Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.44'- ‰. 20.05ã

¶ÂÌÙË 19 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

™ÂÏ‹ÓË 28 ∏ÌÂÚÒÓ AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.698

† ∂’ ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘, ¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘, ∞Á·ı¿ÁÁÂÏÔ˘ ÔÛ. ÂÓ Õıˆ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞fi Ú‡̷, ÓÂÚfi, οÚÙ˜, ÎÈÓËÙ¿, ‰¿ÓÂÈ·

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi

ÊÔÚÔʷΤψ̷ ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ‰ËÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰·¿Ó˜ ª‹Ó˘Ì· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿...

ª·Úfi˙Ô: ªÂÈÒÛÙ ÌÈÛıÔ‡˜ ηٿ 15% ¤ˆ˜ ÙÔ 2014 ™Ù‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˙ËÙ› Ô §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ■ ÛÂÏ. 6

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi “ʷΤψ̷” fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Û Ôϛ٘ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ› ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ÎÏÈÓÈΤ˜, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ù· ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ (¢∂∏, ∂À¢∞¶ Î.Ù.Ï.) Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÊfiÚÔÈ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ·. ■ ÛÂÏ. 11

¶È¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ οÓÔ˘Ï˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

«¶·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ» 1 ‰ÈÛ. ú ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ...

■ ÛÂÏ. 7

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 50 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15

∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÓÓÈ¿ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ■ ÛÂÏ. 7

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ∂ÈÌÔÓ‹ Û ηı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ■ ÛÂÏ. 8

™ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™ÙÔ «fi‰È» Ù· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

™Ù· ›‰È· Â›‰· Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ˆÓ

™ÔÚ¿‰Â˜: ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Ù· ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. øÛÙfiÛÔ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ı· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ·fi ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7/1 Î·È ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ (πÔ‡ÓÈÔ˜-πÔ‡ÏÈÔ˜) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹. ■ ÛÂÏ. 15

ªÂ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Hellenic Seaways Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÚÈÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ¢‹ÌÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ¯ı˜, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 20

ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Ì›ˆÛË Î‡ÚȈÓ-ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 10

¶∞ƒ∫∂Δ∞ - •À§∂π∞ - LAMINATE

ª. ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫∞¶√Δ™∏ ∫ÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1952 ñ •‡ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·: - Ì·Û›Ê, ηÚʈٿ & ÎÔÏÏËÙ¿, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ & ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ - ÚÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ Ì·Û›Ê, ·Ï·ÈˆÌ¤Ó·-‚Ô˘ÚÙÛÈṲ̂ӷ-ÓÙÂη¤ - ÎÔ˘ÌˆÙ¿ 3ÒÓ ÛÙÚÒÛÂˆÓ (ÌÔÓfiÍ˘Ï·, ‰›Í˘Ï·, ÙÚ›Í˘Ï·)

ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· ÊÂÏÏÔ‡, ÎÔ˘ÌˆÙ¿, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÎÔÈÓ/ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ñ ™˘ÓıÂÙÈο laminate ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· Â͈ÙÂÚ. ¯ÒÚÔ˘, ͇ÏÈÓ· & Û˘ÓıÂÙÈο. ñ •˘Ï›· ÁÈ· ÛοϘ & ¤ÙÔÈÌ· ͇ÏÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·.

£∞ ª∞™ μƒ∂πΔ∂ ª√¡√¡ ™Δ∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 150 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ∂§.Δ∞.) ÙËÏ. 24210 24955, ÎÈÓ. 6939 694484, 6947 848734

∂Ù¿ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

μÔ˘Ï‹ Ì ‰¤Î· ÎfiÌÌ·Ù· ‰›ÓÂÈ Ó¤Ô ÁοÏÔ ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

■ ÛÂÏ. 3, 8, 9, 13

∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ «ÌÏfiηÚ» ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ. 19

ŒÂÛ ϷÛÔ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 17 μÔÏÈÒÙ˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢. ªËÙÚÔ¿ÓÔ˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ■ ÛÂÏ. 2


K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.44'- ‰. 20.05ã

¶ÂÌÙË 19 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

™ÂÏ‹ÓË 28 ∏ÌÂÚÒÓ AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.698

† ∂’ ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘, ¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘, ∞Á·ı¿ÁÁÂÏÔ˘ ÔÛ. ÂÓ Õıˆ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞fi Ú‡̷, ÓÂÚfi, οÚÙ˜, ÎÈÓËÙ¿, ‰¿ÓÂÈ·

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi

ÊÔÚÔʷΤψ̷ ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ‰ËÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰·¿Ó˜ ª‹Ó˘Ì· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿...

ª·Úfi˙Ô: ªÂÈÒÛÙ ÌÈÛıÔ‡˜ ηٿ 15% ¤ˆ˜ ÙÔ 2014 ™Ù‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˙ËÙ› Ô §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ■ ÛÂÏ. 6

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi “ʷΤψ̷” fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Û Ôϛ٘ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ› ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ÎÏÈÓÈΤ˜, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ù· ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ (¢∂∏, ∂À¢∞¶ Î.Ù.Ï.) Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÊfiÚÔÈ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ·. ■ ÛÂÏ. 11

¶È¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ οÓÔ˘Ï˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

«¶·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ» 1 ‰ÈÛ. ú ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ...

■ ÛÂÏ. 7

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 50 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15

∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÓÓÈ¿ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ■ ÛÂÏ. 7

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ∂ÈÌÔÓ‹ Û ηı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ■ ÛÂÏ. 8

™ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™ÙÔ «fi‰È» Ù· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

™Ù· ›‰È· Â›‰· Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ˆÓ

™ÔÚ¿‰Â˜: ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Ù· ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. øÛÙfiÛÔ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ı· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ·fi ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7/1 Î·È ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ (πÔ‡ÓÈÔ˜-πÔ‡ÏÈÔ˜) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹. ■ ÛÂÏ. 15

ªÂ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Hellenic Seaways Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÚÈÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ¢‹ÌÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ¯ı˜, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 20

ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë Ì›ˆÛË Î‡ÚȈÓ-ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 10

¶∞ƒ∫∂Δ∞ - •À§∂π∞ - LAMINATE

ª. ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫∞¶√Δ™∏ ∫ÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1952 ñ •‡ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·: - Ì·Û›Ê, ηÚʈٿ & ÎÔÏÏËÙ¿, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ & ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ - ÚÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ Ì·Û›Ê, ·Ï·ÈˆÌ¤Ó·-‚Ô˘ÚÙÛÈṲ̂ӷ-ÓÙÂη¤ - ÎÔ˘ÌˆÙ¿ 3ÒÓ ÛÙÚÒÛÂˆÓ (ÌÔÓfiÍ˘Ï·, ‰›Í˘Ï·, ÙÚ›Í˘Ï·)

ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· ÊÂÏÏÔ‡, ÎÔ˘ÌˆÙ¿, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÎÔÈÓ/ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ñ ™˘ÓıÂÙÈο laminate ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· Â͈ÙÂÚ. ¯ÒÚÔ˘, ͇ÏÈÓ· & Û˘ÓıÂÙÈο. ñ •˘Ï›· ÁÈ· ÛοϘ & ¤ÙÔÈÌ· ͇ÏÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·.

£∞ ª∞™ μƒ∂πΔ∂ ª√¡√¡ ™Δ∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 150 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ∂§.Δ∞.) ÙËÏ. 24210 24955, ÎÈÓ. 6939 694484, 6947 848734

∂Ù¿ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

μÔ˘Ï‹ Ì ‰¤Î· ÎfiÌÌ·Ù· ‰›ÓÂÈ Ó¤Ô ÁοÏÔ ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

■ ÛÂÏ. 3, 8, 9, 13

∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ «ÌÏfiηÚ» ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ. 19

ŒÂÛ ϷÛÔ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 17 μÔÏÈÒÙ˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢. ªËÙÚÔ¿ÓÔ˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ■ ÛÂÏ. 2


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÕÚ˘ ∫Ô‡ÎÔ˜, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜

A¶√æ∂π™

«√ ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ»

∏ ·˘ı¿‰ÂÈ· ÙˆÓ “·ıÒˆÓ” ΔÔ˘ ªπª∏ ™√À§πøΔ∏* ∂Í·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜, οı ·ıˆfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì·¯ËÙ‹ ̤¯ÚȘ ·ԉ›Íˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›Ô˘. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÍÂˉ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ·ıÒÔÈ, Ù˘ÙfiÌÂÓÔÈ Î·È Ù‡ÙÔÓÙ˜ ÏfiÁˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÒÛÙ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜ Ì‹ˆ˜ ˙Ô‡Û ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÌÔÚ› Ë Ú‹ÛË Ù˘ ª·Ï‚›Ó·˜ ∫¿Ú·ÏË “∞ıÒÔ ı‡Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” Ó· ÂÓ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙfiÛË ·ıˆfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ηٷÎχ˙ÂÈ Î·Ù·ÓÙ¿ ·Ó˘fiÊÔÚË Î·È ÁÂÏÔ›· Ô›ËÛË. ¢ÂÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÔÚÈÛı›, Ô˘ ·›ÚÓ·Ì ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÔÛ¯¿ÚÈ· Ì·˜, ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ Ì·˜, ÙȘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹, ÙȘ ¿Ó¢ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î.Ô.Î. £· ¿Úˆ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎÒ˜ ·ıÒÔ˘: ∂ÛÙˆ ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ·Ôȉfi˜ Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÔÙ¤ ÎÚ·ÙÈ΋ ‹ ¿ÏÏËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ¤Î·Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ï·ÌÚ‹ ηÚȤڷ ÂÓ Ùˆ ȉÚÒÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‰È·‚ÈÔ› ÛÙ· ˘„›‰· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Â˘Ù˘¯‹˜, Â·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙȘ ¯Ïȉ·Ó¤˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ “Ê·‡ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜” Ì·˜: ÙÔÓ ıˆÚÒ ¤ÓÔ¯Ô ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ Î·È ÂÍËÁÒ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ. √ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ·Ôȉfi˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ‹ Î·È ÂÚÁ¿ÛıËΠ۠ӢÎÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ‹ÙÔÈ Û ÙfiÔ˘˜ Â·˘ÍË̤Ó˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ‹ Ï‹ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿ ‹ ηٿ ηÓfiÓ· Ì ¯ÈÏÈ¿ÚÈη “Ì·‡Ú·” . ∞ÁfiÚ·Û ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÓ¯›ÚÈÛ “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛΈÏËÎÔÂȉ›ÙȉԘ ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ‹ Ì·ÛÙÈ΋˜ ·ÓÔÚıÒÛˆ˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘. ∫·È ÙÔ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ: Â› ÙÚÈ¿ÓÙ· Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ, Ì ÙȘ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ÛÈÓÙÈ¿ ÙÔ˘, ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÚÔ˘ÛʤÙÈ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ó·ÚÒÓ Ô˘ ¯·ÚÙ˙ÈÏÈÎÒÓÔÓÙ·Ó ·fi Ê·˘ÏÂ›Ê·˘ÏÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, Ô “·ıÒÔ˜” ·Ôȉfi˜ Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÏÔ‡ÙÈÛ ·fi ÙË ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÏÏ¿ ÙÔ‡ÙÔ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ıˆfiÙËÙ·, Â›Ó·È ‚·˘Î·ÏÈÛÌfi˜ ·ıˆfiÙËÙÔ˜, Â›Ó·È Ë fiÚÓË ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Úı¤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ù·È fiÙÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÚ‡ÛÂÈ. ª· Î·È ÙÈ Ó· ’ηÌÓÂ, Ó· ‰È¿ÏÂÁ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘ Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ·Ôȉfi˜ ÙÔ‡ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜; ¡· ¤Î·ÌÓ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ì ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‹Úˆ·˜. ∞ÏÒ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ‡ ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜ ÙÈÌËÙ‹. ∂ÙÛÈ fï˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ “¤ÓÔ¯ÔÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÏıÔ‡Û· ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·, Ì· Ê˘ÛÈο Î·È Â˘ÏfiÁˆ˜: ÂÌ›˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ì ‰Ò, ‰ÂÓ ‹Û·Ó ¿ÏÏÔÈ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÂÓÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘, ¿ÏÏÔ Ë ÈÛfi‚ÈÔ˜ οıÂÈÚÍȘ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ë ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛȘ. ∫·È ‚¤‚·È· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÛÎԇ̠ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·ÚΛ Ó· ÙË Û˘Óԉ‡ԢÌ Ì „‹ÁÌ·Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì Ì ̈ڤ˜ ÌÈÍÔ-·Úı¤Ó˜ Û·Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Ì·˚ÓÙ·ÓÔ‡˜ ÙˆÓ ªª∂. * √ ª›Ì˘ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ Â›Ó·È ÔÈËÙ‹˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (∞fi “Δ· ¡¤·”)

ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ë Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √ ÕÚ˘ ∫Ô‡ÎÔ˜ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ: “ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓˉÂÈÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ ¤ı·Ó” .

√ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÕÚ˘ ∫Ô‡ÎÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ª·ı‹Ù¢Û ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ˘. “ªÂ Â¤ÏÂÍÂ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ô˘ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ¤·È˙ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ·ÎfiÌË ¤Ó· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ·¢ı‡ÓıËΠ۠Â̤ӷ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ· Ó· ·›˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ªËÙÚÔ¿ÓÔ” . √ ›‰ÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ·Í¤¯·ÛÙÔ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÚÒÙË Ì·˜ Â·Ê‹ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ Î·È ·ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÙË. ÕÏψÛÙÂ, Ô ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÔÓÈfiÙ·Ó ÔÙ¤ ÁÈ· Ù· Ï¿ıË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û·Úη˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Ï¿ıË” . ŸÙ·Ó ¤ÚÂ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó ÙȘ Úfi‚˜ Î·È ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ¤Î·Ó ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Úfi‚˜ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. “◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì·˙› Ì·˜. ∂Ì›˜ ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÚÔ‚¿ÚÂÈ Ì·˙› Ì·˜” ϤÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÎÔ˜. ø˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ‹Û˘¯Ô˜, ηÏfi„˘-

¯Ô˜, ·Ïfi˜, Ï·˚Îfi˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÎÔ˜. “¢ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ ÙÔ˘¤, ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi˜ Ì fiÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ı˘Ì¿Ù·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ Â›Ó·È Ë ·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·˘Ù‹ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â. °ÈÓfiÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ‹Ù·Ó ·›ÛÙ¢ÙË Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∞Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ¤ÊÙ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·ÁοÏÈ·˙·Ó, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ηıfiÙ·Ó ÂΛ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û” . ∂Ì‚ÚfiÓÙËÙÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ˘. “•¤Ú·Ì ˆ˜ οı ∞Ú›ÏÈÔ ¤Î·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘. ∂›¯·Ì ̿ıÂÈ ˆ˜ ¤Î·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ˆ˜ fiÏ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿. ¶¿ı·Ì ÛÔÎ ÌfiÏȘ Ì¿ı·Ì ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ì·ÛÙ·Ó Û·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞ÈÛı¿ÓıËη fiÙÈ ¤¯·Û· ¤Ó· ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘” ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô Î. ∫Ô‡ÎÔ˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· Â›Ó·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ηıÒ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ “‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ï·˚ÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ fiˆ˜ Ô ªÈıÈÎÒÛÙ˘, Ô ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, Ô ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ Î·Ïfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È fiˆ˜ ÙÔ Í¤Ú·Ì ·ÏÈ¿” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫Ô‡ÎÔ˜.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙË £Ú¿ÎË, ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó fiÌ‚ÚÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙËÓ È‰›· ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...22ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 13...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...21ÔC.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È

¢‡Ô ηıÔÚÈÛÙÈο ÁοÏÔ

™‹ÌÂÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. ª·˙› Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜... ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜.

¢‡Ô ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ (Ì›· ·fi ÙË ¡¢ Î·È Ì›· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫), Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ë ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Ï‹„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ, ·Ó·ıÂÒÚËÛ·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ Ù· ‰ËÌÔÛÎÔÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰˘ÛÙÔΛ· ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÙ¿ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÙfiÓÈÛÂ Î·È ·fi ÙËÓ ·‰È·Û¿Ï¢ÙË Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 1-2. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫, Ë ·fiÊ·ÛË ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË Ó· “·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ” , fiˆ˜ ›Â, ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ, Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È, Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ˘fiÏÔÈÔ „‹ÊˆÓ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÚÒÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ̷¯ËÙfi ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÔχÙÈÌ˘ ¤‰Ú·˜. ∂ÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ƒÔ‰Ô‡Ï·, ÂÓÙfi˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘. ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì ¿ÌÂÛ˜ ÂȉڿÛÂȘ - Î·È ÚԂϤ„ÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ - ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi.

∫∞Δ. Δ∞™

™Ù‹ÚÈÍË £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ Ã∞¡Δ∑√¶√À§√À ·fi “Δ· ¡¤·”

¶ÚÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ; ∂›ÁÔ˘Û· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·Ï·ÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ê·Ú̿ΈÓ. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó “·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ... °.•.

“ƒ‹ÁÌ·” ¢È¿Û·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. √ Î. ¶··Ì·Úο΢ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÍÂϤÁË ÙÂÏÈο. øÛÙfiÛÔ, ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ “Ï¢Îfi” Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¡›Î˘ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹Á·Á „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ı› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏ¿ ¢ı¤ˆ˜ ÁÈ· ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ȤÛÂȘ Ù˘ Î. ∑Ô‡˙Ô˘Ï· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· “‚ÔÏ¢Ù›” ‰ÈÎfi˜ Ù˘ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. μ.∫.

¢‹ÏˆÛË ÌÂ... ÓfiËÌ· ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ·¤ÚÚÈ„Â ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ̠ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÁ› Ô §∞√™ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. ΔÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔÓ ·¤‰ˆÛ Û ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉÈ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Î. ª·Úο΢ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· η˘ÛÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘. “™·ÊÒ˜ Î·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ §∞√™. √‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÈÛÙ¢Ùfi fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi... ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ‚¿ÏÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi §·Ú›Û˘. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ - ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· - ı¤ÏÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi “ÚfiÛˆÔ” Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙfi Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙË ªÂÛÛËÓ›·... ·Ó Â›Ó·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ, ı· ÙÔ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›·... ∞˘Ù‹ Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙȉÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·...” ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ... ÔÏÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜...

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ÕÚË ¢·‚·Ú¿ÎË

¢Ú·ÛÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· Í·Ó¿; Δ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÂÓو̤ӷ ‰¿¯Ù˘Ï· Ô˘ ÂÈÛÂ›Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ “¯ÚÂÔÎÔ›·˜” ·Ó, Â›Ùˉ˜ ‹ ηٿ Ï¿ıÔ˜, „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê·Ó·ÙÈο ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë 6Ë ª·˝Ô˘, ÙfiÛÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈο: “£· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ì”, ϤÓÂ. ª· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ; ¢ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ÙËÓ ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ “ÏÔÁÈÎÒÓ” Î·È “ÛÔ‚·ÚÒÓ” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʿÂÈ ÙÔÓ ¿Ì·ÎÔ 35 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· - Î·È Ì·˜ ÛÙ›ϷÓÂ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ·‰È¿‚·ÛÙÔ˘˜; ÃÚÂÔÎÔË̤ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ - ‹ ÙÔ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ï¿ıÔ˜; ΔÔ “·‰È¿‚·ÛÙÔ˘˜”, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ “‰È¿‚·Û” ·¿˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È Û ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÙ·Ó Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜ Â΋ڢÙÙ ٷ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙԉȷÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ó ·ÊÂı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂχıÂÚ·, Ì ¤ÌÓ¢ÛË Î·È Ê·ÓÙ·Û›·, fiÙ·Ó Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ÚÔ¤ÙÚÂ ÙÔÓ “Ï·fi ÙÔ˘” Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÌÔ›Ú·˙·Ó ·ÓÙÔ‡ ˆÚ·Èfiٷ٘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ηÚÙԇϘ ÁÈ· Ó· “ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·ÁÔÚ¿” ÂχıÂÚ· Î·È Ì·ÁÈο (Â‰Ò Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ ı·˘Ì¿ÛÈ·), fiÙ·Ó ÚÔÙÚ¤·Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì·˜ Ó· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ‰È·ÎÔÔ‰¿ÓÂÈÔ Ó· ¿Ó (Ì “ÙÔ˘Ú” ‚‚·›ˆ˜) ÛÙËÓ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ· Ó· ‰Ô‡Ó ÙȘ ηÌËÏÔ·Ú‰¿ÏÂȘ Î·È ÙȘ Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ - ÙfiÙ ̷˜ ÌÂÙÚ¿Á·Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› “·˘ÛÙËÚÔ›” ÁÈ· “ÛÔ‚·ÚÔ‡˜” . ΔÒÚ· Ô˘ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ·˘Ù¿ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ °∞¶ ÂÛÙ¤ÊıË Ì ٤ÙÔÈ· Ï·ÌÚ‹ ÂÈÙ˘¯›·, fiÛÔÈ ÙÔÏÌ¿Ì ӷ „ÂÏÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚÈfi, ÙÚÒÌ ÙȘ ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜ ‚ÚÔ¯‹. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

∞fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Î·È ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ú›¯ÙËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Ô £·Ó. ¡¿ÎÔ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈÎÔ› Ë ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 60 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ˆ˜ ·˘ÚÈ·Ó‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜.

∞.º.

°.•.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

ΔÔ˘˜ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛ ΔÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· Mega” ·ÊÔÚÔ‡Û ÎÔÌ›Ó· Ì ‰ÂÏÙ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √°∞. ªfiÓÔÓ Ô˘ ÛÙË ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›· Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÌ›Ó·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË, Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √°∞ Ô‡Ù ÙÔ ÂȂ‚·›ˆÛÂ, Ô‡Ù ÙÔ ‰È¤„¢Û ¯ı˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£”, ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È, ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‹Ù·Ó ηı’ fiÏ· ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ “‰·›ÌˆÓ” Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹Ù·Ó Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ë ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›· ‹Ù·Ó ·Ú¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙Â; ªfiÓÔÓ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ô˘ ‰˘ÛÊËÌ›ÛÙËηÓ, „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “ªÂÁ¿ÏÔ ∫·Ó¿ÏÈ” . ¢∏ª√.™.

∂˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ˜... ¶Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·; “∂˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. ∂›Ó·È ¢ηÈÚ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ· ÛÙÔ ÏÈÁÔÛÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· Ì¿ıÂÈ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ Û ı¤ÛË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙȘ ηΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiÙ·Ó Â›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¿ÏÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢...” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

ΔÔ fiÓËÌ· ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: “...·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ √À∫ ∞¡∂À ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ...”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, Â›Ó·È ∂∫ Δø¡ ø¡ √À∫ ∞¡∂À fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù·¯ı› ∂¢∂ ηٿ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Hellenic Seaways Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi μfiÏÔ Û ÙÚ›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛÙ·Ï› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ôχ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ·. 줂·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÙˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ΔÈ ¿Ú·Á ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó; ¡· ¯¿ÛÔ˘Ó „‹ÊÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÙˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ; μ.∫.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹... ™¯Â‰fiÓ 300.000 ŒÏÏËÓ˜ ËÏÈΛ·˜ 25-44 ÂÙÒÓ ÛΤÙÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, fiˆ˜ Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, ÙË ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·, Ù· Û·ÏÈÁοÚÈ·, Ù· Úfi‰È·, Ù· ·ÚˆÌ·ÙÈο ‚fiÙ·Ó·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓ fi„ÂÈ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂΛ Û˘ÓÙ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· Ì›ÛıˆÛË ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘. º.™.

∏ ∑¤ÙÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∞. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· πηÓÔÔÈË̤ÓË ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∑¤ÙÙ·, ÁÈ· Ì›· ·fiÊ·ÛË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ, Ô˘ ·˘Ù‹ ı· ÎÏËı› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· Ù· η›ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ·Ó Ë ª·ÁÓËÛ›· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ··Í›ˆÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∑¤ÙÙ·, Ì ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘.

¢‡Ô “·ÁοıÈ·” ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· “·ÁοıÈ·” Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ¯ı˜ Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô ˘. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ÎÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶··‰‹ÌÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì’ ·˘ÙfiÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë Ù·Ì¤Ï· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË “˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ” ÙÔÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ˘ÚÛfi Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “·ÁοıÈ” Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ √ ‰Ú. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞. ¡ËÌ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ú¯·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ¶Ï¿ÙˆÓ (427-347 .Ã.) Á‡Úˆ ÛÙÔ 374 .Ã. ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙ›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ۯ‰›·Û ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Ì Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ı¤Ì· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ΢Úȷگ› Ë È‰¤· ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Â˘Ù˘¯›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› fï˜ ·˘Ùfi ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ (ÙˆÓ ·Ú¯Ô̤ӈÓ) Î·È fi¯È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜! ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ô˘ÙÔ›·˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· (¿Ú¯ÔÓÙ˜ - ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜) Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (·Ú¯fiÌÂÓÔ˘˜ - Ôϛ٘) [¶ÔÏÈÙ›·, μÈ‚Ï›Ô ∞, 346-347]. ∞ÊËÁÂ›Ù·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘: “∫·ÌÈ¿ Ù¤¯ÓË Î·È Î·ÌÈ¿ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·Û¯ÔÏ›·˜ Ù˘ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋ ˆÊ¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ [...] ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÙ·ÁÒÓ Ù˘ Â›Ó·È Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈ·˙Ô̤ÓÔ˘, Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÚfi˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈ·˙Ô̤ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔÙ¤ÚÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ [...] ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿Ú¯ˆÓ (Ìˉ¤Ó· Âı¤ÏÂÈÓ ÂÎfiÓÙ· ¿Ú¯ÂÈÓ) Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ Í¤ÓË ·ıÏÈfiÙËÙ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙË ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ˙ËÙ¿ ÌÈÛıfi, ÂÂȉ‹ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ˆ˜ ÛˆÛÙfi˜ Ù¯ӛÙ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ‰ÂÓ Ú¿ÙÙÂÈ Ô‡Ù ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ fi,ÙÈ Û˘ÌʤÚÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ, ·ÏÏ¿ fi,ÙÈ Û˘ÌʤÚÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯fiÌÂÓÔ. °È’ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·ÈÙ›·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿Ú¯ÔÓÙ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ˆ˜ ÌÈÛıfi˜, ‹ ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ÙÈÌ‹ ‹ ÙÈ̈ڛ·, Â¿Ó Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· (ÌÈÛıfiÓ ‰ÂÈÓ ˘¿Ú¯ÂÈÓ ÙÔȘ ̤ÏÏÔ˘ÛÈÓ ÂıÂÏ‹ÛÂÈÓ ¿Ú¯ÂÈÓ, ‹ ·ÚÁ‡ÚÈÔÓ ‹ ÙÈÌ‹Ó, ‹ ˙ËÌ›·Ó Â¿Ó ÌË ¿Ú¯Ë)” . ΔÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÈ›˜ Ì’ ·˘Ùfi ™ˆÎÚ¿ÙË; ›Â Ô °Ï·‡ÎˆÓ. Δ· ‰‡Ô ›‰Ë ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ˜ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ηٷϿ‚ˆ, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È fï˜ Ò˜ ÂÓÓÔ›˜ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Î·È Ò˜ ÙË ‚¿˙ÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· Ì ÙÔÓ ÌÈÛıfi. ∞fi ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÛÔ˘ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ÂÓÙ›ÌˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·˘Ùfi˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·Ú·-

ÎÈÓ› ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ˆ˜ ÙÔ Ó· ·Á·¿ οÔÈÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÓÂȉԘ; ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ›Â. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜, ›· ÂÁÒ, ÔÈ Î·ÏÔ› ‰ÂÓ ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· Ô‡Ù ·fi ÙÈ̤˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ (Ô‡Ù ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ¤ÓÂη Âı¤ÏÂÈÓ ¿Ú¯ÂÈÓ ÔÈ ·Á·ıÔ› Ô‡Ù ÙÈÌ‹˜), ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô‡Ù Ϸ̂¿ÓÔÓÙ·˜ Ê·ÓÂÚ¿ ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¤ÌÌÈÛıÔÈ, Ô‡Ù ӷ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎϤÊÙ˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÚ˘Ê¿ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ (Ô‡Ù Á·Ú Ê·ÓÂÚÒ˜ Ú·ÙÙfiÌÂÓÔÈ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ¤ÓÂη ÌÈÛıfiÓ ÌÈÛıˆÙÔ› ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È ÎÂÎÏ‹Ûı·È, Ô‡Ù ϿıÚ· ·˘ÙÔ› ÂÎ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ˜ ÎϤÙ·È), Ô‡Ù ¿ÏÈ Ë ‰fiÍ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Ó ÙË ‰fiÍ·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Î·È ·ÂÈÏËıÔ‡Ó Ì ÙÈ̈ڛ·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ë ÁÓÒÌË fiÙÈ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍÔ˘Û›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌÔ‡. ∫·È Ë ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ÙÈ̈ڛ· (ÁÈ· οÔÈÔÓ ¤ÓÙÈÌÔ) Â›Ó·È ÙÔ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi οÔÈÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚfi ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂Âȉ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜, Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ÙfiÙ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, fi¯È Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ïfi Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ̤ۈ ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·fi ·Ó¿ÁÎË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ‹ fiÌÔÈfi˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˆ˜, ·Ó ˘‹Ú¯Â ÌÈ· fiÏË Î·ÙÔÈÎË̤ÓË ·fi ÂÓ·Ú¤ÙÔ˘˜ (¤ÓÙÈÌÔ˘˜) ·ÓıÚÒÔ˘˜, ı· ‹Ù·Ó ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ Ú¿ÁÌ· Ë ÌË ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Û fiÛÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· (ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ) Ë ·Ó¿ÏË„‹ Ù˘ (Â› ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ fiÏȘ ·Ó‰ÚÒÓ ·Á·ıÒÓ ÂÈ Á¤ÓÔÈÙÔ, ÂÚÈÌ¿¯ËÙÔÓ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÌË ¿Ú¯ÂÈÓ ÒÛÂÚ Ó˘Ó› ÙÔ ¿Ú¯ÂÈÓ). ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ (‰ËÏ. ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ). ŒÙÛÈ Î¿ı ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ·˘Ùfi˜ ·fi ¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÙÔ‡Ú˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏψӔ . ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Â›Ó·È Ôχ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ √ÎÙ¿‚È· ™¤ÓÛÂÚ Û ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ŸÛÎ·Ú √ÎÙ¿‚È· ™¤ÓÛÂÚ ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙȘ ‰¿ÊÓ˜ Ù˘. ∞ÊÔ‡ ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ŸÛÎ·Ú μ’ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√È ÀËÚ¤ÙÚȘ” , Ë 39¯ÚÔÓË ËıÔÔÈfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ì ı¤Ì· ÙÔ ÊfiÓÔ ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ Ì·‡ÚÔ˘ ·fi ¤Ó· Ï¢Îfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Hollywood Reporter. ∏ Ù·ÈÓ›· Ì ٛÙÏÔ Fruitvale ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú °ÎÚ·ÓÙ, ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ Ì·‡ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 2009 Ù¤ıËΠ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÙÚÔ¯·›· ÙÔ˘ ŸÎÏ·ÓÙ ÚÔÙÔ‡ ‰Â¯Ù› ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ Ï¿ÙË Î·È ¤ÛÂÈ ÓÂÎÚfi˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ›¯·Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› Î·È ·ÚfiÙÈ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔÓ °ÎÚ·ÓÙ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÌfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∏ ™¤ÓÛÂÚ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔÓ °ÎÚ·ÓÙ ı· ˘Ô‰˘ı› Ô ª¿ÈÎÏ ª. Δ˙fiÚÓÙ·Ó. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ¤ÁÈÓ Û ¤Ó· Îϛ̷ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ΔڤȂÔÓ ª¿ÚÙÈÓ, ÂÓfi˜ Ì·‡ÚÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi Ù· ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˘ ʇϷη ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ·.

∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ∏ ·ÚÔ˘Û›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ-‰ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ ̤۷ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÛıÂ-

Â›Î·ÈÚÔ Û‹ÌÂÚ·. √È ¤ÓÙÈÌÔÈ Î·È ÈηÓÔ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ. ŸÛÔÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÛ·Ó ‹ ·ÊÔÌÔÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ Ù· ·Ú¿ÙËÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞ÏÏ¿ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È Ô Ôχ˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜. √È ¤ÓÙÈÌÔÈ (·Á·ıÔ› - ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ, ηٿ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·) ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜, Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË ‰fiÍ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÂÍÔ˘Û›·˜. √‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ı· ηٷ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ηÊÂÓ›·, ‹ Î·È ÛÙ· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· ·ÎfiÌ·, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. √È ÈηÓÔ›, Â›Û˘, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ʤÚÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÚfiÛηÈÚ˜ ÙÈ̤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁËı¤ÓÙ·, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¿ÛÎËÛ·Ó ÔÙ¤ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜!” .

£· ·Ó·ÛÙËı› Ë Ù·ÂÈӈ̤ÓË ∂ÏÏ¿‰· √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË! ΔÈ ÎÈ ·Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ - ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘; ∫È ·Ó ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˘ÂÚÙÂÚ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·... ∂ÎÏÔÁ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˜ ÂÈηÏÂÛÙԇ̠ÙÔ £Â›Ô Ì·˜ Î·È Ì·˜ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ì¤Ú˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ì¿ÏÈÛÙ·. ∫È fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·˘Ù¿ Ô˘ ›‰·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ¯¿‰È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ· Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ë̤Ú˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ: ∞˘ÙÔ› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ‹ ηٷʤÚÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘, Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó, Ó· ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ‹ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰Â Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÙËÓ ÁÂÏÔÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, Î·È Ô˘ fiÏ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‚Ú·¯˘Î˘Îψ̤ӷ, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ıÂÔÌ¿¯ÔÈ Î·È ÂÎÎÏËÛÈÔÌ¿¯ÔÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ·, Ô˘ ›Ù ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌfi ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ›Ù ı· ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‰È¤ÍÔ‰·, Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ·Áȉ¤„ÂÈ ÙÔ Ï·fi ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ù› ηÈ

ÓÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó Î·Ï¿ ∞ÁÁÏÈο, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∏ ¤Ú¢ӷ, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰‡Ô ·È‰È·ÙÚÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙ· ÃÚÔÓÈο Ù˘ ∂›ÁÔ˘Û·˜ π·ÙÚÈ΋˜, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ù· Ï¿ıË ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó “ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ” , fiˆ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ‰fiÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, Î·È Â›Ó·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ·Ó Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ∏¶∞ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ∞ÁÁÏÈο - - ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÔÌÈÏÔ‡Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi “Ôχ ηϿ” . ¢È¿ ÓfiÌÔ˘, Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜: ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ‰ÈÂÚÌËÓ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ‹ ‚›ÓÙÂÔ. ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Óı› fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¤Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌË ··Ú·›ÙËÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ.

¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ÂÂȉ‹ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ 13¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ËÁ¤˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔ-

ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∂›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi ÙË Ï·›Ï·· “ÙˆÓ ÂÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË” . ∏ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË! ∫·ÓÔÓÈο Ú¤ÂÈ Ô ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” , Ó· ϤÁÂÙ·È ÁÈ· Û·Ú¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∫È fï˜ ÔÏÏÔ› Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ‰›·˘ÏÔÈ Ô‡Ù ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó, ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· “ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿” . ∂Ì›˜, fï˜, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∫È ·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔÓ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ ∫‡ÚÈÔ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜, Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÈ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ Ì ÙÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ ‰Â ÛÙȘ ¯·ÏÂ¤˜ Ë̤Ú˜ Ì·˜, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔ›, Ô˘ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ì¿˜ ÂÓ·¤ıÂÛ·Ó ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ù˘ ·ÔͤӈÛ˘, Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘, Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, Ù˘ ·‰ÈΛ·˜... Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Û‹ÎˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÒÌÔ˘˜ Ì·˜. ¶¿Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘˜. Δ· ¯Ú¤Ë ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ÏÂÊÙÔ˘‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ªÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù¿ ÙÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÔÓ¿ÙÈÛÌ· ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï·Ô‡; ∫·Ì›·. ∫·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ, Ó· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÌÂÈ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘ÙÔ› Ê·›ÓÔÓÙ·È ‚·Ú›˜ Î·È ·Û‹ÎˆÙÔÈ, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ı· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜ Ù· ¶¿ıË, ÙÔ ™Ù·˘Úfi Î·È ÙÔ ÊÚȯÙfi °ÔÏÁÔı¿ ÙÔ˘, ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ Ë Ï·ÌÚÔÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙË ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË, fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰Ë ‚ÚÔ¯‹ Ë Ïȷο‰·, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÏÈÁÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÙ›· Ë ›ÛÙË, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ù·ÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÂÙ·È, ÁÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹, ÙË ıÏ›„Ë ı· ÙË ‰È·‰Â¯Ù› Ë ¯·Ú¿, ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ı· ‰È·‰Â¯Ù› Ë ÂÏ›‰·, ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ Êˆ˜, Î·È Ë ·ÓÂÎÏ¿ÏËÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ „˘¯¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ıÏÈÌÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÒÚ·, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰· ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ʤÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË. ∞ÚΛ Ó· ÙËÓ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ... ΔfiÙ “ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ı· ÙÔÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ı· Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜” , ϤÁÂ Ô ÈÂÚfi˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. ªÔÚԇ̠fï˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ; ∞˜ ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. £’ ·Ó·ÛÙËı› Ë Ù·ÂÈӈ̤ÓË ∂ÏÏ¿‰·!” .

Ó˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È Ù· fiÏ·. √ ºÂÏ› ÃÔ˘¿Ó ºÚÔ˚Ï¿Ó, ÁÈÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ∂Ϥӷ, ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ Ì fiÏÔ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∑ÂÌ ÓÙ ª·ÚÈηϿÚ, Û ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™fiÚÈ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™fiÚÈ· ¤‚·Ï ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ª·ÚÈÎ·Ï¿Ú ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· “ÛÔ‚·Ú‹ ·Ì¤ÏÂÈ·” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ˘fiıÂÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. √ ª·ÚÈÎ·Ï¿Ú ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 6.000 ¢ÚÒ ÂÂȉ‹ Â¤ÙÚ„ Û ·È‰› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› fiÏÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˘ ª·ÚÈÎ·Ï¿Ú Î·È Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ∂Ϥӷ ‹Ú·Ó ‰È·˙‡ÁÈÔ ÙÔ 2009. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û·Ê¿ÚÈ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË ªÔÙÛÔ˘¿Ó·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÂÛÂ Î·È ¤Û·Û ÙÔ ÈÛ¯›Ô ÙÔ˘. √ 74¯ÚÔÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÁÈ· ΢ӋÁÈ ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ - ¤Ó· ›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË - ·ÚfiÙÈ Ë ªÔÙÛÔ˘¿Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë πÛ·Ó›· Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ Ï‹ÚˆÛ ¤Ó·˜ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ El Mundo Î·È El Pais. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ∞Ó¿ÎÙÔÚ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ -¤ÛÙˆ Î·È ÂÌ̤ۈ˜- ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Û·Ê¿ÚÈ. ΔÔ 1956, Ô ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ 14¯ÚÔÓÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ Ì fiÏ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ; °È¿ÓÓ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜ Ô‰ÔÓÙÔÙ¯ӛÙ˘

“Ÿ¯È, ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ Î·È Ô‡Ù Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ Ì ÂӉȤÊÂÚ ·ÏÈfiÙÂÚ·, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” .

°È¿ÓÓ· ƒ¿ÁÎÔ˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

/5

∫·ıÈ˙‹ÛÂȘ ¡¤Â˜ ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË Î·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙfiÛÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô͇ÓıËÎ·Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi, ‰ÂÓ ÂÈχıËÎ·Ó Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ηıÈ˙‹ÛÂȘ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÛˆÛÙ¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì “Ì·ÏÒÌ·Ù·” ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰Â‰Ô̤Ó˜, ˆÛÙfiÛÔ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÈÓ Û˘Ì‚Ô‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. μ.∫.

Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“£· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÂÎÙÂÓÒ˜ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ οÏ˘ Ó· ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· „Ëʛۈ. £¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›Ûˆ” .

¶ÂÏÔ›‰·˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜

∂ÈÎfiÓ· ÂÁηٿÏÂȄ˘

ªÈ· Ù·Ì¤Ï· ÁÈ· ...Ï›ÁÔ˘˜

∂ÈÎfiÓ· ÂÁηٿÏÂȄ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ οı ÏÔÁ‹˜ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·˘ÙÔ‡˜ Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ “ÎÔÛÌÔ‡Ó” ÌÈÛÔÛÎÈṲ̂Ó˜ ·Ê›Û˜ ÁÈ· οı ÏÔÁ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛË. ¶Ôϛ٘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÚ›· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ” . ÕÚ·Á ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ˘‰Úԯڈ̷ÙÈÛÌfi Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜;

fiÏȘ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÎÈ ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Â‰Ò Î·È Î¿ÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ËÏ·‰‹, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ¶·Á·ÛÒÓ. ∞Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û fiÁÎÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fiÚ·ÙË, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ· Ó· ÙË ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‰ÂÍÈ¿ Î·È fi¯È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫¿Ùˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË, ·ÏÏ¿ ...·fiÚ·ÙË ·˘Ù‹ Ù·Ì¤Ï·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ÙfiÓÔ˘˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Î¿ıÂÙ· ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷.

ª

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

‰È¤Ï¢ÛË πÃ Î·È ‰È·ÎψÓ. fl˜ fiÙÂ;

°.•.

“∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ÔÈÔ˜ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÌÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, ¤ÙÛÈ ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·” .

¡›ÎÔ˜ ªfiÙÛÈ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â‰Ò Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ª·˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·›, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì οÙÈ Â¿Ó Ù· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

°.•.

∂ÈΛӉ˘ÓË Ï·ÎÎÔ‡‚· ∫ÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ΔËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜ Â›Ó·È ÍËψ̤Ó˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÌËı¢Ù› ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÎÔÚ˘ÓÒÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù·Ì›·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

°È· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ πˆ·Ó. ¶ÔϤÌË ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË, fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, “ÌÈ· ÂÚÁÔÏ·‚›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚·”. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó, ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó Ë Ï·ÎÎÔ‡‚· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙË

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∏ ¡·˘ÙÈÏȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ “ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰ÈÂÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÛΤ„ÂˆÓ È‰Ú‡ıËÎÂ Ë ∞ÓÒÓ˘ÌË ¡·˘ÙÈÏȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ (∞¡∂μ), ÂÙ·ÈÚ›· ¢Ú›·˜ Ï·˚΋˜ ‚¿Ûˆ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ë fiÏË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÂÚÁ·Û›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜ ÂÚ›Ô˘, Ì ÚÒÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÂÚȈÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ Î·È Ì ÌfiÓÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÔÚıÌ›Ԣ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘-™˘Ú›·˜ Î·È ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÁÂÓÈÎÒÙÂÚ·” . £· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·˙›ÓÔ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ “™ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ªÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹” ‰ËÌÔÛȇıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÎÏËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›· ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌ. Δ¿Íˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯·ÚÙÔ·ÈÎÙÈÎÒÓ ÏÂÛ¯ÒÓ, ΤÓÙÚˆÓ Î.Ï. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÏÂÛ¯ÒÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û fiÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 50.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÚ›Ô˘ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·” . ∏ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂΉÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÂΉÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ 10%-20% Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÛÈÓ‹˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂΉÚÔÌ›˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ‹ÏÈÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ·

∞ÔÎÔÏÏË̤Ó˜ ϿΘ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÔÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ Ï·ÎÒÓ ·fi Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ôϛ٘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ϿΘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÏÏËı› ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ΛӉ˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜. μ.∫.

19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1982

¯ˆÚÈ¿ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΔÛ·Áηڿ‰·, ∞Ë-°È¿ÓÓË Î·È ÛÙ· ÿÓÈ· fiÔ˘ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÍÂÓÒÓˆÓ Â›¯·Ó ηٷÏËÊı› ۯ‰fiÓ fiÏ·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÛÙȘ μfiÚ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ” . ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· “∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ “ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘” ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘ÎÓÔ‰ÔÌË̤Ó˜ ‹ ·Ú·ÈÔ‰ÔÌË̤Ó˜ Ì ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 100.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·” .

›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ §È‚‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎÚȂ›˜, ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” .

¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·; “ΔËÓ 1 Î·È 2 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1770... √ ÕÁÁÏÔ˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜, Δ˙¤È̘ ∫Ô˘Î, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. 1882... Δ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë. 1980... ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ë ÈÙ·Ï›‰· ƒÔÛ¿Ó· ª·ÙÈÔ‡ÛÈ, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “ÎÔÓÙ¤Û· ƒfiÛ·”, ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂Ú˘ıÚÒÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÈÒÓ, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ Û ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

1993... ™ÙÔ Δ¤Í·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 17 ·È‰È¿, η›ÁÔÓÙ·È Û ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, fiÔ˘ ›¯Â Ô¯˘Úˆı› ÁÈ· 51 ̤Ú˜ Ô „¢‰ÔÚÔÊ‹Ù˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫ÔÚ¤˜, Ù˘ ·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ¢·‚ȉȷÓÒÓ, Ì·˙› Ì 95 Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. 2005... √ 78¯ÚÔÓÔ˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ηډÈÓ¿ÏÈÔ˜, °Èfi˙ÂÊ ƒ¿ÙÛÈÓÁÎÂÚ, ÂÎϤÁÂÙ·È Ó¤Ô˜ ¿·˜, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· μÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ 16Ô˜, ‰È·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ·Ôı·ÓfiÓÙ· πˆ¿ÓÓË ¶·‡ÏÔ ππ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

∑ËÙ¿ Ô ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘...

ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 15% ¤ˆ˜ ÙÔ 2014 ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ

√À∞™π°∫Δ√¡, 18.

μ∞£π∂™ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›-

ÛÂȘ Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘, ˙ËÙ› ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ·Ú·¯ˆÚ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ∏ Î. §·ÁοÚÓÙ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙfi ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÂÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙÔ Â¿Ó Ë πÛ·Ó›· ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ó¤·˜ Â˘ÚˆÎÚ›Û˘, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ “ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ”, Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, “·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜”. ∏ Î. §·ÁοÚÓÙ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ¢¡Δ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘, fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Δ·Ì›Ô, Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÚÂÛÙÔ› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ›‰È·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “√È Ù·ÎÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Û’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆӔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë Î. §·ÁοÚÓÙ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ √˘›ÓÛÙÔÓ ΔÛfiÚÙÛÈÏ: “ªfiÓÔ ÔÈ ·ÓfiËÙÔÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜” Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∑ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚·ıȤ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘”. ∂ÚˆÙËı›۷, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ‹‰Ë, ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚¿ÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â˘ı‡ÓË: “ΔfiÙ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Â‰Ò. ¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ”, ‰ËÏÒÓÂÈ.

∞£∏¡∞, 18.

·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù·ÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ “‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜”, ÙÔÓ “ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘” Î·È ÙËÓ “Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜” ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ∂È̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ 15% Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014.

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÛˆÛÙfiÙÂÚ· ÛÙÔ “Û¯¤‰ÈÔ” ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Ú¿Û˘ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ù·ÁÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË “ÂÎÙÚÔ‹” ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ οÏ˘ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úfi˙Ô ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘, Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ٿÍË ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. √ Î. ª·Úfi˙Ô ·¢ı‡ÓıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ‹ ·Ú·ÁΈÓÈṲ̂ÓÔÈ Î·È “ÚԂϤÔÓÙ·˜” ˆ˜ .. Û‡ÓÙÔÌ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· ·Ó·‰˘ı› ¤Ó· Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞ÈÛı¿ÓıËΠ‰Â ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛı› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ ˆ˜ “ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜”. ∂› ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fi¯È ÁÈ·Ù› Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ӷ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó “·ÛÙÔ¯›Â˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ”. ŒÎ·Ó ̿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó·

Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ï·‚ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2007 2013. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·‰È¿ıÂÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· “ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”...

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÎÈÓÂ›Ù·È Ù·¯‡ÙÂÚ·”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 380 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‹ÙÔÈ ÂÚ› ÙÔ 177% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È “ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï”. ª¿ÏÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ οıÈÛÂ Î·È Ù· ˘ÔÏfiÁÈÛÂ Î·È Ù· ¤‚Á·Ï ÛÙȘ 33.600 ¢ÚÒ ·Ó¿ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úfi˙Ô ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÂÊÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ŒÙÛÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ̤۷ ·fi “̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ‰·¿Ó˜”. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014. ªÓ›· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÚ› Ù· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 8ÌËÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2012 Î·È ÂÈϤÔÓ 400 ÂηÙ. ÙÔ 2013. ™ÙÔ “¢·›ÛıËÙÔ” ‰›Ô Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ “ÚÔÙ›ÓÂÈ” Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٿ 15% ÙÔ 2012-2013. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012 Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. √ÌÔ›ˆ˜ Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘.

∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰¤¯ıËΠÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘ÚˆÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. √ ÿÓ˜ ™‚fiÌÔÓÙ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∑.ª. ª·Úfi˙Ô: “¶Ò˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Î·È „ËÊ›˙Ô˘Ó ·ÎÚ·›· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘;” π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ, °ÎÈ ºÂÚ¯ÔÊÛÙ·Ù, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: ” £ÂˆÚÒ ÛηӉ·Ï҉˜ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ı˘Û›Â˜ Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ê·‡Ï˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜”.

∂È̤ÓÂÈ Ë §·ÁοÚÓÙ ÛÙË “Û˘ÓÙ·Á‹” ÙÔ˘ ¢¡Δ

∞fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÈÛÚÔ‹˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

™Ù‹ÚÈÍË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ˙ËÙ› Ô ¶··‰‹ÌÔ˜ ∞£∏¡∞, 18.

Δ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜

∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ˙ËÙ¿ Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ™ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¤ÍÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ›ӷÈ: ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ªÌ∂), Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂ-

™˘Ó¿ÓÙËÛË Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 18.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·-

ÓÙËı› ÛÙȘ 3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙË 1, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜, °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘Úfi.

ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈο Ù·Ì›· Ù˘ ∂∂. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÈÛÚÔ‹˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ù¿ ÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 20140-2020, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙ¿ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì›· ·fiÙÔÌË Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘

¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÙÔÌË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁˆÚÁ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∂ ηٿ ÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfiÛıËÎ·Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ (ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20072013), Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·, Ì ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 2,3 ‰È˜. ¢ÚÒ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜

¶¿ÁηÏÔ˜

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ “·Ó¿Û·˜” ·fi ÙÔ ¶∞™√∫

¢ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: Ÿ¯È Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, ·ÏÏ¿ ÚˆÙÈ¿ - ∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 18.

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· “¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÛÙÚfiÊÈÁÁ·˜” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (Ì ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞) Î·È ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. “ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ·, Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ -¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔ Â˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ·. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· -Ì ÙÔÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ: “ΔÔ Î›ÓËÌ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÙÚȈÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ -Ù· Ï·ÊfiÓ- ÁÈ· ÊÂÚ¤ÁÁ˘Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ΛÓËÛ˘. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÛÙÔÓ Δ∂πƒ∂™π∞ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó “‰›Î·ÈÔÈ, ÏÔÁÈÎÔ› Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” fiˆ˜ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÍÔÓ·, ÙˆÓ ÌË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ Û ¤Ó· ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ™Ù‹ÚÈ͢ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. “¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢, ˘¿ÁÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏȤ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÛÎÔfi˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ø˜ ÙÚ›ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙȘ Û 6,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “¢ÈÂΉÈÎԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú‹ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙ· 130 ‰ÈÛ. Ù˘ Ó¤·˜ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÚԂϤÂÙ·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· “·ÚÔÛˆfiÏËÙ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, ̤۷ ·fi

ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜” . √ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ ˆ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·. “√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ù¿ Ù· 10 ‰ÈÛ. ÛÙ·‰È·Î¿, 2 ‰ÈÛ. ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ, ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “¤¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ 10 ‰ÈÛ. ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, “ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÔÏÏ¿Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·” , Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Î·ÓÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ MEGA Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ŸÏÁ· ΔÚ¤ÌË Î·È ¶·‡ÏÔ Δ̷ۛ. “ΔÔ ı¤Ì· ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· Á›Óˆ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô‡Ù ӷ ‚¿Ïˆ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÎÔ, fiˆ˜ ¤¯ˆ ÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. ŸÌˆ˜ ı¤Ïˆ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· “˘Ú¿” ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÚfiÛıÂÛÂ: “∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ ·ÚÈıÌËÙÈ΋. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ÎÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ › ˆ˜ “ηχÙÂÈ ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·. Œ¯ˆ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›Íˆ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ, ÎÈ

¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫: “ŒÚÂ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ¤ÂÈı·Ó Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· Ì¿˙¢·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ϤÁÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ˘ÊÙ› Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2009. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤ÊÙ·Û ÙÔ 15,7 Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi. ΔÔ 2008 Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì ÙÔÓ Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ’Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È fi·ÛË, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ·fi Ù›ÔÙ·’ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜. ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, fiÙ·Ó Â›Û·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜, ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜, ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì 15% ¤ÏÏÂÈÌÌ·, fiÙ·Ó ÂÍ·ÚÙ¿Û·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜” √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÏÏÈ¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, fi¯È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ‹Ù·Ó ηٿ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ ϤÁÔÓÙ·˜: “∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ Â·Ê¤˜ Î·È ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó· ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ‹ÌÔ˘Ó· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ›¯· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. 줂·È· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÌfiÓÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Û˘ÓÔÏÈο, Ë ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È Í·Ó¿ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ . ™·Ì·Ú¿. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰È¿Ï˘-

ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË, ÁÈ· ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ Î·È ·‚Ô‹ıËÙÔ ÔÏ›ÙË, ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ” “∂¿Ó ·˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙËÓ Î¿ÏË, Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È Ôϛ٘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Ì·˜ ϤÓ ÛÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi fiÙÈ ı’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ. ∫·È ı’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ÛÔÊ›·, Ì ¤ÓÛÙÈÎÙÔ, Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ë ÙÈ̈ڛ· ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Î·È ¿ÏÏÔ Ó’ ·˘ÙÔÙÈ̈ÚËı› Ô Ï·fi˜ Ì’ ¤Ó· ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ›Â: “∞ÈÊÓȉȿÛÙËη Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· ̤۷ Û ‰¤Î·Ù· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛˆ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ, fiÙÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÎÈ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ PSI, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏ·, ·ÊÔ‡ ¿ÚÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ, ¤ÙÛÈ Â›· ·Ì¤Ûˆ˜, ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· 3/5, 180. ªÂÙ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ͤÚÂÙÂ, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ∫¿ÓÓ˜ Î·È Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ¤Î·Ó· ÙË ‰‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ ϤÂÈ ¤Ó· “·ÚÔÎ¿Ï˘ÙÔ „¤Ì·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÈ ÌÔÚÒ ÏÔÈfiÓ Ó· ˆ ˘‡ı˘Ó· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È Ó· ÂÁÁ˘ËıÒ ÚÔÛˆÈο; ŸÙÈ ‰ÂÓ ı· ıÈÁÔ‡Ó ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∫·È ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ. ¢ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ, ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ì ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ù¤ÏË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÒÚ· Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Î·Ù‡ı˘ÓÛË” √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Â: “Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ: “¢¤¯ÔÌ·È fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ÓÙÚÔÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜, ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ӷ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ fi˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÏÏ¿ fi¯È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÌË ‚È¿˙ÂÛÙÂ. ΔÒÚ· Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÁÚ·Ê‹, ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ··Ú¿ÁÚ·ÙÔ Î·È ¿Ú· ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ı˘Ì›˙ˆ ÙÒÚ· Ô‡Ù μ·ÙÔ¤‰È, Ô‡Ù ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·, Ô‡Ù ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘˜. O Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔ› ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ·Ê› ÚÔ ÔÏÏÔ‡”.

¶È¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ οÓÔ˘Ï˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜

“¶·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ” 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ... ∞£∏¡∞, 18.

¶π∂™∂π™ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó

ÙȘ οÓÔ˘Ï˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÛÎÔ‡Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ë Task Force. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Úˆ› Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÃÔÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ó· “¤ÛÔ˘Ó” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ ÎÏÂÈ-

Ṳ̂ӷ ÛÙ·... ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ó· ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÎÂÊ¿Ï·È· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ÔÏ˘fiıËÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. √ Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ʤÚÂÙ·È Ó· Â¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. √È ÙÚ·Â˙›Ù˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Û‡Ìʈӷ

Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ: - ¢ÂÓ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ·ÎfiÌ· Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· - ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ‰·Ó›ˆÓ (ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ) fiÛÔ Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È - ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ‡„Ô˘˜ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ fï˜ ı· ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ó fiÙ·Ó ı· Ì·˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ √›ÎÔ˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ -Ë Standard and Poor’s ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·- ·ÊÔ‡ ·˘-

Ùfi ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂Δ∂. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË Ìfi¯Ï¢ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÁÈ· οı ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ‚¿˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ¢ÚÒ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÔη, Ì ÂÈÙfiÎÈ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 5%-6%, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· ˘ÁÈ›˜ Î·È ‚ÈÒÛÈ̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜, Ù· ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË.

∞£∏¡∞, 18.

“™Δπ™ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·-

Ó‡ı˘ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ™∫∞´ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ “Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” . “∂ÁÒ Ì›ÏËÛ· ÁÈ· ÚÔ˘ÛʤÙÈ·, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·” ›Â Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ϤÂÈ “ı¤Ïˆ Ó· ÂΉÈÎËıÒ” . “¢ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë Ó¤· μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÙÚ›ÙË ‰‡Ó·ÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· “¯¿ÓÔ˘Ì ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ” . “¢ÂÓ ¤ÚÈÍÂ Ë ¡¢ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÏÏ¿ ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ” › Â›Û˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ›Â: “¢ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÔÙ¤ Ô·‰fi˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘” , ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Ì›˙˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ οÔÈÔÓ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫À™∂∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ TOR-M1, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÕÁ΢ڷ Ó· ·ÂÈÏ› Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ë ÔÔ›· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∂∂. ∂› Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ∫À™∂∞, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÛ‹ÁËÛË. “¶Ò˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ¿ÏÏË ÂÈÛ‹ÁËÛË; ªÂ ‚¿ÛË ÔÈ· ÛÙÔȯ›·;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ.

∞ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ 36¯ÚÔÓÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ™∞ª√™, 18.

™√∫ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ™¿ÌÔ˘ Ë Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ 36¯ÚÔÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË £¿ÓÔ˘, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ªfiÏȘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙË ™¿ÌÔ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ μ·Ú‰›ÎÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ÚÏÔ‚¿ÛÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·ÚÈ·Ófi˜. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÓÂÎÚÔ„›·ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “™¿ÓÈ· ·›˙ÂÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¿‰Èη ·È¯Ó›‰È·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ¤·ÈÍ Ì ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ¯·Ìfi ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË £¿ÓÔ˘, ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ì ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙfiÛ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ. ” ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜.”


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ª›ÏËÛ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ √¡¡∂¢, fiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ

∂È̤ÓÂÈ Û ηı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÀÂڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ∞£∏¡∞, 18.

·ı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙‹ÙËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È ÚÔ¤‚·Ï Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÁÁ˘¿Ù·È Û‹ÌÂÚ·: ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë, ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √¡¡∂¢, ·ÚÔ˘Û›· ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ √¡¡∂¢ Î·È Ù˘ ¢∞¶- ¡¢º∫, ·fi ÙÔ 1974 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ¡.¢. ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi Î·È ÚÔÛٿ٢·Ó ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. “∏ ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓËı› Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∑ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ¡· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∫·È Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙË ¡.¢. fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ“ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘”. “∏ÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô˘ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Î˘ÓËÁ¿Ì ÙÔÓ... ·ıÒÔ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË;” ÛËÌ›ˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤ÛÙÚ„ ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙfiÛÔ ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ,

¡ÙfiÚ·

“ªˆÚ·›ÓÂÈ Ô ∫‡ÚÈÔ˜” ϤÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ™˘ÌÈÏ›‰Ë ÛÙË ¡¢ ∞£∏¡∞, 18.

√π Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ηÈ

fi¯È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ÙfiÓÈÛÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜). ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·‰ÈfiÚıˆÙÔ˘˜” ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· › ˆ˜ “ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÚÂÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù˙¿Ì· ·ÏÈηڿ‰Â˜” . π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™˘ÌÈÏ›‰Ë Ì ÙË ¡¢. “ΔÈ Ó· Û·˜ ˆ; ªˆÚ·›ÓÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜. √ ·ÚÈÔ˜ ™˘ÌÈÏ›‰Ë˜ ¤ÚÈÍ ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ 48% Î·È ¤‚Ï·„ ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ·Ù› ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ̛· ÔÚ›· ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘, Â¿Ó Â›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ԕ . ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ì·¯·ÈÚÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ” , ·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á ӷ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘ Î. ™˘ÌÈÏ›‰Ë Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¢. ™ÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ›Â Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÙÈ Ù·˝˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·fi Ì „¤Ì·Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ·fi ÙËÓ ∞√∑ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ 2016, fiÙÈ Ô ÎÈÓÂ˙ÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ηٿÛÙ·ÛË ·fiÏ˘Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ƒÒÛÔÈ ‰¿ÓÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ÙÔ˘˜ §Â˘ÎÔÚÒÛÔ˘˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “∞Ó ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰‡Ô ·‰ÈfiÚıˆÙˆÓ -™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ∫·Ì¤ÓÔ, ™Àƒπ∑∞, ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, §∞√™, ∫∫∂ Î·È ¢∏ª∞ƒ Ì 120- 130 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ı· Â›Ó·È ÎfiÏ·ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ª·Úfi˙Ô Ô˘ ˙ËÙ¿ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. “∞Ó Ô Î. ª·Úfi˙Ô Â›¯Â ‰›ÎÈÔ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ı· ›¯Â ÓÈÁ› ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” ÛËÌ›ˆÛÂ.

∫Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙË ª·Ú›Î· ªËÙÛÔÙ¿ÎË ∞£∏¡∞, 18.

™∂ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ∂˘-

ÁÂÓ›‰ÂÈÔ £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ Ë Î. ª·Ú›Î· ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ú¿ ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘Óı› ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ - ÎÈÓËÙÈο, ÓÂÊÚÔÏÔÁÈο, ηډÈÔÏÔÁÈο.

fiÛÔ Î·È ÂÍ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi, Ô˘ η٤ÛÙÚ„ ÙË ¯ÒÚ·. “∞ÏÏÔÈ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Êfi‚Ô, ÙË ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›·, ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·. ∂Ì›˜ ʤÚÓÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ∂Ï›‰·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √¡¡∂¢ Î. ∞Ó‰Ú. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙˆÓ ÎÎ. μ. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘, ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË Î·È ÃÚ. ∫Ô˘ÚÔ‡ÛË Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡.¢. Î. ∂Ï. ∑·ÁÔÚ›ÙË.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ∑¿ÂÈÔ πππ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÌÈ˙¤ÚÈ·, Ë ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· Î·È Ë ËÙÙÔ¿ıÂÈ· Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ›Â: “∂Ì›˜ ϤÌ ÙËÓ ·-

Ï‹ıÂÈ· Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÂÏ›‰·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¡.¢. ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡.¢., ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ∑¿ÂÈÔ πππ Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¡.¢. Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚȈÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ √ÓÓ‰›Ù˜, ¤‰ˆÛ·Ó Ì¿¯Â˜ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” , fiˆ˜ ›Â. ª¿ÏÈÛÙ· fiÚÈÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË, ÙfiÓÈÛ Ì ¤-

ÓÙ·ÛË ˆ˜ Ë Ó›ÎË Ù˘ ¡.¢. “ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ „¢ÙÔ-ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ È‰ÂÒÓ - ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ” Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ÙË ¡.¢. ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Îϛ̷ ‰Èη›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ∂§∫ ∑fi˙ÂÊ ¡ÙÔÏ. ∏ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¡ÙÔÏ, Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ËÁÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ·fi ηÈÚfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. “∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¤ÙÚˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂§∫, ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¡ÙÔÏ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î. π. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. ª·Úfi˙Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Â›ÔÓ˜ ı˘Û›Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤ÌÊ·Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. “∞˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Â›ÌÔÓ·, Â‰Ò Î·È ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜” ›Â.

ªÂ›ˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

∫∫∂: ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ∞¤ÚÚÈ„Â ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∞£∏¡∞, 18.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ∫∫∂, η٤ıÂÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ÁÁ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ¯ÒÚ·, fiÛÔ Î·È ÙÔ Ï·fi, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜

ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ Ë ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› “ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÎÔÚÔ˚‰›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‹ ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı›, Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Û˘ÛÙËÌÈÎfi Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, › fiÙÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙfiÛˆÓ ÔÏÏÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·›ÛÂÈ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ó·Û¯Âı› ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·. ¶ÚÔ¤‚Ï„ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó

ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÚ.√Ï¿ÓÙ ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â›Ó·È Ó· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË. “∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Â·Ê‹ Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË;” ‰ÈÂ-

ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ “·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ

fiÓÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” Î·È Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹, ·ÏÒ˜ “ÙÚ˘Á¿ÂÈ „‹ÊÔ˘˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¢›ÓÂÈ Ó¤· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Pulse RC, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ·›ı·ÓË

μÔ˘Ï‹ Ì ‰¤Î· ÎfiÌÌ·Ù· ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÔχÌËÓË Ù¿ÛË Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 18.

ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 30% Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ì·˙› ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Pulse RC, Ô˘ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ ¶ÔÓÙ›ÎÈ” ÂÓÒ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÚfiıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ó· “ÛÙ›ÏÔ˘Ó” ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ‰¤Î· ÎfiÌÌ·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘, ÔÈ 1.209 ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚfiÙ·Í·Ó ÙË ¡¢ Ì ÔÛÔÛÙfi 17,5% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Ì 12%, Ô ™Àƒπ∑∞ Ì 9%, ÙÔ ∫∫∂ Ì 8,5%, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì 8%, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì 7%, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ì 4,5%, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Ì 3%, Ô §∞√™ Ì 2,5% Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ì Â›Û˘ 2,5%.

§

¶ÔÛÔÛÙfi 11% Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó §Â˘Îfi ‹ ∞Ô¯‹, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 8,5%. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Â›Ù¢ÍË ·ıÚÔÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ 50% ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢. ∏ Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹. “ª¿¯Ë” ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù·. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ Î·È ‰¤Î· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔχÌËÓË Ù¿ÛË Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘

Marc ÁÈ· ÙÔÓ Alpha ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ÛÙÔ 16,6% ·˘ÍË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ - Î·È μÔ˘Ï‹ Ì ‰¤Î· ÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Â‡ÚËÌ· fiÙÈ, ·fi fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· „‹ÊÈ˙·Ó “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ¢Â‡ÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¡¢, ÙÚ›ÙÔÈ ÔÈ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ” ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ

ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ (22,6%) ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. øÛÙfiÛÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¶∞™√∫ - ¡¢ (44,2%). ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È “Ë ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ì›· ‰¤ÛÌ¢ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯Ò-

Ú· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ” . ∞Ó Ë ¯ÒÚ· Ì›ÓÂÈ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙfiÙ “Ó·È” Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ “ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

√ÌÈÏ›· Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·

∫Ô˘‚¤Ï˘: ∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Ô‰ËÁ› Û ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜

ΔÛ›Ú·˜: √È Ôϛ٘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞

∞£∏¡∞, 18.

∞£∏¡∞, 18.

∂π¡∞π ϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi Û fiÏË ÙËÓ ∂∂ fiÙÈ

Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÏÈÙfiÙËÙ· Ô‰ËÁ› Û ·ÛÊ˘Í›· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È Û ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡˜ Ù˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÛÙÚÔÊ‹ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂∫Δ ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·Ó·Áη›· Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ™·ÚÎÔ˙›. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ “‰ÂÈϤ˜” ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ª·Úfi˙Ô, ÔÈ Ôԛ˜ “ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ ÛÙ· ªÓËÌfiÓÈ·” Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÓÙ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Û Â-

ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ̤۷ Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”.

°È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜: ∂›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ΔÛ›Ú·, ·ÏÏ¿ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰È·ÊÒÓËÛ ∞£∏¡∞, 18.

“∂πÃ∞ª∂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∞Ï.ΔÛ›Ú· ·ÏÏ¿ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ “∞ÚÌ·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ” °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜”. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real Fm, Ô Î. ¢ËÌ·Ú¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÚÈÓ ·ÎfiÌË È‰Ú˘ıÔ‡Ó ÔÈ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜”, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·ÊÔ‡ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

¡∞ ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ™À.ƒπ∑.∞ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞” , ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞ › fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ “·›˙ÂÈ Ù· Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘” ÎÈ ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡.¢. ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∫¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, fï˜, Ù· Â΂ȷÛÙÈο „¢ÙÔ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ¶∞™√∫-¡¢ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Â΂ȷÛÌÔ› ÌÈ·˜ οÏÈ΢ ÂÓÙ¿Ú·˜. °È·Ù› Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔÈ. °È·Ù› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰¤ÛÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È fi¯È Ë Ï‡ÛË, Ë ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ¶∞™√∫-¡¢ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË. ŸÙ·Ó, ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™·ÚÎÔ˙› ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ŸÙ·Ó, ÌfiÏȘ ¯Ù˜, Ô √Ï¿ÓÙ ˙‹ÙËÛ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·¢ı›·˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ŸÙ·Ó Ë πÛ·Ó›· Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ‚·‰›˙ÂÈ Û ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ› Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·Ù¿Ì·Ù· Ì ٷ ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ë ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ¶∞™√∫-¡¢ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ ·ÂÈÏ› Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ‰‹ıÂÓ ı· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË - Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·-ÎÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿.

¡¤· ÎÏ·‰È΋ Û ÂÌfiÚÈÔ Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ·; ∞£∏¡∞, 18.

ª∂ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ , ÔÈ ÂÚÁÔ-

‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ ηÏÔ‡Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 14 ª·˝Ô˘, Ô˘ ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÌÂÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ı· Â¤ÏıÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ë ∂™∂∂ Î·È Ë °∂™μ∂∂, ÍÂΛÓËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ȉȈÙÈÎÒÓ ˘¿ÏÏËψÓ. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ 10% ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ μ·Û›ÏË ∫ÔÚΛ‰Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙ· 815 ¢ÚÒ ·fi Ù· 918 Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2008 Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ë̤Ú˜ ¿‰ÂÈ·˜, ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ô 13Ô˜ Î·È 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ οÏÂÛ·Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ ÎÏ·‰È΋˜ Ì Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ.

∫·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ë ∫Ï·‰È΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ™ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ∫Ï·‰È΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘, ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ Î·ÏÔ‡Ó Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Â·Ó·ÚfiÛÏ˄˘ Î·È ·fiÏ˘Û˘ ÙˆÓ Âԯȷο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Î·È ÙÔ ÔÎÙ¿ˆÚÔ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÎfiÌË, ÚfiÛÎÏËÛË Û ‰È¿ÏÔÁÔ ·ˇı˘Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÛÙÈ·ÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÔÈ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÒÓ Î·È ∫·ÊÂˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ∫Ï·‰È΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ãA΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹

√È ‰È¿ÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ “Û˘ÌÙÒÛÂȘ”... ∞£∏¡∞ 18.

“¢ ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ „·Ï›‰ÈÛÌ· ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞ 18.

ª∂Δ∞Δπ£∂Δ∞π ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Ë Ì›ˆÛË

·ÚÈˆÓ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∏¢π∫∞), Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· fiϘ ÙȘ ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ ηÙËÁÔڛ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Δ·Ì›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ›¯Â ηϤÛÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∏¢π∫∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 10Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 60 Î·È 111. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 60963 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 111855 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 60985 Î·È 111877 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 60696 60928 60950 111588 111820 Î·È 111842 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 60048 60558 60582 60879 60924 111450 111474 111771 111816 111940 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 60003 60044 60062 60080 60085 60088 60095 60106 60107 60112 60116 60117 60124 60130 60134 60137 60153 60166 60182 60183 60190 60213 60218 60227 60233 60237 60268 60279 60282 60295 60315 60365 60367 60394 60403 60404 60451 60454 60464 60469 60471 60484 60502 60517 60524 60526 60551 60554 60563 60594 60597 60605 60613 60641 60656 60658 60709 60719 60720 60733 60742 60748 60750 60753 60789 60797 60798 60830 60858 60862 60866 60874 60897 60900 60925 60930 60955 60971 60991 60993 111004 111008 111009 111016 111022 111026 111029 111045 111058 111074 111075 111082 111105 111110 111119 111125 111129 111160 111171 111174 111187 111207 111257 111259 111286 111295 111296 111343 111346 111356 111361 111363 111376 111394 111409 111416 111418 111443 111446 111455 111486 111489 111497 111505 111533 111548 111550 111601 111611 111612 111625 111634 111640 111642 111645 111681 111689 111690 111722 111750 111754 111758 111766 111789 111792 111817 111822 111847 111863 111883 111885 111895 111936 111954 111972 111977 111980 111987 111998 111999 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 60000 ¤ˆ˜ 60999 Î·È ·fi 111000 ¤ˆ˜ 111999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

ÒÚ· ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¤Ï·‚· ·fi ηӤӷӔ › ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ °·‚ÚÈ‹Ï ª·ÏÏ‹ ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô Õ΢ ΔÛÔ¯·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ ·Ú¿ÓÔ̘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·fi ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È fiÙÈ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÙȘ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. √ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈÛ‹Ì·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, fiÙÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ÚÔ˜ Ì›· ÙȘ “Û˘ÌÙÒÛÂȘ” -ηٿ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ- Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› οÔÈÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ: ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ...¶·Ú·ÙËÚ› ηÓ›˜ (Û.Û. ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜) ˆ˜ Ù· ‰ÒÚ· ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηÙËÁÔÚ›ÛÙ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Û·˜ ¡›ÎÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜, ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ Û·˜ ÚfiÛˆ·, ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙÔ› Û·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÂÓ›ÔÙ ·Î›ÓËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û ÂÛ¿˜ ‹ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈο Û·˜ ÚfiÛˆ·. Δ™√Ã∞Δ∑√¶√À§√™: ∂›Ó·È ‰È΋ Û·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹, ‰ÒÚ· ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· ·fi ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ·ÈÙ›· ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÌÔ˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚· ·fi ηӤӷÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÛÎÔfi˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÒÚÔ Â˘ı‡Ó˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú¤ıËη ‹Ù·Ó Ó· ÚÔ·Û›Ûˆ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑‹ÁÚ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ÙÔÓ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÚÒÙÔ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘ “‰ÂÓ Â›¯·Ì η̛· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Í˘Ï›·˜ Î·È ÂÁÒ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋” . °È· ÙËÓ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ÙÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ 1978, ·fi ÙÔ

¶∞™√∫ Î·È Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂˆÓ fiˆ˜ ›¯Â οÓÂÈ Î·È ÏÂÈ¿‰· ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘: “ΔÔ 2006 ÂÂȉ‹ ¤„·¯Ó· Ó¤Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÒ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘, Ì ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· οÔÈ·˜ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÂÙ·ÈÚ›·˜ NOBILIS, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· , Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ 33, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÌÈÛıÒÓÂÈ” . √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰¤¯ıËΠۈÚ›· ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÙ·Èڛ˜: ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO Î·È ÔÈfi˜ ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆ›; ∞¶∞¡Δ∏™∏: ªÂ ÙËÓ Torcaso ‰ÂÓ Â›¯· η̛· Û¯¤ÛË, ÙËÓ ¤Ì·ı· fiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫fiÌÓ· Δڿη, (∫˘„¤ÏË) ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ. ¶ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢ÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÚÔÙÔ‡ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÌÔ˘ (∑‹ÁÚ·˜), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ Û Â̤ӷ ÕÚ·‚˜ Î·È ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ˆ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ∞Ó ·˘Ùfi˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ fiÙ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ·›¯Â ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÚÚÒÛÙËÛ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ªπ∂; (˘fiıÂÛË ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ) ∞¶∞¡Δ∏™∏: ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÁÈ· η̛· ÂÙ·ÈÚ›· ªπ∂ Î·È Ô‡ÙÂ

ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈfi˜ ‹Ù·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘. ∞fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¤Ì·ı· ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ FEROSTALL ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ò˜ ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· 2.960.000 ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÁÎˆÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ªπ∂ ηْ ÂÓÙÔÏ‹ ∑‹ÁÚ· Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ M√RELIA Î·È ·fi ·˘Ù‹ ηٷ‚Ï‹ıËΠ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙÔÓ ∑‹ÁÚ· ÎÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. ∞¶∞¡Δ∏™∏: √˘‰ÂÌ›· ÁÓÒÛË ¤¯ˆ, Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÒÛ·Ù ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÙȘ ‰È·‚¿Ûˆ. ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· fiÙÈ ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, 1,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ¤Ú·Û·Ó Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ TORCASO ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ∑‹ÁÚ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Morgan Stanley. ∞¶∞¡Δ∏™∏: °ÓˆÚ›˙ˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ TORCASO Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Î·È fiÙÈ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ·›ÙËÌ· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÔÈfi˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù·. ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: À¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ Ô˘ Ô ∑‹ÁÚ·˜ η٤ıÂÙ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ MORELIA ·fi ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ ÙÔ 2005. ∞¶∞¡Δ∏™∏: Œ¯ˆ ·ÓÙÂÏ‹ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ

Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ™ÙËÓ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÒÛ·Ù ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ Ù· ÛÙÔȯ›·. ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ΔÈ Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ªπ∂ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO Î·È ÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ Û·˜ ∑‹ÁÚ· Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜; ∞¶∞¡Δ∏™∏: ∫·Ì›· ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ΔfiÙ ÚÔ˜ ÙÈ ÔÈ Î·Ù·‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜; ∞¶∞¡Δ∏™∏: ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ; ∞¶∞¡Δ∏™∏: £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ò˜ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ∑‹ÁÚ· ÚÔ˜ MORELIA ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. °È· Û‡Ó‰ÂÛË ∑‹ÁÚ· Ì ÙËÓ ªπ∂ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÙÈ, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·›ı·ÓÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ΔÈ Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ͢Ï›·˜ ÙÔ˘ Í·‰¤ÏÊÔ˘ Û·˜ Ì ÙË ªπ∂ Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÏËڈ̤˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ; ∞¶∞¡Δ∏™∏: ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ. °È· ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÛÙËÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 1999 Ë TORCASO, o ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÚÈÓ ÙÔ 2006, ÔfiÙ Ì ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ ÓÔ›ÎÈ·Û ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· NOBILIS ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ·Ó‹Î ÛÙËÓ TORCASO, ÂÓÒ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ·Ó Â›Ó·È Û‡ÌÙˆÛË fiÙÈ ÚÈÓ ÙÔ 2006 Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ 1999 ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∑‹ÁÚ·, Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ηٷÛ΢·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ TORCASO. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Ô‡ÏËÛ ÛÙËÓ ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÙÔ ·ÁfiÚ·ÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÂÎÙfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ·Ó·Ï‹„ÂȘ ‹ ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ: “ÀÔı¤Ùˆ Ò˜ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹” . °È· ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤Ì·ı ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· BLUBELL, ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ∑‹ÁÚ·˜, “ÏfiÁˆ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÁfiÚ·Û ·fi ÙÔÓ ∞. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÂÈÓÔÎÚ¿-

ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô (Ô ˆÏËÙ‹˜) ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·˘Ù‹. ∂›Û˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ò˜ ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 2004-05 ÁÈ· Ù· TOR” . ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› Û‡ÌÙˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ·Î›ÓËÙÔ ÚÈÓ ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘, ÙÔ ÓÔ›ÎÈ·˙ ·fi ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Ô ı›Ԙ Ù˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜, ÚfiÛˆÔ Ì ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË, Â¤ÏÂÍ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛȈ‹˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ª·ÏÏ‹ fiÙÈ: “¢ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ó· ‰ÒÛˆ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô‡Ù ӷ ··ÓÙ‹Ûˆ Û ۯÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÏÏÈ‹˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÒ” . °È· ÙÔÓ ∑‹ÁÚ· Ë ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, fiÙÈ “‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ÂÙ·Èڛ˜” . √ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ARCON Ô˘ ¤Î·Ó ÂÈÛ΢¤˜ Û ·Î›ÓËÙ· Ù· ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔÓ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ Î·È Ô‡ÏËÛÂ Î·È ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· Û¯¤ÛË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÂÙ·Èڛ˜. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ 2002 Î·È ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÙÔ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˘Ôı¤Ûˆ ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηÙËÁÔÚ›ٷÈ;” ∞¡∞∫ƒπΔ∏™: ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ˘Ôı¤ÛÂÙ fiÙÈ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· fi¯È ȉ›ˆ ÔÓfiÌ·ÙÈ, ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ·Ú·ÓƠ̂˜; ∞¶∞¡Δ∏™∏: ¢ÂÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙· Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ˘¤ıÂÙ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, ÔÈ ∂ÊÔÏÈÛÙ¤˜, ¤¯Ô˘Ó ÔÊ ÛÔÚ ÂÙ·Èڛ˜. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ∫ËÊÈÛ›·˜, ·ÓÙ› 6,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ÂÓ Û˘Ó¯›· Ô‡ÏËÛ ÛÙËÓ ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ T√RCASO ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∑‹ÁÚ·˜ ‹ Ô ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ “ÁÈ·Ù› ·Ó ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙· ı· ‹ÌÔ˘Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ı· ÂÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜” .

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ηıfiÚÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ-ΔÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜

ªÂȈ̤ӷ Ù· ÙÂÎÌ·ÚÙ¿ ·ÁÚÔÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 2011 ∞£∏¡∞ 18.

ªπ∫ƒ√Δ∂ƒ∞ ÙÂÎÌ·ÚÙ¿ ÂÈÛÔ-

‰‹Ì·Ù· ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ıfiÚÈÛ ٷ Ó¤· ÙÂÎÌ·ÚÙ¿ ÔÛ¿ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ·fi 0,17% ¤ˆ˜ 11%. Δ· Ó¤· ÔÛ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËψıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÈÛÔ‰Ë̷ٛ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ. √È Ì¤Û˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌ·ÚÙÒÓ ÔÛÒÓ Î·ı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂ-

Ù¿‚ÏËÙ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ê˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÙÂÎÌ·ÚÙ¿ ÔÛ¿ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 10%-11% ÁÈ· ÙÔ Ú‡˙È, ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù· ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ηٿ 5,25% ÁÈ· ÙȘ ÂÏȤ˜ (‚ÚÒÛÈ̘ Î·È ÂÏ·ÈÔÔÈ‹ÛÈ̘), ηٿ 7,5% ÁÈ· Ù· ηÓ¿ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È Ù· ηÓ¿ Ù‡Ô˘ Virginia, ηٿ 2% ÁÈ· Ù· ÍÂÚ¿ Ê·ÛfiÏÈ·, Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·, Ù· ·Ì¤ÏÈ· ÔÈÓÔÔÈ›·˜ Î·È Ù· ÂÈÙÚ·¤˙È· ·Ì¤ÏÈ· Î·È Î·Ù¿ 0,17%-0,75% ÁÈ· Ù· ÔÚÙÔοÏÈ· (ÔÌÊ·ÏÔÊfiÚ·, ÎÔÈÓ¿ Î·È ‚·Ï¤ÓÙÛÈ·). √È ›Ó·Î˜ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡

ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ -ÂÓÔÈΛԢ- ÌfiÓÈÌ˘ Ê˘Ù›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012 (¯Ú‹ÛË 2011) Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42 ÙÔ˘ Ó.2238/1994, ÂÚȤ¯Ô˘Ó: ·) Δ· ÔÛ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi Ì›ÛıˆÌ· ·fi ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ÚÔ˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚ›ÙÔ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ, ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚÔÙÒÓ ‹ ·fi ÁÔÓ›˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ Û ٤ÎÓ· ÙÔ˘˜, ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ‚) Δ· ÔÛ¿ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡

ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ‹ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÎÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ˙ÒÔ˘ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. Á) ¶›Ó·Î· ÂȉÒÓ ÌfiÓÈÌ˘ Ê˘Ù›·˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Úfi΢„˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ›‰Ô˜ Ê˘Ù›·˜. Δ· ÔÛ¿ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÔÚÂÈÓ¤˜ ˙ÒÓ˜, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 20% Î·È 40% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ˙ˆÓÒÓ, Ô˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹. ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·-

Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012 ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Â·Ó·¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ‚¿ÛË Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Â·Ó·¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™Â fiÔÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ÁÈ· οÔÈÔ ÁˆÚÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÔÛfi ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ˆ˜ ηı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ∫¡∂ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ √ÚÁ¿ÓˆÛË ª·ıËÙÒÓ μfi-

ÏÔ˘ Ù˘ ∫¡∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞Ú›ÏË ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ı¤Ì·: “∏ ÚÒÙË ÛÔ˘ „‹ÊÔ˜ Ó· ’Ó·È ·Ó˘fiÙ·ÎÙË! æ‹ÊÔ˜ ÛÙÔ ∫∫∂”, £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ƒËÁ¿ÎË, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡™ ∞∂π μfiÏÔ˘ Ù˘ ∫¡∂, ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ̷ıËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

11Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ ¢ÚfiÌÔ˘ MÓ‹Ì˘£˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫Â-

Ú·ÛÈ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ °.™. μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÓ‹Ì˘-ı˘Û›·˜. √È ‰ÚÔÌ›˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ·fiÛÙ·ÛË 8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 800 ̤ÙÚˆÓ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯ˆÌ¿ÙÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ™Â Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ Ì·ÁÓËÙ›˙ÂÈ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi οÏÏÔ˜ Ù˘, fiÛÔÈ ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ 11Ô ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ªÓ‹Ì˘-£˘Û›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ ˘ÚÔÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ 1944, Ô˘ ›¯·Ó ο„ÂÈ ÙfiÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÓ‰¤Î·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ‰ÚÔÌ›˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜. ŒÙÛÈ, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ Í¯·Ṳ̂ÓÔ μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ŸÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÁÈ·ÙÚfi Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∂›Û˘ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ, ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 400 Î·È 800 ̤ÙÚˆÓ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘, ›Ù ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ‹ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ë √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ‰ÈÏÒÌ·Ù·. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È fax: 24210/71.770-40.484 ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, 24250/31201 ¢.¢. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘.

¶ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο

¶. ª·Úο΢

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi “ÊÔÚÔʷΤψ̷” ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ·, ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ηٷı¤ÛÂȘ, ÌÂÙÔ¯¤˜ Î.Ù.Ï. ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TAXIS ÁÈ· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ A£∏¡∞, 18.

 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi “ʷΤψ̷” fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Û Ôϛ٘ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ.

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ› ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ÎÏÈÓÈΤ˜, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ¢ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ (¢∂∏, ∂À¢∞¶ ÎÙÏ.) Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÊfiÚÔÈ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ·. ª¤¯ÚÈ Î·È Ù· ΢‚Èο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ‹ Ù˘ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı Û›ÙÈ, ÂÓÒ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ·, ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ηٷı¤ÛÂȘ, ÌÂÙÔ¯¤˜ Î.ÙÏ. ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TAXIS ÁÈ· ‰ÈÂÍÔ‰ÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ¯Ú‹ÛË Î·ÚÙÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È Ù· ȉڇ̷ٷ ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ∞∂, Ù· ȉȈÙÈο ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈ·, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ù· Ù·Ì›· ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‡‰Ú¢Û˘, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË °°¶™ ·Ú¯Â›· Ì ÛÙÔȯ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. Δ· ÈÛÙˆÙÈο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ȉڇ̷ٷ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ȉڇ̷ٷ ÏËÚˆÌÒÓ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË °°¶™ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó

Û ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˘fiÏÔÈÔ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÂÓÂÚÁÒÓ ‹ ÌË, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, οı ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·Áη›Ô ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‚‚·›ˆÛ˘ Î·È Â›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÂÏ¿Ù˜/ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ), ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È: ·) ΔÚÈ„‹ÊÈÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ ÙÚ¿Â˙·˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹ Â›ÛËÌË ÂˆÓ˘Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, ∞ºª ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË, ∞¢Δ ‹ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÙfiÔ˜ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ∞ºª, ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ‚) ∞ÎfiÌ·, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙfiΈÓ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ¤Ó‰ÂÈÍË ÂȉfiÙËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ¤Ó‰ÂÈÍË ‰·Ó›Ԣ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÂÓÂÚÁÒÓ ‹ ÌË, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÈ„‹-

ÊÈÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ ÙÚ¿Â˙·˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÙ∂ ‹ Â›ÛËÌË ÂˆÓ˘Ì›· ȉڇ̷ÙÔ˜ ÏËÚˆÌÒÓ, ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ·ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ˘fiÏÔÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, Έ‰ÈÎfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ISO code 4217 Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÂÓÂÚÁÒÓ ‹ ÌË, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ ÙÚ¿Â˙·˜ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÙ∂ ‹ Â›ÛËÌË ÂˆÓ˘Ì›· ȉڇ̷ÙÔ˜ ÏËÚˆÌÒÓ, ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ·ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÚ›ÙÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÏËÚˆÙ‹ ‹ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, ∞ºª ÙÚ›ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÏËÚˆÙ‹ ‹ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ (ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·), Έ‰ÈÎfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ISO code 4217 Î·È ÔÛfi Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì οı ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·Áη›Ô ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‚‚·›ˆÛ˘ Î·È Â›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ë ‡·ÚÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÌÂÙÔ¯¤˜,

·Ú¿ÁˆÁ·, ÔÌfiÏÔÁ·, ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¯Ú˘Ûfi ‹ ·Û‹ÌÈ Î.Ï.), Ë Î›ÓËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÌÂÙÔ¯¤˜, ·Ú¿ÁˆÁ·, ÔÌfiÏÔÁ· Î.Ï.), Ë ‡·ÚÍË ı˘Ú›‰ˆÓ, Ë ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘ÛÒÓ ÏÈÚÒÓ Î·È Ú¿‚‰ˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡. Δ· ȉȈÙÈο ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈ· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË °°¶™ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ∞ºª ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ Ú¿ÍË, ¤Ó‰ÂÈÍË ¤ÌÌÈÛıÔ˘ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ È·ÙÚÔ‡, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÙÂÏÂÛı›Û˘ Ú¿Í˘, Έ‰ÈÎfi Ú¿Í˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ¡fiÛˆÓ-¢È·ÁÓÒÛÂˆÓ (ICD-10)/ È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó. Δ· ‰ËÌfiÛÈ· ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ∞ºª Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ (ÌË ¤ÌÌÈÛıÔ˘) È·ÙÚÔ‡ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ Ú¿ÍË, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÙÂÏÂÛı›Û˘ Ú¿Í˘, Έ‰ÈÎfi Ú¿Í˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ¡fiÛˆÓ-¢È·ÁÓÒÛÂˆÓ (ICD-10)/È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ∞ºª ˘fi¯ÚÂÔ˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ÙÔ ÔÛfi ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Ô˘ η٤‚·ÏÂ Ô ˘fi¯ÚÂÔ˜, ÙÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ ›Ûڷ͢. Δ· Ù·Ì›· ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË °°¶™, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ·˘Ù¿, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ Ù· Ù·Ì›· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ì ÓfiÌÔ. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙÔȯ›· ÙÂÏÒÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÙÔ˘˜.

∂¤ÎÙ·ÛË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™Δ∏¡ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Â-

¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ·fi Ù· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ‚Ï¿‚˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 200-300 Ï·ÌÙ‹Ú˜, ÂÓÒ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, fiÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi

ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∂›Û˘, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·Ú¿ ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂-

ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Ì¤Û· Û ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÛÙÔ μfiÏÔ ∂¶∂π™√¢π√ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ηٿÛÙËÌ· ÂÛÙ›·Û˘

ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û’ ·˘Ùfi ¤‚Á·Ï ̷¯·›ÚÈ. √ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ.

Ó¤· ηÙÔ›ÎËÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ª¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁË¤‰ˆÓ 5Ã5, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜. Δ· ‰‡Ô Á‹‰· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó, ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ıÏËÛ˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

∞Ó·Áη›· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ªÌ∂ Ì ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ “ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ” ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙÔ‡, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙÔ Δ∂ª¶ª∂ ÛÙ‹ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙÔ Δ∂ª¶ª∂, Ì ÈÔ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜, fï˜, fiÚÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ Δ∂ª¶ª∂ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂÚ› ÙȘ 70.000 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 70% Ì 80% ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ‰fiÛÂȘ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Î·È ‰Ë Ô ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˜, ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ ·Ó¿Û· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, η٤ıÂÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜ ‰‡Ô Â›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ªÌ∂. ΔÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Â›Ó·È Î·ı’ fiÏ· ‰›Î·ÈÔ, ·ÊÔ‡ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ‰›ÓÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ‰¿ÓÂÈ· ȉȈÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. √ Î. ª·Úο΢ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ›¯Â ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·ÊÔ‡ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË, ηıÒ˜ ı· ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È¿ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıԇ̠fiÏÔÈ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ì Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÂÏÈο Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. √ §∞√™ ‰›ÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË Û ·˘Ùfi”.


ª·ÁÓËÛ›· 12 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∑. ª·ÎÚ‹ Ì ™‡ÏÏÔÁÔ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ√ ÂӉȷ-

ʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, Â¤‰ÂÈÍ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” . Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙÔÓ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÒ‰˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Ù¯ÓËÙÔ‡ ÓÂÊÚÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‹ÏˆÛ·Ó, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η, Ù· ÔÔ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‚Ô‡Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÈÛıËÙ‹ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Δ¤ÏÔ˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ∫∂.¶.∞. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ, ·ÊÔ‡ ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÚ›ÍÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘.

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

§‹ÁÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

√Ú›ÛÙËÎ·Ó Ù· 336 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ΔÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ¤ˆ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. √È ÚÔıÂƯ̂˜ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂Á·ÎÏÈÔÈ Ì ԉËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

ΔÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ú˘ıÌfi Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·ÏϋψÓ, ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î.Ï. ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÒÏ˘Ì· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 56 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (¿ÚıÚÔ 30 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 . ‰. 26/2012), ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙȘ 21 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ú¤ÂÈ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·- Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ.

Δ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· 336 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ 2012, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (∫‡ÚÔ˘ - §. μ‡ÚˆÓÔ˜), ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 45 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 195, 17 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, 30 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Î·È 26 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰¤Î· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÙ¿ ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢.∂. ∞ÈÛˆÓ›·˜, ‰¤Î· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¢.∂. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, 101 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘, ¤ÓÙ Â-

● √Ú›ÛÙËÎ·Ó Ù· 336 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜

ÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢.∂. πˆÏÎÔ‡, ‰‡Ô ÛÙË ¢.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¤ÓÙÂη ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢.∂. ¡. ∞¯È¿ÏÔ˘ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ∞˚‰›ÓÔ˘), 43 ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢.∂. ¡. πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤ÍÈ ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¢.∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi Ù· 45 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ·fi ¤Ó· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ∞ÚÁÈÏÔ¯ÒÚÈ, ÙÔ ª·˘ÚfiÏÔÊÔ, ÙÔ ¡ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈ, ÙÔÓ ∞ÓıfiÙÔÔ, ÙÔ˘˜ ∫ÔÎΈÙÔ‡˜, ÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ, ÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜, ÙË º˘Ï¿ÎË, ÙÔ˘˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ÙË °·‡ÚÈ·ÓË, ÙËÓ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ∞Á. πˆ¿ÓÓË, ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. μÚ‡Ó·ÈÓ· Î·È ¢Ú˘ÌÒÓ·, ·fi ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Û ¶Ï¿Ù·ÓÔ, ∞Ó¿‚Ú· Î·È ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Û ™Ô‡ÚË Î·È ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ¤ÍÈ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ·fi ‰‡Ô Û ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ¶Ô˘Ú›, ªÔ‡ÚÂÛÈ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ·fi ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ∞Ó‹ÏÈÔ, ∫ÈÛÛfi Î·È •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·fi ¤Ó· Û ªÂÙfi¯È, •ÈÓfi‚Ú˘ÛË, ∫·-

Ï·Ì¿ÎÈ, §·ÌÈÓÔ‡, ÕÊËÛÛÔ, ™˘Î‹, μ˘˙›ÙÛ·, ∫. ¡ÂÚ¿ Î·È ¶ÈӷοÙ˜, ¤ÓÙ ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ÛÙË ¢.∂. ∞ÊÂÙÒÓ, ÙÚ›· ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ·fi ‰‡Ô Û §·‡ÎÔ, ªËϛӷ Î·È ¶ÚÔ̇ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ¤Ó· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÙÚ›· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ‰‡Ô ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ¤Ó· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ, ¤ÍÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¤Ó· ÛÙË ÃÏfiË Î·È ÛÙÔ ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ, ‰‡Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÒÓ Î·È ‰‡Ô ÛÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÂÓÓ¤· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÔÎÙÒ Î¤ÓÙÚ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‰‡Ô ÛÙË °ÏÒÛÛ· Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ∫Ï‹Ì·). Δ¤ÏÔ˜, Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (∫‡ÚÔ˘ 9) Ì ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÌÈÁÒ˜ ÁÈ· „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¤Ó· ÌÈÎÙfi ∞’ Î·È μ’ ∞ıËÓÒÓ, ∫Ô˙¿Ó˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÈÎÙfi ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ.

¶ÂÚÈԉ›· £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ Û ™¤ÛÎÏÔ Î·È ¢ÈÌ‹ÓÈ

™Ù‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤· “∏ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘, Ì ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ˘ÏÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ. √ ÙÔÌ¿گ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ì ÙË ÌÔ›Ú· Ì·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηχÙÂÚË ·fi ÚÈÓ. ∑ËÙ¿Ì ηı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Í·Ó¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂıÓÈ΋ ˘fiıÂÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 60 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ó· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘.

“À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ fiˆ˜ Ë ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿. Ÿˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙË ¡.¢. Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘, ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ „·Ï›‰·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ¿ÍÈ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ-

ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙ·‚ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÈÛÔ˙˘Á›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚ÔÛÎÔÙfiˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔÛ΋ÛÈÌˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, (ÎÒ‰Èη˜ ‚ÔÛ΋˜, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î.¿.). ™Â ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ. ™ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ∂ȉÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·˜ Û ÓËÛȈÙÈΤ˜, ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÚÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ÌÈÎÙÒÓ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ™ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ˙ÒˆÓ. ™ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Î.¿. ∏ ¡.¢. ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ˆ˜ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È ı· ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜.

“¶ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ Δ∏ ÛÙ‹-

ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ıˆÚ› ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. “∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜” , fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, “ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜”. “ø˜ ¡Ô̿گ˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, “Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËη Ì ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” . √ ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ıˆÚ› “ÂÛÊ·Ï̤ÓË Î·È ·Ú¿‰ÔÍË ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·Î˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ ∂™¶∞” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰··ÓËı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô, ·ÚΛ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Î·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·ÊıÔÚ¿˜” . ¢ËÏÒÓÂÈ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ “Û ̛· ¯ÒÚ· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi “ÛÔΔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” . ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Â Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÌÂÛ·›Ô˘ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ȉȈÙÈΤ˜ ‹ ‰ËÌfiÛȘ, Ô˘ ÛÎ¿ÏˆÛ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û οı ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Â¤Ó‰˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· ÔÌ·‰ÔÔÈËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·Ó¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÌfi‰È· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiϘ ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÒÚÈ̘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. “Δ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞Ó·Ù˘Íȷο ™¯¤‰È·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, “·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Û ̛· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›Â‰Ô Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

√ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

¢‹ÏˆÛË ™. ¢ÂÛ‡ÏÏ·

∂Ù¿ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ¢Â-

ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜” ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂Ù¿ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘.

∏ ÚÒÙË Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∞ÏÂ͛Ԣ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ - ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, °È¿ÓÓ· ¢¤ÛÔÈÓ· (ª¤ÙÙ˘) - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¡¤ÛÙÔÚ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜, ÌÂÙ·ÏÂÈÔÏfiÁÔ˜-Ì˯·ÓÈÎfi˜, ¶Ôχ˙Ô˘ ª·Ú›· - ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÃÚËÛÙ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ª·Ú›Ó· - ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ˆ˜ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰Ô̤˜. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ ˆ˜ ÛËÌ›· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ - ΢ڛˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› - ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. √È fiÔȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯Èο ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ 16 ¿ÙÔÌ·, ÙÂÏÈο ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÙ¿ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜, ·fi ÙÔÓ ÂÈÛÙË-

ÌÔÓÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ.

™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÙÔ ¡ÔÌfi §·Ú›Û˘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ∞ÚÁ·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜-·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÂÚÈ‚·ÓÙÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜-‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, °È·ÓÓÔ‡ÛË πˆ¿ÓÓ·-ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, ∑Ò˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜-‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ª¿ÚÈÔ˜, ∫fiÎηÏ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜-‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ π¡∫∞, ∫‡ÚÏÔÁÏÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓÔ‡ÏË πˆ¿ÓÓ· (μ¿Ó·)-ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜-·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ¶··Û‡ÚÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜-Ù·Í›·Ú¯Ô˜ Â.·., ¡ÙÔ˘ÚÔ˘ÓÙ¿ÎË ∂ϤÓË-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ™ÙÔ ¡fiÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∂ÈÚ‹ÓË-ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤ÙÛÔ˜ £ˆÌ¿˜·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ∂§.∞™., ª·Ï¤ÙÛÈη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜-·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ §›ÌÓ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ¶.∞., ªÚÔ˘˙ԇ΢ ÃÚ‹ÛÙÔ˜-ÁÈ·ÙÚfi˜, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂˘ÁÂÓ›· (¡Ô‡ÏË)-ÚÒËÓ ‰/ÓÙÚÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¶ÒÔÙ·˜ ΔËϤ̷¯Ô˜-ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ƒ·¯ˆ‚›ÙÛ· ™¿Û·-ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ:

√È “¶ÂÈÚ·Ù¤˜” Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª∂Δ∞ ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ

∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹-ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, μÏ¿¯Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¢ÚÔ‡ÏÈ· ª·Ú›·-ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ∫ÔÙÚÒÓ·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜-ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, §¿ÛÎÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜-Úfi‰ÚÔ˜ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ.

¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

¢˘Ó·ÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â-

ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˘, Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÎfiÈ̘ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ˘‰·›‰·ÏÔ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ‹‰Ë Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ ηٷʤÚÓÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. “¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ fiÔÈ·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ì ı¤ÛÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿, Â›Ó·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ۯ¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È’ ·˘Ùfi ηÈ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì¤ÙˆÔ Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ÓÔÛËÚ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁÒÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È Ô ÙÔ̤·˜ fiÔ˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÚÔÛ·ıԇ̠ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Î¿ı ̤ڷ Î·È ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈο” . ∂ÎÙ›ÌËÛ ‰Â fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Û οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (√∂À) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ

Û‡ÏÏ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªfiÓÔ ÙÈÌËÙÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Î·È ÂÁÒ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Ó¤Ô˜ Ó· ÌËÓ ÛÙËڛ͈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ Î·È ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. £· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ Û٤ϯԘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ‰ÒÛˆ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”.

ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù· ÚÒÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ internet Î·È ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë ÙÔ ÙÔÈÎfi blog: www.ppgrmagnesia.wordpress.com ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ facebook: www.facebook.com/PPGRMagnesia Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔ twitter: www.twitter.com/#!/PPGRMagnesia ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì·. ªÂ 57 È‰Ú˘Ì¤Ó·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 22 ÂÈۋ̈˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ, ∫fiÌÌ·Ù· ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰‡Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, 19 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È 201 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ π‰¤Â˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÁÈ·: * ¶Ï‹ÚË ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. * ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ. * ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ copyright. * ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ù¤ÓÙ˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó¿ÎÚÈ‚· Ê¿Ú̷η, ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÒÏÂȘ ÎÈ ¿‰ÈÎË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. * ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈΤ˜ ∞͛˜ fiˆ˜: * ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ Î·È Ë ¿ÌÂÛË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. * √ Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. * ∏ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ °ÓÒÛË Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi. * ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. * ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ‡·Ú͢. ΔÔ ∫fiÌÌ· ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿-ΤÓÙÚÔ-‰ÂÍÈ¿. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤ÏË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™‡ÚÔ˜, ÙËÏ. 6987119009, Δ·ÎÏ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÙËÏ. 6973046586, ∑Ô‡˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÙËÏ. 6978304450.

ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ∞¶√ ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·-

● Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √∂À, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, fiˆ˜ ›Â, ·ÔÙÂÏ› ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔˆı› ¤ÚÁ·, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Δ¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ. “∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Î·È

‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·›· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù¤ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰fiıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ, ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ °¶™ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ª·Ú¿ıÔ˘, ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ Î·È ª. μÂÏ·Óȉȿ˜, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙË Û‹Ì·ÓÛË, ÙËÓ Ô‰ÔÔÈ›·, ÏÈÌÂÓÈο ¤ÚÁ·, ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î.Ï.

ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÙËÓ 01/08/2008, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ √∞∂∂. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 „ËÊ›ÛÙËΠۯ¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ “£¤Ì·Ù· ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ π∫∞-∂Δ∞ª Î·È ¿ÏÏˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÕÚıÚÔ 32 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ √∞∂∂, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÍÂÓԉԯ›· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 11 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Î·È ÍÂÓԉԯ›· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ¤ÍÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 10 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔÓ √∞∂∂, ÛÙËÓ 1Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ì ¤ÎÙˆÛË ÔÛÔ‡ 30% ÛÙÔ ÔÛfi ·˘Ù‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÔÌfiÚÚ˘ıÌË ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ˘¿ÁÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÔÈ ÏÔÈÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √°∞ ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û ¿ÏÏÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 32, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜”.


ª·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 450 ÙÔ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ °™∂∂

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Ì·˙ÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ì·˙ÈÎfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ 2011 fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ π¡∂/°™∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÍÂϛ͈Ó, ºÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ∞ÓÈÛÔًوÓ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ͯˆÚ›˙ÂÈ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Ë 9ÌËÓË ÂÚ›Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, “Ë ·ÂÚÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Î‡ÚÈÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿ ‚·ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 445 ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢È·ÎfiÛȘ Û·Ú¿ÓÙ· ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È 91 ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ·ÂÚÁ›Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ (¢∂∫√) Î·È 224 ·ÂÚÁ›Â˜ Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›‰Ô. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, Â›Û˘, 62 ·ÂÚÁ›Â˜ Û Â›Â‰Ô ÎÏ¿‰Ô˘, 34 ÔÌÔÈÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜, Î·È ‰‡Ô ·ÂÚÁ›Â˜ ÙÔÈÎÔ‡-ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÈϤÔÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 158 ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, 200 ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È 84 Û·Ú·ÓÙ·ÔÎÙ¿ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜. ∏ ·ÂÚÁȷ΋ ‰Ú¿ÛË, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÂΉËÏÒıËÎÂ Î·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٷϋ„ÂˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 53. Δ¤ÏÔ˜, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜-·ÓÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ÂÓÒ Û ‰Ò‰Âη ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.

ªË ·fiÏ˘ÛË ‹ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ∫·Ù¿ ÙÔ 2011 Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ·ÈÙ›·

·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÌË ·fiÏ˘ÛË ‹ ÁÈ· Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·›ÙËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û 122 ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌË ·ÔχÛÂȘ ‹ ÁÈ· Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, Û η˙›ÓÔ, Û ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷÛ΢¿ÛÙÚȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î.¿. ∂ÈϤÔÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÂÚÁ›Â˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·›ÙËÌ· Û ÔÌÔÈÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô (ȉȈÙÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞) Î·È Û ÎÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û η˙›ÓÔ). Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌË ·fiÏ˘ÛË ‹ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· (΢ڛˆ˜ √Δ∞, ˘Ô˘ÚÁ›·), Ì ·›ÙËÌ· ›Ù ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ / ÌË ·fiÏ˘ÛË Â›Ù ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ·ÂÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜, ¤Ú·Ó ·fi ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ›‰È· Ù· ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ, ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÂÚÁ›·˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À ‹ ÙË °™∂∂ ›Ù ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ù ·fi ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ۈ̷ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÌÔӛ̈Ó. ∏ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ·ÈÙ›· ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ (ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 112 Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜). √È ·ÂÚÁ›Â˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ

ηٷ‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›‰Ô. ™¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ·ÂÚÁ›Â˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, fiˆ˜ ȉ›ˆ˜ Û ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÛˆÏËÓÔ˘ÚÁ›Â˜, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÎψÛÙ‹ÚÈ· Î.¿., ηıÒ˜ Â›Û˘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ηٷÛ΢¿ÛÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (ÛÔ‡ÂÚ - Ì¿ÚÎÂÙ). ΔÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·.

∂ÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ∞fi Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÂÚÁ›Â˜ ÂÚ-

Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 45 ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·›ÙËÌ·. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÔχÛˆÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·fi Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È 35 ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô (̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÙÚ¿Â˙˜). ΔÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È 33 ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi (ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÚÔʛ̈Ó, η˙›ÓÔ, ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î.¿.) fiÛÔ Î·È Û ÎÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Û η˙›ÓÔ). ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 14 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÂÚÁÈÒÓ Ì ·›ÙËÌ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô (fiˆ˜ Û ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Û ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û ȉȈÙÈΤ˜

● ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ͯˆÚ›˙ÂÈ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Ë 9ÌËÓË ÂÚ›Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

ÎÏÈÓÈΤ˜, Û ÎψÛÙ‹ÚÈ·), ‰‡Ô ÎÏ·‰ÈΤ˜ (Ì›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ì›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· Ó·˘ËÁ›·), ÂÓÒ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ∏ ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 2011, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ۯ‰ȷÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ 2011 ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ Ì ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¢ÈfiÙÈ, Û ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÌÈÛıˆÙÒÓ, Ô‡Ù ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·¤¯Ô˘Ó ·Ï¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˆı› Ó· ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È Û Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÔÈ Î·-

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÎÏÔ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ

£· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙË °.°. πÛfiÙËÙ·˜

™À¡∂§∏º£∏ ÚÔ¯ı¤˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ,

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ¤Ó·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÏÁÂÚ›·˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜, ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ηٿÛÙËÌ· ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ·Í›·˜ 73 ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. Δ· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

·fi ÙÔ˘˜ 15 ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜, ̤ۈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂™¶∞, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ º‡ÏˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ √Δ∞ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÛÙÔ

¢ÈfiÚıˆÛË √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘-

ÏÔ˜ ‹Ù·Ó, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··¤ÙÚÔ˘ Î·È ™ÈÓ¤ÏË, Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰›ÎË ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜. ∂Î ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î. §ÂˆÓ. Δ˙·Ó‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË fï˜ ‰›ÎË.

Ù·Ï‹„ÂȘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 2011 ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÊÔÚ¿, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, ÛÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ú·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, ¿ÏÏ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‹Ù·Ó Ë ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÁοÏÈ·Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂΛÓÔ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰È¤ÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ.

™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ º‡ÏˆÓ

● √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ “∂˘Úˆ·˚΋˜ ÿÚÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜” ·fi 13 ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È 155 ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÔ›· ‰ÂÛ̇ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ™¯Â‰›ˆÓ ¢Ú¿Û˘ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› -̤ۈ

∂™¶∞- ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·È ÙË ‰ÈÂÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ Û οı ̛· ·fi ÙȘ 13 ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È Û ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ 15 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌȷο ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (∞ıËÓ·›ˆÓ, ∞¯·ÚÓÒÓ, μfiÏÔ˘, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πˆ·ÓÓÈÙÒÓ, ∫¤Ú΢ڷ˜, §¿ÚÈÛ·˜, ¡›Î·È·˜-∞Á›Ô˘ ƒ¤ÓÙË, ¶·ÙÚ·›ˆÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ƒfi‰Ô˘, ÷ÏÎȉ¤ˆÓ, ÷ӛˆÓ).

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ πÛfiÙËÙ·˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ™¯Â‰›ˆÓ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ πÛfiÙËÙ· ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ·fi ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ηıÒ˜ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛÊÔÚÔ ¯ÒÚÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¢ڇÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ù· ™¯¤‰È· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ √Δ∞ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ· ™¯¤‰È· ı· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ™‡ÛÙËÌ· ŒÓÙ·Í˘ Ù˘ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰›·ÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰‡Ô ‰È·ÎÚÈÙÒÓ √‰ËÁÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜,

¤Ó·Ó ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ¤Ó·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. √È Ô‰ËÁÔ› ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÔÌ‹˜ / ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰Ú¿Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· Â›Û˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ∂™¶∞. Δ· ™¯¤‰È· ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ó·‰fi¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¶ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙȘ 12/4/2012 (º∂∫ 196/¢¢™).


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013

ÿ‰È· Ù· ÙÚÔÊ›· Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ™ Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Ù· ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. øÛÙfiÛÔ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË Îϛ̷Θ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. °È· Ù· Û¯ÔÏÈο ψÊÔÚ›· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· Â›Ó·È 70 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È 45 ¢ÚÒ ÙÔ ÌÈÛfi. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ı· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ·fi ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7/1 Î·È ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿. - ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ (πÔ‡ÓÈÔ˜-πÔ‡ÏÈÔ˜) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹. - ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÓË›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ‹ ·ÛıÂÓ›·˜ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÏfiÁÔ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÓË›Ô˘. - °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜. ∞fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ ÁÈ· ·ÚÈ· ηÙÔÈΛ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∂ÈϤÔÓ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂȉÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ: * °È· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È fiÏÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿-

ÎÚÈÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ¤ÎÙˆÛË, ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. * °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ 20% Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÎÙˆÛË 30%. * °È· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 30% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È‰›, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. - °È· ÙȘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·˙¢ÁÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, fiÙ·Ó Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ‰È·ÙÚÔÊ‹ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ˘fi„Ë. * ™·Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ· ·È‰È¿ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ - ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. * ∏ ηÙËÁÔÚ›· ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ °ÔÓ›˜ ÌÂ Δ·Ì›· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ π∫∞. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √Δ∂, √™∂, ∂§Δ∞, ∞°∂Δ, 3∂,

● ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

ÙÚ¿Â˙˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì›·. ΔÌ‹Ì·Ù· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∏∞∞¢∂) °È· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ. ¢ÂÓ Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ∂›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 20% Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· 30%. °È· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 30%. ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜: ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜, ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ¿ÏÏ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ΔÌ‹Ì·Ù·: £ÂÚÈÓfi

Û¯ÔÏÂ›Ô 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ 25 ¢ÚÒ, ÎÂÚ·ÌÈ΋ 25 ¢ÚÒ, ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È 25 ¢ÚÒ, ·Ú·Ì‡ıÈ 15 ¢ÚÒ, ∏/À 30 ¢ÚÒ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔ·È‰Â›· 25 ¢ÚÒ, ۈ̷ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛËÚ˘ıÌÈ΋ 25 ¢ÚÒ ‰›ˆÚÔ, ۈ̷ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË-Ú˘ıÌÈ΋ 30 ¢ÚÒ ÙÚ›ˆÚÔ, Ì·Ï¤ÙÔ 25 ¢ÚÒ, ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· 50 ¢ÚÒ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› 15 ¢ÚÒ Ë ÒÚ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› 15 ¢ÚÒ Ë ÒÚ·, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› 25 ¢ÚÒ ‰›ˆÚÔ, ¯ÔÚÔ› Ï¿ÙÈÓ, ¯È-¯Ô 25 ¢ÚÒ ‰›ˆÚÔ ÂÊ‹‚ˆÓ, ¯ÔÚÔ› Ï¿ÙÈÓ, ¯È-¯Ô 30 ¢ÚÒ ‰›ˆÚÔ ÂÓËϛΈÓ, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋-ÈÏ¿Ù˜ 25 ¢ÚÒ ‰›ˆÚÔ. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 10 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ÎÙˆÛË 20% Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È 30%. °È· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 30%. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 1,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·È‰› ÙÔ 2ˆÚÔ (·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi).

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÈÛıˆÙÔ› ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì›·: ªÂ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 0 ¤ˆ˜ 9.000 ¢ÚÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο, Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 12.000 ¢ÚÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 40 ¢ÚÒ, Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 55 ¢ÚÒ Î¿ı ̋ӷ, ̤¯ÚÈ 18.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 70 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ 21.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 90 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ 24.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 105 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ 27.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 120 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ 30.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 145 ¢ÚÒ Î·È Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 30.000 ¢ÚÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 160 ¢ÚÒ. °È· ÁÔÓ›˜ Ì ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο. °È· ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 21.000 ¢ÚÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 20 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 27.000 ¢ÚÒ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 40 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 30.000 ¢ÚÒ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 55 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 30.000 ¢ÚÒ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 75 ¢ÚÒ. °È· ÁÔÓ›˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 24.000 ¢ÚÒ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 105 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. °È· ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 27.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 120 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 30.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 145 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ ÛÙ· 160 ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙËÁÔÚ›· Â-

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Δ∂ª ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 50 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ Δπ™ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 50 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ·

ÙÔ 2012 ·ÔÊ¿ÛÈÛ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ÂÍ‹˜: ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÂÔ¯ÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÈÙ‹ıËΠÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 43 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÃÔÚÔ‡, ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ Î·È ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: °È· 27 ηıËÁËÙ¤˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ë ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ø‰Â›· ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Δ∂ª

● ΔȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 50 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 ·ÔÊ¿ÛÈÛ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ÙÔ˘ 2012 ̤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2013. ŸÏÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ. °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÃÔÚÔ‡ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ Ô¯ÙÒ ¿ÙÔÌ·. °È· ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Û˘ ·ÈÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÔÎÙÒ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/10/2012-

30/6/2013. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰È·ÚΛ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ, μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ªÔ˘Û›-

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 600 ̤ÏË Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ οı ÎÏ¿‰Ô˘. ◊‰Ë ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÎÙÈÚÈ·-

Τ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ªË¯·ÓÈ΋ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÈfiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ôϛ٘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηχÙÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ì Δ∂ª. Ãı˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î.Ï., Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. ∂›Û˘ ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂχıÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ì ΔÔÈΤ˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ªÔÓ¿‰Â˜ Û ÔÛÔÛÙfi 30%.

∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∫√π¡√¶√π∏£∏∫∞¡ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú. 152 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ 147/2011 ·fiÊ·Û‹ Ù˘, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÌË ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ªfiÛ¯Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙË Á.Á. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Á.Á. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ηٿ ‰¤ÛÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù¤ıËΠͷӿ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2011, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·‚Ï‹ıËΠ·ÊÔ‡ Ë ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¤ıÂÛ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·Ú. 152. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ Ì ۯÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ °.°. ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞fi fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘ÙÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ fiÊÂÈÏ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜.

∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· 2012 ·fi ÙÔ ¢∏∫π ∏ ∞ÛÙÈ΋ ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ-

΋ ∂Ù·ÈÚ›· Future Library ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ “∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ 2012” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜. ∏ ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· 2012 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Future Library, ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜”.


M·ÁÓËÛ›· 16

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

“¶Ï‹ÁÌ·” ÁÈ· ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›· Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ

“™˘Ì‚fiÏ·È· ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜” ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ¢.√.À.

TÔ˘ Ã∏™Δ√À ª¶√À∫øƒ√À*

˘Ì‚fiÏ·È· ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜” ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢.√.À. ∞’-μ’ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·fi 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 fiϘ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÚ¿Â˙·˜.

∏ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÔÙÂÏ› Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ì·˜. ∏ ÌÔÓÔˆÏȷ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ Û ·È¯Ì·ÏˆÛ›· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ¤ÚÌ·È· ÙˆÓ ÔÚ¤ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ӷ˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· ¤Î·Ó “ı¿Ï·ÛÛ·” Î·È ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ·ÂÈÏ› Ó· “Ó›ÍÂÈ” Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Î·È ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË, ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Î·ıÔÏÈ΋ Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. ΔfiÛÔ ÚÔ˜ ÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È...‰È·Ù¿˙ÂÈ Î·È ÂÙÛÈıÂÏÈο ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ηٿ 50%, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, Î·È ÌfiÓÔ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ Ì ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂȉÈο Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜. ∏ Â›ÎÏËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· fï˜ ¤¯ÂÈ Ë ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

* ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ˘. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: ¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·¯ÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘˜ ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ·˘Ù‹ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ªËÙÚÒÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤ˆÓ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009. √È ÂÍ·ÁˆÁ›˜, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ηÌÈ¿ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔıÂÛÌ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421023261, 23766, Î. ™›Ó· ∫·ÏÏÈfiË Î·È Î. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∂ϤÓË. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ¿‰ÂȘ ¤ÏËÍ·Ó ÛÙȘ 31-12-2011, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·Ó·Ó¤ˆÛË ·˘ÙÒÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› η̛· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔıÂÛÌ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421023261, 23766 Î. ™›Ó· ∫·ÏÏÈfiË Î·È Î. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∂ϤÓË.

ª¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ë ÏËڈ̋ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· «™

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ¢.√.À. A’-B’ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ۯÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Î·È ˙ËÙ‹ıËΠӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Î¿ı ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. ı· ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ “Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜” , fiˆ˜ ·˘Ùfi ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ◊‰Ë Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. ∞’-μ’ μfiÏÔ˘ Î. ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ∞’ §¿ÚÈÛ·˜, μ’ §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 18 ÌËÓÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È 12ÌËÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ÙË ¢.√.À. ∞’-μ’ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â›Ó·È ÁÈ· ¤ÛÔ‰· 153.878.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ˘ÛÈÓÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ 184 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÊÈÎÙfi˜ ·fi ÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘, ·ÚfiÙÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù‹, ˘¿ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ¢.√.À. ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi Ù· 154 ÂηÙÔÌ. Ô˘ ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó, Ù· 55 ÂηÙÔÌ. ·ÊÔÚÔ‡Ó

● ªfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 90% ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ¢.√.À.

º¶∞ Î·È Ù· 20 ÂηÙÔÌ. ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·. ∂ÊfiÛÔÓ ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ 90% ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÙfiÙÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÚÈÌ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÌfiÓÔÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¢.√.À. ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiψÓ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜.

ª¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ ªfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ÔÔȈӉ‹ÔÙ ¿ÏÏˆÓ ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ, ·fi ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ º¶∞.

¶ÚÔıÂƯ̂˜ ™ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: -§‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ Ó.

4038/2012 ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì¤¯ÚÈ 29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Î·È Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì ‰fiÛÂȘ. -∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ∞fi‰ÔÛ˘ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. -∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÔ¯‹ ∂.π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011(¯Ú‹ÛË 2010). -∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÔ¯‹ ∂.π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012 (¯Ú‹ÛË 2011). ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ∂ÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ΔÈÌÔÏÔÁȷ΋ ∞Í›· (∂Δ∞) ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ù· ∂.π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô‚·ÏfiÌÂÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. -∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ 2010. -∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °°¶™ ÁÈ· ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. -∏ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ °°¶™ ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛË “ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡” ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011.

™ÙÔ μfiÏÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ıÂÚÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Δ√ ¢›ÎÙ˘Ô ¶fiÏÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø-

‰Â›ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ οı ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ʤÙÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ¤‰Ú· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 1Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶fiÏÂˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Â›Ó·È 16-22 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Î¿ı ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË. √ ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋

Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‚¿ÛË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶fiÏÂˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÙfiÛÔ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈο fiÛÔ Î·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜. ª¤Û· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡- ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶fiψÓ, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÔÌÈϛ˜ ÎÏ. ªÂ ¤‰Ú· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 1Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶fiÏÂˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ ÛÎÔ‡ÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¤‰Ú· οı ¯ÚfiÓÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ø‰Â›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÓ (‚ÈÔÏ›, ‚ÈfiÏ·, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, Û·ÍfiʈÓÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, È¿ÓÔ, ∞ÓÒÙÂÚ· £ÂˆÚËÙÈο, ™‡ÓıÂÛË, ÔÚıÔÛˆÌÈ΋ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÏ.) Û Â›Â‰Ô Master classes, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ Ù¿Í˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Û ÙÚ›· Ì·ı‹Ì·Ù· 45 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó· ηıÒ˜ Î·È junior Master Class ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜, ηو٤ڷ˜ Î·È Ì¤Û˘ Ù¿Í˘ Û ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù·, 30 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ οı ̷ıËÙ‹ Î·È ÙȘ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ηıËÁËÙ‹. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ψ̷ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.

ªÔ˘ÛÈÎfi ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ãı˜ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙȘ ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·È‰È¿ 5-7 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 215 πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ “ıÂÚÈÓÔ‡ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È ÚˆÈÓfi, ÁÈ· 4 ÒÚ˜ (9:30-13:30). Δ· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó·, Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜, Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜, fiˆ˜ ΛÓËÛË Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. °È· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ fiÏ˘. ΔËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î. ÃÚ‡Û· ¢Ú·ÓÙ¿ÎË Î·È ÙËÓ Î. ÕÓÙ˙ÂÏ· ∫·Ï·ÓÙ˙‹. ∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ø‰Â›Ô. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È 50 ú ÁÈ· ÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫·ı›˙ËÛË ÏfiÁˆ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿

∂ÓÒ Ù·ÎÙÈÎfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¶ÔÏÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ï¿ÛË

∫∞£π∑∏™∏ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘

ÔÏÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ï¿ÛË ¤ÂÛ·Ó ¯ı˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÎÔÎÎÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. §·ÛÔ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÛÂ Î·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘˜, Ë ÛÎfiÓË Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‚ÚÔ¯‹, ı· Â›Ó·È ϤÔÓ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÂÈÛΤÙÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Î˘Ì·Óı› Û ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 25 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶Ôχ ÓÂÚfi Î·È ÔÏÏ‹ Ï¿ÛË ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ¤ÂÛ·Ó ¯ı˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÂÓfi˜ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÎfiÓ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ™·¯¿Ú·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯Â ¤ÛÂÈ ‚ÚÔ¯‹ Û ‡„Ô˜ 33,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, fiÛË ‚ÚÔ¯‹ ¤ÊÙÂÈ Û ¤Ó· Ì‹Ó·, ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 14,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ 13,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 12,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi 9,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 5 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ™ÙË ∑·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ, ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 114 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ¯ÈÔÓÈÔ‡ (˘ÂÙfi˜) ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 612 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿... ™ÙÔ μfiÏÔ Â›Û˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 300 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÂÚ›Ô˘... ∞fi Û‹ÌÂÚ· ¿ÓÙˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó‚·›ÓÂÈ. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ‰Â›ÍÂÈ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 25. ¡¤· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó 24,8 ‚·ıÌÔ›

● ∫ÔÎΛÓÈÛ·Ó ‰ÚfiÌÔÈ, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi ÙË Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯‹

∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 24,3 ÛÙȘ 8 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 5,7 ‚·ıÌÔ› ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÛ ÛÙȘ 9 ÙÔ˘ Ì‹Ó· (10 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿).

∏ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÛÎfiÓË Δ·ÎÙÈÎfiÙÂÚ˜ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô˘Ú·Ófi, fiˆ˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹, Ô˘ ıfiψÛ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÚÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙË μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ª·˘ÚÈÙ·Ó›·, ∞ÏÁÂÚ›· Î·È Δ˘ÓËÛ›·, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î˘Ú›ˆ˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ˘„ËÏÔ‡ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ ÛÎfiÓË ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì ÓÔ-

ÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¯·ÌËÏ¿ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·fi ÓfiÙÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÛÎfiÓ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ (§È‚‡Ë Î·È ΔÛ·ÓÙ). ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ë ÛÎfiÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ï¢΋ ‹ ÂÚ˘ıÚ¿. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ۈ̷ٛ‰È· Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, ÊÒÛÊÔÚÔ, οÏÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ·Û‚¤ÛÙÈÔ, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ˘Ú›ÙÈÔ, ¿ÚÁÈÏÔ Î·È Û›‰ËÚÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ù· ۈ̷ٛ‰È· Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘‰ÚÔÛÙ·ÁfiÓ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï¢Τ˜ ‹ ÂÚ˘ıÚˆ¤˜ Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯¤˜. √È ·ÌÌÔı‡ÂÏϘ ·fi ÙË ™·¯¿Ú· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂηÏ·ÛÈ·ÛÙ›. ∏ ÛÎfiÓË ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û ‡„Ô˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÂÓ·ÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ›Ù Û ÍËÚ‹, ›Ù Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹ Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹. ∏ ÛÎfiÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ›Ûˆ˜ ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ‰˘ÛÊÔÚ›·. Δ¤ÙÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ¿ÛıÌ· ‹ ¿ÏÏ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ·fi ÙË Ì‡ÙË Î·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜.

∏ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË

¶ÚÔ˜ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ™∂ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ “·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ¢Ú›· Áο̷ Ê·Ú̿ΈӔ. “¶ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ Ê·Ú̷Λ· Ì ʿÚ̷η Î·È fi¯È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ï›ÁÔ Ú¢ÛÙfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. Œ¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏ˘. ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÁÔ˘Û· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÂı› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ·ÏÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ (11 .Ì.) ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” Ô º·Ú-

̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “¡ÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË”. ™Â ηٷÁÁÂÏ›· ηٿ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ê¿Ú̷η ηٿ ÌfiÓ·˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó. ¶ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ê¿Ú̷η Î·È fi¯È ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ï›ÁÔ Ú¢ÛÙfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ fiÙÈ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ - Ê·Ú̷ΛˆÓ. ∂›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Ó· ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÙÛÈfiÏË, “fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈӔ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, “‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ʿÚ̷η fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÁÈ· ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË, ηډÈÔ¿ıÂÈ·, ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· Î·È Î·ÚÎÈÓÈο”.

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ·ÏÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÁÔ˘Û· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. “™ÎÔ›Ìˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ì ‚¿ÛË ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋

ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ù· ‰›ÓÂÈ ·ÏÏÔ‡. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ÔÈ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ∫ÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÙÔ “¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜”. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ê¿Ú̷η. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘ÌÂ. ¶¿Ì ÁÈ· ÚÈ˙È΋ ·¿ÓÙËÛË. ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Ì·˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó. £· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ê·Ú̷Λ· ÌfiÓÔÈ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: ∂ȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·Ù¿ 50%. ∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈıÒÚÈÔ 2- 3 ÌËÓÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ÛÙÔÎ, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ 20 Ë̤Ú˜. ªÔÚ› ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Ù· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ı· ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ

¢ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (11 .Ì.) ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “¡ÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË”. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È Ô Î. μÏ¿ÛÈÔ˜ ™Ê˘Úfi·ÈÚ·˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∏¢π∫∞ ∞.∂.). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ª·ÙÛÈfiÏ˘, “Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi Î·È Â›Î·ÈÚÔ”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, Ë Î·ı›˙ËÛË ÛËÌÂÈÒıËΠ۠·ÓËÊfiÚ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÚfiÛÊ·Ù˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ¶Ô˘Ú› Î·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∞fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÂÛ·Ó ÎÏ·‰È¿, Ù· ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜, ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ªËϛӷ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜.

“√ȉ›Ô‰·˜ Δ‡Ú·ÓÓÔ˜” ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ ÌÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ª∂ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™Ô-

ÊÔÎÏ‹ “√ȉ›Ô‰·˜ Δ‡Ú·ÓÓÔ˜” ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘ Ì ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ÃÂÈÏ¿Î˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘ Â› ÛÎËÓ‹˜, Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË-¤ÎÏËÍË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ¿ÓÙÚ˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ΔÛ¤˙·ÚȘ °ÎÚ·Ô˘˙›ÓȘ. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁfi˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘. ∏ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 23 Î·È 24 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ¢∏¶∂£∂ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ı¿ÙÚÔ˘, ‚ÔËıfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈԉ›·. ∂›Û˘ ÙÔ ¢∏¶∂£∂ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiˆ˜ ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi, ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ. ŸÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰¤Î· ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ¢‹ÌÔ˜. ΔÔ ¢∏¶∂£∂ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì 26.000 ¢ÚÒ. Δ·˘ÙfiÙËÙ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ª›Óˆ˜ μÔÏ·Ó¿Î˘, ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ΔÛ¤˙·ÚȘ °ÎÚ·Ô˘˙›ÓȘ, ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ∫¤ÓÓÈ ª·ÎϛϷÓ, ʈÙÈÛÌÔ›: ¡›ÎÔ˜ μÏ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË: ª¿Úˆ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ÃÂÈÏ¿Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·Ô˘ÓÙ˙‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜, ∞ÏÌ¤ÚÙÔ º¿È˜, °È¿ÓÓ˘ ΔÛÂÌÂÚÏ›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÂÈÚ·‰¿Î˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∂Í·Ú¯¤·˜, √ӛΠ∫ÂÙÛÔÁÈ¿Ó, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Δ˙ÂÊ ª··Ú¿Ô˘È. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÙivities, ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ȉ·‡ÚÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ Û ÁÔÓ›˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ •∂∫π¡∞ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ˘ÏÔÔ›Ë-

ÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂ÎÌ¿ıËÛ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜, Ù· ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫∂∫ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ £∂™™∞§π∞™ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂȉÈο Û 25 ÁÔÓ›˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂Ù‹ÛÈÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2010 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ŒÓÙ·Í˘ ÀËÎfiˆÓ ΔÚ›ÙˆÓ ÃˆÚÒÓ, Ì ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÓÙ·Íȷ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 500 ÁÔÓ¤ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·ÍË, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÓۈ̿وۋ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· ›ÎÔÛÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ‰Ô̤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ 15 ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˘„ËÏ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∫¿ı ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 150 ÒÚ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 14 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ·ÏÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ¿ÌÂÛˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È, Â›Û˘, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ “Â› Ì·ÎÚfiÓ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙÔ˜” ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ∫∂∫ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ £∂™™∞§π∞™, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 127, 38221, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 28476, 24210 76050.

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÈ›·˜ 2007 - 2013

¶ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ °È· ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛË - ÂÌÔÚ›·

fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÂΉfiıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙÔ ª¤ÙÚÔ 2.1 “À‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·” ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÈ›·˜ 2007-2013 Î·È ÛÙÔ ª¤ÙÚÔ 2.3 “ªÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ∂ÌÔÚ›·” ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÈ›·˜ 2007-2013.

™ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fiÊ·Û˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ¶Ú¿ÍÂȘ (ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·), Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·: * ¢Ú¿ÛË 1: ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ηٷÛ΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. * ¢Ú¿ÛË 2: ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁˆ Â¤ÎÙ·Û˘ ‹ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. * ¢Ú¿ÛË 3: ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ú¿¯ıËΠ۠π¯ı˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: º˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‹ ÂÓÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ, Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ‹ ÊÔÚ›˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ‹ ∂Ú¢ÓËÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÂÏÈο ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ¶Ú¿Í˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ / ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ

ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ۯ‰›ˆÓ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ∂.¶. ∞ÏÈ›·˜ (ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 103, Δ∫ 115 27 - ∞ı‹Ó·) ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31-07-2012. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ηٷٛıÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ∞ÏÈ›·˜.

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2413506352), ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ÏÈ›·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ΔÚÈοψÓ, ηıÒ˜ ηÈ

ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.alieia.gr. ™ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·fiÊ·Û˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ¶Ú¿ÍÂȘ (ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·), Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÏÈ›·˜ Î·È ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜: - ¢Ú¿ÛË 1: μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘. ÃÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, Â¤ÎÙ·ÛË ‹ ›‰Ú˘ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ·ÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‹ ÌË ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛË, Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ·fi ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË. - ¢Ú¿ÛË 2: μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÌÔÚ›·˜. ÃÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÂÌÔÚ›·˜. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ∞ÙÔÌÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ (∞∂,

∂¶∂, √∂, ∂∂, ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ / ∞ÏÈ¢ÙÈΤ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ οı ‚·ıÌ›‰·˜, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ / ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ۯ‰›ˆÓ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ∂.¶. ∞ÏÈ›·˜ (ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 103, Δ∫ 115 27 - ∞ı‹Ó·) ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31-07-2012. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ηٷٛıÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ∞ÏÈ›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2413506352), ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ÏÈ›·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ΔÚÈοψÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.alieia.gr.

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯ÂÈ ÚfiÛˆÔ: ¡¤Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ‰ÂÓ ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È,

ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È. ŒÙÛÈ ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ, ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÛˆÛÙÚÂʤ˜, ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· “ÊÔ‡Ûη” Ô˘ ÙÂÏÈο ¤ÛηÛÂ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ χÛË Â›Ó·È Ì›·: ∞ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘, Ì ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. A˜ ÌËÓ Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (∞Ï·Ù¿˜, ¡Ë˜, ™ˆÚfi˜) Ô˘ ÂÓÒ “‹Úı·Ó” ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ “¤Ê˘Á·Ó” ‹ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÁË Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÓfiËÙ˘ ‰‹ıÂÓ “ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜” Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÌÈ·˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ı· ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηٷʇÁÈÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ‰ÚfiÌÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ·˘Ù‹: ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ¯ˆÚ›˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ. £¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ: 1. Δ·¯‡ÙÂÚ˜ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. 2. ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶Ï‹Ú˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÚÔÛfiÓÙ·. 3. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °È· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó

To˘ ™Ù·Ì¿ÙË ¢. ¶··‰‹ÌÔ˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ÔÈ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ì ηχÙÂÚ˜ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÁÚ·Ì̤˜ ÌÂÙÚfi, ÙÚ·Ì Î.Ï.), ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 4. “ŒÍ˘Ó˜” ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ: °Ú‹ÁÔÚ· Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ (.¯. 25%) Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Û “ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜” , Ó· Â›Ó·È ÈÔ Ì·˙ÈΤ˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 5. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ÏÂÚÓ·›· ‡‰Ú·. ™˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ

ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· (outsourcing) Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. 6. ÕÌÂÛ˜, ·Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∂¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ fast track Î·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ task force Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ 7. ∂ÓÈ·›Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 20% ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ϛÁÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ. 8. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ™Â ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·‚›ˆÛ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Û ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Ï.¯. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜). 9. ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Jeremie ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. 10. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÒÚ· Ù· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‰ÂÛÌ¢ÙÈο Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ó· ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘, ̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜. 11. ∂ȉfiÙËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fi¯È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 10% ÁÈ· Ó· ¢ÓÔËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. 12. ™Ù‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 50% ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿Ùˆ ·fi 30 ÂÙÒÓ, Ì›ˆÛË Î·È Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜.

13. ∂·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ªfiÓË Ù˘ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË, ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ 1,5% ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ∞∂¶. 14. ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÕÚÛË ÙˆÓ 240 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ·Ïfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÚfiÔ Ì¤Û· Û ̛· ̤ڷ. 15. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú·˜. √ÚıÔÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ Â›ÔÚÎˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. 16. ∂È‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÔÈÓÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È “ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·” . √ÚÈÛÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÓËÛÙ›·˜ (.¯. ÂÚ·›ˆÛË). 17. ¡¤Ô˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ªÂ ÌË ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. 18. ∂¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∂·ÓÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. 19. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞ÔÓÔÌ‹ ÎÏ‹ÚÔ˘ Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜. 20. ¶ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜, ¤Í˘Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÚ·ÙËÚ›ˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·¢ı›·˜ ÒÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. 21. √ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.

∂·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ·. 22. ∂¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ¡·˘ÙÈÏ›· - ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ¶ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ΛÓËÙÚ·. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ì ı·ÚÚ·Ï¤Ô ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ Ó·˘ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 23. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ȉȈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ∞¶∂ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞¶∂. ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ∫‡ÚÔ Î·È πÛÚ·‹Ï. √È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘ ı· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ·Ó Î·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë xÒÚ·. ∞¢ı‡ÓÔÌ·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙfi¯Ô, fiÚ·Ì· Î·È ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞˜ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÔÌ·‰Èο fiÙÈ Î·È ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∞˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÚÈÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÏ·‰› ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıfiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· fiÛ· ¿Û¯ËÌ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ “∫Ú¿ÙÔ˜” ÊÙ·›ÂÈ Î·È ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ!


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ªÂ ‰‡Ô ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ “ÌÏÔοÚÈÛ” ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜

¢›¯ˆ˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ‰‡Ô ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ÂȘ ¯Â›Ú·˜ ÙÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û Eurobank Î·È ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔÊÂÈÏÒÓ ‡„Ô˘˜ 331.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·Ù·Á‹ Û ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Î·È ¿ÌÂÛ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 140.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

√È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 140.000 ¢ÚÒ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÒÛÙ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ÙÔ‡Ó. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ı· Á›ÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÔÛÔ‡ ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Î·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÚ¿Â˙˜, ÌÏÔοÚÈÛ ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÔÛfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 300.000 Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ™∞Δ∞, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ fiÙ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ·Ó¿ÁΘ ÏËÚˆÌÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÚ›ÙˆÓ fiˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î.¿. √È ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 140.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙË ™Ô‡ÚË, ·ÏÏ¿ ·ÌÊÈ-

Û‚ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘˜, ı· ·Ó·ÛÙ·Ï› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô 864 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ı¤ÛË “∑Ô˘Ì¿ÎÈ” , ·Í›·˜ 138.000 ¢ÚÒ Ì ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù· 2/3 Ù˘ ·Í›·˜, ‰ËÏ·‰‹ 92.000 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÎÙ·Û˘ 2.166 Ù.Ì. ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ·Í›· 120.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 80.000 ¢ÚÒ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÙÂı› ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÛÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÛ·Ì›Ú· ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇

¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ¤ÚÁ· “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” : “∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 42 ¤ÚÁˆÓ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 27 Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› 15. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÏËڈ̤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó (¤ÚÁ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ Î·È ÙÈÌÔÏÔÁË̤ӷ) Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ

¤ÚÁˆÓ Ù˘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜, ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› (.¯. ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È 15. ∞fi Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ù˘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ 27 ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿-

ÛÙËÎ·Ó Â›Ó·È: 194.280,25 ¢ÚÒ Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ 15 ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Â›Ó·È: 108.063,90 ¢ÚÒ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ 15 ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 ÏËÚÒıËÎ·Ó ‹ ÙÈÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Â›Ó·È 106.664,24 ¢ÚÒ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Ù· Ú·ÎÙÈο ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÁÈ· ÙÚÂȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 15.000 ¢ÚÒ, Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

“ƒ‹ÁÌ·” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹, ·È¯Ì¤˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ¢™ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ “ƒ∏°ª∞” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„Ë-

Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ Î. ∫. ¶··Ì·ÚοÎË Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ÙÂÏÈο Ì 14 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 7 ηٿ. “§Â˘Îfi” „‹ÊÈÛÂ Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ¡›ÎË ∑Ô‡˙Ô˘Ï·, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ï› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. √ Î. ∫. ¶··Ì·Úο΢ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊÔÊÔÚ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ˘¤‚·Ï ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ Ô Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ¤ÓÙ·ÛË, ηıÒ˜ Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ¡›ÎË ∑Ô‡˙Ô˘Ï· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈ‹ıËÎÂ, „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ “Ï¢Îfi” . ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·,

Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. “∏ Î. ∑Ô‡˙Ô˘Ï·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “Ì·˜ Ȥ˙ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜. Δ˘ ·Ó·ı¤Û·Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÂÈÙ˘¯›·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ, ÂÎÙÈÌÒ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. £·Ó. ºÏ¤Ú˘ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∏ Î. ∑Ô‡˙Ô˘Ï· „‹ÊÈÛ “Ï¢Îfi” , ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÓ ¤Î·Ó· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ “‚fiÏ„·” ‰ÈÎfi Ù˘ ¿ÓıÚˆÔ. £· ÎÏËı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË

ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÈ ·Ó ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÌϤÂÈ Ì·˙› Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ¡›ÎË ∑Ô‡˙Ô˘Ï· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÔÙ¤ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ Î.Î. ¶··Ì·Úο΢ Î·È ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ◊ıÂÏ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ͤڈ ÙÈ „ËÊ›˙ˆ. ∂›Û˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ı› ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÔÚ›˙ÂÈ. ™¯ÂÙÈο Ì ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ‚fiÏ„”, Â-

ÓËÌÂÚÒıËη ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÙÈ ˙ËÙ› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÚfiÙÂÈÓ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÏËÚÔ› Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ì Ù˘¯›Ô Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÔ˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜” Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ Î. ¡›Î˘ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ ¤Ù˘¯Â ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˆ˜ ·-

ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÂȉ‹ ·¤Ù˘¯Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. μ·ÎԇϷ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

√ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜

Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¶∂∫∞ Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó fiÛ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ, ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜, Ô ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” , ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ˘¤Ú ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ù· Ï·˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ë ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂȯÂÈÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈο οı ÂÌfi‰ÈÔ, ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ̤ۈ ™¢πΔ. ∫·Ù·ÚÚ·ÎÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙ· Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ∏ ηٿÚÁËÛË ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ηْ Â›Ê·ÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÔÏÈÁÔÌÂÏÔ‡˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û ·fiÏ˘ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ· Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ™¢πΔ ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÓÙ›ÏË„‹ Ù˘, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Î·È Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ªÔÚ› ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ó· ¤Ú·Û ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ Ôϛ٘, ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·” , η٤ÏËÍÂ Ô ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘.


ª·ÁÓËÛ›· 20 ∏ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∂π¢π∫√ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÁÈ·

ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ facebook Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Alonissos Tourism (Official Group) Î·È ÙÔ link http://www.facebook.com /pages/AlonissosTourism-OfficialGroup/344730785576683. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Alonissos Tourism Â›Ó·È ‰ÈÏfi˜: ¡· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ηӿÏÈ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fi¯È ÌfiÓÔ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ÓËÛ› ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ “ʛψӔ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ marketing ÙˆÓ social media” .

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÏÈÌ·ÓÈÒÓ

«™ÙÔ fi‰È» ÔÈ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·  ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Hellenic Seaways Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÚÈÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ‰‹ÌÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ¯ı˜, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∏ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù˘ ÂÍfi‰ˆÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·fi ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, οı ΔÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿. ™ÙËÓ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓfi˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÏ¿ÈÓÁΠη٠ٷ ™¿‚‚·Ù· Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÓfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Ù· ÓËÛÈ¿. ∏ ÚfiÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔ-

ÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ “ı‡ÂÏÏ·” ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. Ãı˜ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘ÛΤ„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘, „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ „‹ÊÈÛÌ·, ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ

● ªÂ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ

ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √È ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û ÙÚ›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ Ë

Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÏfiÁÔ ‡·Ú͢. £· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ, ·Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚ›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡ÌÂ. ªÂ ÙËÓ

˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Hellenic Seaways ÍÂÎÈÓ¿Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÙËÓ ÙËÚ‹ÛÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ù¤ÏÔ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‚ÚÂı‹Î·Ì ÚÔ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈÓ, Í·ÊÓÈο Î·È ·ÚÔÂȉÔÔ›ËÙ· Ë Hellenic Seaways ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·ÎÙÔÏÔ˚ο Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ÙÚ›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™˘Ó¤ÂÈ· ı· Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ì ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

™ÎÈ¿ıÔ˜: ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÁÈ· ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √.Δ.∞. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÁÈ· “ÙË ÌÂıfi‰Â˘Û‹ Ù˘ Ó· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ȉÈÒÙË Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÔȯÙÔ‡ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂԯȷÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ” Î·È ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √.Δ.∞. ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·-

ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∂ÊËÌÂÚ›‰·

Û΢‹ 20-4-2012, Ë̤ڷ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ·fi 12 Ì. - 3Ì.Ì. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. “™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙Èο Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ √.Δ.∞. Ÿ¯È ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ” .


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

√‡Ù ‰È·„‡‰ÂÈ, Ô‡Ù ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

∫·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ √°∞;

‡Ù ‰È·„‡‰ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‹ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √°∞, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi” ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ¯ı˜ Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √°∞ Î. μ·Û. ¢fiÚÈ˙·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› 26 ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›·, Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÌ›Ó· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi, ¯Ú¤ˆÓ 180 ‰ˆÌ¿ÙÈ·...” . √ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √°∞ ‰ÂÓ ‰È¤„¢Û ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 26 ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÍÂÓԉԯ›· -¤Ó· ‹ ‰‡Ô- ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏË ËÁ‹ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏∞ΔΔ∞, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ 26 ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÌ›Ó·. √ Î. ¢fiÚÈ˙·˜ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÂÓÔ¯‹ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ-‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √°∞, ηıÒ˜ Ô˘Ï¿Ó ٷ ‰ÂÏÙ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ̤ۈ ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÎfiÓ· fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ηıÒ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¤ÙË 2010 Î·È 2011” . ª¿ÏÈÛÙ· ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ “ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ٷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· ı¤·ÙÚ·, Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜” .

●26 ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ÎÔÌ›Ó· Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √°∞

™ÂÈÚ¿ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ› ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ √°∞, Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ Ô˘ ÂÓÒ Â›¯·Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù· ¢ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘

√°∞, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó, ›Ù ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ›Ù ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √°∞ Ô˘‰¤ÔÙ ›¯·Ó ‰È·Ì›ÓÂÈ Û ·˘Ù¿. μÚ¤ıËηÓ, Â›Û˘, ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ›Ù ›¯·Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, ›Ù ٷ ›¯·Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ٷ͛‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √°∞ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∏ ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ √°∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â-

ÎÙÈÌËı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, fï˜ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶¤ÙÚÔ˘Ï·, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔÈ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Û ÍÂÓԉԯ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √°∞ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ˆÏÔ‡Ó ‹ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηٷ‚¿ÏÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹” . Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √°∞, Î. ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÌϤÎÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÍÂÓÔ-

°È· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙËÓ “ÕÓˆÛË”

¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ï‡ÚÈ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ª∂™ø ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ù˘ Ë-

ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “ÕÓˆÛË” ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÙË ªÂÁ. ¶¤ÌÙË Ó· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó ·Ï‡ÚÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÁÁÂÏıÔ‡Ó ·fi ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∫ÈÏΛ˜ Î·È §·Ì›·˜, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ˙‹ÙËÛË. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î. ºÔ‡ÏË ΔÛÈÒÌÔ˘ “ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÏÂʈÓÈο Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ˜ 6 ¤ˆ˜

9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ÙËÏ. 2421020483. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ “ÕÓˆÛ˘” ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ı· ‰È·ÙÂı› ·Ï‡ÚÈ Δ55 (Ì·Ï·Îfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ) ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∫ÈÏΛ˜, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 0,55 ú / ÎÈÏfi, ÛÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ 5 Î·È 10 ÎÈÏÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï‡ÚÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÙÔÔÈ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· „ˆÌ› ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÎÔ˘‚¤Ú, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÊÚ˘Á·ÓȤ˜, „ˆÌ› ÁÈ· ÙÔÛÙ ÎÏ. ∂›Û˘, ı· ‰È·ÙÂı› ·Ï‡ÚÈ Δ70 (ÛÎÏËÚfi ÂÏ·ÊÚÒ˜ ΛÙÚÈÓÔ) ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ §·Ì›·˜, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 0,60 ú / ÎÈÏfi, ÁÈ· ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 5

∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ∞¡∞μ§∏£∏∫∞¡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 5 Î·È 6 ª·˝Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ª·˝Ô˘ 2012 ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ∞ÁÁÏÈ΋˜, °·ÏÏÈ΋˜, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜, πÙ·ÏÈ΋˜, πÛ·ÓÈ΋˜ Î·È ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‰˘Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· 6Ô Î·È 7Ô §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ 400 ¿ÙÔÌ· ·fi fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, “ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙË Ó¤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚˆÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÌfiÓË ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ” .

ÎÈÏÒÓ Î·È 0,55 ú / ÎÈÏfi, ÁÈ· ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 10 ÎÈÏÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï‡ÚÈ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ „ˆÌÈÔ‡, ʇÏÏˆÓ ›Ù·˜, ÙÚ·¯·Ó¿, ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î.¿., Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÂÚ›Ô˘ 3 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ AGRO, fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›Û˘ Û‡ÛÙËÌ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ΔÛÈÒÌÔ˘, “ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô” . ∂›Û˘, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ·-

Ú·ÁÁÂϛ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 ÙfiÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ›‰Ô˜ (Ì·Ï·Îfi Î·È ÛÎÏËÚfi ·Ï‡ÚÈ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ “ÕÓˆÛ˘” ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Ï¢ÚÈÔ‡ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿, Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ¤ÁηÈÚ·. “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÊıËÓ‹˜ ·Ù¿Ù·˜, Ú˘˙ÈÔ‡ Î·È ÌÂÏÈÔ‡, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·Ï¢ÚÈÔ‡” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ΔÛÈÒÌÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

‰Ô¯Â›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ “MEGA” , o Î. ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô 30 ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ù· 25 ·ÚfiÙÈ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √°∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ √°∞, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ·ÏÏ¿ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù¿ ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ï·ÛÌ·ÙÈο Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. √ Î. ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÎÈÓËı› Î·È ‰ÈηÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›. ∂›Û˘ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √°∞ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ 6.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó- ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·ÚÒÓÔÓÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ - fiˆ˜ Î·È 3.000 ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ, Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›‰ÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ∏∞ΔΔ∞, ÛÙËÓ ÎÔÌ›Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ Ù· ‡ÔÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 500.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ¶·Ó·Á›· °ÔÚ›ÙÛ· Δ∏¡ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ™ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÈÂÚÔ› Ó·Ô›, ηٿ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∞. πÂÚfi˜ ¶·Ó·Á›·˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ù˘ ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ÌÂÙ¿ £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔˆÓ πÂÚÒÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜. μ. πÂÚfi˜ ¶·Ó·Á›·˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ μ˘˙›ÙÛ˘. ™ÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˜ ∫·Ú‰·Ù˙‹˜. °. πÂÚfi˜ ¶·Ó·Á›·˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ·Î›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔ ª¤Á· ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Î·È ı·ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.


ª¶∞™∫∂Δ

ÕÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ

¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

ÛÂÏ. 27

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶‹Ú ...ʈÙÈ¿ Ë “Ô˘Ú¿” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÂÏ. 24

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π √π ∂¶∞º∂™ ª∂ Δ√¡ ∞. ¶∞Δ™∏ ¶√À π™ø™ ™∏ª∂ƒ∞ ∂Ã∂π ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¢. πø∞¡¡π¢∏

∫Ú›ÛÈÌ· 24ˆÚ· ÁÈ· ¡›ÎË μ’ ∂¶™£

¶·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÕÚ˘ ª. Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

Ú›ÛÈÌ· Â›Ó·È Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ ÔÈ Â·Ê¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÒÛÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÛÂÏ. 25

¶√§√

™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô √.À.∫.μ., 8-6 ÙÔ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÂÏ. 25

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ù˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª¿ÈÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë. ∂Λ ›Ûˆ˜ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘fiıÂÛ˘, Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ‡¯ÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, ηıÒ˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ΔÂÏÈο Ë Ï‡ÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ·Ú¯Èο Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ı· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÚÔ˜ ∂ÊÔÚ›· Î·È π∫∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, fiÔ˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· °’ ∂ıÓÈ΋˜, ·Ó Î·È ¤·È˙ ÛÙËÓ ¢’ ηÙËÁÔÚ›·. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌÂϤÙËÛ·Ó Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ¶∞∂. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÙˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤‰ˆÛ fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ-

¯Â›· ÛÙÔÓ 45¯ÚÔÓÔ ÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. √ ›‰ÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¿ÚÂÈ Ù· “ËÓ›·” Ù˘ ¡›Î˘, ·ÊÔ‡ ÙË ıˆÚ› ¤Ó· ·fi Ù· ˯ËÚ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ʇÁÂÈ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ó ¢ԉˆı› ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û‡ÓıÂÛË Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ ·›ÚÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ fiÙÈ ·Ó ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi, ÂÊfiÛÔÓ fiÏ· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿. ¶¿ÓÙˆ˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ΔÔ ·Ó ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¶∞∂ ‹ ¤ÛÙˆ ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ı· ‰È·Ê·Ó› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, fiÙ·Ó Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜.

ÕÏÏ·ÍÂ Ë ÒÚ· ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÒÚ· Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ·¤‰ˆÛ ηÚÔ‡˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” η٤ıÂÛ·Ó ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙȘ 15.00 ·ÓÙ› ÛÙȘ 17.00, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¤ÈÙÂ Ë ÒÚ· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ªÂÙ¿ ·fi ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ۈ̷Ù›ˆÓ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÏÂÈ-

ÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ Δ· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ º›ÏˆÓ ¡›Î˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó Î·È ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1) ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ™˘Ó¤ÂÈ·˜, ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ™˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ̤ÏË Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. 2) ∂ÎϤ¯ıËΠÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË §¤Û¯Ë Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ¢.™. ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22/4/2012 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·fi ÙȘ 09.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13.00. 3) Δ· ̤ÏË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¢.™. ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¤ˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4/2012 Î·È ÒÚ· 19.00.

∞‡ÚÈÔ Ë °.™. ÙÔ˘ Blue Club °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘ÁηÏ› ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . £· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Blue Club ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË.


¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

£∞ ∑∏Δ∏™∂π ∞¶√ Δ∏¡ ∂∂∞ Δ∏¡ Ã√ƒ∏°∏™∏ Δ√À ∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ√À ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫√À

∫·Ù·ı¤ÙÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, ‚¤‚·È·, Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ì¤ÙÔ¯Ë Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂¶√ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂.

23

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ï¤È ÔÊ) ∞¡Δ1 22.05 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 22.05 ™fiÚÙÈÁÎ §ÈÛ.-∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 03.00 ª·˚¿ÌÈ-™ÈοÁÔ -∑- (¡μ∞)

™√À¶∂ƒ §π°∫

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ¶∞∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, οı ¶∞∂ ÌÔÚ› Ó· ηٷı¤ÙÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂∂∞, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤ÚÈÍ ÙÔ... Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ∂¶√, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ◊‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¤ÙÔÈÌÔ˜. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·ÎfiÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ∂∂∞. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·, ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ‹‰Ë Ë ∫·‚¿Ï· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂∂∞ ·fi ÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi, ÂÊfiÛÔÓ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷÙÂı› ¿ÌÂÛ·, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ì·˙› Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÈηÛÙ› ·fi ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘-

¶‹Ú ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜, ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì›ÔÓ Ô ÕÚ˘ ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¢‡Ô ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ˆ˜ ÂÔÙ‡ÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ˘˜ Austrian Boys Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁ˜ Î·È ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ϤÁÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: ∫·Ù·Ú¯‹Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È Û fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ¶∞∂. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¶∞∂ Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ‰ÈηȈı› Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÂΛ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Super League Î·È ÌfiÓÔ ÂΛ. ΔÔ Ó¤Ô ¢.™.

Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ë ‰Èη›ˆÛË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿. £· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰Èη›ˆÛË. ªfiÓÔ Âӈ̤ÓÔÈ ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì Â›Û˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÛÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ‹ “ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ›” ¯ıÚÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË, fi¯È ·Ï¿ ı· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÔ˘Ó ÈÎÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ̤۷ ·fi ‰‹ıÂÓ ·ÓÒÓ˘Ì· blogs... ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·, ͤÚÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ó·È Î·È ÙÈ ÂȉÈÒÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠ӷ ÌËÓ ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ Í¯ӿÌ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ›Ûˆ Ô‡Ù ϤÍË ·fi fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÁÈ· ηӤӷÓ, ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘ÌÂ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ Û ηӤӷÓ. ŸÌˆ˜, Ë ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘ÌÂ... Ì¿¯ÈÌÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” .

∞Ó·ÙÚ¿ËΠÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÎÔ¤ÓÙ· ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÕÚË Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∏ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ Ì 3-0, Ô ÕÚ˘ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÈ̈ڛ· Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ (Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋) Î·È 40.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Û ¿ÏÏÔ fiÚÁ·ÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, Ô ÕÚ˘ ¯¿ÓÂÈ Î¿ı ÂÏ›‰· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ÛÂÓ¿ÚÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ·Î¤Ú·È˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

¶√§√

™˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¿ıÂÎÙË ÛÙÔ ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi Ë ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ΔËÓ ÙÚ›ÙË Ù˘ Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›-

°π∞ Δπ™ 8 ª∞´√À ∞¡∞μ§∏£∏∫∂

°.™. Δ∏™ ¶∞∂ ∫∞π √ “Δ∑π°°∂ƒ” £∞ §√°√¢√Δ∏™∂π °π∞ Δ∏¡ °∏¶∂§

¢ÂÓ ‚Ú¤ıËΠχÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤‰ˆÛ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. °È· ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ï·›Ì·¯ÔÈ fiˆ˜ Ô ª›Ì˘ ¢ÔÌ¿˙Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÈÎÚÔ̤ÙÔ¯ÔÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Î·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∏ °.™ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙȘ 8 ª·˚Ô˘. ¶ÚÔÛÙ¤ıËΠˆ˜ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ °∏¶∂§. ∞ÊÔÚÌ‹ ÛÙ¿ıËΠÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÙÔ˘ Δ˙›ÁÁÂÚ ÛÙÔÓ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙË Ù¿ÍÂÈ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ηÏÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ

Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË Ì ÙÔ “·ÁοıÈ” ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡. √ £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó·... ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠıÂÙÈÎfi˜ Î·È ϤÔÓ ÙÔ... Ì·Ï¿ÎÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ·Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ı¤ÏËÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ÿÛˆ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ “Ù˘ÊÒÓ·” Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·›ÛÂÈ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· Ùˆ¯Â‡ÂÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, μ·Ú‰‹. √ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, 33 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË “Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ïfi¯Ô˘” ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÚıÚ· ·fi ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-

Îfi Ù˘ ¶∞∂, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜, °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ô Δ˙›ÁÁÂÚ ¤¯ÂÈ ÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙȘ °.™ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ̤ÏË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Â͈‰›ÎˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” , fiˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È. √

Δ˙›ÁÁÂÚ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ °∏¶∂§. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙ ˆ˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Δ˙›ÁÁÂÚ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 54,7% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡.

‰È· ¤Ù˘¯Â Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ΔÂÚÁ¤ÛÙ˘. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔÚʤÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ˘ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Ì 16-8 Î·È ϤÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ó›ÎË ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÚÒÙ˜ Î·È ÛÙÔ ¯È·ÛÙ› Ì·Ù˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ηٷٷÁ› ٤ٷÚÙË ÛÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿, ηٿÊÂÚ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓfi˜ ÁÎÔÏ, 4-3. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, fï˜, ·Ó¤‚·Û ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Ôχ ηϿ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤Î·Ó ÙÔ 6-1 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ·¤Ú· ¤ÍÈ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ (10-4). √È ¶·ÁÎfiÛÌȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 16-6 ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô. ∞fi ÂΛ Î·È ¤ÂÈÙ· Ù· “¯Ú˘Û¿” ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤Î·Ó·Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 16-8. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 18.20 ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ μ’ ÁÎÚÔ˘. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 4-3, 6-1, 5-2, 1-2. ∂§§∞¢∞: ƒÔ˘Ì¤ÛË 2, ∞ÛËÌ¿ÎË 4, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË 2, §ÈfiÛË 1, ΔÛÔ˘Î·Ï¿ 2, °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ 2, æÔ‡ÓË 1, ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘ 1, §·Ú¿ 1 ∫∞∑∞∫™Δ∞¡: °È·Î·ÁȤ‚· 1, °ÎÚÈÙÛ¤ÓÎÔ 3, ƒÔ˙ÂÓÙÛ¤‚· 1, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ‚· 1, °·ÚÈÁȤ‚· 2.


24

¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

¢À√ ∂∫ Δø¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞, ¶∞¡∞πΔø§π∫√À ∫∞π ∂ƒ°√Δ∂§∏ £∞ ∞¶√Ã∞πƒ∂Δ∏™√À¡ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫ ª∂Δ∞ Δ∞ ã∂™π¡∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞

∞ÁˆÓ›· ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ª Ó›ÎË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓÒ Ì ÈÛÔ·Ï›· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Î·È Ì·Ú¿˙ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¯¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ “ÛÒ˙ÂÙ·È” . ∫∂ƒ∫Àƒ∞: ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, μ¤ÓÙÛÂÏ, ª›¯Ô˜, √ÛÌ¿Ó, °Ú·ÌÌfi˙˘, πˆ¿ÓÓÔ˘, ΔÛ›Áη˜ (54’ ∏ÏÈ¿‰Ë˜), ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ (86’ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘), ∞ÁÚ›Ù˘ (65’ °È¿ÓÙÛ˘). √º∏: ™·¯Û·Ó›‰Ë˜, °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜, ™fiÔ˘˙·, ªfiÓÙÔÚ, μ¿ÓÙÔ (63’¶›ÙÛÔ˜), √˘Î¿Ú (84’ ¡‡ÎÙ·Ú˘), §fiÂı, §fiÂ˙ (58’ ªÔ‡ÚÌÔ˜), ∑ÔÚÌ¿˜, ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜.

›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙÔ ÙÔ›Ô fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∞˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó 2-0 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-0 Ù˘ ¢fiÍ·˜ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÂÓÒ ÈÛfi·ÏÔ 0-0 ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ √∞∫∞. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· Ì 4-0 ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ·.

™ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù· ¿ÓÙ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, fiÙ·Ó Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ÛÙË Football League. ™Â ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ›Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ¯ıÂÛÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-4 ªÂ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 40 ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¢‡Ô ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú (64’, 71’), ¤Ó· Ô ªÈÚ·Ï¿˜ (53’) Ô˘ ¤ÊÙ·Û ٷ 20 ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ¤Ó· Ô ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ (75’). ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ú ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚’ ÌÂÚÔ˜. ªÂ ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Ú˘ıÌfi Î·È Î·Ì›· ‰È¿ıÂÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ¤ÏÂÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ °È·ÓÓÈÒÙ˜. ΔÔÓ ¯ÔÚfi... ¤Û˘ÚÂ Ô ªÈÚ·Ï¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ‚Ô‹ıËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ‰›¯Ù˘·. √ “ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘” ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Î·È ı˘Ì‹ıËΠÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù¿ÈÌÈÓÁÎ, ·ÊÔ‡ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. £ÂÙÈ΋ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙÔÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙËÓ ‰Ú¿ÛË. Õ„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ºÔ˘ÛÙ¤Ú ÎÈ ¤Ó· Ù¤ÚÌ· ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ¶∞™ °π∞¡¡π¡∞: ∫ËÔ˘Úfi˜, ¶¿ÓÙÔ˜, ¡Ù¿ÛÈÔ˜, μ¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ªÈ¯·‹Ï, ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ (78’ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘), ªÂÛ¤Ú·, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∑·ÌڤϷ (78’ °È¿ÎÔ˜), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ (59’ Δ˙·Ó‹˜), μ›Ï·. √§Àª¶π∞∫√™: ∫¿ÚÔÏ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚοÓÔ, ÃÔϤÌ·˜, √ÚÌ¿Èı, ª·ÓÈ¿Ù˘ (76’ º¤ÈÛ·), ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ∞ÌÓÙÔ‡Ó (72’ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜), ªÈÚ·Ï¿˜, Δ˙ÂÌÔ‡Ú (78’ ¡ÙÈfiÁÎÔ).

∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 0-2 ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·Ú¿ Ù· fiÛ· ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú‹. ∞ÊÔ‡ Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ∫ϤÈÙÔÓ (58’) Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ (93’) ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 2-0 ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ... ηÌ·Ó¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È ·Ú¿ Ù· ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘. ΔËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙËÓ ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Î·È ÎÚ·Ù¿ ÚÔÛËψ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ 58’ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È Ô ∫ϤÈÙÔÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛË. ∞ÊÔ‡ ‹Ú ÙËÓ Ì¿Ï· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-•¿ÓıË 1-1

ÎÔÓÙÚfiÏ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ·¤Ê˘Á ¶È›ÓË Î·È ª·ÓÙ‹ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ΔÛÈÒÏ˘ “ÊfiÚÙˆÛ” ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÏ· ÁÈ· fiÏ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ú牛·˜ ·Ú¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ì¿Ï·˜ Î·È ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ Ê¿ÛÂȘ. ∫·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ¿ÚÈÛÙ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ∞ÊÔ‡ ÛÙÔ 93’ ÏÂÙfi, Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ· ÙÔ ¤Ó·-‰‡Ô Ì ÙÔÓ ª·˘Ú›· ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ‹Ú ÙËÓ Ì¿Ï· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ï¿Û·Ú ȉ·ÓÈο ÙÔÓ ·Ó‹ÌÔÚÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ª·ÓÙ‹ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 20 ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ.: ª·ÓÙ‹˜, ΔÛ·ÌÔ˘Ú‹˜, ¶Ô˘Ï›‰Ô, ÃÔ˘·Ó›ÙÔ, ¶È›Ó˘, ∞Ï‚¿Ú˜ (76’ ™ÔÏ¿Î˘), √˘Û¤ÚÔ, ¡·‚¿ÚÔ (79’ ªÚ¤Ûη), ƒ¿ÁÈÔ˜, ¶ÂÚfiÓÂ, ºÚ·ÓÎÔ‡ (46’ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ) ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ∫·ÚÓ¤˙˘, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, ª·Ú›ÓÔ˜ (60’ ª·˘Ú›·˜), ¡›Ó˘ (75’ ºÔ˘ÚÏ¿ÓÔ˜), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, μÈÙfiÏÔ, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ϤÈÙÔÓ (60’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘)

£ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0. ΔÚ›· ‰ÔοÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿˙ÏÔ ªfiÏÔÓÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠԇÙ ̛· ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¢·‡ÎÔ˘ ÛÙÔ 12’, Ì “‰Ú¿ÛÙË” ÙÔÓ Ó·Úfi ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ¤Ó· ˆÚ·›Ô, Ù¯ÓÈÎfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÎfiÚ·ÚÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ¶∞√∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ¡ÈÌ·Ó› ÛÙÔ 59’, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙˆÓ ¢Ú·ÌÈÓÒÓ. ¶ÚÒÙ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë ÛÙÔ 54’, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë ÛÙÔ 59’ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·. ¶∞√∫: ÷ÏÎÈ¿˜, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, °Î·ÚÛ›·, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (68’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ª·ÏÂ˙¿˜, ÿ‚ÈÙ˜ (60’ °È¿ÓÓÔ˘), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë˜, ¡ÈÌ·Ó› (76’ §›ÓÔ), ŒÙÔ. ¢√•∞ ¢ƒ: ¢·‡ÎÔ˜, ΔÚÈÔÙÛ¤Ú˘, °Î·Ú·ÎÏ›‰Ë˜, ∫·¤Ï (57’ ∫˘‚ÂÏ›‰Ë˜), ∞Ú·‚›‰Ë˜, §›Ì·, ™ÈηÏÈ¿˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜ (46’ ƒÔ‡ÙÛ˘), √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ (68’ ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜).

∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 0-0

∫¤Ú΢ڷ-√º∏ 4-1

√ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ 00 ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÙÔÓ ¶∞√∫. ∂ÏÏÈ›˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ. ∞fi ¤Ó· ‰ÔοÚÈ Â›¯·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙÔÓ ª·ÓˆÏ¿ Ë ∞∂∫ ÛÙÔ 52’Î·È Ì ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÛÙÔ 71’. ∞∂∫: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ªÔ˘Á·˝‰Ë˜, °ÂˆÚÁ¤·˜, ª¿ÎÔ˜, ∫·Ê¤˜, ∫¿ÚÏÔ˜ (72’ μ¿ÚÁη˜), §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ (88’ §·Áfi˜), ∫ψӷڛ‰Ë˜ (83’ ºÔ‡ÓÙ·˜), ª¤ÏÂÎ ∞Δƒ√ª∏Δ√™: πÙ¿Ó˙, °È·ÓÓÔ‡Ï˘ (66’ ∂ÛÙ¿ÈÓ), ΔfiÌ·˜, º˘Ù·Ó›‰Ë˜, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ª¿ÏÏ·˜ (58’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), πÁÎϤÛÈ·˜, Δ¿ÙÔ˜, ªÚ›ÙÔ (76’ ¡¿ÛÙÔ˜), ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘

ΔÔ ·Ó Ë ∫¤Ú΢ڷ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ‹ fi¯È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÕÚË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “º·›·Î˜” ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi 4-1 Â› ÙÔ˘ √º∏ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ. ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫·‚·Î¿ ‹Ú·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· “¯Ú˘Ûfi ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ 31 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¤‚·Ï·Ó... ·fi οو ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘ ÛÙÔ 13’ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ - Ô˘ ¤·È˙·Ó Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ¿ÏÏ·Í ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙÔ 20’Ô πˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÙÔ 23’ Ô μ¤ÓÙÛÂÏ Î·È ÛÙÔ 25’Ô °Ú·ÌÌfi˙˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ™·¯Û·Ó›‰Ë ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ 3-1. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ (4-1) ¤ÁÚ·„ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô μ¤ÓÙÛÂÏ Ì ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÎÔÏ, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙÔ˘ √º∏. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ∫¤Ú΢ڷ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË. ªÂ

¶∞√∫-¢fiÍ· ¢Ú. 2-0 ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÌÓËÌÔÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¶∞√∫-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë˜ Î·È ¡ÈÌ·Ó› Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ·ÚıÂÓÈο ÙÔ˘˜ ÁÎÔÏ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫ (Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·) Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Î·È •¿ÓıË ‹Úı·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ, 1-1 Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ì·Ù˜ “‚fiÏ„·Ó” Î·È ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜ Î·È ∞ÎÚ›Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·Ïfi ı¤·Ì· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¤‚·Û·Ó Ù·¯‡ÙËÙ·. ∂Λ Ô˘ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· “ÁΤÌÈ·” ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜ ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ· ·ÎÚȂ›·˜ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™È‰ÂÚ¿ÎË Î·È Û·Ó ÙÚ¤ÈÏÂÚ ‹ÚıÂ Ô μ·ÛÈϷο΢ ÛÙÔ 25’ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙˆÓ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓȈÙÒÓ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ 0-1. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ›Â˙ ·ÓÔ‡ÛÈ·, Ë •¿ÓıË ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ˘¤Ú Ù˘ 1-0 ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰˘ÛÎÔÏ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 72’. ΔfiÙÂ, Ô ∞ÓÙÔ‡Ó˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ı¤ÛË Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË Î·È ‚ڋΠÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ŸÌÔ Ô˘ ‹‰ËÍ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” , 1-1. ¶∞¡πø¡π√™: ™È‰ÂÚ¿Î˘, ∫Ô‡ÚÓÙÈ, ¶È¤Ú, ™Èfi‚·˜, ƒfiη˜ (55’ ™Î¤ÌÚÈ), ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜, ™¿Ì·Ú˘ , ŸÌÔ, ∞ÓÙÔ‡Ó˜, ¡ÙÈÌ·Ï¿ (67’ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿ÁÈ‚), ∫Ô‡ÙÛÈ. •∞¡£∏: §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÚÙÔ˜, ª·Í‚·Ó›‰Ë˜, ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ (57’ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜), ¶Ï·Ù¤ÏÏ·˜ (57’ ¶fiÈ), μ·ÛÈϷο΢, μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜ (79’ ™Ù·ı¿Î˘), ™Ù¿ÛÈ·Î, ∫ÔÌÂÛ›‰Ë˜.

¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-ÕÚ˘ 5-1 ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ fï˜ ϤÔÓ, ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿. √ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 5-1 ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ı·‡Ì·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡Ù·Ï·ÎÔ‡Ú· ·¤‰È‰·Ó ˆÚ·›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ Û¯ÂÙÈο ÓˆÚ›˜, Ì ÙÔÓ ¶·Û¿ ÛÙÔ 11’. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, fiÙ·Ó Ô ∫·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ™·Óηڤ, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-0. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ. √ ÷ÚÈÛÙ¤·˜ ÛÙÔ 47’ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 30, ÂÓÒ Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ™·Óηڤ ÛÙÔ 53’ ÔÈ ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ ¤Ù˘¯·Ó Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ Ù¤ÚÌ·. √ ÕÚ˘ ηٿÊÂÚ ÛÙÔ 74’ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ °È·ÓÓÈÒÙ· Û 4-1. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â›ıÂÛË Ô ™·Óηڤ ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ï¿ıÔ˜. ∞˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 5-1. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¤ÌÙÔ ÁÎÔÏ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÕÚË ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂÙÔ‡Û·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·-

ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¯ËÌÈο ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤ÊÂÚ ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ÙÔÓ º·Ù›, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ∞ηϤ Î·È ‹Ú ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ μÔÛοÎË. ΔÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‚ڋΠÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ó· ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Ó›ÎË, Ë ÔÔ›· ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó›Î˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶∞¡∞πΔø§π∫√™: ΔÛÂÓ¿ÌÔ, °ÎfiÏÈ·˜, ∫Ô‡Û·˜, ªÔ˘Ì¿Ï, ¶·Û¿˜ (62’ ªÔ˘Ì›Ó), ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ÷ÚÈÛÙ¤·˜ (80’ ªÂÏ‚ÒÓ˘), ∂ÓÙ˙ÂÁÎÔ˘¤ÏÂ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ∫·Ì·Ú¿ (70’ ∞ηϤ). ∞ƒ∏™: μÂÏÏ›‰Ë˜, ¡¤ÙÔ, ¶··˙·¯·Ú›·˜ (56’ ∫·Ù›‰Ë˜), ª›ÛÂÏ, ™ÔÏÙ¿ÓÈ (46’ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜), º·Ù›, ™·Óηڤ, °È·ÓÓÈÒÙ·˜, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, §·˙·Ú›‰Ë˜, ∞ÎfiÛÙ· (64’ ∫·ÓԇϷ˜).

∂ÚÁÔÙ¤Ï˘§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 0-1 ™ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜. √È μÔȈÙÔ› ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÛÎÔÚ 1-0 ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, “ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜” ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì·Ù˜ “¯ˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ” ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ •¿ÓıË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÕÚ˘-∫¤Ú΢ڷ. ∫fiÓÙÚ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, fiÔ˘ Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ›¯Â ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹, Ô ™Ô˘Ì›ÓÈÔ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜ ÛÙÔ 56’, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¡·ÔÏÂfiÓÈ. ΔÔ ÁÎÔÏ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ Î·È Ù·... Ì·Óٿٷ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ (ÓÈÎÔ‡Û ÙÔÓ √º∏) Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ∂ƒ°√Δ∂§∏™: ∫·‚Ô˘Û¿Î˘, Δ˙·Ó·Î¿Î˘, ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ (75’ ÿÓÙÈ), √Ï›ÛÂ, ™·ÚÚ‹˜, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘, °È·ÏÔ‡Û˘, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ∫·ÙÛÈÎÔΤÚ˘, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘ (75’ ª¤ÙÔ), ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ (54’ §Â¿Ï). §∂μ∞¢∂π∞∫√™: ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (76’ μ·ÛÈÏ›Ԣ), ΔÔÌ¿˜, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫fiÚÌÔ˜, ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ô˘Ì›ÓÈÔ (89’ ª·¯·›Ú·˜), º·‚¿ÏÈ, ¡·ÔÏÂfiÓÈ, ¶fiÔ‚ÈÙ˜ (84’ μÈ¿Ó·).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 29 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . 68-17 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . 50-23 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . .42-23 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . .32-24 5. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . .35-29 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . 28-34 7. √º∏ . . . . . . . . . . . . .27-30 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . .28-32 9. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . .29-39 10. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . 28-35 11. •¿ÓıË . . . . . . . . . . .27-33 12. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . .26-32 13. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . .30-43 14. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . .25-40 15. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . .23-33 16. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . .10-41

. . .70 . . . .63 . . . 50 . . . 50 . . .47 . . .42 . . .37 . . .36 . . .36 . . .35 . . .33 . . . 33 . . .31 . . .29 . . .28 . . . 16

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 22/4 19.00 •¿ÓıË-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 19.00 ÕÚ˘-∫¤Ú΢ڷ 19.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 19.00 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 19.00 ¢fiÍ· ¢Ú.-∞∂∫ 19.00 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞√∫ 19.00 √º∏-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 19.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜


¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

25

¶∞¡∏°Àƒπ∑√À¡ Δ∏¡ ∞¡√¢√ ª∂Δ∞ Δ∞ ã∂™π¡∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ™Δ∏ μ’ Δ√¶π∫∏ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞

∂¶™£

™ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÕÚ˘ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘

ÙÛ¿ÓÔ˜-15’ ™ÎÈ·ı›Ù˘, 30’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜, 75’ ÃÈÛ¿È)

È ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÌ‚fiÏÈÌË 27Ë Ë̤ڷ Ô ÌÂÓ ÕÚ˘ ΤډÈÛ 2-0 ÙË ¢¿ÊÓË, Ô ‰Â ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ËÙÙ‹ıËΠ3-2 ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Â˘ÓfiËÛÂ Ë ‹ÙÙ· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘.

ÕÚ˘ ªÂÏ.-¢¿ÊÓË . . . . . . . . .2-0

(20’ ∫. ª·Û‰¿Ó˘, 65’ º. ™ÎÔÂÏ›Ù˘) ∞ÎÚfiÔÏË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . 3-2

(48’ ¶Ô‡ÏÈÔ˜-65’ ¶·ÁÒÓ˘, 94’ ΔÛ·Ì¿˙˘-1’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘, 52’ ∫·„ÈÒÙ˘)

√Ì¿‰· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ô˘ ϤÔÓ ‚¿˙ÂÈ ...ÏÒÚË Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙË μ’ ∂¶™£. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó 2-0 ÙË ¢¿ÊÓË Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫. ª·Û‰¿ÓË Î·È º. ™ÎÔÂÏ›ÙË, Ì ˆÚ·›Â˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¤¯·Û·Ó 3-2 ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÙË ¢¿ÊÓË, Ô˘ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Â›Ó·È ÂÓÓ¤· fiÓÙÔÈ. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ˘ÂÚÙÂÚ› Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Â›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ 2-0 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË Î·È ∫·„ÈÒÙË. ∏ ∞ÎÚfiÔÏË “·¿ÓÙËÛ” ·Ú¯Èο Ì ÙÔÓ ¶Ô‡ÏÈÔ Î·È ¤ÂÈÙ· Ì ÙÔÓ ¶·ÁÒÓË, ÂÓÒ ÂӉȿÌÂÛ· ¤¯·ÛÂ Î·È ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔÓ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ· (·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô °Ú¿ÓÙ·˜). ΔÂÏÈο ‹ÚÂ Î·È ÙË Ó›ÎË Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΔÛ·Ì¿˙Ë ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¶ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ

(46’, 68’ ¡ÙfiÓÙÔ˜, 80’ ÂÓ. ªÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙ˘-79’ ·˘Ù. ∫·Ó·Ú¿˜)

μ’ ∂¶™£

ÂÓ.

∞Á¯›·ÏÔ˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . .6-1

(5’ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, 30’ ÂÓ. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, 55’, 68’ ºÔ‡Î˘, 61’ ·˘Ù. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 81’ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘-49’ ¶. ªÔ‡Ú¯·˜).

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-πˆÏÎfi˜ . . . . 2-2

(37’, 60’ ª·ÁηÛÈ·Ófi˜-10’ °Ô˘ÏÈÒÙ˘,15’ ª·ÚÌ·Ú¿˜) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶ËϤ·˜ . . . . . . . .3-4

ηٿÏË„Ë Ù˘ 3˘ ı¤Û˘, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È ·˘Ù‹ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜, ·ÒÏÂÛ·Ó ÔÈ ¡.∞. ¡›Î˘, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó 1-1 Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ/∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. “¶·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Ô˘ “ÙۤηÚ” ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ô °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙È¿˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ 89’ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô μÏ·¯¿‚·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘. ™ÙÔÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ 3-2 Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Ô ¶ËϤ·˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ÕÏÏË

ªÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π¿ÛÔÓ· Ì 4-3 Ì ¯·Ù ÙÚÈÎ ÙÔ˘ ∫·„¿ÏË. ™ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ó›ÎËÛ Ì 6-1 ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ (Ô˘ ¤¯·Û·Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔÓ ¢. ªÔ‡Ú¯·) Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ÂÓÒ Î·È Ë πˆÏÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-2 Ì ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ì ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Δ¤ÏË ∫·˚Ì·Ï›‰Ë Ì ÛÎÔÚ 3-1. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ΔÚÈ¿ÓÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ Î.Î. ∫·ÙÛ·Úfi Î·È ¢ËÌËÙÚ¿ÎË. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . 2-3

(46’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 61’ ™·Ú·Î·-

(45’, 64’ ΔÛÂÏÂ‹˜, 73’ ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘7’, 35’, 52’ ∫·„¿Ï˘, 60’ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . . . 61-21 . . . 67 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . .78-18 . . .63 3. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . .66-28 . . .54 4. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . .66-37 . . . 54 5. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . .50-27 . . . 52 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . .44-22 . . . 52 7. ∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . .45-44 . . . 35 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . .31-39 . . . 35 9. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . 34-51 . . . 31 10. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . .43-66 . . .29 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . .40-62 . . .28 12. ∂.ª.∞. . . . . . . . . . .36-48 . . . 27 13. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . .32-50 . . .26 14. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . 38-64 . . .23 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . 35-86 . . .17 16. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . .28-61 . . .10 * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -6 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì -2, ÂÓÒ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ë ∂.ª.∞. ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi.

¡π∫∏™∂ 8-6 Δ√¡ ¡.√. §∞ƒπ™∞™ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™ ™Δ√ ¶√§√

™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ô √.À.∫.μ. Δ

ËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ fiÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ¯ı˜ Ô √.À.∫.μ. ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 8-6 Â› ÙÔ˘ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ¢‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÔÓ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2012 ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÙÔÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 8-6 ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “8” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. º˘ÛÈο, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Ϥ„ÂȘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıÂÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‹ıÂÏ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈ· Î·È ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2

Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙ˜, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏ¿Ó· Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ °Ï‡Î· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∫·È ·Ó Ô Î. ™·ÓÔ‡‰Ë˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜, ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ Î. ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›ÙË Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ·Ó·Î¿Ï˘ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÈıÂÙÈο Ê¿Ô˘Ï ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·Ù·ÏfiÁÈÛÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô‚ÔϤ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¡√§. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰fiıËÎ·Ó 17 ÂÈıÂÙÈο Ê¿Ô˘Ï Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 4-2 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙ· ›Û· (4-4). ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ ¤ÁÈÓ ̿¯Ë Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Â›Ó·È ÈÛfi·Ï˜ 6-6 ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· ¤ÁÂÈÚ ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 7-6 Î·È Ô ¶¿Ú˘ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 8-6. ΔÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹-

∞’ ∂¶™£

∞ÛÙ¤Ú·˜-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . .3-1

(14’ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘-22’ ΔÛÈ¿Ì˘)

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡.∞. ¡›Î˘-∂.ª.∞.

ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. °È· ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È ÎÈ Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ μ’ Ë 28Ë. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË °’ ÙÔÈ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 25˘ Ë̤ڷ˜. ™˘ÓÔÙÈο: ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 17.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞.∂. 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-™·Ú·ÎËÓfi˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 17.00, ƒ‹Á·˜-£ËÛ¤·˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ™Ô‡Ú˘, 17.00, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞Óı. °·˙‹˜ ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. ºÂÚÒÓ 3-0 ·.·. ∫˘Úȷ΋ 22/4 ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-¢‹ÌËÙÚ·

¡.∞. ¡›Î˘-∂.ª.∞. . . . . . . . . . . 1-1

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

™¿‚‚·ÙÔ 21/4 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ-.∞Á¯›·ÏÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 17.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¡.∞. ¡›Î˘ ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, ¢¿ÊÓË -ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∂.ª.∞.- ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 17.00, πˆÏÎfi˜-∞ÎÚfiÔÏË ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 17.00, ¶ËϤ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 22/4 ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞¶√μ ∫˘Úȷ΋ 22/4 ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞ÂÙfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 17.00, ÕıÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ƒÂfi: ΔÔÍfiÙ˘

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ƒ‹Á·˜ ‹ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘) ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ 1Ë Î·È ÙË 2Ë ı¤ÛË. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë ·ÁˆÓ. (13/5) £ÂÛÛ·Ï›·-∫·Ú‰›ÙÛ·, §¿ÚÈÛ·¶ÈÂÚ›·. 2Ë ·ÁˆÓ. (16/5) ¶ÈÂÚ›·-£ÂÛÛ·Ï›·, ∫·Ú‰›ÙÛ·§¿ÚÈÛ·. 3Ë ·ÁˆÓ. (20/5) £ÂÛÛ·Ï›·-§¿ÚÈÛ·, ¶ÈÂÚ›·-∫·Ú‰›ÙÛ·. 4Ë ·ÁˆÓ. (23/5) ∫·Ú‰›ÙÛ·-£ÂÛÛ·Ï›·, ¶ÈÂÚ›·§¿ÚÈÛ·. 5Ë ·ÁˆÓ. (27/5) £ÂÛÛ·Ï›·-¶ÈÂÚ›·, §¿ÚÈÛ·-∫·Ú‰›ÙÛ·. 6Ë ·ÁˆÓ. (30/5) §¿ÚÈÛ·-£ÂÛÛ·Ï›·, ∫·Ú‰›ÙÛ·¶ÈÂÚ›·. * ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘, Ë 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·˝Ô˘.

√ÚÂÈÓfi˜ ˘ÂÚÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ “ÕıÏÔ˜” ı·

ΔÚ›· ÁÎÔÏ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ¤Ù˘¯Â Ô °. μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ (¡Ô 2) ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘-™·ÓÔ‡‰Ë˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-2, 1-2, 2-0, 4-2. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, °. μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 3, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘ 1, ∫ÔÎοϷ˜ 1, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ 1, μ. μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘,

ª·ÓÒÏ˘, ÃÚ. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ª·Ú·ÛÏ‹˜, £¤Ô˜, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜. ¡.√. §∞ƒπ™∞™ (°·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜): ¡Ô‡ÛÈÔ˜, °·Ï·Ófi˜ 1, °ÎÚÂ̛Ϸ˜ 1, §‡Î·Ú˘ 1, ∞. ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ 1, ∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹˜ 1, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 1, ¡. ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ¶. ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘, πˆ·Î›Ì.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ 6Ô ÔÚÂÈÓfi ˘ÂÚÌ·Ú·ıÒÓÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2012”. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 5-6 ª·˝Ô˘, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ 64 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ, ÛÙ· ÿÓÈ·, ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙËÓ ∞Ï˘ÎfiÂÙÚ· Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ·ÁÒÓ˜ 500 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5-12 ÂÙÒÓ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ÂÈÛΤÙ˜ (·ıÏËÙ¤˜, Û˘ÓÔ‰Ô›, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÛÙÂϤ¯Ë ·ÁÒÓ·).


26

¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

∞¡ ∫∞π ∞¡øΔ∂ƒ√™ ∏ΔΔ∏£∏∫∂ 3-2 ™Δ∏ º§øƒπ¡∞ ∞¶√ Δ√¡ ºπ§Àƒπ∞∫√ °π∞ Δ∏ μ’ °À¡∞π∫ø¡

√È ÚÒÙ˜ “Ì¿¯Â˜” ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ

ÕÙ˘¯Ô˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

ª∂ ˙¢Á¿ÚÈ· fi¯È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ï·ÌÂÚ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi„ (22.05) ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ª›· Ì¿¯Ë “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” , ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜-∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô, Î·È ¤Ó·˜ ÈÛ·ÓÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” , ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘μ·Ï¤ÓıÈ·, Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √Ì¿‰Â˜ fiˆ˜ Ë ™›ÙÈ, Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È Ë ™¿ÏΠ‰ÂÓ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ fï˜ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ¯ÒÚÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ Î·È ªÈÏÌ¿Ô. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒÈοÚÓÙÔ ™· ¶›ÓÙÔ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙË Ó›ÎË Ì 1-0 Â› Ù˘ ªÂÓʛη ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ƒÈÓ¿Ô˘ÓÙÔ Î·È ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, ηıÒ˜ Î·È Ô ∂Ï›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È μ¿ÛÎÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ó›ÎË Ì 1-0 Â› Ù˘ ª·ÁÈfiÚη Î·È Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÿ‚È ª·ÚÙ›ÓÂı, ·ÏÏ¿ Ô ªÔ˘ÓÈ¿ÈÓ ·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙËı› Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √À∂º∞ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1985/86. ΔfiÙÂ Ë ™fiÚÙÈÓÁÎ Ì ÙÔ 3-0 ÛÙË Ú‚¿Ó˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ›¯Â ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ 2-1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ª·Ù˜ Ì ¿ÚˆÌ· ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ “μÈı¤ÓÙ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ” ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È μ·Ï¤ÓıÈ·. √È “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” , Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 1-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÂοÓÔ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ °ÎÔÓÙ›Ó. √È “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” , Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì 4-0 ·fi ÙËÓ ∂Û·ÓÈfiÏ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ª·Ú·ÁÎ¿Ó Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ª·Ó¤Áη. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÁÓÒÚÈ̘ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ... ∂˘ÚÒË. ΔÔ 2010 ›¯·Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ì ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ (2-2 Î·È 0-0). ™Â 144 Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë μ·Ï¤ÓıÈ· ¤¯ÂÈ 55 ӛΘ ¤Ó·ÓÙÈ 51 (ʤÙÔ˜ Ë μ·Ï¤ÓıÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” , ÂÓÒ ÛÙÔ “μÈı¤ÓÙ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ” ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÁÎÔÏ, 0-0). ™Â 72 Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜, Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ¤¯ÂÈ 33 ӛΘ, 19 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È 22 ‹ÙÙ˜. ™ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Û ‰¤Î· ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÔÈ ª·‰ÚÈϤÓÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÂÙ¿ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi Ì›· Ó›ÎË Û ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 10, 13, 19, 33, 34, 38. Bonus: 2.

To EXTRA 5 √π ∞ƒπ£ª√π ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1, 11, 13, 24, 27 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 9, 14, 16, 24, 27.

Ù˘¯Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ÛÙÔ “¶Ô˙·ÙÛ›‰ÂÈÔ” ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜. ∞Ó Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-2 Î·È ¤ÙÛÈ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. “÷٠ÙÚÈΔ ÁÈ· ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª¿ÈÓÔ˘, ÂÓÒ Ù· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó Ë Ã·Ù˙ËÏÈfiÓÙ· Î·È Ë °·Á¿Ú·.

Õ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Œ¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Ì›· Ó›ÎË ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Ë ·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ԉ›¯ıËΠÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ Â¤ÏÂÍ ۯ‹Ì· Ì ÙÚÂȘ ·›ÎÙÚȘ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ÌÈ· Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ “ηı·Úfi·ÈÌË” Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ë º¤ÁÁÂÚ Î·È Ë ÙÚÈ¿‰· Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ª·ÎÚ‹, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∞Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÂÓÒ

ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¤·ÈÍÂ Ë Ã·Ù˙ËÏÈfiÓÙ·. ∞fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Ë °·Á¿Ú·, Ì ÙË §È¿ÎÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó Ë ª‹Ù· Ì ÙËÓ ∫¤ÎÔ˘. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ŒÏÂÁÍ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ȤÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÁÎÔÏ, οÙÈ Ô˘ ηٿÊÂÚ ÛÙÔ 21Ô ÏÂÙfi Ì ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, Ô˘ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È Ù˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· (0-1). ™ÙÔ 29’ Ë ª¿ÈÓÔ˘ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙË ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë ›‰È· ÙÔ ·ÍÈÔÔ›Ë-

Û ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 1-1. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 41’, fiÙ·Ó Ë °·Á¿Ú· ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ÛÔ˘Ù ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ™ÈÒÌÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-2. ŸÌˆ˜ Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ “·¿ÓÙËÛË” ÙÔ˘ ºÈÏ˘ÚÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 44’ Ë ª¿ÈÓÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ¤ÊÂÚ ͷӿ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û· (2-2). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÙË Ì¿Ï· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi. ™Â Ì›· ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙÔ 80’ Ë ª¿ÈÓÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÚÔ-

ÛˆÈ΋ Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ Â‡ÛÙÔ¯· ÙË º¤ÁÁÂÚ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-2. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ fiÓÙÔ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ë ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ͢ÛÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô ∫·ÛÙÔÚÈ·Ófi˜ Î. ¡Ùԇη˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ªÈÓÙ‹. ∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· Â›Ó·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. fiÙ·Ó ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ºπ§Àƒπ∞∫√™: ™ÈÒÌÔ˘, ∑‹ÎÔ˘, ∫·Ù‹, ΔÛ·Ì¿˙Ë (89’ ¶·Ô‡ÏÈ·), ª·ÛÔ‡ÚË, ª‹ÛÈÔ˘, ª¿ÈÓÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ (70’ ¶¿ÓÙÔ˘), ∫·Ú·Ù˙¿, §È‡Ùη, ¶¤ÈÎÔ˘ (90’ ¶·¿). ª∞°¡∏™π∞∫√™: º¤ÁÁÂÚ, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ª·ÎÚ‹, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (46’ ª·ÚÁ·Ú›ÙË, 68’ Ï.Ù. ÷ڛÛË), ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, °·Á¿Ú·, §È¿ÎÔ˘, ª‹Ù· (78’ Ï.Ù. ÷ڷϿÌÔ˘), ∫¤ÎÔ˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . . . . .55-8 . . . . .28 2. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ . . . . . . . 23-8 . . . .24 3. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . 21-29 . . . . 16 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . 15-13 . . . . 13 5. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . 14-27 . . . . .10 6. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . 8-30 . . . . . 3 7. ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ. ∫·Ï. .8-33 . . . . .3 * ™ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÚÂfi ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ. ∫·Ï˘‚›ˆÓ, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ Î·È ªÂÙ¤ˆÚ·.

ª∂ ∫√ƒÀº∞π√ Δ√¡ Δ™∂à ¡π∫∏™∂ 1-0 Δ∏¡ ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∂›¯Â ʇϷη ¿ÁÁÂÏÔ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ÙËÓ ¤Î·Ó ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ Î·È ‹Ú ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì 1-0 Â› Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” . ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο˜ ÙÔ˘˜ ¶ÈÂÙÚ ΔÛ¯, Ô˘ ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ÛˆÙ‹ÚȘ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ·ÔÎÙ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÊÔ‡ fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

Δ

¶ÚÒÙË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 9Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ì ÙÔÓ ∞ϤÍȘ ™¿ÓÙÛ˜ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ΔÛ¯ ·fi ÙËÓ ¿Û· ÙÔ˘ ª¤ÛÈ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ï·Û¤ Ó· ÂÚÓ¿ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ΔÛ¤¯Ô ÔÚÙȤÚÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ·›ÏËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ °Î¿ÚÈ ∫¤È¯ÈÏ (Û ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù), ÂÓÒ ÛÙÔ 17’ Ô ΔÛ¯ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘

πÓȤÛÙ· Î·È Ô º¿ÌÚÂÁη˜ ÂÓ Û˘Ó¯›· ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ï·Û¿ÚÂÈ ÛˆÛÙ¿, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›·. ™ÙÔ 26’ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ πÓȤÛÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ ÛÙÔ 28’. √ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ¤‚Á·Ï ÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙÔ 42’ Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁη˜ ‰ÂÍÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿Û·Ú ۈÛÙ¿ ÙÔÓ ΔÛ¯, ·ÏÏ¿ Ô ÕÛÏÂ˚ ∫fiÔ˘Ï ÚfiÏ·‚Â Î·È ¤‰ÈˆÍ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ Ì·Ù˜. √È ÕÁÁÏÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ƒ·Ì›Ú˜ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Î·Ó ÙËÓ ¿Û· ÛÙÔÓ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, Ì ÙÔÓ π‚ÔÚÈ¿ÓÔ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ 10. √ ¶ÂÙÚ ΔÛ¯ ÛÙÔ 51’ ¤Î·Ó ̛· ·ÎfiÌË ·fiÎÚÔ˘ÛË, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ Û ‰ÂÍ› ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ, ÂÓÒ Ô ∞ϤÍȘ ™¿ÓÙÛ˜ ÛÙÔ 57’ ¤¯·Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›·, ηıÒ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯Ô ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó ÙÔ ¤Ó·‰‡Ô Ì ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁη˜ ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ê¿ÛË ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 87’, fiÙ·Ó Î·È Ô ¶ÂÙÚ ΔÛ¯ Í·Ó¿ ‹Ù·Ó ÂΛ

Î·È ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ Á˘ÚÈÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫¿ÚϘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ. ™ÙÔ 93’ ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ¤¯·Û·Ó ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ‰ÈÏ‹ ¢ηÈÚ›·, ηıÒ˜ Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡ËÛ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ‰ÔηÚÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi Ï·Û¤ ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ, ÂÓÒ ÂÓ Û˘Ó¯›· Ô ªÔ˘ÛΤ٘ Ï¿Û·Ú ¿Û¯ËÌ· Î·È Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ º¤ÏÈÍ ªÚȯ.

Δ™∂§™π: ΔÛ¯, π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Δ¤ÚÈ, °Î¿ÚÈ ∫¤È¯ÈÏ, ÕÛÏÂ˚ ∫fiÔ˘Ï, ŸÌÈ ª›ÎÂÏ, §¿Ì·ÚÓÙ, ƒ·Ô‡Ï ªÂ˚ڤϘ, ƒ·Ì›Ú˜ (88’ ªÔ˙›ÓÁÎÔ˘·), ª¿Ù· (74’ ∫·ÏÔ‡), ¡ÙÚÔÁÎÌ¿. ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞: μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜, ¡Ù¿ÓÈ Õς˜, ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ª·ÛÙÛÂÚ¿ÓÔ, ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ, ªÔ˘ÛΤ٘, ΔÛ¿‚È (87’ ∫Ô˘¤Óη), πÓȤÛÙ·, º¿ÌÚÂÁη˜ (78’ ΔÈ¿ÁÎÔ ∞ÏοÓÙ·Ú·), ª¤ÛÈ, ∞ϤÍȘ ™¿ÓÙÛ˜ (67’ ¶¤‰ÚÔ).


¶∂ª¶Δ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2012

27

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ã∂™ ∏ Δ∂§∂Δ∏ ∂¡∞ƒ•∏™ Δ√À 23√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ª¶∞™∫∂Δ ∫√ƒ∞™π¢ø¡

ÕÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ 23Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙËÓ ∂√∫, ÙËÓ ∂™∫∞£, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔ˘ ∞Úη‰›Ô˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ÙˆÓ ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Õ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ 23Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∞ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Â›ÛËÌÔÈ, fiˆ˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶¢∏¶∂£∂ ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ °È¿ÓÓ˘

ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫ ªÈ¯¿Ï˘ μÈÓÙ˙ËÏ·›Ô˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂™∫∞£ ¡›ÎÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘ Î·È ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Î.·. √È ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂ϤÓË

¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Ë ÔÔ›· ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·ÙfiÈÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∫∞£ ¡›ÎÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÊÈÏfiÍÂÓË fiÏË: “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ

Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓË fiÏË, Ë ÔÔ›· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËı›Ù ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ Ì·˜ Û˘-

Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹” . ΔËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ӥ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫ ªÈ¯¿Ï˘ μÈÓÙ˙ËÏ·›Ô˜: “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. ∂Û›˜ ·ÔÙÂϛ٠ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ◊‰Ë ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ Â›Ó·È Â‰Ò Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ÚÒÙË, ÔÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, ÔÈ· ÙÚ›ÙË. °È· Ì·˜ Î·È ÔÈ ¤ÍÈ Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ. ∂‡¯ÔÌ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‹ Ù˘¯ÂÚfiÙÂÚË Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ˆÚ·›Ô˜ μfiÏÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌÈ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂Ï›˙ˆ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·” , ÂÓÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ” . √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙȘ Ó·ڤ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ϤÁÔÓÙ·˜: “™˘Á¯·›Úˆ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ¢›ÓÂÙ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ∂›ÛÙ ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ Ì ·ÁÒÓ·, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ì ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ ÙÈÓÈÒÙ˘ ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙ˆ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ,

ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò Î·È Â‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ. ª’ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÎËÚ‡ÙÙˆ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¶·‡ ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: “ΔÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ηϋ ‰È·ÌÔÓ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·È ÚÔ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î¿ÓÔ˘Ì ‚‹Ì·Ù· ıÂÙÈο” . Ãı˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. ™Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞Ú›ˆÓ-∂ÛÂÚ›‰Â˜ 40-61 Î·È ∞Úο‰È-∞ıËÓ·˚Îfi˜ 53-42.

¢∏§ø™∂ √ ¡π∫√™ ª¶√À¡Δ√Àƒ∏™ ™Δ√ ¶§∞π™π√ Δ√À Δ√Àƒ¡√À∞ ¶∞π¢π∫√À ª¶∞™∫∂Δ “∫∂¡Δ∞Àƒ√™ 2012”

“¢È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜” •

ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2012” Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “3 Wins” Î·È Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∂™∫∞£. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 17 Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÂÚ›Ô˘ 300 ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 12-14 ÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ∂ÎıÂÛÈ·Îfi. “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿” ‰‹ÏˆÛÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ¿ÛÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2012” , fiÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1998, ÙÔ 1999 Î·È ÙÔ 2000. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶., ¶∞√∫, ™¿ÚÙ· ÎÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜, ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚÈ·Ó ‰Ú›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¡›ÎË, √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ μ., °™ μfiÏÔ˘, ªÂÙ·ÌfiÚ ÊˆÛË, ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ∞∂μ ¢ÈÌËÓ› Ô˘. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “3 Wins” ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂™∫∞£. Ãı˜ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘Ú-

ÁÂ›Ô ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ú¤ıÂÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ¶ÚÒÙÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù˘ “3 Wins” Î·È ·ÏÈfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘: “Œ¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ÌÈ· ·Ú¤·. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ›Ù ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Â›Ù ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È Ë ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰Â¯ı› ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ¿ÓÂÙ· Î·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ͷӷοÓÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¡ÔÌÔÙÂÏÂȷο ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ Ì·˜ Û ·˘Ùfi. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì 300 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” ›Â Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, Ù˘ ∂√∫ ̤ۈ ÙÔ˘ Î. º·ÚÌ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ·›ÛıËÛË Ô˘ ¤¯ˆ ·fi ÙËÓ fiÏË, ÌÈ· Î·È Â›Ì·È μÔÏÈÒÙ˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ҕ . 줂·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈ-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ 2Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” , ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∂›Û˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÁÎfiÛÌȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Â‰Ò. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘ Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ¤Ó· ¿ıÏËÌ· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÔÏϤ˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ ·ÎfiÌË Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹-

ÚÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂÓÒ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Î. º·ÚÌ¿ÎË, Ô˘ ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·” . ΔËÓ ∂™∫∞£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜ º·ÚÌ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹Ú ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË: “∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂™∫∞£ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” , ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·

ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. √È ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, οو ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô ·ıÏËÙ‹ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘, Ù˘ ∂™∫∞£ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, fiˆ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ Î.·., ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ó· ÂÈÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘.

∂›Û˘ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ÷ÏÎÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “™˘Á¯·›Úˆ fiÛÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠۠٤ÙÔÈÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È Ó· ‚ÔËı¿Ì Û ٤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù˘ 3 Wins” ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫·Ú·‰·Ó¿˜ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜. √È ·ÁÒÓ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 14.30 Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οÔÈÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ™‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜: ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿: 09.00 ¶∞√∫-¶ÈÂÚÈÎfi˜ (ÁÂÓ. 2000), 10.15 ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.-¡›ÎË (ÁÂÓ. 2000), 11.30 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (ÁÂÓ. 1999 ·’ ÔÌ¿‰Â˜), 12.45 ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚ.-°™ μfiÏÔ˘ (ÁÂÓ. 1999 ‚’ ÔÌ¿‰Â˜). “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” : 10.15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-™¿ÚÙ·ÎÔ˜ (ÁÂÓ. 1998), ¶∞√∫-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (ÁÂÓ. 1998).


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 17H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.412.920,23 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.174.623,64 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 19.130.645,85 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 5.007.110,85 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.200.744,68 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.372.161,03 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.034.318,38

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.625.767,83 1.139.210,44 6.414.634,00 825.288,03 4.165.630,88 353.892,17 1.965.594,30

3,9657 5,4201 2,9823 6,0671 1,7286 6,7031 3,0700

0,10% -0,22% -0,15% 0,04% -0,35% -0,67% -0,23%

4,0252 5,6098 3,1314 6,0671 1,7891 6,9377 3,1775

3,9360 -16,72% 5,3659 -7,58% 2,9525 -12,35% 6,0064 2,82% 1,7113 7,86% 6,6361 11,58% 3,0393 3,08%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.702.499,31 12.081.465,91 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 91.463.777,76 18.950.985,87 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.785.997,50 3.233.824,79 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.389.767,59 666.639,38 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.116.766,98 2.927.601,30 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.986.663,88 2.938.255,74 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.497.478,74 1.595.477,37 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.441.767,48 2.758.266,21 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.516.552,24 6.743.076,06 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.390.128,52 1.524.877,11 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.940.805,78 2.918.454,92 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.997.449,24 1.408.437,11 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 127.616.426,14 10.612.443,08 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 146.506.212,27 26.470.907,66 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.740.808,31 2.707.089,72 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.580.883,03 1.440.012,41 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.821.324,74 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.176.477,18 712.292,02 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.637.687,37 1.000.582,09 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.752.845,80 2.712.054,66 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.507.920,56 954.224,59 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.195.116,73 2.128.694,42 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 21.076.079,39 2.389.160,63 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 16.401.230,84 2.460.891,04 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.524.741,33 2.581.666,83 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.715.614,83 3.669.665,24 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 44.652.514,49 2.664.389,64

2,7068 4,8263 7,3554 8,0850 6,8714 6,4619 4,6992 6,3235 3,1909 4,1906 11,6297 7,0983 12,0252 5,5346 2,8595 5,9589 2,8390 4,4595 10,6315 11,3393 9,9640 3,8498 8,8215 6,6648 8,7249 9,4602 16,7590

1,75% 2,7203 2,6865 -32,94% -0,01% 4,8504 4,7901 5,75% -0,13% 7,3922 7,3002 2,10% 0,35% 8,1254 8,0244 4,63% -0,07% 7,2150 6,7340 1,72% 0,46% 6,6558 6,3327 -1,26% 0,65% 4,8402 4,6052 1,02% -0,10% 6,5132 6,2603 3,97% 0,61% 3,2228 3,1590 -15,01% 0,53% 4,2325 4,1487 -21,01% 0,17% 11,7460 11,5134 3,03% 0,50% 7,1693 7,0273 11,47% 0,06% 12,0252 12,0252 1,35% 0,06% 5,5899 5,4793 6,06% 0,86% 2,8881 2,8309 6,05% 0,05% 6,0185 5,8993 9,75% 0,65% 2,8418 2,8333 6,25% 0,84% 4,5041 4,4149 17,64% -0,08% 10,7378 10,5252 -0,51% 0,54% 11,4527 11,2259 2,93% -0,23% 10,0636 9,8644 13,37% 0,15% 3,8883 3,8113 4,75% -0,01% 8,9097 8,7333 9,19% -0,91% 6,7314 6,5982 -1,46% 0,29% 8,8121 8,6377 7,15% 0,63% 9,5548 9,3656 7,29% 0,07% 16,9266 16,5914 10,03%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.619.104,28 1.112.083,23 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.890.831,40 3.005.640,58 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.829.749,27 4.896.471,64 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.510.531,72 470.615,55 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.644.556,31 1.744.200,34 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.589.378,68 965.352,39 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.770.858,84 715.336,30 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.100.421,82 656.100,93 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.823.010,22 1.659.463,44 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.879.014,56 1.229.207,83 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.516.217,90 983.237,58 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.577.154,82 599.815,51

18,5410 7,6160 3,8456 5,3346 2,6629 6,8259 6,6694 6,2497 2,9064 3,9692 5,6103 10,9653

0,09% 0,10% -0,10% -0,73% 0,60% -0,13% -0,05% -0,24% -0,44% 0,09% 0,06% 0,06%

18,9118 7,7683 3,9225 5,4413 2,7162 6,9454 6,7861 6,3591 2,9573 4,0387 5,6103 11,1846

18,3556 7,5398 3,8071 5,2813 2,6363 6,7576 6,6027 6,1872 2,8773 3,9295 5,5542 10,8556

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.788.389,78 6.589.403,31 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.017.755,94 3.145.653,00 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.087.541,96 5.011.389,59 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 16.990.516,82 5.060.232,63

6,7970 2,8667 2,6116 3,3577

0,17% 0,40% 0,15% 0,03%

7,0009 2,9527 2,6377 3,3577

6,7290 1,98% 2,8380 -7,90% 2,5985 -25,67% 3,3577 0,19%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.379.095,78 9.694.017,06 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 481.108,24 154.616,90 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.014.654,41 124.310,53 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.544.255,45 1.622.080,92 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.508.648,77 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.172.096,76 8.386.010,49 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.742.444,91 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.790.958,17 737.916,12

0,5549 3,1116 8,1623 1,5685 3,4170 2,5247 2,8281 2,4270

0,23% -0,15% 1,12% 1,22% 0,06% 0,17% 0,13% 0,19%

0,5632 3,1583 8,2847 1,5779 3,4204 2,5626 2,8451 2,4634

0,5494 11,36% 3,0805 10,02% 8,0807 7,91% 1,5560 -40,60% 3,4033 -1,69% 2,4995 5,30% 2,8055 -0,46% 2,4027 -3,69%

3,99% 5,50% 4,54% 5,63% 8,10% 6,93% 3,92% 6,46% -3,68% 8,25% 0,05% 6,44%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 280.281.708,72 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 135.898.396,75 107.941.823,29

1,9140 1,2590

0,45% 0,22%

1,9140 1,2590

1,9140 -11,18% 1,2590 -24,54%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9363 2,2313 0,6705 1,8618 5,9553 2,0096 2,8632 7,3056 6,3064 7,2147 3,6465

0,06% 0,22% -0,61% 0,28% 0,64% 0,69% 0,10% 0,05% 0,34% 0,09% 0,40%

3,9363 2,2313 0,6705 1,8618 5,9553 2,0096 2,8632 7,3056 6,3064 7,2147 3,6465

3,9068 -23,93% 2,2090 3,74% 0,6638 7,42% 1,8432 -8,83% 5,8957 5,08% 1,9895 1,78% 2,8417 -23,37% 7,3056 1,06% 6,2433 2,09% 7,1606 2,36% 3,6100 3,20%

9.073.848,41 2.305.182,59 30.964.066,09 13.876.868,71 1.245.631,27 1.857.665,29 15.842.601,97 8.509.426,93 9.002.391,92 1.511.665,78 3.944.187,57 1.962.675,71 6.100.804,04 2.130.733,55 4.329.335,31 592.605,94 36.711.652,36 5.821.297,93 11.635.467,53 1.612.754,46 4.670.753,20 1.280.876,86

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.675.877,58 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 39.080.490,67 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.517.257,69 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.729.480,13 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 62.529.856,37 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 107.363.608,33 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 52.465.803,63 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.085.470,39 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.772.685,72 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.571.149,76 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.087.045,35 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 56.623.489,11 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.839.985,63 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.460.966,52 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 64.179.769,77 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 23.011.339,81 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.967.478,57 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.894.475,48 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 30.464.917,15 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.128.228,59 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 26.345.202,25

4.612.629,25 28.122.236,79 310.569,56 5.330.525,11 18.451.371,60 30.943.527,71 4.584.683,14 1.187.851,18 4.481.787,77 2.013.652,50 1.481.244,67 8.748.004,62 3.720.893,25 2.012.773,07 6.624.604,43 9.644.278,64 325.185,32 766.984,50 2.851.002,53 12.636.284,57 8.054.991,82

9,9024 1,3897 14,5451 4,0764 3,3889 3,4697 11,4437 11,0161 9,9899 1,2769 12,2107 6,4727 8,5571 7,1846 9,6881 2,3860 30,6517 14,2043 10,6857 2,9382 3,2707

-0,03% 0,86% -1,40% 0,12% 0,04% -0,09% -0,14% -0,18% -0,15% 0,13% 0,00% 0,48% -0,03% 0,54% 0,15% -0,59% 0,16% 0,86% -1,41% -0,20% -0,13%

10,1004 1,3897 14,5451 4,0764 3,3889 3,5564 11,6726 11,2364 9,9899 1,2769 12,2107 6,5051 8,5657 7,2564 9,7850 2,4099 30,8050 14,3463 10,7926 2,9382 3,2707

9,7044 8,02% 1,3758 3,59% 14,3996 10,06% 4,0356 6,89% 3,3635 3,82% 3,4003 6,95% 11,2148 6,41% 10,7958 5,18% 9,7901 7,18% 1,2641 12,53% 12,2107 2,33% 6,4242 -22,41% 8,5143 7,81% 7,1128 -7,10% 9,5912 7,01% 2,3621 8,54% 30,4218 -1,33% 14,0623 3,57% 10,5788 9,95% 2,9088 7,21% 3,2380 5,34%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.444.694,84 10.127.862,07 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.837.311,12 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 119.846,90 124.036,10 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 10.015.503,12 11.202.830,67 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.509.354,35 14.975.363,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.129.146,29 53.302.691,02 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 667.162,40 3.443.723,63 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.892.876,45 239.402,29 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 1.007.590,71 61.891,09 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 26.809.170,45 22.569.787,73 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.227.966,86 19.208.531,01 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 808.025,33 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.764.959,60 342.442,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 619.694,86 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.352.423,07 513.658,31 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 656.029,44 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.336.501,68 157.722,76 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 524.647,09 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 115.669.766,94 14.547.580,68 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 643.437,80 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 32.224.396,59 5.142.498,22 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 751.003,06 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 62.803.226,17 9.090.702,46 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 36.220.160,43 5.724.923,89

0,7351 0,7624 0,9662 0,8940 0,9021 0,1900 0,1937 12,0837 16,2801 1,1878 1,1572 1,1582 8,0742 8,4320 8,4734 8,8944 8,4737 8,9549 7,9511 8,4136 6,2663 6,9204 6,9085 6,3267

0,85% 0,86% 0,68% -1,28% -1,27% 0,16% 0,16% 1,23% 1,09% -0,03% -0,03% -0,03% -0,12% -0,11% -0,19% -0,18% -0,23% -0,22% -0,04% -0,04% -0,29% -0,16% -0,16% -0,09%

0,7351 0,7624 0,9662 0,8940 0,9021 0,1900 0,1937 12,0837 16,2801 1,1878 1,1572 1,1582 8,0742 8,4320 8,4734 8,8944 8,4737 8,9549 7,9511 8,4136 6,2663 6,9204 6,9085 6,3267

0,7277 0,7624 0,9469 0,8851 0,9021 0,1881 0,1918 11,9629 16,1173 1,1878 1,1485 1,1582 7,9127 8,4320 8,3039 8,8944 8,3042 8,9549 7,7921 8,4136 6,2036 6,8512 6,8394 6,2634

3,64% 3,98% 5,16% 10,59% 10,93% 8,02% 11,32% 25,34% 27,26% 3,88% 4,46% 4,52% 3,06% 3,23% 1,75% 1,92% 3,81% 4,13% 6,09% 6,10% 2,90% 6,07% 6,08% 7,44%

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

33.236.112,83 31.913.028,20 10.738.880,41 515.369,35 38.451.011,16 120.465,10 9.914,66 28.001.424,96 14.387.639,72 150.547,66 22.384.820,14 32.847.525,34 26.022.103,88 30.684.375,66 1.919.065,79 363.698,54 55.060.350,41 3.985.279,82 480.357,61 470.522,22 190.886,12 1.613.269,30 3.335.908,68 265.078,57 180.363,78 1.149.996,47 746.679,87 866.942,13 427.073,30 138.689,81 1.594.724,91 882.039,95 8.362.912,10 22.296.093,31 22.254.977,86 1.542.734,92 116.470,59 1.775.047,90 692.963,31 477.307,93 24.445.551,38 18.389.292,78 1.144.061,40

4.503.529,14 3.199.619,88 1.060.311,10 50.372,92 45.979.393,26 109.696,01 11.348,82 35.014.321,56 17.179.806,87 143.358,20 27.988.940,75 3.042.151,12 2.467.150,80 29.486.378,38 1.810.121,03 266.181,71 46.105.711,01 4.866.198,19 572.375,25 66.966,57 26.105,36 229.569,51 698.041,28 199.878,20 142.661,12 441.442,69 64.935,75 57.362,83 37.143,91 105.302,98 185.559,81 101.414,63 876.324,22 2.327.646,84 2.335.827,12 140.317,67 8.070,81 1.985.570,48 57.586,93 43.401,21 2.435.438,41 1.832.079,67 1.556.572,45

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 7,3800 9,9740 10,1280 10,2311 0,8363 1,0982 0,8736 0,7997 0,8375 1,0502 0,7998 10,7975 10,5474 1,0406 1,0602 1,3664 1,1942 0,8190 0,8392 7,0262 7,3121 7,0274 4,7790 1,3262 1,2643 2,6051 11,4987 15,1133 11,4978 1,3171 8,5941 8,6974 9,5432 9,5788 9,5277 10,9946 14,4311 0,8940 12,0333 10,9976 10,0374 10,0374 0,7350

-0,11% -0,73% 0,01% 0,01% -0,21% -0,37% -0,21% -0,24% -0,23% -0,40% -0,24% 0,18% 0,19% -0,18% -0,17% -0,33% -0,03% 0,43% 0,43% -0,04% -0,02% -0,04% -0,55% 0,76% 0,74% -0,19% 1,44% 1,28% 1,44% -0,51% -0,14% -0,12% 0,02% -0,06% 0,10% -0,19% -0,35% -1,28% 1,42% -0,19% 0,00% 0,00% 0,84%

7,3800 9,9740 10,1280 10,2311 0,8363 1,0982 0,8736 0,7997 0,8375 1,0502 0,8078 10,7975 10,5474 1,0406 1,0602 1,3664 1,1942 0,8190 0,8392 7,0262 7,3121 7,1679 4,7790 1,3262 1,2643 2,6051 11,4987 15,1133 11,6128 1,3171 8,5941 8,6974 9,5432 9,8662 9,5277 10,9946 14,4311 0,9029 12,1536 11,1076 10,0374 10,0374 0,7424

7,3062 9,7745 10,0520 10,2311 0,8279 1,0817 0,8736 0,7837 0,8375 1,0292 0,7918 10,5816 10,3365 1,0302 1,0602 1,3459 1,1942 0,8108 0,8392 6,8857 7,3121 6,8869 4,7432 1,3262 1,2517 2,6051 11,3262 14,8866 11,3828 1,3039 8,5941 8,6974 9,5432 9,3872 9,3371 10,7747 14,1425 0,8940 12,0333 10,9976 10,0374 10,0374 0,7350

9,81% 6,13% 5,47% 5,52% 7,60% 9,20% 7,89% 10,29% 10,63% 11,94% 10,30% 4,74% 3,49% 4,63% 4,78% 6,19% 8,91% 10,05% 10,29% 2,07% 2,51% 2,07% -0,88% 13,17% 12,81% 7,64% 8,60% 10,22% 8,60% 13,36% 6,16% 6,46% 1,21% 0,12% 0,05% 6,79% 8,38% 10,59% 25,74% 6,79% 0,18% 0,18% 3,62%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 43.426.822,92 11.033.094,15 3,9361 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 57.261.210,03 17.313.544,68 3,3073 ¢∏§√™ TOP-30 6.127.871,05 10.887.067,34 0,5629 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.183.013,27 294.878,00 7,4031 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 23.435.984,66 4.582.236,54 5,1145 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 21.594.041,78 5.786.108,17 3,7320 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.762.279,57 1.257.640,02 6,9672 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.529.889,80 819.407,91 5,5282 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 16.742.184,49 5.582.822,82 2,9989 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 282.833.599,13 48.593.478,81 5,8204 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 23.607.836,03 7.844.310,37 3,0095 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 720.707,16 135.111,47 5,3342 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.461.347,57 388.550,00 6,3347 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 35.903.313,39 6.657.430,52 5,3930 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.260.032,39 11.845.144,68 7,5356 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 30.118.301,10 37.557.116,61 0,8019 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.947.401,81 3.089.427,74 2,2488 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 31.399.525,60 3.126.339,64 10,0435 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.238.248,25 2.117.317,19 11,9199 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.993.547,36 809.674,82 11,1076 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.127.859,27 1.030.174,77 5,9484 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.648.926,13 633.723,69 10,4918 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.629.680,39 6.663.167,91 9,2493 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.360.038,35 2.995.090,06 8,8011 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.255.736,89 1.746.079,49 8,7371

-0,07% 3,9361 3,9361 -20,01% 0,32% 3,3073 3,2742 4,34% 0,43% 0,5629 0,5573 7,61% 0,76% 7,4031 7,4031 6,35% 0,55% 5,1145 5,0634 -16,97% 0,24% 3,7320 3,6947 -1,27% -0,05% 6,9672 6,8975 -2,99% 0,18% 5,5282 5,5282 -10,22% 0,82% 2,9989 2,9689 4,51% -0,10% 5,8204 5,8204 9,88% 0,75% 3,0095 2,9794 3,94% -0,34% 5,3342 5,2809 0,92% 0,32% 6,3347 6,3347 19,71% 0,09% 5,3930 5,3930 8,04% 0,05% 7,9124 7,5356 8,44% -0,40% 0,8019 0,7939 6,27% 0,27% 2,2488 2,2263 -0,87% 0,22% 10,0435 9,9933 8,34% 0,08% 11,9199 11,9199 0,59% 0,01% 11,1076 11,1076 9,02% -0,05% 5,9484 5,9484 7,93% -0,06% 10,4918 10,3869 2,08% 0,10% 9,2493 9,1568 3,68% 0,20% 8,8011 8,7131 4,53% 0,36% 8,7371 8,6497 7,23%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 179.063,19 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.015.828,41 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.561.489,05 1.327,82 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.480.384,71 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 352.442,60 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 35.597.781,46 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 420.785,29 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 35.717.714,69 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 8.283,72 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.525.166,56 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 37.784,27 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.114.099,43 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 823.962,09 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.384.657,26 1.351,11

1.202,6500 1.198,3400 1.175,9800 1.207,3500 1.163,4300 1.183,7400 869,7600 871,5900 403,1200 403,8900 858,8700 860,8000 965,9500 1.024,8300

0,00% 0,00% -0,05% -0,05% 0,13% 0,13% 0,24% 0,25% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,11% -0,11%

1.202,6500 1.198,3400 1.175,9800 1.207,3500 1.163,4300 1.183,7400 869,7600 871,5900 403,1200 403,8900 858,8700 860,8000 965,9500 1.024,8300

1.202,6500 1.198,3400 1.175,9800 1.207,3500 1.163,4300 1.183,7400 869,7600 871,5900 403,1200 403,8900 858,8700 860,8000 965,9500 1.024,8300

4,24% 4,25% 4,39% 4,40% 5,75% 5,76% 1,92% 1,94% 5,47% 5,47% 0,66% 0,68% 8,15% 8,16%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.829.498,13 228.032,51 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.710.026,63 1.172.739,74 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.813.982,95 1.393.280,48 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.643.971,66 3.022.684,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.771.118,62 702.310,89 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.444.578,13 1.601.446,07 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.836.369,90 604.370,33 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.981.714,08 3.454.610,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.215.015,68 691.481,52 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.344.923,78 1.795.952,57

8,0230 1,4581 2,7374 1,5364 2,5218 2,7754 3,0385 3,7578 3,2033 0,7489

-0,18% 0,28% 0,08% 0,83% -0,63% 0,43% 0,15% 0,04% 0,07% 0,31%

8,1433 1,5747 2,8195 1,5825 2,5975 2,8448 3,1297 3,8142 3,2513 0,8088

8,0230 1,4581 2,7100 1,5210 2,4966 2,7476 3,0081 3,7578 3,2033 0,7489

1,18% -28,25% 7,19% 5,84% 8,73% 7,25% 7,52% 5,09% 6,70% -8,04%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.142.524,84 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 37.700.009,94 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 29.712.422,84 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.074.190,63 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.268.059,93 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.705.198,40 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.157.682,42 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.575.745,97

954.559,55 5,3873 18.772.526,71 2,0083 1.388.609,13 21,3973 3.669.110,03 2,7457 2.098.329,24 4,8934 3.033.408,39 2,8698 759.034,95 4,1601 1.632.917,51 6,4766

0,16% 5,4546 5,3873 2,60% 0,02% 2,0183 2,0083 0,19% -0,24% 21,9857 21,3973 5,27% 0,39% 2,8212 2,7457 9,69% -0,13% 5,0280 4,8934 11,93% 0,46% 2,9487 2,8698 8,30% 0,43% 4,2121 4,1601 0,36% 0,40% 6,6061 6,4766 4,34%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 40.041.584,44 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.056.440,81 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.241.429,19

9.649.634,83 4.057.393,83 1.152.880,37

4,1495 1,7392 5,4138

0,10% 0,36% -0,01%

4,2325 1,7653 5,4138

4,1495 -0,68% 1,7392 0,57% 5,4138 -0,09%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 3.016.266,20 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.958.579,24 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.633.757,82 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.420.716,44 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 904.314,28 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.017.577,80

673.216,86 1.534.907,12 248.588,38 3.780.819,79 1.029.911,17 287.695,47

4,4804 1,9275 6,5721 1,4337 0,8781 3,5370

0,06% 0,17% 0,03% -0,06% -0,50% -0,22%

4,5700 2,0239 6,5885 1,5054 0,9220 3,6785

4,4356 -38,27% 1,9082 -18,35% 6,5392 1,71% 1,4194 2,60% 0,8693 4,77% 3,5016 8,43%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.653.529,09 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 364.359,96 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 235.299,36 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 4.722.034,91

1.326.624,74 152.138,89 78.447,62 947.723,62

2,0002 2,3949 2,9994 4,9825

0,11% -0,23% 0,01% 0,02%

2,0002 2,4428 2,9994 4,9825

1,9902 -24,73% 2,3829 -7,01% 2,9844 5,89% 4,9576 4,17%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.016.776,86 11.251.725,48 4.369.004,77 750.299,62 1.073.621,31 2.045.650,80

406.273,75 9.670.736,70 2.807.307,50 228.363,59 333.145,16 702.613,82

4,9641 1,1635 1,5563 3,2855 3,2227 2,9115

0,04% 0,05% 0,19% 0,40% 0,12% 0,77%

4,9641 1,1635 1,5563 3,2855 3,2227 2,9115

4,9393 1,1577 1,5485 3,2691 3,2066 2,8969

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 961.116,56 722.582,38 1,3301 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.878.755,62 1.637.322,55 2,3690 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.006.752,58 3.791.129,81 5,0135 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.105.825,84 6.284.336,31 1,1307 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.323.992,06 3.040.467,66 2,4088 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.670.630,32 3.129.352,62 3,4099 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 859.942,13 317.775,86 2,7061 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.488.864,53 4.417.413,11 1,4689 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 76.751.027,63 18.472.569,23 4,1549 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.282.763,14 2.146.357,73 2,9272 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.390.037,87 6.592.993,02 2,7893 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.686.486,79 647.897,95 2,6030 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 975.455,75 326.467,47 2,9879 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.366.154,95 549.052,54 4,3095

0,45% 0,48% 0,03% -0,57% 0,01% -0,07% 1,03% 0,60% 0,07% -0,06% -0,44% -0,53% 0,01% 0,18%

1,3700 2,4401 5,1639 1,1646 2,4811 3,5122 2,7873 1,5130 4,1757 3,0150 2,8730 2,6811 3,0775 4,4388

1,2902 -19,29% 2,2979 5,12% 4,8631 1,21% 1,0968 9,59% 2,3365 -1,89% 3,3076 1,88% 2,6249 2,20% 1,4248 3,62% 4,1341 1,50% 2,8394 7,21% 2,7056 8,14% 2,5249 0,30% 2,8983 3,49% 4,1802 3,44%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.298.815,65 4.495.751,27 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.791.334,67 757.729,78 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.331.455,79 2.131.730,84 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.447.089,46 1.579.437,13 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.490.081,97 996.889,20 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.223.430,22 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 884.056,37 82.058,43 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.929.637,70 354.681,51 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.353.521,67 2.331.147,91 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.345.749,76 284.604,90 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.961.662,35 842.901,74 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.920.813,82 716.196,75 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 13.001.872,40 8.413.560,51 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 622.266,15 204.472,12 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.262.111,17 5.573.618,15 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.498.337,57 375.235,19 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.501.665,67 3.030.357,09 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.020.033,93 309.349,58 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 839.970,74 85.016,26

16,7489 12,9219 6,7229 13,5789 16,5415 11,7503 10,7735 5,4405 13,0208 11,7558 3,5137 4,0782 1,5453 3,0433 0,7647 3,9931 3,4655 12,9951 9,8801

-0,24% 0,06% -0,46% 0,49% 0,18% 0,31% -0,63% -0,42% 0,03% 0,26% 0,01% -0,26% 0,48% -0,87% -0,48% -1,09% 0,25% -1,22% -0,07%

17,0839 13,0511 7,0590 14,2578 17,3686 12,3378 11,3122 5,5493 13,2812 11,9909 3,5488 4,2821 1,6226 3,0889 0,7915 4,1928 3,6388 13,6449 10,3741

16,5814 2,00% 12,7927 0,34% 6,6557 2,83% 13,4431 5,81% 16,3761 6,48% 11,5153 2,22% 10,5580 0,31% 5,3861 8,08% 12,8906 4,31% 11,6382 -1,14% 3,4786 0,14% 4,0374 10,44% 1,5298 5,50% 3,0433 -34,57% 0,7647 2,81% 3,9532 4,30% 3,4308 8,24% 12,8651 -0,86% 9,7813 5,71%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.923.889,51 452.071,01 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.190.035,33 1.136.388,56 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.676.405,09 11.860.283,90 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.770.999,94 2.857.644,85 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.213.752,76 7.039.216,04 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.000.615,04 2.087.405,08 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.195.518,28 1.012.173,42 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.687.066,47 5.999.848,16 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.511.230,08 640.520,09

8,6798 1,0472 0,6472 1,6696 0,8827 2,3956 3,1571 1,4479 2,3594

0,00% 1,92% 0,08% 0,79% -0,82% 0,78% 1,16% 0,19% -0,01%

8,8534 1,0681 0,6796 1,7531 0,9268 2,5154 3,3150 1,5203 2,4774

8,5062 -0,04% 1,0263 -41,27% 0,6407 2,47% 1,6362 0,66% 0,8650 7,99% 2,3477 4,75% 3,0940 5,93% 1,4189 -0,79% 2,3122 8,33%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.275.833,74 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.955.557,82 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.338.147,32 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 410.400,40

15.670.298,70 2.189.333,45 3.740.108,65 513.013,76

3,9103 1,8067 1,4273 0,8000

0,06% -0,62% -0,10% -0,12%

3,9103 1,8067 1,4273 0,8040

3,8907 1,58% 1,7931 -21,25% 1,4130 10,29% 0,7968 -6,19%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 728.521,48 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 680.939,47 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.614.909,65 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 95.644,19

300.530,50 165.672,45 486.775,48 95.606,50

2,4241 4,1102 3,3176 1,0004

0,11% 1,19% -0,06% 0,00%

2,4968 4,1719 3,4503 1,0404

2,3756 -4,38% 4,0691 -38,08% 3,2844 4,90% 0,9904 3,92%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.526.926,16 3.589.129,39 3,2116 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.999.015,44 8.201.128,46 0,3657 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.781.397,92 4.206.155,90 1,1368 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.800.478,21 1.262.824,18 4,5933 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.480.955,13 2.783.991,62 10,2303 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.284.127,28 2.474.882,08 2,9432 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 330.076,59 120.000,00 2,7506 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 416.489,80 150.492,23 2,7675 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.773.557,09 290.173,96 9,5583 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.214.600,42 410.425,51 10,2689 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.730.003,59 163.471,75 10,5829

0,93% 4,86% -5,36% 6,64% 5,18% -2,95%

0,34% 3,2678 3,1474 7,76% -0,44% 0,3721 0,3584 11,22% 0,09% 1,1482 1,1254 -4,06% 0,05% 4,5933 4,5933 -7,73% 0,06% 10,2303 10,2303 1,23% 0,32% 2,9726 2,9138 -12,39% 0,24% 2,7781 2,7231 -4,83% 0,32% 2,7952 2,7398 -7,02% 0,09% 9,7017 9,4866 8,24% 0,24% 10,3973 10,1919 5,23% 0,11% 10,6887 10,5035 2,28%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,48% 271,3914 266,0700 0,21% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.201.700,03 12.033,26 266,0700 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.228.097,52 30.580,14 203,6600 -0,05% 204,6783 203,6600 -0,28% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 622.809,81 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.120.005,30 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 7.023.047,89 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.203.372,32

264.720,82 5.657.700,28 1.279.039,21 2.893.758,94

2,3527 1,9655 5,4909 1,1070

0,35% -0,28% -0,29% 0,33%

2,4703 2,0048 5,5019 1,1624

2,3292 -6,14% 1,9262 -24,61% 5,3811 -7,17% 1,0849 1,62%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 247.639.709,92 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.191.087,03 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.184.294,82 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 857.977,91 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.917.724,74 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.270.425,48 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 988.415,56

94.749.669,72 5.439.093,68 6.563.333,72 1.780.675,50 852.507,22 327.802,25 252.189,43

2,6136 1,1383 1,3993 0,4818 3,4225 3,8756 3,9193

0,08% -0,44% 0,57% 1,39% -0,15% 0,05% 0,91%

2,6136 1,1383 1,4028 0,4842 3,4311 3,8950 3,9193

2,6136 2,28% 1,1355 -12,96% 1,3958 -3,47% 0,4794 2,53% 3,4139 1,87% 3,8562 6,75% 3,9193 -9,71%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3093 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,81915 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4389 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .8,85 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .106,64 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2032 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,5525 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2966 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2628

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2817

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2707 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2375

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3102 .........................................................1,3084 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81972 .......................................................0,81858 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4441 .........................................................7,4337 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8562 .........................................................8,8438 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,71 .........................................................106,57 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,204 .........................................................1,2024 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5578 .........................................................7,5472 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2975 .........................................................1,2957 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2637 .........................................................1,2619

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 18H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

726,65

0,79

0,263 1,17 0,227 0,085 1,40 0,051 0,36 0,129 14,70 0,28 0,35 0,226 0,105 0,702 3,80 0,839 0,451 3,65 1,29 5,09 0,78 0,185 0,543 0,941 3,65 0,839 2,33 0,18 0,26 0,269 2,16 4,50 1,10 1,20 1,12 2,26 1,81 0,084 0,271 0,60 0,18 0,48 0,68 0,473 3,40 4,97 1,30 0,119 0,694 0,035 0,212 1,40 0,80 0,198 0,283 0,263 0,17 0,098 2,20 0,50 0,67 1,00 0,288 0,40 0,441 3,17 0,699 1,12 0,304 0,08 0,55 0,896 0,398 5,03 2,86 1,06 0,479 0,159 0,288 1,86 0,318 0,31 0,796 0,569 1,12 0,588 0,259 0,565 13,70 1,24 1,24 5,71 3,00 0,567 1,64 0,557 0,22 4,04 4,00 0,46 0,589 0,24 0,787 0,355 0,441 0,315 0,161 0,381

-4,01 -2,50 -1,73 0,00 0,00 -23,88 0,00 -3,73 4,48 0,00 3,86 0,44 -4,55 -2,36 2,70 8,96 0,00 17,36 0,00 2,41 -2,38 -1,60 1,31 -1,47 0,27 1,08 0,00 1,12 0,00 -0,74 -9,62 -9,27 0,00 0,00 0,00 -0,44 0,00 29,23 4,23 -3,23 0,00 0,00 2,10 -9,90 0,00 1,43 0,00 0,00 4,20 -2,78 -3,64 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,01 0,00 0,00 0,00 -16,67 15,20 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,55 2,05 -0,20 -5,92 0,95 5,51 -9,14 0,00 -1,06 0,00 1,97 3,11 -2,57 0,90 -1,51 0,00 0,00 -0,72 -0,80 -3,13 -1,21 0,00 -9,86 0,00 0,00 -2,22 -0,74 2,04 0,00 0,68 -1,23 6,35 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√)

1.820 3.388.214 9.226 0 260 119.450 0 504 121.493 0 5.258 1.363.089 12.050 2.525.428 26.769 10 0 44.283 27.390 5.680 9.020 28.058 5.210 2.880 31.550 390 0 2.650 0 479.410 10 2.677 0 0 0 3.350 0 220 10 4.770 0 0 390 5.830 0 3.162 0 0 25.649 25.000 162.038 2.668 1.300 0 0 0 216 10.237 0 0 0 1.000 6.999 0 200 20.983 0 0 0 0 0 179.398 20 280 984.175 2.250 570 400 0 2.628.146 0 2.000 3.398 2.000 710 40 0 0 967 91.978 8.029 24.344 58.090 1.203 500 0 1.970 39.129 16.442 500 5.560 6.794 500 200 0 0 0 0

0,256 1,13 0,226 0,00 1,40 0,05 0,00 0,124 14,12 0,00 0,337 0,221 0,105 0,675 3,70 0,839 0,00 3,30 1,24 4,94 0,75 0,185 0,54 0,94 3,62 0,82 0,00 0,18 0,00 0,263 2,16 4,42 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 0,084 0,271 0,579 0,00 0,00 0,638 0,473 0,00 4,97 0,00 0,00 0,66 0,035 0,21 1,34 0,80 0,00 0,00 0,00 0,17 0,09 0,00 0,00 0,00 1,00 0,25 0,00 0,44 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,884 0,398 5,03 2,86 1,04 0,445 0,159 0,00 1,81 0,00 0,304 0,772 0,569 1,11 0,588 0,00 0,00 13,66 1,21 1,22 5,71 2,99 0,567 1,64 0,00 0,22 3,89 3,97 0,46 0,579 0,24 0,777 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0,267 1,24 0,231 0,00 1,40 0,071 0,00 0,129 14,70 0,00 0,379 0,23 0,112 0,727 3,80 0,839 0,00 3,70 1,31 5,20 0,78 0,19 0,545 0,97 3,71 0,839 0,00 0,185 0,00 0,276 2,16 5,24 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,084 0,271 0,64 0,00 0,00 0,68 0,49 0,00 5,00 0,00 0,00 0,694 0,038 0,22 1,44 0,80 0,00 0,00 0,00 0,17 0,099 0,00 0,00 0,00 1,00 0,288 0,00 0,441 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,398 5,03 3,07 1,06 0,48 0,159 0,00 1,93 0,00 0,31 0,808 0,585 1,12 0,588 0,00 0,00 13,80 1,25 1,27 5,83 3,04 0,591 1,64 0,00 0,22 4,10 4,05 0,46 0,59 0,245 0,787 0,355 0,00 0,00 0,00 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,73 7,80 0,651 1,39 0,64 1,96 3,64 0,84 0,30 0,35 0,274 3,70 0,25 0,39 0,693 0,20 0,47 0,55 0,414 0,661 0,385 0,879 0,301 1,26 0,234 7,50 0,313 6,29 0,25 0,71 0,448 2,75 1,02 0,30 0,495 0,245 11,85 11,10 6,79 3,10 0,454 0,355 0,301 1,75 2,20 0,516 4,38 0,10 0,00 2,04 1,15 0,355 0,97 0,388 0,659 0,048 0,411 1,67 1,24 0,235 14,76 5,90 0,214 0,277 0,255 0,689 0,47 0,079 0,60

1,39 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,82 0,00 0,00 0,00 -4,53 1,65 2,04 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 21,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 -7,06 1,43 0,00 -1,79 0,00 0,00 -4,81 0,00 -0,42 4,32 0,59 1,31 0,00 16,01 -2,90 0,00 2,33 0,00 0,92 -15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,96 0,00 -0,60 0,00 -7,64 -4,02 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,93 -2,08 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

234.437 35.471 0 0 0 0 2.578 0 0 0 3.200 65 503 2.500 400 249 2.488.308 2.981 230 0 0 0 0 7.490 0 23.629 0 107.072 600 62 0 113.799 0 0 7.428 0 1.291 13.429 332.999 281.029 0 20.212 2.458.984 0 8.300 4.920 3.850 21.128 0 21.268 0 0 19.894 0 5.830 0 870.707 46.440 0 0 16.003 50 26.511 0 0 109 4.298 0 0

0,711 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,259 3,69 0,245 0,38 0,66 0,20 0,463 0,55 0,239 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 7,40 0,00 6,20 0,243 0,71 0,00 2,74 0,00 0,00 0,429 0,00 11,70 10,31 6,77 3,03 0,00 0,30 0,295 0,00 2,15 0,511 4,37 0,083 0,00 2,04 0,00 0,00 0,963 0,00 0,65 0,00 0,409 1,66 0,00 0,00 14,36 5,90 0,212 0,00 0,00 0,689 0,452 0,00 0,00

0,735 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,309 3,70 0,25 0,39 0,693 0,20 0,476 0,55 0,435 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 7,53 0,00 6,30 0,267 0,71 0,00 2,83 0,00 0,00 0,50 0,00 11,86 11,46 6,90 3,13 0,00 0,355 0,311 0,00 2,20 0,539 4,38 0,10 0,00 2,08 0,00 0,00 1,03 0,00 0,668 0,00 0,447 1,74 0,00 0,00 14,82 5,90 0,22 0,00 0,00 0,689 0,481 0,00 0,00

2,85 6,32 7,46

0,35 -0,94 -0,53

1 2 2

2,85 6,32 7,46

2,85 6,32 7,46

7,60 0,246 0,135 0,35 0,111 2,43 7,00 0,237 1,81 14,00 96,35 17,26 0,12 0,12 2,08 0,121

0,00 0,00 0,00 -2,51 0,00 -2,80 0,00 -0,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -6,73 0,00

30 260 0 400 0 6.768 0 1.080 25.110 0 303 250 0 0 50 0

7,60 0,246 0,00 0,35 0,00 2,42 0,00 0,236 1,81 0,00 95,00 17,26 0,00 0,00 1,94 0,00

7,60 0,246 0,00 0,35 0,00 2,44 0,00 0,238 1,83 0,00 97,00 17,26 0,00 0,00 2,23 0,00

0,041 0,30 0,041 1,07 0,076 0,06 0,094 1,41 0,478 1,30 0,112 0,489 1,12 0,64 0,079 0,24

0,00 0,00 -8,89 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 -2,45 0,00 12,00 -17,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 10.780 0 4.800 0 0 0 660 0 80.653 630 0 0 0 0

0,00 0,00 0,04 0,00 0,072 0,00 0,00 0,00 0,476 0,00 0,104 0,476 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,045 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,487 0,00 0,115 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,10 0,032 0,073 0,204 0,098 0,223 0,095 0,30 0,12 0,08 0,034 0,43 0,127 0,115 0,175 0,10 0,199 0,835 0,078 0,072 3,70 0,76 0,073 0,288 0,08 0,14 0,05 2,69 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,09 0,10 0,174 0,14 0,123 0,11 0,34 0,056 0,199 0,697 0,639 0,26 0,394 0,39 0,54 0,02 0,78 0,067 0,96 0,832 0,038 0,08 0,088 0,26 0,12

0,00 0,00 -8,75 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 299 0 0 0 381 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.732 8.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 10 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,073 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,123 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,067 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,073 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,124 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,067 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,039 0,036 4,08 9,95 3,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,82 2,86 2,08 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 4,00


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “Alice”, Ì ı¤Ì· ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÂıÓÔًوÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 25/4. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 17:00-21:00, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. — “ÕÓÔÈÍË... ·ÈÛı‹ÛˆÓ!” Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Î·Ê¤ ∑ÒÁÈ·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 43, Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ÃÚÒÌ·Ù· ¿ÓÔÈ͢ ·fi ·ÓıÈṲ̂ӷ ÙÔ›· Î·È ··ÚÔ˘ÓfiηÌÔ˘˜ ı· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∑ÒÁÈ· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂÌÂÏÈ¿ Î·È ÙË Á·Ï‹ª’ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓË Ù˘ ʇÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÂÔ¯ÒÓ ÙÔ “La Traviata” ÙÔ˘ Giuseppe Verdi, ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›Ï— ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 19.55, Ë ÚÒÙË ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ ‚Ú·ıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ HD”, Ù˘ ªetropolitan Opera. ∏ ÚÔÒÏËÛË ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÙÚÈ¿‰Ô˜, ¤ÎıÂÛË ·¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ 15 ̤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. ™ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 56 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: “Ÿ„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ - ∫Ù›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 10:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22:00. — ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÂÙÂȷ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ “™ÎÈ·ı›Ù˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¿Óˆ Û ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î. ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞∫¶™, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Î.Î. ∞ÛË̛ӷ˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î·È ª·Ú›·˜ §¿˙Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6-9 Ì.Ì. (ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·). — ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ.: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË - ÂÁηٿÛÙ·ÛË “∂›Ó·È Ë Ô›ËÛË ¤Ó· ηÓÙ‹ÏÈ” ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ΔÚ›Ù˘, ¶¤ÌÙ˘ Î·È ¶·Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·Ú·Û΢‹˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 21/4/2012. ÁÓËÛ›·˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” Î·È ÒÚ· 8:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·(°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (¡ÈÎÔÌˉ›·˜ 2 ÛÙÔÓ ∫Ú·˘ÛȉÒÓ·) Í¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi - ÔÈËÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ √‰˘ÛÛ¤· (ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ °·Ï¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÏÔʈӛ·˜) Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘Ó√È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈÛË Ù˘ Î. °. ª˘Ú¿Ù Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· Û¯Ôı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó Ï›· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη ÎfiÌÈΘ, manga

“Δ· ÌÈÎÚ¿ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÌÔ˘” ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

ÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9:30 Ì.Ì. ÚÔ‚¿ÏÂÙ·È Ë Ù·ÈÓ›· “Δ· ÌÈÎÚ¿ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÌÔ˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ™·Ì °Î·ÚÌ¿ÚÛÎÈ, ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ manga ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ π¿ˆÓ· ÛÚÔ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ.

√ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ (ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ μÂÏÁ›Ô˘) ™·Ì °Î·Ì¿ÚÛÎÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ manga ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ π¿ˆÓ· ÛÚÔ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û¿ÓÁη Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Ù·Í›‰È ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÛÚÔ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ ·Á·‹ıËΠfi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. √ °Î·Ì¿ÚÛÎÈ ¤‚·Ï ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ ȉ¤· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈη, ÚԤ΢„ ·fi ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ. °È· ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ë ÚfiÎÏËÛË ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.

∏ Ù·ÈÓ›· ŒÓ·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È. ∫·Ù¿ Ï¿ıÔ˜, ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ¶Ë-

Á·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÂΛÓË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÚÈÓ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·. •·ÊÓÈο ¯¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈ fiÙ·Ó Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì·. ÕÚ·Á ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È... ‹ Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ; ∏ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ’60 Û ÌÈ· Â·Ú¯›· ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ °·ÏÏ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋: ∏ fiÏË, Ù· ÚÔ‡¯·, Ù· ÛԢͤ ÛÙÔ Ù˙ԢΠÌÔÍ, ÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi Ì·Ú, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ô˘ Â›Ó·È Ú¿ÊÙ˘. ∏ ÚˆÙfiÙ˘Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Air ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ οı ‹Úˆ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË.

ΔÈ Â›Ó·È Ù· manga ªanga Â›Ó·È Ù· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη comic. ∏ π·ˆÓ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·fi ·ÏÈ¿ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹. Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈΤ˜ ηÚÈηÙÔ‡Ú˜ ˙ÒˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ manga. ∏ ·ÚÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· comics Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È Ù· manga Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Ù˘. ™˘¯Ó¿, Ù· ‰˘ÙÈο comics ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ “ηÏfi” Ù‡Ô Ó· ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ Î·Îfi Î·È Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì ϛÁË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο manga ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.

Δ· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη manga ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ∏.¶.∞. fiÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ “Ù· comics Â›Ó·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿” . ™Ù· manga ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ “ηÏÔ‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Î·Îfi” . √È Î·ÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÈψıÔ‡Ó. √È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó “Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜” ̤۷ ·fi ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. ∏ ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Î·È ÛÎÔfi, ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·ÔÎÙÈ¤Ù·È ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÛËÌÂ›Ô ·˘ÙÔı˘Û›·˜. μ¤ÏÁÈÔ, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›· (2010). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™·Ì °Î·ÚÌ¿ÚÛÎÈ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ÛÚÔ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ, ºÈÏ› ªÏ·ÛÌ¿ÓÙ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ· ª·Ú›· §¿Ú·, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚÂÁÎÔÚ›, Δ˙fiÓ·ı·Ó ∑·Î¿È, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ· ª·Ú›· §¿Ú·, §Âfi §ÂÁÎÚ¿Ó (98’). ΔÔÔıÂۛ˜ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ: §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ¶·Ú›ÛÈ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ: ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ· ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¡¤Ô˘ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ (§Âfi §ÂÁÎÚ¿Ó) ÛÙ· μÚ·‚›· ¡¤ˆÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ.

£∂∞Δƒ√ — ΔÔ “Δ¿‚ÏÈ” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜: ¶·Ú·Û΢‹ 20 & ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 21:00, & ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 20:00. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜: 12 ú. ΔËϤʈÓÔ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210 32818 & 6977449895.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û °Ú‚ÂÓ¿ Î·È μÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· ÛÙȘ 28-29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Î.Î. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÏ. 2421076240 Î·È 6977483635 Î·È Δ˙ԇ̷ ¡ÈÎfiÏ·Ô 24210-77433 Î·È 6978092200. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÙٛΔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi 23-27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 (4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË, ÛÙ· ÙËÏ. 24210 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944410944. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ÁηÈÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ “Ô Ï·Áfi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ ™˘ÎÈ¿ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· Î·È ÎÚ‡‚ÂÈ ·˘Á¿ Î·È ÊˆÏ›ÙÛ˜”. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi 11 .Ì. æ¿ÍÈÌÔ ·˘ÁÒÓ ·fi 11.30 .Ì. ÒÚ· 13.00 Ê·ÁËÙfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ú¤·, §·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜, ·È¯Ó›‰È·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ Î. ª·Ú›· ™¿ÍÂ: 6980-094228. — √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “∂Ó ΔÚ›ÎÂÚÈ” ηÏ› fiÛ˜ Î˘Ú›Â˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20/4 ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿ Î·È ÙȘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔÚ›ÎÂÚÈ. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 13.00 ·fi ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ (∂√Δ) Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 11 Ì.Ì. ·fi ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 6974-818839, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÕÛ·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫ÈÏΛ˜. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ¢.™. ÛÙ· 20 ¢ÚÒ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ì¤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 152 - ÙËÏ. 2421071877 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 7 9.

“∂›Ì·È Ô ¤ÚˆÙ·˜” Û ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

∏ ¯ÂÈڷʤÙËÛË ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ª∂ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·Ú·-

ÁˆÁ‹˜ 2009, “∂›Ì·È Ô ¤ÚˆÙ·˜” , Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· •È¿Ô-ÛÔ˘¿È °Ô˘¿ÓÁÎ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. ∏ ÙÒÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋˜ ÌÈÏ·Ó¤˙È΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‰ÔṲ̂ÓË Ì’ ¤Ó· ÔÂÚ·ÙÈÎfi, “‚ÈÛÎÔÓÙÈÎfi” ÛÙÈÏ Î·È Ì ÙËÓ Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂Ó˘ ƒˆÛ›‰·˜, Û˘˙‡ÁÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘. ∏ ¯ÂÈڷʤÙËÛË ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “∂›Ì·È Ô ¤ÚˆÙ·˜” ÙÔ˘ §Ô‡Î· °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó›ÓÔ. ∂›Ó·È Ë ƒˆÛ›‰· ŒÌ· ƒ¤ÎÈ (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË “ª·ÓÙ¿Ì ªÔ‚·Ú›” ), ÌÈ· ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Á˘Ó·›Î·, ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ªÈÏ·Ó¤˙Ô ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ Î·È ÌÂ

ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿, Ô˘ ÂÚÓ¿ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙȘ Û˘˙˘ÁÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÎÏÂÈṲ̂ÓË Û’ ¤Ó· Ï·ÌÂÚfi, ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ Î·ıÚ¤ÊÙ˜, ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜ Î·È ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ›Ó·Î˜ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. flÛÔ˘ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ, ¤Ó· ÛÂÊ, Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, Ô˘ Ù˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ˆÚ·›·, ·ÊÚÔ‰ÈÛȷο Ê·ÁËÙ¿, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙȘ ηٷÈÂṲ̂Ó˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ-

Τ˜ Ù˘ ÂÈı˘Ì›Â˜. ∞˘Ù¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÂÂÈÛfi‰È·, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û ¯ÂÈÚ·ÊÂÙË̤ÓË Á˘Ó·›Î·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó›ÓÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù¿Í˘, Ì ¤Ó· ÔÂÚ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ, οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ μÈÛÎfiÓÙÈ Î·È ÙÔ˘ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜ ™ÂÚÎ. ∏ οÌÂÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈ-

ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ƒ¤ÎÈ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (·fi ÙȘ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ Ì ÙÔ ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ), ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ (.¯. Ë ÛÎËÓ‹ fiÔ˘ Ë ÎfiÚË Ù˘ ·ÔηχÙÂÈ ÛÙËÓ ŒÌ· ÙË ÏÂۂȷ΋ Û¯¤ÛË Ù˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ŒÌ·˜ (¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÔÚÁ·ÛÌfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜-ÛÂÊ), ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÊfiÓÙÔ fiÔ˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÌÂÏfi‰Ú·Ì¿ ÙÔ˘. ∏ Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ŒÌ· Ì ÏÂÙfiÙËÙ· ηÈ, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ì ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿. πÙ·Ï›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §Ô‡Î· °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó›ÓÔ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó›ÓÔ, ª¿ÚÌ·Ú· ∞ÏÌ¤ÚÙÈ, π‚¿Ó ∫ÔÙÚÔÓ¤Ô, μ¿ÏÙÂÚ º·˙¿ÓÔ. ∏ıÔÔÈÔ›: Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ, ºÏ¿‚ÈÔ ¶·Ú¤ÓÙÈ, °Î·ÌÚȤÏ ºÂÚÙÛ¤ÙÈ, ª·Ú›˙· ª¤ÚÂÓÛÔÓ. 120’.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

31

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›·

ŒÚÁ· ÁÈ· ‰‡Ô È¿Ó· ∫·˘ÛÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ∑ˆÚ˙ ºÂ˚ÓÙfi ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Altera pars ∂¡∞™ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ ÂȉÒÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ·-

ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Ì›ÁÌ· ÔÚÛÂÏ¿Ó˘, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔ “¿ıÚ·˘ÛÙÔ Î·ı‹ÎÈ”, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. °È· ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘, ηÏ› Û Á‡̷ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘. ∏ Â›Û΄Ë, fï˜, ·›ÚÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ÙÚÔ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˘ Ì¤ÌË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔ›ÏÈÔ˜ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ÈÂÈ ÙÔ Î·ı¿ÚÛÈfi ÙÔ˘. ∏ ÌÔÓfiÚ·ÎÙË ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ∑ˆÚ˙ ºÂ˚ÓÙfi “ΔÔ Î·ı¿ÚÛÈÔ ÙÔ˘ Ì¤ÌË” ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Altera pars (ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, °Î¿˙È) Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· π¿Îˆ‚Ô˘ ¢ÚfiÛÔ˘ Î·È ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹ °È¿ÓÓË Ã¿Ï·ÚË. ªÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë “ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋” Î·È “ÚÔΔ ·˘Ù‹ η˘ÛÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·È¯ÌËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô ∑·Ó ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ∂Ú‚¤. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¤Î·ÓÂ Ô ™¿Î˘ ªÈÚÌ›Ï˘ Î·È ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ºˆÙÂÈÓ¿ÎË. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ∂ϤÓË ¡·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ÚÌËÓ‡ÂÈ ¤Ó·˜ Ó·ÓÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ∑·¯·ÚԇϷ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÚÌ¿ÙË, ∂˘ı‡ÌË ª·Ï·ÁÈ¿ÓÓË, ∞ÓÙÒÓË Ã·ÓÙ˙‹, ÙË ‚ÔËıfi ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÃÚ‹ÛÙÔ. ∏ ÚÂÌȤڷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.00. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1910 Î·È ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ Theatre des nouveautes. ∞fi ÙfiÙ ·Á·‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ 1931, Á˘Ú›ÛÙËΠ̿ÏÈÛÙ· Ù·ÈÓ›· ·fi ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ °¿ÏÏÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∑·Ó ƒÂÓÔ˘¿Ú Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ÈÂÚfi Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªÈÛ¤Ï ™ÈÌfiÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó Á·ÏÏÈÎÔ‡ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜, ÙÔ˘ “vaudeville”, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ ºÂ˚ÓÙfi, ÙÔÓ ∂˘Á¤ÓÈÔ §·Ì›˜ Î·È ÙÔÓ ∂˘Á¤ÓÈÔ ™ÎÚÈÌ. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

™ÙÔ ›‰Ú˘Ì· “™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜” ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë ¡∂√ οÙÔ¯Ô ¤¯ÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÂÏÏÔ Ô˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1896 ÛÙÔ ™‡ÚÔ §Ô‡Ë. ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË, ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Cristie’s ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÙÂÏÈο ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜”. ∏ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi 150.000 ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ, “¤È·Û” Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· 661.889,57 ¢ÚÒ (541.250 ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜) ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛfi, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˆÏ‹ıËΠÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ΔÔ ›‰Ú˘Ì· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÂÎı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÿ‰Ú˘Ì· ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ 2015. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ı¤Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi.

ÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· “°. ∞ÁÁÂÏ›Ó˘ - ¶›· ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19:30 Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¤ÚÁ· ÁÈ· ‰‡Ô È¿Ó· Î·È È¿ÓÔ - Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¤ÚÈ·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘. √È È·Ó›ÛÙ˜ Robyn Koh (∞ÁÁÏ›·) Î·È ¡›ÎÔ˜ ∞‰Ú·ÛΤϷ˜ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 17Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ̤۷ ·fi ¤ÚÁ· ÙˆÓ Bach, Handel, Mozart, Brahms, Rachmaninov, Poulenc, Bernstein, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë.

∏ Robyn Koh ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ™¯ÔÏ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ Chetham ÛÙÔ Manchester Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Ï¿È ÛÙÔÓ Âͤ¯ÔÓÙ· Ryszard Bakst. ™Ù· 16 Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ È¿ÓÔ˘ ÛÙË ªfiÛ¯·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ §¤ÓÈÓÁÎÚÓÙ Î·È ÙÔ ∫›Â‚Ô. Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÊÔ›ÙËÛ Ì ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ·fi ÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Ì ÙÔ Hamish Milne Î·È ÙË Virginia Black, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ·ÚÈÛÙ›· ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÙÔ ÙÛ¤Ì·ÏÔ. ΔÔ ÙÛ¤Ì·ÏÔ ¤ÎÙÔÙ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚˆÙ‡ÔÓ Ù˘ fiÚÁ·ÓÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ Manchester Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ù˙ËÓ›ÎÔ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ì ÙÔÓ Kenneth Gilbert ÛÙÔ Mozarteum ÙÔ˘ Salzburg. ∏ Robyn ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙˆÓ ∏.¶.∞. (fiˆ˜ ÛÙÔ Lincoln Center), ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Î·È ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· (fiˆ˜ ÛÙÔ Wigmore Hall, ÛÙÔ Barbican Î·È ÛÙÔ South Bank) Î·È ¤¯ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Ú·‰ÈÔʈӛ· Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. μÚ·‚›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÓÂÌËı› ·fi ÙÔ Craxton Memorial Trust Î·È The Young Concert Artists Trust. ∏ Robyn ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ·, ÂÓÒ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÚfiÎ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘

ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÛ¤Ì·ÏÔ. √ ¡›ÎÔ˜ ∞‰Ú·ÛΤϷ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ø‰Â›Ô Ars Nova ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi fiÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 2004 (Ù¿ÍË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ΔÂÚÙ›Ë) Ì ¢›ψ̷ ¶È¿ÓÔ˘ (ÕÚÈÛÙ· ¶·Ì„ËÊ› Î·È ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚›Ô). ∂Λ Â›Û˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ٷ Ù˘¯›· ∞ÚÌÔÓ›·˜ (Ù¿ÍË °È¿ÓÓË ¶·ÓÙ·˙¿ÙÔ˘) Î·È ∞ÓÙ›ÛÙÈ͢ (Ù¿ÍË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞‰¿Ì). ŒÎÙÔÙÂ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ù˙ËÓ›ÎÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜. ª·˙› Ì ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ª·Ú›ÓÔ, ˆ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ È·ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÙÔ˘¤ÙÔ˘ Duo Vivo ¤¯Ô˘Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÂÛÈÙ¿Ï, ÎÔÓÙÛ¤ÚÙ· Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, ÂÎ-

·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ۯÔÏ›·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· Û‡ÓÔÏ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙÂÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°. ∞ÁÁÂÏ›Ó˘ - ¶›· ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘”, ̤۷ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· È¿ÓÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ıˆڛ·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24230 65246 & info@horto.net.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù¯ÓÈ΋˜ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Ï¿ÙÈÓ ∏ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Latin ÛÙÔ μfiÏÔ

ı· ˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ı· Ù˘ ÚÔÛÊÂÚı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È Ó· ÂÍÂÏȯı› ‚ËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Latin ¯ÔÚÔ‡: “Latin International Competitive Style Figures And Choreographies” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô “¢›·˘ÏÔ˜” Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ - ·›ıÔ˘Û· ÈÛÔÁ›Ԣ (∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘). ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÛÙ˘Ï Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û Ӥ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ¿ÚÙ˘ ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË. “√ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ” Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È μÔÏÈÒÙ˘ Ì ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì fiÏ· Ù· ›‰Ë ¯ÔÚÔ‡. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘¯›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ¯ÔÚfi, fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ Û Latin Î·È Ballroom, ηıÒ˜ Î·È Û·Ó ÎÚÈÙ‹˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ International Dance Teachers Association (IDTA), οÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›ˆÓ Fellow Û Latin, Ballroom, Free Style & ÚÒËÓ ·ıÏËÙ‹˜ ¯ÔÚÔ‡.

ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Competitive Style, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ÒÛÙ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ¯ÔÚfi, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ·Ïfi ‚ËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ∂›Û˘ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ó· ÂÍÂÏÈ-

¯ıÔ‡Ó ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÈο, Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔ˘Ó ·Ϥ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ïfi ‚ËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. μÔËıfi˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ë ¡ÈÎÔϤٷ ¢ÂÊ·Ú¿Ó·, ‰·ÛοϷ Latin ¯ÔÚÒÓ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ÂÓËϛΈÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Latin ·‰È¿ÏÂÈÙ· ·fi ÙÔ 1994. ∂›Ó·È οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘¯›Ô˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ I.D.T.A. (International Dance Teachers Association). ¢›‰·Í latin Û ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ Î·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÓÂfiÙËÙ·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. Œ¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Ì ÔÏÏ¿ ›‰Ë ¯ÔÚÔ‡ fiˆ˜: salsa, flamenco, tango argentine, hip-hop, Ì·Ï¤ÙÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 28/4/12 16:00-20:00 Rumba , Samba Î·È ∫˘Úȷ΋ 29/4/12 11:00-15:00 Jive, Passo Doble ™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ: 8 (Î·È ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜). ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜, Ì ÎfiÛÙÔ˜ 20 ¢ÚÒ). £· ‰Ôı› ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 25363. (flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 22:00).

√È Transistor ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ Transistor ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ VOX, Ì ÙÔ˘˜ Pig in a Poke ÛÙÔ opening act, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ album “Resting in the Shade of the Family Tree” Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ηÈ... ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ! √È Transistor ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Ì¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ÎÈÓÂ›Ù·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÓfiÚ̘ Î·È ÊfiÚÌÔ˘Ï˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Ì·˙› Ì ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ fiˆ˜ ÔÈ Black Eyed Peas, Faithless, James, Stereo MC’s, Unkle Î.Õ. OÈ ·Á·ËÙÔ› Pig in a Poke, live Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Transistor Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ single Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ŒÓ·ÚÍË 22:00. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·: 10 ú ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜. ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: -¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘) - Elefantas cafe bar (Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 70∞). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ / ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 24210 35350, HYPERLINK. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Plenty Projects.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¡. ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë √ ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ / ø‰Â›Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘, ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ì ı¤Ì· “∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì·˜” Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰‡Ô ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ËıÔÔÈÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 15:00- 18:00 Î·È ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 11Ì 1ÌÌ. °È· Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë “1972: ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÏÔη›ÚÈ” & “∏ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi Ù˘ ÂΉfiÛÂȘ ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 8ÌÌ ÔÈ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜, ÕÓÓ· ª·Ú›· ΔÛÈÎÚÈÎÒÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË - °·‚·Ï¿. ªÔ˘ÛÈ΋ ª·˘Ú›ÎÈÔ˜, ™‡Ï‚È· ∂˘ı˘Ì›Ô˘ Î·È §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·ÁÈ¿Ê·˜. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı· οÓÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ÂÈψ̤Ó˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È air-condition. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-87051 Î·È 6947-605445. (232)

™Â ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔËÏ. 210-8258010, www.centrotel.gr. (982)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎ. 1.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 117.000 ∂Àƒø. ‚) ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 164.000 ∂Àƒø. Á) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 68.000 ∂Àƒø. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (170)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÁÌ· 15 Ì., Ì‹ÎÔ˜ 40 Ì., ‡„Ô˜ ·ÎÚÈ·Ó‹˜ ÎÔÏÒÓ·˜ 5.600, ‡„Ô˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 7 Ì. ªÂ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÎÔÏÒÓ·˜. ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ› Úfi‚ÔÏÔÈ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ‚ȉˆÙ‹ ηٷÛ΢‹ Ì fiÏ· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·fi ·Î˘ÚˆÌ¤ÓË ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ∫ÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ 30.000. ∞ÙÔÔı¤ÙËÙÔ 0,85/ÎÈÏfi, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û˘Ó 0,10 ÏÂÙ¿. ªfiÓÔ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210-62220, ÎÈÓ. 6972098740. (938)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ¿‰ÂÈ· ·fiÛÙ·Í˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ Î·˙¿ÓÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù‡Ô˘ Î·È Úfi‚·Ù· lagon Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (100). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6971-719467 Î·È 24430-22825. (210)

∞§À∫∂™ - ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ªfiÓÔ 180.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (233)

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 220 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ªfiÓÔ 580.000 ∂. ΔËÏ. 6936-747540. (234)

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË - ∫√ªªøΔ∏ƒπ√ “∞Óı›Ë” Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÂÏ·Ù›·, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 215, ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421045341, 2421056844, 6946309767. ∫· ∞Óı›Ë ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ - ∫·Ï·Ìԇη. (120)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ÂÛÙ›·Û˘ Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. ¢ÂÎÙfi˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, ‰ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ›‰Ô˜ ÂÛÙ›·Û˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-642010. (151)

∂À∫∞πƒπ∞ μfiÏÔ˜, ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 126.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (122)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ·) ¢˘·Ú¿ÎÈ 42 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ 55.000 ∂. ‚) ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 75.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (123)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (912)

¶ø§∂πΔ∞π Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·-ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ˘ÔÁ›Ԣ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (913)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó¤ÌÔÚÊË ‚›Ï·-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô. ∏ ÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ™.¢. 1,6 Ù.Ì. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (914)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 351 Ù.Ì. ¿ÌÂÛ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.622 Ù.Ì. Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1.220 Ù.Ì., ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (915)

¶ø§∂πΔ∞π ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÍÈÒÛÂˆÓ 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ™.¢. 2,4 ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì›· ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 66 Ù.Ì. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (916)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (958)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (959)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ Ì 1 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (μ√167022) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 127ÙÌ, ·fi ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc.ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√194762) ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 67ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’03, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1 ˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-224464) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ 2Ô˜ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ ÂÓÈ·›· Ì ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏ›·, ηٷÛ΢‹˜ ’04.ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√221395) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 6ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ 110ÙÌ 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ·Ôı‹ÎË, parking, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 160.000∂.(μ√-199307)

¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘Ï‹, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√227838)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ΋Ô, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-171171) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ º/∞, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ú¿ÙÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-221129) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2 fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ’11, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 215.000 (μ√-215552) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30, 5 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2011, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-215553) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 74ÙÌ, Ì ˘ÏÈο ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-223787) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ͇ÏÈÓ˜ fiÚÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, º/∞. ΔÈÌ‹ 98.000 (μ√-187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’78, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ì 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 72.000 (μ√-225144) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, 2 ˘/‰, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-213034) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·˘ÙfiÓÔÌË 120ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ.ΔÈÌ‹ 255.000∂(μ√199432) ∞¡∞∫∞™π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80ÙÌ ‰˘Ô ÂÈ¤‰ˆÓ, ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ·˘Ï‹ 40ÙÌ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√-180831) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 102ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰+ÁÚ·Ê›Ô, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√211826) ¢πª∏¡π. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌfiÓˆÛË, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 380.000 (μ√-188576) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛ΢‹˜ 2005, Ì º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 62.000 (μ√-216114) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ, Ì 2 ˘/‰, Î/ı ÂÙڤϷÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹, ΋Ô, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√219692) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, 3ÂÙ›·˜, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÈÙ·ÏÈο ϷοÎÈ·, ÙÚ›ÏÂÍ Ù˙¿ÌÈ·, ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, 2 ·Ôı‹Î˜ Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√200827) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٷÛ΢‹˜ ’78. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-227378) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, fiÚÙ· ·ÛÊ·-

Ï›·˜, 7ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ΔÈÌ‹ 75.000 (μ√-226620) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-224874) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ∞/C, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-224470) ∫∂¡Δƒ√. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 111ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 325.000 (μ√201524) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’03, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, parking, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÈψ̤ÓÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-177872) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2 À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 79.000∂ (μ√191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2 Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞ (¡∂∞ ∫∞§§π£∂∞).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86, 5ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, Ù¤ÓÙ˜, ÂÓÂÚÁÂȷο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√215771) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 86ÙÌ, 20ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, parking, 2 ˘/‰, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ٤ÓÙ˜ Î·È ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√-221713) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26, 26ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005. ΔÈÌ‹ 30.000 (μ√208178) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, A/C. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√184746) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81, 5ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤·, 4ÂÙ›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-170173) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ù¤ÓÙ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ¿Û˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ, Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·ÁÔÚ¿˜. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√-198778) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167 ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 135ÙÌ, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ËÏÈ·Îfi˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 255.000∂ (μ√171165) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 140ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-214530) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔÈÌ‹ 178.000 (μ√-165403) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 128ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηٷÛ΢‹˜ 1996, ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√176349) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 78.000 (μ√-191756) √•À°√¡√. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’10, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞. ΔÈÌ‹ 152.000 (μ√-191757) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 98ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 20ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ·Ôı‹ÎË, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Û Ôχ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-227379) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 36ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’10, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 64.000 (μ√182927)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 125ÙÌ, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ™.¢ 2,4. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√225331) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 600ÙÌ, ™.¢ 0,8, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√223006) ∞°π√™ ™Δ∂º∞¡√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ôχ ÎÔÓÙ¿, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ‰ÚfiÌÔ 10Ì, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-224871) ∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 2,4, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-223617) ∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 180.000 (μ√-216915)

∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-225113) ∞§À∫∂™ (20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∂˘Î·ÈÚ›·-√ÈÎfiÂ‰Ô 293ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√210415) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0,4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√201044) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 278ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ¿‰ÂÈ· ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√202815) ∞§À∫∂™(∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹). √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-218957) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 290ÙÌ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÈÌ‹ 110.000 (μ√170650) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞, √ÈÎfi‰Ô, 403ÙÌ, ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ™.¢. 0,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÈÌ‹ 150.000 (μ√170651) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 520ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√223618) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢ 0,8, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ‰ÈÏ·Ófi ÔÈÎfiÂ‰Ô È‰›ˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-213631) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ.™.¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) ∫∞Δ∏Ãøƒπ. √ÈÎfiÂ‰Ô 720ÙÌ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 73.000 (μ√-221225) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 105ÙÌ, Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 87.000 (μ√-199198) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 507ÙÌ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂√ μfiÏÔ˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 (μ√201156) ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 524ÙÌ, Â›Â‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ™.¢ 0,8, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ 8 Î·È 10 ̤ÙÚˆÓ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-223015) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446, 40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√195259) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ, ™.∫ 2%, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-183595) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™.¢. 0,8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√199989) ºÀΔ√∫√. √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ™.¢ 0,8. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-197678) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-204906)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ Ì 1 ˘/‰, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (μ√167018) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 145, 5ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÓÂfi‰ÌËÙË, ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, A/C. ΔÈÌ‹ 280.000 (μ√-194759) ∞º∏™™√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-194784) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-224999) ª∏§π∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ , ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÙÔ 2006, ÂÈψ̤ÓË Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÈÏ, ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ë ¤ÙÚ·, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-225727) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 138ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√192822)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 65ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ˘fiÁÂÈ· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-223619) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 60ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√201529) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√201530) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81,28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000 (μ√-207009)

∂¡√π∫π∞ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125ÙÌ, Ì 3 ˘/‰, 10ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 480 (μ√-224921) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 29ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1999 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 43.000 (μ√-208172) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4ÂÙ›·˜, 65ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, fiÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ. ΔÈÌ‹ 360 (μ√-225503) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú· º/∞. £ÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 400∂ (μ√-222413) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 35ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Ì·ÏÎfiÓÈ, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000 (μ√-217224) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 144ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∫/£, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 400∂(μ√213070) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ 2.550 ÙÌ. ΔÈÌ‹ 1.600∂ (μ√199435)

(926)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (960)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂.

™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., 400Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· - ÂÏȤ˜, 20.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜ 240 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 58.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡-μ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 28.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 24.000∂. ªËϛӷ 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜-ηχ‚È 200Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ 205 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 36.000 Ù.Ì., Ì ı¤· μfiÏÔ. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 9.000 ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 360.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 700 Ù.Ì., ™.¢. 1, 185.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 500 Ù.Ì., ™.¢. 1, 160.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, 32.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1.850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 13.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, ¿Óˆ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 3.400 Ù.Ì., ÂÏȤ˜ Û ÏfiÊÔ, 38.000. º˘ÙfiÎÔ ∫Ï‹Ì· 1.200 Ù.Ì., 45 ÂÏȤ˜, 12.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 16.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 35.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÏȤ˜, ı¤·, 20.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤·, 25.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò· ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 19.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (961)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210 23742 ∫π¡. 6977 639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 27.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ (3ÂÙ›·˜), 40.000. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 25 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 52.000. 4. ™¤ÊÂÏ 28 Ù.Ì., 2Ô˜, 26.000. 5. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 3Ô˜, 60.000 (·Ó·Î·ÈÓ.). 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 90.000. 2. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 65 Ù.Ì., 3Ô˜, 65.000. 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ (7 ÂÙÒÓ), 68.000. 4. ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˜, 58.000. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ (ı¤· ı¿Ï·Û.), 60.000. 6. ∏ÌÈ˘fiÁ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 55 Ù.Ì., 28.000. 7. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ËÌÈ˘fiÁ. 60 Ù.Ì., 30.000. 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 240.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ (·Ó·Î·ÈÓ.), 115.000. 1‚. ∫·Ú·˚ÛοÎË 85 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. (ηÈÓ.) 3Ô˜-4Ô˜, 180.000. 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000 Î·È 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 175.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 90.000. 4. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 102 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 495.000. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106 Ù.Ì., 1Ô˜ (15 ÂÙÒÓ), 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 115.000. 1. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı., 390.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 535.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, 175.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ., 78.000. 6. ∫·Ó¿ÚË 3Ô˜, 135 Ù.Ì. (ı¿Ï·ÛÛ·), 380.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ·Ó·Î·ÈÓ., 170.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 128 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏ., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 250.000. 2. ¡. πˆÓ›· (‰ÈÒÚÔÊ.) (50+40 Ù.Ì.), 58.000. 3. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 4. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ., 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì., ÚÒÙË 940.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 175.000. 6. ∫ԇ̷ 72 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 123 Ù.Ì., 70.000. 7. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (‰ÈÒÚ.) 179 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 102 Ù.Ì., 150.000.

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

8. ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 71.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 150.000. 10. √ÁÏ, ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì., 110.000. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 99.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ¶ËÁ¿‰È (¶ÙÂÏÂfi˜) 105 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 80 Ù.Ì.) 30Ì. ·fi ·̷, 25.000. 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 125 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 75.000. 2. ÕÁ. °ÂÚ·Û. 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 65.000. 3. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹ 611 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎfi‰· ·fi 85 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 500 Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 80.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 365.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1.440 Ù.Ì. 9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 10. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 18.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 11. ªËϛӷ (Ù¤ÚÌ·) 2 ÔÈÎfi. 210 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 75.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 12. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 590.000. 13. ªԇʷ (∫ÔÚfiÈ) 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÚÒÙÔ (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 3.250.000. 14. ¶·Ï·È¿ 1/2 ·fi 322 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 70.000. 15. ∞ÁÚÈ¿ 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., 150.000. 16. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 17. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000. 18. ÕÊËÛÛÔ˜ (∞ÌÔ‚fi˜) 880 Ù.Ì., 350.000. 19. ªÂÏÈÛ/η 700 Ù.Ì., 55.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. (·Ù.), 150.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., 190.000. 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. (ËÌÈÈÛfiÁ.) ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 4. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù. (ÂÓÔÈÎ. 200), 69.000. 5. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·) ÁˆÓ., 65 Ù.Ì. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·), 45 Ù.Ì. 7. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ª·Á·˙› ÁˆÓ., °¿ÙÛÔ˘, 70 Ù.Ì., 250∂. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË, 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 450∂. 3. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ√À¡ ¶§∏£√™ ∞∫√ª∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ™∂ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ (964)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 60.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 50.000 ∂. 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi), 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ∂. 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi Ì Û.‰. 2, 80.000 ∂. 2) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 150.000 ∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ∂. 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ∂. 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ∂. 6) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 7) μfiÏÔ˜ (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 93 Ù.Ì., 30.000 ∂. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 38.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (941)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (945)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. 2¿ÚÈ 52 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ºÂÚ·›Ô˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛÎ. 01, ·˘Ù. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, 60.000 ∂. 2. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 2. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 3. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 4. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 5. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 40.000∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 9. ª·Ï¿ÎÈ ·ÁÚfiÎÙËÌ· 3.200 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÁˆÓ›· 70.000 ∂. 10. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 150.000∂. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 12. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 13. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, º/∞, ÌfiÓÔ 59.000∂. 14. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 15. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, μÏ·¯¿‚·, 200∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 38.000∂. 2. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 3. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂.

7. ÕÓˆıÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 4¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 121 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ú¿‰ÔÛË 8/12 ·ÓÙ› 240.000∂. 8. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 2. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 80.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 6. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 7. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 8. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 130.000 ∂ 9. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, ı¤· Ï·Ù›·, 150.000∂. 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, ηٷÛÎ. 1999, ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110, PARKING, ηÏÔÚÈʤÚ, 140.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 200.000 ∂. 4. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 5. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 2. ŸÈÛıÂÓ ¶∂∑√ (§·Ú›Û˘) ‚ÈÔÙ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 85.000 ∂ 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (951)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (947)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜.

√ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ· °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù‹ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ÕÁ. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ. ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ(ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

μπ√Δ∂áπ∫∞ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Δπƒπ∞

√π∫√¶∂¢∞

01. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ 1500Ù.Ì. Û 7.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-53 02. ¢‡Ô μÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· 540Ù.Ì.+540Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÛÙÚ. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.02

01. √ÈÎfiÂ‰Ô 443Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.02 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 1019,66 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 03. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 190Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 04. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Ì ™.¢.0,8 ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 05. √ÈÎfiÂ‰Ô 6ÛÙÚ. Ì 2 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 120Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 06. √ÈÎfiÂ‰Ô 590Ù.Ì. Û ™.¢. 0,4 ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 27-104 07. √ÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. ™.¢.0,8 ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë. 27 °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 1053,74 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. √ÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 522Ù.Ì Ì 23 ̤ÙÚ· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 420Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,4ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Ú‡̷, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÁÚÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ª. μÂÓ¤Ù˘ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 134Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 01. ¡∂√¢ª∏Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ·fi 56Ù.Ì. ¤ˆ˜ 120Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (π∫∞, ∂ÊÔÚ›·, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ¢Ë̷گ›Ô). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË & ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 01. ΔÚÈ¿ÚÈ 11 ÂÙÒÓ, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-96 02. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙÒÓ, 57Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 4057 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 03. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ, 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ·˘Ù. Ϥ‚ËÙ· Ê.·. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 49.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-51 04. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). ªÈ¯¿Ï˘ ¡›ÓÙÔ˜ 05. 3¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 06. 2¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 56Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.45 08. 3¿ÚÈ 78Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. 55.000∂. ∫ˆ‰.45 09. 3¿ÚÈ 70Ù.Ì. (10ÂÙ›·˜) 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi μÔ˘ÙÛ¿, ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.45 10. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 11. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢/ÛÌ· 52Ù.Ì. ,3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.45 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 10ÂÙ›·˜ Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ì ı¤·. ∑¿¯Ô˘-°. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.45 14. ¢˘¿ÚÈ 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ΔÈÌ‹: 40.000∂. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 15. ΔÚÈ¿ÚÈ, 89Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ, 3Ô˘, ·/ı-Ê/·, ¿ÚÎÈÓ (ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 16. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì. 6 ÂÙÒÓ 1Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 85.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 17. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì., 6 ÂÙÒÓ, 2Ô˘, ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 90.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 18. ΔÚÈ¿ÚÈ, 75 Ù.Ì. 2Ô˘ ·/ı-Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 19. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 22,5Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·/ı-Ê/·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜. ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 20. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì Î¤ÓÙÚÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 3Ô˜, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86Ù.Ì. 3Ô˜, 10ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ·/ı-Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 3Ô˜, ∞/£- º/∞, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 23. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì,30ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 1Ô˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 85000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 1 ˘/‰, 1Ô˜, ∞/£-º/∞ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 25. ªÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 65Ù.Ì, 2Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32Ù.Ì, 30ÂÙ›·˜, 3Ô˜ ·Î·Ï‡ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 27. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 59Ù.Ì, 2Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 66.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 7ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 29. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ∞/£-º/∞ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 30. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 31. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì. 1Ô˘ 20ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 32. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 33. ¢˘¿ÚÈ 58Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 11 Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ a/c Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 34. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2˘/‰, ·/ı ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫ˆ‰.47

∂¡√π∫π∞™∂π™ 01. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì+30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-°·˙‹ ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 02. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂·Á/΋ ™Ù¤ÁË 63Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-1 03. ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, 40Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-55 04. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., Ê.·. ÛÙËÓ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-63 05. ¡¤Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™Ù¤ÁË 168Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 61-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2Ô˜ fiÚ. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. 90Ù.Ì. - 78Ù.Ì. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 06. ¡¤Ô ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 135Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÔ›ÎÈÔ 650∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ·/ı-Ê/· ÂÓÔ›ÎÈÔ 170∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 180Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 120Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300 ∂ ∫ˆ‰.02 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., 2˘/‰, π·ÙÚ›‰Ë 35 ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·˘Ï‹˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 85Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, w/c. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫ÂÓÙÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 48Ù.Ì. 2Ô˜ , Â› Ù˘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 14. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 40Ù.Ì, 1Ô˜ ∞/£-º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 15. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 90Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘- ª. μÂÓ¤Ù˘ 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. √ÁÏ ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-π¿ÛÔÓÔ˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 19. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ °·Ì‚¤Ù· Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·) 45Ù.Ì., ‚) 75Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 01. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 2 ÔÚfiÊˆÓ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 3Ã193=580Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 02. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 77Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 03. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 51Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì ∫ˆ‰.02 04. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 63Ù.Ì, 3Ô˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 05. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 115Ù.Ì. Ì 100Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ Î·È 95Ù.Ì.

˘fiÁÂÈÔ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 17.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. 3 °Ú·Ê›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ 01. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 105Ù.Ì. (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 02. ¡¤· ΔÈÌ‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì., Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., (¶Ï·Ù·Ó›‰È·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 89Ù.Ì.(¶¿ÚÎÔ ªÂÊÛÔ‡Ù) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 17,5Ù.Ì., Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 454Ù.Ì. (∞ÁÚÈ¿.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ¡¤Ô! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 57Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 06. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157,65 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 184Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì. 5ÂÙÒÓ Ì parking ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ (∂ÈÛÎÔ‹), Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-105 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 30Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì., ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-62 11. ¶·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 59Ù.Ì Û 102Ù.Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 200Ù.Ì. (ËÌÈÙÂÏ‹˜)+108Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470Ù.Ì. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘ Û 3 ÔÚÔÊ/ÛÌ·Ù· 3 ˘/‰, Ì ΋Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ 01. ∂˘Î·ÈÚ›·: ∫. °·Ù˙¤·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 40-17 ΔÈÌ‹ 70.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 475Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¢ÈÒÚÔÊË ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 90Ù.Ì. 85.000 ∂. ∫ˆ‰.02 05. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 4.778Ù.Ì. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.02 06. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ªËϛӷ 18 ÛÙÚ. 95.000 ∂. ∫ˆ‰.02 07. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÛÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4.390Ù.Ì. 200.000 ∂. ∫ˆ‰.02 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 175Ù.Ì. ÛÙË ªËϛӷ 22.000 ∂. ∫ˆ‰.02

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 01. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂˘Î·ÈÚ›·! ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 02. ¡¤Ô Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Û ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹! ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ· 140Ù.Ì. ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (3Ã140=420Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. (ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË). ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. ∫ˆ‰.02 04. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ-Âȯ›ÚËÛË) 140Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1044Ù.Ì. Ì 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ 100Ù.Ì. ∫ˆ‰.02 05. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË-μÈÔÙ¯ӛ· Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Â˚ÓÂÚÏ›, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÏ·Ù›· ¤ÙÔÈÌË. ∫ˆ‰.02 06. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ- ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.02 07. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· - ∂ȯ›ÚËÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¶Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ªÂ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ∫ˆ‰. 02 08. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 09. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÔ 30% ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ Â¤ÎÙ·Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ·) ∂Ù‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 15% Î·È ¿Óˆ, ‚) ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫ˆ‰. 02.

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ¿ÙÔÌ·: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı›,

‚) ȉÈÔÎً٘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

(919)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ (952)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165

∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (957)

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ZHTOYNTAI Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ª∂ ∂¢ƒ∞ Δ√ μ√§√ ∑∏Δ∂π: 1) ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ªË¯·ÓÈÎfi ∞∂π. 2) ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ (¶Ù˘¯›Ô Δ∂π ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë). 3) ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜. 4) ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜. ∫·Ù¿ıÂÛË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ 27/4/2012. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ £˘Ú›‰· 1019 Δ∫ 38010 μfiÏÔ˜. (147)

∞fi ÂÙ·ÈÚ›· ÙÚÔʛ̈Ó

ZHTOYN EP°A™IA

www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00.

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘, ¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰È·˙/ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 41¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÏÂÙ‹, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 36¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ψ̷, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 42¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944-518366. (937)

™YNOIKE™IA

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24210-63904. (928)

∑∏Δ∂πΔ∞π ¶ø§∏Δ∏™ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ π∂∫, ÁÓÒÛË ∏/À Î·È ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ: pvfrmp@hotmail.com. (211)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô μ∞™π§∂π√™ Δ∑∂ƒ∂ª∂™ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °∫√¡Δ∞ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡¤‰ÔÁÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (931)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (921)

∫∂Δ∂ƒ

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

∞°√ƒ∞∑ø

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∫Àƒπ∞ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ∑∏Δ∂π ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ʇϷÍË ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ‹ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-357664. (209)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (923)

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (934)

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (929)

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (918)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19/4/2012 ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 14.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (917)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-68113 Î·È 6948462082. (169)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ELIN ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934-010182. (927)

BMW 316 ∂30, 1.600, ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∫Δ∂√, ¯ˆÚ›˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT SEICENTO, 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

ROVER 25, 1400cc, 105 PS, 2001 ª√¡Δ∂§√, 73.500 ∫ª, μ√√∫ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

OPEL CORSA 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT DOBLO 1.900 DIESEL, 2002 MONΔ∂§√, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AUDI A3, 1.600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

TOYOTA COROLLA, 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, 52.000 X§ª, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FORD FOCUS C-MAX, 1.600, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HONDA MT-X 50, 2Ã√¡√, 5 Δ∞ÃÀΔ∏Δ∂™, ENDURO, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

YAMAHA FAZER S2, 600cc, 2007 MONTE§√, 17.000 çª., ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, ™À¡∞°∂ƒª√™, ∫∞ƒπ¡∞, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, √§√™øª∏ ∂•∞Δªπ™∏ REMUS, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

SUZUKI V-STROM 650, 2008 MONTE§√, ∞μS ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ - ∂§§∏¡π∫√ -ª¶∞ƒ∂™ - ª¶∞°∞∑π∂ƒ∞ ZE§∞Δπ¡∞ ERMAX À¶∂ƒÀæøª∂¡∏ -ª∂Δ∞§§π∫∏ ∫∞ƒπ¡∞ Ã√ÀºΔ∂™, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (925)


37

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§√¡¡∏™√À Δ∞Ã. ∫ø¢π∫∞™ Δ∏§. 2424065555 FAX. 2424065207 E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr ∞¡∞ƒΔ∏Δ∂∞ ™Δ√ ¢π∞¢π∫ΔÀ√ ∞ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘: 95/2012 ∏ÌÂÚ. -//-: 09/04/2012 ∞¶√™¶∞™ª∞ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi ÙË ¢ËÌfiÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ∞ÚÈıÌfi 8/2012 ·fi 09/04/2012. ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ 9ËÓ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012,Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 18.30, Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηÙfiÈÓ Ù˘ ·ÚÈı. 1947/5-4-2012 ¤ÁÁÚ·Ê˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂȉfiıËΠÚÔ˜ οı ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 67 ÙÔ˘ ¡. 3852/2010. ∞ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÈÌË ··ÚÙ›·, ·ÊÔ‡ Û ۇÓÔÏÔ ‰ÂηÂÙ¿ (-17-) ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ‰Âη¤ÓÙ -15 - ̤ÏË, ‹ÙÔÈ: 1. ∑·ÊÂÈÚԇϷ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜, 2. ∫ˆÓ/ÓÔ˜-√Ú¤ÛÙ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ∞ÓÙ/Ú¯Ô˜, 3. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Á¿ÏÏÔ˘, ∞ÓÙ/Ú¯Ô˜, 4. ªÂÏÔ̤ÓË μ·ÛÈÏ›Ԣ, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, 5. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 6. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™Ô˘Ù˙ԇ΢, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 7. ªÂÛ›Ó˘ º›ÏÈÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 8. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ô˘ ·¯ÒÚËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2Ô ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, 9. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ªÈ¯·‹Ï, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 10. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÏ¿ÈÎÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 11. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, ∞ÓÙ/‰ÚÔ˜, 12. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 14. ¢ÚÔÛ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 15. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∞fiÓÙ˜ 1. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, 2. μ¿ÈÔ˜ ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó η›ÙÔÈ ÓfiÌÈÌ· ÂÎÏ‹ıËηÓ. £∂ª∞ 5Ô: ¶ÂÚ› ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ∞¶√º∞™∏ ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÂÈÛËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ 5Ô ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠٷ οوıÈ ¶ÂÚ› ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÌÂÛfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜, ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ - ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ· ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ·‰˘Ó·Ù› Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·Ú΋˜ Î·È Î·Ï‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∏ ηχÙÂÚË Î·È ÈÔ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Û fiÛÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Î·È fiÛÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ›. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· ÚԂ› Û ∞ÓÔȯً ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›: (·) Ì ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, (‚) Ì ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È (Á) Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û ̛· (1) ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‹ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ó· Ù· ˆÏÔ‡Ó Ì ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÔÛÔÛÙÔ‡ ............% Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰Â ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi ı· ·Ó·ÏËÚˆı› ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ΔËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÌË Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›. 2. ΔËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ Ù˘ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ̛· (1) ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‹ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ı· ÙÔȯÔÎÔÏÏËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Î·È ı· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ........................................... 3. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. 4. ΔËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Î·ıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËı¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ™˘ÓËÌ̤ӷ: 1. ™¯¤‰ÈÔ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ 2. ™¯¤‰ÈÔ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ∂Ó Û˘Ó¯›· ·Ó¤ÁÓˆÛ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ οوıÈ ™Ã∂¢π√ ∞¡√πÃΔ∏™ ¶ƒ√™∫§∏™∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§√¡¡∏™√À ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: ∞¡√πÃΔ∏ ¶ƒ√™∫§∏™∏ °π∞ ¢π∞£∂™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡ Δ∏™ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ™À°∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏ ∞¶√ π¢πøΔ∂™ √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÌÂÛfiÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÚÈı. ............ ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ȉÈÒÙ˜, ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ∫∞§∂π ∫¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È, Ì ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÔÛÔÛÙÔ‡ .........% Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÌËı¢fiÌÂÓˆÓ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È È‰ÈˆÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi. ∏ ·ÚÔ‡Û· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ̛· (1) ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‹ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ı· ÙÔȯÔÎÔÏÏËı› ÛÙÔ Û˘Ó‹ıË ¯ÒÚÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘: ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, Δ.∫. 370 05 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24243 ............... & 24243 .............., º·Í: 24240 65207. ∞ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·: ...................................................................... . ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ...... - ..... - 2012 √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

∞¶ƒπ§π√™

19

¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., ΔڇʈÓÔ˜ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ “√È Î·ÏÒ˜ ÚÔÂÛÙÒÙ˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ‰ÈÏ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ·ÍÈÔ‡ÛıˆÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÎÔÈÒÓÙ˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Î·È ‰È‰·Ûηϛ·” (∞’ ΔÈÌÔı. Â’ 17). ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÈÂÚfi˜, ۈ̷Ù›ÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ È‰Ú‡ıË ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ¢È’ ·˘Ùfi Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ̤ӷ˜ Î·È ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜. ΔÔ ÈÂÚ·Ù›ÔÓ Â›Ó·È Ù¿ÍȘ, ηıÈÂڈ̤ÓË ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ £ÂfiÓ. ŸÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂȘ ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓ Î·È ¤ÚÁÔÓ Ó· Á›ÓˆÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù·È ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·ÊˆÛȈ̤ÓÔÈ, ηÏÔ› ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘, ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜ Î·È Ù‡Ô˜ ˙ˆ‹˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈ̤ӷ˜ Î·È ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙˆÓ Ì ˙‹ÏÔÓ, Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛÈÓ, Ì Êfi‚ÔÓ £ÂÔ‡, ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ ·Á·ı‹Ó, Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ·Á¿˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â fiÛÔÈ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÚÁÔÓ £ÂÔ‡, ˘„ËÏfiÙÂÚÔÓ ·fi fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¤ÚÁ·.

¶∂Δƒ√™ μ∞ºπ¡∏™ ™Ã∂¢π√ π¢πøΔπ∫√À ™Àªºø¡∏Δπ∫√À

π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ §√º√À °√ƒπΔ™∏™

£ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§√¡¡∏™√À ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: π¢πøΔπ∫√ ™Àªºø¡∏Δπ∫√ ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ μ·Ê›ÓË, ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. ......................................................... ÙÔ˘ ............................................, .............................. (ȉÈfiÙËÙ· / Â¿ÁÁÂÏÌ·), ηÙÔ›ÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ∞.º.ª................................., ¢.√.À. ...................... Î·È ∞.¢.Δ. ................................, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û‹ÌÂÚ·, ÙËÓ ........... ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ................... ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: √ ÚÒÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔ̤ӈÓ, Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÒÏËÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Û ȉÈÒÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ηÙfiÈÓ Ù˘ ·ÚÈı. ............ ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÀÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∞ÔÊ¿ÛˆÓ, ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ, fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ Î·È ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘, ·ÓÙ› Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ ..........% Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ˘fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÔ˘˜ Î·È Û˘Ìʈӛ˜: 1. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˆÏËÙ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi - ·fi‰ÂÈÍË ·Ú·‰Ôı¤ÓÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. 2. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ. 3. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ˆÏ› ÛÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ™‡Ì‚·ÛË ı· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ı· ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì fi,ÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. 4. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ˆÏËıÔ‡Ó, ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙ›ÙÈÌÔ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜) Ô˘ ›¯Â ·˘Ùfi˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ΔÔ ·ÚfiÓ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ۠‰‡Ô (2) ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜. √π ™Àªμ∞§§√ª∂¡√π √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ √ ȉÈÒÙ˘ ¶∂Δƒ√™ μ∞ºπ¡∏™ .................................... (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ / ȉÈfiÙËÙ·) ∂› ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ οÏÂÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È ¤Ï·‚ ˘fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 79 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006 ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ 1) ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›. 2) ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi ηٷÚÙ›ÛıËÎÂ. 3) ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Î·ıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËı¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. 4) ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10 %) Â› Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˆÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ú ·ÚÈıÌfi 95/2012. ∞ÊÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, χÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÙÔ ·ÚfiÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ¤ÂÙ·È. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ∑·ÊÂÈÚԇϷ

Δ∞ ª∂§∏ ∞Á¿ÏÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ ªÂÏÔ̤ÓË ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜-√Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ªÈ¯·‹Ï ™Ô˘Ù˙ԇ΢ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªÂÛ›Ó˘ º›ÏÈÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÏ¿ÈÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÚÔÛ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô π. ¡. ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 19 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘fi ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡. ∏ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â˘Û‚›˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› fiˆ˜ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó‹Á˘Ú›Ó Ì·˜. ΔÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ∫∞π ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∂ø™ ∞¡∞¶∏ƒø¡ ¶∞π¢ø¡ æ∏ºπ™ª∞ ªÂ ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ªË¯·ÓÈÎÔ‡

Δ∞ªπ∞ °πøƒ°√À Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ Î. ƒÔÛÛ¿Ó·˜ ¶ÒÔÙ·, Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ Δ.¢.∂. ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. 3. ¡· ‰È·ÙÂı› ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂§∂¶∞¶. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ Δ.¢.∂. ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ª¤ÓÈ· ¶··Ú‹Á· ¶¤Ë ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

æ∏ºπ™ª∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 18/4/2012 Î·È ÒÚ· 10 .Ì. Û˘Ó‹Ïı·Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Î·È ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙ· ª¤ÏË ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘

∞ºƒ√¢πΔ∏™ °∂øƒ°. ª∞£π√À¢∞∫∏ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Δ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÌfiʈӷ 1. ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ¢.™. ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ù˘ Î·È Ó· ‰Ôı› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. 2. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. Δ∞ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ ™Àªμ√À§π∞

∫∏¢∂π∞ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

£∂√¢øƒ√ °∂øƒ°. ºƒ∞Δ∑∂∑√ ∂ÙÒÓ 71 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÚ·Ù˙¤˙Ô˜, ∂ϤÓË Î·È √‰˘ÛÛ¤·˜ ªËÙÛÒÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯· ¢ËÌ. ™·ÏÙ›ÎË, •ÂÓÔÊÒÓ Î·È ª·Ï·Ì›ÙÛ· ºÚ·Ù˙¤˙Ô˘, ∞ÓıԇϷ Î·È ∫·Ïϛ̷¯Ô˜ ∫·ÚηϿ˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÂˆÚÁ›· ∫Ú›‚· √ ÂÁÁÔÓfi˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “¡ÈÎÔϤÙÙ·˜ ∫Ô˘ÙÏ¿Áη” (√ ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶·¯‡ ∏Ï›· πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (ÛÙ¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿) ÙËÏ. 24210-52600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ) ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË ÙËÏ. 24210-66936, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 97·’ (ÌÂٷ͇ ∞. °·˙‹ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÙËÏ. 24210-25533 Î·È ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∞ÈÎ. ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∏Ï. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 102 - ƒÔ˙Ô‡ ÙËÏ. 24210-45431. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÙËÏ. 24210-33133. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿ÚÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 60 - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ÙËÏ. 24210-66922. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∫ÔϤÙÛÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË-∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ∫√∑∞¡∏ §·Ú›Û˘ 234, ∂ƒª∏™ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶Ú·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∑¿Ú·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ª·ÎÚ‹˜ - ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢ËÌ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ∑·ÁÔÚ¿, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ °·Ù˙¤·, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï.

Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞-

Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr FLYINGCAT 5 18-23/4/2012 ∞fi μfiÏÔ, ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi μfiÏÔ, ΔƒπΔ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏- ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ 18-23/4/2012 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . .2421076985

TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY 24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. 4.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞˘Ù‹ ·ı·›ÓÂÈ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜. 2. ∂›‰Ô˜ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ - ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏϤÓȘ. 3. ¢˘Ó·ÙÔ›, ÈÛ¯˘ÚÔ› - ∂ÈÙ‹‰ÂÈ· (Ô˘‰.). 4. ...∫Ô‡ÚÙË: ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· - ª·ıËÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ - √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ·. 5. £·Ï¿ÛÛÈÔ Ì·Ï·ÎfiÛÙÚ·ÎÔ - ŸÂÚ· ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ. 6. Œ¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ùfi - §Ô˘ÏÔ‡‰È·... ÛÙ·˘ÚÔϤ͈Ó. 7. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ¶·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë æËÊ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. 8. ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ΔÒÚ· (·Ú¯.) - ∞ÛÔ˘ÏÔ‡ˆÙ·, ·ÂÚÈÔ›ËÙ·. 9. ∂Ô̤ӈ˜, ÏÔÈfiÓ - ΔÔ Ú›¯ÓÂÈ... ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› §¤ÁÂÙ·È Ô ËıÔÔÈfi˜ ∫ÚÔ˘˙. 10. πÓ‰ÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ - ¢›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ - ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·Ú¯·›·˜. 11. ªÂÙ·ÊÔÚÈο, Ô Ôχ ·‰‡Ó·ÙÔ˜ - ºˆÓ‹... ÚÔ‚¿ÙÔ˘ - ªÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 12. §·Ù›ÓˆÓ “ηȔ - ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û ̛· Ù¿ÍË. 13. ∞˘Ù¿ ηٷÓÔÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· - §ÂÁfiÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Ë ΔÚÔ›· - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ·ÂÚÁ›·˜. 2. Δ· Û¯ÂÙÈο Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ¤Ï·ÁÔ˜ - ∞‚¤‚·È·, ·ÌÊ›‚ÔÏ·. 3. ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ¶ÔÈËÙÈÎfi... ¿ÏÔÁÔ. 4. ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ... ¯Ú˘Û¿ÊÈ - ΔÚÔÌÂÚfi˜... ÙÛ¿ÚÔ˜ - ¡ÂÚfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ. 5. ™Ù·ÁfiÓ· - ƒÂ˘ÛÙÔ›, ˘‰·ÙÒ‰ÂȘ. 6. ¶Ó¢ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ - ∏ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·. 7. Œ¯ÂÈ Î·È Ë... ˘ÔÌÔÓ‹ - ªÈ· ÚfiıÂÛË - ¢ÂÈÎÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ - Δ· ˘ÁÚ¿ Ù˘... ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. 8. ¡Ù¿ÚÈÔ...: πÙ·Ïfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ÿ·Ó...: √˘·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ - ∞Ó‹ıÈÎÔÈ, ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ. 9. ºÙ˘ÛÙÔ› - ¢¿ÊÓË... ªÔÚȤ: ∞ÁÁÏ›‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ŒÌ‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÚÈʇÏÏÈ (·Ú¯Èο). 10. ƒˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ - ŒÓ· ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô (·Ú¯Èο). 11. §ÂÙ‹ ÎψÛÙ‹ - ÀÔÛ¯¤ÛÂȘ - ªÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. 12. ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ - æ˘¯Èο ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔ˜ (ÌÙÊ.).

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

13. μÈ‚ÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ - √ÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÔÈ Á¿Ù˜ ÙÔ˘ - ™’ ·˘Ù‹Ó Ù·Í›‰Â„·Ó ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞πª√ƒƒ√ºπ§π∫∏ 2. ¶√Àƒ∞ - ƒ√¢π¡∂™ 3. ∂¡Δ√¡√π - π∫∞¡∞ 4. ƒπ∞ - π∫∞ƒ√π - πÀ 5. °∞ƒπ¢∞ - ∞π¡Δ∞ 6. ∞μ∞ƒ∂™ - π∞ 7. ™∞™∞ - π¡ - ¡√ª√π 8. ¶√ - ¡À¡ - ∞Δ™∞§∞ 9. ∞ƒ∞ - °∞¡Δπ - Δ√ª 10. ™πΔ∞ƒ - ∞π - °∞ƒ 11. Δ™πƒ√™ - ª¶∂ - £∞ 12. ∂Δ - ªπ∫ƒ√∞™Δ√π 13. ™∞º∏ - π§π√ - π™∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. A¶∂ƒ°√™¶∞™Δ∂™ 2. π√¡π∞ - ∞√ƒπ™Δ∞ 3. ªÀΔ∞ƒ∞™ - ∞Δπ 4. √ƒ√ πμ∞¡ - ∞ƒª∏ 5. ƒ∞¡π¢∞ - À°ƒ√π 6. √∫∞ƒπ¡∞ - ™∫π 7. √ƒπ∞ - ∂¡ - ¡∞ - ƒ§ 8. º√ - ƒ∞™ - ∞Δπª√π 9. π¢π√π - ¡Δπ - ¶∞√ 10. §π∫π¡π√™ - °∂™ 11. π¡∞ - Δ∞ª∞Δ∞ - Δπ 12. ∫∂¡π∞ - √§√ƒ£√™ 13. ∏™∞À - ™π∞ª - ∞π∞.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘ÓÂȉÔÔÈ‹ÛÂÙ ˆ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ οÔȘ ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘ ›¯·ÙÂ Î·È Ó· ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-21-2-3. Δ∞Àƒ√™ ªÂ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷʤÚÂÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ Î·È Ù· ·Ú·Ù‹ÛÂÙÂ, ‹‰Ë ¤¯ÂÙ ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-9-66-34-6-11. ¢π¢Àª√π °ÂÌ¿ÙË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· Û·˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Ì ٷ ÔÏÏ¿ Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. £· Û·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÙ ۋÌÂÚ· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ͤÚÂÙ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ¯·Ï·ÚÔ› Î·È ‹ÚÂÌÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-29-33-4-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ì ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÙÚ¤ÍÈÌÔ. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ ‚¿ÏÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-55-67-8-33. §∂ø¡ ∑ËÙ‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Î·È ¿ÚÙ ̛· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‹ ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηϿ Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-66-5-7-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ‰‡ÛÙÚÔË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ÊÙ·›ÂÈ Û ٛÔÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3-2-11-23.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ΔÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘Úˆı› οÔÈÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ÌËÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÓ·Ù ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-3-20-55-45-6. ™∫√ƒ¶π√™ ¶·ÚfiÌÔÈ· ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯·Ù ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ·ÏÏ¿ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-3-29-4456-7. Δ√•√Δ∏™ ªÈ· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi„ ·fi ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-40-93-33-23-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ¢ÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÔ¯‹ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ı› Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Ó· Û·˜ ÂÈ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜, ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ηٷϿ‚ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 61-30-29-55-67-8. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›Ù ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÙ fiÏ· Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-4-2-11. πãÀ∂™ ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Û·˜ ÚfiÛˆÔ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙ fiÏÔ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-40-39-55-67-8.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 01.00

ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ (∂) √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÏÈÓ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ƒ¿ÛÙ· ª¿Ô˘˜ À‰¿ÙÈÓË ˙ÒÓË (∂) ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂) √ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È (∂) ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ʈÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Δ· Ï·˚ο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ (∂) ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ÓÙÔ‡ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ΔÚfiÔÈ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ∫·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÀÁÈ·›ÓÂÙ ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ Ù· μ·ÏοÓÈ· ¶Úfi‚· Á¿ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· (∂) ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ “Lebanon” ™ËÌÂ›Ô Art (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 08.00 09.50 11.30 12.30 13.45 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.30 01.30 02.30

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ Angel’s friends ºÒÙ˘-ª·Ú›· live (∂) ª·Ú›· ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ¡Ù›Ó· ∫Ï›ÊÔÚÓÙ, ÙÔ ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory Two and the half men ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Night rider The closer “Jarhead” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Supernatural “∏ Ì·Ó›· Ù˘ ʇÛ˘: ™ÂÈÛÌfi˜”

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.30 01.00 03.00 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô Art √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ à 2 ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

19.00 20.00 20.30 21.30 23.15 00.50

ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘: ƒÒÌË ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ The King’s singers ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋: ∏ °Ë Ù˘ ÂÏ›‰·˜: √È ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ °ÎÔ‡ÛÙ·‚ ª¿ÏÂÚ: ™˘Ìʈӛ· ·Ú. 2 Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ “¡ÙÂ˙ÈÚ¤” The King’s singers (∂)

05.45 06.45 10.00 13.00 14.00 16.20 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30

03.00 04.00 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 2 ∫¿„ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “°ÎÏfiÚÈ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰fiÍ·” √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.00 07.00 09.00 11.00 12.50 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.05 00.05 01.20 01.30 03.30 04.30 05.00

Project runway Galileo ΔÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ ªÂ ·Á¿Ë ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Blackout Galileo ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘μ·Ï¤ÓıÈ· Europa League live ∂ȉ‹ÛÂȘ Live quiz ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun

¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™·Ì ª¤ÓÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÎ Δ˙›ÏÂÓ¯·Ï, ™ÎÔÙ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ, ¶›ÙÂÚ ™¿·ÚÛÁηÚÓÙ.

√ ÕÓÙÔÓÈ ™Ô˘fiÊÔÚÓÙ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ù·Á› ÈÔ Ôχ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÌÈÛıfi ·Ú¿ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ŸÙ·Ó fï˜ ÍÂÛ¿ Ô ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘, ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ, ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Û·Î›‰Èfi ÙÔ˘, ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ˙¤ÛÙË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÚ·ÎÈÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó Ë ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ ı· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤÚÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î¿ı ̤ڷ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘.

STAR 22.00 07.30 08.30 09.30 09.50 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 18.45 19.30 21.15 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 03.00

ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· £ÂṲ́˜ fiÏÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· (∂) ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· (∂) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ̤ڷ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· √‰ËÁfi˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ηÚȤڷ˜ Balkan express (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “√ ª·ÓˆÏÈfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ (∂)

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 21.35 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

111111111111111111111111111

¶H§IO 48 UHF

06.30 08.15 09.15 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 18.00 20.00 21.00 23.00 24.00 02.15 03.15 04.15 05.00 05.15

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ϤÓË (∂) ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· √È ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ Á˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.50 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Top chef ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI §·˜ μ¤Áη˜ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË ∂ȉ‹ÛÂȘ Deadly women ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Sports science Tim gunn’s guide to style •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 13.05 14.00 14.30 14.40 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Bio-news °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Call4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

Jarhead

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

111111111111111111111111111

18.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

Lebanon ¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™·ÌÔ˘¤Ï ª·fi˙. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÔ¿‚ ¡ÙÔÓ¿Ù, ƒ¤ÈÌÔÓÙ ∞ÌÛ¿ÏÂÌ, ª¿ÈÎÏ ªÔÛfiÓÔÊ.

πÔ‡ÓÈÔ˜ 1982: √ ÚÒÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ. ŒÓ· Ù·ÓÎ Î·È ÌÈ· ‰ÈÌÔÈÚ›· ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ ¯ıÚÈ΋˜ fiÏ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë ·Ï‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ fï˜, ı· ÂÍÂÏȯı› Û ÂÊÈ¿ÏÙË Î·È ı· ηٷϋÍÂÈ Û ·Á›‰· ı·Ó¿ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿Ô˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ Î·È ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿, Ô˘ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ÌfiÓÔ 20 ÂÙÒÓ, ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È „˘¯ÔÏÔÁÈο...

∂Δ1 23.00

∏ ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ·ÏÊ º¿ÈÓ˜, ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ, ΔÔÌ ÃÔÏ¿ÓÙÂÚ.

√ Δ˙Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Úfiı˘Ì· ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÔ˘ Â›Ó·È Ê‡Ï·Î·˜. ∏ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙÔ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÈÛfi‚ÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·ÍÈÌ›ÏÈ·Ó Î·È Ù˘ ·‰›ÛÙ·ÎÙ˘ ¶ÚÒÙ˘ ΢ڛ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û›ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ŸÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙Ô fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, £ÔÚÓ.

¡∂Δ 01.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 19-25/4/2012 ∞I£√À™∞ 1: LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17:45. √π ∫∞§√∫∞πƒπ¡∂™ ª√À ¢π∞∫√¶∂™: ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 00:15. ∫∞£ƒ∂ºΔ∏ ∫∞£ƒ∂ºΔ∞∫π ª√À: ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19:45-22:15. √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17:00. ¡∞Àª∞Ãπ∞ ¶∂ª¶Δ∏ -Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19:00-21:45-00:30. ∞π£√À™∞ 2:

∞π£√À™∞ 3: ™¶πΔπ ™Δ√ ¢∞™√™: ¶∂ª¶Δ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 20:00-22:00-00:00. √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 18:00.

LORAX 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17:30. SREET DANCE 2 3D: ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19:30-21:30-23:30. ∞π£√À™∞ 4:


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 19 AÚÈÏ›Ô˘ 2012

∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ

TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘

∑∏Δ∏ª∞ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù›ıÂÙ·È ·fi ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ·ÚÁ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ.

∫∞Δ√Ã√™ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ˘Ô¤ÛÂÈ Û ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ -›¯Â ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Û ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ›- ·Ú¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÙÔÌÈ΋ ÂȉÔÔ›ËÛË ¯ÚÂÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·... æ∞á√¡Δ∞™ ÁÈ· ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹, ηıÒ˜ Ô π˘ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Ó· ›¯Â ˘Ô¤ÛÂÈ Û οÔÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÚfiÛÊ·Ù· -Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‚‚·›ˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë 27Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2012- ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ·Ú¿‚·ÛË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 2007... ∞¶∂À£À¡£∏∫∂ ÛÙÔÓ √§μ Î·È ¤Ì·ı fiÙÈ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ∫∂¶À√, ÁÈ· Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó, ÙÔ 2009, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË, ÂÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙÔÓ √§μ ÙÔ 2010, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ› ηٿÏÔÁÔÈ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘...

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

√È Ï‡ÛÂȘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ıÂÛÌÒÓ ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡, Ô˘ ı· ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·fi ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÒÛÙÂ Ë ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó›·, Ô ‰fiÏÔ˜ ‹ Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿. £ˆÚ¿ÎÈÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ê˘ÛÈÎÒÓ, ȉÈÔÙÂÏÒÓ ÔṲ́ÌÊ˘ÙˆÓ, Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ΔÛÒÚÙÛÈÏ “ÚÒÙ· ÂÌ›˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ıÂÛÌÔ› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÂÌ¿˜” . ŸÌˆ˜ fiˆ˜ Ë ÁÓÒÛË, ¤ÙÛÈ Ë fiÔÈ· ËıÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Â·Ú΋˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı›, Ó· ‰ÔÌËı›, Û Â›Â‰Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ª¤Û· ·fi ÂÚ›ÏÔΘ ‰È·‰Èηۛ˜, ηÓfiÓ˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ, ÚÈÓ ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË, ÛÙËÓ ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÈ· ηıfiÏÔ˘ ÎÔϷ΢ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ··ÙÂÒÓ˜. ¶fiÙ ·˘Ù‹ ı· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ì ¤Ó· ÚÔÛfiÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ, Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó; ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÂÏ›‰· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô Ú‡̷ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜, fiÙ·Ó Ì ¢ÎÔÏ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ¿ÊÂÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ Û ÛοӉ·Ï·; ¶fiÛÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÁËıÔ‡Ó ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜; ∫È fï˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∏ ›‰È· Ë ˙ˆ‹ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÔÚ›·. √È Ôϛ٘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ›. ∂ÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ·Ó ÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ·Ï¿ ‰È·ÔÌ‡ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. ªÔÚ› ‚¤‚·È· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ËıÈ΋˜, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚˆÙËı› ÎÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÏË: £· „ËÊÈÛÙ› Ë Î··ÙÛÔÛ‡ÓË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ‹ Ì›· Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ; ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ê·Ó› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘.

∞fi ÙËÓ ·Û¯·ÏÈÓ‹ Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙÈ Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ¿; ¶fiÛË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ, fiÛË ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Û ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, fiÔ˘ ·ÚοÚÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ڿÌ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ· Ì ̈ڿ ‹ ·fi ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ, fiÔ˘ οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿, fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ,

ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜. M¤¯ÚÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ Ù· ψÊÔÚ›·, Ô˘ Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤· ÂÓfi˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÂÁ·Ԣ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌÔ‡. ∫·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ηٷ¯Ú¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·È‰È¿ ‹ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘˜. ¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ë ËıÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÔ‚·Ú‹, ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

√ ¶∞ƒ∞μ∞Δ∏™ ·Ú¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ, Â˘Ù˘¯Ò˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ.

T‡Ô˜

Δ√ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Èı·ÓfiÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚÔÛ·‡ÍËÛË.

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “§‡ÛÙ ÌÔ˘ Ù· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ”! ✒∞Àƒπ∞¡∏: “¡· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ¿Ó ̤۷ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ï¿‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ÕÎË”.

Ã∂π∞™Δ∏∫∂ Ó· ·Ú¤ÏıÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÁÈ· Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙ› ¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ô ·Ú·‚¿Ù˘ π˘ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Ó· ›¯Â ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ô¯‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ηٷÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ·Ú¿‚·ÛË... ¶∂ƒ∞¡ Ù˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ˙‹ÙËÌ· ÎfiÛÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ¤Î·Ó ÌÈ· “‰È·‰ÚÔÌ‹” Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ (∫∂¶À√, √§μ, ∂ÊÔÚ›·), ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ·Ú·‚¿Ù˘... dimopoulos@e-thessalia.gr

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: √È Ï›ÛÙ˜ Ù˘ ¡¢. ✒∂£¡√™: μÔ˘Ï‹-μ·‚¤Ï. ¢¤Î· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ù¤ÏÔ˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ οÏ˘ Ì “·ÏÈ¿” Î·È Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù·. ✒∂™Δπ∞: ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. ✒∏ ∞À°∏: ¶∞™√∫ - ¡.¢. ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ.

∏ ·ÁˆÓÈ҉˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Â͇ÚÂÛ˘ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ.

∞fi ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ΔÔ˘ ∞ϤÍË ¶··¯ÂÏ¿

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ù· ΢ڛ·Ú¯· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ÔÚÁ‹ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ “Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . √È ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ Â›Ó·È: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì Â΂ȿ˙ÂÈ Î·Ó›˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÔÏÏ¿ Ó· ¯¿Ûˆ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· Ì ·ÂÈÏ› ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ Ì ÙÒ¯Â˘ÛË ‹ Ì ÙË ‰Ú·¯Ì‹” . “∂ÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋۈ Î·È ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ Úˆ›. ¢ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ” . ◊ “·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó. ™ÙȘ ÌÂıÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊıԇ̠„‡¯Ú·ÈÌ·” . √È ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÏ¿ÊÚ˘Ó·Ó, fi-

ˆ˜ ÓfiÌÈ˙·Ó οÔÈÔÈ, ÙÔ Îϛ̷. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ·ÏÈfi Ê›ÏÔ Ô˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ “ηÊÂÓ›Ԕ , Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ “ηÙ‚¿ÛÂÈ ÚÔÏ¿, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ” . ∞Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰˘fiÌÈÛÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë ¯ÒÚ· ı· ÌÂÈ Û ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙȘ 7 ª·˝Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜, Ó· ·Ó·ÁοÛÔ˘Ì ÙÔ fiÔÈÔ ·ÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÛÔ‚·Ú¢ı› ·ÓÙ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈο ÙÔ˘˜ “ÂÈÚ·Ù¤˜” Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Ó· Ô˘Ï¿Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜. ∏ Ê¿ÛË Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÌÔÚ› ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ó¤ˆÓ, ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¡· ÙÔ Ô‡ÌÂ Î·È ·ÏÏÈÒ˜; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÔÙÈÛı›, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·fi ÙËÓ ¿ÎÚ· ¢ÂÍÈ¿ ¤ˆ˜ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ¿ÎÚ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ Ï·˝ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¿Ó¢ ÔÚ›ˆÓ Î·È ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿ÛıËΠ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÏÈÙÈ-

✒∏ μƒ∞¢À¡∏: ∫·Ù·ÚÁÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· 120.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™ÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜.

ÎÒÓ Î·È ‰È·ÌÔÚʈÙÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó Ì ¿ıÔ˜ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜” . ªÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÎÏËı› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È -ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ- ÙÈ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ∂ÏÏËÓ·. ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¤ÏıÂÈ, ›Ù ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Â›Ù ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ Ë fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ΢‚ÂÚÓ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙ˘Ïȯı› fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ı¤ÏËÛË, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜. ∂Ï›˙ˆ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÂÓËÏÈΛˆÛË, fi¯È ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ Î·È ÙË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÊ¿ÓÈ· Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È Û ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ... ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È. (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

19-04-12  

19-04-2012