Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.43 - ¢. 20.05’ ™∂§∏¡∏ 6 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.102 ∑·Î¯·›Ô˘ ·ÔÛÙ., ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÙˆڛÙÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

•Â¤Ú·Û ÙȘ 481 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ - ¶ÙÒÛË 2,56% ÛÙÔ Ã∞∞

∂ÊÈ¿ÏÙ˘ Ù· spread ∞ÏÏ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ «ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹» ∏Ê·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË

∞·ڈÛË ÚÒÙ˘ Ù‹Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ∏ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∞ÁÚÔÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡. ¢·Ï¤˙ÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÒÙË Ù‹ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Î˘ÚÒıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛÎfiÓ˘, Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ■ ÛÂÏ. 17

°ÈÔ‡ÓÎÂÚ

∫¿ÓÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ŒÏÏËÓ˜, ÌË ¯¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÏ›‰· Û·˜

¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ·, ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ 2011, ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ì ÁÈ· ÙÔ 2010, Â›Ó·È ˘¤Ú ·ÚÎÂÙ¿”. ∞ÚÓ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ·¤Ê˘Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË “·ÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡” Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ. •Â¤Ú·Û ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ 481 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ spread ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙÒÛË 2,56% ÛÙȘ 1.944,11 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ (13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÙËÛ›ˆÓ Î·È ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4,85%. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ô √¢¢∏à ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ■ ÛÂÏ. 6, 7, 29

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ·

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜: √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 13

√ÌÈÏ›· ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ê›ÏˆÓ Î·È Ô·‰ÒÓ ÛÙÔ «•ÂÓ›·»

ª‹ÙÚÔ˘: £· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ “™Δπ™ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô. ¢‹Ì·Ú¯Ô Ô˘ ı· οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ô˘ ı· ͤÚÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fi¯È Ó· ηχÙÂÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ˘ԉ›ÍÂȘ”. Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·”, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡.¢. ■ ÛÂÏ. 10

ΔËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙÔ˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ™Δπ™ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ Â-

‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÂÏÈο ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ √Δ∞ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 12

ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›·

μÚ¤ıËΠÁÈ¿Êη Ì fiÏ· ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË

■ ÛÂÏ. 6

¶ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡∞ª ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· 35 ÂÎ. ú ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ■ ÛÂÏ. 14

√È ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÁÒÓ· Ô‰ËÏ·Û›·˜ «™ˆÛı¤ÓÈ· 2010» ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ÛÂÏ. 21 ■

∏ ÒÏËÛË Ù˘ «£» Û‹ÌÂÚ· √È £∂™™∞§π∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂., Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ Û‹ÌÂÚ·, Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, ı· ˆÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘.

∏ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Δ‡Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Δ‡Ô˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ fiÙÈ Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜ ı· ˆÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ηو٤ڈ ÛËÌ›·:

ñ πˆÏÎÔ‡-°·˙‹ (¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·). ñ πˆÏÎÔ‡-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (¶·Ú·Ï›·-§ÈÌ¿ÓÈ). ñ ∂ÚÌÔ‡-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

(ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘). ñ ∂› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘-∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË (¡¤· πˆÓ›·). ñ

ŒÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ «∫Ô‡ÎÔ»

■ ÛÂÏ. 10

AÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ∞¢∂¢À ■ ÛÂÏ. 15 √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ■ ÛÂÏ. 8 ™·Ì·Ú¿˜: ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 8

«E‚‰ÔÌ¿‰· ÁÓˆÚÈÌ›·˜» ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■ ÛÂÏ. 18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

24 ÒÚ˜ ÔÏÈÙÈ΋...

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

“¢ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· Â›Ó·È Ù· ÌfiÓÈÌ· ı‡Ì·Ù·”

™Â ·‰˘ÛÒËÙ˜ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ‚Ú¤ıËΠ̠ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË: ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ù· spread, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ¯ı˜ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ÂÈΛÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη” ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

◆◆◆ ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛʇÁÂÈ - ‰È·Ù›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÌÈ· “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” , Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010. ªÔÓ¿¯· Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› - ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ - Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ Û ϛÁ· 24ˆÚ· ı· ÌÔÚ› ¤ÛÙˆ Î·È Ó· ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiÙ·Ó ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙÔ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ 12,7% ÁÈ· ÙÔ 2009, Ò˜ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ;

◆◆◆ ™ÙȘ μڢͤÏϘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ “ÛÎÏËÚ¤˜” ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi - Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ “ÁÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘” ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ó· ÌË ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ˘˜ - ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ” Ô˘ › ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹„˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.

ÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ·ÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ∞¢∂¢À, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ù· ÔÔ›· - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ - ηٷ·ÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

◆◆◆ ∏ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ spread ¯ı˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚfiÛıÂÙË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ - ÔfiÙÂ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÏÌ˘Úfiٷٷ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÔÚ·Ù‹. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Ôı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ÔÈ È‰¤Â˜ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰·ÓÂÈÎÒÓ ·fi ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÛȈËÏÒ˜.

◆◆◆ ∞Ì˯·Ó›· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, fiÔ˘ Ô ‰˘ÛÙ˘¯‹˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ȤÛÂÈ ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 67 ¤ÙË - οÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜

[∂§§∞¢∞]

◆◆◆ ∫·È Û· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÔÈ “Ì·‡Ú˜” Âȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÛÂÙ¤ıË Ë ÂÚËÊ·Ó‹˜ Ó›ÎË Î. ŒÚÔÁÏÔ˘ ÛÙ· ηÙ¯fiÌÂÓ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ - Ô˘ ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ì ٷÊfiϷη ÛÙȘ ‹‰Ë ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ◊‰Ë, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ, fiÛÔ Î·È ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÔÈ „›ı˘ÚÔÈ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È¯ÔÙfiÌËÛ˘ ‹ “‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘ ‰È·˙˘Á›Ô˘”, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù¿...

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙËÓ ’∏ÂÈÚÔ, ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ó·Ì¤ÓÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ∫·Ù·ÈÁ›‰Â˜. μÂÏÙ›ˆÛË ı· ÛËÌÂȈı› ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÚfiÛηÈÚ· ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ÚfiÛηÈÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ¢˘ÙÈο, ∫ÂÓÙÚÈο Î·È μfiÚÂÈ· ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Û 6 ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ∞Ó·ÙÔÏÈο Î·È ¡fiÙÈ·.

Ù· Ì›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. “ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏™ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÏÏÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë ·fiÏ˘ÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ·˘ÍËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏, ÙÔ Δ¢¶À ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÂÊ¿·Í ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓÒ ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ªΔ¶À Î·È ÛÙÔ Δ∂∞¢À” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. “√È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ 2030 ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶, Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2008, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 4,8%. ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·fi Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ‰È·ÓÂÌËÙÈÎfi Û ۇÛÙËÌ· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi” . √ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ∞¢∂¢À. “¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ì Ӥ˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ì·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ‡ÊÂÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ∞¢∂¢À, ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” .

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...21ÔC.

O ∫∞πƒ√™

ÀfiıÂÛË fiÏˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤وÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ó¤ˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. “∂›Ì·ÛÙ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÈfiÙÈ Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌfiÓÔ ÂÌ›˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÌÂ Î·È fiÙÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ΔÂÏÂ˘Ù·›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÏ· Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıfiÙÈ Ô‡Ù ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ï¿‚·ÌÂ, Ô‡Ù ÚÔÛÏ‹„ÂȘ οӷÌÂ. ΔÔ 2008 Ë ÎÚ›ÛË ˘‹Ú¯Â ÌfiÓÔ Û·Ó ·ÂÈÏ‹, ÙÔ 2009 Û·Ó ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ 2010 Û·Ó ÂÌÏÔ΋ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” . ∏ ·ÂÚÁ›· Ô˘ Â›ÎÂÈÙ·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹. “√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ Â›Ó·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‚Ô˘‚fi ÔÙ¿ÌÈ Í¯ÂÈÏ›ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÚÒÙË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ŸÌˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ, fiÙÈ ÙÔ Î·˙¿ÓÈ ‚Ú¿˙ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· Â›Ó·È Ù· ÌfiÓÈÌ· ı‡Ì·Ù· Î·È Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ, Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. Δ· ·Î¤Ù· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ, ¤¯Ô˘Ó Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· fi¯È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË” . √ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏™ Û·Ó ¤Ó· ·fi

‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈ-

ı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...21ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 9...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...21ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¡· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘;

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

πηÓÔÔ›ËÛË ªÔÚ› Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ó· ÌË ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ, ¯ı˜, ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ηıÒ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘. μϤÂÙÂ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ì ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∫·È Û‹ÌÂÚ·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË...

“ª·Ï¿ÎÈ” °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙÔÓ Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙ› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ηٷÓÔËÙfi ·fi ÙË ¢∂ª∞. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙Ô˘Ì› Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, Ì ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÙ¿ ÙÔ “Ì·Ï¿ÎÈ” ÛÙË ¢∂ª∞ Î·È ÙÔ˘˜ ϤÂÈ ÔÚı¿ ÎÔÊÙ¿: “∞Ó ı¤ÏÂÙ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜. ∞Ó fi¯È, ¿ÚÙ ÙÔ˘˜ Î·È Ê‡ÁÂÙ” .

ª‹Ó˘Ì· ª‹Ó˘Ì· ÛÙË ¡.¢. Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “·ÓÙ¿ÚÙË” , ¤ÛÙÂÈÏÂ, ¯ı˜, Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. “Δ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ı¤ÛË Û‹ÌÂÚ·. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙË ¯ÚËÛÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· fiÏˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” .

¢ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ √ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔËÓ ÔÔ›·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ù·Áˆ‰Ò˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË” , οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏfiÁÔ ÁÈ· “„Èı‡ÚÔ˘˜” , Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ıˆÚ› ˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ › “ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÈψıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ·Ó” . ΔÒÚ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó·... °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

...°È·Ù› ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó ʤÚÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. √‡Ù ·Ó ¤‚·Ï ÔÏϤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜. ∫Ú›ÓÂÙ·È- ηÈ- ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘. ΔÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· ηٷı¤ÙÂȘ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó; ∫·È ÂÈϤÔÓ: fiÛÔ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙË “Ì·Ó·Ù˙›ÚÈ·Ï” ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ fiˆ˜ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘; π‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, fiÔ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚΛ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ: Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ΔËÓ ¤¯ÂȘ; ª·›ÓÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔË ¯¿ÓÂȘ; ∂Ê˘Á˜. ΔÒÚ· ÙÈ ı· ϤÓÂ; ¶‹Ú· ηÏÔ‡˜ “‚·ıÌÔ‡˜” ·fi ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ, ¿Ú· ̤ӈ; ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È; ∂Ó·˜ ÂÈÙ˘¯‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· ·ÂÚÁ›·, Ë ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· ¤‚Ï·ÙÂ, Ò˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏfiÁÈÔ; ªÈ· ÔÚı‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ò˜ ı· ·ÔÙÈÌËı›; √È ˘Ô˘ÚÁÔ› fï˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁÔ›. √ ™Ù·¯¿ÓÔÊ ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ ÔÙ¤ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉÈÎÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ù˘ ·˜ ÎfiÓÙÚ·. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. ∏ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó fiÏ· Ù· “ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·” . ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. ∞ÏÒ˜ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌfiÓÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ηٷϋÍÂÈ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ √ÛÎ·Ú §¤‚·ÓÙ: “∂Ó· ÛˆÛÙfi ‚‹Ì· Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË” ! (Δ∞ ¡∂∞)

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ™·˜ ·Ú·ı¤Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· ¿ÚıÚÔ˘ Ù˘ ∫˘ÚȷοÙÈ΢ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Û˘ÌʈÓ›ÙÂ: ª· Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ú·ÏÈÛÙ¤˜. ∞Ó Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‹ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ô¯ÚÒÛˆ˜ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ. “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜”, ¤¯ÂÈ ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ï·Èfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Â› ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ·˜ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÒÚ· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ∏ ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙË “¡¤· ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË” Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¢¡Δ. °È·Ù› fi¯È; ∂‰Ò Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÎÂÚ‰‹ıËΠ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ - fiÛÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ... °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹

∞ÊÔ‡ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ì›ÔÓ ÙÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ‹ - ηχÙÂÚ· - ÙÔ... Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ∞Ú›ÏÈÔ; ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÏÔÈfiÓ ‹Á·Ó Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó, Ô‡ ·ÏÏÔ‡, ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯·, Ô˘ ÙÔ ‹Ú·Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ì›·... ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Á ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÎÔ‡Ó·Á·Ó ÚÔ‡È ÚÈÓ ÙÔÓ ‰Ô˘Ó, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‚Á‹Î ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÚÒÙËÛ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û ÙÔ ı¤Ì·, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛÂ: ΔÈ ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÌÔ˘ ‹ ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘; √‡Ù ÙÔ ¤Ó·, Ô‡Ù ÙÔ ¿ÏÏÔ... ª· Î·È ·˘ÙÔ› ˙ËÙ¿Ó ÏÂÊÙ¿ Ù¤ÙÔȘ ÂÔ¯¤˜; Δ. ∫.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹

¢È·„‡‰ÂÈ

¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÌÈÎÚfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 500 Ó¤ˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ Ù˘ √¡¡∂¢, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÈÙÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ Î·È ÙÂÏÌ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∂› ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¤‚Á·Ï ÚÒÙÔÓ ÙÔÓ Î. ÷Ù˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ √¡¡∂¢ Î. ∞Ú. ∫Ô¿Ó·. º¿ÓËΠfï˜ ˆ˜ Ô Î. ÷Ù˙‹˜ Î·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÚÈÍË Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È ÙÂÏÈο ¤¯·Û ·fi ÙÔ Û·Ì·ÚÈÎfi ÌÂÓ, ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ‰Â ÙÔ˘ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, Î. ∞Ó. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ.

√ Î. ∞ÔÛÙfiÏ˘ μÂÚÁ‹˜-∑·Úο‰·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ٛÙÏÔ “∫Ú·ÙÔ‡Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ” Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰ÚfiÛÔ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· οıÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ù ÙÔ˘ ‰Ôı› ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ›Ù fi¯È. ™Â ÁÚ·Ù‹ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. μÂÚÁ‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∫¿ÔÈÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÚȂ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô ÁÈ· ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ‚‚ȷṲ̂ӷ fiÙ·Ó Ë ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Óı› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜ Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ìȯı› Û ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜. ¢È·„‡‰ˆ Ù· fiÛ· ÁÚ¿ÊËηӔ . ∞˘Ù¿··...

ΔÔ ÏÔ‡ÛÈÌÔ ¶ÔÈÔ˜ ı· ÏÔ˘ÛÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi “ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈÔ” ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô; ◊‰Ë ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜” , ÂÓÒ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ “ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” . ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó ÙÔ ¢¡Δ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ, ÙfiÙ ı· ÎÏ¿„Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô. °È·Ù› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ¯ÚÂÒÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÈÔ˜ ı· ‚ÁÂÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÏËÁˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘; º.™.

ªÂÙ·Ù›ıÂÙ·È °È· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Èı·Ófiٷٷ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ‹ ΔÚ›ÙË 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, Ê˘ÛÈο, fiÙÈ ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °.•.

“¶fiÏÂÌÔ˜” Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜ ∫¿ÔÈÔÈ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·È¯Óȉ¿ÎÈ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ºÚfiÓÙÈÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Δ‡Ô ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Â›ÛËÌ· Ú·ÎÙÈο ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È¤„Â˘Û·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚÒÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô Î. ∫. ÷Ù˙‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÂÏÈο ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ √¡¡∂¢ Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 100 „‹ÊÔÈ. ∂ȉÈο ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÒÙÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ Ì ̛· „‹ÊÔ ‰È·ÊÔÚ¿. ™ÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ· ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô Î. ÷Ù˙‹˜, fï˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi, Â›Ó·È 161 „‹ÊÔÈ Ô Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ Î·È 258 Ô Î. ÷Ù˙‹˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÂÎÏÔÁÒÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∫ÔÚÒÓË ¯ı˜ ÚÔ˜ ÙË “£” : ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë √¡¡∂¢ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· Î·È ··ÁÎÈÛÙÚÒÓÂÙ·È ·fi Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎϤÁÂÙ·È Ì ÙfiÛÔ ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ·. ∫·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∞Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ·ÏȤ˜ Î·È ÁÓÒÚÈ̘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÓÔı›· ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓÂ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›¯Â ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ √¡¡∂¢. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Â‰Ò Â›Ó·È Ë “·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜” ...

“¶fiÏÂÌÔ˜” Î·È Û ÓÙfiÈ· ·ÛÔÎÈο ÛÙÂϤ¯Ë ¢È¤ÚÚ¢Û ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÙÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎˆÓ ÛÙÂϤ¯ˆÓ, fiˆ˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿Ó ӷ ÙÔÓ ÂÌϤÍÔ˘Ó Û ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈο ·È¯Ó›‰È·. ΔË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· Î·È ·fi ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ŒÓÙ·ÛË fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ë ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë... Δ. ∫.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ “Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¢ÂÓ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ Ì·Ì¿, ·˘Ùfi˜ ÊÙ·›ÂÈ!!! √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÚıÚÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙË ÌÂÏÂÙÒÌÂÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÌÚfi˜” ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ÛÙȘ 19-1-2010. ΔÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˜: “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ “Û¯¤‰ÈÔ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” , ·ÓÙ› Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ μ’” ‹ “¡¤Ô˜ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” , ÔfiÙ ı· Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÓÔËÙÈο Ì ÙÔ ·ÏÈfi, ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ“Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ª¤¯ÚȘ Â‰Ò Ô˘‰Â›˜ ÏfiÁÔ˜. ¢Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È Ô “ÓÔÓfi˜” ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ οÔÈÔ˜ ·ÚÂÈÌ¿ÓÈÔ˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜, ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™Ê·Î›ˆÓ, Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ (Î·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ¿ÏψÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·˘Ùfi ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË). ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì ÂÓfi¯ÏËÛÂ Â›Ó·È ˆ˜ ηӤӷ˜ ·Ôχو˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‹ ÌË, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÔ‹ÌÔÓ ÎÔÈÓfi ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·˘Ùfi˜ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. 줂·È· ‰ÂÓ Î·ÙËÁÔÚÒ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÎʈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ·fi ÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËΠÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· „¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÏÂÍÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ ‚È‚Ï›Ô, Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Î·È Ó· Ì·˜ ʈٛÛÂÈ ÎÈ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·‰·Â›˜. ∞fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ƒÔ˝‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ “Ó· ÔÌÈÏÒÛÈ ÂÚ› ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÈÓÒÓ, ıˆÚÔ‡ÓÙ˜ ÂÚÈÙÙ‹Ó ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌ‹Ó ÂȘ ÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ËÁ‹Ó” . ∂ÁÒ ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚÒ ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿ ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙȘ ËÁ¤˜, ¤Î·ÙÛ· Î·È ¿ÓÔÈÍ· ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi Î·È ‚ڋη ˆ˜ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ̤۷ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ·ÈÒÓ·. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ πÎÙ›ÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Î·È Â› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· (460-450) Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ª·ÎÚÒÓ ΔÂȯÒÓ! ◊Ù·Ó ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÂÚÁÔÏ‹Ù˘, ·ÏÏ¿ ‹-

√ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §ÂˆÓ. ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜* ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÙÔÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛΤ„ÂȘ, ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈ΋˜ ·ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ·ı¤ÏËÙË ÊıÔÚ¿ οÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. ∏ ÂÎÏÂÁ̤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÛ·ı› “Ó· ·ÔÙÈÓ¿ÍÂÈ” ÙȘ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ·fi ÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË. £˘Ì¿Ì·È, ·fi ÙÔ 1974 Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙfiÙ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ë ÚÒÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‹Ù·Ó fiÙÈ “·Ú·Ï¿‚·Ì η̤ÓË ÁË” . ªÔÚ› ÙfiÙ ӷ ˘‹Ú¯Â Ï‹Ú˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ηٿÓÙËÛ ÁÏÂÈÊÈÙ˙Ô‡ÚÈ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ·, ·fi ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ. ŸÙ·Ó οÔÈÔ ÎfiÌÌ· ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ “ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ¢‹ÌÔ˘ (Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ¿ÏÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÁÈ·Ù›;;;), ÔÊ›ÏÂÈ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë (Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ) Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÔÙ¤!!! ∂›Ù ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú·, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË 4Â-

Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ¿Û¯ÂÙÔ˜ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. √È ËÁ¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi. √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, fï˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔfiÙ Ôχ ÚÔÛÊ˘Ò˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ΔÒÚ· ı· ÌÔ˘ ›Ù ˆ˜ Á˘Ú‡ˆ „‡ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· ¿¯˘Ú·. ∑ËÙÒ ·ÚfiÌÔȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÛÙÔ˘˜. ∂‰Ò ¯·Ï¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÛÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÛÙÔ ·Ó Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ı·

π¢πøΔπ∫∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞ ∫∞π ∫√§§∂°π∞ ¶ƒ√ Δø¡ ¶À§ø¡ ◊ ∂¡Δ√™ Δø¡ ¶À§ø¡ ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫·ıËÁËÙ‹ ∞ÁÁÏÈ΋˜

ÕÚ¯ÈÛ ¿ÏÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ȉȈÙÈο ÎÔÏϤÁÈ· Î·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂Ó fi„ÂÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÔÏÏÔ› (Â·Ô›ÔÓÙ˜) ›Ù ‰È· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ›Ù ‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘, ‹ ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ, ı· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, Ë ÔÔ›· (˘ÔÙ›ıÂÙ·È) ˆ˜ ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ı· ʤÚÂÈ Ï‹ÛÙ· ‰ÂÈÓ¿ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Â‰Ò Ó· ˆ, ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· ¤¯ˆ ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Û ¤ÓÙ ȉȈÙÈο ·ÌÂÚÈοÓÈη ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÚ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÔ‡Ì·È Ô‡Ù ¿Û¯ÂÙÔ˜, Ô‡Ù ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ˜, Ô‡Ù ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˜ ‹ ËÌÈÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˜. ∞ӷʤڈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÁÈ·Ù› ·ÎÔ‡ˆ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ÔÙ¤ Ô‡Ù ·fi ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ηÏfi ȉȈÙÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹ ÎÔÏϤÁÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ·˜ ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹: Δ› ÛËÌ·›ÓÂÈ ÎÔÏϤÁÈÔ Î·È ÙÈ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ; √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜, Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÊÔ›ÙËÛ·Ó Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÎÔÏϤÁÈÔ Amhearst Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ™Ú›ÓÁÎÊÈÏÓÙ Ù˘ ª·ÛÛ·¯Ô˘Û¤Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ôχ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ μÔÛÙÒÓ˘, Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÓÔÌ¿ÚÂÈ. ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Harvard Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Ù· ¤Í˘Ó· Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ÙÔ Ratcliff Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÏϤÁÈÔ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ ÙÔ˘ Harvard. Δ· ÎÔÏϤÁÈ· ·Ï¿ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·fi Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∞fi ÙÔ Boston College ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∂Âȉ‹ ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ϤÁÂÙ·È ÎÔÏϤÁÈÔ ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹-

Ù›·˜ ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ Ï·˚Îfi ÚËÙfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ı˘ÌÔÛÔÊ›·˜ “Îfiڷη˜ ÎÔÚ¿ÎÔ˘ Ì¿ÙÈ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ” ›ÙÂ... ›ÙÂ... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ËÁ¤Ù˜, ÙÔÈÎÔ‡ ‹ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, fiÙÈ Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô˘ ı· ηı›ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÔ‡‰Ô - Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¿ÓÙÔÙ ¤¯ÂÈ- ·ÏÏ¿ Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ı· η›ÓÂ. ¶¿ÓÙ· Â›Ó·È Î·Ï‹ Î·È Â‡ÎÔÏ· Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ‰fiÍ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È Ë Ù·›ӈÛË ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈο ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿...ÙÈ Á›ÓÂÙ·È;;; ∞Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶¿ÓÙ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ “·Ú·Ï¿‚·Ì ηÌ̤ÓË ÁË” Î·È “ÛÊ›ÍÙ ÎÈ’ ¿ÏÏÔ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ” ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ1981, ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞fi ÙfiÙ ¡.¢ Î·È ¶∞™√∫ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¿ÓÙÔÙÂ, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‚·Ú‡ÙËÙ·. ∂ÁÒ, ˆ˜ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÚˆÙÒ: ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ;;; Î·È fiÙ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ϤÓÂ, “ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ” ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Ï·fi Ô˘ ÙÔ˘˜ „‹ÊÈÛÂ: “ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ·˘ÙÔ› (ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ) ÊÙ·›Ó ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, ·˘ÙÔ› ÙÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ” . °È·Ù› ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙÔ ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ „ËÊÔÊfiÚÔ (Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ „ËÊ›˙ÂÈ) Î·È ÁÂÓÈο Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi §·fi;;;” . * ∂›Ó·È ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ √ÈÎÔÓ. ¶·Ó/Ì›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∫¿ÙÔ¯Ô˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛ/ӛ΢ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·Ó/Ì›Ô˘

¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ¯‡ ·fi ¤Ó·Ó ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ı· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘ÌÂ; ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË, ÔÚıfiÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› “Û¯¤‰ÈÔ ™fiψӔ , ÁÈ·Ù› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÔÊfi˜ (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∂Ù¿) ¤Î·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ΔÔ Î·Îfi fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤Î·ÓÂ Î·È ÙË “ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·” , ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ¤Û‚ËÓ ٷ ¯Ú¤Ë, ηٷÚÁÔ‡Û fiϘ ÙȘ ÎÙËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı‹Î˜, Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·, ··ÁfiÚ¢ ÙÔ “Â› Ù˘ ÛÒÌ·ÛÈ ‰·Ó›˙ÂÈÓ” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÔÚ› ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‰¿ÓÂÈ˙ ¤Ó· ÔÛfi Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ, Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ

ÌÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È institute (MIT: Massachusetts Institute of Technology) ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Í›· ÙÔ˘, Ë Ê‹ÌË ‹ ÙÔ ÁfiËÙÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˜ ¤ÚıÔ˘Ì ÙÒÚ· ÛÙ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜: ∂‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜, fiÙ ÔÈ ÌÂÓ Î·È fiÙ ÔÈ ‰Â, ·˘ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Ï˘Û۷Ϥ· ˆÚ‡ÔÓÙ·È Ï¤ÙÂ Î·È Â›ÎÂÈÙ·È ¯ÔϤڷ, ·ÓÔ‡ÎÏ·, ÏÔÈÌfi˜ Î·È fiÏ· Ì·˙›, ·ÏÏ¿ Ù· ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· Ù· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÈÙÈÛÙÈο ȉȈÙÈο ÎÔÏϤÁÈ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∞˜ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·ÏÔ˚΋ ÂÚÒÙËÛË: ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó È‰ÈˆÙÈο ÎÔÏϤÁÈ· Î·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘˜; √È ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤ÁÎÚÈÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Newsweek ¤Î·Ó ̛· ¤Ú¢ӷ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ٷ ηχÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ϤÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӈÓ, Û ۇÓÔÏÔ 50, Ù· 30 ‹Ù·Ó ·ÌÂÚÈοÓÈη Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÁÁÏÈο Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÔÏ˘ÓıÔ‡ÌÂ; ∞˜ ›̷ÛÙ fï˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÏϤÁÈ· Ù˘ ηÎÈ¿˜ ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ôχ ηϿ ÎÔÏϤÁÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ı· Â›Ó·È Î·Î¿. ¶ÔÏÏÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÎÔÏÏÂÁ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ·‰· ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ÕÏÏË ÂÚÒÙËÛË: ŸÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π Â›Ó·È ·Ì¤ÌÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜; Ÿ¯È ‚¤‚·È·. √È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, ÔÈ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ, ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‹ (ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜) ÔÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÌÔÈÔ ÙÔ˘˜ Û ηӤӷ ȉȈÙÈÎfi ÎÔÏϤÁÈÔ ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ™Â ηӤӷ ȉȈÙÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ (·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó) ÙȘ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÂÒ˜ Î·È ‰ÈÏ¿ÛȘ Î·È ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡. ΔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜; ¶ÚÒÙÔÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ, ı· ÂÏÏ·ÙˆıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Û˘ÓÂÒ˜ ı· ÂÏÏ·Ùˆı› Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË.

Î·È ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Â¤‚·Ï Ôχ ‚·ÚÈ¿ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹, ··Ú¿‰ÂÎÙ· Î·È ÍÔÚÎÈṲ̂ӷ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Û‡‰ÔÙ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÎÔÌ›Ó·˜, ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Î·È “ËıÈÎfi” Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿... ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÏÔÈfiÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, Ô˘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜, ηıfiÙÈ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤¯ÙÈÛ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·” .

™Ù· ͤӷ ÎÔÏϤÁÈ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, ‰ÂÓ ı· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. £· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ¤Í˘ÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ˆÚ¿Ó. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÂÈÙ‹ÚËÛË, probation, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ï¤ÍË ÙËÓ Ì¿ı·Ó ηϿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. Δ∞ ¢π¢∞∫Δƒ∞ ∂¿Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÔÓ›˜ ·ÔÙ·ÌȇÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÂÒ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˘˜ §˘Î›Ԣ, Ì ·fiÏ˘ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ·, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi ȉȈÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÂÒ˜ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ·fi ¤Ó· ηÏfi ȉȈÙÈÎfi ÎÔÏϤÁÈÔ ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ŒÓ·˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ 6.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Â› 14 Â›Ó·È 77.000 ¢ÚÒ. ∂‰Ò ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÚÂÏfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. √È ÁÔÓ›˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ηϿ ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ Û˘Ó ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ÕÎÔ˘Û· ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ù‡Ô ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Ù· ͤӷ ÎÔÏϤÁÈ·. ∫·ı¤Ó·˜ ϤÂÈ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÔÓÙfi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ∫·È Ì›· ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË: ¶ÔÈ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â¿Ó Ù· ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ Â¿Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·; ∫·È ‰ÂÓ ¿Ó ¿ÓÙ· Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÂ Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È fiÙ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔÈ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›, ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÎÙÏ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë Î· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó›ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢∂∫∞ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ √ÃΔø. •¤ÚÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ÷ÌËÏÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë Ó· ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹ Δ∂π, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· οÓÔ˘Ì ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ÈηÓÔًوÓ. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· ÔÙ¤ ηӤӷ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂›ÛÙ ˘¤Ú ‹ ηٿ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜;

°È¿ÓÓ˘ ª·Û‰¤Î˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘

“μϤˆ ıÂÙÈο ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË” .

§›ÙÛ· ∏Û·˚¿‰Ô˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜

“ªÔ˘ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ. ŸÏ· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ Ì ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·¢ı‡ÓÔÌ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ” .

¶·Ú·Û΢‹ ∫·ÙÛÈ·ÊϿη ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“μ‚·›ˆ˜ Î·È Û˘ÌʈÓÒ. ªÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜” .

∂˘ı˘Ì›· ∫fiÎÎÈÓÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“ªÂ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋, Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ı· ηٷÓÔËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¢ڇ ÎÔÈÓfi. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÏÏÔȈı› ÙÔ ÓfiËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∏ η΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ∂›¯·Ì ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Î·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô‰ËÁÒÓ, ›Ù Û ٷ͛ ›Ù Û ÏˆÊÔÚ›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÈ‚¿Ù˜, οÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂȘ. ∫¿ÔÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈο...Î·È ¤ÙÛÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ “·ÏÈÔÌÔ‰›Ù˜” Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÙËϤʈÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi. ŸÌˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ Î·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ϤÂÈ. ∂›Û˘ ÂΛÓÔ˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‰ËÁ›, Î·È ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·.

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ...

£. ∫. μ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

“£‡Ì·” Ù˘ ÛÎfiÓ˘ “£‡Ì·” Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ¤ÂÛÂ Î·È ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ™‡ÓÙË͢ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÌÂÚÈÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛÎfiÓ˘.

ÀÔÁڷʤ˜ ¿Ó¢ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘; ÀÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜; ¶¿ÓÙˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. √ ›‰ÈÔ˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Â›Ó·È ÓÔÌÈο ÌÂÙ¤ˆÚÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙȘ Ӥ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ “„·Ï›‰È” ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÈ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜;

º.™.

§·ÎÎÔ‡‚˜

º.™.

∫¿ÔÈ· Ì·ÏÒÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ôχ·ıÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ӥ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ÚԤ΢„·Ó, ·ÎfiÌË Î·È ‰›Ï· ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ Î·È ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ. º.™.

¶·¯˘ÏÔ› ÌÈÛıÔ›, ·ÏÏ¿... ∂ÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∫È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈ-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ¶·ÓÙÔˆÏÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

“∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â·ÚÈÓ‹ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¶·ÓÙÔˆÏÂÈ·ÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÙÂÏÂÙ‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ π. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜” . ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ “Δ· ‰ËÌÔÙÈο ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ 1979, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË (ÒÚ· 8 Ì.Ì.) ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. √ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿” . ∞ȯ̿ψÙÔÈ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙÚÂȘ „·Ú¿‰Â˜ ·fi ÙË §¤Û‚Ô “∞ȯ̿ψÙÔÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÙÔ‡ÚÎˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚ›˜ ·‰ÂÏÊÔ› „·Ú¿‰Â˜ ·fi ÙË §¤Û‚Ô. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¯ı¤˜, 8 Ì›ÏÈ· ·fi ÙȘ √ÈÓÔ‡Û˜ Ã›Ô˘, ÂÓÒ „¿Ú¢·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‡‰·Ù·. √È ÙÔ‡ÚÎÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ „·Ú¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ ¤ÚÚÈÍ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ‚ÔϤ˜

ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÓȯÚfi. 줂·È· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ı· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ¡· Ì·˜ Ô˘Ó fï˜ Ò˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·¯˘ÏfiÙ·ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. º.™.

20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

Î·È ¤Î·Ó·Ó ÚÂÛ¿ÏÙÔ ·fi ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘˜ “ΔÚ›· ·‰¤ÏÊÈ·” . ¢È·ÎÔ‹ Ù¤ÏÂÍ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ “∞fi ÙÔÓ √Δ∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·fi ÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· Ù˘ 22·˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ˝ Ù˘ 23˘ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù¤ÏÂÍ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ηٷÛ΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ” .

Ù·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ÌÂϤÙË ·Ó·ه͈˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÂÎÔÓ‹ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘” .

¶·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· “™Â ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÂÎÙÂÓ¤˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ·Ó·ه͈˜ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÂȉÈÎÒÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ: “¶·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÃˆÚÔ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, Ô ªÚÔ‡ÓÔ ∫Ú¿ÈÛÎÈ ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ fiÛÔÈ ∫Ô˘‚·ÓÔ› ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ∏¶∞ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Û ÏÔ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ª¿ÚÈÂÏ, ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞‚¿Ó·˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÍfi-

‰Ô˘, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘Á¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó 125.000, ÂÓÒ 27 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ¤ı·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ËıÔÔÈfi˜ §›Ï· ∫ÂÓÙÚfi‚·, Ô˘ ›¯Â ÙÈÌËı› Ì ٷ ‚Ú·‚›· ŸÛÎ·Ú Î·È ΔfiÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ª·ÓÙ¿Ì √ÚÙ¿Ó˜ ÛÙÔ “∑ÔÚÌ¿” ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TPITH 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫¿ÓÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË

«ªË ¯¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÏ›‰·» ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ª∞¢ƒπΔ∏, 19.

∂χıÂÚÔÈ ÔÈ Ó·ÚÔ› Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜” ∞£∏¡∞, 19.

∂χıÂÚÔÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ 31Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ·Ê¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ‡ ÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÎÚÔÙ›‰Â˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘, Ë ˘Ú›Ùȉ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ‚fî˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ̤ۈ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‹ıÂÏ·Ó ÙȘ ÎÚÔÙ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ Á‹‰Ô. ™ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ‡˜ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙËÓ 52¯ÚÔÓË ÌËÙ¤Ú· -Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·ıÒ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÎÚÔÙ›‰Â˜- ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠfiÚÔ˜.

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞£∏¡∞, 19.

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û Û›ڷ Ô˘ ‰È¤Ú·ÙÙ ÏËÛÙ›˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜, ËÏÈΛ·˜ 32 Î·È 29 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô˘ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∞ÔÏÔÁ‹ıËΠÂ›Û˘ Ë Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚË ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËı› Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ·fi ÙÔ ªÔÓÔÊ¿ÙÛÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Â˘Ú›·˜ Îϛ̷η˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û 70 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 102 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰¤Î·, ηÈ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∫√∫. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô πà ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

Δ

Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ ı· ¯·Ú¿ÍÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â¿Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup Î. Jean-Claude Juncker. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ euro2day, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È fiÙÈ “Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó”. ¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ¢¡Δ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÈÛÙ‹ ÛÙÔ ª¿·ÛÙÚȯÙ. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ ¢¡Δ “ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Ô˘ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂., ÂÓÒ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÈ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¿ÚÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢¡Δ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·›ÙËÌ·.

***ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ˘ Î. Juncker:

ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂΛ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˆ Â›Ó·È ˆ˜ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â˘Úˆ·˚ο ¯Ú‹Ì·Ù· fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó.

- ∫‡ÚÈ Úfi‰ÚÂ, Û ÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢; Œ¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, fï˜ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂.∂. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. flÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙÔ ¢¡Δ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ΢ڛˆ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘ ∂∫Δ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â¿Ó ÂÈۋ̈˜ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ·¢ı›·˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.

- ¶Ò˜ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÈÎÙ¿ ÌËӇ̷ٷ; À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ -Ô˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÁÎË˜Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ, fiˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Â›·Ó Î·È Ë Î. Angela Merkel Î·È Ô Î. Wolfgang Schaeuble ÛÙÔ Eurogroup. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜.

- £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; Ÿ¯È. £· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ËÁÔ‡ÓÙ·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ∂∫Δ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ ¢¡Δ. £· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. - °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ·ÎfiÌ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ¢¡Δ; Œ¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. Dominique Strauss-Kahn. √ Î. Strauss-Kahn Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Û‚·ÛÙ› ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Èηۛ˜. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ·Úı› ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∂¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ì ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, fï˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· χÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›·. - ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ; ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘Úˆ-

- ∞ÎfiÌ· Ì›· ·Û¿ÊÂÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÊÚ¿Û˘ “ultima ratio” ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰˘Ó·Ùfi ÛÙ¿‰ÈÔ; ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ultima ratio ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·. ∂¿Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÙË Ê¿ÛË, ÙfiÙ ı· οÓÂÈ Ù· ‰È·‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÛÙÔ Eurogroup, Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó fiÓÙˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ultima ratio ηٿÛÙ·ÛË.

˙ÒÓË ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› ÛÙË Û˘Óı‹ÎË Î·È ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌ˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È. £· ‚ÚÂı› Ë Ï‡ÛË. - £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÂÏÈο; ∂›Ó·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ı· ˘Ô‚ÏËı› ·›ÙËÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÚԂϤ„ˆ. ∂¿Ó ˘Ô‚ÏËı›, Ë ∂∫Δ Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›· Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË. ∏ ÌfiÓË ÌÔ˘ ·-

- ◊Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ‚¤ÙÔ Î·È Ë ÔÌÔʈӛ· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ; ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ó·È. °È·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿Ó·Ì Û ·fiÊ·ÛË. ∫·È ÂÂȉ‹ ηÏÂ›Ù·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ˙ÒÓË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô fiÚÔ˜ ÙË ÔÌÔʈӛ·˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·Ó¤Ï˘· Ôχ. - ¢ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ù¯ÓÈÎfi ı¤Ì·; ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌÔʈӛ·. ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·˘Ùfi. - ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÔÏÏÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ÙÂÏÈο

Ë ·fiÊ·ÛË ¤ÏÂÁ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. °È·Ù› ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ; ΔÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ô‡ÙÂ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚È‚¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Î·ıfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ù˘ÈÎfi˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. - √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂∫Δ Î. Jurgen Stark › fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÛÎÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¢ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ë ∂∫Δ, ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ Eurogroup. - ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜; Èڛ˜ Ó· ı¤Ïˆ Ó· ı›Íˆ ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ. - ªÈÏ¿Ì fï˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË fiÙ·Ó ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÙËÌ·. ΔfiÙ ı· ÙÔ Û˘Ó·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÊ·ÛË. - ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó ÔÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ‹ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË; Δ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍ· Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙ·. ∫·Ù¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Î¤ÙÔ, ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ŸÌˆ˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· fi¯È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. - ΔÈ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi; ¡· οÓÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ˘.

∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÈ¿Êη ÙÔ˘ «∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·»

ŸÏ· Î·È ÂÎÚËÎÙÈο Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË ∞£∏¡∞, 19.

ŸÏ· Î·È ÂÎÚËÎÙÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·” Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÈÁ›Ó˘ 8 Î·È À‰Ú·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÈ¿Êη Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ·Ó fi¯È fiÏÔ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡. §fiÁˆ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÎÎÂÓÒıËΠÚÔÏËÙÈο Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ˘ÏÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜, ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂÈ Î·Ï¿˙ÓÈÎÔÊ, ÔÏ˘‚fiÏ· MP5, ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹Ú·˜ Î·È ÚԢΤÙ˜ RPG Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ı˘ÚÂÔ‡ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÙËΠ̠Ï·ÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· “°ÚÈ‚ÔΈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜” Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∫. °Ô˘ÚÓ¿ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ Ï·ÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ›¯Â ‚ÚÂı› Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ‰‡Ô ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ÈÛfiÁÂÈÔ Áηڿ˙ ÛÙÔÓ ∫·Ú¤·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ “·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂ-

Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙ· ˘ÏÈο, Ô˘ ·Ó¢ڤıËÎ·Ó Û ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ - ÎÚËÛʇÁÂÙÔ, ÚԤ΢„·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ● Δ· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο ÛÙȘ (3) ÊȿϘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÁˆÚÁÈÎfi Ï›·ÛÌ· Ì ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÓÈÙÚÈÎfi ·ÌÌÒÓÈÔ, ÂÌÔÙÈṲ̂ӷ Ì ʈÙÈÛÙÈÎfi ÂÙڤϷÈÔ. ● Δ· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο ÛÙ· (2) ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ·Ôı‹Î¢-

Û˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÁˆÚÁÈÎfi Ï›·ÛÌ· Ì ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÓÈÙÚÈÎfi ·ÌÌÒÓÈÔ, ÂÌÔÙÈṲ̂ӷ Ì ÂÙڤϷÈÔ. ● Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË ANFO Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷο ÚÔ˚fiÓÙ·. ● ŸÌÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË Ì ÙËÓ ·Ó¢ÚÂı›۷ ÛÙȘ ÊȿϘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ (ÓÈÙÚÈÎfi ·ÌÌÒÓÈÔ ÂÌÔÙÈṲ̂ÓÔ Ì ʈÙÈÛÙÈÎfi ÂÙڤϷÈÔ) ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙÔÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ô˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠÙËÓ 18-02-2009 ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ CITIBANK ÛÙË ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿. ● Δ· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο, Ô˘ ·Ó¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÁˆÚÁÈÎfi Ï›·ÛÌ· Ì ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÓÈÙÚÈÎfi ·ÌÌÒÓÈÔ”. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô “ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ 54 ÛÙÔÓ ∫·Ú¤·, ›¯Â ÓÔÈÎÈ·Ûı› ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ fiÓÔÌ· ’’¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ª·Ó‰·ÏÒ˙˘’’. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›, ›¯Â ÂΉÔı› Ï·ÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Ô˘ÚÓ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 20 A¶PI§I√À 2010

∏ ¡¢ ¤ÊÙ·Û ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ŒÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Siemens Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ∑·ÁÔÚÈ·Ófi

™ÎÏËÚ·›ÓÂÈ Ë ÎfiÓÙÚ·... ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞£∏¡∞, 19.

ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙË ¡¢ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. “√ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ë ¡¢ ·˜ ÌËÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ ˘fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ·¤‰Ú·ÛÂ Ë ¡¢, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜.

ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ı· Á›ÓÂÈ”. √ Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·fi ÔÙ¤ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶™∞. ∏ ¡¢ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ Ù˘ ¡¢, fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒıËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ì›Á-

Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ¢¡Δ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂·Ó¤Ï·‚ Â›Û˘ fiÙÈ “fiˆ˜ ›Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, Ô ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢¡Δ” Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ. “∏ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË” ÙfiÓÈÛÂ. ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙË ‰È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 21 Î·È 22 ∞-

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ∞£∏¡∞, 19.

¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î. ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ ¢¡Δ.

ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ·Ó “ÓÂÎÚÒÛÂÈ” Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ›, ÂͤÊÚ·Û Û ÔÌÈÏ›· Ù˘ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Î·È Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “fiÛ˜ ʈӤ˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÂȘ ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÛÔ Î·È ·Ó ¯Ù˘‹ÛÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÛÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÊÈÏÔÏ·˚ο” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™.°. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ, ‰‹ÏˆÛ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “ΔÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜. ∂›Ó·È ·Ï¿ Ô ÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ fï˜ Ï·ÎÔ‡‚˜ Î·È ÁÎÚÂÌÔ‡˜. ªÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔÓ Â›¯·Ì ·ÔʇÁÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔÓ ÂÈϤÍÔ˘Ì ÂÌ›˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜, Ì·˜ ÙÔ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·¤Íˆ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™À¡ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚›·È˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ™ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¤ÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘-ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘.“∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È ·Ú·ÎÌ‹. √È fiÔȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. “∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÓÔËı› fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ „‹ÊÈÛ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ı· ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ ÂÏ›‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ï·ÙÈÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘”.

¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Í›‰· ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ù˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â Âȉ›ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, “‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Â‰Ò Ô˘ ›̷ÛÙ”.™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ıÂÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÂȉÈο ·fi ÙË ¡¢, Î·È ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ηٷÓfiËÛ ÁÈ·Ù› ¤¯·ÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ. °È· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ, ÒÛÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›”. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‹ ÂÎÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ·Ù› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·”. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, fiÙ·Ó Î·È Â¿Ó Á›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. “ÃÚÂÔÎÔ›· ı· ›¯·ÌÂ Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓ·Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∂∂ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÌÔÏÔÁÈ·Îfi ‰ÔÏ·ÚÈ·Îfi ‰¿ÓÂÈÔ” Î·È ˆ˜ “fiÙ·Ó ÎÚ›-

∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ϤÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∫·ÓfiÓ˜ Û·Ê›˜ Î·È ÂÓÈ·›ÔÈ ∞£∏¡∞, 19.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ fiÙÈ “Ë ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.“∏ ÎÚ›ÛË ËÁ¿˙ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‚›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ‰È¿‚ÚˆÛ ٷ ¿ÓÙ·. ∞ÊÔÚ¿ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ, ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘¯Ó¿ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ·˘ÙÔÓfiËÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û‡Ìو̷ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fiÎÚ˘„˘ Î·È ·‰È·Ê·ÓÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ηٷÚÁ‹Û·Ì οı ›‰Ô˘˜ ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ. √È Î·ÓfiÓ˜ Â›Ó·È È· Û·Ê›˜ Î·È ÂÓÈ·›ÔÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÊÔÚԉȷ-

Ê˘Á‹˜”. “ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÏÂÁ¯Â ηχÙÂÚ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ -fi¯È ÛÙ· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ πÛ·Ó›·˜- ı· ›¯Â ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ηٿ 4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·”. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Brookings, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Ì·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ fiÛÔ ÙÔ 8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ¿Óˆ ·fi 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÚÔˆı› “¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ

∑ËÙÔ‡Ó Ù· Ú·ÎÙÈο

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ - ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ı¤ÛÈÛË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ “̤۷ ·fi ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ηı·ÚÒÓ ÙÚfiˆÓ ÂÈÛÚÔ‹˜ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜”. ∂›Û˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ “ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ÛοӉ·Ï·, ÙËÓ ‰È·ÏÔ΋, ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ· fiÛ· Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜, ÁÈ· fiÛ· ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ı¤ÛÈÛË ÎÒ‰Èη ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

∞£∏¡∞, 19.

ŒÓÙ·ÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ √ÏÔÌÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÚÚ›ÊıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó· ÙÂı› Û ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÚÁ›· Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÔÈÓÈο Î·È ÂÈı·Ú¯Èο ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ¢ı˘ÓÒÓ Î¿ı ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘ ˘·›ÙÈÔ˘ ·fi Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË”. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ªÂ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÂÓÙÔÓfiÙ·ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·fi ÙÔÓ Î. ¶. ∫·Ì̤ÓÔ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫√ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∫ÒÛÙ·˜ Δ·ÛԇϷ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ”. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ∞˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ó· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ›Â Ô Î. ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘.

∫fiÓÙÚ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ™ÙËÓ ÛÎÈ¿ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ì ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û‹ÌÂÚ·, Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· ÙËÓ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÙÔÓ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜”. ∏ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ηٷʤÚıËΠηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‰›ˆÍË ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡. “∏ Ú¿ÍȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÌÈ·Ó ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔÌÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ™. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘. “μ‚·›ˆ˜ Î·È ÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ۇÁ¯˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È Ófiı¢ÛË ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì›· Ô‰ËÁ¤ÙËÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ÂΉ›‰ÂÈ ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∫·È ›‰·Ù fiÛÔ Î·˘ÛÙÈÎÔ› Î·È ·fiÏ˘Ù· οıÂÙÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆӔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “ΔfiÛÔ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÛÔ Î·È Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ·, Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È fi¯È fiÚÁ·Ó· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰ÈηÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. “∞Ó Â›Ó·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÙÈ ¯Ú›· Ó· ‰ÈοÛÂÈ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜; ∂ÚˆÙ¿ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÔÏ›Ù˘: ŒÓ·˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‚·Ú‡Ù·ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Î·È ÔÈÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Î·È ı· ‰Èο˙ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÁÈ· ÎÏÔ‹; ¶ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ԇÙ ̛· ÂÍ·›ÚÂÛË, ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚ›ÙÔ ÁÈ· ÔÈÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÂÈı·Ú¯È΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 20 A¶PI§IOY 2010

ΔËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

«∞ÏÏ·Á‹ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜» ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙÈÌ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞£∏¡∞, 19.

Δ

ËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÕÌÂÛ· Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Û ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. “¢ÂÓ ·ÚΛ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÙÂı› ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χÛÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ù˘, ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ Ë ¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜.

¶ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ∞£∏¡∞, 19.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ º¶∞. ñ ∞Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ñ ∂ÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ÂËÚ·Ûı› Î·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘. ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÁÈ· Ù· Ô›ÎÔıÂÓ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ·Ó ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È fiÛÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ıÂÛ›˙ÂÙ·È ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ‰··ÓÒÓ Î·È ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ¤ˆ˜ 30%. ∂ÙÛÈ, Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÂÈÙÚÔ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÁÔÚÒÓ Ë ÔÔ›· ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰··ÓÒÓ, ÚÈÓ Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÂÈ: ñ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ñ Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ñ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ñ Ì›ˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ. ñ Ì›ˆÛË Ù·ÍȉÈÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηٿ 70% ñ ÂÚÈÎÔ‹ ËÌÂÚËÛ›Ô˘ Δ‡Ô˘ ñ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.

Î·È ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ›ÂÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ÙÂıԇ̠˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë Û˘ÛÙËÌÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ·ÏÏ·Á‹ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ η٤ıÂÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓÒÓ, ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. Ÿˆ˜ ›Â Ô ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó·Êı› Û‡ÌʈÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂›Û˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ·fi 300 Û 200, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÍfi‰ˆÓ

√ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ì›· “Ó¤· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË” ÙËÓ ÔÔ›· -fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ- ı· ʤÚÂÈ Ë ¡¢. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌ›ˆÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ·ÎfiÌË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ¯Ú¤Ë Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‹ıÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô -fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ- ·Ú¿ÁÂÈ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Î·È Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ÊÈÏÂχıÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∞Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘, › fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ¯·Ú¿ÛÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ··ÈÙ› ·ÔΤÓÙÚˆÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ¯Ú¤Ë, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô‡Ù ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ ¯ÒÚ· ‰ËÏÒÓÂÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÎÚ›ÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ıÔ˘˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜: ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi, ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıȤڈÛË ÛÙ·ıÂÚÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ, ÁÂӛ΢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜

ªÂ ÔÛÔÛÙfi 55,91% ¤Ó·ÓÙÈ 44,05% ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹

√ ∞Ó‰Ú. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ∞£∏¡∞,19.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ Î·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ, Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜, Ì ÔÛÔÛÙfi 55,91% ¤Ó·ÓÙÈ 44.05% ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 43.221 „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Ù· 42.293 ‹Ù·Ó ¤Á΢ڷ, ÂÓÒ Ù· 928 ¿Î˘Ú· ‹ ÏÂ˘Î¿. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ ¤Ï·‚ 23.655 „‹ÊÔ˘˜ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 55,91%. √ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ ¤Ï·‚ 18.638 „‹ÊÔ˘˜ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 44,05%. √ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰‹ÏˆÛÂ: “∫·Ù¤ıÂÛ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηıÔÚÈÛÙÈο ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ” ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ √¡¡∂¢ Î·È Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ÂÈ΢ÚÒÓÔ˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∫·È ·˘Ù¿ Ù· fiÚÁ·Ó· ¤Ì·ı· Ó· ˘ËÚÂÙÒ Î·È Ó· Û¤-

‚ÔÌ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ™·Ì·Ú¿ Δ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜, Ô˘ ÂÍÂϤÁË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘

ÓÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “ΔËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÌ›˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÏÌ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÙÔ Î¿Ó·Ì Ú¿ÍË Î·È Ì ÙË ÓÂÔÏ·›·. 45.000 Ó¤· ·È‰È¿ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘

√¡¡∂¢” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··ÌÈÌ›ÎÔ.∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· Úfi‰ÚÔ Ù˘ √¡¡∂¢, ∞Ó‰Ú¤· ¶··ÌÈÌ›ÎÔ, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ Î·È Ó˘Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, °. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: “°È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔ‡Á·ÌÂ, ·fi ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙfiÌ·Ù·, fiÙÈ ’ÔÈ Ó¤ÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋’, fiÙÈ ’ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÓÂÔÏ·›Â˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó È·’, fiÙÈ ’Ë ÁÂÓÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÔÏÈٛΒ. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √¡¡∂¢, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ Ì·˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‚¿ÛË, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÏ·ÂÈ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Î·È fiÙÈ Ë √¡¡∂¢ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚˆÙÔfiÚ·, Ì·˙È΋ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÂÔÏ·›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜”‰‹ÏˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˘, ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹, “ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 20 A¶PI§I√À 2010

μϤÂÈ Ë √∫∂ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË

«ŒÏÏÂÈÌÌ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜» ºfi‚ÔÈ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·Û·ÊÂÈÒÓ

√È ÙÂÏÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

∞£∏¡∞, 19.

«E

·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘.

∏ √∫∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ï‹Ú˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓ¿, Î·È Û·Ê¤˜ ıÂÛÌÈÎfi Î·È ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ηٿ ÙËÓ √∫∂ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ·ÓÙ› Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· “ı· ·ÔʇÁÔ˘Ó Î·È ÙË ‚¿Û·ÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘”, fiˆ˜ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·. ∞Û¿ÊÂȘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ (ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ›, ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›·, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î.Ï.) Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÁÚ·Ó¿˙È, ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Û¿ÊÂȘ. ∂›Û˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ̤·

(ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ηÙÔÈ˘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ..). ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

ηٿ 20% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ∞‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Î·È ÙÔ Ô˘ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∞ÎfiÌ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÒ ˆ˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÛÙfi-

¯Ô˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ 9% Ù˘ ̤Û˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÙÂÏÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2016, Ë ·Ú¯‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÂΉÔı› Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û ÈÛ¯‡. ∂ÈϤÔÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.√ÌÔ›ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÚı‹˜ ıÂÚÌÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë √∫∂ ıˆÚ› fiÙÈ Â¿Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÚı¿, Û·ÊÒ˜ Î·È ÂÁη›Úˆ˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÌfi‰È· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ı· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Úfi¯ˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ú¿ÍË.

£· ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·

∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ˙ÒÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡ ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ∞£∏¡∞, 19.

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙÔ Ó¤Ô ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ˙ÒÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. “£ÂÛÌÔıÂÙԇ̠ÌÈ· Ôχ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·fiÏ˘Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ë ‰fiÌËÛË Î·È ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. ∏ ΢ڛ· ªÈÚÌ›ÏË ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ô ÀÌËÙÙfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘, “ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ Ì·˜”. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ Natura 2000 Î·È fiÙÈ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙÔ À¶∂∫∞ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÀÌËÙÙfi Î·È Û ÂÈϤÔÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· Ù· ¿ÁÚÈ· Ô˘ÏÈ¿ 79/409/∂√∫. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶¢ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÚÔÔÌfi Î·È ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈfiÙÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÔχÙÈÌ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ó·ÓÙÈηٿÛٷ٘

ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û fiÏÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ¶¢, Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞ı‹Ó·˜, ÂȉÈÒÎÂÙ·È: ñ ∞˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ˙ÒÓ˘ ·ÔχÙÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˙ÒÓË, ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÎÎϛۈÓ. ñ ™·Ê‹˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ˙ˆÓÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÓ¤˜, ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ˙ÒÓ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘. ñ ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Û·ÊÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ÔχÙÈÌÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ñ ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Natura 2000. ñ ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÌÂ

ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ˘ ‰˘Ô ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶¢, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ˙ÒÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: ∑ÒÓË ∞ - ∞fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ʇÛ˘: ∫·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ ¢È·Ù‹ÚËÛ˘ (Natura 2000), Ë ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·fi 1978 ¶¢. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È

Ï‹Úˆ˜ Ë ‰fiÌËÛË. ∂ÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ¤ÚÁ· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∑ÒÓË μ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˙ÒÓË ÚÔÛÙ·Û›·˜: ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë ÁˆÚÁ›· Î·È Ë ˘·›ıÚÈ· ·Ó·„˘¯‹, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ‰·ÛÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Â›Û˘ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó¿ ‰‹ÌÔ, ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡. ø˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· 40 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ̤ÁÈÛÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ 0,2 Î·È ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ÙÔ 15%. ∑ÒÓË ° - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∑ÒÓË ¢ - ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ °Ô˘‰‹ (¢1) Î·È πÏÈÛ›ˆÓ (¢2): £ÂÛÌÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ô ˘Ú‹-

Ó·˜ Î·È Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˙ÒÓË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘, ˆ˜ ˙ˆÓÒÓ “‰È›ۉ˘Û˘” ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˙ÒÓ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ÂÍÂȉÈ΢ıÔ‡Ó Ì ÂfiÌÂÓÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·. ∑ÒÓË ∂ - ∂ȉÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ: ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘fi ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù‹ÚËÛ˘ fiÚˆÓ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ı‹Ú·˜ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Û fiϘ ÙȘ ˙ÒÓ˜. ∂›Û˘, ÂÓÙfi˜ ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ‰·ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ ˆ˜ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∫·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ.

∂ÎÙfi˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÔÈ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ÚfiÛÙÈÌÔ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ∞£∏¡∞, 19.

√È ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ ı· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ‰È·‚›ˆÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ Î·È fi¯È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·, fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚȈÓ, ηıÒ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠۇÁ¯˘ÛË Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ›Â Ë Î˘Ú›· ªÈÚÌ›ÏË, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¿Ú· ‰ÂÓ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î·È Ë ÂÈϤÔÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ (Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi) Î·È fi¯È ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜, fiˆ˜ ÊËÌÔÏÔÁ›ÙÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ∞Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜, ÛËÌ›ˆÛÂ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙ· ¡¤·, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ë Î˘Ú›· ªÈÚÌ›ÏË Â› fiÙÈ fiÛÔÈ Ôϛ٘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙË Ú‡ıÌÈÛË ™Ô˘ÊÏÈ¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÒÌ·Ù·, Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‰fiÌËÛ˘.ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛı› ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ).


M·ÁÓËÛ›· 10 ¶ÔχÓÂÎÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ™ÂÚ‚›ˆÓ ∫Ô˙¿Ó˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ∞£∏¡∞, 19.

Δƒ∂π™ ÓÂÎÚÔ› Î·È ‰˘Ô ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂÙˆÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Óٷϛη˜ Ì πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 15Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ™ÂÚ‚›ˆÓ - §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ ∫Ô˙¿Ó˘. ∏ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ¤Ó·Ó ÓÂÎÚfi ·fi ÙÔ πÃ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫Ô˙¿Ó˘. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ˘¤Î˘„·Ó ÙÂÏÈο ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 19.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

§·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 13Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 41 Î·È 57. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 57956 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 41542 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 41564 Î·È 57978 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 41275 41529 57689 Î·È 57943 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ú. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 41137 41161 41458 41503 41507 41627 57041 57551 57575 57872 57917 57921 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 41030 41033 41043 41063 41081 41096 41103 41105 41130 41133 41142 41176 41184 41220 41235 41237 41288 41298 41312 41321 41327 41329 41368 41376 41377 41409 41437 41441 41445 41453 41476 41479 41504 41509 41534 41550 41570 41572 41582 41623 41659 41664 41667 41685 41686 41691 41695 41696 41703 41709 41713 41732 41745 41761 41762 41769 41792 41797 41806 41812 41816 41847 41858 41861 41874 41894 41944 41946 41973 41982 57037 57073 57078 57081 57099 57100 57105 57109 57110 57117 57123 57127 57146 57159 57175 57176 57183 57206 57211 57220 57226 57230 57261 57272 57275 57288 57308 57358 57360 57387 57396 57444 57447 57457 57477 57495 57510 57517 57519 57544 57547 57556 57590 57598 57634 57649 57651 57702 57712 57726 57735 57741 57743 57782 57790 57791 57823 57851 57855 57859 57867 57890 57893 57918 57923 57948 57964 57984 57986 57996 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 41000 ¤ˆ˜ 41999 Î·È ·fi 57000 ¤ˆ˜ 57999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ Ó¤Ô ¢™ Ù˘ ∂§μ√ ∞£∏¡∞, 19.

ª∂ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ Ì˯·-

ÓÈÎfi, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÎÒÛÙ· Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘, ºÒÙË ™˘Ú¿ÎÔ, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ (∂§μ√). ΔÔÓ Î. ¶··ÎÒÛÙ· ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· Úfi‰ÚÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 16˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡›ÎÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿Á·Ï˘. Δ· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›ӷÈ: ¡›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ∑·ÊÂÈÚ¿Î˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™·Ì·Ú¿˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶Ú¿ÛÛ·˜ Î·È ∫È΋ ª·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘

√ “·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË” ÁÈ· ÙÔÓ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ¶ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÚ¯‹, Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ¡¢

“™

ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô. ¢‹Ì·Ú¯Ô Ô˘ ı· οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ô˘ ı· ͤÚÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fi¯È Ó· ηχÙÂÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ˘ԉ›ÍÂȘ” . Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡.¢., ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ı¤ÛË Û‹ÌÂÚ·” .ÕÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜” , ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

“ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ·ÚÔ˘Û›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙÂ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÔ˘. ™·˜ ηϤ۷Ì ۋÌÂÚ· Â‰Ò ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηٷگ¿˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÌÂÛÔ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÂÛÙ ·Ô‰Ô¯‹˜ ‹ ÌË, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̷̠˙› Û·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ Û¯Â‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙfiÛÔ ·ÚÓËÙÈ΋ fiÛÔ Î·Ì›· ¿ÏÏË ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·”, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 2007, ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Û˘Ó‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ·Ô-

Ê¿ÛÂȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜, ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Î·Ó ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜, ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, fï˜, fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˆÚ·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÔÙÂÏÌ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. Œ¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó›Î·ÓÔÈ” . ™‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ·ˇı˘Ó·Ó ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ΔÚÈÎη›ˆÓ ∫ˆÓ. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ Î·È ªÈ¯. Δ·Ì‹ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ ∞. ∞Ú¤ı·˜.

∞Ó·Ó¤ˆÛË ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ¡.¢., ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: ” ™ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô. ¢‹Ì·Ú¯Ô Ô˘ ı· οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ô˘ ı· ͤÚÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fi¯È Ó· ηχÙÂÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ˘ԉ›ÍÂȘ. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ¿ÓÙÔÙ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È fi¯È ·Ú¤· ÁÈ· ηʤ. ∂›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ Ôχ ÛÙËÓ ·Í›· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. Δ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ

Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ı¤ÛË Û‹ÌÂÚ·. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο, Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘, ÂÛ›˜, Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ¯ÚËÛÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ™ÙË ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙȘ ·Û¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ·‡ÚÈÔ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹” .

¢‹ÏˆÛË ª·Ù˙ȿη ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. ¶. ª·Ù˙ȿη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú·‚Ú¤ıËη Û ̛· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∏ ¶fiÏË Ì·˜” , Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙË ¡.¢ Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈ-

ÎÂÊ·Ï‹˜ Â›Ó·È Ô Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª‹ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÂÎÙÈÌÒ Î·È Û¤‚ÔÌ·È Ôχ. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· οӈ Î·È ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. £¤Ïˆ fï˜ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·È Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹˜ Û’ ·˘Ùfi, fiÙÈ Ë ¡.¢ Î·È Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰È· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, Î. º›ÏˆÓ· ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ fiÔ˘ ı· ‰Ôı› Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË, ÛÙËÓ Ï‡ÛË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó· Â›Ó·È „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ԉ¯ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÙȘ Û‚·ÛÙԇ̠·fiÏ˘Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, Ë Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì·˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË, Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË, Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ Ì ¤Ó· ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·, fiˆ˜ οӷÌÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ 2004”.

18 ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô

ŒÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ “∫Ô‡ÎÔ” ∂¡Δ∞™∏ Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÚÔÎÏ‹-

ıËηÓ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÚÒËÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ó· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ Î·È ÔÈ Ù·Ê¤˜- ÂÎٷʤ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. √È 18 ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ‰›ÌËÓ˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜. √È 18 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Û ÚÒËÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‹Á·Ó ηÓÔÓÈο ÛÙÔÓ “∫Ô‡ÎÔ”,

ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÌˆ˜, Ô Ó¤Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤ÓÙ·ÛË. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ™Ù¿ÌÔ˜, “·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı›, ‹Ù·Ó Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ·ÎfiÌË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜). ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ȤÛÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. √È 18 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó, ·ÓÙ¤‰Ú·-

Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÔÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›·. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Ó¤Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ó· ηϤÛÂÈ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÔÈ Ù·Ê¤˜- ÂÎٷʤ˜ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. √ Î. μ·ÁÁ. ™ÙÂÚÁÈ¿‰Ë˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ 18 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂Ì›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ Ì·˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì·˜. ¶Ï¤ÔÓ Ô‡Ù ÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÂÚÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤-

¯Ô˘Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ °. ™Ù¿ÌÔ˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜, “Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏËڈ̋˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 4.000 ¤ˆ˜ 5.000 ¢ÚÒ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫. ∞‰·Ì¿ÎË

“Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” “Δ

· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ∫ÒÛÙ· ∞‰·Ì¿ÎË, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÚÈÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞¶£, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ “Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ‹ οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·„¢‰Â›˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·. ∞fi ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ∞Ú¯Èο ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·-

Ó›· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ “‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1881, ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÚfiÛËÌÔ, ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔÛ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜. √È Î·Ó·Ôı‹Î˜ Î·È Ù· ηÓÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ηÙ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

™˘ÓÔÏÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‰Ò‰Âη ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ¤ÓÙ ÛȉËÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÂÙ¿ ·Ï¢ÚfiÌ˘ÏÔÈ, ¤ÓÙ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›· -‚·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È 24 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ηıÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ 1881 Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÛ¿ÚÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ÚÒÙÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‹Ù·Ó ËÏÈÔÚ›Ù˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÎÈ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ë ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›·, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ‚˘ÚÛԉ„›· Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·-

Û›· ηÓÔ‡. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Úfi ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È 53 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ·Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” . √ ∫. ∞‰·Ì¿Î˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â›Ó·È Â›Û˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ TICCIH (¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ¢È¿ÛˆÛË Ù˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜). ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ Û ¤ÁÎÚÈÙ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ‚Ú·‚¢ı› Û ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋.

534 ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ô˘Ï¿ ¤Ó·˜ ÂÚÈÙÂÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ

∫ÏÂÈÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞¶√ ÙȘ 6 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ηÈ

ÁÈ· ¤Ó· 24ˆÚÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Δ· ÂÚ›ÙÂÚ· ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ 40 ¡ÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·. Δ· ·˘ÍË̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ΤډԢ˜ ·fi Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ - Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ›‰Ë ÂÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ- Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·fiÁÓˆÛË Î·È Ì·Ú·ÛÌfi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 40 ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ÂÚ›Ô˘ 10 Â›Ó·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ‹ ÒÏËÛË.

“°ÂÏÔ›·” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜ Û ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Î¿ÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ 3,20 ¢ÚÒ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È 25 ÏÂÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì ÙÈÌ‹ 3,80 ¤ˆ˜ 3,90 Â›Ó·È 10 ¤ˆ˜ 15 ÏÂÙ¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘, Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 2.000 ¤ˆ˜ 3.200 ÙÔ Ì‹Ó·. √ Ù˙›ÚÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 300 - 700 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi ΤډԘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ - ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù· 100 ¢ÚÒ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ë ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Â›Ó·È 18 ¤ˆ˜ 20 ÒÚ˜. “°È· Ó· ‚ÁÂÈ ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ Ô ÂÚÈÙÂÚ¿˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ô˘Ï¿ 534 ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫fi-

ÁÈ·˜. °È· Ó· Û˘ÓÙËÚËı› ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ 2.500 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ. ∏ ηٷӿψÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÚÈÙÂÚ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ‹Ú·Ó ÚÔÛˆÈο ‹ ηٷӷ-

ψÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ‚·ÛÈο ¤ÍÔ‰· ÂÓfi˜ ÂÚÈÙÂÚ¿ Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·, ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ ‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ-

∂Ή‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫À ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∂°π¡∂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 17 ÊÔÚ›˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÂȉÈο ·È‰È¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÂÓ‹ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ª·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘,

¤Ï·‚·Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ·fi ÙȘ 25/2/2010 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫Ú›ÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘

¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ Î. §·ı‹Ú˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ·fi 18 Û 12 ¿ÙÔÌ·. “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÎÈ ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶.À. μfiÏÔ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙË Ì›ˆÛË ÚԂϤÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·, fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 18 ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È 20 ÂÔ¯ÈÎÔ›, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 15 ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È 16 ÂÔ¯ÈÎÔ›. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘‰ÚÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 10 Ï‹Úˆ˜ Ì¿¯ÈÌ·, Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÂÙ¿ ÎÈ ¤Ó· ÂÈ‚·ÙÈÎfi Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰‡Ô ηӷÓÙ¤Ú Ô˘ ı· ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÎÈ ÂÓfi˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ‰Ú‡ÂÈ Î·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ.

·˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘, ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. “°›Ó·Ì ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 1.500 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚ¿‰ˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ “˙ˆ‹ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·” ·Ó ‰ÂÓ ·˘ÍËı› ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ÌÂȈı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ 24ˆÚÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÛÙËÓ ÒÏËÛË Î·ÚÙÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ·¿ÓÙËÛË - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜ - Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi Îϛ̷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ™˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ °. ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. μ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¡Ù. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη Î·È ¶·Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜ , Ô ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °. ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2010. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ ™˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘‰Ú·˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÁˆÁÒÓ ‡‰Ú¢Û˘, Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ˘‰Úԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔÈ, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· Ô‰ÒÓ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙËÓ Ô‰fi °ÏËÓÔ‡ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Û˘ÓÔÈ˘ ÛÂ Û˘ÓÓÂÓfiËÛË Ì ٷ Û˘ÓÔÈÎȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¡¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ¡∂∞ ·Ó·‚ÔÏ‹, ÙËÓ ¤ÌÙË Î·Ù¿

ÛÂÈÚ¿, ‹ÚÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÔÛÔ‡ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù¤ÏÔ˜ 2005 ·Ú¯¤˜ 2006. ∏ ˘fiıÂÛË Â›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· ÂΉÈηÛÙ› ¯ı˜ (Î·È ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·‚ÔÏ‹) ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ. ∏ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂΉ›Î·Û˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ∞›ÙÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ô˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù˘ Ì›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·Ô˘Û›·˙ ηıÒ˜ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ›¯Â ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ô¯‹. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰‡Ô ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ηٿ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì ÛÎÔfi fiÊÂÏÔ˜ ¿Óˆ ·fi 70.000 ¢ÚÒ, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ·¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ∞ÎfiÌË „¢‰‹ ‚‚·›ˆÛË Î·È ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ‰‡Ô ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ì¤ÏÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 40 Ì¿ÚÙ˘Ú˜.

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¶ƒ√ºÀ§∞∫π™Δ∂√™ ÎÚ›ıËΠÙÂÏÈ-

ο ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘, Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜, ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ Ù˘ 58¯ÚÔÓ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÚÈÓ ·fi Ì›· ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰·. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË, ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, ·Ï‹ ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·-ÔÏÔ¯ÚËÛ›· Î·È ÊıÔÚ¿ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÁÈ· Ó· Û˘ÏÏËÊı› ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. √ÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÊfiÓÔ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ Ï‹ÚˆÓÂ.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ ™Àªºø¡∞ Ì ٷ Â›ÛËÌ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √¡¡∂¢ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ™ÙÔ 1Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· (ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√¢∂ ÛÙÔ μfiÏÔ) „‹ÊÈÛ·Ó 272 ¿ÙÔÌ·, ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó 267, ¿Î˘Ú· 3 Î·È ÏÂ˘Î¿ 2. √ Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜˜ ¤Ï·‚ 96 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ô Î. ÷Ù˙‹˜ 171 „‹ÊÔ˘˜. ™ÙÔ 2Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· (ÁÚ·Ê›· ¡√¢∂) „‹ÊÈÛ·Ó 155, ‚Ú¤ıËÎ·Ó 152 ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, 2 ¿Î˘Ú· Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi. √ Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ ¤Ï·‚ 65 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ô Î. ÷Ù˙‹˜ 87. ™ÙÔ 3Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi „‹ÊÈÛ·Ó 42, ‚Ú¤ıËÎ·Ó 41 ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi. ŒÏ·‚·Ó Ô Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜ 21 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ô Î. ÷Ù˙‹˜ 20.

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¡¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ Î·È ‰‡Ô Ó¤· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”

¡

¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹Ú ¯ı˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ú·Á‰·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¢Â˘Ù¤Ú· ‹ ΔÚ›ÙË 26 ‹ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ı· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ª·˝Ô˘ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ı· ÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ı· ÙÔ Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Δ‡Ô. ΔÔ ¤Ó· ʤÚÂÈ ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÂÓÓ¤· ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÔÎÙÒ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜” ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ¢‹ÌÔ ı’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi˜, ∞Ó¿‚Ú· Î·È ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ô μfiÏÔ˜ Ì ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙÔÓ πˆÏÎfi, ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ

¢‹ÌÔ ı’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·Ó ¤ÎÙÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ΔÚ›ÎÂÚÈ, ™ËÈ¿‰· Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ “ŒıÓÔ˜” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ó· Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ fiÙÈ “Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ - ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·-

‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙfi ¢‹ÌÔ. ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô˘ ›ӷÈ: Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì μfiÏÔ, ∞ÁÚÈ¿, ∞ÈÛˆÓ›·, πˆÏÎfi, ∫¿ÚÏ·, ¡. πˆÓ›·, ºÂ-

Ú¤˜ Î·È ∫ÂÚ·Ì›‰È, ¢‹ÌÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ∞Á¯›·ÏÔ, ∞ÏÌ˘Úfi, ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi ÎÈ ∞Ó¿‚Ú·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ∑·ÁÔÚ¿, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Ì ªËÏȤ˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ· Î·È ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞ʤÙ˜, ™ËÈ¿‰· Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¢‹ÌÔÈ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÎÈ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ “ŒıÓÔ˘˜” Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. “Δ›ÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›-

Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ªfiÓÔ ·Ó ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ” . ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂΛÓÔÓ ı· ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì οÔÈÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈ fi¯È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “‹‰Ë ÂÌ›˜ ›¯·Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ÂÈı˘Ìԇ̠ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈ fi¯È ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÁ› Ó’ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Î·È ÌÂÙ¿ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ª¿ÈÔ;” . ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. ªËÏÂÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÙ·ı› Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ªËÏÂÒÓ, ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÚÈÓ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ªÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰·˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ª∂ ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ -Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· - Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ı¤Ì·

·Ú·›ÙËÛ˘ ·Ó ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË “Ì·›ÓÂÈ fï˜ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·” ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ··-

Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. “∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ Î·È È‰·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· οı ÏÔÁ‹˜ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ·‰È·ÊÔÚ›, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÂÌ›˜ fï˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ì·˜, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∞Ó ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ˘-

ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ̤ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÚ‰¤˜ ·Ú·ÓfiÌˆÓ Ó· ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Î·È Ó· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ıÈÍ›· Ó· ·Ú·ÈÙËı›, ÙfiÙ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ì·˜”.

ŒÁÈÓ ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

ªÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª. ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡

¤ÚÁÔ˘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙË ∂∫¶√§ Î·È ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ì›ÏËÛÂ Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙÔ ª¤ÓÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ. ÿÛˆ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ï¢ڤ˜, fiϘ. ª›· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ ·˘Ù¤˜, Â›Ó·È Ë ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∂›Ó·È Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·ÎfiÌË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÂΉÔıÔ‡Ó

Î·È Ó· ‰Ô‡ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘. ŸÓÙˆ˜ Ë Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ÓÂÔÙÂÚË Ô›ËÛ‹ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô Ï˘ÚÈÛÌfi˜, Ô fiÓÔ˜, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÁÚ¿ÊıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ 1940-1950 Î·È Â›Ó·È ¿ÍÈ· ÌÂϤÙ˘. ∂›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÙÈ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 1960 Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿. ¶·ÚfiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È Í·Ó·‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È “Ë ÓfiÛÔ˜” Ù˘ ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›·˜, Ô˘ ϤÌÂ. ŸÙ·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ fiÏ· Ó· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ˘ÏÈÎfi ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È Ì›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋. ∞ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ¢¯Ëıԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘” . ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “Û ÔÈ· ÔÈËÙÈ΋ ÁÂÓÈ¿, ı· η٤ٷÛÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜, ÙÔ ª¤ÓÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ, ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ’30, ÙË ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ‹ÙÙ·˜” Ô Î. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “ŸÏÔÈ

·˘ÙÔ› Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ʤÚÓÔ˘Ó, ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó, Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, Ù˘ ›ӷ˜, ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Î.Ï. £· ¤ÏÂÁ· Ì οı ÂÈʇϷÍË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó·

ıˆÚËı› fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ “ÛÙË ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ‹ÙÙ·˜” , ·ÏÏ¿ Ì ̛· ¢ڇÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ª¤ÓÈÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ¢Ú›· fiÚ·ÛË ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÓÔÌÈÎfi˜. ∂›Ó·È Î·È ÔÈËÙ‹˜, Â›Ó·È Î·È ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Â›Ó·È Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Û ÙË ÁÓÒÛË Î·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ. ∞ÏÒ˜ ¤¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂϤÙË fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ-Î·È ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ¤ÚÁÔ” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·¤‰ˆÛÂ Ë ª·Ú›· ∫·ÙÛÔ‡Ú· Ì È¿ÓÔ ÙËÓ ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ë. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ √∂ª∞ - ¢ËÏÒÛÂȘ μÔ‡ÏÁ·ÚË-∫ÔϤÙÛÔ˘

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜: √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi

ª

 ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·Ó. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (√∂ª∞). “ŸÏ· fiÛ· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¢∂ª∞ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ √∂ª∞ Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 ª·˝Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ √∂ª∞ Î·È ¢∂ª∞” ÙfiÓÈÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √∂ª∞ °. ∫ÔϤÙÛÔ˜. πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (√∂ª∞) ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (¢∂ª∞), ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ηıÒ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ¢∂ª∞ Î·È √∂ª∞ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ÁÒÓ˜. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, fï˜ ÙÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙfi ·fi ÙË ¢∂ª∞. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÍÂοı·ÚÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢∂ª∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ 2013, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË

ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ √∂ª∞ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË ¢∂ª∞ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ·Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ·fi ÙË ¢∂ª∞ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË

ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ √∂ª∞” .

¢ËÏÒÛÂȘ ∫ÔϤÙÛÔ˘ - μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “μfiÏÔ˜ 2013” ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ °. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔ Îϛ̷ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ Û ıÂÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì fiÙÈ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ó· ›̷ÛÙ ÂÓÙfi˜

ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ¢∂ª∞, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ √∂ª∞ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÚ›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ √∂ª∞ Î·È ¢∂ª∞. ¶Ú¤ÂÈ Î·È Ë ¢∂ª∞ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÚÔ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ï¿ÙË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “¤ÁÈÓ Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ì ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ë √∂ª∞ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈӔ . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ fiÛ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” .

™˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

5.000 ÔÈ ıÈÁfiÌÂÓÔÈ Ù˘ «∞Û›˜» ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™ÙȘ 15.000 ÂÚ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô ¶¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞Û›˜” , Ô˘ ¤‚·Ï “ÏԢΤÙÔ” . ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¯¿ıËΠ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 10 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™Â ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 15.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ ıÈÁfiÌÂÓÔÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ™ÙÔ ÎÏ¿‰Ô ˙ˆ‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ “∞Û›˜” Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 200.000. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‚ÔÏÈÒÙ˜, ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ‹‰Ë ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. ªÂ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë, ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ “∞Û›˜” . ΔËÓ ˘fiıÂÛË

¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ªÂÏ̤ÌË, ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÈ· μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ·ı¤ÓÙÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Û η̛· ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÂȉÈο ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¿ÏÏË ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ” . ∏ Î. ªÂÏ̤ÌË, Ì›· ·fi ÙÔ˘˜ 30 ÚÒÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ Û ۇӷ„Ë Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ - Û ۇÓÔÏÔ 2.000 ÂÚ›Ô˘ - ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ “∞Û›˜” ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 63 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶ÔÏÏÔ› fï˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ΔȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ “∞Û›˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ª·ÚÎÔ˘Ï¿ÎÔ˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ë ÚÒÙË ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ 67 ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ‡„Ô˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ 6,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. °È· Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ 157 ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ‡„Ô˘˜ 15,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ æˆÌÈ¿‰Ë. ™ÙȘ 17/3/2010 ηٷ٤ıËΠηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 9/4/2010 ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ - ÌÂÙ¿ ·fi ηٿıÂÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ - ¤Ú¢ӷ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∞Û›˜” Î·È ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ “∫¿ÈÙÔÏ” ‡„Ô˘˜ 45 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ªÂÏ̤ÌË, Ë ÔÔ›· ÙÒÚ· ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ıÈÁfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰fiıËΠ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ Î. ª·ÚÓȤ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ¶Ô˘¿ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙË ı¤ÛÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÚÂ ›Ù ӷ ¤¯Ô˘Ó ·Ô˙ËÌȈı› ›Ù ӷ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¿ÏÏË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÈ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: ™ÙÔ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ì ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ô˘ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ “ÁÈÁ¿ÓÙˆÛ” ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ∫·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ˙ˆ‹˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∏ Î. ªÂÏ̤ÌË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2007 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤‰ÈÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2008 Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù¤ıËΠ۠ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “Ò˜ ÏÔÈfiÓ ·ÊÔ‡ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È fiÙ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi;” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜, ¤Ó· Â›Û˘ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ù· ÂÙ·ÈÚÈο ÔÌfiÏÔÁ·. “ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ - ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ªÂÏ̤ÌË. Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

¶ÚfiÛÙÈÌ· Û ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ μfiÏÔ˘ ™∂ ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈ‚Ï‹ıË-

Î·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ÌÈÎÙ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∂º∂Δ, Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂§√°∞ (∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ °¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ∫Ú¤·ÙÔ˜). ™ÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ·fi 15.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ Î¿ı ̛· Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 6.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ “‰ÈfiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ‰ËÏ·‰‹ ‚È‚Ï›· ÛÊ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ” . ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 16.000 ¢ÚÒ “‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÊ·ÁÒÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ʤÚÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Î·È ‰ÂÓ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘” . ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 6.000 ¢ÚÒ “‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÌÔÚÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ʤÚÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘” . ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ̤۷ Û ÚÔıÂÛÌ›· 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÌÂÙ¿ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ‹‰Ë ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ŒÙÛÈ, ÚfiÛıÂÛÂ, “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Î·È Èı·ÓfiÓ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Î·È Ó¤ˆÓ ÚÔÛٛ̈Ӕ .

£¿Ó·ÙÔ˜ ÊÒÎÈ·˜ ·fi ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· ™∞ª√™, 19.

ªÈ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ·, Ì‹ÎÔ˘˜ 1,70Ì., ¤ÂÛ ı‡Ì· ·Û˘Ó›‰ËÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ‰˘Ó·Ì›Ùȉ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ “∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜” Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¿Ù˘¯Ô ıËÏ·ÛÙÈÎfi. ΔÔ ıËÏ·ÛÙÈÎfi ‚Ú¤ıËΠÓfiÙÈ· Ù˘ ™¿ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶¤ÚÈ Î·È ¿ÌÂÛ· ÂÓËÌÂÚÒıËΠÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ “∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜” , Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ„›·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô °. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ΔËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. ™ÙË Û‡Û΄Ë, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙË °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ΔÔÌ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ¤ÚÁ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¢.¡.Δ. Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ∫Ï·˘‰È·Ófi˜ - √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ ™Àƒπ∑∞ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ ™Àƒπ∑∞ ηÏ› ÙÔ Ï·fi Û ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫. Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï·˚Τ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √ Ï·fi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜, Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó fiÛ· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜” .

∏ ¶∞™∂μ∂ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¶¤ÌÙ˘ ∏ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏȷ΋ ™˘Û›ڈÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ - ∂ÌfiÚˆÓ (ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘) Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηÏ› “fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÍÂÛËΈÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· ηٷÎÙË̤ӷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 15/4/2010, Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ” .Δ¤ÏÔ˜, ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

TPITH 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· 35 ÂÎ. ú ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·

Δ

· ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÛÙË °. °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂͤٷÛ˘ Î·È ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ·: ¶ÚÒÙÔÓ ÙÔ˘ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘ “∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜” , ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ “•ËÚÈ¿˜” , ÙÚ›ÙÔÓ Û ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ٤ٷÚÙÔÓ Û ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ·. ŒÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ “∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜”: Œ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¡∞ª. Œ¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË À‰¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ·fi ÙË ¢.Δ.À. Ù˘ ¡∞ª ˘Ô‚Ï‹ıËΠۋÌÂÚ·. ∂›ÎÂÈÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ŒÚÁÔ˘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ: 2.500.000ú. ™˘ÓÔÏÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘. ‚. ŒÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ “•ËÚÈ¿˜”: Œ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¡∞ª. ™ÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ. ™ÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰È·‚›‚·Û ÙË ª.¶.∂. ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔÓ Δ‡Ô. ª¤¯ÚÈ 21 ª·˝Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ª¤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ŸÚÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¢/ÓÛË À‰¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ·fi ÙË ¢.Δ.À.

Ù˘ ¡∞ª ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Δ¯ÓÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ŒÚÁÔ˘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ: 28.000.000ú. ™˘ÓÔÏÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘. Á. ŒÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘: Œ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¡∞ª. ™ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ë ª.¶.∂. ∂ÎÎÚÂÌ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ª.¶.∂. ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. £·

Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› Ë ª.¶.∂. ÛÙÔ ¡.™. ̤¯ÚÈ 31 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ª¤¯ÚÈ 4 ª·˝Ô˘, ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔÓ Δ‡Ô. ª¤¯ÚÈ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ª¤¯ÚÈ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ŸÚÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÌÂϤÙË ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘, Ì ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ı· Â·Ó˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀËÚÂÛ›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ̤¯ÚÈ 31 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜,

48ˆÚË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, 24ˆÚË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜

ª·Ú¿˙ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¢È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÙÔ ª¿ÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, η٤گÔÓÙ·È Û 48ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∫¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ¤ÌÌÈÛıˆÓ ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ Î·È ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∞ӷηٷÓÔÌ‹ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÂÏÈο ÛÙÔ 75% ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ηÙÒÙ·ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi 1.400 ¢ÚÒ Î·È Î·ÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ 1.200 ¢ÚÒ fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ë ∞¢∂¢À. ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ΛÓËÛ˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·ıËψ̤ӷ ·fi ÙÔ 1999.

∞ÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∏ ¶√∂-√Δ∞ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶√™¢∂¶ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ۋÌÂÚ· Û ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÓıÂÛË ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ 25 ·fi ÙÔ˘˜ 33 ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜-̤ÏË ¢∂¶ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ: ·) ∞Ô¯‹ ·fi Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ‚) ¢È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 4 Î·È 5 ª·˝Ô˘ 2010, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ

·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶√™¢∂¶ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ-ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó: - ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ∏ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ οı ȉڇ̷ÙÔ˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ‰¤ÔÓÙ· Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. - ŒÓ·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¡¤Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶·È‰Â›·˜. - ŒÓ·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi. - ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ¶¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, Ó· ÌË ıÈÁÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ.

ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Δ¯ÓÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ŒÚÁÔ˘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È : 2.500.000ú. ™˘ÓÔÏÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘. ‰. ŒÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Ù˘ ¡‹ÛÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘: Œ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¡∞ª. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Ë ª.¶.∂. ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â› Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘. Œ¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡∞ª, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ ªÂÏÂÙËÙ‹, ÚÔ˜ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È fiÙÈ: ª¤¯ÚÈ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› Ë ª.¶.∂. ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ª¤¯ÚÈ 4 ª·˝Ô˘ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› Ë ª.¶.∂. ÛÙÔ ¡.™. Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. ª¤¯ÚÈ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ¡.™., ı· ÏËÊı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ª¤¯ÚÈ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ŸÚÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÌÂϤÙË ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ̤¯ÚÈ 31 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Δ¯ÓÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ŒÚÁÔ˘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ: 2.000.000ú. ™˘ÓÔÏÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘, ˘fi ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÏËÊı› ÂÁη›Úˆ˜ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ™·Ú·ÓÙ·ÔÎÙ¿ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ΋ڢÍÂ Ô ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª. ¶··Ú‹Á·˜”, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· “Ó¤· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο-·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ º¶∞ Î·È ÛÙ· ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘”. ΔÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ Î·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›.ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ Â›Ó·È: ¡· ÌËÓ Î·Ù·ÙÂı› ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ, Ó· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î.¿.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂı·‡ÚÈÔ ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· - 48ˆÚË ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂

AÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ∞¢∂¢À ∫

¿ÏÂÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· NÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (9.30.Ì.) Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ηٿÏËÍË ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ (11.Ì.), ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË Î·È ÙÔ ¶∞ª∂. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

™Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ¯ı˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞¢∂¢À ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. “μÈÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚÒÓ, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Δ· ·Î¤Ù· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È fiÏ· Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂ÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Â›Ó·È Î·È ·‰È¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ·Ù› Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‡ÊÂÛË. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ë ÂÚ·ÈÙ¤-

Úˆ ·ÔÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∞∂¶ Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ fiÚÁ·Ófi Ì·˜ ÚÔ΋ڢÍ ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. Δ· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∂ÓÒ Ï¤Á·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÏ· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙȘ ηϤӉ˜. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÁÈ· fiÛ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜” .

√ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜ Ô˘ ηٷÚÚ›ÙÂÙ·È, ηıÒ˜ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ‚ڋΠÌfiÓÈÌÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ·fi‰ÔÛ˘ Ô˘ ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ, 403.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 200 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ì ·˘-

Ù¿ ı· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÂÏȤٷÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·” ÚfiÛıÂÛÂ, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 20.000 Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË.

ΔÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıË-

ÎÂ, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (11.Ì.) Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Û˘Ó‰Èοٷ - ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔÔ ¶∞ª∂ ηÏ› Û ·ÏÏ·˚Îfi ÍÂÛËΈÌfi. ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fi,ÙÈ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÒÓ. ∫·Ì›· ·Ó·ÌÔÓ‹. ∫·Ì›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ °™∂∂ - ∞¢∂¢À, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ “·Û¿ÊÂȘ” .

√È ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ™ÙËÓ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· ÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fïÓ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fïÓ. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË (9 .Ì.) ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

∫·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘. ¶·È‰Â›·˜

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ·ÂÚÁ›Â˜ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ “ºøΔπ∞” ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‚¿˙ÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ (Δ∂∂) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Δ∂π. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∞Ì˯·Ó›·, ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∏ √§ª∂ ÛÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ·ÂÚ-

ÁÈ·ÎÒÓ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٷٛıÂÙ·È ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∂ΛÓË fï˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ Δ∂∂ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∞fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ Δ∂∂ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ì›· ı¤ÛË ÛÙ· Δ∂π Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, Â›Ó·È 24. ΔÈ ı’ ·ÔÁ›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ; £· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘;

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Δ·Íȿگ˘ ªÔÓÙfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ËıÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂȘ ı˘Û›Â˜ Î·È ÎfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ √§ª∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ fï˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ·fi ÙȘ 14 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, fiÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ fiÁÎÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ. °È’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∂§ª∂ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÂχÛÂȘ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ‹ fi¯È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Î·È ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÚÔ¤‰ÚˆÓ ∂§ª∂, fiÔ˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ

ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ú¢ÛÙfi. √§ª∂ Î·È ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂) ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¢√∂, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜,: 1) ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 22/4 Î·È ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·, 2) ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ 27/4 Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 3) ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ 1˘ ª¿Ë, 4) 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 4/5 Ì·˙› Ì ÙËÓ √§ª∂, °.™. ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ 7/5/2010, 5) √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘ 2010. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ¢.√.∂. ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÁÈ· Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ °.™. ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ.

∫·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ù·‚¿Ï˘. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÚ›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¡¤Ô ¢.™. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ “∏ ∞ÚÁÒ” ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ÛÒÌ· ÙÔ ÓÂÔÎÏÂÁ¤Ó ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÚÁÒ”, Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 1011/4/2010, fiÔ˘ Î·È ˘‹ÚÍ Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹ ™Ô‡Ï·, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÁÈÔÚÁ›ÙË ª·Ú›·, Ù·Ì›·˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ Î·È Ì¤ÏË: ∞Ï¿ÎË-¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÏÏÈfiË, ∫¿ÏÊ· ª¿Á‰·, ∫·Ó·‚fi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. °È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ: ¢ËÌËÙÚÒÊ π¿Îˆ‚Ô˜, ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ ÷ڿϷÌÔ˜, ª·Ï·ÙÛԇη ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·. ∂›Û˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √¶√ΔΔ∂, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 24-25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ: ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ï¿ÎË-¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÏÏÈfiË, ∞ÁÈÔÚÁ›ÙË ª·Ú›·, ª˘ÏˆÓ¿˜ ªÈ¯¿Ï˘, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜.

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¡∞Δ ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÏËÚÔÊÔÚ› Ù· ̤ÏË Ù˘ Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË) ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¡∞Δ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ ¡∞Δ, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘. ∏ ŒÓˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙȘ 7-8 Î·È 9 ª·˝Ô˘, Û §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ - ª˘Î‹Ó˜ - ΔfiÏÔ ¡·‡ÏÈÔ - ∂›‰·˘ÚÔ - πÛıÌfi. °È· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô: ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12, ÙËÏ. 24210 21102, ÎÈÓ. 697 3542472.


M·ÁÓËÛ›· 16 EÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ-

‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∞. 4Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ¡Â·fiψ˜ & ∫Ô‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 85715. ™¿‚‚·ÙÔ 8 ª·˝Ô˘: °ÂÚÌ·ÓÈο ∞ (1-2) ÁÚ·Ù¿: 15.00-18.00, °ÂÚÌ·ÓÈο μ1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, °ÂÚÌ·ÓÈο μ2 (ÁÚ·Ù¿): 09.00-12.30, °ÂÚÌ·ÓÈο °1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00. ∞ÁÁÏÈο ∞ (1-2) ÁÚ·Ù¿: 14.00-17.00, ∞ÁÁÏÈο μ1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, ∞ÁÁÏÈο °1 (ÚÔÊÔÚÈο). ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘: °ÂÚÌ·ÓÈο ∞ (1-2) (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, °ÂÚÌ·ÓÈο μ1 (ÁÚ·Ù¿): 15.0018.00, °ÂÚÌ·ÓÈο μ2 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, °ÂÚÌ·ÓÈο °1 (ÁÚ·Ù¿): 09.00-13.00. ∞ÁÁÏÈο ∞ (1-2) (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, ∞ÁÁÏÈο μ1 (ÁÚ·Ù¿): 14.00-17.00, ∞ÁÁÏÈο °1 (ÁÚ·Ù¿): 08.00-12.00. μ. 1Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ 48, ÙËÏ. 24210 46410: ™¿‚‚·ÙÔ 8 ª·˝Ô˘ ∞ÁÁÏÈο μ2 (ÁÚ·Ù¿): 08.0011.30. ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘: ∞ÁÁÏÈο μ2 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00. °. 2Ô °ÂÓ. §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË-¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÏ. 24210 66685. ™¿‚‚·ÙÔ 8 ª·˝Ô˘: πÙ·ÏÈο ∞ (1-2) (ÁÚ·Ù¿): 15.00-18.30, πÙ·ÏÈο μ1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, πÙ·ÏÈο μ2 (ÁÚ·Ù¿): 09.0013.00, πÙ·ÏÈο °1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00. °·ÏÏÈο ∞ (1-2) ÁÚ·Ù¿: 14.00-17.30, °·ÏÏÈο μ1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, °·ÏÏÈο μ2 (ÁÚ·Ù¿): 08.00-12.00, °·ÏÏÈο °1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00. πÛ·ÓÈο μ2 (ÁÚ·Ù¿): 10.0013.30, πÛ·ÓÈο °1 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘: πÙ·ÏÈο ∞ (1-2) (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, πÙ·ÏÈο μ1 (ÁÚ·Ù¿): 15.00-18.30, πÙ·ÏÈο μ2 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, πÙ·ÏÈο °1 (ÁÚ·Ù¿): 09.00-13.30. °·ÏÏÈο ∞ (1-2) (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, °·ÏÏÈο μ1 (ÁÚ·Ù¿): 14.00-17.30, °·ÏÏÈο μ2 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, °·ÏÏÈο °1 (ÁÚ·Ù¿): 08.00-12.30. πÛ·ÓÈο μ2 (ÚÔÊÔÚÈο): 10.00, πÛ·ÓÈο °1 (ÁÚ·Ù¿): 09.00-13.30. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙ˘Ïfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÏ ‹ Ì·‡ÚÔ Î·È fi¯È ÌÔχ‚È, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÂÍÂÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·˜ (‰ÂÏÙ›Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘, ‰ÂÏÙ›Ô ·ÏÏÔ‰·Ô‡ Î.Ï.).

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂϤÙ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ ™À™∫∂æ∏ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 12.Ì., ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √§μ ∞.∂., fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ μfiÏÔ˘, ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó.

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

“ºÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

¢

ÂÓ ‚ϤÂÈ ıÂÙÈο Ë ¢À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÀÁ›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂›Ó·È ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ Ë ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÒÛÙÂ Â¿Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘. ÿÛˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛË fiÛˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ™˘ÚÁοÓË, fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô‰ËÁ›

Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ›Ù Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ›Ù Û ‚¿ıÔ˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Û ÂÓÙ·ÂÙ‹ ¯Ú‹ÛË, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÔÎÙÒ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿ ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ. Δ· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· (‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ›Ûˆ˜ Ì 13 Û˘ÓÔÏÈο ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, Û ‰‡Ô ‚¿Ú‰È˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜) ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ· Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÍÔ‰· ηٿ ÂÚ›Ô˘ 80%. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ·ÔÛ‚¤ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Î·È ·ÔʤÚÂÈ Î·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ‹‰Ë ηٿ ÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ú· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ë Î. ™˘ÚÁοÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ÎÏÈÓÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: √ ˘fi ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˜ ı· ηχ„ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ï‹ıÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∏ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙȘ ϤÔÓ ÚÔËÁ̤Ó˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ Â-

Ê·ÚÌÔÁ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó Ì ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ¶ÚÔËÁ̤Ó˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰È¿¯˘Û˘ - ·ÈÌ¿ÙˆÛ˘ - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Ê·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫¡™, ÙÔ Ì·ÛÙfi Î·È ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ˘ÂÚÙ·¯Â›Â˜ Ï‹„ÂȘ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÌË ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘Û›·˜. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÏÔۈ̷ÙÈÎÔ‡ ªRI Î·È MRI ·Ó·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·˜. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ¿Óˆ - οو ÎÔÈÏ›·˜ Ì ˘ÂÙ·¯Â›Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ó·ÓÔ‹˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¤Ûˆ ÁÂÓÓˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ¶ÏËıÒÚ· Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ï›Ô˘˜. ÀÂÚÙ·¯Â›Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¯ÔÏ·ÁÁÂÈÔ·ÁÎÚ·ÙÔÁÚ·Ê›·˜. Δ¯ÓÈΤ˜ ÔÏÔۈ̷ÙÈ΋˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ‰È¿¯˘Û˘ ÁÈ· ÌÂϤÙË ÔÁÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ Ì ˘ÂÚÙ·¯Â›Â˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜. £· Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÁÈ· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÚÈıÌfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·Ó¿ ‚¿Ú‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÙË Î·È ÌË ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ”.

™˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›

¶·Ú¿Ù·ÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ∫∞π ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ™Â Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ϤÔÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ŒÓ· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ï‹ÚˆÙ˜ ÂÊËÌÂڛ˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı›. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ÚÔÁÚ·Ì-

Ì·ÙÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ·ÔÏËڈ̋˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2010. ™ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “¢ÂÓ Û˘Ó·ÈÓԇ̠۠ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÌfiÓÔ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, ηٷϋÁÂÈ Û ·Ó·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÂÊË̤Ú¢ÛË. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ηْ ·Ú¯‹Ó. £· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘, fiÔÙÂ Î·È fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ - ¤Ú·Ó Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ñ ·¤Ó·ÓÙÈ: ·) ™ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ‚) ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÂ

‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÂÚÈÎÔÌÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó·ÛÊ·ÏÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ” . ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ó¤· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‚ÏËı› Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ “ʈ˜” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·ÂÈÏ› Ì ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú ÚÈÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “ÂÊfiÛÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ηıÔÏÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ÂÈ̤ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ‹ Ù˘, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √∂¡°∂ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜.

∞fi 1˘ ª·˝Ô˘, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi fiÏ· Ù· Ù·ÎÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· (Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈÙÚÔ¤˜, ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î.Ï.) ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û Ӥ· ÎÏ·‰È΋ Û˘Ìʈӛ·, Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂΛӢ Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„·Ì ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÌÔÈ‚‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊË̤Ú¢Û˘. ∞fi 1˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ÙfiÙ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Â›Û¯ÂÛË” .

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∂›Û˘ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÛÙÔ ∂™À, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÎÏÈÓÈÎÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °È·ÙÚÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ: ∞¿ÓÙËÛË Û ∞. ¡¿ÓÔ ÁÈ· ∞¯ÂÏÒÔ Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂ-

Ù·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Û ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞ÓÙ. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ Î·È ∞. ¡¿ÓÔ, Ì ı¤Ì· “√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “™Â ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Î.Î. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ 141/2010 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó·ÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ ™Ù∂ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·fi 23/10/09 ·›ÙËÛË Ù˘ WWF-∂§§∞™, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, Ì ÛÙfi¯Ô Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ ÔÙ¤ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. °È· Ù· ÏÔÈ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÚÌfi‰È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È Ù· Û˘ÓÂÚˆÙÒÌÂÓ· ˘Ô˘ÚÁ›·”.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Δ√ ∫∂∫ °™∂μ∂∂ ˘ÏÔÔÈ› ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂§π¡À∞∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ∞Ï·Ì¿Ó·˜ 33, Ì ٛÙÏÔ “∫ÔÛÙÔÏfiÁËÛË À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ £ÂÚÌÈÎÒÓ & ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ÂÚȯÒÚˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 12 ˆÚÒÓ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi 19/4/2010 ̤¯ÚÈ 23/4/2010. ∂›Û˘, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Ì ı¤Ì· “∫ÔÛÙÔÏfiÁËÛË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ”. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ∫∂∫ °™∂μ∂∂, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 2∞, ÙËÏ. 2410 57987677 (ÒÚ˜ 08.00-16.00, Î. ΔÛ›ÚÔ).

∂Î·›‰Â˘ÛË Û ‚ÔϤ˜ fiÏˆÓ ∞¶√ ÙËÓ 32 Δ∞•¶¡/3Ô ∂° ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‚ÔϤ˜ fiÏ̈Ó-∞/Δ fiψÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È °Ï·Ê˘Ú¿. 1. 11 8:30: 20.00 ª∞´ 2010, μ. 12 08:30: 19.00 ª∞´ 2010, °. 13 08:30: 19.00 ª∞´ 2010, ¢. 14 08:00: 20.00 ª∞´ 2010, ÒÚ· ÙÔÈ΋. ∂ÈΛӉ˘ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘„. ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ - ∫ÔÊÚ›ÙË -∫ÔÚ˘Ê‹. ΔȘ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ÒÚ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÌÓ›ˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ô‰fi˜ “ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη”-“°Ï·Ê˘Ú¿” ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ΔËϤʈÓÔ ªÔÓ¿‰·˜ (2295046403).


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

√ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¡. ¢·Ï¤˙ÈÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë Ù¤ÊÚ· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞·ڈÛË ÚÒÙ˘ Ù‹Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ·fi ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË

ª

›· Ù‹ÛË Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ translavia ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ·Î˘ÚÒıËΠ¯ı˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛÎfiÓ˘, Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŒÙÛÈ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ Ì Ù‹ÛÂȘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ ¯ı˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÚÔÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¢·Ï¤˙ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ú‡Ù·Ó˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·fi ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞ÁÚÔÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ ∑ˆÈÎÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ ¢·Ï¤˙ÈÔ, Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ Ù¤ÊÚ· Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ηÈÚfi. “∏ ÚfiÛÊ·ÙË ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ó· Í·ÊÓÈÎfi Î·È ÌË ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi, ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ fiÏÔÈ “‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛˆӔ . ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô Û˘Ì‚¿ÓÙ·. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÈ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ÙȘ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜. ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ Ù¤ÊÚ· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∞fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÚÔÊ‹ Û ‚ÔÚÈ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿·Í Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂ-

ÓÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÛÎfiÓË ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì‹Ó˜. ÕÏψÛÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ ı· οÙÛÂÈ. ΔÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ªÔÚ› Ó· οÙÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∞Û›·. ∫·È ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· οÙÛÂÈ Ë ÛÎfiÓË. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ÍËÚ‹ ·fiıÂÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ηı›ÛÂÈ Ë ÛÎfiÓË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú¤¯ÂÈ, Î·È Ë ˘ÁÚ‹ ·fiıÂÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ù¤ÊÚ· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, fiÙ·Ó ı· ‚Ú¤¯ÂÈ, ÔfiÙ ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹. ∏ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ıÂÈ¿ÊÈ Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ˘Ê‹˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ú˘ÔÁfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÏfiÁˆ

Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∏ ÛÎfiÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡„Ô˜ ÌÂٷ͇ 20.000-40.000 fi‰È·” . ∂ÚˆÙËı›˜, ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË, Ô Î. ¢·Ï¤˙ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. √È ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘; “∏ ÛÎfiÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ Á‡Úˆ ÛÙ· 20.000 fi‰È·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙË ÛÎfiÓË. ªÔÚ› fï˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó

Ôχ ·¯Ó¿ ·Ú·È¿ Û‡ÓÓÂÊ·” ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜, ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ Ù¤ÊÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó, fiÛÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, fiˆ˜ ¿ÛıÌ·, ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂıÔ‡Ó. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÛÎfiÓË ÏfiÁˆ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û‹˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ

ÛÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‡ÎÔÏ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì Ù‹ÛÂȘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. §fiÁˆ fï˜ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜ Ë ÚÒÙË Ù‹ÛË Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ, ·Î˘ÚÒıËÎÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÛË Ù˘ translavia Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ 9.45 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. √È Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi Ó¤ÊÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ Ì ‰¤Î· Ë̤Ú˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙȘ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ηıÒ˜ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÓÔÌfi ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ·‡ÚÈÔ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·. ∏ Û‡ÁÎÏËÛË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ “Ì ÙÔ Ù¤ÏÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜” , ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ “ηÌ·Ó¿ÎÈ” ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÂȂϤˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, ∫. ¢·ÓÈ‹Ï, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô

‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘

˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¯ÚˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ,

∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ “√ ∞fiÏψӔ Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· Ù· 50¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ∞fiÏψӔ. ΔË Û˘Ó·˘Ï›· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ (¢∏.∫.π.) Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ï·˚ÎÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜, Û¯‹Ì·Ù· ÚÔÎ, Ï·˚ο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ı· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·.

Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ›‰È· Ù˘ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë, fiˆ˜ Ô ÂÚÁÔÙ·Íȿگ˘, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔıÂÛÌ›· ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√ ∞¶√§§ø¡” ȉڇıËΠÚÈÓ 50 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 1960 ˆ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. À‹ÚÍ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÛÎÔÔ› ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Â›Î·ÈÚÔÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ì ÚÔı˘Ì›· ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 50 ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘˜ (ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 10ú). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Û¯‹Ì·Ù·: ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜, Red Wine Band, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË, ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∂ϤÓË ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, √Ú¯‹ÛÙÚ· °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘, §·˚΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘, Δ· ·È‰È¿ ÛÙÔ “ÛÙÂÓfi”, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ‰·Î›‰Ë˜ Î·È ÔÈ “¢ÈÏÔÂÓȤ˜”.

Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ù· ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ·, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ôʇ¯ıËΠ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È “Ì ڢıÌÔ‡˜ ¯ÂÏÒÓ·˜”. ŒÙÛÈ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ 800Ì. ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞°∂Δ ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÓÒ Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ò˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ - ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞°∂Δ, ·’ fiÔ˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Δ∏¡ ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˙ËÙ› Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î. ¶·ÍÈÓfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘. ΔËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ 20 ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ófiı¢Û˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ·fi ¿ÌÈÛıÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi Û “ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·” , Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Â Ë ÚÔÒıËÛË ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎÒÓ Î·È ··ÍȈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Í¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ ÛÙȘ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜), ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋˜ ‡Ï˘ (˘fi ÙÔÓ „¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ “·ÏÔÔ›ËÛ˘” ‹ Ù˘ “·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘” ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ), ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ˆ˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘-Û˘ÓÙ¯ӛ·˜, ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÙË ‰È·Ú΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÈ·›·, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÚfiÛÊ·Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Û‡Ó‰ÂÙˆÓ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ηı’ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ - Ì ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ Â›Î·ÈÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜” . ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ 20 ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ: ∞ÈÁ›Ô˘, ÕÌÊÈÛÛ·˜, μ¤ÚÔÈ·˜, μfiÏÔ˘, °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫ÈÏΛ˜, ∫ˆ, §·Ì›·˜, §È‚·‰ÂÈ¿˜, §Â˘Î¿‰Ô˜, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, √ÚÂÛÙÈ¿‰Ô˜, ™¿ÌÔ˘, ™‡ÚÔ˘, ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÷ӛˆÓ Î·È Ã›Ô˘. ∞fi ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ηıÒ˜ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÚΤÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Â‚‰ÔÌ¿‰·.


M·ÁÓËÛ›· 18 To ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË ™Â 50 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË Û‡ÓÙËÍË ÈÛÔÙfiˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 9Ô˘ ™¯ÔÏ›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ™‡ÓÙË͢ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· (ITER) Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ Cadarache Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ EE, ∏¶∞, π·ˆÓ›·˜, πÓ‰›·˜, ∫›Ó·˜, ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Û‡ÓÙËÍË ÈÛÔÙfiˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰›ˆÓ, fiˆ˜: º˘ÛÈ΋ ¶Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, ª·ÁÓËÙÔ¸‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋, ¢È·ÁÓˆÛÙÈο À„ËÏÒÓ £ÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, ∫·Ù·Û΢‹ ¢È·Ù¿ÍÂˆÓ ª·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘, μÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ¡¤· ÀÏÈο ÁÈ· ∞ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ™‡ÓÙË͢. ∞fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î. ¡›ÎÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, “Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ™ÙÔ ∫·ÓÙ·Ú¿˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤۷ ·fi Û‡ÓÙËÍË. ∞Ó ·˘Ùfi ÂÈÙ¢¯ı› ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ô˘ ı· οÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÈÓ ·Ú·‰Ôı› ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌË. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 1020 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÌÔÚ‡ÛÈÌË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙË ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∂›Û˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Euratom - ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ‚¿ÛË ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ £ÂÚÌÔ˘ÚËÓÈ΋˜ ™‡ÓÙË͢, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ú¢ÓËÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· (¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, πΔ∂), ÔÏ˘Ù¯Ó›· (∂ª¶, ∫Ú‹Ù˘) Î·È ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· (∞ıËÓÒÓ, £ÂÛÛ·Ï›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫‡ÚÔ˘). ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

TPITH 20 A¶PI§I√À 2010

∫·ıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÊÔ›ÙËÛË ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

«E‚‰ÔÌ¿‰· ÁÓˆÚÈÌ›·˜» Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ÿ

ÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ãı˜ ÛÙÔ ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ “‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜”. ª·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ¤ÍÔ‰· ˆı› ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ÈÚÔÙ·Í›·˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘ÎÂÈ·ÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ÕÏψÛÙÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ò˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÌÔ‡ÚË ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÂÂȉ‹ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “£¤Ïˆ Ó· ÂÙ‡¯ˆ Û οÔÈÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏÔ ΔÌ‹Ì· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜” ›Â Ë Ì·ı‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ηÈÚfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ ٷ ÊÔÈÙËÙÈο ¤ÍÔ‰· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ∏ÏÈ¿Ó· ª·Î·ÙÛ‹ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› ÁÈ· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. 줂·È· Ë ›‰È· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ °ƒ∞™∂¶ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ì ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ Î. μ¿Ûˆ ΔÛ·‚·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ “‚‰ÔÌ¿‰· ÁÓˆÚÈÌ›·˜”. √ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ › ˆ˜, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ “‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜” Ì ‰ÈÏfi ÛÎÔfi ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı› fiÛÔ ÂËÚ¤·Û ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÊÔÈÙËÙÈο ¤ÍÔ‰·. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ì ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·ÙÚÒÓ Î·È ∫Ú‹Ù˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ.

√È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ •ÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÔÊ›ÏÂÈ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.300.000 ¢ÚÒ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 1.000.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ··Û¯fiÏËÛË ¤Ú· ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ‚·ÚÈ¿ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ·˘ÙÈÛÌfi

™Ù¤ÁË ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ∞ª∂∞ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 30 ™ÙÂÁÒÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÂÓÒ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿ÙÔÌ· Ì ‚·ÚÈ¿ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ·˘ÙÈÛÌfi, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∞ª∂∞ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ΔڛηϷ. ™ÙÔ Î·›ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ· “Î·È ÙÈ ı· ·ÔÁ›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ‚·ÚÈ¿ ·Ó·ËÚ›·, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Âı¿ÓÔ˘Ó;” ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ™Ù¤Á˜ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô 30 Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ™Ù¤Á˜ ̤ۈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ™ÙÔ μfiÏÔ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ™Ù¤ÁË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î. ƒ¿ÏÏ˘ ΔÛÔÏ¿Î˘, ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂٷ͇ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û οı ıÂÛÛ·ÏÈ΋ fiÏË Ì›· ™Ù¤ÁË, Ë ÔÔ›· ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·Ú¯Èο ·È‰È¿ Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ‹ ·˘ÙÈÛÌfi.

™ÙË ™Ù¤ÁË ı· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÎÙÒ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ¿ÙÔÌ· Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· Ù· Â͢ËÚÂÙ›. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ·Ó·ËÚ›· Âı¿ÓÔ˘Ó ‹ ÂÚȤÏıÔ˘Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ∞ª∂∞ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù·. ∏ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ∞ª∂∞ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ∞ª∂∞ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÂΉfiıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÌfiÓÈ̘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ∞ª∂∞ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ù· ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. “∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌfiÚÈ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÁÈ· 100 ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 3.000. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ∞ª∂∞ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÎË-

Ú‡ÛÛÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·” ›Â Ô Î. ΔÛÔÏ¿Î˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ∞ª∂∞, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÁÈ· Ù· ∞ª∂∞, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô‡Ù ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È È‰›ˆ˜ ÙˆÓ ∞ª∂∞ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √ Î. ΔÛÔÏ¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÏËÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÓÔÈ·˜. Δ· ∞ª∂∞ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÔÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ··Û¯ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ· Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∞ª∂∞ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË ∞ª∂∞ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 8.000. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 20

TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

¡π∫∏

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ª¿ÚÈÔ˜ ˙ËÙ¿ Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂÏ. 21

ªπ∞ “∞¡∞™∞” ∞¶√ Δ∏¡ ∞¡√¢√ ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞ μƒπ™∫∂Δ∞π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

¢‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜, Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Ì ÙÔ Â˘Ú‡ 4-1, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÚfiˆÚ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∫È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Ô √º∏ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”, ϤÔÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó” Î·È Ì·ıËÙÈο ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·.

√ ÿÓÙÂÚª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔÓ ·’ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 24

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∞∂∫-¶∞√∫ Î·È ÕÚ˘√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ÛÂÏ. 24

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÚ›· Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ì ∫·Ï·Ì¿Ù·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ∂ıÓÈÎfi) Î·È ¤Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË ƒfi‰Ô ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔ‰Ô. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË, ̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜, ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È “ÛÙ·¯˘ÔÊfiÚÔÈ”ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯·Ó ‰Â¯ı› 22 Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 14 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û 15 ·È¯Ó›‰È·. ΔÂÏÈο Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ó›ÎËÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó·, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 64 Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ë ÔÌ¿‰· Ó· È¿ÛÂÈ ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘. £ÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛˆÛÙ¿, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ‰ÂÓ ·Á¯ÒıËηÓ, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. “•¤Ú·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ fiÙÈ ı· ·›˙·Ì Ì ¤Ó·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜, Ì·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈ˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·. ª·˜ ¤ÏÂÁÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӈıÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÁÎÔÏ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ οÓÔ˘ÌÂ. ¢Â¯Ù‹Î·Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ·fi Ì›· ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ‚ÚÂı‹Î·Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ Î·È Á¤ÌÈÛ ÙÔ Á‹‰Ԕ ÙfiÓÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Û ·fi‰ÔÛË ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡

ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 17’ fiÙ·Ó Ô ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ “„·Ú¿ÎÈ” ¤ÁÚ·„ ÙÔ 01. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ æ˘¯ÔÁÈfi ÛÙÔ 32’ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 45’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·, Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ §È·¿ÎË ÛÙÔ 56’ Î·È Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË ÛÙÔ 68’. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤ÊÙ·Û ٷ ‰Ò‰Âη Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· Û 15 ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· 18 Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ηٿ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜). °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚÒÓ, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∂∞∫, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À: ∫ËÔ˘Úfi˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜ (79’ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜), ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, §È·¿Î˘, ÕÏ‚·ÚÂ˙, √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiӯ (67’ ¶ÏÈ¿Áη˜), ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ™È·ÏÌ¿˜ (46’ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜), ™ÔÏ¿Î˘. ∞°ƒ. ∞™Δ∂ƒ∞™: °È·ÎÔ˘Ì‹˜, ª¿ÚÌ·˜, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (61’ ÿÓÙÈ), μ·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ¡. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜, ΔÛÔ˘Î·Ï›‰Ë˜, ∫·ı¿ÚÈÔ˜, ΔÛÔ‡ÎÏ˘ (72’ ¢ÂÈÓfi··˜), ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ (79’ ªÂÎÈ¿Ú˘).

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ΔÛÈÒÏË √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÊÒÓ·Í·Ó Ú˘ıÌÈο ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔÛ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ, ·Ó ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¤Ê˘Á ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÍÂοı·Ú·: “√È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο “‰Â̤ÓÔ˜”Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ Ô-

Ô›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ Ô˘ ‹Úı· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ù¤ıËΠÂ› Ù¿ËÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ı· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔÓ Î. ª¤Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ÓÔ. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÈÛÙ‡ˆ, fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ÁÈ· οı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ̒ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi; ¶ÚÔ¤¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚ϤÔ˘ÌÂ...”.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ∫·Ï·Ì¿Ù· ΔËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜.™‹ÌÂÚ· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ÔÌ¿‰· ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·”.

∫¿ÚÙ· - ̤ÏÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· Î·È Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ı· ıÂÛ›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ·-̤ÏÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ οÚÙ·˜.


20

TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

¢’ ∂£¡π∫∏

™Δ√À™ √∫Δø ¶√¡Δ√À™ ∞À•∏™∂ Δ∏ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¶√ Δ√¡ £∏™∂∞ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

πÛfi·ÏÔ˜ 2-2 Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·

∞ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô ƒ‹Á·˜

¢∂¡ ·¤Ê˘Á·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· ÙËÓ 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯·Û Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ı· ͯ·ÛÙ› Ôχ ‡ÎÔÏ·, ·Ó ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√∫ Û ÌÔÓfi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·ÌÈÓ¿‰ˆÓ, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ̤۷ Û ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∞.∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ù· ¤‰ˆÛ fiÏ· ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· Ó›ÎË Ì Ôχ ¿Á¯Ô˜. ¶Ï¤ÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÈ· ʤÙÔ˜ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ μÂÏÔ‡¯È, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜ ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›· 2-2 ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·, ÂÓÒ Ô ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ‡ÎÔÏ· ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 4-2 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶‡Ú·ÛÔ˜ - ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 1-2 ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ñ ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 0-3 ·.· ªÂÙ¤ˆÚ· ñ §·Ì›· 1-0 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ñ ∂Ï·ÛÛfiÓ· 4-2 μÂÏÔ‡¯È ñ μÚ¿¯Ô˜ ∫·ÛÙڷΛԢ 1-0 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.- Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 2-2 ∞fiÏÏˆÓ §. - A.E ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 1-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 26 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 2005 40-13 55 2. ∞.√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 40-18 46 3. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 42-20 45 4. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 36-17 45 5. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 34-24 40 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 34-29 38 7. ªÂÙ¤ˆÚ· 36-22 37 8. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ÂÚ¯. 31-28 33 9. ∞fiÏÏˆÓ §¿Ú. 27-29 32 10. §·Ì›· 29-32 32 11. ªÔ˘˙¿ÎÈ 19-24 30 12. μÚ¿¯Ô˜ ∫·ÛÙÚ. 25-31 27 13. μÂÏÔ‡¯È 21-31 27 14. A.E ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 20-49 14 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ 4-70 2 *√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. **ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞√∫, ªÂÙ¤ˆÚ·, ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È §·Ì›·

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (25/4) ∞fiÏÏˆÓ §.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ÂÚ¯. μÚ¿¯Ô˜ ∫·ÛÙڷΛԢ-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∞.√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ §·Ì›·-¶‡Ú·ÛÔ˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ -ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞.∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ -μÂÏÔ‡¯È ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ 3-0 ·.· ƒÂfi: ªÂÙ¤ˆÚ·

(40’ ¶·˘Ï›‰Ë˜, 64’ ∫Ú·Ó¿˜ - 5’ μfi˘) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. . .2-3 (62’ ¡ÈÎÔ‡‰Ë˜, 74’ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ - 1’, 82’ ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 70’ ∫fiÚ‰·,) ∞fiÏψÓ-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . .2-1 (41’ Δ۷ӿη˜, 90’ ∫ËÚ‡ÎÔ˜ 25’ ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘) ™ÎÈ¿ıÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . .1-1 (57’ ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ - 7’ ΔÚ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 1-1 (37’ ¡¿Î· - 34’ ¤Ó. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘)

ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 4-1 ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î·È Í¤Ê˘Á Ì ÔÎÙÒ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û 2-1 ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·fi ÙÔÓ °™∞. ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ +5 ·fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋.

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 28˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ΔÔÈ΋ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ “‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” Ô °™∞ Î·È Ô £ËÛ¤·˜. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ “η›ÁÔÓÙ·Ó” ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÍÂΛÓËÛ·Ó È‰·ÓÈο ÙÔ Ì·Ù˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 5Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔÓ μfiË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-1 ¯¿ÚË ÛÙ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ¶·˘Ï›‰Ë (40’) Î·È ∫Ú·Ó¿ (64’). ∏ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ›¯Â ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ·ÊÔ‡ Ô §¿Î˘ ™ÈÒÌÔ˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ £ËÛ¤·. √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÂÚÓÒÓÙ·˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ·fi ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ (41 ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi). ŒÙÛÈ ·‡ÍËÛ ÛÙÔ +8 ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ £ËÛ¤· Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “·ÁηÏÈ¿” Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ™ÙËÓ “Ô˘Ú¿” Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” . ΔÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ‹Ú “¯Ú˘Û‹” Ó›-

ÚÓËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯·Û ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ Ì 1-0.

¶‡Ú·ÛÔ˜∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 1-2 ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ ÙË 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜, ËÙÙ‹ıËη Ì 2-1, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ, ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ηıÒ˜ Ë ‚ÔËıfi˜ ªϤÙÛÈÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ Û ı¤ÛË ÔÊ-Û¿ÈÓÙ ÙÔÓ ÛÎfiÚÂÚ ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ·‡ÚÈÔ ∞√∫ Î·È ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó

“∫·Ú¤” ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘ Î·È Ô §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰·. ª·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¶ËϤ·˜), ∞ÏÂ͛Ԣ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ∫·ÙÛ›Î˘ (ÃÏfiË), ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ (™ÎfiÂÏÔ˜), Δ·Ó¿ÁÈ·˜ (°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), TÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜), ªÈ¯·‹Ï (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ¡. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.). ÎË Ì 1-0 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·fi οو ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·, Ô˘ ¤ÊÂÚ 1-1 ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È Ù· §Â¯ÒÓÈ· Ô˘ ¤¯·Û·Ó 2-1 ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. ¢˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì‹Î·Ó Î·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 3-1 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£:

¡∞ ¡›Î˘-∞›·˜ . . . . . . . . .3-1 (70’ ∑¤Ú˘, 72’ ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, 92’ ÂÓ. ∫ÈÙ›Ô˘ - 90’ ∑¿Ú·˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞ÂÙfi˜ . . .4-0 (15’ ÂÓ., 24’ ∫·ÚÙ¿Ï˘, 17’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 35’ ªÈ¯·‹Ï) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-ƒ‹Á·˜ . . . . . . . 1-4 (74’ ¢Ô˘˙¤Ó˘-1’ ª¿Ù˘, 10’ §˘Ú›ÙÛ˘, 62’ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, 88’ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜) √ÚÌ›ÓÈÔ-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . 1-0 (36’ μ·ÚÈ¿Ì˘) ∞ÏÌ˘Úfi˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . 2-1

™ÙË μ’ ∂¶™£ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¿ÏÌ· ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη Ì ͤÛ·ÛÌ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÚ›· ÁÎÔÏ (3-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘) Î·È ϤÔÓ ·¤¯ÂÈ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û Ì 1-0 ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘. ΔÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÏËÛ›·ÛÂ Ë ÃÏfiË, Ë ÔÔ›· “‰¿Ì·Û” Ì 21 ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 28˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™ÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ “‹Ú” ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ (2-1 ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌˉfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÔÈ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-0 ·fi ÙÔÓ ¶ËϤ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙË μ’ ∂¶™£: ™·Ú·ÎËÓfi˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· .0-1 (61’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ¢¿ÊÓË-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . .1-2 (1’ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ - 12’, 61’ ÃÈÛ¿È) πˆÏÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . 1-4 (13’ ™ÎÔÙ›‰·˜ - 20’, 29’, 42’, 68’ ¤Ó. §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . .3-0 (47’ ÂÓ. ¡Ù¤ÚÙÛ·˜, 65’ ª›ÏÙÔ˜, 80’ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘)

ªÈÎÚÔı‹‚˜-¶ËϤ·˜ . . . . 0-2 (40’ ∞ÁÁ. ¶·Ó·Á‹˜, 87’ £¿ÓÔ˜) ¢fiÍ·-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . .4-1 (7’ ¤Ó. Ã. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, 28’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 53’ ¶. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, 78’ ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘ - 65’ ¡ÙfiÌÔ˜) ª˘ÚÌˉfiÓ˜ -∞Óı. °·˙‹˜ 1-2 (1’ ∫Ô˘ÏÎÔ˘Ù¿Ú·˜ - 41’ ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘, 72’ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘) ÃÏfiË-∞∂ 2002 . . . . . . . . . . 2-1 (26’ ª·Ó٤η˜, 89’ ÂÓ. ÃÔϤ‚·˜ - 37’ ºÈÏ›Ô˘) ÕÚ˘ ªÂÏ.-∫ÈÛÛfi˜ . .3-0 ·.·.

∞Ó¤‚ËÎ·Ó ∞›·˜ ΔÚ. Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ΔËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ‹‰Ë Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ Ì 2-0, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Î·Ó Ó· ·›ÍÂÈ (›¯Â ÚÂfi), ·ÏÏ¿ ¢ÓÔ‹ıËΠ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÂÚ›˙Ô˘Ó Ë ∞¶√μ (Ó›ÎËÛ 1-0 ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹), Ô ÕÚ˘ ∞ÓıÔÙfiÔ˘ (Û¿ÚˆÛ Ì 10-0 ÙÔÓ °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜) Î·È Ô ΔÔÍfiÙ˘ (¤¯·Û 2-1 ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¢È·ÁfiÚ·). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙË μ’ ∂¶™£: ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ . .2-2 (46’, 57’ ªÂÙ·Í¿˜ - 12’, 90’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜) ÕÚ˘ ∞Óı.-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ 10-0 (26’, 52’, 59’, 66’ •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜, 38’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 70’, 80’ ∫ˆÙԇϷ˜, 76’, 85’ ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, 88’ ªËÙÚ¿ÎÔ˜) ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∑·ÁÔÚ¿ . . . . .4-2 (35’ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, 50’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 78’ ¶. Δ·Ê›Ï˘, 89’ ∞. Δ·Ê›Ï˘ - 46’ §È¿ÙÛÈÎÔ˜, 60’ ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˜) ΔÔÍfiÙ˘-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . 1-2 (72’ °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ - 30’ 88’ ™·Ó›‰·˜) ∞›·˜ ΔÚ.-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . 2-0 (10’ ¶fiÙÛη, 81’ ªÔÁ‰·Ó›‰Ë˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∞¶√μ . . . . . .0-1 (37’ ™Ù·Ì¤ÏÔ˜) ƒÂfi: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.

∂ Ã∞™∞¡ ∞¶√ ∞.√. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ∫∞π ∞¶√§§ø¡∞ §∞ƒ. °π∞ Δ∏¡ ¢’ ∂£¡π∫∏

◊ÙÙ˜ ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ¢ÈÌ‹ÓÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·ÌÈÓ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Û “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·È¯Ó›‰È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤·ÈÍ·Ó ·ÓÔȯÙfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ¿Á¯Ô˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÛÙÔ 21’ Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, fiÙ·Ó Ô ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ·˜ ·fi Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ΔÛÔ‡ÎÏË ¤Û·Û ÙÔ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Î·È ÚfiÏ·‚ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˘, Ï·Û¿ÚÔÓÙ·˜ ‡ÛÙÔ¯· ÁÈ· ÙÔ 0-1. ¶ÚÈÓ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï·, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û·. ™ÙÔ 45’ ÏÔÈfiÓ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ Ì ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤Î·Ó ÙÔ 1-1, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÚÙ‹ ¿Û· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ· ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘, ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §. ª·Î¿ÏË, ηıÒ˜ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÛÙÔ 50’, Ô

∞√∫ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-2, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. √ ΔÛÔ‡ÎÏ˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ. ∞˘Ùfi˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÓ ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ, Ì ÙÔÓ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Ó· ÓÈο Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ÙÔÓ ΔÛÈÏ›ÁÁÔ ·fi ηı·Ú‹ ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘¤‰ÂÈÍÂ Ë ‚ÔËıfi˜ ªϤÙÛÈÔ˘. ∞fi Î·È ÎÂÈ ¤Ú· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›ÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ 2-2 ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, ·Ú¿ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ (55’ ™ÙÂÊ·Ó‹˜), ¡Ô‡ÛÈ·˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, °Î¿Áη˜, ∫Ú‚‚·Ù¿˜ (55’ ƒÔ˘Î¿˜), ΔÛ¿È, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜), ∫›ÙÛÔ˜, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ ∞√ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™: ΔÚԇ΢, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú¿˜, Δ˙‹ÏÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, °ÎfiÏÈ·˜, ºÏ›ÁÎÔ˜, ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ·˜ (85’ ¶·Ï¿Ù˙·˜), ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ˜ (80’ ∫ÏÈ¿Ê·˜), ΔÛÔ‡ÎÏ˘, ¶··ÎÒÛÙ·˜ (90’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘)

∞fiÏÏˆÓ §·Ú.∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 1-0 ∏ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ‰Â Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠10, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·Ó” ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÍÂÏ›¯ıËΠے ¤Ó· ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ı¤·Ì· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi, Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ì¿¯Â˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÛٛ˜. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 69’ Ì’ ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÌÂÚÈ›¯Â ÎÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË Ù‡¯Ë˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ, Ë Ì¿Ï· ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜

ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Λ Ô ∞Ϥ͢ ª¤Ë˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ ÛÔ˘Ù, Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÔÏÏ¿ fi‰È· ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡Ú· Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ 74’, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÎϤ„ÂÈ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ∞¶√§§ø¡ §∞ƒ.: ª·Á·˙ÈÒÙ˘, ¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, ª·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, μ·ÚÛ¿Ì˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¶Ôχ˙Ô˜, ΔÛ¤ÏÈÁη˜, πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜, ∞Ú¯ÔÓÙ‹˜, ª¤Ë˜ (76’™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜), ¡¿ÛÙ·˜ (87’ ∫ÔÓÙÔı·Ó¿Û˘), ∫·ÚηÓÙ¿˜. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ° ÃÔÓ‰Úfi˜, °Î¤ÚÙÛÔ˜, Δ ÃÔÓ‰Úfi˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (75’ ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô˜), ¶·Ú›ÛÛ˘ (80’ ÃÚÈÛÙÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜), ∫fiÙÛη, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ™ÎÔ‡Ú·˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ÃÚ˘Û¿Óı˘ (60’¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘).


TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

°’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ∂·ÓÔÌ‹ ΔÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË 2Ë Ù˘ ηٿٷ͢ μ¤ÚÔÈ· ·¤ÎÙËÛÂ Ë ∂·ÓÔÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋. Δ· ΔڛηϷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ¡›Î˘ μ. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 0-1 ºˆÎÈÎfi˜- °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . .3-0 ¡›ÎË μ.-ΔڛηϷ . . . . . . . . .0-2 ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . .2-1 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∫Ô˙¿ÓË . . . .2-0 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ . .5-2 ∂·ÓÔÌ‹-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . .1-0 ∫·ÛÙÔÚÈ¿-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ 0-3 ·.·. ƒÂfi: ¶∞√¡∂

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . .37-21 56 2. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . .42-20 53 3. ΔڛηϷ . . . . . . . .27-11 52 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . .50-28 51 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . .35-18 51 6. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . .30-20 48 7. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . .36-29 45 8. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . .35-23 45 9. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . .30-23 44 10. ¡›ÎË μ. . . . . . . . .26-31 34 11. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . .22-27 33 12. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . .19-25 29 13. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. .30-30 29 14. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . .26-30 28 15. ¶∞√¡∂ . . . . . . .22-36 26 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . .24-54 19 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . .7-72 4 ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ Ë ∂·ÓÔÌ‹, Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ Î·È Ô £ÂÚÌ·˚Îfi˜ Î·È ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. ÂÓÒ ¶˘ÚÛfi˜ Î·È ¡›ÎË μ. ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ** ∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-∫·ÛÙÔÚÈ¿ 3-0 ·.·. ¶∞√¡∂-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ΔڛηϷ-ºˆÎÈÎfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-¡›ÎË μ. £ÂÚÌ·˚Îfi˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. μ¤ÚÔÈ·-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ∂·ÓÔÌ‹-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ƒÂfi: ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.

£∞ ∑∏Δ∏™∂π

21

™Δƒ∞Δ√™ °π¢√¶√À§√™ ª∂ ∞º√ƒª∏ ¢∏§ø™∂π™ Δ√À ª∂Δ∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ¡π∫∏™-Δƒπ∫∞§ø¡

∂ÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ª¿ÚÈÔ˜ ÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ٷ ΔڛηϷ. ∫·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ¡›ÎË Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-0 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÔÚ› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ fiÏÔÈ Ó· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÌfiÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ, fiÙ·Ó Ë ¡›ÎË Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÛÙÔ 18’ ¤ÚÈÍ ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ΔڛηϷ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi fi,ÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ Ϸ‚‹ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· Û¯fiÏÈ·, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. “∏ ʷӤϷ Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ „ËÏ¿. Ÿˆ˜ ·›Í·Ì ÌÂÙ¿ Ù· 15 ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ô˘ ›¯·Ì ‰‡Ó·ÌË, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë Ó›ÎË ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ͤڈ. ∂ÁÒ ÌÔÚ› Ó· Â›Ì·È ·fi ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ·ÏÏ¿ ηٷϷ‚·›Óˆ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο. ¢ÂÓ ˘ÔÓÔÒ Î¿ÙÈ” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·Î·˙ԇ΢ ÙfiÓÈÛÂ: “Δ· ΔڛηϷ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÓÒ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ô˘ ›¯·Ì ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. £· ÛÙ·ıÒ fï˜ ÛÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ 50-50, ÈÛÙ‡ˆ. £· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ ηıÒ˜ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÌÂÚÈÎÔ› ÙÈ Á›ÓÂÙ·È” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹¯ËÛ·Ó Î·Ï¿ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi Ù¯ÓÈÎfi Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. ∞˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·.

ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· “Û˘ÓÙ·Á‹” Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ∂Ê¿ÚÌÔÛ ۇÛÙËÌ· 4-5-1 Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÙÔÓ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë ·ÓÙ› ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î·Ï‚¤˙.

∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (‰Â-

ÍÈ¿), ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·Î·˙ԇ΢ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘

∞ÁÒÓ·˜ ¢ÚfiÌÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÓ‹Ì˘. √È ‰ÚÔÌ›˜, ı· ηχ„Ô˘Ó ·fiÛÙ·ÛË ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 800 ̤ÙÚˆÓ, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯ˆÌ¿ÙÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹. √ ·ÁÒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ¤Ó·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ‰ÚÔÌ›˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ŸÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·Ûı› ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÁÈ·ÙÚfi Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ÙÂÏÂÛı› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∂›Û˘, ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ, ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 500 Î·È 1.000 ̤ÙÚˆÓ. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ë √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È fax: 24210/71.770 Î. ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, 2425031201 ∞.√.¢.∫¿ÚÏ·˜ Î. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ πˆ·Ó.

ΤÓÙÚÔ˘ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, £·Ó¿Û˘ ª¿ÁÁÔ˜ Î·È ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), Ì ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë (‰ÂÍÈ¿), ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ˆ˜ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ¡›ÎË Ì‹Î ÎÂÊ¿ÙË ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›¯Â ÛˆÛÙ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ “fiÏÔ” ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯·Û Û¿ÓÈ· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Ó· È¿ÓÂÈ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∫È ÂÓÒ Ë ¡›ÎË Â›¯Â Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, Í·ÊÓÈο ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·¿ÓÙ¯·. ™ÙÔ 18’ Ô ÃÚ˘Û¿Ê˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË Î·È Ô ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ ¤Î·Ó ηÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ì¿Ï·˜ ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ʤÚÂÈ ·Î¤Ú·È· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ΔÔ ÁÎÔÏ ·˘Ùfi ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈο, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Ÿ,ÙÈ Î·Ïfi ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· Ì ÙÔÓ ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ›. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÍË ·ÏÏ·Á‹ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫·Ú˘ÒÙË ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ∫·È ϤÌ ·Ú¿‰ÔÍË ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÎfi˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ô ∫·Ú˘ÒÙ˘ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Î·È fi¯È ÂÍÙÚ¤Ì. §ÔÁÈÎfi ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ “¤Íˆ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘” Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ 0-2 Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¿ÏÈ Ô ÃÚ˘Û¿Ê˘ ÛÙÔ 55’ ÙÔ Ì·Ù˜ ÎÚ›ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο. √ ™¿ÓÙÛ˜ “¿Ï¢” ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ªÔÈÚ·›· ÏÔÈfiÓ ˘ÔÙ¿¯ıËΠÛÙ· ΔڛηϷ Ì ÛÎÔÚ 2-0. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∫·Î·˙ԇ΢, ªÔڿϘ, ™ˆÙÚ›Ó˘, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ (58’ °Î·Ï‚¤˙), ª¿ÁÁÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (70’ °ÎÈÓ‹˜), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (46’ ∫·Ú˘ÒÙ˘), ™¿ÓÙÛ˜. Δƒπ∫∞§∞: ΔfiÏÈÔ˜, ΔÚÔ˝Ú˘, ∫ÔÈÏÈ¿Ú·˜, °ÈÒÙ·˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ™·‚‚›‰Ë˜, ª›ÓÁη˜ (92’ ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó˘), ÃÚ˘Û¿Ê˘ (82’ ¢È·Ì¿ÓÙ˘), ΔÂÏΛÓÛÎÈ, ŒÓÔÎ.

∂∫¶√§πΔπ™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ ™∂™∫§√À ∂Δ√™ π¢ƒÀ™∂ø™ 1984

1Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ ¶Ô‰ËÏ·Û›·˜ “™ˆÛı¤ÓÈ· 2010” Rally Akropolis Sesklou ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ - ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “™ˆÛı¤ÓÈ· 2010”, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔÓ 1Ô ∞ÁÒÓ· ¶Ô‰ËÏ·Û›·˜ Rally Akropolis Sesklou. √ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıÂÈ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ¤·ıÏ·, Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 24 Ì ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ “∞ÎÚfiÔÏ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘” Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 12 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·Ù¤ÏËÍÂ Î·È ¤Î·Ó ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ™¤ÛÎÏÔ˘ fiÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi Ê›-

ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ·ÁοÏÈ·Û·Ó Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ì ÙËÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ì ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ¤Ó· ̤ÚÔ˜ 4ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Î·È 8 ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË, ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ 14 ·ıÏËÙ¤˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÊÔ‡ Ô ·ÁÒÓ·˜ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ·ÚÔ˘Û›· ÂȉÈÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Î·È ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· 28 ·ÙfïÓ, Ë ÔÔ›· ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ∂Ê‹‚ˆÓ, 28 Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó fiÏÔÈ Û ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. ∏ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ:

∫·ÙËÁÔÚ›· ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ∑‹ÓÙÚ·˜ ∞. ªÈ¯·‹Ï 2Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ÷ϷÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¢. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 3Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ª·˚Ófi˜ ™. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 4Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ μ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 5Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: §Ô‚¿ÛÔ‚ °. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∫·ÙËÁÔÚ›· ∂Ê‹‚ˆÓ 1Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ¶·ÙÛ¤Ï˘ ™. πˆ¿ÓÓ˘ 2Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ºÒÙÔ˘ Ã. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ Ã. ª¿ÚÈÔ˜ 4Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ¶·ÁÒÓ˘ ∞. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 5Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜: ºÒÙÔ˘ Ã. ºÒÙ˘ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ‚Ú¿‚¢Û ÙÔ˘˜ 5 ÚÒÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ Ì ÌÈ· Fiesta Ì ¤ÓÙÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ô˘ Ì·˜ ·Ú›¯Â ÛÙ·

ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÎfiÌ· ÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø” ÁÈ· ÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡, ÂȉÈο ÙËÓ Î. ∞ÓÙ¿ÚË. ∂ÈϤÔÓ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ˆÚ¿ 300 ÊÈ·ÏÒÓ 0,5 lt ÓÂÚÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∫·ÓÙfiÏ·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ΔÛÈ·Ì‹Ù·, ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∫·Ú·Ï‹ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞‚‰›ÎÔ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ê·Ó›˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË.


22 √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞ã ηÙËÁÔÚ›· (28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 61-22 69 2. £ËÛ¤·˜ . . . . . . .55-29 61 3. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . .48-30 46 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ .55-37 44 5. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . .50-40 44 6. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 50-46 43 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . .41-42 41 8. ∞›·˜ ™. . . . . . . .62-61 39 9. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . .41-41 39 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 23-29 38 11. ∞ÎÚfiÔÏË . . .38-40 35 12. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . .43-56 33 13. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . .41-48 32 14. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 36-45 31 15. §Â¯ÒÓÈ· . . . . .34-45 31 16. ¡.∞. ¡›Î˘ . .47-51 31 17. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . .52-84 23 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . .33-62 18 * √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È -3 ‚·ıÌÔ‡˜. μã ηÙËÁÔÚ›· (28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . .65-12 64 2. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . .69-30 59 3. ÃÏfiË . . . . . . . . .49-26 57 4. ∞.∂. 2002 . . . . .49-21 55 5. ¢¿ÊÓË . . . . . . . .49-36 49 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . .66-49 48 7. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . .61-38 48 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . .46-35 47 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . .37-28 43 10. ¶ËϤ·˜ . . . . . .40-44 41 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . .45-40 36 12. ¢fiÍ· . . . . . . . .44-50 35 13. ¢‹ÌËÙÚ· . . . .47-57 35 14. ∞Óı. °·˙‹˜ . . .47-72 29 15. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ .31-59 26 16. ªÈÎÚÔı‹‚˜ .20-53 20 17. πˆÏÎfi˜ . . . . . .34-68 13 18. ∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . .- * √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜-™ÎfiÂÏÔ˜. °ã ηÙËÁÔÚ›· (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . .59-15 53 2. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . .52-28 47 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. .53-20 45 4. ∞¶√μ . . . . . . . .39-22 37 5. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . .42-33 35 6. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . .52-29 34 7. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . .52-47 34 8. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . .39-34 31 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . . .33-29 27 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .29-49 19 11. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 32-60 17 12. ∑·ÁÔÚ¿ . . . . . .36-66 15 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ 13-100 4 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ: °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÕÚ˘ ∞Óı. Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

∫∞Δ∂μ∞§∂ Δ∏¡ ∞¡Δπ™Δ∞™∏ Δ√À ∞π°π¡π∞∫√À ª∂ 75-74 °π∞ Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

T.V.

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘

™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 ÿÓÙÂÚ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ∞ÈÁÈÓÈ·ÎÔ‡ Ì 75-74 ÁÈ· ÙËÓ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤¯·Û ÛÙÔ ∂∞∫ ·fi ÙÔÓ º›ÏÈÔ μ¤ÚÔÈ·˜ Ì 8279. ΔËÓ ‹ÙÙ· Î·È Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì 66-42 ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¡›ÎË 74-75 “∞ÏÒ‚ËÙË” ·fi ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ¤‰Ú· ¤Ê˘ÁÂ Ë ¡›ÎË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 75-74 ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ηϤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ “„ËÏÒÓ”. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‚ڋΠÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì 42-34, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ·. øÛÙfiÛÔ ¯¿ÚË ÛÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ê¿Ô˘Ï Ë ¡›ÎË ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ì 75-74. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-18, 34-42 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 55-56, 74-75. ∞π°π¡π∞∫√™ (÷Ù˙Ô‡Ï˘): ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ 12 (2), §ÔÙ˙·ÓÈÒÙ˘ 13 (3), ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ù·˜ 3, ¢¤Ó˘ 14, ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜ 10, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ 22 (3). ¡π∫∏ (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 13 (3), ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 12 (1), ™·Ì·Ú¿˜ 9, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 2, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 15 (3), ΔÛÒÏ˘ 19 (3), ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ 2, ™Ù¿ÌÔ˜ 3, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 3 (1), ∞ÁÎÚ‹˜, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜.

ºπ§π¶¶√™ μ∂ƒ. (°Î›Ì·˜): ª·Ù·Ô‡Ï·˜ 4 (1), μ. ª·˘Ú›‰Ë˜ 19 (5), Δ۷ΛÚ˘ 14, ∞. ª·˘Ú›‰Ë˜ 18, ∫ÔÙ˙¿Ì·Û˘ 7, πˆÛËÊ›‰Ë˜ 16 (3), §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ã∞¡£-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . . . . .81-61 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. .79-82 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . .74-75 ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . .96-40 ÕÚÁÔ˜ √Ú.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . .80-75 ºÔ›ÓÈη˜-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . .77-69 Œ‰ÂÛÛ·-μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . . . .67-57

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˺›ÏÈÔ˜ 79-82

(23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 2. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 4. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 5. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 6. ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 7. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 8. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 9. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . .34 10. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 11. Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 13. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 14. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Ó ηÎfi ÍÂΛÓËÌ· (21-4) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ οو ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-4, 31-17, 52-28, 6642 ∫√ª√Δ∏¡∏ (∫Ô˘ÎÔ‚›ÓÔ˜): ™Ù¿ÓË 13, ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 5, ¶·Ù¤Ú· 24 (2), ∫ÈϤ 10 (1), ªÂÓ¤ÙÔ˘ 3, ™·Ú·ÙÛÈÒÙË 3.Δ۷ΛÚË ∂. 4, Δ۷ΛÚË ∞ 2, ¢Â‚ÂÙ˙‹ 2. ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ∞ÏÂ͛Ԣ 10, ¶·Ó·Á·Î‹ 16, Δ˙Ô‡ÓË 6, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ 3 (1), °ÂÚÌÂÓ‹ 3 (1), •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË 4, ∫·ÙÛÈÎÏ‹.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . .82-63 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-¶˘Ï·›· . . . . . . .52-60 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞Ú›ˆÓ ¶Ù. . . . . . . . . . . .59-62 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.-∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . .36-81 ¶∞√∫-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . .82-60 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . .63-81 ∫ÔÌÔÙËÓ‹-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . .66-42

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ “‰·Ì¿ÛÂÈ” ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi º›ÏÈÔ μ¤ÚÔÈ·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 79-82. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ì›· Ì·ÛΤٷ ÛÙÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fiÙ·Ó ÚÔËÁ‹ıËΠ̠42-39, ÂÓÒ ÛÙÔ 30’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 61-57 ˘¤Ú Ù˘. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ Ô º›ÏÈÔ˜ “ÎϤ‚ÔÓÙ·˜” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË Ó›ÎË Ì 79-82. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 27-23, 42-39 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 61-57, 79-82 (ÙÂÏÈÎfi). ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜-¢¤ÏÏÈÔ˜): ∞. £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 9 (2), ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 7 (1), ™ÂṲ́Ù˘ 9 (1), ¡Ù›Î·˜ 10 (1), ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 11 (1), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ¶·Ú·Û΢¿˜ 32 (1).

“¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” Ô ¡ÙÈfiÁÎÔ

■ ¡π∫∏™∂ ª∂ 3-1 Δπ™ ∞ª∞∑√¡∂™ ¢ƒ∞ª∞™ °π∞ Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ∏™ ∞’ ∂£¡π∫∏™ °À¡∞π∫ø¡

ΔÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ¡ÙÈfiÁÎÔ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÊÔÚ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÙÂÙڷΤʷÏÔ˘ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ì›ÓÈ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÕÚË (ÂÎÙfi˜), ∞∂∫ (ÂÓÙfi˜) Î·È ¶∞√∫ (ÂÎÙfi˜), ÂÓÒ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” (9 ª·˝Ô˘).

∫ÔÌÔÙËÓ‹∞Ó¿ÏË„Ë 66-42 ªÈ· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ “ı‡Ù˘” ‹Ù·Ó Ë ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 66-42 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 25˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË ¤Î·-

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 2. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .45 3. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 4. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 5. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 6. ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 7. ¶˘Ï·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 9. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 10. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 11. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .33 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. . . . . . . . . . . . . . .30 13. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 14. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . .26

¢‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ΔË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠3-1 ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ ¢Ú¿Ì·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 11’ ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Ë ÔÔ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ï¿Û·Ú ‡ÛÙÔ¯·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 22’ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1 Ì ÙË ºˆÙÈ¿‰Ô˘. ™ÙÔ 40’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-2 ·fi ÙËÓ ¡ÙÔ‡Û·, ÂÓÒ ÙÔ 1-3 ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 62’ Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ∞ª∞∑√¡∂™ ¢ƒ.: ¶. ŸÚ·, √. ŸÚ·, ™Î¿ÙÛ‚·, ºˆÛÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÛ·ÎfiÙ·, ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ (46’ ™ÎÈÓÙ˙›‰Ô˘), ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘ (46’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘), ΔÛÈÁÎÂÏ›‰Ô˘ (85’ ¢Ú·ÁΛÓË), ÃÂÏÌ. μ√§√™ 2004: ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ª·ÏÈÛÈÒÚ· (70’ ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘), ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÛÈÚ‰¿ÓË (80’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë), ∑‹ÁÚ·, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ™¿ÚÁÎÂ, ¡ÙÔ‡Û· (89’ °Ô˘ÁÔ‡ÛË).

∂ÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ. √ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ ‰È·ÚÚÔ‹ ·˘Ù‹. “ŒÚ¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ¶·Ó·ıËÓ·˚ο ‹ıË”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ-, Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‹ÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ∏ ¶∞∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ÌÂÓ Ï˘ËÚfi ·ÏÏ¿ ÔÈ fiÔȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡”, °È¿ÓÓ˘ μ·‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ‰È·ÚÚÔ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ Ï¤¯ıËÛ·Ó Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· “ÂÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË”. “∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ¤¯ˆ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Î¤Ú·È· ÙËÓ ı¤ÛË ÌÔ˘ ÁÈ· ·Ô¯‹ ·fi ‰ËÌfiÛȘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ˙‹Û·Ì ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÎfiˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ¯·Ú¿ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ ÛÙÚ‚ϋ˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ù˘ 1˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÌÂٷΛÓËÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‚ÔÚ¿ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ›‰ËÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜. ¶¿ÁÈ· ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÌÔÚ› Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ”.

∞Ó¤‚ËΠÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

ΔÚ·˘Ì·Ù›·˜ Ô §¤ÙÔ

ΔËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· Ó›ÎËÛ·Ó Ì 2-0 Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ÛÙÔ ∫ÈÔ‡È Î·È ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ ηχÙÂÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ì·˙› Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ 53’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÛÙÔ 65’ Ì ÛÔ˘Ù. ª∞°¡∏™π∞∫√™: º¤ÁÁÂÚ, ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (46’ ÷ڷϿÌÔ˘), ª·ÎÚ‹ (70’ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘), ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫¤ÎÔ˘, ∫·ÙÛÈÒÙË, ª‹Ù· (66’ ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘)

ªÂ Ì›· ·Ù˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̛۠· Ê¿ÛË Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ÎÔ˘ÙÛ·›ÓÔÓÙ·˜. √È ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ‡ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Î·È - Ê˘ÛÈο- Â¿Ó ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ √∞∫∞.


23

TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

ªÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ™∫√ƒ¶π™∂ ÛÙÔ˘˜ ...Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÔÙ¤ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ “·ÛÙ¤ÚˆÓ” ÏÔÈfiÓ, ÈηÓÔÔ›ËÛ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÙÔ˘ “fi‰È·” ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Î·Ï¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù¿.

ªÂÁ¿ÏË ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ∞ÓÙÂÈÙ›ıÂÙ·È Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ ∞∫√ª∏ ÎÈ fiÙ·Ó ¤¯·Û·Ó ÛÙÔ “∂Ï ∫Ï¿ÛÈÎÔ” ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ‰‹ÏˆÓ·Ó ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ... ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ·”, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ª¿ÚÙÛ· ÛÙËÓ ∂Û·ÓÈfiÏ, ΤډÈÛ ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ÏËÛ›·Û ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¤ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·Ú·ıˆÓ›Ô˘. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÚÈı› ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÛÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤·Ì· Î·È Ô˘Û›·

Δ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ¢Ú¿Ì·, ¤Ù˘¯·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ∞.™. μfiÏÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.√ ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004, ‚·‰›˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.ŸÌˆ˜, ηٿ fi‰·˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ (ʈÙfi) Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ Î·È Ù˘Èο ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¿ÏÌ·Ù· ÚÔfi‰Ô˘.

¶ÚÒÙÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ

∞ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô ƒ‹Á·˜

Δ¤ÏÔ˜ ηÏfi, fiÏ· ηϿ...

Δ√¡ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ‰›¯ÚÔÓ˘ ÌfiÏȘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, η٤ÎÙËÛÂ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (ʈÙfi ∑. ÷ÛÈÒÙ˘), ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢fiÏÔ· Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÏÈÎfi, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯¿ÓÙÌÔÏ. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ̠ͤÊÚÂÓÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÒÚ· ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋.

√∫Δø ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ £ËÛ¤· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. 줂·È·, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ (·Ô̤ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜), ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, ı· Îfi„Ô˘Ó ÚÒÙÔÈ ÙÔ Ó‹Ì· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √fiÙÂ...

∫Àƒπ√§∂∫Δπ∫∞ ÛÙËÓ ...ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ë •¿ÓıË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi, ηٿÊÂÚ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·Ù˙fiÁÏÂÈÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Ó·È Ôχ ηÏfi ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÌ¿‰· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ.

¶ÈÎÚfi˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫∞£∂ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ô ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∫È ·Ó Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜, ÙfiÛÔ Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜, fiÛÔ Î·È Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ·, ˘Ô‚È‚¿ÛÙËηÓ, ·ÊÔ‡ ¿Ï„·Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·’ Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ...¡·È, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Â·Ú¯È·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·Óı›ÛÙ·ÓÙ·È. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÎÂÚ‰ÈṲ̂Ó˜.

∫·ÙÒÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ∞¡∂À fiÚˆÓ ·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ¡›ÎË ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ “Û›ÙÈ”. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi “‰ÈÏfi” ̤۷ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿, ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ 2.000 Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¿Û¯ËÌÔ Ì ÙË ¡›ÎË Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÈηӋ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ.

“∏Ê·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË” ÛÙËÓ ∞∂∫ ∏ “Ï¿‚·” Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ηٿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Î‡ÏËÛ “η˘Ù‹” ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ·Ú¤Û˘Ú ٷ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘. ŒÍ·ÏÏÔ˜ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ͤÛ·Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜”. √È ¿ÛÙԯ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ, ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË Û “ÂÓÂÚÁfi ËÊ·›ÛÙÂÈÔ”. √È ·›ÎÙ˜ “Ê›Ú̘” Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ô‡Ù ٷ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ∞∂∫ Û Ï‹ÚË Û‡Á¯˘ÛË...

ÕÚÚˆÛÙË ·˘Ï·›· ∂¶∂™∂ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ªÈ· ·˘Ï·›· “¿ÚÚˆÛÙË” ÌÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô·‰ÒÓ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ì ̿¯Â˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ, Ì ÔÏÏ¿ ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ٛÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ÷ÌËÏfi ı¤·Ì·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÔÈÔÙÈÎÔ› Ó¤ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÌÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi. ∫·È ÙÔ ÈÔ Ï˘ËÚfi; ∏ ·ÏËÙ›· ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ.


24

TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

∞∂∫

∂ÓˆÙÈÎfi Á‡̷ ∞‰·Ì›‰Ë-ª¿Á‚ÈÙ˜ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙfiÓˆÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ͤÛ·Û ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ΔÔ Á‡̷ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤ÁÈÓ Û ηÏfi Îϛ̷ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‚·›ÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ÂÎÙfiÓˆÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÏÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û ·ÚÂÍ‹ÁËÛË. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ∞∂∫ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ϤÈ-ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë οıÈÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ›‰Â ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ∞‰·Ì›‰Ë Î·È ¤ÙÚÂÍ ӷ ÙÔÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ. “ŒÏ· ̤۷ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ” , ‹Ù·Ó Ë ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ÛÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈ‚È‚·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË Ê·ÓÂÚ¿ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓË ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. “ÕÛ ÌÂ. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ˆ” ... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∞Úο‰Ë, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÙ·›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. ΔÂÏÈο, Ô ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ™Ù¿ıËΠfiÚıÈÔ˜ ÁÈ· ÌÈÛfi ÏÂÙfi Ì ÙÔ˘˜ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë Î·È μ·Û›ÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ, ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘.

Œ‰ÈˆÍ ªÏ¿ÓÎÔ ·fi ÙË ÚÔfiÓËÛË ∏ ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∞∂∫ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙȘ Âͤ‰Ú˜ Î·È ÛÙÔ... Á‹‰Ô. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔÓ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ, fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û Û οÔÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›ÙÂÚÌ·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ì ¤ÓÙ·ÛË. √ “∑ÔÚfi” ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ Î·È Í¤Û·Û Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ‰ÈÒÍÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Âı¿ıËÛ·Ó Ó· ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Ó Û Ì·Ú. √ ªÏ¿ÓÎÔ ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂. ΔÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫. √È §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ª·ÓˆÏ¿˜ Î·È Ã¤ÚÛÈ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ‰È¿Ù·ÛË ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi, Ô ª·ÓˆÏ¿˜ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È Ô Ã¤ÚÛÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÈ· ‰È¿Ù·ÛË Ô›ÛıÈˆÓ ÌËÚÈ·›ˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘..

π ¡Δ∂ƒ-ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ ∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π ™Δπ™ 21.45 °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

μ’ ∂£¡π∫∏

¶ÚfiˆÚÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜...

μ‹Ì· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.

·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚfiˆÚÔ ÙÂÏÈÎfi. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÿÓÙÂÚ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ “Δ˙Ô˘˙¤ ªÂ¿ÙÛ·” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.45 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ˘ÊËÏ›Ô˘. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜ ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈο ÚfiÛˆ· ÙÔÓ ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi Î·È ÙÔÓ ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÏÏ·Í·Ó ÛÙÚ·Ùfi‰·.

√È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì 2-0 Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ƒfiÌ· Â› Ù˘ §¿ÙÛÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ Serie A. ∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ΔfiÏÓÙÔ Î·È ™·ÓÙfiÓ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ʤÚÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο ªª∂ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ª·˚ÎfiÓ Û ÈÔ ÚÔˆıË̤ÓÔ ÚfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÁÂÌ›ÛÂÈ” ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∂Û·ÓÈfiÏ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Â›‰·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” Â› Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ·. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ô‰ÈÎÒ˜ - Ì ̛· ÛÙ¿ÛË ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ - ̤¯ÚÈ ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, οÓÔÓÙ·˜ Ì›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ۯ‰fiÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. √ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ¤Ú· ·fi ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›·

ŒÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ √

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 0 6 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 7 7 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 9 9.

1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 28/4 ∞∂∫-¶∞√∫

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 16, 24, 26, 31, 35

ΔÔ SUPER 3

Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ 8 ӛΘ, ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ·, ·ÏÏ¿ Û 13 ‰ÈϤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì πÛ·ÓÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ηٷÎÙ¿ Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ™ÙÔ Á‹‰Ô, fiÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ·, Ë “ª¿ÚÙÛ·” ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ӛΘ, ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ø˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ӛΘ, ¤ÍÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ Û ÂÓÓ¤· ‰ÈϤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì πÙ·ÏÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÿÓÙÂÚ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ™¿ÌÔ˘ÂÏ, ª·˚ÎfiÓ, ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∑·Ó¤ÙÈ, ηıÒ˜ Î·È Ô ∫¿ÚϘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ ÁÈ· ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ √ÏÂÁοÚÈÔ ªÂÓÎÂÚ¤ÓÛ·.

■ ∞∂∫-¶∞√∫ ∫∞π ∞ ƒ∏™-√§Àª¶π∞∫√™ ¶∞π∑√À¡ Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È Ù˘Èο ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó Ì 1-0 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Ì 70 ‚·ıÌÔ‡˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ¶∞√∫, Ë ∞∂∫ Î·È Ô ÕÚ˘. ÀÔ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ÔÈ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜, ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù· ÔÔ›· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞ (∞∂∫-¶∞√∫) Î·È ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” (ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜). Ÿˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Â›Ó·È ÏÂÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì·›ÓÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì 4 ‚. (·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¶∞√∫ 3, ∞∂∫ 1, ÕÚ˘ 0). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ΔÔ EXTRA 5

ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· πÓȤÛÙ·, fï˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∞ÌÈÓÙ¿Ï Î·È ›Ûˆ˜ ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÚÒËÓ ·›ÎÙË Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ÙÔÓ ª¿ÍÔ˘ÂÏ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Ó· Ï‹ÁÂÈ ÈÛfi·ÏÔ ¯ˆÚ›˜ ÁÎÔÏ ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ¶ÈΤ Î·È ¶¤‰ÚÔ ÛÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2002/03, Ì ÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” Ó· ÓÈο 3-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ó· ̤ÓÂÈ Î·È ÙfiÙ ÛÙÔ 00. ∏ ÿÓÙÂÚ ·Ó·˙ËÙ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÚ›ÙÔ Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÙË ‰ÈÂÙ›· 19641965. √È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” , Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi 1972, ¤¯Ô˘Ó ηϋ ·-

ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 2/5 ¶∞√∫-ÕÚ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞∂∫

3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 5/5 ∞∂∫-ÕÚ˘ ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 9/5 ÕÚ˘-∞∂∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 12/5 ¶∞√∫-∞∂∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 16/5 ÕÚ˘-¶∞√∫ ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

ŒÂÛÂ Ë “·˘Ï·›·” ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 30˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁη ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏Ú·ÎÏ‹˜-•¿ÓıË ......................2-4 (54’ ∫ÔÓ¤, 59’ π¿ÎÔÌ-5’ ª¤ÚÙÔ˜, 26’ ªÔ‡Áη, 70’ ¶fiÈ, 73’ ÂÓ. ŒÏÈÓÁÎÙÔÓ) §¿ÚÈÛ·-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ..............1-2 (58’ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜-23’ ™ÂÚ˙›ÓÈÔ, 84’ ∞ÁοÏÈ) AEK- ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ..................2-0

(48’ Δ˙ÂÌÔ‡Ú, 90’ ∫·Ê¤˜) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ .......3-1 (26’ ÂÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, 57’ ∫·Ú·Ï‹˜, 90’ ¶ÂÚfiÓÂ-30’ ÂÓ. ª¤ÏÂÎ) ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .................1-1 (7’ ƒÈÓÎfiÓ-13’ °ÎÔ˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ ..................2-1 (32’ ∑‚ϿÎÔÊ, 45’ ÂÓ. ª·Ú¤Ûη-42’ ÂÓ. ∫¿Ï‚Ô) ¶∞√∫-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ..................4-1 (2’ ™ÔÚϤÓ, 10’ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, 16’ ΔÛÈÚ›ÏÔ, 28’ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘-46’ ÃÚ˘ÛÔÊ¿Î˘) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ .0-1 (56’ °Î¿ÌÚÈÂÏ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...........54-17 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ...............47-18 3. ¶∞√∫ ..........................41-16 4. ∞∂∫ ...............................43-31 5. ÕÚ˘ .............................34-28 6. ∫·‚¿Ï· ........................31-32 7. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ .................34-36 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ......................39-41 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...................34-35 10. §¿ÚÈÛ· .......................31-42 11. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ................37-41 12. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. .............29-35 13. •¿ÓıË ........................27-36 14. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ............31-44 15. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ..........27-46 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ...........21-62

.......70 .......64 .......62 .......53 .......46 .......39 .......38 .......37 .......37 .......37 .......36 .......36 .......35 .......34 .......28 .......12

™∏ª∞¡Δπ∫√ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¤Î·ÓÂ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Ó›ÎËÛ ¯ı˜ Ì 3-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ ˙ÒÓË ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ‹Ú ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 4-1 Â› ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √º∏ ÛÙË º˘Ï‹, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘. ∫·Îfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “™Ù·‡ÚÔ˜ ª·˘ÚÔı·Ï·ÛÛ›Ù˘” fiÔ˘ ÙÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ¡›ÎË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 1-0 Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Î·È Î·ıÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ √º∏ Ó· ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, Â›Û˘ Ì 1-0. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ƒfi‰ÈÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ¤¯·Û ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. ΔÔ Ù¤ÚÌ· ÁÈ· Ù· “ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ΔÚ¿ÎȘ ÛÙÔ 87’. √È ™ÂÚÚ·›ÔÈ Ì ÙË Ó›ÎË Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Ó›ÎËÛ Ì 3-1 ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫·Ï·Ì¿Ù·-¶ÈÂÚÈÎfi˜ .............2-1 (3’ ∂Ù¤ÚÔ‚ÈÙ˜, 90’ ÂÓ. Δ¿ÛÈÙ˜-58’ ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜) ∞ÈÁ¿Ïˆ-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ........0-0 ∂ıÓÈÎfi˜-∫¤Ú΢ڷ .................1-0 (62’ º·ÚÈÓfiÏ·) ƒfi‰Ô˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ...........1-0 (85’ μÈÏ¿Ú) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-√º∏ .............0-1 (38’ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ..1-0 (87’ ΔÚ¿ÎȘ) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ...4-1 (32’ æ˘¯ÔÁÈfi˜, 45’, 68’ ÂÓ. ™ÔÏ¿Î˘, 56’ §È·¿Î˘ - 17’ ΔÛÔ˘Î·Ï›‰Ë˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ...3-0 (57’ °ÎfiÁη˜, 70’ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, 74’ ÂÓ. √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ) πˆÓÈÎfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ................0-1 (5’ Δ·Ú·¯Ô‡ÏÛÎÈ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 30 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .............64-30 2. ∫¤Ú΢ڷ .........................43-23 3. √º∏ ..............................38-33 4. ∂ıÓÈÎfi˜ ...........................37-25 5. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ..............32-32 6.¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ................36-33 7. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ .........................38-30 8. ¢È·ÁfiÚ·˜ ........................38-38 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ....................28-29 10. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .............30-26 11. ¢fiÍ· ¢Ú. ......................35-42 12. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ..........25-28 13. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .............33-35 14. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ............37-39 15. πˆÓÈÎfi˜ .........................25-38 16. ƒfi‰Ô˜ ...........................27-36 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· ....................20-40 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ .......................17-46

.62 .58 .52 46 .45 .42 .42 .41 .40 .39 .40 .36 .36 .34 .33 33 .28 21

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.-∫¤Ú΢ڷ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ √º∏-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-ƒfi‰Ô˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜- πˆÓÈÎfi˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ªπ§π∂™

— ∏ Ã.∂.¡. μfiÏÔ˘, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Î·È Ë §·˚΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË “∫˘ÚÈ·˙‹” ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÍË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË). √ÌÈÏËÙ‹˜ Ô ‰Ú. ¢. ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜ Ì ı¤Ì· “√ ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈ· ıÂÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ ÿÚ‚ÈÓ °È¿ÏÔÌ Î·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ı¤ÛË” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ „˘¯ˆÊÂÏ‹˜ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ·Ú¯ÈÌ. . ¢·ÓÈ‹Ï ∞ÂÚ¿ÎË, ÈÂÚÔ΋ڢη ∞ıËÓÒÓ, Û˘ÁÁڷʤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË: ¢È¿ Ù·‡Ù· Î·È ·Ú¿ Ù·‡Ù·” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ ºÈÏÈ¿Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 7 - 9 ª·˝Ô˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ & ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋” Ì ÙÔ ª·ÓfiÏË ºÈÏÈ¿ÎË (‰¿ÛηÏÔ˜ - ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙË ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ 24210-65212 Î·È 6947196558.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 25/4: ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ∞. ∞Ú·¯ˆ‚›ÙÈη §È‚¿‰È·-∫ˆÚ‡ÎÂÈÔ ÕÓÙÚÔ - ¢ÂÏÊÔ›, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5 μ. ∞ÁfiÚÈ·ÓË-¢ÂÏÊÔ› ø.¶.: 7, μ.¢.: 2/5, ™·‚.-∫˘Ú. 1-2/5 (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿): ŸÚÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô ∫·‚¿Ï·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-μÔÛÎÔ‚Ú‡ÛË-ªÂÛÔÚfiË (4 ÒÚ.-1/5)‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ¶·ÁÁ·›Ô˘, ∫˘Ú.: ∫·‚¿Ï·-ªÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (4 ÒÚ.-1/5) μ. ™·‚.: ªÂÛÔÚfiË-∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∂√™ ∫·‚¿Ï·˜ (4,5 ˆÚ-2/5)-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫˘Ú.: ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ-ÎÔÚ˘Ê‹ ΔÚ›ÎÔÚÊÔ-ªÔÓ‹ ∂ÈÎÔÛÈÊÔ›ÓÈÛÛ·˜ (5ˆÚ.-2/5). ∫˘Úȷ΋ 9/5: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ¶Ô˘Ú›-μ¤ÓÂÙÔ, ø.¶.: 9, μ.¢.: 3/5 (ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·). ™·‚.-∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 22-23-24/5 (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜): °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶¿ÈÎÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜-™ÎÚ· Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏ. ¯ÒÚÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙÔ ¶¿ÈÎÔ, Â›ÛÎÂ„Ë Û ÙÔÈο ÔÈÓÔÔÈ›·, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ™ÎÚ·. ™·‚. 26/6-∫˘Ú. 3/7: ™ÂÚ‚›·Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9/‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 18.00-20.00 ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›۷ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘, ÏfiÁˆ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ·˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 22-24/5 ÁÈ· ÏÔ˘ÙÚ¿ ¶Ô˙¿Ú ∞Úȉ·›·˜ (μ¤ÚÔÈ· - ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ - ¡¿Ô˘Û· (ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜) - Œ‰ÂÛÛ· - ∞Úȉ·›· - §Ô˘ÙÚ¿ ¶Ô˙¿Ú). ∂›Û˘, Ô fiÌÈÏÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 1-2/5 ÁÈ· ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÒÚ· 10.30-13.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ ·fi ÒÚ· 17.00-19.00. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210 35915. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂΉÚÔ̤˜: 23-24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ∞ı‹Ó·, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜ Î·È §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ “ªԤ̔ ÙÔ˘ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ, 9 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú·, 21-25 ª·˝Ô˘ ™‡ÚÔ˜, 12-16 πÔ˘Ó›Ô˘ ∞Ï‚·Ó›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30-8.30. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. 12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25/4 ÛÙËÓ π.ª. ¢·Ì¿ÛÙ·˜-°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ-§·Ì›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·˘ÚÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168· Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 1. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ª·ÏÙ·Ù˙‹ 24210 55808, 2. πˆ¿Ó. ∑ˆ˝‰Ë˜ 24210 58768, 3. ∞ÓÙÈÁ. ¡¿ÚË 24210 70631. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-16 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·-πˆ¿ÓÓÈÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — ΔÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 21/5 ¤ˆ˜ 24/5 ÛÙË ºÏÒÚÈÓ· - ¡˘ÌÊ·›Ô - ¶Ú¤Û˜ - ∫·ÛÙÔÚÈ¿. ΔÈÌ‹ Ì ÚˆÈÓfi Î·È (3) ÙÚÂȘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ 148 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ¿ÙÔÌÔ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË §¤Û¯Ë √ÈÎÔ‰fïÓ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (67) Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘, ·fi ÒÚ˜ 5.30 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 8.30 Ì.Ì. Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 59811 Î·È 54839.

∏ ıÚËÛΛ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ

H

∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ π. ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·”, ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ (¢∏∫π), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘-π¿ÛÔÓÔ˜), ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., Ì ı¤Ì·: “∏ ı¤ÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ”.

ªÂ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÂıÔ‡Ó, Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË ‹ Î·È Ë “ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜” ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ·Ú¿ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ‚·ıÌÈ·›· ˘Ô¯ÒÚËÛË ‹ Î·È ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ÏfiÁÔ˘; ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÎÎÔÛÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜; ∂›Ó·È Ë ıÚËÛΛ· ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈ΋ ˘fiıÂÛË; Œ¯ÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Â›‰Ú·ÛË ¤Ú· ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÛÊ·›Ú·, ‹ Ë Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË; ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi; ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ‹ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÙÔ πÛÏ¿Ì, ·ÚÔ˘Û›·

Î·È ÏfiÁÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ‹ Ô ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ¤ıÂÛ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÎÎÔƯ̂΢ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‡; ΔÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·˘Ùfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘ Ï·Ô‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜; ªÔÚ› ¿Ú·ÁÂ Ë ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰Èη›ˆÌ· ‹ ÚfiÎÚÈÌ· Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜; ¶ÔÈ· Ë ı¤ÛË, Ù¤ÏÔ˜, Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Û ÌÈ· ÊÈÏÂχıÂÚË ÂÎÎÔÛÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚ›· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ·fi ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜; £· ÛËÌ¿ÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˜ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ∂Î-

ÎÏËÛ›·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜, ‹ Ì‹ˆ˜ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ˙ˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜;

Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· Ì ı¤Ì·: “∏ ı¤ÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ” , ÛÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ŒÊË ºˆÎ¿, ¢Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ £ÚËÛΛ˜ ÙÔ˘ London School of Economics. ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÓÈÙ¿Î˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¢Ú ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ¢Ú £ÂÔÏÔÁ›·˜, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ¢È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘˙¤Ï˘, √Ì. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ London School of Economics.

∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

ŸÂÚ·: ∏ Ú‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Δ∏™ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏ ªπ∞ ·ÏËıÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, fiÔ˘ ıÚȷ̂‡ÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙË ı¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â οÔÙ ̤۷ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· Î·È Ô˘ Ë Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ ÙÔ Â›¯Â ·ÔÛÙÂÚ‹ÛÂÈ. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ë Ô›ËÛË ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰›Î·È· ‰ÈÂΉÈΛ. ∏ ÌÂψ‰›· Ì ÙËÓ ÎÔ¿ÚÈ· Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·, ı· ÂÓˆı› Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 16Ô Î·È 17Ô ·ÈÒÓ· Â›Ó·È Ë ÌÂψ‰›· ÌÂ Û˘Óԉ›· ÔÚÁ·ÓÈ΋, ÁÚ·Ì̤ÓË, fi¯È ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÈ͢ (Ù¤¯ÓË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·), ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘Á¯ÔÚ‰›·, Ë ·Ê‹ÁËÛË ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔ ÙÔ ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ πÙ·ÏÔ› - ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚʤ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Î·È ÔÚ¯ËÛÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ√¶∂ƒ∞, Ë ÔÔ›· ·›ÚÓÂÈ ÙfiÛË ·Í›·, ÒÛÙ ӷ ·Ú·ÌÂÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘

ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ Î·È 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ‡ÊÔ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ fiÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÈÌÂÓÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚ›·, ÌÈ· Έ̈‰›· ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓË ¿Óˆ Û ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚· (›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ··ÁÁÂÏ›·˜) Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi Ú¿ÍÂȘ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÌÂ Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜. ∏ Û˘Á¯ÔÚ‰›·, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. ∂›Ó·È ·˘Ù¿Ú΢, ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi, ‰È΋ Ù˘ ·Í›· Î·È fi„Ë. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÏϤ˜ ʈӤ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓ›·. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÛÌ›ÁÔÓÙ·È ÊˆÓ¤˜, Ó· Á›ÓÂÙ·È Û‡˙¢ÍË ÌÂψ‰ÈÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ ‰‡Ó·ÌË Ë¯ËÙÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ·. ∂È˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô, Û·Ó Û¯fiÏÈÔ Ë¯ËÙÈÎfi. ΔËÓ ›‰È· ·˘Ù‹ ÂÔ¯‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÚ·Ê‹, Ë ·ÚÈıÌË̤ÓË ‚¿ÛË, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› Ì¿ÛÔ Û˘Ó¯¤˜ (ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÔÓÙ›ÓÔ˘Ô). ™’ ·˘Ùfi, Ë ÈÔ ¯·ÌËÏ‹ ÓfiÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ‚¿ÛË Ù˘ Û˘Á¯ÔÚ‰›·˜, ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ¿Óˆ Ù˘ ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·fi ÔÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Á¯ÔÚ‰›·. √ ÛfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ì·ÓÙÚÈÁÎ¿Ï ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ fiÂÚ· Â-

È‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙfiÛÔ Í·ÊÓÈο Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ú‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ı· ÓfiÌÈ˙ ηӤӷ˜ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜. ∞ÚÎÂÙÔ›, ‰Â, ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ›‰Ô˜ ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈ·, ¤ÎÚÈÓ·Ó, ‰Â, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ۯ‰fiÓ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ŒÙÛÈ Â·ÏËı‡ÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ fiÙÈ Î¿ı ÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· Û¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘. √È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÊfiÚ̘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ πÙ·ÏÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË °·ÏÏ›·, Ë ÔÔ›· fï˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ı· ·Ôηχ„ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∏ ∞ÁÁÏ›·, Ë ÔÔ›· ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ Ã¤ÓÚÈ ¶¤ÚÛÂÏ (1659-ë95). ∏ °ÂÚÌ·Ó›·, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ·Ú’ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂıÓÈ΋ fiÂÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÈÛÙ‹ ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ Î·È ı· ˘ÔÛÙ› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30 — ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). — ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ 30/4. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

∞‡ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“∏ ȉÈÔÎÙËÛ›·” ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∏ Ù·ÈÓ›· “∏ ȉÈÔÎÙËÛ›·” ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (9.30 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”. (§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, μ¤ÏÁÈÔ, °·ÏÏ›· 2006. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÔ·Î›Ì §·Êfi˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: π˙·Ì¤Ï π¤Ú, ∑ÂÚÌ› ƒÂÓȤ, °È·Ó›Î ƒÂÓȤ). ∏ ¶·ÛÎ¿Ï (π˙·Ì¤Ï À¤Ú) ˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ Ù˘, Û ÌÈ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ê¿ÚÌ· ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ∞Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·˘Ù‹ Î·È Ô ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ §˘Î (¶·ÙڛΠ¡ÙÂÛ¿Ì), ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· η˘Á·‰›˙Ô˘Ó ¿Û¯ËÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. √È ‰›‰˘ÌÔÈ ΔÈÂÚ› (∑ÂÚÂÌ› ƒÂÓȤ) Î·È ºÚ·ÓÛÔ˘¿ (°È·Ó›Î ƒÂÓȤ), ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÏÈÎȈı› ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘, Ë Pascale ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿, ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙË Ê¿ÚÌ· Ô˘ ˙Ô˘Ó. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ŸÙ·Ó Ô‡ÙÂ Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ı· ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ Ó· ο̄ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Î·È ·Ó›Î·ÓË Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ë Pascale ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ. μÂÏÁÈ΋ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· - ∞Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÙÔÓ ·Ó‡ı˘ÓÔ Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔ ∑·Ó, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ οıÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜ ηٷϋÁÂÈ Û ¤ÓÙÔÓ˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ۯ‰fiÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ΔÈÂÚ› Î·È ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿, Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔηÏ› ·Ì¤ÙÚËÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ıÏÈÌ̤Ó˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜. ¶Èı·Ófiٷٷ ÌÈ· χÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ó· Â›Ó·È Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Ë ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË Û ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Ï¿È ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ÙËÓ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·Á·¿. ¢È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË - √È ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰›¯ˆ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ì¤Û· Û ·Ù¤ÚÌÔÓÔ˘˜ η˘Á¿‰Â˜ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌ› fiÏ· Ù· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ·È‰È¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Nue Propriete. ŒÓÙ·ÛË Î·È ‚›·, Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ·fiÂÈÚ·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙËÓ Ôχ η΋ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÔÓ¤ˆÓ.

μÚ·‰È¿ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ “∑ÂÓ›ı” ªπ∞ ·ÎfiÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ “∑ÂÓ›ı” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Flocafe (·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘), Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È “∑ÂÓ›ı” Â›Ó·È ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi - ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· ·ÚÔ˘Û›·. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ıÂṲ́˜ ÎÚÈÙÈΤ˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘Ì‹ (Ï‹ÎÙÚ·), ª¿Á‰· ∫·Ú·ÌÔ‡Û· (ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È).

ΔƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

“∫˘„¤ÏË” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ¤ÚÁ· ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

E

ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ¤ÎıÂÛË ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi μfiÏÔ˘, ÙÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πø¡π∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

√È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌˆÓ £ÂÔ‰fiÛË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘, ∫ÒÛÙ· ª˘Á‰·Ó¿Ï¢ÚÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Ì·Ú¿, ÁˆfiÓÔ˘ Î·È ÂfiÙË ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÙÛ·Ó¿ÎË. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢„¤Ï˘ Â›Ó·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ͯˆÚÈÛÙÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ Matteo Nani Î·È Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈ΋˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.

∏ ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ȉ¤·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ: “À¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓȘ, fiˆ˜ ÌÈ· ̤ÏÈÛÛ· ‚ÚÂÁ̤ÓË ·fi ÓÂÚÔÔÓÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÒÓ: ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÙÚ‡ÁÔ˜, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡, Ò˜ Û˘ÏϤÁÂÙ·È Ë Á‡ÚË ‹ ÙÔ Ó¤ÎÙ·Ú. 줂·È·, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ-Ôχ ÌÈÎÚfi ‰Â›ÁÌ·

ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Ó ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔÈ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÎÚÈÓ¤˜ ̤ÁÂıÔ˜ (50Ã60). ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË Ó· ÂÚÈԉ‡ÂÈ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È. ◊‰Ë ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘, ¤Ó· ϤÍÈ ÁÎÏ·˜ - ΢„¤ÏË ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Ì ˙ˆ-

ÓÙ·Ó¤˜ ̤ÏÈÛÛ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ηχÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· - ̤ÏÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙ· ›‰Ë ÙÔ˘ ÌÂÏÈÔ‡. “∏ ̤ÏÈÛÛ· Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÈÎÔÓÈ·ÛÙ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË Ì¤ÏÈÛÛ·, ¿Óˆ ·fi 250.000 ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó. √È ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÛÌËÓÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÍÂÏȯı› Û ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÂÊÈ¿ÏÙË. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ 80% ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË Ì¤ÏÈÛÛ·. ø˜ Î·È ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈfi Ù˘ Â›Ó·È Ê¿ÚÌ·ÎÔ. ∏ ÚfiÔÏË, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ì¤ÏÈÛÛ· Â›Ó·È ¤Ó· ı·‡Ì· Ù˘ ʇÛ˘, Â›Ó·È ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎfi, ·ÓÙÈηÚÎÈÓÈÎfi, ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈÎfi, ·ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈÎfi” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÈÛΤ„ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜

ƒÂÛÈÙ¿Ï ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏ √ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÛÙÔ

¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó‹˜. ΔÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ·ÔÎÙ¿ - ‹‰Ë Ì ·Ú¿‰ÔÛË ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ ÙËÓ Î˘„¤ÏË Ù¤¯Ó˘, ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÒÓ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, οÙÈ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÎÈ ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ì ΤÊÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜. ◊‰Ë Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È Ë ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Û ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ Û˘Ó··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÓÈˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. √È ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· ÂΉËÏÒÛˆÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÁηÏÂÚ›, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ò˜ ÙÒÚ· ÂÎı¤ÛÂȘ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÂΉËÏÒÛˆÓ, Û˘Ó‰ڛˆÓ, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ.

√ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÚˆÙfiÙ˘˘ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ì ٛÙÏÔ “ƒÂÛÈÙ¿Ï ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ “Ô›ËÛ˘ ¤ÚÁ·” . ™ÙÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï ·˘Ùfi ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·ÔÎÙËı¤Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· È¿ÓÔ ÌÂ Ô˘Ú¿, ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÈηÓfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Û ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÛÔÏ›ÛÙ. ∏ ·ıÚfi· ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈο ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÚÔ˘Û›· Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÂÓÈο Ó· ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶·Ú‹ÁÔÚÔ ÛËÌ¿‰È. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡

ÚÂÛÈÙ¿Ï Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ™·Ófi˜ Î·È Ô È·Ó›ÛÙ·˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÊÚ·Ó¿˜, ÌÂ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÚ·˙ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÂÎ‹Á·˙ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ·Ó‹Î ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÙÂÓfiÚÔ˘, ÌÈ· ʈÓËÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ Û·Ó›˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÓfiÚÔ˘˜. √È ˘„ËϤ˜ ÓfiÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÙ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ Ì¤ÓÙ˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û˘¯Ó¿. √ ¡›ÎÔ˜ ™·Ófi˜ ¤¯ÂÈ Ï·ÌÚ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔÓˆ‰›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ϤÓË §ÈÒÓ· Î·È ÛÙÔÓ ÕÚË ÃÚÈÛÙÔʤÏÏË. ™˘Ó¤¯ÈÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ˆ˜ ˘fiÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ “™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏÔÈ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ·’ fiÔ˘ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ Ì Master’s

Degree ÛÙÔÓ ÙÔ̤· VoiceOpera Performance. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ηÚȤڷ Î·È ÙÒÚ· ‰È·Ú¤ÂÈ ÛÙË μȤÓÓË. √ È·Ó›ÛÙ·˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÊÚ·Ó¿˜ Ì ÛÙ¤Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ·ÏÏÔ‡, ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÚÂÛÈÙ¿Ï Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ·ÚÌÔÓÈÎfi Û˘Ó·¿ÓÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ʈӋ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™·ÓÔ‡ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ̤۷ Û ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜. ªÈ· ʈӋ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ·‚›·ÛÙ· ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Ï·Ú‡ÁÁÈ Î·È ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ˯›Ô. À„ËϤ˜ ÓfiÙ˜ Ô˘ Ì¿Á¢·Ó, ÈηÓfiÙËÙ· ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·¤ÓÂ·Ó ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÌÂÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Ë¯Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ʈӋ˜ Û ÌÈ· ·Ó‰·ÈÛ›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ. ΔÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Î·È ÙÔ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔ ÌÈ˙¿ÚÈÛÌ· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ù¿Ï·ÓÙÔ˘. ∂ÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ™Ô‡ÌÂÚÙ, ÙÔ˘ ™Ô‡Ì·Ó, ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ, ÙÔ˘ °ÎÔ˘ÓÒ, ÙÔ˘ ÿÈÓÙ, ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÙÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ÙÔ˘ ƒ·‚¤Ï.

¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜: ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Δ√ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ‰È¤ıÂÙ ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÙfiÛÔ Û·Ó ¯ÒÚÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠ̠¿ÏÏÔ˘˜ ÂÍ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ·fi ÙË §Ô˙¿ÓË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ͯˆÚÈÛÙÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ÂΉËÏÒÛÂȘ ÏfiÁÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 19.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ “¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, ¤Ú·Ó Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË Ó¤· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ, ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì·: “ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ‚È‚Ï›Ô: ‰‡Ô ϤÍÂȘ, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜”, ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Úfiı˘Ì· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈÔÈ ‰È·ÎfiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜-ÌÈÎÚÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ËÏÈΛ· 5 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ, ·fi ™¯ÔÏ›· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜!!! ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÈÙÚÔ‹ ¤ÁÎÚÈÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ - ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Â›Ó·È: ªÂϛٷ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜, ¡›ÎÔ˜ ¶Ô‰È¿˜, ª·Ú›· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ª·Ú›· ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ 2010. √È ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, fiÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ Ù· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 17:00- 21:00. Δ· Û¯ÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, ÒÚ˜ 10.00-13.00 Î·È 17.00-21.00. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ·ÊËÁËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÚ› ÁÓÒÛ˘ Î·È ÛÔÊ›·˜. ª¤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ∂›Û˘, ı· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Û ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·Ú›·˜ Δ¯ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∞ÛË̤ÓÈ·˜ ™·Ú¿ÊË.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 19H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.944,11

-2,56

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,15 0,35 6,24 19,7 6,26 16,85 0,88 8,05 10,21 0,57 3,64 2,01 6,34 4,62 1,46 1,97 4,55 0,69 0,48 2,3 1,4 1,44 3,8 5,5 4,83 1,46 13,1 12,85 1,28 3,92 8,08 6,26 6,27 4,6 3,13 1,09 0,87 5,87 10,25 0,81 0,68 10,13 3,36 5,03 13,35 16,87 8,57 13,06 4,9 3,62 1,13 3,7 5,2 19,51 12,68 6,05 4,65 5,99 1,18 1

-7,08 -10,26 -1,73 -1,84 -4,43 -1,81 -6,38 -1,95 1,09 -5,00 -1,36 -4,29 -3,21 -8,15 -6,41 0,00 -3,60 -4,17 -4,00 0,00 0,00 -4,00 -2,31 -1,43 -0,21 -2,01 -2,68 -3,38 -1,54 -2,00 -1,82 -0,64 -2,03 -1,71 1,29 -3,54 -6,45 -1,35 -0,97 -6,90 -4,23 -0,59 -6,67 -0,59 -0,22 -3,60 -0,93 -1,06 -1,80 -2,95 -5,04 -1,33 -1,14 -0,46 0,00 -3,97 -1,48 -3,23 -4,07 -0,99

8093 23789049 1626188 152375 20197 323481 128238 64125 33295 365693 283342 50557 72466 13909 2906663 1175304 11206 57783 147311 0 0 232152 71389 74473 38110 5514 383793 3935052 6556 96015 71159 655026 23201 44450 6310 20436 166738 13237 9753 103035 26568 35419 234558 215045 2353 571056 914226 3266 479 7732 23681 158711 39326 54816 0 964893 915563 860990 185440 11621

1,37 0,85 0,55 1,9 0,75 0,62 0,62 0,31 0,76 1,07 4,01 1,03 0,79 1,29 7,64 1,26 1,16 0,46 2 0,75 0,4 3,01 4,39 0,88 2,22 0,57 2,31 0,33 0,66 0,82 1,27 1,14 1 3,9 0,25 0,5 0,42

-9,87 0,00 -3,51 -2,56 -5,06 -6,06 3,33 -3,13 0,00 0,00 -0,25 -4,63 -9,20 1,58 0,00 -1,56 0,00 -6,12 3,63 -2,60 0,00 0,00 2,81 0,00 -1,33 -1,72 -1,70 -5,71 1,54 0,00 -4,51 -0,87 0,00 2,90 -16,67 0,00 0,00

570 0 86405 2270 6830 57216 13 170144 0 0 800 5532 11583 10 510 8080 300 71349 1000 23318 0 0 2 100 60360 1370 202 4100 7026 320 125992 1587 1180 30 210443 3913 0

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ EYPø TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,07 0,57 0,44 0,67 0,56 2,15 0,86 0,35 0,79 0,94 0,68 1,53 0,63 1,17 0,33 0,5 0,38 0,82 1,09 1,23 0,34 0,33 0,83 7,2 0,72 1,66 0,79 1,28 1,05 0,4 0,72 0,62 0,45 0,77 0,35 0,41 1,1 0,63 1,36 2,1 0,76 1,28 0,37 0,5 2,55 1,47 0,32 0,66 0,57 0,56 2,84 11 1,4 1,69 0,49 1,01 0,4 0,45 0,5 0,83 0,5 4,98 1,28 1,61 5,85 0,67 5,7 1,38 0,59 2,9 1,94 0,47 0,6 0,47 4 1,32 0,7 0,83 0,43 0,58 0,5 1,16 0,51 0,79 0,55 0,49 0,91 3,1 0,93 2,56 0,62 3,52 0,59 1,66 1 0,49 0,48 0,42 4,25 1,24 44,64 0,4 1,25 0,45

-3,60 0,00 0,00 -4,29 3,70 1,42 -1,15 -5,41 -3,66 -6,93 -13,92 0,00 -8,70 -9,30 6,45 -3,85 -7,32 0,00 0,00 0,00 -8,11 -2,94 5,06 -1,37 -4,00 0,00 0,00 0,79 5,00 2,56 -4,00 5,09 -10,00 0,00 -7,90 0,00 -3,51 -5,97 0,00 -0,47 -5,00 3,23 -5,13 -3,85 -0,39 -0,68 -3,03 0,00 -1,72 -3,45 0,35 0,00 0,72 -1,74 -7,55 -0,98 -4,76 -8,16 0,00 -2,35 -1,96 -0,40 3,23 0,00 0,17 -4,29 -3,06 0,00 -3,28 3,57 7,78 0,00 -9,09 -2,08 -0,25 0,00 -1,41 0,00 -4,44 0,00 -3,85 0,00 -8,93 1,28 -3,51 -2,00 -5,21 0,00 -5,10 0,00 -1,59 0,00 -1,67 -1,19 -2,91 0,00 0,00 -4,55 0,00 -3,88 -1,91 0,00 6,84 0,00

4736 13419 2012 7209 3450 1920 5852 2960 1110 2080 22850 28870 7987 800 4100 12679 1920 0 0 0 1100 36073 2 250 36887 0 500 1600 830 11440 10940 2 1400 0 2106 6163 1649 29991 0 3100 10471 842 350 6586 505 271 1151 0 5655 4050 129570 0 47560 95 26050 201723 4610 4001 0 7000 36120 309 7478 500 5219 630 5 1100 3849 72 522 0 2160 105 1430 0 1120 0 625 0 690 250 2860 4140 25164 3000 10121 0 20620 295 19760 0 1005 365 1 0 8271 67065 361 19415 4355 0 3468 0

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,7 1,34 0,33 7,95 0,37 0,74 3,8 0,38 0,32 1,4 1,47 0,17 0,18 0,24 0,16 20,15 0,47 0,7 35,73 2,65 0,87 0,21 8 0,6 5,78 0,19 0,4 14 0,2 79 2,83 0,29 19,37 2,51 0,16 1,31 0,19 0,3 17,38 9,33 0,19 0,87 3,48 0,2

0,00 -8,22 3,13 0,00 -2,63 -9,76 -0,26 0,00 0,00 -2,10 0,00 0,00 0,00 -7,69 -5,88 -0,30 0,00 -2,78 0,00 -0,38 0,00 -4,55 1,14 0,00 1,05 -5,00 0,00 0,00 -13,04 0,00 -6,91 0,00 -0,10 7,27 -5,88 -0,76 0,00 0,00 10,00 0,00 5,56 0,00 0,00 -4,76

0 2069 1000 0 999 863 21043 1229 0 2299 0 0 670 60 17935 70 0 11000 0 1598 24983 323197 50 9025 1456 18165 0 0 267620 0 450 0 270 20839 16807 195 17847 0 1 0 100 0 4852 55820

0,16 0,08 1,03 0,33 0,76 0,3 0,67 0,18 0,09 0,15 3,7 0,12 0,84 0,1 0,14 0,18 0,23 0,8 0,07 0,09 0,24 0,3 0,37 8,26 0,4 0,41 0,25 0,21 0,94 0,13

-5,88 0,00 0,00 0,00 -3,80 -6,25 0,00 0,00 -18,18 0,00 0,00 0,00 -4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,39 0,00 0,00 -4,76 -6,82 0,00 -4,55 1,08 -7,14

139368 4000 0 0 2720 67500 0 0 49570 0 0 0 1460 0 0 0 0 0 0 0 4500 125183 0 0 65 15020 10520 4880 1000 5000

1,01 2,1 1,81 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 -9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,98 0,00 0,00 0,00

7.600 0 50 0 0 0 0 0 25 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 16H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

24.626.533,17 5.144.082,95 4,7874 22.136.939,00 2.852.181,62 7,7614 130.728.832,51 15.388.306,45 8,4953 14.619.029,09 2.237.658,09 6,5332 352.479.081,93 107.941.823,29 3,2655 28.686.824,44 3.372.013,45 8,5073 17.663.981,33 2.633.344,03 6,7078 7.266.445,97 1.459.258,53 4,9795 11.931.367,53 1.662.121,37 7,1784 122.628.496,36 14.112.181,05 8,6895 1.296.601,94 120.000,00 10,8050 50.132.972,79 6.784.337,40 7,3895 5.861.885,54 1.606.239,10 3,6494 26.434.028,95 2.698.779,42 9,7948 9.593.929,95 974.493,43 9,8450 196.612.552,72 13.875.036,77 14,1702 15.497.722,72 940.494,94 16,4783 3.724.568,29 659.551,34 5,6471 10.233.631,74 2.044.593,62 5,0052 8.212.367,01 2.284.544,79 3,5947 8.785.447,09 2.446.123,42 3,5916 13.925.891,89 1.911.636,35 7,2848 34.633.358,70 3.805.398,22 9,1011 10.121.219,20 5.440.360,42 1,8604 3.920.575,93 285.565,95 13,7291

0,34% 1,07% 0,61% 0,34% 0,10% 0,52% 0,50% 1,65% -0,23% 0,42% 0,40% 0,21% 0,19% 0,62% 0,62% 0,76% -1,04% 0,50% 0,48% 0,53% 0,41% 0,65% 0,95% -0,31% 0,53%

4,8831 7,8778 8,4953 6,6475 3,2655 8,5073 6,7078 5,0094 7,2861 8,6895 11,3453 7,4634 3,9414 9,7948 9,8450 14,2411 16,8079 5,7600 5,0052 3,6666 3,5916 7,3576 9,1921 1,8604 13,9350

4,6917 7,7032 8,4316 6,4679 3,2655 8,4435 6,6575 4,9397 7,1784 8,6895 10,6970 7,3526 3,6494 9,7213 9,8450 14,0639 16,3135 5,5906 4,9551 3,5228 3,5647 7,2848 9,0101 1,8557 13,5918

-4,93% -6,65% -6,01% -6,28% -8,09% -5,73% -6,37% -7,20% -5,86% -2,06% -1,19% -6,91% -8,13% -5,86% -5,71% -6,67% -1,74% -4,23% -4,58% -6,29% -2,92% -4,78% -8,20% -3,59% -6,13%

81.780.600,50 27.903.613,73 3.466.210,85 162.755.751,55 32.999.963,12 7.053.279,09 28.539.350,68 32.233.537,52 17.197.405,19 10.123.526,12 32.086.871,96 11.686.683,24 20.670.225,20 35.892.245,86 325.697.026,14 5.688.276,56 28.333.730,89 57.037.963,30 129.152.484,60 54.149.530,31 17.777.473,60 116.934,16 6.623.703,96 666.453,72 14.431.066,34 1.099.627,34 1.395.667,27 33.032.563,12 2.143.559,69 5.050.189,03 13.502.374,02 3.533.217,70 3.350.724,68 125.343.608,32 59.632.037,34 14.833.006,92 55.854.234,22 105.203.604,51 57.074.014,81 10.928.784,16 56.217.228,60 79.505.479,82 41.450.816,35 4.130.375,86 483.870,18 10.071.158,59 72.254.549,26 21.080.388,54 2.851.317,59 4.259.687,13 5.467.889,33

0,11% 0,10% 0,54% 0,12% 0,20% 0,08% 0,07% -0,95% -0,04% 0,13% -0,09% 0,11% 0,32% 0,17% 0,14% 0,32% 0,21% 0,46% 0,10% 0,05% 0,09% 0,08% 0,08% 0,02% 0,02% -0,19% -0,19% 0,16% 0,10% -0,35% 0,17% 0,09% -0,03% 0,17% 0,08% 0,32% -0,40% 0,21% 0,43% -0,03% 0,00% 0,43% 0,28% 0,02% 0,05% 0,31% 0,14% -0,05% 0,13%

16,8382 12,7663 10,0993 4,5706 7,0229 7,0808 8,7087 9,3160 9,9712 4,0825 8,1707 6,9870 3,1376 5,2675 6,0939 5,9415 9,9332 11,2761 9,0821 10,5559 11,3556 1.244,0700 1.238,6900 1.153,6300 1.183,4400 974,3800 1.032,9800 1.017,4000 1.020,7400 4,5944 3,6342 3,1684 8,2988 3,3749 10,8762 10,7053 9,5236 3,1572 9,7425 28,5545 9,5887 1,1096 10,5648 3,3930 3,0127 4,9240 2,8656 3,4624 3,9739 209,6933 3,4164

16,3429 12,3908 9,8023 4,5363 6,9702 7,0277 8,1281 8,8638 9,4872 3,9722 7,7740 6,9346 3,0939 5,2675 6,0939 5,9415 9,4602 10,7391 8,6064 10,0029 11,3556 1.244,0700 1.238,6900 1.153,6300 1.183,4400 974,3800 1.032,9800 1.017,4000 1.020,7400 4,5372 3,5805 3,1216 8,1762 3,2267 10,4496 10,2855 9,3331 3,1335 9,3605 28,1993 9,3969 1,1013 10,4856 3,2932 2,9826 4,8748 2,8088 3,2608 3,9346 208,6500 3,2506

1,45% 2,49% 7,63% 1,47% 1,66% 6,12% -2,61% -4,48% -0,58% 1,97% -2,98% 2,58% -1,18% 13,61% 6,73% 3,64% 0,24% 1,61% -0,08% -0,11% 5,42% 2,35% 2,36% -0,45% -0,44% -0,56% -0,55% -0,47% -0,46% 2,48% 2,20% -0,18% 1,21% 0,95% 0,06% 0,25% -1,32% 1,45% -1,02% 7,22% -1,94% -1,15% -1,59% 0,89% 1,58% 2,18% -1,38% 1,13% 7,10% -0,20% 0,97%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.954.006,26 2.229.433,29 350.074,81 35.609.157,40 4.698.897,95 996.119,22 3.440.948,01 3.563.810,25 1.776.444,63 2.523.091,49 4.044.898,53 1.672.626,21 6.627.322,83 6.813.969,83 53.446.057,97 957.385,15 2.995.053,04 5.311.236,86 14.931.559,91 5.386.284,69 1.565.530,76 93,99 5.347,36 577,70 12.194,15 1.128,54 1.351,11 32.467,74 2.100,00 1.104.721,47 3.771.120,19 1.131.864,09 409.813,61 38.068.576,85 5.592.503,30 1.413.291,09 5.864.805,67 33.321.879,94 5.975.403,53 384.649,03 5.862.878,15 71.649.668,56 3.923.495,66 1.241.674,58 160.610,82 2.045.310,86 25.466.642,92 6.270.958,07 724.670,66 20.415,38 1.648.485,58

16,5080 12,5160 9,9013 4,5706 7,0229 7,0808 8,2940 9,0447 9,6808 4,0123 7,9327 6,9870 3,1189 5,2675 6,0939 5,9415 9,4602 10,7391 8,6496 10,0532 11,3556 1.244,0700 1.238,6900 1.153,6300 1.183,4400 974,3800 1.032,9800 1.017,4000 1.020,7400 4,5715 3,5805 3,1216 8,1762 3,2926 10,6629 10,4954 9,5236 3,1572 9,5515 28,4124 9,5887 1,1096 10,5648 3,3265 3,0127 4,9240 2,8372 3,3616 3,9346 208,6500 3,3169

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

8.410.684,81 4.682.477,48 23.419.510,33 37.999.402,89 14.962.471,46 15.735.927,09 181.095.540,87 173.996.929,52 20.427.918,38 21.193.870,58 58.809.202,89 43.852.239,09 46.045.811,56 32.165.667,26 1.272.569,25 16.281.266,06 77.961.247,31 2.121.728,53 11.420.668,94 891.316,93 72.586.891,47 162.592.520,54 25.719.327,98 5.644.124,82 198.840,64 14.083.042,24 1.448.484,26 116.555.409,00 10.177.340,09 8.811.188,39 57.002.372,47

3.194.182,39 569.300,09 4.706.286,85 2.166.154,75 4.744.619,09 2.111.461,03 15.508.475,34 14.930.045,38 2.760.292,51 1.667.111,04 5.956.041,00 1.203.158,82 3.363.576,36 5.832.465,60 215.004,59 8.217.891,80 14.725.157,79 1.949.600,14 9.462.209,93 144.209,42 40.862.327,07 18.863.044,38 16.879.230,49 279.525,00 193,41 13.679,93 387.581,90 6.972.058,05 4.387.117,49 1.421.136,64 5.911.009,71

2,6331 8,2250 4,9762 17,5423 3,1536 7,4526 11,6772 11,6541 7,4006 12,7129 9,8739 36,4476 13,6895 5,5149 5,9188 1,9812 5,2944 1,0883 1,2070 6,1807 1,7764 8,6196 1,5237 20,1918 1.028,0600 1.029,4700 3,7372 16,7175 2,3198 6,2001 9,6434

-1,49% -1,72% -2,22% -1,98% -1,05% -1,52% -1,41% -1,46% -1,61% -1,69% -2,22% -1,57% -1,00% -1,51% -1,53% -1,89% -1,57% -1,32% -1,62% -1,16% -1,32% -1,72% -2,09% -1,63% 2,31% 2,31% -2,13% -1,59% -0,77% -1,21% -1,32%

2,7648 8,6363 5,2250 18,4194 3,2640 7,7134 11,7940 11,7706 7,4746 12,8400 9,9233 37,1766 13,9633 5,6252 6,0372 2,0505 5,2944 1,0883 1,2251 6,2734 1,7764 8,6196 1,5237 20,1918 1.028,0600 1.029,4700 3,7746 17,2190 2,3894 6,3861 9,6434

2,5804 -10,57% 8,1428 -11,53% 4,9264 -12,83% 17,3669 -8,77% 3,1221 -7,76% 7,3781 -9,95% 11,5604 -8,57% 11,5376 -9,09% 7,3266 -9,21% 12,5858 -8,77% 9,7949 -12,72% 36,0831 -9,65% 13,5526 -4,11% 5,4598 -7,64% 5,8596 -7,40% 1,9812 -9,34% 5,2415 -5,93% 1,0774 -6,62% 1,1949 -8,15% 6,1189 -8,73% 1,7586 -9,92% 8,5334 -10,58% 1,5085 -10,57% 20,1918 -9,07% 1.028,0600 -7,79% 1.029,4700 -7,78% 3,6625 -10,35% 16,5503 -7,81% 2,2966 -9,18% 6,1381 -7,13% 9,5470 -6,97%

ENEP°HTIKO

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

6.983.575,96 2.326.099,79 3,0023 187.536.940,55 7.993.693,34 23,4606 64.457.702,02 12.010.501,77 5,3668 29.181.305,08 66.129.781,90 0,4413 1.998.702,89 4.197.242,34 0,4762 84.988.519,09 10.241.791,89 8,2982 51.354.877,99 6.372.489,05 8,0588 45.705.377,92 5.185.936,82 8,8133 5.230.097,35 3.649.811,70 1,4330 598.974,30 57.209,22 10,4699 2.729.337,46 260.646,51 10,4714 12.425.237,02 3.391.864,45 3,6632 2.270.005,36 1.101.722,77 2,0604 19.535.429,54 7.190.077,27 2,7170 10.545.782,96 5.353.709,04 1,9698 59.432.427,68 4.700.461,62 12,6440 13.693.568,88 6.516.201,75 2,1015 70.567.158,26 1.667.291,44 42,3244 4.275.481,66 500.844,45 8,5365 6.600.265,42 1.753.349,55 3,7644 13.557.399,38 17.413.016,40 0,7786 47.136.654,29 5.125.468,84 9,1966 6.844.380,96 9.237.303,83 0,7410 36.416.717,84 4.153.586,72 8,7675 7.871.702,48 2.615.685,84 3,0094 26.077.415,95 13.869.390,73 1,8802 17.584.492,97 8.271.215,77 2,1260 927.246,37 883.396,49 1,0496 574.316,73 216.255,27 2,6557 5.614.740,34 644.285,67 8,7147

-1,62% 3,0023 2,9723 -10,36% -1,33% 23,6952 23,2260 -6,98% -1,20% 5,4205 5,3131 -7,34% -1,36% 0,4413 0,4369 -7,21% -1,73% 0,4762 0,4714 -11,29% 0,42% 8,2982 8,2152 -1,74% 0,31% 8,0588 8,0588 -3,39% -0,18% 8,8133 8,8133 -2,42% -1,36% 1,4330 1,4187 -2,64% 0,10% 10,4699 10,2605 -4,57% 0,10% 10,4714 10,2620 -4,56% -1,58% 3,8464 3,6266 -8,65% -1,56% 2,1634 2,0398 -10,68% -1,47% 2,7170 2,6898 -7,29% -1,05% 1,9698 1,9501 -8,81% -1,46% 12,7704 12,3911 -8,66% -0,91% 2,1225 2,0595 -7,19% -1,74% 43,3825 42,3244 -9,69% -1,54% 8,7499 8,5365 -12,82% -0,54% 3,8585 3,7644 -11,64% -0,85% 0,7942 0,7786 -10,28% -1,63% 9,3805 9,1966 -9,85% -0,96% 0,7540 0,7262 -10,53% -1,99% 8,9209 8,5922 -10,19% -1,48% 3,0094 2,9793 -7,51% -1,91% 1,9742 1,8614 -9,77% -0,97% 2,2323 2,0835 -11,31% -1,61% 1,0706 1,0391 -5,37% -1,70% 2,7619 2,6291 -6,83% -1,78% 9,0633 8,6276 -6,94%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.615.521,21 1.286.814,45 12,9121 3.217.860,33 409.897,27 7,8504 5.936.887,08 1.093.803,50 5,4277 10.892.263,74 989.946,75 11,0029 18.931.256,52 1.405.500,45 13,4694 3.761.795,68 621.090,53 6,0568 8.011.588,09 1.531.484,56 5,2313 4.193.941,76 1.814.172,48 2,3118 1.028.055,52 133.045,45 7,7271 20.363.012,47 5.858.948,79 3,4755 31.449.680,41 8.451.357,03 3,7213 1.199.541,66 120.000,00 9,9962 786.939,78 652,48 1.206,0800 37.788.356,13 30.816,93 1.226,2200 784.586,54 701,30 1.118,7600 45.909.332,53 40.980,16 1.120,2800 44.920,39 43,99 1.021,0800 4.887.318,64 4.779,40 1.022,5800 4.245.213,53 1.156.474,17 3,6708 2.119.524,41 423.387,07 5,0061 4.356.162,02 2.810.220,67 1,5501 1.815.191,43 699.495,17 2,5950 3.910.063,16 1.472.711,51 2,6550 1.510.768,64 552.198,16 2,7359 56.047.523,64 41.667.954,58 1,3451 9.041.648,49 581.283,81 15,5546 17.691.702,95 1.278.039,13 13,8428 48.824.344,70 4.255.515,07 11,4732 11.111.774,09 15.640.037,25 0,7105 14.973.522,79 15.537.420,30 0,9637 3.105.271,16 343.495,11 9,0402 3.472.669,95 384.975,80 9,0205 1.329.594,58 150.011,03 8,8633 151.034.654,84 17.392.325,97 8,6840 45.783.210,85 6.120.880,03 7,4798 1.930.381,68 593.140,72 3,2545 29.751.458,68 2.784.704,12 10,6839 6.361.449,33 2.905.602,49 2,1894 4.189.815,59 2.054.057,90 2,0398 927.944,57 248.353,03 3,7364 1.460.601,12 469.594,25 3,1103 9.422.174,57 6.333.767,77 1,4876 19.431.279,83 6.465.239,93 3,0055 22.610.195,55 4.295.919,46 5,2632 13.689.347,39 4.821.418,35 2,8393 32.949.984,03 14.908.615,39 2,2101 684.205,18 38.847,48 17,6126 3.800.724,71 13.122,84 289,6300 2.076.409,73 377.564,85 5,4995

-1,83% -2,13% -1,37% -2,02% -1,30% -0,83% -0,92% -1,55% -1,71% -1,87% -1,88% 0,00% 0,57% 0,57% 0,36% 0,36% 0,85% 0,85% 0,01% -1,85% -1,36% -1,96% -1,58% -1,70% -1,41% -2,07% -1,46% -2,11% -1,37% -1,95% 0,09% 0,13% -0,06% -0,01% 0,84% -0,51% 0,02% -1,82% -0,89% -1,82% -1,63% -1,61% -1,51% -1,22% -1,47% -1,32% -1,02% 0,55% -1,28%

13,5577 8,1252 5,4820 11,1129 13,6041 6,1779 5,2313 2,3118 7,8430 3,4755 3,7213 9,9962 1.206,0800 1.226,2200 1.118,7600 1.120,2800 1.021,0800 1.022,5800 3,7075 5,0562 1,5966 2,6729 2,7214 2,8180 1,3451 15,5546 13,9812 11,5879 0,7105 0,9637 9,0402 9,0205 8,8633 8,6840 7,4798 3,2545 10,6839 2,2989 2,1418 3,9232 3,2036 1,5025 3,0806 5,3948 2,9103 2,2543 17,7887 295,4226 5,6645

12,7830 7,7719 5,3734 10,8929 13,3347 5,9962 5,1790 2,2887 7,6498 3,4407 3,6841 9,8962 1.206,0800 1.226,2200 1.118,7600 1.120,2800 1.021,0800 1.022,5800 3,5974 4,9060 1,5346 2,5691 2,6285 2,7085 1,3316 15,3991 13,7044 11,3585 0,7034 0,9541 8,8594 8,8401 8,6860 8,5103 7,4050 3,2220 10,4702 2,1456 1,9990 3,6617 3,0170 1,4578 3,0055 5,2632 2,8393 2,2101 17,2603 289,6300 5,3895

7,07% 20,12% 21,10% 7,68% 8,87% 9,56% 8,74% -1,25% 5,24% 1,09% -1,96% -0,04% 8,19% 8,20% 1,97% 1,98% 3,31% 3,32% -8,77% 3,57% 5,19% 10,26% 11,53% 14,27% 6,83% 16,05% 5,94% 15,45% 6,97% 17,08% -0,32% -0,85% -0,72% -1,74% -2,44% 5,61% 1,06% -1,66% 9,38% -0,34% 3,68% 4,38% 18,54% 7,96% 2,32% 7,01% 13,25% 3,94% 0,86%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.827.143,39 25.825.872,49 7.274.137,22 271.522.137,40 11.052.170,84 2.914.320,10 3.773.299,21 6.937.187,93 58.567.517,60 4.507.829,79 80.675.007,52 216.272.017,17 201.647.714,14 7.771.721,09 12.747.415,47 33.508.388,65 4.826.599,35 13.303.831,40 129.723.170,25

1.959.527,85 6,5460 2.089.154,65 12,3619 1.255.651,82 5,7931 24.493.869,50 11,0853 1.593.121,55 6,9374 808.694,46 3,6037 559.406,70 6,7452 1.258.333,14 5,5130 7.895.366,96 7,4180 759.286,73 5,9369 24.657.175,04 3,2719 55.673.549,12 3,8846 105.603.418,35 1,9095 1.664.318,35 4,6696 2.378.052,27 5,3604 6.289.236,86 5,3279 1.358.578,39 3,5527 1.633.750,37 8,1431 55.779.039,20 2,3257

0,01% 6,5591 6,4151 0,57% 0,09% 12,4855 12,2383 0,31% 0,02% 5,7931 5,7352 -0,92% 0,05% 11,0853 11,0853 0,43% 0,01% 6,9374 6,9374 0,48% 0,52% 3,6073 3,5893 -0,33% 0,02% 6,7452 6,7452 0,36% 0,11% 5,5130 5,4579 -0,18% 0,00% 7,4254 7,3809 0,43% 0,07% 5,9517 5,9072 2,47% -0,01% 3,2719 3,2719 0,09% -0,08% 3,9040 3,8652 -0,21% 0,01% 1,9095 1,9095 0,70% 0,01% 4,6696 4,6229 0,63% 0,00% 5,3604 5,3604 0,40% 0,16% 5,3279 5,3279 -0,14% 0,02% 3,5527 3,5349 0,13% 0,10% 8,3060 7,9802 -0,15% 0,01% 2,3257 2,3257 0,82%

75.460.175,74 36.267.796,63 41.597.222,78 1.501.199,70 49.079.384,77

6.481.684,94 11,6421 3.125.838,41 11,6026 37.749.434,98 1,1019 1.361.984,25 1,1022 46.728.345,38 1,0503

0,02% 11,6421 11,6421 0,06% -0,05% 11,6026 11,6026 0,23% 0,01% 1,1019 1,1019 0,31% 0,01% 1,1022 1,1022 0,33% -0,02% 1,0503 1,0503 -0,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

384.629,76 5,5503 176.732,36 11,1416 123.009,01 9,8269 1.341.450,96 10,4916

45.813.793,79 5.899.875,75 7,7652 90.143.311,58 10.618.486,60 8,4893 28.477.417,79 2.626.487,00 10,8424 12.595.293,48 1.262.151,53 9,9792 3.836.723,28 409.340,72 9,3729 5.387.096,54 575.278,61 9,3643 653.033.176,20 146.435.751,63 4,4595 31.539.680,90 9.128.392,50 3,4551 5.631.946,79 890.148,93 6,3270 72.707.045,97 5.093.713,73 14,2739 27.880.585,85 5.307.729,73 5,2528 12.793.912,28 1.262.688,27 10,1323 12.482.687,64 1.286.903,35 9,6998 9.229.759,78 2.901.749,92 3,1808 24.629.824,39 3.517.774,96 7,0015 4.079.600,46 2.237.535,95 1,8233 43.869.987,01 2.895.668,95 15,1502 8.676.671,45 1.569.502,29 5,5283 41.907.147,80 4.787.224,06 8,7540 15.591.612,44 5.036.757,77 3,0956 14.835.653,52 4.937.037,43 3,0050 945.870,72 120.000,00 7,8823 1.212.904,36 150.492,23 8,0596 13.696.286,60 4.054.274,23 3,3782 4.337.407,57 1.486.446,50 2,9180 3.420.687,51 508.874,82 6,7221 967.648,25 451.034,88 2,1454 15.725.482,86 6.896.726,03 2,2801 2.246.985,39 252.189,43 8,9099

-0,65% -0,41% 0,39% -0,93% -0,78% -0,80% -0,52% -0,25% -0,58% -0,64% -0,20% -0,26% 0,03% -0,34% -0,98% -0,64% -0,46% -0,80% -0,39% -0,97% 0,17% -0,65% -0,61% -0,63% -0,07% -1,12% -0,72% -0,82% -1,32%

8,1535 8,5742 10,9508 10,1538 9,5369 9,4814 4,4595 3,4551 6,4219 14,2739 5,2528 10,1323 9,6998 3,1808 7,2115 1,9692 15,3017 5,8047 8,9072 3,1420 3,0351 7,9611 8,1402 3,3782 3,0055 6,9238 2,1561 2,2801 8,9099

7,6875 -10,07% 8,4044 -7,14% 10,7340 -5,46% 9,8794 -6,60% 9,2792 -6,28% 9,2707 -7,08% 4,4595 -6,63% 3,4205 -5,12% 6,2637 -6,83% 14,1312 -6,33% 5,2003 -3,03% 10,0310 -3,55% 9,6998 -5,41% 3,1490 -4,05% 6,9315 -7,74% 1,8233 -8,16% 14,9987 -8,51% 5,4730 1,06% 8,7540 -2,24% 3,0956 -9,53% 2,9750 -9,18% 7,8035 -7,81% 7,9790 -7,81% 3,3444 -6,35% 2,8305 -2,73% 6,5877 -8,13% 2,1368 -8,27% 2,2744 -3,72% 8,9099 -6,96%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

21.091.126,36 6.624.326,67 4.195.552,19 2.763.051,36 2.012.129,38 17.687.693,82 66.184.796,78 37.616.011,68 23.873.301,38 38.656.489,30 2.207.672,50 16.327.228,38

1.160.417,95 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.294.906,80 6.241.397,10 5.968.010,08 8.410.915,29 3.706.176,44 584.809,85 5.906.341,70

18,1755 11,4737 11,6727 11,0898 5,6766 7,7074 10,6042 6,3029 2,8384 10,4303 3,7750 2,7644

-1,18% -0,68% -0,82% -1,27% -1,27% -0,22% -0,36% -0,57% -1,10% -0,68% -0,05% -0,13%

19,0843 12,0474 12,2563 11,6443 5,7901 7,7845 10,7102 6,3029 2,8810 10,4303 3,9260 2,7920

17,9937 11,2442 11,4392 10,8680 5,6198 7,6303 10,4982 6,2399 2,8100 10,3781 3,7373 2,7368

2,16% 0,85% 0,88% 1,82% 4,38% 19,75% 1,92% 2,69% 0,74% 3,75% 16,54% 0,51%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.401.530,70 4.882.919,53 3.284.589,62 248.149,03 23.084.933,31 2.409.054,33 28.001.023,79 3.663.141,98 54.521.133,37 5.905.988,37 14.047.985,66 2.234.923,82 82.192.506,34 5.002.202,82 6.426.980,04 2.261.429,36 4.699.157,04 1.279.203,91 17.491.787,56 2.057.961,28 55.445.752,62 19.753.024,32 58.247.942,39 72.630.541,13 36.121.199,49 42.621.866,04 27.677.956,14 32.656.590,24 1.930.381,68 593.140,72 50.833.596,21 17.389.988,15 3.865.761,69 421.491,16

3,5638 13,2364 9,5826 7,6440 9,2315 6,2857 16,4313 2,8420 3,6735 8,4996 2,8070 0,8020 0,8475 0,8475 3,2545 2,9232 9,1716

-0,39% -1,09% -0,76% -0,70% -0,17% -0,75% -0,73% 0,12% -0,11% -0,55% -1,05% -1,16% -1,11% -1,12% -0,51% -0,26% -0,59%

3,7420 13,8982 9,6784 7,7204 9,3238 6,3486 16,5956 2,8988 3,6735 8,4996 2,8070 0,8020 0,8475 0,8560 3,2545 3,0694 9,2404

3,5282 13,1040 9,4868 7,5676 9,1392 6,2228 16,2670 2,8136 3,6368 8,4146 2,7789 0,7940 0,8306 0,8390 3,2220 2,7770 9,1028

4,70% 3,69% 10,10% 12,90% 7,33% 2,44% 10,87% 5,31% 8,06% 5,84% 10,23% 9,61% 9,61% 9,60% 5,61% 9,67% 1,42%

18.734.448,79 5.459.834,70 1.739.124,35 177.266,12 74.362.043,66 7.990.740,61 31.333.690,06 3.499.320,23 6.431.057,96 1.067.856,39 56.520.603,20 17.905.891,34 59.973.698,35 58.514.752,56 8.478.438,37 921.787,78 3.906.218,40 1.245.892,01 32.075.353,09 13.492.055,90 5.236.463,25 1.929.027,04 5.491.691,66 556.528,43

3,4313 9,8108 9,3060 8,9542 6,0224 3,1565 1,0249 9,1978 3,1353 2,3774 2,7146 9,8678

-0,30% 3,4656 -0,37% 10,3013 -0,14% 9,3060 -0,25% 8,9542 0,16% 6,2031 -0,24% 3,1565 -0,21% 1,0249 -0,59% 9,3818 -0,25% 3,1353 -0,81% 2,4963 -0,33% 2,8503 -0,33% 9,9418

3,3970 9,7127 9,2129 8,8647 5,8417 3,1249 1,0147 9,1978 3,1039 2,3299 2,6603 9,7938

7,39% 6,59% 2,41% 2,74% 2,11% 5,27% 4,46% -1,24% 3,71% -3,42% -2,61% 7,59%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.696.236,26 11.546,08 1.453.553,25 1.988.509,91

934.893,10 9,59 1.210,57 198.173,85

10,3715 1.203,4700 1.200,7200 10,0342

0,07% 0,09%

10,3715 10,2678 0,89% 1.203,4700 1.203,4700 4,34% 1.200,7200 1.200,7200 4,35% 10,1095 9,9589 0,67%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3432 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8805 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4427 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,698 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .123,5 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4345 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,983 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,368 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4625

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4742

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4406

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.134.799,93 1.969.089,55 1.208.795,87 14.073.959,31

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-0,66% 5,8278 5,4948 -11,79% -1,78% 11,6987 11,0302 -10,24% -0,85% 10,0234 9,7286 0,55% -0,43% 10,8588 10,3867 -8,96%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3441 .........................................................1,3423 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88112 .......................................................0,87988 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4479 .........................................................7,4375 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7048 .........................................................9,6912 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,59 .........................................................123,41 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4355 .........................................................1,4335 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9886 .........................................................7,9774 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,369 ...........................................................1,367 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4635 .........................................................1,4615

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

TPITH 20 A¶PI§I√À 2010

Œˆ˜ Î·È ÙȘ 481 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÂÎÙÔ͇ıËΠÙÔ spread ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ·

™Ù· ‡„Ë ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡

∞£∏¡∞, 19.

«μÔ˘ÙÈ¿» 2,56% η٤ÁÚ·„Â Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 19.

Â¤Ú·Û ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ 481 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ spread ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ (ÂÈÙÔΛԢ) ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ‰È¢ڇÓıËΠÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÂ Ó¤Ô Â›‰Ô-ÚÂÎfiÚ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ spread ‰È¢ڇÓıËΠ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 481 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1998, ·fi 430 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ·ÁÔÚ¿ ¿ÓÔÈÍ Ì ÙÔ spread ÛÙȘ 432 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 7,75%, ÂÓÒ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 7,38%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô spread ÛÙ· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È 147 ÌÔÓ¿‰Â˜ (+8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜) Î·È ÛÙ· ÈÚÏ·Ó‰Èο 153 (+6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜).ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ -ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˘- 2ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 0,70% ÛÙÔ 7,32%. ªÂÙ¿ ÙÔ Ôχ ˘„ËÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 1,92 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ٷ ÂÙ‹ÛÈ· Î·È ÂÍ¿ÌËÓ· ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·, ÙËÓ ΔÚ›ÙË Á›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÚ›ÌËÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ (13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, Ô √¢¢∏à ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Í›˙ÂÈ, ·ÎfiÌ·, Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Depository Trust & Clearing Corporation, ˘‡ı˘ÓËw ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘), ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ ÙˆÓ CDS, ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ›‰Â Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· Ì›ˆÛË Î·ı·ÚÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· CDS Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ٷ 367 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ı¤ÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹-

ıËΠÛÙ· Á·ÏÏÈο, ÈÛ·ÓÈο Î·È ÔÚÙÔÁ·ÏÈο CDS. √È ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ DTCC ›‰·Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ CDS ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‹Ù·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· (-367,4 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·), Ë ΔÔ˘ÚΛ· (-228 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Î·È Ë ∫ÔÏÔÌ‚›· ηٿ 89 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·., ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›· (+185,6 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·), Ë πÛ·Ó›· (+145,5 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì 138,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ.“√È ·ÁÔÚ¤˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi”, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ nooz.gr ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, “ÛÙ¤ÏÓÔ-

ÓÙ·˜” ÙÔ spread ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙȘ 480 Ì.‚ Î·È ÛÂ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi ÚÂÎfiÚ (481 Ì.‚.).

ΔÔ spread ¤ÚÈÍ 2,56% ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ™Â ÙˆÙÈÎfi ηӿÏÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÎÙ›Ó·Í˘ ÙÔ˘ spread Û Ӥ· ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Î·È Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.944,11 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 51,13ÌÔ-

Ó¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,56%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 957,35 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,47%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.203,87 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,29%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 345,91 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,03%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.162,40 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,56%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.533,53 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,56%. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ë ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,38%, Ë Alpha -1,73%, Ë Eurobank -3,97%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -3,23%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ -1,48% Î·È ÙÔ ΔΔ -1,33%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.671,57 -1,49%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.470,92 0,85%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.584,44 -2,15%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.002,06 -1,22%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.518,60 -1,36%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.097,52 -1,43%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.489,14 2,26%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.646,95 -1,38%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.984,46 -3,47%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 975,20 -5,09%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.358,95 -0,92%, ΔÚ¿Â˙˜: 2.040,41 -2,64%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.030,29 1,86%, ÀÁ›·: 3.157,34 -8,49%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.821,65 -2,45%, ÃËÌÈο: 6.672,29 -0,34%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.940,87 -4,85%. 32 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 161 ÙˆÙÈο Î·È 26 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ª·˚ÏÏ˘ +15,38%, ª‡ÏÔÈ §Ô‡ÏË +7,78%,ªÈÓˆ˚Τ˜ °Ú·Ì̤˜ +7,26% Î·È Ã·˚‰Â̤ÓÔ˜ +6,84%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂‰Ú·ÛË -18,18%, Sato -16,67%, ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ -13,92% Î·È ∫·Ú‰·ÛÈÏ¿Ú˘-13,04%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 141,771 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·

∞‡ÍËÛË Ù˙›ÚÔ˘, Ì›ˆÛË ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞£∏¡∞, 19.

∞‡ÍËÛË 3% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 5,7%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∞‡ÍËÛË 3% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Û‡ÓÔÏÔ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜), Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 26,9% Ô˘ ›¯Â ÛËÌÂȈı› ηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. √ ̤ÛÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ 12ÌËÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2009-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ 12ÌËÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2008-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 18,7% ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 0,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ 12Ì‹ÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 5,7% ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 31,3% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ó¤ˆÓ ·-

Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 13,4% Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 6,7%. ¶ÈÔ ¿ÌÂÛË ·fi ÔÙ¤ ηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μfiÚÂÈÔ˘

∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂μ∂), Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë Eurostat, ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™∂μ∂, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ··È-

™·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹

ÙÔ‡ÌÂÓË ÒıËÛË ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ 2009.μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Eurostat, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,2% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ Ì‹Ó· Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ì ڢıÌfi +2,3%. ∞ÓÔ‰È΋, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi (+1%), Â›Ó·È Î·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™∂μ∂, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û Â›Â‰Ô ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ∂∂-27, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 21Ë ı¤ÛË Î·È Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙËÓ 14Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Eurostat, ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ∂∂-27 ηٷÁÚ¿ÊËΠ۠∫›Ó· (+49%) Î·È ΔÔ˘ÚΛ· (+35%), ÂÓÒ ÔÚȷ΋ ÙÒÛË ÛËÌÂÈÒıËΠ۠∏¶∞ (-2%) Î·È ƒˆÛ›· (-6%). ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÏ·‰Èο ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ʤÙÔ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ Ì‹Ó· ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ (+65%) Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ (+22%). øÛÙfiÛÔ, Û˘ÓÔÏÈο Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË (-2%), ÂÓÒ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÚˆÙ¢fiÓÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ·˘Í‹ıËΠÌfiÏȘ ηٿ 5%.

°È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚ÈÒÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ٷ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ “∏ ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ” , ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Δ∂∂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ô ÎÏ¿‰Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘, ÂÓÒ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Â›Û˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÌÂϤÙ˘ Ù˘ °™∂∂, ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û˘Ó¤‚·Ï Ì ¿ÌÂÛÔ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ Ì ÔÛÔÛÙfi 15% ÛÙÔ ∞∂¶ Î·È Ì ÔÛÔÛÙfi 17% ÛÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ¤¯·Û ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ 40.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙÔ 2005 Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ηٷÛ΢¤˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 28% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ™Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ¿ÌÂÛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ-‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô: 1) ΔÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi Î·È ¿ÌÂÛ˘ ‰Ú¿Û˘ ̤ÙÚÔ. ªÂ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È Èı·Ó¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‹ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ›Û¯˘Û·Ó fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. 2) °È· ÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ¢ÓÔ˚Îfi ÌÈÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ‹ ¿ÏÏ˘ Ô‰Ô‡, Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. 3) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ¡· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ù· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· fiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â›‰·, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ¿ÚÛË ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” . “∞ÓÙ› Ó· ÙÈ̈Úԇ̠ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔ-·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ˙ˆ‹˜ ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÂȉ‹ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ÙË Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ÂΛ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛÈÛÙÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó. 4) ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ëψı› ÚËÙ¿ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010.


¢ÈÂıÓ‹ 30 ¡ÂÎÚÔ› ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙÔ πÚ¿Î μ∞°¢∞Δ∏, 19.

∏ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· Û Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ÈÚ·ÎÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. °È· ¤Ó· Èı·ÓÒ˜ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙÔ πڿΠοÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √ πÚ·ÎÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ô‡ÚÈ ·Ï-ª·Ï›ÎÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ∞ÁÈÔ‡Ì ·Ïª¿ÛÚÈ Î·È ∞ÌÔ‡ √Ì¿Ú ·Ï ª·ÁÎÓÙ¿ÙÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Δ·Ú-Ù·Ú Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™·Ï·¯ÂÓÙ›Ó, ‰˘ÙÈο Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘, ·fi πÚ·ÎÈÓÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∏¶∞. ∞Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ÈÚ·ÎÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÚ˘ÛʇÁÂÙfi Ù˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹.∏ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. √ ∞ÌÔ‡ ÿÌ˙· ·Ï-ªÔ˘¯¿Ù˙ÂÚ ‹ ∞ÌÔ‡ ∞ÁÈÔ‡Ì ·Ï-ª¿ÛÚÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜, ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, ÂÓÒ Ô Ã·Ì›ÓÙ ¡Ù·Ô‡ÓÙ Ã·Ï›Ï ·Ï∑¿Ô˘È ‹ ∞ÌÔ‡ √Ì¿Ú ·Ï ª·ÁÎÓÙ¿ÙÈ, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ “Ú›ÁÎÈ· Ù˘ ›ÛÙ˘” , ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÚ¿Î (ISI) Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 2006 Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. √È ÈÚ·ÎÈÓ¤˜ ∞Ú¯¤˜ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‹ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ª·ÁÎÓ¿ÙÈ, fï˜ ¿ÓÙ· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·Ó ·fi ÈÛÏ·ÌÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜. “√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ Â›Ó·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤Ó· Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙÔ πڿΔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ πÚ¿Î.

™ÙÔ˘˜ 2.000 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÛÙËÓ ∫›Ó·

TPITH 20 A¶PI§I√À 2010

√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Û ÙËωȿÛ΄Ë

÷ϷÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ··ÁfiÚ¢ÛË, ÛÙÔÓ ·¤Ú· Í·Ó¿ Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË Î·È ÛÙË μfiÚ. ∂ÏÏ¿‰· μƒÀ•∂§§∂™, 19.

È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Û ÙËωȿÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ·, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘Ìʈӛ·, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï›Á˜ Ù‹ÛÂȘ Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÁÈ· fiϘ.

“∞fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ó· ÂÙÔ‡Ó”, ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ™›ÈÌ ∫¿Ï·˜. “¢ÂÓ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·”, ÚfiÛıÂÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË. ∏ ÈÛ·ÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ. “¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÃÔÛ¤ ªÏ¿ÓÎÔ. “∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηıËψı› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÏfiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜ ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (IATA) ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÂÚÈÎÒ˜ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Â¤ÎÚÈÓ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂∂ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Lufthansa ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi„ ÙËÓ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ù‹ÛÂÒÓ Ù˘ Ì “ÔÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË” ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Ì›· ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·Ú¿ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ΔÚ›· ·ÂÚÔÛοÊË ÌÂٷʤÚÔÓÙ· ÂÈ‚¿Ù˜ ·ÔÁÂÈÒıËÎ·Ó ·fi„ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™›¯ÔÏ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË ™·ÓÁοË, ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· KLM. “√È ÙÚÂȘ Ù‹ÛÂȘ, Ô˘ ‹Û·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÔÁÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÊÒ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜” , ÂÚ› ÙȘ 20.30 (21.30, ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ÙfiÓÈÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ·ÂÚÔÛοÊË ªfiÈÓÁÎ 747, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó 275 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ, Î·È ¤Ó· ∞›ÚÌ·˜ 330 Ì 243 ÂÈ‚¿Ù˜, ÙfiÓÈÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ˙ÒÓË “ÙÚ¿Ó˙ÈÙ” ÙÔ˘ ™›¯ÔÏ.

Û·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi, ˆÛÙfiÛÔ, ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ Ù‹ÛÂȘ. √È ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë Ù¤ÊÚ· ¿Óˆ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·

∂Í·ÛıÂÓ› Ë ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·

¶¤ÌÙË Ë̤ڷ ¯¿Ô˘˜ ∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ Ó¤ÊÔ˘˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛÙ¿¯Ù˘ ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Eurocontrol, ÌfiÓÔ ÙÔ 30% ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÂÚ›Ô˘ 8.000 Ì 9.000 Û ۇÓÔÏÔ 28.000 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‹ÛˆÓ).√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÛÎÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı›.∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ›.Δ· ÎfiÛÙË ·fi ÙȘ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜.

∏ ÛÎfiÓË ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ΔÔ Ó¤ÊÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ¤ÏËÍ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÎÔÌËÙ›· °ÈÔ˘ÛÔ‡, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∫›Ó· ·Ó‹Ïı Û 1.944, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÎÚ·ÙÈο ªª∂. ¢‡Ô ¿ÙÔÌ· ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· ˙ˆÓÙ·Ó‹. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 216 ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ Â·Ú¯›· ΔÛÈÓÁί¿È ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∫›Ó·, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Xinhua. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ¤Ó· ̷ο‚ÚÈÔ ¤ÚÁÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ Ù·Ê‹ ‹ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.100 ÛÔÚÒÓ. ∏ ÂÏ›‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹. ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ó¤Û˘Ú·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·. ŒÓ· 4¯ÚÔÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î· ·fi ÙÔ £È‚¤Ù ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi Û›ÙÈ Ô˘ η٤ÚÚ¢Û Û ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

ƒ¤ÂÈ Ï¿‚· ·fi ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ∏ ¤ÎÚËÍË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Ú‹ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û‡Ìʈӷ fï˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Ú‹ ÁÈ· Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Îϛ̷.

¶∂∫π¡√, 19.

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ô˘ ÚÔÛٿ٢·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ë Ù¤ÊÚ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú·, Û˘Ó¯›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜”, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ Î·È ÛÙË “ÁÂÈÙÔÓÈ¿” Ì·˜. ∞΢ÚÒıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ Ù‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰¤Î· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ πÛ·Ó›·: ÂÙ¿ ÁÈ· ª·‰Ú›ÙË Î·È ÙÚÂȘ ÁÈ· μ·ÚÎÂÏÒÓË. §fiÁˆ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó Î·È 38 Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ “¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘”. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ›¯·Ó ·Î˘Úˆı› ¿Óˆ ·fi 70 Ù‹ÛÂȘ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ΢ڛˆ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ Ô ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰Âο‰ˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” Ù˘ £ÂÛ-

§¿‚· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú¤ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ∞ÁÈ·ÊÈÁÈ·Ï·ÁÈÔ˘ÚÎÔ‡Ï Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ë Ù¤ÊÚ· Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÂÈ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Îϛ̷. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ¿ÓÙˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Î·È Ù· ˙Ò· Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÊıÔÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë ÛÎfiÓË. “¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ¤ÎÚËÍË, ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ô˘ ÂͤÂÌ ٤ÊÚ· ÙÒÚ· ‚Á¿˙ÂÈ Ï¿‚·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Ͽ‚·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÙ·È” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ƒÂ˚ÓÈÚ ¶¤ÙÔ˘ÚÛÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù·Í ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú·. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·ÙÌfi Î·È fi¯È ·fi ÛÙ¿¯Ù˜.¶¿ÓÙˆ˜, ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÏfiÁÔÈ ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ, ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ∂˚ÁÈ·ÊÈ·Ï·ÁÈfiÎÔ˘Ï, Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ, ÛÙÔ ŸÚÔ˜ ∫¿ÙÏ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÂÓ¿. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ηӿÏÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÓ¿ ÙÔ Ì¿ÁÌ· ·fi ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÓÒ Û ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ∂˚ÁÈ·ÊÈ·Ï·ÁÈfiÎÔ˘Ï ÚÔËÁ‹ıËΠ¤ÎÚË͢ ÛÙÔ ∫¿ÙÏ·.

ŒÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ «Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ë ∂∂

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ μƒÀ•∂§§∂™, 19.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜̤ÏË ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÛÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜. ∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÃÔ·Î›Ì ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, Ë ∂∂ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˙Ë̛˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ∏ British Airways ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë BA ¯¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ˆ˜ Î·È 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ Ù¤ÊÚ·˜. ΔfiÓÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È “ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ”, ÌÈ·˜ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‰fiıËÎ·Ó Û ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Air France ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ™È›Ì ∫¿Ï·˜, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ·fi ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ô‰Âȯı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·fi ÙȘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ∂∂ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏÔ›· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ -ÏfiÁˆ Ù¤ÊÚ·˜- ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÚ›· ÏÔ›· ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Û‡‰Ô˘Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ·fi fiÔ˘ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 130 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜, fiÔ˘ Ô ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·-transit ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ μÚÂÙ·ÓÒÓ. ∞fi ÂΛ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ̠ψÊÔÚ›· ‹ ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤ÙÚ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›·.


31

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¢∏ª√™ ª√Àƒ∂™π√À °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√™ø¶π∫√À

ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και επιπλέον: α) ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς), και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) ετών τουλάχιστον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και επιπλέον: α) ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς), και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν. 3. Την υπ’ αριθμ. 1/07-01-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουρεσίου. 4. Την υπ’αρίθμ. 93/1656 22-01-2010 εγκριτική της περιφέρειας Θεσσαλίας. 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β 2146 / 02-10-2009) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μουρεσίου που εδρεύει στην Τσαγκαράδα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων 101 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΕΞΙ (6) ΕΝΑ (1) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΩΝ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 102 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΥΟ (2) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΩΝ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 103 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΑ (3) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΞΙ (6) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 105 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΞΙ (6) ΕΝΑ (1) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Έδρα Υπηρεσίας: Τσαγκαράδα ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά: Για τις θέσεις με κωδικό: 101 - 102 - 103 - 104 - 105 1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Μουρεσίου (Α’ βαθμός εντοπιότητας). 2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Μαγνησίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας). 3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας. (Χωρίς εντοπιότητα). ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 101-102 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. - Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή - Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή - Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή -Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου, ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή - Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή - άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον: α) ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις (Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για οδηγούς). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελ-

Κωδικός Θέσης: 103-104-105 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Άρ. 5 παρ. 2 του Ν.2527/97 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (Κωδ. Θέσης 101-102) νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου . Για την ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας (Κωδ. Θέσης 103-104) και εργατών ύδρευσης (Κωδ. Θέσης 105) της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). 2) Για την ειδικότητα ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. Δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω παραρτήματος κεφάλαιο IΙ, στοιχείο 17, Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ’ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α’). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού “95” δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: - η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και - η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών “περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής” . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Τ.Κ. 370 12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Κων/νου Μούτου (τηλ. επικοινωνίας: 2426049238). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και

θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μουρεσίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ➡ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ➡ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 Ε) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση “15-04-2010 ” , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ➡Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

¶ƒ√™∫§∏™∏ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ Δ∏™ “Ã∞§μ∞¢√¶√π´∞ μ√§√À ∞¡ø¡Àª∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ (∞.∂.μ.∂.)”, ™∂ ∂∫Δ∞∫Δ∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Δ∏¡ 12-5-2010 ∞ƒª∞∂: 52693/32/μ/02/028 Κατόπιν της από 15-4-2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της εδρεύουσας στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε.)” και ΑΡΜΑΕ 52693/32/Β/02/028, καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής σε έκτακτη γενική συνέλευση την 12-5-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λήψη απόφασης εκ νέου για μεταφορά έδρας της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση της κατά τα παραπάνω ορισθείσας έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί την 26-5-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 επίσης στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, με το ίδιο ως άνω θέμα ημερησίας διατάξεως. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε εκπροσωπούμενοι νομίμως. Περιστέρι 15-4-2010 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρα Χαζάπη

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΟΝΤΑΣ του Σπυρίδωνα και της Κωνσταντίνας, το γένος Δουδουμοπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Λάρισα και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΛΕΤΣΑ του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, το γένος Παληοσπύρου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.


32

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∂ƒ°∞™π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ ∂ƒ°∞Δπ∫√À ¢À¡∞ªπ∫√À ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών: Τ.Υ. - ΚΠΑ - ΕΚΟ Βόλου Ν. Μαγνησίας. Το κτίριο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: - Να έχει εμβαδόν 800 - 1.100 τ.μ. για χώρο κύριας χρήσης εκ των οποίων 200-250 τ.μ. να είναι σε ισόγειο και το υπόλοιπο σε όροφο ή ορόφους, μέχρι και τον 2ο όροφο. - Επιπλέον να διαθέτει 150 - 250 τ.μ. για αποθηκευτικό χώρο. - Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο που να υπάρχει πρόσβαση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. - Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί να ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τμήμα τους σε πατάρι με καθαρό ύψος 2,40 μέτρων. Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η επιφάνεια των κυρίων χώρων ή ένα μέρος αυτής ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου καθώς επίσης και τα ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, έχουν καλή ποιότητα κατασκευής, διαθέτουν ανεξάρτητη θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση, ανελκυστήρα και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όλοι οι προσφερόμενοι χώροι των ισογείων να έχουν πολεοδομική άδεια για χρήση καταστήματος και οι χώροι των ορόφων να έχουν πολεοδομική άδεια τουλάχιστον για χρήση γραφείου. Δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί νομίμως να χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες με αλλαγή χρήσης. Θα πρέπει επίσης τα προσφερόμενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση για το κοινό, να διαθέτουν ράμπες και κατάλληλους ανελκυστήρες για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να διαθέτουν χώρους υγιεινής για τα άτομα αυτά. Εάν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες ή ράμπες ή WC (για ΑΜΕΑ) να υπάρχει τουλάχιστον νόμιμη δυνατότητα κατασκευής των. Επίσης θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η στατική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) του 2000 και όπως αυτός έχει συμπληρωθεί. Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει ο μειοδότης να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογιστεί αυτό. Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή των αποθηκευτικών προσμετρώνται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ή το ήμισυ των τοίχων που συνορεύουν με άλλες ιδιοκτησίες και σε καμία περίπτωση δεν προσμετρώνται οι κοινόχρηστοι χώροι, τα κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν και άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των ανελκυστήρων ή άλλες επιφάνειες των οποίων η χρήση δεν ανήκει αποκλειστικά στο προσφερόμενο ακίνητο. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) χρόνια. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 11-05-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα Γραφεία της Διοίκησης (Εθνικής Αντίστασης 8 - Τράχωνες). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών - Τμήμα Στέγασης τηλ.: 210-9989613 και 210-9989564 fax 2109989589. Σχετικά έντυπα για συμπλήρωση προσφορών χορηγούνται από την Τ.Υ. Βόλου, το ΚΠΑ Βόλου και ΕΚΟ Βόλου καθώς και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού Εθν. Αντίστασης 8 Τράχωνες Γραφ. 231 εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ. Οι προσφορές (οικονομική σε σφραγισμένο φάκελο και τεχνική σε σφραγισμένο φάκελο επίσης) μπορεί να κατατεθούν α) στη Διοίκηση του Οργανισμού στη Δ/νση Προμηθειών Τμήμα Στέγασης μέχρι την ημερομηνία και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και β) στην Επιτροπή Στέγασης την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πληροφορίες επίσης παρέχονται και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού Γραφείο 231 τηλ.: 210-9989613, 2109989564, fax 9989589. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Οργανισμό. Αθήνα 13/4/2010 Από τη Διοίκηση του Οργανισμού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΣΚΛΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ εκδόθηκε η με αριθμό 609/7-8-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 11.792,00 τ.μ. στη θέση “ΔΙΤΡΟΠΟ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Σκοπέλου Κων/νος Γαβριηλίδης Δασολόγος με βαθμό Β’

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 - ΒΟΛΟΣ Τ.Κ.: 38221 Τηλέφωνο: 2421075126 Fax: 2421075135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 3. Την υπ’ αριθμ. 276/09.12.2009 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 4. Την υπ’ αριθμ. 15932/21.01.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 970/26.05.2008 τεύχος Β). Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων 301 ΔΕΥΑΜΒ ΒΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 8 μήνες 10 (χειρώνακτες) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά: Για την θέση με κωδικό: 301 1) Προηγούνται οι Δημότες των Δήμων Βόλου - Νέας Ιωνίας και Αισωνίας στους οποίους προσφέρονται οι υπηρεσίες (Α’ βαθμός εντοπιότητας) 2) Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Μαγνησίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας) 3) Έπονται οι Μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 301 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 2527/97). ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΥΕ Εργατών (χειρώνακτων) (ΚΩΔ.301) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την ειδικότητα ΥΕ Εργάτες (χειρώνακτες) (ΚΩΔ.301), νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (ΔΕΥΑΜΒ) και στο χώρο των ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αισωνίας στους δημότες των οποίων θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βόλος - Κωνσταντά 141 απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας Μακρή Ευθαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421075126). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (ΔΕΥΑΜΒ) και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αισωνίας, στους Δημότες των οποίων θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ➡ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ➡ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών Φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο

στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 Ε) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “15.04.2010” , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ➡ Έντυπα αιτήσεων ➡ Διαγωνισμών φορέων ➡ Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 5820/28-11-2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη 29-3-2010 ως προς το υψόμετρο εδάφους εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: “Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “1011709 - ΒΟΛΟΣ ΔΥΤΙΚΑ” της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.Ε.Τ.” , στην οδό Λαρίσης 210 του Δήμου Νέας Ιωνίας. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 38334 ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: 24210-92629 και fax 24210-92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 22 ∞¶ƒπ§π√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΑΓΡΙΑ - Δ.Δ. ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Δ.Δ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 12.00 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΑ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.30 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΙΑΣ - ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ - Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π τρία (3) γραφεία πλήρως ανακαινισμένα, 28 τ.μ., το καθένα στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 2421028559, 6972-148144. (211) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι 1ου ορόφου 95 τ.μ., με κλειστό πάρκιν, οδός Διός 3, Ν. Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 2421055144. (889) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και δυάρι επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (890) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2ΑΡΙ 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση, φυσικό αέριο, ηλιακό κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη, ενοίκιο 320 Ε. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ. 6948-607923, 2421081122 (9.00-20.00). (910) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 55 τ.μ., στον 2ο όροφο, φωτεινό και με απεριόριστη θέα, φωτεινά, διπλά τζάμια, φυσικό αέριο, Ροστώβ 36 (Ν. Δημητριάδα). Πληρ. τηλ. 6948-561208. (067) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ., 2ος όροφος, 10ετίας, Ν. Ιωνία, φ. αέριο, Χίου 61, 270 Ε. Πληρ. τηλ. 6951-416276. (109)

επαγγελματική στέγη (γραφείο) 1ου ορόφου 54 τ.μ., διαμπερές, πολυτελείας, στο κέντρο του Βόλου. Πληρ. τηλ. 6932-221749. (035)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (234)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

γκαρσονιέρα 30 τ.μ., Κασσαβέτη 31-Γαζή, 2ου ορόφου. Ενοίκιο 220 Ε. Πληρ. τηλ. 6944612074. (037)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr

R∂/ª∞à ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 116 τ.μ., 3ος όροφος, 2 υ/δ, 1 μπάνιο, 1 W.C., μεγάλα μπαλκόνια, με τέντες και θέα, α/θ φ/α, σαλόνι με μαρμάρινο τζάκι, κουζίνα με δρύινα ντουλάπια, γρανίτη, πάρκιν πιλοτής και αποθήκη. (607)

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 100 τ.μ. 3ου ορόφου δίπλα στο στρατόπεδο στη Νέα Ιωνία, σχεδόν επιπλωμένο, 380 Ε. (952)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 50 τ.μ. 1ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο, Αναλήψεως με Κοραή, 350 Ε. (953)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη συνεργ.: Βλάχου Σοφία

¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 145 τ.μ., με 20 τ.μ. κλειστό πάρκιν στο Σουτραλί Αγριάς, πολυτελούς κατασκευής, με άριστη διαρρύθμιση, αποτελούμενη από 3 υ/δ, σαλόνι με τζάκι, 2 μπάνια, w/c, α/θ, φ/α και δική της αυλή, μόλις 100μ. από την παραλία. (608)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μονοκατοικία 90 τ.μ. Κίτσου Μακρή με Γαλλίας, με καλοριφέρ, ηλιακό θερμοσίφωνα, σχεδόν επιπλωμένη, 350 Ε. (954)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

R∂/ª∞à ¢√ª∏

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615) ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στους πρόποδες Γορίτσας, εντός σχεδίου, άρτιο-οικοδομήσιμο, γωνιακό, με πλήρη πρόσβαση σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Τηλ. 6907-390290. (895) ¶ø§√À¡Δ∞π στο Μάραθο δύο οροφοδιαμερίσματα δυάρια 55 τ.μ. έκαστο. Αμφιθεατρικά κοντά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6973-422544, ιδιώτης. (110)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (602)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È σε νεόδμητο συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στο Σουτραλί Αγριάς, δυάρια (55-69 τ.μ.) και τριάρια (72-90 τ.μ.), πολυτελούς κατασκευής, όλα με τζάκι και βεράντες, με θέα τη θάλασσα. Διατίθενται κλειστές θέσεις στάθμευσης και αποθήκες. (609)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 33, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ./ΦΑΞ 2421039341 κιν. 6976272574-6974063226 website: www.sakip.gr email: info@sakip.gr ¶ø§∂πΔ∞π τεσσάρι 115 τ.μ., 5ος όροφος, πρόσοψη, οροφοδιαμέρισμα, 3 υ/δ, χωριστή κουζίνα, w/c, μπάνιο και σαλόνι, καινούριο, πάρκινγκ, θέα το Πήλιο, περιοχή Οξυγόνου. Τιμή 175.000 Ε. (617)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Βόλου λόγω αναχώρησης, αξίας 160.000 Ε σε τιμή ευκαιρίας 60.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6974-456215 και 6970-864447. (472)

§πΔ√™ π∞™ø¡ Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

∞°√ƒ∞ ∞∫π¡∏Δø¡

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

∞°√ƒ∞∑√¡Δ∞π ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ√π™ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. Πληροφορίες ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ.: 24210 25000 Κιν.: 6979-726165 (369)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 2 ·/c, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 70.000 ∂, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 199. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25633 Î·È 6944-260013. (034)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (603)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (621)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (604)

ÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ - 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.AthanasiouRealEstate.com

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1671/∂Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶·ÓÛÈfiÓ (ÙÚÈÒÚÔÊÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi) ÎÙ›ÛÌ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 600 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (11 ‰ˆÌ¿ÙÈ·-‰‡Ô ÛÔ˘˝Ù˜) ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Â›ψÛË ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ª·Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ¶ÏËÚfiÙËÙ· 100%. 1654/μ›Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ/™ˆÚfi/·Ó¤ÌÔÚÊË. 1656/™Ù· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Ôχ fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ 90 Ù.Ì. Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1644/¶·Ï·È¿-ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜ 70+70 Ù.Ì. (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘) Û ÔÈÎ. 147 Ù.Ì. 1514/™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 1623/ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ./Œ¯ÂÈ 5 ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ.

- 4/¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 3 ‰ˆÌ., Î.Ï. 1639/™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚ. ·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. 1626/™ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556, 40 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1669/™ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· √͢ÁfiÓÔ˘ (Ì¿ÚÎÂÙ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤Ó· ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2 ˘/‰ Î.Ï. 1667/™ÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ) ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 101 Ù.Ì., μ’ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1548/ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ù˙¿ÎÈ/¿ÚÎÈÓ/·Ôı‹ÎË. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÈÎÚ¿-ÌÂÁ¿Ï· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 1555/°. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1556/ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. - 3 ˘/‰ Î.Ï. ∂›Û˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1665/(1) ™ÙÔ §·‡ÎÔ ÎÙ‹Ì· 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ªËϛӷ, ΔÚ›ÎÂÚÈ Î.Ï. (2) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ∫·È Ù· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. 1668/∫Ù‹Ì· ÂÙ¿ (7) ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ∫À¢∂¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 1634/1635/™ÙËÓ ∫ÔÚfiÈ ÔÙÈÛÙÈο ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· 11,5 Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚ¤Ì. 1574/ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1670/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) 609 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ÌË ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ. 1647/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) ÌÂÛ·›Ô 588 Ù.Ì. ı¤·. 1493/ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ (¡¤Ô ¢¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 332 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À 24210 48017 ÎÈÓ. 6974707033 (852)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 16. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 18. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ Ô-

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 5. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 9. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 10. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 11. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 12. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 8. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 12. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 13. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 15. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 18. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 19. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 7 20. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 21. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 22. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 23. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40

25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (632)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (634)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (636)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì.

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. 28. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 29. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (637)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038 - 556, 24210 - 47316 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì. ª·Û‰¤ÎË 165 Ù.Ì. 95.000 ∂ √ÁÏ 190 Ù.Ì. 120.000 ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∑¿¯Ô˘ 200 Ù.Ì. 90.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 210 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300-400 Ù.Ì. §Â‡Î· 280 Ù.Ì. 144.000 ∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 400 Ù.Ì. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 215 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 200-400 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË 250-480 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 2.200 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-400 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì., ™ˆÚfi 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ §Â‡Î· 2 ‰ˆÌ. 65.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000 ∂ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙÚÈÒÚÔÊË, ηڷÁÈ·›. °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 92.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 37 Ù.Ì. Jambo 29 Ù.Ì. Ó¤·.

¶¿ÚÎÔ 28 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ¡ÔÌ·Ú¯›· 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 55 Ù.Ì. 57.000 ∂ ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. Ó¤Ô. ºÂÚ·›Ô˘ 60 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 67 Ù.Ì. 70.000 ∂ °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000 ∂ ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 94 Ù.Ì. 103.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 100 Ù.Ì. 105.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. 180.000 ∂ ¡ÔÌ·Ú¯›· 135 Ù.Ì. 145.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 135 Ù.Ì. 140.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·Ì‚¤Ù· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 33 Ù.Ì. 42.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 95.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 56 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 50 Ù.Ì. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 260 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ ∞ΛÓËÙÔ 16 studios ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (638)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 17. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ

Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1‚. ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì.+·Ù. 25 Ù.Ì. 39.000 Î’ 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 115.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 10. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (639)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (640)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3.. ∫.. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 110.000∂.

4. ¡. πˆÓ›· 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡.. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 4. °·˙‹ 120 Ù.Ì., 165.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 6. ÕÏÏË ªÂÚ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000∂. 9. ∫. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ªËÏȤ˜ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (641)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (643)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (642)

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. (41Á) 60.000∂. μfiÏÔ˜, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿, μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ , μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, 2,3 ÛÙÚ¤Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (645)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂.

ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (648)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 100.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì-

‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 5. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (649)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 2. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Οξυγόνο ημιυπόγειο διαμπερές, κατάστημα 80 τ.μ., μόνο 39.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 56.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος, γωνιακά 100 4άρια, όροφος 4ος, τζάκι, parking (pilotis), αποθήκη (10 τ.μ.) αντί 205.000. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 8. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 9. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 10. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Τριάρι 82 τ.μ. 2ος ορ. Ρ. Φεραίου πλησίον Γαμβέτα, κατασκευής ’93, διαμπερές, 2 λουτρά, τζάκι, αυτονομία Φ.Α., πάρκιν, αποθήκη 128.000 Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε και 3άρι ανατολικό 112 τ.μ., αντί 120.000Ε. 5. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ.,

πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 210.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (650)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ·

Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5376ÙÌ.ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1753ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 184,5ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ·ÏÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ 5) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 78,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40,000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ. ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 390.000 ¢ÚÒ. 9) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 177ÙÌ ÙÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ , ÔÈÎfiÂ‰Ô 1139ÙÌ ÙÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1)∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (655)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 108 Ù.Ì., 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 91 Ù.Ì. ÕÁ.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰. 8. 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 143 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤·. 10. 119,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 137,80 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 87,56 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 14. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 15. 97 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 16. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 17. 131,63 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 18. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 19. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 20. 115 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 3 ˘/‰ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 21. 90 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 22. 88 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 23. 104 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜-5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 24. 86 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 25. 53 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË. 26. 105 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜ 15ÂÙ›·˜ 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜. 27. 94 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 28. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ Ì ¿ÚÎÈÓ. 29. 113 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹. 30. 57 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ 1 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 2. ¢‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. 2 Ù/‰ Î·È 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜.

4. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì 1 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. 4 ˘/‰ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 ˘/‰ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë, ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. °ˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 8ÂÙ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ 124 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ, 1Ô˜, 155 Ù.Ì. 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c. Î·È 30 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 448,50 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞ψӿÎÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 110 Ù.Ì. Ì·Á·˙›, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹ Ì 2 ˘/‰ Î·È 70 Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Ì 2 ˘/‰, Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 146 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 170 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 3. 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 352 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 410 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. 270 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 7. 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 8. 417 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 9. 602 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 10. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 11. 410 Ù.Ì. ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. 12. 750 Ù.. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 13. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 12Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ. 14. 600 Ù.Ì. 50. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 15. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 65 Ù.Ì. 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ·-ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. www.iasonmesitiko.gr (657)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165

¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ƒÂÙÈÚ¤ 112ÙÌ, ηٷÛÎ. 2002. 275.000∂. ∫364. 3. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 4. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. 5. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 6. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 7. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 8. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 9. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 10. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 11. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 12. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 13. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο, ¢È·Ì/Ù· 61ÙÌ ¤ˆ˜ 107ÙÌ ·fi 1.700∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫388. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 17. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 18. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 20. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 21. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 22. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 23. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 24. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 25. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 26. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 27. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. 28. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221.

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 5. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 6. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 115.000∂. ∫362. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 60.000∂. ∫207. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ËÌÈ˘. 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392 3. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ÈÏÔÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 6. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 7. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 13. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 3. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 4. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 6. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 3. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∫2. 4. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 5. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. 35.000∂. ∫393. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 8. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 14. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 15. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 7. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 8. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 9. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 10. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 11. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340.

°ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 7. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 11. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 12. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 13. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 14. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 16. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 17. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 18. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ: √ÈÎfiÂ‰Ô 290 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂. 19. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 20. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 21. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 22. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 23. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 24. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 25. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 26. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 27. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 28. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 29. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 30. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 27. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 12. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 13. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 14. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 15. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 16. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 17. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 18. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 19. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 20. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 21. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 23. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 24. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 25. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 26. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 27. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 28 ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 29. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 30. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 31. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 32. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. 33. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 34. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη: £¤ÛË ªÂÙÚfi 6.619 Ù.Ì. 130.000∂. ∫389. 35. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 140.000 Ù.Ì. Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391 ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔ-

ÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¶·ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 6. μfiÏÔ˜: ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ 1 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 380∂. ∫384. 7. μfiÏÔ˜: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 430∂. ∫385. 8. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2fiÚÔÊË ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 9. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. 10. ∞ÁÚÈ¿: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 82ÙÌ Ì ∏ÌÈ˘/Ô ¯ÒÚÔ 250ÙÌ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫383. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√ §√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ∞¶√£∏∫∂™. 5. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (658)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 131 Ù.Ì. 179.000∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì., 108.00∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì. ÁˆÓ. 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì., 67.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 270.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000∂ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 500 Ù.Ì. 35.000∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™·Ú¿ÙÛË 40 Ù.Ì. 50.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000∂ MONOKATOIKIE™ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3428 Ù.Ì. 200.000∂ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. 400.000∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. 145.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 118 Ù.Ì. 400.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡. πˆÓ›· 164 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 103 Ù.Ì. 120.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 779 Ù.Ì. 150.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 150.000∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 800 Ù.Ì. 75.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 332 Ù.Ì. 60.000∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750Ù.Ì. 1.450.000∂

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂

(659)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (660)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - μ·ÛÛ¿ÓË, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ¶·Á·ÛÒÓ, ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ËÌÈÂÈψ̤ÓË, Ê/·, ·˘Ï‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÚÈÎÒ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi 1/5. - ƒÔ˙Ô‡, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·) 180 Ù.Ì. Ì·˙› Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹˜. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚfiÛÔ„Ë Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ, 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÚÈ¿ÚÈ 116 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ·. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2.1 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 11Ì. - ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 22Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi‰· 355 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜-ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (661)


37

ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π καθηγήτριες Αγγλικών από το Κέντρο Αγγλικής γλώσσας ΚΩΦΟΣ. Πληροφορίες τηλ. 2421047022 και 6937-020900 από 3 μ.μ. έως 9 μ.μ. (868)

∑∏Δ∂πΔ∞π άντρας ή γυναίκα για μπουφέ στην καφετέρια Blue lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976862007. (891)

∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα για καφέ, να γνωρίζει μπουφέ - σέρβις. Πληρ. τηλ. 6983-356631. (108)

Η εταιρεία “ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.”

ΖΗΤΕΙ

ˆÏËÙ¤˜ ‹ ˆÏ‹ÙÚȘ

για την περιοχή Μαγνησίας. Προσόντα: Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα, ηλικία έως 35 ετών, να διαμένει μόνιμα στην αντίστοιχη περιοχή, επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο marketing/πωλήσεις. Η εταιρεία προσφέρει: Εταιρικό αυτοκίνητο, ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο papafili@papafili.gr και στο fax: 2741049793. (945)

ZHTOYN EP°A™IA μ√§√™. Ψήστης - μάγειρας - μπουφετζής, με ειδικότητα το βολιώτικο τσιπουράδικο, ζητεί εργασία σε ουζερί ταβέρνα - ψησταριά σε ΒΟΛΟ-ΝΗΣΙΑ. Τηλ. 6974 451718, 6971 973225. (089)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (624)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (612)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

μ∞™π§∞∫∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™

Γεωπόνος Α.Π.Θ. Λ. Βύρωνος 151, Βόλος. Τηλ. 24210-52712. ñ ∂ȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ ∞ÁÔÚ¿˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ °Ë˜ ñ Περιβαλλοντικές Μελέτες ñ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ™Ù¿‚ÏˆÓ ñ Μέτρηση αγροτεμαχίων με GPS. (107)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και V.I.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr (039)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (620)

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά μέσω πιστωτικών καρτών των τραπεζών Alpha-ETE-Eurobank-MarfinPostbank-Κύπρου-Αγροτική με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο. Πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης 6988-073086. (915)

∞ª∂™∏ §À™∏ ¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (893)

για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5’ λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο, μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (894)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 1496/15057/17-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη 30-3-2010 ως προς το ύψος του ιστού), εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: “Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε. στη θέση “ΚΤΕΛ Βόλου” επί κτιρίου στη διασταύρωση των οδών Τομπάζη 2 και Νοταρά, στο Δήμο Βόλου, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ 1404629)” . Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 38334 ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: 24210-92629 και fax 24210-92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

∞¶ƒπ§π√™

20

£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÔÛ., ∑·Î¯·›Ô˘ ·ÔÛÙ., ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ. “√˘ ÂÈÛÈ ‰˘Ô ‹ ÙÚÂȘ Û˘ÓËÁ̤ÓÔÈ ÂȘ ÙÔ ÂÌfiÓ fiÓÔÌ·, ÂΛ ÂÈÌÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ” (ª·Ùı. È‹ 20). Παντού βέβαια ευρίσκεται ο Χριστός ως Θεός, και δεν λείπει από κανένα τόπον. Εν τούτοις βεβαιώνει ο ίδιος, ότι κατά τρόπον εξαιρετικόν ευρίσκεται ανάμεσα εις εκείνους που είναι συγκεντρωμένοι εις το όνομά του, δηλαδή, με την θερμήν εις Αυτόν πίστιν, με μίαν ψυχήν και καρδίαν αφιερωμένην εις Αυτόν, με την διάθεσιν να συζητούν διά την αλήθειάν του και να ενισχύωνται εις τον καλόν αγώνα της αρετής, ή διά να του προσφέρουν όλοι μαζί την οφειλομένην προσκύνησιν και λατρείαν. Εις τοιαύτας συνάξεις και συγκεντρώσεις χριστιανικάς είναι φυσικόν ότι ευχαριστείται ιδιαιτέρως ο Κύριος. Και είναι επίσης φυσικόν ότι ευρίσκεται μεταξύ των και Αυτός αοράτως, όπως ευρίσκετο άλλοτε μεταξύ των Αποστόλων και μαθητών του. Είναι εκεί παρών, όχι μόνον διά να παρακολουθή με αγάπην τας εκδηλώσεις της πίστεως των Χριστιανών, όχι μόνον διά να ακούη τας προσευχάς των και τα αιτήματά των, αλλά και διά να μεταδίδη εις αυτούς τον φωτισμόν του, την ενίσχυσίν του, τας ευλογίας του.

KH¢EIE™

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 7900/83539/30-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: “Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND HELLAS Α.Ε. με κωδικό θέσης “129 ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ” επί εδάφους στη θέση “Κορακονήσι” πλησίον Αμαλιάπολης, Δ.Δ. Αμαλιάπολης Δήμου Σούρπης” . Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 38334 ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: 24210-92629 και fax 24210-92625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργία Βαλατσού

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂À∞°°∂§π∞ ª∞ƒ∞¡√°§√À

Ετών 79 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 12.00 από το σπίτι μας στο Ριζόμυλο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ριζόμυλος 20 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Παναγιώτης - Σοφία Μαράνογλου, Κατερίνα - Νικόλαος Βαγδούτης Τα αδέλφια: Ολυμπία χα Τσουράπα, Νίκος - Σουλτάνα Μαράνογλου, Σπυριδούχα χα Τζώρτζη Τα εγγόνια: Ηλίας, Αρίσταρχος, Έξαρχος - Γιούλη, Ηλίας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

Τοπάλη 66 - Αλεξάνδρας Τηλ.: 24210-33020, 24210-78910 ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα τακτικά μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου “ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ” που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα τόσο για ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, όσο και για την ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ αυτού, να διέλθουν από τα γραφεία του Σωματείου, Τοπάλη 66 με Αλεξάνδρας, προκειμένου να υπογράψουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010. Για σχετικές πληροφορίες, στο τηλέφωνο 24210 - 33020 καθημερινά από ώρα 10.30 - 12.30 και ώρες γραφείου ήτοι 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ. στα τηλέφωνα 24210-78910-12. Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ§. ƒ∞ºΔ√°π∞¡¡∏

Ετών 81 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 12 μ. εις τον Ιερό Ναό 12 Αποστόλων Παλαιόκαστρου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. Παλαιόκαστρο 20 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος - Μαρία Ραφτογιάννη, Γρηγόριος - Χαρίκλεια Κουμπαρέλου Τα αδέλφια: Βαρβάρα χα Νικ. Κυτιλή, Μαρία χα Νικ. Αρκουδογιάννη, Αγγελική χα Σπ. Ραφτογιάννη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ΣΤΑΘΜΟ στα Άνω Λεχώνια.

μ∞™π§π∫∏™ °∂øƒ°π√À §∞¡∏

τελέσαμε το Σάββατο 17 Απριλίου 2010, σε στενό οικογενειακό κύκλο, μνημόσυνο στη μνήμη της.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂§∂À£∂ƒπ∞ °. ∫√¡Δ√Ã∏™Δ√À

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ Τον αγαπημένο μας πατέρα και παππού

∞£∞¡∞™π√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏

Ετών 72 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 19 Απριλίου και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Λαύκου Πηλίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Τα παιδιά: Μαρία, Σωτήρης Τα εγγόνια: Δημήτρης, Θανάσης, Αικατερίνη, Αλέξανδρος, Βασιλική και Χριστίνα

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

™øΔ∏ƒπ√ πø∞¡¡π¢∏

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου Νέων Παγασών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 20 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Αγγελική - Κωνσταντίνος Βιδανόπουλος, Χαρίλαος - Ευαγγελία Ιωαννίδη Τα εγγόνια: Πηνελόπη, Μαρία, Σωτήρης, Ελένη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ηλιοδρόμιο” (Βιβή).

Ετών 85 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 11.00 από το σπίτι μας στην οδό Ανέτας Τσολάκη 2 - Κύπρου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κερασιάς Καρδίτσας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 8.30 Π.Μ. Βόλος 20 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Χρήστος - Κωνσταντίνα Κοντοχρήστου, Απόστολος - Ευαγγελία Κοντοχρήστου, Φούλα - Νικόλαος Βαρελόπουλος, Λαμπρινή Θωμ. Κοντοχρήστου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή, προγιαγιά και θεία

∞¡Δø¡π∞ ∞¶. ª∞∫∞ƒπ√À

Ετών 85 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Βλαχάβα 97, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Παρασκευή - Χαράλαμπος Αϊβαλιώτης, Νικόλαος - Μάρθα Μακαρίου, Αγαθοκλήτη Μοναχή Τα εγγόνια: Αποστολία, Δημήτρης, Απόστολος - Σοφία, Θεόδωρος - Αγγελική, Αντώνης Τα αδέλφια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· TƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·Ú·Î¿Ó· πˆ¿ÓÓË, ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 89° - ªfiÙÛ·ÚË, ÙËÏ.: 24210-61456, ™Ô˘ÏÙ·ÓÈ¿ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 - ™˘Ú›‰Ë, ÙËÏ.: 24210-37447, ÃÔ˘ÚÌ¿ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·˜, ∞Óı. °·˙‹ - ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ÙËÏ.: 24210-34240, °ÂÚÔ‚·Û›ÏË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °. ¢‹ÌÔ˘, ÙËÏ.: 24210-42822. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 317 - ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÙËÏ.: 24210-71900. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶ÂϤÎÔ˘ ∞ıËÓ¿˜, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 79, ÙËÏ.: 24210-69938. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ & ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜). ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 34, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30

ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

* ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .......................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .......................2421070950 - 2421075318 .............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................. 2421070976 - 2421075528 ............................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ..................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ .....................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN......................2421070946 - 2421075301 .............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E...........................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ.............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ...........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ..................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ...........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ..............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ...2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ .........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ...................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199 EKAB: ..................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜..................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ..................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜........................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô...........................................................2421028888

E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜....................................................................6944121288 X¿ÓÈ· .....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·..........................................................6948475814 MËϛ˜ ..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™........................ 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ...........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ...........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)..............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ..........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ..............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ª›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ - √ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜. 2. ∂›Ó·È... ·¯ÒÚÈÛÙÔÈ - •ÂÓÈ΋ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. 3. ¶·ÏÈ¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜. 4. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (ÁÂÓ.) - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÈο (ηı.). 5. √È Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ¢¿ıÂÈ· - ∫·È ·˘ÙÔ› ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ∫ÔÈÓ¿ ϤÁÂÙ·È ‚·ÚÂÏfiÙÔ - ∫¿ÓÂÈ ÙË ÁË... ÔÏÏ·Ó‰È΋. 7. ∞˘ÙfiÓÔÌË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ - ¶¤Ú·ÛÂ Ë Ó·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. 8. ∂ÏÏËÓÈÎfi ‚Ô˘Ófi - ∂‡Ï·ÛÙË Ô˘Û›· (ηı.). 9. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ÙË ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Û·Ó È‰È·›ÙÂÚË ıÂfiÙËÙ· (ÁÂÓ.) - •¤ÓË ı·ÙÚÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· - √ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ Ϥ͢ ·˘Ù‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û‡ÓÔÏÔ ¤ÚÁˆÓ. 10. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· (ηı.) - ÷ÚÙÔ·ÈÎÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜. 11. ¶ÚfiıÂÛË Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 440 - Œ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ (ÁÂÓ.). 12. ªÈ· ·ÏÈ¿ ÂÈÛÙ‹ÌË, Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‡ÔÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ÁÂÓ.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ - ª¤ÛÔ ·Á›‰Â˘Û˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 2. °Ú‹ÁÔÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ - πÙ·Ï›‰· ËıÔÔÈfi˜. 3. ∂¯ıÚfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì·˜ - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ηÎÔÔÈÒÓ. 4. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÓfiÙ·˜ - ºËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·˜ “√È ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ” (ÌÈ· ÁÚ·Ê‹). 5. ¶·ÏÈfi˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Û·Ó “Ô ¶ÔÓËÚfi˜ μÂ˙‡Ú˘” - ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - Δ‡¯Ë... ·ÙÂÏ›ˆÙË. 6. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· fiÏ˘ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ - °Ú‹ÁÔÚ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È. 7. πÂÚ‹ fiÏË ÙÔ˘ πÚ¿Ó - ΔÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. ÃÚˆÛÙÈ΋ Ô˘Û›· - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 9. ¢È¿ÎÚÈÛË ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ.

ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00.

10. ™ËÌÂ›Ô Ù˘ Ô˘Ú¿ÓÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ - ¶ÚˆÙfiÁÔÓ· fiÏ·. 11. “ŒÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó...” , Ù›ÙÏÔ˜ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ - ∞ÈÌÔÛÙ·Á‹˜... ·ıÒÔ˜. 12. μÚ›ÛÎÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ∞˘ÏÒÓ·˜ (ÁÂÓ.) - ¶fiÏË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª√¡∞Δ√ªπ∫∞ 2. √ƒ∞ª∞Δ∞-∞°∞ƒ 3. ¡∞™∂ƒ-ƒ√ª∞ 4. ∞Δ∞ƒ∞•π∞-ƒ∏¡ 5. πƒπ™-π§∞ƒ∞ 6. Δ√-∫∞¢∂¡∂™ 7. ∏ ™Δ∞ºπ™-∂™ 8. ∞¡∞¶Δ∏ƒ∂™ 9. π™√π-§π°√™Δ∞ 10. ∞¡∞∫Δø-¡πΔ™∂ 11. ∫∞∫√-ª∞§-∞π 12. ∞ƒπ™Δ∞-∞¡∞™∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. ª√¡∞™Δ∏ƒπ∞∫∞ 2. √ƒ∞Δπ√™-√¡∞ƒ 3. ¡∞™∞ƒ-Δ∞™∞∫π 4. ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√™ 5. Δ∞ƒ∞-∞º∞ 6. Δ√-•∂¢π¶§øª∞ 7. ª∞Δπ-∂™Δπ 8. ∞π¡-∏ °∂§∞ 9. ∫∞ƒ-§∂¶ƒ√™ 10. ∞°√ƒ∞™-∂™Δπ∞ 11. ƒ∏ª∞-∂™Δπ∞™ 12. ∫ƒ∞¡∞√™-∞¡π∞

∫ƒπ√™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· Ì ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÚÔ˘Ù›Ó·˜, ÂÛ¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-2212-4-5. Δ∞Àƒ√™ ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Á·Ó·ÎÙ›Ù ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ Û·˜, ÂÛ›˜ ·Ï¿ οÓÙ ۈÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-24-3-9. ¢π¢Àª√π ∫¿ÔȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· „·¯Ù›Ù ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-40-33-23-4-22. ∫∞ƒ∫π¡√™ √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ·˘Ùfi Ó· ›ÛÙ ıÂÙÈÎÔ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-4-533-2. §∂ø¡ ¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ ı· Û·˜ ʤÚÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-19-44-33-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ Ÿˆ˜ Î·È ¯ı˜, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ¢ÓÔ› ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Û·˜. ¶Ôχ Ù‡¯Ë ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 11/9. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-27-22-12-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¶·ÚfiÙÈ Â›Û·ÛÙ ϛÁÔ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔÈ ı· ‚Ú›Ù χÛË Û‹ÌÂÚ· Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-20-33-453-2. ™∫√ƒ¶π√™ ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Ó· ʤÚÂÙ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ̤ÓÂÈ Û ÂÛ¿˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 554-33-23-12-9. Δ√•√Δ∏™ £· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜, οÓÙ ϛÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3829-11-2-33-7. ∞π°√∫∂ƒø™ ∫·Ï‹ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ ‚·ı‡ÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-33-2312-13. À¢ƒ√Ã√√™ ªËÓ ȤÛÂÙ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ·Ó Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ Û‹ÌÂÚ· Ó· οÓÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-39-22-12-3-8. πãÀ∂™ ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙË fiÔ˘ Î·È ·Ó ¿Ù ۋÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÚÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-19-22-34-11.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Ù›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “∫·È ÔÈ 14 ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ” Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· Δ˙fiÓ·˜ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ª·ÓÈ¿ÙÈÛÛ· ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶·Ú¿‚·ÛË ∂ÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Δ· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·: ∞ÚÎÔ‡‰· ŒÏÈÔÙ ¡Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∞Ï ∫·fiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÈÏÔ˘¤Ù˜” ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

09.45 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.30

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÓ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ·ÏÏÈÒÙÈη ·fi Ù· ¿ÏÏ·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Press ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ “√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿”

20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÓ·˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” “¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ·” Supernatural The dead zone “¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·”

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 04.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter Heroes ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto Alter “¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ª·ÏÈÌÔ‡” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

07.45 10.15

11.15 12.30 13.30

16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.45 02.15 03.15 04.15

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.15 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· “∞Ì·ÚوϿ ÓÈ¿Ù·” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 00.30 00.45 02.00 03.00 04.00 04.30

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∞·Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ÿÓÙÂÚª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ π·ÙÚÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· Δ˘ ·Á¿˘ Ì·¯·ÈÚÈ¿ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔÓ Zeek √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (E) ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ¶·ÎÈÛÙ¿Ó-ÿ¯ÓË ÛÙËÓ ¤ÙÚ· √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· (∂) “√È Ú¿ÛÈÓÔÈ” Cinemania (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ “√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ”

16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.30 20.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 03.30 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The “F” word American’s next top model BBC live-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doc it! EÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ South Pacific CSI §·˜ μ¤Áη˜: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Dexter CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 24 ¡μ∞ Action ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Monkey business

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fashion show ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 15-21/4 ∞π£√À™∞ 1 “∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™” ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 4.45 “ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 8.30 Î·È 10.30 ∞π£√À™∞ 2 “μƒ∂Ã∂π ∫∂ºΔ∂¢∂™” ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 5.30 “Δ√ ¶√ƒΔƒ∞πΔ√ Δ√À ¡Δ√ƒπ∞¡ °∫ƒ∞I∏” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.00 Î·È 10.00 Dolby Digital

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1970, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ¡Ù›Ó· ΔÚÈ¿ÓÙË, ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·‚‰ԇڷ˜ Â›Ó·È Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ÌÈ· Â·Ú¯È·Î‹ ΈÌfiÔÏË, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ó· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÈ·˜ Î·È ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ·fi ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ̤ÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È Î¿ÓÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Δ˙¤ÓË, ÎfiÚË Ù˘ ÛÈÙÔÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ÙÔ˘. ª·˙› Ù˘ Íԉ‡ÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘, ͯÓÒÓÙ·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ∞ۋ̈. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔ˘˙Ԣ͋˜, οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô‰·ÚÈÔ‡, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÓÙ˘ı› ·ÎfiÌ· Î·È Á˘Ó·›Î·. ¡∂Δ 19.00

ŒÏÈÔÙ ¡Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∞Ï ∫·fiÓ øÚÈ·›Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÙÚÈÎ Δ˙›ÓÙÈ.

111111111111111111111111111

07.30 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.40 22.00 23.00 23.30 01.30 02.30 04.30 05.00 05.10

ŒÓ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ ·fi Ù· ¿ÏÏ·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 15-21/4/2010 ∞π£√À™∞ 1: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.45. ∑∏Δ∂πΔ∞π °∞ª¶ƒ√™ (ƒ√ª∞¡Δπ∫∏ ∫√ª∂¡Δπ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.00. ¶∞ƒ∞¡√π∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 00.00.

¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1947 Ë ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÎÔ˘Û ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ï ∫·fiÓ Ì ·‰È·ÊÔÚ›·, ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ “Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·” ∞Ï ∫·fiÓ Ô˘ ¤¯ÙÈÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ Ì·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˆÌfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÙÔ˘ “·ÊÂÓÙÈÎÔ‡” , ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ·‰È¿ÊıÔÚˆÓ, ŒÏÈÔÙ ¡Â˜, ‹Úı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ªÈ· Ì¿¯Ë ı·Ó¿ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ. ∂Δ1 22.00

√È Ú¿ÛÈÓÔÈ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÃfiÏÈ °ÎfiÏÓÙÌÂÚÁÎ ™Ïfi·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÈ‚ °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ, √Ï›‚È· ¡Ù·Ìfi, Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ.

ªÈ· ∞ÁÁÏ›‰· Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·, Ë ∞Ó ªÔÓÙÁÎfiÌÂÚÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË ÙÔ˘ Δ¤Í·˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÈı·Ú¯›· Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÎÔÌ·ıË̤ÓÔ˘˜ Î·È ÌÔӛ̈˜ ¿ÎÂÊÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ™ÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ı· ÛÙ·ı› Ô ÙÔÈÎfi˜ ÛÂÚ›Ê˘, Ô ΔÔÌ ¶¿ÏÌÂÚ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.... ∂Δ3 23.30

¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÙÈÓ ∫¿ÌÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ›, ∫Ï¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, Δ¤ÚÈ ¶fiÏÔ.

§ÔÓ‰›ÓÔ, ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80. ∏ Ó·ڋ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ™¿Ú· §ÒÚÂÓ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ˙ˆ‹, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ÙÔ ‚·ı‡ÏÔ˘ÙÔ ÕÁÁÏÔ Â˘ÁÂÓ‹ Û‡˙˘Áfi Ù˘, äÓÚÈ ªfiÊÔÚÓÙ. ™Â ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ Ù˘¯·›·, ÙÔÓ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ¡ÈÎ ∫¿Ï·¯·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚ› ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ fiÙÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ “·ÓÔȯ٤˜ ÏËÁ¤˜” Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. °ÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë ™¿Ú· ÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ˜. STAR 23.45

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ª·ÏÈÌÔ‡

∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™) 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.45, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.00, 17.00, 19.15, 21.45, 00.15

¡Â·ÓÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫¤‚ÈÓ §ÈԇȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÛ¿ÚÈÙÈ ƒ¿ÌÂÚ, ∫ÚÈÛÙ›Ó ¡fi‚·Î, ¶ÈÏ¿Ú §¿ÛÙÚ·.

∞π£√À™∞ 3: ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (¶∞π¢π∫√ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 17.45. Δ√ §√À§√À¢π Δ∏™ ∂ƒ∏ª√À (¢ƒ∞ª∞Δπ∫∏): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45. ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15. ∑∏Δ∂πΔ∞π °∞ª¶ƒ√™ (ƒ√ª∞¡Δπ∫∏ ∫√ª∂¡Δπ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.30

¢‡Ô Ó¤· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÚÈ˙fiÓ·, Ë ªÈÛ¤Ï Î·È Ë ªÚÈ¿Ó, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ª·ÏÈÌÔ‡ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜, ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘˜. √ ı›Ԙ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ, Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÌË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¿ÚÙÈ. º˘ÛÈο Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ı›Ԣ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ÛÎÔfi: ¡· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘. ALTER 02.15

∞π£√À™∞ 4: ∂¶π∫∏ƒÀ™™√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¶ƒø∏¡ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.30, 22.00, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.00, 17.15, 19.30, 22.00, 00.15.


40/

TƒπΔ∏ 20 A¶ƒπ§π√À 2010

ªÔ˘¤ÓÔ˜ ∞ıÂÓ˜

ºøTO™KIA™EI™

ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ΔÛÈÓÙÛ›ÓË

∞NTI§O°O™

√π ™Àªºø¡π∂™ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÌÊÔÙÂÚÔ‚·Ú›˜.

¶¿Û¯ÂÈ Ë ˘Á›·

∫¿ÙÈ ‰›ÓÂȘ, οÙÈ ·›ÚÓÂȘ.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ˘ÔΔÔ˘ °IøP°OY Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Δ™π°∫§πºÀ™∏ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› Û‡ÓÙÔÌ·. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È Ó· Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi fiÛ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· “∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ” . ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. ªfiÓÔ ÙÔ 25% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 70%. °È· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ οو ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ŸÌˆ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı›. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÙÔ ÌfiÓÔ ›Ûˆ˜ Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fï˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó, ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë È·ÙÚÈÎÔ‡, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∫·È ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘, ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÓÙ› Ó· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ÙËÚ› ÛÙ¿ÛË ·Ú·ÙËÚËÙ‹... tsiglifisis@e-thessalia.gr

¶·›ÚÓÂȘ, ·˜ Ô‡ÌÂ, Ú¢ÛÙfi, Ô˘ ·‰˘Ó·Ù›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

1942010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ¤Ï¢ÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ∂∂, ∂∫Δ, ¢¡Δ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ¢¡Δ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∫·È ‰›ÓÂȘ ÙÔ ˉ¿ÏÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÂÚÂıÓÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ˘ÔΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ “ÌÔÓ¿‰Â˜ ÎfiÛÙÔ˘˜”. øÛÙfiÛÔ ÙÔ “ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ηÈÚfi ‰È·ÁÓˆÛı›۷ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·.

ʈÙÔÁÚ. ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

§›ÁË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ, ̤¯ÚÈ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ...

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋;

¶¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¢ÂÓ ÙÔ Ï¤Ì ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∂ȉÈο ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë Î·ı›˙ËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÁÈ· ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞˘Ù¿ ı· Â›Ó·È Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ·...

™ÂÓ¿ÚÈÔ ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÚÂÏfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÊÈ¿ÏÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛΛ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 67, ηٿÚÁËÛË 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, Ì›ˆÛË 11% ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ 10%. ∫ÒÓÂÈÔ Ó· ›Ó·ÌÂ, ηχÙÂÚ· ı· ‹Ù·Ó...

™ÙË ¡.¢. ÙÒÚ·, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ‡ “›̷ÛÙÂ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ”, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ·fi ÙÔ ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ fï˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, η̛· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ô˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂΛ ÛÙË ¡.¢.;

“μ·Ú›‰È·” ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì ÙË ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ™·Ì·Ú¿ Î·È ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÍÂÊfiÚو̷ ÙˆÓ “‚·ÚȉÈÒÓ”. ªfiÓÔ Ô˘ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ...

ª›˙˜ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÏÂÙÒÓ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ¯¿ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ì›-

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÈÛÏ·Ó‰ÈÎfi ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÌÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ 25% Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Àƒπ∞¡∏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙËÓ ˆ˜ Î·È ‚›·ÈË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÚÔÂÍÔÊÏÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ -fiÔ˘ Î·È ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó - Û‹Ì·Ó·Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¯ˆÚÒÓ Ì ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ - ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› fiÛÔ ÔÙ¤ ηı’

˙˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 8% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·Ó Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰È·Ê·Ó‹˜ fiÛÔ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, ı· ›¯·ÌÂ Î·È ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·. ™ÈÁ¿ ÙÔ Ó¤Ô...

Δ·ÎÙÈ΋ ∫·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ï›Á· ·ÎfiÌË ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ÛÙËÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË “Á·Ï¿˙È· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·”. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜, ÂÓÓÔԇ̠ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. ÚÔ˜ ÙÔ §∞√™ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ Ù˘, ·fi ÙÔ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∂Ó fi„ÂÈ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘...

∂Ìfi‰È· ™ÙÔ ™À¡, ÙÒÚ·, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÚ·‚¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. Δ· ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú· Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™À¡, Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. √ ϤÔÓ, fï˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ‰ËÌfiÛȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘.

fiÏËÓ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·Ú·ÓfiÌˆÓ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ: ·ÌÔÈ‚¤˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ·Ô‰Ô¯¤˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î.¿.”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™, “‚›·ÈË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 120.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ·-ÛÔÎ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡”.

°.•.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌfiÏ˘Ó·Ó ÔÈ ¯ÚÂÔÎÔË̤Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¢ÂÓ ·Ó·ÁοÛÙËΠÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fiÙÔÎË Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Δ˘ ·ÙÚÔÊ›·˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó. ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÔÎÔ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ÃÚÂÔÎÔ› ÂÂȉ‹ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 30 ÂÙÒÓ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜: ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√, ˘‰ÚÔΤʷÏÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Û¿Ù·Ï· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˜ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÎˉÂÌÔÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ¢¡Δ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÎÙ˘Ïȯı› ˆ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋, ‚›·ÈË ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ø˜ ÌÈ· ·Ó·Áη›· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓÙԂϤÙÈ Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ ·Ó·Ú¯›·˜. “ªË ‰·ÈÌÔÓÔÔț٠ÙÔ ¢¡Δ”, ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰‡Ô ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â‰Ò ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜-Ù· ‹ıË Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó- ¤¯Ô˘Ó ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ: √È ÂÈÙËÚËÙ¤˜ ·ÏÒ˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÈÎÔ. ∏ ¯ÒÚ· Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ› Î·È Î·ÂÏÒÓÂÙ·È ÁÈ· ηÏfi ÛÎÔfi... ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ë ÙÈ¿Ú· ÙˆÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ·Ú¿ ÙÔ Ê¤ÛÈ ÙˆÓ Ë̉·ÒÓ ÎÔÙ˙·Ì¿ÛˉˆÓ. (∞fi “Δ· ¡¤·”)

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¢Â‡ÙÂÚË ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Ë ∂ÏÏ¿‰·! ™ÙÔ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ë “Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·”. ∂£¡√™: “¡ÙfiÌÈÓÔ ÌÂÈÒÛÂˆÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ΔÈ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ (Èı·Ófi) „·Ï›‰È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”. ∂§∂À£∂ƒ√™: “∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ·fi ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ÛÎfiÓË. “ŒÚ¯ÂÙ·È” Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È “ÂÁηı›ÛٷٷȔ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜”. ∂™Δπ∞: “ΔÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ¶Ò˜ Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ԕ. Δ∞ ¡∂∞: “™‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 67!. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂∂”. ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “√È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó Ó¤Ô Û·ÚˆÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ”.

20-04-10  
20-04-10  

20-04-2010

Advertisement