Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.18'- ‰. 20.45ã

¡¤· ™ÂÏ‹ÓË

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.776

¶ÂÌÙË 19 πÔ˘ÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ª·ÎÚ›Ó˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Â.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔÔÓ›˙Ô˘Ó ™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ∫Ô˘‚¤Ï˘

Ÿ¯È Û ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2012 ∞ÚÓËÙÈ΋ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Δ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· Ù· 11,6 ‰ÈÛ. ú ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ·ÔÚ‡ıÌÈÛË

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ™ÙÔȯ›·-ÛÔÎ ·fi ÙÔ ™∂¶∂ ■ ÛÂÏ. 9

˘ÌʈӋ۷Ì Û fiÏ·”. ∏ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. πˆ¿Ó. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÔÙ‡ˆÛ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î. º. ∫Ô˘‚¤ÏË, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ÙÚÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌË ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÙÔ 2012 Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙˆÓ 11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¡¤Â˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ■ ÛÂÏ. 7

“™

∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·ÔηχÙÔÓÙ·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ «Ì·˚ÌÔ‡» ÛÙÔ ¡∞Δ

∫¿ı ̤ڷ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÛοӉ·ÏÔ... ∂˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ Δ™ª∂¢∂ ™ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ì ı‡Ì·Ù· πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ■ ÛÂÏ. 33

¢. μ›ÙÛ·˜ ∫·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ■ ÛÂÏ. 15

μÚ›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

■ ÛÂÏ. 13

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 10 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢∂À∞ªμ ■ ÛÂÏ. 16

Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙˆÓ ªË¯·-

ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ “·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜” ÙÔ 95% Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2011. ∂›Û˘, Û ÔÎÙÒ ·fi Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 60 Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó. ∞ÎfiÌ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 31, ÂÓÒ Û οÔÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ■ ÛÂÏ. 18

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ΔÔÓ›ÛÙËΠ۠ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞¢∂¢À ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 15

1.065 ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ‰·ÛοψÓ- ηıËÁËÙÒÓ

■ ÛÂÏ. 18

¡›ÎË μ. √ μ. ∫·Ú·Ù˙¿˜ Ë ÙÚ›ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ■ ÛÂÏ. 22

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

■ ÛÂÏ. 7

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ∫.À. ™ÎÔ¤ÏÔ˘∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ■ ÛÂÏ. 20

■ ÛÂÏ. 12

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈÎÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ› ηٿ 95% ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¶.£.

Δ¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ªÂ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ Î·È Û ¤ÓÙ ‰fiÛÂȘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ §∞™ ŒÎ·Ó·Ó ·ÂÚÔÙ·Í› ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ■ ÛÂÏ. 14

°ÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È °. ™Ô‡ÚÏ·˜

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÕÁÈÔ Â›¯·Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰‡Ô πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ■ ÛÂÏ. 13

∫·Ú‰›ÙÛ· º‡Ù„·Ó Ì ¯·Û›˜ ·Í›·˜ 12 ÂÎ. ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚Ô˘Ófi... ■ ÛÂÏ. 14

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 21


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÏÂÍ›‰·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ã∞¡£ ¶ËÏ›Ô˘

A¶√æ∂π™

«∏ ηٷÛ΋ӈÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏ›Ի

∫ÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ΔÔ˘ ∞§∂•∏ ¶∞¶∞Ã∂§∞ ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙfiÛÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· ηı‹ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ fiÙÈ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· “ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË” ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ¯·ÚÙ› Î·È ÌÔχ‚È, Ì ÓÔ‡ÌÂÚ· Î·È ÛÙÔȯ›·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ͤÚÔ˘Ó, ¿ÏψÛÙÂ, È· Ôχ ηϿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û οı Ù˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ϤÂÈ “ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” , ı· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18-24 Ì‹Ó˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÂÈ ·fiÚÈÛÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™Â οı ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ™ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È “game changers” . ºÙ¿ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· - ‰˘Ô ı·̷ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·˘Ùfi ÂÂÙ‡¯ıË Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, fiˆ˜ ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ., Ù· ÔÔ›· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·‰›¯ıË fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙȘ ‰˘Ô - ÙÚÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ‡ÎÔÏË Â͛ۈÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔϘ Î·È ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÂÓfi˜ ‹ Î·È ‰‡Ô ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ˆ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ Ó· ·›ÚÓÂÈ Ôχ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ “·ÂÈÏ‹ ΔÛ›Ú·” . ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÏÔÈfiÓ, Ù· ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Î·È Ù· ¤Íˆ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È Û˘ÓÂÙ¿. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ fï˜ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ Ù˘ Ï‹„˘ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ fiÔ˘ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (Î·È ¿‰ÂÈ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·) ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ÂÈÏÔÁ‹ ηٷÛ΋ӈÛ˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË. √È ÁÔÓ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹, ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ Î·È fiÙÈ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ· ·È‰È¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ï¿, Ó· οÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ó· Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¿. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘ Ã∞¡£ ¶ËÏ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÏÂÍ›‰·˜.

ΔÔ 1924 Ë Ã∞¡£ ȉڇÂÈ ÛÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Û΋ӈÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó· Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. √È Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ Ì 600 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ 7-13 ÂÙÒÓ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·. “∏ ηٷÛ΋ӈÛË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠη̛· Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ϤÂÈ Ô Î. ¶ÏÂÍ›‰·˜. Δ· ·È‰È¿ Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì· Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ 22‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi, ·ÏÏ¿ Î·È 2‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ “Û·Ê¿ÚÈ” , fiˆ˜ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó. “∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› ȉȷ›ÙÂÚ· Â›Ó·È ˆ˜ 9 ÛÙ· 10 ·È‰È¿ Ì¿˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Í·Ó¿ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ì·˜ Â›Ó·È ÚÒËÓ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙ¤˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ™¯ÔÏ‹ ™ÙÂϯÒÓ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ› ‹ ˘·Ú¯ËÁÔ›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘. ª¤Û· Û οı ÛÎËÓ‹ ˙Ô˘Ó ‰¤Î· ηٷÛÎËÓˆÙ¤˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È Ô ˘·Ú¯ËÁfi˜. ∏ ηٷÛ΋ӈÛË Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 30 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Â‰Ò Ì¤Û·. Ÿ,ÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ ˆ˜ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÙÒÚ· ÙÔ Í·Ó·˙Ô‡ÌÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ηٷÛ΋ӈ-

ÛË ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶ÏÂÍ›‰·˜. ¢‡ÛÎÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÁÔÓ¤·, ÂȉÈο ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·È‰› ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË. ∏ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·È ÙȘ 22 ̤Ú˜ Ù˘ ηٷÛÎËÓˆÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Δ¤ÛÛÂÚ· -¤ÓÙ ·È‰È¿ Â›Ó·È ÔÈ “·ÒÏÂȘ” Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ηٷÛÎËÓˆÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. “∂Ï¿¯ÈÛÙ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ˙ÔÚ›˙ÔÓÙ·È, fï˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ¶ÚÔÛˆÈο, ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ ¿Á¯Ô˜ ηıÒ˜ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó “ÚÔÏfiÈ” . μ·ÛÈÎfi ›ӷÈ, ‚¤‚·È·, Ô ÁÔÓÈfi˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¶ÏÂÍ›‰·˜. Δ· ıÂÙÈο Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ì ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ηٷÛÎËÓˆÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. √ ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ: “ª·ı·›ÓÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙ›ٷÈ, Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, οÓÂÈ ÊÈϛ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË. ¶ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜ Ì¿˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËϤʈÓÔ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ô˘Ó fiÛÔ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. ∏ ηٷÛ΋ӈÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏ›Ԕ ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶ÏÂÍ›‰·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ 60% ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÒÓ Â›Ó·È ·È‰È¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 30% ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È 10% ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 25...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...32ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 23...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 22...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...31ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...31ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ È‰›· ¤ÓÙ·ÛË. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

www.vfl.gr ΔËÏ.: 24210 62040, º·Í: 24210 25982 - 24210 62023 º˘ÙfiÎÔ - ¡. πˆÓ›· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Volos

Football Land

ª·Ú›· ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË - ¶ËÏ›Ô˘ - Δ.∫. 37012 - ª·ÁÓËÛ›· Ù. +30 24262 49846, Î. +30 6948807835, e: 202mariaad@gmail.com


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

◊ÍÂÚÂ

∞ÔÛ‡ÚıËΠÌfiÓÔ ·fi ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ÂÚÌÂÙ˙fiÁÏÔ˘ (∞fi ÙÔÓ “∂§∂À£∂ƒ√ ΔÀ¶√”)

ªfiÓÔ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Ô Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ¯ı˜, ηıÒ˜ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ı¤ÛË, ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¢ÂÓ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜. ∞Ó Î·È ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Û ԢÛÈ·ÛÙÈο. ∏ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ··ÚÓËı› ηÓ›˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÈÒÛÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ÷ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤ÏÂÁ ˆ˜ “Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Á›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘...” . Δ.∫.

∂ÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ º‡ÏˆÓ. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜. ¢ÂÓ ÙÔ ·ÔÎ¿Ï˘„ fï˜. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™Â Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ ¯ı˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠˆ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ı¤Ì· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜, Ï›ÁÔ ÎÚ·Ù‹ıËΠӷ ÌËÓ ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Ë ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹. £· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ›‰È· fiˆ˜ ϤÂÈ, fï˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó... ÕÏψÛÙÂ Ë ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Û οı ·Ô˘Û›· Ù˘ Ë ÔÌ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ‰È¿Ï˘Û˘...

¶ÂÚ›Ô˘ 618.000...

Δ.∫.

“ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 618.000, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢È·‚·ÏηÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ¢. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ∫È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ÂÚ›Ô˘... ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ·;

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ “ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. Δ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËηÓ, ‹Ù·Ó ηٿ ‚¿ÛË ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÚÈÎÔÒÓ ‰··ÓÒÓ Î.Ï., ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∂À™™∂¶) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ¶·Ó. ∫·ÚηÙÛÔ‡Ï˘. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜.

¢È¿ÛËÌÔÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ΔËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÙÔ›· ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ¤Ï͢ ÁÈ· ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î.Î. Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ· Î·È ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ì ÙË ı·Ï·ÌËÁfi ÙÔ˘ Î. §¿ÙÛË. ∂›Û˘ Ô Î. ™¿Î˘ ƒÔ˘‚¿˜ ÂÚÓ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛÎÂÊı› Î·È Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜. º.™.

¢∏ª√.™.

ΔÔ›Ô ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ∞ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁÈο ·˘ÙÈ¿, Û ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∫∂¢∂, fiÔ˘ Î·È ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ, fi,ÙÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ù·Ó ·Ú·ÛÎËÓȷο ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜: Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ó· ÛÊ›ÁÁÂÙ·È ÙÔ “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙ˆÓ¿ÚÈ” ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÙfiÙ ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ï›ÛÙ· Ì ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. ΔÔ Â›·Ó ÍÂοı·Ú·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ηٿ ÙËÓ ÂÓÙ¿ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫∂¢∂, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÌÊÈÏÔ¯›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÔÈÌ‹Û˘ (“ŒÙÛÈ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì·˙ÈΤ˜ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘” ) Î·È Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μ¤ÚÔÈ·˜ ÷ÚԇϷ √˘ÛÔ˘ÏÙ˙fiÁÏÔ˘ (“¶ÔÏÏÔ› ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú·›ÙËÛ˘” ). ª¿ÏÈÛÙ·, fiÏÔÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂¢∂ ∫ÒÛÙ· ∞ÛÎÔ‡ÓË Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Û·Ê¤˜ ˆ˜ Ù· 2,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Â›Ó·È ÙÔ “fiÚÈÔ” ÁÈ· ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. §ÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ›; ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¶·ÓÙÂÏ¿ÎË

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Û’ ¤Ó· Ô‚¿Ï ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË, ÙÔÓ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Î·È ÙÔÓ Ã·Ù˙ËÛˆÎÚ¿ÙË Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· Ï¿È Û ı¤ÛÂȘ ÎÏÂȉȿ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· οӈ Ï¿ıÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂Λ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, Â›Ó·È ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 2.000 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î.Ï. ∫·È ·˘ÙÔ› ÔÈ 2.000 ı· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ (Ë Â˘ÁÂÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË) ‹ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ ÂΉԯ‹). ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û οı ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. √ÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó “Ú·ÛÈÓÔÊÚÔ˘ÚÔ›” , ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È “Á·Ï¿˙È· ·È‰È¿” . ™ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ. ¢ÂÓ ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÌÏ ‹ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. √fiÙÂ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ı· ›¯Â ÌÈ· Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. £· ʇÁÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ·ÏÏ¿ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ. £· ¤ÚıÔ˘Ó Á·Ï¿˙ÈÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏÔÁÈο ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ∫·È ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÚÔ˙, ·Ó Â›Ó·È ‰fiÎÈÌÔ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢∏ª.∞ƒ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÚÔÛˆÈο ı· ›¯· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ∞ÊÔ‡ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ “΢‚ÂÚÓÒÛ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿” , ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌËÓ ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·˙¿ÚÈ. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ó· ÌËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÏÔÁÈ΋ ¿ÏˆÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi “Ë̤ÙÂÚÔ˘˜”. (∞fi ƒrotagon.gr)

“ŒÓÂÛË” ·fi ÙÔ ø‰Â›Ô “ŒÓÂÛË” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∂ηÙfi ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, 30 ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔ‰Ô› ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˆ‰Â›ˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ¤ÙÔȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ŸÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ϤÔÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¤ˆ˜ ÌˉÂÓÈΤ˜. Δ.∫.

¢‡ÛÎÔÏ· ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·Ú̿ΈÓ. ∫·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ Î·È Ô ∂√¶ÀÀ ÏËÚÒÓÂÈ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ Ô ÛÒ˙ˆÓ ·˘ÙfiÓ Ûˆı‹Ùˆ... º.™.

£· ÙËÚËı›; ™ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ 11,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013-2014. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ¤ÏËÙÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. £· ÙËÚËı› ·˘Ù‹ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË; ∏ ·ÁˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‡„Ë, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ, Â›Ó·È Ó¤Ô “„·Ï›‰È” ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘. ™Â ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û·Ó ·ÎfiÌË Ì›· Ì·¯·ÈÚÈ¿. ∞ÏÏ¿ Ô‡ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ë ÙÚfiÈη... º.™.

ΔÔ “¿Ï„” Ì ÂÈÙ˘¯›· ΔfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ μfiÏÔ˜ ¤‰ˆÛ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ, fiˆ˜ Ë ∫·‚¿Ï·, Ë ƒfi‰Ô˜, Ë ∫ˆ˜, Ù· ÷ÓÈ¿. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ù· ÷ÓÈ¿ Î·È Ô μfiÏÔ˜. °È· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÂÏÈο Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “¿Ï„” - Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ıÂÙÈο - Ô Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘. ∏ ηχÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¤·ÈÍ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ Î·È ÙÂÏÈο ı· ¤¯Ô˘Ó ÔʤÏË. °È· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· 500 ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Û ‰¤Î· ÍÂÓԉԯ›·. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” , Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ΔÔ ϤÔÓ ıÂÙÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û ̛· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ú·Î·Ï¿Ó - ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· - ÁÈ· ÂÈÛΤÙ˜. √ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜. °È· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¯¿ÛÔ˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›... Δ.∫.

ŒÊÂÛË... √‡Ù Ô˘ ÙÔ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ı· ·ÛÎÔ‡Û ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 42.600 ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Â› ıËÙ›·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2013 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ∂™¶∞. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· 6 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯·ıÔ‡Ó, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÒÚÈÌÔ. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿... °.•.

∏ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ™Â ÙfiÛÔ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ¿ÌÂÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∫·È Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÚÔˆıÔ‡Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÙ¿Û·Ì Û ÔÚȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÂÈÙ·ÎÙÈο...ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï›ÛÙ·˜ Ì fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ì ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. º.™.

ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË (∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”)


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞] ŒÎÎÏËÛË ·fi ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∑·‚·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1956, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Î·È ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜, ¤Ú·Ó Ù˘ ÛÙ¤Á˘ Î·È Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, „˘¯·ÁˆÁ›· Î.Ï. §fiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ·Ô˘Û›·˜ Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÛÎÔfi Ô˘ ÂÈÙÂÏ› ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì¿ Ì·˜, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÓÔÛ‹ÏÈ· Ù˘ ª.º.∏. (ªÔÓ¿‰· ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎȈ̤ӈÓ), ÔÛÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 450.000 ∂ (·fi √°∞ ̤¯ÚÈ 31/12/2011 150.000 ¢ÚÒ Î·È ·fi ∂√¶ÀÀ ·fi 1/1/12 ̤¯ÚÈ 30/6/12 ÔÛfi 300.000 ¢ÚÒ), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ó· ÔÊ›ÏÂÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ 5 ÌËÓÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ. ∫·ÙfiÈÓ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, οÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· fiˆ˜ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘” .

¶ÂÚ› “ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘” ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ √ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ∞. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù›ÙÏÔ Â›¯· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÛÙȘ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2000 ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Ì·˜ Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ 12 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ (ÙÈ Û‡ÌÙˆÛË) ÙÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ΔfiÙÂ, ÙÔ 2000, ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÛ¯›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, fiÔ˘ ·fi ÙÔ 1971 Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Û Ì ÙÔ 2Ô Ï‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, Î·È ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ›¯Â ÌfiÏȘ ·ÔÂÚ·Ùˆı›, ÛÙË ÁˆÓ›· ∞fiÏψÓÔ˜ Î·È √ÚÌÈÓ›Ô˘, ·Ú¤· Ì ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÛÙÂÁ¿ÛÙËÎÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ 2Ô §‡ÎÂÈÔ, ÙÔ 8Ô §‡ÎÂÈÔ. °È· ̤ӷ, ·fiÊÔÈÙÔ 1971 ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘, ÙfiÙÂ, 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÏÔÁË Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· ÔÙ¤ Ó· ηٷϿ‚ˆ Ô‡Ù ÙËÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ô‡ÙÂ Î·È Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜, °˘-

ÌÓ¿ÛÈ· ¿Óˆ, §‡ÎÂÈ· οو. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ Â›¯Â ÙÔ ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ Î¿Ï˘Ù ·fiÏ˘Ù·, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ·ÔÎÙÔ‡Û ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ Â›Û˘ Î¿Ï˘Ù Ï‹Úˆ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ˜, ¿Ú·ÁÂ, ·È‰·ÁˆÁÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Â¤‚·Ï ÂΛÓÔÓ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi; ◊ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó “¿ÏÏÔÈ ÏfiÁÔÈ” ; ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÙÔ˘ 2000 ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ·ÚÔ˘Û›·˙· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÁ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ - Ù· ˘fiÏÔÈ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·Ó ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯·Ó Û η̛· “·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË” ·fi ÙÔ “Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi” Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. ΔÒÚ·, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ¿ÏÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· ‰È·‚¿˙ˆ Ù· Ó¤· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¶ÚÔÛ˘ÔÁڿʈ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÂÎÙfi˜ ÔÙÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ Ù· ÏÔÈ¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ˆÏ· fiˆ˜ Î·È ÙfiÙÂ, ÙÔ 2000. ª¤¯ÚÈ Ô˘ ‰È¿‚·Û· ÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “fi¯È” Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË “Ì ÁÓÒÌÔÓ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” . ΔfiÙÂ, ÙÔ 2000, οÔÈÔÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ¤Î·Ó·Ó “fi,ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó” Î·È ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÒÚ· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÍȘ Î·È ËıÈ΋ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ËÚÂÌ›·˜. ∞˘Ùfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ¤ˆÏÔ Âȯ›ÚËÌ·! ∫·Ù·Ï‹Áˆ ¿ÏÈ ÊÔ‚Ô‡Ì·È ÂȘ ÒÙ· ÌË ·ÎÔ˘fiÓÙˆÓ ÔÌÈÏÒÓ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ η٤ÏËÁ· Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ 2000: ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘/§˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘” .

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÔÙÔ͛ӈÛË √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, οÔ˘ ÛÙÔ 1960, Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‹Ù·Ó Û¿ÓÈÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ù· ‰È¤ıÂÙ·Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ÙÔ Ú‹Ì· “ÛÔÊ¿Úˆ” Û‹Ì·ÈÓ οÙÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô, οÙÈ Ô˘ Ôχ Ï›ÁÔÈ ÙÔ ·ÛÎÔ‡Û·Ó. ΔÒÚ·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È ÛÙËÓ ËÌÂÚËÛ›· ‰È¿Ù·ÍË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÓÙ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ Î·È ÛÔÊ¿ÚÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, fï˜, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ú‹Ì·, ÙÔ “ÛÂÚÊ¿Úˆ” , Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÙȘ “‚fiÏÙ˜” Ì·˜ fi¯È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ·¤Ú·ÓÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∫·È ¤¯ÂÈ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ÙË ÓÂÔÏ·›·. ¶·˜ .¯. Û ¤Ó· ›ÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ Î·È ÙÔ ‚ϤÂȘ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ÛÂÚÊ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ·›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÔÔ›· ηÙ‚¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ, ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ÌÈÎÚÔ›, ÓÂÔÏ·›·, ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ, Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™Ù›Ï ÌÔ˘ Ì‹Ó˘Ì·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¯ÚfiÓÔ √È μÚÂÙ·ÓÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Â·Ê‹ ̤ۈ Facebook ·Ú¿ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. √ ̤ÛÔ˜ ηٷӷψً˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ¤ÏÓÂÈ 50 ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ Ó· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÙÔ 2011, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Ofcom ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ∂ÈÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ۯ‰fiÓ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ email, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ fiˆ˜ Facebook Î·È Twitter ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ÛÙ·ıÂÚ¿ fiÛÔ Î·È Û ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 96% Ù˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ 16-24 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ë ¤Ú¢ӷ, Ì ÙÔ 90% ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÌËӇ̷ٷ Î·È ÙÔ 73% Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ

ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï¿ÙÔ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÎÏ. Î·È ÛÂÚÊ¿ÚÔ˘Ó. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Û›ÙÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ªÂ ÙÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÚ¤¯ÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÛÔ˘; ªÂ ÙÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÂÚÊ¿ÚÂȘ; ¶fiÛË ÌÓ‹ÌË ram ¤¯ÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÛÔ˘; ΔÔ Ï¿ÙÔ ÛÔ˘; ¶fiÛË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÛÔ˘; ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÊÔ‡ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘, Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î.Ï. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·, ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ Î·È ÔÏ˘‰·›‰·ÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ˆ Ì ÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔÏ˘ı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓÙfiÈÓÁÎ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ٷ ·Ó·‚ÔÏÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂Λ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÌfiÚÂÛÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿‰Â ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ô˘Û›·, ‚ϤÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· Û΢¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·ÚfiÛ‚ÏËÙË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫·È ÙÔ ·ÓÙÈÓÙfiÈÓÁÎ ÎÔÓÙÚfiÏ ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. °È·Ù› ÎÈ ·Ó ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ô˘Û›·, οÔÈ· ¿ÏÏË ı· ÂÊ¢ÚÂı›, ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙÔ ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô. ∏ ¡Ù·˚¿Ó ªÚfiÓÙÓ·Í, ÎÏÈÓÈ΋ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ·fi ÙÔ ª¤ÚÈÏ·ÓÙ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÏÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ (ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘) fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ Û˘Û΢¤˜, ȉ›ˆ˜ fiÛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÏÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÔıfiÓ˜. ∫·È Û˘Ó¤Ù·Í ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ, ¤Ó· ‰ÂοÏÔÁÔ, ÁÈ· fiÛ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÔÙÔ͛ӈÛË. ∞ÔÙÔ͛ӈÛË ·fi ÙÔ Ï¿ÙÔ Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ·Ó... 1. ∞Ó Î·ıfiÌ·ÛÙ ӷ Ê¿Ì Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì·˜ ‰›Ï· Ì·˜. 2. ∞Ó ÎÔÈÙ¿Ì Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÔıfiÓ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· (.¯. ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi). 3. ∞Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ. 4. ∞Ó ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ Ï¿ÙÔ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. 5. ∞Ó Â›¯·Ì ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó·Ó η‚Á¿ Ì οÔÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ÚfiÛˆÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. 6. ∞Ó ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì SMS ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ì οÔÈÔÓ ÔÈÎÂ›Ô Ì·˜. 7. ∞Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi fiÛÔ Ô‰Ë-

ÁÔ‡ÌÂ. 8. ∞Ó ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ¤Íˆ ϤÔÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ¿Ì ӷ ÌÈÏ¿Ì ̤ۈ “ÙÛ·Ù” Ì ʛÏÔ˘˜ Ì·˜. 9. ∞Ó ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÔÙ¤ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì·˜ ÙËϤʈÓÔ. 10. ∞Ó ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ οı ̤ÏÔ˜ ‚ϤÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔıfiÓË (ÙËϤʈÓÔ, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ). ¡·, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÓËÛÙ›· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ï·ÈÌ·ÚÁ›·. ¡ËÛÙ›· ·fi ÙË ÊÚÈÎÙ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÔÊı·ÏÌÔÔÚÓ›·. ¡ËÛÙ›· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË. ªÔÚԇ̠ӷ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙfiÛ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο; ∞Ó fi¯È, ÌÔÚԇ̠ÔˆÛ‰‹ÔÙ (Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ·), Ó· Ù· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ·ÏËıÈÓ‹˜ ÌfiÚʈÛ˘. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ›ӷÈ...” .

Èڛ˜ ÎÔÚ‡Ó˜ √ Î. ∞ı·Ó. æÈÒÙ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÙÔÓ Ù¿ËÙ· Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡), ·Ó·ÁηÛÙÈο ‚Á‹Î·Ó ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜. ™·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ fiÙÈ ϤÔÓ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi °·ÏÏ›·˜ Î·È Î¿Ùˆ Á›ÓÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ¿ÓÂÛË, Ô˘ ›¯·Ì ηÈÚfi Ó· ‰Ô‡ÌÂ. ™·˜ ÈÎÂÙ‡ˆ, fi¯È ÎÔÚ‡Ó˜. ¢˘ÛÎÔχԢÓ, ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì πˆÏÎÔ‡, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ›Ûˆ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó 4-5 ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ¶Ï¤ÔÓ ÈÔ ¿ÓÂÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË, ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ (·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ)” .

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ √ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °.¡. μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ·¿ÓÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì ٛÙÏÔ˘˜ “∂ÈÛÙÔÏ‹ °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË” Î·È “°ÔÏÁÔı¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÛÙȘ 13-7-12 Î·È 14-7-12 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· ·ÚÂÏ‹ÊıË Û‹ÌÂÚ· 18-7-12 ÛÙÔ °. ¡. μfiÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¤ÓÙÂ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ËÌÔÛȇ̷ٿ Û·˜. ¶·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ̤ÓÂÈ Ó· Û¯ÔÏÈ·Ûı› fiÙÈ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÈχÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ª.ª.∂. Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Â›ÛËÌË Î·È ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ οı ÊÔÚ¿. ∏ ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÂÈÛÙÔÏÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰fiÎÈÌË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” .

·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ smartphones, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. ™¯Â‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÓ‹ÏÈΘ (39%) ‹Ù·Ó οÙÔ¯ÔÈ smartphone, ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ 12 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ 2010, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Ofcom.

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÔÓÙÈÎÔ‡. ∂›Û˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë Ô˘Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂ›Ùˉ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ. “ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ̤¯ÚÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘” , ›Â Ô ›‰ÈÔ˜.

ÿÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Ì ...Ô˘Ú¿ ÔÓÙÈÎÔ‡

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ê˘Á¿˜ ÌÂÙ¿ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ‚È·ÛÌfi

√È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ÃÈÏ‹ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¿Ó‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â› ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ‚ڋΠÙËÓ Ô˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÔÓÙÈÎÔ‡ ̤۷ Û ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Ô˘ ¤Ê·Á Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏˆÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ οÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ì·ÛÔ‡Û ÙÔ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· fiÏË ΔÂÌÔ‡ÎÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 700 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ Ù˘ ÃÈÏ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ ÙÔ˘ Ê¿ÓËΠÁÈ· Ô˘Ú¿ ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. Ãı˜ Ô √˘¿ÏÓÙÔ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÂȂ‚·›ˆÛ ·˘Ùfi Ô˘ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó. “À‹Ú¯·Ó ›¯ÓË Ù˘ Ô˘Ú¿˜ ÎÔÏÏË̤ӷ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù˘Ú› Î·È ÙÔ „ˆÌ› Î·È Ë Ô˘Ú¿ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ˙ËÙ›ÙÔ Â› 18 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· Î·È ÂÛÙ¿ÏË ÛÙȘ ∏¶∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. √ Δ˙¤ÊÚÈ ƒÈÓÙ ¶¿ÚȘ, 65 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·˜, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ FBI. ™˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ê˘Á¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. √ ¿ÓÙÚ·˜ ·ÂÏ¿ıËΠÛÙȘ ∏¶∞, Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ FBI. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ ·˘Ù¿ Ù· 18 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Èı·ÓÒ˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜; ¶¤ÙÚÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“£· ¿ˆ ÛÙË ƒfi‰Ô ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∂›Ì·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÈÛÙ‡ˆ Ô˘ ı· ηٷʤڈ Ó· ʇÁˆ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ¿ˆ ÁÈ· 4-5 ̤Ú˜ Ì ʛÏÔ˘˜. ΔÔ ¤¯ˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ʇÁˆ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

/5

™‚ËÛÙÔ› ¿ÏÈ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜... ¶¿ÏÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿‚·ÛË ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿‚·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰Âο‰Â˜ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· “ÛÎÔ‡·” ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ı· χÛÂÈ ÌÈ· ‰È¿ ·ÓÙfi˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, πˉ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ÙË °Ú. §·ÌÚ¿ÎË (ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ΔÂψÓ›Ԣ), Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı›, ηıÒ˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi Î·È ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÚÔηÏÂ›Ù·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ. ¢∏ª√.™.

∂ÈÚ‹ÓË ∫·ÏÏ›Ì·ÛË ¿ÓÂÚÁË

“¢ÂÓ ¤¯ˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÎÔfi Ó· ¿ˆ οÔ˘. √È ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û¯¤‰È·. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯·Û· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘” .

√‰ÔÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙÂÓ‹ Á¤Ê˘Ú· ¢‡Ô ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ‚·ÛÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οÓÔ˘Ó μÔÏÈÒÙ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜. ΔÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì π¿ÛÔÓÔ˜ Â›Ó·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ ı¤ÏÂÈ ÂÈÛ΢‹. ∂›Û˘ Ë ÛÙÂÓ‹ Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ, οÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ê·Ú‰‡ÙÂÚË.

“ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È” ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜... ·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ò˜ Î·È ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ϷοÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ڷÁ›ÛÂÈ, οÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÙ›, ÂÓÒ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ˘„ˆı› Ϙ οÔȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔÓ ›ÂÛ·Ó ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘. ÀÔı¤ÙÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ “ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó” ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Â›Ó·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ·ÚοÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂΛ fiÙ·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯً.

¢∏ª√.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂˘·ÁÁÂÏ›· μÔϿη Ì·ı‹ÙÚÈ·

“°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ʤÙÔ˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. ∞Ó ÙÂÏÈο ı· ¿ˆ οÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ” .

“™ÙÚÒÌ·” “™ÙÚÒÌ·” Â›Ó·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi ÙȘ ·Î·Î›Â˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘ ¤Íˆ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹, Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·‰È¿‚·Ù·, ÂÓÒ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ “ÛÙÚÒÌ·” ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ηıÒ˜ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ. £· ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·Á οÔÈÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ô˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ‰ÂÓ ‚ϤÔÓÙ·È;

Ù¤˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ, Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 2.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ηٷÓfiËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú˘ıÌÈÛÙ›. º.™.

°.•.

∞ÚÁ‡Ú˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˜

∑ËÙÔ‡Ó Ì›ˆÛË ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ

Δ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

∏ ÎÚ›ÛË ˆı› ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙË-

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜

“¢ÂÓ ı· ¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ø˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÛΤÊÙÔÌ·È ÚÒÙ· Ó· ÂÍ·Ûʷϛۈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∞Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ, ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙfiÙ ԇÙ ٷ ‚·ÛÈο ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì” . EÈ̤ÏÂÈ·: ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª∏Δƒ∞∫∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ π∫∞ ÙÔ 1982 “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ 1982 ÙÔ ·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ π∫∞ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë °™∂ Û ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ˘¤‚·Ï ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ §. μÂÚ˘‚¿ÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ “∞Ú¯›˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÚÔ‰Ú‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ªfiÏÓÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ŒÍÂÙÂÚ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÕÚË ™ÈÛÛÔ‡Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜” . 20% ¿Óˆ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ 1983 “ÀÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ 1983. √È ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 20% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ηÙÒٷٷ Ï·›ÛÈ· Î·È ¿Óˆ ·fi ·˘Ù¿ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Ò˜ ÙȘ 30/9/82. ™ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·ÙÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ Úˆ˚ÓÔ‡ Î·È Á‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (¯·ÌËÏ‹, ̤ÛË, ˘„ËÏ‹). ∏ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜” .

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ μfiÏÔ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔηϛ, ÂÓÒ ÛÙÔ Ú‡̷ ·fi ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÈÔ ¤Ú· ÁÈ· ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ. ∂Λ fiÔ˘ ÙÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¢.ƒ.

19 πÔ˘Ï›Ô˘ 1982

£·˘Ì·ÛÙ‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂.∞.μ. “ΔÔ ‰È·ÎÔÛÈÔÛÙfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ¯ı¤˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ Δ·Ó¿ÁÚ·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·. ∏ ∂.∞.μ. Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ ’80, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜” .

Á¤˜ ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó Î·È ÂÍÔÏ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙ·ÚÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ‡˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú·, ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԕ .

√È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙË ¡ÈηڿÁÔ˘· “ΔÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ “Δ¿˜” ÌÂÙ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ۯ‰›·Û·Ó Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ¡ÈηڿÁÔ˘· ·fi ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ™·ÓÙÈÓ›ÛÙ·˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·¢ı›·˜ ‰È·Ù·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1974... √ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÌÈÏ¿ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 1975... ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÛÙËÓ Ô‰fi μ·Û. ™ÔÊ›·˜ Î·È ƒÈ˙¿ÚË. 1989... ∏ μÔ˘Ï‹ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ª¤ÓÈÔ˘ ∫Ô˘ÙÛfiÁȈÚÁ·, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¤ÙÛÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÔ‚fiÏ· Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ¢∂∫√, Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∫Ú‹Ù˘. 1996... ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÙˆÓ 26ˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ

∞ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞ÙÏ¿ÓÙ· ÛÙȘ ∏¶∞, Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜” √ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ, ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ÕÏÈ, ·Ó¿‚ÂÈ Ì ÙÚÂÌ¿ÌÂÓ· ¯¤ÚÈ· ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ·. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜, “·ÚÔ˘Û›·” 10.000 ·ıÏËÙÒÓ ·fi 197 ¯ÒÚ˜. 2002... ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ªÈ¯¿Ï˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú¯¤˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ 17¡. 2004... ªÂÙ¿ ·fi 44 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÙÚ·Ì Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞Ú¯Èο ηχÙÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ Î·È ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

¢‹ÏˆÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘

ª¤ÚÎÂÏ: ∞ÈÛÈfi‰ÔÍË, ·ÏÏ¿ fi¯È ‚¤‚·ÈË... ∞ÌÊ›‚ÔÏË Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ √À∞™π¡°∫Δ√¡, 18.

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË “ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ ¢¡Δ Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÌÈ· ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂∫Δ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË “¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ Â›‰Ԕ Î·È “ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·” Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ ¢¡Δ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “√È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·fi ÔÙ¤” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÙÚ·Â˙È΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Û Â›Â‰Ô Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Â›‚Ï„Ë, ÌÈ· ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÌÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓÂ·ÚÎÂÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. °È· ÙÔ ¢¡Δ, “Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·Ù¿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 28˘ Î·È Ù˘ 29˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓË” ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¢Ûı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹. °È· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ÎÚ›ÛË, Ë ∂∫Δ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ¯‹˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. “¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜, Ë ∂∫Δ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ¿ Ù˘ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏ· ÌË Û˘Ì‚·ÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ “ÔÛÔÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂∫Δ, ̤ۈ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ ¢¡Δ Ù¿ÛÛÂÙ·È Â›Û˘ ˘¤Ú ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ (LTRO). ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¢¡Δ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË “ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÌÔÈ‚·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” ΔÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ” Û ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Î·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

μ∂ƒ√§π¡√, 18.

ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) fiÙÈ Â›Ó·È “·ÈÛÈfi‰ÔÍË” ·ÏÏ¿ fi¯È “‚¤‚·ÈË” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. «ΔÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ» ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘, Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (CDU). «¶Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂›Ì·È ˆÛÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË»

°È· ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ, “ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ “Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” “¶·Ú·ÙËÚԇ̠ϤÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿Ì ηϿ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ηϿ” ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ù˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Rheinische Post Ô ™fiÈÌÏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË” Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¤Ó· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ∫·È ÙÒÚ·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, “Ë ÙÚfiÈη ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘” . ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™fiÈÌÏÂ, Â›Ó·È “Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ Î·Ï¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÒ‰˘Ó· Î·È ÚÈ˙Èο ̤ÙÚ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ·˘Ùfi” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ¤-

¯Ô˘Ó ÙÂı› Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ∫·È ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚfiÈη˜” . ™Â ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· “fiÛÔ ˙ÂÈ” (Û.Û.: Ë ª¤ÚÎÂÏ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫.√. Ù˘ CDU fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· fiÛÔ ˙ÂÈ), Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ··ÓÙ¿: “∫·È Â‰Ò ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ú¯‹: η̛· ¢ı‡ÓË ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô. ŸÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ô-

ÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Ô‡Ù ÂÁÒ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘” . ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜) „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô ™fiÈÌÏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·¢ı›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¢ı›·˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ EFSF. ∞˘Ùfi

Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ (...) Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˙ËÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹, Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Û ÌÈ· ÚÈ˙È΋ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Ù˘ ÙÔ̤· Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È

ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÂÈÎÔÙÔÏÔÁ› ηÓ›˜ ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· “ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë πÛ·Ó›·” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¡Ô˘ÚÈ¤Ï ƒÔ˘ÌÈÓ› ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “Ù¤ÏÂÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷÈÁ›‰·” ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÚÂÏ·ԢÓ, ÙÔ ÁˆÔÏÈÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. √ ƒÔ˘ÌÈÓ›, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ı· ÍÂÛÔ‡Û ÙÔ 2008, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ 5 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÙÚԯȿÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ›ӷÈ: 1. ∏ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 2. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ÌÔÚ› Ó· ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û ‡ÊÂÛË 3. ∏ “·ÓÒÌ·ÏË ÚÔÛÁ›ˆÛË” Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· 4. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ 5. ªÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ πÚ¿Ó ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters, Ô ƒÔ˘ÌÈÓ› ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÔ 2013 ı· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÙÔ ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ‚·Ú‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎψÙÛ‹ÛÂȘ... ÙfiÙÂ Â›Ó·È fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷÈÁ›‰·”...

¢¡Δ

™fiÈÌÏÂ: ∂Ò‰˘Ó· Î·È ÚÈ˙Èο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √ ƒÔ˘ÌÈÓ› ÚԂϤÂÈ ÙËÓ «Ù¤ÏÂÈ· ηٷÈÁ›‰·» ÙÔ 2013

∞ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û 80 ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Û‹ÌÂÚ· ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜

πÛ·Ó›·: ¢È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∞Ó¿Ù·ÍË Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ۷ڿÓÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÂȉÈÒÎÂÈ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ª∞¢ƒπΔ∏, 18.

∞¡Δπ¢ƒø¡Δ∞™ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÏÈÙfiÙËÙ·˜

Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÔÈ πÛ·ÓÔ› ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Û ÌÂÁ¿Ï˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜) ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Û 80 ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 100 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ‡ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‡Ï˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ‹ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ψÊfiÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ¶·Û¤Ô ÓÙ ∫·ÛÙÂÏÈ¿Ó·. “∂¿Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚ ̛· ·fi ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. ÕÏϘ ÂÈÁڷʤ˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó “Ÿ¯È” Ì·˙› Ì ¤Ó· „·Ï›‰È -ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ 65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÁ·ÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ UGT Î·È CCOO ·ˇı˘Ó·Ó οÏÂÛÌ· ÁÈ· ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û 80 fiÏÂȘ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÌÂ

Û‡ÓıËÌ· “ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì” . √È ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ Ì›· ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ı· ‹Ù·Ó “·Ó·fiÊ¢ÎÙË” Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Âȉ›ӈÛ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÚԂϤÔ˘Ó ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 1,7% ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ‚ÂÏÁÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍ‹Á-

ÁÂÈÏ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 40 ̤ÙÚ·—·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Â·Ó·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 2,8% ÙÔ˘ ∞∂¶. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ

̤ÙÚ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂÈϤÔÓ 78 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο, fï˜, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÊÂÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÍÈ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∂ÏÈfi ÓÙÈ ƒÔ˘fi ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ô Î·ÙÒÙ·ÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ı· ·˘ÍËı› Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ “ÌfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜” , Ô˘ ı· ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ΛÓËÙÚÔ ı· ‰›ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›·. ™Â οı ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚ›˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÚÔÓfiÌÈ· ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ—ÊÔÚÔÏÔÁÈο ȉ›ˆ˜. ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ 2013 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË Â›‚Ï„Ë, fiÛÔÈ Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ‚Ú·¯Â›Â˜ ÔÈÓ¤˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

ΔfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡Û΄Ë

Ÿ¯È Û Ӥ· ̤ÙÚ· ÙÔ 2012 ¶ÔÈ· Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ∞£∏¡∞, 18.

«√

¯È” Û Ӥ· ̤ÙÚ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012, “fi¯È” Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, “Ó·È” ÛÂ Ó¤Ô ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, “Ó·È” ÛÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, “Ó·È” Û ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ·ÓÙ› ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·, “Ó·È” ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.

\“™˘ÌʈӋ۷Ì Û fiÏ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙË Û‡Û΄Ë. “£· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· Î·È fi¯È Ó¤· ̤ÙÚ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” . ™˘Ìʈӛ· Û fiϘ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜. ¡¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ “ÙÚÈÒÓ” ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÌʈӋıËΠÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË, ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÛıËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∂¶∂ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÂÚÈÎÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 5,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÂÈϤÔÓ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 8,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ∂ÙÛÈ, Ë Û·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÂÓÒ ¯ı˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÏfiÁÔ˜ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞™√∫ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘Êı› Ì ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ, fi¯È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Û Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· “Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË” . ∂›Û˘, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÔʇÁÂÈ. ™ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÈÂÙ›·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿ “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2012,

ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·ı’ Ô‰fiÓ, Î·È ˆ˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉȈ¯ı› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÎÏÈ̷Έٿ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜.

√È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ªÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Û‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, Ó· Êı¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ÌfiÓÈÌ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ “ÙÚÂȘ” Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2013. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ.

ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2012, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·, ÏËÓ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ fiÛˆÓ Â›¯·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. ™ËÌ›ˆÛÂ, ·ÎfiÌ·, fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› χÛË Î·È ÁÈ· Ù· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ· Ì ÙË Ï‹„Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â› fiÙÈ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ÌËÓ ÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·. Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›, ÚfiÛıÂÛÂ, Èı·Ó¿ ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. øÛÙfiÛÔ, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Â¿Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÈÂÙ›·˜ ‹ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, Ë ÔÔ›· ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, fiÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠÔÈ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ “¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÎÈÓËı› Ë ÙÚfiÈη” ·Ó·ÊÂÚÔÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012, “·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ì ٷ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â·Ê¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· (‚¿ÛÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ) ÁÈ· Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔËı› Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÙÚfiÔ˜ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ “Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ” . ∂›Â, ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ı· ·ÔÏËÚÒÓÂÙ·È Û “ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰fiÛÂˆÓ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 2012, ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2013” . ∞ÎfiÌË, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÈÙÙ¤˜ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙÔ˘ “ΔÂÈÚÂÛ›·” , Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Û¿ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ÚÔˆıËı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ¯¿Ú·Í·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›. ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ôχ ηÏfi Îϛ̷. ª¤ÚÈÌÓ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏË Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ı¤Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

√ÚÈÛÙÈο ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ê¤ÙÔ˜

¶¤ÓÙ ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 18.

ª∂™ø ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘

¢∂∏ ı· ÂÈÛÚ·¯ı› ÙÂÏÈο Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û ¤ÓÙ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ·fi ‰‡Ô. Δ¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÛÙÂÓ¿ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· οÓÔ˘Ó ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ “·ÔÏÔÁ›ٷȔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ -·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ- ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜, Î·È fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ-

΋ Ó· ÏËÚˆı› ÙÔ ∂ÎÙ·ÎÙÔ ∂ȉÈÎfi Δ¤ÏÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ (∂∂Δ∏¢∂) ͯˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰˘Û¯ÂÚÂÈÒÓ Î·È ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô ÙÚfiÔ˜ ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ŒÎÙ·ÎÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¤ÏÔ˘˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ (∂∂Δ∏¢∂) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ÙÚÔÔÔÈËı›.

∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Î›ÓËÙˆÓ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¢∂∏ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Û ¤ÓÙ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ·ÓÙ› ÙˆÓ ‰˘Ô Ô˘ ›Û¯˘Û·Ó ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂÊÂÍ‹˜” . “ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2013 ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ™˘ÓÂ›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ηÈ

fi¯È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ¢∂∏ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ∂∂Δ∏¢∂ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fiÊ·ÛË ÚÒÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÎÔ› ÙÔ Ú‡̷ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢. √ÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ›Ù ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Â›Ù ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì 0,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ ·ÊÔ‡ Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¢ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ∞£∏¡∞, 18.

°¡øƒπª√™ ·fi ηÈÚfi ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ¤ÁÈÓ ۇÌʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘Û›·˜ Î·È ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù¤ıËÎ·Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. √È ·ÚfiÓÙ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Û fi,ÙÈ ÊÔÚ¿, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘, ·ÚΤÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ‰Â fiÙÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù’Â¤ÎÙ·ÛË ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘, ˙‹ÙËÛ·Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ·ıÂÚfi ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ıÂÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ÈηӋ Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂Δ, °.∑·ÓÈ¿˜, Ô ¡. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Eurobank, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Alpha Bank, ¢. ª·ÓÙ˙Ô‡Ó˘ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Chief Operating Officer, ™‡ÚÔ˜ ¡. ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˜, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È CEO Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ §ÂÎοÎÔ˜, Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ÃÚ. °ÎfiÚÙÛÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

EÈ̤ÓÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜

ΔÛ›Ú·˜: §¤Ó „¤Ì·Ù· ∞ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ∞£∏¡∞, 18.

√ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘

∂ÈÌÔÓ‹ ÛÙ· ÂÚ› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 18.

∂ªª∂¡∂π Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, ÛÙ· ÂÚ› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì›·˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÙÈ “ÂÊfiÛÔÓ ÂÈηÏԇ̷ÛÙ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘” . ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÂÈÛΤÊıËΠ‰È·‰Ô¯Èο ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ÈηÛÙÒÓ, ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È ÙȘ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ º˘Ï·Î¤˜ ¢È·‚·ÙÒÓ. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ·Ù› ·ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰›Î˜, ÁÈ·Ù› ·ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÛÙȘ Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘. ∏ Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¡›ÎÔ μ·ÏÂÚÁ¿ÎË ÁÈ· Ù· ¿ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ì “·È¯Ì‹” Ù· ÎÙÈÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙÔÓ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·È Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÙÔ‡˜ οÏÂÛ ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, › fiÙÈ “ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ¿ÏÏ· ͯ›ψÛ” , ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È “‡‚ÚȘ” Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· “¿ÓÔÈÁÌ·” fiÙ·Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ì 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì 400-500 ¢ÚÒ. ŒÎ·Ó ‰Â ÏfiÁÔ ÁÈ· ÁÂÓÈ¿ “ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ” ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ˆ˜ “·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜” , ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ. ∂¿Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì·˜ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙfiÓÈÛÂ: “∞fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ԇÙ ¤Ó· ¢ÚÒ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·” . ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰·, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È ÙÔ Δ∞âπ∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì “Û·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜” .

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ·ÓÙ› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙËÓ ÙÚfiÈη, ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›Â, “Ôχ ·Ï¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ”.

∞ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›Â, ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ΔfiÌÛÂÓ, ªÔÚ˜ Î·È ª·˙Ô‡¯ Â›Ó·È ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ı· ·Î‡ÚˆÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÈÛfiÙÈÌË Û¯¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó, ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·, ·ÊÔ‡ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÈÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔÈ”. ¶ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì fiÙÈ Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆ-

Ú›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŒÙÛÈ, ÙfiÓÈÛÂ, Ë ÂÚÈ‚fiËÙË Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· ··ÙËÏ‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË.

“∏ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ¤ÚÁÔ. ΔÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÂΛ Ô˘ ÙÔ ¿ÊËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. Œ¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ›Â Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ó¤Ô ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·

Î·È ÂÓÓÔÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, Û˘Óٿ͈Ó, ÂÊ¿·Í Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. §¤Ó „¤Ì·Ù· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” . ∂¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ·Ôχو˜ ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ˙ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜. ∂ÎÙÂÏ› ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙfiÓÈÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Û ÌÈ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Â›Ó·È ·Ï¿ ÛΤÙÔ˜ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ, ·Ó ·˘Ùfi ÂÈı˘Ì› Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂÈ Ë ›‰È· Î·È fi¯È ‰È¿ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ΔfiÌÛÂÓ. ∞Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ·Ú¿ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, η٤ÏËÍÂ.

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

∫∫∂: ∫·È Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÏ·˚ο ∞£∏¡∞, 18.

∏ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆÓ ı·

Ï‹ÍÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÙfiÓÈÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. “√È Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ

™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù ¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ∏ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ› ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ê·›ÚÂÛË Î·È Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Û ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

·˘ı·›ÚÂÙ· ı· ηٷٿÍÔ˘Ó Û ÌÂÛ·›· Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ. “∫·È Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ù·ÍÈο, ·ÓÙÈÏ·˚ο. ∂ÈϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Í›· ÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· Ì·˜ ı· Â›Ó·È Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜” η٤ÏËÍÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·.

∂·Ê¤˜ μÚÔ‡ÙÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, Δ∂∞¢À Î·È ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ

ªÂ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÊ¿·Í ∞£∏¡∞, 18.

ª∂Δ∞ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· Â-

ȉfiÌ·Ù·, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÙˆÓ ÂÊ¿·Í, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÏËÚˆı› Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. μÚÔ‡ÙÛ˘ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, ÙÔ˘ Δ∂∞¢À Î·È ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. √ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÊ¿·Í ÁÈ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÔÓȷ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ı· Á›ÓÂÈ Ì ‰È·‰Èηۛ˜-ÂÍÚ¤˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË

ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, “Ë ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÊ¿·Í ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰fiÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ

ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÊ¿·Í ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi” ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, ·fi ÙÔ˘˜ 37 ÙÔÌ›˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÂÊ¿·Í ÔÈ 22 ‰›ÓÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó, Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 2% ¤ˆ˜ 83%, ÂÓÒ 14 ÙÔÌ›˜ ‰›-

ÓÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ·fi 5% ¤ˆ˜ 126%. √È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ (63,9%), ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ (52,2%), ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ (46,6%), ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡¶¢¢ (42,3%), ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (40,3%), ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ (40,9%), ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (22,67%) Î·È ÙÔ˘ Δ∞¶ ¢∂∏ (7,9%). ™ÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÙfiÛÔ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (Δ¶¢À) fiÛÔ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ Δ¶¢À, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ 50% Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›-

Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 25 ÂÙÒÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÂÊ¿·Í, ÂÓÒ ÁÈ· 12 ¤ˆ˜ 24 ¤ÙË Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙÔη ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ· 6 ¤ˆ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÓÙÔη ÙÔ 70% Î·È ·fi 6 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î¿Ùˆ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÊ¿·Í. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ë ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ fiÛÔ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. À„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Δ∂∞¢À ı· ÂÓÙ·¯ı› ÙÂÏÈο ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô Ù·ÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, Ô Î. μÚÔ‡ÙÛ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ (™∂μ, °™∂μ∂∂ Î·È ∂™∂∂) Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (°™∂∂) ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

«ª·¯·›ÚÈ» ÛÙÔ ÌÈÛıfi 24% ˘¤ÛÙË ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ

√ÚÁÈ¿˙Ô˘Ó «Ì·‡ÚË» Î·È ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ΔËÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ∞£∏¡∞, 18.

Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›‰Â ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 23,7% ̤ۈ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ -fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÏËıÒÚ· ÌÂÏÂÙÒÓ- ¿Ԅ˘ -·Ó fi¯È ÂÌÌÔÓ‹˜- ÙˆÓ ÂÌÓ¢ÛÙÒÓ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·.ΔËÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂ ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ (Î·È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜), ÁÈ· ¤ÎÚËÍË Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· Ï‹ÚË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ -Û ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·- ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

Œ

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÈÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ϤÔÓ ÛÙÔ 43,8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ΔÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó 44.122 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ Û ¿ÏϘ “ÂÏ·ÛÙÈΤ˜” Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 45,3%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ΔËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011 ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó 30.366 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ¢¤ÏÈÎÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 226% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ 2010 ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙÔ 66,9% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙÔ 2011 ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙÔ 59,7% Î·È ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012 ÙÔ 56,1%. °ÂÓÈο Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ·-

·Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËΠ·fi 26,5% ÙÔ 2010 Û 32% ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Î·È Û 34,9% ÁÈ· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ Ó¤Â˜ ı¤-

ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û‡Ó·„Ë Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ 12,79% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011.

™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ̤ۈ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 9,3% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 23,7%. ∞fi ÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Û 496 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 57.614 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ 24,6% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ 29,73%, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 27,90% Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ 26%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· 26.151 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 109.123 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, η٤ıÂÛ·Ó ÛÙȘ ∂ÈıˆڋÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ·ÌÔÈ‚ÒÓ 23,36% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘„ËÏ¿, fï˜ ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ› ÙÔ˘˜ 29.790 ÂϤÁ¯Ô˘˜, ηٿ 2.152 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂ-

ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÈϤÔÓ 10.047 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯ˆÓ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, (∂À¶∂∞), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È 1589 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011. ΔÔ 49,5% ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ¤ÁÈÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ 58,2% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, ÙÔ 17,4% ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ fiÔ˘ ÙÔ 8,7% ‹Ù·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È ÙÔ 4,1% ÛÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ fiÔ˘ Ë “Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·” Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 11%. ™˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ 29.560 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÔÈ 10.603 ‹Ù·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ 4.501 Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 47,4% ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ 6.102 Ë̉·Ô› Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 30,4% ÙˆÓ Ë̉·ÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Δ· ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Â¤‚·Ï·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÚfiÛÙÈÌ· 5.647.000 ¢ÚÒ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·, Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.

Èڛ˜ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ

¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 18. ¶∞ƒ∞¡√ª∏ Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎ

ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı› οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 4424/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ (·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·) Î·È ‰Èη›ˆÛ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ó¤Â˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·. ∏ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·fiÊ·ÛË ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÂÚÈ΋˜ Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ú·Á‰·›· ·fi Ì‹Ó· Û ̋ӷ, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‹‰Ë ÓÔÛÔ‡Û· ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì Ï‹ÚË ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË. Δ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘ 8ÒÚÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ú·Á‰·›· Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜.

ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ “∂ÈıÂÒÚË-

ÛË ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘” (Ù‡¯Ô˜ 11/2012) ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÌÔÚ›, ·ÓÙ› ηٷÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÚԂ› Û ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 260/2006 Î·È ÙÔ˘ ¡. 1767/1988” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, “ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ∂Âȉ‹, fï˜, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË “ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÚfiÔ Â·¯ı‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘ (Û.Û.: Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜) Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ú¤ÂÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜ Ì ÌfiÓÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fi¯È fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ Ù·ÌÂȷΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ‹ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Û¯ËÌË Û˘Á΢ڛ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.

∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË μ·Ì‚·Î¿, “‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÛÙËÓ ÂÍ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·” . ŸÌˆ˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ “‰ÂÓ ·ÚΛ Ë Â›ÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÔÔȈӉ‹ÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘”. ∂ÊfiÛÔÓ “Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ËÈfiÙÂÚË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ·ÔχÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ Ó· ·ÂÈÏ› ¿ÌÂÛ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ∞ÎfiÌË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ: “™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆӔ . ∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜, “Ì ‰È·‚›‚·ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Î·È Ù˘ Èı·Ó‹˜ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ù˘ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ Èı·Ó‹˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ·˘Ù‹ (Âȯ›ÚËÛË) Î·È ‰ÂÓ ‰Ôı› ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÙfiÙÂ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË” .

∏ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ··Û¯fiÏËÛ ÂÚ›ÙˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› ¤ÓÙ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÚÂÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È 14 ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ··Û¯ÔÏ› 61 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ·Ô‰Ô¯‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÎÔ˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ

ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÔχÛÂȘ, ı· ηıÈÂÚˆı› Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-

Ù·˜ οÏÂÛÂ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ·ÚÓ‹ıËηÓ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘.

ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ π. ∫·ÛÙ¤Ï˘ - ΔÔ˘ÚÛÔ‡Áη˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÔ˘! °ÓÒÌÔÓ¿˜ Ì·˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜! ¢π¢∞™∫√¡Δ∞π ª∞£∏ª∞Δ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ◗ §˘Î›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘

◗ ¶ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË. ◗ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛΤ„˘ Ì·ıËÙÔ‡ ÛÂ

√ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ◗ ¢È‰·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û οı ̷ıËÙ‹.

¶ƒ√™πΔ∂™

∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›· ŒÎıÂÛË ∫›ÌÂÓ· §·ÙÈÓÈο

¢øƒ∂∞¡ ∂¡π™ÃÀΔπ∫∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ◗ ¶ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ◗ Δ¯ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ◗ ªËÓÈ·›· ∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜.

Δπª∂™

°π∞

√§√À™!

μÏ·¯¿‚· 105 - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ °È· ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6981030457 & 6978189393


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·-

¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 9Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 32 Î·È 158. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 158044 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 32531 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 32553 158066 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 32264 32496 32518 158009 158031 158777 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 32126 32150 32447 32492 32616 158005 158129 158639 158663 158960 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 32019 32022 32032 32037 32039 32052 32070 32085 32092 32094 32119 32122 32131 32162 32165 32173 32181 32209 32224 32226 32277 32287 32288 32301 32310 32316 32318 32321 32357 32365 32366 32398 32426 32430 32434 32442 32465 32468 32493 32498 32523 32539 32559 32561 32571 32612 32630 32648 32653 32656 32663 32674 32675 32680 32684 32685 32692 32698 32702 32705 32721 32734 32750 32751 32758 32781 32786 32795 32801 32805 32836 32847 32850 32863 32883 32933 32935 32962 32971 32972 158006 158011 158036 158052 158072 158074 158084 158125 158143 158161 158166 158169 158176 158187 158188 158193 158197 158198 158205 158211 158215 158218 158234 158247 158263 158264 158271 158294 158299 158308 158314 158318 158349 158360 158363 158376 158396 158446 158448 158475 158484 158485 158532 158535 158545 158550 158552 158565 158583 158598 158605 158607 158632 158635 158644 158675 158678 158686 158694 158722 158737 158739 158790 158800 158801 158814 158823 158829 158831 158834 158870 158878 158879 158911 158939 158943 158947 158955 158978 158981 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 32000 ¤ˆ˜ 32999 Î·È ·fi 158000 ¤ˆ˜ 158999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.

¡¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∂À¶ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢Ú·‚›Ï·˜

ªÂ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔÓ “¤Î·„” Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜

∫·Ù¿ıÂÛË - ʈÙÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÎË ŸÏË Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ - √È off shore, ÔÈ Ì›˙˜, ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Î·È Ô “¯ÔÚfi˜” ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ∞£∏¡∞, 18.

ª

 ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· Ô Í¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙËÓ ÂÓÓÈ¿ˆÚË ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ÔÈ ÎÔÏÏËÙÔ›, °È¿ÓÓ˘ ™ÌÒÎÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ª¤ÏÙÛÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ‚·Ï›ÙÛ˜ Ù· “Ì·‡Ú·” ·fi ÙȘ Ì›˙˜ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ TOR ª-1.

¡¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ªË¯·ËÏ›‰Ë˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î. ∑‹ÁÚ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÈ˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ËıÈÎÔ› Î·È Ê˘ÛÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÚfiÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘, ∞Ï ∑·ÁÈ¿Ù ºÔ˘¿ÓÙ Î·È ¡Ù›ÓÔ˜ ªË¯·ËÏ›‰Ë˜... √È ÙÂÏÈÎÔ› ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ™ÌÒÎÔ˜. √ ¡Ù›ÓÔ˜ ªË¯·ËÏ›‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÎÏÂȉ› ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÔ˘ ›¯Â Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ÌÂıfi‰Â˘Û fiϘ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Â·Ê¤˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞Ï ∑·ÁÈ¿Ù, ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ Î·È ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ∏Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔÛˆÈο, ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Û ‚·Ï›ÙÛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ fiϘ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∑·ÁÈ¿Ù Î·È ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙÚËÙ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. ∂›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚfiÛˆ·, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘...” .

500.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ë ·Í›· ÙÔ˘ ‰È·˙˘Á›Ô˘ “...£¤Ïˆ Â›Û˘ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Û ÙÛ¿ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. ΔÔ ÚfiÛˆÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ª¤ÏÙÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û¯¤ÛË ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÌϤÎÂÙÔ Û ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ΔÂÚ˙‹, οÙÔÈÎÔ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁfiÚ·ÛÂ Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÙ‹˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ˆ˜ ÏËÚÒıËΠÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ΔÂÚ˙‹ Ì ÙÔÓ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ μ›Î˘ ™Ù·Ì¿ÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˆ˜ Ë ΔÂÚ˙‹ ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙ fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ‹Ú ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÙÛ¿ÓÙ˜ Ë ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ °ÎÔ‡ÓÙÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ú Ì ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ ¿Óˆ ·fi 500.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·Ó Ô˘ıÂÓ¿... ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÌÂÚ›‰ÈÔ Û ÂÙ·ÈÚ›· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È Î·Ê¤ ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Ì ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ

Î·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢fiÙ·Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘... °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ¤Î·ÓÂ Ï˘Û۷Ϥ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‚ÁÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Û˘Ï›· Î·È ‰·¿ÓËÛ ¿Óˆ ·fi 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ „‹ÊˆÓ ·fi ÚˆÛÛÔfiÓÙÈÔ˘˜... ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· Î.Ï...”.

‘OϘ ÔÈ Ì›˙˜ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ÛÙÔÓ ÕÎË ™Δ√∞. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ï‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Î¿ÙÔ¯Ô, ÌÂÁ·ÏÔÂΉfiÙË ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 400.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÏÒıËηÓ...” . ” ...√ π. ™ÌÒÎÔ˜ Â›Ó·È ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ıËΠÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, Ù· ÔÔ›· Â¤Ó‰˘ÛÂ Ô ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. Δ· ÔÛ¿, Ô˘ Â¤Ó‰˘ÛÂ Ô ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ™ÌÒÎÔ Î·È ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, Ô˘ ˙ËÙ¿ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ π. ™ÌÒÎÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔηÏ› μÔÛÎfi... ™Â fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â·Ê¤˜ Ì ÙÚ¿Â˙˜, ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Î·È ¤Ó· ÏËÁ̤ÓÔ ·fi ÙÔ 1990 ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÌÔ˘”.

Èڛ˜ Ù›ÌËÌ· Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ “...°È· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Nobilis ‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ˆ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È fiÛ· ͤڈ Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Î·È §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘. π‰Ú‡ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi οÔÈÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û ˘ÂÚ¿ÎÙȘ ·fi ÙËÓ ª. ΔÛÂÎÔ‡Ú· Î·È Ô ™ÌÒÎÔ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Û ·˘ÙfiÓ. √ ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‹ıÂÏ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ̤ۈ ·˘Ù‹˜. ∏ ºÚfiÛˆ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÏÔÁ›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. √ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ¯Ú›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô-ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚Ú¤ıËΠοÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú· Ô °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿Î˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ Nobilis

Î·È Ù˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ηٿ ÙÔ 2001, ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÎÔÓÈ΋ Î·È ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٛÌËÌ·...” . √ ¡. ∑‹ÁÚ·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ̤ۈ Ù˘ ARCON ÙÔ˘ ∞. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë... √È ÌÂϤÙ˜ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ... ª·˙› Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· °. ∞Ó‰ÚȈٿ΢, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ∞ÚÂÙ‹˜ ΔÛÔ¯·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜... “∏ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ “ȉڇıËΠ·fi Â̤ӷ ÙÔ 1998 ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ԉËÁ›· ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¤ÁÈÓÂ, fiˆ˜ ÌÔ˘ ›Â Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ οÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ̤ۈ ·˘Ù‹˜, Ó· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ·Î›ÓËÙ·... Δ· ·Î›ÓËÙ· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÙËÓ ∫ËÊÈÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜. ΔÔ ¢™ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÓ ™. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...” .

“ ◊ıÂÏ ӷ ÌËÓ Âı¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘” “ªÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ TORCASO, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ BLUE BELL ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Credit Lyonnais. ΔÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÂÈÛÙÚ·Ù‡ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ªÂÏ¿. ¶·Ú·‰fiÛÂȘ ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÏ¿ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜...” . ...™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ Ë ˘Á›· ÌÔ˘ Î·È Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ η٤‚·Ï ٷ ÓÔÛËÏ›· ÌÔ˘ Û ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓÔÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÌËÓ Âı¿Óˆ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘...”. ” ...ΔfiÛÔ Ë ÚÒËÓ, fiÛÔ Î·È Ë Ó˘Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·

“∂ÈÙ·Á¤˜ 16.202.000 ·fi ÙÔÓ ∞Ï ∑·ÁÈ¿Ù ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Û· ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ BLUEBELL, ›Ù Ù˘ ƒ & Investments. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ªËÙ·ÙÛ¤Ï˘, Ô˘ ‰ÂÓ ˙ÂÈ È·, Ì ›¯Â ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜... °È· ÙȘ Ì›˙˜ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ŸÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.960.000 ÊÚ¿ÁÎˆÓ ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ· ÛÙÔÓ Î, ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. ªÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ªÂÏ¿˜, ·Ó ÌÔÚ› ‰˘Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· Ó· ÂÌ‚¿ÛÂÈ Ô π. ª¤ÏÙÛÈÔ˜ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. √È ªÂÏ¿˜ Î·È ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Ì ›¯·Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ BLUEBELL... ™ÙÔÓ ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ ·¤‰ˆÛ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ π·ÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¡. ∫·Ú·Ù˙¿...

∂›ıÂÛË ÙÔ˘ ÕÎË ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂›ıÂÛË ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÕÏÊ·. ∫·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, μ›Î˘ ™Ù·Ì¿ÙË, ¤Î·Ó ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ¡. ∑‹ÁÚ· ÎÔÈÓfi Û˘ÎÔÊ¿ÓÙË, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ “Û‡¯Ó·˙ Û ¿ÏÏË ·˘Ï‹” ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, °ÎÔ‡ÓÙÚÔ˘Ó. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ʈӋ Ê·ÓÂÚ¿ ηٷ‚‚ÏËÌ̤ÓË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ·›ÏËÛ ÙËÓ Î˘Ú›· ™Ù·Ì¿ÙË Ì ηٿۯÂÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ·ÔοÏÂÛ “··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘...” . °È· ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶∞™√∫ › fiÙÈ “Ù· ¤Î·Ó·Ó ϷοÎÈ· Ì ÙË ¡. ¢ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÛÙÔ ÕÌ˘Ó·˜...” . ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡ ÛÙË ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ÚÒËÓ ¿ÛÔÓ‰ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ÙÒÚ· ı· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó...” Δ¤ÏÔ˜ ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙfiÛÔ Ù˘ Î. ™Ù·Ì¿ÙË, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÙ‹˜.

ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘ Î·È ∫·Ì·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

∞£∏¡∞, 18.

¡∂√™ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÀËÚÂ-

Û›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ô Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢Ú·‚›Ï·˜. √ Î. ¢Ú·‚›Ï·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È·‰¤¯ıËΠÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘ Î·È ∫·Ì·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ó¤ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿.

°È¿ÓÓ˘ ™ÌÒÎÔ˜: ∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì “Ì·‡ÚÔ” ¯Ú‹Ì·

ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜: ¢ÂÓ ¤ÊÂÚÓ· Ì›˙˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙÔÓ ÕÎË

∞£∏¡∞, 18.

§∂À∫ø™π∞, 18,

¢∏§ø™∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì “Ì·‡-

Δ∏¡ ‰È΋ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑‹-

ÚÔ” ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· Âͤ‰ˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÌÒÎÔ˜ , °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô 1997-2000, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ Δ‡Ô Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘ ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ Û ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √ Î. ™ÌÒÎÔ˜, Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ôχو˜ η̛· Û¯¤ÛË Ì “Ì·‡ÚÔ” ¯Ú‹Ì· ‹ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi. Δ· fiÛ· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑‹ÁÚ· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̤ӷ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÙ·Ó ÎÏËıÒ ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÙÔ ·ԉ›͈ Ì ÛÙÔȯ›·”.

ÁÚ· ‰›ÓÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ¡Ù›ÓÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ̤ÓÂÈ Î·Ù¿ÏËÎÙÔ˜ Ì ٷ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. √ Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ƒπ∫ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ô΢‹Ì·Ù· Ê·ÓÙ·Û›·˜. ª¤Óˆ ηٿÏËÎÙÔ˜”, ›Â, “·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, › ˆ˜ Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ›¯Â ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ¤ÊÂÚÓ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÍÂχ̷ÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì›˙˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

∞˘ÛÙÚ›·

¢ÂÓ ı· ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ πηڛ·... ∞£∏¡∞,18.

ÕÓıÚˆÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜

¶‡ÚÈÓË ÎfiÏ·ÛË ÛÙËÓ ∞¯·˝· ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ó‡¯Ù· Ì Ӥ˜ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÂȘ Î·È ÂÛٛ˜ ∞£∏¡∞, 18.

‡ÚÈÓË ÎfiÏ·ÛË ÛÙËÓ ∞¯·˝· fiÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ η›ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÕÓˆ ∫·ÛÙÚ›ÙÛÈ ¤ˆ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÈ, ÂÓÒ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ ∫·ÛÙÚÈÙÛ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÂȘ, Ô˘ fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ Â›ÁÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘.

√ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ΋ڢÍ Û ηٿÛÙ·Û˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È. √È Â›ÁÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÓÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Î·ÓÔ‡ ›¯Â ηχ„ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶¿ÙÚ·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚·Ú˘Óı› ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, fiÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙÔ ∫¿Ùˆ ∫·ÛÙÚ›ÙÛÈ Î·È ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÈ ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó Û›ÙÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÎÂÓÒıËÎÂ Ô πÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ›¯Â ‰È·ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÈ ÚÔ˜ Ù· ™ÂÏÏ¿ Î·È Ù· ∞ÚÁ˘Ú¿, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯ÂÚfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¶·-

‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·ÌÂÏÒÓ˜.

√ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

ÙÚÒÓ - ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ™Â ‡ÊÂÛË, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙfiÛÔ Ë ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙË ı¤ÛË §˘Îfi¯È· ÛÙÔ ª·›Ó·ÏÔ fiÛÔ Î·È Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ ÛÙÔ ∑¢ÁÔÏ·ÙÈfi ∫ÔÚÈÓı›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·

™Â ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î¿ı Èı·Ó‹˜ ÂͤÏÈ͢, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ∞fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞¯·˝·˜ °ÚËÁfiÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì οı ı˘Û›· ·ÓÔȯÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÎÎÂÓˆıÔ‡Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ÙËÓ ÌÂÙ¤‚·ÈÓÂ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘Ú-

∂ÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ¤ÍÈ Î·Ó·ÓÙ¤Ú ¶∞Δƒ∞, 18.

∏ Ì¿¯Ë ·fi ·¤ÚÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηıÒ˜ ¤ÍÈ ·fi Ù· Ô¯ÙÒ ·ÂÚÔÛοÊË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Ú›„ÂȘ ÓÂÚÔ‡ ‰‹ÏˆÛ·Ó ‚Ï¿‚Ë Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Âȯ›ÚËÛË ·fi ·¤ÚÔ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ηӷÓÙ¤Ú. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ηٿ ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù¯ÓÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ¤ÍÈ Î·Ó·ÓÙ¤Ú ‰ÂÓ ÂÙÔ‡Ó”.

Áfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ Ù˘ ™‡Ì˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ™¿ÌÔ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ™Â ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Â›Û˘ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ˙¿ÈÏÔ ∞¯·˝·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ ʈÙÈ¿ ¤Î·ÈÁ ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏ› ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Ÿˆ˜ › ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·ÙÚ¤ˆÓ ∞¯ÈÏϤ·˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “•ÂÓÔÎÚ¿Ù˘” ÒÛÙ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ™Â ‡ÊÂÛË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∑¢ÁÔÏ·ÙÈfi ∫ÔÚÈÓı›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó 87 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ì 38 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 66 ¿ÙÔÌ· Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ.

¶˘ÚηÁÈ¿ ͤÛ·ÛÂ Î·È ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ã∞¡π∞, 18.

™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ∫›ÛÛ·ÌÔ Ã·Ó›ˆÓ. √È ∞Ú¯¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÎΤӈÛË ÙˆÓ ¶··‰È·ÓÒÓ Î·ıÒ˜ ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ·›ÏËÛ·Ó Ù· ÚÒÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË, ͤÛ·Û ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ μ¿ıË, ¶··‰È·Ó¿, ∫ÂÊ¿ÏÈ Î·È ∞Ì˘Á‰·ÏÔÎÂÊ¿ÏÈ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÷ӛˆÓ, Δ¿ÛÔ ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·Ó Û ¤Ó· ̤وÔ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ó· ÛËΈıÔ‡Ó ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜. √È ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ¤ÓÂ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Î·Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ Î·Ô‡Ó Î·ÙÔÈ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ ·Ú·‰fiıËΠԛÎËÌ· Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Û¯ÔÏ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Î·Â› ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋ Î·È ÁˆÚÁÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, ÂÓÒ ·ÎÚÈ‚‹˜ ÂÈÎfiÓ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜.

√ Û¿ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ Ï·˚ΛÛÙÈ΢ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ÃfiÈÙ” , Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ πηڛ· Ó· ı¤ÏÂÈ ·fiÛ¯ÈÛ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÛ¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi ÙÔ˘ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È Û¯fiÏÈ·, ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ Δ‡Ô˘, Ô˘ ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ÓËÛ› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ...ÂÏÏËÓÈÎfi. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¢Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∂ÛÙÂڷȯ” , “ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÌ¿˜” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÂÈÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ™Ù·ÊÚÈÓ¿‰Ë. ∫¿ÙÈ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ›‰È· Î·È ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÛÙÂ›Ô Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· ›‰ËÛË-·ÓÔËÛ›·, ˆ˜ ÔÈ πηÚÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ô‡Ù ·fiÛ¯ÈÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô‡Ù ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô‡ÙÂ Î·È ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· Ï‹ÁÔ˘Û·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∞ı‹Ó· Î·È πηڛ·. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 100Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜, ·fi fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ϤÂÈ, fiÙÈ ÚÔÎÏ‹ıËΠۇÁ¯˘ÛË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ™ÙËÓ Â›Û˘ ¢Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫Ô˘Ú›Ú” Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·”, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ˆ˜, Ô‡Ù οÔÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ŒÏÏËÓ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÛÙË μȤÓÓË ˆ˜ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ì·Á¢ÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ‰È·ÎÔÒÓ, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ 10Ô ÔÌfiÛÔÓ‰Ô ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜. ∏ ¤Á΢ÚË “μ›ÓÂÚ ΔÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁΔ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ηıËÁËÙ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ °ÎÚ·Ù˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› Ë πηڛ· ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÚÈÓ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ÓËÛ› ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


EÈηÈÚfiÙËÙ· 12

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘

Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ϤÔÓ ÙˆÓ 60 ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó Ï·ÛÙ¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο

“∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ·Ì¤ÏÈ·”

™Î¿Ó‰·ÏÔ ÌÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ “Ì·˚ÌÔ‡” ÛÙÔ ¡∞Δ

∂¶π™Δ√§∏ ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ-

΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ‰È·¯¤Ô˘Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫) ÛÙÔ ÎÚ·Û›, ‰ËÏ·‰‹ Â› ÂÓfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ∂¿Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÚÔÊËÙÈο Î·È ÙÂÏÈο ÂÈ‚ÏËı› Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÊfiÚÔ˜, ¢ÏfiÁˆ˜ ÌÔÚ› οı ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ı· Ï‹ÍÂÈ Ì ÙÚfiÔ Ô‰˘ÓËÚfi ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ÌÈ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ó· ·ÔʤÚÂÈ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· Ù· ÂȉȈÎfiÌÂÓ· ¤ÛÔ‰·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù¿¯ÈÛÙ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Â› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ë ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È‰·ÎÙÈ΋. ∂ÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂º∫, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÈÛıËÙ¿ ηıfiÛÔÓ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Ôı¤ÓÙˆÓ, Ì·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ı¤ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘. ª‹ˆ˜, ÚÒÙÔÓ, ̤ۈ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂º∫ ÌÂıԉ‡ÂÙ·È ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ÌÂÁ·ÏÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ· Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈÔ‡, ˘fi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÊfiÚÔ˘; ª‹ˆ˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ÎÂÚÎfiÔÚÙ· Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, ˘fi ÙË Û˘ÓÔ‰fi Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÊ·ÛË Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً; ¡· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜ Î. ˘Ô˘ÚÁ¤, fiÙÈ ÔÈ ·ÌÂÏÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙȘ Èı·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ‰›Î·È· Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ηıfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÌÂÏÒÓ·, Ô˘ Ù·˝˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÚÁÈṲ̂ÓË ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙˆÓ ·Ì‚˘ÎÔ‡¯ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, ηıÒ˜ ‡ÎÔÏ· ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÈˆÁÌfi Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ› ÙÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô Î·Ù·ÙÚÂÁÌfi˜ ÙÔ˘ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ùڤʈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ fiÔȘ “ÂÚ›ÂÚÁ˜” ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ∂º∫ ÛÙÔ ÎÚ·Û›, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ÙÔ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÙÂϤÛÊÔÚÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜”.

A£HNA, 18.

Ù· ›¯ÓË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ηٿÊÂÚÓ ӷ ‚Á¿˙ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ì Ï·ÛÙ¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∞fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ú¢ӷ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ï·ÛÙ¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‚‚·›ˆÛ˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û ÏÔ›· Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·›· ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‹ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË Á‹Ú·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¡∞Δ.

∏ Ï·ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· ˘ÔÁÚ·ÊfiÓÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÚÔÍÂÓ›ˆÓ Î·È ¶ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘ ñ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ˆ˜ ÚfiÛˆ·, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‚‚·›ˆÛ˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Ï·ÛÙÒÓ ÛÊÚ·Á›‰ˆÓ (ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ¶ÚÔÍÂÓ›ˆÓ ‹ ¶ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ ‹ ·Ú·ÔÈËÌ¤ÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÓ˘fiÁÚ·ÊˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÊ’ ¿·Í ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¡∞Δ. √È È·ÙÚÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙËÓ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓË ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¡∞Δ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÊ’ ¿·Í (ÂȉfiÌ·ÙÔ˜). ∂›Û˘, ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ï·ÛÙÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¡∞Δ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ñ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‚‚·›ˆÛ˘ ı·-

∂˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ Δ™ª∂¢∂

∏ Ï·ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· ˘ÔÁÚ·ÊfiÓÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÚÔÍÂÓ›ˆÓ Î·È ¶ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ

Ï¿ÛÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙË “ÓÔÌfiÙ˘Ë” ‰È·‰Èηۛ· ·ÊÔ‡ Ô Ó·˘ÙÈÎfi˜ ›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û ÏÔ›· Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·›· ΔÚ›Ù˘ ÃÒÚ·˜, ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¡∞Δ.

°È· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Á‹Ú·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ηْ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÊ’ ¿·Í ÂÌÊ·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‹ ˘·ÏϋψÓ.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ E˘Ú. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë

“™ÙÚ·Ùfi‰·” ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ A£HNA, 18.

“∂Ã√Àª∂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·Ú¿ ÙȘ ÎÔÓÙfiÊı·Ï̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ” , ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ Û ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “¢ÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛË: √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË” . °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡. √ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ·Ó Î·È ·¤Ê˘Á ÂÈÌÂÏÒ˜ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¿ÌÂÛÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ó¤ˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. “ŸÔÈÔ˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ›Â, “ı· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. £· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÂÏ·ı› ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÏËÚÔ› Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËı› ¿Û˘ÏÔ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ (Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜) Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. “¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÂÏ¿ÛÂȘ ı· ‰Ôı› Û ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·”, ›Â. “°È· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜” ™ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: -¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË fiÛˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. -∞›ÙËÌ· ÚÔ˜ Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› Û fiÛÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ (.¯. ™ÔÌ·Ï›·). -Δ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ÁÈ· ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Û‡ÏÔ˘. °È’·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷٿÍÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·Û‡ÏÔ˘. -£· ˙ËÙËı› ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜ Î·È ˘Á›·˜ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÓfiÌÈÌÔ˘˜ Î·È ÌË.

● √ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¿ÌÂÛÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ó¤ˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·

- ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Frontex Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜. “°È· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ fiÛˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ·Û‡ÏÔ˘” , ›Â Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜. “∂Λ ı· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂¿Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ̤۷ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂¿Ó ·ÔÚÚÈÊı› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 6 Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ Ù·ÍȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ ¤ÁÁÚ·Ê·” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ¯ÒÚÔÈ” . “√È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜” , ›Â, “·Ú’ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ (Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ʇϷΘ, ‰È·ÙÚÔÊ‹, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î.Ï.). Œˆ˜ ÙÒÚ· ·Ô˘Û›·˙Â Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 5.000 - 6.000 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30.000 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂΛ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· fiÙÈ fiÛÔÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÂÁÎÏ›ÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ı· Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ÃÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË”.

ÕÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌËÙÚÒˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶√π∫ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ·Ú¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Δ™ª∂¢∂, fiÔ˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂÚÁÔÏ‹Ù˜, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚԤ΢„ fiÙÈ Û ۇÓÔÏÔ 19.972 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ: 1.245 ›Ù ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ ∞ºª ÙÔ˘˜, ›Ù ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›¯Â Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÛÙÔȯ›· 707 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ˘¤‚·ÏÏ·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ·ÚfiÙÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ›¯·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ 2.011, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 11,70%, ‰‹ÏˆÓ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤· 1.677 ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ·Ó·ËÚÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 9,8%, fiÙ·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 7,7%.

¡ÂÎÚfi˜ 75¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¢. ¡Â›ÏÔ˘ A£HNA, 18.

Δ√ ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ 75¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ _ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ _ ÛÙ· ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·Û¯Â ·fi ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Ì ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ· ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” . √È ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÂʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ô Èfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÂÓÓ¤· ¿ÓıÚˆÔÈ _ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¡ÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ _ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ· ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 68¯ÚÔÓÔ ·fi ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ¤Ó·Ó 84¯ÚÔÓÔ ·fi ÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ.

ªÂ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ A£HNA, 18.

™À¡∞°∂ƒª√™ Û‹Ì·Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌfi-

ÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎÚÔ‡ÛÌ·ÙÔ˜ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËχÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ 18 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ÔÈ ÂÓÓ¤· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ıÂÙÈÎÔ› ÛÙË ‰ÂÚÌÔ·ÓÙ›‰Ú·ÛË mantoux Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË ÓfiÛÔ. °È· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂͤٷÛË, fiÛÔ Î·È ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ‹Ïı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ıÂÙÈÎÔ›, ¯ÔÚËÁ‹ıËΠʷÚ̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ë ÓfiÛÔ˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ë ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ¿ÓıÚˆÔ Û ¿ÓıÚˆÔ Ì ٷ ÌÈÎÚÔÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·fi ‚·ÚȤ˜ ÂÈÏÔΤ˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·, ·˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó Ê˘Ì·Ù›ˆÛË.


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

¢‹ÏˆÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜

ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ ¤ıÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì Έ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· “¶ˆÏÂ›Ù·È Ë ∂ÏÏ¿˜” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 29 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÂ Î·È Ô‡ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ). ∏ ÙÚÔ˚ηӋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ú ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·ÎÔÏËڈ̤ÓÔ Î·È Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·ԉȿÚıÚˆÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ÛÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √§μ, Ù· ˘fiÏÔÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· (¶ÂÈÚ·È¿, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ¶¿ÙÚ·˜, ∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È §·˘Ú›Ô˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ ‹ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÂÚ›Ô˘, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Œ¯Ô˘Ì ¢ı‡Ó˜ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì fiÏÔÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ‰·ÓÂÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ·Ù› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ, ·Ó fi¯È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ˘ÏÒÓ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· Î·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ - ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, Ó· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó” .

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™À¡∂¢ƒπ∞∑∂π Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ¢È¿Ù·Í˘: - ∞ÁˆÁfi˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘fi ÂÎfiÓËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ Δ∂∂. - ∞fi‚ÏËÙ· Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜. - Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜.

πηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘

Γενικοί γραμματείς Υπουργείων Ζ. Μακρή και Γ. Σούρλας

¢

‡Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ı¤ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙË Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ¢‡Ô º‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚÒÈÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

∫·È Ù· ‰‡Ô ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£”, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ ÛÙËÓ πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ¢‡Ô º‡ÏˆÓ ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™·Ì·Ú¿. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ù˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ı¤ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓË. “∂Ífi¯ˆ˜ ÙÈÌËÙÈ΋” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·. “ŸÏÔÈ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë ‰È·ÏÔ΋ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ù·›ӈÛË. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÌÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ı¤ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÌÔ˘ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∂›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÒ Ì ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ “£” Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¶ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢.™.μ. ηٿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 1996 1999. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ √∞™∂ Î·È Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ∂ÍÔÏÈÛÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· TORMI I. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢, Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· Ù˘ ¡.¢. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡.¢. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â, ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘ÂÙ‹ ¤Ú¢ӷ, ΢ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ÓÔı›·˜ η˘Û›ÌˆÓ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î. ¶ÂfiÓ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰Èη-

ÛÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. Δ. ∫.

√È Ó¤ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜, ΔÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∫·ÛηڤÏ˘ μ·Û›Ï˘ - °° ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó·Ù˘Í·È΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ª›¯·ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - °° ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ª¤ÚÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - °° ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ £ÂÔ¯¿Ú˘ ÿÚ˘ - °° ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· - °° ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ °Ô‡Ó·Ú˘ ∞‚Ú·¿Ì ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ - °° ¶ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ ™˘Ú›ÁÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ - °° πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - °° ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - °° ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÓÓ· ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ΔÛfiη˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì - °° ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂™¶∞) °È·ÓÓÔ‡Û˘ °È¿ÓÓ˘ - °° ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ & Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ ¢·ÛηϿ΢ ªÂӤϷԘ - °° ∂ÌÔÚ›Ô˘ ∫ÔÌÓËÓfi˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - °° μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∂˘ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ™‡ÚÔ˜ - °° ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ - °° ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ - °° ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ - °° ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ª¿ÁÎÏ·Ú˘ μ·Û›Ï˘ - °° ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ™ÂϤÎÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ £·-

● ∏ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ

Ó¿Û˘ - °° £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ∫·Ï·˚Ù˙‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - °° ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ªÂÓ‰ÒÓË §›Ó· - °° ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °È·ÓӷΛ‰Ô˘ ∫˘Úȷ΋ - °° ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ∫·Ú¿Ù˙ÔÏ· ∂ϤÓË - °° ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘ ª¿Úˆ - °° ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜ ™ˆÎÚ¿ Ù˘ - °° ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ª·ıÈÔ˘‰¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÈÓ¿ÎË ÕÓÓ· - °° ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ª¤ÎÔ˘ ∂˘ı˘Ì›· - °° ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∫ÔÎÎfiÚ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - °° ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ÕÏÏˆÓ ¶fiÚˆÓ ¢ÂÏ·fiÚÙ· ÕÓÓ· ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∫·ÏÏ›Ú˘ ¶ÂÏÔ›‰·˜ °° ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ¶· ·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∫ÔÚ·Û›‰Ë˜ ªfiÛ¯Ô˜ - °° ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ªÂÏ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ - °° ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ™Ô‡ÚÏ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÓÙÈÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜: ™Î·Ó‰¿Ì˘ ª·Ú›ÓÔ˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎÔ˜

£·Ó¿Û˘ - °° ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ §È¿ÛÎÔ˜ Δ¿ÛÔ˜ - °° √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¶˘ÚÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ - °° ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÔ‡ÛÈÔ˜ £·Ó¿Û˘ - °° §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜ - °° ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¡·˘ÛÈÏÔ˝·˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó¿Û˘ - °° ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ™ÈÏ¿Ó˘ °È¿ÓÓ˘ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∫·ÙÛ·ÓÈÒÙ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ - °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘: ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ™Ù·ıÂÚÔ› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÓÓ¤· ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô Ã¿Ú˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ £·Ó¿Û˘ ∫·Ï·˚Ù˙‹˜, ÛÙÔ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ë §›Ó· ªÂÓ‰ÒÓË, ÛÙÔ À¶∂∫∞ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ıÈÔ˘‰¿Î˘, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ë ÕÓÓ· ™ÙÚ·ÙÈÓ¿ÎË Î·È ÕÓÓ· ¢ÂÏ·fiÚÙ· (ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·), ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›Û˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË.

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ¿ÏÈ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ Û‹Ì·ÓÛË

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ - ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ

● ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· ÎfiËΠۯ‰fiÓ ÛÙË Ì¤ÛË

∞°π√ ›¯·Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰‡Ô πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛıËÎ·Ó Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ - ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. √ ʈÙÂÈÓfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ - ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ì ·ÏÏfiÌÂÓÔ Ê·Ó¿ÚÈ. ΔÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ Ù· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Î·È ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· ÎfiËΠۯ‰fiÓ ÛÙË Ì¤ÛË. ΔÔ fi¯ËÌ· Ô‰ËÁÔ‡Û ̛· 45¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›Ô -Â˘Ù˘¯Ò˜- ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. °È· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ‰‡Ô ÂÚÈÔÏÈο Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. Δ· Ê·Ó¿ÚÈ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È Ë ˙ˆ‹ fiÛˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù›ıÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ.

£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

“¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛË ÂȂ‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ 29 ¿ÌÂÛ· ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Âͤ‰ˆÛÂ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙfiÙ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤‰ÈÓ ÙfiÛÔ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· fiÛÔ Î·È Ë ·ÏÏÔ‰·‹ “ÙÚfiÈη” ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜, ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘, η٤ıÂÛ ÂÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ∫Ô¿Ó·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Î¿ıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Î·È Î¿ı ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, fiÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Î·È ·Ó ¤·ÈÚÓ ·˘Ù‹. øÛÙfiÛÔ, Î·È ÂÓÒ Ë ÂÂÚÒÙËÛË Â›¯Â ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ (17/7) Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÊÔ‡ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ›¯Â ÂÍ·ÓÙÏËı› Ì ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” , ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â¿Ó Ë ÂÂÚÒÙËÛË ‰ÂÓ Û˘˙ËÙËı› ¿ÌÂÛ·, ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ‚ÚÂıԇ̠ÚÔ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈÓ, ·ÊÔ‡ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÈÂÚ·Ú¯Â›Ù·È ¯ÚÔÓÈο ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈ̤ӈÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛË ÂȂ‚·›ˆÛË! ◊‰Ë Û‹ÌÂÚ·, Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 29 ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ¶fiÛÔ Ù˘¯·›· ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο Ë Û‡ÌÙˆÛË Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙˆÓ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ¶··ÙfiÏÈ·, ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ¿ÏψÛÙÂ, Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘; ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ηÏԇ̠ÙÔÓ Î. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· Û Ӥ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÛ̇ÙËΠÚÔ¯ı¤˜. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ‰È΋ Ì·˜ οıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛΤ„Ë ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ıˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û·Ê‹ ı¤ÛË Î·È ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, fiÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Î·È ·Ó Ï¿‚ÂÈ ·˘Ù‹, ›Ù ˆ˜ ¢ı›· ÂÎÔ›ËÛË Â›Ù Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙˆÓ “Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘” . ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌ‚ÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÓÒ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ȉ›ˆ˜ Û ̛· ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓËÛȈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· (μ. ™ÔÚ¿‰Â˜), Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·” .


ª·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ı¤ÙÂÈ Ë §∞™ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ Δ∂¢∫

ŒÎ·Ó·Ó ·ÂÚÔÙ·Í› ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÓÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÓ·¤ÚȘ ÂÚÈÔϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Î·Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÂÎÙfi˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ÂÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ı¤Ì· ÙȘ “¢È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Δ∂¢∫* ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·” . ∏ ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ˘Ô‚¿Ï·ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙË, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ (Cessna 172P Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο SX-AXL, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 1981) ·fi ÙËÓ ∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›·, Ì ¯ÚËÛȉ¿ÓÂÈÔ, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù›, ·Ú¿ Ù· ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÛȉ·Ó›Ԣ Δ∂¢∫ - “∞ÂÚÔϤۯ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ηÌÈ¿ ·¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿Ù˘Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ “∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜” ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜, fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÚÒÙËÛ‹ Ì·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì fiˆ˜ ›¯Â η-

Ù·ÙÂı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. *∏ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ù·ÚÁËı› Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Èı·Ófiٷٷ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” . ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÂÚÒÙËÛË, ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î. ¡¿ÓÔ˜, ¡›ÎÔ˘, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫ÔÓÙ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ÚÒËÓ ΔÔÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Ô˘ ÙÔ ÚÔÌËı‡ÙËΠÙÔ 2009, Ì ÎÔÈÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù‡Ô˘ Cessna 172P Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο SX-AXL, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 1981, ÂÈϤ¯ıËΠˆ˜ Ë Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË Ï‡ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÁÈ· ·Ó¿ÁΘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÚfiÏ˄˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 75.000 ú. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 49/2009 ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù˘ Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ̠¯ÚËÛȉ·ÓÂ›Ô ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô “∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜”. ™ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘, Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ “∞ÂÚÔϤۯ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛȉ·ÓÂÈÛÙ‹ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÎÔÒÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜” Î·È “Ë Î¿ÚˆÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÎ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¯ÚËÛȉ·ÓÂÈÛÙ‹” , Ô ÔÔ›Ô˜ “·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ (·fi ª¿ÈÔ ¤ˆ˜ ™Â٤̂ÚÈÔ) ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (ÏËÌ̇Ú˜, ÛÂÈÛÌfi˜, Î.Ï.)” , ÂÓÒ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ú·¯Ò-

ÚËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ı· ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‹ ÌËÓÈ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù‹ÛˆӔ . ∏ ·fiÊ·ÛË ·ÎfiÌË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ô ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜... Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ú·¯ˆÚ› Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚËÛȉ·ÓÂÈÛÙ‹”. ∂›Û˘ Û ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ “ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ... ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂÓ·¤ÚȘ ÂÚÈÔϛ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ fiÙ·Ó Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 3 Î·È ¿Óˆ” , fiÙÈ “ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ “∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜” ... Ì ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ‰Ú¿Û˘ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” Î·È fiÙÈ “ÁÈ· οı ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂÓ·¤ÚÈ· ÂÚÈÔÏ›· ...ı· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÁÚ·Ù‹ ÂÓË̤ڈÛË”. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì Â›Û˘, fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÓËÔÏfiÁËÛ˘, ÙÔ ∞/º Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÛÙ·ı̇ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ∞/º Ù˘ Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÚÈıÌfi ÓËÔÏÔÁ›Ô˘ SXAXL, ·fi 1/1/2011 ¤ˆ˜ 28/8/2011, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ 89 ÒÚ˜ Ù‹Û˘ ,Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó 28 ÂÈ‚¿Ù˜ (¯Ú‹ÛË ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ), Ù· ÔÔ›· η٤‚·Ï·Ó Δ¤ÏÔ˜ ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ (Δ∂∞∞), Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ “∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜” , Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó “Û·ÙfiÛËÌÔ” . ∞ÎfiÌË ·fi ÙȘ 89 ÒÚ˜ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ 11 ÒÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘Ú·Ó›¯Ó¢ÛË - ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ‰‡Ô Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Î·È ‰‡Ô Ì ÚÔÊÔ-

● ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Cessna ·Ó‹ÏıÂ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 75.000 ú

ÚÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰· ƒ›ÓË. ™Â Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ 78 ˆÚÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÈ‚¿ÙË ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∑¿Î˘ÓıÔ), fiÔ˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢ÛÂ, ÂÓÒ Ù· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙ¿ıÌ¢ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ΔÂÚ„Èı¤· §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ ÚÔÛÁÂÈÒıËÎÂ Î·È ·ÔÁÂÈÒıËΠ۠·Ê‡Ï·ÎÙÔ ‰›Ô ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË (Δ∂¢∫). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıÌ¢ (ÛÙ·ı̇ÂÈ;) ÛÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ À¶∞, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ 111 ¶ª, ·fi fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Î·È Èı·Ó¤˜ ÂÈÛ΢¤˜ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ. ∏ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙÔ˘ ∞/º ÛÙËÓ 111 ¶ª ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ

À¶∞, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ. ∏ “∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜” , Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·fi ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ÂȯÔÚËÁËı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15.000ú (∞fiÊ·ÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶Ú·ÎÙÈÎfi 9/15/4/2011 - ∞¢∞: 4∞°Δ7§ƒ-∞ƒ), Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000ú ÁÈ· η‡ÛÈÌ· (∞fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 263/14-7-2011 - ∞¢∞: 4∞™°7§ƒ-°62), ‰·¿ÓË 3.762,50ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ (∞fiÊ·ÛË Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, 6Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË/ 8-7-2011)” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

ªÂÁ¿ÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

º‡Ù„·Ó Ì ¯·Û›˜ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚Ô˘Ófi... ™¶∂πƒ∞ ÂÙ¿ ·ÙfiÌˆÓ (ÙÚÈÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ) ÂÍ·ÚıÚÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó Ê˘Ù¤„ÂÈ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚Ô˘Ófi Ì ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÂÓÓ¤· Û˘ÓÔÏÈο ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4000 ¯·ÛÈÛfi‰ÂÓ‰Ú·, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·¤‰È‰·Ó ¤ÍÈ ÙfiÓÔ˘˜ ¯·Û›˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 12 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ŸÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ÂÓÒ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ¯·ÛÈÛÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ. Ãı˜ ¤ÁÈÓ·Ó Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ - ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û ‰‡Û‚·ÙË ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ƒÂÓÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ·Û›ÏË Ã·Ï¿ÙÛË. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 38¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Û›ڷ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤ÍÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ¯·Û›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰‡Û‚·ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÍ·ÚıÚÒıËÎÂ, ¤ÂÈÙ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Â›ÔÓ˜ - ÌÂıÔ‰ÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ οÓÓ·‚˘, Ù· ÔÔ›· ÚÔfiÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ÌÂÁ¿Ï˜ Ê˘Ù›˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4.000 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘, Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙË, ‰‡Û‚·ÙË Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ (¿Óˆ ÙˆÓ 900Ì.) ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ƒÂÓÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¡Ô-

● √È ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›˜ ı· ·¤‰È‰·Ó ¤ÍÈ ÙfiÓÔ˘˜ ¯·Û›˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 12 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÓÒ Ì ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰‡Û‚·ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

ÌÔ‡˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È ºıÈÒÙȉ·˜. √È Ê˘Ù›˜ ‹Ù·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· Î·È Î¿Ï˘Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 24,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÚÂȘ Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 41, 44 Î·È 38 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ·ÏÏÔ‰·Ô›, ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ ›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ‰È·Ú΋ ‰Ú¿ÛË, ‰ÔÌ‹ Î·È ÚfiÏÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤‚·ÈÓ Û ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· οÓÓ·‚˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ 41¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 44¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ ηÈ

Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË - ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ 38¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó Û ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ê˘Ù›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¤ÌÂÓ·Ó Û Úfi¯ÂÈÚ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÂÈÒÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÙËÚÔ‡Û·Ó Î·È Î·ÙfiÙ¢·Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÁηÈÚ· Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù˘¯fiÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ËÁÌ¿ÙˆÓ ·Ú›¯Â Ï‹ÚË Î·ÙfiÙ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Û ·fiÛÙ·ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÈÎȷο Û·Ë, ›‰Ë ÎÏÈ-

ÓÔÛÙÚˆÌÓ‹˜, Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÂΛ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÂÈÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÔÛfiÙËÙ˜ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¿Ú‰Â˘Û˘ ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ·ÎfiÌË ÎÈ ·fi ·¤ÚÔ˜ Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ë Ê‡Ù¢ÛË ÙˆÓ ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ οÓÓ·‚˘ ›¯·Ó ·ÊÂı› ÂӉȿÌÂÛ· ÛÔÚ·‰Èο ‰¤Ó‰Ú· Î·È ı¿ÌÓÔÈ, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó “Ê˘ÛÈ΋ Î¿Ï˘„Ë” . √È “‰È·‰Èηۛ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜” ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¿Ú‰Â˘Û˘, Ô˘ Î¿Ï˘Ù fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÂÈÒÓ, ¯Ú‹ÛË ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ - ˙ˆÈ΋˜ ÎÔÚÈ¿˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó·Ê›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ê˘Ù›˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÛÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈÔ - ÍËÚ·ÓÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËÏÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ¿ÌÂÛ· ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Î¿ÓÓ·‚˘. ∞fi ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ “Ê˘ÙÂÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·fiÎÚ˘„˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÚÔ‡Û·Ó Ì “ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·” , “Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi” Î·È ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÁÓÒÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Û “·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi” . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÚÈ˙ˆı¤ÓÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·fiÎÚËÌÓÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÂÂϤÁË ˆ˜ ÌfiÓË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË Ë ¯Ú‹ÛË ˙ÒˆÓ (ËÌÈfiÓˆÓ).

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi - Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË - ÂÎÚ›˙ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·¯ı¤ÓÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂηÙfi (100) ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔȘ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¤‰Ú·Ì Â›Û˘ Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂Ó·ÂÚ›ˆÓ ª¤ÛˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô 38¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Ô˘ ›¯Â ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔÏfi ηıÔ‰ËÁËÙ‹-ÂÈÙËÚËÙ‹ Î·È Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô Ë̉·Ô›, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËı› fiϘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 38¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Î·È ‰‡Ô Ê˘Û›ÁÁÈ· ‰È·Ì. 0,32mm. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÒÓ. ¶ÚÔÛ‹¯ıË ÙËÓ 16-07-2012 ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛ ÎÈ ¤Ï·‚ 48ˆÚË ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ·ÔÏÔÁËı›. √È ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 15-07-2012, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi - Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (Ê˘ÙÂÈÒÓ) ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ οÓÓ·‚˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

∏ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ.... Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¢ËÌ. μ›ÙÛ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” . °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈο Ô μfiÏÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 450 ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ÙÔÓÒÓÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ μfiÏÔ˜ ÂÂϤÁË ÙÂÏÈο ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ “·ÓÙ›·ÏÔ” Ù· ÷ÓÈ¿. √È ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ı· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. “£· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” ÙfiÓÈÛ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

Δ

Ù˘ ÚfiÛˆÔ” ÙfiÓÈÛÂ. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô fiÏÔÈ “Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜” . ∫·È η٤ÏËÍ·Ó: “∏ Ó¤· Ï·›Ï·· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÎÔÈӈӛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›̷ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶ÚÈÓ ‚ÚÂıԇ̠۠·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌË. ÃÒÚ˜ Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ - ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÙË μÚ·˙ÈÏ›·” . °È· Û‹ÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË, Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ηÈÙ·ÏÈÛÌfi ÁÈ· Ì›· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÂÈÚËÓÈ΋, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ∂˘ÚÒË” .

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Â›ÛËÌ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÈ “¢ı‡Ó˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . √È ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ˘ÔÁڷʤ˜ - ÙfiÛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È - ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ Î. ª·˚Ù¤ ªÔÏ¿ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 37 ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∏ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¿ÏψÛÙ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ·‰È˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 50%... ¢ËÏÒÓˆ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ” ›Â. ™ÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ÿÚ˘ °ÔϤÌ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ “¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘Ï·ÓÙ˙‹˜” Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Transoform - Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ - ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 400 ¿ÙÔÌ· ·fi 25 ¯ÒÚ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó 25 ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì 130 ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ı¤Ì·Ù·, ÔÏÈÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·-

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

● “∏ Ó¤· Ï·›Ï·· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÎÔÈӈӛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›̷ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” ÙfiÓÈÛ·Ó Ë Î. ª·˚Ù¤ ªÔÏ¿ Î·È ÔÈ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ›ÙÛ·˜ Î·È Ã¿Ú˘ °ÔϤÌ˘

ÚÈÛÙÂÚ¿. “£· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂχıÂÚ· ÁÈ· fiÏ·, fiˆ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘” ›Â. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ΔÛ›Ú·˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ›ÙÛ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ £ÂÚÈÓfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÓıÂÛË Î·È ÎÔÈÓfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ȉ¤·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. “ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙȘ 6 ÙÔ˘ ª¿Ë Î·È ÛÙȘ 17 πÔ‡ÓË, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ΢‚¤ÚÓË-

Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ··ÈÙ› ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ Â·Ó·ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘fi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ì ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ı· ÚÔˆı› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÚÔ¯ˆÚ¿ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·Ì¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ù· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

«∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ K˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÁÈ· Ôχ...» “√È Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √È Ôϛ٘ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· Ì¿ÙÈ· Ì¿˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηډȤ˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ¶ÂÈı‹ÓÈÔ˜ ·ÚˆÁfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚfiÈη˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. °È· Û‹ÌÂÚ· ÚԂϤÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ı¤Ì·Ù·: ∂›Ó·È Ô ÊÂÌÈÓÈÛÌfi˜ ÂÎÙfi˜ Ìfi‰·˜ ‹ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË; √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÀÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË: ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Î·È ∏ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ó·ıˆÚËÙÈÛÌfi. ÕÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ı¤Ì·Ù·: ∏ ÓÂÔÏ·›· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘: ∂ÈÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜: ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÎÔÈÓfi˜ Ù·ÍÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÎÚ›ÛË Î·È ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋˜, ·˘Ù·Ú¯È΋˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÔȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿;” . ™ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ì ı¤Ì·: ∫Ú›ÛË, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÌÂÙ·-‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.

«Œ¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·» ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞¢∂¢À ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ª√¡√¢ƒ√ª√™ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∂À™™∂¶) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ¶·Ó. ∫·ÚηÙÛÔ‡Ï˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢È·‚·ÏηÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. £¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó “ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘” . √ Î. ∫·ÚηÙÛÔ‡Ï˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËηÓ, ‹Ù·Ó ηٿ ‚¿ÛË ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÚÈÎÔÒÓ ‰··ÓÒÓ Î.Ï., ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ ·fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ‰ÂÓ

● £¤Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ËÌÂÚ›‰·˜ “ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘”

˘‹Ú¯Â ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÂÛÙÈÎfi˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù· ÔÔ›· ηٷÛ·Ù·Ï‹Û·Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ·, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ̤˜ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·Ôχو˜ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∞ÏÏ·Á¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ˘

ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ·ÏÏ·Á¤˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ·ÔχÂȘ ·˘ÙfiÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÀËÚÂÛ›·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Î·È Ë ÀËÚÂÛ›·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÂÔÙ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiÙ·Ó Â›¯·Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ·” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£” ,

·Ó Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ô Î. ∫·ÚηÙÛÔ‡Ï˘ ·¿ÓÙËÛ “fi¯È” , ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏÔ›, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Î¿ ηٷÓÂÌË̤ÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜” . “√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÏÔÁÈ΋. ∫È ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·

Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ‰È·‚ԇϢÛË, Ì ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ŸÌˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÚ¤‚ψÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢È·‚·ÏηÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£” Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‚‚·›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ‰Ô̤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, fi¯È Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÁÂÓÈ΋ Î·È ·fiÚÈÛÙË.

¡· ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 618.000, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜. ÕÚ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍÔÚıÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ‹ Ó· ¿Ì Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋, Ì·˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó 200.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÔÓ¿ÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ, Îfi‚ÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ” . °È· ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚԂϤÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈÓ¤˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜. “™Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‹Ù·Ó ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, Ô˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ì ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË” . ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 16 ΔÔÔı¤ÙËÛË WC Û ¶Â˘Î¿ÎÈ· Î·È ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ Δ∏¡ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ‰‡Ô ¯ËÌÈÎÒÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶Â˘Î¿ÎÈ· Î·È ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 52 ËÌÂÚÒÓ ·ÓÙ› ÔÛÔ‡ 3.300 ¢ÚÒ, ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞ ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔ·ÙÔ˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÓÙ› ÔÛÔ‡ 3.400 ¢ÚÒ ÁÈ· 57 Ë̤Ú˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ Δ√ “Home Start” ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ “°˘Ó·›Î˜ - ÁÔÓ›˜: ∏ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ¤ÌÊ˘ÏˆÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ƒ∞•∏™ 3.2.4. (∞’ Î·È μ’ ∫‡ÎÏÔ˘) “ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ª.∫.√. (°˘Ó·ÈΛˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ)” ÙÔ˘ ∂.¶. “¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË 20072013”. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19/7/2012 Î·È ÒÚ· 12 Ì.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‡ÔÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfi-

ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜”, Ì·˙› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٷ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË: “¡· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ì fiÏ· Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ˘ÏÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Û ·ÂÚÔÛÙÂÁ›˜ Û¿ÎÔ˘˜ Î·È ÙË Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘ Û ·ÂÚÔÛÙÂÁ›˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ¡· ‰È·Ï¢ηÓı› ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÛÎÚ· Ô˘ Ì‹Î ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¡· ÂÏÂÁ¯ı› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ fiÙ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù· Ê›ÏÙÚ·. ¡· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ٤ÙÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 4 Ì‹Ó˜. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ”.

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 10 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ËÓ ÚfiÛÏË„Ë 10 ·ÙfïÓ, Ì ۇ̂·ÛË ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∫ÔÏÈÔ‡, “ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ (Ó¤Ô˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘), ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ √ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘.

Δ

Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ·ÚÈıÌ. ÔÈÎ. 28115/12.07.2012 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ›ٷÈ, Ó· ˘Ô‚ÏËı› Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ √ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÚfiÛηÈÚˆÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ÂÈÛËÁԇ̷ÛÙ ÙË Ï‹„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ˆ˜ οوıÈ: * ∂ÚÁ¿Ù˜ À∂ ¤ÍÈ (6), * ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ¢∂ ‰‡Ô (2), * À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› ¢∂ ‰‡Ô (2). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √.∂.À. ¿ÚıÚÔ 1 ß 3, “ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ì ·fiÊ·ÛË ¢.™., ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔÓ √.∂.À. ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ”. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÎÙÒ (8) Ì‹Ó˜. ∏ ‰·¿ÓË ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜: 6413000 “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ⁄‰Ú¢Û˘”, 6207093 “∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ˘ÔÓfïӔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÛÙ¿ÏË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·Ó Î·È Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˜, ı·

● ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë 10 ·ÙfïÓ, Ì ۇ̂·ÛË ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ

Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ̿¯È̘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢∂À∞ªμ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·-

Û›·˜ Î. °È¿Ó. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Ù¿ÛÛÂÙ·È ¿ÓÙ· ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙȘ ‰¤Î· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë

ÚfiÛηÈÚˆÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ “Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ 20-7-2012, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi: ·) ∞fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (·Ó¿ÏÔÁ· ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‹ÌÔ, ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î.Ï..), Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚfiÛÏË„Ë Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηٿ ‚·ıÌ›‰· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ‚) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Á) μ‚·›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚ¤ˆÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ √Δ∞, ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÚËı› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 Ó. 3833/2010 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÂÚ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 10 % ηْ ¤ÙÔ˜” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

™˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™∂ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË

ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Î·È ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ÕË-°È¿ÓÓ˘, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “‰È¢ıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, Ô˘ ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô, ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ - Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi Î·È ÛÙ· ÿÓÈ·). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ϤÔÓ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Ì ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. °È· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰··Ó‹ıËÎ·Ó 350.000 ¢ÚÒ ·fi fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ‹‰Ë ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ··ÏÏ¿Í·Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÛÙÂÓÔ‡ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡ Î·È ÚÔ˜ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰·” Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û¯Â-

ÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó”. ∂›Û˘, ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ‚·ÙfiÙËÙ· Û ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¿ Î·È ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û·Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·fi ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÚÔ˜ ÕÁ. πˆ¿ÓÓË Î·È ÂÔ˘ÏÒıËÎ·Ó Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ªÔ‡ÚÂÛÈ ÚÔ˜ ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÂÓÒ Ì Ӥ· ÂÚÁÔÏ·‚›·, Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù›ٷÈ, ı· Á›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∂›Û˘, ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫ÔÚ·‹ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜”.

Õ‰ÂȘ ·ÏÈ›·˜ ÁÈ· ÂÏ·ÁÈο ›‰Ë ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ·ÏÈ›˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÏ·ÁÈÎÒÓ „·ÚÈÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 (ÙfiÓÔ˜ Î·È ÍÈÊ›·˜). °È· ÙÔ 2013 ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 100% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Û· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ·ÏÈ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ô˘ ı· ÂΉÔıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È ·fi 16 ¤ˆ˜ 26 ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ›ӷÈ: 1) ∞›ÙËÛË, 2) ʈÙÔÙ˘›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·ÏÈ›·˜, 3) ʈÙÔÙ˘›· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ηٷ̤ÙÚËÛ˘, 4) ʈÙÔÙ˘›· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ·‰Â›·˜ ·fiÏÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙfiÓÔ (BFT) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi

● ™Â ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Î·È ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - AË-°È¿ÓÓ˘, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜

¿ÙÔÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÛΛ ¿ÏÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ›ٷÈ. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÚÈ-ÁÚÈ (PS). ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·ÏÈ›·˜ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË Û ÈÛ¯‡ Î·È ‚‚·›ˆÛË ·ÚÌfi‰È·˜ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÒÙ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ (Û ÂÚ›-

ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ·). ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ¤ÓÙ˘Ô ∂1 Î·È ∂3, Â¿Ó ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı›. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÏÔÈÔÎً٘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ú·ÌÂıfiÚÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. μ‚·›ˆÛË ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÏÔÈÔÎً٘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó‹ÛÔ˘ Ì ÏËı˘ÛÌfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 1.000 ηÙԛΈÓ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ (¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, ΔÌ‹Ì· ·ÏÈ›·˜) ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 7-9-2012. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24213524862421352435-2421352485”.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋

¶fiÏÔ˜ ¤Ï͢ Ë æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿  ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Î·È ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÓÙfiÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.

ª

ª·˙È΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı·ÙÚÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ù· ̤ÏË Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ μfiÏÔ˘ “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ÙˆÓ ∞. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ - Ã. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ÃÒÚÔ˜ ™Ù·ıÌÔ‡ √™∂ ∞ÁÚÈ¿˜ “√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË ·fi ÙÔ˘˜ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” . ∏ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· Ì ÙȘ ÍÂηډÈÛÙÈΤ˜ ·Ù¿Î˜, ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û·ÚÙ·ÚÈÛÙÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ∏ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” Ì ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ì›· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: √Ì·‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ £È¿ÛÔ˘. ªÔ˘ÛÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ·: ™ÔÊ›· ∏ÏÈ¿‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ: ™ÔÊ›· ∏ÏÈ¿‰Ë, ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹, ¡›ÎÔ˜ ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ª·ÚÈ¿ÓÓ·

∏ Έ̈‰›· “√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” ÛÙËÓ æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿

∏ÏÈ¿‰Ë, ∂ϤÓË ∫·‚‚·‰›·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ªÈÏ›ÙÛ· ¡›ÎÔÏÈÙ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶·Ú·Û΢‹ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 - ÃÒÚÔ˜ ™Ù·ıÌÔ‡ √™∂ ∞ÁÚÈ¿˜ “ΔˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÃÔÚÔ›” . ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “∂Ù¿ÛËÌÔ” . £· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·-

Îfi ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ - ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӷ ¯ÔÚ¢ÙÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÒÏÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÔ‰È¿˜ “∏ ƒÔ‰È¿” , ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÎÚÔÏ›ÌÓ˘ ¶¤ÏÏ·˜.

ΔËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‚Ú·‰È¿˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ - ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Ì ÙȘ ÔÏ˘ÏËı›˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ UNESCO. ¢¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ‡ÙÔ˜. ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. §·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ¶¿ÁηÏÔ Î·È A˝ÓÙ·. ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μ¿ÙÛÈÔ˜. ª·˙› ÙÔ˘˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ (Ï‹ÎÙÚ·) Î·È °È¿ÓÓ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜ (Ù‡Ì·Ó·). ∏ ηıÈÂڈ̤ÓË ÁÈ· 49 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿ Ì ÔχˆÚÔ Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ‰¤ÛÌ·Ù·. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÙÚ·¤˙È· Î·È Î·Ú¤ÎϘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 2.000 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÏÔÈ¿ ‰¤ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ

Ì ‚ÂÁÁ·ÏÈο Î·È ÊˆÙÈṲ̂ӷ ÛοÊË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∫˘Úȷ΋ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜. μÚ·‰È¿ Ì ÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÂÙÚ‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √ ·ÎÏÔ˜ æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂÊ¿Óو̷ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÌÂψ‰Èο Ì ̛· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÂÙÚ‹. √È ı·ÙÚÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ æ·Ú¿‰È΢ μÚ·‰È¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ √™∂ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ıÈ¿ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. √È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î¿ı ÂΉ‹ÏˆÛË Î·ı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. °È· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È: ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ¡.¶.¢.¢. “¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” , Ô “£∏™∂∞™” ∞ÁÚÈ¿˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ 1Ô ™‡ÛÙËÌ· ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ - ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ “£Ú˘·ÏÏ›‰·” Î·È “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” .

∞fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· “·ÁÁ›˙ÂÈ” ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ

AÚ¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ μÚÂÊÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ AƒÃπ∑√À¡ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ μÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯ÚÔÓ›˙ÂÈ. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ fiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡·Ô‰ÔÌ›·˜, Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ μÚÂÊÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 300.000 ¢ÚÒ. ◊‰Ë ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È -ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘- ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. 줂·È· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚˆÙ‡ÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, fiÙ ı· ÌÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ™Ù·ıÌfi˜.

∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·. √ μÚÂÊÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÂÏÏ›„ÂÈ fiÚˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ. ŒÙÛÈ Ô μÚÂÊÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ΔÂÏÈο, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, “ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. ∫ÒÛÙ· §Ô‡ÏË, Ë ªËÙÚfiÔÏË ·¤ÎÙËÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ μÚÂÊÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, ÂÓÒ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡·Ô‰ÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ϤÔÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ʿÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ·Ó ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∫·ÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó” .

∂ΉËÏÒÛÂȘ 1˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ £ÂÚÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ™Δ√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë

1Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· £ÂÚÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶fiÏÂˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÔÌÈϛ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ 1Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· £ÂÚÈÓ‹ ∞η‰ËÌ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ø‰Â›· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, μ¤ÚÔÈ·˜, μfiÏÔ˘, £¤ÚÌ˘, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫·‚¿Ï·˜, ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ∫Ô˙¿Ó˘, §·Ì›·˜, §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·fi 16 ¤ˆ˜ Î·È 22 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ, Ó¢ÛÙÒÓ, È¿ÓÔ˘, ÎÈı¿Ú·˜, ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ, ·ÓÒÙÂÚˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ & Û‡ÓıÂÛ˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ, Ó¢ÛÙÒÓ, ÎÈı¿Ú·˜ Î·È È¿ÓÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚Ú·‚›· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Î·È ˘ÔÙÚÔʛ˜ ‹ ÂÎÙÒÛÂȘ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ø‰Â›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ Ù· ‚Ú·‚›· ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÚÂÛÈÙ¿Ï, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ø‰Â›· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ “¡¤ÔÈ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜”. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÂÛÈÙ¿Ï ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÌÔÈ‚‹, ·ÏÏ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÙ¿ÚÙË 18-07-2012 19:00 ¢È¿ÏÂÍË - “¶Ù˘¯›Ô ‹ ¢›ψ̷ È¿ÓÔ˘; ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ˜ ...‰ÂÓ ÚÒÙ·Á˜;” - ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª·ÏÏÔ‡¯Ô˜, È·Ó›ÛÙ·˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢.ø. ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. 20:00 ™˘Ó·˘Ï›· On Lacrimae, ÁÈ· Û·ÍfiʈÓÔ Î·È ÎÈı¿Ú· (loop station) Û ¤ÚÁ· Ray Shealey Î·È John Dowland, £ÂfiÊÈÏÔ˜ ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜ (Û·ÍfiʈÓÔ) - ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ (ÎÈı¿Ú·). 20:45 ™˘Ó·˘Ï›· μÚ·‚¢ı¤ÓÙˆÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ 1˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶¤ÌÙË 19-07-2012 10:00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶Ó¢ÛÙÒÓ (ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, Û·ÍfiʈÓÔ) 18:00 ¢È¿ÏÂÍË - Wolfgang Amadeus MOZART: ª‡ıÔÈ Î·È ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ŒÚÁÔ ÙÔ˘ - °ÂÒÚÁÈÔ˜- πÔ‡ÏÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, È·Ó›ÛÙ·˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢.ø. ∫·‚¿Ï·˜. 19:30 ™˘Ó·˘Ï›· Idee Fixe ensemble, Û˘Ó·˘Ï›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ∂Ú·ÙÒ ∞Ï·ÎÈÔ˙›‰Ô˘ (È¿ÓÔ) - ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ £¤ÚÌ˘, ªÂÚfiË ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˘ (È¿ÓÔ) - ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÂÔÓÙ˙¿ÎÔ˜ (ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ), £ÂfiÊÈÏÔ˜ ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜ (Û·ÍfiʈÓÔ), ¡ÈÎÔÏfi˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (ÊÏ¿Ô˘ÙÔ).

∏ ¶∞™∂°∂™ Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ∏ ¶∞™∂°∂™ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ Û˘Ó‰Èη-

μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ∞ÁÚÈ¿

√ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ μÚÂÊÈÎfi ™Ù·ıÌfi Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ªËÙÚfiÔÏË, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ΔÔ ·Ó ı· ÌÔ˘Ó ÙÚÔÊ›· ÛÙÔ μÚÂÊÈÎfi ™Ù·ıÌfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙ›, ¿ÓÙˆ˜ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ‰ÔÌ‹ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” . √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ

ıÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ μÚÂÊÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ΔfiÓÈÛ ‰Â ˆ˜ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ªËÙÚfiÔÏË ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÔχˆÚ˘ Û‡Û΄˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶∞™∂°∂™, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∞ı. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞™∂°∂™, ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓÙfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Î·È ‹Úı ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. √ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¶∞™∂°∂™ ı· ı¤ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ıÂÛÌÈο.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈÎÔ› ·È‰·ÁˆÁÔ› Û ÔÛÔÛÙfi 95% ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¶.£.

1.065 ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ‰·ÛοψÓηıËÁËÙÒÓ

μÚ›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

ª∂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ∫ˆÓ. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢√∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó°, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ñ ∞‡ÍËÛË ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ñ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ñ ªÈÛıÔ› ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ñ ÕÌÂÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ñ ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÛÙ· 12.000ú. ñ ¶Ï‹ÚË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ñ ∞ÎÒÏ˘ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ñ ∫·ÌÈ¿ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË. ñ ¡· ηٷÚÁËı› Ë ÙÈ̈ÚËÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ñ ÕÌÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞™∂¶ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ñ ¢›¯ÚÔÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: ñ ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ñ ∫·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ. Δ· ‚È‚Ï›· Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ñ ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Â›Ó·È ‰ÔÌÒÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÈ̈ÚËÙÈ΋ Î·È ‰Â ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·ÔχÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô‡Ù ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ›. √Ùȉ‹ÔÙ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ. ñ √ ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi ı¤Ì·. ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. £· Á›ÓÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı›. ñ °È· ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ı¤Û˘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ, ÙË Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010, ı· ÂΉÔı› Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ ÚÒÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ñ Δ· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ·fi ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ñ £· ‰Ôı› ¯ÚÔÓÈ΋ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ñ £· Á›ÓÔ˘Ó 1.065 ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Û ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË.

· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 95%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2011. ∂›Û˘ Û ÔÎÙÒ ·fi Ù· 16 ÙÌ‹Ì·Ù· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘, ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 60 Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó. ∞ÎfiÌ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 31, ÂÓÒ Û οÔÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂›Û˘, ÌfiÓÔ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË ·fi ÙË ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë ÛÙÔ μfiÏÔ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔ› ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÒÚ· Î·È ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙÔ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi 95% ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ‚¤‚·È· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, μÈÔ¯ËÌ›·˜, ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È π·ÙÚÈ΋˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 80%, ÂÓÒ ÈÔ Î¿Ùˆ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˙ Ôχ ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi, ηıÒ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ.

√È ÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ªÂÈÒıËΠÙÔ 2001 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ 2008 ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·Ó 3.316 ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÓÒ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 3.086, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30% Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ·fi ÙË ºÔÈÙËÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ˘‹Ú¯·Ó 40 ÎϛӘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜

● Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ «·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜» ÙÔ 95%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶.£.

‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· Â͇ÚÂÛ˘ ¯ÒÚˆÓ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë fiÚˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È Û›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi 4 ¤ˆ˜ 6 ¤ÙË. √È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·fi 12 ¤ˆ˜ 24 Ì‹Ó˜ Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È 3 ¤ÙË. ™‹ÌÂÚ· (·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 20112012) ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 9.700 ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.400 ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È 1.100 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜. ŸÏ· Ù· ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó

ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (ECTS). Δ· ¤ÓÙÂη ·fi Ù· 16 ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ 2005 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. √ÎÙÒ ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ, ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È, Â›Û˘, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÂÈÒıËÎÂ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ù˘¯›Ô˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 31 ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÌÔÓÔÙÌËÌ·ÙÈο, ¤Ó· ‰È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi, ÙÚ›· ‰È·ÎÚ·ÙÈο ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈο, ¤Ó· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ηÈ

¤Ó· Erasmus Mundus ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¢È·ÚÎÒ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. ΔÔ ¶.£. ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Ô˘ „ËÊ›ÛıËΠÙÔ 2009. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÔÈÓÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ÔÎÙÒ ÙÌ‹Ì·Ù· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60 Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ù˘¯›Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛˆÓ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı›, ¯ˆÚ›˜ Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘, ·ÏÏ¿ Ì Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∂›Û˘, Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ì›ˆÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË Ù¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÁÈ· οı ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∞fi Ù· 31 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ‰›‰·ÎÙÚ·, Î·È ‹‰Ë Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÍfi‰ˆÓ. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰›‰·ÎÙÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

776 ı¤ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Δ∞ 776 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ Ù¿ÍË ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ › ˆ˜ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 ηÈ

Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 776. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ·Ó¿ Ù¿ÍË Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞’ Δ¿ÍË 127, μ’ 125, °’ 113, ¢’ 108, ∂’ 117 Î·È ™Δ’ 110. ∂›Û˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 76 ΔÌ‹Ì·Ù· √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘. √ Î. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· 776 ·˘Ù¿ ΔÌ‹Ì·Ù· Ì ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ 883. 줂·È· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ÁÚ·Ê›·, ˘ËÚÂۛ˜, ∞∂π, ‹ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·ËÛ˘. √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Δ¿ÍÂˆÓ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ŒÓÙ·Í˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÎÙ›ÌË-

ÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 60 ı¤ÛÂˆÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. º¤ÙÔ˜, ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤ÓÙÂη ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∑ˆÓÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿ Ù· ÔÔ›· fï˜ ı· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÁÚ·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì ٷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ˆ˜ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ··ÁfiÚ¢Û ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÈ-

™Ù· 776 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ·ÊÔ‡ Û ¿ÏÏ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏϤ˜ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·ÚıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ 15.000 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘-

ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ·fiÛ·ÛË ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi. ∂›Û˘, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

°È·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜

∑ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ∫

·È ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, fiÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÙÈ ÚԂϤÂÈ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌË ËÁ‹, ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Â›Ó·È ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ¢˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, Ì ÙÔ 70% Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ‹ ηıfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

“º·ÎÂÏ¿ÎÈ” ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌË ËÁ‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ·ÛıÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ·˘ÙfiÓ, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 150-200 ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ Ì‹Ó·, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ∏ Â›ÛËÌË ËÁ‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÏËڈ̋˜ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È fi¯È ÁÚ·Ù¤˜. “√È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. °›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÚ·Ù¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜, ÙfiÙ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ μfiÏÔ. “√È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È fi¯È ·fiÚÈÛÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ï‹ÚˆÓ·Ó Î·È Ù· Ê¿Ú̷η... °È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·È-

ΔÈ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ

● √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ·ÛıÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ·˘ÙfiÓ, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 150-200 ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ Ì‹Ó·, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ

ÓÔ̤ÓÔ˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ “Ù‹ÚËÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ È·ÙÚÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” . ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ‹ ÙÔ˘˜ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ۇ̂·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ·Ì›‚ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Ì 10 ¢ÚÒ ·Ó¿ Â›Û΄Ë, Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô fiÚÈÔ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ 150 ‹ 200, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÌÔÈ‚‹˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô˘‰Â-

Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ··›ÙËÛË ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ™Â fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Î˘ÚÒÛÂȘ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ∞fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÛ¿ ·fi 20-30

¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ÕÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °È·ÙÚÒÓ ÚÒËÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ, ÙÔ 18% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi. ∞fi ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ (33%) ıˆÚ› fiÙÈ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÂȉÂÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ΔÔ 39% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηÈ

ƒ·ÓÙ‚ԇ Û ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ 184 (ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÚÒËÓ π∫∞) ‹ Ì ··¢ı›·˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi. ∑ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË (Â¿Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ‹ fiÙ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ‰Â¯ı›). ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. √È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ì›· ÂÈϤÔÓ ·ÌÔÈ‚‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 50 ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 200 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙË ·ÌÔÈ‚‹ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ Ï·ÊfiÓ, Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· 50 Ú·ÓÙ‚ԇ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù·Ó¤ÌÂÙ·È Û 10 Ú·ÓÙ‚ԇ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, Û˘ÓÂÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ Ô 11Ô˜ ‹ Ô 12Ô˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ó¿ Ë̤ڷ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘. √ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ıˆÚË̤ÓÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ (ıˆÚÂ›Ù·È fiˆ˜ Î·È ÚÈÓ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ÙÔ˘.

¢¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2012, ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ 2013

∂∫μ: £· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ °π∞ ÙÔ 2012 ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó

● ∞Ó·Ï˘ÙÈο Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÔÊ›ÏÂÈ, ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ÔÛfi 30.000 ¢ÚÒ

fiÏ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÌÂÙ¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∂∫ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. μÚÔ‡ÙÛË, fiÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ, ηıÒ˜ Â‰Ò Î·È ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ (√∂∂) Î·È ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫). Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ·-

Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ √∂∂ Î·È ÙÔ˘ √∂∫. Δ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó fiÏ·, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ, fiˆ˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. √ Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ ‰‹ÏˆÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi fiÙÈ ÙÔ ∂∫μ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ۈ̷Ù›ˆÓ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫¤-

ÓÙÚˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ Î. μÚÔ‡ÙÛË fiÙÈ Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ΤÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Û ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ›‰È· ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ϤÔÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ¢∂∏ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ϤÔÓ Â›Ó·È Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËϤʈÓÔ. ΔÔ ∂∫μ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Ì ‰·ÓÂÈο, ·fi ۈ̷Ù›· - ̤ÏË ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· χÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· “ÛÙ·Ì¿ÙËÛ” Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ‹‰Ë Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 58.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÔÊ›ÏÂÈ, ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· Á˘Ó·›Î· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ-

‰ÔÙ‹ıËÎÂ Î·È Û ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜), Û˘ÓÔÏÈο ÔÛfi 30.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∏ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 14.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÁÈÓ ڇıÌÈÛË Ô˘, fï˜, ¯¿ıËÎÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏËÚÒıËΠË

‰fiÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÌË¡ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ∂›Û˘ ÛÙË ¢∂∏ ÙÔ ∂∫μ ÔÊ›ÏÂÈ 6.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ º˘ÛÈÎfi ∞¤ÚÈÔ 7.500 ¢ÚÒ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ √Δ∂ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÔÛfi 600 ¢ÚÒ. ∞Ó Î·È ÙÔ ∂∫μ ¤Ï·‚ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË, fiÙÈ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 20 √È ‰ËÏÒÛÂȘ √™¢∂ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ

ªÂ ÙÔ “ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ” Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·Ú̿ΈÓ

∞¶√ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·

ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ›, Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË √™¢∂ 2012 ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ï·‰ÈÔ‡, fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÈ·›· ‰‹ÏˆÛË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜-ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ∂§°∞ ¤ÙÔ˘˜ 2012, ¤ˆ˜ 25 πÔ˘Ï›Ô˘. √È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈϤÍÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ √™¢∂ 2012, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ. √È ÙÚfiÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¶ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ∂§°∞ ̤ۈ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó (ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜). ¶ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ∂§°∞ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. Δ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 20 ¢ÚÒ Î·È Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ¡. ª·Ú¤‰Ë 24280-99664 ‹ 6942438909.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi •∂∫π¡∏™∂ ¯ı˜ Î·È Ï‹ÁÂÈ ·‡-

ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “¢‹ÌËÙÚ·” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “™‡Á¯ÚÔÓË ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·”. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈο Ê˘Ù¿, ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÛÌËÓÒÓ, ·Ú¯¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›Ԣ. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 15 ˆÚÒÓ (16:00 21:00 ηıËÌÂÚÈÓ¿) Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiÛÔ Î·È Û ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘˜. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “¢‹ÌËÙÚ·” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24220 21473, ‹ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 32946.

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ Â›Ù ·fi ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ ›Ù ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ Û··ÛÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.

∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Á›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ ÌÂȈ̤ÓË ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ê¿Ú̷η. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, “ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ ÂÂȉ‹ ÚÒÙÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÙȘ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÂÂȉ‹ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ê¿Ú̷η. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÂΛӘ Ù· Ê¿Ú̷η ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ϤÔÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÂÓÒ ‰›ÓÔ˘Ó ›ÛÙˆÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù· Ê·Ú̷Λ· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ›Â˙ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ›ÛÙˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Î·Ó οÙÈ. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ 50% ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiÙ·Ó ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘

● ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Á›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ ÌÂȈ̤ÓË ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ê¿Ú̷η

ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ ÙÔ ‰›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ”. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ú-

°È· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜

√ÏfiÎÏËÚÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÌÈ·... ÂͤٷÛË √π οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. §fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ηıfiÙÈ ·Ú¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó, fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË, Â·ÚΛ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜. ™ÙËÓ “ηډȿ” ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈ-

● √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

Ô‡ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÏÂÈ-

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ Δ∏§∂ºø¡∞ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™

6970460214 6936722095 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡

Ì·ÎÔÔÈÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ È‰›ˆ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ 2011. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ›-

¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ›Ù ̤ۈ Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·ÔÏËڈ̋˜. ΔÂÏÈο, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Û˘ÌfiÚ¢Û˘ Ì ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË” . √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È, Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù· ÙÚ›· “‰ÂÓ” . ¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· Ê·Ú̷Λ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ê¿Ú̷η, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈӔ . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Êı› Ï‹Úˆ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î¿ÔÈˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Ò˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¿Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù¤ÙÔÈ· ˘Ô‰ÔÌ‹. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ ∫¤-

ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∫¿ÔÈÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‚ÔÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¢ÓÔÔ‡Ó Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ηډÈÔÏÔÁÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ Î·È ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÓÒ ¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó¿ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂Ì›˜ ›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Î·È ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. °È·Ù› Ô ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÙË °ÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ ∫Ï‹Ì·, ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ¤Ï-

£. ÃÀ™π∫√™ ∫∂¡Δƒ√ Δ∂áπ∫√À ∫∞ƒƒ√™∂ƒπ ✔ ∫∞§πª¶ƒ∞ ª∂ ª∂Δƒπ∫√ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ ™À™Δ∏ª∞ ✔ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°√™Δ∞™π∞∫∂™ ∫√§§∏™∂π™ ✔ À¶∂À£À¡∏ ∂ƒ°∞™π∞

∫∞æ∞§∏ 10 - μ√§√™ Δ∏§. 24210 68132

ÏÂÈ„Ë ·Ú·Û΢·ÛÙ‹, ÒÛÙ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â‰Ò ÙȘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜, ÂÓÒ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô Ì·›Â˜ Î·È ¤ÓÙ ÓÔÛËχÙÚȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ‚¿Ú‰È˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ·fiÛ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ì›· ·ÎfiÌË ÓÔÛËχÙÚÈ·. ™ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ÚfiÓÈÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ π·ÙÚ›Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰›·ÙÚÔ˘. ∏ ı¤ÛË ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ Ù˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÂÌ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ‰ˆÚ¿, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚ›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·” ∂›Û˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

ŒÊÂÛË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ηٿ ··ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

Χορευτό: «Φρένο» στην επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Ú¤ÓÔ” ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ‚¿˙ÂÈ Ë ¤ÊÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 42.600 ¢ÚÒ Ô˘ Ù˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

Ҽ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 42.600 ¢ÚÒ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ˆÛÙfiÛÔ, Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠ‰ÈηÛÙÈο ηٿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‚‚·ÈÒıËΠ·Ú¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‡„Ô˘˜ 42.600 ¢ÚÒ, ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ΤډÈÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-

™À¡∞¡Δ∏™∏ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰Ë-

Ì¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Î·È Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Î·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÚÔ¸fiıÂÛË, Â›Ó·È Ë ·ÓfiÚ˘ÍË Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. øÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ófiڢ͢.

● “ºÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ‚¿˙ÂÈ ¤ÊÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ηٿ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·fi ÚfiÛÙÈÌÔ 42.600 ¢ÚÒ

ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔ-

Ú¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘- ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÙÔ 2013. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÈηȈı‹Î·ÌÂ Î·È ·-

·ÏÏ·Á‹Î·Ì ·fi ¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·ÛÎËı› ¤ÊÂÛË” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ‚¿˙ÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ÛÙÔ ∂™¶∞, ηıÒ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, η̛· ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı›. ΔÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ô ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi˜ ÛηÊÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔÛ¿Ì̈Û˘ Î·È Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˆ˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë

ÚÔÙ·ı› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞), ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˘‹ÓÂÌÔ˘ ÌfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÏÈÌÂÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÛηÊÒÓ. “√È ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÒÚÈ̘. ΔÒÚ· Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÎÔÏÏ¿Ó” Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Ù· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ∂™¶∞” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ÙÔ˘ ÃÔ-

Ú¢ÙÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ πà ηٿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛËÌ›· ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ, ÒÛÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi Ó· ÌËÓ ·ÚοÚÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 250 ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ˙ÒÓË ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ΔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÈıÂÒÚËÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÎÚ›ıËÎ·Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ·fi Ù· ·ÚηÚÈṲ̂ӷ πÃ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ì ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘

«∂› Ù¿ËÙÔ˜» Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ “¢ÈÂÓÂÚÁԇ̠۠ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˜ fiÛË. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Ï‡ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔÚ˘¯ı› ÌÈ· Ó¤· ÁÂÒÙÚËÛË Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ π°ª∂” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, Ô‡Ù ӷ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË 50 ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Û ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ

ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂›Û˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ∂™¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‰‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‚·›ÓÂÈ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË, Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ·, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ¤ÓÙ·ÍË Î·È ¿ÏÏ·. ∏ ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ ÔÔ›Ô ·-

ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ›Ûˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ” . Δ¤ÏÔ˜ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÂÈÛ‹Ì·-

Ó ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù· ·ÚÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ·fi ÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· η-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Ù·‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ.


ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 25

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∏ ∫À∞¡√§∂À∫∏ ¶∞∂ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À ∂ª¶∂πƒ√À ∞ªÀ¡Δπ∫√À μ. ∫∞ƒ∞Δ∑∞

«£ˆÚ·Î›˙ÂÙ·È» Ë ¡›ÎË

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

Œ¯ÂÈ ÌÏÔοÚÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ fiÛÔ Ë ∂¶√ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÂÏ. 23

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ì 1-0 Â› Ù˘ ºÔÚÙÔ‡Ó· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·

● √ μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·Ù˙¿˜ ˘¤ÁÚ·„ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¡›ÎË

ÛÂÏ. 24

¡›ÎË μfiÏÔ˘ “ıˆÚ·Î›˙ÂÙ·È” ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. Ãı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ù˙¿, Ô˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 30¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙfiÂÚ Î·È ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη. ∏ ¡›ÎË Û˘˙ËÙ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

°À¡. ª¶∞™∫∂Δ

ªÈ· «·Ó¿Û·» ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÷‚·Ï¤ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 25

◊Ù·Ó Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹ ÛÙË ¡›ÎË. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÂÏÔ μ¤ÚÙ˙Ô Î·È √˘¤ ÏÈÓÁÎÙÔÓ °ÎÔÓۿς˜ Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Ì‚fiÏ·È· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ı˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ù˙¿ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ∞Ó ‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·›ÎÙË Â›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈΤ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ªª∂ ˆ˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ΔÂÏÈο ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ¡›Î˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó·˜ ÈηÓfi˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ-

ÛÙ‹˜. √ μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·Ù˙¿˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ 1982. Œ¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.80 Ì. Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‹ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Δ·Ì˘Ó·˚Îfi, ¤Î·Ó ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2001-02. ™Â ·˘Ù‹ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÂÙ¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ô˘ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· 3,5 ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙÚ¿ 226 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 7 Ù¤ÚÌ·Ù·: 2001-02: ∫·ÏÏÈı¤· 2 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 2002-03: ∫·ÏÏÈı¤· 2 Û˘Ì., 2003-04: ∫·ÏÏÈı¤· 20 Û˘Ì., 2004-05 ∫·ÏÏÈı¤· 21 Û˘Ì. Î·È 1 ÁÎÔÏ, 2005-06: ∫·ÏÏÈ-

ı¤· 19 Û˘Ì., 2006-07: ∫·ÏÏÈı¤· 26 Û˘Ì. Î·È 4 ÁÎÔÏ, 2007-08: ∫·ÏÏÈı¤· 30 Û˘Ì., 2008-09: ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ 30 Û˘Ì., 2009-10: ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ 31 Û˘Ì. Î·È 2 ÁÎÔÏ, 2010-11: ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ 31 Û˘Ì., 2011-12 ·’: ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ 5 Û˘Ì., 2011-12 ‚’: ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 9 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ù˙¿. √ μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·Ù˙¿˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂›Ó·È 30 ÂÙÒÓ (14/6/1982) Î·È ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi” .

ŒÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ªÂ ÙÔ˘˜ μ¤ÚÙ˙Ô Î·È ∫·Ú·Ù˙¿ Ë ¡›ÎË ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È Ì ÙÔÓ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ŸÌˆ˜ ¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·...√ ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Èı·Ó‹ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·Í›· ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ›

‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫‡ÚÁÈ· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, ·ÏÏ¿ ÛÙË ¡›ÎË ÙËÚÔ‡Ó ÛÈÁ‹ ȯı‡Ô˜ Î·È fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ “¯Ù˘Ô‡Ó” ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜. ∂›Û˘, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÈۋ̈˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌfiÓÔ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ ϋ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË. 줂·È· ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÚfiÛÙÂÚ ÌÈ· Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜. ∂Í·›ÚÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘Ù›Ô˘ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘˙ËÙ¿ Î·È Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ¡›ÎË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Ó· ʇÁÂÈ. * ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª›¯Ë, Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Î·È Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘. ∞˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ” .


¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

23

O™√ ∏ ∂¶√ ∫∞£À™Δ∂ƒ∂π ¡∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π Δ∏¡ ∞¶√º∞™∏ Δ∏™ °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

TV

Œ¯ÂÈ ÌÏÔοÚÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: EUROSPORT 20.00 ∞´∫-÷ÊÓ·ÚÊÈfiÚÓÙÔ˘Ú -∑(¶ÚÔÎÚ. °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) √Δ∂ SPORT 1 19.00 M·ÎÔ‡-AÛÙ¤Ú·˜ -∑- (¶ÚÔÎÚ. °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 21.00 ∏¶∞-μÚÂÙ·Ó›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ)

ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙËÓ ∂¶√, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, Û’ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

¶∞¡∞πΔø§π∫√™

¢ÈÏfi ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi «¯Ù‡ËÌ·»

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∫È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‚¿ÛË ·fi ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· “¯ÙÈÛÙ›” Ë ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Êfi‚Ô˜ οÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ó· ΢ÏÔ‡Ó, ‰›¯ˆ˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂÏ›ˆÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 24 πÔ˘Ï›Ô˘ - fiˆ˜ ÁÚ¿„·Ì ¯ı˜ - Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ∂¶√ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ› Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘, ·Ó Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ÚÒÙÔ˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙˆÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÔÈ Ôԛ˜

ÙÂÏÈο ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ π‰ÈfiÙËÙ·˜ ªÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ù˘ ∂¶√ (∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Football League). √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ›ӷÈ, fiÙÈ ÏfiÁˆ ÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì Û ·ıËÓ·˚ο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ˆ˜ ÛÙȘ 24 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ∂¶√ ı· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Football League-Football League 2, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË “£” ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ Â¿Ó Ë ∂¶√ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, Ë ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ¿ÏψÛÙÂ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈο. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ...¢ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë.

¢È¿„¢ÛË ·fi ƒÈ·‚fiÁÏÔ˘ ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ›¯Â ÁÚ·Ê› ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ Football League-Football League 2, ∫ÒÛÙ·˜ ƒÈ·‚fiÁÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ›¯Â ÂÈ “ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿Ó ӷ ·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜... Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·;” . √ Î. ƒÈ·‚fiÁÏÔ˘ ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰‹ÏˆÛË Î·È ı¤ÏËÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. “ŸÏ· Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Â›Ó·È ·Ó·ÏËı‹. ΔÔ ÈÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi ·’ fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ó Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô‡Ù ‹Ù·Ó ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË. ¶ÚÔηÏÒ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ӷ ʤÚÂÈ Ù· Ì·ÁÓËÙÔʈÓË̤ӷ Ú·ÎÙÈο, Ë ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·’ fiÛÔ˘˜ ‹Ù·Ó ̤۷ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÒÓ˘Ì· ˆ˜ Ù· ›·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÈ·‚fiÁÏÔ˘ › ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘

∫·‚¿Ï·˜: “Œ¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÌÈ· ·‰ÈΛ· Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÓÔı›·, Ë ‚ÚˆÌÈ¿ Î·È fiÏ· Ù· ¿Û¯ËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÙÔ˘˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ‹Ú·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘ ÙÚ¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ï·ÛÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. £· ‹ÌÔ˘Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜” . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, οÔÈÔÈ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ù¯ÓˤÓÙˆ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ı¤Ì·, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ‰Â Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢.™. Ù˘ Football League-Football League 2. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë, Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì 21 ÔÌ¿‰Â˜ (·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ), ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÙË Ù¿ÍÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.

∏ ∫˘Úȷ΋ °È·ÓӷΛ‰Ô˘ Ó¤· ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë Î. ∫˘Úȷ΋ °È·ÓӷΛ‰Ô˘ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯Â Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ∫˘Úȷ΋ °È·ÓӷΛ‰Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ª·Ú›Ó· ¡¿Ô˘Û·˜ ·fi ÁÔÓ›˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Î·È ˘‹ÚÍÂ: ñ μ·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ›‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫. ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ù· 100 ̤ÙÚ·. μ·ÏηÓÈÔӛ΢. ñ ¶ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙ›‚Ô˘. ñ ΔÔ 1996-97 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù˘ μԇϷ˜ ¶·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜. ñ ΔÔ 2001-2004 ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù¤ÓȘ ÚÔÔÓÒÓÙ·˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· §¤Ó· ¢·ÓÈËÏ›-

ñ

ñ ñ

ñ ñ ñ ∂ÏÏ¿‰·˜. ñ ∞fi ÙÔ 2002 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2004 ˘‹ÚÍ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ñ ∂›Ó·È ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Û °˘ÌÓ¿ÛÈ·-§‡ÎÂÈ· Ù˘

º∞∞ ÙÔ˘ ∞¶£. ñ Œ¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÌÂϤÙ˜ Ì ı¤Ì·Ù· ÙË Á˘Ó·›Î·-ÔÏ›ÙË,Á˘Ó·›Î·-·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

ñ ΔÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÒÓ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ñ ΔÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ™Ù›‚Ô˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ñ Δ˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ™∂°∞™ £∂™/¡π∫∏™ ñ π‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Î·È °ÂÓ.

ñ ñ

ñ

(¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ∂ÓˆÛË ¶ÚÔÒıËÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Ù· ™fiÚ ) ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “°˘Ó·›Î· Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜” Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¡.£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÀÔ„‹ÊÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛ/ӛ΢. ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ΔÚÈÏfiÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÚÈÏfiÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ “∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·” ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi ÷ڿϷÌÔ ∞Ó‰Ú¿‰Ë Î·È ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ·ÁÔÚÈÔ‡. √ÌÈÏ› 4 ÁÏÒÛÛ˜ ∞ÁÁÏÈο°ÂÚÌ·ÓÈο-πÙ·ÏÈο-πÛ·ÓÈ-

¢‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ™Ù¤ÏÈÔ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ. √ ÚÒÙÔ˜ ˘¤ÁÚ·„ ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Football League Î·È ϤÔÓ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ËÁËı› Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÏËÍ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ó· ÌËÓ ·Ó·Óˆı›. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹, ÔÈ ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.

À¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Ô §fiÂ˙ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ô ∞ÏÌ¤ÚÙÔ §fiÂ˙. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ˘¤ÁÚ·„ ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Ê·Ó¤Ï·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∑·Ó ª·Ù›ÛÙ ∞οÛÔ˘, ηıÒ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â·Ê¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂, ÙËÓ ¿ÏÏË ΔÚ›ÙË ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ªÔοΠÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ.

ΔȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ∞¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Î·È μÏ·ÛfiÔ˘ÏÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·Ó Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, χıËÎÂ Î·È Ù˘Èο ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶Ô˘Ú‹ Ì ÙËÓ ¶∞∂, ÂÓÒ Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ë˜ Î·È ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û fiÏ· ÁÈ·


24

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È Ì ∞ÛÙ¤Ú· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ ª·ÎÔ‡ Δ√ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Î¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· (19.00) Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ª·ÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94,6,, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ηÙÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ, ÙfiÓÈÛÂ, ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔÓ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›Â Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘: °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ÔÌ¿‰·: “∫¿Ó·Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ô Ú˘ıÌfi˜. £· ·›ÍÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ë ›‰È· ÔÌ¿‰· Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ -ÂȉÈο ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡” . °È· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜: “¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ηÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿Ì ÛÙ· fi‰È· Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÔÈÎÂȈıԇ̠̠ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô -·ÊÔ‡ Â›Ó·È Û˘ÓıÂÙÈÎfi˜ Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·Ì˘ÓÙÈο, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ” . °È· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·: “ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ı¤ÏÂȘ ÙÔ ‚‹Ì· ·Ú·¿Óˆ. √fiÙ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ” . °È· ÙÔ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË: “ŸÓÙˆ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ οÔȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚfiÓÂ, ¤Ó·Ó ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ ¯·Ê Î·È ÁÂÓÈο 3-4 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘ÌÂ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .

μ∂ƒ√π∞

∞¤ÎÙËÛ °ÂˆÚÁ¤· Î·È ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ ¶∞π∫Δ∏™ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¤·˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Î·È ϤÔÓ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙ˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ΛÓËÛË ·ÊÔ‡ Ô °ÂˆÚÁ¤·˜, ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ÂÓÒ ÛÙËÓ μ¤ÚÔÈ· ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Û·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, fiˆ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ. ∂›Û˘, ÛÙË μ¤ÚÔÈ· ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ô ª›ÚÔÛÏ·‚ ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ. √ ¶ÔψÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏Ì·ı›·˜, ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜, ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ª¿ÎË Ã¿‚Ô˘.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∏ ª∂Δ∞μπμ∞™∏ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ Δ∏™ √π∫√°∂¡∂π∞™ μ∞ƒ¢π¡√°π∞¡¡∏ ™Δ∏¡ «¶∞¡∞£∏¡∞´∫∏ ™Àªª∞Ãπ∞»

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔ˜ ÙËÓ “¶·Ó·ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·”.

√È ˘ÔÁڷʤ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ì‹Î·Ó Î·È ϤÔÓ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂: “√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘” . “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ fiÛˆÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı›. ªfiÓË Ï‡ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Ù· ̤ÏË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È fiÛÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó 20 ¢ÚÒ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ™∫∞´. √ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫·Ì¿Ú·˜ ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ: “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Î·È ÂÁÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚Úԇ̠χÛË ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ™Â ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٷʤڷÌ ÔÏÏ¿. ∂Í·Ûʷϛ۷Ì ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ÓÔ›ÁÂÈ ϤÔÓ Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÈÙ¿ÓÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÔÈ Ù‡¯Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Úı·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

ÙÔ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‚›· Î·È Ù˘ ηÎfi‚Ô˘Ï˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ˆ˜ ı· ›̷ÛÙ ÔÈ ÚÔÔÌÔ› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ı· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‚›·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î‡ÚÔ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜”. ΔÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÂÎÚÔÛÒËÛ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, §ÂˆÓ›‰·˜ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯‹ıËΠηϋ Ù‡¯Ë ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi: “∏ Ú¿ÍË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠۋÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÁÏË Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ù· ηٷʤÚÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜. ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì·˜” .

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ì 1-0 Â› Ù˘ ºÔÚÙÔ‡Ó· ∫·È ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤‚Á·ÏÂ Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÊÈÏÈÎfi Â› ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi Ó›ÎË Â› Ù˘ ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ. ŒÓ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΔÔÙÛ¤ ÛÙÔ 28’ ÙÔ˘ ÊÈÏÈ-

ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙË ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Î·È ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙË Ì¿¯Ë ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘›ÓÛÈ, ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ‹Ù·Ó ˘¤Ú-·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÚÌÔÓÈÎfiÙ·Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ Î·È μÂÏ¿ÛΘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ Ôχ ηϋ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÔÈ ª·Ú›ÓÔ˜ Î·È μÈÙfiÏÔ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â‰Ô̤ӷ ¯·ÚÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ºÂÚ¤ÈÚ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‚¤‚·È·, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ê¿ÛˆÓ. ™Â ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·È¯Ó›‰È, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ϛÁ˜ ¢ηÈڛ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÁÈ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ∞ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È “È·Ṳ̂ÓÔ˜” , ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ¤ÙÔÈÌÔ˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚·ÛÈο ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ∫Ô˘›ÓÛÈ.

™ÙÔ 28’, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‚ÚÂÈ ‰›¯Ù˘· ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ. √ ∑¤Î· ÎÈÓ‹ıËΠ·Ó¤ÌÔÚÊ· ·fi ‰ÂÍÈ¿, ¤Ú·Û ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ¤‚Á·Ï ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ΔÔÙÛ¤. √ πÛ·Ófi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓfi ÁÎÔÏ. ∏ ÊÚÂÛο‰· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ô μÂÏ¿ÛΘ, ·ÏÏ¿ Ô ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜. √ °È·ÓÓÈÒÙ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ¯·Ê, Ì ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ· ÛÙfiÂÚ, ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î Î·È ÙÔÓ ∑¤Î· Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ μÈÙfiÏÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰‡Ô ÓÈÎÒÓ (∂Ï °È·˝Ó, ºÔÚÙÔ‡Ó·), ÌÈ·˜ ÈÛÔ·Ï›·˜ (ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁÎ) Î·È ÌÈ·˜ ‹ÙÙ·˜ (∫Ú¿ÛÓÔÓÙ·Ú) Î·È Ù¤ÚÌ·Ù· 4 ˘¤Ú Î·È 3 ηٿ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÎfiÚ·Ú Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ·Ó Î·È Â›¯Â ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ χÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi fiÙÈ ·Ó Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ∫·ÚÓ¤˙˘ (87’ Δ·Ì¿Î˘), μ‡ÓÙÚ·, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, μÂÏ¿ÛΘ (46’ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜), ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÈÙfiÏÔ, ª·Ú›ÓÔ˜, ∑¤Î· (80’ §·Áfi˜), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔ˘¯Ô‡Ì˘ (63’ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜), ΔÔÙÛ¤ (65’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜)

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ªÚÔ‡ÓÔ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞Ó Ô ·›ÎÙ˘ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ı· Â›Ó·È Ë ¤ÎÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

°∂ƒª∞¡π∫∏ π™Δ√™∂§π¢∞ ∞¡∞º∂ƒ∂π ¶ø™ √ ¡∂∞ƒ√™ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√™ ∞¶√Δ∂§∂π Δ√ ¡∂√ ∞¶√∫Δ∏ª∞ Δø¡ «∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫ø¡»

™Ù¤ÏÓÔ˘Ó ƒÔÓÙÚ›ÁΘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ø™ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÙÔ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi site “transfermarkt” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ πÓÙÂÂÓÙȤÓÙ ·ÔÙÂÏ› Ó¤· ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Î·È Î˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ πÓÙÂÂÓÙȤÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ó¤· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘-

ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ °ÎÔ˘Ì¤ÚÙÈ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ô Δ‡Ô˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÎÚÔ‡ÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÛÙËÓ ƒfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡, Ù· ª¤Û· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¡Ù ¡›ÎÔÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ΔÔÚ›ÓÔ (Û.Û. ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ). ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, fï˜, ÌÈÏ¿ˆ Î·È Ì ÙÔÓ °Ô˘fiÏÙÂÚ ™·Ì·ÓÙ›ÓÈ (Û.Û. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ƒfiÌ·), Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ. £· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Úı› Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔËÓ ·ÍÈÔÏÔ-

Áԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ì·˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ™·Ì·Ù›ÓÈ. ΔÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. £· ‰Ô‡Ì ÚÒÙ· fï˜ ÙÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

¶¿ÂÈ √ÏÏ·Ó‰›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ªÂÙ¿ ÙȘ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ∂Λ, Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ŒÚÌÂÏÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “ÂÙ¿ÍÂÈ” ÁÈ· ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ›Ù ٤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ ›Ù ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Ì ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÂÛÙ¿ÚÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹-

ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË. √È μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘, ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ÃÔÛ¤ ÃÔϤÌ·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. °È· Ì›· ·ÎfiÌ· ̤ڷ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰Ô‡Ï„·Ó Ôχ Ì ÙË

Ì¿Ï·, Ì ·Û΋ÛÂȘ Ù¯ÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi “‰ÈÏfi” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 1-0 ÙˆÓ “ÌÏ”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÔÈ ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù·‚›ÓÙ ºÔ˘ÛÙ¤Ú Î·È ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔıÂÚ·›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ¤Î·Ó·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.


¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi Î·È fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂȯÂÈÚ› Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÔÛÙfiÏË ¶Ï·ÛÙ·Ú¿, ∞ϤÎÔ˘ ∞Ú·›ÙÛ· Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˘. √ £ËÛ¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÏÙÛÈ¿ÎË. ™ËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜, ÂÓÒ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÈηÓÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ● √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ °™∞

∂ÈÛÙÚÔʤ˜ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙÔÓ °™∞ ª›· Ó¤· ·Ú¯‹ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· οÓÂÈ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ £fi‰ˆÚÔ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÛÙËÚȯı› Û ‰Èο Ù˘ ·È‰È¿ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ °™∞ ı· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, ∞ϤÎÔ˜ ∞Ú·›ÙÛ·˜ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11 (Ô ÚÒÙÔ˜ ›¯Â 32 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 31 ÁÎÔÏ, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ 28 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 15 ÁÎÔÏ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜), ·ÏÏ¿ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. √ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ, Ô ∞Ú·›ÙÛ·˜ ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ Ô ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ù›ÙÏÔ˘˜ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙ·ÌÏ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ °™∞ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛı‹Î˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∂›Û˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ◊‰Ë Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¶Ï·‚fi˜, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μ. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ∞ϤÎÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÷ϿÙÛË. “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›¯Â ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· ÔÌ¿‰· Ì ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÈÓ Î·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Ì ‚ڋΠ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰¤¯ıËη Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ΔÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ı· Ê·Ó› ÛÙËÓ ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜, ÂÓÒ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘.

¶‹Ú ª·ÏÙÛÈ¿ÎË Ô £ËÛ¤·˜ √ £ËÛ¤·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη °È¿ÓÓË ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ, ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi °ÈÒÚÁÔ ª·ÏÙÛÈ¿ÎË. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤·È˙ ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. √ £ËÛ¤·˜, Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì›· ηχÙÂÚË ÔÚ›· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ. √È ÛÙfi¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ¢¯¤ÚÂÈ· ˆ˜ ÛÙfiÂÚ Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, ¤Ó·Ó ̤ÛÔ Ì ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ¤Ó·Ó Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙfiÛÔ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ˆ˜ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÚÎÂÙÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚÒÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ §Â˘Ù¤ÚË ¢ÂÓÂÏ¿‚· ‹ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫fiÚÌ·, ÂÓÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ˘ÏÈÎfi ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, Δ˙¤Î·˜

(˘¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi)), º·ÛԇϷ˜, ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, º¤Îη˜ Î·È Ô ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÚ›ÛÙËΠӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË, ÂÓÒ ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘.

™ËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ™ËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯·Û ÙÔÓ ∫Ô˘ÙÛÔÎÒÛÙ· Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ Î·È Δ˙¤Î·˜ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤·, §¿·˜ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ™·ÙÂÏÈ¿Ó Î·È ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ ·fi ÙË ¢¿ÊÓË, ∞ÁÁÂÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞.∂. 2002. ŸÌˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂΛ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ™Ù¤Ê·ÓÔ •ËÚÔÊÒÙÔ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·fiÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ ‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÎfiÌË ·ÈÎÙÒÓ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ η٤Ϸ‚Â Ô Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª¤ÌÌ·˜, ·ÓÙ› ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ £¤Ô˘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÊÔÚÔ˜ ∞η‰ËÌÈÒÓ.

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı¤ÏÂÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ

Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 2˘ ı¤Û˘ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌfiÏȘ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, fiÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ó Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË: “∫¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ΔÔ fiÙÈ ‹Úı·Ì ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ „ËÏ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ıˆÚÒ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. øÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̛· ·Ó¿ÏÔÁË ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ οı ̷٘ ͯˆÚÈÛÙ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” . ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. 줂·È· ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Î¿ÔȘ ·ÒÏÂȘ fiˆ˜ ÙˆÓ ¶¿ÌÔ˘ ªÈ¯·‹Ï (‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ °ÂÚÔÛ΋ÌÔ˘), ª·ÓÒÏË ΔÚ›ÌÌË (˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi), ∏Ï›· °Î›Î· (‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜) Î·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ºÒÙÔ˘ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ηÙfiÈÓ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÚÒÙ· ÊÈÏÈο Ô˘ Â›Ó·È ÛÙȘ 18/8 Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÛÙȘ 22/8 Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 29/8 Ì ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ÙËÓ 1/9 Ì ÔÌ¿‰· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÛÙȘ 5/9 Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ 12/9 Ì ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜.

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ™Ù·ÌÔ˘Ï‹ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÚ›ıËΠ·fiÏ˘Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ·ԉ›¯ıËΠ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÔÚ¢Ù› Î·È ¿ÏÈ Ì Ӥ· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 10 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1997 Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÏϘ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‹ ¤ÓÙ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘.

∏ ∂ª¶∂πƒ∏ °∫∞ƒ¡Δ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δπ™ «∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫∂™» ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ ∞1 °À¡∞π∫ø¡

ªÈ· «·Ó¿Û·» ·fi ÙËÓ Ã·‚·Ï¤ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÔÌ¿‰·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÌÂÚÈηӛ‰· Û¤ÓÙÂÚ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì¿ÛÎÂÙ Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Û˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Ì ıËÙ›· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ø-

ÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∂√∫ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1 ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì›· ͤÓË ·›ÎÙÚÈ·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ͤÓ˘ ·›ÎÙÚÈ·˜. ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¤ÌÂÈÚ˘ ÁηÚÓÙ, ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÷‚·Ï¤, ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë Ã·‚·Ï¤ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ù˘ ¤ÁÈÓÂ, ÂÓÒ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ë ª·Ú›ÓÔ˘.

¶¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞1 ¢˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ʤÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ·fi ÙȘ 12 ÔÌ¿‰Â˜, ı· ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √È ‰‡Ô ·¢ı›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ ˘fi-

ÏÔÈ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ϤÈ-¿Ô˘Ù. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÓÒ Â›Ó·È Â›Û˘ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û οı ·ÁÒÓ·, ‰‡Ô ·›ÎÙÚȘ οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ. ∏ ∂√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ͤÓË ·ıÏ‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÎÙËı› ̤¯ÚÈ 31/01/13. ∂›Û˘ οı ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·›ÎÙÚȘ οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ. √ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ı· ‚ÁÂÈ Ì¤Û· ·fi

ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÓ Ï› ÔÊ Ì ÙȘ ӛΘ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ¡È΋ÙÚÈ· Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 3 ӛΘ ∞¢ı›·˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ 11Ë Î·È ÙË 12Ë ı¤ÛË. √È ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ 5Ë Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 10Ë ı¤ÛË ı· ·›ÍÔ˘Ó Ï¤È ¿Ô˘Ù Ì ÙȘ ӛΘ Â›Û˘ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ 8Ë ÙËÓ 9Ë Î·È ÙË 10Ë ı¤ÛË ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó. ™ÙËÓ ∞1 ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÔfiÙ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2013-14 ı· ¤¯ÂÈ 10 ÔÌ¿‰Â˜.

25

∞2 ª¶∞™∫∂Δ

∫·È Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¢π∫∞πøª∞ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∞2 ¤¯ÂÈ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ϤÔÓ Â¿Ó ı· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ “√Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ” Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 14 ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË Ù¿ÍÂÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-2013. √È ˘fiÏÔÈ˜ ‰ÂηÙÚ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ÿηÚÔÈ ™ÂÚÚÒÓ, ∞∂∫, ∫ËÊÈÛÈ¿, ∞Úη‰ÈÎfi˜, √º∏, §·‡ÚÈÔ, ¢fiÍ· §Â˘Î¿‰·˜, ∂ÚÌ‹˜ §·Áη‰¿, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚÈοψÓ, ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ‰ËÏÒıËΠÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË, οı ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ οو ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1990 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014 ı· ÌÔÚ› Ó· ‰Ëψı› ÎÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜.

ΔÔÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Δ√¡ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, οÙÈ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë ∂√∫. ΔÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 13 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì 11, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ™ÙËÓ ∞2 ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÚ›· ۈ̷Ù›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Â‡ÙÂÚˆÓ. ™ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2012-2013 Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜... ¡fiÙÔ˜: ∫fiÚÔÈ‚Ô˜ ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜, ¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¡‹·Ú ∏ÛÙ, ¢Ô‡Î·˜, ŒÛÂÚÔ˜ ∞√¶∞, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, ŒÓˆÛË πÏ›Ô˘, ÷ÏΛ‰·, ∞̇ÓÙ·˜, ¶¤Ú·Ì·, ¶·ÓÂÚ˘ıÚ·˚Îfi˜ Î·È ∞∂∫ ÕÚÁÔ˘˜. μÔÚÚ¿˜: ™ÙÚ·ÙÒÓÈ, ª∂¡Δ, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘, ∞ÈÁ¿Ïˆ, º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË μfiÏÔ˘, πˆÓÈÎfi˜ πˆÓ›·˜, ¢fiÍ· ¶Â‡ÎˆÓ, ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Î·È ª·ÚÔ‡ÛÈ.


26

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

∞°°§π∞

«™Ê‹Ó·» Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì ÁÈ· ÃÔ˘ÏÎ

∞¶√ ÙÔ... Ô˘ıÂÓ¿, Ë ΔfiÙÂÓ·Ì Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· “ÎϤ„ÂÈ” ÙÔÓ ÃÔ˘ÏÎ. √ ∞ÓÙÚ¤ μ›Ï·˜-ªfi·˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ” ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Î·È Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √È “ÌÏ” ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ 38 ÂηÙ. ϛژ ÛÙËÓ ¶fiÚÙÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÃÔ˘ÏÎ ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” , ·ÏÏ¿ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ “‰Ú¿ÎˆÓ” ‰È·„‡‰ÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË ÚfiÙ·Û˘ Î·È Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” . 줂·È·, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙ› Ë ¶fiÚÙÔ ıˆÚÂ›Ù·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ·fi Ù· “ÛÈÚÔ‡ÓÈ·” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó Ó· “·˙·Ú¤„Ô˘Ó” ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜, ·Ó ÙÂÏÈο ÎÈÓËıÔ‡Ó Â›ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ÏÎ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 100.000 ϛژ, ÔÛfi Â›Û˘ ˘¤ÚÔÁÎÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ì ηÓÔÓÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ∞ÓÙÚ¤ μ›Ï·˜-ªfi·˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ Ì ÙÔÓ ÃÔ˘ÏÎ fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÊÔÚ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ “°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ” . ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜...

ª¤ÓÂÈ Ô º·Ó ¡ÙÂÚ º¿·ÚÙ ∫¿ÙÔÈÎÔ˜ “°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ” Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ƒ¿Ê·ÂÏ º·Ó ¡ÙÂÚ º¿·ÚÙ. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ·ÛÙ¤Ú·˜ Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì ÎÏ›ÓÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ʋ̘ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÿÚÈ ƒ¤ÓÙÓ· ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ” ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô º·Ó ÓÙÂÚ º¿·Ú٠›‰Â ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ªÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙË “Sun” , ͤÎÔ„Â ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙËÓ fiÚÂÍË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÛÎÂÊÙ› Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÛÙ¤ÁË. “∏ ı¤ÛË ÌÔ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì. £¤Ïˆ Ó· Ì›ӈ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ı· Â›Ó·È ÊˆÙÈ¿ ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ” ›Â Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ¿ÛÔ˜.

¢∏§ø™∂ √ ∑§∞Δ∞¡ 𪶃∞´ª√μπΔ™ ª∂Δ∞ Δ∏¡ À¶√°ƒ∞º∏ Δ√À ™Àªμ√§∞π√À Δ√À

«∏ ¶·Ú› ı· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÚfi·È·» Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Û›ÚÈ·Ï Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ·fi ÙË ª›Ï·Ó ÛÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ·ÊÔ‡ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” , ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ¯ı˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ μÂÚ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÛοڷ. √ Ó·Úfi˜ πÙ·Ïfi˜ Ô˘ ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˘¤ÁÚ·„ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2016.

Δ

∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô˘ Ù¤ÏÂȈÛ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ “deal” Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ˆ˜ ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔ˜.“∏ ¶·Ú› ı· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÚfi·È·, Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï η̛·... ηΛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ª›Ï·Ó, fiÓÙ·˜ ¢ÁÓÒÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” , ηıÒ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ... ¯·ÌfiÁÂÏfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ªÈÏ·Ó¤˙ˆÓ. “™˘ÁÓÒÌË Ô˘ Û·˜ ¤Î·Ó· Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙfiÛÔ Ôχ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó, ÒÛÙ ӷ Ì ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‹Îˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ϤÔÓ. ◊ıÂÏ· Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ï¿ÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ٛÙÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÚfi·È·. ◊Ù·Ó ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ¤Úıˆ

● √ ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜

ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ” . “°È· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ª›Ï·Ó ÓÈÒıˆ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‚ڋη Î·È ¿ÏÈ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £· ¤¯ˆ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ª›Ï·Ó Î·È ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ΔÔ˘˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ˆ ηӤӷ ·Ú¿ÔÓÔ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ›ÛÙ¢· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ı· Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” , ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ˙ˆ‹” .

Δ˙¤ÎÔ Ô ·ÓÙ›-ÿÌÚ· ÛÙË ª›Ï·Ó; ΔËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ˆ˜ Ô ŒÓÙÈÓ Δ˙¤ÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ª›Ï·Ó, ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ μfiÛÓÈÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂٷΛÓËÛË Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜

Ë̤Ú˜. ªÂ ÙÔÓ ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó, ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™¿ÊÂÙ ™Ô‡ÛÈÙ˜ Ô... ÂÎÏÂÎÙfi˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô Δ˙¤ÎÔ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ “·Ú·¿Óˆ ·fi Èı·Ófi Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›: “√ ŒÓÙÈÓ ı· ‹ıÂÏ Ôχ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ. ªÈ· ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ª›Ï·Ó ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Èı·Ó‹. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Û˘Ì‚Â›. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∑Ï¿Ù·Ó, ıˆÚÒ ˆ˜ Ô ŒÓÙÈÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ μfiÛÓÈÔ˘ ÊÔÚ.

Δ√¡π™∂ √ §√Àπ™ ™√À∞ƒ∂™ Δ∏™ §πμ∂ƒ¶√À§ ™Ã∂Δπ∫∞ ª∂ Δ∏¡ ¶∂ƒ™π¡∏ Δ√À Δπªøƒπ∞

«Œ¯ÂÈ ÂÈÚÚÔ‹ Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ» Δ∏¡ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ §Ô˘›˜ ™Ô˘¿Ú˜ ÛÙÔÓ ¶·ÙÚ›˜ ∂‚Ú¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ô˘ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÔÈÓ‹ Ô¯ÙÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. “∏ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∂Û‡ ·Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË Û¤‚ÂÛ·È Î·È Ó· ÌË ÌÈÏ¿˜” ÙfiÓÈÛÂ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÊÔÚ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙË Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ¶·ÙÚ›˜ ∂‚Ú¿. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Ë FA ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ ™Ô˘¿Ú˜ Ì ÔÈÓ‹ Ô¯ÙÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È 40.000 ϛژ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο, Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÂÏ›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ÛÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ¿ÓÔÈÍÂ Ó¤Ô “fiÏÂÌÔ” Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ,

● «¶fiÏÂÌÔ» Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ¿ÓÔÈÍÂ Ô §. ™Ô˘¿Ú˜

‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. “◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ¢ÂÓ ÙÔ ¤‰ÂÈÍ· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·Ú·Ì›ӈ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ Î·È ‹ÚÂÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤Ú·Û· ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶·Ú·‰¤¯ÔÌ·È ˆ˜ ¤ÎÏ·ÈÁ· ÛÙÔ Û›ÙÈ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ó· Ì ‚Á¿ÏÂÈ ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙË Û¤‚ÂÛ·È Î·È Ó· ÌË ÌÈÏ¿˜” . ª¿ÏÈÛÙ·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ·È¯Ó›-

‰È Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ͷӿ ÙÔÓ ∂‚Ú¿ Î·È ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi, ›Â: “™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÙ¤ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛÂÈ! ªfiÓÔ ÛÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· ÙÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÂÁÒ Â›¯· fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙËÚ‹Ûˆ ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. ∂›¯· ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ∂‚Ú¿. ªÔ˘ ›·Ó ·Ó ‹ıÂÏ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ fiˆ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Ì ÙËÓ ∫¶ƒ Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ Ì ÙÔÓ ÕÓÙÔÓ º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË. ¢ÂÓ Â›¯· ηӤӷ ÚÔÛˆÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ∂‚Ú¿. ΔÈ̈ڋıËη ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ηӤӷ ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ·”.

™ÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Ô ª·Ï¿Ê·˜ ∞∫√ª∏ ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı, Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ League One Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ª·Ï¿Ê· Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ π‚ËÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ª¿ÈÎÏ ÕÏÙÔÓ. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∑Ô˘ÏÈ¿Ó §Ô¤ Î·È ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¶ÈÚ˜, ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. “√ ∑Ô˘ÏÈ¿Ó ‰Â›¯ÓÂÈ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi fi‰È, ÂÓÒ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÔÓËı› Ì·˙› Ì·˜. ◊Ù·Ó ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Û·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, ·Ó Î·È Î·ÓÔÓÈο Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÕÏÙÔÓ. √ ª·Ï¿Ê·˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÌ¿‰·˜.

√§§∞¡¢π∞

∏ ƒfiÓÙ· ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ¡¤ÌÂı ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏™ Ù˘ ƒfiÓÙ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ó·È Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡¤ÌÂı, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. √ ¡¤ÌÂı, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ¤·ÈÍ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙË μ··Ï‚¿ÈÎ, ¤Î·Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÒÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞∂∫ ›ıÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ·Ó¿ÏÔÁË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ٛÔÙ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤ÊÙ·Û ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ fï˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¡¤ÌÂı Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙË μ¿·Ï‚·˚Î. ∏ ƒfiÓÙ· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ª¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÙËÓ È¿ÛÂÈ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿.

°∂ƒª∞¡π∞

À¤ÁÚ·„ ÛÙË °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ Ô ¡Ù °ÈfiÓÁÎ Δ∏ ʷӤϷ Ù˘ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ Ô §Ô˘Î ¡Ù °ÈfiÓÁÎ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. Δ· “Ô˘Ï¿ÚÈ·” ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Δ‚¤ÓÙ ¤Ó·ÓÙÈ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2017 Ì ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. “∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ô˘ Ô ¡Ù °ÈÔÓÁÎ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Û ÂÌ¿˜. ∂›Ó·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÌÂÈÚ›·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛı›, ¤Ú· ·fi ÙË Δ‚¤ÓÙÂ Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ·Ú¿ Ù· 21 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯, ª·Í ŒÌÂÚÏ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ 25 ÁÎÔÏ Î·È ¤‰ˆÛ 9 ·Û›ÛÙ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ÛÙÔ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŒÙÛÈ, ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘.


¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

¶√¢√™º∞πƒ√

√ √§Àª¶π∞∫√™ °π∞ Δ∏ ∞¶√∫Δ∏™∏ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ ∫∞π ™∂¡Δ∂ƒ

∫ÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ Í¤ÓË ·ÁÔÚ¿ Ì ÛÂÚ‚ÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË 800.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ Û¤ÓÙÂÚ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ fiÙÈ Ô ª›ÏÈÛÈÙ˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ªÈÓÂÛfiÙ· Δ›ÌÂÚÁÔ˘Ï‚˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· οÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÌÈ· ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ ¡μ∞.

 ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·˘ÚÔÂȉ‹, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚfiÛıÂÛ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ·˙Ï ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ›Ô˘ 750.000 ¢ÚÒ. ∂fiÌÂÓÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ front line Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·›ÎÙË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË “3”.

ª

√ Δ˙fiÈ ¡ÙfiÚÛÂ˚ Â›Ó·È ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ ª·˚¿ÌÈ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÙ·ı› ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÎÈ ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋... ˙ËÌÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ¡μ∞. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ Ô ıËÚÈ҉˘ Û¤ÓÙÂÚ ‰ÂÓ ‚ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∞Ó Ô ¡ÙfiÚÛÂ˚ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ¡μ∞ ‹ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ÂΛÓÔÈ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Í¤ÓÔ˘-Èı·Ófiٷٷ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡-Û¤ÓÙÂÚ. ∞fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· Î·Ï˘Êı› Î·È ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙË ı¤ÛË “3” , fiÔ˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ∏ χÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈ-

∞ÏfiÓÛÔ: ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ· Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi

Êı›, ·ÏÏ¿ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·fiÎÙËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi “¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó” ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‚È·ÛÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·fi ÙÔ ¡μ∞. ¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ηıÒ˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÿÈÓ˜ Î·È Ù˘ Èı·ÓfiÙ·Ù˘ ÙÔ˘ §Ô, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ‰‡Ô ·ÎfiÌË ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ (Û¤ÓÙÂÚ Î·È “ÙÚÈ¿ÚÈ” ), ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ͤӈÓ-ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ·fi 3-3 Û 4-2. ∫È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ê˘Á Ô

ª¿ÚÎÔ ∫¤ÛÂÏ, ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ Î·È ÕÓÙÈÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô §Ô Î·È Ô ª·˘ÚÔÂȉ‹˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ 11 ·›ÎÙ˜. ªÂ ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ Î·È ÙÔ “ÙÚÈ¿ÚÈ” ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 13, ÂÓÒ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ë 15¿‰· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì ÙÔÓ μÏ·‰›ÌËÚÔ °È¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫·‚‚·‰¿.

™Ù¤ÏÓÔ˘Ó ª›ÏÈÛÈÙ˜ Û «£Ú‡ÏÔ» ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÎÔ ª›ÏÈÛÈÙ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Û‡Ìʈӷ

∫·Ì›· Â·Ê‹ Ô‡Ù Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô‡Ù Ì ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â Ô ™›ÙÔ ∞ÏfiÓÛÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ πÛ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË §·ÁÎÔ‡Ó ÕÚÔ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Δ‡Ô˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, fiÙ·Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. “∂›Ó·È ·Û¤‚ÂÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̤ӷ Ó· ϤÓ ˆ˜ ›¯· Â·Ê¤˜ ‹ Û˘Ìʈӛ· Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ Ì›ÏËÛ· Ì η̛· ÔÌ¿‰· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÛÙ· ªª∂, Ô‡Ù Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·˜ ÌËÓ ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙÂ. ŸÙ·Ó Û·˜ Ϥˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯· η̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÏfiÓÛÔ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ı· ‰Ô‡ÌÂ...” .

∞¶√ Δ∏¡ E¡ø™∏ ¶ΔÀÃπ√ÀÃø¡ ºÀ™π∫∏™ ∞°ø°∏™

ÃÚ‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÚÔ¯‹˜ ¶ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ (∞’ Î·È μ’ Ê¿ÛË) Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (∂.¶.º.∞.) ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ‰È·ÛÒÛÙË. ∏ ∂.¶.º.∞. ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· Î. ™·Ì›Ô˘Ã·ÚÌ¿ÓË ∫˘Úȷ΋, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ Î·È 20Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·ÚfiÔÙ·.

™ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ªËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÛÙ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηÏfi ÎÔχÌÈ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋. ªËÓ ÎÔÏ˘Ì¿Ù ÔÙ¤ Ì ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ∂›Ó·È ··Ú·›-

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Û·˜ Á‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜ Ô˘ ı· Ì›Ù ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Û˘, ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÎÔÏ˘Ì¿Ù ·Ó ›ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÓËÛÙÈÎÔ›, ÁÈ·Ù› Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Û·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ÎÔχÌÈ Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Û·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Mnv ›ÓÂÙ ÔÙ¤ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÙÂ. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‹ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡. ™ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÌËÓ ÎÔÏ˘Ì¿Ù ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛËÌ·‰Ô‡Ú˜, ¤Ú· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù·¯‡ÏÔ· ÛοÊË. ∂›Û˘, ÌËÓ ·ÁÓÔ›Ù ÔÙ¤ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ. ™Ù· ÚÒÙ· Ì¿ÓÈ·, ÌË Ì¤ÓÂÙ ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÙ ·fi ËÏ›·ÛË Î·È ÂÁη‡Ì·Ù·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ·ÓÙËÏÈ·Îfi. ∞Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ‹ ¿ıÂÙ ÎÚ¿Ì·, ÌË Û·˜ È¿ÛÂÈ ·ÓÈÎfi˜. ªÂ›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ‹ÚÂÌ· fiÙ·Ó ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. μÁ›Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó ·ÈÛı·Óı›Ù ڛÁÔ˜ ‹ ˙·-

™ÙËÓ ÈÛ›Ó· ∂ϤÁÍÙ ·Ó Â›Ó·È Î·ı·Ú‹: ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Â›Ó·È ‰È·˘Á¤˜, ÙÔ ¯ÏÒÚÈÔ ‰ÂÓ Ì˘Ú›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Ì˘Úˆ‰È¿, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‰ÂÓ ·ÊÚ›˙ÂÈ Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∫¿ÓÙ ··Ú·›ÙËÙ· ¤Ó· ÓÙÔ˘˜ ÚÈÓ Ì›Ù ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ۷Ô‡ÓÈ ‹ ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ ·Ó ÚÈÓ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ›¯·Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓÙËÏÈ·Îfi. ∞Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚ¤ÛÙ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ӷ ÌË ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· Û·˜ ÓÂÚfi Î·È ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜.

∏ÏÈÔıÂÚ·›· ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÂٷ͇ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙȘ ÒÚ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ·ÓÙËÏÈ·Îfi Ì ‰Â›ÎÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ Û·˜. ∞ÏÒÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙËÏÈ·Îfi Û ÛÙÂÁÓfi ‰¤ÚÌ·, ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ºÔÚ¿Ù ·ÓÙËÏÈ·Îfi Î·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÓÂÚfi. ∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙËÏÈ·Îfi Û·˜ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȉÚÒÓÂÙ ‹ ‚Ô˘Ù¿Ù ÛÙË ı¿-

27

∞ÓÙËÏÈ·Îfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Î·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ οو ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ ı·Ï¿ÛÛ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. ∞Ó ¤¯ÂÙ ‹‰Ë Ì·˘Ú›ÛÂÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ·ÓÙËÏÈ·Îfi Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË, ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ¿„ÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.

™ÔÚ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ñ ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ‹ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÛÔÚ Î·È fi¯È ÙȘ η˘Ù¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈÔ‡. ñ ªËÓ Í¯ӿÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÓÙËÏÈ·Îfi Î·È Ó· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· η¤ÏÔ. ñ ¶›ÓÂÙ ¿ÊıÔÓ· ˘ÁÚ¿. ñ ªË Á˘ÌÓ¿˙ÂÛÙ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‹ ·Ó ¤¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηχÙÂÚ· Ó· ¤¯ÂÙ ʿÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÚÈÓ. ñ °È· Ù· ÛÔÚ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηÏfi Ó· ÊÔÚ¿Ù ·Ô‡ÙÛÈ·. ñ °È· Ù· ÛÔÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ÛˆÛ›‚ÈÔ. ∫ÔχÌÈ: π‰·ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ¿ÛÎËÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ. °˘ÌÓ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· η›Ù ·ÚÎÂÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜.

˙Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ·. ™˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ڷΤÙ˜ Û ÙÂÚ¤Ó ‹ Ì ÙÔ Ù¤ÓȘ, ÔÈ Ú·Î¤Ù˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Á˘ÌÓ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· fi‰È·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. Beach volley: √È Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ¿ÏÌ·Ù· Á˘ÌÓ¿˙Ô˘Ó Ù· fi‰È·, ÂÓÒ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì˘˜ Ù˘ Ï¿Ù˘, ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ò̈Ó. ∏ ¿ÌÌÔ˜ οÓÂÈ ÙÔ ÛÔÚ ·˘Ùfi ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ‚fiÏÂ˚. ™¤ÚÊÈÓÁÎ: ∞·ÈÙ› ηϋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ôχ ηϋ ÈÛÔÚÚÔ›·. °˘ÌÓ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜, Ù˘ Ï¿Ù˘, ÙˆÓ ÒÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÈÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÛˆÛ›‚ÈÔ, Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·¯¿ÎÈ· Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ۤÚÊÈÓÁÎ ·Ó ¤¯ÂÈ Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ¿ÓÂÌÔ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·̷ٷ. £·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ: ∂›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ·fi fiÛÔ ›Ûˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ··ÈÙ› Â›Ó·È Ôχ ηϋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÔ¯‹. °˘ÌÓ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Â›Ó·È Î·È ÁÈ· Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Î·È ·˘Ù¿ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηϋ˜ ÈÛÔÚÚÔ-

™Â ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÕÓÓ· °·Á¿Ú· Î·È Ë ª˘ÚÛ›ÓË ª‹Ù· ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ μ·ÁÁ¤ÏË ∫Ô˘ÙÛ¿ÎË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÙۛϷ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÚÔfiÓËÛË ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ó·ӛ‰ˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘Î·Ú›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

ª¶∞™∫∂Δ

∂ÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ™ÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜. ™ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ¿ÌÂÛÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÕÁË Δ˙ԇ̷. À‡ı˘ÓÔ˜ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ıˆÚÂ›Ù·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ μ·Û›ÏË ¡Ù›Î· ·fi ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Δ¿ÛÔ ∫Ô‡ÙÏË ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚fi, ÙÔÓ ϤÈ-̤ËÎÂÚ ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÂÓÒ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜. º˘ÛÈο fiÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÁÈ· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ ∂Ή‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ΈËÏ·Û›·˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ fiÌÈÏÔ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°ÈÔ‡ÛÔ˘ÚÈ” ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 12, 14, 23, 27, 33 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 5, 11, 12, 17, 32.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 8, 9, 19, 22, 27, 39.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 17H™ I√À§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.050.591,06 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.383.806,12 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 17.602.110,73 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.331.237,69 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 6.249.393,80 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.177.188,36 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.930.504,12

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.575.873,28 1.107.794,59 6.629.218,92 706.702,31 4.146.552,69 334.041,24 1.976.741,69

3,9018 4,8599 2,6552 6,1288 1,5071 6,5177 2,4943

0,19% -0,15% 0,01% 0,05% -0,38% -0,13% -0,35%

3,9603 5,0300 2,7880 6,1288 1,5598 6,7458 2,5816

3,8725 -18,06% 4,8113 -17,13% 2,6286 -21,96% 6,0675 3,86% 1,4920 -5,97% 6,4525 8,50% 2,4694 -16,25%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.941.664,04 12.286.866,93 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 89.493.581,44 18.210.598,75 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.025.681,64 3.061.323,41 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.409.539,27 645.368,91 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.761.796,26 2.899.704,38 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.893.958,96 2.872.895,20 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.993.793,60 1.589.590,19 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 16.509.640,20 2.696.480,76 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.618.892,62 6.624.074,70 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 5.514.001,18 1.486.484,60 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 31.999.280,35 2.708.607,96 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.958.515,08 1.340.015,27 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.957.717,70 9.855.619,48 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 130.363.061,40 26.213.702,18 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 6.587.692,42 2.693.680,47 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.083.345,06 1.316.830,74 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.725.956,61 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.939.128,20 670.970,52 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.669.472,25 922.270,56 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.568.663,64 2.976.876,21 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.774.047,13 896.620,68 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 7.754.377,48 1.921.253,01 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.793.274,47 2.093.793,50 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.764.092,03 2.260.474,38 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.673.076,09 2.424.091,06 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 32.995.609,32 3.436.522,32 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.642.852,93 2.485.271,84

2,2741 4,9144 7,5215 8,3821 6,8151 6,2285 5,0288 6,1227 2,8108 3,7094 11,8139 6,6854 12,1715 4,9731 2,4456 5,3791 2,2148 4,3804 10,4844 11,6124 9,7857 4,0361 8,4981 6,9738 8,9407 9,6015 16,7559

2,00% 0,14% 0,14% 0,18% 0,19% 0,44% -0,01% 0,52% 0,17% 0,99% 0,01% 0,42% 0,01% -0,39% -1,26% -0,32% -0,87% 0,01% 0,35% -0,20% 0,07% -0,25% -0,15% -0,07% -0,58% 0,18% -0,16%

2,2855 2,2570 -43,66% 4,9390 4,8775 7,68% 7,5591 7,4651 4,40% 8,4240 8,3192 8,48% 7,1559 6,6788 0,89% 6,4154 6,1039 -4,82% 5,1797 4,9282 8,10% 6,3064 6,0615 0,67% 2,8389 2,7827 -25,13% 3,7465 3,6723 -30,08% 11,9320 11,6958 4,66% 6,7523 6,6185 4,99% 12,1715 12,1715 2,58% 5,0228 4,9234 -4,70% 2,4701 2,4211 -9,30% 5,4329 5,3253 -0,93% 2,2170 2,2104 -14,53% 4,4242 4,3366 15,55% 10,5892 10,3796 -1,88% 11,7285 11,4963 5,41% 9,8836 9,6878 11,34% 4,0765 3,9957 9,81% 8,5831 8,4131 5,19% 7,0435 6,9041 3,11% 9,0301 8,8513 9,80% 9,6975 9,5055 8,89% 16,9235 16,5883 10,01%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.218.804,39 1.087.726,55 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.422.503,14 2.967.963,42 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.666.768,89 4.823.456,03 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.362.888,51 445.096,79 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.632.225,99 1.714.891,62 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.358.011,19 957.700,37 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.087.273,62 775.311,47 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.913.533,29 656.116,53 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.400.539,39 1.617.278,85 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.931.705,27 1.215.885,89 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.293.881,22 1.121.212,39 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.252.164,32 564.126,49

16,7494 6,8810 3,6627 5,3087 2,7012 6,6388 6,5616 5,9647 2,7210 4,0561 5,6135 11,0829

-0,56% -0,63% -0,34% 0,40% -0,02% -0,16% 0,14% -0,17% 0,86% 0,08% 0,00% -0,45%

17,0844 7,0186 3,7360 5,4149 2,7552 6,7550 6,6764 6,0691 2,7686 4,1271 5,6135 11,3046

16,5819 6,8122 3,6261 5,2556 2,6742 6,5724 6,4960 5,9051 2,6938 4,0155 5,5574 10,9721

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 38.761.596,22 6.539.431,25 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.072.924,76 3.082.934,24 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 12.452.715,51 4.942.384,97 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.292.753,68 3.946.950,19

5,9274 2,6186 2,5196 3,3679

-0,41% -0,33% 0,30% 0,01%

6,1052 2,6972 2,5448 3,3679

5,8681 -11,06% 2,5924 -15,87% 2,5070 -28,29% 3,3679 0,50%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.841.926,17 9.706.512,59 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 445.980,65 154.999,26 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.113.452,94 123.874,07 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.277.492,51 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.520.229,46 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.024.035,77 8.385.492,71 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.821.717,50 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.813.954,25 727.116,04

0,4988 2,8773 8,9886 1,2754 3,4433 2,5072 2,8400 2,4947

-0,68% -0,56% 0,30% 1,93% 0,02% 0,03% 0,05% -0,22%

0,5063 2,9205 9,1234 1,2831 3,4467 2,5448 2,8570 2,5321

0,4938 0,10% 2,8485 1,74% 8,8987 18,83% 1,2652 -51,70% 3,4295 -0,94% 2,4821 4,57% 2,8173 -0,04% 2,4698 -1,01%

-6,06% -4,68% -0,43% 5,11% 9,66% 4,00% 2,24% 1,60% -9,83% 10,62% 0,11% 7,58%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 257.265.492,56 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 130.654.823,09 107.941.823,29

1,7568 1,2104

-0,12% 0,22%

1,7568 1,2104

1,7568 -18,47% 1,2104 -27,46%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,8471 2,0374 0,6242 1,7836 6,3737 1,9591 2,8366 7,3692 6,5213 7,3800 3,6767

0,08% -0,24% -0,22% -0,06% -0,29% 0,06% 0,00% 0,01% -0,11% -0,20% -0,15%

3,8471 2,0374 0,6242 1,7836 6,3737 1,9591 2,8366 7,3692 6,5213 7,3800 3,6767

3,8182 -25,65% 2,0170 -5,27% 0,6180 0,00% 1,7658 -12,65% 6,3100 12,46% 1,9395 -0,78% 2,8153 -24,08% 7,3692 1,94% 6,4561 5,57% 7,3247 4,71% 3,6399 4,06%

4.233.716,19 25.627.754,75 262.061,70 5.264.795,25 16.836.035,69 29.102.287,54 4.305.794,52 1.143.840,89 4.235.687,51 2.016.435,28 1.408.666,56 8.403.615,06 3.211.329,93 1.951.785,05 6.574.352,46 9.503.678,02 297.077,54 699.659,92 2.636.154,61 11.407.099,73 6.792.537,67

10,0078 1,4043 14,5069 3,5519 3,4768 3,4810 11,4889 11,0874 9,9184 1,1211 12,2637 5,5916 8,6396 6,2609 8,3373 2,1126 32,8955 14,3925 10,6166 2,9320 3,3494

-0,09% -0,17% -0,17% -0,59% -0,03% -0,05% -0,10% -0,08% -0,19% -0,66% 0,05% 1,10% 0,07% -0,16% -0,56% -0,71% -0,90% -0,19% -0,16% -0,31% -0,15%

10,2080 1,4043 14,5069 3,5519 3,4768 3,5680 11,7187 11,3091 9,9184 1,1211 12,2637 5,6196 8,6482 6,3235 8,4207 2,1337 33,0600 14,5364 10,7228 2,9320 3,3494

9,8076 9,17% 1,3903 4,68% 14,3618 9,77% 3,5164 -6,86% 3,4507 6,51% 3,4114 7,30% 11,2591 6,83% 10,8657 5,86% 9,7200 6,41% 1,1099 -1,20% 12,2637 2,77% 5,5497 -32,97% 8,5964 8,85% 6,1983 -19,04% 8,2539 -7,91% 2,0915 -3,89% 32,6488 5,90% 14,2486 4,95% 10,5104 9,24% 2,9027 6,99% 3,3159 7,87%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.528.933,39 10.126.195,77 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.878.383,73 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 149.334,18 163.387,96 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.140.964,04 10.297.513,38 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.881.650,66 14.343.706,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.640.010,77 51.716.917,42 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 576.449,97 3.424.635,52 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.800.616,03 203.260,25 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 934.339,03 53.821,87 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 44.738.894,03 38.173.523,86 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.381.637,27 17.494.739,88 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 813.871,29 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.166.827,29 392.827,72 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 619.579,14 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.658.657,95 665.162,07 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 659.557,81 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.623.289,70 192.564,67 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 523.310,38 58.587,46

0,7435 0,7735 0,9140 0,8877 0,8981 0,1671 0,1683 13,7785 17,3598 1,1720 1,1650 1,1666 8,0616 8,4304 8,5072 8,9422 8,4298 8,9321

-0,20% -0,19% 0,65% -0,11% -0,10% -0,54% -0,65% -1,05% -0,22% 0,00% -0,07% -0,07% 0,01% 0,01% -0,01% -0,01% -0,07% -0,07%

0,7435 0,7735 0,9140 0,8877 0,8981 0,1671 0,1683 13,7785 17,3598 1,1720 1,1650 1,1666 8,0616 8,4304 8,5072 8,9422 8,4298 8,9321

0,7361 0,7735 0,8957 0,8788 0,8981 0,1654 0,1666 13,6407 17,1862 1,1720 1,1563 1,1666 7,9004 8,4304 8,3371 8,9422 8,2612 8,9321

8.757.487,01 2.276.395,76 28.157.248,21 13.820.462,82 1.156.848,99 1.853.279,47 15.175.036,63 8.508.138,91 9.554.187,37 1.499.009,67 3.842.044,25 1.961.174,64 5.835.775,57 2.057.278,58 3.937.349,13 534.297,77 37.827.902,35 5.800.635,82 11.867.847,09 1.608.113,96 4.712.767,31 1.281.778,89

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 42.370.193,54 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.989.759,67 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.801.708,49 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.700.071,77 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.536.221,07 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 101.304.912,93 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.469.057,39 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.682.243,68 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 42.011.354,77 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.260.559,45 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 17.275.416,79 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 46.989.443,21 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 27.744.739,30 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.219.862,62 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 54.812.590,34 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 20.077.484,84 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.772.507,67 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.069.867,42 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.987.026,76 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 33.445.233,91 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 22.750.886,69

4,82% 5,50% -0,52% 9,81% 10,44% -5,00% -3,28% 42,92% 35,70% 2,50% 5,16% 5,28% 2,90% 3,21% 2,16% 2,46% 3,27% 3,87%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

115.051.350,54 648.828,88 32.092.256,43 736.367,44 61.433.012,22 35.254.471,62 32.453.018,08 31.013.437,74 9.992.515,44 519.274,85 37.228.420,22 149.941,87 10.710,89 24.287.954,06 13.592.099,53 322.218,42 20.151.697,44 40.496.553,83 26.969.703,46 29.862.032,39 1.960.248,03 590.415,97 40.611.150,72 3.654.131,95 441.274,30 477.885,39 192.504,55 1.595.619,72 2.739.708,42 168.138,58 175.480,10 1.167.321,60 2.140.808,30 1.060.792,21 1.159.338,18 120.327,08 2.264.920,31 1.086.497,84 5.088.748,77 21.439.603,76 21.711.794,37 2.807.440,40 212.236,68 2.197.006,20 1.421.382,97 1.076.106,93 328.335.797,18 90.389,49 26.931.097,34 1.454.558,83 475.875,01

14.295.837,28 76.182,30 5.042.837,83 108.068,13 9.030.414,35 5.662.514,70 4.455.122,25 3.037.071,66 979.659,24 50.372,92 45.126.467,79 147.995,58 12.399,56 32.232.275,07 17.180.942,58 348.203,83 26.741.055,05 3.713.356,70 2.521.012,53 28.127.627,41 1.810.121,03 452.903,34 33.078.008,87 4.866.743,85 572.375,25 67.688,48 26.105,36 225.969,51 659.420,27 140.920,48 154.680,83 441.442,69 168.710,15 68.010,03 91.371,18 91.976,09 263.684,32 124.753,76 529.148,07 2.232.309,44 2.278.111,89 251.257,92 15.474,13 2.475.155,04 103.233,75 96.282,87 32.697.161,68 9.000,00 2.681.732,20 1.956.604,80 47.268,94

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 8,0479 8,5168 6,3639 6,8139 6,8029 6,2259 7,2844 10,2116 10,2000 10,3086 0,8250 1,0132 0,8638 0,7535 0,7911 0,9254 0,7536 10,9056 10,6980 1,0617 1,0829 1,3036 1,2277 0,7508 0,7710 7,0601 7,3741 7,0612 4,1547 1,1931 1,1345 2,6443 12,6893 15,5976 12,6882 1,3082 8,5895 8,7091 9,6169 9,6042 9,5306 11,1735 13,7156 0,8876 13,7686 11,1765 10,0417 10,0433 10,0424 0,7434 10,0674

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 35.009.900,41 10.387.917,80 3,3703 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 55.188.989,20 18.919.925,03 2,9170 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.889.182,88 294.878,00 6,4067 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 21.589.644,16 4.950.293,96 4,3613 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 21.332.265,66 6.062.644,75 3,5186 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.321.621,84 1.257.640,02 6,6169 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 287.361.359,04 49.355.835,95 5,8222 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 38.933.322,19 13.447.656,36 2,8952 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 755.341,50 160.391,87 4,7094 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.657.587,68 388.550,00 6,8398 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 39.104.383,12 6.811.984,71 5,7405 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 79.800.714,59 10.551.056,49 7,5633 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 26.860.907,57 37.405.062,27 0,7181 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 6.886.201,58 3.119.764,80 2,2073 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.607.898,63 3.086.621,47 9,9163 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 23.038.921,50 1.919.140,15 12,0048 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.315.849,88 749.404,04 11,0966 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.624.553,66 628.263,75 10,5442 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.238.141,18 6.582.794,85 9,3028 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.052.914,67 2.940.974,61 8,8586 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 14.969.787,86 1.688.269,52 8,8669

0,06% 0,06% 0,10% 0,27% 0,27% 0,24% 0,16% -0,03% -0,06% -0,06% -0,34% 0,51% -0,35% -0,36% -0,35% 0,50% -0,36% 0,00% -0,01% -0,16% -0,17% 0,69% 0,07% -0,67% -0,66% 0,06% 0,06% 0,06% 1,08% 0,65% 0,65% 0,34% -0,14% 0,72% -0,14% 0,61% -0,10% -0,09% 0,03% 0,24% 0,00% -0,09% 0,76% -0,11% -1,09% -0,09% 0,00% 0,00% 0,00% -0,20% -0,16%

8,0479 8,5168 6,3639 6,8139 6,8029 6,2259 7,2844 10,2116 10,2000 10,3086 0,8250 1,0132 0,8638 0,7535 0,7911 0,9254 0,7611 10,9056 10,6980 1,0617 1,0829 1,3036 1,2277 0,7508 0,7710 7,0601 7,3741 7,2024 4,1547 1,1931 1,1345 2,6443 12,6893 15,5976 12,8151 1,3082 8,5895 8,7091 9,6169 9,8923 9,5306 11,1735 13,7156 0,8965 13,9063 11,2883 10,0919 10,0433 10,0424 0,7508 10,0674

7,8869 8,5168 6,3003 6,7458 6,7349 6,1636 7,2116 10,0074 10,1235 10,3086 0,8168 0,9980 0,8638 0,7384 0,7911 0,9069 0,7461 10,6875 10,4840 1,0511 1,0829 1,2840 1,2277 0,7433 0,7710 6,9189 7,3741 6,9200 4,1235 1,1931 1,1232 2,6443 12,4990 15,3636 12,5613 1,2951 8,5895 8,7091 9,6169 9,4121 9,3400 10,9500 13,4413 0,8876 13,7686 11,1765 10,0417 10,0433 10,0424 0,7434 9,9919

7,38% 7,40% 4,50% 4,43% 4,46% 5,73% 8,39% 8,66% 6,22% 6,32% 6,15% 0,75% 6,68% 3,92% 4,51% -1,36% 3,93% 5,79% 4,97% 6,75% 7,03% 1,31% 11,97% 0,89% 1,33% 2,56% 3,38% 2,56% -13,83% 1,81% 1,23% 9,26% 19,84% 13,75% 19,84% 12,59% 6,11% 6,61% 1,99% 0,39% 0,08% 8,53% 3,01% 9,80% 43,87% 8,53% 0,23% 0,21% 0,23% 4,81% 0,67%

1,54% 3,3703 3,3703 -31,51% -0,63% 2,9170 2,8878 -7,97% -1,00% 6,4067 6,4067 -7,97% 0,34% 4,3613 4,3177 -29,20% 0,17% 3,5186 3,4834 -6,92% 0,24% 6,6169 6,5507 -7,87% 0,13% 5,8222 5,8222 9,92% -0,13% 2,8952 2,8662 -0,01% -0,89% 4,7094 4,6623 -10,90% -0,11% 6,8398 6,8398 29,26% -0,64% 5,7405 5,7405 15,00% 0,15% 7,9415 7,5633 8,84% -0,68% 0,7181 0,7109 -4,84% -0,07% 2,2073 2,1852 -2,70% 0,01% 9,9163 9,8667 6,97% 0,06% 12,0048 12,0048 1,30% 0,24% 11,0966 11,0966 8,91% 0,05% 10,5442 10,4388 2,59% 0,07% 9,3028 9,2098 4,28% 0,10% 8,8586 8,7700 5,22% 0,18% 8,8669 8,7782 8,82%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 182.447,41 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.081.061,73 2.523,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.332.197,89 1.981,35 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 21.283.416,61 17.609,19 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 359.960,11 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 36.289.402,16 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 427.833,21 494,96 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.217.433,20 33.727,16 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 38.441,99 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.186.130,20 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 818.919,43 849,72 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.381.636,68 1.351,11

1.225,3800 1.221,1100 1.177,0800 1.208,6500 1.185,9100 1.206,7400 864,3900 866,2900 873,8200 875,8700 963,7500 1.022,5900

0,19% 0,20% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,27% -0,27% 0,10% 0,10% 0,05% 0,05%

1.225,3800 1.221,1100 1.177,0800 1.208,6500 1.185,9100 1.206,7400 864,3900 866,2900 873,8200 875,8700 963,7500 1.022,5900

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.595.355,11 192.566,92 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.613.265,23 1.161.542,10 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.364.567,29 1.388.958,03 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.645.717,25 3.019.545,92 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.750.298,77 699.415,75 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.525.806,79 1.603.742,81 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.860.230,07 603.822,03 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.208.848,66 3.454.743,30 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.241.419,41 688.569,87 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.231.952,77 1.797.514,68

8,2847 1,3889 2,4224 1,5385 2,5025 2,8220 3,0808 3,8234 3,2552 0,6854

0,43% 0,20% -1,15% -0,41% 0,10% -0,25% -0,32% 0,01% -0,03% -0,94%

8,4090 1,5000 2,4951 1,5847 2,5776 2,8926 3,1732 3,8808 3,3040 0,7402

1.225,3800 1.221,1100 1.177,0800 1.208,6500 1.185,9100 1.206,7400 864,3900 866,2900 873,8200 875,8700 963,7500 1.022,5900

6,21% 6,23% 4,48% 4,51% 7,79% 7,81% 1,29% 1,32% 2,42% 2,44% 7,91% 7,93%

8,2847 4,48% 1,3889 -31,66% 2,3982 -5,15% 1,5231 5,99% 2,4775 7,90% 2,7938 9,05% 3,0500 9,01% 3,8234 6,93% 3,2552 8,43% 0,6854 -15,84%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.149.004,24 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 20.832.035,09 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 26.845.524,41 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.771.671,78 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.975.386,62 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.077.240,78 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.455.995,63 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.821.916,18

928.313,29 5,5466 10.360.812,95 2,0107 1.350.504,97 19,8781 3.087.317,45 2,8412 1.741.990,10 4,5783 2.488.432,28 2,8441 759.637,01 4,5495 1.350.654,71 6,5316

0,01% 5,6159 5,5466 5,63% 0,00% 2,0208 2,0107 0,31% -0,67% 20,4247 19,8781 -2,21% -0,42% 2,9193 2,8412 13,51% -0,34% 4,7042 4,5783 4,72% -0,06% 2,9223 2,8441 7,33% -0,88% 4,6064 4,5495 9,75% -0,11% 6,6622 6,5316 5,23%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 36.069.216,16 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.701.447,39 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.430.737,46

9.538.570,21 3.973.378,12 1.004.765,57

3,7814 1,6866 5,4050

-0,61% -0,41% 0,00%

3,8570 1,7119 5,4050

3,7814 -9,49% 1,6866 -2,47% 5,4050 -0,25%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.530.487,49 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 2.578.995,90 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.556.860,30 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.657.284,82 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 798.638,28 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 703.261,00

629.445,92 1.492.491,77 235.377,57 3.764.200,50 1.021.623,85 195.258,10

4,0202 1,7280 6,6143 1,2373 0,7817 3,6017

0,49% -0,22% 0,01% -0,42% -0,53% -0,27%

4,1006 1,8144 6,6308 1,2992 0,8208 3,7458

3,9800 4,44% 1,7107 -26,80% 6,5812 2,36% 1,2249 -11,46% 0,7739 -6,73% 3,5657 10,41%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.279.915,42 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 328.371,49

1.786.321,11 140.274,12

1,8361 2,3409

0,29% 0,06%

1,8361 2,3877

1,8269 -30,90% 2,3292 -9,10%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.614.835,00 1.557.115,99 8.735.020,47 3.776.555,57 573.109,94 990.395,29 2.624.997,08

719.543,00 311.312,59 8.508.111,59 2.792.387,38 173.099,02 301.376,82 911.773,62

5,0238 5,0018 1,0267 1,3524 3,3109 3,2862 2,8790

0,22% 0,01% -0,29% 0,24% 0,12% 0,04% 0,13%

5,0238 5,0018 1,0267 1,3524 3,3109 3,2862 2,8790

4,9987 5,03% 4,9768 1,70% 1,0216 -7,47% 1,3456 -17,76% 3,2943 7,46% 3,2698 7,26% 2,8646 -4,03%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 21.107.594,71 20.826.504,31 1,0135 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.305.610,28 2.960.869,52 3,4806 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.402.927,52 2.971.229,96 1,4819 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 80.851.979,17 19.218.820,66 4,2069 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.229.402,85 1.783.195,93 2,9326 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 17.658.407,26 6.592.993,02 2,6784 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.249.717,74 7.243.784,00 0,1725 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.399.264,62 924.319,52 2,5957 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 7.235.737,84 2.385.734,69 3,0329 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.360.318,93 536.581,60 4,3988

-0,24% 0,12% -0,25% 0,01% -0,25% 0,26% -0,06% -0,30% 0,10% 0,15%

1,0439 3,5850 1,5264 4,2279 3,0206 2,7588 0,1777 2,6736 3,1239 4,5308

0,9831 3,3762 1,4374 4,1859 2,8446 2,5980 0,1673 2,5178 2,9419 4,2668

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 53.308.826,23 3.086.484,23 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.524.882,64 575.826,92 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.413.240,98 2.021.780,29 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.876.981,09 501.142,57 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.449.163,53 959.761,86 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.213.232,06 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 550.177,63 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.876.380,12 349.368,50 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.154.519,23 1.744.686,36 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.718.013,14 372.912,74 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.673.191,35 1.898.781,30 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.671.725,69 715.901,90 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 11.047.301,83 8.780.973,02 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 519.354,66 201.565,91 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.627.525,52 5.538.773,02 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.441.046,87 379.968,18 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.404.473,77 3.023.408,38 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 2.319.753,93 180.036,33 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 807.388,64 81.183,78

17,2717 13,0680 5,6451 13,7226 16,0969 11,7219 10,3691 5,3708 13,2715 12,6518 3,5145 3,7320 1,2581 2,5766 0,6549 3,7925 3,4413 12,8849 9,9452

0,00% 0,02% -0,46% -0,12% -0,24% -0,13% -0,38% -0,09% -0,11% -0,94% 0,00% -0,88% -0,72% 1,66% -0,58% 0,04% -0,09% 0,06% -0,05%

17,6171 13,1987 5,9274 14,4087 16,9017 12,3080 10,8876 5,4782 13,5369 12,9048 3,5496 3,9186 1,3210 2,6152 0,6778 3,9821 3,6134 13,5291 10,4425

17,0990 5,18% 12,9373 1,48% 5,5886 -13,66% 13,5854 6,93% 15,9359 3,61% 11,4875 1,98% 10,1617 -3,46% 5,3171 6,70% 13,1388 6,32% 12,5253 6,40% 3,4794 0,17% 3,6947 1,06% 1,2455 -14,11% 2,5766 -44,60% 0,6549 -11,95% 3,7546 -0,94% 3,4069 7,48% 12,7561 -1,70% 9,8457 6,41%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.155.104,94 363.276,14 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.054.326,74 1.268.909,20 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.641.038,57 12.037.223,17 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.418.912,02 2.730.361,66 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.491.938,28 7.029.737,54 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.772.302,78 1.920.334,91 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.421.958,07 811.367,92 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 7.600.043,06 5.730.964,53 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.266.366,84 554.589,00

8,6851 0,8309 0,5517 1,6184 0,7812 2,4851 2,9850 1,3261 2,2834

0,00% 2,33% -0,45% -0,04% -0,81% -0,31% 0,87% -0,10% 0,48%

8,8588 0,8475 0,5793 1,6993 0,8203 2,6094 3,1343 1,3924 2,3976

8,5114 0,02% 0,8143 -53,40% 0,5462 -12,65% 1,5860 -2,42% 0,7656 -4,43% 2,4354 8,66% 2,9253 0,15% 1,2996 -9,13% 2,2377 4,84%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.226.656,27 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.705.516,84 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.424.080,22 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 363.727,53

30.158.401,86 2.189.333,45 3.751.477,06 520.819,14

3,9533 1,6925 1,1793 0,6984

0,01% 1,20% -0,40% 0,76%

3,9533 1,6925 1,1793 0,7019

3,9335 2,70% 1,6798 -26,22% 1,1675 -8,87% 0,6956 -18,11%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 626.591,94 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 591.150,57 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.351.952,50 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 84.478,70

292.728,67 162.265,80 448.637,74 95.606,50

2,1405 3,6431 3,0135 0,8836

0,09% 1,93% -0,41% -0,48%

2,2047 3,6977 3,1340 0,9189

2,0977 -15,57% 3,6067 -45,12% 2,9834 -4,72% 0,8748 -8,22%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.108.921,79 3.336.320,06 2,7302 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.644.102,76 7.975.635,96 0,3315 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.386.646,31 3.219.413,97 1,0519 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.374.248,41 1.159.843,16 4,6336 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.280.334,48 1.961.813,38 10,3375 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.106.159,44 1.995.992,67 2,5582 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 297.563,50 120.000,00 2,4797 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 376.614,13 150.492,23 2,5025 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.488.928,88 261.323,19 9,5243 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.865.332,42 367.121,61 10,5288 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.776.477,96 161.484,93 11,0009

-0,68% 2,7780 2,6756 -8,39% -0,93% 0,3373 0,3249 0,82% -0,06% 1,0624 1,0414 -11,22% 0,01% 4,6336 4,6336 -6,92% 0,01% 10,3375 10,3375 2,30% 1,40% 2,5838 2,5326 -23,85% 0,13% 2,5045 2,4549 -14,20% 0,12% 2,5275 2,4775 -15,92% 0,48% 9,6672 9,4529 7,86% 0,26% 10,6604 10,4498 7,89% -0,16% 11,1109 10,9184 6,32%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,09% 282,3360 276,8000 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.187.509,30 11.515,42 276,8000 0,05% 205,5728 204,5500 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 12.236.417,01 59.821,31 204,5500 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 225.540.004,09 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.752.081,05 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.827.852,99 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 670.041,52 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.161.983,04 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.275.776,12 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 918.298,11 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 600.635,26 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 10.802.857,62 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.783.670,68 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 2.920.788,12

84.875.920,21 5.439.093,68 6.556.439,96 1.502.935,75 916.930,78 328.090,09 252.189,43 262.648,04 5.648.675,27 1.227.061,10 2.889.004,23

2,6573 1,0575 1,3464 0,4458 3,4484 3,8885 3,6413 2,2868 1,9125 5,5284 1,0110

-1,77% 3,99% 4,54% 2,77% 7,41% 3,84% 0,06% 0,02% 5,05% 5,58%

0,02% 0,75% 0,07% -0,18% 0,05% -0,47% 0,28% -0,13% 0,58% 0,02% -0,34%

2,6573 1,0575 1,3498 0,4480 3,4570 3,9079 3,6413 2,4011 1,9508 5,5395 1,0616

4,26% 0,15%

2,6573 3,99% 1,0549 -19,14% 1,3430 -7,12% 0,4436 -5,13% 3,4398 2,64% 3,8691 7,10% 3,6413 -16,11% 2,2639 -8,77% 1,8743 -26,64% 5,4178 -6,54% 0,9908 -7,19%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . .1,2234 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,784 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4388 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,4927 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .96,63 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,201 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,4825 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,2399 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,1867

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2045

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,76832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,163

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2243 .........................................................1,2225 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78455 .......................................................0,78345 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,444 .........................................................7,4336 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4986 .........................................................8,4868 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96,7 ...........................................................96,56 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2018 .........................................................1,2002 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4877 .........................................................7,4773 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2408 ...........................................................1,239 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1875 .........................................................1,1859

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 18H™ I√À§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

613,65

0,21

0,251 1,08 0,271 0,069 1,17 0,059 0,361 0,129 13,80 0,20 0,338 0,081 0,144 0,65 3,77 1,07 0,50 1,56 0,942 3,90 0,796 0,201 0,495 0,899 3,23 0,668 2,37 0,165 0,24 0,223 0,729 4,86 0,95 1,00 0,647 2,21 1,56 0,09 0,24 0,50 0,18 0,434 0,651 0,46 4,80 1,25 0,119 0,485 0,025 0,20 1,33 0,71 0,271 0,202 0,246 0,173 0,089 1,79 0,45 0,67 0,326 0,267 0,36 2,55 0,88 0,985 0,304 0,086 0,404 0,867 0,304 5,39 2,61 0,399 0,254 0,335 1,21 0,258 0,388 0,906 0,55 0,93 0,513 0,25 0,66 10,96 1,19 1,12 5,49 2,70 0,488 1,83 0,44 0,23 3,50 2,99 0,441 0,542 0,329 0,761 0,37 0,415 0,17 0,147 0,348 0,94 5,60 0,52 1,18 0,869

0,00 -2,70 3,83 0,00 0,00 -3,28 -1,10 -17,83 1,10 0,00 -8,15 1,25 7,46 -1,52 -5,28 -7,76 -1,38 0,00 -0,42 1,83 -6,35 0,00 -0,60 1,01 0,94 2,45 -9,20 3,13 4,35 1,36 -0,14 -0,41 -4,90 -5,66 0,00 1,84 9,86 0,00 0,00 -3,85 0,00 0,00 0,15 0,00 -2,04 0,00 0,00 0,21 8,70 -0,99 8,13 1,43 0,00 -27,60 0,00 -0,57 2,30 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,18 -0,25 -0,34 -12,64 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 -2,42 9,32 7,78 0,67 0,00 -3,13 -3,93 0,00 -2,08 -0,18 -0,83 2,75 0,55 -1,10 -9,46 2,81 2,80 -1,71 -5,41 0,67 2,08 -3,21 0,00 -4,88 0,00 0,00 0,00 -0,68 -1,97 1,08 1,45 4,00 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√)

0 966.150 100 0 280 2.399 620 54.318 70.829 0 8.020 737.365 57.709 1.045.478 2.504 1.950 300 0 11.690 5.140 2.220 32.607 1.521 500 5.453 2.651 1.200 100 1.000 317.622 265 35 570 7.755 0 5.640 1.889 0 1.521 4.960 0 0 5.510 0 250 0 0 827 20.651 254.295 6.874 2.500 80 266 0 1.500 33.012 0 0 0 2.100 0 0 52.032 100 0 0 100 161 5.920 1.440 0 440.779 0 0 0 986.777 35.545 50 10.996 0 2.351 920 0 20 3.054 19.933 100 18.722 161.174 20 685 19.702 2.165 233 2.906 510 16.752 1.000 23.686 0 0 0 495 1.540 946.837 5.727 68 0 0

0,00 1,08 0,271 0,00 1,17 0,055 0,361 0,129 13,65 0,00 0,315 0,079 0,13 0,65 3,77 1,06 0,50 0,00 0,936 3,85 0,792 0,199 0,488 0,899 3,16 0,66 2,37 0,164 0,24 0,219 0,584 4,85 0,95 1,00 0,00 2,16 1,42 0,00 0,216 0,50 0,00 0,00 0,65 0,00 4,80 0,00 0,00 0,485 0,024 0,198 1,20 0,709 0,271 0,202 0,00 0,173 0,083 0,00 0,00 0,00 0,326 0,00 0,00 2,45 0,88 0,00 0,00 0,086 0,365 0,85 0,281 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 1,21 0,235 0,388 0,882 0,00 0,93 0,50 0,00 0,481 10,86 1,18 1,12 5,42 2,67 0,486 1,78 0,403 0,227 3,50 2,97 0,441 0,541 0,329 0,761 0,00 0,00 0,00 0,147 0,251 0,93 5,51 0,52 0,00 0,00

0,00 1,13 0,271 0,00 1,17 0,059 0,376 0,158 14,19 0,00 0,338 0,081 0,145 0,673 4,00 1,12 0,50 0,00 0,958 3,94 0,83 0,203 0,498 0,91 3,26 0,67 2,38 0,165 0,24 0,225 0,729 4,86 1,00 1,03 0,00 2,22 1,56 0,00 0,24 0,52 0,00 0,00 0,656 0,00 4,82 0,00 0,00 0,49 0,025 0,21 1,33 0,71 0,271 0,202 0,00 0,173 0,091 0,00 0,00 0,00 0,348 0,00 0,00 2,59 0,88 0,00 0,00 0,086 0,404 0,874 0,32 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 1,26 0,258 0,388 0,921 0,00 0,959 0,52 0,00 0,66 11,09 1,22 1,12 5,56 2,78 0,488 1,83 0,44 0,241 3,68 3,06 0,444 0,565 0,329 0,805 0,00 0,00 0,00 0,147 0,348 0,957 5,80 0,52 0,00 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

1,85 3,49 0,30 0,371 0,31 3,78 0,295 0,375 0,642 0,218 0,244 0,79 0,405 0,661 0,385 0,879 0,313 1,35 0,167 6,60 0,31 5,08 0,266 0,976 0,40 2,38 1,02 0,258 0,321 0,287 12,12 9,78 4,89 2,44 0,39 0,569 0,27 0,222 1,18 1,90 0,594 4,07 0,086 1,88 1,15 0,228 0,67 0,29 0,803 0,048 0,392 1,21 1,36 0,226 13,20 5,10 0,166 0,36 0,56 0,404 0,079 0,676

0,00 -1,41 3,45 6,00 0,00 -5,26 0,00 -0,27 0,00 -0,91 -2,40 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 -3,79 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 -2,73 0,00 -3,35 -0,20 0,00 3,39 0,00 0,00 0,37 0,45 1,72 0,00 9,39 3,56 0,00 4,44 0,00 -0,87 -1,62 0,00 0,38 0,00 3,43 -1,63 3,03 -1,74 1,23 -1,92 -2,35 0,00 9,80 -0,98 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0 4.758 1.850 5.060 0 5.702 0 116.414 1.500 130 3.082.200 472 1.595 0 0 0 0 2.481 0 18.283 0 67.664 0 0 0 57.619 0 150 6.844 0 900 560 314.338 1.081.886 0 0 2.042 1.074.635 100 0 35.644 8.993 0 146.135 0 2.160 8.180 910 42.265 0 275.098 14.729 57 270 1.999 221 44.040 0 112 3.090 0 0

0,00 3,18 0,30 0,347 0,00 3,75 0,00 0,375 0,642 0,20 0,239 0,79 0,348 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 6,60 0,00 5,03 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 0,258 0,32 0,00 11,68 9,77 4,87 2,38 0,00 0,00 0,264 0,22 1,17 0,00 0,543 4,04 0,00 1,80 0,00 0,21 0,67 0,261 0,783 0,00 0,382 1,21 1,23 0,226 13,06 4,86 0,163 0,00 0,461 0,392 0,00 0,00

0,00 3,56 0,30 0,371 0,00 3,89 0,00 0,382 0,642 0,218 0,25 0,79 0,418 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 6,90 0,00 5,11 0,00 0,00 0,00 2,42 0,00 0,258 0,33 0,00 12,20 10,10 5,05 2,44 0,00 0,00 0,271 0,227 1,18 0,00 0,61 4,09 0,00 1,90 0,00 0,228 0,698 0,29 0,814 0,00 0,399 1,23 1,36 0,228 13,50 5,35 0,17 0,00 0,56 0,41 0,00 0,00

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

0,45 0,15 1,25

1 2 22.500

2,22 6,84 6,49

2,22 6,84 6,50

6,00 0,186 0,108 0,35 3,65 0,15 3,63 0,36 6,98 0,131 0,96 1,29 14,50 95,00 0,88 17,28 0,12 0,12 1,98 0,097

0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 14,50 -0,27 0,00 19,93 15,93 0,00 6,61 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,49 0,00

0 497 0 0 150 3.000 20 0 18 45.402 0 101 0 5 0 175 0 0 3.072 0

0,00 0,151 0,00 0,00 3,65 0,14 3,63 0,00 6,98 0,108 0,00 1,15 0,00 95,00 0,00 17,28 0,00 0,00 1,70 0,00

0,00 0,216 0,00 0,00 3,65 0,157 3,63 0,00 6,98 0,135 0,00 1,29 0,00 95,00 0,00 17,28 0,00 0,00 1,99 0,00

0,041 0,30 0,031 1,07 0,095 0,06 0,10 1,41 0,49 1,30 0,088 0,397 0,64 0,035 0,50 0,09 0,032 0,142 0,139 0,095 0,15 0,093

0,00 0,00 -8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 -1,04 0,00 8,14

0 0 47.107 0 0 0 0 0 0 0 13.200 100 0 0 0 1.500 0 0 20.720 503 0 1.937

0,00 0,00 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,085 0,397 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,122 0,077 0,00 0,081

0,00 0,00 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,089 0,397 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,14 0,095 0,00 0,10

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√)

∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,30 0,12 0,08 0,028 0,41 0,45 0,139 0,043 0,10 1,39 0,835 0,062 0,072 3,62 0,76 0,078 0,26 0,08 0,14 0,05 2,79 0,529 0,026 0,429 0,14 0,20 0,04 0,08 0,132 0,085 0,10 0,32 0,18 0,122 0,11 0,12 0,048 0,198 0,57 0,26 0,41 0,39 0,54 0,02 0,78 0,08 0,588 0,75 0,038 0,08 0,346 0,27 0,328 0,12

0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 4,65 -4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,39 0,00 0,00

0 0 0 2.060 0 10 4.402 0 0 15.298 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 5.200 5.000 0 550 0 261 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050 0 0

0,00 0,00 0,00 0,028 0,00 0,45 0,117 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,113 0,11 0,00 0,048 0,00 0,57 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,028 0,00 0,45 0,145 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,125 0,11 0,00 0,048 0,00 0,57 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,276 0,00 0,00

0,03 0,112 4,10 2,75 1,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

2,22 6,84 6,50

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) RILKEN (K√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§·§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,531 2,29 1,95 0,47 3,06 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,01 1,51 1,34 3,70


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ηٷÛ΢ÒÓ Ì ı¤Ì·: “Δ¤¯ÓË ·fi ÛÎÔ˘›‰È·” Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “ºÏ·Ì·Ó‰È΋ ÂÍÔ¯‹” Ù˘ °·ÏÏ›‰·˜ Monique Aullen, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ›· ·fi √ °˘Ó·ÈΛԘ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÂÎÏÂÎÙfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·: ÁÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË °˘Ó·›ÎÂÈ·˜ ∫·ÏÏÈÙ¶ÂÚÛÂÊfiÓË Ã·Ù˙ËÓȯÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÏ¿Ô˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ VALIS. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ÎÈı¿¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 7 Ú·-ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È £·Ó¿Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 11 Ì.Ì. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÛ˘ ∫·ÙÂÚÁ¿Ú˘ ÎÈı¿ÚË. ÃÔÚËÁfi˜: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹Ú·-ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ¤ÎıÂÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ 5Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È·. ™Ù·ıÌfi˜ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜, 24230 22009, www.moyseioelias.gr. — √ ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È ¤ˆ˜ 22/7 ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÌÈÒÙË ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘, ÒÚ˜ 20.00 - 24.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡.¶.¢.¢. ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ΔÂψÓ›Ԣ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. °È· ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¤ˆ˜ 20/7: ∫·Ï·ı¿ μ¿Ûˆ - ¶Ï·ÎÈ¿ ƒ›Ù· - ªÔ‡ÙÏ· ∂ϤÓË, ÎfiÛÌËÌ· - ÂÈÎfiÓ˜ - ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, 21/7 - 27/7: ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ¡. - ƒÔ‡ÛÛ· ∑., ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ∫ÔÓ‰Ú·ÊÔ‡ÚË ª˘ÚÛ›ÓË, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, 27/7-2/8: ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·. — ∂Îı¤ÛÂȘ μÈ‚Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ 30/08. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ·fi ÙȘ 6.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ 11.00 Ì.Ì. ÙÔÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ‰ÈÂıÓÒ˜, ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfi∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÏÔ˘. £’ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÎÔÚ˘Á·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ ÁÈ· Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ·fi ÙȘ ¯ÔÚˆ‰›· ·fi ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ Ù˘ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ °È¿Ó22-7-2012 ¤ˆ˜ ÙȘ 29-7ÓË ∫·ÚοϷ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó 2012 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÛÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi. 19.00 ¤ˆ˜ 23.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ Úˆ› 10.30 ¤ˆ˜ 13.30, ·fiÁÂ˘Ì· 19.00 ¤ˆ˜ 23.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜.

£∂∞Δƒ√ — ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ £Ú˘·ÏÏ›‰· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÊıÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Á¤ÏÈÔ˘ Ì ÙÔ “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ÙˆÓ ∞Ï. ™·ÎÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ Î·È ÃÚ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Û ÌÈ· ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì 2 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™ÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, 23 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, 28 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Î·È 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì 2 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 8 Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›·, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

¢π∞º√ƒ∞ — ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÏ› Ù· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚·ıÌÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ ÚÔÛÎfiˆÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 21 Î·È 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÚÔÛÎÔÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÷ӛˆÓ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∞ÓÙÒÓË ∑ÈÔ‡Ú· 6944443021 Î·È ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ∫ÒÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë 6932020525, °ÈÒÚÁÔ ∫ÂÚ·Ì›‰· 6947682188, §¤Ó· ∞ÓÂÌÔ‡ÏË 6972951917, ÿÚË ™·¯›ÓË 6994854916, °ÈÒÚÁÔ ∂Ï·ÊÚÔ¿ÙË 6977895770. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §·ÌÈÓÔ‡˜ “∏ §·ÌȉÒÓ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÎ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ª·ÓÈʤÛÙÔ” ÛÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú Ù˘ Î. ∫ÔÓÛfiÏ· ™ÔÊ›·˜ ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÓ 28/7 Î·È ÒÚ· 22.00. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ¶Â˘Î·Î›ˆÓ “√ ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ï·˚Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 27Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ Ï·˚΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË 10Ë °ÈÔÚÙ‹ ¶ÂÔÓÈÔ‡, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 21/7, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÁϤÓÙÈ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂfiÓÈ Û fiÏÔ˘˜. — √ ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂΉ‹ÏˆÛË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ÃÚ. ™Ù·ÓÈÔ‡, ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡-Û˘ÁÁڷʤˆ˜, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ï·ÈÛ›ˆÛË (Û·ÓÙÔ‡ÚÈ) ·fi ÙË ¢·Ó¿Ë £. μÔ˘ÙÛÈÏ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ ÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 21-22/7, ª·›Ó·ÏÔ ∞Ú牛·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì.-12 Ì. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔ ¶Â˘Î› Î·È ÛÙÔ˘˜ øÚ·ÈÔ‡˜ ∂˘‚Ô›·˜ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒÒÛÔ˜), ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 17 ¢ÚÒ. ΔËÏ. Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 24210-33062, 33972, 24230-22836, 6973-404380, 6989-868142.

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

“Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... ƒfi‰ÔÓ ÂÏ›‰·˜”

™˘Ó·˘Ï›· ¡. ¶·Úı¤ÓË ∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ «Δ

· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... ƒfi‰ÔÓ ÂÏ›‰·˜” ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ª·Ú·ÌÔ‡ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 22.00.

™Â ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜, Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, ·Îԇ̠ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, Û˘ÓÔÌÈÏԇ̠̠ÙȘ ÂÍ·›ÛȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ χ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÈÎÚ‡ÓÔ˘ÌÂ, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ¯·Ú¤˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘ÌÂ. ∞ӷηχÙÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ªÂ ηڿ‚È ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜, Ô˘ Ó·È (!) ı· ëÚıÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚ›. ∫·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜. ªÂ ÙË Û˘Ó‡ÚÂÛË, ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ÙË Û˘ÓÔ‰ÔÈÔÚ›·,

Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Ì ÙËÓ ∂‡Ë ∫˘Ú›ÙÛË, ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÊ¿ÓË Î·È ÙÔ £·Ó¿ÛË ª·Ù˙›ÏË, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ù˘ ‡ÊÔ˜ Î·È ‹ıÔ˜, ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÓÂfiÙÂÚ·. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ CD “ª¤Û· ÛÔ˘ Ó· ¯·ıÒ” , ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, “£· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-

Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÁÂÌ¿ÙË ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÂÈ̤ÓÔ-

ÓÙ·˜ ÌÔÓ·¯Èο Î·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ ÛÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Í›Â˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·.

μȈ̷ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿

“¢Ú¿ÎÔÈ Î·È ¡Âڿȉ˜” ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μπøª∞Δπ∫√ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ·È-

‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ì ٛÙÏÔ “¢Ú¿ÎÔÈ Î·È ¡Âڿȉ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ·fi ÙȘ 26 ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΛ ·fi ÙȘ 11 Ò˜ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÎÙfi˜ ¿ÏψÓ, ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡, (ÚfiÏÔÈ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È), ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο (˙ˆÓÙ·Ó‡ԢÌÂ Ì˘ıÈο Ï¿ÛÌ·Ù· ·fi ʇÏÏ· Î·È ÎÏ·‰È¿), ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜, (Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È·), ÁÚ·Ê‹˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÒÓ (Ò˜ ÓÙ‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ‰Ú¿ÎÔ). √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ʤÚÂÈ

ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË, Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, Ó· Ì·˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛË, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. “∏ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ §¿ÎË ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ Î·È ıÂÚÈÓ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. º¤ÙÔ˜ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ οÓÔ˘Ì ÙÔ ·È‰ÈÎfi. ∏ ÔÌ¿‰· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ÔÌ¿‰·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì›” ÂÍËÁ› Ë Î. ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ›‰È·, Â›Ó·È ÌÔÚÊ‹ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fi¯È ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈ-

Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÏÈ˘. μ·ÛÈ΋ ÂÌ„˘¯ÒÙÚÈ· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È Ë Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË. “ΔÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ȉ¤· Î·È ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. μϤÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û ÂÌ¿˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯·Ú¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ôχ Ì ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ŒÏÏË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. £· Á›ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ Î·È ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ “√ÚÌÒÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÓËÏ›ÎˆÓ 16 - 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ: “∑ÒÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË” , ı· ¤ÚıÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜, Ì ÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜, Ó· Û˘ÌÊÈÏȈıԇ̠̠ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì·ıԇ̠¿ÓÙ·. ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÌ›˜ Î·È Ó· ηٷÚÁԇ̠ÙÔ ÂÁÒ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ÕÓÓ· ™Ù·˘Ú·Î¿ÎË. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘.

∞fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ

∞ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì., ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Saily” ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “∂ÎÔÏ/Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ” Ì ٛÙÏÔ: “ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›·, ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô˘Ú¿ÓÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∞fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Á·Ï·ÍÈÒÓ, ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ¿ÛÙÚ·, fiˆ˜ Ô ◊ÏÈÔ˜ Ì·˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô

rs 136a, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜ Ó¿ÓÔ˘˜, ÙÔ Û‡Ì·Ó Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÚfi˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ· ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜ Á·Ï·Í›Â˜, Ô˘ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó 12 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ̷˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›·, Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· οÓÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· laser, ÌÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÛÙÚÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› ÙÔ ·-

ÛÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ٷ ÙËÏÂÛÎfiÈ· Î·È Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ÎÈ¿ÏÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÛÙÚÔ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· ÛÊ·ÈÚˆÙ¿ ÛÌ‹ÓË Ì13, Ì12 ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È √ÊÈÔ‡¯Ô, Ù· ·ÓÔȯٿ ÛÌ‹ÓË ª6 Î·È ª7 ÛÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ÎÔÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ∫ÚfiÓÔ Î·È ÕÚË. ∂›Û˘, ÔÚ·Ù¿ ı· Â›Ó·È Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ˘ÂÚηÈÓÔÊ·ÓÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì27 Î·È Ì57 ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞ÏÂÔ‡˜ Î·È Ù˘ §‡Ú·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË-

ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ÛÙË ÊÈÏfiÍÂÓË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Saily” (ÙËÏ. 24230 22044), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 21Ô ¯ÏÌ. Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï·˙ Ù˘ ∫ÔÚfi˘ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· η٤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ Ï·˙ Ù˘ ∫ÔÚfi˘, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÛÙÚÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô˘Ú¿ÓÈˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÙËÏÂÛÎfiÈ· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÊÂÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙȘ ∞ʤÙ˜. ∞Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1/7. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1/7 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, Ù· ·È¯ÓȉÔÌ·ÁÂÈڤ̷ٷ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ó‹˜ Ì·˜ §›ÏÈ· ∂Ì‚·ÏˆÙ‹, Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Junior Master Chef ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ Mega Chanel. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 50 ·È‰È¿, ·›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· §›ÏÈ·Ó ∂Ì‚·ÏˆÙ‹. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23/7 ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ, ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜” , ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË £¿ÓÔ ∫·ÏÈ¿ÎË. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/7, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂΉ‹ÏˆÛË: ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ (∞ʤÙ˜-¡È¿Ô˘) Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ô. ªÈ· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/8, ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ (͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜). ¶·Ú·Û΢‹- ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ (10-11-12/8) ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ΔÔ‡ÛË ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/8 ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÂÌ¤ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22/8, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ, ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·. 6.100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÏ¿ÈÙ˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛË ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË °ÂÚfiÔ˘ÏÔ. ™∂πƒ∞

∞Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ Î·È ¯ÔÚfi˜ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜

∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È Ô ∞ÂÙfi˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 2Ô ·Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Ï·Ù›· ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ·fi ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶∂ª¶Δ∏ 19 I√À§π√À 2012

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË

∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ

Δ

Ô ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· °ÈÔÚÙ‹ ΔÛ›Ô˘ÚÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ (¿ÚÎÈÓ Ï·Ù›·˜ ¶·˙·ÚÔ‡ÏÈ). ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ “ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÛڈӔ Î·È Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜.

√È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÙËÚ›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÒÚ· Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜: §·˘Ú¤ÓÙË ¡›ÙË (˙Ô˘ÚÓ¿), °È¿ÓÓË ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ· (˙Ô˘ÚÓ¿), ¡›ÎÔ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË (ÓÙ·Ô‡ÏÈ) ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁϤÓÙÈ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ ΔÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘.

∏ ÔÈΛ· ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ∏ ÏÈıfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· - ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈÛ΢‹˜ Ù˘ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚˆÓ - ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜. ÿÚË ÛÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÎÂÈÌ‹ÏÈ· Î·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ fi„ÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, Ë ¤ÎıÂÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· Î·È ÛËÌ·Û›· ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ηÙ˯ˆÚ‹ÙÈÎÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘. ∞ϤÙÚÈ·, ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·, ¿Ì‚˘Î˜, ÓÙ·ÌÈÙ˙¿Ó˜, ·Úο‰Â˜, ÊȿϘ Î·È ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÁÚ¿‰ˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È Á˘·ÏÈÛÙÂÚÔ‡ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÁ·Ï›·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ¿ÏÏ· ·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ¯ÂÈÚÔÓ·ÎÙÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. £¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÎı¤Ì·Ù· η٤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯ËÌÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË æ˘¯Ô‡ÏË, Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∂›Û˘, ̤۷ ·fi ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ ·ÓËÁ˘ÚÈÒÓ, ηÊÂÓ›ˆÓ Î·È ÁÏÂÓÙÈÒÓ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ‚›Ô ÙˆÓ ∫·Ù˯ˆÚÈÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜

¯·Ú¤˜ Î·È ‚Ô˘‚¤˜ χ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¤ÎıÂÛË ·Ï·ÈÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, Ú·ÙÔÌ˯·ÓÒÓ & ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÔ˘ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë ·ÏÈ¿ ·˘Ï‹ Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È ¯ÒÚÔ˜ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÙfiÔ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘.

ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ΔÔ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô - Ë ·ÏÈ¿ Á·ÏÈ¿ÁÚÈ· - Î·È Ë ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·ÁÔÚ¿ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ÙÔ 1905. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ∂ϤÓ˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿Ó-

ÓË - ∫·ÙÂÚÁ¿ÚË ÙÔ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô ‰Ô‡Ï¢ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·, Ò˜ ÙÔ 1944, fiÙ·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ηٷÎÙËÙ¤˜ ÙÔ ¤Î·„·Ó Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· Û›ÙÈ· ÎÈ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ ÕÓˆ ™˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ ¯ˆÚÈÔ‡. ÿÚË ÛÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ë “Á·ÏÈ¿ÁÚÈ·” ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì οÔȘ ÚÔÛı‹Î˜ ÎÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Í·Ó·‰Ô‡Ï„ ¤ˆ˜ ÙÔ 1976. ∏ ∂ϤÓË ÌÂÁ¿ÏˆÛ ̤۷ ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÔÏÙÔ‡, ÙÔ˘˜ ·ÙÌÔ‡˜ ·fi Ù· η˙¿ÓÈ· Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÚÔ‰¿Ó·˜ Ô˘ Á‡ÚÈ˙ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ - ÙÔ˘ “Ï¢ÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡” , fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ. £˘ÌfiÙ·Ó Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ¯ˆÚ·Ù¿ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ·fi Ù· ÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÙÔ˘ Ì·ÍÔ˘ÏÈÔ‡ (ÛÔ‰ÂÈ¿˜) ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÏÈÔÙÚ›‚È ÁÈ· ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÚÒÓ. ΔÔ 1930 Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂÈÙ˘¯Ò˜ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ “¯Ú˘ÛÔ‡Ó ‚Ú·‚›ÔÓ Ù˘ 10˘ ∂Îı¤Ûˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” . ΔÔ ˘‰ÚÔΛÓËÙÔ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÛÌ· ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

∂¶Δ∞ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ∂Ï·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ù· “Ì˘ÛÙÈο” Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ Ì˘Â› ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÏÔÛ˘ÓÙËÚËÌ¤ÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi Ù· ÎÔÊ›ÓÈ· Ô Î·Úfi˜ ¤ÊÙÂÈ Î·È “ηı·Ú›˙ÂÙ·È” ÛÙÔ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, Û˘ÓıÏ›‚ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÏÒÓÈ ·fi ÙË ‚·ÚÈ¿ Ì˘ÏfiÂÙÚ· Î·È ˆ˜ ÂÏ·ÈÔÔÏÙfi˜ (˙˘Ì¿ÚÈ) È· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û “ÙÛ·ÓÙ›ÏÈ·” ·fi ÙÚ·ÁfiÌ·ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÈÂÛÙ› οو ·fi ÙËÓ Ú¤Û·. √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÚÔ˚fiÓ ·ÔıË·ÂÙ·È Û ÙÔ˘ÏÔ‡ÌÈ· (·ÛÎÔ‡˜) Î·È Èı¿ÚÈ·. TÔ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. π‰È·›ÙÂÚ· fï˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰›Ô ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∫·ıÒ˜ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È “˙ˆÓÙ·Ófi˜” ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ı¤Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ Ï¿‰È. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂ÏÈ¿, ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ë ı˘Á·Ù¤Ú·” Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1Ô ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “¡. ΔÛÔÔÙfi˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ “∂ÏÈ¿” . ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰Âο‰Â˜ Û¯ÔÏ›· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›Ô, ·È¯Ó›‰È “ÁÓˆÚÈÌ›·˜” Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, (·Ú·ÁˆÁ‹ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 2007), ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ÙÂÙÚ¿‰È· Ì·ıËÙ‹ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.

31

£ÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ∞ ÙÔÈο ÌÔ˘Û›· - ÂÎıÂÙ‹-

ÚÈ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ Î·È ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi ÙÔ˘˜, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ - ÂÎıÂÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 10.00 15.00 §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 10.00 15.00, ∫˘Úȷ΋ 10.30 - 13.30 ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜-∂Ï·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô “÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË” , ∫·Ù˯ÒÚÈ ∫˘Úȷ΋ 11.00 - 13.00 ¶ÚÒËÓ ÔÈΛ· ¶··ıÂÔÏfiÁÔ˘, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ∫˘Úȷ΋ 10.00 - 13.00, ΔÂÙ¿ÚÙË (¤ˆ˜ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) 19.00 - 21.00 §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ & ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∫˘Úȷ΋ 11.00 - 13.00 ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÃÚ. ∑ÒÁÈ· (μÏ·¯¿‚· - ∞Óı. °·˙‹, μfiÏÔ˜), ¶¤ÌÙË 19.00 21.00 ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ (ÃÚ. §Ô‡ÏË 33·, ¡¤· πˆÓ›·), ¶¤ÌÙË 10.30 - 13.00. °È· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421039644 Î·È 2421021664 (¢/ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Î. •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È 2428350100, 2428350121 (¢‹Ì·Ú¯Â›Ô, ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Î. ∫·ÚÂÓ¿).

“√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” ·fi ÙÔ˘˜ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfi-

ÏÔ˘ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÚÈԉ›· Ù˘ Έ̈‰›·˜ “√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 21.30 ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ (ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “æ·Ú¿‰È΢ μÚ·‰È¿˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ÒÚ· 21.15 Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË”. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ “¶ÚfiÙ·Û˘ ˙ˆ‹˜” ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ √∫∞¡∞. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 √Úȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,21% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 18.

∂π∫√¡∞ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ ·-

ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› Û ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÂÓȯڿ ΤډË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 613,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô 1,27 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,21%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÎÈÓ‹ıËΠ·ÓÔ‰Èο ¤ˆ˜ Ù· Â›‰· ÙˆÓ 623,49 ÌÔÓ¿‰ˆÓ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓÂ Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ Î·È 1,81%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 13,633 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 222,72 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,20%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 646,81 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,53%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂ (+3,39%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+2,00%), Ù˘ ¢∂∏ (+1,56%) Î·È Ù˘ Folli Follie (+1,45%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ (-3,79%), Ù˘ Alpha Bak(-2,70%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-2,42%) Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-2,40%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 64 ÌÂÙÔ¯¤˜, 63 ÙˆÙÈο Î·È 21 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 24,400 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ªÂȈ̤ӷ ¤ÛÔ‰· 36% Î·È ˙ËÌÈ¿ 21,9 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ √¢π∂ ÙÔ 2011 ∞£∏¡∞, 18.

ª∂πøª∂¡∞ ¤ÛÔ‰· Î·È ˙ËÌȤ˜ η٤ÁÚ·„ ÙÔ 2011 Ë ÂÙ·ÈÚ›· “√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ πÔ‰ÚÔÌÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” (√¢π∂) ∞.∂., ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚ËÛÛÔ ∞ÙÙÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘, Ù· ÌÂÈÎÙ¿ ¤ÛÔ‰¿ Ù˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Û 124,11 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi 194,35 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010 (261,23 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009), ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 36,1% Û ÔÛÔÛÙfi Î·È Î·Ù¿ 70,24 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ·-Í›·, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∏ Âȯ›ÚËÛË, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·Ú‹˜, η٤ÁÚ·„ ˙ËÌÈ¿ ÚÔ ÊfiÚˆÓ 20,90 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ ÚÔ ÊfiÚˆÓ 27,41 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010. ªÂÙ¿ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÊfiÚÔ˘˜ Ë Î·ı·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 21,90 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ Î·ı·Ú‹˜ ˙ËÌÈ¿˜ 28,32 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010. §fiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ù· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο (-72,11 ÂηÙ. ¢ÚÒ).

¶ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ∞£∏¡∞, 18.

Δ√ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓfiÌÈÛÌ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· 1,2247 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 1,2245 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓfiÌÈÛÌ· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·Ó, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· 1,2308 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÁÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ fiÙÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Â¿Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÎÏËÚ¿, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Â˘ÚÒ ‰¤¯ıËΠÂÓ Û˘Ó¯›· ÈÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ηıÒ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ··ÙËÏfi fiÓÂÈÚÔ. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (∏¢∞Δ) Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ . ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 24,34% ·fi 24,40% Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ¯ı˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Ì ·fi‰ÔÛË 1,24 % Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 23,14% ·fi 23,16% ¯ı˜.

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

∑‹ÙËÛÂ Ë ∂™∂∂ ·fi ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜

º¶∞ 6,5% ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ∞£∏¡∞, 18.

· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô º¶∞ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 6,5% ˙‹ÙËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.

N

™‡Ìʈӷ Ì Â›Î·ÈÚË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ªÌ (ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜) ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 1.153 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¤Ó·ÓÙÈ 1.043 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙËÓ ∂∂, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 1.265 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¤Ó·ÓÙÈ 1.098 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂∂, Ì ̤ÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ 20-25 Ë̤Ú˜, ¤Ó·ÓÙÈ 12 ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∂™∂∂ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 6,5%, fiˆ˜ ¤Ú·Í ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ∂™∂∂ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ - ¤Ó·˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ñ ¢È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ¢√À ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ñ ∂·Ú΋ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ñ ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÔ¯È΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ñ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ .¯. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜, È·ÙÚÈÎfi˜, Ó·˘ÙÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î.Ï. ñ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ (ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ Î·È Ï·Ófi‰ÈÔ˘). ñ ∞‡ÍËÛË ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡) ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ.

● N· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô º¶∞ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 6,5% ˙‹ÙËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘

ñ ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ñ ÿ‰Ú˘ÛË ÁÚ·Ê›ˆÓ √∞∂∂ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ñ ∞Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈfiÙËÙ· (fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘

ñ

ñ ñ

ñ

º¶∞ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜). ¡· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÚÒÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Î·Ù¿ 50%, ¯ˆÚ›˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÓËÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ 3.100 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ¢È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂԯȷÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È Î·Ù¿ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÛˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∫·ıȤڈÛË ÂȉÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ¤-

ÎÙ·ÎÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜. ñ ∞·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ Ì›ÛıˆÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ÔÈÓ‹ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ “Summer Shopping Agora” ηٿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·fi Ì·ÎÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™˘ÓÂÒ˜, Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı›, ˆ˜ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘, Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô º¶∞ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ 6,5%. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì›ˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó·‡ÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È -·Ó ıÂÛÌÔıÂÙËı›- ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

Èڛ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÚÔˆı› ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ª¤ÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 18.

∞ª∂™∞ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·-

ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÓÒ ÛÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒٷ٘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: -ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ “Ú¿ÛÈÓ˘” ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ·ÈÔÏÈο, ÎÏ.), fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜. -ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÔÌ‹˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ·fi 1-1-2013 Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¢∂∏ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· οı ÙfiÓÔ ‰ÈÔ-

● ÕÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·fi ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜

ÍÂȉ›Ô˘ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó. ∏ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. “∫ÔÈÙ¿Ì ӷ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·” ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞ Î. ∞. ¶··ÁÂ-

ˆÚÁ›Ô˘. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠χÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. √È Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ χÛÂȘ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ”. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË

‰ÔÌ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ À¶∂∫∞ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù· ÏÈÁÓÈÙÈο ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Û ¢Ú¿Ì· Î·È ∂Ï·ÛÛfiÓ·, οÙÈ Ô˘ ·¤ÎÏÂÈÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÁÂÛ›·. ∂›Û˘, ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô Ù˘ μ‡˘ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·˜, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË È‰ÈˆÙÒÓ ÛÙË ÏÈÁÓÈÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ (ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÒÏËÛ˘ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏) Î·È ÁÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ¿ÏÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.


33

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ ÓÂÎÚÔ› Î·È 33 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ¤ÎÚËÍË Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô

Τρομοκρατική επίθεση με θύματα Ισραηλινούς ŒÍˆ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ªÔ˘ÚÁο˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ª¶√Àƒ°∫∞™, 18.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿Óˆ ·fi 33 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Û ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ fiÏ˘ ªÔ˘ÚÁο˜, ÛÙËÓ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË” √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ªÔ˘ÚÁο˜ ¡ÙÈÌ›Ù·Ú ¡ÈÎfiÏÔÊ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∏ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ˘ËÎÔfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·Ó¤ÊÂÚ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÏˆÊÔÚ›· Î·È Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ BNR Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi bTV, ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· ¤È·Û·Ó ÊˆÙÈ¿ ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂÍÂÚÚ¿ÁË. “√È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜” ‰‹ÏˆÛ ÌÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÙ¿ ÓÂÎÚÔ‡˜. ŒÓ·˜ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÂÈ‚¿Ù˘ Î·È ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ › ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ fiÙÈ Ë ¤ÎÚËÍË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ηÌÈο˙È ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ú¢ӷ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ¤ÎÚË͢. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÂȂ‚·›ˆÛ ·fi ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÂ›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙË ªÔ˘ÚÁο˜ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÓÂÎÚÔ‡˜. ∏ Â›ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ 18Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ (AMIA), ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 85 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È 300 ›¯·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. ŒÓ·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Ô √Ê›Ú °Î¤ÓÙÂÏÌ·Ó, › fiÙÈ “fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¤ÁÈÓ ÌÈ· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ªÔ˘ÚÁο˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÌÈ· “ÈÚ·ÓÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË” ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙË ªÔ˘ÚÁο˜. “ŸÏ˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ πÚ¿Ó” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘

● ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ¿Óˆ ·fi 33 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Û ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ fiÏ˘ ªÔ˘ÚÁο˜, ÛÙËÓ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜

Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÈÚ·ÓÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜ Ó· ÏËÁÔ‡Ó πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë, ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÛÙË °ÂˆÚÁ›·, ÛÙËÓ ∫¤Ó˘·, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ·ÏÏÔ‡” ÚfiÛıÂÛÂ Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “¢ÂηÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ë ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ÈÚ·ÓÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ï‹ÙÙÂÈ ·ıÒÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÚ·ÓÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¤ÊÔ‰Ô˜ Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·” ·›ÏËÛÂ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ηٷ‰Èο˙ÂÈ “Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ” ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘. √ Δ˙¤È ∫¿ÚÓÂ˚ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ıÒˆÓ, ÂȉÈο ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· “ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È” ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù·. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ªÔ˘ÚÁο˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ·Ó·Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ μ¿ÚÓ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜. πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·—‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈ-

ÛÌfi˜ ÁÈ· πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜—Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙË Û ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜.

¶ÚÔËÁ‹ıËΠÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË “μ¡Δ” , Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ 40 πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ·Ô‚È‚·ÛÙ› ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÁο˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, ÛÙÔ ªÔ˘ÚÁο˜, Î·È Â›Â, fiÙÈ “ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙÔ› Ì ‰‡Ô ‚f . ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô‡ ‰È·ÛÒıËηÓ, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ™Ù¿ıËÎÂ Ù˘¯ÂÚfi˜, ÁÈ·Ù›, Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙËÓ ·fi ¤ÎÚËÍË, ›¯Â η٤‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· ηÓ›ÛÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ “μ¡Δ” , fiÙÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û ·fiÛÙ·ÛË Ï›ÁˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ô‡ÏÌ·Ó fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘, “ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο” , ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “‚Ú¤ıËΠÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ·›Ì·” .

∞fi Â›ıÂÛË Î·ÌÈο˙È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

¡ÂÎÚfi˜ Ô ™‡ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¢∞ª∞™∫√™, 18.

√ ™‡ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ¡Ù·Ô‡ÓÙ ƒ·Ù˙›Ó·, ÛÎÔÙÒıËΠ۠Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. ¡ÂÎÚfi˜ Î·È Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ∞Ï-ÕÛ·ÓÙ, ∞Û¤Ê ™ÔοÙ. √ Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¤ı·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ·Ú·‚Èο ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ˆ˜ ›¯Â Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÎÔÙˆı›. ∞fi ËÁ¤˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘ÚÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÃÈÛ¿Ì ª¯ÙÈ¿Ú, ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û Â¤Ì‚·ÛË. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ÙÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ƒ·Ô‡ÓÙ·, ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹˜ ηÌÈο˙È ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó

● √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜

ˆ˜ ۈ̷ÙÔʇϷη˜ ÁÈ· οÔÈÔÓ ·fi ÙÔÓ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ∞Ï ÕÛ·ÓÙ. ∏ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÙ·ÚÙÒÓ “Δ·ÍÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÛÙÔ Facebook ˆ˜ ¤‚·Ï “ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·˙ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂϤÁ¯Ô˘ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¢·Ì·ÛÎfi” . ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÏÂʈÓÈο ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘. √ ∂χıÂÚÔ˜ ™˘ÚÈ·Îfi˜ ™ÙÚ·Ùfi˜ ·Ó¤Ï·‚Â, Â›Û˘, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ΔÔ Û˘ÚÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘-

ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· “Îfi„ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯¤ÚÈ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” . “√È ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈÒÍÔ˘Ó fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¿Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ™˘Ú›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÈfiÚÈÛ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi º¿¯·ÓÙ Δ˙¿ÛÈÌ ·Ï ºÚ¿ÈÙ˙. √ ºÚ¿ÈÙ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ÿ̷, Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ Ô˘ ‰È·ÚΛ ۯ‰fiÓ 17 Ì‹Ó˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ªÔ˘¯·Ù˙ÈÚ›Ó Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˘ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ, ª¿¯ÂÚ, ›·Ó οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ‰È¤„¢ÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ‚¿ÛË.

√È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢·Ì·ÛÎfi Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙËÓ Ó‡¯Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¶¿Óˆ ·fi 60 ™‡ÚÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 48 ÒÚ˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi, Û ̿¯Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ™˘ÚÈ·ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ™˘ÚÈ·Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ.

√‰ËÁ›· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ·ÔÙÚÔ‹ Â›Û΄˘ ÛÙË ™˘Ú›· ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË ™˘Ú›· “ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ”, ·ˇı˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙË “Ú·Á‰·›· Âȉ›ӈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi”, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·Ï› ·ÎfiÌË fiÛÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ™˘Ú›· Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ.

Δ· 94· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô ¡¤ÏÛÔÓ ª·Ó٤Ϸ °π√Ã∞¡∂™ª¶√Àƒ°∫, 18.

∏ ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 94· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ¡¤ÏÛÔÓ ª·Ó٤Ϸ. ∏ Ë̤ڷ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔ “Happy Birthday” Ô˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÔÈ Ôϛ٘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï¤˜ Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ™Â fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ÙÔ Happy Birthday, Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ¤Ó· “we love you tata” (“Û’ ·Á·¿Ì Ì·Ì¿” ). √È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ª·Ó٤Ϸ, Ë 18Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë “Ë̤ڷ ª·Ó٤Ϸ” , Ô˘ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ √∏∂ ˆ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ· ¤ÎÎÏËÛË, ÁÈ· Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ Î·Ó›˜ 67 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›ÛıËÎÂ Ô ¡¤ÏÛÔÓ ª·Ó٤Ϸ. ∂˘¯¤˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¡¤ÏÛÔÓ ª·Ó٤Ϸ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ÙÈÌÔ‡Ó ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ “ÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÙÔ˘ ı¤ÏËÛË, ÙËÓ ¿ÌÂÌÙË ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË” . √ ›‰ÈÔ˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫Ô‡ÓÔ˘, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ fiÔ˘ ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ. √ ¡¤ÏÛÔÓ ª·Ó٤Ϸ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1994 ¤ˆ˜ ÙÔ 1999, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û 27 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· οÙÂÚÁ· ÙÔ˘ ··ÚÙ¯¿ÈÓÙ, ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ 2004. √È ‰ËÌfiÛȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ Û¿ÓȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘.

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ °¿ÌˆÓ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¶√™Δ√§√™ ™ÀƒΔ∞¢πøΔ∏™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª¤ÚÌËÁη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ∂À∞°°∂§π∞ ™∞§∞°∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ----------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞£∞¡∞™π√™ §π∞Δ∑√Àƒ∞™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ √Ï˘Ì›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫fiÌÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∂πƒ∏¡∏-™√ºπ∞ μ∞™π§∂π∞¢∏ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ Î·È Ù˘ §·ÌÚÈÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ú·Ó¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ----------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ Δ™∞ª¶∞™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÎÏ›‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë Δ∂ƒæπ£∂∞ ª¶√À¡Δ√Àƒ∏ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë Î·È Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ----------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫··ı·Ó¿ÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È Ë ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ™ÀƒΔ∞¢πøΔ∏ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª¤ÚÌËÁη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ÃÏfiË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ----------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô £∂√¢øƒ√™ ∫∞¡Δ√§∞™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ·Û·Î¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞¡¡∞ ∑ø°ƒ∞º√À ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ •ÂÔ˘ÏÈ¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

μπ√Δ∂áπ∫∞ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Δπƒπ∞ 01. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ 1500Ù.Ì. Û 7.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-53 02. ¢‡Ô μÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· 540Ù.Ì.+540Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÛÙÚ. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.02

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 01. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 22,5Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·/ıÊ/·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜. ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 02. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì Î¤ÓÙÚÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 3Ô˜, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 03. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì, 7ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ∞/£-º/∞ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 04. ∂˘Î·ÈÚ›·! °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 05. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 59Ù.Ì, 2Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 66.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 06. ¢˘¿ÚÈ 50Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7ÂÙ›·˜ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÏËÛ›ÔÓ √.™.∂. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ȉȈÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡¤· ∫ËÊÈÛÈ¿ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 08. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 09. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈÛıˆÌ¤Ó·. ª›· Ôχ ηϋ ·Ô‰ÔÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘μÂÓ¤Ù˘ 10. ªÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 65Ù.Ì, 2Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 11. ¡∂√¢ª∏Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ (ΤÓÙÚÔ) ·fi 56Ù.Ì. ¤ˆ˜ 120Ù.Ì. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÔÚ·ÛÙ‹ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 12. ¢˘¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 56Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 13. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! ¢/ÛÌ· 52Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 14. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ¢˘¿ÚÈ 10 ÂÙÒÓ, 57Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 40-57 °.¶·Û¿ÎÔ˜-¢.¶··‰¿ÎË 15. ¢˘¿ÚÈ 38Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 16. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 88Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. Ì Ù˙¿ÎÈ, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ¡. πˆÓ›·, °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). ªÈ¯¿Ï˘ ¡›ÓÙÔ˜ 18. 3¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °.¢‹ÌÔ˘.∫ˆ‰.02 ∂ 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.45 20. 3¿ÚÈ 78Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. 50.000∂ ∫ˆ‰.45 21. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. Ì 2˘/‰, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 51Ù.Ì., ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 22. ∂˘Î·ÈÚ›·! °ˆÓÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ 96Ù.Ì., 2˘/‰, ·/ı-Ê/·, 2 parking, Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 23. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚ. 72Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È ·ÙÔÌÈ΋ ıÂÚÌ. Ê/·, Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ. 74Ù.Ì. 6ÂÙ›·˜ Ì parking, Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 25. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ì ı¿ ‚Ô˘Ófi-ı¿Ï·ÛÛ· 3˘/‰, ·-ı-Ê/·, 2 Parking, ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘ - ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ 26. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì 4Ô˜ ÔÚ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ÕÁ-∫ˆÓ/ÓÔ˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi-ı¿Ï·ÛÛ· 3˘/‰ ·-ı/Ê/· 2 Parking. ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘ - ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ 27. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. 48Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 35.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì.3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 7ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ∫¿Ú·Á·Ù˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì. 1Ô˘ 20ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 31. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 84Ù.Ì., parking, ·Ôı‹ÎË, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ∑¿¯Ô˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 32. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2 ˘/‰, ·/ı ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫ˆ‰.47 33. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 108Ù.Ì., ÙÚÈÂÙ›·˜, 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, parking, ∫·ÏÏÈı¤·, °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË 34. ∂˘Î·ÈÚ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 20ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 50.000∂ °.∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ - ª.μÂÓ¤Ù˘.

√π∫√¶∂¢∞ 01. √ÈÎfiÂ‰Ô 443Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.02 02. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! √ÈÎfiÂ‰Ô 219Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 03. ¡¤Ô! √ÈÎfiÂ‰Ô 340Ù.Ì. Ì 12Ì. ÚfiÛˆÔ, Â› Ù˘ ∑. ¶ËÁ‹˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ¡¤Ô! √ÈÎfiÂ‰Ô 209Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÎÙ›ÛÌ· 53Ù.Ì., Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ μfiÏÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á. ÛÙ¤ÁË. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 190Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÈÌ‹ 35.000∂. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 06. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Ì ™.¢.0,8 ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 07. √ÈÎfiÂ‰Ô 256Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, μÈÔÛ·Ú. ΔÈÌ‹ 40.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ηÙÔÈΛ·˜ Ì ÛÙ¤ÁË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ¿ÓÂÏ. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÔÚ·ÛÙ‹. °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË 08. ¡¤· ΔÈÌ‹! √ÈÎfiÂ‰Ô 6ÛÙÚ. Ì 2 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 120Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 09. √ÈÎfiÂ‰Ô 590Ù.Ì. Û ™.¢. 0,4 ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 27-104 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. ™.¢.0,8 ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë. 27 °. ¶·-

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 11. ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 176Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢.1,8, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 97Ù.Ì., ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °. ¶·Û¿ÎÔ˜ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 522Ù.Ì Ì 23 ̤ÙÚ· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 245Ù.Ì.ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μπ√™∫Àƒ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 15. ¡¤Ô! √ÈÎfiÂ‰Ô 111Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· .∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 16. OÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ¢ÈÌ‹ÓÈ ¿ÚÙÈÔ-ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘ °.-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘ ∞.

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 01. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 2 ÔÚfiÊˆÓ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 3Ã193=580Ù.Ì. ÛÙÔÓ μfiÏÔ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 02. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 77Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 03. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 51Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì ∫ˆ‰.02 04. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÚÔ˜ 13.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 250Ù.Ì.Ì ˘fiÏÔÈÔ ™.¢ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 05. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! 3 °Ú·Ê›· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. πÛfiÁÂÈÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 80Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300∂ ÙÔ Ì‹Ó·. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. °Ú·ÊÂ›Ô 92Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 63 Ù.Ì+55Ù.Ì Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ Û ηϋ ÙÈÌ‹ ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ 01. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 105Ù.Ì.(¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 02. ΔÈÌ‹ ∫fiÛÙÔ˘˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì., Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., (¶Ï·Ù·Ó›‰È·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 17,5Ù.Ì., Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 454Ù.Ì. (∞ÁÚÈ¿.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 57Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 05. ∂˘Î·ÈÚ›·! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 06. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¡Âfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122Ù.Ì. Ì 44Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 12Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Î·È 20Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 115Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158Ù.Ì. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 184Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì. 5ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 10. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-105 11. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! °ˆÓȷ΋ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 145Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ™.¢. 2,1 Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 12. ¶·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 59Ù.Ì Û 102Ù.Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 13. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ 157Ù.Ì. Û 120Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û fiÌÔÚÊË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 14. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 200Ù.Ì.(ËÌÈÙÂÏ‹)+108Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. °.¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ + ˘fiÁÂÈÔ 205 Ù.Ì 2 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú· Á¿Ù˜. °.∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ - ª.μÂÓ¤Ù˘ 16. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 102 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. °.∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ - ª.μÂÓ¤Ù˘ 17. ∂˘Î·ÈÚ›·! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 156,40Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 18. ∂˘Î·ÈÚ›·! √ÈΛ· 66Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110,75Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ 01. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. °·Ù˙¤·. 40-17 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¢ÈÒÚÔÊË ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¡¤Ô! ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100Ù.Ì. (¡Âfi‰ÌËÙË) ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜-·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ¡¤Ô! ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100Ù.Ì. ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 812Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 116Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ¯ÙÈṲ̂ÓË Û 2 Â›‰·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 06. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 90Ù.Ì. 68.000 ∂. ∫ˆ‰.02 07. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 4.778Ù.Ì. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.02 08. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ªËϛӷ 18 ÛÙÚ. 95.000 ∂. ∫ˆ‰.02 09. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÛÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4.390Ù.Ì. 200.000 ∂. ∫ˆ‰.02 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 175Ù.Ì. ÛÙË ªËϛӷ 22.000 ∂. ∫ˆ‰.02 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 420Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 110Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350Ù.Ì. 240.000 ∂ ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 13. ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 3 Â›‰·, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

14. ¡¤Ô! √ÈÎfiÂ‰Ô 1.517Ù.Ì. ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô Ì ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ¿ÛÊ·ÏÙÔ, (‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ) ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 109.Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. 2 ˘/‰ - Û·ÏfiÓÈ - Ù˙¿ÎÈ - ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· 2 wc - parking - a/c, ·/ı. ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 14 ÛÙÚ. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¿, ¶Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 207 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260.Ù.Ì 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘ °.-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘.∞ 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 19. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.5 ÛÙÚ. ÕÁ. μÏ¿Û˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤· ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘.

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 01. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂˘Î·ÈÚ›·! ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 02. •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ· 140Ù.Ì. ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (3Ã140=420Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. (ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË). ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. ∫ˆ‰.02 03. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ-Âȯ›ÚËÛË) 140Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1044Ù.Ì. Ì 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ 100Ù.Ì. ∫ˆ‰.02 04. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË-μÈÔÙ¯ӛ· Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Â˚ÓÂÚÏ›, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÏ·Ù›· ¤ÙÔÈÌË. ∫ˆ‰.02 05. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ- ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.02 06. ¶ˆÏ›ٷÈ: ΔÔ 30% ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ Â¤ÎÙ·Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 07. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ·) ÂÙ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 15% Î·È ¿Óˆ, ‚) ∂Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫ˆ‰.02 08. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.∫ˆ‰.02 09. Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË

∂¡√π∫π∞™∂π™ 01. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì+30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-°·˙‹ ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 02. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊ/ÛÌ·, 73Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·/ı ÂÙÚ., √͢ÁfiÓÔ, 250∂. °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË 03. ∂/ÎË ™Ù¤ÁË 58Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 200∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-∫·ÚÙ¿ÏË, °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË 04. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 135Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÔ›ÎÈÔ 650∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 05. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ·/ı-Ê/· ÂÓÔ›ÎÈÔ 170∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 180Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 120Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300 ∂ ∫ˆ‰.02 08. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 38,5 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 41 Ù.Ì. ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ √°§-∂ƒª√À-∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À-π.∫√¡Δ∞ƒ∞Δ√À. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (ηÊÂÙ¤ÚÈ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 09. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ 36Ù.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∫ˆ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 37Ù.Ì. Ì 37Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË -∞. °·˙‹) 400∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ 11. °Ú·ÊÂ›Ô 170Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÁÚ·Ê›· 90Ù.Ì. Î·È 80Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., 2˘/‰, π·ÙÚ›‰Ë 35 ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·˘Ï‹˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 85Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, w/c. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· °ˆÓÈ·Îfi 90Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. √ÁÏ ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 16. ¢˘¿ÚÈ 58Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 11, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, a/c Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 17. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 40Ù.Ì, 1Ô˜ ∞/£-º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 18. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ª.μÂÓ¤Ù˘ 19. °Ú·ÊÂ›Ô 56Ù.Ì.3Ô˜ ÔÚ. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· È·ÙÚ›Ô.¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ 20. ¡. πˆÓ›·: ¡Âfi‰ÌËÙË °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Ì fiÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο, a/c, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹, 1Ô˜. ∫ˆ‰.¶.°. 21. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ °·Ì‚¤Ù· Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·) 45Ù.Ì. ‚) 75Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 22. ¡¤Ô! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 69Ù.Ì., 2˘/‰, ·-ı/Ê-·, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 23. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 5ÂÙ›·˜, 3Ô˜ ÔÚ., Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, „˘Á›Ô, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÓÙÔ˘Ï¿·, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∫ˆ‰.25 24. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 70 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË Ì ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÊfiÚÙˆÛË -ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘. .-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 25. ¢˘¿ÚÈ 52.Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. §›Á· ÎÔÈÓÔ¯Ú. Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘. °.-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘.∞ 26. ¢˘¿ÚÈ 58.Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ∞loumil Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. §›Á· ÎÔÈÓÔ¯Ú. Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘. -¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 27. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘-¢·ÛηÏÔÔ˘ÏÔ˘. 28. ¢˘¿ÚÈ 40Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 6ÂÙ›·˜, Ì parking. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. 200 ∂. ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘ - ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ 29. °Ú·Ê›· 72Ù.Ì+72Ù.Ì 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶·ÓÙ˙·‚¤Ï˘ - ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ¿ÙÔÌ·: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı›,

‚) ȉÈÔÎً٘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

(709)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628

5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (731)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (734)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §øƒ∏ 1 & π∞™√¡√™ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210 25846, FAX 24210 20267

¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿, 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÍÂÏÒÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë).

3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚÂÌ. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏÈ¿, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·), 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ™Δ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ Ì 2 À/¢, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞Ôı‹ÎË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-¶·Úı¤ÓË, 90 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 300 ¢ÚÒ. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. (736)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ· 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì. 75.000 ∂. 2. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 3. 2¿ÚÈ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜°·Ì‚¤Ù·, ∞Δ√ª. º/∞-A/C, ÌfiÓÔ 49.000∂. 4. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 7. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 8. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 9. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 11. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 12. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 13. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ∞Ï˘Î¤˜, 13 Ê¿ÙÛ·, 90.000∂. 15. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 16. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 17. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 18. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 3¿ÚÈ 91 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 55.000 ∂. 19. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 20. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 23.000∂. 21. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 6. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·Ù·ÛÎ. 2011 ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·.Ê.·., 106.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 38 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚfiÛԄ˘, ηٷÛÎ.’93, ∞ÀΔ. º/∞, 52.000. 2. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 3. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηÈ

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 76.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 5. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 7. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 8. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 9. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 125.000 ∂ 10. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, ı¤· Ï·Ù›·, 150.000∂. 11. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 4. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, 10.000∂. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 30 ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ·. 3. ∫·Ê¤-Ì·Ú ÛÙ· ¶·Ï·È¿, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, 30.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 120.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡. 3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (740)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 92ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ. ™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ.1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ. 1,5ÛÙÚ. ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú. 75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1.650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4.850ÙÌ,3 & 4,7 ÛÙÚ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜

∞ÁÚÔÙ. 2.380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ. ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ, ÔÈÎ. 1.700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2.400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1.800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ¶∂ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1.774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2.300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4.700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜-μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ. 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7.100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ - ηÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1.000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2.770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1.650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1.000ÙÌ, 1.500ÙÌ & 2.770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfi. 1.177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ. ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8.000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜ (741)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00.

∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (746)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 1Ô˘ ÔÚ., 45 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 1Ô˘ ÔÚ., 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Î·È 101 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 5Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÚ., 80 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË Î·È parking, 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2ÂÙ›·˜. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 3 ÔÈÎfi‰· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ 500 ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 6 ÛÙÚ., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ¶∏§π√ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900 Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 4 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δ∂π√ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫¤ÓÙÚÔ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 65 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. πˆ¿Ó. ∫·ÚÙ¿ÏË ‰È·Ì/ÛÌ· 65 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. (748)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂.

°¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞ӷηÛÈ¿ 180 Ù.Ì., Ì ı¤·, 40.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 230 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ı¤· μfiÏÔ, 80.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, 110.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 330 Ù.Ì., 45.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ· 4.000 Ù.Ì., 100.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, 40.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤·, 20.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫ÔÚfiË 800 Ù.Ì., 70.000∂. ¡. πˆÓ›· μπ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., 28.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 150.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 185.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.300 Ù.Ì., 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 16.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.700 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ôχ ηÏfi, 43.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 27.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 40.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, Ì ÂÏȤ˜, 42.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 20.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 750 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 35.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 25.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 20Ì. ·fi ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, 23.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì., Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™∫π∞£√™ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.200.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (749)


37

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (747)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742

∏ 3 ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∑∏Δ∂π Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ/Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ñ ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ñ ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ñ ∫·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ∏/À ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÍȉÈÒÓ ñ ∂Èı˘ÌËÙ‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ ¶·ÚÔ¯¤˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ñ ∂Ù·ÈÚÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ñ ∂Ù·ÈÚÈÎfi ÙËϤʈÓÔ μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·: ™ÙÔ fax: 2441062256 Email: 3psalads@otenet.gr (053)

e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·: ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 ÙÌ., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì. (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜ , 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚: ¡. πˆÓ›·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 40 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 36.000 (∂À∫∞πƒπ∞) 1Á: ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. + 70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞) 2. √ÁÏ, ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜. ªÂ˙. 105 Ù.Ì. / 180 Ù.Ì. 175.000 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 135.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì. 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì. Û‡ÓÔÏÔ 70.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚÂÌ. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚÂÌ. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì. Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞ 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È 4,4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ, Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200) 63.000. 3. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 185.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈ˘ÛfiÁ. 160 ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 250. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ¶√§§ø¡ ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒø¡ ∞∫π¡∏Δø¡, √¶ø™ ∫∞π ∂À∫∞πƒπø¡ ™∂ √§∏ Δ∏ ª∞°¡∏™π∞ ∫∞π √Ãπ ª√¡√! (752)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡-∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. (753)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔÌÌÒÙÚÈ· ¤ÌÂÈÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Nikos and Themis hair πˆÏÎÔ‡ 7- ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421026436. (056)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈÌ›· ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 46¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË. 43¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ı˘ÏËÎfiÙ·ÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË. 47¯ÚÔÓË „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 31¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ηϷ›ÛıËÙË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. 50¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. 48¯ÚÔÓË È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410549797, 6944-518366. (729)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (713)

Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∞¡¡∞ ∫. ª∞°∞§π√À ∞°ƒ√¡√ª√™ Δ√¶√°ƒ∞º√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∞.¶.£. ñ ƒ‡ıÌÈÛË - Δ·ÎÙÔÔ›ËÛË ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ (¡. 4014/2011)

ñ ΔÔÔÁÚ·ÊÈο ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (∂°™∞ 87) Õ‰ÂȘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 122 - μ√§√™ ΔËÏ. 2421044146 - 6989467453 email: annamag26@gmail.com (044)

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ¶ƒ√º∏Δ∏ ∏§π∞ ¡. ¶∞°∞™ø¡ (∞§À∫ø¡) μ√§√À £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ ™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012, ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÂÓ‰fiÍÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ÙÔ˘ £ÂÛ‚›ÙÔ˘, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· (¡. ¶·Á·ÛÒÓ) μfiÏÔ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ı· „·ÏÏ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ 7.30 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ŸÚıÚÔ˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó/ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ Î·È πÂÚÔ΋ڢÎÔ˜ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ 7.00, ı· „·ÏÏ› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ·Ô‰fiÛˆ˜ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·. ∂Î ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (717)

19

ª·ÎÚ›Ó˘ ÔÛ›·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ∂‰¤ÛÛ˘ “√›Ûˆ ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÛÔ˘ ÌË ÔÚ‡Ԣ Î·È ·fi ÙˆÓ ÔÚ¤ÍÂÒÓ ÛÔ˘ ÎˆÏ‡Ô˘” (™ÔÊ. ™ÂÈÚ. ÈË’ 30). ∂Èı˘Ì›·È Î·È ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ÌÂÁ¿ÏËÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ. ∑ËÙÔ‡Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ÂȘ Ù· ıÂÏ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂÈÙˆÓ, Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÂȘ ÙËÓ ·ÓÔÌ›·Ó Î·È ÙËÓ Ê·˘ÏfiÙËÙ·. ∑ËÙÔ‡Ó Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÔ˘Ó Î·È ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ú‰›·Ó Î·È ı¤ÏËÛÈÓ, ÒÛÙ ·˘Ù·› Ó· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, ·˘Ù·› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›‰Ô˘Ó ·ÎÚfi·ÛÈÓ ÂȘ fiÛ· ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ë ÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ș, Ë ˘ÁÈ‹˜ Û˘Ó›‰ËÛȘ. ΔÈ ı· Û˘Ì‚‹ ÏÔÈfiÓ; ∂¿Ó Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ ÂȘ Ù·˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ı· Á›ÓË ‰Ô‡ÏÔ˜ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó, ¯ˆÚ›˜ ‰‡Ó·ÌÈÓ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›·Ó ΢ÚÈ·Ú¯›·Ó Â› ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. £· ‰Ô˘ÏÂ‡Ë ÂȘ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Î·È Î·Î›·˜ Î·È ¿ıË Ù˘Ú·ÓÓÈο Î·È Û˘ÓËı›·˜ ηο˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÓÓÔ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ·˘ÙfiÓ Î·Ù·ÓÙ¿ ‰˘ÛÙ˘¯‹˜ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÂȘ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹Ó. ∂¿Ó fï˜ ÚÔ‚¿ÏÏË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛÈÓ, Â¿Ó ‚È¿˙Ë ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙÔ˘, Â¿Ó ˙ËÙ‹ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ı· ·ÔʇÁË ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ Î·È ı· Â›Ó·È ÓÈÎËÙ‹˜ ¤Ó‰ÔÍÔ˜ Î·È ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

Δƒ∞π¡√™∂ ª∂Δ∞º√ƒ∂™ - ª∂Δ∞º√ƒπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶πμ∞Δø¡ ∫∞π º√ƒΔπ√À ∞.∂.

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (711)

∞¡∞∫√π¡ø™∏

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ ∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .......25 ¢ÚÒ ∞™Δƒ√§√°π∞: ............25 ¢ÚÒ ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ........15 ¢ÚÒ ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ...35 ¢ÚÒ ∂¡√ƒ∞™∏ - ¢π√ƒ∞™∏: ..55 ¢ÚÒ √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: ........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (727)

ñ

∞°√ƒ∞∑ø

π√À§π√™

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚȘ, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘ - ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ∫Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-50675 Î·È 6936487875. (726)

ª¡∏ª√™À¡√

¶ƒ√™∫§∏™∏™ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¢∂π•∏ ∞¡∞¢√Ã√À °π∞ Δ∏¡ ¶∞ƒ√Ã∏ À¶∏ƒ∂™πø¡ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∂∫¢√Δ∏ƒπø¡ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫ø¡ ΔπΔ§ø¡ ª∂Δ∞º√ƒ∞™ ™Δ√ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫√ ™Δ∞£ª√ μ√§√À

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∏ Δƒ∞π¡√™∂ ∞.∂. ‰ÈÂÓÂÚÁ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ™‡Ó·„˘ Î·È ∂ÎÙ¤ÏÂÛ˘ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È Î·Ï› οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂΉÔÙËÚ›ˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ˆ˜ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË - ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ ۇ̂·ÛË Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ÂÙÒÓ. ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘Ô‚ÏËı¤Ó ÔÛÔÛÙfi ÌËÓÈ·›·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Â› ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ∫·ÚfiÏÔ˘ 1-3, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 818, ·fi ÙË 19/07/2012 ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜, ·fi 8.00-14.00 (ÙËÏ. 210 5297818). ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 08/08/2012 Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 12:00Ì. ∞¶√ Δ∏¡ Δƒ∞π¡√™∂ ∞.∂.

ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.00 .Ì. Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - μfiÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ŒÏÏË ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È·: πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∫·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (707)

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞¡Δø¡√¶√À§√À

KH¢EIE™ ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

¢∏ª∏Δƒ∞ ª¶∂¡∂Δ∞Δ√À ∂ÙÒÓ 78 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ·fi ÙȘ 9.00 .Ì. μfiÏÔ˜ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘ - §·ÌÚÈÓ‹ ªÂÓÂÙ¿ÙÔ˘, ¡˘ÌÊÔ‰ÒÚ· - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÂÏÒÓ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢‹ÌËÙÚ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞ (º√À§∞) μ∞´Δ™∏ ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (708)

∂ÙÒÓ 81 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 11.30 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∞ÔÛÙÔÏ›· - πˆ¿ÓÓ˘ ∫fiÚÌ·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª¤ÚÌ˘Áη˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™ÔÊ›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, º›ÏÈÔ˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ¶·Ú·Û΢‹ ¯· ∫ˆÓ. ∫·ÙÛÔ‡Ú· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “∫·ÛÙ¤ÏÈ” .

μ√§√™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (954)

£∂√¢øƒ√ ª∞∫ƒ∏ ∂ÙÒÓ 82 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂Ï¢ıÂÚ›· Δ· ·È‰È¿: ∞¯ÈÏϤ·˜ - ∂˘ÌÔÚÊ›· ª·ÎÚ‹, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ÃÚ˘ÛԇϷ ª·ÎÚ‹ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ™ÔÊ›· ª·ÎÚ‹, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·ÎÚ‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ™Ù¤ÏÏ· ª·ÎÚ‹, ∂Ï¢ıÂÚ›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂Ï¢ıÂÚ›· - ∂ÈÚ‹ÓË - ∞‚¿ÙÈÛÙÔ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19 πÔ˘Ï›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿), ÙËÏ. 24210 23394, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138-∫. ¶·Ï·Ì¿, ÙËÏ. 24210 71321, ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181°·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 58580, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 158-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ. 24210 23530. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·Û›ÏÂÈÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ÙËÏ. 24210 37633. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘-ΔÛÈfiÏη μ·Û›ÏÂÈÔ˘, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 24210 65427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 23:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:40, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 24:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 24:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 24:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12(§), 7:35, 10:05(§), 12:05(§), 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12. (™ËÌ›ˆÛË: (§)=¶Ï·Ù›· ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘). ™¿‚‚·ÙÔ: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):5:50*, 6:30*, 7:00*, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9:15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:15*, 13:35, 13:55, 14:15*, 14:35, 14:55, 15:15*, 15:35, 16:00, 16:25*, 16:50, 17:15*, 17:35, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 20:55, 21:15*, 21:35, 21:55, 22:20*, 22:40, 23:00, 23:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:35*, 7:00, 7:30, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9;15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:20*, 13:45, 14:10*, 14:35, 15:00, 15:25*, 15:50, 16:15*, 16:40, 17:05*, 17:30, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. ∫˘Úȷ΋: 7:00, 7:30,

8:10, 8:50, 9:30, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 5:20*, 6:00*, 6:30*, 6:50, 7:05, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10*40, 11:00, 11:20*, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:40*, 13:00, 13:20, 13:40*, 14:00, 14:20, 14:40*, 15:00, 15:25, 15:50*, 16:15, 16:40*, 17:00, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:20, 19:40*, 20:00, 20:20, 20:40*, 21:00, 21:20, 21:45, 22:10, 22:30, 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:05*, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10:40*, 11:00, 11:20, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:45*, 13:10, 13:35*, 14:00, 14:25, 14:50*, 15:15, 15:40*, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:10, 19:40*, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00. ∫˘Úȷ΋: 6:30, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00*, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45∞.ª., 11:35, 13:45∞.ª., 14:36, 16:30, 21:12. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45 ∞.ª., 11:30, 14:40, 19:45 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ∞.ª. ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:40, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15, 18:15, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30@, 18:45^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 18:15@, 19:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ -∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ -∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· ªfiÙÛ·ÚË -§·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ -7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ -™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË -ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ- §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜- ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È·. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:35. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:35. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:35

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-

20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂-

√ƒπ∑√¡Δπ∞

∫∞£∂Δ∞ 1. ΔÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ - ∞ӷηÙÂ̤ӷ (Ì›· ÁÚ·Ê‹). 2. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ò - ¶‹Ú ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi˜. 3. ∞Ú¯Èο ÔÏÈÙÈ΋˜ ÓÂÔÏ·›·˜ - ∞ÂÚ›ÛÎÂÙ· - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 4. º›ÏÈ...: °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ - “Δ··-...” : ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. 5. √ψۉÈfiÏÔ˘ - ∞Ú¯‹... ψϷ̿ڷ˜ - √ÏfiÎÏËÚÔÈ. 6. ...∫·ÏÛÔ‡Ì: ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· - ∑ÔÚ˙...: μ¤ÏÁÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 7. ™˘Û¿ÛÂȘ... Ì ڢıÌÈ΋ Û˘ÛÙÔÏ‹ Ì˘ÒÓ - Δ‡Ô˜ fiÏÔ˘. 8. μ›‚È·Ó...: ·Í¤¯·ÛÙË ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - ª¤Û· ÛÙËÓ... Ùԇʷ - ŸÓÔÌ· ‰‡Ô ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞. 9. πηÓfi, ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ - ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (ÏËı.) - ¶·Ú·ÎÈÓ›. 10. ∞ÊÚÔ‰›ÙË...: Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜ - ™·Ṳ̂ÓË... ·ÎÌ‹ √ ·ÚÈıÌfi˜ 507 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/6-14/8/12 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 Î·È FlyingCats 6. ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∏: 1. ∫˘Úȷ΋ 3/6: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î·È 2. ¢Â˘Ù¤Ú· 4/6: ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi ∞ÏfiÓÓËÛÔ 15.00-™ÎfiÂÏÔ 15.20/15.30-°ÏÒÛÛ· 16.00/16.05-™ÎÈ¿ıÔ 16.25/16.35-μfiÏÔ 18.15/19.00-™ÎÈ¿ıÔ 20.40/20.50-°ÏÒÛÛ· 21.10/21.15-™ÎfiÂÏÔ 21.45/21.55-∞ÏfiÓÓËÛÔ 22.20. ∞¶√ 15/6-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 29/6-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888

¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 2421044444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ 1. ∞ÚÓÂ›Ù·È Î¿ı ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi˜. 2. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ - ∫¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ - ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. 3. ∂ˆÊÂϤ˜ - ∏ ÂÈÎfiÓ·. 4. ∫ÔÌ̤ÓÔ... ‰¤ÓÙÚÔ - ¢‡Ô ·fi... ÂÙ¿ - ÕÁÁÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ. 5. ...ÃÔÎ: ËıÔÔÈfi˜ - ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ‚ÈÔÏÔÓÙÛÂÏ›ÛÙ·˜ - ŸÚÁ·ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. 6. Δ¤ÚÂÓ˜... ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ™’ ·˘Ùfi Î·È Ë ∑·ÁÔÚ¿. 7. ∫¿ÛÙÚÔ... ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ·fi Â›ıÂÛË - √ÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜. 8. Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚· - √ ÙfiÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ (ÌÙÊ.) ∫Ô˘Ê¿ ηÈ... ¿ÊˆÓ·. 9. Δ˙ÔÓ...: ÕÁÁÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ - ∞ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, ·Î¿Ì·ÙÔ. 10. ¢ÈÏfi... ·ÓÙÈϤÁÂÈ - ƒÒÛÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ - ∏ ∫Ôϯ›‰·. 11. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ... ¯Ù˜ - ∂›‰Ô˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ - ª¤Û· ÛÙË... ʿη. 12. ¶ÔÏÏÔ› ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· - ŒÈÏÔ Ì ڿÊÈ·. 13. ªÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ - ¡ÔÂ›Ù·È Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ - ∂›‰Ô˜ Û¿ÏÙÛ·˜.

™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

11. ª˘ıÈ΋ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ - ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÎÔ‡ÓȘ ‚ÚÂÊÒÓ. 12. √Ì¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ - ªÂ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ·È‰È¿ Û¯ÂÙÈÎÔ› - πÙ·ÏÈ΋ fiÏË. 13. ™˘Ì‚ÈÒÓˆ, Û˘ÁηÙÔÈÎÒ - ªÂÏÔÔ›ËÛ ٷ “οÚÌÈÓ· ªÔ˘Ú¿Ó·” - ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂π∫√¡√∫§∞™Δ∏™ 2. ¶∞¡-ΔÀ§π•∏-™À 3. øº∂§πª√-πª∞Δ∑ 4. ¢∂-∂¶-¡Δ√π§ 5. π£∞¡-™πº-Δ∞À 6. ª∞§π∫¶∏§π√ 7. √ÃÀƒøª∂¡√-∞πƒ 8. ƒ∞¡-∂™Δπ∞-∫º 9. ªπ§Δ√¡-∞√∫¡√ 10. π™∞-§√™∫π-∞π∞ 11. ÃΔ-ƒ√¡Δ√-º∫ 12. Δ√ª√π-∂Δ∞∑∂ƒ∞ 13. ∞™π∞-∂¡∞™-™√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂¶ø¢π∫√-ªπÃΔ∞ 2. π∞º∂£-Ãπ™Δ√™ 3. ∫¡∂-∞ªÀ∞§∞-ªπ 4. §∂¡∞ƒ¡Δ-ƒ√∞ 5. ¡Δπ¶-§ø-√§√π 6. √Àª-™πª∂¡√¡ 7. ∫§√¡π∫∂™-™Δ∂¡ 8. §π-Δº-¡Δ∞∫√Δ∞ 9. ∞•π√-¶√π√π-∞™ 10. ™∏ªπΔ∏-∞∫-º∑ 11. ∞§∞§∞-¡∞∫∂™ 12. ∏™Δ-Àππ∫√π-ƒ√ 13. ™À∑ø√ƒº-∞π∞™.

∫ƒπ√™ ∞Ó·Ù‡ÍÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‹ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ Û·˜ ÙÈ ˙Ëٿ٠·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Â›Û˘, ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Û˘ÓÂÓÓÔËı›ÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-22-12-39-28. Δ∞Àƒ√™ ∞ÂÌϷΛ٠ۋÌÂÚ· ·fi ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿Á¯Ô˜ Î·È Ô˘ ı· Û·˜ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û·˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. ∞Ê‹ÛÙ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· Ù· οÓÂÙ ‹ÚÂÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-3321-28-12-3. ¢π¢Àª√π °È· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·Û‡ÚÂÛÙ ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-33-29-11-23. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ, ηıÒ˜ ÌÈ· ›‰ËÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ı· Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Èı·Ó‹ ·Ó·ÛٿوÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-9-3-2-18-21. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ‹ÚÂÌ· Î·È Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ¿Á¯Ô˜ Î·È ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Û·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-5-40-33-23-45. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÔÏϤ˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÂÈϤÍÙ ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ Î·È Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ¿Ù ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ fiÌÔÚÊ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-3-12-34-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ª¤Û· ÛÙÔ Ì¤ÏÈ Û¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ȉȷ›ÙÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ·fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-22-12-39-3. ™∫√ƒ¶π√™ ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, ¤Ú¯ÂÛÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, ›Ûˆ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-1944-34-28-11. Δ√•√Δ∏™ ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ ı· ‚ÚÂı›Ù ۋÌÂÚ· Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-12-39-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¿ÚÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ı· ‰ÒÛÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ı· ›ÛÙ ÈÔ ‹ÚÂÌÔÈ ·fi ¯ı˜, ÁÈ·Ù› ‹Ú·Ù ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÛ·ÛÙ·Ó. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ı· ·Ó·ÏˆıÔ‡Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-22-12-38-2. À¢ƒ√Ã√√™ √È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ı· ÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È ÂȉÈο ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Û˘ÁÎÚ·ÙËı›ÙÂ Î·È ÌË Ï¤Ù ÔÏÏ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-22-12-29-11-9. πãÀ∂™ °È· Ó· ÂÍÂÏȯı› fiÌÔÚÊ· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı›Ù ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ Û·˜ ÚÔÛÒˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-21-28-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 19 π√À§π√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 00.15 01.15 02.15 02.45 03.15 04.00

™ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÏÈÓ ƒ¿ÛÙ· ª¿Ô˘˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ Pedal ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 360’ ΔÔ ÏÂÌÔÓÔ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘ÎÏÔÌÂÏ¿‰Â˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ∂‡ÚËη 2 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ™ËÌÂ›Ô Art ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ “∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘” 49Ô Ú¿ÏÈ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ™ËÌÂ›Ô Art Pedal (∂) ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô (∂) ∂‡ÚËη 2 (∂) ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.50 15.10 15.50 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 23.10 24.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

ΔÔ „¿ÚÂÌ· O ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¢‡Ô ÂÙ¿ÏÈ· ‰ÚfiÌÔ˜ Balkan express ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ∂Óı‡ÌÈÔÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ·ÈÒÓ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 1912-2012 ∂ȉ‹ÛÂȘ Èڛ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙË ƒfi‰Ô” ¶Ô‡ ›ÛÙÂ; °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· 1929 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Cinemania ΔÔ „¿ÚÂÌ· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 1929 ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹

07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 24.30 02.00 03.30 04.00 05.00

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Road to glory ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 1917: ∏ ÚÒÛÈÎË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (E) Road to glory (E) ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ (∂)

20.00 21.00 22.00 22.10 23.40 00.30

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ H ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÂÁΤʷÏÔ˜: ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ∏ ¿ÁÓˆÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ Ì·‡ÚÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘” ¶ÚfiˆÚÔ Á‹Ú·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ

05.45 06.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.30 00.45 01.45 03.00 04.00 05.00

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.55 07.20 07.45 08.15 08.40 09.00 09.20 09.45 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 14.00 16.00 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.00 24.55 02.00 04.30

Pushing daisies Power rangers mystic force Power rangers operation overdrive magi-nation ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ¶¤·: ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Baby looney tunes √ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Batman: √È Ó¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ √ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ World of quest Pichi Pichi Pitch ∑›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Floricienta Hellcats The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life “£·Ó¿ÛÈÌÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË “√ϤıÚÈ· Û¯¤ÛË” Chuck

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

09.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou Sila ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ Singles ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Sila ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 4 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592 ¢ÚÒ ÿ¯ÓË ºÂ‡Á· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ Dog whisperer ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ The “F” word Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Deadly 60 ∂ȉ‹ÛÂȘ Perfect ten: The good wife CSI §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Dexter The Cleaner ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ She’s got the look HÔw to look good naked •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 13.05 14.00 14.30 14.40 16.00 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Bio-news °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∂͈ÙÈΤ˜ ‚Èٷ̛Ә” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Convict woman” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Intimate deception” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Slaughter day”

Su - Doku

¢Y™KO§O

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 13.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· 40 ·̷ٷ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Starfish Super game ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Super game ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ The secret life of the American teenager Project Runway ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Blackout Asi ŸÏ· Hot Raising the bar ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun United states of Tara

06.15 08.00 09.00 10.00 11.00 12.45 13.00 16.00 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 23.45 00.45 01.45 02.45 03.45 04.30 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ - Best of ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶‹Ú· ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë ªÂÓÂͤ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË-best of ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· ΔÔ ‰¤Î· CSI §·˜ μ¤Áη˜ Judging Amy Fashion fever Patras aller retour Telemarketing ∂ÈÎfiÓ˜

¶H§IO 48 UHF

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 22.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

¢Ú·Ì·ÙÈ΋, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 114’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÂÌ› ªÂ˙·ÓÛfiÓ Ì ÙÔ˘˜ ∑·Î °Î·ÌÏ›Ó, ∑·ÌÔ‡ ªÚ¤ÈÙÌ·Ó, ¡Ù¤ÌÔÚ· ºÚ·ÓÛÔ˘¿, ª·ÚÎ ∞ÓÙÚ¤ °ÎÚÔÓÙ›Ó Î.¿.

∏ ª·Ú› ∑·Ó Î·È Ô ƒÔÌ¤Ú ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· ·È‰È¿, ÙÔÓ ∞ÏÌ¤Ú, ÙÔÓ ƒ·Ê·¤Ï Î·È ÙËÓ ºÏÂÚ. ª¤Û· Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ ˙Ô˘Ó ¤ÓÙ ̤Ú˜ “ÎÏÂȉȿ” , ÌÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ ÎÚ›ÛÈ̘ Ë̤Ú˜, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È Ôχ ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ, ¤ÓÙ ̤Ú˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ù›ÔÙ· fiÌÔÈÔ È·. ∂Δ1 22.00

∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë £Ú›ÏÂÚ, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ °Ô˘›Ù Ì ÙÔ˘˜ ª›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜, ™È¤Ó· °ÎÈÏfiÚÈ, ŸÓÙÂÙ ºÂÚ Î.¿.

∏ Ù·ÈÓ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ÚÒÙË Ì ÙËÓ Ú¿ÎÙÔÚ· ÕÏȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ‚ÈÔÁÂÓÂÙÈο ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ- Ó· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÒÚ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ Èfi Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ ƒ·ÎÔ‡Ó Û ˙fiÌÈ. ∏ ÕÏȘ ı· ÂÓˆı› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌË ÌÔÏ˘Ṳ̂ӈÓ, ÙËÓ Δ˙ÈÏ, ÙÔÓ Δ¤ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙË ƒ·ÎÔ‡Ó. °È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó fï˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˙fiÌÈ... ¡∂Δ 00.30

OϤıÚÈ· Û¯¤ÛË £Ú›ÏÂÚ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1987, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈ·Ó §ÈÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 111’, Ì ÙÔ˘˜ ª¿ÈÎÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜, °ÎÏÂÓ °ÎÏfiÔ˘˙, ∞Ó ÕÚÙÛÂÚ, ŒÏÂÓ ºfiÏÂ˚ Î.¿.

√ ¡Ù·Ó °Î¿Ï·¯ÂÚ, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÕÏÂÍ, Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·. √ ¡Ù·Ó ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ Î·È ÂÚÓÔ‡Ó ÙË Ó‡¯Ù· Ì·˙›. ∂ÓÒ fï˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ Î·È ÂÈfiÏ·ÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÕÏÂÍ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηıÒ˜ ·ÔÎÙ¿ ¤ÌÌÔÓ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡Ù·Ó. ΔÂÏÈο ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ... STAR 02.00

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë, Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ TËÏ.:24210 30303 www.exoraistiki.gr

EYKO§O

EYKO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 17, 18 Î·È 19 πÔ˘Ï›Ô˘

“∫√Δ√¶√À§√ ª∂ ¢∞ª∞™∫∏¡∞”

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™ÂÓ¿ÚÈÔ, ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ú˙¿Ó ™·ÙÚ·›, μÈÓÛ¤ÓÙ ¶·ÚÔÓfi. ∏ıÔÔÈÔ›: ª·ÙȤ ∞Ì·ÏÚ›Î, ª·Ú›· ¡Ù ªÂÓÙ¤ÈÚÔ˜, °ÎÔÏÛ›ÊÙ º·Ú·¯¿ÓÈ, ŒÚÈÎ ∫·Ú·‚¿Î·, ∫È¿Ú· ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓÈ, ∑·Ì¤Ï ¡ÙÂÌÔ‡˙, π˙·Ì¤Ï· ƒÔÛÛÂÏ›ÓÈ, ∂ÓÙÔ˘¿Ú ªÂÚ (93’).

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ª√¡√ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 19-25/7/2012 ∞I£√À™∞ 01

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 (∫π¡/™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30.

√ ¢π∫Δ∞Δ√ƒ∞™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30-22:15-00:00. ∞π£√À™∞ 2

SPIDER-MAN 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:45-23:30. ∞π£√À™∞ 3

SPIDER-MAN: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. √ ¶ƒ√™Δ∞Δ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45-23:45. ∞π£√À™∞ 4

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 3D (∫π¡/™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:45-20:45.

SPIDER-MAN: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:45.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 19 IÔ˘Ï›Ô˘ 2012

∏... ·‰‡Ó·ÙË Â·ÁÁÂÏ›· ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¢. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

Œ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Û’ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ, οÙÈ Ô˘ Î·È ÂÌ›˜ ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ-‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ŒÙÛÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ “‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘” , Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ “˙ˆÙÈÎÔ‡ „¤Ì·ÙÔ˜” Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜, ΢ڛˆ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û’ ¤Ó· ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚Ú·‰¤ˆ˜, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ˘ÁÈ‹˜ χÛË, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ·Ú·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜” , ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi - ıÂÚ·¢ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ŒÙÛÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î˘Úȷگ› ¤Ó·˜ ÂÍËÁ‹ÛÈÌÔ˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˜, ‚ÔÏÔÓÙ·ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2013-14, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, 11,4 ‰ÈÛ. Î·È Ì ÙÔ ˙fiÚÈ Ì·˙‡ÔÓÙ·È 5,68 ‰ÈÛ.! º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fi¯È ÁÈ·Ù› ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Â›Ó·È “·Úfiı˘ÌÔÈ” ‹ “ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔÈ” . ∞ÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ̤ÙÚ·, Ì ÂÓÙ·ÂÙ‹ ‡ÊÂÛË Ô˘ ·ıÚÔÈÛÙÈο ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÔ 2012 Ë ‡ÊÂÛË Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 7 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, 11,5 ‰ÈÛ. Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ Ì·˙‡ÔÓÙ·È. ªfiÓÔ Û “Û¯¤‰ÈÔ Â› ¯¿ÚÙÔ˘” Ì·˙‡ÔÓÙ·È... ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· 50 ‰ÈÛ. ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (Δ∞π¢∂¶), ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ fiÊÂÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 7 ‰ÈÛ. Î·È Â¿Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È 5 ‰ÈÛ. ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 12 ‰ÈÛ. ÂÚ›Ô˘. ÕÏÏÔ fï˜ Ù· 12 ‰ÈÛ. (·Ó Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì fiÏ·) Î·È ¿ÏÏÔ Ù· 50 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ 2020 ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜... 120% ÙÔ˘ ∞∂¶! πÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‹Ù·Ó... “ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÊÈÏfi‰Ô͘” , ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÙÒÚ· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·‰‡Ó·Ù˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ó·ıˆÚËı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. π‰›ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·ÂÈÏ› ϤÔÓ ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË. ∂ÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ·ÊÔÚ¿ ϤÔÓ Û 1,5 ÂηÙ. ŒÏÏËÓ˜. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (31 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· “ÊڷοÚÔ˘Ì” . Δ· 11,5 ‰ÈÛ. Â›... ¯¿ÚÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ 2013-14, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÙ¤ Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û’ ¤Ó· ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ Û ÔÏϤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú·Ïϋψ˜ Î·È ÂÌ›˜ fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ... (∞fi ÙÔ “Œ£¡√™”)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

√ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÏfiÁˆ η‡ÛˆÓ·. Œ¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ - “Ì·ÁÓ‹Ù˜” ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∞Ó ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Â‰Ò ÎÈ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ÏÔ›· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‹ ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ fi‰È·, ÂÂȉ‹ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ì¤ÛÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ›Ûˆ˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ ¯¿ÓÂÈ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û·Ó ÌÔ¯ÏÔ‡ ›ÂÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ·. ŒÙÛÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·ÓÙÈÏËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÂÈÛfi‰È·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÂΛÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ª‹ˆ˜ Î·È Ó‡ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÂÂȉ‹ ¤ÂÛ ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ.

ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜, ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ò˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ò˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¿Óˆ Î·È Ù· οو Ù˘ ºˆÙfi: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·‚fi˜ ˙ˆ‹˜. Ÿˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È ÎÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÚÔÛ·ÚÚÔÛʤÚÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·. ÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Ó¤Â˜ ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÎÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘, ·ÚfiÙÈ Û ¿ÁÔ˘ÚË ËÏÈΛ· Ù· ·È- ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÌÈ· ·‰È¿ ÙÔ˘˜, ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· “„ËıÔ‡Ó” ‚‚·ÈfiÙËÙ·. ŸÏ· ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÌÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹. ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜. √È Ó¤ÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·ı·›∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∂Λ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ, ¤Ú· ·fi Ù· ¿ÏÏ· ·Á·ı¿, Ó· ÙÔ˘˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ªÂ ˙¤ÛÙË Î·È Ì ÎÚ‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. √‡ÙÂ Ô Î·‡ÛˆÓ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙfiËÛ fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ‹ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ªÂ Û‡ÌÌ·¯Ô ÌÈ· ÔÌڤϷ, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Û ÌÏ ¯ÚÒÌ·.

¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ô˘! ΔÔ˘ Δ¿ÎË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘

¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÂΛÓË Ë ‰·ÛοϷ ·fi ÙË ƒ·Ê‹Ó· ›¯Â ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ªÔ˘ÊÏÔ˘˙¤ÏË. ŸÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÏ¿, ͤÚÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô Î·È Ù· ʈӋÂÓÙ· Â›Ó·È ÂÊÙ¿. ∫·È Ù· ʈӋÂÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÊÙ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ÊˆÓˤÓÙˆÓ. ªË Ì ڈًÛÂÙ ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜, ÔÈ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˜ Î·È “ڷΤӉ˘Ù˜” , ÏfiÁˆ ÂÏÏ›„ˆ˜ ʈÓˤÓÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÙfiÛË ÛËÌ·Û›·. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ù· ÂÊÙ¿ ʈӋÂÓÙ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ ı· ›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∂›Ó·È ‰Â ÙÔȘ ¿ÛÈ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÔÈ ÚÔ·ÈÒÓÈÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÏÔÈ-

ÒÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Î·È ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÂÈÚ·ı› Ó· ÎϤ„Ô˘Ó, ÔÈ ¿ıÏÈÔÈ, οÔÈÔ ·fi Ù· ʈӋÂÓÙ¿ Ì·˜. ∫·È Ó· Ù· οÓÔ˘Ó ¤ÍÈ ·ÓÙ› ÂÊÙ¿, ÂÓ›ÔÙ ‰Â Î·È ¤ÓÙÂ. ΔÔ˘˜ ™·Ú·ÎËÓÔ‡˜ ¤¯ÔÓÙ·˜, ˘Ôı¤Ùˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔʤÚÔ˘Ó ÙÔ “” , Ë ‰·ÛοϷ ·fi ÙË ƒ·Ê‹Ó· Û‹Ì·Ó ÂıÓÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, fiÙ·Ó ‰ÈÂ›ÛÙˆÛ ˆ˜ οÔÈÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰ÈÛÌfi ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ˘ÊÂÚÔ‡˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ Ì·˜. ™·Ú·ÎËÓÔ› Î·È ÏÔÈÔ› ÈÔ˘‰·›ÔÈ ·ÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊıÔÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÛΤ„Ë Ì ٷ ÂÊÙ¿ ʈӋÂÓÙ·, ·Ú¿ Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙË ÊÚÈηϤ· ÏÔ‚ÔÙÔÌ‹. ∫·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ. √ Î. ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ΋ڢÍ ÂıÓÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ. ∫·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÂÓ¤‚Ë ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Ù¿ÍË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÊÙ¿ ʈӋÂÓÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡. 140 ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ - ÂÛ›˜ ÙÔ Í¤Ú·Ù fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó 140 ·ÚÙÈÌÂÏ›˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ, ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ù¿ÍË; Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó·

✒∂£¡√™: “ŸÏË Ë Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “√È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ”. ✒∂™Δπ∞: “ƒÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·”. ✒∏ ∞À°∏: “πÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “™˘ÓÙ¿ÍÂȘ ̤¯ÚÈ 2.400 ¢ÚÒ. ª·¯·›ÚÈ Û ÂÊ¿·Í, ÂȉfiÌ·Ù·’. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ºÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √™∂ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô Ï·fi˜”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “™Â ÔÈ· Δ·Ì›· Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÊ¿·Í”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “°Ú›ÊÔ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ª¿¯Ë ÁÈ· ‰ÈÂÙ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹”.

ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÈÏ¿Ó fiÛÔÈ ÌÂÌ„›ÌÔÈÚÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÈηӋ Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ Ô‡ Ì·˜ ·Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ · Ó· η›ÁÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÂÌ›˜ ÙÔÓ ˆÚ·›Ô Ì·˜ ¯·‚¿. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ʷÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˘, ηıfiÙÈ ¯·‚¿˜ ÙÔ˘ÚÎÈÛÙ› ·‹Ú. ∫·È Ó· ηٷÙÚÔÒÓÂÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¢ÙfiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì·ıËÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ı¤ÏÂȘ Ó· ··ÏÏ·Á›˜ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛΤ„˘, ÁÈ·Ù› Ë ÛΤ„Ë ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰·, Î·È Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ʈӋÂÓÙ· Ó· ¤¯ÂȘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂȘ. Δ· ʈӋÂÓÙ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÛΤ„Ë. ∫·È Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ‚Ï¿‚Ë Ì¿ÏÏÔÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, ·ÓÙ› Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ٷ ʈӋÂÓÙ¿ Ì·˜. √fiÙÂ Î·È ÙÚ›· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó, ÙÔ ∞ ÁÈ· ÙÔ ∞¯, ÙÔ ∂ ÁÈ· ÙÔ ƒÂ, Î·È ÙÔ √ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔı·˘Ì·ÛÌfi” . (∞fi “Δ∞ ¡∂∞”)

19-07-12  
19-07-12  

19-07-2012

Advertisement