Page 1

∏ £∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ 1898

@

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.36'- ‰. 17.08’

ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 7 ∏ÌÂÚÒÓ

ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔÂÙ·ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.902

μÔÓÈÊ·Ù›Ô˘, ÕÚˆ˜ Ì·ÚÙ.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ú ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· ¶ÏËÚÒÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 80.000.000ú

∞ÎÚÈ‚fi ÌÔ˘... ¢ËÌfiÛÈÔ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ η٤¯ÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ÂÂÚÓ¿ Ù· 80 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ 6,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË 2.353 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 81,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÚÈÓ ÙÔ 2011 Î·È ¤ÊÙ·Ó ٷ 8,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ù· 106,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 3.922.020,38 ÌËÓÈ·›ˆ˜. ■ ÛÂÏ. 10

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ™ÙÔ «ÙÚ·¤˙È» Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ■ ÛÂÏ. 7

∞fi ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÁÈ· ÙÔ 2012

™ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÒÓ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ■ ÛÂÏ. 11

°È· ÙÔ 2013 ∞˘Í‹ÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘ ·fi ÙË ¢∂∏ ■ ÛÂÏ. 6

¶ÚÔÎÏ‹ıËΠ۠›Ó·Î· Ù˘ ¢∂∏

ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

«¶·Ú¤Ï˘Û» ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·Ú‹˜ ‚Ï¿‚˘

¶ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡

¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ· Œˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ ÙÔ «Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ» ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ 18 ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ «Î·˙›ÓÔ» ■ ÛÂÏ. 13 √ √§μ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Û ∞ÁÚÈ¿∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ■ ÛÂÏ. 17 ¡›ÎË ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ■ ÛÂÏ. 24

■ ÛÂÏ. 6

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜-ªÂÛÛ‹Ó˘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ú‡Ù·ÓË

“¶·Ú¤Ï˘Û·Ó” ¯ı˜ ÔÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ۠›Ó·Î· Ù˘ ¢∂∏. ■ ÛÂÏ. 15

■ ÛÂÏ. 19

ŒÛ·Û ÚÂÎfiÚ Ë Ú‡·ÓÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂÏ. 15 ■

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

∞ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È 3ˆÚË ÛÙ¿ÛË ·fi ÙË °™∂∂ ■ ÛÂÏ. 14

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·Ú·ÏȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ŸÏÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÙ¿ÌÈ, ÂÓÒ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜. ■ ÛÂÏ. 12

∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

■ ÛÂÏ. 13

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ■ ÛÂÏ. 24


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

§ÂˆÓ›‰·˜ ƒÔ˘Û›ÙÈ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

A¶√æ∂π™

«∞ÂÏÈÛÙÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜»

™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·˙Ï ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡Δ∂§∞∫∏ AÓ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÙfiÙ ÏÔÁÈο Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ fiÏ· ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. £· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ª¿ÁÈ· Ó· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ù· ÁÓˆÚ›Û·Ì ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ, ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ›Ú·ÛÌ· Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜ ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ¿ÏÏ· Â›‰·, ·ÏÏ¿ fi¯È Û’ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ù· ËÁÂÙÈο ÂÈÙÂÏ›· ۯ‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Ë̤Ú˜ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ¡.¢. Î·È ¶∞™√∫ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·Ï¿ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∏ ¡.¢. Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ı· ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ...Î·Ì¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÒÚ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·È‰Â˘Ù› Û ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ™˘ÁÁÚÔ‡ È· ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·ÏÈ¿. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÈ Î·È ÛÙÔ “ÛÙÔ›¯ËÌ·” Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ηϋ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ˘„ËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. √ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ì ÔÈÔ‡˜ ı· Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ∫∫∂, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ˙ÂÈ Ì Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ë ¢∏ª.∞ƒ. Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ ·˘Ù‹Ó ·‡ÚÈÔ. ªfiÓÔ ÔÈ ÓÂÔÊ·Û›ÛÙ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηÚÒÓÔÓÙ·È ·’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ıÔÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË... ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÛηÚÊ›˙ÔÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. √ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ·Ú¿Ù·ÍË Ì ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ˘ÏÈο Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚Îfi Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ¯ˆÚ›˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ. √ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÛÙ¤Á·Û˘ ¶∞™√∫ Ì ¢∏ª.∞ƒ. Ì‹ˆ˜ Î·È ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ...§Ô‚¤Ú‰ˆÓ. √ ΔÛ›Ú·˜ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÁÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÛÙËÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ‹ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ʈӤ˜ Ù‡Ô˘ §·Ê·˙¿ÓË Î.Ô.Î. Œ¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ, Ó· Ù· ÛΤÊÙÔÓÙ·È fiÏ·. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Â͛ۈÛË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2-3 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÛÙˆ Ì ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿, ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÔÏÔ ÌÓËÌÔÓȷο-·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷο. ∞˘Ùfi, οÓÂÈ ÙÔÓ ÁÚ›ÊÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÔÏÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ›‰È· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. ∫·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. 줂·È·, fi,ÙÈ Î·È ·Ó ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‚·ıÌfi ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Úfiı˘Ì· ·˘ÙÈ¿. ∫·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù¤ÙÔÈ· ·˘ÙÈ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ŸÙ·Ó Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈ‚›ˆÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó’ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ·˙Ï Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÈÛÙÔڛ˜... (∞fi ÙÔ protagon.gr)

 ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÂÙ·Ó¿ÛÙË, fiˆ˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, Ô Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ƒÔ˘Û›ÙÈ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÂÚ›Ô˘ 100 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ 500 ¿ÙÔÌ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Á‡Úˆ ÛÙ· 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „˘¯¤˜, ˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜.

ª

[∂§§∞¢∞]

Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ, “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‰‡ÛÎÔÏË ·ÏÏ¿ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ›Ú·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, fiÔ˘ ϤÔÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë Ï‹Ú˘ ηٿÚÚ¢ÛË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ϤÔÓ Â¿Ó ˙ԇ̠‹ fi¯È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ô͇ fiÙ·Ó ·ÓÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Û ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. “™˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔ˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì ڈًÛÔ˘Ó ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÈ· Ú¿ÍË Î·ıfiÏ· ·Ú¿ÓÔÌË” . Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· Â›Ó·È 100% ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ŒÏÏËÓ˜, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. “∫·È, fï˜, ϤÔÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ‹ fi¯È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ‰Ò. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ 21 ¯ÚfiÓˆÓ, ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÈÓ‰˘-

O ∫∞πƒ√™

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜, ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ΔÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ú¯Èο ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ‚·ıÌÈ·›· ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ÂÏ¿ÁË 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.

ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¿ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ‹Úı·Ó ÙÒÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â‰Ò ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó” . √ Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ηıÒ˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È “οı ̤ڷ Á˘ÚÓ¿Ó ›Ûˆ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂÚ›Ô˘ 100 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ¿Óˆ ·fi 500 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ ¿Ó ۯÔÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·ÎfiÌË. ∂›Û˘, fiÛÔÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·’ fi,ÙÈ Â›Ó·È Â‰Ò. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÒÛÙ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜” . ΔÔ ı¤Ì· ϤÔÓ Â›Ó·È ˆ˜ Î·È Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔ‡ Ù·... ηο Ì·Óٿٷ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. “ΔÔ ‚ϤÔ˘Ó fiÏÔÈ ˆ˜ ÂÌ›˜ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ. ΔÔ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi” . ™ÎÔ‡ÚÔ ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ fiÏÔ˘˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÌË. “∂¿Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Â¿Ó ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ ϤÔÓ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Û· Ó· ˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ‹, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â›Ùˉ˜ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...10ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 05...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -04...08ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 05...08ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -04...06ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 03...06ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...07ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 03...07ÔC.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ Á‡ÛÂȘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· Reserve: 24210 21292, 6970888511, 6947693030

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ.-Fax: 24210-53857, ÔÈÎ. 24280-91809 Δ.∫. 38222 μ√§√™

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È

Δ· ‰ˆÚ›˙Ô˘Ó

¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÚÔ¯ı¤˜ “Δ· ¡¤·” Î·È Â›¯·Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, fiÛÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·Ó Û οı ΔÌ‹Ì·, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ 10. ∫·È Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ôχ ¿Óˆ ·fi Ù· 10.000 ÌfiÚÈ·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ¿ÏÏ· 104 ΔÌ‹Ì·Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π Ô˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηıÈÂÚˆı› Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ 10, ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∫·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞ıËÓ¿” .

¶ÚÔ ÎÚ›Û˘ ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· Û›ÁÔ˘ÚÔ ¤ÍÙÚ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. ∞˘Ùfi ϤÔÓ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. Δ· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ΔÔ 2009 ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·Ó 1.000.000 ·Î›ÓËÙ·, ÂÓÒ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛÙ· 700.000 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÔÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ì›ÛıˆÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂÍÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÌÈÛıÒÌ·Ù·, οÓÔ˘Ó ‰ˆÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ù· ·Ó›ÛÚ·ÎÙ· ÂÓÔ›ÎÈ· Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· Ù˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÔÛ¿. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 35.000 Ù¤ÙÔȘ ‰ˆÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶Ò˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›...

º.™.

º.™.

ΔÔ˘ ¢ËÌ. ÷ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

∞ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘ ¡· ÌËÓ Î·ÙËÁÔÚËı› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·Ù·Á‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ۯÂÙÈο Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-¡›Î˘. √ Î. ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ -Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ- ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ Ì ı¤ÚÌË ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ˘Âڷ̇ÓıËΠÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ªfiÏȘ fï˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ̤ÛÔ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ˜ (Ô˘ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·) ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ‚›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¿ÏÏ·Í ÚfiÙ· Î·È ‰È¤Ù·Í ¤Ú¢ӷ. °È·Ù›, ÙÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ; ºÔ‚‹ıËΠÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ... ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Á‹‰Ô;

√È ‰È·Ù·Á¤˜ Δ˘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÁÈ· ∂¢∂ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘. ŒÊÙ·Û Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ “‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË” ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÌÔÈڛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ‰ÈÌÔÈÚÈÒÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ‰È·Ù·Á¤˜. °È·Ù› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ “Û˘ÁÁÓÒÌË” ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘; Δ. ∫.

∫ڛ̷ “¶ËÁ·‰¿ÎÈ” ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ™˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÔÈ ª·Ú›· ΔÛ¿ÌË, §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. °È·Ù› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜... ¡· Á›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÔÌ·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ Î·È Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒ¿ÌÊÔ˜ “ÁÚ·ÌÌ‹” ... ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

√È ∞Ó.∂Ï. ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ì›· ·Ô¯ÒÚËÛË ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηϿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó, ‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔʛ̈Ó, ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÓËϛΈÓ. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, Úˆ› ñ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹. ¢∏ª√.™.

∫Ú˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ù¤ÏÔ˜ °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÔÚÔ˚‰›· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ˜ ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ·ÎfiÌË Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ·: ¡· ˙ËÙËı› ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂§.∞™. ¡· Á›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÎÙÚÔ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞ÏÂÍ. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ͢ÏÔÎÔ‹ıËΠ·fi ª∞Δ, fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ªª∂ Î·È ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÏÂ˘Î¿ ÎÚ¿ÓË Î·È Ó· Û˘ÁηχÙÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ∂¢∂ Î·È ¿ÏϘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ “·Ï¯ËÌ›˜” , ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·‰È΋̷ٷ ηٿ ·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞.º.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ¶·ÏÈ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ηÏfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. ™Â ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· fiÏÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÁÎÔÏ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó Ì ʈӤ˜ Î·È ˙‹Ùˆ. √Ù·Ó Ù¤ÏÂȈÛÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Ì 10-0, ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó ¤Í·ÏÏ·. √Ù·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ·Ó “ÁÈ·Ù› ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÙ ·ÊÔ‡ ¯¿Û·Ù Ì 10-0;” , ÂΛÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ó›ÁËΠηӤӷ˜ ·›ÎÙ˘ Ì·˜” . ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ÂÚ›ÌÂÓ ÓÈÁÌÔ‡˜ ·ÈÎÙÒÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Eurogroup, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› Î·È Ù· ˆÛ·ÓÓ¿ Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙ·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰fiÛË Ô˘ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ-ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ¿ÏϘ ÂÙ¿, ‡„Ô˘˜ 150 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¡· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· 34 ‰ÈÛ. ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Û· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÂÂȉ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ôχ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÔÏÏÔ› Ì‹Ó˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È, fiˆ˜ ›Â Ô Î. √ÏÈ ƒÂÓ, ÛÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙȘ ‰ÈϤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜: “∑‹Û·Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË √‰‡ÛÛÂÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë ·Úfi‚ÏÂÙË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¤Î·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∫·ıÒ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ù·Ú·Á̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜” . °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ¯ÒÚ· ˙ÂÈ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ‰·ÓÂÈο ÏÂÊÙ¿, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÚÈÓ ·fi Ì‹Ó˜. ∫È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ıÔ˜ ÏfiÁÔ˘˜. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

∂ÎÏÔÁ¤˜ ™ÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Ù· ̤ÏË ¢∂¶, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ Î·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜. º.™.

¡ÔÛÔ‡Ó ∫·Ù¿ ÙÔÓ Δ¤ÏË ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÈÛ¯·ÈÌÈÎfi Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞. μÂÚÁ‹ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ÂÚÓ¿ ÎÏÈÌ·ÎÙ‹ÚÈÔ. ¡ÔÛÔ‡Ó ÁÂÓÈÎÒ˜ ‚·ÚÈ¿ ÛÙËÓ Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·... ∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú·›ÙËÛË ªÔÚ› Ë fiÏË ·fi ¿Ô„Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘‰Â›˜ ı¤ÏËÛ ӷ ı›ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 300 ¿ÙÔÌ·. °È· 234 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÂÍ‹ÁËÛË Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÁÈ· ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚÁ·Û›· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì 4,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √‡Ù ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÚ›·... √ ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ, ÂÓÒ Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·¯ı› Û ¿ıÏËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ 6,5 ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È ÔÙ¤, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÁÔÏ·‚Èο. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜... Î·È ¿Ì· ı¤ÏÔ˘Ó ·˜ οÓÔ˘Ó ÎÈ’ ·ÏÏÈÒ˜. ™˘ÌÔϛ٢ÛË Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˆÛÙfiÛÔ “¯·˚‰Â‡Ô˘Ó” ÚÔÎÏËÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ Ô˘Ï¿ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ·ÚÔ¯¤˜. ∫·È ÂÓÒ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ “¤ÚÁÔ” ÙÔ˘˜ ÌÈ· Î·È ÌfiÓÈÌ· ·˘Ùfi ÂÈÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔı‹Ú˜ οı ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ Ôϛ٘ ̤ÓÔ˘Ó ·‰ÈÎË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ˙¤¯ÓÔ˘Ó. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û˘ÌÏÂÁÌ·ÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¿‚·ÙÔ ÌÈ·˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ¤Ì·ı ӷ ˙ÂÈ Ì Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Âڈڛ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ “‰ÒÚ·” . ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ó· ··ÈÙ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÌÈ· ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ô˘ ΢ڛˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙË ‚¿ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ™ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÎÂÓfi ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÛÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ Î·Ï‡„ÂÈ. ŸÔÈÔ˜ fï˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÙ›‰·.

∞˜ ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È Ù· ÎÔÚfiȉ· ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. Δ· ¤ıÈÍ ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È ¿‰ÂÈ·Û ·ÓÔȯٿ ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ΔÛÈÏÈfi. √ Î. ΔÛÈÏÈfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘... ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÒÚ·, ÔÈ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂȘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ˆ˜ ÌfiÓÈÌ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη, ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ‹ ·Û¯·ÏÈÓ¿ ÛÙÔÏ›‰È·. ∞˜ ›ӷÈ... ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋-ÂÈηÛÙÈ΋-„ËÊÔıËÚÈ΋ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ì ¢ÎÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ϤÓ fi,ÙÈ ·Ûfi‚·ÚÔ Î·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi ı¤ÏÔ˘Ó, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∫·È ÂÂȉ‹ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ì οı ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ Ô ÔÏ›Ù˘, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÚÔÛٷ٢ٛ; ªÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ ÙËÓ Í¤¯·Û·Ó, ·ÚfiÙÈ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ÌfiÓÈÌ· Î·È ÂÛÎÂÌ̤ӷ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943, ÙÔ Î·ÙÔ¯ÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ √ Î. μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ÔÊÚ¿‰· Ë̤ڷ Ë 20‹ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943 ÁÈ· ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, fiÔ˘ Ë Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÂΉËÏÒıËΠ̠ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi Î·È ·ÓÂϤËÙÔ ÙÚfiÔ Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 44 ·ÙÚȈÙÒÓ, ÛÙ· Ú·Ó‹ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ 69 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì·‡ÚË ÂΛÓË Â¤ÙÂÈÔ. ªÂÚÈÎÔ› Á¤ÚÔÓÙ˜ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂΛӘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ì·ÎÂÏÂÈÔ‡. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ηӤӷ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÏÂÓÙÔ‡Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÚÔ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙfi·È‰Ô˘ ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË. ∫·Ó¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ ·fi ÙÔ ÁϤÓÙÈ. ∫·È ÂΛ ÙÔ˘˜ ‚ڋηÓ, ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ› ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ, Ó· ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó. •ËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› η٤Êı·Û·Ó Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÌfiÓÔ ¿ÓÙÚ˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‚·ÚÈ¿ Ì ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ó· ‰È·¯¤ÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙË ‰‹ıÂÓ ‡·ÚÍË fiψÓ, Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ·, Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ, Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂȉÚÔ̤ˆÓ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ Î·È Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, Ô˘ Û ϛÁÔ ı· ÙÔ˘˜ ¤‚ÚÈÛÎÂ. ∞˘Ùfi Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‹ıÂÓ “·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ” ÙˆÓ Ó·˙›‰ˆÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙË “‰È·ÏÔÁ‹” ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË. ªÈ· ·Ó·ÙÚȯ›Ï· ‰È¤ÙÚ¯ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘˜, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ fiˆ˜ ÙfiÙÂ, ÚÈÓ ·fi 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ÂΉÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi Ù· ¿ÁÈ· ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ∫·È fï˜ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË. μÚ·‰È¿˙ÔÓÙ·˜, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÁˆÓ›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô. ŒÚÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ó·˙›‰ˆÓ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙÔÓ ÈÔ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∫·È ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ. ÕÏψÛÙÂ, ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÒÚ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÚÔÙÔ‡ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ ÁÈ· ηϿ. ΔÚÂȘ-ÙÚÂȘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ ¤ÓÙ ÔÈ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¿ÓÙÚ˜, ËÏÈΛ·˜ ·fi 17 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ (ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 22 Ó¤ÔÈ, ËÏÈΛ·˜ 18-25 ÂÙÒÓ) Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Û ¤ÓÙ ÛËÌ›· ÛÙ· Ú·Ó‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ÛÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜, Ô‡Ù ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘. Δ· ˘ÚÔ‚fiÏ· ÛÙ‹ıËηÓ, Ë “ÙÂÏÂÙ‹” ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È Ù· ·ÏÈοÚÈ· ¤ÂÊÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ÙˆÓ Ó·˙›‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ „˘¯Ú¿ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂϤÛˆÓ. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ›¯Â Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Î·È 44 ·ÏÈοÚÈ· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÓÂÎÚ¿. ªÂ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û˘Ó·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÏÈ¿ÙÛÈη, ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Ì¤Ûˆ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ηÙ¢-

ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. ∫·È ÙfiÙ ÔÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ οÙÔÈÎÔÈ Í¯‡ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÂÎÙÂϤÛÂˆÓ Î·È Ì ٷ ηÓÙËÏȤÚÈ· ¤„·¯Ó·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔ ÎÏ¿Ì· Î·È ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù¿Ú˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÏÂÚ¤˙˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, Û·Ó ÈÎÚ‹ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ÛÊ·Á‹˜. 69 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÛÊ·Á‹ ÛÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙË ÌÓ‹ÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙ˜, ÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ô˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ı˘ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ó·˙›‰ˆÓ. ªÈ· Ì·‡ÚË Â¤ÙÂÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ·, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ŒÓ· ·¤ÚÈÙÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÂÎÙÂϤÛÂˆÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ™Ù˘Ï. ∞ÁÈÔÚÁ›Ù˘, °. ∞‰¿ÌÔ˘, °. ∞ÏÌ·ÓÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌ. ∞ÏÌ·ÓÔ‡‰Ë˜, πˆ¿Ó. ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ÃÚ. ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∫ˆÓ. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™È‰. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë˜, ¢‹ÌÔ˜ °ÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ∫˘Ú. °È·ÓÔ‡‰Ë˜, πˆ¿Ó. °Î·ÚÓ›‰Ë˜, £Âfi‰. °ÎÔÚÙÛÂÏ¿˜, πˆ¿Ó. °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌ. °ÎfiÙÛ˘, ∞Ó. ∑·ÌËÏÔ‡‰Ë˜, ∞ı. ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜, £Âfi‰. ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜, ∫˘Ú. ∫˘ÚÙÛÔ‡‰Ë˜, ™Ù¤Ê. ∫˘ÚÙÛÔ‡‰Ë˜, ∫˘Ú. ∫ÈÙÔ‡‰Ë˜, ÃÚ. §·Ô‡‰Ë˜, ÃÚ. ª·Ì·ÏÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌ. ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë˜, ™Ù. ªÈϷΛ‰Ë˜, ∫ˆÓ. ¡ÙÚÔ˘ÌÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ªfiÛ¯Ô˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶·Û¯. ¶Ú¿ÏÈÔ˜, ∞ı. ¶Ú¿·˜, ∂˘¿Á. ƒ¤ÌÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ™Ô˘Ï·ÎÔ‡‰Ë˜, ¢‹ÌÔ˜ ™Ù·ıÔ‡‰Ë˜, ªfiÛ¯Ô˜ ™Îԇ̷˜, ¡ÈÎ. ΔÂÏÎÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌ. ΔÛÈÓÙÚÔ‡‰Ë˜, ™Ù¤Ê. ΔÛÈÎÂÏÔ‡‰Ë˜, ¢‹ÌÔ˜ ΔÂÚÏÔ‡‰Ë˜, ¶·Ó. ΔÛÈÎÔ˘ÚÎÈÙÔ‡‰Ë˜, ∂˘¿Á. ΔÛÔ˘Ú‚ÂÏÔ‡‰Ë˜, ∫˘Ú. ΔÛÈÙÚÔ‡‰Ë˜, ™Ù. ΔÛÈÙÚÔ‡‰Ë˜, μ·Û. ºÔ‡Ûη˜, ¢ËÌ. ºÔ‡Ûη˜, ∞ı·Ó. ÷ÏÎÈ¿˜” .

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÚ·Ê‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ù¤ıËΠÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ì ¯·Ú¿ ·Ú¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ̤۷ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û·. “∏ Ê·ÓÙ·Û›· Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â‡ÛÈÌË, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë” , ÙÔÓ›ÛÙËΠÂÌÊ·ÙÈο ÛÙÔ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÒÙ· ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁfi -ÂÌ„˘¯ˆÙ‹ Î·È Û˘ÓÂΉԯÈο ÙÔ˘˜ Ì·ıË-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

¶ÚÔÛ¯Ҙ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙˆÓ ABBA ŒÓ· ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÛԢˉÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ∞μμ∞ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛԢˉÈÎÔ‡ Music Hall of Fame, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ı· ÚÔˆı› ÙË ÛԢˉÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’20 Ò˜ Û‹ÌÂÚ·. “£· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÛÙȘ 7 ª·˝Ô˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÈÔÚÓ √‡Ï‚ÂÔ˘˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞μμ∞. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÁÓÒÚÈÛ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Eurovision ÙÔ 1974 Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Waterloo”. ™˘ÓÔÏÈο fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó Ì·˙› ÔÈ ∞μμ∞ Ô‡ÏËÛ·Ó 378 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ, Ô˘Ï¿Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √È ∞μμ∞ Í·Ó·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Mamma Mia”. “¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ê·Ó˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ó ÁÂÓÓËı› fiÙ·Ó ·›˙·Ì ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹”, ›Â Ô ªÈÔÚÓ. ΔÔ ÌÔ˘-

Ù¤˜ Ì·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó Â›Û˘ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, fiÏÔÈ Ì·˜ ÎÏËı‹Î·Ì ӷ Û˘ÁÁÚ¿„Ô˘Ì ÈÛÙÔڛ˜, Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Îϛ̷ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎfiÙËÙ·˜ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ·Ú›¯Â ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË, ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ŒÓ· ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫¶∂ ÂÚÈÏ·ÓËı‹Î·Ì ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÚÔÛÂÁÁ›Û·Ì ÙËÓ ÙÔ ÙÔ›Ô ̤۷ ·fi ÙË ÁÚ·Ê‹ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔȷ΋ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ·›Í·Ì Ì ϤÍÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜, οӷÌ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÁÈ· ÏÔÁÈÛÌÈο Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹, ÂÓÙÚ˘Ê‹Û·Ì ÛÙÔ ÙÔÈ·Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÂÚÈÏ·ÓËı‹Î·Ì ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‡ÎÔ Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘, ÂÚ·Ù‹Û·Ì ÛÙ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÂȯÂÈÚ‹Û·Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È Ù·Íȉ¤„·Ì Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÛÙ˘ ÁÚ·Ê‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. Δ· ·È¯Ó›‰È· ÁÚ·Ê‹˜ Âı›˙Ô˘Ó ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ Û ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ ·›˙Ô˘Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ı·ÚÚÒ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ Â˘¯‹ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ˆ˜ ÌfiÓÔ ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ηÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰· Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÏ·Óı¿ÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·ÔÛÙ‹ıÈÛ˘ ÛÙÂ›ÚˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˘ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌ˘ “ÂÈÙ˘¯›·˜” . ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ›Ûˆ˜ οÔÙ ӷ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë ÁÈ·Ù› ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ÓÔ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì˘ıÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Î·È ı· ‚·˘Î·Ï›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·ÓËÏÂÔ‡˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜” .

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· “‚ÈÙÚ›Ó·˜” ‹ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ù·›ӈÛ˘; √ Î. ∞. ¡¿ÛÈÔ˘, ıÂÔÏfiÁÔ˜, ¤ÌÔÚÔ˜, ÙÔÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘, ¿ÎÔ˘Û· ÙÔ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˜ Ó· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÁÈ· ÚÔÛ¢¯‹. ¡· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· “ËÛ˘¯›·” , Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ fiÏ· ·˘-

ÛÂ›Ô ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ› Δ˙Ô˘ÚÁοÚÓÙÂÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ™ÙÔίfiÏÌË.

ŒÓ·˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Ù˘ “¶ÔÌË›·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜” ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË “¶ÔÌË›· Ù˘ π·ˆÓ›·˜” ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ù· Ï›„·Ó· ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ËΠ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ·fi ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ Ù¤ÊÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ. “∫·ÓÔÓÈο ÙÚ¤¯ÂȘ Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙËÓ Ï¿‚·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ı·Ó ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ” , ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ™ÈÓÈÙÛ›ÚÔ √¯ÎÈ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ. “ªÔÚ› Ó· ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó ‹ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Û Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂÈ ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ù¤Ú· Î·È ÁÈÔ, ·ÊÔ‡ ¤ı·Ó·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜. √È ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÷ÚÔ‡Ó·, Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ °ÎÔ‡ÓÌ·, ÂÚ›Ô˘ 110 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ.

Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ·ÔÛÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ì ÙÔ £Âfi. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, Ì·˜ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÂÈ, Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì·˜ ·˘Ùfi, ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ £Âfi. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ‰ÂÓ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ, Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘ÌÂ; ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ˆ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi, ÚÔÛ¢¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜... ŸÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ¿ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ϷÌÂÚ¿ ÛÙÔÏ›‰È·, ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ÙÔ›·, ¤Ó·Ó ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ‰ÒÚ·, Û ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· Á‡̷ٷ, Û ·ÁÔÚ¤˜, Û ‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÌÈ· “‚ÈÙÚ›Ó·” . μÈÙÚ›Ó· Ï·ÌÂÚ‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Ï·ÌÂÚ‹ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ... μÈÙÚ›Ó· Â›Û˘ ›Ûˆ˜ Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· η٤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÙË Î·È Â˘ËÌÂÚ›·, ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Ï‹ÍË Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ... °È· ÔÏÏÔ‡˜ fï˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ë °¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. ªÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ٷ›ӈÛË, Ì ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¢¯‹. ∞ÚÎÂÙ‹ ¤·ÚÛË, ·ÚÎÂÙ‹ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹... Δ· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·ÔÙÂÏ› ηı‹ÎÔÓ ϤÔÓ fiÏˆÓ Ì·˜ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ªfiÓÔ Âӈ̤ÓÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Á¿Ë. ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Á¿Ë ‰Â ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·Ïfi ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÁÓÔÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ÌÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô £Âfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·˘ÙÔı˘Û›·. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ Ì·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fi,ÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂı· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· È¿ÙÔ ˙ÂÛÙfi Ê·ÁËÙfi. ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ÏfiÁÈ· ¯·Ú¿˜, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ Ì·˜ fiÚÙ·˜. ¡· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ªËÙÚfiÔÏ‹ Ì·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ fiÙÈ Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ϤÌ fiÙÈ ·Á·Ô‡ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔ £Âfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·Á·ÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜...” .

∏ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ “ÃfiÌÈÙ” ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª›ÏÌÔÓ ª¿ÁÎÈÓ˜, Ë Ù·ÈÓ›· “ÃfiÌÈÙ: ∂Ó· ∞Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Δ·Í›‰È” ¤Î·Ó ÈÛÙÔÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi box-office, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Exhibitor Relations. ¡¿ÓÔÈ, Ì¿ÁÔÈ, ͈ÙÈο, Á›Á·ÓÙ˜, ‰Ú¿ÎÔÈ Î·È ¿ÏÏ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Ï¿ÛÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ Δ˙¿ÎÛÔÓ ÙÔ˘ “ÕÚ¯ÔÓÙ· ÙˆÓ ¢·ÎÙ˘ÏȉÈÒÓ” Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 84,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘, ÔÛfi ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 7,1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ë Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ “√È ¶¤ÓÙ £Ú‡ÏÔÈ” ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, Ë ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ Ì ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù¤È §ÈԇȘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ 16Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ 7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ Ù·ÈÓ›· ·¤Û·Û ÂÙ¿ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ™Ê·›Ú·. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ë Ó¤· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ, “Skyfall” Ì ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË Ë “√‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ¶È” , Ë ÙÚÈۉȿÛÙ·ÛË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞ÓÁÎ §È, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ Ù›ÁÚ˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ ÁÓÒÌË ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÈηۛ˜ ÂÚ› ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙȘ 21/12; ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞‚‰¤Ï·ÚÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜

“Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÊËÌÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËıÔ‡ÌÂ. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ NASA, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

/5

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ ŒÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó Î·È ¯ı˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ∂§Δ∞, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·Ú›ıÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ú·ÓÙ‚ԇ fiÔ˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ‰È·ÓÔ̤·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·fi 10-11 .Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” , ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. ª¿Ù·È· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ. Œ‚ÚÂ¯Â Î·È ‰ÂÓ ‹Á Ì ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∫·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ¶ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿ÛÙËΠÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜; ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û¯ÔÏ›·Û·Ó “·Ó ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·” . °. ΔÛ.

Δ¿ÛÔ˜ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ·È‰ÈÒÓ

“¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ·ÚÂÚÌËÓ›· Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Â¿Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ì‚Â›, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì” .

ÕÓÓ·-ª·Ú›· §Ô˘Î¿ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‹‰Ë Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ë ÚÔÊËÙ›·, ·Ú¿ Û ÁÂˆÊ˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. μÈÒÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ, ·˘Ù¿ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ÔÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹”.

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜

“™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ οÔÙ ÔÈ ¯ÈÏÈ·ÛÙ¤˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ· Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∞˘Ù‹ Ë Ê‹ÌË Â›Ó·È ·ÓfiËÙË Î·È ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ˆ˜ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ΔÔ ÌfiÓÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ £Âfi” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶Ôχ ηϋ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, fiÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Û¯ÔÏ›·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË, ÙȘ ηÈÓÔÙfi̘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ Î.¿. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÔÓ›˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Ï¿ıË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ◊Ù·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ù· Û¯ÔÏ›·, Ô˘ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È‹ÚÎËÛ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 10.30 Ô˘ Ù¤ÏÂȈÛÂ, Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹Ù·Ó ηٷٷϷÈˆÚË̤ÓÔÈ. ∂ÈϤÔÓ, ÁÔÓ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¿‰ÂÈ· ηı›ÛÌ·Ù·. √È ÁÔÓ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·˜ ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜. °. ΔÛ.

∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË °‡Úˆ ÛÙ· 33 ¿ÙÔÌ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ ˆ˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. √È ı¤ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜

ŒÓ·˜ ÙÚÈÛ¿ıÏÈÔ˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶ÚÈÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜, Ë Ô‰fi˜ ∞ıËÓ¿˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ Ô‰fi˜, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ηı·Úfi˜, ʈٷÁˆÁË̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ÁÈ· Â˙Ô‡˜, Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÚÈÛ¿ıÏÈÔ˜ Î·È ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎfi˜, ¤Ó·˜ ÛÙÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÓÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙË Ï·Ì·Ú›Ó·, ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· Î·È ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. Δ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó fiÙ ̤۷ Î·È fiÙ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ¶fiÙ ̤۷ Î·È fiÙ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î¿‰ÔÈ... ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÔÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Îˉ›˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿¯ÚËÛÙÔ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, fiÛˆÓ ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. º.™.

¶·Ú¿ÔÓ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∞Ó ÂÈÛÎÂÊı› οÔÈÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÛÙfiÏÈÛ ԇÙ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ‰ÂÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ ے ¤Ó· ı¿ÌÓÔ ÊˆÙ¿ÎÈ·, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Îϛ̷. “∂›Ì·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ∫·È Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·Á·˙È¿. °È·Ù› ÂÍ·ÈÚ¤ıËΠË

30ÂÙ›·˜

∏ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ “ΔËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È ‰Ë̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ì ‰ÈÂÙ‹ ıËÙ›·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‚ÔËıÔ› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ı· ÔÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ πˆ¿Ó. ™Ù¿ÌÔ˜ (¶∞™√∫) Î·È ¶·Ó. ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘ (∫∫∂). ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· Ô ∂˘¿Á. ¶Ô‡ÏÈÔ˜ (∫∫∂), ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ı· ηٷÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ πÔÚ‰. °·˚Ù·Ó›‰Ë Î·È ∫ˆÓ. ∑Ô‡ÌÔ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ)” . ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ª·ıËÙÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ “¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¤Î·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ∞∂π Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” . √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∫∫∂ “√ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ™˘-

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ

Èڛ˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi

¶Úfi

ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ; ª‹ˆ˜ Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜;” ¤ÏÂÁ Ì ·Ú¿ÔÓÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙË “£” . °. ΔÛ.

∫·Ï‹ Ë ÛΤ„Ë ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ 2013 ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘, ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ·ÚfiÌÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Â›Ó·È ¿ÍȘ ıÂÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË.

°.•.

19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∫∫∂. √ ÷Ú. ºÏˆÚ¿Î˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ›Â, fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È “Ó· ηٷÍȈı› Û·Ó ÚˆÙÔfiÚÔ ‰‡Ó·ÌË Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜” . ∏ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ˘ÚËÓÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi 1-11-82 ̤¯ÚÈ Î·È 31-10-83, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ηو٤ڈ: ∏ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ÂÏ·ÈfiÏ·‰· Î·È ˘ÚËӤϷȷ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ “∂Ï·ÈÔ˘ÚÁÈ΋” Î·È Î·Ù’ Â-

¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙȘ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Â˜ ∂ÓÒÛÂȘ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . ∏ ηÎÔηÈÚ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “μÚÔ¯¤˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ¤‚Ú¯ ¯ı˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛËÌ›ˆÛ ·ÈÛıËÙ‹ ÙÒÛË. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Û˘ ¤‚ÚÂ¯Â Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1847... ¶˘ÚηÁÈ¿ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ηÙÔÈΛ· Ù˘ ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ Ù˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÙÂÊÚˆı› Î·È ÙÔ Ù·ÚÈ¯Â˘Ì¤ÓÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘, ∂Ï›˙·˜, Ô˘ Ë ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ʇϷÁ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. 1913... ∂ȉËÌ›· Ù‡ÊÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÏfiÁˆ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô. Δ· ı‡Ì·Ù· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 300. 1929... ∏ μÚÂÙ·Ó›· ıÂÛ›˙ÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ 7,5 ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıڷΈڇ¯Ô˘˜. 1965... √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ™·ÚÏ ¡Ù °ÎÔÏ Â·ÓÂ-

ÎϤÁÂÙ·È ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì 55,1% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘, Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó. 1980... ªÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· “ªÈÓÈfiÓ” Î·È “∫·ÙÚ¿ÓÙ˙Ô˜” . ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ʈÙȤ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË √ÎÙÒ‚Ú˘ ’80” . 1990... √ÚΛ˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÚ›ÙÛ˘ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 Wall Street Journal

“¶fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÂÏÈο Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·;” ∞£∏¡∞, 18.

“¶√™√ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÂÏÈο Ë ÂÏÏË-

ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ì ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Wall Street Journal. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‰Â̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Î¿Ùˆ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË Î·ıÒ˜ ϤÔÓ ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο. “¶ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛοϷ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛηÚʿψ۷Ó, Û˘¯Ó¿ οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ˜ ·fi ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ. √È ‹‰Ë ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙË “ÛοϷ” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚÊÔÚÙˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· 11 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ÌfiÓÔ 3,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó 4,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ¿Óˆ ·fi 20% ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, “ı· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ‹ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ˙ÂÈ Ì ٷ ·Ôı¤Ì·Ù¿ Ù˘”, ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ú·ı¤ÙÂÈ Û¯fiÏÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiÔ˘ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÁÂÏ¿ ϤÔÓ ÛÙÔ ªÂÙÚfi. ∂›Ó·È Û· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԕ.

∫·Ù¿ıÂÛË Ó/Û ÁÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿ ∞£∏¡∞ 18.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞˘Í‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 49% ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞Úı. ∑ÂÚ‚fi˜ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢∂∫√ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

∏ÏÂÎÙÚÔÛfiÎ ·fi ÙË ¢∂∏... ªÂı·‡ÚÈÔ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 18.

˘Í‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 49% ÁÈ· Ù· ÔÈÎȷο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Î. ∞Úı. ∑ÂÚ‚fi˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢∂∫√ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô Â·Ó·‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ¢∂∏, Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi “˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı›” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 14,5% ¤ˆ˜ 49%, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ Îϛ̷η˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜.

∏ ·ÓÒÙ·ÙË ·‡ÍËÛË (ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 48,7%) ·ÊÔÚ¿ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Û›ÙÈ·, ‰Â‡ÙÂÚË ‹ ÙÚ›ÙË Î·ÙÔÈΛ·), ÂÓÒ ÁÈ· ηٷӷÏÒÛÂȘ ·fi 0-400 kWh Ë ·‡ÍËÛË Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ı· Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·fi 400-800 kWh ı· Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÛÙȘ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 15 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÛË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” (1.400-1.600 kWh). √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ 2013 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 25% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ηٷӷψً, ÂÓÒ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ı· Â›Ó·È ÎÏÈ̷Έ٤˜ Û ÙÚÂȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 (10,8% ·fi 1.1.2013, 6,3% ÙËÓ 1.5.2013 Î·È 6,1% ÙËÓ 1.7.2013), ÔfiÙ “Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÛÙÔ‚·Ú‹” , fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. Ÿˆ˜ ›Â, “ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÙÔÌË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹” , ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ π ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. “∂ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊıËΠÂ› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” , ÚfiÛıÂÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ· › fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·” , ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¢∂∏ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ›Â, fiÙÈ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¢∂∏ ÌÂÙ¿ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· (52 ÂÎ. ¢ÚÒ). Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÈÎÈ·Îfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, › fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È‡ڢÓÛ‹˜ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ 300.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ∞ª∂∞.

ΔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¢∂∏ ∏ ¢∂∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™¯ÂÙÈο Ì ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ˆ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ΔÚ·Â˙ÒÓ, √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ Î·È ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô Î. ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜ ∑ÂÚ‚fi˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ - ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ - ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∑ÂÚ‚fi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ fiÙÈ, Ë ¢∂∏ ˘¤‚·Ï ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÛÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂), Ë ÔÔ›· Î·È ı· οÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ∏ ¢∂∏ Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÎfiÛÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ƒ∞∂ Î·È ÙÔ˘ À¶∂∫∞” .

ªÂı·‡ÚÈÔ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞¶ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË

ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó ı· “·ÁÒÛÂÈ” ÙÂÏÈο ‹ fi¯È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÈÛ¯‡ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ›ıËΠ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ë ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ “¯·Ú·ÙÛÈÔ‡” ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙÂÏÂÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙË ¢∂∏ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ “·ÁÒÛÂÈ” Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛı› Ë ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ı· ¯¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 1.000.000.000 ¢ÚÒ, ı· ¤¯ÂÈ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË

ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· ¤Ó· ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ›¯Â ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ·ÏÏ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÂÚÚ›ÊıË ·fi ÙÔÓ ·ÚÂÔ·Á›ÙË Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ºÔ˘ÚÏ¿ÓÔ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·fiÚÈÛÙ· fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÂÔ·Á›ÙË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÂÍËÁ› ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙ› Â›Ó·È ÌË Â·ÓÔÚıÒÛÈÌË, ÂÓÒ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ‹ fi¯È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚȘ ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ¿ÏÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ¤Ó‰Èο ̤۷ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Ì ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙË ¢∂∏ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÁÈ· “ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜” ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÂÚÁ› ·Ú¿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ó· ÂÓÙ¤ÏÏÂÙ·È ‹ Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÌË Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 95 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË, ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ¶ÔÏÈÙ›·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ΢ÚÒÛÂȘ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ” .

¡√ª√™Ã∂¢π√ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ-

ۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, Â˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ηٷ٤ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹. ªÂ ¿ÏÏÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ΢ÚÒÓÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ηٿ Ù˘ ¢È·ÊıÔÚ¿˜ ˆ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÈ· ·˘ÛÙÚȷ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·Ó·‰È·Ù‡ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓÂÈ ϤÔÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 500.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ› 1 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·Ú¯ÈÎÒ˜. ªÂ ¿ÏÏË Ú‡ıÌÈÛË, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· 45 ̤Ú˜ Ë ıËÙ›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘, ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∫Δ∂√, Ô˘ ›¯Â ÂÈÛ·¯ı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

Œˆ˜ Î·È 30.000 ¢ÚÒ ÙÔ “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ” ÛÙ· NÔÛÔÎÔÌ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·

√ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ “ÁÚËÁÔÚfiÛËÌÔ˘” ∞£∏¡∞, 18.

∞¶√ 100 ¤ˆ˜ Î·È 30.000 ¢ÚÒ

Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ 2011 ÙÔ “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ” ÁÈ· ÌÈ· ÂÁ¯Â›ÚÈÛË Û ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÈ· ÂÁ¯Â›ÚÈÛË Û ȉȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ 150 Î·È 7.000 ¢ÚÒ. √ “ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜” ÙÔ˘ “ÁÚËÁÔÚfiÛËÌÔ˘” ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi 300 ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÌÂٷ͇ 30 Î·È 500 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÔ‡Ú˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ∫Ò-

‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™º∂∂). “ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∞ÊÂÓfi˜

˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯Â ˘ÔÏÔÁÈÛı› fiÙÈ ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ηٿ 1% Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ·Î·ı¿ÚÈ-

ÛÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηٿ 2%. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ì ·˘Ùfi ÂÓÓÔÒ ÙÔÓ ÎÏÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ª·ÎÔ‡Ú˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ¿ÎˆÓ (∂√º) °È¿ÓÓ˘ ΔÔ‡ÓÙ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Â›Ó·È ÛÙÚ¤‚ψÛË Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 200 È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Â›Ó·È ÛÙÚ¤‚ψÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÔ˘ Ù· È·ÙÚÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ· ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ ‰ÂÓ ˘Ô-

ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÂΛ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ÂΛ ΢ڛˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ‹ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ Û ÁÚ·Ùfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û‡Ó·„Ë Ì›·˜ ¤ÓÙÈÌ˘, ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ Î·È ·ÏÏËÏÔ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ™˘˙‹ÙËÛ·Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿

Standard & Poor’s

∞£∏¡∞,18.

ªÂÁ¿ÏË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

¢

‡Ô ÒÚ˜ ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰fiÛ˘. √È Î. ™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂÏ›‰· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. ◊‰Ë, ÙÔ Úˆ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ¤ıÂÛ ÙÂÏÈο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

¢‹ÏˆÛË ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

η٤ÏËÍÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

√ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Eurogroup Î·È ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È “ÚÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›” “∞Ô̤ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÂÌ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. “ªÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™˘˙ËÙ‹Û·Ì ·ÎfiÌË ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Áη›· Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ∞Ó Î·È Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë “‰ÂÓ ÂÙ¤ıË Î·ıfiÏÔ˘ Ì· ηıfiÏÔ˘ ηٿ ΢ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡” ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ -›Â- Î·È ı· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Ò˜ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∫·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ” ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ·ÁÚfiÙ˜, ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ıÂÛÂȘ ÂÚ-

√ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ̤Á·ÚÔ ÛÙȘ 21:30 ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ” ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·“ ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ › ˆ˜ ¤ÁÈÓ ” ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË“ÂÓˆ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ S&P, Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ” Â›Ó·È ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË“Î·È ” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Îϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜“ÚfiÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fï˜: ” ¢ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘ÌÂ, ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜“∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ·˘Ù‹ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È ” Ôχ ÓˆÚ›˜“ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Úfi‚Ï„Ë.

™ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. “√ÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÙË Ó¤· ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Î·È ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¡· ÓÈÒÛÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ·ÛÊ·Ï‹˜, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, Ù· ‚·ÚÈ¿ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ı· Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Û˘Á΢ڛ· ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚÔÊ‹” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ›ÛÙË Û ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. “√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. °È·Ù› ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ∫·È ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¡· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηÓÔÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫Ú¿ÙÔ˜ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ·˘Ù¿ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È Ì ·fiÏ˘ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi. ∂Ì›˜ Â‰Ò ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· Â›Ó·È ÂÓÈ·›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë μÔ˘Ï‹ Ó· ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‚¤‚·È· Ó· ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ ı· ¤¯ÂÈ Ë μÔ˘Ï‹, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÚÔ˜ ‰È¢ı¤ÙËÛË. “™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ó· ¿Ì ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ù·Ó¤ÌÂȘ Ù· ‚¿ÚË ÛÙ· ‰Ëψ̤ӷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÌË ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· ‡ÏË”

Á·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ô ›‰ÈÔ˜ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔˆıËı› ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ‰Â, fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ “ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ χÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “Œ¯Ô˘Ì ۇÌÙˆÛË ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›·, ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ” °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ, ÙfiÓÈÛ fï˜ fiÙÈ Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ˆ˜ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ-”Ô˘ ÌÔÚ› Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì·˙› Î·È Ì ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ıÂÛÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜“

Δ· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ ∞£∏¡∞, 18.

¶Ú·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô “Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘” fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·” Û˘ÓÔÏÈο, ¤ˆ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ‰fiÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË... 13 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ 2013, ÙˆÓ 14,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: °È· ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 9,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›-

ˆÓ Ù· 7,2 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡), ÚÔ¸fi-

ıÂÛË Â›Ó·È: - ¡· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·-

ÙÔ˜. - ¡· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó (‚Ï. ·˘ÍËıÔ‡Ó) ÔÈ ÙÈ̤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (¯·ÌËÏ‹ Ù¿ÛË). °È· ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ··ÈÙ›ٷÈ: - ∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ıÂÛÈÛÙ› ÔÚÔÊ‹ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· οı ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ˘ÔÙÔ̤·. °È· ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ‡„Ô˘˜ Â›Û˘ 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: - ¡· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ÔÈ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÙÚÈÌËÓÈ·›ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜

ÂÍfi‰Ô˘ (‚Ï. ·ÔχÛˆÓ) ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014. - ¡· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ıˆÚËı› ÚÔ˜ Ù· οو ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ “ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔı¤ÛˆӔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ·, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿ ηٷÛÙÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ·, ÏfiÁˆ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ·, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞. ™·Ì·Ú¿˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘, ˆ˜ ›ıÈÛÙ·È.

μƒÀ•∂§§∂™, 18.

∫·Ù¿ 7 ‚·ıÌ›‰Â˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard & Poor’s, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· B- ÂÓÒ ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û “∂ÈÏÂÎÙÈ΋ ÃÚÂÔÎÔ›·” .

∂ÏÏËÓÈÎfi οÏÂÛÌ· Û ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ∞£∏¡∞, 18.

ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ “‚ϤÂÈ” Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡ÚÎÔ˘Ï·˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú·Û ·fi ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” ›Â, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ATV. ΔfiÓÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ì ÙË ‰¤ÛÌË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÚ·›. “¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÁÈ·Ù› ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¿ÏÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ Ú¿Á˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜. “¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ, ‚¤‚·È·, fiÙÈ Ï‡ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ Ôχ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ۈÛÙ‹ ÙÚԯȿ, ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” ÚfiÛıÂÛÂ. “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÒÚ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı›. ∞˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ¯·ı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ 70%, ‹‰Ë, ·ÔηٷÛÙ·ı›. μϤÔ˘ÌÂ, ‹‰Ë, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì·˜, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ˘ԉ¯ıÔ‡ÌÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ηÏÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ. “£· ¤ÏÂÁ· ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÙÒÚ·. ŸÙ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È, ÙfiÙ fiÏ· ı· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫Ô‡ÚÎÔ˘Ï·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ¯ÒÚ·, fiÔ˘ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó, Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¡¢ - ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¡¤Â˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

™Àƒπ∑∞: ¶ÈÛÙ‹ ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

∞£∏¡∞, 18.

Δ√ ™ÎÔÈ·Ófi Î·È Ù· ÂıÓÈο ı¤-

Ì·Ù· ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÚÔ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, πˆ¿ÓÓ·˜ °·˚Ù¿ÓË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, “Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù· ··ÈÙÔ‡Ó ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¢, ª·ÓÒÏ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ “Û¯ÂÙÈο Ì ·ÓÈÛÙfiÚËÙ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi” . “™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘, ÚÈÓ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, πˆ¿ÓÓ· °·˚Ù¿ÓË Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ì ٷ ™ÎfiÈ·, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi” ÂÍ·ÈÙ›·˜ “ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¢Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û ‰È·‰‹ÏˆÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ ÛÎÔÈ·ÓÔ‡ “·Ï˘ÙÚˆÙÈÛÌÔ‡” ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂÈÚ¿˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ηÏԇ̠ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ÀÈÔıÂÙ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÈÛÙfiÚËÙ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ; Δ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù· ··ÈÙÔ‡Ó ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·” . °È· “¿ÛÊ·ÈÚÔ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi Ù˘ ¡¢, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „‡ÙÈÎˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆӔ Î·È Ô˘ “‰ÂÓ ›ıÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó” Ì›ÏËÛÂ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª, ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¢. “ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÛÎÔÈÓ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ÚȤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ FYROM” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞∂∫ª “Â›Ó·È Û·Ê‹˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÚԤ΢„ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ‰ËÏ·‰‹: Û‡ÓıÂÙË ÔÓÔÌ·Û›· Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi” . “∞Ï‹ıÂÈ·, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÔÈ· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·;” ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘.

¶Úfi‰ÚÔ˜ ™∂∂¡

“ ÕÌÂÛ· ̤ÙÚ·, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÏÔ›·” ∞£∏¡∞, 18.

∏ ·ÎÙÔÏÔ˝· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÙÚÔ¤˜, ·ÏÏ¿ ̤ÙÚ· ¿ÌÂÛ·, Ú·ÎÙÈο Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ì›ÓÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÏÔ›·, ÂÓÒ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ı· Á›ÓÔ˘Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÔÏÏÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È ‰È·ÎÔ‹˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ™·Î¤ÏÏ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ¿ÙÔÓÙ·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ.

∏ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ı· ʤÚÂÈ Ó¤· Â·¯ı‹ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο ̤ÙÚ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ΔÛ›Ú· Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ §Ô‡Ï· ÓÙ· ™›Ï‚· ∞£∏¡∞, 18.

È· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ˆ˜ ·Ó¿ÎÂÈ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™Àƒπ∑∞ Û Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ “‰ÂÓ ›ıÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó” ηıÒ˜ “Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi Ó¤· Â·¯ı‹ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÔÙ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ, Ó¤· ÏÔ˘Î¤Ù·, Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‡ÊÂÛË Î·È ÌË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜”.

°

√ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ Ù· ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¿‰Èη ̤ÙÚ· Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÚÚ›ÙÔÓÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, οÙÈ Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Î·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·˘ÙÔ¸ÔÓÔÌ¢fiÌÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” . “∞˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘, ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ‰›Î·ÈË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ∂Í¿ÏÏÔ˘ “Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ۯfiÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ™Àƒπ∑∞ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “΢‚¤ÚÓËÛË ‰¤ÛÌÈ· ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÙÒÚ· “ÚÔÛ·ı› Ó· È·ÛÙ› Û·Ó ÙÔÓ ÓÈÁ̤ÓÔ ·fi Ù¯ӿÛÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ·fi ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‹ıÂÓ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜” .

“¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ˘ÊÙ› fï˜ Ô‡Ù ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ Ô‡Ù ·fi ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ˘fi ¤Ó·Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÎÏÔÈfi ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ οı ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ìÙÂÏÂ˘Ù·›·î” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √ ™Àƒπ∑∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Â›Ó·È fiÛÔ Î·ÈÚfi ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· fiÙ·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ù˘ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Â›Ó·È Ë ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÁÈ· “ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÌÌ·¯Ô” Ì›ÏËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ

ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ §Ô˘›˜ πÓ¿ÛÈÔ §Ô‡Ï· ÓÙ· ™›Ï‚·, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. “™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ §Ô‡Ï· ‚ڋηÌ ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ª·˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, μÚ·˙ÈÏ›·, Ë ÂÏ›‰· Ó›ÎËÛ ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ÌËÓ ·ÂÏÈÛÙ›, ‰ÈfiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÏ›‰· ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Êfi‚Ô” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ·

Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ §Ô˘›˜ πÓ¿ÛÈÔ §Ô‡Ï· ÓÙ· ™›Ï‚·, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Ë “ϤÍË-ÎÏÂȉ›” ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. “∂‰Ò ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· Ë ’ϤÍË ÎÏÂȉ›’ ‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ì·˙› Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë μÚ·˙ÈÏ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ·fi ÙË ‰¤Î·ÙË ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ›Â Ô ÓÙ· ™›Ï‚· ÎÈ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ϤÁÔÓÙ·˜: “ªË ¯¿ÛÂÙ ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÏ›‰· Û·˜, Û˘Ó¯›ÛÙ ÙË Ì¿¯Ë Û·˜ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿, ‰ÈfiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë!” ™ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ‹Ù·Ó Â›Û˘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Î. º·ÏοÔ, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë μÚ·˙ÈÏ›· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·ÎÚ·›· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·.

™›ÚÈ·Ï Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ∫·Ì̤ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 18.

™∂ Û›ÚÈ·Ï Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Â-

ÂÈÛfi‰È· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ˘˜ ∞Ó. ŒÏÏËÓ˜. √ ·Ô¯ˆÚ‹Û·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ӥ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ∫·Ì̤ÓÔ˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞¡∂§. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ™∫∞π, Ô Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘ ›Â Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, ‰ÂÛ̇ÙËΠfï˜ fiÙÈ ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. ∫·Ì̤ÓÔ Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. “√ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ· Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎȤ˜ Î·È Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ” ›Â. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√ μÔ˘ÏÁ·Ú¿-

΢ Ì ‹Ú ÙËϤʈÓÔ, ›¯· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔ˘ ϤÂÈ ëÙÒÚ· Ô˘ ‚ڋηÌ ÏÂÊÙ¿ ÂÛ›˜ ¿Ù ӷ ÙÔ ‰È·Ï‡ÛÂÙÂ’;(...) ÂÁÒ ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” “∏ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ∂∂ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ÂÓÙfi˜ ¢ÚÒ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·˘Ù‹ ‰Â ı· ˘‹Ú¯· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ·. ΔÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ

fiÙÈ Ê‡ÁÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ∂∂” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∞ÈÊÓȉȿÛÙËη ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÙÔ˘ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞¡∂§. •¤Úˆ fiÙÈ ‹Ú ÙËϤʈÓÔ Î·È ÙÔÓ Î. ∑ÒË Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ Ô Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÛÙÔÓ Î. ∫·Ì̤ÓÔ. °È·Ù› Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¿ÚÛË ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘; ∂ÁÒ Î·È Ô Î. ∑Ò˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈ-

ÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ·˜ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ∞¡∂§ ÙËÓ ¿ÚÛË ·˘Ù‹ ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÎÚ‡„Ô˘ÌÂ;”. °È· Ì˘ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î·È Ô ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Real. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ̤ۈ Twitter, ·¿ÓÙËÛÂ Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘: ” ∂›Ó·È Îڛ̷ Ô˘ ȉȈÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜·fi ηı·Úfi Î·È ÌfiÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û “ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·” ·ÏÏËÏÔÂÍfiÓÙˆÛ˘ Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·fi ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¤¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ù Â·Ó¿ÏË„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Û ηӤӷ Â›Â‰Ô Î·È Ì ηӤӷ ÎfiÌÌ·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, fiÛÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì ÂÌϤÍÔ˘Ó Î·ı ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÛÙȘ ÂÛˆÙÂ-

ÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¿¯Â˜, ÂÂȉ‹ ·ÏÒ˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì¤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó Ï¿ıÔ˜, ÙfiÙ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‡ÔÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·“ ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∞Ã∂¶∞ ∂§§∞™, ¡›ÎÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∞Ã∂¶∞ ∂§§∞™, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ È‰Ú‡ÛÂÈ ‹‰Ë 22 ÁÚ·Ê›· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ “ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ∞∂π - Δ∂π ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙȘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ∞£∏¡∞, 18.

Δ

ËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÊÂÙÈÓÒÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ “√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” . ªÂ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÚÔÔÏÔÁ›·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ∞∂π - Δ∂π ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ·˘Ù¿ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ‹ ÙÔ Â·ÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹: “∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û ̷ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·ÓÂÍ·Úًو˜ Â¿Ó ·˘Ù¿ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚÈÓfi ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ” . ™ÙËÓ ›‰È· ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚ¿ÙˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÊÔ›ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ·˘Ù¿ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ‹ ·ÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ” . ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ Û ∞∂π - Δ∂π ̤ۈ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÌÂÙ¿ÎÏËÛË Î·ıËÁËÙÒÓ ·fi ∞∂π Û ∞∂π. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÚԂϤÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: - ªÂÙ¿ÎÏËÛË Î·ıËÁËÙÒÓ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ·fi ∞. ∂. π. Ù˘ Â-

ÚÈʤÚÂÈ·˜ Û ∞. ∂. π. Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ. ™ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÙ¿ÎÏËÛË Î·ıËÁËÙÒÓ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ·fi ∞. ∂. π. Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û ∞. ∂. π. Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ÌÂÙ¿ÎÏËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÎÔÛÌËÙ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ 1/4 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÎÏËÛË Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ù ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·ı¤ÛÈÌË ›ÛÙˆÛË ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ›Ù ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÎÔÛÌËÙ›·˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ì ÙËÓ Ô ÔÈ· Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ Ô˘ ÌÂٷηÏÂ›Ù·È ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜. - ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡, ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ‹ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ∞. ∂. π. ·fi ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ∞. ∂. π. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔÔÏÔÁ›· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡, ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ‹ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ∞. ∂. π. ·fi ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ∞. ∂. π. Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ˘ÔÙÚfiÊÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈ-

Ṳ̂ÓÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜ ‹ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ¢‡Ó·Ù·È ·˘Ù‹ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‹ Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÏËÓ fï˜ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˘Âڂ› Ù· ÙÚ›· (3) ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο ¤ÙË.

ΔÔ ¶∞™√∫ ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi §‡ÎÂÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ “·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ԕ , ÂÓÒ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÔÌfiʈӷ ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ (∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÌÈÓÈÒÙË). Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈ-

Τ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô §‡ÎÂÈÔ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΢ڛ·˜ ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΢ڛ·˜ ∂‡Ë˜ ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ˘ÔÙÚÔʛ˜. ™ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë “¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ” . Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ı· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 500 ú ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ì ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ·) ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË, ‚) Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Á) ÂÌ‰ÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-ȉȈÙÒÓ-ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û ηÈÚfi ÎÚ›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . μ·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ı· Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ , Ë ÔÔ›· Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘’ fi„ÈÓ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÏfiÁˆ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿Á΢, fiˆ˜ ȉ›ˆ˜ Ë Ù˘¯fiÓ ÛÔ‚·Ú‹ ¿ıËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ, Ù¤ÎÓˆÓ, ·‰ÂÏÊÒÓ ‹ Û˘˙‡ÁˆÓ, Ë ‡·ÚÍË ·‰ÂÏÊÒÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈο ·ÙfiÌˆÓ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ·ÔÏËڈ̋ ‰·Ó›ˆÓ. ∞fi ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ۯËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÙÚÔʛ˜ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ù¢Í˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ 6/10 ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ. √È fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ∂§∫∂ ÙˆÓ ∞∂π, ·fi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ πΔÀ∂ - ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜, ·fi ‰ˆÚ¤˜ Î·È ¯ÔÚËÁ›Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ π∫À. Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Ì 1.000 ˘ÔÙÚÔʛ˜ “·ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÛfi 60 ÂÎ. ÈÛÙ‡ˆ Î·È Ì¤Û· ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì 10.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜” .

√ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ∞∂π ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÙÂÏÈο ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛÂ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” . “∂›‰·Ì fiÙÈ ÙÂÏÈο ·¤‰ˆÛÂ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ë ÔÔ›· ¤ÙÛÈ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Ó¤‚·ÏÏ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË” η٤ÏËÍÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ.

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 18.

Δ∏¡ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ -·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ- Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ fiÙÈ “ÌÂÏÂÙ¿ ¤Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ·, Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÓfiÌÈÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·ÎfiÌË “Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” . ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ¿ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· fiÙÈ “Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â¿Ó Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ “‚·ÛÈṲ̂Ó˘ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¢ı˘ÓÒÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” .

ŒÍÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙË ™Ù˘Ï›‰·

∞£∏¡∞, 18.

ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·

∫ϛ̷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ £∂™™∞§√¡π∫∏, 18.

∫§πª∞ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È

ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÚÈÓ ·fi 15 Ë̤Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û ·¤Ú·ÓÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· 44 ηıËÁËÙÒÓ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. √ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ™‡ÚÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÏÈÔı‡ÌËÛÂ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓ· ÊÚ·ÛÙÈο ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. “Œ¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· fiÚÈ· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È ÌÂȘ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ fiÚıÈÔ. ∫·È ı· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì fiÚıÈÔ. ¢ÂÓ ÙÔԇ̷ÛÙ” ‰‹ÏˆÛ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Î. ¶·˘Ï›‰Ë˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó

“Ú¿ÍË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ fiÛˆÓ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ‰Â¯ı› ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ Â› ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ Î·È ·ÓÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ “Â›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· ‹ıË, Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο. ∂›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â͈ıÂÛÌÈο ΤÓÙÚ· ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ·ÓÂ-

ÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ” °È· “ÚfiÎÏËÛË ‚·ÈÔÚ·Á›·˜” Ì›ÏËÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£ μ·Û›Ï˘ ªÔ˘ÁÈÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˘‹Ú¯Â ı¤ÛË ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ‚È·ÈÔÚ·Á›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ server ÙÔ˘ ∂ª¶”

∫Ú¿ÙËÛ·Ó fiÌËÚÔ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ¤ÎÚ˘ıÌË ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ª·Î‰ÔÓ›·˜, fiÔ˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ÓÙȉڿ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜. ŸÌËÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÙÔ˜ Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÙÔ˜, “Ì ‚›· Ì ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ›Ûˆ, Ì ÙÚ·‚ÔÏfiÁËÛ·Ó, Ì ¤‚ÚÈÛ·Ó, ‰ÂÓ Ì ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È Ì ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂΛ ¤Ú· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜” ™Ù· ¿ÎÚ· ¤Êı·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ηıÒ˜ ÂÈÎ‹Ú˘Í·Ó ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Ì ·Ê›Û˜ Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙ· ·ÁÁÏÈο “∫·Ù·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÓÂÎÚÔ› ‹ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ™‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, ÔÈ ·ÈÒÓÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÛÙË ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿,

·ÏÏ¿ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Â¤Ì‚ÂÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È· “·Ú¿ÏÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ã¿Ú˘ ¶···Ó¿ÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂÛٛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË, ¤¯Ô˘Ó ÌˉÂÓÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜”.

™√μ∞ƒ∞ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §·Ì›·˜ ÔÈ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Û ÙÚÔ¯·›Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ™Ù˘Ï›‰·˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ Û٤ӈ̷ ÚÔ˜ ∫·Ú·‚fiÌ˘ÏÔ.∏ Ì›· Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ¤Ú·Û ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘Ûı› Ì ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â¤‚·ÈÓ·Ó ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, Ë Ô‰ËÁfi˜ Î·È ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ·. ™ÔηÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §·Ì›·˜ ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÊÔ‡ Ë ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·.

ñ ∏Ã√™À™Δ∏ª∞Δ∞ ñ ™À¡∞°∂ƒª√À™ ñ ºøΔ∞ XENON ñ ∫∂ƒ∞π∂™ Δ∏§∂√ƒ∞™∂ø¡ ñ ∫∞ª∂ƒ∂™ ∞™º∞§∂π∞™

˙ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋; ∫∞§§∂ƒ°∏ 8 ¡∂∞¶√§∏ μ√§√À (∂¡∞¡Δπ ∞°. ΔƒÀºø¡∞) Δ∏§. 24210 83999 - ∫π¡. 6932 782031


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶ÏËÚÒÓÂÈ ϤÔÓ ÙˆÓ 80 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·fi ·Î›ÓËÙ·

∞ÎÚÈ‚‹ ...ÚfiÎÏËÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 18.

•∂¶∂ƒ¡∞ Ù· 80 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·

“¶·ÁÒÓÂÈ” ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 34 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ ¶∞Δƒ∞, 18.

¶ƒ√™øƒπ¡∏ ‰È·Ù·Á‹ ˘¤Ú ÙˆÓ 34 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶·ÙÚ¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÔ˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÔÈ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ.

¢ÚÒ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·‚›‚·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞Ó‰Ú¤· æ˘¯¿ÚË, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ 6,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË 2.353 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 81,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÚÈÓ ÙÔ 2011 Î·È ¤ÊÙ·Ó ٷ 8,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ù· 106,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Ë Ì›-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ˆÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘. “ªÂ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‰È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Û ÂÓÔ›ÎÈ·. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ∞Ó‰Ú¤·˜ æ˘¯¿Ú˘. ΔÔ 20% Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÊÔÚ¿ Û ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 24 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÂÓÔ›ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ì›ÛıˆÛË 835 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. 549 ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-

ÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, 31 ÊÔÚ›˜ ÚfiÓÔÈ·˜, 96 ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, 72 ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, 86 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 83 ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™∂¶∂. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ 30% ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. “™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¤Á·Û‹˜

ÙÔ˘, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ÏÔÁÈ΋ Û·Ù¿Ï˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÌfiÓÔ, Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ 1/3 ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. °È ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÂȘ ˘Ë-

ÚÂÛÈÒÓ Û ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. μÚÔ‡ÙÛ˘. ™ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶ fiÔ˘ ÁÈ· 3 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 120.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ· ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ 21.573 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 28.155 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ 33.531 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ 54.654 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 3.922.020,38 ÌËÓÈ·›ˆ˜.

∞ηٿۯÂÙË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë “·ÈÌÔÚÚ·Á›·” ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ̤·

ŒÓ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÏ›ÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ ∞£∏¡∞, 18.

ηٿۯÂÙË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ̤·. √È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù·¯‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ·Ó‹Ïı Û 14,8%, ¤Ó·ÓÙÈ 8,3% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

™ˆÚ¢ÙÈο, ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ˆ˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30,6%. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· ·˘Ù‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ 157.368 ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘, ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 36,5%. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·˘Ù‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ 205.546 ¿ÙÔÌ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi 418.967 ¿ÙÔÌ· Û 356.854 ¿ÙÔÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 14,8%, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 514.222 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 562.400 ¿ÙÔÌ·. ÿıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ, ̤۷ Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜, 62.113 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫¿ı ̋ӷ, ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ, ¯¿ÓÔÓÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 5.176 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, οı 24ˆÚÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011 - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2012 ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ 170 ¿ÙÔÌ· ‹ ¤ÎÏÂÈÓÂ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜, ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì 170 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∫¿ı ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÂÙ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯·Ó·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙÔ 9,5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 10,3% ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011, 10,6% ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, 11,3% ÙÔ 2009, 11,8% ÙÔ 2008 Î·È 12,4% ÙÔ 2007, ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ÚÔηÏ›

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ô‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂͤÏÈÍË: - ΔÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2007: 562.400 - ΔÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2008: 542.600 - ΔÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2009: 514.222 - ΔÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010: 465.218 - ΔÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011: 418.967 - ΔÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2012: 356.854 ªÂ›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÛÙÔ˘˜ 19 ·fi ÙÔ˘˜ 24 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÌÂÈÒıËÎÂ: * ∫·Ù¿ 9.896 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔʛ̈Ó, ·fi 107.483 ¿ÙÔÌ· Û 97.587 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 9,2%. * ∫·Ù¿ 9.413 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ, ·fi 43.887 ¿ÙÔÌ· Û 34.474 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 21,4%. * ∫·Ù¿ 8.604 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂȉÒÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜, ·fi 27.111 ¿ÙÔÌ· Û 18.507 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔ-

ÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 31,7%. * ∫·Ù¿ 6.401 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›ψÓ, ·fi 25.652 ¿ÙÔÌ· Û 19.251 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 25%. * ∫·Ù¿ 4.755 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÎÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ·fi 20.350 ¿ÙÔÌ· Û 15.595 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 23,4%. * ∫·Ù¿ 4.557 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ͢Ï›·˜, ·fi 23.808 ¿ÙÔÌ· Û 19.251 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 19,1%. * ∫·Ù¿ 3.610 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ, ·fi 23.907 ¿ÙÔÌ· Û 20.297 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 15,1%. * ∫·Ù¿ 3.503 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÏÔÈÒÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌË ˘·ÁfiÌÂÓˆÓ Û ¿ÏÏÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ·fi 12.072 ¿ÙÔÌ· Û 8.569 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 29%. * ∫·Ù¿ 2.999 ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì˯·ÓÒÓ, ·fi 9.949 ¿ÙÔÌ· Û 6.950 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ 30,1%.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈ-

ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 17Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 119 Î·È 181. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 119591 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 181402 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 119613 181424 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 119324 119578 181135 181389 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 119186 119210 119507 119552 119556 119676 181021 181318 181363 181367 181487 181997 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 119022 119031 119079 119082 119092 119112 119130 119145 119152 119182 119191 119233 119284 119337 119347 119370 119376 119378 119417 119425 119426 119458 119486 119490 119502 119525 119528 119553 119558 119583 119599 119621 119631 119672 119708 119713 119740 119744 119745 119811 119818 119841 119846 119855 119896 119907 119923 119943 119993 119995 181002 181044 181095 181148 181158 181181 181187 181189 181228 181236 181237 181269 181297 181301 181313 181336 181339 181364 181369 181394 181410 181432 181442 181483 181519 181524 181551 181555 181556 181622 181629 181652 181657 181666 181707 181718 181734 181754 181804 181806 181833 181842 181890 181893 181903 181923 181941 181956 181963 181993 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 119000 ¤ˆ˜ 119999 Î·È ·fi 181000 ¤ˆ˜ 181999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô ™ÁÔ˘Úfi˜ ∞£∏¡∞, 18.

Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ ÛÙË

‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂¢™¡∞ °. ™ÁÔ˘Úfi˜. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÁÔ˘Úfi˜, Ë ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ “Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” . √ Î. ™ÁÔ˘Úfi˜ ηÏ› “ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ” . ∑ËÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , “Ó· ‚ÁÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ÂÈχÛÂÈ” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂¢™¡∞ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ٷ Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ù‡¯Ë Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™¢πΔ). ∏ Û˘Ìʈӛ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· 1,35 ÂηÙ. ÙfiÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô (‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜) ı· ÂίˆÚËıÔ‡Ó ÁÈ· 27 ¯ÚfiÓÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ.

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

™ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÒÓ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (51Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 41351. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜ √ ·ÚÈıÌfi˜ 41351, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 2.200.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 41351, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. μ+°+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 620.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 41351, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 450.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 41351, Ù˘ 1˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 450.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 1248 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 17164 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 4149 8395 13157 23909 29248 33291 36075 45946 50324 52043 57221 64108 68325 71474 76781 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2707 6953 11269 15981 19398 21030 26022 27476 31181 31358 37808 39127 43603 47358 53315 55328 59384 61056 62985 66542 73737 79655 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1217 1395 2136 3318 4690 5421 6202 7704 9146 10027 10658 12346 14018 14349 15170 16732 17293 17545 18016 18737 20149 21577 23338 24490 25241 26543 26624 26905 28307 29699 30450 32119 32830 34012 34493 35164 36726 37197 38359 39990 41341 42101 42852 44354 45125 46737 48309 49030 49702 50746 51338 51362 52834 53926 54617 56009 56540 57992 58803 60275 61843 62274 63196 63867 65029 65580 66131 67033 67704 69246 70487 72245 73026 74398 75229 76030 77492 78243 78974 79706 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 34 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 51, ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 1, Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 41000 ¤ˆ˜ 41999, ·fi 1000 ¤ˆ˜ 1999 Î·È ·fi 17000 ¤ˆ˜ 17999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶∂ª¶Δ∏ 27 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012.

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ “·ÁοıÈ” Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ∞£∏¡∞, 18.

£

¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔ‹‰Ú¢Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÛfi 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ·fi ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÁÈ· ÙÔ 2012. “™ËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÓÂÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘” , ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›‰ËÛË. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹Û˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ” , ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó¤· ∫∞¶ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜” , ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 300 ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ϤÔÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÚÒÛÙȘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï›ÎÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ “·ÁοıÈ” Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ·ÁÚÔÙÒÓ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ÓÂfiÙÂÚ· Ô‡ÙÂ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÎÙÂÓ‹˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙfiÛÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ì ÂÓÈ·›Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ù‹ÚËÛË ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ο-

ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È Â›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÙÂı› ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â ·ÔʇÁÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ›‰ËÛË Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 700.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. “∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÓÂÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı›. £¤Ïˆ Ó· ˆ fï˜ fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÏËڈ̤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È· ›‰ËÛË ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Î·ÓfiÓ·˜ Û ÌÈ· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜.

√ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È ˙ËÌȤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. “∞Ó·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ∂§°∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜, ÊÈÏÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È Ó· ¯ÔÚËÁ› ¤ÁηÈÚ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈԇ̠ÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ó· ÌÔÚ›, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, Ó· ηχÙÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ·ıÔÁfiÓ· ·›ÙÈ·” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ™Àƒπ∑∞, ̤ۈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÌ·ÈÁÌfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. “∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓÒ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È

ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ΔÔ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ - ˆ˜ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. “ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ·‚Ô‹ıËÙÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ (2010-2012), ·Ó Î·È ¯Ú˘ÛÔÏËÚÒÓÔ˘Ó Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÛÙÔÓ ∂§°∞ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË - ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, ÙÒÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ “Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi” , ÒÛÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ˆ˜ Â›‰ÔÌ· Û ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. “∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ‹‰Ë ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠¿Óˆ ·fi 300 ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 7.700 ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ μÂÏÙ›ˆÛ˘, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 3.000 ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, 1.400 ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÂÓÒ 16 ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÚ›Ô˘ 100 Û¯¤‰È· ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∞ÎfiÌË, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¤ˆ˜ Î·È 50.000 ¢ÚÒ.

™›ڷ ‰È·ÎÈÓÔ‡Û ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ‰È·Ú΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ‰Ú¿ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌË ÓÔÌ›ÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù‹˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ.

∞£∏¡∞, 18.

∂°∫§∏ª∞Δπ∫∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘

‰È·ÎÈÓÔ‡Û - Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· - ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜, ̤ۈ Ù‹˜ ∫Ú‹Ù˘, ÂÍ·ÚıÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ 11 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ 16.12.2012 Û ·Ú·Ï›· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Ï·ÎÈ¿, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ÙÚÂȘ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜. ŒÓ·˜ 23¯ÚÔÓÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ™˘Ú›·˜ Î·È ¤Ó·˜ 45¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη ÌË ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜, ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, Ô

¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·fi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞£∏¡∞, 18.

∂Δ√πª√π Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó ‹Ù·Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∞.Δ. ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘ ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. E›¯·Ó ÚÈÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi οÁÎÂÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙËÙËÚ›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ù‡¯ËÛ·Ó...

ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏Δƒ√À M.Sc. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÛÛ·¯Ô˘Û¤Ù˘ ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· - ¢È·ÙÚÔÊ‹ ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ, ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔÈ ™˘Ú›·˜, Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ¿ÙÔ-

Ì·, ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıË-

ÕÚˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ 17562, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ./Fax: +30 210 7299 353 °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, μfiÏÔ˜, 38221, ΔËÏ./Fax: +30 24210 21086 ∫ÈÓËÙfi: 6977 300 007 marialik@hol.gr


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∞fi ·‡ÚÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

π∫∞¡√¶√π∏Δπ∫∂™ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ

Δ

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 60% ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012 ‹Ù·Ó 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ÌË ÂÓÙ·Á̤ӷ ¤ÚÁ· ÛÙÔ ∂™¶∞ ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· 6,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. Δ· ÂÓÙ·Á̤ӷ ·ÏÏ¿ ÌË Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈË̤ӷ ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2,4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ù· Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈË̤ӷ 5,86 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ËÛ¤·˜” ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËڈ̤˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012 ›¯·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› 5,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÏËڈ̤˜ 1,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ÷ÌËϤ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÏfiÁˆ ·‡Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ Î·È ÏËÚÒıËÎ·Ó 192 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∏ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·ÔÚÚfiÊËÛ ÙÔ 2012 ÙÔ 70% ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ™∞Δ∞. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2013 Ù· Ó¤· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 14,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· Û 11,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Δ· Ó¤· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 7,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· Û 3,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2013 ÙË “ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜” ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜” ηٿ 65% Î·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· “∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ¶·È‰Â›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜” ηٿ 25%.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ÍÂÓÒÓ·˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ªπ∞ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ˙ÂÈ Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¤ÍÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Û˘ÁοÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ·ÛÙ¤ÁˆÓ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ª¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó 25 ¿ÛÙÂÁÔÈ, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÁηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿ÙÔÌ· Ì ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ‹ „˘¯È·ÙÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·, Û ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ fiÏ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ÔÈ “ÊÈÏÔÍÂӛ˜” ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ “ηٿÏ˄˘” ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÍÂÓÒÓ·˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ, ı· ‰¤¯ÂÙ·È ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÔ‰Ô› ÂÓ‰ÔÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô.

§‹ÍË “Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· · ÏÔ›ÛıÈ· Ó¤ÂÈ Ë ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ‰‡Ó·ÌË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ∞fi ·‡ÚÈÔ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 400 ÙfiÓˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› fiÏ· Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì η‡ÛÈÌ· ·fi ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢∞™ √Δ∞-¶∞ª∂. √È ȤÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “·ÓÔ›ÁÔ˘Ó” ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÂÓÒ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› 740 ÙfiÓÔÈ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·fi Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 400 ÙfiÓˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. “∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÍÂÎÈÓ¿ ÁÂÓÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ô˘ ˘¤ÊÂÚ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ï‹ÁÔ˘Ó. ∏ ÂÈÎfiÓ· ‹‰Ë ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÓÙ·ÌËÓ›ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ” . √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó·

● ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› fiÏ· Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì η‡ÛÈÌ· ·fi ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÌÂÙ·ÂÈÛÙ› Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÓÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÌÈÛıfi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∞™ √Δ∞.

Èڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ √È 24ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Â›Û˘ ·ÚÓËÙÈο. ∏ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·ÓÔÓÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ηٷÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ.

ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¶§∏ªªÀƒπ™∞¡ ¯ı˜ ÔÈ ·Ú·ÏȷΤ˜ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ŸÏÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÙ¿ÌÈ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ˆÚÒÓ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ §Âȯԇڷ, §Ô˘ÙÚfi, ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ, ∞Á›· ª·Ú›Ó· Î·È §Â‡ÎË. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Û¢Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì 11 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È 3 Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ‰‡Ô ÊÔÚو٤˜ Î·È ¤Ó· JCB, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÎÏ·‰È¿ Î·È ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. H ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠӈڛ˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. øÛÙfiÛÔ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂ªÀ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó¤· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ì ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜.

¢ÈÏ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢ÈÏ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁËı¤ÓÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙË ¢∂À∞∞§ ·fi ÙÔ Δ.¶.∫.¢ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Â›Ó·È ÂȉÈ΋ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ ηÈ

● ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ˆÚÒÓ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙÔ 2013. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢∂À∞.∞§, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢.∂.À.∞ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 79/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ¡· ˙ËÙËı› Ì ·›ÙËÛË ÛÙÔ Δ.¶.¢ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ηٿ ÔÎÙÒ ¤ÙË Ì ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Î·È Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛԢ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ¤ÓÙÂη ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁËı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ Δ.¶.∫.¢ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÎÙÒ ¤ÙË ·fi ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi 11-2013. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÙfiÎÔÈ, ηٿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·Ù¿ ÌÈÛ‹ (0,5) ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· Î·È ¤ÙÛÈ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÌËÓÈ·›·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ” .

°È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ: * ÀÁ›· - ¶ÚfiÏË„Ë: ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÏ˄˘, ÔÈ ÔÌÈϛ˜, ÔÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ fiˆ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ÏÔÁÔıÂÚ·¢ÙÒÓ Î.Ï. * ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë: ∏ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ·È‰È¿ Û ȉڇ̷ٷ, ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ˘¤ÚÁËÚÔ˘˜, ¿ÔÚÔ˘˜, ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. * ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: ¢ÂÓÙÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ, ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÏÈÒÓ Î.Ï. * ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ - ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î.Ï. ∞ÓÙÒÓ˘ ∂. ºˆÎ›‰Ë˜

ŒÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙȘ ¢.∂. μfiÏÔ˘ ∂ƒ°∞™π∂™ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô‰ÒÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 255.176 ¢ÚÒ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012 Î·È ı· ηٷÛ΢·ÛıÔ‡Ó Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (™∞Δ∞). √È Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ¯ı˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ó·‰fi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ Ô‰ÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 178.876 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌÂȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔÌÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· Û ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ÂÈÛ΢¤˜ ÎÚ·Û‰ÔÚ›ıÚˆÓ, ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚÒÛÂȘ Î·È ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ. Œ¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ù ·fi ÊıÔÚ¤˜, ›Ù ·fi ¤ÚÁ· ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·. ∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 76.300 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Δ√ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ - ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∫Ò‰Èη˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ” ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ LARISSA IMPERIAL (º·ÚÛ¿ÏˆÓ 182, §¿ÚÈÛ·). flÚ· ¤Ó·Ú͢: 18:00. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¡. ∫·ÙÛ›‰Ë˜ (ÔÚΈÙfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ -ÏÔÁÈÛÙ‹˜). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2410 531422 ‹ ÛÙÔ e-mail oee7pt@oe-e.gr.


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó 13 ¿ÙÔÌ·, ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÎÙÒ

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ 18 ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ «Î·˙›ÓÔ» ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î‡Îψ̷ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈÒÓ 26 ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘. ΔÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ‚·Ú‡ Î·È ÔÈ 13 ·fi ÙÔ˘˜ 26 Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ·ÊÔ‡ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. √È ¿ÏÏÔÈ 13 ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜) Î·È ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ 80.000 ¢ÚÒ.

™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ÔÎÙÒ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘. ∂›Û˘, ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ÔÁÎ҉˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 1.500 ÛÂÏ›‰Â˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ·„Ô˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›·. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ √¶∞¶ ÁÈ· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∏ Â›ıÂÛË, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î‡Îψ̷. √ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ¤‰ˆÛ ηٿıÂÛË Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔÓ ·›ÏËÛ·Ó. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÂÎ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·Ó·ÎÚ›Ûˆ˜ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú‹, ηıÒ˜ ÚԂϤÂÈ ÔÏ˘ÂÙ›˜ ÔÈÓ¤˜ ηı›Ú͈˜. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿, Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ·fi ÙÔ ÊÂÚfiÌÂÓÔ “·Ú¯ËÁfi” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘ÙfiÓ ‰‡Ô ·fi Ù· ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ ·-

● ªÂÁ¿Ï˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘

Ú¿ÓÔÌ· η˙›ÓÔ Î·È ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Î¿ÔÈˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ‰È·„‡‰Ô˘Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ·

ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘ Û „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÏÔ‡Û Ì ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. √ ‰Â ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Ì·ÁÓËÙÔʈӋıËΠ·fi “ÎÔÚÈfi” Ù˘ ∂À¶. ™ÙÔȯ›· Ù˘ ÔÏ˘Û¤Ïȉ˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÔÓÙ·È, ¿ÏψÛÙÂ Ë ‰È·‰È-

ηۛ· Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈ΋. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔχÎÚÔÙ˘ ·˘Ù‹˜ ˘fiıÂÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰›ÎË 18 ·ÙfïÓ, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. Δ· 18 ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÂÊfi‰Ô˘. ◊‰Ë Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù· ˘fiıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·‚ÏËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ™¢√∂ Î·È Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ÔÛ¿ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯·Û ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ·fi ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Â›ÛËÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ·fi ÙÔ 2008 Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ù· Î¤Ú‰Ë ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÊfiÚÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ, ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. √È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜, fï˜, ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜.

¢È·Ù¿¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂¢∂ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ª∂ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜

ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ - ¡›Î˘, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ··ÓÙ¿ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔ›, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› οı Ù˘¯‹, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ∞fiÛÙ. ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÙÂÏÈο Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÎÙ˘‹ıËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. √ Î. ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ˆ˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ôڛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛËÌ›· Û ̛· ˘fiıÂÛË Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ˘ËÚÂÛ›·, Ô˘ ÚÒÙË ›‰Ú˘Û ÀËÚÂÛ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ô‡Ù ӷ ηÙËÁÔÚËıԇ̠ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë” Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤ÓÔ¯Ô˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·fi ʛϷıÏÔ˘˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË

ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ΔË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î. ∞ϤÍ. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ‰ÈÌÔÈÚ›·˜ ÙˆÓ ª∞Δ ÙÔ‡ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ·ÚfiÎÏËÙ· Ì ÚÔ·ÏȤ˜, ÎψÙÛȤ˜. ∂›Û˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Û ʛϷıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· fiÏÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ™ÒÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜” .

● √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ∞fiÛÙ. ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È·

ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ΤÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘

∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¢∂π∞∑√À¡ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·

Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘. √È ÔÈÓÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ΤÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙË ¢Ú¿Ì·. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂȉÈο ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ΤÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ηıÒ˜ ›¯·Ó ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂΛ Â› ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó Û˘Ï-

● √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 80

ÏËÊı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ™Â٤̂ÚÈÔ- fiÙ·Ó Âȯ›-

ÚËÛ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Ì Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. Δ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 80. ™Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·, fï˜, ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ˘fiÙˆÓ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜.

∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È ÚÈÛοÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë 44 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘, ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. ∞ÚÎÂÙÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹, ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù·. ™Ù·‰È·Î¿, fï˜, Ù· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ.

¶·Ú¿Û˘ÚÛË Ô‰ËÏ¿ÙË ∂¡∞™ 37¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ·Ú·-

Û‡ÚıËΠ·fi πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ §·ÌÚ¿ÎË, fiÙ·Ó ‚Á‹Î ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. √ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 66¯ÚÔÓÔ˜. √ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. Δ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Â˘Ù˘¯Ò˜, ‹Ù·Ó ÂÈfiÏ·È·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘.

¡¤· ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑√À¡ ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19/12, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20/12 Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 21/12, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ-ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™ÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ì Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·Ú·‚fiÏÔ˘ ¿ÛÎËÛ˘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ.

∂Íȯӛ·ÛË ÙÚÈÒÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ ÛÙ· ΔڛηϷ ∞¶√ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÂÍȯÓÈ¿ÛıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏËÛÙÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ΔڛηϷ. ™¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ 32¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡, ˘ËÎfiÔ˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÎÈ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË -¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜- Û˘ÓÂÚÁÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏËÛÙ›˜: ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 22-02-2012 ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È ÊÔÚÒÓÙ·˜ Á¿ÓÙÈ·, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ·Ú¿ı˘ÚÔ ÔÈΛ·˜ 71¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Î·È Ì ·ÂÈϤ˜ ÙËÓ ÂÍ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Î›ÓËÙË, ÂÓÒ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 350 ¢ÚÒ Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο. Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ 23-08-2012, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÊÔÚÒÓÙ·˜ Á¿ÓÙÈ·, ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ÔÈΛ· 71¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ Î·È Ì·¯·ÈÚÈÔ‡, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 900 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ÔÈΛ· 41¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘, fiÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙfiÛÔ ·˘Ù‹ fiÛÔ Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ‹ Ù˘, 38¯ÚÔÓË Ë̉·‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ∏ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ΔÚÈοψÓ.


M·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (12.30 Ì.Ì.) Î·È Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (6.30 Ì.Ì.)

∞ÂÚÁ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, 3ˆÚË ÛÙ¿ÛË ·fi °™∂∂ ∫ ¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·Ó‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ·ÂÚÁ›· ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 12.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÎËÚ˘¯ı›۷ ·fi ÙË °™∂∂ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ 3ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, (·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÛÙȘ 8 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ·ÂÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÏËÊı› ˆ˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ π∫∞. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∞¢∂¢À ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È “‹ ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ‹ ·ÔχÂÛ·È. ∏ ∂.∂. Ù˘ ∞.¢.∂.¢.À. ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÎÚ·›· Î·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¶Ú¿ÍÂˆÓ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∏ ∞.¢.∂.¢.À. ›¯Â ¤ÁηÈÚ· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È· ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 150.000 ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015, ı· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ, 25.000 ·ÔχÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ 2013, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ fi¯ËÌ· Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤· Î·È Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÛÙÂÚËı› ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›ٷÈ. ∞ÓÙ› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ “¤ÍÔ‰Ô” ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·ÏÏ¿ ¤ÊÙ·Û ·ÎfiÌ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ √.Δ.∞. “ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜” Ô˘ “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ¿ ÙÔ˘˜” , ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÚÔÓfiÌÈÔ. ∞·ÓÙ¿ÌÂ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ 50%. ∞˜ „¿ÍÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û οı ÏÔÁ‹˜ Ê·ÓÂÚ¤˜ Î·È ÎÚ˘Ê¤˜ “Ï›ÛÙ˜” ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ηٿ Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ

Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· 2 ÌÈÛıÒÓ ·Ó¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∫·ÌÈ¿ ·fiÏ˘ÛË ÁÈ· ηӤӷ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. Ÿ¯È ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜. Ÿ¯È ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÌ˯ÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜.”

ΔÔ ∂∫μ ΔÔ ∂∫μ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎËÚ˘¯ı›۷ ·fi ÙË °™∂∂ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ 3ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00), ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÛÙȘ 12.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù·-‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ: ‘ ¡· ÌË ÓÔÌÔıÂÙËı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ “Ï·ÈÌËÙfiÌÔ˜” ̤۷ ·fi ÙÔ “ÂÚ›ÊËÌÔ” ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Í·Ó·ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ó· ·Ù·¯ıÔ‡Ó Ë ÊÔÚÔ-

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ∂∫μ ÁÈ· ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·ÏÏ·Á‹ ۇ̂·Û˘ ÛÙË VPI ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Artenius Hellas (VPI), Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ (μ’ μπ-¶∂). ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·Û˘‰ÔÛ›·, ˘fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ Ï‹ÊıËΠ(ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο Î·È ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ), ‰Â›¯ÓÂÈ fiÏË ÙËÓ ·-

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μ∂∫ - ª∂∫ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μ∂∫ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ºˆÓ¿˙ÂÈ Ô ÎϤÊÙ˘ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘” , ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔÈÌ›· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË-οÙÔ¯Ô ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ μ∂∫-ª∂∫-ª∂∫.ª∞ƒª-™Àª¶ƒ√. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ 90 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ŒÙÛÈ, ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËı› ‰ÈηÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ §ÂÌÔÓÈ¿ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á·Ó. √ §ÂÌÔÓÈ¿˜, ÏÔÈfiÓ, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈο. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012 η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ù˘ μ∂∫, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ‰Ô‡Ï¢·Ó ‰·ÓÂÈÎÔ› Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2012 ·ÔÊ¿ÛÈ-

Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· (Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ). ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ¤Î·Ó ¿ÏÏË Ì‹Ó˘ÛË Û 15 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ηÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ı›ÁÔÓÙ·Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ηÏÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ηٿ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, ÂÂȉ‹ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜; ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÙ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘; ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘

μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ Ì¿ıÂÈ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ò˜ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍÂÈ ÔÈÓÈο ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∂Ì›˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÙÔ˘ ϤÌ fiÙÈ Ô‡Ù ÙÔԇ̷ÛÙÂ, Ô‡ÙÂ Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ Â·›Û¯˘ÓÙ˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· (οÔÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ı· οÓÔ˘Ó ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ μfiÏÔ˘) Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ÕÏψÛÙÂ, Ô ‚ÚÂÁ̤ÓÔ˜ ÙË ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ ÙË ÊÔ‚¿Ù·È. Δ¤ÏÔ˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Coca-Cola Î·È ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ πª∞™, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ËıÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÏÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔχÌËÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì”.

● ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÛÙȘ 8 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ·ÂÚÁÔ‡˜

·ÔÊ˘Á‹, Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÊÔÚÔÎÏÔ‹. ‘ ¡· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜-·ÔχÛÂȘ, Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, Ë Ì·‡ÚË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·, Ë ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ıÂÌÂÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ‘ ¡· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ù˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘, ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ - ÂÎÔÈ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÈÔ

¿Óˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˙Èο, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ¿‰ÈΈÓ, ηٷÛÙÚÔÊÈÎÒÓ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̔ .

ΔÔ ¶∞ª∂ ∫¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙȘ 6:30 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ-

Ó·ÏÁËÛ›· Î·È ÙËÓ ˆÌfiÙËÙ· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∂.∫. μfiÏÔ˘, ηÏ› ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜, ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ËıÈο ¿ÚÂË Ú¿ÍË Ù˘, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ‚¿Ó·˘Û· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ù˘ Ú¤ÂÈ” . ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÔÁ‰fiÓÙ· ¿ÙÔÌ·.

¯Ë ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· ÔÈ ÌÈÛÔ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ηıfiÏÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 365 Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÌÂÚÔο̷ٷ ›ӷ˜ ¯ˆÚ›˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÌÂÚÔο̷ٷ ›ӷ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ê¿Ú̷η, ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ· ÙÔ Êˆ˜, ÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ıÂÌÂÏȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì·˜ “·Ṳ́ÁÂÙ” Û˘Ó¯Ҙ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·È Ù· ÎÚ·ÙÈο ·˘Ù¿ ¤ÛÔ‰· Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ›Ûˆ Ì ¯ÔÚËÁ›Â˜, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜, ÂÈÛÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ì ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜, ÛÙ· ÌÔÓÔÒÏÈ· Ô˘ ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Ì·˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÂÛ¿˜ Ô˘ ¿ÏψÛÙ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ. £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·ıËÙÈο ÙË ÛÊ·Á‹ Ì·˜. ∫¿ı ̤ڷ ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ۷˜. ΔÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¤ÏÂÔ˜ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Î·È Ô‡Ù ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ӷ Ì·˜ Ì·ÙÒÓÂÙ ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ Îfi„Ô˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ∫·È ·˘Ùfi ı· οÓÔ˘ÌÂ. ŸÏÔÈ Î·È fiϘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ 12.00-15.00 Î·È ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ì·˙ÈÎfi, ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi” .

•ÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 22 ÂÎ. ¢ÚÒ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ ∂™¶∞

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶∂ƒπ¶√À

ÙÔ 1.300.000 ¢ÚÒ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2013, fiˆ˜ ηٷÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Î·È ÚÔÙ·ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 22.000.000 ¢ÚÒ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1.300.000 ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ·ÚȘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ó· Â›Ó·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ∂™¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô ¢‹ÌÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ 2012 ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 5,6 ÂÎ. ¢ÚÒ. ¶Ôχ ˘„ËÏfi˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 22 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi. Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÔÛ¿, Û‡Ì-

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1.300.000 ¢ÚÒ

ʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ̤ۈ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ηٷʤڷÌÂ, ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ¤Ó· Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘ÏÔ-

ÔÈ‹ÛÈÌÔ, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÌÂÏÂÙË̤Ó˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·ÓÙÏԇ̠¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ¤ÚÁ·, ÂÓÒ ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤¯ÂÈ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ô‰ÔÔÈ›·, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∫·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ÔÈ ¢‹ÌÔ˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ”.


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

√ ÛÙ·ıÌfi˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ η٤ÁÚ·„ 1.190 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

ŒÛ·Û ÚÂÎfiÚ Ë Ú‡·ÓÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· √

È ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ¤ÓÂ˘Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ú¯Èο ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚ÔÚÈ¿‰Â˜, ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, fiÔ˘ Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ¤Û·Û·Ó ÚÂÎfiÚ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ۯ‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ. ™‡Ìʈӷ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ì ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ) ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· pm10 ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· 1.190 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹) ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÚÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ¿ÓÔÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ·ÊfiÚËÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ë̤ڷ˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹Ù·Ó ·ÔÓÈÎÙÈ΋. ∞ÈÙ›· -Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ- Ë ı·̷ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˙·ÎÈÒÓ Î·È ıÂÚÌ·ÛÙÚÒÓ Í‡ÏÔ˘. √ÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηχÙÔÓÙ·È -΢ڛˆ˜ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜- Ì οÓ· ·fi ۈ̷ٛ‰È· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰È·ÌÂÙÚËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·‡ÛÂȘ ÛÙ· Ù˙¿ÎÈ· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ·fi Ù· Ù˙¿ÎÈ· Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÚ·Ùfi Î·È ·ÈÛıËÙfi, ÂÂȉ‹ Ù· ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÙÔ ÚÔηÏÔ‡Ó, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ˘Ú‹Ó˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘. ¶¿Óˆ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹, ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È ˘‰Ú·ÙÌÔ› Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ¿ÓÂÌÔÈ, Ô˘ ¤ÓÂ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ¢ÓfiËÛ·Ó ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘-

ÁÎÚfiÙËÌ·, Û ۯÂÙÈο ÌÈÎÚfi Ì¿ÏÈÛÙ· ‡„Ô˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë̤ڷ ·˘ÍË̤Ó˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¿ÓÔÈ· Î·È ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÓÂÊÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÚÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÛfiÙËÙ·-ÚÂÎfiÚ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ, 1.190 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, Ì fiÚÈÔ Ù· 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· 238 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î·È ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi º˘ÙfiÎÔ˘ ¿ÏÈ ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 333 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (ʈÙfi), ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 150 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ fiÚÈÔ ‹Ù·Ó fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ Ë̤ڷ ¿Óˆ ÙˆÓ 150 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ Î·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Ó-

“¶·Ú¤Ï˘Û” ÙÔ π∫∞ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Û ›Ó·Î· Ù˘ ¢∂∏ “¶∞ƒ∂§À™∞¡” ¯ı˜ ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ηÈ

‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ۠›Ó·Î· Ù˘ ¢∂∏. ∏ ‚Ï¿‚Ë ÛËÌÂÈÒıËΠӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÂȉÈÔÚıÒıËΠÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ∞ÈÙ›· Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÚÚÔ‹ Û ›Ó·Î· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤Û˘ Ù¿Û˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ∫¿ËηÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰È·‰Ô¯Èο ‰˘Ô ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ¤Û¢Û ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û‡ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂȉÈfiÚıˆÛ ÙË ‚Ï¿‚Ë. §fiÁˆ Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÛÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Óٿ͈Ó, ÌËÙÚÒÔ˘ Î.¿. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÎÏËı› Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ π∫∞ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À.

Èڛ˜ ∞Δª Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ãı˜ ÛÙȘ 6.30 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ (∞Δª) Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.

● ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ıڷη Î·È ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ͢ÏfiÛÔÌ˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∫¿ÔȘ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÁڷʤ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ PM10 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈΛӉ˘Ó˜, ·ÏÏ¿, ·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·. ∫·Ó›˜ ÂȉÈÎfi˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÓÒÛÂÈ, fiÛÔ

‚Ï·‚ÂÚfi Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ Ó¤ÊÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÎÙ¿ ÌÔÓÈÌfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ¿Óıڷη Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ η‡ÛÂȘ ÛÙ· Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ͢ÏfiÛÔÌ˜, ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 500 - 1.000, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·-

Ûȷ΋˜ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÙÚÒÌ·Ù· ·¤Ú· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· “Ù·‚¿ÓÈ” Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ. Δ· ۈ̷ٛ‰È· Ú‡ˆÓ Ì Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÌÂÙÚÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛÓ‡ÛÈÌ·, ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ Î·Ú‰ÈÔ·ÁÁÂÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠ·fi ÙËÓ Î¿Ó· fiÔÈÔ˜ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓËÛ˘¯›·. ∞ÓËÛ˘¯›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔηÏ› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ô ¯ÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙ· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó 150 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, fiÔ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ η‡ÛË ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 400 ‹ 500 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹-

Θ, ·ÎfiÌË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˙·ÎÈÒÓ Î·È ıÂÚÌ·ÛÙÚÒÓ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı. ÕÏψÛÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÌÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ıÂÚÌ·ÛÙÚÒÓ Ô˘ η›Ó ¤ÏÂÙ ‹ ͇ÏÔ, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› 30% ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 40% Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ù˙¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Û ÂÓÂÚÁÂȷο. ∫·Ù·ÎfiÚ˘Ê·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˆÏÔ‡Ó Í˘Ï›·. ∞Ó Î·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ∞·Ú·›ÙËÙË ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÌÂϤÙ˘ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ÂÈÙÚÂÙÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

√È ¤ÌÔÚÔÈ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘

∑ËÙÔ‡Ó ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ ∞À™Δ∏ƒ√Δ∂ƒ∏ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÂÓfi-

„ÂÈ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ·, ∂º∂Δ, ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î.¿.) Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ “ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì·”, fiÙÈ ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 9-2 ÙÔ Úˆ› Î·È 5 ̤¯ÚÈ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 9.Ì. ̤¯ÚÈ 4 Ì.Ì., ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ÙÔ˘ Ì‹Ó· 10.Ì. ̤¯ÚÈ 7 Ì.Ì. Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 9.Ì. ̤¯ÚÈ 7 Ì.Ì. ™ÙȘ 25 Î·È ÛÙȘ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 27 Î·È 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 9-2 ÙÔ Úˆ› Î·È 5-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ™¿‚‚·ÙÔ 29 ÙÔ˘ Ì‹Ó· 9.Ì.4Ì.Ì. Î·È ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ, Èı·Ófiٷٷ 10 .Ì.- 7 Ì.Ì. ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ 7 Ì.Ì. ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ-

● ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·

΢ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Î·È ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ηχÙÂÚ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈο, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (ÙËÏ.: 24210 25479 Î·È 2421022366). Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢™ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi.

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏ›ˆÓ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 08.00-15.00 - 16.3021.00, ¶¤ÌÙË 20/12 08.00-15.00 16.30-21.00, ¶·Ú·Û΢‹ 21/12 08.00-15.00 - 16.30-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 22/12 08.00-15.00 - 16.30-21.00, ∫˘-

Úȷ΋ 23/12 09.00-15 - 16.30-21.00, ¢Â˘Ù¤Ú· 24/12 08.00-18.00, ΔÚ›ÙË 25/12 ÎÏÂÈÛÙ¿, ΔÂÙ¿ÚÙË 26/12 ÎÏÂÈÛÙ¿, ¶¤ÌÙË 27/12: 08.00-15.00 16.30-21.00, ¶·Ú·Û΢‹ 28/12 08.00-15.00 - 16.30-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 29/12 08.00-16.00, ∫˘Úȷ΋ 30/12 09.00-15.00 - 16.30-21.00, ¢Â˘Ù¤Ú· 31/12 08.00-18.00, ΔÚ›ÙË 1/1 ÎÏÂÈÛÙ¿, ΔÂÙ¿ÚÙË 2/1 ÎÏÂÈÛÙ¿, ¶¤ÌÙË 3/1 08.00-15.00 - 16.30-21.00, ¶·Ú·Û΢‹ 4/1 08.00-15.00 - 16.30-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 5/1 08.00-18.00.

∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ

ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.3014.00 - 17.00-21.00 ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 - 17.00-21.00 ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.3014.00 - 17.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.3014.00 - 17.00-21.00 ∫˘Úȷ΋ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 10.00 20.00 ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 09.00-20.00 ΔÚ›ÙË 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∞ÚÁ›· ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 - 17.00-21.00 ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.3014.00 - 17.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 09.00 16.00 ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ¶Èı·ÓfiÓ ·ÓÔȯٿ ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 09.00 - 20.00 ΔÚ›ÙË 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: ∫ÏÂÈÛÙ¿.

∫·È ‰Â‡ÙÂÚË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (·fi ∑¿¯Ô˘ ̤¯ÚÈ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô‰fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Û‹ÌÂÚ· Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÁ›·.


M·ÁÓËÛ›· 16

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

∞ÏfiÓÓËÛÔ˜

£· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

™Ù· ıÚ·Ó›· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘

™Δ∞ £ƒ∞¡π∞ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ οıÈÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Î·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î. μ·Ê›ÓË, ηÙfiÈÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë È‰¤· ÙÔ˘˜ Ó· “˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó” ÌÈ· ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÚÈÓ ·fi ̤Ú˜ Ô Î. μ·Ê›Ó˘ ¤Ï·‚ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÎÏ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙ· ıÚ·Ó›· Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, Ì ÙÔÓ Î. μ·Ê›ÓË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ “ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi” . π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· “˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó” ÌÈ· ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û Ӥ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. “∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯· Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÁfiÓÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯·ÌÂ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μ·Ê›Ó˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÈ‚ÏËı› η̛· ·‡ÍËÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ηıÒ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Î·È Ù· ¿ÁÈ· ·Ó¿ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹. “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘ Î. ∫ˆÓ. §ÂÁ·ÓÙ‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

ÛÙÔ‡Ó, ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ¿ÔÚÔÈ Î·È Ù· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›·.

ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜. 줂·ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÙ·ı› “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2013, Ì ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·Ó¿ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. “∏ fiÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Î·ıÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÁÈÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ 23%

∞Ó‚·›ÓÂÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ

● ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÈ‚ÏËı› η̛· ·‡ÍËÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·

Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı›. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §ÂÁ·ÓÙ‹˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ›ӷÈ

·fi ÙÔ 2013 Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛΤ„Ë, Ë ÔÔ›· ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËı›, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘ÌÂ

ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. §ÂÁ·ÓÙ‹˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó, Ì ‚¿ÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ηıÔÚÈ-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù¿ 4 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÈÓ ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¤ÊÙ·Ó ٷ 80 ÂÚ›Ô˘ ΢‚Èο ÓÂÚÔ‡ ÙËÓ ÒÚ·, ÂÓÒ ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ·Ó¤‚ËΠηٿ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ·, Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 110 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ÙËÓ ÒÚ·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË,

ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÈÛ¤ÚÚ¢Û ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. ∏ ‚ÚÔ¯‹ Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·, ÂÓÒ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ËÁ¤˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛ‹ Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. §ÂÁ·ÓÙ‹˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÚÔ ‰˘Ô ÂÚ›Ô˘ ÌËÓÒÓ ‰‡Ù˜, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ıÚ·‡ÛË Ù˘ ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ϿΘ ÌÂÙfiÓ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ, fï˜, fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÎÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÎÚ·›· ‹ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÌÓ‡ÛÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

£· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ¶ƒ√™ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (5.30 Ì.Ì.) ı· ÙÂı› ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ” , ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ “Mamma Mia” Ì ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. “™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ıÂÏÎÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∫ˆÓ. ™ÎÔ‡Ú·˜. √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ EMITT 24-27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔÍÂÓ› 4500 ÂÎı¤Ù˜ ·fi 62 ¯ÒÚ˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Holiday & Spa Expo, 14 -16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙË ™fiÊÈ·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·. -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ IFT Beograd, 21-24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ™ÂÚ‚›·. -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ TTR 2013, 14- 17 ª·ÚÙ›Ô˘,

● ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ” , ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ “Mamma Mia” Ì ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ

ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ƒÔ˘Ì·Ó›·. -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ITB Berlin 6-10 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ıˆÚÂ›Ù·È Ë “ª¤Îη ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ “Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈϤÔÓ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡” . -∂ÎÙ‡ˆÛË 5000 dvd Ì ÚÔˆıËÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ. -∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘.

-∂ÎÙ‡ˆÛË 1500 Ê·Î¤ÏˆÓ ÁÈ· Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì ÚÔÛı‹ÎË ¯¿ÚÙË. -∂ÎÙ‡ˆÛË 2000 Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ. -™‡Ì‚·ÛË Ì ÂÙ·ÈÚ›· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Û‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ merchandising Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÚfiÔ˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÂÛfi‰ˆÓ. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ı· ·¢ı˘Óı› ·Ú¯Èο ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ› ηÈ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, Î·È Û ¿ÏϘ ÂÙ·Èڛ˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. -¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. -∫·Ì¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·È-

ÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ηٿÚÙÈÛË ‰ÂοÏÔÁÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂À∞™. -∫·Ù·Û΢‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. -∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Mamma Mia Ì ÌÈ· ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ·ÙÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Mamma Mia. -“¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ 2013 - 2014” . ΔÔ ÂÎÙˆÙÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ˜” Ô˘ ‰È·Ù¤ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤ÚÛÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÈÏÔÙÈο ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜. ∂ÎÙ‡ˆÛË 50.000 ηÚÙÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10.000 ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÏÈ¿˜ Î·È ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì Â› ÙfiÔ˘ Ù˘ÔÔ›ËÛË. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Ï‹„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÂÏ›ÙÈÎÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ Û ¶ÚÔ˚fiÓ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶.√.¶.). -∏ ¯¿Ú·ÍË Â›Û˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. -Wedding destination: ∏ ηıȤڈÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ Á·Ì‹ÏÈÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ site (www.skopelos.gr) ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ™Îfi-

ÂÏÔ ˆ˜ Á·Ì‹ÏÈÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ (5.30Ì.Ì.). ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÓ. ™ÎÔ‡Ú·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ıÂÏÎÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË (6Ì.Ì.), ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “Pablo’s” . £¤Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË - Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ 2013. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘

√ √§μ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (√§μ). ™‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √§μ Î·È Û ÂȂ‚·›ˆÛË ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” , Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı›, Ì ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √§μ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Â› ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜, ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi, ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.).

™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ·ÏÏ¿ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô √§μ ·Ô‰¤¯ıËΠӷ ÌËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ· Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ȉÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ ˘ÂÓÔÈΛ·Û·Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· (15 - 11) Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ √§μ, ˆ˜ Â›Ó·È ¿Î˘ÚË Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÏËı›, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ √§μ, οÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔ‡ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÙÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ (ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.).

°È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ Â‰›ˆÍÂ, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·˘Ùfi Ì ÙË

ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiˆ˜ ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡

Ë Î˘ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Δ∞.π.¶∂.¢., ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ Ô √§μ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ¯ÒÚˆÓ, ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú-

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÈÛ΢‹ Ù˘

Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘

¶∂ƒπ¶√À Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ Ë Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ÔÛÔÛÙfi 80% ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó· “Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Â› Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÏˆÚ›‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ μfiÏÔ, Ì·˜ ¤ÊÂÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, Ó· Ìԇ̠۠ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ï¿‚Ë ‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ì Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜ ÙË Á¤Ê˘Ú·; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈϤͷÌ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤۷ ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·. ∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠη̛· ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ™‹ÌÂÚ·, ηٷÛ΢¿Û·Ì ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÊÔÚ¤·, ·ÊÔ‡ ÚÔË-

¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ô ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÚ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ÂÓÒ ÎÏfiÔ˘Ó Î·È Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ› ı· “Ì·Á¤„Ô˘Ó” Î·È ı· „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. °Ï˘ÎȤ˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ı· Á¢ÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ‰Ôı› ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “∏ ™Ù·¯ÙÔÌ·˙Ò¯ÙÚ·” . ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ “ÈÚÈfi ÙÔ ÕË μ·Û›ÏË” , ·ÏÏ¿ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Û ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” .

¯Ô˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤ÁÈÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ (˘fiÛÙÂÁ·, ¤ÚÁÎÔϘ, Ù¤ÓÙ˜ ÎÏ), ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó, οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·‰‡Ó·ÙË, Ì ÚÔÊ·Ó‹ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ô ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

™Â ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙÚÒıËΠ۠fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Âگ›ÏÈÛ˘ ÂÓÒ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎÂ Î·È Ë Ï·Ù›·. °›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ˆ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ó· ηχÙÔ˘Ì ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ, Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜” .

™ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Á‹ıËÎÂ Ë Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜, Ô˘ η٤ÚÚ¢ÛÂ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÛÛ·ÏfiÌËÍË ¤ÍÈ ·ÛÛ¿ÏˆÓ Ì ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· Û 12 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜. ∂ÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ÎÔ›ÙË ÌÂ Ó¤Ô Û΢Úfi‰ÂÌ· οو ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. ¢È·ÌÔÚÊÒıËΠÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎÂ Ë Ô‰fi˜. ◊‰Ë, ÙÔ Ú‡̷ ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ΔÔ ¿ÏÏÔ Ú‡̷ ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ μfiÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Û ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ ·ÓÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Êı¿Û·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· Úfi‚ÏËÌ·” . °È· ÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ì ‰È΋ Ì·˜ ÂÚÁÔÏ·‚›· Î·È Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜ ηÈ

Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË Ì·Ù·Èˆı› Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, Û‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ˘˜ 40 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ÔÛÔÛÙfi 80% Ë Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ Êı¿ÓÂÈ Ù· 450 ̤ÙÚ·” .

™ÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ƒ¤Ì‚˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï›ıÈÓˆÓ ÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ∞ӈ̷ÏÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ó˘„ÒıËÎÂ Ë Ô‰fi˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÙÔ-

™ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜:“ ∏ Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ¢Ú¿ÎÂÈ· ηı›ÛÙ·Ù·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ , Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. √È ı˘Û›Â˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂχıÂÚË ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, ¢ËÌÂÚ›·˜ Î·È ÚÔfi‰Ô˘. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ Ù˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÛÙ·ıԇ̠fiÚıÈÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Î·È Ó· ·Úıԇ̠ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ·Ó Ï˘Á›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ì ı· ÚÔ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜” .

ΔÈÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ì ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™∂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ¯ı˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÂͤıÂÛ ̛· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛ·Ú¯· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ô˘ ·ÂÈÏ› ¿ÌÂÛ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓÔ‡˜ Î·È ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù¤ıËÎÂ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Û χÛË. Δ¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ‹ Û ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘ÔηٿÛÙËÌ¿ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓˆı› Ô Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ º.¶.∞., ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ¶.√.•. fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌË ÌÂȈı› ÙÔ fiÚÈÔ ·fi Ù· ú 1.500 Û ú 500 ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÒÏËÛ˘ ·Á·ıÒÓ ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·˘ÍËı› ÛÙȘ ú 3.000. ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÍÂÓÔ‰Ô¯›·˜, ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·Í‹ Ù˘ Î·È ÙȘ ·Û‡ÏÏËÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÒ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.


M·ÁÓËÛ›· 18 √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÚÔηÏ› Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È º.¢.¶.¶. ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” (∂.¶.¶∂ƒ.) - °’∫¶™ 2006-2009 Î·È ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” (∂.¶.¶∂ƒ.∞.∞.) - ∂.™.¶.∞. 2010-2015, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ º.¢., fiÛÔ Î·È ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ º.¢.¶.¶. ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ̤۷ ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂.¶.¶∂ƒ.∞.∞., Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÌÂ Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ı· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÔʤÏË. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ º.¢.¶.¶. ηχÙÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ∂.¶.¶∂ƒ.∞.∞. ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Δ·ÎÙÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. * Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ º.¢.¶.¶. ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÈÛı›. * ™‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ŒÎıÂÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ôχو˜ η̛· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ fiÚˆÓ Û Â›Â‰Ô ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶.¶. * ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ ·fi ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∞fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶.¶. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ, ϤÔÓ, fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ À¶∂∫∞ fiÛÔ Î·È ÙÔ ˘. ¢ÈÔÈÎ. ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ì ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙÒÚ· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙfiÛÔ ÙȘ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÂÌÊı›, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ (∫ÔÈÓ. Ô‰ËÁ›· 92/43), Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È (ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌ·). °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·” .

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η, ÏfiÁˆ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘

™Â ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ™  “ÁÔÏÁÔı¿” ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È 500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÔχÙÈÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Û΢¿ÛÌ·Ù·. ∫·È ‚¤‚·È· ÏËÚÒÓÔ˘Ó, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 250 ÓÂÊÚÔ·ı›˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ·ÈÌÔηı·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 25% ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁ‹. ∂‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, fï˜, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÈÁ·ÓÙˆı›. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ “·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ·ÈÌÔηı·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 500 ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η. ∫·È ÌÂÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi-

‰ÂÈÍË Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó. √È ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ê¿ÚÌ·ÎÔ, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi. √ ·ÈÌÔηı·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ Ì ÔÎÙÒ Ê¿Ú̷η ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ Ô ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓÔ˜ 12-14 Ê¿Ú̷η. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÌÔηı·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ·˘Ù¿ Ù· Ê¿Ú̷η, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 200-500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·” .

√ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· ÌËÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·È Ù· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎÚÈ‚¿ Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. “∞’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê¿Ú̷η ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ê·Ú̷Λ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì¿˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›-

ÛÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ù· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ηıÒ˜ Ù· Ê·Ú̷Λ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ù· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó Ê¿Ú̷η Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 200 Î·È 300 Î·È 500 ¢ÚÒ” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·ÈÌÔοı·ÚÛË. ∏ ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ͛. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·ÏÈÔ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √¶∞¢ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛfi ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó 50 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √°∞ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Ó· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜, Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫∂¶∞, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ηı˘ÛÙÂÚ› ÛËÌ·ÓÙÈο, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂΛ, ·ÊÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ∂¡∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ∏ ∂¶π§√°∏ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰Â ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÈ·˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ·È‰ÈÔ‡, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ô˘ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ∏ ∂¡∫∞ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ: -¶ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ·È¯Ó›‰È·, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. °È· ÔȘ ËÏÈ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›‚ÏÂ„Ë ·fi ÂÓ‹ÏÈη, ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜. -Δ· ·È¯Ó›‰È· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙË Û‹Ì·ÓÛË CE, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙ· Î·È Ó· ÌË ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÌÔχÓÛÂȘ ‹ ·Ûı¤ÓÂȘ. √È Ì˯·ÓÈΤ˜, ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. Δ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹ ÔÈ Ì›ÏȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 4,5 ÂÎ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. -™ÈÁÔ˘Ú¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÛÒÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙ· ÏÔ‡ÙÚÈÓ· ˙ˆ¿ÎÈ· Î·È ÁÂÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. -¶ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ, ȉȷ›ÙÂÚ·, Ù· ‚ÚÒÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· (‰ËÌËÙÚȷο, ·ÁˆÙ¿, ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ·˘Á¿, Î.Ï.), Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. -√ Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ οÔÈˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ-fiÏˆÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÎÔ‹, ÂȉÈο fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. -Δ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î›ÓËÛË, fiˆ˜ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ù· ·Ù›ÓÈ· Î·È ¿ÏÏ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ı·Ó¿ÛÈÌˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ·È‰È¿. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ô‰‹Ï·ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ë ÛˆÛÙ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜, ÔÈ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰Â˜ Î·È ÂȉÈο ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ·ÁÎÒÓ˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÚÈÓ ‚ÁÔ‡Ó ٷ ·È‰È¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. -ªÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ·, ÛÎÔÈÓÈ¿, ÏÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi

18 ÂηÙÔÛÙ¿, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌÔ‡. -Δ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. -¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÁÈ·Ù› ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. -∞ÔʇÁÔ˘ÌÂ, ÁÂÓÈο, Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó PVC ‹ Êı·ÏÈο. ∏ ÂÌÔÚ›· οı ›‰Ô˘˜ Ì·Ï·ÎÒÓ Ì·ÛËÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ·fi PVC, ÁÈ· ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ 3 ÂÙÒÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È.

Δ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ‚›·ÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. ∏ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Î·È ÔÙ¤ ·È¯Ó›‰È Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡ÌÂ, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi. ∞˜ ‚Úԇ̠ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¿Ô„Ë ÚÈÓ ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·È‰› Ì·˜. To ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚÔÛÔ¯‹, ÒÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· οı ·È‰›. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· PEGI, Û‡Ìʈӷ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™‡ÛÙËÌ· Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÁÈ· Ù· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ¶·È¯Ó›‰È· (Pan European Game Information). ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È· Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ¿ÏϘ 29 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó·

●¶ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ·È¯Ó›‰È·, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ·ÍÈfiÈÛÙË ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚԂϤÂÈ: -ΔËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û ¤ÓÙ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. ΔÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ›Ûˆ fi„Ë Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ DVD, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÏÈΛ· Î·È ¿Óˆ. -ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ˘: Ó·ÚΈÙÈο, ¯˘‰·›· ÁÏÒÛÛ·, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Êfi‚Ô˜, Ù˙fiÁÔ˜, ÛÂÍ, ‚›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘, ÙfiÙ ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÎÔÓ›‰È· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›Ûˆ fi„Ë Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ DVD. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Â¿Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·È¯Ó›‰È ÂÚȤ¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘

ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î¿ı ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜: -°È· Ù· online ·È¯Ó›‰È· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ÙÔ PEGI Online. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ·Ó ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÓfi˜ online ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÏËÚÔ› οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ™ÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ www.pegi.info/gr/ ÙÔ˘ PEGI ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÂÓ‰ÂϯҘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· PEGI Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÌÈ· ·Ï‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙË ÊfiÚÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÂÏ›‰·. ∞ӷ΢ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙȘ ¯¿ÚÙÈÓ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, Ù· ·ÏÈ¿ Ï·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.


M·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ

¢‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ú‡Ù·ÓË ‡Ô Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ‰‡Ô ̤ÏË ¢∂¶ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ô ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ª·È¢ÙÈ΋˜-°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜.

¢

∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜, fï˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ÂӉȷʤÚÔÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ‰ËÏ·‰‹ Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌfiÏȘ Ï‹ÍÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›·, ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÚÂȘ, ·Ó ‚¤‚·È· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÚÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ı· Á›ÓÂÈ ·fi Ù· ̤ÏË ¢∂¶, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ‰¤Î· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ˘Ô„Ë-

Ê›ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηıÒ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ-ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Û ¤Ó· ΔÌ‹Ì·, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ‚¿ÛË Ì ÙÔ ‰¤Î·. ¶ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó¤ÊÂÚ ٷ 104 ÙÌ‹Ì·Ù· ∞∂πΔ∂π Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ·Ó ıÂÛÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰¤Î·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ∫·Ó¤Ó· ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Ï›ÛÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ó¤Ô ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÂÛÙ¿ÏË ÙÂÏÈο Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ Ùfi-

¢√ª∏ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·-

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙËÓ ÂÓÔÚ›· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È

·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ . ª¿ÍÈÌÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜, ηıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ·È‰È¿. ◊‰Ë, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ‹Ú·ÌÂ, ÂÓÒ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰Â¯ıԇ̠¿Óˆ ·fi 20 ¿ÙÔÌ·” . ∏ ‰ÔÌ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 15.30. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Ù· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù· „˘¯·-

ÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ “ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤Ï·‚Â Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ 2012 Á‡Úˆ ÛÙ· 6.300.000 ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÒ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Â›Ó·È Ë

ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ÌfiÚÂÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηχ„Ô˘Ì fiÛÔÓ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜” . ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˘¤ÁÚ·„ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ & ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “√È ‰È·ÚΛ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11:00 ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢ÔÌ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁˆÁËıÔ‡Ó, Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù·, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È Û›ÙÈÛË. √ ¯ÒÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, fiÔ˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È ËÏÈ˘ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË, Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 6-12 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ‰Ú¿ÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 80 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· fiϘ ÙȘ „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· ··-

º∞™√À§π¢∏™ ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·Ú·ÁˆÁfi

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï¤˜ °ÈÔÚÙ¤˜

∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 29 ñ ¡¤· πˆÓ›· ñ 24210 66771

Û¯ÔÏËı› Î·È ÚÔÛˆÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ë ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÔ˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÎÔÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.

∂ÈÛΤ„ÂȘ πÁÓ·Ù›Ô˘ Û ȉڇ̷ٷ ªÂı·‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 10 .Ì. Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË

ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ·ÙÔÌÈÎfi ‰¤Ì·, ηÚfi˜ ·Á¿˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ Ù˘ π. ªËÙÚÔfiψ˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” . ™ÙȘ 11.15 .Ì. Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÂÈÌÂϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfiÓ Î·È ‰ÒÚ·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÙÔÌÈο ‰¤Ì·Ù·.

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘ «¡Ù¤ÏÎÔ˘» Û·˜ ‡¯ÂÙ·È Ã·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ ∞¡¡∞ ¡Δ∂§∫√À

÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 39 ∞ ñ μ√§√™

✆24210 23291

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ 12.45 Ì.Ì. Ô Û‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰ÒÚ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ “∂” . ™Â fiϘ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÙÔ Û‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ “°Ú·Ê›Ԣ ªÂÚ›ÌÓ˘ º˘Ï·ÎÒÓ” Ù˘ π. ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ “∂” ÚˆÙ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Î·˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 13:00, Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ “∂” ÁÈ· Ù· ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. º.™.

∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ À¶√ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, Û˘Ó‰ڛ·Û ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Ù˘ ∫.√., Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ì·ı›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ °ÈÔ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫.√. ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡‹ÛˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÏ¿˜.

“ ÕÌÂÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·” ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤ıÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‰È¤Íԉ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √.∞.∂.∂. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ¤ÌÔÚÔÈ, ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÈ· ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó. √È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Êı›ÓÂÈ Ì ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∑ËÙԇ̠Â›Û˘ Ó· ·ÂÌϷΛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ·fi ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÌÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜. ¢ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó, ¿Ú·ÁÂ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ÙÒÚ· Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜; √È ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÒÚ·”.


M·ÁÓËÛ›· 20 Δ

ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· 13 ·È‰È¿-̤ÏË, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ, ÙÔ˘ 19Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶·È‰È΋ HELMEPA” , Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011-2012. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫Ú‹Ù˘, ∞ÁÚ›ÓÈÔ, ∞ı‹Ó·, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, μ¿ÁÈ· μÔȈٛ·˜, μfiÏÔ˜, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔÈ, ∂Í·Ï¿Ù·ÓÔ˜ ¶¤ÏÏ·˜, ∫·Ï·Ì¿Ù·, ∫¤Ú΢ڷ, ∫ÏËÌ·ÙÈ¿ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ƒfi‰Ô˜ Î·È Ã›Ô˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ú·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ̤ÚÔ˜ 4.454 ·È‰È¿. √È ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ HELMEPA, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈfi Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›·-̤ÏÔ˜ Costamare Shipping Co. ∞ÊÔ‡ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ù· ·È‰È¿ ÂͤÏÂÍ·Ó ÙËÓ ∞ı·Ó·Û›· °Î›Î·, 11 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ™È‰ËÚfiÁÏÔ˘, 12 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈÌ·ÛÈ¿ Ã›Ô˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ê›‰·, 9 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

√ ∫. ∫·Ê›‰·˜ ÂÍÂϤÁË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

μÔÏÈÒÙ˘ 9 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ HELMEPA ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓËϛΈÓ: “∂Û›˜, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, Ô˘ ¤¯ÂÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜, Ó· οÓÂÙ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶Ò˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ˙Ô‡Û·Ù ÂÛ›˜ Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÎÔ˘›‰È·;” . ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ HELMEPA. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿Ó μ·Û›ÏË ∫. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∫·ÏˆÛÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¢·ÈÛıË-

ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Costamare ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÍȤ·ÈÓË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ “¶·È‰È΋

HELMEPA” , Ô ¢Ú. πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÛÙ·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ HELMEPA, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÓ›Û¯˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘

HELMEPA, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó· ¶ÚÂÎÂ˙¤, ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓ‹ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡-πª√, Koji Sekimizu Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ó¤· Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ HELMEPA ÁÈ· ÙËÓ 30‹ Â¤ÙÂÈfi Ù˘. √ Î. Sekimizu, ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â› 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· HELMEPA Î·È IMO ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ΔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶·È‰È΋ HELMEPA” , Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ·ÎÙ¤˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ª·Ú›· ∫ÙÈÛÙ¿ÎË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‚›ÓÙÂÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ £·Ï¿ÛÛÈÔ

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ∂ÈÛً̘ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∂›Û˘, Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ª·Ú›· ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ۯÔÏÂ›Ô ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ∂Í·Ï¿Ù·ÓÔ ¶¤ÏÏ·˜ Î·È Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢™, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÂÌÔÓ›‰Ë˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ fiˆ˜ Ù˘ HELMEPA ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹Ú ̤ÚÔ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Úfi‰ÚÔ, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔ›·Ú¯Ô π¿Îˆ‚Ô ¶ÂÚ·ÓÙÈÓfi Î·È Î. ∂ÈÚ‹ÓË ¡Ù·˚Ê¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Costamare, ¢È·Ì·ÓÙ‹ ª·Ófi. ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ·Ú·Î¿ıÈÛ·Ó Û Á‡̷ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Costamare.

∞fi Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô - Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ ‚È‚Ï›Ô - ÈÛÙÔÛÂ-

Ï›‰·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∞fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Û‡ÌÚ·ÍË LEA.P (Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹) Ë ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË /Grundtvig, Ë ÔÔ›· Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∂Ù·›ÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û‡ÌÚ·ÍË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Fondazione Giovanni Micheluccionlus (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜) ·fi ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ Î·È Ô ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, “ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ fiÏˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì¿ıËÛ˘. ΔÂÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Û‡Ìڷ͢ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ fiÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› fiÏ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÌÚ·ÍË, ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ-Ô‰ËÁfi˜ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô- ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·Ó¤Ï·‚ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ‰È·ÓÂÌËı› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙË-

Ù· ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜, Ë Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜- M.∂d. Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ê˘Ï·ÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ π∫À ˆ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î. ºÒÙË ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Grundtvig, Î. °ÂˆÚÁ›· ™·ÚÚ‹.

ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ì ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ÚÔηٷϋ„ÂȘ, Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ì ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ì ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÈÔÓÂÎÙÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË

ÁÓÒÛË. √È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó fiÙÈ “ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Û‡Ìڷ͢ LEA.P. ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘ ·ÎfiÌË, ‹Ù·Ó Ôχ ˘„ËÏfi, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯¤ÙÂ˘Û·Ó ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙËÙ·˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. √ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ˘‹ÚÍÂ Ë ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡Ìڷ͢. ∏ Û‡ÌÚ·ÍË LEA.P. ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ê˘Ï·ÎÒÓ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÈΛϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË È‰È·›ÙÂÚ˘ ÌÂÙ·¯Â›-

ÚÈÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. √È Î·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ˆı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈο, Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔÈ, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ˘·ÚÍȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›Â˜ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ Ù¤¯ÓË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ∏ Î. ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ϤÁÔÓÙ·˜ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. π‰È·›ÙÂÚ· Ì·-

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™ Δ∏§∂ºø¡∞

6936894871 6989262025 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


M·ÁÓËÛ›· 21

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·

ª·ıËÙ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô

˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ·fi ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ŸÏÔÈ ª·˙›” , Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ¿ÔÚÔÈ Î·È Â˘·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi 25 ¢ËÌÔÙÈο.

™Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË ¤ÁÈÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÌÔ˘ÛÈο Î·È ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ÔÌÈϛ˜, ¯ÔÚ¢ÙÈο, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. μ·ÛÈÎÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ‚¤‚·È· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· 16Ô-30Ô ¢ËÌÔÙÈο

Δ√ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô „˘¯‹˜ ‰‡Ô ·ÓıÚÒ-

ˆÓ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ŒÏÂÓ ∫¤ÏÂÚ, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÒÛÙ οı ÙÌ‹Ì· Ó· ‚·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ÛÔ˘‰·›·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ‚È‚Ï›·, ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ʤÚÂÈ Ë ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜. Ãı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ¤‰ÂÈ-

™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿. ∫Ú¤·˜, Ï¿‰È, ˙˘Ì·ÚÈο, Á¿Ï·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ °Î·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓıÚˆÔÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˙ԇ̠ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Î·È fiÏÔÈ ÚÔ-

√È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·fi Ù· 16Ô-30Ô ¢ËÌÔÙÈο Î.Î. º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È ¶·Û¯¿Ï˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ “·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ıˆÚԇ̠Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ó‡̷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¯ÚÒÌ·, ıÚËÛΛ· Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÛʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î. ∏ÏÈ¿Ó· ™ÙÚ·ÙËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ¢Ë-

ÌÔÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó. ¶ÚÔÛˆÈο ¤ÊÂÚ· Ú‡˙È, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È Á¿Ï·” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ ΔÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â-

ÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ, ÂÌ›˜ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. ΔÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· Ì·Á›· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ·Ïfi¯ÂÚ· ÙË ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ Ì fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂Ï¿Ù ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂Ï¿Ù ӷ ·Ôı¤ÛÂÙ ÛÙ· ÎÔÊ›ÓÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ê¿Ú̷η ‹ ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜, ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÎÚ›ÛË ‹ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË; ∂Ï¿Ù ӷ ¯·Úԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙›. ∏ ÓÂÔÏ·›· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi °. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ŒÏÂÓ ∫¤ÏÂÚ

™¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Í·Ó ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ‰›„· ÁÈ· ÁÓÒÛË ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ì¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÔṲ́˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞4 ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î. ¢‹ÌËÙÚ· ∫Ô˘ÙÔ‡Ë, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÂÈÛٷ̤ӈ˜ Ì ÙËÓ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· ∂Ï¤Ó ∫¤ÏÂÚ, ηıÒ˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ʤÚÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·›ıÔ˘Û·. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ŒÏÂÓ ∫¤ÏÂÚ Ì ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÎÒʈÛ˘ Î·È fiÚ·Û˘ Ô˘ ›¯Â ·fi ÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ·. ∞ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ù˘ ·fi ÙË ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ÕÓÓ· ™¿ÏÈ‚·Ó, ηٿÊÂÚ ӷ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ, fiÓÙ·˜ Ë ÚÒÙË Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· Ì¿ıÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›-

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

ˆÓ Î·È Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Û˘ÁÁڷʤ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜. “∏ ŒÏÂÓ ∫¤ÏÂÚ ‹Ù·Ó ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÕÓÓ·˜ ™¿ÏÈ‚·Ó, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÙ˘Ô. ¶‹Ú·Ì ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È Â›‰·Ì fiÙÈ Ì ÙË ı¤ÏËÛË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ Ù· ·Î·ÙfiÚıˆÙ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È·. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ∑ˆ‹ ΔÂÏÒÓË Ì·˜ › fiÙÈ Ù˘ ¤Î·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ŒÏÂÓ ∫¤ÏÂÚ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎÔfi, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‹Ù·Ó Ù˘ÊÏ‹ Î·È ÎˆÊ¿Ï·ÏË. “°È· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÚfiÙ˘Ô” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∞Óı‹ ™Ù·˘Ú›‰Ë ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ŒÏÂÓ ∫¤ÏÂÚ

·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÙÈÌÔ‡ÌÂ. •Â¯ÒÚÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Î·È ¿ÓÔÈÍ ¤Ó· Ï·ÌÚfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·” . √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞2 ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi °ÈÒÚÁÔ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ª·ÏÙ¿, Ô˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ ÙËÓ fiÏË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, “ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·Í·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÛȈËÏÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘” . ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· √˘Ú·Ó›· ∫˘·ÚÈÛ-

ÛÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, fiÛÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Î·È ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜. “£·˘Ì¿˙ˆ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ·Ù› Ì ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ¤ÛˆÛ ¿Ú· ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ΔÌ‹Ì· ∞2: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, ª·Ú›· ∫·ÏÙÛ¿, °ÂˆÚÁ›· ∫·ÂÙ·‰ËÌ‹ÙÚË, ¶·Ú·Û΢‹ ∫·Ú‚Ô‡ÓË, ÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·-ª·Ú›· ∫·Ú, ∞ı·Ó·Û›·-ª˘ÚÙÒ ∫¿ÚÚÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ÃÚÈÛÙ›Ó·-∂ϤÓË ∫·ÙÛÈÎÏ‹, §ÔÚÂ¤Ó ∫ÂÓÙ¤ÚÔÁÏÔ˘, ƒÔ˙·Ï›ÓÙ· ∫ÂÚ¿È, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫Ô‡ÎÔÏË, ¡¤ÛÙÔ-

Ú·˜ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ªÈ¯·‹Ï ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· §ÔÓÙÚ›‰Ë, £·Ó¿Û˘ ª·Ó›Ó˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÌ‹Ì· ∞4: ƒ·Ê·‹Ï ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙ÈfiÚÙ˙Ë ƒÔ˘ÛÙ¤ÌË, ™ÔÊ›· ™›Ó·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ÕÓÓ·-ª·Ú›· ™Ù·˘Ú›‰Ë, ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙È·ÌÙ˙‹˜, ¡›ÎÔ˜ ΔڇʈÓÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÓÙ›ÎÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ƒ·Ê·‹Ï ΔÛ›ÁÁ·˜, ƒ·Î¤Ï· ΔÛfiÎÏÈ, £ˆÌ¿˜-¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ∫˘ÚÈ˙Ï‹˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ºÏÒÚÔ˜, ∂˘ÁÂÓ›· Ã¿È‰Ô˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ÌÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘, μ·Ú‚¿Ú·-ª·Ú›· ÷Ù˙Ë¢ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌËÙÚÔÊ¿Ó˘, ∞ÔÛÙÔÏ›· ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·, ÕÓÓ· ÃÂÈ̈ӛ‰Ë, ΔÔÌfiÚ ÃÔÙ˙·Ï¿ÚÈ, ª·Ú›· ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


μ√§∂´

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2012 ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∫À¶∂§§√

Δ¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Á’ Ê¿ÛË ÛÂÏ. 23

ΔÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ¡›ÎË ÛÙȘ 17.00 ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÂÏ. 25

∞. ª¶∂√™

“¶¿„Ù ӷ Ì ÂÌϤÎÂÙ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi BfiÏÔ˘” ÛÂÏ. 24

Ã∞¡Δª¶√§

¡›Î˜ ÁÈ· ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ∂‡Ú˘ÙÔ ÛÂ μ’ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÂÏ. 26

ƒ·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

ÛÂÏ. 24


T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2012

Δ∂™™∂ƒπ™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∂π™ ¢π∂•∞°√¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ∏¡ °’ º∞™∏ Δ∏™ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏™

∞ÁÒÓ˜ Ì ʷ‚ÔÚ› ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂

ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·. ™ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú·. ™ÙȘ 2 Ì.Ì. ÛÙË ¡›Î·È· Ë ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

¶·Ó·¯·˚΋-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Èڛ˜ ·ÚfiÔÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô‡ÙÛ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. √ Ó·Úfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ›‰Â ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË 18¿‰·. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì 2-0 ˘¤Ú ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÈÎÙÒÓ Ó¤ˆÓ ‹ Ì ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Â¤ÏÂÍÂ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ÁÈ· ÙË Ú‚¿Ó˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÙÔ˘˜ °È·ÓÓÈÒÙË, ∑·Ú·‰Ô‡Î· Î·È πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘˜ ∫¿ÚÔÏ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹: ª¤ÁÈÂÚÈ, °È·ÓÓÈÒÙ˘, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ÃÔϤ‚·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, °ÎÚ¤ÎÔ, πÌ·Á¿Û·, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ªÔ‰¤ÛÙÔ, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, º¤ÈÛ·, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, Δ˙ÂÌÔ‡Ú, ª·Û¿ÓÙÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™Èfi‚·˜, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ∞ÌÓÙÔ‡Ó Î·È Δ¿ÙÔ˜.

¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¡· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ë ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 4-0 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. √ °È¿ÓÓ˘ ¢Ú·ÁˆÓ¿Î˘ (ÌfiÓÔ˜ ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË

ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ï·Ì¿ÎË) ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ÙË Û¤ÓÙÚ·. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú‚¿Ó˜ Ì ÙËÓ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ô §Ô˘Î¿˜ μ‡ÓÙÚ· Î·È Ô §¿˙·ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ª·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ Î·È ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, Ô˘ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ §¤ÙÔ) Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÛÊ·Ï‹˜. √ ÃÔ˘¿Ó ƒ·ÌfiÓ ƒfiÙÛ·, Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ 4-0 ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· rotation, ¿ÊËÛ Â›Û˘ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘˜ ∫ÔÙÛfiÏË, ∫·ÚÓ¤˙Ë, μÈÙfiÏÔ, ΔÔÙÛ¤, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë, ∫Ô˘›ÓÛÈ, μÂÏ¿ÛΘ Î·È ∫Ô˘Û›‰Ë. °È· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› 18¿‰· Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈ Ó·ÚÔ› ªÔ˘˙·Î›Ù˘ Î·È °È·ÓÓÈÙÛ¿Ó˘.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ºˆÛÙ‹Ú·˜ °ÂÌ¿ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ “·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ” ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ∫ÔÏÔ‚Ô‡, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤ÚË. √È ÚÒÙÔÈ ‰‡Ô Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÂÓfi„ÂÈ ºˆÛÙ‹Ú·, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ¤ÓȈÛ ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙË Á¿Ì· Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

∞ÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ô £¤Ì˘ ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ “ºÔÓ¤·” , ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ó·Úfi ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª¿ÚÎÔ ¡ÙÔ‡ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ÂÓfi„ÂÈ ºˆÛÙ‹Ú·: ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›‰Ë˜, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‡ÚÓÙÈ, ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜, ∫Ô‡ÚÔ˜, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜, ƒfiη˜, ƒfi‚·˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘, ™¿Ì·Ú˘, ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜, ªÔ‡˙·˜, √ÎfiÁÈÂ, ∞Ú·‚›‰Ë˜, ¡ÙÔ‡Ó˘, ∫·Ì¿Óٷ˘, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜. ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Ì 10 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú·, ∫ÒÛÙ·˜ æ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 17:30 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ 18·‰·. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ: 14.00 ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋-¶∞√ 17.00 ¡›ÎË-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 20.00 ¶·Ó·¯·˚΋-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 20.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ºˆÛÙ‹Ú·˜

23

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) OTE SPORT 1 18.30 √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) OTE SPORT 2 16.00 §¿ÙÛÈÔ-™È¤Ó· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) 22.00 ¡¿ÔÏÈ-ªÔÏfiÓÈ· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) OTE SPORT 3 14.00 ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) 18.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-§›ÁηÌÔ˘˜ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ fiÏÔ) 20.00 ¶·Ó·¯·˚΋-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) OTE SPORT 4 17.00 ¡›ÎË-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) 20.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ºˆÛÙ‹Ú·˜ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) NOVASPORTS 4 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-°ÈÔ˘ÓÁÎ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ fiÏÔ)

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ ª¤Ô˘-∫Ô‡ÁÈ· Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· ºÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ‰¤¯ıËÎÂ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, Û ÁÓˆÛÙ‹ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ù˘¯Â Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜. ªfiÏȘ Ô ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˜, ÎÈÓ‹ıËΠÊÚ·ÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ¤ÏËÍ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÚ›ÙˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ı· ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘.

∞.™. √§Àª¶π∞∫√™ μ.

√‰ËÁÂ›Ù·È Û Ӥ· °.™. ™Â Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ô

√ ∂ª¶∂πƒ√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ £∞ À¶√°ƒ∞æ∂π ™Àªμ√§∞π√ ª∂ Δ∏¡ E¡ø™∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 1.5 ∂Δ√À™

™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Ë ∞∂∫ ∞ Ù˘Èο ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ù˘Èο ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fiÎÙËÌ· Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ.

∂∫ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú·” .

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÂÈıÂÙÈÎfi (Î·È ÙËÓ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘) Ô ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” fiÙÈ ÂΛÓË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÈfiÙÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘‹Ú¯Â Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. øÛÙfiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÂ Ë ∞∂∫ (ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ 1,5 ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ 270.000 ¢ÚÒ Ì ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 30.000), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ÌÈ· ÌÂ-

™Ù· ™¿Ù· ∫ÈÓÙ‹˜-∞‰·Ì›‰Ë˜

Á¿ÏË ÔÌ¿‰· ΤډÈÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔÓ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ. ∞ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒıËΠÏÔÈfiÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÔÈ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜, §›ÓÂÓ

Î·È ªÚÔ˘ÛÈ·Ófi˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘, ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÚÔÊÔÚÈο ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Ì›ÓÂÈ Î·È

ªÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ - ·Ó ÎÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·- ı· Ê¿ÓÙ·˙ ·›ı·ÓË Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÏË„›Â˜ Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂∫. Δ· ̤ÏË Ù˘ original ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫ÈÓÙ‹. ∂Í·Ú¯‹˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ∞∂∫ ‹Ù·Ó Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÂÚÁfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ◊ ¤ÛÙˆ fiÛÔ˘˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÌÈ· Û˘Ó‡·ÚÍË ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ¤ÌÔÈ·˙·Ó ·‰‡Ó·Ù˜: ΔÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì›-

‰Ë Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫ÈÓÙ‹. ŒÙÛÈ, Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÌÂÙ¿ ÙË Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ “Empire” (˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ¯¿ıËÎ·Ó 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘) Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÎfiÓÙÚ· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙˯ڋÛÙÔ, ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ original Ó· ‚ÚÂı› ÛÙ· ™¿Ù·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â οÓÂÈ ·fi ¯ı˜ Ô ∞‰·Ì›‰Ë˜, ÔÈ ‰˘Ô ¿ÓÙÚ˜ ‹Á·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜, ‰Â, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞‰·Ì›‰Ë -fiÙ·Ó ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÈÛ¤ÚÚÂ˘Û·Ó 17 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶∞∂, ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙ˜ ÎÚ›ÛÈ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·.

∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ··ÚÙ›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:“™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÏËı› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ΔÛÂÎÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹, ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ·’ fiÛ· ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚԂϤÂÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ˘fi ·Ú·›ÙËÛË ¢.™., ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Î·È ¤Û¯·Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› Ô ∞.™. ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ, fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·Ó ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷Ù›Ô, Ô˘ ȉڇıËΠÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ 1937 Î·È ÁÈ· 75 ¯ÚfiÓÈ· ·Á·‹ıËÎÂ, fiÛÔ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˘˜, ÏfiÁˆ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘” .


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2012

“ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ” ÁÈ· √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. √ ¶∞Δƒπ∫ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ¤Ï˘Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Î·È Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÔÏÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È Ô √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ‚ϤÂÈ Ì ıÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û fiÏ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓۈ̷وı› ¿ÌÂÛ· Î·È Ô ∏Ï›· ™ÔÏ¿Î˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ∞Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ Î·È Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜.

ΔÚ·˘Ì·Ù›·˜ Ô ∫fiÏÂÊ √ ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√™ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Á’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ, ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· ÙÔ 2012, ηıÒ˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› οÔÈ· ¿ÏÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÍÂΛÓËÛÂ, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¯ı˜ Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÚË, ÂÓÒ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ΔÔÓÙfiÚ ∫fiÏÂÊ. √ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡›ÎË Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› Û‹ÌÂÚ· Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ fiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â›Ó·È Ë ˙ËÌÈ¿. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈ΢ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ 1-1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó, Ì fiÔȘ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó, ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.

√ ¶. ª¶√Δ™πμ∞§∏™ ∞¶√º∞™π∑∂π ∞¡ £∞ ™À¡∂Ãπ™∂π

‘∏ √Ãπ ¡∞ ∏°∂πΔ∞π Δ∏™

¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

ƒ·Á‰·›Â˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ... ·Á‰·›Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂. ÕÌÂÛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ‹ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

¢. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘: ¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ Ì ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Úfi‰ÚÔ

ƒ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÒÏËÛ˘ ‹ fi¯È Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜ Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Û ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, ˆ˜ ÂÎÚÔÛˆ› ŒÏÏËÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶∞∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, ‹Ù·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “¶ÔÏÈÙÈÎfi Forum” Î·È Û ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·¿ÓÙËÛ “fi¯È” , ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘. “ªÂ ÙÔÓ ÌfiÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Î·È ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ªfiÏȘ ‚Ú›Ù ¤Ó·Ó ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ Ê¤ÚÂÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ô‡Ù ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ·Ú·‰ÒÛˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÍÂοı·ÚË Ï‡ÛË. ¢ÂÓ ı· ‰Â¯ÙÒ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ. ¢ÂÓ ı· ‰Â¯ÙÒ Ó· Í·Ó·ÌϤÍÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘. ΔËÏÂʈÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ¤Î·ÓÂ Ô ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ìȯı› ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Û‚fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÚÒÙÈÛÙ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘

Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‹ÁÂ Î·È Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, ·’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ÔÎÙÒ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì ÌϤÍÂÈ Ô Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, Ô‡Ù Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ, Ô‡Ù ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ fiÙ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Â›Â: “Ÿˆ˜ Û·˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û·Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ˆÚ¿Ó, ‚¿ÏÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ·Ô¯ˆÚ‹ÛÙ ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿...” .

∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ô ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. √ Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ÚfiÙ·ÛË ·Ê‹ÛÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¶∞∂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯¤ÚÈ·. √ Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ› Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂, ηıÒ˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙȘ ‹Ú ‰ˆÚ¿Ó. ¢ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ∞Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, ı· Ú¤-

ÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∏ ˘fiıÂÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ηıÒ˜ Ì ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿. £· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ÁÎÚ›ÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ϤÔÓ, ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. À¿Ú¯ÂÈ, Â›Û˘ Î·È Ì›· ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ô Ó˘Ó ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË. £· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ú›ÛÎÔ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ¶∞∂ ‹ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi;

ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ‹ fi¯È Ù˘ ¶∞∂, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂, ÌÂÙ¿ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, ı· ÌÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Sport-FM 89.5 Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·” , Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â’ Ô˘‰ÂÓ› ÏfiÁÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË. ¢‹ÏˆÛ ̿¯ÈÌÔ˜ Î·È ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ȉÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜. √ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ô Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÚfiÙ·ÛË ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ‰¤¯ıËΠÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Ó· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂, ·¿ÓÙËÛ “Ó·È” , ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÂÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ›Ù ıÂÙÈ΋, ›Ù ·ÚÓËÙÈ΋. ∂›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¢.™. Ó· ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· fiÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·’ fiÏÔ˘˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, fiˆ˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎÏËı› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∞Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂. ÿÛˆ˜ ÌÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ °.™. ı· ‹Ù·Ó Ë Ï‡ÛË, ÒÛÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô. *√ ™º√μ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi„ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Austrian Boys.

Δ√¡π∑∂π ª∂ ¢∏§ø™∏ Δ√À √ ¶ƒø∏¡ ª∂°∞§√ª∂Δ√Ã√™ Δ∏™ ¶∞∂ ∞Ãπ§§∂∞™ ª¶∂√™

“¶¿„Ù ӷ Ì ÂÌϤÎÂÙ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.”  ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË Î·È ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ó·Ìȯı› Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ηıÒ˜ Û¤‚ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∫·Ï› ‰Â, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡Ó Î·È ÙÔ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó Ó· ¿„Ô˘Ó. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹-

ª

ψÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚Ϥˆ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· οÔÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÒˆÓ Ó· Ì ÂÌϤÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiψ˜ „¢‰Ò˜ Î·È ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎÒ˜ fiÙÈ Î¿Óˆ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ Î·È ¿ÏÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. £· ‹ıÂÏ· ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿

Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÚfiıÂÛË Ô‡ÙÂ Î·È ÂÈı˘Ì›· ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ·ÊÂÓfi˜ Û¤‚ÔÌ·È ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ˘ ÙÔ ··ÁÔÚ‡ԢÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¤¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ ¤Ó·Ó °ÔÏÁÔı¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÌÂȯıÒ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë Û¯ÂÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Û¤‚ÔÌ·È ·Ôχو˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌfiÓË ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηı·Ú›Ûˆ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔ˘, Â›Ó·È ‰Â ·Ôχو˜ ·Ó‹ıÈÎË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ‰‹ıÂÓ ÂÌÏÔ΋ ÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘ ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ fiÙÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ¿Ó ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤‰ÂÈÍ· Î·È ‚Ô‹ıËÛ· Â› ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÌÔ˘, ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ Â’ Ô˘‰ÂÓ› ‰È΋ ÌÔ˘ ·fiÂÈÚ· Î·È ı¤ÏËÛË Ó· ÂÌÏ·ÎÒ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È Î·ÏÒ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡Ó Î·È ÙÔ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó Ó· ¿„Ô˘Ó”.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2012

25

À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ ¶∞¡£ƒ∞∫π∫√ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∫∞π £∞ ∂¶π¢πø•∂π ¡∞ ∞¡∞Δƒ∂æ∂π Δ√ 2-0 Δ√À ¶ƒøΔ√À ∞°ø¡∞

Èڛ˜ Êfi‚Ô, ·ÏÏ¿ Ì ¿ıÔ˜ Ë ¡›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¡›ÎË. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ˘¤Ú Ù˘ 2-0 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘, ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜, ™Ù¿ı˘, ªÂÏ›ÛÛ˘, ¶Ú›ÙÙ·˜ Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ¶·‡ÏÔ˘ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË Â›Ó·È ÔÈ: ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙ›ÏÔ‚ÈÙ˜, ∫¿ÛÂÏ·Ó, ∫·ı¿ÚÈÔ˜, ªÔ˘Ó¿ÊÔ, μ·˚ÚÔ˘¿, §Ô˘Û¤ÚÔ, ™ÂÚÊ¿, ª·˚ηڿ, ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, §·‰¿Î˘, ª›ÓÁη˜, μÈÁÈ·Ú¤¯Ô, ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜, ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜, ªÔÛ¯¿Î˘ Î·È °ˆÓÈ¿‰Ë˜.

 “fiÏÔ” ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ Ë ¡›ÎË ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì›· ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ™ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· “ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÔ˘Ó” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ú‚¿Ó˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “32” Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ 2-0 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙÔ OTE SPORT 4.

ª

∞fi ·‡ÚÈÔ Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙË ¡›ÎË

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏̤ڷ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË ‰ÈfiÙÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô ÊfiÚÌ·˜ fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È· fiÔ˘ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ∞∂∫ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 1-0 Î·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ Ì 2-0. 줂·È· Î·È Ë ¡›ÎË Â›Ó·È Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League ΤډÈÛ Û ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÚÈÓ Ê¤ÚÂÈ 0-0 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÎÚ›ıËΠˆ˜ ıÂÙÈÎfi ÌÈ· Î·È ‹Ù·Ó Ù˘Èο ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚¿ÛÂÈ Î·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ™‡ÌÌ·¯ÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿Á¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Â›Ó·È Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· “Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘˜” . ™¤‚ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ Î·È ·fi

ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÏ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ÏÂÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔΔ¿ÓÙÈÙ˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ‰ÈfiÙÈ ¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ Ô›Ô ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ¡›ÎË, Ô ÚÔ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ·ÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¶AN£PAKIKO™ NIKH ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÈ·Îfi. flÚ· 17.00 ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-5-1 Ì ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4* ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›Óˆ(OTE SPORT 4) 2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ›ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÓ·È Ô ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜. √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Í‹˜: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢È·ÈÙËÙ‹˜: æÈ¿ÓÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ¡›∫Ô˘ÙÛÈ·‡Ù˘ Î·È Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ £fi‰ˆÚÔ˘ ¶··Î˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ Blue Club “¶·Ó·12. μÔ‡Ú·˜ (ÕÚÙ·˜) 1. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ‰fiÔ˘ÏÔ˘ ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª‹ÙÛË ı· ¤ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘ 1985- £‡Ú· 3” 6. æÈ¿ÓÔ˜ 33. ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ ¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ ·fi Ù· ·, ÙÔ˘˜ Blue Angels Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ 3. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 21. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ5. μ¤ÚÙ˙Ô˜ μÔËıÔ›: 84. §·‰¿Î˘ ‰›‰˘ÌÔ ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 55. ™·Ì·Ú¿˜ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, 17. ªÔ˘Ó¿ÊÔ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ μ¤ÚÙ˙Ô˜. ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË 4. ∫·Ú·Ù˙¿˜ ∫·Ú·˚Û·Ú›‰Ë˜ 20. ª·˚ηڿ ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ μ·Û›Ï˘ ∫·ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Ó· 14. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¶ÈÂÚ›·˜) 13. ™ÂÚÊ¿ Ú·Ù˙¿˜ Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, 20. ™ÎԇʷÏ˘ 14. ª›ÓÁη˜ ı· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê, ÂÓÒ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ∫˘7. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 6. μ·˚ÚÔ˘¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ı· Â›Ó·È ¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, fiÛÔ 23. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 10. §Ô˘Û¤ÚÔ 46. ºÏ›ÁÎÔ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ‰ÂÍÈ¿ Ô Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi §È·¯Ô‡‰Ë˜ 11. ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜) ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (5/1) ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓȶÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: Ô Δ¿ÛÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÎÔÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ™. ª·ÓˆÏ¿˜ ¶. ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ Ú˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¶∞∂” . Ëı› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi √ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·È ÔÈ: Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ú·™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ô ÎÔ‡ÙÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜, ¡Ù¿ÓÈÂÏ ªÎÚÙÛÈ¿Ó, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ Î·È ∫ˆÓ- ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Â·Ó·√˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ, ™ˆÙ‹Ú˘ ÿÌÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ò- ÏËÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

∞fi ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÍÂÎÈÓ¿ Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙË ¡›ÎË ÂÓ fi„ÂÈ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ˘¿Ú¯ˆÓ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŒÙÛÈ, ı· ÂÈÛËÁËı› ·Ó¿ÏÔÁ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Football League, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì·ÎÚ‡ ‰ÚfiÌÔ. ∂ÈϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ Î·È fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. °È· ÙÔ˘˜ °È¿ÎÔÌ, ™Ô‡ÊÏ·, Δ¿ÛÈÙ˜, ÃÔϤ‚· Î·È ƒfi· ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô Ó·Úfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÂÊ·Ï¿˜ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¡›ÎË ·Ú·‰ÔÛȷο ‰È·ÙËÚ› ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· ‚ÚÂı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¡›Î˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi °ÈÒÚÁÔ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ μÂÏÂÛÙÈÓȈÙÒÓ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ¤ÍÈ ÙÔ˘˜ ÁÎÔÏ. 줂·È·, ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.

∏ ¶∞∂ ¡π∫∏ ∂•∂¢ø™∂ √¢∏°π∂™ ™Ã∂Δπ∫∞ ª∂ Δ∏¡ ∂π™√¢√ Δ√À™ ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ™Δ∞¢π√

¢È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ∏

¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (17.00), ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. π‰È·›ÙÂÚ·, ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: VIP ÎÂÚΛ‰·: 30 ¢ÚÒ ÀfiÏÔÈË ÛÎÂ·ÛÙ‹: 20 ¢ÚÒ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·: 15 ¢ÚÒ ¡fiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ: 10 ¢ÚÒ ¶·È‰ÈÎfi: 5 ¢ÚÒ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ (ÊÈÏÔÍÂÓԇ̠ÓÔÈ): 15 ¢ÚÒ* * ΔÔ μfiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌfiÓÔÓ Î·È Â¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡. £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ô ÂΉÔÙ‹-

ÚÈ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞’ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·Ïfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 10, ÙˆÓ 15 Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi). ∞fi ÙËÓ ∞’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 15, ÙˆÓ 10 Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi). ™ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ’ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· 20 Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË μ’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ¢È·ÚΛ·˜ Silver (·ÛËÌ›), Basic (ÌÔ‚), Blue (ÌÏÂ),

Economy (ı·Ï·ÛÛ›). ™ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ VIP ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· °’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. Δ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∂›Û˘ Ë ¶∞∂ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ: - √È ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. - °È· Ù· Ì·ıËÙÈο Î·È Ù· ·È‰Èο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜. ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ Û˘-

Óԉ‡ÂÙ·È, ÙfiÙ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ. -¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. -ΔÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ηıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Û˘ÏÏËÊı› Ó· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì Ï·ÛÙfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì οÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·fi ÙËÓ

¶∞∂ ı· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘. -√È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÂÊÚÔ·-

ıÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ μ’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. -√È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ∂Ï¢ı¤Ú·˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·.


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2012

∂¶™£

¢∏§ø¡∂π °π∞ Δ∏¡ ∫∞§∏ ¶√ƒ∂π∞ Δ√À ∞ ƒ∏ ª∂§. √ ∂¶π£∂Δπ∫√™ £øª∞™ μ√À§°∞ƒ∏™

™‹ÌÂÚ· ÙÚÂȘ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ˜

“¶·›˙Ô˘Ì ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜”

™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚ›· ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£. °È· ÙËÓ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ÛÙÔ ∂∞∫ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Ë ∂.ª.∞. Ì ÙÔÓ ¶ËϤ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜, ÂÓÒ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ 12Ë Ë̤ڷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ∂‰Ò ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ô ΔÔÍfiÙ˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ηÙËÁÔÚ›· ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 15.00, ∂ıÓÈÎfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· °Ë. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.00, ∂.ª.∞.-¶ËϤ·˜: ƒÔ‡Û˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜, °È¿ÓÓ˘. ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-¢È·ÁfiÚ·˜: ¢·Ïԇη˜, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜.

¡¤· ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÙÔÓ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “•ÂΛÓËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â› ÍËÚÔ‡, ÙˆÓ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÎÈ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÛÎÈ ·ÓÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi-ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù ̒ ·˘Ùfi. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 10.30 .Ì. Ì ÚfiÏÂÚ ÛÎÈ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ªÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ë ÚÔfiÓËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∏ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Á›ÓÂÙ·È ‰›Ï· Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÁÒÓ·-ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì·˜ Ì ¤·ıÏ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ∞ÎfiÌË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·ÚÈıÌfi ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (ÛÎÈ, ÚfiÏÂÚ, ÌfiÙ˜ ÎÙÏ.) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. Δ¤ÏÔ˜ Ù· ·È‰È¿ , ¿Óˆ ÙˆÓ 11 ÂÙÒÓ, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÎÈ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÚfiÏÂÚ ÛÎÈ. √ ∂√™ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ‰Âο‰Â˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜, ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ .∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ¯¿ÚË ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, Ô˘ fiÏÔÈ Â›Ó·È ·Ï·ÈÔ› ·ıÏËÙ¤˜-ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËϤʈӷ: ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· 6974344383, °·Ï·Ófi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ 6977351272, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ 6994583137” .

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5, 10, 12, 20, 33 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 9, 15, 16, 30, 33.

Ú¤·Û ԇÙÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∞Ô¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ¶·¯‹˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ì ÙÔÓ Î. ∫fiÊÊ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ̤ӷ ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ì¿ıˆ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÈ· Î·È ˘‹ÚÍ· Ì·˙› ÙÔ˘ Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜.” .

ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ∞Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ η٤¯ÂÈ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì 25 fiÓÙÔ˘˜. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤¯·Û·Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤ÁÚ·„·Ó ÙË Ï¤ÍË “‹ÙÙ·” ·fi ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÁÈ· 11 ÛÂÚ› ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜.

∞fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Â›Ó·È Ô £ˆÌ¿˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô ÊfiÚÌ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÂÙ¿ ·fi Ù· 19 Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” , ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È·. ∞fi fiÙ ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; “∞fi ÂÙ¿ ÂÙÒÓ. ◊Ù·Ó ÙÔ 1999 fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÙËη ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÎÔϤÁÈÔ Ù˘ ¡›Î˘. ŒÌÂÈÓ· ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ Ù· 16 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ïı· ÛÙÔÓ ÕÚË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̛·

ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰·; “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÏÔ› Î·È ‰ÂÓ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ¶‡Ú·ÛÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ...ÛηÏÔ¿ÙÈ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ” .

ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô˘ ¤·È˙ ÙfiÙ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÕÚË. 줂·È· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ·. §fiÁˆ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ¤·ÈÍ· Û 10 Ì·Ù˜ ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘. ¶ÂÚ›ÌÂÓ˜ Ô ÕÚ˘ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·; “¡·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ì ӷ ˙ËϤ„Ô˘Ì ٛ-

ÔÙ· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. √ ÕÚ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏfi ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, ÙfiÛÔ Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, fiÛÔ Î·È Ì Ó·ÚÔ‡˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈο. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Û·Ó Ì›· ·Á·Ë̤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Ì›· ·Ú¤· Î·È ·›˙Ô˘Ì Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜. ∞˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·˜ ÂË-

√È ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÔȘ ›ӷÈ; “£· ‹ıÂÏ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ı· Ì ÂӉȤÊÂÚ ̛· ÚfiÙ·ÛË ·fi ÔÌ¿‰· ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıˆ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¿. 줂·È· ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ì ··Û¯ÔÏ› ÌfiÓÔ Ô ÕÚ˘ Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” . °.¶.

√π √ª∞¢∂™ Ã∞¡Δª¶√§ Δ√À ∫∂¡Δ∞Àƒ√À ∞°ƒπ∞™ ∫∞π √ ∂ÀƒÀΔ√™ μ√§√À

™˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ӛΘ Δ

Ô “ÙÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·” ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. °È· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ΤډÈÛ 24-14 ÙÔÓ πˆÓÈÎfi §·Ì›·˜ Î·È Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ Ì 28-19 ÙÔÓ ŒÛÂÚÔ §·Ì›·˜, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ŒÛÂÚÔ §·Ì›·˜ ¤·ÈÍÂ Î·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·, Ë ÔÔ›· Ó›ÎËÛ Ì 17-9.

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜πˆÓÈÎfi˜ 24-14 ™Â ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ¤ÓÙ ·Ô‚ÔϤ˜ (∞ÛÙ¤Ú˘, ∫Ú·Ù‹Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È ª·ÎÚ‹˜, ™Î¤Ù˙Ô˜ Î·È ¡ÙԇϷ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ) Î·È ÙÚÂȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠24-14 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ §·Ì›·˜. ŒÙÛÈ, ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ Î·È ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ·Ó‰ÚÒÓ. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ì ÂÚ›Ù¯Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ5-1, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË, Ô Ôχ ·ÚÁfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ §·Ì›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ʈӤ˜ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Âͤ‰Ú·, ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÔÏÏ¿ Ó‡ڷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 11-8 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÙ›‚Ô Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ fiÔ˘ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 15-12. ΔÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ “ı‡ÂÏÏ·” Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÏfiÁÔ ·„ÈÌ·¯ÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ËÚÂÌ›·, ¤ÊÂÚ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 24-14. ™Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 5-2, 8-4, 11-8, 13-10,

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ 17-13, 24-14. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞°ƒπ∞™ (ΔÛÈ¿·˜-∫·ÔÙ¿˜): ∫·ÙÛ·Úfi˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ªÈÌ›ÎÔ˜, ∞Û·Ú›‰Ë˜ (2), §Ô˝˙Ô˜ (4), ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫Ô˘Ú›‰Ë˜, ∫Ú·Ù‹Ú·˜ (1), ¶Èӷο˜, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ (3), ∞ÛÙ¤Ú˘ (3), ∞‰¿Ì (4), ∞Ó‰Ú¤Ô˘ (5), μ·ÏηÌÂÏ‹˜ (1). πø¡π∫√™ (∫·ÚÚ¿˜): ª·ÎÚ‹˜ Ã., ªÔ˘Ï¿˜ ∞., ∫fiÚÎÔ˜ (2), ªÔ˘Ï¿˜, ™ˆÙËÚ›Ô˘ (2), ¡ÙԇϷ˜ (4), ∫·˙¿ÓÙ˙˘ (2), ™Î¤Ù˙Ô˜ (3), ¢Ú›‚·˜ (1), °ÎÔ‡ÚÏÈ·˜, ª·ÎÚ‹˜ ∞ı.

∂‡Ú˘ÙÔ˜-ŒÛÂÚÔ˜ 28-19 ªÂ Ó›ÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2012 Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ∂Û¤ÚÔ˘ §·Ì›·˜ Ì 28-19 (14-8 ËÌ›¯ÚÔÓÔ). ŒÙÛÈ , Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙¢Á¿ÚˆÛ ÙȘ ӛΘ Ù˘ Î·È ¤È·Û ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙÔÓ πˆÓÈÎfi . √È μÔÏÈÒÙ˜ ›¯·Ó ¤Ó· ‹Û˘¯Ô ·fiÁÂ˘Ì·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ

·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜. ŒÙÛÈ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ §ÂˆÓ›‰· ∑·Ê›ÚË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 5-1, 9-4, 14-8, 18-10, 22-14, 28-19. ∂ÀƒÀΔ√™ μ√§√À (∑·Ê›Ú˘): ª·ÓÙ·ÏÈ¿˜, ∫Ô‡·˜, ∫Ô˙·Ó›Ù˘ (1), ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜ (3), ¢¿ÌÔ˘ (3), ∫ÂÊ·Ï¿˜ (3), ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (2), ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (3), μ·ÙÛ·Ú¤·˜, ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜ (3), ∑ÂÚ‚fi˜ (2), ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ (2), ¶Ô˘ÏÈfi˜ (1), £ÂÈ·ÎÔ‡Ï˘ (5). ¢ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫·Ï·Ô‰¿˜ °., ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ μ., ¶È‹˜, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. *™ÙȘ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ŒÛÂÚÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ (Á˘Ó.) 9-17 ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ë Á˘Ó·ÈΛ·

ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ §·Ì›·˜ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ŒÛÂÚÔ Ì 17-9, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙË ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ªfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÌfiÚÂÛÂ Ô ŒÛÂÚÔ˜ Ó· ÛÙ·ı›. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ÛÙË̤ÓË Î·Ù·ÏËÎÙÈο ·fi ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË πˆ¿ÓÓÔ˘, ›¯Â ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ·‡Í·Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ̤ÁÈÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ù· 10 ÁÎÔÏ 6-16 ÛÙÔ 55’. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ Û ¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 2-3, 4-7, 4-9, 5-13, 7-16, 9-17. ∂™¶∂ƒ√™ §∞ªπ∞™ (∫·ÙÛ·Ì¤Ï·˜): §·˙·Ú›‰Ô˘, §·ÌÚÈ·Ó›‰Ô˘, ∫·Ú·Ó›Î·, ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘, ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÚÈ·Ó·Ù·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÛԇ̷, ™ÎÔ‡Ú·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ∞ÎÚ›‚Ô˘, Baxho. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞°ƒπ∞™ (πˆ¿ÓÓÔ˘): ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ¶·Ô‡ÏÈ·, ª·ÓÒÏË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, ªÂοÛË, ™ÈÚ·Ó›‰Ô˘, μÏ¿¯Ô˘, ¢¿ÌÔ˘, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ª·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓË.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2012

∏ ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜

27

√È ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ¡›Î˘

°π∞ Δπ™ √ª∞¢∂™ μ√§∂´ Δ∏™ ∞ƒ°√À™ ∫∞π Δ∏™ ¡π∫∏™, ∂¡ø √π “∫À∞¡√§∂À∫∂™” ∂Ã∞™∞¡ ™Δπ™ °À¡∞π∫∂™

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ª

 ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ∞ÚÁÒ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ‰‡Ô ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ÚÂfi, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ¿Ï„ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi Ì 3-2 ÛÂÙ.

√È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì‹Î·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Û ¿Ì˘Ó· Î·È Â›ıÂÛË ‹Ú·Ó ‡ÎÔÏ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ. Œ¯·Û·Ó fï˜ Ù· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ Ù¿È ÌÚ¤ÈÎ. ∂Λ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 9-9. ŸÌˆ˜ ‰‡Ô Ï¿ıË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ‹Ú·Ó ÙÔ ÛÂÙ Î·È ÙË Ó›ÎË Ì 32. ¡π∫∏ (•·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜): ¶·¿, ¡Ù¿ÈÌÔ˘, °È·Ï·Ì¿, ∫·ԇϷ, ∞ʤÓÙÔ˘, μÏ·¯¿ÎË, ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ™‡ÚÔ˘, ¶Ú·ÛÛ¿ (Ï), ºÔÚÏ›‰·, ΔÚ˘›Ï·, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ: ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ì.-¡›ÎË . . . . .3-2 ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-ªÂ‰ÂÒÓ . . . .3-0 ºı›· §·Ì›·˜-∞ÛÎÏËÈfi˜ ΔÚ. . . 2-3 ƒÂfi: ∞ÚÁÒ μfiÏÔ˘

 ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÛÙ· Ó·˘Ù·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›ˆÓ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Î·È “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” , Ë ¡›ÎË, Ô ¡√μ∞, Ô √∂∞/¡∞μ Î·È Ô √.À.∫.μ. ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

¶ƒ√Δ∂π¡√¡Δ∞π §À™∂π™ °π∞ Δ∏ ª∂πø™∏ Δ√À ∫√™Δ√À™ ∫∞π Δ∏¡ ∞À•∏™∏ ∂™√¢ø¡ Δø¡ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπø¡

“∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, ∏ ¿ıÏËÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi, Ô˘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ. Δ· ۈ̷Ù›· Ì·˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ· ‹‰Ë Û Ôχ ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·‡ÛÂÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ (·fi ÙËÓ °°∞, ∫√∂, ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÎÏ), ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÚÔfiÓËÛ˘, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ·ÁÒÓ˜ Î·È -΢ڛˆ˜- ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ/ ÚÔÔÓËÙÒÓ (ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 50, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ) ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ô˘ ·˘ÙÔ› Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ ϤÔÓ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∫¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó” ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ μÔÏÈÒÙˆÓ ÛÙÔ Ù˙Ô‡ÓÙÔ

ª

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 3 ·ÁÒÓ˜)

1. ∞ÛÎÏËÈfi˜ . . . . . . . . . . 9-4 . . . . 7 2. ∞ÚÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 . . . . 6 3. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 . . . . 4 4. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . 6-7 . . . . 4 5. ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . . 5-6 . . . . 4 6. ºı›· . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 . . . . 2 7. ªÂ‰ÂÒÓ . . . . . . . . . . . . .0-6 . . . . 2 * ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ºı›·, ªÂ‰ÂÒÓ Î·È ∞ÚÁÒ.

√È ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ªÂ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ‚fiÏÂ˚. ™ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ë ∞ÚÁÒ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠3-0 ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο ¿ÓÂÙ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” Ì Ôχ ‰˘Ó·-

Ù¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Û¤Ú‚È˜, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô ∞.™. ∞ÚÁÒ “Û˘ÁηÙÔÈΛ” ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi/§·ÚÈÛ·˚Îfi Î·È °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÙÚȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜-°ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜): ¢È¿ÏÏ·, ¶·Ô‡ÏÈ·, ¶·ÚÈÛ¿ÎË, μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫·ÛÙ·ÓÔ‡, °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿ ∫., ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë, °¿ÎË, ¢ÂÏËÔÁÏ¿ÓË, ª¿Ï·, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë, ªÏ¿ÙÛË, ∫·ÙÛ¿Ú·. °.™. μ√§√À (ª·ÏÏÈ¿Ú·): ª‹Á·, ΔÛÂÏÂ‹, °·Ï·ÓÔ‡, ªÔ˘ÛÙ¤ÚË, ¶··ÎÒÛÙ·, ΔÛԢڛη, ª¤Î·, °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿ ª., ∫·Ú·‚¿Ú·, μÔ˘˙·Í¿ÓË, μÔ˘Ú‚Ô‡-

ÏÈ·. √È ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ (Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙËÓ ∂∞§ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı›), ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ·Ó Ì 31 ÛÂÙ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiϘ ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ. •Â¯ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ °ÎÈÔ˘Ï¤, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ Î·È Δ˙ÈÔ‚¿Ú· Î·È ¤·ÈÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ Ï›ÌÂÚÔ Ë ¶Ï·˚ÓÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ë ∫fiÊÊ·. ¡π∫∏ (•·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜): ¶Ôχ˙Ô˘, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, ™·Ì·ÏÙ¿ÓË, ¡ÈÎÔÏÔ‡ÏË, ∫fiÊÊ·, Δ˙ÈÔ‚¿Ú·, ÷ڷϷÌ›‰Ë, °È·Ï·Ì¿, μ·˝ÙÛË, •·ÓÙ‹ÚÔ˘, ¶Ï·˚ÓÔ‡ (Ï), °ÎÈÔ˘Ï¤. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 2˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ:

∞ÚÁÒ-°.™. μfiÏÔ˘ 3-0 ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ì.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 30 ¡›ÎË-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ 3-1 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∂∞§ 3-0 ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ §·Ú.-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ 3-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ÚÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . 6-0 . . . . 4 2. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ §·Ú. . . . 6-0 . . . . 4 3. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . 6-2 . . . . 4 4. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ì. . .3-3 . . . .3 5. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . .3-4 . . . .3 6. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 . . . . 2 7. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . .2-6 . . . . 2 8. ∂ÚÌ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-6 . . . . 2 9. ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . .1-6 . . . . 2 10. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . .0-3 . . . . 1 * ¡›ÎË Î·È ∂∞§ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÂٷ·ÏËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ¿ıÏËÛ˘ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ıÏËÙÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ : 1. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. 2. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. 3. ªÂ›ˆÛË ∫fiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ì ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› 20-35% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: - ΔËÓ ¿ÌÂÛË Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÈÚÂÙÒÓ, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. - ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ, ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ¿ÌÂÛ· ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ‰··ÓÒÓ, Ì ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ÓÂÚfi, Ú‡̷, ·¤ÚÈÔ) Î·È Ó· ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ / ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

- ÀÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹/Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ‹ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. 4. ∞‡ÍËÛË ∂Ûfi‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: -ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ. -ΔËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (‰ÈÂıÓÒÓ, ÂıÓÈÎÒÓ, ÙÔÈÎÒÓ) ÛÙËÓ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÙÔ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ-ÂÊ‹‚ˆÓ Sakura ∫·ÙÂÚ›Ó˘. √ ŸÌÈÏÔ˜ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 26 ·ıÏËÙ¤˜, ÂÓÒ Ô ¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¤Ó·Ó. °È· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ μ’ Î·Ù·ÎÙ‹ıËΠ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì ÙÔÓ Ì ÙÔÓ ªÔ˘Ù˙Ô‡ÎË ∞ı·Ó¿ÛÈÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¿ÏÎÈÓ· Ì ÙÔ˘˜ μÈÏ·Ú¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ¶ÚÔ‚È¿ °ÂÒÚÁÈÔ, ªÈÓٿη μ·Û›ÏË Î·È ∫Ú·‚·Ú›ÙË μ·Û›ÏË, ÂÓÒ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÔÈ ΔÛÈÓ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °Î·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¢‹ÌÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫Ô˙·Ó›ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ, ™ÈԇϷ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜, °È·ÓÓÈfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ºÈÏÈ›‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ Î·È ∫·ÎÔ‰‹ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·

ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ), Ì ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ó·ӛ‰ˆÓ (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013). -ΔËÓ Û˘Ìʈӛ· Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ (ÂÛÙ›·ÛËηٷχ̷ٷ), ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ˆ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË -·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, Ù· ۈ̷Ù›· Ì·˜ ‹ ÙȘ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜- ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì ¿-

ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ó·ӛ‰ˆÓ. -ΔËÓ ‰È¿ıÂÛË ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi ¤Ó· ·˘ı·›ÚÂÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” Ô˘ ı· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÈ· “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ‰··ÓÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ Âfi-

ÌÂÓˆÓ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, Ì Ï‹ÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜. ∞Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ıˆÚ›Ù fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ·ÓÂÏ·ÛÙÈο ¤ÍÔ‰·, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ¤ˆ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì›ˆÛ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚ› ÙÔ˘˜ 1000 ·ıÏËÙ¤˜ ·È‰È¿ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· -Ì ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ- ¤¯ÂÙ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·¢ı˘Óı›Ù” .

™ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ ∞’ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ Ì ÙËÓ °·Ú˘Ê·ÏÏ›‰Ô˘ ∂ϤÓË Î·È ÙÔÓ °È·ÓÓÈfi ∞fiÛÙÔÏÔ. ∞ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ‹Ú·Ó ÔÈ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È ™Ô˘ÏÈÒÙË ∂˘Ú˘‰›ÎË, ÂÓÒ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÔÈ: ¢ÚÂÎfiÏÈ·˜

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÎÈ¿Ù· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Î·È ªÈڷΛ‰Ë˜ ª¿ÚÎÔ˜. ∂›Û˘ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô ªÈڷΛ‰Ë˜ ¢·ÓÈ‹Ï. ™ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË ∂Ï¢ıÂÚ›·, ·ÛË̤ÓÈÔ Ô ªÔ˘ÛÙ·-

ηϋ˜ ª¿ÚÙÈÓ Î·È Ô °·ÓÓÈ¿Ú˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ÂÓÒ 5Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô §ÈÔ‡˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. ¶‹Á·ÛÔ μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ºÈÙÛÈ¿ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ŒÎıÂÛË “∫Ô‡ÎϘ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5.00 ¤ˆ˜ 8.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — ŒÎıÂÛË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ §·Ï·Ô‡ÓË Î·È ÙˆÓ ª¿Úˆ Î·È ∫ÒÛÙ· ÀÊ·ÓÙ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ “ªÂÏÈÛÛÔΤÚÈ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” (∫ÚÔΛԢ 29, ¶·Ï·È¿) ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë Ú¿ÎË “√È Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ ™›· ∫ÔÛÎÈÓ¿ Ì ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÙÔ˘ 1909” ·ÚÔ˘ÛÈ¿·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ª¿ÚÌ·Ú· ™ÙÚ¤È˙·ÓÙ, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Woman ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ò˜ ÙȘ in Love”. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ — ∏ ¤ÎıÂÛË “Δ· ‰ÒÚ· ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘. (ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ª¿ÁˆÓ... ηÏÏÈÙÂ10 ¢ÚÒ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 2421033938 Î·È ¯ÓÒÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È 2421025363, ÚÔÒÏËÛË “¢›·˘ÏÔ˜”). ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ΔÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. — ∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ Ù·ÈÓ›· “∂͈ÙÈÎfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ª¿ÚÈÁÎÔÏÓÙ” ı· ÚÔ‚ÏËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 9:30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ.

£∂∞Δƒ√

— ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∏ ·Ú¯‹ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜” ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫‚fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ “¶ÏÂÈ¿‰·” . — ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¢Ú·¶·›ÎÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹ ΈÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞¯... Ì·˜ οӷÓ §·‰È¤˜” , ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ∞. °È·Ï·Ì¿ - ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·” οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 10 ¢ÚÒ. — ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÙËÓ ·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” , ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡. °Â√ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿Ï·Ì·˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ™¿‚ÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ. ‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Vox Music stage Ì’

ª√À™π∫∏

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªBPπ√À 2012

¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘. ª·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë ª·Ú›Ó· ¢·Î·Ó¿ÏË.

— ªÂ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÚÌ›ÓÈÔ Î·È Ë ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ú· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜.

Ãπ™Δ√À°∂¡¡π∞Δπ∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Ì·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ “™¯ÔÏ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ π. ¡. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÛÙȘ 19:00 Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙȘ 20:30 Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈΈÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 11:30 .Ì., ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. Î·È ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ÚÔ‚ÏËı› Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Ù·ÈÓ›· “™ÎÚÔ˘Ù˙: ªÈ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË πÛÙÔÚ›·” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 11.30 ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ‹ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ÁÏ˘Î¿ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ·. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10:00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 5:00 Ì.Ì. — ∏ ŒÓˆÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ‹ Ù˘ (ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ù˘ ∂§∂¶∞¶) ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00 Ì.Ì. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚˆ‰›· “πˆÓ›·” . ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. — ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ §∂μ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-13.00 Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì· 6-9 Ì.Ì. (¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘). — H ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·È‰È΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¢π∞º√ƒ∞ — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20/12 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “∏ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙÔ˘ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·” . ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ۯÂÙÈÎfi dvd. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Î¿‚· √ÈÓÔÌ¿ıÂÈ· (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421030903) ·fi ÙȘ 20:30 Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· “ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÎÏÂÎÙ¿ ÎÚ·ÛÈ¿. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ‰ˆÚ¿Ó.

∏ Ù¤¯ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ

Δ

Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÌÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ٛÙÏÔ “∏ Ù¤¯ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ”. ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·Ï› ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË Ù· ·ÏÏËϤÁÁ˘· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÙ› ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯· Î·È Â›‰Ë ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ó· Â›Ó·È ÏÂ˘Î¿ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜.

√ Ù›ÙÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌfiÓÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ë ·ÓıÚˆÈ¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ̤ÁÈÛÙË ·ÚÂÙ‹ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ·Á·ıfi. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË Ù· ·ÏÏËϤÁÁ˘· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÙ› ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯· Î·È Â›‰Ë ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ó· Â›Ó·È ÏÂ˘Î¿ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ÁÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜. ∫¿ı ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÂÎÙ‹, fiÛÔ

● ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi„ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË, Ì ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi Î·È Â›‰Ë ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ μfiÏÔ˘

ÌÈÎÚ‹ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, fiˆ˜ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË ÙÔ˘ Tchaikonvsky, ¤Ó· ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ, Ë ÛÔ˘›Ù· ·Ú. 2 ÁÈ· ‰‡Ô È¿Ó· ÙÔ˘ Rachmaninoff, Ë ÌÈÎÚ‹ ÛÔ˘›Ù· ÙÔ˘ Debussy, ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ·Á¿˘ (Liebeslied) ÙÔ˘ Kreisler ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη οϷÓÙ· Î·È ÌÂψ‰›Â˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ Ù¤ÚÌ· Ì ∞ÚÛÈÓfi˘, ÙËÏ. 24210-71096).

™˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∏ÌÂÚÒÓ ·fi ÙË ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

“ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” ΔÔ˘ Δ∞∫∏ ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À √Δ∞¡ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ·Í›Â˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜, Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÙfiÙÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›· Á›ÓÂÙ·È Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ ı›· ‰È‰¿ÁÌ·Ù·, Â˘Ï·‚ÈÎfi ÚÔÛ·ÓËÌ· Î·È ÚÔÛ¢¯‹ ÛÙÔ §˘ÙÚˆÙ‹ Î·È ™ˆÙ‹Ú· Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë Á¤Ê˘Ú· ¤ÛÙËÛ·Ó ¯ÔÚˆ‰Ô› Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” , ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. °È· ›ÎÔÛÈ Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÙ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ë ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È „˘¯Èο ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∏ÌÂÚÒÓ. ∫·Ù¿ÌÂÛÙÔ˜ Ô ÈÂÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘, ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ٷ ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙË ıÂÚÌ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜. ¶ÔÏ˘¿ÓıÚˆË Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ Ù˘ Û¿ÓÈ·˜ ÌÂψ‰È΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ (¿Óˆ ·fi 100 ¯ÔÚˆ‰Ô› Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›), Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Â˘Ï·‚ÈÎfi Î·È ˘Ô‚ÏËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ¤‰ÈÓ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ Ï·ÙÚ›·˜. ∂˘ÏÔÁË̤Ó˜ Î·È ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ºˆÙÂÈÓ¤˜ ·¯Ù›‰Â˜ ÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ Î·È ‰‡Û‚·ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ªÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ÛËÌ·Û›· Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘, Ô˘ Ì ıÂÚÌfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô ·ÂÈΛÓËÙÔ˜ Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙȘ §Ô˘Î›· ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∏ÚÒª·Ú›· ¶·ÓÙÂÏԇη Î·È ª·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜, ÚÈÓ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·È‰ÈÎÒÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ, 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜. ™ÙÔ

™ÔϤ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÔÈ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ ¯ÔÚˆ‰Ô› ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜. ∞ıÒ˜, ·ÓÒÚÈ̘ Î·È ÓÙÚÔ·Ï¤˜ Ê·ÙÛԇϘ, Ì ηٷÎfiÎÎÈÓ· ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ·, Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÓfiÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ Î·È Û˘Ó·Ú¿˙Ô˘Ó. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ·ÈÛı·ÓÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙȘ ÙÚÂȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. ∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ÂÈı·Ú¯›· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÎÂχÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÛÈ¿Ú·, Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÂÈÛÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ˆ˜ ‰·ÛοϷ Î·È ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. √È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜, ÙÒÚ· ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ fiˆ˜: “ÃÈÔÓÈṲ̂ӷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” , “ªÂψ‰›· ∞ÌÂÚÈ΋˜” , “§¿ÌÂÈ ¤Ó’ ¿ÛÙÚÔ” - Ó¤ÁÚÈÎÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î.¿., Ô˘ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ·. ∞¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ·˘Ùfi Û¯‹Ì· ‰È¤ıÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, ÁÈ·Ù› Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ª·Ú›·˜ §·ÁÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ, ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Î·È ı·٤˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÌÂψ‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. ™ÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ·È‰ÈΤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ô ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÛÔÏ›ÛÙ·˜ ¡›ÎÔ˜ ¡Â‡ÚÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÙ·ÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤ÌÂÈÚˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰È·Î‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÚÒÙÔ ÙÔ ÌÂÈÎÙfi ¯ÔÚˆ‰È·-

∏ ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ∏ ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” Î·È ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î. ™Ù¿Û·˜ Δ˙¿ÏÏ·, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ·Á¿˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ı¿ÙÚÔ˘ “¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μ·Û. º·ÚÌ¿ÎË”. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ¶·È‰È΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ª¿ÙË.

Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡-∂˘fiÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ¯ÔÚˆ‰›·, ·ÚfiÙÈ ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ··ÈÙËÙÈÎfi ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È Û˘Óı¤ÛÂȘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ŸÏ· ÛÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ô˘ ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ì ÙËÓ ¿„ÔÁË ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜, οو ·fi ÙË Ó¢ÚÒ‰Ë Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ §fiÚ·˜ ΔÛ¤ÓÔ‚· Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û˘Óԉ›·˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡Â˘Ú›‰Ë. ∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÃÔÚˆ‰›· ›¯Â ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂψ‰ÈÎfi ÏfiÁÔ, Ì ·˘ÍË̤ÓË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÎÔÈÓfi, Ì ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ ˘„ËϤ˜, Ô˘ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ·ÚfiÌÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¢‡Û‚·ÙÔ, ÔÈÔÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ¤ÍÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŸÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜, Ì ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜, ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜, fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‹ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Δ· ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Ì·¤ÛÙÚÔ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ· Î·È ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· ¡›ÎÔ ¡Â‡ÚÔ, Ô˘ Ì ¿ÚÈÛÙË ·fi‰ÔÛË Û˘Ófi‰Â˘Û ÙË ÃÔÚˆ‰›·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÔÏ›ÛÙ ∏ÚÒ-ª·Ú›·˜ ¶·ÓÙÂÏԇη Î·È Ã·Ú›ÙˆÓÔ˜ ™·¯›ÓË ‹Ù·Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÓfiÙ· ÛÙÔ fiÏÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ·. “∏ ÂÈÚ‹ÓË Ó· ’Ó·È Ì·˙› Û·˜” . ªÈ· ·ÏÈ¿ ‚ڷ˚΋ ÌÂψ‰›·, Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Û ÎÔÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÈ ÃÔÚˆ‰›Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ Ì·˙›. ªÈ· Û¿ÓÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘ÁΛÓËÛÂ. ΔË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ‹Ú ˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙ‹ÚÈÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ Î·È Û˘Á¯¿ÚËΠÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Ì·ÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, fiÔ˘ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌÂψ‰Èο ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ Ê¿ÙÓË Ù˘ μËıϤÌ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜. ªÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÊˆÓ‹ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ¡· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·Î¤Ú·ÈË, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·...” . ΔÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È ıÂÚÌ¿ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” , Ô˘ Ì·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ¿ÏÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∂ΉËÏÒÛÂȘ Î·È Ì·˙¿Ú ·fi Ù· ∫.¢.∞.¶. ™∂πƒ∞ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¤˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο, ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∫.¢.∞.¶. ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (∫.¢.∞.¶.) ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ - ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∫.∂.∫.¶∞. ¢.π.∂.∫.) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ (ÃÚ. §Ô‡ÏË - ∂ʤÛÛÔ˘ 52, ¡¤· πˆÓ›·). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6:00Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ „˘¯ˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ¯¿ıËΔ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È bazaar Ì ηٷÛ΢¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Δ· ͈ÙÈο ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΢ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17:00 Ù· ͈ÙÈο ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (∫.¢.∞.¶.) ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ (¡Èη›·˜ Î·È ∑¤Ú‚·) Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫.∂.∫.¶.∞.-¢.π.∂.∫. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫.¢.∞.¶. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ΔÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∫.¢.∞.¶. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶·Ú·Û΢‹ 21/12, ÒÚ· 18.00. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ¶¤ÌÙË 27/12, ÒÚ· 18.00. “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ì˘ÏˆÓ¿˜ Î·È ÔÈ Î·ÏÈοÙ˙·ÚÔÈ” ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ ÙÔ˘ Î. ºÈÏÈ›‰Ë ¶·Ú·Û΢‹ 4/1/2013, ÒÚ· 18.00. ∞ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ∫.∞.¶.∏. ¡. πˆÓ›·˜. ¶·Ú·Û΢‹ 28/12, ™¿‚‚·ÙÔ 29/12, ∫˘Úȷ΋ 30/12 Bazaar ·fi ÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∫.¢.∞.¶. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “√ƒªπ¡π√” Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÕÓˆ

μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·È‰È΋ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ 2012, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ (›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·), ÛÙȘ 18.30. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: £Â·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ì ÙËÓ ·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ - ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Î·È ÔÏϤ˜, ÔÏϤ˜, ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªBPπ√À 2012

29

™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ó¤Ô˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ

∏ ª·ÁÓËÛ›· ·fi „ËÏ¿

‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “∞fi „ËÏ¿: ¶‹ÏÈÔ - μfiÏÔ˜ - ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ™ÎfiÂÏÔ˜ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜” .

¶·Úı¤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜. °Ú·ÊÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·ÚÌÔÓ›·, Á·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ú·Ó‹. ∫È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ó· ΢ÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. £¿Ï·ÛÛ· ÈÔ ‰È¿Ê·ÓË ·fi ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ÌÔÓ·‰Èο. √‡ÚÈÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ Î·È ·‡Ú˜ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Ó· „˘¯·ÓÂÌ›˙ÂÛ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ. ∫·È Ï¿È ÙÔ˘˜ ÔÈ ™ÔÚ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ·Ú¯¤ÁÔÓË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫È fiÏ· ÎÔÈÙ·Á̤ӷ ·fi „ËÏ¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̷: “∞fi „ËÏ¿: ¶‹ÏÈÔ - μfiÏÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ™ÎfiÂÏÔ˜ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜” . ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. √ ªÈ¯¿Ï˘ ¶fiÚÓ·Ï˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Ô ΔËÓÈ·Îfi˜ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫ÔÓÙÔÁÚÒÚÁ˘ Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ ∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜ Î·È ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ, ηıË-

ÁËÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ Δ∂π ∞ıËÓÒÓ Î·È Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂º∂. ∫·È ÙÚ›ÙÔ˜ Ô ÂÈÚ·ÈÒÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·˜ ™·Ú¿Ê˘, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÕÚ˘ μÔÏÈÒÙ˘. ™ÙȘ ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È fiÏË Ë Ì·Á›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ● ΔÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ÙÚ›ÁψÛÛÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∑·¯ÔÔ‡- ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÏÔ˘, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÁÂÓ. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¢‹ÌÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ºÔÙÔÚÂfiÚÙÂÚ, μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó·˘ÙÔÓ Î. ªÈ¯¿ÏË ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Ï›· ÙˆÓ “Red Wine Band” . ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ Î.

™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

ª·ıËÌ·ÙÈΤ˜ „ËÊ›‰Â˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂χÙË √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· “£·Ï‹˜ + Ê›ÏÔÈ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘: “√È ·ÚÈıÌÔ› Î·È ¿ÏϘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ „ËÊ›‰Â˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË” (ÂΉ. ∂›ÎÂÓÙÚÔ) ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· £·Ó¿ÛË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Â›ÙÈÌÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 8.00 Ì.Ì.

ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ·. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: £ˆÌ¿˜ ª¯ÏÈ‚¿Ó˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∂Î/΋˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °ÂÓ. ¡ÔÌ·Ú¯. ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ª∂ §¿ÚÈÛ·˜. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹ ¢Ú˘ÌˆÓ›ÙÔ˘, Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. √ £·Ó¿Û˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

Â›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ΔÚÈοψÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜. ÃÚËÌ¿ÙÈÛ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¢.∂. Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÔfiÙÂ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ. ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ οÓÂÈ ÌÈ· ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂χÙË, ·ÓÈ-

¯Ó‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ‹ Ê·ÓÂÚ¤˜ Û˘Ó‰ËÏÒÛÂȘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡, ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û ÂÓÓÈ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ „ËÊ›‰ˆÓ Û 14 ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ “Δ· ∞ÓÔȯٿ ÷ÚÙÈ¿” Î·È “∂Ó §Â˘ÎÒ” . (μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã¿ÚÙ·, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞, μfiÏÔ˜).

∏ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 18:30 ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘, ÛÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ “Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ·-¶·ÓÒÊ” , ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ·fi ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÂÓ ™¿ÈÏÏÂÓ˜. √ Ì·ÚÌ¿ ¶·ÓÒÊ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ÙÛ·ÁοÚ˘ Ô˘ ˙ÂÈ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì¿˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· οÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ô˘ Ô Ì·ÚÌ·-¶·ÓÒÊ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯ı› ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÂÈÛΤÙË. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο... ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÒÊ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ÃÚ˘ÛԇϷ, ¡ÈÎÔϤٷ, ™ÔÊÔÎÏ‹˜, ª·Ú›·, ¡ÈÎÔϤٷ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›·, ∂‚›Ù·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Î·È ∫ˆÛÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “JACKS” . ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ bazaar Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ.

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ·È‰È¿

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

∏ ¤ÎıÂÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏ ª∂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ fiψÓ

ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ¤ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ŒÎıÂÛË ªÔÚÊÒÓ ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, Ô˘ ÂÈ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ˆ˜ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ∫ÈÓËÙ‹ÚÈ· ÌÔ¯Ïfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ËÁ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ÛÙ· ·È‰È¿, ÌÈ· ·Ó‹Û˘¯Ë ·È‰·ÁˆÁfi˜ Ì ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È Û˘Ó¯›˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ Ë ·Ú¯È΋ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ۠˘fi‰ÂÈÁÌ· ‰È‰·¯‹˜ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‰ËÌÔ‡Û˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰˘-

Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÚˆÙÔÊ·Ó¤ÚˆÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· fiÔÈ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÂÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˘ ‰Ú¿Û˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 60. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ “¢Ú·¤Ù˜ Ù˘ ™Î·ÎȤڷ˜” ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. ∏ ÔÌfi„˘¯Ë Û˘Ó‡ÚÂÛË Ì·ıËÙÒÓ Î·È ‰·ÛοψÓ, Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È, Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È Ë ÓÔ‹ Ô˘ ÂÌÊ˘Û¿Ù·È ÛÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜

ÌÔÚʤ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Ô˘ ÙÂÏÈο ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ë ÂÓÛ¿ÚΈۋ ÙÔ˘ ÛÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ÌÔÚʤ˜, Ù· ¢ÚËÌ·ÙÈο Û‡ÓÔÏ· Î·È ÙȘ ÛÎËÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷο fiÏ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÔÚÊÒÓ ÎÔ‡ÎÏ·˜, Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ Î·È Î·Ù·Û΢ÒÓ Û˘ÓfiψÓ, ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· Î·È Á›ÓÂÙ·È ÛÎÔfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ οı ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔȘ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ Û ¤ÓÙ¯ÓÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ Ù˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ·ıÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘, ÂÓÒ Û˘Ó¿Ì· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜.

ªπ∞ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‰È·-

‰Ú·ÛÙÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ÃÚ˘Û¿Óı˘ ΔÛÈ·Ì·Ï‹ - ∫ÂÏÂÔ‡ÚË, Û ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ μ·Ï¿ÛË, Ì ٛÙÏÔ “∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÎÈ Ô ∫·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ˜ 12.30 Î·È 17.30. ∏ Á¿Ù· Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ™ÔÊ›·, ÔÈ Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ ∞Ù·Í›Ì Î·È ™Î·ÓÙ·Ï›Ì Î·È ¤Ó·˜... ·ÚfiÛÎÏËÙÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÌϤÎÔÓÙ·È Û ·Ù·Í›Â˜, ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙȘ ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂ÓÙ˘ˆÛȷο ÛÎËÓÈο, Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÂȉÈο Âʤ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ›ÛÙË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ·˘ÙÔ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Â͈ÙÂڛ΢ÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì·˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›· ‰È·Û΢‹: μÏ¿Û˘ μÏ¿ÛÛ˘. ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ªÈÎÚfi £¤·ÙÚÔ §¿ÚÈÛ·˜. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜: 8ú. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 18H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

838,08

-0,76

0,019 0,02 0,024 0,026 0,032 0,033 0,033 0,035 0,038 0,038 0,039 0,04 0,041 0,043 0,046 0,048 0,05 0,06 0,061 0,064 0,064 0,065 0,069 0,07 0,072 0,072 0,08 0,08 0,08 0,08 0,088 0,09 0,094 0,095 0,098 0,1 0,1 0,1 0,11 0,119 0,12 0,12 0,12 0,124 0,125 0,128 0,132 0,134 0,135 0,138 0,14 0,14 0,15 0,15 0,155 0,156 0,168 0,168 0,17 0,175 0,178 0,18 0,181 0,185 0,189 0,195 0,196 0,2 0,23 0,231 0,235 0,235 0,236 0,237 0,24 0,241 0,257 0,26 0,28 0,28 0,281 0,283 0,288 0,288 0,3 0,3 0,302 0,304 0,309 0,311 0,328 0,336 0,34 0,343 0,347 0,349 0,352

-5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,33 0,00 -7,89 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,59 0,00 18,52 0,00 0,00 -7,89 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,42 0,00 5,56 -10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 0,00 0,00 0,00 -9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 1,16 11,95 0,00 0,00 0,00 3,28 -3,94 0,00 0,50 0,00 -17,50 0,00 0,86 0,00 -1,25 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) SATO AE (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) RIDENCO (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ALTEC (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) SPRIDER STORES (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ALAPIS (∫√) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) Δ BANK (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) BETANET (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) COMPUCON (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) NUTRIART (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ¡∂§ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) LAVIPHARM (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ∞£∏¡∞ (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ALSINCO (KO) UNIBIOS (∫√) DIONIC (∫√) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CPI (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `96) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

-26,92 -20,00 -68,00 -25,71 28,00 -29,79 -17,50 0,00 5,56 -74,83 -78,33 0,00 64,00 -85,47 -48,89 0,00 0,00 0,00 -31,46 -48,80 23,08 -82,57 21,05 -36,36 0,00 -8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,47 32,35 4,44 -61,54 -19,67 0,00 0,00 -48,98 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 -53,53 28,00 266,67 -34,31 56,98 -31,00 0,00 0,00 212,50 94,81 -47,64 -22,77 -64,26 -58,00 44,07 19,05 21,92 0,00 96,74 -45,43 -48,92 -81,60 -14,78 -16,67 21,69 0,87 2,17 4,44 -23,38 -58,01 -35,14 -54,87 16,82 0,00 41,41 64,71 2,18 -3,08 73,49 75,61 -20,84 -33,33 31,88 -30,91 19,77 22,92 43,86 10,89 -51,43 -1,72 580,39 27,84 13,55

0,012 0,017 0,021 0,022 0,015 0,028 0,022 0,02 0,025 0,028 0,024 0,023 0,029 0,024 0,05 0,06 0,053 0,05 0,016 0,04 0,035 0,051 0,046 0,08

0,088 0,0387 0,033 0,034 0,053 0,1 0,1 0,089 0,018 0,054 0,12 0,12 0,12 0,07 0,08 0,056 0,036 0,039 0,068 0,09 0,14 0,14 0,033 0,04 0,131 0,139 0,12 0,168 0,045 0,073 0,099 0,052 0,105 0,116 0,068 0,149 0,155 0,14 0,115 0,12 0,129 0,17 0,154 0,2 0,225 0,1 0,122 0,05 0,133 0,159 0,08 0,145 0,13 0,201 0,154 0,301 0,152 0,186 0,194 0,156 0,34 0,289 0,019 0,15 0,193

0,055 0,057 0,155 0,045 0,042 0,08 0,308 0,074 0,085 0,165 0,216 0,04 0,151 0,441 0,143 0,05 0,06 0,12 0,125 0,117 0,478 0,131 0,143 0,072 0,165 0,08 0,08 0,08 0,08 0,374 0,18 0,12 0,25 0,186 0,1 0,1 0,223 0,133 0,192 0,12 0,12 0,12 0,4 0,29 0,182 0,16 0,265 0,192 0,273 0,14 0,14 0,171 0,15 0,46 0,203 0,5 1,06 0,23 0,218 0,24 0,18 0,54 0,339 0,92 1,47 0,334 0,366 0,282 0,39 0,319 0,36 0,38 0,824 0,37 0,534 0,27 0,26 0,328 0,361 1,03 0,663 0,38 0,3 0,43 1,5 0,323 0,54 0,435 0,81 0,339 0,41 0,7 0,439 0,351 0,54 0,462

ŸÁÎÔ˜

20000 0 2165 0 0 3000 10 30500 0 5000 0 0 0 8956593 0 0 0 0 83100 0 100 0 0 1900 0 17000 0 0 0 0 0 2519 0 32514 10079 0 0 0 0 17931 0 0 0 2051 0 6100 0 0 2000 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 8150 1000 600 0 0 0 3300 469193 0 9926 0 194 40 346790 0 4433482 0 0 13000 0 2000 0 0 50 51280 0 0 0 0 0 501 11301972 0 13590 0 0 0 0 0

ªÂÙÔ¯‹

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) A.S. COMPANY (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) BYTE COMPUTER (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) EUROMEDICA (KO) ¡π∫∞™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) À°∂π∞ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) EPSILON NET (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ALPHA TRUST (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) LOGISMOS (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) ƒ∂μ√´§ (∫√) π§À¢∞ (∫√) MINERVA (∫∞) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) μπ™ (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) F.G. EUROPE (∫O) REDS (∫O) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) MEDITERRA (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) FORTHNET (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) PROFILE (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) ª√ç√™ (∫√) INTRAKAT (KO) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) SPACE HELLAS (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) π∞™ø (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,354 0,355 0,36 0,364 0,37 0,376 0,389 0,39 0,39 0,399 0,4 0,409 0,426 0,429 0,43 0,431 0,435 0,437 0,442 0,448 0,449 0,455 0,455 0,459 0,46 0,462 0,465 0,48 0,5 0,504 0,509 0,51 0,51 0,511 0,519 0,52 0,52 0,525 0,535 0,54 0,54 0,547 0,552 0,56 0,561 0,565 0,576 0,58 0,59 0,59 0,6 0,6 0,605 0,61 0,612 0,617 0,618 0,621 0,624 0,63 0,633 0,64 0,64 0,642 0,66 0,66 0,663 0,67 0,67 0,69 0,7 0,74 0,743 0,745 0,75 0,76 0,774 0,78 0,78 0,79 0,79 0,806 0,827 0,865 0,872 0,92 1,01 1,02 1,07 1,07 1,07 1,08 1,12 1,13 1,17 1,18 1,18

7,27 0,00 4,96 2,54 -4,64 -0,79 -1,02 -1,27 0,00 0,76 13,96 0,00 0,47 0,00 0,00 -9,83 21,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,01 0,00 3,85 -19,30 20,00 3,33 0,00 0,00 0,00 -5,57 0,00 0,99 -3,58 5,06 -0,57 0,00 -5,41 2,49 -10,00 0,00 19,96 3,95 2,00 0,18 0,00 5,49 -3,65 0,00 3,33 0,00 0,00 0,83 0,00 -2,24 -8,59 -0,64 -1,74 -1,73 0,00 0,00 -2,29 0,00 0,00 0,00 1,38 -0,60 0,00 6,01 2,22 1,45 0,00 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,24 0,00 0,88 -2,59 0,00 -0,23 -3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 0,00 1,82 -1,74 -4,88 -4,07 0,85

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

95,58 -44,53 44,00 -28,63 15,99 70,91 19,69 5,69 0,00 -17,73 70,21 89,35 13,60 -22,00 59,85 -38,43 5,07 -0,46 -18,60 21,41 -10,20 85,71 -48,70 83,60 -84,67 -53,80 18,32 -40,74 72,41 -40,71 106,07 -15,00 -26,09 6,46 150,72 36,84 -42,22 214,37 63,11 32,35 0,00 -85,61 164,11 -6,04 79,81 17,95 17,79 90,79 -15,59 55,67 -68,42 -45,45 -6,49 65,31 -27,06 21,46 -86,88 44,42 31,09 136,84 -29,67 69,31 0,00 71,66 1,54 32,26 88,89 0,00 45,97 20,00 71,57 48,00 -25,70 186,54 80,72 0,00 -42,92 0,00 -30,97 165,10 92,54 313,33 45,09 -30,24 11,37 169,79 -7,34 -49,25

0,48 0,78 0,77 0,154 0,3053 0,18 0,446 0,781 0,485 0,305 1,01 0,524

0,354 0,67 0,551 0,604 0,448 0,4 0,41 0,506 0,39 0,49 0,4 0,409 0,445 0,55 0,448 0,7 0,518 0,64 0,77 0,576 0,575 0,561 0,887 0,486 3,3 1,31 0,58 0,81 0,515 1,13 0,591 0,54 0,778 0,895 0,578 0,61 0,82 0,576 0,54 0,679 0,54 3,8 0,74 0,8 0,8 0,635 0,591 0,678 0,699 1,48 1,9 1,28 0,71 0,789 0,94 0,75 3,78 0,695 0,664 0,68 1,19 0,69 0,64 0,835 1,1 0,67 0,7 0,67 0,7 0,92 0,75 1,11 0,98 0,801 0,794 0,76 1,74 0,78 1,16 0,96 0,839 0,81 0,92 1,35 1,24 0,975 1,05 2,7

24,56

0,632

1,1

-24,48 -30,38 114,14 77,27 28,96 153,76

0,173 0,225 0,206 0,301 0,195 0,158 0,251 0,179 0,39 0,217 0,18 0,174 0,203 0,416 0,182 0,196 0,251 0,305 0,403 0,171 0,28 0,185 0,455 0,125 0,331 0,351 0,285 0,408 0,203 0,361 0,187 0,45 0,423 0,198 0,161 0,253 0,45 0,103 0,16 0,234 0,54 0,093 0,18 0,376 0,2 0,201 0,23 0,184 0,352 0,289 0,36 0,59 0,391 0,19 0,412 0,45 0,6 0,29 0,3 0,16 0,234 0,225 0,64 0,303 0,388 0,239 0,162 0,67 0,287 0,347 0,348 0,432 0,743 0,17 0,315

0,836 0,935 0,423 0,487 0,501 0,403

1,6 1,6933 1,2 1,33 1,38 1,39

ŸÁÎÔ˜

2000 0 2200 37620 26020 13 310 1669571 0 30 2 0 1360 0 5600 5280 520 0 0 0 0 12326 0 339443 30 280 3030 0 200 0 38250 0 21300 9412 16215 9610 0 752812 3160 30 0 60 120661 250 2880 0 173957 84957 0 2135572 300 0 14533 0 232 600 2300 40625 5197 0 0 16382 0 0 0 13536 4528 0 3200 10 9240 0 0 51667 10000 0 1310 0 0 18105 572 3825 15075 0 2 7038 0 0 0 136393 1 0 3504 7724 3506 41775 55340

ªÂÙÔ¯‹

∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

ŸÁÎÔ˜

1,2

11,11

89,23

0,55

1,2

200

1,23

-1,60

0,82

0,76

1,68

1148

INFORM §À∫√™ ¶. (∫√)

1,25

0,00

86,85

0,6

1,34

0

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO)

1,25

3,31

-22,84

0,898

3,13

6527367

∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√)

1,27

-0,78

18,66

0,6266

1,3

45980

MEVACO (∫√)

1,28

11,30

25,49

0,88

1,3

17426

ALPHA μ∞¡∫ (∫√)

1,29

-1,53

139,78

0,418

2,42

4980189

FASHION BOX (∫√)

1,3

0,00

-3,70

1,3

1,3

0

J. & P. - ∞μ∞• (∫√)

1,33

-0,75

115,56

0,55

1,45

29950

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

MIG REAL ESTATE (∫√)

1,34

0,75

-46,18

0,902

2,71

1161

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,35

0,00

-27,81

1,01

1,91

31

∂§π¡√π§ (∫√)

1,36

0,00

105,75

0,38

1,46

100

¢√§ (∫√)

1,39

0,00

62,38

0,744

1,66

370

1,4

0,00

37,25

0,401

1,57

73675

™π¢∂¡√ƒ (∫√) EURODRIP (∫O)

1,42

0,00

119,47

0,558

1,47

18600

KLEEMAN HELLAS (KO)

1,44

0,70

80,45

0,504

1,49

22830

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

AUTOHELLAS (∫√)

1,52

-1,94

31,03

0,8

1,62

4382

∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√)

1,6

0,00

1,6

1,6

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

1,6

0,00

136,71

0,4902

1,68

14349

∂§Δƒ∞∫ (∫√)

1,6

9,59

8,11

1,06

2,14

1205

∂§μ∞§ (∫∞)

1,64

-2,38

37,82

0,67

1,8

17050

∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√)

1,66

-2,35

45,61

0,8

1,89

10730

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

1,69

0,00

22,82

0,724

1,69

300

1,7

-5,03

217,76

0,43

1,81

223384

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√)

1,7

0,00

219,55

0,475

2

0

π¡Δƒ∞§√Δ (∫√)

1,73

-1,70

157,06

0,592

1,87

435035

∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√)

1,76

0,00

35,38

1,01

1,87

1029

∂§§∞∫Δøƒ (∫√)

1,77

-1,67

46,28

0,602

1,97

354777

∞¡∂∫ (¶√ `90)

1,78

0,00

-14,42

1,2

2,37

0

1,8

0,00

0,00

FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√)

1,81

0,00

26,57

0,632

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√)

1,85

-0,54

204,78

1,9

0,00

-14,80

2

0,50

-15,25

μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√)

ENVITEC (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) DIVERSA (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

1,8

0

2,36

186769

0,47

2,01

166098

1,9

2,08

0

1,52

2,46

1673

2,2

0,00

5,26

1,2

2,33

0

2,29

0,00

-19,93

2,29

2,86

0

2,4

2,56

81,82

1,12

2,47

7100

∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√)

2,48

-1,20

27,18

1,58

2,6

290

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√)

2,52

0,00

0,00

2,52

2,52

0

∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√)

2,64

0,00

9,54

1,96

2,98

0

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√)

2,65

-1,12

31,84

1,89

2,73

40072

∫∂∫ƒ√æ (∫√)

2,75

-1,43

62,72

1,25

4,6

110

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

2,85

0,00

-28,82

2,7

4,427

150

FLEXOPACK (∫√)

2,89

0,00

-64,71

0,912

8,5

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

2,91

-1,02

142,43

0,8063

3,03

174785

EUROXX (∫√)

3,04

0,00

1,33

2,98

3,06

0

RILKEN (K√)

3,29

0,00

-3,24

3,27

3,9

0

∫√ƒƒ∂™ (∫√)

3,36

0,00

4,67

2,76

4,09

0

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

3,38

0,00

18,60

1,54

3,51

1508

∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

3,46

-0,57

133,78

1,31

3,8

3200

μπ√Ã∞§∫√ (∫∞)

3,47

3,58

14,90

1,54

3,78

103404

3,6

3,7

0

∂§μπ∂ª∂∫ (∫√)

3,62

0,00

-2,16

VIDAVO (∫√)

3,65

0,00

0,00

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

3,95

0,00

-45,69

LAMDA DEVELOPMENT(∫√)

3,99

2,05

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√)

4,01

0,75

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

4,04

-3,81

29,07

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

4,05

0,75

106,63

∑∞ª¶∞ (∫∞)

4,12

0,00

-18,09

3,28

7,44

0

EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√)

4,74

-3,07

24,74

2,43

5,48

14707

√Δ∂ (∫√)

4,78

-1,65

65,97

1,09

4,98

964150

FRIGOGLASS (KO)

4,78

0,42

32,41

2,6

5,65

21657

¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√)

4,83

0,42

-12,18

4,23

7,3

150

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,87

0,00

26,40

2,9563

5,19

0

4,9

1,87

58,06

2,2

5,1

12145

∂À¢∞¶ (∫√)

3,65

0

1,5351

5,8187

0

59,60

1,59

4,14

1665

41,89

1,8482

4,32

178529

1,3

4,28

306069

1,2

4,27

30713

MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶)

4,94

0,61

-3,70

3,85

6,6

80

¢∂∏ (∫√)

5,22

-4,74

37,37

1,13

5,7

766548 1793

∂À∞£ (∫√)

5,3

0,38

65,63

2,5

5,38

S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√)

5,44

-1,45

39,82

3,5492

5,98

9425

√¶∞¶ (∫√)

5,45

-0,91

-20,20

3,5

7,9

606545

JUMBO (∫√)

5,58

-0,36

54,77

2,2201

6

298345

ΔπΔ∞¡ (¶√)

5,99

0,00

15,64

4

6,99

0

°∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

6,46

12,94

-75,15

3,4

34,5

744

°∂∫∂ (∫∞)

6,59

0,00

18,75

4,42

9,99

0

∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√)

6,63

-1,49

4,08

3,94

7,5

93058

ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

6,84

10,14

-10,00

3,56

7,6

2

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

7,89

0,38

35,31

3,7035

8,39

86875

NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

8,72

-0,23

9

0,11

51,01

5,48

9,1

44404

ª∂Δ∫∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√)

39

11,2

0,00

-20,00

11,2

14,5

0

∫∞∂ (∫√)

12,16

1,25

57,51

3,18

12,7

33675

∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

12,45

0,48

-0,24

8,2

16,92

2366

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13,65

2,71

17,77

10,07

16,48

24874

√§¶ (∫√)

15,18

0,73

78,17

7,06

15,37

25415

COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√)

16,16

-2,06

24,94

11,0011

18,24

228524

§∞ªæ∞ (∫√)

17

0,00

0,59

14,11

17,3

200

√§£ (∫√)

19

1,60

99,37

8,8

19,29

2667

∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞)

19,78

0,00

30,13

8,1

24

24

119

0,00

48,75

73

120

50


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.883.325,77 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.470.440,59 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 24.380.256,42 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.329.205,36 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.573.714,56 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.042.030,44 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.899.312,17

K§EI™IMO TH™ 17∏™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.596.387,47 1.090.207,27 6.767.578,82 691.625,54 4.099.791,95 303.292,46 1.954.869,54

4,5769 6,8523 3,6025 6,2595 2,0913 6,7329 3,5293

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 63.614.575,15 12.838.648,41 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.840.130,08 17.508.770,69 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.522.326,08 2.932.809,40 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.714.125,77 660.120,90 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 25.080.530,84 2.832.738,39 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.804.841,97 2.805.047,93 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 11.794.582,72 1.547.285,64 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.657.310,23 2.621.743,43 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.207.409,75 8.410.179,10 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.475.181,12 3.089.018,18 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 122.527.101,34 9.879.742,49 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 175.764.921,61 25.900.235,16 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 25.548.743,99 3.286.728,16 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 16.666.949,93 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.579.210,11 618.837,68 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.740.075,84 877.503,61 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 32.624.446,86 2.901.473,37 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.969.367,76 1.730.080,33 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 16.978.018,35 1.950.624,21 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 14.140.471,95 2.198.358,95 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.697.413,72 2.368.907,85 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.483.624,94 3.319.067,44 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.771.229,21 2.339.106,88

4,9549 5,1883 7,6794 8,6562 8,8538 8,1299 7,6228 8,6421 5,0186 12,1317 12,4019 6,7862 7,7733 2,9007 4,1678 9,9602 11,2441 10,3864 8,7039 6,4323 8,7371 10,3896 17,4303

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.854.454,71 1.096.193,22 23,5857 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 31.426.003,47 3.130.787,44 10,0377 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.757.401,11 4.736.065,18 4,5940 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.049.754,86 373.311,93 5,4907 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.051.609,30 1.514.083,38 2,6759 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.954.139,15 932.536,58 8,5296 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.672.082,51 798.757,27 9,6050 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.219.629,51 656.083,28 7,9557 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.827.726,91 2.157.342,72 5,4825 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.481.345,32 1.017.183,52 4,4056 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.166.026,60 739.336,37 5,6348 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.930.130,83 616.050,04 11,2493

0,03% -0,79% -0,33% 0,03% -0,60% 0,17% -1,66%

4,6456 7,0921 3,7826 6,2595 2,1645 6,9686 3,6528

4,5426 6,7838 3,5665 6,1969 2,0704 6,6656 3,4940

-3,89% 16,85% 5,88% 6,08% 30,49% 12,08% 18,50%

0,03% 4,9797 4,9177 22,76% -0,03% 5,2142 5,1494 13,68% -0,04% 7,7178 7,6218 6,60% 0,00% 8,6995 8,5913 12,02% 0,07% 9,2965 8,6767 31,07% 0,13% 8,3738 7,9673 24,23% 0,09% 7,8515 7,4703 63,86% 0,02% 8,9014 8,5557 42,09% -0,41% 5,0688 4,9684 33,67% 0,03% 12,2530 12,0104 7,48% 0,04% 12,4019 12,4019 4,53% -1,12% 6,8541 6,7183 30,05% -1,31% 7,8510 7,6956 43,17% -2,76% 2,9036 2,8949 11,94% -0,46% 4,2095 4,1261 9,94% -0,19% 10,0598 9,8606 -6,79% -0,24% 11,3565 11,1317 2,06% 0,14% 10,4903 10,2825 18,17% -0,68% 8,7909 8,6169 7,73% -0,18% 6,4966 6,3680 -4,90% -0,12% 8,8245 8,6497 7,30% -0,25% 10,4935 10,2857 17,83% -1,09% 17,6046 17,2560 14,43%

-0,57% 24,0574 -0,37% 10,2385 -0,04% 4,6859 -0,19% 5,6005 -0,05% 2,7294 -0,03% 8,6789 0,06% 9,7731 -0,01% 8,0949 0,62% 5,5784 0,15% 4,4827 0,01% 5,6348 -0,39% 11,4743

23,3498 9,9373 4,5481 5,4358 2,6491 8,4443 9,5090 7,8761 5,4277 4,3615 5,5785 11,1368

32,29% 39,04% 24,88% 8,72% 8,63% 33,62% 49,66% 35,52% 81,69% 20,15% 0,49% 9,19%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 49.144.614,35 6.418.146,31 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 24.835.948,33 8.253.024,36 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 10.905.830,90 3.227.150,87

7,6571 3,0093 3,3794

-1,43% -0,01% 0,01%

7,8868 3,0394 3,3794

7,5805 14,89% 2,9943 -14,35% 3,3794 0,84%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.173.024,27 10.664.564,53 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.098.733,88 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.014.476,73 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.484.124,15 420.369,98 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.349.367,38 8.377.964,21 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.223.172,39 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.718.243,31 691.811,44

0,6726 8,8703 2,8081 3,5305 2,6676 2,9006 2,4837

-1,04% -0,35% 0,02% 0,03% 0,06% -0,01% -0,20%

0,6827 9,0034 2,8249 3,5340 2,7076 2,9180 2,5210

0,6659 8,7816 2,7856 3,5164 2,6409 2,8774 2,4589

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 404.533.177,79 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 160.815.816,82 107.941.823,29

2,7625 1,4898

-0,30% -0,09%

2,7625 1,4898

2,7625 28,20% 1,4898 -10,71%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,2057 2,7264 0,9096 2,1468 6,1329 2,1680 3,0706 7,4728 6,5764 7,3741 3,7112

-0,01% -1,41% -0,99% -1,02% -0,02% 0,01% -0,03% 0,03% -0,08% -0,13% -0,09%

4,2057 2,7264 0,9096 2,1468 6,1329 2,1680 3,0706 7,4728 6,5764 7,3741 3,7112

4,1742 -18,72% 2,6991 26,76% 0,9005 45,72% 2,1253 5,13% 6,0716 8,21% 2,1463 9,80% 3,0476 -17,82% 7,4728 3,38% 6,5106 6,46% 7,3188 4,62% 3,6741 5,04%

9.460.652,43 2.249.502,01 37.284.171,92 13.675.189,52 1.880.047,35 2.066.876,74 18.262.918,88 8.507.180,02 9.092.039,67 1.482.511,01 4.242.523,18 1.956.843,46 6.278.506,23 2.044.749,09 3.680.555,78 492.527,27 38.024.636,28 5.781.940,90 11.819.914,44 1.602.886,66 4.754.893,52 1.281.210,79

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 39.253.896,91 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.296.792,84 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.775.357,29 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 26.072.904,38 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.099.642,81 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.097.929,01 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.455.804,04 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.419.659,12 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 39.586.812,43 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.274.098,84 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.049.588,26 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 104.178.858,66 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.412.448,67 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.582.256,00 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 76.310.373,64 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 29.694.088,04 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.433.512,85 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.784.457,93 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.623.079,30 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 29.953.730,12 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.727.120,31

34,98% 17,27% 6,35% 1,57% 11,26% 2,09% -1,45%

3.543.583,38 24.853.523,85 245.267,35 5.087.131,86 16.137.899,86 27.462.275,94 3.971.478,03 1.123.949,04 3.674.822,54 1.984.610,32 1.210.280,28 8.123.469,84 3.513.800,51 1.865.231,90 6.489.157,28 9.334.590,56 307.545,51 653.286,41 2.452.521,14 10.049.849,92 5.886.544,79

11,0775 1,4604 15,3928 5,1253 3,6002 3,7906 12,4527 11,9397 10,7724 1,6497 12,4348 12,8244 8,9397 10,4986 11,7597 3,1811 30,6736 14,9773 11,2631 2,9805 3,5211

0,07% 0,16% -0,05% -1,25% 0,04% 0,05% -0,01% -0,02% -0,01% -1,69% 0,03% 0,16% 0,04% -0,85% -1,58% -1,39% -0,71% 0,16% -0,04% -0,12% -0,12%

11,2991 1,4604 15,3928 5,1253 3,6002 3,8854 12,7018 12,1785 10,7724 1,6497 12,4348 12,8885 8,9486 10,6036 11,8773 3,2129 30,8270 15,1271 11,3757 2,9805 3,5211

10,8560 1,4458 15,2389 5,0740 3,5732 3,7148 12,2036 11,7009 10,5570 1,6332 12,4348 12,7282 8,8950 10,3936 11,6421 3,1493 30,4435 14,8275 11,1505 2,9507 3,4859

20,84% 8,86% 16,48% 34,40% 10,29% 16,85% 15,79% 14,00% 15,57% 45,39% 4,21% 53,73% 12,63% 35,75% 29,89% 44,71% -1,26% 9,21% 15,89% 8,76% 13,40%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.131.387,71 10.480.166,42 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.897.018,31 3.571.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 352.454,29 344.859,55 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.531.102,19 9.026.595,92 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.669.216,14 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 12.794.750,09 53.250.206,18 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.114.038,05 4.511.494,99 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.287.454,35 149.570,06 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 749.329,88 36.307,54 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 40.970.120,33 34.760.675,88 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.121.099,32 17.403.568,62 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 848.448,49 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.498.307,51 405.416,39 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 664.703,62 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.886.557,13 648.872,79 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 704.959,96 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.616.819,76 178.135,82 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 565.937,38 58.587,46

0,7759 0,8112 1,0220 0,9451 0,9604 0,2403 0,2469 15,2935 20,6384 1,1786 1,2136 1,2161 8,6289 9,0444 9,0720 9,5577 9,0763 9,6597

0,16% 0,17% 0,76% -0,03% -0,02% -1,56% -1,83% 0,58% 1,19% 0,01% 0,01% 0,00% 0,10% 0,11% -0,03% -0,02% -0,01% 0,00%

0,7759 0,8112 1,0220 0,9451 0,9604 0,2403 0,2469 15,2935 20,6384 1,1786 1,2136 1,2161 8,6289 9,0444 9,0720 9,5577 9,0763 9,6597

0,7681 0,8112 1,0016 0,9356 0,9604 0,2379 0,2444 15,1406 20,4320 1,1786 1,2045 1,2161 8,4563 9,0444 8,8906 9,5577 8,8948 9,6597

9,39% 10,64% 11,23% 16,91% 18,10% 36,61% 41,90% 58,63% 61,32% 3,08% 9,55% 9,75% 10,14% 10,73% 8,94% 9,52% 11,19% 12,33%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

139.519.914,37 867.612,43 43.870.603,73 957.145,51 72.830.036,37 50.678.117,27 38.412.550,50 11.043.331,39 9.019.609,28 549.306,13 35.001.813,39 268.189,12 11.376,92 22.210.863,25 14.046.556,33 370.236,78 19.626.087,93 43.046.468,28 30.518.303,91 31.156.121,62 2.044.523,32 1.939.837,18 48.824.443,22 7.730.973,23 654.518,02 727.701,71 276.198,97 2.227.001,77 11.059.646,74 178.500,53 106.200,29 1.207.994,01 2.108.465,01 1.247.873,96 715.963,50 158.117,67 2.303.854,10 1.126.319,55 5.027.238,23 20.323.794,02 5.528.234,07 2.899.575,35 271.912,52 2.318.238,40 969.133,13 971.281,37 160.136.022,01 23.330.997,76 1.569.649,38 2.336.371,30 1.293.299,00 24.223.761,36 3.679.555,72 1.251.055,43

12.966.862,05 76.182,30 4.896.382,17 105.658,20 8.051.221,79 5.586.073,52 4.233.187,97 1.071.003,59 836.600,69 50.372,92 41.650.033,06 242.504,18 12.879,52 28.644.430,67 17.181.089,08 362.839,48 25.308.994,86 4.098.966,36 2.930.652,89 28.199.497,62 1.810.397,44 1.334.386,52 37.434.029,39 6.965.425,20 572.375,25 72.282,24 26.105,36 221.169,51 1.125.533,27 140.147,75 88.084,77 441.442,69 173.898,95 78.137,31 59.051,85 104.608,39 259.664,52 124.753,76 487.365,65 2.106.091,62 578.782,22 261.865,91 18.669,07 2.453.080,73 63.982,51 87.694,33 15.937.867,20 2.321.925,10 2.023.329,42 228.921,61 129.885,85 2.430.378,50 373.922,67 5.193.578,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 10,7597 11,3886 8,9598 9,0589 9,0458 9,0722 9,0741 10,3112 10,7813 10,9048 0,8404 1,1059 0,8833 0,7754 0,8176 1,0204 0,7755 10,5018 10,4135 1,1048 1,1293 1,4537 1,3043 1,1099 1,1435 10,0675 10,5802 10,0692 9,8261 1,2737 1,2057 2,7365 12,1247 15,9703 12,1243 1,5115 8,8724 9,0283 10,3151 9,6500 9,5515 11,0727 14,5649 0,9450 15,1468 11,0758 10,0475 10,0481 0,7758 10,2060 9,9572 9,9671 9,8404 0,2409

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 78.791.778,97 10.070.691,10 7,8239 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 75.733.843,43 18.679.380,53 4,0544 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.588.105,92 294.878,00 8,7769 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 38.072.187,06 4.703.584,64 8,0943 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 31.193.197,94 6.096.292,84 5,1167 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.528.227,09 1.257.640,02 9,9617 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 288.763.742,65 45.115.620,09 6,4005 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 29.402.291,90 10.374.766,37 2,8340 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 656.311,87 141.795,93 4,6286 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.215.707,01 388.550,00 8,2762 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 34.154.141,86 5.870.418,69 5,8180 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 87.177.129,28 10.303.830,81 8,4607 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 41.005.593,79 36.930.247,90 1,1104 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.345.727,51 3.157.087,32 2,6435 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.529.521,12 2.787.739,34 10,9514 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.272.415,70 1.666.835,97 12,1622 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.484.515,61 721.465,10 11,7601 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.625.556,14 707.859,90 10,7727 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.473.417,99 6.586.124,80 9,4856 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.577.427,96 2.918.728,88 9,1058 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.156.174,77 1.682.559,42 9,0078

0,08% 0,08% 0,08% -0,01% -0,01% -0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% -0,06% 0,54% -0,06% -0,91% -0,90% -0,31% -0,91% 0,09% 0,11% -0,12% -0,12% 0,48% 0,10% -1,30% -1,30% 0,02% 0,03% 0,02% 0,64% 0,12% 0,11% -0,04% -0,21% 0,40% -0,21% 0,30% -0,17% -0,16% 0,04% -0,05% 0,01% -0,47% 0,13% -0,03% 0,55% -0,47% 0,00% 0,00% 0,16% -0,18% -0,40% 0,19% 0,64% -1,55%

10,7597 11,3886 8,9598 9,0589 9,0458 9,0722 9,0741 10,3112 10,7813 10,9048 0,8404 1,1059 0,8833 0,7754 0,8176 1,0204 0,7833 10,5018 10,4135 1,1048 1,1293 1,4537 1,3043 1,1099 1,1435 10,0675 10,5802 10,2706 9,8261 1,2737 1,2057 2,7365 12,1247 15,9703 12,2455 1,5115 8,8724 9,0283 10,3151 9,9395 9,5515 11,0727 14,5649 0,9545 15,2983 11,1866 10,0977 10,0481 0,7836 10,2060 9,9572 9,9671 9,8404 0,2409

10,5445 11,3886 8,8702 8,9683 8,9553 8,9815 8,9834 10,1050 10,7004 10,9048 0,8320 1,0893 0,8833 0,7599 0,8176 1,0000 0,7677 10,2918 10,2052 1,0938 1,1293 1,4319 1,3043 1,0988 1,1435 9,8662 10,5802 9,8678 9,7524 1,2737 1,1936 2,7365 11,9428 15,7307 12,0031 1,4964 8,8724 9,0283 10,3151 9,4570 9,3605 10,8512 14,2736 0,9450 15,1468 11,0758 10,0475 10,0481 0,7758 10,1295 9,9572 9,7678 9,8404 0,2409

43,56% 43,62% 47,12% 38,84% 38,90% 54,07% 35,02% 9,72% 12,27% 12,47% 8,13% 9,96% 9,09% 6,94% 8,01% 8,76% 6,95% 1,87% 2,18% 11,08% 11,61% 12,97% 18,95% 49,14% 50,28% 46,25% 48,33% 46,25% 103,80% 8,69% 7,59% 13,06% 14,51% 16,47% 14,51% 30,09% 9,60% 10,51% 9,39% 0,87% 0,30% 7,55% 9,39% 16,90% 58,27% 7,55% 0,28% 0,29% 9,38% 2,06% -0,43% -0,33% 88,35% 13,74%

0,03% 7,8239 7,8239 58,99% -1,62% 4,0544 4,0139 27,91% -1,43% 8,7769 8,7769 26,08% -0,89% 8,0943 8,0134 31,40% -0,27% 5,1167 5,0655 35,36% -0,24% 9,9617 9,8621 38,70% -0,02% 6,4005 6,4005 20,83% 0,25% 2,8340 2,8057 -2,12% 1,34% 4,6286 4,5823 -12,43% 0,76% 8,2762 8,2762 56,40% -0,57% 5,8180 5,8180 16,56% 0,08% 8,8837 8,4607 21,75% -0,99% 1,1104 1,0993 47,15% -0,19% 2,6435 2,6171 16,53% -0,02% 10,9514 10,8966 18,13% 0,03% 12,1622 12,1622 2,63% 0,02% 11,7601 11,7601 15,42% -0,01% 10,7727 10,6650 4,81% 0,04% 9,4856 9,3907 6,33% 0,05% 9,1058 9,0147 8,15% 0,10% 9,0078 8,9177 10,55%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.057.035,27 1.725,33 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 30.837.229,59 25.185,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 371.249,38 301,33 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 44.980.462,33 35.872,86 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 466.625,26 466,99 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 30.106.588,17 30.059,11

1.192,2500 1.224,4000 1.232,0400 1.253,8900 999,2200 1.001,5800

0,01% 0,01% -0,22% -0,22% 0,15% 0,15%

1.192,2500 1.224,4000 1.232,0400 1.253,8900 999,2200 1.001,5800

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.569.781,80 186.997,63 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.616.413,76 1.141.589,19 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 5.106.162,01 1.368.535,44 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.271.020,06 3.003.613,28 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.610.655,36 616.149,36 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.539.414,46 1.857.011,80 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 928.485,13 304.478,55 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.767.936,21 3.428.212,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.421.441,40 689.229,90 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.891.623,15 1.792.388,44

8,3947 1,4159 3,7311 1,7549 2,6141 2,9830 3,0494 4,0161 3,5133 1,0554

-0,18% -0,10% -0,39% -0,18% -0,32% 0,05% 0,27% 0,06% 0,00% -0,12%

8,5206 1,5292 3,8430 1,8075 2,6925 3,0576 3,1409 4,0763 3,5660 1,1398

1.192,2500 5,83% 1.224,4000 5,87% 1.232,0400 11,98% 1.253,8900 12,02% 999,2200 17,10% 1.001,5800 17,14%

8,3947 1,4159 3,6938 1,7374 2,5880 2,9532 3,0189 4,0161 3,5133 1,0554

5,87% -30,33% 46,09% 20,89% 12,71% 15,27% 7,90% 12,32% 17,03% 29,59%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 155.047,82 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.252.150,75 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.341.692,20 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 11.589.299,63 ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ 3.711.877,88 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO 537.811,33 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO 1.364.789,78 ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.313.315,18

953.330,13 5,7973 7.345.906,50 2,0183 1.421.140,51 22,9555 3.044.272,25 2,7416 1.671.716,60 4,9025 2.339.709,42 3,0072 752.734,32 4,2952 1.369.655,22 6,6633

-0,05% 5,8698 5,7973 10,40% 0,00% 2,0284 2,0183 0,69% -1,84% 23,5868 22,9555 12,93% 0,44% 2,8170 2,7416 9,53% -0,43% 5,0373 4,9025 12,13% 0,24% 3,0899 3,0072 13,48% -0,81% 4,3489 4,2952 3,62% 0,15% 6,7966 6,6633 7,35%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 48.949.601,61 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.548.753,08 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.932.190,76

9.329.846,89 3.769.887,96 914.797,55

5,2466 2,0024 5,3916

-0,35% -0,21% -0,01%

5,3515 2,0324 5,3916

5,2466 25,57% 2,0024 15,79% 5,3916 -0,50%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 3.934.054,19 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.771.007,42 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.382.808,37 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.426.677,36

761.347,52 1.740.341,62 204.077,85 4.386.524,07

5,1672 2,1668 6,7759 1,6931

0,03% 0,08% 0,00% -0,63%

5,2705 2,2751 6,7928 1,7778

5,1155 2,1451 6,7420 1,6762

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.578.802,85

1.778.339,38

2,0124

-0,44%

2,0124

2,0023 -24,27%

34,23% -8,21% 4,86% 21,16%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 2,4080 5,1325 5,0663 1,4267 1,5071 3,2665 3,3508 3,2211

-0,02% -0,01% 0,03% -1,06% -0,38% 0,24% 0,07% -0,15%

2,4080 5,1325 5,0663 1,4267 1,5071 3,2665 3,3508 3,2211

2,3960 5,1068 5,0410 1,4196 1,4996 3,2502 3,3340 3,2050

-6,50% 7,31% 3,01% 28,58% -8,35% 6,02% 9,36% 7,37%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 30.462.557,48 20.519.117,98 1,4846 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.506.957,34 1.523.962,77 3,6136 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.003.839,25 2.530.788,58 1,5821 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 144.063.863,03 33.649.653,54 4,2813 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.901.914,22 1.666.026,92 2,9423 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 19.143.041,30 6.591.131,17 2,9044 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.172.062,61 6.493.199,06 0,1805 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.466.097,08 7.799.290,24 0,1880 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.398.331,39 875.666,60 2,7389 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.699.747,28 1.796.969,90 3,1719 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.516.967,39 546.424,02 4,6063

-0,32% -0,02% 0,27% 0,03% -0,02% 0,36% -0,06% 0,05% 0,12% -0,01% 0,02%

1,5291 3,7220 1,6296 4,3027 3,0306 2,9915 0,1859 0,1936 2,8211 3,2671 4,7445

1,4401 3,5052 1,5346 4,2599 2,8540 2,8173 0,1751 0,1824 2,6567 3,0767 4,4681

43,88% 7,97% 11,60% 4,58% 7,76% 12,60% 4,70% 3,98% 5,54% 9,86% 10,56%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 48.917.584,98 2.767.346,15 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.619.433,88 570.501,43 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.182.437,20 1.969.578,61 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.421.275,07 475.560,32 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.683.284,11 911.628,68 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.395.186,09 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 499.615,31 42.386,80 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.723.586,74 442.298,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.304.378,17 1.691.503,67 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.779.794,19 321.175,67 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.043.597,67 1.434.408,26 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.066.150,42 845.290,13 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 15.007.684,84 9.058.880,05 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.141.301,89 187.518,82 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.333.228,81 5.563.874,37 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.314.938,01 331.298,42 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.918.489,00 439.360,18 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 800.144,19 233.373,95 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.200.331,27 157.120,51 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 118.716,79 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.221.791,02 2.889.950,64 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.716.888,72 136.914,84 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 655.283,76 64.947,88

17,6767 13,3557 8,2162 13,5025 17,2036 12,2281 11,7870 6,1578 13,7773 11,7686 3,5162 5,9934 1,6567 6,0863 0,9585 3,9690 4,3666 3,4286 7,6396 1,2417 3,5370 12,5398 10,0894

-0,14% 0,04% -0,89% 0,25% 0,09% -0,09% 0,17% 0,22% -0,16% -0,75% 0,01% -0,55% -2,82% 0,58% -0,77% -0,44% 0,20% 0,26% 0,51% -0,18% -0,16% -0,12% 0,01%

18,0302 13,4893 8,6270 14,1776 18,0638 12,8395 12,3764 6,2810 14,0528 12,0040 3,5514 6,2931 1,7395 6,1776 0,9920 4,1675 4,5413 3,5315 7,7542 1,2914 3,7139 13,1668 10,5939

17,4999 13,2221 8,1340 13,3675 17,0316 11,9835 11,5513 6,0962 13,6395 11,6509 3,4810 5,9335 1,6401 6,0863 0,9585 3,9293 4,3229 3,3600 7,5632 1,2293 3,5016 12,4144 9,9885

7,65% 3,71% 25,67% 5,22% 10,74% 6,38% 9,75% 22,33% 10,37% -1,03% 0,21% 62,30% 13,11% 30,85% 28,87% 3,67% 38,07% 35,24% 15,09% 28,98% 10,47% -4,33% 7,95%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.307.925,88 265.729,99 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.403.287,81 1.185.979,82 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.423.679,99 11.920.365,98 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.445.615,13 2.973.963,47 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.760.092,65 6.853.600,60 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.836.286,45 1.609.022,87 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.417.935,81 728.988,10 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.307.620,33 5.399.342,99 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.203.922,06 508.707,25

8,6852 2,0264 0,7906 1,8311 1,2782 2,3842 3,3168 2,0943 2,3666

0,01% -0,01% -0,65% -0,06% -0,91% 0,25% -0,76% -0,17% -0,43%

8,8589 2,0669 0,8301 1,9227 1,3421 2,5034 3,4826 2,1990 2,4849

8,5115 1,9859 0,7827 1,7945 1,2526 2,3365 3,2505 2,0524 2,3193

0,02% 13,65% 25,17% 10,40% 56,37% 4,25% 11,29% 43,50% 8,66%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 134.050.950,76 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.264.093,26 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.851.604,77 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 710.710,41

4,0332 3,3731 1,6789 1,3761

0,04% 0,49% -0,54% 0,12%

4,0332 3,3731 1,6789 1,3830

4,0130 4,77% 3,3478 47,03% 1,6621 29,73% 1,3706 61,36%

64.389,51 633.635,74 264.827,37 8.123.058,79 2.462.881,11 164.643,74 407.307,63 718.169,71

33.237.237,52 2.153.560,94 4.081.115,33 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.243.422,13 3.323.087,98 3,9853 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.038.861,57 8.096.525,79 0,4988 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.085.078,55 3.181.090,84 1,5985 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.257.131,53 1.118.085,16 4,7019 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.557.116,76 1.955.741,18 10,5112 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.901.632,52 2.179.575,77 5,4605 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 441.982,83 120.000,00 3,6832 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 553.890,20 150.492,23 3,6805 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.520.483,38 258.068,01 9,7667 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.620.735,13 341.471,29 10,6033 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.785.472,90 161.491,52 11,0561

-1,67% 4,0550 3,9056 -0,72% 0,5075 0,4888 -0,57% 1,6145 1,5825 0,03% 4,7019 4,7019 0,03% 10,5112 10,5112 0,02% 5,5151 5,4059 -0,72% 3,7200 3,6464 -0,74% 3,7173 3,6437 0,35% 9,9132 9,6934 -0,02% 10,7358 10,5238 -0,18% 11,1667 10,9732

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.330.966,24 11.461,60 290,6200 -0,17% 293,5262 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 9.285.604,11 45.622,58 203,5300 -0,02% 204,5477 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 260.700.939,76 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.621.949,49 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.250.389,46 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.537.919,11 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.665.702,20 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.215.121,14 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 708.219,89 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.680.953,57 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.505.021,91

95.412.937,45 5.466.344,81 6.979.847,09 7.937.925,89 724.722,32 324.847,00 120.000,00 5.676.568,77 1.159.575,83

2,7323 2,1261 1,7551 0,5717 3,6782 3,7406 5,9018 3,2909 5,6098

0,05% 0,59% -1,31% -2,39% -0,05% 0,19% -0,28% 0,35% 0,01%

2,7323 2,1261 1,7595 0,5746 3,6874 3,7593 5,9018 3,3024 5,6098

33,72% 51,70% 34,91% -5,55% 4,01% 62,54% 27,44% 23,66% 10,60% 8,66% 6,86%

290,6200 9,46% 203,5300 -0,35%

2,7323 2,1208 1,7507 0,5688 3,6690 3,7219 5,9018 3,2827 5,6098

6,93% 62,57% 21,08% 21,66% 9,48% 3,03% 35,96% 29,42% -5,16%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.526.772,77 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 14.826.178,89 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 32.623.024,36 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.346.142,70 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.195.667,53 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.035.980,46 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.233.180,94 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.126.377,10

MEPI¢IA

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3178 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8128 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4603 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,7378 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,53 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,208 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,385 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2972 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2512

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,27

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2262

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3187 .........................................................1,3169 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81337 .......................................................0,81223 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4655 .........................................................7,4551 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7439 .........................................................8,7317 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,61 .........................................................110,45 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2088 .........................................................1,2072 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3902 .........................................................7,3798 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2981 .........................................................1,2963 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2521 .........................................................1,2503

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 32 ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜

“∞Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ª·ÚÙ˘ÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜” ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢-

Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂÍ‹ÓÙ· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Ì¤Ú· Ô˘ Ù· ηÙÔ¯Èο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ¤ÓÈÍ·Ó ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜. 118 ¢Ú·ÎÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤ÚÚ· ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ∂˜ - ∂˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ÔÙ¿ÌÈ. ΔÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙÈηÙÔ¯ÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. √ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· Â›Î·ÈÚ·. √ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ „ËÏ¿. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ì·˙› Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ‰Ú·Î›ˆÙÈÎÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 69 ¯ÚfiÓÈ· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì·˙› Ì ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· ™ÔÊ›· ™·ÎÔÚ¿Ê·, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ª·ÚÙ˘ÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜” . ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û˘ÌȤ˙ÂÈ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Û ̷ڷÛÌfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi ÂÍ·Ï›ÊÂÙ·È Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ï‹Úˆ˜ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi Î·È ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÓÙ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È ¤Ó‰ÔÍË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙËÚËı› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·.” √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·¯ı› Ë ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·; ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ıËÚȈ‰›· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ;”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÌÔÚ›Ô˘

√ ڤۂ˘ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ڤۂ˘ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Benny Bahahadewa, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Î. Alex Rudini Sulaiman. ¶·ÚÔ‡Û· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

Δ

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Û ÏËı˘ÛÌfi ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì 237.641.326 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. Bahahadewa ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔˆı› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. √ πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔ˜ ڤۂ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ‰˘Ô Ì‹Ó˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ӷ ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ μÔÏȈ-

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘

ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ƒÂÁοٷ 2010” , ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÛοÊÔ˜.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·-

ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â¤‰ÂÈÍÂ Ô πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔ˜ ڤۂ˘ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ø˜ ÌÈ· ÚÒÙË È‰¤· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ڤۂ˘ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÂÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜.

™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘

™˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ¯ÚÂÒÓ ¢‹ÌˆÓ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 18.

∏... ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì 31 “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜” ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È, Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 4047/2012, Â›Ó·È 54.564.920,32 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ı· ›¯·Ó ·fi ·Ú·-

∫·ÏË̤ڷ Û˘ÌÔϛ٘. ™ÙȘ 20.12.1991, ‰È·ÓıÈṲ̂Ó˜ Ì ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ °È¿ÓÓË ¶ÔÏ˘ÌÂÓ›‰Ë, ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÙÔ‡ÙË ë‰ˆ ÙË ÛÙ‹ÏË ∂˘¯¤˜. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ¢¯¤˜, fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ù˘Èο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜, ¿ÓÙˆ˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∫·È ÚÔÛ¤ÍÙ fiÛÔ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È Û˘Ó¿Ì· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË, ·fi ÙÔ 1991: √ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ϸο٠“∞ÂÚÁ›·” . ∫·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ˘¿Ú¯ÂÈ. √ ÎÔ˘ÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ “ª¿·ÛÙÚȯٔ , ‹Ù·Ó ÙfiÙ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ë ÂÚ›ÊËÌË ÂΛÓË ™˘Óı‹ÎË, Ô˘, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Ô‰‹ÁËÛ ے ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÓÔı‡ÏÂ˘Ì·

ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ˜ fiÚÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÔÈ ∞¯¿ÚÓ˜, Ô μ‡ÚˆÓ·˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, Ë §¿ÚÈÛ·, Ù· ΔڛηϷ, ÙÔ ¶¤Ú·Ì· Î·È Ë º˘Ï‹. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ·fi ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÂÚ› Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘.

Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. √ ÂÚÁ¿Ù˘ ˙ËÙ¿ÂÈ “∞˘Í‹ÛÂȘ” Î·È Â›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÁÓˆÛÙfi ÙÈ ·›ÚÓÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∏ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· “∞ÎÚ›‚ÂÈ·” Î·È Â›Ó·È ¤Ú·Ó ¿Û˘ ÏÔÁÈ΋˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, fiÔ˘ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û˘Ó¯Ҙ ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó. √ “∞Ï‚·Ófi˜” ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÚ¿-

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, “Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ηıÒ˜ Î·È ·fi ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ η-

ÛÙÈ· Î·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÓfiÌÈÌˆÓ Î·È ·Ú¿ÓÔ̈Ó, Ô˘ ·fi ÙÔ 1991 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô‡Ù ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠԇÙÂ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, ·Ú¿ ÙÔÓ “ÊÚ¿¯ÙË” Ô˘, fiˆ˜ ‰È·‚¿Û·ÌÂ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ. ∫·È οو, ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·’ fiÏÔ˘˜, “Ô ·ÚÔÈÌÈ҉˘ ̤ÛÔ˜ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜, ΤډԘ ÔÙ¤ Ì· ·fi ·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ Wolf Biermann Û ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È “∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ ‚·ÚÂı›” , £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ª·Ú›· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ¶ÔÏÈÙÈο ΔÚ·ÁÔ‡‰È·, 1975 ÙfiÙ Ô˘ ·ÎfiÌË Í¤Ú·Ì ÙÈ Î·È ÁÈ·Ù› ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·ÌÂ...). ∂Û›˜ ÎÈ ÂÌ›˜, ‰ËÏ·‰‹. ªÂ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ Û·Ṳ̂ÓÔ Î·È Ì·ÏˆÌ¤ÓÔ, Ó· ‡¯ÂÙ·È “∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” Ì fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Â›Û˘ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Ì ٷ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·fiÏ˘Ù· ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎÔ‡˜

Ù·‚ÔÏ‹˜ Î·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ” . ¡· ÛËÌÂȈı›, Ù¤ÏÔ˜, ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ÂÁÚ¿ÊË Â›Û˘ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ “¶·ÚÔ¯‹ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013” . ∏ ∫À∞ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclic al/.

fiÚÔ˘˜ - ÎÈ ·˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˆÚ·›Ô ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¶‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “‰ÒÚÔ” , ¢ÚÒ 336,21 Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔ ÍÔ‰¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¢∂∏, ÙÔ º˘ÛÈÎfi ∞¤ÚÈÔ, Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·È Ù· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË, Ù· ·ÁÁÏÈο ÙÔ˘ ÁÈÔ˘. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÚÂÏfi ÍÂÊ¿Óو̷, Û˘ÌÔϛ٘. ŸÌˆ˜, ·˜ ›̷ÛÙ ηϿ! ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¿ÓÙ·, ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó-¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙÂ, Ô‡Ù ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ ‰ÒÚÔ, Ô‡Ù ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô‡Ù Û›ÙÈ Î·Ï¿-ηϿ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ·. ∏ ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯‹ Ì·˜, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘Á›·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ï¤„Ô˘Ì ÙȘ ‰È¿-

ÊÔÚ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fi¯È ‰Ô˘Ï›·. ¡· ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ ·Ó·Áη›· Î·È Î¿ÙÈ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ. ¢ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ô ¶Ï¿ÙˆÓ (427-347 .Ã.) Ó· ›Â: “√˘ ÙÔ ˙ËÓ ÂÚ› Ï›ÛÙÔ˘ ÔÈËÙ¤ÔÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Â˘ ˙ËÓ” ·ÏÏ¿ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (384322 .Ã.) ›Â: “ÕÓ¢ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Î·È ˙ËÓ Î·È Â‡ ˙ËÓ” Î·È Ô ª¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ (4Ô˜ .Ã. ·ÈÒÓ·˜) Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “∑ÒÌÂÓ Á·Ú Ô‡ ˆ˜ ı¤ÏÔÌÂÓ, ·ÏÏ’ ˆ˜ ‰˘Ó¿ÌÂı·” . ∞˘Ù¿ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ› ·Ú¯·›ÔÈ Ì·˜ ÚfiÁÔÓÔÈ, ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ·˘Ùfi ÙÔ “‡ ˙ËÓ” . ∏ ÙÚ›ÙË Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¯·Ú¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ÷ڿ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, Ô˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È fi¯È ·fi ÂÊ‹ÌÂÚ· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ·ÏÏ¿ “·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù·” , Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi “ÛÔÙ” . ∞fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ¤Ó· ˆÚ·›Ô ¯fiÌ˘, ¤Ó· ÂÚ¿ÙËÌ· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·Ú¤· Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È Ï›ÁÔ ÎÚ·Û¿ÎÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï›Á˜ Â›Ó·È ÔÈ ∂˘¯¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. §›Á˜ ÌÂÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰Â Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó fiϘ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Û’ fiÛÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ªÈ·˜ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹... °ÂÈ· Û·˜ Î·È ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

√ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Δπ™ ı¤ÛÂȘ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘. √ Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ۯ‰ȷÛÌfi˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ì Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÌ‚·ÏˆÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, Ó· ÚÔηϤÛÂÙ ̛· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÂȉÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÓÙ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Î·È ··Ú¯·ÈˆÌ¤Ó˘ ·ÓÙ›Ï˄˘.” Δ· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î. ¶Ô˘Ï¿ÎË ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜: ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ‰È·ÎÔÒÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ˆ˜ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜, ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ “ÚÔ˚fiÓÙÔ˜” ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ÈÛÔ‰ˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηٷÁÁ›ÏÂÈ. ∫¿ÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Î·Ú‰›·” Û·Ù·Ï¿Ù·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ∂˘ÚÒ, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿. ∞ÎfiÌ· Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ marketing, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ “Â·ÙË̤ÓË” ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ Î.Ï. ∞ÁÓÔ› fï˜ Ï‹Úˆ˜ fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ̤۷ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‚›ˆÌ·/ÂÌÂÈÚ›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ì›·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÒÛÙ ӷ ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó fi¯È ·ÏÒ˜ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙfi Ù˘ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ Ó· ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿, ÌfiÓË ·˘Ù‹, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ/‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∂¿Ó Û˘ÌʈÓԇ̠- Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Û˘ÌʈÓԇ̠- fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Úˆı‡ÛÙÂÚË, ·Ó fi¯È ·ÓÒÊÂÏË, Ë ‰·¿ÓË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÔÛÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ˆ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Ù‹˜. ∂ΛÓÔ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔËÁËı› ı· ‹Ù·Ó Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË Û ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌË ıÈÁ› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÎÏ. Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ∂™∂∂, °™∂∂, Δ∂∂ Î·È °™∂μ∂∂

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· 19.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ∞£∏¡∞, 18.

 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 63.000 ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· › ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂™∂∂), μ·Û›Ï˘ ∫ÚÔΛ‰Ë˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (°™∂μ∂∂) ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.

¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 4.000, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙÔ˘˜ 30.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÊÔ‡ ·Ó ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó. √ Î. ∫ÚÔΛ‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÚÒËÓ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı› Î·È ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ηٿÚÙÈÛ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (πª∂ °™∂μ∂∂), Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (π¡∂/°™∂∂), ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂™∂∂ (π¡∂ªÀ ∂™∂∂), ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ªÂÏÒÓ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (π∂∫∂ª Δ∂∂) Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ù˘

°™∂μ∂∂, ÙÔ˘ π¡∂/°™∂∂ Î·È Ù˘ ∂™∂∂. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (̤¯ÚÈ 3 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜). ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘) Î·È ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, (∂À¢ ∂¶∞¡ ∂À¢ ∂¶∞∂). ∫¿ı ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 40 ÒÚ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì 5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÒÚ· ηٿÚÙÈÛ˘. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2014. ™˘ÓÔÏÈο, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó

19.320 ¿ÙÔÌ· Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À 2007-2013 ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ “∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 8,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 3,8 ÂηÙ. ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ı· ηχ„ÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰·¿Ó˜.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ

∞ÂÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜ ∞¶∂ƒ°√À¡ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÂÓÙ¿ÌËÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ π¡∂/°™∂∂ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· οÓÔ˘Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. £· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∂∫μ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: ¡· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÏË-

ÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ̋ӷ ηÓÔÓÈο. ΔÔ 5% Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë °™∂∂ Î·È Ì·˙› ÙÔ ∂∫μ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ‰Ôı› Û ÂÌ¿˜! ¢ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Î¿ÚÙ· ÁÈ· ÙȘ fiÔȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜! ¶¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÏÏÔ‡.

Õ‰ÂÈ· 2 ̤Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ªÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ºÙ¿ÓÂÈ È· Ë ÎÔÚÔ˚‰›·. ∂›¯·Ì ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÙË °™∂∂ Î·È ÙÔ ∂∫μ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ì·˜ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıԇ̠̤¯ÚÈ ÙȘ 14/12 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹!

ª·›ÓÔ˘Ì Û ϛÁÔ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ì‹Ó· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ô‡Ù ÌÈÛfi ¢ÚÒ! ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·ÊÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ıÚ¤„Ô˘Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜, οÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ‡˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó! ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· Ì·˜ ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘˜.

¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 18.

ªÂ ÙÒÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ Coca Cola 3E. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 838,08 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 6,38 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,76%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 850,06 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 0,66% Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 833,99 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 1,24%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 49,049 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/XA Large Cap ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 288,63 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,59%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/XA Mid Cap ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.026,20 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,26%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó

ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+3,58%), Ù˘ Eurobank (+3,33%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+3,31%), Î·È Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+2,71%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ (-4,74%), Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (-3,81%), Ù˘ Eurobank Properties (-3,07%) Î·È Ù˘ Coca Cola 3E (-2,06%) √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 2.913,51 +1,57%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.723,01 +1,35%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 1.757,88 +1,38%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.581,61 -0,71%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.908,00 -0,20%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.036,64 -3,37%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 1.003,09 -1,02%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 661,77 -3,51%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.315,73 -1,65%, ΔÚ¿Â˙˜: 211,98 +1,15%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.071,96 2,02%, ÀÁ›·: 259,37 -0,27%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 2.025,28 -3,80%ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.206,08 -0,38%

∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 69 ÌÂÙÔ¯¤˜, 65 ÙˆÙÈο Î·È 30 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: πÓÙÂÚ٤Π+21,51%, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ +20,00%, Spider +20,00% Î·È ¶‹Á·ÛÔ˜ +19,96%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ -19,30%, Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ -17,50%, ª·˚ÏÏ˘ -11,59% Î·È ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ 10,09%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 11.324.482 ÙÂÌ¿¯È·, Cyprus Popular Bank Ì 8.956.593, ∂ıÓÈ΋ Ì 6.527.367 Î·È Alpha Bank Ì 4.980.189 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 7,819 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 6,390, √Δ∂ Ì 4,622 Î·È ¢∂∏ Ì 4,099 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 31,728 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∂ıÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ˘‰ÚÔÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ∞£∏¡∞, 18.

ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ˘‰¿ÙˆÓ (∂°À) Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ (π°ª∂ª) ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ˘‰ÚÔÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ À¶∂∫∞ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÏ‹„ÂˆÓ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË, Ë ÔÔ›· ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘‰¿ÙˆÓ, ∫ÒÛÙ· ΔÚÈ¿ÓÙË, Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ π°ª∂ª, ∫ÒÛÙ· £. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ π°ª∂ª Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î¿ı ¯Ú‹Û˘, Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙfiȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÌÂϤÙ˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ À¶∂∫∞, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ∫À∞ ÁÈ· Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, Â›Û˘, ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ÓÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡, Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ.

¶ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ó¤· “ÏÔ˘Î¤Ù·” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 18.

∂ȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì 36.000 ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∂μ∂∞) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È fiÛ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013. √ Î. ª›¯·ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ı· Ï˘ı› Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÈ˙È΋ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ë ÔÔ›· ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÈÓ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ η ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ¿ÛÎËÛ Â›Û˘ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ 2015 Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·.


¢ÈÂıÓ‹ 34 °¿ÏÏÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ٷ ‰‡Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿, ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ¶∞ƒπ™π, 18.

™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ÓfiÙÈ· °·ÏÏ›· ·fi Ì›· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËΠÛÙÔ ·Ú¿ÎÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ªÔ˘˜ ÓÙÈ ƒÔÓ. ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Îڤ̷Û ٷ ‰‡Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿ Î·È Ó· ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÚÈÓ ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙȘ ÛÔÚÔ‡˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ™·ÏfiÓ-¡ÙÂ-¶ÚÔ‚¿Ó˜ ÛÙÔ ·Ú¿ÎÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ªÔ˘˜ ÓÙÈ ƒÔÓ fiÙ·Ó Ù· ‰˘Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 10. ∏ ÌËÙ¤Ú·, Ë ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË, ‚Ú¤ıËΠ̷¯·Èڈ̤ÓË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÚÂÌ¿ÛÙËÎÂ.

πÙ·Ï›·

ΔÚÂȘ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ‰‡Ô ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ƒøª∏, 18.

ΔÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ηٿÚÚ¢ÛË ‰˘Ô ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ fiÏË ¶·Ï¤ÚÌÔ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜.™ˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÙËÓ ‚ÚÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹. ∂Ù¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ȉȷ›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›·. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ηÎÔÙ¯ӛ˜ ‹ ·Ú¿ÓÔ̘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. Ãı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 22:30 ÙÔÈ΋ ÒÚ· (23:30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔÈ ıfiÚ˘‚ÔÈ. ªfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ¤Ó· fi¯ËÌ· Î·È ÂÓÒ ¿Ú¯È˙Â Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Ù· ‰˘Ô ÎÙ‹ÚÈ· η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Û·Ó ¯¿ÚÙÈÓÔÈ ‡ÚÁÔÈ. “◊Ù·Ó Û·Ó Ó· ¯Ù‡ËÛÂ Ô ∂ÁΤϷ‰Ô˜. ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Û· Û ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜. ¡ÂÎÚÔ› ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ 85 ÂÙÒÓ, Ë 80¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ 54¯ÚÔÓÔ˜. √È ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ËÏÈÎȈ̤ÓË, 70 ÂÙÒÓ. ™ÙȘ ‰˘Ô ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ˙Ô‡Û·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÎÙÒ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ï˘fiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜, ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ıfiÚ˘‚ÔÈ. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¶·Ï¤ÚÌÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™Â ÂχıÂÚË ÙÒÛË Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ -50 ‚·ıÌÔ‡˜

Νεκροί από το πολικό ψύχος σε Ουκρανία και Ρωσία ∫π∂μ√, 18.

¢

ÂηÂÓÓ¤· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ı·Ó·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 24 ÒÚ˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· fiÔ˘ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¤ÂÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ -23 ‚·ıÌÔ‡˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Û 27 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ¡ÂÎÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÔÏÈÎfi „‡¯Ô˜ ÌÂÙÚ¿ Î·È Ë ƒˆÛ›·, fiÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¯ÒÚ· ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ -50 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, 190 ¿ÓıÚˆÔÈ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˘ÔıÂÚÌ›· Î·È ÎÚ˘Ô·Á‹Ì·Ù·, Î·È ÔÈ 162 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È. ∏ √˘ÎÚ·Ó›· Ï‹ÙÙÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÛÊÔ‰Ú¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÂÓÒ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi -12 Ò˜ -16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ¯ÒÚ·. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ 200 ΤÓÙÚ· ·ÚÔ¯‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ˙ÂÛÙ·ı› Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· È¿ÙÔ ˙ÂÛÙfi Ê·ÁËÙfi. ™ÙË ƒˆÛ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 220 ˙‹ÙËÛ·Ó È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 24 ˆÚÒÓ ·fi ÙÔ Î‡Ì· „‡¯Ô˘˜, Ì ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ -50 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ria-Novosti, ·fi ÙÔ˘˜ 220 Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÔÈ 103 ÓÔÛËχıËηÓ. √È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙË ƒˆÛ›· Â›Ó·È Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ŒÙÛÈ ÛÙË ªfiÛ¯·, ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂȯÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË -19 ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ò˜ ÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ¡Ô‚ÔÛÈÌ›ÚÛÎ, Ô √ÌÛÎ, ÙÔ ΔÔÌÛÎ Î·È ÙÔ ª·ÚÓ·Ô‡Ï, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ™È‚ËÚ›·˜, ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘˜ -47 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™ÙÔ ª·ÁηÓÙ¿Ó Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÂÛ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘˜ -51 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

√È ˙˘ÌÒÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·

∫ÔÓÙ¿ Û ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ƒøª∏, 18.

ÔÓÙ¿ Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô. √ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ -ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2013- ¤ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Corriere della Sera, ÎÂÓÙÚÒ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÎÈÓ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ “ۇ̂ÔÏ·” Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ªfiÓÙÈ. ™Â ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Italia per Monti (“πÙ·Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ªfiÓÙÈ” ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÚÔÊÂÛfiÚÂ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ fï˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ, Ô ªfiÓÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÈÛfi‚ÈÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô‡Ù ÙÔ ‡·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ RAI ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙfiÛÔ ıÂṲ́˜ fiÛÔ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫¿ÙÈ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ fiÙÈ “Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·” . ΔÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· (PD) ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ 90% ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ªÂÚÛ¿ÓÈ ÚÔÛ·ı› Ó· “·Ú·Î¿Ì„ÂÈ” ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ ˆ˜ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË. √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ηٷÎÚ›ıËΠ·fi ۯ‰fiÓ fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎÒ˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiˆÚ˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ-

΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ §¤Áη ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Û˘ÌÌ·¯›·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·‚·ÏȤÚ ÚÔ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÏ˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ¤¯ÂÈ, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ¤ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ÎÂÓfi. ª¤ÓÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘: ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ PdL ‹ -fiˆ˜ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ËÁ¤˜- ı· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ì ÙË §¤Áη, ·ÏÏ¿ ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·; ™Â Ӥ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘: ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ, Ì·˙È΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ù¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÁˆÈÛÙÈ΋” ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

“£Â¤ ÌÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ¤ Ì·˜” ϤÂÈ Ô ªÂÓ›ÓÈ ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË “ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, £Â¤ ÌÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ¤ Ì·˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ô ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ›-

Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ó¤Ô ·fi ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ª¿ÁÈ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ. ∂›Ó·È fiˆ˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘: fiÙ·Ó fiÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‹ÚÂÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ú¯·Ú›·˜, Ë ÌÔ‡ÌÈ·, Ô °ÎÔÙ˙›Ï·” ›Â Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ ¯¿ÛÂÈ, Ù· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ fiÏ· -fiÚÁÈ·, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ·Ó‹ÏÈΘ. ∫ÔÈÙ¿ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ï¿” ÂÈÚˆÓ‡ÙËÎÂ Ô ªÂÓ›ÓÈ, Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÏËıˆÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘. √ ªÂÓ›ÓÈ Î¿ÏÂÛÂ, Â›Û˘, ·ÛÙÂÈ¢fiÌÂÓÔ˜, ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È „¤Ì·Ù· ˆ˜ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. “ª¿ÚÈÔ Î¿Ó ÌÔ˘ ÙË ¯¿ÚË” ÊÒÓ·ÍÂ Ô ªÂÓ›ÓÈ. √ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ·Ó Ô Ô ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Èı·ÓfiÓ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. √ ªÂÓ›ÓÈ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË ÂÈÚˆÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ë̤ڷ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ (Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ) ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È “̤۷ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·” .

∂ÓÒ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔηÙÔ¯‹

•·Ó·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ∫ÔÓ¤ÎÙÈη٠¡π√ÀΔ∞√À¡, 18.

™Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ˘fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ∫ÔÓ¤ÎÙÈÎ·Ù ÙˆÓ ∏¶∞, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 20 ·È‰È¿ Î·È 6 ‰·ÛοϘ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È Ù· ·È‰È¿ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ fiÏ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙ· ¤ÍÈ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Í·Ó¿ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤-

Ú·˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ̷ıËÙ¤˜, ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÁÔÓ›˜. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÔ˘Ù¿Ô˘Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 4.700 ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∑‹Û·Ì ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹” ›Â.

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÈ ÃÔ˘Î, ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÙÚ·Áˆ‰›·, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÏ˘, ªÔÓÚfi. ∞ÏψÛÙÂ, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜. ŒÚ¢Ó˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ∞ÓÙ·Ì §¿Ù˙·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô Û·Ṳ̂ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘, Ù· mail ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û sites. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÒËÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡-

¯Ô ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÈÔ‡Ù·Ô˘Ó, Ô ∞ÓÙ·Ì §¿Ù˙· ‹Ù·Ó ·È‰› Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ οÔÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. À‹Ú¯·Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ηıfiÙ·Ó Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û Û ηӤӷÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ÔÏÔÊfiÓÔ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ Î·È ÙÚ›· ̤ÏË ÙÔ˘

ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ ‚›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙÔ ∫ÔÓ¤ÎÙÈηÙ. √ √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤ÓÔÏ˘ ‚›·˜ Î·È ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ·ıÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÚÔ˜ È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓËı› Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜. √È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ fiÏˆÓ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ 2004.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (905)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi ȉÈÒÙË Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÂÌ‚·‰Ô‡ 786 Ù.Ì. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ 434,40 Ù.Ì. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6945550560, 210-7649610 (Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·). (956)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π ¢À∞ƒπ∞ ™∂ Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™: - πÛfiÁÂÈÔ 3¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 298, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜ (¯ˆÚ›˜ º¶∞). - πÛfiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ, 56 Ù.Ì., °·˙‹ 292 (¯ˆÚ›˜ º¶∞). - ™Ù’ ÔÚ., ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 25, 55 Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ º¶∞). - μ’ ÔÚ., π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12, 60 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ & ·Ôı‹ÎË. 6936-850192 / 24210 34437 / 24250 24037 (981)

ı·˘Ì¿ÛÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 161 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ¢ڇ¯ˆÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 4 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ΋Ô˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ˆ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (894)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 116 Ù.Ì. Û 3 Â›‰· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 120.000 ∂, 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÁˆÓȷ΋ 99 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 90.000 ∂, 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 402 Ù.Ì. 85.000 ∂ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 4) ∫Ù‹Ì· 5 ÛÙÚ. Ì 170 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 45.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. Ì 4 ¯ÒÚÔ˘˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (903)

Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ 133 Ù.Ì., ÛÔʛٷ 44 Ù.Ì. Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 99 Ù.Ì., ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ˆÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (891)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583

¶ø§∂πΔ∞π

divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 16,7 ̤ÙÚ· Î·È ™.¢. 2,1 Û ‹Û˘¯Ô Î·È ·ÓÔȯÙfi ÛËÌÂ›Ô ÂÚÈÔ¯‹˜ √͢ÁfiÓÔ˘ ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· Û ÈÛ¯‡. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (893)

ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ. Û 1.330ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂19 33. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43

¶ø§∂πΔ∞π ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 183 Ù.Ì., ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (892)

¶ø§∂πΔ∞π Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ʈÙÂÈÓfi ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›· ηٷÓÔÌ‹ ¯ÒÚˆÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ì ·ÓÔȯÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (895)

34. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 35. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 36. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 21. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 23. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 26. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 28. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 29. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 30. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 31. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 32. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 33. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 34. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 90ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ °10 35. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏32 36. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ¡3 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 46. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 47. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 48. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 49. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.267ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∂19 50. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 51. ¶·Ï·È¿ 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎ. °10 52. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11

6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º 3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 19. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 20. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 21. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 5. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 8. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 9. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 11. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 14. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 16. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 17. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 18. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 19. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 20. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 21. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 12 22. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 24. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 25. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 26. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 27. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 28. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 29. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 30. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 31. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 32. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 33. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 34. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 35. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 36. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 37. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 38. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3

40. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °9 41. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 42. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 43. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 108ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢61 44. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 45. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 46. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 47. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 48. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ °11 49. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 50. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂21 51. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 52. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ¡3 53. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 54. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (921)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (924)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ∞ÍÈÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ∂¡√π∫π∞™∂π™ Ãøƒπ™ ∫√π¡√Ã∏™Δ∞ ñ ¡∂√ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30Ù.Ì. & wc. ΔÈÌ‹ 400∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 55 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ™ËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ §·Ú›Û˘ - ∞ıËÓÒÓ: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 140 Ù.Ì., 2 wc , ÎÔ˘˙›Ó· & ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√𠶃√μ√§∏™ ñ ¡∂√ π¿ÛÔÓÔ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 98Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ñ ¡∂√ ŒÓ·ÓÙÈ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 136Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 68Ù.Ì.,

4wc, ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Èڛ˜ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. ¶ø§∏™∂π™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È √ÈÎfi‰· ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 165Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 78.000∂ ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì , 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ۇÛÙËÌ· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤ : ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 171Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ΔÈÌ‹ 64.000∂ ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì ‰fiÌËÛË. ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂√¢ª∏Δ∞ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì. ÛÙÔ 4Ô, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¿ÚÎÈÓ & 2 ·Ôı‹Î˜. ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 1 ı¤ÛË parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∂À∫∞πƒπ∂™- ¶ø§∏™∂π™ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 593Ù.Ì. οو ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 586Ù.Ì. & ¯Ù›˙ÂÈ 410Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.380Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 370Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 80 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· 65.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· : ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ 58Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ù¤ÓÙ˜, aircondition.ΔÈÌ‹ 66.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∂ÚÌÔ‡ - ™˘Ú›‰Ë: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42Ù.Ì. Ì 60Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 49.000∂. ñ ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ ¡∂√ ¡¤· πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 99 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ & Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 2 ˘/‰, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 60.000∂ ñ ¡∂√ ∞ӷηÛÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 61Ù.Ì. ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ΔÈÌ‹ 63.000∂ ñ ¡∂√ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û 270Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 55.000∂ (932)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 66Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 75Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¡. πˆÓ›·, 89Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ȉȈÙÈÎfi Áηڿ˙. μfiÏÔ˜, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. μfiÏÔ˜, 100Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 7 ÂÙÒÓ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (926)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™ 52 ªÂ˙/Ù· 140ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 57 ªÂ˙/Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 280 ªÂ˙/Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎ.235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 269 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ™ 41 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ™ 255 ªÂ˙/Ù· 240ÙÌ,ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ 290 ªÔÓ/ÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ™ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ÍÂÓÒÓ·˜ 21ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë 133 (∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ™ 84 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, √ÁÏ ™ 60 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 246 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ™ 285 ªÔÓ/Λ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 252 ªÔÓ/Λ· 120ÙÌ,ÔÈÎ. 500ÙÌ ƒÈ˙fiÌ. ™ 228 ªÔÓ/Λ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ™ 261 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ 202 ªÔÓ/ÔÈΛ· 101ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ ÕÓ. μfiÏÔ˜ ™ 322 √ÈΛ· 300ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ™ 298 ªÔÓ/ÔÈΛ· 96ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó. ™ 195 ªÔÓ/Λ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙ. ™ 21 ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ. 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 127 √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 237 ªÔÓ/Λ·110ÙÌ, ÔÈÎ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ™ 82 ŸÚÔÊ. ¢ÈÏ/ÔÈΛ·˜ 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ™ 15 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ ª¿Ú·ıÔ˜ ™ 304 ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ, ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ™ 283 ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ı¿Ï·ÛÛ·) ™ 256 ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ™ 266 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ™ 169 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ™ 259 °Î·ÚÛ/Ú˜ 27,33,40ÙÌ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 75 °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ™ 292 ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 264 ¢˘¿ÚÈ 68ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫·ÏÏÈı¤· ™ 276 ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 288 ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ™ 277 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 305 ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ™ 296 ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™ 50 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ™ 64 ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 314 ΔÚÈ¿ÚÈ 103ÙÌ 3Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. πˆÓ›· ™ 300 ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.πˆÓ›· ™ 279 ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ™ 216 ΔÚÈ¿ÚÈ 81ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ 28 ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ 267 √ÈÎ. 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎ. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 215 √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 203 √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ 204 √ÈÎfi‰· 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ∞ 286 √ÈÎ. 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ∞ 205 √ÈÎfi‰· 136ÙÌ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ¡. πˆÓ›· ∞ 275 √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 311 √ÈÎfiÂ‰Ô 82ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∞ 309 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ ¡. πˆÓ›· ∞ 126 √ÈÎfi‰· 85ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 56 √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 224 √ÈÎfiÂ‰Ô 820ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 151 √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ∞ 299 √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 221 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ∞ 297 √ÈÎfiÂ‰Ô 308ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ∞ 303 √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) ∞ 281 √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ ∞ 158 √ÈÎ. 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ 65 √ÈÎfiÂ‰Ô 175,5ÙÌ ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞ 254 √ÈÎ. 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ 92 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 96 ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 229 ∞ÁÚÔÙ 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 278 ∞ÁÚÔÙ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ 260 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ 262 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∂∞ 282 √ÈÎfiÂ‰Ô 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∂∞ 23 ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∂∞ 45 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂∞ 28 ¢È·Ì. 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∂∞ 315 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1200ÙÌ, 2ÛÙÚ ÔÈÎ, ˘ÔÏ. ‰fiÌËÛ˘ 600ÙÌ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂∞ 223 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∂∞ 291 ∫·Ù. ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∂∞ 307 ∫·Ù. 70ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 19 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ §·Ú›Û˘ ∂∞ 227 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ∂∞ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë ∂∞ 214 °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ∂∞ 219 °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ∂∞ 19 ∫Ù›ÚÈÔ 900ÙÌ, ÔÈÎ. 1610ÙÌ, 250ÙÌ ·Ôı., 400ÙÌ ·Ôı‹ÎË Ì ÎÔÏfiÓ˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1000ÙÌ √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂∞ 182 ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎ. 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 263 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ ¶. ÕÚˆ˜ ∂∞ 73 ∂·Á/ÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ. ∂∞ 79 ∫Ù›ÚÈÔ 180ÙÌ, ÔÈÎ450ÙÌ.¡Â¿ÔÏË ∂∞ 74 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ∂∞ 253 √ÈÎ. 4700ÙÌ, ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚ. ∂∞ 97 ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π - μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π μà 313 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 4000ÙÌ Û ÔÈÎ. 5600ÙÌ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ (ÁÂÚ/Ê˘Ú˜ ·Ó˘„. ÈηÓfiÙËÙ·˜) μà 287 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μà 29 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. μà 265 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μà 27 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μà 49 ∂·Á/ÙÈÎfi˜ - μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μà 94 ŒÎÙ·ÛË 9ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞’ μπ.¶∂. μà 206 √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ μà 312 √ÈÎfiÂ‰Ô 17ÛÙÚ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ μ’ μπ.¶∂.) ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶™ 250 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶™ 87 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ÔÈÎ. 109ÙÌ ™˘Î‹ ¶™ 243 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60,40ÙÌ, ÔÈÎ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶™ 289 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶™ 136 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ,ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

¶™ 208 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶™ 125 ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 53 √ÈΛ· 136ÙÌ ÔÈÎ1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 85 √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶™ 209 √ÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 323 √ÈΛ· 284ÙÌ, ÔÈÎ. 8431ÙÌ ¡. ¶‹ÏÈÔ ¶™ 316 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 210ÙÌ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶™ 152 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ¶™ 40 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶™ 218 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¶™ 69 ¢ÈÒÚ. ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎ. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¶™ 91 ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ªËÏȤ˜ ¶™ 165 ∫·ÙÔÈ˘ 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ¶∞ 88 √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 89 √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 90 √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË ¶∞ 301 √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ ¶∞ 244 √ÈÎ. 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ¶∞95 √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 317 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 129 √ÈÎ. 10,7 & 4500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 306 √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5ÛÙÚ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 321 √ÈÎfi‰· 2 ‰ÈÏ·Ó¿ 600ÙÌ (¤Î·ÛÙÔ˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶∞ 320 √ÈÎfiÂ‰Ô 305ÙÌ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 153 √ÈÎ. 2 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ¶∞ 308 √ÈÎfiÂ‰Ô 882ÙÌ °·Ù˙¤· ¶∞ 210 √ÈÎ.1177ÙÌ ¶. ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶∞ 130 √ÈÎfiÂ‰Ô 1509ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 132 √ÈÎfi‰· 4133 & 4265 ¶¿Ô˘ ¶∞ 161 √ÈÎ. 1055ÙÌ ΔÛ·ÁÎ. (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ¶∞ 225 √ÈÎfiÂ‰Ô 960ÙÌ, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶∞ 242 √ÈÎfi‰· 1793, 1901 & 1792ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ¶∞ 282 √ÈÎ 496ÙÌ ªԇʷ ∫ÔÚfiË ¶∞ 310 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 211 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 270 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ¶∞ 133 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ(ª¤ÏÈ·) ¶∞ 63 50ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ª·Ï¿ÎÈ ¶∞ 154 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ¶∞ 164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ¶∞ 197 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 62 ∞ÁÚÔÙ/¯È· 4ÛÙÚ-7,7ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ¶∞ 02 ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ¶∞ 86 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ,¶ÔÙÈÛÙÈο •ÈÓÔ‚Ú. ¶∞ 251 ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ¶∞ 137 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 250 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ∑ÂÚ‚fi¯È· •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂μ 319 ¢˘¿ÚÈ 50ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫‡ÚÔ˘ ∂μ 302 °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 40ÙÌ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· μ™ 104 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ μ™ 115 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 58 √ÈΛ· 120ÙÌ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 70 √ÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 117 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ μ™ 113 √ÈΛ· 80ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 146 √ÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 145 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 149 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 78ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 148 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 85ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 192 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 75ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ŒÏÈÔ˜ μ™ 71 ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· μ™ 77 ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ μ™ 109 √ÈΛ· 701ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 101 √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· μ™ 166 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 188 √ÈΛ· 70ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. °ÏÒÛÛ· μ™ 189 ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 176 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, ÔÈÎ. 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ μ™ 102 √È˘ 20ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 232 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 234 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 178 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 247 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 81ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 233 √ÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 177 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 179 √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 105 √ÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 112 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 106 √ÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 76 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· μ™ 143 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ °ÂÚÔÛÙ¿ıË °ÏÒÛÛ· μ™ 190 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· μ™ 141 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.ÛÙÚ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· μ™ 168 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ μ™ 170 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 171 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 172 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 174 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ ¶·Ï·Èfi Ô›ÎËÌ· 80ÙÌ ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 180 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 184 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,400ÛÙÚ ∞ÓÙÚ›Ó· ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 187 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4074 ™ÎÏËÚ‹ μ™ 271 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6562 & 3579 Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 200ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 235 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ƒ¿¯Â˜ μ™ 239 √ÈÎfiÂ‰Ô 3642 ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 240 √ÈÎfiÂ‰Ô 5,2 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μ™ 248 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 249 √ÈÎfi‰· 5,5 Î·È 5 ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 181 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ μ™ 186 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ μ™ 191 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 193 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 212 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· μ™ 108 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 114 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 81 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ μ™ 110 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 111 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ı¤· μ™ 139 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ °ÏÒÛÛ· (Ô‰¿Ú·) μ™ 116 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 100 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 43 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 44 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 140 √ÈÎfiÂ‰Ô 7,2ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· μ™ 142 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 144 √ÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

μ™ 147 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 740ÙÌ ƒ¿¯Â˜ μ™ 150 √ÈÎfiÂ‰Ô 84ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 183 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÓÙÚ›Ó· μ™ 72 ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 119 ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ μ™ 107 ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ μ™ 118 ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ μ™ 80 √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ı¤·, ƒ¿¯Â˜ μ™ 120 √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ μ™ 241 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 155 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 162 √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ μ™ 222 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ (928)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (933)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤·

ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (934)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (939)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂.

6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂. 7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (925)

ZHTOYNTAI

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 36¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË. 37¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ¢ÁÂÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 32¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ÚÔÛˆÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 32¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, Ë›ˆÓ ÙfiÓˆÓ, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 35¯ÚÔÓË È‰ÈˆÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÌÔÚʈ̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410549797, 6944518366. (912)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (906)

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√. ∞ÁÔÚ¿˙ˆ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ¤ÈÏ· (ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ηӷ¤‰Â˜). ∂›Û˘, ·ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯·ÏÈ¿, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, Ù˙Ô˘ÎÌÔÍ Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-487875 Î·È 2421050675, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (113)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (896)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (899)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: ∞™Δƒ√§√°π∞: ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™:

25 ú 25 ú 15 ú 35 ú 55 ú 35 ú

°È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜:

6989176612 (915)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (902)

Δ¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

∑∏Δ∂π ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ, ηÙfi¯ˆÓ ¿‰ÂÈ·˜ ∞’ Ù¿Í˘, μ’ ÔÌ¿‰·. ΔËÏ. 24210 63767, ‰/ÓÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 32, Á’ fiÚÔÊÔ˜. (242)

∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· BO FROST A.E.

˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›Â˜ Î·È ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·Ó‡ÚÂÛ˘ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ÕÙÔÌ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÒÏËÛË. flÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6-8 Ì.Ì. ΔËÏ. 6937-367173. (185)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (214)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π¢ƒÀª∞ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∂¡π∞π√ Δ∞ª∂π√ ∞™º/™∏™ ªπ™£øΔø¡ Δ√¶π∫√ À¶√∫/ª∞ ∞§ªÀƒ√À Δ∏§. 24220-21202, 24220-29280 ∞ƒπ£ª. ¶ƒøΔ.: 3182/17-12-2012

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 24210-66150 Î·È 24210-65776 Fax: 24210-83420 e-mail: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ π∫∞ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· π∞Δƒ∂π∞ ∂√¶ÀÀ ∞§ªÀƒ√À ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 380 Ù.Ì. Î·È ÂÚ›Ô˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 11.035,20 ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ 28/12/2012. ∞fi ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ∞§ªÀƒ√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

™ÙÔϛ۷Ì ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ÊÙÈ¿Í·Ì ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ Î·È ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ·, ÊÔÚ¤Û·Ì ٷ ηϿ Ì·˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ ™›ÙÈ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜. ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙȘ ÕÁȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÛÙȘ 28 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, Ó· Û·˜ ԇ̠ٷ οϷÓÙ·. £· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Ó· Û·˜ ‰Ô‡Ì fiÏÔ˘˜ ‰Ò. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Û·˜ ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ Â‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™ Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2013.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¡¤ÙÛÈη˜ ΔËÏ.: 24210 26271, 39163 FAX: 24210 39162

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™Ù. ΔËϤʈÓÔ: 24240 22202 Fax: 24240 23992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫ˆ‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 22-8-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 1744/142577/11 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ °ƒÀ¶πøΔ∏ Ã∏™Δ√À ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 200/10-2-1983 ‚‚·›ˆÛË, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.168,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “¢ƒ∞∫√¡Δ√™Ã∏ª∞” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰·ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ÁˆÚÁÈ΋-‰ÂÓ‰ÚÔÎÔÌÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ ‚‚·›ˆÛË ·˘Ù‹, Ô˘ Â¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

μfiÏÔ˜ 17-12-2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 7331/264918

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ÕÓÓ·˜ª·Ú›·˜ °·˚Ù¿Ó· ηÙÔ›ÎÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 24.548,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “ª·‡ÚÔ ŸÚÔ˜” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Á. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·.·. ∑∞Ã∞ƒπ∞™ Ã∞¡√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

KH¢EIE™

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461 Î·È 6981072274

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ı›·

μ∞™π§π∫∏ ∂À∞°. ƒ∞¡Δ∑π√À (897)

∂ÙÒÓ 83 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ∫ÔÚfi˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11.00 .Ì. ∫ÔÚfiË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·Ó›„È·: ºˆÙÂÈÓ‹-∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ª·Ú›· §·˙¿ÎË √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “◊ÚıÂ Î·È ¤‰ÂÛ” .

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

¶∞¡∞°πøΔ∞ ™√Àº§∞ƒ∏ ∂ÙÒÓ 90 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. Δ· ·È‰È¿: ∏Ï›·˜ ™Ô˘ÊÏ¿Ú˘, ª·Ú›·-¶¿ÚȘ ∫·Ï·Ê·Ù¿Î˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∞ıËÓ¿ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3

¢∂∫∂ªμƒπ√™

19

μÔÓÈÊ·Ù›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “√È ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ ‹ÏÈÛ·Ó Â› ∫‡ÚÈÔÓ, ‚ÔËıfi˜ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÂÛÙÈÓ” (æ·ÏÌ. ÚÈÁ’ 19). √ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·›ÛıËÌ· ‰Ô˘ÏÈÎfiÓ, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÙÚÔÌ¿˙Ë Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ ÂȘ ·fiÛÙ·ÛÈÓ ·fi ÙÔÓ £ÂfiÓ. ∂›Ó·È Ë ‚·ı˘Ù¿ÙË Â˘Ï¿‚ÂÈ· Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, fiÙ·Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ÈÛÙÂ‡Ë ÂÍ fiÏ˘ Ù˘ ηډ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó’ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛË ÙÔ ¿ÂÈÚÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÌÂÁ·Ï›ÔÓ, ÙËÓ ‰‡Ó·Ì›Ó ΔÔ˘, ÙËÓ ÛÔÊ›·Ó ΔÔ˘, ÙËÓ ·Á¿ËÓ ΔÔ˘. ¢È’ ·˘Ùfi ÔÈ ıÂÔÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ Î·ÏfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˙ˆËÚ¿Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛÈÓ, fiÙÈ Â›Ó·È £Âfi˜ ‰˘Ó·Ùfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È £Âfi˜ ÙÔ˘ ÂÏ¤Ô˘˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÂȘ ·˘ÙfiÓ. ∫·È Ô £Âfi˜, ηٿ ‰›Î·ÈÔÓ ÏfiÁÔÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ Î·È Ù·˜ ÂÏ›‰·˜ ÙˆÓ. ∂Ș ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ıÏ›„ÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ∞˘Ùfi˜ ‚ÔËıfi˜ ÙˆÓ, ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. ∫·È Â›Ó·È Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ΔÔ˘ Â¤Ì‚·ÛȘ ÂΉ‹ÏˆÛȘ Ù˘ ·Á¿˘ ΔÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ú¿ÍȘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›·Ó ‚Ú·‚‡ÂÈ Ù·˜ ÂÏ›‰·˜ ÙˆÓ Â˘Û‚ÒÓ.

KH¢EIE™ ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

£∂√¢øƒ√ ª∞Δ∑øƒ∞ ∂ÙÒÓ 71 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ∞¶√ Δπ™ 2.30 ª.ª. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. £ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫·ÏÏÈfiË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ ∫ø¡. °∫∂ƒΔ™√ ∂ÙÒÓ 83 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10.30 .Ì. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›· ¯· ¡ÈÎ. ∑ÂÚÌ›ÓË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜-¡›Ó· ª·Ï·ÌÔ‡ÙÛË, £Âfi‰ˆÚÔ˜-μ¤Ù· ºˆÙÈ¿‰Ë, ∞ÚÈÛÙ¤· ¯· πˆ¿Ó. ºˆÙÈ¿‰Ë Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

°∂øƒ°π√ ∑√À∑√À§∞ ¢ÈÎËÁfiÚÔ ∂ÙÒÓ 90 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫. °ÎÏ·‚¿ÓË ·Ú. 2 ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ù·Ê‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÃfiÚÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫Ú·ÎÙ‹Ú· - ƒ›ÙÛ· Δ· ·È‰È¿: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ˙Ô‚¿Ú·, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∑Ô‡˙Ô˘Ï·, ∂ϤÓË ∑Ô‡˙Ô˘Ï· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶¿ÓÙÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ªÂϛӷ, °ÂˆÚÁ›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∑Ô‡˙Ô˘Ï·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ °·Á¿Ú·˜, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ - ∂˘Ù˘¯›· μÔÁÈ·Ù˙‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “¶¤ÙÚÈÓÔ” , ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” , ÙËÏ. 24210 30054.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

¢∏ª∏Δƒ∞ £∂√¢. μ√Àƒ§π¢√À ∂ÙÒÓ 89 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 11.00 .Ì. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∫·ÏÏÈfiË-°ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-∂˘ÁÂÓ›· μÔ˘ÚÏ›‰Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈ¯. §‡ÎÔ˘, μÂÓÂÙ›· ∂Ï¢ı. §Ô˘Î¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂ÈÚ‹ÓË-ƒ‹Á·˜ ∫·Ú·Ì¿‚ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜ Î·È Ë ÌÓËÛÙ‹ Δ¿ÓÈ· ¶·ÁÒÓË, ¢‹ÌËÙÚ· μÔ˘ÚÏ›‰Ô˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “∞ÁÓ¿ÓÙÈ” .


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¡¿ÛÙÔ˘-°È·Ï·Ì¿ ƒÔ˙·Ï›·˜, π¿ÛÔÓÔ˜ 71-§ÒÚË, ÙËÏ. 24210 37570, °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋˜, πˆÏÎÔ‡ 352 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 24210 47426, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ¶·Á·ÛÒÓ 103, ÙËÏ. 24210 71520. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜-ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘, Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 24210 29947. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ˘˙ÈÒÙË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 103, ÙËÏ. 24210 61116.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254,

2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô-

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50-°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172

TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. °›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜... ηÓfiÓ˜ Î·È ËıÈ΋. 2. ∏ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ π·ˆÓ›·˜ - ∞·ÈÙÔ‡Ó ÂȉÈÎÔ‡˜ ÎÈ Â›ÔÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜. 3. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛˆÛÙ¿ - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 4. °È· ÙÔ˘˜ πÔ˘‰·›Ô˘˜, Ô˘‰¤ÔÙ ·˘ÙÔ› ıˆڋıËÎ·Ó ∂‚Ú·›ÔÈ. 5. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË - ∂Ûٛ˜ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ. 6. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫‡ÚÈ· ÚfiıÂÛË. 7. ª·˙› Ì ÙÔ Î·È, Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi Ù·Í›‰È. 8. ∏ ΢ڛ· ªˆ¿ÌÂı - Œ‚·˙ ‚fî˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. 9. ª¤ÛÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ - “¢fiÎÙÔÚ·˜” ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ÿ·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ. 10. ∞‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ª›Óˆ· Î·È ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·, ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ËıÈÎfi. 2. Δ›ÙÏÔ˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ì›Ï ∑ÔÏ¿ - ΔÂÙÚ¿Ô‰Ô... ‰È·ÛÙËÌÈÎfi. 3. Œ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË - ¡Ô˘Ófi˜... ‰È·ÛÙÚÔÊ‹˜. 4. ™˘¯Ó¿ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Û¿ÏÙÛ·˜. 5. °ÂˆÚÁÈ΋ ·Û¯ÔÏ›· - ªfiÚÈÔ ‰˘Û·Ó·Û¯¤ÙËÛ˘. 6. √È ÂÙÛ¤Ù˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È - “...™ÈÌfiÓ” ·ÏÈ¿ ·ÌÂÚÈηӛ‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ù˙·˙. 7. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ÛÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· - ∞ӷʤÚÂÙ·È Ë “ˆÚ·›·” ÙÔ˘. 8. ∞Ú¯‹... ÂÙÔÈÌ·ÛÈÒÓ - ¶ÚÔηÏ› ÂΉËÏÒÛÂȘ ÊÈÏ¿ıψÓ. 9. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÓËÛÈÔ‡ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ - ∞Ú¯‹ ·Ú¯·›Ô˘ fiÚÎÔ˘.

˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

10. ¶Ó‡ÌÔÓ˜ fiÏÂˆÓ - πÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ “∫˘ÏÒÓÂÈÔÓ” . ∏ §À™∏ Δ√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¡øª∞§π∂™ 2. ¡∞ƒ∞-π™Δπ∞ 3. ∞¡π∫∞¡√-∫§ 4. ™∞ª∞ƒ∂πΔ∂™ 5. √ƒ√™-∂§∏ 6. ∏§π√™-¶ƒ√ 7. ª∞-¡∏¡∂ªπ∞ 8. ∞π™∞-πƒ∞ 9. ∫∞¢∂¡∞-¡√ 10. ƒ∞¢∞ª∞¡£∏™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞¡∞™Δ∏ª∞ 2. ¡∞¡∞-§∞π∫∞ 3. øƒπª√π-™∞¢ 4. ª∞∫∞ƒ√¡∞¢∞ 5. ∞ƒ√™∏-∂ª 6. §π¡∂™-¡π¡∞ 7. π™√π-¶∂ƒ∞¡ 8. ∂Δ-Δ∂ƒª∞ 9. ™π∫∂§√π-¡∏ 10. ∞§™∏-∞°√™.

∫ƒπ√™ °È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ‹ Î·È Ó· οÓÂÙ οÔȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 55-34-13-29-39-19. Δ∞Àƒ√™ °È· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ ·Í›˙ÂÙÂ, ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ‡˜ Û·˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ fiÏ· Û·˜ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-3928-33-21-2 ¢π¢Àª√π ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚΋, fi¯È fï˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, Ô˘ ÂΛ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÙ ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-26-32-10. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ Ì ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÚÈÎÏÔԉȿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-39-20-44-32-3. §∂ø¡ ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ì·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ‹ ¤Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Û·˜, ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ›Ù ӷ ·Ú·‰ÒÛÂÙ fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-40-39-44-3-21. ¶∞ƒ£∂¡√™ °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û·˜ ÙÔ̤·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ Î·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ··ÈÙ› ÎfiÔ Î·È ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ¯·Ú›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Â˘Ù˘¯›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-20-33-48-5-4.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‚ÚÂÈ ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ ·ÎfiÌË, Èı·ÓfiÓ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-2933-23-45. ™∫√ƒ¶π√™ ªÂ ÔÏϤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Â›Ó·È fï˜ ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. ∞Ó Á›ÓÂÙ·È, fï˜, Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ·ÓfiËÙÔ˘˜ Î·È Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-4438-2-12. Δ√•√Δ∏™ ªfiÓÔ Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙÔ ÛˆÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÂÙ‡¯ÂÙ fi,ÙÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-29-22-12-34. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÂÙ ˘fiÛ¯ÂÛË ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ‚È·ÛÙÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· Ì›· ÙfiÛË ÛÔ‚·Ú‹ ·fiÊ·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-2-12-38-484. À¢ƒ√Ã√√™ ∂Âȉ‹ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‹ÚÂÌ· Î·È Î·Ï¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-44-32-12-34-5. πãÀ∂™ ªÂ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÍÔ‰· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È Ù· Ó‡ڷ Û·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ‡„Ë, οÔÈ· ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ›¯·Ù οÓÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-37-49-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 19 ¢EKEMμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ªÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÎÚ‡Ô ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00

24.00 01.00 02.00 02.30 03.00

æ¤Ì·Ù· ÎÈ ·Ï‹ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÏÂÓ’ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ◊ÂÈÚÔ˜, ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˜ ∂ÏÏ¿˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ∞ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ §ˆÍ¿ÓÙÚ· √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ ÕÚıÔ˘Ú √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ (∂) ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ (∂) ∞ÓÈÌ¿ÏÈ· ™·ÚÏfi Î·È Ê›ÏÔÈ ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ªfiÓÔ ÂÛ‡ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË-ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË-ªÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË §·ÎˆÓ›· (ª) ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ™ËÌÂ›Ô Art (∂) ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË-ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ (∂) ªfiÛ¯·-¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1990 (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.15 00.30 01.30 02.15 03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ ∞fi ÙȘ ÕÓ‰ÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Eco news Blue bloods √È ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ∂˘ı¤ˆ˜ πÙ¿ÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¿Óˆ ·fi ÙË °Ë ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ America’s next top model What I hate about me Ten years younger

06.00

12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 21.00 22.00 23.35 24.00 00.10 01.00 02.45 04.30

23.10

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.15 22.20 24.00 00.50 02.15 03.15 04.15 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· Sila ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ “ºfiÚÙÚ˜ 2” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÷ڷ˘Á‹

06.00 07.00 11.00 11.10 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.15 22.30 23.15 00.15 01.30 03.30

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ FTHIS TV ∂ȉ‹ÛÂȘ 40 ·̷ٷ Adanali ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ¢Â›ÍÙ ÌÔ˘ ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

¶H§IO 48 UHF

06.00 06.30 07.15 08.00 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.50 11.45 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 00.45 01.45 02.45

Trust me ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes º+ª live (∂) Christine Royal pains √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “ª·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ” Fringe Numb3rs “∞ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ ¿ıÔ˜”

10.00 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 24.00 01.15 03.45 04.45 05.15

Everybody loves Raymond The king of queens Δ˙¤ÓË Î·È ∂˘·Óı›· Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· Everybody loves Raymond μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “ªÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÎÚ‡Ô” ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ CSI Miami ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45

10.00 11.00 15.00 √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜-100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ “ŒÓ·˜ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ Û ı¿Ó·ÙÔ Â‰Ú·¤Ù¢Û”

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∂) ªÂ ı¤· ÙË °Ë √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ 136 ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ” ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· (™) “ƒÒÛÈÎË Ì·Ê›·” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ªÂ ı¤· ÙË °Ë (∂)

08.00 10.00

09.45

10.00 15.50 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

17.00 18.00 19.00 20.30 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Face to face Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.15 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-ª¿ÚÔ˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡fiÛÙÈÌ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Assassin” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∑‹Û ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ™¯¤‰ÈÔ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∫·Ï‹ „·ÚÈ¿ √ Steve Jobs Î·È Ò˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ “√ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ πÙ¿ÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˘fi ¤Ú¢ӷ ¢Â›ÎÙ˘ Â˘Ê˘˝·˜ ˘„ËÏfi˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ŒÓ·+¤Ó· (∂)

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Telemarketing ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

ªÈÔ‡˙ÈηÏ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù›ÓÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ƒ¤Ó· μÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ∑ˆ‹ §¿ÛηÚË, ∫ÒÛÙ·˜ ¢Ô‡Î·˜.

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘... ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÙ·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹... Ù· “¤¯ÂÈ” Ù· ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· Ù˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰ÂÏÊfi, ÙÔ §¿ÎË, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÂÏÊ‹, ÙË ƒ¤Ó· Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜, ÙËÓ ∂‡· Î·È ÙË ª·›ÚË. √ §¿Î˘ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË §¤Ï·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Ȥ˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó.

ALPHA 21.00

∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μȯ ∫·ÔÛ·ÁÈ·Ó¿ÓÙ· (∫¿Ô˜). ¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÓÙfiÓÈÔ ª·ÓÙ¤Ú·˜, §Ô‡ÛÈ §ÈÔ˘, Δ¤ÚÈ ΔÛÂÓ.

√È ÂȉÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ŒÎ˜ Î·È ™¤‚ÂÚ, Û ÌÈ· Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ƒfiÌÂÚÙ °Î·ÓÙ, ¤Ó·Ó Ì·ÓÈ·Îfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ Èfi, Û ¤Ó·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË. ŒÙÛÈ, Û ÌÈ· ηٷÈÁÈÛÙÈ΋ Â›‰ÂÈÍË ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Ì Ôχ ‚·Ú‡ ÔÏÈÛÌfi, ÔÈ ‰‡Ô Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì¿¯ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÂÓÒÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜.

¡∂Δ 22.00

ª·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ∑Ô˘›Î. ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ, ¡Ù˙ÈÌfiÓ ÃÔ˘ÓÛÔ‡.

™È¤ÚÚ· §ÂfiÓ 1999. √ ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. √È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÌÏÔΤ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ ∂ӈ̤ÓÔ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ (RUF) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. °È· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜, ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ì fiÏ·! ª¤Û· ÛÙË ÊÚ›ÎË Î·È ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, Ô ™fiÏÔÌÔÓ μ¿ÓÙÈ, „·Ú¿˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ª¤ÓÙÂ, ˙ÂÈ Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ˆ˜, οÔÈ· ̤ڷ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÁÈ·ÙÚfi˜.

STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 13-19/12

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 Ã√ª¶πΔ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00-20:30-00:00. ∞π£√À™∞ 2 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. Ã√ª¶πΔ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-22:30. ∞π£√À™∞ 3 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞ΔA (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. ∞¡...: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-21:50-00:10. ∞π£√À™∞ 4 Ã√ª¶πΔ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-21:30. Δπ¡∫∂ƒª¶∂§-3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: 16:20.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ŸÙ·Ó ͯÓÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ΔÔ˘ ¶. º. ∫∞∫√Àƒ∏

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·fi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Ù˘ ∂.∂. Î·È Û٤ϯԘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ›¯Â ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ¤‚Á·˙ “Ì¿ÙÈ” . ΔÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ ÙȘ η٤ÁÚ·„Â Ë ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ͤ¯·Û ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ¢ÂÓ Ì·˜ ›·Ù ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. “¢ÂÓ Â›¯· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ (ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË) Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·” , ›Â, ıˆÚÒÓÙ·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙÈÛÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· “ͯ·ÛÙ›” ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË 25% Î·È Û ÌËÓÈ·›· 26%. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÁÓÔËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 56%, fiˆ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 770.000, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Ô ÌË ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜, ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ 1.000.000 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ı· ¯·ÏÔ‡Û ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÁÈ·Ù› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘, ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÚ› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ) ·Ô‰›‰ÂÈ ‹ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·. ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¿ÂÈ Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ¤ÛÂÈÚ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·Ô‰ÂÎÙfi. ∞ӷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. “∞Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·È Ì¤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ‡ÊÂÛË ı· ‹Ù·Ó ‚·ı‡ÙÂÚË” ›Â. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ ‰ËÏ·‰‹. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ë “¤ÎÏËÍË” ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∂› ˆ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ô‡Ù ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÙÔ Îϛ̷. À¿Ú¯Ô˘Ó Ôϛ٘ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, Ô˘ ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· ÙfiÛ· ̤ÙÚ· ‰Âο‰ˆÓ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó, ·ÎfiÌË, Ô‡Ù ·¯Ù›‰· ʈÙfi˜; ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë Â·ÙË̤ÓË. ∞Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¢ÂÓ ¤Ú·Û ηÈÚfi˜ ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·ÚfiÙÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ ÎÈ ÔÈ ·ÔÛٷۛ˜, ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÁÓˆÛÙ¤˜, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ù· “˘Ú¿” ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˘ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ. √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘. ∏ ÚËÙÔÚÈ΋ ¿ÏψÛÙ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ôχ ¯ÒÚÔ Â›Ù ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ùfi ›Ù ÁÈ· Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ›‰È· Ï¿ıË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ◊‰Ë ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÈ·˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: °È·Ù› ÔÈ ÌÂÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› ϤÓ “Ó·È” Û ̤ÙÚ· Ô˘ ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi ‹ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› ϤÓ “fi¯È” Û ̤ÙÚ·, fiˆ˜ Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ˘fi ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜, ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ‹ ‰›Î·È·.

ª¤Û· ÛÙËÓ Ô͇ٷÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÙÔ 2012 ˘‹ÚÍ ·fi ÙȘ ÈÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤Ó˜ ¯ÚÔÓȤ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÙ› ˆ˜ ¤ÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·˜. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

ºˆÙfi: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜

ÙÔ 2000, Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜” ÍË̤ڈÛ ʈٷÁˆÁË̤ÓÔ Î·È ÁÈÔÚÙÈÓfi. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙȘ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ª¿ÁÈ·˜. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˘·ÚÍȷΤ˜ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ù· ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁÈο Û‡Ó-

‰ÚÔÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∏ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î.Ô.Î. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·Ú¯·›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ê·ÓÙ·Û›·. π‰È·›ÙÂÚ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÒÓ, ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍˆÓ, ·ÏÏ·ÁÒÓ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ·ÏÈfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. Èڛ˜ ¿ÓÙ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∏ ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚ÔËı¿ Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ë ·Ó¿ÁÎË Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜, Èı·ÓÒ˜ ηχÙÂÚ˘, ·ÓÔȯÙfi.

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

Δ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚È·ÛÙÈο, ۯ‰fiÓ ·Î·Ù¿‰ÂÎÙ· ÂÙÔ‡ÌÂÓ· οıÔÓÙ·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi. ™Â Ï‹ÚË ·ÚÌÔÓ›· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

¡ÂÎÚÔ› ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ È· Ó· ·ÎÔ‡ˆ, ‰È·‚¿˙ˆ Î·È Ó· ‚Ϥˆ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔÊ·Ó›˜ Ù‡Ô˘˜ Ó· ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì·ÚÔ˘ÊÔÏÔÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÛÙȘ ∏¶∞. Δ¤ÚÌ· Ù· ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘·. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙԇ̠ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ªÂ „˘¯Ú·ÈÌ›·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÚÁ·Ï›·. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӷ ηڷÙÔÌ‹ÛÔ˘Ì ·fi ̤۷ Ì·˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ Ô˘ ͯ·Ú‚¿ÏˆÛ·Ó ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È fiÏÈÛ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÓÈ¿! °È·Ù›, ÚÒÙÔ Ë ·¯·Ï›ÓˆÙË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¶Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ Ô ÛÒ˙ˆÓ ·˘ÙfiÓ Ûˆı‹Ùˆ. ∫·È Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ “·ÙÒÓÙ·˜ Â› و̿وӔ . ¢ËÏ·‰‹, ·›ڈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÔ ¤ÙÛÈÓÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ American dream Î·È ·fi Ù· ·È¯ÓÈ-

‰È· Ù˘ °Ô˘fiÏ ÛÙÚÈÙ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ›. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÙÈÓ ·ÚÚÒÛÙËÛ˜ ‚·ÚÈ¿; Sorry ·ÏÏ¿ ı· Âı¿ÓÂȘ ÓƠ̂̈˜ Î·È Î·ÓÔÓÈο! °È·Ù› ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë ¯·ÛÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· Î·È Ù· ÚÂÙÈÚ¤. √ ÊÂÚ’ ÂÈÂ›Ó √˘fiÚÂÓ ª¿ÊÂÙ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ Û ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √ ڷΤӉ˘ÙÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ÙˆÓ ÌÂÛÔ‰˘ÙÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚÔÊ‹ ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÓÂΤ‰Â˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ¢‡Ô ÎfiÛÌÔÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ͤÓÔÈ Î·È Â¯ıÚÈÎÔ›. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÚ›ÙÔ, Ë ‚›·, ›Ù „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›Ù ÊÔÓÈ΋ ›ÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙›, Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ·ÙfiÌÔÚÊË ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fiˆ˜ Ë ∞ÌÂÚÈ΋. °È’ ·˘Ùfi Ë ‚›· Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ı¿̷ÙÔ˜. ∫ÔÈÓˆÓ›· Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ÛÔ˘ ›̷È. °È’ ·˘Ùfi Ë ‚›· Ô˘Ï¿ÂÈ. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ÂıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙȘ ¯·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓΤ˜ ‰·ÊÔÚ¤˜, ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ê·ÓÙ·Ûȷο οı ›‰Ô˜ Î·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜. ∞fi Ù· ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ӷ ÙÒÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Ù· ÍÂÎÔÈÏÈ¿ÛÌ·Ù·. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÒÌ·Ù· ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ·!

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™Δ√¶ ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ. ✒∂£¡√™: ÃÙ‡ËÛ·Ó Î·Ì¿Ó· ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ªÏfiÎÔ Î·È ÙÔ 2013 Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·’ ηÙÔÈΛ·˜. ✒∏ ∞À°∏: ∂‡ıÚ·˘ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚ϤÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ΔÚ›ÁˆÓÔ ÂÍÔ˘Û›·˜. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: ¢ÈÂıÓ¤˜ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂΉfiÙ˜. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÎfiÂÏÔÈ Ô˘ ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È fi¯È ÁÈ· Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·. ✒Δ∞ ¡∂∞: ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë.

∞Ó ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂχıÂÚË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›· ÙfiÙ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ·ÔηχÔÓÙ·È ıÂfiÁ˘ÌÓÔÈ ÔÈ ËıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› οı ̷ÎÂÏÂÈÔ‡ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Û οı ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ ÔÏÔ¯ÚËÛ›· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·¯·Ï›ÓˆÙË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∫·È Îfi‚ˆ ÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÌÔ˘. ¶ˆ˜ ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ‰ÔÏÔÊÔÓËÌ¤ÓˆÓ ·ıÒˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È Ì ÙËÓ ·Û‡‰ÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÏÂÊÙ¿; ∂›Û·È ÓÂÎÚfi˜! ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ∂›Û·È ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ˜ ÔÚÈÛÙÈο! ¢ÂÓ Â›Û·È Ï¢Îfi˜; ∂›Û·È ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Û·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜; ∂›Û·È ¯ıÚfi˜. ∞Á·ËÙ¤ ÌÔ˘ ‚¿ÏÙÔ Î·Ï¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. ™Â Ù¤ÙÔȘ ·¿ÓıÚˆ˜, ‚¿Ú‚·Ú˜, ηÓÈ‚·ÏÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› fiˆ˜ Ù· ˙fiÌÈ Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜, ·ÏÏËÁÔÚÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ƒÔ̤ÚÔ “∏ Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÓÂÎÚÒÓ” . Dead or alive ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi! (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

19-12-12  

19-12-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you