù·. ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Û·Ó ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, fï˜, Û·Ó Ù¤¯ÓË, Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ÙÔ Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ· ·˘Ùfi, ı· ÙÔÓ ¿ÊËÓ· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ı· ¤ÎÏÂÈÓ· ›Ûˆ ÌÔ˘ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ˘„ËϤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÂ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Î·È Û ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ Í¤ÓË ·ÁÔÚ¿. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi; ∏ ‰ËÌÔÊÈÏ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ‰‡Ó·ÌË. ∂‰Ò ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ‚Á¿˙ÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤Ó· ηÏfi ‚È‚Ï›Ô, Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û›ÚÈ·Ï, ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ ·ÏÒÓÂÙ·È Û’ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Û ÌË ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ΔÔ ‚Ϥˆ ıÂÙÈο. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ Ô˘ Ì ڈٿÙÂ, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. ¢ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ Ì·˜. ∂›·ÌÂ, Ô Î·ı¤Ó·˜ fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô; ΔÈ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ¤¯ÂÙ ·fi ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ; ∞Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤˙ËÛ· Ì ÙËÓ “¢Ú˘” Î·È ÙÒÚ· Ì ÙË “¡‡¯Ù·” Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË. ¶ÚÔÛ·ıÒ, fiˆ˜ ‚ϤÂÙÂ, Ó· ‚¿˙ˆ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿È·ÛÙÔÈ. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤Úˆ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ηϿ.

“√ut” ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¡·ÙÛÔ‡Ô ∫ÈÚ›ÓÔ

∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Û ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹

A

Δ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∂. ™·ÓÙȉ¿ÎË , Lyllee.spantidaki@gmail.com

Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ¤Ú· ·’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı· ‹Ù·Ó Ì·¯·›ÚÈ. ΔÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ηıÒ˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡·ÙÛÔ‡Ô ∫ÈÚ›ÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ› Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ¤Ú· ·fi ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ, ·fiÙÔÌ· ηÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ “Out” ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. Ÿ¯È, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ÁÈ·Ù› Û·Ó Ì¤ÛÔ Ù¤ÙÔÈÔ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. §Â›Ô Î·È ÛÎÏËÚfi. ¶·ÁˆÌ¤ÓÔ, ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ, ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë. Ÿ¯È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘, fi¯È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡. ∏ °È·fiÈ, Ë °ÈfiÛÈ, Ë ª·Û¿ÎÔ Î·È Ë ∫Ô˘Ó›ÎÔ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Á˘Ó·›Î˜ ͯ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ۯ¤ÛË ËÌÈ··Û¯fiÏËÛ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Û ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÙÔÈÌˆÓ Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË. ™ÎÏËÚ·ÁˆÁË̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜, ‚Ô˘ÙËÁ̤Ó˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‚Ô‡ÚÎÔ Ù˘ π·ˆÓÈ΋˜ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Í˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· ÙÔ ˘Ô̤ÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó Ë °È·fiÈ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ¿ÏÏÔ. £· ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ Ì¤ı˘ÛÔ, Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Ì ٷ ›‰È· Ù˘ Ù· ¯¤ÚÈ·. ∏ ª·Û¿ÎÔ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ı· ÙÔ Ì¿ıÂÈ. ∫·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ı· ÚÔÛÊÂÚı› Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ “ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó” . ΔËÓ Î·ıËÛ˘¯¿˙ÂÈ, Ù˘ ϤÂÈ Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹. ¡· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û·Ó Ì›· Û‡˙˘ÁÔ Ô˘ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ ÔÙ¤ Û›ÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ· Û¯¤‰È· Ù˘ ª·Û¿ÎÔ Â›Ó·È Ó· ÙÂÌ·¯›ÛÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· Î·È Ó· ÙÔ ÍÂÊÔÚÙˆı› ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. Ÿ¯È ·fi οÔÈ· ‰È·ÛÙÚÔÊ‹, fi¯È ·fi οÔÈÔ ‚›ÙÛÈÔ. ¶·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› ÔÙ¤. £· ·ÁÁ·Ú¤„ÂÈ ÙËÓ °ÈfiÛÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈfiÏ·ÈË ∫Ô˘Ó›ÎÔ Ô˘ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ “¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ” ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ª·Û¿ÎÔ. ªfiÓÔ Ô˘ ·fi ÙȘ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÂȘ Û·ÎԇϘ, Ë Ì›· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô„›Â˜, ÁÈ· Ó· ÂÌϷΛ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. °È· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·ÁÚÈÔÎÔÈÙÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙËÓ ÂÓÓÔ› Ë Î¿ı ̛·.

∏ ÏÔ΋ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. ŒÓ· ¤ÁÎÏËÌ·, Ì›· ÂΉ›ÎËÛË, Ì›· ÙÈ̈ڛ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Î¿ı ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙËÓ ‰È‹ÁËÛË Ù˘ ¡·ÙÛÔ‡Ô ∫ÈÚ›ÓÔ, Â›Ó·È Ë ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË, Ë ˘Ô‚fiÛÎÔ˘Û· „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓË ÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Û’ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô‡Ù Ì ÙËÓ Î·ı·Ú‹, ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ “Ô‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÂÈ” . Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ “read between the lines” . ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÎÚˆÙËÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ∂›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜, Ô ™·Ù¿ÎÂ, Ô ÂΉÈÎËÙ‹˜ - ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ÊÔÚÙÒıËΠ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓÔÈ fiıÔÈ ÙÔ˘. ∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ʤÚÔÓÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘. °È·Ù› ·Ó Ë ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ ÛÙÂÚËı› ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙËÓ ¯·Ú¿, ÙfiÙ ̷˘Ú›˙ÂÈ. ª·˘Ú›˙ÂÈ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È Û ÎfiÛÌÔ˘˜ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ˘˜, Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜. ∏ °È·fiÈ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÓԯϛ ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ∂›Ó·È ‰›Î·ÈÔ ÁÈ· ÂΛÓË Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ¤Ó·Ó Û‡˙˘ÁÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ÛÙ¿ıËΠÔÙ¤, ‰ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔÙ¤ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ·Á¿ËÛÂ, ÙÂÏÈο, ÔÙ¤. ΔËÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Ô ∫¤Ó˙È, ÙËÓ Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ. ΔËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·Ó‡·ÚÎÙË. ∫·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì¤Û· ÛÙË °È·fiÈ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi. ¶‹Ú ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ΔÔÓ ·Ê¿ÓÈÛÂ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ïfi Î·È ·fiÙÔÌÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔÓ ¤Î·Ó delete ·fi ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹, ¤ÙÛÈ ÙÔÓ

οÓÂÈ delete ·fi ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. ΔÔ ÌfiÓÔ È· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ù· ‰˘Ô Ù˘ ·È‰È¿. ∏ ª·Û¿ÎÔ, ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË, ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ó›·. ªÂ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÍÂÓˆı›. √ ÁÈÔ˜ Ù˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Ù˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë Ê›ÏË Ù˘. ∫·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘, ÚÔı˘ÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ fiÙÈ “Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÚ¤·˜” ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘. ŒÓ·Ó ¿ÓÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ÔÙ¤, ¤Ì·ıÂ Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¯ÈÏÈÔÛÙfi ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ÙÚfiÔ. ∏ ª·Û¿ÎÔ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ‹ Á˘Ó·›Î·. °È· οÔÈÔ˘˜ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋. Ÿ¯È ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ „˘¯‹ Ù˘. “∫¿ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ” fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ë ›‰È· ÛÙÔÓ ™·Ù¿Î ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ŸÙÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Û¿ÓÂ. ∏ ·˘ÙÔ‰ÈΛ· Â›Ó·È ÂÏ¢ıÂÚ›·; ∏ ·˘ı˘Ô‚ÔÏ‹ Û ÌÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ÂÏ¢ıÂÚ›·; ◊ Ì‹ˆ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· fiÚÈ·; ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ̤۷; ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ. ◊ıÂÏ· ¿ÏÏÔ Ù¤ÏÔ˜, ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ì ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋. ◊ıÂÏ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÎÂÈ. °È·Ù›, ¿ÏψÛÙÂ, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜, ÙËÓ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÌ›˜, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· οÔÈÔ˘ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·fi fiÏ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· fiÚÈ· Êı¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Êfi‚Ô. Ÿˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ŒÚȯ ºÚÔÌ “Ô Êfi‚Ô˜ ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·” . ΔËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ fï˜ Ë ª·Û¿ÎÔ ÙËÓ ÁÓÒÚÈÛÂ. Ÿ¯È, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. √ οı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ

ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ ÂΛÓÔ˜. ∫·È ÙÔ Out ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û fiϘ. ∏ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¡·ÙÛÔ‡Ô ∫ÈÚ›ÓÔ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÚfiÌÔÈ·. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù¤¯ÓË. ∫·Ú¤-ηڤ, ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ì ÙËÓ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ηӤӷ ÎÂÓfi, η̛· ·ÔÚ›·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï‹Ú˘ Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Î¿ÌÂÚ·. ∞ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÊ·ÓÂȷο. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘, ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ ÙÚfiÔ ı· Û ԉËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÈÔ Ì‡¯È˜ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ù˘. ŸÔÈÔÈ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ: ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÌË. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ΔÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “™ÙÔ ª¿ÓÈÔ” Ô˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ fiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ›ӷÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÓÙÔ¯‹ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘. ¡· ‰ÂȘ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi. ¡· ‰ÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÚ¤ÌÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ª·Û¿ÎÔ Î·ıÒ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ, Ò˜ Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ fiÙ·Ó È· ÚÈÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÎfiηϷ ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓË ÙËÓ ˙ˆ‹ Ù˘, ÙËÓ Ê›ÏË Ù˘, ÔÙȉ‹ÔÙ Ô˘ ı· ÙËÓ ‚Á¿ÏÂÈ ·’ ÙËÓ ÛΤ„Ë Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.

∂›Ó·È 545 ÛÂÏ›‰Â˜ ˆÌ¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Î¿Ï˘„Ë, ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ˆÚ·ÈÔÔ›ËÛË. ¢Â ı˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂȘ ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·ÏÏÈÒ˜. °È·Ù› ÌfiÏȘ ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÊÚ›ÎË ·Ú¯›˙ÂȘ Î·È Á›ÓÂÛ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. °È·Ù› ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì¿ÚΘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰ÂÈ, ·Ú¿ ÂÛ‡. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ›. °È· Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ıÂÌ›· Î·È Ó· ÙËÓ “·ÎÔ‡ÛÂÈ” , Ó· ÙËÓ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ô ™·Ù¿Î ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›. ∫È ¤ÙÛÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ 545 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ·Ù› fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ, ı· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜. ŒÍˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È fiÏË Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ΔÂÏÈο ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ, ÁÈ·Ù› ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ̷˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¯·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ª¤Û· ·fi ÙË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÙÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Î·È ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜. (Δ›ÙÏÔ˜: Out. ™˘ÁÁڷʤ·˜: ¡·ÙÛÔ‡· ∫ÈÚ›ÓÔ. ∂ΉfiÛÂȘ: ªÂÙ·›¯ÌÈÔ)


¢π∞¢ƒ√ª∂™

6 / EK¢O™EI™

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì· - ¢ÂϷη‚›·

∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ı‡ÂÏÏ·˜

H

ΔÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ ∞ÚÛÂÓ›Ô˘

“Δ· ·ÏÈfiηÛÙÚ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” ÙÔ˘ ∫. §È¿Ë ∞∫√ª∞ ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ

ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë, ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙÔ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ Ì·˜ ¶‹ÏÈÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ÓÙÔÈÔÏ·ÏÈ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¿‰ÔÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ ηٷÈ¿ÓÂÙ·È Ì ٷ ÌÓËÌÂȷο, ·ÏÈ¿ Ô¯˘Ú¿ ÙÔ˘, Ù· “∫¿ÛÙÚ·” ‹ “¶·ÏÈfiηÛÙÚ·” ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ “∫¿ÛÙÚÈÔ” ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌȉÈÔ‡, ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ “¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ” Ù˘ ΔÛÔ˘Î¿Ó·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ οı οÛÙÚÔ˘, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ı¤ÙÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi, ÌӋ̘, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ì ‰Âο‰Â˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ̤ÚË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. ¢Âο‰Â˜ ÙÔˆÓ‡ÌÈ·, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ï‹ıÔ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›ˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ËÁÒÓ, Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Î¿ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û ÌÈ· ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ηχÙÂÈ ¤Ó· ı¤Ì· fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÊÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ οı ÏÔÁ‹˜ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÍËÁ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ “Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋, ۯ‰fiÓ, ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿” ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÛȈ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î¿ÛÙÚˆÓ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı› ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ fiϘ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ì·˜ ηÏ› Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ٷ οÛÙÚ· ÙÔ˘ ÎÈ ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î¿ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘. Δ¤ÏÔ˜, ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηϷ›ÛıËÙË Î·È ÂÈÌÂÏÒ˜ ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË, ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ¤Î‰ÔÛË. ª¿ÁÈ· ªÔÓÙ˙ÒÚÏÔ˘

∫·ÙÂÚ›Ó· ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì· - ¢ÂϷη‚›· ÏÔ‡ÙÈÛ ÙËÓ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‚È‚›·. °Ú·Ì̤ÓÔ Ì ¿„ÔÁÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Û fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÈıÂÙÈο ·Ú·ÁÂÌ›ÛÌ·Ù·, Ì ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ ‚¿˙ÂÈ Ó· “ÌÈÏÔ‡Ó” Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ÛÙȘ 220 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ì ¿ÊıÔÓ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù· ›‰È· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘ÁΛÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘. ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ·‰ÈÎÔ› ËÚˆÈÛÌÔ› ÌÈ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰·˜ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ Ê˘Á¿‰Â˘Û·Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·Ú¿ÏÈ· ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô‡˜ Î·È ÕÁÁÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ŸÙ·Ó ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ™ÒÌ· ¤¯·Û ÙËÓ Ì¿¯Ë Ô˘ ¤‰ˆÛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ÔÏÏÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi ·È¯Ì·ÏˆÛ›· ÙÔ˘˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙÚÔÊ‹ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Û¯›ÛÔ˘Ó Ù· ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÚÒÙÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È ÙËÓ 20‹ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1941, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û·Ó ·Ï˘Û›‰· ¿ÏÏÔÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ. √È ∫ÂÚ·ÌȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ï›ÁÔ˘˜ - Ï›ÁÔ˘˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙËÓ ‰È·ÚÚÔ‹ ÕÁÁÏˆÓ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈÒÍÔ˘Ó Û ·˘Ù¿ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤Û¯È˙ ̤ڷ - Ó‡¯Ù· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙfiÛÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °È· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ·˘ıfiÚÌËÙ· ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘Á¿‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·Ú¿ÏÈ·, Ô˘ ÙÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜ Ô ÏÈÌÂӿگ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ ÃÚ˘ÛÔÊ¿Î˘, Ô ÙÂÏÒÓ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ °. ¶Ô˘Ï¿Î˘, Ô ·ÁÚÔʇϷη˜ ¡. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ ¡. Δ˙ԇ̷˜, ¶. ÃÚ‹ÛÙÔ˘, π. ÷ӿ˜, ¢. ¢ÚÔÛ¿Î˘, Ë Î·ÂÙ¿ÓÈÛÛ· ™˘Ú·ÁÒ ∫¿ÏÏÈ·ÚË Î·È ¿ÏÏÔÈ. º˘Á¿‰Â˘ÛË ÁÈÓfiÙ·Ó Ì η˝ÎÈ· ÙˆÓ 5 Î·È 10 ÙfiÓˆÓ, Ì ϋڈ̷ ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ, ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi Î·È 2-3 ÌfiÓÔ Ó·‡Ù˜, Ô˘ ‰È¤ÏÂ·Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÂÚÈÔÏÔ‡Û·Ó ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÓÒ ÙÔ ‰È¤Û¯È˙·Ó ÁÂÚÌ·ÓÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó·

ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÔ˘Ó. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· Ù¯ӿÛÌ·Ù·, fiÏË ·ÓÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ·Ó·‚›ˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÙfiÏÌ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Ù·Í›‰È· ¯ˆÚ›˜ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Î·˚ÎÈÒÓ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â Ô ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘Á¿‰Â˘Û˘ ·fi ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì·ı‡ÙËΠ·fi ÛÙfiÌ· Ì ÛÙfiÌ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ·fi ÙÔÓ ªÒÏÔ ÙÔ˘ ª·ÏÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ηıÒ˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÚfiÛÊÂÚ ¤Ó·˜ ÚÔ‰fiÙ˘. ŒÓÙ˘Û·Ó ÔÈ πÙ·ÏÔ› ¤Ó· ŒÏÏËÓ· Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ê˘Á¿‰Â˘ÛË ¤Ì·ı ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ, ‹Á ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù· η٤‰ˆÛÂ. ∂·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ› Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔÓ ¶Ô˘Ï¿ÎË ÙÔÓ Ù‡Êψ۷Ó, ÙËÓ ∫¿ÏÏÈ·ÚË ÙËÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ÌËÚfi Ì ÍÈÊÔÏfiÁ¯Ë. ∫¿ÔÈÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. Δ· Ù·Í›‰È· Ê˘Á¿‰Â˘Û˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ 17Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1942. ™ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (ª¿ÈÔ˜ 1941 - π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1942) Ê˘Á·‰Â‡ÙËηÓ, Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë, 2.570 ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› Î·È ÕÁÁÏÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›.

Δ¤ÛÛÂÚȘ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› Î·È 2 ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ‰ÂÓ ÚfiÊı·Û·Ó Ó· Ê˘Á·‰Â˘ÙÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ È¿ÛÙËηÓ. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘Á¿‰Â˘Û˘ ·fi ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ Û˘ÛÙ‹ıËΠ·fi ŒÏÏËÓ˜ Ì ·ÙÚȈÙÈΤ˜ Î·È ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Ì ˘„ËÏfi ÊÚfiÓËÌ· ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÔÚÁ·Óˆı› Ë ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ˘‹Ú¯Â ‰È¿¯˘ÙÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙfiÙÂ Î·È ÙÔ ∂∞ª Ì ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ŒÏÏËÓ· ·ÙÚÈÒÙË Ó· ÙÔ ÂÈÙÂϤÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∏ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÔÏÈÙ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÙȘ ˘„ËϤ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˘ ·fi fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ηٷ‰›ˆÍ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù‹Ó ηٷ‰›ˆÍÂ Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ·ÙÚȈÙÈΤ˜ Î·È ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘. ΔÒÚ· ͤÚÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ªÂ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ·ÙÚȈÙÈÎÒÓ Î·È ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ Ë ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÔÏÈÙ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú¤ıËΠ̠¯Ú¤Ô˜ 320 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ì ˘·ÚÎÙfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ΔfiÛÔ ·ÎÚÈ‚¿ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ‰›ˆÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘.

◆◆◆ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

¶·Ï·È¿˜ Î·È ¡¤·˜ ªÈÙ˙¤Ï·˜ ¿·ÓÙ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 20:00 ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ °. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È °ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛÔÏ¿ÎË Ì ٛÙÏÔ “¶·Ï·È¿˜ Î·È ¡¤·˜ ªÈÙ˙¤Ï·˜ ¿·ÓÙ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο” Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¶·ÏÈ¿ ªÈÙ˙¤Ï·, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ 1828, Î·È ÙËÓ ¿ÊÈÍË Î·È ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ ÙÔ 1834, Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ΈÌfiÔÏ˘, Ù˘ ¡¤·˜ ªÈÙ˙¤Ï·˜ ‹ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÏËıÒÚ· ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÂÈ̤ӈÓ, ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Û¿ÓÈÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, ηÚfi Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ô˘ ÚÔ-

ÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È ÊˆÙ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ªÈÙ˙ÂÏȈÙÒÓ: ÙˆÓ ÔÏ·Ú¯ËÁÒÓ ¢. ∫·Ï·Ì›‰· Î·È °ÚÈ˙¿ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ªÈÙ˙ÂÏȈÙÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙˆÓ Î·ÂÙ·Ó·›ˆÓ Î·È Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙË ªÈÙ˙ÂÏÈÒÙÈÎË ÈÛÙÔÚ›·. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·fi Ù· ηÙÔ¯Èο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ 1943, ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘, Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Î.·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂΉfiÛÂˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î.Î. μ›ÎÙˆÚ· ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∞ÓÓ›Ù· ¶Ú·ÛÛ¿, ‰/ÓÙÚÈ· ÙˆÓ °.∞.∫. Ó. ª·ÁÓËÛ›·˜.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.


AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

7

Y¶OBPYXIA APXAIO§O°IA ™Δπ™ μ. ™¶√ƒ∞¢∂™ ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ: ŒÚ¢Ó˜ Û ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙÔ 1976 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·

T· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

H

ΔˆÓ ¢Ú. ∫·ÏÏÈfi˘ ¶Ú¤Î· ñ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ¢Ú. ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ™›ÌˆÛË*

∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ (∂∂∞), ÂȉÈ΋ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ À¶¶√Δ, ȉڇıËΠÙÔ 1976, ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÂÈÏ¿ - ‰ÂÈÏ¿. Δ· ¤ÚÁ· ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Â›Û˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÔÏÈÙ›·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‡‰·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›¯·Ó ÔÈ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÂÊÔÚ›˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∞Ó·ÛÙËÏÒÛÂˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π∂¡∞∂) Ô˘ ›¯Â È‰Ú˘ı› ÙÔ 1973 Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ô ∫Ô˘ÛÙÒ, Ô Peter Throckmorton Î·È ¿ÏÏÔÈ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ˘Ô‚Ú‡¯È· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ù·‰‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‚˘ıfi Î·È ÂÓ¿ÏȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. ªÂıÔ‰ÈÎfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, fi¯È ¿ÓÙÔÙ ηٷ‰˘Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÛÔ‡ÓÙ· ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ ÛÙÔ ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ, ÙÔ˘ Boardman ÛÙË Ã›Ô Î·È Ù˘ Grace ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÓ¿ÏȘ ¤Ú¢Ó˜. ∏ ÚÒÙË ÛÙÔ ¶ÂÏ·ÁÔÓ‹ÛÈ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÈÎ. ƒˆÌÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô, Î·È ÙÔÓ Ã. ∫ÚÈÙ˙¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ P. Throckmorton,o ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË1 Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ∂Ï›‰· ÷Ù˙ˉ¿ÎË, Ë ÙÚ›ÙË ÛÙË º·ÁÎÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ¢ËÌ. ÷ÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ¢ËÌ. ∫·˙È¿ÓË, Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ∫·ÏÏÈfiË ¶Ú¤Î·-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÛÙ· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú·. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ¶ÂÏ·ÁÔÓ‹ÛÈ, ÛÙÔÓ fiÚÌÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·Ó·Ûηʋ Ó·˘·Á›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û‡ÏËÛ˘, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ Ó·˘·ÁÈṲ̂ÓÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ∂Óı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ù· ÈÓ¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· ·ÓÂÏ·ÔÓÙ·Ó Î·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÂÌÔÚ›· ÛÙË ™ÙÂÓ‹ μ¿Ï·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÈÓ¿ÎÈ· ·˘Ù¿ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Perth Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È Â·Ó··ÙÚ›ÛÙËηÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ ı¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1970. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 33Ì. ™ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Û¯Â‰›·ÛË ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ûηʋ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÓÂÏ·ÛÙËηÓ, Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ‹Ù·Ó Ù· ÈÓ¿ÎÈ·, ‚·ıÈ¿ Î·È Ú˯¿, Ù· ÔÔ›· ʤÚÔ˘Ó ÁˆÌÂÙÚÈο ı¤Ì·Ù·. ∏ ·ÚÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ „·ÚÈÒÓ, ˙ÒˆÓ Î·È ÙËÓÒÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ. ∞ÊËÚË̤ӷ ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÏÔ¯ÌÔ›, Û›Ú˜, ÂÎÊ˘ÏÈṲ̂ӷ ÎÏ·‰ÔÂȉ‹, ÎÔ˘ÊÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (linear cufic), Û˘ÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ù·Èӛ˜, Û¯ËÌ·ÙÔÔÈË̤ӷ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ·, Úfi‰·Î˜, ·ÎÙÈÓˆÙ¿ ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÚÂÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÁÁ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘, Ù˘ ∫ÚÈÌ·›·˜, Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ ÏÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÏ· ·ÁÁ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÌÊÔÚ›˜ Î·È Ï‡¯ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜. ∞ÓÂÏ·ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 1490 ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÌÂÙ·-

͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚·ıÈ¿ Î·È Ú˯¿ ÈÓ¿ÎÈ·, ··ıÔÈ, ·ÌÊÔÚ›˜, χ¯ÓÔÈ, ·ÌÊÔÚ›ÛÎÔÈ, Úfi¯ÔÈ, ›ıÔÈ Î·È ¿ÏÏ·. Δ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ Â·ÓÂϤÁ¯ıËΠÙÔ 2007. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ‡·ÚÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ, ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ, ΢ڛˆ˜ Î·È ÈӷΛˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÓÂÏ·ÛÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù¿ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ Ì˘ÏfiÏÈıÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÷Ú. ∫ÚÈÙ˙¿. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÓ¿ÏÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1991, fiÙ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ˘fi‰ÂÈÍË Î·ÙÔ›ÎÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¤Ó· Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ· ÛÙË ÓËÛ›‰· ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÎÂ›Ù·È Û ‚¿ıÔ˜ 33 Ì. Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Ì›· ¤ÎÙ·ÛË 288ÙÌ. Î·È ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 30Ì. ΔÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ·ÔÙ˘ÒıËΠʈÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈο. ∂ÈÊ·ÓÂȷο ·ÚÈıÌ‹ıËÎ·Ó ¯›ÏÈÔÈ ÂÚ›Ô˘ ·ÌÊÔÚ›˜ ª¤Ó‰Ë˜ Î·È ¶Â·Ú‹ÓıÔ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÔ̤˜ Ô˘ ÂÚ¢ӋıËΠ·Ó·ÛηÊÈο ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÂȘ ÛÙÚÒÛÂȘ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Û ‚¿ıÔ˜. ΔÔ ÏÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÚ›Ô˘ 4.000 ·ÌÊÔÚ›˜ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙˘Á›˙ÂÈ 27-37 ÎÈÏ¿. μÚ¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÈÎÚ¿ ¯ÚËÛÙÈο ·ÁÁ›· fiˆ˜ ÈÓ¿ÎÈ·, χ¯ÓÔÈ, ·ÏÈΘ, Ì›· ¯‡ÙÚ· Î·È ¿ÏÏ·. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙËÁ›‰ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÊÔÚÙ›Ô ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 150 ÙfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ‹‰Ë ÂÔ¯‹ Î·È fi¯È ·fi ÙÔÓ 1Ô ·È. .Ã., fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∏ ÙÚ›ÙË ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· º·ÁÎÚÔ‡ Ù˘ Î˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ‹ ¶ÂÏÂÚ›Û·. ΔÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠‚¿ıÔ˜ 30-37Ì. ÛÙÔÓ ÂÈÎÏÈÓ‹ ˘ı̤ӷ Î·È ÂÚÈ›¯Â ·ÌÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ª¤Ó‰Ë Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ηχÙÂÈ Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ 80 ÙÂÙ. Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 28-36Ì. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ÔÚ·Ùfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È 15Ì, Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 11. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ ˘‹Ú¯·Ó ·Î¤Ú·È· ÌÂÏ·Ì‚·Ê‹ ¯ÚËÛÙÈο ·ÁÁ›·, ÌÂÙ·ÏÏÈο ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔχ‚‰ÈÓ˘ ¿Á΢ڷ˜. ™ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ¤ÁÈÓ ʈÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË. ∏ ٤ٷÚÙË ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 2008 Î·È 2009 ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· (™Î¿Ó‰ÈÚ·) ÂÓfi˜ Ó·˘·Á›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë ÀËÚÂ-

Û›·2. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ·Ó¤Ï΢ÛË ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ›¯Â ‰È·Û·Ú› Û ‚¿ıÔ˜ 32-38 Ì. ™ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ú˯fiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÛÙ¿‰· ·ÎÙˆÌ¤ÓˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÌÊÔÚ›˜ £¿ÛÔ˘, ª¤Ó‰Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÌÊÔÚ›˜ Ì ̷ÓÈÙ·ÚfiÛ¯ËÌÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ™ÔÏfi¯· π. ∏ Û˘ÛÙ¿‰· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·ÁÁ›ˆÓ. √ ·ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Â›Ó·È ·fi ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜, ÂÓÒ Ô Î·Ù¿ Ï¿ÙÔ˜ ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÛˆÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· Ô‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔοËÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Â›‰Ô˜ ÛÙڈ̷ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·ı’ ‡„Ô˜ ÛÙÚÒÛÂˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ. ™Â ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÛÙÚÒÛË ÙˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ. ¢È¿Û·ÚÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÙÙÈο ·ÁÁ›·, ·ÔıË΢ÙÈο Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È· ΢ڛˆ˜, fiˆ˜ Û·ÊÔÈ Ù‡Ô˘ ∞’, ÂÓÒ ·ÚÈıÌËÙÈο ÏÈÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È ·ÁÁ›·, fiˆ˜ ·ÛÎÔ› Ù‡Ô˘ Guttous , ÊÈ·Ï›‰È·, ÈÓ¿ÎÈ·, Ï‹Î˘ıÔÈ, χ¯ÓÔÈ, ηÓı·ÚÔ·ÏÈΘ Î·È ¿ÏÏ·. Δ· ·ÁÁ›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙÔ ·’ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È .Ã. , ÂÓÒ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÂÓÈο ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÔÚÙËÁ›‰· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›· Ì ٷ ÔÔ›· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ë ∞ı‹Ó· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘Ù¤˜ ·ÚȘ ¤Ú¢Ó˜ Ë ∂ÊÔÚ›· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ „·Ú¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ͤӷ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο π‰Ú‡Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÈÛÎfiËÛ˘ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ∞Ú¯Â›Ô˘ ¡·˘·Á›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ: 1. ™ÙË Ó‹ÛÔ æ·ıÔ‡Ú· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ 1015 ̤ÙÚˆÓ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ıÚ·‡ÛÌ·Ù·. 2. ™ÙË Ó‹ÛÔ ∫˘Ú¿-¶·Ó·ÁÈ¿ (¶ÂÏÂÚ›Û·) ÛÙË ı¤ÛË ∫¿ÙÂÚÁÔ Û ‚¿ıÔ˜ 17-24 ̤ÙÚ· Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ 9Ô˘-10Ô˘ ·È. Ì.Ã. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ·¯Ï·‰fiÛ¯ËÌÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Û ıÚ·‡ÛÌ·Ù·. 3. ™ÙË Ó‹ÛÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·: ∞) ‰‡Ô ÛˆÚÔ› ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÈÛ¿ÚÈıÌˆÓ Ó·˘·Á›ˆÓ. ∫ÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛˆÚÒÓ Â›-

Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ, Ì·Á·ÚÈο 4˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 10Ô˘ - ·Ú¯¤˜ 11Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Δ· Ó·˘¿ÁÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 57 ̤ÙÚˆÓ. μ) ™Â ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ù¿ ·ÔηχÊıËΠ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ‰‡Ô ÛˆÚÔ‡˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ. ∞fi ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÎfiËΠÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÔÈ ·ÌÊÔÚ›˜ ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Û ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ΔÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ “ÔÎÙ¿ÚÈ” ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 2008, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ·˘ÙÔ„›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ÂÓ¿ÏÈ· ·Ú¯·ÈÔηËÏ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙÔϤ˜3. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ·ÊÂÓfi˜ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Ó¤· Ó·˘¿ÁÈ· , ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Ó·˘·Á›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ʈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈ˙Â Ë ÀËÚÂÛ›· ·fi ÙÔ 1991. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯È·ÎÔ‡˜ ·ÌÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 32 ¤ˆ˜ 36 Ì. ΔÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Â›¯Â Û˘ÏËı› ·fi ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 60 Î·È ÙÔ˘ 70 Î·È ÔÈ ·ÌÊÔÚ›˜ ˆÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚˘ıfi 25 ÌfiÓÔ ·ÌÊÔÚ›˜.

ıÔ˜. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·Ó·Óˆı›, ·Ó Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ¿Óˆ ·fi ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ, Û˘¯Ó¿ ˘fi ¿Û¯Ë̘ Û˘Óı‹Î˜, Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÔ„ÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ì ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‚˘ıfi, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓ¿ÏÈˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.

1¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 40Ì. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù› ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÊÈ·ÏÒÓ Ì ¢ÁÂÓ‹ ·¤ÚÈ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ‚˘ıfi Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿-

(* ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘)

2 ∫·ÏÏÈfiË ¶Ú¤Î·-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, “¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ∂Ó¿ÏÈ· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ŒÚ¢ӷ ÛÙËÓ ™Î¿Ó‰ÈÚ· (™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ)” , ÛÙÔ 3Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ŒÚÁÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, 2006-2009, ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ¡ÂÒÙÂÚÔ˘˜ ÃÚfiÓÔ˘˜, Àfi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ‚Ϥ Ù˘ ȉ›·˜, “ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2007-2008” , ÛÙ· ÃÚÔÓÈο ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘, ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È “The work of the Ephoreia of Marine and Submarine Antiquities from May 2007 until today” , ÛÙÔ Tropis X, ™˘ÌfiÛÈÔ ÛÙËÓ ⁄‰Ú· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2008, ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. 3 ∏ ÚÒÙË ¤ÁÈÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ÙfiÙ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∫·ÏÏÈfiË ¶Ú¤Î· - ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Ù˘ ∂∂∞ °ÂÒÚÁÈÔ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÊÏ¿ÎË Î·È Ë ÙÚ›ÙË Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ∫·ÏÏÈfiË ¶Ú¤Î·-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹. ™Â fiϘ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÔχÙÈÌË ˘‹ÚÍÂ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÔ˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∫·›Ù˘ Δ·ÁˆÓ›‰Ô˘, ÙÔ˘ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰‡ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ μ·Û›ÏË ªÂÓÙfiÁÈ·ÓÓË Î·È ÙˆÓ ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙˆÓ ‰˘ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¶¤ÙÚÔ˘ ΔÛ·ÌÔ˘Ú¿ÎË, ª·ÓÒÏË Δ˙ÂÊÚÒÓË, §Ô˘› ªÂÚÛÂÓȤ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ΔÚÔ˘¿ÎË.


AÊȤڈ̷

8

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

Y¶OBPYXIA APXAIO§O°IA ™Δπ™ μ. ™¶√ƒ∞¢∂™

°È· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Èı·ÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Ó·˘·Á›ˆÓ ÙË ‰ÈÂÙ›· 1994 ñ 1995

ÀÔ‚Ú‡¯È· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙ· ÂÚËÌfiÓËÛ·

T

ΔˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÈÒÙË, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·˙È¿ÓË*

ËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1994 Ë ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ˘Ô‚Ú‡¯È· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·, ∫˘Ú¿ - ¶·Ó·ÁÈ¿ Î·È æ·ıÔ‡Ú·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó Î‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Èı·ÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Ó·˘·Á›ˆÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓ·Ï›ˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ηıÒ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·Ú¯·ÈÔηËÏ›·˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·Ú¯·›ˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ˘Ô‚Ú‡¯È· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂȂ‚·›ˆÓ·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ·Ú¯·›ˆÓ Ó·˘·Á›ˆÓ. ∏ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ 1994 Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÓ¿ÏÈˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÌÈ·˜ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÓËÛÈÒÓ Î·È ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰ˆÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¯ÚË̢ۛ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ÏÔ›· Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó Î·È Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ‚Ï¿ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÁˆÏÔÁÈο ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Î·È ¶ÂÏ·ÁÔÓÓ‹ÛÈ ‹ ∫˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ Ì·˙› Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ÕÁÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È º·ÁÎÚÔ‡ ‹ ¶ÂÏÂÚ›ÛÛ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ™Î‡ÚÔ Î·È Ù· ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· ÓËÛÈ¿ °ÈÔ‡Ú·, •ËÚfi, ¶È¤ÚÈ Î·È æ·ıÔ‡Ú·. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈÒÙÈη Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ó·˘ÙÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ μ. ∞ÈÁ·›Ô˘. ∏ ·Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÂÈʇϷÍË ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ·˘Ù¿ Û‹ÌÂÚ·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÔÓÔ̷ۛ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ·˘Ù¿. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Û ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘, 17Ô˘ Î·È 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë Ó‹ÛÔ˜ ∫˘Ú¿ - ¶·Ó·ÁÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¶ÂÏ·ÁÔÓÓ‹ÛÈ, ¶ÂÏÂÚ›ÛÛÛ· ‹ ·ÎfiÌ· ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∏ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ú¯·›· π∫√™ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢È·‰ÚfiÌÈ·, ÃÂÏȉÚfiÌÈ· ‹ ·ÎfiÌ· ¢ÚfiÌÈ. ∏ Ó‹ÛÔ˜ °ÈÔ‡Ú· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È °ÂÚÔÓÙ›·, ‹ æ·ıÔ‡Ú· ∂˘ı‡Ú· ‹ ∂˘‰˘Ì›· Î·È Ù· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ™Î·ÓÙ›ÏË, ÂÓÒ ÙÔ ¶È¤ÚÈ ˆ˜

πÚÚÂÛ›·. ∏ ·Ú¯·›· ¶Â¿ÚËıÔ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ™ÎfiÂÏÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1994, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ª·˘Ú›ÎË, ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó·˘¿ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ 5Ô .Ã. ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 11-12Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. √ Î. ª·˘Ú›Î˘ ›¯Â ‹‰Ë ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ 1992 ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤Ó· Ó·˘¿ÁÈÔ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ÃÚfiÓˆÓ ÛÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ΔÛ¤ÏÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÏ·ÛÛÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË Ó‹ÛÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú· Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÌÔÈÊı› ÁÈ· fiϘ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰˘Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ó·˘¿ÁÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ 1994, ÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ 5Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·.

μ˘˙·ÓÙÈÓfi Ó·˘¿ÁÈÔ ™Â ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1994 ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ‰˘ÙÒÓ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓÙfiÈÛ ·fi ÙÔ 12ÌÂÙÚÔ Î·˝ÎÈ “ÿηÚÔ˜” ÙÔ˘ Î. ª·˘Ú›ÎË ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi Ó·˘¿ÁÈÔ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ™Â ‚¿ıÔ˜ 50-55 Ì. ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÌÌÒ‰Ë ˘ı̤ӷ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÛˆÚÔ› ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Û ·fiÛÙ·ÛË 5.5 ̤ÙÚˆÓ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 55 Ì. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÌÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ. √ ÚÒÙÔ˜ ÛˆÚfi˜ (∞) Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·fi μ. ÚÔ˜ ¡. ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 16 Ì. Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 5 Ì. ™ÙÔ ¡¢ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ ÌÈ· ·Î¤Ú·ÈË ¿Á΢ڷ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÃÚfiÓˆÓ Ù‡Ô˘ “À” . ¢‡Ô fiÌÔȘ ¿Á΢Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏ΢ÛÙ› ·fi Ó·˘¿ÁÈÔ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÃÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË

£ÂÔÏfiÁÔ˘. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛˆÚfi˜ (μ) Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 15.50 Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 5 Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÌÌÒ‰Ë ˘ı̤ӷ Ì ‰˘ÙÈ΋ / ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∫ÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÛˆÚÒÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÛˆÚfi (∞) ÔÈ ·ÌÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛˆÚfi (μ) Â›Ó·È ¿Ù·ÎÙ· ÚÈÁ̤ÓÔÈ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔ ÛˆÚfi (∞) ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ·ÌÊÔÚ›˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÛˆÚfi (μ) ÌfiÓÔ ‰‡Ô (2). ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ÂÂȉ‹ ÚÒÙÔÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó·˘¿ÁÈ· ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÂÂȉ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛˆÚÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛηÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫˘Ú¿ - ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·fi ÙÔÓ P. Throckmorton ÙÔ 1979. ∞fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ·ÓÂÏ·ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 700 ·ÓÙÈΛÌÂÓ· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÃÚfiÓˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÈÓ¿ÎÈ· Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ÏÈÒÓ, ˙ÒˆÓ Î·È „·ÚÈÒÓ. ŒÓ· ·ÎfiÌË Ó·˘¿ÁÈÔ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∂Ô¯‹˜ ‚Ú¤ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ∫¿ÙÂÚÁÔ ÛÙË Ó‹ÛÔ ∫˘Ú¿ - ¶·Ó·ÁÈ¿.

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË ¡. º·ÁÁÚÔ‡ ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‡ÚËÌ· ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô fiÙ·Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ‰È¿Û·ÚÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ º·ÁÎÚÔ‡ ‹ ¶ÂÏÂÚ›ÛÛ· ÂÓÙfiÈÛ Û ‚¿ıÔ˜ 30-37 Ì. ÛÙËÓ Î·ÙˆÊ¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ ÛˆÚfi ·fi ·ÌÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ª¤Ó‰Ë ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â˘Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰fiıËΠ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙ˘ˆı› Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ʈÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚ›·˜. °È· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ‚¿ÛË ÙÔ Î·˝ÎÈ ÙÔ˘ Î. ª·˘Ú›ÎË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤Ó· ÚÒÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ 80 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 28 Ì. ÛÙÔÓ ‚Ú·¯Ò‰Ë Ì ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¿ÌÌÔ Î·È ¶ÔÛÂȉˆÓ›· Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ˘ı̤ӷ, ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ·Ô¯‹˜ - Ë ÁˆÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ¤Í·ÚÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ - Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔÓ ·ÌÌÒ‰Ë ˘ı̤ӷ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 36 Ì. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ Ì‹ÎÔ˜ Â›Ó·È 15 Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 11 Ì. ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 35-36 Ì. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÈ΋˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1994 ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ μ. ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¢. ∫·Ú·ÓÙ·˝‰Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1995 Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÂÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ ÌËÓfi˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘.

ŸÏ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·˝ÎÈ “¶·Ó·Á›· ∫·Ì·Ú›Ô˘” ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï΢Û ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎfi ¿Á·ÏÌ· Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫·Ï‡ÌÓÔ˘. ™ÙÔÓ fiÚÌÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¶¤ÙÚÔ˘ ÂÁηٷÛÙ‹Û·Ì ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË Î·Ù·Û΋ӈÛË fiÔ˘ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ηٷ‰˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. √È ÚÒÙ˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙ˘¯‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ˘ ηÓÓ¿‚Ô˘ 2Ã2 Ì. ·fi ۈϋӷ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 3,2 cm ÛÙÔ Ú˯fiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Áˆ‰·ÈÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ οÓÓ·‚Ô˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠ÙÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ∞, μ, ° ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙȘ ÙÔ̤˜ 1, 2, 3, 4. √È ˘fiÏÔÈ˜ ›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Ûηʋ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ air lift, ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ∞3 + ∞4 ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ì Â› ÙfiÔ˘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∏ ·Ó·Ûηʋ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ∞4 ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Ú˯fiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·˘ÙÔ‡ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÚÒÙ· ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 29 Ì. Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜ ÂÓfi˜ Ó·˘·Á›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ∞4 ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ fï˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÏÈÁfi

™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 9


AÊȤڈ̷

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

9

Y¶OBPYXIA APXAIO§O°IA ™Δπ™ μ. ™¶√ƒ∞¢∂™ ™YNEXEIA A¶O TH ™E§I¢A 8

ÙÂÚÔ ·fi 10 ÂÎ. ¿ÌÌÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÛÙÚÒÌ· ·fi ·ÌÊÔÚ›˜ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. √È ·ÌÊÔÚ›˜ ۯ‰ȿÛÙËηÓ, ʈÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ó¤ÏÎ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·Î¤Ú·È· ÏÂÙ¿ ¯ÚËÛÙÈο ·ÁÁ›· ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· fiÛÙڷη ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ÌÂÏ·Ì‚·Ê‹. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÏÂÙ‹ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ .¯. ÌÔχ‚‰ÈÓ· ÂÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‚¿ÚË, ÌÈ· ¯¿ÏÎÈÓË Î‡·ıÔ˜ Î·È ¤Ó· Û˘Ûۈ̿و̷ ·fi ÙÔ ÔÔ› ‰È·ÛÒıËΠÙÔ Î·ÏÔ‡È ÂÓfi˜ ‰ÈÏÔ‡ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˘ ÂÏ¤Î˘ Ì·˙› Ì ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Û٤ϯfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ì ٷ ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ (¡π∫) ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙÔ Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ∞fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ıˆÚԇ̠ٷ ‰‡Ô ÌÔχ‚‰ÈÓ· ÛÙÂϤ¯Ë ÌÈ·˜ ¿Á΢ڷ˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ∞=33,95 Kg B = 37,65 Kg Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ͇ÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ¯¿ÏÎÈÓ· ηÚÊÈ¿. √È ·Ú¯ÈΤ˜ Ì·˜ ·fi„ÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì ٷ ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÏÂÙ‹˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ŒÓ·˜ ÌÂÏ·Ì‚·Ê‹˜ ·ÙÙÈÎfi˜ Û·ÊÔ˜ Δ‡Ô˘ (∞) Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· “Ô ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘, ÌÈ· ·Î¤Ú·ÈË ÏÂηӛ‰· Ì ÙÔ ÒÌ· Ù˘, Èı·ÓfiÓ ÎÔÚÈÓıȷ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ‰‡Ô ÌfiÓˆÙÔÈ Î‡·ıÔÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ÌÂÏ·Ì‚·Ê‹˜, ηıÒ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÈ ›¯ÓË Á·ÓÒÌ·ÙÔ˜, ¤Ó· ¿ˆÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÛÎ˘Ê›‰ÈÔ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Á¿ÓˆÌ· ÂÛˆÙÂÚÈο, Ì·‡ÚÔ Â͈ÙÂÚÈο Î·È Ì ›¯ÓË ·fi ÂÁ¯¿Ú·ÎÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ∂›Û˘ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ·Î¤Ú·ÈË ÔÈÓÔ¯fiË Û ۯ‹Ì· Ì·ÓÈÙ·ÚÈÔ‡ Ì ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· “ª” ÛÙÔ˘˜ ÒÌ˘˜, ¤Ó· Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·. ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÔÈÓÔ¯fiË ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∞ÁÔÚ¿˜. ∞fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂϤÙË Ù˘ ÏÂÙ‹˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·Ûηʋ Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ∞4 ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Â˘Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ï˘¯Ó¿ÚÈ Ù‡Ô˘ 21μ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ·Ó·Ûηʋ Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ∞3, Ë ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· Ô˘ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ·fi ÙË £Ú¿ÎË Î·È Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÙÔ μfiÛÔÚÔ ·fi ÍËÚ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ 476 .Ã. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∫˘Ú¿ - ¶·Ó·ÁÈ¿, ÂÈÛ‹Ïı ̷˙› Ì ÙË ™Î‡ÚÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË ∞ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ ¤Ó· ∞ıËÓ·˚Îfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È Ó· ‚˘ı›ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·Ó·ÛηÊÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛοÊÔ˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È Ó·˘ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ŸÌˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·Ó·ÛηÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ͇ÏÈÓÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 70 à 17 ÂÎ. ªÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÈÓÔ˘ ÛηÚÈÔ‡ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÚfiˆÚÔ ·ÎfiÌË Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ‰›Ô, fiˆ˜ Ë ·Ú¯·›· Ó·˘ËÁÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·. (* ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2001) √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË “ÕÓˆ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ¡‹ÛÔÈ”

ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Ù˘ ÂÓ¿ÏÈ·˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ™Î¿Ó‰ÂÈÚ·

Δ· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· Û ÎÔÌ‚È΋ ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

T

Δ˘ ∫·ÏÏÈfi˘ ¶Ú¤Î· ñ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹*

Ô ı¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 2008, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È Â›¯Â ÛÎÔfi ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ʈÙÔ̈۷˚ÎÔ‡, ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Ó·˘·Á›ˆÓ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ ™Î¿Ó‰ÂÈÚ·, Û‹ÌÂÚ· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú·, ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÊÔÚÙ›Ô Ó·˘·ÁÈṲ̂ÓÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÊÔÚÙ›Ô ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ, ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ΔË ı¤ÛË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÏÏ¿ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Û· Ô Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘- ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂.∂.∞ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ù˜ ¶¤ÙÚÔ ΔÛ·ÌÔ˘Ú¿ÎË, ª·ÓÒÏË Δ˙ÂÊÚfiÓÓË, §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ ªÂÚÛÂÓȤ, ÙËÓ Î·Ù·‰˘fiÌÂÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î. ∫·›ÙË Δ·ÁˆÓ›‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·‰˘fiÌÂÓÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ μ. ªÂÓÙfiÁÈ·ÓÓË, ·ÊÔ‡ ÂÓÙfiÈÛ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÙÔ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ ʈÙÔÁÚ·ÊÈο. Δ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô Û˘ÌϤÁÌ·Ù· - ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Î·È ¶ÂÏ·ÁÔÓ‹ÛÈ ‹ ∫˘Ú¿-¶·Ó·ÁÈ¿ Î·È ÙȘ ÓËÛ›‰Â˜ ∞Á. ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È ºÚ·ÁÎÔ‡ ‹ ¶ÂÏÂÚ›ÛÛ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ™Î‡ÚÔ Î·È ÙȘ ÓËÛ›‰Â˜ ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú·, °ÈÔ‡Ú·, •ËÚfi, ¶È¤ÚÈ Î·È æ·ıÔ‡Ú·. ∏ ™Î¿Ó‰ÂÈÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 12 Ì›ÏÈ· ¡∞ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ¶ÚÔ˜ Ù· ¡¢ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÓËÛ›‰Â˜ ∫fiڷη˜, ¶Ú·ÛÔ‡, ¶¿Ú·Ô˜ Î·È ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·ÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ı·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ηٷʇÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÈÛ¯˘Ú¿ ˘fiÁÂÈ· Ú‡̷ٷ. √È ·ÎÙÔÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ Ù˘ Û˘ÛÙ¿‰·˜ Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ , ·fiÙÔ̘ Î·È ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÓËÛ›‰· Â›Ó·È ÚÔÛÈÙ‹ ·fi ÙËÓ ∞ ÏÂ˘Ú¿. ∏ ™Î¿Ó‰ÂÈÚ· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 12 kmÇ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ‹ÌÈÛ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ӷ. ΔÔ ÚÔ˜ μÔÚÚ¿ ¤¯ÂÈ Ê˘ÏÏfiÛ¯ËÌË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ·ÚÈ· ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ· ÙË °Ï‡Ê· ÛÙ· μfiÚÂÈ· Î·È ÙÔÓ ∫¿‚Ô ÛÙ· μ¢ ÂÓÒ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ ÎÔÚÌfi ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·È¯ÌËÚÔ› ‚Ú·¯›ÔÓ˜ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÎfiÏÔ˘˜ Î·È ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ §È·Ófi ÛÙ· ¡∞. ΔÔ ÓËÛ› Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì ¯·ÌËÏ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Τ‰ÚÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÓËÛ›‰· ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹. ™ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÔηχÊıËÎ·Ó fiÛÙڷη ÓÂÔÏÈıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Ô„È·ÓÔ‡. ™ÙË ı¤ÛË ∫Ô˘ÚÔ‡È ÛÒ˙ÂÙ·È Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÓÒ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ï›„·Ó· ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. √ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ 9Ë .Ã.. ¯ÈÏÈÂÙ›·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ‰È·¯ÚÔÓÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, fiˆ˜ Ô Ô„È·Ófi˜ Î·È Ù· ̤ٷÏÏ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ‹ Úfi‰ÚÔÌˆÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ fiˆ˜ ÂϤÎÂȘ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ Ï¿‰È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È Ù· ·ÛÙ¿ „¿ÚÈ·, ·ÁÁ›· Û˘ÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚËÛÙÈο ÛÎÂ‡Ë Î·È ÔχÙÈÌ· ·Á·ı¿, fiˆ˜ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È ÙÔ Î¯ÚÈÌ¿ÚÈ. √È ªÈÓˆ›Ù˜ ¤ÌÔÚÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. √È ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ·fi Ù· ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈο ÙÔ˘ ∞ÔÏÏÒÓÈÔ˘ ÙÔ˘ ƒÔ‰›Ô˘, ŒÔ˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜ (3Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.) Ô˘ ·˯› ÙËÓ ·ÔÎÙËı›۷ Ó·˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·ÓÙÏԇ̠ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ πˆÏÎfi ̤¯ÚÈ Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈο ∞, 520935) Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ πˆÏÎfi (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈο ¢’1629-1781) ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·-

Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ Ã·ÏÎȉ›˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ È‰Ú‡Ô˘Ó ·ÔÈ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÔ¯‹ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ‰È· ÙÔ˘ ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡(·ÔÈ˘ Ù˘ ∞ÌÈÛÔ‡, Ù˘ ™ÈÓÒ˘ Î·È ·ÏÏÔ‡) Ó· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ı‹ÓˆÓ Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. Δ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∞ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›· (475-475 .Ã.), ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË μ’ (377.Ã.), ÂÓÒ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 4Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ó·˘ÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ›¯Â ÛÎÔfi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô›ÓÔ˘ ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ ‰È· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. √ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ·ÚfiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ›¯Â ηٷÛÙ› ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂȉÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ. ΔË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‰È· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Ô‰Ô‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÓÙÔÈṲ̂ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌË ÂÓÙÔÈṲ̂ӷ Ó·˘¿ÁÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó·˘¿ÁÈ· ηٷӤÌÔÓÙ·È ¯ÔÓ‰ÚÈο Û ‰‡Ô ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ΔËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË º·ÁÎÚÔ‡, ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·, ÛÙ· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· Î·È ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË Ó‹ÛÔ æ·ıÔ‡Ú· (4Ô˜ ·È. .Ã.), ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË Ó‹ÛÔ °ÈÔ‡Ú· Î·È ÛÙË ı¤ÛË Δ˙¤ÏÈÔ˜, Èı·ÓÒ˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˆÛÙfiÛÔ ¤Ú¢-

Ó·. ™ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙÔ ¶ÂÏ·ÁÔÓ‹ÛÈ (12Ô˘ ·È. Ì.Ã.), ÛÙËÓ ∫˘Ú¿- ¶·Ó·ÁÈ¿ (11Ô˜ ·È Ì.Ã.) ı¤ÛË ∫¿ÙÂÚÁÔ, ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙË ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú· (10Ô˜ -11Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ, ÙÚ›· Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙËÓ ∫˘Ú¿ -¶·Ó·ÁÈ¿ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‰‡Ô ÛÙË ı¤ÛË ÕÁÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ (11Ô˜ ·È. Ì.Ã)Î·È ¤Ó· ÛÙË ı¤ÛË ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ ∫¿ÙÂÚÁÔ. ∞Ó Î·È Ù· ™Î¿ÓÙ˙Ô˘Ú· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÂÚËÌÔÓ‹ÛÈ· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Î·ÈÚË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·Ì¿Ï·ÈÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ÁˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 16Ô˘, ÙÔ˘ 17Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô. Δ· ™Î¿ÓÙÂÈÚ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Ï›ÓÈÔ ˆ˜ ™Î¿Ó‰ÈÚ·, ·fi ÙÔÓ ¶ÔÌÒÓÈÔ ª¤Ï· ˆ˜ Scandile Î·È ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÂÚÈËÁËÙ‹ Buondelmonti ˆ˜ Scanda, Ô ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ Rosaccio ÙÔ Scandale, Ô Ô˘Ì·ÓÈÛÙ‹˜ Richard PocÔcke ÙÔ Escangere Î·È Ô μrucian ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÓËÛ› Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÂÓÒ ˆ˜ Û¯‹Ì· ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÁˆÁڿʈÓ. (* ∏ ∫·ÏÏÈfiË ¶Ú¤Î· ñ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Â›Ó·È Â›ÙÈÌË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ)

(ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫·ÏÏÈfi˘ ¶Ú¤Î·∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ 3Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2006-2009 ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ¡ÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜).


AÊȤڈ̷

10

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

Y¶OBPYXIA APXAIO§O°IA ™Δπ™ μ. ™¶√ƒ∞¢∂™ ŒÓ·˜ Â·Ú‹ıÈÔ˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿:

ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜

ÙÔ˘ ™. ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˘*

Ù· ·Î·Ù¿ÁÚ·Ê· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÂÈÚ·È¿ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô ·ÌÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi η̛· ÁÚ·Ù‹ ¤Ó‰ÂÈÍË (ηÚ٤Ϙ ‹ Û˘Û΢·Û›·), Ë ÔÔ›· ı· Ì·˜ ¤‰ÈÓ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÛÎÔÏÏË̤ӷ fiÛÙڷη ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ΔÔ ¤Ì‚ÔÏÔ (“˘ı̤ӷ˜” ) Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÒÌ· Ì ·fiÙÔÌË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÎÔÌ‚›Ô˘. ™ÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÎԛϷÓÛË (ª¤ÁÈÛÙË ‰È¿Ì. μ¿Û˘: 6,5 ÂÎ.). ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô͢‡ıÌÂÓˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÂÈÚ·È¿, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, ʤÚÔ˘Ó ›¯ÓË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¶ÂÈÚ·˚΋ ∞ÎÙ‹ Ì ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ Ù˘ ∑¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “...ÂÚÈ›¯Â Â› ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘... 196 ÓÂÔÛÔ›ÎÔ˘˜” . ΔÔ ·ÙÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Â›¯Â ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô‡˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ô›ÓÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ Î·È Ô ÏÈ̤ӷ˜ Ù˘ ∑¤·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ “fiÚÙ˜” ÙÔ˘.

√ Ù‡Ô˜ ·ÌÊÔÚ¤· “Soloscha I” √ Ù‡Ô˜ ·ÁÁ›Ԣ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷٿÍÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÌÊÔÚ¤· Ì·˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ μ. ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Solosha I. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ, Û ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙË, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ٷ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¶Â·Ú‹ıÔ˘. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ó‹ÛÔ, ·Ú·‚·ÏÏfiÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Ù˘ “ÔÌ¿‰·˜ Solosha π” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ Ù˘ÔÏÔÁÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi‰ÔÛ˘ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ - fiˆ˜ .¯. ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ¶¿ÓÂÚÌÔ˘. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ “ÔÌ¿‰·˜ Solosha I” ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î. πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. Garlan ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙÔÓ 3Ô ·È. .Ã., ÂÓÒ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ƒÒÛÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ, Û ÔÏÏ¿ ·Ú¢Í›ÓÈ· ΤÓÙÚ·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 400-325 .Ã. √È ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ¶Â¿ÚËıÔ ‹Ù·Ó Ë ÎÏ·ÛÛÈ΋ (ȉ›ˆ˜ Ô 4Ô˜ ·È.) Î·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÙÔÓ 3Ô .Ã.

Δ˘ÔÏÔÁ›· - ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ∏ ¤Ú¢ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÌÊÔÚ¤·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∏ ÙÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÌÊÔÚ¤· ·fi ÙȘ μÂÏÁÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙÔÓ £ÔÚÈÎfi, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ôχ ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÌÊÔÚ¤· ·fi ÙÔ ¶ÂÈÚ·˚Îfi ªÔ˘Û›Ô, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÛÂ Ô C. Boulter, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ·Ó Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Úfi‰ÈÓÔ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ Ì›· ¿ÌÂÛË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÁ›Ô. ∞fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÔÏfiÎÏËÚ· ·ÁÁ›·, ı· ·Ú¤ıÂÙ· ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ̤˜ Ï·ÈÌÔ‡ Î·È ¯Â›ÏÔ˘˜, ·fi Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ £¿ÛÔ˘ (2Ô˘ Î·È 4Ô˘ ·È. .Ã.). ∏ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ ¯ˆ-

Ú›˜, fï˜, Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜ Û ¶Â·ÚËıȷο ÎÂÚ·ÌÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÂͤÏËÙÙ ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ô˘ Ë £¿ÛÔ˜ η٤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ‰‡Ô ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ·fi Ì›·, ÚÔ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜ ¶¿ÚÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ÙÔÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ̤˜ ¯Â›ÏÔ˘˜ ·ÚfiÌÔȘ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜. Δ· ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ Î·È ÙÔÓ 3Ô ·È. .Ã. √ ·ÌÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·˚ÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ, Ú·‰ÈÓfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ÂΛÓÔÓ Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ·Ó‹ÎÂÈ - ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ - ÛÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Ì ٷ ¶·ÚÈ·Ó¿ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ·.

√ Ô›ÓÔ˜ Ù˘ ¶Â·Ú‹ıÔ˘ £· Ú¤ÂÈ, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ·ÌÊÔÚ¤·, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘ “ÔÌ¿‰·˜ Solosha Iπ” , Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, ·Ú’ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Î·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù‡Ô ·ÁÁ›Ԣ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô›ÓÔ˘ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ÔÈÓÂÌfiÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 3Ô ·È. .Ã. ∞fi fiÏ· Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¶Â·Ú‹ıÈÔ Ô›ÓÔ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË, ‚¤‚·È·, ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·ÊÚÔ‰ÈÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜) ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË: “...ÂȘ ÙÔÓ ¶fiÓÙÔÓ Ô Ô›ÓÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ÙfiˆÓ ÙˆÓ ÂÚ› ËÌ¿˜, ÂÎ ¶Â·Ú‹ıÔ˘ Î·È ∫ˆ Î·È £¿ÛÈÔ˜ Î·È ªÂ‰·›Ô˜ Î·È ÂÍ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ ·ÓÙÔ‰·fi˜” . √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ̛· ¿ÌÂÛË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ÔÈÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÌÔÏÏˆÓ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ó‹ÛˆÓ, Ì ÙÂÏÈÎfi ·Ô‰¤ÎÙË ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘: ΔÔ fiÙÈ Ô ¶Â¿ÚËıÈÔ˜ Ô›ÓÔ˜ Û˘ÁηٷÚÈıÌÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ∫ÒÔ, ÙÔÓ £¿ÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ªÂÓ‰·›Ô, Ô›ÓÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· - ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù‡ÔÈ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¤Ú¢ӷ - Ì·˜ ›ıÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚¿ÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÔÏÏÒÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ·Ú¢Í›ÓÈ· ∫¤ÓÙÚ·, ÛÙËÓ

¶Â¿ÚËıÔ.

√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ 35Ô˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô ·È. .Ã. ŒÌÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û·Ï¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ·ÁfiÚ·˙·Ó ÛÙËÓ ª¤Ó‰Ë ‹ ÙËÓ ™ÎÈfiÓË 3.000 ·ÌÊÔÚ›˜ ªÂÓ‰·›Ô˘ Ô›ÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Â¯¤ÁÁ˘Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰·Ó›Ԣ, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 3.000 ‰Ú¯. ∞fi ÂΛ ı· ¤ÏÂ·Ó ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ·Û› - ‹ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ μ·Ú˘Ûı¤ÓË. ªÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ. ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 675 ‰Ú¯. (¤Ú·Ó Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ 3.000 ‰Ú¯. ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘). ∂¿Ó ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ‰ÂÓ ·ÂÛ‚¤ÓÓ˘ÙÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ - ˘‹ÚÍ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌˆÓ ÂȉÒÓ (ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜) ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. √È ƒÒÛÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ I. Pozdeyeva Î·È B. N. Grakov, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ £¿ÛÈÔ˘ Ô›ÓÔ˘ ÛÙÔÓ μ. ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ £¿ÛÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã. ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë £¿ÛÔ˜ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ - ·ÊÔ‡ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. º˘ÛÈο ÙÔ ·ÙÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ μ. ∞ÈÁ·›Ô˘, ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¶ÚÒÈÌ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ˘ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê¿˜. √ ª. ΔÈ‚¤ÚÈÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ... “ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ

·Ô‰Âȯı› fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÙÔ› ÎÚ·Ù‹Ú˜, fiÔ˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ F6, ·fi ÙÔ μ. ∞ÈÁ·›Ô, Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘, Ô˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ¤Ú·Û ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ηÙ¢ı‡ÓıËΠηÙfiÈÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¡Â¿ÔÏË, ÙËÓ £¿ÛÔ Î·È ÙËÓ ™·ÌÔıÚ¿ÎË Î·È ¤Êı·Û ˆ˜ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ £¿ÛÈÔ˘ ·ÌÊÔÚ¤· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 25 Ï›ÙÚ· - ‰ËÏ·‰‹ ÔÎÙÒ ∞ÙÙÈÎÔ› ¯fi˜ - Î·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ, ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÌÈ·˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ 425 .Ã. ÂÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ £·Û›Ô˘˜ ÎÂÚ·Ì›˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ Ú¢ÛÙÒÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ £·ÛÈ·ÎÔ‡. ΔÔ ·ÙÙÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â¤‚·Ï ٷ ·ÙÙÈο ̤ÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Ù˘ £¿ÛÔ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· Èı·Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ∞ÙÙÈÎÒÓ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ Î·È ı· ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ∞ıËÓÒÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ: ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ “·ÙÙÈ΋” ÌÂÏ·Ì‚·Ê‹˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 5Ô˘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã., ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ∂.¶.∫.∞. μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Î·È ¶¿ÓÂÚÌÔ˜ ¶Â·Ú‹ıÔ˘. £Ú·‡ÛÌ·Ù· ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. Î·È ¤Ó· ıÚ·‡ÛÌ· ·ÙÙÈÎÔ‡ ·ÁÁ›Ԣ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ West Slope ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã. ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ı¤ÛË ∞ÛÎÏËÈ›Ô. ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ: ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ 378 .Ã. Â› ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ¡·˘ÛÈÓ›ÎÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙˆÓ ˘fi ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ μ’ ∞ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›· ¡ËÛȈÙÒÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÚÔ˘˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ “ÂÁÎÙËÌ¿ÙˆÓ” Î·È ÙˆÓ “Á·ÈÒÓ” . √È ∞ıËÓ·›ÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙȘ ∞ıËÓ·˚Τ˜ ÎÏËÚÔ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ - Î·È ˘¤Ú Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜ “ÁˆÚÁÂ›Ó ÂÎÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜” . Œ¯Ô˘Ì ے ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ù˘ ηϋ˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∞’ ∞ıËÓ·˚΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘˜,

ÏfiÁˆ ηٿ¯ÚËÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¶Â¿ÚËıÔ˜, ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙËÓ Ó¤· ™˘ÌÌ·¯›·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·ÁÚÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ó‹ÛˆÓ fiˆ˜ Ë ∞ÌÔÚÁfi˜, Ó· ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ∞ÙÙÈÎÒÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ¤·„ ÔÙ¤ Ó· ·ÔÙÂÏ› ̤ÏËÌ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô‡Ù ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ƒˆÌ·ÈÔÎÚ·Ù›·˜. √ Ô›ÓÔ˜ Ù˘ ™Î‡ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ÂÍ·ÁfiÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜.

√ ·ÌÊÔÚ¤·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Î·È Ô Garian ˘‹ÚÍ·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ Ù‡Ô ·ÌÊÔÚ¤· “Solocha I” ÛÙËÓ ¶Â¿ÚËıÔ, ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi (ÎÔÎÎÈÓˆfi) ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ËÏÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Ó‹ÛÔ - ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Solocha π” Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ƒˆÛ›· (ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·). ™ÙÔÓ ·ÌÊÔÚ¤· ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯Ô˘ÌÂ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ·ÁÁ›Ԣ Ù˘ÔÏÔÁÈο ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô˘ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ Ù˘ “ÔÌ¿‰·˜ Solocha I” Ì ËÏfi, fï˜ Ù˘ÈÎfi ÁÈ· Â·ÚËıÈ·Îfi ÎÂÚ·ÌÔ‡ÚÁËÌ·. √ ËÏfi˜ ÙÔ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Munsell, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˙ (7,5 YR - 7/4’’) - ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ “ÎÔÎÎÈÓˆfi - ÔÚÙÔηϛ” (rouge orange), ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Garian. √ ·ÌÊÔÚ¤·˜ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÌÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ¶Â¿ÚËıÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ (ÙÔÓ Ô›ÓÔ Ù˘ Á‡ÔÓÙ·Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ôχ Ì·ÎÚÈÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó‹ÛÔ, ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ¤ˆ˜ Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·). ( * ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢. ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2001)


¢π∞¢ƒ√ª∂™

TEXNE™ / 11

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ

°

Δ˘ §›ÙÛ·˜ ¶·ÚÈÛ¿ÎË

È· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ 1821, Ì·˜ ›¯·Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È Ì ٷ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ¢È„·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô, fiˆ˜ ‹Ì·ÛÙ ·fi ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰Ô˘Ï›·, ÂÚÈÊÚÔÓ‹Û·Ì ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ÙȘ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÎÙ›ÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ∂ÏÏ¿‰· Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÚÔÛËψ̤ӷ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙËÓ ∂ÛÂÚ›·. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜, ÙÔ Û˘Ó‰¤Û·Ì Ì ÙËÓ Î·ÎÔÌÔÈÚÈ¿ Î·È ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜, ÙÔ ıˆڋ۷Ì ηÙÒÙÂÚÔ, ηÎfiÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ˘·Ó¿Ù˘ÎÙÔ.°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯¿ıËÎ·Ó ¿ÂÈÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∫È ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ú·ÌÂÏË̤ӷ Î·È ·ÁÓÔË̤ӷ ÒÛÔ˘ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· Ë ÊˆÙÈṲ̂ÓË ÛΤ„Ë Î·È ·Á¿Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ˆ˜ Ë Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¿ÏϘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ŒÙÛÈ, ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ıˆڋıËΠfiÙÈ Î¿ı ¿ÏÏË Ï·˚΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ˆ˜ ÙȘ ÈÔ Ù·ÂÈÓ¤˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÎfiÌ·, Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ʈٛÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. °È· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹˜ ÙÔ˘˜, ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÛÔ Ï›Á· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ï·˚Τ˜ ·ÚÔÈ̛˜ Î·È ÁÈ· Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶ÔÏ›ÙË, ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ÙÔÓ ¶ÈÎÈÒÓË, ÙÔÓ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ §·˚΋ ∂ÈÁÚ·Ê‹” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰¤¯ıËΠÚfiı˘Ì· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ ∞μ∂™ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙÔ 1974. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÎÈÚÙ˙‹˜, ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÂÌfi‰È·, Á‡ÚÈÛ·Ó fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÂÈÁڷʤ˜ Ì·Á·˙ÈÒÓ Î·È Ó· ÙȘ ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó. ∂Ì›˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¡ÙfiÚ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÁÔËÙÂ˘Ù‹Î·Ì Ì ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ù¯ӛÙË, Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÛÎÂÊı‹Î·Ì fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ·˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Û’ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi... ◊ÌÔ˘Ó· ÎÈ ÂÁÒ Ù˘¯ÂÚ‹ Ó· ¤¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ·ÈÛı¿ÓıËη ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤڈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· οÔÈ· ÛÙÔȯ›· Î·È Î¿ÔȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÏfiÁÔ˘ Û·Ó ¤ÓÓÔÈ· Î·È Û·Ó ‰È·Ù‡ˆÛË, ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Û·Ù˘ÚÈΤ˜, ÂÈÚˆÓÈΤ˜, ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜, ¤Í˘Ó˜, ÂıÓÈΤ˜, ηËÏÈΤ˜, ËıÈΤ˜, ı˘ÌÔÛÔÊÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ, ÎÔÈÓfiÙ˘˜ ‹ ÚˆÙfiÙ˘˜, Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ “¢ı˘ÌÔÁÚ·ÊÈο” . ΔËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜ ı· ÙË ‚Úԇ̠ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ “Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘” . √È ÚÔı¤ÛÂȘ fiÏˆÓ Ì·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÎÈÚÙ˙‹˜, Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜, Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿˜, Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹˜ Ù˘. √ ηχÙÂÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÁÈ·Ù› ˘‹ÚÍÂ Ô ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, Â›Ó·È Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï ÙÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ Ô˘ ‚ڋηÓ. ∞fi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÎÈÚÙ˙‹: “... °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· Î·È fi¯È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È¿Ù·ÍË (ÓfiÌÔ˜) Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ηٿÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·, fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ÙÔ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ Î·È Û ÔÈÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ.

™ÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο. ŒÓ·˜ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Û·Ó ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ. ƒˆÙÒÓÙ·˜ ‹ ‚ϤÔÓÙ·˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó·Ó ηÏfi Ù¯ӛÙË ‹ ¤Ó· ÌÂÚ·ÎÏ‹ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı¿Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∏ Ù·Ì¤Ï· ¤ÚÂ ӷ ‰¤ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ fi„Ë ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Û ¯ÚÒÌ·, Û ı¤ÛË, Û ̤ÁÂıÔ˜. ªÂÙ¿ ¤ÚÂ ӷ ÁÚ·Ê› Ì ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘. Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÂÓ¿, Û˘¯Ó¿ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ Ù·Ì¤Ï˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ “·‰·ÒÓ” Ì·ÛÙfiÚˆÓ, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î˘Úȷگ› οÔÙÂ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·Ê¤ÏÂÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì fiÓÔÌ·, „¢‰ÒÓ˘ÌÔ ‹ ¤Ó· Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ Û‹Ì· Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘, ÔÈ ¿ÏϘ Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘Ì˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô μ·ÎÈÚÙ˙‹˜, ÙÔ Ì·˙¤„·Ì ÈÔ Ôχ ·fi Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ì ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·˙¿ÚÈ· Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙·. ΔÔ Ì·˙¤„·ÌÂ, ÂΛ Ô˘ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ÎÔÏÏÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ - fiˆ˜ Ì¿ı·ÌÂ Î·È Â›‰·Ì - ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô μ·ÎÈÚÙ˙‹˜, ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ¤ÁÈÓ ÈÔ Ôχ ·Ï¿ ÙÔ‡Úη, Ì Û¿ÓȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÔÈ Ô˘ ÊÚ·ÁÎÔʤÚÓ·ÓÂ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi Ô˘ ηٿÈ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÙÔ 1922, fiÏÔ ÙÔ ÛÂÎϤÙÈ ÙÔ˘ ·ÔÎÂÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‹ÚıÂ Î·È ÎfiÏÏËÛ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ú¯Èο ¿Óˆ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ú¿ÏÈ·, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· £Ú¿ÎË. ΔÂÏÈο ·fi ÙÔ ™Ô˘ÊÏ› Î·È ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ̤¯ÚÈ Ù· °È¿ÓÓÂÓ·, ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ì¤¯ÚÈ Ù· ÷ÓÈ¿ Î·È ÙË ƒfi‰Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ‡ÊÔ˜, ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, ÚÈÓ ÙÔ ‰ÈˆÁÌfi ÙÔ˘ ’22, ‰ÂÓ ¤-

¯Ô˘Ì ·Ú¿ ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÂÈÁڷʤ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘‡ı˘Ó· ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∂ıÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ (¡Ô 229), Ë ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫˘·ÚÈÛÛ›·˜ (¡Ô 186), Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ηÊÂÓ›Ԣ ÛÙÔ μ·ı‡ ™¿ÌÔ˘ Ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1890 (¡Ô 7), Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË μÚ¿ÁηÏË ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· (¡Ô 283) Î·È Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢·ÛÈ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, η̤̈ÓË ·fi ÙËÓ ÂÈÁÚ·ÊÔÔÈfi ∑ÒÙÔ ÙÔ 1917 (¡Ô 288). ™Â ÙÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ‹ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ï·˚΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì ηϋ ı¤ÏËÛË Î·È ÂχıÂÚË Ê·ÓÙ·Û›·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ·fi ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÎȤ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂχıÂÚ· Î·È fi,ÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó fï˜ ÙfiÏÌË, ΤÊÈ Î·È ·˘ıfiÚÌËÙË Â˘Ï˘ÁÈÛ›· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó Î·È ¤Ì·ı·Ó ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌÂÚÈο Ì˘ÛÙÈο Ù¯ÓÈο Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹. Δ· ¤Ì·ı·Ó ·fi Á›ÙÔÓ˜ ÂÈÁÚ·ÊÔÔÈÔ‡˜ ‹ ·fi ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ηÏÏÈÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·fi ÌÔÁÈ·Ù˙‹‰Â˜ Ô˘ οӷÓ ÛÙ·ÌˆÙ¤˜ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ Î·È ÁÚ¿Ê·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ·fi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ οӷÓ ϛÁ· ·’ fiÏ·. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ù˘ Ì·ÛÙÔÚÈ¿˜. √È ·ÏÔ› ηÏÔ› Ì·ÛÙfiÚÔÈ. ∞ӷʤڈ ÙÚ›· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ Ù˘ Ù·Ì¤Ï·˜. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË: °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶Ï¿Î· ÙÔ 1883. ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿ ÙÔ 1969. ª·ı‹Ù¢Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ï·˚Îfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ (ÁÓˆÛÙfi Ù‡Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜). ª·˙› ‰Ô‡Ï¢·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÁڷʤ˜, ÓÙÂÎfiÚ ÁÈ· ıÈ¿ÛÔ˘˜ Î·È ¿ÚÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∞ı‹Ó·˜. ŒÁÚ·Ê Ì ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó¤Î‰ÔÙfi ÙÔ˘, Ù· “Ï˘Ù¿ Î·È Ù· ‰Â̤ӷ” ÙfiÙ ÌÈ· ÌfiÚ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ” . ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ï¤Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ¿ÍÈÔ˜ Î·È Û‚·ÛÙfi˜. ™ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ Î·È ¡¤· ∫ÔÎÎÈÓÈ¿ Ù· ‰˘Ô ÛÙ· ÙÚ›· Ì·Á·˙È¿ ‚Á·›Ó·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∂›¯Â ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÊÔ‡ ·Ú·-

Ù‹ÚËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ÛÚÔ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È Ë Ò¯Ú·. ¢Ô‡ÏÂ˘Â Î·È Ù· ¯Ú˘Û¿ Î·È Ù· ·ÛË̤ÓÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú̷و̤ÓË Ï·Ì·Ú›Ó· Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· mition. √ ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ÂÈÁÚ·ÊÔÔÈfi˜. ◊Ù·Ó Î·Ïfi˜ Ô ∫Ô˘Ì¿ÓÙÔ˜. (¡Ô 30, 54, 55, 145, 232, 245, 264, 267 Î·È 286). √ ∞Ó¤ÛÙ˘ Ô °È·ÓÓÔ‡Ï˘: ∞ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙÔ ∞ÛËÌÔ¯ÒÚÈ ∫ÔÓ›ÙÛ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1907. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤‰Ú·Û ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÚˆÙ›·˜. ∞fi 13 ¯ÚÔÓÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ï¿È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ·fi ·˘ÙfiÓ ¤Ì·ı ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™Ù· 25 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ì Ó·ÓÈÎfi ΤÊÈ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÂÈÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ Û οÔÈ· Ì·Á·˙È¿ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· Ù·Ì¤Ï˜, Á‡Úˆ ÛÙ· 15-20 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. (ΔÔ 1932 Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¤·„ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ (·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¡Ô 231, 290) Î·È Ô ∞Ó¤ÛÙ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿, ÙËÓ ¶¿ÚÁ· Î·È ÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Î·È ·ÁÈÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1940. √ ™ÈÒÚ·˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜: ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁfi˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ 1914. ªÂ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ 1922 ‹Úı ÛÙË ™‡ÚÔ. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· ÏfiÁˆ ˘Á›·˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ Ì ٷÌ¤Ï˜ Î·È Ù·ÌÂÏ›ÙÛ˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÎÚ·Û›, ηʤ ‹ ηӤӷ ‰ÒÚÔ. Œ·ÈÚÓ ÙfiÙ ۇÓÙ·ÍË 40 ‰Ú¯. À‹ÚÍ ¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ï·˚ÎÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË (Ù·Ì¤Ï˜ ÙÔ˘ ¡75, 153). √È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ˘Ï Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Î·Ó·Ó ·Ú¿‰ÔÛË. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘˜, οÓÔ˘Ó ÚÔÛ¯¤‰È· Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙÔȯ›· Î·È ÌÔÙ›‚· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ı· Ù· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó (·Óı›‚ÔÏ·, ·ÙÚfiÓ) ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÓÙÂÎÔ˘¤ Ì ͇ÏÔ, Ì Ϸ̷ڛӷ Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÙÚÈۉȿÛٷٷ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÓ٤Ϸ. £· ÌÂıÔ‰¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡˜. £· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ʇÏÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹. Δ· ʇÏÏ· ·fi Ì¿Ï·Ì·, ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô, ·Û‹ÌÈ Î·È Ï¢Îfi¯Ú˘ÛÔ ı· Ù· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÔ, ÙË Ï·Ì·Ú›Ó· Î·È ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ. £· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÛÈÚ¿ÎÈ· Î·È Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÈ·. £· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ï·˚ÎÔ›. Δ· Ú·ÎÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1962 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÎÈÚÙ˙‹ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 1972, ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÙÔ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “§·˚΋ ∂ÈÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . √ fiÚÔ˜ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¤¯ÂÈ È· ηıÈÂÚˆı›. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ “Ï·˚΋” ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ Ù¯ӛÙË Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ “ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŒÓ·˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ È¿ÓÂÈ ÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ ı¤Ì·.


12/ EIKA™TIKA

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ì ¤ÚÁ· Ù˘ ‚ÚÂÙ·Ó›‰·˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡

™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ™¿Ú· §Ô‡Î·˜

H

ΔÔ˘ ∫ø™Δ∞ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À

‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ·˘Ù‹ Ù˘ §Ô˘˝˙·˜ ªÔ˘Ú˙Ô˘¿ ·fi 12 ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ Sarah Lucas Ô˘ ›¯·Ì ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙·Ì ÛÙȘ “¢È·‰ÚÔ̤˜” .

∏ Sarah Lucas ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Holloway ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ 1962 Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ Working Men’s College, London College of printing Î·È Goldsmith’s College Î·È ÂÚ¿ÙˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÙÔ 1987. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (Young British Artists), Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Î·È ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Freeze Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô Damien Hirst Î·È fiÚÈÛ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (Àμ∞). ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ıÚ˘ÏÈ΋ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË, ÂÎÙfi˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Damien Hirst, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Angus Fairhurst, Gazy Hune, Tracy Emin Î·È Liam Cillck. ∞fi ÙȘ ‰‡Ô ÎÈfiÏ·˜ ÚÒÙ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ 1992 Ì ٛÙÏÔ˘˜ “The whole joke” Î·È “Penis Nailed to a Board” , Ë Sarah Lucas Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÏÈο ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÚÁ· Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÔÙÈÎÔ‡˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ‰‡Ô ʇϷ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋, ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ºÈÏÔÙ¯Ó› ÁÏ˘Ù¿ ·fi Ï‹ıÔ˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, fiˆ˜ Êı·Ṳ́ӷ ¤ÈÏ·, ÚÔ‡¯·, ÊÚÔ‡Ù·, Ï·¯·ÓÈο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙÛÈÁ¿Ú·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÚËÙ›ÓË, Á‡„Ô, Ï¿Ì˜ Ó¤ÔÓ au light fittings. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÔχÏÔη ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı›ÁÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˘fi ÂͤٷÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. ∞ÙÔÌÈΤ˜ Ù˘ ÂÎı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó

·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Boymans van Beunigen, ÛÙÔ Rotterdam, ÛÙÔ Porticus, ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ÛÙÔ Ludwig Museum ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·, fiˆ˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Sarah Lucas: 50 Works, 1900 to present, Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ÛÙ· Kunsthalle Zurich, Kunstvezein am Hamburg Î·È Tate Liverpool. ŒÚÁ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ Û’ ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÚ·Ê›ˆÓ, Û ÌÈ· ·Ôı‹ÎË Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, Û’ ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Î·È Û’ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞ÎfiÌË, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Young British Artists, fiˆ˜ Ë Brilliant New Art From London ÛÙÔ Walker Art Center ÛÙË ªÈÓ¿ÔÏË, ÙË Sensation - Young, ÙËÓ Intelligence - New British Art 2000 ÛÙËÓ Tate Britain ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ªÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 2005 ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë, ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÙËÓ Tate §È‚ÂÚÔ˘Ï. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™fiÊÔÏÎ, fiÔ˘ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ∏ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ Ù˘ Sarah Lucas Ì ٛÙÏÔ “NUDS” , ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ó¿ÈÏÔÓ Î·ÏÛfiÓ ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì Ô‡Ô˘ÏÔ, ‰È·Úıڈ̤ӷ Û ·Û·Ê‹ ‚ÈÔÌÔÚÊÈο Û¯‹Ì·Ù·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË. ∞Ó Î·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÂÌÊ·ÓÙÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ Ù˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÈΛ· Ù˘ ı¤Ì·Ù·. Δ· ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ Î·È ÂÊ‹ÌÂÚ· ˘ÏÈο ÛÙ· ÁÏ˘Ù¿ NUDS ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· Ù· ¤ÙÔÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¿ÏÏˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ. £˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÙÔ “Octopus” 1993, ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ì ٷ ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ӷ ηÏÛfiÓ Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ Bunny ÙÔ˘ 1997. ∏

ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ù· ηÏÛfiÓ Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ “¶›ÛÙ¢· ˆ˜ ˘‹Ú¯Â οÙÈ ÙfiÛÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜... οÙÈ Ôχ ·ÈÛıËÛÈ·Îfi” . Δ· ·Î·ıfiÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ NUDS, Ù· ÔÔ›· ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔ˘˜ ΢‚fiÏÈıÔ˘˜ ÏÈÁÓÈÙfiÙÂÊÚ·˜, ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ̷Ϸο ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙÒÓ, fiˆ˜ Ô Henry Moore Î·È Ë Barbara Hepworth, ÂÓÒ Ë ÂÈÚÚÔ‹ ¿ÏÏˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ Hans Bellmer Î·È Ù˘ Louise Bourgeois ˘Ô‰ËÏÒÓÂÙ·È ·fi ¿ÎÚ· Ì·ÛÙÔ‡˜ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ Lucas ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Ú¿‰ÔÍÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·˜, ηıÒ˜ Ù· ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ó¿ÈÏÔÓ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓË ¤ÙÚ· Î·È ·ÏËıÈÓ‹ Û¿Úη, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ı¤·ÛË ÙÔ˘ ÂÚ› ·ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡. √ fiÚÔ˜ NUDS ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÎfiÌÔ˘˜, Úfi˙Ô˘˜ ‹ Á˘ÌÓ¿ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Lucas ¯ÚËÛÈ-

ÌÔÔÈ› ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·, ·ÚÁÎfi Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ Ú‹ÛÂȘ ˆ˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ù˘. Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÔÈΛϘ ÂÚÌËÓ›˜, ·fi ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔÂÚˆÙÈÛÌfi” , Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ ‰›Ù˘¯Ô ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡.¶. °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ·fi ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “Nuds Cycladic” Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ó¿ÈÏÔÓ Î·ÏÛfiÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì Ô‡Ô˘ÏÔ, ‰È·Úıڈ̤ӷ Û ·Û·Ê‹ ‚ÈÔÌÔÚÊÈο Û¯‹Ì·Ù·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Lucas, ÌÈ· ·˘ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ¤ÙÛÈ Ù· ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÁÏ˘Ù¿ Ù˘ Û ÈÔ ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ∂‰Ò, Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Ë Â-

ÈÚÚÔ‹ ·fi ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, fiˆ˜ Ë Barbara Hepworth Î·È Ô Henry Moore ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Louise Bourgeois, Hans Bellmer Î·È ¿ÏψӔ , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ Ë S. Lucas ˙ÂÈ ÛÙÔ Sulfolk Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∂ÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÁηÏÂÚ› Sadie Coles HQ, London, Barbara Gladstone, New York Î·È CFA Berlin. ™ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ 2010, Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ë Sarah Lucas ›¯Â Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Gregor Muir, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÁηÏÂÚ› Hauser 8 With ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Louise Bourgeois” ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÁÏ˘ÙÒÓ Ù˘ “Nuds” Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Luise Bourgeois. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ˘‹ÚÍ ÂχıÂÚË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ British Council.

∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘, Ù¤Ú˘Á· ¡ÙfiÏÏ˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹. ∏ ¤ÎıÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›: ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00-17.00, ¶¤ÌÙË 10.00-20.00, ∫˘Úȷ΋ 11.00-17.00, ΔÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÎıÂÛË Ë ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¡ÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙË British Council Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ™Î¿È, ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Life, ÙËÓ Aegean ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û’ fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. π‰È·›ÙÂÚ· Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ· Sarah Lucas ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘. ΔfiÛÔ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ S. Loucas fiÛÔ Î·È Ù˘ Louise Bourgeois Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ. ∂›Ó·È ı·˘Ì¿ÛȘ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜.

◆◆◆

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ‰¤Î· ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ‰¤Î· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, οÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi ˆ˜ ̤ÛÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ¢¤Î· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ì·ÙȤ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¤Ó· ÔÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹, ™Ù·ıÌfi˜ √™∂, ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 πÔ˘Ó›Ô˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ £·Ó¿Û˘ ºÈÁÔ‡Ú˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜ - Fusion Festival, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ - “on the road” to Shqiperia, ∫Ú·Ù›‰Ë §¤Ï·, ¶Ï·‚fi˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ - ªÔ˘ÛÈΤ˜ Ÿ„ÂȘ, ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿Î˘ °È¿ÓÓ˘ - Fanny Days, ΔÚ·ÎfiÛ·˜ ª¿ÈÎÏ-μ›ÓÙÔÓ, ΔÛÈÔ˘‚¿Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - Â› ÛÎËÓ‹˜, ÷Ù˙ËÔÏ›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ ÂÍËÌÂÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ‹ıË, ÃÚ˘Ûfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.


¢π∞¢ƒ√ª∂™

EIKA™TIKA / 13

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘

∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˆ˜ Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÏÈfi Î·È Ó¤Ô

H

ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó’ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¤ÌÓ¢ÛË ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÔӛ̈˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ; π‰Ô‡ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÁfiÓÈ̘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙȘ Ù¤¯Ó˘. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ!” ¤ÎıÂÛË ·Ó·Î˘Îψ̤Ó˘ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ1, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi: ∫¿ı ÙÈ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂӉȷʤÚÂÈ ÙË Ù¤¯ÓË Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· Ó¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ¯¿ÚȘ ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÂÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡. ŒÚ¯ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆ‹ fiψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÏÔÈfiÓ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 50 ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Î˘Îψ̤Ó˘ Ù¤¯Ó˘ “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ!” , ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ1 ÙÔ˘ §ÈÌ·ÓÈÔ‡. ªÂ ÛÏfiÁÎ·Ó “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ fiÏ˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·’ fiÏ· fiÛ· ı· η٤ÏËÁ·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·Ï¿, ‚·ÚÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ·, ÂÚ›ÂÚÁ· ˘ÏÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÈÏ·, ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ∞Ï›ÎË ΔÛÈÚÏÈ¿ÁÎÔ˘, “ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÂÍÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ· ˘ÏÈο Î·È ÊfiÚ̘, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÈÚ·›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó: “Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜; ¶ÔȘ ¿ÏϘ ·Ú·‚Ϥˆ; ¶ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ¿¯ÚËÛÙÔ Û ¯Ú‹ÛÈÌÔ; ∞ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÔÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ̤۷ ·fi Ӥ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ Ô˘Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ ˆÛÙfiÛÔ, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÛÙË Ó¤· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙËÓ ‡ÏË, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜

·ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ fiÙ·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ, Ì›· Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ÕÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ٷ ‰›ÔÏ· ¿¯ÚËÛÙÔ/¯Ú‹ÛÈÌÔ, ·ÏÈfi/Ó¤Ô, Ù¤ÏÔ˜/·Ú¯‹, ·ÔηχÙÂÈ Ò˜ Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈ-

Τ˜. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ-¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜ ·ÏÏÈÒ˜!” .

◆◆◆ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘

√ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

™À¡∂Ãπ∑∂π Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ʤÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ xurban_collective Ì ٛÙÏÔ “ÕÁÚ·ÊË ¶ÈӷΛ‰·” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ∂ª™Δ-¡¤Â˜ ¶·Ú·ÁˆÁ¤˜ 2010. ∏ xurban_collective(·ÛÙÈ΋ ÎÔÏÏÂÎÙ›‚·) Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 2000 Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ °ÎÔ˘‚¤Ó πÓÙÛÈÚÏ›ÔÁÏÔ˘, Ã·Î¿Ó ΔÔ¿Ï, ∞¯Ì¤Ù ∞Ù›Ê ∞Î›Ó Î·È ª·¯›Ú °È·‚Ô‡˙. Δ· ̤ÏË Ù˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙÔ §ÈÓÙ˜ Î·È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ª¤Û· ·fi ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙËÓ ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ıˆڛ·˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘, ‚›ÓÙÂÔ Î·È Î›ÌÂÓ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ù˘ ΢ڛˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ “ÕÁÚ·ÊË ¶ÈӷΛ‰·” ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ 2009 Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ Ú·ÁÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ª·ÚÌ·Ú¿” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË £¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ª·ÚÌ·Ú¿, ηÈ

ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ Ï¢΋ fiÏË” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ-ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ô ÙfiÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ “ªÈ· ¿ÁÚ·ÊË ÈӷΛ‰·” ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ 2009 Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √È xurban_collective ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˆ˜ ÊÔÚ¤· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ËÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ - ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜,

ÔÈ xurban_collective ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, fiÔ˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ÁÂÌ¿Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÏÔÈ¿ÚÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ÙË Ó¤· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘Û›Ô, oÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù· ̤۷ ·fi ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÙfiÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ ¡›Î·È·˜, Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 11 ‚¿ıÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÂÚ›Ô˘ 4.000 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·ıÒ˜

Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Î·È ÏÔ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. ∞ÎfiÌ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‚›ÓÙÂÔ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ·ÛÙÈο ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ӷ ΤÓÙÚ·. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÈ·›ˆÓ ηÓfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, Ë ÔÌ¿‰· xurban_collective ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÈʤÛÙÔ˘ Ù˘ - fiÙÈ “Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ¤Ó· „¤Ì·...” . ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, Ë ÔÌ¿‰· xurban_collective, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Î·È ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ, ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜. ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Ô ™ÙÂÓËÌ·¯ÈÒÙ˘ M∂ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ (23/5/2010) ÙÔ Ï‹Úˆ˜ ηٷÙÔÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì ٛÙÏÔ “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜: √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ñ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË” , Ô˘ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤ÁÚ·„ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Δ∂∂ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ·’ fiÔ˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ¤¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÌÈ· ηٷÁˆÁ‹, ›‰· fiÛÔ Ô ¤ÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂΛ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. £ÂÒÚËÛ· ÏÔÈfiÓ ··Ú·›ÙËÙÔ, Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÔÈ· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡ “·Ó‰Úfi˜” . ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ™ÙÂÓ‹Ì·¯Ô˜! ∏ ÂÏÏËÓÈÎfiÙ·ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ™ÙÂÓ‹Ì·¯Ô˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Ô˘ ›¯Â ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë Ì fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÛٛ˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘. ∏ ¿ÓÙÔÙ ·ÚÔ‡Û· ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ™ÙÂÓ‹Ì·¯Ô˜ Ô˘ Ù¤ÎÓÔ Ù˘ ˘‹ÚÍ Â›Û˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÔ‡ÓÙ·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿Ú· Ôχ ıÂÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ “¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜” Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÚˆÌ˘ÏȈÙÒÓ, ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÙfiÛÔ Â›¯Â ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁË Ô˘ ÙÔ˘˜ Á¤ÓÓËÛÂ. ŒÓ· ‰Â›ÁÌ· ·˘ÙÔ‡ ˘‹ÚÍ ÙÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ “∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË” 2Ô Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ˘ ¤ÓÙ˘Ô˘ Ù˘ ¶√∞ƒ “∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›· ( μfiÚÂÈ· £Ú¿ÎË)” . √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ô˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1914 ÛÙË ™ÙÂÓ‹Ì·¯Ô ∞Ó. ƒˆÌ˘Ï›· ˘‹ÚÍ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂ›Û˘ ÛÙË ™ÙÂÓ‹Ì·¯Ô ÙÔ 1874. ªÂÙ¿ ÙȘ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· ∑·Ú›ÊÂÈ· ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ ( ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¤‰Ò fiÙÈ ÛÔ‡‰·Û ȷÙÚÈ΋ ÛÙË μȤÓÓË ), ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ μȤÓÓ˘. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ 1916 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ 1922 ñ 1924, ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰Â ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ 1928 Â› ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ∞˘Ù¿ ·fi ÙÔÓ 4Ô ΔfiÌÔ ÛÂÏ. 700 ÙÔ˘ “ ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·” ( ∂ΉfiÛÂȘ ¡.¡›Î· Î·È ™›· ∂∂). øÛÙfiÛÔ fiÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÔ˘ Ù· ÂȂ‚·›ˆÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ( 14/6/2010) Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞Ó·ÁÒÛÙË ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘, Δ¿ÛÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ·Ú’ fiÏÔ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ 89 ÂÙÒÓ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÁÈ·ÙÚfi˜ ∞Ó. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ∑ˆ˙fiÔÏË ∞Ó. ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ∑·Ú›ÊÂÈ· ºÈÏÈÔ˘fiÏ˘ ÙÔÓ ∞. ¢ÔÍÈ¿‰Ë Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘Ó‰Âı› Ì ÊÈÏ›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ÌÂÓ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ ÌÂÙ¤‚ËΠÛÙË μȤÓÓË ÁÈ· ÛÔ‡‰·Û¤˜ È·ÙÚÈ΋˜, Ô ‰Â ¶·ÚÛ΢fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Û˘ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ È·ÙÚÈ΋˜. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ˘‹ÚÍÂ Î·È “¿ÓıÚˆÔ˜” , ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËΠ۠ÔÏÏÔ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÚÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ÙfiÓÈ˙Â, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·Ó¿ÊÂÚÂ, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â‰Ò Â›Ó·È Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÂΛӷ ∑·Ú›ÊÂÈ· ∂ÏÏËÓÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÔÔ‡ Â›Û˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ μÔÚÂÈÔıÚ·ÎÈÒÙ˜ Á›Á·ÓÙ˜, ΔÛÔ‡ÓÙ·˜ Î·È μ¿ÚÓ·Ï˘! ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›· Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë, ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÙÚȈÙÈ΋, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡ÛÂ Î·È Î¿ı ™ÙÂÓËÌ·¯ÈÒÙË, Ó· ÛÊ˘ÚËÏ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·‰¿Ì·ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ì fiÏÔ ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË ¤‰ˆÛ ÙfiÛ˜ Ì¿¯Â˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË ∂ÏÏ¿‰· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˜. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘


14/ TEXNE™

¢π∞¢ƒ√ª∂™ KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ

“ªÔ˘ÛÈÎfi ¯ˆÚÈfi” ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ

T

Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi, ÁÓÒÚÈÌÔ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ ÂχıÂÚ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú¿ÍË. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· arTree, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ∂.∫.¶√§, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “™Ù·‡ÚÔ˜ ™. ¡È¿Ú¯Ô˜” . √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·˘ÏÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ›ӷÈ: 1Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ (2 ñ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘), 2Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ (17 - 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘), 3Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ (25 ñ 31 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘). º¤ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Î·È ¤Ó·Ó ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ·ÎÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. ª¤Û· ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È project ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ËÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈο ̤۷ ·fi 15 ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó 42 ÌÔ˘ÛÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·/masterclasses ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ú¿Û˘. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È, ʤÙÔ˜, 60 ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›/ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜: ª∂™√°∂π√™ - μ∞§∫∞¡π∞ - §∞π∫√™ ¶√§πΔπ™ª√™ - ¶∞§∞π∞ ª√À™π∫∏ ª√À™π∫∏ ¢øª∞Δπ√À - ∏Ã√™ & §√°√™ - ∞ÀΔ√™Ã∂¢π∞™ª√™ - ™À°Ãƒ√¡∏ ª√À™π∫∏ - Ã√ƒ√™ - £∂∞Δƒ√ ª√À™π∫√¶∞π¢∞°ø°π∫∞ -¢π∂À£À¡™∏ ª√À™π∫ø¡ ™À¡√§ø¡ PERFORMANCE - ª√À™π∫∏ Δ∂á√§√°π∞ - Δ√ ™øª∞ Δ√À ª√À™π∫√À Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ·˘ıfiÚÌËÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010. To ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηÙ¢ı‡ÓÛˆÓ, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÌÔÚ›-

∏ ºøΔ√°ƒ∞ºπ∫∏ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ multi media ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ı¤Ì· ÙË ƒÂÁοٷ 2010, ȉˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘. ™ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ: ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, μ›ÓÙÔÓ-ΔÚ·ÎfiÛ·˜ ª¿ÈÎÏ, μÔÁÈ·Ù˙‹ ∞ÊÚÔ‰›ÙË, μÔÛÈÓ¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ¢È¯Ù¿ ªÂϛӷ, ∑Ô‡‚·˜ ∫ˆÛÙ‹˜, ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ¡·Ù¿Û·, ∫·Ú·Î›ÓÔ˘ ∫ÂÚ·Û›·, ∫·Ú·Ó›ÎÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, ∫Ô˚Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, ∫˘ÚÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ μ¿ÓÙ·, ¶·ÏÈÔ‡Áη˜ π¿ÛÔÓ·˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¿Ú˘, ¶··Î˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶Ï·‚fi˜ §Â˘Ù¤Ú˘, ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, Δ˙›Ì·˜ °È¿ÓÓ˘, ΔÛÈÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜, ΔÛÈÔ˘‚¿Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, º·Ófi˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜ Î·È Ì ‚›ÓÙÂÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿Î˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ °È¿ÓÓË ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞Àƒ∞ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘.

AÓ·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ï‹‰ÔÓ· ÛÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË

Ù ӷ ÙÔ Î·Ù‚¿ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ (www.music-village.gr). H Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰›ÓÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤Ó· Ï‹Ú˜ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ: ∞Ú¯Â›Ô Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ: ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ· ̤ÚË ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ (2006-2009). ∞ÏÒ˜ ·Ù‹ÛÙ ÛÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·È ‰È·Ï¤ÍÙ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ. ¶·ÙÒÓÙ·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ Î¿ı track ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘Ó·˘Ï›·. ∞Ú¯Â›Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ: ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ÃÚ˘ÛÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ ͯˆÚÈÛÙ¿. ∞Ú¯Â›Ô ‚›ÓÙÂÔ: ÔÈ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜

ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û ‰ÂοÏÂÙ· ‚ÈÓÙ¿ÎÈ· ÛÙÔ you tube. OÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó. °È· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÛÙÔ eleni@music-village.gr °È· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ artree@music-village.gr ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· (www.musicvillage.gr). ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: 6973 57 84 22 (¢Â˘Ù¤Ú· ñ ¶·Ú·Û΢‹, 18:00 ñ 20:00)

◆◆◆ ∞fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· H ∫√π¡øº∂§∏™ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÌÈ· fi·ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈ· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÒÚÔ “Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ....” . ŒÓ· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ οو ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ñ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ı· ÙÔÓ Â·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ó, Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÛÙÈÁ̤˜ ·fiÏ·˘Û˘ ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ·È¯Ó›‰È, Û˘ÓÙÚÔ-

H ƒÂÁοٷ Ì ÙÔ Ê·Îfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘

ÊÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔÔ Ó¤Ô ∫¢∞¶ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” , Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πø¡ÿ∞™, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô: ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ı¿ÙÚÔ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ¯ÔÚÔ‡, ˘Ê·ÓÙÈ΋˜, ÎËÔ˘ÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜: ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚˆÈÓ‹ ʇϷÍË. ΔÔ Ó¤Ô ∫¢∞¶ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó 75 ·È‰È¿, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·¤˜ (·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜, ·ÁÚfiÙÈÛÛ˜, ¿ÓÂÚÁ˜, ÌÈÛıˆÙ¤˜ ÎÏ)” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ

Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂∂Δ∞∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·fi ÂΛ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È 21/6 ¤ˆ˜ 12/7/2010. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ Û·˜ Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” , ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi οÔÈÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 14/6 ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9/7/2010 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ÙËÏ. 24210 85535. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù ̷˙› Ì·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 66208, 6947196558 Î·È 6978392720.

Δ∞ ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘” - ¶‹ÏÈ· 2010 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ πÛÙÔÚ›·˜ Δ¯ÓÒÓ & ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ∂.¶.π Δ∂áø¡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÙËÓ ∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ∂ı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ï‹‰ÔÓ· Î·È ÙÔ ∫¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ™ÙÂÊ·ÓÈÒÓ. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ıÈÌÔ, ı· Ï·ÈÛȈı› Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” Î·È ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜,. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 & ÒÚ· 20:30Ì.Ì ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∞Ú›ˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘(‰›Ï· ÛÙÔÓ Î¿ÌÈÓÁÎ).

¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ™˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ °π√ƒΔ∏ Ï‹Í˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 8:00ÌÌ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ “OÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ μÚ¤Ì˘” ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶ÚÔ·È‰Â›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÙËÓ Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù·, ÙËÓ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÙË ÚÔÎ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì’ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·Ì¤Ù· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘.

“I Love £ÂÛÛ·Ï›·”: ΔÔ ÚÒÙÔ DVD Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂˘ÚÒ˘ Δ∞ ̤ÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂˘ÚÒ˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ‹Ú·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÙÔ˘ ÚÂfiÚÙÂÚ, ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ °Î‡ÙÂÚÛÏÔ ÛÙȘ 6 Î·È 7 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010. ªÂ ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈ· ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ (Video Clip) Ì ٛÙÏÔ “I LOVE £∂™™∞§π∞” . ªÂ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ¯·Ú¿ ÊfiÚÂÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ “I LOVE £∂™™∞§π∞” . √È Ó¤ÔÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È Ì ˙‹ÏÔ ¿Ó·„·Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ °Î‡ÙÂÚÛÏÔ ÙË “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ºÏfiÁ·” Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ı· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Ì̤ÓË Î·È ı· ÙË ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó Û οı ŒÏÏËÓ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ó¤Ô. ΔÔ DVD “I LOVE £∂™™∞§π∞” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Û ÙÈÌ‹ 20 ¢ÚÒ Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ¤ÍÔ‰·. Δ· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂˘ÚÒ˘. √È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌ·ÈÏ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ info@tsitsanis.de


¢π∞¢ƒ√ª∂™

MOY™IKH/ 15

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

™˘Ó·˘Ï›· ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ° È· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. √ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÏ˘ÚfiÛˆ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ °˘¿ÏÈÓÔ ªÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ì ÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ “∂Ó ºˆÓ·›˜” Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ¯ÔÚˆ‰›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Î·È ÛÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ì ÂÊfi‰È· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, ÌÂÚÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘.

ªÂ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÎÈı¿Ú·-ʈӋ Û ÌÂÁ¿Ï· ı¤·ÙÚ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢¿ÛÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ ºÈÏ›ˆÓ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ, fiˆ˜ ÛÙÔ ∏Ê·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ¡ÈÛ‡ÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú›Ԣ, ·¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ηٷÚÁ› ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÎÂÚΛ‰·˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈԉ›·, Ë ÛÎËÓ‹ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘.

¶·›˙ÔÓÙ·˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ËÏÂÎÙÚÈο Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο fiÚÁ·Ó·, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë¯ËÙÈο ÙÔ›·, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Á›ÓÂÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Î·È Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÁÈÔÚÙ‹. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi οÔȘ ‰È·Û΢¤˜¤ÎÏËÍË, Û˘¯Ó¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÊÔ‡ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Â› ÙfiÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi.

◆◆◆ ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Û ∫¤Ú΢ڷ Î·È ΔڛηϷ

™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ ·fi ¢. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ - ∞Ó. §ÂÊ¿ÎË ∏ ¢øƒ∞ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ (μÈÔÏ›) Î·È Ë ∞Ó›Ù· §ÂÊ¿ÎË (¶È¿ÓÔ) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ 6Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¤Ú΢ڷ˜, ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Young Artists ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ πfiÓÈÔ ∞η‰ËÌ›· ÛÙȘ 9.00ÌÌ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Johann Sebastian Bach, Tomasso Vitali, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jules Massenet, Edward Elgar, Fritz Kreisler, Sergey Rachmaninoff, Pablo de Sarasate, Edward Lalo. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¤Ú΢ڷ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÂÚ΢ڷ›ˆÓ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰È·ÓfiËÛ˘ Û ÌÈ· ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ëIonian Concertsî. Δ· ëIonian Concertsî Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚÈÌË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ηıÒ˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙȘ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∂›Ó·È Ë 6Ë Û˘Ó¯‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∂› ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¤Ú΢ڷ˜ ÔÈ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ› ŸÌÈÏÔÈ ∫¤Ú΢ڷ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” ÛÙȘ 8.30ÌÌ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 23 πÔ˘Ó›-

Ô˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ PolioPlus ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ƒfiÙ·Ú˘, ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·˜ ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∂›Û˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙ· ΔڛηϷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∫ÔÏfi‚· ÛÙȘ 8.30ÌÌ. ∏ ¢ÒÚ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1990. ™Â ËÏÈΛ· 7 ÂÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ̷ı‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÈÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ηıËÁËÙ‹ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ. °È· ÙÔ ‰›ψ̿ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, ÛÙÔ ø‰Â›Ô Kodaly ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi fiÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ‚·ıÌfi ÕÚÈ-

ÛÙ· ¶·Ì„ËÊ›, ∞’ μÚ·‚Â›Ô Î·È ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‚ÈÔÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ‚ÈÔÏÈÛÙ‹ Lukas David. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. À‹ÚÍÂ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ËÏÈΛ· 8 ÂÙÒÓ Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û·Ó ÛÔÏ›ÛÙ Ì ÙÔ ™‡ÓÔÏÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ Lukas David ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. Œ¯ÂÈ Â›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÙÔÌÈο ÚÂÛÈÙ¿Ï Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Oberlin, Ohio, USA. Œ¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Â·ÓÂÈÏËÌ̤-

Ó· Û·Ó ÛÔÏ›ÛÙ Ì ÙËÓ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÚÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∂›Û˘ Û˘Ó¤Ú·Í Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ƒÔÛÙÒ‚ ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ ∫fiÁηÓ, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 3Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ™‡Á¯ÚÔÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ “¶ÚÂÌȤÚ˜ ÙÔ˘ ƒÔÛÙÒ‚” , ÛÙË ƒˆÛ›·, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ıÂÛ¤ÛȘ ÎÚÈÙÈΤ˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 2007 Ì ÙÔ ™‡ÓÔÏÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹ Lukas David fiÔ˘ ÂÚÌ‹Ó¢Û ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈο ÙËÓ ÛÔÓ¿Ù· ÁÈ· ÛfiÏÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™Î·ÏÎÒÙ·. ∞fi Ù· 12 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÛ¿ Û˘Ó¯Ҙ ‚Ú·‚›· Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ¢È·ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∞È‚·Ï› Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ∂ƒΔ ÙÔ 2006 ·ÔÛÒÓÙ·˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 15 ÂÙÒÓ. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¿ÁÓˆÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Passacaglia ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ˘fi ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ∂ΉÔÙÈÎfi √›ÎÔ Schott Ì ÙËÓ Û˘-

ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. ∂›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ Oberlin College Conservatory of Music, ∏.¶.∞., ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ΔÛ¤¯Ô˘ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹ Milan Vitek. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· Î·È Û ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Oberlin ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ∞Û›· (¶ÂΛÓÔ, Δfi΢Ô, ™·ÁοË, ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ™ÈÁηÔ‡ÚË ÎÏ) ·fi 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ̤¯ÚÈ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∏ ∞Ó›Ù· §ÂÊ¿ÎË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1972. ¶‹Ú ٷ ÚÒÙ· Ù˘ Ì·ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ŒÏÏ˘ ∞‰¿Ì Ì ÙËÓ º. ª·ÏÈÛÈfi‚·. ∂›Ó·È οÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜ (Ù¿ÍË ∂. ÷˚ÓÙÔ‡ÙË) Î·È ∞ÓÙ›ÛÙÈ͢ (Ù¿ÍË °. ∫·ÚοϷ) Ì ‚·ıÌfi ÕÚÈÛÙ·. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· È¿ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¡·Ù·Ï›· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔΔÔ˘ÊÂÍ‹, Vwe Matschke, Lev Vlasenko Î·È ÙÛ¤Ì·ÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Mark Kroll Î·È Toy Koopman. Œ¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ ·›˙ÔÓÙ·˜ È¿ÓÔ Î·È ÙÛ¤Ì·ÏÔ Û μfiÏÔ, ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û ∞ı‹Ó· (ø‰Â›Ô Atheneaum, ø‰Â›Ô º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜, ·›ıÔ˘Û· “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜”, ·‡ıÔ˘Û· “∂Ú·ÙÒ”), §¿ÚÈÛ· Î·È μfiÏÔ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÂ Û˘Óԉ›· È¿ÓÔ˘ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ó¤ˆÓ Î.·. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ø‰Â›Ô ƒ˘ıÌfi˜ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· È¿ÓÔ˘ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù¿ÍÂȘ Ù˘¯›ˆÓ Î·È ‰Èψ̿وÓ.

MÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË - Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ ΔËÓ ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Î·È Ë Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó “ΔÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Ë ·‡Ú· Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ...” . °È· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο: “™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô „¿¯Ó·Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜. ŒÎÙÔÙ ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜, fï˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎϤ‚·Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ì·˜, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì˘ÛÙÈο Î·È fiÓÂÈÚ·. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È Êfi‚Ô˘˜... §¤Á·Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ˆÚ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË! ¢Â ‚È·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ◊Úı ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÚfiÔ Ê˘ÛÈÎfi. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ·Ú¤·. ¶·›ÚÓÔ˘Ì fiÏÔ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜, Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ì·˜ Ô¯ÙÒ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ¿Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ·fi ·ÏÈ¿ Ì·˜ ¤ÓˆÓÂ. ∫·Ï‹ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË...” ∂ÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·Á¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘: Ù‡Ì·Ó·. °È¿ÓÓ˘ ∫˘ÚÈÌ΢ڛ‰Ë˜: È¿ÓÔ-Ï‹ÎÙÚ·. £ˆÌ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: Ô‡ÙÈ, Ï·Ô‡ÙÔ, ÙÛÔ˘ÌÔ˘˜, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·Á¿Ï·˜: ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÎÈı¿Ú·. £¤Ì˘ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜: ‚ÈÔÏ›, ÙÚÔÌ¤Ù·. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜: Ì¿ÛÔ. ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘: ÎÚÔ˘ÛÙ¿. Δ¿Î˘ º·Ú·˙‹˜: È¿ÓÔ ñ Ï‹ÎÙÚ·. ∂È̤ÏÂÈ· ‹¯Ô˘: ª·ÓÒÏ˘ √ÏÏ·Ó‰¤˙Ô˜ ñ ∞ÚÁ‡Ú˘ §È·Ófi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÊÒÙˆÓ: Phil Hills. ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ÊÒÙˆÓ: ª·Ú›· μÂÓÂÙ¿ÎË. √ÚÁ¿ÓˆÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: On Stage


¢π∞¢ƒ√ª∂™

16 / MOY™IKH

KYPIAKH 20 IOY§IOY 2010

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË ‹¯ˆÓ

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ™Ù·ıÌfi˜ √™∂ (∫ÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹) πndie rock. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:00 Who Cares, Shoutabouts, Pig in a Poke, Modrec (∞ı‹Ó·), K.O.L.O (CH), Fallulah (DK) ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· ŒÓÙ¯ÓÔ, ethnic, jazz ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:30 Percaddiction, A¤ÚÈÙÔ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜: ŒÓ· ηڿ‚È ÁÈ· ÙË °¿˙· - ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ª·Ú›· £ˆ›‰Ô˘, ∂ÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ¶·Úfi‰ˆ (∞ı‹Ó·), Bjork in Progress (∞ı‹Ó·) ¢Â˘Ù¤Ú· 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ™Ù·ıÌfi˜ √™∂ (∫ÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹) World, blues, balkan, indie. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:00 The Jacks, Irene Sinou Quartet, Blues Trackers (§¿ÚÈÛ·), Blue Jazz Fiction, My Wet Calvin (Aı‹Ó·), Imam Baildi feat MC Yinka (Aı‹Ó·) ¶·Ú·Ï›· - ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:00 ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Ï›·ñ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ Experimental. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:00 °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘ - bass & loops (∞ı‹Ó·),∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘, Minimize - laptop audio jam ΔÚ›ÙË 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Salsa Latin - Closing party flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22:00 ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: Skateboard contest ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Boneless skateshop ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi √™∂ 19-21 πÔ˘Ó›Ô˘ Graffiti ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Yakuza crew ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi √™∂ 1921 πÔ˘Ó›Ô˘ Out of time vj set ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi √™∂ 19-21 πÔ˘Ó›Ô˘ ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi √™∂ 19-21 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ Û ÌÔÚÊ‹ slideshow, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡ÈÎfiÏ· ÷Ù˙ËÔÏ›ÙË ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi √™∂ 19-21 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Plenty Projects £ÂÛÌÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜: ∂∫¶√§ ¡∞ª, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

Imam Baildi: ∏ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ O È Imam Baildi ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔÓ √™∂ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿ÌÂÈ͢ ‹¯ˆÓ.

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ¤ÌÓ¢ÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Û¯‹Ì· Û·˜ Î·È ÔÈ· Ë ÔÚ›· Û·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜; ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Imam Baildi ÍÂΛÓËÛ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ fiˆ˜ Ô Dj Shadow, Dj Cam, Moby Î.·., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó samples ·fi ·ÏȤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‹¯Ô, ÛÎÂÊًηÌ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ì samples ·fi ·ÏÈ¿ ÂÏÏËÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. √ ‰›ÛÎÔ˜ ‚Á‹Î ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007 ›¯Â Ôχ ıÂÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓfi Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ·Ú¯›Û·Ì ӷ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÂÓÙ·ÙÈο Î·È ÛÙ‹Û·Ì ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÙËÓ Ì¿ÓÙ· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿. ∞fi ÙfiÙ ·›˙Ô˘Ì ٷÎÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (°·ÏÏ›·, ¢·Ó›·, ΔÔ˘ÚΛ·) Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË Î·È ÙËÓ ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÓÒ ·fi Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó·. ŒÓ· Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÂÏÏËÓfiʈÓË Î·È ·ÁÁÏfiʈÓË Ì ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È Ôχ ηϤ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∫·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ηıÒ˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÔÎÏÂÈ-

¤ÓÙÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ Â› ÛÎËÓ‹˜. ¶ˆ˜ ‚ϤÂÙ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Imam Baildi Û 10 ¯ÚfiÓÈ·; ªÂ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ï›Á· ·Ú·¿Óˆ ÎÈÏ¿. Œ¯ÂÙ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÏËıˆÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ..¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‹¯Ô. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ οÔȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ªÂ ÔÈÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ı¤Ï·Ù ӷ Û˘ÌÚ¿ÍÂÙÂ; ¢Â ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ›̷ÛÙ ¿ÓÙˆ˜ ·ÓÔȯÙÔ› Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi οı ›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÚΛ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì οÙÈ ·fi ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· οÓÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ÛÙÈο mainstream ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Î·È pop ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ñ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ôχ ηϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ëÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋’ ÛÎËÓ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ú‡̷, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ οÓÂÈ fiÏÔ˘˜ Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ·˘Ù‹˜. ™ÙȘ οˆ˜ Ù·Ú·Á̤Ó˜ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÔȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ oÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Í›Â˜ Ô˘ (ηÏfi Â›Ó·È Ó·) ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜; ¶ÔÈ· Ù· ÈÓ‰¿ÏÌ·Ù¿ Û·˜; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ÈÓ‰¿ÏÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏÏÔÙÂ. ∫·È ‰Â ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÙ˘·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›‰Ô

ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ıˆÚԇ̠·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜. ∞fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û·˜, Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ ı˘Ì¿ÛÙ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ; ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ Û·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ 21 πÔ˘Ó›Ô˘; ™›ÁÔ˘Ú· Ë ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ì·˜ ÛÙÔ Roskilde ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ΔÔ Roskilde Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· (70000 ı·٤˜, 150 Ì¿ÓÙ˜). ¶·›Í·Ì Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÎËÓ¤˜, Û ̿ÏÏÔÓ Î·Î‹ ÒÚ· (2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ) Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›¯Â ȉ¤· ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ›¯·Ì ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ· ·fi οو, ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ¤ÌÂÓ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›¯·Ó Ì·˙¢Ù› ÂÚ›Ô˘ 2000 Ô˘ ¯fiÚ¢·Ó Û˘Ó¯Ҙ. ◊Ù·Ó Ë ÈÔ

ªÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¤Ó· sample Ô˘ ‰Â ı· Ì·›Ó·Ù ·fi Û‚·ÛÌfi ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ’ÂÈÚ¿ÍÂÙÂ’. ¡· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹¯Ô ÌÔÚ›. Sample Ô˘ ‰Â ı· ÂÈÚ¿˙·Ì ÏfiÁˆ Û‚·ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈÚ¿˙Ô˘Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Û‚fiÌ·ÛÙ Ôχ. ¶ÔÈÔ Ù· ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ÈÌ¿Ì; ∏ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈÔ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Ê·ÁËÙfi; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô‡Ù ʷÁËÙfi, ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÁˆÓ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ...

◆◆◆ ∞‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ͤÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ

∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ϤÔÓ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ . ∞¢ı‡ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Â›ÛËÌË ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‚Ú·‰È¿ Ó· ÙËÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 21.15 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÈΛÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙ˜ ÌÂψ‰›Â˜, Ì ‹¯Ô˘˜ ·fi ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Í¤ÓÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· Ì·˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙ˘Ï . ∏ “ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ “ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ μfiÏÔ˘” , Ë ÔÔ›· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ¿Ù˘Ô Û¯‹Ì· Ó¢ÛÙÒÓ Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1920 ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘˜ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ˘˜. ªÂ ÚÒÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô °ÚËÁfiÚË ∫·ÛÈÌ¿ÙË Î·È Ì¤-

Û· ·fi ÌÈ· ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙË ÔÚ›· ‰È·ÚÎÒÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË fiÏË Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ 1954 ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÂˆÓ˘Ì›· “ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . ª·˙› Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ›, fiˆ˜ Ô ‰È·ÚÂ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫fiÓÙ˘, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÊÏ·Ô˘Ù›ÛÙ·˜ ™‡ÚÔ˜ ª¿ÁÁÔ˜, Ô ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫¿Ï‚Ô˜, Ô ¶ËÏÈÔÚ›Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡Ù-

Ó·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ˘‹ÚÍ ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. ∞fi ÙÔ 1984 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘‰¿Î˘. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ó¢ÛÙÒÓ, ΢ڛˆ˜, ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ·˘Ùfi ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘, ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∫·Ï‡ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘

ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡, ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ·ÊȤڈ̷ Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (.¯. ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÔÂÚ¤Ù·, ηÓÙÛÔÓ¤Ù·, ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ͤÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÌÈÔ‡˙ÈηÏ) ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÔÏϤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˜ ‹ ÌË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ μ·Û›Ï˘ ™·Ì·Ú¿˜ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ) ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ . √È ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÂÈΛÓËÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ-

΋˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎË, ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ ¢‹ÌÔ˘ μÔ˘ÁÈԇη, μ·Û›ÏË Δ·ÛÔ‡‰Ë, ÕÁÁÂÏÔ˘ ª·ÓÙ˙·ÊϤÚË (Magic) Î·È ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô‡ÙÓ· . ΔÔ ÊˆÓËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ £ˆÌ¿˜ ™ÎÔÙ›‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 13 ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ηÚfi˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ cd Ì ٛÙÏÔ “Δ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·’ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÛÔÏ›Û٠ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù· Ì ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ fiˆ˜ Ï·˚Îfi, ¤ÓÙ¯ÓÔ, ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÔÂÚ¤Ù·, pop, rock, ballades Î·È spirituals. ΔÚ·ÁÔ˘‰¿ Â›Û˘ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓË ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· πˆ·ÓÓ›‰Ë Ô˘ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ì ÙËÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ .


¶∂ƒπ∏°∏™∏

21

KYPIAKH 20 IOYNIOY 2010

∞Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔÚϤÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ªÂÏÔÎÔ̇Ù˘ ÎÈ ¤Ó·˜ ÎfiÚÊÔ˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË Δ·˘ÚˆÔ‡

∏ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ Δ·˘ÚˆÔ‡ ÌfiÏȘ ÛÙÚ›„Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤‰ÚÔ

ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ·ÓÔȯÙfi ı˘Û·ÓˆÙfi ÏÈ‚¿‰È, Ô˘ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Ì·˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ. ∫Ô¿‰È· ·fi ‰·Ì¿ÏÈ· Î·È ‚ÔÔÂȉ‹ ÛÂÚÁÈ·Ó¿Ó ÛÙÔ ¯ÏˆÚfi ̤وÔ Ù˘ ·ÓÔȯوÛÈ¿˜, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰ˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÔÙÈ΋ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙËÓ ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· Î·È ÙȘ ÔÛÙÂÔı‹Î˜ ÙˆÓ Ì›Û¯ˆÓ Ó· ·ÚÁÔÛ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ Ô˘ ı· ÙȘ ηӷΤ„ÂÈ. ¶›Ûˆ Ì·˜ Ì·˘Ú›˙ÂÈ Ë ‰Â̤ÓË ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ÏÂοÓË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÂÌ·ÙÈÒÓ. ™ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ϤÔÓ. ∂ÌÚfi˜ Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÈ· Á˘ÌÓ‹ ‰›ÔÏË ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ·Ó ˘Ô„›· ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Ì¤ÛË Ù˘. ¶ÚÒÙ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÏÈ‚¿‰È, Ó· ÙÔ Î·ÙËÊÔÚ›ÛÔ˘Ì ‡ÛÙÂÚ· Î·È ·ÊÔ‡ Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠¿ÏÏ· ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ·ÁÚ·ÊÈÒÙÈ΢ ʇÛ˘, Ô˘ ÛÌÈχÂÈ ›Ó·Î˜ ¢ÔÈ˚·˜ Î·È Â˘ÊÚÔÛ‡Ó˘, Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ÏÔ˚Ṳ̂ÓÔ˘ ‰È·˙ÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ‰‡Û‚·ÙÔ ÂÙÚ҉˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ÚÂÌ·ÙÈ¿˜, ·fi fiÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó¿‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚ˘ÊÒÓ Ô˘ ‰È¯·ÏÒÓÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜. ¶Ï¿È Ì·˜ ΢ÏÔ‡Ó Î·È ÛÙÚ·ÊÙ·Ï›˙Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ Ú˘¿ÎÈ· Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ·Û›Á·ÛÙ˜ ÓÂÚÔÌ¿Ó˜ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›Ô ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔȯ›Ô, ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ ¯ÏˆÚȉÈ΋˜ ·ÊıÔÓ›·˜. √ÏfiÁ˘Ú· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÂÈÎÏÈÓ‹

ÏÈ‚¿‰È· Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ‚ÔÏ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıfiÙÔˆÓ. ∞Ó˘fiÙ·¯Ù· ‚Ú¿¯È· ÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÎÈ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜, ηıÒ˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ‹È· ¯·Ú¿‰Ú·. ∂›Ó·È ‰‡Ô ÛÙÈ‚·ÚÔ› fiÁÎÔÈ ‚Ô˘ÓÒÓ, Ë ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰· ‰ÂÍÈ¿ Ì·˜ (1.770 Ì.) ÎÈ Ë ™Ô˘ÊÏÈÛÙ¿Ú· ÛÙ’ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜ (1.600 Ì.) ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÈ ÂȯÂÈÚԇ̠ÌÈ· ¯ˆÌ¿ÙÈÓË ‰È¿‚·ÛË ÂÓfi˜ ‰ÂοÏÂÙÔ˘, ̤۷ Û ÊχۯË, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÚıÔÔ‰›ÛÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó ÂÍ·›ÛÈÔ ‚Ú·¯fiÙÔÔ, fiÔ˘ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ·ı·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Ͽη Ì·˜. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Í·ÓÔ›ÁÂÙ·È ¤Ó· ˘ÂÚı¤·Ì· ÎÔÚ˘ÊÒÓ, ̤۷ fï˜ ·fi ÌÈ· ‚Ú·¯fiÙÚ˘·, ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ “¶fiÚÙ˜ ÙˆÓ ∞ÁڿʈӔ ... ∂›Ó·È ‰˘Ô ·Ó‡„ËÏ· ·ÓÒÚÈ· ‚Ú¿¯È· ñ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ. ÕÂÈÚ· ·ÂÙfi‚Ô˘Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ÙȘ ‰·Ó٤Ϙ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ô‰ÔÓو٤˜ ÎÏËÌ·ÙÛ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ˘Ú·ÌȉˆÙ¿ Î·È Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÔÚ˘ÊÒÌ·Ù·. ™Ù· ¯·ÌËÏÒÌ·Ù· ˙ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ˙ˆÓ¿ÚÈ· ·fi ÚÈ˙Ô‚Ô‡ÓÈ· ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈο Î·È ·fi ÊχۯË. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠̠ÚÔÙÂٷ̤Ó˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ï·ÁÁÂ̤ÓÔ Ì·˜ ‚ϤÌÌ· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙڛ̈ÁÌ· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ. ¶ÚÔÛ¯ÙÈο ·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ì ٷ ¯·ÌfiÎÏ·‰· Ô˘ ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·ÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ‡ÛÙÂÚ· ̘ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚıÈÔ˘˜ ‚Ú·¯ÔÛٿ٘, ηıfiÏÔ˘ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ‡˜, Ì· ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ˘˜, Û· Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ô ¤Ó·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ·ÚÈ-

∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ªÔÚϤÚÔ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ºÏ˘Ù˙¿ÓÈ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ Ë ™‚ÒÓË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÈ Ô ¶··‰ËÌ‹ÙÚ˘ Û ÙÚ›ÙÔ. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·¯ÓÔÊ·›ÓÂÙ·È ÙÔ μÂÏÔ‡¯È.

ÛÙÂÚÔ‡, fiˆ˜ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiÌÔÈÔ Ì ·ÁÚÈfiÁÈ‰Ô ÍÂÚÔ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ı·ÌÓfiΉÚÔ, Ì ٷ ÎÏ·‰ˆÙ¿ ÙÔ˘ Τڷٷ, Ê˘ÙÂ̤ÓÔ Ï˜ ·fi ıÂ˚ο ¯¤ÚÈ· ÛÙËÓ Ͽη ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·ÙËÊÔÚ›˙ÂÈ È· ¤¯ÔÓÙ·˜ „ËÏfiÙÂÚ· ÎÈ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ÙÔ ·fiÙÔÌÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘ ÎÈ ÂӉȿÌÂÛ· ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ ‰·ÛˆÌ¤ÓË ÏËÌ̇ڷ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ ·fi ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ÔÍȤ˜ Î·È Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·. ∂ÈÛ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÔÚ¯ÂÔÂȉ‹ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi, Ì’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ. ∞fi fiÛÔ Í¤ÚÔ˘Ì ÂÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ Ù˘ ÔÍÈ¿˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ. ∂‰Ò οÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÔÌÒÓ, ηıÒ˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ì ٷ ηډÈÙÛÈÒÙÈη ‰¿ÊË ÁÈ· Ó· Ìԇ̠ÛÙËÓ Â˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fï˜ Ù›ÔÙÂ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ì·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙ· ÁÓÒÚÈÌ· ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ôχ ·Á·Ë̤ӷ ̤ÚË Ù˘ ¡È¿Ï·˜. Œ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙË ¡È¿Ï· Û ·ÏÈfiÙÂÚÔ ·ÊȤڈ̷, Ì ΛÓËÙÚÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÌfiÏÂÌˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌʇÏÈÔ˘ ÙËÓ 124-1947, ۠ΛÓÔ ÙÔ Î·Ù·Ï˯ÙÈÎfi, ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÎÈ ·›ı·ÓÔ ·Óٿ̷̈ ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÚÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘. ΔÒÚ· ÓÈÒıˆ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·¤Ú· Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ·˘Ù‹˜ Ô˘ Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ÙÔ ÔÙÈÎÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi Ì¿ÛÈÌÔ ÛÙË ¡È¿Ï·. ŸÏ˜ ÌÔ˘ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÛÊËÓÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ηıÒ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë Î·ÙËÊfiÚ· Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓËÊfiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ì·Á‹ ‚Ú·¯Ò‰Ë ÎÒÓÔ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘. μÁ·›ÓÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÊÚÂÛÎÔ·ÓÔÈÁ̤ÓÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ˘Ô·ÏÈο ‚ÔÛÎÔÏ›‚·‰·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, ·ÏÏ¿ Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓËÊÔÚÈÎÔ‡ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÌ· Ô˘ οÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊ‹. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÎÚËÌÓÒ‰Ô˘˜ Ú¿¯Ë˜, ‰›¯ˆ˜ ·Ú¿Î·Ì„Ë, ·fi ÙËÓ ·È¯Ì‹ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·fiÙÔÌ· ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÔÙ·ÌÔÎÔÈÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. ∂›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿-

ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜ Ë ÎÔÚ˘Ê‹. ŸÌˆ˜ Ë ·Ó¿‚·ÛË Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. 줂·È· ÙÂÌ·¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË Û ÊÔ˘ÚÎÂÙ¿ÎÈ· (˙ÈÎ-˙·Î), ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÛÎÏËÚ¿‰· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ··ÓÙÔ¯‹˜. ∫·ıÒ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘ÌÂ, ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ٷ Û·Ṳ́ӷ ÏÔ˘ÏÔ˘‰Ô¯ÒÚ·Ê· Ì ÙȘ Û¿ÓȘ Û˘ÓÔÌÔٷ͛˜ ÙÔ˘ ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ¢Â ‚ϤÔ˘Ì ˆÛÙfiÛÔ Ù›ÔÙ ·ÎfiÌË ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎÚ˯ÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÙˆÓ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Ù˘ ¡È¿Ï·˜. μ·‰›˙Ô˘Ì Ì ‚·ÚȤ˜ ·Ó¿Û˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ÙfiÓ. ™Î¿‚Ô˘ÌÂ, Û ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÛÙÔ Ì·Ï·Îfi Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi ¯ÒÌ· Î·È Ì‹ÁÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ηϿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔ ›ÛÌ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ϛÁ· ̤ÙÚ· ·Ú·¿Óˆ. ¶ÂÏÂÎËÙÔ› ÌÔÓfiÏÈıÔÈ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘Ú·Ì›‰· Ù˘ ÎÔÚÊ‹˜. ∂›Ó·È ÛΤÙÔÈ ·ÏÈÎÔ› ÏÈıÒÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‚Ú·¯Ò‰Ë Ú·Ó‹ Ù˘ ΈÓÈ΋˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘. §›ÁÔ ·ÎfiÌË ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ·ÓÙÔ¯‹ Ó· ˘ÔÌÔÓ¤„Ô˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡ÌÂ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿, fi¯È ¿Óˆ ·fi ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· Û˘ÓÔÏÈο, ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ΈÓÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘, ·ÁÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ·Ó¤ÌÔÚÊ˘ ·˘Ù‹˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜, Ô˘ ‚¤‚·È· Ì·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ªÈ· Í·ÊÓÈ΋ ‚Ô˘ÓÔÏËÌ̇ڷ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÎÈ ÔÏfiÁ˘Ú¿ Ì·˜. ∞̤ÙÚËÙÔÈ ‚Ú¿¯ÈÓÔÈ ‡ÚÁÔÈ - ˘ÏÒÓ˜ ÌÈ·˜ ¤ÙÚÈÓ˘ ÔÏÈÙ›·˜ - ‰È·¯¤ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ª· ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÎÌ·ÁÂ›Ô ı·˘Ì¿-

ÙˆÓ ·ÏÏËÁÔÚÈÎÒÓ Î·È ˘ÂÚ‚·ÙÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ. ∏ ÙÚÈÏ‹ ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, ÙÔ˘ ºÏ˘Ù˙·ÓÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶‡ÚÁˆÓ ·ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Ô˘ ÔÛÊÚ·›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·„¿‰· ÙˆÓ Á‹ÈÓˆÓ ÂȉˆÏ›ˆÓ Ù˘ ·ÁÚ·ÊÈÒÙÈ΢ ÁˆÏ·Û›·˜. ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ¡È¿Ï·˜, Ì ÙȘ ¤ÓÙ ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚʘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ó· ˘„ÒÓÔÓÙ·È ÔÏfiÁ˘Ú¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ˆ˜ ¤Ó· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ Î·È ·ÓÒÌ·ÏÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙË ¡ÂÚ¿˚‰· Î·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚˘ıfi ÂÓfi˜ ÔÚÂÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤Ù·ÏÔ˘ ¤ÓÙ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Î·È ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ. ΔÔ˘ ∫·Ù·Ú·¯È¿, Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, ÙÔ˘ ºÏ˘Ù˙·ÓÈÔ‡ ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶‡ÚÁˆÓ Î·È Ù˘ „ËÏfiÙÂÚ˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘, Ù˘ ™‚ÒÓ˘. (ΔÔ ªÔÚϤÚÔ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÓÙ ¶‡ÚÁÔ˘˜). * ΔÔ ÁÏ˘Îfi ‰˘Ó·Ùfi ʈ˜ ÙÔ˘ ·ÔÁ¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ÊÏÒÓÂÈ Î¿ı ·Ó¿ÚÌÔÛÙË ¤ÓÓÔÈ· Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÔÏÔ‡ı ÂÚ·Ùfi ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·˜ οı ÙÚ·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÙÚÈÓˆÓ ·ÎÚfi‚Ô˘ÓˆÓ, ÓÙ‡ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηٷڿ¯È· Ì ˘Ô‚ÏËÙÈΤ˜ ʈÙÔÛÎÈ¿ÛÂȘ. ∏ ¡È¿Ï·, ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, Ì ٷ ¯ÏˆÚÔÏ›‚·‰·, ÙȘ Ï·ÁÁÂ̤Ó˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, ÙȘ ‰Ú˘ÌÔÛÎÂ›˜ Ú¿¯Â˜, Ù· ηٷڿ¯È·, Ù· ¯·ÚÈو̤ӷ Ú·Ó‹ Î·È ÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·Ú¿‰ÔÍÔ, ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Î·È Ì·˜ ·Ú·‰›ÓÂÙ·È ¿ÁÚÈ· Ì·˙› Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÛÙËÓ fi„Ë ÎÈ fï˜ ·ÓıÚÒÈÓË, ˘¤ÚÔ¯Ë Î·È Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋...

¡ÈÒıÔ˘Ì ˆ˜ ·ÁÁ›Í·Ì ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ‰ÒÌ· ÎÈ ¿ÏÏÔ È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔηÏ›. ∂›Ì·ÛÙ Û ¤Ó· ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ ÔÓÙ¿, ·’ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ʇÛ˘. ŒÓ·˜ ÁÔÓÈÌÔÔÈËÙ‹˜ Ì·›ÓÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂӉȷ›ÙËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈ· ÙfiÛ· ˙Ô‡ÌÂÚ· ÎÈ ·ÁÚ›ÌÈ·, Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÓÈ·Ú¤˜ Î·È ÏËÎÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ‰ÔṲ̂Ó˘, ÚԂϤ„ÈÌ˘ Î·È ·‰È¿ÊÔÚ˘. ¢ÂÓ Ì·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¿ÏÏÔ Â‰Ò Ë ÒÚ·. ÿÛˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰È·Ó˘¯ÙÂÚ‡ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ¿Óˆ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fï˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. ¡¿, ¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÈ·Ú¿ Ì·˜ ¿ıË Ô˘ Ì·˜ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙȘ “Á‹˚Ó˜” ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ¿ÛÊ·ÏÙ· “›Ûˆ” ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· “Ú¤ÂÈ” ... 29-9-10 À.°. °È· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÔÚϤÚÔ˘ ∞ÁڿʈÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈ·Ó ·fiÛÙ·ÛË 152 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∑˘ÁÔÁÈ·Ó¤ÈΈÓ, ¿Óˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· (̤ۈ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜) Î·È Ó· ·ÓËÊÔÚ›ÛÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ÁÈ· ¤ÓÙ (5) ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ˆÛfiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ͇ÏÈÓÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂√™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∞fi ÂΛ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ·Ó¿‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ªÔÚϤÚÔ.

√È ¶¤ÓÙ ¶‡ÚÁÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ ºÏ˘Ù˙¿ÓÈ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ë ™‚ÒÓË ÎÈ Ë ∫·ÚÓfiË


T√ B∏ª∞

22

Δ√À

A§ªÀƒ√À KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010

∂ÂÚÒÙËÛË ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi °π∞ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ fiÏ˘

ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ηٿıÂÛ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ‰ËÌfiÙ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ڇÙÂÚ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯fi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜ ı·ً˜. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiˆ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Î·È ¤ÚÂÂ, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ʇÁÂÈ ·’ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·¤Û·Û ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ·’ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÎÈ ¤Êı·Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ “¯ÔÏfiÚÂÌÌ·” . Ãı˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ·fi ¤Á΢ÚË ËÁ‹ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì·˙› Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È fiÏË Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ΔÂψÓ›Ô. ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÌÔÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∂Ì›˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ¤¯Ô˘Ì ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi; πÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È “ÂÎ ÙˆÓ ˆÓ ԢΠ¿Ó¢” ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¯‹˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È Ô ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜; Œ¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ ÁÈ· Ó’ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ‡ÙÔ; ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ™ÂȘ Á›Ó·Ù ·Ïfi˜ ı·ً˜ Ù˘ ·Ú·Á‹˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›¯Â Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜”.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂-

ȯ›ÚËÛË ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘.

√È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË

¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ

·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÛ·ı› Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ¿Û¯ËÌ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∏ ÓÂÔÏ·›· ‰›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÓÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜. Δ· ηʤ, Ù· Ì·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÔÙÈ΋ „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À kekatou@e-thessalia.gr ∏ ηٷӿψÛË ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì›ˆÛË Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ›‰Ë, fï˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·Î·Ó›Î·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” . £ÂˆÚ› ˆ˜ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ø˜ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ϤÂÈ, ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Î·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ŒÛÙÂÈÏ·Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ë ¤Ó·ÚÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ˙ËÙËı› ñÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿- ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË 30 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. “ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜. √È ı¤ÛÂȘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (¤Ó‰˘ÛË Î·È ˘fi‰ËÛË) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 30% ÂÚ›Ô˘. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi ÚÔ‡¯· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÔÙÈο ›‰Ë Î·È Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜” . √ Î. ª·Î·Ó›Î·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÈӷΛ‰ˆÓ Û ÛËÌ›· ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ¢‹ÌÔ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó “ÛÙ¿ÓÙ˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ηÈ

ÙËÓ ™Ô‡ÚË Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈο‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘·. ¶ÙÒÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ 20-25 % ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ·Ó Î·È ñfiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ñ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. “∫·Ê¤ Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Î·È Ù· Ì·Ú¿ÎÈ· ñÂȉÈο ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ- ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ˘˜ Ó¤-

Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ΔËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 10-15%. ™Ù· ‚·ÛÈο ¿ÓÙˆ˜ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË Ì›ˆÛË.

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ Δ∂ª¶ª∂

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¶·ÏÈfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∂Ή‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¡›ÎÔ ∫·‚‚·‰›· ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫√ ‹Ù·Ó ÙÔ ·-

ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¡›ÎÔ ∫·‚‚·‰›· ,Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜: ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¢›ÎÙ˘Ô ª∫√ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Î·È √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı·٤˜ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù˘¯ÂÚÔ›, ÁÈ·Ù› ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈËÙ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ÒÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ Ï˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙ· ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·‚‚·‰›· . ◊Ù·Ó ¤Ó· οÏÂÛÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÔÓÂÈÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ , “¤Ú· ·fi ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ú· ·fi ÙË ıÔÏ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ” , Ô˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ì ·fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹. ™ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞Ï. ∫·Ú·Ì¿Û˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ª∫√

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÃÚ. ∫·Ú·˙Ô‡˘, ÙfiÓÈÛ·Ó ÙÔ fiÛÔ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ,ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜.. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Â˙Ô‡ ÏfiÁÔ˘, Ô›ËÛ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡.∫·‚‚·‰›· (“™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘” ÎÏ ) ,Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· μ·Û. -∫·ıËÁËÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ñªÔ˘ÛÈÎfi (ÙÚ·ÁÔ‡‰È-È¿ÓÔ), Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÎÈı¿Ú·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡. ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë. ∏ ··ÁÁÂÏ›· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡. ∫·‚‚·‰›· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ™ÎËÓÔı¤ÙË-∏ıÔÔÈfi Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi À‡ı˘ÓÔ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢. ¡¿ÓÔ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË-

Î·Ó Ì ÙÚfiÔ Î·ıËψÙÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ô Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ οÔÙ ›¯·Ó ıˆÚËı› ·ÈÚÂÙÈÎÔ›. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ÁÂÌ¿ÙË ¯ÚÒÌ·Ù·, Ô›ËÛË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Ì·˜ Ù·Í›‰Â„ Û ̤ÚË Â͈ÙÈο, fiÔ˘ ›¯Â Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ “ÙˆÓ Ì·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ fiÓÙˆÓ” . ™Â ÙfiÔ˘˜, fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÚÒÌÂÓ· Û ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ·, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ë ·ÓıÚˆÈ¿, Ë ›ÎÚ·, Ë ·Á¿Ë, Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, Ë ·Ì·ÚÙ›·, Ë ÂÍÈϤˆÛË.

∏ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ٛÙÏÔ “ ŒÓÙ˘Ë ¢Ú¿ÛÂÈ” , Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÓË̤ڈÛ˘, Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ-

΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¶Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂχıÂÚÔ, Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì fiÙÈ ÂΛÓÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÚÔÛÔ¯‹. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÚÒÙ· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û STAND Ù· ÔÔ›· ηٷÛ··ÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜, Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ: ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡, ÛÙÔ ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∂˘Í/ÔÏ˘, ÛÙË ¶Ï·Ù›· ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË ™Ô‡ÚË. °È· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ STAND, ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ∫Ô π. ª·Î·Ó›Î·.

√ Î. ª·Î·Ó›Î·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÙ¿ ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Û·, ηıÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. “∞Ó¿Û· Û’ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Δ∂ª¶ª∂ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞. ∂Ì›˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏÏ¿ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË” . “™›ÁÔ˘Ú· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜” . ∞ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ -Î·È Î·˘ÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î. ª·Î·Ó›Î·- fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ·Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

°ÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °π√ƒΔ∏ Ï‹Í˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:00ÌÌ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ “OÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ μÚ¤Ì˘” ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶ÚÔ·È‰Â›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÙËÓ Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù·, ÙËÓ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÙË ÚÔÎ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì’ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·Ì¤Ù· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ √ ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “¶·Ï·È¿˜ Î·È ¡¤·˜ ªÈÓÙ˙¤Ï·˜”. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 20:00 Ì.Ì. ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ °. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Î. μ›ÎÙˆÚ· ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, πÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÙËÓ Î·. ∞ÓÓ›Ù· ¶Ú·ÛÛ¿ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ °.∞.∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, πÛÙÔÚÈÎfi ¢Ú. ¡ÂˆÙ¤Ú·˜ πÛÙÔÚ›·˜. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ªÔ˘ÎÒÚÔ. ™˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ô Î. °. ΔÛÔÏ¿Î˘.


23 KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

24

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ημιυπόγειες γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη, επιπλωμένες, πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 2421051102, 6977-231857. (575) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση, φυσικό αέριο, ηλιακό, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη. Ενοίκιο 300 Ε, Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ. 6948-607923, 2421081122 (9.00-20.00). (574). ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τυροπιτάδικο πλήρως εξοπλισμένο 800 Ε. Ιάσονος 37. Πληρ. τηλ. 2421026109. (639) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ 3 δωματίων και λοιπών χώρων επί της οδού Ιάσονος 137 - Ογλ. Πληροφορίες τηλ. 6937-157940. (671) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 45 τ.μ. επί της οδού Γαρέφη, πλησίον του Νοσοκομείου Βόλου σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6946-686882. (704) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι, 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση, φυσικό αέριο, ηλιακός, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη, ενοίκιο 300 Ε. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ.: 6948607923, 24210-81122 (9.00 - 20.00). (713)

7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 240 ¤ˆ˜ 280 Ù.Ì. ·fi 1.000 ∂. 8. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (702)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη. Συνολικά 220 τ.μ., ελεύθερο από Οκτώβριο 2010. Πληρ. τηλ. 6945-191585 και 6932-447867. (475)

Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√À ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ανεξάρτητα διαμερίσματα δυάρια και γκαρσονιέρα πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινισμένα 80 μ. από τη θάλασσα με θεα και για σεζόν σε προσιτή τιμή. Πληρ. τηλ. 6937-273139 και 24210-52074, http://sites.ggogle.com/site/hor torooms (705)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

καινούργια ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 32 τ.μ., δευτέρου ορόφου, προσόψεως, με μεγάλη βεράντα, οδός Βασσάνη και Ρήγα Φεραίου. Τιμή λογική. Τηλ. 24210 23742, 6977 639025. (540)

πεντάρι γωνιακό, λουξ, (Γαζή Κανάρη), 2ου ορόφου, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα (ενιαίος χώρος), 3 υ/δ, 2 WC, αποθήκη, πάρκιν, αυτόνομη θέρμανση, μεγάλες βεράντες. Τηλ.: 6944624694 ή 2421058364 (ώρες καταστημάτων). (712)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. ¶·Ú·Ï›· (Ê¿ÙÛ·) ™˘Ú›‰Ë 1, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 135 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÏÔ˘Í, Ê.·., 700∂. 2. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 550∂. 3.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. ¡. πˆÓ›· (∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜), 1Ô˜ fiÚÔÊ. ÁˆÓ›·, parking pilotis, ·Ôı‹ÎË, 300∂. 2. 4¿ÚÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, LUX, Ù˙¿ÎÈ, 650 ∂. 3. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. ¿ÚÎÈÓ, 500 ∂. 4. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 45 Ù.Ì., §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, °·Ú¤ÊË (ªÂÊÛÔ‡Ù) 28 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÌfiÓÔ 180 ∂. 2. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΔÔ¿ÏË 2 (·Ú·Ï›·) 48 Ù.Ì., ∞Δ√ª. º.∞. 350 ∂ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. 2ÌÈÛ¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™fiψÓÔ˜ (·Ú·Ï›·) 330∂. 4. ¶¿ÚÎÔ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 1, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÏÔ˘Í, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 550∂. 5. 3¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 350∂. 6. μ·ÛÛ¿ÓË-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·) 4¿ÚÈ Ì ı¤· ÁˆÓ›·, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking 500 E ‚) 4¿ÚÈ 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 370 ∂. 7. ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (π¿ÛÔÓÔ˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 280 ∂. 8. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì., Ì AC, ·ÓÙ› 230 ∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ (‰›Ï· ı¿Ï·ÛÛ·), 80 Ù.Ì., ÔÈΛ·, ηÏÔÚÈʤÚ, parking, ÌfiÓÔ 350∂. 2. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900 ∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 2¿ÚÈ ‰›Ï· ı¿Ï·ÛÛ· 50 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ÌfiÓÔ 200∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 550 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 5. ¢ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Ì ·Ó¿ÏÔÁË ·˘Ï‹, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 2.200 ∂. 6. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ê¿ÙÛ· ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 60 Ù.Ì. 450 ∂.

¶ø§OYNTAI Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (913)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (134)

¶ø§∂πΔ∞π

√ƒ√º√¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 123 Δ.ª.

Νεόδμητη μεζονέτα 130 τ.μ. και χώρο στάθμευσης στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι. Τιμή 170.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (673)

Σε ιδιόκτητη 4ώροφη οικοδομή, πωλείται φανταστικό, υπερπολυτελείας 4άρι διαμπερές οροφοδι/σμα (8ετίας), 3ου ορ. στην περιοχή “ΚΑΡΑΓΑΤΣ” κάτωθι της Γιάννη Δήμου, σε τιμή ευκαιρίας... μην το χάσετε... (μία ματιά... χίλιες λέξεις!!!) ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973380076. (008)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

¶ø§√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™: Παραθαλάσσιες μεζονέτες και διαμερίσματα στην Αγ. Ειρήνη πολυτελούς κατασκευής, με ημιυπόγειο, parking, τζάκι, θέα κ.λπ. (887)

°§Àº∞ ºıÈÒÙȉ·˜ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) δύο γκαρσονιέρες επιπλωμένες 30 τ.μ. κάθε μία που διαμορφώνονται σε ενιαίο δυάρι με το χολ 30 τ.μ. επίσης, σύνολο 92 τ.μ. και το υπόγειο 29 τ.μ. δίπλα στη πλαζ. β) οικόπεδο 755 τ.μ. γωνιακό πλησίον της πλαζ. ΠΗΓΑΔΙ Πτελεού (πλαζ Λουτρού) ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 25.000 τ.μ. 60 μ. από τη θάλασσα, αμφιθεατρική με πρόσοψη επί της ασφάλτου 200 μ. φως, νερό. Πληρ. τηλ. 6973-925171. (613)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τ.μ. με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6950-420324. (512)

¶ø§∂πΔ∞π ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-Πήλιο μονοκατοικία, ισόγειο με δώμα 90 τ.μ., εντός οικοπέδου 400 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο και τον Παγασητικό. Τιμή 300.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (672)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¶ø§∂πΔ∞π

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (145)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (147)

¶ø§∂πΔ∞π ∂˘Î·ÈÚ›·!!! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 84 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘Í Ì ͇ÏÔ ∑∂BRANO+VITRO Á˘·Ï›, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ (μÀ∑∞¡Δπ√À), ˆÏÂ›Ù·È 125.000 ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6936-631825, 6936-631824. (423)

¶ÔÏ. ªË¯/ÎÔ˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629 ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1. Μοναδική μεζονέτα Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. Μεζονέτα Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. Σύγχρονες μεζονέτες - μονοκατοικίες 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. 4. Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 Υ/Δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (503)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ / ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ / Ν. Ιωνία / Ν. Αγχίαλο και στην ευρύτερη περιοχή, πωλούνται μεζονέτες αυτόνομες ή σε μικρά συγκροτήματα, όπως επίσης και διαμερίσματα καινούρια, παλαιά και υπό κατασκευή σε λογικές τιμές. Δεκτά δάνεια μέσου Ο.Ε.Κ. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ στο Καραγάτς, Νέα Δημητριάδα, Αγία Παρασκευή, Προφήτη Ηλία, Άνω Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Άγιο Στέφανο, Κριθαριά, Μάραθο, Μαμιδάκη, Αλωνάκι Αγχιάλου και εντός της Νέας Αγχιάλου. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

μ√§√™ - ∫ƒπ£∞ƒπ∞ πωλούνται δύο (2) ωραιότατα περιφραγμένα όμορα οικόπεδα των 300 τ.μ. έκαστο, με φανταστική και αναφαίρετη θέα την θάλασσα. Δόμηση 100 τ.μ. έκαστο. Επενδύστε σε ακίνητα... ποτέ κανείς δεν έχασε!!! ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

∞•π√§√°√ ∞∫π¡∏Δ√ Στον παράπλευρο δρόμο της Εθν. Οδού Αλμυρού - Μικροθηβών στο ύψος του ΚΡΟΚΙΟΥ, πωλείται υπερυψωμένο γωνιακό ακίνητο 5.000 τ.μ. με ημιτελές 2ώροφο κτίσμα 100 τ.μ. Ιδανικό για πολλαπλές χρήσεις!!! ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

√π∫√¶∂¢∞ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, πωλούνται εντός Αγχιάλου διάσπαρτα οικόπεδα 350, 440, 520, 650 και 700 τ.μ. τα τρία είναι γωνιακά. Επίσης στο Αλωνάκι πωλούνται 2 οικόπεδα 310 και 350 τ.μ. 120 μέτρα από την θάλασσα και στην Δημητριάδα, πωλείται γωνιακό οικόπεδο 280 τ.μ. εκτός σχεδίου 60 μ. από την θάλασσα. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

60 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·

9,5 ™Δƒ∂ªª∞Δ∞ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ

στην περιοχή Μικροθηβών και στην θέση Μάννες πωλούνται δύο (2) ελαιοπερίβολα, 50 στρέμ., μονοκόμματα και 9 στρέμ. αντίστοιχα, ποτιστικά, απέχουν 1.500 μ. από τον κόμβο Μικροθηβών, στην απίστευτη χαμηλή τιμή των 1.400Ε το στρέμμα. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

στην Νέα Αγχίαλο και 350 μέτρα βόρεια της Εθνικής Οδού Αγχιάλου / Μικροθηβών - άνωθεν και πλησίον του οινοποιείου “ΔΗΜΗΤΡΑ” πωλείται ωραιότατο περιποιημένο ποτιστικό ελαιοπερίβολο, εφαπτόμενο σε αγροτικό δρόμο. Αγοράστε γη... ποτέ κανείς δεν έχασε!!! ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ α) μεζονέτα 4ου, 5ου ορ. 122+23 τ.μ., 3 wc. ανατολική 200 τ.μ., βεράντες, 3 υ/δ, θέα Πήλιο Γορίτσα, θάλασσα, 2 parking. β) διαμ/μα ρετιρέ 79 τ.μ., 2 υ/δ, parking, τζάκι, θέα θάλασσα. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (595)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 340 τ.μ. στο Σουτραλί, 100 μ. από την παραλία, εφαπτόμενο σε δρόμο 10 μ. και πεζόδρομο 6 μ., Σ.Δ. 0,8. (142)

¶ø§√À¡Δ∞π α) διαμ/μα 108 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ, 2 wc, ανατολικό, βεράντες, κλειστό parking, 158.000 Ε. β) τριάρι 79 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος ορ., 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (596)

¶ø§∂πΔ∞π Κριθαριά, οικόπεδο 230 τ.μ. οικοδομήσιμο, τιμή 30.000 Ε. Μεσίτης ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Τηλ. 24210-67725. (212)

¶ø§√À¡Δ∞π α) καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc σε 150 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. β) καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ., 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπεδο 140 τ.μ., τζάκι. Τιμή 228.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (597)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακή οικία 118 τ.μ. (ένα μέρος είναι πέτρινο) σε οικόπεδο 140 τ.μ. στον Άναυρο σε πολύ καλό σημείο. Σ.Δ. 2,1 πρόσοψη 13 μ. (141)

PROTO ∞fi ÙËÓ ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂. ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 2άρια, 3άρια σε νέα οικοδομή, 2 υπνοδ/τια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, πάρκιν, αποθήκη, διαμπερές. Στην Αγίας Σοφίας (πλησίον Αγ. Βαρβάρας), Ν. Ιωνία Βόλος. Τηλ. 2410-615970 και 2410627620. (670)

KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (136)

∂£¡π∫∏ √¢√™ 8,8 ÛÙÚ¤Ì. Με πρόσοψη επί της Εθνικής οδού Αγχιάλου - Μικροθηβών, πλησίον του κόμβου αεροδρομίου, πωλείται διαμπερές ελαιοπερίβολο 8,8 στρέμ. ποτιστικό σε ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! (ιδανικό για επαγγελματική / βιοτεχνική χρήση). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

(308)

∞¡ø - μ√§√™ (¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜) Πωλείται επίπεδο οικοπεδάκι 145 τ.μ. με φανταστική, απεριόριστη και αναφαίρετη θέα, όλο το Βόλο και Παγασητικό!!! Δόμηση 120 τ.μ. (απέχει 45 μ. από τον κεντρικό δρόμο Πορταριάς). Τιμή 29.000Ε!!! ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280-78267 (703)

(148)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

25

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010 √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (649)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§∂πΔ∞π ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (127)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή (Κήπια) του Δήμου Βόλου οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (128)

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (133)

§fiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¶ø§∂πΔ∞π ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παροχής υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο του Βόλου με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό (γραφείο, βιβλιοθήκη, δερμάτινος καναπές, δερμάτ. πολυθρόνα, τραπέζι υποδοχής, Η/Υ, Α/C, fax, κ.λπ.) με χαμηλό ενοίκιο. Πελατεία γνώριμη για το γραφείο. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 (1ος) έναντι Τράπεζας Πειραιώς 6944-456407 (150)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (137)

¶∏§π√ ∫∞§∞-¡∂ƒ∞ Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (068)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (131)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης άνω όροφος διπλοκατοικίας 92 τ.μ. με το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 239 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (129)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε ήσυχη περιοχή της Ν. Ιωνίας πλησίον Βυζαντίου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (130)

¶ø§∂πΔ∞π πολύ αξιόλογη μονοκατοικία 4ετίας, 175 τ.μ., στην Αγριά, άνετοι χώροι υποδοχής, κλειστή κουζίνα με καθιστικό, 3 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με 66q, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (132)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 5376ÙÌ. ΔÈÌ‹ 15.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 75,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ¡Â¿ÔÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 7 ÂÙÒÓ 4) ¡Â¿ÔÏË ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 210.000 ¢ÚÒ. 5) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ¢ƒ∞∫∂π∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 655ÙÌ Ì ı¤·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50,000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·Û-

Û·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2650ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· ÔÏÏ‹ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈΛ· 50ÙÌ Ì ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 200ÙÌ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 200ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∞ÁÚÈ¿ Î·È ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ . ∫·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ. ™ÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ƒ¿Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ˘ ¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ· ·Î›ÓËÙˆÓ ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË. (185)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ (2¿ÚÈ· & 3¿ÚÈ·) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞¡∞Àƒ√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ∞°ƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. À¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 188.000∂. ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 90 Ù.Ì. ) Ì ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 53 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ , ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Ì 2 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ 59 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηٷÛ΢‹˜ 200 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ·, roof garden, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áη˙fiÓ & ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 153 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂. °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 34 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 37.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158,87 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 42,30 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 42,30 Ù.Ì. & ΋Ô 120 Ù.Ì. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ & 3¿ÚÈ 50 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ·fi 100.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ, 50Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 105.000∂. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. & 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Î›ÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 625.000∂. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 78 Ù.Ì. Ì 2 wc & ˘fiÁÂÈÔ 68 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈÎfi Ú·Ù‹ÚÈÔ ¿ÚÙÔ˘. ™∫π∞£√™ : ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ) 221 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ª∏§π∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 805 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¢. ªËÏÂÒÓ ı¤ÛË ∞ÚÁ˘Ú¤Èη ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi Ì ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÈÛÔÁ›Ԣ & 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 140 Ù.Ì. ª∏§π¡∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 300 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2 ÔÚfiÊˆÓ - 108 Ù.Ì. (Ô fiÚÔÊÔ˜). ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 280.000∂. (ªÂ ηÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫˘ÓË-

ÁÒÓ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 0.40, ¯Ù›˙Ô˘Ó 200 Ì. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. (¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂. ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 Ù.Ì. Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ μfiÏÔ. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 795 Ù.Ì. (Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·) & 1780 Ù.Ì. ÛÙË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ (‰›Ï· ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 160 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∂Ê¿ÙÂÙ·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ & Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ψÊfiÚÔ. μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 117 Ù.Ì. Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û¯ÔÏ‹ ∏/À, ¯ÔÚÔ‡ & ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÈÌ‹ 600∂. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 4 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶Ôχ Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ( & ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 200.000∂. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (186)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 104 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. 10. 104 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. 137,80 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 16. 80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 116 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 18. 114 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, 25ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 19. 118 Ù.Ì. 3Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 95 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 104 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. ¢ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi 208 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ·

Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 13. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 1 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 3. 1.800 Ù.Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 567 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· - ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (187)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. 2. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. 5. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 6. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 7. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 10. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 11 μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85 Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÊ. 120.000 ∂. ∫415. 12. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 16. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 20. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 21. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, °·˙‹, ÁηÚÛ., 30ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊ. 28.000∂. ∫407. 3. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 4. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 5. μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. 6. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ,Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 3. μfiÏÔ˜: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. ËÌÈ˘. 72 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2000, 210.000 ∂. ∫396. 4. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ ÛÂ

ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 4. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. 3. ¡¤· πˆÓ›·: ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 81ÙÌ. 45.000∂. ∫397. 4. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. 6. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 7. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 2. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 3. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER). ∫414. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 6. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 9. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 6. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000 ∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 100.000 ∂ ∫412. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË \ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000 ∂. ∫413. 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 15. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 16. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 17. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 18. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 19. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 20. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 21. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 23. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 24. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. 25. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 27. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000 ∂. ∫416. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 2. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 26


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

26

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 25 ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. 12. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 15. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 16. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 17. ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4.067 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000 ∂. ∫417. 18. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. Ù˙¿ÎÈ. 650∂. ∫410. 2. μfiÏÔ˜, ¶·ÈÚ‚ԇ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. 3. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. 4. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. 5. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 6. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓ. 450 ∂. ∫310. 7. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 8. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ¢À∞ƒπ∞ (188)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (189)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·) 180 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªËϛӷ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙ· Ï·Ù¿ÓÈ·. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì, ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡¤· πˆÓ›· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÁηÚÛÔÓȤڷ 22 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓË, Ôχ ηϋ Â¤Ó‰˘ÛË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚfiÛÔ„Ë Û ηϋ ηٿ-

ÛÙ·ÛË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. °·ÏÏ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ ∞ÛÙ˘Ó. ΔÌ‹Ì·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 22 Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, ÌfiÓÔ 30.000 ∂. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌfiÓÔ 40.000 ∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (190)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

√π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜: ·) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 220 Ù.Ì., 130.000 ∂, ‚) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 257 Ù.Ì., 115.000 ∂. ¡. ¢ËÌ., 413 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÁˆÓÈ·Îfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™.¢. 0,8 250.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙ. 267 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi √ÚÌËÓ›Ô˘, ™.¢. 1,8, Ê¿ÙÛ· 23 Ì. 150.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, 1.144 Ù.Ì. ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ê¿ÙÛ· Û 50 Ì. ‰ÚfiÌÔ 140.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi 25.000-150.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 300 Ù.Ì. ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 80.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 600 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 240 Ù.Ì. Û›ÙÈ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 150.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. π. ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù·‰›Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 141 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 24 Ù.Ì. ‰ÒÌ· Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ÔÈÎÔ‰. 180 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ˘¤Ú lux, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Ì 2 Ù˙¿ÎÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜ Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 4 ÛÙ¿ÛˆÓ. 400.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2 ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì·˙› Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì., ÁˆÓȷΤ˜ 135.000. ™ÙËÓ Ô‰fi ª·‚›Ï˘ ÌÔÓÔÎ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 95.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÈÏÔÙ‹ Ì ‰ÒÌ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 280.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ÈÏÔÙ‹ 140 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁηÚÛÔÓȤڷ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, 270.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ê¿ÙÛ·, 270.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹ Ì ·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÙÈÌ‹ 115.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, wc Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 165.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 171.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÚÈ Ì wc Î·È Ì¿ÓÈÔ ‰‡Ô ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 135.000 ∂. ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi 108 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, 180.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ.) 113 Ù.Ì., ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢‹˜, 200.000, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÚÈ¿ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 115.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 105.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 65.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 53 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ, parking + ·Ôı‹ÎË 110.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, parking + ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 100.000 ∂. ΔÚ›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÚÔ˜ 300 ∂ ¤Î·ÛÙÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÚÔ˜ 280 ∂, 250.000 ∂, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Â›Ó·È 5 ÂÙÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. Ì parking ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ·Ï·Èfi 70 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 55.000 ∂, ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¡. π. ‰˘¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û Ï·Ù›·, 50.000 ∂.

∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 80.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking + ·Ôı‹ÎË 31 Ù.Ì. 45.000, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊ. 23.000 ∂. (191)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 2. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·”, ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 4. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 5. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. 7. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ı¤ÛË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜ 11.000 Ù.Ì. 165.000 ∂ (·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ 750 Ï›ÙÚ·). ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 11.712, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Û ηϋ ÙÈÌ‹. 3. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 75 Ù.Ì. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ·Ôı‹ÎË, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. 4. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 5. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘, 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÈÌ‹ 75.000. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 77,25 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ÁˆÓÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 76,20 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 80, 82, 77 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 9. 4¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 10. 4¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 110 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 11. ¢˘¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 42,85 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 78 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 2. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª∂Δ∫∞ §¤ÚÔ˘ 22, 60 Ù.Ì., 2 ˘/‰ 20ÂÙ›·˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ·˘Ï‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 2. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 139, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (195)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂

μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì. 180.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ OIKO¶E¢A ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 215.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì. 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì. 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 138.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·Ï›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 230 Ù.Ì. Δ¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 88 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 86 Ù.Ì. ºÂÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 51 Ù.Ì. (196)

-----------------------------------π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr

¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 50Ù.Ì.,ÁˆÓ., 2Ô˜ , Ì 25Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜. 3. ¶·Á·ÛÒÓ 46Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÔÏ˘Ù. ηٷÛ΢‹. 4. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 46Ù.Ì., 1Ô˜ , ‰È·ÌÂÚ¤˜. 5. ¶·Á·ÛÒÓ 48Ù.Ì., 2Ô˜ , ÚÔÛfi„ˆ˜. ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5Ù.Ì., Ì 100Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ô-

Ï˘Ù. ηٷÛÎ., 86Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ , 85Ù.Ì., Ì 40Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 3. ∫¿‰ÌÔ˘ 82Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜,Ù˙¿ÎÈ, 4Ô˜, ı¤· ¿ÚÎÔ. 4. ¶·Á·ÛÒÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜, 86Ù.Ì.Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 5. ¶·Á·ÛÒÓ, 4Ô˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi Áηڿ˙. 6. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 102Ù.Ì. Ì 70Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. 7. ºÈÏ·‰ÂÏÂÊ›·˜, 2Ô˜, 93Ù.Ì., Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 8. π·ÛˆÓ›‰Ë, 4Ô˜, 79Ù.Ì. Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 9. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜, 3Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 79,25Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. (197)

-----------------------------------Re.Fin.se ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ·˘Ï‹ 80.000. ™›ÚÂÚ, ÚÂÙÈÚ¤ 92 Ù.Ì. 135.000. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ Û 2ÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., 115.000. ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ 87 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 80.000. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 127 Ù.Ì. 3Ô˘ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘-2Ô˘ ÔÚ.+ÛÔʛٷ 154 Ù.Ì. 210.000. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ˘ÂÚÏÔ‡Í Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 300 Ù.Ì., 680.000. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 83 Ù.Ì./730 ÔÈÎfi‰Ô, 140.000. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 65 Ù.Ì..102 ÔÈÎ., 60.000. ∞ӷηÛÈ¿ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ı¤·, 130 Ù.Ì., 175.000. ∞ӷηÛÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ·ÏÈ¿ 140 Ù.Ì. ı¤· 120.000. ∞ÁÚÈ¿ ·Ú·Ï›· ·fi 250.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂-ª¶∞ƒ ΤÓÙÚÔ ·ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, 170.000. ∂ȯ›ÚËÛË Á˘Ó·ÈΛ· ∂¡¢Àª∞Δ∞ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 140.000. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ 140 Ù.Ì. 230.000. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ˘fiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 150 Ù.Ì., 200.000. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘, 33 Ù.Ì. 45.000. √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 123 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ 35.000. ¡. πˆÓ›· 203 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ·, 220.000 ª√¡∞¢π∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ (161)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44 Ù.Ì. + 28 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120 Ù.Ì. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200 Ù.Ì. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 1.350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195 Ù.Ì. Û 4.000 Ù.Ì.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172 Ù.Ì. Û 123 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û 1200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û 359 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265 Ù.Ì. Û 4.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190 Ù.Ì. Û 4.050 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124 Ù.Ì. Û 347 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 11. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400 Ù.Ì. Û 990 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 12. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300 Ù.Ì. Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 13. √ÁÏ ÔÈΛ· 83 Ù.Ì. Û 106 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 14. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90 Ù.Ì. Û 131 Ù.Ì.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 15. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. + 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 208 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 16. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Û 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜

π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112 Ù.Ì. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476 Ù.Ì. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094 Ù.Ì. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500 Ù.Ì. Ì 87 Ù.Ì.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108 Ù.Ì. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900 Ù.Ì. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80 Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365 Ù.Ì. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272 Ù.Ì. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133 Ù.Ì. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 650 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500 Ù.Ì. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724 Ù.Ì. ‚) 5.743 Ù.Ì. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587 Ù.Ì.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870 Ù.Ì.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870 Ù.Ì., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600 Ù.Ì. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228 Ù.Ì. Û 382 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185 Ù.Ì. Û 278 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25 Ù.Ì. + 10 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206 Ù.Ì. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500 Ù.Ì. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360 Ù.Ì. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. + 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ + 45 Ù.Ì. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400 Ù.Ì. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800 Ù.Ì. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800 Ù.Ì. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500 Ù.Ì. Û 12.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500 Ù.Ì. Û 4.360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800 Ù.Ì. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000 Ù.Ì. (ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129 Ù.Ì. ª18 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. •3 5. ΔÔ¿ÏË 45 Ù.Ì. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400 Ù.Ì. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550 Ù.Ì. ÔÈÎ. ƒ6 8. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400 Ù.Ì. ∂75 9. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300 Ù.Ì. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000 Ù.Ì.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 11. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ∫51 12. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 13. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 14. ¡. πˆÓ›· 52 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 15. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200 Ù.Ì. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 16. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ + 270 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90 Ù.Ì. + 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ °40 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 19. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (164)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (165)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

27

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (166)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (169)

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr

∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ 1) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 45 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰‡Ô ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙., ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÏ, ·Ù¿ÚÈ. (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË §π¡Δ√). 2) ƒ∂Δπƒ∂ (5Ô˜) ·ÂÚÈfiÚ. ı¤· 44 Ù.Ì. (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜) 30 ÂÙÒÓ. 3) øƒ∞π√Δ∞Δ√ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 55 Ù.Ì. (1Ô˜) ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ). 4) ∞¡∂Δ√ 6ÂÙ›·˜ 63 Ù.Ì. (2Ô˜) ∂ÊÙ¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. Δƒπ∞ƒπ∞ 1) ¡∂√¢ª∏Δ√, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. (1Ô˜) η‡ÛÙ. ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ¿ÚÎÈÓ. (ª). 2) ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¿ÚÈÛÙÔ 84 Ù.Ì. (3Ô˜) ÁˆÓÈ·Îfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 40 Ù.Ì., ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙. ¯ˆÚÈÛÙ¿. 3) ¡∂√¢ª∏Δ√ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì Ù˙¿ÎÈ + ¿ÚÎÈÓ, 2 ÔÚ., ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË ÌÂÁ¿ÏË 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ηıÈÛÙ., ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. 4) ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηıÈÛÙ. ¯ˆÏ, ÎÔ˘˙., 2 ˘/‰ ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (√͢ÁfiÓÔ). 5) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ Ï‹Úˆ˜ 73 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 25ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜). 6) ¶√§À øƒ∞π√ 76 Ù.Ì. (3Ô˜) Ì ı¤· Â˙fi‰ÚÔÌÔ 18ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ¿ÚÎÔ ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. 7) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 80 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi 2 ˘/‰, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 24ÂÙ›·˜ (¿ÚÈÛÙÔ) ¡¤· πˆÓ›· ¢Ë̷گ›Ô. 8) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 30ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙. - ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ηϋ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ª∂°∞§∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 18ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı. ˘fiÁ. ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi ¿ÛÔ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔ›¯ÈÛË ËÏÂÎÙÚÈο 2 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞Ó¿ÏË„Ë. 2) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) ÎÂÓÙÚÈÎfi 26ÂÙ›·˜ Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ⁄‰Ú¢ÛË. 3) À¶∂ƒ§√À• ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 100 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, °ÔÚ›ÙÛ·. ¶¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ÏÔ˘ÙÚfi Î·È WC Ì 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ÕÓ·˘ÚÔ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1) ª∂∑√¡∂Δ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ηٷÏËÎÙÈ΋ 125 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Áηڿ˙, ÍÂÓÒÓ·˜ 1 ˘/‰ 25, 1Ô˜ Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi + Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, WC, 2Ô˜ 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (¡¤· πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·). 2) ¶∞§π∞ ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓË Î·Ù·Û΢‹, ˘fiÁÂÈÔ, fiÚÔÊÔ˜, Ì 5 ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·˘Ï‹ ™¢ 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì. ∞Ó¿ÏË„Ë. 3) ∫√ªæ∏ 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, 3 ¯ÒÚÔÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ÚÔ¯ÒÏ, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ¿ÏË + ‚ÔËı. ÎÔ˘˙. - ·Ôı‹ÎË ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, Ì ‰È΋ Ù˘ ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ·ÓÛË Û ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ (Ù¤ÚÌ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜). 4) °ø¡π∞∫∏ 120 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙. 3 ˘/‰ ÏÔ˘ÙÚfi, W.C. Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (¡Â¿ÔÏË). 5) øƒ∞π√Δ∞Δ∏ 92 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 148 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ¯ˆÏ, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÔËı. ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË ›Ûˆ Î·È Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·˘Ï‹, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ·. °. ¢‹ÌÔ˘ 6) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ï‹Úˆ˜ 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 7) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ· 24 Ù.Ì. Ì Â͈Ù. ÛοϷ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. 8) ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¤ÙÚÈÓË (·Ó·Î·Ù·Û΢‹) ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 170 Ù.Ì. (ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì.) Û·ÏfiÓÈ Î·ıÈÛÙ. Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó· - ·Ôı‹ÎË, 3 ˘/‰ ÌÂÁ¿Ï·, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ì ˘/‰, Áηڷ˙fiÔÚÙ· Î.Ï. ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. 9) °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ∞¯ÈÏÏÔ. - ¶ÂÚ. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1) ∞§À∫∂™ (Î·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ·), ÙÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. (1Ô˜) ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, WC, 2 ˘/‰ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚ. ÛοϷ, ·˘Ï‹, ΋Ô (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘). √π∫√¶∂¢∞ 180 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 305 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 330 Ù.Ì. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÚ›ÎÂÚÈ (‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·), 645 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 626 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜, 6 ÛÙÚ¤Ì. ÃfiÚÙÔ, ¶∞√À Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û ηϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· (‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÈÎfi‰·, ÂÍÔ¯Èο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î.Ï.). ∂Ï¿Ù ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ¢øƒ∂∞¡. (644)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000.

Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1Á. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 107.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (170)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·.

√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (171)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂. 3. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 165.000 ∂, ı¤·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (172)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (173)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·.

μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (174)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 100.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (176)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

28

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·˙‹, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, 29.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Û Ï·Ù›·, ηÈÓ. 19. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 20. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 47 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÎÂÓÙÚÈÎfi). ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.900 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ı¤·, 5.800 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (177)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂.

°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (178)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ 15. Πωλείται οικόπεδο στην Πορταριά, 3.150 τ.μ., κοντά στην κεντρική πλατεία, για επιχείρηση. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92

Ù.Ì. 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 5. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û 4.840 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (180)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου, κέντρο, 3 Υ/Δ, Ν. Δημητριάδα, 142 τ.μ., καλοριφέρ, τζάκι, κατασκ. ë84, αντί 128.000Ε. 2. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 3. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 4. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 55.000Ε. 5. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 6. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 54.000Ε. 7. Σωρός, οικόπεδο 600 τ.μ., θέα Βόλο, φάτσα 16 μ. αντί 100.000 Ε. 8. Μάραθος, οικόπεδο 353 τ.μ. 20 φάτσα, 60.000Ε. 9. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 6. Πλησίον Ογλ-Κων/ντά, ΜΕΖΟΝΕΤΑ, κατασκ. ’90, 5ου και 6ου ορόφου, 140 τ.μ., θέα, αυτονομία, τζάκι, αποθήκη, κλειστό πάρκιν, 270.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 81 τ.μ., όροφος 2ος, parking, αποθήκη 130.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρι, 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, το τ.μ. 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 101 τ.μ., όροφος 2ος, Φιλελλήνων-Δημ/δος, 115.000Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. Μεταμόρφωση, 3άρι, 101 τ.μ., γωνιακό, 2ου ορόφου, ΑΤ. Φ.Α., 115.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε 5. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φά-

τσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. αντί 150.000Ε 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Τεχν. Επιμελητηρίου, 2ας Νοεμβρίου, κατ/μα 78 τ.μ., υπόγειο 58 τ.μ., αντί 250.000Ε. 2. Πλ. Ελευθερίας, πλησίον Καρτάλη, 45 τ.μ., με υπόγειο και πατάρι, 210.000Ε. 3. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 4. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια, οικόπεδο φάτσα θάλασσα, 4.610, αντί 1.100.000. 2. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 3. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 4. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (181)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (182)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280 78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·

Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë °ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÛÈfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂϤ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì., 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 137 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ıÓ. √‰fi˜/ª¿Ú·ıÔ˜, ·Ï·È¿ ·ÁÚÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ·, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 410, 450 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.010 Î·È 1.083 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 470 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 308 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 82 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. °·Ï¿˙È· ∞ÎÙ‹ (ª·Ìȉ¿ÎË) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 310 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 325, 362, 465, 520, 630 Î·È 650 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 285 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 345∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 575∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 15¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 8,8 ÛÙÚ¤Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑.√.∂. 1·. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.200, 4.500, 5.000 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80Ì. ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (183)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 ÕÊËÛÛÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì. +˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 200.000 ∂ Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οι-

κόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (184)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (198)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

29

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (846) ¶ø§∂πΔ∞π V.W. GOLF 4, μοντέλο 2000 1.600 κυβικά, με A/C, 188.000 χλμ. σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6942-971110 (930)

¶ø§∂πΔ∞π VOLVO S-40 1.600 κυβικά (Μάιος 2005) σε άριστη κατάσταση φυλασσόμενο σε γκαράζ, φουλ έξτρα, μπλε σκούρο χρώμα. Πληροφορίες τηλ. 6972-779490 (051)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα για βοηθός κομμωτηρίου με όρεξη για δουλειά και εκμάθηση κοντά σε καταξιωμένη επαγγελματία, προϋπηρεσία προαιρετική. Τηλ. επικοινωνίας: 24210-43558, 6947-040867. (614)

Η εισαγωγική εμπορική εταιρία “Volos Asia Import” που δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών υλικών, αναζητεί

∑∏Δ√À¡Δ∞π νέος και νέα για εργασία σε πρατήριο υγρών καυσίμων 9ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, ώρες επικοινωνίας 8-12 π.μ. και 5-8 μ.μ. Πληρ. τηλ. 24250-24094. (636)

Ó¤Ô ¶ø§∏Δ∏ με φιλοδοξίες και εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων έως 40 ετών. Προσφέρουμε πολύ καλή αμοιβή και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε το βιογραφικό σας. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 24210-97598-9, fax. 24210-97591, e-mail: info@doumpiotis.gr (279)

∑∏Δ√À¡Δ∞π για εργασία στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου (Παππά Νερό), μάγειρας-μαγείρισσα και κοπέλες για σερβίρισμα και για μπουφέ, γνωρίζοντας από καφέδες. Διαμονή εξασφαλισμένη και ΙΚΑ, υπεύθυνος κος Δημήτρης. Τηλ. 24260-31254. (635)

MA£HMATA

μ√§√™ περίχωρα και ευρύτερη περιοχή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κτήματα προς αγορά ή μίσθωση, επίπεδα και ηλιόλουστα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, εμβαδόν από 6 έως 20 στρέμματα. Μεσίτες δεκτοί. Τηλ. 6932337595. (577)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∞°°§π∫ø¡ με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα με υπεύθυνη προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6932913719. (687)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ και θερινή προετοιμασία. 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 2421071669 και 6934-442391. (152)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας. Σχέση, συμβίωση, γάμος, εχέμυθα αποτελεσματικά. 36χρονη εκπαιδευτικός, γλυκύτατη, συγκροτημένη. 37χρονη ιατρός, πανέμορφη, ακίνητα. 30χρονη ιδ. υπάλληλος, γοητευτικότατη, σοβαρή. 38χρονη δημοσίου, εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, ακίνητα. Τηλ. 2410-549797. (153)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (135) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (125) Ã∞ƒπ∑√¡Δ∞π γατάκια. Πληρ. τηλ. 24210-44682. (615) ∞ª∂™∞ δάνεια από ελληνικές τράπεζες και εξωτερικού, προσωπικά στεγαστικά επισκευαστικά, επιχειρηματικά ΤΕΜΠΜΕ, συγκέντρωση οφειλών όλα σε ένα. Τηλ.-2109520260. (444)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

À‡ı˘ÓÔ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 12ετή φροντιστηριακή πείρα και ειδικότητα στην θεωρητική κατεύθυνση και την έκθεση, παραδίδει υπεύθυνα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6977-765888. (914)

ÁÈ· ÙÔ ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¶ÚÔÛfiÓÙ·: - ¶Ù˘¯›Ô ∞.∂.π. / Δ.∂.π. ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘. - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ¤ÙË Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË. - ∂Èı˘ÌËÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û μÈÔÌ˯·Ó›·. - ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜, √ÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ πηÓfiÙËÙ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙo Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞ÔÛÙÔÏ‹ μÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ: email : jpost01@intrakat.gr ∫ˆ‰ÈÎfi˜ £¤Û˘: HR/PER01

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™

(637)

ZHTOYN EP°A™IA μ√§√™ - ¡∏™π∞. Μάγειρας, ψήστης, μπουφετζής, με πείρα στο ουζερί, και κρέατα σχάρας, ζητά εργασία σε ουζερί, ταβέρνα, ψησταριά. Τηλ.: 6974451718. (715)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢˘¿ÚÈ 56. 5 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ 2003, Δ¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01-165 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤ 3ÂÙ›·˜, lux Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ·Ôı‹ÎË ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-32 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 83 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ. ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Î·È ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ˘ÏÈÎÔ‡. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. , 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 40.000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 107 Ù.Ì. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12 -60 7. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 114 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 8. 2·ÚÈ 46 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 3ÂÙÒÓ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15

MONOKATOIKIE™

∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ™√ºπ∞ μ§∞Ã√À ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ 1. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ȉÈÒÙË, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ :18-29

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha-Eurobank-Εθνικής-Εμπορικής-Ταχυδρομείο-Γενική-Citibank, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά το 71% άμεσα και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την κεντρική Ελλάδα καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα Τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (593)

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

Από το 1974

∏ ÂÙ·ÈÚ›· INTRAKAT ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ INTRACOM ˙ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

Μαζί με την 1η Ασφαλιστική ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ πρόληψη και υγεία με σιγουριά στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Κέντρα Υγείας. Για προσωπική πληροφόρηση κ. Χατζηαγγέλου. Τηλ. 6977988497. (144)

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

°πøΔ∏™ ∂À∞°°∂§√™ §√°√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™

ΒΟΛΟΣ

∂ȉÈÎfi˜ ÛÙȘ ·ı‹ÛÂȘ ʈӋ˜

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

Αναλαμβάνει παθήσεις λόγου και ομιλίας, εγκεφαλικά-τραυλισμό και μαθησιακά σε παιδιά και ενήλικες. Αντωνοπούλου 83, Βόλος (άνωθεν Αγροτικής Τράπεζας). Τηλ. 6973-029347, 6907377693. (361)

λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (146)

2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 61 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Ë °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·Ôı‹ÎË, 2 ˘/‰, Ì ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-22 4. ∂À∫∞πƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-67 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-71 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ μfiÏÔ (ΤÓÙÚÔ) 63 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì. ∫ˆ‰.: 5-95. ΔÈÌ‹ 80.000∂. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.: 5168. ΔÈÌ‹ 100.000∂. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· (ηϋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿). ∫ˆ‰.: 5-153. ΔÈÌ‹ 43.000∂.

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4. 000 Ù. Ì. Û ηٷÏËÎÙÈ΋, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤ÛË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-50 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ™˘Î‹ 1.397 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 655 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 70. 000∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11 3. ª¿Ú·ıÔ˜ . √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-74, 12-75, 12-76 4. ª√¡∞¢π∫√: ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì 520 Ù. Ì. ‰fiÌËÛË Î·È 58 Ù. Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-42 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 7.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 357 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫ˆ‰.: 5-156

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ χρήματα από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση έως 48 άτοκες δόσεις παίρνετε το 71%. Εξυπηρέτηση αυθημερόν καθημερνά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωργίου. Τηλ. 6988888850, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (634)

∞ª∂™ø™ μετρητά χρήματα απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις παίρνετε το 71%. Εξυπηρέτηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, καθημερνά και Σαββατοκύριακα, κος Λευτέρης, τηλ. 6980260800, 6983709760. (481)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (210)

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· 160 Ù.Ì. ‰ÈÂÙ›·˜ Ì ·Ù¿ÚÈ. ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-33 2. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 3. ∂ÍÔ¯ÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓË Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 70 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, Ì Áηڿ˙, Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ. ∫ˆ‰.: 5-169. ΔÈÌ‹ 120.000∂

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃfiÚÙÔ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 66 Ù.Ì. Û 802 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÌÂÛË ¯Ú‹ÛË, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ÚfiÌÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË! ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÙÔÈ˘ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-51

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2·ÚÈ 50 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ∫ÔÚ·‹ 350. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-63 2. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ·Ôı‹ÎË 500. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11- 7 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ 80 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È wc 300 ∂. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11- 69 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 70 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 (151)


30

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

¢π∫∞™Δπ∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞ Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 7/7/2010, ημέρα Τετάρτη και από τις 4:00 μ.μ. ως τις 5:00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα, κάτοικου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου 100 - Κ. Καρτάλη, διακάτοχου του αρχείου του πρώην συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Χρήστου Καλομέρα αρχικώς ορισθέντος ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού του παρακάτω αναφερόμενου οφειλέτη και ως υπαλλήλου πλέον του πλειστηριασμού αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2438/2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ιωάννη Καραθανάση του Γεωργίου, κάτοικου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Φολέγανδρου αριθμός 1 & Αγχιάλου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Ο ισόγειος όροφος, με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά του, μίας διώροφης οικοδομής κεραμοσκεπούς, κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Βόλου Ν. Μαγνησίας, του ομώνυμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου, στη συνοικία Αγίων Αναργύρων, επί της οδού Συν/χου Σινιώρη όπου φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 14. Κατά τον τίτλο κτίσεως το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η διώροφη οικοδομή, εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, στο από Ιανουαρίου 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Γκίκα, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 39578/30-1-1985 συμβόλαιο του κάποτε συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη, έχει έκταση ενενήντα εννέα (99,00) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Κων/νου Ξάνθη, νότια με ιδιοκτησία Αρχοντής Γεωργίου, ανατολικά με ιδιοκτησία Σαράντη Μπαμπάτου και δυτικά με την οδό Συν/χου Συνιώρη. Ο ισόγειος όροφος της προπεριγραφόμενης διώροφης οικοδομής αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη, διαιρεμένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το ΝΔ 1024/1971, στις οποίες έχει υπαχθεί, καθώς και όλη η οικοδομή, με την με αριθμό 39578/1985 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του κάποτε συμβολαιογράφου Βόλου Αγησιλάου Μακρυγιάννη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 32 και αριθμό 140, είναι σοβατισμένος εξωτερικά και εσωτερικά, φέρει τ’ ανάλογα προς φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση καλοριφέρ, αποτελείται από (3) τρία δωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, έχει εμβαδόν (60,00) τετραγωνικά μέτρα ή όσου εμβαδού και αν είναι περισσότερο ή λιγότερο και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (50/100) εξ αδιαιρέτου. Περιήλθε στον προαναφερόμενο οφειλέτη με το με αριθμό 27721/4-12-2006 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδόπουλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 505 και αριθμό 372. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ευρώ (40.000,00) η οποία δεν είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνουν δύο προσημειώσεις υποθήκης οι οποίες στη συνέχεια τράπηκαν μερικώς σε υποθήκες. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφω-

να με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2516/2010 β’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 18/6/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης. Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 7/7/2010, ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 μ.μ. ως τις 5.00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοίκου Βόλου, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 119, ή της νομίμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2498/2010 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Αποστόλη Λαγού του Γεωργίου και της Δήμητρας, κάτοικου Βόλου, οδός Κοραή αριθμός 130, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας παλαιάς ισόγειας οικίας κτισμένης σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού (432,00) τετραγωνικών μέτρων περίπου ή όσου εμβαδού και αν είναι περισσότερο ή λιγότερο, κείμενο το οικόπεδο εντός του Δ.Δ. Καναλίων του Δήμου Κάρλας Ν. Μαγνησίας, συνορευόμενο κατά τον τίτλο κτίσεως βόρεια με οδό, νότια με όριο απαλλοτριώσεως, ανατολικά με το με αριθμό 41 οικόπεδο και δυτικά με το με αριθμό 7 οικόπεδο, όπως ακριβώς εμφαίνεται στο με ημερομηνία 18/6/1977 σχεδιάγραμμα του Νομάρχη Μαγνησίας που επισυνάπτεται στην με αριθμό 376/538/8-3-1977 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που μεταγράφτηκε στα βιβλία του Δήμου Βόλου στον τόμο 205 και αριθμό 255. Η ισόγεια οικία είναι κεραμοσκεπής, σοβατισμένη εξωτερικά και εσωτερικά, φέρει τ’ ανάλογα προς φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και έχει εμβαδόν (60) τ.μ. περίπου ή όσου εμβαδού και αν είναι περισσότερο ή λιγότερο. Εντός του προπεριγραφομένου οικοπέδου υπάρχουν ακόμα: α) αποθήκη τσιμεντολιθόκτιστη κεραμοσκπεής, εμβαδού (15) τ.μ. περίπου και β) κιόσκι με μεταλλικό σκελετό έμπροσθεν της προαναφερόμενης αποθήκης. Περιήλθε στον προαναφερόμενο οφειλέτη το 1/2 εξ αδιαιρέτου του προπεριγραφόμενου ακινήτου από κληρονομία δυνάμει της με αριθμό 2078/17-1-1990 δημόσιας διαθήκης του συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Μπατσόλα που δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου με το με αριθμό 106/2-41996 πρακτικό και για την οποία έγινε αποδοχή κληρονομίας με το με αριθμό 881/29-10-2008 πιστοποιητικό της Γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 540 και αριθμό 129. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (14.000,00) ευρώ η οποία δεν είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του εκπλειστηριαζομένου 1/2 εξ αδιαιρέτου του προπεριγραφομένου ακινήτου. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνει μια υποθήκη. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2499/2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 18/6/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης

Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης. Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 7/7/2010, ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 μ.μ. ως τις 5.00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάνας Ψαρογιώργου, κατοίκου Βόλου, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 119, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2489/2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Δήμητρας Σιόβα του Αθανασίου, κάτοικου Βόλου, οδός Περραιβού αριθμός 97, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Μία τριώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται από τον υπόγειο όροφο, τον ισόγειο όροφο, τον α’ πάνω από το ισόγειο όροφο, τον β’ πάνω από το ισόγειο όροφο και τον γ’ πάνω από το ισόγειο όροφο, με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά της, κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής έκτασης (94,10) τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας, κείμενο το οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Βόλου Ν. Μαγνησίας, του ομώνυμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της οδού Περραιβού αριθμός 97 (πρώην 81) συνορευόμενο νοτιοανατολικά με την οδό Περραιβού επί της οποίας φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης σήμερα 97, βορειοδυτικά με ιδιοκτησίες Νικολάου Θωμά και Ευσταθίου Μπουρμπούλη, βορειοανατολικά με ιδιοκτησία πρώην Αλεξάνδρας Μπέμπου και ήδη πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών και νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία πρώην Ελένης Παπαθεοδώρου και ήδη Ανδρέου. Ο υπόγειος όροφος αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που χρησιμοποιείται ως αποθήκη, από το λεβητοστάσιο, τη σκάλα ανόδου προς τον ισόγειο όροφο και έχει εμβαδόν (49,30) τετραγωνικά μέτρα. Ο ισόγειος όροφος αποτελείται από το κλιμακοστάσιο, την κεντρική είσοδο της οικοδομής και ένα αυτοτελές διαμέρισμα το οποίο σύγκειται από δύο δωμάτια, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και έχει εμβαδόν (49,30) τετραγωνικά μέτρα. Ο α’ πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από το κλιμακοστάσιο και ένα αυτοτελές διαμέρισμα το οποίο σύγκειται από δύο δωμάτια, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και έχει εμβα-

δόν (59,00) τετραγωνικά μέτρα. Ο β’ πάνω από ισόγειο όροφος αποτελείται από το κλιμακοστάσιο και ένα αυτοτελές διαμέρισμα το οποίο σύγκειται από έναν ενιαίο χώρο (σαλονοτραπεζαρία - καθιστικό), χώρο κουζίνας, λουτροαποχωρητήριο, έχει εμβαδόν (59,00) τετραγωνικά μέτρα και φέρει εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον γ’ πάνω από το ισόγειο όροφο. Ο γ’ πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από ένα διαμέρισμα που σύγκειται από δύο δωμάτια και WC, έχει εμβαδόν (20,00) τετραγωνικά μέτρα και φέρει εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το διαμέρισμα του β’ πάνω από το ισόγειο όροφο. Η άνω τριώροφη οικοδομή είναι σοβατισμένη εξωτερικά και εσωτερικά, φέρει τ’ ανάλογα προς φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση καθώς επίσης και εγκατάσταση καλοριφέρ. Περιήλθε στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα με το με αριθμό 7345/19-12-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Κερασίας Καλογεροπούλου Καλτσογιάννη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 402 και αριθμό 47 σε συνδυασμό με το με αριθμό 6809/1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Κερασίας Καλογεροπούλου - Καλτσογιάννη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 394 και αριθμό 103. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (160.000,00) ευρώ η οποία δεν είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνουν μία προσημείωση υποθήκης και τρεις υποθήκες. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2520/2010 α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 18/6/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης. Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 7/7/2010, ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 μ.μ. ως τις 5.00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη - έναντι πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα, κάτοικου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου 100 - Κ. Καρτάλη, διακατόχου του αρχείου του πρώην συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Χρήστου

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞π™ø¡π∞™ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2272

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου ΑΙΣΩΝΙΑΣ Προκηρύσσει Πρόχειρο φανερό (συνεχιζόμενο) πλειοδοτικό διαγωνισμό για την Διάθεση των (ΧΩΡΩΝ) ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στους εμπόρους μικροπωλητές για την ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ του Δήμου μας που θα λειτουργήσει από 6-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 σε δημοτική έκταση στο 5ο χλμ. της Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας στην περιοχή “Κάκαβος” Δ.Δ. Διμηνίου. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 στο Δημοτικό Κατάσημα ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση που μείνουν αδιάθετοι χώροι, ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον ίδιο χώρο. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί έμποροι και μικροπωλητές εμποροπανηγύρεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρωτούν στα γραφεία του Δήμου (τηλ. 24213 53608, 24213 53601, fax 24210 91309). Διμήνι 18.6.2010 Ο Δήμαρχος Δημήτριος Καντόλας

Καλομέρα αρχικώς ορισθέντος ως υπαλλήλου πλέον του πλειστηριασμού αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2435/2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Δήμητρας Κολορίζου του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας, οδός Ελλησπόντου αριθμός 17, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, με την εντός αυτού υπάρχουσα παλαιά ισόγεια οικία με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά της και όσα τυχόν μέλλοντα κτίσματα ανεγερθούν στο οικόπεδο αυτό, έκτασης του οικοπέδου (127,60) τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την πρόσφατη και ακριβή καταμέτρησή του, κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Νέας Ιωνίας Νομού Μαγνησίας, του ομώνυμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στη συνοικία Ευαγγελίστριας, στο με αριθμό 13 Ο.Τ. του Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως προσφύγων Ξηροκάμπου το οποίο έχει τον αριθμό οκτώ (8) και επί της οδού Κρήτης όπου φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 57, όπως αυτό απεικονίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στο συνημμένο στο με αριθμό 5128/18-1-1999 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Βασιλείου Μακρυγιάννη, από μηνός Δεκεμβρίου 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Παπαϊωάννου και συνορεύει βορειοανατολικά με την οδό Κρήτης όπου φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 57, νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Νικ. Πουλάκη, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Αποστόλου Χαλκιά και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία πρώην Κακούρα. Η ισόγεια οικία είναι σοβατισμένη εξωτερικά και εσωτερικά, φέρει τ’ ανάλογα προς φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, είναι πλακοσκεπής (ταράτσα) κατά το μεγαλύτερο μέρος της και κεραμοσκεπής κατά το υπόλοιπο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και έχει εμβαδόν (89,26) μέτρα τετραγωνικά. Περιήλθε στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου με το με αριθμό 5128/18-1-1999 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Βασιλείου Αγ. Μακρυγιάννη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 414 και αριθμό 146 και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου με το με αριθμό 24674/11-1-2007 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Θανάση Μπαντέκα, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 508 και αριθμό 50. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (65.000,00) ευρώ η οποία είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας του. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνουν: α) μία προσημείωση υποθήκης η οποία τράπηκε στη συνέχεια μερικώς σε υποθήκη και β) δύο υποθήκες. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2521/2010 β’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 18/6/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 7/7/2010, ημέρα Τετάρτη και από τις 4:00 μ.μ. ως τις 5:00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργίου Καρτάλη έναντι πλατείας Ελευθερίας) και

ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα, κάτοικου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου 100 - Κ. Καρτάλη, διακάτοχου του αρχείου του πρώην συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Χρήστου Καλομέρα αρχικώς ορισθέντος ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού της παρακάτω αναφερόμενης οφειλέτιδας και ως υπαλλήλου πλέον του πλειστηριασμού αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 2374/2008 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Φωτεινής χας Χρήστου Πολύζου, το γένος Παναγιώτη και Γεωργίας Δημουλά, κάτοικου Βόλου, οδός Ορμινίου αριθμός 69, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή έχει ως εξής: Το με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά του, μιας πολυωρόφου οικοδομής (πολυκατοικίας) κτισμένης σε οικόπεδο έκτασης μέτρων τετραγωνικών (208,12) σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας, κείμενο το οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Βόλου, του ομώνυμου Δήμου Ν. Μαγνησίας και Υποθηκοφυλακείου και επί της διασταυρώσεως των οδών Κ. Καρτάλη επί της οποίας φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 180 και Κωνσταντά, συνορευόμενο ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Γ. Ρέπουλη, δυτικά με την οδό Κ. Καρτάλη, νότια με την οδό Κωνσταντά και βόρεια με ιδιοκτησία Αχιλ. Αμουτζοπούλου (πρώην Κ. Παρίση). Το με στοιχεία Βήτα δύο (Β-2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) πάνω από ισόγειο ορόφου, αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, χωλλ, κουζίνα και WC, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (64,60), μικτό όγκο μέτρα κυβικά (206,72), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά (22,28), ολικό όγκο μέτρα κυβικά (229,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους (74/1000) εξ αδιαιρέτου αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά (14,70) και συνορεύει ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δυτικά με την οδό Κ. Καρτάλη, βόρεια με ιδιοκτησία Αμουτζοπούλου και νότια με το με στοιχεία (Β1) διαμέρισμα του αυτού ορόφου και κλιμακοστάσιο. Το προπεριγραφόμενο διαμέρισμα αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. στις οποίες υπήχθη με την με αριθμό 13.172/1971 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του τέως συμβολαιογράφου Βόλου Δημητρίου Μαργωμένου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 17.806/1980 τροποποιητική πράξη του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου. Περιήλθε στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα με το με αριθμό 12.103/26-11-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου Κερασιάς Μιχ. Καλογεροπούλου -Καλτσογιάννη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 465 και αριθμό 58. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού (60.000,00) ευρώ η οποία είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας του. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο το βαρύνουν δύο προσημειώσεις υποθήκης. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις τροποποιημένες διατάξεις - όρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών που επέφερε ο ν. 3714/2008 ο οποίος ισχύει από τις 7/11/2008 και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2518/2010 στ’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 18/6/2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Μ. Σκούρτης


31

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

¢π∫∞™Δπ∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129, Δηλοποιώ ότι Την εβδόμη (7η) του μηνός Ιουλίου του 2010 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 119, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του Παντελεήμονα Μαλιάκη του Χρήστου και της Πηνελόπης, κατοίκου Άνω Λεχωνίων Δήμου Αρτέμιδας Μαγνησίας, ως τρίτου κυρίου, νομέα διακατόχου με νόμιμο τίτλο ενυπόθηκου ακινήτου του ενοχικά ευθυνόμενου οφειλέτη Χρήστου Μαλιάκη του Παντελεήμονα και της Ευφροσύνης, κατοίκου Άνω Λεχωνίων Δήμου Αρτέμιδας Μαγνησίας, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 606/21-112008 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Μία οικία διώροφη, εμφαινόμενη στο από Φεβρουαρίου 1986 σχέδιο κατόψεων του αρχιτέκτονα μηχανικού Παύλου Μπουγά, το οποίο είναι συννημμένο στο αρ. 13.481/1310-1987 συμβόλαιο του Συμ/φου Βόλου Αντωνίου Δημητριάδη, αποτελούμενη: Α) από το ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει καθιστικό, τραπεζαρία, χωλλ, κουζίνα, W.C., εσωτερική κλίμακα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (61,82), όγκο μέτρα κυβικά (209,56) και Β) από τον πρώτο όροφο άνωθεν του ισογείου, που περιλαμβάνει δύο δωμάτια, καθιστικό, χωλλ, λουτρό, εσωτερική κλίμακα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά (70,00), όγκο μέτρα κυβικά (210,00), μετά των παραρτημάτων και παρακολουθημάτων της, ευρισκόμενη στο Βορειοδυτικό τμήμα του όλου και ενιαίου οικοπέδου, η οποία οικία αποτελεί ανεξάρτητη, αυτοτελή, διηρημένη και διακεκριμένη κάθετη ιδιοκτησία επί ενιαίου οικοπέδου, διεπόμενη από τι διατάξεις του Ν. 3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. και του Ν.Δ. 1024/1971, σε συνδυασμό προς το περιεχόμενο και τις διατάξεις του αρ. 13.459/30-91987 συμβολαίου συστάσεως κάθετης συνιδιοκτησίας και κανονισμού του άλλοτε Συμ/φου Βόλου Αντ. Δημητριάδη, με το αναλογούν ποσοστό συνιδιοκτησίας (317/1000) εξ αδιαιρέτου επί του όλου και ενιαίου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (509,00), κειμένου του ακινήτου αυτού εντός του χωρίου Άνω Λεχωνίων, εντός ορίων οικισμού, του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λεχωνίων, του Δήμου

Αρτέμιδας (άλλοτε της καταργηθείσης Κοινότητας Άνω Λεχωνίων), του Υποθ/κείου Νηλείας, του Νομού Μαγνησίας, εμφαινομένου του εν λόγω οικοπέδου στο σύνολό του με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α στο από 24-9-1987 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παύλου Μπουγά, επί του οποίου ο μηχανικός δηλώνει ότι το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Άνω Λεχωνίων και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, συνορευομένου του οικοπέδου αυτού στο σύνολό του Βόρεια επί πλευράς με τα στοιχεία ΑΒ μ. (13,20) με σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε., Νότια επί πλευράς ΔΕΖ συνολικά μ. (14,10) με κοινοτικό δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς ΖΗΘΑ συνολικά μ. (39,25) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, Δυτικά επί πλευράς ΒΓΔ συνολικά μ. (36,40) με ιδιοκτησία Σταύρου Μαλιάκη, με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του διακεκριμένου Βορειοδυτικού τμήματος εκ του όλου και ενιαίου οικοπέδου, εμφαινομένου με τον αραβικό άριθμό ένα (1) και περικλειομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Κ Ι Θ Α στο ως άνω από 249-1987 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παύλου Μπουγά, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (161,50), συνορευομένου δε Βόρεια επί πλευράς ΑΒ μ. (13,20) με τη σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε., Νότια εν μέρει επί πλευράς ΙΘ μ. (12,10) με το υπ’ αρ. δύο (2) συνιδιόκτητο τμήμα του οικοπέδου και εν μέρει επί πλευράς ΔΕ μ. (1,20) με τον κοινοτικό δρόμο, Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς ΑΘ μ. (10,15) με την ιδιοκτησία κληρονόμων Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη και εν μέρει επί πλευράς ΙΚΕ συνολικά μ. (27,15) με το υπ’ αρ. δύο (2) συνιδιόκτητο τμήμα του οικοπέδου και Δυτικά επί πλευράς ΒΓΔ συνολικά μ. (36,40) με την ιδιοκτησία Σταύρου Μαλιάκη. Η ως άνω διώροφη οικία φέρει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είναι σοβατισμένη και υδροχρωματισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, στο καθιστικό υπάρχει τζάκι, η στέγη της καλύπτεται από κεραμίδια, φέρει τις ανάλογες πόρτες και παράθυρα για τον φωτισμό και αερισμό της, τα παραθυρόφυλλά της είναι ξύλινα, υπάρχει ένας εξώστης στον όροφο, ο αύλειος χώρος της περιβάλλεται από πέτρινα τοιχία και σιδερένια κάγκελα, η αυλή της καλύπτεται από πλάκες Πηλίου, η οικοδομή δε, έχει υπόγειο. Υπάρχει δε ξύλινο χαγιάτι με κεραμίδια σ’ όλο το ισόγειο, εκτός από τη νότια πλευρά αυτού. Γίνεται μνεία ότι ο ενοχικά ευθυνόμενος οφειλέτης, Χρήστος Μαλιάκης του Παντελεήμονα και της Ευφροσύνης, παρακρατεί το δικαίωμα συνοίκησης εφ’ όρου ζωής του στο άνω ακίνητο. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίστηκε, σύμφωνα με την αρ. 207/22-2009 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το ποσό των “130.000,00” Ευρώ. Σύμφωνα με το αρ. 898/25-11-2008 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Νηλείας στο πιο πάνω ακίνητο υπάρχουν γραμμένα τα εξής βάρη:

1) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ της “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” , ΠΟΣΟΎ “60.000,00” Ευρώ, μη τραπείσα σε τακτική, και 2) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.” , ποσού “30.000,00” Ευρώ, μη τραπείσα σε τακτική. Κατά δε του προκατόχου Χρήστου Παντ. Μαλιάκη, υπάρχει γραμμένη Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” , ποσού “174.000,00” Ευρώ, μη τραπείσα σε τακτική. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 698/4-52010 Ε’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος 18 Ιουνίου 2010 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 129, Δηλοποιώ ότι Την εβδόμη (7η) του μηνός Ιουλίου του 2010 έτους, ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 119, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά, με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σταδίου 40) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , με το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK” , νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Μαρίας Μπούρα, θυγατέρας Πολύζου και Χριστίνας Κανάτα, κατοίκου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Μπιζανίου αρ. 6, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με την αρ. 632/20-2-2009 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής: Η ψιλή κυριότητα ενός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεώς του μέτρων τετραγωνικών (158,60), ή πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών (281,69, κατά πρόσφατη δε και ακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών (157,14), το οποίό βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Νέας Ιωνίας, του Νομού Μαγνησίας, στην περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου Νέας Ιωνίας, του Υποθ/κείου Βόλου, στη θέση “Χιλιαδού ή Ξηρόκαμπος” , έναντι και προς δυσμάς του Εργοστασίου Μουρτζούκου” κατά τον τίτλο κτήσεώς του και επί της οδού Μπιζανίου, στην οποία φέρει αριθμό δημοτικής αριθμήσεως 6, με την υπάρχουσα σ’ αυτό ισόγεια οικία,

εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (92,20), όπως το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται με κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α, στο από μηνός Δεκεμβρίου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σίμου Χριστόπουλου - Κορδοτέλη, και το οποίο οικόπεδο συνορεύεται, σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, Βορειοανατολικά με πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων (9,45) με ιδιοκτησία Ασπασίας Τσιούκα, πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων Πανέτσου, Βορειοδυτικά με πλευρά ΑΔ μήκους μέτρων (17,30) με ιδιοκτησία Μαρίας Αλοιμόνου, πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων Πανέτσου, Νοτιοανατολικά με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων (17,45) με ιδιοκτησία Ροδάνθης Κολοκοτρώνη, πρώην ιδιοκτησία Πανέτσου και Νοτιοδυτικά με πλευρά (πρόσωπο) Α-Β μήκους μέτρων (8,70) με την οδό Μπιζανίου, πλάτους (6,00) μέτρων. Η ισόγεια οικία που υφίσταται εντός του ως άνω οικοπέδου, είναι εν μέρει κεραμοσκεπής και εν μέρει καλύπτεται από πλάκα μπετόν (ταράτσα), σε μέρος δε της ταράτσας υπάρχει αποθήκη από πάνελ αλουμινίου, εμβαδού 10 τετρ. μέτρων περίπου, ενώ σιδερένια κλίμακα οδηγεί από της την αυλή της οικίας στην ταράτσα. Η ισόγεια οικία είναι σοβατισμένη και υδροχρωματισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, φέρει τις ανάλογες πόρτες και παράθυρα για τον φωτισμό και αερισμό της, τα παραθυρόφυλλά της είναι ξύλινα (εκτός της κουζίνας που είναι αλουμινίου), έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, αποτελείται δε από ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, τραπεζαρία, μπάνιο και κουζίνα. Γίνεται μνεία ότι το δικαίωμα επικαρπίας παρακρατεί εφ’ όρου ζωής της, η μητέρα της οφειλέτιδας, Χριστίνα συζ. Πολύζου Κανάτα, το γένος Γεωργίου και Ελένης Βολωτά, κάτοικος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Μπιζανίου αρ. 6, γεννηθείσα στις 26-6-1923. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των “72.000,00” Ευρώ. Σύμφωνα με το αρ. 1.275/27-22009 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Βόλου, σε συνδυασμό και με το αρ. 922/19-3-2009 πιστοποιητικό της ίδιας ως άνω, στο πιο πάνω ακίνητο υπάρχουν τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.” , ποσού “54.000,00” Ευρώ, κατά Μαρίας Μπούρας και Χριστίνας Βολωτά, σ’ ολόκληρο το ακίνητο και 2) Προσημείωση Υποθήκης, υπέρ “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” , ποσού “25.000,00” Ευρώ, που τράπηκε σε τακτική υποθήκη, στην ψιλή κυριότητα του ακινήτου μόνο. Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο, συμμορφούμενοι με τους όρους της αρ. 699/12-52010 Δ’ επαναληπτικής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008 τεύχος Α’). Βόλος, 18 Ιουνίου 2010 Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΡΑ

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ μ∂§∂™Δπ¡√À 0532 Δ∏§. 24250 22505

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™ ∞.∂. ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Î›ÓËÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Δ∂ μ∂§∂™Δπ¡√À. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È Ë ÒÚ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ. √È fiÚÔÈ ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ fiÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂. À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔÛÔ˘ÎÓȉ‹˜ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ΔËÏ. 24250 22505 - 23504. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.182,00 Ù.Ì. Ì ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 140,00 Ù.Ì. Î·È ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ 50,00 Î·È 18,00 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ‹‰Ë ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û ∂Àƒø: 45.500,00 ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: 24/06/2010, 11.00 .Ì.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 117 Ταχ. Κώδικας: 37100 - Αλμυρός Πληροφορίες: Στυλιανή Γ.Κοντογεωργάκη Τηλέφωνο: 24223 - 50217 FAX: 24223 - 26292 URL: WWW.almyros.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων ήτοι: πέντε (5) θέσεων εργατών καθαριότητας, μιας (1) θέσεως οδηγών απορριμματοφόρου, τριών (3) θέσεων εργατών σφαγείων και δύο (2) θέσεων εργατών Νεκροταφείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Αλμυρού, (8μηνη σύμβαση). ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από το γραφείο της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλιανής Γ. Κοντογεωργάκη και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο ίδιο γραφείο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του φορέα, ήτοι από 21/6/2010 μέχρι και 30/6/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

π¢ƒÀª∞“°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον” Βόλου προσέφεραν: 1) Ο κ. Δημήτριος Τριανταφύλλου σαράντα ευρώ αντί στεφάνου εις μνήμην Στυλιανού Παπακωνσταντίνου (724) 40 Ε. 2) Ο κ. Χρήστος Κωνσταντάς εκατό ευρώ εις μνήμην της συζύγου του Ευαγγελίας (118) 100 Ε. 3) Ανώνυμος εκατό ευρώ (119Α) 100 Ε. 4) Ανώνυμος πενήντα ευρώ εις μνήμην προσφιλών νεκρών (120Α) 50 Ε. 5) Η κ. Αθηνά Γιαλαμά προσέφερε τον απογευματινό καφέ εις μνήμην Ειρήνης Γιαλαμά (323) 6) Ο κ. Σταμούλης Δελής προσέφερε 70 κιλά ελιές (328) 7) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη: (324, 325, 326, 327). Οι ηλικιωμένοι, το προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ Ο Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

™À§§√°√™ °√¡∂ø¡ ∞.ÌÂ.∞.¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΔΩΡΕΕΣ Προσέφεραν στο Σύλλογο Α.με.Α. Ν. Μαγνησίας: * Οι οικογένειες Χαρμάνη Αλεξ. 50 Ε, Γ. Μακρή 50 Ε και Φωτίου Παναγ. 50 Ε εις μνήμην Νικολάου Πρίντεζη. * Οι υπάλληλοι Πολεοδομίας Ν.Α.Μ. 115 Ε εις μνήμην Κωνσταντίνου Αδάμου. Το Δ.Σ.

¢øƒ∂∞ -Στη μνήμη Γεωργίου Κακουλίδη, αντί στεφάνου, ο όμιλος ΖΟΝΤΑ πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ, 100 Ε. -Στη μνήμη του παπά Δημήτρη Κουμπαρέλου, στο ετήσιο μνημόσυνό του, οι ανιψιές του Μάγδα και Γεωργία Κουμπαρέλου πρόσφεραν στη ΦΛΟΓΑ ένα χρηματικό ποσό. Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ Μαγνησίας: Κονταράτου - Αφήσου 15, ΒΟΛΟΣ. Τηλ.: 24210-24628, κιν.: 6977001396. Τρίτη - Τετάρτη Πέμπτη, πρωί - απόγευμα.

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου, προσέφεραν οι κάτωθι: Ανώνυμη 20Ε (652), Ανώνυμη 40Ε (653), Ανώνυμος 100Ε (654), Καραγιαννοπούλου Μαρία 7Ε (655), Καραγιαννοπούλου Κατερίνα 3Ε (656), Μπορλότου Τζένη 50Ε αντί στεφάνου εις μνήμην Ευφροσύνης Χριστοδούλου (657).

* Ευχαριστούμε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας και τον πρόεδρό του κ. Κολυνδρίνη Δημήτριο για τη δωρεάν μετακίνηση στην Αθήνα της ομάδας που έλαβε μέρος στους 23ους Πανελλήνιους Αγώνες SPECIAL OLYMPICS, επιστρέφοντας με 2 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια. * Η οικογένεια Ιωάννου Καρζή αντί στεφάνου προσέφερε το ποσό των 100 Ε εις μνήμη Κακουλίδη Γεωργίου (Νο. 179). * Η κυρία Διακονά Αικατερίνη προσέφερε το ποσό των 100 Ε εις μνήμη του συζύγου της (Νο 181). * Ο κ. Πανταζόπουλος Γεώργιος προσέφερε το ποσό των 100 Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 176). * Ο κ. Μπολολός Απόστολος προσέφερε το ποσό των 100 Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 178). * Ο κ. Μπαμπούνης Στέφανος προσέφερε το ποσό των 50 Ε για τις ανάγκες των παιδιών του ιδρύματος (Νο. 175). * Η κυρία Νάνου Κυρατσώ προσέφερε 10 κιλά ψωμί εις μνήμη του συζύγου της Δημοσθένη (Νο. 143). * Το ζαχαροπλαστείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ προσέφερε γλυκά στα παιδιά του ιδρύματος (Νο. 144). Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος σας ευχαριστούν θερμά. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ


32

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ Δª∏ª∞ μπ√Ã∏ª∂π∞™ ∫∞π μπ√Δ∂á√§√°π∞™ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ• ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:“Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας•Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες” για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ εκτείνεται σε 3 εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων (1.800 ευρώ / εξάμηνο). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων μέσω των πολλαπλών δυνατοτήτων των Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών της Μοριακής Βιολογίας σε πεδία όπως τη μικροβιολογία, τη γενετική, την πληθυσμιακή βιολογία, την ογκολογία, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Tο προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε εργαστήρια αναλύσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας, σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα και σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. απαιτείται η εξέταση 5 προπτυχιακών μαθημάτων: Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία Ι, Μοριακή Βιολογία, Φυσιολογία και Γενετική). Αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα δικαιολογητικά, θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 1/9/10 έως και Δευτέρα 20/9/10 στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη διεύθυνση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, Τ.Κ. 41221, Λάρισα. Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.bio.uth.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την κα Αναστασία Βουλγάρα, καθημερινά 11.00- 13.00, στo τηλ. 2410-565298 και με email στο avoul@bio.uth.gr. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Παναγιώτης Μαρκουλάτος Καθηγητής

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡/™ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ ¶∏§π√À ΕΡΓΟ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 1-2-17 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ -2-

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα - Μελέτη - Κατασκευή - κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα - με σφραγισμένες προσφορές, που θα περιλαμβάνει ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου “σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ. 1418/84 και του έργου, “κατασκευή ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ψυκτικών θαλάμων βορειοδυτικής πτέρυγας στο επίπεδο -2- θάλαμοι 1-2-17” , προϋπολογισμού δαπάνης - έργων - κ.λπ. - Φορέα 166.666 Eu, πλέον Φ.Π.Α. 23% (38.333 Eu), σύνολο 205.000 Eu (διακόσιες πέντε χιλιάδες). Συγκεκριμένα αφορά: Στη μετατροπή των υφισταμένων τριών ψυκτικών θαλάμων (1-2-17) της βορειοδυτικής & κεντρικής πτέρυγας του επιπέδου -2- του εν λόγω ψυγείου, σε θαλάμους επιπέδου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας στεγάνωση (panels) θύρες (1) - υγραντήρες - αεροψυκτήρες, άνευ δικτύων ελεγχόμενης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από ιδιοπιστώσεις του Φορέα και από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2010 ομάδας παραγωγών του Υπουργείου Γεωργίας, πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε ένα στάδιο, αυτός της υποβολής προσφορών. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει την 5/07/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 (ώρα λήξης επίδοσης φακέλων) στα γραφεία του Συνεταιρισμού στις εγκαταστάσεις αυτού στη Ζαγορά Πηλίου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες προερχόμενος από την επικράτεια με εργοληπτικά πτυχία Α2 (σύμφωνα με πίνακα ΠΕΧΩΔΕ), για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 3333 Eu (2% επί του προϋπολογισμού του Φορέα), που θα απευθύνεται προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για τα Δημόσια έργα. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να έχουν προθεσμία ισχύος που δεν θα είναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών. Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΖΑΓΟΡΑ 09/06/2010 Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Κυριάκος Κόνσουλας

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

¶ƒ√™∫§∏™∏ °π∞ ∂∫¢∏§ø™∏ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ °π∞ Δ∏¡ ∞•π√¶√π∏™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΙΛΑ γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει τα ακίνητα ιδιοκτησίας του, πού βρίσκονται στο Βόλο,οδός Μακεδονομάχων 1014 και περικλείονται από τις οδούς Ερμού, Ελ. Βενιζέλου και Δημητριάδος. Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την αξιοποίηση αυτών, προσδιορίζοντας τον τρόπο και το είδος της αξιοποίησης (κατά προτίμηση οι προτάσεις να αφορούν στην κατασκευή εμπορικών καταστημάτων), τα ανταλλάγματα και κάθε άλλη ιδέα για την επίτευξη του σκοπού της αξιοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από πλήρη στοιχεία ταυτότητας, σχέδεια, μελέτη, τρόπο χρηματοδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα εξειδικεύσει την πρότασή τους. Το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται με την παρούσα πρόσκληση, ούτε υποχρεούται να αποδεχθεί τις προτάσεις, οι δε ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν ότι δεν έχουν δικαίωμα ή αξίωση από την κατάθεση και συζήτηση του φακέλου με τα σχέδια και τη μελέτη, όπως και από τις διαπραγματεύσεις ή από οποιαδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στα γραφεία του Ιδρύματος Αργοναυτών 52 - Βόλος (Τράπεζα Ελλάδος) μέσα σε 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό Τύπο. Στοιχεία ακινήτων: Συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 282 τ.μ., εμβαδόν παλαιάς οικοδομής 63 τ.μ. εμβαδόν καταστήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 9 τ.μ. 82, συνολικό εμβαδόν παλαιών καταστημάτων και αποθηκών επί της οδού Μακεδονομάχων 10 - 14 τ.μ. 174. ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΙΛΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 52 - 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210-23442

5Ë À¶∂ £∂™™∞§π∞™ & ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢√™ °∂¡π∫√ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το “Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου ανακοινώνει, την εισαγωγή 25 μαθητών/τριών στην ΕΠΑΣ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Νοσηλευτική Σχολή) του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου για το σχολικό έτος 2010-11. Οι εγγραφές των μαθητών-τριών θα πραγματοποιηθούν από 14 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2010. Στη Σχολή μπορούν να εγγραφούν: - όσοι έχουν τελειώσει την πρώτη τάξη Γενικού, Επαγγελματικού, Τεχνικού ή άλλου τύπου Λυκείου που υπήρχε στο παρελθόν. - οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου. - οι κάτοχοι πτυχίου Α & Β κύκλου ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ για απόκτηση άλλης ειδικότητας. Η Σχολή στεγάζεται στα Αστέρια Αγριάς, η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί 2 σχολικά έτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24280-92200 (Γραφείο Σχολής) 9-12 π.μ. καθημερινά και κάθε Πέμπτη τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο. Ο Διοικητής του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√μ√§∏™ À¶√æ∏ºπ√Δ∏Δø¡ °π∞ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ¶ƒ√™√ª√πø™∏ ∫∞π ™Ã∂¢π∞™ª√™ ∂ƒ°ø¡ ¶√§πΔπ∫√À ª∏Ã∞¡π∫√À Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο “ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ” (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008), να υποβάλουν υποψηφιότητα σύμφωνα με τα παρακάτω. Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τρεις κατευθύνσεις που στηρίζονται από τρεις αντίστοιχες ροές μαθημάτων: * ΡΟΗ Α: Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους * ΡΟΗ Β: Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων * ΡΟΗ Γ: Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Απόφοιτοι τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Απόφοιτοι τμημάτων Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι. Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα. *Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. “Προσομοίωση και σχεδιασμός έργων Πολιτικού Μηχανικού” και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη φοίτησης των επιλεγέντων φοιτητών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 1/9/2010. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Διεύθυνση και πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος. Υπεύθυνη: Βάσια Βασιλείου (τηλ.: 2421-074173, fax: 2421-074130, ώρες: 12:00-15:00) (e-mail:vavasili@ uth.gr, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr). Βόλος 1/6/2010 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπλ. Καθηγητής

¢HMO™ BO§OY ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ °ƒ∞º∂π√ ª∏Δƒø√À ∞ƒƒ∂¡ø¡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Βόλου κάνει γνωστό,σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2119/93 “περί Μητρώων Αρρένων” ότι από την 21η Ιουνίου 2010 μέχρι και την 21η Ιουλίου 2010, θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2009 που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό του μέχρι 21 Ιουλίου 2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΔÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ηÂÙ¿ÓÈÔÈ Για τους ανθρώπους των Μύλων Λούλη, το τριήμερο 11, 12, 13/6/2010 θα παραμείνει αλησμόνητο. Περάσαμε καλά στις άνετες και πανέμορφες εγκαταστάσεις του Village Club, στην Ερέτρια Ευβοίας και το σπουδαιότερο παραβρεθήκαμε στην τελετή μεταβίβασης της Διοίκησης των Μύλων Λούλη ΑΕ από τον Κωνσταντίνο Λούλη στον γιο του Νικόλαο. Ζήσαμε μεγάλες και συγκινητικές στιγμές. Ένας επιχειρηματίας και πατέρας να αφηγείται τα χρόνια της διαδρομής του στο Μύλο και στη συνέχεια να απευθύνει συμβουλές, παραινέσεις και υποθήκες στο γιο του, με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Στη συνέχεια, μεταξύ των ομιλητών δόθηκε ο λόγος και στον γράφοντα να απευθύνει χαιρετισμό. Με συγκίνηση ανέβηκα στο βήμα και είπα τα εξής: “Τριάντα πέντε χρόνια εργασίας δεν είναι και λίγα. Τριάντα πέντε χρόνια καπετάνιος στο καράβι με το όνομα Μύλοι Λούλη. Πλήρωμα οι εργαζόμενοι του Μύλου. Περάσαμε πολλά σε τούτο το μεγάλο ταξίδι. Αντέξαμε. Στο τέλος βγήκαμε νικητές. Αγαπητέ Κώστα Λούλη. Ήσαν νέος τον Φεβρουάριο του 1975. Δεν είχες κλείσει ούτε καν τα είκοσι χρόνια. Οι νέοι της ηλικίας σου έτρεχαν στις διασκεδάσεις και στις ανέμελες διακοπές. Εσένα κάτι άλλο σε απασχολούσε. Οι Μοίρες και οι Θεοί είχαν αποφασίσει. Σου είχαν δώσει το ταλέντο της επιχειρηματικής δημιουργίας και σου έδειχναν τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσεις. Ο δρόμος ήταν ένας και μοναδικός. Η μεταφορά και δημιουργία νέου μύλου στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Η απόφαση μεγάλη. Το ρίσκο τεράστιο. Για μια τέτοια επένδυση χρειάζονταν μεγάλα κεφάλαια, που δεν υπήρχαν. Υπήρχε όμως κάτι το σπουδαίο. Το καλό όνομα των ιδρυτών της εταιρίας. Με “σημαία” αυτό το όνομα προχώρησες στον μεγάλο δανεισμό. Η επένδυση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο Μύλος Λούλη άρχισε να παράγει από το Νοέμβριο του 1978. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου μύλου άρχιζε για σένα ένας δεύτερος και σπουδαιότερος κύκλος. Η είσοδος της εταιρίας στις μεγάλες αγορές. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 σε θυμάμαι να τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρεις πελάτες μεγάλους. Ήταν οι βιομηχανίες τροφίμων που πέτυχες να προσεγγίσεις και να γίνουν πελάτες μας. Μας εμπιστεύθηκαν σε μια σταθερή συνεργασία. Μια άλλη επιτυχία σου, εκείνα τα χρόνια, ήταν οι εξαγωγές αλεύρων σε χώρες του εξωτερικού από το λιμάνι του Βόλου. Στις επόμενες δεκαετίες του ’90 και του 2000 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία του μύλου. Αποκορύφωμα. Η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου μύλου στη Σούρπη Μαγνησίας από το έτος 2000. Σήμερα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Βγαίνεις στη σύνταξη. Μεταβιβάζεις τη Διοίκηση της εταιρίας στον γιο σου Νίκο. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω ότι θα αποσυρθείς. Τα τριάντα πέντε χρόνια μέσα στο Μύλο είναι ένα έκτο δάκτυλο. Πώς να το κόψεις και να το πετάξεις. Εδώ θα βρίσκεσαι για να συμβουλεύεις και να καθοδηγείς. Είναι η μόνη σκέψη που μας παρηγορεί. Αγαπητέ μας Νίκο, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα στα νέα σου καθήκοντα. Να αγαπάς, όπως οι πρόγονοί σου τους εργαζόμενους. Καλή η τεχνολογία, χωρίς να αγνοείται ποτέ το ανθρώπινο στοιχείο. Ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά σου είναι τραχύς και δύσκολος. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρεις, γιατί διαβλέπω στο πρόσωπό σου ηγετικά προσόντα, γιατί έχεις κοντά σου τον άξιο και μεγάλο πατέρα σου, γιατί σου συμπαραστεκόμαστε, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι που έχουμε τον μύλο για δεύτερο σπίτι μας. Τελειώνοντας, εύχομαι από καρδιάς, νάμαστε καλά και συνάξεις σαν τη σημερινή να τις επαναλαμβάνουμε για να γεμίζουμε τις ψυχικές μας μπαταρίες με κουράγιο και αισιοδοξία για το μέλλον” . Βασίλειος Παλαμηδάς - Βόλος 12-6-2010 Συνταξιούχος Μύλων Λούλη ΑΕ.

π¢ƒÀª∞“°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ê·ÓÂÚfi ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 11.00-13.00 ÌÂÛËÌ. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ: ™˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 2.025, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ú·Á¿Ù˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. -°ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 402,07 Ù.Ì Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 140.000 ú. -√ÈÎfiÂ‰Ô 368,5 Ù.Ì Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 120.000ú. -√ÈÎfiÂ‰Ô 402,23 Ù.Ì Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 130.000ú. -√ÈÎfiÂ‰Ô 402,10 Ù.Ì Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 130.000ú. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ 1.574,9 Ù.Ì Ë ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500.000 ¢ÚÒ. -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ,90 ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 20 Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ,Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 140.000ú. -¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,82 ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 61 Î·È μ·ÛÛ¿ÓË, Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 70.000ú. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· οوıÈ: 1) ¢È¿ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ 1/10 Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. 2) ∏ ÚÒÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2% ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘. ∫¿ı ‰Â ÂfiÌÂÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2% ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘. 3) √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ ‰È¿ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÏËÚÂÍÔ˘ÛÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡. 4) ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ (ÊfiÚÔÈ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο, ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛȇۈ˜, Î. Ï. )‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ (7.30-15.30) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210- 789 10 & 24210- 789 12. Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√


33

KYPIAKH 20 π√À¡π√À 2010

∂›ÛÔ‰Ô˜ Û 5 Ó¤· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ 1Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010

ªÂ Ù·¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Cyta ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Δ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Ù˘ Â¤ÎÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Ë Cyta ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÌÔÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ¤ÓÙ Ӥ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ófi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ë Cyta ‰È‡ڢÓ - ÙÔ 1Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 - ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ Û ∫·ÙÂÚ›ÓË (¡ÔÌfi˜ ¶ÈÂÚ›·˜) Î·È §¿ÚÈÛ· (¡ÔÌfi˜ §·Ú›Û˘) ÂÓÒ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù· ·¤ÎÙËÛ ·ÚÔ˘Û›· Û §·Ì›· (¡ÔÌfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜), μfiÏÔ (¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜) Î·È ¶¿ÙÚ· (¡ÔÌfi˜ ∞¯·˝·˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 700.000 ηÙԛΈÓ. ∏ ÂÌÔÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Cyta ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂΛÓËÛ ÌfiÏȘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ·fi ÙfiÙÂ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫Ú‹ÙË, ¢˘ÙÈ΋ & ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (ÓÔÌÔ› °Ú‚ÂÓÒÓ, ∏Ì·ı›·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∫Ô˙¿Ó˘, ¶¤ÏÏ·˜, ºÏˆÚ›Ó˘) Î·È ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎfi Î·È ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ¿ÁÈ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯¤Û˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ¶Â-

Ï¿Ù˜ Ù˘, Ë Cyta ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Û οı Ӥ· ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘, ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘. ∏ Cyta ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙȘ 5 Ӥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ӷ ·Î¤Ù· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È internet, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÏ¿ÙË Î·È Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶ÂÏ¿Ù˘, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ Cyta ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Internet. Δ¤ÏÔ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ 2play (ADSL Internet & ΔËÏÂʈӛ·) ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÌfiÏȘ 15,75ú/Ì‹Ó· ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹, Ë Cyta ÚÔˆı› ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂȉÈ΋ ÚÔÓÔÌȷ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ¤ÓÙ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Cyta ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Cyta ∫‡ÚÔ˘, Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∂. ∞¯ÈÏϤˆ˜, ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∂›Ì·-

ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ‰ÈfiÙÈ ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Ì·˜ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ¶ÂÏ¿Ù˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚȷ΋ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÔÈ ÂÓÂÚÁÔ› Ì·˜ ¶ÂÏ¿Ù˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 90.000 ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ì·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· fiÛ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÓÒ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ”. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‡„Ô˘˜ 85 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë Cyta ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹, ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û‹ Î·È Ì Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010 - 2011, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· fiÓÙˆ˜ ÂχıÂÚË ˙ˆ‹ - ¶ÚÈÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ıˆÚÔ‡Û·Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı·Ú¯Ô‡Û·Ì Û ËıÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. - ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó ·Ó·ÔÏԇ̠ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÚÔÙ¤ÚÔ˘ Ì·˜ ‚›Ô˘. - ∞Ó¿ÁÎË ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ, ˆ˜ Ë Ù¤ÏÂÈ· ˘ÔÙ·Á‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ (∞¶. ¶∞À§√™)

- “£Âfi˜ ËÌ›Ó ¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤ÙÚÔÓ” (¶§∞Δø¡)

√ §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ‹Ù·ÓÂ, Â›Ó·È Î·È ı· ›ӷÈ: “πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ Ô ∞˘Ùfi˜ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜”, Ì·˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜ (∂μƒ. π°ã 8). ∞ÏÏ¿ Ì fiÛË ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ì·˜ ÙÔ ÚÔÊËÙ‡ÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤˙ËÛ Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÂÌÊ·Ó›Ûˆ˜ Â› Á˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡: “√ ÌÂÓ ‰Ë £Âfi˜, ÒÛÂÚ Î·È Ô ·Ï·Èfi˜ ÏfiÁÔ˜ (fiˆ˜ ·fi Ôχ Ôχ ·ÏÈ¿ ÙÔ Â›¯·Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·È ÔÈ √ÚÊÈÎÔ› - Ì·˜ ϤÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ “¡fiÌÔ˘˜” ÙÔ˘ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ), ÚÔ¯ˆÚ¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÎÈ ÔÏfiÈÛÈ· Î·È ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ı›· ¢›ÎË Ô˘ ÙÈ̈Ú›, fiÛÔ˘˜ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›ÛÈÔ ıÂ›Ô ‰ÚfiÌÔ. ŸÌˆ˜ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢‰·ÈÌÔÓ›ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ù·ÂÈÓfi˜ Î·È ÎfiÛÌÈÔ˜! √ ¶Ï¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÊËÙ‡ÂÈ ·ÏÒ˜ ÌfiÓÔÓ, ˆ˜ Ô ÿ‰ÈÔ˜ Ô £Âfi˜, ¯·Ú¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (Ì οÔÈ· ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·) Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ Î·È Ì·˜ ÚÔϤÁÂÈ Î·È ÙÔ ÈfiÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ £ÂÔ¯¿Ú·ÎÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ı· Â›Ó·È Ù·ÂÈÓÔ› Î·È ÎfiÛÌÈÔÈ! √È ¿ÓıÚˆÔÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó¿Ó·È ·Ï·˙fiÓ˜, ·ÏÏ¿ Ó¿Ó·È Â˘Ï·‚È-

ÎÔ›, Ó· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ (Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ £Âfi). ∫·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. “√ £Âfi˜, ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¿Óˆ ÛÙÔ Î¿ı ÙÈ! ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·’ fi,ÙÈ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ›” . ∂Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·, Ô˘ ›Â: “¶¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤ÙÚÔÓ ¿ÓıÚˆÔ˜”. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· fiÏ·. ¡· ÁÈ·Ù› ‚·ÛÈχÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ë ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· Î·È Ë ·Î·Ù·ÛÙ·Û›· Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜! (∞Í›˙ÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Â›Ó·È ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜). Ÿ¯È ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‚·Ï̤ÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜, ·ÏÏ’ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £Âfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÙÈ, ÁÈ· οı ÊÚfiÓËÌ·, ÁÈ· οı Ú¿ÍË: “£Âfi˜ ËÌ›Ó ¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ (Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ıÂÌ¿ÙˆÓ) ̤ÙÚÔÓ”! ¡· ʤÚÔ˘Ì ÙÒÚ· ¤Ó· ·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÓÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÈÔ Î·Ï¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌÂ. ƒˆÙ¿Ì ¤Ó·Ó ‰È·‚¿ÙË Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ: “ΔÈ ÒÚ· ¤¯ÂȘ ʛϠ·ÚÈÂ!” (™˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÙÛÈ ÚˆÙ¿Ì fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ْ ˆÚÔÏfiÈ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÒÚ·). ∏ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÚÒÙËÛ‹ Ì·˜ ›ӷÈ: “¤¯ÂÙ ۛÁÔ˘Ú· ·ÎÚÈ‚‹ ÒÚ·;”. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÈ˙ËÙԇ̠ӷ Û˘ÌÌÔÚʈıԇ̠̠ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ËÏȷ΋ ÒÚ· Ù˘ οı ÛÙÈÁÌ‹˜. ŒÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ’Ì·ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; ∞ÏÒ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û˘ÌÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙ Ì ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi (ÛËÌ›ˆÛ ıÂ˚Îfi) ¯ÚfiÓÔ. ∫È ¤ÙÛÈ ·Ï¿ Î·È Ú·ÎÙÈο Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.

™’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηıÈÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ (ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ) ηÓfiÓˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, fiˆ˜ ÙÂÏÈο Ì·˜ ÙÔ˘˜ ‰›‰·ÍÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ·fi ÎÙ›Ûˆ˜ ÎfiÛÌÔ˘, Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Ì¤Û· Ì·˜! ∞ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÏÔÁÚ·ÊË̤ӷ, ›Ӓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÓfiÌÔÈ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ÛÙ· ÈÂÚ¿ Ì·˜ ‚È‚Ï›·! ŒÙÛÈ ‰ËÏ·‰‹, fiˆ˜ οÔÈÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÚÔÊÔÚÈο ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘. ∫È’ ¤ÂÈÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›· Î·È ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÙȘ ›‰È˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÙȘ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, ÁÈ· ÈÔ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∂’ ·˘ÙÔ‡ ÙÈ Ì·˜ ϤÁÂÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜; “ÕÚ·Ù ÙÔÓ ˙˘ÁfiÓ ÌÔ˘ ÂÊ’ ˘Ì¿˜ Î·È Ì¿ıÂÙ ·’ ∂ÌÔ‡... ¶¿ÚÙ Â¿Óˆ Û·˜ ÙÔÓ ˙˘Áfi ÌÔ˘, Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ Û·˜ Û ∂̤ӷ Î·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔ˘. ∫·È Ì¿ıÂÙ ·fi Â̤ӷ ˆ˜ Â›Ì·È Ú¿Ô˜ Î·È Ù·ÂÈÓfi˜ ηٿ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ·. ∫·È ı· ‚Ú‹Ù ·Ó¿·˘ÛË ÛÙȘ „˘¯¤˜ Û·˜. ¢ÈfiÙÈ Ô ˙˘Áfi˜ Ù˘ ˘·ÎÔ‹˜ Û·˜ Û ª¤Ó·, Â›Ó·È Ì·Ï·Îfi˜ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ Î·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚfi”. (ª∞Δ£. π∞ã 29). ∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ì·˜ ÂÍËÁ› Û‹ÌÂÚ· Ô ·. ¶·‡ÏÔ˜: “ΔÒÚ· ÛÂȘ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ô˘ ·ԉ¯ًηÙ ÙËÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, ϤÁÂÈ, ÂÏ¢ıÂÚˆı‹Î·Ù ·fi ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· Î·È ˘Ô‰Ô˘Ïˆı‹Î·Ù ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹. (ªÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÚfiÔ ÂÎÊÚ¿Ûˆ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ·ÓıÚˆ›Ó˘ ʇÛÂÒ˜

Û·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û·ÚÎÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰Ô˘Ï›·). ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ÚˆÙ‡ÙÂÚ·, ÚÔÛʤڷÙ ٷ ̤ÏË Û·˜ ÛÎÏ¿‚· ÛÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·, Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·Î¿ı·ÚÙÔ Î·È ·Ú·‚¿ÙË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· Ú¿ÙÙÂÙ ÙËÓ ·ÓÔÌ›·, ¤ÙÛÈ ÙÒÚ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ٷ ̤ÏË Û·˜ ‰Ô‡Ï· ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ‚›Ô, ÁÈ· Ó· ÚÔԉ‡ÛÂÙÂ. ∏ ‰Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ‚›Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎÏ·‚È¿, ·ÏÏ’ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ¢ÈfiÙÈ fiÙ·Ó ‹Û·ÛÙ·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ ÛÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·, ÓÔÌ›˙·Ù ˆ˜ ›ÛÙ ÂχıÂÚÔÈ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ŸÌˆ˜ Û·˜ ÚˆÙÒ. ¶ÔÈ· ˆÊ¤ÏÂÈ· ›¯·Ù ÏÔÈfiÓ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ ÙfiÙÂ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· Ô˘ Ù· ı˘Ì¿ÛÙ ÓÙÚ¤ÂÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¿; ∫·ÌÌÈ¿! ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜ ›¯·Ù ÌÂÁ¿ÏË ‚Ï¿‚Ë, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ›Ӓ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜. ΔÒÚ· fï˜ Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚˆı‹Î·Ù ·fi ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·, ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛ·Ù ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÛÙÔÓ £Âfi, ÔfiÙ ı· ¤¯ÂÙ ‚¤‚·ÈÔ Î¤Ú‰Ô˜, ÙËÓ ÚfiÔ‰fi Û·˜ ÛÙËÓ ·ÁÈfiÙËÙ·... ∞˘Ùfi ÙÔ ‰ÒÚÔ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô £Âfi˜, ÛÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ΔÔ˘, ›Ӓ Ë ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ, ‰È¿ Ù˘ ÂÓÒÛÂÒ˜ Ì·˜, Ì ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi, ÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜” (ƒøª. ™Δã 18-23). ΔËÓ ÔÔ›· ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹, ›ı fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

∞¡Δπ ª¡∏ª√™À¡√À Με τη συμπλήρωση 2 ετών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À £∂√¢øƒ√À

αντί μνημοσύνου έγινε δωρεά χρηματικού ποσού 200 Ευρώ σε Ίδρυμα με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η σύζυγος: Αποστολία Τα παιδιά: Παναγιώτης - Μαργαρίτης - Ελένη Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ελεονόρα, Αρετή, Φανούριος Η δισεγγονή: Ελεάνα Η αδελφή: Ζωή χήρα Ιωάννου Μανιώτη.

π√À¡π√™

20

ªÂıÔ‰›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ÂÈÛÎfiÔ˘ ¶·Ù¿ÚˆÓ “Ο καρπός του Πνεύματός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια” (Γαλάτ. ε’ 22) Μία καλλιέργεια έχει πάντοτε και αναλόγους καρπούς. Και το Πνεύμα το Άγιον που φωτίζει και δυναμώνει τον Χριστιανόν εις τον δρόμον της αρετής, είναι φυσικόν ότι τον βοηθεί διά να παρουσιάση αναλόγους πνευματικούς καρπούς. Και ποίοι είναι οι κυριώτεροι καρποί; Είναι η αγάπη που εξυπηρετεί και ευεργετεί τον πλησίον. Είναι η χαρά και η ειρήνη που πλημμυρίζει την ψυχήν του πιστού. Είναι η μακροθυμία προς όσους μας αδικούν και μας βλάπτουν. Είναι η προθυμία εις το να γινώμεθα χρήσιμοι εις όλους και η αγαθωσύνη, που δείχνεται εις κάθε περίστασιν. Είναι η πίστις εις τον Θεόν, που γίνεται φάρος φωτεινός εις την πορείαν της ζωής μας. Είναι η πραότης και η αποφυγή του θυμού. Είναι τέλος η εγκράτεια, δηλαδή η κυριαρχία επί του εαυτού μας, ώστε να μην παρασυρώμεθα εις το κακόν είτε από τας αισθήσεις μας, είτε από άλλην αιτίαν και αφορμήν. Όλαι αυταί αι αρεταί μαρτυρούν ότι το Άγιον Πνεύμα είναι μαζί μας.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 2ας Νοεμβρίου 10, 38333 Βόλος Τηλ. Πρόεδρου Δ.Σ.: 24210-23274 Τηλ. και fax Διεύθυνσης: 24210-23264 e-mail: orfanotrofeio_volou@yahoo.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ προσέφεραν: -Μαρία Λινάρδου για ενίσχυση του Ιδρύματος (54) 200 Ε -Στέργιος Τσουβάρας για ενίσχυση του Ιδρύματος (168) 200 Ε -Νικολέτα Μαρκίδη - Μανώλη για ενίσχυση του Ιδρύματος (170) 100 Ε -Ανώνυμος στη μνήμη της αδελφής του Ευαγγελίας (172) 150 Ε -Ανώνυμος στη μνήμη της αδελφής του Ευαγγελίας (173) 150 Ε -Οικογένεια Γεωργίου και Δημητρίου Λοΐζου στη μνήμη Σοφίας Αντωνιάδου (174) 100 Ε -Καίτη Τζελμαρία για ενίσχυση του Ιδρύματος (179) 30 Ε -Τηλεφωνήτριες ΟΤΕ Βόλου στη μνήμη Κων/νου Λαμπαδάρη συζύγου συναδέλφους μας (56Β) 150 Ε -Ανώνυμοι τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, ρούχα κ.λπ. (184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195). Η Διοίκηση, το προσωπικό και τα παιδιά του Ιδρύματος τους ευχαριστούν θερμά. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

KH¢EI∞ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και θεία

¶√§À•∂¡∏ ∫ø¡. ™√À§πΔ∑∏

Ετών 85 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 20 Ιουνίου και ώρα 11.30 π.μ. εις τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 Π.Μ. Βόλος 20 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος - Φωτεινή Σουλιτζή, Ευαγγελία - Ηλίας Θάνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

MNHMO™YN0 Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∫ø¡/¡√À °∫∂∫∞

τελούμε σήμερα Κυριακή 20 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Σταματία Τα παιδιά: Παρασκευή - Αθανάσιος Παντελής, Νικόλαος Γκέκας, Βασίλειος Γκέκας Τα εγγόνια: Αναστάσιος, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¶EN£√™ - EYXAPI™THPI√ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞°§∞´∞ °∂øƒ. ∫√Àº√°π∞¡¡∏

Ετών 88 που πέθανε, κηδεύσαμε το Σάββατο 19 Ιουνίου και ώρα 6.00 μ.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Τσαγκαράδα 20 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Νικόλαος Δούλος, Αικατερίνη Πιτυρή Τα εγγόνια: Αγλαΐα - Γεώργιος, Γεώργιος Πιτυρής Το δισέγγονο: Ματίνα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


34

KÀƒπ∞∫∏ 20 I√À¡π√À 2010 ¢IEY£YN™H ™YNTA•H™: E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY, Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

™Δ’ √ªπ§√™

∏ √§§∞¡¢π∞ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ 1-0 Δ∏™ π∞¶ø¡π∞™ ∫∞𠶃√∏°∂πΔ∞π ™Δ√¡ ∂’ √ªπ§√

º·‚ÔÚ› Ë πÙ·Ï›· Ì ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·

¶‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ

•∂∫∞£∞ƒ√ Ê·‚ÔÚ› ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (2Ë Ë̤ڷ), ÌÂٷ͇ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ (17:00 ¡∂Δ). √È πÙ·ÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ “Mbombela Stadium” ÙÔ˘ ¡ÂÏÛÚÔ‡ÈÙ, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ·Ó Ì ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë (ÈÛÔ·Ï›· 1-1). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· Ì ÙÔ “ÈÛÙÔÚÈÎfi” ÁÎÔÏ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ‹Ú·Ó ÙÔÓ ‚·ıÌfi, ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ...Ó¤Ô ı·‡Ì·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÌÈ· Î·È Ù¤ıËΠÓÔÎ ¿Ô˘Ù, ı· Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ “ÛÎÔ˘¿ÓÙÚ· ·Ù˙Ô‡Ú·” , Δ˙È·ÓÏÔ˘›Ù˙È ªÔ˘ÊfiÓ Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Ì¤ÛË. ™ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ (fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë) Ô ª·ÚΤÙÈ. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË ¤ˆ˜ ·›ı·ÓË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›·, ∞ÓÙÚ¤· ¶›ÚÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·˜ ƒ›ÎÈ Ã¤ÚÌÂÚÙ ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ΔÈÌ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¿ÚÚˆÛ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÒÌÔ. ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: πΔ∞§π∞: ª·ÚΤÙÈ, ∑·ÌÚfiÙ·, ∫ÚÈÛ›ÙÔ, ∫·Ó·‚¿ÚÔ, ∫ÈÂÏ›ÓÈ, ªÔÓÙÔÏ›‚Ô, ¡Ù ƒfiÛÈ, ª·ÚΛÛÈÔ, π·ÎÔ˘›ÓÙ·, Δ˙ÈÏ·ÚÓÙ›ÓÔ ¡. ∑∏§∞¡¢π∞: ¶¿ÛÙÔÓ, ƒÈÓÙ, §fiίÂÓÙ, ¡¤ÏÛÂÓ, μ›ÛÂÏȯ, ™ÌÈı, ª¤ÚÙÔ˜, ŒÏÈÔÙ, ™ÌÂÏÙ˜, ∫›ÏÂÓ, º¿ÏÔÓ

™ÏÔ‚·Î›·-¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë ¢˘Ó·Ù‹ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (14:30 ¡∂Δ)ÛÙÔ “Free State Stadium” ÙÔ˘ ªÏÔ˘ÌÊÔÓÙ¤ÈÓ, fiÔ˘ Ë ™ÏÔ‚·Î›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÈÛfi·Ï· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ (Ì ¡. ∑ËÏ·Ó