Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.43'- ‰. 20.06ã

™ÂÏ‹ÓË 29 ∏ÌÂÚÒÓ

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 20 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.699

† ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ∑·Î¯·›Ô˘ ·.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

£Ú›ÏÂÚ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ

∫·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ §·ÁοÚÓÙ ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Û˘ÏÏ¿‚ÂÙ ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ■ ÛÂÏ. 6

∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ  ŸÓÂÈÚÔ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·  ¶ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹ ›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË Î·È fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ - ıÚ›ÏÂÚ Î·È ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÁοÏÔ Ù˘ ALCO Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· 1.000 ·ÙfiÌˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Î¿ÏË, ÔÈ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı·̷ÙÈο. ∏ ¡¢ Â›Ó·È ÌÂÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, fï˜ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¶∞™√∫ 13,3%, ¡¢ 18,5%, ∫∫∂ 7%, §∞√™ 3%, ™Àƒπ∑∞ 7,9%, ¢∏™À 2,3%, ¢∏ª∞ƒ 6,6%, √π∫√§√°√π 2,7%, ∞¡∂•. ∂§§∏¡∂™ 8,3%, ÃÀ™∏ ∞À°∏ 3,9%, ¢ƒ∞™∏ 1,2%. ■ ÛÂÏ. 7

§

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: Ÿ¯È ÛÙËÓ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ∂ÎÙfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ¶∞™√∫ ÏfiÁˆ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 12

∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: √ ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ

∫ÔÈÓfi ̤وÔ ·fi ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· §ÈÌÂӷگ›Ô: Ÿ¯È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÔ›· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ■ ÛÂÏ. 21

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∂-65 ■ ÛÂÏ. 15 ÿÎÂÚ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 10

∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ■ ÛÂÏ. 10

■ ÛÂÏ. 8, 9

√È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ∂∂∫-ΔÚÔÙÛÎÈÛÙÒÓ

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÌÂ

·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Î.Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· °·ÚÁ¿Ï·, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, ºÒÙ˘ ∫ÔÊÈÓ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ófi˜ Î·È ¡ÂÚ·Ù˙ԇϷ (Δ˙Ô‡ÏÈ·) ΔÛ·Ï›ÎË. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÓÔÌ·. Ãı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (∂∂∫-ΔÚÔÙÛÎÈÛÙ¤˜). ¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÚԤ΢„ ÛÙÔ ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÎÏËı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ƒËÁ¿ÎË Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ Î. ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 12, 13

∫·Ù¿ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, ÂÓÒ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì Ú‡̷ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ μπ√¶∞ ∂Ș ÒÙ· ÌË ·ÎÔ˘fiÓÙˆÓ ·¢ı‡ÓÔ-

ÓÙ·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ¢∂∏ ¯ÚÂÒÓÂÈ Ì ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È fi¯È Ì ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ú‡̷. ∞Ó Î·È ·Ú‹Ïı·Ó ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÙÔ‡˜ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËı›, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. ■ ÛÂÏ. 17

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 18 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ∑ËÌȤ˜ ÏfiÁˆ ηÈÚÔ‡ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 20 ¢ËÌfiÛÈÔ ∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 18

ºÈÏ·Ó‰Ô› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 21


K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.43'- ‰. 20.06ã

™ÂÏ‹ÓË 29 ∏ÌÂÚÒÓ

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 20 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.699

† ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ∑·Î¯·›Ô˘ ·.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

£Ú›ÏÂÚ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ

∫·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ §·ÁοÚÓÙ ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Û˘ÏÏ¿‚ÂÙ ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ■ ÛÂÏ. 6

∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ  ŸÓÂÈÚÔ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·  ¶ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹ ›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË Î·È fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ - ıÚ›ÏÂÚ Î·È ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÁοÏÔ Ù˘ ALCO Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· 1.000 ·ÙfiÌˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Î¿ÏË, ÔÈ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı·̷ÙÈο. ∏ ¡¢ Â›Ó·È ÌÂÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, fï˜ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¶∞™√∫ 13,3%, ¡¢ 18,5%, ∫∫∂ 7%, §∞√™ 3%, ™Àƒπ∑∞ 7,9%, ¢∏™À 2,3%, ¢∏ª∞ƒ 6,6%, √π∫√§√°√π 2,7%, ∞¡∂•. ∂§§∏¡∂™ 8,3%, ÃÀ™∏ ∞À°∏ 3,9%, ¢ƒ∞™∏ 1,2%. ■ ÛÂÏ. 7

§

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: Ÿ¯È ÛÙËÓ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ∂ÎÙfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ¶∞™√∫ ÏfiÁˆ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 12

∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: √ ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ

∫ÔÈÓfi ̤وÔ ·fi ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· §ÈÌÂӷگ›Ô: Ÿ¯È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÔ›· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ■ ÛÂÏ. 21

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∂-65 ■ ÛÂÏ. 15 ÿÎÂÚ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 10

∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ■ ÛÂÏ. 10

■ ÛÂÏ. 8, 9

√È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ∂∂∫-ΔÚÔÙÛÎÈÛÙÒÓ

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÌÂ

·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Î.Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· °·ÚÁ¿Ï·, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, ºÒÙ˘ ∫ÔÊÈÓ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ófi˜ Î·È ¡ÂÚ·Ù˙ԇϷ (Δ˙Ô‡ÏÈ·) ΔÛ·Ï›ÎË. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÓÔÌ·. Ãı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (∂∂∫-ΔÚÔÙÛÎÈÛÙ¤˜). ¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÚԤ΢„ ÛÙÔ ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÎÏËı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ƒËÁ¿ÎË Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ Î. ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 12, 13

∫·Ù¿ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, ÂÓÒ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì Ú‡̷ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ μπ√¶∞ ∂Ș ÒÙ· ÌË ·ÎÔ˘fiÓÙˆÓ ·¢ı‡ÓÔ-

ÓÙ·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ¢∂∏ ¯ÚÂÒÓÂÈ Ì ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È fi¯È Ì ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ú‡̷. ∞Ó Î·È ·Ú‹Ïı·Ó ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÙÔ‡˜ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËı›, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. ■ ÛÂÏ. 17

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 18 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ∑ËÌȤ˜ ÏfiÁˆ ηÈÚÔ‡ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 20 ¢ËÌfiÛÈÔ ∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 18

ºÈÏ·Ó‰Ô› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 21


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¢¤ÛÔÈÓ· ™˘ÌȷοÎË, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ‰ËÌfiÙ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘

A¶√æ∂π™

«√È μÔÚÂÈÔÛÔÚ·‰›Ù˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôϛ٘ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜»

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË TÔ˘ ∞°°∂§√À ™Δ∞°∫√À ∞Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ. ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ¤Ó· Â›Û˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÔÏÈÙÒÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ÎÚ›ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ı˘Û›Â˜. ∞ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ Û¤‚ÔÓÙ·È ·˘Ùfi Î·È Ó· ÙÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ì·˜. μ‚·›ˆ˜, ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌfiÓÔÓ ˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÊıÔ‡Ó, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È. ∫·È ·Ó ÌÂÙÔ˘ÛȈıÔ‡Ó Û „‹ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË, Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ¿Ú· Ôχ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ԉ›ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıË, Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂΛӷ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÈÛÙÔÚÈο Ï¿ıÔ˜, ·Ó Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘, ηٿ fiÛÔÓ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ‰È¿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· fï˜, Â›Û˘, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤ۈ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ì ‰·ÓÂÈο, Ô˘ Ù· ηÎԉȷ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ı· ¤ÊÙ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞˘Ùfi ·ԉ›¯ıËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· Î·È ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÒÚ· Ì ԉ˘ÓËÚfiÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ. øÛÙfiÛÔ, οı ÛΤ„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ Ô‰‡Ó˜ -›Ù Ì ¢ÚÒ Â›Ù Ì ‰Ú·¯Ì‹- ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ï¿ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó... √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ. ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ú·ÎÌ‹. μÈÒÓÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ú·ÎÌ‹, Û Â›Â‰Ô ıÂÛÌÒÓ, ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ŸÛÔÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ˙‹ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¤ÍÔ‰·, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ÊÒÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, “ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ Î·È ˘ԉԇψÛ˘ Û ͤӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜, ‹ ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ™Ù· ÂÚ›Ô˘ 200 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓ‰ËÌÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ “ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹Ù·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ‚ϋ. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÔÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ȤÛˆÓ. ∏ πÛÙÔÚ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Hellenic Seaways Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÚÈÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô. ∏ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ™˘ÌȷοÎË, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È ‰ËÌfiÙ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Á˘ÚÓ¿Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ” .

Δ

∏ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù˘ ÂÍfi‰ˆÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·fi ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, οı ΔÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿. ∏ Î. ™˘ÌȷοÎË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ Ì›ˆÛË ·ÊÂÓfi˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂͤÏÈÍË Ù· ÙÚ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÏÔ›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Î·È ‰È·Ú΋˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ - ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· - ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘˜” . ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂͤÏÈÍË ˆ˜ Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÒ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi ˆ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÊÚ¤Ûη, fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “Δ· ÓËÛÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¿ÚÎË. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...22ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...23ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10... 22ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...22ÔC.

∫¿ÓÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·

Ì ÙÔ Á¿Ï·;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë Î. ™˘ÌȷοÎË. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ηıÈÛÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜, ÒÛÙ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ÌË ˙ԇ̠ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÌfiÓˆÛ˘. √‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. Δ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ϤÔÓ “ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜” ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ηӤӷӔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ™˘ÌȷοÎË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÏÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ϤÔÓ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ÙÔ “‰ÂÏÊ›ÓÈ” Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 40 ¢ÚÒ Ë ÌÔÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹. “√È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÏÏÈ›˜ Î·È “·ÎÚÈ‚¤˜” -ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ·Ó¿ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·-Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ÂÏÏÈÔ‡˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ì·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ·‰˘Ó·Ì›· Â·ÚÎÔ‡˜ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÈÏÔÁÒÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î.¿. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡Ù ӷ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ò˜ ı· ‰ÒÛÂÈ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ” ÂÍËÁ› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ∏ ›‰È· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ “¤¯Ô˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Î·Ó Ó· ı˘ÌËıÒ ·fi fiÙÂ. °È·Ù› ÔÈ μÔÚÂÈÔÛÔÚ·‰›Ù˜, Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜;” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ™˘ÌȷοÎË.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ¯ÒÚ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. ∂˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÎfiÓ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂›Ó·È ÌÈÎÚfi˜

∂ÏÏ›„ÂȘ

ªÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ϤÂÈ Ë Eurostat. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi 6,7% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È 20,8% Î·È ÛÙËÓ ∂.∂. ÙˆÓ “27” Â›Ó·È 19,4%. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ŸÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ı· ¤¯Ô˘Ì Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹...

ªfiÓÔ ˆ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, ηıÒ˜ Î·È ÏÂÈ¿‰· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·. ÕÚ·Á ı· ÂӉȷÊÂÚı› οÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Û ÙÔÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ; ◊ ÓËÛÈÒÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È Ó· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È ÌËÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÛÔ‚·Úfi; °.•.

°. ΔÛ. ΔÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ¶∂Δƒ√À§∞∫∏ ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

¢ÂÛ̇ÛÂȘ... ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi μfiÏÔ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂›Ó·È Î·È ÂΛÓË Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ NEL, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶ÏÔ›Ô ‰ÂÓ ¤Ê˘Á ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ̠„‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘. ŸÏ· ·˘Ù¿, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘... μ.∫.

∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ΔËÓ Ï‹ÚË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, Ó· ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ̷ڷÛÌfi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ì ¤ÚÁ· Î·È fi¯È Ì ·Ϥ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡¢ ¿ÏψÛÙ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∑¤ÙÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

¶Ï‹Ú˘ ÛÙ‹ÚÈÍË ªÂ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ¢ÂÛ‡ÏÏ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ϤÓ ʛÏÔÈ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ›¯ÓÔ˜ ÈÎÚ›·˜ Î·È Ì Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ÓÔÌfi, Ô Ó·Úfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È fi¯È Ë ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ∫·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙÔÓ›˙ÂÈ, ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û’ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ë ¡¢ ·ÔÙÂÏ› ·ÛÊ·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫√Àƒ√À

∏ Â¤ÙÂÈÔ˜... Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ™‡ÌÙˆÛË ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›·; √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 6 ª·˝Ô˘. ¶·Ú·ÌÔÓ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙÔ 2010! ÷ڿ˜ ¢·ÁÁ¤ÏÈ· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÓËÌÔÓȷο ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÈ ÎfiÌÌ·Ù·... ÂÍÔ˘Û›·˜! ∫·Ó›˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” ‰ÂÓ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Â¤ÙÂÈÔ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· “Ì·ÓÙÚÈ¿” , ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛˆÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜! ∫·È ÌÈ·˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ·... ‰˘ÛÊÔÚ›·, ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜! Δ˘¯·›Ô; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ. ∏ οÏË ı· ‰Â›ÍÂÈ, Â¿Ó ÙÂÏÈο Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· -̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜- ÎfiÌÌ·Ù· ı· ηٷʤÚÔ˘Ó ·ÛıÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ‹ ı· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÔfiÙ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô‡Ù ·ÛıÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë 6Ë ª·˝Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·‰È·Î‹ Ë̤ڷ. √ÏÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Â¿Ó ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÔÎÙ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‹ ÂÓÓ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹, ‹ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ... ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ‰ÂÓ Îfi‚ÔÓÙ·È! ∂Âȉ‹ fï˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙȘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi, fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈ ·Ó ÚÔ·„ÂÈ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. (∞fi ÙË “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋”)

∫ÔÈÓfi ̤وÔ ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ™Â ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÌ¿گ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡.¢. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “√ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛˆfi Ì·˜! ∂›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢., ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ “Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” . °.•.

√È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘... ÔÏÈÙÈ΋˜ ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì ˙ˆ‹ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ı· οÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ∂›Ó·È ÙÔ “¶ÂÈÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜” . Œ¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. Œˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∑Ô‡Ë ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi È‰Ú˘ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· (25-40 ÂÙÒÓ) Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Û‡ÓıËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È “·Ï‹ Î·È ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹” . ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì Δ∂ª (ΔÔÈ΋ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓ¿‰·). ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ı¤ÚÌË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È Ù˘... ∫·Ú·˚‚È΋˜. Δ. ∫.

°ÎÚ›ÓÈ· °ÎÚ›ÓÈ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÔ›Ô ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠÛÙÔ “Î·È ¤ÓÙ” . √È ÁÎÚ›ÓȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ¿ÓÙ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¢‹ÌÔÈ, ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Hellenic Seaways ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û ÙÚ›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ∂ӈ̤ÓÔÈ ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. √È ÓËÛÈÒÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘˜. Δ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓ‡ԢÓ, ηıÒ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜... μ.∫.

Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· £ÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο Â›Ó·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈο Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ “ͯ·Ṳ̂ӈӔ ÛÙÔ “¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ” ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·ÚÂÏıfiÓ... ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ¤‚ÏÂ·Ó ÌfiÓÔ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∫¿ÔÈÔÈ ‚¤‚·È· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤ÂÈÛ - ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ - Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌfiÓÔ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ¿ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‰ÒÛÂÈ. ∫·ı·Ú¤˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ¡ÔÌÔ› §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¢ÂÓ ¤ıÂÛ fï˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· ‰‹ÏˆÛË ˆ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏfiÁÈÌË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ªÂÛÛËÓ›·˜. ¢‹ÏˆÛË Â›Ó·È, ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„Â Î·È Î·Ó¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ... Δ. ∫.

∞˘Ù¤˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Û˘ÌÙÒÛÂȘ ∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Û ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∏ 6Ë ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÎfiÌË ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜. ΔÂÏÈο, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô... °. ΔÛ.

∂˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ÂȉÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˘˜ ÔȈÓÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∞Ó. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÊÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ηχÙÂÚ· ÙfiÙ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” , ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Û˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÛÏ˄˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ Î·È Ë ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ı¤ÙÂÈ ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞ÓÂ›‰ÂÎÙÔÈ Ì·ı‹Ûˆ˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ÓÂ›‰ÂÎÙÔÈ Ì·ı‹Ûˆ˜. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ë ÊÚ¿ÛË Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ ÛÙË Û¿ÓÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÕÁÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ (ÁÈ·Ù› ÂÚ› ηÙÔÚıÒÌ·ÙÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È) Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ 92 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ù¿ ÙÂÛÙ ÁÈ· ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ·fi ÙÔ §¤ÛÙÂÚ, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ¤¯ÂÈ ÍÔ‰¤„ÂÈ 2.852 ϛژ ÁÈ· Ù· ıˆÚËÙÈο ÙÂÛÙ Ô‰‹ÁËÛ˘, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Û ÚÂÔÚÙ¿˙ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Sun” . ΔÔ Î¿ı ÙÂÛÙ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 31 ϛژ Î·È ‰È·ÚΛ Ì›· ÒÚ·, ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î¿ı ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù‡Ô˘ (multiple choice) ÁÈ· ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, fiÔ˘ Ô ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ Â›‰ÔÍÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Â‰Ò, ·ÊÔ‡ ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ıˆÚËÙÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÛÙ· Ú·ÎÙÈο. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· ·fi ÙÔ §¤ÛÙÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Ù˘¯Â ÛÙ· ıˆÚËÙÈο 22 ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚÈÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰›ψ̷. ∂ΛÓÔ˜ ›¯Â ÍÔ‰¤„ÂÈ 73 ϛژ ÁÈ· οı ·fiÂÈÚ·, ‰ËÏ·‰‹ 1.650 ϛژ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ” .

ΔÈ Á˘Ú‡ÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ; √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÈ Á˘Ú‡ÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ; ◊ ·ÏÏÈÒ˜, ÁÈ·Ù› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ

ηÓ›˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∫∫∂ (Ì-Ï) ª-§ ∫∫∂; ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÓÈÒıÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ¿‚ÔÏ·, ηıÒ˜ Ë ÊÚ¿ÛË “·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔ̘” , fi¯È ·Ï¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛˆÛÙ‹. ∞Ó fï˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÏÏÔ‡, ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË, ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ·Ú¿ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ; ∫·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘˜; Œ¯ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ‚Úˆ ÙÈ ı· ··ÓÙÔ‡Û· Û fiÔÈÔÓ Ì ڈÙÔ‡ÛÂ. ∫·È Ó· ÙÈ ı· ¤ÏÂÁ·: ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÔÔÈ‹ÛÂÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Œ¯Ô˘Ó ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙȘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ȉ¤Â˜, ·ÎfiÌË Î·È Û Ôχ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›·, Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ·, Î·È fiÛÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Û fiϘ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Û ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ı· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ‰Â ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎfi ¯·ÚÙ› Û ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È “Ï·Û·Ú›ÛÌ·Ù·” ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

£·Ï¿ÛÛÈ· ¯ÂÏÒÓ· Ù·Í›‰Â„ 1.500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· ˙¢Á·ÚÒÛÂÈ ∏ ÚÒÙË ·ÚÛÂÓÈ΋ Ú¿ÛÈÓË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ÂÏÒÓ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ‰È·ÛÒıËΠ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ 1.500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù·›ÚÈ Ù˘, ‰‹ÏˆÛ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜. ∏ ¯ÂÏÒÓ·, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ª·Í, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙÔ ¶ÔÚÙ ™Ù›‚ÂÓ˜ ª¤È Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Ô˘ Ù˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ Ú‹ÍÈÌÔ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ªÂÙ¿ ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ıÂÚ·›·˜, Ô ª·Í Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÚÙ ™Ù›‚ÂÓ˜, ÛÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ›¯Â ‰È·Ûˆı›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Ó‡ÛÂÈ 1.500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ 25 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ Ë̤ڷ. “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÂÎÏ‹ÛÛÔÌ·È Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ̤¯ÚÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÚÙ ™Ù›‚ÂÓ” , ›Â Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓ٠÷ڿÛÙÈ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ª·Í, ·Ôχو˜ ÒÚÈÌÔ˜ ÛÙ· 50 ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜ 110 ÎÈÏÒÓ, Ó· ÎÔχÌËÛ ›Ûˆ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù·›ÚÈ ÙÔ˘ ÎÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‚ڋΠӷ ˙¢Á·ÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ¡Ù¿È·ÌÔÓÙ ªÈÙ˜, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. “Δ˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú·Ï›· ÊÒÏÈ·˙·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ô ¯ÂÏÒÓ˜ - οÙÈ Û¿ÓÈÔ. ÿÛˆ˜ Ó· ‚ڋΠۇ-

·˘ÚÈ·Ó‹ Ë̤ڷ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó-Î·È Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ! ∂›Ì·È ‚¤‚·È· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ›¯Â ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ó· Ì ڈًÛÂÈ: °È· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Ì-Ï ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜... ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ·˘Ùfi, ÏfiÁˆ ¯ÒÚÔ˘, ÙÈ ı· ··ÓÙÔ‡Û·, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ı· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· fï˜ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› fi¯È ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÏË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÔÚ¢Ùԇ̷̠˙›. £· ÙÔÓ ¤ÂÈı· ¿Ú·ÁÂ;” .

ª‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ √ Î. ¡¿ÛÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ıÂÔÏfiÁÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ. ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù˘ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙˆÓ ¶·ıÒÓ. ÿ‰È· ηٿÛÙ·ÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÂ›Û˘ Î·È Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ΔÂÛÛÂÚ·ÎÔÛÙ‹˜, fiÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ Î·Ù¤ÎÏ˘Û ÙȘ ›‰È˜ ÂÎÎÏËۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÛÂÚÈÓÔ‡˜, ÛÙȘ ÚÔËÁÈ·Ṳ̂Ó˜ £Â›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £Â›·˜ ∂ÍÔÌÔÏfiÁËÛ˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi Â¿Óˆ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi, ¤Ú· ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍË Ô˘ ÓÈÒı·ÌÂ, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ‚¿Ï·Ì ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË ı¤ÛË Ì·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ™Ù·˘Úfi

ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, fiÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙԇ̠̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi ˆ˜ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ... ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÎfiÌË Î·È Ë ‚Ú·‰È¿ Ù˘ ª. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, fiÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· ΋ڢÁÌ· ·fi ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Â›Î·ÈÚÔ, ÏfiÁÈ· Ô˘ Û˘ÁΛÓËÛ·Ó ÙȘ ηډȤ˜ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ ÙË ‚Ú·‰È¿ ÂΛÓË. ªÂÙ¿ Ù· ¿ıË fï˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. °ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶¿Û¯·, ηÏÔ‡ÌÂı· Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ΛÓËÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔχÌÔÚÊË Î·È Û˘¯Ó¿ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙË ·Ì·ÚÙ›·. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÔÚÔÏÔÁ›·, ı· ϤÁ·ÌÂ: ŒÍÔ‰Ô ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙÔ „¤Ì·, ÙËÓ ·¿ÙË, Ô˘ ÌÔχÓÔ˘Ó Ì ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ οı ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙÔ˜. ŒÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ΔÔ ¶¿Û¯·, Ì·˜ ηÏ› Â›Û˘ Ó· ‰È·‚ԇ̠·fi ÙÔÓ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÛÌfi ÛÙË Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË. ∏ ÎfiˆÛË, Ë ‰˘ÛÈÛÙ›·, Ë ÈÎÚ‹ Á‡ÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙÔ˜ Ì·˜ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Û ·ÔÌÔÓˆÙÈÛÌfi. ™ÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙Ô˘Ì Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜. ∂›ÁÂÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ “ÂÁÒ”, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ηٷÓfiËÛË Î·È Û‚·ÛÌfi. ¡· ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË, Û˘ÌfiÓÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙË ·Á¿Ë. “™˘Á¯ˆÚ‹ÛˆÌÂÓ ¿ÓÙ· ÙË ·Ó·ÛÙ¿ÛÂÈ” . ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÙÔ ¶¿Û¯· Ì·˜ ηÏ› Û ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘

ÓÙÚÔÊÔ. ¶¤Ú·Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ùfi ÂÈο˙Ô˘Ì”, ›Â Ô Ã·Ú¿ÛÙÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ª·Í, ‰‡Ô ıËÏ˘Î¤˜ Ú¿ÛÈÓ˜ ¯ÂÏÒÓ˜ ÂÚÈÛ˘ÓÂϤÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ıÂÚ·›· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ÙÛÈ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚ˜. ŸÌˆ˜ Ë ΔÚ¤ÈÛÈ Î·È Ë ∫Ú¿ÌÈ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ fiÔ˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚ˜. ΔÔ ÙÛÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ÂÓÙÔÈÛÌfi fiÙ·Ó ÔÈ ¯ÂÏÒÓ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ οı ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ.

π¿ˆÓ·˜ ÁÈfiÚÙ·Û ٷ 115· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ· √ ÃÈÚÔ˘ÂÌfiÓ ∫ÈÌÔ‡Ú·, Ô ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈfiÚÙ·Û ۋÌÂÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ù· 115· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. √ ∫ÈÌÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ∫ÈÔÙ¿ÓÁÎÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ π·ˆÓ›·˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÙÚÒÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÚ›· Á‡̷ٷ ÙËÓ Ë̤ڷ, ¤ÁÚ·„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ª·˚Ó›ÙÛÈ. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1897 Ô ∫ÈÌÔ‡Ú· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÂ› 38 ¯ÚfiÓÈ· Û ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÁÚfiÙ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û¯ÔÏ›· ̤¯ÚÈ Ù· 90 ÙÔ˘. √ ∫ÈÌÔ‡Ú· ·¤ÎÙËÛ ÂÙ¿ ·È‰È¿, ·fi Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó Ù· ¤ÓÙÂ, 14 ÂÁÁfiÓÈ·, 25 ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Î·È 13 ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓ·, ¤ÁÚ·„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›-

¿Á¯Ô˘˜, Ù˘ ·ÔηډÈÒÛˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÏ›‰Ô˜. ŒÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô, Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ Ì ηٿıÏÈ„Ë!” . ΔÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ì ÂÏ›‰· ÙÔÓ ÓÔ˘ Î·È Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ıfiÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÛÙ¿ÓÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹: “∂Ó Ùˆ ÎfiÛ̈ ıÏ›„ÈÓ ¤ÍÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ı·ÚÛ›ÙÂ, ÂÁÒ ÓÂÓ›ÎËη ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ” (πˆ. 16:33). ™ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÔ˘ ΋ڢÁÌ· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ‰˘Ô ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÁΤʷÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫·È ›·Ó, ÌÂÚÈÎÔ›, ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔÌ· fiÙÈ Ô £Âfi˜ ¤ı·ÓÂ. ∫·È ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ÌÂ: ¡·È, ¤ı·ÓÂ Ô £Âfi˜, ·ÏÏ¿ ·fi ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È £Âfi˜ Ì·˜, ¤Î·Ó ‰È΋ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÔÙ˘¯›· Î·È ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ¶·Ó¿ÁÈÔ ÛÒÌ· ΔÔ˘ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ıËÚȈ‰›·˜. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù˘ Á˘. “¢Â›ÍÙ ̷˜ ÙÔÓ £Âfi Û·˜” ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÌÓËÌÂ›Ô ÎÂÓfi Î·È Ù· ÛÔ˘‰¿ÚÈ· ·‰ÂÈ·Ó¿. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ì·˜, Ë ÂÏ›‰· Ì·˜, Ë ·ÈÙ›· Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÁÒÓˆÓ. Õ˜ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔÔ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·˜, ʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. °È·Ù›; °È· Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ó, ˆ˜ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ˆ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛÒÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ÎÈ ÂÌ›˜ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ÎÂÓfi ÌÓËÌ›Ô. ªË ÊÔ‚Ëıԇ̠fiˆ˜ ÔÈ Ì˘ÚÔÊfiÚ˜, Ô‡Ù ӷ ÎÚ˘ÊÙԇ̠fiˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÙËΠ۠fiÏË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·˜ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‚·Û¿ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÙÒÛ˘ Î·È ·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÁοıÈ·, ¯ˆÚ›˜ fiÓÔ˘˜ Î·È ıÏ›„Ë. ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó¤ÛÙË!” .

‰·. √ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ √˘fiÏÙÂÚ ªÚfiÓÈÓÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1896 Î·È ¤ı·Ó ÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2011.

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤÙÙ· Ô ∫¤‚ÈÓ ∫Ï¿ÈÓ Î·È Ë ª¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ √È ‰È¿ÛËÌÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ∫¤‚ÈÓ ∫Ï¿ÈÓ Î·È ª¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÙÔ ƒˆÌ·›Ô Î·È ÙËÓ πÔ˘ÏȤÙÙ· ÁÈ· ÌÈ· ÌfiÓÔ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ ∫Ï¿ÈÓ Î·È Ë ™ÙÚÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Shakespeare in the Park Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1.500 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Public Theatre’s Shakespeare in the Park, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· Â›Ó·È Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¿ÏÈ‚·Ó. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ‚Ú·‚¢Ù› Ô ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı›·ÛÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ™¿ÈÏÔÎ ÛÙÔÓ “ŒÌÔÚÔ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜” ÙÔ 2010. ∏ ™ÙÚÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ·fi ÙÔ 1976, Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ 2006 ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ ª¿Ó· ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Ù· ¶·È‰È¿ Ù˘” ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∫Ï¿ÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÂÓÓ¤· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ·fi ÙÔ 1970.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó; ª·Ú›· ΔÔÈ˙fiÁÏÔ˘ ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ϤÔÓ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ‰ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Ì›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ Èı·Ófi Ó· Â›Ó·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓË” .

™ˆÙ‹Ú˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

∫ÂÏ̤٠ª·¯›Ï·Â ¿ÓÂÚÁÔ˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ ÂËÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ú¤ÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ·Ï¿ ÌÈ· ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ›Ûˆ˜ οÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ì ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÁfiÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜

ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ “ÎÚ˘Ì̤ӈӔ ·fi ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Ê˘ÏψÛȤ˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÛËÌ›· “·Á›‰Â˜” , Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. √‰ËÁÔ› ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ηÈ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, Ì ٷ “ÎÚ˘Ì̤ӷ” Û‹Ì·Ù· Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. μ.∫.

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

ΔÔ ∫∏º∏ ∞ÁÚÈ¿˜ £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ‰Âη¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‹ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ¿ÓÔÈ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙË Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì›· ÓÔÛËχÙÚÈ·, ‰‡Ô ÂÈÛΤÙ˜ ˘Á›·˜, Ì›· ηı·Ú›ÛÙÚÈ· Î·È Ì›· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ, Ë ÔÔ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÂÎÙÂÏ› Î·È ¯Ú¤Ë Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

ºÚÂÛοÚÈÛÌ· ∫·ıÒ˜ Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚¿˙ÂÈ Ù· ηϿ Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÁοÎÈ· ‚¿ÊÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÓÔ‡˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ÊÚÂÛοÚÈÛÌ· ·fi ÙȘ ·Ê›Û˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ηÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÛËÌ¿‰È· Â¿Óˆ ÙÔ˘˜. ¢.ƒ.

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó Â›Ó·È ¤Á΢Ú˜ ‹ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ ‰ÈfiÙÈ ‚ϤÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Û ÌÂÚÈΤ˜” .

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

“∫Ú˘Ì̤ӷ” Û‹Ì·Ù·

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“√ˆÛ‰‹ÔÙ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‚ϤÔ˘Ì Ô‡ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Ì¿˙·, ÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ Î·È ÙÈ fi¯È Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔË ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· ηڤÎÏ· Ș ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ¤Ó· ·ÁοÎÈ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ...ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∂› Ù˘ Ô‰Ô‡ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ fï˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ...ÛÒıËΠ̠ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÌÈ·˜ ηڤÎÏ·˜, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ fi¯È ÙÚÂȘ, ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ªÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ ·Ú·¿Óˆ Û οı ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ‰ËÏ·‰‹. ΔÂÏÈο, fiÓÙˆ˜ ¤ÏÂÈÂ Ë Î·Ú¤ÎÏ·...

Δ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞¿ÓÙËÛË

ŒÁηÈÚË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË

∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ô ˘‰Úԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó Î·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂÈÎfiÏÏËÛË ·ÊÈÛÒÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÈÛÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ηıÒ˜ ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË. ™ÙË ÛÙÚÔÊ‹, ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ ∫Δ∂§, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Ê·Ó¿ÚÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÂÁη›Úˆ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹, fiÔ˘ Î·È Â›Ó·È Ô Î·ÓÔÓÈÎfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘. ΔÔ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Ê·Ó¿ÚÈ, fï˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÙÔ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ·Ó·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁηÈÚ·. ¶ÚÈÓ, ÏÔÈfiÓ, Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÛÔ‚·Úfi, ı· Ú¤ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË.

°.•.

°. ΔÛ.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¶·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿ ÛÙÔ μfiÏÔ “Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ªÔÛ¯¿ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ì ¿ÚÎÔ, ͇ÏÈÓ· ·È¯Ó›‰È·, ÏÈÌÓԇϷ Ì ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ· Î·È Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ” . ∂Í·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·ÚÓÈ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ “∞fi ÓˆÚ›˜ ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ˝ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·ÚÓÈ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ›¯Â ÂÊԉȷÛı› Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌfiÓÔ ÎÚÂÔˆÏ›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ·ÚÓÈ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯ı¤˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ΢ڛˆ˜ Ù· ÎÂÓÙÚÈο - ›¯·Ó ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¯ı˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË ·fi ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ Ê¤ÙÔ˜ ÍÂÔ˘Ï‹ıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ Ì ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÚÓÈ¿” . ™ÂÈÛÌfi˜ ·ÈÛıËÙfi˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· “ΔÔ °Âˆ‰˘Ó·ÌÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ

20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1982

ÛÂÈÛÌÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ·Ó¤ÁÚ·„·Ó ÛÙȘ 7.32 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·ÛıÂÓ‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 4,2 ‚·ıÌÒÓ ƒ›¯ÙÂÚ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ·fiÛÙ·ÛË 300 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ŒÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·” . ∏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· “∫Ú›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-ƒ‹ÁÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË μfiÓÓË, ηıÒ˜ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” .

ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 20%-25% ÙˆÓ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜” .

∫ÔÛÙÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ “∞˘ÛÙËÚÔ› ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1453... √ ŒÏÏËÓ·˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ºÏ·ÓÙ·ÓÂÏÏ¿˜, ‰È·ÛÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ÎfiÏÔ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÊԉȿÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. 1799... √ °¿ÏÏÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ¡·ÔϤˆÓ μ’ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ‰È¿Ù·ÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Â›Ó·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ. 1862... √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ‹ ·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, §Ô˘› ¶·ÛÙ¤Ú Î·È ∫ÏÔÓÙ ªÂÚÓ¿Ú.

1902... √ ¶ÈÂÚ ∫ÈÔ˘Ú› Î·È Ë ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Ú› ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ú¿‰ÈÔ.

1925... ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ô Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ º·ÏËÚÈÎÔ‡ ¢¤ÏÙ· Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÛÙȘ ÈÔ‰ÚÔÌȷΤ˜ ÎÔ‡ÚÛ˜. 1999... 13 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫fiÏÔ˘Ì·˚Ó ÙˆÓ ∏¶∞, fiÙ·Ó ‰‡Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ˘Ú Ì ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜. 2000... √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÓÈο ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÙË ª·Î¿ÌÈ Ì 73-67 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ¤ÊÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂˘ÚÒ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

«Œ¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿», ÛËÌ›ˆÛÂ

§·ÁοÚÓÙ: ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ∏ Eurostat ‰ÂÓ “‚ϤÂÈ” ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 19.

∂¡∞ ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·

ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· (6,7% ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi 15 ˆ˜ 74 ÂÙÒÓ), Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (Eurostat) ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙË ÌÂÚÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ∂∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Eurostat, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (·fi 15 ˆ˜ 75 ÂÙÒÓ) ÛÙËÓ “∂∂ ÙˆÓ 27” ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 19,4% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ 20,8%. Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (2,3%), ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· (4,1%), ÛÙËÓ ΔÛ¯›· (5,4%) Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (6,7%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· (49,1%), Ë ª. μÚÂÙ·Ó›· (26,7%), Ë °ÂÚÌ·Ó›· (26,5%), Ë ™Ô˘Ë‰›· (26%), Ë ¢·Ó›· (25,9%), Ë ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ (25%). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, ÙÔ 58,1% ÙˆÓ ˘Ô··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (159.000 ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó ·Ó Î·È ı· ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë §ÂÙÔÓ›· (57%), Ë πÛ·Ó›· (49%) Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜ (42%). ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ “∂∂ ÙˆÓ 27” Â›Ó·È 19,4% (8,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ) Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË 20,8% (5,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ). Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 22.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ 64.000 Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·. μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë Eurostat ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰˘ÓËÙÈο ÚfiÛıÂÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ËÏÈΛ·˜ 15 Ò˜ 74 ÂÙÒÓ) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 1,7% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ). ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ “∂∂ ÙˆÓ 27” Â›Ó·È 4,6% Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË 4,8%. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ Eurostat, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈϤÔÓ “¤ÙË ˘ÁÈÔ‡˜ ‚›Ô˘” , ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ fiÚÈÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÓ Ï‹ÚË ˘Á›· ¤ˆ˜ Î·È Ù· 74 ¤ÙË ÙÔ˘˜.

™˘ÏÏ¿‚ÂÙ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙfiÓÈÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∏ 6Ë ª·˝Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Focus √À∞™π°∫Δ√¡, 19.

Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) Î. ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÏÏËÊı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ‰È·›ÛÙˆÛ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘, Ë Î. §·ÁοÚÓ٠› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÔÏÏ¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÛÙ¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘‹ÚÍ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

“∫¿ÔÈ· ÚfiÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛı› ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË”, ÙfiÓÈÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹”, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ›‰È· › ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚¿ÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Î·È fiÛÔÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·Ûı›, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÌÊ›ÛË̘” Û˘Óı‹Î˜. “μϤˆ ¤Ó· ʈ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÏÏ¿ Ì·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ· ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·” , ›Â. °È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ∂˘ÚÒË” . ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ESM Î·È Ô EFSF ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·¢ı›·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÎÚ·ÙÒÓ. ∂ÛÙ›·Û ‰Â ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÔÙ›· Î·È ·ÌÔÈ‚·›· Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ Î. §·ÁοÚÓÙ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ªÂ›ˆÛ˘ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ¤‰ˆÛ ‰Â ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ∏¶∞, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ›Â Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ fiÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó - ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË - Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ Î. §·ÁοÚÓÙ ‰È-

¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙÔ “Ù›¯Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·¢ı›·˜ ̤ۈ ¢¡Δ Î·È fi¯È ̤ۈ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ƒfiÌÂÚÙ ∑¤ÏÈÎ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢” ηıÒ˜ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ∂∫Δ ‡„Ô˘˜ 1,3 ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ “ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó” Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Δ‡Ô Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÚÂÛÙÔ› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ÂÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·˘ÙÔ› “‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆӔ

ΔÔ Focus ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË °·ÏÏ›·, ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Focus, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “∏ 6Ë ª·˝Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Focus, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È °·ÏÏ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Deutsche Welle, Ë Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ πÛ·Ó›·, Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚÒÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÛÙË „˘¯ÔÏÔÁ›·, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·. “√È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô 2Ô˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ı· ÎÚÈı› Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÚÔ-

ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ÙÔ˘ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. “∫˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. °È·Ù› Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 50 ‰ÚÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ì·˙› Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÙÔ˘ 36%. ∏ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Ë ÙÒ¯Â˘ÛË ·Âʇ¯ıË, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 22%, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ 50%” ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ·ÎÚ·›· ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷο ÎfiÌÌ·Ù·. ∏ χÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Û ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú·Ï›„ÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜” . √ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÛÙ·ıÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÌÈ· Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ì ‚·ÚÈ¿ ηډȿ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. “™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÏÈ̷Έı› Î·È ¿ÏÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÎÚ›ÛË ı· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∏ πÛ·Ó›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Èı·Ófiٷٷ Î·È Ë πÙ·Ï›·. ÕÚ· Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ı· ¤ÊÙ·Ó ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘” ηٷϋÁÂÈ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˘ ™·¯ÈÓ›‰Ë ˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ.

∂ÁÎÚ›ıËΠۯÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹

«¶Ú¿ÛÈÓÔ» ÁÈ· ·ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞£∏¡∞, 19.

™∂ ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ·Â-

ÌÏ·ÎÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÙÔÓˆı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ‰¿ÓÂÈ· ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ fiˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂). Δ· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “Ì¤ÛˆÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” . ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·Ó·Áη›· ȉȈÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· (·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi) ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ - Èı·Ófiٷٷ ÂÓÙfi˜ ª·˝Ô˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤

ª·Úfi˙Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. “ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈο Ì·˜ Ù·Ì›· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ̤ÛÔ” ‰‹ÏˆÛÂ. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2,25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi ‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Û ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜” . √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›ÙÚÔÔ˜ °ÈÔ¯¿Ó˜ Ã·Ó ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ “Â›Ó·È ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ìfi¯Ï¢ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ . ∏ ÚfiÙ·ÛË ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‡ÛÙÂÚ·

·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁÂÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ∂Δ∂ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉÈ΋ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·: Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. øÛÙfiÛÔ, ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ (̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˙ËÙ‹ıËΠÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂Δ¶∞) ‹ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™˘ÓÔ¯‹˜, Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ È‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·ı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· (fiˆ˜ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ Ì ‰Èfi‰È·), Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘

ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ (fiˆ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ). ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 50.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. Δ· “̤۷ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂Δ∂ ‹ ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ∂∂ ηχÙÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ȉȈÙÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi ‹ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ηÈ, ηٿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË È‰ÈˆÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∂ÙÛÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Â› ÙfiÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ALCO, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹

ª·ÎÚÈÓfi fiÓÂÈÚÔ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ªÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Î¿ÏË, fï˜ ÔÈ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı·̷ÙÈο ∞£∏¡∞, 19.

§

›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ALCO Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Newsit ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· 1.000 ·ÙfiÌˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Î¿ÏË, ÔÈ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı·̷ÙÈο.

™Ù· 12.000.000 ú Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 19.

¶√™√ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Û Â›‰·

∏ ¡¢ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, fï˜ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ALCO ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Newsit, ÚÈÓ ·fi 20 ̤Ú˜, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘. ΔÔ ¶∞™√∫, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·ıËψ̤ÓÔ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ. √È ·ÒÏÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∫∫∂ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÛÔÛÙfi. √ ™Àƒπ∑∞ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ˆ˜

ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∫∫∂, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÔÛÔÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ™ÙËÓ ÚÔ ÂÈÎÔÛ·Ë̤ÚÔ˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‹Ù·Ó ÛÙÔ 7,2% ÂÓÒ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ 6,6%. H ·ÒÏÂÈ· ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ϤÔÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √È “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜” ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÓÔ‰Èο Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· “·Ê·ÈÚÔ‡Ó” Î·È ¿ÏÏË ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙË ¡¢. ∞fi ÙÔ 7,2% Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ

8,3%. ∫·È Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·‡ÍËÛ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Î·È ·fi ÙÔ 2,7% ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠÛÙÔ 3,9%. √ §∞√™ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ô‡Ù ¯¿ÓÂÈ, Ô‡Ù ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ¶·Ú¿ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ÙÔÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛÂ, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘Û›ڈÛ˘.

¶ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ -¶∞™√∫ 13,3% -¡¢ 18,5% -∫∫∂ 7% -§∞√™ 3% -™Àƒπ∑∞ 7,9% -¢∏™À 2,3% -¢∏ª∞ƒ 6,6% -√π∫√§√°√π 2,7%

-∞¡∂•.∂§§∏¡∂™ 8,3% -ÃÀ™∏ ∞À°∏ 3,9% -¢ƒ∞™∏ 1,2% ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘Û›ڈÛ˘. ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ·Ô¯‹ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÎÈ ÂΛÓË... ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞fi ÙÔ 10% Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 7,8%. Δ¤ÏÔ˜, ÈÛ¯˘Úfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÏÈÁ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ¡¢ Î·È Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÎfi-

ËÛË Ù˘ VPRC Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂›Î·ÈÚ·. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜: -¡¢ ÙÔ 22% -¶∞™√∫ 14,5% -™Àƒπ∑∞ 13% -∫∫∂ 11,5% -¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 10% -∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ 9% -ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ 5% - §∞√™ 3,5% -√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 2,5% -¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· 1,5% -¢Ú¿ÛË 1,5% -ÕÚÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ 1,5% -∞¡Δ∞ƒ™À∞ 1% ΔÔ 3,5% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ· ÂÓÒ ÙÔ 24,1% ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ·¤¯ÂÈ ‹ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ï¢Îfi ‹ ¿Î˘ÚÔ.

ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §. ¶··‰‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÙ∂ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ “·ÓÔÈÎÙ‹” Ë ÙÚ·Â˙È΋ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ∞£∏¡∞, 19.

¢∂¡ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË fiϘ ÔÈ ÂÎ-

ÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √È ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÂȉÈ΋ ¶Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ΔÙ∂ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ Î¿ı ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ› Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ PSI Î·È ÙȘ ‰È·Áڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ‰·Ó›ˆÓ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë Black Rock ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Û 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ◊‰Ë ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ΔÙ) ¤¯ÂÈ ÈÛÙˆı› ÂÚ›Ô˘ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Reuters, ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ì‹Î·Ó 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ∂FSF. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎÚÈ‚‹˜

ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂ÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ȉȈÙÒÓ. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ̤ÙÔ¯ÔÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10%. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 2 ‹ 3%. ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ΔÙ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÎÔÈÓ¤˜ ¿Ó¢ „‹ÊÔ˘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ì ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌ· ÔÌfiÏÔÁ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ·-

Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ª›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˜, Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ŸÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÙ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ Reuters ˆ˜ “ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Â-

‚‰ÔÌ¿‰Â˜” . ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ù· Û¯¤‰È· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ΔÔ ¢¡Δ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÂÚ› Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÔ‚Ëı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ̤ÙÔ¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ‰ÈηÈÒÌ·Ù· „‹ÊÔ˘. ∂Ó Û˘Ó¯›· Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ stress tests ÛÙ· ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ ÙÔ˘˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 10%.

ÚÔ ÎÚ›Û˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÂÏÈο Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ë ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 12 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ (∫À∞), Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓ›ÙÛ˘ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·„‹˜, Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û ڷ‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ fiÚÈÔ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 18.000 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ¤ˆ˜ Î·È 135.000 ¢ÚÒ ÛÙË μ’ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ 66,66% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ‰ˆÚÂ¿Ó Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ (·fi 33,33% Û οı ÎfiÌÌ·). ΔÔ 2009 ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ 75% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ 8,4% ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ∫∫∂, ÙÔ 6,27% ÛÙÔ §∞√™, ÙÔ 5,12% ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÙÔ 2,82% ÛÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜-¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜, ·fi 3,35% ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, 2,68% ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘Ìʈӛ· Î·È 1,34% ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. √ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 6.250.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· 6.000.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ Û ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Î·È 250.000 ¢ÚÒ Û ·Úfi¯Ô˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÚԂϤÂÙ·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÓÙÈÌ¤ÈÙ Î·È Ì›· ˆÚÈ·›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔÓ›˙ÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢

™·Ì·Ú¿˜: ¡· ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ì·˜ ¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·fi ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¡ÙfiÚ· ∞£∏¡∞, 19.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË Û˘Ó¤ÂÈ·˜

Ș ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ social media ·ÍÈÔÔÈ› ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ¤Ó· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Facebook ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ì·˜” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Î¤ÓÙÚ· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜. √È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÂÓÒ ÂΛӘ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó”.

Δ

∞£∏¡∞, 19.

∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ԇÙ ̛· ̤ڷ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‚‚·›ˆ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ıˆÚÒ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ ı· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ó· ·›ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ÚÔÛ¯ÒÚËÛÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ™Â˚Ù·Óȉ˘. √ Î. ™Â˚Ù·Ó›‰Ë˜ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∏Ï›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈÎÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıË Î·È Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÔÎÏÂÈÛÌfi”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Û ·˘Ù‹ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ˆ”.

√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

∂›ıÂÛË Î·Ù¿ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ™·Ì·Ú¿ ∞£∏¡∞, 19.

∂¶π£∂™∏ ηٿ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ™·Ì·Ú¿ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, π. ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, Ë ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√È Ôϛ٘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ Ô‡Ù ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÚ› ÌË Â˘ı‡Ó˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıÚËÓ› ÁÈ· ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔ˘ χÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÔÈ Ôϛ٘, Ϙ Î·È ÂΛÓÔÈ ÙÔ˘ Ù· ¤‰ÂÛ·Ó. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÏÏ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·”.

∞Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ” ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘, πÛ·Ó›·˜, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ª¿ÏÙ·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Û›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ·Ù› “ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ ¤ÏÂÁÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Û›ÙÈ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Â›ÁÂÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡, Î·È ¿ÏÏ· ÌËӇ̷ٷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··ÓÙÔ‡Ó Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ı· οÓÂÈ ÂÚÈԉ›· ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· ηÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ™ÙȘ 8:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÕÚÙ·˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £‹‚·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÔÙ Ù˘ ¡¢. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ

ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ ÙÔ˘ °. ™˘ÌÈÏ›‰Ë, ÔÈ °. μ·ÁȈӿ˜ (÷ÏÎȉÈ΋˜) Î·È ª. ÷ÏΛ‰Ë˜ (∏Ì·ı›·˜), ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. μ·ÁȈӿ˜ Ô˘ ÂÎÏÂ-

ÁfiÙ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜ ·fi ÙÔ 2004 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ Î. μ·ÁȈӿ˜ ›¯Â ‰È·ÁÚ·Ê› ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·„‹ÊÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ¡¢ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘.

∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰‹ÏˆÛË ¤Î·Ó ӈڛÙÂÚ· Ô Î. ÷ÏΛ‰Ë˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ·ÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋. “ΔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ·Û¿ÛÙËη Î·È ÙȘ ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Û˘Ì‚È‚·˙fiÌÂÓÔ˜ ÌfiÓÔ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È Ù· ÚÔÛˆÈο. ªÚÔÛÙ¿Ú˘, ‚Ú¤ıËη ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ·ÁÒÓ·, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ËıÈ΋ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Î. ÷ÏΛ‰Ë˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ˆ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ú¤Û‚Â˘·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ. £¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙·Ù ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ‰ËÏÒÓˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ· Ï·˚ÎÈÛÙ‹˜ ÔÙ¤, Ô‡Ù ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, Ô‡Ù ÛÙ· ‡ÎÔÏ·, ÁÈ·Ù› Ë ¡¢ Â›Ó·È ÁÈ· fiÏ· Î·È ¿ÓÙ· Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ fiÔÙ οÔÈÔÈ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ”.

√ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ™˘ÌÈÏ›‰Ë ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢

“∂È‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù˘ ·ÔÛÙ·Û›·˜” ∞£∏¡∞, 19.

ø™ “ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù˘ ·-

ÔÛÙ·Û›·˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °. ™˘ÌÈÏ›‰Ë ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ “Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù˘ ·ÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ·ÙÚ·fi˜ ÁÈ· Ó·

‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ™˘ÌÈÏ›‰Ë ͇ÓËÛ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÌӋ̘”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ™˘ÌÈÏ›‰Ë˜ Â¤ÛÙÚ„ Û „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÌÂÙ¿ ·fi 19 ¯ÚfiÓÈ·. ◊Ù·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ÙÔ 1993 ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫.ªËÙÛÔÙ¿ÎË.

“梉Â›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ̤وÔ” ϤÂÈ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

∫∫∂: ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂∂ ·ÏÏ¿ Û˘ÓÈÛÙ¿ Î·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÌfiÛÙÚ·˜, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÎfiÌ· Î·È Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂ÈÛ‹Ì·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË “Ó· ·Ï¤„ÂÈ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ï·˚΋ ¢ËÌÂÚ›·” Â›Ó·È ÙÔ ∫∫∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· ÌËÓ “·Ú·Ï·ÓËıÔ‡Ó” ·fi ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

∞£∏¡∞, 19.

¡∞ ÌËÓ “·Ú·Ï·ÓËı› Ô Ï·fi˜ ·fi ÙÔ

„¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ οÏÂÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Á›ÓÔÓÙ·È “ÎÂÓfi ¯·ÚÙ›” fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÚfiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂∂. √È ÂÎÏÔÁ¤˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÌÔÚ› Ó· ˆı‹ÛÔ˘Ó Û ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· “Ó¤Ô ¯·ÓٿΈ̷” ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â¿Ó “Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ÙÔ˘ “„¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ . “ΔÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ .¯. ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ fi¯È Ù˘ ¡¢;” ÚÒÙËÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “§¤Ó fiÙÈ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂∂, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ fiÙÈ, fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ Ï¤Ó ·˘Ùfi, ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙËÓ ∂∂. ∫·È ÌfiÓÔ Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ¤Ó· ÎÂÓfi ¯·ÚÙ›” , ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· “‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ,

“°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶∞™∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™À¡/™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· fiÛ· ı· ¯¿-

ÛÔ˘Ó ·Ú·¤Ú· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ηıÒ˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˘˜, Û˘Ìʈӛ·, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. “μ¿˙Ô˘Ó Ï¿ÙË Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ô˘ Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂∂ - ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·”, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ ∫∫∂ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “·ÈÛ¯Úfi „¤Ì·” ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ı· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ·ÔχÛÂȘ, ·ÓÂÚÁ›·, ÂÏ·ÛÙÈ΋, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È “·¿ÙË” fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Ô˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ·, ÌÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ, ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞fi ÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∂ÁÁ˘ÒÌ·È ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ “ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô‡Ù ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜” ∞£∏¡∞, 19.

ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹‰Ô, ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ·, ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ô Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¤ÛÙÂÈÏ ηı·Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙË ¡¢, ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô‡Ù ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜. √ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ÙfiÓÈÛÂ.

ΔÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, ¯ˆÚ¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1200 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 2.500, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Âͤ‰Ú˜, ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÚıÈÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ‡˜ ·ÈÊÓȉ›·Û fi¯È ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ‰È¤ÎÔÙ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·ÚfiÙÈ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ¶∞™√∫, ›Â, ۋΈÛ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜, ·Ó¤Ï·‚ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, Ï‹ÚˆÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. “°È·Ù›; °È·Ù› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÌÈ· ·Ó‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË, ÌÈ· ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË, οÓÔ˘Ó ¤Ó· “ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi” Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Úı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ . ΔÔ ¶∞™√∫, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì ı¿ÚÚÔ˜, ¤ÓÙÈÌ·. Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ·˘Ùfi, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, ʤÚÔ˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ŸÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÒÚ· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜: “∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ 1974” , “¶∞™√∫-∞˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË ∂ÏÏ¿‰·” , “√È ŒÏÏËÓ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” , “£¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ¶∞™√∫, ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ˙ËÙ› ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ “fi¯È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ıÚ›·Ì‚Ô, ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÚ›·Ì‚ÔÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û Â̤ӷ ˆ˜ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛˆ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈ-

ÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·Ó Ù· ‰ËÌÔÛÎÔÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ οÏ˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ΔÔ ¶∞™√∫, ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Û˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 ‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË, ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÎÈ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÎÊ·ÛÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ηٿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛÂ, ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ “ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘” . ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÛÙÔÓ ª›ÏˆÓ· ‰ÂÓ ‹Á ÌfiÓÔ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 18˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∂ÎÙÈÌÔ‡Û·Ó, Â›Û˘, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â·Ó·Û˘Û›ڈÛ˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÔÈ: ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ¢. ƒ¤·˜, ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡-

ÏÔ˘, ¶. ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ∞. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, π. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ªÈÏÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··˜, ¶. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, ΔËÏ. Ã˘Ù¿Ú˘, ª. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·, ¢. ∫·Ú‡‰Ë˜, Î.¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Â›ıÂÛË ÛÙË ¡¢ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Û ªª∂ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “„ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·Ó··Ï·›ˆÛ˘”, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. “∂‰Ò ‚Ϥˆ fiÙÈ Ë ¡¢ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ Ù˘, ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó··Ï·›ˆÛË” ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘ Û ÔÛÔÛÙ¿ ¿Óˆ ÙÔ˘ 60%. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › fiÙÈ “ÂÁÒ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›· fiÙÈ ·ÔÙ¿ÛÛÔÌ·È ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ùˆ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” . “¢ÂÓ ÙÔ ı¤Ùˆ, fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, Ô‡Ù ÌÔ˘ Ï›ÂÈ, ¤¯ˆ οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤Î·Ó· ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¶∞™√∫- ¡¢, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ› Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫-¡¢” . √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó. ¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ › ‹Ù·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÏÏÈ¤˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ›¯Â ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰·Ó›Ԣ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·Î¤ÙÔ. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¢∂∫√ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ›ӷÈ, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· Â·Ó·˚‰ÈˆÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Û ˘ÁÈ‹ ‚¿ÛË, ÒÛÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Î·È ÚfiÛıÂÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ¤ÙÔÈÌÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋, Û˘ÌʈÓË̤ÓË Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη, χÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Û˘ÛÙ·ı› ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ Î·È Ù˘ ∞√∑, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢›Î·ÈÔ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Frontex Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ› Î·È ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· “ÂÎÙfi˜ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ˘fiıÂÛË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ë ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓËı›.

¶ÚfiÙ·ÛË ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ∞£∏¡∞, 19.

¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· οÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˙ËÙ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û›ÙÈÛ˘, Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ √Δ∞ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ·: -∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ̤ÚÈÌÓ·˜ , Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. -ÕÌÂÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì ¤ÌÊ·ÛË Û ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. -™Ù‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∞ª∂∞. ∂ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ∞ª∂∞ Û ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰ÔÌ· ·Ó·ËÚ›·˜, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó·ËÚ›·˜. -∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÓÔÈΛԢ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. -∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‡„Ô˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. -∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÓÔÈ·ÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012, ̤ÙÚÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë Û 23 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ . -ÕÌÂÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ı¤ÛÂȘ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Ì·ıËÙ›·˜.

ÀÔ„‹ÊÈ· Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË

“æËÊ›ÛÙ ÙÔ˘˜, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Û·˜”

∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜: ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ οÏ˘... ∞£∏¡∞, 19.

“™À°∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ

ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ‚¿ıÂÌ· Ù˘ ÊÙүȷ˜ Î·È Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ó¤Ô˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì ˘Ú‹Ó· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ οÏ˘, fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. °È· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, › fiÙÈ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ª·Úfi˙Ô, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿˜ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜ Ù·˘-

Ùfi¯ÚÔÓ·, Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ, Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ

ÛÂÈÚ¿ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË. °È· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Ó· Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ΔÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· Â›Ó·È fiÙÈ ¤ıÂÛ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηÏ› ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢ ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈ¤‰Ô˘. “£¤ÏÂÙ ·‡ÚÈÔ Ó· Û·˜ Îfi„Ô˘Ó ÙȘ Û˘-

ÓÙ¿ÍÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Ó· Û·˜ Îfi„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÂÂȉ‹ Û·˜ ıˆÚÔ‡Ó ËÏ›ıÈÔ˘˜; æËÊ›ÛÙ ÙÔ˘˜. £¤ÏÂÙ ·‡ÚÈÔ Ó· Ì¿ıÂÙ ˆ˜ ÂÈÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÎÔÒÓ 16 ‰ÈÛ., ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› Î·È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Û·˜ ·ÊÔÚ¿; æËÊ›ÛÙ ÙÔ˘˜. £¤ÏÂÙ ·‡ÚÈÔ Ó· Û·˜ ÌÂȈı› Î·È ¿ÏÏÔ Ô ÌÈÛıfi˜; ¡· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ì ÛÙfi¯Ô fiÙÈ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó fiÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û·˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi; æËÊ›ÛÙ ÙÔ˘˜” . O Î.ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì ˘Ú‹Ó· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ı· Â›Ó·È Ó· ˘„ÒÛÂÈ ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

∞£∏¡∞ 19.

∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘Ì-

ʈӛ·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙË μ’ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fi ÙÈ ¿ÏÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ¿ÏÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ¯Ù˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÂÈ Â›Ù fi¯È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘Úı› ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘” .


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÿÎÂÚ Î·Ù·¯ÒÚËÛ·Ó 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ï·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·

™·ÌÔÙ¿˙ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ∞£∏¡∞, 19.

Ã∞∫∂ƒ Ù›Ó·Í·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙË ¶·Ú·Û΢‹

∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î.¿. ∞£∏¡∞, 19.

6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ï·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. √ˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜), ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎfiÏÏËÛ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ Ó· ÂΉfiÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈ-

Û˘ (∏¢π∫∞) Î·È Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, Ë ‚Ï¿‚Ë ÚÔÎÏ‹ıËΠfi¯È ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ - ÔÈ Ôԛ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÊÔÚÙÒıËÎ·Ó - ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ “˙‹ÙËÛ·Ó” ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Δ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›¯ÓË Ù˘ Â›ıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒıËΠÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È Ê¿Ú̷η Ì ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È Δ·˚‚¿Ó, Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

™∂ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ù˘

ÎfiÛÙÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ 18,5%, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ (Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ·ÚÔ¯ÒÓ, ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ΔÙ∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó¿ıÂÛË Ó¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ (-22,7% ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2008-11), Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ÂÈϤÔÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï‹ıÔ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ΔÙ∂ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2009. ΔfiÙÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηٿ 20%. ∞ıÚÔÈÛÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٿ 21%. ∏ Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ˘ÂÁÚ¿ÊË Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.

∂ÌÚËÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰¤ÛÌ¢ÛË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë

¶ÚÒÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∞ÔÙÂÏ› ¿ÍÔÓ· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ∞£∏¡∞, 19.

 ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· ÙÔ ÚÒÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Frontex, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÁÚ¿ÊË Û˘Ìʈӛ·.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ 310 ÂÎ. ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÂÓË̤ڈÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ∂›ÙÚÔÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ “·ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1000 ¿ÙÔÌ· Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ·ÔÙÂÏ› ¿ÍÔÓ· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ Paivi Rasanen ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÛÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ŒÎ·ÓÂ, Â›Û˘, ÏfiÁÔ ÁÈ· ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô

‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Û ԯ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ √Δ∂, ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÓ¿ÎË ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ∞fi ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ٤ÛÛÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù·. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Ô˘ ¤Û¢Û Â› ÙfiÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi Áη˙¿ÎÈ·.

Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Frontex, ˘ÂÁÚ¿ÊË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·fi

ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi Ù˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ilkka Laitinen. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô˘

∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ·ÚÌfi‰È· ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Â›ÙÚÔÔ˜ ™ÂÛ›ÏÈ· ª¿ÏÛÙÚÔÌ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 310 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‹‰Ë Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ ª∂ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÙÚ·-

ºøΔπ∞ ͤÛ·Û ÛÙȘ 23:08 ÙÔ ‚Ú¿-

“¢›ÓÔ˘Ì ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿...”

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ

∞£∏¡∞, 19.

∞£∏¡∞, 19.

Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Â¤ÎÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ” ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÚԂϤÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ˘fi ÂͤÏÈÍË ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘ÓfiÚˆÓ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “EUROSUR”.

ÁÔ‡‰È· Î·È ÙËÓ È·¯‹ “·ı¿Ó·ÙÔ˜” , ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó, ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÎÙÂı› Û Ϸ˚Îfi ÚÔÛ·ÓËÌ·, ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ 14:00 Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ∞ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ËÏÈΛ·˜, ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿, ·Ú¤Â˜ Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛȈËϤ˜ Î·È Û˘ÁÎÈÓË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÈÁÔ„Èı‡ÚÈ˙·Ó

ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ˘fiÌÂÓ·Ó Î·ÚÙÂÚÈο Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ∫·È ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ “√ÛÔÈ Ì ÙÔ Ã¿ÚÔ Á›Ó·Ó Ê›ÏÔÈ / Ì ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙ· ¯Â›ÏË / ÛÙ· ÙÚÂÏ¿ ÙÔ˘˜ fiÓÂÈÚ· ‰ÔṲ̂ÓÔÈ / ¿ÓÙ· ÁÂÏ·ÛÙÔ›, ¿ÓÙ· ÁÂÏ·ÛÙÔ› / ¿ÓÙ· ÁÂÏ·ÛÙÔ› Î·È ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔÈ” , ‹ Ì ÙÔ “¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ı¿Ó·ÙÔ Ó· Ȉ ·fi„ ӷ ÌÂı‡Ûˆ” ‹ Ì ¤Ó· ÌÔÈÚÔÏfiÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·... “ªËÙÛ¿Ú·” Î·È “ª‹ÙÛÔ” ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó, ÛÈÁÔÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜, Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÙÚ·Ì¿-

‰Ô˜, “40 ¯ÚfiÓÈ· Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ “ÌÂÁ¿ÏˆÛ·” ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›¯·Ì ٷ ˙Â˚Ì¤ÎÈο ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÓÔ Ì·˜. √ÏÔ ÙÔ Î·Ú¿‚È ÙÔÓ ¿-

ÎÔ˘Á” . ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ·ÓÙ›Ô ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ÙȘ ‰‡Ô ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ

·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, ∞Ï. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ∂Ï. ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ª¿Û˘, °. ∫fiÙÛÈÚ·˜, º. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ¶. §·Ê·˙¿Ó˘, °Ï˘ÎÂÚ›·, º. ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, ¢. °·Ï¿ÓË, £. ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, °. ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜, ™. ÷ς·Ù˙‹˜, §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘. ™ÙÂÊ¿ÓÈ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ∞ÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î. μ. ª·ÚÈÓ¿Î˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ë £‡Ú· 7, Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î. ¿.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÌÓ¿ Δڿη ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ë ∂§.∞™

¡¤· ÛÙÔȯ›·-«ÊˆÙÈ¿» ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÕÎË ∞£∏¡∞,19.

¤· ÛÙÔȯ›· - “ʈÙÈ¿” ÁÈ· ÂÈÏ‹„È̘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ‡ÔÙ˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Î·È ·Ì·ÚوϤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ë ∂§.∞™. √ ÔÁÎ҉˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ¢›ˆÍ˘ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â... ÂÁηٷÛÙ·ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÌÓ¿ Δڿη ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· Î·È ¤Î·Ó ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡.

¡

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È ÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Â›Ì·¯· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ off shore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Torcaso, Nobilis, Bluebell Î·È Morellia Trading, ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ·Ú·ÛٷٷÙÈο ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ÛËÌÂȈ̿وÓ. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ó¤· ÒıËÛË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ‡ÔÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ∫È’ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ϤÔÓ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛıÔ‡Ó Ì ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. √ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∂§.∞™: “™ÙȘ ηْ Ô›ÎÔÓ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÂÛÙÈ¿Û·Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫ÔÌÓ¿ Δڿη, fiÔ˘ ‚ڋηÌ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∂ÌÂÈÚÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÁÁÚ·Ê·. ∞fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ú¯Â›Ô Î·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫fiÌÓ· Δڿη, ÂÈϤͷÌ ·˘Ù¿ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÚ¢ÓÒÌÂÓË ˘fiıÂÛË Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ¶ÚfiÎÂÈ-

Ù·È ÁÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË”.

ÕÏÏÔÈ 10 ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚Â Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, μ›Î˘ ™Ù·Ì¿ÙË, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‹Ïı ۋÌÂÚ· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛıËΠ‹‰Ë Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ Î. ™Ù·Ì¿ÙË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÒÚ· Î·È ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰¤¯ÙËΠ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ·fi ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ. ∂ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È 8 ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·

Ô˘ ›Ù ̤ۈ ηÙÔ¯‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ù ̤ۈ Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔÔ›ËÛË Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÈ· ·Î›ÓËÙÔ ÛÙË ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·Ú¯Èο ·fi ÙËÓ off-shore Bluebell. ∞ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ Ô ÎÔ˘ÓÈ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ηıÒ˜ Â¤‚ÏÂ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ı›· Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¤Ì‚·ÛÌ· 3.000.000 ‰Ú¯. Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ‹Ú ·fi ÙËÓ Δorcaso. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Î·Ù·Û¯Âı¤ÓÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Î·ÙËÁÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ı· ÎÚÈı› ·Ó ı· ·ÛÎËı› Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ·Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ˆ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. O ›‰ÈÔ˜ Ô Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈο ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ‚¿ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. √È ÚÒÙ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ “‰ÂÓ Í¤Úˆ ‰ÂÓ Â›‰·” ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÔÚfi ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙȘ Ì›˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘Ú·‡ÏˆÓ Î·È ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ.

¶·Ú¤Ï·ÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ «∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·» ∞£∏¡∞,19.

ªÂ ÙËÓ ÂͤٷÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Û ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·” , fiˆ˜ Ë ¤ÓÔÏË Â›ıÂÛË Û ÎÏÔ‡‚· ÙˆÓ ª∞Δ ÛÙÔ °Ô˘‰› ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ë ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2004, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚fiÌ‚· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2005, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ‰›ÎË ÙˆÓ 8 ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜” . √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiÙÈ ‰È¤ÙÚÂÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙÔ˘ ¡.

ª·˙ÈÒÙË Î·È Ù˘ ¶. ƒÔ‡·, ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Â¯Ù› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, È-

Û¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ηٿ ÙËÓ ÂͤٷÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ‚fiÌ‚· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ “¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™¯Â‰fiÓ Û η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙËÏÂʈÓËÙ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ù· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. °›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜ ˆ˜ ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Ù˘ÊÏ¿” ›Â Ë Î. ƒÔ‡·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ 2

ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÍÂÙ·ÛÙ› ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó -˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· Ú·ÎÙÈο, Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷÛ Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË ÚˆÙfi‰ÈÎË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ë ÔÔ›· ηÏÔ‡Û ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÌÈ· 53¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎÚË͢. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ ‚·Û›ÛÙËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂§∞™ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› ‰‡Ô ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ.

™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· 12 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ∞£∏¡∞, 19.

¢Ò‰Âη ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÌÂÚÈÎÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·” ·fi ȉÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÂÓfi„ÂÈ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ··ÁÁÂÏı› ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· ηٿ¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ·ıËÙÈ΋ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘

Á’ ÂȉÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ. °È· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÚÂȘ ȉÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∏ ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜, ÂÓÒ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi η-

Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ӋıËΠ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∂§.∞™. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë “‰ÔÛÔÏË„›·” Â›Ó·È ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2007 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ.

∫·È Ó¤· ‰Èη›ˆÛË ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·fi ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Ã∞¡π∞, 19.

¡¤· ‰Èη›ˆÛË ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Û ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÷ӛˆÓ Â‹Ïı Ì ÙËÓ ˘’ ·Ú. 78/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÷ӛˆÓ, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Ë ŒÓˆÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∫Ú‹Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∫Ú‹Ù˘, Ô ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ η٤ıÂÛ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ ‰ÈfiÙÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û Û ÙÚÂȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο, Ì ÂÁÁ˘ËÙ‹ ·˘ÙfiÓ. ¶¤Ù˘¯Â ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ Î·È ‹Úı ÛÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÈÛÙÒÙÚȘ ÙÚ¿Â˙˜. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ıˆÚ› fiÙÈ Â‹Ïı ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Î·È ÂÈ·ڈÛ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË-Û¯¤‰ÈÔ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ, ϤÔÓ, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¤Ó‰ÈÎË ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ¯Ú¤Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·Ù·Á‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÔÊÂÈϤÙȉ·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ªÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ - ª√Δ∂∫ - ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ˘Ôı¤Ûˆ˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2014, ÂÓÒ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ·ÚΛ Ë ‡·ÚÍË ÂÍÒ‰ÈÎˆÓ Ô¯Ï‹ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Â›‰ÔÛË ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜. ∏ ª√Δ∂∫ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÛˆÛÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹Ú˘ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Î·È ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜” .


M·ÁÓËÛ›· 12 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫fiËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂-

ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 11Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 26 Î·È 160. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 160593 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 26268 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 26290 Î·È 160615 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00, 400,00, 4.600,00 √È ·ÚÈıÌÔ› 26001 26233 26255 160326 160558 Î·È 160580 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ú. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 26184 26229 26353 26863 26887 160188 160212 160509 160554 160678 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 26014 26024 26025 26038 26047 26053 26055 26058 26094 26102 26103 26135 26163 26167 26171 26179 26202 26205 26230 26235 26260 26276 26296 26298 26308 26349 26367 26385 26390 26393 26400 26411 26412 26417 26421 26422 26429 26435 26439 26442 26458 26471 26487 26488 26495 26518 26523 26532 26538 26542 26573 26584 26587 26600 26620 26670 26672 26699 26708 26709 26756 26759 26769 26774 26776 26789 26807 26822 26829 26831 26856 26859 26868 26899 26902 26910 26918 26946 26961 26963 160024 160033 160034 160081 160084 160094 160099 160101 160114 160132 160147 160154 160156 160181 160184 160193 160224 160227 160235 160243 160271 160286 160288 160339 160349 160350 160363 160372 160378 160380 160383 160419 160427 160428 160460 160488 160492 160496 160504 160527 160530 160555 160560 160585 160601 160621 160623 160633 160674 160692 160710 160715 160718 160725 160736 160737 160742 160746 160747 160754 160760 160764 160767 160783 160796 160812 160813 160820 160843 160848 160857 160863 160867 160898 160909 160912 160925 160945 160995 160997 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 26000 ¤ˆ˜ 26999 Î·È ·fi 160000 ¤ˆ˜ 160999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ¯ı˜ Ù·

ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î.Î.: ∞Ú·Ì·Ù˙‹ πˆ¿ÓÓË, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓË, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂ϤÓË, ∫·Ú·˙Ô‡Ë ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ∫·ÙÛ·Ô‡ÓË (¶ÂÏ·ÛÁÔ‡) ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, ª·˘Ú›‰Ë £Âfi‰ˆÚÔ˘, ºÔ‡ÓÙË º›ÏÈÔ˘.

ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· °ÎÚ›ÓȘ, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰fiÛÂȘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ™ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Â›Ó·È Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Î.Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· °·ÚÁ¿Ï·, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, ºÒÙ˘ ∫ÔÊÈÓ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ófi˜ Î·È ¡ÂÚ·Ù˙ԇϷ (Δ˙Ô‡ÏÈ·) ΔÛ·Ï›ÎË.

™‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÓÔÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ μ. ∞ÚÁ‡ÚË fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ·¤‰ˆÛ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô μ. ∞ÚÁ‡Ú˘ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. “¡›ÎËÛÂ Ë ‰È·ÏÔ΋ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙÔ˘ ÍÂÓfiÊÂÚÙÔ˘ Î·È ÂÁοıÂÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÛ˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ¤¯·ÛÂ Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË. Œ¯·Û ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËıÈ΋” ‰‹ÏˆÛÂ, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ Û ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˙‹ÙËÛÂ Î·È ·fi ̤ÏË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. “¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ’ ·ÏÏÈÒ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ¶··ÙfiÏÈ·.

● Èڛ˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤‚‰ÔÌÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Ãı˜ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î. °. ºÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ ÁÈ· ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯Â ı¤Ì· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘, ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙfi, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙfi fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â¤ÏÂÍ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë.

∂›ıÂÛË ÛÙÔ °. ºÒÙË “√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ˘ԯ›ÚÈ· Ù˘ ÍÂÓfiÊÂÚÙ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÏÔ΋˜, ηϿ ı· οÓÔ˘Ó Ó· ÛȈ‹ÛÔ˘Ó. √È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Í›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚË ÂÎÚÔÛÒËÛË” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁfiÚËÛ ˆ˜ ˘ԯ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. “ΔÔ ¶∞™√∫ ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔ˘˜. ∫·È ÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·” ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. √ Î. ºÒÙ˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ˆ˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ

Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ϿıÔ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙȘ Ôԛ˜ ·¤‰ˆÛ ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÎڛ˜ ı· ·Ú·ÌÂÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È fiÏÔÈ ı· ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· “‰Ôı› ÓÈÎËÊfiÚ· Ë Ì¿¯Ë” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘ ·fi ÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Ô˘ ›¯Â ÂÎÙÂı› ‰ËÌfiÛÈ· Â‰Ò Î·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›¯Â ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ˆ˜ ËıÈÎfi ·ÙfiËÌ· Î·È ÛËÌ›ˆÓ·Ó ˆ˜ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÂÚ› ·ÓÙÈηٷÛÙ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ‚¿ÛË. ∞fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‹Ù·Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ ÚÈÓ Ì¤Ú˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÙÔ ı¤Ì· ÒÛÙ ÔÈ fiÔÈÔÈ ÙÚÈÁÌÔ› Ù˘

‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó. ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ‹Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi π‰ÈfiÌÔÚÊË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∫·ÚÙ¿ÏË - ¶··ÙfiÏÈ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÌχÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. ∞fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ

ÀÂگ›ÏÈÛÂ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ÔÙ·Ìfi˜ - ¢È·ÎfiËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·

∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙ· ΔڛηϷ Δƒπ∫∞§∞, 19.

ª∂ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÂÈ‚Â-

‚·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ º·Úη‰fiÓ·˜. ªÂÙ¿ ÙË ÚfiÛÊ·ÙË Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ˘Âگ›ÏÈÛÂ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ÔÙ·Ìfi˜ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÛÈÙËÚ¿, ηϷÌfiÎÈ Î·È ÌˉÈ΋. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·-

ÛÙ› Ì ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·fiÁÓˆÛË ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ì˘‰›Ô˘, ÙÔ˘ ∑¿ÚÎÔ˘, Ù˘ ¶ËÓÂÈ¿‰·˜, ÙÔ˘ ∫ÏÔÎÔÙÔ‡ Î·È Ù˘ ¡ÔÌ‹˜. ∞fi ÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ ‰ÈÂÎfiË Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ∫ÏÔÎÔÙÔ‡ - ª·Ú·ı¤·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ηıÒ˜ Ë Á¤Ê˘Ú· Ô˘ Û˘Ó-

‰¤ÂÈ Ù· ‰˘Ô ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿ ηٷÎÏ›ÛÙËΠ·fi Ù· ÓÂÚ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈοψÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º·Úη‰fiÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °√∂μ Ô˘ ÂÈÙËÚ› ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ì˘‰›Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î¿ı ΛӉ˘ÓÔ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ μ·Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó “η˘Ù¤˜ ·Ù¿Ù˜” ÁÈ· ÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË ÚÈÓ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜) Î. ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ó· ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ·ÛΛ ‚¤ÙÔ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ‹Ù·Ó Û˘Ó¯›˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÁ› Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ΔÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ fï˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ‰È·‚‚·›ˆÛË “Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÔ˘” ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ μ·Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ó· ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÛÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜; ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏÏ· Û¯fiÏÈ· ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÁÈ· “Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÛÎËÛË ȤÛÂˆÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô‡Ù ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” . ∞ӷʤÚÔ˘Ó ‰Â ˆ˜ ÚÔÛ¯Ҙ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ôηχ„ÂȘ Î·È ı· ʈÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÏÔ΋˜.


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶APA™KEYH 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓË-

Û›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ 6, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È: ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ - ÃÔÚ‰¿ÎË ª·Ú›Ó·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞∫√∞, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞∫√∞, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔÓ √™∂, ̤ÏÔ˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, μ·Á‰Ô‡Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™À¡, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ, ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫√∂, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÙ›Ԣ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ΢ÏÈÎÂ›Ô ÎÏÈÓÈ΋˜, ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÚÒËÓ ÔÚÁ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ¶Ô˘Ï¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ΔÛÂÚΤ˙Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂∂∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· (∂∂∫- ΔÚÔÙÛÎÈÛÙ¤˜), Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ™˘Ú. ª·ÓÒÏË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÚÁ¿ÙË. “∏ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙȘ οÏ˜, Ô‡Ù ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙȘ οÏ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∂∂∫ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “ŸÌˆ˜, ÛÙȘ οÏ˜ ÌÔÚ›, Î·È Ú¤ÂÈ, Ó· ‰Ôı› ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ Û·ÈṲ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. TÔ EÚÁ·ÙÈÎfi E·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi KfiÌÌ· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‚›ˆÙË ·ÓÂÚÁ›·, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηȿ‰·, Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó. M¤Û· ·fi ¤Ó· Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ·, Ì ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÂͤÁÂÚÛË. EÓ¿ÓÙÈ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ Ï·fi Û ¤ıÓÔ˜ ·ÔÎÏ‹ÚˆÓ, Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ¢ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó” .

ª∂

∞ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ¿ÁÓÔÈ·˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜

∞Ó·ÎÏ‹ıËΠ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ∫∫∂

Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ˘Ô„ËÊ›·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÚԤ΢„ ÛÙÔ ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÎÏËı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ η˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ƒËÁ¿ÎË Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ Î· ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ƒËÁ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 25Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ƒËÁ¿ÎË ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜, Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ∫∫∂. ΔË ı¤ÛË Ù˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Û٤ϯԘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏȷ΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ∂μ∂ (¶.∞.™.∂.μ.∂)” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ °™∂μ∂∂ Î·È ∂™∂∂ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ

● ΔË ı¤ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ƒËÁ¿ÎË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘

ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, fiˆ˜ ÂȉfiÌ·Ù· - ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ - ‰ÒÚ· ÎÏ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶∞™∫∂ - ∞ÀΔ. ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏), Û˘˙ËÙ› ÙÔ ¿ÁˆÌ· Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ

·˘Ù·¿ÙË fiÙÈ ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÙÛÔÎfi‚ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ›‰È· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÏÂÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Ù· ·Ó·Ì·Û¿Ó Î·È Ù· ·-

·Á·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ (ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ó· ÛÔ˘ ÂÙ‡¯Ô˘Ó) ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ™∂§¶∂ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ·fi Ù· 918ú ÌÂÈÎÙfi ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ÛÙ· 903ú. ΔÔ ¶∞ª∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ȉȈÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂›Ó·È Ë ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¶∞™∫∂-¢∞∫∂-∞ÀΔ√¡√ª∏ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ Û ‰Âο‰Â˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘Ó‰Èοٷ, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô, Û ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηÏ› ÙȘ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ™˘Ó·ÛÈÛÌÒÓ ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ Û ÎÔÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô (·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 44 ÙÔ˘ ¶.¢. 26/2012 (º∂∫ 57 ∞’) Î·È ÙËÓ ·ÚÈı. ÚˆÙ.: 14473 /11.4.2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞Ó. °È·ÓÓ›ÙÛË,, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÎÔÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ.

°È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘

¶·Ú¤Ì‚·ÛË £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿-

Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Hellenic Seaways ·ÈÙ‹ıËΠÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â·ÚÈÓÒÓ Ù˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ, fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ˘‹Ú¯·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó Ù· ÓËÛÈ¿ Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÒÚ· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙ· ·˘Ù¿ Îfi‚ÔÓÙ·È ÛÙo ÌÈÛfi. ∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡∂L, Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 15-4-2012. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·-

● °È· ¤Ó· ·ÎfiÌË Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜

ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ◊‰Ë Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ÌË ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·) Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ ÂÙ·È-

Ú›·˜ Hellenic Seaways ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚ› Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Â·ÚÈÓÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ‚) ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı¤ÓÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÂÙ·ÈÚ›· NEL. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¯Ò-

Ú· Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·È ‰Â›ÁÌ· ÂÏÏÈ¤ÛÙ·Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, fiÙÈ Â¿Ó ¿ÌÂÛ· ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÁÈÁ·ÓÙˆı› Î·È ı· ÂÈʤÚÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ∫·È Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ˘ÎÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛˆ˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Ó· ÚÔˆıÂ›Ù·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·Ú΋˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙË ¯ÒÚ·. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜ Î·È fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÂÈÙÚÔ‹ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¶√ ÙË ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: ¢ÂÛ‡ÏÏ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ˘. ΔÔ̤· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ: ∫›ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ˘. ΔÔ̤· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘: ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ˘. ΔÔ̤· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ‰Ú¿Û˘: ª·Ù˙ȿη˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ˘. ΔÔ̤· ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜: £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ ª·Ú›·, ˘. ΔÔ̤· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ˘. ΔÔ̤· Ë̤ڷ˜ ÂÎÏÔÁÒÓ: ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ™ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· (¡.∂.∂.∞) Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ù· ÂÎÏÂÁ̤ӷ Î·È Ù· ex officio ª¤ÏË Ù˘ ¡√.¢.∂, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. °È· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¡.∂.∂.∞. Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ÙÔÌ¿گ˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÂϤ¯Ë ı· ·ÛÎÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ΔÔ̤ˆÓ ¢Ú¿Û˘, ηıÒ˜ Î·È fiÛ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó Ì ÓÂfiÙÂÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ¡.∂.∂.∞., ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ΔÔÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘ Ù˘ ¡¢ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ∫§∂π¡∂π Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·-

ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ï‹ÁÂÈ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. Ãı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ÂÙ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔ˜, ¢ËÌ. ∑ÔÚÌ¿˜ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §¿ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶··‰‹ÌÔ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜, ∂˘ÛÙ·ı›· (ŒÊË) ¶·¿ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ - ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ΔÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ¤ˆ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ·fi„ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û μfiÏÔ Î·È ΔڛηϷ ¢À√ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË-

Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤Ó·˜ ÛÙ· ΔڛηϷ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙ· ΔڛηϷ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÈοψÓ, ¤Ó·˜ 62¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÂÚÁÔÏ‹Ù˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 11.893.814,58 ¢ÚÒ. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (ÌË ·fi‰ÔÛË º¶∞) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 31.400,71 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÛÙÔ μfiÏÔ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 53¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (ÌË ·fi‰ÔÛË º¶∞) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 47.191,48 ¢ÚÒ. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 ÙÔ˘ ¡. 2523/97.

∂Íȯӛ·ÛË ÎÏÔ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂•πáπ∞™Δ∏∫∂ ÎÏÔ‹ Û ‚¿ÚÔ˜

33¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ 31¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÙ˘, ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 14-042012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÛ‹Ïı Û ηٿÛÙËÌ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ·ıÔ‡Û·˜ (ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ) ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·Ê·›ÚÂÛ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 630 ¢ÚÒ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.

•˘ÏÔÎfiËÛ·Ó ¶·ÎÈÛÙ·Ófi ∞¡∞π™£∏Δ√™ ÌÂÙ¿ ·fi ͢ÏÔ-

‰·ÚÌfi, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜. ΔÔ ı‡Ì· ‚Ô‹ıËÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÛÙ›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ∂∫∞μ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞ÊÔ‡ ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ∞fi Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÒÓ.

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚÔ¯·›· ¢À√ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›-

ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏÔ. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ë ·Ó·‚¿Ù˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Î·È ¤ÂÛÂ. √È ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂Ó˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÏ·ÊÚ‡˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘

Στη Γερμανία ο Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 20-23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ Ù˘ √ÌÒÓ˘Ì˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÓÔÚ›·˜ Herten Î·È ¶ÂÚȯÒÚˆÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÂΛ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜.

√ ™Â‚. Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙË ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÓfiÏÔ˘ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙË ‰/ÓÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˘ Î·È ∫·ıËÁËÙÔ‡ Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·. ∏ ÃÔÚˆ‰›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æ¿ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ∞fi‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi”. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· „¿ÏÏÂÈ Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ Dortmund, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÊËÌÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÂΛ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÓÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ∞Ú¯ÈÌ. ºÈÏÔı¤Ô˘ ª·ÚÔ‡‰· Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ô‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

¶·ÓËÁ‡ÚÂȘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔËÓ ÛˆÙ‹ÚÈ· ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ £ˆÌ¿ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ Ì›· ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· (22/4). ™ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ £ˆÌ¿ ∞ÂÚÈÓÔ‡, fiÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÌÂÙ¿ £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔˆÓ ÈÂÚÒÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜.

● √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ô‰‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘

°ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊı›

ΔËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ £ˆÌ¿ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ·Î›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˘. ™ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ∞ÁÈÒÓ˘ÌÔ Ë̤ڷ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÔÌÈ-

Ï‹ÛÂÈ ÂÈη›Úˆ˜.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ §·ÌˉfiÓÔ˜ ∏ ∂ÔÚÙ‹ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ı· ÂÔÚÙ·ÛÙ› ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ §·ÌˉfiÓÔ˜. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÒÚ· 8:00 .Ì. ı· „·Ï› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ‹˜ ∂ÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ̤۷ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ªÔÓ‹˜. ΔˆÓ πÂÚÒÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ô ¶·ÓÔÛ. ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.

™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜

∞·ÁfiÚ¢ÛË Î·‡Û˘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π ·fi ÙËÓ 1Ë ª·›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ʈÙÈ¿˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ™ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î·‡Û˘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: 1) ∞fi 1-5-2012 ̤¯ÚÈ 31-102012 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È, ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤Ó˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ η‡ÛË ÛÙ· ‰¿ÛË, ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜, ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ‹ ÂÙÚÒ‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ‰ÈÓ¿ ‹ ·ÓÒÌ·Ï· ‰¿ÊË & ÏfiÊÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ Ô ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ 01-4-2012 ̤¯ÚÈ 31-10-2012. 2) ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·‡ÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿‰ÂÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ‹ ÔÌ·‰È΋ ·fi ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ‹ ∫ÏÈÌ¿ÎÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ η‡ÛË ÛÙ· ‰¿ÛË, ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰ÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ηÈ

● ™ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î·‡Û˘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘

ÂÙÚÒ‰ÂȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÈÓ¿ ‰¿ÊË, Û ·ÓÒÌ·Ï· ‰¿ÊË Î·È Û ÏfiÊÔ˘˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¶˘Ú/΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 5, ·Ú. 1 Ù˘ 9∞ /2005 ¶˘Ú/΋˜ ¢È¿Ù·Í˘: ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÏ‹˜ ˙ÒÓ˘ Ì ¿ÚÔÛË ‹ ÚÔˆıËÙ‹Ú· Ï¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘fi η‡ÛË ÂÚÈÔ¯‹, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 300 ̤ÙÚ· ·fi ‰¿ÛË ‹ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˙ÒÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÒÓ (3) ̤ÙÚˆÓ. ‚. ΔÂÌ·¯ÈÛÌfi˜ Ì ¿ÚÔÛË ‹ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ù˘ ˘fi η‡ÛË ¤ÎÙ·Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ fiÙ·Ó Ë Â-

ÚÈÔ¯‹ ·¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 300 ̤ÙÚ· ·fi ‰¿ÛË ‹ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Á. ¢È·‚Ú¤¯ÂÙ·È Ë ˙ÒÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ‹ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 300 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ˘fi η‡ÛË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È 50 ̤ÙÚ· ·fi ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯ›·. ‰. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÊÔÚËÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ·fi ·Úfi‚ÏÂÙ· ·›ÙÈ· (˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ - ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÏ΢ÔÙ‹ÚˆÓ - Ù˘ÔÛο·ÓˆÓ ÎÏ) ηıÒ˜ Î·È Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·‡ÛˆÓ.

Â. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÒÙ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶.¢. 575/80 (∞’ 157), Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ, ˙ËÙ› ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È ‚‚·›ˆÛË ÁˆfiÓÔ˘ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ η‡Û˘. ÛÙ. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ η‡Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. 3) ∞fi 01-11-2012 ̤¯ÚÈ 304-2013 ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ η‡ÛË ÛÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¶˘Ú/΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÊÔ‡ fï˜ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ·Ú. 1 & 2 Ù˘ 9∞ /2005 ¶˘Ú/΋˜ ¢È¿Ù·Í˘. °È· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi 1-11-2012 ̤¯ÚÈ 31-32013. 4) √È ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 458 ÙÔ˘ ¶.∫. ÂÊfiÛÔÓ Ì ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÓ‹.

∂ÏÏ›„ÂȘ Û ʿÚ̷η ηÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ∂§§∂πæ∂π™ Û ʿÚ̷η ˘„ËÏÔ‡

ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ηÚÎÈÓÔ·ıÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙÔ π∫∞. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η, ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ π∫∞ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÔÈ ÔÈΛÔÈ ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ȉȈÙÈο Ê·Ú̷Λ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ. º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÔÏ›·˙ ۯÂÙÈο ˆ˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ÚÔÌËı‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙÔ π∫∞ Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê¿Ú̷η ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

•ÂÓÒÓ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÍÂÓÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› ÙȘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 71. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ï‹Úˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˜ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿ .¯. μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ›Ù ÁÈ· ¿ıÏËÛË- ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ù ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÍÂÓÒÓ· ‹Ù·Ó ÌÈ· Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ¢™ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ ÛÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. √ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜.

∫·Ù¿ıÂÛË °. ™Ô‡ÚÏ· ÁÈ· Ù· ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· η‡ÛÈÌ· Δ∏¡ ηٷÁÁÂÏ›· fiÙÈ ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó

‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ “fiÙÈ ı· ο„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›·” ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ¤Î·ÓÂ Ô Ù. ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ™Ô‡ÚÏ·˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· η‡ÛÈÌ· ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜: “∫·Ù¤ıÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. ¶ÂfiÓË Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË Ï·ıÚ·›· ‰È·Î›ÓËÛË Î·˘Û›ÌˆÓ” . Ÿˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜, “Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ fiÙÈ Ù· η‡ÛÈÌ· ı· ο„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ì ÙÔÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÈϤ˜, fiˆ˜ ‰ÂÓ Ì ÙfiËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÛΈٿ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ™ÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘, ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÈÌÔ‡Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” .


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞˘ÍË̤Ó˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ £∂ª∞Δ∞ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ ˘fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ™. ª·ÚÙ˙Òη, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞ÊÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·Ó¿ Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ì ۯÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÙÂÚ‡ÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·˘ÙÔ„›Â˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ηٷ٤ıËηÓ, ÙfiÛÔ Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÙÂÚ‡ÁˆÓ Î·È ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, fiÛÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, Â›Ó·È ÈÂÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

1Ë ∂·ÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ º‡Û˘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ∏ √ÈÎfi™Ê·ÈÚ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤-

¯ÂÈ· Î·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ‹‰Ë ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘: “1˘ ∂·ÚÈÓ‹˜ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ º‡Û˘” Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎıÂÛȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·, ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. H ÁÈÔÚÙ‹ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÂˆfiÓˆÓ. £· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 12 Î·È 13 ª·˝Ô˘ 2012. ΔÔ ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 40 ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÛÙ· 60 ú ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ì ʷÁËÙfi Î·È ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÛÙÔ Ú. ∫∂°∂ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ì ¤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙËÓ 11Ë √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ °ÈÔÚÙ‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 1. ÃÚ˘Û¿ÓıË ¶ÂÙÂÈÓ¿Ú· - μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, ΔËÏ. 2441021000, 2441028550, ÎÈÓ. 6976017907. 2. Δ˙¤ÓË μÔ‡ÏÁ·ÚË - ∫ˆÙ›Ó· 2441039699 ÎÈÓ.6977131854. 3. www.oikologikigiorti.gr. 4. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰/ÓÛÂȘ: info@oikologikigiorti.gr Î·È sovasil4@otenet.gr.

∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·˙¿ÚÈ Ô ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË Ù˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ fiÚÔÈ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘.

Δ

∏ Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· „‹ÊÈ۠ϢÎfi Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·Ú·Ù·ı› Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·˙¿ÚÈ, ÂÓÒ Ô Î. ª·Û‰¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÈÛ‹¯ıË Ì ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÙ¿ ̤Ú˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi 6 ¤ˆ˜ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÚÔÛˆÔ·Á›˜. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË, Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚ›ÙÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÂΉ›‰ÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ë ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·) Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ˘·›ıÚȘ ·ÁÔÚ¤˜ (˘·›ıÚÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜), ‚) Û ηÙfi¯Ô˘˜ ¿‰ÂÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ΢ÚȷοÙÈΘ ·ÁÔÚ¤˜, Á) Û ηÙfi¯Ô˘˜ ¿‰ÂÈ·˜ ˆÏËÙ‹ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂ-

● √È fiÚÔÈ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ı· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó Ì ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘

ÚÂÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰) Û fiÛÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ (ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ Ï·Ófi‰ÈÔ˘) ÂÌÔÚ›Ô˘, Â) Û ÏÔÈÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÛÙ) Û ηÙfi¯Ô˘˜ ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÕÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ οı ¯ÒÚÔ˘ ı· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· οı ¯ÒÚÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔÓ ÙÚÂȘ ηÓÙ›Ó˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ·, ÌfiÓÔÈ ÙÚÂȘ ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ - ˆÏËÙ¤˜ ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰ˆÓ, ÌfiÓÔ ‰‡Ô ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ Î˘ÏÈΛˆÓ (η٤¯ÔÓÙ˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÌÔ-

ÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜), ÌfiÓÔÓ ¤ÓÙ ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ - ˆÏËÙ¤˜ ¯·Ï‚¿‰ˆÓ, ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ ˆÏËÙ‹˜ ÍËÚÒÓ Î·ÚÒÓ, ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ¤ÍÈ ¿‰ÂȘ - ı¤ÛÂȘ Û ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘. ø˜ ·Ú·‰ÔÛȷο ›‰Ë ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, ÙÔ Î¿ÛÙ·ÓÔ, Ù· Ù˘ÔÔÈË̤ӷ Ì·ÓÙÔÏ¿ÙÔ Î·È ·ÛÙ¤ÏÈ Î·È ÙÔ “Ì·ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜” . ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Á›ÓÂÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì Úfi¯ÂÈÚ˜ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‹ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ËÌÔڷۛ˜ ·Ô‚Ô‡Ó ¿Î·Ú˜. √ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜ ÙË Â-

ÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ Î·È ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· Ô‚ÂÏÈÛÙ‹ÚÈ· („ËÛÙ·ÚȤ˜). ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜ ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. Δ· ÂÚ›ÙÂÚ· - ·Ú¿ÁΘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ı· Â›Ó·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 3Ã3Ã3, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· „ËÛÙ·ÚÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 3Ã6Ã3. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ‰ËÏ·‰‹ ͢Ï›·, Ï·Ì·Ú›Ó˜ Î·È Ù¤ÓÙ˜. √ οı ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË ·fi ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙË ÛÙ·ÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘. Δ· ÚÔ˜ ÒÏËÛË Â›‰Ë Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ̤· ı· ›ӷÈ: Δ¯ÓËÙ¿ Î·È ·ÔÍËڷ̤ӷ ¿ÓıË- Ê˘Ù¿, ·ÛËÌÈο ÊÔ ÌÈ˙Ô‡, ‚È‚Ï›·, ›‰Ë ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ›‰Ë Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘, ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, ›‰Ë ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ - ˘·ÏÈο Î·È Â›‰Ë Ì¿ÓÈÔ˘, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ›‰Ë, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÌÈÎÚÒÓ ˙ÒˆÓ Î·È È¯ı‡ˆÓ, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¤Ó‰˘Û˘, ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ›‰Ë ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ - „ÈÏÈο, ·Ú·‰ÔÛȷο ÁÏ˘Î¿.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ∂65 Δ∏¡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ∂65 Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÎÔÈÓfi ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ, ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Î‹˜, ∏›ÚÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·¯ÚÈÌ¿Ó˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. √È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ∂65 Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙË μfiÚÂÈ· Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ̤ۈ ÙËÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘ÏÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙË FYROª. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ∂65 Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â

● √È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ∂65 Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi

ÚÔ‚ÏÂÊı›, ·ÔÙÂÏ› ¤ÚÁÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ∂65 ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·, Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜: * √ √‰ÈÎfi˜ ÕÍÔÓ·˜ ∂65 Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ

¶ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË, ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙË μfiÚÂÈ· Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜. * ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ÎfiÌ‚ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂ-

Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - §¿ÚÈÛ·˜ (¶∞£∂) Î·È ÙËÓ ΔÚÈοψÓ- ÕÚÙ·˜ (πfiÓÈ· √‰fi), Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫·Î·‚È¿. * √ ∂65 ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ΤÓÙÚ·. * √ ∂65 Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ӥ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÙ ÚÔÛˆÈο ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ∂65 Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı›” .

™ÙËÓ ¶‡ÏË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ™ÙËÓ ¶‡ÏË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ fiÔ˘ ÛÙȘ 12Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¶‡Ï˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ªÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (™.ª.∞.) ¶‡Ï˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¶‡Ï˘ Ì ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Δ√ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ڤۂ˘ Ù˘ ªÔÏÈ‚·ÚÈ·Ó‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Rodrigo Oswaldo Chaves Samudio, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ù‡ˆÛ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. Chaves ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √ ڤۂ˘ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰·, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÂÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È ‰ÒÚÈÛ ÛÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ì¿Ûη˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ - fiˆ˜ › - ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. Chaves ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ fiÏ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔˆı› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ø˜ ÌÈ· ÚÒÙË È‰¤· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” Δ¤ÏÔ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∂˘ÚÒË.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞Ó·‚›ˆÛË Âı›ÌˆÓ Û ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ∞Á¯›·ÏÔ ∂¡∞ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤ıÈÌÔ

·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ô ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ - ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ΔÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ı· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 13.00. √È ÎÔ‡ÓȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¯·›Ô ¤ıÈÌÔ Î·È ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ “·ÈÒÚ·” ÙˆÓ ·Úı¤ÓˆÓ ÛÙ· ∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·, ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï·˚ÎfiÙÂÚ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ›¯Â ‰È·ÙËÚËı› ¤ˆ˜ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ΔÛ·Áηڷ‰ÈÒÙ˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹, ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÎÔ‡ÓȘ Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÓÔ‡ÛÂ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. ™ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙË Ê‡ÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ ηıÒ˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤ ÛÙÔ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯Ô ÙÚ·¤˙È. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ê›ÏˆÓ ∞Á. ª·Ú›Ó·˜ ∫ÈÛÛÔ‡. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ¤ıÈÌ· Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ª¿Ë‰Â˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÃÔÚÔ‡, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 18.30, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û‡Ó·ÓÙËÛ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ٛÙÏÔ “∂ÏÏËÓÈÎÔ› ÃÔÚÔ› Î·È ¢ÚÒÌÂÓ·”. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏.¶∂.£∂. Î·È Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÕÓÔÈÍË 2012”. √È “ª¿Ë‰Â˜”, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÈÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ÙÔ ª¿ÈÔ, Â›Ó·È ¤Ó· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔÌÈÌËÙÈÎfi ¤ıÈÌÔ ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÁÚ·ÊÈο Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜. ΔÈ ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ª¿Ë‰Â˜ Î·È ˆ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó; ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 15-20 ¿Ó‰Ú˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ “ª¿Ë”, ¤Ó· Ó¤Ô ‰ËÏ·‰‹ ηٷÛÙfiÏÈÛÙÔ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›, ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ̠ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›˜ Î·È Ë ·Ï·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓË. Œ·„ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ 1911, ÂÔ¯‹ μ·ÏηÓÈÎÒÓ ¶ÔϤ̈Ó, ·Ó·‚›ˆÛ ÙÔ 1957 Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô

∫ÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÔ› ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. Ãı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ η٤ıÂÛ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÔÛfi, Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ›ÛÙˆÛË Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ¤ÓÙ·ÍË ÙfiÙ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÏÏ¿‰· 2004”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÍÂΛÓËÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÏËÚˆı› Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰È·ÎfiËηÓ, ηıÒ˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¤ÚÁÔ ÎfiÛÙÔ˘˜ 800.000 ¢ÚÒ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ηٿÊÂÚÂ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ó·

ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÓËÛ›. Ãı˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ, ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂ

·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 800.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÊÙËΠϤÔÓ, ηıÒ˜ Ë ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰È¤ıÂÛ ·fi ‰Èο Ù˘ ¤ÛÔ‰· 150.000 ¢ÚÒ Î·È Ë

Ó˘Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 650.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÊÂÈÏ‹˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.

ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ›ÛÙˆÛË, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηχÙÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È fiÏˆÓ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. “•ÂÎÈÓÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Èı·Ófiٷٷ ‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Î·È ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ fiÙÈ ¿ÌÂÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Δo˘ ™Δ∞ª∞Δ∏ ¢. ¶∞¶∞¢∏ª√À, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔ˘˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ÔχÏÔÎÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Â›Ó·È Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ ÓfïÓ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜. H ¿ÌÂÛË Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Â›Ó·È ·‰È·Ú·Á̿٢٘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∫·Ì›· ·ÓÔ¯‹, ÏÔÈfiÓ, Û ηӤӷ ·Ú¿و̷, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, Î·È Û η̛· ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οı ∂ÏÏËÓ›‰· Î·È Î¿ı ŒÏÏËÓ·. ∞˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. £¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ: 1. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ∞ÌÂÚfiÏËÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. 2. ∫·Ì›· ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¤ÁÎÏËÌ·. Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ.

3. ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fi¯È ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¡· ·ÊÂı› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. 4. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. √ ÔÏ›Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜. 5. Ÿ¯È ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¢È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙË ÌË ÂÈÛ‰Ô¯‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÓfiÌÈÌˆÓ Î·È ·Ú¿ÓÔ̈Ó. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÈϤÔÓ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜.

6. ÕÌÂÛË ·¤Ï·ÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. Δ·¯‡Ù·ÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. 7. Δ·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ô‰ËÁÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÂȘ ˘fi‰ÈÎˆÓ Î·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. 8. ªË‰ÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ ·›Û¯Ô˜. 9. ¡·È ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ·Ú·Ï‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË Î¿ı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÓfiÓˆÓ Ô˘ ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. 10. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ, ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ™‡ÏÏË„Ë Î·È Î·Ù·‰›ÎË ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÔÔÈÒÓ Î·È fiÛˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ “‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜” . 11. ¶¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÓfiÌÈÌˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. 12. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ. ∂¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ. 13. √È ÓfiÌÔÈ Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ∫∞π ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·. ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ Î·È fi¯È Ì ÙȘ ‚Ú·‰˘Î›ÓËÙ˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. 14. ∫·Ó›˜ “ÔÓËÚfi˜” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıËÛ·˘Ú›˙ÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·¿Ù˜ Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ („¢‰‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·ËÚ›·˜ Î.Ù.Ï.). ∂ÎÙÂٷ̤ÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜. 15. ∞˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜, ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ··ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó·ËÚ›·˜. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈı› ·fi ÌÈÎÙ¤˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·Ìȯı› Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ··ÏÏ·ÁÒÓ. 16. ÕÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4009 ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ̤ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÌÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË 248 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘ ı· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ·Ó Î·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ·. ∞¢ı‡ÓÔÌ·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙfi¯Ô, fiÚ·Ì· Î·È ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞˜ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÔÌ·‰Èο fiÙÈ Î·È ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∞˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÚÈÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÏ·‰› ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıfiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· fiÛ· ¿Û¯ËÌ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ “∫Ú¿ÙÔ˜” ÊÙ·›ÂÈ Î·È ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ!


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

•ÂÛËÎÒÓÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ ηٿ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ

μÈÔÙ¯ӛ˜ Ì Ú‡̷ ÔÈÎÈ·Îfi

Ș ÒÙ· ÌË ·ÎÔ˘fiÓÙˆÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ¢∂∏ ¯ÚÂÒÓÂÈ Ì ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È fi¯È Ì ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ú‡̷... ∞Ó Î·È ·Ú‹Ïı·Ó ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ!

∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ

¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢

“√È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÓÙ› Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó, ηٷÚÚ¤Ô˘Ó” Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ Î. ª·Úο΢ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Û˘˙‹ÙËÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÚfiÙÂÈÓ χÛÂȘ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô Î. ª·Úο΢ ‹Ù·Ó fiÙÈ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ȉڇ̷ٷ, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Î·È ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô, ¤¯Ô˘Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÛËÎÒÓÔ˘Ó - Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· - ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ·Ê¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫-¡¢ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ. √ Î. ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠٷ ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ª·Úο΢ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÈϤÔÓ, Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÈÂÚ¤ˆÓ ·fi ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË Ó· Û˘ÌʈÓ› fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤·, ÂȉÈο ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ÂÎÏ›ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Û¯ÂÚÂÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙË ·Ú¿ ÔÙ¤ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ‰ÔÌÒÓ Â›Ù Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, Ô˘ ‰›¯ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ¤‚·Ï·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ªÂ Ù· Ó‡ڷ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ μπ√¶∞ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì Ú‡̷ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È fi¯È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi, ·›˙ÂÈ Ë ¢∂∏, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ ∂∂Δ∏¢∂ (Ù¤ÏÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ), ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÔÏÏ¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚˆÓ. “Œ¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ì·˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ·fi ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ú‡̷, ·ÏÏ¿ Ë ¢∂∏ Â›Ó·È ·Ó¤Ó‰ÔÙË” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ Î. °. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙË ¢∂∏, Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËı›, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. √È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢∂∏ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÛ¿ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 10.000 ¢ÚÒ... √È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· “ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÚÔÏ¿” , ·Ó Ë ¢∂∏ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È

ˆ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ·ÓÙ› ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜, Ô˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ∂∂Δ∏¢∂. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ë ¢∂∏ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ·Î›ÓËÙ· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ μπ√¶∞ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·ÎfiÌË Î·È 80-90% Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÏԢΤÙÔ Î·È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ‚¿ÏÂÈ “Ù·ÊfiϷη” . ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012, ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜ 149 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ¤‚·Ï·Ó ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. “√È ÙÚ¿Â˙˜ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ·fi Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ 70-80%, ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ º¶∞ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ì·˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜. ∏ ¢∂∏ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÙÔ Ú‡̷ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi, Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ™¯ÂÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ¢.∂.∏. Ì ∂.∂.Δ.∏.¢.∂., ÂÓÒ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4021/2011, ÙfiÙÂ: -ΔÔ ∂.∂.Δ.∏.¢.∂. ηٷ‚¿ÏÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ë-

ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‹ Ô ÂÈηÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÔÈΛ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. -∏ ¢.√.À. ¿ÌÂÛ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› Û ·˘Ù‹Ó ·fi ÙË °.°.¶.™., ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ·›ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ‹ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·›ÙËÛË Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¢.√.À., Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ∞.º.∂∫. ηÈ, Â¿Ó ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÚÔ·„ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 83 ÙÔ˘ ∫∂¢∂, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, Î·È Ù˘ ∞.À.0.1109793/6134/24-111999 (º∂∫ 214 μ’), ÂÚ› ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· οı ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰fiÛË ∂.∂.Δ.∏.¢.∂. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¢.√.À. ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·˘Ù‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ··ÏÏ·Á‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁˆÚÁÈ΋ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ‹ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηٿ ÙË 17Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰›Ô ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÃÚ‹Û˘ ΔÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ‚¿Û˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¢.∂.∏. ÙË 17Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ∂.∂.Δ.∏.¢.∂.

™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ›¯Â Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·fiÊ·Û˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ·fiÁÓˆÛË ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó, Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂. ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ‰¿ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ fiÙÈ ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ë Ï‹„Ë ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ¡¢ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

∞ÈÙ‹Ì·Ù· ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ √ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˙ËÙ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ˙ËÙ¿ ÂÓÙ·ÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ¿ÚΈÓ, Ï·ÙÂÈÒÓ, ÎÏ¿‰ÂÌ· ‰¤ÓÙÚˆÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË Ú›„Ë Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô fiÌ‚ÚÈˆÓ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Û˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ˙ËÙ¿ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜. ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ·ÚοÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Û‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ™Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶APA™KEYH 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘Á›·˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ

∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ηٿ 0,70%

Δ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰Ô-

¢

ÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıÔÚ›˙ÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ). ΔÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ∞ÊÔÚ¿ ·È‰È¿ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ∞’, °’ Î·È ∂’ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ. Œ¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ‰‡Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜, ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ ‹ °ÂÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ∞’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: °È· ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô (Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È·) ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. °È· ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜, ηډÈÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ô‰ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. √È ‚‚·ÈÒÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜, √Êı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜. Δ· ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ηډÈÔÏfiÁÔ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤٷÛË ·fi ·È‰ÔηډÈÔÏfiÁÔ. Δ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂȉÈÎÔًوÓ, ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ (184), ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·¯ı¤ÓÙ˜ ºÔÚ›˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞‰ÂÈÒÓ ¢È·ÌÔÓ‹˜ ∞¶√ ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË

¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞‰ÂÈÒÓ ¢È·ÌÔÓ‹˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ “ÀËÚÂۛ˜ ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘” , ÛÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· (9) ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫À∞ 7932/5-3-12 (º∂∫ μ’ 865/12), ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 08.00 13.00. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‡ڢıÌ· Ë ÀËÚÂÛ›· Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›.

¡¤Â˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙË “£” , ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ηٿ 0,70% ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ̤¯ÚÈ Î·È 4,80 ¢ÚÒ Êı¿ÓÂÈ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ Û΢¿ÛÌ·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (ηıËÁ‹ÙÚÈ·) ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË “£” fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 2,55% ÛÙÔ 3,25% Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. √È ·˘ÍË̤Ó˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3918 ÙÔ˘ 2011, ¿ÚıÚÔ 19, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1. ∏ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›‰Â ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÂÚ›ı·Ï„˘ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ·fi Ù· 38 ÛÙ· 48 ¢ÚÒ, ÙËÓ ÒÚ· fï˜ Ô˘ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ, ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú„ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. √È ·˘ÍË̤Ó˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012 Ô˘ ·Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

Δ· Ê¿Ú̷η ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ̤¯ÚÈ 4,80 ¢ÚÒ Êı¿ÓÂÈ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi Û··ÛÌ·, ÛÙȘ ·ı‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÈÏÔÙÈο. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ı‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ™‡Ìʈӷ Ì ʷÚÌ·ÎÔÔÈfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÌÂÚ·˙fiÏË Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘ Î·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û··ÛÌ· ·fi ·˘Ù‹, ÙÔ “§Ô˙¤Î” , ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 12,07 ¢ÚÒ. √ ∂√¶ÀÀ ηχÙÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 9,66 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ¿ıËÛË, ÔfiÙÂ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û··ÛÌ· Î·È fi¯È οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ì ÔÌÂÚ·˙fiÏË, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ

● ∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó Ê¿Ú̷η. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ¿ÓÙˆ˜ Û‡Á¯˘ÛË, ηıÒ˜ Û ¿ÏÏ· Û΢¿ÛÌ·Ù· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›, fiˆ˜ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË ·fi 10% Û 25%, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›, fiˆ˜ ÛÙÔ ‰È·‚‹ÙË, ·fi 25% Û 10%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 10% ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ¿ÚÎÈÓÛÔÓ, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‚·Ï‚ȉÔ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÈ΋ ηډÈÔ¿ıÂÈ·, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· Ó¢ÌÔÓÈ΋ ηډÈÔ¿ıÂÈ·, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ˘ÂÚÈÏÈȉ·ÈÌ›·, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÂÚ˘ıËÌ·ÙÒ‰Ë Ï‡ÎÔ, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÛÎÏËÚÔ‰ÂÚÌ›·,

·fi ·ÁÁÂÈ›Ùȉ˜, ·fi ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚ›Ùȉ˜, ·fi „ˆÚÈ·Ûȷ΋ ·ÚıÚ›Ùȉ·, ‰È·‚ËÙÈÎÔ› Ù‡Ô˘ 2 Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, ¿ÙÔÌ· Ì ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË Î·È ÓfiÛÔ Paget, ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂ Ì˘·Ûı¤ÓÂȘ, ÌÂ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·, Ì ¿ÛıÌ·, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ·ÁÁÂÈÔÔ›‰ËÌ·, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ·‰¤ÓˆÌ· ˘fiÊ˘Û˘, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÂÏÎÒ‰Ë ÎÔÏÔ›Ùȉ· Î·È ÓfiÛÔ ÙÔ˘ ∫ÚÔÓ, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ΛÚÚˆÛË ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜, ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ‹ ȯı‡·ÛË, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¤ÈÓÙ˙, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ‚ÈÙ·ÌÈÓÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË Ú·¯›Ùȉ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ∂∫∞™ Î·È Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, “Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· Ê¿Ú̷η, Û΢¿ÛÌ·Ù· ÂȉÈ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο ˘ÏÈο. Δ· Ê¿Ú̷η ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Î˘-

ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ȷÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ È‰ÈÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ. º¿Ú̷η Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Ï›ÛÙ·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Í›· ȉÈÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ıÂÚ·›·˜ Ì ʿÚ̷η Ô˘ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Áӈ̷ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. Δ· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹ Ù· ÎÚ·ÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·. √È È·ÙÚÔ› ›Ù ÂΉ›‰Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‹ Â¿Ó Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ∂√¶ÀÀ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈÔ ÂÓÈ·›Ô˘ Ù‡Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ∫¿ı ʿÚÌ·ÎÔ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È ·fi È·ÙÚfi Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ·Û›ÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ÂÈ ıˆÚËı› ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚfi, fiÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ ÚԂϤÂÙ·È. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ê¿Ú̷η ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 25% Ù˘ ·Í›·˜ ·˘ÙÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÔÛÔÛÙfi 10% Î·È 0% Î·È ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ™ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ È‰ÈÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ıÂÚ·›· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ ‰›ÌËÓË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·Á‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·” .

™Â È·ÙÚÈÎfi, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ª∂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈ-

Îfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÏÏ›„ÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ηډÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÈÓȉˆÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È Ô͢ÁfiÓÔ, ÂÓÒ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì˯·ÓÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È Á¿˙˜, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi οÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 30 ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ‰˘Ô ÓÔÛËχÙÚȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Î. ¡. ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· ·ÁÚÔÙÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, ‰˘Ô ÓÔÛËχÙÚȘ Î·È ¤Ó· Ô‰ËÁfi ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ¤Ó· ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. Δ· ÙÚ›· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ì˯·ÓÈΤ˜

‚Ï¿‚˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, “·fi ÏÂ˘Ú¿˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ı· ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜. ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÁÂÓÈ-

Îfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ÌÈ· ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÂÈϤÔÓ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ·ÁÚÔÙÈÎÔ›. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÂÓÈ΋˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯÂÙÈο ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ·fi Ì˯·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ∫.À. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ΔÛ¿ÌÚ·, “Ô ·ÈÓȉˆÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Û ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ. ∂›Û˘, Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, ηıÒ˜ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ú·ÙËÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÏËÓ ÂÓfi˜, ‰ÂÓ ÊÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Ì ›ÛÙˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, “Ô Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó¤ÂÈ Ù· ÏÔ›ÛıÈ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ÂÓÒ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÊȿϘ. “ΔÚ¤ÌÔ˘Ì ̋ˆ˜ Î·È ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ΔÛ¿ÌÚ·. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ıÏȘ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì Ï‹ıÔ˜ ·fi Ì¿ÛΘ, ÂÓÒ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜ Á¿˙˜. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó ÙÔ ∫.À. Â·Ó‰Úˆı› Ì ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, ı· ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ” . ∂›Û˘, Ë Î. ΔÛ¿ÌÚ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÌȉÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂ

ȉȈÙÈÎfi ψÙfi ̤ÛÔ. “ªÈ· ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 3.000 ¢ÚÒ. ∞Ó Â·Ó‰Úˆı› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, ÙfiÙ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÌȉ¤˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ›ٷȔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ Î·È ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. ∞fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ë Â¿Ó‰ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¤Ó·Ó Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, ¤Ó·Ó ·È‰›·ÙÚÔ, ÌÈ· ÓÔÛËχÙÚÈ· Î·È ¤Ó· ‚ÔËıfi ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È Á¿˙˜. Àfi ‰È¿Ï˘ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiˆ˜ ›Â Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ·˘Ùfi Î. §Â˘Ù. ¶··ÓÙˆÓ¿Î˘. “√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ηıÒ˜ Û¿ÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ· ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË Ì ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™ÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·Ó ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤· ·ÈÔÏÈο ¿Úη

£· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ú‡̷ ‰È¿ ·ÓÙfi˜  ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ·ÏÏ¿ Ì οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ó· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ·ÈÔÏÈο ¿Úη. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛËÌ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·Ó Î·È ÂÈÒıËΠˆ˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˘‹ÚÍ·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË” ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È ∫ÔÙÚÒÓÈ Î·-

ıÒ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·ÈÔÏÈÎfi ¿ÚÎÔ ∞ÏÔÁÔÚ¿¯Ë˜ Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Â›Ó·È ÛÙÔ 3%, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔ ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ∞Ó¿‚Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ì ̤ÏÏÔÓ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ “Ê˘ÛÈο Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓÒ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ú‡̷” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÂÏ¿Ê·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ı¤ÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÛÙË Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËΠηÓ›˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰‡Ô ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ÒÛÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ‹ fi¯È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÂÏÈο ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË.

∂ÎÌÈÛıÒıËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË

™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂™√¢∞ Ô˘ ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙȘ 40.000

¢ÚÒ ı· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ¿ÎÔ· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ - Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÈÛËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· › fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 28/2012 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 97/2007 Û¯ÂÙÈ΋ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ (·ÚÈıÌ. 45/2010 ·fiÊ·ÛË ¢.™.). ΔÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40.000 ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Ì›· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË, Ë Î. ª·Ú›· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi

ÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜. Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÌÈÛıÒÙÚÈ· Ì ÔÛfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 40.500 ú. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ›Â, fiÙÈ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ Î·Ù¿ ÓfiÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¶Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ Î·È Ó· Î·Ù·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÌfiʈӷ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ¿ÏϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: - ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê˘ÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ, Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. ∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ Ê˘ÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.536,80 ¢ÚÒ Ì ÙÔ º.¶.∞. 13% Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ª√§√Ã∂™ Δ∂ª. 50 ÚÔ˜ 4 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ, Û‡ÓÔÏÔ 200 ¢-

ÚÒ, °∂ƒ∞¡π∞ Δ∂ª 40, ÚÔ˜ 5,00 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ, Û‡ÓÔÏÔ 200 ¢ÚÒ, ÃÀ™∞¡£∂ª∞ Δ∂ª 60, ÚÔ˜ 4,00, Û‡ÓÔÏÔ 240,00, ∫À∫§∞ªπ¡∞ Δ∂ª 30, ÚÔ˜ 6,00 ¢ÚÒ, Û‡ÓÔÏÔ 180,00 ¢ÚÒ, ¶∞¡™∂¢∞∫π∞ Δ∂ª 400 ÚÔ˜ 0,50 ¢ÚÒ, Û‡ÓÔÏÔ 200,00, ¶∂Δ√À¡π∂™ Δ∂ª 400 ÚÔ˜ 0,50, Û‡ÓÔÏÔ 200,00 Î·È ¡∂ƒ∞°∫√À§∂™ Δ∂ª. 280 ÚÔ˜ 0,50 ¢ÚÒ, Û‡ÓÔÏÔ 140 ¢ÚÒ. √È ÙÈ̤˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜- ‰‡Ô Ê˘ÙÒÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ·Ó¿ıÂÛË ¤ÁÈÓ Û Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. - ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ Î·È ∏/À ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ 10.000 ¢ÚÒ, Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. ∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ Î·È ∏/À, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 10.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ù¤ıËΠ۠Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ∏ ÏËڈ̋ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÛÔ‡ 10.000 ¢ÚÒ Ì ÙÔ º.¶.∞. 23% ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÏËڈ̋˜

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÎ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÈÛfiÔÛˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. -™‡Ó·„Ë ÂÙ‹ÛÈ·˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÊˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.000 ¢ÚÒ, Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Û ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ. - ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ fax ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ, Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ fax, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ›‰È· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∞ı·Ó. ™·ÚÚ‹ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡Ó·„Ë Û‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ “ŒÍÔ‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û Âȯ›ÚËÛË Ì ÂΉfiÛÂȘ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi.

✓ Happy hour(s) ηıËÌÂÚÈÓ¿ 13.00-17.00, ÌfiÓÔ Ì 10ú Á‡̷ & ÔÙfi ✓ ¤ÎÙˆÛË 20% Û fiÏ· Ù· ·Î¤Ù· Ì ‰È΋ Û·˜ ·Ú·Ï·‚‹ ✓ οı ¶¤ÌÙË fiÏ· Ù· ÂÌÊȷψ̤ӷ ÎÚ·ÛÈ¿ 40% ÊıËÓfiÙÂÚ·

∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

¶ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ∞. ¡¿ÓÔ˘ ÛÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ Â-

ÚÈԉ›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÔÛÙfiÏË ¡¿ÓÔ, ˘Ô„‹ÊÈÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙË ¢∂∏ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡.∂. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, “Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¢∂∏. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¢∂∏ ∞∂ ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂȂ‚·›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ˆ˜ ÎÚ›Û˘ ˘ÂÚÛ˘ÛÛÒÚ¢Û˘ Î·È ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È· Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ Ô‰ËÁ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂Λ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ 27Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. 줂·È· ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó¿Ù˘ÍË fi¯È ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∞˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯ÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÈÛÙ¿ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¶∞™√∫, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂ÓÒ ÔÈ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜” ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂∂, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÌÈ·˜ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ °∂¡√¶ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘˙ËÙ› Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ™™∂ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ηٿÚÁËÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î.¿. ªÚÔÛÙ¿ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ: “À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË. ∂Ó›Û¯˘ÛË Î·È Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ ∫∫∂ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂ Ì Ϸ˚΋ ÂÍÔ˘Û›·” .


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘

¡· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞

ÀÔÎÚÈÛ›· Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

∑ËÌȤ˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ì˘Á‰·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ›

ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜

fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Hellenic Seaways, ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· Ù·¯‡ÏÔ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™ÔÚ¿‰Â˜ - μfiÏÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·˙Ï Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ··ÓˆÙÔ‡˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ùˉ˜” Û ۯÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î.¿. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÛÔ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÌÏÔÎ, ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ˘fiÛ¯ÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰‹ıÂÓ “‚·ÚÈ¿˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜” Ì·˜, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÓËÛÈ¿ fiˆ˜ ÔÈ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, ÍÂÎÔÌ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë Î·È Û¿ÓÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› Ô‡Ù ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÌÈ· ÁÓ‹ÛÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ù˘ ÚfiÏÔ. ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÂÌÏ·Îԇ̠·fi Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”.

ËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ì˘Á‰·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙ËÌÈ¿˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ηΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞. “√È ÁˆfiÓÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, “›¯·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·Ì˘Á‰¿ÏˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÂÓ ¤‰ÂÛÂ Ô Î·Úfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜.

Δ

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ 32% ÙˆÓ ·Ì˘Á‰¿ÏˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο” . ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÈ ·Ì˘Á‰·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÌÂȈ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹. ΔÔ ·Ì‡Á‰·ÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ˙ËÌ›·, fiÙ·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ

˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ¿Ú· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ·¢ı˘Óı‹Î·Ì ‹‰Ë ÛÙÔÓ ∂§°∞ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ì˘Á‰·ÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ÕÏψÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” .

ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ∞fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

΋, ηıÒ˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∏ ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÈÓ Ù˘ ÚÔ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ √™∂, ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ıÂÙÈÎfi˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·Ù› ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ¿ÓÙ· Ù˘ Â·ÚÎÔ‡˜ ʇϷ͢ Ù˘ ‰È¿‚·Û˘.

∞¶√ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ¤Ú-

ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰/ÓÙË Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ȉ›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ, οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ (¿Óˆ ·fi 7 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ Û¯¤‰È· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË

∞ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∞ÁÚÈ¿ Ù˘ ÈÛfi‰˘ ‰È¿‚·Û˘ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ 304 ¶∂μ. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÚˆÙ‡ˆÓ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î¿ÙÈ

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

6970460214

¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘ÚÈ·-

Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÈÛfi‰˘ ‰È¿‚·Û˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂Ó Û˘Ó¯›·, Ë ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ηÙfi-

∂›Û˘, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿ÛÙÚˆÛ˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÌ›ÁÌ·ÙÔ˜ Û ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∞ÁÚÈ¿˜.

‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Ë ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ‹Ù·Ó Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ªÓ‹Ì˘ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ªÓ‹Ì˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ Î. °¿ÙÔ.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¢. ∑·ÁÔÚ¿˜-MÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ È-

‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ÂÓ‹ÓÙ· (50) ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÷ڷÎÙ‹Ú· (∫√Ã) ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂.™.¶.∞.) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (¶∞∫√∂). √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ·fi ÙÔ ∞.™.∂.¶. ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Û˘ÌÏËÚÒÛˆ˜ Ù˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫¿ı ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ··Û¯ÔÏËı› Û ̛· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ (5) Ì‹Ó˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη (12) ÌËÓÒÓ. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡”, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍÂȉ›ÎÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 25 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 625 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜.


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ - æ‹ÊÈÛÌ· ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘

∫ÔÈÓfi ̤وÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Hellenic Seaways ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi μfiÏÔ Û ÙÚ›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¢‹ÌÔÈ, ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

● ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ

ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜ fiÙÂ Î·È ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÒÚ· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Â¿Ó ı¤ÏÂÙ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Û·˜ ηÏԇ̠ӷ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÚÔÙÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÈ Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ù˘ Hellenic Seaways Î·È ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ NEL, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Â-

Ó¤ÚÁÂȘ: ™ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È Ó· ÌË ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÌfiʈӷ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ - ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiÛÔ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÚԂ›Ù Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜.

∏ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù˘ ÂÍfi‰ˆÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·fi ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, οı ΔÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿. ™ÙËÓ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓfi˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÏ¿ÈÓÁΠη٠ٷ ™¿‚‚·Ù· Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÓfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Ù· ÓËÛÈ¿. ∏ ÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ “ı‡ÂÏÏ·” ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÌfiʈӷ „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛÙ¿ÏË ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂ-

ÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ Ï·˚Τ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ “ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â·ÚÈÓÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ¤ˆ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012, Ù˘ Hellenic Seaways ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ NEL, Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÔÈ ÙÚÂȘ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘ÙÒÓ Û·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο Î·È ·ÚÔÂȉÔÔ›ËÙ· ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Û˘˙ËÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

§ÈÌÂӷگ›Ô: Ÿ¯È ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ∞ƒ¡∏Δπ∫∏ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. ÃÚ. ∫·Ó¿Î˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ˘ËÚÂÛ›· Ó· ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÂȈ̤ÓË Î›ÓËÛË Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ¤ÍÔ‰·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ‚¿ÏÂÈ “Ù·ÊfiϷη” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· “Ó›ÍÂÈ” οı ÂÏ›‰· ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ,

Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· NEL. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·È ¤ÚÛÈ Â›¯Â ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ ÏÔ›Ô “∞Ï΢fiÓË” Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ŒÓ· ·fi Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ›Ô Â͢ËÚÂÙ› Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÙ·Ó Ë Î›ÓËÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

Ì‹Ó· Ó· ˙ËÙËı› Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ Â›Ó·È ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂ȉÈο Ì ٷ Ù·¯‡ÏÔ· Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤Ó·˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ μfiÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ 94 ¢ÚÒ. Δ. ∫.

ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. “∏ ΛÓËÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “ı· Ï‹ÍÂÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ Î·È Âӈ̤ÓÔÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ô˘ Âӈ̤ÓÔÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË” . “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ÂÁÎÚÈı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÙËÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “·Ó ÂÁÎÚÈı› Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ı· Â›Ó·È Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ÂÚ¿ÛÂÈ”.

ºÈÓÏ·Ó‰Ô› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ºπ¡§∞¡¢√π ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÏÔ›Ô “∫ÚÈÛÙ›Ó· ∫·Ù·Ú›Ó·”, ÛËÌ·›· ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, η٤Ï¢Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 324 ºÈÓÏ·Ó‰Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ΔÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›Ô˘, ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 96 ¿ÙÔÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·. ΔÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË ™‡ÚÔ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·¤Ï¢Û Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∂›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ È¿ÓÂÈ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. °È· ʤÙÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ Ô˘ ı· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ. Œˆ˜ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ηٿÏÔ˘ 21 ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÚÛÈ Â›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ٷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 70.000 ÂÈÛΤÙ˜ ›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ fiÏË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ¿ÓÔÈÍ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.


ª¶∞™∫∂Δ

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶∞√

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

ÛÂÏ. 27

√§Àª¶π∞∫√™

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÛÂÏ. 24

™∂ ∫∞§√ ¢ƒ√ª√ √π ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™∂π™ Δ∏™ ¢π√π∫∏™∏™ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ª∂ Δ√¡ ∞. ¶∞Δ™∏

∫ÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ✔ ¡¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô ¶. ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜ ¶√§√

™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∞2 Ú›¯ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. ÛÂÏ. 25

∞’ ∂¶™£

∫·ıÔÚÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· ‰›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ƒ‹Á·˜ Î·È ¢ÈÌ‹ÓÈ ÛÂÏ. 26

Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Ô˘ ¯ı˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë ÙÔ ı¤Ì· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ “‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ” ÙÔ˘ Î. ¶¿ÙÛË, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ƒ·Á‰·›Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¡›ÎË Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Â›¯Â ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜: “√È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î. ¶¿ÙÛË Â›Ó·È Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷ Î·È ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ıˆÚÒ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ·. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ͤÚÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜” . Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˘ ΔÛÈÙÛÈÌ‹, ÛÙÂÓÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î. ¶¿ÙÛË, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ÂΉfiıËÎÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ‚fiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Î·È Ë ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·›ÛÈ·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ ÔÚ›ÛÙËΠӤԘ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÙÛË, Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi-

‰Ô˘, ‹ÙÔÈ ÛÙȘ 30/6/2012, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiÏË Ë ‰È·‰Èηۛ·” . √ Î. ¶¿ÙÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË §Â˘Î¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ı· ·Ó·ÚÚȯËıÔ‡Ó ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ηٷÎχÛÂÈ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Î·È Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· οوıÈ: 1. Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. 2. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë. 3. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√ ÙÔ˘ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·ÓÙ˙·Ó¿. 4. Δ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √.º. ¡›Î˘.

√ ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ΔÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË §Â˘Î¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ 17Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∑ËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ª¿ÚÈÔ ™Ù·Ì¿ÙË, Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ™ÂÏÂÌ›‰Ë˜ ·fi

ÙËÓ ¶¤ÏÏ· Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ ·fi Ù· °Ú‚ÂÓ¿.

™‹ÌÂÚ· Ë °.™. ÙÔ˘ Blue Club °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘ÁηÏ› ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ∞˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . £· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Blue Club ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ∞fi ÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡›Î˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÂÎϤ¯ıËΠÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË §¤Û¯Ë Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ¢.™. ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22/4 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·fi ÙȘ 09.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13.00. Δ· ̤ÏË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 Î·È ÒÚ· 19.00.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ √.º. ¡›Î˘ √ ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00 Ì ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

23

™Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ ∂À£∂π∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ∏ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ Δ∏™ ¶∞∂ °π∞ Δ∏¡ ∫∞Δ∞£∂™∏ º∞∫∂§√À ™Δ∏¡ ∂∂∞

TV

ŒÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ -∑- (¶Ï¤È ÔÊ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 3 19.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-ºÔ›ÓÈη˜ ™‡ÚÔ˘ -∑(1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 20.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑(∞1 fiÏÔ) √Δ∂ SPORT 1 17.00 ∫·ÏÏÈı¤·-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) 21.30 ª¿ÈÓÙ˜-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 3 19.00 ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË 1899-°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚı -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ›Ûˆ˜ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂, ¿ÓÙˆ˜, ÎÚ·ÙÔ‡Ó “ÛÈÁ‹ ȯı‡Ô˜” ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÌfiÏȘ ηٷÙÂı› Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ì ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· χÓÂÙ·È (Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ›¯Â Û˘ÓÙ·¯ı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı›), ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÏÔÁÈÛÙ‹ ∞’ Î·È ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù›. √ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷÙÂı› ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂∞ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. ∫È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Î·È Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂∂∞. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·ÈÙËı› ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ (‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì -10 ‚·ıÌÔ‡˜). ∏ ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·‚ÏËı› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ·Ó ı· ÂΉÈηÛÙ› ‹ ı· ·Ó·‚ÏËı› ÂÎ Ó¤Ô˘. ¢‡Ô ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Ë ·›ÙËÛË ·-

·ڈÛ˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¶∞∂ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ∂¶√, Ì ÙËÓ ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË, Ì’ ·˘Ù‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ë ÓÔÌÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı›. Ÿˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÙfiÓÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ∂¶√ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È ¿ÚÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÓÔÌÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ÂÈÛËÁËı› ÛÙËÓ ∂¶√ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi 16 Û 18 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘, ÒÛÙÂ Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÊfiÛÔÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈηȈı› Î·È ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È fiϘ ÙȘ ··-

Δ™∂§™π

⁄ÌÓÔÈ Δ¤ÚÈ ÁÈ· ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ Δ√ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ÌÏ” , Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ÌÓ›· ÛÙÔÓ π‚ÔÚÈ·Ófi ÂÈıÂÙÈÎfi. “ŒÚÂ ӷ Ê·Óԇ̠Ôχ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ù· ÚÒÙ· ‰Âη¤ÓÙ ÏÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Ô ¡ÙÈÓÙȤ ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” , › ·Ú¯Èο, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ: “√ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ Â›Ó·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ÁÈ· Û˘Ì·›ÎÙË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‚Ú¿‰È· fiˆ˜ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi. ∂›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÎfiÚÈÛ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÙ·ı› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜” .

Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√. ªÈ· ‰È·‰Èηۛ· ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· οı ÔÌ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ.

¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: ¡ÙÚÔ‹ ÙÔ Ó¤Ô Î‡Ì· Ï¿Û˘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· “·ÊÔ‡ Ù·ÎÙÔÔÈ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ηӤӷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÛΈÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ù· ÔÔ›· ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ï‡ıËΠÙÔ 2003 Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì ̛· ÌfiÓÔ ·Ï‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ∞.º.ª. Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ·ÓÒÓ˘-

Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜: ΔÔ ∞.º.ª. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 099150642. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ Ù·ÎÙÔÔÈ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ηӤӷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ·ÔÙÂÏ› ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·, ·Ú·Î·Ïԇ̠ٷ ª.ª.∂. Ù· ÔÔ›· ¤Î·Ó·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi, ÂÎÔ‡ÛÈ· ‹ ·ÎÔ‡ÛÈ·, Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰ÈfiÚıˆÛË, ·ÊÔ‡ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÓÙÚÔ‹ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô Î‡Ì· Ï¿Û˘ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ì·˜” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ™Â ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ô·‰ÒÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ÌÂÏÒÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ, ·Ó ̤¯ÚÈ 29/4 ‰ÂÓ ‰ÈηȈı› Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 30/4 ·Ú¯›˙ÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È Ë ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ Ì ‰fiÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì·˜. √È ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Û‡ÓÓÔ̘, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ʤÈÁ-‚ÔÏ¿Ó Î·È ·Ê›Û˜ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È, fiÔ˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó fiÚÙ·-fiÚÙ· Û fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™Â fiϘ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ·ÚfiÓÙ˜, fiÔ˘ Ì ÎfiÛÌÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤ÎÙÚÔ· ı· ʈӿ˙Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ “¢ÒÛÙ ̷˜ ›Ûˆ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜” . ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È Û ·ÁÒÓ· ‰È·ÚΛ·˜. ªÂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ϤÁÂÙ·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ. ¡· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ì·˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÙÈ ÔÈ „˘¯¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÈÔ ‚·ıȤ˜ ·fi ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο ÁÈ· ¿ÓÙ·” .

∂ÈÙ˘¯›Â˜ μÔÏȈÙÒÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ÛÙ· “¡Èfi‚ÂÈ·” ™Δ√ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤ÁÈÓ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ì›ÙÈÓÁÎ “¡Èfi‚ÂÈ·” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· 30Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Ã∞¡£, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ËÏÒÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 532 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 54 ÂÏÏËÓÈο ۈ̷Ù›·, ÂÓÒ ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ù· ™ÎfiÈ·, ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ∫fiÛÛÔ‚Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· “¡Èfi‚ÂÈ·” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË FINA ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË √Ú›ˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.

√È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ open ηÙËÁÔÚ›·. °È· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Á‡ÛË Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ 32 ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÌfiÓÔ Û 11 Ó›ÎËÛ·Ó ŒÏÏËÓ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, Ô °ÚËÁfiÚ˘ §Â‡ÎÂÏ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 400 Ì. ÂχıÂÚÔ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙËÓ open ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 200 Ì. ÂχıÂÚÔ ÂÊ‹‚ˆÓ. ∏

™Ù˘ÏÈ·Ó‹-∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ï·ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¡√μ∞ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 800 Ì. ÂχıÂÚÔ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ open ηÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Î·È Â›Û˘ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 400 Ì. ÂχıÂÚÔ, ¿ÏÈ ÛÙËÓ open ηÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ η٤ÎÙËÛ Û 100 Î·È 200 ‡ÙÈÔ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ˘˜ ·›‰Â˜ Î·È ‹Ù·Ó 4Ô˜ ÛÙËÓ open ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙ· 200 ‡ÙÈÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ °ÚËÁfiÚË ª·ÓÙ¿, ¶·Ó·ÁÈÒÙË °Ï˘ÎÔ‡ Î·È ŒÏÂÓ·˜ MÂÛÌ¤ÚÛÙÔ‚·.

∂ÈÛÙÔÏ‹ μÔ‡ÏÁ·ÚË Û ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ∂¶π™Δ√§∏ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: “∞Á·ËÙ¤ Úfi‰Ú Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘,Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1937 Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫·È ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· Á‹‰· ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ οÔÈÔÈ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ·fi ÙË fiÏË Ì·˜ Î·È ÙË ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠˆ˜ Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı›, ı· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ì›· ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ∂¶√ Î·È Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ FIFA Î·È UEFA ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞Á·ËÙ¤ Úfi‰ÚÂ, ÂÛ›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Á‹‰· Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙË „˘¯‹ Î·È ÙË Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È fi¯È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÈΛ· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. Δ· Ï¿ıË Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ· ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ fï˜ fiÙ·Ó ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙȘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó.TËÓ ·‰ÈΛ· fï˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜, ‰ÂÓ ÙË ı¤ÏÂÈ Ô‡ÙÂ Ô £Âfi˜. ∂›Û˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂȘ Ì›· ·‰ÈΛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ï‚ÂÓÙÈ¿, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·Ú‰È¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘”


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ª·ÚοÓÔ Ë ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ™Δ√ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ”

Ù˘ ƒÔ˘Ì›Ó ∫·˙¿Ó ʤÚÂÙ·È Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, π‚¿Ó ª·ÚοÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ڈÛÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “bobsoccer.ru”, Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó·... ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÈÔ „˘¯Ú¤˜ ÔÏÈÙ›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ∫·˙¿Ó Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘... ƒÔ˘Ì›Ó. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ƒÒÛÔÈ, fi¯È ÌfiÓÔ Â›¯·Ó ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÚοÓÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó·Ó Î·È Î¿ÔȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·ıÒ˜ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ªÂ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ª·ÚοÓÔ ·fi Ù· “˘Ô‚Ú‡¯È·” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ƒÔ˘Ì›Ó, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ∫Ô˘ÚÌ¿Ó ªÂÚÓÙ›ÁÈÂÊ ·ÔÎfiÌÈÛ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ ¿ÛÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÊÂÙÈÓ¿ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ (Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÁÎÔÏ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ), ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙfiÛÔ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÛÙfiÂÚ, ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ™·Ï‚·ÙfiÚ ªÔΤÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ™·ÚÙ¿Î ªfiÛ¯·˜.

™ÙÔ˘˜ “ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜” Ô ¶∞√ ÂÊfiÛÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ∂¡¢∂Ã√ª∂¡∏ ηٿÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi - Î·È Ê˘ÛÈο ‡ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο - ı· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ “ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜” ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‰˘Ô ‚·ıÌÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¶∞√∫ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Î·È ÙÚÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∞∂∫, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿... ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È ‚¤‚·È·, ˆ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Financial Control Panel Ù˘ √À∂º∞.

™√À¶∂ƒ §π°∫

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·¿˜ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÙËÓ 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. ™Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, •¿ÓıË-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ΔÚÈÙÛÒÓ˘ Î·È ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ÕÚ˘-∫¤Ú΢ڷ: ¶·¿˜ (∞ıËÓÒÓ) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ∫¿ÎÔ˜ (∫¤Ú΢ڷ˜) •¿ÓıË-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘: ΔÚÈÙÛÒÓ˘ (∞ıËÓÒÓ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜: ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ (∫ÔÚ›ÓıÔ˘) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞√∫: ¡Ù›ÙÛÔ˜ (¶Ú¤‚Â˙·) ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜-∞∂∫: ª‹ÙÛÈÔ˜ (∏›ÚÔ˘) √º∏-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·: ¢ÂÏÊ¿Î˘ (∞Ú牛·˜) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: μÔÛο΢ (ƒÂı‡ÌÓÔ˘).

∞¡∞∫√π¡ø™∂ Δ∏¡ ∞¶√Ãøƒ∏™∏ Δ√À ∞¶√ Δ√¡ ¶∞°∫√ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À

∂› “·ÓÙ›Ô” Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ·Ó Ê›ÏÔÈ “¯ÒÚÈÛ·Ó” √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. “∏ fiÚÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” , “Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· fiÛ· οӷÙ ÁÈ· ̤ӷ” , ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹.

∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÍÂΛÓËÛ οˆ˜... ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·, ηıÒ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘, ·ÈÊÓȉ›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ϤÁÔÓÙ·˜: “∂›¯·Ì ̛· ËÌ›ˆÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Î·È Û˘ÌʈӋ۷Ì ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·..” . øÛÙfiÛÔ, Ê¿ÓËΠfiÙÈ ¤Î·Ó ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÓÒ ÙÔ “·ÓÙ›Ô” ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â Ô˘ ›Â: “™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ì›· ̤ڷ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ̤ӷ, ηıÒ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Â‰Ò Â›Ó·È ÁÈ· Ó’ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ϤÔÓ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ ÙÔ ÁÈ·Ù›. ∂›¯· ÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Û˘ÌʈӋ۷Ì ӷ ÌËÓ ԇ̠ٛÔÙ· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ∂›Û˘ ÁÈ· Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ì fiÏ· fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÚ› Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÔ˘ Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. £¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔ˘ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, fiˆ˜ Ì ÙËÓ ¢fiÍ· ‹ ÙËÓ •¿ÓıË Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘.

∂›Ó·È οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙ· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ·ÏÏ¿ Ë ·fiÊ·ÛË ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ‹. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ·ÏÒ˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ı· ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘, Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ì¤Ó·. √ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì›· ··ÈÙËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ˙ˆ‹, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. £¤Ïˆ Ó· ˆ Ù¤ÛÛÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ... ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ·˘Ùfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿-

Ù˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ˆ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú›¯·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÚÂ ӷ... ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Ù¤ÏÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ̤ӷ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ˘˜. ŸÛÔ ‹ÌÔ˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÛ¿ıËÛ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ. •¤Úˆ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi Û·˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ· ÔÏÏ¿ Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ ÂÛ›˜ οӷÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ̤ӷ. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ

■ √ ∫√§√ªμπ∞¡√™ ª∂™√™ Δ∏™ ∞∂∫ £∂§∂π ¡∞ ∂¶π™Δƒ∂æ∂π ™Δ∏¡ ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏

√ÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ªfiη Ô μ¿ÚÁη˜ ÓÈÛÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜.

ÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ (2003-2009) ‰‹ÏˆÛÂ Ô º·ÌÈ¿Ó μ¿ÚÁη˜.

¡

√ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “Somos Boca” ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘. “¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó ÙËÓ ªfiη. √ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ “ªÔÌÔÓ¤Ú·” . ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ªfiη ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Ô º·ÏÎÈfiÓÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘. ∫¿ı ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ·˘Ù‹. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ªfiη Â›Ó·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˜. Œ¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘. ªÂÙ¿ ı· Â›Ì·È ÂχıÂÚÔ˜

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜” , Ùfi-

ªÂ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó ‰‡Ô ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫. √ ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ›‰Â ÙÔ˘˜ ¢¤ÏÏ·, ƒ›Îη, ∫ÔÓÙÔ¤ Î·È ™È·ÏÌ¿ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ Ô Ã¤ÏÁηÛÔÓ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ªÔ˘Á·˚‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ·Û΋ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ οΈÛ˘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÂÓÒ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÔÈ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ ª¿ÎÔ˜. ™Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ï¿Ó· ηıÒ˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÂÓÒ Ë ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›.

̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘...” ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË, ·˘Ùfi˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘: “¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘. °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â Â›Ó·È ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ „ËÏfiÙÂÚ·, Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó 5Ë ÎÈ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘. ∫·Ù·ÎÙ‹Û·Ì ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·›Í·Ì ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÛÔ˘‰·›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÈÌ‹Û·Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Û fiÏ· Ù· Â›‰· ˆ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ Ì ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™·Ó Ê›ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û¤‚ÔÌ·È ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ì›· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Û‚fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂Ï›˙ˆ Ô ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ηıÒ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔ ÓÙ·ÌÏ. £· ›̷ÛÙ Û ‰È·Ú΋ Â·Ê‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È fiˆ˜ ›· Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹. £¤Ïˆ ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÂÂȉ‹ ‚Ϥˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ¤¯ˆ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ı· οӈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οӈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ›‰È· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó’ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÎfiÌ· ÈÔ „ËÏ¿” .

¶√§√

∏ÙÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ™ÙË 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 13-6 ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙËÓ ΔÂÚÁ¤ÛÙË ªÂ ÎÂÓ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Ô˘ Ì ‰‡Ô ÛÂÚ› 0-4, Í¤Ê˘Á ÈÛ¿ÚÈı̘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, 2-6 ÙËÓ ÚÒÙË Î·È 410 ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË Û 46 Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ §·Ú¿ Î·È °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ 5 ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ì ·›ÎÙÚÈ· ·Ú·¿Óˆ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ù· ‹Á·Ó ηϿ Î·È ÛÙÔ ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ (5/7). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-3, 1-3, 1-4, 2-3. ∂§§∞¢∞ (ªÔÚʤÛ˘): ∫Ô‡‚‰Ô˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿ 1, ªÂÏȉfiÓË, æÔ‡ÓË, §ÈfiÛË 1, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ∞ÛËÌ¿ÎË, ƒÔ˘Ì¤ÛË 1, °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ 2, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË, ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, §·Ú¿ 1, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. √§§∞¡¢π∞ (ª·Ô˘Ù˙¤ÚÈ): º·Ó ¡ÙÂÚ ª¤ÈÓÙÂÓ, ™ÌÈÙ 1, ∫·Ì¿Ô˘Ù ª. 3, ÷΂¤ÚÓÙÈ·Ó 1, º·Ó ¡ÙÂÚ ™ÏÔ˘Ù 1, ™ÙfiÌʯÔÚÛÙ, º·Ó ª¤ÏÎÔ˘Ì 2, ƒ¤ÌÂÚ˜ 1, ™¤‚ÂÓȯ 1, º¤ÚÌÂÂÚ 1, ∫Ï¿·ÛÂÓ 2, ∫·Ì¿Ô˘Ù Ã., ÿÈÓȘ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

25

™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ Δ∏™ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ ¢π∂•∞°∂Δ∞π √ ∞’ °Àƒ√™ Δ√À μ√ƒ∂π√À √ªπ§√À

™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∞2 fiÏÔ Ô √.À.∫. μfiÏÔ˘ 20.00 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 21.00 ∫¤Ú΢ڷ-ΔÚ›ÙˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 10.30 √.À.∫.μ.-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 11.30 ΔÚ›ÙˆÓ-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 12.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫¤Ú΢ڷ 18.30 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-ΔÚ›ÙˆÓ 19.30 ∫¤Ú΢ڷ-√.À.∫.μ. 20.30 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫˘Úȷ΋ 22/4 09.30 √.À.∫.μ.-ΔÚ›ÙˆÓ 10.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 11.30 ∫¤Ú΢ڷ-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 17.00 ΔÚ›ÙˆÓ-∏Ú·ÎÏ‹˜ 18.00 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-√.À.∫.μ. 19.00 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-∫¤Ú΢ڷ

ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜ Ú›¯ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂΛ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫√∂ Ô˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ∫¤Ú΢ڷ, ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ.

¡fiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜ fiÏÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ٤ÛÛÂÚ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Ù˘ ∫√∂. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ı· Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ, ·ÊÔ‡ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiÔ˘ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ı· Â›Ó·È Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË. √ √.À.∫.μ. ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ∫¤Ú΢ڷ, ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ, ÂÓÒ Ô ÓfiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ °Ï˘Ê¿‰·, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi, √º∏, ∫√¶π, ¡.√. ™‡ÚÔ˘ Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ “∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜” (20-22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 11-13 ª·˝Ô˘), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ∫¤Ú΢ڷ˜ (20-22 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È §¿ÚÈÛ·˜ (11-13 ª·˝Ô˘) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË (22-24 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 13-15 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Á‡ÚÔÈ) ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·Ófi‰Ô˘ (1-6) Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÙȘ ›‰È˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ηıfi‰Ô˘ (7-12). √ ÙfiÔ˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ 1Ë Î·È 2Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ófi‰Ô˘ ÚÔ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ Ë 11Ë Î·È 12Ë ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ η-

√ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∑·Ê. ª·ÚÈÓ¿Á˘ ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ıfi‰Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô √.À.∫.μ. ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔÔ ËıÈÎfi fiÏˆÓ Â›Ó·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ӛ΢ Ì 8-6 Â› ÙÔ˘ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÂÏÏÈ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” : “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. ∫¿Ó·Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÒÛ·Ì ηӤӷ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. √ ÌfiÓÔ˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÂÚ‰›Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰Â›Í·Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Û ËÏÈΛ· ÔÏ›ÛÙ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·-

ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. £· Ú¤ÂÈ Û οı ·ÁÒÓ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ, ÒÛÙ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÔÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ. °È· Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· οÓÔ˘Ì ÙÚÂȘ ӛΘ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ ı· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ‰ÈfiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠Ôχ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ” . ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 16 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: Δ¤Ï˘ ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ °Ï‡Î·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÎοϷ˜, μ·Û›Ï˘ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÈ Ó¿Á˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ™‡ÚÔ˜ ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, ª¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ª·ÓÒÏ˘, ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú· ÛÏ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ £¤Ô˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛȷӿη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘ ΔÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ (ÎÔÏ. ∫¤Ú΢ڷ˜) ¶·Ú·Û΢‹ 20/4 19.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√.À.∫.μ.

(ÎÔÏ. °Ï˘Ê¿‰·˜) ¶·Ú·Û΢‹ 20/4 19.30 °Ï˘Ê¿‰·-¡.√. ™‡ÚÔ˘ 20.30 √º∏-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 21.30 ∫√¶π-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 10.00 ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 11.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√º∏ 12.00 °Ï˘Ê¿‰·-∫√¶π 18.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 19.30 ∫√¶π-¡.√. ™‡ÚÔ˘ 20.30 √º∏-°Ï˘Ê¿‰· ∫˘Úȷ΋ 22/4 10.00 ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 11.00 °Ï˘Ê¿‰·-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 12.00 ∫√¶π-√º∏ 17.30 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-°Ï˘Ê¿‰· 18.30 √º∏-¡.√. ™‡ÚÔ˘ 19.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∫√¶π

ΔÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ ∏§π∫π∞ Δ¤Ï˘ ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘ 37 ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛȷӿη˜ 18 ª¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 29 ¡›ÎÔ˜ °Ï‡Î·˜ 28 ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜ 16 °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ 16 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜ 34 °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ 33 ™‡ÚÔ˜ ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘ 34 μ·Û›Ï˘ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 31 ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÎοϷ˜ 34 ™Ù·‡ÚÔ˜ ª·ÓÒÏ˘ 23 ¡›ÎÔ˜ £¤Ô˜ 33 °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ 16 ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 17 ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ 16 °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 29 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ 18 ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ 16 ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™: ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘

£∂™∏ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ºÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ ºÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ ºÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª

 ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ô ∂.√.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜-∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÛÙȘ ·Ó·ÚÚȯËÙÈΤ˜ ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔfiÛÔ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Î·È ·ıÏËÙÈÎfi Â›‰Ô. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô μ’ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ “∞ı. §Â˘Î·‰›ÙË” Ì ÚÂÎfiÚ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙfiÛÔ Û ·ıÏËÙ¤˜ (99 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), fiÛÔ Î·È Û ۈ̷Ù›· (16 ۈ̷Ù›· ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ-·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞’ ÁÂÓ. 1999-2002 Î·È ÚÔ-·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μ’ ÁÂÓ. 20032004. ¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ú¤‰ˆÛ ·Ó·ÚÚȯËÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙ· ۈ̷Ù›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ-

ÏÒÓ ı·ÙÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ÒÓ, ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ “‰È·Ê‹ÌÈÛË” ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· Ô ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂÓÓ¤· ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ: ΔËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·¿ ¡. ÛÙË ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË, ηÙËÁÔÚ›· ÚÔ-·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞’ (19992002), ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë π. (¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ), ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡¿ÓÔ˘ °. ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫·Ïϛη ¢. ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‡ÚË ÃÚ. ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ μ·˙Ô‡Ú· °. fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔ-·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μ’ (2003-2004). √ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ۈ̷Ù›·: ∂√™ ¶ÚÔÛÔÙÛ¿Ó˘. √.™. ™È¿ÙÈÛÙ·˜, ™√à ΔÚÈοψÓ, ∂√™ ∞¯·ÚÓÒÓ, ∂√™ μfiÏÔ˘, √.§.∞Úȉ·›·˜, ∂√™ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, °™ μÈÔΛÓËÛË/∫Ú‹Ù˘, √.™. ™¿ÙˆÓ, √∞§ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, §√à ∫·‚¿Ï·˜, ™∂√ ∞ı‹Ó·˜, ™∂√ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™∂√ ºÏÒÚÈÓ·˜, ∂¶√™ º˘Ï‹˜ Î·È ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙȘ ·Ó·ÚÚȯËÙÈΤ˜ ›ÛÙ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘

ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ “∫Ô˘Ú›” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 23Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ Ù˘ ∂.√.√.∞. ÁÈ· Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜, Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ & ÙÔ˘ boulder.

¶ÚÒÙ· ¤ÁÈÓ ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì 61 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 12 ۈ̷Ù›· (‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔ-·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μ’ ÁÂÓÓ. 2003-2004). ŒÓÙÔÓÔ˜ Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯·Ú¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiÌÔÚʘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·›‰ˆÓ. √ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ›¯Â Ì ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔ-·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞’ ·ÁfiÚÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ¶·¿ ¡. Î·È ¡¿ÓÔ ∞. Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ 7Ë Î·È 9Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 17 ·ıÏËÙÒÓ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·fi ÙË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÁÒÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ȉ·ÓÈΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹-

Θ, ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ “∫Ô˘Ú›” Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÚÚȯËÙÈ΋ ›ÛÙ· bouldering Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÂΛ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ boulder ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ (ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ). ¢¤Î· ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, Û˘ÓÔÏÈο, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. Δ¤ÛÛÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·/ÚÔÛ¿ıÂȘ ›¯·Ó Ó· “ÂÈχÛÔ˘Ó” ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜. √È ı·٤˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ “∫Ô˘Ú›” Î·È ÏfiÁˆ Ë̤ڷ˜ Î·È ÒÚ·˜, ·fiÏ·˘Û·Ó Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÂÓÒ ¿„ÔÁË ‹Ù·Ó Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ “∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡” ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. √ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ 23Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜: ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Argo Wine/∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ∞∂, ΔÈÌϷϤÍË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ - √ÈÓÔÔÈ›Ô, °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¶ÙÂÏÂÔ‡ “ºÙÂÏÈ¿” , ∫ÔÏÒÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

°À¡. μ√§∂´

√π ∞Àƒπ∞¡√π ∞°ø¡∂™ ƒ∏°∞™-£∏™∂∞™ ∫∞π ª∞°¡∏™π∞∫√™-¢πª∏¡π •∂Ãøƒπ∑√À¡ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¶·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË μ. Ì ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· Û μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È •ËÚÈ¿

Δ√¡ ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 6˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ŸÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÎÔÚ, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ∫·ԇϷ ∫·ÛÛÈ·Ó‹, ∫‡ÚÎÔ˘ ™ÔÊ›·, ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË °ÂˆÚÁ›·, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›·, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶·ÓÙ¤ÎË ¡›ÎË Î·È ¶·¿ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ºı›· ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∂›Û˘ Ë ÔÌ¿‰· ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜. ¶ÚÒÙ· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 17.00 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂∞§.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ºı›· §·Ì›·˜ ....................15-2 ..........14 2. ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .............9-8 ............ 8 3. ¡›ÎË μ. ............................10-10 ............ 8 4. ∞.™. ∞ÚÁÒ ..........................1-15 ............0

¶√¢√™º∞πƒ√

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∞. ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜” ™∂ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “ÕÚ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜” . ΔÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÈ‚Ï‹ıËΠ1-0 ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ë ÔÌ¿‰· ÁÂÓÓËı¤ÓÙˆÓ ÙÔ 1997 Ù˘ ∂¶™£ ΤډÈÛ 1-0 ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶Ï›ÙÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Ù˘ ¡›Î˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ù˘ ∂¶™£ Ì 5-1, ÂÓÒ Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ΤډÈÛ Ì 3-2 ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶Ï›ÙÛË. ΔÔ˘˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÓÂÈÌ ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÕÚË ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË. ΔËÓ ∂¶™£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ∑ԇη˜ ÂÓÒ ÚÔÏfiÁÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ Î. ∫Ô˘ÙÛfi˜.

ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

›· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. °È· ÙËÓ 29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÈ· Î·È ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿, ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ £ËÛ¤·.

ª

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 17.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞.∂. 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: μÏ¿¯Ô˜, ª¤ÏÔ˘, ΔÛ·Ì·‰È¿˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·Ï·Ù˙‹˜, ∞ıËÓ·›Ô˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 17.00, ƒ‹Á·˜-£ËÛ¤·˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫fiÎηÏ˘, ∫·¤ÛÈÔ˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™Ô‡Ú˘, 17.00, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞Óı. °·˙‹˜: °Î¿Áη˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. ºÂÚÒÓ 3-0 ·.·. ∫˘Úȷ΋ 22/4 ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-¢‹ÌËÙÚ·: £ÂÔ¯¿Ú˘, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜.

μ’ ∂¶™£ ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ù· ·È¯Ó›‰È· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-£ËÛ¤·˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 29˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È Ë ∞∂¢ ËÙÙËı› ÙfiÙ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÚfiˆÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË Î·È “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì Ï‹ÚË Û‡ÓıÂÛË, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô μÔÁÈ·Ù˙‹˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ ÎfiÓÙÚ· ÙÔÓ ∞. °·˙‹ ÏfiÁˆ Ù˘ οÎÈÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔÓ ¯È·ÛÙfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÈ̈ڛ· Ô ƒËÁ›ÓÔ˜. √ ƒ‹Á·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ê·‚ÔÚ› ÌÈ· Î·È ı· ·›ÍÂÈ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ £ËÛ¤·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ §¿Î˘ ª· οÏ˘: “∞Ô̤ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. √ £ËÛ¤·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì ԇÙ ÛÙÈÁÌ‹. ¶ÚÔÛˆÈο ›̷È

·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‰ÈfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜ ¢ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . √ £ËÛ¤·˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË ...˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ƒ‹Á·, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ: “ΔËÓ ›ÂÛË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ƒ‹Á·˜. ∂Ì›˜ ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÙÈ ‹ıÂÏ ÚÔ·„ÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ οÔÈ· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ £ËÛ¤·, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÈÓ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ΤډÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ƒ‹Á· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ “ʈÙÈ¿” ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÒÚ· ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ 2Ô Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ μ·Û›Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ £·Ó¿ÛË ∑ȿη ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜: “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. Ÿˆ˜ ·›Í·Ì ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È ÓÈ΋۷Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ΔÔ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ

ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙÔ› Î·È ¤ÓÙÈÌÔÈ ·ıÏËÙ¤˜. °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. º˘ÛÈο ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ª·ÓÙ¿, ¶Ï·Î·Úfi, ∑·Úο‰· Î.·., ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÚÈ̤ӈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” . °È· ÙËÓ ∞∂¢ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Î·È º·Ú· ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: “°È· Ì·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÏË Ë ¯ÚÔÓÈ¿. ¢Ô˘Ï¤„·Ì Ôχ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ› fiˆ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌԇ̠ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÌ¿‰· Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙÈÏ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ˆ˜ ı· ·›ÍÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ fiˆ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ‹ ηÙÒÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, Ù˘ 28˘ Ù˘ μ’ Î·È Ù˘ 25˘ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜

™‹ÌÂÚ· Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ

■ ∏ °∂ƒª∞¡π∫∏ √ª∞¢∞ ∞¶√™Àƒ∂π Δ∏ º∞¡∂§∞ Δ√À ª∂ Δ√ ¡√Àª∂ƒ√

™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Palso-Edexcel ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· °È·‚¿Ú·˜ Î·È §Ô˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: AÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∏utton-§Ô˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘ 2-3 Î·È °È·‚¿Ú·˜-÷ϿÙÛË 6-2. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡¤·ÔÏ˘. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜.

Δ∏¡ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™¿ÏÎÂ,

7

ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÙË ™¿ÏÎÂ Ô ƒ·Ô‡Ï ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ƒ·Ô‡Ï ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, fiÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. “∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ˆ˜ ‰Â ı· ·Ú·Ì›ӈ ÛÙË ™¿ÏÎÂ. ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. £·

Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ΔfiÙ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ Î·È ÙÔ Ô‡ ı· ¿ˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Û ¤Ó· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ “ÎÏÂȉ›” Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ÛÙË ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη ‰ÂÓ ÛÔ˘ ̤ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ‚·ÛÈÛı› ÛÙÔ Ó· ÌÔ˘ ̤ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘” . √ ƒ·Ô‡Ï ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ Ë ™¿ÏΠ·ÔÙÂÏ› ÔÌ¿‰·-ÛÙ·ıÌfi ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜

ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜: “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ¶¤Ú·Û· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ¯ÚfiÓÈ· Â‰Ò Î·È Ë ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. £¤Ïˆ, Â›Û˘, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. ∂›Ó·È Ôχ ͯˆÚÈÛÙÔ›, ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Û‚·ÛÌfi Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË. £· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜. ∏ ™¿ÏΠı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ™¿ÏΠ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 7 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ πÛ·Ófi ÂÈıÂÙÈÎfi Ô˘ Û 96 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ 39 ÁÎÔÏ.

™¿‚‚·ÙÔ 21/4 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ-.∞Á¯›·ÏÔ˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¶. ™·Îο˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 17.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¡.∞. ¡›Î˘: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¢. ™·Îο˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, ¢¿ÊÓË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ª·ÙÛԇη˜, μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘, ¡Ù¿ÓÙÔ˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∂.ª.∞.- ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.: ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 17.00, πˆÏÎfi˜-∞ÎÚfiÔÏË: ƒÔ‡Û˘, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª›¯Ô˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 17.00, ¶ËϤ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ∫˘Úȷ΋ 22/4 ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ΔÛÈ¿˜, μÔÏÈÒÙ˘.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞¶√μ: ∫Ô˘‚¿Ù·, °ÂˆÚÁ›Ô˘, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜. ∫˘Úȷ΋ 22/4 ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞ÂÙfi˜: ÷ڂ¿Ï·˜, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 17.00, ÕıÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: °fiÚÁÔÚ˘, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘. ƒÂfi: ΔÔÍfiÙ˘

ΔÔ ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ∞fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ π. ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘ (∞. °·˙‹˜), π. μÏ·¯¿‚·˜ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘) Î·È ∏. ™ÎÔÂÏ›Ù˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.).

μ√§∂´

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ™Δ√ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2012

√§Àª¶π∞∫√™ ∫∞π ¶∞√ •∂∫π¡∏™∞¡ ¡π∫∏º√ƒ∞ ™Δ∞ ¶§∂´ √º ∂¶π∫ƒ∞Δø¡Δ∞™ Δø¡ ¶∞√∫ ∫∞π ∞ ƒ∏

∂Ȃ‚·›ˆÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÊÔ‡ “ηı¿ÚÈÛ” ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ... ‰›ÏÂÙÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÛÙÔ ™∂º, Ì ÛÎÔÚ 81-53, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÓÈÎËÊfiÚ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 1-8.

ªfiÏȘ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó “¯Ù›ÛÂÈ” Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ 30 fiÓÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ‹‰Ë ÙË Ú‚¿Ó˜ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›·. ¶ÚÒÙÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ¢ÛÙÔ¯›·˜, ÔÈ ÕÓÙÈÙ˜ Î·È ™·ÓÔ‡Ï˘ Ì 18 Î·È 12 fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ ͯÒÚÈÛÂ Ô ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ (10). √‡Ù Ô˘... ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fiÔ˘ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÌfiÏȘ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· - Î·È ·˘Ù‹ ¿ÛÙÔ¯Ë - Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ 14-0, ̤۷ Û ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ÏÂÙ¿. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ·˘Ùfi, ¤·ÈÍÂ Ë fiÚÂÍË Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯ÚÈ˙Â... Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 34-6 Î·È ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ªfiÏȘ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Á ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜ (36-6). √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ¢ÛÙÔ¯›·˜ ¤Íˆ ·fi

■ ∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∂ ª∂

Ù· 6,75Ì. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ +36 (57-21), Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î¿ÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ 15 fiÓÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŸÌˆ˜, Ô ¶∞√∫ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‚ڋΠÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “ÚÔηӛÛÂÈ” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, Ì ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 72-37. ÿ‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔÓ Δ۷ηϤÚË Ó· Ú›¯ÓÂÈ ñ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ôχ ÒÚ·- ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, οو ·fi ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜ (72-43). ∫·Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢-

ÎÔ˘˜” Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì ÛÎÔÚ 81-53. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 34-6, 57-21, 72-37, 81-53 √§Àª¶π∞∫√™ (ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ÿÈÓ˜ 4, §Ô 4, ÕÓÙÈÙ˜ 18 (4ÙÚ., 9 ÚÈÌ.), ™·ÓÔ‡Ï˘ 12 (3ÙÚ., 7 ·Û›ÛÙ), μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ¡ÙfiÚÛÂ˚ 6, ∫¤ÛÂÏ 4, °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ 3 (1), ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ 10 (2), ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 7 (1), ª¿ÓÙ˙·Ú˘ 4, ™Ïԇη˜ 5 (1). ¶∞√ ∫ (ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜): ªfiÁÈÔ‚ÈÙ˜ 4, ™Ù›ÁÎÂÚ˜ 3 (1), ∞Ú¿˘ 2, ÕÏÂÍÈÙ˜ 6 (1), ¡ÙÔ‡‚ÓÈ·Î 1, ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜ 10, ¶¤ÙÁÔ˘Â˚, ¶·¿˜ 6, °È·ÓӷΛ‰Ë˜ 3 (1), ∫·ÏϤ˜ 7, ∫·Ï·Ì¿Î·˜ 7 (1), Δ۷ηϤÚ˘ 4.

∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ¶∞√ ∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ √∞∫∞ Ì 83-68. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ”, Ô˘ ›-

¯·Ó ηÓÔÓÈο ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ¡ÈÎ ∫·Ï¿ıË, ·ÚfiÙÈ Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÛÎÔ‡Ú· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ Î·È ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÂÚ› 19-0, ¤Î·Ó·Ó ÙÔ 1-0 ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ ÛÂÈÚ¿. √ ™ÌÈı ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ √∞∫∞ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ‚ÔÏÒÓ fï˜ Ô ¡Ù¤È‚Ș Ì ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÚË (2-5). √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ˆÛÙfiÛÔ ‹Ú·Ó ‡ÎÔÏ· Î·È ¿ÏÈ “ÎÂÊ¿ÏÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ì +6 (15-9) ·ÏÏ¿ Ù· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙ· ÔÔ›· ˘¤ÂÛ·Ó (5) ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 20-18 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿

ÛÙÔ ·ÚΤ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ¤Ú·Û·Ó Í·Ó¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË μÂÚÁ›ÓË (24-27). √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÌËÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÊËÛ·Ó ·˘Ùfi Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ, ¤ÙÚÂÍ·Ó ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 11-5 Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ (38-43). ∫·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï·, ÛÔ‚·Ú‡ÙËΠÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ÔÓ ÕÚË ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ. ªÂ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 19-0, ‰Â, fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ‹ÚÂ Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ 13 fiÓÙˆÓ (59-46) ÙËÓ ÔÔ›· ‰È‡ڢÓ ÛÙÔ˘˜ 16 fiÓÙÔ˘˜ (64-48) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¢È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ì 24 fiÓÙÔ˘˜ (7450). ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 83-68. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-18, 38-43, 64-48, 83-68 ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): ª¿ÚÈÙ˜ 9, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 4, ª·Ù›ÛÙ 7, §fiÁÎ·Ó 14 (2), ™¿ÙÔ 4, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 4, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 8 (1), μÔ˘ÁÈԇη˜ , ¡ÈÎ ∫·Ï¿ı˘ 7, ™ÌÈı 7 (7 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 6, °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ 13 (1). ∞ƒ∏™ (∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜): ª·˘Ú·Âȉ‹˜, ∫ÂÚÔ‡˜ 8, Δ·Ô‡ÙÔ˜, ΔÛ·˚Ú¤Ï˘ 6, ¡Ù¤È‚Ș 10 (1), ∫ÚÔ‡ÛÈÙ˜ 7, ªÔ¯ˆÚ›‰Ë˜, ªfiÁÚ˘ 2, ª¿ÏÓÙÚÔÔ˘ 15 (1), μÂÚÁ›Ó˘ 18 (1), ¢‹Ì·˜, μÂ˙¤ÓÎÔÊ 2.

4-2 Δ∏™ μ∞§∂¡£π∞ °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. ¡›ÎË Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ, 2-1 ÙËÓ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô

Δ

ÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi “ÂÌʇÏÈÔ” ÂÈ‚Ï‹ıËΠ4-2 Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ·. ª¤Û· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ Ë ™fiÚÙÈÓÁÎ ¤Î·Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. ªÂ ÙÔÓ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi º·ÏÎ¿Ô Ó· οÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È, Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Ó›ÎËÛ Ì 4-2 ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. Δ· ‰˘Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ º·ÏÎ¿Ô ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÎÙÒ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÈ ·Ó Ô ∫fiÛÙ· ‰ÂÓ Ì›ˆÓ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ı· ›¯·Ó ‹‰Ë ÎÏ›ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ “μÈı¤ÓÙ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ” ÛÙÔ 18’ , fiÙ·Ó Ô º·ÏÎ¿Ô ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚÈ¿Ó Î·È Ù· Ï¿ıË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰ˆÓ” , ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0. ∏ μ·Ï¤ÓıÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÈÛÔÚÚÔ-

‹ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·›ÏËÛ ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ƒ·Ì› ÛÙÔ 33’ Î·È Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∑fiÓ·˜ 45’, ÚÈÓ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‚ÚÂı› “ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹” , ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™ÈÌÂfiÓ ¤Î·Ó·Ó fiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ Ë μ·Ï¤ÓıÈ· ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ªÈÚ¿ÓÙ· ÛÙÔ 49’ Î·È Ì ÙÔÓ ÕÓÙÚÈ·Ó ÛÙÔ 54’, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” . ∫È ·ÊÔ‡ ÔÈ Û·Û̈‰ÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜ ÙˆÓ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰ˆÓ” Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙËÓ Í·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜, ‹ÚıÂ Ô º·ÏÎ¿Ô Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ¿È·ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 78’. ŒÛÙˆ, ÏÔÈfiÓ, ÎÈ ·Ó Ô ƒÈοÚÓÙÔ ∫fiÛÙ·... ¯¿Ï·Û ϛÁÔ ÙË Áχη ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙË μ·Ï¤ÓıÈ·) Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 9˘ ª·˝Ô˘ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. ∞Δ§∂Δπ∫√ ª∞¢ƒπΔ∏™: ∫Ô˘ÚÙÔ˘¿, §Ô˘›˜, ¡ÙÔÌ›ÓÁÎÂı, ªÈÚ¿ÓÙ·, ™Ô˘¿ÚÂı, ΔÔ˘Ú¿Ó (81’ ΔÈ¿ÁÎÔ), °Î¿ÌÈ, ∞ÓÙÚÈ¿Ó (90’ ™¿Ï‚ÈÔ), º·ÏοÔ, ÃÔ˘·Ó-

ÊÚ¿Ó, ¡ÙȤÁÎÔ (88’ ¶ÂÚ¤·). μ∞§∂¡£π∞: Õς˜, ƒ·Ì›, ÕÏÌ· (72’ ¶È¿ÙÈ), ƒÔ˘›ı, ƒÈοÚÓÙÔ ∫fiÛÙ·, ª·ÙȤ, ΔÔ¿Ï, ºÂÁÎÔ˘Ï› (72’ ∫·Ó¿Ï˜), Δ›ÓÔ ∫fiÛÙ·, ∑fiÓ·˜, ™Ôω¿‰Ô.

°‡ÚÈÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ë ™fiÚÙÈÓÁÎ ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏ· Ê¿ÓËΠӷ Ù˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·‚¿, Ë ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ¤‰ÂÈÍ ·›ÛÙÂ˘Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 75’ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ 0-1 Û 2-1 ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ (76’, 80’), ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô. ◊Úˆ·˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ Ù˘ ·›ÎÙ˘, ∫·¤Ï, Ô˘ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ 80’ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙËÓ Ó›ÎË. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ó·... Ó›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Ô‡Ù ÛÙÔ 9’, fiÙ·Ó Ô ÊÔ‚ÂÚfi˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ fiÏË ÙËÓ Ù¤Ú˘Á·, ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ¤‚Á·ÏÂ Û˘ÚÙ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ μ·Ó μÔÏÊÛ‚›ÓÎÂÏ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙËÓ Ì›·, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù, Ô‡Ù ÛÙÔ 13’ fiÙ·Ó Ô ∫·¤Ï ÛÔ‡Ù·Ú Â›Û˘ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ ‰ÂηÂÓÙ¿ÏÂÙÔ Ë ªÈÏÌ¿Ô ÈÛÔÚÚfiËÛÂ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯¿ÓÂÈ Ú˘ıÌfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ

ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ ÂÈıÂÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ 54’ ·fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ ¡Ù ª¿ÚÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï, Ô ™¯¿·Ú˜ ‰ÂÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙËÓ Ì¿Ï·, ·˘Ù‹ ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ∞Ô˘ÚÙÂÓ¤ÙÛÂ Î·È ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó, ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÒÚÔ Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (59’) ÔÈ μ¿ÛÎÔÈ Â›¯·Ó ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∞ÌÔÚÂÌȤٷ. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ... ͇ÓËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ 75’ Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÙÔ˘ πÓÛÔ‡· ¤Ï˘Û ÙÔÓ... ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-1. ΔÔ ∑Ô˙¤ ∞Ï‚·Ï¿‰Â ‹Ú ʈÙÈ¿ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ∫·¤Ï, ÛÙÔ 80’ Ì ÙÚÔÌÂÚfi ÛÔ˘Ù ¤Î·Ó ÙÔ 2-1 ̤۷ Û ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜. ™¶√ƒΔπ¡°∫ §π™. ¶·ÙÚ›ÛÈÔ, ∫·Ú›ÙÛÔ(69’∫·Ú›ÁÈÔ), ¶fiÏÁη, ¶ÂÚ¤ÈÚ·, πÓÛÔ‡·, ΔÛ·ÓÙ¿Ô, ™¯¿·Ú˜, π˙Ì·›ÏÔÊ, ∫·¤Ï (84’ ¶ÂÚ›ÚÈÓÈ·), ª¿ÚÙÈÓ˜ (76’ ƒÔ‡ÌÈÔ), μ·Ó μÔÏÊÛ‚›ÓÎÂÏ ∞£§∂Δπ∫ ª¶π§ª¶∞√: πÚ·Èıfiı, ∞Ô˘ÚÙÂÓ¤ÙÛÂ, ∞ÌÔÚÂÌȤٷ, πÚ·fiÏ·, ∂Λı·, πÙÔ˘Ú¿ÛÂ, ¡Ù ª¿ÚÎÔ˜, ∂Ú¤Ú· (73’ ™·Ó ÃÔÛ¤), °ÈÔÚ¤ÓÙÂ(87’ΔÔΤÚÔ), ™Ô˘Û·¤Ù· (84’ °ÎfiÌÂ˙), ªÔ˘ÓÈ·›Ó .

27

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ªÔÚÔ˙›ÓÈ Ãπ§π∞¢∂™ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ ¶ÈÂÚÌ¿ÚÈÔ ªÔÚÔ˙›ÓÈ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô˘ η٤ÚÚ¢Û ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ §È‚fiÚÓÔ Ì ÙËÓ ¶ÂÛοڷ ÁÈ· ÙË Serie B ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ªÔÓÙÂÚfiÛÔ ÙÔ˘ ª¤ÚÁηÌÔ. ∏ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÕÓÓ·, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ ¿ÛÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ΔÔ Ê¤ÚÂÙÚfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÛËÌ·›Â˜, ·Ófi, ηÛÎfiÏ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 600 ¿ÙÔÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ̤۷ ·fi ÙÚÂȘ ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓ˜ (ÌÂÁ¿Ï· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹). ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Îˉ›· ‹Ù·Ó Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ΔÛ¤˙·Ú ¶Ú·ÓÙ¤ÏÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˙È·ÓοÚÏÔ ∞Ì¤ÙÂ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ΔÛ›ÚÔ ºÂÚ¿Ú·, Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ¶·ÔÏ›ÏÔ, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ª›Ï·Ó ∞ÚȤÓÙÔ ªÚ¿ÈÓÙ·, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ª¤ ª·ÚfiÙ· Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¶¿ÚÌ· ƒÔÌ¤ÚÙÔ ¡ÙÔÓ·ÓÙfiÓÈ.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ˘fiÁÂÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ë ºπº∞ √¶ø™ ›Â Ô ™Â ªÏ¿ÙÂÚ, Ë ºπº∞ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘Û›Ô. ™ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ºπº∞ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ˘fiÁÂÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ™Â ªÏ¿ÙÂÚ. “◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ʛϷıÏÔÈ” , ›Â Î·È ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› Δ˙fiÎÂÚ: 16, 21, 24, 37, 44. Δ˙fiÎÂÚ: 4.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 3 7 7 1 8 0 8.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5, 6, 8, 15, 23 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 8, 26, 31, 35.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 18H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.401.279,86 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.169.698,92 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 19.136.964,91 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 5.007.563,39 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.201.252,03 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.368.373,36 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.030.822,30

MEPI¢IA

2.625.767,83 1.139.219,57 6.414.634,00 825.288,03 4.165.630,88 353.906,94 1.965.594,30

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 3,9612 5,4157 2,9833 6,0677 1,7287 6,6921 3,0682

-0,11% -0,08% 0,03% 0,01% 0,01% -0,16% -0,06%

4,0206 5,6052 3,1325 6,0677 1,7892 6,9263 3,1756

3,9315 -16,82% 5,3615 -7,65% 2,9535 -12,32% 6,0070 2,83% 1,7114 7,86% 6,6252 11,40% 3,0375 3,02%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.529.916,27 12.079.790,23 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 91.469.369,36 18.939.912,06 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.798.770,18 3.233.620,98 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.393.402,53 666.880,44 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.099.365,93 2.927.601,30 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.962.288,17 2.938.255,74 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.613.865,58 1.595.477,37 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.463.922,31 2.758.266,21 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.540.526,30 6.741.616,74 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.378.055,94 1.524.659,74 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.188.564,17 2.941.138,77 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.991.670,66 1.408.437,11 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 127.596.806,94 10.609.772,27 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 146.519.872,90 26.461.978,96 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.798.269,00 2.707.089,72 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.604.696,68 1.439.829,19 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.877.511,51 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.187.087,68 712.236,69 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.667.989,88 1.000.572,85 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.825.975,11 2.712.054,66 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.501.718,86 954.195,88 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.226.234,39 2.128.706,98 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 21.184.993,90 2.389.143,62 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 16.291.621,96 2.460.891,04 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.658.962,53 2.581.641,13 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.787.998,56 3.669.662,84 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 45.058.467,74 2.663.752,04

2,6929 4,8295 7,3598 8,0875 6,8655 6,4536 4,7722 6,3315 3,1952 4,1833 11,6243 7,0942 12,0263 5,5370 2,8807 5,9762 2,8491 4,4748 10,6619 11,3663 9,9578 3,8644 8,8672 6,6202 8,7770 9,4799 16,9154

-0,51% 2,7064 2,6727 -33,28% 0,07% 4,8536 4,7933 5,82% 0,06% 7,3966 7,3046 2,16% 0,03% 8,1279 8,0268 4,66% -0,09% 7,2088 6,7282 1,63% -0,13% 6,6472 6,3245 -1,38% 1,55% 4,9154 4,6768 2,59% 0,13% 6,5214 6,2682 4,10% 0,13% 3,2272 3,1632 -14,90% -0,17% 4,2251 4,1415 -21,15% -0,05% 11,7405 11,5081 2,98% -0,06% 7,1651 7,0233 11,41% 0,01% 12,0263 12,0263 1,36% 0,04% 5,5924 5,4816 6,11% 0,74% 2,9095 2,8519 6,84% 0,29% 6,0360 5,9164 10,07% 0,36% 2,8519 2,8434 6,63% 0,34% 4,5195 4,4301 18,04% 0,29% 10,7685 10,5553 -0,22% 0,24% 11,4800 11,2526 3,17% -0,06% 10,0574 9,8582 13,30% 0,38% 3,9030 3,8258 5,14% 0,52% 8,9559 8,7785 9,76% -0,67% 6,6864 6,5540 -2,12% 0,60% 8,8648 8,6892 7,79% 0,21% 9,5747 9,3851 7,51% 0,93% 17,0846 16,7462 11,05%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.675.756,98 1.112.083,23 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.978.443,62 3.005.640,58 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.942.062,00 4.895.886,87 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.503.838,19 470.615,55 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.635.260,77 1.744.200,34 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.618.990,67 965.352,39 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.773.551,10 715.336,30 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.119.044,25 656.100,93 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.798.489,29 1.659.463,44 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.875.844,04 1.229.113,38 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.516.346,20 983.237,58 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.629.767,33 599.815,51

18,5919 7,6451 3,8690 5,3203 2,6575 6,8566 6,6732 6,2781 2,8916 3,9670 5,6104 11,0530

0,27% 0,38% 0,61% -0,27% -0,20% 0,45% 0,06% 0,45% -0,51% -0,06% 0,00% 0,80%

18,9637 7,7980 3,9464 5,4267 2,7107 6,9766 6,7900 6,3880 2,9422 4,0364 5,6104 11,2741

18,4060 7,5686 3,8303 5,2671 2,6309 6,7880 6,6065 6,2153 2,8627 3,9273 5,5543 10,9425

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.881.869,20 6.589.374,70 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.036.183,45 3.145.653,00 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.062.522,04 5.011.389,59 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 16.728.089,62 4.982.549,13

6,8112 2,8726 2,6066 3,3573

0,21% 0,21% -0,19% -0,01%

7,0155 2,9588 2,6327 3,3573

6,7431 2,20% 2,8439 -7,71% 2,5936 -25,81% 3,3573 0,18%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.382.677,77 9.694.017,06 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 480.849,21 154.616,90 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.013.135,39 124.310,53 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.533.784,01 1.622.080,92 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.508.689,74 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.059.500,21 8.386.010,49 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.754.175,71 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.788.748,23 737.916,12

0,5553 3,1099 8,1500 1,5621 3,4171 2,5113 2,8298 2,4241

0,07% -0,05% -0,15% -0,41% 0,00% -0,53% 0,06% -0,12%

0,5636 3,1565 8,2723 1,5715 3,4205 2,5490 2,8468 2,4605

0,5497 11,44% 3,0788 9,96% 8,0685 7,75% 1,5496 -40,84% 3,4034 -1,69% 2,4862 4,74% 2,8072 -0,40% 2,3999 -3,81%

4,28% 5,90% 5,18% 5,34% 7,88% 7,41% 3,98% 6,94% -4,17% 8,19% 0,05% 7,29%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 280.605.162,75 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 135.676.944,95 107.941.823,29

1,9162 1,2569

0,11% -0,17%

1,9162 1,2569

1,9162 -11,07% 1,2569 -24,67%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9316 2,2249 0,6659 1,8601 5,9655 1,9817 2,8628 7,3063 6,2843 7,2186 3,6533

-0,12% -0,29% -0,69% -0,09% 0,17% -1,39% -0,02% 0,01% -0,35% 0,05% 0,19%

3,9316 2,2249 0,6659 1,8601 5,9655 1,9817 2,8628 7,3063 6,2843 7,2186 3,6533

3,9021 -24,02% 2,2027 3,45% 0,6592 6,68% 1,8415 -8,91% 5,9058 5,26% 1,9619 0,37% 2,8413 -23,38% 7,3063 1,07% 6,2215 1,73% 7,1645 2,42% 3,6168 3,40%

9.063.040,60 2.305.182,59 30.869.825,58 13.874.650,92 1.236.982,63 1.857.665,29 15.828.293,58 8.509.426,93 9.011.761,25 1.510.635,19 3.889.410,29 1.962.675,71 6.099.915,72 2.130.733,55 4.298.182,92 588.286,02 36.582.952,59 5.821.297,93 11.641.864,77 1.612.754,46 4.679.455,00 1.280.876,86

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.720.745,07 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.758.348,39 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.511.595,21 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.737.214,53 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 62.593.003,92 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 107.435.556,37 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 52.527.155,29 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.105.893,75 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.854.875,96 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.576.105,12 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.082.689,83 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 56.340.581,43 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.793.596,39 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.416.038,19 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 64.217.690,94 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 22.960.562,51 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.997.757,13 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.808.825,37 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 30.449.086,59 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.215.839,40 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 26.429.435,83

4.612.629,25 28.116.080,68 310.245,20 5.331.057,44 18.448.830,20 30.937.794,48 4.584.246,78 1.187.851,18 4.481.787,77 2.013.652,50 1.481.244,67 8.743.325,54 3.718.443,16 2.012.773,07 6.623.901,48 9.644.278,64 325.185,32 766.984,50 2.850.395,83 12.620.288,80 8.050.023,04

9,9121 1,3785 14,5420 4,0775 3,3928 3,4726 11,4582 11,0333 10,0083 1,2793 12,2078 6,4438 8,5502 7,1623 9,6948 2,3807 30,7448 14,0926 10,6824 2,9489 3,2832

0,10% -0,81% -0,02% 0,03% 0,12% 0,08% 0,13% 0,16% 0,15% 0,19% -0,02% -0,45% -0,08% -0,31% 0,07% -0,22% 0,30% -0,79% -0,03% 0,36% 0,38%

10,1103 1,3785 14,5420 4,0775 3,3928 3,5594 11,6874 11,2540 10,0083 1,2793 12,2078 6,4760 8,5588 7,2339 9,7917 2,4045 30,8985 14,2335 10,7892 2,9489 3,2832

9,7139 8,13% 1,3647 2,76% 14,3966 10,04% 4,0367 6,92% 3,3674 3,94% 3,4031 7,04% 11,2290 6,54% 10,8126 5,35% 9,8081 7,37% 1,2665 12,74% 12,2078 2,31% 6,3955 -22,75% 8,5074 7,72% 7,0907 -7,39% 9,5979 7,08% 2,3569 8,30% 30,5142 -1,03% 13,9517 2,76% 10,5756 9,92% 2,9194 7,60% 3,2504 5,74%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.386.891,27 10.128.215,76 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.815.273,82 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 126.205,80 132.036,51 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 10.022.322,57 11.211.741,47 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.508.198,90 14.975.363,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.132.257,85 53.304.901,54 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 668.371,57 3.443.723,63 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.863.788,12 237.813,82 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 1.001.189,55 61.891,09 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 27.193.008,40 22.898.378,40 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.230.600,87 19.204.815,15 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 808.281,69 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.765.334,44 342.442,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 619.788,16 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.356.211,92 513.658,31 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 656.610,37 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.338.696,23 157.722,76 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 525.523,75 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 115.819.063,66 14.547.011,29 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 644.294,23 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 32.276.838,48 5.138.109,43 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 750.364,17 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 62.749.866,32 9.090.702,46 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 36.189.939,13 5.724.923,89

0,7293 0,7565 0,9558 0,8939 0,9020 0,1901 0,1941 12,0421 16,1766 1,1876 1,1576 1,1586 8,0753 8,4332 8,4808 8,9022 8,4877 8,9699 7,9617 8,4248 6,2819 6,9145 6,9026 6,3215

-0,79% -0,77% -1,08% -0,01% -0,01% 0,05% 0,21% -0,34% -0,64% -0,02% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,09% 0,09% 0,17% 0,17% 0,13% 0,13% 0,25% -0,09% -0,09% -0,08%

0,7293 0,7565 0,9558 0,8939 0,9020 0,1901 0,1941 12,0421 16,1766 1,1876 1,1576 1,1586 8,0753 8,4332 8,4808 8,9022 8,4877 8,9699 7,9617 8,4248 6,2819 6,9145 6,9026 6,3215

0,7220 0,7565 0,9367 0,8850 0,9020 0,1882 0,1922 11,9217 16,0148 1,1876 1,1489 1,1586 7,9138 8,4332 8,3112 8,9022 8,3179 8,9699 7,8025 8,4248 6,2191 6,8454 6,8336 6,2583

2,82% 3,18% 4,03% 10,58% 10,92% 8,07% 11,55% 24,91% 26,45% 3,87% 4,50% 4,56% 3,08% 3,25% 1,84% 2,00% 3,98% 4,31% 6,23% 6,24% 3,15% 5,98% 5,99% 7,35%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

33.215.104,68 31.674.998,92 10.748.459,04 515.821,20 38.591.180,39 127.162,20 9.952,05 28.134.602,12 14.448.550,57 158.471,25 22.478.960,22 32.825.782,34 25.999.696,83 30.809.722,62 1.926.256,00 367.975,12 55.430.677,45 3.993.695,13 481.194,15 470.621,17 190.933,91 1.613.608,60 3.320.837,22 264.471,35 180.886,23 1.152.872,99 769.556,02 872.545,90 428.642,06 137.888,97 1.596.845,14 883.212,38 7.830.420,65 22.251.198,39 22.238.664,53 1.572.401,60 121.479,71 1.774.844,85 690.831,19 478.765,76 24.545.267,58 18.389.454,73 1.135.138,81

4.503.529,14 3.197.805,47 1.060.332,82 50.372,92 45.974.811,54 115.705,85 11.348,82 35.033.518,46 17.179.806,87 150.718,70 27.988.940,75 3.042.151,12 2.467.150,80 29.496.714,70 1.810.121,03 269.109,11 46.447.292,17 4.868.102,95 572.375,25 66.966,57 26.105,36 229.569,51 698.041,28 199.878,20 143.406,99 441.442,69 66.680,30 57.693,66 37.143,91 105.302,98 185.559,81 101.414,63 820.489,83 2.327.646,84 2.335.527,56 142.580,51 8.417,28 1.985.570,48 57.586,93 43.401,21 2.445.351,57 1.832.079,67 1.556.572,45

7,3754 9,9052 10,1369 10,2400 0,8394 1,0990 0,8769 0,8031 0,8410 1,0514 0,8031 10,7903 10,5383 1,0445 1,0642 1,3674 1,1934 0,8204 0,8407 7,0277 7,3140 7,0288 4,7574 1,3232 1,2613 2,6116 11,5410 15,1238 11,5400 1,3094 8,6056 8,7089 9,5436 9,5595 9,5219 11,0282 14,4322 0,8939 11,9963 11,0312 10,0375 10,0375 0,7293

-0,06% -0,69% 0,09% 0,09% 0,37% 0,07% 0,38% 0,43% 0,42% 0,11% 0,41% -0,07% -0,09% 0,37% 0,38% 0,07% -0,07% 0,17% 0,18% 0,02% 0,03% 0,02% -0,45% -0,23% -0,24% 0,25% 0,37% 0,07% 0,37% -0,58% 0,13% 0,13% 0,00% -0,20% -0,06% 0,31% 0,01% -0,01% -0,31% 0,31% 0,00% 0,00% -0,78%

7,3754 9,9052 10,1369 10,2400 0,8394 1,0990 0,8769 0,8031 0,8410 1,0514 0,8111 10,7903 10,5383 1,0445 1,0642 1,3674 1,1934 0,8204 0,8407 7,0277 7,3140 7,1694 4,7574 1,3232 1,2613 2,6116 11,5410 15,1238 11,6554 1,3094 8,6056 8,7089 9,5436 9,8463 9,5219 11,0282 14,4322 0,9028 12,1163 11,1415 10,0375 10,0375 0,7366

7,3016 9,7071 10,0609 10,2400 0,8310 1,0825 0,8769 0,7870 0,8410 1,0304 0,7951 10,5745 10,3275 1,0341 1,0642 1,3469 1,1934 0,8122 0,8407 6,8871 7,3140 6,8882 4,7217 1,3232 1,2487 2,6116 11,3679 14,8969 11,4246 1,2963 8,6056 8,7089 9,5436 9,3683 9,3315 10,8076 14,1436 0,8939 11,9963 11,0312 10,0375 10,0375 0,7293

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 43.313.068,13 11.033.142,61 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 57.272.570,10 17.313.078,17 ¢∏§√™ TOP-30 6.102.693,83 10.887.067,34 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.196.899,73 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 23.405.066,21 4.581.852,77 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 21.605.172,86 5.786.108,17 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.751.217,29 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.521.738,94 819.407,91 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 16.554.043,95 5.582.822,82 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 282.969.043,24 48.593.478,81 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 23.317.937,46 7.844.310,37 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 719.620,22 135.111,47 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.452.364,30 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 36.008.142,93 6.657.430,52 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.063.431,25 11.830.025,33 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 30.148.101,69 37.556.420,75 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.954.504,97 3.098.072,16 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 31.200.929,30 3.126.339,64 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.243.769,31 2.117.317,19 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.989.725,33 809.187,10 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.130.056,82 1.030.174,77 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.651.408,23 633.723,69 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.664.610,21 6.663.167,91 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.389.952,91 2.995.090,06 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.313.841,10 1.746.079,49

3,9257 3,3081 0,5605 7,4502 5,1082 3,7340 6,9584 5,5183 2,9652 5,8232 2,9726 5,3261 6,3116 5,4087 7,5286 0,8027 2,2448 9,9800 11,9225 11,1096 5,9505 10,4958 9,2545 8,8111 8,7704

-0,26% 0,02% -0,43% 0,64% -0,12% 0,05% -0,13% -0,18% -1,12% 0,05% -1,23% -0,15% -0,36% 0,29% -0,09% 0,10% -0,18% -0,63% 0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 0,06% 0,11% 0,38%

3,9257 3,3081 0,5605 7,4502 5,1082 3,7340 6,9584 5,5183 2,9652 5,8232 2,9726 5,3261 6,3116 5,4087 7,9050 0,8027 2,2448 9,9800 11,9225 11,1096 5,9505 10,4958 9,2545 8,8111 8,7704

3,9257 -20,22% 3,2750 4,37% 0,5549 7,15% 7,4502 7,02% 5,0571 -17,07% 3,6967 -1,22% 6,8888 -3,11% 5,5183 -10,38% 2,9355 3,34% 5,8232 9,94% 2,9429 2,67% 5,2728 0,77% 6,3116 19,27% 5,4087 8,36% 7,5286 8,34% 0,7947 6,37% 2,2224 -1,05% 9,9301 7,66% 11,9225 0,61% 11,1096 9,04% 5,9505 7,97% 10,3908 2,12% 9,1620 3,74% 8,7230 4,65% 8,6827 7,64%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 179.253,99 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.020.112,00 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.561.725,30 1.327,82 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.482.286,75 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 356.833,66 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 36.041.332,02 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 433.081,71 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 36.761.518,60 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 8.283,25 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.524.860,17 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 38.691,97 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.212.937,33 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 823.695,00 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.384.209,93 1.351,11

1.203,9400 1.199,6200 1.176,1600 1.207,5300 1.177,9200 1.198,4900 895,1800 897,0600 403,1000 403,8700 879,5000 881,4800 965,6400 1.024,5000

0,11% 0,11% 0,02% 0,01% 1,25% 1,25% 2,92% 2,92% 0,00% 0,00% 2,40% 2,40% -0,03% -0,03%

1.203,9400 1.199,6200 1.176,1600 1.207,5300 1.177,9200 1.198,4900 895,1800 897,0600 403,1000 403,8700 879,5000 881,4800 965,6400 1.024,5000

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.831.476,28 228.032,51 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.706.845,04 1.172.739,74 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.834.408,94 1.393.280,48 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.616.135,50 3.022.684,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.772.134,75 702.310,89 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.421.647,66 1.601.446,07 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.830.394,63 604.370,33 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.988.446,30 3.454.610,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.215.643,99 691.481,52 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.346.365,20 1.795.952,57

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

8,0316 1,4554 2,7521 1,5272 2,5233 2,7610 3,0286 3,7597 3,2042 0,7497

0,11% -0,19% 0,54% -0,60% 0,06% -0,52% -0,33% 0,05% 0,03% 0,11%

8,1521 1,5718 2,8347 1,5730 2,5990 2,8300 3,1195 3,8161 3,2523 0,8097

1.203,9400 1.199,6200 1.176,1600 1.207,5300 1.177,9200 1.198,4900 895,1800 897,0600 403,1000 403,8700 879,5000 881,4800 965,6400 1.024,5000

9,74% 5,40% 5,56% 5,62% 8,00% 9,28% 8,30% 10,76% 11,10% 12,07% 10,76% 4,67% 3,41% 5,02% 5,18% 6,26% 8,84% 10,24% 10,49% 2,09% 2,54% 2,09% -1,33% 12,91% 12,55% 7,90% 9,00% 10,29% 8,99% 12,70% 6,31% 6,60% 1,21% -0,08% -0,02% 7,12% 8,39% 10,58% 25,35% 7,12% 0,18% 0,18% 2,82%

4,35% 4,36% 4,40% 4,41% 7,06% 7,07% 4,90% 4,92% 5,47% 5,46% 3,08% 3,09% 8,12% 8,13%

8,0316 1,29% 1,4554 -28,38% 2,7246 7,76% 1,5119 5,21% 2,4981 8,80% 2,7334 6,69% 2,9983 7,17% 3,7597 5,15% 3,2042 6,73% 0,7497 -7,94%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.145.834,52 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 37.828.526,79 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 29.813.125,81 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.087.775,28 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.283.801,09 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.613.780,89 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.167.599,84 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.512.257,06

954.559,55 5,3908 18.836.258,29 2,0083 1.388.175,37 21,4765 3.669.110,03 2,7494 2.098.329,24 4,9009 3.033.408,39 2,8396 759.034,95 4,1732 1.632.917,51 6,4377

0,06% 5,4582 5,3908 2,66% 0,00% 2,0183 2,0083 0,19% 0,37% 22,0671 21,4765 5,66% 0,13% 2,8250 2,7494 9,84% 0,15% 5,0357 4,9009 12,10% -1,05% 2,9177 2,8396 7,16% 0,31% 4,2254 4,1732 0,68% -0,60% 6,5665 6,4377 3,72%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 40.259.713,63 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.078.061,98 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.241.264,96

9.648.664,87 4.054.352,27 1.152.866,46

4,1726 1,7458 5,4137

0,56% 0,38% 0,00%

4,2561 1,7720 5,4137

4,1726 -0,13% 1,7458 0,95% 5,4137 -0,09%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 3.009.866,54 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.959.958,28 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.633.878,69 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.429.443,26 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 907.017,66 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.018.695,44

673.216,86 1.534.907,12 248.588,38 3.780.819,79 1.029.911,17 287.695,47

4,4709 1,9284 6,5726 1,4360 0,8807 3,5409

-0,21% 0,05% 0,01% 0,16% 0,30% 0,11%

4,5603 2,0248 6,5890 1,5078 0,9247 3,6825

4,4262 -38,40% 1,9091 -18,31% 6,5397 1,71% 1,4216 2,76% 0,8719 5,08% 3,5055 8,55%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.653.570,15 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 365.337,35 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 235.416,19 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 4.722.372,99

1.329.382,24 152.138,89 78.447,62 947.723,62

1,9961 2,4013 3,0009 4,9829

-0,20% 0,27% 0,05% 0,01%

1,9961 2,4493 3,0009 4,9829

1,9861 -24,88% 2,3893 -6,76% 2,9859 5,94% 4,9580 4,18%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.018.998,39 11.265.557,09 4.374.883,89 749.574,49 1.069.521,90 2.028.115,43

406.689,75 9.671.557,21 2.809.223,13 228.363,59 331.811,06 702.613,82

4,9645 1,1648 1,5573 3,2824 3,2233 2,8865

0,01% 0,11% 0,06% -0,09% 0,02% -0,86%

4,9645 1,1648 1,5573 3,2824 3,2233 2,8865

4,9397 1,1590 1,5495 3,2660 3,2072 2,8721

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 958.563,83 722.582,38 1,3266 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.867.904,62 1.635.211,96 2,3654 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.062.292,91 3.791.888,29 5,0271 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.119.719,02 6.283.408,30 1,1331 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.322.996,33 3.040.467,66 2,4085 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.678.241,06 3.129.352,62 3,4123 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 857.325,25 317.775,86 2,6979 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.444.612,02 4.417.497,03 1,4589 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 76.762.455,84 18.472.747,31 4,1554 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.308.598,32 2.146.357,73 2,9392 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.511.763,06 6.592.993,02 2,8078 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.687.963,13 647.897,95 2,6053 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 975.165,51 326.467,47 2,9870 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.365.316,95 549.052,54 4,3080

-0,26% -0,15% 0,27% 0,21% -0,01% 0,07% -0,30% -0,68% 0,01% 0,41% 0,66% 0,09% -0,03% -0,04%

1,3664 2,4364 5,1779 1,1671 2,4808 3,5147 2,7788 1,5027 4,1762 3,0274 2,8920 2,6835 3,0766 4,4372

1,2868 -19,50% 2,2944 4,96% 4,8763 1,49% 1,0991 9,82% 2,3362 -1,90% 3,3099 1,95% 2,6170 1,89% 1,4151 2,91% 4,1346 1,51% 2,8510 7,65% 2,7236 8,86% 2,5271 0,39% 2,8974 3,46% 4,1788 3,40%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.324.928,66 4.495.929,72 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.808.199,08 758.969,34 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.305.858,29 2.132.021,33 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.369.856,11 1.579.437,13 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.440.211,66 996.889,20 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.221.126,44 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 889.212,52 82.058,43 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.922.484,93 353.762,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.386.102,18 2.331.891,78 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.312.819,22 280.893,90 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.968.989,99 845.036,24 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.924.800,44 716.196,75 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 13.042.740,68 8.414.192,46 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 616.798,88 204.472,12 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.258.270,58 5.576.560,48 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.502.079,36 375.235,19 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.591.007,82 3.030.357,09 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.016.224,91 309.276,57 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 842.950,52 85.016,26

16,7540 12,9231 6,7100 13,5300 16,4915 11,7439 10,8363 5,4344 13,0307 11,7938 3,5134 4,0838 1,5501 3,0165 0,7636 4,0030 3,4950 12,9859 9,9152

0,03% 0,01% -0,19% -0,36% -0,30% -0,05% 0,58% -0,11% 0,08% 0,32% -0,01% 0,14% 0,31% -0,88% -0,14% 0,25% 0,85% -0,07% 0,36%

17,0891 13,0523 7,0455 14,2065 17,3161 12,3311 11,3781 5,5431 13,2913 12,0297 3,5485 4,2880 1,6276 3,0617 0,7903 4,2032 3,6698 13,6352 10,4110

16,5865 2,03% 12,7939 0,35% 6,6429 2,63% 13,3947 5,43% 16,3266 6,15% 11,5090 2,17% 10,6196 0,89% 5,3801 7,96% 12,9004 4,39% 11,6759 -0,82% 3,4783 0,13% 4,0430 10,59% 1,5346 5,83% 3,0165 -35,15% 0,7636 2,66% 3,9630 4,56% 3,4601 9,16% 12,8560 -0,93% 9,8160 6,09%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.819.729,16 440.071,01 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.182.776,57 1.136.407,66 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.677.259,31 11.860.486,47 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.699.964,87 2.857.611,98 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.210.449,56 7.039.395,08 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.990.064,77 2.087.782,16 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.237.375,72 1.012.173,42 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.691.281,63 5.999.893,36 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.508.144,71 640.520,09

8,6798 1,0408 0,6473 1,6447 0,8822 2,3901 3,1984 1,4486 2,3546

0,00% -0,61% 0,02% -1,49% -0,06% -0,23% 1,31% 0,05% -0,20%

8,8534 1,0616 0,6797 1,7269 0,9263 2,5096 3,3583 1,5210 2,4723

8,5062 -0,04% 1,0200 -41,63% 0,6408 2,49% 1,6118 -0,84% 0,8646 7,93% 2,3423 4,51% 3,1344 7,31% 1,4196 -0,74% 2,3075 8,11%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.283.340,43 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.961.389,32 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.345.167,33 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 411.207,86

15.670.298,70 2.189.333,45 3.740.108,65 513.013,76

3,9108 1,8094 1,4291 0,8016

0,01% 0,15% 0,13% 0,20%

3,9108 1,8094 1,4291 0,8056

3,8912 1,60% 1,7958 -21,13% 1,4148 10,43% 0,7984 -6,00%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 730.366,35 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 680.179,89 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.617.176,39 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 95.868,95

300.530,50 165.672,45 486.775,48 95.606,50

2,4303 4,1056 3,3222 1,0027

0,26% -0,11% 0,14% 0,23%

2,5032 4,1672 3,4551 1,0428

2,3817 -4,14% 4,0645 -38,15% 3,2890 5,04% 0,9927 4,15%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.547.547,80 3.589.544,66 3,2170 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.010.840,78 8.201.128,46 0,3671 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.784.842,75 4.207.895,38 1,1371 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.778.007,46 1.257.807,93 4,5937 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.484.202,94 2.783.991,62 10,2314 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.249.676,10 2.475.719,91 2,9283 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 330.681,79 120.000,00 2,7557 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 417.295,09 150.492,23 2,7729 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.776.700,92 290.173,96 9,5691 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.220.339,70 410.425,51 10,2828 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.731.100,17 163.471,75 10,5896

0,94% 4,97% -5,30% 6,54% 5,20% -3,78%

0,17% 3,2733 3,1527 7,94% 0,38% 0,3735 0,3598 11,65% 0,03% 1,1485 1,1257 -4,03% 0,01% 4,5937 4,5937 -7,72% 0,01% 10,2314 10,2314 1,25% -0,51% 2,9576 2,8990 -12,84% 0,19% 2,7833 2,7281 -4,65% 0,20% 2,8006 2,7452 -6,83% 0,11% 9,7126 9,4973 8,37% 0,14% 10,4113 10,2057 5,37% 0,06% 10,6955 10,5102 2,35%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 1,79% 276,2364 270,8200 2,00% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.258.813,89 12.033,26 270,8200 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.226.076,89 30.580,14 203,6000 -0,03% 204,6180 203,6000 -0,31% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 624.267,16 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.075.301,19 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 7.022.380,44 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.208.950,69

264.720,82 5.657.317,31 1.279.039,21 2.893.758,94

2,3582 1,9577 5,4904 1,1089

0,23% -0,40% -0,01% 0,17%

2,4761 1,9969 5,5014 1,1643

2,3346 -5,92% 1,9185 -24,91% 5,3806 -7,18% 1,0867 1,80%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 247.673.823,41 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.159.354,22 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.157.528,21 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 853.041,53 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.925.451,79 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.256.692,89 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 981.227,75

94.746.742,91 5.439.093,68 6.563.333,72 1.780.675,50 852.507,22 327.802,25 252.189,43

2,6141 1,1324 1,3953 0,4791 3,4316 3,8337 3,8908

0,02% -0,52% -0,29% -0,56% 0,27% -1,08% -0,73%

2,6141 1,1324 1,3988 0,4815 3,4402 3,8529 3,8908

2,6141 2,30% 1,1296 -13,41% 1,3918 -3,75% 0,4767 1,96% 3,4230 2,14% 3,8145 5,59% 3,8908 -10,36%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3086 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8171 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4389 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,8416 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .106,92 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2021 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,5485 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2971 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2652

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2842

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80076 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2399

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3095 .........................................................1,3077 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81767 .......................................................0,81653 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4441 .........................................................7,4337 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8478 .........................................................8,8354 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,99 .........................................................106,85 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2029 .........................................................1,2013 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5538 .........................................................7,5432 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,298 .........................................................1,2962 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2661 .........................................................1,2643

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 19H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

713,92

-1,75

0,273 1,02 0,22 0,095 1,44 0,06 0,36 0,14 14,63 0,28 0,36 0,216 0,102 0,63 3,72 0,839 0,451 3,60 1,25 4,91 0,782 0,175 0,54 0,948 3,65 0,839 2,50 0,18 0,26 0,263 2,16 4,73 1,02 1,20 1,19 2,26 1,81 0,101 0,271 0,60 0,18 0,48 0,674 0,426 3,40 4,97 1,30 0,119 0,69 0,031 0,207 1,40 0,80 0,179 0,283 0,263 0,17 0,098 2,20 0,45 0,67 1,00 0,25 0,40 0,441 3,20 0,699 1,12 0,304 0,08 0,55 0,845 0,39 5,03 2,72 1,04 0,48 0,16 0,315 1,76 0,287 0,318 0,796 0,55 1,08 0,639 0,259 0,556 13,42 1,20 1,24 5,61 2,97 0,597 1,63 0,554 0,239 3,97 4,05 0,457 0,565 0,24 0,74 0,355 0,397 0,315 0,161 0,381

3,80 -12,82 -3,08 11,76 2,86 17,65 0,00 8,53 -0,48 0,00 2,86 -4,42 -2,86 -10,26 -2,11 0,00 0,00 -1,37 -3,10 -3,54 0,26 -5,41 -0,55 0,74 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 -2,23 0,00 5,11 -7,27 0,00 6,25 0,00 0,00 20,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,88 -9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,58 -11,43 -2,36 0,00 0,00 -9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 -13,19 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,69 -2,01 0,00 -4,90 -1,89 0,21 0,63 9,38 -5,38 -9,75 2,58 0,00 -3,34 -3,57 8,67 0,00 -1,59 -2,04 -3,23 0,00 -1,75 -1,00 5,29 -0,61 -0,54 8,64 -1,73 1,25 -0,65 -4,07 0,00 -5,97 0,00 -9,98 0,00 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√)

2.897 4.803.570 64.257 5.000 2.170 61.809 0 100 179.478 0 1.020 1.505.355 24.905 2.565.152 9.282 0 0 1.850 39.465 14.170 24.821 186.941 310 29.630 44.033 0 6.220 5.363 0 347.697 0 791 1.802 0 100 4.500 0 2.151 0 0 0 0 530 35.482 0 1.717 0 0 78.496 5.010 211.770 640 0 5.620 0 0 0 7.004 0 483 0 0 15.960 0 0 31.658 0 0 0 0 0 208.383 400 0 849.579 1 1.400 17.195 100 2.843.140 650 80 3.018 100 2.600 7 0 1.020 11.056 87.290 6.115 32.661 54.529 2.498 470 4.544 7.715 60 7.179 6.501 76.421 9.105 2.640 0 1.004 0 0 0

0,241 1,01 0,211 0,093 1,38 0,046 0,00 0,14 14,31 0,00 0,355 0,215 0,102 0,625 3,71 0,00 0,00 3,50 1,25 4,91 0,754 0,174 0,54 0,91 3,62 0,00 2,50 0,173 0,00 0,263 0,00 4,50 1,02 0,00 1,19 2,25 0,00 0,074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,612 0,426 0,00 4,97 0,00 0,00 0,687 0,031 0,201 1,35 0,00 0,179 0,00 0,00 0,00 0,091 0,00 0,45 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,833 0,346 0,00 2,71 1,04 0,455 0,156 0,315 1,76 0,287 0,318 0,712 0,55 1,08 0,639 0,00 0,539 13,39 1,16 1,22 5,61 2,96 0,555 1,62 0,501 0,219 3,95 3,97 0,415 0,56 0,231 0,73 0,00 0,397 0,00 0,00 0,00

0,287 1,17 0,228 0,095 1,50 0,061 0,00 0,14 14,73 0,00 0,365 0,232 0,107 0,693 3,80 0,00 0,00 4,20 1,31 5,20 0,795 0,185 0,543 0,965 3,69 0,00 2,51 0,186 0,00 0,274 0,00 4,77 1,12 0,00 1,19 2,26 0,00 0,108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,675 0,438 0,00 4,97 0,00 0,00 0,71 0,035 0,216 1,40 0,00 0,179 0,00 0,00 0,00 0,098 0,00 0,45 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,896 0,39 0,00 2,92 1,04 0,505 0,16 0,315 1,87 0,287 0,318 0,828 0,565 1,10 0,639 0,00 0,559 13,70 1,24 1,24 5,79 3,03 0,599 1,63 0,554 0,241 3,97 4,08 0,457 0,595 0,245 0,744 0,00 0,397 0,00 0,00 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,707 7,89 0,651 1,39 0,647 1,96 3,56 0,84 0,325 0,35 0,301 3,70 0,25 0,39 0,67 0,20 0,453 0,605 0,449 0,661 0,385 0,879 0,301 1,27 0,24 7,65 0,339 6,28 0,25 0,70 0,448 2,69 1,02 0,30 0,484 0,245 11,86 10,90 6,84 3,02 0,454 0,372 0,27 1,75 2,35 0,514 4,37 0,113 0,00 2,04 1,15 0,361 0,947 0,388 0,616 0,048 0,39 1,72 1,20 0,235 14,90 5,90 0,211 0,277 0,255 0,621 0,433 0,079 0,60

-3,15 1,15 0,00 0,00 1,09 0,00 -2,20 0,00 8,33 0,00 9,85 0,00 0,00 0,00 -3,32 0,00 -3,62 10,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 2,56 2,00 8,31 -0,16 0,00 -1,41 0,00 -2,18 0,00 0,00 -2,22 0,00 0,08 -1,80 0,74 -2,58 0,00 4,79 -10,30 0,00 6,82 -0,39 -0,23 13,00 0,00 0,00 0,00 1,69 -2,37 0,00 -6,53 0,00 -5,11 2,99 -3,23 0,00 0,95 0,00 -1,40 0,00 0,00 -9,87 -7,87 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

172.652 27.417 0 0 6.600 0 864 0 1.000 0 101 0 0 2.000 300 0 4.383.053 2.774 759 0 0 0 0 410 200 39.071 50 80.210 0 4 0 160.386 10 0 3.978 0 2.170 16.475 280.543 262.230 0 4.320 2.673.374 0 350 8.510 8.340 200 0 14.723 0 558 12.577 0 60.840 0 529.190 62.205 134 0 26.617 0 24.928 0 0 397 11.060 0 0

0,693 7,61 0,00 0,00 0,64 0,00 3,00 0,00 0,325 0,00 0,301 0,00 0,00 0,39 0,643 0,00 0,45 0,58 0,425 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,24 7,50 0,339 6,11 0,00 0,70 0,00 2,68 1,02 0,00 0,453 0,00 11,65 10,60 6,78 3,02 0,00 0,34 0,27 0,00 2,24 0,512 4,25 0,113 0,00 2,00 0,00 0,274 0,94 0,00 0,614 0,00 0,39 1,60 1,13 0,00 14,60 0,00 0,21 0,00 0,00 0,621 0,433 0,00 0,00

0,731 7,89 0,00 0,00 0,68 0,00 3,66 0,00 0,325 0,00 0,301 0,00 0,00 0,39 0,67 0,00 0,477 0,605 0,517 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,24 7,74 0,339 6,30 0,00 0,70 0,00 2,77 1,02 0,00 0,488 0,00 11,86 11,00 6,88 3,10 0,00 0,375 0,297 0,00 2,35 0,529 4,37 0,113 0,00 2,05 0,00 0,361 0,97 0,00 0,66 0,00 0,418 1,72 1,20 0,00 15,00 0,00 0,217 0,00 0,00 0,621 0,454 0,00 0,00

2,77 6,28 7,35

-2,81 -0,63 -1,47

2.151 2 2

2,74 6,28 7,35

2,78 6,28 7,35

7,60 0,254 0,135 0,35 0,111 2,39 7,00 0,228 1,82 14,00 99,95 17,26 0,12 0,12 2,08 0,121

0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 -1,65 0,00 -3,80 0,55 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 600 0 0 0 5.300 0 7.159 708 0 2 350 0 0 800 0

7,60 0,254 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,22 1,81 0,00 99,95 17,26 0,00 0,00 2,08 0,00

7,60 0,254 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,235 1,85 0,00 99,95 17,26 0,00 0,00 2,08 0,00

0,041 0,30 0,04 1,07 0,071 0,06 0,094 1,41 0,474 1,30 0,119 0,489 1,12 0,64 0,079 0,24

0,00 0,00 -2,44 0,00 -6,58 0,00 0,00 0,00 -0,84 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 29.000 0 46.006 0 0 0 170 0 81.474 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,04 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,473 0,00 0,114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,04 0,00 0,074 0,00 0,00 0,00 0,474 0,00 0,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,10 0,032 0,07 0,201 0,098 0,223 0,107 0,30 0,12 0,08 0,034 0,43 0,127 0,115 0,175 0,10 0,185 0,835 0,078 0,072 3,70 0,76 0,073 0,288 0,08 0,14 0,05 2,69 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,084 0,10 0,174 0,145 0,128 0,09 0,34 0,051 0,199 0,697 0,639 0,26 0,394 0,39 0,54 0,02 0,78 0,067 0,96 0,832 0,038 0,08 0,088 0,26 0,12

0,00 0,00 -4,11 -1,47 0,00 0,00 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 3,57 4,07 -18,18 0,00 -8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 22.476 200 0 0 110 200 0 0 1.000 0 0 0 0 0 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 17.000 10.000 1.834 0 3.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,07 0,201 0,00 0,00 0,107 0,30 0,00 0,00 0,034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,076 0,00 0,00 0,14 0,12 0,09 0,00 0,049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,07 0,201 0,00 0,00 0,108 0,30 0,00 0,00 0,034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,087 0,00 0,00 0,155 0,133 0,09 0,00 0,051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,035 0,036 4,08 9,95 3,03

-10,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000 1.920 0 0 0

0,035 0,033 0,00 0,00 0,00

0,035 0,036 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,82 2,86 2,08 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 3,75


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∞˘Ï·›· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∫¯·˝‰Ë

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “Alice”, Ì ı¤Ì· ÙË Á˘Ó·›Î· ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 25/4. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 17:00-21:00. — “ÕÓÔÈÍË... ·ÈÛı‹ÛˆÓ!” Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ê¤ ∑ÒÁÈ·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 43, Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, Ì ٛÙÏÔ “Ÿ„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ - ∫Ù›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 10:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22:00. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ.: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË - ÂÁηٿÛÙ·ÛË “∂›Ó·È Ë Ô›ËÛË ¤Ó· ηÓÙ‹ÏÈ” ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ΔÚ›Ù˘, ¶¤ÌÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 21/4/2012. — ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÂÙÂȷ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ “™ÎÈ·ı›Ù˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¿Óˆ Û ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î. ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞∫¶™, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Î.Î. ∞ÛË̛ӷ˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î·È ª·Ú›·˜ §¿˙Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6-9 Ì.Ì. ªÂ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, “∂›Ì·È Ô ¤ÚˆÙ·˜”, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· •È¿Ô-ÛÔ˘¿È °Ô˘¿ÓÁÎ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ª√À™π∫∏

— √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 8:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (¡ÈÎÔÌˉ›·˜ 2 ÛÙÔÓ ∫Ú·˘ÛȉÒÓ·) ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi - ÔÈËÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· (ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ °·ÏÏÔʈӛ·˜) Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Î. °. ª˘Ú¿Ù Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û °Ú‚ÂÓ¿ Î·È μÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· ÛÙȘ 28-29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Î.Î. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÏ. 2421076240 Î·È 6977483635 Î·È Δ˙ԇ̷ ¡ÈÎfiÏ·Ô 24210-77433 Î·È 6978092200. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÙٛΔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi 23-27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 (4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË, ÛÙ· ÙËÏ. 24210 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944410944. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ÁηÈÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ “Ô Ï·Áfi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ ™˘ÎÈ¿ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· Î·È ÎÚ‡‚ÂÈ ·˘Á¿ Î·È ÊˆÏ›ÙÛ˜”. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi 11 .Ì. æ¿ÍÈÌÔ ·˘ÁÒÓ ·fi 11.30 .Ì. ÒÚ· 13.00 Ê·ÁËÙfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ú¤·, §·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜, ·È¯Ó›‰È·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ Î. ª·Ú›· ™¿ÍÂ: 6980-094228. — √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “∂Ó ΔÚ›ÎÂÚÈ” ηÏ› fiÛ˜ Î˘Ú›Â˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 20/4 ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿ Î·È ÙȘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔÚ›ÎÂÚÈ. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 13.00 ·fi ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ (∂√Δ) Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 11 Ì.Ì. ·fi ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 6974-818839, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÕÛ·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫ÈÏΛ˜. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ¢.™. ÛÙ· 20 ¢ÚÒ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ì¤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 152 - ÙËÏ. 2421071877 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 7 - 9. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 22/4: ÿÛÈ· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·): ∫·ÎÔχÚÈ-Ê·Ú¿ÁÁÈ •ËÚÔοÌÔ˘, ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 29/4: ¶‹ÏÈÔ (ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋): ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¶Ô˘Ú›, ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 3/5. ∫˘Úȷ΋ 6/5: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ (È·Û›·). ∫˘Úȷ΋ 6/5: ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ (Â˙ÔÔÚÈ΋): ¶ÚÔ̇ÚÈ-§Â›ÚÈ-∫·ÙËÁÈÒÚÁ˘, ø.¶.: 3.00, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 13/5: ∫›ÛÛ·‚Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ (Â˙ÔÔÚÈ΋): ∫fiÎÎÈÓÔ ÓÂÚfi-Ê·Ú¿ÁÁÈ ∫·Ï˘„Ò˜, ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 19-20/5: ∫ÈÏΛ˜-ª¤Ï˜-¢Ô˚Ú¿ÓË (Â˙ÔÔÚÈ΋, ÂÚÈËÁËÙÈ΋, ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·), ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5, ÛÙÔ ª¤Ï˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÚ›·: ∫ÚÔ‡ÛÛÈ·, (ø.¶.: 3.00, μ.¢.: 1/5), Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÔ˘Û›·, ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ, ÛÙË Ï›ÌÓË ¢Ô˚Ú¿ÓË, ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ΋Ô Î.Ï.). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 26-27/5: ªÔ‡ÚÈÓÔ˜ ∫Ô˙¿Ó˘ (ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ), ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5.

“ΔÔ Ù¿‚ÏÈ” ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

Δ

∏ ˘fiıÂÛË

ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫¿·, fiÙ·Ó ·Ó¤Û˘Ú ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ‰fiıËΠ¯ı˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. “ΔÔ “Δ¿‚ÏÈ” ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔÓ ∫¯·˝‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ∫Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ “ÀfiÁÂÈÔ” ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ 1972. ¶ÚfiÙÂÈÓ· ÛÙÔ ¡›ÎÔ √ÚÊ·Ófi Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘. √ ¡›ÎÔ˜ ηÙÔÈΛ Û ¤Ó· Û›ÙÈ Ì ·˘Ï‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ÚÌfiÛ·Ì Û ı¤·ÙÚÔ Î·È ‰ÒÛ·Ì ÂΛ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ, ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ôχ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·” , ÂÍËÁ› Ô Î. ∫¿·˜. “ΔÔ Ù¿‚ÏÈ” , ÛÎËÓÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¡›ÎÔ √ÚÊ·Ófi ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÂÚÈfi‰Â˘Û Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘Ï¤˜, ·Ú·‰ÔÛȷο ηÊÂÓ›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓÒÓ˜, ÚÔ·‡ÏÈ· Û¯ÔÏ›ˆÓ Î.Ï. - Ì ·ÚfiÛÌÂÓ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¢¤ÏÈÎÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·›¯ÙËΠ۠‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÓÒ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ‚ڋΠ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÂÚÈԉ›·. “ª·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó·

√ ºÒÓÙ·˜ Î·È Ô ∫fiÏÏÈ·˜. ∞Ú¯¤˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ ºÒÓÙ·˜ Â›Ó·È Ù·‚Ï·‰fiÚÔ˜. √ ∫fiÏÏÈ·˜ Ï·¯ÂÈÔÒÏ˘. ª¤Û· Û ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÌ›Ó· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “‚ÁÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹” fiˆ˜ ϤÓÂ. ∏ ÎÔÌ›Ó· ÛÙ‹ÓÂÙ·È, ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Í·Ó·ÛÙ‹ÓÂÙ·È, Î·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó·Ó ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓÔ Î·È ÍÂηډÈÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô ∫¯·˝‰Ë˜ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, Ô˘ ΢Úȷگ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ºÒÓÙ·˜: ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜. ∫fiÏÏÈ·˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿·˜. ™ÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¶ËÓÂÏfiË ª¿ÌÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿·˜. ºˆÙÈÛÌÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ “∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÔÎÚÈÙÈ΋˜ & ∞ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” Î·È ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ¶·Ú·Û΢‹ 20 & ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 21:00, Î·È ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 20:00. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜: 12 ú. ΔËϤʈÓÔ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210 32818 & 6977449895.

Ô “Δ¿‚ÏÈ”, Ë ÁÓ‹ÛÈ· Ï·˚΋ Έ̈‰›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫¿· Î·È ¡›ÎÔ √ÚÊ·Ófi Û ÚfiÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û¿ÙÈÚ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ô˘ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο Â›Î·ÈÚË.

Δ˘ ¢∞¡∞∏™ ¶π∫√À§∞

ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·, Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫¿·˜. “√È ËıÔÔÈÔ› ›̷ÛÙ ϛÁÔ Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·˙ËÙԇ̠‰Ô˘ÏÂȤ˜. ΔÒÚ· fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÈÔ ÔÌ·‰Èο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÂÓˆıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡ÌÂ. Δ· ı¤·ÙÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰ÂÈ È· ÌÈ· - ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÈ fi¯È ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ΔÔ “Δ¿‚ÏÈ” ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ¤˙ËÛ ٷ Ó·ÓÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ Ì ÙËÓ fiÏË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤Ê˘Á ·fi

ÙË ˙ˆ‹, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Î. ™‡ÚÔ ª·‚›‰Ë ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ Ù›ÌËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ˆ˜ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ϤÂÈ ˆ˜ “ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Î·Ïfi, ı· ÙÔ ÙÈÌ‹ÛÂÈ. ÿÛˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË Ó· Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Î·Ïfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÎÈ fi¯È ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÂÌÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÚfiÈ‰Â˘·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”.

™ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÃÔÚÔ‡

∂ÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› Î·È ‰ÚÒÌÂÓ· ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ UNESCO ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì·: “∂ÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› Î·È ‰ÚÒÌÂÓ·” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÕÓÔÈÍË 2012”. ∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ˘ÌÓ› ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì›· ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, Ô˘ ˆ˜ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÚÔηÏ› ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ‰Ú¿ÛË. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÌËӇ̷ٿ Ù˘ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÌÂ, ÛÊ›ÁÁÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Û˘Á¯ÔÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ô ¯ÔÚfi˜, Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-

Ô˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ Û ·ÎÏÔ ‹ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿, Ó· ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÂÈڛ˜. ∏ 1Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¤Ó·Ó ÙfiÔ Ì ¤ÓÙÔÓ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›·, Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ

ÚÔÛ‰ÔΛ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ıÂÛÌfi Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¯ÔÚÔ‡˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ fiÔ˘ ÂıÈÌÔÙ˘Èο ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ¯ÔÚÔ› Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ¿ÏÏÔÙ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔ˘ ª¿Ë, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi ¯ÚÒÌ· Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ 18:30 ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √͢ˆÙÒÓ, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, Ô ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È ÔÈ ª¿Ë‰Â˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

31

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ·fi„ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”

“∏ ΔÚ·‚È¿Ù·” ·fi ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· ª’ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÙÔ “La Traviata” ÙÔ˘ Giuseppe Verdi, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 19.55, Ë ÚÒÙË ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD”, Ù˘ ªetropolitan Opera, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙ¤ÓÓ·.

∂·Ó·ÛÙ¿Ù˘ “∫fiϯ··˜” ÛÙÔ “ΔfiÔ˜ ·ÏÏÔ‡” ∂¶∞¡∞§∞ªμ∞¡∂Δ∞π ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 ª·˝Ô˘ Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫fiϯ··˜”, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ŒÌÔÚÔ˜ ·ÏfiÁˆÓ, Ô ∫fiϯ··˜ ˙ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ªÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ‰ÈηȈı›, ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÊˆÚË ·‰ÈΛ· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, fï˜, ÊÙ¿ÓÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‚›·˜, ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ Â›ÌÔÓ· ÙÔ È‰Â҉˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Á¯fiÓË, ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ·fi ÓÈÎË̤ÓÔ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Û ‹Úˆ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÏË. μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·Ê‹ÁËÌ· “ª›Î·ÂÏ ∫fiϯ··˜” (Michael Kohlhaas) ÙÔ˘ ÿÈÓÚȯ ÊÔÓ ∫Ï¿ÈÛÙ, Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ™ÎËÓ‹ “™Ù¿ı˘ ™‡ÚÔ˜” ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “ΔfiÔ˜ ·ÏÏÔ‡” (∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫˘„¤ÏË). √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÌfiÓÈÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ∫Ï¿ÈÛÙ fiÙÈ “Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ΔË ÁÂÓÓ¿ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Á·Ï‹ÓË, ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ›ÛÙ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙÈÌ‹ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË”. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 75 ÏÂÙÒÓ, ı· ‰›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 21:00. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ “Δ√ ¤ÎÙÔ ¿ÙˆÌ·” ÙÔ˘ ÕÏÊÚÂÓÙ

∑ÂÚ‡ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªËÓ¿ ÃÚÈÛ›‰Ë Ì ÙÔ˘˜ ∞Ï›ÎË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, °È¿ÓÓË ∞ÚÁ‡ÚË, ¡›ÎÔ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ, ∞ÁÓ‹ μÏ¿¯Ô˘, ¡¿ÛÔ ∫‰ڿη, ¡›ÎÔ ºÈÏÈfiÔ˘ÏÔ, ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 19.00, ·fi ÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÚ·ÛÈ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ¤ÙÔ˜ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ 1962 Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· 64.00’’. ΔÔ 6Ô ¿ÙˆÌ· Ûʇ˙ÂÈ ·fi ˙ˆ‹! √È ¤ÓÔÈÎÔ› ÙÔ˘, ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÎÚ·›ˆÓ ÎÈ ·ÓfiÌÔÈˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. ∏ ÎÔ˘ÙÛÔÌfiÏ·, Ô Ùڷη‰fiÚÔ˜, Ô Ù›ÌÈÔ˜, Ë ÚÔÌ·ÓÙÈ΋, Ô ÂÈfiÏ·ÈÔ˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È Û’ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯ÚfiÓÔ, ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È, ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È, οÓÔ˘Ó Ï¿ıË, ÁÂÏÔ‡Ó, ¯ÔÚ‡ԢÓ, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÎÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ... ˙Ô˘Ó!

™ÙËÓ fiÂÚ· “La Traviata” ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë Î·Ù·ÍȈ̤ÓË, ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘, °·ÏÏ›‰· ÛÔÚ¿ÓÔ Natalie Dessay, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ˆ˜ “Violetta”, Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ¢ηÈÚ›· ÛÙËÓ ·Á¿Ë. ª·˙› Ù˘ Ô Matthew Polenzani ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “Alfredo Germont”, ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ, ÙË Violetta. √ Dmitri Hvorostovsky ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ “Giorgio Germont”, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Alfredo, Ô˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì·˙› Ù˘. ΔÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ Giuseppe Verdi ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Fabio Luisi. ∏ ¿ÎÚˆ˜ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Willy Decker. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ¿ÚȘ fiˆ˜ Ë “Sempre Libera” Î·È Ë “Addio del passato”, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ¶Ú¿ÍË “Libiamo nel’ieti calici”. √ Willy Decker ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÔÓ·‰Èο ı·ÙÚÈο Âʤ, ¿ÏÏ· Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· - fiÏ· Ì·‡Ú· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Violetta Ô˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì’ ¤Ó· ηٷÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚÔÏfiÈ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÎÔÛÌ› ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÒÚ˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Giuseppe Verdi

ª¡∏ª∂™ ·fi ÙËÓ Î·ı’ ËÌ¿˜

“La Traviata” ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Û fiϘ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD”: ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ∫·‚¿Ï·, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, μfiÏÔ, μ¤ÚÔÈ·, §Â˘Î¿‰·, §·Ì›·, ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ “The Met: Live in HD” ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜! ΔË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªetropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙ¤ÓÓ· ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜

ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ı¤·Ì·, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ “The Met: Live in HD”, ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2012-2013 ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ò‰Âη ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜: * “ΔÔ ∂ÏÈÍ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·” ÙÔ˘ Donizetti. * “√ı¤ÏÏÔ˜” ÙÔ˘ Verdi. * “∫·Ù·ÈÁ›‰·” ÙÔ˘ Thomas Ades. * “∏ ªÂÁ·ÏÔ„˘¯›· ÙÔ˘ Δ›ÙÔ˘” ÙÔ˘ Mozart. * “ÃÔÚfi˜ ªÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӈӔ ÙÔ˘ Verdi. * “∞˝ÓÙ·” ÙÔ˘ Verdi. * “ΔÚÒ˜” ÙÔ˘ Berlioz.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· THE MET IN LIVE Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡- ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ” (¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂), Ì ÙË ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ó·fi Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ŸÂÚ·˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙ¤ÓÓ·. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ “¢π∞À§√™” (ΔÔ¿ÏË 14, μfiÏÔ˜).

∂ÈηÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘

“∏ ÎÚ›ÛË Ì ¯ÚÒÌ·Ù·, ÌÔÚʤ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù·” ∏ 5Ë ™‡Á¯ÚÔÓË ∂ÈηÛÙÈ΋

™˘Ó¿ÓÙËÛË F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions (ÚÒËÓ Bazaarts) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 18 ¤ˆ˜ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë 6Ë ™‡Á¯ÚÔÓË ∂ÈηÛÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions ·fi 9 ¤ˆ˜ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ∞ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ μfiÏÔ, ›ӷÈ: “∏ ÎÚ›ÛË Ì ¯ÚÒÌ·Ù·, ÌÔÚʤ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù·” . ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Ù¯ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ӤԢ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ Û fiÏÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 6˘

ªÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË

™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ F.A.C.E. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË ÙÔ SQUART ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· SQUART ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ï¤ÍË Square (Ï·Ù›·) Î·È ÙË Ï¤ÍË Art (Ù¤¯ÓË). ∂›Ó·È ¤Ó· interactive ÂÈηÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û Ï·Ù›˜. ∞fi ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó “·˘ıfiÚÌËÙ·” Î·È “Û˘ÏÏÔÁÈο” ¤ÚÁ·, ‰È·ÛÙ¿-

ÛÂˆÓ 30Ã30ÂÎ ÙÔ Î·ı¤Ó·, ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ SQUART. ŸÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓÈÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ¡ÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ∞Ûı¤ÓÂÈ· “º§√°∞”, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ SQUART, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ F.A.C.E. To SQUART ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘, ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÔ˘Û›Ԣ, Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 6˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘, F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ “ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘” . ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ··ı·Ó·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·Á·Ë̤Ó˜ ÁˆÓȤ˜, ۇ̂ÔÏ· Î·È ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ϤÍÂȘ ·ÏÏ¿ ÌÂ

ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË info@bazaarts.gr. ∏ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ë 7Ë ª·˝Ô˘ 2012. ŸÏ˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 6˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘, F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions, 9-20 ª·˝Ô˘. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó: ·. ªÂ „ËÊÔÊÔÚ›· ÎÔÈÓÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 6˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘. √ ÂÈÛΤÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ ʈÙÔÁڷʛ˜, ‚. ªÂ ÂχıÂÚË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ „ËÊÔÊÔÚ›· ̤ۈ ÂȉÈ΋˜ „ËÊȷ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜. √ ÂÈÛΤÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 20 ʈÙÔÁڷʛ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ Ù˘ 6˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘.

∞Ó·ÙÔÏ‹ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 21.00, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ÕÏÛÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜), Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 90 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ™ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô fiÚÁ·Ó·, ÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ - ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÙÛÈ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑›ÊÎÔ˜ Î·È Ô ∑‹Û˘ °ÂˆÚÁ·ÏÈfi˜ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∑ÂÌ›Ï· Û ÌÈ· ÂÈÌÂÏË̤ÓË, ¤ÓÙ¯ÓË ÂÓı‡ÌËÛË. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ¿Óˆ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Î·È Û ¿ÏÏ·, ¤ÓÙÂ¯ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ù˘ “∞Ó·ÙÔÏ‹˜”, fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÔ‡ÓÙ·˜, Ô ™‡ÚÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ƒÔ˘Ì¿Ó˘. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‡ÌÓËÛ·Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÙÔ “Û‚ÓÙ¿” Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÓÂfiÙÂÚˆÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ fiˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ‡ÙÛ˘, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ï‰¿Ú·˜, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £·Ï·ÛÛÈÓfi˜ - Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÚÔ˜ Ù· Ó¤· ‰¿ÊË, ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ ÓfiÛÙÔ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÕÓÔÈÍË 2012” Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂, ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ 1 ÒÚ· Î·È 15 ÏÂÙ¿.

ŒÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÎÂÓÙËÙÈ΋˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫ÂÓÙËÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. ∫¯·ÁÈ¿ °È¿ÓÓ·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6977085137, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, 2421055509.

•∂∫π¡∏™∞¡


√ÈÎÔÓÔÌ›· 32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™Â ÎÏÔÈfi ÈÛ¯˘ÚÒÓ ȤÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

™Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ - ¢È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂηÙ. ¢ÚÒ

∞£∏¡∞, 19.

∞£∏¡∞, 19.

™∂ ÎÏÔÈfi ÈÛ¯˘ÚÒÓ ȤÛˆÓ

∂∫Δ∂Δ∞ª∂¡∏ ¤Ú¢ӷ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜

‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË, ÂÓ Ì¤Ûˆ ˘ÔÙÔÓÈ΋˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˙ËÌÈÒÓ- ÚÂÎfiÚ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙÔ 2011, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 713,92 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 12,73 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,75%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 27,175 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 275,24 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,61%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 703,17 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,92%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 168,69 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,29%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Folli Follie (+1,15%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+0,95%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+0,95%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+0,74%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank (12,82%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (10,30%), Ù˘ Eurobank (10,26%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-5,38%), ÙÔ˘ Δ.Δ (-5,11%) Î·È Ù˘ ¢∂∏ (-4,90%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜:2.623,20 +0,32%, ∂ÌfiÚÈÔ:1.127,62 +1,13%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 1.685,86 +0,16%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ:2.118,30 -1,12%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·:1.805,97 -0,29%, ¶ÚÒÙ˜ ⁄Ϙ: 1.292,44 -2,68%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:1.142,79 +0,57%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:311,51 -3,00, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜:831,28 -2,58%, ΔÚ¿Â˙˜:286,11 -6,74%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:5.370,54 -0,48%, ÀÁ›·:115,57 -1,00%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜:1.061,05 -2,29%, ÃËÌÈο:6.047,88 +1,53%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:841,02 -1,58% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 51 ÌÂÙÔ¯¤˜, 70 ÙˆÙÈο Î·È 19 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:HOL +19,80%, Avenir +19,61%,¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ +13,00% Î·È ∞∂°∂∫ (ÎÔ) +12,63%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ªÔ˘Ù¿Ú˘ (η) -18,18%, μ¿ÏÎ·Ó ∂ÍÔÚÙ (ÎÔ) -13,19%, Alpha Bank -12,82% Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -10,30%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Alpha Bank Ì 4.803.570 ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 4.383.053, ∂ıÓÈ΋ Ì 2.843.140 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.673.374 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Alpha Bank Ì 5,229 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ∂ıÓÈ΋ Ì 5,125, Coca Cola 3E Ì 2,614 Î·È ¢∂∏ Ì 2,364 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 28,094 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∫‡Îψ̷ Ì ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ Û ·ÁÚfiÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ™¢√∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Pheme.gr, ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™¢√∂ ‹Úı ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Î·È ∫ÔÚÈÓı›·˜, ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÍÂΛÓËÛ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂ-

Ï›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, fiÙ·Ó Ë ¢√À Ù˘ ªÂÛÛËÓȷ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÂÓÙfiÈÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ™¢√∂, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiϘ ÙȘ ¢√À Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ªÂ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÎÔ‚·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË

ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ºÈÏÈ·ÙÚÒÓ, ηıÒ˜ ÂΛ ›¯·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ù· Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·” ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™¢√∂, ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ºÈÏÈ·ÙÚÒÓ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. “∏ Û˘Ìʈӛ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ 4% ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 7% ı· ÙÔ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ·

ÙÔ˘ ™¢√∂. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¤Ú¢ӷ ÂÓÙfiÈÛ ·ÎfiÌË Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ô‡Ù ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ “˘¤‚·Ï·Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·Í›·˜ ¤ˆ˜ Î·È 450.000 ¢ÚÒ” . ∂›Û˘, Û ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·ÁÚfiÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤‚·Ï Ï·ÛÙ¿ ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ 330.000 ¢ÚÒ Û ÌÈ· ÌfiÓÔ ¯ÚÔÓÈ¿. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ “ÔÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó “ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜” , ·Ó Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·Í›·˜ ·ÎfiÌË Î·È 25.000 ¢ÚÒ” .

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§™T∞Δ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ¯¿ÚȘ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜

∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË 7,6% Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ∞£∏¡∞, 19.

‡ÍËÛË 7,6%, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Û‡ÓÔÏÔ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜) ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 6,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ 2011 ÚÔ˜ ÙÔ 2010.

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ), Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ̤ˆÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜: ·. ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ- Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ηٿ 45,1%, Î·È ‚. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·Ù¿ 8,5%. ∂›Û˘, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ: ·. ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 3,9%, Î·È ‚. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 34,9%. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË 13,8% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Û‡ÓÔÏÔ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜) ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 19% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ 2011 ÚÔ˜ ÙÔ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ: ·. ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 21%, Î·È ‚. ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 8,9%.

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™¢√∂ - Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∂.À.¶.∂.∞.) ÙÔ˘ π∫∞-

∂Δ∞ª Î·È ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂ-

ÙÈÓÁÎ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÙÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ‰È·›ÛÙˆÛ ··Û¯fiÏËÛË 38 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 23.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ì fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ∂›Û˘, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ™¢√∂ - ∂.À.¶.∂.∞ π∫∞-∂Δ∞ª Î·È ™∂¶∂ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ê·ÛfiÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û 4 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ··Û¯fiÏËÛË 43 ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∞ÎfiÌË, Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÚfiÛÙÈÌ· 21.500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ 28 ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÌÂÛ·.

√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, ηٿ ÙËÓ Eurostat √π ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Î·È Ë ÔÔ›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ fiÚÈÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÓ Ï‹ÚË ˘Á›· ¤ˆ˜ Î·È Ù· 74 ¤ÙË ÙÔ˘˜. ∏ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂∂ Eurostat ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ۋÌÂÚ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈϤÔÓ “¤ÙË ˘-

ÁÈÔ‡˜ ‚›Ô˘” ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÏÈΛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ οÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿, ‹ ̤ÙÚÈ·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . Δ· ÛÙÔȯ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 8,8 ¤ÙË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· 8,7 ¤ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜.

√È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜ Ù· 86 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· 82,4 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ΔÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˘ÁÈÔ‡˜ ˙ˆ‹˜ ÌÂÙ¿ Ù· 65 Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· (15,5 ¤ÙË), ÙË ¢·Ó›· (12,8 ¤ÙË) Î·È ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ (12,4 ¤ÙË) Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· (2,8 ¤ÙË ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È 3,3 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜), ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· (5 ¤ÙË) Î·È ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· (5,5 ¤ÙË), ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÌÂϤÙË Ù˘ Eurostat.

÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜

∂™∂∂: ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 19.

“∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ

ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙË Ì˘ˆÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ë ∂∂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ÛÙÚ‚Ϥ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÙ‡¯ÂÈ. ∫·Ì›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 22%. ∫·Ì›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ªÌ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ›‰È· ·ÏÈ¿ Û˘ÓÙ·Á‹, Ô˘ Í·Ó·ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Û ¤Ó·

Ï·›ÛÈÔ, fiÔ˘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ë ‚·ı‡Ù·ÙË ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì›· Ù¯ÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¢Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·ı›˙ËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ªÌ ÂÌÔÚÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘” . ∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂™∂∂) μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ “¤ÎıÂÛË ª·Úfi˙Ô” . √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ fiÙÈ Â-

ȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ “ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “·fi ÙÔ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Â¿Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Î·È Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó Ôχ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ·Î·Ì„›· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó, ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË (ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÊfiÚÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ‰Ë-

ÌfiÛÈ· Ù¤ÏË Î.Ï.) ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ” . √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˘ ¤Î‚·Û˘ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȉ›ˆÍË ¤Ú· ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÌÊ·Ó›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙÔ¯ÔıÂÙ‹ÛÂȘ - “‚·ÏηÓÔÔ›ËÛË” ∂ÏÏ¿‰·˜ - Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ΤÓÙÚÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË” .


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (957)

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ÂÈψ̤Ó˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È air-condition. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-87051 Î·È 6947-605445. (232)

™Â ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔËÏ. 210-8258010, www.centrotel.gr. (982)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ¿‰ÂÈ· ·fiÛÙ·Í˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ Î·˙¿ÓÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù‡Ô˘ Î·È Úfi‚·Ù· lagon Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (100). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6971-719467 Î·È 24430-22825. (210)

∞§À∫∂™ - ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ªfiÓÔ 180.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (233)

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 220 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ªfiÓÔ 580.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (234)

(930)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (912)

Âȯ›ÚËÛË - ∫√ªªøΔ∏ƒπ√ “∞Óı›Ë” Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÂÏ·Ù›·, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 215, ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421045341, 2421056844, 6946309767. ∫· ∞Óı›Ë ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ - ∫·Ï·Ìԇη. (120)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·-ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ˘ÔÁ›Ԣ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (913)

ÌÂÏ›ÛÛÈ· ÌÔÓ¿, ‰ÈÏ¿ Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ Ì Ӥ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-539369, §¿ÚÈÛ·. (245)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

¶ø§∂πΔ∞π

www.athanasiourealestate.com

·Ó¤ÌÔÚÊË ‚›Ï·-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô. ∏ ÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ™.¢. 1,6 Ù.Ì. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (914)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (920)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÁÌ· 15 Ì., Ì‹ÎÔ˜ 40 Ì., ‡„Ô˜ ·ÎÚÈ·Ó‹˜ ÎÔÏÒÓ·˜ 5.600, ‡„Ô˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 7 Ì. ªÂ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÎÔÏÒÓ·˜. ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ› Úfi‚ÔÏÔÈ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ‚ȉˆÙ‹ ηٷÛ΢‹ Ì fiÏ· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·fi ·Î˘ÚˆÌ¤ÓË ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ∫ÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ 30.000. ∞ÙÔÔı¤ÙËÙÔ 0,85/ÎÈÏfi, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û˘Ó 0,10 ÏÂÙ¿. ªfiÓÔ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210-62220, ÎÈÓ. 6972098740. (938)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 351 Ù.Ì. ¿ÌÂÛ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.622 Ù.Ì. Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1.220 Ù.Ì., ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (915)

¶ø§∂πΔ∞π ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÍÈÒÛÂˆÓ 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ™.¢. 2,4 ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì›· ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 66 Ù.Ì. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (916)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎ. 1.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 117.000 ∂Àƒø. ‚) ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 164.000 ∂Àƒø. Á) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 68.000 ∂Àƒø. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (170)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ÂÛÙ›·Û˘ Û ÙÈÌ‹ ∂À∫∞πƒπ∞™. ¢ÂÎÙfi˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, ‰ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ›‰Ô˜ ÂÛÙ›·Û˘. ™›ÁÔ˘ÚË ·fiÛ‚ÂÛË ÂÓÙfi˜ ÛÂ˙fiÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977642010. (247)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 90 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ∂À∫∞πƒπ∞™, 2) ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÙÈÌ‹ ∂À∫∞πƒπ∞™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972605642. (246)

ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00.

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (958)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ.

∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (960)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì., Ì ‰ÒÌ·, 70.000. ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì., 95.000. ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì., 90.000. °ÂˆÔÓÈ΋, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘. 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 228 Ù.Ì. 85.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 80.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 120.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (944)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ∞Ôı‹ÎË ÈÛfiÁÂÈÔ 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. (947)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (948)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (950)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ· °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù‹ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿

√ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ÕÁ. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ. ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ

√ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ(ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ (952)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¡∂∞ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 290.000∂ ñπ¿ÛˆÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È 6% ·fi‰ÔÛË Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË. ñ™˘Ú›‰Ë- οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ñ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1500∂. ñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. 120.000∂ √ÈÎfi‰· ñ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 451 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. 95.000∂ ñ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 728 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¯Ù›˙ÂÈ 365 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfi-

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. √È˘ ñ¢›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 34 Ù.Ì. Ì WC. 30.000∂ ñƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 113 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË & parking. 175.000∂ ñƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 1Ô Î·È ÙÔÓ 2Ô ·fi 46 ¤ˆ˜ 56 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê/· Î·È ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ñ¶¿ÚÎÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 80 Ù.Ì. & ÛÙÔÓ 2Ô 95 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì. ÀfiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. °∞Δ∑∂∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 85.000∂ ∞º∏™™√™ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ∫¤ÓÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 10ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1860 Ù.Ì. (˘fiÁÂÈÔ 340 Ù.Ì.) Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. ñ2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñμ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ ñ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 32 Ù.Ì. 82.000∂ √È˘ ñ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. £¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 88.000∂ ñ√ÁÏ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 97 Ù.Ì. Ì a/c, Ù¤ÓÙ˜, ı¤ÛË parking. 105.000∂ ñ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì Ê/·, ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂ ªÂ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¡. πø¡π∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. 130.000∂ ñ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. ÌÂ

™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ°·Ì‚¤Ù·: ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 8,5 Ì. ™.¢. 2,1. 88.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 295 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 160.000∂ ∞°ƒπ∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000 ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ª¶√Àº∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 1457 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 615 Ì. 55.000∂ ™√ÀΔƒ∞§π ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 558 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 446 Ì. 150.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 90 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù·, W.C., ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 350∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ·ÓÂñ∞ Í¿ÚÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, Áη˙fiÓ Î·È ·¤Ú·ÓÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi & ı¿Ï·ÛÛ·. 440∂ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ§∂øº√ƒ√™ ∞£∏¡ø¡: πÛfiÁÂÈ· ηٿÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· mini-market, delicatessen. ñ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. 480∂ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈñ∞ ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì 1,5∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. (956)

ZHTOYN EP°A™IA ∫Àƒπ∞ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ∑∏Δ∂π ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ʇϷÍË ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ‹ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-357664. (209)

ZHTOYNTAI Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ª∂ ∂¢ƒ∞ Δ√ μ√§√ ∑∏Δ∂π: 1) ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ªË¯·ÓÈÎfi ∞∂π. 2) ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ (¶Ù˘¯›Ô Δ∂π ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë). 3) ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜. 4) ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜. ∫·Ù¿ıÂÛË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ 27/4/2012. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ £˘Ú›‰· 1019 Δ∫ 38010 μfiÏÔ˜. (147)

∞fi ÂÙ·ÈÚ›· ÙÚÔʛ̈Ó

∑∏Δ∂πΔ∞π ¶ø§∏Δ∏™ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ π∂∫, ÁÓÒÛË ∏/À Î·È ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ: pvfrmp@hotmail.com. (211)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ÙÔ˘ ∞¶£, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421070284, 6934-616565. (009)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘, ¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰È·˙/ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 41¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÏÂÙ‹, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 36¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ψ̷, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 42¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944-518366. (937)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (934)

BMW 316 ∂30, 1.600, ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∫Δ∂√, ¯ˆÚ›˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT SEICENTO, 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

ROVER 25, 1400cc, 105 PS, 2001 ª√¡Δ∂§√, 73.500 ∫ª, μ√√∫ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

OPEL CORSA 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT DOBLO 1.900 DIESEL, 2002 MONΔ∂§√, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AUDI A3, 1.600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

TOYOTA COROLLA, 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, 52.000 X§ª, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FORD FOCUS C-MAX, 1.600, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HONDA MT-X 50, 2Ã√¡√, 5 Δ∞ÃÀΔ∏Δ∂™, ENDURO, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

YAMAHA FAZER S2, 600cc, 2007 MONTE§√, 17.000 çª., ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, ™À¡∞°∂ƒª√™, ∫∞ƒπ¡∞, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, √§√™øª∏ ∂•∞Δªπ™∏ REMUS, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

SUZUKI V-STROM 650, 2008 MONTE§√, ∞μS ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ - ∂§§∏¡π∫√ -ª¶∞ƒ∂™ - ª¶∞°∞∑π∂ƒ∞ ZE§∞Δπ¡∞ ERMAX À¶∂ƒÀæøª∂¡∏ -ª∂Δ∞§§π∫∏ ∫∞ƒπ¡∞ Ã√ÀºΔ∂™, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (925)


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (923)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24210-63904. (928)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (918)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (931)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø ÂÈÛ΢¤˜ ·ÓÙfi˜ Â›ÏÔ˘. ∂›Û˘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Â›ψÓ. Δπª∂™ §√°π∫∂™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6993-098552. (936)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (917)

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - Δ∫.: 37006 ΔËÏ.: 2423055655 & 2423055659 - º·Í: 2423054575 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 18/4/2012

∞¶√º∞™∏ ¢∏ª∞ƒÃ√À ¡Ô 108/2012

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (921)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (929)

ELIN ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934-010182. (927)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 20/4/2012 ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 12.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÿÓÈ·, ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. ΔȘ ‰/ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 59 ÙÔ˘ ¡. 3852/10 (º∂∫ 87/10, Ù. ∞’),“¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . 2. ΔȘ ‰/ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 16 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 282 ÙÔ˘ ¡. 3852/10, ÂÚ› “ıËÙ›·˜ ·ÈÚÂÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ” . 3. ΔȘ ‰/ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 44 ÙÔ˘ ¡. 3979/11 ÂÚ› “∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” . 4. ΔËÓ ·ÚÈıÌ. 2/7.1.11 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·Û‹ Ì·˜. 5. ΔËÓ ·fi 10/4/2012 ·›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË. ∞¶√º∞™π∑∂π √Ú›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ˆ˜ ηٿ ÙfiÔ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 18/4/2012 ¤ˆ˜ 31/12/2012 Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜: 1. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ‚‚·ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜). 2. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ (Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ı ۯÂÙÈÎfi Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤ÁÁÚ·ÊÔ). 3. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. 4. ∫·Ù¿ ÙfiÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú. 2/2011 ·fiÊ·ÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÂÚ› ÔÚÈÛÌÔ‡ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙfiÙ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶··Ì·ÚοÎË. ∏ ·Ú. 2/2011 ·fiÊ·ÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·fiÊ·Û˘. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù¤ÏÂÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Á¿ÌˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ÕÛÎËÛË Î¿ı ¿ÏÏ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. √ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ› ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·Ó¿ÎÏËÛË ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì ÂȉÈο ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ‹ Έχ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÛΛ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. √È Î¿ÙˆıÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘: - ∂ÔÙ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηıÒ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. - ÃÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ·ÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·ÚÙËı› Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ̛· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‹ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¡π∫√§∞√™ º√ƒΔ√À¡∞™

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¡Δø¡π√™ ª∞§∞ª√À™∏™ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ μÈÔϤÙÙ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∑ø∏ μ∞ƒ™∞ª∏ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∞ı·Ó·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¡¤ÙÛÈη˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 Fax: 24210-39162 BfiÏÔ˜ 6-4-2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 1324/56792

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∞ÚÂÙ‹˜ ƒËÁ¿ÎË Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.185,89 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “™Ù·˘Úfi˜” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “∑·ÁÔÚ¿˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Á. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

ÛÙÔ Internet:

@ www.e-thessalia.gr

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ

™ÙÔ ™Ù∂ ηٿ ÙÔ˘ «ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜» 103 Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ∞£∏¡∞, 19.

™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó 103 Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÚıÔ‰ÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ PSI ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘˜, ‡„Ô˘˜ 641.466.399,54 ¢ÚÒ, Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ (ηٿ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008-2009). √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÒÏÂÈ· Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008-2009 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 103,09%, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ (·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Î‡ÚˆÛ˘), ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ·Ï‹ÚˆÙ˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ (ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó), ÙȘ ÂÍfiÊÏËÛ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 20082009 Ì ÔÌfiÏÔÁ· ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ (zero coupon) Ï‹Í˘ 1 ¤ˆ˜ 3 ÂÙÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹Ù·Ó “ÚÔ˚fiÓ ·Ó¿Á΢” ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó- ‰ÂÓ Â›¯·Ó ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÙÔ¯‹ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (PSI) Î·È Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÙËÏÏ¿ÁËÛ·Ó Ì ¿ÏÏ· ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 53,5% Î·È Ï‹Í˘ ·fi 2-30 ÂÙÒÓ. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙÔ ¶ÚÒÙÔ ¶ÚfiÛıÂÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞) Î·È ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÿÚÙË £ÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÔÈ: - ˘’ ·ÚÈıÌ. 5/24.2.2012 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ PSI Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô-

∞¶ƒπ§π√™

20

£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÔÛ., ∑·Î¯·›Ô˘ ·ÔÛÙ., ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ. “√˘ ÂÈÛÈ ‰˘Ô ‹ ÙÚÂȘ Û˘ÓËÁ̤ÓÔÈ ÂȘ ÙÔ ÂÌfiÓ fiÓÔÌ·, ÂΛ ÂÈÌÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ” (ª·Ùı. È‹ 20). ¶·ÓÙÔ‡ ‚¤‚·È· ¢ڛÛÎÂÙ·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ˆ˜ £Âfi˜, Î·È ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ·fi ηӤӷ ÙfiÔÓ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÚfiÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfiÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÂȘ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, Ì ÙËÓ ıÂÚÌ‹Ó ÂȘ ∞˘ÙfiÓ ›ÛÙÈÓ, Ì ̛·Ó „˘¯‹Ó Î·È Î·Ú‰›·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓËÓ ÂȘ ∞˘ÙfiÓ, Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛÈÓ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ‰È¿ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ¿Ó ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ˆÓÙ·È ÂȘ ÙÔÓ Î·ÏfiÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ‹ ‰È¿ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ÓËÓ ÚÔÛ·ÓËÛÈÓ Î·È Ï·ÙÚ›·Ó. ∂Ș ÙÔÈ·‡Ù·˜ Û˘Ó¿ÍÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ fiÙÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÂ›Ù·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜. ∫·È Â›Ó·È Â›Û˘ Ê˘ÛÈÎfiÓ fiÙÈ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·È ∞˘Ùfi˜ ·ÔÚ¿Ùˆ˜, fiˆ˜ ¢ڛÛÎÂÙÔ ¿ÏÏÔÙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÂΛ ·ÚÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰È¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ Ì ·Á¿ËÓ Ù·˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ›ÛÙˆ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰È¿ Ó· ·ÎÔ‡Ë Ù·˜ ÚÔÛ¢¯¿˜ ÙˆÓ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ë ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔÓ ÊˆÙÈÛÌfiÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û›Ó ÙÔ˘, Ù·˜ ¢ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ª∂§∂Δø¡ & ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Û ·˘Ùfi (Ë Â›Ì·¯Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÚÔÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÂÈϤÍÈÌˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘˜), -˘’ ·ÚÈıÌ. 10/9.3.2012 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÏÂÍ›ÌˆÓ Ù›ÙψÓ, fiˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‚‚·ÈÒıËΠ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, -Ë ·fi 9.3.2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÏÂÍ›ÌˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ù›ÙÏˆÓ ∞∂¶ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, - Ë ·fi 9.3.2012 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ PSI Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙ· ¿ÚıÚ· 4 (·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜), 5 (‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜), 12 (ÂÏ¢ıÂÚ›· ۈ̷ÙÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘), 20 (‰Èη›ˆÌ· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÎÚfi·Û˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜), 21 (ÚÔÛÙ·Û›· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜) Î·È 25 (ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘) ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜, ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ∂™¢∞ Î·È Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ÿÚÙ˘ £ÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ 103 ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· (¿ÚıÚÔ 27 ¡. 3867/2010) Ô˘ ηÙ›¯·Ó ·fi ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ PSI ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 641.466.399,54 ¢ÚÒ. * ™ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∞Î˘ÚˆÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ PSI.

∫∏¢∂π∞

ANAKOINø™H ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¢∂∏ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

∫Àƒπ∞∫∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 11.00 - 15.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ¶∂¢π√ ∞ƒ∂ø™ (ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞). ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ ∞§∫. °π√μ∞¡∏ Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ øƒ∞ 3.30 ª.ª. Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-μ·ÛÈÏÈ΋ °ÈÔ‚¿ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜-∂ϤÓË ∫·ÏÔ‡ÙÛ·, ª·Ùı·›Ô˜-ƒ¤Ó· ∫·ÏÔ‡ÙÛ·, ƒÔ‡Ï· (¯·) ¢ËÌ. §¿·, ºˆÙԇϷ (¯·) ¡ÈÎ. ∫·ÏÔ‡ÙÛ·, ∞ÚÂÙ‹ (¯·) º. ∫·ÏÔ‡ÙÛ·, §›Ó· (¯·) ∫ˆÓ. °ÈÔ‚¿ÓË, ∞ÁÁÂÏÈ΋ (¯·) ∂˘Ú. °ÈÔ‚¿ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ª·Ú›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ª¡∏ª√™À¡√ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

¡π∫∏™ ∫√Δ™ø¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ÒÚ· 9 .Ì.) Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÔÙÛÒÓ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ª¿Úı· ª¿ÚÙÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∑ˆ‹ ∫ÔÙÛÒÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡›ÎË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› “ΔÔ ¿ÚÎÔ” , °. ¢‹ÌÔ˘ ·Ú. 35 - ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÃÚ. º·ÊÔ‡Ù˘ ΔËϤʈÓÔ: 2421075103 Fax: 2421075135 e-mail: hydro@deyamv.gr web site: www.deyamv.gr μfiÏÔ˜, 17-04-2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 4441

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢.∂.À.∞.ª.μ.), ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ “ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ¤ÎÙˆÛ˘” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡.3669/08, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “¡Ô90 - ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ¢π∫ΔÀø¡ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ∞∫∞£∞ƒΔø¡ ∫∞π √ªμƒπø¡” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 116.850,00 ∂Àƒø, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 08-05-2012, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË. flÚ· Ï‹Í˘ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 10:00 .Ì. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141, μfiÏÔ˜, ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó: 1. ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ª.∂.∂.¶.) Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË °.°.¢.∂. ÙÔ˘ À.¶∂.Ãø.¢.∂., ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ: ∞2 ‹ 1Ë ‹ 2Ë (‰˘Ô ÓÔÌÔ›, ¤‰Ú· + 1) ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ À¢ƒ∞À§π∫∞. 2. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·) Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Î¿ı ∂ÚÁÔÏËÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 25% Ù˘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. 3. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∫·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi οو ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È º.¶.∞.), ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·ÏÂ›Ù·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. 4. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ∞1 ÙÔ˘ ª.∂.∂.¶. ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ À¢ƒ∞À§π∫∞, Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂) (·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÔÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜). 5. ∫¿ı ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÛÔÛÙfi ‰‡Ô Â› ÙÔȘ ÂηÙfiÓ (2%) Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ÔÎÙ·ÎÔÛ›ˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÈÒÓ Â˘ÚÒ (∂ 1.843,00), Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ù’ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ¢∂À∞ªμ. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 03-05-2012. ∂ÊfiÛÔÓ ˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘. Δ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ (www.deyamv.gr) ·fi fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ. ΔÔ ·ÚÈıÌË̤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË, ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 7 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ë ·›ÙËÛË, Î·È Â›Ó·È fiÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· Ù‡¯Ë ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô‰fi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421075103. √È ‰·¿Ó˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÈÔ‰fiÙË. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™. ¢∂À∞ªμ ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘


38 / °È· οı ÒÚ· ¶APA™KEYH 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫. μ¿ÚÓ·ÏË 21 - ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÏ. 24210-40500, •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË ÙËÏ. 24210-39340 Î·È ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡ ÙËÏ. 24210-22066. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙËÏ. 24210-58364. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 - ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÙËÏ. 24210-64343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË-∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ¿Ú·˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, Δ˙¤Î·˜ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∫fi·ÓÔ˜ - ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÁÚÈ¿, μÔÏÈÒÙ˘ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·Ú›·. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜-∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È-

¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr FLYINGCAT 5 18-23/4/2012 ∞fi μfiÏÔ, ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi μfiÏÔ, ΔƒπΔ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏- ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ 18-23/4/2012 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076957

TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY 24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. 4.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶Ú¿Ô˜, Ì·Ï·Îfi˜ - ... ªÈÛ¤: ËıÔÔÈfi˜. 2. ...ªfiÚÈÙ˜: ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ıÂÈ¿ÊÈÛÌ· - ¶ÚÒÙ· ÛÂ... ÛËÌ·Û›·. 3. ∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ (ÌÙÊ.) - ∏ ÎÂÊ·Ï·È҉˘ ÛËÌ·Û›·. 4. ª¤Û· ÛÙË... Û¯¤ÛË - √ ·ÚÈıÌfi˜ 88 - ªÈ·... ¤ÎÏÂÈ„Ë. 5. ÿ‰È˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› - æ˘¯·ÁˆÁ›... Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘˜ (·Ú¯Èο) - μfiÏÙ·... ÓË›ˆÓ. 6. ƒÂ˘ÛÙ¿, ÓÂÚÔ˘Ï¿ - °·Ï‹ÓË...: ËıÔÔÈfi˜. 7. μÂÏfiÓ˜ ÁÈ· Ú¿„ÈÌÔ ÛÎ¿ÎˆÓ - ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜. 8. ...ÿÚÈÛÔÓ: ËıÔÔÈfi˜ - ∏ ÛÔ˘È¿ - ∞Ù¤ÏÂȈÙË... ÒÚ·. 9. ªÔ˘ÛÈο ·Ú¿ÊˆÓ· - °ÈÔ¯¿Ó˜...: °ÂÚÌ·Ófi˜ ¢ÔÌÈÓÈηÓfi˜ ÌÔÓ·¯fi˜. 10. ™Ùڷٿگ˘ ÙÔ˘ μÔÓ·¿ÚÙË - ...∫·Ï‚›ÓÔ: πÙ·Ïfi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ΔÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ÔÙËÚ›Ô˘. 11. °Ú¿ÌÌ·Ù·... ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ - “∏ ª˘ÛÙËÚÈ҉˘ ºÏfiÁ· Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜...” : ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŒÎÔ - ™‡Ìʈӷ ÙÔ˘... ı‹Ù·. 12. §·¯Â›· - √ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ 13. μÔ˘Ófi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - √ ÂfiÌÂÓÔ˜, Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ - °¿ÏÏÔ˜... Ê›ÏÔ˜.

∫∞£∂Δ∞ 1. §ÂÍÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. Ì.Ã. - ¶ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË ·˘Ùfi. 2. ªÂ ÙȘ ¿ÎÚ˜... ÂÚ›Ô˘ - πηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜. 3. ÷˚‰Â̤ÓÔ˜... ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ - Ÿ¯È È· (ηı.) - ÕʈÓË... Δ·Û›·. 4. ¶ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË (Ô˘‰.) - ª¿Ô˘Ó·...: ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ÷‚¿Ë˜. 5. √ÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ - ...ÓÔ˘‚fi: ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙÈÏ - ¡¤ÔÈ... ¯ˆÚÈÔ‡. 6. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ôϛ٘ (·Ú¯Èο) - º·ÁËÙ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ÎÚ·Û›. 7. πÛÔ„‹ÊÈÛ·Ó Ì ¿ÏÏ· - ¶·ÏÈfiÙÂÚÔ˜... ‚·ÛÈÏÈ¿˜. 8. ƒ‹Ì·... ‡·Ú͢ - §¤ÌÂ... ·ıfiÚ˘‚· - √ÚÌËÙÈ΋ Â›ıÂÛË. 9. ∫Ú‡‚ÔÓÙ·È... Û ̷ӛÎÈ ¯·ÚÙÔÎϤÊÙË - ŒÊË‚ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÕÚıÔ˘Ú...: ·ÏÈfi˜ ÙÂÓ›ÛÙ·˜. 10. μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ΔÚ·¯›Ó·˜ (Ì˘ı.) - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο - ™‡Ìʈӷ ÙÔ˘... £¿ÓÔ˘. 11. §ÂÙ¿ ÎfiÛÎÈÓ· - °¤ÓÔ˜, Ê˘Ï‹. 12. •¤ÓˆÓ... Â‰Ò - ∞ÊfiÚËÙË - ∞Ú¯‹... ÂÌÌÔÓ‹˜. 13. ...∏ÛÙ: ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ - √ÌËÚÈÎfi... Í›ÊÔ˜ - °Î¿Ï·¯ÂÚ: ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÏÔ˘˙.

09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∏ª∂ƒ√™ - ∑∞∫§π¡ 2. ™∂¡ - £∂πø™∏ - ™∏ 3. À™Δ∂ƒ√™ - √À™π∞ 4. Ã∂ - ¶∏ - √§π∫∏ 5. π™√π - ∫æª - ∞Δ∞ 6. À¢∞ƒ∏ - Δ™∂μ∞ 7. ™∞∫√ƒ∞º∂™ - ™π√ 8. ƒ∂• - ™∏¶π∞ - øƒ 9. ∂∫Δ√¡∞ - ∂∫∞ƒΔ 10. ¡∂´ - πΔ∞§√ - ∞∏ƒ 11. ÀΔ - §√∞¡∞ - £Δ 12. §√Δ√π - ∞™∞¡™∂ƒ 13. √™™∞ - ∂•∏™ - ∞ªπ. ∫∞£∂Δ∞: 1. H™ÀÃπ√™ - ∂¡À§√ 2. ª∂™∂™ - ∞ƒ∫∂Δ√™ 3. ∂¡Δ - √À∫∂Δπ - Δ™ 4. ∂¶π¢√•√ - §√∞ 5. √£ƒ∏ - ∞ƒ - ¡π√π 6. ™∂√ - ∫ƒ∞™∞Δ∞ 7. π™√æ∏º∏ - ∞¡∞• 8. ∑ø - §ª - ∂¶∂§∞™∏ 9. ∞™√π - Δ™π∫√ - ∞™ 10. ∫∏À∫∞™ - ∞∞ - £¡ 11. ™∏Δ∂™ - ƒ∞Δ™∞ 12. π™π - ∞μπøΔ∏ - ∂ª 13. ¡∏∞ƒ - ∞√ƒ - ƒ√ƒπ.

∫ƒπ√™ ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ·Ú¤· Ì ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ì·ı›ÙÂ Î·È Û·˜ ¯·Ï¿Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·ÔʇÁÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 58-13-29-44-3-9. Δ∞Àƒ√™ ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Û·˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ٷ Ó‡ڷ Û·˜ Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ ¤ÚıÂÙ Û ڋÍË Ì·˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-4-33-23-45-22. ¢π¢Àª√π ∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ¤¯ÂÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Îfi„ÂÙ fiϘ ÙȘ ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹. ∞Ï¿ ·ÏÏ¿ÍÙÂ Î·È ·Ú¤Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 22-34-56-7-11-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÙ ۋÌÂÚ· ı· ÛÙÂÊı› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ›Ûˆ˜ Û·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-40-29-11-23-4. §∂ø¡ ∂¿Ó ¤¯ÂÙ οÓÂÈ fiÏ· Ù· ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ, ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰ÈηȈı›ÙÂ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-3321-23-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ê·›ÓÂÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ¿ÙÔÌ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ï˘ÛË, Ì‹ˆ˜ fï˜ ¯·Ï¿Ù ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ¿‰Èη; Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-29-44-56-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÂ ÙË ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ·, ‚¿ÏÙ ¿ÌÂÛ· ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÒÚ· Ô˘ Ë Ù‡¯Ë Â›Ó·È Ì·˙› Û·˜ Î·È ˘ÏÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-29-55-67-8. ™∫√ƒ¶π√™ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÙ ÚÔÛˆÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ·, fi,ÙÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ‹ Ó· Ì¿ıÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÚÒÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-20-19-33-45-12. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ȤÛÔ˘Ó ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› Û·˜ Ó· ¿ÚÂÙ ı¤ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙÒÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-5-4-3-22-34. ∞π°√∫∂ƒø™ ¢Â›ÍÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÌËÓ Î¿ÓÂÙÂ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·, ÂϤÁÍÙ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ fi,ÙÈ Û·˜ Ô‡ÓÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 71-30-29-4434-5. À¢ƒ√Ã√√™ ¢È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Û·˜. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-32-13-8. πãÀ∂™ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Û·˜, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-22-12-34-10.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶APA™KEYH 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 18.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00

ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÏÈÓ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ƒ¿ÛÙ· ª¿Ô˘˜ À‰¿ÙÈÓË ˙ÒÓË ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È (∂) ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ʈÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ (∂) Δ· Ï·˚ο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ (∂) ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ÓÙÔ‡ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ΔÚfiÔÈ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ∫·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÀÁÈ·›ÓÂÙ ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ Ù· μ·ÏοÓÈ· ¶Úfi‚· Á¿ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ øÚ·›ÔÈ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (∂) ™ËÌÂ›Ô Art (∂) ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÛΤ„˘ (∂) øÚ·›ÔÈ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ (∂) ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 08.00 09.50 11.30 12.30 13.00 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.00 00.45 03.00 04.45

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ Angel’s friends ºÒÙ˘-ª·Ú›· live (∑) ª·Ú›· ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË ¡Ù›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ªÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ The closer “∞fi‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜” “∏ ηٿڷ 2” “∂ÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘” The closer

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.30 03.45 04.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô Art ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ƒ¤ı˘ÌÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

05.45 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.50 01.30 02.30 03.30

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 18.45 19.30 21.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30 05.30

ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· £ÂṲ́˜ fiÏÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Èڛ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (∂) ŒÓ·˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¶·˘Û·Ó›·˜ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· √‰ËÁfi˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ηÚȤڷ˜ ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “ΔÔ Ù˘¯ÂÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ” ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘ (∂) ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) 5Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ (∂) §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂)

04.30 05.00

18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 23.30 00.30

∑Ô˘ÏÔ‡: ªÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ The King’s singers ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋: ∏ °Ë Ù˘ ÂÏ›‰·˜: º˘ÏÂÙÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ ÕÍÔÓ ÂÛÙ› ∏ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂‰Ò §ÔÓ‰›ÓÔ 1939-2005: ∏ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 21.00 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Haakers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ √È Û·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ªÂ ϤÓ μ·ÁÁ¤ÏË √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË “¶ÔÚÊ˘Ú¿ ÔÙ¿ÌÈ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ‚fiÏÙ· √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

05.45 07.00 08.50 10.50 12.50 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.20 03.20 05.00 05.40

Project runway Galileo √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Blackout ªÂ ·Á¿Ë ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Blackout Galileo Laugh attack ∂χıÂÚÔ˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜ μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Live quiz “ªÈ· ÊÔÚ¿” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun

111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF

06.30 08.15 09.15 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 18.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 03.15 04.15 05.00 05.15

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ϤÓË (∂) ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) “ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· CSI §·˜ μ¤Áη˜ √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

£E™™A§IA TV

06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ-ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Top chef ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News NCIS: §·˜ μ¤Áη˜ ∞ÏËıÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÁÈÓÂ: ∞fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ƒ›ÁÎ·Ó ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Sports science Tim gunn’s guide to style •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó¿‚·Û˘ Call4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

√ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÓÙ ÃfiÏ·ÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙Ô˜ ÿÙÛÂÚÛÔÓ, ªÚÔ˘˜ °ÎÚ›ÓÁÔ˘ÓÙ, ªÚÈ Δ¤ÚÓÂÚ. √ Rex Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û·ÏÔ˜-star Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘, ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ action hero. ™Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi! ∂ÓÒ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ıˆÚ› ÓÂÎÚfi, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô Rex ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ηÚfiÙÛ· ÊÔÚÙËÁÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÊÈÏfiÍÂÓË fiÏË ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ Shane, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ù¤Ú· ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË, Û˘Ó¯Ҙ ·fiÓÙ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó· Ê›ÏÔ...

ALPHA 21.00

∞fi‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ¤ÈÏÔÚ Ã¿ÎÊÔÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘, ªÂÁÎ ƒ¿È·Ó, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÔÚ˜. ™’ ¤Ó· ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ë ÕÏȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Δ¤ÚÈ, ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ ÔÌ‹ÚˆÓ. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ··ÁˆÁ‹˜ ·fi ·ÓÙ¿ÚÙ˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÙÚ· ‡„Ô˘˜ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∫·È ÂÓÒ Ô Δ¤ÚÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘, ¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi Âȉ‡ÏÏÈÔ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙËÓ ÕÏȘ. ΔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, ̤۷ Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚›· Î·È ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi; ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÎÔ‡ÚÛ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜...

STAR 22.00

¶ÔÚÊ˘Ú¿ ÔÙ¿ÌÈ· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÙȤ ∫ÔÛÔ‚›Ù˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó ƒÂÓfi, μ›ÓÛÂÓÙ ∫·Û¤Ï, ¡¿ÓÙÈ· º·Ú¤˜. ¢‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, 300 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚ›ÂÚÁ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. √ ¶È¤Ú ¡ÈÂÌ¿Ó˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ΔÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ï¿Óı·ÛÙÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∫·Ù·Êı¿ÓÂÈ ÛÙË °ÎÂÚÓfiÓ, ÌÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË Î¿Ô˘ ÛÙȘ ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÕÏÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ‚›·ÈÔ Î·È ÌÂıÔ‰Èο ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓÔ Êfi‚Ô.

MEGA 23.10

ΔÔ Ù˘¯ÂÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÓÔ˘ °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: £·Ó¿Û˘ μ¤ÁÁÔ˜, ¡›ÎË §ÈÓ¿Ú‰Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ù·Ï·›ˆÚÔ £·Ó¿ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÎÏ„ ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÂÓfi˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÒÛÙ ӷ Â˘Ù˘¯‹ÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘ ˘¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ÙÛÈÁÁ¿Ó·. √ÌÔÏÔÁ› fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, ˙‹ÙËÛ ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ› ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ÙÔÓ ‰·Ó›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎϤ„ÂÈ ¤Ó·. √ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜ ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÔ £·Ó¿ÛË.

∂Δ3 19.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 19-25/4/2012 ∞I£√À™∞ 1: LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17:45. √π ∫∞§√∫∞πƒπ¡∂™ ª√À ¢π∞∫√¶∂™: ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 00:15. ∫∞£ƒ∂ºΔ∏ ∫∞£ƒ∂ºΔ∞∫π ª√À: ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19:45-22:15. √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17:00. ¡∞Àª∞Ãπ∞ ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19:00-21:45-00:30. ∞π£√À™∞ 2:

∞π£√À™∞ 3: ™¶πΔπ ™Δ√ ¢∞™√™: ¶∂ª¶Δ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 20:00-22:00-00:00. √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 18:00.

LORAX 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17:30. SREET DANCE 2 3D: ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19:30-21:30-23:30. ∞π£√À™∞ 4:


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶·Ú·Û΢‹ 20 AÚÈÏ›Ô˘ 2012

ΔËÏÂÔÙÈ΋ ·Ó›· ΔÔ˘ ∂ƒƒπ∫√À ª¶∞ƒΔ∑π¡√¶√À§√À

∂ÈÂÈÎÒ˜ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ηӿÏÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÓÈ·Ú¤˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ¯ÈÏÈÔÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ‹ Î·È ÂÍÔÚÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙËÏÂı·ً. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. √ ÏfiÁÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ηÏÂṲ̂ÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó Î·È fiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ı· ·Ô‰Âȯı› Ë ÂÎÔÌ‹. ∫·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‹ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Î·È Ë Ë¯ËÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ “‰È·ÏfiÁÔ˘” . ¶ÔÙ¤ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∞˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÍÔÚÁÈÛÙÈο ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ·. ªfiÓÔ Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ı¤ÙÂÈ ¿ÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ Î·È fi¯È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ϤÓ fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ·ÛÔÎÙ˙‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÛΤÊÙËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ ϤÁÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ¯¤˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ fiÙ·Ó Ù· Ù·Ì›· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÊÔ‡ ¢∏ª∞ƒ Î·È ∫∫∂ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Î¿ı ÛΤ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÙÈ ÛfiÈ Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÊÔ‡ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ó· ÙÔ “Ì·˘Ú›ÛÔ˘Ó” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› Ì ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ ÙË “ÁÏ¿ÛÙÚ·” ÛÙȘ ·ÓÙȉÈ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ‹ Ó· ˘ÔÎÈÓ› ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∫·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰˘Û·ÚÂÛÙ› ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. (∞fi ÙÔ «ŒıÓÔ˜»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

√È ȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙfiÛÔ ÛÙ· ¤ÚÁ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‚·ı‡ÓÂÈ Ë ‡ÊÂÛË. ø˜ ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ÂÓ¤ÛÂȘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΢ڛˆ˜ Ó¤ˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ¡¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜, ¿ÏÏË ÓÔÔÙÚÔ›· ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, fiˆ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË. ¶fiÛÔ fï˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ì ‰·ÓÂÈο; ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÂÓÒ ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰·ÓÂÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙÂ. TÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŸÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο, fiˆ˜ Î·È fiÛÔÈ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿, ¯ˆÚ›˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο „·ÚÂ‡Ô˘Ó Û ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿.

ªÚÔÛÙ¿ Û ‰‡ÛÎÔÏ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÚ‰Â̤ӷ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂΛӷ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·, Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ ¤Ï˘Ó Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂÔ‡. ŸÌˆ˜ Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ È· “ÌÂÛۛ˜”, ¤¯ÂÈ Ó· χÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ›ÊÔ. ∫·ÏÂ›Ù·È Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ·fi„ÂȘ ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘, ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›·, ÙfiÙ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·-

ÛË ·ÓÙÈÏËÙ‹. Ÿˆ˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ηıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È, ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙË ·È‰Â›·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚›ˆÓ·Ó ÛÙÚ‚Ϥ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÓÂÎÙ¤˜ Î·È ÂÈ‚›ˆÓ·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ȉÈο Ë ·È‰Â›· ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ʈӋ˜, fiÛÔ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌË ·ÓÔ¯‹˜. ¢›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

™ÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Ô˘ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ, Ì ۇÓÙÔÌÔ ¤ÛÙˆ ÙÚfiÔ, ˘‹ÚÍ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ Ô·‰ÈÎÔ‡ Û˘Óı‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÔÏÏ¿, Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÌÓËÌ›· Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·ÍÈÔı¤·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.

ªËÓ ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

√È Â‡ÎÔÏÔÈ, ÂΛÓÔÈ Ô˘ fiÏ· Ù· ÛÊ¿˙Ô˘Ó Î·È fiÏ· Ù· Ì·¯·ÈÚÒÓÔ˘Ó, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÔÚ‡ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿, Ô‡Ù ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù· ·˘Á¿ Î·È Ù· ηϿıÈ·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛıËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿, ¤ÁÈÓ·Ó

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜, Ë ¯ÒÚ· Ì‹Î Ì ı˘Û›Â˜ Î·È ÎfiÔ˘˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· ¯¿ÚÙË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚·‰›˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ù¿ÂÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ Ù˘ Ì ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. “ΔÚ¤¯ÂÈ” ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔًوÓ. ∏ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ χÛÂȘ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ··ÈÙ› Â›Û˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÒÚ· ηÈ

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜ ·fi ÙÔ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ✒∞Àƒπ∞¡∏: ¡¤· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 15% Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¶Ô˘Ï¿Ó ÙڤϷ Ô Õ΢ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘. ✒∂£¡√™: ¢ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· Ù· Ï¿ıË. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ʷΤψ̷ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ✒∂™Δπ∞: ¢È·ÚΛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÓfïÓ. ✒∏ ∞À°∏: •ÂÛÎÂ¿˙ÂÈ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ™·Ì·Ú¿. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‰›¯Ù˘ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ✒Δ∞ ¡∂∞: μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∞ÂÙ·Í¿ÌËÓ!

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÒÛÙ ٷ ¤ÚÁ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿. ∫·È fiÏÔÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘ Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ. √È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Â›ÊԂ˜ Î·È ÎÚ›ÛÈ̘. ªÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ‰ˆ, ÌÈ· ·fi ÂΛ Î·È ÔÈ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ó· ¯·ı›. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏ· ÙÚ¤Ó·. ∞ÚÎÂÙ¿ ¯¿Û·Ì ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ∫·È ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÙÂÏ›ˆÙ· ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi. °È·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ Û ϛÁÔ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÛÙ·ıÌfi˜, Ô‡Ù ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ∫·È ·˜ ÌËÓ ·˘Ù··ÙÒÓÙ·È fiÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙfiÌ·Ù·, ¿ÎÔ· Î·È ·Ó¤ÍÔ‰· ‰Èο Ì·˜ ÙÚ¤Ó· Î·È ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. £¤ÏÂÈ Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚfiÔ‰Ô. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ηÏÔÁÂÚ›ÛÙÈη. ∫¿ÙÈ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)


¢ÈÂıÓ‹ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ™·ÚÎÔ˙›-√Ï¿ÓÙ

∫Ú›ÛÈÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÛÙË °·ÏÏ›· ¶∞ƒπ™π, 19.

™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Ê·‚ÔÚ› ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Ì·˙È΋ ·Ô¯‹ ‚Ô‹ıËÛ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi “¯ıÚfi” Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ.

√ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ÂͤÊÚ·Û Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ı· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù›ÔÙÂ Î·È Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿” ÙfiÓÈÛÂ Ô 57¯ÚÔÓÔ˜ √Ï¿ÓÙ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ BFM TV Ô √Ï¿ÓÙ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ 2002, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ۋÌÂÚ· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ Ô ÙfiÙ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ §ÈÔÓ¤Ï ∑ÔÛ¤Ó ı· ¤·ÈÚÓ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‹ ¤ÓÙ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ∑·Ó-ª·Ú› §Â¤Ó. ΔÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô §Â¤Ó ΤډÈÛ ÙÔÓ ∑ÔÛ¤Ó ηٿ Ì›· ÌÔÓ¿‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ∑·Î-™ÈÚ¿Î, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ÙÂÏÈο ¯¿ÚË ÛÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ Ô˘ Ù¿¯ıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ §Â¤Ó. √ √Ï¿ÓÙ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔÓ ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ 2002, fiÙ·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È Ë ˘„ËÏ‹ ·Ô¯‹ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔοÏÂÛ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ™ÈÚ¿Î Î·È “ÙÔÓ Â¯ıÚfi Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ¿ÎÚ· ‰ÂÍÈ¿” . ∏ ª·Ú›Ó §Â¤Ó, Ë ÔÔ›· ‹Ú ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηٷ-

ÌfiÛˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ’ÎÂÓ‹˜ ηڤÎÏ·˜’ Â¿Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ì·˜” .

™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙÔÓ √Ï¿ÓÙ.

√ ¡. ™·ÚÎÔ˙› ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÎÂÓ‹˜ ηڤÎÏ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË -·¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘- Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â·ÓÂÎÏÂÁ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Europe1, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂÌ-

Ê·Ó›ÛÙËΠ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˜ Û ‰‡Ô ÙÔÌ›˜. √ ¤Ó·˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ì ÙË ˙ÒÓË ™¤ÓÁÎÂÓ. ∏ “··›ÙËÛË Ù˘ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜” ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ›Â, “ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‹ ·ÁÚfiÙ˜” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ˙ÒÓË ™¤ÓÁÎÂÓ ÂÍ‹ÁËÛÂ: “∏ ϤÍË Û‡ÓÔÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÚÈÛÈ¿. Œ¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, fi¯È ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ” . √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “°È· Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· ı· ÂÊ·Ú-

™ÙȘ 6 ª·˝Ô˘, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ı· ͤÚÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ı· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË 5ÂÙ›·, Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ŸÔÈÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÎÈ ·Ó ηÙÔÚıÒÛÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ÂÎÏÂÁ›, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ 9˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈ·˜ ·fi fiϘ. ∞Ó Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó, Î·È Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÂÎÏÂÁ›, ÙfiÙÂ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ı· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÍˆÛË Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi 17 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Ô ∑·Î ™ÈÚ¿Î ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ∑ÔÛ¤Ó. ∞Ó ¿ÏÈ, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Îfi‚ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ Ó‹Ì·, ı· ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ £¿ÙÛÂÚ: √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ·Ôχو˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi -18%, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. ∞Ó Ù¤ÏÔ˜, Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ Î·È ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ó·‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜ -Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÓËÛÙ‹Ú· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ¤ÎÏË͢ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ∑·Ó-§˘Î ªÂÏ·ÓÛfiÓ- ÙfiÙ ı· ÌÈÏ¿Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û˘ÓÔÏÈο.

¡¤Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ∞°∫Àƒ∞, 19.

∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·-

‚ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤Ó·Ó ·fiÛÙÚ·ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ÂÌϷΛ ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 1997. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ 12 ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· Î·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∂ÚfiÏ √˙ηÛÓ¿Î, Ô˘ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤Î·Ó ·ÎfiÌË ¤ÊÔ‰Ô Û Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Û‡ÏÏ˄˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÔÎÙÒ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ™ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ·ÚÎÂÙÔ› ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ΔÛ‚›Î ªÈÚ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1997 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ˆ˜ “ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·”, ηıÒ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Â͉›ˆÍ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡. ∂ÚÌ·Î¿Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ 2010 ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ÈÒÍÂȘ ·ÊÔ‡ ‹ÚıË Ë ·Û˘Ï›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ÿÚË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Û ‰›ÎË ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÂÓ ˙ˆ‹ Ú·ÍÈÎÔË̷ٛ˜ ÙÔ˘ 1980, Ô ∫ÂÓ¿Ó ∂‚Ú¤Ó Î·È Ô Δ·¯Û›Ó ™·¯›ÓηÁÈ¿.

“¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ‚›·” ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂

“∏ ™˘Ú›· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙËÓ ÂίÂÈÚ›·” ¶∞ƒπ™π, 19.

√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏-

ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÔÚʈı› Ï‹Úˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ fiÏˆÓ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· “Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔۋψۋ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰Ôı› ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ 300 ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÛÙË ™˘Ú›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂȂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ “ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¯È΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ” . ∏ ™˘Ú›· ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË ¯ÒÚ· 250 ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ. √ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‚›·˜ ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÙÔ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ΔfiÓÈÛÂ, fï˜, fiÙÈ Ù· ‚›·È· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Í·Ó¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. “∏ ·‡ÛË Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ ‚›·˜ Û fiϘ Ù˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ·ÙÂÏ‹˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ¤ÍÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

‹‰Ë ÛÙËÓ ¯ÒÚ· ÂÌÔ‰›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË ÃÔ̘, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚›·È· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∏ Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈηϤÛÙËΠ“ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜” . √ °° ÙÔ˘ √∏∂ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÂχıÂÚ· ÛÙËÓ ¡ÙÂÚ·¿. ¶·Ú¿ ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô” .

√È “º›ÏÔÈ Ù˘ ™˘Ú›·˜” ΔÔ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙË ™˘Ú›· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “οı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰Âο‰Â˜ Ó¤ÔÈ ™‡ÚÔÈ ¿Ì·¯ÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó” . “¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ˘ÂÎʇÁÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË. ªÔÏÔÓfiÙÈ Â‡ıÚ·˘ÛÙË, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ [ÙÔ˘ ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó] Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›‰·” . √È “º›ÏÔÈ Ù˘ ™˘Ú›·˜” , ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë °·ÏÏ›·, ÔÈ ∏¶∞,

Ë ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· Î·È ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ÂȉÈÎfi˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó. “∞Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ. Δ· ̤ÏË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÔÈ “º›ÏÔÈ Ù˘ ™˘Ú›·˜” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· οı ›‰Ô˘˜. ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Â·Ó¤ÊÂÚ ̿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ Ó¤ˆÓ ΢ÚÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ·Ó Ë ™˘Ú›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ·Ô-

ÛÙÔÏ‹˜ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË (Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÏËÊı› Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÛÔ ·ÚÁ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙËÓ ÒÏËÛË fiÏˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. º¤ÚÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· › fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 Ù˘ ÿÚÙ·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, ∞Ï¤Ó ∑È¤, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ·Ù› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙË ™˘Ú›·. ¶ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ó¿Ó ı· ¤ıÂÙ ÙË ™˘Ú›· Û ÔÚ›· ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÎfiÌË ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Ë Û˘Úȷ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ “ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂίÂÈ-

Ú›·, οÙÈ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ªÔ˘ÛÙ¿Ê· Õ¯ÌÂÓÙ ∞Ï ™¤È¯, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ™˘ÚÈ·ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ˙‹ÙËÛ ӷ Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙË ™˘Ú›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ·˘Ùfi. ™Â ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚ› ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÏÈÔÙ¿ÎÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ∂χıÂÚÔ ™˘ÚÈ·Îfi ™ÙÚ·Ùfi. ∑‹ÙËÛ ‰Â “Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi Ï·fi ¯ˆÚÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂” , Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ Ì ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο Ï‹ÁÌ·Ù· ‚·ÛÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ∞ÎfiÌË, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÂÍÔÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂χıÂÚÔ ™˘ÚÈ·Îfi ™ÙÚ·Ùfi, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·ÛÊ·Ï›˜ ˙ÒÓ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›· Î·È Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Î·ÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.

™ÂÓÂÁ¿ÏË

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 740 ÓÂÎÚÔ› ·fi ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ· ¡. À√ƒ∫∏, 19.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 740 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Û 11 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ Î·È ÙÔ ΔÛ·ÓÙ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (Ocha). “ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ· ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 749 ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ 8.667 ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË ÓfiÛÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, fiÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 8,64%” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Ocha Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡Ù·Î¿Ú Ù˘ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙÂη ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ “·ÊÚÈηÓÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜” , Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋, ·fi ÙËÓ ™ÂÓÂÁ¿ÏË ÛÙ· ‰˘ÙÈο ˆ˜ ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ∏ ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ Î·È ÙÔ ΔÛ·ÓÙ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ì ÂÚ›Ô˘ 6.000 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈο.

20-04-12  
20-04-12  

20-04-2012

Advertisement