Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.10 - ¢. 17.11’ ™∂§∏¡∏ 14 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.280 ∞‚‰ÈÔ‡ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ∏ÏÈÔ‰ÒÚÔ˘, μ·ÚÏ·¿Ì Ì·ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ªÂ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 §Â›Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÈÚ›Ó˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ §∂π¶√À¡ ÔÈ ·ÛÈÚ›Ó˜ ·fi Ù·

Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙȘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ·... ■ ÛÂÏ. 15

º˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ Û 74¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ™À°∫§√¡π∑√À¡ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ

ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ Û 74¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 15

∞΢ÚÒıËÎÂ Ë ÂÎÏÔÁ‹ §¤ÎÙÔÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶.£. ■ ÛÂÏ. 11

¢‡Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ™Δπ™ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÍÂÎÈ-

Ó¿ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Û ‰‡Ô Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÓÔÏÈο 3.100 ·ÙfïÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ■ ÛÂÏ. 33

√¢À¡∏ƒ∏ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÊÙˆ¯ÒÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ - ∞‡ÍËÛË º¶∞ ·fi 11% ÛÙÔ 13% Î·È ·fi 5,5% ÛÙÔ 6,5% - ∂͛ۈÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ - ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ «fiıÂÓ ¤Û¯Â˜» ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 7,4% (17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤Ó·ÓÙÈ 9,4% ÙÔ 2010 ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011, Ô˘ ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ‰··ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 14,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 6,130 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ

ª

ÚԂϤÔÓÙ·È: ∞‡ÍËÛË º¶∞ ·fi 11% ÛÙÔ 13% Î·È ·fi 5,5% ÛÙÔ 6,5%- ªÂ›ˆÛË º¶∞ ÛÙ· Ê¿Ú̷η Î·È Ù· •ÂÓԉԯ›·- ∂͛ۈÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ - ¢ÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶fiıÂÓ ŒÛ¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·. ∂›Û˘ ÚԂϤÂÈ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 4,2%, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 14,6% ÙÔ 2011. ■ ÛÂÏ. 6, 7 - 30, 31

∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘-¶ÔÈÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ƒ∞°¢∞π∂™ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¤‚·Ï ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, Ô˘ ı· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÂÍÂϤÁË ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÒÙÔ˜ Û ·ÚÈıÌfi „‹ÊˆÓ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 13

√ ™∂μ ˙ËÙ¿ÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì 15 ̤ÙÚ·-ÛÔÎ ■ ÛÂÏ. 6 ¶ÚÔ˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ■ ÛÂÏ. 8 ¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ■ ÛÂÏ. 31

√ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰È·„‡‰ÂÈ Ù· ÂÚ› ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘... - ∫·È Ô μ. ªÔ‡Ù·˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÂÈÚËÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÛÂÏ. 12 ■

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 255 μ√§√™ ÙËÏ.: 24210 27036 22311- 26666 - 23333, fax: 24210 32315


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜

A¶√æ∂π™

«μ·ÛÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜»

ÀÔÎÚÈÛ›· Ì ÌÈÓ·Ú¤ ΔÔ˘ ¡π∫√À ª¶∞∫√À¡∞∫∏

À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÎÚÈÛ›· ÁÈ· ÙÔ Ù˙·Ì› Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √È ÌfiÓÔÈ ÍÂοı·ÚÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó. ∫˘Ú›ˆ˜ οÙÔÈÎÔÈ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹, ÙËÓ ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË ‚ÚˆÌÈ¿ ÛÙȘ ¿ÏÏÔÙ ÊÈÏ‹Û˘¯Â˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢Ú¤ÂÈ·˜ ηÌÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÏÔÈ¿ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢Ú¤ÂÈ·. √È ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ¢ÚÂ›˜, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, Û¯ÂÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó Î¿ÙÈ Ô˘, ›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ›Ù fi¯È, ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ “ÌÔ‡ÏÙÈ ÎÔ‡ÏÙÈ” Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂ ÙfiÛÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÛ¢¯‹˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ›ӷÈ, ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓË̤ÓÔ˜. ¶·ÏÈ¿ ÔÈ ÕÚ·‚˜ ‹Ù·Ó Ù·˘ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙȘ ηÚÈηÙÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. ¶Ú›ÁÎÈ˜ Ì ÎÂÏÂÌ›Â˜, Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ §·ÁÔÓ‹ÛÈ, ÌÔ›Ú·˙·Ó ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ÂÙÚÔ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·Ó Ó· ÁÔËÙ¢ıÔ‡Ó ·fi ÂÁ¯ÒÚȘ ηÏÏÔÓ¤˜. ¶ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·Ó Î·È ·˘ÙÔ›. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ·ÚÎÔ‡Û ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· οÔÈÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Ô˘ Ê˘ÛÈο Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÛÂ. ΔÒÚ· Ô˘ Ô ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÙÂ̤ÓË Û ˘fiÁÂÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Ù· Ù˙·ÌÈ¿ ·˘Ù¿ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·È ÂÓ›ÔÙ ˘ÚÔÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÏϤ˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜, ÔÏϤ˜ ˘fiÁÂȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∫·È ·Ó ÙÔ Ù˙·Ì› ÙÔ ’70 ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú¿ÍË ÊÈÏÔÊÚfiÓËÛ˘ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÌfi ÛÙÔÓ... ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi. ∞fi ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ù˙·Ì› Ù˘ ¶·È·Ó›·˜, Ô˘ ÙÔ ·Î‡ÚˆÛ·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘, ˆ˜ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÙÔ Ù˙·Ì› ÛÙÔÓ μÔÙ·ÓÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛ¢¯‹˜ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ‹ ·ÎfiÌË ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÙËÓ “·ıËÓ·˚΋ ÙÚÈÏÔÁ›·” Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜, Ë ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰ÂÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢Ú¤ÂÈ·, Ì ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi ÙÔ‡ “·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¯fiÌ·ÛÙ” . ™ÙÔ Î¿Ùˆ -οو Ù˙·ÌÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, fiˆ˜ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜.

˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘. “μ·ÛÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÍÔÓ˜ Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.

O ∫∞πƒ√™

ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÍÂοı·Ú· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο. “◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· Ó›ÎË Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜ “ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·˜ ·˘Í‹ıËÎÂ, ·Ú¿ ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹. ∫¿ÓÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·˜, ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ¿ÓÙ· Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÎÙÈÌÒ ÚÔÛˆÈο fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· „‹ÊÈÛ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ϤÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ªÂ ÛÙ‹ÚÈÍ ÚÔÛˆÈο Î·È ÔÊ›ψ Ó· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÛΛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘. “ΔÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √È ‰ËÌfiÙ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË fiÙÈ ÛÙ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·fi ÙÔÓ Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ¤ÏÂÈ„·Ó ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó, Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...17ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 9...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...17ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...17ÔC.

ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó, Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...19ÔC.

∞fi Δ√ μ∏ª∞

@

ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô‡Ù ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠¤ÚÁ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ ‰ÚfïÓ. ªÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™˘ÓÂÒ˜, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. “μ·ÛÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÍÔÓ˜ Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. Œ¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂϤÙË ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÛÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ı· ‰Ô‡Ì ӷ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂›Û˘, ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ۈϋÓ˜ ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·, Ô˘ ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...17ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ̤¯ÚÈ 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

“¶ÚÔ‡ÚÁÈÔ” ¶ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 69% ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·Ó “ÚÔ‡ÚÁÈÔ” Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ Ó¤Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “ÌÈÏ¿” ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘.

™¯¤‰ÈÔ ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηıÈÂڈ̤Ó˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ (™Δ√), Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ·. ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∂ÈϤÔÓ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó·’ ¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi. μ.∫.

™ÙÔÓ ¿ÙÔ ∫·Ù¿ fiÛÔ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜; ∏ °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ˘ÂÚıÂÌ·Ù›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ÊÙˆ¯·›ÓÔ˘Ó. ¶Ò˜ ı· ‚ÁÂÈ ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ; ∞ÎÔ‡Á·Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2012 Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ. ¡· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ·fi Ô‡; ∞fi ÙÔÓ ¿ÙÔ; ¶Ï¤ÔÓ, fiÔÈÔ˜ ̤ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘...

√È ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ◊Ù·Ó ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÚ›˜ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ∫·È ·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ó¤ÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÛ‹ÏÈΘ, Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÏ›‰·. ∫·È ‚¤‚·È·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ‡ÛÙÔ¯·, ÙÔ 1973 ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù·ÓΘ. ΔÒÚ· Ò˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈ‚fiËÙ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜; º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘

ª¿ıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∫·È Ì¿ıËμ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi ÙÔ‡ “fiÏ· ÛÙÔ Êˆ˜” ·Áȉ‡ÙËΠ۠¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô, ¤Î·Ó ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ·˘ÙÔÛÎÔfi Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰Èη›ˆÛ fiÛÔ˘˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· μfiÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛμ¤ÓÔ ı· ‚ÁÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¢ÈfiÙÈ ÙÒÚ·, Û ηÈÚÔ‡˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó μ ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¿ÓÙ ӷ ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ¤Î·Ó·Ó ϷοÎÈ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, ÂÓÒ ÂÍ·Ú¯‹˜ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·ı› Û ηӤӷ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘ Ó· ·ÔÙÈÌËı› ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‹ÙÙ·. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È μ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·: Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ È· ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›μÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ μ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Î·È ÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁ›; ¢ÈfiÙÈ Î·Ï‹ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Áοʘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó. ∫·È ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫... ∞fi Δ∞ ¡∂∞

¡· Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂÈ!

濯ÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔ

£¿Ó·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ı· ˘ԉ¯Ù›-·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜- Ë ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ë ¿ÓÙ· ÁÂÏ·ÛÙ‹ Î·È Â͢ËÚÂÙÈ΋ ª·Ú›· ™·ÓÔ‡. √ ٤ٷÚÙÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Î·È Ë ¤ÎÙË ‹ ¤‚‰ÔÌË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·. ∫·Ï¿ ÏÔÈfiÓ Â›Â Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, “ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó Ì· Ë ª·Ú›· ̤ÓÂÈ” . ∫·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÎÈ ·˜ ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚԂ‚ÏË̤ÓË, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ı¤ÛË Ù˘ ª·Ú›·˜, ı¤ÛË Ô˘, ¿ÏψÛÙ ٛÌËÛÂ Î·È ÙÈÌ¿ÂÈ. √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂΛ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∫È ·Ó fi¯È fiÏÔÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. μϤÂÙÂ, Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈıÌ› ϤÔÓ 49 ̤ÏË, ·ÓÙ› 33 Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û‡ÓıÂÛ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Û ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ ÂÎÙfi˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘.

∂§.™.

∫·Ï¤˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜, ηχÙÂÚË Ë ı¤ÛË

°.•.

¢ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ª·˙› ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª. ∫·¯ÚÈÌ¿ÎË Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î. §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË. £¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÁÈ· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ÛÙÔ›¯ËÛ·Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. √ ηı¤Ó·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÌÈ·˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Î. §È·ÎÔ‡ÏË Û˘ÌÂÚ¿Ó·Ì ˆ˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·.

∏ÙÙË̤ÓÔ˜

ΔÔ “·ÓËÁ‡ÚÈ” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ªÂ “·ÁˆÓ›·” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ۇÁÎÏËÛË Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, fiÔ˘ ÂΛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ “̈۷˚Îfi” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË ·fi ÙÔÓ Î.ª·‚›‰Ë ·Ó‹ÎÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, fiÔ˘ Â›Û˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ªˆ˘Û›‰Ë˜. √ Î. ª·Û‰¿Ó˘ Â›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. ∫·Ù¤¯ÂÈ ¤ÌÌÈÛıË ı¤ÛË ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·ÚfiÙÈ “·ÔÛ¯›ÛÙËΔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔ˘...ÁÈ· Ó· “ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ” Û ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∫·Ï¤˜, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂχıÂÚ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜, ηχÙÂÚË fï˜ Ë ·ÓÙÈÌÈÛı›·... ∫∞Δ. Δ∞™

ƒ¿ÌÔ ŒÊÙ·Û Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë Û·Ù¿ÏË ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÒÛÙ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ȉڇÛÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı· Â›Ó·È ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Î·È ¤ÓÔÏÔÈ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™¢√∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› “ƒ¿ÌÔ” . £· ÙÔ˘˜ È¿ÛÔ˘Ó ¿Ú·Á ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ “Ù·ÏÈÌ¿Ó” ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜; º.™.

£ÂˆÚ‹ıËΠÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Û·ÏÈṲ̂ÓË ‚¤‚·È· Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓ˘. “∞ÓÔȯÙfi˜” Û ÔÏÏ¿ ̤و·, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û η̛· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÁÁÂÏ›· ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ËÙÙË̤ÓÔ˜ Î·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·¢¯fiÙ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜.

ŒÙÔÈÌÔ ™ÙÔ ¶∞™√∫ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ ı· “Û·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ÛÔ˘Ó” ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÔ˘Ó. “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ÚfiÛˆ·” , fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÃˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. Èڛ˜ Ó· ¯·ı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ë ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, fiÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ. ∏ ‚È·Û‡ÓË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹Ù·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÚ›· Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÂÈÚËÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. μ.∫.

Èڛ˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ∫∂¶ ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙË ªËϛӷ, Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∫∂¶ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÂΛ. ∫·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √fiÙ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ∫∂¶ ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Â›Ó·È ‰ÒÚÔÓ-¿‰ˆÚÔÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. º.™.

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈο, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ√ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. °È· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ηıÒ˜ fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜ ›Â, “Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ Ù¿ÍË Î·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÛˆÛÙ¿ Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘” . °.•.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÈ ‰ÂÓ ÚÔÙ¿ıËΠ√ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ æËÊ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ÂӉȿÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘, ‹ÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÎÙÂٷ̤ÓË, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ - ‹ÙÔ Î·È ¿ÙÔÏÌÔ˜ Î·È ·Ú¿Î·ÈÚË. ¶·Ú¿Î·ÈÚË, ‰ÈfiÙÈ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Â› ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÚԉȷÏËÊı›۷ ¤ÎıÂÛË ÚÔ ÂÍ·ÂÙ›·˜, fiÙ·Ó ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Â›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ Î.Î. ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ “ÓÂÌfiÌÂÓÔÈ Ù· Ë̤ÙÂÚ· ËÛ˘¯›·Ó ¿ÁˆÛÈ” fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ £Ô˘,˘‰›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ‹ fiÏÂÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙÂ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ. √È Î.Î. ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Â˘ı‡˜ ˆ˜ ‰ڷȈıÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· “GOLDEN BOYS” ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ŒÙÛÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ô Î. ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘) η٤‚·Ï ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006, ˆ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.052.630 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ. (μÏ. ÙÔ “μ‹Ì· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¢ËÌ. À·ÏϋψӔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009). ¢ÂÓ ÂÙfiÏÌËÛ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·Ú¯Ô̤Ó˘ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË (§‡ÎÂÈÔ), ·ÓˆÙ¤Ú· (Δ∂π) Î·È ·ÓˆÙ¿ÙË (∞∂π), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ô˘ ·ÏfiÁÈÛÙ· ›‰Ú˘Û ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔϤ„ÂÈ ÙÔ˘˜ ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ›ÎÔÛÈ (20) Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¤ÓÙ (5) Î·È ÙˆÓ Δ∂π ·fi 18 Û ÙÚ›· (3) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ·Ú·ÓÔ˚Îfi ‰·ÓÂÈÛÌfi Ì·˜. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ηӤӷ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘, Î·È ‹Ù·Ó ȉ¤· Î·È ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÓÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ Â¤Ù˘¯Â Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘. √ ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔÛ‚ÂÛı› ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙÂ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÏÔ˘ÛÈÔÙ¤ÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ 80% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙË ‰·¿ÓË ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 20%, ˆ˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ·˜ ÂÓÈÛ¯˘ı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ì ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ·, Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÁÁڷʤ˜ Î.Ï. ∞˘Ù¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÛΤÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ‰È¿ Ù˘ ·Ù¿Íˆ˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ë ÔÔ›· ÂÓ‰ËÌ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î˘Ì·ÈÓÔ̤ÓË Î·Ù¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ·fi 30 ¤ˆ˜ 60 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÔÚıÒ˜ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ٷ ·›ÙÈ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ - ·‰Ú¿ÓÂÈ· ı· ¤ÏÂÁ· - ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÊÔÚԂ‚·ÈˆÙÈÎÔ‡ ı· ÚfiÛıÂÙ·, ‰ÈfiÙÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·

- ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ì ٷ ¢ËÌfiÛÈ· Δ·Ì›· - ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ¢√À, ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ‚‚·›ˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌ. Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ. √ÚıÒ˜ ÂÔ̤ӈ˜ Ô Î. ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÊÔÚԉȷʇÁÔÓÙ˜ (ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÎÏÔ‹˜) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȘ ÊfiÚÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË, fiÙ·Ó Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔÓ ˘Ôı¿ÏÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‹ ÙË ÊÔÚÔ›ÛÚ·ÍË. ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ۈ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¢ËÌfiÛÈÔÈ À¿ÏÏËÏÔÈ, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÏÂÈÔÓfiÙ˘, Ú¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿Ó Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ¤ÁÚ·„ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ô Ù‡Ô˜, Ë ÔÏÈÙ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Î·È Â›‰ÔÌ· “ÂÁη›ÚÔ˘ ÚÔÛÂχۈ˜” . ΔÔ Ó˘Ó Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1981 ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ηًÚÁËÛ ÙÔÓ Î·ÏÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ 1951 “ÂÚ› ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψӔ , Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ, ÙÔ ‚·ıÌÔÏfiÁÈÔ, ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ (¢È¢ı˘ÓÙ‹, ∂ÈıˆÚËÙ‹ Î.Ï.) ‰È¿ ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ηıÈÂÚÒıËÛ·Ó ÌÂ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ηٷÎÙ¿ ·ÏÒ˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ‰ÈÂÙ›·˜ ¿Ó¢ ‚‚·›ˆ˜ ηÌÌ›·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹Ûˆ˜. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ÚԉȷÏËÊı¤ÓÙ· ÓfiÌÔ, fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‰Ô ÂÓÓ·ÂÙ›·˜ η٤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi. ¶ÚÔ˜ Ù¤Ú„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Î·È ÚÔ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ πÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÌÔ˘ ‰ÈËÁ‹ıËΠÙËÓ ÂÍ‹˜ ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›·. ŸÙ·Ó, ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ Ì ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ı¤ÏËÛ ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘ Ì ‰ÂηÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÁÈ· οÔÈ· ·Ú¿ÏÂÈ„‹ Ù˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ·¿ÓÙËÛË “ªË ͯӿÙ Î. ŒÊÔÚÂ, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi” . ŒÙÛÈ Ì ÙË ÛÊȯً ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ›¯·Ì ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (ÙÔ˘ ı›Ԣ) ÂÓÂÊ¿ÓÈ˙ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ Ù· ÔÔ›· ÚÔfiÚÈ˙Â, fiˆ˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. ŸÌˆ˜ ¤¯·Û ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Ô ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ Î·È °¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ› ‰È¤ıÂÛ ÙÔ ÚԉȷÏËÊı¤Ó ÔÛfi ÁÈ· Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ. ΔÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÛÒÌ·, ·Ó ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ú·Í ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. ¡· ÏÔÈfiÓ ‰›Ô ‰Ú¿Ûˆ˜ ‰È¿ ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·Ù¿ 50%, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ·Ú·Ïϋψ˜ Î·È ÙÔ ÌÈÛıÔ‰ÈΛÔ, ‰È¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ı· ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï˂›Ԣ˜, Ì ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·.

Δ¤ÏÔ˜, ÂÈı˘ÌÒ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Â’ ÔÏ›ÁÔÓ Î·È Ì ÙÔÓ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ η˘Ù¤˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ, fiˆ˜, ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ Ê˘Ï‹. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· › Â›Û˘ Ì›· ·ÎfiÌË ÛÎÏËÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ “η٤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” Î·È ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÁÈ· Ó· ··Ï‡ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Â·¯ı›˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Â› ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, › ÙÔ ·Ì›ÌËÙÔ ÌË ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÛı “ª·˙› Ù· Ê¿Á·Ì ·ÊÔ‡ Û·˜ ‰ÈÔÚ›˙·Ì” . √ Î. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi › ÙË ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÙÔ 1981 ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ “ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜” ÙÔ˘˜ ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ 42% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ η٤ÛÙËÛ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 58% ‰ËÏ·‰‹ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·’ ¤Íˆ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌÂٷ͇ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘. ¶ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÓËÌÔÓ‡ˆ Â‰Ò ÙËÓ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ‰ËÌÔÛÈ¢ı›۷ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏” ÚÒËÓ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ ÙÔ˘ π∫∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ “fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ∂ÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1981, ‰ÈfiÚÈÛ ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› Î·È ª√¡√¡ ÛÙÔ π∫∞ 4.500 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜” . ΔÔ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈο Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ¢∂∫√. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ËÌÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Âηχ„·Ù Î. ∞ÓÙÈÚfi‰Ú Ì ‰·ÓÂÈο ·fi ÙȘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ∞ÁÔÚ¤˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ ÙÔ 1981 ·Ú¤Ï·‚ ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 180 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ϤÔÓ 110 ‰ÈÛ. Ô˘ ηٷÛ·Ù·Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û „ËÊÔıËÚÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÙˆÏÔ‡˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ “·Î¤ÙˆÓ Û‡ÁÎÏÈÛ˘” ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. (μÏ. ÂÈÊ˘ÏÏ›‰· ÃÚ. °È·ÓÓ·Ú¿ ÛÙËÓ “∫” Ù˘ 10/10/10). ΔÔÓ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙÔ˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÛı¤Û·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ¯Ú¤Ô˜ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÚÔ·Ú·Ù·ı¤Ó, ÒÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ 370 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, fiÙÈ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙÈ̈Úfi ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÈÙ·ÌfiÙËÙ·, Ô˘ Ì·˜ ηıÈÛÙ¿ fiÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÎÏÂÙÔÎÚ·Ù›·˜” .

∫·ÓÔÓÈ΋ “‚ÈÔÌ˯·Ó›·” ... √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°È· ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ “‚ÈÔÌ˯·Ó›·” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “¡ÙÂÏ›‚ÂÚÈ ‰È‰·ÎÙÔÚÈο” Ù˘ 28-9-2010 ÛÙÔ “∂ÌÚfi˜” ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ∫¿ÙÈ· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë. Œ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ ÔÈ “ÓÙÂÏÈ‚ÂÚ¿‰Â˜” ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi ‹ ηӤӷ Â›ÁÔÓ ‰¤Ì· - ¿ÓÙ ηÈ

ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ‹ ›‰Ë ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘... ∂Û¯¿Ùˆ˜, fï˜, ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ “ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ” ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÔÚÁ¿: ÂΛÓÔ Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ “˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÊÔÈÙËÙÒÓ” ‹ ȉÈÒÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È “·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜” , ̤ۈ e-mail. ∏ ‡·ÚÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó - Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ - ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·fi ·Ϥ˜ Ù˘¯È·Î¤ ̤¯ÚÈ ‰È‰·ÎÙÔÚÈΤ˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÊÚÔ‡ÙÔ” Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ·Ú’ fiÙÈ ÎÈ ·˘Ù‹ “ˆÚ›Ì·Û” Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù¤ÙÔÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ηÓÔÓÈ΋ “‚ÈÔÌ˯·Ó›·” , Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ Â›ÌÔÓË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ fiÔȘ ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ, ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Û ‰Âο‰Â˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ï‹: Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ οÓÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÙÔÓ È‰ÈÒÙË Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ (ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜) ‹ ̤ۈ ¤ÙÔÈÌ˘ “ÊfiÚÌ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜” Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ, ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ϤÍÂˆÓ - ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô ÂȂϤˆÓ ηıËÁËÙ‹˜. ∫·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ˘, Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ Î·Úfi ÙÔ˘ “Ìfi¯ıÔ˘” ÙÔ˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ 30 ÛÂÏ›‰ˆÓ, ̤¯ÚÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹. √È ÙÈ̤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ô “ÂÏ¿Ù˘” (ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· “Ù˘¯›Ô˘” , ¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi paper ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ ÂÈ¤‰Ô˘ PSD), fiÛ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˘˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ÙÈ Ù‡Ô˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È (ÔÈÔÙÈ΋, ÔÛÔÙÈ΋ Î.Ï.) Î·È Ê˘ÛÈο fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ªÂ ‚¿ÛË ¤Ó·Ó ¿Ù˘Ô “ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ” ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë Î¿ı ÛÂÏ›‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi 12 ¢ÚÒ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· 18 ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ϥ˜ Ù˘¯È·Î¤˜ ‹ Ù· 25 ¢ÚÒ - 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈΤ˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜. ∞Ó Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙ›ÏÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ·Ï¿ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆı› Î·È Ó· “ÛÔ˘ÏÔ˘ˆı›” ·fi οÔÈÔÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 15 ¢ÚÒ ÙË ÛÂÏ›‰· (οı ÛÂÏ›‰· “¯ˆÚ¿ÂÈ” 220-255 ϤÍÂȘ, ·Ó·ÏÔÁ› Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Î·È ÙÔ ‰È¿ÛÙȯÔ), ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· ¯Úˆı› 15 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 30 ¢ÚÒ. °È· ÌÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÚÁ·Û›· 80-90 ÛÂÏ›‰ˆÓ “ıˆÚËÙÈÎÔ‡” ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 1.400 ¢ÚÒ. ∞Ó Ë ÂÚÁ·Û›· ·ÊÔÚ¿ οÔÈÔ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ı¤Ì· (È·ÙÚÈÎfi ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi) ‹ ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ, ÙfiÙÂ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 1.800 ¢ÚÒ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ Û¯ÔϤ˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (ÓÔÌÈΤ˜), ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜, ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜) ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÂΛӘ, ÙˆÓ “ıÂÙÈÎÒÓ” ‹ “Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ” ÂÈÛÙËÌÒÓ (ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Ì·ıËÌ·ÙÈο, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î.Ï.)” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜; ¶ÂÙÚԇϷ ΔÛ·Ì‹Ú· ·ÁÚfiÙÈÛÛ·

“ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ‚·ÛÈο ›‰Ë. ∫·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¿Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÊÔ‡ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÂÌÂÁÏÂÚÈÒÙ˘ ¤ÌÔÚÔ˜

“μ‚·›ˆ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ¢È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ” .

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΔÛÈÒÏ˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷Ù˙Ë·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Δ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ηıÒ˜ fiÏ· ·ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ¶ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¢È·‚¿ÛÂȘ Â˙ÒÓ ΔË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ôϛ٘, Ô˘ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË, ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌË, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ. √È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ·ı̇ÛÂȘ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È, ›Ù ÂÛÎÂÌ̤ӷ ›Ù ¿ıÂÏ·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂΛӘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ¶Ôχ ·Ï¿, ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÓfiÌÈÌ·, Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. μ.∫.

™ÎÔ˘›‰È·

ª·ÙÈ¿ ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ

°ÂÌ¿Ù˜ ·fi οı ÏÔÁ‹˜ ÛÎÔ˘›‰È· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÓËÛ›‰Â˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηÓ›˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘ÙÈ¿ ·fi ÙÛÈÁ¿Ú·, Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ·ÔÙÛ›Á·Ú· ·ÏÏ¿ Î·È ÍÂÚ¿ ʇÏÏ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ù· “‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·” ÙˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ôϛ٘ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›. ŸÌˆ˜ οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· Ì·˙¤„ÂÈ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘...

·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰Ô˘Ó;

°.•.

£. ∫. μ.

ÏÈÌÂÓÈÎfi˜

“Δ· ¿ÓÙ· ·ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı›. ¢‡ÛÎÔÏ· Ù· ʤÚÓÂÈ ‚fiÏÙ· Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

Ù˘¯Â Ó· ‚ÚÂıԇ̠¯Ù˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. μڋηÌ fï˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ̛· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ∂›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·Á‡ÂÈ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. ªfiÓÔ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠¯›ÏÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·Á·¿Ì ·˘Ù‹ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙfiÛÔ fiÛÔ ÔÈ ∫˘ÎÏ·‰›Ù˜. ªÈ· Ì·ÙÈ¿, Ô˘ ˙ˆÓÙ¿Ó„ ¢ı‡˜, ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ...

Œ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂ÈΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜

∫·Ì›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰È·ÎÏˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ó· ¤ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi οÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. “√ ‰ÚfiÌÔ˜ Û ·˘Ùfi ÛËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Î·ı›˙ËÛË, ϤÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηÈÚfi ÙÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜” . ∫·È ‰Èη›ˆ˜

ΔÔ ·ÎÔ‡Û·Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ Ô‡ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ٷ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘‰¤Ó. Δ· ›‰È· ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ √¶∞¢, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ Ù›ÔÙ·. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ù· ·Ï¿ÙÈ· ÙÔ˘ ª¿ÎÈÁ¯·Ì, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·›ÙËÛË Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜; ¶·ÏÈ¿ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ “ı· ¿Úˆ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ı· ¿ˆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

Δ· ¤ÚÁ· ·Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ μfiÏÔ˘ “ªÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌ. ŒÚÁˆÓ Î·È ÂÂÚˆÙ‹Ûˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠۋÌÂÚ· Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌ. ŒÚÁˆÓ Δ˙. Δ˙·ÓÂÙ¿Î˘ ·¿ÓÙËÛÂ, Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ¶ÈÙÛÈÒÚË Î·È ¢ÚÂÙÙ¿ÎË (¶∞™√∫) fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó 3-4 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “√È ÌÂϤÙ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ - › - ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ı· ·Ó·ÙÂı‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ” . ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ù˘Èο ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ “∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙÔÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ¶·Ï·ÈÔÎÚ·ÛÛ¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ηٿÚÁËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÌÌÂÛË ÈÛ¯‡. ∏ ηٿÚÁËÛË Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂√∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô˜ ϤÔÓ Ô ·˘ÙÔÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›” . ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·’ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙËÁ›Ԣ ¡∞Δ√ ÛÙË §¿ÚÈÛ· “¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “¶·ÏÏ¿˜” Ë Û‡Û΄Ë, Ô˘ ÔÚÁ·-

ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” . ºÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÒÛÙ ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¿ÎÚË Û ¤Ó· ı¤Ì· Ì·˜, ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÏÈÙÒÓÔ˘ÌÂ. º.™.

ª·Ú·ÛÌfi˜ ΔÂÏÂȈÌfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÔÈ 300 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ٷ ψÊÔÚ›· ‰ˆÚ¿Ó. ∞˘Ùfi Îfi‚ÂÙ·È. ∫·È Ù· ·È‰È¿ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó. §fiÁˆ fï˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·Ôı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›·. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Û ÙÔÈÎfi Î·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. º.™.

19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

ÓÒıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·Ú›Û˘ ∞Ú. §·ÌÚÔ‡ÏË Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‡ÊÂÛË Î·È ÂÈÚ‹ÓË, Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Û ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¡·ÙÔ˚ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ·” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· ¤ÎÙÚÔ· “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηıfiÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ÂȉÈ΋ (ÂÌ‚fiÏÈÌË) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ì ı¤Ì· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ηı’ fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ...∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ - ƒ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓÒ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·-

Ù· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋” Î·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¡ÂÔÏ·ÈÒÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ ÔÈÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Û·Ó ÔÈ ˘ÔÎÈÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È ÔÈÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ “ÊfiÚÙˆÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ‰‡Ô ÓÂÎÚÔ‡˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ Î·ÎÔÔÈÒÓ, ªfiÓÈ ¶¿ÚÎÂÚ Î·È ∫Ï¿ÈÓÙ ª¿ÚÔÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÏËÛÙ›·, ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÏÔ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ª›ÏÈ μ·Ó›ÏÈ” ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô °ÎÚ¿ÌÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ·ÔÓÂÌËı› ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1990 ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Girl you know it’s true” , ηıÒ˜ ·Ô-

ηχÊıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ 41Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Ù·ÈÓ›· “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηٷʇÁÈÔ” ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ¶¿‚ÂÏ ¶·‚ÏÈÎfiÊÛÎÈ, ·¤Û·Û ÙÔÓ ÃÚ˘Ûfi ∞ϤͷӉÚÔ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· “÷̤ÓÔÈ ¢ÔÏÔÊfiÓÔÈ” ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ‡, ¡Ù›ÙÔ ΔÛÈÓÙÛ¿ÓÙ˙Â, ¤Ï·‚ ÙÔÓ ∞ÚÁ˘Úfi ∞ϤͷӉÚÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¡¢: ªË Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ-∫∫∂: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¿ÁÚÈ·˜ ÏËÛÙ›·˜

“μ¿ıÂÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘” ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 18.

ÊÔ‰Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ”, ·ÏÏ¿ Î·È “‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· (Ô˘ οÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ), ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰˘Ó¿ÙÔ˘˜”. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “‰ڿ˙ÂÙ·È Û ·‚¿ÛÈ̘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Î·È ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÌË Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ”, “ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÛıÂÙ·, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ’’ªÓËÌÔÓ›Ô˘’’, ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ™Â ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚·ı‡ÙÂÚ˘ Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ‡ÊÂÛ˘ (4,2% ÙÔ 2010 Î·È 3% ÙÔ 2011, ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ·), ¯ˆÚ›˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ªÂ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜. ªÂ Ӥ˜, ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ·fi ÂΛӘ ÙÔ˘ 2010, ı˘Û›Â˜” . ∫·ÙËÁfiÚËÛ ‰Â ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫. ˆ˜ “ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ¿ÏÏ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÙÙÂÈ” . Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, “¿ÏÏÔ, ËÈfiÙÂÚÔ, ¶ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Î·È ¿ÏÏÔÓ, ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ, ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ÚfiÎÂÈÙ·È “ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô ÔÔ›Ô˜, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fiˆ˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜, ı· ·Ó·ıˆÚËı› Â› ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ ¶ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë ÚÈ˙È΋ ·-

∞£∏¡∞, 18.

∂™øΔ∂ƒπ∫∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘

ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ÙË Ï‹„Ë 15 ̤ÙÚˆÓ - “ÛÔΔ ˙‹ÙËÛ ۋÌÂÚ· Ô ™∂μ Ì ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ˘¤‚·Ï ÛÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂, ŸÏÈ ƒÂÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ “Ù·Ó¿ÏÈ·˜” Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “∏ Ù·¯‡ÙÂÚË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ÌÈ· ·ÓÔ¯‹ ÛÙȘ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 2011, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ, ¯ı˜ ÛÙȘ μڢͤϘ, Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓfiÚıˆÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ” . ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Û˘-

Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÍÂοı·ÚË ·Ú·‰Ô¯‹ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ‰Â ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏË Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞Ó·Áη›· ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‰È¢ڢÓfiÌÂÓ˜ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.

∫∫∂: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¿ÁÚÈ·˜ ÏËÛÙ›·˜ °È· ‚¿Ú‚·ÚË ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ∫∫∂ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËn ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ÛÙË μÔ˘Ï‹. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤Ó·Ó ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¿ÁÚÈ·˜ ÏËÛÙ›·˜ Î·È ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜”, ·Ó¤ÊÂÚ Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË „‡‰ÂÙ·È fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, “Ì ÙȘ Ӥ˜ ·˘Í‹-

ÛÂȘ ÛÙÔ º¶∞ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â˘Ú›·˜ Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘, ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÛÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙË ¢∂∏ Î·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο - Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË” . √È ·ÔχÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ë Ó¤· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂, ÌfiÓÔ Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó¤·˜ Â›ıÂÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, “Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙË ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ - ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ μ·Ú¤ˆÓ Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Î·È ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘” .

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢∂∫√ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. ∫¿ÏÂÛ ٤ÏÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù· “Â΂ȷÛÙÈο ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ¶∞™√∫ - ¡¢ Î·È ÙÔÓ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ.

√ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ “√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” , Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ-

¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô ™À¡ “Δ· Ó¤· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 13,5 ‰ÈÛ. ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÊÔ‡ ı· ÙËÓ ‚˘ı›ÛÔ˘Ó Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· Ù·ÍÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜” . “ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ˘„ËÏÔÙ¤Ú· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·” , ηٷϋÁÂÈ.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ “ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· ·‰‡Ó·Ì· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·” , Û¯ÔÏ›·Û Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, “ÔÈ ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋, fiÔ˘ Î·È ¿ÏÈ Ù· ‚¿ÚË ÙÔ˘, Ù· Û˘ÓÔ-

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ŸÏÈ ƒÂÓ

ΔË Ï‹„Ë 15 ̤ÙÚˆÓ-ÛÔÎ ˙ËÙ› Ô ™∂μ Ó·ÓÙËı› ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∂μ. Δ· 15 ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ›ӷÈ: 1. ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ·¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ Û¿Ù·Ï˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. 2. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÙÔ ·˘ÛÙËÚfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Î·È ¿ÓÙˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·. 3. ∂ÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· Û·Ù¿ÏË ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. 4. §‹„Ë Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ª¤ÙÚˆÓ ™ÔÎ ÒÛÙ ӷ ηٷÔÏÂÌËı› Ë ‡ÊÂÛË Î·È Ó· ÚÔˆıËı› Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞·ÈÙ›ٷÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ì›· Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ̤ÙÚ· fiˆ˜: - ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÌÂ: i. ΔËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ú25 ‰ÈÛ. ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ii. ΔËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Î·È ÂÍfiÊÏËÛË ¯ÚÂÒÓ Î·È ÂÎÎÚÂÌÔ‡ÓÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. iii. ΔË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ (ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·). iv. ΔÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÍÂÌ›ÓÔ˘Ó ·fi ÎÂÊ¿Ï·È·. v. ΔÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¢∂ Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Âͤٷۋ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘. - ∏ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, fiˆ˜: i. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ii. ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. iii. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏË-

ڈ̤ÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. iv. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. v. ∏ ¯Ú‹ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ (outsourcing). vi. ∏ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰ÈÂıÓÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· 3-5

ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ÁÈ· ηÈÚfi ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. - ∏ ÂÎfiÓËÛË Û¯Â‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ‰˘ÓËÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. - ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÔÙ›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ì ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √ ™∂μ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· fiÙÈ Û ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È, Ë ¯ˆÚ›˜ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÓ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: Ù· ¤ÛÔ‰· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ·’ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ΛӉ˘ÓÔÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ηıÒ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011 ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ 2011 (Î·È Èı·ÓÒ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Û˘) ı· ›ӷÈ

ÏÈο ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 14‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Ù· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·” . ∂ÎÙ›ÌËÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë Û˘Ó¯‹˜ ˘ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√, Ì·˙› Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ ı· ·ÚÔ͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ı· Û˘ÓÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ .

√È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ °È· “ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ˘˜ “ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 12 Ì‹Ó˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â¤‚·Ï fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ‹ıÂÏÂ. ªfiÓË ÛÔ‚·Ú‹ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ÂÚ·›ˆÛË Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √È Ôϛ٘, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‹‰Ë ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Ù›ÌËÌ·, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ‹Á ÛÙÚ·‚¿ Î·È ÔÈÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· 4 ÂÈϤÔÓ ‰ÈÛ. ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÊfiÚˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó”.

¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÂÓÒ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô‡Ù ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. “§‡ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ‹ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ª›· ·‡ÍËÛË ÊfiÚˆÓ ı· ʤÚÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· (›Ûˆ˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘) Ó¤· ¤ÛÔ‰·, ÂÓÒ ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈÎÔ‹ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÛÚÒÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™∂μ. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ˘‹ÚÍ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·, ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ·fi ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜” . “∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ô ™∂μ, Ë ¯ÒÚ· Î·È ¿ÏÈ ı· ¤¯ÂÈ Ì›· Û¯¤ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔ˜ ∞∂¶ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ‹ ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ̤۷ Û’ ¤Ó· ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi-∂›ıÂÛË ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: £· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ 2011 ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË

∞£∏¡∞, 18.

“∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʤÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË” °È· Ù· ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

∞£∏¡∞, 18.

Δ∏ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘-

¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, Ô‡Ù ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¤‰ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi, fiÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ô ÚÔ‡ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙÔ 2003. “√ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·ԉ›¯ıËΠ·ÎfiÌ· ÈÔ “Ó·ÚÎÔıÂÙË̤ÓÔ˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜: “∏ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë ¡¢ ·ԉ›¯ÙËΠ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010 ηٿ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶, ·ÓÙ› ÁÈ· 5,5 ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı›. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʤÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË, ηıÒ˜ “ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂÓ Î·Ù¿ 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 22 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ·ÓÙ› ÙˆÓ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ fiˆ˜ ›¯·Ì ۯ‰ȿÛÂÈ” . ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÈÔ ‰›Î·ÈˆÓ χÛˆÓ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ ¢∂-

∫√, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ “‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚÈÎÔ‹˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜. ΔË ‰¤ÛÌ¢ÛË ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· Ó¤· ÂÚÈÎÔ‹ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô‡Ù ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ, Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, fiˆ˜ ›Â, ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙȘ ¢∂∫√, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . “£˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÏ›Ù˘, ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚ› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È Î·È Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ¢∂∫√. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ¢∂∫√, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ˘-

Ô˘ÚÁÔ‡˜ -Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ- Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰Ô̤˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ οı ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. “μ‚·›ˆ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¢ÎÔÏ›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·fi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·fi ˘ËÚÂÛ›· Û ˘ËÚÂÛ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË, ÂÓۈ̿وÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ “Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜” , ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÓÙÔ‡.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ηْ ·Ú¯‹Ó fiÙÈ “¿ÓÙ· Ë ı¤ÛË Ì·˜ -Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË- ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È Ù˘ ‡·Ú͢ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡.” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰ÈÌÂÚ‹˜ Ë ‚Ô‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ “Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘Ùfi, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ spreads, ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚ˜, ›Ù Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ›ÙÂ ÙˆÓ 27” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘Ùfi, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 0,05% (ÂÚ›Ô˘ 200 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ). ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÔÈÓÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó, ı· ¤ÏÂÁ·, fï˜, fiÙÈ ÂÓ ÙÔȘ Ú¿ÁÌ·ÛÈ ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ -ÙÔ ˙ԇ̠·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜- fï˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ „‹ÊÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ·fi

™Δ∏ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞-

¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

°È· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÊÔ‡ ¢¯‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ “Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Ù˘ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘, Û fiÛÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙÚ‚Ïfi Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ηٷ‰›Î˘ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÂÌfi‰È·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰‹ÌˆÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÌÈ· Ó¤·, ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÌÌ·¯›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‚·ı‡ÙÂÚˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ô¯‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, Û οı ÙÔ̤·, Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË” .

∫ÔÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ª¤ÙˆÔ Î·Ù¿ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·fi °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ∞£∏¡∞, 18.

Δ∏¡ ΋ڢÍË ÙÚ›ˆÚ˘ ·Ó·ÙÙÈ-

΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (12-3) ÁÈ· ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù· ÚÔ‰Ú›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓ’ fi„ÂÈ Ù˘ 24ˆÚ˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 15/12/2010. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, › fiÙÈ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ˆ˜ ÙÔ 2011 ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ

™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. °È· “ª·Ú·ıÒÓÈÔ Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù¤ÚÌ·” , ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞¢∂¢À, ™‡ÚÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˜, Ô˘ ÚÔ¤‚Ï„ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô Î. ¶··Û‡ÚÔ˜, › fiÙÈ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ 20.000 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÈÎÔ‹ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂȉfiÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ 2002. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ∏Ï›·˜ μÚÂÙÙ¿ÎÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙfiÛÔ Ù· ·ÚÈ· fiÛÔ Î·È Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·fi οÔÈÔ

ÛËÌÂ›Ô Î·È ¤Ú· Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο ΢ڛˆ˜ Ù·Ì›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ.

“Ÿ¯È” ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ›¯Â ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ °™∂∂, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ªÔ˘˙ԇϷ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ °™∂∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ˘ÂÚ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ı· οÓÂÈ “˙Ô‡ÁÎÏ·” ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË. ∏ °™∂∂ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔ‰ڛ· Ù˘

°™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÚÒÙ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∏ °™∂∂ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ “ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο οı ÛΤ„Ë ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜ ηٿ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÙÔ˘˜ 2011” Î·È ˙ËÙ› Ó· “ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” . ∞ÎfiÌË, ··ÈÙ› ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ “Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ” , ̤ÙÚ· “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 80% ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘” . ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙ¿ ÙËÓ “Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı·

™ÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√

ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙȘ ‰·ÁοÓ˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” .

Δ√ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· (19 Î·È 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· Î·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜. ΔÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. ΔÔ Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· Î·È Ë ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋ ¿Ì˘Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·. ŒÂÈÙ· ·fi 11 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ 28 ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ·Ó·ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ “fiÚ·Ì·” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‰ÂηÂÙ›·. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó: - √È ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (∂∂, √∏∂, √∞™∂) Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ƒˆÛ›·, ∫›Ó·, πÓ‰›· Î·È π·ˆÓ›·. - √È ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. - ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó (ISAF).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘: ¢ÂÓ ı· ÌÂȈı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ∞£∏¡∞, 18

¢∂¡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Alter Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿Ó˘ ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙfiÓÈÛ fï˜ fiÙÈ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 17 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÒÛÙ ӷ ÎÚ·ÙËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¿ 667.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 18.

™∂ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚ-

Á›· η٤گÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ™ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ √Δ∞ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (∫·ÚfiÏÔ˘ 24 - ¶Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË), ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ¶√∂-√Δ∞ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ 48ˆÚË ·Ô¯‹ ‹ ·ÂÚÁ›· ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ √Δ∞. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 3.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘, Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ηÙÔ¯‡ÚˆÛË Î·È ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÊ¿·Í, ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ ÙË 1 Ì.Ì. ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (∂√Δ), ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ “ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi” . ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂√Δ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜, Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂√Δ, Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÌÈ·˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÏÂËÏ·Û›·˜, ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√Δ, Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ‰ÂÓ Ù· “¤‰ˆÛ·Ó” , ‰ÂÓ “ÚfiÏ·‚·Ó” ›Ûˆ˜; √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ı· Ù· “‰ÒÛÔ˘Ó” ı· “ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó” ; ∞˜ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÍÂοı·Ú·! ∞˜ ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Î·È ·˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ªª∂ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·Ó Ô ∂√Δ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ¢∂∫√ Î·È fi¯È ¡¶¢¢ (‰ËÏ·‰‹ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ΔÔ̤·˜). ∞˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ù· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ” .

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

¢È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜

“¢ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙÔ 2011” Ó· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘.

∞£∏¡∞, 18.

°

È· ÙÔ 2011 “Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÛÔ‰Ô ·fi Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ” ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ” . £ÂÙÈο ¤ÎÚÈÓ ‰Â Ë ÙÚfiÈη ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 846 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜. √È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÊËÛ·Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ, ηıÒ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó 700 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi Ù· 846. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÚˆÙËı›˜ ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ÙfiÓÈÛ ÍÂοı·Ú·: “Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÛÔ‰Ô ·fi Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ” . “√‡Ù ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›·Ì οÙÈ, Ô‡Ù ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ›· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. øÛÙfiÛÔ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÚÔ-

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ¯¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ. √ ¯¿ÚÙ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÔfiÙÂ Ë fiÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿. ∞˘Ùfi Û˘ÌʈӋıËÎÂ, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Î·È Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÌÂÈ ÛÙ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ “·fi ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ˘-

Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÀÁ›·˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 32,88% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 123 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó‹ÏıÂ Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ‰·¿Ó˘ 183 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª. Ÿˆ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÔÚ·Ù¿ ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„ ۋÌÂÚ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘” Î·È ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹-

∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜, ηÏÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ ÙÚ›· ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ηıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ηٿıÏȄ˘ ηÈ

·Á¯Ò‰Ô˘˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ÙÔ „˘¯È·ÙÚÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ¢·ÊÓ›, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂϤÙË ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÛÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ›·Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. ∂›Û˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌfiÓÔ ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ AIDS ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηıÒ˜ ÂÓÒ Â›Ó·È ÔÚÔıÂÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·ÁˆÁ‹ .ΔfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙÔ AIDS Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ƒˆÛ›· Â› °È¤ÏÙÛÈÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¢. μ·ÚÓ¿‚·˜, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, › fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÂͤÊÚ·Û ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜.

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÓfiÌÔ

¶ÚÔ˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù· ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 18.

TO ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ

ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ. ∏‰Ë, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ›ÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜” . √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηıÒ˜ Ë ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο fiÙ·Ó ¤‚Á·Ï·Ó Ù· Ù·Û¿ÎÈ· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √ Î. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ “ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÈΛ·” , ηıÒ˜ οÔÈÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·-

ÙÔÚ›ˆÓ Ô˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ “‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ χÛÂȘ: - ¡· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û Ì·Ú. - ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·ÓÔ‡ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ηʤ, ̤ÙÚÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi-

ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, fiÙ·Ó Î·È ÂΛ Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ë Î·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. - ¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ï‹Ú˘ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, fiÔ˘ fï˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ı· ÙËÚËı› ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È Ù· Ì·Ú. - ¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ӤԢ˜ οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û Ì·Ú fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·.

- ™Â ÌÈÎÚ¿ Ì·Ú fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú ‹ fi¯È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó fiÙÈ ÂÍ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜, Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ·ıËÙÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ÁÂÏÔÈÔÔÈ›ٷȔ Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÏÔÁÈ΋. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ¿Óˆ ·fi 400 ÚfiÛÙÈÌ·, ÂÓÒ fiˆ˜ › ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Î. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 6.000 ηٷÁÁÂϛ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ÚfiÛıÂÛÂ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ÔÈ ·ÓÙÈηÓÈÛÙ¤˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ “οÓÂÈ ›Ûˆ” Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ô Î. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì ›Ûˆ, ı· ¤¯Ô˘Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿Ó·Ì” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ·ÚÛ›·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ηٿ 50%, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ù·Û¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·.” ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ›ÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜” , › ÛÙÔ ∞¶∂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

™›ÚÈ·Ï Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ·›‰È ∞£∏¡∞, 18.

£

¤Ì· ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â› ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ Ë ¡¢, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Δ˙·‚¿Ú·, ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È·, Î·È ∂Ï›˙· μfi˙ÂÌÂÚÁÎ, ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ·Ú·Ï·Ó‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È „‹ÊÈÛ·Ó ¿ÏÏÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ·ԉȉfiÌÂÓÔ ·‰›ÎËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 390 ÙÔ˘ ¶.∫. Ô˘ ÂÁÚ¿ÊË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË “·ÈÛÙ›· ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·”, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ï‹ ·ÈÛÙ›· ·fi ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·ÏÏfiÙÚÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂ΛÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÁÚ·Ê› ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ÚıÚÔ 256 ÙÔ˘ ¶.∫. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÛÙ›· ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰È¿ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¢Ú›ÙÛ· (™Àƒπ∑∞) Î·È ∞ÓÙÒÓË ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˘ (∫∫∂), Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÚÈÓ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÚ·Ê›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·fiÛ¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÌË Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¿Î˘Ú· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ·˘Ù‹. √ Î. Δ˙·‚¿Ú·˜ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ¯ı˜ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· οÔÈ· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ·Ú·‰ÚÔÌ‹, ÙËÓ ‰Â ΛÓËÛË Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ Ë ¡¢ Â›Ó·È Î›ÓËÛË “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وӔ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú·Ï·Ó‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÎÈ fiÙÈ, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·fi ÙÔ ÔÚÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ „‹ÊÔÈ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ·Ú·ÂÌÊı›. ΔÔ ı¤Ì· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ¢Ú›ÙÛ· (™Àƒπ∑∞) Ô˘ Û·ÊÒ˜ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÏËÌ̤ÏÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ú¿ÁÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ, ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÈ·ÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, ‰‹ÏˆÛÂ, fï˜, fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ “‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi

ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÎÈ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” ™Â ÂÚÒÙËÛË, ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Ë „ËÊÔÊÔÚ›·, Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ, fiÙÈ ˘ÂÎÏ¿Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë „‹ÊÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ¡¢ Ë ·Ú·ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı› Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· Ù· ›‰È· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¡¢, ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ô Î. Δ˙·‚¿Ú·˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· Â·ÓÔÚıÒÛÂÈ, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ”.

∞£∏¡∞, 18.

“ªË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ¤ÏÂÁ¯Ô˜” ϤÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘

√ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-

ÁÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜, ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ, π. ™·ÎÂÏÏ¿ÎÔ, Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂʤÙ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜, ª·Ú›· ¡ÈÎÔϷΤ·, π. ºÈÔÚ¿ÎË Î·È ¡. ¶ÈÈÏ›Áη, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ™‹ÊË B·Ï˘Ú¿ÎË, (274/15.11.2010), Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÷Ú. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, Î·È ÙÔ˘˜ Δ¤ÓÙÂ, ™·ÎÂÏÏ¿ÎÔ, ¡ÈÎÔϷΤ·, ºÈÔÚ¿ÎË, ¶ÈÈÏ›Áη. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi Ô Î.μ·Ï˘Ú¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÛÎËı› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ∞ÎfiÌ·, ÛÙËÓ ›‰È· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂Âȉ‹, Ë ¿ÌÂÛË, ¯ˆÚ›˜ η̛· ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î‡ÚÔ˜

∏ ·¿ÓÙËÛË ·fi ¶∞™√∫ Î·È ™Àƒπ∑∞ ™ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ÂÚ› ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢Ú›ÙÛ·˜. ∞¤ÚÚÈ„Â ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¡¢ fiÙÈ “·Ú·Ï·Ó‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜”, ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ì ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ∞˘Ùfi, ÚfiÛıÂÛÂ, Ô‰‹ÁËÛ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞ÓÙÒÓË ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ, Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙ· Ú·ÎÙÈο ÚÈÓ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË, ·ÏÏ¿ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¿Î˘Ú· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ ÙÔ˘˜.

™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “Ì¿ÏÏÔÓ Èı·Ófi” ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Â˘ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÂÍ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÚÒÓ˘ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÓÔÌÈΛÛÙÈη Ù¯ӿÛÌ·Ù·” Ù˘ ¡¢, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚË-

Ù‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÛˆÛÙ¿ ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ, Ì ÙË Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÚıÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÙ›· ÂÚ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·.

ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ √ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ÂÚ› ·Î‡ÚÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌË ·Ú·ÔÌ‹˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ

∞ȯ̤˜ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ÁÈ· ™·Ì·Ú¿ ∞£∏¡∞, 18.

√ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·-

‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “9,84”, ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞. ™·Ì·Ú¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÔÈÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ı· Û˘ÌÔÚ¢ı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “™ÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ì·È ¿Ú· Ôχ, ÁÈ·Ù› ‚Ϥˆ fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘. μ‚·›ˆ˜, Â›Û˘, ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏ˘ ٿ͈˜ ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ı· ·ÔÙ˘ˆı› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î.Ï.” ›Â Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜.

ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, fï˜, fiÙÈ Ë μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Â› ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È fiˆ˜ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. “∫·Ïԉ¯ԇÌÂÓË Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ·ÏÏ¿ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈËıÔ‡Ó” ÙfiÓÈÛ ÛÙÔÓ “Real Fm” Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· fiÙÈ Ë ¡¢ Âͤٷ˙ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Â› ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì˘ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ‹ ÌË ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ˘¤Ú Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ °.μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË Î·È ÂÈϤÔÓ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ˘¤Ú Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜ ηÓÂÓfi˜ ·fi Ù· ¤ÓÙ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

ªÏfiÎÔ Δ¤ÓÙ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ μ·Ï˘Ú¿ÎË ÚÔ˜ ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Siemens ™ÙË Ã¿ÁË ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·˘Ù‹˜”. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô Δ¤ÓÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ “ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘” ·ˇı˘ÓÂ Î·È ÚÔ˜ ÂÛ¿˜ ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 274/15.11.10 ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÌË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÔÙ›· Â› ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ¿˜ Û·˜ ·Ó·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ó·ÁfiÌÂÓ˜ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Û·˜. ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, ÂÔ̤ӈ˜, Ó· ÌË Ï¿-

‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ηٿ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘”.

∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ™ÙË Ã¿ÁË ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰‡Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ˘„ËÏfiÙ·ÙˆÓ “‰ÒÚˆÓ” Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË, ÙÔ 2000, Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi. √È ‰‡Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Eurojustice, Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Û˘Ó·-

‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηٷ‚ÔϤ˜ “ÌÈ˙ÒÓ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ 214 ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ¡·˘ËÁ›· Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÂÙ·Èڛ˜ HDW Î·È FERROSTAAL. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ

¤ÙÔÈÌÔÈ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó Û ηٿıÂÛË Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈÓÈÎÒ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ™¢√∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔȘ ηٷı¤ÛÂȘ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Û˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÛÙË Ã¿ÁË, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ “¶··ÓÈÎÔÏ‹˜”.

¢ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ∞¶£ £∂™™∞§√¡π∫∏, 18.

¢√§√º√¡π∫∏ Â›ıÂÛË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ∞¶£, ÛÙË £¤ÚÌË, ·fi ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜ Ì ÎÚ¿ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó Ì ÛȉËÚÔÏÔÛÙÔ‡˜. √ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ηıËÁËÙÒÓ ÌÂٷʤÚıËΠ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˜ ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ˘¤ÛÙË ÂÏ·ÊÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·Ú‰›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞¶£, ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Â›ıÂÛË Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” . ΔÔ ∞¶£ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ʇϷ͋˜ ÙÔ˘, Ì ÂÈϤÔÓ 120 ¿ÙÔÌ·. “∂›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜ Ë Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Û fiÏÔ ÙÔ Î¿ÌÔ˘˜ Ù˘ £¤ÚÌ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ʇϷη˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË Î¿Ï˘„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛ̇ÙËΔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘, °È¿ÓÓ˘ ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ ‚ÚÂÊÒÓ ¶∞Δƒ∞ 18.

√§∞ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÁÂÓÓ‹-

ÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 6˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Îԇ̷˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ ‚ÚÂÊÒÓ. ™ÙÔ Î‡Îψ̷ ·˘Ùfi ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ŒÏÏËÓ˜ Î·È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ. √ ¶. °Îԇ̷˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ fiψÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ‹ fi¯È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù¿ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ˆÏËıÔ‡Ó Ù· ‚Ú¤ÊË. ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶. °Îԇ̷˜, Ù· fiÔÈ· ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜.

ƒ‡ıÌÈÛË ÁÈ· ·ÏÈ›· ·fi Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜ ∞£∏¡∞ 18.

Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ 164198/03-03-08 Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ›· ·fi Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 1 ÌÈÏ›Ô˘ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜, ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·›· ∂›ÙÚÔÔ ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙ› Ó· ÂΉÔı› Ó¤· ·fiÊ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÏÈ›·˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ È¯ı˘·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜. √ Î. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ η˜ ª. ¢·Ì·Ó¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ È¯ı˘·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÏȤˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·.

£·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô πø∞¡¡π¡∞18.

™Δ√¡ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ - ¶Ú¤-

‚Â˙·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ª·ÚÁ·ÚÈÙ›Ô˘, Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô, ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, οÙÔÈÎÔ˜ ÂÓ ˙ˆ‹ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∞fi ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó 35 ̤ÏË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙȘ ªÂÓ›ÙÛ˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂΉÚÔÌ‹ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËΠηӤӷ˜. Δ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÂ˘Ó¿ Ë ΔÚÔ¯·›· ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜.

™‡ÏÏË„Ë 42¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ÂÌÔÚ›· ËÚˆ›Ó˘ Ã∞¡π∞ 18.

°π∞ ηÙÔ¯‹ Î·È ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·-

ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ 42 ¯ÚÔÓÔ˜ ·fi Ù· ÷ÓÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÷ӛˆÓ ∞ÚÙ¤Ì˘ ∫Ô˘ÙÛ·ÊÙ¿Î˘, “‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ã·Ó›ˆÓ, fiÙÈ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ η٤¯ÂÈ Î·È ‰È·ÎÈÓ› Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ, ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡” . ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ¶ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÛ›ˆÓ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÍÈ (676) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Û ÙÚÂȘ (3) ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ Û˘Û΢·Û›Â˜. ªÈ· (1) Û˘Û΢‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ۇÌʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˆ˜ ̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ̤۷ ÎÔ‹˜ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ.

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÎԇϷ

°È· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È 15 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô £‡Ì·Ù· Â›ıÂÛ˘ ¤ÂÛ·Ó

∞£∏¡∞, 18.

›ÎÔÛÈ ‰‡Ô Ó·ÚÔ›, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÂÂÈÛfi‰È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ™ÙÔ˘˜ 15 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·‹ÁÁÂÈÏ ηÙËÁÔڛ˜ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÎԇϷ. √È ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û ٷÎÙÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÙ¿ Ó·ÚÔ› ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ¢‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÂÂȉ‹ ηÙ›¯·Ó ·ÂÚÔ‚fiÏ· fiÏ·, ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· Ú›„Ë ¤ÙÚ·˜, ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ı· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ∞ÊÁ·ÓÔ‡ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ΔÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞.Δ. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙·Ó ∞Ï› ªÂÚÛ¿È, 43 ÂÙÒÓ, Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÌÂٷ͇ 1-2 Ì.Ì Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì·˙› Ì ÙÔ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ ·È‰› ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Lidl ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ·fi ÂÚÈÔÏÈÎfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ ∞ÁÊ·Ófi˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì·˙› Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ù· 4 ·fi Ù· 5 ÙÔ˘ ·È‰È¿, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· (¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË) ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ¿Û˘ÏÔ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ٷ ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ Ì ÙÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ù·

‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

·Ú·ÙË̤ӷ ηÚfiÙÛÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙË ÛȈËÚ‹ -fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ- Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Úˆ›, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ÚfiÛÊ˘Á·˜, ¤Ó·˜ ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜, ÙÔÓ ¤‚ÚÈÛÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Êı·Û ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi. ™ÙÔ ∞.Δ. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, fiÔ˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó, ÙÔÓ ¯ÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ̛· ·›ıÔ˘Û·, fiÔ˘ ·Ú¯Èο 4 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô, ÙÔÓ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Â› ‰‡Ô ÒÚ˜ Ì ÁÎÏÔÌ, Û›‰ÂÚ·, ÎψÙÛȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÓȤ˜ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ™˘Ó‹Ïı fiÙ·Ó ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ˘ ›·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ Î·È Ó· ʇÁÂÈ. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÙÙÈ΋˜, Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, fiÙ·Ó ÛËÎÒıËÎÂ, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ªÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜” , fiÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠Ï‹ÚË È·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù›ÔÙ· Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ¿-

„Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Î·È ÙÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ʇÁÂÈ. ™ËÌ¿‰È· ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ʤÚÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ, ·ÚÈÛÙÂÚfi ÒÌÔ Î·È ÌÚ¿ÙÛÔ, ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi ÌËÚfi. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›·, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ . ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ “∞ÂÏ¿ÛÙ ÙÔ ƒ·ÙÛÈÛÌfi” , “∫›ÓËÛË ∂ӈ̤ÓÔÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ƒ·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÙË º·ÛÈÛÙÈ΋ ∞ÂÈÏ‹” , ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÒÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ï‹Ú˘ ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ë ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∂›Û˘, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰Ôı› ¿Û˘ÏÔ ÛÙÔÓ ∞ÊÁ·Ófi ÚfiÛÊ˘Á·. ªÂ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·Û‡ÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ Â› Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË Î·È ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

£‡Ì·Ù· Â›ıÂÛ˘ ¤ÂÛ·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏ›Ô˘ ∫ÈÛÛ¿ÌÔ˘, ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, fiˆ˜ ηًÁÁÂÈÏ ۋÌÂÚ· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∫Ú‹Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÚÔÙÂٷ̤ӷ ΢ÓËÁÂÙÈο fiÏ·. ∞ÊÔ‡ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÔ‚›ÛÔ˘Ó, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó·ÚÔ› Δ˘Ó‹ÛÈÔÈ, 20 Î·È 21 ÂÙÒÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ, ¤ÂÛ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ¤Û˘Ú·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ٷ ÎÔÓÙ¿ÎÈ· ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Í‡ÏÈÓ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÂÏÈο ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏ›Ô˘. √È ‰‡Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∫ÈÛÛ¿ÌÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ. ŒÊÂÚ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. ™ÙÔÓ ¤Ó· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó 24 Ú¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ›¯Â ηٿÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙÔ fi‰È. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ηٿıÂÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Ã·Ó›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÌÓÙÔ‡Ï Ã·Ù˙‹, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∫Ú‹Ù˘, “ηıËÌÂÚÈÓ¿ ۯ‰fiÓ, Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËϤʈÓÔ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ Î·È Ì·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¯Ù˘¿ÓÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Δ˘Ó‹ÛȈÓ, Ô Î. ÷Ù˙‹ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È fiÙÈ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜. ∏ °È¿ÓÓ· ¶ÂÙÚ¿ÎË, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·‰È·ÓfiËÙ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ı· Â›Ó·È ¤Ó· οÏÂÛÌ· ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ .

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 3.000 ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ› οو ¿ÎÚˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË ∞£∏¡∞ 18.

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔÈ-

¯Â›· ÁÈ· ÙÔ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 7.000.000 ¿ÙÔÌ· ÂÙËÛ›ˆ˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηډȷÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ¿ÏÏˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ÔÈ ÌfiÓÈ̘ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û هÊψÛË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ›. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂıÓÒ˜, Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ οو ¿ÎÚÔ˘ ÂÓfi˜ Û˘Ó·Ó-

ıÚÒÔ˘ Ì·˜ οı 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·! ™‡Ìʈӷ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË, ÙÔ 70% ÙˆÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó 25 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô fi‰È· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜. ™Ù·ÙÈÛÙÈο, 1.000.000 ¿ÙÔÌ· Ì ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi ÂÓfi˜ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘˜ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ΔÔ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·, ηıÒ˜ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ (¶.√.À.) ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÚÚÒÛÙˆÓ ¤ˆ˜ Î·È 70% ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2030 ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 435.000.000 ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η,

·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÙÔ 2003 ‹Ù·Ó 194.000.000, ÂÓÒ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ¶·ı‹ÛÂˆÓ ¢È·‚ËÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÈÔ‡ (∂.ª∂.¢π.¶.) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ 22 - 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·˘Ùfi ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÂȉÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ METRO Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 09:00 - 17:00, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰ˆÚÂ¿Ó ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙˆÓ ·Ùfi-

ÌˆÓ Ì ‰È·‚‹ÙË ·fi È·ÙÚÔ‡˜-̤ÏË Ù˘ ∂.ª∂.¢π.¶., ÂÓÒ ı· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.ª∂.¢π.¶. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ó¤˜, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·Û¯fiÓÙˆÓ Î·È ÌË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 4-5% ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤ÏÎË ÛÙ· fi‰È·, ‰ËÏ·‰‹ 30 - 40.000 ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·‚‹ÙË ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 3.000 ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ› οو ¿ÎÚˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·Ó¤˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚfiÏË„Ë ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ 60-70% ÙˆÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ·Ï‹ÚˆÙ˜ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· 15¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿ÏË ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙË ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 15¯ÚÔÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ùo ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÂÙÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË ªË¯·ÓÈ΋ Î·È ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ” ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ª˘ÛٷΛ‰Ë˜, ηٷ‚¿ÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ¢ÓËÙÈο ‰›· ·È¯Ì‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ

ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 20102011: ¶¤ÌÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∞. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ

ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ÁÂÓÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. μ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔÓ ΔÔ̤· ÙˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∫·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£.,

¶ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¶.£.

∞΢ÚÒıËÎÂ Ë ÂÎÏÔÁ‹ §¤ÎÙÔÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∞΢ÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ °È¿ÓÓË ¶·Ó¿ÚÂÙÔ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ϤÎÙÔÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏfiÁˆ ·Ú·‚›·Û˘ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ϤÎÙÔÚ·, ‹Ù·Ó ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÌÂÚfiÏËÙË ÎÚ›ÛË. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·.

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∂∫∂Δ∞. ¶¤ÌÙË 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: μ¤ÏÙÈÛÙÔ˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∫‡ÚÈ·˜ ƒÔ‹˜ Û ¢›ÎÙ˘· ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ªÂÁ¿Ï˘ ∫ϛ̷ÎÔ˜. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∫·ıËÁËÙ‹˜ ª¿ÚÎÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘. ΔÂÙ¿ÚÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Û ÛÂÈÛÌÈο ÊÔÚÙ›· ÎÔÓÙÈÓÔ‡ ‰›Ô˘. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™˘Ú¿ÎÔ˜, ™¯ÔÏ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂.ª.¶. ΔÂÙ¿ÚÙË 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: £·Ï¿ÛÛȘ ηٷÛ΢¤˜: ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£. √È ‰È·Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶.ª.™., η μ.μ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 214210-74173.

™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È Ì ٛÙÏÔ “√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ °ÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·Ú·ÁˆÁ‹” Ì ÙËÓ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¢ÔÌ‹˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ (¢∞™Δ∞) Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ª√∫∂) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙÔϤÔÓÙ· ™Î¿ÁÈ·ÓÓË (∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi À‡ı˘ÓÔ ª√∫∂) ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÔÌÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÔÌÈϛ˜

ÙˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ºÈÏ›Ô˘ (¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∂ÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Artenius Hellas), ÙÔ˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ª·ÙÛÈÎÔ‡Ú· (¢È¢ı˘ÓÙ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ Biomar) Î·È ÙÔ˘ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˘ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ (°ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ VIS) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· η٤¯Ô˘Ó. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÊfi‰È· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË. ΔfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ¤·ÈÍÂ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÚ›·. ™‹ÌÂÚ·, ˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ‹Ù·Ó Ô ¢Ú. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··‰Ô‡Ï˘ (¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™μ£&∫∂ Î·È ¢È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÃ¶¶∞) Î·È Ô ¢Ú. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ (¢È‰¿ÛÎˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜). ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ¤ÏÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010.

√ÚΈÌÔۛ˜ ™ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. º.™.

∞ӷηÈÓ›ÛÙËΠÏ‹Úˆ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ªÂ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Ë «∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜» ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¯ı˜ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ “∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜” ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ “·Ï˘Û›‰·” ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜” ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ 58 Î·È πˆÏÎÔ‡ Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 650 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Dixons. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ design, ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈ· ÂÌÂÈÚ›· ·ÁÔÚÒÓ, Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ! ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤-

ÙÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 18, 19, Î·È 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Ë ¿ÚÈÛÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˘ Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙfi̘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Û οı ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ DSGi ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. Chris Matthews ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÚÈ˙Èο Û ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ·ÛÙ› ıÂÚÌ¿ ·fi ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi Ù· ηٷ-

ÛÙ‹Ì·Ù· ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ‰È·ÚÎÒ˜, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÓÔ˘Ì ӷ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜, ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. ∞Ó Î·È ¤¯Ô˘Ì Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË” .

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ “∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜” ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1950 ·fi ¤Ó· ·Ïfi Ì·Á·˙› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 103 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ··Û¯ÔÏ› ¿Óˆ ·fi 2.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ô ŸÌÈÏÔ˜ DSGi. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÔÈÎÈ·-

ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË. ∏ DSGi plc Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. √ ŸÌÈÏÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÏÏ·ÏÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.300 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û 28 ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 40.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÏ¿Ù˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ online Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ DSGi. √È ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ site Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.kotsovolos.gr , ›Ù ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ online, ›Ù ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó (reservation), ÒÛÙ ӷ Ù· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ›

ηχÙÂÚ·. ΔÔ site Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. √È ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ DSGi plc ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Currys, Dixons.co.uk Î·È PC World ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ

Elkjop ÛÙȘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÙË UniEuro ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ ∫øΔ™√μ√§√™ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ELECTRO WORLD ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙËÓ PC City ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙËÓ Pixmania.com Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË.


M·ÁÓËÛ›· 12

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

“§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¢‹ÏˆÛË μ. ªÔ‡Ù· ηٿ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ¢‹ÏˆÛË ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· Ù· ÂÚ› ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ °. °. ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘

ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Û¯fiÏÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÈÂΉÈÎÒ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÈı˘ÌÒ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÂÈÙ·Á‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÕÚıÚÔ 1). øÛÙfiÛÔ, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜. ∏ ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∞ÁˆÓ›ÛÙËη Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Û˘¯Ó¿ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËη Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛfiÚÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘, ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·ÔÔÈËıÒ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ™ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË, Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿Ï˄˘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÌÔ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, Ë ÌfiÓË ÌÔ˘ Âȉ›ˆÍË, Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ̤۷ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £¤Ïˆ Ù¤ÏÔ˜, Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÛË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηϤۈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.

fi ÙË “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ “¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ” ··ÓÙ¿ Ô μ. ªÔ‡Ù·˜ ÛÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™Â ¯ÙÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ›Â: “∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÌÂ, ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ‰˘Ô ÏfiÁÔ˘˜: * ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ Ï·fi Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ - Ó· „ËÊ›ÛÂÈ, ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ, ¶··ÙfiÏÈ·, ·ÏÏ¿ ÂÈÌ›ӷÌ ÛÙË ı¤ÛË Ì·˜ ÁÈ· “Ï¢Îfi, ‹ ¿Î˘ÚÔ” , ÒÛÙ ӷ ηٷ‰ÈηÛÙÔ‡Ó Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¢. * ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ, ˆ˜ ∫∫∂, ‰ÂÓ Ó·˘ÏÒÛ·Ì Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Û’ fiÏË ÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰· ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ı· ÂϤÁ¯·Ì Ì “·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·” ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙·Ó, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË. Δ¤ÏÔ˜ ı· ‹ıÂÏ·, ÌÂÙ¿ ·ÚÚËÛ›·˜, Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÒ, ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆ˜ Î·È Î·ı¤Ùˆ˜, Ì’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔ‚ÔοÚÂÈ, ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘, ÙÔ ∫∫∂, ÂÂȉ‹ ›ӷÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ “ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ” ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Û οÔÈ· “˘„ËÏ‹ ı¤ÛË” , fiˆ˜, .¯., Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ˘ÂÚÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∏›ÚÔ˘. √ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ̈ÚÔÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, Ô‡Ù ȉÈÔÙÂÏ‹˜, fiˆ˜ ·‰›Îˆ˜ ηÙËÁÔÚ›ٷÈ...”

£· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ √ μ√§√™ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· “ÊÔÚ¤ÛÂÈ” Ù· ÁÈÔÚ-

ÙÈÓ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ fiÏË, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÚˆÙÔÙ˘›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿„ÔÁÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ·Á¿˘, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜. To ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 28.500 ¢ÚÒ. ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ï·Ù›˜, ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, “Ë fiÏË ı· “ʈÙÈÛÙ›” ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËı› Î·È Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ” . √ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ı· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û Ï·Ù›˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Û ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ªfiÚÂÏ, ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ ·fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ªfiÚÂÏ, ∫·ÚÙ¿ÏË ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ∂ÚÌÔ‡ ·fi ŸÁÏ Ì¤¯ÚÈ ∫ÔÚ·‹,

∂·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜Ì·˚ÌÔ‡ ∞£∏¡∞ 18.

∏ ∂π™∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-

ÁÔ˘ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·Ì·˚ÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË ‰‹ıÂÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜-Ì·˚ÌÔ‡ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÚÔ˜ ¤ÎÙÈÛË ÔÈÓÒÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı›, ÙËÏÂʈÓ› ·fi ÙÚÈÂÙ›·˜ ÂÚ›Ô˘ Û ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ‹ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ªËÙÚÔÔϛ٘ Î·È ∏ÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ πÂÚÒÓ ªÔÓÒÓ Î·È ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‹ ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ› Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, ‰‹ıÂÓ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ· ¿ÙÔÌ·. ÀÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ‰‹ıÂÓ Û’ ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·Ú¿ ÙȘ ·˘ÛÙËÚfiٷ٘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÛˆÔ (Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹) Î·È ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ú·Ï¿ÓËÛ˘ fiÛˆÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô‡Ù ÔÈ ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ” .

∫·Ù›¯·Ó 73 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ £∂™™∞§√¡π∫∏ 18.

ª∂§∏ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜

™˘Ú›‰Ë ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ΔÔ¿ÏË ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ °·ÏÏ›·˜ Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi πˆÏÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ™˘Ú›‰Ë. ∂ÈÛÙ‹ÏÈ· ∫˘ÎÏÈο Â›Û˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ ·fi ŸÁÏ Ì¤¯ÚÈ ∫ÔÚ·‹, ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÓ ΔÔ¿ÏË, ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË, ÛÙËÓ §·ÌÚ¿ÎË, ÛÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Á·ÛÒÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È §·Ú›Û˘. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ· ı· ·Ó¿„Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÛÙËÓ

¶Ï·Ù›· ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙËÓ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÂÙÛÒÓ, ÛÙÔ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 28.500 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡, ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î.¿.

¢È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ·Ó Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· Δ√ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÏÂÙÔ-

ÌÂÚÒ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰ÈÎÔ‡˜ ÈÂڿگ˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÈÂڿگ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó

fiÙÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ‰Â¯ı› οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi. ∂ÈϤÔÓ, ÈÂڿگ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ó· Â›Ó·È “˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Î·È ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ “·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÙfiÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ‚ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ó¿¯ˆÌ· ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È Ï·fi” .

Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜, ËÏÈΛ·˜ 46 Î·È 47 ÂÙÒÓ, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ 73 ÎÈÏÒÓ ¯·Û›˜. √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∫ÈÏΛ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ·Ú¯Èο, Û ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÙÔÓ 46¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙ›¯Â ۯ‰fiÓ 6,5 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô 47¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ Û ÎÚ‡ÙË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· 66,5 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Î·Ù·Û¯¤ıËΠ̛· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘-¶ÔÈÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

ƒ

·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¤‚·Ï ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ú·›ÙËÛË Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÂÍÂϤÁË ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÒÙÔ˜ Û ·ÚÈıÌfi „‹ÊˆÓ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú·›ÙËÛË Â›Û˘ ˘¤‚·ÏÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ∞Ï. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 6.30’ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î·È ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Û‡ÁÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÂÎϤÍÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∏ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜ (ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÙÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘), ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 31 ̤ÏË. ΔÔ ¢.™. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ›, ı· ¤¯ÂÈ ıËÙ›· ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ. ΔÔ ÀÔ˘Ú-

ÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢™ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ‹ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ¢™ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÈÏ·¯ÒÓ ÛÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î. £. ™Ù¿ÌÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· ÛÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ô Î. π. Δ۷ӿη˜. ◊‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ

ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÔÈ Î.Î. ∞ı. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ·fi ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È ™. ∫Ô¿Ï˘ ·fi ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ, Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. ºÈÏ. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜ ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î·˜ μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ¡. √ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘. ™ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ›: μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΔÌ‹Ì·: ∞Ó‰Ú. °·Ï·Ófi˜, π. ∫›ÙÛÈÔ˜, ∂˘. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, π. ªÔ˘ÚÔ‡Ó˘, ∞ÓÙ. ™ÈÔ‡Ú·˜ Î·È ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î·˜. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ΔÌ‹Ì·: °. πˆ¿ÓÓÔ˘, μ·Û. ∫·Ú·Ï‹˜, °. ª·ÚÌ¿ÎÔ˜, ∞ı. ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜, ∞Ï. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ (·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔÓ Î. Δ۷ӿη), ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ∞. ¶Ô‡ÏÈÔ˜ Î·È ªÈ¯. ™·Ófi˜. ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: μ·Û. ∑·¯Â›Ï·˜, ∂˘‰ÔΛ· ∫·ԇϷ, ∞ı. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜, ™Ù. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ¡. √ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú·Û΢‹ ƒ¤Ô˘, ∞ı. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È ∫ˆÓ. ÷χʷ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·: ∞Ó‰Ú. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ∂ϤÓË ¢Ô‰Ô‡‰Ë, ∫. ∫fiÁÈ·˜, ¢.

∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ™. ∫Ô¿Ï˘, °. ¶Ô˘ÙÛȿη˜, ºÈÏ. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜ Î·È °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ). ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·: £¤ÎÏ· ∫·Ì̤ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ ¢™ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ó· ÂÎϤÍÂÈ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ. ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ·˘Ù‹˜ ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÌ· ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÓfiÌÈÌ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÔÈ ‰Â ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·ÚÁ› ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‹ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ÌÙˆÓ (4/5) ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ›, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÓfiÌÈÌ· ·Ó Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ϤÔÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Â·Ó·ÏËÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ (1/3) ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÔÈ ‰Â ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ.

“∂˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋”

£·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜: ¡· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ 42% Δ√ ·›ÙËÌ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ

ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 42% ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Â·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÙÔÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÔÙÈÌ‹ıËΠÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ÙË μ’ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤ÎÏ„ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ” . ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2% Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Ô Î·ı¤Ó·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘...” . °È· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙ·ÙË ÂͤÏÈÍË ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ˘fi ›‰Ú˘ÛË ÎfiÌÌ· Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â› ˆ˜ “‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ‰Ôο” . ∞Ó‹ÁÁÂÈÏ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Û ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “∂ÓÒ ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È fiÏÔÈ ·˘Ùfi ͤÚÔ˘ÌÂ, ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÔÙÈÌ‹ıËΠ·’ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ 2,5% ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙË ¡¢, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ȉ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙȘ ¤ÎÏ„Â, ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¢ÈfiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô 4% ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢. ∂ÁÒ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ηӤӷ ÏfiÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘¤ÛÙË Ë ¡¢. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒ-

ÓË ™·Ì·Ú¿, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 4%” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜. °È· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, “οӷÌ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÔÈ·;

Ÿ¯È ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›Û·Ì ¢‹ÌÔ˘˜ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡¢.” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ 50% Û˘Ó ¤Ó· Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ, Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì 42%, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi... ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ 42%” . °È· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Ù· ‹Á·Ì Ôχ ηϿ, ·Ó ÏËÊı› ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¡¢ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ΔÔ 2009 Ë ¡¢ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ›¯Â 32,5%. √ §∞√™, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¡¢, ›¯Â ÂÚ›Ô˘ 4%, 4% ›¯Â Î·È Ô ™À¡ Î·È 41% ›¯Â ÙÔ ¶∞™√∫. ÕÚ· ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÂÙÚ¿Ë. ΔËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2% ‹Ù·Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ̤ӷ, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÈÒıËΠÔχ Ë ‰È·ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·Ó ¿ÚÂÙ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞’ ÛÙË μ’ ∫˘ÚÈ·-

΋ Î·È ‰Â›Ù fiÙÈ 26% ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÙÔ˘ ™À¡, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ, ΢ڛˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, „‹ÊÈÛ·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ∫·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙË μ’ ∫˘Úȷ΋, fiÛÔÈ ‹Á·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹, ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈο ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿. ∂Λ Èı·ÓfiÓ ¤ÚÂ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ¿ÏÏË ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∫·ı¤Ó·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó, ÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ· ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙfiÙ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘” . ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ∂¡Δ√¡√™ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ μ’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÁÈÓ ̛· ÚÒÙË ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi„ÂȘ, ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÂϯÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËΠ·’ fiÏÔ˘˜ Ë ¿Ô„Ë, fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ ηٿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜. ∂›Û˘ fiÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÔÛÔÛÙfi οو ÙÔ˘ 40% Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎϤÍÔ˘Ì ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô Ì ÙÔ 42%, Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞’ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ù·¯ı› οı ‰È¿ıÂÛË ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘. ∏ ¡¢ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË Î·È ÂıÓÈο ˘‡ı˘ÓË Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË, ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÏ›‰·˜” .

∂ÂÚÒÙËÛË ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È Ê¤Ù· √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜ Â›Î·ÈÚË ÂÂÚÒÙËÛË, Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯¿Ú·Í˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ê¤Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÂÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ·‰È¿ÚÈÎË ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·, ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË, ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ “‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·ÓÔȯً˜ ÔÚÔÊ‹˜” ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿, Ì ÔχÏ¢ÚË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ʤٷ˜ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶√¶), Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2007 Ô˘ Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ ˆ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙË Ê¤Ù·, 90.000 ÙfiÓÔÈ Ï¢ÎÔ‡ Ù˘ÚÈÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ˆ˜ ʤٷ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ªÂ ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Û¯¤‰ÈÔ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ë ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ʤٷ, ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÙËÙ·. ∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚ÔÛÎÔÙfiˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ʤٷ˜ ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÓÔı›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ˙ËÙ¿ÂÈ Ô ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ∞πΔ∏ª∞

ÛÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, η٤ıÂÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÒÓ- ¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 66 ÙÔ˘ Ó. 3852/2010 “¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , “ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ› Û ·˘Ù¤˜ ηٿÏÏËÏ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” . ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÚԂ›Ù ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙȘ ‰¤Ô˘Û˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰È¿Ù·Í˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ °ÂÓ¿ÚË 2011” .

¢ƒ∞™∏: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·›˙ÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ë

¢ƒ∞™∏ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ¢ƒ∞™∏ ·Ú·ÙËÚ› Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙË ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·›˙ÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ¢ƒ∞™∏ fï˜ Èı·ÓÔÏÔÁ› fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ 11%. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ› ÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ‰‹ÏˆÛË: “ÚÒÙ· ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂÎÙ·ÌȇÛÔ˘Ì” . √È ÛˆÛÙ¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. √È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÛÔÎ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·›Û¯Ó·ÓÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ. √È ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Â‰Ò ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜. ∏ ¢ƒ∞™∏ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·. ∏ ˘ÁÈ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ real estate ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈο ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ·Û˘Ó¿ÚÙËÙË ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Î·È fi¯È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ù˘¯‹ “ÂÚ·›ˆÛË” , Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜.

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ªÂ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ

¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜

¢

È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ›¯Â Î·È ¯ı˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi„ÂÈ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜.

Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ªÔ˘Û΋. √ ›‰ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ Ù¿ÍË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔ·„ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÎÙÒ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∂›Û˘, ¯ı˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶·Ï·ÌÈÒÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ‰˘Ô ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ-

¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ- ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ô Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÛˆÛÙ¿ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” .

ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ √Δ∞ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. “∂ÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ fi-

Ù·Ó ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. √È Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ √Δ∞ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ªË‰ÂÓÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞

ªÂ Ó¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ “ª∏¢∂¡” ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·

·fi Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜, Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹, ÂÓÒ ·fi ÔÏÈÙÈο Î·È ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ·È¯Ì¤˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÒ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Û ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ȤÛÂÈ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¤‚ËΠÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÂ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔ˜ ÙË ¡∞ª ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜ ı· ·ÂÓÙ·¯ı› ·fi Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È „·Ú¿‰Â˜ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ηٷϿ̂·Ó·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó¤Â˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ

¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÁÔÏ·‚›· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·‚ÔÏ‹˜ ÛηÊÒÓ. ªÔÚ› Â›Û˘ ¿ÌÂÛ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘, ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ˙ÒÓË Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ı· ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Â›Ó·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈΤ˜.

“¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ¯·ı› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË È¯ı˘fiÛηϷ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ› ¿Óˆ ·fi 10 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ïȇ̷ٷ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜” , ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î.∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ë Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È

ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ Î·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ›¯Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Û 1,5 ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÔfiÙÂ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂȂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂Δ∞¡∞§ ∞.∂ , ÂÙ·ÈÚ›·

Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. “∂ÈÙÂÏÔ‡˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÔÏÏÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÏÈ›·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› ϤÔÓ Ô‡Ù ÌÈ· ̤ڷ ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÔÏϤ˜ “ÂÚÈ¤ÙÂȘ” . ∂ÓÙ¿¯ıËΠ‰È·‰Ô¯Èο Î·È ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÙfiÛÔ ÛÙÔ 2Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ 3Ô ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢, ÂÓÒ Ë ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÛÊ·Á›ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ·fi Ù· ªÂÛÔÁÂȷο ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ª.√.¶) ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’90. ∫∞Δ. Δ∞™


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ŒÓÛÙ·ÛË ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

™ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

§Â›Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÈÚ›Ó˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙȘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ·

ÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÔÈ Î¿Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÛÈÚÈÓÒÓ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·˘Û›ÔÓÔ.

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ··ÚÙ›· ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÙfiÙ ÔÈ Î¿Ï˜ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÌË ··ÚÙ›·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi, ηıÒ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ë ÔÔ›· ÚԤ΢„Â, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÚ›· Â›Ó·È Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ 200 Î·È ϤÔÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢. ™ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏÔ˜

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ¯·ıÔ‡Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ › fiÙÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √¶∞¢ ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ οÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹‰Ë ¿ÏÏÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ.

º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ Ù· Δ·Ì›· ı· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2011. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÏÏ›„ÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÛÈÚ›Ó˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ÂÍ¿-

ÁÔ˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÛÈÚ›Ó˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· Ê¿Ú̷η. Ÿˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ë ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. ∞ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ› Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ºÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô ‚˘ı›ÛÙËΠ·ÓÔȯٿ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜

™˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜

º˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ Û 74¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ªÂ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ϤÔÓ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. Δ· ÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ∞˘Ùfiʈڷ, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ ‚›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™Ù· ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ ‚›·˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó. ∞fi ÙȘ ϤÔÓ ›Ûˆ˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ô˘ ÂΉÈοÛÙËΠÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ¤Ó·Ó 74¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÎÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ 73¯ÚÔÓË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. øÛÙfiÛÔ Ù· fiÛ· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ Â›Ó·È Ôχ Ï˘ËÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ô 74¯ÚÔÓÔ˜ ÎÙ‡ËÛ Ì ÁÚÔıȤ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 13˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ΔÔ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¤ÙÚˆÁ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ô 74¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ˘¿ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ô 74¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ì¤ı˘ Î·È ‰ÂÓ

·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. º¤ÚÂÙ·È Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‚›·. ∏ 73¯ÚÔÓË ¿Û¯ÂÈ ·fi ¿ÓÔÈ· Î·È - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È - ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·, ηıÒ˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙËı›. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·ıÔ‡Û˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ȉ̤ÓÔ˜, ÙËÓ ÎÙ‡ËÛÂ Î·È ÙËÓ ÎÏ›‰ˆÛ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ËÏÈÎȈ̤ÓË ¤Ú·Û ÙËÓ Ó‡¯Ù· Û ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Û›ÙÈ. ªÂ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Á›ÙÔÓ· ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ (‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿) ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠ۠‰›ÎË Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ Ë ˘fiıÂÛË ÂΉÈοÛÙËÎÂ Î·È Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ·ıÔ‡Û· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ÙËÓ Î·ÎÔÔÈÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ¿Óˆ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋ ‚›· fiÙ·Ó Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ ·ÏÎÔfiÏ. √ ηٷ‰ÈηÛı›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·Á-

ÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó 18 ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·, ÂÓÒ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 20 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ‚›·˜ Û ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™Ù· ÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û οı ۯ‰fiÓ ‰ÈοÛÈÌÔ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜. ΔÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ηٷ‰›Î·Û ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ 45¯ÚÔÓÔ, ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 20˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ÙÔÓ Â͇‚ÚÈÛÂ Î·È ÙÔÓ Í˘ÏÔÎfiËÛÂ, ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. √ ηٷ‰ÈηÛı›˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ ÂÍÔÚÁ›ÛıËΠ·fi ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ӷ ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È fi¯È ·ÚÔ˘Û›· Î·È ¿ÏψÓ. º˘Ï¿ÎÈÛË ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û οÙÔÈÎÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi Ù˘ Û˘-

˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó‹ÏÈÎË ÎfiÚË ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·, fiÔ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ë Á˘Ó·›Î· ÏÈÔı‡ÌËÛÂ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 50%. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û 25 ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË. ΔÔ 2009 ·Û΋ıËÎ·Ó ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· 54 ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ 2008 ‰ÈÒÍÂȘ Û 27 ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¡fiÌÔ ÂÚ› “ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜” Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈÔ ı·ÚڷϤ· ÛÙÔ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. √ ¡fiÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó - ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ - ‰Èη›ˆÛË. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·-

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ë ·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ fiÔ˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È 19 „‹ÊÔÈ, Ì ÚÒÙÔÓ ÙÔÓ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ. ∏ ·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ Ì ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ ˆ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 22. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ù· ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Â›Ó·È 11 Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ηÎÒ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ¤Á΢ڷ ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ “ÙÚ¤¯ÂÈ” Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. Œˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËΠοÔÈ· ¤ÓÛÙ·ÛË. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ñˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ- ηٷı¤ÛÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ ¿ÏÏ·˙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÂÎϤÁÔÓÙ·È.

∞£∏¡∞, 18.

·ÈÙ› ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ÏÒÓˆÓ, Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ” . ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË, fï˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Â·ÚÎÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ∫∞¶∞ (™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfïÓ) ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ 1/1/2009 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· 18 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ - Î·È ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎfi- Ù· ı‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ̛· Ó¤· ˙ˆ‹, ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Û›ÙÈ Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜. Δ· ı‡Ì·Ù·, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Â›Ó·È ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Á˘Ó·›Î˜, Ó·ڋ˜, ̤Û˘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜. Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ºÔÚÙËÁfi Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô Ì ÛËÌ·›· ΔfiÓÁÎÔ, ‚Ú¤ıËΠ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ 1,5 Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫fiÏÔ˘ ª˘ÚÙfi˜ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜. ΔÔ 6ÌÂϤ˜ ϋڈ̿ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ› Î·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ºÈÛÎ¿Ú‰Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿. ΔÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÂÓÙfiÈÛ ¤Ó·˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ „·Ú¿˜, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì›· ÛˆÛ›‚È· Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÈ΋ Ϥ̂Ô. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Êı·Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ì ‰‡Ù˜ Î·È ‚Ô‡ÙËÍ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ϋڈ̷, ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ›¯Â ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ ∞Ï‚·Ó›·˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌ˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È ÂÈÛÚÔ‹ ˘‰¿ÙˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚˘ıÈÛÙ›. ∏ ˘fiıÂÛË ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÛÒÌ·.


M·ÁÓËÛ›· 16

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

“∫fiËΔ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÏˆÊÔÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

¡¤Ô Ï‹ÁÌ· ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›· ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ηıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ™Â ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘

“æ

·Ï›‰È” ÛÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ٷ ψÊÔÚ›· ¤‚·Ï ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ʈÙÔÙ˘ÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ∂›Û˘ Û ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó η› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ οÔȘ Ï¿Ì˜ ·fi ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜ fï˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÎÒÏ˘Ì·, ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ˘ÏÈο, οÙÈ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ηψ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ¯·ÚÙ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™Â ηٿÏË„Ë Î·È ·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. Ãı˜ ÛÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ.

∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË, fiˆ˜ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ÌÂÏ¿ÓÈ, ‚È‚Ï›· ·Ô˘ÛÈÒÓ, ·ÔÚÚÔÊ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û¯Ô-

ÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ˙‹ÙËÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ʈÙÔÙ˘›Â˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó §‡ÎÂÈ· fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË §˘Î›Ԣ Ô˘ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ‡ÏË Ë

Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È¤ıÂÛ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÈÛ¯Ó‹. Δ· Û¯ÔÏ›· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÁÈ· ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙˆÓ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù¯ӛÙ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÈÎÚÔ˙ËÌȤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ηÏÔ‡Û·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·‰˘-

™Â ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÚÒÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì¿Ï˜ Î·È ·ıÏËÙÈο fiÚÁ·Ó·, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ó· ‚·ÊÔ‡Ó Ù· οÁÎÂÏ·, ÙÚ›ÙÔÓ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ù· ‚¿ıÚ· ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∂›Û˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̷ıËÙ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ fiÙ·Ó Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÚÒÙËÛ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË.

¡¤Ô Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ٷ ψÊÔÚ›·. ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ‰‡Ô ψÊÔÚ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 2Ô˘-8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÙˆÓ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È 4Ô˘ §˘Î›Ԣ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ¶Ï¤ÔÓ fï˜ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Îfi‚ÂÙ·È Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ù Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ù Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∏ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‹Úı Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ Ô ›Ó·Î·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂÙ¿ ϤÔÓ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó

™Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ

¢ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÊÈÏÔÏÔÁÈο, πÙ·ÏÈο Î·È °ÂÚÌ·ÓÈο ™√μ∞ƒ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ-

„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™Â ¤Ó· ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ηıfiÏÔ˘ πÛÙÔÚ›·, ÂÓÒ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Δ¿Í˘ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ∞Ú¯·›· Î·È ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο. ∂›Û˘ ÂÏÏ›„ÂÈ Î·ıËÁËÙÒÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ΔÌ‹Ì·Ù· πÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÏÈÁˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiÔ˘ Î·È ÂΛ fï˜ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ÌfiÚʈÛË. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤Ó· ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È‰·¯ı› ηıfiÏÔ˘ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘

¿‰ÂÈ·˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ‹Ú ̛· ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È μ’ Δ¿-

͢ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ∞Ú¯·›· Î·È Ù· ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο. √È ÒÚ˜ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘

‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 21. ¶Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÌÂٷ͇ °·ÏÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, πÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È πÛ·ÓÈÎÒÓ. º¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ηӤӷ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ÔÈ 20 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÏÒÛÛ·, Ó· ÌË ÙË ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÔÙ¤, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó Ù· ÈÙ·ÏÈο, ÙÂÏÈο ʤÙÔ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ΔË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ 40 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘ÙÔ› ÙË ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÏÏ›„ÂÈ Î·ıËÁËÙ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ¿Û¯ËÌÔ Â›Ó·È ˆ˜ Û ¤Ó· ÓËÛ› Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÔÏÏÔ‡˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛ-

Û˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÛÏ˄˘ οÔÈÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÏÒÛÛ·, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÏÏÔ‡. °È· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·ıËÁËÙ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ¿ÓÂ. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ·›ÚÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ™

ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ·›ÚÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ì›· ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ¤Î·Ó ‹‰Ë ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 130 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ª›· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ Û·ÎԇϘ Ù˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ›¯·Ó Â͢ËÚÂÙËı› 30 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ٷ ·ÏÈ¿ ·ÓÙÔˆÏ›· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ™Â Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ›‰Ë: ηʤ‰Â˜, ˙¿¯·ÚË, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, Á¿Ï· (‚·ÔÚ¤), ·Ï‡ÚÈ ˙˘Ì·ÚÈο, Ú‡˙È, fiÛÚÈ·, Ï¿‰È, ÎÔÓۤڂ˜, ¯·ÚÙÈο, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο. ∂›Û˘ Û ̛· ÁˆÓ›· ÚÔ‡¯·. ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, Ù· ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È... ™Δ√¡ ηıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ÏËÌ̇Ú˜, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ (™Δ√) ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛˆÓ, ·ÁÂÙÔ‡ Î·È ÏËÌÌ˘ÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË - ΔÛ·Ú¿˙Ë, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì ȉÈfiÎÙËÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ȉȈÙÒÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜ - ÃÔÚ¢ÙÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·-

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ›‰Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¿ÙÔÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·‚›ˆÛ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú·ÔÌ¤˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÈÛfiÙÈÌË ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ◊‰Ë ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙË

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 1.000 ¿ÙÔÌ· ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿. ∏ Î. Δ˙¤ÓË ¶·ÚÈÛ¿ÎË Â›Ó·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë, ÂÌ›˜ Ù· Ì·˙‡ԢÌ ‹ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ‰ÒÚÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Â›‰Ë ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ”, Ë ¶ÚfiÓÔÈ·,

Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÚfiÊÈÌ·, Ì ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, Ì ÚÔ˘¯ÈÛÌfi, ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú¤¯Ô˘Ì ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·È¯Ó›‰È·, ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ·”. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ¶·ÚÈÛ¿ÎË “Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È Ôχ˜, ÂÓÒ Î·È Ù· Ó¤· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ◊‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ŸÌˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·. ¢ÈfiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ‹ÚÈÍË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÓ¿ ·fi Â‰Ò Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ™Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ-

ÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Â›Ó·È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi Â‰Ò ÂÚÓÔ‡Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÚˆÙÔ‡Ó Â¿Ó ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ”. ™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ù‹ Ô˘ ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë: “∫¿Óˆ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË Ô˘ ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ∫¿ı ÊÔÚ¿, Ô˘ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÙÚfiÊÈÌ·, ¤Ú¯ÂÙ·È Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ”.

∫·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Û¯Â‰›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛˆÓ, ·ÁÂÙÔ‡ Î·È ÏËÌÌ˘ÚÒÓ Û›· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ΔÔÓ›ÛÙËΠÂÈϤÔÓ Ë ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŒıÂÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú›ıÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯ÂÙÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ

·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Â›Ó·È Ôχ Ï›Á· Î·È ı· ÚÔ·„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ¿ÚÈÛÙË ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û‡ÛÙ·Û˘ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ 2012 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÚ·Ê›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û οı ¢‹ÌÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÈÔÓÔÙÒ-

ÛˆÓ, ·ÁÂÙÔ‡ Î·È ÏËÌÌ˘ÚÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓ·fiıÂÛ˘ Ì·˙ÒÓ Î·È ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Û ·˘ÙÔ‡˜. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ì ٷ ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ÿÓÈ·, ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú›ıÚˆÓ, ÂÓÒ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ‹‰Ë ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¶ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· Û ÂÚ›-

ÙˆÛË ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ, fiÙ·Ó ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Ó· ÌË ‰··ÓÒÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∞·ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ª∂Δƒ∞ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ̤ÙÚ· ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ º˘ÙfiÎÔ˘-∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘-™Ù·‰›Ô˘-¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘-¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘-™Ù·‰›Ô˘-¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ™Ù·‰›Ô˘-∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘-º˘ÙfiÎÔ˘-¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜. ª¤ÙÚ· Ù¿Í˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÎÏÔ‹ Û ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¢À√ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜, ËÏÈ-

Λ·˜ 17 Î·È 19 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÎÏÔ‹. √È ‰‡Ô Ó·ڤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ ··Û¯fiÏËÛË ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, ÌÏÔ‡˙˜ Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·, ·Í›·˜ 180 ¢ÚÒ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ fï˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙ¤˜. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤Ï·‚Â. ™‹ÌÂÚ· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ·Í›·˜ 900 ¢ÚÒ ¤ÎÏ„·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·fi ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∂›Û˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¤Ó· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È 80 ¢ÚÒ. ∏ ÎÏÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠӢ¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ÊıÔÚ¤˜ 800 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ʇϷ͢ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰‡Ô Ó·ÚÔ‡˜ ñËÏÈΛ·˜ 22 Î·È 24 ÂÙÒÓ, ηÙÔ›ÎÔ˘˜ μfiÏÔ˘- Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Û›‰ÂÚ·. ¶·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· (7 Ì.Ì.) °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

√ÌfiʈÓË ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Û ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ °π∞ ‰›ˆÍË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ηÈ

·ÁÓfiËÛË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ πª∞™ ∞∂ ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÂÎÏÂÁ̤ӷ Ì ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·”. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ô Î. £. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰›ˆÍË ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î. ª. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ú¤Û·˜ fiÙ·Ó ·ÚÓ‹ıËΠ۠‰‡Ô Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Îfi„Ô˘Ó ‰ÔΛÌÈÔ Ì ÙÚÔ¯fi Î·È fi¯È Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ οÏÂÛ ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ fiÙÈ Ë ÎÔ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. °È· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Û ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¯Èο Î·È ¤ÁÁÚ·ÊË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê˘ Â›ÏË͢. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÁÓfiËÛ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÓ‹ıËΠ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ú‡ˆÓ ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∂§π¡À∞∂. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 2005 ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‚·Ú¤· ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Ì·˜ ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡·ÓÛË. ™ÙËÓ πª∞™ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰›ψ̷ ÎÏ·ÚÎ Î·È ÁÂÚ·ÓÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÚÙË̤ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰›ψ̷. ΔÔ Î¿ÓÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ó Ù˘¯fiÓ ÛËÌÂȈı› ·Ù‡¯ËÌ· Ó· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, fï˜, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ·¤Ï˘Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÎÏ·ÚÎ ‹ ÁÂÚ·Ófi” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

Ìfiʈӷ “fi¯È” ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ › ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÂ›Û˘ ÔÌfiʈӷ Ë ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘.

√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÌfiʈӷ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ï‹Ú˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ΔËÓ Î¿ıÂÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÌfiʈӷ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “·ÔχÛÂȘ” Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÂ›Û˘ ÔÌfiʈӷ Ë ·fiÚÚÈ„Ë ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ԇ˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤Ï·‚ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ô-

Û‡ÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “¢È·ÊˆÓԇ̠οıÂÙ· Î·È Î·ÙË-

ÁÔÚËÌ·ÙÈο” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Î. ΔÚ. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘ “Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ

ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ø˜ ۈ̷ÙÂ›Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ.

∂›Û˘, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¡· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ Î·Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÓÔÓÙ·È. ∂Ì›˜ ηٷı¤Û·Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ηı›ÛÔ˘Ì Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ‚Úԇ̠χÛË. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, fï˜, ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› ÔÌfiʈӷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, Ë ÔÔ›· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Ï‹Ú˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¶∞¡£∂™™∞§π∫∏

Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÂΛ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘), ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜. ™¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ù˘; √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·”, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ùۛη˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÓÂÔÏ·›·, Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Ì ÂÚ›ÛÛÈÔ ıÚ¿ÛÔ˜, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ··ÈÙ›: ∞ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢∂∫√, Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞˘Ù¿ ÛÙ· ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ· ̤ÙÚ· Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ˆÚ¿ÚÈ·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î.Ù.Ï. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ”. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜: “∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞.√.™., ÈÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ó¤· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο - ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Û·ÚÒÛÂÈ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ Ù˘ fi,ÙÈ Ì ·ÁÒÓ˜ Î·È ı˘Û›Â˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¢È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ

fiÙÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· Î·È ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘ÏÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Î·È fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ› Ê¿Ú̷η ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·Ï› Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯Èο ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ٷ ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›· ÛÙËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË”.

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¢∂∏ ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ˘Ûٿη˜ “Ô˘ Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·˘ÙÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋

ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Â‰Ò ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙ¿ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· Ê¿Ú̷η. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔη-

ÏÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÂΛ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·”. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

¡ÔÎ ¿Ô˘Ù Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÛÂÏ. 24

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 NOEMμƒπ√À 2010

™. Δ™πø§∏™

“÷›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.” ÛÂÏ. 21

Δ√¡π∑∂π √ ¶. ¶∂Δƒ∞™ °π∞ Δ√¡ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ∞°ø¡∞ Δ∏™ ¡π∫∏™ ª∂ Δ√¡ ¡∞À¶∞∫Δπ∞∫√

“Œ¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ...” ™Ô˘‰·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ÛÂÏ. 22

™‹ÌÂÚ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÂÏ. 20

ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Î˘ÚȷοÙÈÎÔ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2 Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÂÙÚ¿ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” : “£· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÂÊfiÛÔÓ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿” . ∞ÌÊ›‚ÔÏË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÏ¿¯Ô˘, ÂÓÒ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ “fiÏ·” ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ӛ΢ Â› ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·ÊÔ‡ ·Ó ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™Â Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÈÎÚ·Ù› ›ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Êfi‚ËÙÚÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ÂÓÒ Î·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ˆ˜ ...η˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. º˘ÛÈο ÛÙË ¡›ÎË ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ηӤӷ˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ‡ÎÔÏÔ˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ οı ̷٘ ı· Â›Ó·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‚Ϥ„ÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi Ì·˜. ∞˘Ùfi ı· ÂȉÈÒÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∫¿ı ‚·ıÌfi˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜” . °È· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ¡›ÎË ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ì ‚·ıÌfi ‹ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, Ô ÈηÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ›Â: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È, Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË. £· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÂÊfiÛÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ۈÛÙ¿ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿.

¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ӷ ‰Â¯ıԇ̠٤ÚÌ· Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÁÎÔÏ. £· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ì ÚÒÙÔÈ, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ı· ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜, οÙÈ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¤ÚÁÔ” .

Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. °È· ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, (ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Blue Angels, ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Â›Û˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ∞Ó··‡Ûˆ˜ 24 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË μÏ¿¯Ô Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È, ·ÊÔ‡ Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ 100% Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. Ãı˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÏÈ·Îfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È Î‹ÏË ÛÙË Ì¤ÛË. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ηÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜, ·ÊÔ‡ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÓfi¯ÏËÛË, ÂÓÒ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ μ·Û›Ï˘ ™·Ì·Ú¿˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ‰‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ.

∂ΉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ “∂ÎÛÙÚ·Ù›·” ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ÔÈ Blue Angels. °È· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË

™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ §ÂˆÓ›‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë, ™ˆÙ‹ÚË ¶¿ÛÙÚ·, ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Î·È ∞Ï›Î˘ ∫·˙¿ÎË. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Â›Ó·È ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 16.0020.00. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈÎÏ¿ÓË. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ fiÏÔ ·›‰ˆÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ˆÚ¿ÚÈÔ: ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 20.00-22.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 12.3014.30. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ ·ıÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ÂÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÒÚ˜ ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 20.00-21.00 ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈÎÏ¿ÓË ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È 24210-60320.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

¶∞√∫

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ∫ÔÚƠ̂ӷ˜ ∂¡Δ√¡√ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ºÂÚ¿Ó ∫ÔÚƠ̂ӷ˜, ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Ô ¶∞√∫ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “El Mundo Deportivo” . ΔÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ∫·Ù·Ï·Ófi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ∂Û·ÓÈfiÏ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜. √ ∫ÔÚƠ̂ӷ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ∂Û·ÓÈfiÏ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û fiϘ ÙȘ “ÌÈÎÚ¤˜” ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜, Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012, ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È 45 ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂Û·ÓÈfiÏ, Ì 23 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Û 26 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÚfiÂÚÛÈ ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶∞√∫ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” . √ μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ (4-2-3-1), Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Ì¤ÛÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºˆÙ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó MVP ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Â› Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1. £· Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¡·Ì›Ï ∂Ï ∑·Ú (ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ). ¢Â‰Ô̤ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜.

∞ƒ∏™

Èڛ˜ °ÎÈ¿ÚÔ Î·È Ã·‚›ÙÔ Ì ∫¤Ú΢ڷ Ãøƒπ™ ÙÔ˘˜ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ Î·È ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Ã·‚›ÙÔ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ÕÚ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ‰˘Ô ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜, ηıÒ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿Ù·ÛË ÛÙÔ Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ Î·È ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ Ô Ã·‚›ÙÔ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ıÂÚ·›· ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Î·È Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ ¡ÙÂ˚‚›ÓÙ·˜ ΔÛÂÛÓ¿Ô˘ÛÎȘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ ÁÈ’ ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” , ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™¤Ú¯ÈÔ ∫fiÎÂ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓı‹ÌÂÚË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘, Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÚÔÔÓË̤ÓÔ˜ Â·ÚÎÒ˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘.

™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ™Δ∞Àƒ√ ∞¢∞ªπ¢∏ ∂πÃ∞¡ ã∂™ √π ∂∫¶ƒ√™ø¶√π Δ√À ™∫√∫√

T· ͷӷϤÓ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Â Î·Ïfi Îϛ̷ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ì ÙËÓ ∞∂∫.

√È ‰‡Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ ¢È·Ó‹˜ Î·È º·ÌÈ¿Ó ™ÔÏÓÙ›ÓÈ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞∂∫, ¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” . ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Â¤ÛÙÚ„ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ¿‰ÂÈ· Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ. √ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ ÊÔÚ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ˆÌÔÏ¿ÙË Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË, ηıÒ˜ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi

ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ¶¿· ªÔ‡Ì· ¡ÙÈfi Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÂ-

‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˘ ̤ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ¢¤ÏÏ·˜ Î·È ª·ÓˆÏ¿˜. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘˜ ¡·ÛÔ‡ÙÈ, °È¿¯ÈÙ˜, ¡Ù·ÓÙfiÌÔ Î·È ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘. ∞Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ı· Â›Ó·È ÔÈ ∫·Ê¤˜ Î·È ª¿ÎÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ªÂÚÓ˜ Î·È §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÙÚ¤Ì. √ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ, Ì ÙÔÓ ™ÎfiÎÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹. * √ ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ó·... ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú·. ŒÙÛÈ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηٿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜.

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ™¶√ƒ+ 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) CONN-X TV 2 21.30 ŸÛÓ·ÌÚÈÎ-äÚÙ· -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

∂¶√

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ·ÔÏÔÁ›· ª·ÚÈÓ¿ÎË ∞¡∞μ√§∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 25/11 ‹ÚÂ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ΔËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ μÔ‡ÏÙÛ˘. √ Î. °Î·ÁοÙÛ˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ηıÒ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ Ù˘ 9˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤‚·ÏÂ, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÂÈÛ‹Ïı ‹ÚÂÌ· Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È Â›¯Â Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫¿ÎÔ. Δ· Â›Ì·¯· Ú·ÎÙÈο, Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋, “ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂΛӢ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·ÓˆÌ·Ï›·”...

■ •∂∫∞£∞ƒπ∑∂π ¶√π√™ £∞ ∂π¡∞π √ ¢π∞¢√Ã√™ Δ√À ¡π√¶§π∞ ™Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√

∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ.

™‹ÌÂÚ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹

μÏ¿¯Ô˜: ¡· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜

Ô Û‹ÚÈ·Ï ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ºÚ¤ÈÙ·˜ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÏËÊı› Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·. √ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂, ·Ú¿ Ù· fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¿ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ™ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ù¯ÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηϤÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °Î·ÛÂÚ›ÓÈ, ÛÙË Ï›ÛÙ· ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Ô ª·ÚÛ¤ÏÔ ªȤÏÛ·, ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔ¯ı¤˜ οıÈÛ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ì fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ.

Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ › ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜”: “∞ÓÙ›Ô ÛÙÔÓ Î¿ı ¤Ó·. ∂›ÛÙ Ôχ ηÏÔ› ·›ÎÙ˜ fiÏÔÈ Û·˜. £¤Ïˆ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Û·˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÏÔ˘˜ Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚ¿Û·ÌÂ. ™·˜ ‡¯ÔÌ·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜. ¡· ¤¯ÂÙ fiÏË ˘Á›·. ¡· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ¿ÚÂÙ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”.

Δ

∞Ô˘Û›· ÁÈ· §¤ÙÔ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ˘-

ËÚÂÛÈ·Îfi Ù¯ÓÈÎfi °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌÔ¯ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔÓ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÔıÂÚ·›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηψÛfiÚÈÛÂ Ô ¶ÔψÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ Ú·ÓÙ‚ԇ. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤ÏÏÂÈ·Ó Ù· “ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù·” Ì ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÌÔ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Î·È ÙËÓ Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ηϿ Ó¤·, Ô ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ ·Ô˘Û›·˙ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶·È·Ó›· Î·È ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ. ªÂ ÂÌÊ·Ó‹ ÙËÓ Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ‹Á ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , Ì·˙› Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË πÔÚ‰·Ó›‰Ë, ÁÈ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂ-

ªÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ªÂÁ¿Ï˜ Ô˘Ú¤˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, οÙÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ÛÙÔ √∞∫∞ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ˜ Î·È ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ùfi˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÒÏËÛ˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ›Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ sold out.

Δ∏ Ó›ÎË Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ¯·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›·. “ªÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Ì·˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛÔ˘ÌÂ, ÂÌ›˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÓÈÒı·Ì ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. Œ¯Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ̷˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ¤¯ˆ Í·Ó·› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ̤ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿”. ™Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ıÂÚ·›˜, ÂÓÒ ÔÈ π‚¿ÓÔÊ, ƒÈÌ΂›ÙÛÈÔ˘˜ Î·È ƒÔ‡ÌÈÏ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 NOEMμƒπ√À 2010

21

Δ√¡π™∂ ™Δ∏ ã∂™π¡∏ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δø¡ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫ø¡” ™∞∫∏™ Δ™πø§∏™

“÷›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.” ˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ·ÚfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯·Û ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ™¤ÚÚ˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞ӷʤÚıËΠÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û ¿Ú· Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÔÎÙ¿ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. √È Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó, fi¯È Ì ٷ ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™Ù·ÙÈÛÙÈο, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â 12 ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ¤Ó·ÓÙÈ ¤ÍÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ Ï¤ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿. ∞Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ï˘‹ıËη ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› η٤‚·Ï·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢ÈηÈԇ̷ÛÙ·Ó ÙË Ó›ÎË Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ÂÙ‡¯·Ì ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶ÚÔÛˆÈο, ı¤Ïˆ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ· Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ¯·Ú› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ¿Á¯Ô˜. £· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ʇÛÂÈ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶ÈÛÙ‡ˆ, ˆ˜ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ·Ó Ó· ›¯·Ì ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ›̷ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜, ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ¡· ‰ÈηȈı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ. ªÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÛ¯‹ ·È¯Ó›‰È· ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ ı¤·Ì·, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Î·È Ó· ¯·Úԇ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¢ÂÓ Â›Ì·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ∞Ï¿, Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. ¢ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹Û·Ì ÙȘ ¤ÓÙ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ‹Û·ÌÂ. ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ Î·È ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¯·›ÚÔÌ·È, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Î·ÏÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ∂›Ó·È ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·È¯Ó›‰È, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ôχ ηϋ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÌ¿‰·. ªÂ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ͤÚÂÈ Ó· ÙÈÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ fiˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Û’ ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ: °È· ÙÔ ·Ó ÙÔ 2-2 Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ‹Ù·Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÌË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‹ Ù˘ ÌË Î·Ï‹˜ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: “∏ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¿Ú· Ôχ ηϿ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. º˘ÛÈο Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· οÓÂÈ ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰Â¯ı‹Î·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÁÈ· ̤ӷ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ... ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ó·È ÌÂÓ Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÁÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜, fï˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÌfiÓÔ Ì ٷ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÎÔÏ Î·È ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ” . °È· ÙÔ fiÛÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ÌfiÏȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÚ›· Ì·Ù˜ Î·È ·ÔÛÒÓÙ·˜ Ì›· ÈÛÔ·Ï›·: “√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ fiÙ·Ó Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·È¯Ó›‰È, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¿Ì˘Ó˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤‰Ú·˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ó›ÎË Û ¤ÓÙ ̷٘. ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ¤¯ÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù¿Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¯Ò-

ÚÔ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂȘ ÙË Ì¿Ï·. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ¿Óˆ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̔ . °È· ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: “Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ Î. ª¤Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÚ¿Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ı¤Ïˆ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î¿ÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, fï˜ ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂Ì›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ô Î. ª¤Ô˜ Ó· οÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË...” . °È· ÙÔ ·Ó ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÈ ∫·Ì¿Óٷ˘ Î·È ¶ÏÈ¿Áη˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÏÈ¿Áη ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ó¤Ó· ı¤Ì·. ∂›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ì›· ›ˆÛË, ¤Ú· ·fi ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. ŒÓ·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÁÎÔÏ Î·È Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘, Ó· ÙÔ ÍÂηı·Ú›Ûˆ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô‡Ù ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÂٷ͇ Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ·, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·-

ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹” . °È· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÎÈÓËı› Ë ÔÌ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ ı› ÛÙË ÌÂÁ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È: “Œ¯ÔÓÙ·˜ Ë ÔÌ¿‰· ÌÈ· ηϋ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛÈ̘ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, Ô Î. ª¤Ô˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â‰Ò. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÛÔ ÙÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. º˘ÛÈο Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÛÂ

ÔÈ· ı¤ÛË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿” .

£¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ‰ÈÂΉÈΛ Ô ªÚ¤Ûη ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È (5.15 Ì.Ì.) Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÷ϛʷ ™·Óηڤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. √ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ÂÓÒ ÌÈ· „‡ÍË Ô˘ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ·-

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∞ÛÙ¤Ú· ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: * 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-14, 17, 2630, 43-56 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 1-12, 43-56, ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 14,17, 26-30). * 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-12, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). * 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206,207) Î·È 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211, 212), (∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). * 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 13 (ÎÂÚΛ‰· 106), 27, 28, 30 (ÎÂÚΛ‰· 111, 112), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). * 50ú ÛÙËÓ ı‡Ú·: 16 (ÎÂÚΛ‰· 108), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ·fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210

ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È. ¶Èı·Ófiٷٷ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ηıÒ˜ ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂΉÈΛ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜, ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ı· ηı›ÛÂÈ Ô ª·ÚÙ›Ó. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÔÓËı› ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. * ∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ÚfiÛÙÈÌÔ 2.500 ¢ÚÒ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi.

53749, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 33514, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 260, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 55167 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170 μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41951 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50430. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ: Austrian Boys, ™º√μ Î·È Vatos Locos. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

4000 ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Û οı ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ 4.000 Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ˆÚ¿Ó, Û ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£

∂£¡π∫√™-°™∞, ¶ƒøΔ∂™π§∞√™-£∏™∂∞™ ∫∞π ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏-∞.∂. ¢πª∏¡π√À •∂Ãøƒπ∑√À¡ ∞¶√ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ª∂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

Ô˘‰·›· ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∂ıÓÈÎfi˜°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-£ËÛ¤·˜ Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂›Û˘, ÓÙ¤ÚÌÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ Ì ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ.

Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: T˙È¿˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 10.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. 2002: ª›¯Ô˜. ∫˘Úȷ΋ 21/11: ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 11.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√ÚÌ›ÓÈÔ: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) 0-3 ·.·. ¶ÚÔ·›‰Â˜ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 11.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜ -√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2): ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 10.30, ¡›ÎË-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ºˆÙ›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ 21/11 ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1)-∞.∂. .¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢¿‚ÈÔ˜. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¢¿ÊÓË 3-0 ·.·. ƒÂfi: ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (∞’ fiÌÈÏÔ˜) ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 11.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: μ·˙Ô‡Ú·˜. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 12.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1): °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1)-∞¶√μ (1): ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. ∂ÚÌ‹, 12.00, ∂ÚÌ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1): ΔÛ·Ì·‰È¿˜. ƒÂfi: ¡›ÎË (1) ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (μ’ fiÌÈÏÔ˜) ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ∞ÁÚÈ¿˜, 12.00, £ËÛ¤·˜ -¡›ÎË (2): ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ∞¶√μ, 12.00, ∞¶√μ (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (2): ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘. ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, 10.00, ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈӪ·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2): ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ¡Â¿ÔÏ˘, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2): ¡Ù¿ÓÙÔ˜. ¶·›‰Â˜ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¢‹ÌËÙÚ·: ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)¢È·ÁfiÚ·˜: μ·˙Ô‡Ú·˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 10.30, £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1): ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ∞¶√μ, 11.00, ∞¶√μ-§Â¯ÒÓÈ·: ∑·ÚÌÔ‡ÓË. ∫˘Úȷ΋ 21/11 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 11.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¡›ÎË: ∫Ô˘‚¿Ù·. ƒÂfi: ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ™˘ÓÔÙÈο: Super League ∫20 20/11/2010 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜ ™Ù., ∞’ μÔËıfi˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ °Ú., μ’ μÔËıfi˜ ª¤ÏÏÔ˘ ∂ÈÚ., ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ °. Super League ∫17 21/11/2010 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·‚¿Ï·: ∞’ μÔËıfi˜ μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, μ’ μÔËıfi˜ ª·Ï¿Ê·˜ ∞¯., ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘˙¿Î˘ °. ¢’ ∂ıÓÈ΋ 21/11/2010 ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘-∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ ™. 21/11/2010 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-£‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ™·Î·Ú›ÎÔ˜ £.

™Ô˘‰·›· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ £ËÛ¤· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. ∏ ...ÚfiÁ¢ÛË ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‹Ù·Ó ÚÔ¯ı¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. §ÔÁÈο ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ÎÚÈı› Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . √ ∂ıÓÈÎfi˜ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. ÿÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ Ôχ ·Ó¿ÁÎË ÙË Ó›ÎË ÌÈ· Î·È ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ (16 ¤Ó·ÓÙÈ 22). ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË: “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ·ÊÔ‡ ·›Í·Ì ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ¤Ó·ÏÙÈ. §ÔÁÈο ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∂Ì›˜ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ μ. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ Î·È ™. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‚Ï‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ ‰ÈfiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óıԇ̠·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹” . ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÚÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜, ·ÊÔ‡ Ô ∫. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, Ô ∞. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, Ô ∞Ï. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ∫fiÎη˜ Î·È ΔÛ›ÚÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜. øÛÙfiÛÔ, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ ·˘ÙÔ› ı· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ·: “∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ‹Ù·Ó Ì·Ù˜ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” . ∂›Û˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ +6 ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÔfiÙÂ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ›‰È· Â›‰·” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “∂Ï›˙ˆ Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ· ÙÔ fiÙÈ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ 3-1 Û 3-3 ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÈÛ¿ˆÚÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∞Ó ·›ÍÔ˘Ì fiˆ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· 60 ÏÂÙ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ·” . ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô

£ËÛ¤·˜ Ô˘ ÂÏ›˙ÂÈ Û ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙËÓ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ÃÏfiË. ∂›Û˘ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∞ÔÛÙfiÏË ΔÛ¿Ó·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫fiÚÌ·˜, Ô˘ ϤÔÓ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” , fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ Δ¿Î˘ ¶·ÚÈÛ¿Î˘: “√ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ Ì·˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì·˜ Ó›ÎËÛ Ì 4-0. ŸÌˆ˜ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ›¯·Ì ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ∞˘Ùfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Î·È ı· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì” ÛÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÓÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂Ï›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜” . ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ì 18 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∂›Û˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙË μ’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏÔÁÈο ı· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú. Δڛη˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, ·Ú. ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∫¤-

ÓÙ·˘ÚÔ˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ™ÎÔ˘Ï¿˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ·Ú. μڿη˜. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, §Â¯ÒÓÈ·-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ·Ú. ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.∞.∂. 2002: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ·Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 21/11 ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ª·ÙÛԇη˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ·Ú. ƒÔ‡Û˘. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ∫·˝‰Ë˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, £ÂÔ¯¿Ú˘. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ£ËÛ¤·˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-ÃÏfiË: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ·Ú. °. ∫·ÙÛ·Úfi˜.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-¶ËϤ·˜: ª·ÙÛԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ¡Â·fiψ˜, 15.00, ¢¿ÊÓË-∞ÂÙfi˜: ¢. ƒÔ‡Û˘, °È·ÓÓ‹˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜¢fiÍ·: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ∫·˝‰Ë˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ¡.∞. ¡›Î˘-∏Ú·-

ÎÏ‹˜ ∞.£.: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¿Áη˜, ª·˚Ú¿Ì˘. ∫˘Úȷ΋ 21/11 °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞. °·˙‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 11.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 11.30, ∞¶√μ-™ÎfiÂÏÔ˜: ∫·ÙÛ·Úfi˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, 15.00, ∞›·˜ ΔÚ.-¢‹ÌËÙÚ·: ¢. ƒÔ‡Û˘, °Î¿Áη˜, ™·Îο˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-√ÚÌ›ÓÈÔ: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ª¤ÏÏÔ˘, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.ª˘ÚÌȉfiÓ˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∫·ÓÈ¿˜, ¶Ï·Ù‹˜. ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, 15.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ∫˘Úȷ΋ 21/11 ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ÕÚ˘ ∞Óı.-πˆÏÎfi˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶Ï·Ù‹˜, ª·˚Ú¿Ì˘. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: μÏ¿¯Ô˜, °·Ï¿Ù˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: ª·Ï¿Ê·˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ª·ÎÚ‹˜.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∞.™. “πˆÏÎfi˜” √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “πˆÏÎfi˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È Ù· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421049951 Î·È 6977702478 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔηٷÚÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÏ›Ó˘ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔ ¢.™. ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÂÓfi˜ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘. ™ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ·ÒÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ȉÈο ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi Ù‡¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢.™., ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ¢.™. ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ οı ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÏËÚÒÛÂȘ ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ̋ӷ. °È· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ ‰ÒÚÔ Â›Ó·È ÌÈ· ηÊÂÙȤڷ ÁÈ· ηʤ ÂÛÚ¤ÛÔ Î·È Î·Ô˘ÙÛ›ÓÔ. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421049951 Î·È 6977702478.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 NOEMμƒπ√À 2010

ª¿ÛÎÂÙ

™¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™.¢.∫.ª √ ™.‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ·fi ÙȘ 19:00ÌÌ ñ 21:00ÌÌ. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-31403.

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ ∞fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ :

A2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ∫Ú·¯Ù›‰Ë 17:30 ∫∞√ ¢Ú¿Ì·˜ - ∞√ ¡‹·Ú ∏ÛÙ : ¢ÂÛÏ‹˜, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ °., ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, ª·Î¿Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ¶ÂÚÈ‚fiÏ·˜ 17:30 ∞™ ∞fiÏÏˆÓ ¶¿ÙÚ·˜ - ∞™ ∫ÔÚÔÈ‚fi˜ ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜ : °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÔ¯·Ï‹˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). μ’ ¢∞∫ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ 17.30 ∞º∫ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∞Ú¯¤Ï·Ô˜ - ∞√∫ πηÚÔÈ ™ÂÚÚÒÓ : ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, §·˙·Ú›‰Ë˜, ™¿Ì·Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 21/11 ¢∞∫ ¶ÔÏ›¯Ó˘ 14.00 ∞ª™ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ºÏ. - √º ∏Ú·ÎÏ›Ԣ : ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ÷ÚÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

æËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë æ∏§∞ ÙÔÓ ‹¯Ë ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÚ·Ù›ÛÙ ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù·: ªfiÛÎÔ ª¿Ï·Ì·Ó ·fi ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ·fi “£Ú‡ÏÔ” , ∞ÓÙÒÓË ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ª¿ÚȘ μÂÚÌ·ÎfiÊÛÎȘ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ŒÓ·˜ Ó· ...οÙÛÂÈ, Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” Â›ıÂÛË. ÿ‰ˆÌÂÓ ÏÔÈfiÓ...

§¤ÙÂ; ¶§∏™π∞∑∂π ÔÏÔ¤Ó· Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È ÔÈ ∑·˚Ú› Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. §¤Ù ӷ ‰Ô‡Ì οÔÈÔÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ “ÏÈÌ¿ÓÈ” Î·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ̤ÚË Ì·˜; §¤ÙÂ;

ŸÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ™Δ√Ã√π ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ŸÌˆ˜, Ù· ¿ÓÙ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ¿ÂÈ ÁÈ· οÙÈ Ôχ ηÏfi, ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ “Ì¿Ù˙ÂÙ” ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË fï˜...

Œ·ıÏÔ ÙÔ˘ ¶™∞Δ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶™∞Δ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔ ¤·ıÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ·ıÏËÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÙÚ›‰˘Ì˜ ÎfiÚ˜, μ·ÛÈÏÈ΋-¶·ÁÒÓ·, ÕÓÓ·-ª·Ú›· Î·È ∂ÈÚ‹ÓË-ª·Ú›Ó·, Â›Ó·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘. √È ÙÚ›‰˘Ì˜ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙÚȘ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·È Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

ªÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 21/11 μ.¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 18.00 ∞√ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË μ. - ¶∞™ ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ : ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ ∫., ΔÛÈÚÁԇϷ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ 18.00 °™ ª·Î·Ì‹ - ∞™ ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ : ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÔ˙·Î›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

°’ ∞Ó‰ÚÒÓ 2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ¢∞∫ ª˘Á‰ÔÓ›·˜ 17.00 ∞™ ¢fiÍ· ¢Ú˘ÌÔ‡ - ∞™ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ï. : ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÚηÙۤϷ˜, §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 21/11 ∫Ô˙¿Ó˘ 12.00 °™∫ §·ÛÛ¿Ó˘ ∫Ô˙. ª∂¡Δ : ΔÛÔÎfiÏ˘, ∑·¯·Ú‹˜, ™·‚‚›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

23

∞¡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ μÏ¿¯Ô˜ οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË. √ ¯·Ê ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó Èı·Ó‹ ˘ÔÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘.

∂·Ó‹Ïı ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ˜

π°∂™ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ºπº∞ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË. ∫·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ· ‰ËÏ·‰‹... ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÊÈÏÈÎfi Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›¯Â ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·, fï˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Euro 2012. ΔÈ Â›‰·Ì ÏÔÈfiÓ ÚÔ¯ı¤˜; ¶ˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ›¯Â ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘, ÙÔ˘˜ ™·Ì·Ú¿ Î·È ºˆÙ¿ÎË. ΔÈ ¿ÏÏÔ; ¶ˆ˜ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÎÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ; ¶ˆ˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÂÚÓ¿ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Î·È Û ·Ó·Ó¤ˆÛË. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. ∏ ∂ıÓÈ΋ ¤·„ ӷ ̤ÓÂÈ “Ù·ÌÔ˘ÚˆÌ¤ÓË” ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È Ó· ΢ÓËÁ¿ ¤Ó· ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ...ÛÙ·ÓÈfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¶·›˙ÂÈ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, οÓÂÈ Ê¿ÛÂȘ, ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ÂÏ›‰Â˜. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘...

§

ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ŒÙÛÈ, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫fiÎη˜ Î·È ΔÛ›ÚÔ˜, ÂÓÒ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË ÔÈ μ. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ Î·È ™. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·. √ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÌÈ· Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∫È fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ...

√ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È Ë Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ

ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ˘ԉ¯Ù›, fiˆ˜ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔÓ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ·Ó·‰ÂȯÙ› ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. “¶ÂÚÈÙÙfi Ó· Û·˜ ˆ ˆ˜ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ÙËÓ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ Ì·˜ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘” η٤ÏËÍ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙˆ˜ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ı· Ù‡¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, fiÛÔ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ÕÏψÛÙÂ, ÌÔÚ› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ οÓÂÈ ÙË ...ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹.

√ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ οÏÂÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ı¢π¶§∏ ¯·Ú¿ ›¯·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ¶ÚÒÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÙÔÓ ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÂÂȉ‹ ÛÙÔÓ Ê¤ÓÙÔ˘, °Ï˘ÎÂÚ›· ΔÚÈ‡Ï·, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¶·¿, °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂ÈÚ‹ÓË ΔÛÔ˘Ú¤·, ª·Ú›· ∫·Ú‰·Ì·Ó›‰Ô˘, º·Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Â·Ó‹Ïı ‚ÈfiÏ· ∫ˆÛÙ¿ÌË, ºˆÙÂÈÓ‹ ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË ·ÁÂÓ›· ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË, ª·Ú›· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË Ô˘Û›· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ Î·È ∂Ú·ÙÒ ÛÌÔ‡ Ô £·Ó¿Û˘ ™‡ÚÔ˘. ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó·Úfi ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ Î.Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ 15‹ÌÂÚË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Á˘ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ÓÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ Î·È ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ËÛ˘Ó¤¯ÂÈ·. ÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ ‚ÔÏÂ- ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘, Â˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂ- ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ºÈÏ·ªÂ ·ÒÏÂȘ Ùˆ›ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 15:00, ÛÙÔ ÎÏÂÈ- ıÏËÙÈÎÔ‡ ∞ÌÂÏÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ ÂÓÒ Úª∂ ‰ÈϤ˜ ·ÒÏÂȘ ÂηÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡Â·fiψ˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙËÓ ÁË- fi ¤¯ÂÈ Ô ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹ §¿ÚÈÛ·˜. ¶Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ·ıÚfi· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù¤ÚˆıÂÓ, Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ‰ԇ¯Ô ∞.∂.§. ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤Ú·È‰ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ‚fiÏÂ˚ ÙÔ˘ ™˘Ï·fi ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·Ù˜ ÌÈ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, ı· Í·Ó·√È “΢·ÓfiϢΘ” , ·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÏfiÁÔ˘. ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È Â- ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ì ηχÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿- 14, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-60320) η° . ™ . ∞ Ï Ì ˘ Ú Ô ‡ ÙÔÓ , ·˘Ù‹ ÙË ıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ·Ó¿ÛÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙ˜ ̤۷ ·fi Ì›· ‰‡ÛÎÔÏ‹ ¤‰Ú·. ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÙË ·Áˆ√ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·- Ù˘Í˘ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ú›ÓÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: ¡·˘ÛÈο ∞- 6974669731.

¡Ù¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ ‰›ÓÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙË §¿ÚÈÛ·

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫·¿ÓÙ·Ë Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÏÈ¿Áη. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ηı·Ú¿ ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›Â Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜: “√ ªÚ¤Ûη Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÏÈ¿Áη. √ ¶ÏÈ¿Áη˜ ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ηÓÔÓÈο. ¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· Ì·˙› ÙÔ˘” .


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞1 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 17.30, ∂ıÓÈÎfi˜ §.-∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÷Ù˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘, ΔÛÈÔÙÈÓfi˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. °˘ÌÓ.: ª·Ú·Ì‹˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 17.30 ∂∞§-ÿηÚÔÈ ΔÚ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫··Ú¿ÙÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: πˆ¿ÓÓÔ˘, °È·ÓÓԇϷ, ∫¯·ÁÈ¿˜. °˘ÌÓ.: ªËÓ¿˜. ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜-°™ μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˜, §›Ï˘, ƒ›˙Ô˜. °˘ÌÓ.: ª·Ó·Û‹˜. ∂A∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 18.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫.-¡›Î·È·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·‚¿Ï·˜, ª·ÎÚ‹, ∞Ó˘Ê·ÓÙ‹. °˘ÌÓ.: ¶·¿˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-∞ÛÙ¤Ú·˜ §¿ÚÈÛ·˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, º·Î›ÙÛ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘ ∞ÈÙ·ÁÈÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ.: ªfiÚÊ˘. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 18.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∫ÂÚ·˘Ófi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. °˘ÌÓ.: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘. ∞2 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, 17.30 ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-°™ º·ÚۿψÓ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢fiÙ·, ¶·ÓÙ·˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÷ڛÙÔ˜, ¡·ÓÔ‡ÏË. °˘ÌÓ.: ƒfiÎÔ˜. ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.30 ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔÎfiÏ˘, ™Ù·ı¿Î˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 17.30, £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-¶ÂÚÚ·È‚fi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∫·Ì¤ÓÔ˘. °˘ÌÓ.: º·ÚÌ¿Î˘. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 19.30 ∞√ ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ∞∂§. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ∫˘ÚȷοÎË º. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ΔÛÈÔÙÈÓfi˜, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. °˘ÌÓ.: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. μ’ ∂™∫∞£ ∫˘Úȷ΋ 22/11 ∫Ï. ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘, 12.00 ∞∂¢ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘-B.C. Volos. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª., ΔÛ¤Ï˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Δ˙ÈÌÔ‡ÚÙÔ˜, ªϤÙÛ·. °Ë. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 12.00 Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. - ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ª·ÏΛ˙·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, °Î·Ï›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. °Ë. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, 12.00 ∞™¢ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘-°™ ¢ÈÏfiÊÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¢‹ÌÙÛÈη˜, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¡Ù·¯Ì›Ú˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 14.30 ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘, °ÈÔ‡ÙÛ·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ıÓÈο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫˘Úȷ΋ 22/11 ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 18.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ (°’ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ). °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì̤ÓÔ˘. ΔÂÙ¿ÚÙË 24/11 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 16.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-º∂∞ (∞1 ∂ıÓÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ). °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜, μÂÏÂÙ˙¿˜.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 11, 12, 17, 25, 41. Δ˙fiÎÂÚ: 13.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 8 3 3 8 0 4 9.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 6, 11, 16, 27.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 2 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 6 7 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 1 0.

√ ∞™√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À £∞ ª∂π¡∂π ∂∫Δ√™ ¢ƒ∞™∏™ °π∞ 15 ª∂ƒ∂™

¶√¢√™º∞πƒ√

£Ï¿ÛË Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜

∞ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋

· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi, ÌÂ Ó¤Ô ı‡Ì· ÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜.

Δ

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤ÓȈı ÂÓԯϋÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔ‰›ÛË ·fi Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫, ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Èı·Ófiٷٷ Î·È ·fi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙȘ 5/12. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚Á¿ÏÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ì ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË ÊÙ¤ÚÓ·, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Î·È Ô ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô, ÏfiÁˆ ıÏ¿Û˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô μ¿ÛÎÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÌÈ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· ηٿ 3/4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋. ª¤Û· Û fiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰Â‰Ô̤ÓË ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ πÌ·Á¿Û·, ÂÓÒ ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Úˆ-

ÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ¶¿ÓÙÂÏȘ, ªÈÚ·Ï¿˜, ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›, ÏÔÁÈο fï˜ ı· Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ηıÒ˜ ÓÈÒıÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙËÓ Ï¿ÙË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë, ¤Ó· ÏÔ˘Ì¿ÁÎÔ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ÚÔÔÓËı› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹. √ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ ¤Î·Ó ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â.

™ÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÈ· Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ™›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. “∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÙÂı› ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶∞∂, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÏÔ˘.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∏ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙȘ 27/11 Ì ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Grand Prix.

ΔÔ˘ §∂ÀΔ∂ƒ∏ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√À ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô √∂∞/¡∞μ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11. ™Ùfi¯Ô˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ‰˘Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÏfiÁÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ·ÁÒÓ˜. ∂Ï›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙȘ ÊÔ‚›Â˜ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ∂›Û˘, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ë Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì 10 ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ . - ™¯ÔϤ˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ∫√∂ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·‰Â›·˜ ÂÍ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ÈÛ›Ó·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘È-

ο ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÈÛ›Ó· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È . ΔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ÔÚ›ÛÂÈ Ë ∫√∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °°∞ Î·È Ù· Δ∂º∞∞. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıˆÚËÙÈο Î·È Ú·ÎÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 200 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ. √È Û¯ÔϤ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘-·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ- ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ı· ÙÔ ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ¤¯Ô˘Ó: ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ì ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ· (ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 400 ¢-

ÚÒ), ·Ï·ÈÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ì ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫√∂ (600 ¢ÚÒ) Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Δ∂º∞∞ (300 ¢ÚÒ). μÔÏȉÔÛÎfiËÛË ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ οÓÂÈ Ë ¶.∂.∫. ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ì Ôχ Ï›Á˜ ÒÚ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰È·‚ÏËÙ¤˜ οÔÈÔÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÂÍ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

Δ√ “Ì‹Ó˘Ì·” ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·¤Û·ÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∂ÚÓÛ٠ÿÂÏ” , ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÌfiÓÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012. Èڛ˜ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ηÙfiÚıˆÛ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ “‚Ô‡ÓÙÂÚÙÈÌ” . “∂›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÁÈ·Ù› ‚ÔËı¿ Ôχ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ôχ ˘„ËÏfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ôχ ηϋ ÔÚ›· ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012” Û¯ÔÏ›·Û Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙fiÚ‚·˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ηıfiÚÈÛÂ, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∫Ï¿ÈÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘, › fiÙÈ “ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ΛÓËÛË ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›·”. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô fiÌÈÏÔ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Á›‰Â˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË ª¿ÏÙ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi. ΔÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. √ ‚·ıÌfi˜ Ô˘ ‹Ú·Ì ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “¯Ú˘Û¿ÊÈ” Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ Î·Ïfi. £· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· Ì›· ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Û ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Euro. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¿Û¯ËÌ· Á‹‰· Î·È ‚›· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓ¤ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ. “◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ∞Ó Î·È ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜, ‹Ù·Ó οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯· ·ÁˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ◊Ù·Ó Ì›· Ôχ ηϋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÌÔ˘ ηٷʤڷÌ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË” ‰‹ÏˆÛÂ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Û Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ›Â: “√ Î. ™¿ÓÙÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û οı ·È‰› Ô˘ Â›Ó·È Û ÊfiÚÌ· Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È fiÔÈÔ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋, ı· ·›˙ÂÈ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·; “™›ÁÔ˘Ú· ‚ÔËı¿ Ë ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ Î·ÌÈÔÓ¿ÙÔ, ÁÈ·Ù› Â‰Ò Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ôχ Ù·ÎÙÈο Ë ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Â›Ì·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi fi,ÙÈ fiÙ·Ó ·ÁˆÓÈ˙fiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ì·È ÈÔ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÔ˘”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— To §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¢Â‡ÙÔ˘ “™Ì‡ÚÓË Û˘ÁÓÒÌË” Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ (™˘Ú›‰Ë - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘). ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· οÓÂÈ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÔ˘Ï·Ì¿ÙÛË - ¶·Ó·ÁȈٷÎÔÔ‡ÏÔ˘. — ™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 10∂. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ∞˚‚·Ï› Î·È Ù· ªÔÛ¯ÔÓ‹ÛÈ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ÛÏÈ· ̇ÚÈ· ·̷ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù’ ∞˚‚·Ï›...” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ - ª·Ó‰ËÏ·Ú¿). ΔȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô Ô Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÔÓÙ¿Ú·˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. — √ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “Δ˙¿ÎÈ” (ª·ÎÚ·ÙÛ¿) Î·È Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ñ ÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 / 11 / 2010 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢.™. — O ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∑ÒˆÓ “√È ÈÛÙÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ” ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ¡Ô¤Ì‚ÚË 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. — ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √‰ËÁÈÎfi Î·È ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È √‰ËÁÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫·˙·Ó¿ÎË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ïfi¯ÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È‰›, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Á›Ó·Ó Ê¿ÚÔÈ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎÔÈ΋ Î·È √‰ËÁÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. — ∞‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È Û·Ê‹˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÊÈÏ·ÏÏËÏ›·˜, ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞§§∏§∂°°À∏” , Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ “£¤ÙȘ” ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ, fiÙÈ Â·ÁÚ˘ÓÔ‡ÌÂ Î·È fiÙÈ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÏ›‰· Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌfi ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ. ∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Ó¤Ô ·›Ì· ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” . — ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “∂Ï¢ıÂÚ›· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹” . √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - Â›ÙÈÌÔ˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜. ŸÌÔÈ· ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌˉfiÓˆÓ), ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ô ÊÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ¡Ô¤Ì‚ÚË (ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘).

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ Úˆ›, ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (∞Ó·ÙÔÏ‹) ∞ÁÈ¿˜. 2. 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 3. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Bansko μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙȘ 19-20-21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô LET’S GO, °ÎÏ·‚¿ÓË 36·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 33662. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ ÔÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ºÏÒÚÈÓ·-¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙȘ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 65ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-357852, ÒÚ˜ 10.00-13.00. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÍfiÊÏËÛË. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 21/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ªËÏȤ˜ - ªԇʷ: ø.¶.: 3 - μ¢: 1/5. * ∫˘Úȷ΋ 28/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: §Â¯ÒÓÈ· - ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 4-5-6/12/10: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋ /ÂÚÈËÁËÙÈ΋: •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 26-27-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· - ¡·‡ÏÈÔ - ª˘Î‹Ó˜ - ∂›‰·˘ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ¢ËÏÒÛÂȘ ÙËÏ. 2421028522. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12 Ì., ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 27/11/10 ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (π. ªÔÓ‹ π ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘) - ∞ÁÈ¿ §·Ú›Û˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421055808 Î·È 2421048713.

“X¿ÚÙÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ” Û ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ ÕÚÙÂÌË ª·ÎÚ›‰Ô˘

Δ

ËÓ ΔÚ›ÙË 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ Ù˘ ÿÚÙ·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421033250) ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ ª·ÎÚ›‰Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ· ¯¿ÚÙÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙË Ã¿ÚÙ·: 79 ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ ª·ÎÚ›‰Ô˘”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 23/11 ¤ˆ˜ 4/12.

“ΔÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ” Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ ª·ÎÚ›‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÎÔ‡ÎϘ, Ì¿Ï˜, ʈÙÈÛÙÈο, ‚·fiÚÈ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ¯·ÚÙ›, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ì ˘‰ÚÔ¯ÚÒÌ·Ù·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô˘ Ù· Á¤ÓÓËÛÂ. ÔÈ ÎÔ‡ÎϘ: ÏËıˆÚÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜? ¢‰È¿ıÂÙ˜ Î·È ÎÔΤÙ˜ Ô˙¿ÚÔ˘Ó Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÎΛ˙ÔÓÙ·È, ÂÚˆÙÈΤ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÏÈÛÙÚ¿Ó ÛÙÔ ·ÓÔÚÂÍÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ modelling, ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÁÈ· ÛȈËÏ‹ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË, ¤¯Ô˘Ó Ì˘ÛÙÈο Î·È fiÓÔÌ·: ·ÎÚÔ‚¿ÙÈÛÛ·, ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ·, ¯ÔÓÙÚ‹ ÛÙË ˙˘Á·ÚÈ¿, ÓÙÂ˙ÈÚ¤, ηıÈÛÙ‹ Ì ÙÔ ÏÂÎÙfi Ù˘, fiÚıÈ· Ì ÙÛ¿ÓÙ·, Ó‡ÊË, ÊÚfiÛˆ, ͈ÙÈÎfi, ¯ÔÚ‡ÙÚȘ ÊϷ̤ÁÎÔ, ÁÔÚÁfiÓ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ·fi ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ: Ô ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜, Ô ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜, Ô „ÈÏfiÏÈÁÓÔ˜ ÎÏfiÔ˘Ó, Ô ˙ÔÁÎϤÚ-ÊÏ·Ô˘Ù›ÛÙ·˜ Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÔÈ ÎÚÂÌ·ÛÙ¤˜ Ì¿Ï˜: Ô˘Ú¿ÓȘ ÛÊ·›Ú˜ Û ˙·ÏÈṲ̂ÓË Ù‹ÛË? ¯·ÚÈو̤Ó˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ¯¿ÚË Î·È ÛÙo ˘ÏÈÎfi Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜,

ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È Û ·ÚÁ¤˜ ΢ÎÏÈΤ˜ ÙÚԯȤ˜ ηϋ˜ Ù‡¯Ë˜ Î·È Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜: ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÚÈÁΛÈÛÛ˜, ÈÂÚÚfiÙÔÈ, ̈ڿ, Ë ›Ë Ë Ê·ÎȉÔ̇ÙË, ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ

Ì ÙȘ ÚÈÁ¤ ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜, Ë ¯ÔÓÙÚ‹ Ì·Ï·Ú›Ó· Ì ÙËÓ ·ψ̤ÓË ÊÔ˘ÛÙ›ÙÛ· Ù˘, ¿ÁÁÂÏÔÈ Î·È ÍˆÙÈο Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ú›ÁÎÈ˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ Ï·Ó‹ÙË ÙÔ˘˜, „·Ú¿ÎÈ· ¯ÔÓÙÚ¿, ¯ÂÏȉÔÓfi„·Ú·. Ù· ‚·fiÚÈ· ·fi ¯ÔÓÙÚfi ¯·Ú-

ÙfiÓÈ Î·È Ù·ÂÙÛ·Ú›·, ÎÔÏÏ¿˙ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ? ÌÈÎÚ¿ ÂÌÔÚÈο Ì ÙÔ ÎÔ‡ÓÈ·-Ì¤Ï· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi Á·Ï¿˙ÈÔ Î·Ófi ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÙÈο ·fi ÎÔÏÏ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÚÈ˙fi¯·ÚÙÔ: ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î˘Ú›Â˜ ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÙÔ˘˜, Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ fiÚıÈÔ˜ ‹ Í·ψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÙÔ˘, ·Ú¤· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ∏ ÕÚÙÂÌË ª·ÎÚ›‰Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1951. ™Ô‡‰·Û ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ∞¶£ (1969-1974) Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈο ÛÙÔ Montessori Institute of Education ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (1975-76). ÿ‰Ú˘Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ ÁÈ· ·È‰È¿ “™‚Ô‡Ú·”, fiÔ˘ ÂÚÁ¿ÛıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ 1999. ∞fi ÙÔ 2000 ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯·ÚÙ›. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ °Î·ÏÂÚ› “∞ÛÙÚÔÏ¿‚Ô˜” , “ÕÓÂÌÔ˜” Î·È “Stoa artshop” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙË °Î·ÏÏÂÚ› Efimerides ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, Ì ÙȘ °Î·ÏÂÚ› “ƒˆÌ·ÓÔ‡ 7” Î·È “Tint” ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì ÙÔ shop ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

Δ· “∫Ú˘Ê¿ ·ÔÁ‡̷ٷ” ¢. ªˆÚ·˚ÙË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÃÒÚ·”

∞fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙËÓ ·Á¯fiÓË ¢À√ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó·ÚÔ› ¿Ó‰Ú˜ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ πÚ¿Ó, Û ÌÈ· ¯ÒÚ·, fiÔ˘ Ô ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. √ ª·¯ÌÔ‡Ù Ê·›ÓÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Δ˙·Ï›Ï, ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˜, ˘Ô·ÙÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ıÂÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚԉȿıÂÛË, Ô ª·¯ÌÔ‡Ù ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯¤ÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ó·Úfi ¿Ó‰Ú·, ÙÔÓ ∞ÁÈ¿˙. ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÌÈ· Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ó¤ÔÈ ı· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Î·È

ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Á¯fiÓË. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªˆÚ·˚ÙË “∫Ú˘Ê¿ ·ÔÁ‡̷ٷ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÃÒÚ·” (∞ÌÔÚÁÔ‡ 20, ∫˘„¤ÏË) οı ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· (21.00). ™ÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ª·Ú›· ¶·Ï¿ÓÙ˙·, ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ¡¿ÓÛ˘ ∫ÔÓÙÔÓ›ÎÔ˘, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚÔο˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “No frost theatre group” °ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘‚¿Î˘, Δ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞Ó¤ÛÙ˘ ÃÚ˘Û¿Ê˘. √

ÃÚ˘Û¿Ê˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È ÙËÓ fiÏË ·Ú·ÁˆÁ‹. √ 16¯ÚÔÓÔ˜ πÚ·Ófi˜ ª·¯ÌÔ‡Ù ∞ÛÁοÚÈ Î·È Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÁÈ¿˙ ª·ÚÔÓ› ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ ··Á¯ÔÓÈÛÌfi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2005. “∂¤ÏÂÍ·Ó Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó. £˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , Ì·˜ ϤÂÈ Ô ªˆÚ·˚Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ οÓÂÈ ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·Ôχو˜ ÂχıÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

‰˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ·Ú¿ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏÏÔ› ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ‰ÂÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Ì Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï·‚¤˜ ÁÈ· Û¯fiÏÈ· Î·È ¤ÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹. √È ÁÔÚÁ¤˜ ÛÎËÓ¤˜, Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›ÓÙÂÔ (fiˆ˜ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ Δ˙·Ï›Ï ‹ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙÔÓ ··Á¯ÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ), ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ· ۯ‰fiÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÔÌ‹. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ 30/11. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¡›Ù·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “Δ¤¯Ó˘ ¶·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ηıËÌÂÚÈÓ¿) 10.00-13.00 Î·È 18.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-13.30. ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), ÙËÏ. fax: 2421031701, email: dekiriko@kodv.gr, dekiriko-kodv.gr. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

∞fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì¤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË “ÿÚÙ·”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¡¤· ·È‰Èο ‚È‚Ï›· Δ·ÛԇϷ ΔÛÈÏÈ̤ÓË - °¿Ù·, Û·ÏÔ˜ ÎÈ ¤Ó· ·ÚÓ› ÔÚÙÚ¤Ù· Û ÌÈ· ÁηÏÂÚ› (∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∫·ÙÂÚ›Ó· μÂÚÔ‡ÙÛÔ˘) √ ·ÚÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ∑ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ˙ˆ¿ÎÈ·: ÙË §Ô‡Ï· ÙË Á·ÙԇϷ, ÙÔÓ ÕÚË ÙÔÓ Û·ÏÔ Î·È ÙÔÓ Δ¿ÎË ÙÔ ÚÔ‚·Ù¿ÎÈ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ̤ڷ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ˙ˆ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÌfiÓ· ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂Λӷ fï˜ ‰Â Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, Î·È ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ¿Ó ̷˙› ÙÔ˘˜. ∫·È ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔχÙÈÌÔÈ ‚ÔËıÔ› ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∫ÒÛÙ·, ·ÊÔ‡ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë È‰¤· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘... ∏ Δ·ÛԇϷ ΔÛÈÏÈ̤ÓË ÛÔ‡‰·Û ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È ‹Ú ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ù˘ ‰›ψ̷ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂›ÎÔ˘Ú˘ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜. Œ¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ¿Óˆ ·fi 40 ‚È‚Ï›· Ù˘ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. (∏ÏÈΛ·: 8-10 ÂÙÒÓ)

ªÈ¯›‰Ë ÕÓÓ· - √ §‡ÎÔ˜ Î·È Ë Ú·ÛÈÓÔÊ˘ÏÏ›ÙÛ· (∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÁÔ˘Úfi˜) ™ÙËÓ ¶Ú·ÛÈÓÔÊ˘ÏÏ›ÙÛ· ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· οÓÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ªÈ· ̤ڷ fï˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó·Ó χÎÔ. ¶·Ú¿ ÙÔÓ Êfi‚Ô Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ·Ú¯Èο Î·È ÙËÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ï‡ÎÔ, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ. ŒÙÛÈ, Ë ¶Ú·ÛÈÓÔÊ˘ÏÏ›ÙÛ· ηٷÓÔ› fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ χÎÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Â›‰Ô˜ (Ô‡ ˙Ô˘Ó, Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜, ÙÈ ÙÚÒÓÂ, Ò˜ ˙Ô˘Ó, ·fi ÔÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ “∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ §‡ÎÔ˘”), Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ∏ ÕÓÓ· ªÈ¯›‰Ë Â›Ó·È ‰·ÛοϷ. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·. Œ¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË. (∏ÏÈΛ·: 5-7 ÂÙÒÓ)

ÕÓÓ· ªÈ¯›‰Ë - ΔÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ Î·È Ë Í·ÓıԇϷ (∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÁÔ˘Úfi˜) ∏ •·ÓıԇϷ ÎÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· ¯Ù˘Ë̤ÓË ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÚÎÔ‡‰·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi Ù˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. Δ· ‰˘Ô ·È‰È¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ Î·È Ó· ÙÔ ¿Ó ÛÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈı¿ÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ∞ÚÎÔ‡‰·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÚÎÔ‡‰Â˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Â›‰Ô˜ (Ô‡ ˙Ô˘Ó, Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜, ÙÈ ÙÚÒÓÂ, Ò˜ ˙Ô˘Ó, ·fi ÔÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ∞ÚÎÔ‡‰·˜”), Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜. (∏ÏÈΛ·: 5-7 ÂÙÒÓ)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

“√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ÛÂ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ

∫ˆÌˆ‰›· °. ™Ô˘Ú‹ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô˘Ú‹ “√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘Ú‹˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û·ÙÈÚÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ “Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘” fiˆ˜ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó.

√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘Ú‹˜ ·›˙ÂÈ Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ı¤Ì·Ù· Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤. ªÂ ÙËÓ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ, η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÙȘ ηÙÂÛÙË̤Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙËÓ ·ÏËÛÙ›·, ÙÔÓ Î·ÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ù· ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È ÙȘ ÛηӉ·ÏÒ‰ÂȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ù· ‚ÚÒÌÈη ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË. ™ÙÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘, Ì·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÓ‡ÛÔ˘Ì ıÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ª·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ fiÓÔ Î·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· Ì·˜ Û·Ó ŒÏÏËÓ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·

∏ϤÓÈ·˜ ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊË ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜.

ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, £ÂÔ‰ÒÚ· ¡ÔÓfiÁÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·Ú·Áο΢. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·›˙ÂÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.00 Ì. Ì ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞Ãπ§§∂π√” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂÓË ÙËÓ fiÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û 500 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È Ï·˚Îfi ı¤·Ì·.

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ ¶·Ï¿ÓÙÈÔ˘ T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏ √ ¤ÏÏËÓ·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁfi˜ ªÂӤϷԘ ¶·Ï¿ÓÙÈÔ˜ ˘‹ÚÍ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ø‰Â›Ô˘ Î·È ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Û¯Â‰fiÓ Û’ fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÔÌÈϛ˜ ·fi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªˆÓÙÏ·›Ú Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. √ ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û Â›Û˘ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈο ÔÓ‹Ì·Ù· “∞Ù¿ÎÙˆ˜ ÂÚÚÈÌ̤ӷ”, “Δ‡¯Ô˜ ¶ÔχıÚÔÔ˘”, “∞Ï¿ ÂÛÙ› Ù˘ ·ÏËı›·˜ ¤Ë”. ø˜ ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ ·Ó¤Ù˘Í ÔχÏ¢ÚË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ø˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∞ıËÓÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÎÔÚ˘Ê·›· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ Û˘ÌʈÓÈÎfi Î·È ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ fiˆ˜ “¶¿ıË Î·Ù¿ πˆ¿ÓÓË” Î·È “√Ú·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” ÙÔ˘ ª·¯, “ªÂÛÛ›·” ÙÔ˘ ÷›ÓÙÂÏ, “4 ∂Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ŒÙÔ˘˜” ÙÔ˘ ÿ˘ÓÙÓ, “√Úʤ·” ÙÔ˘ °ÎÏÔ˘Î, “ƒ¤Î‚ÈÂÌ” ÙÔ˘ ºˆÚ¤ Î.¿. ø˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ·Ó¤‚·Û Û ·’ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÎÏ·ÛÛÈο Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÚÂÂÚÙfi-

ÚÈÔ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰È¿ÛËÌÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. À‹ÚÍ ٷÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ΔÈ‚ÂÚÈ·Ó‹˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘, Â›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °Ï˘ÙÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “Δ˙›Ó· ª·¯¿Ô˘ÂÚ” Î·È ÔÏÏ¿ ÊËÌÈṲ̂ӷ ͤӷ ÏÂÍÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÂÏ›‰Â˜. √ ªÂӤϷԘ ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, πÙ·Ï›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ø˜ Û˘Óı¤Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ª·‚›ÏË Î·È ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 19 ¯ÚÔÓÒÓ. ∞fi ÙfiÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ Û˘ÌʈÓÈο ¤ÚÁ·, ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·Ï¤ÙÔ˘, ˘ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ Û 8 ·Ú¯·›Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ Û 6 ∞ÌÂÚÈ-

ηÓÈΤ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ (∫·Ù·‰ÚÔÌ‹, ∫·Ù¤ÛÙÚ„· ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Δ· 4 ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ∞Ì¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, ª·ÙˆÌ¤Ó· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·), ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂȘ Î·È ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ÙÔÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∞Í›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘: “∞ÓÙÈÁfiÓË” ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË, ÁÈ· ʈÓËÙÈÎfi ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ, ·Ó‰ÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. “ŒÙÛÈ ª›ÏËÛ·Ó ÔÈ ¶ÚÔÊ‹Ù˜” (ηٿ ∞‚‚·ÎÔ‡Ì, πˆ‹Ï, πÂ˙ÂÎÈ‹Ï, πÂÚÂÌ›·, ∏Û·˝·, ª·Ï·¯›· Î·È æ·ÏÌÔ‡˜ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ÁÈ· ·ÊËÁËÙ‹, ÙÂÓfiÚÔ - ·Ó‰ÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›·, ÌÂÛfiʈÓÔ - Á˘Ó·ÈΛ· ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· - ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ “√Ú¤ÛÙÂÈ·” , “∂ο‚Ë”, “√ȉ›Ô˘˜ Â› ∫ÔψÓÒ”, “∏ϤÎÙÚ·” ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹, “ÕÏÎËÛÙȘ” ÙÔÓ ÁÔ‹ÙÂ˘Â Î·È Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. “∏ ™Ô˘›Ù· Û ·ÏÈfi ÛÙ˘Ï” Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ›¯Â ·È¯ı› ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Î.¿. Δ· 40 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜ ÙÔ “¢ÂÓ Á˘Ú‡ˆ •¤ÓÔ”, Ô›ËÛË Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ΔÚ›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û Ô›ËÛË ΔÛ¿ÙÛÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ ∫ÔÈ-

ÌËÙ‹ÚÈ, ªÈ· ÛÙÔ Î·ÚÊ› Î·È ÌÈ· ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ. ΔÔ “LACRIMAE Rerum (‰¿ÎÚ˘· Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ) ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÚʇڷ, “ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ η›ÂÈ”, “™ÙÚÔÊԇϘ”, “°‡ÊÙÔÈ”, “◊ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹”. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ηχÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ Û˘ÌʈÓÈÛÙ‹ Î·È ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ™¯ÔÏ‹˜. √ ªÂӤϷԘ ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› ·fi ÔÏÏ¿ ȉڇ̷ٷ Î·È ÛˆÌ·Ù›· ˆ˜ Â›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‹ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 1966 ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠÂ›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒÂÊÂÚÂÓ‰·Ú›Ô˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÂÎÎÏËÛ›·˜. °È· fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ fiψ˜ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. ªÂ ÙÔ ·Ú¿ÛËÌÔ ÙÔ˘ Ù·ÍÈ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Í›·˜ πÙ·ÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔÓ ÃÚ˘Ûfi ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞’ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÒÙÂÚÔ Ù·ÍÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈÎÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢È·Ù¤ÏÂÛ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙ· ¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ·fi ÙÔ 1977-80, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ 1985-1990 Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜.

¡. πˆÓ›·: ∞˘Ï·›· Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ™∏ª∂ƒ∞ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ÊÈÏÔÓÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙȘ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È “ºıÈÓÔˆÚÈÓÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ” ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈ· ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∞fi„Â, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ Î. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÈ· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú·‰È¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÂψ‰›Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πÙ·ÏÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓıÂÙÒÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

“¡ÙÂÓÂΉԇÔÏË”: ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ ∂˘. º·Î›ÓÔ˘ ·fi ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶Ô-

Ï˘Ù¯Ó›Ԣ ÌÈ· ̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Û ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ “„ˆÌ› ·È‰Â›· ÂÏ¢ıÂÚ›·” Ô˘ ¤ÁÈÓ ۇÓıËÌ· ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi Î·È Ë¯Â› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜. ∞fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ∞Ï΢fiÓË -∞fiÏψӷ˜ - √Úʤ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜ º·Î›ÓÔ˘ “¡ÙÂÓÂΉԇÔÏË”. ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”.Δ· ·È‰È¿ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜.

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “(500) ̤Ú˜ Ì ÙË ™¿ÌÂÚ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ °Ô˘¤Ì Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·ÚÎ °Ô˘¤Ì. ∏ıÔÔÈÔ›: Δ˙fi˙ÂÊ °ÎfiÚÓÙÔÓ-§¤‚ÈÙ, ∑fi ¡ÙÂÛ¿ÓÂÏ). ŒÚˆÙ·˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÈÎÚfiÁÏ˘ÎË ·˘Ù‹ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›, ÂÓÒ Ë Ó·ڋ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ∞Ó Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË, ΢ÓÈ΋ ÂÔ¯‹, Ô ΔÔÌ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ ¤ÚˆÙ·. ∏ ™¿ÌÂÚ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ΔÔÌ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı› ·‰È¿ÎÔ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 18∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.502,83

2,6

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,87 4,58 19,5 4,2 6,01 17,25 0,43 5,9 10,16 0,46 1,28 5,39 3,78 0,64 1,18 0,79 3,96 0,75 2,19 3,74 1,88 3,65 1,6 12,25 0,65 7,18 1,09 3,5 5,72 5,5 4,02 4,57 1,41 0,57 2,95 4,6 2,97 9,09 0,35 0,24 7,75 4,37 10,78 12,15 12,7 6,87 3,2 4,79 3,16 2,49 3,26 2,87 15,57 9,37 0,68 0,59

1,16 466.240 0,66 2.884.249 2,25 360.347 3,7 673.667 0,17 18.977 28.798 -8,51 1.004.326 -1,67 25.869 -0,39 27.560 2,22 153.771 22.271 3,85 114.679 0,53 12.074 1,59 1.254.563 637.891 2,6 226.299 1,28 9.629 1,35 274.582 7,35 4.522 2,75 19.997 -2,08 293.628 2,24 97.608 -0,62 174.597 3,81 148.676 7.597 4,06 2.734.892 0,93 5.657 2,04 130.284 3,06 60.448 0,92 55.707 1,52 12.172 -0,65 18.852 -1,4 17.390 3,64 6.407 2,43 114.590 3,6 1.503 -0,67 2.357.085 3,3 105.265 2,94 146.540 -4 57.650 2,24 110.545 3,55 401.856 2,08 1.150 -1,94 2.577 -0,31 614.758 9,92 3.194.850 3,9 712.853 800 1,94 122.764 6,41 21.209 13,59 529.237 4,74 83.609 0,45 56.035 2,63 319 60.085 3,51 26.716

0,85 4,56 19,34 4,09 6 17,25 0,43 5,9 10,03 0,45 1,28 5,28 3,76 0,63 1,18 0,77 3,91 0,74 2,06 3,62 1,87 3,54 1,59 11,95 0,64 7,02 1,06 3,46 5,53 5,41 3,95 4,56 1,4 0,56 2,9 4,52 2,91 8,91 0,33 0,24 7,6 4,33 10,75 12,13 12,63 6,31 3,1 4,79 3,15 2,34 2,92 2,79 15,49 9,1 0,66 0,57

0,88 4,66 19,63 4,2 6,08 17,67 0,48 6,15 10,27 0,47 1,31 5,42 3,9 0,65 1,22 0,8 4 0,76 2,19 3,76 1,98 3,65 1,68 12,25 0,66 7,18 1,1 3,54 5,72 5,69 4,03 4,71 1,45 0,58 2,99 4,77 3,03 9,09 0,35 0,25 7,78 4,4 10,95 12,63 13 6,87 3,2 4,8 3,28 2,51 3,26 2,92 15,9 9,4 0,69 0,6

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,05 15,58

1,00 0,00

6.195 0

7,04 0

7,06 0

-2,78 4,17 6,67 -5,71

-2,17 4,44

1.790 4.539 111.434 5.200 538 173.469 5.025 1.554 61.027

0,34 0,44 0,9 0,33 1,36 0,21 0,45 0,44 0,45

0,36 0,5 0,99 0,33 1,37 0,23 0,5 0,47 0,47

2,7 2,63 -0,92

8.150 26.240 7.140

0,36 0,38 1

0,38 0,4 1,09

0,65

-0,83 2,13

500 2.908 2.430 6.610 2.235 160 26.103 39.748 20.031

1,56 0,48 8,73 1,16 0,97 0,76 0,6 1,19 0,47

1,56 0,52 8,92 1,19 1,01 0,84 0,65 1,24 0,49

3,47

850

1,71

1,8

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,35 0,5 0,96 0,33 1,37 0,22 0,5 0,45 0,47 0,35 0,38 0,39 1,08 0,9 1,56 0,52 8,92 1,19 1 0,81 0,63 1,2 0,48 0,73 1,79 5,15 0,76 3,46 1,04 2,34 2,55 0,44 0,43 0,72 0,7 2,46 0,41 1,45 0,4 0,78

0,45 1,01 5,19

-0,57

245

3,2

3,46

0,43

39.450 2.200 2.400 1.000

2,31 2,55 0,43 0,42

2,34 2,55 0,44 0,43

3.907 1.045 8.319 500 10.525 30.171

0,68 2,3 0,39 1,43 0,4 0,78

0,71 2,48 0,41 1,45 0,41 0,82

2,33 2,38

-0,4 2,5 2,56 1,3

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,23 0,34 1,67 0,58 0,33 0,59 0,51 1,03 0,65 0,39 0,82 0,7 0,78 1,27 0,31 0,68 5,9 0,64 1,67 1,12 1,22 0,33 0,38 0,39 0,6 0,68 0,71 0,55 0,63 0,51 1,88 30,89 1,16 0,29 0,56 1,87 0,32 0,39 0,52 3,38 0,44 0,79 0,23 0,3 1,06 0,61 0,34 0,59 5,18 1,7 0,6 1,4 0,97 0,92 0,31 4,21 0,51 2,95 0,76 0,53 0,63 0,47 0,57 0,55 0,45 0,27 1,37 0,56 0,73 0,57 0,88 0,39 0,57 0,79 0,42 0,73 0,52 2,67 0,91 0,52 3,91 0,72 3 0,35 0,72 0,61 0,48 0,75 0,32 1,35 0,36 2,94 0,34 0,37 1,32

15

379.870 189 400 700 18.291 50

0,22 0,34 1,56 0,58 0,33 0,59

0,24 0,34 1,67 0,62 0,37 0,59

142

1,03

1,03

-7,14

30

0,39

0,39

9,86

150

0,78

0,78

3.950

0,31

0,31

72.093 740 1.400

0,63 1,65 1,08

0,65 1,67 1,2

9,28

2.327 170 51 500 9.762 12.272 510 5.690 2.150 25 10.045 1.241 5.150 9.230 150 3.359 7.750 3.865 51.620 3.300 3.700 345 15.811 1.616

0,31 0,37 0,36 0,6 0,64 0,69 0,51 0,58 0,5 1,88 30,32 1,11 0,27 0,56 1,87 0,3 0,37 0,52 3,35 0,43 0,78 0,23 0,29 0,91

0,33 0,38 0,39 0,6 0,7 0,72 0,55 0,64 0,53 1,88 30,99 1,16 0,29 0,58 1,87 0,32 0,39 0,56 3,4 0,45 0,8 0,24 0,31 1,16

-4,84

10.752

0,57

0,61

-0,58 9,09 -1,41

110 55 210

1,7 0,6 1,35

1,7 0,6 1,4

3,37

9.320 440 930 5.772 420 100 788 16.370

0,89 0,28 4,18 0,49 2,84 0,76 0,53 0,62

0,93 0,31 4,25 0,52 2,95 0,76 0,53 0,64

260

0,52

0,57

3.200 1.690 1.100 2.350 1.150

0,26 1,29 0,53 0,73 0,52

0,27 1,42 0,56 0,73 0,57

-1,26 1,41

300 1.420 93.398 1.460 65.951 950 670 300 891 600 12.000

0,37 0,57 0,79 0,39 0,71 0,52 2,6 0,82 0,51 3,91 0,69

0,4 0,6 0,81 0,45 0,75 0,52 2,72 0,92 0,53 3,91 0,74

2,86 5,17

3.651 3.530 1.070

0,32 0,7 0,55

0,36 0,74 0,63

1,35 6,67 5,47

118.904 100.073 22.029

0,74 0,3 1,27

0,76 0,32 1,38

80

2,94

2,95

-2,63 8,20

2.005 100

0,35 1,25

0,37 1,32

3,08

1.150 7.208

7,6 0,65

7,6 0,7

-10

315

0,36

0,36

-5,26 8,82

3.500 600 773

0,36 0,73 0,21

0,37 0,74 0,21

-0,6 1,75 -8,33

1,59 2,45 -3,45

8,57 5,41 7,14 -1,45 1,43 7,84 5 4,44 1,85 1,75 -3,33 1,82

5,41 -3,7 0,9 -2,22 -4,17

0,72 2 13,46 2,7 3,28

8

4,29 3,64 -2,5 -3,39 1,28 2,82 8,33 -2,2 1,11

7,6 0,67 9,74 0,36 0,6 0,46 0,36 0,74 0,21

OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,88 0,7 0,21 0,16 0,16 0,1 12,56 0,48 0,37 0,17 2,96 1,02 2,13 0,45 7,23 0,24 1,3 6,85 4,94 14 0,17 61 1,76 0,35 18,42 0,28 0,1 0,11 0,4 1,24 0,38 0,14 0,29 0,34 12,94 4,67 0,14 0,13

1,41

15.490

0,68

0,73

-5,88

1.935

0,16

0,17

20.037 41

0,09 12,56

0,1 12,56

196.604

0,16

0,18

-2,29 4,65 -0,96 4,35 -0,76

4.560 7.000 60 13.610 32.826

2,11 0,45 7,23 0,23 1,26

2,18 0,45 7,23 0,25 1,33

2,49

480

4,94

4,94

1.350

0,16

0,18

-3,83 9,37 2,22 7,69 -9,09 -8,33

4.187 12.930 100 50 52.056 14.363

1,7 0,3 18,42 0,28 0,1 0,11

1,8 0,35 18,42 0,28 0,1 0,12

2,48

720

1,17

1,25

-6,67 -3,33

11.485 560

0,14 0,29

0,14 0,3

9,88

7

4,67

4,67

8,33

9.000

0,13

0,13

20

42.519

0,05

0,06

2.500

1,5

1,5

4,55

11.849

0,22

0,24

-12,5 3,51 6,67

24.050 6.700 500 1.038

0,07 0,57 0,16 0,2

0,08 0,6 0,16 0,21

3.000

0,09

0,09

20.510 11.818

0,05 0,05

0,05 0,06

22.400 1.200 7.388 15.144

0,2 2,94 0,17 0,42

0,21 2,95 0,17 0,47

11.013

0,97

1

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,1 1,5 0,65 0,36 0,08 0,23 0,23 0,07 0,59 0,16 0,21 0,09 0,06 3,7 0,09 0,45 0,1 0,18 0,54 0,05 0,06 0,2 0,3 0,2 2,95 0,17 0,45 0,29 0,99 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 1,91 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,8

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

20

2,79

2,06


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 17H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.836.061,43 4.965.061,72 4,3979 19.425.988,02 2.833.915,13 6,8548 105.472.643,00 14.872.138,02 7,0920 12.597.537,97 2.144.111,22 5,8754 291.567.259,62 107.941.823,29 2,7012 22.074.615,09 2.929.962,65 7,5341 14.157.491,53 2.478.667,71 5,7117 6.277.662,86 1.436.721,33 4,3694 9.175.800,99 1.415.920,49 6,4804 104.968.895,40 13.009.041,47 8,0689 37.437.386,56 5.881.843,90 6,3649 4.892.166,32 1.595.242,91 3,0667 12.953.554,08 1.426.329,40 9,0817 2.324.258,00 253.806,18 9,1576 158.865.407,86 12.376.923,02 12,8356 8.459.613,79 684.543,61 12,3580 3.480.073,94 659.551,34 5,2764 8.214.273,52 1.807.149,09 4,5454 6.317.316,10 1.953.430,73 3,2340 8.184.694,20 2.390.613,88 3,4237 9.091.139,52 1.375.237,55 6,6106 25.900.315,39 3.328.758,30 7,7808 10.100.227,79 5.473.568,76 1,8453 3.300.671,04 269.379,03 12,2529

-0,26% 4,4859 4,3099 -12,66% -0,47% 6,9576 6,8034 -17,55% -1,07% 7,1275 7,0388 -21,54% -0,51% 5,9782 5,8166 -15,72% -0,93% 2,7012 2,7012 -23,97% 0,18% 7,5341 7,4776 -16,51% -0,55% 5,7117 5,6689 -20,27% 0,08% 4,3956 4,3344 -18,57% -0,72% 6,5776 6,4804 -15,02% -0,32% 8,0689 8,0689 -9,06% -0,74% 6,4285 6,3331 -19,82% -1,04% 3,3120 3,0667 -22,80% -0,70% 9,0817 9,0136 -12,71% -0,70% 9,1576 9,1576 -12,29% -0,67% 12,8998 12,7393 -15,46% -0,55% 12,6052 12,2344 -26,31% -0,33% 5,3819 5,2236 -10,51% -0,59% 4,5454 4,5227 -13,35% -1,18% 3,2987 3,1693 -15,70% -0,41% 3,4237 3,3980 -7,46% -0,27% 6,6932 6,6106 -13,59% -0,57% 7,8586 7,7030 -21,51% -0,02% 1,8453 1,8407 -4,37% -0,64% 12,4367 12,1304 -16,22%

81.822.624,65 27.836.913,12 3.502.673,81 141.322.745,40 30.447.647,83 8.281.994,57 25.585.041,57 27.754.340,68 13.389.857,05 7.373.979,14 25.942.970,38 11.585.609,71 19.993.526,73 37.335.513,87 311.035.785,92 5.744.451,38 26.739.489,58 51.295.061,38 112.449.021,49 47.859.609,79 14.323.622,94 387.142,38 6.414.933,48 969.833,92 11.969.530,81 1.019.153,00 1.379.370,90 3.366.646,47 12.671.152,12 3.545.470,18 2.371.568,13 117.895.377,95 57.017.077,03 13.366.229,00 51.596.173,90 94.720.290,27 54.440.241,61 12.830.275,99 50.575.908,40 11.385.444,39 50.886.164,56 25.286.332,64 5.620.472,97 3.285.111,66 292.904,69 8.338.918,05 35.822.355,62 27.629.509,56 3.316.762,53 4.178.647,73 3.257.245,38

16,4994 12,6066 10,6114 4,6173 7,0804 7,5134 7,8872 8,2310 7,7759 3,9155 7,3580 7,0057 3,0168 5,3298 6,0427 5,9453 9,4576 10,8933 8,1820 10,0225 11,4025 1.243,7500 1.238,7500 1.151,6900 1.181,7600 962,7800 1.020,9200 4,5661 3,5793 3,1079 7,9817 3,2832 10,7755 10,4899 9,4049 3,1938 9,5201 29,0818 1,1218 1,1189 9,5716 10,4173 10,4929 3,3073 3,0037 4,9131 2,6259 3,3632 3,9711 203,5100 3,2907

0,03% 0,12% 0,90% -0,02% 0,03% 0,13% -0,61% -0,36% -0,91% -0,02% -0,15% 0,14% -0,05% 0,95% -0,13% -0,07% -0,24% -0,38% 0,03% -0,07% -0,05% -0,35% -0,35% -0,06% -0,06% -0,10% -0,10% 0,10% 0,06% -0,03% -0,07% 0,12% 0,17% 0,15% 0,13% -0,02% -0,02% 0,95% 0,08% 0,08% 0,03% 0,07% 0,07% 0,24% 0,01% 0,13% -0,27% 0,02% 0,96% -0,14% 0,02%

16,8294 12,8587 10,8236 4,6404 7,1158 7,5510 8,2816 8,4779 8,0092 3,9840 7,5787 7,0057 3,0349 5,3298 6,0427 5,9453 9,9305 11,4380 8,5911 10,5236 11,4025 1.243,7500 1.238,7500 1.151,6900 1.181,7600 962,7800 1.020,9200 4,5889 3,6330 3,1545 8,1014 3,3653 10,9910 10,6997 9,4049 3,1938 9,7105 29,2272 1,1218 1,1189 9,5716 10,4173 10,4929 3,3734 3,0037 4,9131 2,6522 3,4641 4,0207 204,5276 3,3894

16,3344 12,4805 10,5053 4,5827 7,0273 7,4570 7,7295 8,0664 7,6204 3,8763 7,2108 6,9532 2,9927 5,3298 6,0427 5,9453 9,4576 10,8933 8,1820 10,0225 11,4025 1.243,7500 1.238,7500 1.151,6900 1.181,7600 962,7800 1.020,9200 4,5319 3,5793 3,1079 7,9817 3,2175 10,5600 10,2801 9,2168 3,1698 9,3297 28,8637 1,1134 1,1189 9,3802 10,3392 10,4929 3,2908 2,9887 4,8885 2,5996 3,2623 3,9711 203,5100 3,2249

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.141.152,06 3.103.142,61 1,9790 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.394.378,60 562.376,61 6,0358 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 19.962.265,25 5.480.125,81 3,6427 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.466.995,61 2.121.707,35 13,4170 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.119.682,35 4.559.017,81 2,6584 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.278.845,92 2.076.646,03 5,9128 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 273.056.307,82 29.326.237,84 9,3110 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.220.786,32 2.712.827,20 5,6107 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.674.013,57 1.710.861,26 10,3305 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.684.166,18 6.151.800,00 6,9385 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 33.676.835,82 1.189.892,86 28,3024 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 36.195.653,08 3.244.265,47 11,1568 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 24.674.899,70 5.725.482,70 4,3097 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 877.878,96 184.359,42 4,7618 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.033.879,70 7.200.435,24 1,5324 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 61.398.099,17 14.759.825,62 4,1598 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.732.498,80 1.947.004,94 0,8898 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.455.106,42 9.666.122,78 0,9782 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 746.185,26 151.905,40 4,9122 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 56.466.919,43 39.792.215,11 1,4190 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 124.532.431,31 18.538.189,71 6,7176 ¢∏§√™ TOP-30 19.800.250,80 16.568.367,25 1,1951 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.259.455,57 279.525,00 15,2382 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 143.892,37 181,31 793,6500 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.874.180,96 13.679,93 794,9000 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 532.306,82 182.906,30 2,9103 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 87.055.045,44 6.791.389,93 12,8184 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 7.920.124,29 4.220.762,34 1,8765 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.637.217,48 1.409.138,79 4,7101 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.404.517,83 5.713.947,43 7,7713 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.477.107,63 2.242.301,22 2,4426 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 143.827.856,65 7.630.503,68 18,8491 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 48.630.907,75 11.335.063,71 4,2903 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.508.825,12 60.329.560,14 0,3565 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.297.400,22 3.326.170,35 0,3901 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.003.737,34 124.282,94 8,0762 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.605.605,04 9.879.123,39 8,0580 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 46.659.388,30 6.127.269,42 7,6150 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.654.995,58 4.967.058,32 8,3863 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.437.114,82 3.734.462,91 1,1882 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 478.794,45 397.726,85 1,2038

-1,34% -1,34% -1,74% -1,06% -1,31% -1,50% -1,66% -1,96% -1,54% -1,81% -1,33% -1,56% -1,57% -1,55% -1,17% -1,25% -1,48% -1,25% -1,39% -1,52% -1,43% -1,27% -1,90% -0,81% -0,81% -1,49% -1,60% -1,60% -1,81% -1,33% -1,09% -1,41% -1,28% -1,38% -1,09% -0,08% -0,08% -0,01% -0,16% -1,31% -1,32%

2,0780 6,3376 3,8248 14,0879 2,7514 6,1197 9,4041 5,6668 10,4338 6,9732 28,8684 11,3799 4,3959 4,8570 1,5860 4,1598 0,8898 0,9929 4,9859 1,4190 6,7176 1,1951 15,2382 793,6500 794,9000 2,9394 13,2030 1,9328 4,8514 7,7713 2,4426 19,0376 4,3332 0,3565 0,3901 8,0762 8,0580 7,6150 8,3863 1,1882 1,2038

1,9394 -32,78% 5,9754 -35,08% 3,6063 -36,19% 13,2828 -30,22% 2,6318 -22,24% 5,8537 -28,56% 9,2179 -27,10% 5,5546 -31,17% 10,2272 -25,87% 6,8830 -36,65% 28,0194 -29,84% 11,0452 -21,85% 4,2666 -27,83% 4,7142 -25,50% 1,5324 -29,88% 4,1182 -26,09% 0,8809 -23,65% 0,9684 -25,56% 4,8631 -27,46% 1,4048 -28,05% 6,6504 -30,31% 1,1831 -29,85% 15,2382 -31,37% 793,6500 -28,81% 794,9000 -28,79% 2,8521 -30,18% 12,6902 -29,31% 1,8577 -26,53% 4,6630 -29,45% 7,6936 -25,03% 2,4182 -27,07% 18,6606 -25,26% 4,2474 -25,93% 0,3529 -25,04% 0,3862 -27,33% 7,9954 -4,61% 7,9774 -4,58% 7,6150 -8,71% 8,3863 -7,15% 1,1763 -19,27% 1,2038 -18,71%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.959.115,47 2.208.123,60 330.084,56 30.607.384,40 4.300.300,54 1.102.293,19 3.243.876,38 3.371.910,93 1.721.970,88 1.883.286,56 3.525.827,39 1.653.730,85 6.627.322,83 7.005.037,96 51.473.278,36 966.219,52 2.827.300,23 4.708.866,67 13.743.478,25 4.775.195,88 1.256.184,58 311,27 5.178,53 842,10 10.128,55 1.058,55 1.351,11 737.306,97 3.540.146,70 1.140.779,08 297.126,76 35.908.829,92 5.291.365,54 1.274.202,26 5.486.084,01 29.657.425,29 5.718.440,15 441.179,21 45.085.334,94 10.175.428,57 5.316.379,41 2.427.351,94 535.644,92 993.287,20 97.515,00 1.697.286,19 13.641.727,57 8.215.155,36 835.227,70 20.533,13 989.823,00

1,40% 3,23% 15,35% 2,50% 2,49% 12,61% -7,39% -13,07% -20,14% -0,49% -10,01% 2,85% -4,41% 14,95% 5,84% 3,70% 0,21% 3,07% -5,49% -0,41% 5,85% 2,32% 2,37% -0,62% -0,58% -1,74% -1,71% 2,36% 2,16% -0,62% -1,20% 0,66% 1,12% 0,20% -2,55% 2,62% -1,35% 9,74% -0,06% 0,12% -2,11% -2,96% -2,78% 0,31% 1,27% 1,95% -8,72% 1,18% 8,10% -2,66% 0,18%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

617.836,93 66.582,67 9,2792 314.366,31 33.233,43 9,4593 2.385.911,54 257.084,51 9,2807 9.057.793,28 3.179.084,23 2,8492 1.725.156,45 1.051.735,87 1,6403 15.643.465,55 7.131.410,75 2,1936 8.122.065,17 5.168.902,25 1,5713 41.187.936,60 4.409.693,46 9,3403 10.738.258,42 6.352.548,94 1,6904 46.988.244,22 1.442.948,92 32,5640 2.850.403,17 449.594,32 6,3399 4.385.592,96 1.548.706,68 2,8318 10.578.180,03 17.204.974,26 0,6148 35.486.753,58 4.997.404,41 7,1010 5.044.424,69 8.794.818,04 0,5736 25.969.993,02 3.956.500,59 6,5639 6.258.124,90 2.554.377,29 2,4500 20.169.743,20 13.979.376,08 1,4428 12.776.044,79 8.001.139,17 1,5968 1.081.626,93 1.265.192,65 0,8549 362.351,71 173.565,74 2,0877 4.255.018,52 608.110,30 6,9971

-0,38% 9,2792 9,0936 -15,42% -0,37% 9,4593 9,4593 -14,34% -0,38% 9,2807 9,0951 -15,42% -1,26% 2,9917 2,8207 -28,95% -1,51% 1,7223 1,6239 -28,89% -1,40% 2,1936 2,1826 -25,15% -1,27% 1,5713 1,5634 -27,26% -1,69% 9,4337 9,1535 -32,53% -1,37% 1,7073 1,6566 -25,34% -1,89% 33,4595 32,5640 -30,52% -2,13% 6,5142 6,3399 -35,25% -1,65% 2,9097 2,8318 -33,53% -1,44% 0,6271 0,6148 -29,15% -1,38% 7,2430 7,1010 -30,39% -1,27% 0,5836 0,5621 -30,74% -1,60% 6,6788 6,4326 -32,76% -1,56% 2,4500 2,4255 -24,70% -1,76% 1,5149 1,4284 -30,76% -1,89% 1,6766 1,5649 -33,39% -1,10% 0,8720 0,8464 -22,92% -1,05% 2,1712 2,0668 -26,76% -1,04% 7,2770 6,9271 -25,28%

16.797.104,92 1.293.518,01 12,9856 3.358.010,47 434.024,77 7,7369 7.377.039,45 1.360.142,51 5,4237 10.472.481,49 972.541,24 10,7682 13.457.808,60 1.284.829,99 10,4744 15.081.469,64 1.163.212,93 12,9654 3.649.856,93 611.020,99 5,9734 8.058.349,58 1.538.419,94 5,2381 4.083.993,16 1.809.988,04 2,2564 1.118.098,58 139.834,82 7,9959 19.033.543,15 5.716.174,18 3,3298 29.139.563,49 8.260.968,90 3,5274 1.124.564,41 134.167,55 8,3818 3.496.641,82 388.550,00 8,9992 624.196,85 540,29 1.155,3000 35.800.797,40 30.472,20 1.174,8700 721.159,96 698,16 1.032,9500 42.397.859,80 40.980,16 1.034,5900 41.570,08 43,99 944,9200 4.523.863,75 4.779,40 946,5300 1.044.862,77 350.512,38 2,9810 722.760,54 154.574,33 4,6758 4.415.434,93 2.869.857,71 1,5386 2.557.386,61 945.513,31 2,7048 3.865.393,20 1.480.289,64 2,6112 1.449.076,82 551.920,56 2,6255 47.955.028,88 36.171.232,87 1,3258 8.187.680,93 517.405,78 15,8245 14.647.090,01 1.083.031,36 13,5242 45.552.620,85 3.905.602,33 11,6634 8.748.895,67 12.441.480,39 0,7032 4.236.704,98 5.907.236,72 0,7172 12.246.736,04 12.756.196,34 0,9601 14.890.967,99 15.623.234,99 0,9531 4.101.582,48 258.856,01 15,8450 1.180.026,39 73.145,00 16,1327 655.216,50 29.869,88 21,9357 3.117.143,29 358.410,17 8,6971 662.358,88 73.493,64 9,0125 3.669.767,67 419.053,29 8,7573 672.772,09 73.757,96 9,1213 1.371.401,48 156.629,68 8,7557 534.074,68 58.587,46 9,1159 139.118.753,02 16.473.469,20 8,4450 705.129,47 78.950,81 8,9313 41.945.593,80 5.838.840,34 7,1839 28.992.670,52 2.739.688,49 10,5825 22.191.887,59 2.076.871,46 10,6852 14.721,87 12.138,18 1,2129 38.501,09 32.805,07 1,1736 282.282,25 184.774,11 1,5277 6.061.259,56 2.948.456,19 2,0557 5.537.420,54 2.721.786,21 2,0345 3.471.586,90 915.113,96 3,7936 1.877.406,79 618.603,20 3,0349 9.146.605,81 6.180.037,27 1,4800 13.933.234,68 5.251.305,03 2,6533 22.854.183,65 4.170.269,37 5,4803 13.273.860,92 4.526.460,74 2,9325 29.689.565,41 13.838.045,09 2,1455 767.707,79 38.132,00 20,1329 3.430.547,41 12.030,16 285,1600 1.755.839,67 350.675,21 5,0070

0,77% 0,55% 0,57% 1,02% 0,68% 0,00% -0,41% 0,76% 0,56% 0,37% 0,66% 0,77% -0,34% -0,89% -1,60% -1,59% -2,36% -2,36% -2,13% -2,13% -1,10% 0,51% 0,43% 0,57% 0,63% 0,85% 0,93% 0,00% 0,90% 0,04% 0,93% 0,93% 0,06% 0,06% 0,52% 0,53% -0,45% 0,14% 0,14% 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,28% 0,28% -0,16% 0,33% 0,33% 0,43% 0,42% -1,13% 0,58% 0,74% -1,64% 0,49% 0,95% 0,26% 0,10% 0,11% 0,60% 0,19% -2,07% 0,73%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√(3) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

13,6349 8,0077 5,4779 10,8759 10,5791 13,0951 6,0929 5,2381 2,2564 8,1158 3,3298 3,5274 8,3818 8,9992 1.155,3000 1.174,8700 1.032,9500 1.034,5900 944,9200 946,5300 3,0108 4,7226 1,5848 2,7859 2,6765 2,7043 1,3258 15,8245 13,6594 11,7800 0,7032 0,7172 0,9601 0,9531 15,8450 16,1327 21,9357 8,6971 9,0125 8,7573 9,1213 8,7557 9,1159 8,4450 8,9313 7,1839 10,5825 10,6852 1,2129 1,1736 1,5277 2,1585 2,1362 3,9833 3,1259 1,4948 2,7263 5,6310 3,0131 2,1884 20,4852 290,8632 5,1572

12,8557 7,68% 7,6595 18,38% 5,3695 21,01% 10,6605 5,39% 10,3697 2,87% 12,8357 4,80% 5,9137 8,06% 5,1857 8,88% 2,2338 -3,62% 7,9159 8,90% 3,2965 -3,15% 3,4921 -7,07% 8,2980 -16,18% 8,9992 1,40% 1.155,3000 3,63% 1.174,8700 3,67% 1.032,9500 -5,85% 1.034,5900 -5,82% 944,9200 -4,40% 946,5300 -4,36% 2,9214 -25,91% 4,5823 -3,26% 1,5232 4,41% 2,6778 14,93% 2,5851 9,69% 2,5992 9,66% 1,3125 5,30% 15,6663 18,06% 13,3890 3,50% 11,5468 17,36% 0,6962 5,87% 0,7172 6,98% 0,9505 16,64% 0,9531 17,97% 15,6866 47,75% 16,1327 49,87% 21,7163 42,68% 8,5232 -4,11% 9,0125 -3,64% 8,5822 -3,74% 9,1213 -3,28% 8,5806 -1,93% 9,1159 -1,01% 8,2761 -4,44% 8,9313 -3,61% 7,1121 -6,30% 10,3709 -0,16% 10,4715 1,08% 1,2129 -15,45% 1,1736 -16,29% 1,5277 1,73% 2,0146 -7,66% 1,9938 9,09% 3,7177 1,19% 2,9439 1,16% 1,4504 3,85% 2,6533 4,65% 5,4803 12,42% 2,9325 5,68% 2,1455 3,88% 19,7302 29,45% 285,1600 2,34% 4,9069 -8,17%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.740.597,40 23.924.178,86 6.488.045,30 208.281.010,07 8.795.594,33 1.784.941,80 5.959.787,51 49.114.395,93 4.240.354,80 57.437.965,88 61.829.747,09 187.030.937,34 3.796.855,69 11.242.267,11 19.942.967,48 263.967.197,86 7.374.178,28 219.807.773,41

2.073.864,88 6,6256 1.903.300,60 12,5698 1.127.687,15 5,7534 18.414.291,67 11,3108 1.269.636,02 6,9277 502.850,67 3,5496 1.090.367,48 5,4659 6.418.965,06 7,6515 693.072,88 6,1182 17.411.790,10 3,2988 15.864.794,55 3,8973 95.997.697,36 1,9483 797.606,55 4,7603 2.088.523,75 5,3829 3.715.965,86 5,3668 72.654.061,22 3,6332 884.217,55 8,3398 91.877.488,45 2,3924

0,01% 6,6389 6,4931 1,79% -0,01% 12,6955 12,4441 2,00% -0,03% 5,7534 5,6959 -1,60% -0,02% 11,3108 11,3108 2,47% -0,06% 6,9277 6,9277 0,34% 0,01% 3,5531 3,5354 -1,83% 0,01% 5,4659 5,4112 -1,03% 0,01% 7,6592 7,6132 3,59% 0,05% 6,1335 6,0876 5,60% -0,01% 3,2988 3,2988 0,92% 0,01% 3,9168 3,8778 0,12% 0,01% 1,9483 1,9483 2,74% 0,00% 4,7603 4,7365 2,58% 0,01% 5,3829 5,3829 0,82% -0,16% 5,3668 5,3668 0,59% 0,01% 3,6332 3,6150 2,40% -0,08% 8,5066 8,1730 2,26% 0,01% 2,3924 2,3924 3,71%

51.052.783,81 29.615.304,13 20.816.091,55 9.889.862,42 1.159.567,46

4.366.463,06 11,6920 2.525.635,67 11,7259 18.701.469,70 1,1131 9.196.026,65 1,0754 441.442,69 2,6268

0,00% 11,6920 11,6920 0,49% 0,01% 11,7259 11,7259 1,30% 0,01% 1,1131 1,1131 1,33% -0,06% 1,0754 1,0754 2,26% -0,71% 2,6268 2,6268 6,69%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

333.627,24 150.017,35 126.004,36 1.303.933,45 6.066.197,46 9.079.624,69

22.061.939,50 2.305.264,35 9,5702 10.380.272,51 1.221.848,34 8,4955 4.153.401,02 526.572,58 7,8876 5.234.399,97 656.351,53 7,9750 547.906.904,32 146.435.751,63 3,7416 27.455.358,36 9.110.853,84 3,0135 4.235.097,62 823.939,33 5,1401 57.748.092,90 4.968.087,01 11,6238 27.237.980,77 5.549.621,48 4,9081 11.907.693,44 1.257.640,02 9,4683 9.682.839,35 1.087.927,52 8,9003 8.812.216,19 2.967.069,59 2,9700 19.492.679,06 3.388.096,89 5,7533 3.114.905,82 2.096.818,86 1,4855 33.694.343,78 2.631.341,18 12,8050 6.496.951,92 1.554.324,72 4,1799 27.658.401,03 3.376.244,63 8,1921 11.979.407,72 4.842.156,84 2,4740 11.211.440,49 4.751.968,34 2,3593 775.505,00 120.000,00 6,4625 996.345,22 150.492,23 6,6206 11.145.095,22 3.849.057,42 2,8955 2.935.228,88 1.115.664,63 2,6309 2.588.546,98 474.782,66 5,4521 792.321,32 451.357,47 1,7554 13.872.906,02 6.778.890,63 2,0465 1.934.169,95 252.189,43 7,6695

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

-1,15% 9,6659 9,4745 -16,55% -0,88% 8,6442 8,4105 -20,48% -0,68% 8,0256 7,8087 -21,13% -0,93% 8,0747 7,8953 -20,87% -1,09% 3,7416 3,7416 -21,66% -0,44% 3,0135 2,9834 -17,24% -0,58% 5,2172 5,0887 -24,31% -1,03% 11,6238 11,5076 -23,72% -0,50% 4,9081 4,8590 -9,39% -0,56% 9,4683 9,3736 -9,87% -0,39% 8,9003 8,9003 -13,21% -0,47% 2,9700 2,9403 -10,41% -1,31% 5,9259 5,6958 -24,18% -1,30% 1,6043 1,4855 -25,18% -0,88% 12,9331 12,6770 -22,67% -0,41% 4,3889 4,1381 -23,59% -0,47% 8,3559 8,1921 -8,52% -1,29% 2,5111 2,4740 -27,69% -0,93% 2,3829 2,3357 -28,69% -1,16% 6,5271 6,3979 -24,42% -1,20% 6,6868 6,5544 -24,27% -0,95% 2,8955 2,8810 -19,73% -0,73% 2,7098 2,5520 -12,30% -0,88% 5,6157 5,3431 -25,49% -1,26% 1,7642 1,7484 -24,95% -0,45% 2,0465 2,0414 -13,58% -0,55% 7,6695 7,6695 -19,91%

19.806.066,17 6.424.270,84 4.138.048,14 2.808.723,59 1.728.579,63 12.441.196,03 53.047.509,41 37.642.420,57 22.884.866,13 37.884.156,44 2.019.338,45 10.846.395,21 686.799,45

1.133.576,47 577.347,31 359.432,59 249.151,73 310.794,71 1.827.878,88 5.008.510,12 5.963.724,87 8.419.839,91 3.554.626,02 555.476,61 4.155.580,23 69.630,59

17,4722 11,1272 11,5127 11,2731 5,5618 6,8064 10,5915 6,3119 2,7180 10,6577 3,6353 2,6101 9,8635

0,28% 0,18% 0,18% 0,30% 0,10% 0,27% 0,24% 0,36% 0,47% 0,11% 0,17% 0,00% -0,11%

18,3458 17,2975 -1,79% 11,6836 10,9047 -2,19% 12,0883 11,2824 -0,50% 11,8368 11,0476 3,50% 5,6730 5,5062 2,27% 6,8745 6,7383 5,75% 10,6974 10,4856 1,79% 6,3119 6,2488 2,84% 2,7588 2,6908 -3,54% 10,6577 10,6044 6,01% 3,7807 3,5989 12,23% 2,6362 2,5840 -5,10% 9,8635 9,8635 -1,37%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.881.893,47 5.361.701,57 3,5216 3.577.084,35 261.948,80 13,6557 30.033.391,00 3.038.359,62 9,8847 29.311.167,22 3.839.814,64 7,6335 51.152.597,19 5.477.230,72 9,3391 16.357.551,95 2.498.556,08 6,5468 80.764.591,47 4.427.658,20 18,2409 5.852.945,41 2.156.219,60 2,7144 5.489.276,77 520.178,25 10,5527 4.686.295,07 1.283.218,26 3,6520 15.937.073,47 1.931.789,48 8,2499 50.478.551,21 17.574.335,13 2,8723 50.410.850,42 61.442.214,64 0,8205 52.106,37 61.643,52 0,8453 33.825.928,59 37.642.834,63 0,8986 16.954.844,42 18.278.894,03 0,9276 30.846.953,65 34.325.124,52 0,8987 354.169,33 35.668,06 9,9296 996.192,46 100.000,00 9,9619 173.295,13 12.934,40 13,3980 1.320.331,14 408.804,80 3,2297 46.307.102,27 15.975.516,09 2,8986 1.614.095,84 545.872,55 2,9569 3.447.756,31 368.111,25 9,3661

-0,55% 3,6977 -0,91% 14,3385 -0,75% 9,9835 0,64% 7,7098 -0,37% 9,4325 -0,09% 6,6123 -0,22% 18,4233 -1,24% 2,7687 -0,39% 10,7638 -0,35% 3,6520 -0,22% 8,2499 0,48% 2,8723 0,60% 0,8205 0,60% 0,8453 -0,34% 0,8986 -0,34% 0,9276 -0,34% 0,9077 0,04% 9,9296 0,04% 9,9619 -0,92% 13,3980 -0,33% 3,2297 0,24% 3,0435 0,16% 3,1047 -0,12% 9,5066

3,4864 13,5191 9,7859 7,5572 9,2457 6,4813 18,0585 2,6873 10,4472 3,6155 8,1674 2,8436 0,8123 0,8453 0,8806 0,9276 0,8897 9,7807 9,9619 13,1970 3,2136 2,7537 2,8091 9,2959

3,46% 6,97% 13,57% 12,74% 8,58% 6,69% 23,08% 0,59% 5,53% 7,43% 2,73% 12,79% 12,14% 13,25% 16,22% 17,25% 16,22% -0,70% -0,38% 11,45% 4,80% 8,75% -1,44% 3,57%

15.330.489,91 4.325.402,66 3,5443 1.672.728,82 167.571,58 9,9822 70.960.720,94 7.769.078,88 9,1337 29.260.546,43 3.342.912,86 8,7530 4.618.753,23 788.910,97 5,8546 44.326.244,35 13.883.060,79 3,1928 48.038.753,27 46.145.608,14 1,0410 1.955.325,65 1.856.441,98 1,0533 6.220.961,31 708.424,83 8,7814 3.895.824,53 1.255.068,38 3,1041 22.664.150,72 10.610.997,99 2,1359 2.730.937,59 1.058.005,16 2,5812 5.357.117,16 532.303,90 10,0640

0,52% 3,5797 -0,13% 10,4813 -0,05% 9,1337 -0,09% 8,7530 -0,98% 6,0302 0,05% 3,1928 -0,23% 1,0410 -0,23% 1,0533 -0,23% 8,9570 -0,09% 3,1041 -0,73% 2,2427 -0,59% 2,7103 0,01% 10,1898

3,5089 10,93% 9,8824 8,45% 9,0424 0,52% 8,6655 0,43% 5,6790 -0,74% 3,1609 6,48% 1,0306 6,11% 1,0533 6,57% 8,7814 -5,71% 3,0886 2,68% 2,0932 -13,23% 2,5296 -7,39% 9,9885 9,73%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.178.652,39 6.576,92 1.117.111,25 1.897.398,41

794.624,15 5,64 960,57 184.061,53

10,2925 1.166,7400 1.162,9700 10,3085

0,01% -4,64% -4,66% 0,11%

10,2925 1.166,7400 1.162,9700 10,4116

10,1896 0,12% 1.166,7400 1,16% 1.162,9700 1,06% 10,2312 3,42%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3647 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8522 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4549 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,3573 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,72 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3475 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,162 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3895 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3812

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3583 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3922

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3605

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.297.629,05 1.295.402,67 1.194.650,89 11.918.232,34 39.207.585,77 64.184.279,00

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,8895 8,6350 9,4810 9,1402 6,4633 7,0690

-1,27% -1,46% 0,07% -0,33% -1,01% -1,08%

4,0840 9,0668 9,6706 9,4601 6,7865 7,1397

3,8506 -38,19% 8,5487 -30,44% 9,3862 -2,99% 9,0488 -20,69% 6,3987 -25,15% 6,9983 -22,68%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3674 .........................................................1,3511 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8539 .......................................................0,84368 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4698 .........................................................7,3804 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,376 .........................................................9,2637 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,95 .........................................................112,58 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3502 ...........................................................1,334 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1783 .........................................................8,0804 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3923 .........................................................1,3756 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,384 .........................................................1,3674

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

¡¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· ·fi ÙÔ ¡∞Δ√

ªÂ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜

¡∂∞ À√ƒ∫∏, 18.

√À∞™π°∫Δ√¡, 18.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜

Δ

Ô Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· Î·È Ë ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋ ¿Ì˘Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·. ŒÂÈÙ· ·fi 11 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ 28 ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ·Ó·ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ‰fiÁÌ· Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ “fiÚ·Ì·” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‰ÂηÂÙ›·, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ƒˆÛ›·, ∫›Ó·, πÓ‰›· Î·È π·ˆÓ›·. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Â·Ó·‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋ ¿Ì˘Ó·, Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘ÚËÓÈ΋ Â›ıÂÛË ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ (fiˆ˜ ÙÔ πÚ¿Ó) ··ÈÙ› ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ‡„Ô˘˜ 147 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi ı· ηٷÓÂÌËı› ÛÙ· 28 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, ÂÓÒ ÚÔÛηÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È Ë ƒˆÛ›·. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ηÙÔÓÔÌ·ÛÙ› ÙÔ πÚ¿Ó ˆ˜ ¯ÒÚ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ·ÂÈÏ‹˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜.

∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ∏ ™˘ÌÌ·¯È΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ·. ŒÂÈÙ· ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ· ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ¡∞Δ√ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ISAF, ÔÈ 28 ËÁ¤Ù˜ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ·ÊÁ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014 Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙ· Â›¯ÂÈÚ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·fi ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÛÎÂ›Ù·È ›ÂÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 20 ÛÙÚ·ÙËÁ›· Î·È Î¤ÓÙÚ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙȘ ∏¶∞, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi 13.000

Û 8.500 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ¡∞Δ√˚Τ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Û 14 ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

¶˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÊÔÏÈÛÌfi˜ ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÚËÓÈο fiÏ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ ¡∞Δ√ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ˘ÚËÓÈÎfi ÔÏÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‡·Ú͢ ·ÌÂÚÈη-

ÓÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›·. ΔÔ ı¤Ì· Â·Ó‹Ïı ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· (Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎ˘Úˆı›) ∏¶∞-ƒˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ fiÏˆÓ Ì·ÎÚÔ‡ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜.

™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1949 - √È ∏¶∞ Î·È Ô ∫·Ó·‰¿˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›·, ¡ÔÚ‚ËÁ›·, °·ÏÏ›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛÏ·Ó‰›·,

√ √Ì¿Ì· ÚÔˆı› ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ START √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Ó¤·˜ Û˘Óı‹Î˘ ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο Ì ÙË ƒˆÛ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· Ï¿‚ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂÚÔ˘Û›·. “Δ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È Û·Ê‹ Î·È ˘„ËÏ¿” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ, Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ì ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Û˘Óı‹ÎË ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Ì ÙË ƒˆÛ›· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ªfi-

μÚÂÙ·Ó›· Î·È πÙ·Ï›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È È‰Ú‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ μÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘- ¡∞Δ√. 1952 - ™ÙÔ ¡∞Δ√ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· 1955 - ™ÙÔ ¡∞Δ√ ÚÔÛ¯ˆÚ› Ë ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· 1966 - √ Úfi‰ÚÔ˜ ™·ÚÏ ¡Ù °ÎÔÏ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙË °·ÏÏ›· ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ 1982 - ™ÙÔ ¡∞Δ√ ÚÔÛ¯ˆÚ› Ë πÛ·Ó›· 1990 - ªÂ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÛÙÔ ¡∞Δ√ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Ë ÂÓÈ·›· ¯ÒÚ· 1999 - ™ÙÔ ¡∞Δ√ ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó Ë ΔÛ¯›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ¶Ôψӛ· ΔÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1999 Ë ™˘ÌÌ·¯›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ηٿ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË-ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂. 2002 - π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡∞Δ√ƒˆÛ›·˜ (NRC) 2003 - ΔÔ ¡∞Δ√ (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘) ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. 2004 - ™ÙÔ ¡∞Δ√ ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∂ÛıÔÓ›·, §ÂÙÔÓ›·, §ÈıÔ˘·Ó›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ™ÏÔ‚·Î›· Î·È ™ÏÔ‚ÂÓ›· √ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Â·ÓÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙË °·ÏÏ›· ÛÙȘ ™˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ÂÓÔÔÈË̤Ó˜ ‰Ô̤˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ™ÙÔ ¡∞Δ√ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ë ∞Ï‚·Ó›· Î·È Ë ∫ÚÔ·Ù›·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈo.

Û¯· ‹Ù·Ó “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋” ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú›¯Â ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÈÛοÚÔ˘Ì Â› Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ı¤ÛÔ˘Ì Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì·. √ §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ë °ÂÚÔ˘Û›· Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÙË Û˘Óı‹ÎË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛË. √È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙÈ Ë Û˘Óı‹ÎË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

∂›¯Â ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜

∫·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È Ô˘ “‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ” ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ª∞¢ƒπΔ∏ 18.

£À∂§§ø¢∂π™ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÍÂۋΈÛÂ

ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙÔ˘ ÙfiÔ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ˆÚÒÓñ ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ï¿ıÔ˜ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ. ΔÔ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È “Rescue” ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∫·Ù·ÏÔÓ›·.

ΔÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰Ôı›, ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙȘ ÍÂÓÔÊÔ‚ÈΤ˜ Ù˘ Ù¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ∞Ï›ıÈ· ™¿ÓÙÛÂı ∫·Ì¿ÙÛÔ (Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ù·ÏÔÓ›·) Ó· È‡ÂÈ ¤Ó· Ï¢Îfi ÁÏ¿ÚÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶¤Â. ∏ ›‰È· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞Ï›ÛÈ· ∫ÚÔÊÙ (·Ú·ÔÌ‹ ÛÙËÓ §¿Ú· ∫ÚÔÊÙ, ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯ÓȉÈÔ‡ Tomb Raider). √È ·›ÎÙ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÓÙÔ˘˜ fiÙ·Ó Î·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÏ¿ÚÔ Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÂÈ ·ÂÚÔÛοÊË Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‹ ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ ηٷ-

Ï·ÓÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ BBC. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ›¯·Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÁÈ· Ó· “‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÔ˘Ó” online ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë El Pais. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌË Î·È Û ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ΔÔ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. ∞ÓÙ› Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô ÁÏ¿ÚÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜

‰È·ÎÈÓÔ‡Ó, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ “‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï‹, fiÛÔ Ë ·Ú¯È΋ ȉ¤·”. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∂ÛÙÂÌ¿Ó °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ¶ÔÓ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë È‰¤· ‹Ù·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜. ΔÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÎÏËÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÃÔÛ¤ ªÏ¿ÓÎÔ, οÏÂÛ ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Ó· ÌËÓ Û˘Ó‰Âı› Ì ¤Ó· “ÍÂÓÔÊÔ‚ÈÎfi Ú‡̷” ‹ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ Ù˘ ‚›·˜.

∂¡∞™ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ˘¤ÊÂÚ ·fi οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠۋÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿ¯ÚËÛ˘ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ̤۷ ÛÙÔ 2009 fiˆ˜ ηٿıÏÈ„Ë, ·ÎfiÌË Î·È Ù¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. ∂›Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 4 ÛÙÔ˘˜ 10 ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠοÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÛÙ· „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ·ÏÎÔfiÏ Î·È Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ôϛ٘ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

“ª‹Ó˘Ì·” ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ô˘ÈÓ›È·Î Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠۋÌÂÚ·. ΔÔ 50% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Û‡ÚÚ·ÍË, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 41% ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 35% ÛÙ· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ 44% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂȉÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ¤Ó·ÓÙÈ 49% ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È 35% ÛÙ· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ¤ÁÈÓ Û 2.424 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó Î·È ÙÔ 64% ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Ù›ıÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÌfiÓÔ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ (33%) ÙÔÓ ÂȉÔÎÈÌ¿˙ÂÈ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 62% Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ. √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›· “‡ıÚ·˘ÛÙË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶‹ÙÂÚ ªÚ¿Ô˘Ó, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ô˘ÈÓ›È·Î. “∞Ó ÔÈ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔÈ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË, ı· ‚ÚÂı› Ì ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙÈÏ·˚Îfi fiÏÂÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘” , ÚfiÛıÂÛÂ.

Δ√Àƒ∫π∞: £¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ∞°∫Àƒ∞, 18.

“£∂§√Àª∂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂.∂. ·ÏÏ¿

‰ÂÓ ı· ·Ú·ÈÙËıԇ̠ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. £· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ∂ÁÎÂÌ¤Ó ª·Á›˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ‰›Î·È˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Û ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂.∂. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË, fiˆ˜ Ë πÚÏ·Ó‰›·, ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ· ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∞ÏÏ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÈ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È Ë ÈÚÏ·Ó‰È΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, Ì·˙› Ì ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂.∂., ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 30 ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Δ√ 2010 Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔ›ËÛ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6% ÙÔ˘ ∞∂¶, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ·ÔÙÂÏ› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2010, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ ∏ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‹Ù·Ó Ôχ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 - Ì ٷ ÔÚÈÛÙÈο ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ Î·È ÙËÓ Eurostat - ¤ÊÙ·Û ÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ 36,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ 2010 ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì›· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 6 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞∂¶ ¿Óˆ ÙˆÓ 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ 9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ÂÚ›Ô˘ 22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 6 Û˘ÓÔÏÈο ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 5,5 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ 2011 Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2011 Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2013. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È Ù· 17 ‰È˜. ¢ÚÒ ‹ 7,4% ÙÔ˘ ∞∂¶, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 5 ‰È˜. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010 ‹ ηٿ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶” . “°È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ̤۷ ·fi ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 14 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÚfiÛıÂÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È - Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· - ı· Î·Ï˘Êı› ۯ‰fiÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ˘Á›·˜, Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË Î·È ÔÈ ¢∂∫√, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜” .

ŒÏÏÂÈÌÌ· 7,4% ÚԂϤÂÈ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ 2011

¶ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 18.

ª

›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 7,4% (17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÙÔ˘ ∞∂¶ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ¤Ó·ÓÙÈ 9,4% ÙÔ 2010. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ‰··ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 14,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 6,130 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È: ∞‡ÍËÛË º¶∞ ·fi 11% ÛÙÔ 13% Î·È ·fi 5,5% ÛÙÔ 6,5% - ªÂ›ˆÛË º¶∞ ÛÙ· Ê¿Ú̷η Î·È Ù· •ÂÓԉԯ›·- ∂͛ۈÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘- ¢ÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶fiıÂÓ ŒÛ¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·. √ Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ μÔ˘Ï‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯›˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ‡„Ô˘˜ 14,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 7,4% ÙÔ˘ ∞∂¶. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó 7,830 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi: ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› ÙÔ 2010 ηٿ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÛÙ· ÔÙ¿, ÙÔ º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 4,05 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ 2011 Î·È ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‹ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ›ӷÈ: ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13% (800 ÂηÙ. ¢ÚÒ), Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË ÛÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 6,5% (-250 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ÙˆÓ

Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 (600 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (-200 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ 30% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 11% ÛÙÔ 23% Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 680 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi 24 Û 20% (-320 ÂηÙ. ¢ÚÒ). H ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (900 ÂηÙ. ¢ÚÒ). Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÈÁÓ›ˆÓ (700 ÂηÙ. ¢ÚÒ). Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË

ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ (300 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (270 ÂηÙ. ¢ÚÒ). Δ· “Ú¿ÛÈÓ·” Ù¤ÏË, ‡„Ô˘˜ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· ̤ÙÚ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÛÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ, ‡„Ô˘˜ 1,59 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (690 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ 6,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ù¿ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi: ∫·Ù¿ 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 2011 ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› ÙÔ 2010. ∫·Ù¿ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋

ÔÏÈÙÈ΋. ΔȘ Ӥ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ 3,85 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ¢∂∫√. ∞fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂȉfiÌ·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ 5%. ∞fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∞fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÚԂϤÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ηٿ 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ∞‡ÍËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 948 ÂηÙ. ¢ÚÒ ∞˘ÍË̤ӷ ηٿ 948 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ηٿ 1,8% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 52,86 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 51,912 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ηٿ 4,9% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 57,520 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 54,853 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜

¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 2,2% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 20,880 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 20,440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 0,5% ÛÙ· 14,820 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 14,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜. √ ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 16%, ÂÓÒ Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ηٿ 6,5%. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 51,7% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 910 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 1,6% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 31,980 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 31,472 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 19,290 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 18,810 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 2,3% Î·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 11,640 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÌË ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ·‡ÍËÛË 58,4% Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û 4,660 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í Ù¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ·¯ı› ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙËÓ Â›Û¢ÛË Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÙËÓ ÒÏËÛË ·‰ÂÈÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ·‰ÂÈÒÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ.

À. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ∞∂¶ ηٿ 4,2%, ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 14,6% ™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 4,2% ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ÙÔ 2011 Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 3%, ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ 2012 Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ 1,1% Î·È ÙÔ 2013 2,1%. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 14,6% ÙÔ 2011 Î·È 14,8% ÙÔ 2012, ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ 2013 Û 14,3%. √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ú·Á‰·›· ÛÙÔ 2,2% (·fi 4,2% ÂʤÙÔ˜) Î·È Û 0,5% Î·È 0,7% ÙÔ 2012 Î·È ÙÔ 2013 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 7,5% ÙÔ 2011, 2,6% ÙÔ 2012, ÂÓÒ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 1,1% ÙÔ 2013. ΔÔ 2009, ›¯·Ó ÌÂȈı› ηٿ 11,4% Î·È ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Ë ÙÒÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 17,4%. ∏ ȉȈÙÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 4,3% ÙÔ 2011 (·fi 4,1% ÙÔ 2010), ÁÈ· ·˘ÍËı› ηٿ 0,5%

Î·È 1,1% ÙÔ 2012 Î·È ÙÔ 2013 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ºÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·, ·ÔÎÏ›ÛıËÎÂ Ë Ì·˙È΋ ÌÂٿٷÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÙÔ˘ 11% ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23% Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ηٿ 2 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi 11% Û 13% Î·È ·fi 5,5% Û 6,5%), ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 6,5% ÁÈ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ù· Ê¿Ú̷η. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹, Â›Û˘, ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍÈÛÒÓÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ (·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011), ÂÓÒ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂›Û˘, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2010, ‰ËÏ·‰‹ Ù· 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÂÓÒ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿

500 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ·‰È·Ó¤ÌËÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi 24% Û 20%. ¢È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ™ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ·ÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Ù·Ì›· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ 2,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2009-2060, ·ÓÙ› ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 12,5% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂ-

ˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÙÔÌ·ÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. °È· Ù· “ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·” , ÌÂÙ¿ ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÎÏ¿‰ÔÈ, fiˆ˜ ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÎÏ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (·˘Í‹ÛÂȘ) ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÏÈ·ÓÈ΋˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ). ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ̤ۈ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛˆÓ

ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î¿ı ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2011-2013, ÂÓÒ Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ˙ËÌÈÒÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î¿ı ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Î·È Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÚԂϤÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ÒÏËÛË Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÙÔ˘ 49% Ô˘ η٤¯ÂÈ ÛÙÔ ∫·˙›ÓÔ Mont Parnes ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Û‡Ì‚·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ, ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÙËÓ ÒÏËÛË 4 Airbus A340 Î.Ï. (Û˘ÓËÌ̤ÓÔ˜ ›Ó·Î·˜).


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 N√∂ªμƒπ√À 2010

“¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÏÔÁÈ΋ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη”

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ¢‡ÛÎÔÏÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∞£∏¡∞, 18.

ø

˜ “¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÂȉÈÒÎÂÙ·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ 2011 Î·È fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ¤ÏıÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ ‡ÊÂÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 4,2% Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÌÂȈ̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ 3%, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Â·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙÔ 2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ‚·ÛÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·fi ÙË Eurostat ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·˘Í‹ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·fi 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2003, Û 36,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi 168 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2003 Û 298 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÂÈÌÂÚÈÛı› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¤ÙË Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ 2011. ªÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› ·Ôχو˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη): ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂʤÙÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ™ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ˘‹ÚÍ·Ó ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ

Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: “∞˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1/1/11 Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13% Î·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 5,5% ÛÙÔ 6,5%. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 6,5% ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η Î·È Ù· ηٷχ̷ٷ. “∂ÍÈÛÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2011, ÔÈ ÊfiÚÔÈ Û ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ¯ÔÚËÁËı› Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‡„Ô˘˜ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ÂÈÌÂÚÈÛı› ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011. “ªÂ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ı· ÌÂȈı› ·fi ÙÔ 24% ÛÙÔ 20%, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â·Ó·ÂÓ‰‡ÔÓÙ·È. “∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011 ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙËÓ ·’ ηÙÔÈΛ·, ˆ˜ ̤ÛÔÓ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ¤ÓÙ ̤و· Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, “·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó” ÙÔÓ “ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó·” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ¢∂∫√, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‰Ôı› ÙÔ Ï‹Ú˜ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜” , ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÂÚ›Ô˘ 100 ∂ÊÔÚÈÒÓ Î·È ΔÂψÓ›ˆÓ. “Δ· ÔÏ˘ÙÂÎÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·, ‡„Ô˘˜ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ı· ÂÚÈÔÚÈÛıÔ‡Ó Î·Ù¿ 150

∞£∏¡∞, 18.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜

ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ó· ıÈÁÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜ (Ô˘ ·fi ÙÔ 2012, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È, Â›Û˘, Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·) Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 3 ¢ÚÒ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. “¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› fiÏÔ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È

Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. °È· ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ∞Δ∂. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, fï˜, fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘ÁÈ‹ ‚‹Ì·Ù· (·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ‡ÚÂÛË ËÁÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘) Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

¢ÈÂÙ¤˜ “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ™Δ√ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚԂϤÂÙ·È ‰ÈÂÙ¤˜ “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ fi-

ıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, Ô‡Ù ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙÂψÓ›ˆÓ. X·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·‰È·ÓfiËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οÔÈÔ ÓÔÌfi, 4-5 ÂÊÔڛ˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢√∂, π. ∫·ÂϤÚ˘.

“ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿ ¢∂∫√ ͯˆÚÈÛÙ¿. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ÂÛÙÈ·ÛıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ (Û ¤ÓÙ ¢∂∫√ ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜) Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 2011 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈο ÛÙȘ ¢∂∫√, Ë ‰·¿ÓË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ÌÂȈı› ηٿ 24,25%, Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛı› ηٿ 74,36% Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 52,24%. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¢∂∫√, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÏÔÁÈ΋ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÔχÛˆÓ. £· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” . ∞Ó¤ÊÂÚÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 10.000 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ 2011 ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÌÈ· ÌÂϤÙË Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ› ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ‰Ú¿ÛˆÓ

ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ¢∂∫√ ̤ۈ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛˆÓ, ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ·˘Ù¤˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ·, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿ ¢∂∫√ ͯˆÚÈÛÙ¿. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ÂÛÙÈ·ÛıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ (Û ¤ÓÙ ¢∂∫√ ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜) Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 2011 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈο ÛÙȘ ¢∂∫√, Ë ‰·¿ÓË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ÌÂȈı› ηٿ 24,25%, Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛı› ηٿ 74,36% Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 52,24%. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫√ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì·¯·›ÚÈ Ì¤Ûˆ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î.Ï. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫√ Ó· Â›Ó·È 40% ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ

“ª·¯·›ÚÈ” 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ¢∂∫√ ¢ËÌfiÛÈÔ. ª·›ÓÂÈ “„·Ï›‰È” ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ̤۷ ·fi ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û Ӥ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √∞™∞ ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·‡ÍË-

Û˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2011 ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢∂∫√ (.¯. √¢π∂).ΔËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√ ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ΔÔ ÚÒÙÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÛÔÙÈÎÔ‡ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ (.¯. Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 300 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 10% ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ οı ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ ÁÈ· οı ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ı· ηٷÚÙÈÛÙ› Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘. ΔÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Â›Ù¢Í˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜.

ΔËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈṲ̂Ó˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ΔËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙȘ ¢∂∫√, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ̤ۈ ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È “·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو” (top-down). Δ· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Ù˘ ∂°¢∂∫√, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ √∞™∞ Î·È √™∂-Δƒ∞π¡√™∂ Ô˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÚԂϤÂÈ: ∞Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ¢È·ÁÚ·Ê‹ ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂ-

ÒÛÂˆÓ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙÔ˘ √™∂. ∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌˉÂÓÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ ÙfiÎˆÓ Î·È ÊfiÚˆÓ. ÀÏÔÔ›ËÛ˘ Ó¤·˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹-ηٿÚÁËÛË ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ·Ô‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂∂ Â›‰·.

¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ∞£∏¡∞, 18.

¶∞ƒ∞Δ∂π¡∂Δ∞π ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ̤ۈ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÁ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ï¿ıË, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ì ϿıË Ô˘ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ∂ÊÔڛ˜, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ‹Ù·Ó Ë 24Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ηÙ‚ϋıËÛ·Ó ·¢ı›·˜ ÛÙȘ ¢√À, ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ‹‰Ë ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ̤¯ÚÈ ¯ı˜, ÂÚ›Ô˘ 300 ÂÎ. ¢ÚÒ. ◊‰Ë, 170.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· Û¯ÂÙÈο ÔÛ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó 1.400.000 ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÂÚ·›ˆÛ˘, ÂÓÒ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¿ÏÏ· 250.000 ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ı· ÂΉÔıÔ‡Ó Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ¢√À, ÔÈ Ôԛ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȷÛÙ› Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ∂›Û˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: “∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ÂÚ·›ˆÛ˘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 29-112010. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· Ù· Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËηÓ, Û ÌÈ· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ∏ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋. ∞ÔÙÂÏ› fï˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÛÂÏ›‰· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ¡· οÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, Ô˘ ÂÊÂÍ‹˜ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·˘ÛÙËÚÔ‡˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·ı·ÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆӔ ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ - ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ˙ËÙ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ÕÏÌ· 2,60% ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 18.

¶∞¡ø ·fi ÙȘ 1.500 ÌÔÓ¿‰Â˜

Â·Ó‹ÏıÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.502,83 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 38,15 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,60%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 712,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,85%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.556,34 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,11%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 269,13 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,95%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.602,57 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,66%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.876,07 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,64%. ∞fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Δ.Δ (+13,59%) Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ (+9,92%), ÂÓÒ ˘„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+4,06%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+3,90%), Ù˘ Jumbo (+3,85%), Ù˘ ¢∂∏ (+3,81%) Î·È Ù˘ Eurobank (+3,70%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì ·ÒÏÂȘ 0,67% Î·È 0,31% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.565,75 -3,26%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.266,60 +1,60%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.754,14 +2,76%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.358,94 +1,05%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.066,63 +0,01%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.255,30 +2,82%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.938,37 +1,51%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.132,39 +3,72%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.255,89 +0,09%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 586,98 1,52%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.891,02 +9,92%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.401,25 +2,66%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.986,72 +2,23%, ÀÁ›·: 1.075,22 +1,44%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.319,63 +3,43%, ÃËÌÈο: 6.554,37 +0,23%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.778,51 +1,36%. 113 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 47 ÙˆÙÈο Î·È 48 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Altec +20,00%, ∫ÏˆÓ·Ù¤Í (Ô) +20,00%, Vell Group +15,00% Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ +13,59%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ΔΔπ∫∞Δ -12,50%, Elbisco -10,00%, ªÔ¯Ïfi˜ -9,09% Î·È Forthnet 8,51%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 98,711 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: √Δ∂ Ì 3.194.850 ÙÂÌ¿¯È·, Alpha Bank Ì 2.884.249, ∂ıÓÈ΋ Ì 2.734.892 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 2.357.085 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: √Δ∂ Ì 21,193 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ∂ıÓÈ΋ Ì 19,429, Alpha Bank Ì 13,255 Î·È √¶∞¶ Ì 7,842 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 56,876 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010


33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞fi 22/11 Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜

¢‡Ô Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ∞£∏¡∞, 18.

™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Û ‰‡Ô Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÓÔÏÈο 3.100 ·ÙfïÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ô-

Ì¿‰Â˜ (∂∫√) Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·Ó‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 52.900.000 ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: - ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ

ÔÌ¿‰ˆÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 48 ÌËÓÒÓ, Ô √∞∂¢ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› 2.300 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÂȉfiÙËÛË ›ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜ ·ÎfiÌ·.

- ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ¡¤ˆÓ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ô √∞∂¢ ÚÔÛʤÚÂÈ Û 800 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¢·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ÁÈ·

Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ·Ó·ËÚ›·, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚ-

Á·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ηχÙÔÓÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË ‡„Ô˘˜ 2.500 ¢ÚÒ ÙÔ 90% Ù˘ ‰·¿Ó˘ Ù˘ ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 250.000 ¢ÚÒ) ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ∞ÌÂ∞, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È 50 ∂χıÂÚÔÈ ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ∞ÌÂ∞, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Âȯ›ÚËÛË Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡∂∂ ÙÔ˘ √∞∂¢. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛÏ˄˘ ∞ÌÂ∞, Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÏÂÚÁ·Û›·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ıÂÚ·¢ÙÒÓ Ù· „˘¯È·ÙÚÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂.∂§.¶.¡√). ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: AÌÂ∞ Ì ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·Ó·ËÚ›· 50% Î·È ¿Óˆ, ·ÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜, Ó·ڿ ·Ú·‚·ÙÈο ¿ÙÔÌ· (‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡∂∂) ‹ Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ √È ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÂÏÙ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÈÛ¯‡, Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ ‹ Ó· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜, Ì ‰Èη›ˆÌ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ·ÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÛÏ˄˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2643/98 Ô‡Ù ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 12ÌËÓÔ Â›¯·Ó ··Û¯ÔÏËı› ÛÙËÓ ›‰È· Âȯ›ÚËÛË. ∂›Ó·È ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰˘Ó·Ù‹ Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ·ÙfïÓ, ÂÊfiÛÔÓ: Ë Âȯ›ÚËÛË Â›¯Â ˘·¯ı› Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ۇ̂·Û˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ¤ÏËÍÂ, ηٿ ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ, Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, Ù· ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯È΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ‹ Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ‹ Ù‡ÊψÛË ‹ ·Ú·ÏËÁ›· / ÙÂÙÚ·ÏËÁ›· ‹ Ì˘˝Î‹ ‰˘ÛÙÚÔÊ›· ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·ÈÌÔοı·ÚÛË ‹ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙËÏÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ÔÈΛ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ú·ÏËÁ›· / ÙÂÙÚ·ÏËÁ›· ‹ Ì˘˚΋ ‰˘ÛÙÚÔÊ›· ‹ Ù‡ÊψÛË ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·ÈÌÔοı·ÚÛË. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Ù˘ÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Ó· ÂÍÔÏÈÛÙ›, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.


34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΑΛΗΣ του Σωτηρίου και της Παναγιώτας, το γένος Παλέντζα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΛΕΞΙΑ ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗ του Κωνσταντίνου και της Μοσχούλας, το γένος Αντάμη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Υπεύθυνος: Καφατάκη Μαρία Τηλέφωνο: 2421351157 FAX: 2421351219 E-mail: prom@1129.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29/2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 260.000,00Ε με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11/1/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας τριμελoύς επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 10/1/2011, ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00Ε ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr (προμήθειες). Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δεν απαιτεί δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19/11/2010. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Xατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 2/9/2010 Αριθ. Πρωτ. 1208/136044

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ εκδόθηκε η με αριθμό 1869/09/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 6.142,00 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΠΟΤΑΜΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-α-β-γ-δ-Α8-221-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α1 εμβαδού 3.549,17 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία 2-3-4-δ-γ-β-α-Α5-2 εμβαδού 2.592,83 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’

ΑΠΟ ΩΡΑ 12.30-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: ΑΛΜΥΡΟΣ - Δ.Δ. ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΚΟΚΚΩΤΩΝ - ΚΩΦΩΝ - ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΡΑΪΔΑΣ - ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ - ΖΑΡΚΑΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΥΛΑΚΗΣ - ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΘΡΑΚΩΝ - ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΖΑΧΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.30-14.30 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΓΑΤΣΟΥ - 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΟΔΩΡΟΥ - ΟΣΕ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-09.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΑΓΑΣΕΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-12.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με την υπ’ αριθμ. 88 της 15/11/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, καλούνται τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 1/12/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στο χώρο συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου VOLOS PALACE με θέμα: - Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού 2011. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8/12/2010, με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση μη απαρτίας για δεύτερη φορά, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2010 με τα ίδια θέματα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Συνεταιρισμού τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το αρ. 24 του καταστατικού. Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 16-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6428/180088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Αθ. Μακατσιάνου Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 3-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 5935/169433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Μαρίας Μαργαρώνη, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 4.082,67 τ.μ. στη θέση “Στουμποβέικα” Δημοτικού Διαμερίσματος “Καλών Νερών” του Δήμου Μηλεών με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μηλεών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™À°∫√π¡ø¡π∞∫√™ - ¶ƒ√ª∏£∂ÀΔπ∫√™ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫√™ - ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ μ√§√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

Αλμυρός 18-11-2010 Αριθ. Πρωτ.: 2448/181926

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Γεωργίας Μιχελιουδάκη, κατοίκου Γέρακα Αττικής, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3147/2003, για έκταση εμβαδού 3.226,00 τ.μ. στη θέση “Μάραθος” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως γεωργικής μορφής της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και δεν διαχειρίζεται με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ως εμπίπτουσα στις διατάξεις της παραγρ. 6 εδάφιο β’ του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003, που αντικατέστησε την παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 (Εποικιστικές εκτάσεις). Αρμόδια για την τυχόν αλλαγή της χρήσης της, τυγχάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞¡Δπ°√¡∏ Ã∞ƒ. ™¶Àƒ√¶√À§√À

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 μ. από το σπίτι μας στην οδό Ρ. Φεραίου 120 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αδαμαντία - Νικόλαος Παλιόπουλος, Μαρία - Σωτήριος Παπαϊωάννου Τα εγγόνια: Παναγιώτα, Λάμπρος, Χαράλαμπος, Σεραφείμ Τα αδέλφια: Αναστάσιος - Ευμορφία Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος - Άρτεμις Παπαδημητρίου, Νικόλαος - Αικατερίνη Παπαδημητρίου, Ελένη - Θεόδωρος Παπακώστας, Κωνσταντίνος - Βασιλική Σπυροπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Volos Palace.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Δημητρίου Ζήκα, κατοίκου Λαμίας, εκδόθηκε η με αριθμ. 2447/181813/18-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 20.000,00 τ.μ. στη θέση “Τασούλας Μπισδέικα” , Δημοτικού Διαμερίσματος Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού Ανδριανός Σπύρος Δασολόγος

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

¢∂™¶√π¡∞ ™√Àº∞ƒ∏

Ετών 89 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Στρ. Βελέντζα 30, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Οι κόρες: Άννα, Ζαννέτα Ο εγγονός: Νίκος Ο αδελφός: Χρήστος Καραψιάς Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ, στη Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (591)

κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

ΒΟΛΟΣ, οικόπεδο 401 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 πρόσωπο 22 μ. βάθος 17 μ με θέα από τον πρώτο όροφο και για πάντα. Λογική τιμή, εξαιρετική επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (573)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

¶ø§√À¡Δ∞π:

PROTO

1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

¶ø§OYNTAI μfiÏÔ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 4 ετών, οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 94 τ.μ., με αποθήκη, εντοιχιζόμενη κουζίνα, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα “πλαίσιο” , κουφώματα “exalco” , τέντες, μεγάλες βεράντες, διαμπερές, άνετο, αυτονομία, επί της Μυριοφύτου στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 6932-553653. (480)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα καινούργια 215 τ.μ. σε οικόπ. 228 τ.μ. με απεριόριστη θέα, φυσικό αέριο, parking, τζακούζι, σε τιμή ευκαιρίας. Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ £øª∞™ TËÏ. 24210-39110, 6982-389108 - 6948-943919 (574)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (178)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

¶ø§∂πΔ∞π Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, ,καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (549)

πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος, Σ.Δ. 1,6 Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞ Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., διαμπερές, 2ου ορόφου, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως Βόλος. Τηλ. 6986-877677. (550)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικοπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (430)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο, σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. ‚) Πωλούνται δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (431)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (432) ∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ, κτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 w.c., τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (433)

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (180)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 0 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. 3 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 20. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 21. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 22. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 14. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10

7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 16. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 23. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 24. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 25. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞19 16. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 18. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 19. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 20. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 22. ∫·ÏÏÈı¤· 2¿ÚÈ 47ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ75 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (203)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα

των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-°˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 98 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (206)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (209)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·.

ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (214)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. (217)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. Ευκαιρία, πωλείται εργοστάσιο 650 τ.μ. σε 7 στρ. οικόπεδο στα Λεχώνια. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν. 10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (223)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (226)

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜.

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

°·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (229)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘, 2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì.2ÒÚÔÊË 150.000∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. 180.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì, 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 15.000 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡.πø¡π∞™ 140ÙÌ200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110.000 (230)

™YNOIKE™IA 39¯ÚÔÓË εκπαιδευτικός, προοδευτική, συγκροτημένη, πολύ εμφανίσιμη. 35χρονη δημοσίου, πτυχιούχος, σοβαρή, γοητευτική, ακίνητα. 28χρονη πτυχιούχος, καλής οικογενείας, ψηλή, εντυπωσιακή. 40χρονη ιδ. υπάλληλος, άψογης εμφάνισης, ευχάριστη, κοινωνική, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδα. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (193)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για απασχόληση σε εμπορική επιχείρηση, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, για εργασία κυρίως εντός αλλά και εκτός εργασιακού χώρου. Απαραίτητα αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: dimitra3107@yahoo.gr (535)

Νέο καφέ-μπιστρό στο κέντρο της πόλης

∑∏Δ∂π Ó¤Ô˘˜-Ӥ˜ έως 35 ετών για μπουφέ-σέρβις. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Λυκείου-τουριστικών επαγγελμάτων. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 6978-116953 κα Βάσω, 18.00-22.00 ή 24210-49333. (553)

Από κομμωτήριο

∑∏Δ∂πΔ∞π νεαρή κοπέλα

μόνο για λουσίματα. Πληρ. τηλ. 24210-40261 ώρες επικοινωνίας 9-1 πρωί, 6-9 απόγευμα. (576)

Δ¯ӛÙ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Η Knauf USG Building Systems ABEE ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο, για τις ανάγκες του εργοστασίου της, που βρίσκεται στην Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, ο οποίος θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης του Εργοστασίου Επιθυμητά προσόντα: - Πτυχίο ειδικότητας από Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., ή Τ.Ε.Ι. - 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον - Γνώσεις συστημάτων γραμμής παραγωγής. - Γνώσεις αυτοματισμών και PLC - Γνώσεις πνευματικών συστημάτων - Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας Τα Βιογραφικά σημειώματα πρέπει να κοινοποιηθούν στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2010. Διεύθυνση: KNAUF USG Building Systems ABEE Β’ ΒΙ,ΠΕ Βόλου, Τ.Κ.37 500 Τηλ.: 0030 24250 22530 Fax: 0030 24250 22531 Σε προσοχή του Δ/ντή του Εργοστασίου e-mail: vkordi@knauf-usg-systems.gr (572)


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ZHTOYN EP°A™IA √π∫√¡√ª√§√°√™ με μεταπτυχιακό στα οικονομικά, με μικρή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο με κάρτα ανεργίας, ζητεί εργασία σε λογιστικό γραφείο ή λογιστήριο εταιρείας/εργοστασίου. Πληρ. τηλ. 6982-208701. (534)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

ΒΟΛΟΣ

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø επισκευές παντός επίπλου, επίσης κατασκευές και συναρμολογήσεις επίπλων. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κος Απόστολος. (190)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (483)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (065)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μου σύζυγο

¢∏ª∏Δƒπ√ Ã∞ƒ. ¶π™πøΔ∏

Ετών 71 κηδεύσαμε το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αμαλιάπολης (Αλμυρού) και ώρα 3 μ.μ. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συγγενείς και φίλους που μου συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μου πένθος. Η σύζυγος: Αγγελική Πισιώτη

¢øƒ∂∂™ Στο Σπίτι Γαλήνης Ευαγγελιστρίας προσέφεραν οι: στη μνήμη της Όλγας Βασιλείου οι συγγενείς και φίλοι αντί στεφάνου προσέφεραν το ποσό των 265Ε, ήτοι για τους τροφίμους του ιδρύματος που μόνοι των έρχονται και παίρνουν το φαγητό και για τους ανήμπορους που μεταφέρεται στα σπίτια των από τις υπηρεσίες του Δήμου μας Βοήθεια στο Σπίτι.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ ™øΔ∏ƒ∏ τελούμε μεθαύριο Κυριακή 21 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχώρι Πηλίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νεοχώρι Πηλίου 21 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Ευσταθία, Γιώργος Οι γονείς: Ευσταθία Γεωρ. Σωτήρη, Ρήγας - Μαρία Μπαϊλα Τα αδέλφια: Θωμάς - Γεωργία Σωτήρη, Όλγα - Μαργαρίτης Σαλαμούρας, Φιλίτσα - Φώτης Μπατράς, Αικατερίνη Ευσταθίου, Δημήτρης - Ευθυμία Μπαϊλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Αμβροσία” .

Τελούμε αύριο 20 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα

¡√∂ªμƒπ√™

19

∞‚‰ÈÔ‡ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, μ·ÚÏ·¿Ì Ì¿ÚÙ., ÙˆÓ 150 ÛÙÚ·Ù. Ì·ÚÙ. “√ÈÎÙ›ÚÌˆÓ Î·È ÂÏÂ‹ÌˆÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Î·È ·Ê›ËÛÈÓ ·Ì·ÚÙ›·˜ Î·È ÛÒ˙ÂÈ ÂÓ Î·ÈÚÒ ıÏ›„ˆ˜” (™ÔÊ. ™ÈÂÚ. ‚’ 11). Δεν είναι ο Θεός κριτής ασυγκίνητος και σκληρός, που ζητεί με κάθε τρόπον να εκδικηθή τας παραβάσεις του νόμου του και να εξοντώση τον ένοχον άνθρωπον. Είναι “οικτίρμων και ελεήμων” . Και δι’ αυτό προς εκείνους που μετανοούν από καρδίας και αναγνωρίζουν την αμαρτίαν των και ζητούν το έλεός του, ο πανάγαθος Θεός δείχνει συμπάθειαν και ευσπλαγχνίαν. Εκχύνει πλούσιον το έλεός του, δίδει τελείαν και πλήρη συγχώρησιν. Δέχεται τον μετανοούντα αμαρτωλόν, ακούει με αγάπην την προσευχήν του και με μίαν πράξιν υπερτάτης φιλανθρωπίας, λησμονεί τα αμαρτήματά του, όσα και αν είναι, καθαρίζει την ψυχήν του, τον κάμνει παιδί του αγαπητόν. Και αν ο βίος της αμαρτίας ωδήγησεν τον αμαρτωλόν εις πειρασμούς και θλίψεις και παθήματα, με τα οποία τρυγά τους καρπούς της κακής του διαγωγής, ο Πατήρ ο ουράνιος δεν τον αφήνει εις την τύχην του. Είναι πρόθυμος να δεχθή τας δεήσεις του πονεμένου, να του δώση παρηγορίαν και βοήθειαν, να τον απαλλάξη από την θλίψιν.

MNHMO™YNA

¢∏ª∏Δƒπ√À ™Δ∞ª√¶√À§√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Μερόπη - Πάνος, Γεώργιος - Βαρβάρα, Μάρκος Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Παρκ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

£∂√¢øƒ√À ∫∞¶√Àƒ¡πøΔ∏

Συν/χο Υπάλληλο ΙΚΑ τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου (ώρα 9 π.μ.) και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα παιδιά: Δημήτριος - Θεανώ Καπουρνιώτη, Αγγελική - Σίνισα Πρόκιτς - Καπουρνιώτη Η αδελφή: Ευανθία Ελ. Δαφερέρα Τα εγγόνια: Παναγιώτα, Θεόδωρος, Μαρία, Θεόδωρος, Χριστίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού (Πολυμέρη - Περραιβού).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας αδελφής και θείας

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

πø¡ °∂øƒ°. ∫√¡Δ∞∫Δ™∏

τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Χρυσαυγή - Ζώης Παππάς, Ελένη - Κωνσταντίνος Ευθυμίου Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Άννα Δημ. Κοκκινόζη, Βίκτωρ - Ξανθή Κοντακτσή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι της Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ª¶∞§§∞

τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Στεφανοβίκειο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Σπύρος - Αγγελική Βουτσινά Τα εγγόνια: Σωτήρης - Δημήτριος Τα αδέλφια: Παύλος - Αιμιλία Μπαλλά, Γεωργία χήρα Γεωργίου Μπαλλά, Θωμάς - Αθανασία Χριστοδούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια του κ. Βασιλείου Πρασσά.

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ¡π∫. °∫ƒ∞π∫√À

τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Τα αδέλφια: Αριστέα και Απόστολος Βούλγαρης, Άρτεμις χήρα Ευσταθ. Κωστακοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Cafe Latin” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ªπÃ∞∏§ μ∞™. ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À

Τέως Επιθεωρητής Συνεταιρισμών ΑΤΕ τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ηρώ Τα παιδιά: Βασίλης και Μαρία Κυριακοπούλου, Σταυρούλα και Δημήτριος Τσέλιος Τα εγγόνια: Ελένη, Ηρώ, Γιάννης, Ηλέκτρα, Μιχάλης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ξενία” .

40ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με το πέρασμα σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∂À£Àªπ√À Ã∞ƒ. ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, Αρχιερατικό μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευριδίκη Τα παιδιά: πατήρ Χαρίλαος - Αντωνία Παπαγεωργίου, Σοφία - Αναστάσιος Στύλας, Φωτούλα - Ευστάθιος Χατζής Τα εγγόνια: Ευθύμιος, Κωνσταντίνος, Άγγελος, Κασσιανή, Απόστολος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 20 Νοεμβρίου και ώρα 9 π.μ. και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγός του: Παναγιώτα Τα παιδιά του: Αντωνία Παπατριανταφύλλου και Νίκος Καραούλης Οι εγγονές του: Δήμητρα και Αγγελική Καραούλη Τα αδέλφια του: Στέφανος και Καίτη Παπατριανταφύλλου Τα ανίψια του: Έμμη Παπατριανταφύλλου και Φώτης Ευαγγελόπουλος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Καστέλι” , Ιωλκού αρ. 411 - Ανακασιά.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∞Ú‚·Ó›ÙÔ˘ - ∞‰·Ì¿ÎË ∂ϤÓ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 83 - °¿ÙÛÔ˘, ÙËÏ. 2421035092, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ - ∫fiÎηÏË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 39 (ÌÂٷ͇ °·˙‹ - °·ÏÏ›·˜), ÙËÏ. 2421035598, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 192 (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), ÙËÏ. 2421047859. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙È·ÌÙ˙‹ - ∫ÔÓÙÔ‡ ™˘ÓÔ‰‹˜, ∂ÚÌÔ‡ - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421023320. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·Ï‰ÈÌÙÛ‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜, º˘ÙfiÎÔ˘ 12 - ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÙËÏ. 2421064004. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈÌfiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·

24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ Oƒπ∑√¡Δπ∞: 1. •Â¯ÒÚÈÛ ˆ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜. 2. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ô ˘„ËÏfi˜ ˘ÚÂÙfi˜. - ™ÙÔ ÓËÛ› ·˘Ùfi ¤ı·Ó ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ Ô ¶ÂÙ¤Ó. - ¢‡ÛÎÔÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È. 3. ∫Ï·ÛÈÎfi ¤Ô˜. - ™ÙÚ·ÙȈÙÈο ·Ú¯Èο. 4. °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ʈ‚ÈÛÌÔ‡. - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋, ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ÛÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ οÏÙÛ˜. 5. μÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·.- ¢ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. 6. £‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. 7. ™ÙËÓ ÔÌÔÂıÓ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ §¿Ô˜. ÀÔÓÔÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ΢ÓÈÎÔ‡˜. 8. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ. - ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘. 9. “...ª·Ú›· ƒ›ÏΔ , °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜. ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ÙÔ˘ §ÔÎÚÔ‡ (·ÈÙ.). 10. ∞ÈÙ›· ÙÔ˘ Î·È Ë ÍÂÚÔÎÂÊ·ÏÈ¿. - √ ¤ÌÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ‚ڷ˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. - Èڛ˙ÂÈ ÙË μ¤ÚÓË Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·. 11. ÀÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓıÂÎÙÈΤ˜. 12. ¢ÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ô “¶˘ÁÌ·Ï›ˆÓ” . “√... ÔÏÈÙÈÎfi˜” , ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΔfiÌ·˜ ŒÏÈÔÙ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÁÁÚ·ÊË ‹ ÚÔÊÔÚÈ΋ (ÁÂÓ.). 2. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÔÚ·ÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ. - ™˘Ó·ÓÙÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 3. ∫·ÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ· (ÁÂÓ.). 4. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿. - ¢ˆÌ¿ÙÈÔ... ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ. 5.º·Ú·ˆÓÈ΋ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ fiÏË. - ™˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÌÂÏ·ÓȤ˜ ÎËÏ›‰Â˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. “∂ÎÎÚ›ÛÂȘ” ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜. - ™‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ӛ΢ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. £ÂÙÈο ·ÔÙÈÌ‹ıËΠ(ıËÏ.). - ¶ÚfiıÂÛË. 8. ™˘¯Ó¿ ÚˆÙ¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù¿. - ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÂÌ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. - ∂›‰Ô˜ ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ (ηı.). 9. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ª·Ú›ÓÔ. - •¤ÓÔ Û‡ÌʈÓÔ. 10. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Ù¤ÙÔÈÔ ÔÙ¿ÌÈ. - ΔÔ “ÓÂÚfi” ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ì·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ÊˆÙÔ¯ËÌÈÎfi.- ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡. 12. ™Ù¿‰ÈÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ (ÁÂÓ.). - ∞οı·ÚÙÔ˜ ‹ ·ÓfiÛÈÔ˜.

¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV.

∏ §À™∏ Δ√À ¶√§πΔπ™ª√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. çøƒ√ºÀ§§∏, 2. ƒ∞ªπ - ∞™∏ƒ, 3. ∏ª∂ƒ∞π - ∞ºπ™∞, 4. ª∞°π∫∞ - ∫∞Δ∞ƒ, 5. ∞∫∞∫π∞ - √ƒ∞, 6. Δà - ∞§∂∫Δ√ƒ∂™, 7. ∞§∞ - ∂™ - ∫Δ, 8. π¡∂™ - ∞™∫∂ƒπ, 9. º∞π™Δ√™ - ∞π∞™, 10. ∂ƒ∞ - √¡∂πƒ∞, 11. •√ƒ∫π∞ - √À - ª√, 12. ∏™∞À - ƒ∏¡∞¡√π. ∫∞£∂Δ∞: 1. Ã∏ª∞Δ∞ - º∂•∏, 2. §∞ª∞ - çπ∞ƒ√™, 3. øª∂°∞ - ∞¡π∞ƒ∞, 4. ƒπƒπ∫∞ - ∂™ - ∫À, 5. ∞∫∞§∂™Δ√π, 6. º∞π∞∫∂™ - √¡∞ƒ, 7. π∫ - ∞™∂, 8. ∞∫∞Δ√™ π√¡, 9. §∞™∞ - ∫∞ƒÀ∞, 10. ∏ ™πΔ∞ƒ∫∂π∞, 11. ∏ º∞ƒ∂Δƒ∞ - ª√. 12. ƒ∞ƒ√™ π™Δ√π.

∫ƒπ√™ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ Î·È Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-9-33-13-6-8. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· ηϿ Â›Ó·È Ó· ›ÛÙ ÈÔ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ› ÁÈ·Ù› Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¿ÛÚÔ Î·È Ì·‡ÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-55-34-24-2. ¢π¢Àª√π ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù „˘¯Èο, ÌÈÏ‹ÛÙÂ, ‚Á¿ÏÙ ·fi ̤۷ Û·˜ fiÙÈ Û·˜ Ó›ÁÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-34-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªË Û·˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Û·˜ ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÙÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-31-48. §∂ø¡ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ¯·Ú›Ù ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3-33-21-2-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛȈ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¯Ú˘Ûfi˜. ªÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· Ì¿ıÂÙ ‹ οÔȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ı· Û·˜ ˆı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù· ›Ù ¤Íˆ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-22-12-3-11.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫¿ÔȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ·Á¯ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È ıÂÙÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ·ÏÏ·Á‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ı¤Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 421-22-12-3-9. ™∫√ƒ¶π√™ ¶Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È ÂÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 28-1-22-34-9-2. Δ√•√Δ∏™ ¶Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ı· Ì›ÓÂÙ ۋÌÂÚ· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-30-11-23-4-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ›Ù ÙÔ˘ Ò˜ ÓÈÒıÂÙ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜, ÌËÓ Ù· ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-4-22-12-34-2. À¢ƒ√Ã√√™ ¢È·ı¤ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-1123-4-8. πãÀ∂™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜, ÌËÓ ‚Á¿˙ÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰›Ï· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-20-11-23-4-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 19 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ªÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “ªÈÎÚÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ” ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ¢ÚfiÌÔÈ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹: ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Â͈ÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∂χıÂÚÔÈ ¶ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ ∑·Ó μÈÁÎfi ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ï¤Û¯Ë “¢È·ÁˆÁ‹ Ìˉ¤Ó”

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 03.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) Big Brother Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ Ù Ô˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “√ ·¯fiÚÙ·ÁÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ “∏ Ù·Ú¿ÙÛ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ ΔÔ ·ÙÈÌÒÚËÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÒÓ” ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏÈÔÙ ¡Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∞Ï ∫·fiÓÂ

18.00 18.30 19.15 21.00 22.00

23.00 24.00 01.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 00.50 02.15 03.15 04.15 05.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ Planet science: √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Free The Oprah Winfrey show

23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 02.00 02.15 03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45 04.10

04.20 04.50 05.20

08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.10 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÔ „¿ÚÂÌ· √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ §Â˘ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.45 00.45 02.45 04.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª·‰·Á·ÛοÚË” “√È ∞ÚÂÈ·ÓÔ› ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È” “∞Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜” “ŒÚˆÙ·˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ” Nip Tuck

¡Â·ÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ ƒfiÛÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: §›ÓÙÛÂ˚ §fi¯·Ó, Δ¿ÈÚ· ª·ÓÁΘ, Δ˙¤ÚÈ ªÂÚÓ˜.

∏ ∫¿ÛÈ, ¤Ó· ·ÁÔÚÔÎfiÚÈÙÛÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘, ı¤ÏÂÈ Ó·... ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÙËÓ ÓÂÎÚ‹ ÌËÙ¤Ú· Ù˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ̷ÁÈο ÍfiÚÎÈ· ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘, fï˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ οÙÈ ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿ Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ı· “˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ” ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·!!!

¡∂Δ 16.00

ª·‰·Á·ÛοÚË ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŒÚÈÎ ¡Ù¿ÚÓÂÏ Î·È ΔÔÌ ª·Î °ÎÚ·ı.

√ ÕÏÂÍ Â›Ó·È ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ·... ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ˙ˆ‹ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ ÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ÙÔ˘ ™¤ÓÙÚ·Ï ¶·ÚÎ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ™ÙÂÓÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ª¿ÚÙÈ Ë ˙¤‚Ú·, Ë ÈÔfiÙ·ÌÔ˜ °ÎfiÚÈ· Î·È Ô ª¤ÏÌ·Ó, Ë Î·ÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô Â›Ó·È ¿ÓÂÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ·, Ô ÕÏÂÍ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Ò˜ ¿Ú·Á ӷ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô “¤Íˆ ÎfiÛÌÔ˜” Î·È Ë ¿ÁÚÈ· ʇÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο ÌÈ· ·Ú¤· ȉÈfiÚÚ˘ıÌˆÓ ÈÁÎÔ˘˝ÓˆÓ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó, Ô ª¿ÚÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

STAR 21.00

¢È·ÁˆÁ‹ Ìˉ¤Ó ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1933, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó μÈÁÎfi. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó ¡Ù·ÛÙ¤, ƒÔÌ¤Ú Ï ºÏÔÚ, §fiÓÈ §ÂʤÌÚ.

ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ‰˘Ô ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ˆ˜ “ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ›” Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜. ΔË Ó‡¯Ù·, ÛÙÔ ˘ÓˆÙ‹ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È Ê·Û·Ú›·, ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈÓ¤˜, ¤Ó· ·È‰› ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û·Ó ˘ÓÔ‚¿Ù˘. ™ÙËÓ ·˘Ï‹, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó. √ Ó·Úfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ πÁΤ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ™·ÚÏfi, οÓÂÈ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÎÈ fiÙ·Ó Ô‰ËÁ› Ù· ·È‰È¿ Û ÂÚ›·ÙÔ, Ù· ¯¿ÓÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ ÂΛӷ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ¤Ó·˜ Ó¿ÓÔ˜, ηÏ› ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Δ·Ì¿Ú, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Û·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ Ì·ÏÒÓÂÈ...

∂Δ1 23.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF 111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.50

∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· “ŸÏ· ¿Ó ηϿ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

ŸÏ· ¿Ó ηϿ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó-§ÈÎ °ÎÔÓÙ¿Ú Î·È ∑·Ó-¶ÈÂÚ °ÎÔÚ¿Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: π‚ ªÔÓÙ¿Ó, Δ˙¤ÈÓ ºfiÓÙ·.

∏ Ù·ÈÓ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÂÚÁ›· ÂÚÁ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÏËÎÙÈ΋ Δ˙¤ÈÓ ºfiÓÙ· Û ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù˘ Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi À‚ ªÔÓÙ¿Ó. ∞Úfi‚ÏÂÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘, Ô ∑·Ó §ÈÎ °ÎÔÓÙ¿Ú Â‰Ò ÂÚÂ˘Ó¿ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

μ√À§∏ 23.10

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√È ÎÔÌÈÓ·‰fiÚÔÈ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Half Nelson” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor live ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00

06.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 2 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Master chef “√ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 2” ∂ȉ‹ÛÂȘ World series of poker ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 18-24/11/10 ∞π£√À™∞ 1

“SOMEWHERE” Δ∏™ ™√ºπ∞ ∫√¶√§∞ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ Δ∞π¡π∞ ™Δ√ º∂Δπ¡√ º∂™Δπμ∞§ μ∂¡∂Δπ∞™ ¶ƒ√μ.: 7.30 ∫∞π 10 ∞π£√À™∞ 2

“√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√™” ¶ƒ√μ.: 8 & 10.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 18-24/11/10 ∞π£√À™∞ 1 ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45-17.30 Δ√ ∞™Δ∞ª∞Δ∏Δ√ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ ¡Ù¤Ó˙ÂÏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45-00.00 THE TOWN (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ ªÂÓ ÕÊÏÂÎ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15 ∞π£√À™∞ 2 (°)§À∫∞∫π∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Û 3D ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.0013.45-15.30-17.15 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-22.00 ∞π£√À™∞ 3 ∞ƒ£√Àƒ 3: √ ¶√§∂ª√™ Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00-14.00-16.00-18.00 ª∂Δ∞ºÀ™π∫∏ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞ 2 (æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15-00.15 £∞ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ ∂¡∞¡ æ∏§√ ª∂§∞Ãπ¡√ ∞¡¢ƒ∞ (Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 ∞π£√À™∞ 4 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00-20.00-23.00 ∫˘Úȷ΋: 11.30-14.15-17.00-20.00-23.00

√ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 2 ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÈ˙·Î ºÏÔÚÂÓÙ¿ÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÓ ∫ÚÔ˜, ™ÎÔÙ ÕÓÙÈÎÓ˜.

√ Δ˙ÔÚÙ˙ ΔÛ¿ÌÂÚ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·ÁÒÓ˜ ˘ÁÌ·¯›·˜ ÁÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È ÙË ‰fiÍ·. ∞‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‚·Ú¤ˆÓ ‚·ÚÒÓ, Ô ΔÛ¿ÌÂÚ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ˘ÁÌ¿¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â ·Ù‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Û ÚÈÓÁÎ. √È Î·ÈÚÔ› fï˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘ÁÌ¿¯Ô˜ ηٷϋÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÛÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ∂Λ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ï‡ÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ¤·ıÏÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘...

MEGA 24.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 19 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

ŸÙ·Ó ακούω αυτό το “μηδενική ανοχή”

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Μετά τα αλλεπάλληλα και επώδυνα μέτρα που έλαβε τους περασμένους η Κυβέρνηση σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού κράτησε ήπια στάση στις εκλογές, ενώ μερίδιο στη δυσαρέσκεια είTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË χε η αποχή. P¿ÏÏË Παρόλα αυτά, μέσα κι από τον πολιτικό χαρακτήρα που έλαβαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, έδειξε να καταλαβαίνει ότι στην παρούσα φάση διακυβεύονται πολλά για το μέλλον της χώρας. Να κατανοεί ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας προσπάθειας, όπου αν κοπεί το νήμα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για πιο ανταγωνιστική οικονομία, ώστε να προχωρήσει η απεμπλοκή της χώρας από την κρίση. Με την αίσθηση ότι πολλά από όσα έχουν επιτευχθεί είναι εύκολα αναστρέψιμα, μερίδα των πολιτών φάνηκε, ήδη από δημοσκοπήσεις της προεκλογικής περιόδου, να απεύχεται την επιβεβαίωση των εκλογικών σεναρίων, αλλά να προτιμά να μπει τάξη στα του οίκου τους. Όταν μάλιστα με τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς δεν θα ήταν δυνατό να προκύψει εκείνη η ισχυρή κυβέρνηση, που απαιτείται για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων, η διενέργεια εκλογών δεν θα έδινε στην παρούσα φάση την καλύτερη δυνατή λύση. Διέξοδο πλέον στην κρίσιμη καμπή μπορεί να υπάρξει μόνο από την ανάληψη συστηματικών και ταχύτατων πρωτοβουλιών. Πολλά θα κριθούν από το πόσο λεπτοί χειρισμοί θα υπάρξουν ώστε να προχωρήσουν ενωμένοι κυβέρνηση και κόμμα, κάτω από την πίεση της λήψης επιπρόσθετων μέτρων. Όπως επίσης από το πόσο επιτυχή αποτελέσματα θα έχει η επιδίωξη να ισχυροποιηθεί ο διαπραγματευτικός ρόλος της χώρας στο εσωτερικό της ευρωζώνης. Σε μια συζήτηση για τον επιμερισμό του χρέους, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενορχηστρωτή στην προσπάθεια σταθεροποίησης. Την επαύριο των εκλογών η ηγεσία της χώρας οφείλει να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να κινηθεί με πειθώ ώστε να δείξει ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η πορεία ξέρει να μας οδηγεί μέχρι την άκρη του τούνελ. rallis@e-thessalia.gr

ªÂÓÔ‡ Την ύστατη μάχη για την σωτηρία της Οικονομίας καλείται να δώσει το 2011 η Κυβέρνηση, καθώς από την επίτευξη των στόχων της επόμενης χρονιάς, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η συνέχεια της δανειοδότησης από τον μηχανισμό στήριξης. Το μενού περιλαμβάνει δραστικές περικοπές στο Δημόσιο, αλλά και εφαρμογή νέων μέτρων για την ενίσχυση των εσόδων, με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 11% σε 13%.

πραγματικά διαολίζομαι...Ποιος μιλάει δηλαδή. “Μηδενική ανοχή” λέει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας Γ. Καμαρινόπουλος είναι η εντολή του εποπτεύοντος υπουργείου προς την Αστυνομία. Μηδενική ανοχή από ποιους απέναντι σε ποιους βρε παιδιά; Μηδενική ανοχή έπρεπε να έχει η κοινωνία εδώ και καιρό απέναντι: -στην κυβερνητική επιβολή μιας λιτότητας για την οποία μόνο οι πολίτες δεν ευθύνονται - στο ψαλίδισμα των μισθών και των συντάξεων με τις οποίες βιοπορίζουν εκατομμύρια οικογένειες -στην καταπάτηση βασικών εργασιακών κεκτημένων που πισωγυρίζει τους εργαζόμενους δυο αιώνες πίσω τουλάχιστον - στην αφαίρεση κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών που έχουν πληρωθεί με δουλειά -στην ανατροπή της ζωής μας διάβολε... Εμείς βλέπετε, δεν έχουμε δακρυγόνα να φλομώσουμε τις μούρες κυβερνητικών και τροϊκανών, δεν έχουν γκλομπ να σπάσουμε στις πλάτες τους, ούτε κλούβες να τους πάμε δεμένους και στα τέσσερα εκεί όπου πρέπει στον καθένα. ΚΑι μέχρι τώρα την μηδενική ανοχή απολαμβάνουν. Αλλά σε τέτοια πράγματα, δεν είναι να επαναπαύεσαι...

Στη Νέα Ιωνία τη λένε ακακία γκιούλ μπιρσίμ, η επιστημονική της ονομασία είναι ακακία Κωνσταντινουπόλεως. Είναι αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία και είναι το τελευταίο “θύμα”, ενός κατοίκου της οδού Καραμπατζάκη, ο οποίος, είναι φανερό και από τις επιλογές στο σπίτι του όπως λένε οι αναγνώστες που μου τηλεφωνούν, ότι δεν έχει καλή σχέση με το πράσινο. Αφού λοιπόν, καιρό τώρα χαλάει τη χλωρίδα της περιοχής κατά το δοκούν-κόβει δέντρα, φυτεύει άλλα και πάλι από την αρχή- εσχάτως ξεπάστρεψε και μια ακακία γκιούλ μπιρσίμ και ο αθεόφοβος, πήρε τα ξύλα της και τα ντάνιασε στην αυλή του, νάχει να πορευτεί το χειμώνα με το τζάκι του. Κακή μαντάτα τα ακούω αυτά, μην αρχίσουν και “πέφτουν” έναένα τα δέντρα της πόλης για να ξεχειμωνιάσουμε. Γιατί αυτό το χειμώνα, κάπως πρέπει να τον πηδήξουμε...

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

∫·ÏÒÛÙÔ˘˜ ÎÈ ·˜ ¿ÚÁËÛ·Ó... ∂›¯·Ì οÌÔÛÔ Î·ÈÚfi Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì Ì Ï‹ÚË ÂÍ¿ÚÙ˘ÛË-ÎÚ¿ÓË, ·Û›‰Â˜, ÂȉÈΤ˜ ÊfiÚ̘, ÁÎÏÔÌ˜- Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙËÓ...·Ú·Ï›·, Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¯·‚·Ï¤ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ Ì ÙÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ...¿ÚˆÌ· ÙÔ˘˜, ·fi ηÌÈ¿ ÓÙÔ˘˙›Ó· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, Ó· Í·Ó·ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÏ Ô˘ÏÌ·Ó¿ÎÈ·-Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Î·È Ó· ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. μ·Ú‡, Ôχ ‚·Ú‡ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·...

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¡.¢.: √¯È ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ. ✒ ∂£¡√™: “√Ï· ÁÈ· fiÏ· Ù· ·›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ 2011”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ∂.∂. ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ 6,5 ‰ÈÛ.”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ª·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·”. ✒ ∂™Δπ∞: “£¤·ÙÚÔ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη”. ✒ ∏ ∞À°∏: “¶ÂÚÓÔ‡Ó ıËÏÈ¿ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰fiÛ˘”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™Ê›ÁÁÔ˘Ó ÙË ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·fi Ì Ӥ· ¿ÁÚÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη” . ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∏ ÒÚ· ÙˆÓ ¢∂∫√. 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚÈÎÔ¤˜” . ✒ Δ√ μ∏ª∞: “∫fi‚ÔÓÙ·È ÂȉfiÌ·Ù·, ʇÁÔ˘Ó Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ” . ✒ ΔÔ ¶√¡Δπ∫π: “™ËÌ·‰Â̤ÓÔ ¯·ÚÙ›. ºÔ‚Ô‡ ÙÔ˘˜ ÌËÙÛÔÙ¿Îˉ˜ Î·È ¡ÙfiÚ· ʤÚÔÓÙ·˜”.

ºÚ¤ÓÔ

ŒÓÙ·ÛË

∞Ê·›Ì·ÍË

Ουσιαστικά το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να μαζέψει μέσα στο 2011 περί τα 4δισ. ευρώ, ποσό που δεν ακούγεται και τόσο εξωπραγματικό. Αρκεί τα χρήματα αυτά να εξοικονομηθούν από την περιστολή της κρατικής δαπάνης και όχι από περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Προκειμένου να πειστεί και ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει θέληση από την Κυβέρνηση να μπει επιτέλους φρένο στις αλόγιστες δαπάνες...

Παράλληλα, στη Ν.Δ. έχουν να αντιμετωπίσουν και την ένταση στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία έχει προκληθεί από την επικείμενη ίδρυση του κόμματος της Ντόρας Μπακογιάννη. Στην Ρηγίλλης ψάχνουν να βρουν ποιοι και πόσοι συνομιλούν μαζί της και καλούν τους επίφοβους προς αποχώρηση προκειμένου να τους νουθετήσουν. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε, και όλα θα ξεκαθαρίσουν...

Φαντάζομαι δεν χρειάστηκε να διαβάσετε τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών για να καταλάβετε πως το οικογενειακό καλάθι έχει ακριβύνει συγκριτικά με πέρυσι κατά 105 ευρώ. Η αφαίμαξη στα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζεται, μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αποκλιμάκωση στις τιμές να δούμε πότε θα υπάρξει, όπως διατυμπανίζουν στο υπουργείο Ανταγωνιστικότητας...

∂ÍËÁ‹ÛÂȘ Ενός κακού μύρια έπονται...Η ρήση αυτή αποτυπώνει πλήρως το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της Ν.Δ., καθώς μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήρθε και η αθωωτική απόφαση της Βουλής για τους Γ. Βουλγαράκη και Θ. Ρουσόπουλο, σχετικά με το Βατοπέδι. Και τώρα ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντ. Σαμαράς πρέπει να βρει εξηγήσεις για τους λόγους που τους διέγραψε...

∞‡ÍËÛË Νέα αύξηση, κατά 3,75%, μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου. Συνολικά 609.249 άτομα βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκ των οποίων το 35,69% για περισσότερο από ένα χρόνο. Ενώ οι προσλήψεις μειώθηκαν κατά 9,78% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τα συμπεράσματα δικά σας...

∞ÓËÛ˘¯ËÙÈο Μη μου πείτε ότι δεν είναι ανησυχητικά τα στατιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από το “Χαμόγελο του Παιδιού” και αφορούν την παιδική κακοποίηση και παραμέληση. Σύμφωνα με αυτά, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 κατατέθηκαν συνολικά 383 ανώνυμες και επώνυμες τηλεφωνικές καταγγελίες για 770 παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων, εκ των οποίων το 44% σχετίζεται με άσκηση σωματικής βίας. Το σκληρό πρόσωπο της παιδικής κακοποίησης... °.•.

19-11-10  

§Â›Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÈÚ›Ó˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ º˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ Û 74¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ °›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ www.e-thessal...

19-11-10  

§Â›Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÈÚ›Ó˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ º˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ Û 74¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ͢ÏÔ‰·ÚÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ °›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ www.e-thessal...

Advertisement