Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.29 - ¢. 18.37’ ™∂§∏¡∏ 5 ∏ª∂ƒø¡

∂Δ√™ 112√¡ ™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.079 ΔˆÓ ÂÓ ÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™¿‚‚· ·Ó·ÈÚÂı. ·Ù¤ÚˆÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ŒÙÔÈÌÔ Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜

ªÂ... ÊÂÚÂÙ˙¤ ∂∂ -¶∞™√∫ ÛÙÔ ¢¡Δ √È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔÈÌÔ Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÂÓÒ Ë ŒÓˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ “¢ÏÔÁ›·” - ¤ÛÙˆ Î·È ·Úfiı˘Ì· - Û˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ù˘Èο ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔÙÈÌËı› ÙÔ “ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ·” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜, ÔfiÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ “·Ú¿ ¤Ó·” Ù˘ ·Ó¿Á΢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 20 ‰ÈÛ. -

Œ

Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi fiÏÔ˘˜ ˆ˜ Ù· Û¯ÂÙÈο ÂÈÙfiÎÈ·, Ù· spread, ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ η٤ÛÙË ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·: ∏ ÌÈ·, ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ù˘ E˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Ô˘ η٤ÛÙËÛ ۯ‰fiÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ■ ÛÂÏ. 7

∏ Û˘Ìʈӛ· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘-¢¡Δ ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: √ÏȂȤ ªÏ·ÓÛ¿Ú ✓ ∂ÍÔ‚ÂÏÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÙÔ̤· ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÍ·›ÚÂÛË

∏ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

✓ ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

✓ ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜

✓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¢Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔχÛÂˆÓ - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔÈο Û‡Ìʈӷ ··Û¯fiÏËÛ˘ - ™‡Ó‰ÂÛË ·ÌÔÈ‚ÒÓ-·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜

√ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ √Δ∞¡ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó Â¤ÏÂÍ ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ √ÏȂȤ

ªÏ·ÓÛ¿Ú ÁÈ· ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ Î·È ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËÎ·Ó Î·È ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËηÓ: O ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ ÚÒÙ· Î·È ÙÔ˘ ªπΔ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ.

¡¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η Ì ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ò˜ 40.000 ¢ÚÒ

ªÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ¢∏ª√™π√¶√π∏£∏∫∂ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ

∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ■ ÛÂÏ. 15

ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ Ó¤· ‰È·‚ԇϢÛË ¤ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ó¤· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η Ì ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ò˜ 40.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ·, ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰È·‚›ˆÛ˘, ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ off shore ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ-ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ) Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. ■ ÛÂÏ. 35

¢ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ■ ÛÂÏ. 13 °. ∫ÔϤÙÛÔ˜:

«£¤Ïˆ Ó· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ» ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∂ Î·È Â›ÛËÌ·, ¯ı˜, ·fi ÙË

°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·Ó. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜ 2013 ∞.∂.”. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔϤÙÛÔ˜ - ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ■ ÛÂÏ. 11

ΔfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂

«¢›ÓÔ˘Ì ̿¯Ë Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜» ■ ÛÂÏ. 6 √ÌÈÏ›· ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋

«∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˘¤Î˘„ ÛÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÛÌfi» ■ ÛÂÏ. 6

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 20¯ÚÔÓÔ˘ Ù¯ӛÙË ■ ÛÂÏ. 16

∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÒ¯Â˘ÛË, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ·ÓÂÚÁ›· ■ ÛÂÏ. 17 ªÂ ηÏfi ηÈÚfi Ë ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 17


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

“∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ”

A¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞ ∂ÚÁ·Ï›· ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Δ· ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚÔηϤÛÂÈ fiÓÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ÁÏ›ÊÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘. ŸÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÁϛۯÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙfiÙÂ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ΔÔ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂ÈÙ·ÎÙÈ΋ ™Δ∞Àƒ√À ∫√Δ™πƒ∞ skotsiras@yahoo.gr ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙÈÚÚÔ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘. Δ¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜. Δ· ‰›‰˘Ì· ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Ï›· ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁËı› fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ Ôχ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ‰È·Î‹Ú˘ÛÛ fiÙÈ Â›¯Â ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, “οÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤” , ·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤Ô, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ¢È·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ë ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÚÂ›Ù·È (ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó (Ì¿ÏÏÔÓ Û ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi, ÊԂԇ̷È), fï˜ Â›Ó·È ÌÈ· ΛÓËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Â›Â‰Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ›Ûˆ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ (Û¯ÂÙÈο ‹ Ôχ) ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∫·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂˆÌÈÛıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÛÙ¤ÚˆÓ. ∞ÚΛ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË ÚfiÎÏËÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ̤ۈ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘, ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ó¤· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Î·È Û‡ÏÏË„Ë fiÛˆÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ˘‹ÚÍ·Ó ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙ˜, ›Ù ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ›Ù ÏfiÁˆ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈηÈfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÌfiÏȘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ, ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Î·È ÔÈ ˘ÔÓÔ̇ÛÂȘ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ÎÚÈı› ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘, Ù· ÔÔ›·, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ÈÔ Â›ÁÔÓÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. √È ¿ÓÙ˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ηıËψı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ë ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¯Ù˘Ô‡Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ª¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙË Ì˯·Ó‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ô›ˆÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊‰Ë Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Â›ÁÔÓ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È· Ô˘ ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ùfi ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ٷ ‰˘Ô ·˘Ù¿ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ, ı· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ, Û οÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Û ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ··ÈÙÂ›Ù·È ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ì ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË (Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ· Ô˘ÛÈ҉˜ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ·) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, Ó‡̷ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÚËÊ·Ó¢fiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ Ôχ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÈÏfiÙÈÌÔ, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ. ¢ËÏ·‰‹, Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ “ÂÌ›˜” ÎÈ fi¯È ÙÔ˘ “ÂÁÒ” .

ӷηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÂȯÂÈÚ› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi fiÛˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÁÎÚ›˙· ˙ÒÓË Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. Δ· ΢ڛ·Ú¯· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤ӈÓ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··‰¿ÌÔ˘.

∏ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. “¢ÂÓ ¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù. ¶··‰¿ÌÔ˘ “fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô, ˆÛÙfiÛÔ, Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ΢ڛˆ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙfi¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤Ó˜ ‹ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηْ Â¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÍÂοı·ÚÔ, ÙÔ

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔÈο, ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2 ¤ˆ˜ 17 ‚. ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, Î·È ·fi 8 ¤ˆ˜ 16 - 17 ‚. ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ΢ڛˆ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ̤¯ÚÈ Û¯Â‰fiÓ Ì¤ÙÚÈÔÈ.

Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ‰›Î·ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‚¿ÚË ÂΛӘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â΂ȿÛÔ˘Ó Î·È ȤÛÔ˘Ó. “™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ϤÔÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο. ¢ÂÓ ¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÍÂοı·ÚÔ, ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Î·È ‰›Î·ÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÂÈϤÔÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiϘ ÔÈ Èı·Ó¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ¤ÔÓÙ·È” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··‰¿ÌÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 8...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...18ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 6...18ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

ªÔÈÚ·›Â˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∂Ì›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. •˘ÓÔ‡Ó ÔÈ ÌӋ̘... οˆ˜ ·ÚÁ¿ ‚¤‚·È·. ª‹ˆ˜ fï˜ Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ‰Ô‡Ì ÚÒÙ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜; √ ¯ˆÚÈÎfi˜

ÀÔ¯Ú¤ˆÛË

¶ÚfiÛ¯·ÚÔ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô °. ∫ÔϤÙÛÔ˜. Èڛ˜ Ó· ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÏÈÙ‹, ·ÏÏ¿ ¿ÎÚˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË: “™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜” . ™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ Î·È Â·˘Í¿ÓÔ˘ÌÂ...

∏ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Â›Ó·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·Ó ı· ηٷʤÚÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· ·fi fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó. Œ¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÓÔÌÔÙ·ÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ηıÒ˜ Ó¤· Ï¿ıË ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋

∂‡ÎÔÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ

ƒ›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤Û·Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË-ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Ï¤ÌÂ, ηϋ Ë ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘, ·ÏÏ¿ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞Ê‹ÛÙÂ, Ô˘ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌfi ÌÔ˘¯Ù‹Û·ÌÂ...

ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ, ¤Ú· ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ, ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ı· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Â‡ÎÔÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∏ ‰˘ÛÈÛÙ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ Â‡ÎÔÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

™Ù›ÁÌ·

°.•.

¶·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ¯ÚÂÔÎÔ›·. 줂·È· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, Û ‰‹ÌÔ˘˜, Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ì›ÔÓ. ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, ÙÈ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ Ï›ÁÔÈ Ì‹Ó˜.

ΔÔ ÊÈϤÙÔ

μ.∫.

∫·È ÙÒÚ· ÙÔ ÊÈϤÙÔ. ™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 28.700 Ó¤Ô˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÛ·˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¿ÏÏ·Í ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤ıÂÛ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÌÈÎÚfi ηϿıÈ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÁÈ· ÛηӉ·ÏÒ‰ÂȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Û ÈÂÚ·Ú¯ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË

... °π∞ ∂¡∞¡ °ÂÚÌ·Ófi, Ë ª¤ÚÎÂÏ Â› ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∂Ì›˜, ‚Á‹Î·Ì ÛÙ· οÁÎÂÏ·. ™ÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ ·ıˆÒÓÔÓÙ·È Ù· ∑ˆÓÈ·Ó¿, Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‹ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋, Û¯ÂÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÙÙ‹ ‰È·‰Èηۛ·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, Ô˘‰¤ÔÙ ¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘. ºÙ·›Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜. °π’ ∞ÀΔ√¡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË Û˘Á΢ڛ· ·fi ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÁˆÚ›· Î·È ÂÚÈÏÔ΋. ∫∞π ∂π¡∞π ÙfiÛÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÒÛÙ ÚÈÓ ·fi ÂηÙfiÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘Ú‹˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ ÙÚfiÔ: “¶ÔÈÔ˜ ›‰Â ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏÈÁÔÛÙfi, / Û’ fiÏË ÙË ÁË ÌÔÓ·‰ÈÎfi/∂ηÙfi Ó· Íԉ‡ÂÈ/Î·È ÂÓ‹ÓÙ· Ó· Ì·˙‡ÂÈ; / ¡· ÙÚ¤ÊÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÁÔ‡˜, / Ó· ’¯ÂÈ ÂÙ¿ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, / Ù·ÌÂ›Ô ‰›¯ˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·/Î·È ‰fi͢ ÙfiÛ· ÌÓ‹Ì·Ù·; / ¡· ’¯ÂÈ ÎÏËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÊÚÔ˘Ú¿/∫·È Ó· Û ÎϤ‚Ô˘Ó Ê·ÓÂÚ¿/∫È ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Û ÎϤ‚Ô˘ÓÂ/ΔÔÓ ÎϤÊÙË Ó· Á˘Ú‡ԢÓÂ;” Δ√ μƒπ™∫ø ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο Â›Î·ÈÚÔ. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ô ™Ô˘Ú‹˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó °ÂÚÌ·Ófi˜, ÂÓÒ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍÂ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. (Δ∞ ¡∂∞)

∞ÏÏ·Á¤˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¡.¢. ÚÔˆı› Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ·Ó ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì fi,ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÔÏϤ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁ¤˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û “ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜” ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÌÔÚÊÔ, Ë Ô˘Û›· fï˜ Â›Ó·È ÙÈ ı· Ú¿ÙÙÔ˘Ó Î·È Ò˜ ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. º.™.

μÚ¤ıËÎ·Ó £˘Ì¿ÛÙ Ô˘ ÁÚ¿Ê·ÌÂ, ¯ı˜, ÁÈ· οÙÈ ÌÏÔοÎÈ· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ô˘ ¯¿ıËηÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó 10 ¢ÚÒ ÁÈ· οıÂ Ó¤Ô ÌÓ‹Ì· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘; ΔÂÏÈο, ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ï‡ıËÎÂ, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÏÔοÎÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÚÒËÓ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠˆ˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ηÓÔÓÈο ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË. ∞˘Ùfi ¤ÏÂÈ ӷ ›¯·Ó οÓÂÈ ÊÙÂÚ¿... °.•.

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ. ∂Λ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔÓ ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ̇¯ÈÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹ıÂÏÂ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ó¤· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ˆ˜ “Ê·‚ÔÚ›” ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜. √ÓfiÌ·Ù·, ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î.Ï. √ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ η̛· ·¿ÓÙËÛË, ·Ï¿ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÛΛ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ˆ˜ ÛÔ‡ÂÚÌ·Ó, ·ÏÏ¿ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ fiÏ· ¿„ÔÁ· Î·È fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ‚¤‚·È˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÂÓÒ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÁÓ¤˜ Î·È ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔÛı¤ÛÂȘ. ◊ÍÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· “·ÍÈÔÚÂ‹ ¤ÍÔ‰Ô” ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

“¶ÂṲ̂ÓË” „˘¯ÔÏÔÁ›· √ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛΤÊÙËΠˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÂÚÈϤÎÂÙ·È Ì ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· fiÓÂÈÚ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘. ∂Λ ÙÔ˘ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÌË Û˘˙ËÙ¿ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ù›ÔÙ·. ∂›Û˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÌËÓ ·ԉ¯Ù› ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜. “¢ÂÓ Á›ÓÂÛ·È Úfi‰ÚÔ˜, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞Ó ı˜ ‰Ô‡Ï„ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘...” , ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË fiÙ·Ó ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ Ó¤· ÙÔ˘ ÌË ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ú¯Èο Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛÂ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Û ıÂÔ‡˜ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ªÈÙÛ·Í‹ ηıÒ˜ ¤Ï·‚ ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ΢ڛˆ˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·„¢ÛÙ› fiÙÈ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙÔÓ “¤ÎԄ” ·fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û¯fiÏÈ· ÙÔÓ ·‰ÈÎÔ‡Ó. ∫·ÏÒ˜ fï˜ ‹ ηÎÒ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ıÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÌË ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. ªÂ ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› Úfi‰ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. “ΔÔ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ fiˆ˜ ÓfiÌÈ˙Â Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‰fiıËÎÂ Â›Ó·È Û·Ê¤˜. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ‚¤‚·È· Ó· ‹Ù·Ó fiÏ· ÈÔ ·ÓÒ‰˘Ó·” , ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ™ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÂÈÎÚ·Ù› ·fi ¯ı˜ “·ÁˆÌ¿Ú·” . ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· “ÂÈÎÔÈÓˆÓ›” ÙË ‰‹ÏˆÛË °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ Î·È ı· Ê·Ó› fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· “‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” . √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë “·ÚfiÙÚ˘ÓÛË” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ οı ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ô˘ ‰Èη›ˆ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙÔÓ “¿‰ÂÈ·Û” , ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ¤Ï·‚Â Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜.

√È ¿ÓÂÙÔÈ ∞fi ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤Íˆ Ë ¡∞ª. ΔfiÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ·ÁÓÔ‹ıËηÓ. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ¿ÓÂÙÔÈ. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ı¤Ì· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ŒÙÛÈ Ï¤ÓÂ...

ÕÚÁËÛ ϛÁÔ, ·ÏÏ¿ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ “£· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· fiÏ· fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·” ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ·Ôηχ„ÂÈ Û ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ΔfiÛÔ Î·ÈÚfi ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È Ì·˜ ·È‰Â‡ÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË √ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘‚¿Ù·˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ΔÌ‹Ì· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜:

“™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ - ηٷÁÁÂÏ›· ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ‡Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË . ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤Ì· ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÁÚ·ÙÒ˜, fiÛÔ Î·È ÚÔÊÔÚÈο ÛÂ Û˘ÛΤ„ÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û˘˙ËÙËı› ÛÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ‰Â ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘ Ùfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÙÂ, fiÙÈ ı· ÂÎÏ·Áԇ̠·fi ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÎÏ·Á‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú·Á›·, ·ÊÔ‡ ηÏÒ˜ ÌÂÓ Ù· ›Â, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ¿ÎÔ˘ÛÂ. ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ηÏÒ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞¡√ªπ∞™. ∫¿ÔÈÔÈ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÊÔ‡ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ Ù· ·ÎÔ‡Ó, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. °ÂÁÔÓfi˜ fï˜ ›ӷÈ, fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Ì ÔÏÏ¿ Áο˙È· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·ÙÔ‡Ó ÊÚ¤ÓÔ Ì fiÏË ÙËÓ ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›ӷÈ, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÔÚ‡ÂÙ·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈο. ªÂ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÌÂÓ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Δ∏¡ ∞À£∞πƒ∂Δ∏ ¢√ª∏™∏ ¡∞ ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π Ó· Ì·˜ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÂϤËÙ·, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈÎÒ˜ ›ӷÈ... ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈ΋, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ οÔȈÓ. ∞ÔÚ› ηÓ›˜, Ò˜ Î·È ·fi Ô‡ Ô ¡Ô̿گ˘ ·ÓÙÏ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, Ó· ·ÁÓÔ› Ì ÙfiÛË ·Ï·˙ÔÓ›· ÙËÓ ··›ÙËÛË fiÏˆÓ Ó· ‰Ôı› Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Î·È ÙËÓ √π∫π™Δπ∫∏ μ∞ƒμ∞ƒ√Δ∏Δ∞. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›, fiÙÈ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fï˜ ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·˘Ù¿, Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ÂÈı˘Ì› fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ΈÊÂ‡Ô˘Ó ·Ú¿ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ÙfiÙ οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ì ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈ ÎÔ‡˜, Ó· ı˘ÌËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ϤÔÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜ ηı‹ÎÔÓ Û·Ó Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ·Ù› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ, ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ıˆÚÒ, ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤Ú·Ó ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ Û ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ fiÏ· ÛÙË Ï‹ıË. ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÎfiÈÌË Ù·ÎÙÈ΋ ÌÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ΔÔ Î·ı‹ÎÔÓ fï˜ ‰ÂÓ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· Ì ڋÍÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜” .

∂ÈÛÚ·ÎÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ∂¶∞ √ Î. £. ¶·˘Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜:

“™·Ó ¢ËÌfiÛÈ· ÀËÚÂÛ›· Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ (ηÎÒ˜) ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· ·Ó·ı¤Ù·Ù ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Û·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ∂§Δ∞.

Œ¯Ô˘Ì ÎÔ˘Ú·ÛÙ›... √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ 13-2-2010, ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜ ‚¿Ó·˘Û· ηÎÔÔÈÔ‡ÌÂ: “Œ¯Ô˘Ì ÎÔ˘Ú·ÛÙ›, ÂηÙfi ̤Ú˜, Ó· ·Îԇ̠ÁÈ· Û·Ù¿Ï˜, ÁÈ· ˘¤ÚÔÁΘ ·ÌÔÈ‚¤˜, ÁÈ· Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Âڈڛ˜, ÁÈ· ηٷÛ·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î.Ï. Δ· ·Ï·È¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ȉÂÒÓ, Ô˘ ÁÚ¿Ê·Ì ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¤ÚÂ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ·Ó, Ó· ÙÔ ‰¤ÛÔ˘Ì Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. Èڛ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‹ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Ë ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ηÏfi ‚·ıÌfi, fiÛË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏ· ηÏÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ·Ó ›¯Â. ∫·È ÂÂȉ‹ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÎÔ‡ÛÙ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi fiˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÈËÁ‹ıËΠοÔÈÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘. ∫¿ÔÈÔ˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜, Ô˘ ‰Ô‡Ï„ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. ¡·, fï˜, Ô˘ ÓÔÛÙ¿ÏÁËÛ ÙÔ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘! ¶¿ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ˆÏ‹ÛÂÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘, Ó· Ù· οÓÂÈ Ú¢ÛÙfi ¯Ú‹Ì· Î·È Ì ÁÂÌ¿Ù˜ ‚·Ï›ÙÛ˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Â‰Ò ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¡·, fï˜, Ô˘ fiÙ·Ó ‹Á ӷ Ù· ˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤È·ÛÂ Ô ÓfiÌÔ˜, Ô˘ ÂΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›! ∏ ·ÚÌfi‰È· ÂΛ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÍÂÛÎfiÓÈÛ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ∫·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â‰ÈηÈÔÏÔÁ›ÙÔ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‹Á ӷ ˆÏ‹ÛÂÈ. ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; ¶ÒÏËÛ fiÛ· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∂‰Ò ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Í¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ. °¤ÌÈÛ·Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ‚›Ï˜, ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÎfiÙÂÚ·, Ù· ‚Ô˘Ó¿ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÔÈÎÔ‰ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ȉÈÔÎً٘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ. §ÂÊÙ¿ ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ªfiÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ÙË ‰È·ÏÔ΋, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù›; ∫·È fiÛÔ ‰ÂÓ ¯Ù˘È¤Ù·È ÛÙË Ú›˙· Ù˘ Ë ·Ú·ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì “∫˘Ú›Ô˘ ÚfiÛˆÔ” . ¶¿ÓÙ· ÛÙ· ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Á·Ï·Ú›Â˜ ı· ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ, ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰ÈϤ˜ ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó¿ÎÚȂ˜ ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜, fiÛˆÓ ÏËÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶Â›Ù ̷˜, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·ÚÈÔÈ, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÎϤÊÙ˜ Î·È fiÛÔ Ï‹ÚˆÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜” .

£ÂˆÚÒ fï˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙfiÚˆÓ Û·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜ Û·Ó Ôϛ٘ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· ‹ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔÌ‹ıÂȘ. ∂›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜ Ó· ıˆÚ›, Û·Ó ÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, “ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·” ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘, fï˜ Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·...” .

∂ÍÔÏÈÛÌÔ› √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ 4,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ŒÚ¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, Ì ¤‰Ú· ÙË ™ÙÔίfiÏÌË, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰··Ó¿ ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÒÚ·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÔÏÂÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·Áη˙fiÌÂı· Ó· ÚÔÌËı¢fiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο fiÛ· Ì·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfiΈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Ì¿˜ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, ÂÍ Ô˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Î·È Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ù˘¯›· Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÁÂÈÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ οı ¿ÏÏÔ ÊÈÏÈΤ˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Â‰¿ÊË Ì·˜ Î·È ÙÔ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ‰ÈÂΉÈΛ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È ÙÔ ¡∞Δ√ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙȘ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ηٷÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜

ÏËÚÒÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙË ™˘ÌÌ·¯›·, ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÚÔÛٷهÂÙ·È, Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·” .

∏ Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ √ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ π. ∞ÁÚÈÔ‰‹ÌÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÒËÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ À¶∂¶£, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜:

“¶ÚÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ë ÔÌ·Ï‹ Î·È ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡, Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÔÌ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÔÙ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ À¶∂¶£ Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢π∂À£À¡™∏ ºÀ™π∫∏™ ∞°ø°∏™. ∏ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ∂ıÓÈ΋ ÀfiıÂÛË ÁÈ·Ù› ı· ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙË ÓÂÔÏ·›· ÛÙËÓ ¿ıÏËÛË, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù¿, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÈ˙È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ - ∂ÔÙ›·˜, ÚÔ˜ ÙȘ ÂÍ‹˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: - ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ - °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ - ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¢/ÓÛ˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£ - ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ - ¡¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ - Δ¿ÍÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ (Δ∞¢-∂Δ∞¢) ηٿÚÁËÛË ‹ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ∞ıÏËÙÈο ™¯ÔÏ›· (Û ÚÒÙË Ê¿ÛË 10 ÂÈÚ·Ì·ÙÈο). - μÂÏÙ›ˆÛË ÀÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ - ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μ·ÛÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ μÈ‚Ï›· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ). - ∂ÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ º˘ÛÈ΋˜

∞ÁˆÁ‹˜ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. -∂ȉÈ΋ º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. - ∞ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙ· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ™¯ÔÏ›·. -∂·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÚÔÓÔÌ›ˆÓ Û ̷ıËÙ¤˜ - ·ıÏËÙ¤˜. -¶ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ۯ‰›Ô˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î/ÛË). - ÕÌÂÛ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ 13/11/2007 ÁÈ· ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ, ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜( Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ) ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚÏËıÒÚ· Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ - ™ˆÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÕıÏËÛ˘, ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ̤ÏËÌ· ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ªÈ· Ó¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËı› ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∂›Ó·È ÒÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ıˆڛ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË” .

“√ ›ıÔ˜ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ” ∏ Î. Δ˙¤ÏÏ· ¡›ÙÙË ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó Î·Ó›˜ ÚˆÙÔ‡Û ÔÈ· ÔÌÔÈfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› fiÙÈ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÌÔÈÔ Ì ÙÔ Èı¿ÚÈ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ô ¢·Ó·fi˜ ›¯Â ÂÓ‹ÓÙ· (50) ÎfiÚ˜ Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÓÙ· (50) ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ¢·Ó·Ô‡, ηٿ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, ·ÔÎÂÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ì›· ÎfiÚË, Ë ÔÔ›· ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ·Ó˘·ÎÔ‹. √È ˘fiÏÔÈ˜ fï˜ ÎfiÚ˜ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ‹Á·Ó ÛÙÔÓ Δ¿ÚÙ·ÚÔ, ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ·‰È¿ÎÔ· ÓÂÚfi ̤۷ Û ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô ¯ˆÚ›˜ ˘ı̤ӷ. ∞fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔ‹ÏıÂ Î·È Ë ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË “›ıÔ˜ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ” . ∂Ì›˜ fï˜ ˆ˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÈ ÊÔ‚ÂÚ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ˘ı̤ӷ; ŸÙ·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È Î‡ÚÔ˜, ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ù·Ì›Ô, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô “›ıÔ˜ ¢·Ó·˝‰ˆÓ” . ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ªfiÏȘ ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1827 Ë ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ΔÚÔÈ˙‹Ó·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó, ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ, ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ¤ÊÂÚ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. √È ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ fï˜ ‰È¿‚·Û·Ó Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÂÓËÌÂÚÒıËηÓ, ÌÔÚÊÒıËηÓ. μÚ‹Î·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÙ·ÙÔÈ “‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜” . ∞ÊÔ‡ ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ·Ú¤· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ, ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˘ı̤ӷ. ŒÙÛÈ Ô Ï·fi˜ Ó· Ú›¯ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘, ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È ·˘ÙÔ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ... ÎfiÔ Ó· ÙÔÓ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ·fi οو ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜... ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ!!! 줂·È· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ¿ÏÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ... ¢·Ó·˝‰Â˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Îfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó. ∞˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó, fi¯È Ù·... ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜!!!” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ‹ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ·; ¢¤ÛÔÈÓ· ¶¤ÙÚÔ˘ ·ÁÚfiÙÈÛÛ·

“∂›Ì·È Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. ∞ÁÁ›Í·Ì ٷ fiÚÈ¿ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi” .

°È¿ÓÓ˘ ¢·˘Ï¤Ú˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∂›Ì·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ™ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ôχ ÂṲ̂ÓË Î·È ·˘Ùfi ı· Ì·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ηıfiÙÈ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘” .

ŸÏÁ· ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÔÈÎȷο

“∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó¿ÍÈÔÈ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” .

¡›ÎÔ˜ ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜

“¶·ÚfiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ϥˆ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ηÏfi ÚfiÛˆÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

™ËÌ¿‰È ÂÁηٿÏÂȄ˘ ¶Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˜...; ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ Ô‰fi ŸÁÏ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™Â ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ŸÁÏ Ì ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ë Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰›Ï· Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÎÔ˘Ù› ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÊÔÚ¤· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·ÌÂÚ‹˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. Ÿ¯È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ŸÁÏ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. º˘ÛÈο fiÛÔ ı· ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ· Ô˘ ÛÙÚ›‚Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. £. ∫. μ.

∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ

∫·È Ù· ˙Ò· ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ...

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ Â˙fi‰ÚÔÌˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔ. μ‚·›ˆ˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ›, ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √È Â˙Ô› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÒÚ˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·È¯Ì‹˜. ªÂ ÏÔÁÈ΋ Î·È Û‡ÓÂÛË ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ‚ÚÂı› Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ¯ÒÚÔÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. μ.∫.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·fi ÙÔ 2011 ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ˘. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û ËÏÈΛ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ÏÔÁÈÛÙ‹. ∫·È ¢ÏfiÁˆ˜

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ¢·›ÛıËÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ „˘¯ÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ıÂÚ·‡ÔÓÙ·Ó, ˘‹Ú¯·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô fï˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÂÚ·Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙË Â‡ÚÂÛË Î¿ÔÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √‡Ù ‚¤‚·È· ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. ∫·Ì›· ÚfiÓÔÈ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘; º.™.

ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙˆÛË. °.•.

¶ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È “ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·” ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈıˆÚȷο ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹-

30ÂÙ›·˜

∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· Á¤ÌÈÛ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Íˆ “∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÁÂÌ¿ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. ¶Ï‹ıÔ˜ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ó¤ÔÈ Î˘Ú›ˆ˜, ›¯·Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·fi ÙȘ Úˆ˚Ó¤˜, ˘ÎÓ¤˜ ‰Â ÔÌ¿‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙȘ Ï·Ù›˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ” . ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô “ΔÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ FIR ∞ıËÓÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ù‹ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ·Ú·‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ù˘ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜” Î·È Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” fiÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ë ·Ú·‚›·ÛË ·˘Ù‹ Û·Ó “‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹” ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ƒfiÙ˙ÂÚ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜” . ∂ÈÙ˘¯‹˜ Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ “™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛËÌ›ˆÛ ÂÈÙ˘¯›·, fiˆ˜, ÂÈ-

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂ÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

Ó˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰‡Ô °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Û ÛÙ¤ÎÈ. ∏ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ ‹Ú ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ Âٷ̤Ó˜ Û‡ÚÈÁÁ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚËı›. º.™.

20 ª·ÚÙ›Ô˘ 1980

Ù˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘” . ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠÙÂÏÈο Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi„Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ›Áη ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÊÙ¿ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÈÙ‹Ûˆ˜ ¿ÚıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ÚÈ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ›Áη ·ÂÙÂÏ›ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ” .

ÏfiÁÈ· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÌÈ· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó 1 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∞fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ıÂÚÈÓ‹ ÒÚ·. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÒÚ· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘” .

™ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ù· ÚÔÏfiÁÈ· 1 ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ “ªÈ¿ ÒÚ·... ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ∞Ó¿Ù·ÛË ÂʤÙÔ˜! ŸÙ·Ó ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ·¿˜ ı· ϤÂÈ ÙÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” Ù· ÚÔ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ȉڇıËÎÂ Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ °·ÏÏÔʈӛ·˜ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Á·ÏÏfiÊˆÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ¡·Ì›ÌÈ· ΤډÈÛ ÙËÓ ·-

ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (CDU) ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ 45¯ÚÔÓ˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

¢›ÓÔ˘Ì ̿¯Ë Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

“∂ÌfiÏÂÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” Ã∞§∫π¢π∫∏, 19.

°™∂∂: ŒÓÙ·ÛË ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ ¶∞ª∂ ∞£∏¡∞, 19.

∂¡Δ∞™∏ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÷ÏÎȉÈ΋˜, fiÙ·Ó ÌÂÚ›‰· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ¶∞ª∂ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÔÌÈÏËÙ‹, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ (ETUC) ΔÔÌ Δ˙¤ÓÁÎÈÓ˜ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚‹Ì·. ΔÂÏÈο ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È Ë ¢∞™ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °™∂∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· “·Úˆ‰›·”. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ‹Úı·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, Ô˘ ÚÔÛٿل·Ó ÙÔÓ Í¤ÓÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ‰È·ÎÔ› ÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿. “¢ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ԕ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂ - ª¶∂, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Í¤ÓÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶È¤ÚÚÔ˜. “ΔÔÓ Î·Ï¤Û·Ì ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË, fiˆ˜ ηϤ۷Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶™√) ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ë °™∂∂, ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, Ô ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· Î·È ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·ÚfiÛÎÔÙ·, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ.

∞Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ΔÂÏÈο ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È Ë ¢∞™ (¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·) ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °™∂∂, ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ΔÔÌ Δ˙¤ÓÁÎÈÓ˜, ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, “Ô˘ fiÏÔÈ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙË ‚¿Ú‚·ÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂.∂.” Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ófiı¢ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. “∏ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ‰Âο‰ˆÓ ÓfiıˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÏËÚÂÍÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¢∞™ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂ fiÙÈ ÙÔ 34Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·fiÎÚ˘„˘ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂.∂. ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ï·ÛÙÒÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ, ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â¯ıÚÈÎfi ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∞™. “∞Ô¯ˆÚԇ̠·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Úˆ‰›· Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÂÚÁ¿ÙÚȘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

“∏

ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÌfiÏÂÌË. ¢›ÓÔ˘Ì ̿¯Ë Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 34Ô Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™™∂, ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì›ÏËÛ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ: ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡.

“ªÂ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜, fiÛÔ Â›ÔÓ˜, fiÛÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ¡· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎÔ‡˜ ÙfiÎÔ˘˜, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ· Û ‚·ıÈ¿ Î·È ‰È·Ú΋ ‡ÊÂÛË. ¡· ¤ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÌfiÓÈÌË ·Ó˘ÔÏË„›·, Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·fi οı ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË” . ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ “ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÂÚ¿Û·ÓÂ Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ” , ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ “ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ‰È¤„¢Û Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ -fiˆ˜ ›Â- “˘Ô‚ÔÏÈÌ·›· ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ‰‹ıÂÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” . “∏ ‰È¿¯˘ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÊËÌÔÏÔÁÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·ÓÈÎÔ‡ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÚÔ·Û›˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì ÙÔÓ ÈÔ ˘‡ı˘ÓÔ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ” ÚfiÛıÂÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÚˆÙ‹ıËΠÛÙÔ press room ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ

ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È Â¿Ó “Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì·˜ Â͈ı›” ÚÔ˜ ·˘Ùfi. “∂Ì›˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì -ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜- ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘-

Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, οı ÌÈ· ¯ˆÚÈÛÙ¿, fiÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜. ∫·Ì›· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ì·˜ Â͈ı› ÛÙÔ ¢¡Δ” ›Â Ô Î. ¶Âٷψً˜.

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· “‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. º˘ÛÈο ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı¤Û·ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÌÂÈÎÙfi Û‡ÛÙËÌ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂∂ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ¢¡Δ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·¤ÎÏÂÈÛÂ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂Ì›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È Û·Ê‹ Î·È ÚËÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ϤÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¯ÒÚ· ·ÍÈfiÈÛÙË, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ù· spreads Î·È Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂Ì›˜, fï˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ”.

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∫·Ó¤Ó· ı¤Ì· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, fi¯È ÛÙÔ Êfi‚Ô ∞£∏¡∞, 19.

ª∂ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È¤„¢ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚ-

ÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÂÓ¿ÚÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ʋ̘ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Êfi‚Ô˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı›. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

ı¤Ì· ¯ÚˆÎÔ›·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ·ÔÔÌ‹˜ ¯ˆÚÒÓ Ì ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË “fiˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿Û¯ÂÙÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó” ÛËÌ›ˆÛÂ.

¡ˆÚ›ÙÂÚ· ·Ô ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ÈfiÙÈ “Ô ÎfiÌÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ” Î·È “¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” ¢È·‚¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· “·‰˘Ó·Ì›· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÈÓ ·fi ÙË ÏË„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.

“∫fiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ

“∏ ¡¢ ˘¤Î˘„ ÛÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÛÌfi” ∞£∏¡∞, 19.

“∫√∫∫π¡∏ ÁÚ·ÌÌ‹” ¯·Ú·-

ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 34Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ô‰˘ÓËÚ¿” Î·È “·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο” , ÂÓÒ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË “ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ¯ÚÂÔÎfiËÛ” , Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ· ÁÈ·Ù› “˘¤Î˘„ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ “΢‚ÂÚÓËÙÈÛÌÔ‡” . ¶ÚfiÛıÂÛ fï˜, fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ” ‰ÈfiÙÈ “¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ” , ·ÏÏ¿ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ¯·ÌËÏÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ô˘ Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙË ˙‹ÙËÛË “Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ÎÏ·Ù¿ÚÂÈ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ οÏÂÛÂ

ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ·-·Ó¿Û˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ “ÁÈ· Ó· ÌË ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·” Î·È “Ó· ÌË ‰È·Ï˘ı› Ë ÎÔÈÓˆÓ›·” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Û ·ÎfiÌ· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·”. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ó›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· Ó·... “Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó” Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο! ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÙË... “ÛÒÛÔ˘Ó” ! ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰˘ÛÙ˘-

¯Ò˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ì·˜. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· ·˘Ùfi, Ù˘ ˙ËÙÒ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ̤ÙÚ·-·Ó¿Û˜ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ‹ Ôχ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. °È· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ∞ӷʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “¯ÚÂÔÎfiËÛ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›-

ÚÈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ‰·ÓÂÈÎÒÓ ÎÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” ·ÏÏ¿ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÔÎfiËÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ “¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ ÏÔ‡ÙÔ” Î·È “·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· “Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÈÔ ‚ÈÒÛÈÌË, ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÈηӋ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÈηӋ Ó· ‰È·¯¤ÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Â˘Î·Èڛ˜ Û fiÏÔ˘˜” Î·È “¤Ó· Ó¤Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, fiÔ˘ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ı· ˙ÂÈ Û ·Ù¤ÏÂȈÙË ÏÈÙfiÙËÙ·” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ‚Ïfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ۠“fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·. “ΔÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÏÏ·ÍÂ, fiˆ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÙ·Ó Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. °È·Ù› ˘¤Î˘„ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ΢‚ÂÚÓËÙÈÛÌÔ‡” . ™Â ·˘Ùfi ·-

Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘. ™Â Ù¤ÙÔȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ fiÏÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜. °È·Ù› fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔÈ”. ∂Ì›˜ ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È Î¿Ó·Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜. ¶Ôχ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ ‰È¿ÏÔÁfi Ì·˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË “‰ÂÓ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô” fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË Î·È ‹Ú “‰‡ÛÎÔÏ· ̤ÙÚ·” ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·ÏÏ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “η̛· Û¯¤ÛË Î·È Î·Ì›· Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÒÚ·”, Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÈÔ ÛÎÏËÚ¿”, “Ô‰˘ÓËÚ¿” Î·È “·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο”. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó·ÁοÛÙËΠ“ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

™Â fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

ªÂ... ÊÂÚÂÙ˙¤ ∂∂ Î·È ¶∞™√∫ ÛÙÔ ¢¡Δ ΔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ

Œ

ÙÔÈÌÔ Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÂÓÒ Ë ŒÓˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ “¢ÏÔÁ›·” - ¤ÛÙˆ Î·È ·Úfiı˘Ì· - Û˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ù˘Èο ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔÙÈÌËı› ÙÔ “ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ·” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜, ÔfiÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ “·Ú¿ ¤Ó·” Ù˘ ·Ó¿Á΢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 20 ‰ÈÛ. - Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi fiÏÔ˘˜ ˆ˜ Ù· Û¯ÂÙÈο ÂÈÙfiÎÈ·, Ù· spread, ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó.

Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ η٤ÛÙË ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·: ∏ ÌÈ·, ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” - fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Î·È ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÎÈ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ - ¤ÁÂÈÚ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ô˘ “‰Â›¯ÓÔ˘Ó” ÙÔ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Δ·ÌÂ›Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ë √ÏÏ·Ó‰›·, Ë πÙ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ô˘ η٤‚·Ï οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (Û.Û. Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û¯Â‰›·Û ̷˙› Ì ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘). º˘ÛÈο, Û Â›Â‰Ô ŒÓˆÛ˘, ÙfiÛÔ Ë μÚÂÙ·Ó›·, fiÛÔ ÎÈ Ë ™Ô˘Ë‰›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Ê·Ó·ÙÈο ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ - ·ÏÏ¿ ÙfiÙ fiÏÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ŒÙÛÈ, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ χÛ˘ - Î·È ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ¤ÌÂÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔÓ Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›·, Â›Û˘ ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ” ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ¿Ú· Ì ÌÂȈ̤ÓË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Î·È Ë °·ÏÏ›· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ·¯ı¿ÓÂÙ·È Î¿ı ·Ó¿ÌÈÍË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÚÔۋψÛË ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·: √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó, Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ 2012. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ÂÈı˘Ì›, ÏÔÈfiÓ, Ô Ó˘Ó ¤ÓÔÈÎÔ˜ ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ...ÛˆÙ‹Ú· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË - Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ηٷÛÙ› Î·È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ªÔÓ¿¯· Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, fiˆ˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê·Ó› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Ô Î. ™·ÚÎÔ˙› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ - Î·È ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ....ÁÎÚÈÓÈ¿Ú˘,

Û·Ó ÙÔÓ “··ÙË̤ÓÔ Û‡˙˘ÁÔ” , fiˆ˜ ϤÓ Ì ÓfiËÌ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô ÌÂÓ Î. ª·Úfi˙Ô ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ - ·ÎfiÌË Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, Ì ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ - fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÎÈ fi¯È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - Ô ‰Â ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó - ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, Ô˘ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈ ÌÂÓ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈηۛ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ ¢¡Δ ̤ۈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ η٤ÛÙËÛ ۯ‰fiÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ··ÍȈÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, οÔÈÔÈ ‰È¤ÁÓˆÛ·Ó Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ Ù˘. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, fiÙ·Ó Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÚΛ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ - ϤÓ ÔÈ Ô·‰Ô› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿Ԅ˘ - ÙÈ ÂÓÓÔ›; ¶ˆ˜ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Â› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ù· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Î·È Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘ԉ›ÍÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ù· spread ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÎÈ Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ¿ÓÂÙ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ϤÓ ˆ˜ ÛÙËÓ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ (spread) Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ - ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô‡Ù ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ - ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË ‰È·-

ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÏȘ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·! Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î. ÷ډԇ‚ÂÏ˘ - ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô - ÙfiÛÔ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ¤Ó· ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ! 줂·È·, Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› ‹ ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÔfiÙ ٷ spread ı· Ì›ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013, ÙfiÙ ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 3,6 ‰ÈÛ. - ÎÈ ·˘Ùfi, Ó·È, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, “Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ˆ˜ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ›‰È· ÌfiÓÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ - ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ‰Â ‚Ú¤ıËΠÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ԕ . ∂Ì̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ÎÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ - Û˘ÌʈÓÔ‡Û ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘ ÙÚ¿ÁÔ˘ (scapegoat, ηٿ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜) ¤ÏÂÁ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˆ˜ “Â¿Ó ‰ÂÓ ¿Ì ÛÙÔ Δ·Ì›Ô, Û ϛÁÔ ı· Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ¤ÙÚ˜ ‹ Î·È Ì ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó” . (™.™ Ÿ¯È, Ô˘‰Â›˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÔÈ ¤ÙÚ˜ ÎÈ ÔÈ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜...).

ΔÔ “·Î¤ÙÔ”

∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ¢¡Δ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÔÓ¿¯· ÙȘ... ˘ÔÁڷʤ˜, Û˘Ó‹ÊıË Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, fiÙ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, √ÏȂȤ ªÏ·ÓÛ¿Ú, Ô˘ ÂÎÙfi˜

·fi ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ Î. ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó, Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È “Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ˜” Â› ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ - ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ¢¡Δ - οÔÈÔÈ Â›·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ÙfiÛÔ...ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ (Û.Û. Î·È °¿ÏÏÔ˜) Ó· Â›Ó·È Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË. ∏ Û˘Ìʈӛ· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ªÏ·ÓÛ¿Ú, Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ۠ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó - Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÙfiÛÔ Ô Î. ª·Úfi˙Ô, fiÛÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ - ÚԂϤÂÈ: 1. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó· ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ̤ÙÚÔ (‰·¿Ó˜ - ¤ÛÔ‰·) ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. 2. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ԉ›ÍÂÈ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2010, Ì ÙÔÓ ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰Â Î·È Ì ηٿÚÁËÛË ÌÔÓ›ÌˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. (∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 120.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜). 3. ŸÏË Ë ¤ÌÊ·ÛË ı· Â›Ó·È ÛÙ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ·, Û ·fiÏ˘ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. 4. ¶Ï‹ÚË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ 2 ¤ÙË ¿ÌÂÛ· Î·È Î·Ù¿ ¤ÓÙ ¤ÙË Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. 5. ¶Ï‹ÚË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ù·¯‡Ú˘ıÌË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÔÏÏÒÓ ‰ÈÛ., ·ÎfiÌË Î·È Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ·. 6. ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË - ۯ‰fiÓ Ï‹ÚË - Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ›ˆÛË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·ÔχÛˆÓ, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔÈο Û‡Ìʈӷ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û‡Ó‰ÂÛË ·ÌÔÈ‚ÒÓ - ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ (Û.Û. Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·), ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜. 7. ΔÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘Ô ‰fiÛÂȘ - ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. 8. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ı· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 4,4% - fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Î. ƒÂÓ Ô˘ ÌÏfiηÚÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· - ¤Ó·ÓÙÈ 6,3% Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰·.

√ÏȂȤ ªÏ·ÓÛ¿Ú: √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À √Δ∞¡ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó Â-

¤ÏÂÍ ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ √ÏȂȤ ªÏ·ÓÛ¿Ú ÁÈ· ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ Î·È ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËÎ·Ó Î·È ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËηÓ: √ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ ÚÒÙ· Î·È ÙÔ˘ ªπΔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ηÈÚfi ÂıˆÚ›ÙÔ “·ÛÙ¤ÚÈ” ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ...ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ˆ˜ “‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì·Á·˙›” . ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ¤‰ÈÓ ¿ÓÙ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ - ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ Ù˘

- Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‹ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. 줂·È·, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ¢ÈfiÙÈ Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ Î. ªÏ·ÓÛ¿Ú ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›· ηٷÔÏÂÌ¿Ù·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂȉÔÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ë90 (Olivier Blanchard, Employment protection and unemployment, March 1998). ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙÔ˘ Δ·-

Ì›Ԣ, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¡ÙÂÏ ∞Ú›ÙÛÈ· Î·È ª¿Ô˘ÚÔ, ˘fi ÙÔÓ Ì¿ÏÏÔÓ ÓÂÊÂÏÒ‰Ë Ù›ÙÏÔ “™ÎÂÊÙfiÌÂÓÔÈ Í·Ó¿ ÙË Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” (Rethinking Makroeconomic

Policy), Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ - Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ ÛÙȘ ˘Ê¤ÛÂȘ - ηٷϋÁÂÈ Ì ÛËÌ·Û›·: “∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙԇ̠‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÏÏ¿ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ªÏ·ÓÛ¿Ú Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙÔ ÔÔ›Ô fi¯È

ÌfiÓÔÓ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ì ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È ÎÚ›ÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ (Û.Û. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·), ·ÏÏ¿ ÂÚȤÁÚ·Ê ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹; ª·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ¢¡Δ - ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ë ∞ı‹Ó·. ∫È Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Ô˘ Ô Î. ªÏ·ÓÛ¿Ú ÂÚȤϷ‚ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙԛ̷Û Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (A Strategy for Renormalizing Fiscal and Monetary Policies in Advanced Economies, September 22, 2009).

™ÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È “fiÎÂÚ”... ∞£∏¡∞ ,19.

E¡∞ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È “fiÎÂÚ”

·›˙ÂÙ·È Û μÂÚÔÏ›ÓÔ, ¶·Ú›ÛÈ, ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË (∂∫Δ) Î·È μڢͤÏϘ (∫ÔÌÈÛÈfiÓ), ηıÒ˜ Ë ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô fiÏË ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ªª∂, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¯ÔÁӈ̛· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›· Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÈ, ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘, ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÂÓÒ Ô ™fiÈÌÏ ٿÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Deutsche Welle, ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢¡Δ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. ∏ ΢ڛ· ª¤ÚÎÂÏ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Welt, Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ∞ÊÂÓfi˜ ÂӉ¯fiÌÂÓË Â˘Úˆ·˚΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ Ú‹ÙÚ·˜ ÙÔ˘ no bail out (“ÌË-‰È¿ÛˆÛË”) Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∂›Ó·È, ¿ÓÙˆ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ‰‹ÏˆÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Welt fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ” . ΔË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë πÙ·Ï›·. O √ÏÏ·Ó‰fi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÈÙÈο Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ª¤ÚÎÂÏ), › ÙËÓ ¶¤ÌÙË (ÚÔ¯ı¤˜) fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏËÚÒÛÂÈ “¤Ó· ÙÌ‹Ì·” ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·.

ŸÏÈ ƒÂÓ: ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó “·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË” ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÙfiÓÈÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ·. √ Î. ƒÂÓ Â› fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ “ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ ‰Ú¿Û˘, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ·Ó ˙ËÙËı›” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô Î. ƒÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÙԉȷÙËÚ‹ÛÈÌË. “Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤Ú·Û·Ó, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi-‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË” ·Ó¤ÊÂÚÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘

™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÌÂٷ͇ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ∞£∏¡∞, 19.

Δ

Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ™˘Ófi‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ·Ú›¯Â Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜). √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó fi,ÙÈ ¤ÚÂÂ. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¡· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

ΔÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ Û ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞ 19.

∞ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÓ·¤ÚȘ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ ‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Úˆ› Î·È ÂÓÒ ÂÎÙÂÏÔ‡Û Ù‹ÛË ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÌÂٷ͇ ∫ˆ Î·È ™¿ÌÔ˘, ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù‡Ô˘ Dauphin ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ FRONTEX. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙËÓ ∫ˆ, ‰¤¯ıËΠÛÙȘ 08:02 Î·È ÂÓÒ ÂÙÔ‡Û 200 fi‰È· ¿Óˆ ·fi ÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ ÙËÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ‰‡Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ F16, Ù· ÔÔ›· Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· 1.200 ̤ÙÚ·. ∞̤ۈ˜, Ô ÈÏfiÙÔ˜-·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰˘Ô ÂÏÏËÓÈο F16, Ù· ÔÔ›· Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ÂÙÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ FIR. ŒÙÛÈ, Î·È ÂÓÒ ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Û˘Ó¤¯È˙ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ Ù‹ÛË ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ FIR, Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο F16 ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ÂÓÔ¯ÏËı› ¤ÓÙÂη ÊÔÚ¤˜, ̤ۈ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ú·ÓÙ¿Ú. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰È¿‚ËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜.

¡¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ °∂¡√¶ Ì §Ô‚¤Ú‰Ô ÌÂı·‡ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 19.

™Â Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙË °∂¡√¶ - ¢∂∏ ηıÒ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚfiÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÒÛÙÂ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ¢∂∏, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¢∂∫√, Ó· ÌËÓ ÂÈʤÚÂÈ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2007. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ¢∂∏. ∏ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂÓÒ Ë °∂¡√¶ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ 48ˆÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ∂∂ ‹ ¢¡Δ, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ™∫∞π, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÈı˘Ì› Ì›· χÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, ‰Â, ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÂÚ› ‰‹ÏˆÛ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ‹ Ï‹„˘ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ Â›Û˘ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Guardian ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.“∂›Ì·ÛÙ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. ¢Â ı¤ÏÔ˘Ì ·ÏÒ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ (·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘) Î·È ÚËÙÔÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ, ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· spreads Î·È ı· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·” ‰‹ÏˆÛÂ. “¢Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ıˆڛ˜ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¯ıÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Û ÌÈ· ŒÓˆÛË Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ∞Ó Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ì·˜ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óıԇ̠ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ԕ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· “η˘Ù¿ ı¤Ì·Ù·” Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô ¢. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› ¿ÓÙ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË”.

Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ‚ÚÂı› Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ›Â

Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √ ¢. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜” Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· Ï˘ı› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¿ ÛÙË ‚¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÒÓ. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· “ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›” ÙÔÓ ° ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

√ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ “∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ, fiÔÈÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÔχÏÔÎÔ ÎÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÌfiÓË Ù˘. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ì·˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‚·›ˆ˜ ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜” ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ “Î·È ¤ÊÙÂÈ ·fi Áοʷ Û Áοʷ”.ΔË Ì›·, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ϤÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ‰·ÓÂÈο, ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙȘ μڢͤÏϘ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ‰Ò-

ÛÔ˘Ó, ı· ¿Ì ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô.“∞Ï‹ıÂÈ· ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·; ∂›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ¯ı˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· spread Î·È Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ‹Á ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È “Ù· Ì¿˙„”. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡;” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜.∏ ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÙ·Ó ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÎÈ ÂÛ›˜ ϤÙ fiÙÈ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ οÓÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ “Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ, ÙÔ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ, ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ù· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔ ˘fi ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.

∫fiÓÙÚ· Î·È Ì ÙÔÓ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÓÙ‹ÏÏ·Í ‰È·ÍÈÊÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÂ-

ÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ȤÛÂȘ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ∂ÏÏ¿‰·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Û˘¯Ó¿, ÚfiÛıÂÛÂ, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÏËÁÒÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ‹‰Ë ÏËÁˆÌ¤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·›˙Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· ¢ڇÙÂÚ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ∂ÈηϤÛÙËΠ̿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË Â›‰ËÛË ÂÚ› ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· “Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ spread Û ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Â›‰·”. “∂Ì›˜ ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ÛÔ˘‚Ï›˙Ô˘Ì ·ÚÓ› ÂΛӘ ÙȘ Ë̤Ú˜”, ›Â.¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °.∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ηٷÏfiÁÈÛ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙfiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫·È Û οı ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·Ì›Ô, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ï‡ÛË. ŸÏ· fiÛ· ϤÌ ‰Ò, fiÛ· Ù·Í›‰È· Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È - ¯Ú‹ÛÈÌ· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ - ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ù›ÔÙ·”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ·Ù› “·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٷÌ›Ô, ı· Ùˆ¯Â‡Ô˘Ì”. √ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÏÔÁÈ΋. ¢ÒÛ·Ì -fiˆ˜ ›Â- ¤Ó· ‰ÈÛ., fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ‰ÒÛ·Ì √Δ∂, Ó·˘ËÁ›·, ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ“·Ó ı· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë √Ï˘Ìȷ΋ ·Ó ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ 13 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ;”. “Ÿ,ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Ì·˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ‰ÈÏ¿”, η٤ÏËÍÂ. ∞¤‰ˆÛ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÛÚÂÓÙ˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â› Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, “fi¯È ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Ù˘¯fiÓ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ” Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ËÙÙÔ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ˆÊÂÏ›” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·

¶··Ú‹Á·: £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘fiıÂÛË ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙȘ Ô͇ٷÙ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·¿ÏË ÌÂٷ͇ ¢ÚÒ Î·È ‰ÔÏ·Ú›Ô˘» ∞£∏¡∞, 19.

“∂›Ù ¿ÚÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂∂, ›Ù ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ‚·ÚȤ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, Ë ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛ 50 ÏÂÙ¿. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙÔ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂› fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ˘fiıÂÛË ÂÌϤÎÂÙ·È

ÛÙȘ Ô͇ٷÙ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·¿ÏË ÌÂٷ͇ ¢ÚÒ Î·È ‰ÔÏ·Ú›Ô˘” Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÔÈ ËÁÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜”. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘”Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â, fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¡¢ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ¤Ó· Ï·Ù‡ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ∫À™∂∞ Ë Û˘Ìʈӛ·-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· Ó·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ “¶··ÓÈÎÔÏ‹” ªÂٷ͇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË 13 ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ

∞£∏¡∞, 19.

Δ

Ô Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜-Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· Ó·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο Î·È Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ¿Ó·„ ÙÔ ∫À™∂∞, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÈÛԉȷ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀÔÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ “¶··ÓÈÎÔÏ‹˜” .™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·” , Ù· Ó‡̷ٷ Ô͇ÓıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ʤÚÂÙ·È Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ “¶··ÓÈÎÔÏ‹˜” “ψÙfi ʤÚÂÙÚÔ” . ™‡Ìʈӷ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔÓ Â¤ÎÚÈÓ ÂÂȉ‹, ÂÊfiÛÔÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙË Û‡Ì‚·ÛË, fiˆ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· “·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÔÏ˘·Û¯ÔÏÈfiÛÔ˘Ó” , fiˆ˜ ÙÔ˘ ›Â, Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ˘Ô‚Ú˘¯›Ô˘ ÙÂÚ‡ÁÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiˆ˜ ›Â, Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ¿„ÂÈ ϤÔÓ Ó· Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ (ÛÙÂÏı) ÁÈ· ÙÔÓ Â¯ıÚfi. øÛÙfiÛÔ ÙfiÛÔ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ °∂¡ Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ‰È¤„Â˘Û·Ó Ù· ÂÚ›... ÙÂÚ˘Á›Ô˘. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË” , ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÙ·ÙË ËÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, Ù· Ù¯ÓÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Î·È Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎÂχÊÔ˘˜ fiÔ˘ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. °È· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. øÛÙfiÛÔ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ “¶··ÓÈÎÔÏ‹˜” ı· ·Ú·ÏËÊı› ¤ÂÈÙ· ·fi Ӥ˜ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÂÓ ψ Ô˘ ı· ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· (μWμ) ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ì˘Ó·˜. ¢ÔÎÈ̤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ·fi ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ÚÔÙÔ‡ ·Ú·ÏËÊı›.

ªËӇ̷ٷ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ªËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. √ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ¤Î·Ó ٷ ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ Ô˘ ·ÓÂÁ¤ÚıËΠÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÏÔ¯›· ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÃÚ›ÛÙÔ °Ú›‚· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞¯·ÈÒÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ. “∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ Ì·˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· ÌÈ· χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ˙Ô˘Ó ÂÈÚËÓÈο ηÈ

¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Û ÌÈ· Âӈ̤ÓË ·ÙÚ›‰·, ÌÈ·Ó Â·ÓÂӈ̤ÓË ∫‡ÚÔ ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂȉÈ΋˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ·Ó·ÁÔÚ‡ıËΠ۠Â›ÙÈÌÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· χÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÂÏÈο Ó· ¢ԉˆıÔ‡Ó, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÈÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó·

·Ê‹ÛÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ ËÁ¤ÙË” . ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÂÈÁfiÌ·ÛÙ ÁÈ· χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÁÈÒÓÂÈ Â› ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “√ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ χÛ˘. ¢ÂÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ fiÔÈ· χÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÔ› οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ χÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÔηıÈÛÙ¿ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.”

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‚¿ÛÂÈ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

¢ËÌfiÛÈÔ: √È ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 19.

∂¡Δ√™ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó

ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 28.700 Ó¤Ô˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·-ÎÏÂȉȿ: -∞˘ÍË̤ÓË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ -∫·ıȤڈÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ

-∞ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ -ÀÔ¯Ú¤ˆÛË Û‡ÓÙ·Í˘ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ οı ˘Ô„ËÊ›Ô˘ -¶ÚÈÌÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ -¢›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ÁÓÒÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ -∫ÚÈÙ¤˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “Δ· ¡¤·” , Ì ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÌÂÈ

Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÈÂÚ·Ú¯ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ̤۷ ·fi ·Ôχو˜ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÌË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” , ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ° .ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ, ˙ËÙ¿ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

“ŸÏÔÈ Ì·˙› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË” ∞£∏¡∞, 19.

Δ∏¡ ÚfiÙ·ÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ

ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. “∏ ¯ÒÚ· ‰È·Ó‡ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. £· ‹Ù·Ó ηϋ ȉ¤· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. £· Ú¤ÂÈ

Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÔÔ›Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË.

∞£∏¡∞ ,19.

∂¡ø¶π√¡ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 13 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ ‰Âη¤ÓÙ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¡›ÎÔ˜ ª·Úο΢, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ·Ôηχ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È, ˘ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ٷ ÚˆÈÓ¿ Ú·ÓÙ‚ԇ, ηÓfiÓÈ˙Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ È·ÙÚ›·, fiÔ˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘.

∞fi 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· H¶∞ ∞£∏¡∞ ,19.

∞¶√ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, ı·

Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·Ù¿ÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ù·Í›‰È· ÛÙȘ ∏¶∞. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜, fiˆ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·Ù¿ÚÁËÛ˘ Ù˘ £ÂÒÚËÛ˘ ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ (‚›˙·) ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: -ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 72 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË https://esta.cbp.dhs.gov. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∂ÁÎÚÈÛË Δ·Íȉ›Ô˘ (ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ·ÎÚˆÓ‡ÌÈÔ ESTA) ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Ë ESTA. ∞ÎfiÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ESTA Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó, Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. -ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·Ù¿ÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ¤Á΢ÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÛÈ Î·È ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÌÂÙ¿ ÙȘ 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2006. -∏ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ESTA ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ù·Í›‰È· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÌÔÈ‚‹ (Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚›˙·˜ μ1/μ2) Î·È ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙȘ ∏¶∞ ¤ˆ˜ 90 Ë̤Ú˜. ∂¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ‰‡Ô ÂÙÒÓ. -∂¿Ó Ë ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ESTA ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› ‹ ·Ó οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÌÔÚ› ·Ú¿ Ù·‡Ù· Ó· οÓÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‚›˙·˜ ÛÙËÓ ÚÂۂ›·. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‚›˙· Û ÈÛ¯‡, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ESTA. -Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‚›˙·˜, Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ESTA ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ›ÛÔ‰Ô ÛÙȘ ∏¶∞. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ¿ÓÙÔÙ Ϸ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ/ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ΔÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘ÓÔÚȷ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÂÈÛfi‰Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ (http://athens.usembassy.gov) ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.travel.state.gov ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÛÙÔ DHS Î·È ÛÙÔ ESTA. °Ú·Ì̤˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘: °Ú·ÌÌ‹ √Δ∂: 901-123-0730, Vodafone: 901-694-6313, Cosmote: 901-200-6313, WIND : 901-160-6313.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 19.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·-

¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 6Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 3 Î·È 6. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 6558 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 3266 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 3288 Î·È 6580 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 3253 3999 6291 Î·È 6545 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 3182 3227 3231 3351 3861 3885 6153 6177 6474 6519 6523 6643 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 3012 3022 3036 3045 3051 3053 3092 3100 3101 3133 3161 3165 3169 3177 3200 3203 3228 3233 3258 3274 3294 3296 3306 3347 3383 3388 3391 3409 3410 3415 3419 3420 3427 3433 3437 3456 3469 3485 3486 3493 3516 3521 3530 3536 3540 3571 3582 3585 3598 3618 3668 3670 3697 3706 3754 3757 3767 3787 3805 3820 3827 3829 3854 3857 3866 3900 3908 3944 3959 3961 6046 6049 6059 6079 6097 6112 6119 6121 6146 6149 6158 6192 6200 6236 6251 6253 6304 6314 6328 6337 6343 6345 6384 6392 6393 6425 6453 6457 6461 6469 6492 6495 6520 6525 6550 6566 6586 6588 6598 6639 6675 6680 6683 6701 6702 6707 6711 6712 6719 6725 6729 6748 6761 6777 6778 6785 6808 6813 6822 6828 6832 6863 6874 6877 6890 6910 6960 6962 6989 6998 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 3000 ¤ˆ˜ 3999 Î·È ·fi 6000 ¤ˆ˜ 6999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª∞£∏Δ∂™ ÙˆÓ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂˆÓ ·fi 100 ÂÚ›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ¿ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. £· ‚Ú·‚¢Ù› Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ Î¿ı ٿÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ‚·Ù¿ Î·È ¤Í˘Ó·. ™‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÃËÌ›·˜.

ŒÎÚËÍË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ∞£∏¡∞, 19.

∂∫ƒ∏•∏ ‚fiÌ‚·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙȘ 08:46 ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ÛÙËÓ Ô‰fi ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ∂›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ 08:24, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” Î·È Â›Â: “Œ¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ‚fiÌ‚· ÛÙËÓ Ô‰fi ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 48, ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ fiÚÔÊÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” . £· ÂÎÚ·Á› Û 25 ÏÂÙ¿. ¡· ÂÎÎÂÓˆı› ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, fiÏÔ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ԕ . ∂ÓËÌÂÚÒıËΠ¿ÌÂÛ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠ۠22 ÏÂÙ¿ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” , ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÂÓÒ ¤Û·Û·Ó Ù˙¿ÌÈ· Î·È Û Á‡Úˆ ÎÙ›ÚÈ·. √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘. ™ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ‹Á·Ó ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ.

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

“∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Ì·˜” ¢È·‚‚·ÈÒÛÂȘ IÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ∞£∏¡∞, 19.

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î.Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ̛· ÒÚ·, Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞fiÛ‚ÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. “∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Ì·˜” ›Â Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÂÈÎÚfiÙËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ıԇ̠ۇÛÛˆÌÔÈ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ‰‹ÏˆÛ “∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹ÚÈÍË ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∂›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔÓ ª·Î·ÚÈfiÙ·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ›¯· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ªÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÚÌË. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ı· ¤ÏÂÁ·, ·‰¤¯ıË Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜, ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜, ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÎfiÌÌ·Ù·, ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ›· Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ·Á·¿Ì fiÏÔÈ. ΔËÓ ·Á·¿ÌÂ Î·È ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiϘ ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÊÈϤÏÏËÓ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi . °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÓË̤ڈ۷ ÙÔÓ ª·Î·ÚÈfiÙ·ÙÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ

Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿. £¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· ¢¯ËıÒ ¿Ú· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÁÈ·-

Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ªÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛ‡̷ÙÔ˜ „˘¯‹˜” . ΔËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ. ÕÎÔ˘Û· Ì Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∂ÈÎÚÔÙԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ı· ÙË ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Û·Ó ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ Î·È Û·Ó ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì οı ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›Â Ô Î. ¶Úfi‰ÚÔ˜, Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· Ì·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù¿ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. ∂Λ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÂÛÙÈ¿Ûˆ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ˆÚ·›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ıԇ̠ۇÛÛˆÌÔÈ” .

ªÂÏÂÙ¿Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ∞£∏¡∞, 19.

™∂πƒ∞ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋

ÓÔÌÔıÂÛ›· (Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ô˘Î ÔÏ›Á˜ ·ÏÏËÏÔ·Ó·ÈÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ), ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ËÌȸ·›ıÚÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ¯Ú‹Û˘ ˘fiÁÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷ͇

∞£∏¡∞, 19.

∏ ·ÏÈ¿ ÂÎʈӋÙÚÈ· Ù˘ ƒ·-

‰ÈÔʈӛ·˜ Ù˘ ∂ƒΔ ∫·ÏÏÈfiË ¶·˚Û›Ô˘, 84 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ô ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ,Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙ· μÚÈÏ‹ÛÛÈ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙË Á˘Ó·›Î· ÛÎfiÙˆÛÂ Ô 90¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·˝ÛÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ Ì ̷¯·›ÚÈ. ∏ 84¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ›¯Â ¿ıÂÈ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Î·È ‚Á‹Î ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ̤Ú˜ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·Ù¿ÎÔÈÙË. ™ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô 90¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛÂ Ë ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ηÙÂ›ÁÔ˘Û·

¿ÏψÓ, ÌÂÏÂٿٷÈ: - ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ȉ·Ùfi ÛÙÂÚÂfi (fiÁÎÔ), ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ı· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, - ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È, - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚΈÙÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, Ô˘ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ı· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜. √È ÌÂÏÂÙÒÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfi-

Ô ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ: - ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î¿Ï˘„˘, - ÛÙËÓ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÙ›ÚÈ·, fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ‡„Ô˜ ¤ˆ˜ 7,5 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ, - ÁÈ· Ù· ÂȉÈο ÎÙ›ÚÈ· (fiÛ·, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ·ÏÏ¿

¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜), ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ¤· Ô˘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ËÌȸ·›ıÚÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯Ú‹Û˘ ˘fiÁÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜” , Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

90¯ÚÔÓÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ 84¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÎÔÈÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ

√ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙ· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Ï‹ÚË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ 13 ÌËÓÒÓ, ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰È¤Ù·Í ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ 3˘ Î·È 4˘ À¶∂, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ ¿Ù˘¯Ô ‚Ú¤ÊÔ˜ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û ÂÌ‚fiÏÈÔ Ë·Ù›Ùȉ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛÙ·

ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ Î·È Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˚‰·˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·È‰È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μ¤ÚÔÈ·˜, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È¤ÁÓˆÛ·Ó Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∂ȉÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ÙÔ ÌˆÚfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÏ·ÓÈ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ª∂£ ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ πÔÎÚ·Ù›Ԣ, fiÔ˘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. √ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ¢. æ·ÚÔ‡Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙË

ÓÂÎÚÔ„›·, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂ª¶∂ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ·fi ÙË ÓÂÎÚÔ„›· ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ›¯Â ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÛË„·ÈÌ›· Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË Ó¤ÎÚˆÛË ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ¿Óˆ ¿ÎÚˆÓ Î·È ·fiÊÚ·ÍË ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫Ô˙¿Ó˘, §¿˙·ÚÔ˜ ª·ÏÔ‡Ù·˜, ˙‹ÙËÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·. “√È Ôϛ٘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ï‹ÚË

ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÚ·ÁÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, fiÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰›·ÙÚÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ π·ÙÚÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÃÚ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

¶ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ

°. ∫ÔϤÙÛÔ˜: “£¤Ïˆ Ó· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜” ¶ÈÎÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË

Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ·, ¯ı˜, ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·Ó. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜ 2013 ∞.∂.” . ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔϤÙÛÔ˜- ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Ê·Ó› ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” . ¶ÈÎÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡, ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÔϤÙÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¶·ÙÂÏ¿ÚÔ˘ ª·Ú›· (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜), ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ ºˆÙÂÈÓ‹ (Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜) Î·È Ì¤ÏË μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘), ª·‚›‰Ë˜ ¶·‡ÏÔ˜ (‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜), Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ), ∫·Ú¿ÏÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ (Úfi‰ÚÔ˜ ∂√∂), ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ §¿Ì˘ (̤ÏÔ˜ ¢√∂) , μÂÓȤÚ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜), °ÔÁÁ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Δ∂º∞∞ ∞ıËÓÒÓ), ∑‹ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (‰ÈÎËÁfiÚÔ˜), ∫·ÏÔ‡Û˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ΔÚÔʛ̈Ó), ª›ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜), ¶·Ó·ÁȈÙÔ˘Ó¿ÎÔ˘ - ∞Ó‰ÚȈٿÎË ¶ÂÙÚԇϷ (·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ª¶), ™ÈÓ¤Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (‰ÈÎËÁfiÚÔ˜). ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª¤ÏËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·

Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi, ·ıÏËÙÈÎfi, ηٷ‰˘ÙÈÎfi, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi, ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™Ùfi¯Ô˜, Â›Û˘, Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÁÓˆÛÙÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙË ÌË ‡·ÚÍË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ

·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. √È Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÛÙËÓ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (√ª∂∞), μfiÏÔ˜ 2013 ∞.∂ Ì ٷ ÚfiÙ˘· Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ¢‡ÛÎÔϘ ÁÈ·Ù› ÙfiÛÔ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 29 ÌËÓÒÓ, fiÛÔ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›ӷÈ, fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ¤Û¯·ÙË ÒÚ·, ¤¯Ô˘Ì √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (¢∂ª∞) Ë ÔÔ›· Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË, ¤ÎÚÔ˘·Ó ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı¤-

ÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÚÔıÂƯ̂˜ ·ÓÔ¯‹˜. √È Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ì·˜, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÁˆÓÈ҉˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙË ¢∂ª∞. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡, ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ªÂ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˆ˜ ÂÍ ÔÊ›ÙÛÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙËڛ͈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ¤¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÂÎÚÔÛˆÒ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙÒ”.

¢‹ÏˆÛË ª‹ÙÚÔ˘ √ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. °ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË Î·È Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. £· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‹Ù·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ”.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¡. πˆÓ›·˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ™Ô‡Ú˘ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÛÙ›ڈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ™∂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔ-

Á‹˜, ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ÛÙ›ڈÛ˘ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ™Ô‡Ú˘ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ (6.30Ì.Ì.). Δ· ·‰¤ÛÔÙ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∞‰¤ÛÔÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ‹‰Ë Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ıÂÙÈο, ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ·‰¤ÛÔÙ·, Ù· ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÈÚˆıÔ‡Ó. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ‰Â, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î.Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜ Î·È ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿-

ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ∞‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ˙Ò· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË.

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ºÈÏÔ˙ˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ıÂÚ·›·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î˘ÓÔÎÔÌ›Ô. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‡·Ú͢ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔ¤ÙÚ„Â

ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚÔÙÛ› ÛÙ· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÛٷهÔÓÙ¿˜ Ù· ¤ÙÛÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯·ıÔ‡Ó. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÙÛ› Û ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ‰ÂÛÔ˙fiÌÂÓ·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· 1.000 ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔÙÛ›. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·ÎfiÌË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ôϛ٘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›ıÂÛ˘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÚÔ˜ ˘ÈÔıÂÛ›· ˙Ò·. ™˘ÌʈӋıËÎÂ, ‰Â, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÊÈÏÔ˙ˆ›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ›ڈÛ˘.

ΔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ∂Àƒ∂π∞ Û‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡Û΄˘ ‹Ù·Ó “∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ §ÔÁÈÛÙ‹ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” . ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û‡ÛÛˆÌË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∂∂. ∂›Û˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂º∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂º∂∂ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ë ŒÓˆÛË §ÔÁÈÛÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §ÔÁÈÛÙÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÔÌÔ‡ ΔÚÈοψÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¶√º∂∂. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁfiÓÈÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ˘‹ÚÍ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ηٷ٤ıËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌʈӋıËΠ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯÙ› Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚÔÙ¤¯ÓË-§ÔÁÈÛÙ‹. 1. ∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ÙÔ˘ √∂∂. 2. ∞fi ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ı· ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÎÒ‰Èη ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ‰È¤ÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. 3. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (¿ÚıÚÔ 38, ¡. 2873/2000). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi §ÔÁÈÛÙ‹, οÙÔ¯Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¿‰ÂÈ·˜, ÌfiÓÔ ·Ó Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 300.000∂ ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›· Î·È Ù· 150.00∂ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜. 4. °Âӛ΢ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÊÒÓËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠ÂfiÌÂÓË Û‡ÛÎÂ„Ë Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∂∂, Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·.


M·ÁÓËÛ›· 12 √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ∂§ª∂ ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¶∞ª∂ ‰Ú· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË Ë ÛÙ¿ÛË Ì·˜ Î·È ·ÓÂÈÚ‹Ó¢ÙË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, Ë ÔÔ›· ‰Â ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ÎfiÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÛηÈÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ οÓÔÓÙ·˜ ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ. ¢ÂÓ Ï˘ԇ̷ÛÙ ηıfiÏÔ˘, ·ÓÙ›ıÂÙ· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·˘Ù‹ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÂÈÚ·ÊÂÙÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈο Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ Ï˘ԇ̷ÛÙ ηıfiÏÔ˘ Ô˘ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ô˘ Ì ÙfiÛË ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¡.¢. Î·È ¶∞™√∫, Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ıËÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ï˘ԇ̷ÛÙ ηıfiÏÔ˘ Ô˘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™À¡, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ηÏψÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û˘Úı› ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ◊Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Î·È ÌÔÈÚ·›· ‚¤‚·È· Â›Ó·È Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Û‡Á¯˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ͷӿ Ì ÙȘ ¿ıÏȘ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·È· Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ·ÔηχÙÔ˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ∫·È ‚¤‚·È· Â›Ó·È ¿ıÏÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁÔÏ·‚Èο ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ηٿ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Ì ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È Ú·ÎÙÈο. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ù·Á̤Ó˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ‰ÂηӛÎÈ· Î·È ÊÂڤʈӷ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Î·ÂÙ·Ó·›ÔÈ ÁÈ· Ì·˜ ›ӷÈ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ù›ÙÏÔ˜ ÙÈÌ‹˜. °È·Ù› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÛÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ÙË ¯¿ÚÈÛ ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË” .

™ABBATO 20 MAPTI√À 2010

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ 40¿Úˉ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

™ÎÈ¿ıÔ˜: 30% οو Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 30% ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ÙÒÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· “·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜” Ì ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ÓËÛ› Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 300 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 40¿Úˉ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑ÂÌ¤Ù˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë ÙÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡” . ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓÔÈΛ·˙ οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÒ¯Â˘Û ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Û·È˙fiÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›·, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 30% Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ‰Ò. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∑ÂÌ¤Ù˘, ·fi ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˆ˜ “ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ 43 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ”. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 300 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÔÚÈο Î·È ÛÔ‡ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. “∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È Â·ÚΤÛÙ·ÙË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∑ÂÌ¤Î˘. ªÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ”. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È 40¿Úˉ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ›. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ “Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ

˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ‡ÙÔ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË”. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó - ÙÔÓ›˙Ô˘Ó- Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘: “ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ̛· ·Ú¤· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ΤÊÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √ÚÁ·-

ÓÒÛ·Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜, οӷÌ ̤ÏË. ∂Âȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë „ËÏ¿, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ӤԢ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜”. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯Ô˘Ó ηϤÛÂÈ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ÙËÓ ¶ÈÂÚ›· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ∑ÂÌ¤Î˘, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔ ª·ÓÙÔ‡‰È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÙÔÓ ∞ÁÈfiηÌÔ §¿ÚÈÛ·˜, ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›Ô˘, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÔ “·Ï¤„Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο”.

™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì 60 ™ÎÈ·ı›Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, η٤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË. “∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì Ӥ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∑ÂÌ¤Î˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ™˘ÚȉԇϷ ™Ù·Ì¤ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËıËı› Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÓËÛ› Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙÔ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡”. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

∂ÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi “ºÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›Ԣ ÂÏÈÒÓ, Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·. ™ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ·Ôı‹Î˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ˙ËÙ¿ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 350.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙȘ “√ÚÈ˙fiÓÙȘ ¢Ú¿ÛÂȘ” ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ËÛ¤·˜”, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∂ÓÒ fiÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ù˘ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ

ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, ·Ó ̤۷ Û ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘, fiÙÈ ı· ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ √∫∞, ·fi ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120.000 ¢ÚÒ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ, ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›Ԣ Ù˘ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÂÚ›Ô˘. Δ· ÎÙ›-

ÚÈ· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ™Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÈ¿˜ Î·È ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∂›Û˘, ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂Ï·ÈÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙÔ‡Ó, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ı· ·-

Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔÓ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi.“∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÏÈ¿˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 350.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙȘ “√ÚÈ˙fiÓÙȘ ¢Ú¿ÛÂȘ” ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ËÛ¤·˜”, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “Œ¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ›¯Â Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘. °πøƒ°√™ •À¡√™


M·ÁÓËÛ›· 13

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ 14 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù¿ÊÚÔ˘˜, ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ˘‰ÚÔÓÔÌ›·

¢ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

¢

ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ë ‰È¿ıÂÛË ›ÛÙˆÛ˘ ÂÚ›Ô˘ 14.000.000 ¢ÚÒ. ∏ ÚÒÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ˆÌ¿ÙÈÓˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.365.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ ÛÙ· ‰ÈÓ¿. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ, Ë ˘ÂÚ¯‡ÏÈÛË ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â·Ú¯È·Îfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ¡∞ª ‰È¤ıÂÛ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ 150.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚ÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÂÚÁÔÏ·‚›· ı· ÂÈχÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 13.500.000 ¢ÚÒ. √ ¡Ô̿گ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÌ›ÙÂÈ ϤÔÓ ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ∂¿Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ·ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙfiÙ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›· ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ οÌÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙÔ “ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜” .

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ΔËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ 2Δ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ Ì ÙÔÓ

‰‹Ì·Ú¯Ô ∫¿ÚÏ·˜ Î £. ¶··‰‹Ì·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ√∂μ ∫¿ÚÏ·˜ Î. £. ¶Ú·ÛÛ¿ Î·È ÙÔÓ À‡ı˘ÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª Î. Ã. Δ˙·Ì¿˙Ë. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi ÎÔÓÙ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Ù¿ÊÚÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÏ‹ÛÂˆÓ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. ∏ Ù¿ÊÚÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î·ı·ÚÈÛÙ› Û ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ Ù¿ÊÚÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· “ηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ” ·fi ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·Ï·ÌÈÒÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ı· Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ‰È·Ù¤ıËΠÚfiÛıÂÙË ›ÛÙˆÛË 1,4 ÂΠ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ 2Δ Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›

ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÙÛÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ʤÙÔ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·ÊÔ‡ ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› Ì‹Ó˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ. √ Î •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ʤÙÔ˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ηϷÌÒÓ˜ Ù˘ Ù¿ÊÚÔ˘ 2Ù ·fi ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ·ÊÔ‡ ηٷÛ΢·ÛÙ› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Û¯¿Ú· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÍÂÚfiηωˆÓ Î·È ‰È¿Û·ÚÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ÂÈÏ¤Ô˘Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿” . “ÕÏψÛÙÂ, ÛËÌ›ˆÛÂ, “Ù· ηϿÌÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ ÁÈ· Ù· ÓÂÚ¿ fiˆ˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ηϷÌÒÓ·˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·Ûı› Ì ¿ÏÏË ÂÚÁÔÏ·‚›· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ 1Δ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·” .

∞ÎÚ·›· “Ê·ÈÓfiÌÂÓ·” ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª ‰ÈÂÓÂÚÁ›, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜, ÛÙËÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈ΋ Ù¿ÊÚÔ Δ1, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·˘Ù‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÙÔ ÓÂÚfi ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‰È·‚›ˆÛË „·ÚÈÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ, ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 12 ÌËÓÒÓ, ÙÔ 95% ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı›, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∂Âȉ‹ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 26

ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Ì̈ӛ·˜ (¡∏3) Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¤ÎÙ·ÎÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ , Ë ÔÔ›· η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Û η̛· ·fi ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· “¶ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛË „·ÚÈÒÓ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ √ÏÈ΋˜ ∞Ì̈ӛ·˜, ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÈÙÚÂÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ √ÏÈ΋˜ ∞Ì̈ӛ·˜ ÛÙÔ ¡¤Ô £˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· 0,04mg/L, ÛÙË °¤Ê˘Ú· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ 0,04 mg/L, ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Δ1 0,02 mg/L, ÛÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Δ1 0,02 mg/L Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË 0,02 mg/L, Ì ÂÈı˘ÌËÙfi fiÚÈÔ 0,2 mg/L Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ 1 mg/L. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â¤‰Ú·Û·Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÛÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ·Ì̈ӛ·˜, ÂÓÒ Ë ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ‚ÂÏÙÈÒıËΠ·ÈÛıËÙ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ, ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, Èı·Ófiٷٷ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÎÚ·›· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó, Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë Ï›ÌÓË ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈηӋ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÒÓ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ ‚¿ıÔ˜, Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· οıÂÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ Ì·˙ÒÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÈÍË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô͢ÁfiÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ È-

ÛÔÚÚÔ›· Ì ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÙÚÔÊÈÎfi ·ÎÏÔ, ÛÙ·ıÂÚfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÈÛÚÔÒÓ ñ ÂÎÚÔÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ (Ì·ÎÚÔ·ÛfiÓ‰˘Ï·, Ï·ÁÎÙfiÓ, ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÎÏ, ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ú‡·ÓÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔÚÚÔ¤˜ ıÚÂÙÈÎÒÓ (ÓÈÙÚÈο, ʈÛÊÔÚÈο) ·fi ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ΔfiÙ ı· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ (¿ÓıÈÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ) ηÈ, ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ù· ÓÂÚ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÛÈÓ· ‹ ÎfiÎÎÈÓ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Î·È ¿ÏÈ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· „·ÚÈÒÓ ÏfiÁˆ ·ÓÔÍ›·˜. √È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ÓÛË Ù˘ ¡∞ª, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·fi ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚˘ıÔ̤ÙÚËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Èı·ÓÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙË ¡∞ª, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ë ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓÏ˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÌÌ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÔÓËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ë ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Δ1 Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı¤ÛÂˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ÂÈÙfiÈˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ô˘ ÙÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ¡∞ª. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙfiÓÈÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, η. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙË Û‡Û΄Ë, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Î·. πˆ¿ÓÓ· ∫¿ÁηÏÔ˘, Ó¤· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ºÔÚ¤· Î·È ¡∞ª, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∂¶π™Δ√§∏ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ˘-

Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ η Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·È ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î. °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ Ù˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›, ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔ‰È΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 50 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔ ˘fi „‹ÊÈÛË ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ “∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ∞¶∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜” Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ η ∑‹ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Î¿ı ··Ú·›ÙËÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Â ÙÔÓ›˙ÂÈ, ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÂÈÚfiÛıÂÙË Ì¤ÚÈÌÓ·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ·› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ̤۷ fï˜ ·fi ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¢ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ·fi ÙËÓ ¶∞™¶ ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¶∞™¶ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ °ÂˆÔÓ›·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌËÙ›· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙÔ 4Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ (Ô‰fi˜ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘) ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11:30 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¢·ÛÔÔÓ›·˜ (21 ª·ÚÙ›Ô˘).

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ «μfiÏÔ˜ 2013» ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ë ƒ. ∑‹ÛË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÔÏfiÎÏËÚË, ÙÔ ÎÏÂȉ› - ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÛÙ· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ΔÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ - ¢ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¿ÚÙÈ·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÛÙ‹ÚÈÍË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë Û˘Ó¤ÚÁÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜”.

√ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ∏ ºÈÏÔ˙ˆÈ΋ √Ì¿‰· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ∞°ƒ√Δπ∫√-√π∫√§√°π∫√ ¶∞∑∞ƒπ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ 28/3/010, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ·fi ÙȘ 10.30 .Ì, ¤ˆ˜ ÙȘ 5.30Ì.Ì. √È ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì οÙÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·˙¿ÚÈ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÓıÂÚÌÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Δ· ¤ÛÔ‰· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÚÔÊ‹ Î·È ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ.

™ABBATO 20 MAPTI√À 2010

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜, Ù· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜

™ÙÔ «fi‰È» ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. Ãı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ 77 ı¤ÛÂˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ۇ̂·Û˘.

¶·ÚfiÌÔÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ù· ›‰È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï‡ıËηÓ, fï˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÚÂfi Î·È ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ϤÔÓ. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ 77 ı¤ÛÂȘ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ۇ̂·Û˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈ 77 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ‹Ù·Ó ÛÙȘ 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÙÔ ı¤Ì· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Î·È Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚ÁÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔÈ 18 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÂfi Î·È ¿‰ÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÎÔ‡Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ ·ÙfïÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÓÔÛËχÙÚȘ, fiÙ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ‰ÈÏ¿ÛȘ. §fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ¤ˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÂÓÙfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ™Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· οÔȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‹ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ô‡Ù ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ

ÚÔÛˆÈÎfi. ¶Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÔÎfi̘, ÂÓÒ Ù· ÛȉÂÚˆÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ Ì›· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ϤÔÓ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈηȈ̿وÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ μfiÏÔ˘. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ¡¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÓÔÛËÏ›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ‚’ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ˘Á›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ Î.§ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰¤ÎÙ˘ ·Ú·fiÓˆÓ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·Ï·È¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘. “Δ· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ

Ú·ÁÌ·ÙÈο ËÚˆÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÏȤ˜ Î·È ··ÍȈ̤Ó˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ·Ï¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÚÈÎ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ Ì ·Ϥ˜ Î·È ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ó· Â͈ڷ˝ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÎÈÓËÙfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜, Û ÎÚ‚¿ÙÈ·, ÎÔÌÔ‰›Ó·, ÙÚ·¤˙È·, ηڤÎϘ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹ ΛÓËÛË ı· ¿ÏÏ·˙ ı·̷ÙÈο Ë ¿ıÏÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi Î·È ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ùfi˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÏÈÓÈ΋ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “ªÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Û˘, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù¯ӛÙ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ‚·ÊÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜, Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù· WC, Ó· ·ÏÏ·¯ıÔ‡Ó Ù· Êı·Ṳ́ӷ Ï·ÛÙÈο ·ÙÒÌ·Ù·, ÔÈ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Èڛ˜ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ì ηıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ª·È¢ÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ Ì ·Ϥ˜, ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ χÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·Ì‚χÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ·Ï·È¿˜ Î·È Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·”, η٤ÏËÍÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘.

∞fi ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Î›ÓËÌ· Ó¤ˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Facebook ∫›ÓËÌ· Ó¤ˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Facebook, ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó „ËÊÈ·Îfi ̤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÓÂÔÏ·›·˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ 50 Î·È ϤÔÓ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ Ë ÔÔ›· Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ › ˆ˜ “·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜: ÚÒÙÔÓ, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· οÓÂÈ Î·Îfi ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. °È·Ù› Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷. ¢ËÏ·‰‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÙ˘‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 80-90% Ë Î·ÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ˂›·. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ôχ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÙÔ Facebook, ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ Facebook ¤Ó· ΛÓËÌ· Ó¤ˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û·Ó ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·-

∏ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË

ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· „¿ÍÔ˘Ì ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÚfiÙ˘· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, fiˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·” .

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 50 ÂȉÈ΢fiÌÂÓˆÓ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁˆÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È Î·È Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·Ú¿ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ fiÙÈ Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ı· ›¯Â ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2000, ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜, ¤ÈÙ˙ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∂›Û˘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, fiˆ˜ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ˙ԇ̠ÏfiÁˆ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È. ŒÓ· ·fi Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÙ›ÁÌ·. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ËÁ‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈӔ . Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ·, Ô Û˘Ó¯‹˜ ˘ÚÂÙfi˜, Ô ‚‹¯·˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÎÈÏ¿. ∞Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı› ¤ÁηÈÚ· Î·È Ï¿‚ÂÈ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÙfiÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ıÂÚ·›· 6-9 ÌËÓÒÓ ı· ıÂÚ·¢Ù›. ∂›Û˘ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ·fi Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi ÙÔ˘. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

ªÂ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜

∏ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·

Õ

Á¯Ô˜ Î·È ¿ÏÏ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂›Û˘ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì Ì›˙ÔÓ˜ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ¯ „˘¯ÒÛÂȘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √∞∂¢. ∏ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌË ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÈηȿÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜, ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚Úԇ̠οÔȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ıÂÚ·‡ÔÓÙ·Ó, ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ϤÔÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı›, Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. μϤÔ˘Ì ӷ Îfi‚ÔÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ∞™∂¶ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∂›Û˘ Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ªÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó

οÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂϤÁ¯ÂÈ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „˘¯Ôۈ̷ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ıÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ∫·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ ·ÏÎÔfiÏ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ, Ù˙fiÁÔ˜ , ‚›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔÓ „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο, Ì ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¿Û¯ÔÓÙ·. √ Î. ¢ÈηȿÎÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë „˘¯È΋

ÓfiÛÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù¿ÍË. ŸÛÔ ÈÔ ¯·ÌËÏ‹ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÙfiÛÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘. ∞Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘ÛÌÂÓ‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ÌÂȈı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ̤· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ›Ûˆ˜ ηٷʇÁÔ˘Ó Û ‚·Ú‡ÙÂÚ·, ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· Î·È Ôχ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Ê¿Ú̷η. ∫·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÌË Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛΤÙÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·ÓÔËÛ›·, ·ÊÔ‡ Ù· ¤ÍÔ‰· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi Ù· Ê¿Ú̷η. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÂÈÒ-

ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› Ô ·ÛıÂÓ‹˜.

∂›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË fï˜ ‰ÂÓ Ï‹ÙÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ¢ÈηȿÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ. ∂›Û˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ˘Á›·˜. ∞ÎfiÌË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ¯Ò-

Ú˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ “ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜” , ‰ËÏ·‰‹ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Î·È ÌfiÏȘ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜, Â›Ó·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ôχ ·fi ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ˘ÏÈÎÒÓ, ηٷÛ΢ÒÓ. ¶ÂÚȤÚÁˆ˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ŸÌˆ˜ ‹‰Ë ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ 50-70%. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 50% ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰··ÓÒÓ Û ˘ÏÈο Î·È Ê¿Ú̷η. ∏ ‡ÎÔÏË Ï‡ÛË ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ÏËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Î¿ı Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ñ Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞Ó ÙÂÏÈο Â·ÏËı¢Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ηٿ 1-1,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÈʤÚÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

∏ ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÈ¿˜ Î·È ∂Ï·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ì ÌÂÁ¿ÏË

ÂÈÙ˘¯›·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ ,ÙÔ 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÈ¿˜ Î·È ∂Ï·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ , Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ ΔÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô‡ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ . ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂı‹Î·Ó Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· (ÂÏȤ˜ Î·È Ï¿‰È ) Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ,ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ,ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫. ª·Ù˙ÂÏ‹ .∂›Û˘ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ‰È·-

ÊfiÚˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ,ÙÔ‡˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÓÔÌfi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô‡ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÓÔÌfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ë ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›· Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. Àfi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 25.00030.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÂÏȤ˜ Î·È Û 10.000 -12.000 ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿‰È .∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› ˆ˜

¶ÚÔ˚fiÓ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶√¶) Ë μÚÒÛÈÌË ÂÏÈ¿ Ô‡

·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “∫ÔÓÛÂÚ‚ÔÂÏÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘” . Δ¤ÏÔ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î.¢. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ‰‹ÏˆÛ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ,ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ , ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ì ÙÚfiÔ Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜

∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎ. ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ (∫ÔÚÁȷϤÓÈÔ-ªÂÓ¿ÎÂÈÔ) ∞ı‹Ó·

ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª∂ ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ı· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔÓ ∫·ı‰ÚÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÈÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ΔÈÌ›· ∑ÒÓË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ·ÈÒÓ˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫¿Ùˆ •ÂÓÈ¿˜. ∏ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∑ÒÓ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Î·È ÒÚ· 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ∫·ı’ fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó‹Á˘Ú˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 18.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· „·ÏÏ› Ô ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ¡·˙È·Ó˙Ô‡ Î. £ÂÔ‰ˆÚ‹ÙÔ˘ Î·È Û˘Á¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Ô˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ™ÙȘ 20.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π.¡. ı· „·Ï› Ë ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ £. ∫‹Ú˘ÁÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Δ›ÌÈ·˜ ∑ÒÓ˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÏÈÙ·Ó›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÈÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›· Ì ÂÛÂÚÈÓfi, ·ÚÙÔÎÏ·Û›·, ÈÂÚfi ¢¯¤Ï·ÈÔ, fiÚıÚÔ Î·È £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ Û ÌÈ· Ôχ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ ŸÚıÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ ÙˆÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÒÓ ÚÒËÓ ¶ÂÚÈ·ÈÒ˜ Î. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘, ¡·˙È·Ó˙Ô‡ Î. £ÂÔ‰ˆÚ‹ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª∂ ‚·ÛÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “ÁÈ· ÙËÓ

ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜”, Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ / ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· “›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Èı·Á¤ÓÂÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ¿Û˘ÏÔ Î·È ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜”.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ª. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (15.3.2010, ∞.¶. 14978) ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Â› Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û 39.1 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 21.3 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÚ›Ô˘ 18 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Û˘ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË fiˆ˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ∂™À. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÙÈ Ô √°∞ ‰È·ÌfiÚʈÛ ¯Ú¤Ë ÂÚ›Ô˘ 8.1 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ 6 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÔÏÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” .

™˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Û ̿ÚÙ˘Ú·

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 20¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘ Ù¯ӛÙË

ÂÈÛԉȷ΋ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· Ì ı‡Ì· ¤Ó·Ó 20¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ Ù¯ӛÙË. ΔÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 2005 Û ˘fi ηٷÛ΢‹ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, fiÔ˘ Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ̿ÚÙ˘Ú· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë ÂΉ›Î·ÛË. ∞·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ˘¤‚·ÏÂ Ì‹Ó˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰›ÎË Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂȂϤÔÓÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ∂Ó ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ „¢‰‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. 梉Ҙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÂÚ·Ùˆı› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂϤÙË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. √È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ¤ÎÚË͢ ‹ ˘ÚηÁÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰fiÏÔ, ‹ÙÔÈ ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ ÙÔ Èı·Ófi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Ì ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË Â·Ê‹ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ‰È¤ÙÚ¯Â. ¢ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹

∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∏ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÒÚ· 4 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 9 Ì.Ì. Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂§π∞: Δ¯ÓÈ΋ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·, º˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›· ¢·ÎÔÎÙÔÓ›·. √ÌÈÏËÙ¤˜: ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ∫. - ÃÂÈÏ¿ÎË ¶. ∞ª¶∂§π: ¡ÔÌÔıÂÛ›· ·ÌÂÏÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (¿‰ÂÈ· Î·È ÔÈÎÈϛ˜ ʇÙ¢Û˘), ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÔÈÓÔÔ›ËÛ˘. √ÌÈÏËÙ‹˜: °›ÙÛ˘ °. Δ¯ÓÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜: √ÌÈÏËÙ‹˜: ÷ÚÔÓÙ¿Î˘ π. ¶ÔÈfiÙËÙ· ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ - ÎÚ·ÛÈÒÓ: √ÌÈÏËÙ‹˜: μÏÂÈÒÚ·˜ ™.

·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ô ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜ ·ÁˆÁfi˜. ¢ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ›Ó·Î· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓfiÌÔ˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ (·ÓÙÈËÏÂÎÙÚÔÏËÍÈ·Îfi ‰È·ÎfiÙË) Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È¤ÎÔÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘

ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Â-

ÁηٿÛÙ·Û˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ΛӉ˘ÓÔ ¤ÎÚË͢ ‹ ˘ÚηÁÈ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÂÈÛԉȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ „¢‰ÔÚΛ·˜ Î·È ˘¤‚·Ï·Ó

·›ÙËÌ· ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÙfiÛÔ ÛÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÂ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ··ÈÙ‹ıËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ, Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Ì‹Ó˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú¿ÍÂȘ ÙÂÏÂÛı›Û˜ Â› ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì‹Ó˘Û˘ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˙ËÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË.

ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ¤ÏËÍÂ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋˜ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛ˘ ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·

∞ӷοÏÂÛ ÙË Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ∞¯. ª¤Ô˘ Ô £. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞¡∞∫§∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ

∏ÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ë Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∞¯. ª¤Ô˘. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ 2008. ∞fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ô Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙË Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ∞¯. ª¤Ô˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 17

πÔ˘Ï›Ô˘ 2008, ηٷÊÂÚfiÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÁηÏÔ‡ÓÙÔ˜ Î. £·Ó. ¶··ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚Ï¿„ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„‹ ÙÔ˘. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª¤Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ηٿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰fiıËΠ¤ÎÙ·ÛË Û ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ÙÒ¯Â˘Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÎÔ›ËÛ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ô˘ ηٷ¯Ú¿ÛÙËΠ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÂ ÙÔÓ Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ‹‰Ë Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÂÁÒ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷È. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Á‡ÚÈÛ ‹‰Ë ÛÂÏ›‰· Î·È Û ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË Ô Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛˆ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ. °È·

ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ¤Î·Ó Ì¿ÓÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÛˆÛ›‚Èfi ÙÔ˘” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙȘ 5 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÓ¿ÁˆÓ Î. £·Ó. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÛÙȘ 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ‰¤¯ÙËΠÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ Î. ª¤Ô, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Û ۯ¤ÛË ·Ï‹˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Î. ª¤Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¤ÛÚˆÍÂ, ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ¤ÚÈÍ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ô Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË Ì¤Ú·, 17 πÔ˘Ï›Ô˘

2008, ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓË Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË. √ Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙfiÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙÒ¯Â˘ÛÂ. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ÂÎÔ›ËÛ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ 18 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ‚ÔËıËÙÈÎfi Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙÔ 1996 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· 100 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÙfiÙ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 18 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ‹Á ÔÙ¤ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Û˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ù· ÔÔ›· Ô Î. ª¤Ô˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. øÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ô Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙË Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 17

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

μÚÔ¯¤˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

ªÂ ηÏfi Û¯ÂÙÈο ηÈÚfi Ë ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘

ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÛÙ¿ıÂÈ·, Ì ¤ÓÙÔÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ.

√È ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÚfiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔ ª¿ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ πÔ‡ÓÈÔ, πÔ‡ÏÈÔ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÚԂϤÂÙ·È ˙ÂÛÙfi˜ ηÈÚfi˜ Î·È ·ÓÔÌ‚Ú›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· πÔ‡ÏÈÔ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÔ¯¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· “¤ÂÛ·Ó ¤Íˆ” ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ, ÂÓÒ Î·È Ë ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ۯÂÙÈο ηÏfi ηÈÚfi. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë Ô Î·ÈÚfi˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ıÂÚ-

ÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 20-21 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÈÙ›· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¤Ó· ıÂÚÌfi ̤وÔ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Â-

ÂÙ›Ԣ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ, ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ fï˜, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ ¿ÓÙˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ïfi˜, ·Ó Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 16-17 ‚·ıÌÔ‡˜.

∞ÔÙÔÏÌÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë Ô Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·›ˆÓ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÛÙ¿ıÂÈ·, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂΛӘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÔȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ú·Ù·ı› Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ¤ÂÛ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ¤Êı·Û ٷ 20,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó 22,9 ‚·ıÌÔ› Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 2,2 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ (ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓË̤ڈÛË 14 ª·ÚÙ›Ô˘), ·˘Ùfi Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Óˆı› Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

400-500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™Ù· Úfiı˘Ú· ÙÒ¯Â˘Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ï¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙfiÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ 2009 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi fiÛ˜ ÚˆÙÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ∏ “ıËÏÈ¿” ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ·ÓˆÙÔΛˆÓ Ó›ÁÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. °È· οı ‰¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó, ÂÓÓÈ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2009 ¤‚·Ï·Ó ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ 947 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi, Ô˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ 2008, ÔfiÙ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ 973 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™ ¶∂¡Δ∂ Ì ¤ÍÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹-

ÛÂȘ “‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÒ¯Â˘Û˘ Î·È 400-500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ- ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª). ∏ √∂μ∂ª ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó (ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi), ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂μ∂ª Î. ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ : “√È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¤ÓÙ ‹ ¤ÍÈ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÒ¯Â˘Û˘. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÚ›Ô˘ 400-500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÒÓ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂μ∂ª ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘” . ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ù· ΔڛηϷ, ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, ÙËÓ §·Ì›·, ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÏËÊı¤ÓÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë °™∂μ∂∂ Î·È Ë √∂μ∂ª Û ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, “Û˘ÚÚÈ-

√È ÂÈÛÊÔÚ¤˜

ÎÓÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ٿ͈Ó, Ì ÔÚ·Ùfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ë ‹‰Ë ÓÔÛÔ‡Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÂÚȤÏıÂÈ Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË, Ì ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “£ÂˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∂.∂. ·ԉ›¯ıËΠ·ÓÂ·ÚΤ˜ ÁÈ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∞ÓÂ·ÚΤ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ηÚÙ¤Ï ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ∂.∂. ¤¯ÂÈ ˘Ô‰Ô˘Ïˆı› Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. √È “·ÁÔÚ¤˜” ·ÛÎÔ‡Ó ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë “‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·”ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ fiϘ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ̤ÙÚ· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Ÿ¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜,

οÙÈ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì¤ÙÚ·, ¿ÌÂÛ·, ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¡· ÌË Û˘Ì‚Â› fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂μ∂ª ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÚfiÛÊ·Ù· Ê¿ÓËΠοÔÈ· ·¯Ù›‰· ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Ô˘ Â¤Ó‰˘Û·Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fï˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΛÓËÛË, Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·fi ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·˘ÙÒÓ” . ™Ô‚·Úfi Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ-

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë °™∂μ∂∂ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¿ÁÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›ÛıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. ∏ °™∂μ∂∂ ıˆÚ› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Ì Ӥ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2010 Î·È 2011, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· Ù¤ÏË ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (ÚfiÛÙÈÌ·). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È: ∞) ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 80% Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. μ) ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 50%. °) ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜-Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È 200 ú-ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. √È ÂȉÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2010 Î·È 2011, Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜” .

ŒÏ·‚·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ Î·È Â‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ¢∂π°ª∞Δ∞ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ

∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ï·‚ ¯ı˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¡∞ª), ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Á›ÓÂÙ·È, ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÔÌ‚Ú›ˆÓ ̤ۈ ÊÚ·ٛˆÓ ÛÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. ¢Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ. ∏ ¡∞ª ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi Ôϛ٘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÔÛÌ›·. ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·›ÛÙˆÛ οÙÈ ‡ÔÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÙ·È, ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÔÌ‚Ú›ˆÓ ̤ۈ ÊÚ·ٛˆÓ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Ì Ͽ‰È·, ‰ÂÓ ‰È·›ÛÙˆÛ ڇ·ÓÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÎÔ‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ù¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙÔ ¯ÒÌ·. ∞Ó¿ÏÔÁË ÂÈÎfiÓ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ Î·È ÚÔ¯ı¤˜, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÔÛÌ›·. ªÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÃËÌ›Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ï‹ÊıËÎ·Ó ÙÚ›· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰¿ÊÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, fiˆ˜ ›Â Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ fiÌ‚ÚÈ· ‡‰·Ù·, ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ̤ۈ ÊÚ·ٛˆÓ” , ›Â Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘” . ¢Â›ÁÌ·Ù· ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ‹Ú ¯ı˜ ÁÈ· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È Ë ¢∂À∞ªμ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÏÈÔ‡, “ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÂÓ ‰È·›ÛÙˆÛ οÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ηıÒ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” .


M·ÁÓËÛ›· 18

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

∂ӉȷʤÚÔÓ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞Ó·Áη›· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘

·ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ (Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹‰Ë ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ∂°™∞), fiˆ˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Î.¿Ï.

∫Ï›ÓÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ∂¡Δ√¡∞ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ÂÓÒ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·. √ Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ˙ËÙ¿ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √Δ√∂ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °Ú›‚·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÌÔÚ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, fï˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· Î·È Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ : “∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Û·˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, Ì›· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜ Î·È ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙¿ Û·˜. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡∞Δ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Û·˜, ÔÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ٷϷÈˆÚ›Â˜ Î·È ı· ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ Ì ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û·˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÈÔ ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Û·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ·ÌÔÈ‚·›· ÂˆÊÂÏ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌÈÏfi Û·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” . £. ∫. μ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Î. ∂ϤÓË §ÂÌ¤ÛË ªÔ‡ÙÔ˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ·ÊËı›, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜, Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜, Ë Î. §ÂÌ¤ÛË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ˘fi„Ë ˆ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· fiÔÈ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‰Èη›ˆÌ·, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ì¿¯ËÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÚÂÌ›ÙÔÓÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜”. Ãı˜ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ¤Î·Ó ÂÎÙfi˜ Ù˘ Î. §ÂÌ¤ÛË Î·È Ë Î. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¡ÂÓ‰¿ÎË, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜-ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂÙ·-

͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÈÛÙfi ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘, Ô˘ ··ÈÙ› ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. ΔË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·˘Ù‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ Δ∂∂ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ π∂∫∂ª. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ π∂∫∂ª Â›Ó·È ·fi ·Û‹Ì·ÓÙË ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙË. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù·Í›· ÙÔ˘. ∂ÙÛÈ Î·È Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Ì·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‰Â ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ìfi-

ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ë ÔÔ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ϤÂÈ Ì ηÎfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· fiÙÈ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù˘ ÂÍÒÔÚÙ· ÙÔ˘˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È Û·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË” .

∏ ηٿÙÌËÛË ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ “Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÙ‹Ûˆ˜ ·ÚÙ›ˆÓ ÔÌfiÚˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ‹ ÁË¤‰ˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ‰È·ÙËÚ›ٷÈ

Ë ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÙ‹Ûˆ˜ ÔÌfiÚˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ‹ ÁË¤‰ˆÓ Ì ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ·Î›ÓËÙÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ηı¤Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ‹ Á‹‰· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÚÙÈ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘Ì‚fiÏ·È·, ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÓÈ·›· ȉÈÔÎÙËÛ›·). ∞˘ÙÔ‰›Î·È· ¿Î˘Ú˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ: ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡¢ 690/48, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ Î·È ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¿Î˘ÚË Ë Î·Ù¿ÙÌËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙ·‚›‚·ÛË, fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌË ¿ÚÙÈ· ÔÈÎfi‰· ‹

·Ó ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ‹ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·Î·Ï‡ÙˆÓ (ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Î˘ÚfiÙËÙ· Î·È ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘). ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡.651/77 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ¡.720/77 ÂÁ΢ÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÙÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡¢ 690/48, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌË ¿ÚÙÈ· ÔÈÎfi‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜. °È· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂΉÔı› ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 2 ·Ú.2 ÙÔ˘ ¡¢ 690/48 ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Î·Ù¿ÙÌËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÔÈÎfi‰·, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁË¤‰Ô˘ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÙ›ÚÈÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ·Ô̤ÓÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ, Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔÈË̤ÓË Î¿Ï˘„Ë Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹, Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi Ù· fiÚÈ·, ¿Ïψ˜ ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙÔ. ∂›Û˘ ·˘ÙÔ‰›Î·È· ¿Î˘ÚË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÙÌËÛË Î¿Ùˆ ÙˆÓ 1000ÙÌ ÛÙË ˙ÒÓË ÙˆÓ 500Ì, Ë Î¿ıÂÙË Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 5-6-92, Î·È Ë Î·Ù¿ÙÌËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿Úı.20 ÙÔ˘ ¡¢ ’23 Ì ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ̤ÚÔ˘˜ ‹ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜” .

™˘Ì‚ÔÏÈÎfi “¿ÓÔÈÁÌ·” ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·

¢ˆÚÂ¿Ó ‰È¤Ï¢ÛË ·fi Ù· ‰Èfi‰È· ¯ı˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ¢πøƒ√ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙˆÓ ‰ÈÔ-

‰›ˆÓ ÛÙË Ó¤· ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ºıÈÒÙȉ·˜, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ‰Èfi‰È· ÙÔ˘ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ‡ÛÛ·˜, “Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Â‰Ò ÛÙ· ‰Èfi‰È· Ù˘ ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ §·Ì›·˜ Î·È ·ÓԛͷÌ ٷ ‰Èfi‰È· ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ 17˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” . √È Ô‰ËÁÔ› Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰Èfi‰È· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· Ù·Ì›·, fï˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ÂχıÂÚË” Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó

Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™). ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ‰È‹ÚÎËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ Î. °. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ Ó¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÌÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜

·fi Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ô ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÙËÓ ÎÚ›ÛË. °È· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì Ӥ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË

ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰Èfi‰È·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯·Ú¿ÙÛÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ. ∂˘ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡.¢. Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó Ì·˙› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ΔÔ ¶∞ª∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›, ÁÈ· Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÙÒÚ· fiÏ· Ù· ‰Èfi‰È·. ∏ ΛÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı هÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏË Î·È ‰Èfi‰È·. Δ· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô Ï·fi˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ‰ËÌfiÛȘ, Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÚ¤ÓÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ ·Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·Ó ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡.¢. ¡· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 45%, Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ ÛÙ· ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

ÀÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ Û‡ÌʈÓÔ, ÂÓÒ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜-∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘ ™

‡ÌʈÓÔ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ˘¤ÁÚ·„ ¯ı˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î·È Ô ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΔÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì 100 Î·È ϤÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ Δ∂º∞∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎfiÌË Î·È ıÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂȘ Î.Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘ Î·È £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¶Ú˘Ù·Ó›·˜. ΔÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ‰Ú¿Û˘. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘ ÍÂΛÓËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ∞˘‰›ÎÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì·. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ∞η‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· Ì 25.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È 1.300 ̤ÏË ¢∂¶. ªÂ ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÈÔ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¤Ú· ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ÂÂÎÙ·ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ΔÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ΔÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜” . ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ÛÏÌÈ πÌ¿Ú ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. “ÀÔÁÚ¿„·Ì ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·-

● ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂȘ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ Î¿Ùˆ ʈÙfi Ë Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘, ™ÂÌ¿˜ ™·ÓÙ·ÏÙ˙›

͇ ÙˆÓ ‰‡Ô È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ∫·È ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó 100 Î·È ϤÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘. ∏ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÙÚ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ™ÂÌ¿˜ ™·ÓÙ·ÏÙ˙›, › ˆ˜ “ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì·. ™ËÌ·Û›· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ ηıËÁËÙ¤˜” . ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÔ‡‰·Û ϷÙÈÓÈο Î·È ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÏÒÛÛ·˜ ÔÈ

ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î·È Î¿ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì 250 ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ 70 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜ Û ¿ÏÏ· ∞∂π ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

™Â Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ Δ∂º∞∞ •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Â͈ÙÂÚÈ-

΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ·fi ∞∂π ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, fiˆ˜ ™ÈÁηÔ‡Ú˘, μÚÂÙ·Ó›·˜, °·ÏÏ›·˜, ∏¶∞, ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· ΔڛηϷ, ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì·, ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÚÁÔ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ηıËÁËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi. ªÂÙ¿ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ ı· Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, οÔȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∞∂π. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. “∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ò˜ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Î·È Ò˜ ı· ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Δ∂º∞∞. √È ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ. ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜” , ›Â Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘.

∏ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ηıËÁËÙÒÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓˆÓ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Îϛ̷ ÂÎÙÔÓÒÓÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜. ∂›Û˘ Ë Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜.

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘”

∂Ó‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘-°·ÏÏÔʈӛ·˜ Δ∏ Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË °·ÏÏÔʈӛ· ÂÌ-

‚·ı‡ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÔÈ 20 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì Á·ÏÏÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞’ ¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ °·ÏÏÔʈӛ·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ô ΔÔ̤·˜ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ٤ÛÛÂÚȘ ·ÎÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋, °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, πÛÙÔÚ›·, §ÔÁÔÙ¯ӛ·, Î·È ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘-

Ï¿Î˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈο ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ÚÔÛÙÂı› ·ÎfiÌË ¤Ó·. ∂›Û˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 20 ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· Ì Á·ÏÏÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∞ÎfiÌË ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ οı ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ë̤Ú˜ °·ÏÏÔʈӛ·˜” .. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Á·ÏÏfiÊˆÓˆÓ ∞∂π ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË °·ÏÏÔʈӛ·. ∏ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ª¿ÁÈ· °·Ï·ÓÔ‡ › ˆ˜ “‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì Á·ÏÏÈο ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û Á·ÏÏfiʈӷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ ›‰È· ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ο̄Ë

ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. √ˆÛ‰‹ÔÙ οÓÔ˘ÌÂ, fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ‰È··ÓÂÈÛÙËÌȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Á·ÏÏÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ Î¿ı ۯÔÏ‹”. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ÔÏÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Á·ÏÏfiʈÓÔÈ. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û οı ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 10-15 ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó ÛÙË °·ÏÏ›·.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ¢È·ÎÔ‹ οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ ÛÙËÓ

·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÓÙ·ÂÙ›˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î. ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘, Ù· ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ù˘¯›Ô Î·È ¤Ó· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Δ∞ 10Ô Î·È 12Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ 12Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¤Ó·Ó ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ·, ¤Ó· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÌÈ· ÔıfiÓË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Í›·˜ 600-700 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ 10Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘ ÎÏ¿ËÎ·Ó ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, ¤Ó·˜ ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ·˜ Î·È ¤Ó· Ï·-ÙÔ ·Í›·˜ 500-600 ¢ÚÒ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∫. ∑›ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·, Ù· ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ŒÎÏ„·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 500-700 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ۯÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘.

™Â Â˘Úˆ·˚΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ º˘Ï·ÎÒÓ μfiÏÔ˘ ™Δ∏ μÔ˘‰·¤ÛÙË Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÛÙȘ 22-24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̤۷ ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ Grundtvig Î·È Leonardo Da Vinci. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ SONART Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ ŒÍˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë” Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘, ÂÈϤ¯ÙËΠӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ̤۷ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ê˘Ï·Î‹˜. ΔÔ Á˘ÌÓ·ÛÈ·Îfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.


M·ÁÓËÛ›· 20 ΔÔ ¶∞™√∫ ÙÚ›˙ÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ °π∞¡¡∞∫√À*

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù’ ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÚÔ¤‚Ë Û ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÓÙÈÏ·˚΋ Î·È ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. ΔËÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈÎË, ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÈÌÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ˘Ô˙‡ÁÈÔ Â›Ó·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Â›Ó·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‹ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·. √ ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶ƒ√∫ƒ∞Δ∂πΔ∞π ÛÙËÓ ËÁ‹ (ÚÈÓ ·ÎfiÌË Î·Ù·‚ÏËı› Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜. ÕÏϘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì .¯. ÙÚ¿Â˙˜ ÌÔÓÔÒÏÈ·, ¶∞∂, ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ). ΔÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2009-2010, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 12%, Ë Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ §∞π§∞¶∞ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È, ‰Â, Î·È Ë ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÓÙÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ‡ÙÔ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ) ·‡ÍËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ Î·È 17 ¤ÙË. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ (Δ¶¢À) ‹‰Ë ÙÂÏ› ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË Î·È 18.000 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÚ›Ô˘ 2 ÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÂÊ¿·Í. √ √¶∞¢ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Î¿Ï˘„˘ (È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋) ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ π·ÙÚÒÓ Î·È º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·fi 1/5/10. ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜, Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ó ÙȘ fiÔȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Î¿Ï˘Ù· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ŒÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· 5ÌËÓÔ Â›Ó·È Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Í›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 5 Ì‹Ó˜ ηٿ 850.000.000 ¢ÚÒ. √È ‰Â ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ÚÔ¤‰ÚˆÓ À¶∂, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ∞Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË 6 ÌËÓÒÓ, ∂ƒÃ√¡Δ∞π Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÙË “¢π∞º∞¡∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¢π∞μ√À§∂À™∏™” ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ fi¯È ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ∞•π√∫ƒ∞Δπ∫∞, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÊÔÚÔÌ˯ÙÈο Î·È ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ª¶§√∫∞, Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ∞¢∂¢À. * ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢∞∫∂ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

™ABBATO 20 MAPTI√À 2010

√ÌÈÏ›· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË °˘Ó·›Î·, ÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

∂˘ÁÂÓ›· ΔÛÔ˘Ì¿ÓË-™¤ÓÙ˙·: ¡· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË “∂¿Ó Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÒÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿Ì”, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¯ı˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¡¢ ÛÙÔ μfiÏÔ (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace), Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ η ∂˘ÁÂÓ›· ΔÛÔ˘Ì¿ÓË-™¤ÓÙ˙·. ∏ ËÌÂÚ›‰· ›¯Â ı¤Ì· “°˘Ó·›Î· - ∂ÚÁ·Û›· - √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·”. “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì·˜, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ̛· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛË”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ΔÛÔ˘Ì¿ÓË-™¤ÓÙ˙·. “∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ Î·È ÎÚ›ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ ·Ú·-

ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜. √ Úfi‰Úfi˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ӥ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ª¤Û· Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô ÚfiÏÔ˜

ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ÁÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ï-

Ï¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶. ª·Ù˙ȿη˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ·ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂͤÏÂÍ ÙËÓ ÚÒÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ™ÎÔ‡Ú·. ∂› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∞ı. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙËÓ Î. ∂˘ÁÂÓ›· ΔÛÔ˘Ì¿ÓË-™¤ÓÙ˙· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ £ˆÌ¿ æ‡ÚÚ·

«∫ÈÏÂϤÚ-™ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·» Δ Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ £ˆÌ¿ æ‡ÚÚ· “∫ÈÏÂÏ¤Ú - ™ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ (¢∏.∫.π.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “¶¤Ó·” Î·È ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ” .

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î. £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜ ÙfiÓÈÛ : “ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ë πÛÙÔÚ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙÈ ¤ÌÂÈÓ ÂÏÏÈ¤˜ Î·È ÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. º˘ÛÈο ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂΛÓÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÓÂÚÁ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È: ·. fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù˘ ÚÔÛ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Î·ıfiÚÈÛ·Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‚. Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ 1881-1900 (ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÎÔÏ›ÁˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÔÏÈÙÈ΋ ΔÚÈÎÔ‡Ë, fiÏÂÌÔ˜ 1897), Á. Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ∫ÈÏÂÏ¤Ú (ÔÏÈÙÈ΋ £ÂÔÙfiÎË, ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “ÂÚ› ÌÔÚÙ‹˜”, ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÛÈÊÏÈο˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜), ‰. Ë ‰Ú¿ÛË Î·È Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ∞ÓÙ‡·, ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Â. Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ (ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÛÙÔ ∫ÈÏÂÏ¤Ú Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·), ÛÙ. Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÛÈÊÏÈÎÈÒÓ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÂηÂÙ›· 1912-1922 Î·È Ë Ï‡ÛË Ô˘ ‰fiıËΠÙÂÏÈο ·fi ÙÔÓ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ∏ ¤Î‰ÔÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÁψÛÛ¿ÚÈ fiÚˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∂ηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ·Ó ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÚÛ›·˜ Î·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‹Ú·Ó. 줂·È· Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫ÈÏÂÏ¤Ú ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ∞˘Ù‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÙËΠ·ÎfiÌË, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ϤÔÓ ÌÂÙ·ÏÏ¿¯ÙËÎÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi Î·È ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £∂™™∞§π∞” Î. £·Ó¿Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ : “√ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ª. ∫·Ú·Á¿ÙÛË ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ, ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏ-

ÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙË ÁË, ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜ Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ·ÏÈ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·

Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÂÌ̤ۈ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙË Ï‹ıË Î·È Ó· ÛÎÂÊÙԇ̔ Î·È ÚfiÛıÂÛ : “ø˜ ¯ˆÚÈÎfi˜, ÂΠηٷÁˆÁ‹˜, ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÙË ‰Âη-

º¿ÚÛ· ÁÈ· ‚fiÌ‚· ÛÙÔ ∂∫μ ΔËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙË “£” Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ¤ÁÈÓ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÍÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ¿ÓÙÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Û 20 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ ı· ÂÎÚ·Á› ‚fiÌ‚· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘”. ∂ȉÔÔÈ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÎ¤ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μÈÔÛÒÏ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ 30 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ·Ú¤ÏıÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ 20 ÏÂÙÒÓ Ù˘ ÒÚ·˜, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙË “£”, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ Û·ÏÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ê¿ÚÛ·.

ÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ÚÔ‡ÊËÍ· ÌÂϤÙ˜, ‰ÔΛÌÈ·, Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ¿ÚıÚ·, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ∫ÈÏÂϤÚ. 35 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∫ÈÏÂϤÚ, ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·”, ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Î·Ó›˜ ¿ÍÈÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Ì ‰È·ÊÒÙÈÛÂ Î·È ‰ÂÓ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ fiÛÔ Ô £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë ‰È·›ÛÙˆÛ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È fï˜ fiÙÈ Ô £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ÁË Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘, ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏ·‰‹, Ì ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Ì ¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ªÂ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ·Úˆ›‰Â˜, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ , ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÔÈӈӛ˜. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤Ù˘¯Â οÙÈ, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ∫·È Â‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ˘ËÚ¤ÙËÛ Û ı·˘Ì·ÛÙ‹ ·ÚÌÔÓ›· Ë ÌÔÚÊ‹. ∏ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘...”.


¢˘Ó·Ù¿ ˙¢Á¿ÚÈ· Û ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ Î·È °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

ÛÂÏ. 24

¡π∫∏ μ.

ªÂ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ÛÂÏ. 25

£∂§∂π ¡∞ ¶ƒ√™º∂ƒ∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ ∞Àƒπ√ ™Δ√ ∂∞∫ ª∂ ∞¡Δπ¶∞§√ Δ√ ∞π°∞§∂ø

°ÎÔÏ Î·È ı¤·Ì· Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (3 Ì.Ì.) ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. º˘ÛÈο ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶∞√ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÂÏ. 24

“¡·˘Ì·¯›·” ¡√μ∞-√.À.∫.μ. ÁÈ· ÙËÓ ∞2 fiÏÔ ÛÂÏ. 23

ΔÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ı¤ÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. £ÂˆÚËÙÈο, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È 1Ô˜ Ì 52 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ η٤¯ÂÈ ÙËÓ 18Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ì ÌfiÏȘ 16 ‚·ıÌÔ‡˜. 줂·È·, ηӤӷ˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ Î·È È‰ÚÒÙ·, οÙÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ô˘ ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·fi ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “Ô‰ËÁfi” ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ı‡Ì· ¤ÎÏË͢. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÈıÂÙÈο ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌfi. £· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ “χÛÂÈ” Ù· fi‰È· Î·È ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Î·È ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ŒÙÛÈ, ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô Î. ΔÛÈÒÏ˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Û¯‹Ì· Ì ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. √ ¤Ó·˜ ı· Â›Ó·È Ô ™ÔÏ¿Î˘, ÂÓÒ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, ™È·ÏÌ¿ ‹ ¶ÏÈ¿Áη Î·È fi¯È Ô ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÏÔÁÈο ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÏÔ‡Ù (ÛÙfiÂÚ), ÕÏ‚·ÚÂ˙ (·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê), √˘Ì›ÓÙ˜ (‰ÂÍ› ¯·Ê), ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê) Î·È ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ (ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ). ∂›Û˘,

ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· ÏÔÁÈο ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∫ËÔ˘Úfi˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), §È·¿Î˘ (ÛÙfiÂÚ), æ˘¯ÔÁÈfi˜ (‰ÂÍ› Ì·Î) Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ·. Δ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210-34507. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-20720. 3. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-53749. 4. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡) 47∞, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210- 32110. 5. ∫¿‚· ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙËÏ.: 2428092206. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ (ı‡Ú· 1) Î·È 15 ¢ÚÒ (ı‡Ú˜ 3-5). ∂›Û˘, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿.

∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ¢¤Î· ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙËı› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÂÈÙ˘¯›· ·Ú·¿Óˆ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ¤ÏËÍ·Ó Ì ӛÎË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, ÙÚ›· ˘¤Ú ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÓÈÎËÙ‹. ∏ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÁË‰ԇ¯Ô ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙȘ 22/4/1968 ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÓÈÎËÙ‹ Ì 1-0. ™ÙȘ 11/5/1970 ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ 1-1, ÂÓÒ Ó¤· Ó›ÎË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 3/4/1972 Ì ÛÎÔÚ 2-1. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙȘ 3/6/1973, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì 0-1 ÛÙȘ 7/4/1974. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ ÛÙȘ 9/2/1975 ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1. Δ· ·Ú·¿Óˆ ¤ÍÈ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ÂıÓÈ΋, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 29/12/1991 ÙÔ ÁÎÔÏ (·fi ÂÌÊ·Ó‹ ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ) ÙÔ˘ ª·ÚÌÔÏÔ‡ÙÛÈ ÛÙÔ 61’ ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË ÌÂ

1-0 ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰·. √ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 4/12/1999, ¤ÊÙ·Û ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ 49’ ÁÈ· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì 1-0, ÂÓÒ ÛÙȘ 3/2/2001 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-1. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂΛÓÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ∫·ÏfiÁËÚÔ ÛÙÔ 5’, ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ 38’ ·fi ÙÔÓ ª·ÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË Ì ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫·ÚηϤÙÛË ÛÙÔ 48’ Î·È ∫ÂÊ·Ï›‰Ë ÛÙÔ 72’. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÁË‰ԇ¯Ô ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ù˘ 1˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÂÊÙÂ Î·È Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ∫˘‚ÂÏ›‰Ë ÛÙÔ 29’, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 33’ Ô ª·Û¿ÓÙÔ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1. ªÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ·˘Ùfi ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ, ·ÊÔ‡ ‹ıÂÏ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· Ûˆı›.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ηÎÒÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

Œˆ˜ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Œˆ˜ ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 20˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ̤ۈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Millennium, ·ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ 12355766, ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 ¶∞∂, ‹ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ÙËÏ.: 24210-34507.


22

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

ΔÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °π∞ ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛ‹ÌÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: π¿ÛˆÓ-∞ÂÙfi˜ 5-2, ¢ÈΤʷÏÔ˜μπ™ 4-1, μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤·-Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ 6-1, F.B. Plays-∫·Ú·˚Ûο΢ 0-3, ¢‡Ô ΔÚÔ¯Ô›-°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ 1-4, ÂÓÒ ÚÂfi ›¯Â Ô ¶∞√¶∞. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. °·Ù˙¤·˜, 16.00, μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤·-¢ÈΤʷÏÔ˜: Ã. ∑¿¯Ô˜. ∞ÚÁÔ‡˜, 16.00, μπ™-¢‡Ô ΔÚÔ¯Ô›. ∫˘Úȷ΋ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, 11.00, ∫·Ú·˚Ûο΢-¶∞√¶∞: ª¿Ú‰·˜. ∞ÚÁÔ‡˜, 11.00, π¿ÛˆÓ-°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫ˆÊ›‰Ë˜. * ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Ì 37 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤· Î·È ∫·Ú·˚Ûο΢ Ì 33, ¶∞√¶∞ Ì 28, ¢ÈΤʷÏÔ˜ Ì 22, π¿ÛˆÓ Ì 21, μπ™ Ì 15, ¢‡Ô ΔÚÔ¯Ô› Ì 12, °∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì 9, ∞ÂÙfi˜ Ì 3 Î·È F.B. Plays Ì 0.

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ¡¿ÓÔ˜, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ (ªÈÎÚÔı‹‚˜), 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ª·Î‰fiÓ·˜ (ΔÔÍfiÙ˘), ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘), 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∑ÈÒÁ·˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ªÏÔ‡Ó·˜ (∞›·˜ ™.), 2 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (¢fiÍ·), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: º·ÛԇϷ˜ (£ËÛ¤·˜), ¶·Úı¤Ó˘ (ªÈÎÚÔı‹‚˜), ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜), ∫fiÎηÏ˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ªÔ‡ÁÏ·˜ (∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·). * ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÈÓ¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ ‹ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ¶. ªËÙÚ¿ÎÔ Ù˘ ∞.∂. 2002 Î·È 15 ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔÓ ™. •ËÚÔÊÒÙÔ ÙÔ˘ (∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘.

ƒ·ÙÛÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ·›ÎÙ˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ƒ∞Δ™π™Δπ∫∏ Â›ıÂÛË Ê›ÏˆÓ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ºÂÏ› ª¤ÏÔ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ∑ÂÌÈÓ¿, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ºÔ‡Ï·Ì. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ºÔ‡Ï·Ì Ì ÙÔ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈÎfi 4-1 ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÛÙÔ ÓÙÔ‡ÎÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ∫˘Ú›·˜” Ô˘ Ù· ¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘Ú¿ fï˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ Δ˙fiÓ·ı·Ó ∑ÂÌÈÓ¿ Î·È ºÂÏ› ª¤ÏÔ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ¿ıËÎ·Ó Ì ڷÙÛÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó ˙¤ÛÙ·Ì·. “ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó Ì ÚÔÛ¤‚·Ï·Ó Ì ڷÙÛÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·. ∫¿ÔÈÔÈ ‹Úı·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙfiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚Ú›ÛÔ˘Ó. •ÂΛÓËÛ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¿Û¯Ë̘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Û Â̤ӷ Î·È ÙÔÓ ºÂÏ› ª¤ÏÔ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ οӷÌ ˙¤ÛÙ·Ì·. ∫¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì·˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì, ·Ú¿ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó· ÙÔ.. ‰¿¯Ù˘ÏÔ (ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·), οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚Â›, ·ÊÔ‡ ›̷ÛÙ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿”.

∏ °ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Δ∏¡ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô √∂∞/¡∞μ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Forum, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 8 Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÙfiÔ ÛÙȘ 11 .Ì. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ŒÎıÂÛË ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. 2. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2009 Î·È ¤ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. 3. ŒÁÎÚÈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010. 4. ∂ÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 28/3/2010. 5. ∞ӷ΋ڢÍË Â›ÙÈÌˆÓ ÌÂÏÒÓ.

°π∞ ƒ∏°∞ ∫∞π £∏™∂∞ ¶√À £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™√À¡ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞ Δ√¡ ¶ƒøΔ∂™π§∞√ ∫∞π Δ√¡ π∞™√¡∞

∂ÈΛӉ˘Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜... Ô˘ÏÔ˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ

ÈΛӉ˘Ó˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÛÙËÓ 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™‹ÌÂÚ· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÙÔÓ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ Ô £ËÛ¤·˜, ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜.

μ’ ∂¶™£

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ƒ‹Á· Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ £ËÛ¤· Â›Ó·È ÌÂÓ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ› (57 ¤Ó·ÓÙÈ 50), ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÈÒÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ fiÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 줂·È·, ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ƒ‹Á·˜ Î·È £ËÛ¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ 24Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ƒ‹Á·˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘. º˘ÛÈο ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰˘ÛÎÔÏ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ¯ı‹ÛÂÈ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi π¿ÛÔÓ·, Ô˘ ·Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∏Ï›· ¢ÂÓÂÏ¿‚· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·Û ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È ı·

·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·ÎÌ·›Ô ÙÔ ËıÈÎfi Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË “˙ËÌÈ¿” . ™ÙÔÓ £ËÛ¤·, ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜, Û‹ÌÂÚ· Ô ∞fiÏÏˆÓ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi, Ë ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÂÙfi, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ (Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ) ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ 1Ô˘ Ï˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌˉfiÓ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË Ó›ÎË, ÂÓÒ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙËÓ ∫˘-

Úȷ΋. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË °’ ∂¶™£, Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÏÔÁÈο ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.30, ∞fiÏψÓ-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.30, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞ÂÙfi˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∫·˝‰Ë˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.30, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÙÛԇη˜. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.30, ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-∞ÎÚfiÔÏË: ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ªˆÚ·˝Ù˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.£ËÛ¤·˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ,ªˆÚ·˝ÙÔ˘, ªÔ˘Î¿ÚÔ˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√ÚÌ›ÓÈÔ: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ∑‹ÛÈÔ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝Ù˘, ∫fiÎηÏ˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∞ÔÛÙÔÏfi-

™¿‚‚·ÙÔ ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.30, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∂Δμ∞, 15.30, ÕÚ˘ ªÂÏ.-¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∑‹ÛÈÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-¶ËϤ·˜: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, πˆÏÎfi˜ÃÏfiË: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-¢‹ÌËÙÚ·: ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ∫·˝‰Ë˜, ª·˚Ú¿Ì˘. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.30, ¢¿ÊÓË-∞.∂. 2002: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ªˆÚ·˝ÙÔ˘. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∫ÈÛÛfi˜ 3-0 ·.·.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.30, ¢È·ÁfiÚ·˜∑·ÁÔÚ¿: ªÈÎÈÚ‰ÈÙÛÈ¿Ó, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¶Ï·Ù‹˜. ∫ÚÔΛԢ, 15.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜: °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∑·ÚÌÔ‡ÓË. ∫˘Úȷ΋ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.30, ∞¶√μ- ∞Á¯›·ÏÔ˜: μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, μÏ¿¯Ô˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÈÔ˜. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.30, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ÕÚ˘ ∞Óı.: ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ™·Îο˜, °È¿ÓÓ˘. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, 15.30, ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ª·Ï¿Ê·˜, ªÔ˘Î¿ÚÔ˜. ƒÂfi: ΔÔÍfiÙ˘.

Hƒ£∂ ¶ƒøΔ√™ ™Δ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫√§Àªμ∏™∏™ ∫∞Δ∞∫Δø¡Δ∞™ 70 ª∂Δ∞§§π∞

™¿ÚˆÛÂ Ô √∂∞/¡∞μ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ™ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ 10-11-12 ÂÙÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, Ì 47 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, η٤ÎÙËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Û ·ÙÔÌÈο Î·È ÔÌ·‰Èο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 70 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 34 ¯Ú˘Û¿, 26 ·ÛË̤ÓÈ· Î·È 10 ¯¿ÏÎÈÓ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÔÌ·‰Èο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, Ë ÔÌ¿‰· ΤډÈÛ 10 ÛÙȘ 12 ÛÎ˘Ù¿Ï˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ‹Ú ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ, ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜ : 1Ô˜ √∂∞/¡∞μ 70, 2√˜ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 49, 3√˜ ¡ËÚ¤·˜

§·Ú. 26, 4√˜ §·ÚÈÛ·˚Îfi˜ 19, 5√˜ √.À.∫.μ. 18 , 6√˜ ∞∫√ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 17, 7√˜ ∞.∂. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 15, 8√˜ ∞∫∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 12 , 9√˜ ¡√μ∞ 11, 10√˜ ∞™∂ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 7, 11√˜ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 6, 12√˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. 2. Δ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÛÙ· ·ÙÔÌÈο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· : ¶ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ (24): °πøƒ°√™ μ∂§π∞¢∏™ 50 -100 ÂÙ. ,200 Ì.·., ∂À∞ ∫√Δƒ√ÀΔ™√À 100 ÂÙ, 100-200 ÂÏ., ∂§π™∞μ∂Δ ª∞ƒª∞ƒ∞ 400800 ÂÏ., μ∞™π§∏™ ¶∞§∞™∫∞™ 400-800 ÂÏ., °π∞¡¡∏™ ™Δ∞ª√™ 100-200 ˘., ∂πƒ∏¡∏ ™Δ∞Àƒ√À 50-100 ˘., ∑ø∏ Δ∂§ø¡∏ 50 ÂÙ.,

100 ÂÏ., ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À 200-400 ÂÏ., ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ∫∞π™∞ƒ§∏ 200 Ì.·., ™Δ∞ª∞Δ∏™ ª√§√Ã∞¢∏™ 200 ÂÏ. ª∞ƒπ∞ ¶§∞∫π∞ 200 Ì.·., √ƒ∂™Δ∏™ ™∫Àƒ°π∞¡¡∏™ 200 Ú., Ã∏™Δ√™ Δ™∞ƒΔ™∞§∏™ 100 Â.Ù, ¶∞¡∞°πøΔ∏™ æ∞ƒƒ√™ 100 ˘. ¢Â‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ (24): πø∞¡¡∞ πø∞¡¡√À 50-100-200 ÂÏ., ª∞ƒπ∞ ¶§∞∫π∞ 50 -100 ÂÙ., º√πμ√™ ¶√Àƒ¡∞ƒ√¶√À§√™ 50-100 ÂÏ., μ∞§∞¡Δ∏™ ™Δ∞ÃΔ∂∞™ 50-100 Ú., ¶∞¡∞°πøΔ∏™ æ∞ƒƒ√™ 50-200 ˘., ∂πƒ∏¡∏ μ∞ƒ∞§∏ 50 ÂÙ., ¢∏ª∏-

Δƒ∏™ °§√Àª∏™ 100 ÂÏ., ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ∫∞π™∞ƒ§∏ 400 ÂÏ., ∂À∞°°∂§√™ ¢∂™∫∞Δ∞™ 50 ÂÏ., °πøƒ°√™ ∫√ƒø¡∞π√™ 400ÂÏ., π™π¢øƒ∞ ª∞ƒª∞ƒ∞ 200 ÂÏ. , ™Δ∞ª∞Δ∏™ ª√§√Ã∞¢∏™ 100 ÂÏ., ª∞ƒπ∞ ¶∞¡Δ∂§√°§√À 200 Ì.·., ™Δ∞ª√À§∏™ ™∞ƒ∞°°∞¡π¢∞™ 200 Ú., °π∞¡¡∏™ ™Δ∞ª√™ 50 ˘., ∂πƒ∏¡∏ ™Δ∞Àƒ√À 200 ˘., Ã∏™Δ√™ Δ™∞ƒΔ™∞§∏™ 200 Ì.·. ΔÚ›Ù˜ ı¤ÛÂȘ (10): μ∞™π§∏™ ƒ√À™πøΔ∏™50 ÂÙ.-200 Ì.·., ∂πƒ∏¡∏ μ∞ƒ∞§∏ 200 Ì.·., ∂À∞°°∂§√™ ¢∂™∫∞Δ∞™ 200 ÂÏ., £∂√¢øƒ∞ ∫√ƒø¡π∞¢∏ 50 ÂÏ., ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ª∞ƒ∫√°π∞¡¡√¶√À§√À 50 ÂÏ., ∂§§∏ ¡π∫√§∞√À 100 Ú., ™Δ∞ª√À§∏™ ™∞ƒ∞°°∞¡π¢∞™ 200 ÂÏ. , √ƒ∂™Δ∏™ ™∫Àƒ°π∞¡¡∏™ 100 ÂÙ., Ã∏™Δ√™ Δ™∞ƒΔ™∞§∏™ 50 ÂÙ. Δ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÛÙ· ÔÌ·‰Èο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· : ÃÚ˘Û¿ (10): 4Ã100 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 10 (Δ∂§ø¡∏, ª∞ƒª∞ƒ∞, ¶∞¡Δ∂§√°§√À, ª∞ƒ∫√°π∞¡¡√¶√À§√À), 4Ã100 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 11

(∫∞´™∞ƒ§∏, ∫√Δƒ√ÀΔ™√À, ∫√ƒø¡π∞¢∏, ∞¡∞¡π∞¢√À), 4Ã100 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 12 (ª∞ƒª∞ƒ∞, πø∞¡¡√À, ¶§∞∫π∞, ™Δ∞Àƒ√À), 4Ã100 Ì.Ô. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 12 (ª∞ƒª∞ƒ∞, πø∞¡¡√À, ¶§∞∫π∞, ™Δ∞Àƒ√À), 4Ã100 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 10 (°§√Àª∏™, ƒ√À™πøΔ∏™, ¢∂™∫∞Δ∞™, ∫∞™Δ∂§π∞¡∞∫∏™), 4Ã100 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 11 (¶√Àƒ¡∞ƒ√¶√À§√™, ™∫Àƒ°π∞¡¡∏™, ™∞ƒ∞°°∞¡π¢∞™, Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À), 4Ã100 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 12 (™Δ∞ª√™, ∫√ÀΔ¡∞™, Δ™∞ƒΔ™∞§∏™, ¶∞§∞™∫∞™), 4à 50 Ì.Ô. ∞ÁfiÚÈ· 10 (°§√Àª∏™, ƒ√À™πøΔ∏™, ¢∂™∫∞Δ∞™, ∫∞™Δ∂§π∞¡∞∫∏™), 4Ã100 Ì.Ô. ∞ÁfiÚÈ· 11 (μ∂§π∞¢∏™, ™∫Àƒ°π∞¡¡∏™, ¶√Àƒ¡∞ƒ√¶√À§√™,æ∞ƒƒ√™), 4Ã100 Ì.Ô. ∞ÁfiÚÈ· 12 (™Δ∞ª√™, ª√§√Ã∞¢∏™, Δ™∞ƒΔ™∞§∏™, ¶∞§∞™∫∞™). ∞ÛË̤ÓÈ· (2): 4Ã100 Ì.Ô. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 11 (∫∞´™∞ƒ§∏, ∞¡∞¡π∞¢√À, πø∞¡¡√À, ∫√Δƒ√ÀΔ™√À), 4Ã50 Ì.Ô. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 10 (Δ∂§ø¡∏, ¶∞¡Δ∂§√°§√À , ¡π∫√§∞√À, °π∞ª∞§∏).


™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

23

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚

¡√μ∞ ∫∞π √.À.∫.μ. ™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π ∞Àƒπ√ ™Δπ™ 12.30 Δ√ ª∂™∏ª∂ƒπ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

™ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¡›ÎË

“¡·˘Ì·¯›·” ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ

∂∫Δ√™ ¤‰Ú·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Î·È ·‹ÙÙËÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ ηıÒ˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 17.00 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ: ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘, ª·Ú›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, πÔ˘Ï›· §ÒÏÔ˘, °Ï˘ÎÂÚ›· ΔÚÈ‡Ï·, ¡·˘ÛÈο ∞ʤÓÙÔ˘, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¶·¿, ∞Óı‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ŸÏÁ· ∫·Ï·Ù˙‹, ¡ÈÎÔϤٷ ºÔÚÏ›‰·, ºˆÙÂÈÓ‹ ¢ËÌ¿ÎÔ˘, ¶ËÓÂÏfiË ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ŒÏÂÓ· §¿˙Ô˘ Î·È ∞ÛË̛ӷ °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ºı›· §·Ì›·˜ Î·È Ô °.™. §·Ì›·˜ ÙËÓ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¡›ÎË 15 ‚·ıÌÔ› (15-3) 2. °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 9 (9-5) 3. ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ 6 (8-9) 4. ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 6 (8-10) 5. °.™. §·Ì›·˜ 3 (5-9) 6. º£π∞ §·Ì›·˜ 3 (3-9)

¡›ÎË-∞.™. ∞ÚÁÒ ÛÙȘ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ °È· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ì ÙÔÓ ∞.™. ∞ÚÁÒ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 15.00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤Ó˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜.

¢ˆ‰¤Î·ÙË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ √À∂º∞ ™Δ∏¡ 12Ë ı¤ÛË “ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ” Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ηٿٷÍË Ù˘ UEFA, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì 29.899 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ‰ˆ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ UEFA Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÛ¿ÌÈÔÓ˜ ÏÈÁÎ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011/12, ÂÓÒ Ô ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ‹˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ¤Ó·Ó ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ: 1. ∞ÁÁÏ›· 79.428 (4/7) 2. πÛ·Ó›· 77.471 (3/7) 3. πÙ·Ï›· 62.910 (1/7) 4. °ÂÚÌ·Ó›· 61.874 (3/6) 5. °·ÏÏ›· 52.906 (2/6) 6. ƒˆÛ›· 43.791 (1/6) 7. √˘ÎÚ·Ó›· 39.550 (0/5) 8. ƒÔ˘Ì·Ó›· 39.491 (0/6) 9. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 37.962 (1/6) 10. √ÏÏ·Ó‰›· 36.546 (0/6) 11. ΔÔ˘ÚΛ· 34.450 (0/5) 12. ∂§§∞¢∞ 29.899 (0/5) 13. ∂Ï‚ÂÙ›· 28.375 (0/4) 14. μ¤ÏÁÈÔ 27.900 (1/5) 15. ¢·Ó›· 27.350 (0/5) 16. ™ÎˆÙ›· 25.791 (0/6) 17. μÔ˘ÏÁ·Ú›· 22.000 (0/4) 18. ΔÛ¯›· 21.975 (0/5) 19. ∞˘ÛÙÚ›· 19.575 (0/4) 20. πÛÚ·‹Ï 18.875 (0/4) * ™Â ·Ú¤ÓıÂÛË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi οı ¯ÒÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡√μ∞

›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ...Ó·˘Ì·¯›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” , ·ÊÔ‡ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞2 fiÏÔ. √ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜ ¡√μ∞ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √.À.∫.μ. Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ͯˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔÓÔÌ·¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÁÓˆÛÙÈο ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÌÊ›ÚÚÔË ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ∞˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô ¤ÍÙÚ· ÙÚ›ÏÂÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 10-10 ÛÙÔÓ Î·-

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ.

ÓÔÓÈÎfi ·ÁÒÓ·. ΔfiÙÂ Ô √.À.∫.μ. ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì 14-12, ·ÏÏ¿ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ÁÈ· η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô ¡√μ∞ ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔ˘˜ ΔÚ›ÙˆÓ· Î·È ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙËÓ 6Ë Ì ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ., ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Ì ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜. ™Ù· ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·, ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÛÙË “£”. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡√μ∞ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™Â ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ÙÈ̈ÚÈÒÓ. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ „˘¯‹ Î·È Î·Ú‰È¿. ∞˘Ù‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ ÈÔ Ôχ ÙË Ó›ÎË. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚÈ̤ӈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √.À.∫.μ. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿Óˆ-οو ›̷ÛÙ Ù˘ ›‰È·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. ∂˘ÂÏÈÛÙÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ”. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ (Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜): “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ŸÔÈ· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ı· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ fiÔÈ· ¯¿ÛÂÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌϤÍÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ™›ÁÔ˘Ú·, ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͈˜ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∂Ì›˜, ıˆÚÒ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. øÛÙfiÛÔ, Û ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ·ÁÒÓ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ë ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ˆ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ ›‰·Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ Â›¯Â ·Ô‚¿ÏÂÈ ¿‰Èη ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Ì·˜ (Û.Û. ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë Î·È μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË). ∞fi ÙfiÙ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ÌÈ· Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚÈÒÓ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÓıÂÛË ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜”. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÛÙÔÓ ¡√μ∞ Â›Ó·È ÔÈ: ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢, ÷Ͽ˜, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, μÔÛÈÓ¿Î˘, ¶·‡ÏÔ˘, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜, º·ÛÔ˘Ï¿˜, ¢. ª·ÁÎÈÒÚ˘, §. ∫·Ú‡‰·˜, ¶. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜, ƒ›˙Ô˜, ΔÛÈÁ·Ú›‰·˜ Î·È μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ. ™ÙÔÓ √.À.∫.μ. Ë 15¿‰· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜: ΔÔ˘-

ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË, °Ï‡Î·, °Ú·Ì̤ÓÔ, ∫Ô˘˙¤ÏË, Ã. ª·ÚÈÓ¿ÁË, ªÏ¿Ó·, ∂˘·ÁÁÂÏfi, ª¿ÚÎÔ˘, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë, ∫·ÚηÏÈ¿ÓË, ¶·ÏÏËοÚË, ¡ÈÎÔϤÚË Î·È ªÂÓfiÔ˘ÏÔ.

To ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫ÔÏ. “π. ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” , 12.30, ¡√μ∞√.À.∫.μ.: ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. ∫ÔÏ. “∞ÓÙ. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜”, 13.00, °Ï˘Ê¿‰·-∏Ú·ÎÏ‹˜: ªÔ›Ú·Ï˘, ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘. ∫ÔÏ. ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, 14.00, ΔÚ›ÙˆÓ∫¤Ú΢ڷ: ∫Ô˘Ú¤Ù·˜, ªÈÚ¿Î˘. ∫ÔÏ. ∂ıÓ. ¶ÂÈÚ·È¿, 15.00, ∂ıÓÈÎfi˜¡.√. ™‡ÚÔ˘: ¶·˚Ú·ÎÙ·Ú›‰Ë˜, ÀÂÚ‹Ê·ÓÔ˜. ∫ÔÏ. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 16.00, √º∏-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘, ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘. ∫ÔÏ. ∞Ï›ÌÔ˘, 17.00, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ: ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜, ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 8 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ ............89-32 ....16 2. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ......102-63 ....14 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ..........93-74 ....11 4. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ........87-74 ....10 5. √º∏ .................70-69 ....10 6. ΔÚ›ÙˆÓ .............49-56 ......7 7. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ .......56-78 ......7 8. ¡√μ∞ ...............51-74 ......7 9. √.À.∫.μ. ............55-74 ......6 10. ∫¤Ú΢ڷ ........58-69 ......4 11. °Ï˘Ê¿‰· ........53-68 ......4 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ ...47-79 ......0

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜  ÔÏ˘Ó›ÎË Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ (34 ¯Ú˘Û¿, 27 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È 8 ¯¿ÏÎÈÓ·) ¤ÁÈÓ ÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

ª

ΔÔ˘ §∂ÀΔ∂ƒ∏ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√À ∫·Ï‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. (2 ¯Ú.-6 ·ÚÁ.-10 ¯·Ï.) ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡√μ∞ (0-5-7) Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ·Ó ÂÈı˘Ì› ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙË ÎÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ∂∞∫ Ô ¡√μ∞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·Î·‰Ë-

ÌÈÒÓ- ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 8-9 ÂÙÒÓ. - ™Â Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηٷÚÙ›ÛÙËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ù· ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜: 1. πÔÎÚ¿ÙÂÈ· §¿ÚÈÛ· ÛÙȘ 24,25 ∞ÚÈÏ›Ô˘. 2. πˆÓÈÎÔ› ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 29,30 ª·˝Ô˘. 3. £ÂÚÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 19,20 πÔ˘Ó›Ô˘. °È· ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: 1. ∏ÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. 2. ∏ÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. 3. ∏ÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ÛÙȘ 3,4 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ÔÌ¿-

‰Â˜ ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È ˘fiÏÔÈ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. - Δ· ÂıÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ∏ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë -°·˚Ù·Ó›‰Ë Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ηÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È √ƒ∂¡, ηÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË Coibra Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÛÙ· ªÔ˘ÏÙÈÓ¤ÈÛÔÓ ÙÔ˘ 2010 ÛÙȘ 28, 29 ª·ÚÙ›Ô˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·ÏÈfi˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Cotzow Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. - ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜

(√.À.∫.μ.- ∂ıÓÈÎfi˜ 6-13 Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡√μ∞ 11-3) ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ¡√μ∞-√.À.∫.μ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. Δ· „¤Ì·Ù· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Á˘ÚÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ·˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ·fi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ¤Ó· ·ÁÒÓ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Á·¿ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ fiÏÔ. - ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 13,14 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ηٷ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·‚ÏËı› ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


24

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

¢˘Ó·Ù¿ ˙¢Á¿ÚÈ· Û ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ Î·È °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∂™, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ª¿ÁÂÚÓª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, §ÈfiÓªÔÚÓÙfi, ÿÓÙÂÚ-Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ Î·È ÕÚÛÂÓ·Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Â‡ÙÂÚˆÓ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο. ™ÙȘ 3031 ª·ÚÙ›Ô˘ Ù· ÚÒÙ· Ì·Ù˜ ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ, 6-7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ›, ÂÓÒ Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ı· Á›ÓÔ˘Ó 20-21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 27-28 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. ™ÙȘ 22 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” . ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ Û ̛· ¿Ù˘Ë Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 1999, ÂÓÒ ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌӋ̘ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 2006. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: 1. §ÈfiÓ-ªÔÚÓÙfi 2. ª¿ÁÂÚÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. 3. ÕÚÛÂÓ·Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· 4. ÿÓÙÂÚ-Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: ¡ÈÎËÙ‹˜ 2- ¡ÈÎËÙ‹˜ 1 ¡ÈÎËÙ‹˜ 4- ¡ÈÎËÙ‹˜ 3 ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: ΔÚ›ÙË 30/3 ª¿ÁÂÚÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. §ÈfiÓ-ªÔÚÓÙfi ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3 ÕÚÛÂÓ·Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÿÓÙÂÚ-Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ΔÚ›ÙË 6/4 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ÕÚÛÂÓ·Ï Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜-ÿÓÙÂÚ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/4 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª¿ÁÂÚÓ ªÔÚÓÙfi-§ÈfiÓ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: ΔÚ›ÙË 20/4 ¡ÈÎËÙ‹˜ ÿÓÙÂÚ/Δ™™∫∞-¡ÈÎËÙ‹˜ ÕÚÛÂÓ·Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ΔÂÙ¿ÚÙË 21/4 ¡ÈÎËÙ‹˜ ª¿ÁÂÚÓ/ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-¡ÈÎËÙ‹˜ §ÈfiÓ/ªÔÚÓÙfi ΔÚ›ÙË 27/4 ¡ÈÎËÙ‹˜ §ÈfiÓ/ªÔÚÓÙfi-¡ÈÎËÙ‹˜ ª¿ÁÂÚÓ/ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ΔÂÙ¿ÚÙË 28/4 ¡ÈÎËÙ‹˜ ÕÚÛÂÓ·Ï/ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-¡ÈÎËÙ‹˜ ÿÓÙÂÚ/Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜

ΔÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ∑¢Á¿ÚÈ· ÂÈ¤‰Ô˘ ...ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Î·È ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ºÔ‡Ï·Ì-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ, ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘, μ·Ï¤ÓıÈ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ªÂÓʛη-§›‚ÂÚÔ˘Ï ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ “8” , ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ “4” ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ. √È ÚÒÙÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ Ú‚¿Ó˜ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿, Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 22 Î·È 29 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: 1. ºÔ‡Ï·Ì-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ 2. ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-™Ù·ÓÙ¿Ú 3. μ·Ï¤ÓıÈ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. 4. ªÂÓʛη-§›‚ÂÚÔ˘Ï Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: ¡ÈÎËÙ‹˜ 2-¡ÈÎËÙ‹˜ 1 ¡ÈÎËÙ‹˜ 3-¡ÈÎËÙ‹˜ 4

™∞¡Δ√™

¢∏§ø™∂ √ §∂Δ√ °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ¶∞√-√§Àª¶π∞∫√À

“¢ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ” ËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” .

Δ

“ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘. ∂ÁÒ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ· ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ Û‚¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ ʤÚıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿” ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ Â›Ó·È Óˆ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. “£¤Ïˆ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Ì ̤ӷ Ó· ¤¯ˆ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘” ›Â Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ÃÚˆÛÙ¿ˆ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ªÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÂÚı› Ôχ ηϿ, Ì ˘Ô‰¤¯ÙËΠ̠·Á¿Ë Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙÔ ¤¯ˆ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏ·. £¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ηϿ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ¯·Ú› Î·È ¿ÏÏÔ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜” . ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ §È¤ÁË Î·È ¿·ÓÙ˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Ê‡ÁÂÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜. ŒÙÛÈ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÚÔÔÓ‹ıËΠÂΛ ÙÔ Úˆ› Î·È ¯ı˜ Â¤ÛÙÚ„ √È Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Á‹-

Â‰Ô Ù˘ “Royal Football Club Chaudfontaine” . ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘, ¤Î·Ó·Ó ·ÔıÂÚ·›·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó ˙¤ÛÙ·Ì·, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ·Û΋ÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰›ÙÂÚÌ·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·Ó·¯ÒÚËÛ Ì Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Â¤ÛÙÚ„ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÂÙ¿

·fi ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √ ÕÓÙ ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ· ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Ì›ÏËÛ ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË. “£¤Ï·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿ Î·È ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. “ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜” , η٤ÏËÍÂ.

Δƒ∂π™ ∂π™∞°°∂§∂π™ ∑∏Δ∏™∂ ∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™

ªÂ ...∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜ ÛÙÔ √∞∫∞ ËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÚÈÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ √∞∫∞ ˙‹ÙËÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙËÓ ÛÔ˘›Ù· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∑·˚Ú›, ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Â›Û˘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˙ËÙ¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ √∞∫∞. £¤ÏÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙ’ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÛÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÙÔ˘ √∞∫∞. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ÌÔ˘ı ÙÔ˘ √∞∫∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˙‹ÙËÛ ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· 20 ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÌÔ˘ı ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ™ÙÔ √∞∫∞ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ªÒÚ·Ï˘ Î·È Ô ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ fiÛÔ Ù›ÔÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, °Î·Ï¤ÙÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘

¡Ù¿ÙÔÏÔ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú, §Ô‡· §Ô‡·.

Δ

∂˘Úˆ·˚΋ “ηÌ¿Ó·”

Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¤Ú·ÛÂ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¡ÈÓÈ¿‰Ë. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ “·ÈÒÓÈÔ” ·ÓÙ›·ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤Ú·Û ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ∑·Ô˘¿ÓÙ ∑·˚Ú› (Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜)

‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÊÔ‡ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ˘¤ÛÙË Î¿ÎˆÛË ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÁfiÓ·ÙÔ. ª¿ÏÏÔÓ ı· Ô ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÓÔÓÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ¯ı˜Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ·ÙÔÌÈο. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡. ∏ 20ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ¶¿ÚÓÙÔ, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ∑‚ϿÎÔÊ, ¶¿ÓÙÔ˜, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ¡ÙÔÌ›, ƒ. ªÚ¿‚Ô, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ŸÛηÚ, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú¤Ûη,

Èڛ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2010-11. ∏ √À∂º∞ Â¤‚·Ï ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙË ÔÈÓ‹ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚÔχÎÔ˘˜” ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ªÔÚÓÙfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” . ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi, ·ÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Úˆ·˚΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ª·Ù ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˝Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· Û ·›ÎÙË Ù˘ ªÔÚÓÙfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ¤ÊÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘ Â‚ϋıË ·fi ÙËÓ √À∂º∞. √ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Ë ÌÂȈı› Ë ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‹Úı ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÁÈ· ÙÔÓ ŸÏ·Ê ª¤ÏÌÂÚÁÎ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‚·Ú‡. ∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È fi¯È ÁÈ· Â͇‚ÚÈÛË.

“Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›” Δ∏¡ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˙‹ÙËÌ·... ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¤ıÂÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. “ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·ÎfiÌË. ∂›Ó·È fiÏ· ·ÓÔÈÎÙ¿. ∞˘Ùfi ›·ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ŸÛÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ·ÏÏÔ‡, fiˆ˜ Ù· Ï¤È ÔÊ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ›Â: “¢ÂÓ Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, fiˆ˜ Î·È fiÏ· fiÛ· ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˆ˜ ÙÒÚ·, ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ηÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ӛΘ. ∏ ∞∂∫, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ Î¿ÙÈ. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜. £· Á›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÔÈfiÙËÙ·. ÀÔ¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ›¯·Ì Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜. ŸÛÔ ¤¯Ô˘Ì ÛÙfi¯Ô ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙfiÛÔ ı· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . ™¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹, ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Á›ÓÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈο ÌfiÓÔ Î·Îfi οÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì Û ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ...Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘, Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡ÌÂ. ¢Â Á›ÓÂÙ·È Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì .¯. ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì· Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ‹ Ô ÂÎʈÓËÙ‹˜ Ì ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ Ó· ϤÂÈ “ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ˘˜” . Œ¯ˆ ·›ÍÂÈ ÔÏÏ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ¤ÊÙ·Û· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Ù¤ÙÔÈ·” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ·¿ÓÙËÛÂ: “¢Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙ· Á‹‰· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ· Ï¿ıË ‹ fi¯È. √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÓÔ‹ÌˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÈ Ù· ÚÒÙ· 10-15 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ï¿ıË fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó, ·ÏÏ¿ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÚÔ˜ Ì›· ÏÂ˘Ú¿. Δ¤ÙÔȘ ‰È·ÈÙËۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÍÔÛÙڷΛÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÂÚÈ̤ӈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ù· Ï¿ıË ı· Ù· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÏÔÈ Î·È ‰Â ı· ÛÙ·ıԇ̠۠·˘Ù¿. ∞˘Ùfi ÂÚÈ̤ӈ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ‰Èο Ì·˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ˆ˜, ¿Û¯ÂÙ· Ì fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÚË, ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÈηÓfiÙËÙ·, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¶·Ú·Û‡ÚıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ Îϛ̷. ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ϤÁÂÛ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï‡ÂȘ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿ˜ Ì ÙÚfiÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi” .


™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 14.45 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-°Ô˘Ï‚˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ÕÚ˘-∞∂∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.30 ÕÚÛÂÓ·Ï-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 24.00 ∞ÁÒÓ·˜ NCAA -∑03.00 ¡Ù¿Ï·˜-μÔÛÙÒÓË -Z- (NBA) NOVASPORTS 2 19.00 ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-Δ˙¤ÓÔ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.45 ƒfiÌ·-√˘ÓÙÈÓ¤˙ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) NOVASPORTS 3 19.00 ¶∞√∫-ΔڛηϷ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 21.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 4 16.30 √˘·Ï›·-πÙ·Ï›· -∑- (ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ú¿ÁÎÌÈ) 19.00 πÚÏ·Ó‰›·-™ÎˆÙ›· -∑- (ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ú¿ÁÎÌÈ) NOVASPORTS 6 22.00 §·Ó˜-™ÔÛfi -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 7 15.30 ™·ÙÔ‡ÚÓ-™ÈÌ›Ú -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 17.30 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (∞1 fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) ET1 17.00 ∫·‚¿Ï·-√χÌÈ· §·Ú. -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ∂Δ3 15.00 ∫·Ï·Ì¿Ù·-∂ıÓÈÎfi˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™∫∞´ 18.45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 23.00 ∂Û·ÓÈfiÏ-™Â‚›ÏÏË -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) ™¶√ƒ+ 15.00 ¢Ô‡Î·˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ -∑(∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) 17.00 ™¤ÏÙÈÎ-™ÂÓÙ Δ˙fiÓÛÙÔÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ ™ÎˆÙ›·˜) 19.00 ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) 20.45 ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ-Δ‚¤ÓÙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 22.45 º¤ÁÂÓÔÚÓÙ-º›ÙÂÛ -ª(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) 00.45 ÷ÚÙ˜-ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó -ª(¶Ú¤ÌÈÂÚ ™ÎˆÙ›·˜) CONN-X TV 1 17.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 21.45 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ÿÓÙÂÚ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) CONN-X TV 2 14.00 ª›ÏÂÊÂÏÓÙ-¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ ∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ÕÈÓÙÚ·¯Ù-ª¿ÁÂÚÓ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV 3 16.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 21.00 °¿Ó‰Ë-™ÂÓÙ ΔÚÔ˘›ÓÙÂÓ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÂÏÁ›Ô˘)

¶√§§∂™ √π ∞¶√À™π∂™ ™Δ∏ ¡π∫∏ °π∞ Δ√¡ ∞Àƒπ∞¡√ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡ ºø∫π∫√

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ª √ ™ˆÛÒÓ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ºˆÎÈÎfi˜-¡›ÎË

 ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· Ë ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ Ô “ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÁÈ· ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÌ·¯Ë Û‡ÓıÂÛË Û’ ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·È¯Ó›‰È.

Ãı˜ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ fiÚÈÛ ÙË ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ÁÈ· ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. “ÕÚ¯ÔÓÙ·˜” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. π. ™ˆÛÒÓ˘ ·fi ÙË ºıÈÒÙȉ·, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫. ∫·Ï·ÌfiÎË Î·È ™. ÃÔ˘ÏÈ¿Ú· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. π. ªÏÔ‡Ó·˜ ·fi ÙË ºıÈÒÙȉ·, ÂÓÒ ¯Ú¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ¶. μ·ÛÈÏ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ÎÚ›ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ...¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ·ÊÔ‡ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ 24ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ‹ÚÂ, η٤‚·Ï ÙȘ 25.000 ¢ÚÒ Û ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤ÙË Î·È Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. øÛÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶∞∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‰ÈÓË. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ...·¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË ÛÙË ÌÔ›Ú· Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ª·‚›‰Ë, ·ÏÏ¿ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ -¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË

● ¶·ÚÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Â›Ó·È Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·Ú˘ÒÙ˘

ÒÚ·- ‚Ú¤ıËΠχÛË Î·È Ë ¡›ÎË ı· ·›ÍÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. 줂·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿. √ ·ÁÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ª¿ÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ Î·È Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠԇÙ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ϤÓ ˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÙfiÙÂ Ô πÛ·Ófi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ¶¿ÓÙˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÒÏÂÈ-

˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô μ·Û›Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜-ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. ŒÙÛÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÍÂÈ Ô ™¿ÓÙÛ˜, Â›Ó·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∂›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰È¿Ù·ÛË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ΔÔ ÙÚ·‡Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È “‡Ô˘ÏÔ” Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ˙ËÌÈ¿ ÚÔÔÓ‹ıËΠ۠ÈÔ ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔÔ ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙÔ Úˆ›, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·.

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ Blue Club Δ· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË ¢Ú¿Ì·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÎÙ·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó 2ÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜, ÙË ¡Èοڷ Ì·˜. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·˜ ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¡›ÎË - £ÚËÛΛ· - ¡¤· πˆÓ›·” .

■ Ãøƒπ™ ∞°Ã√™ √ ¶Àƒ∞™√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√ ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞™ ™Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

ªÂ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ™ÙË §·Ì›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ “Ì¿¯Â˜” Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙË §·Ì›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÎÈ fi¯È ÛÙȘ 15.00, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∫Ôχ̂ËÛË

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜

™Â ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ë ∏ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÎfiÓÙÚ· Û ªÂÙ¤ˆÚ·, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¿Á¯Ô˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· Ú·Á-

™Δ∏¡ ÔÏ˘ÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔχ̂ËÛ˘ Multinations Youth Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË Coimbra Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÎÏ‹ıËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ∏ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë. √È ·ÁÒÓ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 27 Î·È 28 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ë Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· 200Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋, ÛÙ· 100 Î·È 200Ì. ‡ÙÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜ 4Ã100 ÌÈÎÙ‹ Î·È 4Ã100 ÂχıÂÚÔ.

25

Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜: “√ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Ôχ Î·È ÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Ì·Ù˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ›. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı¤Ïˆ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË fiÏÔ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “η·ÚˆÌ¤ÓË” ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜”. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª¿Î˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Î·È º›ÏÈÔ˜ ƒÔ˘Î¿˜, ÂÓÒ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô μÏ¿Û˘ ™Ùԇη˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·Ú‡ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂ

ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô Î. °ÈÔ˘Ó¿Ó, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫·Ú·Ù¿ÎË Î·È ¶·ÙÛÈ¿, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ.

∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ™ÙË §·Ì›· “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” ·‡ÚÈÔ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂Λ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á¢Ù› ÙÔ ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ™Â 22 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÌfiÏȘ 13 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·¤¯ÂÈ 13 fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹

ÛˆÙËÚ›·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, Ë ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ϤÔÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. “ªÔÓÔÌ·¯Â›” Ì ÙË §·Ì›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ 31 fiÓÙÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏϤÍÂÈ, ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. “¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÛˆÙËÚ›·. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ٷ Ï¿Ó· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ ı· ·›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ı· ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÊÊ·˜ Î·È Ô Δ¿ÛÔ˜ ∑·Úο‰·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ÷ω·›Ô˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·ı‹ Î·È ∞Ï˘Ì¿Ú· ·fi ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ıËÓÒÓ.


26

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

ª¶∞™∫∂Δ

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ™Δ√¡ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂™∫∞£ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÌÂÙ¿ ·fi ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· η٤‚·Ï·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ Ì 81-70 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ∏ ηÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÛÎÔÚ 64-64. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÔÈ Ó·ÚÔ› “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ ΔÚÈοψÓ, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ °™ ™ÔÊ¿‰ˆÓ Ì 74-62.

FIBA

√ ª·˚ÓÈÓ› ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∂¶π™∏ª∏ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ π‚¿Ó ª·˚ÓÈÓ› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ FIBA ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010-2014. √ 66¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·fi ÙÔ 1992 “ηÙ‚·›ÓÂÈ” ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ FIBA Europe, °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ¤ÏËÁÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ, Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ÂÎϤÍÂÈ Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· -Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ (∞ÌÂÚÈ΋˜, ∞Û›·˜, ∞ÊÚÈ΋˜, ∂˘ÚÒ˘ Î·È øηӛ·˜)-, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi ªÔÌ ŒÏÊÈÓÛÙÔÓ ¿Ó¢ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ. ŸÌˆ˜, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ô π‚¿Ó ª·˚ÓÈÓ›, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ (FIBA Europe), ÛÙË ıËÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1998-2001. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ı· ÂÈϤÍÂÈ Î·Ù¿ ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤ÏÂ˘Û‹˜ Ù˘, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 14-16 ª·˝Ô˘, ÔÈÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ FIBA. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ªÔÌ ŒÏÊÈÓÛÙÔÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηÙfiÈÓ Ì˘ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ FIBA ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 46 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. “∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ˘„ËÏÔ‡ ÚÔÊ›Ï ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ∞Ó˘ÔÌÔÓԇ̠ÁÈ· ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ FIBA Europe, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÈÏÂÁ› Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ªÔÌ ŒÏÊÈÓÛÙÔÓ.

°∫ƒ∞ºπΔ∂

∏ ∞¡∞§∏æ∏ ∫√¡Δƒ∞ƒ∂π Δ√¡ π™ÃÀƒ√ ∞™Δ∂ƒ∞ §∞ƒπ™∞™ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

¡Ù¤ÚÌÈ ÛÙÔ ∂∞∫ ˙ÒÏ˘ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 17.00, £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-ºÔ›‚Ô˜ 2002, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ÷Ù˙‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ º¤Îη˜. ∫Ï. ∞ÌÂÏÒÓ·, ÒÚ· 19.00, ∞›ÔÏÔ˜ ∞Ì.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, °ÂڷΛÓ˘. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 19.00, ¡›ÎË-∫ÚfiÓÔ˜ ΔÚ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ¡Â¿Óȉ˜ ∫Ï. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 15.00, √χÌÈ·¡›ÎË, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˘

Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· §¿ÚÈÛ·˜. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Ô °™ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi §¿ÚÈÛ·˜.

∫˘Úȷ΋ 21/3

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞Ó¿ÏË„Ë-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 18.00 Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Úfi˜ ʤÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û·Ó ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÒÚ· ·¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ÏÔÈfiÓ, “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ¯·ÚÈÛÙ›. Œ¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ¿ÏψÛÙ fiÙÈ ·Ï‡ÂÈ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˘ ӛΘ ¤¯ÂÈ “ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ” ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ, ª·˘ÚÔÊÒÙË, £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘. ∫ÔÛÌ¿, ∫·Ú·ı¿ÓÔ, ΔÛ·‚¤, Δ˙·ÌÙ˙‹, ™·Ófi, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¡. ™Ù¿ÌÔ, ∑ȤÌË, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, ¶·Ï¿ÓÙ˙·, °. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °ÎÔ˘Ù˙›ÓË.

∞ÌÂÏÒÓ·˜-°™ μfiÏÔ˘ ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô °™ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· ÙÔÓ ÙÔÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. √ ∞ÌÂÏÒÓ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ ¶·Ï·Ì¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ Ì ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÙÔ˘˜: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ª·ÏÈÛÈÒ‚·, ∑··ÓÙÔ‡ÏË, ∂˘Ù˘¯›‰Ë, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¢È·ÎÔÌ‹, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ∑Ô‡ÚË, ª·ÏΛ˙·, ¢Ú·Û›‰Ë, ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹, ∫fiÎη, ™Î·Ì¿Áη, ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ¶·Ï¿Ûη, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ¶··‚·˝ÙÛË, ¶·Ú·Ï›ÎË.

ÿηÚÔÈ-∞ÏÌ˘Úfi˜ μ·ıÌÔ‡˜ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ „¿¯ÓÂÈ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È ÛÙ· ΔڛηϷ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ı· ›-

Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ª¿Ú·˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ποڈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·›ÍÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ·. √È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ· ΔÛ·Ì›Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜, ™·Ófi˜, ∫·Ú·ÈÙÛÈ¿˜, •‡‰Ë˜, °ÒÁÔ˘Ï·˜, ª·Ú‰¤Ï˘, ∞Ú· Ì·Ù˙‹˜, £¤Ô˜, ª¿ÈÌ·˜, ª¿Ú‰·˜, ªԇη˜.

™ÎÈ¿ıÔ˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ŒÓ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √È ÓËÛÈÒÙ˜, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, οÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È Â˘¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô˘ Â›Û˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ·ÊÔ‡ ı· Ï›„Ô˘Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÈÒÙ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ·›ÎÙ˘-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 12¿‰· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË.

™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜, ∑Ô‡¯·˜, ª·˘ÚÔÁÈ·Ï‹˜, £ÂÔ ‰ÒÚÔ˘, ªÔ‡Ú·˜, μÏ¿¯Ô˜, ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ∫·Ú·ÎÔ‡‰·˜, ™·Óȉ¿˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ô π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. * √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÛÙËÓ ∂™∫∞£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ 20/3 ∞1 ∂™∫∞£ ∫Ï. ∞ÌÂÏÒÓ·, ÒÚ· 17.00, ∞ÌÂÏÒÓ·˜-°.™. μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, °ÂڷΛÓ˘ ∫Ï. ª¿Ú·˜ ΔÚÈÎ., ÒÚ· 17.30, ÿηÚÔÈ∞ÏÌ˘Úfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢fiÙ·, ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, ÒÚ· 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜-∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∑·¯·Ú‹˜, ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘, Δ˙·ÊϤÚ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ º·ÚÌ¿Î˘. ∫Ï. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÒÚ· 18.00, ∂Ï·ÛÛfiÓ·¡›Î·È·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚηÙۤϷ˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ π.

∞2 ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· 17.00, ∂ıÓÈÎfi˜¶ÂÚÚ·È‚fi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 17.00, ∂∞§-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, º·Î›ÙÛ·˜ °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, ÒÚ· 17.00, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫Ï. ¶˘ÚÁÂÙÔ‡, ÒÚ· 17.00, ¢›·˜ ¶˘ÚÁ.ª‡ÙÈη˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Úȷο΢, ¶·-

∞1 ∂™∫∞£ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 11.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜ ªfiÚÊ˘. μ’ ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 13.00, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-°.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™ÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÔ‡ÙÛ·, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ∫Ï. º·ÚۿψÓ, ÒÚ· 12.00, º¿ÚÛ·Ï·¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜, ¶·˙ÒÏ˘, ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 14.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, μÂÏÂÙ˙¿˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 16.30, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ªÂÙ·Í¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘. ¡Â¿Óȉ˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 15.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜√χÌÈ·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÎÚ‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›‰Â˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 13.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜∞Ó¿ÏË„Ë, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ªÂÙ·Í¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 19.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª¿ÛÎÂÙ ªÔÏ ∫Ï·Ì, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘ ¶., Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 10.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘ ¶., ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· 12.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡°.™. μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ªÂÙ·Í¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘.

∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ∫˘Úȷ΋ 21/3 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 12.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜¶. º¿ÏËÚÔ (∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, μÂÏÂÙ˙¿˜.

“ª›ÏËÛ· Ì ¶∞√” Δ√ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ μfiÏÛÊÌÔ˘ÚÁÎ, °ÎÚ·Ê›ÙÂ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó·˘¿ÁËÛ·Ó, ÂÂȉ‹ Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î¿Ï˘Ù ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. “ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÔ˘ ÛÙË μfiÏÛÊÌÔ˘ÚÁÎ ¤ÏËÁ ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó· ·ÎfiÌË ¤ÙÔ˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ÊÔÚ ÙˆÓ “χΈӔ , ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ “globoesporte.globo.com” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ˆ ÛÙË μfiÏÛÊÌÔ˘ÚÁÎ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ú·Ì›ӈ. 줂·È·, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ı¤ÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” .

√π ∞°ø¡∂™ ∞ ƒ∏-∞∂∫ ∫∞π ∞ª∞ƒ√À™π√À-¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ√À •∂Ãøƒπ∑√À¡ ™Δ∏¡ 21∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

“∫›ÙÚÈÓ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜” ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Δ Ô... ΛÙÚÈÓÔ Î˘Úȷگ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÙËÓ √χÌÈ·. ™ÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Ô ÕÚ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ∞∂∫ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÙÔÓ ªËÓ¿ °Î¤ÎÔ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÔ‡ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù Â›Ó·È fiÙÈ Ô Δ˙¤ÚÂÌÈ ƒ›ÙÛ·ÚÙÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ë ∞∂∫ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ï‹Ú˘.

™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ªÂ Ó›ÎË ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÊȯٿ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ™ÎÔ˘ÚÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‚·ÓÙ¿˙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ï˄˘ ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙÔ ™∂º ÛÙËÓ... Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÚÈÓ Ù· ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶ÚfiÎÔÌ ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ÂÓÒ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∏Ï˘ÛÈ·Îfi. ™ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ë √χÌÈ· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, ÂÓÒ Ë ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÔÌ¿‰· ·Ó ¯¿ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÌϤÍÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. √È Â›Ó·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Î·È ¯ÚÂÈ-

¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ “‰ÈÏfi” ÁÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ∫·‚·ÏÈÒÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ “ÙÈÌËÙÈ΋” ‹ÙÙ· Î·È ÙËÓ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÌÂ... ¿ÚˆÌ· ϤÈ-ÔÊ, ηıÒ˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ô 4Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ 5Ô, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›· Ô ¶∞√∫ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ΔڛηϷ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 16.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ 17.00 ÕÚ˘-∞∂∫ 17.00 ∫·‚¿Ï·-√χÌÈ· 17.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 18.45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 19.00 ¶∞√∫-ΔڛηϷ 21.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ


27

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ

M

∂Δ∞ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ·ÍÈÔÚÂÒ˜ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, T˘ ·ÊÔ‡ ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û fi¯È ·Ï¿ ˘¤Ú‚·ÛË, ·ÏÏ¿ ı·‡Ì·. ∫·È ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÌ̤ÓË Î·È Ú·Ì̤ÓË ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. Œ¯·Û ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘, ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘. ∫·È ÙÒÚ·; ∫·È ÙÒÚ· ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ √∞∫∞, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. √ ¶∞√, ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ “·ÈÒÓÈÔ” ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ϤÔÓ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¶ˆ˜ οı Ӥ· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ, ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· ¤‰·ÊÔ˜. º˘ÛÈο Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌÂÙÚ¿ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÂÚÓ¿ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ. ΔÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∫·Ó¤Ó·˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ÏËÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Â›ıÂÛË fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, ηχÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ì· Î·È ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ fï˜ ¿ÓÙ· “„˘¯‹” ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·›ÎÙ˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ¶Ô˘ ηٷϋÁÔ˘ÌÂ; ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô “‰È„Ô‡Ó” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚfi ÙÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, fiÔ˘ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ∞ÚΛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ “‰›Ô Ì¿¯Ë˜” Î·È ÂÎÙfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¿ÚÚˆÛÙˆÓ ·ˆıËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ηÊڛϷ˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·ÁˆÓ›· Ó· ‰Ô‡Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÚÌË ¯ÒÚ· Î·È Ó’ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. papathanasiou@e-thessalia.gr

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ&...·Ú·Û΋ÓÈÔ Œ¯Ô˘Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ...¤ÓÙ·ÛË Δ√¡ ºˆÎÈÎfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ¡›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÂÈÛԉȷΤ˜. ¶¤ÚÛÈ ¤ÁÈÓ ...¯·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÙ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ¡›Î˘, °ÈÒÚÁÔ ∫·ÓÙÈÌÔ›ÚË. º¤ÙÔ˜, ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ›¯·Ì ¿ÏÈ ·„ÈÌ·¯›Â˜ ηٿ ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” . §¤Ù ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ú¿‰ÔÛË;

¶ÔÈÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ; ™Δ∏ ¡›ÎË, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Îfi ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏÂ›Ù·È Ó· χÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÙ¿ ÙË “ÏÂÈ„·Ó‰Ú›·” ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ “·Ê·ÓÈÛÌfi˜” ÛÙÔ˘˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ô ª¿ÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ η٤ıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹, ÂÓÒ Ô μ·Û›Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ¶ÔÈÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋; ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù¢Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô Ó·Úfi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜; °È·Ù› fi¯È;

Ÿˆ˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ∂∫∂π Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ, ‹Úı ¤Ó· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Â› ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙȘ ∂ÛÂÚ›‰Â˜ Ì›ˆÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ fiÓÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ı· ¿ÚÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì ٷ ÷ÓÈ¿, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Ì ÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË √Ï˘ÌÈ¿‰· §¿ÚÈÛ·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È Î·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ·ÔÎÙ¿ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÂÏÈÎÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔχÙÈÌË Ó›ÎË, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË...

¶ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¢∂¡ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ˆ˜ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‰Èη›ˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ÕÏψÛÙÂ, ÂΛ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· “·ÛÙ¤ÚÈ·” ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ¿Ì ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ªÔÚ› ÂΛ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙË Ï¿Ì„Ë ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙ· ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 35 ÁÎÔÏ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙË “‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ” . ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·›ÁÏË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·Ì· Î·È ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ... μ.∫.

∫¿ÓÔ˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ª¶√ƒ∂π ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

M

¶√ƒ∂π Ô μfiÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ (·ÎfiÌ· ʤÙÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ·Ù› ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘...) ÔÌ¿‰· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, fï˜ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÛÙÔȯ›Ô. √ μÔÏÈÒÙ˘ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Ó· ...·Ô‰ÒÛÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ¢·Ïԇη˜, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ªÔÚʈ̤ÓÔ˜ Î·È ÁÓÒÛÙ˘ ÙÚÈÒÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ¿ÏψÛÙ ÍÂΛÓËÛ ӷ ‰È·ÈÙËÙ‡ÂÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ·Ó Î·È Â›Ó·È Ô ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. √ ›‰ÈÔ˜, ‰È·ÙËÚ› ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. ∞‡ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÙËÚ‹ÛÂÈ ...Â˘Ï·‚Èο Ù· ÁÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘, ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı› ηӤӷ˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘. ∫·Ï‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· ÏÔÈfiÓ... ∂.∞.¶.

̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È Ì ٛÔÙÂ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Û¯¤‰È· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·fi ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜...

£· ‚ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜ Δ√ ∞ÈÁ¿Ïˆ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∂∞∫ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂÈ ‰‡Ô ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi °ÂÚ¿ÛÈÌÔ Ã·˚οÏË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÈÛıÔʇϷη ∏Ï›· ∫·Î·Ú¿ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÊfiÚÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ‹Úı ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ı¤ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ¤¯·Û ÛÙËÓ ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ Â›Ó·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ.

Œ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ªπ∞ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Ë

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. √‡Ù ¤Ó·˜, Ô‡Ù ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ ÔÎÙÒ ·›ÎÙ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “™›ÙÈ” Ì ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∑ÈÏ √˘Ï¿È Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÓÈ¿ÙË ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, £Âfi‰ˆÚÔ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ Î·È °ÂÚ¿ÛÈÌÔ Ã·˚οÏË ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¡›ÎÔ ¶·ÓÙ›‰Ô Î·È ¡Ù·‚›ÓÙ §fi˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ¡ÙÔÌÈӛΠ√˘¿ÛÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ¡ÙÔ‡˙ ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·.

¶fiÛ· ÁÎÔÏ Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜; ™Δ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “fiÙ·Ó Ì·˜ Ó¢ÚÈ¿˙Ô˘Ó, ÂÌ›˜ ı· ÂÈÛÌÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· Ú›¯ÓÔ˘Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ” . ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÏ· fiÛ· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Ô˘ ÙÂÏÈο ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ ‹Ú·Ó ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” , fiÛ· ÁÎÔÏ Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋; ∞˘Ùfi ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ fiÙ·Ó ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÙÔ Ï‹ÚˆÛ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ù˜. °.¶.


28

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

EURO 2012

™ÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∏ ∫§∏ƒø™∏ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ 6Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2012 ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚(ÒÚ· 14:30ÙÔÈ΋). ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ UEFA. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜, Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠχÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ FIFA WORLD CUP 2010. ΔÔ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ ÙÚfi·ÈÔ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ FIFA, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ Coca-Cola Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ ÔχÌËÓË ÂÚÈԉ›·, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 83 ¯ÒÚ˜, ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌfi, ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋.

∞∂∫

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ΔÔ‡Ì· °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ Î·È Õς˜ ∫∞£∂ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ¤¯ÂÈ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÙÔÓ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ∑ÂÚ¿ÏÓÙÔ Õς˜. √ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó “ηı·Ú¿” . √ Õς˜ ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜.

∂¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ÕÚ˘-¶∞√∫ √π ∫∞Δ∞°°∂§π∂™ Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÚÈÓ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ‰È¤Ù·Í Â›ÁÔ˘Û· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË. ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” , ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ª·Î¤Ï·, Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÂÓÒ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ì ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 13, 19, 30, 35.

To SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9 4 3, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2 7 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 1 1.

™Δ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∞ ™Ã√§π∫∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ ÛοÎÈ √ ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛηÎÈÔ‡ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 180 Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ΔÚÈοψÓ, ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ πÛÙÈ·›·˜-øÚÂÒÓ Î·È ∞ȉ˄ԇ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë ŒÓˆÛË ™Î·ÎÈÛÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∂™™∫∂) Î·È Ô º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ (º√∫) ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ∂¶∞§ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. Δ· ·ÙÔÌÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Û ‰¤Î· ÔÌ›ÏÔ˘˜.: 1. ¡‹È·∞ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (14 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 2. μ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (22 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 3. ° ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (20 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 4. ¢. ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (22 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 5. ∂ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (21 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 6. ™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 7. ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (14 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 8. μ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (13Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 9. ° °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (7 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 10. §˘Î›Ԣ (6 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜). ™Ù· ·ÙÔÌÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ: ™ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË (¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ): ∫ÔÚÒÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 1Ô˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 1Ô˜ ÛÙËÓ ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ∫Ô‡Ó·˜ ∫ˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ÛÙËÓ ° ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ 1Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ¡Ë›ˆÓ, ¶··‰Ô‡Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1Ô˜ ÛÙËÓ ¢ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË-™Ù·Ê˘Ï¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™ÙËÓ 2Ë £¤ÛË (·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ): °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ı˘Ì›· 2Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙË μ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, £ÂÔ‰ÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ 2Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙË ° ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ∫ÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›Ó· 2Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∂ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ¡·˘ÛÈο 2Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· §˘Î›Ԣ, ¶··‰Ô‡Ï˘ μ·Û›Ï˘ 2Ô˜ ÛÙËÓ ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ∫·Ï¤Ó· 2Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∞ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 2Ô˜ ÛÙËÓ ¢ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË (¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ): °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· 3Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °Î·Ú¤ÏË πˆ¿ÓÓ·-•ÂÓÈ¿ 3Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∞ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ∫ÔÏÒÓÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 3Ô˜ ÛÙË ° °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ªÔÚ¤˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ÛÙË ¢ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 3Ô˜ ÛÙË μ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ¶·Ô˘ÙÛ‹ ºˆÙÂÈÓ‹ 3Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙË ¢ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË: °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 4Ô˜ ÛÙËÓ ∂ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ∫ÔÓÙfi˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 4Ô˜ ÛÙË ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ∫ÔÓÙÔ‡ πÔ˘Ï›· 4Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, §ÂÒÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4Ô˜ ÛÙËÓ ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ™ÈÔ‡Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4Ô˜ ÛÙËÓ ° ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

™ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË: ∫¿‚Ô˘Ú· ¶·Ú·Û΢‹ 5Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙË ¢ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ∫fi·ÓÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ 5Ô˜ ÛÙË μ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §¿Ê˘ πˆ¿ÓÓ˘ 5Ô˜ ÛÙË μ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ª·Ú¿ÎÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˜ 5Ô˜ ÛÙËÓ ∞ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™ÙËÓ 6Ë ,7Ë ,8Ë,9Ë ,10Ë Î·È 12Ë ı¤ÛË: ∫Ô‡Ó·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 6Ô˜ ÛÙË ° ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, §ÂÒÓ˘ ™‡ÚÔ˜ 6Ô˜ ÛÙË μ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, μÔÏ¿Áη˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ 7Ô˜ ÛÙËÓ ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, §ÂÒÓ˘ ªÈ¯·‹Ï 7Ô˜ ÛÙËÓ ∂ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °Î·Ú¤Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 8Ô˜ ÛÙËÓ ∞ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 9Ô˜ ÛÙËÓ ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ §¿ÌÚÔ˜ 10Ô˜ ÛÙËÓ ∂ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ªÔÏfi¯·˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ 10Ô˜ ÛÙËÓ μ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ 12Ô˜ ÛÙËÓ ™Δ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. Δ· ÔÌ·‰Èο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Û ‰‡Ô √Ì›ÏÔ˘˜ : 1. ŸÌÈÏÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ (5 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), 2. ŸÌÈÏÔ˜ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ- §˘Î›ˆÓ (2 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜). ∏ ηٿٷÍË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Â›¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜ : 1Ë ı¤ÛË: 25Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ (7 ‚·ıÌÔ›),(¯Ú˘Ûfi), 2Ë ı¤ÛË: 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ (5 ‚·ıÌÔ›),(·ÚÁ˘Úfi), 3Ë ı¤ÛË ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ºıÈÒÙȉ·˜ (5 ‚·ıÌÔ›), 4Ë ı¤ÛË: 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘ (1 ‚·ıÌfi˜), 5Ë ı¤ÛË: 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi §·Ì›·˜ (1 ‚·ıÌfi˜). ∏ ηٿٷÍË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ-°˘ÌÓ·Û›ˆÓ ›¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë ı¤ÛË:

3Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ (7 ‚·ıÌÔ›), 2Ë ı¤ÛË: ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (1 ‚·ıÌfi˜) √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 25Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 3Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ∫ÔÚÒÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ¡·˘ÛÈο, √˘Ú·Ó›ÙÛ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™ÎÔ˘˙fi˜ ¶·Û¯¿Ï˘ Î·È Ô Ã·Ù˙‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ μ¤ÓÙ˙· ¢¿ÊÓË-™˘ÚȉԇϷ, ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, §ÂÒÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §ÂÒÓ˘ ™‡ÚÔ˜, ¶·Ú·Û¯¿ ™ÙÂÊ·Ó›·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 25Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏ¿Áη ∞ÔÛÙfiÏË, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ª·Î‰fiÓ· ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË-™Ù·Ê˘Ï¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È Ã·Ù˙fiÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓË. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ∫¿‚Ô˘Ú· ¶·Ú·Û΢‹, ¶··‰Ô‡Ï˘ μ·Û›Ï˘, ¶··‰Ô‡Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ∫fiÙÙ·Ú˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫fiÊÊ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶·Ù·‚¿ÏË ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È ™·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜.

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ °π∞ Δ∞ ¶§∂´ √º ™Δ√ Ã∞¡Δª¶√§

™ÙË §È‚·‰ÂÈ¿ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ™

ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 17.00 ÛÙËÓ §È‚·‰ÂÈ¿ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚÈı› ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ ¤Ó·Ó ËÌÈÙÂÏÈÎfi, Û ‰ÈϤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §È‚·‰ÂÈ¿˜ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ô ŒÛÂÚÔ˜ §·Ì›·˜ Î·È Ô ¢fiÏÔ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ÈϤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi Ù· 2 ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ, ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ §È‚·‰ÂÈ¿ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ó›ÎË, Ô˘ ı· ÙËÓ Ê¤ÚÂÈ Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ 4 ӛΘ Î·È 2

™ÙË §·Ì›· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ∂˘Ú‡ÙÔ˘

‹ÙÙ˜), ·ÏÏ¿ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ì¤Û· ÛÙË ¤‰Ú· Ù˘ Ì ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Â› ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜, ŒÛÂÚÔ˘ §·Ì›·˜. √ °È¿ÓÓ˘ ΔÛÈ¿·˜ Ì ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ı·Ó·Û·Ú¿ÎË ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜

‰‡ÛÎÔϘ Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¡›ÎÔ, ∫¿‚Ô˘Ú· ªÈ¯¿ÏË, ™Â̤ÚÁÂÏË ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ, μ·ÏηÌÂÏ‹ °ÈÒÚÁÔ, ∫·ÔÙ¿ ¡›ÎÔ, ¶·ÓÙÂÏ‹ ∞Ó·Ó›·, ∞‰¿Ì ¢ËÌ‹ÙÚË, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ ¡›ÎÔ, ºÈÏ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ∞ÚÎÔ˘‰¤· ÕÎË, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ ∫ÒÛÙ·, ºÔ˘ÚÏ‹ ™¿ÎË, ∫·ÙÛ›Ó· °È¿ÓÓË, ™ˆÙËÚ›Ô˘ ÿÚË, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ.

∂Í‹ÓÙ· ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤¯ÂÈ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 13.00 ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Â› ÙÔ˘ ¢fiÏÔ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 10-0 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ù· ¿ÓÙ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ §·Ì›·˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ 19-11. ŒÙÛÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ‹ÙÙ· Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÔÎÙÒ Ù¤ÚÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚ¿, ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ΔÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ·ÊÔ‡ Ô ŒÛÂÚÔ˜ §·Ì›·˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 10-0 ¿Ó¢ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ ¢fiÏÔ· Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Î·È Ë ºı›· ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÚÂfi Ù˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

√ªπ§π∂™ - ¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡ - ª√À™π∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™

— ΔÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ μfiÏÔ˘, 18Ô ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ·, ÒÚ· 7,30 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹). ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó‰·ÈÛ›·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó: 1) Ë ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· “∞ÚÌÔÓÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ” ∞ıËÓÒÓ, 2) Ë ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, 3) Ë ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· “√Úʤ·˜” ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ Î·È 4) Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ·‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ÕÏÎË ¶Ï·ÎÈ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÎıÂÛË Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ¯ÔÚˆ‰ÒÓ Î·È Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ ™Ù¿Û·˜ Δ˙¿ÏÏ·. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 8∂. ¶ÏËÚ. 24210 32625, 6979 610504, 6938 318195. — ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ª¤Û˘ ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (FRANCOPHONIE) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Û’ ¤Ó· ÌÂψ‰ÈÎfi Ù·Í›‰È (Invitation au voyage) ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Á·ÏÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ™. ∫·ÁÈ¿, ÙÔÓ πÔÚ‰¿ÓË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ë ∞Ó›Ù· §ÂÊ¿ÎË. — ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ¤ÚÁ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÔÌÔ›ˆÓ ʈÓÒÓ Ì ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ Î. ƒˆÍ¿ÓË °È·Ú¤ÓÙË. ΔË ¯ÔÚˆ‰›· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ë Î. ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ º§√°∞” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “√È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù·” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 21 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 11.00 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∂ϤÓË ª·ÙÛԇη” , ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ - ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘. — ∞‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÂÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1821. ŸÌÔÈ· ÂÔÚÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (∂∫¶√§) Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶Ô›ËÛ˘ Ì ٛÙÏÔ “¢‡Ô ÔÈËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË...” . ø˜ Â›ÙÈÌÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ºˆÛÙȤÚ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. — ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ “πfiηÌÔ˜” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÚfiÊÈÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤ˆ˜ 31.3.2010, ıˆÚË̤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986. ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 12.00-13.00 ∫¯·ÁÈ¿ ∞ıËÓ¿, À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 41, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÙËÏ. 24210 65731. — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ π.¡. ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ÓÔÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛı› Ë μ’ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 10.15-11.15. ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· 6 - 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. £· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Â›‰Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421064888. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ: 1. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 23/3 ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· “√˘ÚÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ °’ ∫∞¶∏ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙȘ 10 .Ì. Î·È ÛÙÔ μ’ ∫∞¶∏, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 147, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. 2. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24/3, ÒÚ· 10.30, ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. ¢·Ì›ÁÔ πˆ¿ÓÓË. 3. ΔË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 29/3 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÂÚ›·ÙÔ ÛÙË ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· 4 ∫∞¶∏. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5 ¢ÚÒ. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 28/3 (μ·˝ˆÓ): ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚ›·/ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÌfi˜ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·-ÌÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ (ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi˜)-ÕÓˆ °·Ù˙¤· ø.¶.: 3, μ.¢.: 1/5. ¶·Ú.-™·‚. - ∫˘Ú. 9-10-11/4 (£ˆÌ¿): ª¤ÙÛÔ‚Ô-πˆ¿ÓÓÈÓ· ∏›ÚÔ˘-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÔÛ›ÙÛ· Î·È 2ˆÚË ÔÚ›·: ª¤ÙÛÔ‚Ô-∞Ó‹ÏÈÔ, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫¿ÛÙÚÔ, ‚·Úο‰· ÛÙÔ ¡ËÛ¿ÎÈ Î·È Â˙ÔÔÚÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘, ªÔ˘ÛÂ›Ô μÚ¤ÏÏË, ™‹Ï·ÈÔ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∫˘Úȷ΋ 18/4: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∫·ÏÏÈı¤·-•˘Ófi‚Ú˘ÛË ø.¶.: 4 μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 18/4 ‰ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ 18-35 ÂÙÒÓ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ §¿ÚÈÛ·˜: ™Î‹ÙË-¶‡ÚÁÔ˜-ÕÁ. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (3 ÒÚ˜). ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236.

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ΔÔ˘ °πøƒ°√À ª¶∞ƒ¢∏

Ÿ

ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ “·Ï·Èfi ∂Ï·ÈÔÙÚȂ›Ԕ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ·‰È¿„¢ÛÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂΉÚÔÌ‹, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˆÚ·›· ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·, Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, ˆ˜ ¤‚Á·ÈÓ ÙÔ Ï¿‰È Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜” , ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ οو ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¶·˙·ÚÔ‡ÏÈ fiÔ˘ Î·È ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ò˜ ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, Â›Ó·È ÌfiÏȘ 30-40 ̤ÙÚ·. ŒÙÛÈ, ·Îfiˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ô‡ÌÂ Î·È ‰˘fi ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ Á·ÏÈ¿ÁÚÈ· Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ªÔ˘Û›Ô. ∏ Á·ÏÈ¿ÁÚÈ· ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ˘‰ÚÔΛÓËÙË. ΔÔ ÓÂÚfi, ¤ÂÊÙ Ì ÔÚÌ‹ ÛÙ· ÙÂÚ‡ÁÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‰¿Ó·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Áη˙ ӷ Á˘Ú›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. ªÂÁ¿Ï· ÁÚ·Ó¿˙È· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙË Î›ÓËÛË, ÛÙË ‚·ÚÂÈ¿ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ¤ÙÚ· Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ·Ó Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ÎÈ’·˘-

Ù‹ ÛÙÔ ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Î¿‰Ô Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó “·ÏÒÓÈ”. ∂Λ ̤۷ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ë ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ¤ÙÚ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤Î·Ó ˙˘Ì¿ÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ˙˘Ì¿ÚÈ, ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó Ì ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ· ÛÙ· ÙÛ·ÓÙ›ÏÈ·. √ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ Á¤ÌÈ˙ ¤Ó·-¤Ó· Ù· ÙÛ·ÓÙ›ÏÈ· Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û Ì ٤¯ÓË ÛÙË Ú¤ÛÛ·. ΔÔ ·Ú·ÁÒÌÂÓÔ Ï¿‰È ‹Ù·Ó ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙÔ˜, ÌÈ· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó ·Ï¿, Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ËÚÈӤϷÈÔ ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙË ËÚ›Ó·. ŸÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, ̤۷ ÛÙÔ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›Ô. ™ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›, ηٷÙÔÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, Û ηı ·Ú·‰Ô-

ÛÈ·Îfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ Ì˯¿ÓËÌ·, ÒÛÙ ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ηٷÙÔÈÛÙ› Ô ÂÈÛΤÙ˘. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó· ԇ̠fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ʇÙ„ ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ‰Ú›ÏÏÈ· ÂÏÈ¿˜ Â͈ڷ˝˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô ¯ÒÚÔ˜ Û’ ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ ÌÈÎÚfi ÂÏ·ÈÒÓ·, Ô˘ ı· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜”. ∂Âȉ‹ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿, ηÏfi ı· ›ӷÈ, fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó, Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 2428350121 η ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ∫·ÚÂÓ¿.

™‹ÌÂÚ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

∞˘Ï·›· ÁÈ· ÙË “ª‹‰ÂÈ·” ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ªπ∞ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ “ª‹‰ÂÈ·˜” ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· “‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›” Û ·ıËÓ·˚΋ ÛÎËÓ‹, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Altera Pars (ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123), ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ª·˚Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ‹ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÁÂÌ¿ÙË ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÁÂÌ¿ÙË ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ,ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ˙¢Á¿ÚÈ ª‹‰ÂÈ· ñ π¿ÛÔÓ·˜ ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‚ÚÂÈ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÂÈÚ‹ÓË. ∏ ª‹‰ÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ΔÚÔÊfi, ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ı· ‹Ù·Ó ÚfiÛηÈÚÔ˜. ◊¯ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡, Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó. ∏ ‰È·›ÛıËÛË Ù˘ , Ù˘ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi... Ù˘ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ë ¤Ï¢ÛË ÂÓfi˜ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘ ÛÙ·Ï̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ π¿ÛÔÓ·. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ, ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ·. √È Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ·’ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÚˆÙ· Ô˘ ‚›ˆÛ Â› 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· Ù˘

ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ Â›‰ËÛË ... Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙË “‚¿Ú‚·ÚË” Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘. Δ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô Ù˘ ·È‰È¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘.

∏ ª‹‰ÂÈ· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘, Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ ...Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫Ú¤ÔÓÙ· Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó‡¯Ù·. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. ΔË ‰È·Ì¿¯Ë ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. ∂ÍËÁ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Âη٤ڈıÂÓ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Â ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ¤Ó·˜ Ô‰˘ÓËÚfi˜ ¯ˆÚÈÛÌfi˜. £Ôψ̤ÓË ·fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ›ÎÚ· Ù˘ Ë “‚¿Ú‚·ÚË” ÚÈÁΛÈÛÛ· ηٷÛÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Û¯¤‰ÈÔ ÂΉ›ÎËÛ˘. ¢›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi ̤۷ Ù˘ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÈÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘. ™ÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘, η›ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ·˘ÙÔÎÙÔÓ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· “ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ›Ûˆ Ù˘, ·Ú¿ ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎËÏ›‰·” . ∫·È Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘... ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË /·fi‰ÔÛË: Altera Pars. ™‡ÏÏË„Ë/™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶¤ÙÚÔ˜ ¡¿ÎÔ˜. ∏ıÔÔÈÔ›: ª›Ó· ÃÂÈÌÒÓ· (ª‹‰ÂÈ·), ¶¤ÙÚÔ˜ ¡¿ÎÔ˜ (π¿ÛˆÓ), ∞Ϥη ΔÔ˘Ì·˙¿ÙÔ˘ (ΔÚÔÊfi˜), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ÚÌ¿ÙÛ˘ (∫Ú¤ˆÓ), ™›ÌÔ˜ ∫˘·ÚÚÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ (¡Â·Úfi˜). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 15ú Î·È 10ú Ù· ÊÔÈÙËÙÈο Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ŒÎıÂÛË æËÊȉˆÙ‹˜ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∫·ÚÔϛӷ˜ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ - ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¢∏. ¶∂. £∂., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫·È ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ Ë ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Û· ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ŒÎıÂÛË ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ “∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ™¯ÔÏÒÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜” (P.L.E.), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π.∂.∫. μfiÏÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ 22 ª·ÚÙ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· (¡fiÙÈ· ¶‡ÏË. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 28844). — ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ͇ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· (Art Cafe, ÙËÏ.: 2428090131).

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

29

°È· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔ¤‰ÚˆÓ

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÒÓ √Ì›ÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏

¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡˜ √Ì›ÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÒÓ √̛ψÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ 2481 ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ƒÔÙ·ÚÈ·Ó‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ PETS, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜.

√È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Forum ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶∞ƒ∫ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 21 ª·ÚÙ›Ô˘. Δ· Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÂÈÌÂÏ‹ıËΠ̠Ôχ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Ô ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÕÚ˘ ∑¿¯Ô˜ Ì ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù. ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ∫ÒÙÛË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÚÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙ‹. ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓÔ Û 3 ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·Ó‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ √Ì›ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ƒfiÙ·Ú˘ Û ÎÔÈÓÔÙÈο ·ÓıÚˆÈÛÙÈο, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ˘Á›·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·ÔÎÙ¿ ʤÙÔ˜, Ë ÌÂ-

Á¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔχÂÈÚˆÓ Î·È Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ·ÚÈ·ÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ - ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, Ì ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ˜, ÙÔÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÕÚË ∑¿¯Ô, ÙÔ˘˜ Ù¤ˆ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏÈÎÈÒÙË, μ·Û›ÏË π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ, ¶¤ÙÚÔ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙ԇ̷ , ÿÈÓ˜ ∫Ô‡ÓÈÔ, ™ÒÙÔ ™ˆÙËÚ›Ô˘, ª¿ÌË ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ∫ÒÛÙ· ∫ÒÙÛË, μ·Û›ÏË ÃÚËÛÙ¿Ú·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ˘ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ¡›ÎÔ ∫Ô˘˙ÈÓfiÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡˜ μ. ª˘ÏˆÓ¿ ƒ. √. ÕÚÈÛÙ· ΔÂÏ›Ó, ™. ƒÔ˘Û¿ÎË ƒ.√. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫. ¶ÂÙÚ›‰Ë ƒ.√. ¢Ú¿Ì·˜, ¶. ªËÏÒÛË ƒ.√. ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ¢. ¶ÈÙÛÈÓ›ÁÎÔ ƒ.√. ∫ÂÚ·ڷ˜, ∫. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ƒ.√ ÕÚÙ·˜, ª ™ÎfiÓ‰Ú· ƒ.√. ΔÚÈfiψ˜, ™. ™ÂÚ‚ÂÙ¿ ƒ.√. ÕÚÙ·˜, ∞. ¢ÚÔ‡Áη ƒ.√. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫. ∫ÔÙÛ·Ï‹ ƒ.√. ¶ÂÓÙ¤Ï˘, I. ∫·ÚÈÔʇÏÏË ƒ.√ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ª. °Ô‡Ï· ƒ.√. ΔÚÈοψÓ, μ. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ƒ.√. ∫·‚¿Ï·˜, ¡. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ √Ì›ÏÔ˘ ƒÔÙ·Ú¿ÎÙ ∫ÂÚ·ڷ˜, ∫. ∫·Ú‚Ô‡ÓË ƒ.√. ∫ÂÚ·ڷ˜ Î·È ¡. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ ƒ.√.¢. ∫·‚¿Ï·˜. ∂È-

ÛËÁËÙ¤˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒ. √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô Ù. Úfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ƒ.√. μfiÏÔ˜ ∞ÚÁÒ Ô Ù. Úfi‰ÚÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÚÂÌ·ÛÙfi˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞ƒ∫ Î·È Û ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË, Ô ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÂÍȈı› ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÚÔÙ·ÚÈ·-

ÓÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ 2470 Î·È 2481. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 10:00 ÛÙÔ Forum Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ 2∞ Î·È 3∞ ·ÎÏÔ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi ¤ÙÔ˜ 2010-2011, ÙËÓ ·ÓÔȯً ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Pets. 17-18 ∞ÚÈÏ›Ô˘: ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ì Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ Ù˘ ∏ÁÂÙÈ΋˜ ƒÔÙ·ÚÈ·Ó‹˜ √Ì¿‰·˜, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÏϘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ , ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË 2010, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 17 & 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi ÿ‰Ú˘Ì·: ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiˆ˜: ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Polio-plus ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ù˘ ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·˜ ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ƒfiÙ·-

Ú˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ 555.000.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂Í¿ÏÂȄ˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·˜ (¶.¶.∂.¶). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÂÛ‚Â˘ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ È‰ÈˆÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂıÓÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜, ÃÔÚËÁ›Â˜ Û ηıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ›ӷ, ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ƒfiÙ·Ú˘ Â›Ó·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈο Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÎfiÌ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ηٷÍȈ̤Ó˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiˆ˜ : Ë UNICEF, Ë UNESCO, Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ∞ÛıÂÓÂÈÒÓ.

∏ ŒÓˆÛË ∞Ó·‹ÚˆÓ Î·È £˘Ì¿ÙˆÓ ¶ÔϤÌÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi

∫·Ï¿‚Ú˘Ù·: √‰ÔÈÔÚÈÎfi Û ÙfiÔ˘˜ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ™∞¡ ·‡ÚÈÔ, 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1821, ÛÙË ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ô ™ˆÙ‹Ú˘ £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, Ô π. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ¶ÂÙÌÂ˙·›ÔÈ. ∞fi ÂΛ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηÓfiÓÈ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Î·È Ì ÛËÌ·›· ÙÔ˘˜ ÙË ¯Ú˘ÛÔÎÂÓÙË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙËÓ øÚ·›· ¶‡ÏË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, ÂÍfiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ. ¶ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‡ÚÁÔ˘˜ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·˘Á‹ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1821, ‚ڋΠ·Ó¿ÛÙ·ÙÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ 21Ë ‹Ù·Ó ÂχıÂÚ· Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·, ÙËÓ 23Ë Ë ∫·Ï·Ì¿Ù·. ΔËÓ 24Ë Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ƒÔ‡ÊÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ™·ÁÈ¿ Î·È ¡ÂÓ¤ÎÔ, Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Î·È Ô ∞ÛËÌ¿Î˘ ∑·˝Ì˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ΔÔ‡ÚΈÓ. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Î¿Ï· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¤ÛÙÂÏÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ì‹Ó˘Ì·: “∏ ÒÚ· ¤Êı·ÛÂ. ΔÔ ÛÙ¿‰ÈÔÓ Ù˘ ‰fi͢ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ËÓÔ›¯ıË. Δ· ¿ÓÙ· ȉÈο Ì·˜ Î·È Ô £Âfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜ ÌÂı’ ËÌÒÓ. ªË ÙÔËı‹Ù ÂȘ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfiÓ” . ∏ ·˘Á‹ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ‚ڋΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓÔ. ª¤Û· Û ϛÁ˜ ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ Ë “ÎÚ˘Ì̤ÓË ÛÙË ÛÙ¿¯ÙË Û›ı·” ı· ÊÔ‡ÓÙˆÓÂ Î·È ı· ÊÒÙÈ˙ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·È Ì Ú¿ÍÂȘ, ˘„ËÏfiÌÔÚʘ Ì ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ‹ÚˆÂ˜ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Î·È Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ì·˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜, ¤˙ËÛ·Ó Ì ÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÌÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ·ÓıÚÒˆÓ, ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞Ó·‹ÚˆÓ Î·È £˘Ì¿ÙˆÓ ¶ÔϤÌÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ·ÂÈΛÓËÙÔ Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ Úfi‰ÚÔ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫Ô˘ÙÛfi, Ô˘ Â¤ÏÂÍ ٷ ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·, ÙËÓ Â·Ú¯›· Ô˘ ¤·ÈÍ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘1821. ªÂÙ¿ ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·˘Ù‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË, Ì ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ, ÙÔ ∂ÓÂÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ, Ù· Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·, ÙÔ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ªfiÙÛ·ÚË Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¿Û·Ì ÙË Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô-∞ÓÙ›ÚÚÈÔ, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ¢È·ÎÔÊÙfi fiÔ˘ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ¢È·ÎÔÊÙÔ‡-∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ μÔ˘Ú·˚ÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √ Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÂ› ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë. ™Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌÔÓ·‰Èο ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ. Δ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· ·fi ÙÔ ¢È·ÎÔÊÙfi ·¤¯Ô˘Ó 22 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÌÈ· ÒÚ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ,

‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· “Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜” , ÂÚÓ¿ ·fi ÌÈÎÚ¿ ÙÔ‡ÓÂÏ, ·fi ÛËÏ·ÈÒ‰ÂȘ ·›ıÔ˘Û˜ - Û ÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ·Ï·Á̛٘, ÛÙË ™Ù¿ÛË ÙˆÓ ΔÚÈÎÏÈÒÓ Ì·˙‡ÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™ËÏ·›Ô˘. ªÂÙ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÔÚ›· ÙÔ˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÈÎÙfi οÌÔ ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·. √ ¢‹ÌÔ˜ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1944 Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÛÊ·Á‹˜ ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜ ÙÂϤÛÙËΠÂ›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· Î·È ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘, Ë̤ڷ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙfiÙÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ŸıˆÓ·˜ ÙËÓ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1938. √ ·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜. ™ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜ ¢ÏfiÁËÛ ٷ fiÏ· ÙˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ Î·È ‡„ˆÛ ÙË ™ËÌ·›· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÁ¤˜, ÙÔ §¿‚·ÚÔ ÙÔ ¤ÊÂÚ ÛÙË ªÔÓ‹ Ô ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ - ÙÔ §¿‚·ÚÔ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· Â›ÌËΘ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È ¿Óˆ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ÏÂËϷۛ˜ Î·È ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ §¿‚·ÚÔ ‰ÂÓ ¤·ı ηÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿. ™˘ÓÙËÚ‹ıËΠÙÔ 1993 Î·È ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÂȉÈ΋ ı‹ÎË. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ÂıÓÈÎfi ıËÛ·˘Úfi. ™Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· ›‰·ÌÂ Î·È ÙȘ ÚÔÙÔ̤˜ ËÚÒˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∑·˝ÌË, ¶ÂÙÌÂ˙¿ Î.¿. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ Ù˘ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ÙÔ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. ∂›Ó·È ÙÔ ∏ÚÒÔ ÙˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821 Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 1971. ΔÔ ∏ÚÒÔ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÙÚÈÒÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙˆÓ, Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ë21 Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Î·Ù·ÎÙËÙ‹. ∏ ηÙÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ›ӷ˜, ÂÎÙÂϤÛÂȘ, ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ηٷÛÙÚÔʤ˜. Δ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· Â›Ó·È ÙfiÔ˜ Ì ̷ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ” (5-15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943) ˘‹ÚÍÂ Ë ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. Δ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ΔÚ›ÔÏË, ∞›ÁÈÔ, ¶¿ÙÚ·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÎÙÈÓˆÙ‹ ÔÚ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó, ˘ÚfiÏËÛ·Ó, ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ªÂ-

Á¿ÏÔ˘ ™ËÏ·›Ô˘ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·, ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó fi,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ˘‹Ú¯Â, ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó fiÏÔ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·fi 14 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ∞Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜, ÙÔ ˘ÚfiÏËÛ·Ó Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û’ ·˘Ùfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤Ú·Û·Ó ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Û·Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ¡ÈÒı·Ì ٷ fi‰È· Ì·˜ Ó· Ï˘Á›˙Ô˘Ó Î·È ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜. §fiÁÈ· ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· Ì·˜. À‹Ú¯Â ÌÈ· ÛȈËÏ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ Ì·˜. Œ‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó Û΢ÊÙÔ› Î·È ¤ÓȈı· fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛË Â›¯Â ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ §·‡Ú·˜ - Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ï·ÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ - ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ, Ì ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ÙËÓ Î¿Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË ªÔÓ‹, Ô˘ ˘„ÒıËΠÙÔ 1821 ÙÔ §¿‚·ÚÔ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ë ÚÒÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ÚÔÛÎ˘Ó‹Û·ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· Ï›„·Ó· ∞Á›ˆÓ Î·È ı·˘Ì¿Û·Ì ¤Ó· ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ 11Ô˘ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ¯¿ÚÈÛÂ Ë ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈο ¿ÌÊÈ·, ÎÒ‰ÈΘ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÈÛÙÔÚÈο Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Î·È ÂÓÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. “ΔÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙˆÓ §ÈÌÓÒÓ” ‹Ù·Ó Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ı-

Ìfi˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ Ì·˜. ∂Í‹ÓÙ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È 9 ¯ÈÏ. ·fi ÙËÓ ∫∂πΔ√ƒπ∞. ŒÓ· Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ʇÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ï·ÎÙ›Ù˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÎÏÈ̷Έ٤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï›ÌÓ˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·ÏÈ¿ ÎÔ›ÙË ˘fiÁÂÈÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ÏÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¯ÈfiÓÈ·, ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˘fiÁÂÈÔ ÔÙ·Ìfi Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÍÂÚ·›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Î·È ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÚˆÙfiÙ˘˜, ‰·ÓÙÂψ٤˜ ÏÈıˆÌ·ÙÈΤ˜ ÏÂοÓ˜ Î·È ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 4 ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ Û‹Ï·ÈÔ ‰È·ÙËÚ› ÌfiÓÈÌ· ÓÂÚ¿ Û 13 Ï›ÌÓ˜ ÁÚ·ÊÈÎfiٷ٘. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ‹Ù·Ó ÌÈ· ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ÂÍÔ˘ıÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÒÚ˜. ∏ ÂÈı˘Ì›· Ì·˜ fï˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ΔÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ “ÕÁÓˆÛÙ˘ Ì¿Ó·˜” ¿Óˆ ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ∫·‹. ∂Λ ÛÙȘ 13/12/43 ‹Ù·Ó Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ŸÏÔ˜ Ô ·Ó‰ÚÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ. ™‹ÌÂÚ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÏfiÊÔ ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ηÓÙËÏ¿ÎÈ·, Ô˘ Â›Ó·È “Ô ÙfiÔ˜ ÙˆÓ ∞ıÒˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ϿΘ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù·, ÂΛ fiÏÔÈ Ì·˜ ÚÔÛ¢¯Ëı‹Î·ÌÂ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Ì ÛÊÈÁ̤ÓË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·fi fiÓÔ Î·È Ì ÌÈ· ʈӋ ·Ó·ÎÚ¿Í·Ì ٷ ÏfiÁÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó Ì ·Û‚¤ÛÙË ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÏfiÊÔ “√Ãπ ¶π∞ ¶√§∂ª√π” . ΔÔ ª¤Á· ™‹Ï·ÈÔ Ô˘ ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÂÓfi˜ ·fiÎÚËÌÓÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 940 ̤ÙÚˆÓ. ∂›Ó·È ÔÎÙ·ÒÚÔÊÔ “ÎÔÏËÌ̤ÓÔ” ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô, ηıËÏÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ. ΔÔ ∫·ıÔÏÈÎfi Ù˘ ªÔÓ‹˜ Â›Ó·È ÛηÌ̤ÓÔ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô, Â›Ó·È Ó·fi˜ ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹˜ Ì ‰‡Ô Ó¿ÚıËΘ. √ ·ÚÈÔ˜ Ó·fi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ 1653, ͢ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ, ·ÍÈfiÏÔÁ· Ì·ÚÌ·ÚÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Î.¿. ª¤Û· ÛÙÔ Ó·fi ÛÙÔ Îԛψ̷ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¢¯‹. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‹Ù·Ó ‹ÚÂÌË. ¶¿ÙÚ·, ∫fiÚÈÓıÔ˜, §·Ì›·, μfiÏÔ˜, Ë ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ fiÏË. ŒÓ· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Ô˘ Ì·˜ ¤‚Á·Ï ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ¡ÈÒÛ·Ì ÌÈ· „˘¯È΋ ·Ó¿Ù·ÛË, ˙ÒÓÙ·˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜. ¶ÔÓ¤Û·ÌÂ, ‰·ÎÚ‡Û·ÌÂ, ·Ï¿ ÁÂÏ¿Û·ÌÂ, ‰È·ÛΉ¿Û·ÌÂ. ΔÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙÔ Î·È ÂÌ›˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ›̷ÛÙ ŒÏÏËÓ˜. ∞˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ - Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ™˘Ú·ÁÒ ª·ÏÂÛfi‚· Î·È ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Î. ∞ÓıԇϷ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡. §›ÙÛ· ¶·ÚÈÛ¿ÎË ÎfiÚË ∞Ó·‹ÚÔ˘


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ “ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ·”: ŒÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª˘ÏˆÓ¿ Δ∞ “ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ·” ›ӷÈ

ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ∫ÒÛÙ· ª˘ÏˆÓ¿, Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÛÔÏ›ÛÙ· ¡·Ù·Ï›· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È “ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÁÂÊ˘Úˆı› ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÈÙÈÛÌfi Ô˘, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÛËÌ›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ô Û˘Óı¤Ù˘ ∫ÒÛÙ·˜ ª˘ÏˆÓ¿˜, “ÛÙ· ̤۷ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÚ›Ô˘, Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, ̤۷ Û ÌÈ· ˙ÔÊÂÚ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ¤ÁÚ·„· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÛÙ›¯Ô˘˜, Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ÔÈËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÙˆÓ: ∞Ó‰Ú¤· ∞ÁÁÂÏ¿ÎË, ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ∫ˆÛÙԇϷ˜ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, °È¿ÓÓË ¡ÂÁÚÂfiÓÙË Î·È º¿ÓË ∞Ó·‚¿ÏÔÁÏÔ˘. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Û οÔȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ‹ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ¿ÏÏË Ù‡¯Ë ηÈ, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Î·È ÁÂÓÈο Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Î·È Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ È¿ÙÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ÕÏψÛÙ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÔ˘ Ì ÙȘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÙ¤ Ô‡Ù ÛÙÂÓ¤˜ Ô‡Ù ˘ÎÓ¤˜. ŒÙÛÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤·„·Ó ÔÙ¤ Ó· Ì ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó· ÛÙÔ È¿ÓÔ Ù· ¤·È˙· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ‹Úı ϤÔÓ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙËÓ È·ÓÈÛÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜. ¡·, ÏÔÈfiÓ, Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. √ ‰›ÛÎÔ˜ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË - ∂ª™∂ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Û ∞ı‹Ó· Î·È Â·Ú¯›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ÛÙÔ ÙËÏ. 210 32 52 192.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ∞ƒÃπ∑∂π Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÊȤ-

ڈ̷ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË £·Ó¿ÛË ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ μÔ˘ÁÈԇη. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜: ™Ù·‡ÚÔ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰· ÎÏ·Ú›ÓÔ, ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Û·ÓÙÔ‡ÚÈ Î·È ¡ÒÓÙ· ∞‰¿ÌÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Úˆ› 11.00 Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 19.00 Î·È ·‡ÚÈÔ, Úˆ› 11.00 Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 19.00. ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÎıÂÛË ·fi ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ̛· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›·

Stabat Mater: ⁄ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô›ËÛ˘ - ÌÔ˘ÛÈ΋˜

μfiÏÔ˜ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Gold Star ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ “ΔÛ·Ï·¿Ù·”, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô›ËÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·. ÀÌÓ› ÙËÓ ¶·Ó·Á›· Ô˘ ıÚËÓ› Ï¿È ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi.

√ ÈÛÙfi˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹Ó Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· Ù˘: Ù˘ ÌÈÏ¿, ÙË ÚˆÙ¿, Ù˘ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘, Ù˘ ˙ËÙ¿ Î·È Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘. ∞Ó·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·: ÂÈı˘Ì› fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û οÙÈ Î·Ïfi, Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ. ∂Èı˘Ì›, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ô‰Ôı› Û ÂÈÊ·Ó›˜ ÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ÔÈÔ˜ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â. ∂Óۈ̷ÙÒıËΠÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∫·ıÔÏÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ 1727 Î·È ¤ÎÙÔÙ „¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ “7 ·ıÒÓ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜” ), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô›ËÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· 45 Û˘ÓÔÏÈο ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˜ ·fi ÙÔ 1480 ¤ˆ˜ ÙÔ 2008. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô Giovanni Battista Pergolesi (17101736), Û˘Óı¤Ù˘, ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ Î·È ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ª·ÚfiÎ. √ Pergolesi ‹Ù·Ó Ôχ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ΈÌÈ΋˜ fiÂÚ·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔ Stabat Mater ÙÔ ¤ÁÚ·„ ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ ·fi Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, Î·È ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘. ◊Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂψ‰È-

΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. √ Pergolesi ηٷʤÚÓÂÈ Ó· “ÓÙ‡ÛÂÈ” ÙÔ Ô›ËÌ· Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÙÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ‰ÂÓ “·Ù¿” ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȉÔı› Û ıÏÈÌ̤Ó˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÔ˘Ó ÙÔ Î·ı·˘Ùfi ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÌÔ˘ÛÈÎfi η̂¿ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ηϷÈÛıËÛ›· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÛˆÛÙÚÂÊ›˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÈÌÔ Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÙfiÛÔ ·fi ÔÈËÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë. ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ì ·¤Ú· „˘¯È΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ϥ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ,

ηıÒ˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë fiÌÔÚÊË Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ‰Â ÛÙÂÚÂ›Ù·È Î·ıfiÏÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Î·È Ô˘Û›·˜. ÀÔ·Ùˆ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· οӈ ¤Ó·Ó ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi: ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ·Á¿Ë ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·˘Ù‹- ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Pergolesi ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ‚ÈÒÓÂÈ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ Î. ™Ô‡Ï· §Èı·‰ÈÒÙÔ˘, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢Ú¿ÙÙÔÌ·È ‰Â Ù˘ ¢ηÈÚ›·˜ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛˆ Ì fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˆÚ·›Ô ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ı›·, Î. πˆ¿ÓÓ· ª·Ó٤η, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi Î·È Ï¿ÙÚË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ·fi Ù· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ηٷϿ‚·ÈÓÂ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Î·È ÂÌ„‡¯ˆÓ ÙË ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ fiÂÚ· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÔÊ›· ∫·ÁÈ¿ (ÛÔÏ›ÛÙ-ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·)

ΔÔ 18Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

ÃÔÚˆ‰È·Î‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ªπ∞ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· ı·

¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∫.∫·ÚÙ¿ÏË ∞Óı.°·˙‹), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 18Ô˘ ÃÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ϤÔÓ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ μÔÏÈÒÙÈ΢ ÃÔÚˆ‰›·˜, ·fi ÙÔ 1988, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· “‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” ÓfiÙ· ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ˘˜. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ηٷÍȈ̤ӷ Î·È Ì ÛÔ˘‰·›Â˜

‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Û˘ÓÔ‰›· Â›ÏÂÎÙˆÓ ÛÔÏÈÛÙÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÙÒÓ. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó: ·) Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ “∞ÚÌÔÓÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ” , Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÚÌfiÓ (ÛÙÔ È¿ÓÔ Ô ™‡ÚÔ˜ ™Ô˘Ï·‰¿Î˘), ‚) Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √ƒº∂∞™ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ Valentin Stefanov (ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË), Á) Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ-

‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ °È¿ÓÓË °ÎÔ˘Ú¿ÓË (ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë £¿Ó· ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘) Î·È ‰) Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›·, Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙË ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ· (ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘). ΔÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· “ÂÛˆÙÂÚÈ·ÛÂÈ” ¤Ó· ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ï·ÙÈ¿˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Áο̷˜ - ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÁÈÔÚ-

Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· - Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙȘ ÂÓ·ÙÂÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÔÚ·ÙfiÚÈ· Î·È “ڤ΂ÈÂÌ” ¤ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È „·ÏÌÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªfiÙÛ·ÚÙ, °ÎÔ˘ÓÒ, §›ÛÙ, ¶·ÏÂÛÙÚ›Ó·, ∞ÚηÓÙ¤Ï, ÷›ÓÙÂÏ, ºÚ·ÓÎ, ™›Ï¯ÂÚ, ∫fi‰·Ï˘, ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ™˘Ó·ÚˆÁÔ› Î·È ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ μÔÏÈÒÙÈ΢ ÃÔÚˆ‰›·˜, Î·È ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Â›Ó·È Ô ªÔ˘ÛÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ ∫¯·˝‰Ë, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Â›ÏˆÓ NEC - ¢. ∫Ô˘ÙÔ‡Ë Î·È Ë T.R.T.

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

31

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘: ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Δ√ ‚È‚Ï›Ô “√È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª·-

ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù·” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 21 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 11.00 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∂ϤÓË ª·ÙÛԇη”, ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ - ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ - ÔÈ‹ÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· æ·Ú·Ï›‰Ô˘, Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÁÁÏÈÎÒÓ - ËıÔÔÈfi˜ ™fiÊË ∏ÏÈ¿‰Ô˘ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘. ªfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë ÏÈÙ‹ Î·È Î·Ï·›ÛıËÙË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÔÈ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÙÔ 2008. ∏ ¡ÙfiÚ· ∂Ï·ÊÚÔ‡, Ë ∂ϤÓË ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË - ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË, Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹ ƒ·ÊÙ¿ÎË, Ë ¶fiË ΔÚ·Á‹ ¡·Ô‡ÌË Î·È Ë ª¿Á‰· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ Ë Î¿ı ÌÈ·, ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ù˘ ÁÚ·Ù‹˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›·. “... ̤۷ ·fi ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ, ̤۷ ·fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜...”, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘, Ô˘ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ÒıËΠÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·fi ÙȘ “°Ú·ÊÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ª. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘”, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ›ÁÎÏ·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∫.¶.∂.) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘, Ô˘ ¢ÁÂÓÈο ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∫¿ÏÏË, Â›Ó·È Ë §‡‰È· ¢. ΔÛÈÌÔ‡ÎË, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ∂ƒ∞ ¢π∫ΔÀ√ £∂™™∞§π∞™/ƒ. ™. μ√§√À.

∏ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÕÁÈÔ πˆÛ‹Ê ∞Àƒπ√ ∫˘Úȷ΋ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ηÈ

ÒÚ· 10.30, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ π. ¡. ∞ÌÈ¿ÓÙÔ˘ ™˘ÏÏ‹„ˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - °·Ì‚¤Ù·), ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆÛ‹Ê ÙÔ˘ ªÓ‹ÛÙÔÚÔ˜, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ∞‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆÛ‹Ê Ù˘ ∂ÌÊ·Ó›Ûˆ˜. £· „¿ÏÏÂÈ Ë ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °. ∫·ÚοϷ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ¶ÚÒÙË Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÚÔÛÁ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ì·¯ËÙÈÎfi F-35 √À∞™π°∫Δ√¡, 19.

ªÈ· ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ F-35 Ù˘ Lockheed Martin Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÒÙË, ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ηٷÎfiÚ˘ÊË ÚÔÛÁ›ˆÛË, ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ∏¶∞, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÎÙÒ ¯ÒÚ˜ μÚÂÙ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ΔÔ˘ÚΛ·, √ÏÏ·Ó‰›·, ∫·Ó·‰¿˜, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ¢·Ó›· Î·È ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ F16 Ù˘ Lockheed Martin ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. Àfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘ ‰ÔÎÈÌÒÓ °Ú¿·Ì ΔfiÌÏÈÓÛÔÓ, ¤Ó· F35B ÌÂÙˆڛÛÙËΠÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÏÂÙfi ÚÈÓ ÚÔÛÁÂȈı› οıÂÙ· Û ÌÈ· Âͤ‰Ú· Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 9 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ∏ ‰ÔÎÈÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‚¿ÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ª¤ÚÈÏ·ÓÙ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê˘ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÒÌ· Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ. ŒÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÈ· ÙÚ›ÙË ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚ·.ΔÔ F-35B, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ Û Â›ÁÂÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ∞ÚÎÂ›Ù·È fï˜ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔÓÙÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌËÛ˘ Î·È ı· ÌÔÚ› Ó· ÂȯÂÈÚ› ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ÏÔ›·. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ∏¶∞ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.400 ˘ÂÚ˯ËÙÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· F35, ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ˆ˜ JSF, Ù· ÔÔ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Ù¯ÓÔÏÔÁ›· stealth ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ¯ıÚÈο Ú·ÓÙ¿Ú Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ŸÌˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 60 ¤ˆ˜ 90 ÙÔȘ ÂηÙfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ 2001, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

¶¿Óˆ ·fi 200 ÓÂÎÚÔ› ÛÙË ™È¤Ú· §ÂfiÓ ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Û ¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›Ô ÛÙË ™È¤Ú· §ÂfiÓÂ. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 290 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ºÚÈÙ¿Ô˘Ó.

•fiÚÎÈÛ Ì ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Ùo Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ∫π∂μ√, 19 .

“¢‡ÛÎÔÏ· ·Ó¿Û·ÈÓ ηÓ›˜ Â‰Ò Ì¤Û·. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ Â˘¯¤Ï·ÈÔ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ·” , ›Â Ô Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ª›ÎÔÏ· ∞˙¿ÚÔÊ Ô˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ¤Î·Ó ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÚΛÛÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. O Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ª›ÎÔÏ· ∞˙¿ÚÔÊ ·Ó¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ Δ‡Ô fiÙÈ ÚÔÛοÏÂÛ ¤Ó·Ó ÔÚıfi‰ÔÍÔ ÈÂÚ¤· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· ÂÍÔÚΛÛÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, °ÈÔ‡ÏÈ·˜ ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ, Ô˘ ÙÒÚ· ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.

™ABBATO 20 MAPTI√À 2010

™Ù· Úfiı˘Ú· Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ∏¶∞ Î·È ƒˆÛ›·

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ë «START-2» ª√™Ã∞,19.

È ∏¶∞ Î·È Ë ƒˆÛ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Â¤Ï˘Û·Ó fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û˘Óı‹Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÊÔÏÈÛÌfi, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ.

“√È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈΤ˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈχÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙË ªfiÛ¯·. “∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î¿ÔÈ· Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û˘Ìʈӛ·˜” ÌÂٷ͇ ∏¶∞ Î·È ƒˆÛ›·˜, ÛËÌ›ˆÛÂ. ∏ Ó¤· Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÊÔÏÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, ı· ‰È·‰Â¯ı› ÙËÓ START-1, ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ›¯Â Û˘Ó·Êı› ÙÔ 1991, Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂͤÓ¢Û ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. √ ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘.

“πÛÙÔÚÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” ηٿ √Ì¿Ì· ™ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ı· ÙÂı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙȘ ∏¶∞, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› οÓÂÈ “ÈÔ Â˘Úˆ·˚Îfi” ÙÔ ‰›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜.√ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ̛· ÊÏÔÁÂÚ‹ ÔÌÈÏ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ¢fiÌÂÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi fiÛÔ ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ “ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” ÁÈ· ¤Ó· ÈÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û‡ÛÙËÌ·.“ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ “Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙÔ Â¿Ó ÌÔÚԇ̠·ÎfiÌË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈ-

ıԇ̠ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ì ٷ ÎfiÙÛÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̛· ¢ηÈÚ›· Û οı ÔÏ›ÙË”. ΔÔ Ôχ·ıÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ¿ÂÈÚ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â› Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, ηٷ„ËÊ›ÛÂȘ Î·È ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Î·È ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË: √È ÌÂÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ηψÛfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¿ÊËÓ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ÔÈ ‰Â ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó “ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi” Î·È ·ÎÚÈ‚fi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∂Í›ÛÔ˘ Ù·Ú·¯Ò‰Ë˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ: √È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔÚÈÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÎÈÓËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ÔÌ¿‰· ›ÂÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ΔÂÏÈο, Ë °ÂÚÔ˘Û›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, Î·È ÙÒÚ· Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Óı› Â’ ·˘ÙÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ‡˜ fï˜,

ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ÙÔ Î·Ù·„ËÊ›ÛÔ˘Ó, ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Â›Ó·È Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ȥ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË (Î·È Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó). ∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÏÔÈfiÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÌÂÙ·›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·: “Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛˆÚfi ·ÓÔËۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÎÔ‹ ÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·”. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ: √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ›¯Â οÓÂÈ Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ, ı· Á¢Ù› ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· ÙÔ˘, ÂÓÒ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÛÔÛÙ¿ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· Úfi‰ÚÔ. ∂¿Ó ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ›, ı· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘ ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.

ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·¤ÚÚÈ„Â ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÂÔÈÎÈÛÌfi˜

∞oÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹Ó¢ÛË ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ π∂ƒ√À™∞§∏ª, 19.

√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∞‚›ÁÎÓÙÔÚ §›ÌÂÚÌ·Ó ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÂÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÔÚÈÛÙ› ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹Ó¢ÛË” Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¯ÓËÙ¿ ÌÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È ¤Ó· ÌË Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹Ó¢ÛË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô §›ÌÂÚÌ·Ó Û ÌÈ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ΔÔ ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ (∂∂, ∏¶∞, ƒˆÛ›·, √∏∂) ˙‹ÙËÛ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· “‰È¢ı¤ÙËÛË” Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 24 ÌËÓÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ë ÔÔ›· ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ À¶∂• §›ÌÂÚÌ·Ó ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙȘ

μڢͤÏϘ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘.™‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌË Â˘Úˆ·˚΋ ‰Èψ̷ÙÈ΋ ËÁ‹, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∫¿ıÚÈÓ ÕÛÙÔÓ “ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜” ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË.√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÕÛÙÔÓ §Ô˘Ù˜ °Î›ÏÓÂÚ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› ˆ˜ ÌÈ· “‰Èψ̷ÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË” ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ πÛÚ¿ËÏ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂÏ‹ÊıË Î·-

ÙfiÈÓ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ηıÒ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÎÚ›ıËΠ“fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙ‹” ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë Ë ÕÛÙÔÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô °Î›ÏÓÂÚ. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ∂∂-πÛÚ·‹Ï ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‹ ÙÔÓ ª¿ÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂. øÛÙfiÛÔ Ô §›ÌÂÚÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ À¶∂• Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °Î›ÓÙÔ μ¤ÛÙÂÚ‚ÂÏÂ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ·Ó ÔÏϤ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ͤÛ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ Ó·ÚÒÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Î·È ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÛÙË Ã‚ÚÒÓ·, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ηÙ¯fiÌÂÓ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓÂ Ë ÚÔÛ¢¯‹ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, ÂÚ›Ô˘ 300 ‰È·‰Ëψ٤˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤ÂÈÙ· ·fi οÏÂÛÌ· Ù˘ ÷̿˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÒÓ·˜ Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηÙÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡. “∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‚·‰›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì”, ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜. ¶ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ Ó¤ÔÈ ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÓÙÔ‡Û·Ó Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·.

ŒÓ·˜ «‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˜» ÎÈ ¤Ó·˜ «ÌÔÏÛ‚›ÎÔ˜» ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙÔÓ æ˘¯Úfi ¶fiÏÂÌÔ ª√™Ã∞, 19.

ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ¤Ó·Ó “ÌÔÏÛ‚›ÎÔ” ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ Î·È ¤Ó·Ó “‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ” ÙÔÓ ƒfiÓ·ÏÓÙ ƒ›ÁηÓ, ‰ÈËÁ‹ıËΠۋÌÂÚ· Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÂÚÂÛÙÚfiÈη ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙfiÙ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. “¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢·Ó Ó· ÌËÓ ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ...∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‰È‹ÚÎÂÛ ¿Óˆ ·fi 40 ÏÂÙ¿, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹ÁÎ·Ó Î·È ÂÁÒ Â›· ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ Í·Ó·Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1985 ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë Ì ÙÔÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞. “∂ΛÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÍÂÚÔΤʷÏÔ ÌÔÏÛ‚›ÎÔ”, ı˘Ì‹ıËÎÂ Ô Î. °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ. “∞ÏÏ¿ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, οӷÌ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô °ÎfiÚÌÈ. √ ¿Ï·È ÔÙ¤ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË ªfiÛ¯· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ¯ÈÏ›ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ì ٛÙÏÔ “∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ” Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·‰ËÌÔÛ›Â˘Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÂÛÙÚfiÈη (1985-1991). “ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ¤Ó· Ô‰fiÊÚ·ÁÌ· ÛÙȘ ·Ú·ÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô μ›ÎÙÔÚ Ã¤ÈÓȘ ÔÏÈÙÂÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÂÛÙÚfiÈη Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÂÛÙÚfiÈη ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋”.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ §√¡¢π¡√, 19.

ΔÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi “ÌԢΤÙÔ” BSkyB ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ÌÂٷ͇ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ, Ô˘ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Sky 3D, ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Ù·Èӛ˜, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜. ΔÔ Sky 3D ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Sky, fï˜ ÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÂÈÎfiÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BSkyB, ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ (fiˆ˜ ÔÈ Sony, Samsung, LG Î·È Panasonic) ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜. √È ı·٤˜ ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÂȉÈο Á˘·ÏÈ¿.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 19H™ ª∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.049,36

1,47

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,5 0,44 6,75 20,19 7,37 16 1 8,65 9 0,63 3,37 2,01 7,29 4,65 1,74 1,94 20,57 4,59 0,72 0,5 2,5 1,4 1,57 3,88 5,15 4,4 1,53 14 14,97 1,19 4,28 8,55 6,54 6,12 3,9 3,52 1,18 0,99 5,95 10,6 0,89 0,75 10,4 3,82 4,74 13,89 16 9,07 13,61 4,98 3,67 1,25 3,74 5,4 18,48 13,2 6,46 4,65 6,39 1,43 1,13

-0,29 -2,22 5,47 0,95 -0,41 -0,31 2,04 -0,58 -0,22 1,61 2,12 -0,99 -2,80 -6,81 1,16 -0,51 0,49 -0,22 1,41 -1,96 0,00 0,00 -0,63 -4,20 1,18 -2,00 -6,14 6,87 1,84 -4,80 3,63 2,03 -0,91 0,82 -2,50 1,44 -0,84 1,02 -3,25 -0,47 -2,20 0,00 1,27 -1,04 1,50 1,02 -1,78 0,44 0,59 0,20 -1,34 0,81 0,27 1,89 -3,70 -3,37 6,78 0,87 5,10 1,42 -3,42

8105 4132888 3063358 442265 15687 34916 89421 30453 37040 336825 345528 40693 119319 62557 4704917 2356742 2247 1252 177704 61478 0 0 645528 167298 77264 73300 9327 1185084 4701575 26719 282414 278294 140977 32300 105092 607 22113 153940 1564 28200 239733 6980 128692 133711 207562 1112 933795 1275532 3162 480 45667 35259 371028 21288 174076 1498 2308323 1529043 1982748 62262 24523

3,45 0,43 6,37 19,51 7,36 15,73 0,97 8,6 8,88 0,62 3,26 2,01 7,23 4,65 1,68 1,92 20,42 4,59 0,69 0,5 2,5 1,4 1,57 3,86 5 4,39 1,53 13 14,12 1,18 4,15 8,2 6,54 5,91 3,9 3,39 1,17 0,96 5,95 10,37 0,86 0,72 10,15 3,82 4,6 13,08 15,95 8,89 13,48 4,95 3,62 1,22 3,73 5,2 18,42 12,42 5,96 4,54 5,95 1,39 1,13

3,65 0,45 6,85 20,2 7,69 16,19 1,02 8,79 9,15 0,64 3,37 2,08 7,37 4,99 1,74 1,99 20,57 4,6 0,73 0,52 2,5 1,4 1,62 4,15 5,15 4,4 1,63 14,03 15 1,27 4,28 8,55 6,7 6,12 4,02 3,52 1,22 1,01 6,19 10,6 0,9 0,76 10,45 3,97 4,74 14,15 16,3 9,09 13,68 4,98 3,79 1,29 3,82 5,4 19,4 13,3 6,46 4,74 6,39 1,43 1,18

2,31 0,00 0,00 5,06 2,70 0,00 3,23 0,00 -1,39 0,00 0,00 -1,94 0,00 0,00 0,00 1,56 2,80 0,00 -2,21 0,00 -9,09 9,63 0,00 0,00 0,94 5,26 0,00 2,56 0,00 1,37 2,38 0,85 -2,02 1,05 0,00 1,72 0,00 6,54 0,00

7000 0 141396 114495 1 100184 2600 79850 50 0 1200500 1058 5000 0 3800 3100 2025 88102 1289 41220 1000 183 0 0 11350 4795 0 501 2014 100 127793 250 1420 19673 193970 10901 0 7126 43500

1,3 0,9 0,61 1,76 0,76 0,66 0,62 0,34 0,71 1,18 4,17 0,95 0,85 1,42 7,63 1,3 1,06 0,49 1,76 0,78 0,4 2,55 4,57 0,93 2,1 0,55 2,5 0,39 0,86 0,74 1,25 1,19 0,97 2,77 0,3 0,56 0,4 1,1 0,57

1,36 0,9 0,63 1,93 0,76 0,7 0,64 0,35 0,71 1,18 4,18 1,03 0,85 1,42 7,65 1,34 1,1 0,53 1,8 0,82 0,4 2,96 4,57 0,93 2,15 0,6 2,5 0,4 0,9 0,74 1,31 1,2 1 3 0,34 0,59 0,4 1,15 0,59

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,33 0,9 0,62 1,87 0,76 0,68 0,64 0,34 0,71 1,18 4,18 1,01 0,85 1,42 7,65 1,3 1,1 0,51 1,77 0,8 0,4 2,96 4,57 0,93 2,15 0,6 2,5 0,4 0,9 0,74 1,29 1,19 0,97 2,88 0,32 0,59 0,4 1,14 0,58

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,38 0,73 0,54 1,87 0,54 0,38 0,86 1,14 0,79 1,3 0,79 1,54 0,35 0,56 0,81 0,51 0,82 1,17 1,24 0,36 0,36 0,98 7,12 0,6 1,48 0,77 1,35 1,19 0,45 0,82 0,67 0,49 0,79 0,4 0,45 0,95 0,79 1,48 2,18 0,89 1,22 0,33 0,55 2,79 0,85 1,59 0,33 0,71 0,59 0,54 2,84 10,4 1,75 0,61 1,29 0,49 0,48 0,57 0,79 0,54 0,34 5 1,21 1,81 5,92 0,79 5,9 1,3 0,64 2,7 1,78 0,48 0,61 0,59 0,39 4 1,31 0,73 0,79 0,48 0,62 0,54 1,41 0,57 0,73 0,57 0,56 0,81 3 1,09 2,79 0,72 3,41 0,68 1,29 1,37 1 0,45 0,45 4,2 1,26 42,73 0,39 3,48 0,86 0,44

5,56 1,39 0,00 0,00 -10,00 2,70 0,00 0,00 -1,25 -2,99 0,00 10,00 -12,50 -6,67 2,53 -1,92 0,00 0,00 0,00 2,86 2,86 0,00 -0,14 1,70 0,00 -2,53 0,00 0,00 0,00 -1,21 0,00 0,00 8,22 0,00 2,27 -2,06 1,28 4,23 0,00 1,14 0,00 0,00 1,85 -2,11 -4,49 -3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,10 -5,41 3,39 1,58 0,00 -2,04 -9,52 1,28 5,88 0,00 -3,66 -0,82 -1,63 0,00 1,28 -1,01 -4,41 0,00 0,00 -1,11 2,13 -1,61 -1,67 0,00 0,00 0,00 -1,35 0,00 6,67 3,33 -3,57 0,00 0,00 4,29 1,79 1,82 8,00 0,00 0,93 -0,36 2,86 0,00 0,00 -7,86 1,48 2,04 0,00 0,00 0,00 -3,82 -1,54 0,00 0,00 7,50 0,00

258710 851 340 0 1082 23750 17772 320 2550 4344 0 100 31417 115473 2000 6359 0 0 0 1500 10880 1171 1788 86166 22000 9918 4810 0 5050 1 300 0 1000 100 510 510 3791 82 0 871 5523 520 1610 1900 10 173 3112 10000 1630 1468 27530 10 38702 6450 240400 13666 285 70 7020 49190 40010 1150 1181 38767 30 21962 5 450 0 627 304 1751 830 420 0 928 0 480 0 952 330 300 0 0 1163 92301 170 468 0 21426 7310 147013 2100 45850 16743 14300 1590 0 0 378 67889 22095 0 4161 100 0

0,34 0,73 0,52 1,87 0,54 0,37 0,85 1,1 0,79 1,25 0,79 1,52 0,34 0,55 0,72 0,5 0,82 1,17 1,24 0,36 0,34 0,98 7,1 0,6 1,48 0,77 1,3 1,19 0,43 0,82 0,61 0,49 0,69 0,4 0,45 0,95 0,77 1,42 2,18 0,85 1,18 0,33 0,53 2,79 0,85 1,59 0,31 0,69 0,57 0,52 2,82 10,4 1,73 0,6 1,26 0,48 0,46 0,57 0,78 0,52 0,32 4,82 1,13 1,79 5,92 0,71 5,75 1,3 0,64 2,43 1,64 0,46 0,59 0,59 0,39 4 1,31 0,73 0,79 0,47 0,59 0,51 1,41 0,57 0,71 0,55 0,55 0,77 3 1,04 2,79 0,71 3,4 0,68 1,26 1,35 0,96 0,45 0,45 4,2 1,25 42,68 0,39 3,48 0,86 0,44

0,38 0,74 0,54 1,87 0,54 0,39 0,86 1,14 0,79 1,3 0,79 1,54 0,37 0,58 0,81 0,51 0,82 1,17 1,24 0,36 0,36 1 7,21 0,6 1,48 0,77 1,35 1,19 0,45 0,82 0,67 0,49 0,8 0,4 0,45 0,95 0,79 1,49 2,18 0,91 1,23 0,33 0,55 2,8 0,85 1,71 0,33 0,71 0,6 0,55 2,85 10,4 1,85 0,61 1,32 0,5 0,48 0,57 0,8 0,56 0,34 5 1,22 1,84 5,92 0,8 5,9 1,3 0,64 2,7 1,88 0,48 0,61 0,6 0,39 4 1,31 0,74 0,79 0,5 0,62 0,54 1,41 0,57 0,73 0,59 0,56 0,81 3 1,1 2,79 0,74 3,41 0,69 1,36 1,37 1 0,45 0,45 4,2 1,33 44,4 0,39 3,48 0,86 0,44

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,7 1,57 0,28 7,9 0,43 0,82 3,99 0,38 0,33 1,51 1,58 0,26 0,22 0,27 0,17 20,74 0,5 0,79 35,73 2,74 0,34 0,87 0,21 7,8 0,14 0,17 0,6 5,09 0,19 0,31 13,95 74,05 3 0,3 19,38 3,29 0,16 1,35 0,23 0,2 0,29 11,7 9,33 0,18 0,84 0,27

0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 -7,87 0,00 -2,56 0,00 -0,66 0,00 0,00 10,00 3,85 0,00 -0,77 -1,96 0,00 -0,20 0,74 0,00 0,00 0,00 0,13 -6,67 0,00 0,00 -0,97 0,00 0,00 0,00 -0,47 -0,33 0,00 -1,37 0,61 0,00 -2,17 0,00 -4,76 0,00 9,96 9,89 0,00 0,00 -3,57

2580 1172 270 0 0 650 7699 30 0 1601 0 0 1000 2040 19610 168 2512 0 345 120 87849 1150 99501 40 6000 10820 1750 100 8000 0 0 160 300 0 2000 7925 33541 20 0 105000 0 355 40 0 1580 4000

7,7 1,56 0,28 7,9 0,43 0,82 3,98 0,38 0,33 1,45 1,58 0,26 0,22 0,24 0,17 20,43 0,48 0,79 35,73 2,74 0,33 0,87 0,19 7,8 0,14 0,17 0,6 5,09 0,18 0,31 13,95 74 3 0,3 19,21 3,2 0,16 1,35 0,23 0,2 0,29 11,7 9,33 0,18 0,84 0,27

7,7 1,59 0,28 7,9 0,43 0,82 4 0,38 0,33 1,52 1,58 0,26 0,22 0,28 0,18 21,2 0,51 0,79 35,73 2,74 0,34 0,88 0,21 7,8 0,15 0,17 0,6 5,09 0,19 0,31 13,95 75 3 0,3 19,57 3,35 0,16 1,35 0,23 0,2 0,29 11,7 9,33 0,18 0,84 0,28

0,17 0,08 0,97 0,24 0,88 0,15 0,19 3,7 0,1 0,11 0,14 0,15 1,39 0,21 0,5 0,07 0,09 0,26 0,25 8,26 0,44 0,4 0,39 0,54 0,25 0,13 0,46

6,25 0,00 -1,02 0,00 -1,12 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -10,35 -3,85 0,00 -2,22 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,13

46500 0 1500 0 7696 120 0 0 6750 0 0 0 7556 42 0 1000 0 8103 15600 0 1189 36370 0 0 4500 0 6431

0,16 0,08 0,96 0,24 0,85 0,15 0,19 3,7 0,1 0,11 0,14 0,15 1,39 0,21 0,5 0,07 0,09 0,24 0,25 8,26 0,44 0,39 0,39 0,54 0,25 0,13 0,46

0,17 0,08 0,98 0,24 0,89 0,15 0,19 3,7 0,1 0,11 0,14 0,15 1,4 0,21 0,5 0,07 0,09 0,27 0,26 8,26 0,44 0,41 0,39 0,54 0,25 0,13 0,47

1,01 1,99 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,62 2,1 2,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 1,99 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,62 2,1 2,07

1,01 1,99 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,62 2,1 2,07

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ¢π∫∞πøª∞ ∏Ã√™ ∫∞π ∂π∫√¡∞ ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

™∞μμ∞Δ√ 20 M∞ƒΔπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 18H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.672.613,62 5.150.408,65 4,9846 23.350.650,67 2.864.889,07 8,1506 138.415.873,61 15.342.550,24 9,0217 15.559.072,23 2.255.996,78 6,8968 376.549.833,39 107.941.823,29 3,4885 29.943.497,95 3.377.970,19 8,8643 18.822.459,07 2.648.973,14 7,1056 7.592.111,84 1.459.598,08 5,2015 12.631.066,22 1.678.184,74 7,5266 132.236.339,56 14.778.520,68 8,9479 1.326.497,19 120.000,00 11,0541 53.488.135,99 6.826.857,23 7,8350 6.251.391,51 1.599.735,10 3,9078 27.793.598,87 2.703.402,48 10,2810 10.065.763,79 974.493,43 10,3292 208.696.501,10 14.027.783,53 14,8774 16.366.183,63 973.444,29 16,8127 3.851.848,94 659.551,34 5,8401 10.519.336,72 2.044.925,54 5,1441 8.661.892,93 2.273.615,00 3,8097 9.028.165,96 2.446.259,38 3,6906 15.189.114,30 2.000.699,78 7,5919 37.046.294,68 3.819.438,68 9,6994 10.313.096,88 5.442.402,90 1,8950 4.155.551,02 288.662,44 14,3959

-0,68% -0,72% -1,01% -0,79% -1,27% -0,60% -0,98% -0,53% -0,87% -0,49% -0,47% -0,94% -1,10% -0,80% -0,79% -0,87% -0,62% -0,61% -0,63% -0,85% -0,62% -0,63% -0,34% -0,20% -0,85%

5,0843 8,2729 9,0217 7,0175 3,4885 8,8643 7,1056 5,2327 7,6395 8,9479 11,6068 7,9134 4,2204 10,2810 10,3292 14,9518 17,1490 5,9569 5,1441 3,8859 3,6906 7,6678 9,7964 1,8950 14,6118

4,8849 8,0895 8,9540 6,8278 3,4885 8,7978 7,0523 5,1599 7,5266 8,9479 10,9436 7,7958 3,9078 10,2039 10,3292 14,7658 16,6446 5,7817 5,0927 3,7335 3,6629 7,5919 9,6024 1,8903 14,2519

-1,01% -1,97% -0,19% -1,07% -1,81% -1,77% -0,81% -3,07% -1,30% 0,85% 1,09% -1,30% -1,62% -1,19% -1,07% -2,01% 0,26% -0,95% -1,93% -0,69% -0,25% -0,76% -2,16% -1,80% -1,57%

81.035.550,48 27.354.324,12 3.259.544,39 165.582.264,82 36.483.099,66 6.902.286,62 29.619.537,26 33.233.606,34 17.772.616,28 10.096.866,92 33.286.586,45 11.405.108,54 20.951.646,71 33.786.450,18 323.825.851,17 5.682.872,11 28.828.339,81 58.605.664,04 129.373.314,93 54.768.813,59 17.565.958,50 116.349,80 6.590.389,36 669.655,15 15.570.099,25 1.139.873,93 1.418.497,68 33.037.529,51 2.139.762,32 5.157.336,26 13.442.242,69 3.566.679,65 3.336.823,80 126.172.617,62 59.968.733,03 14.879.096,82 56.051.700,55 106.405.778,05 57.183.118,16 10.205.661,54 57.548.463,33 88.253.497,43 45.438.058,06 4.348.402,64 489.952,84 9.208.907,47 77.670.154,89 19.017.548,01 2.786.570,20 4.223.411,26 5.446.142,81

-0,16% -0,04% 0,32% -0,06% -0,13% 0,14% -0,13% -0,76% -0,27% -0,11% -0,35% 0,10% -0,23% 0,75% -0,04% -0,17% -0,14% -0,20% 0,08% -0,06% 0,01% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 0,23% 0,23% -0,17% -0,07% -0,08% -0,19% -0,22% -0,27% -0,37% -0,39% 0,08% -0,26% 0,55% -0,49% -0,11% -0,12% -0,30% -0,13% -0,08% -0,15% -0,28% 0,58% 0,09% -0,08%

16,8317 12,7447 10,0401 4,5716 7,0199 7,0018 8,9340 9,5197 10,0974 4,1083 8,4101 6,9501 3,1804 5,1627 6,0500 5,9359 9,9962 11,3737 9,0292 10,5872 11,2000 1.237,8600 1.232,4600 1.159,1700 1.189,0900 990,3500 1.049,8800 1.015,6300 1.018,9300 4,6067 3,6253 3,1813 8,3197 3,3711 10,8784 10,7300 9,5122 3,1548 9,7057 28,3114 9,6603 1,1208 10,7291 3,4091 2,9876 4,9107 2,9382 3,4945 3,9358 211,2008 3,4142

16,3367 12,3699 9,7448 4,5373 6,9673 6,9493 8,3384 9,0576 9,6072 3,9972 8,0018 6,8980 3,1361 5,1627 6,0500 5,9359 9,5202 10,8321 8,5562 10,0326 11,2000 1.237,8600 1.232,4600 1.159,1700 1.189,0900 990,3500 1.049,8800 1.015,6300 1.018,9300 4,5494 3,5717 3,1343 8,1967 3,2231 10,4518 10,3092 9,3220 3,1311 9,3251 27,9592 9,6603 1,1124 10,6486 3,3089 2,9577 4,8616 2,8800 3,2909 3,8968 210,1500 3,2485

1,41% 2,32% 7,00% 1,49% 1,61% 4,94% -0,09% -2,39% 0,68% 2,62% -0,14% 2,03% 0,17% 11,35% 5,96% 3,54% 0,88% 2,49% -0,67% 0,19% 3,97% 1,84% 1,85% 0,03% 0,04% 1,07% 1,08% -0,65% -0,63% 2,76% 1,95% 0,22% 1,46% 0,83% 0,08% 0,48% -1,44% 1,37% -1,40% 6,30% -1,21% -0,15% -0,06% 1,37% 0,73% 1,90% 1,12% 2,07% 6,07% 0,52% 0,91%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(2) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(2) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.910.727,92 2.189.264,49 331.145,74 36.219.660,42 5.197.102,51 985.790,39 3.481.111,06 3.595.763,01 1.812.923,18 2.500.695,77 4.076.699,05 1.640.990,85 6.627.322,83 6.544.353,27 53.524.960,72 957.368,30 3.028.131,55 5.410.359,22 15.044.785,92 5.431.808,90 1.568.384,61 93,99 5.347,36 577,70 13.094,15 1.150,98 1.351,11 32.529,24 2.100,00 1.125.124,78 3.763.503,50 1.137.938,68 407.092,79 38.363.131,43 5.622.879,22 1.414.414,77 5.892.596,11 33.728.231,84 6.009.558,20 362.282,19 5.957.191,00 78.740.979,23 4.235.036,73 1.301.003,55 163.994,57 1.875.275,56 26.699.267,70 5.605.512,81 715.089,98 20.096,86 1.643.000,81

16,5017 12,4948 9,8432 4,5716 7,0199 7,0018 8,5086 9,2424 9,8033 4,0376 8,1651 6,9501 3,1614 5,1627 6,0500 5,9359 9,5202 10,8321 8,5992 10,0830 11,2000 1.237,8600 1.232,4600 1.159,1700 1.189,0900 990,3500 1.049,8800 1.015,6300 1.018,9300 4,5838 3,5717 3,1343 8,1967 3,2889 10,6651 10,5196 9,5122 3,1548 9,5154 28,1705 9,6603 1,1208 10,7291 3,3423 2,9876 4,9107 2,9091 3,3927 3,8968 210,1500 3,3148

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

8.489.923,98 4.713.404,30 23.429.980,24 37.476.313,43 14.901.716,39 15.771.503,91 184.583.182,13 174.257.149,33 20.642.741,21 21.339.471,09 59.595.154,41 44.071.625,71 44.941.003,77 31.889.750,36 1.291.125,48 16.489.223,77 78.501.759,74 2.093.080,47 11.445.126,71 898.402,30 73.477.185,60 163.611.697,06 26.551.498,18 5.710.596,77 202.580,68 14.347.461,95 1.457.387,31 117.402.989,27 10.491.518,68 8.877.085,89 57.002.631,98

3.215.814,77 569.936,42 4.642.510,58 2.118.101,83 4.755.060,90 2.117.188,51 15.814.505,44 15.035.926,26 2.756.752,61 1.691.802,50 5.956.041,00 1.194.961,81 3.372.580,70 5.829.529,90 217.771,96 8.259.453,32 14.755.821,40 1.942.714,34 9.469.614,70 144.142,13 41.069.250,87 18.840.811,57 17.416.491,55 279.525,00 193,41 13.679,93 387.581,90 6.983.527,26 4.440.044,19 1.434.580,17 5.945.397,64

2,6401 8,2701 5,0468 17,6933 3,1339 7,4493 11,6718 11,5894 7,4881 12,6135 10,0058 36,8812 13,3254 5,4704 5,9288 1,9964 5,3201 1,0774 1,2086 6,2328 1,7891 8,6839 1,5245 20,4296 1.047,4000 1.048,8000 3,7602 16,8114 2,3629 6,1879 9,5877

-2,82% -3,03% -4,23% -3,05% -2,27% -2,99% -3,21% -3,22% -3,32% -3,46% -4,28% -2,93% -2,20% -3,09% -3,03% -3,11% -2,60% -2,45% -2,92% -2,54% -3,16% -3,20% -3,99% -3,32% -1,03% -1,02% -3,48% -3,08% -2,40% -2,73% -2,74%

2,7721 8,6836 5,2991 18,5780 3,2436 7,7100 11,7885 11,7053 7,5630 12,7396 10,0558 37,6188 13,5919 5,5798 6,0474 2,0663 5,3201 1,0774 1,2267 6,3263 1,7891 8,6839 1,5245 20,4296 1.047,4000 1.048,8000 3,7978 17,3157 2,4338 6,3735 9,5877

2,5873 -10,33% 8,1874 -11,05% 4,9963 -11,59% 17,5164 -7,98% 3,1026 -8,34% 7,3748 -9,99% 11,5551 -8,61% 11,4735 -9,60% 7,4132 -8,13% 12,4874 -9,49% 9,9258 -11,55% 36,5124 -8,58% 13,1921 -6,66% 5,4157 -8,39% 5,8695 -7,25% 1,9964 -8,65% 5,2669 -5,47% 1,0666 -7,55% 1,1965 -8,03% 6,1705 -7,96% 1,7712 -9,28% 8,5971 -9,92% 1,5093 -10,52% 20,4296 -8,00% 1.047,4000 -6,05% 1.048,8000 -6,04% 3,6850 -9,79% 16,6433 -7,29% 2,3393 -7,49% 6,1260 -7,31% 9,4918 -7,51%

ENEP°HTIKO

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

7.030.027,18 2.331.386,45 3,0154 187.456.545,50 8.039.920,69 23,3157 64.641.988,68 12.101.918,61 5,3415 29.323.045,36 66.672.511,57 0,4398 2.011.076,50 4.218.455,98 0,4767 86.786.580,09 10.281.391,82 8,4411 53.004.368,96 6.390.451,39 8,2943 46.786.266,67 5.213.060,99 8,9748 4.916.712,02 3.502.500,57 1,4038 612.257,94 57.209,22 10,7021 2.789.866,73 260.646,51 10,7036 12.555.425,31 3.404.558,59 3,6878 2.256.502,60 1.103.372,30 2,0451 20.917.551,36 7.681.243,27 2,7232 10.796.282,38 5.407.744,10 1,9964 59.036.877,91 4.660.616,52 12,6672 13.795.610,27 6.590.973,60 2,0931 72.748.809,89 1.709.738,43 42,5497 4.319.920,42 501.149,71 8,6200 6.697.804,27 1.771.379,45 3,7811 13.771.133,58 17.469.800,31 0,7883 47.853.804,33 5.161.127,99 9,2720 6.939.483,16 9.244.490,31 0,7507 36.714.152,06 4.166.060,62 8,8127 7.909.415,73 2.629.238,59 3,0083 25.871.831,18 13.699.511,03 1,8885 17.414.221,81 8.048.080,55 2,1638 978.566,73 942.978,81 1,0377 575.445,95 216.255,27 2,6610 5.616.773,92 642.822,12 8,7377

-3,26% 3,0154 2,9852 -9,96% -2,60% 23,5489 23,0825 -7,55% -2,47% 5,3949 5,2881 -7,78% -2,74% 0,4398 0,4354 -7,53% -3,48% 0,4767 0,4719 -11,20% -0,30% 8,4411 8,3567 -0,04% -0,93% 8,2943 8,2943 -0,57% -0,87% 8,9748 8,9748 -0,63% -2,48% 1,4038 1,3898 -4,63% -1,11% 10,7021 10,4881 -2,45% -1,12% 10,7036 10,4895 -2,45% -3,10% 3,8722 3,6509 -8,03% -3,09% 2,1474 2,0246 -11,34% -2,55% 2,7232 2,6960 -7,08% -2,48% 1,9964 1,9764 -7,58% -3,38% 12,7939 12,4139 -8,49% -2,73% 2,1140 2,0512 -7,56% -2,06% 43,6134 42,5497 -9,21% -2,51% 8,8355 8,6200 -11,97% -1,60% 3,8756 3,7811 -11,25% -3,03% 0,8041 0,7883 -9,16% -3,17% 9,4574 9,2720 -9,11% -3,22% 0,7638 0,7357 -9,36% -3,59% 8,9669 8,6364 -9,72% -2,67% 3,0083 2,9782 -7,54% -3,82% 1,9829 1,8696 -9,37% -3,13% 2,2720 2,1205 -9,73% -2,24% 1,0585 1,0273 -6,44% -3,20% 2,7674 2,6344 -6,64% -3,27% 9,0872 8,6503 -6,70%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.817.795,66 1.336.449,58 12,5839 3.094.404,30 424.634,78 7,2872 4.985.090,61 974.610,04 5,1150 9.551.367,01 906.130,15 10,5408 17.903.242,43 1.414.788,83 12,6544 3.637.503,60 620.708,62 5,8602 7.827.180,35 1.527.277,96 5,1249 4.213.961,77 1.836.143,09 2,2950 1.040.298,30 135.162,50 7,6966 22.566.916,77 6.548.780,15 3,4460 33.307.816,36 8.984.379,75 3,7073 1.199.798,16 120.000,00 9,9983 676.019,64 580,47 1.164,6000 36.487.645,50 30.816,93 1.184,0100 838.316,38 769,93 1.088,8200 45.769.476,27 41.980,16 1.090,2600 43.981,60 43,99 999,7400 4.785.020,83 4.779,40 1.001,1800 4.258.987,40 1.156.474,17 3,6827 2.078.826,95 423.387,07 4,9100 4.296.240,86 2.821.297,64 1,5228 1.689.538,56 688.838,33 2,4527 3.749.045,71 1.459.101,38 2,5694 1.445.343,11 548.170,36 2,6367 55.305.400,89 42.091.140,53 1,3139 8.532.597,10 591.573,78 14,4236 16.939.730,25 1.252.907,32 13,5203 45.424.848,34 4.259.830,28 10,6635 10.610.177,72 15.301.298,25 0,6934 13.025.399,49 14.421.902,34 0,9032 3.171.102,08 346.504,34 9,1517 3.496.372,10 383.317,20 9,1214 1.333.463,46 150.011,03 8,8891 154.890.819,45 17.519.298,25 8,8412 46.331.236,99 6.142.659,77 7,5425 1.820.406,19 574.391,73 3,1693 29.671.377,07 2.786.533,03 10,6481 6.342.282,43 2.913.955,13 2,1765 3.650.293,88 1.834.224,09 1,9901 1.395.742,68 452.937,41 3,0815 8.912.398,20 6.061.737,37 1,4703 17.436.231,14 5.993.350,66 2,9093 21.970.907,18 4.340.226,17 5,0622 13.298.619,44 4.747.190,04 2,8014 32.538.229,85 15.032.421,88 2,1645 618.883,60 38.680,56 15,9999 3.733.129,63 13.225,25 282,2700 1.972.637,11 373.432,71 5,2824

0,01% -0,31% -0,17% -0,58% -1,95% -0,22% 0,79% -0,48% 0,48% -0,63% -0,66% -0,01% 0,69% 0,69% 0,77% 0,77% 0,38% 0,38% -1,83% -0,26% -0,12% -0,47% 0,28% 0,97% 0,22% -0,76% 0,18% -0,82% 0,22% -0,67% -0,06% -0,17% -0,21% -0,40% -0,38% 0,19% 0,00% -0,60% 0,82% -0,07% 0,38% 1,02% 0,13% 0,11% 0,42% -1,43% 0,71% 0,01%

13,2131 7,5423 5,1662 10,6462 12,7809 5,9774 5,1249 2,2950 7,8120 3,4460 3,7073 9,9983 1.164,6000 1.184,0100 1.088,8200 1.090,2600 999,7400 1.001,1800 3,7195 4,9591 1,5685 2,5263 2,6336 2,7158 1,3139 14,4236 13,6555 10,7701 0,6934 0,9032 9,1517 9,1214 8,8891 8,8412 7,5425 3,1693 10,6481 2,2853 2,0896 3,1739 1,4850 2,9820 5,1888 2,8714 2,2078 16,1599 287,9154 5,4409

12,4581 7,2143 5,0639 10,4354 12,5279 5,8016 5,0737 2,2721 7,6196 3,4115 3,6702 9,8983 1.164,6000 1.184,0100 1.088,8200 1.090,2600 999,7400 1.001,1800 3,6090 4,8118 1,5076 2,4282 2,5437 2,6103 1,3008 14,2794 13,3851 10,5569 0,6865 0,8942 8,9687 8,9390 8,7113 8,6644 7,4671 3,1376 10,4351 2,1330 1,9503 2,9891 1,4409 2,9093 5,0622 2,8014 2,1645 15,6799 282,2700 5,1768

4,35% 11,50% 14,12% 3,16% 2,29% 6,01% 6,53% -1,97% 4,83% 0,23% -2,33% -0,02% 4,47% 4,48% -0,76% -0,75% 1,15% 1,16% -8,47% 1,58% 3,34% 4,21% 7,94% 10,13% 4,35% 7,61% 3,47% 7,30% 4,40% 9,73% 0,91% 0,26% -0,43% 0,04% -1,62% 2,84% 0,72% -2,24% 6,71% 2,72% 3,16% 14,75% 3,84% 0,95% 4,80% 2,88% 1,30% -3,12%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.242.361,65 27.640.324,63 7.428.675,60 288.487.166,47 11.410.398,69 3.028.671,71 4.465.439,10 9.543.435,62 60.552.738,15 4.215.946,83 83.340.277,60 253.895.233,41 224.201.756,12 8.356.050,29 12.889.286,83 43.389.914,07 4.874.784,49 13.905.090,49 509.901,12 116.814.351,81

2.024.263,07 6,5418 2.236.618,82 12,3581 1.270.162,18 5,8486 26.041.798,23 11,0779 1.647.588,10 6,9255 835.489,11 3,6250 662.291,65 6,7424 1.725.466,76 5,5309 8.170.117,29 7,4115 714.585,48 5,8998 25.461.985,30 3,2731 65.010.510,17 3,9054 117.675.104,35 1,9053 1.792.831,82 4,6608 2.407.884,06 5,3530 8.116.752,63 5,3457 1.373.280,44 3,5497 1.695.407,83 8,2016 135.477,59 3,7637 50.360.683,87 2,3196

0,11% 6,5549 6,4110 0,51% -0,03% 12,4817 12,2345 0,28% -0,18% 5,8486 5,7901 0,03% -0,01% 11,0779 11,0779 0,36% 0,01% 6,9255 6,9255 0,31% -0,07% 3,6286 3,6105 0,26% -0,01% 6,7424 6,7424 0,32% -0,13% 5,5309 5,4756 0,14% 0,00% 7,4189 7,3744 0,34% 0,09% 5,9145 5,8703 1,83% 0,01% 3,2731 3,2731 0,13% 0,01% 3,9249 3,8859 0,33% 0,01% 1,9053 1,9053 0,47% 0,00% 4,6608 4,6142 0,44% 0,01% 5,3530 5,3530 0,26% -0,07% 5,3457 5,3457 0,19% -0,21% 3,5497 3,5320 0,05% -0,10% 8,3656 8,0376 0,57% -0,01% 3,8013 3,5755 -0,18% 0,01% 2,3196 2,3196 0,56%

79.138.993,29 36.581.341,94 47.043.734,07 1.502.034,97 62.056.832,09

6.798.196,01 11,6412 3.152.820,46 11,6027 42.667.499,14 1,1026 1.361.984,25 1,1028 58.894.459,92 1,0537

-0,01% 11,6412 11,6412 0,05% 0,00% 11,6027 11,6027 0,23% 0,01% 1,1026 1,1026 0,37% 0,00% 1,1028 1,1028 0,38% -0,01% 1,0537 1,0537 0,20%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

386.275,42 5,6176 177.247,01 11,5663 123.009,01 9,8816 1.344.433,39 10,7839

47.003.878,85 5.872.839,77 8,0036 96.488.909,38 11.037.985,75 8,7415 29.681.606,20 2.670.477,30 11,1147 12.783.128,95 1.265.704,50 10,0996 3.949.219,74 409.329,07 9,6480 5.482.342,63 575.275,42 9,5299 673.088.490,86 146.435.751,63 4,5965 32.367.966,18 9.135.209,69 3,5432 5.714.938,95 886.436,40 6,4471 76.022.788,22 5.175.330,71 14,6895 28.265.192,83 5.310.062,74 5,3229 12.986.558,60 1.262.688,27 10,2848 15.216.346,51 1.531.712,69 9,9342 9.392.385,28 2.901.749,92 3,2368 25.258.037,44 3.511.400,95 7,1932 4.374.945,34 2.325.715,67 1,8811 45.381.181,42 2.922.610,25 15,5276 8.638.817,90 1.571.688,81 5,4965 45.801.423,15 5.229.751,44 8,7579 16.390.436,67 5.062.497,35 3,2376 15.364.676,16 4.940.848,05 3,1097 980.841,46 120.000,00 8,1737 1.258.386,96 150.492,23 8,3618 14.016.945,76 4.070.320,19 3,4437 3.129.556,03 1.030.490,47 3,0370 3.548.164,24 512.187,35 6,9275 996.623,83 451.034,88 2,2096 15.829.814,48 6.895.349,48 2,2957 2.294.797,86 252.189,43 9,0995

-1,95% -2,22% -1,18% -2,34% -2,13% -2,33% -2,00% -1,23% -2,13% -2,15% -1,02% -0,97% -0,98% -0,99% -2,20% -2,11% -2,00% -2,09% -0,23% -2,21% -1,76% -2,10% -2,06% -1,49% -0,84% -2,48% -2,06% -1,40% -1,14%

8,4038 7,9236 -7,31% 8,8289 8,6541 -4,39% 11,2258 11,0036 -3,08% 10,2763 9,9986 -5,47% 9,8168 9,5515 -3,53% 9,6490 9,4346 -5,44% 4,5965 4,5965 -3,76% 3,5432 3,5078 -2,70% 6,5438 6,3826 -5,06% 14,6895 14,5426 -3,60% 5,3229 5,2697 -1,74% 10,2848 10,1820 -2,10% 9,9342 9,9342 -3,13% 3,2368 3,2044 -2,36% 7,4090 7,1213 -5,21% 2,0316 1,8811 -5,25% 15,6829 15,3723 -6,23% 5,7713 5,4415 0,48% 8,9112 8,7579 -2,20% 3,2862 3,2376 -5,38% 3,1408 3,0786 -6,01% 8,2554 8,0920 -4,40% 8,4454 8,2782 -4,35% 3,4437 3,4093 -4,54% 3,1281 2,9459 1,23% 7,1353 6,7890 -5,33% 2,2206 2,2008 -5,53% 2,2957 2,2900 -3,06% 9,0995 9,0995 -4,97%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

21.136.134,50 6.618.609,71 4.188.806,30 2.740.949,58 1.992.216,56 17.042.475,99 67.411.523,07 37.208.954,64 23.745.761,07 38.323.186,65 2.010.044,81 18.105.570,74

1.172.378,28 18,0284 577.347,31 11,4638 359.432,59 11,6539 249.151,73 11,0011 354.458,48 5,6205 2.228.503,21 7,6475 6.385.557,98 10,5569 5.950.278,06 6,2533 8.405.473,92 2,8250 3.706.442,58 10,3396 555.214,98 3,6203 6.521.003,83 2,7765

-0,43% 18,9298 17,8481 1,34% -0,31% 12,0370 11,2345 0,76% -0,29% 12,2366 11,4208 0,72% -0,37% 11,5512 10,7811 1,00% -0,10% 5,7329 5,5643 3,35% 0,30% 7,7240 7,5710 18,82% 0,10% 10,6625 10,4513 1,46% 0,12% 6,2533 6,1908 1,88% -0,34% 2,8674 2,7968 0,26% -0,30% 10,3396 10,2879 2,84% 0,02% 3,7651 3,5841 11,76% -0,28% 2,8043 2,7487 0,95%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

16.921.260,63 4.890.158,59 2.974.337,20 230.327,89 19.100.691,90 2.071.696,65 27.172.501,61 3.683.205,61 55.374.669,09 6.215.566,03 13.106.606,65 2.124.742,01 78.403.580,20 4.955.185,21 6.242.712,71 2.280.841,49 4.568.758,46 1.279.291,60 17.027.094,57 2.063.006,96 54.971.847,09 20.245.969,42 57.681.632,56 74.185.805,61 33.877.344,20 41.568.287,65 25.659.040,15 31.481.814,31 1.820.406,19 574.391,73 48.971.118,17 17.388.080,55

3,4603 12,9135 9,2198 7,3774 8,9090 6,1686 15,8225 2,7370 3,5713 8,2535 2,7152 0,7775 0,8150 0,8150 3,1693 2,8164

0,06% 0,39% 0,68% 0,53% 0,03% 0,96% 1,11% 0,25% 0,61% 0,10% 0,17% 0,17% 0,10% 0,09% 0,19% 0,49%

3,6333 13,5592 9,3120 7,4512 8,9981 6,2303 15,9807 2,7917 3,5713 8,2535 2,7152 0,7775 0,8150 0,8232 3,1693 2,9572

3,4257 12,7844 9,1276 7,3036 8,8199 6,1069 15,6643 2,7096 3,5356 8,1710 2,6880 0,7697 0,7987 0,8069 3,1376 2,6756

1,66% 1,16% 5,93% 8,96% 3,58% 0,53% 6,76% 1,42% 5,06% 2,78% 6,62% 6,26% 5,41% 5,39% 2,84% 5,67%

18.187.782,30 5.415.943,74 1.825.232,44 191.156,98 74.093.409,44 8.003.684,33 31.053.250,48 3.506.572,60 6.504.180,10 1.095.412,25 57.361.960,22 18.477.050,14 59.801.754,44 59.355.649,38 8.779.391,52 951.292,04 3.690.241,28 1.193.768,26 33.265.652,97 13.829.313,75 5.513.493,69 1.994.116,93 3.852.969,49 430.809,98 5.415.718,16 560.711,87 1.998.846,98 202.137,42

3,3582 9,5483 9,2574 8,8557 5,9377 3,1045 1,0075 9,2289 3,0913 2,4054 2,7649 8,9435 9,6586 9,8886

0,28% 3,3918 0,12% 10,0257 -0,12% 9,2574 -0,07% 8,8557 0,33% 6,1158 0,17% 3,1045 0,25% 1,0075 -0,35% 9,4135 0,14% 3,0913 -1,16% 2,5257 -0,48% 2,9031 0,45% 9,0106 0,42% 9,7310 0,32% 9,9628

3,3246 9,4528 9,1648 8,7671 5,7596 3,0735 0,9974 9,2289 3,0604 2,3573 2,7096 8,8764 9,5862 9,8144

5,10% 3,74% 1,88% 1,61% 0,67% 3,53% 2,69% -0,90% 2,25% -2,28% -0,80% 5,71% 5,31% 4,47%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(11) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(11)

9.880.170,12 11.327,94 1.426.055,24

952.084,57 10,3774 9,59 1.180,7300 1.210,57 1.178,0100

-0,06% 10,3774 10,2736 0,94% - 1.180,7300 1.180,7300 2,37% - 1.178,0100 1.178,0100 2,37%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3548 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8945 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4409 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,6775 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .122,86 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4374 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,973 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3666 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4727

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4845

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121,02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4506

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.169.948,09 2.050.092,57 1.215.522,25 14.498.296,43

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-1,92% 5,8985 5,5614 -10,72% -2,38% 12,1446 11,4506 -6,82% -0,54% 10,0792 9,7828 1,11% -1,70% 11,1613 10,6761 -6,42%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3557 .........................................................1,3539 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89513 .......................................................0,89387 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4461 .........................................................7,4357 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6843 .........................................................9,6707 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,95 .........................................................122,77 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4384 .........................................................1,4364 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9786 .........................................................7,9674 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3676 .........................................................1,3656 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4737 .........................................................1,4717

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 35

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

Δ· Ó¤· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· - √È ÊfiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 1˘ ηÙÔÈΛ·˜ - ŸÏ· Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· - √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ

ªÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ∞£∏¡∞, 19.

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 40.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ Î·È Î¿Ùˆ ʤÚÓÂÈ Ë Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η. ΔÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ʤÚÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞fi ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 1˘ ηÙÔÈΛ·˜. ªÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ηٿ Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÏËÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ º¶∞.

ªÂ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: * ¡· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· πà ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡. * ¡· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·. ŒÙÛÈ, ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÛÙËÓ ºÈÏÔı¤Ë ı· ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·fi fiÙÈ ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ∏ ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ·Î›ÓËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 50% ÂÓÒ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ 20% ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. ™Â ËÈfiÙÂÚË Ï‡ÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 200.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ ÛÙȘ 250.000 ¢ÚÒ. °È· Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ·È‰È¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ηٿ 25.000 ¢ÚÒ. * ∏ ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·ÏÏ¿ Ì ηٿÏÏËÏË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. * √È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì Îϛ̷η Î·È fi¯È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ (·fi 20.000 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·) ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 40% ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ. * ºfiÚÔ˜ 15% ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Í›· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÒÏËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó fï˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰È·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜. * °È· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 5% Â› ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂÓÒ ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È 8%.

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ “ÕÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·‰ÈΛ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì·˜ Ï·›ÛÈÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹. °È· ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ fiˆ˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆÓ, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ì ‚¿ÛË point system Ô˘ ı· ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ™¢√∂ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ 2011 οıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ‹ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ·fi 1.500 ¢ÚÒ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌË ÌfiÓÔ ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ‹ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‹ ‰›ÁÚ·Ì̘ ÂÈÙ·Á¤˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÌÂٷ͇ ÂÈ-

∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰·¿ÓË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ‹ Ë̉·fi ÊÔÚ¤· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂȉÈο ‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ·Ó·‹ÚÔ˘˜.

ºÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ÌfiÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο.

ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ∏ Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ∂ÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ, ·fi 12-16.000 ¢ÚÒ Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 18%, ·fi 16 ¤ˆ˜ 22.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 24%, ·fi 22 ¤ˆ˜ 26.000 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 26%, ·fi 26 ¤ˆ˜ 32.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 32%, ·fi 32 ¤ˆ˜ 40.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 36%, ·fi 40 ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 38%, ·fi 40 ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 40% Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 45%. ∏ Ó¤· Îϛ̷η Ô‰ËÁ› Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 40.000 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Îϛ̷η Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ô Î¿ı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ. ∂ÙÛÈ ÁÈ· ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ˆ˜ 6.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ·ԉ›ÍˆÓ. °È· ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ò˜ 12.000 ¢ÚÒ ÙÔ 10% Î·È ÙÔ 30% ÁÈ· ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi. ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ·ԉ›ÍÂˆÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· 12.000 ¢ÚÒ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi Ù· 12.000 ¢ÚÒ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi Êı¿ÓÂÈ Ù· 15.000 ¢ÚÒ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ ›ÛË Ì 10% Ù˘ ÂÈϤÔÓ ‰·¿Ó˘. ŸÙ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÊfiÚÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ 10% Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 11.000 ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·ԉ›ÍÂȘ 1.100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 20.000 ¢ÚÒ ·ԉ›ÍÂȘ 3.600 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 35.000 ¢ÚÒ ·ԉ›ÍÂȘ 8.100 Î·È ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 48.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ ·ԉ›ÍÂȘ 12.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¿ÏψÓ. ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· 1.500 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰› ·fi 1.000 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ‰··ÓÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÏÏ·Á¤˜: - £· ÂÎ›ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. - £· ÂÎ›ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ 20% Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ ‰·¿Ó˘ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. - ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 40% ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2010 ÁÈ· οı ηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 200 ÙÌ. - £· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ 20% ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ¯ÔÚËÁÈÒÓ ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. - £· ÂÎ›ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ 20% Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ. - £· ÂÎ›ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ 20% Ù˘ ‰·¿Ó˘ - Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ.

ΔÂÎÌ‹ÚÈ· ‰È·‚›ˆÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È πà °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û˘ÓÔÈÎÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰·¿ÓË Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÙȘ ¿ÁȘ ηٷӷÏÒÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ȉÈÔηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ˘ ‹ ÌÈÛıˆÌ¤Ó˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÎÏÈ̷Έٿ, ÁÈ· Ù· ÔÁ‰fiÓÙ· (80) ÚÒÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ·ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘Ù‹˜, Ì ÂÍ‹ÓÙ· (60) ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÔÁ‰fiÓÙ· ¤Ó· (81) ̤¯ÚÈ Î·È ‰È·ÎfiÛÈ· (200) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ·ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘Ù‹˜, Ì ÔÁ‰fiÓÙ· (80) ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰È·ÎfiÛÈ· ¤Ó· (201) ̤¯ÚÈ Î·È ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· (300) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ·ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘Ù‹˜, Ì ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ (120) ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È ÁÈ· Ù· ϤÔÓ ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ (300) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘Ù‹˜, Ì ÂηÙfiÓ Â-

Ó‹ÓÙ· (150) ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÔÛfi ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ηÙÔÈ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·fi 2.800 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 4.999 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, Ù· ·Ú·¿Óˆ ÔÛ¿ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%) Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ ·fi 5.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È ¿Óˆ, ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%). ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÔÛ¿ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi ›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%). ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰·¿ÓË Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÌÈ·˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ È‰ÈÔηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ‹ ÌÈÛıˆÌ¤ÓˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ùo ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ (1/2) Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·’ ÂÚ›ÙˆÛË. - ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰·¿ÓË Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, η˘Û›ÌˆÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ̤¯ÚÈ ¯›ÏÈ· ‰È·ÎfiÛÈ· (1.200) ΢‚Èο ÂηÙÔÛÙ¿ Û ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (3.000) ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ (1.200) ΢‚ÈÎÒÓ ÂηÙÔÛÙÒÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· (300) ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂηÙfi (100) ΢‚Èο ÂηÙÔÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Ù· ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (2000) ΢‚Èο ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· (400) ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂηÙfi (100) ΢‚Èο ÂηÙÔÛÙ¿ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (2000) ΢‚Èο ÂηÙÔÛÙ¿. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÔÛ¿ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ·fi οı ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηٿ ÔÛÔÛÙfi: ··) ∂›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%) ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ (5) ¤ÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· (10) ¤ÙË. ‚‚) ™·Ú¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (40%) ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· (10) ¤ÙË.

ªÂ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤ˆ˜ 200 Ù.Ì. (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘). ¶Ï¤ÔÓ, Ë ··ÏÏ·Á‹ ·Ú¤¯ÂÙ·È: ·) ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ ·fi ¿Á·ÌÔ ¤ˆ˜ ÔÛÔ‡ ·Í›·˜ 200.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·fi ¤ÁÁ·ÌÔ ¤ˆ˜ ÔÛÔ‡ ·Í›·˜ 250.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 25.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ù¤ÎÓ· Î·È Î·Ù¿ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÎÓ·. ‚) ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ·fi ¿Á·ÌÔ ¤ˆ˜ ÔÛÔ‡ ·Í›·˜ 50.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·fi ¤ÁÁ·ÌÔ ¤ˆ˜ ÔÛÔ‡ ·Í›·˜ 100.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ù¤ÎÓ· Î·È Î·Ù¿ 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÎÓ·.™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÁÔÚ¿˜ ηÙÔÈΛ·˜, ÛÙÔ ÔÛfi Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Í›· Ì›·˜ ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂοÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 20 Ù.Ì., ÂÊfiÛÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Î›ÓËÙÔ Î·È ·ÔÎÙÒÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜. °È· ÙÔ ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È 9% ¤ˆ˜ Ù· 15.000 ¢ÚÒ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È 11% ÁÈ· ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È 8% ÁÈ· ÙÔ ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Í›·˜ Î·È 10% ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì· Ù˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ·˘ÙÔÌ¿ÙÔ˘ ˘ÂÚÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈ‚ÏËı› ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2006. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂Δ∞∫) Î·È ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ô ºfiÚÔ˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ ºfiÚÔ˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÚÔԉ¢ÙÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, Ì ÛÎÔfi ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈηÈfiÙÂÚ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 400.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. √Ú›˙ÂÙ·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ÁÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›· ÂÓÒ ‹Ù·Ó ˘ÔΛÌÂÓ· Û ∂Δ∞∫ ‰ÂÓ ÂΉfiıËΠÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ∂Δ∞∫ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ù˘ 1˘ π·-

ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛˆÓ.

ŒÎ‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Δ·Í›, ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, ψÊÔÚ›ˆÓ ∫Δ∂§, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, οÌÈÓÁÎ, Ì˯·ÓÈÎÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÏÈ·ÓÔˆÏËÙ¤˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ÚÔfi, ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη η ÂÚ›ÙÂÚ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÂÎÌ·ÚÙ¿ fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì˯·Ó¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ô˘ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ›Û¯˘Â ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¿ÌÈÛıÔ˘˜ ˘ÔıËÎÔʇϷΘ, ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ηıÒ˜ Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¢ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· οو ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ. “∂ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË μ ηÙËÁÔÚ›· ‚È‚Ï›ˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‡„Ô˘˜ ÂÛfi‰ˆÓ ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Î·È ÎÈÓËÙÒÓ Î·ÓÙÈÓÒÓ. “™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. “™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÒÏËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ ÙÚ¿Â˙·˜ Ì ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ ‹ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‹ ÂÈÙ·Á¤˜. “∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ˘ÂÚ·Í›·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. “ºÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì 20% ÁÈ· ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·fi ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË Á·ÈÒÓ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜, πÂÚÔ› ¡·Ô›, ¶·ÙÚȷگ›·, ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜. “∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ô Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ÙËÓ ı¤ÛÈÛË ÊfiÚÔ˘ 5% Â› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ë ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ¶fiıÂÓ ŒÛ¯Â˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 36 XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ: ∞ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÒÛË 3,13% ∞£∏¡∞, 19.

ª∂ ÌÔ¯Ïfi ·Ófi‰Ô˘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙË ¢∂∏ ÙÔ Ã∞ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÌÂ Î¤Ú‰Ë ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,13%. ∏ ·˘ÍË̤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ, ÂÓÒ ıÔÏfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· -Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ, Ì ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ-. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÙˆÙÈο ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.994,76 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛ‹ÌÔ˘. √È ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ٛÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ FTSE 20 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ Ô Á.‰. ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙÔ ˘„ËÏfi Ë̤ڷ˜, ÛÙȘ 2.049,36 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 1,47%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ FTSE 20 ͯÒÚÈÛÂ Ë ¢∂∏ Ì ¿ÓÔ‰Ô 6,87% Î·È Ë Eurobank ÌÂ Î¤Ú‰Ë 6,78%. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Alpha Bank Ì ¿ÓÔ‰Ô ¿Óˆ ÙÔ˘ 5%. √ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 3,63%, ÂÓÒ Ì ¿ÓÔ‰Ô ¿Óˆ ÙÔ˘ 2% ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ Î·È πÓÙÚ·ÏfiÙ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 1,84% Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 14,97 ¢ÚÒ. ∫¤Ú‰Ë ¿Óˆ ÙÔ˘ 1% ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, ªfiÙÔÚ ŸÈÏ Î·È MIG. ™Â ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ Coca Cola, ∫‡ÚÔ˘, √Δ∂ Î·È Δ·¯. Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÒÛË 4,20% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë μÈÔ¯¿ÏÎÔ, ·ÒÏÂȘ 1,78% η٤ÁÚ·„Â Ô √¶∞¶, Ô ΔÈÙ¿Ó ¤¯·Û ÔÛÔÛÙ¿ 3,7%. πÛÔÚÚÔË̤ÓË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ 92 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ¤Ó·ÓÙÈ 84 Ô˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È 53 Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 222,26 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 14 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·Î¤Ù·.

∞ÂÈÏ› Ì ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜

™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

¢È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 173 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

¡¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ˙ËÙ¿ Ô ™∂μ∂ £∂™™∞§√¡π∫∏, 19.

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ¯¿Ú·Í˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ (∂™∂•) ˙ËÙ¿ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜ (™∂μ∂), ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

√ ™∂μ∂ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ Eurostat ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â›‰· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÂΛӷ ÙÔ˘ 2005, ÂÓÒ Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋. √ ™∂μ∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ (∂™∂•), “ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÛÙ›·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È Ë ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Û ·Í›· Î·È Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ªª∂, ̤ۈ Ù˘ ¯¿Ú·Í˘ ÌÈ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜, ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ” . μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Eurostat, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ì›ˆÛË ÔÚȷο οو ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ (-18%), ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È 21Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ Î·È 14Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 16 Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙÔ 2009.

∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ∞˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 327 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 9,7% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠3.701 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÓÒ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2009 ·ÚÔ˘Û›·˙ Ì›ˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËÎÂ. ∏ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 173 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ η˘Û›ÌˆÓ ηٿ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 30,5%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 49 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÎÙfi˜ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÏÔ›ˆÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 28 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 210 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 8%, ‰ËÏ·‰‹ Û ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 182 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 19,1%. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ˘-

ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ 72 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (΢ڛˆ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜) ηٿ 86 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 46 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜, ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È Î¤Ú‰Ë. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ηıÒ˜ Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ì‹Ó·˜ Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏÒÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ·˘Ù¤˜ (ÏËڈ̤˜) ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·ÈÛıËÙ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ (ÂÎÙfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘) ÙÔÌ›˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 127 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÏÂfiÓ·ÛÌ· 32 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009 (69 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÏÏÂÈÌÌ· 3.669 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ 364 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi fi,ÙÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Î·ı·Ú‹ ÂÎÚÔ‹ 46 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰· ·fi ÌË Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠηı·Ú‹ ÂÈÛÚÔ‹ 18 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Â›Û˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘, ηٷÁÚ¿ÊËΠηı·Ú‹ ÂÈÛÚÔ‹ ‡„Ô˘˜ 3,8 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 5,4 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ ÂÂȉ‹ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Û ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ÂÈÛÚÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ 0,8 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÌË Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∂ÎÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÂ›Û˘ ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·ÊÂÓfi˜ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηٿ 0,6 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηٿ 0,2 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ’’ÏÔÈ¤˜’’ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ηٷÁÚ¿ÊËΠηı·Ú‹ ÂÈÛÚÔ‹ ‡„Ô˘˜ 0,4 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ. ∏ ÂÈÛÚÔ‹ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË (ÂÈÛÚÔ‹) ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÌË Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û ηٷı¤ÛÂȘ Î·È repos ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ 3,3 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ·‡ÍËÛË (ÂÎÚÔ‹) ηٿ 2,8 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Û ηٷı¤ÛÂȘ Î·È repos ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛËÌÂÈÒıËΠÂÎÚÔ‹ ‡„Ô˘˜ 0,1 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÚÔ˜ ÌË Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Ù· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 3,8 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 19.

ª∂Δ∞ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ë Fitch ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ· ¿ÓÙÏËÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ S&P Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·... ·ÂÈÏËÙÈΤ˜, ·fi„ÂȘ. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ·Ó·Ï‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, η ÕÓÙ˙ÂÏ· ∫ÚÔ˘˙, Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÓËÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2011. √ S&P ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ¯Ù˘Ëı› ·fi Ù· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ default..

∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÚfiÛÙÈÌ· Î·È º¶∞

¶√ªπ¢∞: √È È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∞£∏¡∞, 19.

Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶√ªπ¢∞ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘” . ∂ÍËÁ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˆ˜ “Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ºª∞¶, Ì ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, Ì ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· “·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ‰·¿Ó˘” ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÂÈÛ΢¤˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î.Ï., Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÏÂËÏ·Û›· Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο Û ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·ÚfiÛÔ‰ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ¶√ª¢π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ “ÙȘ ¤ÓÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó·Ï‹ıÂȘ Ù˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔ-

Û¯¤‰ÈÔ: ““∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤Ó˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·” . “¶Ò˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ë Ó¤· Îϛ̷η, fiÙ·Ó Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· (Î·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿) ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ô Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ 1,5 - 3%, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ºª∞¶; ““∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜” . “¢ÂÓ Â›Ó·È “ªÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘” ÔÈ ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ, Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. √‡ÙÂ Â›Ó·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ Ë Ó¤·

ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÙÔ˘ ºª∞¶! √ ÊfiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ, ·ÊÔ‡ fï˜ ÚÒÙ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, “ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ” ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜... ““∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÊfiÚÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ì ˘„ËÏfi ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ” . “¢ÂÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfi ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ Ó¤Ô ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, Ô‡Ù ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ 10% ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜. ““∫·Ù¿ÚÁËÛË ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . “¢ÂÓ ‹Ù·Ó “¯·ÚÈÛÙÈ΋” Ë ··ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ê·ÏÎȉ‡ÂÙ·È, fiˆ˜ Î·È Ë ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›-

Ô˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Î·È ÙË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó “¯·ÚÈÛÙÈ΋” Ô‡ÙÂ Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ 40% ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ηٷÚÁÂ›Ù·È ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙ· Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ““∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·Ïfi Î·È ‰›Î·ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·” . “√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÔÛÒÓ ‰·¿Ó˘ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÏ. ı· ηٷϋÍÂÈ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË Î·È ÙÂÏÈο ¿‰ÈÎË ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó Û ηÙÔÈΛ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌ‚·‰fiÓ, Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ “ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÌ·” Î·È Âڋ̈ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÌÈ· Î·È ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜” .

∞£∏¡∞, 19.

™∏ª∞¡Δπ∫∏ ·‡ÍËÛË 281% ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Ô º¶∞ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ¤Ú˘ÛÈ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È º¶∞ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜, ·Ó‹Ïı Û 529,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 138,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ¤Ú˘ÛÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË 75% ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009.

¢È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÁÈ· Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ 100 ¢ÚÒ ·fi ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √¶∞¶ ∞£∏¡∞, 19.

¢π∞Δ∏ƒ∏™∏ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔ-

Á‹ÙÔ˘ ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ·fi Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √¶∞¶ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ï‹Ú˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù· Î¤Ú‰Ë ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÊfiÚÔ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 10% ÁÈ· Î¤Ú‰Ë Ì¤¯ÚÈ 1000 ¢ÚÒ Î·È Ì 15% ·fi 1.001 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ. “Δ· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·’ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 58 ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÊfiÚÔ ·Ó¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ Ï·¯Â›Ô˘ ‹ ·Ó¿ ÛÙ‹ÏË ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‹ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂηÙfi (100) ¢ÚÒ, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) ÁÈ· Î¤Ú‰Ë Ì¤¯ÚÈ ¯›ÏÈ· (1.000) ¢ÚÒ Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰Âη¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (15%) ÁÈ· Î¤Ú‰Ë ·fi ¯›ÏÈ· ¤Ó· (1.001) ¢ÚÒ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ.

∫‡Ì· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‰‹ÌˆÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 19.

°π∞ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ·̷ ‰·ÓÂÈ-

ÛÌÔ‡ ÔÏÏÒÓ ‰‹ÌˆÓ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜. √È ÌÂÓ ‰‹ÌÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙ· ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜, Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, Ô ‰Â ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ √Δ∞ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÂÓfi„ÂÈ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÏËÚˆÌÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Û “Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜” .


37

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ¢È·ÎÔ‹˜ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

¶ÔÛÔÛÙfi 35% ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· §∞ƒπ™∞, 19.

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ¢È·ÎÔ‹˜ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ. ΔÔ π·ÙÚÂ›Ô ¢È·ÎÔ‹˜ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶.¶.¡. §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ› Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË ·fiÁÂ˘Ì·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Ë ÃÚ‡Û· ÷Ù˙fiÁÏÔ˘, ∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ¢È·ÎÔ‹˜ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi (ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ È·ÙÚ›Ô) ÔÛÔÛÙfi ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 35%. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ·fi οÔÈÔ ·ÛıÂÓ‹ (‹ Ê›ÏÔ ‹ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹) ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ (56,8%), ÙÔ 9,7% ·fi Ù· ªª∂, ÙÔ 4,7% ·fi ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ‹ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙÔ 12,8% ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÛÙ·ÛË ÁÈ·ÙÚÔ‡. √È Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ (26,3%), ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Èı·Ófi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (5,2%), ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (16,3%), Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ (15,8), ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ (3,8%), ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (3,2%) Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· (1,3%). √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Â›Ó·È ¿Ó‰Ú˜ (60%), ‚·Ú›˜ ηÓÈÛÙ¤˜, Ì ˘„ËÏ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙË ÓÈÎÔÙ›ÓË Î·È ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù· 18 ¤ÙË. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙË ÓÈÎÔÙ›ÓË, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÈ·˜ ¿ıËÛ˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Î¿-

ÓÈÛÌ· Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ‚·Ú›˜ Î·È ˘„ËÏ¿ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. Δ· π·ÙÚ›· ¢È·ÎÔ‹˜ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· È·ÙÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂Λ, Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ, ̤¯ÚÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. μÔËıÔ‡Ó Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ 30 Ì 40 ÛÙÔ˘˜ 100 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Î·Ó›˙Ô˘Ó. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 3% ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ η̛· ‚Ô‹ıÂÈ·. √È ÂÈÛΤ„ÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ˘ÔÙÚÔ‹˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ÷Ù˙fiÁÏÔ˘, fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÓfiÛÔ˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ

ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ¤ÚËÛ˘. ŒÓ· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÔÙÚÔ‹˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÂÍ¿ÚÙËÛË Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÓfiÛÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÔÙÚÔÒÓ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ÷Ù˙fiÁÏÔ˘. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂȉËÌ›·˜ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ÚÒÈÌ˘ Î·È ÂÈÙÚÂÙ‹˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂȉËÌ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÏËÊı› Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜. ™‹ÌÂÚ·, Ë ‰È·ÎÔ‹ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ̤ÏËÌ· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ οı ÁÈ·ÙÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ˘Á›·˜. ∫¿ı ηÓÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. Δ· ÔʤÏË ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó·˜ ηÓÈÛÙ‹˜ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Â·ÓÔÚıÒÓÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ·. √È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, Ë Ê·ÚÌ·ÎÔıÂÚ·›· Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ·fi „˘¯ÔÏfiÁÔ ‹ „˘¯›·ÙÚÔ, ηٷϋÁÂÈ Ë Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜.

°È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜

∂ÈÎÚ›ÓÂÈ ÙË ¢∂∏ Ì ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ƒ∞∂ ∞£∏¡∞, 19.

ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2004 - 2008, ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ¿ÏÏË Ì›· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 2009. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Û˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ∏ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÌË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Û˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â¤ÙÚÂ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÒ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¢∂∏ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Û˘, Ë ƒ∞∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈο, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜. ∏ ƒ∞∂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÎÔÓ› ÈÏÔÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ Ù¿Û˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Ë

ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ÙÚfiÔÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢∂∏. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ 2008 Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (37,1%) Î·È ∞ÙÙÈ΋˜ (19,4%), ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ Î·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (3,7%). √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∞ÙÙÈ΋˜ (22,3%) Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (15,5%), ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· - £Ú¿ÎË (3,9%). À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Û Â›Â‰Ô ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ‰›Ô˘ (ÙÔÔı¤ÙËÛË - Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂÙÚËÙ‹, ·¿ÓÙËÛË Û ·ÈÙ‹Ì·Ù· ηÙfiÈÓ ·˘ÙÔ„›·˜, Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË). ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘: ™ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÙÔ 2008 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÂÚ›Ô˘ 3,5 ÒÚ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó¿ ¯Ú‹ÛÙË Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Û˘ Î·È ÌfiÏȘ 9 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Ù¿ÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ª·Î‰ÔÓ›·

- £Ú¿ÎË Ì ÂÚ›Ô˘ 3 ÒÚ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó¿ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÛË Î·È 4 ÏÂÙ¿ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Ù¿ÛË, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ì ϛÁÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 3 ÒÚ˜ ÛÙË ª/Δ Î·È 8 ÏÂÙ¿ ÛÙË Ã/Δ, Ô ÓÔÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÒÚ˜ ÛÙË ª/Δ Î·È 11 ÏÂÙ¿ ÛÙË Ã/Δ, ÂÓÒ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÓÔÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì 79 ÏÂÙ¿ ÛÙË ª/Δ Î·È 8 ÏÂÙ¿ ÛÙË Ã/Δ. °È· ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú·fiÓˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂∏ Ë ƒ∞∂ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÍ·Á¿ÁÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ıÂÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ƒ∞∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ: - ¡· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜

ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010. - ¡· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢∂∏ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘. - ¡· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

∫∏¢∂π∞

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª/∫∏ ∞ÀΔ/™∏ £∂™™∞§√¡π∫∏™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢/¡™∏ ¶√§πΔπ∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡ Δª∏ª∞ ∞™Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ & ∂∫§√°ø¡ Περίληψη αίτησης αλλαγής κυρίου ονόματος και επωνύμου Στη Δ/νση Πολιτικών Δικαιωμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκαν από τον Μωσιένκο Αντών του Νικολάου κάτοικο Βόλου οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 248 δικαιολογητικά για αλλαγή του κυρίου ονόματος και επωνύμου του από “Αντών Μωσιένκο” σε “Αντώνιος Πυργασίδης” στην εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης με έτος γεννήσεως 1981. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει ότι η αιτούμενη αλλαγή κυρίου ονόματος και επωνύμου βλάπτει τα συμφέροντα τρίτου ή είναι αντίθετος σ’ αυτή να υποβάλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, στη Δ/νση Πολιτικών Δικαιωμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αστικής Κατάστασης, Βασ. Όλγας 198 Διώροφο κίτρινο κτίριο, Γραφείο 3), τις τυχόν αντιρρήσεις του. Αριθμ. Πρωτ.: 10/8181 Θεσσαλονίκη 15/3/2010 Με Ε.Ν. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ Περίληψη επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ * Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής. Το μίσθιο πρέπει: * να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αργαλαστής, σε χώρο μη κυκλοφοριακής συμφόρησης και κοντά σε πυροσβεστικό κρουνό. * να έχει εμβαδόν 70 έως 90 τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων αποδεικνυόμενο :α) από αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και β) υπεύθυνη δήλωση του πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει. * να διαθέτει στατική επάρκεια και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό και να πληροί όλους τους όρους της υγιεινής και ασφάλειας το κτίριο θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής χώρους: α) χώρο γραφείου, β) χώρο τηλεφωνείου (με απαιτούμενες τηλεφωνικές συνδέσεις) και υποδοχής πολιτών, γ) χώρο κουζίνας - ψυχαγωγίας προσωπικού δ) χώρος ανάπαυσης βάρδιας και επιφυλακής, ε) δύο τουαλέτες συνολικώς στ) χώρο αποθήκης ιματισμού ζ) αποθήκη υλικών, η) χώρο σταθμεύσεως για τέσσερα πυρ/κα οχήματα και δεξαμενής πετρελαίου. Ανώτατη τιμή μισθώματος ορίζεται τα 350,00 Ε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τέσσερα χρόνια. Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια Δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαραίνουν τον ανεδειχθέντα μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Επιπλέον, απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση πρόσφατης Φορολογικής Ενημερότητας. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 420,00 ευρώ. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00 -14. 00 μ.μ. από τα γραφεία του Δήμου Αργαλαστής (Υπεύθυνη κ. Αρβανίτη Ελένη - Τηλέφωνο 2423054219) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΣ

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

°∂øƒ°π∞ °∫∞°π∞¡¡∏

Ετών 75 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 20 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Εφραιμίδου 17-Καισαρείας στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Ελένη-Κωνσταντίνος Χάνος, Παρασκευή-Αθανάσιος Καρακατσάνης Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Αναστασία-Πανταζής, Άκης, Αναστασία-Κωνσταντίνος, Γεωργία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Δευτέρα 22/3/2010 και την Τρίτη 23/3/2010 και από ώρα 7.00 έως 14.00 θα εκτελούνται εργασίες για επέκταση δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Λαμπράκη μεταξύ των οδών Βελισσαρίου και Λαχανά. Για το λόγο αυτό θα είναι ελεύθερη μια λωρίδα κυκλοφορίας της Λαμπράκη, στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, από Βόλο προς Αθήνα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 38 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π τρία (3) γραφεία πλήρως ανακαινισμένα, 28 τ.μ., το καθένα στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 2421028559, 6972-148144. (211) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 150 τ.μ. και 250 τ.μ. στο 4ο χλμ. Βόλου-Λαρίσης παραπλεύρως στο πρατήριο “Γεωργούλα” επίσης επαγγελματικός χώρος 350 τ.μ. με μεγάλη αυλή και με βάση γερανού. Πληρ. τηλ. 6972-535143, 24210-88713, ώρες 14.00-17.00 μ.μ. (285)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 600 τ.μ. στη θέση Σωρός, Αγ. Στέφανος. Πληροφορίες: 2103646154, 2106426680. Κινητό 6973822602. (364) ¶ø§√À¡Δ∞π καναπέδες δερμάτινοι, 2θέσιος και τριθέσιος (καφέ χρώματος) σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6973029891. (365) ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο γωνιακό στη Ν. Δημητριάδα, 513 τ.μ. στην οδό Αλκίππης και Αταλάντης. Πληρ. τηλ. 2421067199, 25331 (και απογευματινές ώρες στο τηλ. 24210-72104). (363)

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

1671/

¶ø§∂πΔ∞π

πανσιόν (τριώροφο αρχοντικό) σε γνωστό χωριό του Πηλίου. Πανέμορφη κατασκευή και πανάκριβη η επίπλωσή του, συνολικής έκτασης 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 τ.μ.. Έχει δύο (2) σουίτες και έντεκα (11) δωμάτια υψηλής αισθητικής με τζάκι, υδρομασάζ και σάουνες. Θέα μαγευτική. Πληρότητα 100%, πολλά κέρδη. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (219)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στο πάρκο του Αγίου Κων/νου 200 τ.μ. με υδρομασάζ. Πληρ. τηλ. 6972111594. (236)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (782)

1626/

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25 τ.μ., επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση, στον 5ο όροφο, Ρ. Φεραίου 4. Πληρ. τηλ. 24210 52648. (185)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα επιπλωμένο 65 τ.μ. 300 Ε. Πληρ. τηλ. 6982198457. (235)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα δυάρι 55 τ.μ. στον 2ο όροφο φωτεινό και με απεριόριστη θέα, 2 μπαλκόνια, διπλά τζάμια, αέριο, οδός Ροστώβ 36, Ν. Δημητριάδα (με θέα το ποτάμι). Πληρ. τηλ. 6948-561208. (286)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 Άγιος Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 92 τ.μ. 3ος με 2 υ/δ μπάνιο, wc, τζάκι, πάρκιν (774)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μικρή γκαρσονιέρα Λ. Βύρωνος - Μαυροκορδάτου, με ελάχιστα κοινόχρηστα, στον 2ο όροφο. Πληρ. τηλ. 6977086356, πρωινές ώρες. (367)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (785) ¶ø§√À¡Δ∞π δύο γειτονικά οικόπεδα 387 τ.μ. και 458 τ.μ. στην περιοχή Σουτραλί Αγριάς Βόλου. Πληρ. τηλ. 6945599753. (081) ∞Á, ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο 536 τ.μ. με οικία 85 τ.μ., κτίζει συνολικά 328 τ.μ. και ημιυπόγειο. Απέχει 60 μ. νοτίως από Δημοτικό Σχολείο και εκκλησία Αγ. Παρασκευής. Πληρ. τηλ. 24210-50305, 6948-464869 και 6972-802305. (181)

1665/

¶ø§∂πΔ∞π

1) στο Λαύκο αγροτεμάχιο 13 στρεμ. εφαπτόμενο της ασφάλτου, με δική του γεώτρηση, κατάλληλο για οποιαδήποτε επιχείρηση, μαγευτική η θέα του προς Μηλίνα κ.λπ. 2) ομοίως στο Χόρτο-Αργαλαστής ωραιότατο οικόπεδο εντός οικισμού 1.300 τ.μ. με θέα στη θάλασσα. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (216)

¶ø§∂πΔ∞π

στην Άλλη Μεριά ισόγειος αντισεισμική οικοδομή 150 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου και σε οικόπεδο 556,40. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (218)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ Δ∏§. 24210-22824

ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 105 τ.μ. 2ος όροφος, διαμπερές, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 2 αποθήκες. Τιμή ευκαιρίας. (786)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (759)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ. 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§√À¡Δ∞π οικόπεδα στην Αγριά, για οικιστική και επαγγελματική χρήση, σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας. (077)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ. 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΩΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ¶ø§√À¡Δ∞π εντός οικισμού Μάραθος - Ν. Αγχίαλος, 3 οικόπεδα 300 τ.μ. έκαστον 40 μ. από τη θάλασσα. (078)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (775)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνια υπερπολυτελής βίλα πλησίον Αγριάς με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενη από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφάνειας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (753)

1669/

¶ø§∂πΔ∞π

διαμέρισμα στην πολυκατοικία Οξυγόνου, 3ος όροφος 76 τ.μ., δύο υ/δ κ.λπ. Πολύ περιποιημένο. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (212)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (234)

¶∏§π√-∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ΠΩΛΕΙΤΑΙ επικερδής επιχείρηση εστιατόριο-καφέ-μπαρ στην παραλία, με πλήρη εξοπλισμό. Τηλ. 6988-824916. (941)

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (754)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 Κιν. 6977/615627 (764)

α) Καινούρια μονοκατοικία, Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc, σε 150 τ.μ. οικ. Τιμή 158.000 Ε. β) Αγ. Βασίλειος 100 τ.μ., μονοκ. με αυλή φ/α. Οικ. 1407 τ.μ., τιμή 135.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 Κιν. 6977/615627 (765)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε πολύ καλή περιοχή της Ν. Ιωνίας. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (758)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (826)

¶ø§√À¡Δ∞π πολυτελή διαμερίσματα στην περιοχή του Βόλου. Πληροφορίες στην εταιρεία Δουμπιώτης lofts, Μεταμορφώσεως 26, τηλ. 24210-97598, 2421097599, κιν.: 6944-291321. (287)

¶ø§∂πΔ∞π

κτήμα επτά (7) στρεμμάτων στο Βελεστίνο κοντά στις αποθήκες της ΚΥΔΕΠ. Κατάλληλο για οποιαδήποτε επικερδή επιχείρηση. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (214)

1667/

¶ø§∂πΔ∞π

διαμέρισμα πολυτελές στην περιοχή Οξυγόνου 101 τ.μ. με τζάκι β’ ορ., 3 υ/δ, πολλά εξτρά, υδρομασάζ κ.λπ. Αποθήκη στο υπόγειο. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (215)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™

στο κέντρο του Βόλου, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος 85 τ.μ., 2ος όροφος, πλήρης ανακαινισμένο, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για ιατρείο- οδοντιατρείο - δικηγορικό γραφείο και συναφή επαγγέλματα. Τιμή ευκαιρίας. Υπεύθυνος: Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ. 24210 25000 Κιν. 6979 726165 (119)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fαχ. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία στο κέντρο, Άγιος Νικόλαος ρετιρέ 115 τ.μ. 100.000 Ε. (357)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fαχ. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π Ν. Δημητριάδα οικόπεδο 315 τ.μ. γωνιακό 160.000 Ε. (358)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂.

Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fαχ. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π Άνω Βόλος οικόπεδο 1.000 τ.μ. άρτιο, οικοδομήσιμο, καταπληκτική θέα 210.000 Ε. (359)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (104)

π∞™√¡√™ 77 μ√§√™

Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Παραθαλάσσιες μεζονέτες τριών επιπέδων πωλούνται δίπλα στην Αγ. Ειρήνη, με δικό τους οικόπεδο, parking, τζάκι, αποθήκες, θέα, πολυτελείας. (789)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα στο κέντρο της πόλης ισόγειο γωνιακό 50 τ.μ. με πατάρι 45 τ.μ. κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Τηλ. 6988974983. (079)

¶ø§∂πΔ∞π

1670/ στον Άγιο Στέφανο (Σωρό) οικόπεδο γωνιακό 609 τ.μ. με καταπληκτική θέα στην πόλη του Βόλου, Πήλιο και θάλασσα, μην το χάσετε. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (213)

¶ø§∂πΔ∞π

1493/ στο χωριό Λαμπινού Πηλίου εντός σχεδίου οικόπεδο 6,5 στρεμμάτων, κατάλληλο για ξενοδοχειακή μονάδα και λοιπές οικοδομικές δραστηριότητες. Δεκτή αντιπαροχή. Μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Μεσίτης Αθανασίου, τηλ. 2421048017 και 6974-707033. (217)

∞°√ƒ∞ ∞∫π¡∏Δø¡

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂.

¶ø§∂πΔ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏

πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (757)

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (348)

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂.

¶ø§∂πΔ∞π:

¶ø§∂πΔ∞π

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

1668/

∞°. ∫ø¡/¡√™

ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (755)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª.Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞π ™π∞ ∂.∂.

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂.

Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 142 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-30835 Fαχ. 24210-30845 ¶ø§∂πΔ∞π Βόλος, κέντρο 98 τ.μ. 15ετίας 150.000 Ε, 5ος όροφος. (360)

¶ø§∂πΔ∞π ηٿÛÙËÌ· 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973 553550

(368)

∞°√ƒ∞∑√¡Δ∞π ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ√π™ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. Πληροφορίες ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ.: 24210 25000 Κιν.: 6979-726165 (369)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 39


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 39

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 38

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (812)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/Λ· Î·È 2 À/¢ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ‹˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì., ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. ∂¶∂¡¢À™∏. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (814)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ·ÏÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 78,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1)∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ.ΔÈÌ‹ 40,000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ∫¤ÓÙÚÔ Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ 15 ÂÙÒÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 5) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔÓ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 9) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 390.000 ¢ÚÒ. 10) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 121ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 11) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 12) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (816)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (821)

-----------------------------------¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ÎÈÓ. 6977-411883

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ μπ√™∫πƒ ÁˆÓÈ·Îfi 130 Ù.Ì., 35.000. - 400 Ù.Ì. 90.000. - ∞Ï˘Î¤˜ 2.300 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞ıËÓÒÓ Ì Û›-

ÙÈ ÌÈÎÚfi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌfiÓÔ 220.000 ∂, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. - ¡. ¢ËÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ 315 Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ÙÈÌ‹ 165.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ¢ÈÒÚÔÊË 160 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È 25 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ ‰ÒÌ·, 165.000. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· lux ¡.π., 3 ÎÚ‚., 2 wc, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó· 160.000. - ¡. ¢ËÌËÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘¤Ú lux Ì ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ 300.000 ÁˆÓȷ΋. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊË 3 ÎÚ‚., 2 wc, Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ›ÛÔ‰Ô Î·È ·˘Ï‹, ÌfiÓÔ 215.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - £¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 755.000. - ΔÂÛÛ¿ÚÈ 114 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., Ì¿ÓÈÔ, wc, ÚÂÙÈÚ¤, 165.000. - ΔÚÈ¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ∑¿¯Ô˘ 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, Ù˙¿ÎÈ, parking, 125.000, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. - ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, 220.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. - ¢˘¿ÚÈ fi„ˆ˜ ¡.π. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 68.000. (823)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (824)

-----------------------------------π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr

¡∂∞ πø¡π∞ ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· ¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 50 Ù.Ì. ÁˆÓ. 2Ô˜, Ì 25 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· 2.∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. 3. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫¿‰ÌÔ˘ 82 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¿ÚÎÔ 2. ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 85 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 40 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· 3. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 86 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÂÓÙ. Ù˙¿ÎÈ, 38 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. (825)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (794)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (795)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (796)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, Â-

ηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. 28. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 29. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (797)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23

10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (803)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (804)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 40 KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 2. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 1.000 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì.(185 ∂/ÙÌ) 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì.(185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 6. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 7. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· , 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. (1.100.000 ∂) 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 11. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì.(180.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 13. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì.(290.000 ∂) 2. ∞ӷηÛÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 598 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (200.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì.(380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì.(170.000 ∂) 5. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì.(340.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(163.000 ∂) 7. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 50 Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· (270.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì.(390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì.(598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì.(220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì.(165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì.(600.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.(180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì.(215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì.(260.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì.(210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂) 23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (139.000 ∂) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 25. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì., 14ÂÙ›·˜ (225.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì., (58.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì.(230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (130.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (129.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ∞ÁÚÈ¿, 402 Ù.Ì.(140.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì.(190.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì.(108.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì.(12.000 ∂) 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì.(120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) 6. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 25ÂÙ›·˜, 56 Ù.Ì., (55.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂)

3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì.(142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì.(200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì.(130.000 ∂) 6. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 18ÂÙ›·˜, 120 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (187.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (76.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 103 Ù.Ì.(130.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì., (75.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 94 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ-ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, (130.000 ∂) 16. ƒÔÛÙfi‚, 35ÂÙ›·˜, 123 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (123.000 ∂) 17. ¡. πˆÓ›·, 89 Ù.Ì.,3ÂÙ›·˜, (117.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 108 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, (140.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 114 Ù.Ì.30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 5. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì.(230.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (115.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 114 Ù.Ì.30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì.+ 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. Fast Food ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙË ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (320.000 ∂) 3. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì.(55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶∞ƒ∞§π∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì.(180.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì.(75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (219.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (220.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 63 Ù.Ì.(79.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (105.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (90.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134)Ù.Ì.& 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (30.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (45.000 ∂)

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (180.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì.(260.000 ∂) 50. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 928 Ù.Ì. Â› Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (90.000 ∂) 51. ªËϛӷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ, (45.000 ∂) 52. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, (390.000 ∂) (805)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., (41Á) 60.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (806)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (809)

ZHTOYNTAI Η εταιρεία “ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.” ΖΗΤΕΙ

ˆÏËÙ¤˜ ‹ ˆÏ‹ÙÚȘ

για την περιοχή Μαγνησίας. Προσόντα: Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα, ηλικία έως 35 ετών, να διαμένει μόνιμα στην αντίστοιχη περιοχή, επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο marketing/πωλήσεις. Η εταιρεία προσφέρει: Εταιρικό αυτοκίνητο, ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο papafili@papafili.gr και στο fax: 2741049793. (282)

¢∞¡∂π∞ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ σε δημόσιους- δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους Δημοσίου - ΙΚΑ, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό, διεκπεραίωση δυσμενών ρύθμιση - πάγωμα μειώσεις καταγγελμένων δανείων και καρτών, από έμπειρους νομικούς και οικονομολόγους της εταιρείας μας. Η διαπραγμάτευση γίνεται με τα κεντρικά των τραπεζών στην Αθήνα. Ενημέρωση για το τελικό αποτέλεσμα εντός 3 ημερών. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310 554514, fax: 2310 554517, 6972-886999, web site: www.moneycashgram.gr. (156)

∞μ∞¢π™Δ∞

άμεσα μετρητά από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, έως 36 άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Κος Λευτέρης 6983709688. (933)

ΒΟΛΟΣ

∑∏Δ∂πΔ∞π

άτομο με εμπειρία στην παρασκευή κρέπας και σάντουιτς. Πληρ. τηλ. 6978-859251. (284)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (790)

∑∏Δ√À¡Δ∞π

από το Skopelos village σερβιτόροι/ες για το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Προϋποθέσεις εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικό στο Info@Skopelosvillage.gr Τηλ. 24240-22517. (283)

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™Δ∏™ ζητείται από μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Βόλο Ν. Μαγνησίας, με γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία σε εμπορολογιστικά προγράμματα. Βιογραφικά να αποστέλλονται στο mail: volosmix@gmail.com (356)

H ALICO στελεχώνει τη νέα της επιχειρησιακή μονάδα στο Βόλο στον τομέα των πωλήσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου. Ηλικία 28-38 ετών. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, τηλ. 24210-30835, fax. 24210-30845, e-mail: dimitra.meletiou@hotmail.com (377)

∞ª∂™∏

ΛΥΣΗ για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο , μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (237)

∞¡π∂§

Κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρό, γενέθλιοι χάρτες, ερωτικές συναστρίες, προβλέψεις, φυλαχτά. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά. Σύμβουλος επωνύμων. Δέχομαι με ραντεβού. Πληρ. τηλ. 6974-456215, 6970-864447, από σταθερό και κινητό στο 9016002600, χρέωση 2,38Ε/1’. (525)

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À από το 1974

ª∞∑π με την 1η Ασφαλιστική κάνουμε πράξη την ασφάλεια σπουδών του παιδιού σας. Τηλ. 6977-988497. (779)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας, εχέμυθα και αποτελεσματικά: 34χρονος επιστήμων πολύ εμφανίσιμος, εισοδήματα, ακίνητα, 36χρονη δημ. υπάλληλος πτυχιούχος, ακίνητα, ευπαρουσίαστη, 37χρονη δημ. υπάλληλος ακίνητα, γοητευτικότατη, 32χρονος επαγγελματίας ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, 42χρονος καθηγητής ελκυστικός, σοβαρός, επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797 (788)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (781) Καθηγήτρια ºπ§√§√°√™ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Παρέχεται δωρεάν υλικό (εξειδίκευση σε μαθησιακές δυσκολίες). Πληροφορίες στο τηλ. 6947 756384. (243)

∞ª∂™ø™ μετρητά από τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς διαθέσιμο υπόλοιπο ακόμα και με καθυστέρηση 3 μηνών. Πληρωμή σε πολλές άτοκες δόσεις. Χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. Απόλυτη συνέπεια και εχεμύθεια. Καθημερινή εξυπηρέτηση. κ. Γιώργος, τηλ. 6986092138, 6958-981112. (362)

μπ√Δ∂áπ∞ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ Διαμαντή Σ. (Αγ. Τρύφωνα 19 δίπλα στο Κέντρο Υγείας). Περιφράξεις, συρματοπλέγματα, σύρμα αμπελιών, σιδηροπάσσαλοι, αγκαθωτά. Πληρ. τηλ. 24220-22055, 6930-185370. (894)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (762) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (751)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞;

έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (238)


41

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ

“¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ̤ӈ...”

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και VI.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr. (366)

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Ορφανοτροφείο Βόλου θα παρουσιάσει διήμερο αφιέρωμα στο Θέατρο Σκιών, σε συνεργασία με το βετεράνο Καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλο και τον συνεργάτη του Δήμο Βουγιούκα. Το πρόγραμμα των παραστάσεων θα πλαισιωθεί από ορχήστρα, αποτελούμενη από τους Σταύρο Κουσκουρίδα - κλαρίνο , Ανδρέα Κατσιγιάννη - σαντούρι και Νώντα Αδάμο - ακορντεόν. Οι 4 παραστάσεις θα δοθούν στο θέατρο του Ορφανοτροφείου Βόλου το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010 , πρωί 11:00 και απόγευμα 19:00 και την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, πρωί 11:00 και απόγευμα 19:00. Στο φουαγιέ του θεάτρου θα λειτουργήσει έκθεση από φιγούρες του θεάτρου σκιών. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ για κάθε μία παράσταση. Προσκαλούμε τους φίλους του Καραγκιόζη να παρακολουθήσουν όλες τις παραστάσεις συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σκοπών του Ιδρύματος. Για το Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΑΚΑ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

™À§§√°√™ °√¡∂ø¡ ∫∞π ∫∏¢∂ª√¡ø¡ “∞°π√™ ∞¶√™Δ√§√™ √ ¡∂√™” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων “Άγιος Απόστολος ο Νέος” , οργανώνει εκδρομή στην Αλβανία 6 8 Απριλίου 2010. Θα υπάρξει συνάντηση με τον Μακαριώτατο κ.κ. Αναστάσιο και θα μοιραστούν είδη στην Ελληνική Κοινότητα. Τηλ. επικοινωνίας: 24210-64888.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 22 ª∞ƒΔπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ - ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΣ

ΔƒπΔ∏ 23 ª∞ƒΔπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ: ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 12.00 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: ΜΟΥΡΕΣΙ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 24 ª∞ƒΔπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: ΜΟΥΡΕΣΙ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Περιμένω ένα θαύμα, το δικό μου θαύμα, να σε δω έστω μια μέρα, μια νύχτα, μια στιγμή, ένα λεπτό! Αλλά δεν θα γίνει και το ξέρω καλά! Νομίζω πως μου επιτρέπεις να το ονειρεύομαι: Τι είναι όμως τα όνειρα; Όλη μέρα τα φαντάζομαι και περιμένω τη νύχτα να τα φέρει. Όλη μέρα περίμενα να νυχτώσει, όλη μέρα περίμενα να έρθουν. Δεν ήρθαν. Δεν θα ëρθεις. Μέσα στην ψυχή μου είσαι ό,τι καλύτερο μου ëχει συμβεί! Είσαι η αστείρευτη πηγή των αισθημάτων μου! Εσύ και μόνο εσύ! Ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει, μόνο ευτυχισμένες στιγμές! Συνήθως τελειώνουν πριν αρχίσουν, αν και ρίχνουν ένα φως στο μέλλον και κάνουν αξέχαστο εκείνον απ’ τον οποίο προήλθαν! Καίω τα στάχυα της μοναξιάς. Φυτεύω ρόδα στο περιβόλι του χρόνου και πάνω τους γαληνεύει ο αγέρας. Το πιο σημαντικό είναι, να σ’ έχει μάθε η νύχτα, να είσαι δυνατός και να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά της! Η μεγάλη απόσταση σβήνει τα μικρά αισθήματα και δυναμώνει τα μεγάλα. Όπως η δύναμη του αέρα που σβήνει τη φωτιά ενός κεριού και δυναμώνει αυτή μιας πυρκαγιάς... Είναι στιγμές που θέλω να ξεφύγω απ’ όλους και όλα. Είναι στιγμές που ο νους ταξιδεύει σε μοναδικές, μαγικές διαδρομές. Κλείνω τα μάτια μου και σε σκέφτομαι! Δώσ’ μου μια μέρα να κατοικήσω στα μάτια σου. Δώσ’ μου μια νύχτα να παραδώσω ψυχή. Να γίνω αέρας για κάθε ανάσα σου, κι αν θες να φύγω, θα γίνω δρόμος για να ζεις. Όταν κάποιος κοιτάζει τα νερά της θάλασσάς του, πάντα βλέπει αυτά που έκανε και έγιναν αναμνήσεις. Φοβάται να κάνει κι άλλα, γιατί η ανάμνηση σκοτώνει. Η ζωή δεν είναι ό,τι βλέπεις και αγγίζεις. Μα ό,τι αγαπάς και λατρεύεις. Πού να είσαι τώρα άγγελέ μου; Τώρα που το πέπλο της νύχτας αγγίζει την καρδιά μου και ο σκληρός βοριάς σκορπίζει τ’ όνειρά μου; Κλείσε τα μάτια και άκου καλά. Υπάρχει κάποιος, κάπου μακριά, δεν σ’ έχει κοντά του και πονάει βαθιά. Περιμένει τ’ αστέρια να πει μια ευχή! Κάθε νύχτα είναι σκοτεινή. Μα τι φωτίζουν τ’ αστέρια; Η μοναξιά υπάρχει πάντα, ακόμα κι όταν είναι κι άλλοι γύρω μου. Πόσο μάλλον όταν είμαι μόνη μου. Τα ωραιότερα λόγια κρύβονται πίσω από τη σιωπή ενός βλέμματος. Ό,τι δεν ακούγεται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει! Αν για μένα αγάπη σημαίνει ζωή τότε εγώ χωρίς εσένα δεν υπάρχω! Αν ύπαρξη σημαίνει για μένα αγάπη, τότε αυτή δεν νοείται χωρίς εσένα: “Άρα εσύ είσαι η αγάπη, η ζωή, η ύπαρξή μου όλη!” Αν η σκέψη ήταν παρουσία, δεν θα έλειπες ποτέ από κοντά μου. Μπορεί να μη μας αγγίζει ο ίδιος αέρας, μπορεί η όρασή μας να μη φτάνει για να δει ο ένας τον άλλον, όμως η σκέψη μου φτάνει πάντα κοντά σου... Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δεχτώ αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω, το κουράγιο να αλλάξω αυτά που μπορώ και τη σοφία να γνωρίσω τη διαφορά... “Αγάπη μου! Ψυχή μου!” Η μαμά σου

KH¢EIE™

¢∏ª√™ º∂ƒø¡

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °ÓˆÛÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ, Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›۷ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î. Dragan Djilas, ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Â›ÙÈÌÔ˜ ‰ËÌfiÙ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È, ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ ∫ø¡/¡√™ Δƒ. ∫∞¡∞ƒ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π¢ƒÀª∞ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι η πληρωμή του Δωρόσημου Α’ τετραμήνου 2010 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί από 22/3/2010 μέχρι 22/4/2010 και συγκεκριμένα στις ημερομηνίες: 22,23,24,29,30, 31/3/2010 και 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22/4/2010, τις ώρες από 2.45 μ.μ. έως 5.45 μ.μ. Δικαιολογητικά πληρωμής - Αστυνομική ταυτότητα - Βιβλιάριο εντολών ασφάλισης - Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου. Από το Περ/κό Υπ/μα ΙΚΑ Βόλου & Τοπικό Υπ/μα Ν. Ιωνίας

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, κόρης, αδελφής, ανιψιάς, εξαδέλφης και θείας

™¶Àƒπ¢√À§∞™ ¶∞¶∞£∞¡∞™∏ - Δ™π∞μ∞§π∞

Υπαλλήλου ΔΕΗ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Οι γονείς: Αθανάσιος - Ελένη Παπαθανάση, Σωτήριος Τσιαβαλιάς Τα αδέλφια: Βασίλειος - Γεωργία Τσιαβαλιά, Δημήτριος Τσιαβαλιάς Οι θείοι Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟ” (τέρμα Αλυκών).

Το λατρευτό μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ ª¶πΔ™π√

Ετών 91 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 20 Μαρτίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας, στην οδό Μεταξά αρ. 300 Σαμπάναγα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαμπάναγα. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Σαμπάναγα 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Μαρία & Χρήστος Φράγκου Τα αδέλφια: Σοφία χα Ι. Κουρνούτου Τα εγγόνια: Δέσποινα, Γεώργιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα ο ΧΑΡΗΣ.

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

Τελούμε αύριο 21 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

μ∞™π§∂π√À °∫∂∫∞

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Σωτήρης - Αλεξάνδρα Γκέκα, Χρήστος - Σεραφία Γκέκα Η εγγονή: Ιωάννα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας.

ª∞ƒπ∞¡£∏ Δ∞°ª∞Δ∞ƒÃ∏

Ετών 89 που πέθανε στις 14 Μαρτίου στο Όσλου της Νορβηγίας, κηδεύουμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και ώρα 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κερασιάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Ρίτσα - Ούλα, Κώστας - Κρίστεν Τα εγγόνια: Κατερίνι - Σάιμον, Μαρία, Χριστίνα, Νικολάι, Ελίνε Μαρία Τα αδέλφια: Βαρβάρα - Χρήστος Κωνσταντού, Ελένη Λιόλιου, Δημήτρης - Κατίνα Τσακμάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της πλατείας του χωριού.

Τελούμε αύριο 21 τρέχοντος ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού

¶∂Δƒ√À ∫√À∫√À§∂Δ™√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αφροδίτη Τα παιδιά: Βαγγέλης, Δημήτρης Η μητέρα: Μαγδαληνή Ο αδελφός: Ιωάννης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


42

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞¡Δπ°√¡∏™ ª. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Κική - Σάββας Τηλιόπουλος, Έφη χα Κων/νου Κωνσταντινίδη Τα εγγόνια: Νίκος, Μιχάλης, Άρης, Μιχάλης, Μαργαρίτα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Κωμειδύλλιο” (Μακρυνίτσης 23 με 28ης Οκτωβρίου).

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞§∫ª∏¡∏™ ¢∏ª√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Γεράσιμος-Ευαγγελία Ψαρρή, Γεώργιος-Βασιλική Τζιόρτζιου, Θεοδώρα χα Δημοπούλου, Νίκη χα Δημοπούλου Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Δημήτρης-Κωνσταντίνα, Ιωάννα, Αποστόλης-Ρένα, Αποστόλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

μ∞™π§π∫∏™ Δ™√ƒμ∞¡Δ∑∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Γεώργιος-Σοφία Τσορβαντζή, Ιωάννης-Ελισσάβετ Τσορβαντζή Τα αδέλφια: Στυλιανός-Ανθούλα Γκότση, Αντώνιος-Μαρία Καποδίστρια, Αθανάσιος-Αποστολία Τσακόγια, Σταματία (χα) Γεωρ. Ντάκη, Κωνσταντίνος-Άλκηστη Τσορβαντζή, Δημήτριος-Αθανασία Τσορβαντζή Τα εγγόνια: Απόστολος και η μνηστή Κατερίνα, Ιωάννης και η μνηστή Αγγελική, Βασιλική, Απόστολος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Ηλία.

Τελούμε αύριο 21 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελεστίνου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας

ª∞ƒπ∞™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βελεστίνο 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Χρήστος Καραγιάννης Ο υιός Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∂ªª∞¡√À∏§ ∞¶√™. ª∞¡π¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πηλίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Δημήτριος Πηλίου 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Απόστολος - Ευαγγελία, Παντελής - Ευαγγελία Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Έρωτας” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ ¢∏ª. ª∞ƒ°øª∂¡√À τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Τρικερίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τρίκερι 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Αλέκα-Ιωάννης Φουρτούνας, Φιλίτσα-Απόστολος Ασπρούδης, Ελένη Μαργωμένου, Ερμίνα Μαργωμένου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ºøΔ. ¶∞§∞ªπøΔ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Ουρανία-Γεώργιος Ράγιας, Νικόλαος-Ρούλα Παλαμιώτη Τα εγγόνια: Χρήστος, Κωνσταντίνος, Φώτης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Η ΛΕΥΚΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ™∞ƒ∞º∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Άγιο Λαυρέντιο ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι αγαπούν και τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγ. Λαυρέντιος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Καλλιόπη Σαράφη Τα παιδιά: Αριστείδης και Ειρήνη Σαράφη, Λαυρέντης και Αθανασία Σαράφη Τα εγγόνια: Απόστολος και Δημήτρης Σαράφης, Καλλιόπη και Δημήτρης Σαράφης Τα αδέλφια: Αικατερίνη Βαμβάκου, Αθανάσιος και Εριφύλη Κορομιλή, Αλέκος και Ασπασία Σαράφη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού στον Άγιο Απόστολο το Νέο στον Άγιο Λαυρέντιο.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∑∏™∏ °∂øƒ°. ∫√ÀΔ∂¶∞¶¶∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Μηλιές 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Γεώργιος-Φανή, Ελένη-Αντώνης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο ΑΙΓΛΗ.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ª∞¡Δ∑øƒ√À τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Ιωλκού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Βασιλική Μαντζώρου, Ιωάννης & Ελισσάβετ Μαντζώρου Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ °∫π√Àƒ°∫√À¢∏ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης (περιοχή Αγ. Αναργύρων) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Χρήστος Τα παιδιά: Δούκας & Σπυριδούλα Γκιοργκούδη, Δημήτριος & Λουλούδα Γκιοργκούδη Τα αδέλφια: Βασιλική χα Κων. Φουκαλά, Αθανάσιος Γκιοργκούδης Τα εγγόνια: Χρήστος, Μαρία, Γεωργία, Χρήστος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Ιερό Ναό.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ¡π∫. ™π√Àƒ∞

Έμπορου Ελαιών τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Αφροδίτη - Ιωάννης Σαββίδης, Νικόλαος - Αικατερίνη Σιούρα, Χαρίλαος - Αγγέλα Σιούρα Τα αδέλφια: Μαρία Αθ. Σιούρα, Κων/νος Μαντζίρης, Αντώνιος - Αγγελική Σιούρα, Νικόλαος - Ειρήνη Κουτσίκου Τα εγγόνια: Παρασκευή, Ηρακλής, Δημήτριος, Βίκτωρας - Βικέντιος, Νικόλαος, Στέλιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

™Δ∂º∞¡√À £. ª∞¡£√°π∞¡¡∏ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Στέλιος, Θωμάς, Μαρία-Έξαρχος, Νικόλαος Η εγγονή Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ƒ. °ƒ∞ªª∂¡√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλών Νερών και μετά τη Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ιωάννης-Φιλίτσα Γραμμενοπούλου, Νικόλαος-Μοσχούλα Γραμμενοπούλου Τα αδέλφια: Γιάννης-Άννα Κορομπλή, Μιχάλης-Πηνελόπη Γκότσικα Τα εγγόνια: Ρήγας-Αβάπτιστο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στη ΝΙΡΒΑΝΑ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ƒ√¢∞¡£∏™ ∫√§√∫√Δƒø¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ελένη-Αντώνιος Βέτσικας, Βασιλική-Αθανάσιος Ελευθερίου Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος-Βιολέτα Βέτσικα, Ανδρονίκη (χα) Ιωάν. Βέτσικα, Γεώργιος Μπαρούτας Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ροδάνθη, Κωνσταντίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “ΚΑΣΤΕΛΙ” .

Τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Αχιλλείου ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και αλησμόνητου πατέρα και παππού

¢∏ª∏Δƒπ√À °∂ƒ√°π∞∫√ª√À

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα τέκνα: Παναγιώτα & Απόστολος Πρώιας Η εγγονή: Θεοδώρα-Μαρία Οι λοιποί συγγενείς.


43

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας αδελφής και θείας

ÃÀ™√À§∞™ ∫∞μƒ∂Δ∑√À - ¢∂ªπƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Τα αδέλφια: Αικατερίνη - Ελευθέριος Πατάρλας Τα ανίψια: Ελένη - Γεώργιος Πολυζωγόπουλος, Εριφύλη - Ιωάννης Βαλαής, Σταύρος Μποζανογλίδης, Αθανάσιος Μποζανογλίδης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ρόδον” (Δορυλαίου με Μαγνησίας).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫√Àª¶√Àƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Θωμά Αερινού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αερινό 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Ευαγγελία Η κόρη: Όλγα Οι γονείς: Όλγα Κουμπούρα, Τριαντάφυλλος - Χαρίκλεια Φορτούνα Τα αδέλφια: Αικατερίνη - Δημήτριος Κορδαλής, Λεωνίδας - Μαρία Φορτούνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂À£Àªπ∞™ £∂√¢. ª¶∂ƒΔ∂§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπισθεν Κλινικής Γάτου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος-Σοφία Μπερτέλη, Ευστάθιος-Αικατερίνη Μπερτέλη Τα εγγόνια: Παναγιώτα, Θεόδωρος, Ευθυμία Οι αδελφές: Αναστασία Σπ. Ζήση, Μαρία Βασ. Μπερτέλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, κόρης, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

ÃÀ™√À§∞™ ∞¶. ¡∞™π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Δημήτριος Νάσιος, Φίλιππος Νάσιος Η μητέρα: Μελπομένη χα Δημ. Παπαδή Τα αδέλφια: Κων/νος - Βιβή Παπαδή, Ανθουλα χα Χρ. Χριστοδούλου, Βιολέττα - Ιωάννης Τραγάρης, Νικόλαος - Μάγδα Νάσιου Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Πέτρινο” (έναντι του Ιερού Ναού).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ∞∫ƒπμ√À™∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου και μετά τη Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Αθανασία - Νίκος Θανόπουλος, Αρετή Ακριβούση Τα αδέλφια: Κώστας - Άντζελα Ακριβούση, Αγγέλα Δ. Κοντζαμάνη, Χρυσούλα - Λευτέρης Παυλίδης Τα εγγόνια: Γιούλα - Παναγιώτης - Κώστας - Γιώργος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Βασίλειος - Δήμητρα Πνιγούρα, Ευριδίκη Βεροπούλου Τα αδέλφια: Σωκράτης - Αικατερίνη Παλιοπούλου, Βάια χα Σγουρή, Γεώργιος - Φωτεινή Κασανδρινού, Χαρίκλεια χα Κασανδρινού, Γεώργιος Κασανδρινός Τα εγγόνια: Νικόλαος, Μαρία, Θεοχάρης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας υιού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

£∂√¢øƒ√À ∞£∞¡∞™π∞¢∏ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η μητέρα: Δήμητρα Αθανασιάδη Τα αδέλφια: Χρήστος & Δήμητρα Αθανασιάδη Τα ανίψια: Δήμητρα, Νικόλαος Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού (Μεταμορφώσεως).

∂À∞°°∂§π∞™ ƒ√μπ£∏

τελούμε σήμερα Σάββατο 20 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά Αιτωλού και Αρτεμίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Σωτήρης Τα παιδιά: Μιχάλης, Χρήστος - Λίνα Τα εγγόνια: Λεωνίδας, Ηλέκτρα, Νεφέλη, Σωτήρης Τα αδέλφια: Ιωάννης - Ευαγγελία Αγλαΐνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

√Àƒ∞¡π∞™ μ√À§°∞ƒ∏ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Ελευθερία - Ηλίας Τα αδέλφια: Τρύφων Βούλγαρης - Βαΐτσα Βούλγαρη, Κωνσταντίνος Βούλγαρης Τα εγγόνια: Γεώργιος, Αθανάσιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές και το φαγητό θα δοθούν στο κέντρο “Γοργόνα” Αλυκές.

∞¡¡∞™ Ã. ∫√¡Δ√∑∏™∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μακρινίτσας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Σπύρος - Χρυσούλα Κοντοζήση Τα εγγόνια: Χριστόφορος - Άννα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ ∫∞§§π∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Αρχοντούλα - Βασίλης Μάντζιος, Ηλιάννα - Αθανάσιος Πετρόπουλος, Μαρία - Ιωάννης Νταλής, Στέλιος Κάλλιαρης, Γεώργιος - Εβελίνα Κάλλιαρη Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Στέργιος, Αίγλη, Άννυ - Νικόλαος, Νικόλαος, Ελένη Νικόλαος, Γεώργιος, Κωνσταντίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Άρη” έναντι Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού, παππού και θείου

™Δ∂º∞¡√À ª∞ƒ∞°°√À τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δράκειας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Δράκεια 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα παιδιά: Τριαντάφυλλος - Κική Μαραγγού, Παρασκευή - Αθανάσιος Νατσικόπουλος Η μητέρα: Παρασκευή Γ. Νίκου Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Κοινοτικό Καφενείο “Μουστάκας” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ™Δ. §À∫√Àƒπ¡√À

∞¡∞™Δ∞™π√À μ∂ƒ√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (Ιωλκού) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας.

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, προπαππού και θείου

™Δ∂º∞¡√À ª√™Ã√À

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΗΣ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Γαρυφαλιά - Ιωάννης Καππής Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας υιού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου

™Δ∂º∞¡√À ∞£∞¡. ∑∞°°∞ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Άνω Γατζέας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Γατζέα 20 Μαρτίου 2010 Η μητέρα: Αθηνά Τα αδέλφια: Κων/νος Ζάγγας, Γεωργία - Δημήτριος Θεοχαράκης, Γεώργιος - Ανθούλα Ζάγγα Οι θείοι Οι εξάδελφοι Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Καραγιάννη” .

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Άγγελος Λυκουρίνος, Ευάγγελος-Γαβριέλα Λυκουρίνου Τα εγγόνια: Σοφία, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Μαρία Αθ. Τσιφτεάν, Μαρία Αντ. Βασιλείου, ΑνδρέαςΑντωνία Λυκουρίνου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ªπÃ∞∏§ §∞§π∞ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Μαρίτσα Τα παιδιά: Μελπομένη Λαλιά, Πολύμια Λαλιά Τα αδέλφια: Σταύρος - Λίτσα Λαλιά, Μαρία - Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Γιούλα χα Γ. Λαλιά, Ιωάννης - Σωτηρία Χατζηγεωργίου, Κυριακή χα Μηλιώνη Τα εγγόνια: Μαρία - Κωνσταντίνα, Νικολέτα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Καφενείο “Διατηρητέο” .


44

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής και θείας

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒ∞™ ªÀ§ø¡∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Σοφία Τα παιδιά: Χριστίνα, Ηρώ, Γεώργιος Τα αδέλφια: Κλεοπάτρα Καραγιάννη, Κώστας - Μαίρη Βούλγαρη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Μαίρη Μυλωνά, Ευθύμιος Μυλωνάς Τα αδέλφια: Ελένη χα Κ. Δημοπούλου, Αθανασία χα Α. Κατσιαούνη, Ανδρονίκη χα Ξ. Καναλιώτη, Χαράλαμπος - Βασιλική Κατσιαούνη, Ελένη - Γεώργιος Μύγας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Μάκη” (έναντι Παλαιού Κοιμητηρίου).

Με τη συμπλήρωση των σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ¡Δ∂§∞∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καναλίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κανάλια 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Απόστολος, Άννα-Βάγιος Τα εγγόνια: Κων/νος, Ευτυχία, Κατερίνα Τα αδέλφια: Δημήτριος-Βασιλική Ντελάκου, Κων/νος-Ελένη Ντελάκου, Γαρουφαλιά-Αντώνιος Τρικιώνης, Χαδούλα Βαΐτση Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

¡π∫√§∞√À °. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶√À§∞ƒ∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίων Τριανταφύλλου και Μαρίνης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Παγασαί 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Κυρατσώ Τα παιδιά: Αγγελική - Ιωάννης Σακαβάλας, Ζαφείρα - Κωνσταντίνος Αρχοντής Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Μαρία Πουλαράκη, Λούλα - Δημήτριος Τράκας, Βασιλική χα Πουλαράκη, Χρυσάνθη χα Γεωργούδη, Ελένη χα Κοντοβά Τα εγγόνια: Κωνσταντίνα - Ευστάθιος, Δημήτριος, Δημήτριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Χάρη” στο Διμήνι.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

™¶Àƒπ¢ø¡∞ ¡π∫. μ§∂πøƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία-Αλυκών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα αδέλφια: Μαρία χα Κων. Αρβανιτίδου, Άρτεμις χα Βασ. Αμπελάκια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “ΑΣΠΑΣΙΑ” Γ. Λαμπράκη αρ. 32 (Παλαιά).

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Μαρία-Λουκάς, Ελένη, Δήμητρα-Διαμαντής, ΝικόλαοςΒασιλική, Δημήτριος Τα εγγόνια: Χρήστος, Αποστολία, Γεώργιος, Ιωάννης, Αναστάσιος, Στεφανία, Γεώργιος, Μάνθος, Σταύρος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στη Λίμνη.

Τελούμε αύριο 21 τρέχοντος ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού

¡π∫√§∞√À Δ™π∫ƒπ∫∏

Επίτιμου Δικηγόρου Βόλου Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Κερασία Τα παιδιά: Τερψιχόρη - Βαγγέλης Ναούμης, Έλενα - Ανδρέας Μυτιληναίος Τα εγγόνια: Νικόλαος, Γεώργιος Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Romeo” στην παραλία.

°∂¡√μ∂º∞™ ∑∏°ƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Αθανάσιος & Βάια Ζήγρα, Ανδρέας & Μαρία Ζήγρα Τα αδέλφια: Γεωργία χα Ι. Ζήγρα Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Φίλιππος, Αβάπτιστο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ∑∏°ƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Λαυρέντης & Εύη Ζήγρα, Γεώργιος & Όλγα Γιάτσου Τα αδέλφια: Παντελής & Μαρία Ζήγρα, Ζωή & Σ. Χαλβατζάκου, Ζωγράφου χα Α. Ζήγρα, Παρίσης & Ζωή Τσιόλια, Αντώνης & Αυγούστα Τσιόλια Τα εγγόνια: Αποστόλης, Αγγελική, Μαρία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο.

Ã∏™Δ√À μ∞ƒπ∞ª∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Ασπασία Τα παιδιά: Μανώλης-Ζωή Παππά, Λένα Βαριάμη & μνηστήρ Ηλίας, Δημήτριος Βαριάμης Ο εγγονός: Παναγιώτης Τα αδέλφια: Παναγιώτης-Μαρία Βαριάμη, Νίκος Ράλλης, Νίκος-Ευαγγελία Ψαριανού Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας αδελφού και θείου

∂À∞¡£π∞™ ™Δ∞ª√À

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση των σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∂À£Àªπ√À ∫√ÀΔƒ√Àª¶∞

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΤΒΑ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα παιδιά: Ιωάννης-Ελευθερία Η εγγονή: Αβάπτιστο Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια BREEZE πεζόδρομος Αγ. Κων/νου.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα και παππού

∞¡Δø¡π√À ¶√À§π√À τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Θάλεια & Πέτρος Συνάτικας, Κώστας & Ροζμαρί Πούλιου Τα εγγόνια: Μαριέτα, Δημήτρης, Κατερίνα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “VOLOS PALACE” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, κόρης, αδελφής και θείας

μ∞ƒμ∞ƒ∞™ ∫∞§Δ™∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος Βασιλείου Η μητέρα: Μαρία Καλτσά Τα αδέλφια: Μίλτος-Ιωάννα Καλτσά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Παρασκευά έναντι Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση των σαράντα ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

¡π∫∏™ Δ™∞∫∞§∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Κώστας-Ελένη Λαμπριάδου, Αριστείδης-Γεωργία Βελούδου, Νικόλαος Τσακαλάς Τα εγγόνια: Κλεονίκη-Βάιος, Ιωάννης-Λασκαρίνα, Ειρήνη-Νίκος, Δημήτρης, Απόστολος Τα δισέγγονα: Κων/νος, Γιώργος, Ελευθερία, Ελένη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¡¢ƒ∂∞ ∞∫ƒπμ√À™∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Στεφανοβίκειο 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Δήμητρα Τα παιδιά: Βασίλης-Λένα Ακριβούση, Αποστολία Ακριβούση Τα εγγόνια: Δημήτρα, Μαρία, Αναστασία, Ανδριάνα, Ελεωνόρα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια ΤΑΚΗ ΣΒΕΡΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¶∂Δƒ√À μ∂¡π∂ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ειρήνη Η κόρη: Αλεξία Βενιέρη Ο αδελφός: Γιώργος Βενιέρης Ο εγγονός: Χρυσοβαλάντης-Πέτρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής και θείας

∞ƒπ™Δ∂∞™ μ√°π∞Δ∑∞∫∏ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ιωάννης - Φλώρα Βογιατζάκη, Αντωνία - Δημοσθένης Κατσούδας Τα αδέλφια: Αθηνά χα Προκοπίου, Αικατερίνη χα Στάμου, Λάζαρος Σκόρας, Γεώργιος - Ευαγγελία Σκόρα, Θωμάς - Αικατερίνη Σκόρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


45

™∞μμ∞Δ√ 20 ª∞ƒΔπ√À 2010

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 21 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ∞ƒ°Àƒ√°π∞¡¡∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Ιωάννα Αργυρογιάννη, Νικόλαος - Μαρία Αργυρογιάννη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Σταθμός” Άνω Λεχωνίων.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου υιού, αδελφού και θείου

μ∞™π§π∫∏™ ¢π¡Δ™∏

Τελούμε αύριο 21 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ευξεινούπολης Αλμυρού, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

°∂øƒ°π√À °∫∞ƒΔ™√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ευξεινούπολη Αλμυρού 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Χρυσούλα Τα παιδιά: Ελένη και Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Γκάρτσος Τα εγγόνια: Νικόλαος, Χρυσούλα Τα αδέλφια: Δημήτριος και Αικατερίνη Γκάρτσου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ” στην Ευξεινούπολη.

Με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

™Δ∂§§∞™ Ã∞Δ∑∏ª∂§∂Δπ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτυργία εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Ανέστης Τα παιδιά: Δημήτριος - Κυριακή Καλαμπόκα, Ιωάννης - Δέσποινα Παπαδοπούλου Τα αδέλφια: Ελευθέριος - Άννα Γουσουτίδη, Χρήστος - Αναστασία Γουσουτίδη, Ελευθερία χα Θεόδωρου Μάρου Τα εγγόνια: Αποστολία, Κλεοπάτρα, Μαρία, Αναστασία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞°°∂§π∫∏™ Δ∞™π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Κων/νος Τα παιδιά: Κυριάκος Τάσιος, Πόπη και Θεόδωρος Μαλακασιώτης Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αγγελική Τα αδέλφια: Στέφανος και Σοφία Τάσιου, Μαρία χα Άγγελου Τάσιου, Θεανώ χα Δημήτρη Τάσιου, Χαράλαμπος και Τασία Τάσιου, Ελένη χα Ιωάννη Καψιώτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ª∞™Δ√ƒ∞

καλούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, τους συγγενείς και φίλους να παραβρεθούν στο μνημόσυνο αυτού και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του. Αγριά 20 Μαρτίου 2010 Τα παιδιά: Βασίλειος - Μαρία Μάστορα, Λεωνίδας - Ελένη Μάστορα, Θεανώ χα Χρήστου Μάστορα Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Ίριδα” .

20

Δˆ ÂÓ ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™¿‚‚· ·Ó·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ

¡π∫√§∞√À ∞¶. ¶√À§π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Κανάλια 20 Μαρτίου 2010 Οι γονείς: Απόστολος - Ναυσικά Πούλιου Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Χρυσούλα Πούλιου, Κατερίνα - Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, Καλλιόπη - Νικόλαος Δημάκης Τα ανίψια: Γεώργιος, Απόστολος, Νικόλαος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και θείας τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Δημήτριος, Μάξιμος Η αδελφή: Αγγελική (Λέλα) Βαΐτση Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ.

ª∞ƒΔπ√™

°π∞ Δ√¡ ªπ∫ƒ√ ª∞™ ∞¢∂§º√ Δƒπ∞ Ã√¡π∞ ¯ˆÚ›˜ ∂™∂¡∞, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÓÔ‹, ÎÈ fï˜ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌË ¤Ú·Û ԇÙ ÌÈ· ̤ڷ. ªÈÎÚ¤, Ì·˜ §∂π¶∂π™! ∫¿ı ̤ڷ Î·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, ·Ó·˙ËÙԇ̠ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÔ˘, ‹ ¤ÛÙˆ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ϤÔÓ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Û·È Î¿Ô˘ ÂΛ „ËÏ¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ £Âfi. ŒÊ˘Á˜ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È ÔÙ¤ ηӤӷ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤Ì·ı ÙÔ ¶ø™; ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÙÂÏÂÈÒÛ·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ ∞¶ƒπ§∏ ÙÔ˘ 2007. ◊Ù·Ó ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜. ŒÊ˘Á˜ Ó· ·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηʤ Î·È ‰ÂÓ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ˜ ÔÙ¤ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ÿıËΘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ̈Úfi ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÙ¤ ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÎÔ„Â ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜ Î·È ∞¢π∫∞ Î·È ¿ÊËÛ˜ fiÏ· ÛÔ˘ Ù· fiÓÂÈÚ· ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ!!! ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ Î¿Ô˘ οÔÙ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ Î·È ı· ›̷ÛÙ ¿ÏÈ fiÏÔÈ Ì·˙›, fiˆ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ŒºÀ°∂™. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʇÁÂȘ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Î·È ¿ÓÙ· ı· ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ £Âfi ÁÈ· Û¤Ó·. ª∞™ §∂π¶∂π™

“∏Ì¿ÚÙÔÌÂÓ Î·È ËÓÔÌ‹Û·ÌÂÓ ·ÔÛÙ‹Ó·È ·fi ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÛÔ˘ ԢΠËÎÔ‡Û·ÌÂÓ, Ô˘‰¤ ÂÔÈ‹Û·ÌÂÓ Î·ıÒ˜ ÂÓÂÙ›ψ Ë̛Ӕ (¢·Ó. Á’ ÂÎ Ù˘ ¶ÚÔÛ¢¯Ë‹˜ 5, 6) Μία αναγνώρισις και ομολογία, που ανταποκρίνεται πάντοτε εις την αλήθειαν, είναι ότι είμεθα αμαρτωλοί και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Εάν εξετάσωμεν το βίον μας από της μικράς ηλικίας, θα εύρωμεν ασφαλώς πολλάς παρεκτροπάς. Θα εύρωμεν, ότι εις πολλάς περιστάσεις εβαδίσαμεν αντίθετα προς τον νόμον του Θεού, ότι εφάνημεν υιοί αποστάται, ότι δεν ηθελήσαμεν να ακούσωμεν όσα ο Θεός παραγγέλλει, ότι δεν επράξαμεν και δεν εφυλάξαμεν όσα αυτός διατάσσει διά το καλό μας. Η αναγνώρισις όμως και η ομολογία αυτή όχι μόνον δεν είναι εξευτελιστική, αλλά και φέρει μεγάλην ωφέλειαν. Η ειλικρινής ομολογία των αμαρτιών μας είναι απόδειξις έμπρακτος ότι τας απαρνούμεθα, ότι ευρισκόμεθα εις τον δρόμον της μετανοίας, ότι θέλομεν να διορθώσωμεν το αμαρτωλόν παρελθόν μας, επομένως, ότι δεν είμεθα πλέον ξένοι προς τον Θεόν, αλλά έχει επισκεφθή τας ψυχάς μας ο φωτισμός και το έλεός του.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶√Δ∞ªπ∞¡√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευανθία Τα παιδιά: Δάφνη - Αντώνιος Τσαλούχος, Νικολέτα Ποταμιάνου Ο εγγονός: Αναστάσιος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Αποστόλη έναντι του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ∫ø¡. ¡Δ∞¡Δ∞§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Άνω Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αντιγόνη Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Νικολέτα Ντανταλή Η μητέρα: Ευθυμία Κων. Ντανταλή Τα εγγόνια: Νικόλαος, Ελευθέριος - Μάριος Τα αδέλφια: Γεώργιος - Στυλιανή Ντανταλή, Ιωάννης - Βασιλική Ντανταλή, Ιωάννης - Ηλιάνα Λεμονή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Καστέλι” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂À∞°°∂§√À Ã∞ƒ. Δ√ÀΔ√À¡Δ∑√°§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Πηνελόπη Τα παιδιά: Στυλιανή Τουτουντζόγλου, Κων/νος - Φραγκούλα Μπαλαλά, Χαράλαμπος - Ιωάννα Τουτουντζόγλου Τα εγγόνια: Ευαγγελία, Ειρήνη, Ρηγίνος, Παντελής, Ευάγγελος, Αθανασία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, αδελφού και θείου

∂À™Δ∞£π√À ¡π∫√§. ™∫√Àƒ°π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Γεωργία Τα αδέλφια: Κώστας και Τασία Σκουργιά, Δημήτριος και Φωτεινή Σκουργιά, Μαγδαληνή Σοφιανού, Μαρία Ζάκα, Θεόδωρος και Περσεφόνη Γκάνια, Μαρία Θεοδώρου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης Χριστού του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως.

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

°∂øƒ°π∞™ ™√À™√Àƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Ζωή Σουσουρή, Φλώρη - Στάθης Οικονομόπουλος Τα αδέλφια: Όλχα χα Σωτήρη Σακελλαρίου, Σωτήρης Παύλης Τα εγγόνια: Χρήστος, Ελένη, Γεωργία, Ηλιάννα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À π∞Δƒ√¶√À§√À τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Ο υιός: Βασίλειος Η μητέρα: Φωτεινή Ο αδελφός: Απόστολος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Τσέλιγκα.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

™Δ∞Àƒ√À ∫√ƒ∂¡Δ∏ τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 20 Μαρτίου 2010 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Νικόλαος - Αγγελική Κορέντη, Αντώνης - Κωνσταντίνα Κορέντη Τα εγγόνια: Αναστασία, Σταύρος Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος - Αριστέα Κορέντη, Χρήστος - Πολυξένη Κορέντη, Γεώργιος - Ζαμπέτα Κορέντη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


46/ °È· οı ÒÚ· ™ABBATO 20 MAPTIOY 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª·Ú¿˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57, 10.02, 10.30 I.C.,

11.11 I.C.∂., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C., 15.10, 15.53, 17.13 I.C., 17.56, 19.31, 20.00, 21.30, 22.46 I.C.∂., 00.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.∂, 8.08, 9.45, 10.13 I.C., 11.40 I.C., 12.15, 13.20, 12.42, 14.10, 14.54 I.C., 16.00, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.∂, 19.45, 21.45, 22.59, 1.41 I.C. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏ ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00,

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 14-31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶√™∂π¢ø¡ °ƒ∞ªª∂™ ¡.∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-À/° πƒπ¢∞ ¡.™. 348 ∞¶√ 21/12/09 ∂ø™ 21/12/2010 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-

ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...........................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .........................................2421070931 - 2421071022 ..............................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...............................2421070931 - 2421075319 .............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..............................2421070950 - 2421075318 ...................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ....................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................... 2421070976 - 2421075528 ..................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ..................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ........................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.......................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .....................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..............................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...........................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.............................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. .............................2421070946 - 2421075301 ...................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .....................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E...................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ......................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ.....................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO .........................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. .................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ..........................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ...................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ .............................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜.............................................. 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ......................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ...............................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ....................................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ .....................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ .................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ .............................. 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H...........................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .......................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...........................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.........................................................................199 EKAB: ........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .......................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜..........................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜..........................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·, ªÂÚοوÚ. 2. ∫·È ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ √È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Û ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 3. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜. 4. ¶ÚÔÛηÏÂ›Ù·È ·fi ‰ÈËıËÙfi Èfi - ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÈΛ· (Ì ¿ÚıÚÔ). 5. ºˆÙÈÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ - ∏ ÁÂÓÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ¯ËÌÈο ÙÔ ÈÚ›‰ÈÔ. 6. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ¿ÚıÚÔ˘ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∑ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ Ù· οÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó·... ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ. 7. ªÂÁ¿ÏÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË Ï·ÙˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ - ∂›ÎÏËÛË Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË §·ÎˆÓ›·. 8. ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÚÈÁÒÓÔ˘ - •¤ÓÔ Û‡ÌʈÓÔ. 9. ∂ȉÈÎÔ› ηٿÏÔÁÔÈ. 10. ÀÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· - ∂›Ó·È ÔÈ ¡ÈÌÂÏÔ‡ÁÎÂÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ (·ÈÙ.) - ™¯Â‰›·Û ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. 12. ΔÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ - ªÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ù˘ ∞Û›·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. •ÂÓÈÙ‡ÂÙ·È Î·È Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ - πÛÙÔÚÈ΋ ‚ÂÏÁÈ΋ ÏÔ˘ÙÚfiÔÏË. 2. ∫¿ÙÈ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ - ™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜

ÙÔ˘. 3. ÿ‰Ú˘ÛÂ, ÙÔ 1930, ÙÔ “§·˚Îfi £¤·ÙÚÔ” - ΔÌ‹Ì· ÛÙÚ·ÙÔ‡. 4. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 5Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ¶¿ÓÙÔÙ ÂÈ‚Ï·‚‹˜. 5. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 6. ªÈÛfi... ·ÏÈ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ - ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 40 ̤ÙÚ·. 7. Δ˘ ÊıÔÚ¿˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈο Û·Ó ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ... ƒÔ‡Ú. 8. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “√È ıÂÔ› ‰È„Ô‡Ó” - •ÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘. 9. ªÂ ÙÔ “È” ... ÂÈÛ‡‰ÂÈ - ¶fiÏË ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. 10. ¡ËÛȈÙÈ΋ Â·Ú¯›· Ì·˜ - ÀÊ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. 11. ºˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰›ÊıÔÁÁÔ - ∞fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ù˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÛÙÚ·Î¿Ó - ™Ô˘Ë‰È΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. 12. ÀÔÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ - μÈ‚ÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. π√À§π√™-°∂§ø 2. √ª¶√∂-√¶∂ƒ∞ 3. ¡√ƒª∞-º√ƒ∞¢∞ 4. √π-ª∞§∞∫√™ 5. ™∞§∞Δ∞∂¡-Ãπ 6. ∞ƒ√¡-ª√¢∞ 7. ∞¶√¢ƒ∞™∏-Δƒπ 7. π∞™π√-∞™ª∞-Δ∞ 9. ƒƒ-∞¡√À-ƒ√§∞ 10. ∞¡∞Δπ§π√À 11. ∏™π√¢√™-ªøª 12. ∞™∫ø-∞∫∞π∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. π√¡√™º∞πƒ∞ 2. √ª√π∞-¶∞ƒ¡∏™ 3. À¶ƒ-§∞√™-∞™∫ 4. §√ªμ∞ƒ-¢π∞-πø 5. ∞∂π-Δ√ƒ√¡Δ√ 6. ª∞¡∞-√π¢∞ 7. ™√º∞-™∞À§√∫ 8. ¶√§∂ª∏™-π™∞ 9. °∂ƒ∞¡√-ª∞√ 10. ∫∞ƒ∂-¢π∞§Àª∞ 11. §∞¢√Ã∞ƒΔ√ 12. π™∞-Δ∞ƒ∞ª∞

∫ƒπ√™: ΔÔ ÂÚˆÙÈÎfi οÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· Û·˜ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ, ÙÔ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-2-11-23-4-9. Δ∞Àƒ√™: μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÙ ÛÒÌ· Ó‡̷ Î·È „˘¯‹, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-22-34-5-2. ¢π¢Àª√π: ªËÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂÙ ·ÏÏÔ‡ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ̤۷ Û·˜ Ì ٷ ·ÏÈ¿. •Âηı·Ú›ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-3-8. ∫∞ƒ∫π¡√™:∞ÔʇÁÂÙ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹ Ë Ì¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-23-4-32. §∂ø¡: ¢‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ó·ԉȤ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ı· Û·˜ ÂÎÓ¢ڛÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-3-9. ¶∞ƒ£∂¡√™: ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ Á›ÓÂÙ ηÎÔ› Û‹ÌÂÚ· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› Ë ·Ó¿ÁÎË Û·˜ Ó· ›Ù Û οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›Ù ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-30-28-17-4-33. ∑À°√™: ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ‰ÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-39-22-12-62. ™∫√ƒ¶π√™: ∏ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ¤ÏÂÁ· Ó· ηÙ‚¿ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ӷ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-23-4-2. Δ√•√Δ∏™: ¶Ôχ fiÌÔÚÊ·, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-28-11-23-5. ∞π°√∫∂ƒø™: ªËÓ Ȥ˙ÂÙ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-29-10-33-23-7. À¢ƒ√Ã√√™: ªÂ Ù· Ó‡ڷ Û·˜ ı· ͢Ó‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. £· ¤ÏÂÁ· Ó· ÙÔ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ ÁÈ· οÔÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-18-3-22-34. πãÀ∂™:∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-18-3-4-8.

OTE BÏ¿‚˜ .............................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...........................................................10400 EXPRESS SERVICE...................................................................1154 HELLAS SERVICE ....................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..........................................................................6944121288 X¿ÓÈ·............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .................................................................6948475814 MËϛ˜.........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.....................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™................................ 2421080865 I¢IøTIKO KTEO.........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..........................................24