Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.11 - ¢. 20.33’ ™∂§∏¡∏ 7 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.127 £·ÏÏÂÏ·›Ô˘ Ì¿ÚÙ., §˘‰›·˜ Ù˘ ºÈÏÈËÛ›·˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂˘Úˆ·˚΋ ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙË ª¤ÚÎÂÏ ¢˘Ô ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ú·ÈÙËı›۷˜ ∞. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÌfiÓÔ Ù˘ Î. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡.■ ÛÂÏ.9

™Â Îϛ̷ ¤ÓÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜, ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÚÂȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹... Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘, Ì ‰‡Ô ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÚÒÙË, ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·-

Û‹ Ù˘ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Û CDS fiÛˆÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “Á˘ÌÓ¿ CDS” - ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ “27”, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ۯ‰fiÓ ¤ÙÔÈÌË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Î. ª·ÚÓȤ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›· Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· “·ÓÙÈÎÔÈÓÔÙÈÎfi”

Ó‡̷, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ Ù˘.∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹ - Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ë ›‰È· Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ - fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. μ·Ó ƒfiÌÂ˚ ÙË ‰È΋ Ù˘ “Ï·ÙÊfiÚÌ·” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ■ ÛÂÏ.7

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ηٷÛ·Ù¿ÏËÛ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

ŸÚÁÈÔ Û·Ù¿Ï˘ ªÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ ÛÙ· ∂§Δ∞ ∞Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ √™∂ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› Û ȉÈÒÙ˜ ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Êˆ˜, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈӷ

™ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ ·ÂÚÁÈ·Îfi Ú·ÓÙ‚ԇ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘-∞¢∂¢À ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ∞¢∂¢À, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ■ ÛÂÏ.13

ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ∂§Δ∞. “Ãı˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ· ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ √™∂. ¡· ÚÔÛı¤Ûˆ, Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ∂§Δ∞”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢. ƒ¤·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰o 2004-2009 fiÚÁÈÔ Û·Ù¿Ï˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ٷ͛‰È·, Û ηÏÏ˘ÓÙÈο, Û ΤÓÙÚ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Û ·Ú¿ÓÔ̘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ, Û ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ ÈÛ›ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿.√ ÁÂÓÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ °. ™¯ÔÈÓȈٿ΢ ÌÂ

¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Û˘ÓÔÏÈο 84 ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂§Δ∞, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009, ÒÛÙÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, “Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË (·Î›ÓËÙ·, ÎÈÓËÙ¿, ·ÍÈfiÁÚ·Ê· ¿Û˘ ʇÛˆ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÎÙÏ.)”.√ Î. ƒ¤·˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Î¿ÔȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Â›¯·Ó ÌÈÛıˆı› ·fi ÙÔÓ “∞ı‹Ó· 2004” ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 2006 οÔÈÔÈ Î¿Ó·Ó ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ȉÈÒÙ˜ ηÈ, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘ÙÔ›, Ô √™∂ ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Ú‡̷”. ■ ÛÂÏ.6

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÛÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ

«¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ «°ÎÏ·‚¿ÓË» “ºˆÙȤ˜” ¿Ó·„ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊı› ‰¿ÓÂÈÔ 4,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË. √È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ı¤Ì·, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ˘„ËÏ¿ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ·. ŒÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ fiÙ·Ó Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ¿ÊËÛ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ÔʤÏË, “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜” ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ. ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô μ. ∫·ԇϷ˜. °È· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ■ ÛÂÏ. 11

∞ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °.°. ÛÙËÓ ∞’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ÀÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ 20% ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›, ‰È·›ÛÙˆÛ ¯ı˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÂÈÛΤÊıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙËÓ ∞’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ.18

«¶Ú¿ÛÈÓ˜» ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ·fi ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14

ªÂȈ̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ÓËÛÈ¿ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜

÷ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ™Â ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· 30 ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 100 ¢ÚÒ. ■ ÛÂÏ. 17

ΔÔ μ·ÙÔ¤‰È ·Ó¿‚ÂÈ ¿ÏÈ ÊˆÙȤ˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÛÂÏ.9 ■

*

ÀÂÍ·›ÚÂÛË Ì·ÌÔ‡ı ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ À¿ÏÏËÏÔ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ Ì ¿ÓˆıÂÓ ÂÓÙÔϤ˜ «¤Ù·Í·Ó» ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô 23,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ■ ÛÂÏ.8

ªÔÓÔÌ·¯›· ª·Ù˙ȿη ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ÛÙË ¡√¢∂ Ù˘ ¡¢ ■ ÛÂÏ.4,18

ºÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

¶ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Ë ¶∞™¶ ∏ ¶∞™¶ ηٿÊÂÚ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· 12 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.■ ÛÂÏ.10


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

“∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ∂∞™” ™ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·Ó¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ΛÓËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. “∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹-

ÙÚ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. “∞Ó·Ï¿‚·Ì ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ “Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û Â›Â‰Ô ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. °ÂÁÔ-

Ófi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙfiÛÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ∂∞™ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ϤÔÓ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÓÒÛˆÓ. ΔÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Û˘ÓÂÒ˜, Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ··ÈÙ›ٷÈ

¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ̤ÁÂıÔ˜, ÙÔ

ÔÔ›Ô Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜, Û ÙÔÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›‰Ô, ıˆÚÂ›Ù·È ÂÊÈÎÙfi˜. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∏ ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, μfiÏÔ˘, ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È fiϘ Ì·˙› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈÎÂډ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÈfiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ·¢ı›·˜ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Î·È ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∏ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÈfiÓÙ· fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È Ù· ‰ËÌËÙÚȷο. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÏȤ˜, ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Ù· ÊÚÔ‡Ù·, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ Ì‹ÏÔ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ Á¿Ï· Ì ÙÔ Ù˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘. ∂›Ó·È ۷ʤ˜, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÈfiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÓÂÏ-

Ï·‰È΋. ¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰Ô‡Ì Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ÙÚ›· “·Ó” Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Ó, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·, Ó· “ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó” ÙȘ fiÔȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÌȤ˜. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› οÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤Ô ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Ù· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÏ· Ù· ıÂÙÈο Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹, fï˜, ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÎÚ˘Êfi. Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ∂∞™ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. £¤Û·Ì ˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ı· ÎÈÓËıԇ̠·Ó¿ÏÔÁ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÌÔÓ·¯È΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆӔ ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...24ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...24Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...23Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...23Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...22Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 14...22Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...23Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...23Ô C.

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ·Ú¯Èο ÛÙ· ¢˘ÙÈο Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô, Ì ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 14 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, 15 ¤ˆ˜ 25 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi 17 ¤ˆ˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‰˘ÙÈΤ˜ - ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ›, ÂÓÒ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÚfiÛηÈÚ· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜, ÂÍ·ÛıÂÓÒÓÙ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

™˘Ó¤Ê·Á·Ó ¡· ÙÚÒÓ ̷˙› Û ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Âı¿ıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô °.°. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜. ΔÔ ÌÂÓÔ‡ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÂÓfi„ÂÈ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓÂ, ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

∞Ô¯ˆÚ› Ë ¡∞ª ·fi Ù· ÛÊ·Á›·

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ Ÿˆ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi μ∏ª∞ ›¯Â ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ù· ∂§Δ∞. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Δ· ¯Ú˘Û¿ ·È‰È¿ ¤ÛÙËÛ·Ó Ê·ÁÔfiÙÈ ÛÙ· ∂§Δ∞ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2005-09” ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· 84 ÛÙÂϤ¯Ë.√ ‰Â Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ: “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ, ›¯·Ì ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙ· ∂§Δ∞. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ù· ∂§Δ∞ ÙÔ 2004 Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 2009 ÛÙ· 37 ÂηÙ. ˙ËÌȤ˜;”. ∞Ó·ıÂÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ÙÛ¿ÚÔ °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ª‹ˆ˜, fï˜, Ô ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ Â›Ó·È Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ÓÔ¯Ô˜; ∂‰Ò Ô ∞Ú˘ Ô˘ ÊÈÏÔ‰fiÍËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. Û·Ù¿ÏËÛ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· ¤ÓÙ ٷ͛‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi;

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÊ·Á›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÁÎÈÏÔÙ›Ó·, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‡ڈÛÙË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË.∏ ÓÔÌ·Ú¯›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Î·È Ó· ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ù· ÛÊ·Á›·. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó fï˜ fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ï¿Ó· Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ÛÊ·Á›· Û ȉÈÒÙË, ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ïfi„˘¯ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÛÈÁÎÔ˘ÓȤ˜, fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ˆÚ›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ. ∏ ÓÔÌ·Ú¯›· ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¯Ú¤Ë Î·È ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Á·˚‰¿ÚˆÓ ¿¯˘Ú· Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË. £· ·Ú·¯ˆÚËı› ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¡∞ª ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂΛÓÔ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.ΔÔ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È ÙfiÛÔ ·Ú‹ÁÔÚÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ› ΔÈ ÙÔ ‹ıÂÏÂ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Û¯¤ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·”, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ °ÎÏ·‚¿ÓË; ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Î·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚfi ‡ÊÔ˜, Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô “ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙” Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ ˆ˜ “ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ¢.™. ʋ̘ ·ıÏÈfiÙËÙ·˜”. ª¤¯ÚÈ Î·È “ÎÔ˘ÙÛÔÌfiÏ· ηÊÂÙ˙Ô‡”, ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜.

∂Ì̤ۈ˜ ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô ¶·ÓÙ. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË. °È·Ù› ÌÔÚ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙÔ ı¤Ì·, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ȤÛÙËΠÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË.

“∫fiÓÙÚ·” ªÈ·˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰·, ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· “ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó” ÔÏÈÙÈο ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔÓ μ·ÁÁ. ∫·ԇϷ, Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ‡¯ÂÙ·È ÂÈÚˆÓÈο ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ıˆÚ› ‡ÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·Ó Î·È Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜, › ˆ˜ “Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÈÏÔÁ‹”.

∞ÔÚ›· ∞ÚÓËÙÈο Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ °ÎÏ·‚¿ÓË. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÚÔ ÌËÓfi˜ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” οı ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ¤ÏÂÁ·Ó fiÛÔÈ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·Ô˘Û›·. °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ª‹Ó˘Ì·

¶ÏËڈ̤ÓÔ ·ÎÚÈ‚¿

∫¿ÏÂÛÌ· Û fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ¤¯ÂÈ Û·Ê›˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ηÏÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÚfiÎÏËÛË ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∂ÈϤÔÓ, ı¤ÙÂÈ Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ù· ÚÔηÏÔ‡Ó Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ 5 ª·˝Ô˘ ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ̠ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¤ÓˆÛ˘, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ (43%) Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ıËΠÛÙ· 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. √È ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ˆÛÙfiÛÔ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙ· 22 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ï¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤ÚÁÔ, fiÙ·Ó ‰›ÓÂÈ ÙfiÛ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘. °È· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ› Ù· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡. √‡Ù ÙÔ Heathrow Ó· ηٷÛ΢¿˙·ÌÂ...

μ.∫.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

...∏ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô η٤ÛÙËÛ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚfiÈη Ì Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·È Ë “ηÓÙ¿‰·” ¤Íˆ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÒÚ·: “∞Ó¿Ù˘ÍË ¿ÛË ı˘Û›·”. ∞ÏÏÈÒ˜ Ù· ̤ÙÚ· ı· ·Ô‰ÂȯÙÔ‡Ó ·Û΋ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ∞fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È·Ù› Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ ∞∂¶ Î·È ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. √ÛÔ Î·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, fiÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜- Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÓÔȯً ÙËÓ fiÚÙ· ·ÔÔÌ‹˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË- ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∂˘ÏfiÁˆ˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ì ÏÂÊÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ù· ¯¿ÛÔ˘Ó ·Ó ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ù ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÛ ›Ù fi¯È, ·ÔÙÂÏ› ı·̷ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË fiÙÈ Ë Ì·ÁÈ΋ ϤÍË ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÒÚ· ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ “ÛÔ˘Û¿ÌÈ ¿ÓÔÈÍ”, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û Ú¿ÍË. ∞ÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ¡fi·Ì ΔÛfiÌÛÎÈ, “·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ›‰·”. (Δ∞ ¡∂∞)

ªfiÓÔ ··ÈÙÔ‡Ó °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Â‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ Î·È ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ù· 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. Ãı˜ Ô ÓÔ̿گ˘ Ù· “¤„·Ï” ÛÙËÓ À¶∞ Î·È Î·ÏÒ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÛÎȤ˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. °È· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. ∏ À¶∞ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ··ÈÙ›. ¶ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ‹‰Ë ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ À¶∞ ¤È·Û·Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ÁÓˆÚÈ̛˜ Û ηÈÚÔ‡˜ ¯·ÏÂÔ‡˜...

°È· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿

∑‹ÙËÌ· ¢ı‡Ó˘ ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÎÔÈÓ‹ Ì ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌË Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó fiÏ· ÔÌ·Ï¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È fi¯È fiÛÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÌÈ· ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. μ.∫.

£ÔÚ˘‚‹ıËÎÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ °ÎÏ·‚¿ÓË. ΔÔ˘˜ “·›ÏËÛ” Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ı· Ù· “‚ÚÔÓÙ‹ÍÂÈ” Î·È ı· ʇÁÂÈ ·Ó ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ◊Ù·Ó Ë ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·›ÏËÛ fiÙÈ ı· Ù· “‚ÚÔÓÙ‹ÍÂÈ”.ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ “Ù·Ú·ÎÔ˘ÓÔ‡Û” Ì ÙȘ ·ÂÈϤ˜. ΔÒÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

¢ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ΔÔ Ï¿ÓÔ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‡Û΄˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı›ÁÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘˜. μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ¡¤·˜ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¡∂∞™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ó¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, fi¯È ˘ÔÙ·Á‹ Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡Ó. ™Â‚·ÛÌfi ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, fi¯È ˘ÔÙ·Á‹ Û fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Â͈ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÈÚÚÔÒÓ. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÏËıÈÓfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. Ÿ¯È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎfi˜, fi¯È “ı·ÙÚÈÎfi˜”, ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÛÔÓÔÌ›·. Ÿ¯È ¿ÏÏÔÈ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙ·. πÛÔÓÔÌ›· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ï‹Ú˘. ™ËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™ËÌ·›ÓÂÈ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·. ∞ÏËıÈÓ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·. ¶·ÓÙÔ‡ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¡¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ì·˜, ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·fi ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‹ ÙÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó.

∏ ¡¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË ÚÔ¸fiıÂÛË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· Ó¤· ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞. ∞˘Ù‹ Ë Ó¤· ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÂÓÓȤٷÈ. ∞fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ì ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÚÚÔ‹ 800 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ, ÛÙȘ οÏ˜ Ù˘ 29˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¡∂∞™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ ı· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Δ·ÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈfi Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞Ú¯ÒÓ Î·È £¤ÛˆÓ. £· οÓÔ˘Ì ÛËÌ·›· Ì·˜ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. £· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚÁ·ÓˆÙÈο. ΔÔ ∫fiÌÌ· Ì·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÈÔ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ˆ˜ ∫fiÌÌ· Â-

ÍÔ˘Û›·˜. ΔÔ ·ÓÔÈÎÙfi ∫fiÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ fiÚ·Ì·. ∂›Ó·È ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ‹‰Ë ÙÔ ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ. ◊‰Ë ȉڇıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› °Ú·ÌÌ·Ù›· ™¯¤ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ - ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ fiÔ˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ, ·Ú¿ÔÓ· Î·È ·fi„ÂȘ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ¯Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÍȈÓ. ∏ ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ fiÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿. ΔÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿. ¢ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜. ∏ Ó¤· ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ı· Á›ÓÂÈ Ô fiÏÔ˜ Ì›·˜ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, fi¯È ¤Ó·˜ ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ: ÙÔ ¶∞.™√.∫. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫ Ó· ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫ Û ·Ï·È¤˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ο-

ΔÔ˘ ¶∂Δƒ√À ª¶∞Δ∑π∞∫∞ À¶√æ∏ºπ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ¢π√π∫√À™∞™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ¡∂∞™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

ÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙË Ì›· ¡∂∞ ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÎÈ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÈÛÔÓÔÌ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜, ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∞˘Ù‹ ÙË ¡∂∞ ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ˘Ô-

Û¯¤ıËÎÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ∞˘Ù‹ Ë ¡∂∞ ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔۂϤÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ‹Ïı·Ó Î·È ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∫fiÌÌ·. ∞fi ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ £¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜. ∫È ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚ÚˆÙÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÎÚ›ÓÈ·. ∂ÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È fiÙ·Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜. ∂ÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È fiÙ·Ó ‰›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·’ fiÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ó·È ¢ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ·fi ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ 29Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

∏ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ¢Èη›ˆÌ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Δo˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶∂ƒ∫√À§π¢∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

«¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ;» ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÈÛfi Î·È ¿Óˆ ·ÈÒÓ·, Ë ÕÓÓ· ºÚ·ÓÎ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ·fiÓÙ˜. ∏ ›‰È· , Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ fiˆ˜ ÂΛÓË, ÂÍÔÓÙÒıËηÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. ∏ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·, Ë ÂıÓÔοı·ÚÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ŸÌˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋. ∫·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ. ∂›Ó·È ˘ÔÎÚÈÙÈ΋. ∞ÁÓÔ› ‹ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌӋ̘ Î·È ˙ÒÛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ∏ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, fiÒ˜ Î·È Ë °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ï·ÌÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ›‰È·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¡·˙›. ∫È fï˜, ÌfiÓÔ Ë ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ì›· ı¤ÛË ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎÂ. ∂Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ, Ë °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ °ÂÓÔÎÙÔӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ ΔÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ï‹ı˘, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÌfiÓÔ ÊˆÙ›Ó˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. √È ¶fiÓÙÈÔÈ, ÂÓÒÌÂÓÔÈ, ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ΢ڛˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶·ÌÔÓÙȷ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1994, Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÔÌfiʈӷ Ì ÓfiÌÔ ÙËÓ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ıȤڈÛ ÙËÓ 19Ë ª·˚Ô˘ ˆ˜ ì∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘î ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÂÓÔÎÙfiÓÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ¡ÂfiÙÔ˘ÚΈÓ. ∞ÓÙ›, ÏÔÈfiÓ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÂˆÌ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ó·ÚÎÔıÂÙ› Î·È ··ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ·-

ÓÈÒÓ ÛÙÔ Ì·˘ÛˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∫ÂÌ¿Ï ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ fiˆ˜ ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ı· ‹Ù·Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ· Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ!!!!!!!! Œ¯ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ, Û˘Ó·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë Â›ÛËÌË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ô˘‰fiψ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÛÛ‡ÚÈÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙËÓ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÔÏÈÙ›˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞., Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Ë ∂˘Úˆ‚Ô‡ÏË Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∞η‰ËÌ·˚ÎˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ °ÂÓÔÎÙÔÓÈÒÓ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ Ì „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1914 -1923. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ∞ÚÌÂÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ ·fi ÙÔ ™Ô˘Ë‰ÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·›ÛıËÛË Î·È ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·..* ™‹ÌÂÚ· Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ·Ú¿ Ù· ÔÚÈṲ̂ӷ ıÂÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÌ·ÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹, ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ ηı·ÚfiÙËÙ·, ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÙÔÓ Ûˆ‚ÈÓÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘. £˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ÃÚ·ÓÙ ¡ÙÈÓÎ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ “Ì¿ÚÙ˘Ú˜” Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ Ô˘ ÂÍ·ÔχÂÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÎÂÌ·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2008, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Â› ÛÙËÓ ∂‚Ú·˚΋ ÁÏÒÛÛ·. «ΔÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÓÙÚÔ‹. ™Î‡‚ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Î·È ˘ÔÎÏ›ÓÔÌ·È ÌÚÔÛÙ· Û·˜»... ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fiÙ ı· ·ÔÏÔÁËı› ¤Ó·˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ‰Ô˘ 1914-1923. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fiÙÂ

¤Ó·˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÁÓÒÌË ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ›ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÙ› ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÔÚ¢Ù› Ì ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ··ÏÏ·Á̤Ó˘ ·fi ÙÔ ¿ÁÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÔÎÙfiÓÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘, Ô˘ ÌÔχÓÂÈ Î·È ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Á¤ÓȘ. ∑ËÙԇ̠: ·)∞fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ¶ÔÓÙȷ΋ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÛÙ· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ‰È¢ı¤ÙËÛË ÂÎÎÚ¤ÌË ˙ËÙ‹Ì·Ù Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛÎË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚)∞fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ¤Î‰ÔÛ˘ Û ¤ÍÈ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ Ì ٷ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜. Á)∞fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜. Œ¯Ô˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Ì·˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢π∫∞πøª∞ ™Δ∏ ª¡∏ª∏.* æ∏ºπ™ª∞ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰ÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘: ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰ÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë μÔ˘Ï‹ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ ÛÙȘ 22/03/2010 „‹ÊÈÛÂ: ∏ μÔ˘Ï‹ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ë ™Ô˘Ë‰›· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÷ω¤ˆÓ, ™˘ÚÈ·ÓÒÓ. ∏ μÔ˘Ï‹ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ë ™Ô˘Ë‰›· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ∂.∂. Î·È ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÷ω¤ˆÓ, ™˘ÚÈ·ÓÒÓ. ∏ μÔ˘Ï‹ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ë ™Ô˘Ë‰›· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 1915 ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÷ω¤ˆÓ, ™˘ÚÈ·ÓÒÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂ÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Û·˜ Ì¿ÓÈÔ; ∫·ÙÂÚ›Ó· ™·Ó›‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¡·È, Ê˘ÛÈο Î·È ÙȘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηı·Ú¤˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› Î·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ·¯ÈÓÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË Î·ı·ÚÒÓ ÓÂÚÒÓ. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔÙÚ¤ˆ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÙȘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È”.

∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙÏ·˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“μ‚·›ˆ˜. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·fi Â‰Ò ÙȘ ¤¯ˆ ÂÈÛÎÂÊÙ› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Î·È ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÓÙfiÈÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ› Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË”.

°ÈÒÚÁÔ˜ °·Ï¿Ó˘ ÂÌfiÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

“¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙȘ ÂÈÛΤÙÔÌ·È “·Ó·ÁηÛÙÈο”. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹ fiÙÈ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·ÔÓÈÎÙÈο ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÛÔ Î·ı·Ú¤˜ ı· ¤ÚÂ”.

∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶fiÚÙË ‰·ÛοϷ

“¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È Ôχ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηı·Ú¤˜. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ì·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓË ·fi Ù· fiÛ· ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÂÈϤÁˆ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·ÎÙ¤˜”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·ÎfiÌË Ì›· Ó¤· ·ÏÏ·Á‹ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜, ηıfiÙÈ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘˜. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ ϤÔÓ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ ÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ Ù· ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ŸÌˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ·fi Ì›· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·‡ÍËÛË Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ‹ ¤ÛÙˆ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ψÊÔÚ›· Ó· ÛÙÔÈ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ηÏfi ÏÔÈfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤ÛÂÈ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§.

·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ “£” Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª¤Ó˘, ¤ÛÙÂÈÏ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÂÈÓfi Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 32Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, “ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ·È‰È¿ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 32Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Ì ٷ ¯fiÚÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È¿‚·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ (fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·). Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∂‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ˆ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·” . °È· Ó· ‰Ô‡Ì ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘...

£. ∫. μ.

√ÛÌ‹ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÔÈ ›‰È˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ÔÛÌ‹ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Á‡ÛË ÙˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·Ó ÎÚÈı› ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·.

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ π∫∞

μ.∫.

™Â ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÓ¿ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÙÂÏÈο ηٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™ËÌ·Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È Ë ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Ë ·Ó›ˆÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.

ŒÎÏÂÈÛÂ Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∂‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. ∞ÈÌÔ‰fiÙ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì· (ÔÏÏÔ› ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ‰Èη›ˆ˜. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Î·È fiÛÔÈ ÙÂÏÈο ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜.

μ.∫.

ΔÂÏÈο Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ı› ¿ÌÂÛ·. √

30ÂÙ›·˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ “™‡ÛÎÂ„Ë Ù¯ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË Ì›˙ÔÓ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ∞. ¢Ô˘ÌÈÒÙ˘ Î·È μ·Úı. ª·Ù¿ÁÁÔ˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·˜ Î·È ¡¿ÎÔ˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ πˆ¿Ó. ¶··‰‹ÌÔ˜”.

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¶‡ÎÓˆÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

∫ÏÂÈÛÙ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ÎÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ʤÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ËÌÈ·ÚÁ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηٿ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ÒÛÙ ÙË Ì¤Ú· ·˘Ù‹ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿” .

°È· ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ 16 ‰Ú¯. ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ “ΔÈ̤˜ 16 ‰Ú¯. ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ, 11,50

Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. Δ. ∫.

20 ª·˝Ô˘ 1980

‰Ú¯. ÁÈ· ÙÔ Ì·Ï·Îfi Î·È 11 ‰Ú¯. ÁÈ· ÎÚÈı¿ÚÈ Î·È Î·Ï·ÌfiÎÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

¶ÂÙڤϷÈÔ ÛÙÔ πfiÓÈÔ ı· ηχ„ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜; “ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “›Ûˆ˜ Î·È ÁÈ· 100 ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ·” - ηٿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂȉÈÎÔ‡ - ˘¿Ú¯Ô˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜, ·Ó ÙÂÏÈο - fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó Ì ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ˘ÂÚÂ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘” .

√ÚÈÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∞∂π “ªÂ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ - ÁÂÓÈ΋˜ ηٿ ‚¿ÛË ·Ô‰Ô¯‹˜ - ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠ¯ı¤˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∞∂π, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÈ Ë √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Ù· ¿ÚıÚ· Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜) ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙˆÓ ∞∂π” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, Ô ª¿Ô οÏÂÛ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤Ó·˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙË-

Î·Ó fiÙ·Ó πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ÙË °¿˙·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ·fi ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ Ê˘Ï·Î¤˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 19.

™Δ√πÃ∂π∞ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ΔfiÏË μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈÓÈο ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∏ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ¶·Ú·Û΢¿ ∞‰¿ÌË, ÌÂÏÂÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁıÔ‡Ó ÔÈÓÈο ‰ËÌfiÛÈ· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÔÏÈÁˆÚ›· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ‰È·Ù·¯ı› Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ÒÛÙ ٷ¯‡Ù·Ù· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ó· ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹.

∞Ï. ΔÛ›Ú·˜: ¶ÚÔ˚fiÓ Ì·ÊÈfi˙ÈÎÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ë ˘fiıÂÛË “∞Û›˜” ∞£∏¡∞, 19.

“º√À™∫∞”, fiˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ “∞Û›˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ¤Ó· “Ì·ÊÈfi˙ÈÎÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi” Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÏÈÙ›· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋, Ë ÔÔ›· Ô˘ÏÔ‡Û ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∑‹ÙËÛ ÈÛÔÓÔÌ›·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ æˆÌÈ¿‰Ë Î·È Î¿ı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÔÈ ÓfiÌÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÁÁ‡ËÛË Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÔ 2009 ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

¢È¯¿˙ÂÈ ∫∂¢∫∂ Î·È ∂¡∞∂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ∞£∏¡∞, 19.

∂¶∂π™√¢π∞∫∏ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, Ë ÔÔ›· ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜”. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∫∂¢∫∂ ÙfiÓÈÛ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Ù˘ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∫∂¢∫∂, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∫›ÓËÌ·” . “Ÿ¯È” ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Â› ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂¡∞∂, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË.

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ˘fiıÂÛË “ÎÚ˘Ê‹˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘” ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ √™∂

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· ∂§Δ∞ ∞£∏¡∞, 19.

ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ fiÛ˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ∂§Δ∞. “Ãı˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·, ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ √™∂. ¡· ÚÔÛı¤Ûˆ, Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ∂§Δ∞” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢. ƒ¤·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009.

“∞˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Ù· οÓÔ˘ÌÂ, οÓÔ˘Ì ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ì ¢ı‡Ó˜ Î·È fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜” , ›Â Ô Î. ƒ¤·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “‰fiıËÎ·Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Ó· ¿ÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶¿ÊıËΠÛ٤ϯԘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì χÛÂȘ” . ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20042009 fiÚÁÈÔ Û·Ù¿Ï˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ú Û ٷ͛‰È·, Û ηÏÏ˘ÓÙÈο, Û ΤÓÙÚ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÛÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚·, ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, ÛÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ·, ÛÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Û ·Ú¿ÓÔ̘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ, Û ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ ÈÛ›ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “μ‹Ì·” Ô ÁÂÓÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ °. ™¯ÔÈÓȈٿ΢ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Û˘ÓÔÏÈο 84 ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂§Δ∞, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009, ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È “80 golden boys Î·È golden girls ” , ÒÛÙÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, “Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË (·Î›ÓËÙ·, ÎÈÓËÙ¿, ·ÍÈfiÁÚ·Ê· ¿Û˘ ʇÛˆ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÎÙÏ.)” .

√È ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ √™∂ √ Î. ƒ¤·˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Î¿ÔȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Â›¯·Ó ÌÈÛıˆı› ·fi ÙÔÓ “∞ı‹Ó·

2004” ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ›¯·Ó ηٷ‚ÏËı› ¤ÚÛÈ ÂÓÔ›ÎÈ· 4,5 ÂηÙ. ú, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Î¿Ó·Ó ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ȉÈÒÙ˜ ηÈ, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘ÙÔ›, Ô √™∂ ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Ú‡̷” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô √™∂ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÔÛfi 150.000 ú ÁÈ· Ú‡̷ Î·È ÂÚ›Ô˘ 400.000 ú ÁÈ· ÓÂÚfi. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÎfiÈÛÙË ÎÚÈÙÈ΋. “Δ· ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛˆ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ›Â. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ‹Ù·Ó Ë ›‰È· Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. “™ÎÂÊı›ÙÂ, ·Ó ÙËÓ Â›¯· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ƒ¤·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, › fiÙÈ ˘‹ÚÍ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ÂÂÙ‡¯ıË Î¤Ú‰Ô˜ 17%, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. “ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô ∂›ÙÚÔÔ˜, ¤Î·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤Ú¢ӷ, ÙËÓ ÌÂÙ·‚›‚·Û ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı·

∞£∏¡∞, 19.

∞§§∞°∏ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿

ÛÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Û˘Ï›· ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ˆÌ¿ ƒÔÌfiÔ˘ÏÔ˘, Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηÙfiÈÓ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∞ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¿ÚÛ˘ ·Û˘Ï›·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ºÈÏ. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ıÂÛÌfi. ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ó· ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙˆÓ

ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ª·ÏÁ¿ÚˆÓ. ΔÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ۠2,80 ú. ŒÓ· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ¶ÔÏ‡Ì˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· “‚ÈÓȤٷ” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÏËڈ̤Ó˜ οÚÙ˜ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·.

¢ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· οÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹. ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ∂§Δ∞, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ùfi˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2004 ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ˆ˜ Âȯ›ÚËÛË ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, ÙÔ 2009 ›¯Â ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ¿ÁÁÈ˙ ٷ 37 ÂηÙ. ú” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¡. ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘.

°. ¶Âٷψً˜ “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 2004, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ¡¢, Ù· ∂§Δ∞ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ Âȯ›ÚËÛË. ™‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ̤۷ ·fi ¤Ó· Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È ÛÙ· ∂§Δ∞ Ë ¡¢, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, ¿ÛÎËÛ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ Î. ¶Âٷψً˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·Ú·Ù˘›Â˜ Î·È ·Ú·ÓƠ̂˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ηÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞.

ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ™ÙÔÓ ¿ÁÔ ‚¿˙ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ʤÙÔ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜. ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÒÛÙÂ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·‰›ÎËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÂÂȉ‹ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰Èfi‰È·, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ º¶∞ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ηٿ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÙÔ 2007 fiÙ·Ó Î·È ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙÔ

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜, Ô ¢ËÌ. ƒ¤·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ¿ÏÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¤ıË Î·È ı· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫·ÛÙÂÏÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 800 ÂηÙ. ú. ™˘ÓÔÏÈο, ̤۷ ÛÙÔ 2010 ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,1 ‰ÈÛ. ú, ÙÔ 2011 ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2 ‰ÈÛ. ú Î·È ÙÔ 2012 800 ÂηÙ. ú. ™‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÚfiÔ˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ¤ÚÁ· ·È¯Ì¿ÏˆÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊÂÏ›·˜. √ ¢ËÌ. ƒ¤·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙËÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ·ÚÙËÚ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Î·È Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· 410 ÂηÙ. ú. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 110 ÂηÙ. ú ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ÚÁ·.

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ¿Ó¢ fiÚˆÓ ·Û˘Ï›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ‰‡Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, √ £. ƒÔÌfiÔ˘ÏÔ˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÈӷΛ‰·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ô ∫. ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. À¤Ú Ù˘ ¿ÚÛ˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘ £. ƒÔÌfiÔ˘ÏÔ˘ „‹ÊÈÛ·Ó 173, ηٿ „‹ÊÈÛ·Ó 48 Î·È ¤ÍÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó “·ÚÒÓ” . À¤Ú Ù˘ ¿ÚÛ˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË „‹ÊÈÛ·Ó 199 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, 25 ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó Î·È ÙÚÂȘ ‰‹ÏˆÛ·Ó “·ÚÒÓ” . ∞ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¿ÚÛ˘ ·Û˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢, °ÚËÁfiÚË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÂÈÏ‹ Î·È Â͇‚ÚÈÛË (∫·Ù¿ Ù˘ ¿ÚÛ˘ „‹ÊÈÛ·Ó 217 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ˘¤Ú ¤ÓÙÂ Î·È “·ÚÒÓ” ¤ÓÙÂ) Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∞ÚÁ‡ÚË §·Ê·˙¿ÓË (οٷ Ù˘ ¿ÚÛ˘ „‹ÊÈÛ·Ó 215, ˘¤Ú ¤ÓÙÂ, “·ÚÒÓ” ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÙ¿).

Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜: “∂ÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ∂›Ó·È Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙ‡¯ÂÈ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ ™Î¿È. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ηıÒ˜ Â¤ÙÚ„ ÂÚ›ÂÚÁ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ì ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ÕÛÎËÛ ‰Â ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡.¢ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘

˘Ô˘ÚÁÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Â¿Ó Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·‰È΋̷ٷ. ∂› fiÙÈ fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‚¿˙ÂÈ Î·ÓfiÓ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÂȉÈ΋˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ Ó· ÌËÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÙÔ ·‰›ÎËÌ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÍÈfiÔÈÓ˘ Ú¿Í˘, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘

√ÚÁ‹ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ª¤ÚÎÂÏ ∞£∏¡∞, 19.

 Îϛ̷ ¤ÓÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜, ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÚÂȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ: ΔÔ Úˆ› ı· Û˘ÁÎÏËı› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. μ·Ó ƒfiÌÂ˚, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ŒÓˆÛË - Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Ù˘ ȉ¤Â˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ı· Û˘ÓÂT˘ ∂πƒ∏¡∏™ ‰ÚÈ¿∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ “27” Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎÙ·ÎÙÔ “°ÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘” , ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ·ÏÏ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· (CDS). ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹... Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ

Ù˘, Ì ‰‡Ô ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÚÒÙË, ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Û CDS fiÛˆÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÌfiÏÔÁ· - Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “Á˘ÌÓ¿ CDS” - ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ “27” , ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ۯ‰fiÓ ¤ÙÔÈÌË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Î. ª·ÚÓȤ, ÌÔÓ¿¯· Ô˘ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ı· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÏfiÁˆ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›· Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· “·ÓÙÈÎÔÈÓÔÙÈÎfi” Ó‡̷, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ Ù˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜

ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹ Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ë ›‰È· Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ - fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. μ·Ó

ƒfiÌÂ˚ ÙË ‰È΋ Ù˘ “Ï·ÙÊfiÚÌ·” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÓÓ¤· ÛËÌ›· Î·È ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘, ÁÈ· Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓÒ

ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚȯÙ› ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ - ΢ڛˆ˜ fiÛÔ Î·ÈÚfi ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË” ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË” . ™ÙËÓ... Ï·ÙÊfiÚÌ· ª¤ÚÎÂÏ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ Â› ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›· ˜- ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚È¿˙Ô7˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ - ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â› ÙÔ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ - Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “·Ú·‚¿Ù˜” ÛÙ· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ë ı¤ÛÈÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÁÈ· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó. ¶ÚԂϤÂÙ·È, Â›Û˘, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ·fi

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ë ÛÙ¤ÚËÛË - ·ÎfiÌË Î·È Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË - ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Î·È ¿ÏÏ·. ªÂ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ·˘Ù¤˜ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ¤‰ÂÈÍ ʷÓÂÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ - Î·È ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. μ·Ó ƒfiÌÂ˚ - ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ë ¯ÒÚ· Ù˘ Ó· ‚ÚÂı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› - Î·È ÔÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ - ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

£· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‚‹Ì·-‚‹Ì· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∞£∏¡∞, 19.

Δπ™ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÒÛÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‚‹Ì·-‚‹Ì· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¢È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ (¤ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›) Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔȘ ›‰È˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, “ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Û ·ÚÈıÌfi Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. ∏ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· fiÔÈ·... ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î˘ÏÈfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎfiÓÙÚ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. À„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ euro2day ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› “fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜” . ∂¿Ó ÔÈ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ÎfiÓÙÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔı¤Ûˆ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË fi¯È Ó· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· fiÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. √È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û η›ÚÈ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÈÛÙ‹ Î·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. Àfi ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ˘Ô˘ÚÁ›· ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ-

ΔÔÔÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û η›ÚÈ· ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. Δ· ˘Ô˘ÚÁ›· ›ӷÈ: ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂™À∂ - ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. ◊‰Ë Ë Eurostat ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÎÚ›˙· ÛËÌ›· ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2009 ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ - ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ Î·È ¤ÁηÈÚ˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Î·È ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ - ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ - fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Î·È ı· ÙËÓ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂Ó˜ Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ·˘Ù‹˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ı· Ú¿ÙÙÂÈ. ™ÙË ¯Â›ÚÈÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fï˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙËÚÂ›Ù·È ÈÛÙ¿, ÂÓÒ Ù· ̤ÙÚ· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó

ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ̤۷ ÛÙÔ 2010. ◊‰Ë ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ fiÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·˙·Ó Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂.∂. Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Í·Ó·‰·ÓÂÈÛÙ› ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ¢¤¯ÙËΠ¿ÓÙˆ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÚfiÊ·ÛË ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙË ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÊı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘.

ƒÂÓ: ΔÚ›· SOS ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ΔÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ¢ÚÒ, ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. “∞ÔʇÁ·Ì ̛· ÙÒ¯Â˘ÛË ·Ï¿ “Lehman Brothers” ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¤‰·ÊÔ˜

Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙË, ·ÎfiÌ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜. √ Î. ƒÂÓ ÙfiÓÈÛ ٷ ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó: 1- ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÔʇÁ·Ì ̛· ÙÒ¯Â˘ÛË ·Ï¿ “Lehman Brothers” ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¤‰·ÊÔ˜, 2- ¡· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘ÌÂ, ÂÓÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ.

¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ï·›ÛÈÔ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·Ûıԇ̠ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ȉ¤·˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. 3- ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË, Ì ÙËÓ ı¤ÛÈÛË Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È Ì ηÓfiÓ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶EM¶TH 20 MA´√À 2010

ÀfiıÂÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Î·È ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÚÒËÓ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·

∞£∏¡∞, 19.

∞£∏¡∞, 19.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎÚ›ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχˆÚË ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ °’ ÂȉÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ Δ·ÌÂȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, Û ‚¿ÚÔ˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. ∞ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ô‰¤¯ıËΠ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜, fï˜, fiÙÈ ÂÎÙÂÏÔ‡Û “¿ÓˆıÂÓ ÂÓÙÔϤ˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ʤÚÂÙ·È Ó· ηÙÔÓfiÌ·Û ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ -ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·- Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÁÓÒÛÙË Î·È ÂÓÙÔϤ·, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ÔÓfiÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ, ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 23,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007. º¤ÚÂÙ·È ‰Â Ó· › fiÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ˆ˜ “Ì›˙·” ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ˘ÂÍ·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ‚¿ÛÂÈ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ı· ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈıˆڋÙÚÈ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ΔÛÂÌÂÚ¿, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 17 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈıˆڋÙÚÈ· ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ù˘ Î·È ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

Œ

∞·ÏÏ·Á‹ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∞£∏¡∞, 19.

∞·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ MIG Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ··ÏÏ·Á‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘ (1033/10) ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·ÈÛÙ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô Î. μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ›¯·Ó ··ÁÁÂÏı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú· Ù˘ MIG ÁÈ· Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ “˘ÂÚÙÈÌË̤ӷ ηٿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·” ·fi ÙË Marfin ÙÔ Δ∞•À (Δ·ÌÂ›Ô •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ Δ∞•À.

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÂÚÒÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÙ∂ ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë ÂÚÒÙËÛË 10 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ó/Û ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÒÙËÛË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÙ∂, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÏÂÁ·Ó ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” .

O Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ AÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›Â, „‹ÊÈÛ·Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË Ï¿ÛË fiÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ‰Èο ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ë Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋. O ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂÈηϤÛÙËΠÙË ‰È¿„¢ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ AÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Û ʋ̘ ÂÚ› ·Ú·ÈÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ “ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË ·›Ì· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi” Î·È ÁÈ· Ï¿ÛË, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο Â‰Ò Î·È 4 Ì‹Ó˜ ‰¤¯ÂÙ·È “ÌÈ· ·Ó‹ıÈÎË Â›ıÂÛË Ï¿ÛË ·fi Úfiı˘ÌÔ˘˜ ·Ú·Ì˘ı·Ù˙‹‰Â˜ Î·È ··Á·Ï¿ÎÈ·, Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó „‡‰Ë”.ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, Ô˘ Î¿Ï˘„ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‚‚·›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·”. ∞ÎfiÌ·, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‚ڋΠ¤Ó· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜.√ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· Ï¿ÛË Î·È ··Á·Ï¿ÎÈ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο:“Δ· ··Á·Ï¿ÎÈ· Ô‡Ù ÌÈÎÚ¿, Ô‡Ù ·ıÒ· ›ӷÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÏËÁ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÚ‚ϋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‚fiÌ‚· Î·È ÎfiÏ·ÊÔ” ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ΔÙ∂, ÂÓÒ Â¤ÎÚÈÓ ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·Ù› ·‰È·ÊfiÚËÛ Û ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.

™ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ Û/Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ΔËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË

ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂͤÊÚ·Û ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÈ, ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ˘ÈÔıÂÙËı› ÚÔ ÔÏÏÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜-∂ÚÓ¤ÛÙÔ˜ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ›‰Ú˘Û˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û˘ÓÙÔ̇ÂÙ·È “·fi 38 ̤Ú˜ Î·È 15 ‚‹Ì·Ù·, Û ̛· ̤ڷ Î·È ¤Ó· ‚‹Ì·”. ∏ η ∫·ÙÛ¤ÏË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ·’ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.“™Â Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤Ú¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÒ¯Â˘Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ. ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜ - ηÈÚÔÛÎfi-

Ô˘˜ Î·È ÌË - Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì fiÚÔ˘˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜.∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ‰È·‰Èηۛ· ı· „ËÊ›ÛÂÈ “·ÚÒÓ”, ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ Î·È ·’ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ η˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Ó· ÂÈʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ “ηı·Ú¿ ÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋˜ ʇÛˆ˜” ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ıÂÒÚËÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÌÈ· “ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÛÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜”. ¶Ôχ ÈÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·ÁÔÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜.√ ÕÁÁÂÏÔ˜ Δ˙¤Î˘ (∫∫∂), Û˘ÌÊÒÓËÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì·˜, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È Ë ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Ì·Ó·Ù›‰Ô˘ (™Àƒπ∑∞) ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “‚ϤÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È fi¯È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ”.

«Ÿ¯È» ÛÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞£∏¡∞, 19.

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. √ Î. ¶Âٷψً˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ, fiˆ˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ΔfiÓÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. “◊Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΔ, ÚfiÛıÂÛÂ. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ‰‹ÏˆÛË ∫·Ó fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ù˘ ÙÚfiÈη, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ›¯·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. “∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÒÚˆÓ Î·È fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÔÏÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜”, ÙfiÓÈÛÂ. ∂ÈϤÔÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤‚·Ï fiÚÈ· Û οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘-

ÓÔ¯‹ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ˆ˜ ¤ÛˆÛ ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ̤۷ ·fi ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. “∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÁÈ· fiÔȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶™∞ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏËÛÂ, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÈԇ̠·˘Ùfi ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ. ∂›Ó·È ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÈÎÚfi, ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Î·Ì›· ¢ı‡ÓË. ∞˘Ùfi ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Û οı ·›ÛıËÌ· ¢Èη›Ô˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó›” ÁÈ· Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. ΔÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì·˙› Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 20‹˜ ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ¿‰Èη ̤ÙÚ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜.

∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· ·˘Í‹ıËΠηٿ 1%, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 26,4%.

∫·ıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÓÛËÌ· ™Â ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞∂Δ∞ª, ¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ¡.3846/2010 ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ¡.3846/2010 ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·Û˘ÓÂ›˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª. Δ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ‰È΋˜ ¢‹ÏˆÛ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, Ë ÔÔ›· ı· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Î¿ı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È¿Ù·Í˘, Â›Ó·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÙˆÓ ··ÈÙËÙÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¡.3833/2010 (¿ÁÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ), ÒÛÙ ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª Ó· ÚԂ› Û fiÏ· ÂΛӷ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

¶ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ë ¡.¢.

™Â ·Û˘Ìʈӛ· ηٷϋÁÂÈ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È ∞£∏¡∞, 19.

ª

 ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ Î·È Ù˘ Ï›ÌÓ˘ μÈÛÙˆÓ›‰·˜, ··ÓÙ¿ Ë ¡¢ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, ¶. ¢Ô‡Î·, ∞. ∫ÔÓÙÔ‡ Î·È ∂˘. ª·ÛÈ¿ÎÔ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË.

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÎÔÈÓfi fiÚÈÛÌ·, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÓÔÌÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘ÏˆÓ (ÛÙ· ÔÔ›· ‰ڿ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÁË), Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ οÔÈˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚÒÙÔ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ˆ˜ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô §∞√™ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡¢, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· £. ¶¿ÈÛÙ· (Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Â¯ı› ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˆ˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ), ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ °.¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ªÔÓ‹ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙË ªÔÓ‹, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ΔÔ ¶∞™√∫ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ê›ÛÙ·Ù·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Ï‹ÍË Î·È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÈÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ∫.∫ÈÏÙ›‰Ë (“·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜” ‰¿ÛÔ˘˜ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏ˘), μ. ª·ÁÁ›Ó· (“·ÓÙ·ÏÏ·Á‹” ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘), °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË (ˆ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∫∂¢ Î·È ÙÔ˘ ¶. ¢Ô‡Î·) Î·È ∞ÓÙ.ª¤˙· (¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜

ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ªÔÓ‹). ∂›Û˘ ‚ϤÂÈ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ¶.¢Ô‡Î· (·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ Â·ڈÓ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2003 Ô˘ ¢ÓÔ-

Ô‡Û·Ó ÙË ªÔÓ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· Ù˘ μÈÛÙˆÓ›‰·˜), ∂˘.ª·ÛÈ¿ÎÔ Î·È ∞.∫ÔÓÙfi (‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ), °.μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË (ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜

∫fiÓÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ μ·Ï˘Ú¿ÎË ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ∞£∏¡∞, 19.

ø™ Âȯ›ÚËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ

Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ›‰·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™. μ·Ï˘Ú¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ SIEMENS, ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¶∞™√∫, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÙËÁÔÚ› ˆ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ (ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜) ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ C-4π Î·È ˆ˜ ËıÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ 2008. °È· ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ∫. Δ˙·‚¿Ú·˜ (¡.¢.), “ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÓÙ˘ÒÛˆӔ ¤Î·Ó Ïfi-

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜) Î·È £.ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ (ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ Ô §∞√™ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¢Ú˘ Î·È ºˆÙÈ¿‰Ë (ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ μÈÛÙˆÓ›‰·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘), fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢Ô‡Î·, ª·ÛÈ¿ÎÔ, ∫ÔÓÙfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ 1998, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û‡ÛÙ·Û˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ΔÔ ∫∫∂, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˘ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ.

ÁÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, £. ¶·Ê›Ï˘, ÂÓÒ Ô ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ì›ÏËÛ “ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë” . ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ η٤ıÂÛÂ Ô ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ “∞ı‹Ó· 2004” Î·È Ó˘Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ °. ™·ÓÔ˘‰¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó Î·È ·Ú¯Èο ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °. ∑ÔÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÌË ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ C-4I ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. √ Î. ™·ÓÔ˘‰¿Î˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Â›¯Â Û˘¯Ó¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ª. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ ·fi ÙÔ 2003-2007, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙȘ ÛÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢‹ÏˆÛ ‰Â fiÙÈ ·Ó¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÙÔ “¤ÚÁÔ” ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Borders, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢√∂, ÂÓÒ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ô “∞ı‹Ó· 2004” η٤‚·Ï 1.200 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Û ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 50 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· “ÊÒÙ·” ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜.

∫·Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

“∂›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË” ∞£∏¡∞, 19.

“Δ√ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È

¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·” , ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÔÙÈ΋ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 3Ô ∂Ù‹ÛÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∫ϛ̷ Î·È ÙËÓ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÈÓ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÌ‚Ô Î·È Û ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “™ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÂÏ›˙·Ì Û ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. °È· Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ Ú‡ˆÓ, ·ÏÏ·Á‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ

Ì·˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì·˜ ‰È¤„¢ÛÂ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ªÂ ÙÔ ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·‚¿Ï·Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË” ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡” .

∂›ÛÎÂ„Ë ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË μËÚ˘ÙÙfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·‡ÚÈÔ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Êfi-

ÚÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚ϤÂÈ Ë ¯ÒÚ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó. ∫·È ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Á›ÁÓÂÛı·È.

∂›Û˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· Î·È fiˆ˜ ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ “Ê·ÛÙ ÙڷΔ , ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿Ï˄˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· Â˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷο ı¤Ì·Ù· ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯٿ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡, ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏ˘Ì¤ÚÂÈ· Î·È ı· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi (μÚ·˙ÈÏ›·, ƒˆÛ›·, πÓ‰›·, ∫›Ó·) ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ºı¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi„ ÛÙË μËÚ˘Ùfi Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ √˘·Ï›ÓÙ Δ˙Ô˘ÌÏ¿ÓÙ (ºøΔ√), Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ™˘Ú›·, ÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ πÚ¿Î. ∂›Û˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹, Ì ÙÔÓ Î. Δ˙Ô˘ÌÏ¿ÓÙ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜.

∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ ∞£∏¡∞, 19.

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ú·ÈÙËı›۷˜ ∞. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÌfiÓÔ Ù˘ Î. °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›ÎÂÈÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜” , ÙfiÓÈÛÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Ú‡˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È “·È¯ÓȉÈÒÓ” Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ù· ÂÚ› ·Ú·›ÙËÛ˘ Ù˘ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ˆÚÔ. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ÛÙÔȯ›Ô. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Î·È ÙËÏÂı·٤˜ ·ÏÏ¿ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¤Ó· fiÚÈÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô “·ÎÔ‡ÁÂÙ·È” fiÙÈ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ °. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ê‹Ì˜ Î·È ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ fi„ÂÈ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, οÙÈ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛÂ Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. Õ. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË” . “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ‚¿ÛË Î·È Ì η̛· ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ï˘ËÚfi Ó· ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, “οÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÎÏÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ” . “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ʋ̘ Î·È ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ··ÍÈÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ °. ¶Âٷψً˜ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÚfiÛÊÂÚ ÔÏÏ¿ Î·È Â›¯Â Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÓÔÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ηڷÙÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓıÚˆÔı˘Û›Â˜.


M·ÁÓËÛ›· 10 ¢. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: ¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ηٿıÂÛ˘ Ê·Î¤ÏˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¶∞ƒ∞Δ∂π¡∂Δ∞π Ë ÚÔıÂÛÌ›· ηٿ-

ıÂÛ˘ Ê·Î¤ÏˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÂÓfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ‰ËÌÔÙÈο ÔÈÎfi‰·. ∏ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ‹Ù·Ó Ë 27Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ó¤·, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÔÈÎfi‰·. ΔÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ı· ˘ÏÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™¢πΔ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 25 ¤ÙË. √ ¢‹ÌÔ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ȉÈÒÙË ‰‡Ô ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. Δ· ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 100 ÎϛӘ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 25 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 5,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ΔÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Û ¤ÎÙ·Û˘ 8,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı· Â›Ó·È 1.750 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚÔ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜, ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6.025.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ŒÁÈÓÂ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 200.000 ¢ÚÒ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜, ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰Ôı›.

μÏ¿‚Ë ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ÛÙÔ μfiÏÔ Ãøƒπ™ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‚Ï¿‚˘. ∏ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Î·È fi¯È ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi. ¢ÚfiÌÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‚˘ı›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.. ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ¢∂∏ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¢∂∏ Ë ‚Ï¿‚Ë ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ì Ú‡̷ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡.

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

™ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Ë ¶∞™¶ ∏

¶∞™¶ ηٿÊÂÚ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· 12 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÚȷ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó Ë ·Ô¯‹ Î˘Ì¿ÓıËΠ¿ÏÈ Ê¤ÙÔ˜ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50%. ™ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ 12 ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ „‹ÊÈÛ·Ó 2.586 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Û ÔÛÔÛÙ¿ ‹Ú·Ó: ¶∞™¶ 38,55% Î·È 1017 „‹ÊÔ˘˜, ¢∞¶ Ë ÔÔ›· ¤Ú·Û ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË 22,12% Î·È 526 „‹ÊÔ˘˜, ÔÈ ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ 16,99% Î·È 404 „‹ÊÔ˘˜, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ÓfiÙËÙ· 11,28% Î·È 281 „‹ÊÔ˘˜, Ù· ∂∞∞∫ 7,079% Î·È 216 „‹ÊÔ˘˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· ‰Ò‰Âη ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, Û˘ÓÔÏÈο ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 2.247 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ 6.031 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ 63%. Δ· ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 120 Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 22. √È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ: ¶∞™¶ 867 „‹ÊÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi 40,7% , ¶∫™ 435 „‹ÊÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi 20,4% , ¢∞¶ 422 „‹ÊÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi 19,8% , ∞ƒ∂¡ 186 „‹ÊÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi 8,7% , ∂∞∞∫ 182 „‹ÊÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi 8,5%. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶∞™¶ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ûٿη˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë Ó›ÎË Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶∞™¶ Â›Ó·È Ó›ÎË ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ̛· ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ-

Û·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ÚfiÛıÂÛ ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ô¯‹ Î·È ı· Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ó· οÓÔ˘Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙËÓ ‰Ú¿ÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó¿ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜, fiˆ˜ Ù· ¤‰ˆÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¶∞™¶ : ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 240 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 10 ÏÂ˘Î¿ Î·È ¤ÓÙ ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 90, ¢∞¶ 82, ¶∫™ 82, ∞ƒ∂¡ 21. - ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 296 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 16 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 94 ¢∞¶: 89 ¶∫™: 77 ∂∞∞∫: 9 ∞ƒ∂¡: 11. ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 160 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÙ¿ ¿Î˘Ú· Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi: ¶∞™¶ 110, ¢∞¶ 18, ¶∫™ 22, ∞ƒ∂¡ 2. - ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 171 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 18 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 58 ¢∞¶: 56 ¶∫™: 39. ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜:

- ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 194 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ ÏÂ˘Î¿ Î·È ÂÓÓÈ¿ ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 55, ¢∞¶ 29, ¶∫™ 36, ∞ƒ∂¡ 60. - ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 195 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 15 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 60 ¢∞¶: 32 ¶∫™: 64 ∞ƒ∂¡: 24. ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜: - ÙÔ 2010: æ‹ÊÈÛ·Ó 196 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 4 ÏÂ˘Î¿ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 90, ¢∞¶ 49, ¶∫™ 24, ∂∞∞∫ 25. - ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 175 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 7 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 71 ¢∞¶: 38 ¶∫™: 27 ∂∞∞∫: 32. ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 264 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÏÂ˘Î¿ Î·È ÂÓÓÈ¿ ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 150, ¢∞¶ 59, ¶∫™ 21, ∞ƒ∂¡ 22. - ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 243 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 18 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 144 ¢∞¶: 29 ¶∫™: 13 ºÔÈÙËÙÈ΋ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË: 29, ∞ƒ∂¡ 10. ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 160 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÙ¿ ¿Î˘Ú· Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi: ¶∞™¶ 110, ¢∞¶ 18, ¶∫™ 22, ∞ƒ∂¡ 2.

- ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 161 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 8 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 88 ¢∞¶: 24 ¶∫™: 37 ∞ƒ∂¡: 4. ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 219 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 4 ÏÂ˘Î¿ Î·È 7 ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 86, ¢∞¶ 80, ¶∫™ 42. - ÙÔ 2009: æ‹ÊÈÛ·Ó: 108 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 11 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 39 ¢∞¶: 28 ¶∫™: 30. ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 348 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 8 ÏÂ˘Î¿ Î·È 27 ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 94, ¢∞¶ 90, ¶∫™ 40, ∞ƒ∂¡ 54, ∂∞∞∫ 23 Î·È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 12. - ÙÔ 2009 „‹ÊÈÛ·Ó: 343 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 11 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 101 ¢∞¶: 52 ¶∫™: 40 ∞ƒ∂¡: 55 ∂∞∞∫: 15 beta ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË: 69. ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·Ó›·˜: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 170 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 2 ÏÂ˘Î¿ Î·È 12 ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 36, ¢∞¶ 41, ¶∫™ 29, ∞ƒ∂¡ 25 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 33. - ÙÔ 2009 „‹ÊÈÛ·Ó: 108 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 11 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 42 ¢∞¶: 58 ¶∫™: 25, ∂-

∞∞∫: 40. ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 188 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 6 ÏÂ˘Î¿ Î·È 8 ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 58, ¢∞¶ 12, ¶∫™ 35, ∞ƒ∂¡ 17, ∂∞∞∫ 42, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 10. - ÙÔ 2009 „‹ÊÈÛ·Ó: 190 ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 13 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 41 ¢∞¶: 0 ¶∫™: 36 ∂∞∞∫: 46 ∂ÓÈ·›· ∫›ÓËÛË ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÃˆÚÔÙ·ÎÙÒÓ: 49. ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 225 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È 4 ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 107, ¢∞¶ 29, ¶∫™ 29, ∞ƒ∂¡ 48, ∂∞∞∫ 7. - ÙÔ 2009 æ‹ÊÈÛ·Ó 200, ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 8 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 96 ¢∞¶: 16 ¶∫™: 22 ∂∞∞∫: 9 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ: 19, ∞ƒ∂¡: 30. ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ: - ÙÔ 2010 „‹ÊÈÛ·Ó 208 Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó 14 ÏÂ˘Î¿ Î·È 16 ¿Î˘Ú·: ¶∞™¶ 31, ¢∞¶ 20, ¶∫™ 29, ∞ƒ∂¡ 30, ∂∞∞∫ 78. - ÙÔ 2009 „‹ÊÈÛ·Ó 228, ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿: 23 ŒÏ·‚·Ó: ¶∞™¶: 33 ¶∫™: 29 ∂∞∞∫: 71 ∞ƒ∂¡: 13 ∂ÓÈ·›· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ¢‡Ó·ÌË: 59.

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶. ª·‚›‰Ë

¢È·‚‚·›ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ “πø¡π∞” Δ∏¡ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· η-

Ù·‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜. ™ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Î·È Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ÷Ϥ‚·, fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÂÓÒ ·¤‰ˆÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ·Ôχ۷ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ï˘¿Ì·È Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰‹ÌˆÓ. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ η-

ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ª·‚›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¡¤· πˆÓ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi. “∂¿Ó ÂÛ›˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ οÙÔÈÎÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ¿ Û·˜. ∂Ì›˜ ˙ԇ̠۠ÌÈ· fiÏË. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı· ·›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ Û·Ó fiÏË” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔÓ μfiÏÔ Â›Ó·È ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë ¡¤· πˆÓ›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ μfiÏÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 5,9%.

∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ªÔÏÔ¯›‰Ë ηٷ„‹ÊÈÛ ÙËÓ Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, ÂÓÒ Ô Î.÷Ϥ‚·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ·Ù› Ë ¡¤· πˆÓ›· ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ηٷÙÂı› ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi ‡„Ô˘˜ 750.000Ó Â˘ÚÒ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰È¤ÍÔ‰·. √ Î. ª·Ï‹˜ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ˘ÂÚ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ‰‹ÌÔ˜ Ô˘ ÌÔÈÚ·›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· Â-

È‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¡¤· πˆÓ›· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ª·‚›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·ÓÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÍÂÂÚÓ¿ οı fiÚÈÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ ÂÌ̤ۈ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î. §ÈÓ¿Ú‰Ô Î·È ÙÔÓ Î. ∫·ÙÛ·Ï‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È È‰ÂÔÏÔÁÈο. ΔÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ηٷ„‹ÊÈÛÂ Î·È Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· οı ¯ÚfiÓÔ 834.000 ¢ÚÒ Û ÙÔÎÔ¯ÚÂˆÏ˘ÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. √È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È Êı›ÓÔ˘Û·.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÛÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜”ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË ·Ú¿ ÙȘ ÔÍ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

Ҽ

ˆÙȤ˜” ¿Ó·„ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊı› ‰¿ÓÂÈÔ 4,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË. √È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ı¤Ì·, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ˘„ËÏ¿ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ·. ŒÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ fiÙ·Ó Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ¿ÊËÛ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ÔʤÏË, “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜” ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ıÏÈfiÙËÙ˜ Î·È ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ” . ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô μ·ÁÁ. ∫·ԇϷ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ” . °È· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË” , ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛÎÂÊÙÒ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÒÛÂÈ ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ °ÎÏ·‚¿ÓË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ηıÒ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Úı›” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË “˘ÚÔ‰fiÙËÛ” ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. “§˘¿Ì·È Ôχ Ô˘ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÙÔ ·Ó·Á¿ÁÂÙ Û ÚÔÛˆÈÎfi ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ Á˘” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ª‹ÙÚÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ °. ™Ù¿ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, › ˆ˜ “ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ʋ̘” , ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ˆ˜ “Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ

̤ÏÏÔÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â› Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ‰Ë̷گȷ΋˜ ıËÙ›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï‹„˘ ‰·Ó›ˆÓ. “¶˘Ú¿” ηٿ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ “ʋ̘ ·ıÏÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ηÊÂÓ›·, ÎÔÌً̈ÚÈ· Î·È ÂÚ›ÙÂÚ·. ∞˜ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È ÎÔ˘ÙÛÔÌfiÏ· ηÊÂÙ˙Ô‡ ‹ ÂÚÈÙÂÚÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜. °È· ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ∞ÓÙ. ¶·¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘: “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¿ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. £· ÙÔ ‰Â¯fiÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·Ó Ë ΔÚ¿Â˙· Ì·˜ ÙÔ ¤‰ÈÓÂ

‰ˆÚ¿Ó, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ fiÏ˘. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Î·È ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∞˘Ù‹ Ë ÛÔ˘‰‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ›Ûˆ” . ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô. ŒÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ·ÏÔ˚‰Â·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηıÒ˜ Ù· ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë ·ÁÔÚ¿, ÌÈ·˜ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 7 ¤ˆ˜ 8 ÂÎ. ¢ÚÒ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô μ·ÁÁ. ∫·ԇϷ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. ∂›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË Ë Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÂÙ ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ” , › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË” . ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË,

∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¢∂ª∞ Ì ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ∂¡Δ√¡∏ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Â›ÎÂÈÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ª∞ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, ηıÒ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 150 ÂÎ. ¢ÚÒ. √ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ª∞ ÌÂ

ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. √ ›‰ÈÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫) ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √∂∫ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ˘„ËÏfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ √∂∫ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Ó· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÚÈfi Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÌÔÚo‡Û·Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ‹‰Ë ÛÙËÓ ¢∂ª∞” . ∂›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·, ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi” , ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô √∂∫” . “À¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠·Ó¿ÏÔÁ·” , ·¿ÓÙËÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ∫·ԇϷ ÁÈ· “Ï·˚ÎÈÛÌfi. ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ” , ÙfiÓÈÛÂ. °È· “·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ, „‡‰Ë Î·È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ” ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ∫·ԇϷ, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ, ·ÏÏ¿ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ∫∞¶. “¶˘Ú¿” ηٿ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ı¤ÌÈÙ· Ó· ÌÂÙ·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·” . ∂Ó‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ ηٿ fiÛÔ Ë Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ú¤ÂÈ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶·ÓÙ. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞˘Ù‹ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û˜ ʋ̘. Δ· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂˆÊÂÏ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” . ™Â ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi Û˘Ó¤ÓˆÛË.

“ºÚÔ˘Ù¿ÎÈ·” Û ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∞™ΔÀ¡√ªπ∫√π ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘-

ÚÔ‡ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÿÓÙÂÚÓÂÙ-ηʤ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Ó· ·›˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È “ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·” . ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì›· 44¯ÚÔÓË, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ˘‡ı˘ÓË Î·È Ì›· 36¯ÚÔÓË ˘‹ÎÔÔ˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ˆ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙÚÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â›Û˘ οÙÔÈÎÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ¤Î·Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, fiÔ˘ ηٿۯÂÛ·Ó ÂÙ¿ Ï‹ÚË Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 145 ¢ÚÒ ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë 44¯ÚÔÓË ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÂÈΛÌÂÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi “ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·” Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È Û˘ÏÏËÊı›Û˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·.

∞ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο °π∞ ηÙÔ¯‹ ÔÛfiÙËÙ·˜ 5, 2 ÁÚ·ÌÌ·-

Ú›ˆÓ ¯·Û›˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ÁÈ¿˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¤ÌÔÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÏÔÁËı› ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Â›¯Â ÚÔÌËı‡ÛÂÈ Ì 25 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜ 18¯ÚÔÓÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì fiÚÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜, ‰È·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ (ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ).

∫ÏÔ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·fi ·Ôı‹ÎË ∂¡∞ ΢ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ, Ù¤ÛÛÂÚ· ·Ï˘-

ÛÔÚ›ÔÓ· Î·È Ì›· ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 3000 ¢ÚÒ, ·Ê·›ÚÂÛ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·fi ·Ôı‹ÎË ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÎÏÔ‹ ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ 48¯ÚÔÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ·Ôı‹Î˘, οÙÔÈÎÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËΠÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 12˘ ª·˝Ô˘. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô. ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ.


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

“™ÙÔÓ ·¤Ú·” ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡

™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ηıËÁËÙÒÓ

™‹Ì·Ù· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜

ª¶ƒ√™Δ∞ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ

Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È ÔÈ 26 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ΋ڢÍ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Ë ∞¢∂¢À Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ Î. ¶·Ù·‚¿ÏË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÏËÊı› ÚfiÓÔÈ· ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ηÓÔÓÈο ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜” . √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ §˘Î›Ԣ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ §·ÙÈÓÈÎÒÓ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙËÓ ÃËÌ›· ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÔÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î. ¶·Ù·‚¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û οÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÂÚÁ› Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÙ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ηÓÔÓÈο, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ Û˘Ó¯›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ıÂÙÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È “ˆ˜ ̤ÙÚÈ·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È ÁÂÓÈο ˆ˜ ‚·Ù¿ ı¤Ì·Ù·” . √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÚÈfi‰Â˘Û ¯ı˜ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ “fiÏ· ·ÏËÛ·Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠοÔÈ· Úfi‚ÏËÌ· ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË” . ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙËÓ ÃËÌ›· - μÈÔ¯ËÌ›·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (·ÎÏÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·˝Ô˘ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙËÓ º˘ÛÈ΋ ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ª·˝Ô˘ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ §·ÙÈÓÈÎÒÓ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Ù˘ ÃËÌ›·˜ ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·˝Ô˘ Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜.

Δ

ËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ¤Î·ÓÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √∂μ∂ª Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÙÔ 2009, ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Ì·˜. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÔÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·) Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∂Í ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ 2009 Ë √∂μ∂ª ¤Î·Ó ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (√∫∂) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∏ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ÔÌfiʈÓË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·Ï˘Û›‰· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜. ∂¿Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ›¯·Ì ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›-

ÎËÛË Î·È Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ΔÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î·È ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜. ΔÔ 2010 Ê·›ÓÂÙ·È ı· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙÔ‡ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Î·È Ì ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. ∞fi ÂÌ¿˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞fi ÙȘ ÌÔÓÔˆÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÙÈ Ô˘Ï¿ÓÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì-

‚¿ÛÂȘ ËÌÈ··Û¯fiÏËÛ˘ (4 ˆÚÒÓ) Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ˆÚ¿ÚÈ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¯‹ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·ÚÙ¤Ï Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ì ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î¿ı ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ì›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÙfiÛÔ ·fi °™∂μ∂∂ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ıÚfi·˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜. ªÂ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ·‰È·ÓfiË-

ÙÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ·fiÁÓˆÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 25% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ˘ÔıË·ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙË ·‡ÍËÛ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ¯Úˆı› ·fi ·˘Ùfi. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÔ˘˜ Î·È Ë Â͇ÚÂÛË Ó¤ˆÓ fiÚˆÓ, Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÔÙÈ΋ Î·È fi¯È ÚfiÛηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È. °È· ÙÔ 2010 ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi ¿ÁÈ· ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ 0.64% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞ ñ ∂Δ∞ª. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÈ Ë Ó¤· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ì·˜” . ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ϥ͢ Ô˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” ÂÓÒ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ - °. °. À. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ™Δ∞ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÂÓÒ Ô Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÚˆÙfi‰Èη ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ. ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ οÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‹‰Ë ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÈÓ¿ÎÈ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰Èηۛ̈Ó. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌ‹ÙÚ·ÈÓ· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ÙfiÛÔ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ¤ıÂÛ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙfiÛÔ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ‡ڢıÌ˘ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·-

¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ Ë ÂΉ›Î·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ·Ù› ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÚÒËÓ “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜” , ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 360 ÂηÙ. ¢Ú·¯ÌÒÓ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ, ÂÓÒ Î·Ù¤ıÂÛÂ Î·È ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË-·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. ∑‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·Ó ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË Î·È ·Ó fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. °È· ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÏÔÔÈËı› Ì ™‡ÌÚ·ÍË ¢ËÌÔÛ›Ô˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·. Ãı˜ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ ∂ÊÂÙ›ˆÓ (∞ÁÚ›ÓÈÔ, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÷ÏΛ‰·, ª˘ÙÈÏ‹ÓË)

οÓÔÓÙ·˜ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÂÏÈο ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜. “ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ™Ù∂, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›·, ηٿÏÏËÏ· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ Ô˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ›‰Ú˘Û˘” . √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È Ù·¯Â›· ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ì 17-18 ¶ÚˆÙÔ‰›Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. °È· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· fiÙÈ Ô ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ›Â, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÓÙÂÏÂÛı› Ë Ófiı¢ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È·Ûı› ηٿÊÔÚ· Ô ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ

·fi ÙÔ 1954. “√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ñ ¤ÌÔÚÔ Î·È fi¯È ˆ˜ Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· ˘Ô·„ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. “∞˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¢Èη›Ô˘. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·Ó Û˘Ì‚Ô‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ı· ‰È·Ï˘ı›” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ:“ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” . ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ fi¯È ÚÔ˜ ˙ËÌ›· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

“π·ÛÒ £ÂÛÛ·Ï›·˜”: ¶ÚÒÙË Â¤Ì‚·ÛË ·Ê·›ÚÂÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏË-

ÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤ÁÈÓ Ì ÂÈÙ˘¯›· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Û ·ÛıÂÓ‹ Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ Ô˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ıÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘ “π·ÛÒ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ∏ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Ï··ÚÔÛÎfiËÛ˘. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ‹‰Ë Ô ·ÛıÂÓ‹˜, ¤Ó·˜ 65¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ΔËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ “π·ÛÒ £ÂÛÛ·Ï›·˜” Î. ª¿ÚÈÔ˜ •ËÚÔÌÂÚ›Ù˘ Î·È Ô ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ Ô˘ÚÔÏfiÁÔ˜ (ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ıÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘) Î. °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÙϤ˜. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ Û 65¯ÚÔÓÔ ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ôχ ηϋ. √È ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ 65¯ÚÔÓÔ, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ηıÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË È·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ‰‡ÛÎÔϘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ” . Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó Ë Ó¤· ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ Ï··ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Û ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË (Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ì ÚÒÈÌË ‰È¿ÁÓˆÛË) Â›Ó·È ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √ ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛıËΠ̠·›Ì· Î·È ÂÍ‹Ïı ·fi ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ Û ‰‡Ô 24ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË. √È ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ 65¯ÚÔÓÔ ‰È‹ÚÎËÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ Î·È Â›¯Â Ï‹ÚË ÂÈÙ˘¯›·. √È ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ “π·ÛÒ £ÂÛÛ·Ï›·˜” ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ -fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È - È·ÙÚÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘ÚÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ “π·ÛÒ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÏÂÙ¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂ȉÈο ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ̤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·: °ÂÓÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜/Ï··ÚÔÛÎÔÈÎfi, Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜, Ô˘ÚÔÏÔÁÈÎfi, ÔÚıÔ‰ÈÎfi, øƒ§, ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi, Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi, ÁÓ·ıÔÚÔÛˆÈ΋˜ Î·È ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜, ·È‰Ô¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·È‰ÈÎfi øƒ§. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

™Â Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9 .Ì. ηÏÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÛˆÌ·Ù›·

∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ-∞¢∂¢À Û‹ÌÂÚ· Û ·ÂÚÁ›· •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì·˙› Ì ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ηÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ˇı˘Ó·Ó οÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 11 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘, ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. §fiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

“∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÌÂÛ·›ˆÓ·˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ 2035 Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 30%” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ·ÂÚÁȷ΋ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚËı›. ∫·Ïԇ̠fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘-

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶∞¡£∂™™∞§π∫∏ Û‡ÛÎÂ-

„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 25 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡Û΄Ë, Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

Ó˘¿ÚÍÔ˘Ì fiÏÔÈ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 20˘ ª·˝Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¿ÏË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ªÂ ÙË Ó¤· ·ÂÚÁ›· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ηÏԇ̠ӷ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ∂°™™∂, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È fi¯È Ì ÏfiÁÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÁÂÓË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ. §¤Ì Â›Û˘ “fi¯È” ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ªÂ Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ, Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, Ì ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ˆÌÔ‡˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ›Ù ӷ ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ù·ÂÈÓˆÙÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È fiÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ›Ù ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ... ·ÓÂÚÁ›·! ¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ: ∫·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜. ∫·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË Û˘Óٿ͈Ó. ∫·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ χÛË ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™Ù·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ - ¶Ï‹Ú˜ ˆÚ¿ÚÈÔ - ∞ÌÔÈ‚‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ, Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒ˜ ηٷÏËÛÙ‡ıËηÓ. ÕÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∂°™™∂ Î·È ∫Ï·‰ÈÎÒÓ ™™∂, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ¿ÌÂÛ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÔÈ ÌÈÛıÔ›, Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¡· ÌÂȈı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ··Û¯fiÏËÛË. ∂Ó›Û¯˘ÛË Î·È fi¯È ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·-

ı¤ÛÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¡· ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÈηȈ̿وӔ . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ∞¢∂¢À Â›Ó·È ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ŒÓ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ԉȷÚıÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ˘ÔÓÔ̇ÂÈ, ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ, ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘ Ì ‚·Ú‡Ù·ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜. ΔÔ ¿ÚÙÈ Â› ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ë Ì·‡ÚË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÏËÁ¤˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· ÌfiÓÈÌ· ı‡Ì·Ù·, ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ó¤Ô˘˜. ∏ ∞¢∂¢À ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ηıÔÏÈ΋ Î·È ÂÓÈ·›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ∏ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. “μÚÔÓÙÂÚfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜ Î·È Ë ··›ÙËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ԢÌ ԇÙ ӷ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ô‡Ù ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ô‡Ù ÂÌ›˜, Ô‡Ù ٷ ·È‰È¿ Ì·˜. ™ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜ Ô‡Ù ¤Ó· ÏÂÙfi ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈԇ̠·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ı· ÎÏÈ̷Έı›. ∫¿ı ̤ڷ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ‚·ıÈÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∞ÂÚÁԇ̠ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ 40 ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙ· 70 Ì ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂.

√È ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ™ÙËÓ 24ˆÚË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “··ÈÙԇ̠ӷ ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, fiÙÈ Î·Ù‰·Ê›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Â›Ó·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ó” .

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

√È ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ

Ô˘ÛÈÒÓ.

ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∫·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓ ‰›Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi Û ‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: ΔËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹ fi¯È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ªÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ÓÙfiÌÈÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·Á‹˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. °È· ·˘Ùfi ÂÓˆı›ÙÂ, ÍÂÛËΈı›ÙÂ, ·ÓÙÈÛÙ·ı›ÙÂ, ·ÁˆÓÈÛÙ›ÙÂ. ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ·ÚÓËıԇ̠ÙË Ó¤· ˙ˆ‹ Ô˘ ¯Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›

√È ÁÈ·ÙÚÔ› √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÛÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÛÙË ÌË Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞” . ΔË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÏfiÎÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË ·ÛıÂÓÒÓ Û‹ÌÂÚ·, Ë̤ڷ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ °™∂∂ - ∞¢∂¢À, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓˆÓ

∞ÂÚÁ›· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÛÂÚÈÓÒÓ Ï˘Î›ˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √§ª∂, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÛÂÚÈÓÒÓ Ï˘Î›ˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ §·ÙÈÓÈÎÒÓ, ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™Â Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘.

√Δ√∂ ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë √Δ√∂ Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¶ÚÔÂȉÔÔÈ› ‰Â Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ √Δ√∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À.

™ÙÔÓ √™∂ §fiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË fiÏ· Ù· ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÏËÓ ÙÔ˘ 604 Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ 605 Ô˘ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ı‹Ó· Î·È ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ë ÚÒÙË Ù‹ÛË ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Δ∏¡ ÚÒÙË Ù‹ÛË Ù˘ Ryanair

·fi ÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ı· ˘ԉ¯Ù› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ë ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î· ∂‡Ë Δ˙·‚¤ÏÏ· ∞‰·Ì¿ÎË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ Ryanair, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· “ÛÎȤ˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜” ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ. ∞Ó ÂÌÌ›ÓÂÈ, Ë ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎȤ˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÒÙË Ù‹ÛË ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ‰‡Ô ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ryanair, Ë Î. Melisa Corrigan, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ πÙ·Ï›·˜, ∂ÏÏ¿‰·˜, ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È Ë Î. Giulia Gambacciani, ™Ù¤Ï¯Ԙ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ πÙ·Ï›·˜, ∂ÏÏ¿‰·˜, ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. °È· Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ù‹Û˘ Ù˘ Ryanair ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ pizzeria Toronto ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ÚÒÙÔÈ ‰¤Î· Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÊÔÚÒÓÙ·˜ οÙÈ ÌÏ ‹ οÙÈ Î›ÙÚÈÓÔ (Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Ryanair) ‹ Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Ryanair ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó 10 ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ªÈÏ¿ÓÔ ‹ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ı· ‰Ôı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

™ÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓÈ·›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ·¤ÛÙÂÈÏ ۋÌÂÚ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ¡Ô̿گ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È: “™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓÈ·›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂√Δ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î. ¡›ÎÔ˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·”.

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

ªÂ 150 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿Úη ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 300 ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘

“¶Ú¿ÛÈÓ˜” ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜ Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘

 Â¤Ó‰˘ÛË ‡„Ô˘˜ 15 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÂÈÛfi‰ËÌ· ‡„Ô˘˜ 30. 000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· 300 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘. √È Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÂÁηٿÛÙ·ÛË 150 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ , ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 100∫W ÙÔ Î·ı¤Ó·, Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘ οÌÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∏ ∂∞™ ı· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ·” ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·˜ ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ÔÛfi Ô˘ ı· Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ ÛÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. “ŸÏ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚΈÓ, ı· Â›Ó·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜, ‰È·Ê·Ó›˜ ÂÓÒ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ¿Ú· Ôχ Û‡ÓÙÔ̘. ∏ οı ÌÔÓ¿‰· ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰‡Ô ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ·fi‰ÔÛË ‡„Ô˘˜ 30.000 ¢ÚÒ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ̤ÏË

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, ¡È΋ٷ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘

Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁË” ÙfiÓÈÛÂ. ∂ÎÙ›ÌËÛ ‰Â fiÙÈ Ë ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Û ¤ÍÈ Ì ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. “∂Ï›˙ˆ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë Â¤Ó‰˘ÛË ·˘Ù‹ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

∫˘Úȷگ› ÙÔ ∂μ√§ ¶·Ú¿ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ù˙›-

ÚÔ Ù˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010. ∏ ·‡ÍËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Ó’ ·˘ÍËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ¢ÚÂı› Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∂μ√§ ‡„Ô˘˜ 8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” . “£· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·-

Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ Ô‡ÏËÛ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÈÙËÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ ÂÚ›Ô˘ ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 13,5 ÏÂÙÒÓ ÙÔ ÎÈÏfi, “ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ûԉȿ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ™‡ÓÙÔÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™¢∂ ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·Ù. Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· Û‡ÛÙËÛ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó

濯ÓÔ˘Ó ¯ÚÒÌÈÔ Û ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “™À¡∞°∂ƒª√™” Û‹Ì·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË,

ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª, ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ô˘ ÂÎÊÔÚÙÒıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂۿȘ, ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÛÙ‹ıËΠÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÚÙ›‰· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ‡·ÚÍË ¯ÚˆÌ›Ô˘. ∏ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, fiÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔχÛÂÈ ÏÔ›Ô ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηÈ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ì ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ¿ÊÈÍË ÏÔ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÊfiÚÙˆÛ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Û ·Ï¤Ù˜. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ fiÓÙˆ˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÎÙÂψÓÈÛÙ› ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ŒÏÏËÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â-

ÎÙÂψÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂΛ ÀËÚÂÛ›·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊÔÚÙ›Ô, ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘.

¢Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯ÚÒÌÈÔ ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡∞ª Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÈÙfiÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ÏÔ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ ÔÛfiÙËÙ· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÚÈÓ Î·Ù·χÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Âȉ‹ ›¯Â ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Û Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Î·È ÙÔ ÏÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔχÛÂÈ, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·˘ÙÔ„›· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÓ¿‰·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â, ηٷگ‹Ó, οÔÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Û¿ÎÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û‹Ì·ÓÛË CE, ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘ CE, ÙË ¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘ CE ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÂÓÒ Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚÈṲ̂ӷ, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙÔȯ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô, fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, οÙÈ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ‹Ú ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÈÔ ÂÓ‰Âϯ‹ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ

‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¢ıÂÙËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ÎÚÈı› ·Ó ı· ÛÙ·Ï› ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË. ŒÁÈÓ ۇÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÌfiÚÔ˘˜, Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ÌË ‰È·ÙÂı› ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÛÈ̤ÓÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ (10-5-2010) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ·˘ÛÙËÚÔÔÈ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÛÈ̤ÓÙÔ, Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. “∏ ¡∞ª ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ηıÒ˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

22 ª·˝Ô˘ 2010: ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ 2010: ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ BirdLife International “2010-™ËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜ ‹ fiÚÈÔ ıÚ·‡Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÕÁÚÈ· ∑ˆ‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏÔÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ∂∂ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È Ù· 27 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Â·Ú΋ ̤ÙÚ·. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. √ Ariel Brunner, ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂∂ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ BirdLife International ÙÔÓ›˙ÂÈ: “•¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙË ı¤ÏËÛË Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿;” ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÏÔÈfiÓ, Ë ∂∂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Î·È Û˘Ì·Á‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Ì ÙÔÌ·Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÏÂȉȿ Ù˘ ∂∂, fiˆ˜ Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞ÏÈ¢ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ú·‚›·Û˘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ∞fi ÙÔ 2000 Ë √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ› 220 ˘Ôı¤ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÔÈ Ôԛ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ӷ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ: * ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÚÒÙÔÈ ÛÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. * ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ÙÔ˘˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘˜, Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. * Ë ∞ÙÙÈ΋ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÒÙË Û ·ÚÈıÌfi ˘Ôı¤ÛÂˆÓ (31%) Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο Ù· Ô˘ÏÈ¿, ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·Ú¿ÓÔÌË ·È¯Ì·ÏˆÛ›· Î·È ÂÌfiÚÈÔ ¿ÁÚÈˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. * ‰Â‡ÙÂÚË Û ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (11%) Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000, Ì ÙËÓ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË 43 Ó¤ˆÓ ∑ˆÓÒÓ ∂ȉÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛË Ì¤ÙÚ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ∑∂¶.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜

“ºÚ¤ÓÔ” ÛÙÔÓ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi À

Ô¯ÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂχıÂÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙÔÓ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓÒÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.ΔËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ˆ˜ ̤ÏË ÛÙÔ ÊÔÚ¤·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ̤۷ ºÏ‚¿ÚË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √È ›Ó·Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.gspa.gr ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË.

ªÂ ÂÈÙ·Á‹ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢.√.À. ÀÔ¯ÚˆÙÈο Ì ÂÈÙ·Á¤˜ ı· ηٷ-

‚¿ÏÏÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·-

fiÊ·ÛË ¶√§: 1056, ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Âȯ›-

ÚËÛË ‹ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÙ‹‰Â˘Ì·, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹ ·Ó¿ Ë̤ڷ ÔÛfi Û ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (¢.√.À.) ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ù· ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· (250) ¢ÚÒ. Δ· ÏÔÈ¿ Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÈÙ›· ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ÂÈÙ·Á¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹, ·Ó¿ Ë̤ڷ, ÔÛfi Û ¢.√.À. ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÂÈ, ÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙȘ ÂÊÔڛ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÎÏÔ‹˜ Î·È ÏËÛÙ›·˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜.

Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ¤Ó·ÚÍË ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ŒÙÛÈ, fï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (ÎÔ˘Ú›˜, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ Î.¿.) ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó ·Ú¿ÔÓ· fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Ù›ıÔÓÙ·Ó Î·Ì›· ¿ÏÏË ÚÔ¸fiıÂÛË. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ϤÔÓ Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ

ΔÔ ÚԂϤÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

ª¤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∫√π¡√¶√π∏£∏∫∂ ÛÙÔ ∂ÈÌÂ-

ÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3842/2010 ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (¢.√.À.) Î·È Ù· ΔÂψÓ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÊÂÈϤ˜ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¢.√.À., ÔÈ Ôԛ˜ η٤ÛÙËÛ·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·fi ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÊfiÛÔÓ ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÂÊ¿·Í ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: 1. √ÊÂÈϤ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË:·) √ÊÂÈϤ˜, ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÛÙȘ ¢.√.À. Î·È Ù· ΔÂψÓ›·, ÔÈ Ôԛ˜ η٤ÛÙËÛ·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.¢. 356/74 º∂∫ 90 ∞ (∫.∂.¢.∂.), ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ‚) ∞fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈ-

ÛË ÌfiÓÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì› Ô ÔÊÂÈϤÙ˘, ·˘Ù¤˜ Ô˘: i) ÙÂÏÔ‡Ó Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ›Ûڷ͢, ii) ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Û ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜, fiˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηıÒ˜ Î·È ÂΛӘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ڇıÌÈÛË Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. 2. √ÊÂÈϤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË:¢ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË, ÔÊÂÈϤ˜ ˘¤Ú Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ÔÊÂÈϤ˜, Ô˘ ·fi ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜. 3. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜

™Â ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ô Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Δπ™ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÛÙË ‰È‡-

ı˘ÓÛË www.opengov.gr/ypoian ¤ıÂÛ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. √ Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‚¿ÛÂÈ Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. ŒÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚËÙ¿ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ›Ù ·fi ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‹ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ‹ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ™‡ÛÙ·ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 25 ª·˝Ô˘ 2010.

ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË:ÀÔ‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó˘fi¯ÚÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÚfiÛˆÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2010. 4. ∞·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜: ·) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÊ¿·Í Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘, ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2010, ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ 80% ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜. ‚) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2010 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (60%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜. ΔÔ 50% Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ: ·) ™ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 66 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘Ó˘fi¯ÚÂÔÈ, ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ ‹ ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ

ÙÚfiÔ (fiˆ˜ .¯. ÔÈÓÈο ˘‡ı˘ÓÔÈ), Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞›ÙËÛË ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÊÂÈϤÙË (̤ÚÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜) ‰Â Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ·Ó ·˘Ùfi˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˘fi ÂÍfiÊÏËÛË ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˘ Î·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ Ì ÔÛÔÛÙfi ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˘ Î·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÊÂÈϤÙË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË (ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÊÂÈϤÙË), Ë ÔÊÂÈÏ‹ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÔÛÔÛÙfi 60% ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó. ‚) ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ì ·ÏÏËϤÁÁ˘· ˘‡ı˘Ó· ÚfiÛˆ· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ˘fi ÙȘ ˆ˜ ¿Óˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √ ηı¤Ó·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. øÛÙfiÛÔ Ë ·ÏÏËϤÁÁ˘· ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ‹ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. Á) ÃÚ¤Ë ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙ· ÔÊÂÈϤÙË. √È ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ·ԂȈۿÓÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· Ù· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙȘ ›‰È˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ··ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› Û˘Ó˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË ·ÏÏ¿ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ-

΋˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÚ›‰·˜. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ˘, ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2010, ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÔÁ‰fiÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (80%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ, ··ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (60%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜. ΔÔ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó·

·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ. ‰) ÃÚ¤Ë ·fi ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. √È ÔÊÂÈϤÙ˜ Û‡˙˘ÁÔÈ ÁÈ· ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· Ù· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙȘ ›‰È˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ··ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ı ۇ˙˘ÁÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 16

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

∞ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÷Ϥ‚·

¡’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ϤÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

¶∞ƒ∞πΔ∏£∏∫∂ ¯ı˜ ηٿ

· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›·, ÒÛÙ Û ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ø˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Îϛ̷η˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÔÎÚ›ÓÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÏÔ›ˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘.

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ÷Ϥ‚·, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÁÈ· “ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Î·È ·ÂÚÈÛ΄›·”, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ªˆ˘Û›‰Ë˜. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ μfiÏÔ. ™Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Î. ªˆ˘Û›‰Ë˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ›¯Â ÌÂÈ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔηٷÁÁÂÏ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ¯ˆÚ›˜ ÂΛÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ›¯Â ·ÔÔÈËı› ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ÷Ϥ‚· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘.

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ó¿ÁÔÓÙ·˜ Û ÂıÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÛÙË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ “∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜” ÛÙË ‚Ô˘Ï‹, fiÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “√È ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ÎÔÏÔÛÛÔ› Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο, ÂÓÒ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªfiÓÔ Ô˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÎÚ‡‚ÂÈ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÂÚÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞.¶.∂. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, fiÔ˘, ıˆÚËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙÔ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫.∫.∂. ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ÊÔÚ¤· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ì fiÚÔ˘˜ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ∂›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÊıËÓ‹, Â·Ú΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¡

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ: - §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÁÂÚ·ÓÔÁÂÊ˘ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È Ù·¯Â›· ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÏÔ›ˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 2 ‰ÂÓ Â·ÚΛ, ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ fiÛÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ·fi ¿Ô„Ë Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. - §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÛÙÔÈ‚·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. - ∂΂¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·‡ÏÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2, ·fi 33 fi‰È· Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 45 fi‰È·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÏÔ›ˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ ̤ۈ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜. - ÕÌÂÛÔ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘ ÛÈÏfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÈÙËÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ. - ∂¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜

Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2 ηıfiÛÔÓ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. -μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂȉÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÌfiÓÈÌ˘ ÚÔ‹˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ø˜ Ù¤ÙÔÈ· ÊÔÚÙ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ë ªÔÓÔ·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË (MEG) Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ARTENIUS HELLAS (ÚÒËÓ VPI), ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ¿ÌÂÛ˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÙÔ Scrap Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ÚÒËÓ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜), ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. - ÿ‰Ú˘ÛË ™˘ÓÔÚÈ·ÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ , ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ı¤Ì· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Â͢ËÚÂÙ›. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·fi ÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ scrap ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘

Scrap Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ “Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ÚÔηÏ› ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ fi¯ÏËÛË Û ·Ú·Î›ÌÂÓ˜ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ë ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉ‰ÂÈÁÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ (stakeholders) ¤Ó·ÓÙÈ ÛÎfiÓ˘ Î·È ıÔÚ‡‚Ô˘ Ë ¿ÏÏˆÓ Ù˘¯fiÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤Á΢Ú˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÒÛÙÂ Ë ›‰È·, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi, Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ù· ÎfiÛÙÔ˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·È Û η̛· ¿ÏÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË fiˆ˜ .¯. ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÏ. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤-

ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ·fi Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ̤ÙÚËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‚·ıÌÔÓfiÌËÛˉȷÎÚ›‚ˆÛË ·fi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ·˘ÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¤ÓÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÔÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ∂ÏÏËÓÈ΋, ∂˘Úˆ·˚΋ Î·È ¢ÈÂıÓ‹ ¡ÔÌÔıÂÛ›·”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ªÔÓÔ·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È “Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ MEG, ̤ÁÈÛÙ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2000 ÙfiÓˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë ÂÎÊfiÚÙˆÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô, ·’ ¢ı›·˜ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ·˘Ù¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË Î·È ÙˆÓ Â˘Î¿ÌÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛˆÓ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Û ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÙÔ˘

ÏÔ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë MEG ı· ÂÎÊÔÚÙÒÓÂÙ·È ÛÙ· ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ì ¤Ó· ÂÈı˘ÌËÙfi Ú˘ıÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÙË ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹, ηْ Ô˘Û›·, ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ·Ôı‹Î¢ÛË (buffer), Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÁÏ˘ÎfiÏ˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ›ӷÈ: - √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. - £· ·ÚıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‚¿ÛÈÌÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÎÏ¿Ûˆ˜ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. - £· ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. - £· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘”. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÎÔÈÓ‹ Â›Ó·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı›, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Û Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi”.

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ª¤¯ÚÈ 28 ª·˝Ô˘ ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ

∫ÂÓ¿ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∞¶√ ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·-

Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·Ú›ıÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ηٿ ÎÏ¿‰Ô, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ª·ÁÓËÛ›·˜ §¤ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ·fi ÙÔ 2Ô ∂¶∞§. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 2Ô °/ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÛ·ÁÈ¿ÓÓË °ÂˆÚÁ›· ·fi ÙÔ 1Ô ∂¶∞§. μfiÏÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ·fi ÙÔ 2Ô˘ ∂¶∞§. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 4Ô ∂¶∞§. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. μ’ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÎÔӤϷ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ °/ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂·.§. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. °’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶ÈÏ·Ê¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ °/ÛÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη μ·ÛÈÏÈ΋ ·fi °/ÛÈÔ °ÏÒÛÛ·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. πÂÛÛ·È·Ï›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ °/ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

Δ· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ∞fi ÙÔ ¶À™¢∂, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ

Â›Û˘,È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ˘ÂÚ·ÚÈıÌ›·˜, Ù· ÎÂÓ¿ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂٷ٤ıËηÓ, ˙ËÙÔ‡Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶.À.™.¢.∂. (ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ) ‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηٿ ÎÏ¿‰Ô ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞’, μ’, °’ & ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂02: 1Ô °.§. μfiÏÔ˘, 3Ô °.§. μfiÏÔ˘, 3Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, 5Ô °.§. μfiÏÔ˘, °˘ÌÓ. πˆÏÎÔ‡, 10Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, 1Ô °.§. ¡. πˆÓ›·˜, 4Ô °˘ÌÓ. ¡. πˆÓ›·˜, 2Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1. 2Ô °.§. μfiÏÔ˘, 6Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, 4Ô °.§. μfiÏÔ˘ -2. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂03: 2Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘, 3Ô °.§. μfiÏÔ˘, 5Ô °.§. μfiÏÔ˘, 1Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜, 2Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜, 4Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.01 (º˘ÛÈÎÔ›): 4Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.04 (μÈÔÏfiÁÔÈ): 3Ô °˘ÌÓ. ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.05 (°ÂˆÏfiÁÔÈ): 10Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂07: 8Ô °˘ÌÓ. μfiÏÔ˘ 1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂17.02 ‹ ¶∂17.06: 1Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1.

∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.04: ∂¶∞™ ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.18: 1Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.23: 2Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -2. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.25: ∂¶∞™ ¡. πˆÓ›·˜ -2. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.31: 2Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.35: ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ Δ∂01.03: 1Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¢∂01.02: 1Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ -1.

μ’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂01: °˘ÌÓ. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂02: °.§. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, °˘ÌÓ. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, °.§. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, °.§. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, °˘ÌÓ. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ∂¶∞§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -1. °˘ÌÓ. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ -2. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂03: °˘ÌÓ. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, °.§. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 1Ô °˘ÌÓ. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∂¶∞§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.01 (º˘ÛÈÎÔ›): °.§. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, °˘ÌÓ. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.04 (μÈÔÏfiÁÔÈ): °.§. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 2Ô °˘ÌÓ. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -1.

∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂07: °˘ÌÓ. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂17.02 ‹ ¶∂17.06: ∂¶∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -2. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂18.33: ∂¶∞§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂19-20: ∂¶∞§ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ -1.

°’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂02: °˘ÌÓ. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, °˘ÌÓ. ΔÛ·Áηڿ‰·˜, °.§. ΔÛ·Áηڿ‰·˜ -1. °˘ÌÓ. ∑·ÁÔÚ¿˜ -2. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂03: °˘ÌÓ. ∑·ÁÔÚ¿˜ 1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.02 (ÃËÌÈÎfi˜): °.§. ΔÛ·Áηڿ‰·˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂08: °˘ÌÓ. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂19-20: °.§. ΔÛ·Áηڿ‰·˜ -1 ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂01: °˘ÌÓ. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂02: °˘ÌÓ. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, °˘ÌÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˘, °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂03: °.§. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∂¶∞§ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.04 (μÈÔÏfiÁÔÈ): °˘ÌÓ. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂04.05 (°ÂˆÏfiÁÔÈ):

°˘ÌÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˘ -1. ∫§∞¢√™ ¶∂07: °˘ÌÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂11: °˘ÌÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˘ 1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂15: °˘ÌÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˘ 1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂16: °˘ÌÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˘, °˘ÌÓ. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ -1. ∫Ï¿‰Ô˜ ¶∂19-20: ∂¶∞§ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ -1. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÂÓ¿ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÎÂÓ¿ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛˆÓ, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ª·˝Ô˘ 2010 ·¢ı›·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶À™¢∂ (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ‹ Ì fax ÛÙÔ 2421050364 ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ email: pysde@dide.mag.sch.gr ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-47493 Î·È 2421047396 (ª·ÌÔ‡Ú˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È ª¿ÚÙ˙Ô˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ (http://dide.mag.sch.gr).


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

ªÂȈ̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ÓËÛÈ¿ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜

ªÂ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÏËÚfiÙËÙ·

 ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· 30 ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 100 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜. ∞ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ŸÛÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ù·Ï‡Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. ∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηٷχ̷ٷ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ó· ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Û ÎÔڇʈÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÂȈ̤Ó˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 30 Î·È ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 120 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ¿ÓÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿

ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ “¤ÂÛ” ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì‹Ó· Î·È fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ ·ÓÙÈÏËÙfi Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË Î·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ¤ÊÙÂÈ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂ-

ÙÒÓ Ó· Â›Ó·È Ì·˙È΋. “√È ÂÈÛΤÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ “Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηٷχ̷ٷ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜

Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ “¤ÂÛ” ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ª¿ÈÔ. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ-

¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηٷχ̷ٷ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √È ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·fi 30 ̤¯ÚÈ Î·È 100 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ™Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 120 ¢ÚÒ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∏Ï. ∞Ó‰ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· “·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ” ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ˘ÔÙÔÓÈ΋” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞Ó‰ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ “Î·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ı· ¤ÏÂÁ· ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∏ ÙÒÛË ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∂›Ó·È ¿Û¯ËÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·ÓԛͷÌ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ÏËÚfiÙËÙ·. ∞ÈÙ›· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ·Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÌÂÈÒÛ·Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15%” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

¶ÔÏÏ¿ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂∫μ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π∫∞ ™∂πƒ∞ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È

·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ™ÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ‰·¿Ó˜, ÔÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô͢ÓıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ó¤ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘

∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÓÙÔÓ· Î·È ı· Ô͇ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ π∫∞ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¿ÔÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ “··ÓÙ‹ÛÂȘ” Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ “Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿-

ÛÙËÌ· Û ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· ‹‰Ë ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ô͢ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔ-

ÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÛÙÔ π∫∞ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ‹‰Ë ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÌÈ· ¿-

Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ. ∂›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰·¿Ó˜, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ú·ÌÈÎÚfi˜ ¤ÛÙˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. ø˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó¯Ùԇ̠¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” “∏ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ-

ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ηٷÛÙ› Ë ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·fi ıÂÛÌÈ΋ ÙÔÌ‹ Û ıÂÛÌÈÎfi ·ÙfiËÌ·. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿‰ÈÎÔ Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ fi‰È Î·È ÁÈ· ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË”. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·Ó·Áη›· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÔ‚·Úfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ fï˜, ÎÈ ·˘Ùfi ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙÔ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÏÔ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù˘ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÈ Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ 50% Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∫˘Úȷ΋˜; ¶ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 42% Î·È Û‡‰ÂÙ ÙÒÚ· Ó· ıÂÚ·‡ÛÂÙÂ; ¶¤ÛÙ ̷˜ ¤Ó·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 42% ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÚÙ· ÛÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÚڷΈ̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÂȉÈο Ë ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÈ·Ú¯ÒÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ ıÂÛÌfi Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ËÁ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ΔÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ Û ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ ·Ó ·ÎfiÌË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÓ·ÓÙȈı› Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ; ª‹ˆ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙfiÙ ӷ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÓÔÌ¿Ú¯Ë; ¶Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚ÈÏ·¤ÙÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ÙÂ; £¤ÏÂÙ ÎÈ Â‰Ò Ì ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È ı· Ê·ÓÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “∞Ó ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÈχÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Î·È ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ‡ÎÔÏ· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Úı›”.


M·ÁÓËÛ›· 18 ªÔÓÔÌ·¯›· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˪·Ù˙ȿη ÛÙË ¡√¢∂ Ù˘ ¡¢ ™∂ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙˆÓ Î.Î. ¢ËÌ.

∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Î·È ¶. ª·Ù˙ȿη ı· ÂÍÂÏȯı› ÙÂÏÈο Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ª·›Ô˘. Ãı˜ ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡√¢∂ Î·È ÔÈ Î.Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È ª·Ù˙ȿη˜, Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂, ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ΔÔÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ (¢∏ª.Δ.√.) Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰fiıËΠ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ·Ú¿Ù·ÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌË, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ‰‡Ô ıËÙ›˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÔÛfiÛÙˆÛË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 35 ¯ÚfiÓˆÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¡¢ ¤¯ÂÈ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÔÈ ¢∏ª.Δ.√. ¡. πˆÓ›·˜, ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞ÊÂÙÒÓ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙËÓ ¢∏ª.Δ.√. μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ™ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡√¢∂, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ï‹ÍÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÙȘ ¢∏ª.Δ.√. ∂Í¿ÏÏÔ˘ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ Ù· ̤ÏË ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó 2 Î·È fi¯È 5 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î. ¶. ª·Ù˙ȿη˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙËڛ͈ ÙËÓ Ó¤· ÔÚ›· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ô ¶Úfi‰Úfi˜ Ì·˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¡¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Î·È ‚·ÛÈ΋ ÌÔ˘ Âȉ›ˆÍË, ·Ó ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡.¢ Ì ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ì ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡.¢, Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ·˘Ùfi Ô˘ Â› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ· Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ó· Â›Ó·È ÔÈ fiÚÙ˜ Ù˘ ¡√.¢.∂ ‰È¿Ï·Ù· ·ÓÔÈÎÙ¤˜, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÚfiÏÔÈ Û fiÏÔ˘˜, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ∫fiÌÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ∫fiÌÌ·. ¡· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙËÓ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‚‹Ì· Î·È Â˘Î·Èڛ˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” . ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

∞ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ À. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∞’ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘

20% οو ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÂÛfi‰ˆÓ ÔÈ ¢√À

À

ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ 20% ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›, ‰È·›ÛÙˆÛ ¯ı˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘Û Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. ªÂÙ¿ ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ¯ı˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ‰fiıËΠÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ, ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ¤ÛÔ‰· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿, ÙfiÙ “ı· ¿Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ “ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ Ì·˜ Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Î·È ı· ÙÔÓ ¯¿ÛÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜” . √ °.°. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ¯ı˜ Úˆ›-Úˆ›, Á‡Úˆ ÛÙȘ 8.40’ ÂÈÛΤÊıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο, ÙËÓ ∞’ ¢.√.À. ™ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÌÂÈÓ ϛÁ· ÏÂÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ, ¤Î·Ó ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Â·ÚΤ˜. ∞Ó Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Î·È ÙȘ ¢.√.À. μ’ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∫·ÙfiÈÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ (À¶∂∂) ÚÔ‹‰Ú¢Û ۇÛ΄˘ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙˆÓ ΔÂψÓ›ˆÓ, ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ À¶∂∂. √ °.°. ¤‰ˆÛ ۇÌʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ì ۷Ê›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √ Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˙‹ÙËÌ· ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™˘Ó¿Ì·, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙȘ ¢.√.À. Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È Ù·

ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞Ó Î·È Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹ ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ fiÙÈ: -¢ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi 5%-20% ÛÙȘ ¢.√.À. Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È “ÙÚ›˙Ô˘Ó” ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ¢.√.À. ™ÔÊ¿‰ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ º¶∞. -∏ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ∞∂¶, Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “Δ· ÌÈÛ¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘ÌÂ, ı· χӷÌ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· ›¯·Ì ÏÂfiÓ·ÛÌ·” . -∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜ Î·È È¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿Ì-

Ì·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ 3% ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. -∫·Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 2010, ÂÓÒ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. -√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ù· ‰ÈηÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÂÏÂÁÎÙÈο ΤÓÙÚ· (¶∂∫) Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. -£· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ º¶∞ Î·È Ô ºªÀ. -™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘. -£· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÛËÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÛÙ· ΔÂψÓ›·

ÁÈ· Ï·ıÚÂÌÔÚ›· fiÏˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ... °È· ÙÔ ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô °.°. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·È Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ·Ú·Ï›ˆÓ. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ‰È‹ÚÎÂÛ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∂ÊfiÚˆÓ Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Ô Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∞ÎfiÌË Ô °.°. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙‹ÙËÛ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηıÒ˜ Î·È Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Î¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÚÂÙ·È Ó· › ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ˆ˜ 130 ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ÙÚÂȘ ¢.√.À. Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜, fiÙÈ Ë “˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ Ì ·ÚÂÛÙÔ‡˜” .

√È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ·‡ÚÈÔ, ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2009. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ∞ºª ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ›‰È˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ‹ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ϋڈ̷ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

¶ÂÚÈ›¯Â Êı·ÏÈÎfi ÂÛÙ¤Ú·, ‚Ú¤ıËΠ۠ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘

∂ÈΛӉ˘ÓÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¶π∫π¡¢À¡√ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ

Ì Êı·ÏÈÎfi ÂÛÙ¤Ú· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ı· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËı› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙË ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÌË Î·ÓÔÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡. ΔÔ ‰Â›ÁÌ· ·ÚÔ˘Û›·˙ ̷ÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÔÏËÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ·fi ‰Ú¿ÛË ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. À¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË Ï‹„Ë ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜ ·fi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÊÔÚÔ‡Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋

·ÚÙ›‰·. ∏ ˘fiıÂÛË ı· ‰È·‚È‚·Ûı› ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ

·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÛÎËÛ˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜, ·ÊÂÓfi˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘

·Ú·Û΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ηÙ›¯Â ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛÂ Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏψÓ. Δ¤ÏÔ˜, ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û‹Ì·ÓÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÏÈÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ Î·È ı· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ·Ú·Û΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 12 ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 10 ηٷÁÁÂϛ˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘, ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ˙·¯·Úˆ‰ÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÁÈ·Ù› ηÙ›¯Â Î·È ˆÏÔ‡ÛÂ, ˆ˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜, ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ˙·¯·ÚÒ‰Ë ÚÔ˚fiÓÙ· (¯·Ï‚¿, Ù·¯›ÓÈ, ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ·, Î.Ï..), Ù· ÔÔ›· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ ÂӉ›ÍˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘

‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 83.000 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: -™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “SAM ∞.∂.” , ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 3.000 ú, ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ∂§√Δ ∂¡ - 14682 Î·È -™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÒÏËÛ˘ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ‚ÚÂÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “JUMBO ∞¡ø¡Àª∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞” , Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 80.000ú, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËΠ̠ٷ ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚Ú·¯ÈÔÏÈÔ‡ Ô˘ ʈÛÊÔÚ›˙ÂÈ, Î·È ÁÈ·Ù› ‰È¤ıÂÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ›ÎÔ Ô‰ÔÓÙÔÊ˘˚·˜ ·fi PVC, ÚÔ˚fiÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ›ıËΠÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÃËÌ›Ԣ.


¶∞¡∞£∏¡∞˚∫√™

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ª·ÚÙÛ¤Ó·; ÛÂÏ. 20

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

∂ӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÃÚ. ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë ÛÂÏ. 21

£∞ ∞¶√∫Δ∏£√À¡ 6-7 •∂¡√π ∫∞π ∞§§√π Δ√™√π E§§∏¡∂™ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™

ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÏÏÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ¤ÍÈ ‹ ÂÙ¿ ͤÓÔÈ Î·È ÂÚ›Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜. ¢‡ÛÎÔÏ· ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÈÎfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Ï·Î›‰·.

ª

™ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ ÙÔ 31Ô ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÛÂÏ. 22

√§Àª¶π∞∫√™

ªÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË 73-72 Â› ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ÛÂÏ. 21

™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁϤÓÙËÛ·Ó Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ŸÌˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÈfiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Â¿ÍÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓ›Û¯˘ÛË. ◊‰Ë, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰··ÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó 12 ¤ˆ˜ 15 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ¤ÍÈ ‹ ÔÈ ÂÙ¿ ı· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Â›Ó·È ‰Âο‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· οı ·›ÎÙË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ DVD Ì ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù·Í›‰È· Û §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂͤÊÚ·Û ٷ ηχÙÂÚ· Û¯fiÏÈ·. ŒÙÛÈ, ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÓÒ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfi. °È· Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” ı· Ú¤ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· οÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘¤Ú‚·ÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÛÙ· ˘fi„ÈÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ΔÂÓÂÌ¿ ∂ÓÙÈ·ÁȤ, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÊÔÚ ·fi ÙÔ ª¿ÏÈ, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ¡·ÓÙ, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â›Û˘ Á·ÏÏÈ΋ ª·ÛÙÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. º˘ÛÈο ¿ÓÙ· “·›˙ÂÈ” Î·È ÙÔ

ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË Ì ÙÔÓ √ϛ۠ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Â‰Ò Ë ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ηϿ ÎÚ·Ù›. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ™ÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ ʤÙÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ˜. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË Ë Ôχ ηϋ ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÂÂȉ‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ΔÚÈÔÏÈÙÛÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙË, ·ÚfiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜. ŒÙÛÈ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶∞ÓıÚ·ÎÈÎfi. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Ï·Î›‰·. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 7 ¢ÚÒ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÒÓË ¢·Ïԇη Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: 1. ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 34507. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 20720. 3. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749. 4. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜,

ÙËÏ: 24210 30249. 5. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 32110. 6. °Ú·Ê›· ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì πˆÏÎÔ‡, μfiÏÔ˜ (6 Ì.Ì.-11 Ì.Ì.), ÙËÏ: 6973328028. 7. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi: ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, È·ÙÚÈο ›‰Ë, μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 100, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙËÏ: 24220 21022.

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¡¤ˆÓ ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∞√¢μ ∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À Î·È Ô ∞£§∏Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ¢∏ª√À μ√§√À Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·˝Ô˘ 2010, ·fi ÙȘ 10.00 ¤ˆ˜ 13:30 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °‹Â‰Ô ¡Â¿ÔÏ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¡¤ˆÓ (U-11), Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∑‹Û ª∞∑π Ì·˜ ÙÔ √¡∂πƒ√” , Ì ·›ÎÙ˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1999 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÂÍ‹˜ 8 ÔÌ¿‰Â˜: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞ÙÚfiÌËÙÔÈ §¿ÚÈÛ·˜, ∂Ï›‰Â˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¶ÚÔÌËı¤·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ∞ÛÎÏËÈfi˜ ΔÚÈοψÓ, ∞¶√μ, ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. π¿ÛˆÓ ÷Ù˙‹˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

¢ÔÎÈ̤˜ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ-‰ÔÎÈ̤˜ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ¶∞∂, Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› Ù· ¤ÙË 1992, 1993, 1994 Î·È 1995. ∞˘Ù¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ª·˝Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507 Î·È ÛÙÔÓ Î. £¿ÓÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 6936004915.


20

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

ΔËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ∏ £∂ƒπ¡∏ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηıÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 31 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·.

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô Ã·ÚÈÛÙ¤·˜ ·fi ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ¶∞ƒ∂§£√¡ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÁÈ· ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜ ηıÒ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¡Ù›ÙÂÚ Ã¤ÎÈÓÁÎ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â 19 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂ˙fiÓ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ:”¢ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ›¯·Ì ·fi ÂΛÓÔÓ. ΔÔ˘ ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÌÔ˘, ϤÔÓ. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì·˜“ √ ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜ ›¯Â ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ·fi ÙËÓ º¤ÁÂÓÔÚÓÙ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ٷ 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ΔÔÓ °Î¤Î· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ¶∞π∫Δ∏™ Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ÎÈ ÂÈۋ̈˜ Â›Ó·È Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜, ηıÒ˜ ˘¤ÁÚ·„ ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÚ ·fi ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. “÷›ÚÔÌ·È Ôχ Ô˘ ηٷʤڷÌ ӷ οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ º¿ÓË °Î¤Î· ·ÔÎÙ‹Û·Ì ¤Ó·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È Ôχ ¤ÌÂÈÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù, äÚÈÌÂÚÙ ªÚÔ˘¯¿ÁÎÂÓ. °È· ÙÔÓ §·ÚÈÛ·›Ô ÊÔÚ Ë ÕÈÓÙÚ·¯Ù ı· Â›Ó·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Bundesliga ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ªfi¯Ô˘Ì, ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ Î·È ÙË Ã¤ÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÌÂÙÚ¿ 39 ÁÎÔÏ Û 99 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ Bundesliga, ÂÓÒ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ›¯Â 23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 6 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı Ô ª·ÛÈÓ¿˜ Δ∏¡ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ’ÕÁÁÂÏÔ˘ ª·ÛÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ¯Ú¤Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈÔÈ ı· ʇÁÔ˘Ó. “ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜ ı· ı¤Ï·Ì ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ʇÁÔ˘Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ª·ÛÈÓ¿˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ʤÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ʇÁÂÈ” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

√ ª∞ƒΔ™∂¡∞ º∂À°∂π ∞¶√ Δ∏ μ∞§∂¡£π∞ ∫∞π √ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ £∞ ∫π¡∏£∂π °π∞ ¡∞ Δ√¡ ∞¶√∫Δ∏™∂π

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜... fiÚÙ· ÙÔ˘ ªÂÛÙ¿ÁÈ· ¿ÓÔÈÍÂ! ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· › fiÙÈ ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· “‚·ÚÈ¿” ÔÓfiÌ·Ù·, Ì ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ª·ÚÙÛ¤Ó· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

“∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Û·Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ı˘Û›Â˜. ∞Ó ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ª·ÓÔ˘¤Ï °ÈÔÚ¤ÓÙ ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ μ›ÁÈ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÂÓÒ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÛÙfiÂÚ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ì ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜: “∞Ó ¤ÚıÂÈ Î·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì” ! ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔÓ ª·ÚÙÛ¤Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Î›ÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÛÙfiÂÚ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, √˘Ó¿È ŒÌÂÚÈ Î·È ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È Ì 2 ÂÎ. ¢ÚÒ, ·Ó Î·È ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó „¿ÍÂÈ Ôχ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú˜... √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿-

ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ -ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘- Ó· ‚·‰›ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ΔÈ ÔÚ›˙ÂÈ ·˘Ùfi; ΔËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·ÏÏ¿ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡... killer ÁÈ· Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È ÂÓfi˜ ·›ÎÙË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ô‡ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı· ÎÚÈı› Î·È ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È... ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÙÛ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË μ·Ï¤ÓıÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ªÔÚÓÙfiÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ÊÔÚ-ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙ¿Ó.

º˘ÛÈο, ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÎÈ ¿ÏÏÔ Ë ÔÌ¿‰· ...ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈο. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ÔÈ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ¢¿ÚÏ·˜, °Î¿ÌÚÈÂÏ Î·È Èı·Ófiٷٷ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜, ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ. ΔÔ Ì¿Ù˙ÂÙ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ·fi 5 ¤ˆ˜ 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ Ôχ.

ƒfiÌ· Î·È §ÈfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÓË ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ϤÔÓ fiÙÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ ·ÔÙÂÏ› “Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ” ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ªÂÙ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ª›Ï·Ó Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ “el ninio” ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ƒfiÌ· Î·È §ÈfiÓ Â›-

Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ¿ÛÔ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ “calciomercato” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ô˘ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” ¤¯ÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒfiÌ·: “∏ ƒfiÌ· ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙ· ¯·Ê Î·È ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· Ù˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¡›ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ Ù¯ӛÙ˘ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‹Ù·Ó “‰‹ÌÈÔ˜” ÙˆÓ “Ù˙È·ÏfiÚÔÛÈ” ÛÙÔ Europa League” ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙËÓ °·ÏÏ›·, ÙÔ “footmercato.fr” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡ Ô˘ ·Ô¯ˆÚ› ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙË §ÈfiÓ.

¢∂¡ ∏Δ∞¡ £∂Δπ∫∞ Δ∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ Δø¡ ¶ƒøΔø¡ ∂•∂Δ∞™∂ø¡ Δ√À ∞™√À Δ√À √§Àª¶π∞∫√À

¶ÚfiˆÚÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· °Î·Ï¤ÙÈ; ¢

˘Û¿ÚÂÛÙ· Ó¤· ÁÈ· ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, ηıÒ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÏÔÁÈο ı· ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘, ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜. O AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ‹Ú ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϿ. 줂·È· Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ °Î·Ï¤ÙÈ ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Úfi Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·›· οÙÈ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÙÂÏÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ Í·Ó¿ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ.

ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ·ÏÈfiÙÂÚ· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ú¿¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞ÏÌ¤Ï‰·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ô˘ “η›ÂÈ” ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË §ÂÌÔÓ‹, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Ï¿ÓÔ. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ηϋ ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· “ÍËÚ·Û›·˜” .

º‹Ì˜ ÁÈ· ª·Ú¿¯· Î·È §ÂÌÔÓ‹ ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÂÓ ª·Ú¿¯· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÈÛ·ÓÈο ªª∂, ·ÊÔ‡ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜

ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ·Ó fi¯È Û ̛· Èı·Ó‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. √È πÛ·ÓÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÂÎ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ “¡˘¯ÙÂÚ›‰ˆÓ” ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿! £· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó·

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¢™ Ù˘ ¶∞∂ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¢.™. ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. °È ·˘-

Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ı˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È Ù· “η˘Ù¿” ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ÃÚ˘ÛÈÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË. Õ·ÓÙ˜ ÛÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ¢™, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙÔÓ £Ú‡ÏÔ ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. Δ¤ÏÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯Â ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Â›Ó·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰¤¯ıËΠÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙÔ fi‰È.


¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ ΔA ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· “Δ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ÁÈ· ̤ӷ. £ÂˆÚÔ‡Û· fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ·ÊÔÛȈıÒ Û ·˘Ùfi Ô˘ οӈ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚ˆ ¤Ó· Ó¤Ô Ï¿ÓÔ, Ô˘ ı· ··ÈÙÔ‡Û ·fi ̤ӷ Î·È T˘ E§ENH™ A. ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ ı· Ì ¶A¶A£ANA™IOY ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ, ·ÊÔÛ›ˆÛË 100%. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· ¿ÏÏÔ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ¤¯ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÂÛË. ∫Ô˘Ú¿ÛÙËη Î·È ·Ô¯ˆÚÒ. ∂›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ 986 Ë̤Ú˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ˆ˜ ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶∞√∫. Δ· fiÛÔ Â› ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “¢·ÁÁ¤ÏÈÔ” ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ·Á·Ô‡Ó ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó. ΔÈ Â›Â Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜; ¶ˆ˜ ʇÁÂÈ ÂÂȉ‹ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ì ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ. TÈ ¿ÏÏÔ; ¶ˆ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. “§¤ˆ ·ÓÙ›Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiψӔ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÈ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ™¿ÓÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜; ΔÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È. ¢ËÏ·‰‹; ªÂ „˘¯Ú·ÈÌ›·, Ì Ó‡̷ ·Ó¿Ï˘Û˘, Ì Ú·ÏÈÛÌfi. ΔÔ˘˜ ˘¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿, Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Û’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Â›ÔÓ˜. √ ™¿ÓÙÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¶∞√∫ Ó· “È¿ÛÂÈ Ù·‚¿ÓÈ” . ∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ Ô ¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ¶‹Ú ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ¶∞√∫Ù˙‹‰Â˜ (ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ), ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔÓ ··Í›ˆÛ·Ó, ÙÒÚ· ÙÔÓ ·ÔıÂÒÓÔ˘Ó fiÔ˘ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ŸÌˆ˜, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ˆ˜ Ë ·ÎÌ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹, Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ ÌÈ· ·Ó¿Û·. ∞Ô¯ÒÚËÛÂ, fiÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â, ›¯·Ó ÂÎÏËÚˆı› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ. ª·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ fiÏÔ˘˜ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙ·Ó ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·, Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‰È·ÚΛ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ¡· ÎÚ·Ùԇ̠¿ÓÙ· ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚԇ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÊıÔÚ¿. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ. papathanasiou@e-thessalia.gr

21

√ 27Ã√¡√™ Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™ º∂ƒ∂Δ∞π ø™ À¶√æ∏ºπ√™ ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞Δ∏™ Δ√À ¡∞¡π

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë ° È· ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÃÚ‹ÛÙÔ ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ë ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ™ÙȘ 17.30 ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÛÂ˙fiÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ‰ÂÓ Ù· ‹Á fiÛÔ Î·Ï¿ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ”, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Û ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÔÚÙȤÚÔ ı· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÂΛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∏ ¡›ÎË, ÏÔÈfiÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙË Ï›ÛÙ· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1983 Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ηϋ

● √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË

ÔÚ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔË ÛÂ˙fiÓ 2005/2006 ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ “ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ” ÛÙË ¢Ú¿Ì· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢fiÍ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ 2008 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙȘ ηχÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ ‹Ù·Ó Ô ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ÙÔÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ôχ ηϿ Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ¡›ÎË, fiÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· η٤‚·Û ٷ ...ÚÔÏ¿,

Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ Ó· ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ £ÂˆÚÂ›Ù·È Ôχ ηÏfi˜ οو ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ÚÔÛfiÓ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· “ηı·Ú›˙ÂÈ” ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·˙ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ¡›ÎË. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ï¿ Ó¤· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ∂›Û˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÒÓ, ÙÔ˘ ™ÈÔÚ¤ÙÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÙÚ¤Ì Î·È ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î ¶ÚÂοÓÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi Â›-

ÛËÌ· ¯Â›ÏË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·Ú¯Èο Ì ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù· Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿. ∂›Û˘ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈÔÈ fi¯È. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¶∞∂ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∂Λ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 17.30 ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎfi ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· Ó¤· ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤وÔ. ∏ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ·¿ÏÏ·Í ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ °. °È·ÓÓ·Îfi ·fi ÙËÓ ·ԉȉfiÌÂÓË Û ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ú¿‚·ÛË ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ٷ ΔڛηϷ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.∂›Û˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ë ¶∞∂ ΔڛηϷ ηٿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

■ μƒπ™∫∂Δ∞π √ √§Àª¶π∞∫√™ ª∂Δ∞ Δ∏ ¢À™∫√§∏ ¡π∫∏ ∂¶π Δ√À ∞ª∞ƒ√À™π√À ª∂ 73-72

ªÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi  ÙË “„˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 7372 ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 2-0. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Ó›ÎË ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ª

√ ∫È˙ ¤¯·Û ÙË ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ηıÒ˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÚ›ÔÓÙÔ Ì ÙË Ï‹ÍË. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ∫ϤÈ˙· Î·È ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘. ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ¤‰ÂÈÍ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ 7-2 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚ›ÏÂÙÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fï˜, ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È Ì ÛÂÚ› 5-0 ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÏÂÙÔ, ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ ·È¯Ó›‰È (7-7). ∫ϤÈ˙·, ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ Î·È ¶ÂÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ‰Ú¿ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 16-13 ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ (19-19) Ì ÙÔ˘˜ ∫È˙ Î·È ¡¿Ù˙ÊÂ˚. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘, ‹Ú ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔ˘˜ ∫È˙ Î·È ¡¿Ù˙ÊÂ˚ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÊÙ¿ fiÓÙˆÓ (3528), ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È 41-32. ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ “¯Ù‡ËÛ” ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤۷ ·fi ÙË Ú·Î¤Ù· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ (48-37), ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‹-

Ù·Ó ¿ÌÂÛË. ™Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË Ì ÛÂÚ› 12-0 ¤Ú·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÒÚ·, ÌÚÔÛÙ¿ 49-48. ∏ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ ª¤‚ÂÚÏÈ Î·È Ô ¡›ÎÔÏ· μÔ‡ÈÛÈÙ˜, ¿ÏÏ·Í ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÔÈ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ (60-55), ·ÏÏ¿ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 14-3 ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (69-63), ÙÚ›· ÏÂÙ¿

ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fï˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ϤÍË Î·È Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ∫ϤÈ˙·, ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ Ì 73-72, Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¢ÂοÏÂÙ·: 19-19, 41-32, 51-53, 72-73 ª·ÚÔ‡ÛÈ (ª·ÚÙ˙Òη˜): ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜ 3, ∫È˙ 14, §Ô‡Î·˜ 4, ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 11, ª·Ù‹˜, ÃfiÌ·Ó 9, ¡¿Ù˙ÊÂ˚ 2, ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ 13, ∫·Ï¿ı˘ 2, ∞ÚÈÁÎÌ¿ÌÔ˘, ∫¤ÓÙ·Ï, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 14. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (°È·ÓÓ¿Î˘): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 3, ¶ÂÓ 8, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 2, μÔ‡ÈÙÛÈÙ˜ 11, ª¤‚ÂÚÏÈ, ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 4, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 14, ∫ϤÈ˙· 17, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜, ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ 14. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ºÔ‡Ê˘, æ·ÚÈ·Ófi˜. ΔÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ ›¯Â ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 73-72, fiÙ·Ó Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ì ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó Ô·‰fi Ô˘ ÙÔÓ ¤‚ÚÈ˙Â. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‹ÁÂ Î·È ÙÔ˘ › “∞Ó ı˜ Ó· Ì ‚Ú›ÛÂȘ, ¤Ï· ¤Íˆ” Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ (Novasports 1) Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙËÏÂÔÙÈο ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ô ÔχÂÈÚÔ˜ ÁηÚÓ٠›Â: “¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ˆ Û οÔÈÔÓ Ó· ‚Ú›˙ÂÈ Ù· ı›· ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, Ó· ‚Ϥˆ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ fi¯ÏÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‹Û˘¯Ô Á‹‰Ô, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. £· ¤ÚÂ ÚÒÙ· ÔÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ›ÛÔ˘Ó”.


22

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ¶¤ÌÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 01.45 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï -∑- (ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) 04.15 √˘ÓÈ‚ÂÚÛÈÙ¿‰ ¡Ù ΔۛϺϷ̤ÓÁÎÔ -∑- (ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ∫fi· §ÈÌÂÚÙ·‰fiÚ˜) NOVASPORTS 3 22.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ US PGA Tour -∑(ÁÎÔÏÊ) NOVASPORTS 4 13.55 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ARAG -Z- (Ù¤ÓȘ) 17.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ARAG -Z- (Ù¤ÓȘ) EUROSPORT 15.45 °‡ÚÔ˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ -∑- (Ô‰ËÏ·Û›·) 18.30 ∫ÔÏÔÌ‚›·-∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ -∑- (ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ΔÔ˘ÏfiÓ) 21.30 §ÈfiÓ-ΔÔ˘ÚÌ›Ó ñ∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) EUROSPORT 2 21.00 °·ÏÏ›·-π·ˆÓ›· -∑- (ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ΔÔ˘ÏfiÓ)

μÔÏÈÒÙÈÎË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Î·Ú¿Ù ª∂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ™¯ÔÏ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫∞ƒ∞Δ∂ ·fi 14-16 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ Sport Camp ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∫ÔÚÈÓı›·˜. ™ÙËÓ ™¯ÔÏ‹ ‰›‰·Í·Ó ÔÈ ∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ ÙÔ˘ ∫∞ƒ∞Δ∂, ∫·Ó¤ÏÏ˘ πˆ¿ÓÓ˘ (WADO RYU), ∑·ÚÔ˘¯ÏÈÒÙ˘ ¡È΋ٷ˜ (SHOTOKAN), ÃÔÓ‰ÚÔÌ·Ù›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, (SHITO RYU) Î·È ¶¿Û˘ ¶¤ÙÚÔ˜ (GOJU RYU), Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÚ›ÛıËÎÂ Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ˆ˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ∂§√∫ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™˘ÓÔÏÈο ÂηÙfi ÙÚÈ¿ÓÙ· (∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ‚·ıÌfi 1Ô˘ DAN Î·È ¿Óˆ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ™¯ÔÏ‹ , Ë ÔÔ›· ›¯Â Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë °.° ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ Î¿ı ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ™¯ÔÏ‹ ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ‚·ÛÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Û ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜, ·Ó¿Ï˘ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË Î·È ÙÚfiÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞fi ÙÔÓ μfiÏÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ Ù˘ ∞∫∞¢∏ªπ∞™ KYOKUSHINKAI ∫∞ƒ∞Δ∂, Ë ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ∞ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫∞ƒ∞Δ∂ Î·È Ë ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ KYOKUSHINKAI ∫∞ƒ∞Δ∂ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ πˆ¿ÓÓË. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ, ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ (∂§√∫), Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂§√∫ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜.

£∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∂π ™Δπ™ 30 ª∞´√À ª∂ ∂¶π∫∂¡Δƒ√ Δ∏¡ ∞°ƒπ∞

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ 31Ô ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ë ÌÂıÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 30 ª·˝Ô˘ 2010, Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ 31Ô ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÛÙÔ 46Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ËÁÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ËÁÒÓ ƒ¿ÏÈ. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÈ· Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·.

Δ

√ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹, ÌÂÙ¿ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘, ·ÊÔ‡ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È Ë 19Ë ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 22.00. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È 190 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 97 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. √ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¶‹ÏÈÔ, Î·È ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ı· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙȘ ÎÏ¿ÛÂȘ. √È ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜. ∏ ¢Ú¿ÎÂÈ· 1 Î·È 2 ÛÙȘ 09.43 Î·È 13.12,ÙÔ ∫·Ú¿‚ˆÌ· 1 Î·È 2 ÛÙȘ 10.16 Î·È 13.45 Î·È ÔÈ ªËÏȤ˜ 1 Î·È 2ÛÙȘ 11.19 Î·È 14.48 ∏ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS” Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜

ÛÙȘ 16.58 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. √È ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÙÚÔ¯ÔÊfiÚ· Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. √È Ê›ÏÔÈ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ú¤ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙ· Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ ͤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜

·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29/5 ÛÙȘ 21.00 ı· Á›ÓÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂÎΛÓËÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS” . °È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ¯ÔÚËÁÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆ-

Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. ∫‡ÚÈÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ Ú¿ÏÈ Â›Ó·È ÔÈ ∞ÊÔ› ∫·Ï·Ê·Ù›‰Ë √∂ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË Ûȉ‹ÚÔ˘ - ÌÂÙfiÓ Î·È ¯ÔÚËÁÔ› ÔÈ Renault ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ∞∂, ™¶∂∞ª π ∫Δ∂√, μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ , ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ “∑·ÁÔÚ›Ó” , ∂Ï·ÛÙÈο ∞ÓÙˆÓÔ‚·Ú‰¿Î˘, ÂÓÒ ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” , Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ TRT Î·È Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· DRIVERS NEWS.GR.

À¶√°ƒ∞º∂π ∞Àƒπ√ Δ∂Δƒ∞∂Δ∂™ ™Àªμ√§∞π√ ª∂ Δ√À™ “ª¶§∞√À°∫ƒ∞¡∞”

¶·›ÎÙ˘ Ù˘ ª¿ÚÙÛ· Ô μ›ÁÈ· ∫ ·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ· ·fi ÙË μ·Ï¤ÓıÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜, fiÔ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·.

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ “΢ÓËÁÔ‡” . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ Úˆ› ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ (15:30) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›ÛËÌ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” . ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10 Ô μ›ÁÈ· ¤Ù˘¯Â 21 ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁ·˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ-Ôχ

ÁÓˆÛÙfi. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÈÛ·ÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο ª¤Û· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ·, ηıÒ˜

ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ... ÎfiÏÔ ÁÎÚfiÛÔ Ì¤Û· Û ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜, “ÊÔ‡ÓÙˆÛ·Ó” . ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ Sky Sports ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤-

Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ, (ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ), “η̛· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ÁÈ· ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁη˜” . ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÂΛ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √È “ηÓÔÓȤÚˉ˜” , fï˜ -·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ πÛ·Ófi, ·ÓÂ›ÛËÌË ‹ Â›ÛËÌË. ªfiÓÔ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›Û˘, Ô ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015, ÔfiÙ ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÚÒÙÔ, Ôχ ‰˘Ó·Ùfi “Ì¿ÛÈÌÔ” Ù˘ ª¿ÚÙÛ· ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¤Ó·ÓÙÈ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ·, ÙÔ ı¤Ì· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ™ÂÛÎ

ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍÂ...

√ ΔÔ˘Ú¤ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· “ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ” ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ™¯Â‰fiÓ... ˘ÔÙÈÌËÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï Ô °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ™¤ÏÔ˘Î, Ô Ì¤ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ º¿ÌÚÂÁ·˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∫·Ù·ÏÔÓ›·, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· οÔÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·. “√ ΔÔ˘Ú¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁ·˜. ™·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï” , ·Ó¤ÊÂÚ ÎÔÊÙ¿ Ô ™¤ÏÔ˘Î, ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ı· ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ “ηÓÔÓȤÚˉ˜” . ∞ÊÔ‡ ·ÔÎ¿Ï˘„Â, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ” , ‹Ù·Ó ·fiÏ˘ÙÔ˜: “∞Ó Ô °È¿ÁÈ· ‰ÂÓ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜” .


¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

23

∂¡π™ÃÀª∂¡∏ ª∂ “√ª√°∂¡∂π™” ∫∞π ª∂ ∂À¡√´∫∏ ¢π∞πΔ∏™π∞ ∏ πΔ∞§π∞ ∫∞Δ∞∫Δ∞ Δ√ 2√ ª√À¡Δπ∞§

O ¶PøTA°øNI™TH™

1934 πΔ∞§π∞

ªÂ ...ͤÓË ‚Ô‹ıÂÈ·

ÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 1Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È Ë ºπº∞ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ Î¿ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·ÏÏ¿Í Û ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋. √ÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ÙÔ˘ 2Ô˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë πÙ·Ï›·, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ë ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë.

Δ T˙Ô˘˙¤ M¿ÙÛ· ● ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÚ‡ÏÔ ÙÔ˘

ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÛ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1910 ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ Î·È ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ AÌÚÔÛÈ¿Ó· -fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ÙfiÙÂ- ÿÓÙÂÚ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ Û¿ÓÈ· ·ÛÙÔ¯Ô‡ÛÂ. AÓ·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ K·ÌÈÔÓ¿ÙÔ ÙÔ 1930 (Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 20 ÂÙÒÓ) Ì 31 ÁÎÔÏ, ÙÔ 1936 Ì 25 ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ 1938 Ì 20 ÁÎÔÏ. TÔ 1938 ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ (‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛˆÛÙ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤Ó· fi‰È) ÙÔÓ ¿ÊËÛ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË M›Ï·Ó, fiÔ˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ. TÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È Ë AÙ·Ï¿ÓÙ·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛËÌ›ˆÛ 225 Ù¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ IÙ·Ï›·˜, fiÔ˘ ¤Î·Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Û ËÏÈΛ· 20 ÂÙÒÓ. M ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ “ÛÎÔ˘¿ÓÙÚ· ·Ù˙Ô‡Ú·” ›¯Â 53 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 33 ÁÎÔÏ, ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›‰ÔÛË Ô˘ ÍÂÂÚ¿ÛÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ‰ÂÈÓfi ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 T˙›Ù˙È P›‚·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ӓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Á‡ÙËΠ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. À‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ MÂÚ¤Ù· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ IÙ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·. ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ 1979 Î·È ÔÈ MÈÏ·Ó¤˙ÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÌÂÙÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ Á‹Â‰Ô ·fi “™·Ó ™›ÚÔ” Û “T˙Ô˘˙¤ M¿ÙÛ·” .

√π ™∫√ƒ∂ƒ 5 ÁÎÔÏ: N¤ÁÂÙÏÈ (TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·) 4 ÁÎÔÏ: KfiÓÂÓ (°ÂÚÌ·Ó›·), ™ÎÈ¿‚ÈÔ (IÙ·Ï›·) 3 ÁÎÔÏ: ŸÚÛÈ (IÙ·Ï›·), KȤϯÔÏÙ˙ (EÏ‚ÂÙ›·)

ΔÔ˘ BA™I§H KPI™I§A ΔË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ MÂÓ›ÙÔ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· fiÛÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŒÙÛÈ ÙÔ 1933 Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ T˙fiÚÙ˙ÈÔ B·Î¿ÚÔ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ ÙÔÓ §Â¿ÓÙÚÔ AÚÈÓ¿ÙÈ. O MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÊËÌÈÛÙ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ıÂÒÚËÛ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û·Ó ÙËÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ¤ÁÈÓ·Ó “ÌÂÙ·Áڷʤ˜” ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. OÈ AÚÁÂÓÙÈÓÔ› P·˚ÌÔ‡ÓÙÔ ŸÚÛÈ, PÂÓ¿ÙÔ TÛÂ˙·Ú›ÓÈ, AÙ›ÏÈÔ NÙ M·Ú›·, EÓڛΠ°ÎÔ˘¿ÈÙ· Î·È §Ô˘›˜ MfiÓÙÈ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ˘ÔÎÔfiÙËÙ· Î·È Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ó¤Í˘ÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ BÈÙfiÚÈÔ ¶fiÙÛÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ›¯Â ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ N. AÌÂÚÈ΋˜. √È O˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ› ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ‰ÂÓ ÂÈηϤÛÙËÎ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ˆ˜ ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ 1930, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. AÔ‡Û· ‹Ù·Ó Î·È Ë AÁÁÏ›·, Ô˘ ›¯Â ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, οÙÈ Ô˘ ¤‚ÚÈÛΠ·ÓÙ›ıÂÙË ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· OÌÔÛÔÓ‰›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ºIºA ʤÚıËΠ“¢ÁÂÓÈο” ÛÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿Û˘. B¤‚·È· MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ı· Û‹Ì·ÈÓ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ºIºA ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙËÓ IÙ·Ï›· ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ·‰‡Ó·Ì˘ EÏÏ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiÂÚ Î·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÙÂÏÈÎfi.

√ ªfiÓÙÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ¯ÂÈÚ·„›· Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÓÈÙÛη ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ MÔÏfiÓÈ· fiÔ˘ “‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” A˘ÛÙÚ›· Î·È O˘ÁÁ·Ú›·. OÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ ...ÊÈÏ›·˜, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ŒÙÛÈ Ô IÙ·Ïfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ M·Ù¤· ¿ÊËÛ Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ë “Wunderteam” ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. TÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ ™¿ÚÔÛÈ ·Ï¿ ·¿Ï˘Ó οˆ˜ ÙÔÓ “fiÓÔ” ÙˆÓ O‡ÁÁÚˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó Ì 2-1. M ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (2-1) Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, ÂÓÒ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·˜-EÏ‚ÂÙ›·˜. OÈ EÏ‚ÂÙÔ› ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ 2-2 ̤¯ÚÈ ÙÔ 81’, fiÙ·Ó Ô N¤ÁÂÙÏÈ ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ™ÂÙÛ¯¿ÁÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-2. T· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Â›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı›, Ì ÙË “ÌÔÓÔÌ·¯›·” IÙ·Ï›·˜-A˘ÛÙÚ›·˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÚfiˆÚÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜. O O‡ÁÎÔ M¤ÈÛÏ ÊÔ‚fiÙ·Ó fiÙÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· ÂËÚ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·. ◊‰Ë Ë EÏ‚ÂÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ›¯Â ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ M¤ÚÙÛÂÙ ÁÈ· Ù· “ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿” ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ IÙ·Ï›·˜-IÛ·Ó›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ô ÂÎϤÎÙÔÚ·˜ Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜ Ó· Â›Ó·È Î·¯‡ÔÙÔ˜. OÈ Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Î·È ÂÓÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙÔ 21’ Ô ™ÎÈ¿‚ÈÔ ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¶Ï¿ÙÛÂÚ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË Ì¿Ï·. O M¿ÙÛ· ¤Û¢Û ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÔÚÙȤÚÔ ·ÏÏ¿ ¤ÂÛ Ì ‰‡Ó·ÌË ¿Óˆ ÙÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. O ™Ô˘Ë‰fi˜ Ú¤ÊÂÚÈ I‚¿Ó ŒÎÏÈÓÙ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍfiÊı·ÏÌË ·Ú¿‚·ÛË Î·È Ô °ÎÔ˘¿ÈÙ· Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Û ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË ÂÛÙ›·. TÔ Ù¤ÚÌ· ·˘Ùfi ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ A˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ŸÏÓÙÚȯ N¤ÁÂÙÏÈ. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ‹Ù·Ó ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙÔ˜ Î·È Ì ÙÚ›· ÚÔÛˆÈο Ù¤ÚÌ·Ù· ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. AÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Nfi·Î ÛÙÔ 50’ Ô˘ ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙfi (3-1).

Î·È ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì 3-2. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û˘Ó¤‚Ë ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ ÁÂÁÔÓfi˜. OÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÛÙÔϤ˜, ·ÊÔ‡ η̛· ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÂÊı› Ó· ʤÚÂÈ Ì·˙› ÙȘ ÂʉÚÈΤ˜. TÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÏÂÙÒÓ ÔÈ A˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙȘ Á·Ï¿˙Ș ʷӤϘ Ù˘ N¿ÔÏÈ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ηÓÔÓÈο. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 10 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË PÒÌË Û’ ¤Ó· Á‹Â‰Ô Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi ÎfiÛÌÔ. º˘ÛÈο ÔÈ ı·٤˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‹Ù·Ó IÙ·ÏÔ›, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏ„·Ó ÔÈ 3000 TÛ¯ÔÛÏÔ‚¿ÎÔÈ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ I‚¿Ó ŒÎÏÈÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙËÓ A˘ÛÙÚ›·. A˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ AÓ·ÙÔÏÈÎÔÂ˘Úˆ·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÓÈÒÛÂÈ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙËÓ ·‰ÈΛ· ÛÙÔ “ÂÙÛ›” ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰· ÙÔ˘ 1920 ›¯·Ó ÙÂı› ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ B¤ÏÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ 38’ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û ·Ó¿ÏÔÁË “™Ê‡ÚÈ˙·Ó” ¤‰Ú· Ú›ÙˆÛË, οÙÈ Ô˘ ÊÔ‚fiÓÙ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ fiÙÈ ı· ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó fiÌÈÏÔÈ ·ÏÏ¿ 16 Ô‰˘ÛÊËÌÔ‡Û ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. Ì¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ۇÛÙËÌ· “ÓÔÎ ¿O ÙÂÏÈÎfi˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ô˘Ù” . OÈ IÙ·ÏÔ› ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ˘ÔÙË Ì¿Ï· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. EΛ Û˘Ó·ÓÙ‹‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ·ÓÙÈıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÎÏ¿¿ÏˆÓ. AÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ TÛ¯ÔÛÏÔ‚¿ÎÔÈ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· (7-1). ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ” ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÌÔ Î‡ÏËÛ ÙÔ ·È¯Ó›(ÌÂÙ¤ÂÈÙ· “KÔÌÔ˘Ó¿Ï” ) ÙÔ˘ TÔÚ›ÓÔ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌ‰È Î·È ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ì ÙÔ ı¤·Ì· Ó· Â›Ó·È “ÊÙˆ¯fi” . Ê¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ë A˘ÛÙÚ›·. H ÊËÌÈṲ̂ÓË “Wunderteam” ™ÙÔ 70’ fï˜ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “¿ÁˆÛ” fiÙ·Ó Ô ¶Ô˘Î Ì ıˆÚ›ÙÔ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ·ÈÊÓȉ›·Û ÙÔÓ KfiÌÈ (0-1), ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ O‡ÁÎÔ M¤ÈÛÏ. ø·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ™‚fiÌÔÓÙ· ›¯Â ‰ÔοÚÈ. OÈ IÙ·ÏÔ› ‚Ú¤ÛÙfiÛÔ Ù· ‚ڋΠ“ÛÎÔ‡Ú·” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÓÙÂ˙› ıËÎ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙȉڿ°¿ÏÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Î·Ì„·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ì ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÌËÓ ÛÙÂÊıÔ‡Ó 3-2. ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜. ™ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ë °ÂÚÌ·Ó›· “ÌÔÓÔÌ¿¯ËÛ” Ì ÙÔ˘˜ ÿ‰È· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰È·Î·Ù›¯·Ó Î·È ÙÔÓ §Ô˘›˜ Mfi ÃÚ˘ÛÔ‡˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ B¤ÏÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÓÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ‹‰Ë ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÚÈ„Â Ì 5-2. ∂‡ÎÔÏË ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ºÙˆ¯fi ı¤·Ì· Ì -ÙÔ 1930 ÛÙËÓ O˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙfiÙ Ù˘ O˘ÁÁ·Ú›·˜ Â› Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ Ì 4-2. H ·ÔÁÔ‹Ù¢AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜- Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ʇÁÂÈ ¿ÏÈ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÊÈÓ¿Ï ÛË ‹Úı ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÙË Û΢Ì̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ™ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Ë ºIºA ÂÈÛ‹Á·Á ÁÈ· ÛÔ‡ÂÚ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ™ÙËÓ ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ô ¶fiÙÛÔ ‰ÂÓ ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËÎÂ. M ‰‡Ô ÂÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÙÙË̤·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ë IÛ·Ó›· ›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÒıËÛË ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È A˘ÛÙÚ›· Ì ÏÔ‡ÛÈ· Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô˘ Âȉ›ˆÍ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ÂÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ “AÛηڤÏÈ” Ù˘ N¿ÔÏÈ Ì ÛÙfi°¤ÓÔ‚· ‹Ù·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ì ÙÔ˘˜ ÿ‚ËÚ˜ Ó· ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜. TÔ ›ÛÌ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ‰ÈηÈÒıË¯Ô ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ O‡ÁÎÔ M¤ÈÛÏ ÂÌÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ 2-0. O §ÂÔӛΠÛÙÔ 85’ fiÙ·Ó Ô ŸÚÛÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ. O ÙÂÏÈÎfi˜ ÎÚ›ıËÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÓÙ·˜ Ì›ˆÛ Û 2-1, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, fiÔ˘ ÔÈ “·Ù˙Ô‡ÚÈ” ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ “ηÚÈfiη˜” Ó· ÈÛÔÊ·Ú›¤‰ÂÈÍ·Ó ÈÔ „˘¯ˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ì ÙÔÓ ÛÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔ™ÎÈ¿‚ÈÔ (94’) ‹Ú·Ó ...ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ Ê‡Ï·Î·˜ Z·ÌfiÚ· ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ¤ÛÎÔÚ. A˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Ù·Ó Ë “Ù·ÊfiÓ·ÏÙÈ ÙÔ˘ B·ÏÓÙÂÌ¿Ú Î·È ÔÈ IÛ·ÓÔ› ‹Ϸη” ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ÚÔËÌÈK¿ÚÂÏ ¶¤ÙÚÔ˘. O N¤ÁÂÙÏÈ ÌÏÔηڛٷ ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÔÈ πÙ·ÏÔ› Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÂÏÈο ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÈÛıÔÊ˘Ï··fi ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜. T· 90 ÏÂÙ¿ ·ÁÒÓ· Î·È Ù· 30 Ù˘ ·Ù¤ÚÌ· (3-1). ΋, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰È¤ÙÚ¯ ΛÓH AÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ IÙ·Ú¿Ù·Û˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó’ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÓÈÎËÙ‹ (1-1) Î·È ‰˘ÓÔ. TÔ 2-1 ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÏ›· Û·Ó “ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ıËÚ›Ô” . ¶ÔÏÏÔ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÔÈ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ı· Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔÛÌ· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ¤Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ “·Û¿ÛÙËηӔ ÙÔÓ ÓÙ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ∏ ÎfiˆÛË ÌÂÁ¿ÏË, ·ÏÏ¿ Ô Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Â͈¶fiÙÛÔ ‰ÂÓ Ú›ÛηÚ οÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜. AÓÙ›ıÂÙ· Ô ÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. TÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÂÚÈÎfi, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆIÛ·Ófi˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ¿ÏÏ·Í ۯ‰fiÓ fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÎfiÌË ‹Ú “ʈÙÈ¿” fiÙ·Ó Ô MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ, Ô˘ ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó’ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‰›Ï· Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Z·ÌfiÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¤Î·fi ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·›ÎÙ˜ ‚’ ‰È·ÏÔÁ‹˜. ÛÙÔÓ B·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ BÈÙfiÚÈÔ ÏËÍË, ·ÊÔ‡ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÎÔÏ΋ÂÚ ÙÔ˘ ŒÙÛÈ ·Ú¿ ÙË ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ EÌ·ÓÔ˘¤ÏÂ, ¤‰ˆÛ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÎfiÛÌÔ˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. M¿ÏÈÛÙ· ʋ̘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ MfiÓÙÈ. H IÙ·Ï›· ‹Ù·Ó È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì 3-2. M ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (3-2) Ë IÛ·ÓÔ› ‹Ú·Ó ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÔÛfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¯ÚËÙÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘... EÏ‚ÂÙ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ÛÙÔ ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó... ŸÔÈ· ÎÈ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËMÈÏ¿ÓÔ ÂÓÒ ÛÙËÓ TÂÚÁ¤ÛÙË Ë TÛ¯ÔÛË Ë IÙ·Ï›· ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË IÛ·Ó›· Î·È Ì ÛÏÔ‚·Î›· “‰¿Ì·Û” ÙË PÔ˘Ì·Ó›· Ì ∞Àƒπ√ Δ√ ª√À¡Δπ∞§ 1938 ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ ÙÔ˘ M¿ÙÛ· ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi (1-0)... 2-1.

Δ√ °∂°√¡√™


24

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

∂¶™£

¡›Î˜ ÁÈ· ∞›·ÓÙ· Î·È ™ÎfiÂÏÔ ¢À√ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞’ ΔÔÈ΋˜ Ô ∞›·˜ Ó›ÎËÛ ÛÙË ™Ô‡ÚË ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ì 4-1. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ∫·ÙÛ·Ì¤ÎË ¤‰ÂÈÍ ¿ÏÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 6Ô ÏÂÙfi Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ Ô ∞ÚÙ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ô π¿ÛˆÓ ÛÙÔ 67’ Ì ÙÔÓ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë. ΔÂÏÈο Ô ∫ˆÛÙԇϷ˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ “ηı¿ÚÈÛ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È Ì ‰‡Ô ÚÔÛˆÈο Ù¤ÚÌ·Ù· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1. ∞π∞™ ™√Àƒ¶∏™: ¢. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘, ∞ÚÙ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, μ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, μ¤ÚÁ·˜, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ªÈÚÙÛ¿È, ∑¿ÚÚ·˜ (68’ ÷ۿ˘), ∫ˆÛÙԇϷ˜, ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. π∞™ø¡ ∞.ª.: μ·Ó ÓÙ ÃÔ‡ÁÈÂ, ∫Ô˘ÎÔ‡Ú·˜ (60’ πÙÔ‡‰Ë˜), ∫·Ú·ÁÁ¤Ï˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˜, ΔÛÈ·ÙÛÈ¿Ó˘, ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜, §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, ∫fiÚ‰· (46’ Δ˙ÈfiÏ·˜).

ªÈÎÚÔı‹‚˜™ÎfiÂÏÔ˜ 2-3 ∂Í ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ Î·È ÁÈ· ÙË μ’ ∂¶™£. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˘Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ, Ë ÔÔ›· ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ÛÎÔÚ 3-2. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi Û ÔÈfiÙËÙ· Î·È Â›¯Â Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ÃÈÛ¿È, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (15’, 37’, 66’). °È· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 20’ Ô §·Ó¿È, ÂÓÒ ÛÙÔ 75’ Ô ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ì›ˆÛ Û 2-3, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ. ªπ∫ƒ√£∏μ∂™: ¶·Úı¤Ó˘, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ¶··Ó›ÎÔ˜, ÿÏÙ˙ÔÁÏÔ˘, ªÔ‡ÙÏ·˜ (∫›ÙÛÈÔ˜), ∞. μ¤ÙÛÈη˜ (60’ °. μ¤ÙÛÈη˜), ∫ˆÛÙԇϷ˜, ¡¿ÓÔ˜, §·˝Ó·˜ (60’ ∑Ô˘ÌÔ‡Ï˘), ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, §·Ó¿È. ™∫√¶∂§√™: ¶·¯‹˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ÃÚËÛÙ›Ó˘, ÃÚËÛÙ›‰Ë˜, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ∫. ∫Ô¯‡Ï˘, ª·Î·Ú·Ù˙‹˜ (70’ ¢·Ï·ÎÈ¿Ú˘), °Ï‡ÎÔ˜, ÃÈÛ¿È, £. ¶··Ï¿·˜, ∂ÚÓ. ¶··Ï¿·˜.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 4, 27, 31, 37, 42, 45 +17.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 11, 13, 27, 28, 35

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ SUPER 3 Â›Ó·È 8 3 7, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 9 1 1 Î·È Ù˘ ÙÚ›Ù˘ 0 2 7.

Hƒ£∂ π™√¶∞§√™ 6-6 ª∂ Δ√¡ ΔƒπΔø¡∞ ∂¡Δ√™ ∂¢ƒ∞™ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

Œ¯·Û ¤‰·ÊÔ˜ Ô ¡√μ∞ * ¶¿ÏÂ„Â Ô √.À.∫.μ. ·ÏÏ¿ ¤¯·Û 11-7 ·fi ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ fiÏÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Á¢ÙÔ‡Ó ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. √ ÌÂÓ ¡√μ∞ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 6-6 ÛÙÔÓ ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ô ‰Â √.À.∫.μ. ¤¯·Û Ì 11-7 ·fi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¡√μ∞-ΔÚ›ÙˆÓ 6-6 ªÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Ô ¡√μ∞ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ‚ÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜. ¶·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 6-6 ÛÙÔÓ ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ˘ÔÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÙË °Ï˘Ê¿‰· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ªÂ ÙÔÓ fiÓÙÔ Ô˘ ‹Ú ¯ı˜ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “Û˘ÁηÙÔÈΛ” Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰· ÛÙË 10Ë ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ˘ÛÙÂÚ› ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›·, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ‹Ú ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚÈÒÓ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, fï˜, Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Â¤ÊÂÚÂ Î·È ÚfiÛıÂÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Ô ¡√μ∞ ÚÔËÁ‹ıËΠÌfiÏȘ Ì›· ÊÔÚ¿ Ì 1-0 Î·È ¤ÎÙÔÙ ΢ÓËÁÔ‡Û ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηı·Úfi Ì˘·Ïfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏËÛ›·Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 5-6, ÂÓÒ Â›¯·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Â›ıÂÛË Ì ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤·ÈÍ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È ÁϛوÛ ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ Ù¤ÚÌ·, Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Û‹Ì·ÈÓÂ Î·È ‹ÙÙ·. ŒÙÛÈ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·ÚȈٿÎË 56 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Û 6-6.

ΔÔ ÊÈÓ¿Ï ‹Ù·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi. √ ΔÚ›ÙˆÓ Â›¯Â ‰ÔοÚÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Â›ıÂÛË, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ŒÙÛÈ ÙÔ 6-6 ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ” . Δ· ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÔÏ›ÛÙ˜: ¡√μ∞: ª·ÚȈٿ΢ 2, ¶·‡ÏÔ˘ 2, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜, §¤ÙÛÈÔ˜ ΔƒπΔø¡: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜, ∞ÛÏ¿Ó˘, √ÚÊ·Ó¿ÎÔ˜, ÃÂÏÈÒÙ˘, ªÔ˘Ìԇ΢ Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-2, 2-1, 2-3, 1-0. ¡√μ∞ (™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜): ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢, ÷Ͽ˜, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¶. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ¶·‡ÏÔ˘, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜, º·ÛÔ˘Ï¿˜, ¢. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ∫·Ú‡‰·˜, ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜. ΔƒπΔø¡ (ΔÔ‡ÚÔ˜): ™ÔÏ‹˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ªÂÛ›Ó˘, °·ÚÂÏ›‰Ë˜, ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜, ∞ÛÏ¿Ó˘, √ÚÊ·Ó¿ÎÔ˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÂÏÈÒÙ˘, ¢Ô˘Î·Ù¿˜, ªÔ˘Ìԇ΢, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ºÈÚÊÈÏÈÒÓ˘, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜.

∫·Ï·Ì¿ÎÈ-√.À.∫.μ. 11-7 ¶Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô √.À.∫.μ. ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÎÔ›Ù·Í ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ·-

ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÊÂÚ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÁÈ· ‰‡Ô ÔÎÙ¿ÏÂÙ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fï˜, ˘¤Î˘„ Ì 11-7. √È μÔÏÈÒÙ˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁÂÏfi Î·È ∫·ÚηÏÈ¿ÓË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Î·Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì 1-3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 3-0. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ηı¿ÚÈÛ” ÙÔ Ì·Ù˜. ΔÔ 9-4 ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ·› ·fi ÙÔÓ ÂÏÏÈ‹ √.À.∫.μ., Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 11-7. °È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÔÈ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ 2, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, °Ï‡Î·˜, ªÏ¿Ó·˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‰›¯Ù˘· ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ΔÛ›ÎÏÔ˜ 3, ª·ÓÒÏ˘ 2, ∫ÔÎοϷ˜ 2, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™·Ï·‰‹Ì·˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-3, 3-0, 5-1, 2-3 ∫∞§∞ª∞∫π: ¶·Ó‹˜, ª·ÓÒÏ˘, ∫ÔÎοϷ˜, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜, ΔÛ›ÎÏÔ˜, ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜, ª·ÚÈο΢, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∑ÒÚ˙Ô˜, §·‰ÈÒÙ˘, ™·Ï·‰‹Ì·˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘, ¢È·Î¿ÙÔ˜, ∫·Ú·-

¯¿ÏÈÔ˜. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, °Ï‡Î·˜, ∫Ô˘˙¤Ï˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ªÏ¿Ó·˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ãı˜ ÁÈ· ÙË 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ fiÏÔ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∂ıÓÈÎfi˜-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . .11-6 √º∏-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .14-11 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-√À∫μ . . . . . . . . . . . . .11-7 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-™‡ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 6-6 °Ï˘Ê¿‰·-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . 6-9 ¡√μ∞-ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 5. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6. √À∫μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 7. ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 8. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 9. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 10. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11. ¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12. ™‡ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ Δ Ô ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙË ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ, ÁÈ·Ù› ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó Û ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÌËÓ “ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó” , ÌfiÓÔ Ô ‹ÏÈÔ˜ Î·È Ë “Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” , Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

°Ú¿ÊÂÈ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÂÎÌ·ı‹Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙˆÓ 25Ì fiÔ˘ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Î·‰Ë̛˜. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂȘ Û οÔÈÔ ÁÔÓÈfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÎÚ‡Ô, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‚È·ÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ê¿ÂÈ ÁÈ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘. √È ÁÔÓ›˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Ó. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó

ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ fiÙÈ Ô ÎfiÔ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ “ÛÙÚ¿ÊÈ” ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ ÙÔ “˙¤ÛÙ·Ì·” Î·È ÙȘ ηϤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÔÓ›ٷÈ. √È πˆÓÈÎÔ› ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó -‰¤Î· Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ- Î·È ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ı· ı¤Ï·Ì ÈÛÙ‡ˆ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜. ªÂ ÏËڈ̋ ̤-

ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÂÚ›Ô˘, ÙË ΔÚ›ÙË 18 ª·˝Ô˘ ÔÈ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ fiÏ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ fiÏÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚȷο ÁÈ· ÙÔ ¡√μ∞ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞¡√° Ì 9-6 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √À∫ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ “‰¤ÓÂÈ” ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ŸÏ· ÙÒÚ· ı· ÌÂÙÚ¿Ó ·Ó¿Ô‰· Î·È Î¿ı ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó›ÎË Î·È ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ¤Î·Ó ٷ ÙÂÛÙ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ¤ÙÛÈ ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜, Ô˘ ÔÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Úˆ› ηχÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfi-

ÁÔ˘˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Êı›ÓÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÎÔχÌÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ¿Ó ηÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ı· ‰È·ÙËÚËı› ˘„ËÏfi. ∞ÁÓÔÂ›Ù·È fï˜ Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. ΔË ΔÂÙ¿ÚÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›-

ˆÓ Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔ Ï‡Ì‚ËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ª√À™π∫∏ - £∂∞Δƒ√ - √ªπ§π∂™

— ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ٛÙÏÔ “ŸÓÂÈÚÔ ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ¡‡¯Ù·˜: Parlami d’amore” , ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. — ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙË ªÂϤÙË Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙË Ï›ÌÓË μÔÈ‚Ë›‰· - ∫¿ÚÏ· (∫∂ª∂μ√) Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂∫¶√§ ¡∞ª) Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “◊Ù·˘ÚÔ˜” ÛÙÔ ˘ÁÚfi Ì¿ÙÈ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Á˘ ÙÔ˘ ∫¿‚Ô˘Ú· ¢ÕÁÁÂÏÔ˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑¤Ú‚· £·Ó¿ÛË, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª¿Ë Î·È ÒÚ· 11.45 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜. £· ÚÔËÁËı› Ë ËÌÂÚ›‰· ∏Δ∞Àƒ√™: ª‡ıÔ˜ Î·È ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: ∫·ÙÛ·ÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂ª∂μ√. 10.45 .Ì.: ¶ÚÔÛʈӋÛÂȘ-¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›, 11 .Ì.: ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏Ù·‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜, ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, Msc √ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, 11.10 .Ì.: ◊Ù·˘ÚÔ˜: ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÁˆÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ™Ù·‡ÚÔ˜ °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜, °ÂˆÏfiÁÔ˜-ªÂÏÂÙËÙ‹˜, ηıËÁËÙ‹˜ μ’ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘, 11.20 .Ì.: ◊Ù·˘ÚÔ˜: ∂Ú¢ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·, ™Ù·Ì·Ù›· ªˆÚ·˝ÙË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂ª∂μ√. — ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 22.30, ÙÔ ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÎÔ˘ÏÈÙ¿ÎË Î·È °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÊfiÚ̘ ÙÔ˘ Flamenco. ΔÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ¯ÚÒÌ· Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·Ó‹˜ ·˘Ù‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜ πÛ·‚¤Ï·˜ °·Ï¤Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Flamenco (∞Ú·‚ÈÎfi ∫·Ê¤ ºÂÏԇη, ÏËÚ. 24210 24133). — ∂Ή‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ∞ÓÙÒÓË ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, Ù. ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È √ÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÓÔÌ‹ ÙÈÌËÙÈ΋˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ∞. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË. °È· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÈ̤̈ÓÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È¿ÙÚ·˜, ÓÔÌÈÎfi˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ú‡Ù·Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈ΋˜. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ë ÃÔÚ¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ï·˚΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. ÕÓÓ˘, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ (Ô‰fi˜ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘) ı· ÙÂÏÂÛÙ› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· Î·È ˘¤Ú ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. flÚ· ÂÓ¿Ú͈˜ 8.30 Ì.Ì. — ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, 24Ë ª·˝Ô˘, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë π.ª. ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ °·Ù˙¤·˜. ΔˆÓ π. ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ı· ÚÔÛı‹ Ô Î·ıËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ π. ªÔÓ‹˜ ª. §·‡Ú·˜ . ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ηٿ ÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓfiÓ (709 Ì.Ì.) ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ·È‰ÂÛÈÌÔÙ. . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∑‹Û˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 2125/5: ™‡ÚÔ˜ (∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 2. 12-16/6: ∞Ï‚·Ó›· (‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ··Ú·›ÙËÙ·). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 24210 23935 ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, 11 .Ì. - 1 Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ™‡ÚÔ-Δ‹ÓÔ-ª‡ÎÔÓÔ ·fi 13-17 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ 8/6. ΔËÏ. 2421052484 Î·È 56920. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 22/6 ¤ˆ˜ 2/7, fiÔ˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ÛÙȘ 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ÛÙÔ ª·Ï·ÎÔ› Î·È ÛÙÔ ª˘ÛÙ›. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ ÛÙȘ 05.00 ÙÔ Úˆ›. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 5/6 Î·È 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· (∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ - ΔÂÂϤÓÈ - ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú· ¢ÂÚ‚ÈÙÛ¿ÓË - ∞Á. ™·Ú¿ÓÙ· - ÃÂÈÌ¿Ú·). ∞·Ú·›ÙËÙË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168· Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ª·ÏÙ·Ù˙‹ 24210 55808, πˆ¿Ó. ∑ˆ˝‰Ë˜ 24210 58768, ∞ÓÙÈÁ. ¡¿ÚË 24210 70631. — ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚ. £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ °·Ï·Í›‰È ºˆÎ›‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ¿ÛË ‰ÚÔÛÈ¿˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÂÚ›Ù¯ÓË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÒÚ· 7 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È: ¢ÂηÙÚ›· (13) ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛˆÓ, οı Úˆ› ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ·fi ÒÚ· 09.30 ¤ˆ˜ 11.30, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 21101 ÎÈÓ. 697 354 2472. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘) ¶·Ú. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Â›ÛÎÂ„Ë - ÂÓË̤ڈÛË -ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ Ô¯˘Úfi “¡Àªº∞π∞” ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 29 Î·È 30 ª·˝Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49, ÙËÏ. 24210 28902).

√ “ÿ·Ì‚Ô˜” Û ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2010 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÊˆÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Î·È ÙÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™” ( info@iamvos.eu), Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °Ú¿‚Ô (ÙÚÔÌ¤Ù·), ÙË ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·-ª¿Ì·ÏË (È¿ÓÔ) Î·È ÙË ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹ (‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ٛÙÏÔ “ŸÓÂÈÚÔ ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ¡‡¯Ù·˜: Parlami d’amore”, ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ À„›ÊˆÓÔ˜ ™‡Ï‚È· ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘.

ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Â˘ˆ‰È·ÛÙ¿ ·ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰Ëı› Û fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·fi fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜, οÔÈ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Ó‡¯Ù· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢ÙÔ‡Ó Ù· ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ̤۷ ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Û·Ó Û fiÓÂÈÚÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜: ∞’ ª¤ÚÔ˜: “Tango” (Astor Piazzola), “Parlami D’ Amore” (C. Bixio), “Occhi Turchini” (L. Denza), “Maria, Mari” (E. Capua), “ªÈ· Ï¿Ì„Ë ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ” (∂. ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη), “Non ti scordar di me” (E. Curtis), “Catari” (S. Cardillo), “Giamaica” (Canzone popolare). μ’ ª¤ÚÔ˜: “Canzone Di Gabrielle” (Ennio Moricone), “That’s amore, Pigalle” (G. Ulmer), “§›Á˜ ηډȤ˜ ·Á·Ô‡Ó” (ª. ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï), “μ·Ï˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÔÓ›ڈӔ (ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ), “°ÂÏ¿˜” (∫. ∫·Ó›ÛË), “Et maintenant” (G. Becaud), “¶¤ÚÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi” (∫. °È·ÓÓ›‰Ë), “Padam padam” (N. Glansberg), “Amor” (G. Ruiz), “Refridia” (A. Dominguez), “Sway” (P.B. Ruiz). ∏ ˘„›ÊˆÓÔ˜ ™‡Ï‚È· ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ (∫¿ÙÔ¯Ô˜ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜),ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈο ‚‹Ì·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ÙË ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÔÏ›ÛÙ Î. πÔ˘Ï›· ΔÚÔ‡ÛÛ·. ΔÔ 1992 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ∞ıËÓÒÓ

ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Û ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¢. ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘ “√È ¿ÓÂÌÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∞. ª·ÏÙ¿. ∞fi ÙÔ 1995 ¤ˆ˜ ÙÔ 1998 ÌÂÏÂÙ¿ Ì ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ Johanna Peters Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Û fiϘ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ Opera Workshop Î·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ. ∞fi ÙÔ 1999 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘: Gala Concert ÛÙË ªÓ‹ÌË Ù˘ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ - ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ El Greco, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ UNESCO ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ - ÚÂÛÈÙ¿Ï Ì ÙÔ Conjiunto Instrumental Solistas de

Malaga Filarmonic ÛÙÔ Sala maria Cristina ÛÙË ª¿Ï·Áη Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “π∞ªμ√™” ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Û·Ó È‰¤· fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û οÔÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÚÈÓ ·fi ·ÎÚÈ‚Ò˜ 18 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È Ì ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÚ›· ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ™ÔÏ›ÛÙ Ì Ôχ ηϤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ £ÂˆÚËÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÙÔÌÈο ‚Ú·‚›· Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ Û·Ó ÛÔÏ›ÛÙ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û‡ÓÔÏ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘, οÔÈˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÊÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÛÙ· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘ Î·È §·Ì›·˜, ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ø‰Â›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ˆ‰Â›· Î·È ªÔ˘ÛÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ù¿ÍÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiψÓ.

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

πÓ‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ¯ÔÚfi - ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi π¡¢π∫∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi - ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi ÌÂ

ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Nirmal Tarang ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. (›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË). ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Sahaja Yoga, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· Ì›ÍË ÈÓ‰È΋˜, fusion Î·È ÎÏ·ÛÛÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Á¤Ê˘Ú· Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ô ¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙÔȯ›·. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ·.

ª¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Ì ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ÈÓ‰È΋ Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÈÓ‰ÈÎÒÓ Î·È ‰˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ ∫uchipudi.

∏ ÈÓ‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ ʇÛË, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û οı ¿ÓıÚˆÔ. ª¤Û· ÏÔÈfiÓ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ‡·ÚÍË. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Sahaja Yoga ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 150 ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì Ôχ ¢ÂÚÁÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Û ۈ̷ÙÈÎfi, ‰È·ÓÔËÙÈÎfi, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰Ô. ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·Í›‰È ÁÈ· fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı› ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‡·Ú͢.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ª¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢π∞À§√™ (ΔÔ¿ÏË 14 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) Ë ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00-14:00, 16:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 -14:00. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). — ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹-‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™. ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00-16.00. ¶ÏËÚ.??24280 99505. — Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ, (18 ª·˝Ô˘) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” , (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3), ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ٷ “¡ÂÒÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘” ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ “ªÔ˘Û›Ԣ ∞Ï. ¢¿ÌÙÛ·” . flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 13.30. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. - °È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË “Δ¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶fiÏË” , fiÔ˘ 67 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Û 11 ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È 58 ¯ÒÚÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô˘, Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤ˆ˜ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· Ù· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

◊Ù·˘ÚÔ˜: √ ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·-

ڤ̂·Û˘ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂∫¶√§ ¡.∞.ª.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙË ªÂϤÙË Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙË Ï›ÌÓË μÔÈ‚Ë›‰· - ∫¿ÚÏ· (∫∂.ª∂.μ√.) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ “◊Ù·˘ÚÔ˜, ÛÙÔ ˘ÁÚfi Ì¿ÙÈ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Á˘” ÙÔ˘ ∫¿‚Ô˘Ú· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £·Ó¿ÛË ∑¤Ú‚· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª¿Ë, ÒÚ· 11.45 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¡ÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ (ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ∏Δ∞Àƒ√™ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘) Â›Ó·È Ô ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (ÛÙȘ 10.30Ì) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ËÌÂÚ›‰· ∏Δ∞Àƒ√™: ª‡ıÔ˜ Î·È ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∫·ÙÛ·ÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√. Î·È ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÔÏÈÁfiÏÂÙ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏Ù·‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜, μÈÔÏfiÁÔ˜, ªSc √ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ◊Ù·˘ÚÔ˜: ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÁˆÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ™Ù·‡ÚÔ˜ °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜, °ÂˆÏfiÁÔ˜ - ªÂÏÂÙËÙ‹˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ μ’‚·ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘. ◊Ù·˘ÚÔ˜: ∂Ú¢ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·, ™Ù·Ì·Ù›· ªˆÚ·˝ÙË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√. ¶·ÚÔ‡Û· Û’ fiÏË ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ¡ËÚË›‰· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ∏Δ∞Àƒ√™. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó·ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ È· ˘ÁÚfi Ì¿ÙÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Á˘, ÙË ÓÂÔ-μÔÈ‚Ë›‰·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ Î·ıÒ˜ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ fiˆ˜ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜ Î·È fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ̤۷ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÔÙ ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ Ï›ÌÓË Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ̷˙› Ì ٷ ÓÂÚ¿ Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó (·ÏÊ·‚ËÙÈο): ŒÏÂÓ· °Ï˘Ó‹, §›ÙÛ· ∏Û·˚¿‰Ô˘, ƒ¿ÓÈ· £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔÁÚÈ¿˜, °ÂˆÚÁ›· ∫ÔÚÂÓÙ›Ô˘, £·Ó¿Û˘ ªÂÏ¿ÎÔ˜, ŒÏÂÓ· ª·Î›ÚË, ∂ÈÚ‹ÓË ª˘ÏˆÓ¿, ∏Ï›·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, Δ¿Î˘ ƒÂ˙¿Ó, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ™Ù·˘ÚԇϷ ÷گ·Ú‹. ™ÂÓ¿ÚÈÔ - ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹˜: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜. ºˆÙÈÛÌÔ› - videoart ˯ÔÏË„›·: °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÓÈ¿˜. ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜: ŒÏÂÓ· °Ï˘Ó‹. æÈÌ˘ıÈÔÏfiÁÔ˜: ™Ù·˘ÚԇϷ ÷گ·Ú‹. ºÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ: ™Ù·Ì·Ù›· ªˆÚ·˝ÙË. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫¿‚Ô˘Ú·-°·Ï¿ÓË. ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ÕÓÓ· ∫¤ÎÈ·. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ: §ÂˆÓ›‰·˜ ÷Ù˙Ë˙‹Û˘. ÃÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ - ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ∏Δ∞Àƒ√™.

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ CD ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

35 ¯ÚfiÓÈ· ∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ CD Ù˘ “∞ÔÏψÓ›Ԣ” ÃÔÚˆ‰›·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “Δ¤¯Ó˘” ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿˙Ô˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ƒ¤ÓÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÂÓÒ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Δ¿Î˘ ¶·ÓÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ¢/ÓÙ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù¤ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì· “√ ¶·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÃÔÚˆ‰È·Î‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô Ó· Â›Û·È Ì¤ÏÔ˜ Ì›· ¯ÔÚˆ‰›·˜. ∏ ¯ÔÚˆ‰›· Â›Ó·È Ë Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ÚÔÛÈÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ªfiÓÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. °ÈÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ì›· ·Ú¤·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ηÏϛʈÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ı· ͯˆÚ›ÛÂÈ Ì ο-

ÔÈÔ ÛfiÏÔ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹, Ë ÊÈϛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÔÈ ·Ú¤Â˜, Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ıÂÙÈÎfi˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi˜”. ∏ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›·” ȉڇıËΠÙÔ 1974 Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌ› 30 ̤ÏË. ∂›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ·ÓÙÚÈ΋ ÂÓÒ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ·fi ÙÔ 1986 Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂ÈϤͷÌ οÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ˆÓ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ.

£ÚËÛ΢ÙÈο, ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó·”. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ‡ÌÓÔ˜ Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÔÏ·‡Û·Ì ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ” ÃÔÚˆ‰›· ÂÓÒ ÛÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘Â Ë solist ÕÚÙÂÌȘ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ‰È‡ı˘ÓÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜.

√È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· 35 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ “∞ÔÏψÓ›Ԣ” ÃÔÚˆ‰›·˜, ÂÓÒ ÙÔ CD ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ‹ ·fi ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤‰ˆÛÂ Ë ¯ÔÚˆ‰›· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ studio. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿

∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏ ∞¶√ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ªÈ· Ó¤· Û˘ÌʈÓÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ˘ ı· ÁÂÓÓËı› ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙË μ·ÁÎÓÂÚÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ı· Í·Ó·Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú¤Ó Î·È ÙÔ˘ ƒ·Ì›. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ™·ÚÏ °ÎÔ˘Ófi, ∑ÔÚ˙ ªÈ˙¤, ™·ÈÓ™·ÈÓ˜ ∑Â˙¿Ú ºÚ·ÓÎ Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™·ÌÚȤ. √ ™·ÚÏ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ °ÎÔ˘ÓÒ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1818. °ÈÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ¤ÌÂÈÓ ÔÚÊ·Ófi˜ ·fi ·Ù¤Ú· Û ËÏÈΛ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ÊËΠ·fi ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó È·Ó›ÛÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú ٷ ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ø‰Â›Ô ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹ÚÂ Î·È ÙÔ Ù˘¯›Ô Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ÿÚË ÛÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¶·ÏÂÛÙÚ›Ó· Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ, Ô˘ ÙÔÓ ÂÍÔÈΛˆÛ Ì ÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ Î·È ÙÔ˘ ª·¯. ∂ËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶·ÏÂÛÙÚ›Ó· Î·È ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ˙ˆËÚfiÙ·ÙË ¤ÏÍË ÁÈ· ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô °ÎÔ˘ÓÒ ‰È·Ù‹ÚËÛ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÌÈ· Ù¿ÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÙË Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ - fiˆ˜ Î·È Ô §ÈÛÙ - Ì ÙȘ ÊÈÏ‹‰ÔÓ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ÂÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ™˘Ó¤ıÂÛ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ÙÚÂȘ ʈӤ˜ Î·È ¤Ó· ڤ΂ÈÂÌ, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È fi¯È ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ. (ƒ¤Î‚ÈÂÌ = §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜). ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· £ÂÔÏÔÁ›·˜, ÊÔÚ¿ ÙÔ Ú¿ÛÔ, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÈ Û ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, fiÙ·Ó Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÂÛfiʈÓÔ ¶ˆÏ›Ó μÈ·ÚÓÙfi ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ §˘ÚÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÚ·„ ÙË “™·ÊÒ” . √ °ÎÔ˘ÓÒ Ì ÙË “™·ÊÒ” , ÙÔ “ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ” , ÙÔ “ºÈÏ‹‰ÔÓ·” Î·È ÙË “μ·˘Î›‰·” , Í·Ó¿‰ˆÛ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÌÈ· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ¯ÂÈÚ·ÊÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi ÙȘ ÁÂÏԛ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ Ù˘, ÙËÓ ¤Î·Ó ÂÈÛÙÈ΋. ™ÙÔÓ °ÎÔ˘ÓÒ ¯ÚˆÛÙԇ̠ÌÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ˘Ô‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ô›ËÛ˘. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì ÂÂȉ‹ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Ì ÌÈ· ·ÁÓfiÙËÙ·, ÌÈ· ¯¿ÚË Î·È ÌÈ· ÁÔËÙ›· Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi Î·È ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi. Δ· ¤ÚÁ· “∏ ª·ÙˆÌ¤ÓË ÌÔÓ·¯‹” , Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ “√‰˘ÛÛ¤·” , Ë §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∫·ÈÎÈÏ›·˜, ‰‡Ô Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÛÎËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “°È·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi” , ηıÒ˜ Î·È “º¿Ô˘ÛÙ” , “Ë μ·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ™·‚¿” , ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ‚ËÁΛ· Î·È ·fi ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ º. ªÈÛÙÚ¿Ï, Ë “√ÊÂÈÏ‹ Ù˘ ∑·ÌfiÚ·” , ›¯·Ó ÏÈÁfiÙÂÚË ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. “√È ∂Ù¿ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡” , “√ πËÛÔ‡˜ ÛÙË §›ÌÓË Ù˘ ΔÈ‚ÂÚÈ¿‰Ô˜” , ¤Ó· Te Deum, Ë ÛÎËÓÈ΋

ÌÔ˘ÛÈ΋ “∑·Ó ¡Ù’ ∞ÚΔ Î·È ÔÈ “¢‡Ô μ·Û›ÏÈÛÛ˜” ηÙÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. ∏ fiÂÚ· “º¿Ô˘ÛÙ” ·ÚfiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì „˘¯ÚfiÙËÙ·, ›¯Â ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô °ÎÔ˘ÓÒ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ÛΤ„Ë ÙÔ˘ °Î¤Ù Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ “º¿Ô˘ÛÙ” ÙÔ˘ ªÂÚÏÈfi˙, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·›ÛÈÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ›¯Â Û˘Óı¤ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·, Ì ÛÙÈÁ̤˜ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘, ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÌÈ· ‚·ıÈ¿, ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ì·ÂÛÙÚ›·. ªÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1870 Ô °ÎÔ˘ÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∂Λ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓıÈÌË Î·Óٿٷ Gallia Î·È ÌÂÙ¿ ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. °Ú¿ÊÂÈ ÙÚ›· ÔÚ·ÙfiÚÈ· ÙÔÓ “Δˆ‚›·” , ÙËÓ “∞ÔχÙÚˆÛË” Î·È ÙË “∑ˆ‹” . √ °ÎÔ˘ÓÒ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ù˘ ‰ÚfiÌÔ. À‹ÚÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈËÙ‹˜ ·Ú¿ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋, fiÛÔ Î·È Ì ٷ ˘Ô‚ÏËÙÈο ÙÔ˘ §›ÓÙÂÚ (180 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·) ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Û΋ÛÂÈ ÌÈ· Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1893. ªÂÙ¿ ÙÔÓ °ÎÔ˘ÓÒ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙË Á·ÏÏÈ΋ fiÂÚ· ·fi ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÂÚ·˜ ‹Ù·Ó Ô ∑ÔÚ˙ ªÈ˙¤. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1838 ·fi ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÌÈ· ηϋ ·ÈÓ›ÛÙ· Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤Ì·ı ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ Ì‹Î ÛÙÔ ø‰Â›Ô ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘, ΤډÈÛ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÛÔÏʤ˙, ÌÂϤÙËÛ ÙË ÊÔ‡Áη Î·È ÙÔ ÎÔÓÙÚ·Ô‡ÓÙÔ Ì ÙÔÓ ∑›ÌÂÚÌ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙÔÓ ÂıÂÚfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂËÚ¤·Û ¿Ú· Ôχ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÒÈÌÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È Û ËÏÈΛ· ‰¤Î· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û·Ó Û˘Óı¤Ù˘ Ì ÌÈ· fiÂÚ·-ÎƠ̂ΠÙÔ “™›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡” . Œ¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤Á· ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜-∫·›Û·Ú·˜ §ÂÔfiωԘ ªÈ˙¤ - Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ›Ë¯Ô ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ÏËÍ›·Ú¯ÔÈ Î·Ù¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÔ Û˘Óı¤ÙË Ù˘ “∫¿ÚÌÂÓ” Î·È Ù· ÔÔ›· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó Î·È Â¤ÌÂÓ ӷ ·ÔÙ›ÛÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û ÂÛÙÂÌ̤Ó˜ ÎÂʷϤ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ ∑ÔÚ˙ Î·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ¤ÁÈÓÂ Ô ªÈ˙¤ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. √ ªÈ˙¤ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ ÂΛ ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ fiÂÚ· “Te Deum” (1855) ÙË Û˘ÌʈÓÈ΋ fiÂÚ·, “μ¿ÛÎÔ ÓÙ· °Î¿Ì·” (1860) Î·È ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÙËÓ fiÂÚ· Ìԇʷ “¢ÔÓ ¶ÚÔÎfiÈÔ” (1858-ë59). ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ fï˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. ΔfiÙ ۇÓıÂÛ ÌfiÓÔ ÙÔ “™Î¤ÚÙÛÔ” Î·È ¡ÂÎÚÒÛÈÌË ÏÈÙ·Ó›·. ∞˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ‚·ıȤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ηٿÙˆÛ˘. ∏ fiÂÚ· ÔÈ “∞ÏÈ›˜ ÙˆÓ ª·ÚÁ·ÚÈÙ·ÚÈÒÓ” Â›Ó·È ÌÈ· fiÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, fiÔ˘ Ô Ï˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÏοÓÙÔ (ÛÙÈÏ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

1600 Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1800), ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÙ¤ Û ¿¯ÚËÛÙ˜ ÂÈÙˉ‡ÛÂȘ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ “∞ÚÏÂ˙È¿Ó·˜” (ÛÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ - ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÛÙË ÛÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô ªÈ˙¤ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÊÔÏÎÏÔÚÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ), ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎfiˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ΔÔ 1875 ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë “∫¿ÚÌÂÓ” §˘ÚÈÎfi ¢Ú¿Ì· Û 4 Ú¿ÍÂȘ. ∏ Ó¢Ú҉˘, ıÂÚÌ‹ Î·È Â‡ÛÙÚÔÊÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ηٿ ÙÚfiÔ ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛÔ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ì ·˘Ùfi. ∫·ÌÈ¿ ÂÚÈÙÙÔÏÔÁ›·. ŸÏ· Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÛÎfiÈÌ·. ∫·È ÙÈ ˙ˆËÚÔ› ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ›! √ ªÈ˙¤ ·ÚÓ‹ıËΠÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· Ìfi‰· Ô˘ È· ›¯Â ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ·ÊfiÚËÙË. ∂›Ó·È ÌÈ· ı·ÚڷϤ· Ú¿ÍË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ªÈ˙¤. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ‰‡Ô ·fi ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ÙÔÓ Í¯ÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜. ªÂÁ›ÛÙË ‹Ù·Ó Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÙfiÙËÙ·, Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÛÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Î·È Û ÂΛӘ ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÂȉÈο ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙËÓ “∫¿ÚÌÂÓ” , Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜. √ ªÈ˙¤ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¤ÓˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Û ÂΛÓË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Âȉ¤ÍÈ· Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÚÌÔӛ˜ ÙÔ˘ 1800 Ì ۯ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 1780. ∞Ó ÔÈ Ï‡˜, ÔÈ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ ·Ù˘¯›Â˜ ˘‹ÚÍ·Ó Ù· ÌfiÓÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂȉÈο ÛÙËÓ “∫¿ÚÌÂÓ” ) ¯·ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, fiÔ˘ ÂÍ›ÛÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÚˆÓ›· Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. √ ¶·ÚÈÛÈÓfi˜ ªÈ˙¤ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ê˘ÛÈÎfiÙ·ÙÔ˜ πÛ·Ófi˜ ÛÙËÓ “∫¿ÚÌÂÓ” , fiÛÔ ‹Ù·Ó ¶ÚÔ‚ËÁÎÈ·Ófi˜ ÛÙËÓ “∞ÚÏÂ˙È¿Ó·” . ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÚÔ˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ μ¿ÁÎÓÂÚ. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ °¿ÏÏÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô μ¿ÁÎÓÂÚ °ÂÚÌ·Ófi˜. ¶¤ı·Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ‰fiÍ· fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ªÈ˙¤ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ‹Á·Á ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ÛΤ„Ë ÙÔ˘, Ë ÎÔÌ„‹ Î·È ÚˆÌ·Ï¤·, ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘, Ë ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË, Ë ‰È¿Ê·ÓË Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Û˘Ó¿Ì·, ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ˯ԯÚÒÌ·ÙÔ˜, ‰›¯ˆ˜ ÔÙ¤ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓÔÁڷʛ˜, ÈÙ·ÏÈΤ˜, ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜, ÛÎÔÙÛ¤˙ÈΘ, θϷӤ˙ÈΘ, ·ÚÏÂÍÈ¿ÓÈΘ Î·È Û‚ÈÏÏÈ¿ÓÈΘ, Ì ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‰‡Ó·ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ·˘Ù‹ Ë ÙfiÛÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘, ÌÂψ‰È΋ Î·È Ú˘ıÌÈ΋, ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ·fi fiÏË ÙËÓ Ô›ËÛË Ù˘ ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Â›Ó·È ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜, Ô˘ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ¤Ó·˜ Û˘Óı¤Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· η˘¯È¤Ù·È Î·È Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÌfiÓÈÌ·.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ “∞¿ÓÙˆÓ” ÙÔ˘ ƒ‹Á· Δπª∏Δπ∫∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂ

ı¤Ì· “¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ∞¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘-·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ù˘ Â·Ó¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ “∞¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·” , Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ- μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·, ¢Ú ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË. °È· Ù· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Õ·ÓÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÓ¤ÎÔ˜, ·Ó·Ï. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢Ú ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·È‰›·ÙÚÔ˜, ‰È‰¿ÎÙˆÚ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ∂∫¢∏§ø™∏ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜ Î. ŒÏÂÓ·˜ ¡Ù·‚Ï·Ì¿ÓÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ª·˝Ô˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ˙ˆÓÙ¿Ó„·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ ı·ÙÚÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ, Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË “ηχÙÂÚË” Ì·Ì¿, ·ÏÏ¿ Û‡ÓÙÔÌ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ Ë Î¿ı ÌËÙ¤Ú· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙË ÁÈ· οı ·È‰›. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ª·˝Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î. ∂. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË Î·È Î. ∂. °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì ΤÊÈ Î·È Ú˘ıÌfi ¤Ó· ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘. Δ· ·È‰È¿ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӷ Û Ôχ¯ÚˆÌ· ÊÙÂÚˆÙ¿ Ï¿ÛÌ·Ù· οÏÂÛ·Ó ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. ªÂ Ù· ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÚÔ¤ÙÚ„·Ó fiÏÔ˘˜ Ó· ˙Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î¿ı Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰›ÓÂÈ ÊÙÂÚ¿. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ¤ÎıÂÛË ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ù›ÌËÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

K§EI™IMO TH™ 19H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.636,48

0,44

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,03 0,28 4,92 17,8 5,46 15,3 0,74 6 10,4 0,57 3,02 1,6 5,7 4,19 1,21 1,7 4,6 0,54 0,35 2,1 1,25 1,26 3,6 4,34 4,39 0,9 12,72 10,66 1,18 3,21 6,8 5,36 5,54 4,07 2,35 0,93 0,7 4,69 9,5 0,64 0,52 8,38 2,31 4,6 15,03 13,25 6,7 12,55 4,99 2,56 0,9 3,13 3,6 16,71 11,5 4,74 3,87 4,8 1,12 0,85

2,02 0,00 -0,20 -0,89 -0,55 -1,35 0,00 0,17 1,96 3,64 2,03 -1,84 4,02 5,81 0,83 0,59 -1,08 0,00 -5,41 0,00 0,00 0,00 3,75 -1,14 0,23 -3,23 -2,53 3,50 -2,48 -1,23 -2,86 0,56 0,00 -3,56 -2,49 -5,10 2,94 -1,06 -1,45 -1,54 -1,89 -0,59 -3,35 3,14 3,66 2,40 -2,90 1,21 -0,20 1,19 -2,17 0,97 3,15 3,47 -0,86 0,21 2,38 0,00 4,67 -4,49

14339 4264927 2231083 630530 47170 47944 62109 36865 16385 889328 372413 9925 235108 5765 1887855 1889244 8202 46993 256316 0 154 660306 140910 83846 372 67970 619656 4451967 15211 241088 326565 430034 19342 61806 1877 73189 136151 3240 14256 47664 17791 82983 90078 515632 29827 731103 1924991 9002 301 64950 70729 331293 79795 159254 2 2328808 1334197 1672404 82169 37062

2,93 0,26 4,63 16,9 5,46 15,14 0,71 5,81 10,07 0,52 2,89 1,54 5,3 3,96 1,14 1,65 4,55 0,52 0,34 2,1 1,25 1,21 3,37 4,12 4,39 0,86 12,41 9,97 1,16 3,05 6,47 5,15 5,35 3,93 2,32 0,92 0,65 4,69 9,22 0,61 0,48 8,17 2,24 4,23 13,76 12,59 6,55 11,82 4,99 2,45 0,87 2,92 3,32 15,52 11,5 4,4 3,65 4,42 1,04 0,83

3,05 0,28 4,97 17,9 5,7 15,67 0,75 6,09 10,4 0,57 3,05 1,63 5,7 4,2 1,23 1,72 4,68 0,55 0,37 2,1 1,25 1,28 3,69 4,34 4,39 0,91 13,06 10,87 1,22 3,37 7 5,42 5,65 4,14 2,4 0,96 0,7 4,88 9,59 0,65 0,52 8,47 2,37 4,62 15,2 13,29 6,81 12,55 4,99 2,61 0,93 3,16 3,66 16,96 11,5 4,74 3,92 4,8 1,12 0,86

-3,39 10,00 0,00 -0,57 -3,33 2,00 0,00 -1,43 0,00 0,00 2,50 6,85 0,00 0,00 2,94 3,03 4,00 0,00 0,00 -10,00 1,78 -6,17 -0,46 2,08 0,45 -2,04 1,30 0,00 0,00 -2,50 -2,30 0,00 0,00 -3,23 -1,49 -4,65 -8,48 0,00 -1,66 0,00

1847 36 124953 2550 13905 259797 18800 15798 0 318011 50 2650 401 11830 8578 63430 881 35833 4030 450 2175 650 198560 6970 422 5746 686 127932 1993 500 1511 14775 1420 3240 28800 7 5480 1105 865 840

1,14 0,64 0,41 1,62 0,54 0,48 0,48 0,67 1,13 3,66 0,82 0,7 7,63 1,01 1 0,31 1,63 0,6 0,38 2,34 3,99 0,75 2,16 0,46 2,23 0,46 0,73 0,93 0,94 0,78 2,94 0,4 0,32 0,87 0,63 0,39 0,54 0,46 1,67 0,68

1,16 0,77 0,43 1,77 0,59 0,52 0,5 0,7 1,13 3,7 0,82 0,8 7,64 1,04 1,05 0,34 1,84 0,63 0,38 2,6 4,1 0,78 2,2 0,49 2,42 0,51 0,79 0,99 0,98 0,78 3,06 0,43 0,35 0,94 0,67 0,41 0,56 0,51 1,78 0,75

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

1,14 0,77 0,43 1,76 0,58 0,51 0,49 0,69 1,13 3,67 0,82 0,78 7,64 1,04 1,05 0,34 1,82 0,62 0,38 2,34 4,01 0,76 2,19 0,49 2,25 0,48 0,78 0,98 0,98 0,78 2,98 0,43 0,35 0,9 0,66 0,41 0,54 0,51 1,78 0,75

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,25 0,67 0,7 0,75 0,62 1,48 0,35 0,3 0,69 0,99 0,96 0,35 0,84 7,22 0,69 1,32 0,72 1,11 0,83 0,36 0,49 0,5 0,44 0,75 0,33 0,36 0,96 0,59 1,4 1,91 0,83 1,15 0,34 0,47 2,38 1,1 0,31 0,53 0,41 0,55 2,79 7,83 1,37 1,59 0,46 0,56 0,33 0,52 0,5 0,69 0,55 5 1,38 1,41 5,3 0,52 4,75 1,26 0,59 2,92 1,53 0,27 0,51 0,34 4 1,36 0,66 0,67 0,4 0,59 0,49 1,02 0,52 0,47 0,6 0,37 0,77 3 0,6 2,24 0,52 3,4 0,38 1,61 0,89 0,44 0,41 0,39 4,25 1,06 36,68 0,3 1,15 0,48

-7,41 -2,90 0,00 0,00 3,33 0,68 -5,41 -9,09 0,00 0,00 0,00 -5,41 0,00 -0,28 -1,43 1,54 1,41 -0,89 0,00 0,00 4,26 -7,41 10,00 4,17 -8,33 -2,70 2,13 -1,67 0,00 -1,04 3,75 -4,17 -2,86 -4,08 -0,83 -5,17 3,33 6,00 -6,82 0,00 -1,06 0,00 -2,14 -0,63 -2,13 -1,75 0,00 -3,70 0,00 1,47 0,00 -1,96 -1,43 4,44 0,00 -1,89 -4,62 -0,79 1,72 0,00 -0,65 8,00 -19,05 6,25 0,00 0,00 -5,71 -1,47 0,00 -1,67 -2,00 -9,74 -1,89 2,17 0,00 0,00 0,00 -1,96 1,70 -3,03 1,96 0,00 2,70 -1,83 -3,26 10,00 0,00 0,00 0,00 -1,85 -0,95 7,14 0,00 0,00

36158 17545 656 1 100 67 12656 4351 10601 800 1 2060 0 750 31268 5150 2900 4415 1410 1 1051 7330 7001 100 1422 20750 2426 10280 0 5710 28556 9259 4322 7806 371 303 17030 1070 17930 1303 49450 0 92750 87 2920 3631 5740 199045 0 4819 35735 994 2166 19367 369 3621 651 6485 291 0 4431 1150 8973 10427 3788 0 136 3141 70 32964 171 10 1 14817 67321 1601 5212 510 38301 182 9767 0 700 2140 1051 1150 1 46098 3746 37322 5496 100 136 0

0,25 0,63 0,68 0,75 0,62 1,33 0,33 0,3 0,63 0,99 0,96 0,34 0,84 6,76 0,67 1,18 0,71 1,02 0,75 0,36 0,47 0,44 0,41 0,75 0,33 0,35 0,93 0,54 1,4 1,79 0,73 1,1 0,32 0,45 2,21 1,08 0,28 0,5 0,4 0,54 2,79 7,83 1,31 1,51 0,45 0,52 0,33 0,52 0,5 0,63 0,53 5 1,27 1,28 5,29 0,51 4,72 1,19 0,56 2,92 1,4 0,25 0,51 0,31 4 1,36 0,65 0,62 0,39 0,54 0,49 1,02 0,52 0,42 0,55 0,36 0,74 2,78 0,56 2,11 0,49 3,4 0,35 1,48 0,83 0,38 0,41 0,37 4,25 1 36,4 0,3 1,05 0,48

0,26 0,68 0,7 0,75 0,62 1,49 0,35 0,33 0,7 0,99 0,96 0,37 0,84 7,22 0,7 1,35 0,76 1,14 0,83 0,36 0,49 0,51 0,44 0,75 0,38 0,37 0,97 0,6 1,4 1,95 0,84 1,17 0,35 0,49 2,38 1,1 0,32 0,54 0,42 0,56 2,82 7,83 1,38 1,59 0,47 0,57 0,34 0,52 0,5 0,7 0,57 5 1,41 1,45 5,6 0,52 4,98 1,27 0,59 2,92 1,68 0,27 0,55 0,35 4 1,36 0,66 0,67 0,4 0,6 0,49 1,02 0,52 0,48 0,61 0,37 0,78 3,03 0,62 2,25 0,52 3,4 0,38 1,64 0,9 0,44 0,41 0,4 4,25 1,07 37,03 0,3 1,19 0,48

7,6 1,29 0,3 7,93 0,25 0,33 0,73 3,48 0,46

0,00 0,00 0,00 0,00 -3,85 0,00 0,00 0,00 0,00

20340 504 500 0 68872 500 0 44850 460

7,6 1,29 0,3 7,93 0,24 0,33 0,73 3,3 0,46

7,6 1,3 0,3 7,93 0,26 0,33 0,73 3,73 0,46

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) DIONIC ∞∂μ∂ ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

0,26 1,26 0,25 1,35 0,23 0,13 0,19 0,18 0,14 20,84 0,38 0,45 35 2,41 1,53 0,24 0,61 0,17 7,77 0,29 0,6 5,04 0,15 0,4 14 0,17 64,5 3,03 0,31 19,07 2,97 0,13 1,25 0,26 0,17 0,26 16 5,37 0,14 0,43 3,48 0,17

0,00 -2,33 -3,85 0,75 4,55 0,00 -5,00 -5,26 -6,67 -0,76 -2,56 -8,16 -2,04 0,42 0,00 0,00 -4,69 -5,56 0,00 -6,45 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 -6,06 1,33 -0,34 0,00 0,00 0,00 -5,56 4,00 0,00 -2,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 2659 3124 10 30 0 15234 590 27000 426 6 2800 52 6260 32694 14036 9999 525790 20 1500 2060 12084 10000 0 200 5920 9 961 6787 450 8839 65256 0 0 540323 1000 0 75 31158 0 2885 6100

0,26 1,26 0,24 1,35 0,23 0,13 0,19 0,18 0,14 20,58 0,38 0,45 35 2,34 1,53 0,22 0,6 0,16 7,77 0,29 0,6 4,9 0,15 0,4 14 0,16 64,5 2,85 0,3 19,07 2,88 0,13 1,25 0,26 0,17 0,26 16 5,37 0,13 0,43 3,48 0,17

0,26 1,26 0,25 1,35 0,23 0,13 0,2 0,18 0,15 21 0,38 0,45 35 2,5 1,54 0,24 0,62 0,17 7,77 0,3 0,6 5,07 0,15 0,4 14 0,17 64,5 3,1 0,32 19,07 3,1 0,13 1,25 0,26 0,18 0,26 16 5,37 0,14 0,43 3,48 0,17

0,13 0,08 1,46 0,72 0,28 0,58 0,27 0,69 0,13 0,07 0,15 3,7 0,08 0,62 0,1 0,14 0,12 0,19 0,8 0,07 0,09 0,22 0,23 0,3 0,11 8,26 0,39 0,23 0,2 1 0,1

-7,14 0,00 0,00 -6,49 0,00 -3,33 -3,57 0,00 0,00 0,00 -6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,33 0,00 -2,50 4,55 5,26 -0,99 0,00

110373 22540 2100 2712 0 21696 35760 0 6070 9325 10 0 12200 0 0 0 1000 0 0 0 0 6700 14425 0 77535 0 500 8000 8300 540 8020

0,12 0,08 1,46 0,7 0,28 0,57 0,26 0,69 0,12 0,07 0,15 3,7 0,07 0,62 0,1 0,14 0,12 0,19 0,8 0,07 0,09 0,22 0,23 0,3 0,11 8,26 0,38 0,22 0,19 1 0,1

0,13 0,08 1,46 0,77 0,28 0,59 0,28 0,69 0,13 0,07 0,15 3,7 0,08 0,62 0,1 0,14 0,12 0,19 0,8 0,07 0,09 0,22 0,24 0,3 0,12 8,26 0,39 0,23 0,2 1,01 0,1

0,95 2,5 1 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

0,00 0,00 -16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 1.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,5 0,96 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

0,95 2,5 1,08 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

K§EI™IMO TH™ 18H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

24.216.678,30 5.127.508,07 4,7229 21.329.236,36 2.799.536,76 7,6188 121.878.989,84 15.190.144,53 8,0236 13.857.737,89 2.239.261,08 6,1885 332.991.020,85 107.941.823,29 3,0849 27.276.799,38 3.294.447,06 8,2796 16.967.700,75 2.620.520,09 6,4749 7.165.462,32 1.447.853,93 4,9490 11.175.855,31 1.587.996,15 7,0377 117.155.248,53 13.841.843,99 8,4638 1.279.693,26 120.000,00 10,6641 48.185.970,76 6.704.405,68 7,1872 5.669.336,69 1.603.688,33 3,5352 18.406.773,71 1.915.149,85 9,6111 7.478.769,98 773.806,18 9,6649 187.690.277,60 13.548.052,41 13,8537 14.411.742,41 932.554,14 15,4541 3.680.754,51 659.551,34 5,5807 9.967.379,22 2.028.889,86 4,9127 7.884.465,39 2.263.080,35 3,4840 8.699.610,80 2.442.560,17 3,5617 13.211.966,18 1.848.833,72 7,1461 32.913.442,83 3.697.012,33 8,9027 9.809.127,20 5.440.360,42 1,8030 3.792.813,29 282.066,94 13,4465

0,50% 0,31% 0,21% 0,30% 0,01% 0,67% 1,25% 0,99% -0,05% 0,79% 0,00% 0,30% 0,47% 1,14% 1,15% 0,93% 0,70% -0,08% 0,02% 1,05% 0,25% 0,76% 0,06% 0,67% 0,50%

4,8174 7,7331 8,0236 6,2968 3,0849 8,2796 6,4749 4,9787 7,1433 8,4638 11,1973 7,2591 3,8180 9,6111 9,6649 13,9230 15,7632 5,6923 4,9127 3,5537 3,5617 7,2176 8,9917 1,8030 13,6482

4,6284 -6,21% 7,5617 -8,36% 7,9634 -11,23% 6,1266 -11,23% 3,0849 -13,17% 8,2175 -8,25% 6,4263 -9,62% 4,9094 -7,77% 7,0377 -7,71% 8,4638 -4,61% 10,5575 -2,47% 7,1513 -9,46% 3,5352 -11,00% 9,5390 -7,62% 9,6649 -7,43% 13,7498 -8,75% 15,2996 -7,85% 5,5249 -5,35% 4,8636 -6,35% 3,4143 -9,18% 3,5350 -3,73% 7,1461 -6,59% 8,8137 -10,20% 1,7985 -6,57% 13,3120 -8,06%

83.790.582,32 27.828.365,63 4.072.132,77 156.056.912,77 32.498.964,95 7.249.300,08 27.335.311,86 31.399.232,12 16.130.007,83 9.850.482,79 30.770.345,19 11.831.365,39 20.541.346,67 38.557.666,57 309.324.503,85 5.542.373,27 27.668.400,63 56.372.518,34 124.932.800,77 53.375.086,83 16.128.909,61 114.898,93 6.508.647,06 651.571,65 14.226.605,07 1.038.064,41 1.361.725,18 32.453.795,10 2.131.332,36 5.278.747,81 13.410.355,00 3.675.470,38 3.091.277,11 121.854.788,01 58.285.462,63 14.619.069,58 54.290.721,31 103.409.815,78 55.759.179,21 15.775.560,98 52.099.777,81 71.417.180,77 34.638.926,01 3.952.514,69 475.369,25 9.768.311,39 60.201.582,66 18.923.244,05 3.203.324,48 4.521.671,33 4.862.703,19

0,32% 0,09% 0,26% 0,08% 0,24% -0,10% -0,37% 0,02% 0,37% -0,14% 0,43% 0,00% 0,06% -0,87% 0,22% 0,58% 0,15% -0,25% 0,18% 0,09% -0,20% -0,11% -0,11% -0,05% -0,05% 0,01% 0,02% 0,04% 0,27% 0,01% 0,27% 0,09% -0,12% -0,01% 0,27% -0,03% 0,68% -0,48% 0,34% -0,20% -0,21% -0,41% -0,02% 0,06% 0,00% 0,20% -0,53% -0,09% 0,00%

17,0510 12,8265 11,2125 4,5668 7,1076 7,1896 8,4893 9,2134 9,3933 3,9593 7,9484 7,0582 3,1181 5,5874 5,9265 5,8346 9,7673 11,4394 8,8736 10,5345 11,1635 1.222,4200 1.217,1700 1.137,2400 1.166,6700 950,6500 1.007,8600 1.011,5800 1.014,9200 4,5784 3,5972 3,0739 8,3028 3,3102 10,7601 10,5710 9,3845 3,2426 9,5815 30,8160 9,1636 1,0941 10,4172 3,3683 2,9690 4,8152 2,7713 3,4696 4,2954 208,0350 3,3625

16,5495 12,4493 10,8827 4,5325 7,0543 7,1357 7,9233 8,7661 8,9373 3,8523 7,5626 7,0053 3,0747 5,5874 5,9265 5,8346 9,3022 10,8947 8,4087 9,9827 11,1635 1.222,4200 1.217,1700 1.137,2400 1.166,6700 950,6500 1.007,8600 1.011,5800 1.014,9200 4,5214 3,5440 3,0285 8,1801 3,1649 10,3381 10,1564 9,1968 3,2183 9,2057 30,4327 8,9803 1,0859 10,3391 3,2693 2,9393 4,7670 2,7165 3,2674 4,2529 207,0000 3,1993

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(4) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(4) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

5.012.384,53 2.212.986,68 370.444,46 34.171.686,81 4.572.448,72 1.008.308,14 3.380.999,08 3.510.270,88 1.768.698,12 2.531.450,38 3.987.398,32 1.676.268,58 6.627.322,83 6.900.839,65 52.193.707,78 949.910,83 2.974.399,03 5.174.322,07 14.783.169,84 5.320.029,47 1.444.784,43 93,99 5.347,36 572,94 12.194,15 1.091,95 1.351,11 32.082,19 2.100,00 1.158.745,77 3.783.999,45 1.213.627,51 377.903,14 37.731.912,41 5.525.146,15 1.410.608,51 5.785.145,27 31.890.943,73 5.935.857,38 514.486,26 5.685.484,08 65.275.138,97 3.325.151,30 1.196.914,76 160.112,32 2.028.631,40 21.940.373,60 5.617.747,97 753.216,80 21.843,62 1.489.504,26

16,7167 12,5750 10,9926 4,5668 7,1076 7,1896 8,0850 8,9450 9,1197 3,8912 7,7169 7,0582 3,0995 5,5874 5,9265 5,8346 9,3022 10,8947 8,4510 10,0329 11,1635 1.222,4200 1.217,1700 1.137,2400 1.166,6700 950,6500 1.007,8600 1.011,5800 1.014,9200 4,5556 3,5440 3,0285 8,1801 3,2295 10,5491 10,3637 9,3845 3,2426 9,3936 30,6627 9,1636 1,0941 10,4172 3,3023 2,9690 4,8152 2,7439 3,3685 4,2529 207,0000 3,2646

2,74% 2,98% 19,49% 1,38% 2,88% 7,75% -5,06% -5,53% -6,34% -1,10% -5,62% 3,62% -1,79% 20,51% 3,80% 1,77% -1,43% 3,08% -2,38% -0,31% 3,64% 0,57% 0,58% -1,87% -1,85% -2,98% -2,96% -1,04% -1,02% 2,13% 1,16% -3,16% 1,26% -0,99% -1,01% -1,00% -2,76% 4,19% -2,66% 15,71% -6,29% -2,53% -2,96% 0,15% 0,10% -0,08% -4,62% 1,34% 15,77% -0,99% -0,62%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

6.935.420,48 4.001.267,81 19.398.332,04 30.193.868,46 13.137.079,37 13.377.080,18 151.535.702,03 146.640.878,02 16.858.329,09 17.697.980,37 47.253.945,92 37.462.331,07 39.766.631,70 27.074.417,10 1.081.656,90 13.256.304,79 66.737.710,58 1.877.815,69 10.026.368,30 777.321,90 61.334.324,23 136.541.475,72 21.113.079,80 4.621.535,79 155.522,56 11.502.690,51 1.195.082,32 96.903.896,09 8.711.747,25 7.634.253,37 48.722.209,99

3.137.951,94 567.997,26 4.844.946,61 2.107.365,08 4.716.213,50 2.113.010,80 15.381.472,42 14.806.092,09 2.778.427,86 1.643.968,74 5.956.041,00 1.203.963,49 3.348.169,73 5.808.500,44 216.712,12 8.124.271,14 14.689.372,10 1.956.389,55 9.563.631,15 144.287,82 40.635.441,77 18.843.743,18 16.644.686,95 279.525,00 185,22 13.679,93 384.796,08 6.933.103,99 4.365.404,68 1.464.941,39 5.881.917,68

2,2102 7,0445 4,0038 14,3278 2,7855 6,3308 9,8518 9,9041 6,0676 10,7654 7,9338 31,1158 11,8771 4,6612 4,9912 1,6317 4,5433 0,9598 1,0484 5,3873 1,5094 7,2460 1,2685 16,5335 839,6700 840,8400 3,1058 13,9770 1,9956 5,2113 8,2834

-0,27% 0,96% -0,61% 0,16% 0,33% 0,48% 0,22% 0,21% -0,33% 0,35% -0,62% 0,60% 0,77% 0,37% -0,17% 0,22% -0,04% 0,27% 0,39% 0,60% 0,44% 0,18% -0,28% -0,32% -1,18% -1,18% -0,14% -0,15% 0,55% 0,29% 0,32%

2,3207 7,3967 4,2040 15,0442 2,8830 6,5524 9,9503 10,0031 6,1283 10,8731 7,9735 31,7381 12,1146 4,7544 5,0910 1,6888 4,5433 0,9598 1,0641 5,4681 1,5094 7,2460 1,2685 16,5335 839,6700 840,8400 3,1369 14,3963 2,0555 5,3676 8,2834

2,1660 -24,93% 6,9741 -24,23% 3,9638 -29,86% 14,1845 -25,49% 2,7576 -18,53% 6,2675 -23,51% 9,7533 -22,86% 9,8051 -22,74% 6,0069 -25,56% 10,6577 -22,75% 7,8703 -29,87% 30,8046 -22,87% 11,7583 -16,81% 4,6146 -21,94% 4,9413 -21,91% 1,6317 -25,34% 4,4979 -19,28% 0,9502 -17,64% 1,0379 -20,22% 5,3334 -20,44% 1,4943 -23,46% 7,1735 -24,83% 1,2558 -25,54% 16,5335 -25,54% 839,6700 -24,68% 840,8400 -24,67% 3,0437 -25,49% 13,8372 -22,92% 1,9756 -21,87% 5,1592 -21,94% 8,2006 -20,09%

ENEP°HTIKO

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

6.006.307,36 2.345.027,87 2,5613 160.399.782,21 7.952.635,89 20,1694 55.061.020,98 11.897.823,84 4,6278 24.985.767,82 65.778.143,64 0,3798 1.482.669,71 3.611.547,17 0,4105 82.732.014,32 10.194.795,75 8,1151 49.876.876,99 6.341.681,10 7,8649 43.918.895,62 5.147.744,35 8,5317 4.548.143,19 3.625.577,93 1,2545 570.267,72 58.145,61 9,8076 2.556.684,84 260.646,51 9,8090 10.629.417,96 3.358.086,06 3,1653 1.932.092,98 1.087.246,08 1,7771 16.636.781,98 7.187.634,18 2,3146 8.911.665,48 5.243.131,67 1,6997 49.032.479,28 4.624.754,04 10,6022 11.789.286,60 6.499.801,51 1,8138 64.638.109,75 1.816.311,21 35,5876 3.525.170,12 500.319,40 7,0458 5.747.554,99 1.736.336,57 3,3102 11.408.608,28 17.303.516,45 0,6593 38.904.915,57 5.108.745,43 7,6154 5.861.093,58 9.199.217,08 0,6371 29.111.926,73 4.023.805,39 7,2349 6.823.630,03 2.619.364,00 2,6051 21.450.203,80 13.829.810,41 1,5510 14.299.708,67 8.171.101,11 1,7500 891.477,87 984.383,49 0,9056 427.486,63 192.272,81 2,2233 4.659.259,27 637.292,08 7,3110

0,45% 2,5613 2,5357 -23,52% 0,29% 20,3711 19,9677 -20,03% 0,81% 4,6741 4,5815 -20,10% 0,26% 0,3798 0,3760 -20,14% 0,44% 0,4105 0,4064 -23,53% 0,39% 8,1151 8,0339 -3,90% 0,94% 7,8649 7,8649 -5,72% 0,46% 8,5317 8,5317 -5,54% -0,02% 1,2545 1,2420 -14,77% 0,72% 9,8076 9,6114 -10,60% 0,72% 9,8090 9,6128 -10,60% 0,37% 3,3236 3,1336 -21,06% -0,02% 1,8660 1,7593 -22,96% 0,13% 2,3146 2,2915 -21,02% 0,51% 1,6997 1,6827 -21,32% -0,11% 10,7082 10,3902 -23,41% 0,48% 1,8319 1,7775 -19,89% 0,18% 36,4773 35,5876 -24,07% 0,01% 7,2219 7,0458 -28,04% 0,46% 3,3930 3,3102 -22,30% 0,73% 0,6725 0,6593 -24,03% 0,07% 7,7677 7,6154 -25,35% 0,87% 0,6482 0,6244 -23,07% -0,17% 7,3615 7,0902 -25,89% -0,03% 2,6051 2,5790 -19,93% -0,25% 1,6286 1,5355 -25,57% 0,33% 1,8375 1,7150 -27,00% -0,18% 0,9237 0,8965 -18,35% 0,03% 2,3122 2,2011 -22,00% 0,03% 7,6034 7,2379 -21,93%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.055.405,90 1.288.738,41 12,4582 3.123.436,93 419.452,88 7,4465 6.499.153,42 1.233.426,89 5,2692 11.062.258,90 1.048.460,69 10,5510 17.056.307,85 1.349.802,12 12,6362 3.762.198,63 653.922,68 5,7533 8.265.308,54 1.533.942,12 5,3883 3.969.330,69 1.809.525,96 2,1936 1.071.428,39 141.782,24 7,5569 19.284.202,48 5.798.204,45 3,3259 28.853.566,72 8.303.793,01 3,4747 1.071.454,14 120.000,00 8,9288 745.290,95 642,77 1.159,5100 36.330.531,43 30.816,93 1.178,9100 704.026,55 701,30 1.003,8900 41.196.762,84 40.980,16 1.005,2900 40.140,14 43,99 912,4200 4.367.369,74 4.779,40 913,7900 3.965.961,83 1.146.460,41 3,4593 1.966.127,07 424.597,79 4,6306 4.116.520,56 2.778.517,35 1,4816 1.824.423,31 707.313,15 2,5794 3.913.155,75 1.497.101,82 2,6138 1.774.341,55 642.276,24 2,7626 54.445.206,77 40.574.228,10 1,3419 8.375.394,83 561.310,38 14,9211 16.902.172,40 1.234.620,98 13,6902 46.041.702,59 4.187.075,97 10,9961 10.309.752,67 14.536.972,68 0,7092 13.532.240,02 14.862.428,31 0,9105 2.963.163,05 331.868,97 8,9287 3.482.308,37 389.202,39 8,9473 1.273.099,80 143.606,28 8,8652 146.314.453,47 17.216.806,98 8,4984 45.562.872,80 6.084.051,59 7,4889 1.846.548,62 576.457,68 3,2033 28.797.417,70 2.695.932,96 10,6818 6.214.475,94 3.074.369,05 2,0214 5.124.668,96 2.468.188,22 2,0763 2.147.592,07 592.185,36 3,6266 1.519.809,46 516.449,71 2,9428 8.768.987,35 5.903.479,40 1,4854 17.829.584,08 5.957.258,91 2,9929 21.154.274,04 4.136.541,72 5,1140 12.821.030,27 4.673.384,18 2,7434 32.287.989,63 14.740.451,19 2,1904 681.853,56 38.934,65 17,5128 3.500.232,53 13.018,84 268,8600 2.045.056,15 386.315,46 5,2937

-0,81% 0,41% -0,68% -0,76% 0,80% 1,11% -1,20% 1,81% -0,79% 0,81% 1,90% -1,13% 0,10% 0,10% -0,02% -0,02% -0,06% -0,06% 0,48% 1,44% 1,48% -1,01% -0,48% -1,93% -0,13% 0,19% -0,35% 0,14% -0,13% 0,42% 0,83% 0,80% 1,06% 1,55% 0,82% 0,45% 0,03% 1,84% -1,37% 1,15% 0,68% -0,62% -2,45% -0,58% 0,78% -0,76% 0,91% 0,34% -1,12%

13,0811 7,7071 5,3219 10,6565 12,7626 5,8684 5,3883 2,1936 7,6703 3,3259 3,4747 8,9288 1.159,5100 1.178,9100 1.003,8900 1.005,2900 912,4200 913,7900 3,4939 4,6769 1,5260 2,6568 2,6791 2,8455 1,3419 14,9211 13,8271 11,1061 0,7092 0,9105 8,9287 8,9473 8,8652 8,4984 7,4889 3,2033 10,6818 2,1225 2,1801 3,8079 3,0311 1,5003 3,0677 5,2419 2,8120 2,2342 17,8193 274,2372 5,4525

12,3336 3,30% 7,3720 13,94% 5,2165 17,56% 10,4455 3,26% 12,5098 2,14% 5,6958 4,07% 5,3344 12,01% 2,1717 -6,30% 7,4813 2,93% 3,2926 -3,26% 3,4400 -8,46% 8,8395 -10,71% 1.159,5100 4,01% 1.178,9100 4,03% 1.003,8900 -8,50% 1.005,2900 -8,49% 912,4200 -7,69% 913,7900 -7,67% 3,3901 -14,02% 4,5380 -4,20% 1,4668 0,54% 2,5536 9,60% 2,5877 9,80% 2,7350 15,39% 1,3285 6,58% 14,7719 11,32% 13,5533 4,77% 10,8861 10,65% 0,7021 6,78% 0,9014 10,62% 8,7501 -1,55% 8,7684 -1,65% 8,6879 -0,70% 8,3284 -3,84% 7,4140 -2,32% 3,1713 3,95% 10,4682 1,04% 1,9810 -9,20% 2,0348 11,34% 3,5541 -3,27% 2,8545 -1,91% 1,4557 4,22% 2,9929 18,04% 5,1140 4,90% 2,7434 -1,14% 2,1904 6,06% 17,1625 12,61% 268,8600 -3,51% 5,1878 -2,91%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.614.715,96 24.606.513,37 6.800.786,25 250.543.585,37 10.459.839,96 2.471.956,53 3.547.526,91 6.642.316,67 54.801.680,40 4.495.222,49 75.725.475,13 152.128.902,18 143.159.096,53 7.332.790,28 12.515.911,45 28.063.625,51 54.662.283,63 10.927.905,91 148.598.810,91

1.915.981,62 6,5839 1.985.527,35 12,3929 1.186.242,43 5,7330 22.572.773,30 11,0994 1.511.480,41 6,9203 681.527,88 3,6271 525.007,93 6,7571 1.224.125,60 5,4262 7.400.031,42 7,4056 753.901,02 5,9626 23.163.345,92 3,2692 39.459.305,35 3,8553 74.774.506,59 1,9145 1.565.745,72 4,6833 2.332.173,25 5,3666 5.259.150,18 5,3362 15.361.471,85 3,5584 1.346.637,37 8,1150 63.680.659,90 2,3335

0,01% 6,5971 6,4522 1,15% 0,04% 12,5168 12,2690 0,57% 0,24% 5,7330 5,6757 -1,95% 0,01% 11,0994 11,0994 0,56% -0,01% 6,9203 6,9203 0,23% 0,18% 3,6307 3,6126 0,32% 0,03% 6,7571 6,7571 0,54% 0,02% 5,4262 5,3719 -1,75% -0,02% 7,4130 7,3686 0,26% 0,00% 5,9775 5,9328 2,91% 0,00% 3,2692 3,2692 0,01% -0,03% 3,8746 3,8360 -0,96% 0,01% 1,9145 1,9145 0,96% 0,01% 4,6833 4,6365 0,92% 0,00% 5,3666 5,3666 0,52% 0,13% 5,3362 5,3362 0,01% 0,02% 3,5584 3,5406 0,29% 0,18% 8,2773 7,9527 -0,50% 0,01% 2,3335 2,3335 1,16%

70.099.070,18 35.084.848,30 29.787.144,22 1.495.891,43 31.417.326,20 1.131.602,16

6.019.735,83 11,6449 3.027.590,03 11,5884 27.128.239,24 1,0980 1.361.984,25 1,0983 30.270.355,40 1,0379 441.442,69 2,5634

-0,04% 11,6449 11,6449 0,08% -0,02% 11,5884 11,5884 0,11% -0,05% 1,0980 1,0980 -0,05% -0,05% 1,0983 1,0983 -0,03% -0,08% 1,0379 1,0379 -1,30% 0,49% 2,5634 2,5634 4,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

1.752.978,06 1.584.433,43 1.167.065,62 13.153.564,41

365.286,30 160.664,51 123.009,01 1.334.463,43

4,7989 9,8618 9,4876 9,8568

0,00% 5,0388 0,06% 10,3549 0,04% 9,6774 0,40% 10,2018

4,7509 -23,74% 9,7632 -20,55% 9,3927 -2,92% 9,7582 -14,47%

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

42.286.903,53 5.909.307,42 7,1560 78.581.073,53 10.253.287,42 7,6640 26.504.696,88 2.534.518,13 10,4575 11.218.237,53 1.253.441,71 8,9499 3.839.152,96 448.438,94 8,5611 4.837.017,92 575.285,51 8,4080 597.254.464,84 146.435.751,63 4,0786 29.334.575,77 9.121.263,48 3,2161 4.970.450,04 870.095,89 5,7125 65.246.051,39 5.070.018,09 12,8690 26.882.247,77 5.381.698,20 4,9951 12.298.209,82 1.262.688,27 9,7397 11.859.530,22 1.258.180,60 9,4259 8.801.603,42 2.916.499,08 3,0179 21.952.175,26 3.506.626,70 6,2602 3.658.697,56 2.233.124,24 1,6384 39.511.354,85 2.851.417,49 13,8567 7.705.355,99 1.582.535,94 4,8690 36.170.554,04 4.317.495,19 8,3777 13.858.683,93 5.011.003,99 2,7657 13.403.419,50 4.890.129,04 2,7409 857.768,89 120.000,00 7,1481 1.103.444,33 150.492,23 7,3322 12.244.431,60 3.977.431,30 3,0785 3.785.630,79 1.368.465,76 2,7663 2.995.493,93 508.752,31 5,8879 871.040,88 451.034,88 1,9312 14.377.245,30 6.868.754,89 2,0931 2.024.248,65 252.189,43 8,0267

0,62% 7,5138 7,0844 -17,13% 0,40% 7,7406 7,5874 -16,17% 0,53% 10,5621 10,3529 -8,82% 0,48% 9,1065 8,8604 -16,23% 0,45% 8,7109 8,4755 -14,40% 0,55% 8,5131 8,3239 -16,57% 0,35% 4,0786 4,0786 -14,61% 0,40% 3,2161 3,1839 -11,68% 0,45% 5,7982 5,6554 -15,88% 0,66% 12,8690 12,7403 -15,55% 0,21% 4,9951 4,9451 -7,79% 0,26% 9,7397 9,6423 -7,29% 0,43% 9,4259 9,4259 -8,08% 0,51% 3,0179 2,9877 -8,97% 0,25% 6,4480 6,1976 -17,50% 0,52% 1,7695 1,6384 -17,48% 0,59% 13,9953 13,7181 -16,32% 0,02% 5,1125 4,8203 -10,99% 0,36% 8,5243 8,3777 -6,44% -0,08% 2,8072 2,7657 -19,17% 0,11% 2,7683 2,7135 -17,16% 0,27% 7,2196 7,0766 -16,40% 0,14% 7,4055 7,2589 -16,13% 0,05% 3,0785 3,0477 -14,66% 0,24% 2,8493 2,6833 -7,79% 0,45% 6,0645 5,7701 -19,53% 0,38% 1,9409 1,9235 -17,43% -0,04% 2,0931 2,0879 -11,62% 0,05% 8,0267 8,0267 -16,18%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

19.888.349,84 6.398.616,43 4.049.203,39 2.643.228,96 1.976.107,68 14.976.368,91 62.688.369,88 37.578.157,03 22.819.294,09 36.585.242,28 2.096.560,14 14.319.139,42

1.154.291,20 577.347,31 359.432,59 249.151,73 358.994,94 2.153.596,71 5.946.075,86 5.965.776,52 8.423.823,44 3.666.244,89 567.779,95 5.446.643,43

17,2299 11,0828 11,2655 10,6089 5,5046 6,9541 10,5428 6,2990 2,7089 9,9789 3,6926 2,6290

0,36% 0,16% 0,09% 0,08% -0,05% 1,47% -0,18% 0,00% 1,04% 0,71% 0,18% -0,10%

18,0914 17,0576 -3,15% 11,6369 10,8611 -2,58% 11,8288 11,0402 -2,64% 11,1393 10,3967 -2,60% 5,6147 5,4496 1,22% 7,0236 6,8846 8,04% 10,6482 10,4374 1,33% 6,2990 6,2360 2,63% 2,7495 2,6818 -3,86% 9,9789 9,9290 -0,74% 3,8403 3,6557 13,99% 2,6553 2,6027 -4,41%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.225.344,58 5.045.626,12 3.794.384,36 296.192,17 23.820.933,44 2.540.611,54 29.800.352,53 3.765.505,61 48.854.764,62 5.587.435,34 14.589.160,08 2.327.326,14 79.036.187,98 4.747.771,98 5.837.961,93 2.229.594,18 4.762.144,90 1.283.993,32 16.854.398,35 2.004.278,64 54.583.740,81 19.241.667,38 57.909.532,80 71.509.982,60 32.898.245,07 39.558.504,09 25.796.139,04 31.016.223,34 1.846.548,62 576.457,68 50.788.013,63 17.413.659,15 3.891.551,66 420.312,87

3,4139 12,8105 9,3761 7,9140 8,7437 6,2686 16,6470 2,6184 3,7089 8,4092 2,8367 0,8098 0,8316 0,8317 3,2033 2,9166 9,2587

-0,05% -0,80% -0,53% -0,07% 0,59% 0,00% -0,40% 0,07% -0,61% 0,31% -0,02% -0,07% -0,54% -0,54% 0,45% -0,25% 0,33%

3,5846 13,4510 9,4699 7,9931 8,8311 6,3313 16,8135 2,6708 3,7089 8,4092 2,8367 0,8098 0,8316 0,8400 3,2033 3,0624 9,3976

3,3798 12,6824 9,2823 7,8349 8,6563 6,2059 16,4805 2,5922 3,6718 8,3251 2,8083 0,8017 0,8150 0,8234 3,1713 2,7708 9,1893

0,30% 0,35% 7,72% 16,88% 1,66% 2,16% 12,33% -2,97% 9,11% 4,72% 11,40% 10,67% 7,55% 7,55% 3,95% 9,42% 2,38%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

18.694.911,84 5.344.988,54 3,4977 1.694.501,90 175.077,22 9,6786 72.795.364,64 7.934.581,23 9,1744 30.762.969,39 3.477.909,64 8,8452 5.292.610,72 923.991,81 5,7280 54.614.451,90 17.147.427,60 3,1850 57.909.226,18 56.099.903,10 1,0323 8.059.642,03 902.002,48 8,9353 3.524.815,25 1.135.847,48 3,1032 27.883.284,24 12.588.383,76 2,2150 4.166.886,38 1.590.589,09 2,6197 5.529.938,10 549.338,25 10,0665

0,08% 3,5327 -0,07% 10,1625 0,27% 9,1744 0,26% 8,8452 -0,04% 5,8998 -0,06% 3,1850 -0,28% 1,0323 0,00% 9,1140 0,18% 3,1032 0,14% 2,3258 0,38% 2,7507 0,16% 10,1923

3,4627 9,47% 9,5818 5,15% 9,0827 0,96% 8,7567 1,49% 5,5562 -2,88% 3,1532 6,22% 1,0220 5,22% 8,9353 -4,06% 3,0722 2,65% 2,1707 -10,02% 2,5673 -6,01% 9,9910 9,75%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.151.560,42 11.546,08 1.453.553,25 2.046.120,71

881.416,41 9,59 1.210,57 198.025,97

10,3828 1.203,4700 1.200,7200 10,3326

0,07% -0,06%

10,3828 1.203,4700 1.200,7200 10,4359

10,2790 1,00% 1.203,4700 4,34% 1.200,7200 4,35% 10,2551 3,66%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,227 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,85805 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4406 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,6075 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,49 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4043 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,802 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2837 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4476

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4592

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4259

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2279 .........................................................1,2261 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85865 .......................................................0,85745 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4458 .........................................................7,4354 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6142 .........................................................9,6008 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,57 .........................................................112,41 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4053 .........................................................1,4033 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8075 .........................................................7,7965 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2846 .........................................................1,2828 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4486 .........................................................1,4466

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜ ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ·

Δ· ÎÔÚ¿ÏÏÈ· ·ÂÈÏ› Ë ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰· º§√ƒπ¡Δ∞, 19

ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰· ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ú‡̷, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙË ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ· ̤۷ Û ¤ÍÈ Ë̤Ú˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ESA), Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ.

“ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·, ¤¯Ô˘Ì ÔÚ·Ù¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÂÙڤϷÈÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ú‡̷” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÂÚÙÚ¿Ó ™·ÚfiÓ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ (IFREMER). To ‚·ı‡ Ú‡̷, ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ μÚfi¯Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Ù· ºÏfiÚÈÓÙ· ∫È˙. “ΔÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ μÚfi¯Ô˘, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ºÏfiÚÈÓÙ· ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ” ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ¢Ú ™·ÚfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ Ú·ÓÙ¿Ú ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Envisat. ∏ ‡·ÚÍË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ ÔÈ Ì¿˙˜ ›ÛÛ·˜ Ô˘ Í‚ڿ˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ· ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰·, ·ÏÏ¿ ·fi ¿ÏÏË, ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ËÁ‹. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fï˜ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰·˜ ·fi ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ· ı· Á›ÓÂÈ Ôχ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË: ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, ‚·ı‡ Î·È Ù·Ú·¯Ò‰Â˜ Ú‡̷ ı· ·Ó·Ì›ÍÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ì ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Î·È ı· ÙÔ ‚˘ı›ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fiÚ·ÙÔ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ μÚfi¯Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ‚fiÚÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó

Ê Ë ·ÓÂÊԉȷ-

ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚Ú‡¯È· ÁÂÒÙÚËÛË ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ §Ô˘È˙È¿Ó· ·ÂÈÏ› ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ·ÌÌÒ‰ÂȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ› ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë ∫Ô‡‚· -·Ú·‰ÔÛȷο ·ÓÙ›·ÏÔÈ- ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û¿ÓÈÔ Á‡ÚÔ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 800.000 Ï›ÙÚ· ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô‚Ú‡¯È· ÁÂÒÙÚËÛË Ù˘ BP, ÛÂ

‚¿ıÔ˜ 1.500 ̤ÙÚˆÓ, Î·È ÙÔ ÂÏ·È҉˜ ˘ÁÚfi ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ §Ô˘È˙È¿Ó·, ÙÔ˘ ªÈÛÈÛÈ‹ Î·È Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì·. ∏ BP ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó·Ó ۈϋӷ ·¿ÓÙÏËÛ˘ Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

¡¤· ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔÓ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ªÈ· ÚˆÛÈ΋ ˘ÔÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÌÈ· ı˘Ú›‰· ÚfiÛ‰ÂÛ˘ ÁÈ· Ûο-

ÛÌÔ‡, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÛÙËÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi (ISS) ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô Atlantis. ªÂ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘ÔÌÔÓ¿‰·˜ Rassvet (“÷ڷ˘Á‹” ÛÙ· ÚˆÛÈο), ÙÔ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi ÙÚԯȷÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ 100 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ¿‰· Rassvet, Ô ISS ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 13 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters: ¢‡Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÚˆÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (Zarya, Zvezda), ÙÚ›· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· (ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Destiny, ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Columbus Î·È ÙÔ È·ˆÓÈÎfi Kibo), ‰‡Ô ·ÂÚÔÛÙÂÁ›˜ ı˘Ú›‰Â˜ ÁÈ· ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÂÚ›·ÙÔ˘˜, ‰‡Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ı˘-

Ú›‰Â˜ ÚfiÛ‰ÂÛ˘, ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ¤Ó· ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ °Ë˜. √ ÛÙ·ıÌfi˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÂÚÁ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 16 ¯ˆÚÒÓ, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ 2012 Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Û ÙÚԯȿ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1998 ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ Columbia ÙÔ 2003. ªfiÓÔ ‰‡Ô ·ÔÛÙÔϤ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË NASA ÚÈÓ Ù· ÁÂÚ·Ṳ̂ӷ ‰È·ÛÙËÌÈο ψÊÔÚ›· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο: To Discovery ı· ÂÎÙÔÍ¢Ù› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Endeavour ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ·Í›·˜ 2 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Endeavour ı· Â›Ó·È Ë 134Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ. √È ·ÔÛÙÔϤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ÚˆÛÈο ÛοÊË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ΔÔ Atlantis, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈ ·˘Ùfi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ¤ÍÈ ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ô˘ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡.

∞ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ

™ÎËÓ¤˜ ¯¿Ô˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ª¶∞¡°∫√∫, 19

™∫∏¡π∫√ ¯¿Ô˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙ‡-

Ô˘Û· Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó Ù·Ú·Í›Â˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ºˆÙȤ˜ η›Ó ÛÙË ª·ÓÁÎfiÎ, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. πÙ·Ïfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù·... ¶˘ÚηÁȤ˜ η›Ó Û ‰Âο‰Â˜ ÛËÌ›· ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ 15 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙԛΈÓ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ı‡Ï·Î˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·Ú¿ ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘” ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·. ŒÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ “Ô¯˘Úfi” ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ª·ÓÁÎfiÎ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ πÙ·Ïfi˜ ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ

º¿ÌÈÔ ¶ÔϤÓÁÎÈ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› 40 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ª·ÓÁÎfiÎ ÛÂ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÌÈ·˜ ¯·Ï·Ú‹˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ, ˘ÂÚÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Δ·ÎÛ›Ó ™ÈÓ·Ô˘¿ÙÚ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â¤‚·Ï Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË ª·ÓÁÎfiÎ Î·È Û ¿ÏϘ 22 Â·Ú¯›Â˜ ηıÒ˜ ÔÈ Ù·Ú·¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÎÙ·ı›, Î·È ¤‰ˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó fiÔÈÔÓ ÏÂËÏ·Ù› Î·È ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙȤ˜. ™Â ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÌÈÛ›Ù μÂÙ˙·Ù˙›‚· ‰‹ÏˆÛ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ë Ù¿ÍË ı· ·ÔηٷÛÙ·ı›. ªÂÙ¿ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ηٷ˘ÏÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Í¤Û·Û·Ó ʈÙȤ˜ Û 20 ÎÙ›ÚÈ· ÛÙË ª·ÓÁÎfiÎ, ·Ó¿ÌÂ-

Û¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜. ∂ÓÓÈ·ÎfiÛÈÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÒÔÈ ÂÍ‹Ïı·Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ·ÁÈ‰Â˘Ù› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ˘ÚÔÏ‹ÛÂÈ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ª·ÓÁÎfiÎ ‰ÂÓ ÙÂÏ› Ï‹Úˆ˜ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· È·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙË ª·ÓÁÎfiÎ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙ· ‰Ë̷گ›· ¤ÓÙ ‚fiÚÂÈˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â·Ú¯›Â˜ ›¯·Ó ÎËÚ˘¯ı› Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢

ŒÍÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ μ∞ƒ™√μπ∞, 19.

Oπ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ, ÂÓÒ Á‡Úˆ ÛÙ· 500 ¿ÙÔÌ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›·, fiÔ˘ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ μÈÛÙԇϷ ¤Êı·Û ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì· -ÙÔ ¤ÎÙÔ- ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÓfiÙÈ· ¶Ôψӛ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ 67¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÎÎÂÓÒıËΠÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›·. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ·ÎfiÌ·, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÔÏÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ¶Ôψӛ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ™ÈÏÂÛ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ·ÛʷϤÛÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›·. ¶ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÔ‡ÛÎ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠ˘ÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ÙȘ μڢͤÏϘ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·ÓÙϛ˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, Ë ¶Ôψӛ· ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂∂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÓÙϛ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ¯‡Ô˜, ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∫·È Ó¤· ¤ÓÔÏË Â›ıÂÛË Û ÎÔϤÁÈÔ ÛÙËÓ ∫›Ó· ¶∂∫π¡√, 19.

ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ °¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂΠηٷ‰›Î·Û ÙȘ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ “˘Ô¯ÚˆÙÈ΋” Ë ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. “¶Ôχ ·›Ì· ¤¯ÂÈ ¯˘ı› ÛÙÔ˘˜ ‰Úfi-

ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÓÁÎfiΔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °¤Ú˙È ªÔ‡˙ÂÎ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë “Δ·˚Ï¿Ó‰Ë ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ Ë Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË, ·ÏÏ¿ ·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ º¿ÌÈÔ ¶ÔϤÓÁÎÈ.

∂¡¡∂∞ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÔ‚·Ú¿, ÌÂÙ¿ ·fi Â›ıÂÛË ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ̷¯·›ÚÈ Û ÎÔÈÙÒÓ· ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÷˚Ó¿Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÈÓÂ˙Èο ̤۷ Ë Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ fiÙ·Ó ¤ÓÙ ‹ ¤ÍÈ ¿Ó‰Ú˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÙÒÓ· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë Â›ıÂÛË Ó· ¤ÁÈÓ Û ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÁÈ· ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi Ô˘ ›¯·Ó ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Û ηÓÙ›Ó· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔϤÁÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û ·Ï˘Û›‰· ¤ÓÙ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ۯÔÏ›·, ΢ڛˆ˜ ÓËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÙË ∫›Ó· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ª¤Û· Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 17 ¿ÙÔÌ·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿, Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ÂÓ‹ÓÙ·. ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ·ÊÔ‡ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ.


30

¢ÈÂıÓ‹ ¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

∂ÓÒ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÌÏfiÎ·Ú·Ó ÙÔ Facebook ÁÈ· ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı

∂˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ μƒÀ•∂§§∂™, 19.

∫·È ÔÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. μ√À∫√Àƒ∂™Δπ, 19.

¢∂∫∞¢∂™ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·fi fiÏË ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ‡„ˆÛ·Ó ʈӋ ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ 1989. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ··Ú¿‰ÂÎÙ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ∏ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 25% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È 15% ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÎÔ‹ 70.000 ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ - ‡„Ô˘˜ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ - ÌfiÓÔÓ Â¿Ó Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ 6,8%. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 60.000 ¿ÙÔÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ·fi ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ̠ψÊÔÚ›· Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜.

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ √˘˙Ì¤ÎˆÓ∫ÈÚÁÈ˙›ˆÓ Δ∑∞§∞§∞ª¶∞¡Δ, 19.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıË-

Î·Ó Û ÂıÓÔÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ √˘˙Ì¤ÎˆÓ Î·È ∫ÈÚÁÈ˙›ˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Δ˙·Ï·Ï·Ì¿ÓÙ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∫ÈÚÁÈ˙›·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 62 ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÛÊ·›Ú˜, ¤ÙÚ˜ Î·È ÎÙ˘‹Ì·Ù· ·fi Úfi·Ï·. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∫ÈÚÁÈ˙›·˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤ÊÔ‰Ô Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi √˘˙Ì¤ÎÔ˘˜ ÛÙÔ Δ˙·Ï·Ï·Ì¿ÓÙ. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ √˘˙Ì¤ÎÔ˘ ËÁ¤ÙË, ∫·ÓÙÈÚÙ˙¿Ó ª·Ù›ÚÔÊ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÓÔÌ˘ Ô˘˙ÌÂÎÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫ÈÚÁÈ˙›·. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› ̤۷ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.000 ¿ÙÔÌ· ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÔÙ¤ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi Ì·˜” . ∏ ˘fi ÙËÓ ƒfi˙· √ÙÔ˘ÓÌ¿Á‚· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ” ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÌ·ÓÌ¤Î ª·Î›ÁÂÊ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ó·Ù·Ú·¯‹. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫.ª·Î›ÁÂÊ ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿Óˆ ·fi 1.500 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È·.

ª

¤¯ÚÈ ÙÔ 2013 fiÏÔÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020 Ù· ÌÈÛ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙËÓ ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 Mbps, ÚԂϤÂÈ Ë „ËÊȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ¡¤ÏÈ ∫ÚÔ˘˜, Ó¤· Â›ÙÚÔÔ˜ æËÊȷ΋˜ ∞Ù˙¤ÓÙ·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ““∏ „ËÊȷ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÔÊ›ÏÂÈ ÂÓ ÚÒÙÔȘ Ó· ˘ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “æËÊȷ΋˜ ∞Ù˙¤ÓÙ·˜” , Ë ∂∂ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ÂÚ›Ô˘ 30 Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙȘ „ËÊȷΤ˜ ÏËڈ̤˜ Î·È ÙËÓ „ËÊȷ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ∏ Â›ÙÚÔÔ˜ ∫ÚÔ˘˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ŒÚ¢ӷ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È 40% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi fi,ÙÈ ÙˆÓ ∏¶∞, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 1% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û‡Ó‰ÂÛË ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì 12% ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È 15% ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤·. ∞Ó Î·È ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ 500 ÂηÙ. ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ 30% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂∂ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÙ¤. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ·.

æËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ŒÓ· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ʇÏÏ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›-

ÓˆÛÂ Ë μÚÂÙ·ÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰¤Î· ÂÙÒÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË „ËÊÈÔÔ›ËÛË 40 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜. ŒÓ· ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· ʇÏÏ· ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, Ì›·˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤¯ÂÈ 52.000 Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ BBC, ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È Ì ÌÈÎÚfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

ªÏfiÎ·Ú·Ó ÙÔ Facebook ÁÈ· ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ Facebook ÂÂȉ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›

¤Ó· “‚Ï¿ÛÊËÌÔ” ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı. ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢È·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÛÙË §·¯ÒÚË ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ (¤ÓıÂÙË ·ÚÈÛÙÂÚ¿). √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı ıˆÚÂ›Ù·È ‚Ï¿ÛÊËÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ¢·Ó›·˜ ÙÔ 2005 Ô‰‹ÁËÛ Û ‚›·È˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∞fi Ù· 50 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ Ù·Ú·¯¤˜, Ù· ¤ÓÙ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. “ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Facebook ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ ÏfiÁˆ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚Ï¿ÛÊËÌÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¢È¤Ù·Í Â›Û˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈-

ÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì. ∏ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ bloggers Ô˘ “ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó” ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ South Park, ÂÂȉ‹ Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙÔÓ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ˆ˜ ·ÚÎÔ‡‰·.

ΔÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ ™Ô˘Ë‰›·˜ ΔÔ “™Ô˘Ë‰ÈÎfi ∫fiÌÌ· ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú˘ÛÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤‰Ú· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Û ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ Pirate Bay, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Cyberbunker Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ◊Ù·Ó Ë ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ Pirate Bay ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ٷ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¶¤Ú˘ÛÈ, Ë ÛԢˉÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘Ó¤ÚÁÈ·˜ Û ÂÈÚ·Ù›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ Pirate Bay ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ›‰È· Ù· ·Ú¯Â›· Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (links) ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·¢ı›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. “™‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘, ÙÔ ™Ô˘Ë‰ÈÎfi ∫fiÌÌ· ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‡ÚÔ˘˜ ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Pirate Bay” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ ÎfiÌÌ· ȉڇıËΠÙÔ 2006 Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÚÔÛ¤Ï΢Û ÔÏÏÔ‡˜ ™Ô˘Ë‰Ô‡˜ Ô˘ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤‰Ú· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ¤ÎÙÔÙ fï˜ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı›: ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÒÛÙ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·Ó Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ∫fiÌÌ· ÂÈÚ·ÙÒÓ È‰Ú‡ıËΠ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ÙÔ 2008.

∏¶∞: ™¿ÂÈ ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ √À∞™π°∫Δ√¡, 19.

∞¡∞Δƒ√¶∏ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ

ʤÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ΛÓËÌ· Tea Party ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙË °ÂÚÔ˘Û›·, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ¤ÌÂÈÚˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “Ì‹Ó˘Ì· ηٿ ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ... ™ÙÔ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ Ô “·ÓÙ¿ÚÙ˘” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˜ ƒ·ÓÙ ¶ÔÏ, ΤډÈÛ ‡ÎÔÏ· ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Δ˙·Î ∫fiÓÁÔ˘Â˚. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ì›· Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ηٿ ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ status quo, Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ” ‰‹Ïˆ-

ÛÂ Ô Δ˙Ô ™¤ÛÙ·Î, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙË ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 53% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∞ÚÏÎÂÓ ™¤ÎÙÂÚ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıËÙ›· 30 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ÛÒÌ·. ΔÔ

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ. ∂ÓÙˆÌÂٷ͇, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, ÛÙÔ ∞ÚηÓÛÔ, Ë ·-

ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁ› Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ 50% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ ¤Ó· ·̷ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Tea Party ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ Tea Party (“∫fiÌÌ· ΔÛ·ÁÈÔ‡” ) ·›ÚÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ 1773 ÛÙË μÔÛÙÒÓË. √ÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ, fiˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó, ÊfiÚÔ Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔ ÙÛ¿È Ë ·ÁÁÏÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Ù·Í·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û ̛· ÚÒÙË ÂΉ‹-

ψÛË ÔÚÁ‹˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·‚›ˆÛ·Ó ·fi ÙÔ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎfi ÎfiÌÌ· Û·Ó ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË (fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ), ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ë ıËÙ›· Î·È ÙˆÓ 435 ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÁÈ· 36 ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È ÁÈ· 37 ·fi ÙÔ˘˜ 50 ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÓÂÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· √√™∞ ÛÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ∂ÏÏ¿‰·

“ª·‡ÚÔ” ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂¶

ΔÚ. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: ŒÚ¯ÂÙ·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË 3ÂÙ›· ∞£∏¡∞, 19.

™∂ ·Ú·Ï‹ÛÈ· Â›‰· Ì ·˘Ù¿ £∂™™∞§√¡π∫∏, 19.

ÚÒÙË ÛÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 21 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √√™∞ (√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘), ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ §ÈÓÙ˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ºÚ›ÓÙÚȯ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. ™Ó¿ÈÓÙÂÚ -Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Û ı¤Ì·Ù· ÛÎÈÒ‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜- Ë ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 25,2% ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ∞∂¶, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ¿Óˆ ·fi 60 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ë πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 22,2% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë πÛ·Ó›· (Ì 19,8%) Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (Ì 19,7%). ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ó¿ÈÓÙÂÚ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚfi Ù˘ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ 19891990, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 22,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚfi Ù˘ ÙÔ 1997-1998, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙÔ 29% ÙÔ˘ ∞∂¶.

¡¤· Ï›ÛÙ· Ì 500 “‚·ÚÈ¿” ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó¤· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· “grande” ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔoÈËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ΔÔÏË μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ¿Óˆ ·fi 500 ‚·ÚÈ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ËıÔÔÈÔ›, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ï›ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Û›ÙÈ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·˘ÙÔΛÓËÙ· , ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÛ¿ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 500.000 Â˘Úˆ ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿ÏÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ “ÙÔ˘˜ ›¯Â ȤÛÂÈ” Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹-

ÛÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Á·ıÒÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Û ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ͯÓÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ‚¿ÚË ÛÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 200 ÂÎ·Ù Â˘Úˆ.

ŒÛ·Û ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ŒÛ·Û ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 300 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.

¢È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠310,384 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 298,524 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009 Ì ٷ Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 7,159 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °§∫ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÚȷ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi Ù· 25,851 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009 Û 25,749 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘.

IMD: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÚÈÓ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ŸÛÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Î·È ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Î·È Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ù˘ ÚÈÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¤ÁÎÚÈÙÔ˘ International Institute for

Business Development, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠۋÌÂÚ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ηıÒ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ٷ ̤ÙÚ· ÚÒÙË Î·È Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ΔÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Û ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÊfiÚÌ· ÙÔ 2013, Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. ΔÔ ÛԢˉÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ IMD, ηٷÈ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚¿ÛË, ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∫·È ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯fi˜ ÙÔ˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÏϤ˜ - Ì· ÔÏϤ˜ - ‰ÂηÂٛ˜! ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2084 (!) Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2060. °ÂÚÌ·Ó›· Î·È μÚÂÙ·Ó›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ 60% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2028. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2033 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 60% ÙÔ˘ ∞∂¶, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ

Œˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ∞£∏¡∞, 19.

¶∞ƒ∞Δ∂π¡∂Δ∞π ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÓÂ-

Í·Úًو˜ ∞ÚÈıÌÔ‡ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÌÔÈ‚¤˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ‹ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÙ·ÈÚ›·, ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ‚È‚Ï›· ∞, μ Î·È ° ηÙËÁÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÔÌÂÛÈÙÒÓ Î·È Û˘ÁÁڷʤˆÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂›Û˘, Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31.12.2010 ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó

ÛÙȘ 30.6.2010. ™¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÊÔڛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·ÊÔÚ¿ οı ›‰Ô˘˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ fiˆ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 2000, 2001, 2002 Î·È 2003, ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì Ï·ÛÙ¿ ‹ ÂÈÎÔÓÈο ‹ ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì ηٷۯÂı¤ÓÙ· ·ÓÂ›ÛËÌ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ, ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÚÔÈÎÒÓ, ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi Ï·¯Â›·, ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

2015, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· Â¤ÏıÂÈ ÙÂÏÈο Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÂÁη›Úˆ˜. “∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı›. ∞Ó ·˘Ùfi ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ôχ Ù· ¯Úˆ̤ӷ ÎÚ¿ÙË ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ï‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ IMD Î. ™Ù¤Ê·Ó °Î·Ú¤ÏÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ IMD, Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ë μÚ·˙ÈÏ›· Î·È Ë πÓ‰›· (fiˆ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·) Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙˆÚÈÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 60% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ΔÔ˘ÚΛ·, ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ∫›Ó· ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô. ™Â ¿ÏÏÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ IMD, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ Î·È ∏¶∞ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. π‰Ô‡ ÔÈ 20 ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ IMD: 1. ™ÈÁηÔ‡ÚË 2. ÃÔÓÁÎ ∫fiÓÁÎ 3. ∏¶∞ 4. ∂Ï‚ÂÙ›· 5. ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 6. ™Ô˘Ë‰›· 7. ∫·Ó·‰¿˜ 8. Δ·È‚¿Ó 9. ¡ÔÚ‚ËÁ›· 10. ª·Ï·ÈÛ›· 11. §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 12. √ÏÏ·Ó‰›· 13. ¢·Ó›· 14. ∞˘ÛÙÚ›· 15. ∫·Ù¿Ú 16. °ÂÚÌ·Ó›· 17. πÛÚ·‹Ï 18. ∫›Ó· 19. ºÈÓÏ·Ó‰›· 20. ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·

∞ÈÛÈfi‰ÔÍË ÂÎÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Alpha Bank

“°È·Ù› ÙÂÏÈο ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ∞£∏¡∞, 19.

ª¡∏ª∂π√ ı¿ÚÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·-

Ù·ÚڷΈ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÙËÓ ÁÈ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó, Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ Alpha Bank. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›ÔÌ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ‰˘ÓËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ̤ÙÚ· ·˘-

Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ȉÈÒÙ˜ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ÂÓÒ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ŒÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ª›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ 32% Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÏfiÁˆ ¿Î·ÌÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ú·-

ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ª›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë Â˘ËÌÂÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÍ ËÌÒÓ Ô˘ “ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë” Ì·˜ ÁÈ· Ó· ˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÛÔÈ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ì ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ›ӷÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. Δ¤ÏÔ˜, ÌÈ· ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

·˘Ùfi Â›Ó·È ··›ÙËÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û˘ÓÂÒ˜, ÂÚÈıÒÚÈ· ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÒÚ· (Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Ì·˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜) Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· (‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ) Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ (Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19942008) Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· (‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ) fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ¯Ú¤Ë Ì·˜ (‰ÂÓ

›̷ÛÙ “Ì·Ù·Í‹‰Â˜” ) ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì Ì ˘„ËÏ‹ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË Î·È Ì ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∑ԇ̠۠ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·Í›·˜ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ „ˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÔӛ̈˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÓıÚˆÈ¿˜ Ô˘ Ûʇ˙ÂÈ ·fi ‰›„· ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô. ∂›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ηÈÚfi˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.”

ÙÔ˘ 2009 ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Ù· ÚÔ ÚԂϤ„ÂˆÓ Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÙÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ˘fi ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ™¿ÏÏ·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË 3ÂÙ›· Î·È fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÚÔ ÊfiÚˆÓ Î·È ÚԂϤ„ÂˆÓ ‚¿ÛË ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Û ·Ú·Ï‹ÛÈ· Â›‰·... ŸÌˆ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2010 ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2009. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ, Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ë ÙÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 23,5% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2009 Î·È ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 1,426 ÂηÙ. ú ¤Ó·ÓÙÈ 2,3 ÂηÙ. ú ÙÔ 2009. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ fiÛÔ Èı·Ó¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î ªÈ¯¿Ï˘ ™¿ÏÏ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ∫¿ı Ú¿ÁÌ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ Î·ıÒ˜ ¿ÌÂÛÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ™Â ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô Î ™¿ÏÏ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â·Ú΋ ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·.

“ÃÚ˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” ÁÈ· ÙÔ ¢¡Δ ∞£∏¡∞, 19.

Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô

·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 534 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 126 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ Î·È Ù· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÂÙÚ·Ï·Û›·Û ٷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡, ÙÔ 2009-2010. ∏ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· -Ë ÔÔ›· ÂÎÙÔ͇ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË-, ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ·¤ÊÂÚ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2007-2009. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÒÏËÛË 403,3 ÙfiÓˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤Ó· fiÁ‰ÔÔ ÙÔ˘ ·Ôı¤Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙ· ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó Î¤Ú‰Ô˜ 5,1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 4,5 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· fiˆ˜ ›¯Â ÂÎÙÈÌËı› ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÒÏËÛË ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÚ›· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË (πÓ‰›Â˜, ¡‹ÛÔ˜ ª·˘Ú›ÎÈÔ˜, ™ÚÈ §¿Óη) ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘˜ 212 ÙfiÓÔ˘˜.


32

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

™˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ú›ÛÎ·Ú·Ó ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∞∂∫ Î·È ÕÚ˘ Ó›ÎËÛ·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi (2-1) Î·È ¶∞√∫ ÛÙËÓ ·˘Ï·›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ

÷ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ÔÈ «ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ»

∞£∏¡∞, 19.

™˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÎÚ·›·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜, Ô˘, ·Ú¿ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏfi Ù˙›ÚÔ, ÚfiÛÊÂÚ “Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ” Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙÔ „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î¤Ú‰Ë Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ (‹ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘) Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Ë̤ڷ˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ‚Ú¤ıËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ› Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 1600 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 4,26% (1559,82 ÌÔÓ¿‰Â˜), ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ΔÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ô˘ Û‹ÌÂÚ· “·ÈÛı¿ÓıËΔ Î·È ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ - ÛÙfi¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Merrill Lynch Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÊÔ‚¿Ù·È” ÙȘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ˆ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì·Ú¿˙ ÂÎı¤ÛÂˆÓ - ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ·fi ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È “Â› ı‡Ú·È˜” ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ·ÚfiÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ΔÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÈ Û ÂÔ¯‹ “ÈÛ¯ÓÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ” Î·È ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ “·Ó·‰‡ıËΔ ·fi Ù· 9,97 ¢ÚÒ Î·È ·ÒÏÂȘ 3,20%, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ “Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi” ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.30. ∞ÎfiÌ· ¤Ó· Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÁÈ· ÙÔÓ √Δ∂ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ, ÂÓÒ Î·È Ë “Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿” Ù˘ ¢∂∏ “ÂͤıÂÛ” fiÛÔ˘˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚ· ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ. ™ÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ 20·ÚË ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ.Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+3,75%), ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô (+3,14%), ΔÈÙ¿Ó· (+3,47%) Î·È ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (+3,5%). ∫¤Ú‰Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 2% ÁÈ· Intralot, √¶∞¶, ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· Eurobank, MPB, MIG Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ¢∂∏ (-2,53%), ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ (-2,86%), √Δ∂ (-2,9%) Î·È ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ· (-1,23%). ªÂ ·ÚÓËÙÈ΋ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ Coca-Cola 3∂, Alpha Bank. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙˆÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 1559,82 ÌÔÓ¿‰Â˜ (11.47, Ô˘ Â›Ó·È Ó¤Ô ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰ÚÈ·Îfi ¯·ÌËÏfi 14ÌËÓÔ˘) ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Î·È Ó· “·Ó·‰˘ı›” ̤¯ÚÈ ÙȘ 1642,98 ÌÔÓ¿‰Â˜ (16.59) ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 1636,48 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 0,44%, ÂÓÒ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 154 ÂηÙ. ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 5,5 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ∫·Î‹, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚË Ù˘ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷ΋˜, Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì 68 ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ 112 ÙˆÙÈÎÒÓ Î·È 29 Ù›ÙÏÔÈ Ì ·ÒÏÂȘ ·fi 5 ¤ˆ˜ 19,05%.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ εκδόθηκε η με αριθμό 401/6-4-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 5.207,62 τ.μ. στη θέση “ΔΙΤΡΟΠΟ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∞∂∫ ¤ÛˆÛ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 2-1 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô ÕÚ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· 3-2 Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜”. ™ÙÔÓ ¢’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ı· ·›ÍÂÈ Ë ∞∂∫, ÛÙÔÓ °’ Ô ÕÚ˘ Î·È ÛÙÔÓ μ’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜.

∏ ∞∂∫ Ì‹Î ÈÔ ˙ˆËÚ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ì ÙËÓ ÒıËÛË ÂÚ›Ô˘ 17.000 ı·ÙÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎÈ fi¯È Ì ÙÔÓ... ª¿Á‚ÈÙ˜, ›ÂÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ·fi ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ·ÏÏ¿... ›‰Â ηϿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÛÙÔ 7’ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ΔÔ ÁÎÔÏ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚÔχÎÔ˘˜”, ·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ›Û̈ÛÂ. ™ÙÔ 11’ Ô ŸÛÎ·Ú Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì·ÏÈ¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‚ڋΠÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ΢ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ηϿ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· “Îfi‚ÂÙ·È” Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Û ̛· ÂÚ›ÙˆÛË. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ∞∂∫ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û ۷ÊÒ˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û· Î·È ·ÏÒ˜ ›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ Ì ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ¡¤ÌÂı Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú·Ó ¿Ô˘Ù ·fi ηϋ ı¤ÛË. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì‹ÎÂ Ë ∞∂∫ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. √ ªÏ¿ÓÎÔ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ·fi Â›Î·ÈÚË ı¤ÛË ÛÙÔ 48’ Î·È ·ÛÙfi¯ËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤Ó· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 54’ ı˘Ì‹ıËΠÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ Ô˘ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·. ŒÓ· ÎϤ„ÈÌÔ ÙÔ˘ ∫·Ê¤ ÛÙÔÓ ·ÚfiÛÂÎÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·È Ì›· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÌÂٷ͇ ¶¿ÓÙÔ˘ Î·È ¡¤ÌÂı ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ “∑ÔÚfi”, Ô˘ Ì Ï·Û¤ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-1. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙ Û ٛÔÙ· ÙÔ Î·Ïfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó¤‚·Û·Ó Ï›ÁÔ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 65’, fiÙ·Ó Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” Îfi·ÛÂ. øÛÙfiÛÔ Ë ¤Ó‰ÂÈ· χÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ٷ Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. √ °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â ÛÙÔ 82’ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô ™¿¯· ‰ÈfiÚıˆÛ ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË. ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ¡¤ÌÂı Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Û·Ù·ÏÔ‡Ó ÛÔ˘‰·›Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ‚ÁÂÈ Ì·˙Èο ÌÚÔÛÙ¿ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÔÏ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÁÁÈÍ ÛÙÔ 90’, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú ·fi ÛÙÚÒÛÈÌÔ

Τα προβλήματα της υγείας στην πατρίδα μας, αλλά και της περιοχής μας ειδικότερα, είναι πολλά και πολύπλοκα. Ο ΙΣΜ τα αναδεικνύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια και τα ανέδειξε πιο έντονα στη σύσκεψη που οργάνωσε στις αρχές του χρόνου παρουσία όλων των αρχών του Νομού μας. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία όντας σε οριακή κατάσταση όλα τα ζητήματα, και αυτά της υγείας οξύνθηκαν περαιτέρω. Το Νοσοκομείο βρίσκεται υπό διάλυση, μόλις πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Διοικητής του, οι απλήρωτες εφημερίες και οι σημαντικές περικοπές στους μισθούς έχουν εξαθλιώσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους οδήγησαν σε παρατεταμένη επίσχεση εργασίας με όλες τις γνωστές συνέπειες (αναβολές προγραμματισμένων χειρουργείων, τακτικών ιατρείων, εξετάσεων κ.λπ.). Το πάγωμα των διορισμών των απολύτως αναγκαίων θέσεων ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού συντελεί στην εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζομένων, πολλοί από τους οποίους έχουν φτάσει στα όριά τους. Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί βρίσκονται στο χείλος της

√ ª·ÓˆÏ¿˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ √∞∫∞

ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ™¿¯·. ™ÙÔ 91’ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È Ô ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Europa League, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì›· ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙÔ Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Europa League, ÛÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘! ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫¿ÎÔ˜ (∫¤Ú΢ڷ˜) ∞∂∫: ™¿¯·, °ÂˆÚÁ¤·˜, §·Áfi˜, ª·ÓˆÏ¿˜ (17’ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ), °È¿¯ÈÙ˜, ∫·Ê¤˜, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ (76’ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜), ™ÎfiÎÔ, ª·ÓÙԇη, ¡¤ÌÂı (89’ ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜), ªÏ¿ÓÎÔ. √§Àª¶π∞∫√™: ¶¿ÚÓÙÔ, ªÚ¿‚Ô, ¶¿ÓÙÔ˜, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜ (75’ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜), ŸÛηÚ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘.

ÕÚ˘-¶∞√∫ 3-2 ¶‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ ÛÙËÓ Ô ÕÚ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ ∫Ô‡ÂÚ Ó›ÎËÛ 3-2 ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Europa League ÛÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ¶ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÙÔÓ “‰ÈΤʷÏÔ” ÛÙÔ “·ÓÙ›Ô” ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË ÔÈ ªÂÚÈ¤Ì Î·È Ã·‚›ÙÔ, ÂÓÒ

Ù· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ª·ÏÂ˙¿˜ Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÛÙÔ 12’, ÷‚›ÙÔ ÛÙÔ 32’ Î·È ∫¿ÌÔÚ· Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 63’. ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÛÙÔ 22’ Î·È ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ΔÛÈÚ›ÏÔ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¶¿Ï„·Ó ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ “·ÓÙ›Ô” ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜. ¡È΋ıËÎ·Ó fï˜ ·fi ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (∞¯·˝·˜) ∞ƒ∏™: ¶¤ÛÎÔ‚ÈÙ˜, ¡¤ÙÔ, ∞Ú¿ÓÔ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤Ú˘, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, °Î·ÚÛ›·, ∞ÓÙÔ‡ (82’ ∫¿Ï‚Ô), ÷‚›ÙÔ, ªÂÚÈ¤Ì (93’ ¡Ù¤ÈÏÈ), ∫¿ÌÔÚ· (80’ ∞Ú·‚›‰Ë˜). ¶∞√∫: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, ª·ÏÂ˙¿˜, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, μÈÂ˚ÚÈÓÈ·, ™ÔÚϤÓ, ºÈÏÔ̤ÓÔ, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ (81’ ª›ÏÈ‚ÈÙ˜), ∂ÓÙ›ÓÈÔ (86’ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜). * ∂ÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ ·ÓÙÈÏ‹ÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫. Δ·... ·›Ì·Ù· ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ¤‰ÈˆÍ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤ÚÈÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÁÈ· Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÁÈÓ ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (ÙÂÏÈ΋) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 2. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™ Σπ. Σπυρίδη 33-37 38221 Βόλος Τηλ.: 24210-25297, FAX: 24210-25928 info@ismagnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οικονομικής καταστροφής. Και τούτο γιατί ο ΟΠΑΔ (αλλά και τα άλλα μικρότερα ταμεία) έχουν να τους καταβάλουν τα χρωστούμενα ένα χρόνο. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι γιατροί αλλά και οι μικρές κλινικές της περιοχής μας να ξεφύγουν τελείως από όποιο οικογενειακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό και να αγγίζουν τα όρια της χρεοκοπίας. Η κάθετη αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας και συγχώνευσης άλλων ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ, το πάγωμα των προσλήψεων και η μη κάλυψη των επειγουσών αναγκών του, η συνταξιοδότηση 15 συναδέλφων, έχουν εκτινάξει την αναμονή για ραντεβού πέραν των 30 ημερών σε πολλές ειδικότητες και κατέστησαν την καθημερινή εργασία των συναδέλφων εφιαλτική.

Πάνω σε αυτό το ζοφερό τοπίο ζούμε και τη νέα εποχή της δυσφήμησης και της “ιατροφαγίας”. Για όλα τα δεινά της ελληνικής οικονομίας φταίνε οι γιατροί, καθημερινά δικάζονται από δημοσιογράφους, κανάλια, ΣΔΟΕ, ειδικούς ελέγχους, προσπαθώντας να μας αποδώσουν με τη λογική της “σουπιάς” την πολιτική διαπλοκή, τα σκάνδαλα, τις μίζες, τα δομημένα ομόλογα. Όλη η οικονομική κατάντια της τελευταίας δεκαετίας χτίστηκε από γιατρούς, στα νοσοκομεία, τις προμήθειες και την αλόγιστη φαρμακευτική δαπάνη. Έλεος, φίλε θεατή, όπως θα κραύγαζε και ο Αριστοφάνης. Ο ΙΣΜ χρόνια τώρα υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της υγείας, να τεθούν “κανόνες παιχνιδιού στην αγορά” και να τιμωρηθούν όποιες παρανομίες ή ατασθαλίες

προκύψουν. Δεν πιστεύουμε ότι ο κλάδος μας δεν έχει επίορκους, και μακράν ημών η θεωρεία της λευκής περιστεράς, αλλά για πεντακόσιους έως χίλιους ανθρώπους να σπιλώνεται ο αγώνας που δίνουν καθημερινά 85.000 γιατροί σε όλα τα επίπεδα υγείας αυτής της χώρας και μάλιστα με απίστευτες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες που περιγράψαμε παραπάνω είναι τουλάχιστον υπερβολικό. Τονίζουμε ότι για άλλη μια φορά χρησιμοποιείται ο ιατρικός κόσμος ως προκάλυμμα για κάλυψη κάθε ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος αλλά και προσπάθεια ισοπέδωσης και απαξίωσης των υγειονομικών δομών της χώρας μας για πιθανό ξεπούλημά τους σε “άλλους” επενδυτές... Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να καλέσει τα μέλη του να συμμετέχουν στην απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στις 20/5/2010. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Λεων. Μαυρογιάννης Ο Γεν. Γραμματέας Ευθ. Τσάμης


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

μ√§√™-∞°ƒπ∞

∂À∫∞πƒπ∞

ENOIKIAZONTAI 3 ανακαινισμένα γραφεία 1ου, 2ου, και 3ου ορόφου, 28 τ.μ. έκαστο, Τοπάλη - Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (517) ENOIKIAZET∞π στο Μάραθο Μαγνησίας δυάρι και γκαρσονιέρα σε διπλοκατοικία καθώς και μεζονέτα 110 τ.μ στις Αφέτες Πηλίου, επιπλωμένα και με ηλεκτρικές συσκευές. Για θερινούς μήνες ή για όλο τον χρόνο. Τηλ. 6932872045. (688) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 2ου ορόφου, μπαλκόνια με τέντες, αιρ-κοντίσιον, σε νεόδμητη οικοδομή, αυτόνομη θέρμανση, Περραιβού 88 - Ρ. Φεραίου, από αρχές Ιουνίου. Πληρ. τηλ. 6976324093 και 6932-639333. (819) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 2άρι 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, Ζωοδόχου Πηγής 4. Πληρ. τηλ. 6948-607923, 2421081122. (768)

Πωλείται χώρος έτοιμος για επιχείρηση στον κεντρικό δρόμο Αγριάς-Λεχωνίων με 1 στρ. οικόπεδο και 200 τ.μ. κτίριο+αποθήκη. Πληρ. τηλ. 6908 636139. (653)

Πωλείται καινούργια μονοκατοικία μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc, μπροστά σε πάρκο σε οικόπεδο 150 τ.μ. Τιμή 158.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (534)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ., 4ου ορόφου, θέα Πήλιο, Αντωνοπούλου 214 - Αναλήψεως, πλήρως επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, (φυσικό αέριο), ηλεκτρικές συσκευές, air-condition, τέντες, 300 Ε. Τηλ. 6948-374829, 2106849950. (861)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μικρή γκαρσονιέρα Μαυροκορδάτου με Λ. Βύρωνος, (για το διάστημα από 20/5 έως 31/8/2010). Τηλ. 6977-086356, ώρες γραφείου. (862)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα 16 τ.μ. στη Γλάδστωνος 17 (δίπλα από 2ας Νοεμβρίου και κοντά στο ΤΡΟΦΟ). Τιμή 24.000 Ε. Τηλ. 6936856653. (847)

¶ø§∂πΔ∞π τριάρι 75,5 τ.μ., 3ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο και σε άριστη κατάσταση (δάπεδα μάρμαρο και ξύλο), στη Ρήγα Φεραίου 2 (απέναντι από το πάρκο Αδαμόπουλου και συγκρότημα Μουρτζούκου). Αποθήκη στο υπόγειο. Τηλ. 6396-856655. (848)

¶ø§∂πΔ∞π από ιδιώτη κλειστή θέση στάθμευσης διαγωνίως απέναντι από το Public (Ογλ με Κονταράτου) σε αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος. Τιμή 11.500 Ε. Τηλ. 6944 509385. (421)

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (296)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (203)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π:

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (318)

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (302)

¶ø§∂πΔ∞π

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

πλήρης σειρά ελαιοτριβείου ΙNOX λόγω εκσυγχρονισμού, δεκτός κάθε τεχνικός έλεγχος, Decater cornello. Διαχωριστήρες: Baraccana 2 μεγάλοι. Πληρ. τηλ. 6977-637598, Ν. Ηλείας. (651)

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84, 56 και 120 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (254)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

στους Αγ. Αναργύρους διπλοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα άνω ορόφου 3άρι 76 τ.μ., σε εξαιρετική κατάσταση και δώμα-γκαρσονιέρα στην ταράτσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (297)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης άνω όροφος διπλοκατοικίας 92 τ.μ. με το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 239 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (299)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε ήσυχη περιοχή της Ν. Ιωνίας πλησίον Βυζαντίου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (300)

∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 5ετίας καινούργιο 108 τ.μ., 3 υ/δ, 4ος όροφ., ανατολικό, μεγάλες βεράντες, κλειστό πάρκιν, 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 3ετίας καιν. 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες, 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (535)

(324)

¶ø§∂πΔ∞π πολύ αξιόλογη μονοκατοικία 4ετίας, 175 τ.μ., στην Αγριά, άνετοι χώροι υποδοχής, κλειστή κουζίνα με καθιστικό, 3 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με 66q, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (325)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (301)

¶ø§∂πΔ∞π λόγω συνταξιοδοτήσεως επιχείρηση ειδών ζαχαροπλαστικής- γαλακτοκομικών-αναψυκτικών κ.λπ. με τον εξοπλισμό της σε κεντρικότατο σημείο του Βόλου (περαντζάδα) γωνιακή, χώροι 60 τ.μ. ισόγειο + 60 τ.μ. πατάρι. Φερέγγυα λειτουργία πάνω από 30 χρόνια, εξασφαλισμένη πελατεία-σίγουρο εισόδημα. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 (έναντι τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944-456407 (865)

Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 2. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 3. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 4. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 6. 2 ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 425 Ù.Ì. Î·È 385 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 810 Ù.Ì. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· 2 ͯˆÚÈÛÙ¿ ‹ fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì·˙›. 7. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 11.712, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Û ηϋ ÙÈÌ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∫·ÚÙ¿ÏË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ ë78, 3 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ∂. 2. Πωλείται μονοκατοικία, Παγασών-Μαγνήτων 250.000 Ε. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ

(327)

ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. 7. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 9. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∏ ¢∏ª√™π∂Àª∂¡∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∫∞π À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡. (366)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂

ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (367)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 11) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋. √π∫π∂™ 1) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3) μ¤ÚÌÈÔ (™¤ÏÈ) μ¤ÚÔÈ·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 105 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 102 Ù.Ì. Ì 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 282 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 4) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 5) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 6) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ª¿Ú·ıÔ˜ 392 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 4) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 5) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. (332)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 16. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 18. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 5. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 9. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 10. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 11. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 12. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3

8. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 12. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 13. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 15. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 18. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 19. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 7 20. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 21. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 22. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 23. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (333)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (335)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (336)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (337)

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (339)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000.

Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1Á. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 58.000. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 198.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 737 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì., 119.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 280∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (340)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3.. ∫.. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡.. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿-

‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 4. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 6. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000∂. 9. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (342)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14

8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (343)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘-™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (344)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (349)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Ν. Ιωνία κεντρικό καινούργιο 2άρι 45,50 τ.μ. γωνία, όροφος 1ος, αποθήκη (12 τ.μ.), parking, (πιλοτή) μόνο 60.000 Ε. 2. Μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου, κέντρο, 3 Υ/Δ, Ν. Δημητριάδα, 142 τ.μ., καλοριφέρ, τζάκι, κατασκ. ë84, αντί 128.000Ε. 3. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 4. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 5. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 55.000Ε. 6. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 7. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 54.000Ε. 8. Σωρός, οικόπεδο 600 τ.μ., θέα Βόλο, φάτσα 16 μ. αντί 100.000 Ε. 9. Μάραθος, οικόπεδο 353 τ.μ. 20 φάτσα, 60.000Ε. 10. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι Σπυρίδη (κάτω Αναλήψεως) 50 τ.μ., ακαλύπτου, 2ου ορόφου ενοίκιο 300 Ε, αντί 65.000 Ε. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όρο-

φος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. αντί 130.000Ε 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Τεχν. Επιμελητηρίου, 2ας Νοεμβρίου, κατ/μα 78 τ.μ., υπόγειο 58 τ.μ., αντί 250.000Ε. 2. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 3. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 4. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια, οικόπεδο φάτσα θάλασσα, 4.610, αντί 1.100.000. 2. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 3. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 4. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (351)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·.

12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (352)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 108 Ù.Ì., 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›-

ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. 14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (358)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ƒÂÙÈÚ¤ 112ÙÌ, ηٷÛÎ. 2002. 275.000∂. ∫364. 2. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 3. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 5. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 8. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 9. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο, ¢È·Ì/Ù· 61ÙÌ ¤ˆ˜ 107ÙÌ ·fi 1.700∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫388. 10. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ 107 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ηÙ. 2004, 145.000 ∂. ∫310 11. μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ: ‰È·ÌÂÚ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÔÚÔÊ. 3 ˘/‰, 230.000 ∂. ∫ 399 12. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 13. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000ú. ∫394. 14. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000ú. ∫395. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 17. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 18. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 20. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 21. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 22. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 23. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 24. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285-286. 25. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 26. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 27. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. 28. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 5. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 6. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1·. μfiÏÔ˜: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì., ËÌÈ˘. 72Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2000. 240.000∂. ∫396. 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78.

2. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ËÌÈ˘. 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392 3. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ÈÏÔÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 13. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 3. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 4. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 6. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128130. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 3. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫2. 4. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 5. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. 35.000∂. ∫393. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 8. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 81Ù.Ì. 45.000∂. ∫397. 13. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 14. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 15. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 16. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 7. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 8. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 9. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 10. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 11. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 7. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 11. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41.

13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 14. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 16. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 17. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 18. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 45.000∂. ∫398. 19. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 20. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 21. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 22. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 23. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 24. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 25. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 26. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 27. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 28. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 29. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 30. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 27. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 12. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 13. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 14. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 15. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 16. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 17. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 18. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 19. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 23. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 24. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 25. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 26 ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 27. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 28. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη: £¤ÛË ªÂÙÚfi 6.619 Ù.Ì. 130.000∂. ∫389. 29. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 140.000 Ù.Ì. Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391 (359)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ÎÈÓ. 697 74 11 883

√π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 210 Ù.Ì. 120.000 ∂, ÌÂÁ¿ÏÔ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 413 Ù.Ì. 250.000 ∂ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. 155.000 ∂. ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.200 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 600 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÔÈÎ. Û ÓÂÔÂÓÙ·¯ı›۷ ÂÚÈÔ¯‹ 300 Ù.Ì., 80.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 285 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 130.000 ∂ ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 270 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì., 150.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. ¢ËÌ. 2 ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û‡ÓÔÏÔ 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 135.000 ∂. ∂› Ù˘ ª·‚›ÏË ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔÎ. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 77.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ¡. πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 3 ÎÚ‚. Ì Ì¿ÓÈÔ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 120 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚.+ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 240.000. ¡. ¢ËÌ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 300.000 ∂, Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 320.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 220.000 ∂ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ƒÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 30 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 140 Ù.Ì., οو Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó· wc, 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ· 50 Ì. Î·È Â¿Óˆ studio 40 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· 100 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ· 2, parking 3, 280.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ÎÈÓ. 697 74 11 883

¶ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘-∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2Ô˘+3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 ÂÙÒÓ, οو Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó·-‰ˆÌ¿ÙÈÔ wc, Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Â¿Óˆ Ì¿ÓÈÔ 2 ÎÚ‚/Ú˜, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË 140 Ù.Ì. 165.000 ∂. ¡. ¢ËÌ. ÙÂÛÛ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3 ÎÚ‚. wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, 165.000 ∂. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 50 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 210.000 ∂. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 90 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 180.000 ∂. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 113 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, 220.000 ∂. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 118.000 ∂. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 165.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∫‡ÚÔ˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿Ï· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, parking, 152.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ ÚÔÛfi„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· 105.000 ∂. ¡. ¢ËÌ,. ÙÚÈ¿ÚÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, parking, 130.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi 68.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ 95 Ù.Ì., ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi ∞Ó¿ÏË„Ë 4Ô ÔÚfiÊÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ·, 88.000 ∂. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 33 Ù.Ì. 40.000 ∂, fiÈÛıÂÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 35 Ù.Ì.+parking 48.000 E. (362)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô.

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ™√ºπ∞ μ§∞Ã√À ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (363)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (364)

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (846)

ZHTOYNTAI Το καφέ Sugar ZHTEI άτομο για μπουφέ απογευματινές ώρες. Τηλ. 2421097338, Αργοναυτών-Ιωλκού. (718) ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός και ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων έως 35 ετών, με εμπειρία για συνεργείο αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (818) Δ¯ÓÈ΋ ∂ÌÔÚÈ΋ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· με βιβλία Γ’ τάξης ΖΗΤΕΙ λογιστή για ολική ή μερική απασχόληση. Πληρ. τηλ. 24210-97598-9. (864)

∑∏Δ√À¡Δ∞π από την Γενική Ανακύκλωση Βόλου που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Φερών 3 εργάτες-τριες και 1 ηλεκτροσυγκολλητής. Πληρ. τηλ. 2425022254, 24250-22755, πρωινές ώρες 8-1. (863

∑∏Δ∂πΔ∞π

ºπ§√§√°√™

νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτή για την Μ.Φ.Η. “ΕΡΑΤΩ” στο Μαλάκι. Πληροφορίες τηλ. 2428093996. (533)

∑∏Δ∂πΔ∞π γυναίκα γιατρός άνευ ειδικότητας ή σε αναμονή ειδικότητας για απασχόληση στο κέντρο κοσμητικής ιατρικής Laserline Clinics. Πληρ. τηλ. 24210-27800 και 6979022206. (845)

™YNOIKE™IA 37χρονη εκπαιδευτικός πολύ εμφανίσιμη συγκροτημένη, 36χρονη δημοσίου γλυκιά ευχάριστη ακίνητα, 34χρονη βοηθός μικροβιολόγου ελκυστική ευκατάστατη, 38χρονη ιατρός άψογης εμφάνισης ευκατάστατη, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Εχέμυθα και αποτελεσματικά, 2410-549797. (328)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 24210-28946. (317)

Η εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε. με έδρα το Βόλο επιθυμεί να προσλάβει:

ª∏Ã∞¡√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ ‹ ∏§∂∫Δƒ√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁÔ‰ËÁÔ‡ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Απαιτούμενα προσόντα: - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι. - Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 - 3 χρόνων. - Άριστη γνώση Η/Υ. - Άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητή γνώση γερμανικών). Ο υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό, θετικό τρόπο σκέψης.. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει: - Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και οργάνωσης. Αποστολή βιογραφικών: Βιομηχανική περιοχή Βόλου Ταχ. Θυρίδα 1050 antonia.karagouni@imas.contitech.de υπόψη Τμήματος Προσωπικού.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:272. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, w/c, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË ÌÂÁ¿ÏË. ΔÈÌ‹ 120.000∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27-9 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ ,Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 127.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:274. ™ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116ÙÌ, 3·ÚÈ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-36 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ, 3·ÚÈ (ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ) 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,3 ˘/‰ ,15ÂÙÒÓ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 - 70 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3·ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 71ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, 32 ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· 60.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:11-32 7. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88ÙÌ, 20ÂÙ›·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 3 ÔÚfiÊÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-163 8. ∫¤ÓÙÚÔ. ¢˘¿ÚÈ 59ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, 15 ÂÙÒÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-30 9. ∂ÚÌÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˜ fiÚ. 230ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1010. ¢˘¿ÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 45ÙÌ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12-

καθηγήτρια με διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (και προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων). Οικονομικές τιμές. Κιν. 6941-591388. (717)

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 2500ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 350∂ ÙÔ ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:272. ™ÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 118,5ÙÌ Ì ™.¢1,8 Î·È 10Ì ÚfiÛÔ„Ë. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-95 3. ™ÙËÓ ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 513ÙÌ Ì ™.¢ 0,8. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-82 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ 1487ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 5. ™ÙÔ §·‡ÎÔ, Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á.¶·Ú·Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 947ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ‰›Ï· Û ‰ÚfiÌÔ. ∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ 55.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 28-5 6. ™ÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 1486ÙÌ, Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ 65.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:28-4 7. ™ÙÔ ªÔ˘ÚÙÈ¿, ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 1.330ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:28-2 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4.000ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-50 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 467ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-46 10. √ÈÎfi‰· ÛÙË ∞ÁÚÈ¿ Â› Ù˘ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-71 ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12-77 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 8.343ÙÌ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-28 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤Ó·ÓÙÈ Lidl ¶·Ï·È¿ 325 Ù.Ì. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-151 13. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ¡.πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 300ÙÌ, Ì ™.¢. 0,8. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-25

(766)

¢IAºOPA ∞¢À¡∞ªπ∞, πληρωμών στις τράπεζες από δάνεια και κάρτες; Πνιγμένοι από τα χρέη; Έχουμε τη λύση. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4828033, Δευτ.-Παρ. 9 π.μ. - 5 μ.μ. (866) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (294) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (304) ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ - ΚΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΡΙΝΑ. Καφεμαντεία 15 ευρώ, διορατική μαντεία 55 ευρώ, καρτομαντεία 25 ευρώ. Για τα ραντεβού σας, επικοινωνήστε στο 6989-176612. (820)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (320)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά σίδερα, παλιά αυτοκίνητα, έπιπλα, μέταλλα και μπαταρίες. Επίσης καθαρίζω υπόγεια και μπάζα. Πληρ. τηλ. 6931-183856, 6936-220632, 6931-300483. (516)

14. √ÈÎfiÂ‰Ô 475ÙÌ ÛÙËÓ ¡Â¿ÔÏË, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Û Ӥ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-134 15. ¢ÈÌ‹ÓÈ: ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ,ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-18 16. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ™.¢. 0,4. ΔÈÌ‹ §ÔÁÈ΋! ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-76 17. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ, ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 425∂/ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-73

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 ÙÌ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 217ÙÌ Ì ™.¢. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 03-89 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 1/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-71 3. °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132ÙÌ(∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-66 4. ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 109ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ 50.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:28-15 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4·ÚÈ 130ÙÌ, ÛÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜, 19 ¯ÚfiÓˆÓ, 2Ô˘ - 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·. 150.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:11-40 6. ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ηÙÔÈ˘ 94ÙÌ, 92ÙÌ, 85ÙÌ, 47ÙÌ. ™Â Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-51 7. ∫¿Ú·Á·Ù˜. ªÔÓ·‰È΋ ÔÈΛ· 150ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Û 200ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi ȉÈÒÙË. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-29 8. μ›Ï· ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 180ÙÌ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12-67

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Î·ıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988-888804. (478)

¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

∞ƒ∫∞¡∞ ∫˘Ú›· ƒ›Ó· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ-ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ›, „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ·, ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË, ÂÓfiÚ·ÛË-‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989176612. (159)

∞ª∂™∏ §À™∏ °π∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha, Eurobank, Εθνικής, Εμπορικής, Ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση παίρνετε άμεσα μετρητά και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (669)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ 100ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-61 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1574 3. ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ 250ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 870ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-49 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· Ì ı¤·. 85.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-160 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË 85ÙÌ, Û 530ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, 250Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-137 6. ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ηÙÔÈ˘, ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘ 94ÙÌ, 92ÙÌ, 85ÙÌ, 47ÙÌ. ™Â Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-51

ENOIKIAZETAI 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2·ÚÈ, 50ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ∫ÔÚ·‹, 35 ¯ÚfiÓˆÓ. 350∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 11-63 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ 80ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. Œ¯ÂÈ ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È w/c, Â›Ó·È 27 ¯ÚfiÓˆÓ .300∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:11-69

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 45,15ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-82 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Á·ÛÒÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12-55 3. ∂ÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 300ÙÌ, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12(326)


37

¶∂ª¶Δ∏ 20 ª∞´√À 2010

¢IAºOPA

K¿ı Úˆ›

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ

H £E™™A§IA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (286)

ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, το γένος Μήτση, που γεννήθηκε στην Άρτα και κατοικεί στο Ίλιον Αττικής και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Σάββα και της Κυρατσώς, το γένος Κυρίτση, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Άρτα.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢∏ª√™π∂À™∏™ ¢π∫∞™Δπ∫∏™ ∞¶√º∞™∏™ Επί της με αριθμό 124/2010 αίτησης των: 1. Μαριάνθης χήρας Σπύρου Μακρίδη, το γένος Βαΐτση Μπακαλούδη, συνταξιούχου ΙΚΑ, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μήνωος 41, 2. Ελευθερίας χήρας Παναγιώτη Πέπελη, το γένος Βαΐτση Μπακαλούδη, συνταξιούχου ΙΚΑ, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Παπαδημητρίου 14, 3. Βαΐου Βακαλούδη του Κων/νου, ελεύθερου επαγγελματία, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Μουρεσίου, Μαγνησίας, 4. Μαρίας Βακαλούδη του Κων/νου, οικοκυράς, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Μουρεσίου Μαγνησίας, 5. Ανδρομάχης Βακαλούδη του Κων/νου, οικοκυράς, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Μουρεσίου Μαγνησίας, 6. Ιωάννη Χρυσοχού του Αντωνίου, αυτοκινητιστή, κατοίκου Μακρινίτσας Νομού Μαγνησίας και 7. Αντωνίας Χρυσοχού του Αντωνίου, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Βόλου, οδός Αφροδίτης 52Γ - Αθήνας, εκδόθηκε η μη οριστική υπ’ αρίθμ. 202/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (εκουσία δικαιοδοσία), με την οποία καλείται ο Ευάγγελος Βακαλούδης του Βαΐτση και της Ανδρομάχης, κτηνοτρόφος, ο οποίος γεννήθηκε στις 07/09/1934 στον Κισσό του Δήμου Μουρεσίου του Νομού Μαγνησίας και είχε τελευταίο τόπο κατοικίας του πριν την εξαφάνισή του, τον Κισσό του Δήμου Μουρεσίου του Νομού Μαγνησίας, ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο αυτού, ο οποίος αγνοείται από 04/08/1989, να γνωστοποιήσει αυτές μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας στην κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Βόλου. Βόλος 20/5/2010 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ειρήνη Τζιώρα

Ο υπογεγραμμένος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ με την υπ’ αριθμόν 7327βγ/13-52010 Επιδοτήριο έκθεσή μου και μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Παρασκευής Ν. Κοντού ως πληρεξουσίου της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E.” , νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ για τον ROSNER (Ροσνέρ) DOMINIC (Ντομινίκ) του HELMUT (Χέλμουτ) και της GABRIELLE (Γκαμπριέλλα) πρώην κατοίκου Βόλου Σπυρίδη αρ. 118 (Α2) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της παραγγέλλουσας την παρούσα επίδοση Τραπεζικής Εταιρείας κατ’ αυτού, με την οποία, ζητείται να καταβάλει ο εναγόμενος στην ενάγουσα χρηματικό ποσό 250.173 ΕΥΡΩ. Η αγωγή αυτή κατατέθηκε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-12-2009 με γενικό αριθμό κατάθεσης 249747/09 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 13538/2009. Δικάσιμος δε αυτής ορίστηκε η 8η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00. Κτίριο 13, Αίθουσα 3 και αριθμό πινακίου Η6/13. Μετά της από παραγγελίας προς επίδοση καλούμενο Α) Να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Β) Προσέλθει διά ή μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του στο γραφείο της Δικηγόρου της Τράπεζας κας Παρασκευής Κοντού στην Αθήνα (οδός Μαυρομιχάλη αρ. 1) 6ος όροφος την 7η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. για τη συμφωνία με το Νόμο απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Βόλος 14-5-2010 Ο Δικ. Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√À ∫ø¡/¡√À - ∂§∂¡∏™ ª∞ƒ∞£√À ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι την 21η Μαΐου 2010, εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου - Ελένης πανηγυρίζει ο Ναός Μαράθου. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 Ώρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Παρασκευή 21 Μαΐου 2010 Ώρα 7.30 μ.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Με την υπ’ αριθ. 6844 Γ’/19-05-2010 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή του Πρωτ. Βόλου Γρηγόρη Κ. Παππά, κατόπιν γραπτής μου παραγγελίας, ως πληρεξούσιου δικηγόρου των 1) Χρήστου Δημητρίου, 2) Μαρίας θυγ. Κ. Δημητρίου, 3) Αποστολίας - Ειρήνης Κ. Δημητρίου και 4) Δήμητρας Κ. Δημητρίου, επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου για τον Παναγιώτη Σπανόπουλο, άλλοτε κάτοικο Βόλου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 204/2010 Απόφασης του Εφετείου Λάρισας, η οποία απορρίπτει την με αριθ. κατάθεσης 26/21-1-2008 ασκηθείσα έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ. για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Βόλος 19-5-2010 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À

Γραφείο Προσωπικού

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

201

ΔΕ29 Οδηγός απορριμματοφόρου

2

202

ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

6

στοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Υπηρεσία: Δήμος Σκοπέλου Έδρα Υπηρεσίας: Σκόπελος Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά: - Για τις θέσεις με κωδικό 201, & 202: 1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Σκοπέλου (Α’ βαθμός εντοπιότητας). 2) Έπονται οι δημότες των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Μαγνησίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας). 3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Προγράμματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 201 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-

MA´√™

20

£·ÏÏÂÏ·›Ô˘ Ì·ÚÙ., £·Ï·ÛÛ›Ô˘, ª¿ÚÎÔ˘ ÔÛ›ˆÓ “Κρείσσον οικείν επί γωνίαι υπαίθρου ή εν κεκονιαμένοις μετά αδικίας και εν οίκω κοινώ” (Παροιμ. κα’ 9). Όλοι ζηλεύουν μίαν ωραίαν και πολυτελή κατοικίαν, που παρουσιάζει και σχέδιον κομψόν και ευρυχωρίαν μεγάλην και όλας τα ευκολίας και τα ανέσεις. Εν τούτοις, εάν ο ιδιοκτήτης είναι άνθρωπος της αδικίας και εθησαύρισε με την απάτην και την εκμετάλλευσιν και την αρπαγήν και αν εις το σπίτι του είναι εγκατεστημένη η φαυλότητος και η ανηθικότης, τότε δεν πρέπει κανείς να ζηλεύει τον οίκον αυτόν. Προτιμότερον θα είναι να κατοική εις μίαν πτωχήν και περιωρισμένην γωνίαν, ακόμη και εις το ύπαιθρον, αλλά με συνείδησιν ήσυχον και με γαλήνη εις την ψυχήν, που βραβεύει τον ιδρώτα του τιμίου εργάτου. Εις την γωνίαν ή εις την καλύβην αυτήν συγκάτοικος γίνεται ο Θεός, ο Θεός της αγάπης, ο προστάτης των μικρών, των πτωχών και των αδυνάτων, διά να σκορπίζη τας ευλογίας του. Και είναι αυτός ικανός να χαρίζη ευτυχίαν και χαράν και εις την πτωχοτέραν καλύβην, που την θερμαίνει και την φωτίζει η πίστις εις Αυτόν, ενώ ταραχή και σύγχυσις θα βασιλεύη εις τα πολυτελή κτίρια της αδικίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡. πø¡π∞™ ¢/¡™∏ Δ∂á. À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ∂ƒ°ø¡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Ν. Ιωνίας Μαγνησίας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την “Προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου, τύπου περιστρεφόμενους τυμπάνου, σε υπάρχον σασί φορτηγού αυτοκινήτου” , για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές του παραπάνω είδους να υποβάλουν τις προσφορές τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, τεχνικές προδιαγραφές, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό του αρμοδίου επιμελητηρίου κ.λπ.) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 285-2010 και ώρα 1 μ.μ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 Ε μαζί με το ΦΠΑ που θα την επιβαρύνει. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους όρους διακήρυξής του υπό προμήθεια είδους μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρμόδιος κ. Ζωγραφόπουλος, τηλ.: 24213-53126). Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο. Ν. ΙΩΝΙΑ 19-5-2010 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). Κωδικός θέσης: 202 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37003, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Καρβέλη Σπυριδούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50103, 24243-50131). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μια μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 20 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™˘Ú›‰Ë 91¢ - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ.: 24210-38429, ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, μ¿Î¯Ô˘ 9 - ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24210-87770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜, πˆÏÎÔ‡ 227 - ª·‚›ÏË - ™Ù¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤·, ÙËÏ.: 24210-42900, ™Ê˘¿ÎË ∞Ó¤ÛÙË, ¶. ªÂÏ¿ 31 (fiÈÛıÂÓ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘), ÙËÏ.: 24210-39331. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘, ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210-71515. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ.: 24210-60306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): KÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010

μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30,

15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ 21-24/5/2010 ¶·Ú·Û΢‹ 21/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 16.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 22/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 23/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢Â˘Ù¤Ú· 24/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 16.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∞fi 25/5-17/6-2010 ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÚ›ÙË & ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔÂÙ¿ÚÙË: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT 5 & 6 - FLYINGDOLPHIN XXIII 21-24/5/2010 ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 10.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi 25/5-17/6/2010 ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π

∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ· π 23-25/5/2010 ∫˘Úȷ΋ 23/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· 24/3: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 9.30 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ. ΔÚ›ÙË 25/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. * ∫˘Úȷ΋ 30/5: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.30 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..........2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .........................2421070931 - 2421071022 ...............................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...............2421070931 - 2421075319 ..............................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..............2421070950 - 2421075318 .....................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.................... 2421070976 - 2421075528 ....................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ........................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .....................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ....2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .........2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..............2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ .............................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . .24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. . . . . . . .24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . .24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. . . . . . . . . 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” . . . . . . . . . . . . 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. . . . . . . . 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. . . . . 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . .24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . .24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ . . . . . . . . . . . . . . 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. . . 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ . . . . . 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. . . . . . . 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. . . . . .24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ . . . . . . . . . .24210 31463 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H............................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.......................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY............................2421076968

TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...........................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ..........................................................199 EKAB:...........................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.......................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ .........................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜..........................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.............................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô...................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ............................................10400 EXPRESS SERVICE....................................................1154 HELLAS SERVICE .....................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜............................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·..................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ....................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ............... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO .......2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..........................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.....................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ..............................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™..................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™.......................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™............................ 24210 61000 A°PIA™.........................................................24280 92502 BE§E™TINOY................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...........................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÙ¤˜ - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 1 ·’ οıÂÙ·. 2. ªÂ ˘Ô˙‡ÁÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi˜ (·ÈÙ.). 3. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÓËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Œ¯ÂÈ... ÙÚ›· ÛÒÌ·Ù·. 4. ¶ÔÏÏ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ - À‚ÚÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ (ηı.). 5. ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›ÛÌ· Ì ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ (ηı.) - ÕÛÔ˜ ÛÙȘ... ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ. 6. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Á‡˜ (ÁÂÓ.) - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 7. °›ÓÂÙ·È ÛÙÔ... Ù¤ÏÔ˜ - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ƒ. ÕÏÙÌ·Ó. 8. ∫·Ù¿ÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 9. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÓÔÌ·‰È΋. 10. °ÓˆÛÙfi˜ ÓËÈÔÎÙfiÓÔ˜ - Δ›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™·ÚÙÚ. 11. •ÂÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿. 12. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· - °È· ͤÓÔ˘˜ ¿ÁÈÔ˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ª›· ·fi ÙȘ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜, ÎfiÚË ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· - ΔÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó... ·Ó‰ÚÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜. 2. ∏ıÈο ··Ú¿‰ÂÎÙÔ - ŒÚ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔÙÈ¿. 3. ÀÔÓÔ› Î·È ÙË ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· (ÁÂÓ.) - ºˆÓ‹ÂÓÙ· ·fi Ù·... ʈӋÂÓÙ·. 4. ΔfiÛ· fi‰È· ›¯Â Ë Ì˘ıÈ΋ ™Î‡ÏÏ· - £¤·ÙÚÔ ÔχÓÂÎÚ˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘. 5. ª˘ıÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜ - ¢‡ÛÎÔÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È - Œ‰Ú· ÙÔ˘ Ë ¡¤· ÀfiÚÎË. 6. ¶¿ÓÙÔÙ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË - ∏ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ πÓ‰›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. Δ· ÌÂٷ͈ٿ, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (ÁÂÓ.). 8. °¿ÏÏÔ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· (·ÈÙ.) - ΔÔ˘ÚÎÈ΋ Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ (ÁÂÓ.). 9. °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ∫·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ (ÁÂÓ.). 10. ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο - ∏ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ 5 ‚’ οıÂÙ·. 11. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 3 ·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - “ΔˆÓ ÊÚÔӛ̈Ó...” - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00.

12. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÛοÊË - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 10 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¢π∞πΔ∏™π∞-ƒ∂ 2. πƒπ¢π∞-ø¢π¡∂™ 3. ∫∞Δ∞ƒ∞ª∂¡√À™ 4. ∞¡∞™∞-Δπª∏ 5. ™√ª-ª∞Δπ∞ 6. Δπ-¶√π∂™-∞Δπ 7. Δ∞ ™¶πΔ∞∫π∞ 8. ƒ∂™Δ∞-∞π¡√™ 9. π™∞-§∞-Àª∞ 10. ∞Δƒ∂∞™-¶√™√π 11. π√-Δ∂ƒ∞™Δπ∞ 12. ª∞™∫∞-∞™π∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√ 2. πƒ∞¡√π-∂™Δπ∞ 3. ª∞Δπ∞-Δ™∞ƒ√™ 4. π¢∞™-¶∞Δ 5. Δ∞ƒ∞ª√™∞§∞Δ∞ 6. ¶π∞-∞™∂ 7. ™øª∞Δ∂π∞-ƒ∞ 8. π¢∂-π™Δπ∞π∞™ 9. ∞π¡Δ∞-∞¡π™√ 10. π√¡-∞∫√À™Δ∞ 11. ƒ∂Àª∞Δπ™ª√π 12. ∂™™∏-π∞-∞¶∞•.

∫ƒπ√™: ªËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÙ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜, ÁÈ·Ù› Ë ÎÚ›ÛË Û·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÚı‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-23-4-11. Δ∞Àƒ√™: √Ùȉ‹ÔÙ ·ÊÔÚ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÚÈ„ÔΛӉ˘Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Û·˜ Ȥ˙ÂÈ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-40-11-2-5-9. ¢π¢Àª√π: ªËÓ ·Ú·Û˘Úı›Ù Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ı· Û·˜ οÓÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. ¢ÂÓ ı· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›, Î·È ·Ó ‰ÂÛÌ¢Ù›ÙÂ, ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-24-3-9. ∫∞ƒ∫π¡√™: ¢Â›ÍÙ ۇÓÂÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û·˜ Î·È ·ÔʇÁÂÙ ٷ ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-21-273-8-9. §∂ø¡: √È Â˘Î·Èڛ˜ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ·ÓÙÔ‡. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ͤÚÂÙ ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-1124-3-9. ¶∞ƒ£∂¡√™: ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, ÂÛ›˜ fï˜ ‰Â›Ù ˆ˜ ı· ÙË ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ¯ˆÚ›˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-23-4-8.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™: Œ¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎı¤ÛÂÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Û·˜ Û fiÔÈÔÓ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-12-362. ™∫√ƒ¶π√™: ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-32-18-39-8-3. Δ√•√Δ∏™: ªÔÚ› Ó· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ›ÛÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û·˜... ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÔÛÂÍ›· ›Ûˆ˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-19-33-23-8. ∞π°√∫∂ƒø™: Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì¿ÏÏÔÓ ı· Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‚Ô˘Ófi Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂÙÂ. ™‡ÓÙÔÌ· fiÏ· ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-32-12-3-9-7. À¢ƒ√Ã√√™: ∞ÔʇÁÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË Û·˜, ÁÈ·Ù› ı· οÓÂÙ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-1123-4-9. πãÀ∂™:™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÁÓˆÚÈ̛˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜. æ˘¯Ú·ÈÌ›·, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ÙÈ Û·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7320-22-12-3-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 20 MA´√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

King Kong ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15 09.45 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ∏ ∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “ŒÓ· ÁÂÏ·ÛÙfi ·fiÁÂ˘Ì·” ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο ∫·ÈÚfi˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· ∑·Ó Î·È ∫fiÓÙÈ ÛηÓÙ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ (∂) ΔÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο √ÈÎÔÓÔÌ›· - ∫·ÈÚfi˜ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ Á¤ÏÈÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” 20.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 √˘‰Â›˜ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ 23.15 “ŒÓÔ¯Ô˜ Û·Ó ·Ì·ÚÙ›·” 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 01.15 ∞Ú¯·›Â˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ “ªÂÁ¿Ï˜ ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ηٷÛ΢¤˜” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.45

10.15 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.05 21.40 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 03.00 04.30 04.40

¢È¿ÛˆÛË ˙ÒˆÓ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (∂) ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ ∫·ÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ (∂) Balkan express (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ Oliver

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.30 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02.35

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· Drive time (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

07.45

07.30 08.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 00.45 03.30 04.30

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “King Kong” “√ÓÂÈÚÔ·Á›‰·” Supernatural Invasion

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15

16.00 17.30 17.35 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 01.00 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚¿ÙÔ˘. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚfiÌÈη ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ Antony Bourdain: No reservations ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™ÎÔÚÈfi˜ ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŸÏ· Ù· ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.15 01.20 02.20 03.20 04.20 05.00 05.30

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “Road trip” ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· True blood ∂ȉ‹ÛÂȘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ European poker tour ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÔÊ›· ÔÚı‹

111111111111111111111111111 ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.00 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.30 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. That’s life æ˘¯·ÁˆÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter ∑Ô‡ÁÎÏ· Hit parade (∂) Auto Alter “¢ÂÛÌÔ› ÛÙÔÚÁ‹˜” “ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Ïȷο‰·” μ’ Ì¤ÚÔ˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.40 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The F word American’s next top model ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ I love GR CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Harper’s island Most shoking Life on Mars ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ª¤Û· ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF 111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV ÃøSΔ∂SS ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Young guns” ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

09.30 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 00.10

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁΘ ªÏÔ˘ ÓfiÔ˘ÙË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù˙·˙ ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÈ·ÌÔ‡Ï˘ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∏ ÎÚ·˘Á‹” ∂ȉ‹ÛÂȘ

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:20-26/5/10

∞π£√À™∞ 1 ƒ∞¡Δ∂μ√À °π∞ ¶∞¡Δƒ∂ª∂¡√À™ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 20.30, 22.30, 00.30. ∞π£√À™∞ 2 PRINCE OF PERSIA (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15. ∞π£√À™∞ 3 ∂ºπ∞§Δ∏™ ™Δ√ ¢ƒ√ª√ ª∂ Δπ™ §∂À∫∂™ (Δƒ√ª√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00,00.00. IRON MAN 2 (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. ∞π£√À™∞ 4 √ ƒ√ª¶∂¡ Δø¡ ¢∞™ø¡ (∂¶π∫∏ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.45.

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜, Δ˙·Î ªÏ·Î, ÕÓÙÚÈÂÓ ªÚfiÓÙÈ.

™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ë30, Ô ∫·ÚÏ ¡Ù¿Ó¯·Ì, Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ηٷÊı¿ÓÂÈ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ¡ËÛ› Ù˘ ¡ÂÎÚÔÎÂÊ·Ï‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™Ô˘Ì¿ÙÚ·. ª·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∞Ó ¡Ù¿ÚÔÔ˘, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ∫·ÚÏ Î·È Ô Δ˙·Î ¡ÙÚ›ÛÎÔÏ, Ó·Úfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÎÚ˘Ê¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ∞Ó. ŸÌˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó. ∏ ··ÁˆÁ‹ Ù˘ ∞Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÚÏ Î·È ÙÔ˘ Δ˙·Î. √ ∫ÈÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ¤Ó·˜ ÁÔڛϷ˜ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ˙ÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο ˙Ò·, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ·¯·ÓÔ‡˜, ÙÚÔÈ΋˜ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

STAR 21.00

Road trip ∂‡ı˘ÌË ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÓÙ º›ÏÈ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚ¤ÎÈÓ ª¤ÁÈÂÚ, ƒ¤ÈÙÛÂÏ ªÏ¿ÓÛ·ÚÓÙ, ºÚÂÓÙ °Ô˘fiÚÓÙ.

√ Δ˙Ô˜ Î·È Ë Δ›Ê·ÓÈ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ·È‰È¿. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÒÚ· ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÔϤÁÈ· - ÂΛÓÔ˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÎÈ ÂΛÓË ÛÙÔ ŸÛÙÈÓ ÙÔ˘ Δ¤Í·˜. ªÈ· ̤ڷ, ˆÛÙfiÛÔ, Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Δ˙Ô˜ - Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ - Ë Û¤ÍÈ, Í·ÓıÈ¿ ªÂı. ∏ Û‡ÓÙÔÌË ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ··ı·Ó·Ù›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙Ô˜ ʇÁÂÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ Ù˘ Δ›Ê·ÓÈ! ŒÓÙÚÔÌÔ˜ Ô ‹Úˆ¿˜ Ì·˜, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ŸÛÙÈÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Δ›Ê·ÓÈ, ÚÔÙÔ‡ ‰ÂÈ ÙËÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈ΋ ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·...

∞¡Δ1 21.00

ŒÓÔ¯Ô˜ Û·Ó ·Ì·ÚÙ›· ¢ÈηÛÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™›ÓÙÓÂ˚ §ÈÔ‡ÌÂÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÂÌ¤Î· ¡Ù ªÔÚÓ¤, ¡ÙÔÓ Δ˙fiÓÛÔÓ, ™Ù›‚ÂÓ §·ÓÁÎ. ∏ Δ˙¤ÓÈÊÂÚ, ÌÈ· Û¤ÍÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ, ¤Ó·Ó ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Á˘Ó·ÈÎÔηٷÎÙËÙ‹ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ Ì ¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù˘ ÁÔËÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ, ηıÒ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ù˘ Ù‹˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì˘ÛÙÈο. ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È΋ Ù˘ ¤Ú¢ӷ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· Ù˘ ÙË ˙ˆ‹....

¡∂Δ 23.15

Harper’s island ™ÂÈÚ¿ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÏÂÍ ΔÛ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ °ÎfiÚÌ·Ó, ∫¿ÙÈ ∫¿ÛÈÓÙÈ, ∂Ï¤Ó ∫¿ÛÈÓÙÈ, ª·Ù ª·Ú.

º›ÏÔÈ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÓËÛ› ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Á¿ÌÔ. ΔÔ ÓËÛ›, fï˜, Ô˘ ‹Ù·Ó οÔÙ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÚÔÌÂÚ‹˜ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·˜, ·ÂÈÏ› Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·. √È ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Harper’s Island ı· ÛËÌ·‰Â˘Ù› ·fi ÙÚfiÌÔ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ı· ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ ÌÈ· ÔχÏÔÎË ÈÛÙÔÚ›· ÊfiÓˆÓ Î·È ÂΉ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ - ηı¤Ó·˜ ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ΛÓËÙÚ·, Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ - Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ/ÙËÓ, ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜, ÚÈÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ·.

™∫∞´ 24.00

¢ÂÛÌÔ› ÛÙÔÚÁ‹˜ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Έ̈‰›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1989, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔÓ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÈ‚ ª¿ÚÙÈÓ, ¡Ù·˚¿Ó °Ô˘›ÛÙ, ∫È¿ÓÔ˘ ƒÈ‚˜, ÃÔ·Î›Ó ºÔ›ÓÈÍ.

√È ª¿ÎÌ·Ó˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ù˘È΋ ‰˘ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. √ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜ ™ÙÈ‚ ª¿ÚÙÈÓ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ. Δ· ‚¿Û·Ó¿ ÙÔ˘ fï˜, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò, ·ÊÔ‡ Ô ÂÏ·ÚÁfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› Í·Ó¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·... ªÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Έ̈‰›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Û·È ÁÔÓÈfi˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ·ÛÙ›· ÔÙÈ΋ Î·È fiÛÔ fiÌÔÚÊÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·È‰È¿.

ALTER 02.00


40/

¶∂ª¶Δ∏ 20 M∞´√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

Δ

¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· Ì ¢ÂÏÙ›Ô

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À

¢HMO¶OY§OY

T˘ ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª√À§∏

™∂ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤Ó·˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ fiÙÈ ·Ó Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ ηÓÔÓÈο ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ‰ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂√Δ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ηٷÁÁÂÏ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Â˘ÚÒ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi...

∂π¡∞π Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Î·È fiÌÔÈÔÈ. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ‰ÂÏÙ›· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ÙÔ˘ ∂√Δ ‹ ÙÔ˘ √°∞, ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔÈ. ¢∂¡ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Û ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÚ›Û˘ Î·È ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô.

ʈÙÔÁÚ. ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

∞¶√ ¯ı˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¿Ó ¤ÛÙˆ ÌÈ· ÂÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜. ø™ΔŸ™√ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›·, ‰ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡; ∂›Ó·È Û· Ó· ÌËÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. Δ∂§√™ ¿ÓÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙfiÛÔ ·˘Ùfi, fiÛÔ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜... ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÚˆÈÓfi ‹ ÙÔ Á‡̷ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ∫∞¶√π√π ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÈÔ ¿Û¯ËÌ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ·Ó Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ó¿ ÎÏ›ÓË. ¶∂ƒÀ™π ›¯· Á›ÓÂÈ ÎÈ ÂÁÒ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·Ó¿ÏÔÁ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á· Ù· 5060 ¢ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ô ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Î·È ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰›ÓÂÈ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ΔÔ˘ÚÈÛÌfi Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ·È¯Ì‹˜. £∞ Ù· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi, Ó·È, ·ÏÏ¿ ‚ϤÂÙ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÈ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Û ÔÙfi Î·È Ê·› Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·. dimopoulos@e-thessalia.gr

1952010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ 14,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÎfiÌË ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ›, Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÚÒËÓ ¤ÓÙ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ μ·ÙÔ‰›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ·‡ÚÈÔ ·fi °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÈËÁ‹ıËΠ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù·

∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ™Â Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÕÓÙ ÌËÓ ÙÔÓ ·ÚÁ›ÙÂ, ÁÈ·Ù› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÁˆÓÈ¿ Ó· Ì¿ıÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘.

ª·‡Ú· Ì·Óٿٷ °È· Ó· ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ, ÛÙÔÓ ·Î¤Ê·ÏÔ ÔÏÈÙÈο ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù· Ì·Óٿٷ Â›Ó·È Ì·‡Ú· Î·È ¿Ú·¯Ó·. √È ·Ê›ÍÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË 10%, Ù· ¤ÛÔ‰· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ 15%, ÂÓÒ Î·È ÔÏÏ¿ Û˘Ó¤‰ÚÈ· ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È. §¿‚ÂÙ¤ ÙÔ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· “·ÈÌÔÚÚ·Á‹ÛÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜...

Δ· “‚·Ú›‰È·” ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÒÚ·, Ì¿ÏÏÔÓ ˘-

ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ fiÙ·Ó Ì¤ÌÊÔÓÙ·Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ¿ÚÁËÛ ӷ ·Ô¤Ì„ÂÈ ÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ·˘ıËÌÂÚfiÓ. Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ϤÂÈ Î·È Í·Ó·Ï¤ÂÈ ÁÈ· “‚·Ú›‰È·” ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡.¢., ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Â›‰·Ì ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ·fi ·˘Ù¿.

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ∫·Ï¿ ÙÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ϤÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2012; ¢ËÏ·‰‹ ‹Ú·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ∂.∂. Î·È ¢¡Δ Î·È ÍÂı·ÚÚ¤„·ÌÂ; ∂, ÙfiÙÂ, ·Ó ÌÔÚ›ÙÂ, ‰ËÏÒÛÙÂ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ù· ÂÙÛÔÎÔÌ̤ӷ ¢ÒÚ· Î·È ÂȉfiÌ·Ù·...

“ÕÓıڷΘ” ∂·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÙÒÚ· ÛÙË ¡.¢., ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ¯Ù˘¿ ÁÈ· ¤ÓÙ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ‰›ÎË. ∞Ó Î·È ÔÛÊÚ·›ÓÔÌ·È

™ÙÔ μ∏ª∞ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “Δ· ¯Ú˘Û¿ ·È‰È¿ ¤ÛÙËÛ·Ó Ê·ÁÔfiÙÈ ÛÙ· ∂§Δ∞. ŒÎıÂÛË-ηٷ¤ÏÙ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2005-2009”.∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› 84 Á·Ï¿˙ÈˆÓ golden boys Î·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ˙ËÙ› Ô ÁÂÓÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ›¯Â ÛÙËı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ Ì fiÚÁÈÔ Û·Ù·ÏÒÓ Î·È ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜”. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ë ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÁÚ¿ÊÂÈ: “5 ˘Ô˘ÚÁÔ› ¡¢ ÁÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋. μ·ÙÔ¤‰ÈÔ: ªÂ ÚfiÙ·ÛË ¶∞™√∫ ·Ú¿ ÙÔÓ ÛÎfiÂÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰ÈÔ, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ú·¤ÌÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ 5 ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜

fiÙÈ ÙÔ “·ÁοıÈ” Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ›. √fiÙ “¿ÓıڷΘ Ô ıËÛ·˘Úfi˜”.

√ √™∂ ∂, ı· ÙÚÂÏ·ıԇ̠ÙÂÏ›ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÒÚ·. ΔÒÚ· ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¢ËÌ. ƒ¤·˜, fiÙÈ Ô √™∂ ·ÔÙÂÏ› ÂÎÙÚÔÊÂ›Ô ÛηӉ¿ÏˆÓ, ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ; ΔÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ “Ì·›ÓÂÈ” ̤۷ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ϤÂÈ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Ó ˆ˜ ı· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜...

™Ô‚·Ú¢Ù›Ù flÚ· Â›Ó·È ÙÒÚ· Ó· ÛοÛÂÈ Î·Ì›· ‚fiÌ‚· Î·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ¤ÓÛËÌ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂- ∞¢∂¢À, Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜. °È· ÛÔ‚·Ú¢Ù›ÙÂ Î·È ÌËÓ ·›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈο ı· Û·˜ ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙȘ ¤ÙÚ˜...

Ù˘ ¡¢. £· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ ›¯Â ÚÒÙÔ ı¤Ì·: “∫ÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Ì ٷ ¤ÓÛËÌ· ÙÔ˘ π∫∞. ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ˘˜... ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó -fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ °™∂∂. ΔÔ ı¤Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ”. ™ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÛÙ· ¡∂∞: “ºÔÚÔ-¯Ú¤Ë 33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó Û ‰›Î˜! ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘ Ë ˘fiıÂÛË μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÊfiÚÔÈ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÏÔÁÈÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË”.

°.•.

¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì ̷ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ΢ڛˆ˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Îχ˙Ô˘Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó, ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Á·Ú. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·ÁÔÚÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›, ‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÂÏ›ÙÛ· Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ Î·È ¯Ù˘ȤٷÈ, Ó· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ¤¯ÂÈ Î·È Î˘Ì·Ù¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÈ ·fi Ô‡ Ó· ÎÚ·ÙËı› ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚÔ; ∏ ÔÏ˘ÏËı‹˜ ·Ú¤·, ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Ͽη Ù˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ÙË ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Â›ıÂÙ·, “ÁÔ˘ÚÔ‡Ó·”, “¯ÔÓÙڤϷ” Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Â‰Ò, ·Ô¯ˆÚ› ÁÈ· ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ∏ ÎÔÂÏ›ÙÛ· ‚Á‹Î ¤Íˆ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ¤Î·Ó ÒÚ· Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ, ¤ÙÚÂÌÂ Û·Ó ÙÔ „¿ÚÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌ¿Ú· Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 14 ¯ÚÔÓÒ. ∏... ·ÏÈÔ·Ú¤· Ù˘ ›‰È·˜ ËÏÈΛ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ‰ÂÓ ÎÔÎΛÓÈÛ ԇÙ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙËÓ ÂÁοÏÂÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚›· Î·È ÙËÓ ··ÓıÚˆÈ¿ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‹Ù·Ó Î·È ÂÈıÂÙÈ΋. ¡¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, 23 ¯ÚfiÓˆÓ, ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Û˘Á¯˘Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜. “ΔÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ Ì ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÙfiÛÔ, ÒÛÙ ٷ ‰Èο Ì·˜ ÌÔ˘ÁȤϷ ‹ ÔÈ ‚Ô˘ÙȤ˜ fiÏˆÓ Ì·˙› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù‹ Ë ‚›·ÈË, ÂÈΛӉ˘ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÎÔÚ›ÙÛÈ·;” ∫È ·Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ οÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ηϿ ‰Ò. ∫·ıfiÏÔ˘, ÎÈ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·... stamouli@e-thessalia.gr

∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ŒÎıÂÙÔ˜ Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ƒÂ˙›ÏÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂. ¶¤ÓÙ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ΔfiÏË - ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ Ô˘ “η›Ó” ÙÔÓ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∂·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ÎÔÈÓ‹ ¿ÏË ÙˆÓ Ï·ÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜-ΔÔ˘ÚΛ·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. ∏ ∞À°∏: “∂ÎÙÚԯȿ˙Ô˘Ó ÙÔÓ √™∂ Ì ÁÚ·ÌÌ‹ ¢¡Δ. ∫fi‚ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ÏËÚfiÙËÙ·, ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô ¿ÍÔÓ·˜ ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - Û‡ÓÔÚ·”. ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “ŒÓÛÙÔÏÔÈ ÛÙ· ‚·Ú¤·. ¶ÚfiÙ·ÛË-‚fiÌ‚· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜”. ∂™Δπ∞: “ÃÚ˘Û‹ ¢ηÈÚ›· ÙÔ ÊıËÓfi ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”.

20-05-10  

20-05-2010