Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 ◆

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.45'- ‰. 20.04’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 21 ∏ÌÂÚÒÓ

www.e-thessalia.gr

ª. ™·‚‚·ÙÔ-∫˘ÚÈ·ÎË ÙÔ˘ ¶·Û¯· 19-20 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2014

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.297

† ª. ™¿‚‚·ÙÔÓ, Ë ÂȘ Õ‰Ô˘ οıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘

∫Ï¿‰ÔÈ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘

∞ÓÙÔ¯‹ Ì ÂÏ›‰· ∫·Ïfi ¶¿Û¯· ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

™ÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

■ ÛÂÏ. 11

«∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿» ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ fiÏÔ˜ Û˘Û›ڈÛ˘ ■ ÛÂÏ. 9

■ ÛÂÏ. 9

¶fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· μfiÏÔ˜ Î·È ¶‹ÏÈÔ ∞Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ÎÚ‡Ô˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›ӷÈ

ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ Ô˘ ·fi ¯ı˜ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ ΛÓËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¶‹ÏÈÔ, Ì ٷ ÍÂÓԉԯ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 100%. √È ·Ê›ÍÂȘ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ·fi ¯ı˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ηϤ˜ Û¯ÂÙÈο ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ·fi„ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ı· „Ëı› ·‡ÚÈÔ Ô Ô‚ÂÏ›·˜. ■ ÛÂÏ. 16, 17, 21

¶∞™Ã∞§π¡√ ª∏¡Àª∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ £∂™™∞§π∞™ Ÿ¯È ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ªfiÓÔ ¤ÚÁ·, Ú¿ÍÂȘ, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰Ú¿ÛÂȘ, ÚÔÛÊÔÚ¿, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ™˘Ó-ÕÓıÚˆfi Ì·˜.

·fi ÙË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË, ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, Ì ÀÁ›·, ¢‡Ó·ÌË Î·È ¶ÚÔÎÔ‹ Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË.

√ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ªÈÙ˙ÈÎfi˜ Û·˜ ‡¯ÂÙ·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯·!!!

Θ ™Â 6 ¿ÙÔȘ  ‰fiÛ

ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π

∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞

ª¶∞ª¶∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È ª√¡√ 2 ¢ÚÒ ∏ ·Ú·Ï·‚‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ™ÙËÓ 9Ë ÛÂÏ›‰· fiÏ· ÛÙ· 24210 23303-4 Î·È ı· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ CD

■ ÛÂÏ. 15

■ ÛÂÏ. 14

¶ÏËÚfiÙËÙ˜ ۯ‰fiÓ 100% Û ÍÂÓԉԯ›· - ªÂ ηÏfi ηÈÚfi ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Ô‚ÂÏ›·

∫√À¶√¡π

∫·Ù¿Ï˘Ì· ÙÔ πà ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

°. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

μÚ¤ıËΠÔÛfi 3.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÈÛÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË

ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞

■ ÛÂÏ. 2, 3

■ ÛÂÏ. 6

·Ú·ÁˆÁ‹ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ë ¿ÛÎËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ˘ 2013 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ■ ÛÂÏ. 13

ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË.

μÔÏÈÒÙ˘ ‰È·Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ¡. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˪¿ÌË ΔÛ¤ÚÙÔ˘

56 ™ÂÏ›‰Â˜

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ∫·Ïfi ¶¿Û¯·

∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi 630ú

ÕÚıÚ· ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ■ ÛÂÏ. 10 ª·Ú›·˜ ™·Ì·Ú¿ ■ ÛÂÏ. 10

∫¿ÏÂÛÌ· ∞. ¡¿ÓÔ˘ ■ ÛÂÏ. 10

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ë ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ■ ÛÂÏ. 20

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ™ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜ ■ ÛÂÏ. 19

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¡¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ô ¡. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ■ ÛÂÏ. 55


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘Ú·Ó¿Î˘, Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂§∫, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡¢

ª¤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫

∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

¡¤· πˆÓ›·

™˘ÓÔÈΛ· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∞fi ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ·Ú¿ÏÏËÏË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î·È ™Ì‡ÚÓ˘. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “°ÂÚÌ·ÓÈο” (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ ‹ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ· Â›Ó·È Û˘ÛÙ¿‰· Ó‹ÛˆÓ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ (∂ÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ). ∂ÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 11 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ (∫Ï·˙ÔÌÂÓÒÓ) Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙˆÓ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ (μÔ‡ÚψÓ) ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ °ÎÈÔ‡Ï ª·¯ÙÛ¤ ·fi ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÎfiÏÔ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ΔÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫Ï·˙ÔÌÂÓ¤˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÍËÚ¿ Ì ÌÒÏÔ. ™Ù· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ· ηٿ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ŒÏÏËÓ˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ. √È ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛÈÒÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ȉڇÛÂÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∂›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÔıÂۛ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶·Á·ÛÒÓ (μfiÏÔ˘) Î·È ‰È·ÙËÚ› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ “°ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ” ÛÈÙÈÒÓ (1930;).

√‰fi˜ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘

(ÚÒËÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜). ™˘ÓÔÈΛ· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ (‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ £Ú¿Î˘) Î·È ∞. ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ £Ú¿Î˘). ∞fi ÙËÓ Ô‰fi πÎ¿ÚˆÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi °. ΔÛ·ÚÔ˘¯¿ (ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ª∂Δ∫∞), ·Ú¿ÏÏËÏË Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ (Δ.∫. 384 45-384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ÓÔÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·˘Ù‹ Ë Ô‰fi˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ· Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Î·È Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ȉ·ÓÈο ·˘Ù¿. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ™Â ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·˜ √‰ÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 388/26-5-1958 Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ϤÍ. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ô‰fi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. ∏ ›‰È· Ô‰fi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ô‰fi˜ “∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” Û ηٿÛÙ·ÛË, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· “ª¿ÈÔ˜ 2000” (·/· 3∂). ¶fiÙÂ, fï˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘, Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ.

√‰fi˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ

(ÚÒËÓ μ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘). ™˘ÓÔÈΛ· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ “ΔÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË (Á¤Ê˘Ú· ∫Ú·˘Û›‰ˆÓÔ˜), Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ). ∂›Ó·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi “º·Ú‰‡” , Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1950 (Δ.∫. 384 46). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “∏ Ô‰fi˜ μ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û §ÂˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È fiÏ· Ù· ¤ıÓË” . ∏ ÂÈÚ‹ÓË Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ fiÚ·Ì· Î·È Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Û ı¿ Î·È ÙË Ï¿ÙÚ¢·Ó. ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ·Ú¯·›ˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ fiψÓ, fiˆ˜ Ù˘ ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·˜, ÙˆÓ ∫Ï·˙ÔÌÂÓÒÓ, Ù˘ ∂ʤÛÔ˘, Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, Ù˘ ¡‡Û·˜ Î.¿. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∞fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶ÚÒÙË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Ô‰fi˜ ÷ÏÎˉfiÓÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, 2375 V‚, μfiÏÔ˜ ÙË 5Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1927. ªÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û μ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ (¶Ú·ÎÙÈÎfi 3Ô/6-8-1947), Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∂˘·Á. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. ªÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Û §ÂˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ (∞fiÊ·ÛË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›·˜ ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ™˘Ó‰ڛ·ÛË 15Ë/14-121983, ·ÚÈı. Ú¿Í˘ 266/83 Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· μ·Ï·¯‹.

√‰fi˜ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘

Ã√¡π∞ ¶√§§∞ ∫∞§√ ¶∞™Ã∞

26¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘Ú·Ó¿ ΢ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡Â ÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ § · ˚ Î Ô ‡ ∫ fi Ì Ì · Ù Ô ˜ ,  Ù ˘ ¯ È Ô ‡ ¯ Ô˜ Ù Ë ˜ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ, Ì ÌÂÙ· Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ó·È Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜  ÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫, ÂÓÒ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ Û Â Ò Ó Ù Ô ˘ Á È · Ù Ë Ó ·  · Û ¯ fi Ï Ë Û Ë Î· È ÙË Ó·ÓÈ΋ ·ÓÂÚÁ›·, ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈ ÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ◊‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÔÚ·Ù¿.

∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ (·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘), fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. £· οÓÂÈ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fï˜ οı ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û 40 ¯ÒÚ˜, fi-

[∂§§∞¢∞]

Û˜ Î·È ÔÈ ÓÂÔÏ·›Â˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË ¡ÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Û ËÏÈΛ· Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¡¢. √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Û ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ÓÂÔÏ·›· 40 ¯ˆÚÒÓ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó¤ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (Ì ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ì¤ÏË). ∂ÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2013 ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ÓÂÔÏ·›·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (∂§∫) ·ÔÎÙ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂıÓÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË Î·È ÛÙÔ “ο‰ÚÔ” ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” - ̤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË Â˘Úˆ·˚΋ ηÌ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛËÌ›·: ºÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ οو ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ, ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¤ÓÙ·ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ◊‰Ë ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÚÏ·Ó‰›· Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “°È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ Ì ηٿÏÏËϘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. “∫·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Â›-

O ∫∞πƒ√™

°È· Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. μÂÏÙ›ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 5 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ÓfiÙÈ·.

ÍÂÈ - ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ - fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ·ÔÙÂÏ›, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÈ· ˯ËÚ‹ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›Ô ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Í·Ó¿ ı¤ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ” Ô˘ ÔÏÏÔ› ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÛÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘. ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Î. ∫˘Ú·Ó¿Î˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Ó¤· ıËÙ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔÓ “·¤Ú·” ” . √ ∫. ∫˘Ú·Ó¿Î˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÊÚ¤Ûη ÛÙÂϤ¯Ë - Î·È Ì˘·Ï¿ - ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ‡ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È ÔχÏÔÎË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û 40 ¯ÒÚ˜ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ - ·Ú¿ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù·. ∂Ӊ¯fiÌÂÓË ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Ӥ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜. §‹ÁÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2015. ∞fi ¤ÚÛÈ ¤ˆ˜ ʤÙÔ˜ - ÙÔÓ›˙ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ Îϛ̷ÙÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. “∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ï‹Úˆ˜ Û οı ÁˆÓÈ¿, Û οı fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÏÂÔÓÂÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 07...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 09...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...19ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 07...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 08...20ÔC.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË

™·ÌÔÙ¿ÚÔ˘Ó Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó·;

∞˘ÍË̤ÓË Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔۤϢÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯·. ∫·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηϿ ÌËӇ̷ٷ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ·Ô‰Âȯı› fiÓÙˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÁÂÚ¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜.

ª·˜ ›¯·Ó ˙·Ï›ÛÂÈ Ì ٷ ˘‰ÚÔÏ¿Ó·, fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ı· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙȘ μfiÚ. ™ÔÚ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ¿ÏÈ... ∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ›¯Â Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· “Argo” . ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ À‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ∞Ó Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ À‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ, Ì·˙› Ì ÙȘ ∫À∞ ÁÈ· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù· Ù¤ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ·, Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÌÏÔοÚÂÈ. √È Ù¯ÓÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ §È̤ÓÔ˜ ∫¤Ú΢ڷ˜, μfiÏÔ˘ Î·È §·˘Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔˆıËı› ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏËÊı› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞. √fi٠ͯ¿ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... ∫¿ÔÈÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ.

º.™.

∞Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

ŒÓ·˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ô˘ ‰È·Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË √ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˜ Û ËÏÈΛ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô ∫ˆÓ. ∫˘Ú·Ó¿Î˘ ¤¯ÂÈ “Ú›˙˜” ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ∂ϤÓË ∫˘Ú·Ó¿ÎË, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÌfiÓË Ù˘ ÌÂٷ͇ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ∞ı‹Ó·˜ Î·È μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ◊Ù·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ì ÌÈ· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ‰‡Ô ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘: ΔÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ÃÔÛ¤ ªÔÚ¤Ï Î·È ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙË Ã·Ó˜ °ÎÂÚÙ ¶¤ÙÂÚÈÓÁÎ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙÔ Ó·ÚfiÙÂÚÔ Û ËÏÈΛ· Úfi‰ÚÔ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ∞fi “ÎÔ‡ÓÈ·” ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ “·¤Ú·” Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. √ ÁÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÷Ә ¶¤ÙÂÚÈÓÁÎ, Ô ª¤ÓÂÓÙÈÎÙ ¶¤ÙÂÚÈÓÁÎ, ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú·Ó¿ÎË ÛÙË ¡ÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ∂§∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ 2013. √ Ó·Úfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·ÓÙÈÛ˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ Î·È ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ πÛ·Ó›‰· ª·Ú›· ºÔ‡ÛÙÂÚ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ “ÌÏÔΔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘. ∏ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÎΈʷÓÙÈ΋, ÂÓÒ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ. √ ∫˘Ú·Ó¿Î˘, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Îϛ̷ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÔÈ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ȤÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ë √¡¡∂¢ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫. ∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ô˘ıÂÓ¿. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘Á΢ڛ· Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ηı¤Ó·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘Ú·Ó¿Î˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‚ϤÂÈ ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ΔÔ “ÌÈÎÚfi‚ÈÔ” , fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ “ÎfiÏÏËÛ” ÛÙ· 17 ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤ˆÓ (ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ), ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘Ì·ı‹˜ Î·È ¤Í˘ÓÔ˜. ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó: ™Â ËÏÈΛ· 21 ÂÙÒÓ, ÙÔ 2008, ‹Ù·Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘... ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÙÔ μfiÏÔ... Δ. ∫.

ΔfiÓˆÛË ∞ÈÛÈfi‰ÔÍ· Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √È ÂÈÛΤÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔÈ Ê¤ÙÔ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È¿¯˘ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. μ.∫.

¶Ú¿ÍÂȘ “∫¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍÂȘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ›‰È· Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚfiÓÈ·, ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ, ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ì Ӥ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·. ∂Ô̤ӈ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, η٤گÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÙ›‚Ô Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÚÔÔÙÈ΋.

Δ· ÚÒÙ· 69 ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì Ӥ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ·¤Ú· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ªÂ ÙÔ μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠ̤۷ ·fi ·˘Ù‹Ó. ŒÓ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ Î·È ÔÏ˘Â›‰˘ ÎÚ›Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·¿ÓÙËÛ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ” . °.•.

£· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù›... ¶¿Óˆ ·fi 400 °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯·Û·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ¯·Ì¤Ó˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÛÙȘ 23, 24 Î·È 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¡· È¿ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·ÓÙ› ÛÙȘ 28 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ √§ª∂ Î·È Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó: °È·Ù› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘; °È·Ù› Ó· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ¯·Ì¤Ó˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜; ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÂÌ¿˜ ÔÈ ¯·Ì¤Ó˜ ÒÚ˜. ∞˜ ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·... ¶fiÙÂ; ÕÁÓˆÛÙÔ. °È·Ù› ·Ó ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¿ÏÈ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ë̤Ú˜ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ·Ó¿·˘Ï·˜...

¢∏ª√.™.

ΔÔ ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘ μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘. √ Î. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘. ¢∏ª√.™.

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ŒÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ηıÈÛÙÔ‡Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ‰ÂÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿ÛÙ·ÛË” . ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈı›, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ. √È Ôϛ٘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ··ÓˆÙÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. μ.∫.

¢∏ª√.™.

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ΔÂÏÈ΋ ¢ı›· ªÂ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙˆÓ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , Ì ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ó· ÌÔ˘Ó Ó¤Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¤Ú· ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù·Ì¤Ï˜, ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫‡ÚÈ· Âȉ›ˆÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ó· ÌÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ÚˆÙÂÚÁ¿Ùȉ· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Â›Ó·È Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË. °.•.

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯ı¤˜ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ı‡Ó˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË ÌË ÏËڈ̋ 2700 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÂÎÙÚ·¯‡ÓÂÙ·È. ¶Ò˜ ı· ÔÚ¢Ù› ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ̤۷ Û ٤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜, fiÙ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË;

∂ÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ· ·ÓÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ú‡Ù·ÓË, Î·È ™‡ÁÎÏËÙÔ, Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ù· ·ÚÈ· ‰ËÏ·‰‹ ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·, ÔfiÙÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› ηÓÔÓÈο. º.™.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.


∞fi„ÂȘ 4

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞] ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ £Â·Û¿ÌÂÓÔÈ √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªËÏ›ÙÛ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“÷ÚÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. °Ï˘Îfi˯· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÛÙȘ ÂÎÎÏËÛȤ˜ ÛÎÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ÊÙÂÚo˘Á›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡. ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ, ı·Ó¿Ùˆ, £¿Ó·ÙÔÓ ·Ù‹Û·˜ Î·È ÙÔȘ ÂÓ ÙÔȘ ÌÓ‹Ì·ÛÈ ˙ˆ‹Ó ¯·ÚÈÛ¿ÌÂÓÔ˜. √ Óo˘˜ Ì·˜ ÙËÓ ÕÁÈ· ÙÔ‡ÙË Ì¤Ú· Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿. ¶Ï·ÓÈ¤Ù·È ÛÙ· ÕÁÈ· Λӷ ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ı·˘Ì·ÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Â¿ÓıÚˆÔ˜. ™Ù·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Î‹Ô Ù˘ °ÂÛıËÌ·Ó‹˜, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÏÏË„‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ùo˘˜ ·ÓfiÌÔ˘˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÁˆÓ›· Î·È fiÓÔ Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ™Ù·˘ÚÈÎfi ΔÔ˘ £¿Ó·ÙÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ Ù·Ê‹ ΔÔ˘ Î·È ÁÂÌ›˙ÂÈ Î¿ı ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ Ì ›ÎÚ· Î·È Û·Ú·ÁÌfi. ºÙ¿ÓÂÈ ÂΛ fiÔ˘, ÔÈ ª˘ÚÔÊfiÚÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¿ÚıÚÔ˘ ‚·ı¤ˆ˜ Ô‰Â‡Ô˘Ó ·Ì›ÏËÙ˜ Î·È Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤Ó˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¶·Ó¿ÁÈÔ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫·È ̤۷ ÛÙ· ÚÒÙ· ÌÈÛÔÛÎfiÙ·‰· Ù˘ ·˘Á‹˜, fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÙȘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Ë ÛΤ„Ë. “TȘ ·ÔÎ˘Ï›ÛÂÈ ËÌ›Ó ÙÔÓ Ï›ıÔÓ ÂÎ Ù˘ ı‡Ú·˜ ÙÔ˘ ªÓËÌ›Ԣ” . ª¤ÓÔ˘Ó ¤Îı·Ì‚˜ Î·È ÂÎÛÙ·ÙÈΤ˜, fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÙÚ· ΢ÏÈṲ̂ÓË Î·È ıˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Î¿Ù·ÛÚÔ ·ÏÈοÚÈ, fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ë Ï·˚΋ ªÔ‡Û·. ¡· οıÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î˘ÏÈṲ̂ÓÔ ÏÈı¿ÚÈ. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ fiÌÔÚÊÔ ·ÏÈοÚÈ. K¿ıÂÙ·È Ì’ ¿ÛÚË ÊÔÚÂÛÈ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÏÈı¿ÚÈ. ∂›Ó·È Ô Ï·ÌÚÔÊÔÚÂ̤ÓÔ˜ ÕÁÁÂÏo˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙȘ ª˘ÚÔÊfiÚ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. “√˘Î ÂÛÙÈ Ò‰Â, ·ÏÏ’ ËÁ¤ÚıË” . ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ ÌÓ‹Ì· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ TO¡ “∞¯ÒÚËÙÔÓ ·ÓÙ› Î·È ΔÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜” . ∞Ó·ÛÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·’ ÙÔ ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ·, Ó· Ì·˜ Ï˘ÙÚÒÛÂÈ ·’ Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ·ÈÒÓÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ηٷÚÁ‹Û·˜ ‰È¿ ÙÔ˘ ı·Ó¿Ùo˘ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ ı·Ó¿Ùˆ ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ù‹Û·˜. √ ¶·Û¯·ÏÈÓfi˜ ·˘Ùfi˜ ‡ÌÓÔ˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ¿ÛÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ·fi ·ÈÒÓ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· Û΋ÙÚ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ‡ÌÓÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ „¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂ Î·Ù¿Ó˘ÍË Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Û·Ó Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ӤԘ Î·È ·ÈÒÓÈÔ˜ Ì·˙›. ∏Á¤ÚıË Ô ∫‡ÚÈÔ˜. ∞Ó¤ÛÙË Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ˙ˆÔ‰fiÙË, ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ Êˆ˜; “¢¤Ù ÙÔ ÌÓ‹Ì· fiÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó ∞˘ÙfiÓ” ›Â Ô ÕÁÁÂÏo˜ ÛÙȘ ª˘ÚÔÊfiÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÂΛӘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙo˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ AÓ¿ÛÙ·Û˘. ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÔ‡. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ô˘ ÛÎoÚ›˙ÂÈ ¯·Ú¿ Î·È ·Á·ÏÏ›·ÛË, ‰ÔÓÂ›Ù·È Î·È ‰È·oÙ›˙ÂÙ·È ÙË Ì¤Ú· ·˘Ù‹ Ù˘ §·ÌÚ‹˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË. ŒÙÛÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÙË ˙ˆÊfiÚÔ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ڛԢ §·ÌÚ‹, ÂÂȉ‹ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ AÓ¿-

ΔÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∞. ¶··ÁÁÂÏ‹, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘

ΔË 18Ë ª·˝Ô˘ 2014 ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. √È ÂÎÏÔÁ›˜ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ∞Ú¯‹ Ì ÙË ÓfiÌÈÌË ÏÂÈÔ„ËÊ›· , ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, 25Ë ª·˝Ô˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ Ó¤·˜ ∞Ú¯‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∂›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ; ◊ ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ۷ʤÛÙÂÚ· ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜: ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁ¤· ÌÂÙ¿ ÙȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ı· ʈٛÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÈ Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁ¤· Ì ÙÔÓ ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÁÈ·

ÛÙ·Û˘, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÎÎÏËÛ›· ‚·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÏÔ› ηÙ˯ԇÌÂÓÔÈ. ºÔÚÔ‡Û·Ó ÏÂ˘Î¿ ÊÔڤ̷ٷ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ï¢Τ˜ ·Ó·Ì̤Ó˜ Ï·Ì¿‰Â˜ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ̤ڷ˜, Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∫·È Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ̤۷ ·fi ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔ Ó‡̷ ΔÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿Ùo˘, ˘„ÒÓÂÈ ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ Ù˘ ·ı·Ó·Û›·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Û οı ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔχÙÚˆÛË. ∫·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ‰‡Û‚·ÙÔ˜, ʈٛ˙ÂÙ·È Î·È Î·Ù·˘Á¿˙ÂÙ ·fi ÙÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ∂›Ó·È ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÛÎÔÚ¿ ·ÓÙÔ‡ ¯·Ú¿, ·Á·ÏÏ›·ÛË Î·È Â˘Ù˘¯›·. ∂›Ó·È ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ Ó›ÎËÛ ٷ ÛÎÔÙ¿‰È· ÙÔ˘ Õ‰Ë Î·È ÂΛ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÕÁÈÔ Êˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯o˘Ó ‰¿ÎÚ˘· Î·È fiÓÔÈ. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·Ó Î·È Ô ∑·Î˘ÓıÈÓfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÓÔÓ‰Ú‹˜, Ô˘ fiÙ·Ó Î¿ÔÙ ‰È·‰fiıËΠÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, ˆ˜ ˘ÚÔÏ‹ıËΠÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· Ô Δ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¤ÏÂÁÂ: √ ÕÁÈo˜ Δ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂοÂÈ. °È·Ù› fiÔ˘ ¿ÂÈ Ù’ ÕÁÈÔ ºˆ˜ ¿ÏÏË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ¿ÂÈ. ∫·È ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜, Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÈ¿ÛÂÈ, ʈٛ˙ÂÈ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘. TȘ ÕÁȘ ·˘Ù¤˜ ̤Ú˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì›ÛË Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤¯ıÚ· Î·È Î·Î›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÏËÛÌÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi Ó‡̷ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ °ÈÔÚÙ‹˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰·ÊÓÔÊfiÚ˜ Î·È Ï·ÌÚÔÊÔÚÂ̤Ó˜ ÂÎÎÏËÛȤ˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Êˆ˜ ·’ Ù’ ·ÁÈÔΤÚÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ ÃÚÈÛÙfi ∞Ó¤ÛÙË. √ ¶·Û¯·ÏÈÓfi˜ ·˘Ùfi˜ ‡ÌÓÔ˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ¿ÛÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ Â› ·ÈÒÓ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÎÚ·Ù› Ù· Û΋ÙÚ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ Ô˘ „¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂ Î·Ù¿Ó˘ÍË Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Û·Ó Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ӤԘ Î·È ·ÈÒÓÈÔ˜ Ì·˙›, ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ. £·Ó¿Ùˆ, ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ù‹Û·˜” .

ΔÔ ¶¿Û¯· √ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ º. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÂȉÈÎfi˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ¿ÓÔÈÍË ÂÊÔ‡ÓÙˆÛ È·. ¶·ÓÙÔ‡ ‚·ÛÈχÂÈ Î·È Î˘Úȷگ› ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Û·Ó Â›ÁÂÈ· Ê˘ÛÈο ı˘ÌÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙËÓ Â˘ˆ‰›· ÙÔ˘˜. Δ· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÚfiÛ¯·Ú·. ŸÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÁÂÏÔ‡Ó. ∏ ʇÛË Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ Î·Ï‹ ÒÚ·. ª¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∞¯, Ì fiÛË ¯·Ú¿ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ‰ÈÏ‹ ¯·Ú¿. ¶ÚÒÙ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Ë̤ڷ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ·ÁˆÓ›· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË. ª· ÒÛÔ˘ Ó· ÂÈԇ̠fiÏ· ·˘Ù¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. £· ÚÔËÁËı› Ë ªÂÁ¿ÏË μ‰ÔÌ¿‰·, ı· Á›ÓÂÈ Ë ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. £·

ÙÔÓ Â¢ÊËÌ›ÛÔ˘Ó. £· ÙÔÓ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó Û·Ó ÓÈÎËÙ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÙ‡ÔÓÙ·È, fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. £· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ª˘ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ, fiÔ˘ ı· ‰È‰·¯ıԇ̠ÙËÓ Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ı· χÓÂÈ Ù· fi‰È· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı· ·Ú·Ï›„ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡‰· ÙÔÓ ÚÔ‰fiÙË, ÂÓÒ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Û ϛÁÔ. ΔÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›‰·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶fiÛË ·ÓÂÍÈηΛ·! £· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔ‰ÔÛ›·. √ ¢ÂÚÁ¤Ù˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ı· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘. £· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏËÛÙ‹. £· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¯ı˜ ÂÊÒÓ·˙·Ó “øÛ·ÓÓ¿, ¢ÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ô ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜” . ∫·È ÂÓÒ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ı· ÛÙ¿˙ÂÈ, ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ï›„ÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘, ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Á›· ªËÙ¤Ú· ΔÔ˘! ΔÈ ˆÚ·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ì·˜. ¢‡Ô ÈÛÙÔ› ª·ıËÙ¤˜ ı· ÙÔÓ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÔ˘Ó. √È πÔ˘‰·›ÔÈ ı· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù¿ÊÔ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ fï˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Ë̤ڷ˜ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô Ù¿ÊÔ˜, ı· Ï¿Ì„ÂÈ. ∂ÎÙ˘ÊψÙÈÎfi ʈ˜ ı· ͯ˘ı› Î·È Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ı· ·Ó·ÛÙËı›. £· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. Œ¯Ô˘Ì ¶¿Û¯·! ™ÙË ÛÔ‡‚Ï· ı· „‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÚÓ› ∞¯ Ò˜, ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÂÈ. ΔÔ ÙÚ·¤˙È ÚfiÛ¯·Ú· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∏ ¯·Ú¿ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜. ΔÔ Á¤ÏÈÔ ·ÓÙ˯› Û fiϘ ÙȘ ·˘Ï¤˜, Â›Ó·È ¶¿Û¯·. ∂›Ó·È ¯·Ú¿. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÓÈ΋ıËÎÂ. ∏ ·ÔχÙÚˆÛË ‹ÏıÂ. °ÈÔÚÙ¿˙Ô˘ÌÂ. Δ· ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó. ∞˘Ù¿ ı· ÙÛÔ˘ÁÎÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ì Ì ÂΛӷ Ô˘ ı· Û¿ÛÔ˘Ó. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ·‰ÂÈ·Ófi˜, ¯ˆÚ›˜ ¯·Ú¿. ª· Î·È Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· Ì·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ï˘Ë̤ÓÔ˜ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ. ΔËÓ ·ÓԛͷÌ ÂÌ›˜. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ˆ˜ ‹Á·Ì ·fi fi,ÙÈ Â›¯·Ì ÂÌ›˜. ¶‹Ú·Ì ·fi ÙËÓ ÔÓÂ̤ÓË ÙÔ˘˜ „˘¯‹ ¯›ÏÈ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ¿ÂÈÚ˜ ¢¯¤˜. ªÂ ·˘Ù¿ ÛÙÔÏ›ÛÙËÎÂ Ë „˘¯‹ Ì·˜. ∞¯! fiÛË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÓÈÒÛ·Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¶¿Û¯· ÏÔÈfiÓ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ Ï¿ÌÂÈ. °¤ÌÈÛ ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ Ï·Ì¿‰ˆÓ. °¤ÌÈÛ ·fi ¯·Úˆ¤˜ „·Ï̈‰›Â˜. ∞fi ÙÔ “Ãπ™Δ√™ ∞¡∂™Δ∏” . ™ÙÔ ¯ÔÚÔÛÙ¿ÛÙÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚ›Ô. ™ÙËÓ ÂÍÔ¯‹ fiÏÔÈ ÔÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. £Â¤ Ì·˜, fiÛË Û˘ÁΛÓËÛË ÓÈÒıÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ̤ڷ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿. °È· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ Î¿ı „˘¯‹, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÊÔÚÂÛÈ¿, Ì· ÈÔ Ôχ ÁÈ· ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ·Á¿˘, Ô˘ ͯ‡ıËΠ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ. °È’ ·˘Ùfi ˘„ÒÓÔ˘Ì ÚÔÛ¢¯‹, £Â¤ Ì·˜, ıÂÚÌ‹ Î·È Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ ·ÓÙÔÙÂÈÓfi ¶¿Û¯· ΔËÓ ·Á¿Ë ™Ô˘” .

™˘ÏϤÎÙ˜ ·ÔÙÛ›Á·ÚˆÓ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ÙÔ Â›¯· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ‚¤‚·È· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ı· ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô˘ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÏϤÎÙ˜ ·ÔÙÛ›Á·ÚˆÓ. ∫·È fï˜ ÙÔ Â›‰· Î·È ÙÔ ‰È·›ÛÙˆÛ· ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ, Û ̛· Î·È ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ηÙÔ¯È΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÔ˘

Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ·Ó¤¯ÂÈ· ‹Ù·Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó. ΔfiÙ ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó fiÏ· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¿ÂÈÚ·. ™‹ÌÂÚ·, fï˜, ÁÈ·Ù› Ó· Â·Ó·Î‡„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ·¯ı¤˜ ·˘Ùfi ı¤·Ì· ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜; ™ËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÈÛ·, Ô‡Ù ›¯· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ıˆÚÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Â˘Ù˘¯‹. ŸÌˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ··Û¯fiÏËÛÂ Î·È ‰ÂÓ Ì ¿ÊËÛ ·‰È¿ÊÔÚÔ. ™Â οÔÈÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ fiÏ˘ ÌÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ˆ ÙÂÙ · ÙÂÙ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Î·ıfiÌÔ˘Ó Û οÔÈÔ ·ÁοÎÈ Î·È ‰È¿‚·˙· ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂›‰· ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÂÚ› Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜ ¿ÙÔÌÔ Ó· Û·‚ÂÈ Î·È Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ·ÔÙÛ›Á·Ú· Ì ÂÈÏÔÁ‹. ¢ÂÓ ¤¯·Û· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·, ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ™˘ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Ϥˆ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· Û ڈًۈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi; ∂›Û·È ÙfiÛÔ Ù˘ ·Ó¿Á΢; ¡·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï›Á· Ô˘ ·›ÚÓˆ, ÌÈ· ÂÓȯڋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ë ÛÙ¤ÚËÛË Ì ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÌÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Îfi„ˆ. Èڛ˜ „ˆÌ› ˙ˆ, ¯ˆÚ›˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ fi¯È. ∫·È ‰ÂÓ ÛΤÙÂÛ·È ÙË ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÔ˘; ¡·È, ÙÔ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ë ·¿ÓÙËÛË. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ¿ÏÈ Û οÔÈÔ ·ÁοÎÈ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Ì¤Û˘ ËÏÈΛ·˜, ¤·ÈÍ ı¤·ÙÚÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ʈӷ¯Ù¿: ø¯, ÙÔ fi‰È ÌÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi Û·„ÈÌfi ÙÔ˘, ¿Ú·Í ÙÔ ·ÔÙÛ›Á·ÚÔ. ™ËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ΢ڛˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·Ó›˙ÔÓÙ˜ Î·È Î·ı‹ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ·ÁοÎÈ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÂÙÔ‡Ó ÂΛ Á‡Úˆ ÙȘ Áfi˜ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ. √ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÏÔÈfiÓ ÌÂÛ‹ÏÈÍ ‹Ù·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÔ ÁÈ·Ù›. ◊Ù·Ó fï˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ›¯Â ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ¤ÚȯÓ ̤۷ ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™Â Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤Î·Ó· ÌÂ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ÁÓÒÌË fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¤ÍË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ Î·È ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋, ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÒÛÙ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÂÎ·Ï˘Ì̤Ó˜ ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÏÔÈÔ, Â›Ó·È ÙÔ ‚Ï·‚ÂÚfi Ù˘ ˘Á›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. ∞ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ fiˆ˜ ›Â Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËη. “ŒÍȘ ‰Â˘Ù¤Ú· ʇÛȘ” ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ì·˜ ÚfiÁÔÓÔÈ” .

ªÂÙ¿‰ÔÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÛÙËÓ Δ.V. √ Î. ¢ËÌ. ºÚ. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ∂ƒΔ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÂÎÔÌ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ÎfiËηÓ! ∂›Ó·È Îڛ̷, Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÔ¯‹ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ô Ì¤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÏÂÔÙÈο ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· (fi¯È ÌfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ)! ∞’ fi,ÙÈ ı˘Ì¿Ì·È ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ϤÔÓ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ ·˜ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· Û ηÈÚÔ‡˜ ¯·ÏÂÔ‡˜” .

∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ - ªÈ· ¿ÏÏË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘. ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Â›Ù ·˘Ùfi˜ ›Ù ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ . ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, fiÓÔÌ· Î·È Î‡ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ fiÏ˘, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ› Î·È ÙÔÓ ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÂÎÏÔÁ¤·. ∫·È ÂÓÒ Ë Û¯¤ÛË ÂÎÏÔÁ¤· - ÂÎÏÂÁÔ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È Ì›· ÛÙÂÓ‹ Î·È ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË, Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÁÔ̤ÓÔ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Î·È ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È. ¶·‡ÂÈ

Ó· ·Ú·ÙËÚ›, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó ·Ú·ÙËÚ› ‰ÂÓ ÎÔÈÓÔÔÈ› ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ÎfiˆÛË ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ηٷÙÚÈ‚‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â·Ú΋ ·ÈÙ›· - ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û¯¤ÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·˘ÙÔ-·Ú·›ÙËÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ ¿Á¯Ô˜ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁ¤· Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Û˘ÛÛˆÚ¢fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ı˘Ìfi. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔ-·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁ¤·, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·˘Ùfi-·ÔÌÔÓÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È. ¶Ï¤ÔÓ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ˘fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ·ÂÈÏ› Ì ÙÈ̈ڛ·.

ªÔÚԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ. ∞ÏÏ¿ ·˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿

ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁ¤· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. ¢ÈfiÙÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ı˘Ìfi˜ ˆ˜ ηٿ ‚¿ÛË Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ, ÌÂÈ ÒÓÂÈ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋. ŒÙÛÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹, Ú¿ÍË Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÒÚÈÌ˘ ÛΤ„˘, ·˘ÙÔ·Ó·ÈÚ›ٷÈ!!! ∫·Ù¿ ΢ÚÈÔÏÂÍ›·, ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ı˘ÌÔ‡ Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·Ù›·˜! √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÓ‹Ì˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ‰È·Ù‡ˆÛ‹ ÙÔ˘) ›¯Â ‹‰Ë ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ: √ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ı˘ÌÒÛÂÈ - ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ∞ÏÏ¿, ÙÔ Ó· ı˘ÌÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi ¿ÙÔÌÔ, ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‚·ıÌfi Î·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÈÙ›· Î·È Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ - ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô

¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ô ÙfiÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÛˆÛÙfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁfiÙ·ÙÔ˘˜ Î·È ÈηÓfiÙ·ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· Û˘ÓÂÚÁ·Ûıԇ̠ˆ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÛÙÂÓ‹˜, ··ÈÙËÙÈ΋˜ Î·È ‰ÈÂΉÈÎËÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ‰ËÌfiÙË Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, fi¯È Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÁÈ· ¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ· ¤ÙË. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌÂ: ∂ÎϤÁˆ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÂÎÏ‹Áˆ (=·Ú·ÈÙԇ̷È, ·‡ÔÌ·È), ηÈ, Ë Û ϿıÔ˜ ÙfiÔ, ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÚfiÔ ÙÈ̈ڛ· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Δπ ªøƒπ∞. ∫·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ̈ڛ·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÚÔÛ‰ÔοÙÂ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿ÛÙ·ÛË” ʤÙÔ˜; ™‡ÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ Â›Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó ηχÙÂÚ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿ÛÙ·ÛË” ʤÙÔ˜. ∂ÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ª. ™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

/5

∂Ï·ÛÙÈÎÔ› Ù¿ËÙ˜ ÛÙȘ ÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ fiÙÂ; ∂·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÈÛfi‰ˆÓ ‰È·‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ù·‹ÙˆÓ ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·‰·ÛÌÔ› Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈÂχÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ªÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ Ù· ψÊÔÚ›·, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰ÈÂχÛÂȘ οı ̤ڷ ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙË ∑¿¯Ô˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ªfiÙÛ·ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¢∏ª√.™.

¶ÂÚÈÎÏ‹˜ §·ÁÈ·Ó¿Î˘

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ‚ÂÁÁ·ÏÈο

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿ÛÙ·ÛË” ʤÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. °È· fiÏ· fiÛ· Ì·˜ ϤÓ ÁÈ· ÏÂfiÓ·ÛÌ· ¤¯ˆ Ó· ˆ fiÙÈ Î·È ÂÁÒ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ı· ¤¯ˆ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘” .

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ “ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜” Î·È ÛÙȘ “ÌÈӤڂ˜” ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ηıÒ˜ οı ¯ÚfiÓÔ 150 ·È‰È¿ ‰È·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‚ÂÁÁ·ÏÈο. ¢˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ·, ÎÚÔÙ›‰Â˜, ‚ÂÁÁ·ÏÈο, ÛÙڷηÛÙÚԇΘ, ÌÂÏÈÛÛ¿ÎÈ·, ηÓÔÁfiÓ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ›‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ·fi„Â, ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Ì‹Ó˘Ì·. ªfiÓÔÓ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ...

“¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿Ó ηχÙÂÚ· ʤÙÔ˜. ¢ÂÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿ÛÙ·ÛË” . ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ¿ÌÂ, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ· fi¯È” .

ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, “ÔÏÂÌ¿Ì” , ›̷ÛÙ ŒÏÏËÓ˜, ͤÚÔ˘Ì ·fi ‰˘ÛÎÔϛ˜, ¤¯Ô˘Ì „˘¯‹, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙÂÌ¤Ïˉ˜, ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ¿ÓÙ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂ÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ πÃ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ªÈ· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ πà ¯ˆÚ›˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ πà ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. °.•.

∞ÚÁ˘ÚԇϷ ΔÛ·ÎÓ‹

·›Ù˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Ó·ÒÓ ¯ı˜, Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ Û˘Á¯ˆÚÔ‡Û·Ó Ù· Âı·Ì¤Ó· Ì·˜. ¶¤ÓÙ ¤ÍÈ ·fi ‰·‡ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û οı ӷfi, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ê˘ÛÈο, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ªÂ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 30 ÂÎÎÏËۛ˜ ÛÙËÓ fiÏË, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÛÈÔ˘˜ Â·›Ù˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ∞Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ 30-40 ÂÚ›Ô˘, Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÎÂÚÈ¿ Î·È Ï·Ì¿‰Â˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. §ÂˆÊÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο...

¢∏ª√.™.

∞ÚÁ‡Ú˘ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·

Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ·ÎÔ‡Ó ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó. ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ô ∂√¶ÀÀ ·fi ÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Ù˘ ÂÈϤÔÓ ÏËڈ̋˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∫·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË... º.™.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‚¿˙Ô˘Ó fiÏÔ

¢ÚfiÌÔÈ ∞ÚÎÂÙÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ “ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙËÓ ı›· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÛÙË °Ë. ¢‡ÛÎÔÏ· fï˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÛΤ„Ë ÚÔ˜ ÙË Á‹ÈÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ Û·Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ∞. ÕÈÎÂÓ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ” ÁÚ¿ÊÂÈ: “™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Ô πËÛÔ‡˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô ÈÔ Û·Ê‹˜ Î·È ÔÈΛԘ ‹Úˆ·˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏ ηډȿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿Û¯ÂÈ ·fi ·ıÔÏÔÁÈ΋ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È Ù˘ÊÏ‹ Î·È ÂÈÛÌ·ÙÈο ·Ï‡ÁÈÛÙË” . ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Ó·È Î·È Ë ÛÎÈ·ÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¶. ªÚ·ÙÛÈÒÙË: “∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi οı ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÎÔÛÌÔ‡Û ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˜ ·ÁÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·¤ÙÚÂÂ, fï˜, Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜. ¶ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó. ∞Á·Ô‡Û ÙË ÌfiÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ˙ÂÈ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚ¢Óԇ̠ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙÔÓ Á‹ÈÓÔ ÎfiÛÌÔ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ £Âfi. ∞ÚΛ ·˘Ù‹ Ë ¤Ú¢ӷ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹” ” . ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· “√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÚÔ˜ μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ Î·È μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È Ù· ÍÂ-

ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ fiÛÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ∫ÔÓÙ¿ ÛÈÌ¿ Â›Ó·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ˙ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ı¤ÏÂÈ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ϤÁÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ¿„ÔÁÔÈ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·Ï›˜. μ.∫.

19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1984

Óԉԯ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÏËÚfiÙËÙ·. ∫fiÓÙÚ· ÛÙȘ... ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ¤ÁÈÓ Ì οı ̤ÛÔ (∫Δ∂§, √™∂, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›· Î·È π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ·), ÂÓÒ ÚÔ˜ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Ë Î›ÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠¤ÎÙ·ÎÙ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·” .

‰fiÓ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· §·ÌÈÓÔ‡˜ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ∏ ªÔÓ‹ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1799 Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ù¤ÌÏÔ Ì ÂÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘” .

“ŒÚÁÔ Ù¤¯Ó˘” ÎÚ›ıËΠÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ §·ÌÈÓÔ‡˜ ““ŒÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·” ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ̠·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÈÛÙËÌÒÓ ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË Ë ªÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ §·ÌÈ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1906... √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ªÂÛÔÏ˘ÌÈ¿‰·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ 10 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ŒÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 884 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 20 ¯ÒÚ˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ 300 ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ˆ˜ ıÂÛÌfi˜, ÂÂȉ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. 1911... ∏ Ó¤· ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË „ËÊ›˙ÂÈ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. 1936... √È ÕÚ·‚˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ã·Ù˙ ∞Ì›Ó ∞Ï ÃÔ˘ÛÂ˚Ó› ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·-

Ù¿ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÂÂȉ‹ οÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∂‚Ú·›ˆÓ. 1971... ™Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·›˙ÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. √ ΔÛ·ÚϘ ª¿ÓÛÔÓ Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Û ÈÛfi‚È· ‰ÂÛÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ Âȉ¯ı‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ ™¿ÚÔÓ Δ¤ÈÙ, Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙfiÙ ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ƒÔÌ¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. 1987... ∏ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™›ÌÛÔÓ (The Simpsons) οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ˆ˜ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‚·ÚÈÂÙ¤ The Tracey Ullman Show ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Fox.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

Δ

Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ “∂ÏÈ¿˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Â¿Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˙ËÙ› ÙË ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ˘fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÈ· ŒÓˆÛË ¯ˆÚÒÓ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜.

¡πKO™ ∞N¢POY§AKH™ “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÈ¿˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

Δ· Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο “ÍÂηı·Ú›ÛÌ·Ù· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” Î·È Ô ¡. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì οı ÙÚfiÔ Û ÌÈ· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙ·ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ‰‹ÏˆÛÂ. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ “∂ÏÈ¿”, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ “Ù¿ÛÂȘ” ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂›Û˘, ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ˜ ÙË ¢∏ª∞ƒ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‚ڋηÙ “ÎÔÈÓfi ‰ÚfiÌÔ” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÛ˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ. ΔÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ; ∏ ∂ÏÈ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¡· ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ◊Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜ ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ ¢∏ª∞ƒ Î·È fiϘ ÙȘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ¢∏ª∞ƒ, ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‚ÚÂı› ÎÔÈÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·ÛÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ ˘‹ÚÍÂ

∏ ∂ÏÈ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¡· ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘

ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ ¶∞™√∫. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ηÙ‚·›Óˆ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÌÔ˘ ȉÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙËڛ͈ Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Û ÌÈ· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÔÌ·È Ô‡Ù ӷ οӈ ÙÔÓ ¶fiÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ›ψ Û fiÏ· Ì·˜ Ù· ̤ÏË Î·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì Ì ÂÓfiÙËÙ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë. Œ¯ÂÙ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ¶Ú·ÎÙÈο ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Û ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ Ô‰ËÁ› Î·È ÛÙȘ οÏ˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ; ∏ ¯ÒÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘, fï˜ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ۋΈÛ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Â·¯ıÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ·Û‡ÓÙ·ÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, fiÙ·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ ¤Ù·˙ ∑¿ÂÈ·. ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠ͷӿ ÛÙ· fi‰È· Ì·˜ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÒÛÙ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

the coffee experience

Delivery §∞ƒπ™∏™ 163μ - ΔËÏ.: 2421106681 μfiÏÔ˜

∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓË ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Í·Ó¿ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ¢ËÌÂÚ‹ÛÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏ› “ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË” ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. °È·Ù› ıˆÚ›Ù fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋; ∏ Ó¤· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ

‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ·ÓÂÚÁ›·. ªÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fï˜, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÓÈÒıÂÈ ϤÔÓ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜. ΔÈ ··Óٿ٠ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÓË ÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË; ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ. ¶·Ú¿ Ù· fiÛ· ϤÂÈ Ë ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ê·›ÓÂÙ·È Ë ›‰È· Ó· ÙÔ ÂÈı˘Ì›, fiÙ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ 1,5% ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 4,85% ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ΔÔ fiÙÈ ˘‹ÚÍÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Á‹Î·Ì ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÊË-

ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‹ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘ÙÔηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÚÔÛ¤‚·Ï ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ì›˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ¿ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜

fï˜ Ô‡Ù ӷ ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔ‡ÁÌ ԇÙÂ Î·È Ó· ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ì fiÏË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ªÔÚԇ̠fï˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ-

Û˘¯¿˙ÂÈ. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ó ÙÒÚ· Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏÂÚÁ›· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î¿ıÂ

ªÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

ÊÔÚ¿ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ̷οÚÈ Ó· ÌËÓ ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ ˘Ê·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı· ˘Ô¯Úˆı› ÂΛÓË Û οÔÈÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi” . ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÌʇÏÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‚ϤÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ‹ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. ∂¿Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·ÚÓËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ·Ó Ë ∂ÏÈ¿, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, ÔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó; ™ÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ∂˘ÚÒË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ∞Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÈ¿, ÙfiÙ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ˘fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Ó· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÌÈ· ŒÓˆÛË ¯ˆÚÒÓ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ì Ô-

ÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ·Ó ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fiÏ˘Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú˜ Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· ˘·ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¤˜. ¶·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ fï˜ Â¿Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ªÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› ˆ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ; £· “η٤‚ÂÈ” Î·È Û ÂıÓÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË; ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ∂ÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‹ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘ÙÔηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÚÔÛ¤‚·Ï ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ì›˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ¿ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜. μ‚·›ˆ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.


¶√§πΔπ∫∏

7

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ

™Â ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜ ™·Ì·Ú¿˜-ΔÛ›Ú·˜ ∫ÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ∞£∏¡∞, 18.

ª

 ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ “ÈÛÔ·Ï›·” ÌÂٷ͇ ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ οÏ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·.

™Ùfi¯Ô˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. ™ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›·, Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi fiÏÔ ÙÔ˘ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ Ô ∞Ï.ΔÛ›Ú·˜ Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÂÚÈԉ›˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·. ∫ÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È fiÙÈ ϤÔÓ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· “·Ù‹ÛÂÈ” ¿Óˆ ÛÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‹ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ·-

™Â ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÚˆÙÈ¿

ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Eurostat, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ - ˘ÎÓ¿ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶ÔÏÈÙÈο, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÒÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ˆ˜ “‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô -Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÔÈ ÈÔ ·ÎÚ·›Â˜ ʈӤ˜, fiˆ˜ Ô º·‹ÏÔ˜ ∫Ú·ÓȉÈÒÙ˘ Î·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰È·-

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˘ ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ· ∞£∏¡∞, 18. ™À¡∂§∏º£∏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ 48¯ÚÔÓÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· 20 ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ȉÈÎÒÓ ∂ÁÎÏËÌ¿-

ÙˆÓ μ›·˜, ηıÒ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¡›Î·È·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· “‰È·‚È‚·ÛÙ‹” , ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ì SMS ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙ· ̤ÏË.

ʈӛ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ fi¯È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ (¿ÁÈ·) ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË ÁÈ· ηٿÚÙÈÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·Ú‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο ̤و·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÂÈÙÂı› ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ô͇ÙËÙ· ÙÔ Â-

fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ◊‰Ë, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È “·›˙Ô˘Ó Ù· Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ 26 ª·˝Ô˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ‚¤ÏË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ‰Ú¿Î· ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘”, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ª·ÏÙ¿ÎÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, ÂÓÒ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· “·ÏÏËÏÔÛ·Ú·ÛÛfiÌÂÓ˜ Ê·Ùڛ˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜” . ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô, Ô ÚfiÂ-

§√À¡∞ ¶∞ƒ∫ ™Δ√ μ√§√

∂§∞Δ∂ ¡∞ ¢π∞™∫∂¢∞™∂Δ∂ ™Δ∏¡ ¶§∞Δ∂π∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ - ¶. ª∂§∞ ∞¡√πÃΔ∞ ∞¶√ Δπ™ 9 Δ√ ¶ƒøπ ∂ø™ ∞ƒ°∞ Δ√ μƒ∞¢À

∂∫¶Δø™∏ 30% ™∂ √§∂™ Δπ™ √ƒ°∞¡øª∂¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ Δ∏§. 6984668025, Î. ∫ø™Δ∞™

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ “ÊÔ‡Ûη” ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ª¤ÚÎÂÏ Î·È “·ÎÚÈ‚‹” ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô (ÙÚ›ÙÔ) ÌÓËÌfiÓÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ‰Ú·Ì·ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ê›Û˜: “√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛ”, “Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛ”, “ΔÔ „˘ÁÂ›Ô Ì·˜ ¿‰ÂÈ·ÛÂ. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛ” , “∏ Û‡ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÎfiËÎÂ. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛ” .

ŒÍÔ‰Ô˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 18. ™Δ∏¡ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙȘ

‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÍ·ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, Ôϛ٘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ΔÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ı· ʤÚÂÈ ÎÏÈ̷ΈÙfi ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi 2,75% ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ̤¯ÚÈ 5,75% ÛÙË Ï‹ÍË, Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ì ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË 30 ËÌÂÚÒÓ. £· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, οı ̋ӷ Î·È Ë ÚÒÙË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ‰ËÏ. ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2016. “Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚Îfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÌfiÓÔ 3%. ŒÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ·Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌfiÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎÔ‹ ÁÈ· ÊfiÚÔ, Â›Ó·È 4,00%” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi οı ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· Â›Ó·È 1.000 ¢ÚÒ.


¶√§πΔπ∫∏

8

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∫‡ÚÔ˜

ªÂ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ √∞∂∂

™¿ÏÔ˜ Ì ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

£ÂÒÚËÛË ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ·ÛıÂÓ›·˜

§∂À∫ø™π∞, 18. ™∞§√ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·Ô-

Î¿Ï˘„Ë fiÙÈ Ë §·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÚÔ ÎÚ›Û˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Focus ÙÔ˘ EÏÏ·‰›ÙË Î ªÈ¯¿ÏË ∑ÔÏÒÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ (¢∏™À) Î·È ÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∞∫∂§ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó Û˘ÓÔÏÈο 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Focus ÙÔ˘ Î. ∑ÔÏÒÙ·, ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙfiÙ Ù˘ Marfin §·˚΋˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ‹Ú·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÙÔ ¢∏™À ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ¤Ï·‚ ÂÈÙ·Á‹ ‡„Ô˘˜ 50 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Ù˘ §·˚΋˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ › fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2008. ΔÔÓ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË ÁÈ·Ù› ·Ó ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙfiÙÂ Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¶ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007 Ì 2008 ÙÔ ∞∫∂§ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ú 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ ¤Ï·‚·Ó ¿ÏÏÔÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∞∫∂§, ∞ÓÙÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ › fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۇӉÂÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ·Ó Ù· fiÛ· ϤÓÂ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ.

¶∞Δƒ∞, 18.

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

Δ

ËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜ ‰›ÓÂÈ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ 1Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ¶·ÙÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ 66/2014 ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ¤ÂÈÙ· ·fi ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó 96 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √∞∂∂ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∫¿Ùˆ ∞¯·˝·, ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô √∞∂∂ Ó· ıˆڋÛÂÈ Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙˆÓ 96 ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ °È¿ÓÓ˘ ∫ÚËÓ›‰Ë˜, “ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ì·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô √∞∂∂ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó”. Ÿˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫ÚËÓ›‰Ë˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 “Ô Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜” . ∂›Û˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ “Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ

¿ÚıÚÔ 5 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂχıÂÚ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË” . “ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË “¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ („‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 6˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ù˘ ∑’ ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ) ÚÔÛÙ¤ıËΠ·-

Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, “ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜” . ∞ÎfiÌË, ÛÙËÓ ›‰È· ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÛÙ· ¿ÚıÚ· 21 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 Î·È 22 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” Î·È ˆ˜ “ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ” . “∞fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, “Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ

ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ (·fiÊ·ÛË √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ™Ù∂ 400/1986), ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·ÁÓÒÛˆ˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙȘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÊfiÛÔÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÛÒˆÓ” . “∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ù‹” Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, “˘fiÎÂÈÙ·È Û ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ, fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜” . ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ë ÌË ıÂÒÚËÛË ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ Â·¯ı¤ÛÙ·ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Û ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙ·ÙË ı¤ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ηıfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› ÌÂÓ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÂÏÒ˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜- ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÂÏıfiÓÙÔ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÎÈ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜, ·Á·ıÔ‡ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·¢ı›·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” . “√ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰Â” Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, “‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÚԂ› ÛÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÔÔÙ‰‹ÔÙ Ì ÙË Ï‹„Ë ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢” .

OÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ

Deutsche Welle: ¶fiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; μ∂ƒ√§π¡√, 18. §π°∂™ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ

Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÚıÚÔ Ù˘ Deutsche Welle. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÚԂϤ„ÂȘ fiÙÈ Ë “ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË” ı· ÂÈÛÎÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙ· 28 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ-

‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È. ΔÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË, ·Ô‰ÔÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. øÛÙfiÛÔ Ë ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚԤϢÛË. ∏ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∑Ô˙¤Ê ¡ÙÔÏ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ “¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘” . “μϤÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ·ÓÙÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÚfiÔ‰Ô˜” ϤÂÈ Ô Á¿ÏÏÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙË Deutsche Welle. “£˘ÌËı›Ù Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ô‡ ›̷ÛÙ ۋÌÂÚ·. ™Â fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ê˘ÛÈο Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ∂∂. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi” . ¢È·ÌÂÙÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ °Î¿ÌÈ ΔÛ›ÌÂÚ. ∏ ÁÂÚÌ·Ó›‰· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÛÙË-

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‹Ù·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜ ÂÍ’·Ú¯‹˜, ηıÒ˜ ÂÛÙ›·˙ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. “¢ÂÓ ÌÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ԉ¯ıÒ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ͤÚÂÙÂ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Â¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â¿Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë °Î¿ÌÈ ΔÛ›ÌÂÚ.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ‚ϤÔ˘Ó, Ô‡Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô‡Ù ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‹ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·” . ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, fi¯È ÌfiÓÔ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. °È· ÙËÓ Û˘ÌÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ƒÂÌ¤Î· ÷Ú̘, Ë ·Ó·‚ÔÏ‹

Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜. “∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ô‡Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô‡Ù Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈËı› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘. ∫·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ. Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fï˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË- Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·...” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘ÚˆÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ °Î¿ÌÈ ΔÛ›ÌÂÚ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ “Â·¯ıÔ‡˜ ¯Ú¤Ô˘˜” . £ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚ϤÂÈ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ Ã¿Ó˜ ™‚fiÌÔÓÙ·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜.

¡π∫√§∞√™ ∞§. ∫∂¡Δπ√°§√À μπ√Δ∂áπ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ æÀ°∂πø¡ ∞ƒΔ√¶√ππ∞™ - ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏™ ∂•√¶§π™ª√π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞¡√•∂π¢øΔ∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ μπ√Δ∂áπ∞: ∞’ μπ.¶∂. μ√§√À Δ∏§. 24210 95387


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

9

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

“∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘-¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿”

μÚ¤ıËÎ·Ó 3.000 ú Î·È ÂÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË

ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ˜ Û˘Û›ڈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ

ÚÈÛٷو̤ÓË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ- Ë ÏËÛÙ›· Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ - ª. ¶¤ÌÙË- ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÙÚÂȘ Ë̉·Ô› - ËÏÈΛ·˜ 22, 27 Î·È 34 ÂÙÒÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÂÚ› fiψӔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËÎÂ Î·È Ë ÂÌÏÔ΋ ÂÓfi˜ 39¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂΉfiıËΠ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· Ù· ›‰È· ·‰È΋̷ٷ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ 39¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘˜- Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· 80¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‰Ú¿ÛÙË, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ. ™Â ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 18,5 ÂηÙÔÛÙÒÓ Ì ̋ÎÔ˜ Ï¿Ì·˜ 8,5 ¤Ó·˜ ˘·ÏÔıÚ·‡ÛÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰fiıËΠÛÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ì ÙË Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó.

 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘-¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:“π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ·‹¯ËÛË Â›¯Â ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 125 ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘-¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∂›Ó·È ϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ˜ Û˘Û›ڈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û ÌÈ· ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¯ÂÈÚ·ÊÂÙË̤ÓË ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· fiÔÈ· ¿‰ËÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ fiÏ˘ Ì·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÚÔۋψÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·

Î·È ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ◊‰Ë ·fi ¯ı˜ ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌË Û˘ÌÔϛ٘ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ú¿Ù·Í˘, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÛ¯˘Úfi ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.ªfiÓÔ Ù˘¯·›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È, Û˘ÓÂÒ˜, ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¯˘‰·›Ô ·Ú·-

Ï‹ÚËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ¶.™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜, ·fi ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙË ‰ËÌ·Ú¯›· ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÓÙÚÔ‹ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠے ·˘Ù‹. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó¿·˘Ï·, fiÔ˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·Ó·-

˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ success story ÛÙË “ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·” Î·È ÙÔ life style, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·Ôχو˜ ÛÙÔ ‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘. ªfiÓÔ Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÚ·ÊÈÎfi˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÎÏËı›˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ. √ μfiÏÔ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È °Ï˘Ê¿‰·.∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÏ·Îԇ̠۠¿ÁÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, ηÈÓÔÙÔÌÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.∂˘¯fiÌ·ÛÙ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ÙȘ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ˜ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ∫·Ïfi ¶¿Û¯· Î·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿” .

ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë 10.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ∞£∏¡∞, 18. ∞¡√π•∂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ-

΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·, Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ 2013. ◊‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤-

¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÂÚ› ÙȘ 10.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È ÚÒÙË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÀËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ¶Ôϛ٘ °È· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 10 ª·˝Ô˘.

°È· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 31 ª·˝Ô˘, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘. °È· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘.

∂•πáπ∞™Δ∏∫∂ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÂıÔ‰È΋ Î·È ÂÌÂ-

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË « ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π ∏ ÂÎÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ΔÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞‡ÚÈÔ. ΔÔ ∞¯, Ô ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜, Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë Ï‡Ë Û›ı· ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¿ÓÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “¶·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· À¿Ú¯ÂȘ. ∞Ó‰Ú¤·˜, ª¿Ì˘ ª¿ÚÙÈÔ˜ 2014

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD

» ª√À™π∫∏ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

1.¶ƒ∞™π¡√ & °∞§∞∑π√ √ƒÃ∏™Δƒπ∫√ 2.∏ ª∂Δ∞¡∞™Δπ™ ¶√π∏™∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 3.¢∞∫ƒÀ ™Δ√ °À∞§π ∏§. ∫∞Δ™√À§∏™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 4.∂¡∞ ºπ§π °π∞ ∫∂π¡√¡ §.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /∂§.μ∞ƒ∂∞§∞/∞¶.ª√™π√™ 5.√ ¡√™Δ∞§°√™ ¶√π∏™∏ ∏§.∫∞Δ™√À§∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 6.Δ∏™ ª∞¡∞™ ¶√π∏™∏ ∂§∂¡∏ §∞Ã∞¡π¢√À/∞¶.ª√™π√™ 7.∞¶√¡∏ ∑ø∏ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 8.ºΔøÃ√§√°∂π∞ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 9.√ª√ƒº∏ & ¶∞ƒ∞•∂¡∏ ¶∞Δƒπ¢∞ ¢.§∞°π√™/√¢.∂§ÀΔ∏™ /∞¶.ª√™π√™ 10.Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ ∞¡√π°ø ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/Δ.§∂πμ∞¢πΔ∏™/ ∞.∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ 11.√ ª∞ƒ∫√™ À¶√Àƒ°√™ ª.μ∞ªμ∞∫∞ƒ∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™/√§√π 12.¢∂¡¢ƒ√ Δ√ ¢∂¡¢ƒ√ ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/°.ƒπΔ™√™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ ∂¶∞π•∞¡ √π ª√À™π∫√π °π∞¡¡∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ¶π∞¡√ /∫Àƒπ∞∫√™ °∫√Àμ∂¡Δ∞™ μπ√§π, μπ√§∞/∫ø™Δ∞™ °∂¢π∫∏™ ª¶√À∑√À∫π,ª∞¡Δ√§π¡√,§∞√ÀΔ√/ ∞¶√™Δ√§√™ ª√™π√™ ∫π£∞ƒ∞/ºπ§π¶¶√™ ƒ∂Δ™π√™ ª¶∞™√/ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ™∞¡Δ√Àƒπ,∫π£∞ƒ∞ ∏Ã√Ã∞º∏™∏-∏Ã√§∏æπ∞/°πøƒ°√™ ∑∞°√ƒ∏™ ∞440 ART WORK °πøƒ°√™ Ã∞Δ∑∞∫∏™

ΔÔ Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ «£»

(π¿ÛÔÓÔ˜-∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2), ÙËÏ. 24210 23303-4 *ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ “¶∞§ª√™”


A¶√æ∂π™

10

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∫¿ÏÂÛÌ· ∞. ¡¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘

Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ʈӋ ·ÓÙÔ‡: ™ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹. ¡· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÒÛÙ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¿ÏË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù· Û¯ÔÏ›·, ÙËÓ ˘Á›·. ™ÙÔ Ú¢ÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, fiÔ˘ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÌfiÓË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ∫∫∂. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ηÏԇ̠ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË, ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi fiϘ ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. Ÿ¯È Ì ·˘Ù·¿Ù˜, ÌÂÛۛ˜, Ӥ˜ ·Á›‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË fiÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË „‹ÊÔ˜ ÛÙȘ 18 Î·È ÛÙȘ 25 ª¿Ë ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ô Ï·fi˜” .

§¿ÚÈÛ·

ŒÈ·Û·Ó ÎÚÂÔÒÏË Ì ·ÚÓÈ¿ - “Ì·˚ÌÔ‡” ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· §∞ƒπ™∞, 18. ∂¶∂πΔ∞ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÎÏÈ-

Ì·Î›Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û ÎÚÂÔˆÏ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÎÚÂÔÒÏ˘ Ô˘ ı· ‰È¤ıÂÙ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·ÚÓÈ¿ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Ì ·Ú·ÔÈË̤Ó˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ “·ÔÎ¿Ï˘„Ë”, ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó 20 ·ÚÓÈ¿ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ›¯·Ó ·Ê·ÈÚÂı› ÔÈ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, ‹ ›¯·Ó ·Ú·ÔÈËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, £·Ó¿ÛË °ÎÔ˘Ó٤Ϸ, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÎÚÔ‡ÛÌ· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÏÏËÓÔÔ›ËÛ˘ ·ÚÓÈÒÓ.

¢¤Î· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ΔÔ˘

ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Δ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

Î·È Ù˘ ÛıÂÓ·Ú‹˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÓËÌfiÓÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÏÔ‡È Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ - ‰È·‚ڈ̤ÓÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ¡¢-¶∞™√∫ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Ì·ÛÙ ‰Ò, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ

¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ μfiÏÔ: 1) ¶fiÏË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ¤ÁË, Ê·ÁËÙfi, È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ηٿۯÂÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. 2) ¶fiÏË ÚfiÙ˘Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈο ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·, ηÈÓÔÙfi̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙ· ÚÒÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù·. 3) ¶fiÏË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. √ μfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 4) ¶fiÏË ÊÈÏÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ÁÈ·

fiÏÔ˘˜. ªÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·ËÚ›·. 5) ¶fiÏË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¡· ÂÌϤÍÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ̤۷ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı¤ÏÔ˘ÌÂ: 1) ¡· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ηÓfiÓ˜ ·fiÏ˘Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¡· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ¯·Ì¤ÓË ÙÈÌ‹ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. 2) ¡· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÀËÚÂۛ˜, ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙÂÚÔ˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚÔ˜, ÂȉÈο ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ¤Ó· ÎfiÛÙÔ˜. £¤ÏÔ˘Ì ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

μ·ÛÈ΋ Ì·˜ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ˘·ÏÏËÏÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. 3) ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ· Î·È Î‡ÚÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û‹ÌÂÚ· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¢‹ÌÔ˜ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ì·˙‡ÔÓÙ·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Î¿ı ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È “·ÚÒÓ” Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. 4) ¡· οÓÔ˘Ì ÙÔ μfiÏÔ ÙfiÔ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ªÂ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Î·È Â͈ڷ˚ÛÌfi, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÊÈÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. 5) ¡· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠۠ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û’ ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È, fiÔ˘ ¿ÏÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó: ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞˘Ùfi ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

¢ÂÓ Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ, Ô˘ ·Ó‹Î οÔÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜. ∫·Ïԇ̠οı ‰ËÌfiÙË Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ı˘ÌËı› ÔÈÔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ò˜ ‰Ò. ∂‰Ò Î·È 3,5 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·¤Ê˘Á ӷ ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢¤¯ÙËΠ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ·Ú·‰Ôı› Ô ¢‹ÌÔ˜ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™Â ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· χÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË. ΔÂÏÂÈÒÛÙ Ì fiÛÔ˘˜ ˘ÔÛÙ˘ÏÒÓÔ˘Ó, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÚÔ·Á·Ó‰›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜. ∫·Ù·‰ÈοÛÙ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ. æËÊ›ÛÙ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. ™ÙËÚ›ÍÙ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∞Ó. ¶ËÏ›Ô˘ Δ˘

ª·Ú›·˜ ™·Ì·Ú¿, ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ √ ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ë

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ› Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ ¤Ï͢ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È Ó· ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. O ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ “ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜” ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û Â›Â‰Ô ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÒÛÙ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó

VIS TRAVEL μÀ∑∞¡Δπ¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ (1 ¤ˆ˜ 4/5) ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏ HOTEL A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ ŸÏ· Ù· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È

VIS TRAVEL

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060

Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÏψÛÙ ‰›Ô ·Ó¿Ù˘ ͢, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ· Û›·” ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ: * ¢Ú¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ fiˆ˜: 1. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.

2. ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË Ì “‰ÂÏÊ›ÓÈ” . 3. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÛÔ ·ÔÙÂÏ› χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. 4. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌ· ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. 5. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ª‹ÏÔ˘), ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ·fiıÂÌ· (¿ÁÚÈ· ¯Ïˆ-

Ú›‰·, ‚fiÙ·Ó· ¶ËÏ›Ô˘) Î·È ÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. 6. ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÚËÓÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ. * ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ì Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙ· ‚·ÛÈο Î·È ·Ó·Áη›· fiˆ˜: 1. ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. 2. ∂·Ú΋˜ Û‹Ì·ÓÛË Ô‰ÒÓ Î·È ·ÍÈÔı¤·ÙˆÓ. 3. μÂÏÙ›ˆÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 4. ºˆÙÈÛÌfi˜ Ô‰ÒÓ, Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÌÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. 5. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ, ηÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ.

6. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 7. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. 8. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ù· ‹ıË, ¤ıÈÌ· Î·È ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· 2014-2020 ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

11

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ª¿Ì˘ ΔÛ¤ÚÙÔ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô CD Î·È Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È·

¡fiÙ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô “∏ Ô›ËÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈ Ï·˚ÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Î·È ª¿ÌË ΔÛ¤ÚÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ “£” ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘. ΔÔ Ó¤Ô CD ÂΉfiıËΠÁÈ· ηı·Ú¿ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÛ¤ÚÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ™Ù· Ï¿Ó· ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈԉ›· Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· Î·È Ô ª¿Ì˘ ΔÛ¤ÚÙÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ Î·È ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÈÏÂÁ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∞Ó·Ï¿‚·Ù ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË Ó¤· Û·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË, Ì ٛÙÏÔ “∏ Ô›ËÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈ Ï·˚ÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›” . ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÂÛ¿˜; ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì Ì ÙÔÓ ª¿ÌË Ó· ÂΉÔı› ÙÔ CD Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙfiÛÔ Ô ª¿Ì˘, fiÛÔ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ “·ÚÒÓ” Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Î·È Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¶¿Û¯·, Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÊÈÎÙ‹ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ¿ÓÙ· ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ Ù˘Ú›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯· fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ∞ÔÊ·Û›Û·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂΉÔı› ÙÔ CD Ì ÙË Û˘Ó·˘Ï›·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚË, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Î·È Ì·˜ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ. ΔÔ CD ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ÊÚ¤Ûη ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ª¿Ì˘ ΔÛ¤ÚÙÔ˜: ∞Í›˙ÂÈ, ÂÎÙÈÌÒ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, fiÛÔ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. ¶ÚÔÛˆÈο ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤·,

Δ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈԉ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.

fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ΔÔ CD Â›Ó·È ·fi ˙ˆÓÙ·Ó‹ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ۇÓıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ™Ù·‡ÚÔ˘ •·Ú¯¿ÎÔ˘ Î·È ª¿ÚÎÔ˘ μ·Ì‚·Î¿ÚË. Δ· Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ CD Â›Ó·È “∏ Ô›ËÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈ Ï·˚ÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›” . ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∞. ªfiÛÈÔ˜ Î·È ∂Ï¿ӷ μ·ÚÂÏ¿.

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È... ∞.∫.: ªÂ ÙÔÓ ª¿ÌË Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √ ª¿Ì˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·˜ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ 1999. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ¶ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·. °ÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ‚¤‚·È· ·fi ηÈÚfi. ª.Δ.: ∏ ÚÒÙË Ì·˜ ÁÓˆÚÈÌ›· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1997 Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ∫·ÙÚ¿ÎÂÈÔ £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿. ªÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ԇ̠fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È

‚‚·›ˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ì·ÛÙ ʛÏÔÈ. ΔË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÏÔÎÏËÚÒÛ·Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ◊Ù·Ó Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜” ÙÔ˘ ª›ÎË

£ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· Î·È Î¿ÔÈ· ‰Èο ÌÔ˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ “∂ÈÙ¿ÊÈÔ” ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔÈ· Â-

∞.∫. - ª.Δ.: ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¡›Ó· ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ∫. ∫·ÚÙÂÏÈ¿˜, Ô πÛ·¿Î ™Ô‡Û˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·. ∏ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Û ¤Ó· Îϛ̷ Ù˘ ·Ú¤·˜ ı· ϤÁ·ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ÙË “‚È¿ÛË” Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì οÙÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Á¿Ë Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ-

¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿. £· ÂΉÔı› ‚‚·›ˆ˜ Î·È Û CD. ∞.∫.: ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿Ì ̷˙› Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· ÌÈ· 20‹ÌÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈԉ›· Ì ı¤Ì· ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ Û·˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ. ∂›Û˘, ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Ûˆ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÎÒÓ ÌÔ˘ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ó· ÙÈÌËıÒ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË ¤Î‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ª.Δ.: ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ı· ‚ÚÂıÒ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÁÈ· ˘ÔÙÚÔʛ˜. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· Î·È Ì ¿ÏϘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜.

∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ™ÙÔίfiÏÌ˘ Î·È ÙÈÌ‹ ÁÈ· ¤ÚÁ· ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ™∂ ‰¤Î· fiÏÂȘ - ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ-

˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù·Ï¿Ú·˜ Ì·˙› Ì ‰¤Î· ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Ù¤¯Ó˘, Ì ٛÙÏÔ REMBETICO THE BLUES OF GREECE. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó 70.000 ı·٤˜! ™ÙȘ 8 Î·È 9 ª·˝Ô˘ Ô ∞Ó-

‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ı· Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ۠ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘ÌʈÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ™Ô˘Ë‰fi Û˘Óı¤ÙË larsErik Larsson (1908-1986) Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ªÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ £Âfi˜” (FÊrkl‰dd Gud). ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢. ∑∞∑∞¡∏™ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ. ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Û·˜ ‡¯ÂÙ·È ÔÏfi„˘¯· ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯·

∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ·fi Ù· album “™ÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ” , “ÿÌ‚ÚÔ˜ - Δ¤Ó‰Ԙ” , “∂ÈÎfiÓ· ∞¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË-∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” . √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ı· ÙÈÌËı› Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ album ¿Óˆ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞‡ÍËÛ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ o μfiÏÔ˜ ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ ÙÔ 2011

ÙÔ 30% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·‡ÍËÛ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô μfiÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË ¤ÏËÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙȘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ‹ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË Â›Ù ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ›Ù ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ ‰È‰¿ÎÙˆÚ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ¶·˘Ï¤·˜ ÂÎfiÓËÛ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ 51 fiÏÂȘ-ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¡ÔÌÒÓ, ÔÈ 35 ›‰·Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, fiˆ˜ ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë Ì›ˆÛË ¿ÁÁÈÍÂ Î·È ÙÔ 10%. “¢ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·Ì ηٿ fiÛÔ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Û Â›Â‰Ô fiÏÂˆÓ Î·È ÂÍÂÙ¿-

˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó. Δ· ÛÙÔȯ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2011” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·˘Ï¤·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·˘Ùfi Ô˘ Ê¿ÓËΠ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ‹Ù·Ó ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Î·È È‰›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÈÔ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Â›Â‰Ô Â˘ËÌÂÚ›·˜ Ó· ÌÂȈı›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ¿ÓÙÂÍ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘” . ∏ ·Ú·¿Óˆ ÂͤÏÈÍË ¤¯ÂÈ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ‰Ú·ÛÙË-

¶·Û¯·ÏÈÓfi Ì‹Ó˘Ì· ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ›ı ӷ Á›ÓÂÈ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ fiÏˆÓ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∏ “£ÂÛÛ·Ï›·, Ë ÁË Ì·˜!” Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫·È ÙËÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘ÌÂ.

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ªÂ ˘Á›· Î·È ·Á¿Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜, ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÂËÚ¤·ÛÂ Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ӷ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÒÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜.

∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™ÙÔ 30% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·‡ÍËÛ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ ÙÔ 2011 ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô μfiÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÓ¤ÛÎË„Â Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È Û ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤Ó˜, ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, fiˆ˜ Ë ∞-

ı‹Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ¶¿ÙÚ·, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¤Ó· ÈÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, fiˆ˜

™Ù¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∂ ÙÚ›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë √§ª∂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ‹‰Ë ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Ó¤· ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ À¶∞π£ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì¤ÙÚ· ÙÈ̈ÚËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ™¯ÔÏÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ “·Ó·Ï‹ÚˆÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ” ·fi ηٷϋ„ÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ À¶∞π£ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ËıÂÏË̤ÓË ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ

™ÙËÚ›ÍÙ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈfi Ì·˜ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ·Î¤Ù·... ● μÂÚÔÏ›ÓÔ & ¶Ú¿Á·, ·fi 339,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ¶Ú¿Á· & μȤÓÓË, ·fi 359,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ¶Ú¿Á· & ∫·ÚÏfi‚È μ¿ÚÈ, ·fi 279,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

¶Ú¿Á· & μȤÓÓË & μÔ˘‰·¤ÛÙË, ·fi 379,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

√‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË & ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿... ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 175,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì Air Germania, Fly Niki, Austrian, Monarch...

¶·Î¤Ù· F&D μ·˘·Ú›· Î·È ªfiÓ·¯Ô ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 3 - 4Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∫Ï›ÛÙ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/04/2014 Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È 20%. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÓÙ˘·: Four Ways Travel 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 www.fourways.gr

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

°È· ÙȘ ·Ó·ÏËÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi 23 ¤ˆ˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘

8‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Travel Service Airlines ÛÙȘ 26/04/2014:

● ●

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ; “∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÔÌÔÂȉ‹ ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ù· ‹Á ηχÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Â›¯Â ıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8%, ÂÓÒ Ë §¿ÚÈÛ· ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ∏ Ì›ˆÛË ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ· ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤ÓË ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÙÔ ‰Â˘-

ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚¤‚·È· fiÙÈ Î·È Ë fiÏË ‰ÂÓ ÎÙ˘‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶·˘Ï¤·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ê¿ÓËΠˆ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÁÈ· fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 10%. ∞ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ 35 ·fi ÙȘ 51 fiÏÂȘ-ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ¡ÔÌÒÓ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒıËΠ·fi ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛËÌ›ˆÛ ο̄Ë, ·fi Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ. £ÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ΢ڛˆ˜ ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ı‹Ó· -9,5%, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 8%, ¶¿ÙÚ· -10%, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 4%, ÷ÓÈ¿ -3%, §¿ÚÈÛ· -15%. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·.

∞¡¢ƒπ∫∂™-¶∞π¢π∫∂™ ∫√ªªø™∂π™

Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏ 51¢ ñ Δ∏§. 24210 30053

‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ·fi ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰ÔÌÒÓ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ “·ÁÓfiËÛË” ·˘Ù‹ Ì·˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È Ó· ÊÈÌÒÛÂÈ Î¿ı ÂχıÂÚË ÊˆÓ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏÂÈ¿ Ì·˜. ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜,

ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ÒÚ˜ 11:00 - 14:00 Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ οı ÂfiÌÂÓ˘ ‚¿Ú‰È·˜ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ 23, 24 Î·È 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ·fi ÙËÓ √§ª∂ (08:00 - 11:00 Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ οı ÂfiÌÂÓ˘ ‚¿Ú‰È·˜)” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ ÙÔ 2013 Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ

∫Ï¿‰ÔÈ Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ ™ÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

·Ú·ÁˆÁ‹ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ë ¿ÛÎËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ˘ 2013 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¤Ú¢ӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ· ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ¢ڇÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (∫∂¶∂) Î·È ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ ¶ÚÔ‰ÚÔÌ›‰Ë Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È Ë “£” ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÂͤÏÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ‹ ˘ÔÎÏ¿‰ÔÈ Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· Â͢ËÚÂÙ› ¤Ó· Ôχ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÎÔfi, ηıÒ˜ ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Û ÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ‰¤Î· ηÙËÁÔڛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ë Eurostat ÁÈ· ÙÔ 2009-2012, fiÛÔ Î·È ÔÈ 88 ˘ÔÎÏ¿‰ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û Â›Â‰Ô ‰È„‹ÊÈÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡ ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 2013 Ë ∂§™Δ∞Δ.

∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ÌÂٷ͇ 2008 Î·È 2013

ηٷÛ΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È 8) Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011.

¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ŒÓ· ·ÚÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ˘ÔÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜: ™ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ηÈ

¢˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó: 1) ∏ ‰·ÛÔÎÔÌ›· Î·È ˘ÏÔÙÔÌ›·, 2) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ¤Ú¢ӷ˜, 3) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ηْ Ô›ÎÔÓ, 4) Ë ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, 5) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ Î·È ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘. ™ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÎÏ¿‰ÔÈ: 1) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, 2) Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌË̤Ó˜ Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜, 3) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, 4) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-

ÛÌÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÔÈ Û˘Ó·Ê›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, 5) Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, 6) ÔÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ Î·È Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, 7) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) ∏ ÂÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ, 2) Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ·-‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓˆÓ ÂȉÒÓ, 3) Ë ÂÈÛ΢‹ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ™ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂‡‚ÔÈ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) ¶ÔÈΛϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ÔÚ˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›-

Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌË̤Ó˜ Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜, 2) ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘, 3) Ë ·ÏÈ›· Î·È Ë ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·, 4) Ë ÂÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ, 5) Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·ÙÌÔ‡ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, 6) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, 7) Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÎÏ¿‰ÔÈ: 1) ∏ ηٷÛ΢‹ ∏/À, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î·È ÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, 2) Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·ÙÌÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, 3) ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙË ÓfiÙÈÔ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÎÂÓÙÚÈ Î‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û ¿ÓÔ‰Ô ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ∂›Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó: ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌË̤ӷ Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ¿Ì˘Ó· Î·È Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û ¿ÓÔ‰Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: 1) ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∂›Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó: 1) √È ÎÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, 2) Ë ÂÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ, 3) Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, 4) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Ù·Ì›·, 5) ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ù¤¯Ó˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, 6) Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, 7) Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·ÙÌÔ‡ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, 8) ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, 9) Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, 10) Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο

ÁÚ·Ê›·, Ù· ÁÚ·Ê›· Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È ÔÈ Û˘Ó·Ê›˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„·Ó: 1) ∏ ÂÈÛ΢‹ ∏À Î·È ÂȉÒÓ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‹ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘, 2) Ë Î·Ù·Û΢‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ ‡Ï˜, 3) Ù· ηٷχ̷ٷ, 4) Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, 5) ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, 6) Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Î·Ì„Â Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ·/‚ÈÔÌ˯·Ó›· ͇ÏÔ˘ Î·È ÊÂÏÏÔ‡, ηϷıÔÔÈ›·˜ Î·È Û·ÚÙÔÏÂÎÙÈ΋˜. ™Ù· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ ·Ó¤Î·Ì„·Ó Ù· ηٷχ̷ٷ Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.

√È ¿ÓÙÚ˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2011 ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¿ ηÙËÁÔڛ˜ ËÏÈÎȷ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÌÈ· ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ó¤ˆÓ ËÏÈΛ·˜ 15-19 ÂÙÒÓ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Á˘Ó·ÈÎÒÓ 40-44 ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ËÌÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 50-54 ÂÙÒÓ. ∂›Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Â›Û˘ ÎÙ˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ˆ˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ‰ËÏ·‰‹.

∏ £ÂÛÛ·Ï›· ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÎÏ¿‰ÔÈ: 1) √È ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, Ù· ·Ú¯ÂÈÔÊ˘Ï¿ÎÈ·, Ù· ÌÔ˘Û›· Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, 2) Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, 3) ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌË̤Ó˜ Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜, 4) Ë ¿ÛÎËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, 5) Ë Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ËÌÈÚ˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, 6) ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, 7) Ë

∫∞º∂ - Δ∞μ∂ƒ¡∞ - √À∑∂ƒπ - æ∏™Δ∞ƒπ∞

STATE COFFEE CO.

“Δ√ ¶∞ƒ∫√”

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 184Á, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 39800

À¶∂À£À¡∏ ∫∞Δ/Δ√™ §πΔ™∞ æÀƒƒ∞

Δ∏§. 24210 59046 °. ¢∏ª√À 35 & ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À ñ μ√§√™

Live the experience...!

π¿ÛÔÓÔ˜ & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 34110


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË “£” ÙÔ˘ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ”

°. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ £ÂÛÛ·Ï›·

fi ÙÔ 2011 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ ̤۷ Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤ıÂÛ ٷ ıÂ̤ÏÈ·, ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· 1100 ¤ÚÁ·, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 500.000.000 ¢ÚÒ” . ªÂ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÌÈ· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË ª·ÁÓËÛ›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

£¤ÙÂÙ ͷӿ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ٷ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ÎÔÈÓ¿; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Û·˜ ÒıËÛ·Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË; ªÂ ·›ÛıËÌ· ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÙÔÓ

£ÂÛÛ·Ï›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜.

ÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ıËÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈfiÙÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Í›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ ÌÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÌÈÎÚÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÌÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂıÔ‰Èο, ¿ÔÎÓ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÌ·‰Èο, Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù›, ηÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·Ô‰¤¯ıËη ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ó· ÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ∏ ¢ı‡ÓË Ô˘ ¤ÓȈ۷ ÙfiÙ ӷ ÚÔÛı¤Ûˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂıÔ‰Èο, ¿ÔÎÓ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÌ·‰Èο, Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù›, ηÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ªÂ ‰È¿ıÂÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·Ï›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú‹¯ıË ÛÙÔ Û‡ÓÙÔ-

∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÓ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘. ¶Ô‡ ‚¿˙ÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ë Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·; ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô ‹¯Ë˜ Ù›ıÂÙ·È Ôχ ˘„ËÏ¿. °È·Ù› Ì ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎÔ‡˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰ËÏ·‰‹, ÚÈÓ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó ÔÎÙÒ Î·È ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÌÔÚ¤Û·ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 500.000.000 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 72%.

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

∫·È Ë ‰Ú¿ÛË fiÏˆÓ Ì·˜ ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠fiÏ· Ù· Â›‰·, ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ì ·ÚÈÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· ÙÈÙ¿ÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ‚¤‚·È· Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÈÒıËΠηٿ 50%. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·fiÏ˘Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 30%, ÂÓÒ ÂÙ‡¯·Ì ÙË ÌË ‰È·Û¿ıÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË ÛÙË ª·-

ÁÓËÛ›·; ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÊÂÓfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Δ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÙÔÓ •ËÚÈ¿, ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙÈ, Ë Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÔÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, Ù· ÔÏÏ·Ï¿ ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, fiˆ˜ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ, Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏ˘Â›‰˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ª·ÁÓËÛ›·, ÌÈ· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË £ÂÛÛ·Ï›·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤Ó˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020. ∞fi ÙÔ 2011 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2014 Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ ̤۷ Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤ıÂÛ ٷ ıÂ̤ÏÈ·, ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ¤ÚÁ·, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ‰Ô̤˜ Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 1.100. ¶Ï¤ÔÓ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. °È·Ù› Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÂÛÙ Ì ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙË “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ; °È·Ù› ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô. ∫·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙȘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜, ηıÒ˜ ̤۷ Û ·˘Ù¿ Ù· 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÌÂıÔ‰Èο Î·È ÛıÂÓ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ì·˜ ÂÓ¤Ó¢Û fiÏÔ˘˜ Î·È Ì·˜ “ÌfiÏÈ·Û” Ì ·˘Ù‹Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· Ù· ÛÔ˘‰·›· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “™˘ÌÌ·-

H ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ˆ˜ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Î·È ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi

·˚ÎÒÓ fiÚˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ˆ˜ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Î·È ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÎfiÌË Â-

¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” , Ì ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â¯¤ÁÁ˘Ô ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÈ·˜ ÔÌ·Ï‹˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” .

FOR ANY TRAVEL NEED

¶∞™Ã∞§π¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞

F/B ¶ƒøΔ∂À™ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√

ΔƒπΔ∏ ª. ¶∂ª¶Δ∏ ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ª. ™∞μμ∞Δ√ ∫Àƒπ∞∫∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Δ√À ¶∞™Ã∞ Δ√À ¶∞™Ã∞ Δ√À ¶∞™Ã∞ 08.15 15.00 17.45 08.15 08.15 ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ 16.00 16.15 °§ø™™∞ °§ø™™∞ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ 17.00 °§ø™™∞ °§ø™™∞ ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ ∞§√¡¡∏™√

∞ƒ°π∞

Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√) Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√) μ√§√ - ™∫π∞£√: 20ú 49ú μ√§√ - ™∫√¶∂§√: 23ú 54ú μ√§√ - °§ø™™∞: 21ú 52ú μ√§√ - ∞§√¡¡∏™√: 23ú 54ú ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ VIS TRAVEL, ANTø¡√¶√À§√À 3 (ª∂Δ∞•À ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞π π∞™√¡√™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ - ∂π™πΔ∏ƒπ∞ Δ∏§. (24210) 31059-60, FAX (24210) 34835

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 116 & ΔÔ¿ÏË ΔËÏ.: 24210 24247 √È ÙÚ›¯Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·...

Ô ∫Ô˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞¯ÂÈÏ·Ú¿˜

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 50, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 70138


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∑ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰Ú¿Ì· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜

ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¤ÁÈÓ Û›ÙÈ ÁÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

Δ

Ô ‰ÈÎfi Ù˘ ‰Ú¿Ì· ˙ÂÈ ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÏÏ›„ÂÈ ÛÙ¤Á˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û fi¯ËÌ· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ‚·Ó. √È ‰‡Ô ÁÔÓ›˜ Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË Û›ÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È ‹‰Ë Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Û˘ÛÛ›ÙÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘. ΔÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙ·ı̇ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘. °È· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘

πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ºÏ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÈÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ¤Ó· ‚·Ó, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÛÙ¤Á·Û˘. ™ÙËÓ ÂÓÔÚ›· Ì·˜ ·¢ı‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ·-

Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı›. ∞̤ۈ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·ÌÂ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ̤۷ ·fi ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ê·ÁËÙfi. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÛÙÔ ·È‰›, Ô˘ ÊÔÈÙ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. ∂Ì›˜ ı· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÛÙËÚȯı› Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜”. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·fi ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 50 ¿ÔÚÔÈ, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î¿ı Úˆ› ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÔÈÙÔ‡Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ›

ΔÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙ·ı̇ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÙÛÈÁÁ·Ófi·È‰Â˜. √È ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¿ÔÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ηıÒ˜ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÙ˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ŒÓ·ÚÍË ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ

ª¶ƒπ∑∞™ ™. ™Δ∂ƒ°π√™ ¡∂Àƒ√Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ∞.¶.£.

™Δ∂°¡√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞

°ÂˆÚÁ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢Â˘Ù.-¶·Ú.: 08.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 08.00-15.00

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË

πˆÏÎÔ‡ 21, μfiÏÔ˜, 24210 25303 & 6974076147

¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ ñ ∂ÎÊ˘ÏÈÛÙÈο ¡ÔÛ‹Ì·Ù· ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘ (¢ÈÛÎÔ΋Ϙ) ñ ¡Â˘ÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· (ηٿÁÌ·Ù· ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ & ÎÚ·Ó›Ô˘) ñ ŸÁÎÔÈ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ñ ∞ÁÁÂȷΤ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ (ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ & ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘) ñ ŸÁÎÔÈ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ñ À‰ÚÔÎÂÊ·Ï›· ñ ∫ÈÓËÙÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ñ º·ÚÌ·ÎÔ·ÓıÂÎÙÈ΋ ∂ÈÏË„›· ñ ÃÚfiÓÈÔ˜ ¶fiÓÔ˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈο ¡Â‡Ú·

- π∞Δƒ∂π√ μ√§√À: π∞™√¡√™ 125 ¤Ó·ÓÙÈ (∞¯›ÏÏÂÈÔÓ) ñ ∫·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔËÏ.: 24210 30010 ÎÈÓ.: 6944385711 ñ ∂›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ΔËÏ.: 6947820060 -EUROMEDICA °ÂÓÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ.: 2313046875 & 6947820060

ºÙ¿ÛÙ ÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi Û·˜ ‚¿ÚÔ˜ Ì ۈÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, fi¯È Ì ÛÙ¤ÚËÛË! ∂Û›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ηٷʤÚÂÙÂ... ∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ!

ÕÚÙÂÌȘ ª˘Ù¿ÎÔ˘ ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ - ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ Δ∏§.: 24210-22190 | ∫π¡.: 6970 144 885 π¿ÛÔÓÔ˜ 98 | artemis-diaita@hotmail.com


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

ªÂ ηϤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·fi„Â Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜

ŒÎ·Ó·Ó “·Ó¿ÛÙ·ÛË” ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ -

Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ÎÚ‡Ô˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ Ô˘ ·fi ¯ı˜ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ ΛÓËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¶‹ÏÈÔ, Ì ٷ ÍÂÓԉԯ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 100%. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¯ı˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÎÂÓ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·...

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À √È ·Ê›ÍÂȘ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË ·fi ¯ı˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯¤˜. √È ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û’ ·˘Ùfi Î·È Ë ¿ÊÈÍË ÂÎ-

‰ÚÔ̤ˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÚıÔ‰fiÍˆÓ Î·È Î·ıÔÏÈÎÒÓ. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Â›¯Â ˙‹ÙËÛË, ηıÒ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ¯¿Ï·Û ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ·ÊÔ‡ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÂΛ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘. “√È ÏËÚfiÙËÙ˜ Â›Ó·È 93% ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È 97% ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¿Û¯·. ªfiÓÔ ‰‡Ô ÎÂÓ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” Ë Î. ¡›ÎÔ˘, ˘‡ı˘ÓË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘

¶·Û¯·ÏÈÓfi Ì‹Ó˘Ì· ∂›ı ÔÈ ¿ÁȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ó· ʈٛÛÔ˘Ó ÙȘ „˘¯¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜, Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ Ì ·Á¿Ë, ηÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÓıÚˆÈ¿, Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ¯·Ú¿˜. ∂‡¯ÔÌ·È ˘Á›· Î·È Â˘Ù˘¯›· Û ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. ∏ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË-÷ϷÛÙ¿Ú· ¢ˆÚÔı¤·

Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, fiˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ÁÎÚÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. “∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË, ·ÊÔ‡ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. ªfiÓÔÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û›ÙÈ· ‹Úı·Ó. Δ· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ Î. ¡. ™·ÓÙ›ÎÔ˜. ∞˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË Î·È ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ 100%. “√È ÏËÚfiÙËÙ˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Â›Ó·È 100% Î·È ÛÙÔ 60% ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” Ë Î. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ˘‡ı˘ÓË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÁÎÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Î›ÓËÛË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ê›ÍÂˆÓ ÁÎÚÔ˘ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ Â›Ó·È 50%-50%.

∫·Ïfi˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ªÂ ηϤ˜ Û¯ÂÙÈο ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞Ó¿-

√È ·Ê›ÍÂȘ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË ·fi ¯ı˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ·

ÛÙ·ÛË ·fi„ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ı· „Ëı› ·‡ÚÈÔ Ô Ô‚ÂÏ›·˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÛıÂÓ‹ ‚ÚÔ¯‹ ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7 ̤¯ÚÈ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∫·È ·‡ÚÈÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8 ̤¯ÚÈ 18 ‚·ıÌÔ‡˜.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10 ̤¯ÚÈ 19 ‚·ıÌÔ‡˜.

∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ™Ù· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÏÔ›· ηÈ

ψÊÔÚ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ˆÛÙfiÛÔ fiÛÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÙÚÈο ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ΔÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÂÎÙÂÏ› ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∞˘ÍË̤ÓË Î·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ϤÔÓ ‰‡Ô Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· - “¶ÚˆÙ¤·˜” Î·È “∞fiÏÏˆÓ ∂ÏÏ¿˜” -Î·È ‰‡Ô Ù·¯‡ÏÔ·. Ãı˜ ª. ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, Ì ÙÔÓ “¶ÚˆÙ¤·” ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ 120 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Î·È Ì ÙÔÓ “∞fiÏÏˆÓ ∂ÏÏ¿˜” 229 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÓ¤· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È 29 πÃ. ™¯Â‰fiÓ ÁÂÌ¿Ù· ·¤ÏÂ˘Û·Ó Ù· Ù·¯‡ÏÔ·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÁÈÒÓ (‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÔÈ ÒÚ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙ· ÃÚËÛÙÈο Ù˘ “£” ÛÙË ÛÂÏ. 35). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

Î·È ÙÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ¡ÔÌfi

∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙÔ ∫Δ∂§, ÌÂȈ̤ÓË ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ηٷÁfiÌÂÓ· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÙÚÈο ÙÔ˘˜ ‹ Û ʛÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ

ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ. ΔÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ (∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢). ∞fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¯ı˜ ª. ¶·Ú·Û΢‹, ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔ-

ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÏËÚfiÙËÙ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ (΢ڛˆ˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿) ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ÌfiÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· (7 ÙÔ Úˆ›, 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘) Î·È ¤Ó· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· (8 ÙÔ Úˆ›). ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ·˘ÍË̤ÓË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Û η̛· ·ÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ ÙË

™·˜ ‡¯ÂÙ·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯·

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™, Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ∫∞π √π ∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ™Δ∏¡ ∂¡ø™∏ ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ªø¡ μ√§√À ™∞™ ∂ÀÃ√¡Δ∞π

Ã√¡π∞ ¶√§§∞ Î·È Î·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË

¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÚÁÈÒÓ. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ¤Ó· ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ √™∂. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·˘ÍË̤ÓË - fi¯È fï˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο - Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ - ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙfiÛÔ ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘, fiÛÔ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο. ¢È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, ÂÚÈÔÏÈο Î·È Â˙Ô› ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ∏ ΛÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ·, ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ - ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ›-

Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙÔ˘˜

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ

∫·Ïfi ¶¿Û¯· ∞Óı. °·˙‹ 161-ΔËÏ.: 20819 μfiÏÔ˜

ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.


TO¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›

“°Ô˘ÚÔ‡Ó˜” Î·È “ÌÈӤڂ˜” ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·

ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ “ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜” Î·È ÛÙȘ “ÌÈӤڂ˜” ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ηıÒ˜ οı ¯ÚfiÓÔ 150 ·È‰È¿ ‰È·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‚ÂÁÁ·ÏÈο. ∏ ΛÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¢˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ·, ÎÚÔÙ›‰Â˜, ‚ÂÁÁ·ÏÈο, ÛÙڷηÛÙÚԇΘ, ÌÂÏÈÛÛ¿ÎÈ·, ηÓÔÁfiÓ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ›‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Ì‹Ó˘Ì·. ªfiÓÔÓ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ... ∞Ù˘¯‹Ì·Ù·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·Ó Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ‰›ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘˜. ∏ ΛÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË, ÂÓÙ¿ıËΠ¯ı˜ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÚfiÙÔ... “∏ ˙‹ÙËÛË ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿. ™ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚfiÙÔ Î·È fi¯È ÙË Ï¿Ì„Ë Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î.. ¢ËÌ. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ˘-

ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ‡. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È· Î·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ. “∏ ˙‹ÙËÛË Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜. Δ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 1 ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ 40-50 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·È‰Èο” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ƒˆÌ·˚ο Ì·ÛÔ‡ÚÈ·, ‰˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ·, ·È‰Èο ·ı‡ÚÌ·Ù·, ‡Ú·˘ÏÔÈ, ÚԢΤÙ˜, ηÓÔÁÔÓ¿ÎÈ·, ÌÂÏÈÛÛ¿ÎÈ·, ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜, ÂÚ›Ô˘ 500 ›‰Ë ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË ÙÔ ¶¿Û¯·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÙÔÔ›ËÛË. “∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ˘ÚÔÙÂ-

∏ ΛÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ Î. ¢ËÌ. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜

¯Ó‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ “ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜” Î·È ÔÈ “ÌÈӤڂ˜” , Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ΔÔ 80% ÙˆÓ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÂÓÒ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì ٷ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ-Âʤ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· Δ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-

ÓÙ·È, fiÙ·Ó Î·›ÁÂÙ·È ¤Ó· Ì›ÁÌ· ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÂÈÔ‡¯Ô˘ ·ÓÙÈÌÔÓ›Ô˘, ¿Óıڷη Î·È ı›Ԣ, Ì·˙› Ì ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fiÙ·Ó ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È, ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ʈ˜. ∂Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ̤ٷÏÏ· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· (ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·fi ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÛÙÚfiÓÙÈÔ, ÙÔ ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ·fi ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡). ™ÙÔ Ì›ÁÌ· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÓÂÚfi Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÌÈ· ¿ÛÙ·, Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È Û ·‚Ô˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ˘Ú›Ùȉ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·È Ì ¯·ÚÙfiÓÈ (ÎÔÚÌfi˜ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ÙÔ˜) Ì·˙› Ì’ ¤Ó· ÊÈÙ›ÏÈ. ŸÙ·Ó ÙÔ ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· ÂÎÚ·Á›, ÔÈ Î‡‚ÔÈ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›, ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· ʈÙfi˜ Î·È Û¯¤‰È·. √È ÚԢΤÙ˜ ›Ù ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›ÙÂ Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÎÈ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÙÛ› Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯Ú‹Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÓfïÓ, ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ·

ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ 23 ª·˝Ô˘ 2007, „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë √‰ËÁ›· 2007/23/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜, ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ 1, 2 Î·È 3 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∏ √‰ËÁ›· ··ÈÙ› Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ó· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È, Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÙ˘· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó, Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. Δ· ÚfiÙ˘·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Δ˘ÔÔ›ËÛË (CEN). ∞fi ÙËÓ √‰ËÁ›·, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌË ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ ηٷӷψ٤˜: -∞ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ, ¿ÓÙÔÙÂ, Ù· ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·›-

∂Î·È‰Â˘Ù¤˜

™Ã√§∏ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 6976 555791 6977 633996 √¢∏°ø¡ μ·ÚÛ¿Ì˘ °È·ÓÓÔ˘Ï¿Î˘ 6976 555793 ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜ ™·ÎÂÏÏÈ¿‰Ë˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜

6976 555795 6977 350974 6976 555797 6944 838477 6976 555792

πø§∫√À 46 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 22555, Δ∏§./FAX: 24210 22277

£√¢øƒ∏™ ™Δ∞Àƒ√À

¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™

∞ÓÔÈÎÙ¿ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ - ηʤ - ÔÙfi Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· fi,ÙÈ ÚÔ·„ÂÈ... ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈÓ.: 6977601942

˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ “ÎÔÚÒÓ· - ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” . - ¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, ÚÔÛÂÎÙÈο, ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘. -∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔÓ ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· CE. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È.

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ΢ڛˆ˜ fï˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È (ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, „ËÛÙÈο, ·ÚÙÔÔÈ›· Î.¿.) ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ù· ÎÔ˘Ú›· Î·È ÎÔÌً̈ÚÈ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ 3 Ì.Ì. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÎÏÂÈÛÙ¿. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 8:30-15:00 Û˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ. Δ· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 08.00-16.00.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

√ μÔÏÈÒÙ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡

™ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜ ›· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ıÂÙÈο ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙË ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Â›Ó·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜. ◊‰Ë ÌÂÙÚ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi -ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ - Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªfiÓÔ Ì ÙÔ ıÂÛÌfi ·˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ‰›ÓÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘.

ª

ÙÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο οı ‰ÈÂÙ›·.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

¶fiÙ ÂÈÛ‹¯ıË Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∏ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ï˘Û˘ ‰È·ÊÔÚÒÓ [Alternative Dispute Resolution (A.D.R.)], ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ̤ÚË ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÈÛ‹¯ıË Ì ÙÔ ¡. 3898/2010 “¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Û ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ” ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 2008/52/∂∫ Ù˘ 21˘-5-2008. ΔÈ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË; ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Â›Ó·È Ì›· ‰È·Úıڈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÚË ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹. ∂Ô̤ӈ˜ ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ‰ÔÌË̤ÓÔ Î·È ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı› οÔÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘: ΔÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹. ΔÈ Â›Ó·È Ô ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜; √ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰›ÎÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ̤ÚË ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ηٿÏÏËÏÔ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ ÙÚfiÔ, Ù· ‚ÔËı¿ Ó· ÙËÓ ÂÈχÛÔ˘Ó. ™˘ÓÂÒ˜ Ô ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÛÙ‹˜, ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Â› Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ Ù· ›‰È· Ù· ̤ÚË. ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹; √ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ: ·) ¡· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ¤Á΢ÚÔ ÊÔÚ¤· ηٿÚÙÈÛ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ, ‚) Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÂȉÈΤ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ, Á) Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙ¢Ù› ·fi ÂȉÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÂÈÙÚÔ‹ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ‰) Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· ¢È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, Â) Ó· ÙËÚ› ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ Î·È ÛÙ) Ó· ÌÂ-

¶ÔȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜; ΔÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó: 1) ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, 2) Ë ·ÌÂÚÔÏË„›·, 3) Ë Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·, 4) Ë Â˘ı˘‰ÈΛ·. ¶ÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË; ™ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È: 1) ¢È¿ÊÔÚ˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ̤ÚË: ·) ™˘ÌʈÓÔ‡Ó, Ë ‰Â Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹ ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚfiÙÂÈÓÂ Î·È Ù· ̤ÚË ÙÔ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰›Î·ÈÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ‚) ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÂΛӘ Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÂÈχÔÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜. ŒÙÛÈ ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È: ∞ÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ (.¯. ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û˘˙‡ÁÔ˘ ‹ Ù¤ÎÓˆÓ, ÌÂÙÔ›ÎËÛË Û˘˙‡ÁÔ˘, ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌfi˜ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Î.Ï., fi¯È fï˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ‰È·˙˘Á›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË), ªÈÛıˆÙÈΤ˜ ¢È·ÊÔÚ¤˜, ‰È·ÊÔÚ¤˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ∞ıÏËÙÈΤ˜ ¢È·ÊÔÚ¤˜ Î.Ï. Î·È ∂ÌÔÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ .¯. ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û¯¤ÛÂȘ, ÔÈ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‹ fiÛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ™‹Ì·Ù·, ∂˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î.Ï. 2) ¢È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘): ∂›Ó·È ·˘Ù¤˜ fiÔ˘: ·) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÚË Î·ÙÔÈΛ ÌÔӛ̈˜ Ë ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ - ̤ÏÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ̤ÚË Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó¤Î˘„Â Ë ‰È·ÊÔÚ¿, ‚) ‰ÈÂÙ¿¯ıË Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ̤ÏÔ˘˜, Á) ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰›Î·ÈÔ˘ ‹ ‰) ÎÏËıÔ‡Ó Ù· ̤ÚË ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂΛӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó. ¶fiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ̤ÚË Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË; Δ· ̤ÚË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË: ∞) ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈΛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, ÔfiÙÂ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·ÔÎÏ›ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÚ·ÙÒÛÂÒ˜ Ù˘, ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ.

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 199 Δ∏§.: 2421039297 - μ√§√™

√ Î. ÃÚ. ¶Ô‡ÏÈÔ˜

μ) ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈΛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜: ·) ªÂ ÂÎÔ‡ÛÈ· Û˘Ìʈӛ·, ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ ·˘Ùfi‚Ô˘Ï· Ù· ̤ÚË, ‚) Ì ÎÏ‹ÛË ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î·È Ù· ̤ÚË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, ÔfiÙ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û ‰ÈοÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÚ›ÌËÓÔ˘ Î·È fi¯È ÂÚ¿Ó ÙÔ˘ ÂÍ¿ÌËÓÔ˘, Á) Ì ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, Â¿Ó ‰È·Ù¿¯ÙËΠ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·fi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÏÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂. ‹ Â¿Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ÓfiÌÔ.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘; ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙ¿‰È·: 1. ΔËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ∫·Ù’ ·˘Ù‹Ó Ù· ̤ÚË ‹ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ̤ÚË Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ “™˘ÌʈÓËÙÈÎfi ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘” , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ˘·Á¿ÁÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, ÙÔÓ ÙfiÔ, ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÚÔηٷ‚¿ÏÔ˘Ó, ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓ· ÈÛÔÌÂÚÒ˜. ΔÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÛÎfiÈÌÔ ÚÔ˜ ηχÙÂÚË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘. 2. ΔȘ Û˘Ó‰ڛ˜ 2.1. ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈ· ∫ÔÈÓ‹ ™˘Ó‰ڛ· ™ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· Ù· ̤ÚË ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎfi ·Ú·ÛÙ¿ÙË Î·È ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ [ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈ·, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢.™.

Î.Ï.] Î·È ÙÔ˘˜ ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ & ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘, ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î·È ¿ÏÏ· Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ̤ÚË ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙȘ ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚȘ ¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ, fiÔ˘ ··ÈÙËı› ·fi ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙ¿ÙË. °›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÚÔ˜ Ù· ̤ÚË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ. 2.2. •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ™˘Ó‰ڛ˜ ∫·ÙfiÈÓ Ô ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈΤ˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘Ó‰ڛ˜ Ì ÙÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ï‹Ú˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË, ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·Î¿Ï˘„Ë·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË, ÂͤٷÛË ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ & ÌÂÈÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ (‰˘Ó·Ù¿ & ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘), ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ͯˆÚÈÛÙ¿ Ì ÙÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ & ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÒÙË “ÚÔÛÊÔÚ¿” ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ “¶Â‰›Ô˘ Èı·Ó‹˜ Û˘Ìʈӛ·˜” . 2.3. ∫ÔÈÓ‹ ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ™˘Ó‰ڛ· Δ· ̤ÚË ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Û ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ fiÔ˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Â›Ù ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ›Ù Û ÌË Û˘Ìʈӛ·, ÔfiÙÂ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠ& ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ Û˘Ìʈӛ·, Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ‹ fi¯È ÁÈ· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Á›ÓÂÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË & ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘¯›·˜ (Â-

ÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ·˘Ùfi, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ Ô ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜). 2.4. ™‡ÓÙ·ÍË & ÀÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ∂¿Ó Ù· ̤ÚË Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ·ÔÙ‡ˆÛ‹ Ù˘ Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ Ù˘. Δ· ̤ÚË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÂȉÈÎfiÙÂÚË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ‹ fi¯È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Ù˘ Â›Ù¢Í˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ‹ Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ‰Â Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ΔÔ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ·˘Ùfi ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ·fi Ù· ̤ÚË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. 3. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‹ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÔÚ› Ù· ̤ÚË Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó¤· ·fiÂÈÚ· ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔfiÙÂ Î·È ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Î·È ¿ÏÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË.

¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›ÔÈ Ï›ıÔÈ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘; √È ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ›ӷÈ: ∏ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfiÙËÙ· (Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Â›Ó·È Ì›· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·), 2. Ë ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ· & ¯Â̇ıÂÈ· (Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ‰È·›ÛÙ¢Û˘), ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ (ÔÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜, Ù· ̤ÚË, ÔÈ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔÈ ·˘ÙÒÓ Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜), Ë Â˘ÂÏÈÍ›·, Ë ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ù· ›‰È· Ù· ̤ÚË ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·È ÙȘ ·ÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË; ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ÙÔ˘ ¡. 3898/2010 fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ & Ë ·ÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ¿ÛÎËÛ˘ ·ÍÈÒÛˆÓ. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È: ·) ªÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘¯›·˜, ‚) Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ‹ Á) Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹˜ Ù˘. ¶Ò˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ Â‹Ïı·Ó Ì ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË; ΔÔ Û˘ÓÙ·¯ı¤Ó & Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔÓ ·fi ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, Ù· ̤ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÎÙÈ-

Îfi Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ÌÔÚ›, ÂÊfiÛÔÓ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ, Ó· ηٷÙÂı›, Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, Û˘Ó˘Ô‚·ÏÏÔ̤ÓÔ˘ ·Ú·‚fiÏÔ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi, ÂÊfiÛÔÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÁÈ· ‡·ÚÍË ·Í›ˆÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·Ó·ÁηÛÙÈο, ·ÔÙÂÏ› ÂÎÙÂÏÂÛÙfi Ù›ÙÏÔ.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘; ∏ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·Ó‹ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›ӷÈ: 1) ∏ Ù·¯‡ÙËÙ·, 2) ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, 3) Ë ÂıÂÏÔÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, 4) Ë ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ·, 5) Ë Â˘ÂÏÈÍ›· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ (·Ô˘Û›· ‰ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ), 6) Ë ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, 7) Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, 8) Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·ÂÌÔÏÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó & ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, 9) Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· & fi¯È ÛÙ· Ù˘Èο ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, 10) Ë ÂÛÙ›·ÛË ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· & fi¯È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, 11) Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ & ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, 12) Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·ÏÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ (“ÛÒ˙ÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË” ), 13) Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, 14) Ë Ï‹ÍË ÌÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÊÈÏÈÎfi ÙÚfiÔ, 15) ÙÔ ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ·fiÊ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· ›‰È· Ù· ̤ÚË, 16) Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÙ¢¯ı›Û˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·fi Ù· ̤ÚË Ô˘ Ù· ›‰È· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, 17) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÔȘ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡; ◊‰Ë ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ: °ÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ›, ÈÔ ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ Î·È ÈÔ ÒÚÈÌÔÈ. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿. ∞˜ ÂˆÊÂÏËıԇ̠fiÏÔÈ fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‹‰Ë Û ÙfiÛ˜ ¯ÒÚ˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË.


¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ M∞°¡∏™π∞™

20

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∏ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ·fi ÙËÓ “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ-∫¿ÚÏ·˜-∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘”

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Ë ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘

ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ï¿‚·Ì ηı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ̤۷ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ›¯Â ÁÈÁ·ÓÙˆı› ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ.

√ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙfiÙ Û ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÌ‹. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ô͇ÓÔÓÙ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ¿Ï˘Ù· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ›Ô ‰ÂÓ ·‰Ú·Ó‹Û·Ì ԇÙ ¤Ó· ÏÂÙfi, ‰ÂÓ ˘Ô·„·Ì ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ··ÈÙËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ. ªÂ Ô‰ËÁfi ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ì·˜ Ô˘ ›¯·Ì ‹‰Ë ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÓfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ™˘ÏÏÔÁÈο Î·È Âӈ̤ÓÔÈ ÂÓÂÚÁ‹-

Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó‡̷ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÎÈÓËı‹Î·Ì ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÙÔ›Ô ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiÔ˘ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ›ÛÙË ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™Ù·ı‹Î·Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÂÈχÔÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÔÛ¯ÂÛÈÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙÔÓ ·Ó¤ÍÔ‰Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi. ¢ÂÓ ÂËÚ·ÛًηÌ ·fi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÎÚ›ÛË Î·È ÔÚÂ˘Ù‹Î·Ì ‰˘Ó·ÌÈο ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·ÛÎÒÓÙ·˜ ·-

Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚËÛÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ™ÙÔ Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ·fi ÙÔ 2010, ηٷʤڷÌÂ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹Û·Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Ì ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÙË ˘ËÚÂۛ˜, ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹Û·Ì ٷ ¯ˆÚÈ¿ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ¤Ó· ¢ڇ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷÛ΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ŒÓ· Ï‹ıÔ˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 30.000.000 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ԇÙ ¤Ó· ¢ÚÒ ‰¿ÓÂÈÔ. ∞Á·ËÙÔ› ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ‰ËÌfiÙÈÛÛ˜, ªÂ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ËÚÂÙԇ̠ٷ ÙÚ›· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÓˆÙÈ΋

∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ-∫¿ÚÏ·˜-∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙË ÎÔÌÌ·ÙÈο, Âӈ̤ÓË, Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Ì ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ̤ÏË, η٤گÂÙ·È ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ì·˜ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¯›Û·Ì Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· Ó· ‰ڷÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. °È·Ù› ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ٷ ÏfiÁÈ· Ú¿ÍÂȘ. °È·Ù› ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠¤Ó· ¢‹ÌÔ-ÚfiÙ˘Ô Ì Ï‹ıÔ˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. °È·Ù› ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘. ª·˙› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ì·˙› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÛÂÏ›‰·.

∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈ· Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘

§·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ™Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ-

Á‹ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ô ÙÔ̤·˜ ⁄‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¿Ó˘-

‰ÚÔ˘ Î·È ¿ÓÔÌ‚ÚÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, Ù¤ıËΠ‹‰Ë Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÏËÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ 120 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÙËÓ ÒÚ·.

∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ √ ¶√§πΔπ™Δπ∫√™ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜” ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Ù›ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ì ·È‰È¿ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ı›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¯ÔÚÔ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘.

√Ú·Ùfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹‰Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÙÔ̤· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‹‰Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌÔÛÙ·ÓÈÒÓ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÙÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂΉfiıËΠۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔȯÔÎÔÏÏËı› Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘,

™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ô ÙÔ̤·˜ ⁄‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. “∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤·

⁄‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ “Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¿Ó˘‰ÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ı· Ú¤ÂÈ: ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰È·ÚÚÔ¤˜. ¡· ÌË Á›ÓÂÙ·È ¿ÛÎÔË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙȘ ÔÈÎȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ·˘ÏÒÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, χÛÈÌÔ È¿ÙˆÓ, ÓÙÔ˘˜ Î.Ï. ΔÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ Î‹ˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ‹ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ì ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÓÂÚÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È Ì ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ ‹ ÛÙ¿Á‰ËÓ fiÙÈÛÌ·. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÙÔ ÓÂÚfi ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÙÔ Û‚fiÌ·ÛÙÂ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, Ù¤ıËΠ‹‰Ë Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÏËÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÈÛ¯‡Ô˜ 40 ›ˆÓ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ 120 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÙËÓ ÒÚ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 18.000 ¢ÚÒ Î·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÏËÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ M∞°¡∏™π∞™

21

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∞˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ì ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ηٷχ̷ٷ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 80%

¶fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·

˘ÍË̤ÓË Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ηٷχ̷ٷ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 80%, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™, ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

£ÂÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 80% Î·È fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ı· ·˘ÍËı› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÙ·Ó Î·È ı· ÎÔÚ˘Êˆı› Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¢È·ı¤ÛÈÌ· ηٷχ̷ٷ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. øÛÙfiÛÔ, “‚·ÚfiÌÂÙÚÔ” ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÛÙ¿ıÂÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›·, Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο. “∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. μ·Á. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ “Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË ÛÙ· ηٷχ̷ٷ Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› ·fiÏ˘Ù·. √È ÏËÚfiÙËÙ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 80% Î·È ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ Îfi-

∞˘ÍË̤ÓË Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ

ÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηٷχ̷ٷ. √È ÙÈ̤˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎÒ˜ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘. √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È “‚·ÚfiÌÂÙÚÔ” , ηıÒ˜ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ Ó· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ªÂÁ¿ÏË

¶·Ú·Û΢‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ηÓÔÓÈο Î·È Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·.

™ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ∞˘ÍË̤ÓË ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È Ë ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯·. ™Â fiÛ· ÍÂÓԉԯ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 80%, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·È Í¤ÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙˆÓ ÔÚıÔ‰fiÍˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì›ÙÂÈ. ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ·, fiˆ˜ ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË. ∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ Â-

ÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹‰Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ‹‰Ë ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÍÔ¯Èο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÌÔÚÊ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ¿ÏÏ· ηٷχ̷ٷ, ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÍÔ¯Èο Î·È Ù· ¿ÓÔÈÍ·Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÁÎÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,

¤ÙÛÈ ·Ï¿...

ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ

πˆÏÎÔ‡ 330 ÙËÏ. 6937773409

ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ù· ÌÓËÌ›·, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛËÌ›ˆÓ·Ó ˆ˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Û¯Ë̘, fiˆ˜ ·Ú¯Èο Ê·ÈÓfiÙ·Ó, Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË Ê‡ÛË Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘-∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ ¶¿Û¯· ¤ÊÙÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ∞ÚÎÂÙ¿ ÍÂÓԉԯ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 80%. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙˆÓ ÔÚıÔ‰fiÍˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ ¤ÊÙÂÈ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiˆ˜ ÙË §ÂÙÔÓ›·.

¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ

√ÓfiÌ·Ù· ‰¤Î· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ ¢∂∫∞ ÔÓfiÌ·Ù· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ı·

Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: πˆ¿ÓÓ˘ °·Ï·Ófi˜, ºÈÏÈÒ §·Ì·‰¿ÚË - ∫fiÎÎÈÓÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ƒ‹Á·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ: ÷ڛϷԘ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ: º›ÏÈÔ˜ ∫·ÙÒÁÈ·˜, πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙ÒÚÙ˙˘. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢¤‰Â˜, §˘‰›· ºˆÙ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˜ ÷Ù˙‹˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÔϤ‚·˜.


T√ B∏ª∞ T√À A§ªÀƒ√À

22

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

“¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ

∏ Ó¤· ÂÔ¯‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÚ·Ì· Î·È ÛÙfi¯Ô ™ÙÔ ∫¶∂ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Δ√ °Ú·ÌÌ·Ù›ÎÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘ - ∫.¶.∂., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÌÂÚË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú›¯Â ÙÔ ∫.¶.∂. Û ÍÂÓÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÂÈÊfiÚÔ ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˜” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÓˆÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜, Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î. º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, “·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ Ù˘È΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ¿Ù˘Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ì ÛÙfi¯Ô ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿¯˘ÛË ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛ˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” . “∏ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì·ıËÙÒÓ Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È, Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÌ‹Ì· Î·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂., ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó›‰· Î·È ÙË ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË. ªÂ Ù· ʇÏÏ· ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜, ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÌ¤‰ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰Ú¿ÛË ‰›Ô˘, ÒÛÙ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËΠÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 25.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ‰·ÛÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù›ÎÂÈÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ηıËÁËÙ¤˜ ∞Ú¯ÔÓÙ‹ μ·ÛÈÏÈ΋, ¶Ï·‚fi˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ Î·È ª·ÚÛÔ˘‚·Ó›‰Ë˜ ªÈ¯·‹Ï ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. Û ı¤Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ì ۯÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

μ

ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, ÌÈ·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Ì ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÌÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

√È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ··È ÙÔ‡Ó fiÚ·Ì· Î·È Û¯¤‰ÈÔ, ÒÛÙÂ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·fi ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ªÂ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ŒÚÁ· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËηÓ, fiˆ˜ Ë ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ •ËÚÈ¿, Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË ™Ô‡Ú˘∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∑ËÚ¤ÏÈ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘, ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ‚ÈÒÛÈÌÔ, ·ÓÙ· ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ. ªÂ “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È ÙÔÓ ·ÂÈÊÔÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È Î·È ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· Ê˘ÛÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ·Á·ı¿. ªÂ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì·˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ¯ˆÚÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚ Á·Û›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ fiÚˆÓ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì Â·ÚΛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰Ô Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ˘„ËÏ‹ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ-

Ô›ËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·˜ fiÚ·Ì·: ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¢‹ÌÔ, ΤÓÙÚÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ÙÔ˘ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈ ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·fi ÌÈ· fiÏË ‰È¤Ï¢Û˘ Û ÌÈ· fiÏË ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ fi ÚˆÓ.

ÎfiÙËÙ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi-ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÛÂÈÚ¿ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÔÏ˘ÙÔÌ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020 Û ÙÔÈÎfi, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì Û Ӥ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¶ÚÔˆıÔ‡ÌÂ, Ì ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ºÚ¿ÁÌ· “¶·ÏÈÔ‰ÂÚÏ›” , ÌÂٷ͇ ™ÎÔÈ¿˜ Î·È º˘Ï¿Î˘, ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂ÓÈ¤· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ ÛÌÔ‡ 100.000.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔıË΢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· 120 ÂηÙ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‡ÓÂÙ·È ÙÔ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈԇ̠ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È ¢ÔÌÔÎÔ‡ ̤ۈ ™ÎÔÈ¿˜ º·ÚۿψÓ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ηÈÓÔÙfi̘ Î·È ‚ÈÒÛÈ̘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂȘ, ÌÂٷ͇ ‰ÚÒÓÙˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÊÔÚ›˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. Δ¤ÙÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û‡ÓıÂÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ fiˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ë ÚÔÒıËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ë ‹È· ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔÓ √ÚÂÈÓfi ŸÁÎÔ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î.¿. ¶ÚÔÛٷهԢÌÂ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ıÂÌ·ÙÈο ÙÔfiÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÎÏ˘ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈ ÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ “∑ÂÚ¤ÏÈ·” , ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ “∫Ô˘Ú›” , ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘, ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ∞Ó¿‚Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ fiÏÔ˘˜ ¤Ï͢ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ·, Ë ·ÍÈÔ-

√ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÎÚ·Ù¿Ì ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ, ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹, ÙË ı¤ÏËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ӥ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ··ÓÙ¿ Ì ۯ¤‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯Ô˘Ì ٷ ÂÊfi‰È·, ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ, ÙË ı¤ÏËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. ™Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, Ì·˙› ÂÙ‡¯·Ì ÔÏÏ¿. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË  ÚÈÛÛfiÙÂÚ·. •ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ. ™·˜ ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ı›Ù ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ fiÚ·Ì·, ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘.

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, fi¯È ¤ÓÙ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· ¯·Ì¤Ó· ΔÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘

¡›ÎÔ˘ ΔÛ·Ó‹ ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜, ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ›Ûˆ˜ ÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ¤¯ÂÈ ÛÙËı›. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¶∞§π√À. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÙÔÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‹ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ı˜. ∂›Ó·È ÂÍfiÊı·ÏÌË Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÏÏÒÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ‹ Ó· ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ‹ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· “Ë̤ÙÂÚˆÓ” ÔÌ¿‰ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ô‡Ù ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, Ù¿˙Ô˘Ó, Ȥ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Â΂ȿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ·

ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì “ÎÔ‡ÊȘ” ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹ Ó· οÓÔ˘Ó Â›ÎÏËÛË ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ˆ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÛÎÂÌ̤ӷ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ˆ˜ Ï¿Ê˘ÚÔ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ͯӿÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ fi„Ë Ù˘ ·Ú·Í›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿Ï˘Û˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¡∂√À, ÙÔ˘ ¿Êı·ÚÙÔ˘, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. °È· ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜,, ‰Ë -

ÌfiÙ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ·Ô Ê·Û›Û·Ì ӷ Àæø™√Àª∂ ÙÔ ∞¡∞™Δ∏ª∞ ª∞™ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ª¤Û· ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Û˘ÛΤ„ÂȘ, Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ∂ÓˆÙÈ΋ ¢Ë ÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË. ªÂ ˘Í›‰· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Û˘ÓÂχۈÓ, ÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ μ·ÛÈÎÔ‡˜ ™Ùfi¯Ô˘˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÚ·Ì· Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ΔËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ÛÙËÚ›-

˙Ô˘Ó Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜, Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹, ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó ı· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·Ó ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ‹ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚·ı‡ÓÔ˘Ó Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÎÌ‹. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂÏ›‰·. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ·, Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ™·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜, Ó· Àæø™∂Δ∂ ÙÔ ·Ó¿ ÛÙËÌ¿ Û·˜ Ì·˙› Ì·˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ™·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙËÓ ∂Óˆ ÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË, ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘. √§√π ª∞∑𠪶√ƒ√Àª∂ ¡∞ Δ∞ ∫∞ Δ∞º∂ƒ√Àª∂.


● 19-20.4.2014

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

Θεόφιλος Οι πτυχές των θρησκευτικών έργων του Oι εικόνες με θέματα της Μ. Εβδομάδας από το χρωστήρα του ζωγράφου ÛÂÏ. 6, 7


2/ T¤¯Ó˜ ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (24)

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Cosi Fan Tutte” ·fi ÙË ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ·

Όπερα Μότσαρτ στο “Αχίλλειον”

M

ε την εκπληκτική παράσταση “Cosi Fan Tutte” (“Έτσι Κάνουν Όλες” ), του Wolfgang Amadeus Mozart το Σάββατο 26 Απριλίου και ώρα 19:55 συνεχίζεται στο “Αχίλλειον” το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met: Live in HD” .

∞Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Το ελληνικό φαγητό έμοιαζε πάντα με εμπειρία. Η παραδοσιακή κουζίνα μέσα από λαχταριστούς μεζέδες δίνει διαρκώς τη ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË δυνατότητα σε έναν ƒ¿ÏÏË Έλληνα, όπως και σε έναν επισκέπτη της χώρας να ταξιδέψει παρέα με τις γεύσεις της από τον έναν τόπο στον άλλο. O θαυμαστός κόσμος της γαστρονομίας ανοίγει ακόμη και την όρεξη για γνωριμία με την παράδοση και την ιστορία κάθε περιοχής. Η μαγειρική δεν εξαντλείται μόνο σε αυτό που βλέπει κάποιος στην τηλεόραση. Ακόμη κι αν δεν είναι δύσκολη, αλλά απλή στις τεχνικές της, είναι γεμάτη πολλές φορές από μνήμες. Αν οι γεύσεις είναι γιορτινές βασίζονται πιο πολύ σε συνταγές που ήδη υπάρχουν. Κυρίως όμως το Πάσχα υπενθυμίζει πως οι Έλληνες δεν μπορούν να δουν το φαγητό χωριστά από το τραπέζι συνολικά, από την εμπειρία του φαγητού. Στην ελληνική κουλτούρα δεν είναι μόνο το φαγητό πρωταγωνιστής, αλλά και η παρέα που μοιράζεται τα πιάτα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Στις ελληνικές οικογένειες μεγάλες αποφάσεις δεν παίρνονται στο σαλόνι πίνοντας τσάι, αλλά σε κάποια τραπέζια πίνοντας και τσιμπολογώντας από τα ίδια πιάτα. Όσο οι οικογένειες, οι συγγενείς και οι φίλοι θα ξαναβρίσκονται, με απώλειες μικρότερες ή μεγαλύτερες για τον καθένα, θα κυκλοφορεί γύρω από τα γιορτινά τραπέζια κι η κατανόηση, η έγνοια για τον άλλο ως “αλατοπίπερο” ανάμεσα στα πιάτα. Το ελληνικό φαγητό παραμένει μεγάλη υπόθεση. Πόσο μάλλον όταν το τραπέζι γίνεται αυτές τις μέρες μοίρασμα και προσφορά. rallis@e-thessalia.gr

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

Τη μεγάλη συνεργασία με τη Μetropolitan Opera της Νέας Υόρκης εξασφάλισε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ για μια τριετία για την Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέροντας στους φίλους της όπερας ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θέαμα, με την υπογραφή των πιο καταξιωμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας λυρικής σκηνής. Το βραβευμένο πρόγραμμα αναμετάδοσης που απαίτησε ειδικό εξοπλισμό, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα του “Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο” (ΔΟΕΠΑΠΔΗΠΕΘΕ), με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μια όπερα σε δύο πράξεις, γραμμένη πάνω σε λιμπρέτο του Λορέντσο ντα Πόντε. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της όπερας μπούφα, δηλαδή της ιταλικής εύθυμης όπερας. Το έργο αφηγείται μια πολύ τολμηρή - για τα δεδομένα της εποχής - ιστορία ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων (υπήρξαν φήμες ότι ο Mozart και ο Πόντε αναφέρονταν σε κάποιο αληθινό συμβάν που είχε λάβει χώρα στους κύκλους της Βιέννης περίπου το 1788) . Μολονότι στην πρεμιέρα

(1790) γνώρισε θετική υποδοχή από το βιεννέζικο ακροατήριο, οι παραγωγοί επί ενάμιση αιώνα το θεωρούσαν “επικίνδυνο” για την κυρίαρχη ηθική και είτε απέφευγαν να το ανεβάσουν, ή προτιμούσαν μια πιο “αφυδατωμένη” εκδοχή. Έπρεπε να φτάσει η δεκαετία του 1950 για να ξαναβρεί τη θέση του στο οπερατικό ρεπερτόριο, όμως από τότε αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και πολυπαιγμένες όπερες. Σύμφωνα με την υπόθεση ο Ferrando και ο Guilelmo είναι αρραβωνιασμένοι με τις αδελφές Fiordiligi και Dorabella, για την πίστη και την αφοσίωση των οποίων είναι απόλυτα πεπεισμένοι. Ο φίλος τους Don Alfonso ισχυρίζεται ότι όλες οι γυναίκες είναι άστατες και στοιχηματίζει ότι μπορεί να το αποδείξει. Ο Ferrando και ο Guilelmo παριστάνουν ότι κατατάσσονται στο στρατό και φεύγουν για τον πόλεμο,

αλλά επιστρέφουν μεταμφιεσμένοι και αρχίζει ο ένας να πολιορκεί τη μνηστή του άλλου. Οι δύο γυναίκες υποκύπτουν τελικά στους νέους μνηστήρες. Έχοντας χάσει το στοίχημα οι δύο άνδρες αποκαλύπτονται. Στο τέλος υπάρχει μόνο απογοήτευση, αλλά όλοι έχουν διδαχτεί από τη συγκεκριμένη εμπειρία και αποφασίζουν ότι πρέπει να ζήσουν με αυτό που συνέβη-έτσι ο Ferrando και ο Guilelmo συγχωρούν τις δύο αδελφές για την απιστία τους. Η μουσική είναι διάφανη και απόλυτα ισορροπημένη και κυριαρχεί ένα γλυκόπικρο συναίσθημα, ενώ στο έργο υπάρχουν μερικές από τις πιο όμορφες σκηνές αποχαιρετισμού που γράφτηκαν ποτέ. Ο μαέστρος James Levine διευθύνει την αγαπημένη όπερα του Mozart γύρω από τις δοκιμασίες των δεσμών του έρωτα. Τα νεαρά αστέρια της Met ερμηνεύουν τους βασικούς ρό-

λους: η Susanna Phillips και η Isabel Leonard είναι οι αδελφές Φιορντιλίτζι και Ντοραμπέλα, ο Matthew Polenzani και ο Rodion Pogossov είναι οι αγαπημένοι τους, ενώ η Danielle de Niese ερμηνεύει την πανέξυπνη Ντεσπίνα. Προπώληση εισιτηρίων: - Δίαυλος , Τοπάλη 14 τηλ. 2421025363 Ώρες προπώλησης: Τρίτη & Πέμπτη: 10:00-15:00, Τετάρτη & Παρασκευή: 15:00- 21:00, Σάββατο: 10:00-14:00. - Κινηματοθέατρο Αχίλλειο. Ώρες προπώλησης: Μία ώρα πριν την παράσταση στο ταμείο του θεάτρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των παραστάσεων και για την προπώληση των εισιτηρίων επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metingreece.com.

∞fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Lab Art ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·

Ποίηση Κ. Γώγου “Επί Σκηνής” Μια θεατρική δράση σε τρεις πράξεις με κείμενα (ποιητικά και πεζά) της Κατερίνας Γώγου παρουσιάζει η θεατρική ομάδα “Επί Σκηνής” στο Lab Art τα διήμερα 29-30 Απριλίου και 6 - 7 Μαΐου. Η παράσταση με τίτλο “Δε μένει κανείς σ’ αυτή την πόλη;” δεν είναι βιογραφία της Κατερίνας Γώγου. Τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που περιέχει - με τη μορφή συμβολισμών κυρίως υπάρχουν σε ποιητικά και πεζά της κείμενα. Το έργο έχει να κάνει με την πορεία του ποιητικού της “Εγώ” , καθώς και με τις όψεις της θηλυκότητας, της πολιτικής και της μοναξιάς, όπως αποτυπώνονται στα κείμενά της. Αυτές οι τρεις όψεις αποτελούν και τους αντίστοιχους άξονες πάνω στους οποίους κινούνται οι τρεις πράξεις του έργου. Πρώτη πράξη: “Μαυροκόκκινο” με έμφαση στα πιο πολιτικά κείμενα, δεύτερη πράξη: “Γυναίκα” με έμφαση στις όψεις της θηλυκότητας στα κείμενα της ΚΓ και τρίτη πράξη: “Μοναξιά” με έμφαση στα τελευταία χρονικά κείμενα που καθρεφτίζουν την απομόνωση, την εξάρτηση και εν τέλει τον προδιαγραμμένο θάνατο. Στο έργο παίζουν και μιλούν 3 + 3 γυναίκες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις φάσεις που μπορούμε να χωρίσουμε το έργο της ΚΓ σε σχέ-

ση με το χρόνο, τη κατάσταση του “ποιητικού της ΕΓΩ” , τη σχέση της με τη μοναξιά, το ύφος των ποιημάτων της, αλλά και των διαστάσεων της θηλυκότητας μαζί με το είδωλό της η καθεμία. Στο έργο εμφανίζονται και τρεις ανδρικές φιγούρες που δεν μιλούν, αλλά πράττουν και αντιπροσωπεύουν την ανδρική παρουσία στο ποιητικό σύμπαν της ΚΓ. Τον “πατέρα” , τους “συντρόφους” σε πολιτική δράση, τον ερωτικό σύντροφο, την εξουσία με τη μορφή της καταστολής, το “γιατρό” και την ίδια την πατριαρχι-

κή κοινωνία. Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή, αλλά επεκτείνεται και στο υπόλοιπο χώρο του Lab Art σπάζοντας έτσι τη θεατρική σύμβαση και μεταφέροντας τον ποιητικό λόγο πιο άμεσα στο κοινό. Στο έργο υπάρχει και ενσωματωμένη προβολή βίντεο με περιεχόμενο σχετικό με το θέμα σε συμβολικό επίπεδο το οποίο λειτουργεί είτε συμπληρωματικά (π.χ.: εικόνες από τη σεξιστική παρουσίαση της γυναίκας σε ΜΜΕ και τέχνες, κοινωνικοί αγώνες κ.λπ.) είτε αντιστικτικά με το λόγο και τη θεατρική δράση.

20+1 χρόνια από το θάνατό της, το ποιητικό έργο της Κατερίνας Γώγου προσελκύει το ενδιαφέρον παρόλο που δεν υπάρχουν παρά μόνο ελάχιστες εργασίες σχετικές και το έργο της και εκτός 2-3 εξαιρέσεων αυτό παραμένει αποκλεισμένο από τις “επίσημες” ανθολογίες, επιλογές και εκδόσεις νεοελληνικής λογοτεχνίας κειμένων του ’70-’80. Όμως, τα βιβλία της έχουν κάνει εκατοντάδες εκδόσεις. Ο αποκλεισμός της ποίησής της από το λογοτεχνικό κανόνα έχει να κάνει με το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτός ο κανόνας αλλά τα ποιήματα της Κατερίνας Γώγου μιλούν στο ίδιο το κοινό. Βασικοί συντελεστές: Επιλογή κειμένων, σκηνοθεσία: Κώστας Ανέστης. Διδασκαλία Ρόλων: Χρυσάνθη - Βασιλική Κορώνη. Mουσική: Κωστής Δρυγιανάκης. Παίζουν: Βάια Μπεκιώτη, Χρυσάνθη Κορώνη, Μαρία Περαντζάκη, Κατερίνα Πρασά, Μαρία Σταμπούλογλου, Μαρία Τεχνοπούλου, Νίκος Κατούνης, Αλέξιος Λόλας, Παναγιώτης Σπανός. Οι πόρτες του Lab Art (www.labart.gr τηλ. 2421 403454) ανοίγουν στις 21:30. Είσοδος: 5 ευρώ.


T¤¯Ó˜ /3 ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (25)

∏ Ù·ÈÓ›· ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ Ó‡̷ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ - ÌÂÛÙ Û¤ÏÂÚ

“ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘”

Κινηματογραφικό ταξίδι για Λισαβόνα

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜

πό το Δήμο Βόλου (ΔΟΕΠΑΠΔΗΠΕΘΕ) για το Cine Μεσόγειος προβάλλεται στο “Αχίλλειον” (αίθουσα Νίκος Κολοβός) την Τρίτη 22 Απριλίου και ώρα 9:30 μ.μ. η ταινία “Νυχτερινό τρένο για τη Λισαβόνα” . (Night Train to Lisbon / Comboio Noturno para Lisboa / Nachtzug nach Lissabon) Γερμανία, Ελβετία, Πορτογαλία (2013). Σκηνοθεσία: Μπίλε Όγκουστ Σενάριο: Πασκάλ Μερσιέ (νουβέλα), Γρέγκ Λάτερ, Ούλριχ Χέρμαν. Πρωταγωνιστούν: Τζέρεμι Άιρονς, Μελανί Λοράν, Τζακ Χιούστον, Μαρτίνα Γέντεκ, Τομ Κόρτνεϊ, Όγκουστ Ντίλ, Μπέργκχαρτ Κλάουσνερ, Λένα Όλιν, Μπρούνο Γκαντς, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Κρίστοφερ Λη (110’). Ο Ράιμουντ Γκρεγκόριους (Τζέρεμι Άϊρονς) είναι ένας λατινιστής καθηγητής εξπέρ της γλωσσολογίας, που ζει μόνος στη Βέρνη της Ελβετίας. Μια νύχτα σώζει μια άγνωστή του νεαρή γυναίκα, που αποπειράται να αυτοκτονήσει πέφτοντας στα νερά του ποταμού Άαρ. Ο καθηγητής μαγεύεται ακούγοντάς τη γυναίκα να μιλάει πορτογαλικά. Το μυστήριο ενός βιβλίου, που βρίσκει στην τσέπη του παλτού της, τον οδηγεί να πάρει το νυχτερινό τρένο για τη Λισαβόνα. Θέλει να συναντήσει τον πορτογάλο συγγραφέα του βιβλίου, τον Αμαντέου ντε Πράντου, παλιό επαναστάτη και αντιστασιακό στη σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας του Σαλαζάρ, που κράτησε από το 1926 μέχρι το 1974. Ερευνώντας στην Πορτογαλία, ο καθηγητής σιγά-σιγά αποκαλύπτει καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος για τη δράση μιας ομάδας αντιστασιακών και την ιστορία ενός

A

ερωτικού τριγώνου ανάμεσα σε δυο άνδρες και μια γυναίκα. Ταυτόχρονα, γνωρίζει νέα μέρη, ανθρώπους, γυναίκες, συνήθειες, βιβλία, σκέψεις, ιδέες, επιθυμίες. Και, το κυριότερο, όταν έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο, θα αναγκαστεί να αντικρίσει τη ζωή με άλλο μάτι. Η νέα αυτή ταινία του βραβευμένου δανού σκηνοθέτη Μπίλε Όγκουστ (Bille August) (Πέλε ο κατακτητής, Οι Καλύτερες Προθέσεις, Το σπίτι των πνευμάτων, Η Αίσθηση της Σμίλα στο Χιόνι, Οι Άθλιοι, Αντίο Μπαφάνα, Έρωτας και προδοσία) είναι ένα μαγευτικό ταξίδι στη δυτική Ευρώπη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα - μπεστ σέλερ του βραβευμένου ελβετού συγγραφέα Πασκάλ Μερσιέ (Pascal Mercier), μια από τα πιο επιτυχημένες γερμανόφωνες εκδόσεις των τελευταίων ετών. Μόνο στην Γερμανία έχει πουλήσει πάνω από 1,8 εκατομμύρια

αντίτυπα, ενώ έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική (εκδόσεις Ψυχογιός, 2006) και έχει κυκλοφορήσει σε πάνω από 30 χώρες. Ο Πασκάλ Μερσιέ (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Πέτερ Μπιέρι) γεννήθηκε το 1944 στη Βέρνη της Ελβετίας. Σπούδασε φιλοσοφία, αγγλική φιλολογία και ινδολογία στο Λονδίνο και τη Χαϊδελβέργη. Από το 1993 διδάσκει ως καθηγητής φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και θεωρείται καταξιωμένος θεωρητικός και ερευνητής στο χώρο του. Για τα τρία συνολικά μυθιστορήματά του βραβεύτηκε με το βραβείο Marie Luise Kaschnitz (2006). Το (αγγλόφωνο) σενάριο-διασκευή της νουβέλας του Πασκάλ Μερσιέ, που συνυπογράφουν οι Γκρεγκ Λάτερ (Greg Latter) και Ούλριχ Χέρμαν (Ulrich Herrmann), σέβεται το πνεύμα του βι-

βλίου, δεν παρουσιάζει κενά στην αφήγηση και διατηρεί το ενδιαφέρον του θεατή αμείωτο ως το τέλος. Το cast της ταινίας είναι πολυάνθρωπο. Κορυφαίος ο οσκαρικός άγγλος πρωταγωνιστής Τζέρεμι Άιρονς (Jeremy Irons), που μετά 21 έτη (από το “Το σπίτι των πνευμάτων” του 1993) συνεργάζεται ξανά άψογα με τον δανό σκηνοθέτη. Δίπλα στον Άιρονς θαυμάζουμε πολλά γνωστά ονόματα του ευρωπαϊκού σινεμά, όπως τους άγγλους Σαρλότ Ράμπλινγκ, Κρίστοφερ Λη, Τζακ Χιούστον (Οδηγός διαπλοκής), Τομ Κόρτνεϊ (Κουαρτέτο), τον ελβετό Μπρούνο Γκαντς (Η Πτώση), τη γαλλίδα Μελανί Λοράν (Οι Πρωτάρηδες), τους γερμανούς Όγκουστ Ντιλ (Άδωξοι Μπάσταρδη), Μαρτίνα Γέντεκ (Οι ζωές των άλλων), Μπέργκχαρτ Κλάουσνερ (Η λευκή κορδέλα), τη Σουηδέζα Λένα Όλιν (Η αβάσταχτη ελαφρότητα του Είναι). Οι περισσότεροι από τους ρόλους ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς, ένα νέο κι έναν ηλικιωμένο, λόγω της συχνής μετατόπισης της αφήγησης από το παρόν προς το παρελθόν (flashback), που ωστόσο δεν κουράζει, ούτε μπερδεύει τον θεατή. Ο σκηνοθετικός ρυθμός είναι άψογος και η εξέλιξη του έργου ρέει αβίαστα. Η μουντή φωτογραφία του ελβετού Φίλιπ Τσούμπραν (Filip Zumbrunn) αναδεινύει θαυμάσια αστικά τοπία της Λισαβόνας, αλλά και της Βέρνης, δείχνοντας όψεις διαφορετικές από τις συνήθεις τουριστικές καρτ-ποστάλ. Η πρωτότυπη ρομαντική μουσική της διακεκριμένης γερμανίδας συνθέτριας Ανέτ Φοκς (Annette Focks) τονίζει την ατμόσφαιρα της ιστορίας.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ

“Η Χιονάτη και οι Επτά Αδελφές” σε παντομίμα στην Αλόννησο Οι γνώριμοι πλέον στο ευρύ κοινό, οι Greek Island Thespians(GITs) είναι μία ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010, της οποίας, μεταξύ άλλων, ένας από τους στόχους της είναι να ανεβάζει μια παραδοσιακή Βρετανική παντομίμα στο κλειστό αμφιθέατρο του Δήμου Αλοννήσου κατά την εβδομάδα μετά το Ορθόδοξο Πάσχα. Σε κάθε τους εμφάνιση έχουν καταφέρει να κερδίζουν το κοινό, με τη δυναμική τoυς παρουσία και τις εκπληκτικές ερμηνείες τους. Οι ενθουσιώδεις θεατές απολαμβάνουν την ποικιλία της μουσικής, του χορού και πάνω απ’ όλα το χιούμορ που οι παραστάσεις προσφέρουν. Στη φετινή παράσταση - χάρη στο γενναιόδωρο κοινό - έχουν προστεθεί νέα κοστούμια, μια disco μπάλα και ένας νέος μείκτης ήχου στα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας. Η ανταπόκριση του κοινού ως προς τις “Δωρεές για την Παραγωγή και την Ανάπτυξη των GITs” , οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παραστάσεων των GITs κάθε χρόνο. Φέτος, στις 23-26 Απριλίου οι GITs παρουσιάζουν την τέταρτη παντομίμα, τη “Χιονάτη & οι Επτά Αδελφές” στο κλειστό αμφιθέατρο του Δήμου Αλοννήσου στο Πατητήρι.

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ... Στην ελληνική μυθολογία, οι Πλειάδες ήταν επτά αδελφές: η Μαία, η Ηλέκτρα, η Αλκυόνη, η Ταϋγέτη, η Στερόπη, η Κελαινώ και η Μερόπη, οι οποίες ήταν οι παρθένες συντρόφοι της Αρτέμιδος, της θεάς του Κυνηγιού και της Σελήνης. Μια μέρα, ενώ κυνηγούσε ο μεγάλος κυνηγός Ωρίωνας παρείσφρησε σε ένα ηλιόλουστο ξέφωτο, όπου διαταράχθηκε το αθώο παιχνίδι των αδελφών.

Έφυγαν σε κατάσταση συναγερμού. Τα πάθη του όμως αναζωπυρώθηκαν από την ομορφιά και τη χάρη τους και έτσι τις κυνηγούσε ανελέητα, όπως ήταν αναμενόμενο από τον σπουδαιότερο θνητό κυνηγό. Απογοητευμένη η Άρτεμις παρακάλεσε τον Δία να παρέμβει. Με χαρακτηριστικό “Ολύμπιο” σαρκασμό, το έκανε. Καθώς ο κυνηγός πλησίασε τα θήραματά του, ο Δίας μεταμόρφωσε τις επτά αδελφές σε ένα σμήνος περιστε-

ριών. Πέταξαν στους ουρανούς, απρόσιτες από τον διώκτη τους, αλλά και απομακρυσμένες από τη γήινη συντροφιά της θεάς! Μόνο έξι αστέρια είναι σαφώς ορατά με γυμνό μάτι. Οι αρχαίοι Έλληνες εξηγούσαν την ξαφνική εξαφάνιση του έβδομου αστεριού σε διάφορες αφηγήσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές, όλες οι Πλειάδες ήταν συζύγοι Θεών, με εξαίρεση τη Μερόπη. Εγκατέλειψε τις αδελφές της ντροπιασμένη, έχοντας επιλέξει έναν θνητό σύζυγο, τον Σίσυφο, τον Βασιλιά της Κορίνθου. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές ιστορίες για τις Πλειάδες, την Άρτεμις και τον Ωρίωνα. Όμως, μετά από πολλή έρευνα, ανακαλύψαμε ότι και η Χιονάτη ήταν, πράγματι, άλλη μία από τις επίγειους συντρόφους τους... (Ω! Ναι, ήταν!). Έτσι, εδώ έχουμε τον εναλλακτικό μύθο μας! Η παράσταση ξεκινάει στις 19:30 και καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα Δελτία Δωρεάν Εισόδου διανέμονται από τη Ρενέ: 24240 65833. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gitsdrama.org.ukhttp://www.fac ebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2 Fwww.gitsdrama.org.uk&h=xAQFOJ GXz&s=1.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Δίοδος ΑμΚΕ” προσκαλεί την Εταιρεία Δραματικής ëΈκφρασης και Θεραπείας “Παλμός” την Δευτέρα 28 Απριλίου στον χώρο τεχνών και πειραμάτων “ LAB ART” (Ζάχου- Νέα Οδός -Συγκρότημα Τσαλαπάτα) για μία και μοναδική παράσταση του έργου “ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ” μία παράσταση κόντρα στο στίγμα της ψυχικής ασθένειας. Το θέατρο Playback εμφανίστηκε τη δεκαετία 1970 ως μέθοδος εμψύχωσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με σκοπό να δώσει το βήμα σε άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο και πληθυσμούς που βιώνουν πολέμους, φυσικές καταστροφές ή φαινόμενα απομόνωσης και αλλοτρίωσης. Στο θέατρο “Playback” , μια ομάδα ηθοποιών, εκπαιδευμένων ειδικά στον αυτοσχεδιασμό, αναλαμβάνει να παίξει στη στιγμή και χωρίς κάποιο δεδομένο κείμενο, αφηγήσεις, ιστορίες ζωής, ή απλά, σκέψεις και συναισθήματα των θεατών. Σ’ αυτό βοηθάει ο συντονιστής της παράστασης που επικοινωνεί με τους θεατές, ο μουσικός και ο φωτιστής που αυτοσχεδιάζουν ταυτόχρονα. Η ελληνική ομάδα “Playback Ψ” ιδρύθηκε το 2004 και αποτελείται από επαγγελματίες καλλιτέχνες (ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές) και ψυχοθεραπευτές. Ένας από τους κεντρικούς στόχους της ομάδας είναι να ανοίξει ένα δρόμο προς την ψυχική υγεία για το άτομο που είναι κοινωνικά αποκλεισμένο λόγω κάποιας ψυχικής διαταραχής, δυσκολίας επικοινωνίας ή ιδιαίτερης ταυτότητας, ενάντια στο κοινωνικό στίγμα και τον ρατσισμό. Είναι μια ευκαιρία για κάθε άτομο να βρει τη φωνή του και να φέρει τη ζωή του στο προσκήνιο. Μέσα σε μια παράσταση Playback, η ιστορία της ζωής του καθενός αποκτά σημασία, γίνεται πολύτιμη γι’ αυτόν και για τους άλλους. Η παράσταση γεφυρώνει το κοινό με το διαφορετικό, εμπεριέχει το κοινωνικά αποκλεισμένο άτομο και ανοίγει το δρόμο του ατόμου προς την Κοινότητα. Μέχρι τώρα η ομάδα έχει παίξει: - Σε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μονάδες ψυχιατρικής αποκατάστασης, κέντρα ηλικιωμένων, κέντρα απεξάρτησης, συλλόγους, συνέδρια, κάθε φορά προσαρμόζοντας τα θέματά τους ανάλογα με το αντίστοιχο κοινό. - Στο θέατρο, με ελεύθερο θέμα, που διαμορφώνεται κάθε βράδυ από το κοινό. Σκηνοθεσία-Συντονισμός: Λάμπρος Γιώτης. Μουσική: Χρήστος Κανάβης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Μπέγιογλου, Κωνσταντίνος Πασσάς, Δήμητρα Μάγιου, Μαρία Μαραγκοπούλου, Άρτεμις Χατζηαργυρίου. Φωτισμοί: Παναγιώτης Σαλαπάτας. Εισιτήριο: 5 € (Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των δημιουργικών ομάδων του Κ.Η.Π.Ο.Σ). Προπώληση εισιτήριων: Κέντρο Ημέρας “Κ.Η.Π.Ο.Σ” Μεταμορφώσεως 23α με Σοφοκλέους τηλ.24210 31993, στο Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου και στο καφέ Ελέφαντας.


4/ T¤¯Ó˜ ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (26)

™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ÃÔÚÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Για τρίτη συνεχή χρονιά θα εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα Χορού από τη Δημοτική Σχολή Χορού Βόλου με ένα πλούσιο πρόγραμμα για τους φίλους της σύγχρονης έκφρασης της τέχνης της Τερψιχόρης. Για τον φετινό εορτασμό, ενταγμένο στον ετήσιο προγραμματισμό της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, η Δημοτική Σχολή Χορού προσκαλεί το Χοροθέατρο “off art” με δύο παραγωγές και σεμινάριο χορού με την Χορογράφο Ρούλα Καραφέρη Η παράσταση Χοροθεάτρου “Κορίτσια για σπίτι” θα παρουσιαστεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Απρίλη στην Παλιά Ηλεκτρική στις 21.00. Χορογραφία: Ρούλα Καραφέρη, Χορός: Αναστασία Αραμπατζή, Κατερίνα Χονδρού, Ρούλα Καραφέρη. Κοστούμια: Fab Jonkers/ off art, Βίντεο:Γιώργος Μεταξιώτης, Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Ευαγγέλου Στα “κορίτσια για σπίτι “ παρακολουθούμε τρεις γυναίκες και πολλά παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ, αρχικά μέσα από τα κοινωνικά πρότυπα και κλισέ, που αντανακλούν το φύλο τους, αλλά εν τέλει, μέσα από τη δική τους αλήθεια. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ και ακραία δραματικότητα. Η μουσική της παράστασης είναι γραμμένη ειδικά από τους ALOOVE. Η performance χορού, “η Δάφνη & το ποτάμι” θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο ντε Κίρικο την Τρίτη 29 Απρίλη στις 21.00 Είναι ένα εικαστικό και χορευτικό ταξίδι παράλληλα, εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Θανάση Κριτσινιώτη, μια παραλλαγή του αρχαίου μύθου. Σκηνοθεσία /Χορός /Αφήγηση /δημιουργία σλάιντ: Ρούλα Καραφέρη, Σύνθεση /Προγραμματισμός /Τραγούδι: Ρούλα Πίκουλα Η είσοδος για το κοινό είναι 7€. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε στο κέντρο Τέχνης μια ώρα πριν την παράσταση. Το σεμινάριο Σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Σχολή Χορού το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στη Γραμματεία της Δημοτικής Σχολής Χορού (τηλ. 2421054244 & 6945165453). Η χορογράφος Ρούλα Καραφέρη, γεννήθηκε στη Λάρισα. Έχει ζήσει και έκανε σπουδές χορού στη Δανία, Γερμανία και Ολλανδία. Έχει δίπλωμα κινησιονανάλυσης του ιδιωτικού ινστιτούτου Cary Rick, του Μονάχου, Πτυχίο (Bachelor) καθηγήτριας σύγχρονου χορού με ειδικότητα τον αυτοσχεδιασμό και την σύνθεση, της κρατικής Ακαδημίας χορού του Ρότερνταμ, της Ολλανδίας και μεταπτυχιακό από την ίδια ακαδημία στην χοροθεραπεία. Είχε καθηγητές από όλο τον κόσμο σε διάφορες τεχνικές χορού ( Μπαλέτο, Graham, Cunnigham, Limon), της Ευρωπαϊκής σκηνής Θεατρικού χορού (Wigman, Laban), όπως επίσης και τεχνικές θεάτρου και χορού της σύγχρονης Ιαπωνικής σκηνής.

Έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία

H

T˘ ¢ANAH™ MAPIT™A

ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών. Μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων καλύπτουν οι θεατρικές παραστάσεις: 27 εγχώριες παραγωγές και πέντε ξένες συμμετοχές.

Με τη σκανδαλώδη ερωτική ιστορία του Πέτρου Αβελάρδου και της Ελοϊζας Φυλμπέρ στο Παρίσι του 12ου αιώνα, μια δημιουργία της εταιρίας Sforaris και του Γιάννη Καλαβριανού, θα ξεκινήσουν οι φετινές εκδηλώσεις την 1 και 2 Ιουνίου στο γνωστό κτηριακό συγκρότημα της Πειραιώς 260. Ακολουθεί το “Δώρο του αετού” της Ομάδας Φιλιατρό και του Βίκου Ναχμία (3 και 4/6), η “Γη της καλοσύνης” της Γλυκερίας Μπασδέκη με την Καρυοφιλιά Καραμπέτη (5 - 8, 12, 13, 18 - 21/6), η “Τριλογία της πόλης” της Λούλας Αναγνωστάκη (10 - 13/6), οι “Ψευδοεξομολογήσεις” του Πιέρ Ντε Μαριβό με την Ιζαμπέλ Υπέρ (12 - 14/6) και τα “Ψάρια βγήκαν να πολεμήσουν ενάντια στους ανθρώπους” της Αντζέλικα Λίντελ (13, 14/6). Στον τομέα της μουσικής δημιουργίας, διακρίνουμε την παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Καμεράτα και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ακολουθώντας το θεματικό πλαίσιο του καλλιτεχνικού της προγράμματος με όπερες, στις οποίες πρωταγωνιστές είναι άντρες, η ΕΛΣ θα παρουσιάσει στο Ηρώδειο το δίπρακτο λυρικό έργο “Ντον Τζιοβάνι” του Μότσαρτ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά (13 - 15 και 17/6) και τον “Οθέλλο” του Βέρντι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κόκκου (27, 29 31/7).

Με όργανα εποχής, η Καμαράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής θα αποδώσει την τρίπρακτη όπερα “Σιρόης, ο Βασιλιάς της Περσίας” του Γιόχαν Άντολφ Χάσσε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (24 και 25/6). Τη συναυλία θα διευθύνει ο μαέστρος Γιώργος Πέτρου. Αγαπημένα κομμάτια των Μπητλς με σύγχρονα όργανα θα απολαύσει το κοινό του Ηρωδείου στη συναυλία της Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη (17/6). Σε θερινό κινηματογράφο θα μετατραπεί το Ηρώδειο για μια βραδιά, όταν η ΚΟΑ θα συνοδεύσει την προβολή της ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν “Ο χρυσοθήρας” (23/6), ενώ στη δεύτερη εμφάνισή της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού θα ερμηνεύσει τη “Συμφωνία των Άλπεων” του Ρίχαρντ Στράους με μαέστρο τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Βασίλη Χριστόπουλο (8/7). Φέτος γιορτάζεται η 60ή επέτειος από την έναρξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Νέοι ταλαντούχοι σκηνοθέτες θα αναμετρηθούν με τις δυσκολίες, αλλά και την ανυπέρβλητη σαγήνη του αρχαίου δράματος στο αργολικό θέατρο. Ο 26χρονος Δημήτρης Καραντζάς με ένα νεανικό θίασο θα παρουσιάσουν την “Ελένη” του Ευριπίδη, μια καινοτόμο ματιά του κορυφαίου τραγικού στον τρωικό μύθο (5/7). Τη δυναμική των ανοικτών μεγάλων

χώρων θα αξιοποιήσει ο Έκτορας Λυγίζος με την τραγωδία του Αισχύλου “Προμηθέας δεσμώτης” , προβάλλοντας μια αρχετυπική μορφή κατά της τυραννίας (12/7), ενώ ένα ακόμη δράμα με θέμα την εξορία, τα όρια της προσωπικής τιμής και του καθήκοντος ανέλαβε να σκηνοθετήσει ο Κώστας Φιλίππογλου με τον “Φιλοκτήτη” του Σοφοκλή σε μια παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (18 και 19/7). Τραγική είναι η κατάληξη του σφοδρού έρωτα της γυναίκας του Θησέα Φαίδρας για τον πρόγονό της στον “Ιππόλυτο” του Ευριπίδη, μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με τη Λυδία Κονιόρδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο (25 και 26/7). Ο Γιάννης Κακλέας θα σκηνοθετήσει την κωμωδία “Βάτραχοι” του Αριστοφάνη, έργο ορόσημο για την απαρχή της φιλολογικής κριτικής, αφού εδώ σχολιάζονται ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης (1 και 2/8). Τη μοναδική σωζόμενη τραγωδία με διονυσιακό θέμα, τις αινιγματικές “Βάκχες” του Ευριπίδη προτείνει η Άντζελα Μπρούσκου (8 και 9/8), ενώ

το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα ανεβάσει τους “Πέρσες” του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη (15 και 16/8). Κοντά στο ήσυχο λιμανάκι της Αρχαίας Επιδαύρου, το Μικρό θέατρο θα φιλοξενήσει την Νατάσα Μποφίλιου (4 και 5/7), τον Βασιλικό (11 και 12/7), τον Δημήτρη Μπάση και την Γιώτα Νέγκα (18 και 19/7) και ένα θεατρικό δρώμενο της Ρούλας Πατεράκη με θέμα τον Πελοποννησιακό πόλεμο από την ιστορία του Θουκυδίκη, στο οποίο κύριος ερμηνευτής θα είναι ο Δημήτρης Λιγνάδης (25 και 26/7). Προγραμματίζονται επίσης συναυλίες της Μαρίας Φαραντούρ( 20/6), της Νάνας Μούσχουρη (14/7), της Μόνικα (16/7), του Μανώλη Μητσιά (2/7), του Γιάννη Μαρκόπουλου (6/7), των Επτανησιακών σωματείων (4/7) κ.ά. Γέφυρες με την παγκόσμια χορευτική σκηνή, αλλά και βήμα σε νέους Έλληνες χορογράφους προσφέρει το φετινό Φεστιβάλ με 13 νέες παραγωγές. Έχουν επίσης ενταχθεί στο πρόγραμμα τρεις εικαστικές εκδηλώσεις.

∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË

“Το Καταραμένο Φίδι” σε εικαστική περιπέτεια της Ελένης Μυλωνά TÔ˘

™øTHPH §ET™IOY Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την έκθεση της γνωστής εικαστικού Ελένης Μυλωνά με τίτλο Το Καταραμένο Φίδι. Η έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό από την Πέμπτη 10 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Μαΐου 2014. Πρόκειται για μια έκθεση πολλαπλών μέσων που περιλαμβάνει φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφικά έργα, ένα video και μια εγκατάσταση. Τον τίτλο της έκθεσης δανείστηκε η καλλιτέχνης από το ομώνυμο έργο του Καραγκιόζη. Σ’ αυτήν την περιπέτεια ο Καραγκιόζης σώζει τον Μεγαλέξανδρο από τα δόντια του δράκου που απειλεί την ευημερία του τόπου και των κατοίκων. Για την Μυλωνά το φίδι αντιπροσωπεύει οτιδήποτε μας απειλεί, ακόμη και ο ίδιος μας ο εαυτός, και εκφράζει κάθε κρίση, κάθε κίνδυνο που πρέπει να κατανικηθεί. Όπως και στην ιστορία του Δαυίδ με τον Γολιάθ έτσι κι εδώ, ο μικρός και ο τρελός είναι τελικά εκείνος που “βγάζει το φίδι από την τρύπα” ! Όταν η Μυλωνά είδε στο διαδίκτυο μια σειρά από φωτογραφίες των διαδηλωτών της “Αραβικής Άνοιξης” , εντυπω-

σιάστηκε με την ευρηματική δημιουργία των αυτοσχέδιων κρανών για την προστασία τους από τον πετροπόλεμο. Τόσο την συνεπήραν αυτές οι πρωτότυπες “περικεφαλαίες” που άρχισε να μεταφέρει τις φωτογραφίες, με μολύβι σε χαρτί, κατόπιν με λάδι σε καμβά, καταλήγοντας στο τέλος στην εξομοίωση μαζί τους, φωτογραφίζοντας τον ίδιο της τον εαυτό μιμούμενη τα αυτοσχέδια κράνη των διαδηλωτών. “Κοιτώντας τις εικόνες αυτές, βρισκόμουν σε επαφή και με τους απεικονιζόμενους διαδηλωτές - αναφέρει η ίδια μοιραζόμενη τις εντυπώσεις της - αλλά και με τους φωτογράφους ανταποκριτές που μας έφεραν αυτές τις εικόνες. Τις προάλλες σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν η Γερμανίδα φωτογράφος Νιντρινγκχάουζ. Δεν την γνώριζα προσωπικά, αλλά βρέθηκα κοντά της μέσα από τις εικόνες της. Πέρασα ώρες μαζί της μεταφέροντας μια εικόνα της από τη Λιβύη με λάδι σε καμβά” . Στις φωτογραφίες της έκθεσης βλέπουμε την ίδια την καλλιτέχνιδα να αλλάζει ταυτότητες με πολύ επιβλητικό τρόπο, με σεβασμό αλλά και με χιούμορ, φορώντας αντικείμενα που τα περισσότερα έχουν ανασυρθεί από τα σκουπίδια της παράλιας.

Η Μυλωνά τα οικειοποιείται και τους δίνει μια δεύτερη ζωή, έναν άλλο ρόλο, παίζοντας με αντικείμενα-σύμβολα εξουσίας, όπως για παράδειγμα έναν προφυλακτήρα που γίνεται το καπέλο του Ναπολέοντα. Επιστρέφουμε έτσι στον Καραγκιόζη που συνεχώς αλλάζει ταυτότητα και βιώνει καινούργιες περιπέτειες. Η Ελένη Μυλωνά (1944) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά ζει και εργάζεται στην Νέα Υόρκη όπου πρωτοπήγε με υποτροφία του Ιδρύματος Φούλμπράιτ στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημοσιογραφία. Ανήσυχο γαρ πνεύμα δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό το πεδίο γνώσης, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να σπουδάσει φωτογραφία στη Πολυτεχνική Σχολή του Κεντρικού Λονδίνου. Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα (1989-2002), πραγματοποιώντας πολλές ατομικές εκθέσεις. Συμμετείχε στην 1η Μπιενάλε της Αθήνας (Destroy Athens 2007),στην 3η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης (2011), στην έκθεση Σύνθεσης στην γκαλερί Francoise Heitsch στο Μόναχο (2013). Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική και έργα της βρίσκο-

νται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον διαδικτυακό τόπο “CultureNow” αναφέρθηκε στη σχέση της με τη Νέα Υόρκη και την Ελλάδα, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει την αντίθεση του τρόπου δουλειάς μεταξύ των δύο αυτών πόλεων: “Ο τρόπος δουλειάς στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη, εκτός βέβαια από εξαιρέσεις, είναι διαμετρικά αντίθετος. Ο τρόπος ύπαρξης είναι διαμετρικά αντίθετος. Ας παραμείνουμε μόνο με τις έννοιες του σεβασμού, της αξιοκρατίας και της αλληλεγγύης. Ας πούμε ότι στην Ελλάδα παίρνω τροφή από το ανεπανάληπτο και ανεξάντλητο φυσικό περιβάλλον και πονάει η ψυχή μου από την άγνοια του δώρου που μας δόθηκε και την έλλειψη σεβασμού προς αυτό. Στη Νέα Υόρκη ξέρω πού βρίσκομαι και πώς να πορευτώ. Ό,τι βήματα κάνω και σε ό,τι επενδύσω το χρόνου ή την ενέργειά μου, προσεγγίζει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα πας να λύσεις ένα πρόβλημα και γυρνάς σπίτι σου με άλλα τρία. Η αυθαιρεσία και η ανευθυνότητα δημιουργούν ανασφάλεια και άγχος” .


EÎı¤ÛÂȘ /5 ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (27)

™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜

Έκθεση γνωριμίας με τη Σελήνη

“°

νωριμία με τη γειτόνισσά μας τη Σελήνη” είναι ο τίτλος του 3ου Αστρονομικού 15ημέρου που διοργανώνεται φέτος από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου από τις 28 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας ( Σταδίου & Μανδηλαρά) η έκθεση παλαιών αντικειμένων σχετικών με τη Σελήνη από την ιδιωτική συλλογή του Ευστάθιου Ζαφραντζά, που θα λειτουργεί καθημερινά και το Σαββατοκύριακο από 09.30 - 14.00 και 18.30 - 21.00, περιλαμβάνει: Παιχνίδια και μακέτες πυραύλων, διαστημόπλοιων κ.ά. - Πλανητάριο - Σφαίρες της Σελήνης - Γκραβούρες και χάρτες - Ωρολόγια με φάσεις Σελήνης - Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά - Στερεοσκοπικές και άλλες φωτογραφίες - Πίνακες ζωγραφικής - Ταινίες εποχής της NASA από την κατάκτηση της Σελήνης - Τηλεσκόπια. Για πληροφορίες και κλείσιμο επισκέψεων από σχολεία και ομάδες ατόμων, τηλέφωνο: 24210 91150. Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος συνεχίζοντας τα δύο επιτυχημένα αστρονομικά 15ήμερα (2010 και 2011), που οργάνωσε τα τελευταία χρόνια, για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Αστρονομίας οργανώνει και φέτος το 3ο Αστρονομικό 15ήμερο

με θέμα τη Σελήνη. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των μαθητών των σχολείων. Έχει ως σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα οι επισκέπτες τη Σελήνη. Αυτό το ουράνιο σώμα, είναι το πιο κοντινό στη Γη, που: - Έχει εμπνεύσει τη φαντασία συγγραφέων, ποιητών, μουσικών και κάθε είδους ανθρώπων. - Έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των αστρονόμων και γεωλόγων για τον αποφασιστικό της ρόλο στην εξελικτική πορεία της Γης και του Ανθρώπου. - Έχει κινητοποιήσει διάφορα κράτη του πλανήτη μας για την εξερεύνηση και κατάκτησή της.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ 15Óı‹ÌÂÚÔ˘ Στο πρόγραμμα του 3ου Αστρονομικού 15ημέρου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις: *Δευτέρα 28η Απριλίου, ώρα 20.30 Έναρξη 15ημέρου και εγκαίνια της έκ-

θεσης. * Τετάρτη. 30ή Απριλίου, ώρα 20:30 Ομιλία: Η γνωριμία μας με τη Σελήνη, από τον κ. Δημήτριο Κ. Μαυρομάτη, φυσικό Δ.Ε. * Παρασκευή. 2α Μαΐου, ώρα 20.30 Ομιλία από τον Sputnik στην κατάκτηση της Σελήνη: Δώδεκα χρόνια ανταγωνισμού και διαστημικής περιπέτειας, από τον κ. Χρίστο Θ. Ξενάκη, επίτιμο σύμβουλο φυσικών. * Δευτέρα. 5η Μαΐου, ώρα 20.30 - Μελωδία και ποίηση για τη Σελήνη. Μουσικά Σύνολα Ωδείου Ν. kuvias Βόλου. Ορχήστρα Κιθαριστών Βόλου “sempre viva” Μαρία Μαργαρίτη-Χαϊντούτη, ηθοποιός. - Αστροβραδιά, ώρα: 21.30 Παρατήρηση της Σελήνης με τηλεσκόπια. * Τετάρτη: 7η Μαΐου, ώρα 20.30 Ομιλία: Η Σελήνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (σεληνοηλιακά ημερολόγια, μυθολογία, παραδόσεις κ.λπ.) από την κ. Σοφία Κραβαρίτου, δρ. αρχαιο-

λόγο. * Παρασκευή 9 Μαΐου, ώρα 20.30 Προβολή ταινιών (8mm 16mm) εποχής, μικρού μήκους από την αποστολή

ªÂ 76 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ

¡›ÎÔ˜ πÔÚ‰·Ó›Ù˘

Αναδρομική έκθεση χαρακτικών Π. Τέτση TÔ˘

™øTHPH §ET™IOY ªÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ¤ÙÛË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜, fiÙÈ Û οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı› Ì ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·. ∞Ó Î·È ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô ·ÂÈı·Ï‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ·Á¤Úˆ¯Ô˜ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Ó· ·Ô˙ËÙ¿ Ù· ‰È·Ú΋ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘. •·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ¶ÂÈÚ·È¿ (º›ÏˆÓÔ˜ 29, ¶ÂÈÚ·È¿˜),fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ “÷ڷÎÙÈ΋” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∫·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Í·Ó·ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜: “‰ÂÓ ı¿ÚÂ ӷ ıˆÚËı› [Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋] ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘, Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ(...) Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ı¤ÏËÛ· Ó· ·ÓÙÏ‹Ûˆ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ·Ú·‰fiÛˆ˜...” . ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂͤÊÚ·˙ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ 1958 ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∞ÚÌfi˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ⁄‰Ú· ÙÔ 1925 Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ¿ 1923-40 Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. ºÔÈÙ¿ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∞.™.∫.Δ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂Λ, ηٿ Ù· ¤ÙË 1953-1956 Ì·ıËÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ Ecole des Beaux-Arts, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¯·Ú¿ÎÙË E. J. Goerg. ªÂÙ¿ ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙÈ΋.∞Ó Î·È ¿ÚÈÛÙÔ˜ “¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜” ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, Âȉ›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÛÙ· ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ˙ˆÁÚ·ÊÈο Î·È ¯·Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ÂÂȉ‹, fiˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘

(ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ) “ªÂ ÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ‚ϤÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛ· Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ‰Â Û ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·˜ ÈÔ ¤Ú·. ŸÙ·Ó ‚ϤÂȘ ÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÌÂÙ¤¯ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Á›ÓÂÛ·È ÈÔ ÂÓÂÚÁfi˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ” . ΔfiÛÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ¤ÙÛ˘ ·ÓÙÏ› Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ(ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ):“∞fi ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ. Δ· Ì¿ÙÈ· Ì ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó. ªÈ· Ù˘¯·›· Ì·ÙÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜” . √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ηٷÈ¿ÓÂÙ·È Ì ÔÏϤ˜ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ô‰›‰ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹,ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÙË ÓÂÎÚ‹ ʇÛË. ∂ÌÓ¤ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ (°È·È¿, ¡·˘ËÁ›·, Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Î.·.). ∏ ¤ÎıÂÛË Ì 76 ¯·Ú·ÎÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªπ∂Δ, ηχÙÂÈ ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ 30 ÂÙÒÓ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ Ùo 2000, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ı·ً ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ¤ÙÛË. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ¤ÙÛ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ⁄‰Ú· ÙÔ 1925 Î·È ÙÔ 1940 ·›ÚÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ “Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘˜” ,ÙÔÓ ¶ÈÎÈÒÓË Î·È

του ανθρώπου στη Σελήνη (ντοκιμαντέρ και επιστημονικής φαντασίας) από τον κ. Ευστάθιο Ζαφραντζά, οικονομολόγο.

ÙÔÓ Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ-°Î›Î·. ΔÔ 1943 ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ “∞ÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¢. ªÈÛΛÓË Î·È ¶. ª·ıÈfiÔ˘ÏÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫. ¶·Úı¤ÓË, ·’ fiÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 1949. ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÚÌfi˜ ∞” Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÚÌfi˜ μ, ÙÔ 1951 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ì ηıËÁËÙ‹ ÙÔÓ Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ-°Î›Î· ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ª¶. ∞fi ÙÔ 1953 ¤ˆ˜ ÙÔ 1956,Ô ¶. Δ¤ÙÛ˘ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ,Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ π∫À. ∂Λ, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜.∞fi ÙÔ 1958 ¤ˆ˜ ÙÔ 1976 ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ (ÁÓˆÛÙ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ “™¯ÔÏ‹ μ·Î·Ïfi” ), ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· (¤ˆ˜ ÙÔ 1962) ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÂχıÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙË “™¯ÔÏ‹ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘” . ΔÔ 1958 ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓˆÛ˘ ∫ÚÈÙÈÎÒÓ Δ¤¯Ó˘ ÙÔÓ ÂÎϤÁÂÈ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ °ÎÔ˘ÓÁÎÂÓ¯¿ÈÌ, fiÔ˘ Î·È ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› (1962) ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∫ÚÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “ΔÔ ¡·˘ËÁ›Ԕ , ÂÓÒ ÙÔ 1970 ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ªÈÂÓ¿Ï μÂÓÂÙ›·˜. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ΔÔ 1976 Ô ¶. Δ¤ÙÛ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, ÛÙÔ °’ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 1991. ΔÔ 1989 Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔÓ ÂÎϤÁÂÈ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ 1993 ÂÎϤÁÂÙ·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Œ¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û 90 ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ - ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌÈ·˜ “Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ ÁÎÚ›˙Ô˘” , ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ‰ËÏ·‰‹ Ì ¤ÚÁ· Ô˘ ηÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015 ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ μ. £ÂÔ¯·Ú¿ÎË.

∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ·fi ¶·Ï·È¿ Î·È ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË

Ο Νίκος Ιορδανίτης είναι γλύπτης και ζωγράφος. Γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε Νομική στη Θεσσαλονίκη και Εσωτερική Αρχιτεκτονική στη Σχολή Ελένης Βακαλό, στην Αθήνα. Έχει ταξιδέψει στα σημαντικότερα κέντρα πολιτισμού της Ευρώπης, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Λατινική Αμερική, επισκεπτόμενος τα μουσεία τους. Στη δουλειά του, μικρογλυπτική, κατασκευές από γύψο, ξύλο, πέτρα κι άλλα υλικά έχει εμπνευστεί από την Παλαιά, την Καινή Διαθήκη και την Ιστορία. Το χαμηλό προφίλ του ζωγράφου και αγιογράφου και τα πολλά χρόνια εντατικής αφοσίωσης στην εικαστική δημιουργία τον καθιστούν έναν αξιόλογο καλλιτέχνη της γενιάς του. Έργα του καλλιτέχνη μπορεί να δει κανείς στην γκαλερί Άμπτωτη στο Βόλο, που είναι κοινός χώρος παρουσίασης της δουλειάς του μαζί με την, επίσης, πρωτότυπη ζωγραφική δημιουργία, της συζύγου του ζωγράφου και συγγραφέα Μ. Ρ. Ιορδανίτη. Χαρακτηριστική η επιμονή στη λεπτομέρεια και η έκφραση στη δουλειά του Νίκου Ιορδανίτη, τα διαυγή χρώματα, το φως και το έντονο χρώμα και συναίσθημα στη δουλειά της Μ. Ρ. Ιορδανίτη. Ο χώρος τους λειτουργεί ως εναλλακτική γκαλερί. (Γκαλερί Άμπωτη Ζωγραφική, Γλυπτική, Βιβλία, Θησέως 25, Τ.Κ. 38222 τηλ. 24210 56089., Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο 10 π.μ. - 1 μ.μ.).


6/ AÊȤڈ̷ ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (28)

£ÂfiÊÈÏÔ˜ °·‚ÚÈ‹Ï Ã·Ù˙ËÌȯ·‹Ï, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜

Τα θρησκευτικά έργα του ζωγράφου και οι παραστάσεις με θέματα της Μ. Εβδομάδας

E

T˘ MAPIA™ NANOY*

ιπώθηκε πώς “... ο Θεόφιλος ξεπρόβαλε στο ελληνικό έδαφος, για να συμπληρώσει αθόρυβα την απόσταση που χωρίζει, στην τέχνη αυτής της χώρας, το Βυζάντιο με τους μοντέρνους χρόνους...” Η εύστοχη αυτή διαπίστωση στον πρόλογο του καταλόγου της έκθεσης έργων του Θεόφιλου στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού το 1961, ανήκει στον έμπειρο τεχνοκριτικό και εκδότη καλλιτεχνικών περιοδικών Στρατή Ελευθεριάδη - Τεριάντ, ο οποίος με γνώση και τόλμη τοποθετεί τον ταπεινό Θεόφιλο στην πρέπουσα θέση: κοντά και σε αδιάρρηκτη σχέση με ό,τι γνησιότερο υπάρχει στην ελληνική ζωγραφική από τους βυζαντινούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή.

Την παραπάνω άποψη δικαιώνουν πολύ περισσότερο από τα κοσμικά, τα θρησκευτικού περιεχομένου έργα του Θεόφιλου. Και τούτο, διότι περιορισμένα από τη φύση τους σε προϋπάρχουσες φόρμες και σχήματα, φανερώνουν πως ο Θεόφιλος μπορεί αβίαστα να ενταχθεί στον κύκλο των λαϊκών εκείνων ζωγράφων, κληρονόμων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, οι οποίοι με συνέπεια, γνώση και ψυχή υπηρέτησαν την παράδοση, ανταποκρινόμενοι στο καλλιτεχνικό και θρησκευτικό αίσθημα των ορθοδόξων στους νεότερους χρόνους. Στόχος μας είναι να ξεδιπλώσουμε πτυχές μόνον της πιο παραμελημένης πλευράς του “θεοφιλικού” έργου, αυτής που έχει να κάνει με την ιστόρηση εικόνων και τοιχογραφιών για ναούς και ξωκκλήσια ή ιδιωτικά εικονοστάσια. Γνωρίζουμε πως ο Θεόφιλος παιδί ακόμη μαθήτευσε στην αγιογραφική τέχνη κοντά στον παππού του, τον Κωνσταντή Ζωγράφο. Εξάλλου, εικαστικές αρχές που διέπουν το σύνολο της καλλιτεχνικής του παραγωγής και ανταποκρίνονται στις αναζητήσεις του μοντερνισμού (δυσδιάστατη προοπτική, σχηματοποίηση, αφαίρεση, καθαρά χρώματα) πηγάζουν στο δικό του έργο αποκλειστικά και μόνον από το γεγονός ότι είναι φορέας της πλούσιας κληρονομιάς της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Ο Θεόφιλος μας παραδίδει ένα σημαντικό σύνολο εικόνων και τοιχογραφιών που χρονικά τοποθετούνται από το 1897 ως το 1930. Όπως πρόσφατα απέδειξε ο γιατρός και ιστοριοδίφης Νίκος Παπαθεοδώρου στο βιβλίο του για το ζωγραφικό έργο του Θεόφιλου στις Μηλιές, τις πρώτες εικόνες του ιστόρησε ο ζωγράφος μας στη γραφική αυτή κωμόπολη του Πηλίου, όπου διέμεινε για μικρό διάστημα μετά το άδοξο τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Ανάμεσά τους ξεχωριστή θέση κατέχει η εικόνα των αγίων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ναό των Ταξιαρχών στις Μηλιές (Εικ. 1), όχι μόνο γιατί αποτελεί την παλαιότερη χρονολογημένη εικόνα του Μυτιληνιού ζωγράφου (1897), αλλά γιατί διασώζει το πατρώνυμο και το οικογενειακό του επίθετο: Έργον Θεοφίλου Γαβριήλ Κεφάλα. Συνεξετάζοντας τις γνωστές μέχρι σήμερα εικόνες του Θεόφιλου, έχει ενδιαφέρον να διερευνήσουμε όχι μόνον τη θεματολογία, αλλά και τα επιμέρους εικονογραφικά πρότυπα του Θεόφιλου στον πεδίο της εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Εξαρχής διαπιστώνουμε ότι, όπως στο κοσμικό του έργο, έτσι και στο εκκλησιαστικό, θέματα επανέρχονται και επαναλαμβάνονται σχεδόν πανομοιότυπα. Η επανάληψη όμως όμοιων εικονογραφικών τύπων αποτελεί πάγια τακτική των βυζαντινών και

μεταβυζαντινών ζωγράφων. Παρατηρώντας λοιπόν την αξιόλογη εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας στη Συλλογή του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή (1912) (Εικ. 2) διαπιστώνουμε ότι ελάχιστα διαφοροποιείται τυπολογικά από δύο ακόμη εικόνες της Βρεφοκρατούσας Παναγίας, η πρώτη στο Μουσείο της Βαρειάς στη Μυτιλήνη και η άλλη στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Παραλλαγές εξάλλου του ίδιου θέματος, που τυπολογικά παραπέμπει σε αθωνικά χαρακτικά, αποτελούν δύο ακόμη δίζωνες εικόνες της Παναγίας βρεφοκρατούσας με αγίους στις συλλογές Ελευθεριάδη και Γιαννουλέλη, καθιστώντας τελικά την απεικόνιση της βρεφοκρατούσας Παναγίας ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα του ζωγράφου μας. Παρομοίως, οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη εικονίζονται σχεδόν πανομοιότυπα σε δύο εικόνες των Μηλεών και σε μια ακόμη στο Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή. Από την άλλη, η παράσταση του αγίου Δημητρίου έφιππου και με στρατιωτική εξάρτυση να ακοντίζει το Βούλγαρο ηγεμόνα Ιωαννίτζη, θέμα το οποίο συνδέεται με τη θαυματουργή επέμβαση του αγίου και τη διάσωση της Θεσσαλονίκης από την πολιορκία των Βουλγάρων το 1207, απαντά σε τρεις συνολικά εικόνες: η πρώτη ανήκει στη συλλογή Αικ.

Εικ. 2 Εικ. 1 Εικ. 4α

Εικ. 3

Βογιατζή, η άλλη εντοπίστηκε από το Νίκο Παπαθεοδώρου στις Μηλιές και την τρίτη δώρισε ο Κίτσος Μακρής στον γνωστό Λαρισαίο ζωγράφο Αγήνορα Αστεριάδη. Τυποποίηση και επανάληψη χαρακτηρίζει και την απόδοση των ημίτομων ή ολόσωμων αγίων ιεραρχών, τους οποίους ο Θεόφιλος εικονίζει κατά κανόνα σε αυστηρά μετωπική στάση, ενδεδυμένους φελόνιο και ένσταυρο ωμοφόριο, να ευλογούν με το δεξί χέρι υψωμένο μπροστά στο στήθος και κρατώντας κώδικα Ευαγγελίου στο αριστερό. Αντιπροσωπευτικά δείγματα ημίσωμων ιεραρχών εντοπίζουμε σε δύο εικόνες του αγίου Νικολάου στις Μηλιές, η πρώτη στο ναό των Ταξιαρχών και η άλλη στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, σε δύο εικόνες του αγίου Ελευθερίου, εκ των οποίων η πρώτη βρίσκεται στη Συλλογή Νίκου και Ελένης Αδαμαντιάδη και άλλη ανήκει στη Συλλογή του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή, καθώς και σε τοιχογραφημένη παράσταση του αγίου Χαραλάμπους. Ανάλογες αν και σπανιότερες είναι και οι απεικονίσεις ολόσωμων ιεραρχών, με ωραίο υπόδειγμα αυτήν του αγίου Βασιλείου στο τέμπλο της Αγίας Παρασκευής στον οικισμό Λιά της Θεσπρωτίας. Κοινό είναι και το εικονογραφικό σχή-

μα στην απεικόνιση των αγίων γυναικών: αυστηρά μετωπικές, με σταυρό στο ένα χέρι και κλαδί φοίνικα, σύμβολο του μαρτυρίου, στο άλλο. Ωραία δείγματα, η αγία Μαρκέλλα στη Συλλογή Αικ. Βογιατζή, η Αγία Μαρία Μαγδαληνή στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μακρινίτσα και η αγία Βαρβάρα σε εικονίδιο ιδιωτικής συλλογής. Από το θεματολόγιο του ζωγράφου, που στο κοσμικό του έργο με πάθος και έμπνευση αφηγήθηκε στιγμές από την ελληνική επανάσταση, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι μορφές νεομαρτύρων της εκκλησίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έτσι, έπειτα από παραγγελία του Βασίλη Τσιλιβίδη, ο Θεόφιλος το 1911 ζωγράφισε για το τέμπλο της Αγίας Παρασκευής στον οικισμό Λιά της Θεσπρωτίας τον τοπικό μας άγιο Απόστολο το Νέο και τον φουστανελά άγιο Γεώργιο εξ’ Ιωαννίνων εκπληκτικά όμοιο με τους Έλληνες αγωνιστές του ’21 (Εικ. 3).

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ª˘ÛÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Επιχειρώντας μια γενικότερη αποτίμηση των εικονογραφικών προτύπων του Θεόφιλου θα λέγαμε πώς χρησιμοποιεί δόκιμους

εικονογραφικούς τύπους ευρύτατα διαδεδομένους σε τοιχογραφίες, εικόνες και χαλκογραφίες. Ιδιαίτερα τα αγιορειτικά χαρακτικά του 19ου αιώνα αποτελούν την κύρια πηγή των συνθέσεων του. Στα πλέον χαρακτηριστικά υποδείγματα συγκαταλέγεται η αφηγηματική παράσταση της λαμπροντυμένης Αγίας Μαρίνας να κατατροπώνει τον “αρχέκακον” Δράκοντα με “σφύραν χαλκήν” στο χέρι, θέμα που ανάγεται μεν στη μεσοβυζαντινή εικονογραφία, γνωρίζει όμως ιδιαίτερη διάδοση στα μεταβυζαντινά χρόνια. Παρομοίως, η εικόνα της δυτικότροπης Ανάστασης του Χριστού στο ναό της Παναγίας στη Μακρινίτσα, καμωμένη από τον Θεόφιλο το 1911, αντιγράφει πιστά αγιορειτικό χαρακτικό των μέσων του 19ου αιώνα (Εικ. 4α-β). Ο δυτικής προέλευσης εικονογραφικός τύπος του αναστάντος Χριστού να εξέρχεται από μαρμάρινη σαρκοφάγο, ιδιαίτερα προσφιλής στους Κρητικούς και Επτανήσιους ζωγράφους του 17ου αιώνα, έγινε του συρμού στα επόμενα χρόνια, χάρη στην ευρεία κυκλοφορία δυτικών χαρακτικών με το ίδιο θέμα αλλά και ενθυμίων του Παναγίου Τάφου, την είσοδο του οποίου κοσμούσε εικόνα με ανάλογη δυτικού τύπου Ανάσταση του Κυρίου.


AÊȤڈ̷ /7 ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (29)

Εικ. 7 Εικ. 5

Εικ. 6

Εικ. 4β Πρέπει ωστόσο, να επισημάνουμε πως τα πρότυπά του ο Θεόφιλος δεν τα αντιγράφει μιμητικά. Τα προσλαμβάνει γόνιμα και τα αναβαπτίζει στο προσωπικό του ζωγραφικό ιδίωμα. Ειδικότερα στην παράσταση της Ανάστασης του Χριστού, ο Θεόφιλος μεταγράφει με τους δικούς του εικαστικούς όρους το αγιορείτικο χαρακτικό. Περισσότερο εντυπωσιακή ωστόσο, είναι η υιοθέτηση προτύπων αναγεννησιακών στο έργο του, όπως συμβαίνει με την παράσταση του Μυστικού Δείπνου (Εικ. 5), υπόδειγμα της οποίας δεν είναι άλλο από κάποιο τύπωμα της εξαίρετης σύνθεσης του Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο Μιλάνο. Στις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά και στο σύνολο του έργου του, η μετωπική παρατακτική απεικόνιση, οι κοντόσωμες συχνά δυσανάλογες μορφές, τα μεγάλα ενίοτε δύσμορφα πρόσωπα και η τολμηρή χρωματική διαπραγμάτευση των θεμάτων του, συνοψίζουν τα κύρια εκφραστικά του μέσα, τα οποία είναι τόσο ευδιάκριτα, ώστε με ασφάλεια μπορούμε να αποδώσουμε στο χρωστήρα του ακόμη και ανεπίγραφα έργα, όπως για παράδειγμα οι τρεις αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τον παλαιό ναό της Αγίας Μαρίνας Μηλεών. Ανάμεσά τους, η ημιτελής τοιχογραφία με σχέδιο παράστασης αποκαλύπτει τα τεχνικά μυστικά του Θεόφιλου, ότι δηλαδή σχεδίαζε με ελεύθερο χέρι και μαύρο χρώμα τα θέματά του απευθείας πάνω στον τοίχο, χωρίς τη χρήση βοηθητικών χαράξεων, σχεδίων ή ανθιβόλων. Ως προς την ταυτοποίηση του θέματος και με δεδομένη την προέλευση του έργου από τον παλαιό ναό της Αγίας Μαρίνας, δεν θα αποκλείαμε την πιθανότητα να απεικονίζεται εδώ το μαρτύριο της πυράς της ομώνυμης νεαρής μάρτυρος από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σύμφωνα με το συναξάρι της.

Άγιον Όρος και μαθητεύουν στα αθωνικά αγιογραφικά εργαστήρια, ώστε να “τελειοποιηθούν” και να προσδώσουν κύρος στην τέχνη τους. Στην πραγματικότητα διαμορφώνουν ένα νέο “λογιότερο” καλλιτεχνικό ιδίωμα με έντονη την επίδραση της νεορωσικής ζωγραφικής που την εποχή αυτή ανθεί στην Αθωνική πολιτεία. Από την άλλη, στο ελεύθερο ελληνικό κράτος η παρουσία στο “Σχολείο των Τεχνών” του Βαυαρού Λουδοβίκου Θείρσιου και η διδασκαλία του περί αναμορφώσεως ή “βελτιώσεως” της βυζαντινής ζωγραφικής θα δώσει ώθηση στην εμφάνιση της Ναζαρηνής τέχνης σε ναούς της Αθήνας και των αστικών κέντρων. Νεοαναγεννησιακού ύφους εικόνες και τοιχογραφίες καμωμένες από άξιους ακαδημαϊκούς ζωράφους, όπως ο Κωνσταντίνος Φανέλλης (Εικ. 6), ο Σπυρίδων Χατζηγιαννόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αρτέμης φαίνεται ότι εκφράζουν τις αισθητικές προτιμήσεις όχι μόνο της νεοσύστατης και εν πολλοίς άμορφης στην κοινωνική της διαστρωμάτωση Αθήνας, αλλά και της επαρχιακής κοινωνίας, που αποστρεφόμενη κάθε μορφή ή φόρμα που συνδέεται με το άμεσο παρελθόν της δουλείας, της καταπίεσης και του εθνικού εξευτελισμού, στρέφεται με δέος στα δυτικά αισθητικά πρότυπα της ελεύθερης και καλλιεργημένης Ευρώπης. Μέσα σ’ αυτό το πλέγμα των επιμέρους τάσεων της εκκλησιαστικής ζωγραφικής με σαφή νεορωσικό ή δυτικοευρωπαϊκό προσανατολισμό κατανοούμε γιατί η ανέγγιχτη από τον πειρασμό του “εξευρωπαϊσμού” ή του “εκρωσισμού” τέχνη του Θεόφιλου γίνεται - κατ’ αναλογίαν και με το κοσμικό του έργο- “σημείον αντιλεγόμενον” ... Η σημασία του

δεν έγκειται τόσο στη δεξιοτεχνία του δημιουργού του, όσο στο γεγονός ότι γεφυρώνει με τη λαϊκή ανόθευτη έκφρασή του την ύστερη μεταβυζαντινή ζωγραφική με τη νεοβυζαντινή εκκλησιαστική τέχνη. Τότε δηλαδή, που οι κύριοι εκπρόσωποι της γενιάς του ’30, με πρωτεργάτη τον Φώτη Κόντογλου, ανακαλύπτουν ξανά και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη λησμονημένη και παρεξηγημένη τέχνη του Βυζαντίου. Εδώ πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε πως αντίστοιχα στη δεκαετία του ’20, κύριος εισηγητής του διαλόγου με τη βυζαντινή τέχνη στην ακαδημαϊκή νεοελληνική ζωγραφική υπήρξε ο κοσμοπολίτης Αλεξανδρινός ζωγράφος Κωστής Παρθένης, όπως εύκολα διαπιστώνουμε από την ωραία ελαιογραφία της Γαλακτοτροφούσας Παναγίας, σήμερα σε ιδιωτική Συλλογή (Εικ. 7). Έτσι, στην περίπτωση του Θεόφιλου, που παραμένει ανέπαφος από τις τάσεις και τις προτεραιότητες της περιρέουσας εικαστικής πραγματικότητας της εποχής του, δημιουργείται η αίσθηση πως παίρνει απευθείας τη σκυτάλη από τους χειροτέχνες ζωγράφους των αρχών του 19ου αιώνα, όπως ήταν στην περιοχή του Πηλίου οι Χιονιαδίτες Παγώνηδες, πατέρας και γιος, που ιστόρησαν ναούς και αρχοντικά στο Πήλιο πριν από αυτόν, και συνεχίζει σ’ ένα κοινό ιδίωμα αντλώντας από την ανεξάντλητη πηγή της ζωγραφικής μας παράδοσης. Ειπώθηκε πως “ο Θεόφιλος δεν είναι αγιογράφος” . Θα έλεγα ότι σαφέστατα δεν είναι επαγγελματίας αγιογράφος .... Υπήρχαν τέτοιοι στα χρόνια του... Είναι γνήσιος παραδοσιακός ζωγράφος ... Κοσμική και εκκλησιαστική ζωγραφική είναι γι’ αυτόν “οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος” , της ενιαίας μεταβυζαντινής ζωγρα-

φικής της οποίας αναδεικνύεται γνήσιος φορέας, ίσως και η τελευταία της επιβίωση. Για το λόγο αυτό, σημαντικοί εικαστικοί και λογοτέχνες της γενιάς του ’30, έσκυψαν με ενδιαφέρον στο έργο του, κυρίως μετά την μεγαλύτερη εθνική μας ήττα -τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922- σε μια περίοδο δηλαδή γενικότερου κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού, και ξεχώρισαν την αφτιασίδωτη, αδρή, αληθινή τέχνη του Μυτιληνιού ζωγράφου, κυρίως για τη διάσταση της “ελληνικότητας” που ανεπιτήδευτα υπηρέτησε η ταπεινή του μορφή και η αυθεντικότητα του έργου του, κοσμικού και εκκλησιαστικού. Ο Σεφέρης αποτόλμησε κάποτε έναν εύστοχο παραλληλισμό ανάμεσα στον ταπεινό Θεόφιλο και στον ιδιοφυή Θεοτοκόπουλο: “Η παραβολή μου δεν είναι ασέβεια” λέει ο μεγάλος μας ποιητής, “γιατί η μεγάλη διάκριση δεν είναι ανάμεσα στους πολύ μεγάλους και στους μικρότερους τεχνίτες.... Αλλά ανάμεσα σ’ εκεί-

νους που έφεραν έστω και μια σταγόνα λάδι στο φάρο της τέχνης και σ’ εκείνους που η ύπαρξή τους είναι για την τέχνη αδιάφορη” . Νομίζω πώς ο Θεόφιλος στο σύνολο του έργου του, κοσμικού και αγιογραφικού, ανήκει επάξια στην πρώτη κατηγορία. Ευχαριστώ θερμά τον Δρ. Γιάννη Κλαψόπουλο, Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την άδεια μελέτης των εικόνων του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή, τη συνάδελφο Β. Καραθανάση και τους κ.κ. Ν. Παπαθεοδώρου, Δ. Τσιλιβίδη και Κ. Παπαγεωργίου για τις πληροφορίες και την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού, καθώς και τον κ. Δ. Παλιούρα, Προϊστάμενο της 5ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων για τις γόνιμες συζητήσεις και υποδείξεις κατά τη διερεύνηση του θέματος. Η κ. Μαρία Νάνου είναι θεολόγος - ΜΑ ιστορίας

της βυζαντινής τέχνης, Εκπαιδευτικός του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ● ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·Á., √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜, ∞ı‹Ó· 2007. ● ª·ÎÚ‹˜ ∫., √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, μfiÏÔ˜ 1939. ● ª·ÎÚ‹˜ ∫., ∏ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ∞ı‹Ó· 1976. ● ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜ ¢., ΔÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘, EÓ μfiÏÔ 12 (2004), 90-93. ● ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¡. ∞ı., √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¡¤· ¿ÁÓˆÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, §¿ÚÈÛ· 2012. ● ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ¡Ù., ÿÚÙÈÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜. √Úıfi‰ÔÍ· ıÚËÛ΢ÙÈο ¯·Ú·ÎÙÈο. 1665-1899, π-ππ, ∞ı‹Ó· 1986. ● ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜ ¢., £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙË ªÔ˘ÚÁοӷ. ªÈ· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, μ›ÁÏ· 16 (2003), 41-44. ● ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË ∞., £ÂfiÊÈÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 2007.

∫ÔÛÌÈ΋ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ “ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜” Για να κατανοήσουμε όμως τη σημασία της συμβολής του Θεόφιλου στην ιστορία της εκκλησιαστικής ζωγραφικής των νεοτέρων χρόνων θα πρέπει να σκιαγραφήσουμε σύντομα τις κυρίαρχες τάσεις της στο μεταίχμιο από το 19ο στον 20ο αιώνα. Το πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο των Βαλκανίων την περίοδο αυτή δεν είναι άλλο από το Άγιον Όρος. Πολλοί έμπειροι ζωγράφοι των τοπικών εργαστηρίων της βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως για παράδειγμα ζωγράφοι από τους Χιονιάδες και τη Σαμαρίνα, οι οποίοι με συνέπεια υπηρέτησαν την ύστερη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής δίνοντας έργα χειροτεχνικού κυρίως χαρακτήρα, στρέφονται τώρα προς το

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 5 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜


8/ EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (30)

∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÃÚ›ÛÙÔ Ã·¯·Ì›‰Ë

Νησιωτικό αρχονταρίκι

T

TÔ˘ ™TE§IOY ¶E§A™°OY

ο βιβλίο αυτό μοιάζει με κουβέντες που θα ακούγαμε σε μια μεγάλη φωτεινή κάμαρα, σε αρχονταρίκι μοναστηριού, σε παλιό σχολείο δίπλα στην εκκλησία ή σε προαύλιο ξωκλησιού κάτω από την σκιά ανοχτόκλαδου κυπαρισσιού. Μόνο που αυτό το αρχονταρίκι θα ήταν χτισμένο πάνω από τρία νησιά και πλήθος νησάκια και θαλασσόβραχους, πάνω από τις Βόρειες Σποράδες. Το κέρασμα και τις κουβέντες θα τις πρόσφερε ένας νεαρός ιερέας που κατάγεται από το νησί του Παπαδιαμάντη, ο πτρ. Χρίστος Χαχαμίδης. Έτσι φαντάστηκα αυτό το βιβλίο, σαν μια ξενάγηση στην πνευματική ιστορία των δασωμένων γειτονικών μας νησιών, με την αφοσίωση την θρησκευτική και την αγάπη που γεννιέται όταν ένα νησί χρωματίζει άσπρα και γαλανά τα παιδικά σου καλοκαίρια. Πώς μπορεί να μάθει κανείς για ένα τόπο; Οι ψαράδες θα μιλήσουνε για τα νερά του, τις ξέρες και τις αγκαλιές του, οι ταβερνιάρηδες για τα φαγιά του και τις συνήθειες των κατοίκων και των επισκεπτών του. Οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να αναλύσουν και να παρουσιάσουν ένα πο-

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κώστα Ακρίβου στα μέχρι τώρα βιβλία του θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι : η μαεστρία στην αφήγηση, ο ιδιαίτερος διερευνητικός λόγος, το μέτρο, η λιτότητα και η απλότητα στη έκφραση, με πολλά στοιχεία αφαίρεσης, η βαθιά γνώση της Ιστορίας, αλλά και των κειμένων που γράφτηκαν σε διάφορες λογοτεχνικές φόρμες για τα μέρη που παρατίθενται και έχουν αποτυπωθεί ως μνήμες των ηρώων του. Ακόμη, η ευρηματικότητα στον μύθο και μαζί η τολμηρότητα στη θεματολογία του. Ο Κώστας Ακρίβος καταπιάνεται στο σύνολο του πεζογραφικού του έργου με γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα, όπως είναι ο πόλεμος του ’22 και ο Εμφύλιος, αλλά και με θέματα που αφορούν υπαρξιακές αξίες, φόβους, προβληματισμούς, όπως η κλωνοποίηση, η ανδρική φιλία, ο φόβος του θανάτου, η ατυχία να έχεις γεννηθεί διαφορετικός ή ξένος και μαζί οι παράξενοι έρωτες μεγάλων ανθρώπων της Ιστορίας. Το τελευταίο του μυθιστόρημα, το Αλλάζει πουκάμισο το φίδι, είναι της ίδιας βαρύτητας, αφού θέτει και πάλι ένα υπαρξιακό ερώτημα που μας αγγίζει όλους. Και αυτό δεν είναι άλλο από την αγωνία μήπως χαθεί η γλώσσα και βασικές αξίες που διακρίνουν την ελληνική ψυχή. Ο ίδιος σε συνέντευξη του τονίζει : “Νομίζω πως η λογοτεχνία από τη φύση της πρέπει να στρέφεται προς τα δύσκολα θέματα. Όχι δηλαδή ότι η καθημερινότητα, οι καθημερινές χαρές και οι λύπες είναι αμελητέες, αλλά από την άλλη μεριά η λογοτεχνία πρέπει να λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός απέναντι στα μεγάλα προβλήματα, είτε τα διαχρονικά είτε τα εποχής μας. Κάθε συγγραφέας με αυτά δοκιμάζεται, προσπαθώντας να δώσει τη δική του προοπτική και τον δικό του προβληματισμό. Προσωπικά, δεν σας κρύβω, πως με συγκινούν τα μεγάλα θέματα” Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναγνωρίζει ο αναγνώστης και στο νέο του μυθιστόρημα που, όπως αναγράφεται στο οπισθόφυλλο, είναι φτιαγμένο με τα υλικά του χρονικού, της αυτοβιογραφίας, του οδοιπορικού, των απομνημονευμάτων και της μαρτυρίας. Ο συγγραφέας ταξιδεύει σε πόλεις και χωριά από τον Έβρο ως τη Θεσσαλία, στο Στουπί του Στρατή Δούκα και τη Ζάβορδα της Μακεδονίας, στη Λευκίμμη της Κέρκυρας και από εκεί στην Πελοπόννη-

λύ συγκεκριμένο και επαληθεύσιμο κομμάτι της πραγματικότητας του ενώ οι πιο συγκροτημένοι θα τολμήσουν να χτίσουν μια άποψη για την κατανόηση του που θα οδηγήσει σε μια σύγχρονη πρόταση. Αυτό το βιβλίο συνδυάζει την διεισδυτικότητα του ντόπιου με την επιμονή του επιστήμονα. Είναι γραμμένο από έναν ιερέα που χαίρεται την αφιέρωση στην πίστη του και έναν ντόπιο που δεν κρύβει την αγάπη για τον τόπο και την ιστορία του συνεπώς μένει μακριά από τα σύγχρονα ιστορικά ρεύματα, τις μεθόδους και τις διαμάχες για την επιστημονική αντικειμενικότητα ή την ερμηνεία. Από την άλλη όμως είναι συστηματικό και αναλυτικό, συγκεντρώνοντας υλικό πολυποίκιλο και τεκμηριωμένο. Κάθομαι λοιπόν ανάμεσα στα δέντρα και

την θάλασσα, δίπλα σε τόπο ευλογημένο και ακούω τον παπα Χρίστο να μου διηγείται για τα μοναστήρια και τις εκκλησίες των νησιών, να μου εξηγεί για τα ερείπια που είδα στα ερημονήσια, τις παραδόσεις για την εύρεση θαυματουργών εικόνων. Ακούω για κινήσεις πνευματικές και πρόσωπα που καθόρισαν την μορφή της σημερινής Ελλάδας, για τους Κολλυβάδες και τους Φιλικούς, τον Παπαδιαμάντη και τον Καισάριο Δαπόντε, για τα σχολεία και τα μοναστήρια, τους επισκόπους και τους μοναχούς. Βγάζει από ένα σεντούκι που έχει τακτοποιημένα σε στοίβες αρχειοθετημένες και αριθμημένες και μου δείχνει καταλόγους με ονόματα ή με κειμήλια, επισκοπικές επιστολές και αντιγραμμένες κτητορικές επιγραφές, κατάστιχα και

δωρητήρια. Με όσα βλέπω και ακούω αλλιώς μου φαντάζουν τα νησιά και οι άνθρωποι τους. Όπως ένας παλιός χτίστης αρχιμάστορας θα μάθει στο μάτι σου κοιτάζοντας ένα όμορφο νησιώτικο σπιτικό να ξεχωρίζει τις λεπτομέρειες που βρίσκονται εκεί και δεν τις έβλεπες (το πελέκημα του αγκωναριού, το δέσιμο του πρόστεγου με τα κεραμίδια) μα μαρτυρούν τον κόπο, την μαστοριά και την

“Αλλάζει πουκάμισο το φίδι” Το ανθρωποκεντρικό μυθιστόρημα Κ. Ακρίβου σο και τις Αμύκλες, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Ναύπλιο, στην Ήπειρο και στο νησάκι της λίμνης στα Γιάννενα, στην Αίγινα και την Εύβοια, στη Νάξο και στο Φιλώτι και ύστερα στη Σύρο και πάλι στη Θεσσαλία και το Πήλιο, στα χνάρια του Αλφόνς που μνημονεύεται στο μυθιστόρημα ως πρόδρομος δράσεων. Συναντιέται με ανθρώπους απλούς και συνηθισμένους, αλλά και με ανθρώπους παράξενους που κουβαλούν μνήμες, βάρη, πόνους, καημούς, έχουν τους δικούς τους ρυθμούς ζωής και τις δικές τους προτεραιότητες, οι οποίες δεν αλλάζουν από τα μηνύματα του συρμού. Γράφει: “Ο κάθε άνθρωπος είναι και μία ιστορία. Ο συγγραφέας δεν έχει παρά να τεντώσει το αυτί, να την αφουγκραστεί και να τη καταθέσει στο χαρτί” . Ενώ κάνει μνεία και στον Ρέημοντ Κάρβερ ο οποίος σημειώνει: “Οι ιστορίες έρχονται σε αυτούς που μπορούν να τις αφηγηθούν” . Ο Κώστας Ακρίβος αυτό υιοθετεί και αυτό κάνει αριστοτεχνικά, ανασύροντας και καταθέτοντας στοιχεία από τη λαογραφία, από τον μουσικό μας πολιτισμό και τα ακούσματα, από το λογοτεχνικό μας πλούτο, από τον γαστρονομικό πολιτισμό, από πανηγύρια και προσκυνήματα. Σε αυτές τις ιστορίες πολλές φορές έχεις την αίσθηση ότι κάπου εκεί μέσα βρίσκεσαι και εσύ ή κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους πραγματικούς ή μυθοπλαστικούς τους έχεις και εσύ, δηλαδή ο αναγνώστης, γνωρίσει. Σ αυτό βοηθά και η αφηγηματική τέχνη του συγγραφέα, που δημιουργεί μια βιωματική σχέση του αναγνώστη με τον μύθο. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό: ο συγγραφέας δεν συμπερασματολογεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της κάθε ιστορίας. Αφήνει τον αναγνώστη και τη δική του διεισδυτική ματιά να δει τη δυναμική που αντλείται από τις σκέψεις, τα μηνύματα, τις πράξεις και τις συμπεριφορές των πρωταγωνιστών. Ο επιτονισμός κατά την ανάγνωση του τίτλου θα απεικονίσει τη θέση του καθενός για αν σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγές, που σε κάθε περίπτωση είναι επώ-

δυνες σύμφωνα με τη συμβολική μεταφορά στο τίτλο - μιας φυσικής διεργασίας του φιδιού, που συστρέφεται ανάμεσα σε πέτρες για να αποβάλλει το παλιό και να ενδυθεί το νέο. Οι πρωταγωνιστές στην εξέλιξη του μύθου δεν είναι λίγοι. Ο Λάζαρος στο τραίνο από τον Έβρο ως τη Θεσσαλονίκη, η Ευδοκία από το Μέλνικ της Βουλγαρίας, ο Τσιρίλο και η Μαριάννα, ο Σωτήρης, ο μαθητής του που ασκητεύει στο μοναστήρι της Ζάβορδας ως μοναχός Μόδεστος και ο όρκος σιωπής που έχει κάνει, ο μπάρμπα Λάμπρος από τη Γρανίτσα η γυναίκα του, η μάνα του αγνοούμενου γιου τους στα γεγονότα της Κύπρου το ’74, ο παπα Οδυσσέας στην Πλατιάνα, η Γαλάτεια και ο γιος της στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων που “βλέπει” τα πρόσωπα μονάχα αγγίζοντάς τα, ο Αλέκος στη Λευκίμμη της Κέρκυρας, η Ράνια, η νεαρή φοιτήτρια που κουβαλάει τον ενθουσιασμό και την ανατρεπτικότητα της γενιάς της, ο παλιός συμφοιτητής του ο Διονύσης Κ., της ΠΠΣΠ τότε και καθηγητής σήμερα σε σχολείο στη Πελοπόν-

νησο που αγωνιά για τα αρχαία μάρμαρα, ο δεκαεξάχρονος μαθητής Γαβρίλης από τη Καλαμάτα που γράφει λογοτεχνία. Σ αυτή την πορεία , στις συναντήσεις του και στα μακροβούτια στη μνήμη, σκοντάφτει σε σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας, σε σελίδες ανθρώπινου μεγαλείου, όπως αυτή της Νιάλας των Αγράφων, δημιουργεί ανάγλυφους πίνακες των πρωταγωνιστών και νοσταλγεί πρόσωπα λαμπρά και αδικημένα, όπως η δασκάλα Βαγγελιώ Κουσιάτζα και ο Βασίλης Φυτσιλής, που δεν τους αναφέρει η επίσημη Ιστορία, γιατί αυτή γράφεται συνήθως από τους νικητές με κοντόθωρη ματιά, ώστε να μην μπορούν να διακρίνουν αυτούς που με τις πράξεις τους στέκονται ψηλά. Ιχνηλατεί βήματα, στάσεις, μνημεία όπως ο Ιρενί Τεκές της Ασπρόγεια Φαρσάλων, την Ακρόπολη και το Παλαμήδι ή Δρακόσπιτα στη Κάρυστο. Ανατρέχει σε βιβλία και αναφορές σε ακούσματα και τους συντελεστές τους, αλλά και σε πορείες ανθρώπων που σφράγισαν τα γράμματα και τον πολιτισμό, όπως ο Στρατής Δούκας, ο Στέφανος Γρανίτσας, ο Δημήτρης Χατζής, ο Θανάσης Βαλτινός, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Παναγιώτης Ποταγός, ο Ράλλης Κοψίδης, ο Γιάννης Μπεράτης, ο Φώτης Κόντογλου, ο Ισαάκ Μπάσεβιτς, ο Γιόζεφ Ροτ, ο Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ. Και όλα αυτά, όλη αυτή η περιπέτεια στην εναγώνια προσπάθεια του συγγραφέα να απαντήσει στο ερώτημα που διαμόρφωσε και έθεσε στον εαυτό του: ΕΙΜΑΙ ΤΥΧΕΡΟΣ Η ΟΧΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ; Το ερώτημα τέθηκε με αφορμή μια προσβλητική συμπεριφορά διά λόγου ενός τούρκου χαμαματζή στην Αδριανούπολη, όπου βρέθηκε ο αφηγητής για τη συμμετοχή του σε ένα φιλολογικό συνέδριο, και την εμφατική επικρότηση ενός κολλητού φίλου με το παρατσούκλι Τσιρίλο, με την άφιξή του στο Βόλο. Αυτή η συμπεριφορά του τούρκου χαμαματζή προδικάζει, σύμφωνα με το μυθιστόρημα, το τέλος της χώρας μας, στηριζόμενος ασφαλώς στα ακούσματά του για την οικονομική κρίση και τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Δεν βάλλει ωστόσο τόσο κατά του βιολογικού DNA των

ευφυΐα των ανθρώπων που το έστησαν, έτσι και ο νέος αυτός ιερέας μας βοηθά να ξεχωρίσουμε ανάμεσα από το τοπίο των νησιών, τα έργα των κατοίκων και την ιστορία τους, το δέσιμο της πίστης με την ζωή, την ιστορία και τον τόπο.

Ελλήνων, που κάποιες θεωρήσεις μπορεί να δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς και ιδεολογικούς ξεστρατισμούς, αλλά κατά του πολιτισμικού DNA που συνιστά ζωοφόρο πηγή. Εκτιμώ ότι αυτό νοιώθει ο αφηγητής, γι’ αυτό πονά και επιχειρεί να αναδείξει και να τεκμηριώσει ως προς τι τον κάνει υπερήφανο που γεννήθηκε Έλληνας. Με βάση αυτή τη θεώρηση ο Κ. Ακρίβος δεν συνέγραψε οικονομική πραγματεία, δεν συνέγραψε φιλολογούσα διατριβή και δεν αναζήτησε στα ταξίδια και στις συναντήσεις του αφηγητή του θεωρίες για την έξοδο από την ύφεση και την οικονομική κρίση. Άρα δεν ανήκει στη λογοτεχνία που βιάζεται να πάρει θέση για ένα φαινόμενο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, μάλλον θα θεωρούνταν άλλοθι για κόμματα και πολιτικές παρατάξεις που δεν κατόρθωσαν να αρθρώσουν ακόμη πειστικό λόγο ως προς τις αιτίες και την εξέλιξη του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση ο ξύλινος πολιτικός λόγος, όπως καθημερινά τον ακούμε και τις εφαρμογές του αισθανόμαστε και βιώνουμε, αφορά αριθμούς και λογιστικές πράξεις. Το μυθιστόρημα του Ακρίβου είναι ανθρωποκεντρικό’ ένας ύμνος στους απλούς ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές της πολιτιστικής ιστορίας, χωρίς ανώφελες ωραιολογίες και άσκοπους συναισθηματισμούς. Τους ανθρώπους που πονάνε, χαμογελάνε, που ονειρεύονται, γλεντάνε και χορεύουν. Ο Κ. Ακρίβος πολύ προσεκτικά και με μέτρο αποτυπώνει στο χαρτί σκέψεις και δράσεις των ηρώων του, με καμβά την κρίση, όπως αυτή οριοθετείται τη τετραετία 2009- 2013, σε μια διαρκή αναζήτηση και ανάδειξη των νημάτων, με τα οποία υφαίνει την υπερηφάνεια και την αισιοδοξία ως αίσθηση και όχι μόνο. Αυτή η αίσθηση αναδεικνύεται ιδίως στο τέλος του μυθιστορήματος, όπου νέοι άνθρωποι, με διαφορετικές καταβολές αλλά με κοινωνικούς προβληματισμούς, συνεργάζονται δημιουργικά και επιχειρηματικά στα μέρη και στα χνάρια του Αλφόνς. Και αυτό αποτελεί το επιστέγασμα και την κορύφωση όλης της ιδεολογίας που διατρέχει το Αλλάζει πουκάμισο το φίδι και είναι η κοινωνική κατάκτηση μέσω της λογοτεχνικής διαδρομής, που επέλεξε στην παρούσα φάση ο Κώστας Ακρίβος.

¢HMHTPH™ BA™I§O™


EΉfiÛÂȘ /9 ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (31)

¢ÔΛÌÈ· ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ

“Πλαίσια - Επίπεδα - Τομές Ζωής” Δ. Σιάτρα

£

TÔ˘ A¶O™TO§OY ¢. ¶A¶A£ANA™IOY

έλω να πιστεύω ότι δεν θάταν υπερβολή αν έλεγα ότι, αν πρόκειται να αναφερθεί κανείς, γράφοντας σχετικά για ένα συγγραφικό έργο που πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητος του γνωστού σε όλους μας συμπολίτη νομικού και συγγραφέα Δημήτρη Σιάτρα, διακατέχεται από δέος διά το τόλμημα. Και αυτό δεν είναι υπερβολή ως έκφραση λόγου, γιατί αποτελεί μια αναντίρρητη για όλους μας αλήθεια, αν αναλογιστεί κανείς το μέχρι σήμερα επιστημονικό και ερευνητικό γενικής αναγνώρισης έργο του συγγραφέα, ο οποίος έτυχε μάλιστα και ειδικής διάκρισης από την Ακαδημία Αθηνών για το συγγραφικό του πόνημα “Η αγοραπωλησία ακινήτων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα” .

Το απετόλμησα, όμως, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ένα πρωτότυπο, εξαιρετικού ενδιαφέροντος συγγραφικό έργο, όπως το πρόσφατο πόνημα του Δ. Σιάτρα, το οποίο φέρει τον τίτλο “Πλαίσια - Επίπεδα - Τομές Ζωής” με τον υπότιτλο “Δοκίμια” , (εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2014, σ.σ. 160), πρέπει πάντοτε να γίνεται ευρύτερα γνωστό για το περισπούδαστο των κειμένων του το περιεχόμενο. Ένα περιεχόμενο πολυθεματικής αναφοράς στην ανθρώπινη ζωή, όπως αυτή πνευματικά και πραγματικά διαμορφώνεται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με την συνεπίδραση πλείστων όσων βιοτικών και εξωγενών ποικίλων παραγόντων ζωής του κάθε ανθρώπου. Το νέο βιβλίο του Δ. Σιάτρα, όπως αναφέρεται και στον πρόλογο της έκδοσης, είναι δοκίμια λόγου πολυθεματικού περιεχομένου ζωής και πράξεων. Τα Δοκίμια αυτά, όπως ειδικότερα και ο συγγραφέας αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου του (σελ. 9), έχουν προδημοσιευθεί κατά καιρούς στον ημερήσιο Τύπο και επαναδημοσιεύονται σε εκδοτικό τόμο, χωρίς να μεταβάλλεται η γενική νοηματική τους δομή και οι ειδικότερες επισημάνσεις τους, με μοναδικό σκοπό την ενεργοποίηση της κριτικής “σκέψης στα στοιχεία και τις απόψεις που αυτά παρουσιάζουν” . Τα “Δοκίμια” λόγου και προβληματισμού ζωής και πράξεων του συγγραφέα, αναφέρονται στην εξελικτική του ανθρώπου πορεία μέσα στον υπαρκτό κόσμο κάτω από την επιρροή των καθοριστικών εκείνων παραγόντων που συνθέ-

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αγίου Γερασίμου Παλλαδά “Άπαντα” , εισαγωγή - κριτική έκδοση Ελένης Σ. Χατζόγλου - Μπαλτά δ. φ., τόμος Α’, συνέκδοση: Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων - Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Αθήναι - Άγιον Όρος 2014, σελ. α’ιδ’+278. Με αφορμή την συμπλήρωση 300 ετών (1714-2014) από την κοίμηση του αγίου Γερασίμου, κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος των “Απάντων” του συγγραφικού του έργου. Πρόκειται για μία καλαίσθητη έκδοση 300 σελίδων, την οποία ανέλαβαν από κοινού η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους και ο “Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων” (που ιδρύθηκε με έδρα στην Αθήνα το 1899 από τον Δημήτριο Βικέλα). Την έκδοση επιμελήθηκε η διδάκτωρ φιλολογίας Ελένη Χατζόγλου - Μπαλτά. Το έργο προλογίζουν ο Μακαριώτατος πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β’ και ο καθηγούμενος της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου κ. Εφραίμ, ενώ έπεται ο πρόλογος του προέδρου του ΣΩΒ ομοτίμου καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας κ. Κωνσταντίνου Μανάφη, καθώς και προλογικό σημείωμα της επιμελήτριας του τόμου. Με το παρόν βιβλίο προβάλλεται η ζωή και ένα μέρος από το ανέκδοτο συγγραφικό έργο του αγίου Γερασίμου Παλλαδά, πατριάρχη Αλεξανδρείας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη και σταδιοδρόμησε ως δάσκαλος και ιερωμένος σε πολλές περιοχές της τουρκοκρατούμενης Ελλά-

τουν την κοσμική πραγματικότητα και διαμορφώνουν την υπαρξιακή του δομή και δράση του στο σημερινό κοινωνικό του βίο. Σε όλα αυτά τα δοκίμια, γίνονται και ειδικές τεκμηριωμένες αναφορές και στις ανθρώπινες επιμέρους ιδιότητες των σημερινών ανθρώπων και το γνωστικό τους ενδιαφέρον για την περαιτέρω πορεία τους στο σύγχρονο κόσμο, ακόμα και την επιρροή στην εξελικτική τους αυτή πορεία βιολογικών κληρονομικών συστατικών παραγόντων (ανθρώπινης συμπεριφοράς), υπαρκτών κληρονομικών ιδιοτήτων (προγονικού DNA) κ.λπ. ετέρων στοιχείων, τα οποία επηρεάζουν τις δράσεις και συμπεριφορές των ανθρώπων στον ιδιωτικό, κοινωνικό και δημόσιο ακόμα βίο του. Σε όλα τα πιο πάνω δοκίμια λόγου του συγγραφέα αναφέρονται και ονόματα γνωστών αρχαίων φιλοσόφων από τη θαυμαστή και ανεξάντλητη εκείνη χορεία του πανανθρώπινου φιλοσοφικού λογισμού της ελληνικής αρχαιότητος, από της εποχής του Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, αλλά και των μετέπειτα αιώνων μέχρι και σήμερα, όπως (επιλεκτικά αναφερομένων μεταξύ των άλλων, του Καντ, του Χέγκελ, του Νίτσε, του Βέμπερ, Χάϊντεγκερ, Σαρτρ, Μαρσέλ, Μαρλώ, Μπερντιάζεφ κ.λπ.), φιλοσόφων και διανοητών που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα των ανθρώπων στην ατελεύτητα διαδικασία της έρευνας της εξέλιξης των λαών του κόσμου στη διάρκεια της διαδρομής των αιώνων που πέρασαν μέχρι σήμερα. Τα δοκίμια του συγγραφέα διαχωρίζονται στον ερευνη-

τικό τους ιστορικό φιλοσοφικό λόγο, σε τρία μέρη αναφορών. Το πρώτο μέρος (με οκτώ δοκίμια), αναφέρεται στη συλλογική μας ζωή και το εναλλακτικό κοινωνικοπολιτικό της πλαίσιο. Το δεύτερο μέρος (με εννέα δοκίμια), αναφέρεται στους ηθικο-πνευματικούς ορίζοντες της συλλογικής μας ζωής. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στους ανθρωπολογικούς εκείνους ανεξάλειπτους παράγοντες που επηρεάζουν και κινούν καθοριστικά τις ατομικές ή κοινωνικές δράσεις και συμπεριφορές σφραγίζοντας και τα αποτελέσματά τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα το θαυμαστό μέγεθος των γνώσεων του συγγραφέα, όπως αυτό άλλωστε ευχερώς διαπιστώνεται, όχι μόνο από τη μελέτη του συνόλου των δοκιμίων, που αναφέρονται αθροιστικά σε θέματα κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας, πολιτικής ηθικής, ακόμα και ανθρωπολογίας, αλλά και από την ανάγνωση ενός και μόνου ακόμα από αυτά. Τότε αποκαλύπτεται και το μέγεθος του ερευνητικού βάθους της γνωστικής μελέτης του συγγραφέα σε φιλοσοφικές δομές έργων μεγάλων σοφών της ελληνικής αρχαιότητος και των μετέπειτα χρόνων, με ειδικές τις αναφορές του στα έργα τους και τους φιλοσοφικούς στοχασμούς τους, πάντοτε πάνω στο συλλογικό πλαίσιο της ζωής των ανθρώπων. Και όλα αυτά με ερευνητική θεώρηση του πολιτικού, κοινωνικού, πνευματικού, ηθικού και ανθρωπολογικού τους βίου και των επιμέρους ακόμα ανθρωπολογικών εκείνων παραγόντων που καθοριστικά επηρεάζουν τις ατομικές κοινωνικές και ατομικές συμπεριφορές και δρά-

σεις των ανθρώπων στην επίγεια ζωή τους. Και είναι ακόμα χαρακτηριστικό το γεγονός για το συνθετικό περιεχόμενο των κειμένων των δοκιμίων, ότι το κάθε ένα κείμενο περιέχει και ειδικές σημειώσεις πηγών, που παρατίθενται στο τέλος της κάθε σελίδας του βιβλίου και εδράζουν απόλυτα τα κείμενα ως προς το περιεχόμενό τους. Τα επιμέρους δοκίμια, πλην των άλλων, περιέχουν και ιστορικές αναφορές στον ευρωπαϊκό σύγχρονο χώρο στη διαδρομή των αιώνων που πέρασαν, όπως, πλην των άλλων, στα οκτώ δοκίμια του συγγραφέα που περιέχονται στο πρώτο μέρος της συγγραφής, ιδιαίτερα εκείνα με τίτλο “Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση” (σελ. 15 έπ.), “Η ψηλάφηση του πολιτικού κόμματος” (σελ. 37 έπ.), “Ο λόγος της ιστορίας” (σελ. 59 έπ.) κ.λπ. Διαβάζοντας τα δοκίμια αυτά, αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος της εκβάθυνσης της συγγραφικής αυτής εργασίας του Δ. Σιάτρα, αν αναλογιστεί ότι σε ένα βιβλίο 160 σελίδων γίνεται φιλοσοφική, ιστορική, κοινωνική, πολιτική, ακόμα και ανθρωπολογική αναδίφηση και ερευνητική αξιολόγηση ανθρώπινων δράσεων στην εξελικτική διά μέσου των αιώνων πορεία του ανθρώπου μέσα στα πλαίσια μιας ασύληπτης πολυπλοκότητας ζωής και πράξεων στο διάβα των χρόνων της επίγειας βιοτής του. Και για την αιτία αυτή

∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ¶·ÏÏ·‰¿ “Õ·ÓÙ·”

Ζωή και Θεολογία τον 17ο αιώνα δας (Πελοπόννησο, Άρτα, Παραμυθία, Ιωάννινα). Διετέλεσε μητροπολίτης Καστορίας και Αδριανουπόλεως και στην συνέχεια εξελέγη πατριάρχης Αλεξανδρείας (το έτος 1688), θέση στην οποία παρέμεινε επί είκοσι δύο συναπτά έτη. Ετελεύτησε οσιακώς στην Ιερά Μ. Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Διακρίθηκε για το ποιμαντικό και διοικητικό του έργο, ενώ αναδείχθηκε έξοχος ιεροκήρυκας και συγγραφέας. Το συγγραφικό έργο του αγίου Γερασίμου υπήρξε πλούσιο και πολυσχιδές. Ο Α’ τόμος των “Απάντων” του διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιέχει πληροφορίες από την ζωή του και αποτελεί μία ιστορική βιογραφία που αναπαριστά την εποχή και ιχνηλατεί την δράση του. Το δεύτερο μέρος αποτελεί κριτική έκδοση ενός τμήματος από τους εκκλησιαστικούς του λόγους, με κοινό γνώρισμα το ηθικο-διδακτικό τους περιεχόμενο. Αναλυτικότερα, στο βιβλίο αυτό συντίθενται πολλά στοιχεία σχετικά με τον άγιο και την εποχή του, που συνδέονται ως επί το πλείστον με την πνευματική και εκκλησιαστική ζωή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και βενετοκρατίας στον ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με την κατάταξη των κεφαλαίων του τόμου, στο Α’ μέρος παρακολουθούνται τα πρώτα χρόνια της ζωής του αγίου στην βενετοκρατούμενη Κρήτη και ο αντίκτυπος που είχε για

την μετέπειτα πορεία του η κατάληψη του Χάνδακα (= Ηρακλείου) από τους Τούρκους το 1669. Έκτοτε λόγω αδυναμίας να επιστρέψει στην γενέτειρά του θα σταδιοδρομήσει στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο και Πελοπόννησο. Στην συνέχεια παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν την αρχιερατική του διακονία στην Καστοριά και την Αδριανούπολη

και κυρίως την πατριαρχία στην Αίγυπτο. Αρκετά γεγονότα συνθέτουν τις ποιμαντικές του δραστηριότητες, όπως τα δύο ταξίδια του στην Μολδοβλαχία, διάφορες επί μέρους διοικητικές αποφάσεις, αλληλογραφία και διαπροσωπικές του σχέσεις κ. α. Παρουσιάζονται η μέριμνά του για την διαδοχή του στον πατριαρχικό θρόνο, η μετάβαση στο Άγιον Όρος και η οσιακή τελευτή του στην Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου, όπου φυλάσσεται η ευωδιάζουσα αγία κάρα του. Στο Β’ μέρος προτάσσεται μία γενική εισαγωγή στους εκκλησιαστικούς λόγους, οι οποίοι εκδίδονται κριτικώς (δηλαδή βάσει των χειρογράφων κωδίκων που τους παραδίδουν) στον τόμο. Επίσης γίνεται λόγος για την θεολογία του αγίου και ειδικότερα για την περί θανάτου θεολογία του, για τις πηγές του έργου του, για την γλώσσα, το ύφος και την ρητορικότητα των κειμένων, καθώς και για τις εκδοτικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην εργασία αυτή. Οι εκδιδόμενοι λόγοι επιγράφονται ως εξής: Περί μυστηρίων. Περί ιερωσύνης. Περί εξομολογήσεως. Περί θείας κοινωνίας. Λόγος στο ρητό “εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης” (Βαρούχ γ’ 37). Στην Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Πέντε λόγοι εις τεθνεώτας. Τα ομιλητικά αυτά κείμενα αποτελούν ένα πλούσιο πεδίο, όπου αναδεικνύονται ζητήματα ανθρωπολογικού ενδιαφέρο-

αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο συγγραφέα Δ. Σιάτρα, όχι μόνο για το μέχρι σήμερα γνωστό επιστημονικό, ερευνητικό του έργο, αλλά και ιδιαίτερα για το πρόσφατο εκδοτικό του πολύμοχθο και περισπούδαστο πόνημά του, που, πλην των άλλων, αποκαλύπτει το τεράστιο ταμείο των αποθησαυρισμένων γνώσεών του, τον φιλοσοφικό του στοχασμό για πράξεις ανθρώπινες και γεγονότα και το ελεύθερο της κριτικής του αδέσμευτης σκέψης για τον προσδιορισμό της υπαρξιακής δομής και δράσης του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο, στην “ατελεύτητη αυτή” κατά τον Χέγκελ, όπως ιδιαίτερα ο συγγραφέας αναφέρει, “διαδικασία εξέλιξης της ζωής των λαών του κόσμου” .

ντος, όπως είναι το αυτεξούσιο, τα σωστικά μέσα της χάριτος του Θεού, ο θάνατος και η φθορά της ανθρώπινης φύσεως κ. α. Αν και πραγματεύονται θέματα κοινότοπα για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς διαχρονικά, αποτυπώνουν όμως εναργώς τις ανάγκες της συγκεκριμένης εποχής που τα γέννησε και των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται, τις αγωνίες και τα πνευματικά τους βιώματα. Ταυτόχρονα συνιστούν έναν θεολογικό λόγο μεστό, προσιτό, οικείο και ενδιαφέροντα, ακόμη και για την δική μας εποχή, εφόσον αποβλέπουν στην κατά Θεόν ανόρθωση της ανθρώπινης προσωπικόητας και βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν την αυτοσυνειδησία και την θεογνωσία τους μέσα στον χώρο της ορθόδοξης παράδοσης. Πολύτιμα κειμήλια θεωρούνται τα έργα του αγίου Γερασίμου, πνευματόβρυτα λόγια περικλείουν οι διδαχές και τα συγγράμματά του, γι’ αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να εκδοθούν. Ως ελάχιστο δείγμα από την πλούσια εργογραφία του αγίου προσφέρεται ο παρών τόμος στο αναγνωστικό κοινό. Εκφράζεται δε από την επιμελήτριά του η βεβαιότητα ότι με την μελλοντική έκδοση του συνόλου της ομιλητικής του παραγωγής, θα φωτιστούν πληρέστερα πτυχές του προσώπου και της θεολογικής του σκέψεως, ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστεί και η μεταβυζαντινή γραμματεία με αξιόλογα δείγματα γλωσσικού, ρητορικού και θεολογικού ενδιαφέροντος.

¢.B.M.


10/ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (32)

O

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË; XAPITINH MA§I™OBA

βραβευμένος ποιητής και εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού Εμβόλιμον κ. Γιώργος Χ. Θεοχάρης, μιλά στις Διαδρομές για το συλλογικό του έργο, τη 40ετή πορεία του ως ποιητής, το Εμβόλιμον, τους επίδοξους συγγραφείς και ποιητές, αλλά και τα θετικά και αρνητικά του να είσαι λογοτέχνης εκτός πρωτεύουσας. Την 40ετή ποιητική πορεία του συγκεντρώνει στο βιβλίο “Πιστοποιητικά θνητότητας”, (εκδ. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη έκφραση) ο γνωστός ποιητής και εκδότης του βραβευμένου λογοτεχνικού περιοδικού, ενώ έχει επίσης βραβευτεί και με το Κρατικό Βραβείο 2011 στην κατηγορία Χρονικό - Μαρτυρία βιβλίου “Δίστομο - 10 Ιουνίου 1944 το ολοκαύτωμα” .

√ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∂Ì‚fiÏÈÌÔÓ” ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË 40ÂÙ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘

Γιώργος Χ. Θεοχάρης Όταν ακούμε τη σιωπή του διπλανού, οφείλουμε να δείξουμε μία διέξοδο, εκείνη που χαράσσει η πένα... ªÂ ¯·Ú¿ Û·˜ ηψÛÔÚ›˙ˆ ÛÙȘ “¢È·‰ÚÔ̤˜” Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·” ·ÚÈ £ÂÔ¯¿ÚË. “¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ıÓËÙfiÙËÙ·˜” Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜. 40 ÂÙÒÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÈÔ Ôχ ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·ı·Ó·Û›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÏËÊı›... Η επιλογή του τίτλου της συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων μου είναι αποτέλεσμα της πεποίθησής μου ότι στη διάρκεια παρουσίας του όντος μέσα στα ασφυκτικά όρια της ανθρώπινης περατότητας εκείνο που του δημιουργεί ελάχιστες προϋποθέσεις αθανασίας, όπως σοφά λέτε, είναι ό,τι πνευματικό κατορθώνει να δημιουργήσει και ό,τι μπορεί ψυχικά να χαρίσει σε άλλους ανθρώπους, συνελόντι ειπείν στιγμές αθανασίας χαρίζουν μονάχα η Τέχνη και ο έρωτας. Όντως στη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων μου εγκιβωτίζεται η δημιουργική πορεία 40 ετών και συμπεριλαμβάνονται επίσης 12 επιλεγμένα ποιήματα, γραμμένα και αναγνωσμένα δημόσια στην περίοδο της Απριλιανής δικτατορίας, ως ένδειξη των απαρχών της ποιητικής μου δημιουργίας. Σαράντα χρόνια γεωργώντας το κηπάριο της ποίησης στο απέραντο λιβάδι της γλώσσας, φυτεύοντας ό,τι θησαυρίστηκε μέσα στην παιδική μου ψυχή κι ό,τι το ενήλικο βλέμμα μου μπόρεσε να διακρίνει και να αποκωδικοποιήσει με όρους Τέχνης μέσα από το φασματοσκόπιο της προσωρινότητάς μας. Ποιήματα / ενέχυρα ύπαρξης στο ενεχυροδανειστήριο του Χρόνου. Ποιήματα / πιστοποιητικά της θνητότητάς μας. Γιατί τι άλλο είναι η Ποίηση από τη μορφο-ποίηση της ανθρώπινης θλίψης για την προϊούσα φθορά που επιφέρει ο χρόνος; Ποίηση είναι ο απελπισμένος λόγος που αρθρώνει ο πονεμένος, ανοχύρωτος άνθρωπος, επιχειρώντας ν’ αναμετρηθεί με το τελεσίδικο του θανάτου, πιστεύοντας ότι, δια του Λόγου, θα το ακυρώσει. Είναι μια άλλη γλώσσα που προκύπτει από την καταστροφή των κωδίκων της γλώσσας που ξέρουμε. Μ’ αυτό το εκ καταστροφής νέο υλικό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μιαν πρόσκαιρη αιωνιότητα μνήμης, γράφοντας “μέσα στο ά-τοπο της γραφής” , για να θυμηθώ τον ποιητή Βύρωνα Λεοντάρη. Η Ποίηση εντέλει είναι μελαγχολία σε φθόγγους.

¶fiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ó· ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô; Είναι πολύ σημαντικό να αξιώνεται κανένας να ισχυριστεί ότι εκόμισε εις την Τέχνη και να βλέπει τα ψυχικά του αναβλήματα συγκεντρωμένα σε έναν τόμο. Είναι παράλληλα πικρό από την άποψη ότι κάθε τέτοια έκδοση αποτελεί έναν οδοδείκτη στον οποίο αποτυπώνεται η διαρκής ελαχιστοποίηση της απόστασης από το αναπότρεπτο

τέλος της ανεπανάληπτης περιπέτειας της ζωής.

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ “¢›ÛÙÔÌÔ - 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 1944 ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ·” (ÂΉ. μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “™‡Á¯ÚÔÓË ŒÎÊÚ·ÛË” , §È‚·‰ÂÈ¿ 2010) ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô 2011 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÃÚÔÓÈÎfi - ª·ÚÙ˘Ú›·. ¶fiÛÔ Â›ÔÓË ‹Ù·Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ηı·Ú¿ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ (Ì ¿ÌÂÛË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ); Το βιβλίο για τη Σφαγή στο Δίστομο είναι αποτέλεσμα εικοσάχρονης εξαντλητικής έρευνας σε αρχεία, σώματα εφημερίδων καθώς και σε προσωπική επαφή με επιζώντες. Η Σφαγή στο Δίστομο διαφέρει με ό,τι συνέβη, σαν αποτέλεσμα της ναζιστικής θηριωδίας, σε άλλους μαρτυρικούς τόπους της πατρίδας μας ως προς τη μορφή της βαρβαρότητας. Εδώ οι υπάνθρωποι προχώρησαν ως και σε λογχισμούς εμβρύων μέσα στις κοιλιές εγκύων γυναικών, έγδαραν πόδια νηπίων, βίασαν νεκρές κοπέλες... Το βιβλίο δεν επαναφέρει απλά στην εκδοτική επικαιρότητα το γεγονός της Σφαγής, αλλά το διερευνά κατά τρόπο που δεν έγινε ως σήμερα, ως ιστορικό γεγονός αλλά και ως διαχρονική συλλογική εμπειρία, ως δημόσια ιστορία. Με την έννοια αυτή, το βιβλίο ανασυνθέτει το γεγονός με το συνήθη τρόπο της αναδίφησης των πηγών αλλά, επιπλέον, και ως μνήμη, ως ιστορική παράδοση, όπως αυτή μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, και επικαθορίστηκε από την ίδια την ιστορική πορεία της χώρας. Αναδεικνύει, δηλαδή, το γεγονός ως στοιχείο λειτουργίας μιας ολόκληρης κοινωνίας, που υφίσταται μια σύγκρουση μνήμης και λήθης, με δεσπόζουσες τις ιδεολογικές λαθροχειρίες, που παρήχθησαν στη μετεμφυλιακή περίοδο και δυστυχώς επιβιώνουν και σήμερα. Ταυτόχρονα στο βιβλίο μεταφέρει τη συγκινησιακή φόρτιση των επιζώντων και η σφοδρότητα της εμπειρίας τους τόσο άμεσα, χάρη στις αυτοβιογραφικές καταγραφές και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, όσο και διαμεσολαβημένα μέσα από τις λογοτεχνικές και εικαστικές προσεγγίσεις καθώς και τα επετειακά αφιερώματα. Αναδεικνύει, τέλος, τη διαχρονική πρόσληψη των γεγονότων από τη μεταπολεμική Ελλάδα ενώ υπηρετεί τον σύγχρονο και εν εξελίξει αγώνα των κατοίκων του Διστόμου για τον διεθνή καταλογισμό των ευθυνών και τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. Η συγγραφή του βιβλίου ναι ήταν επίπονη αναφορικά με την ανάδυση των τραυματικών στιγμών στη μνήμη των επιζώντων, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τα τραγικά πρόσωπα του δράματος. Κατά τα λοιπά ήταν μια ανεξόφλητη οφειλή απέναντι στους νεκρούς του Διστόμου και για τον πρόσθε-

το λόγο ότι φοίτησα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διστόμου. Κτήριο του Σχολείου μου ήταν εκείνο στον τοίχο του οποίου εκτελέστηκαν οι 12 πρώτοι όμηροι της 10ης Ιουνίου 1944. Στα διαλείμματα έψαυα τις τρύπες που άφησαν οι σφαίρες των μυδραλίων. Συμμαθητές μου υπήρξαν τα παιδιά όσων επέζησαν. Τα ορφανά και τα πεντάρφανα, οι χήρες των δολοφονημένων και οι τραυματίες, σωματικά και ψυχικά, ήταν οι άνθρωποι που καλημέριζα πηγαίνοντας για μάθημα.

¢È¢ı‡ÓÂÙÂ Â‰Ò Î· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂Ì‚fiÏÈÌÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ∫Ú·ÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ¶Â›Ù ̷˜ ÁÈ ·˘Ùfi. Τον Χειμώνα του 1988 επιχειρήσαμε, μια μικρή παρέα εργαζομένων στην βιομηχανία παραγωγής αλουμινίου και κάτοικοι των Άσπρων Σπιτιών της Παραλίας Διστόμου, που κάτι γράφαμε παράλληλα με τη βιοποριστική μας ενασχόληση, να παρεμβάλουμε και την δική μας ελάχιστη παρουσία στον συνωστισμό του έντυπου λόγου. Ονομάσαμε το περιοδικό Εμβόλιμον ακριβώς για να σηματοδοτήσουμε την πρόθεσή μας να διεμβολίσουμε πνευματικά την αγκίστρωση της μικρής μας κοινότητας στους παγετώνες της βιομηχανικής της καθημερινότητας.

™ÙË Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· Û·˜ ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂Ì‚fiÏÈÌÔÓ, ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ ¿ÂÈÚ· ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·. ¶fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¿ÍÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi; Μεγάλος αριθμός των κειμένων που φτάνουν στο ταχυδρομικό κουτί του περιοδικού άξιζε και πήρε τη θέση του για δημοσίευση. Άλλα κείμενα ζητήθηκε από τους δημιουργούς να τα ξαναδούν και να τα κάνουν δημοσιεύσιμα με minimum όρους λογοτεχνικότητας κι άλλα, πολλά είναι αλήθεια, απορρίφθηκαν γιατί δεν ήταν τίποτα περισσότερο από αδύναμες απόπειρες έκφρασης. Πιστεύω πάντως ακράδαντα ότι τα λογοτεχνικά περιοδικά πρέπει να δίνουν χώρο στις μνήμες και τα συναισθήματα των ανθρώπων που στριμώχτηκαν σε άφωτους, μυστικούς χώρους, που καταχωνιάστηκαν σε κλειδωμένα συρτάρια αυτοεγκλεισμού από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Πιστεύω πως όταν ακούμε τη σιωπή του διπλανού μας να χλιμιντρίζει και να σκάβει με τις οπλές την περίφραξη της ατολμίας, οφείλουμε να του δείξουμε μία διέξοδο, εκείνη που χαράσσει η πέννα, ώστε να βγει, ν’ ανασάνει στην άπλα της έκφρασης. Αυτή ήταν και η ιερότερη αποστολή των περιοδικών λογοτεχνίας, ανέκαθεν.

¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂȘ οÔÈÔÓ ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ Î·Îfi ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô ¿ÓıÚˆÔ Ë ÂÈ›ÎÂÈ·; Ο άνθρωπος δεν αποτρέπεται από το να εκφράζεται με τον γραπτό λόγο -καλύτερα θα έλεγα ότι ποτέ δεν θα πάψει να εκφράζεται με φθόγγους και να οπτικοποιεί τον εσωτερικό του βρασμό. Δείτε πώς κάποιοι νέοι χαράσσουν τις καρδούλες του έρωτά τους στους κορμούς των δέντρων. Επισκευθείτε ένα πάρκο να δείτε στα παγκάκια πώς αποτυπώνουν με το μαρκαδοράκι τα συναισθήματά τους οι έφηβοι. Δείτε πώς άλλοι παλεύουν άτεχνα ξυλόγλυπτα καθώς στέκονται στη σκιά ενός δέντρου βοσκώντας ένα κοπάδι πρόβατα. Δείτε πώς αποτυπώνουν οι ερωτευμένοι στις επιστολές τους τον συγκλονισμό της καρδιάς τους, πώς γράφουν ημερολόγια τα κορίτσια. Δείτε ακόμη τα πρόχειρα αλλά σπαρακτικά στιχάκια που ζητούν οι χαροκαμένοι να χαράξει ο μαρμαράς στα ταφικά μνημεία των προσφιλών τους απόντων. Με τίποτε δεν αποτρέπεται ο άνθρωπος να ανακουφιστεί γράφοντας από την εσωτερική πίεση που ασκούν τα συναισθήματα. Από την άλλη, ναι, το να είναι κανείς επιεικής απέναντι σ’ ένα άτεχνο γραπτό, το να κολακεύει ένα άνθρωπο που δεν έχει το χάρισμα, είναι ό,τι χειρότερο, γιατί μοιάζει σα να περιπαίζεται όχι μόνον ο συγκεκριμένος άνθρωπος αλλά η ίδια η λογοτεχνία, η ίδια η γραφή. Κι αυτό είναι αν μη τι άλλο ανίερο.

∫·Ù¿ fiÛÔ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜; Ισχύει σε μεγάλη κλίμακα και είναι αποτέλεσμα ποικίλων παραγόντων. Το κακό ξεκινά από την έλλειψη επάρκειας λογοτεχνικής με-

λέτης των λειτουργών της Παιδείας μας. Ο ελλειμματικός παιδαγωγός θα χτυπήσει ενθαρρυντικά την πλάτη στον μαθητή που το γραπτό του δεν υπερβαίνει σε λογοτεχνικότητα τα στιχάκια των φύλλων του ημερολογίου και θα επαινέσει μιαν άτεχνη έκθεση ιδεών ως σοβαρό δοκίμιο, επειδή τόση είναι η δυνατότητα κρίσης του, οδηγώντας έτσι τον μαθητή κατευθείαν στον τοίχο της κακής γραφής με την επιτάχυνση της ακατάσχετης έπαρσης. Επιπλέον ευθύνη έχει και το εκδοτικό εμπορικό κατεστημένο, μέρος του οποίου τυπώνει άκριτα ό,τι του κατατεθεί αρκεί να καταβάλλει ο συγγραφέας το αλμυρό τίμημα του κόστους της έκδοσης. Τέλος συμβάλλει στου κακού το δρόμο η παγίωση της εντύπωσης ότι στην εποχή του life style μπορεί κανείς να είναι ό,τι δηλώσει, για να θυμηθώ την εμβληματική ρήση του Γιάννη Τσαρούχη.

∂·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ¶fiÛ· ‚È‚Ï›· Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ì fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ‚ϤÂÙÂ, ÛÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿ Û·˜, Ù· ÚÒÙ· Û·˜ ÔÈ‹Ì·Ù·; Στη συγκεντρωτική έκδοση περιλαμβάνονται τέσσερις συλλογές μου καθώς και η επιλογή κάποιων νεανικών ποιημάτων μου, όπως προείπα. Τα πρωτόλειά μας παρά τις επιρροές και τα δάνεια που είναι ευδιάκριτα, αποτελούν τον κόκορα των θεμελίων (για να μνημονεύσω την αλησμόνητη φίλη μου ποιήτρια Μπίλλυ Βέμη και τον τίτλο μιας ποιητικής της συλλογής)του ποιητικού μας οικοδομήματος. Εκεί, στην πρώτη αυτή εφηβική μας αφύπνιση βρίσκεται η αφετηρία, ο βατήρας, από τον οποίο επιχειρήσαμε να εκτοξευτούμε στα κουλουάρ της ποίησης. Αδιάφορα από το σε ποια θέση τερματίζουμε εκείνα τα πρώτα μας βήματα αποτελούν την προθέρμανση για όλη τη μετέπειτα πορεία μας. Δεν μπορώ συνεπώς παρά να αγαπώ τα πρώτα μου γραπτά όσο κριτικά κι αν τα βλέπω -και τα βλέπω.

ªÂ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Û·˜ Î·È ‚Ϥˆ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜; Πράγματι η ποίησή μου είναι κατάστικτη από αναφορές στον πατέρα μου, όσο μάλιστα βλέπω τα ποιήματα που έγραψα μετά τον θάνατό του, το 2004, τόσο περισσότερο βεβαιώνομαι ότι τείνει να κυριαρχήσει στη γραφή μου. Θα σας σοκάρει ίσως αλλά η αλήθεια

είναι πως η ποίηση μού προσέφερε έναν τρόπο να “βρω” τον πατέρα μου, να έρθω κοντά του. Επρόκειτο για άνθρωπο έντιμο, αλλά σκληρό, κονφορμιστή και ευέξαπτο, ο οποίος παρείχε κάθε υλικό μέσον στην οικογένειά του αλλά δεν συγχωρούσε τις εγγενείς των ανθρώπων (και των μελών της οικογενείας του) αδυναμίες. Έτσι λοιπόν, με έναν μεταφυσικό τρόπο, προφανώς υπήρξε σημαντικός ο ρόλος του στην λογοτεχνική μου πορεία. Την αγκαλιά που εκείνος ποτέ σχεδόν δεν μου άνοιξε την άνοιξα εγώ μέσω της ποίησης για να παρηγορήσω ένα άνθρωπο πονεμένο και να παρηγορηθώ κι εγώ.

¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó; ∏ ‰È΋ Û·˜ ÔÚ›·, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Î·Ù·Í›ˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‹Ù·Ó; Η επαρχία έχει το μειονέκτημα της απόστασης από το κέντρο όπου επισυμβαίνουν τα δρώμενα κατά τεκμήριο, έχει και το πλεονέκτημα του ότι μένοντας μακριά από το κέντρο αποφεύγεις την ένταξη σε φατρίες και λογοτεχνικές κλίκες, παραμένεις με έναν τρόπο αυθεντικός. Και βέβαια τι θα πει καθιέρωση; Πιστεύω ότι γράφουμε για την ψυχή μας, αυτή είναι η υπέρτατη καθιέρωση. Η ευλογία της Τέχνης στην ψυχή του ανυπεράσπιστου όντος. Η δική μου πορεία δεν ήταν ανθόσπαρτη, οφείλω όμως στους εκδότες και διευθυντές των λογοτεχνικών περιοδικών ευγνωμοσύνη γιατί φιλοξένησαν τα πρώτα μου ποιήματα και μου άνοιξαν διαύλους επικοινωνίας με το συνάφι. Οφειλή που αφορά και στα περιοδικά του Βόλου Ρόπτρο και Έλευσις, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 καθώς και στην Γραφή της Λάρισας την ίδια περίοδο, όπου φιλοξενήθηκαν ποιήματά μου. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι Καλό Πάσχα και καλή συνέχεια σε όλες τις δραστηριότητές σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε καθώς και για την ευγένεια των τρόπων σας. Εύχομαι κι εγώ κάθε καλό στους αναγνώστες σας και σ’ εσάς προσωπικά και να ξέρετε ότι παρακολουθώ με ικανοποίηση τη συγγραφική σας παρουσία και δημιουργικότητα στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Οι σελίδες του περιοδικού Εμβόλιμον είναι ανοιχτές στη γραφή σας καθώς και σε κάθε δημιουργό της Μαγνησίας. Καλό Πάσχα!


EΉfiÛÂȘ /11 ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (33)

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ

Βιβλία - δώρα για τις μέρες του Πάσχα T˘: AP°YPø™ MOYNTAKH

E

να βιβλίο δώρο αυτές τις Άγιες μέρες του Πάσχα είναι το καλύτερο δώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Στις προτάσεις μας αξιόλογα βιβλία με επίκαιρη θεματική. ¶∞™Ã∞§π∞ ∫∞π ¶∞™Ã∞§πΔ™∞ §fiÙË ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, 2009 Το θέμα της υιοθεσίας μέσα από μία ευαίσθητη και τρυφερή ιστορία χειρίζεται με δεξιοτεχνία η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Πρόκειται για την ιστορία ενός μικρού ζουζουνιού που βρίσκει καταφύγιο στα φύλλα μιας Πασχαλιάς. Η Πασχαλιά το φροντίζει και το περιποιείται και αναλαμβάνει την ανατροφή του καθώς το ζουζούνι έχει χάσει τη μητέρα του στην μπόρα. Πολλοί όμως βρίσκονται να του πουν ότι η Πασχαλιά δεν του ταιριάζει για μαμά του, είτε γιατί είναι φυτό και δε μοιάζουν, είτε γιατί έχουν άλλο χρώμα. Μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις με το ζουζούνι η μαμά Πασχαλιά καταφέρνει να το κάνει να μην επηρεάζεται και να μην στενοχωριέται από τα λόγια των άλλων. Και για να έχουν και κάτι κοινό το βαφτίζει Πασχαλίτσα, από το όνομά της. Εξαιρετικά συμβολική μα και αληθινή ιστορία, που μπορεί να εξηγήσει με λόγο και συναίσθημα την υιοθεσία.

∏ ¶∞™Ã∞§πΔ™∞ ª∂ Δ∏ ªπ∞ ∫√À∫π¢πΔ™∞ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ΔÚÈ‚È˙¿˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜, 2013 Μια γλυκιά πασχαλίτσα ψάχνει να βρει μια άλλη για να κάνει αγκαλίτσα! Αλλά καμία πασχαλίτσα δεν την θέλει, γιατί όλες θέλουν για παρέα πασχαλίτσες

με τον ίδιο αριθμό κουκκίδων με εκείνες. Εξαιρετική είναι η παρηγοριά του τυφλοπόντικα στην πασχαλίτσα που παραπονιέται “κανείς δε μ’ αγαπάει!” , ο οποίος της λέει: “ποτέ μην απελπίζεσαι!” . Και με την επιμονή της η μικρή πασχαλίτσα βλέπει τη Λητώ το κοριτσάκι, που φοράει κόκκινο φιογκάκι και φουστανάκι γεμάτο μαύρες κουκκιδίτσες. Κι από τότε γίνονται φίλες αγαπημένες η Λητώ κι η Πασχαλίτσα. Στο τέλος έχει το βιβλίο πλήθος δραστηριοτήτων για τους αριθμούς και τα χρώματα. Εξαιρετικό για να μιλήσουμε για την επιμονή, τη διαφορετικότητα και την αποοχή αυτής με απλό και παραστατικό τρόπο.

Δ√ ¶∞™Ã∞§π¡√ ∞À°√ ∑·Ó ªÚÂÙ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2011 Ο Χοπ ο λαγός ψάχνει να βρει μια ιδέα για να φτιάξει ένα αυγό για το λαγό του Πάσχα. Όλα τα αυγά του χωριού είναι μοναδικά, ευφάνταστα, καλλιτεχνικά, καταπληκτικά. Ο Χοπ αποφασίζει να φτιάξει απλώς ένα αυγό για το οποίο θα είναι υπερήφανος. Η ευκαιρία του δίνεται με το αυγό ενός κοκκινολαίμη που πέφτει από τη φωλιά. Ο λαγός ο Χοπ το φροντίζει και το περιποιείται με προσοχή και υπευθυνότητα. Και ο λαγός του Πάσχα έρχεται πανηγυρικά, εντυπωσιάζεται από όλα αυτά τα υπέροχα αυγά, όμως το πιο ξεχωριστό απ’ όλα τους λέει είναι το αυγό του Χοπ, που είναι ακόμη στο δάσος. Ο λαγός έβαλε το άδειο πλέον τσόφλι στην κο-

ρυφή της άμαξας, πάνω από όλα τα αυγά και τον Χοπ πλάι του και έφυγαν για να κρύψουν όλα τα αυγά, που θα τα βρουν τα παιδάκια τη μέρα του Πάσχα. Μια ιστορία για τις αξίες και την ουσία της ζωής, που ξεπερνάει το εντυπωσιακό και την επιφάνεια.

φηγείται την διαδικασία βαφής και σχεδιασμού, ζωγραφικής, γενικά διακόσμησης των πασχαλινών αυγών. Τα παιδιά μαθαίνουν για τα χρώματα, τις βαφές από φυτά και τις τεχνικές ενώ στο τέλος υπάρχει ένα ωραίο παράρτημα δραστηριοτήτων.

¶∞™Ã∞ ∫Àƒπ√À ¶∞™Ã∞ °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘™Ô˘Ú¤ÏË

¶∞™Ã∞§π¡∂™ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ ª∂ Δ√¡ ªπ∫À ∫∞π Δ√À™ ºπ§√À™ Δ√À (Disney) ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2014 Ένα πολύ ωραίο βιβλίο δραστηριοτήτων με τους ήρωες της Disney για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά με αφορμή τους αγαπημένους τους ήρωες μπορούν να παρακινηθούν να κάνουν πλήθος δραστηριοτήτων με γραμμούλες, γράμματα, αριθμούς, σχήματα, προσανατολισμό στο χώρο, διάκριση μεγέθους, λαβύρινθο κλπ. Πολύ διασκεδαστικό με ωραία χρώματα, εικόνες και αγαπημένους ήρωες, αλλά και αρκετά εκπαιδευτικό, συνδυάζοντας το τερπνό μετά του ωφελίμου!

μ∞º√Àª∂ ∞À°∞, ∫∞§∏ ª∞™ ¶∞™Ã∞§π∞! ™ÔÊ›· ¶·Ú¿Û¯Ô˘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, 2011 Μια οικογενειακή ιστορία, με παιδιά, γονείς, θείες, γιαγιάδες, μια ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε κάθε συνηθισμένη οικογένεια. Στοιχείο που μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα παρακινήσει να το διαβάσουν. Απευθύνεται σε παιδιά 7-8 ετών και α-

Η εξιστόρηση της ιστορίας της Μεγάλης Εβδομάδας από την Κυριακή των Βαϊων έως και την Ανάσταση του Κυρίου είναι η θεματική του βιβλίου αυτού. Η ιστορία με απλό και κατανοητό τρόπο δίνει στα παιδιά ανά κεφάλαια τα Πάθη του Κυρίου (Ωσαννά, Μυστικός Δείπνος, Πέμπτη-Γεσθημανή, Η δίκη του Χριστού, Η Σταύρωση, Η Ταφή, Η Ανάσταση, Χριστός Ανέστη).

∂§§∏¡π∫√ ¶∞™Ã∞ æ˘¯ÔÁÈfi˜, 2012 Συλλογική έκδοση παραμυθιών δέκα συγγραφέων του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου, που αφορούν το Ελληνικό Πάσχα, όπως λέει και ο τίτλος. Οι ιστορίες έχουν να κάνουν με αφηγήσεις, που έχουν ως κεντρικό θέμα το Πάσχα και είναι ειπωμένες από την σκοπιά του παιδιού. Συμμετέχουν οι συγγραφείς: Βενιέρης, Βιταλιώτου-Σέττα, Γιαννοπούλου, Γκρέκου, Κατσούλη-Συμεωνόγλου, Κόλλια, Μαστρομιχαλάκη, Παπιδάκη-Πιπίνη, Ρεμούνδος, Σταθάτου.

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ·fi ηډȿ˜!

Kωστής Παπαγιώργης:Έζησε... Διάβασε... Έγραψε Δ˘

ª∞πƒ∏™ Δ™∞∫¡∞∫∏ - °∞μ∞§∞ Κοντόσωμη, λιγνή φτιαξιά μειλιχιότητα και αυτοσαρκασμός ακεραιότητα με απέχθεια για τη σοβαροφάνεια αποδοχή των αντιφάσεων, ανελέητο ξεμασκάρεμα. Ντρέπομαι που γράφω για τον Κωστή Παπαγιώργη που προσπαθώ να τον “μαντέψω” , ναι τον “διαισθανθώ” , να τον “αγαπήσω” ξανά μέσα απ’ τις αράδες του. Ο Παπαγιώργης δεν χρειάζεται μεσολαβητές ό,τι είχε να πει το είπε με τα γραπτά του. Δεν ήταν κάτι που κερδήθηκε από την αρχή. Πέρασαν πολλά χρόνια μελέτης στο Παρίσι, χρόνια απομόνωσης σε μια σοφίτα όπου “ξεκοκάλισε” τόμους ολόκληρους φιλοσοφίας πριν πάρει το μολύβι για να γράψει. Τώρα, μετά, αφού “έφυγε” τον αποκαλούν διανοούμενο. Δεν ήταν διανοούμενος ο Παπαγιώργης και δεν του άρεζε να το αποκαλούν έτσι. Ήταν λάτρης του χειροπιαστού δεν μίλαγε ποτέ στον αέρα, όλα τα δοκίμαζε μέσα στην ίδια τη ζωή

του. “Η αλήθεια των λόγων, μας ανήκει μόνο αν την εξαγοράζουμε με το τομάρι μας” έγραφε. Δανείζομαι από τον Ηλία Κανέλλη το “ηθικός αναθεωρητής” έτσι ονόμασε τον Παπαγιώργη. Αναθεωρώντας και αναθεωρούμενος αναστοχαζόμενος σμιλεύει την δική του ηθική στον εύθραυστο ιστό των ανθρώπινων σχέσεων. Έγραψε πολύ και πολλά ο Κωστής Παπαγιώργης. Έγραψε πολλά επειδή διάβασε πολύ, αφού τα βιβλία γεννούν άλλα βιβλία, μας το είπε πρώτος ο Diderot. Έπιασα κι εγώ να διαβάσω το Είναι και ο Χρόνος... Ζορίστηκα... Έσκυψα το κεφάλι και παραδέχτηκα μέσα μου πως χωρίς τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Descartes, τον Καντ, τον Νίτσε δεν μπορώ να πω πως διαβάζω πολύ και σωστά... Ο αληθινός στοχαστής, πρόσωπο αινιγματικό είναι δένδρο που μπολιάστηκε με όλα κι όμως έμεινε αυτός που ήταν.

Ακόμα και για τον εαυτό του είναι γρίφος. Η φιλοσοφία γράφεται με χίλια χέρια, κρατάει όμως το γραφικό χαρακτήρα του καλλίτερου. Πολλοί ήταν οι στοχαστές που “μπόλιασαν” τη σκέψη του Παπαγιώργη ο Εμίλ Σιοράν είναι αυτός που τον επηρέασε πιο πολύ. Πριν τον γνωρίσει στο Παρίσι, τον Γαλλορουμάνο Σιοράν, ο Παπαγιώργης είχε μεταφράσει τα έργα του. Το ανθρωπομάνι “βυζαίνει το εφήμερο με κατάκλειστα μάτια” τρέμει “το φυλλορόισμα του ημερολογίου σαν την έλευση του μεγάλου Κριτή” . Όμως αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας μισάνθρωπος που “ξέρει ν’ αγαπά” ο “σκουντούφλης” που δαπανήθηκε μέσα στη φιλία. “Στις παρέες τα έμαθα όλα, εκεί αποκτάς πείρα και μυαλό” έλεγε. Μας πρόσφερε έτσι ένα οδόσημο προς τη κατεύθυνση αυτού που είμαστε και όχι εκείνου που θα θέλαμε να είμαστε βιάζοντας τον εαυτό μας. Μας χάρισε με τα έργα του τη μοναδική ευκαιρία να ξαναζήσουμε

μαζί του, αναγνώστες και συγγραφείς, το “όμοιέ μου, αδελφέ μου” του Baudelaire. Πολλοί θα διεκδικήσουν να οικειοποιηθούν κομμάτια του μύθου του αλλά ελάχιστοι θα προσπαθήσουν να τον καταλάβουν. Ο μύθος έχει γοητεία, παρέες, αισθήματα, τσακωμούς, χαβαλές, αλητείες, το απόλυτο στον έρωτα... Η πραγματικότητα όμως έχει ζόρι. Δύσκολες επιλογές ζωής. Χάιντεγκερ, Πλάτωνα, Derrida τους μεταφράζει αλλά κρατάει και τις αποστάσεις του. Το είδος που καλλιέργησε είναι μια κοινωνιολογία όψεων της καθημερινής ζωής. Ο Κωστής Παπαγιώργης είναι ένας μύθος. Το δύσκολο νταραβέρι της ζωής του δείχνει πως δεν έζησε με τους μύθους αλλά προσγειώθηκε στα δεδομένα της πραγματικότητας και της ωρίμανσης. Στο τελευταίο κείμενό του “Οι πρώην” δημοσιευμένο στο protagon.gr είναι μια βαθιά ομολογία αναθεωρητισμού, είναι η πραγματικότητα του Παπαγιώρ-

γη. Να μπορείς ν’ αλλάζεις γιατί έτσι είναι η πορεία στη ζωή. Κάθε νέα ψηφίδα αυτογνωσίας

είναι και ένα ακόμα έναυσμα αναστοχασμού και ανατοποθέτησης.

Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶··ÁÈÒÚÁË ¶ÂÚ› ÌÓ‹Ì˘, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË 2008 ¶ÂÚ› ̤ı˘, 10Ë ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2008 ¶ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ (ΛÌÂÓ·) ∞¯ÈÏϤ·˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋), ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2006 ΔÚ›· ªÔ˘ÛÙ¿ÎÈ·: æ˘¯›· ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2006 ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï •¿ÓıÔ˜: Ô ºÈÏÈÎfi˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2005 Δ· ÁÂÏ·ÛÙ¿ ˙Ò·, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2004 Δ· η¿ÎÈ·: μ·ÚÓ·ÎÈÒÙ˘, ∫·Ú·˚Ûο΢, ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2003 ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2002 √ äÁÎÂÏ Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË 2000 ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›·˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË 1998 ∏ ÎfiÎÎÈÓË ·ÏÂÔ‡, √È •˘ÏÔ‰·ÚÌÔ›: ªÈÛ·ÓıÚˆ›·˜ ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ·, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1998 ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1997 ÿÌÂÚÔ˜ Î·È ÎÏÈÓÔ¿ÏË: ΔÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ˙ËÏÔÙ˘›·˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1997 §¿‰È· Í›‰È·, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1996 ∑ÒÓÙ˜ Î·È ÙÂıÓÂÒÓÙ˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1995 ™ˆÎÚ¿Ù˘, √ ÓÔÌÔı¤Ù˘ Ô˘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›: ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1994 °ÂÈ¿ ÛÔ˘, ∞ÛËÌ¿ÎË, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1994 ª˘ÛÙÈο Ù˘ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1994 ∏ ÔÌËÚÈ΋ Ì¿¯Ë, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1993 ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1990 ™È·Ì·›· Î·È ÂÙÂÚÔı·Ï‹, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1990


12/ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¢IA¢POME™ / 19-20 A¶PI§IOY 2014 (34)

T

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: AP°YPø MOYNTAKH*

α βιβλίο “Είναι κάτι που μένει” (Παρρησία, 2013) είναι ένα βιβλίο που ήδη ξεχωρίσαμε και έχουμε παρουσιάσει. Η ιστορία έρχεται να μας επιβεβαιώσει για την παρουσίαση, καθώς ο Στεφανοβικιώτης συγγραφέας του, Βασίλης Κουτσιαρής, βραβεύτηκε πρόσφατα από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου γι’ αυτό το έργο του. Φίλος, αλλά και συνεργάτης στο Μαγικό Κόσμο (www.kosvoice.gr/ μαγικός), ο Βασίλης Κουτσιαρής κάνει όχι μόνο εμάς υπερήφανους αλλά και τη Μαγνησία! Ο πληθυντικός που ακολουθεί χάριν έντυπης ευγενείας...

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‚Ú¿‚Â˘Û‹ ÙÔ˘

Βασίλης Κουτσιαρής Η καθημερινή επαφή με παιδιά βοηθά να βλέπεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση... ∫‡ÚÈ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ú‹ Ò˜ ÓÈÒıÂÙ ÌÂÙ¿ ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË Û·˜ ·fi ÙÔÓ ∫‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘; Το βραβείο από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου για το βιβλίο “Είναι κάτι που μένει” (εκδόσεις Παρρησία) μας έδωσε μεγάλη χαρά. Τόσο εγώ όσο και η εικονογράφος του βιβλίου Κατερίνα Βερούτσου θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Κύκλου που μας ψήφισαν και έτσι το βιβλίο μπήκε στην βραχεία λίστα της κατηγορίας: “Βιβλίο με πολύχρωμη εικονογράφηση” ανάμεσα σε πολύ αγαπημένα βιβλία, αλλά και τον κόσμο που μας ψήφισε μετά. Αυτό το βραβείο έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Το χάρηκα και τώρα συνεχίζω να κάνω αυτό που έκανα και πριν. Να γράφω και να διαβάζω πολύ...

™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÔÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁˆÓ›· Û·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙÂ; Κάποια στιγμή στη ζωή μας δενόμαστε με κάποιους ανθρώπους πολύ και δημιουργούμε μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης. Στην πορεία ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του και ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Άραγε, είναι η αγάπη τόσο δυνατή που να μπορέσει να αντέξει στο χρόνο και να ξεπεράσει την απόσταση και τα εμπόδια που θα προκύψουν; Την απάντηση την δίνω μέσα από την ιστορία της κούκλας στο τέλος του παραμυθιού.

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂÙÂ; Καθυστερούσα πολύ να γράψω

την ιστορία στο χαρτί, αν και την δούλευα στο μυαλό μου για μήνες. Αφορμή για να την ξεκινήσω, στάθηκε ένα καλοκαιρινό ταξίδι μου στην Σκιάθο, αυτό το πανέμορφο νησί που αγαπάω πολύ και επισκέπτομαι συχνά. Αέρας, θάλασσα, ηρεμία, ξεκούραση ήταν αρκετά, όχι μόνο για να γίνει η αρχή αλλά και για να γραφτεί ολόκληρη η ιστορία.

ªÂ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ò˜ ·Û¯ÔÏËı‹Î·ÙÂ; Κάπως τυχαία θα έλεγα. Ως δάσκαλος διασκεύαζα βιβλία ή έγραφα κάποια μικρά σκετσάκια για τις ανάγκες κάποιων θεατρικών παράστασεων. Κάποια στιγμή με αφορμή μια παράσταση μαύρου θεάτρου, αποφασίσαμε με τον Γιάννη Διακομανώλη (συνάδερφο και συγγραφέα) να γράψουμε μια ιστορία για την απώλεια. Έτσι το 2008, μετά από πολλές μέρες, προέκυψε το “Ένα αστέρι για μένα” . Κάτι όμως δεν μας άρεσε στο τέλος της ιστορίας. Ακολούθησε “η κραυγή των λύκων” που εκείνο το καλοκαίρι του 2008 μας έκανε να περάσουμε πολλές ώρες συζητώντας την υπόθεση της ιστορίας και την προοπτική μιας συνέχειας. Παράλληλα ετοίμαζα τα “Χρυσάνθεμα στο χιόνι” που αν και πήραν από τις εκδόσεις Άγκυρα το πρώτο ναι, εκδόθηκαν μετά την “κραυγή των λύκων” . Ένα περίπου χρόνο μετά καταλήξαμε στο τέλος που θέλαμε για το “αστέρι” μας και χαρήκαμε πολύ όταν κι αυτό βρήκε τον εκδοτικό

του δρόμο.

Œ¯ÂÙ ¤Ó· ÏÈÙfi, ·¤ÚÈÙÙÔ ‡ÊÔ˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ¿ Û·˜. ∂›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ‹ Ô ÙÚfiÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ Û·˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·˘ıfiÚÌËÙ·; Σίγουρα προκύπτει αυθόρμητα. Μικρότερος διάβαζα πολύ (και εξακολουθώ να διαβάζω) θεατρικά βιβλία. Με κούραζαν οι λεπτομερείς περιγραφές. Έτσι στη βιβλιοθήκη μου υπήρχαν θεατρικά βιβλία των: Ουίλιαμς, Ουάιλντ, Άλμπι, Ίψεν, Λόρκα, Ο’ Νηλ και πολλών άλλων. Αγαπημένος μου παραμένει ο Τένεσι Ουίλιαμς και βέβαια ο υπέροχος “Γυάλινος κόσμος” του. Ίσως να έχω επηρεαστεί από τα θεατρικά κείμενα και τον τρόπο γραφής αυτών των κειμένων.

√ ª·ÁÈÎfi˜ ∫fiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ Ì ÔÈ· ·ÊfiÚÌËÛË ÍÂΛÓËÛÂ; Ήθελα μια σελίδα που να αφορά αποκλειστικά το παιδικό βιβλίο. Το συζήτησα με καλούς φίλους οι οποίοι βρήκαν ωραία την ιδέα. Η εφημερίδα “Kos Voice” έδωσε το πράσινο φως και ο Γιάννης Διακομανώλης με την Ιωάννα Μπαμπέτα στήριξαν από την αρχή αυτή την προσπάθεια συμμετέχοντας ενεργά. Πειραματιστήκαμε αρκετά, ώσπου μήνες μετά “ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου” πήρε την τελική του μορφή. Προστέθηκαν στην ομάδα πολλοί συγγραφείς και εκπαιδευτικοί που αγά-

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ª›ÏÙÔ˘ Δ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ βιβλίο, θα τους περιμένω να πρωταγωνιστήσουν στην παράσταση. Για μια τελευταία φορά...

πησαν την όλη προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή στον “Μαγικό Κόσμο” είμαστε 18 άτομα. Και είμαι απίστευτα χαρούμενος για αυτό!

√È Ì·ıËÙ¤˜ Û·˜ Ò˜ Û·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Í¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›ÛÙÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜; Τους αρέσει που ο δάσκαλός τους είναι και συγγραφέας. Το χαίρονται. Πολλές από τις ιστορίες μου, ακόμα κι αν απευθύνονται σε πιο μικρές ηλικίες, τους τις διαβάζω και περιμένω τις αντιδράσεις τους. Αγαπάω πολύ τους μαθητές μου. Περνάμε μαζί τα δύσκολα και τα εύκολα. Με ακούνε και τους ακούω. Προχωράμε μαζί. Έγραψα και μια ιστορία που πρωταγωνιστούν όλοι οι μαθητές μου. Δυστυχώς, φεύγουν από το Δημοτικό αλλά μόλις κυκλοφορήσει το

Η παιδαγωγική σας κατάρτιση πόσο επηρεάζει τα κείμενά σας; Σίγουρα η παιδαγωγική κατάρτιση είναι ένα σημαντικό εφόδιο. Δεν φτάνει όμως. Η καθημερινή επαφή με τα παιδιά είναι αυτή που σε βοηθά πραγματικά. Σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Νιώθω τυχερός που είμαι δάσκαλος. Σημαντικά είναι και τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής για έναν νέο συγγραφέα. Σε βοηθούν πραγματικά πολύ. Όχι μόνο στο να αποφύγεις λάθη και παγίδες, αλλά κυρίως στο να βάλεις σε μια σειρά τις σκέψεις σου και να τις αποτυπώσεις στο χαρτί.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÒÚ·; Το νέο μου βιβλίο ετοιμάζεται από τις εκδόσεις “Κόκκινη κλωστή δεμένη” . Είναι η τέταρτη συνεργασία μου με τον Άγγελο και την Κατερίνα Γκότση, δυο υπέροχους ανθρώπους που αγαπούν το βιβλίο και σέβονται τους δημιουργούς.

Την εικονογράφηση του βιβλίου έχει αναλάβει η πολύ ταλαντούχα νέα εικονογράφος Θέντα Μιμηλάκη, με την οποία έχουμε ξανασυνεργαστεί και στον “Άι Βασίλη της χρονιάς” . Ο τίτλος της νέας μου ιστορίας θα είναι “Μη φοβάσαι, Κοκκινοσκουφίτσα” .

∑›ÙÂ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÛÙËÓ ∫ˆ. ∂›ÛÙ fï˜ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ™Î¤ÊÙÂÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙÂ; Το Στεφανοβίκειο είναι το χωριό που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια και χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι για διακοπές. Για την ώρα δεν σκέφτομαι να επιστρέψω και να εγκατασταθώ μόνιμα στο χωριό. Μου αρέσει που ζω σε νησί. Έχω δεθεί με το μέρος αλλά και με πρόσωπα πολύ αγαπημένα εκεί. Ποτέ βέβαια δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζει η ζωή, άρα καταλαβαίνετε...

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ, ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηϋ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË! Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα!

* Η κ. Αργυρώ Μουντάκη είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας, υπ. δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

√È ÔÏϤ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÏÂÎÙÔ‡ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ™¯ÈÓ¿

Ο πολιτισμός της ύφανσης Δ˘

ª∞πƒ∏™ Δ™∞∫¡∞∫∏ - °∞μ∞§∞ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ™Ãπ¡∞ “∫·Ï‹ Î·È ·Ó¿Ô‰Ë √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÂÎÙÔ‡” (ÂΉ. ∫›¯ÏË) Το βιβλίο της Κατερίνας Σχινά είναι ένα πολύχρωμο πλεχτό. Δοκίμιο και πολιτισμική μελέτη μιας πρακτικής με μεγάλη ιστορία, αποσπασματική αυτοβιογραφία πλεγμένα μα δύο νήματα, με δύο βιώματα: την οικογένεια κι αυτά που έρχονται από τις σελίδες των βιβλίων, τις περιπλανήσεις... Μια αυτοβιογραφία με μεγάλα κενά ανάμεσα στις θηλιές. Το πλεχτό χρωματίζεται στη συνάντηση του εγώ με τον άλλο και τη μεταξύ τους διάδραση.

Η φανέλα του στρατιώτη, και οι πλέκτριες κάτω από τη γκιγιοτίνα στη Γαλλική Επανάσταση... Βελόνες της αγάπης και βελόνες δίκοπα μαχαίρια... Κείμενα για το πλέξιμο και λέξεις πλεκτές. Μαθηματική εξίσωση, μουσική παρτιτούρα, εικαστικός καμβάς, ποιητικό εργαλείο, όπλο αντίστασης, μέσο κοινωνικοποίησης, πεδίο φεμινιστικής διερεύνησης, αφετηρία στοχασμού, το πλέξιμο δεν είναι απλώς μια μοναχική δραστηριότητα, μια τεχνική αναδημιουργίας. Πίσω από τη χειροτεχνία, λανθάνει ένας ολόκληρος πολιτισμός. Η Κατερίνα Σχινά, επίμονη πλέκτρια παιδιόθεν, αποτυπώνει τα πολλά πρόσωπα του πλεκτού ανατρέχοντας στην ποίηση και την πεζογραφία, την ανθρωπολογία,

τις κοινωνικές επιστήμες, τις εικαστικές τέχνες, τα μαθηματικά και τα κινήματα αμφισβήτησης, γράφοντας ταυτόχρονα την πλεκτική της αυτοβιογραφία, μέσα από τις ιστορίες των πουλόβερ που έφτιαξε κι εκείνων που τα φόρεσαν. Μυήθηκε στο πλέξιμο το 1976, στη Σκιάθο, από μια Ιταλίδα. Και το πλέξιμο έγινε για την Κατερίνα Σχινά ταξίδι μυστικιστικό-ταξίδι αυτοβοήθειας και αυτογνωσίας, έγινε εξέγερση στην παγκοσμιοποίηση, στην κλιματική αλλαγή - έγινε σχόλιο στην οικονομική κατάρρευση και την ανεργία- έγινε αντίσταση στα στερεότυπα αφού το πλέξιμο μπορεί να είναι και μια ανδρική ανδροπρεπής τέχνη. Το πλεκτό ως μουσική και ποιητική ύφανση: το plekto του Ξενάκη και η ποιητική χειροτεχνία του Ντίλαν Τόμας. Το

πλεκτό στην επιστήμη, ως μια αποτύπωση της μαθηματικής έννοιας του χάους. Αλλά και το πλεκτό της παράδοσης, “η

φανέλα του στρατιώτη” . Τα τελευταία χρόνια η Κατερίνα Σχινά πλέκει λιγότερο γιατί διαβάζει και γράφει περισσότερο- και “έπλεξε” για όλους μας αυτή τη φορά ένα ζεστό, εξομολογητικό “ζακάρ” βιβλίο.


°È· οı ÒÚ· / 35 M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÈÙÛÈÓÈ¿ ª·Ú›·˜ ∫. μ·ÚÓ¿ÏË 21 (ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜) ÙËÏ. 24210-40500, ƒÔ˘ÏÈ¿ £ÂÌ. - ªϤÙÛ· ∫ˆÓ. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· πˆÏÎÔ‡ 69· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙËÏ. 24210-52200 Î·È ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169 ÙËÏ. 24210-39587. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172 ∂’ (ÚÈÓ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÙËÏ. 2421036356. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª‹ÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 111 ÙËÏ. 24210-82900. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·Ú·Ù˙›Î· ÕÏÎË πˆÏÎÔ‡ 317 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-56555, ¶ÈÛÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 127 - μ·ÛÛ¿ÓË (¤Ó·ÓÙÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡) ÙËÏ. 24210-38774, ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚· ÙËÏ. 24210-70127 Î·È ΔÛÈÙÛÈÚ›ÁÎÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 120 - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-37950.∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.3017.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ú. - ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÃÚ. Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 16 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÏ. 24210-28740.™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13 ÙËÏ. 24210-60266. ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÔÌÌ·Ù¿ ∂ϤÓ˘ °. ¢‹ÌÔ˘ 131 - ∫‡ÚÔ˘ ÙËÏ. 2421048941, ªfiÏË - ª¤Ë ª·Ú›·˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 233 - μÏ·¯¿‚· ÙËÏ. 24210-31030, ƒÔ˚ÏÔ‡ - °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ §ÂÂÓÈÒÙË 6 - ™ÎÔ˘Ê¿ ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ ÙËÏ. 24210-81480 Î·È ∫fiÎη - •ÂÓ¿ÎË ∞ÛËÌÒ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 114 - °·ÏÏ›·˜ ÙËÏ. 24210-24449.∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 94 - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-43893.™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™·Ó‰Ú‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ - ∞ÛÙÂÚ›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 25 - ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ (¤Ó·ÓÙÈ ÁË¤‰Ô˘ ¡›Î˘) ÙËÏ. 24210-86088. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÔÓÙÈÓÔ‡ - μÔÏÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ∂ÚÌÔ‡ 172 (Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-36297, ªÂÊÛÔ‡Ù ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 56 ÙËÏ. 24210-34304 Î·È ¡·Û›Î· - ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹ ÙËÏ. 24210-34333.∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÈÚÏÈÚ¿ÎË μ·ÛÈÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ 289 - μÂϤÓÙ˙· ÙËÏ. 24210-40913.™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™·ı‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÚÔ¤ÎÙ·ÛË °. ¢‹ÌÔ˘) μÔ˘Ù˙¿ 17 ÙËÏ. 24210-85500. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞∫∂™ø.ΔËÓ ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë ¤ˆ˜ ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚÒ˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ΔËÓ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232

™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.0410.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01.

∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ ™∏ª∂ƒ∞ Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° - √/° ¶ƒøΔ∂À™ ™‹ÌÂÚ· ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 16/4, ÍÂÎÈÓ¿ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∂/° - √/° ¶ƒøΔ∂À™ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙȘ 3:00 Ì.Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË °ÏÒÛÛ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·‡ÚÈÔ ª. ¶¤ÌÙË 17/4 ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi μfiÏÔ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 8:15 .Ì., Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÛÙȘ 4:00 Ì.Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË °ÏÒÛÛ·, ÂÓÒ ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 8:15 .Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÛÙȘ 4:15 Ì.Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜

∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ∞¶√ 23/4-26/5 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. * ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ¶¤ÌÙË 1/5: ¶ƒøΔ√ª∞°π∞-∞ƒ°π∞. * ¶·Ú·Û΢‹ 2/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∂/°-√/° ∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∞™Ã∞ ª. ¶¤ÌÙË 17/4 ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4 ª. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ª. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ. * ∫Àƒπ∞∫∏ ÙÔ˘ ¶∞™Ã∞ 20/4: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∂/°-√/° ∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™ ∞¶√ 22/4-5/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂ƒ∞Δø ∞¶√ 16-25/4 & 27/4 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ΔƒπΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ª. ¶∂ª¶Δ∏ & ª. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ΔÚ›ÙË 22/4: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT 6 ∞¶√ 11-27/4/2014 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫Àƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 20/4 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931

¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: .........................................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ......................................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY .......................................................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609. 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶ÚÔÛÈÙ¿ Û ϛÁÔ˘˜. 2. √ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘. 3. °·ÏÏÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜ - ¢ËÌÔÙÈο ·Ú¯Èο. 4. Δ›ÙÏÔ˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ºfiÎÓÂÚ, ·Ó Í·Ó·‰È·‚·ÛÙ›. 5. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ŸÛÎ·Ú ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “√ ¶ÚˆÙ¿Ú˘” (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∏ ÌË ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ù˘ Û ¤Ó·Ó Á¿ÌÔ Â›¯Â ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ™‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ӛ΢ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - Èڛ˙ÂÈ ÙË μ¤ÚÓË Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·. 7. ƒ‹Ì· ·›ÛÈ·˜ ¤Î‚·Û˘ (Á’ ÚfiÛˆÔ) - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 8. ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 9. °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ (Ì ¿ÚıÚÔ). ∫∞£∂Δ∞ 1. £ÂÚ·‡ÂÈ... Ù· ¿ÓÙ·. 2. ™¯ÂÙÈ΋ Ì ÂÈ‚¿Ù˜. 3. √ “¿ÏÈÔ˜ Á¤ÚˆÓ” ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ (·ÈÙ.) - ΔÔ˘ “ÂÈÌ›” ËÚˆÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋. 4. ™˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ - ∞fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ‰ÈÔÈΛٷÈ. 5. ∏ “¡¤·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰· - ∂ÎıÚfiÓÈÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ (ηı.). 6. ÿ‰Ú˘Û ÙÔ 1930 ÙÔ “§·˚Îfi £¤·ÙÚÔ” - §›ÌÓË Ù˘ μ. ∞ÌÂÚÈ΋˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. “√ ÿÚÔÏÓÙ ÛÙËÓ...” , Ù›ÙÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÚÏÈfi˙. 8. ªÈÛfi... ‚‹Ì· - ™˘¯Ó¿... ÔÏÈÔÚΛٷÈ. 9. ∫·È ¢¯‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ - ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÙÔ˘... ϤÔÓÙÔ˜.

™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 15.00 Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË °ÏÒÛÛ·. ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·: ∞ƒ°π∞. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 17.45 Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi μfiÏÔ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 8.15 .Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙË °ÏÒÛÛ· Î·È ÛÙȘ 17.00 Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞¡∞∫ƒπμ∞ 2. ∞¶∏§πøΔ∏™ 3. ¡√ƒ - √Δ∞ 4. ∞μ∂™™∞§øª 5. ª∞π∫ (¡π∫√§™) - ∂ƒπ™ 6. μ∂ - ∏∑ - ∞∞ƒ 7. π∞π¡∂π - ππ 8. ∞™Δ√Àƒπ∞™ 9. ∏ ∂™™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞¡∞∫∂π∞ 2. ∞¶√μπμ∞™∏ 3. ¡∏ƒ∂∞ - πΔ∂ 4. ∞§ - ™ª∏¡√™ 5. ∫π√™ - ∑∂À™ 6. ƒøΔ∞™ - ∏ƒπ 7. πΔ∞§π∞ 8. μ∏ (ª∞) - øƒ∞π∞ 9. ∞™ - ª∂ƒπ™.

Kƒπ√™ £· ‚ÈÒÛÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ٷ ¿ıË Û·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÙËÙÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-3-66-54-8-9. Δ∞Àƒ√™ √È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ÛËÌÂ›Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-22-1214-10. ¢π¢Àª√π ∫¿ÔÈ· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-8-16-32-5-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û¯¤‰È¿ Û·˜ ı· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ηϛ٠ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-63-20-21-14-7. §∂ø¡ §¤Ó ˆ˜ ÔÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È ÂÛ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›Ù ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-269-8-7-11. ¶∞ƒ£∂¡√™ √È ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á¯ˆÙÈΤ˜ ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. £· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Â›Ù οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔÛ¯ÙÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-5-5551-10-22.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∂›ÛÙ ‹ÚÂÌÔÈ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Û·˜ ÁÈ·Ù› ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù Ì ËÚÂÌ›· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›Ù ‹ Ó· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-6-12-10-14-3. ™∫√ƒ¶π√™ ∫¿ÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-8-45-36-207. Δ√•√Δ∏™ ◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÁÒ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÂÌ›˜, ·ÊÔ‡ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-25-20-17-49-5. ∞π°√∫∂ƒø™ ªËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ê‡ÏÔ Û· Ó· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÎÚ›ÓÂÙ ·ÚÓËÙÈο ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ‚¿ÏÙ ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜ Ó· Û·˜ οÓÔ˘Ó Î·Îfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 30-12-24-48-9-13. À¢ƒ√Ã√√™ ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ·Á¯ÒÓÂÛÙ Ì ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ·¯È¿ ÏfiÁÈ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-9-24-27-15-6. πãÀ∂™ ∫¿ÓÙ οÔȘ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· Ë Û¯¤ÛË Û·˜. ªËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ ‡ÎÔÏ· ˆ˜ ›ÛÙ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ·ÔÁÔËÙ¢Ù›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-11-12-35-15-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 36

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√È ÕıÏÈÔÈ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.35 07.45 08.00 08.30 08.45 09.10 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.15 12.40 13.00 13.30 15.15 16.40 16.45 17.30 19.45 20.45 20.50 20.55 21.00 22.45 23.55 00.00 00.30 03.15

Mercy Powerpuff girls Z Pichi pichi pitch Polly Pocket ΔfiÌ·˜, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ª¿ÁÈ· Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Max Steel ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Ben and Holly Tree fu Tom Littlest petshop The Garfield show ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ª¿ÚÌÈ ∏ Ï·ÌÂÚ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Barbie Angry birds Transformers prime The looney tunes show Bugs Bunny “¶ÚÒÙË ·Á¿Ë” “∞Ï¿Ûη: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ·” ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√-Δ˙fiÎÂÚ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) “∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ “ΔÚȯˆÙ‹ Â›ıÂÛË” “∫·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘” ∞Ó¿ÛÙ·ÛË •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·: Fever “√ ŒÏÏËÓ·˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜”

111111111111111111111111111

06.00 07.35 10.00 11.30 12.30 13.30 14.40 15.30 16.00 17.00 18.00 19.15 20.50 23.00 00.30

∞fi ÙÔ ¶¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡-£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË μÂÓÂÙ›·, ¤Ó· ¿ÏÏÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ·: ™ÈÓ¿ §ÂÓ›‰È, Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÙfiÔ˜ √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ ¶ÚÔÛˆÈο ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¿ÓÙ· ΔÛÈΛٷ” “√ Ì·‡ÚÔ˜ Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¶¿ÓÙ· ı’ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘ÌÂ

11.30 12.20 13.15 14.30 15.45 18.00 20.20 21.50 02.30

∏ ™ÈˆËÏ‹ ™¯ÔÏ‹ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∫¤Ó˘· ΔÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ π‰Ô‡ Ô ¡˘ÌʛԘ ¤Ú¯ÂÙ·È . ™Ù·Ì¿Ù˘ ™ÎÏ‹Ú˘ ¢ÔÓ ∫ȯÒÙ˘ ∏ 8Ë ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ª¿ÏÂÚ √ ¶·‚·ÚfiÙÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

06.00 07.50 09.50 10.50 11.50 13.00 13.30 15.10 15.40 17.50 18.00 20.00 21.15 22.45 23.55 00.10 03.10 04.30 05.30

Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· “Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ì¿” ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¡¤· ÁÎÔ˘ÊÔÙ·ÈÓ›·” √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ The voice ∂ȉ‹ÛÂȘ The voice ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ μ›‚ÏÔ˜ √ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Thalassa people stage South coast μԇϷ˜: ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘ ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ªË ÌÔ˘ Ϙ ·ÓÙ›Ô

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 09.15 11.15 14.00 14.50 16.40 17.48 17.50 18.50 20.00 21.15 23.55 00.10 02.00 03.15 04.00 05.00

¶H§IO 48 UHF

“∫¿ÙÂÓ ÃԢΔ “¢fiÍ· Î·È ¤ÚˆÙ·˜” “√È ÕıÏÈÔÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Astro boy” ªÔ˘ÎÈ¿ ÎÈ Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrity game night Èڛ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË 2014 °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˙ˆÓ¿Î˘ 20 ¯ÚfiÓÈ· ªÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ÙËÓ ŒÏÂÓ· My big fat greek life μeautiful people ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00

Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Alpha Δ· ¶¿ıË ŒÙÛÈ ·Ï¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡fiÛÙÈÌË ÁË (∂) “√ ªÂÏ·ÓfiηډԘ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ·Ì·ÚÙ›· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ ı· Ê¿Ì ۋÌÂÚ· Ì·Ì¿; “™Î˘Ï›ÛÈ·.. ̤ڷ!” ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ (∂) Patras aller retour ∂ÈÎfiÓ˜

08.00 10.00 13.15 14.00 14.10 15.00 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.00 04.15 05.00

£E™™A§IA TV ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

10.00 11.00 12.00 14.00 14.45 15.30 16.15 17.00 19.00 20.57 22.00 24.00 02.15 03.15 03.45 05.30

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ πËÛÔ‡˜: £ÂˆÚ›Â˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ °Â‡ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Traction ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Á‡ÛÂȘ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Joy NYC 22 Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ “ªÂÓ ÃÔ˘Ú” √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿Ô‰· (∂) ∞Ú¯·›ÔÈ ÎfiÛÌÔÈ ¡·˘Ù›ÏÔ˜ Joy Traction

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 12.00 12.30 15.30 16.00 16.30 17.10 17.40 18.00 19.00 21.00 21.25

23.00 23.30 00.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ™˘Ó·˘Ï›· ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ √Û›· ª·Ú›· Ë ∞ÈÁ˘Ù›· ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ·fi ÙË ¢¿ÊÓË Ì¤¯ÚÈ ÙË ™Î‹ÙË Ù˘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜ √ ¶ËÓÂÈfi˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¡¤Ô ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ “√ÎÙÒ ÒÚ˜ ÛÂ... Û·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿” -°˘ÌÓ¿ÛÈÔ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∏ ºÈ¿ÏË Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ªÂÁ›ÛÙ˘ §·‡Ú·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· ÃÔÚfi˜ ‚Ú¿‚¢Û˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °ÂÁÔÓfiÙ· ∑ˆÓÙ·Ó‹ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ªËÙÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞¯ÈÏÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚÌ·Ì·

111111111111111111111111111

06.15 07.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.30 17.00 20.05 21.30 22.00 23.30 23.55 00.05 03.00 04.50 05.45

Just for laughs ŸÏ· ηϿ ¢ËÌÔڷۛ˜ “Three weeks three kids” ¶¿Ú ‰ÚfiÌÔ... ¢ËÌÔڷۛ˜ Just for laughs ¢ËÌÔڷۛ˜ House and home ¢ËÌÔڷۛ˜ My moment ∂ȉ‹ÛÂȘ “Close to Jesus” ¢ËÌÔڷۛ˜ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ¢ËÌÔڷۛ˜ Charmed Rookie blue ¢ËÌÔڷۛ˜

111111111111111111111111111

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.30 2.100 21.30 23.00 23.30 00.15

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚÔ˜ √˘ÁÎfi ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ªÈÏ ’√ÁηÛÙ. π‰·ÓÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ηÛÙ Ì’ ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi Δ˙¤ÊÚÈ ƒ·˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ 𷂤ÚË Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔ °È¿ÓÓË ∞ÁÈ¿ÓÓË ÂÂȉ‹ οÔÙ ¤ÎÏ„ ¤Ó· ηڂ¤ÏÈ „ˆÌ›. ΔÔȯÔÁÚ·Ê›· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ¤Ô˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √˘ÁÎfi ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó.

MEGA 11.15

∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ 111111111111111111111111111

06.30

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÈÏ ŸÁηÛÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: §›·Ì ¡›ÛÔÓ, Δ˙¤ÊÚÈ ƒ·˜, √‡Ì· £¤ÚÌ·Ó, ¶›ÙÂÚ μÔÓ.

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì Á‹Â‰Ô Outdoor & sports ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· °·ÈfiÚ·Ì· ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone

Δ·ÈÓ›· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1981, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤ÛÌÔÓÙ ¡Ù¤È‚Ș. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÁÎÈ ™ÌÈı, ÿÚÈ Ã¿ÌÏÈÓ, §fiÚÂÓ˜ √ÏȂȤ, √‡ÚÛÔ˘Ï· ÕÓÙÚ˜, ∫ÏÂÚ ªÏÔ˘Ì.

√ ¶ÂÚÛ¤·˜, Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›·, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ̤‰· Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ¤Ó· Ù¤Ú·˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¢›·˜, ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÛÈÌ· ÂÌfi‰È· Î·È ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜... ŒÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ ∫fiÛÌÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù¤Ú·Ù·, ‰·›ÌÔÓ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚ›ÂÚÁ· fiÓÙ·.

STAR 17.30

√ Ì·‡ÚÔ˜ Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˜ 111111111111111111111111111

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 23.00 23.30 00.00 01.00

Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 Power rangers Marsupilami Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Super Mario Marsupilami ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Œ¯ˆ ı¤Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power rangers Ben 10 ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Δ·Íȉ‡ˆ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1947, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ ¶¿Ô˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤ÌÔÚ· ∫ÂÚ, ™·ÌÔ‡, ºÏÒÚ· ƒfiÌÛÔÓ, Δ˙ÈÌ ™›ÌÔÓ˜.

¶¤ÓÙ ηÏfiÁÚȘ Ù˘ ·ÁÁÏÔ-ηıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ. ™˘Ó·ÓÙÔ‡Ó fï˜ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÊÈÏfiÍÂÓÔ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ·, ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó Ó¢ÚÒÛÂȘ Î·È ·ˆıË̤ӷ, Ô˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Á·Ï‹ÓË ÙˆÓ Î·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ.

¢Δ 20.50

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 17-23/4/14 ∞I£√À™∞ 1

ƒπ√ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ª. ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú·ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË:17:15, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 14:30-16:30.

Su - Doku

CAPTAIN AMERICA: ª. ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú·-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 18:30. ∞I£√À™∞ 2 ƒπ√ 2 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ª. ¶¤ÌÙË: 17:30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 15:30-17:30. ¡ø∂ 3D (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ª. ¶¤ÌÙË: 19:30. ¡ø∂ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ª. ¶¤ÌÙË: 22:15.

∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D

(∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30 ∫Àƒπ∞ƒÃπ∞: ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:15. ∞I£√À™∞ 3 LEGO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ª. ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45. Δ√ ∞∫ƒøΔ∏ƒπ Δ∏™ μπ∞™ (¶√§πΔπ∫√ £ƒπ§∂ƒ): ª. ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30. ∞I£√À™∞ 4 CAPTAIN AMERICA 3D: ª. ¶¤ÌÙË: 23:00. LEGO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 15:00-17:00. ¡ø∂ 3D (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:00.

∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. ∞°√ƒπ∞ Δ∏™ ¢π¶§∞¡∏™ ¶√ƒΔ∞™: ª. ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 19:00. Δ∏ ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ √ ∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ £∞ ∂π¡∞π ∫§∂π™Δ√™


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

37

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÌË ‰‹ÏˆÛË Á¿ÌÔ˘

ÿıËÎ·Ó ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ taxisnet

Ã

¿ıËÎ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· taxisnet. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∂1 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËΠÙÔ 2013, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÂÏ¢ı¤ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÌÏÔοÎÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÚÔÛ˘ÌÏËڈ̤ӷ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ‹ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ÛÙÔȯ›· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi¯ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Í·ÊÓÈο ÙÔ Úˆ› Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ.

¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÌË ‰‹ÏˆÛË Á¿ÌÔ˘ ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÚfiÛÙÈÌÔ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó Ó¤· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. √È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô “¢∏§ø™∏ ∞¶√¢√™∏™ ∞ºª” - ª1, fiˆ˜ Â›ıÂÙÔ, ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‰È‡ı˘ÓÛË, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À (ÁÈ· ÙÔÓ ÌË ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙË ¢√À ÛÙË ¯ˆÚÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘). ∫·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·Ó Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·ÊÔÚ¿ ¤Î‰ÔÛË Ó¤·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ‰È·˙¢ÎÙ‹ÚÈÔ, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î.Ô.Î. ∂›Û˘ ʈÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜-‰È·˙¢ÎÙËÚ›Ô˘ Î.Ï., ÁÈ· Ó· Û˘Ó˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ¢‹ÏˆÛË ªÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ™ÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ¤ÁηÈÚË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ

ªÂ ÚfiÛÙÈÌÔ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó Ó¤· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·

ÙË ¢√À. ÃÚ‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ªËÙÚÒÔ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË À‡ı˘Ó˘ ¢‹ÏˆÛ˘ ¡. 1599/86. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ‰‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÓÙfi˜ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, ÚԂϤÂÙ·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 100 ¢ÚÒ.

¶ÚÔÛ˘ÌÏËڈ̤Ó˜ ÛÙÔ Taxis ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÈ̘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ™ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ó¤ˆÓ ·ÏÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ‹˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·-

Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛ˘ÌÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È Ù˘ ∏¢π∫∞ (www.idika.gr). °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ·˜ ı˘ÌËı› ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·.

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì ÙÔ... Ì‹Ó· ŸÛÔÈ È‰ÈÔÎً٘ πà ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜, ÁÈ· Ó· ÙȘ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, “ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ ÊfiÚÔ˘” ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›· Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì›·

“Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ΛÓËÛË” ÛÙÔ Taxis ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2011-2013, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ë ∂ÊÔÚ›·, ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·‰ÈηÛÈÒÓ ÔÈ ÂÊÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î·Ù’ ÂÎÙ›ÌËÛË ÊfiÚÔ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛˆÓ. √ ÊfiÚÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË fiÏ· Ù· Â›ÛËÌ· Î·È ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÊÔÚ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î.¿. √ ηْ ÂÎÙ›ÌËÛË ÊfiÚÔ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, fiÙ·Ó Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ ÿÚË £ÂÔ¯¿ÚË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ê˘ÛÈο, ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜), Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· “Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ΛÓËÛË” ÛÙÔ Taxis ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û “·‰Ú¿ÓÂÈ·” .

ª‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Ù˘ ΔÔÌ·΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂

√È Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›ڷ ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ΔÔÌ·΋ ∂ÈÙÚÔ‹ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, Ë ÔÚÁ‹ Î·È Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Û οı Ϸ˚Îfi Û›ÙÈ Ë ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÁÚÔıÈ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô Ï·fi˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. ¡· ÌË ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÎÙfiÓˆÛË ›Ûˆ ·fi ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›ڷ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂.∂. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ·ÛÙ› ÔÈÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ÔÈÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ·˘Ù·¿Ù˜. ¡· ÌËÓ Í¯·ÛÙÔ‡Ó ÈÎÚ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ fiÔ˘ ÙÔ Í·Ó·Ì·ÎÈÁÈ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Û¿ÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì “¿Êı·ÚÙÔ˘˜” , “·ÔÏ›ÙÈÎÔ˘˜” Î·È “Ó¤Ô˘˜” ‰‹ıÂÓ ÛˆÙ‹Ú˜ ¿ÙËÛ ‚·ÚÈ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÂÚÁ·-

˙fiÌÂÓÔ˘, ÙÔ˘ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘. ™ÙËÓ fiÏË Ì·˜, fiˆ˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ, ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÌÂ

Ó‡¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ó· Â͈ڷ˝ÛÔ˘Ó, Ó· “ÂÍ·ÓıÚˆ›ÛÔ˘Ó” , Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó. ŸÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô Ï·fi˜ Û¿ÛÂÈ Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙfiÛÔ ı· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È Ë ¿ÛÚË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ηÈ

ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √È ‰Âο‰Â˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· ÂΛ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ù· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂: ™ÙÔÓ ÂÚÁ¿ÙË, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ÛÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ, ÛÙÔ ÊÙˆ¯fi ·ÁÚfiÙË, ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜, ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹, ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô. ™ÙȘ 18 Î·È ÛÙȘ 25 ª¿Ë Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‡: ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹, ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ıÂÙÈ΋ Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ ›ڷ Ô˘ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÂÚ›ÙÚ·Ó·. ¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Î·È Ô˘ ÙËÓ ÎϤ‚Ô˘Ó, ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÚÓ¿ÂÈ fiÏË Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô˘ Ù˘ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È ‰›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë fi¯È Ì ·Ó¤ÍÔ‰· ÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜” .

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ °. §Ô‡Ì· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂ-

ÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. °. §Ô‡Ì·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Î·È Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ “‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘”, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ “ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È” ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‹ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎÔ ‰ÒÚÔ. ∫·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ¿ÌÊÙˆ¯Ô˘˜. ªfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚÂÔˆÏ›·, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì ÙÔ “ÙÂÊÙ¤ÚÈ” ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÂÏÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ. °È· ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰›Ï· Ì·˜ ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ı· ʤÚÓÂÈ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ›ÎÚ·, ÔÚÁ‹. ∫·Ó¤Ó·˜ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ Û fiÛÔ˘˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ¤ÛÙˆ Î·È Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó fiˆ˜ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ··ÈÙÔ‡ÌÂ, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ‰ÒÛÂÈ ÙÒÚ· ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË 1000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ·Ó¿Û· ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔÏfi„˘¯· Û fiÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, Ì ˘Á›· Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ì ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·Ó˘fiÙ·ÎÙ˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÎfiÎÎÈÓ˘ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∞Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ŒÓˆÛ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Δ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ÊˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ¿-

ÊˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ Ù¤ˆ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÎÌÈÛıÒÛÂȘ Û ȉÈÒÙ˜ ÂÏ·ÈÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˙ËÙ› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ¡¤· ŒÓˆÛË π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ŒÓˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ·fi ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÁ›·˜ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙÔ “·Ï·Ïԇ̔ , Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ.

™Ù· ΔڛηϷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (8 Ì.Ì.) ÛÙ· ΔڛηϷ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 8, ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜, Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· Δ·¯È¿Ô˘ Î·È Î. ∑·¯·ÚԇϷ °È·‚ÚÔ‡Ù· - §Ô‡‰· ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·, ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ’¶ÔÙ¿ÌÈ. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ¡. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î. ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ¶·Ó., ÁÈ· ÙÔ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ó·˜ ¢ËÌ., ÁÈ· ÙÔ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î. °·ÚÔÊÏfi˜ μ·Û.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

38

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ªËÏÂÒÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Comenius “Crossing the bridges from past to present” ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: °È·ÓÓÈÔ‡ ∂ÏÈÓ›ÎË (∂’), ∫·ÓÙ›ÎÔ˜ ∑·¯·Ú›·˜ (™Δ’), §·Ì·‰¿ÚË μ·ÛÈÏÈ΋(™Δ’) Î·È ¶fiÙÛÈ ∂ÏÈ¿Ó· (™Δ’) Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î. ªÔÏ¿ ¢¤ÛÔÈÓ· Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ·fi ÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Ò˜ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘. “∏ ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Kielce, ÌÈ· ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ fiÏË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¶Ôψӛ·˜, ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ™ÈÏӛη, ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ∂Λ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ¶ÔψÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó˘fiÌÔÓ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∂ÛıÔÓ›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÙÚÂȘ ÌÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û fiÏ· Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. “ΔÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ı· ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙ· Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ÁÈ·Ù› Û’ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ÊÈϛ˜ Ô˘ ı¤Ïˆ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ °È·ÓÓÈÔ‡ ∂ÏÈÓ›ÎË. “∏ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë ˙ˆ‹ Ù˘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ÛÙȘ ªËÏȤ˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ™Ù’ Ù¿Í˘ ¶fiÙÛÈ ∂ÏÈ¿Ó·. ∂›Û˘, Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ™Ù’ Ù¿Í˘, §·Ì·‰¿ÚË μ·ÛÈÏÈ΋ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ·˘Ù‹ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∑·¯·Ú›·˜ ∫·ÓÙ›ÎÔ˜, Ô˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ı· ÙÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‚›ˆÛ Ì ÙËÓ ÔψÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·Ó. ∞Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÔʤÏË Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó Â¤ÛÙÚ„·Ó Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ Â˘Ù˘¯›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ∏ Î. ªÔÏ¿ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó, ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ·’fiÏ· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›, ÙÔ˘˜ ¿ÚÚËÎÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ªÔÏ¿ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Comenius ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ΔÛ·‚·ÏÈ¿ μ·ÛÈÏÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î. ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿ ∂ϤÓË, Ë ÔÔ›· ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˙› ÌÔ˘, Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È.

(∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) √È ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜

(∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) √È ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ∞Ó¿Ï˄˘, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘

∫ÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¶¿ıÔ˘˜ Û Îϛ̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜

¶Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘˜ ∫

ÔÚ˘ÊÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì· Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÈÛÙÒÓ Ô˘ Û Îϛ̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÚÔÛ·ÓËÛ·Ó ÙÔ ÓÂÎÚfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¡·Ô‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ øÚÒÓ Î·È ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÎÙ˘Ô‡Û·Ó ¤ÓıÈÌ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ˘˜ ¡·Ô‡˜ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÔ˘ Û Îϛ̷ ıÏ›„˘ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›Û΄˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË. ∂›Û˘, Ô˘Ú¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ fiÌÔÚÊ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ‰È¿-

ÊÔÚ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Á˘„fiÊ˘ÏÏ·, ÎÚ›Ó· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ∂ÈÙ·Ê›Ô˘˜, fiÔ˘ ÔÈ ÈÛÙÔ› ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓÔڛ˜, fiˆ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ıÈÌÔ. 줂·È· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Ô˘ Ô ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ·fi Ù· ·ÓıÔˆÏ›·, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ „¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÁÎÒÌÈ·. ™‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 8 ̤¯ÚÈ ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ¡·Ô‡˜ Ë §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (ÚÒÙË ∞Ó¿ÛÙ·ÛË) Î·È Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· „·Ï› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›·

Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË 1.30 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿¯˘ÓÙ·.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔË §·ÌÚÔÊfiÚÔ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÓÈÎËÙÔ‡ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ì ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› fiÔ˘ Á˘ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙȘ 8, ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ Ì·˜ ¡·Ô‡˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (∞’ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË) Î·È Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. √ Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â› ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ∫Ô˘‚Ô˘ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 11 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘-

ÎÙ· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔχÛÂÈ ÛÙË 1.30 .Ì. √ Û‚. Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÛÙȘ 9.30 .Ì. ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞Á¿˘, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡, ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ı· ·Ó·ÁÓˆÛı› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÂÓÒ ı· „·Ï› Î·È ÛÙËÓ √ÌËÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ÎÏ‹ÚÔ Î·È ÙÔ Ï·fi. º.™.

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ πÁÓ¿ÙÈÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ∞°∞¶∏Δ√π ª√À ·Ù¤Ú˜ Î·È ·‰ÂÏ-

ÊÔ›, ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÂÓ ∫˘Ú›ˆ ·Á·Ë̤ӷ, ª¤¯ÚÈ ¯ı˜, Ô Ù¿ÊÔ˜ ¤ÌÔÈ·˙Â Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Ì›·˜ Ì¿¯Ë˜, Ô˘ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˜ ¤‰ÈÓ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. ¢ÈfiÙÈ, ÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi Ì›· ‰È·Ú΋ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ; ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·Ï‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ë ˘Á›· Ì ÙË ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ·. ª¤Û· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, ·Ï‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ë ÓÔ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ì ÙË ÚÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ˘ÏÈο Î·È Ù· Á‹ÈÓ·. °‡Úˆ ÙÔ˘, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ï‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È Ë ·Á¿Ë Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·. ¶·ÓÙÔ‡, fï˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Â¯ıÚfi˜, Ô ¤Ó·˜ Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜: √ £¿Ó·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Ì·Ú·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ·, ·˘Ùfi˜ Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹, ·˘Ùfi˜ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∫¿ı ˘„ËÏfi Û¯¤‰ÈÔ, οı ÂÏ›‰·, οı ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘. √ Ï›ıÔ˜, fï˜, ¤¯ÂÈ Î˘Ï›ÛÂÈ Î·È Ô Ù¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÎÂÓfi˜. ¢˘Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∫Ú‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›·. ∫È fï˜, Ë ›‰È· Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰ÂÈ:

“ªÔÚ› ÓÂÎÚfi˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ Ù·ÂÈÓÔ‡˜ „·Ú¿‰Â˜ Û ·ÙÚfiÌËÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜; ªÔÚ› ÓÂÎÚfi˜ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜; ªÔÚ› ÓÂÎÚfi˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·fi ıËÚ›Ô Û ¿ÁÁÂÏÔ;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô ∏Ï›·˜ ªËÓÈ¿Ù˘. ∞ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÛÔÊÔ› Î·È ËÁ¤Ù˜ Ï¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· - ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. √ ÃÚÈÛÙfi˜ fï˜ ˙ÂÈ Î·È ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿ fiÛÔÈ ··ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯¿ÚË ΔÔ˘ ·Ó¤ÛÂȘ, ÙÈ̤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿, fiÛÔÈ ¿ÁÈÔÈ ı·˘Ì·ÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ΔÔ˘. ΔÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿, fiÛÔÈ ÚÔ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Í·Ó¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ AÓ·ÛÙË̤ÓÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÙÔ˘˜ Í·Ó¿‰ˆÛ ‰‡Ó·ÌË, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Ó¤· ˙ˆ‹. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙË μËıÏÂ¤Ì ÛÙÔ °ÔÏÁÔı¿ Î·È ·fi ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi ÌÓËÌÂ›Ô ·‰›¯ıË ·Ï¿Óı·ÛÙÔ˜. ŸÛÔÈ ÙÔÓ ÂÚ¿ÙËÛ·Ó Î·È fiÛÔÈ ÙÔÓ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ fiÓÔ, ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·ÍÈ¿, ¤¯ÂÈ ı˘Û›·. ŸÛÔÈ fï˜ Â¤ÌÂÈÓ·Ó, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ΔÔ˘, Ë ›ÛÙË ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ΔÔ˘, Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·Á¿Ë ΔÔ˘ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ¿ıË ΔÔ˘ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘

ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó ∞˘ÙfiÓ, ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ú‰È¿. ∞fi ÎÂÈ, ∞˘Ùfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÙËÓ „˘¯‹, ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÛÒÌ·, ·Á¿Ë ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Â›ÁÂÈ·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÏËÛÌÔÓ›ÙÂ, ˆ˜ Ù· “‰Ҕ Î·È Ù· “Â¤ÎÂÈÓ·” ‰ÂÓ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È. ∞Ó¤ÛÙË Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ΔÔ˘, Â›ÁÂÈÔ ÛÒÌ·. ªÂ ·˘Ùfi ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ΔÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÏËÁ¤˜ ΔÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ˆ˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÒÌ· Ô˘ ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ, Ú·›ÛÙËÎÂ, Ì·ÙÒıËÎÂ, ηÚÊÒıËÎÂ Î·È ÎÚÂÌ¿ÛÙËΠ¿„˘¯Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi. ¡· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘: ∞ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È Êı·ÚÙfi ÛÒÌ·, ·fi ηÙÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Êı·ÚÛ›· ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô ˘ÏÈÎfi˜ Î·È Êı·ÚÙfi˜, Ô ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÊÚ›ÎË Î·È ı¿Ó·ÙÔ, ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ͯÂÈÏ›ÛÂÈ ·fi ˙ˆ‹ Î·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·, ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘ ™ˆÙ‹Ú· Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÂÏÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. √‡Ù ÙÔ ¯¿Ô˜ Î·È Ë ‰È¿-

Ï˘ÛË Â›Ó·È Ë ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ “Ù›ÔÙ·” , ÂÌ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ΔÔ˘, Ô £Âfi˜ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ó· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ “‰Ҕ Î·È ÛÙÔ “ÙÒÚ·” . ∞‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì›· Ó¤· ·Ú¯‹. ™‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· Ó¤· ¢ηÈÚ›·. ∏ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË. “ªË‰Â›˜ Ô‰˘Ú¤Ûıˆ Ù·›ÛÌ·Ù·. ™˘ÁÁÓÒÌË Á·Ú ÂÎ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ·Ó¤ÙÂÈÏ” Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ÈÂÚfi˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. ∞‡ÚÈÔ, ›Ûˆ˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ, Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √ ÃÚÈÛÙfi˜, fï˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·Û‹ ΔÔ˘ ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ¤ÚÂÔÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ∂ΛÓÔ˜ ¯¿Ú·ÍÂ. ªÂ›ÓÂÙ ے ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ·Ó¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜. ∞˜ Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ fiÏˆÓ Ì·˜. Ÿ¯È ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔÓ ¿ÁÁÂÏÌ· ¯·Ú¿˜, ·ÏÏ¿ ηıËÌÂÚÈÓfi ‚›ˆÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ·Á¿˘.


¢π∂£¡∏

39

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

√È ÊÈÏÔÚÒÛÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·

∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ °ÂÓ‡˘ ¡Δ√¡∂Δ™∫, 19.

º

ÈÏÔÚÒÛÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ °ÂÓ‡˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Â›Ó·È “·Ú¿ÓÔÌË” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‰ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı›.

ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰ÂÛ̇ÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ù˘ °ÂÓ‡˘. “√ §·‚ÚfiÊ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ٛÔÙ ÂÍ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ì·˜, ˘¤ÁÚ·„ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ù¤ÓȘ ¶Ô˘Û›ÏÈÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·fi ÙÔ ∫›Â‚Ô. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∏¶∞, ƒˆÛ›·, ∂∂ Î·È √˘ÎÚ·Ó›· ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÓÔ̘ ¤ÓÔϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· fiÏ·, fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÏË„›Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·-

‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ÎÙ›ÚÈ·, Ï·Ù›˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ø˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ÙÔ ∫›Â‚Ô ·Ú¤¯ÂÈ ·ÌÓËÛÙ›· Û ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È Î·Ù·ÏË„›Â˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ·‰È΋̷ٷ. øÛÙfiÛÔ, Ë ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓ¤· fiÏÂȘ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ·ÂÈÏ› ÙË Û˘Ìʈӛ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛΠ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ó, Â¿Ó ‰ÂÓ ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÚÒÙ· Ë Ï·Ù›· ª·˚-

ÓÙ¿Ó ÛÙÔ ∫›Â‚Ô. ΔËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÊÈÏÔÚÒÛˆÓ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √˘ÎÚ·Ó›·. ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó Ë ƒˆÛ›· ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜.

∫ÔÏÔÌ‚›·

∂ıÓÈÎfi ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ· °Î. ª¿ÚΘ ª¶√°∫√Δ∞, 19. Δƒπ∏ª∂ƒ√ ÂıÓÈÎfi ¤ÓıÔ˜

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ì ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿ÙÈÎÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ™∂√À§, 19. ∫ƒ∂ª∞™ª∂¡√™ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ˘-

ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔÎÔÚ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ʤÚÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. O ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â Ûˆı› ·fi ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Δ˙ÈÓÙfi, fiÔ˘ ›¯·Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÔÈ ‰È·Ûˆı¤ÓÙ˜.

∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ô ∫·ÓÁÎ ªÈÓ-ÁÎÈÔ‡, 52 ÂÙÒÓ, ·ÁÓÔ›ÙÔ ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÙËΠ̠ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ʤÚÈ ÌÔÙ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È 325 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ¡Ù·ÓÔ˘fiÓ Ù˘

∞ÓÛ¿Ó, ÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÏ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™ÂÔ‡Ï, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÓËÛ› Δ˙ÂÙ˙Ô‡. ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ʤÚÈ ÌÔÙ. ™‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÏÔ›Ô ‹Ú ÎÏ›ÛË Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚˘ı›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ Ë-

‰¿ÏÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ÂÓÒ Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜, §È Δ˙Ô˘Ó ™ÔÎ, Èı·ÓfiÓ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Î·È ÎÏ‹ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ ÏÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÎÏ›ÛË. ¶ÂÚ›Ô˘ 268 ¿ÙÔÌ· ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘Úı› ÔÈ ÛÔÚÔ› 28 ·ÙfïÓ. OÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô-

ÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È, ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·È. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ‰‡Ù˜ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÔ›Ô, ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÒÓ ÛÙÔ Ê¤ÚÈ ı· Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË.

΋ڢÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÃÔ˘¿Ó ª·ÓÔ˘¤Ï ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˘ Ì ¡fiÌÂÏ Û˘ÁÁڷʤ· °Î·ÌÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· ª¿ÚΘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi Û ËÏÈΛ· 87 ÂÙÒÓ. “°È· Ó· ·ÔÙ›ÛÔ˘Ì ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· ª¿ÚΘ ÎËÚ‡ÛÛˆ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂıÓÈÎfi ¤ÓıÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √ ÎÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÚΘ, Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ ÙÔ 1982 Î·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi.

Δ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 2014

° π ∞

Δ π ™

∞ ¡ ∞ § À Δ π ∫ ∂ ™

¶À£∞°√ƒ∞™ £∂Δπ∫√ - Δ∂á√§√°π∫√ ∫√ƒ∞∏ 47 ª∂ ∂ƒª√À Δ∏§. 24210 - 20706

∞ ¶ ∞ ¡ Δ ∏ ™ ∂ π ™

Δ ø ¡

£ ∂ ª ∞ Δ ø ¡

www.aristoteleiovolos.gr

∞ ¶ ∂ À £ À ¡ £ ∂ π Δ ∂ :

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ºπ§√§√°π∫√ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ 55 Δ∏§. 24210 - 30626


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

40

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

ªÈÎÚ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °. ª·ÓÙ›‰Ë “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!” ∏ “£” ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë “°È·ÓÓ¿ÎÔ, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘!” .

ª·‡ÚÔ £¤·ÙÚÔ

Δ

Ô “ª·‡ÚÔ £¤·ÙÚÔ” Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ ‹Úı Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ¸‹ÚÍ ÙÔ “Ì·‡ÚÔ” ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi” , Ì ٷ ÌÂÏ¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ›‰È· ·›ÛıËÛË Ì ÙÔ ÙÛ¤¯ÈÎÔ, Û’ fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Û·Ó ı·٤˜, Û·Ó ËıÔÔÈÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó ı‡Ì·Ù· ۠ΛÓÔ ÙÔ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ·ÏÎÔÛ¤ÓÈÎÔ Ù˘ ÙfiÙ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” . ∂Λ ÚˆÙfiÂȉ· Î·È Ù· ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ʈÙÈÛÙÈο Âʤ Ó’ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ “Ù¯ÓËÙÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜” , οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‡ÔÙÔ˘˜ Ó· ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¤Íˆ ·’ ÙÔ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ô, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ó· ÛˆıÔ‡Ó, ÂΛ ÚfiÛÂÍ· Î·È Ù· ÈÔ ·›ı·Ó· ı·ÙÚÈο ÓÙÂÎfiÚ, Û·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÙÔ ÎfiÊ·, Ô˘ ¤ÂÊÙ ·fi „ËÏ¿ ÎÈ ·È¯Ì·ÏÒÙÈ˙ ·Ó‡ÔÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÂΛ ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ÙË “̇Á·” , ÙËÓ ·fiÚ·ÙË, Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·È Ó· ÙÛÈÌ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ ÎÈ ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔ˘˜ Ï·ıÚ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ¶ÔÈÔ˜ Ù· ëηÓ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈÔ˜ Ù· ÛηÚÊ›˙ÔÓÙ·Ó, ÔÈÔ˜ Ù· ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡ÛÂ; “∫¿ıÂ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Î·È Î¿ı ı›·ÛÔ˜ ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË. ∫·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿Ù·Á ̒ ÂÈÙ˘¯›· ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÁÁ¤ÏÔ˘” , ¤ÁÚ·Ê· ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ì·˜ χΈ̷ ÙÔ˘ 1982 ÁÈ· Ù· 50¯ÚÔÓ· Ù˘ ŒÓˆÛ‹˜ Ì·˜, ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ ·’ ÙÔ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ô. ¢ÂÓ ı· ÙȘ Â·Ó·Ï¿‚ˆ, Â›Ó·È ÔÏϤ˜. £’ ·Ó·ÊÂÚıÒ Ì ϛÁ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì·. ™ÙÔ “ı›·ÛÔ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜” . ∏ ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ Â›¯Â ÛÙÔȯ›· ÛÔ‚·ÚÔÊ¿ÓÂÈ·˜. ŸÙ·Ó Ô ∫‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔÓ ÊÒÓ·Í ӷ Ì ÚÔÛ¤¯ÂÈ (Ó· Ì¿ıˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿), Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ Ì ÏÔÍÔÎÔ›Ù·ÁÂ. ª¿ÏÏÔÓ Ì ‹Ú ÁÈ· ·È‰› ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÎÈ ‹Ù·Ó ÎÔ˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· fï˜ Ì ÚÔۤϷ‚ ÛÙÔ “ı›·ÛÔ” . ¶ÚÒÙ· Û·Ó... guest star ÎÈ ¿ÌÂÛÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘ “ıÈ¿ÛÔ˘” ‹Ù·Ó “·›¯Ù˜” ·ÏÈÔ›, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ù˘ÔÁڿʈÓ. √ ∞ϤÎÔ˜ ¶¿Ô˜, ·˘ÛÙËÚfi˜ ÎÈ ·Á¤Ï·ÛÙÔ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, ¤ÊÂÚÓ οˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ §Ë ª¿Ú‚ÈÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜, ‰¤Î· Ì’ ¤ÓÙÂη ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÊÔÚÔ‡Û ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ¿ÛÚÔ, ÎÔ˘ÎÔ˘Ï¿ÚÈÎÔ, ÛηÚ›ÓÈ· ÏÂ˘Î¿ Î·È ‹Á·ÈÓ ÛÙË “ªÈÓ¤Ú‚·” ÁÈ· ÔÙfi. ∫È ÂÌ›˜ ÎÔÌ¿˙·Ì ÁÈ· ÙÔ ÛÈÓ¿ÊÈ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ·’ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÊfiÚ·Á ¿ÛÚÔ ÎÔ˘ÎÔ˘Ï¿ÚÈÎÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. ¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ Î·È ÙÔ˘˜ “ÛÔÊÔ‡˜” Δ¿ÎË ™Ù¤ÏÏÔ Î·È ™Ù·‡ÚÔ ™·ÚÈÏ›‰Ë, Û‚¿ÛÌȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. √ ∞ϤÎÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÎÈ Ô ª¿Ì˘ Ô ¢ËÌ¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ “Ì·ÚÌ·Ú¿‰ˆÓ” , ¤Ó· ÓÙÔ˘¤ÙÔ Ô˘ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ı·ÙÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ, ·Ó ÎÈ Ô ¢ËÌ¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÚfiÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ù· ¿ıÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ô ÈÂÛÙ‹˜ ΔfiÌ˘ ¶··Ú¯ÔÓÙ‹˜ (ÎÔ‡Ó·ÁÂ, ÙÔ ıËÚ›Ô, ÙȘ ÏÈÓÔÙ˘ÈΤ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÊÙÈ·¯Ùfi ÛÂÈÛÌfi), ÔÈ ÏÈÓÔÙ‡˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ï¿·˜, §¿Ì˘ ∑‹Ù˘, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÂÙ·ÓÈ¿˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ƒ·˝‰Ë˜, ÚÈÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙË “£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÂÍ·‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜, ÚÈÓ ¿ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ √Δ∂, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÔÈ ‚ÔËıÔ› Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ ΔÈÌÔϤˆÓ ™Ô‡Ê˘, °È¿ÓÓ˘ ΔÛfi¯·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë˜, Ô “ª›Ï˘” (ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ Î·È ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘), Ô “∑·˚Ú˙›ÓÈÔ” Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ·Ó·Ó¤ˆÓ·Ó ÙÔÓ “ı›·ÛÔ” . ∫¿ÔȘ ‚Ú·‰È¤˜ Ô “ı›·ÛÔ˜” ‰ÂÓ ¤·È˙Â, “·ÚÁÔ‡Û” ÏfiÁˆ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜. ∫È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ fiÙ·Ó ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÂÚÈԉ‡ÔÓÙ· ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Û‡‰ÔÙÔ˘ “ı¿ÙÚÔ˘” , fiˆ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ Δ˙¤Î·˜ Ì ÙÔ ÎÔ¿‰È ÙˆÓ ËÌÈ¿ÁÚÈˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ Ù· ÁÔ‹ÙÂ˘Â Î·È Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÔ‡˙· Â˘Ù˘¯Ò˜, fiˆ˜ ÔÈ Á‡ÊÙÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì·‡ÚÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Ô‡ÙÂ... ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ÂΛӷ Ô˘ Ì·˜ ÊÔ‡ÛÎˆÓ·Ó Î·È ÎÏ·›Á·Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ì·˜, fiˆ˜ ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ‰È·ÎÔÓÈ¿Úˉ˜, Ô˘ Ì·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ Î·È ëÌÂȘ ÔÓfi„˘¯ÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ê‹Ó·ÌÂ. ŒÓ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ‰·‡ÙÔ˘˜, fiÓÙ·˜ Ù˘ÊÏfi˜, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰·Á fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· Ï˘ËÙÂÚ¿ ÂÈÙÚ·¤˙È·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ıÔ˘Ì ÔÌ·‰È΋ ηٿıÏÈ„Ë Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ¤ÛÂÈ ›Ûˆ... “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ÂÈÏËÊı› Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” , ÎÚ·‡Á·˙Â Ô √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ fiÙ·Ó Î¿ÔÈ· “ı·ÙÚÈο” ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· ÍÂ¤ÚÓ·Á·Ó Ù· fiÚÈ·. ∫·È “ÂÈÏ‹ÊıËΔ Ùˆ fiÓÙÈ. ◊Ù·Ó Û’ ¤Ó· “ÓÙ¤ÚÌÈ” Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÎÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ “ʛϷıÏÔÈ” ›‰·Ó ʈ˜ ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Î·È Ì‹Î·Ó. ◊Ù·Ó ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ÙÔ˘˜ Ï˘Ëı‹Î·ÌÂ Î·È ÎÔ‡ÚÓÈ·Û·Ó ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ï¿ıÔ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi Ì·˜, Û ÊÈÏÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ: “∫Ô˘Ú¤Ï˜, ı· ÙË Ê¿Ù” . ŒÁÈÓ ۇÚÚ·ÍË, ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ...

™Â ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ μÂÚÓ ∫

‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ μÂÚÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·Ô‰‹ÌˆÓ ª·ÁÓËÛȈÙÒÓ “∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” . ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔχÙ˘¯Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙÂÓ¿ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ù· Ù·Í›‰È· Î·È ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë Ì ÙÔ “∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¡¿ÓÙ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ‰¤ÛÌË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓË Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ÛÙÂÚÂÔÁڷʛ˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ¤ÚÁ· ÙÔ˘ μÂÚÓ Î·È Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ı¤·ÙÚÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿-

ÛÂȘ. E›Ó·È ‰Â ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁÁڷʤ·, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ÂÏȉÔÊfiÚ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ μÂÚÓ. ∫·È fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” Î. ∞¯. ¶··ÚÛ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ “Ô ÊÈÏÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ, fiˆ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ηÈ

‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù·Û˘ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ¿ÌÈÛÈ ·ÈÒÓ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ μÂÚÓ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¿ÓÙ˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ªÔ˘Û›Ô, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ

ıÂÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¿ÓÙ˘ Î. Patrick Rimbert ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ë ÔÔ›· ÚfiÙÂÈÓ “ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰˘Ô fiψÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÙfiÛÔ Ô ÊÈϤÏÏËÓ·˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ μÂÚÓ, Ô˘ ‡ÌÓËÛ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, fiÛÔ Î·È Ô Ì‡ıÔ˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¿ÓÙ˘ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ μÂÚÓ Î·È ÙË ÊÈÏÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ̤ۈ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ “ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÛÙȘ ºÏfiÁ˜” Î·È ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· Î·È ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” . ∞Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ μÂÚÓ, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¿ÓÙ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ÌÔ˘ ÚÔͤÓÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¡¿ÓÙË Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ “∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” Î. ∞ÓÙÒÓË °Îڤη, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”

°ÓˆÚÈÌ›· Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙȘ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û‹Ú·ÁÁ˜ ΔÂÌÒÓ ª∂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÛÙȘ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘” , Ë ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó ·Ó¤ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË (180 ¿ÙÔÌ·) Î·È fiÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٷÛ΢‹˜, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È ÂΉÚÔÌ›˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È¤ÚıÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ӥ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Δ1 (Ì‹ÎÔ˘˜ 2,5 ¯ÏÌ) Î·È Δ2 (Ì‹ÎÔ˘˜ 6 ¯ÏÌ.). ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‹Ú·ÁÁ· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ. ∂ÈÛΤÊÙËÎ·Ó Â›Û˘ ÙËÓ Δ3 Û‹Ú·ÁÁ· (Ë ÔÔ›· ÙÂÏ› ˘fi ηٷÛ΢‹) ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·, fiÔ˘ Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ¤ÚÁÔ. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ¤ÁÈÓ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Â-

Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì›· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÔÈ ÌÂÓ ÁÔÓ›˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¶∞£∂, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÈ ‰Â Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (Ù¯ÓÈÎÔ‡˜,

ÂÚÁ¿Ù˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜) Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤Ú· ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, fiÔ˘ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó Ì ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·È¯Ó›‰È. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘” , ÙËÓ Î. ∂ÈÚ‹-

ÓË ∑·‚Ú›‰Ô˘, ˘‡ı˘ÓË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Î. πˆ¿ÓÓË ¡·ÛÔ‡ÏË, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ¢ËÌÔÛı¤ÓË ¶··ÎÚÈ‚fiÔ˘ÏÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶Ô˘Ï›ÙÛË, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Δ¯ÓÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂÓı‡ÌÈÔ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 110 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ¢¯·ÚÈÛÙ› ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÙËÓ Â˘¯‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ! ∞ÁÁ¤Ï· ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

41 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (682)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (388)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÁÚ·Ê›· (‰˘¿ÚÈ & ÙÚÈ¿ÚÈ) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (681)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì., Ì Ì¿ÓÈÔ Î·È W.C., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, °·˙‹ 190. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· 24210-24427 Î·È 6942-061419. (100)

ÎÈÓ, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙÒÚ· ÌfiÓÔ 350∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ 22, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚË ÛÙ·, 42 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ, 340E ÌfiÓÔ. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· πø§∫√À 6 (π∞™√¡√™) 32 Ù.Ì. & 32 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 650∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, §·ÌÚ¿ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 590∂ Î·È ÁÈ· ÂÛÙ›·ÛË. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55 Ù.Ì., Ì 30 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 5. §ÂˆÊ. ∞ıËÓÒÓ ÎÙ›ÛÌ· 750 Ù.Ì., ·˘Ï‹ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÙ› 6.500∂ Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 270 Ù.Ì. §·Ú›Û˘-¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÌfiÓÔ 1.800∂. 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓ›·, 84 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 750∂. 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›· ¢·ÏÂ˙›Ô˘∫ˆÓ/ÓÙ¿, 100 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Î·È 100 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 950∂. 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓ›·, 72 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ·ÓÙ› 570∂. 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜ 42 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 350∂. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Î·È 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, π¿ÛÔÓÔ˜-∫ÔÚ·‹, 500∂ ÌfiÓÔ. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 15 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜+·Ù¿ÚÈ, 150∂. 12. ™˘Ú›‰Ë 83-Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ‰‡Ô ηÙ/Ì·Ù·, 24 Ù.Ì., 300∂ ¤Î·ÛÙÔ˜. 13. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ 100-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 47 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, 700∂. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∂ÛÙ›·Û˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰›Ï· ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, „˘Á›·, „ËÛÙ·ÚȤ˜, 180 Ù.Ì., ·ÓÙ› 1.500∂. 15. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 105 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¶·Á·ÛÒÓ-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, 490∂. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì., ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÌfiÓÔ 100∂. 17. πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 50 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 350∂. 18. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi √™∂. 19. ∫·Ù/Ì· ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ÔÚ·‹-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 220 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 180 Ù.Ì, ÚÒÙÔ˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, ηÙ. 2005. Klima. ΔÈÌ‹ 4.500 Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· ÏÔ˘Í, 38 Ù.Ì., 270∂. ∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 60 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, °·˙‹-™˘Ú›‰Ë Î·È Î·ÙÔÈΛ·, 210∂ ÌfiÓÔ. 2. ∂ÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ 260 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡-π¿ÛÔÓÔ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 1.000∂. 3. °Ú·ÊÂ›Ô 48 Ù.Ì., ÙÔ˘ 2004, ÏÔ˘Í, 3Ô˘ ÔÚ., Klima, ÌÔÓfi¯ˆÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜-∫ÔÚ·‹, ÌfiÓÔ 270∂.. 4. πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 250∂, 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 350∂. 5. π¿ÛÔÓÔ˜-™fiψÓÔ˜, Â. ÛÙ¤ÁË 150 Ù.Ì., ·’ Î·È Á’ ÔÚfiÊÔ˘, ·fi 500∂. 6. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 60 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 240∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ªπ™√ ∂¡√π∫π√ ∞ª√πμ∏ ª√¡√ ™Δπ™ ∫∞Δ√π∫π∂™ (800)

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-471076 www.tzamtzis.com

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË Ì ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ “∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ÙÚÔʛ̈Ӕ . ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ê‹ÌË Î·È ÂÏ·Ù›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-56566. (071) ¶ø§∂πΔ∞π Ë Âȯ›ÚËÛË Ô˘˙ÂÚ› “Δ∞ ¢∂§ºπ¡π∞” ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™. ΔËÏ. 24210 27721, Î. °È¿ÓÓ˘. flÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 13.0017.00. (084)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞. √π∫π∂™ ∂¶π¶§øª∂¡∂™ 1. ∞ÓÒÁÂÈÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ 70 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÈψ̤ÓÔ, PARKING, ·˘Ï‹, 370∂. 2. ¡. πˆÓ›· (Ã. §Ô‡ÏË) ÁˆÓ›· 85 Ù.Ì., ATOM. º/∞, ·˘Ï‹, 400∂. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ·, ·˘Ï‹, 650 Ù.Ì., ı¤·, 470∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, ·’ ÔÚ., ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. 35 Ù.Ì., 220∂ ∞1 √π∫π∂™ 1. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÈÛÔÁ. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, °·ÏÏ›·˜-π. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÏÔÚÈʤÚ, 4 ¯ÒÚÔÈ, 270∂. 2. §Ô˘Í ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ∞Ï˘Î¤˜, 122 Ù.Ì., Î·È 300 Ù.Ì., ΋Ô˜, ηٷÛÎ. 1999, 3 ˘/‰, ÌfiÓÔ 460∂. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 116 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ∞. °·˙‹ 195, 3 ˘/‰, ·. Ê/·, 330∂. 2. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-°·ÏÏ›·˜, 114 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·ÓÙ› 320∂. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, 134 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, lux, 3 À/¢, ·Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 500∂. 4. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ (Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ), 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘Ï‹, 340∂. 5. ∂Èψ̤ÓÔ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙ., 105 Ù.Ì., ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηٷÛÎ. ’93, 3 ˘ÓÔ‰., 400∂. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 280∂. 7. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˘, Ô‰. ∂˘‚Ô›·˜ ¡. πˆÓ›·, ·˘ÙfiÓ. η˘ÛÙ‹Ú·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 330∂. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë - ·Ú·Ï›·, ·Ó·Î/ÓÔ, ı¤·, 320∂. ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 38 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 150∂, ÈÛfiÁÂÈ· ‰È·ÌÂÚ‹˜ 38 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2007, ∞. º/∞, 180∂. 2. ¢ÒÌ· ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 10, ·.Ù. Ê/·, 23 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 100∂. μ. 2∞ƒπ∞ 1. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„. ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ó·Î/ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 220∂. 2. ™Ù·‰›Ô˘ 58 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, ÎfiÏ·Ì, 150∂. 3. ¡. πˆÓ›·, ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 70 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ó·Î/ÓÔ, 210∂, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜-¢·‚¿ÎË 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, º/∞, 200∂. 4. ¢˘¿ÚÈ, ηٷÛÎ. 2004, 62 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ∫Ú›ÙÛÎË-∂ıÓ. ∞ÓÙ/Ûˆ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, 270∂. °. 3∞ƒπ∞ 1. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-™˘Ú›‰Ë 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ.’06, ∞. º/∞, PARKING, ·Ôı‹ÎË, 380∂. 2. ∫Ú›ÙÛÎË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 74 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ηٷÛÎ. ’10, PARKING, 380E. 3. ¡. πˆÓ›·, ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ∞. º/∞, 240∂ 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. ηÙ. 1980 ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Ì ·ÙÔÌ. Ê/·, 250∂. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ˘ ÔÚ., ηٷÛÎ. 1997, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏÔ˘Í, ·˘Ù. Ê/·, 95 Ù.Ì., ¿Ú-

ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¢È·ÌÂÚ¤˜ - 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ - Áηڿ˙ - ·Ôı‹ÎË - ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6972691669. (905)

¶ø§∂πΔ∞π ∂ȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ∫ÈÓ.: 6973 585390 www.iasonmesitiko.gr (796)

¶ø§√À¡Δ∞π 1) ∂¶∂¡¢À™∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û Âȯ›ÚËÛË Ì ÌËÓ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 800 ∂ (Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË). 2) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 290 Ù.Ì. ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 3) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 132 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Û 239 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ 100.000 ∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô: ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ΔËÏ. 2421022824 (795)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§OYNTAI

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶ø§∂πΔ∞π

ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 8ÂÙ›·˜ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, play room, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 158.000∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (300)

¶ø§√À¡Δ∞π μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. ΔËÏ. 6973-539369 §¿ÚÈÛ·. (829)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 16 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 60 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂ (¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-393883. (607)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(803)

·) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜ 37.000∂. ‚) ¢˘¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 60 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 260∂. Á) ΔÚÈ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤ÛË Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜, Ù˙¿ÎÈ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (301)

¶ø§∂πΔ∞π Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡. ΔÚ›ÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Èڛ˜ ÌÂÛ›ÙË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421041951. (122)

(802)

(794)

¶ø§√À¡Δ∞π ηӷ¤‰Â˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 2421032011. (134)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr SUPER ∂À∫∞πƒπ∂™: ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 362ÙÌ. Û 7.141ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· = (ΔÈÌ‹ ™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) Ã9 ™ÙÔ ™·Ì¿Ó·Á· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ 200ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ∞7 ™ÙË ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. Û 1.100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ = ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) (¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∞8 §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· = 160.000∂ ƒ10 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÍÂÓÒÓ·˜ - ηÙÔÈΛ· 170ÙÌ. Û 350ÙÌ. ¿„ÔÁ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ = •12 ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ∂11 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 460ÙÌ. (Û ÔÚfiÊÔ˘˜) Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∑9 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18

6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 20. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 21. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 22. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 23. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 24. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 25. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 4 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 27. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 28. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 29. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 30. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 31. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 32. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 86ÙÌ. Û 288ÙÌ. ÔÈÎ. Ì Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹ÎË ª8 33. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 75ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎ. ª11 34. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16

35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 2 ÔÈ˘ 80ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ·, Û 160ÙÌ. ÔÈÎ., Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¡12 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 70ÙÌ. Û 87ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¡12 37. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 42ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡12 38. ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 108ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¢35 39. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 109ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡14 40. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ƒ20 41. ∫·ÏÏÈı¤· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 107ÙÌ. Û 140ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶7 42. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 127ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏99 43. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145ÙÌ. Û 142ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂11 44. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ. Û 99ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂11 45. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ., 101ÙÌ., 70ÙÌ. ∂11 46. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 90ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂17 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 293ÙÌ. Û 450ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏65 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 14. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 15. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢ 12 16. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


42

ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

43

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

KTISIS ™Àªμ√À§√π ∞∫π¡∏Δø¡ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, Ì 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 56 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ™˘Ú›‰Ë, ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 108 Ù.Ì., Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 68 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·Á. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 5. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., (68.000 ∂)!! 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 68.000 ∂! 8. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (47.000 ∂) ! 9. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (52.000 ∂) 10. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi, (85.000 ∂)! 13. ΔÚÈ¿ÚÈ ¡. πˆÓ›·, °·ÓÔ¯ÒÚ·˜, 70 Ù.Ì., (33.000 ∂) ! 14. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, 695 Ù.Ì. (79.000 ∂) 15. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë , ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) 16. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì 3 ÚÔÛfi„ÂȘ 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ/Ù·, ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ı¤ÛË ªÔ‡ÛÁȘ (25.000 ∂)! 18. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,2 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) ! 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ¶ËÏ›Ô˘ 37, 24 Ù.Ì. (14.400 ∂)! 20. ∫fiÌ‚Ô˜ §·Ú›Û˘ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎfiÌ‚Ô (220.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 60, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (175.000 ∂)! 2. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 126 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (190.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (310.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· 43 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 67 Ù.Ì., (49.000 ∂) 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. (119.000 ∂) 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. (119.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (350.000 ∂) 9. ™Ù. μÂϤÓÙ˙·, ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) ! 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (145.000 ∂) 12. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. (600.000 ∂) 13. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 330 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (320.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. (145.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì., (155.000 ∂) 16. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. (235.000 ∂) 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙/Ù· 120 + 60 Ù.Ì. (265.000 ∂) 19. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, (229.000) 20. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 21. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 22. ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜, 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 68.000 ∂ ! 23. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (150.000 ∂) ! 24. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì. (230.000 ∂) 25. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (220.000 ∂) 26. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. (369.000) 27. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., Ì 75 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·È 75 Ù.Ì. ÛÔʛٷ (258.000 ∂) 28. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì., (220.000 ∂) 29. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. (173.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 31. ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 25, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 114 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (360.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 ÙÌ (155.000 ∂) 33. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì. (155.000 ∂) 34. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 35. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì., Ì ı¤·, (355.000 ∂) 36. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜- ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 37. ∫Ú·˘Û›‰ˆÓÔ˜ & ∑¿¯Ô˘, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 134 Ù.Ì. (115.000 ∂) 38. μ‡ÚˆÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì., (49.000 ∂) 39. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ , ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 388 Ù.Ì., Ì ı¤·, (219.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ 1. μÏ·¯¿‚· & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 125 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ (350 ∂) 2. π¿ÛÔÓÔ˜ 141, ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ (250 ∂) 3. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, Ï˘fiÌÂÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ï‹Úˆ˜ (300 ∂) 4. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 77, ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., (240 ∂) 5. ªԇʷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., (250 ∂) 6. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (440 ∂) 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÂÈψ̤ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (540 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 450 Ù.Ì., Ì 13 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi, (85.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, ÁˆÓÈ·Îfi 503 ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. (109.000 ∂) 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì. Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ, (130.000 ∂) 7. ¡.πˆÓ›·, 720 Ù.Ì., Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì., (85.000 ∂)

9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & º˘ÙfiÎÔ˘, 808 Ù.Ì. Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì., (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì., (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (95.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì., (62.000 ∂) ! 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì., (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 550 Ù.Ì., (68.000 ∂) !! 20. √ÁÏ & °·ÏÏ›·˜, 248 Ù.Ì., Ì 2 ÎÙ›ÚÈ· (98.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì., (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì. 23. ∞ÁÚÈ¿ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 608 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÚfiÛÔ„Ë Û Ú·ÛÈ¿ (109.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (170.000 ∂) ! 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,2 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (50.000 ∂)! 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì., ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì., (79.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì., (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì., (60.000 ∂) 32. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (99.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,1 (88.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 Ù.Ì., (64.000 ∂) ! 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. (158.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì., Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 540 Ù.Ì. (149.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (390.000 ∂) 44. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ™ˆÚfi˜, ÚÒÙË ı¤ÛË 635 Ù.Ì. (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì., 450 Ù.Ì. & 900 Ù.Ì. (300∂/Ù.Ì.) 46. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4,6 ÛÙÚÂÌ. (64.000 ∂) ! 47. μÏ·¯¿‚· & μ‡ÚˆÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 200 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ (199.000 ∂) 48. ∞ӷηÛÈ¿ 247 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (99.000 ∂) 49. ∫·Ú·˚ÛοÎË 148 Ù.Ì., Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. (135.000 ∂) 50. ÕÁÈÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 190 Ù.Ì., (37.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì. (48.000 ∂) 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì. (24.000 ∂) 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 30 Ù.Ì. studio (32.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì., (40.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ¶ËÏ›Ô˘ 37,24 (14.400 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ¶·Ú·Ï›·, ÚfiÛԄ˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 73 Ù.Ì. (110.000 ∂) ! 2. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (60.000 ∂) 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 68 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË (98.000 ∂) 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 207, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (75.000 ∂) 5. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 6. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 65 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (55.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ‰ÈÏfi ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¿ÚÎÈÓ (113.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. ∫ÔÚ·‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 ÙÌ (52.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 10. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 11. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 12. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) 13. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 84 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (84.000 ∂) 14. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ & ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 102 Ù.Ì. Ì ı¤· ‰È·ÌÂÚ¤˜ (82.000 ∂) 15. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 93 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (125.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ™Ù·ı¿ & ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (148.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (180.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓÁÎ(139.000 ∂) 8. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 97 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (79.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 10. ¶·Ú·Ï›·, ™˘Ú›‰Ë 2, 174 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 11. ∂ÚÌÔ‡ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛ΢‹ (189.000 ∂) 12. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 13. μ·ÛÛ¿ÓË, 115 Ù.Ì., (ηÙ. 2008), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ 14. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì. , ÁˆÓÈ·Îfi (158.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜ , 105 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (165.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (155.000 ∂) ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ & ∂•√Ãπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (797)

A¶O ™E§I¢A 41 ➡ ™YNEXEIA ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 18. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 19. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 20. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 21. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏32 22. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 23. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ƒ11 24. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ƒ14 25. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 26. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 65ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ + parking ƒ15 27. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 28. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫16 29. ∑¿¯Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫14 30. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 71ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫11 31. ™˘Ú›‰Ë 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢34 32. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi °24 33. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ∫24 34. ¡. πˆÓ›· 61ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫24 35. ¡. πˆÓ›· 61ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫24 36. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 50ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ª9 37. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ª10 38. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 48,50ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ª10 39. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ª10 40. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 81ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ª10 41. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 52ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ª10 42. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ª10 43. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 280ÙÌ. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ª13 44. °·Ì‚¤Ù· 86ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ •14 45. ¡. πˆÓ›· ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂11 46. ¡. πˆÓ›· 79ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 47. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 79ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ∂11 48. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 2 ÁÚ·Ê›· 70ÙÌ. + 65ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÚfiÛÔ„Ë ∂5 49. ¡. πˆÓ›· 105ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 8 ÂÙÒÓ ∂13 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 8. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 10. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 11. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 14. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 15. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 16. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 17. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 18. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 19. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 20. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 21. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 22. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 23. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 24. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 25. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 26. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 27. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 28. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 29. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 30. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 31. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 32. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 33. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 34. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 35. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 36. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 37. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 38. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 39. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 40. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 41. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 42. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 7.500ÙÌ. ÊÏ·Ù, 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Δ3 43. §·‡ÎÔ˜ 1.600ÙÌ. Ì ÎÙ›ÛÌ· ∫22 44. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 45. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ø1 46. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ª7 47. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.115ÙÌ. Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ¶2 48. ∞Ï˘Î¤˜ 4.300ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫13 49. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Ã8 50. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4.000ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∫22 51. ªËϛӷ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫22 52. ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 53. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 862ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 54. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi 1.000ÙÌ. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ƒ17 55. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ 6.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ƒ17

56. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 3.000ÙÌ., 1.200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· •16 57. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 192ÙÌ. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ‰›·ÙË •18 58. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 3.000ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ. ¡11 59. °·Ì‚¤Ù· 120ÙÌ. ª17 60. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 180ÙÌ. ¡17 61. ª. μÂÏ·Óȉȿ 425ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §14 62. °·˙‹ 302ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,7% £20 63. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ 161ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑7 64. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 476ÙÌ. Δ8 65. μÏ·¯¿‚· ÔÈÎ.365ÙÌ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ∞56 66. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ μ11 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 12. ªËϛӷ 900ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ ∫22 13. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 14.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫22 14. ∞Ṳ́ÓÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ. ƒ17 15. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.821ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (¶·Ú·Ï›·) ÎÙ›ÚÈÔ 686ÙÌ. Û 624ÙÌ. ÔÈÎfi‰Ô, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ¢32 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á·˜ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 17. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 18. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 19. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 20. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÍÂÓÒÓ·˜ - ηÙÔÈΛ· 170ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿„ÔÁ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ = •12 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 3. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Âȯ›ÚËÛË ÂȉÒÓ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ηÙ. •22 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 2. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 3. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 4. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 5. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 6. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 10. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ + 100ÙÌ. ÚÔ·‡ÏÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ §1 12. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 13. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 14. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 15. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 16. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 17. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 18. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 19. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 20. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 21. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıË-

ÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 22. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 23. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 24. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 25. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 26. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 27. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 28. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 29. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 30. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 31. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 32. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 33. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 34. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂21 35. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 36. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 37. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 213ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi º8 38. ∫ÔÚ·‹ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË, ÁˆÓÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ã1 39. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 40. º˘ÙfiÎÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ. ÂÈψ̤ÓË Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª6 41. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (¶·Ú·Ï›·) ηٿÛÙËÌ· 175ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ∫19 42. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 69ÙÌ. + 69ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫15 43. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 44. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ. Ì 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫12 45. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. 3 ÂÙÒÓ ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ¶4 46. ¢ÈÌ‹ÓÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500ÙÌ. Ì 80 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ ∫23 47. μÏ·¯¿‚· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •17 48. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 107ÙÌ. ¡11 49. ™˘Ú›‰Ë ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‚·Ì̤ÓÔ ª12 50. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·¤ÚÈÔ ¢1 51. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 2 ÔÈ˘ 80ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ·, Û 160ÙÌ. ÔÈÎ., Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¡12 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 70ÙÌ. Û 87ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¡12 53. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 109ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡14 54. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi •22 55. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 50ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ª9 56. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. ∞10 57. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ƒ19 58. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· 80ÙÌ.Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. ¶6 59. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 50ÙÌ. ¶6 60. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. ª22 61. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ª23 62. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·Á. ÛÙ¤ÁË 123ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ∑18 63. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·Á. ÛÙ¤ÁË 54ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ∑18 64. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 165ÙÌ. ÚfiÛÔ„Ë ∑18 65. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 78ÙÌ. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∏51 66. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ΤÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂4 67. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 90ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂78 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (811)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 1 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. 4. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÛÙËÓ

∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71, 3 ˘/‰. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÈÛfiÁÂÈÔ 165 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, π∞™√¡√™ Ì §øƒ∏ ÛÙÔ μfiÏÔ. (812)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂. 7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (813)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

44

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-471076 www.tzamtzis.com ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 36 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ· Ì ·˘Ï‹, ∞ÀΔ. º/∞, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-μÏ·¯¿‚·, 35.000∂, ηÙ. 2007. 2. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·˙‹ 18 Ù.Ì. ‚’ ÔÚfiÊÔ˘ 14.500∂. 3. ∫·ÏÏÈı¤· 26 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 14.400∂. 4. πÛfiÁÂÈ· 29 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-¢. °Â ˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÌfiÓÔ 10.000∂. 5. ¢ÒÌ· ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 10, 5Ô˘ ÔÚ., ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, 23 Ù.Ì., 16.000∂. 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 30 Ù.Ì., º/∞, 20.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 7. ¡Âfi‰ÌËÙË 32 Ù.Ì. °. ¢‹ÌÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, 33.000∂. 2∞ƒπ∞ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, ˘ÂÚ˘„. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ›·, 57 Ù.Ì., ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, º/∞, 40.000∂. 2. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 40.000∂. 3. ƒÔ˙Ô‡-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 35.000∂. 4. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∑¿¯Ô˘, ηٷÛÎ. ’03, ÏÔ˘Í, ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, 60.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-ΔÔ¿ÏË, 5Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î/ÓÔ, 50 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 45.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ “•ÂÓ›·” fi„ˆ˜ 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ó·Î/ÓÔ, 45.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, 42 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ·’ ÔÚ., 46.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ, ˘ÂÚ˘„. ÈÛÔÁ., ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, 54 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. Ê/·, 1985, ‹‰Ë ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 50.000∂. 3∞ƒπ∞ 1. 3¿ÚÈ, μÏ·¯¿‚·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ηٷÛÎ. ’08, fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, AT. º/∞, 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 85.000∂ ÌfiÓÔ. 2. √͢ÁfiÓÔ 85 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, AT. º/∞, ÌfiÓÔ 72.000∂. 3. ™˘Ú›‰Ë-ºÂÚ·›Ô˘ 73 Ù.Ì., ‚’ op., AT. º/∞, ı¤·, ÌfiÓÔ 43.000∂. 4. 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ’06, ƒ, ºÂÚ·›Ô˘ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 74.000∂ ÌfiÓÔ. 6. ƒÂÙÈÚ¤ 87 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-°·ÏÏ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, 85.000∂. 7. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌ. Ê/·, ηٷÛÎ. 2006, ÌfiÓÔ 70.000∂. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ·’ ÔÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∑¿¯Ô˘-°. ¢‹ÌÔ˘, ηÙ. 2005, 2 ˘/‰, ÏÔ˘Í, ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, 83.000∂. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÂÎÎÏËÛ›· “∞ Ó¿ÏË„Ë” , 2Ô˘ ÔÚ., ÌfiÓÔ 30.000∂ 4∞ƒπ∞ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, ÏÔ˘Í, 134 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., AT. º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ 160.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 155 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÙ. 2006, ·Ôı‹ÎË, lux, AT. º/∞, 165.000∂. 3. ™˘Ú›‰Ë-°·ÏÏ›·˜, 172 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏÔ˘Í, 172.000∂. 4. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 4¿ÚÈ, 124 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 95.000∂. 5. 4¿ÚÈ, 116 Ù.Ì., °·˙‹-√ÁÏ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/· Î·È ÁÚ·Ê›Ô, 77.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 6. 4¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-π¿ÛÔÓÔ˜, ηٷÛÎ. 1939, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, ÌfiÓÔ 29.000! ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ 120.000∂. 7. ¶ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ηٷÛÎ. 2000, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË-¶·Ï·Ì¿, 105 Ù.Ì, 100.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ¿ÚÎÈÓ, ∫‡ÚÔ˘-°. ¢‹ÌÔ˘. 33.000∂ Î·È 33 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 37.000∂. 2. 2¿ÚÈ. 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ√ª. º/∞, ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÔÈÎ. 300∂, ·ÓÙ› 65.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÏÔ˘Í, Û 4 Â›‰·, ÂÌ‚·‰Ô‡ 275 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì., ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ˘ 2010, ı¤·, 250.000∂. 4. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜-°·ÏÏ›·˜, 4¿ÚÈ, 128 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ηٷÛÎ. ’07, ·Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 190.000∂. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 98 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηٷÛÎ. 2010, ¡. πˆÓ›·, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ÌfiÓÔ 85.000∂. √π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 63 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 49.000∂. 2. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 68 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., Ì ™.¢. 2,1, ÌfiÓÔ 48.000∂. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, 90 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÏÔÚÈʤÚ, 65.000∂. 4. ¡. πˆÓ›·, ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ-∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 110 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 165, Ê¿ÙÛ· 11 Ì., ÚÔÔÙÈ΋, Ó¤· ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 74.000∂. 5. ∞ӷηÛÈ¿, ‚›Ï· ’03, ÎÙ›ÛÌ· 205 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 270.000∂, ‰ÂÎÙ¤˜ ¢ÎÔϛ˜. 6. ∫·Ú·ÁÈ·› ∞’ ∫·Ù˯ÒÚÈ, 98 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi Â‰Ô 400 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË, ı¤· Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 73.000∂ ÌfiÓÔ! 7. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 8. √ÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¶. ªÂÏ¿-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 100.000∂. 9. ΔÂÛÛ¿ÚÈ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2005, 97 Ù.Ì., ·’ fiÚÔÊÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, ÌfiÓÔ 69.000∂. 10. √ÈΛ· 130 Ù.Ì., Û ‰‡Ô Â›‰·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., ∫ˆÓ/ÓÙ¿-π. Δ˙¿ÓÔ˘ Î·È ·Ôı‹Î˜, η˘ÛÙ‹Ú·˜ ÂÙÚ. ΔÈÌ‹ 69.000∂. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÈΛ·˜ 119 Ù.Ì., 178 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô˜, 70.000∂. ∫Δπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÛÌ· ÁˆÓ›· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 33 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. Ì ·ÙÔÌ. Ϥ‚ËÙ˜ Î·È 500∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, οو ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜, 88.000∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10 Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂ 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 3. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ, 290 Ù.Ì., ·ÓÙ›

68.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È °ÂˆÔÓ›· 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 60.000∂. 5. ¢·‚¿ÎË, ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi, 370 Ù.Ì., ™.¢. 2, ·ÓÙ› 155.000∂. 6. √͢ÁfiÓÔ, 238 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 95.000∂. 7. √ÈÎfi‰·: ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 450 Ù.Ì., 200.000∂ Î·È ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ EOT, 390 Ù.Ì., 90.000∂. 8. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶.∂.√., 2.5 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÏËڈ̤ÓË, 162.000∂. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ I. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ì ™.¢. 2,4, ÌfiÓÔ 75.000∂. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì., Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌfiÏȘ 49.000∂! 11. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶.∂.√., 2,5 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÏËڈ̤ÓË, 170.000∂. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 310 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜, ÌfiÓÔ 45.000∂. 13. √ÈÎfi‰· 210 Ù.Ì., ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÙ› 400∂/Ù.Ì. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., ÂÚ/Îfi˜ Ì πˆÏÎÔ‡, 49.000∂. 15. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘, 156 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,4, ™.¢. 1,8, ·ÓÙ› 65.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 38-∂ÚÌÔ‡, 27.000 ÌfiÓÔ!!! ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 2. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ó·Î/ÓÔ 50 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·›ıÚÈÔ, 49.000∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· μÏ·¯¿‚·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 55 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 90.000∂. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜-ΔÔ¿ÏË, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 45.000∂. 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™˘Ú›‰Ë, ı¤·-ÁÚ·Ê›Ô-ÔÈΛ·, 94 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 66.000∂. 6. ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜ ηÙ/Ì·, 44 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 44 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 22 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 85.000∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏfi˜ Ù˙›ÚÔ˜, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌfiÓÔ 36.000∂!!! 2. ¶ƒ√¶√ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηı. ΤډԘ 2.000∂/Ì‹Ó· Ì ·ԉ›ÍÂȘ, ÌfiÓÔ 75.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ηٷÛÎ. 2010, 87.000∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 80.000∂, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 770 Ù.Ì., ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë,  ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ª√¡√ 9.000∂! 4. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 4.100 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÏËÛ›ÔÓ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜, 51 Ì. Ê¿ÙÛ·, ‰ÈÂıÓ‹, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ (100 Ì. Ê¿ÙÛ·), ™.¢. 0,9. ªfiÓÔ 75.000∂. 5. ∞ÁÚÈ¿, οو ∂æ∞, 336 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Áˆ Ó›·, 11ÌÂÙÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÌfiÓÔ 50.000∂! 6. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 70.000∂. 7. °È·È¿ Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi 150.000∂. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 22 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÔÈΛ·, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, 180.000∂. 9. ∫Ù›ÚÈÔ Ì 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, 30 Ù.Ì., ¤Î·ÛÙÔ˜ Î·È ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 101 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. Ӥ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, 135.000∂ ÌfiÓÔ! 10. ∫·ÙÔÈ˘ ÏÔ˘Í ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ·fi 1.350∂/Ù.Ì. (·fi 60 Ù.Ì. ̤¯ÚÈ 110 Ù.Ì.). 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 1,1, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, 48.000∂ ÌfiÓÔ. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÎÙ‹Ì·, Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 9 ÛÙÚÂÌ., 33.000∂. 13. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË, 140 Ù.Ì., Û 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi‰Ô, ∫·Ù˯ÒÚÈ+·Ôı‹ÎË, ÏÔ˘Í, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 320.000∂. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞ÁÚÈ¿, ηÙ. 2010, 86 Ù.Ì. 109.000∂ ÏÔ˘Í. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ÌfiÓÔ 52.000∂ Î·È 423 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 49.000∂. 16. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 1.060 Ù.Ì., ΔÛ·Áηڿ‰·, ÙÛÈÌÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ı¤·, 70.000∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°⁄∏™∏ ∞¶√ Δ√ 1925 (814)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ∞ӷηÛÈ¿ (ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ - ¿ÛÚ· Û›ÙÈ·) Â› ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆÏÂ›Ù·È Ô Â¿Óˆ fiÚ. 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î.Ï.¯. Û˘Ó ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 285 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔÎ/Λ· Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÙ›ÛÌ· 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 85 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 202 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 198 Ù.Ì. Û˘Ó 100 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 287 Ù.Ì. (ËÌÈÙÂϤ˜). ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ( ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/Λ· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË....!!! ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ª¿Ú·ıÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ∞ψӿÎÈ, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì. 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 362 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È, ·Ú·ı/ÛÈ· ‰ÈÏ/Λ· 2 ‰È·Ì/¿ÙˆÓ 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 90Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 45Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ú·ı/ÛÈ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù. Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 184, 313, 383, 404 Î·È 423 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ / ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 129 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 370 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 412, 420 Î·È 513 Ù.Ì. ∂ÈÛÎÔ‹˜ / ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 147 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. 204 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, Û.‰ 2,1. ¡. πˆÓ›· (LIDL) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ.... ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 4 ÔÈÎfi‰· (ÊÈϤٷ) Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492, 674 Î·È 4.460 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 340 Ù.Ì. ı¤·!!! ª¿Ú·ıÔ˜, 450Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.010 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.083 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 29Ì. (ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 140 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı¿ÚÈ· (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı¿ÚÈ·, 358, 465, 538, Î·È 731 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Î·È 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 130Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 1.580 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 164 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 4.005Ù.Ì. Ì 69 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È (4) fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤Î·ÛÙÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 325, 350, 362, 457, 600, 650, 700 725 Î·È 765 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ú·ı/ÛÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 457Ù.Ì. Û.‰. 1,0. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 1.000 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫∞ Δ∞™Δ/∞Δ∞ - ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫Δ∏ª∞Δ√ - √π∫√¶∂¢∞ / ∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78,50 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 235 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 1.350∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÈÛ. 50 ˘. 50+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∑¿¯Ô˘ 2 ηٷÛÙ/·Ù· 47 Î·È 88 Ù.Ì. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¿Û/Ì· 250 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 170 Ù.Ì. Û˘Ó ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Û˘Ó ·’ fiÚ. 155 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 184 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ 94 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓ. ÔÈÎ. Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÁˆÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.671 Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ π·ÙÚ›‰Ë 530 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· 50, 60, 110, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 5.000 Ù.Ì. Î·È 9.500 Ù.Ì. ¶.∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 100Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. Ãøƒ∞ºπ∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚÛÔÓ/Ú˜ 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, Î·È 4¿ÚÈ·, μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (815)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ - ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ∂ÎÙÈÌËÙ¤˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 38, Δ.∫. 38 221 μ√§√™ ΔËÏ. +30 24210 35166 ∫ÈÓ. +30 6944504791 Email: xalkiaso@gmail.com Site: www.sofiahalkia.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ñ π∞™√¡√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 32 Ù.Ì. ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 40.000∂ ñ ª∞Àƒ√∫√ƒ¢∞Δ√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 32 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÈÌ‹ 30.000∂ ñ NEO-∞°. ¡π∫√§∞√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 58,6 Ù.Ì. Ì WC, Ì fiÌÔÈÔ ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ, Ì ·fi‰ÔÛË 5%. ñ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. Ì WC Î·È 2 ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ΔÈÌ‹ 62.000∂. ñ ¡∂√-π∞™√¡√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ·fi‰ÔÛË ¿Óˆ ·fi 6%. ñ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ê·Ú̷Λ·) ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ñ ¶∞§∞π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 350.000∂ ñ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 48.000∂ ∂¡√π∫π∞∑EΔ∞π ñ £ƒ∞∫ø¡ & £√À∫À¢π¢√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. Ì WC Î·È 47 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ 200 ∂. (817)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien ΔËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 ∫ÈÓ.: 697-3022534 E-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ (160.000∂). 2. 4 ÛÙÚ¤Ì. ∫ÔÚfiË ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì 2 ÔÈ˘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 220.000∂. 3. 9 ÛÙÚ¤Ì. ÕÊËÛÛÔ˜ 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤·, 150.000∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500∂.

5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 500 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. 6. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 33 ÛÙÚ¤Ì.700 ‰¤ÓÙÚ· (60.000∂) ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·. 7. √ÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 240 Ù.Ì., Û 520 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·, ª∏§π∂™ (200.000∂). 8. ∂À∫∞πƒπ∞: ™∫π∞£√™ Ì·Á·˙› ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 55 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, 150.000. 9. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫. °∞Δ∑∂∞ 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤·, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 60.000∂. μπ§∂™-√π∫π∂™ 1. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 2. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 3. √ÈΛ· 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í, Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 6 ÁÚ·Ê›· 130 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, πˆÏÎÔ‡-π¿ÛÔÓÔ˜. √π∫√¶∂¢∞ 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 4. 500Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μ˘˙›ÙÛ·˜. 5. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, 17.000∂. 6. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1,5 ÛÙÚ. ÔÈÎfi‰Ô, 1.500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 30.000∂. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11 ÛÙÚ¤Ì., Ì ı¤·, ÛÙ· ÿÓÈ· (35.000∂). 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤Ì., Ì ı¤·, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, ª∏§π∂™. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡. Δ∏§. 24210-35540 °π∞ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ª¶ƒ√À™∞§∏™ (816)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142 6937775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 26 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 18.000 ∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÂÙÈÚ¤, 22 Ù.Ì., 17.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 30 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 33.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 1Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ °·˙‹-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 30 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 30.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, μÏ·¯¿‚·, 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 30.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ‰ÒÌ·, 12 Ù.Ì., 6.000∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 15.000 ∂ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜-ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È ·˘Ï‹ ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 35.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 2Ô˜ fiÚ., 35 Ù.Ì., Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 55.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 3ÂÙ›·, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 60.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˜ fiÚ., 55.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 105.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 2 ÎÚ‚/Ú˜, 40.000 ∂ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 38.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 57.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 52 Ù.Ì, 1Ô˜ fiÚ., 7ÂÙ›·˜, 38.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 48.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 35.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 55 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ., 55 Ù.Ì., 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 62 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ, 50.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ƒÂÙÈÚ¤, 3Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ, 7ÂÙ›·˜, 55 Ù.Ì. 55.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘, ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰˘¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 15.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 40.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 48.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 62.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 5ÂÙ›·˜, 75 Ù.Ì., 70.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 7ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., ƒ+·Ôı., 90.000 ∂ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 5ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 96 Ù.Ì., ƒ+·Ôı., 130.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 76 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 105.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 140.000 ∂ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 83 Ù.Ì., ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 105.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, 5ÂÙ›·˜, 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 105.000 ∂ ∂Ù¿ ¶·Ï·Ù¿ÓÈ·, 105 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3˘ ÎÚ‚/Ú·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹, 60.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 50.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 12ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ. 85.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, ı¤·, 95.000 ∂ £ÂÈÚÒÓ, 85 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 15ÂÙ›·˜, 73.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ¢ηÈÚ›·, 78 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ƒ+·Ôı., 60.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜ fiÚ., 75.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 90 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·˘Ï‹, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 145.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 140.000 ∂ ¶·Ú·Ï›·, ÕÓ·˘ÚÔ˜, 105 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÎÈÓ, 220.000 ∂

¶·Ú·Ï›·, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 130 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 300.000 ∂ ∫·Ú·˚ÛοÎË, 96 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ƒ+·Ôı., 130.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚ., 105 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ fiÚ., 112 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 2 WC, ·Ôı‹ÎË, 130.000 ∂ μÔ˘ÙÛ¿, 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, ı¤·, 95.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 100 Ù.Ì., Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 120.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 85 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 70 Ù.Ì., Û 185 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 10ÂÙ›·˜, 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ-·˘Ï‹, 155.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì., Û 5.000 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 150.000 ∂ √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÓÂfi¯ÙÈÛÙË ÔÈΛ·, 110 Ù.Ì. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 633 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 155.000 ∂ º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘Ì¿Ú‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 135 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., Ì ı¤· 280.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 160.000 ∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 50Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 100 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 175.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 145.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 132 Ù.Ì., Û 239 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÓÂfi¯ÙÈÛÙÔ, 130.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 86 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 108.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ∞ÛÙ¤ÚÈ·, 80 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, 75.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ¤ÙÚÈÓË, 78 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 100.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, 125 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., 175.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 85 Ù.Ì., Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 50.000 ∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 80 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ 50 Ù.Ì., Ì ηÏÔÚÈʤÚ, 35.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 30.000 ∂ ªËϛӷ, 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000 ∂ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 80 Ù.Ì., Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 80.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜, 6.500 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 185 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 3.500Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 150 Ù.Ì., ™.¢. 2,7 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 230.000 ∂ πˆÏÎÔ‡-¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ, 530 Ù.Ì., 180.000 ∂ ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 700 Ù.Ì., 75.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 633 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 55.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 6.700 Ù.Ì., Ì ı¤·, 65.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.000 Ù.Ì., Ì ı¤·, 110.000 ∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 9.500 Ù.Ì., Ì ı¤·, 110.000 ∂ º˘ÙfiÎÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 683 Ù.Ì., Ì ı¤·, 60.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ, 7.500 Ù.Ì., Â›‰Ô, Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, ʈ˜, ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 85.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4.000 Ù.Ì., 60.000 ∂ ÕÓˆ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 2.000 Ù.Ì., Â›‰Ô, 60.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 450 Ù.Ì., ÙÚÂȘ fi„ÂȘ, ™.¢. 0,8 180.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1.050 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 550.000 ∂ ªËϛӷ, 4.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000 ∂ ªËϛӷ, 180 Ù.Ì., 25.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ, 720 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ •ÂÓ›·, 70.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 668 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÏËÛ›ÔÓ •ÂÓ›·, 250.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 85.000 ∂ ¡. πˆÓ›·, 157 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ¡›Î˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 40.000 ∂ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, 10.000 Ù.Ì., 80.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 625 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 23.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 6.500 Ù.Ì., 60.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË, 360 Ù.Ì., 6.500 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, 2.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 20.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 2.000 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.800 Ù.Ì., 17.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, 630 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, 14.000 ∂. ™¤ÛÎÏÔ, 9.000 Ù.Ì., ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 20.000 ∂. ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη, 2.000 Ù.Ì., 10.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 220 Ù.Ì., 20.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., 48.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì., 30.000 ∂ ªËϛӷ, 1.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 70.000 ∂ ÕÊËÛÛÔ˜, 1.000 Ù.Ì., 18.000 ∂ ªËϛӷ, 120 Ù.Ì., 7.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, 22.000 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 65.000 ∂ ∞˝‰›ÓÈ, 20.000 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, 900 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 50.000 ∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜, 2.700 Ù.Ì., Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., 50.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 40 Ù.Ì., 100.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 55 Ù.Ì.+55 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 55.000 ∂ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 90 Ù.Ì., 25.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ, 200 Ù.Ì., 175.000 ∂ (819)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡.

∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 4. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 10. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-μ·ÛÛ¿ÓË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 12 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. 11. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂÚÈÔ¯‹ °ÔÚ›ÙÛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ, Û ԉfi ‹Û˘¯Ë. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 14. ∂˘Î·ÈÚ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘. 15. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù· Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÌfiÓÔ 45.000 ¢ÚÒ (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 250 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·). 16. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 37 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. 17. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 230 ∂. (820)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10/1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr realestateinvestmentstheoharis.gr °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ·Ú·Î·ÏÒ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜:

realestateinvestmentstheoharis.gr (821)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (822)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

45

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ •ËÚfiηÌÔ˜ 67 Ù.Ì. 25.000 μ·Û‰¤ÎÂÈÔ 60 Ù.Ì. 25.000 ™ÙÚ·Ù/‰Ô 30 Ù.Ì. 32.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 60 Ù.Ì., 55.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (823)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 9,212ÙÌ ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,339ÙÌ Ì ηχ‚È ¤ÙÚÈÓÔ 60ÙÌ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi (ËÁ‹) ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 17ÙÌ Ì ÔÏÏ‹ ͢Ï›·. ΔÈÌ‹ 20.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì Á‡Úˆ ÛÙ˘ 100 ÂÏȤ˜ 5 ¯ÏÌ. ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ· Ì ı¤· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 25.000∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 246ÙÌ ÌÂ Û˘ÓÙ. 1,1 ÂÚÈÔ¯‹ ∂æ∞. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 12.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 2) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÈÛfiÁÂÈÔ 67ÙÌ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24ÙÌ Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 5) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 259ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,008ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 192ÙÌ Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi 500Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 7) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË 50ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 733ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) √ÈΛ· 60ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 196ÙÌ. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 75ÙÌ, ·Ôı‹ÎË 23ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 485ÙÌ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,500ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 65.000∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4147ÙÌ 150Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.300ÙÌ 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂. ∫√ƒ√¶∏ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ Â›Â‰Ô ÌfiÏȘ 100Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 79ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ΔÈÌ‹ 165.000 ∂. 3) ªËϛӷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂.

∂¡√π∫π∞™∏ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ 300∂, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 250∂, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65ÙÌ 260∂. ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (825)

------------------------------------

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì. 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì. 49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì.

12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì. 18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, , 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì. 23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì.

8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (826)

¶ø§√À¡Δ∞π - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 36 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂ ÛÎÂ‹ ÁÈ· ηχÙÂÚË ÌfiÓˆÛË Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È ÛÙËÓ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6972030140. (951)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ ÎÔ¤Ï·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Δ∂π, ÁÈ· Ê·Ú̷ΛÔ. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ΔËÏ. 2421027903. (027) ∑∏Δ∂πΔ∞π ·fiÊÔÈÙÔ˜ §˘Î›Ԣ. ∑ËÙ¿Ì ÁÓÒÛÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜: ∞ÁÁÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο. ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ. ∂ÌÂÈÚ›· Û ÏÈıÔÁÚ·ÊÂ›Ô ı· ÂÎÙÈÌËı›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2421078350. (104) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ó·Úfi˜ ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ¶Ï‹Ú˘ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÁÓÒÛË ∏/À Ì ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, π.Ã. ΔËÏ. 6956096409 Î·È 2428099042. °È· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ mail: info@despotiko.gr (114)

∑∏Δ√À¡Δ∞π

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ÛÔ‚·Ú¿-ÂÚÁ·ÙÈο Î·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¢¤ÏÈÎÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Î·Ï¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6938-321321 ∞ÓÙÒÓ˘ Î·È μ¿Ûˆ ª¿Î·. (016)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: - ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π. - ∂ÌÂÈÚ›· 10 ÂÙÒÓ. - Õ‰ÂÈ· ∞’ Δ¿Í˘. - ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ & ∏/À. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ı· ÂÎÙÈÌËı› ȉȷ›ÙÂÚ·. Mail: papadopoulou082013@gmail.com. (038)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 42¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ηϷ›ÛıËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 38¯ÚÔÓÔ˜, ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 35¯ÚÔÓÔ˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯/Îfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 36¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ôχ ηϋ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜. 37¯ÚÔÓÔ˜ ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944518366. (831)

«2» ¢À√ ∞¡£ƒø¶√π, ªπ∞ ∑ø∏ ªÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ó· Ù· ‚ÈÒÛÂÙÂ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÁÓˆÚÈÌ›·. °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 & π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421403021, ÎÈÓËÙfi: 6936 162068 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. (830)

MA£HMATA

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (790)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (807)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (791)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481. (053)

ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ª·˙› Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·Ï¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·. ∞ÊÔÚ¿ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔËÏ. 6978 955101. (799)

¢IAºOPA

∂¶π™∫∂À∞∑ø ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù·-·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘-PVC, ÚÔÏ¿, Û›Ù˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-414688. (828)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (792)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (793)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎfiÌÔ˘˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, Ù·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421107392 Î·È 6936-487875, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (653)

¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ¢ÂÍ›·˜ (fi¯È ÓÙ›ÏÂÚ, fi¯È Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ). ΔËÏ. ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6976-776064. (894)

∑∏Δ∂πΔ∞π ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, πÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È πÛ·ÓÈÎÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘¯›Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶·Ú·Î·ÏÒ ·ÔÛÙ›ϷÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ linguaplus@linguaplus.gr. (805)

(832)


46

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

ºπ§√¶ΔøÃ√™ ∞¢∂§º√Δ∏™ μ√§√À

2·˜ ¡√∂ªμƒπ√À 10 - Δ.∫. 38333 μ√§√™ ÙËÏ. 24210 23264 - 23274 - FAX 24210 23264 ¶ƒ√™∫§∏™∏ °∂¡π∫∏™ ™À¡∂§∂À™∏™ ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ºπ§√¶ΔøÃ√™ ∞¢∂§º√Δ∏™ μ√§√À” Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫Àƒπ∞∫∏ 4 ª∞´√À 2014 Î·È ÒÚ· 9 .Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À”, Ô‰fi˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÚÈıÌfi˜ 10, ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ›ӷÈ: 1) ŒÎıÂÛË ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. 2) ŒÁÎÚÈÛË ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÔÈÎ. ¯Ú‹Û˘ 2013. 3) ŒÁÎÚÈÛË ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÔÈÎ. ¯Ú‹Û˘ 2014. 4) ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ºÈÏfiÙˆ¯Ô˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ ·˘Ù‹˜. 5) ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ ·˘ÙÔ‡. 6) ∂ÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î·È „ËÊÔϤÎÙË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. 7) ∂ÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·ÚÔ‡Û· Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ··ÚÙ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ÙÔ (1/2) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2014. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ··ÚÙ›· ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Û‡ÁÎÏËÛË, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› Î·È ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 ·Ú. 4 ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ‰‡Ô ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 11 .Ì., ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ π‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi ¡·fi Ì·˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ı· ÙÂÏÂÛı› ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ ¢ˆÚËÙÒÓ - ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ ‰È·ÙÂÏÂÛ¿ÓÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ¢.™ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ™·˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ·Ú¿ÎÏËÛË fiˆ˜ Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 23264 ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ªÂ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ °È· ÙÔ ¢.™. ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∏ °. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∂§∂¡∏ ∫√¶∞¡√À ª∞ƒπ∞ ¡√Ã√À ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã›ڈÓÔ˜ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ 16Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘.

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ ∞¶√™¶∞™ª∞ Δ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 132/21-03-2014 A’ ∂·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ¶ÂÚ›Ï˄˘ ∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ·˜ ŒÎıÂÛ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó. °·ÏÔÁ·‡ÚÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË ·Ú. 2. ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ: ™ÙȘ ÂÙ¿ (7) ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· (2014) Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙËÓ 4Ë ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 5Ë ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÒÚ· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ∫fiÓÛÔ˘Ï·, Ô‰fi˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ·Ú. 184, ÙËÏ.: 2421053563, ˆ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎˆÏ‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘, Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ΔÚ·Â˙È΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂.” Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô‰fi˜ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ·Ú. 11 Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, ı· ÂÎÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ÙÔ Î·Ù·Û¯Âı¤Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 118/2013 ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ∑ˆ‹˜ ª·Û·Ó¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, οÙÔÈÎÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô‰fi˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ·Ú. 30-32, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, fiÚÈ·, ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÏÔÈ¿ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘, ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÈ· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÚÈÒÓ Î·È ÔÁ‰fiÓÙ· ¤ÓÙ ÂηÙÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (93,85), Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ-

ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂηÙfiÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ Î·È ¤ÓÙ ÂηÙÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (136,05) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÈ ·Ú. 58 ÛÙÔ √.Δ. 19. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·fi ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2002 ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ô ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫·ÚÚ¿˜ Ì ‰È·ÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· ∞1 - ∞2 - ∞3 - ∞4 - ∞5 ∞1 Î·È ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 2941/2004 ¶Ú¿ÍË Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË §·˘Ú›·, Ì μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Û ÏÂ˘Ú¿ ∞3 - ∞4 ̤ÙÚˆÓ 7,33 Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∑ˆ˚ÙÔÔ‡ÏÔ˘, μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Û ÏÂ˘Ú¿ ∞2 - ∞3 ̤ÙÚˆÓ 16,32 Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∫·Ṳ̀ÚÔ˘, ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Û ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÏÂ˘Ú¿ ∞4 - ∞5 - ∞1 ̤ÙÚˆÓ 18,57 (5,97+12,60=18,57) Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Û ÏÂ˘Ú¿ ∞1 - ∞2 ̤ÙÚˆÓ 8,68 Ì ÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ï¿ÙÔ˘˜ 10,00 ̤ÙÚˆÓ. ∂› ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ηٿۯÂÛ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÚÈıÌfi 501 ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ÚÒÓ Ù˘ ˘ÔıËÎÔʇϷη μfiÏÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÁÚ·Ì̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜ ‚¿ÚË: 1) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú ∞°ƒ√Δπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., 2) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú ∞°ƒ√Δπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., 3) ÀÔı‹ÎË ˘¤Ú ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (42.000,00 ∂). ΔÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17-4-2014. √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜

º§√°∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘ 3 (ÚÒËÓ ¶π∫¶∞), μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 24628, ÎÈÓ.: 6977001396 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ΔÚ›ÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì. http: www.floga.org.gr

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

¢øƒ∂∂™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

- ™ÙË ÌÓ‹ÌË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÏËÌÂÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÓˆÓ‡Ìˆ˜ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ºÏfiÁ· 150 ¢ÚÒ. - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÁÔÓ¤ˆÓ Ë ÔÈÎ. ¶·Û¯¿ÏË ¶·Ú·Û¯Ô‡‰Ë, ÚfiÛÊÂÚ ÛÙË ºÏfiÁ· 50 ¢ÚÒ. - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∑Ô‡ÁÏÔ˘ ÙÔ˘ ∑‹ÛË, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙË ºÏfiÁ· 315 ¢ÚÒ. - ∏ Î. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙË ºÏfiÁ· 50 ¢ÚÒ. - ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °Î·ÁÈ¿ÓÓË, Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¤ÎÙ˘ Ù¿Í˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2011-2012 ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙË ºÏfiÁ· 300 ¢ÚÒ ·fi ¤ÛÔ‰·, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ‰È¤ıÂÛ·Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜.

™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1) ∞ÓÒÓ˘ÌË ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ (293) .............................................30 ∂. 2) ∏ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· ™. ∫Ô¤Ó Î·Ó¤ÌÔÚÔ˘ (297) ........................70 ∂. 3) √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∞Û·Û›·˜ °·˚Ù¿ÓË ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (298) .................50 ∂. 4) √ Î. ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ Î·È Ë Î. πˆ¿ÓÓ· ΔÛÔ˘ÎÓȉ‹ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ™ÔÊ›·˜ (302) ...................................................50 ∂. 5) √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÓÂÎÚÒÓ (57∞) ....................................30 ∂. 6) √ Î. £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫·Ú‚Ô˘Ó·Ú¿Î˘ ÂηÙfi ¢ÚÒ (59∞) .........100 ∂. 7) ∏ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÙÂÏÂӛη ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ˘¤Ú ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÓÂÎÚÒÓ (60∞) ..............................................50 ∂. 8) ∏ Î. ∞Óı›Ë ¢¿ÌÙÛ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¢¿ÌÙÛ· (61∞) ..................................70 ∂. 9) ∏ Î. ∞Óı›Ë °ÂˆÚÁԇϷ ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∫ÂÚ·Û›·˜ ∫·Ú·ÁÁ¤ÏÔ˘ (62∞) .............................100 ∂. 10) ∏ Î. ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ¢¤ÙÛÈη ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∫ÂÚ·Û›·˜ ∫·Ú·ÁÁ¤ÏÔ˘ (63∞) .............................100 ∂. 11) √ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªÂÓÙ‚›ÓÔ˜ ›ÎÔÛÈ Â˘ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ (64∞) ................................20 ∂. 12) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¢ÚÒ (65∞) ...................................70 ∂. 13) ∏ ÔÈÎÔÁ. ∞ϤͷӉÚÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë (67∞) ......150 ∂. 14) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ (68∞) ........................................30 ∂. 15) √ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 70 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô (148). 16) √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ (154-155). 17) ∏ Î. ∂ϤÓË ªÔ˘ÛÙ·ÎÏ‹ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 22 ÎÈÏ¿ „ˆÌ› (157). 18) ∏ Î. ÕÚÙÂÌȘ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 10 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (163). 19) ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë: (147, 149, 151, 153, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164). √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∏ Δ·Ì›·˜ ¶∞À§√™ ¶∞¡√™ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∞¶¶∞

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

μ√§√™ ΔËÏ.: 2421066150 & 2421065776 Fax : 2421083420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99 http://asprespetaloudes.blogspot.com

¢øƒ∂∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ - √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤Ë˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. - ∏ ¶·Ú¤· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 37). - √ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 41). - ∏ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÁÏ˘Î¿ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 70). - √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ë Î. ŸÏÁ· °ÂÚÔ‚·Û›ÏË ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ú ÂȘ ÌÓ‹ÌË ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘ ∫·ÚÚ¿ (¡Ô 42). - ∏ Î. ¡›ÎË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ú ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ (¡Ô. 43). - ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶·Û¯¿ÏË ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ú ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ (¡Ô 44). - ∏ Î. ª·Ú›· ∫˘Ú›ÙÛË ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ú ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë (¡Ô 25). - ∏ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 23). - ∏ Î. ƒˆÍ¿ÓË ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 26). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ·ÚÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 21). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ·ÚÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ú ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ (¡Ô. 47). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ΢ڛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ú ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ (¡Ô 19). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ΢ڛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 39). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ΢ڛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 20). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ·ÚÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 22). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ΢ڛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 94). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ΢ڛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ú ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 24). - ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ™π√ÀΔ∏™ ∞.∂. ÚÔÛ¤ÊÂÚ 2 ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 52). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ÚÔÛʤÚıËΠ1 ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 58). - ΔÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô MIEL ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· Î·È ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÕÏÎË ∫fiÎÔ‚· (¡Ô 73). - ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∂.π. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞.∂. ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 59). - ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ªπÃ∞∏§π¢∏™ ∏§π∞™ Î·È ™π∞ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 65). - ∏ 32Ë Δ∞•¶¡ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 67). - ΔÔ Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À ÚÔÛ¤ÊÂÚ ·Ó·„˘ÎÙÈο ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (¡Ô 69). ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ Î·È Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ Î·È ∫∞§√ ¶∞™Ã∞. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞£. ª¶∞∫∞§π∞¡√™

√ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ μ∞∫π∞¡∏™ πø∞¡¡∏™

¢øƒ∂∂™ °È· ÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ· μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: ∏ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ 70 ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∫·ÚÔϛӷ˜ Î·È §ÈÏ‹˜ ∫Ô¤Ó, ·ÓÒÓ˘ÌË Î˘Ú›· 20 ¢ÚÒ, Ë Î. ¶.π. 20 ¢ÚÒ, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Servisteel A.E. 50 ¢ÚÒ, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Coca Cola 3E EÏÏ¿‰Ô˜ ∞.μ.∂.∂. ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘, ÔÈ Î˘ÏÈÓ‰ÚfiÌ˘ÏÔÈ “§Ô‡Ï˘ ∞.∂.” , ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô fiÌÈÏÔ˜ Inner Wheel μfiÏÔ˘ ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ¤Ó· ‚ÚÂÊÈÎfi ηÚfiÙÛÈ Î.¿., Ë ¯·Ï‚·‰ÔÔÈ›· ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿Ó, ›‰Ë ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ μfiÏÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. - ™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∞ÓÒ-

Ó˘ÌË 50 ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∂ϤÓ˘ ¢È‰·ÁÁ¤ÏÔ˘ (185), ¶··Î˘Ú›ÙÛ˘ 30 ¢ÚÒ (186), πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ 70 ∂ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ú·‚›ÓÔ˘ πˆÛ‹Ê μÈÙ¿Ï (219), ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜ ÿÚ˘ 25 ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÌËÙÚfi˜ Î·È ÂıÂÚ¿˜ (220), ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 100 ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ μ·Û›ÏË §È¿ÎÔ˘ (226), ηٿÛÙËÌ· Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ - ·˘ÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô “¶·ÁÒÓ˘” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ù· ·ÚÙÔÔÈ›· “ΔÛÔ‡ÚÈη” Î·È “πˆ·ÓÓ›‰Ë” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ (ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·) Î·È ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô “ªËÏ›ÓË” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ (ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·). ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π™ƒ∞∏§πΔπ∫∏ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À

¢øƒ∂∂™ ∏ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ‰ˆÚËÙÒÓ Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ Ù˘: 1) ™ÙËÓ π. ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ π¿Îˆ‚Ô˘ ¶ÂÏÔÛÒÊ 200 ¢ÚÒ. 2) ™ÙȘ “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ μfiÏÔ˘” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ú·‚›ÓÔ˘ πˆÛ‹Ê μÈÙ¿Ï 70 ¢ÚÒ. 3) ™ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ã·˝Ì, ªËÓ¿, ∑·Î Î·È ™·Ú›Ó·˜ ªÈ˙Ú·¯‹ 70 ¢ÚÒ. 4) ™ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· ™. ∫Ô¤Ó - ηÓ¤ÌÔÚÔ 70 ¢ÚÒ. 5) ™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· πˆÛ‹Ê ∫Ô¤Ó - „˘¯È¿ÙÚÔ˘, πˆÛ‹Ê ™. ∫Ô¤Ó - Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ªˆ˘Û‹ ™. ∫Ô¤Ó Î·È ∞‚Ú·¿Ì ™. ∫Ô¤Ó 70 ¢ÚÒ. 6) ™ÙȘ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ πˆ·Ó¿ ™·Î΋ 70 ¢ÚÒ. 7) ™ÙËÓ “∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ·” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∫·ÚÔϛӷ˜ Î·È §ÈÏ‹˜ ∫Ô¤Ó 70 ¢ÚÒ. 8) ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ƒÂ‚¤Î·˜ Î·È ƒ·Ê·‹Ï ª·ÎfiÏ· Î·È Ã·˝Ì ª·˝ÛË 70 ¢ÚÒ. 9) ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· Î·È ƒfi˙·˜ ¶ÔÏ›ÙË 100 ¢ÚÒ. 10) ™ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∂ÓÔÚÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” π. ¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡›Ó·˜ ∫Ô¤Ó, Û‡˙˘ÁÔ˜ πˆÛ‹Ê ∫Ô¤Ó, 70 ¢ÚÒ.


47

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∞¡∞§ÀΔπ∫∏ ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ °π∞ ∂¡Δ∞•∏ ∞Δ√ªø¡ ª∂ ¡√∏Δπ∫∏ À™Δ∂ƒ∏™∏ ™Δ∏ ™Δ∂°∏ À¶√™Δ∏ƒπ∑√ª∂¡∏™ ¢π∞μπø™∏™ (™À¢) Δ√À ¢∏ª√À μ√§√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ¤ÚÁÔ “™‡ÛÙ·ÛË Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘” Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 2007-2013” ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ú¿ÍÂˆÓ “¶ÚfiÏË„Ë Î·È ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ∂˘·ıÒÓ √Ì¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡” . ∞¡∞§ÀΔπ∫√π √ƒ√π 1. μ∞™π∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∏ ™Ù¤ÁË ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ (™À¢) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÓÓ¤· (9) ¿ÙÔÌ· Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٿÏÏËÏ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ fiÔ˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‹ ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ „˘¯ÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚ÈÒÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· (º∂∫ 74/29-01-2007). Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ™À¢ Â›Ó·È ·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ ™À¢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ô˚‰Ú˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‚›ˆÛË Î¿ı ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ·˘ÙÔÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·‚ÈÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ·˘ÙfiÓÔÌ· Î·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û ¯ÒÚÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù˘¯fiÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. 2. ∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ À¶√æ∏ºπø¡ ∞Δ√ªø¡ ª∂ ¡√∏Δπ∫∏ À™Δ∂ƒ∏™∏ ·. ¡· Â›Ó·È ·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÏ·ÊÚ¿ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. ‚. √È ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÈΤ˜ - ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ „˘¯ÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â·Ú΋ ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. Á. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‡·Ú͢ ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ - ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ·. 3. μ∞™π∫∞ ¢π∫∞π√§√°∏Δπ∫∞ °π∞ Δ∏¡ ∞πΔ∏™∏ - ºˆÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘. - ºˆÙÔÙ˘›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÁÔÓ¤·/ÎˉÂÌfiÓ·/‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË. - ºˆÙÔÙ˘›· ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ÊÔÚ›·˜. - ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. - ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ - ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ·Ó·ËÚ›· - ¡ÔËÙÈ΋ ÀÛÙ¤ÚËÛË. - ŒÎıÂÛË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ (∫.æ.À.). - æ˘¯È·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ™∏ª∂πø™∏: √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î·È ÂÈϤÔÓ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ÎÂÓ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. 4. ™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∞ ¢π∫∞π√§√°∏Δπ∫∞ ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ: - ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜. - ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ (ÁÂÓÈΤ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ - Ô‡ÚˆÓ Î·È ÁÈ· ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· - HIV, Ë·Ù›Ùȉ·, Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Î.Ï.). - ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË (ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂȘ ÌÂÙ·‰ÔÙÈΤ˜). - π·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÎÏÈÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ). - ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. 5. ∫ƒπΔ∏ƒπ∞ ∞¶√∫§∂π™ª√À ∞ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘: - ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞, - ‰ÂÓ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· μ·ÛÈο ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ ‹ Ù· ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ô˘ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó, - ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ (ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó). 6. ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∂¶π§√°∏™ 1. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ∞›ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. 2. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ-‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. 3. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ Ì οı ˘Ô„‹ÊÈÔ Î·È ÙÔ ÁÔÓ¤· ‹ ÎˉÂÌfiÓ· ‹ ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË. 4. ∂ÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜. 5. ΔÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ΔÚÈÌÂÏ‹ ∂ÈÙÚÔ‹. 6. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. 7. ∂·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË. 8. ∞Ô‰Ô¯‹ fiÚˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™À¢ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÌÂٷ͇ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ™À¢ Î·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘. 7. ¶ƒ√£∂™ªπ∞ À¶√μ√§∏™ ∞πΔ∏™∂ø¡ √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔÓÙ·È ·fi 24/4/14 ¤ˆ˜ 7/5/14 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™À¢ (Ù¤ÚÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, °¤Ê˘Ú· •ËÚÈ¿, ¡. πˆÓ›·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ï·˚Ó‹, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË). ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ™À¢ ·fi ÙËÓ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÔ˘Á¿ÓË, ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi Ù˘ ™À¢, 9:00 - 14:00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. 8. §√π¶∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∏ ·ÚÔ‡Û· ¶ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ http://dimosvolos.gr/ Î·È Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ΔÔ̤· ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ www.ygeia-pronoia.gr/. - ŒÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ™À¢ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ http://dimosvolos.gr/. - °È· Ù˘¯fiÓ ¿ÏϘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î· ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÔ˘Á¿ÓË, ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi Ù˘ ™À¢, 9:00 - 14:00, ÛÙ· ÙËÏ. 2421064604, 2421064624. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ΔÚ. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∑¤Ù· ª·ÎÚ‹

∞Á·ËÙ‹ ΢ڛ· ª·ÎÚ‹, √È ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ ∞ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· fi,ÙÈ Î¿Ó·Ù ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ™˘Ó/ÛÌfi˜ Ì·˜ ∞Ó·ÁÎ. ¢·ÛÈÎfi˜ ¢È·¯. ¢¿ÛÔ˘˜ ¶ÚÔÛ‹ÏÈ· ª·˘Ú›Î˘ ∫ˆÊÒÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ √™¢∂ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Â›ÛÙ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ √§ø¡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Û·˜. ∏ ¢·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ‰Â›Í·Ù ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜ Ì·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ‰›Ï· Ì·˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÈÛı·Óıԇ̠fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Â¿ÍÈ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ›ÛÙ ¿ÓÙ· ηϿ. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿. ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °. ÃÔ˘ÛÈ¿‰·˜

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô πø∞¡¡∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ¿ÙÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ™Ô‡ÚË ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë ¡π∫∏ ∫∞∫∞™∏ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫fiÎηÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ ΔÔ ›‰Ú˘Ì· “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· “Ã√¡π∞ ¶√§§∞” Î·È “∫∞§√ ¶∞™Ã∞” . ™ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì Û ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ “∞Ó¿ÛÙ·ÛË” ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Á‡Úˆ Ì·˜.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 2421066150 & 2421065776 http://asprespetaloudes.blogspot.com Fax 2421083420 email: asprespetaloudes@yahoo gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ (I.P.A.) ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∫∞ƒ∞¶∞Δ∞∫∏ πˆ¿ÓÓË, ÙÔÓ ∞Ú¯È‡Ú·Ú¯Ô Î. ªπÃ∞§∞∫∏ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ∞ÓÙÈ‡Ú·Ú¯Ô Î. ¶√∑√°§√À ÷ڿϷÌÔ, ÙÔÓ ÀԉȢı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î. Δ√§π∞ πˆ¿ÓÓË, ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ Î. ∫·Ú·˝ÛÎÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ, ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î. ∫√ƒ√ª∏§∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Î. Δ∑∞º§∂ƒ∏ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È Î. ¢√§°Àƒ∞ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Î·È Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢/ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ·ÁÒÓ·˜. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (π.ƒ.∞.) Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∫·ÚοÏË ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ √Ì¿‰Ô˜ ª¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ηٿÌÂÛÙ˜ ÎÂÚΛ‰Â˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· & ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™. ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ & ∫∞§√ ¶∞™Ã∞

μ√§√™ ΔËÏ. 2421066150 & 2421065776 Fax 2421083420 http://www.facebook.com/groups/AspresPetaloudes/ email: asprespetaloudes@yahoo gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ‡ Á‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÒÓ˘Ì· ‹ ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Â› 40 ¤ÙË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™. ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ Î·È ∫∞§√ ¶∞™Ã∞. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞£. ª¶∞∫∞§π∞¡√™

√ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ μ∞∫π∞¡∏™ πø∞¡¡∏™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÙȘ ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ·Ú¿ Ù· ÈÛ¯Ó¿ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 24ÒÚÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Î·È Ó· ÌÔ˘ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È¿ÚÚËÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ΔÔ˘˜ ‡¯ÔÌ·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÓÙ· Ù¤ÙÔȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ §·˙. ¶ÂÙ·Ï›‰Ë˜

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶·ÚfiÙÈ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ· ÚÔÛˆÈÎÒ˜, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” Î. ∞Ãπ§§∂∞ °∫§∞μ∞Δ√, ÁÈ· ÙËÓ ·Ïfi¯ÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ԉ›ÍÂȘ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ˘ÔÌÔÓ‹. Èڛ˜ ÙË -ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı· ¤ÏÂÁ· - Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ‰Â ı· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ· ÙÔ fiÓËÌ¿ ÌÔ˘. £ˆÌ¿˜ ¢. ÷Ù˙Ô‡Ï˘ ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ - ∞ı‹Ó·

°È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞£. ª¶∞∫∞§π∞¡√™

√ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ μ∞∫π∞¡∏™ πø∞¡¡∏™

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 Ã√¡π∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ™Δ∏¡ ¶∞π¢π∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

°Ú·ÌÌ‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À μ√§√À

901 11 169 169 ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ (¯Ú¤ˆÛË 1,22ú ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.)


48

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∞¶ƒπ§π√™

19

¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., ΔڇʈÓÔ˜ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ “√È Î·ÏÒ˜ ÚÔÂÛÙÒÙ˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ‰ÈÏ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ·ÍÈÔ‡ÛıˆÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÎÔÈÒÓÙ˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Î·È ‰È‰·Ûηϛ·” (∞’ ΔÈÌÔı. Â’ 17). ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÈÂÚfi˜, ۈ̷Ù›ÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ È‰Ú‡ıË ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ¢È’ ·˘Ùfi Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ̤ӷ˜ Î·È ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜. ΔÔ ÈÂÚ·Ù›ÔÓ Â›Ó·È Ù¿ÍȘ, ηıÈÂڈ̤ÓË ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ £ÂfiÓ. ŸÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂȘ ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓ Î·È ¤ÚÁÔÓ Ó· Á›ÓˆÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù·È ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·ÊˆÛȈ̤ÓÔÈ, ηÏÔ› ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘, ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜ Î·È Ù‡Ô˜ ˙ˆ‹˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈ̤ӷ˜ Î·È ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙˆÓ Ì ˙‹ÏÔÓ, Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛÈÓ, Ì Êfi‚ÔÓ £ÂÔ‡, ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ ·Á·ı‹Ó, Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È ·Á¿˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â fiÛÔÈ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÚÁÔÓ £ÂÔ‡, ˘„ËÏfiÙÂÚÔÓ ·fi fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¤ÚÁ·.

KH¢EIE™ ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¶∞¡Δ∂§∏ ÃÀ™∞°∏ ·ÓÙÈÛÌ‹Ó·Ú¯Ô Â.·. ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ∂ÙÒÓ 76 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: B·ÛÈÏÈ΋ Δ· ·È‰È¿: ¶·Ú·Û΢‹ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·Ú›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ·ÛÈÏÈ΋, ¡›ÎË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ∂ϤÓË ÃÚ˘Û¿ÁË, ∂ϤÓË ÃÚ˘Û¿ÁË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

πø∞¡¡∏ Ãπ™Δ√ºπ§∏ ∂ÙÒÓ 82 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ·fi ÙË 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. Δ· ·È‰È¿: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ›Ï˘ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª¤· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

(806)

- √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆıԇ̠·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜” (°ƒ∏°√ƒπ√™ √ £∂√§.) - “Ãı˜ Û˘ÓÂı·ÙfiÌÔ˘Ó Ì·˙› ™Ô˘ ∫‡ÚÈÂ. ΔÒÚ· Û˘Ó‰fiÍ·ÛfiÓ Ì ÃÚÈÙ¤ ÂÓ ÙË μ·ÛÈÏ›· ™Ô˘” - “¢›‰Ô˘ ËÌ›Ó ÂÎÙ˘ÒÙÂÚÔÓ ™Ô˘ ÌÂÙ·Û¯Â›Ó ÂÓ ÙË ·ÓÂÛ¤Úˆ Ë̤ڷ Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜ ™Ô˘” - “ΔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆÌÂÓ Ùˆ ∫˘Ú›ˆ ÂÚ› ¿ÓÙˆÓ ˆÓ ·ÓÙ·¤‰ˆÎÂÓ ËÌ›Ó. ¢È’ ËÌ¿˜ £Âfi˜ ÂÓ ·ÓıÚÒÔȘ. ∂› ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÓ Ô ··ı‹˜. ∂› ÙÔÓ Õ‰ËÓ ÙÔ ºˆ˜. ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ·˜” (ª. μ∞™π§∂π√™) - ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ë̤ڷ Î·È Ï·ÌÚ˘ÓıÒÌÂÓ ÙË ·ÓËÁ‡ÚÂÈ ∂›ˆÌÂÓ ·‰ÂÏÊÔ› Î·È ÙÔȘ ÌÈÛÔ‡ÛÈÓ ËÌ¿˜ ¿ÓÙ·˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛˆÌÂÓ ÙË ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂÈ. ∫·È Ô‡Ùˆ ‚Ô‹ÛˆÌÂÓ, ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó¤ÛÙË!” (°ƒ∏°√ƒ. √ £∂√§.) “£· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÛÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈfi ÌÔ˘, ϤÁÂÈ Ô ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘ ∞‚‚·ÎÔ‡Ì! “∫È ÂÁÒ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Î·È ı· ηÙÔÙ‡ۈ Î·È ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ ÎÈ fi,ÙÈ ı· ÌÔ˘ ϯı› ÚÔ˜ Â̤ӷ. ∫·È ÛÂÙ·Ì¿ÙËÛ· Î·È Î·ÙfiÙÂ˘Û·. ∫·È Ó·, Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ οıÂÙ·È Â¿Óˆ ÛÙ· Ó¤ÊË, Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ó‡„ËÏÔ˜. ∏ fi„Ë ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì fi„Ë ·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ë ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ï¿Ì„Ë ·ÛÙÚ·‹˜, Ë ÔÔ›· Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∫·È ۋΈÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÊÒÓ·Í Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ. (∏ ʈӋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ÊˆÓ‹ Û¿ÏÈÁÁÔ˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ï‹ıÔ˜ ·fi ÌÈ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÙÚ·ÙÈ¿). ∫·È ›Â: “™‹ÌÂÚ· ‹ÏıÂ Ë ÛˆÙËÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ÔÚ·Ùfi Î·È ÙÔÓ ·fiÚ·ÙÔ. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó·ÛÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ·Ó·ÛÙËı›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ì·˙› ΔÔ˘. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙË ı¤ÛË ΔÔ˘, Â·Ó¤ÏıÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘, ÂÏ¢ıÂÚˆı›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜. √È ‡Ï˜ ÙÔ˘ Õ‰Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ηٷχÂÙ·È, Ô ·Ï·Èfi˜ Չ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Î·È Ô Ó¤Ô˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È. (ΔÂÏÂÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜)” (°ƒ∏°√ƒπ√À Δ√À £∂√§√°√À - √ªπ§. ª∂’ ∂π™ Δ√ ∞°. ¶∞™Ã∞). ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ù· ıÂ˚ο Î·È Ô˘Ú¿ÓÈ·, Ô ÕÁ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜, Ì·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË Ô˘ ϤÁÂÈ: “∂› Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÌÔ˘ ÛÙ‹ÛÔÌ·È Î·È ÂÈ‚‹ÛÔÌ·È Â› ÙËÓ ¤ÙÚ·Ó - ™Â ¤ÙÚ· ·Û¿Ï¢ÙË, ÛÙÂÚ¿ Î·È ˘„ËÏ‹ ı’ ·Ó·‚Ò, ÁÈ· Ó· ÚÔ͈ۤ Î·È Ó· ȉÒ, ÙÈ ı· ÌÔ˘ ÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜! ∫·È ›ÂÓ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊ‹ÙË: “∂¿Ó οÔÈÔ˜ Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ô˘ ÛÔ˘ ¤Î·Ó·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÁÚ¿„ÂȘ, ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· fiÛ· ÚÔϤÁˆ Î·È ‰ÂÈÏÈ¿ÛÂÈ, Î·È ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔÈ ‡ÌÓÔÈ “£· ·ÓÂ‚Ò Û ¤ÙÚ· ·Û¿Ï¢ÙË Î·È ˘„ËÏ‹, ÁÈ· Ó· È‰Ò Î·È Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÈ ı· ÌÔ˘ ÂÈ› Ô ∫‡ÚÈÔ˜... √ ‰›Î·ÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ı· ˙‹ÛÂÈ”! (¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∞μμ∞∫√Àª) ÁÈ· fiÛ· ÚÔϤÁˆ Î·È ‰ÂÈÏÈ¿ÛÂÈ Î·È ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙfi˜. ∏ „˘¯‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â˘·ÚÂÛÙÂ›Ù·È Ì’ ·˘ÙfiÓ. ŸÌˆ˜ Ô ‰›Î·ÈÔ˜, Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙ· Û fiÛ· ϤÁˆ, ı· Ûˆı› Î·È ı· ˙‹ÛÂÈ ‰È¿ Ù˘ ›ÛÙ¤ˆ˜ ÙÔ˘ Û’ ∂̤ӷ ÙÔ £Âfi!” (√ ‰›Î·ÈÔ˜ ÂÎ ›ÛÙ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÛÂÙ·È) (∞μμ∞∫√Àª μ’ 1-4). §ÔÈfiÓ: “∂› Ù˘ ı›·˜ Ê˘Ï·Î‹˜ Ô ıÂËÁfiÚÔ˜ ∞‚‚·ÎÔ‡Ì ∞˜ ÛÙ·ı› Â¿Óˆ ÛÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ (ˆ˜ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜ ʇϷη˜) Ì·˙› Ì ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÎÈ ·˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÕÁÁÂÏÔ Ô˘ ÌÂÁ·Ïfiʈӷ ϤÁÂÈ, Û‹ÌÂÚ· ·Ó¤ÙÂÈÏÂ Ë ™ˆÙËÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÂȉ‹ ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, ˆ˜ ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ £Âfi˜” (°È· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ï·ÌÚÈ¿ÙÈ΋ Ì·˜ ˘ÌÓˆ‰›·). “Ãı˜ Û˘ÓÂı·ÙfiÌËÓ ÛÔÈ ÃÚÈÛÙ¤, Û˘ÓÂÁ›ÚÔÌ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ·Ó·ÛÙ¿ÓÙÈ ÛÔÈ! ™‹ÌÂÚ· ÛÙ¤ÎÔÌ·È fiÚıÈÔ˜, Ô˘ ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ™˘ÛÙ·˘ÚˆÓfiÌÔ˘Ó Ì·˙› ™Ô˘ ÃÚÈÛÙ¤. Ãı˜: ∞˘Ùfi˜ ÌÂ Û˘Ó‰fiÍ·ÛÔÓ ™ˆÙ‹Ú ÂÓ ÙË μ·ÛÈÏ›· ™Ô˘” ! ŸÌˆ˜: “ΔÒÚ· fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÙÚ¿„ÂÈ ·fi ʈ˜ ÃÚÈÛÙ¤, ·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ fiÏË Ë ÎÙ›ÛË ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚˆı›!” . °È’ ·˘Ùfi: ø! ¶¿Û¯· ÙÔ Ì¤Á· Î·È ÈÂÚÒÙ·ÙÔÓ ÃÚÈÛÙ¤, ˆ ™ÔÊ›· Î·È §fiÁ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ¢‡Ó·ÌȘ. ¢›‰Ô˘ ËÌ›Ó ÂÎÙ˘ÒÙÂÚÔÓ ™Ô˘ ÌÂÙ·Û¯Â›Ó ÂÓ ÙË ·ÓÂÛ¤Úˆ Ë̤ڷ Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜ ™Ô˘” ! (... ∞Í›ˆÛ¤ Ì·˜ Ó· ™Â ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¤ÛÂÚË Î·È ·ÙÂχÙËÙË ÂΛÓË Ë̤ڷ Ù˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ μ·ÛÈÏ›·˜ ™Ô˘, ηٿ ÙÚfiÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÈÔ Ê·ÓÂÚfi (·’ fiÛÔ Û ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ηٿ ÙË £Â›· ∂˘¯·ÚÈÛÙ›·). °È’ ·˘Ùfi: “ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡ÓÙ˜ Ô˘ ·ÓfiÌÂı·” ! ∫·È Ô ª. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ¢·‚ȉÈÎfi „·ÏÌfi “ΔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ Ùˆ ∫˘Ú›ˆ ÂÚ› ¿ÓÙˆÓ ˆÓ ·ÓÙ·¤‰ˆÎ¤ ÌÔÈ;” (æ∞§ª. 115, 3), ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi, ÚˆÙ¿ ¿ÏÈ ÎÈ ÂÌ¿˜: “ΔÈ ı· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÁÈ· fiÏ· fiÛ·˜ Ì·˜ ·ÓÙ·¤‰ˆÛÂ; ∫·È Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ΔÔ˘ Î·È Â› ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. “°È· Ì·˜” ϤÁÂÈ Ô ı›Ԙ ·Ù‹Ú “Ô £Âfi˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ì·˜ Ô˘ ‰ÈÂÊı¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·, Ô §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ¤ÁÈÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Î·Ù·Û΋ӈÛ ̷˙› Ì·˜. ™Â Ì·˜ ÙÔ˘˜ ·¯·Ú›ÛÙÔ˘˜ ‹ÚıÂ Ô ∂˘ÂÚÁ¤Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Ô ∂Ï¢ıÂÚˆÙ‹˜, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, Ì·˜ ‹ÏıÂ Ô ◊ÏÈÔ˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Â¿Óˆ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ·Ó‹ÏıÂ Ô ··ı‹˜ (ˆ˜ £Âfi˜), ÛÙÔÓ Õ‰Ë Î·Ù‹Ïı ÙÔ ºˆ˜, ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ë ∑ˆ‹, Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ΛÓÔ˘˜

Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·!” . (∞˘Ù¿ Ù· ıÂÛ¤ÛÈ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÎÔ‹ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ·ÙÚfi˜. √È ˘ÌÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙË ÌÂÏÔÔ›ËÛ·Ó! ∫·È „¿ÏÏÂÙ·È Ô ‡ÌÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÓÔ˘˜ ηٿ ÙÔÓ ŸÚıÚÔ ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ μ·Ú¤ˆ˜ ‹¯Ô˘ (™ÙȯËÚ¿ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌ·). Δ¤ÏÔ˜, ·˜ „¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›: “∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ë̤ڷ Î·È Ï·ÌÚ˘ÓıÒÌÂÓ ÙË ·ÓËÁ‡ÚÂÈ -

∞˜ Á›ÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ʈÙÂÈÓÔ› ÁÈ· ¯¿ÚË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÎÈ ·˜ ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ! ∞˜ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ·‰ÂÏÊÔ‡˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ Ì·˜ ÌÈÛÔ‡Ó: ∂ÌÚfi˜, ·˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ÚÔ˜ ¯¿ÚË Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜! ∫·È ÙfiÙ ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ·˜ „¿ÏÏÔ˘Ì ·ÓËÁ˘ÚÈο: “ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó¤ÛÙË ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ, ı·Ó¿Ùˆ ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ù‹Û·˜ Î·È ÙÔȘ ÂÓ ÙÔȘ ÌÓ‹Ì·ÛÈ ˙ˆ‹Ó ¯·ÚÈÛ¿ÌÂÓÔ˜!” . ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

π¢ƒÀª∞ ∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™ Δ∂ƒª∞ §∞ƒπ™∏™ £∂™∏ ∑∞Ã∞ƒ∏, μ√§√™

ÀÔÛÙËÚ›ÍÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” Ì ÌÈ· ·Û¯·ÏÈÓ‹ Ï·Ì¿‰· ºÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈı·ÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ì ·Á¿Ë Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÙȘ ¯·Ú›ÛÂÙ ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ 24210 66150 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ email ÛÙÔ asprespetaloudes@yahoo.gr. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔÏfi„˘¯· ηÏfi ¶¿Û¯· Î·È Î·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ˘Á›· Î·È ·Á¿Ë.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 2421066150 & 2421065776 Fax 2421083420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏ ŒÏ· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÁÈfiÚÙ·Û ̷˙› Ì·˜, ‰Â˜ Ò˜ ‚ϤÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙË ˙ˆ‹! ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜: ™ÙËÚ›˙ÂÙ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. ¢ÚÒÓÙ·˜: ¶ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿. °ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜: μϤÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∞fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: “£· ¤ÚıÂÈ Ô °ÒÁÔ˜, Ë ¢¤ÛÔÈÓ·, Ô Ã¿Ú˘, Ë ¡ÂϤÓË, Ë Ì·Ì¿Î·. £· ¤ÚıÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì·˙› Ì·˜;” ϤÂÈ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜. “∂Ï¿Ù ·È‰È¿ Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì” ϤÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘. “∂Ì›˜ Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜” ϤÂÈ Ë μ›ÎË. “¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜” ϤÌ ÂÌ›˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ 19/4/2014 ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙȘ 6 Ë ÒÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞Ó¿‚Ô˘Ì ϷÌ¿‰Â˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÙÛÔ˘ÁÎÚ›ÛÔ˘Ì ·˘Á¿ Ì·˙›. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™ Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ Î·È ∫∞§√ ¶∞™Ã∞. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜

ª¡∏ª√™À¡√ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ™∫√Àƒ°π∞ ÙÂϤ۷Ì ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Â› ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ Û ÎÏÂÈÛÙfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: πˆ¿ÓÓ˘ ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ™˘Ú·ÁÒ ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿ √ ·ÓÈ„Èfi˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿˜ ∂Ș ÙË ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ‰fiıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Û ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

Δ∂§∂Δ∞π

“√ ¡∞ƒ∫π™™√™” ¶√§Àª∂ƒ∏ 107 μ√§√™ - Δ∏§. 24210 34552 (804)

(809)


49

ª. ™∞μμ∞Δ√-KYPIAKH Δ√À ¶∞™Ã∞ 19-20 ∞¶ƒπ§π√À 2014

∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫ÔÌÌËÙ¿

ΔÔ ™ÎÔÚȉfi¯ÔÚÙÔ Î·È Ë Ã·ÌÔχÎË

£ÚËÛ΢ÙÈ΋-ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 12-15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË

Δ√ ™ÎÔÚȉfi¯ÔÚÙÔ Â›Ó·È

√ ¢¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ “ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ” ÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∫ÒÌË ÙˆÓ ∫ˆÊÒÓ Ù˘ Èڷگ›·˜ ∫ÔÎÔÛ›Ô˘ Ù˘ ºı›·˜

· “Ï›„·Ó·” ÙÔ˘ ∫ˆÊÈÒÙË ÈÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘, ÏÔÁ›Ô˘ Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ‡ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿ (∫ˆÊÔ› 1762-¶¤ÛÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1830), ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜, 184 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ EÔtvÔs Lorand University Faculty of Humanity-Budapest Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Eotvos Lorand, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·‚·ÏηÓÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜” , ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ˆÊÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÌËÙ¿˜” Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚ˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋˜ ÂΉÚÔÌ‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ. √ Á.Á. ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °È·ÓÓ›ÙÛË, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·Ú·Ê¤ÚË, ÙÔÓ Ù·Ì›· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∑·ÁÎÔ‡ÚË, Ù· ̤ÏË °È·ÓÓ›ÙÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, °È·ÓÓ›ÙÛË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, °È·ÓÓ›ÙÛË ¶·ÓÙÂÏ‹, μ¤ÚÁ· ∞fiÛÙÔÏÔ, ∫·ÏÙÛ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶··ÚÚ›˙Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫·Λ‰Ë, ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜-ÂÈÛËÁËÙ¤˜ μ›ÎÙˆÚ· ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜” , ∞fiÛÙÔÏÔ ¢·ÚfiÔ˘ÏÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ¡›ÎÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÊÈÏfiÏÔÁÔ, §ÂˆÓ›‰· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë ηıËÁËÙ‹ ÊÈÏfiÏÔÁÔ, πˆ¿ÓÓË °ÎfiÏÙÛË ıÂÔÏfiÁÔ, ºÒÙÈÔ Ã·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑Ô‡Ë, ∂ϤÓË ∫fiÓÈ·ÚË, ¢¤ÛÔÈÓ· ∫ÔÌÈÒÙË, ∫·ÏÏÈfiË ªˆÚ·˝ÙÔ˘, ŸÏÁ· μÔ‡ÏÁ·ÚË, °ÂˆÚÁ›· ƒÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÛ¿ÏÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ªÔ˘ÁÔÔ‡ÏÔ˘, πˆ¿ÓÓË Ã·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È •·Óı‹ ÷ÙÛˉËÌËÙÚ›Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, fiÔ˘ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ú¤Û‚Ë Ù˘ √˘Á-

Δ

Á·Ú›·˜ ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ °È·ÓӷοÎË, ÙÔ˘˜ ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· Ú¤Û‚Ë Ù˘ μȤÓÓ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ ∞ÏÈʤÚË Î·È ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¡¿ÎÔ, ϤÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Eotvos Lorand ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Mercury Metropol. ∏ ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Î·È Ì ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Î·È ÁÂÌ¿Ù˜ ÈÛÙÔÚ›· Á¤Ê˘Ú˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ô˘ÁÁÚÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ˘ Î. §·ÔÎÚ¿ÙË ∫ÔÚ¿ÓÙË Ù˘ ªÂÈÔÓÔÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Budaors (¶ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘) Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Budaors, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1821. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ÂÚ¢ÓËÙ‹ - ÈÛÙÔÚÈÎfi Dr ∞ÓÙ¿Ï °ÈÒÚÁË ¡ÙÈÔÛ¤ÁÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ·fi ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÎÔ˜ ºÒÙ˘ ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ Bud·ors ÙËÓ ∞‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ. ™ÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ Ì·˜, ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (Petofi ter, 5Ô ‰È·Ì.), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠ·fi ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ÁχÙË °Èfi˙ÂÊ μ¿ÚÁη ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÌÔÁÂÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006, ¤ÁÈÓ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, ·fi ÙÔ Á.Á. ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ °ÂÒÚÁÈÔ ™Ô‡ÚÏ· Î·È ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ú¤Û‚Ë Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ °È·ÓӷοÎË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ºÒÙÈÔ

÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °È·ÓÓ›ÙÛË, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·Ú·Ê¤ÚË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∑·ÁÎÔ‡ÚË. ∂ÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (Petofi ter 2, 5Ô ‰È·Ì) Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘, fiÔ˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ÂÙ¿ÊË ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Ô ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÌËÙ¿˜. ∞fi ÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓ· ÎÚ·ÙÈο ·Ú¯Â›· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Ú‰fiıË ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ı·Ó¿ÙˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Î·È ·fi ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 722 ΛÌÂÓÔ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ “1830 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 6... ˙‹Û·˜ (¤ÙË) 68” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ï‹Î˘ıÔ˜ Ì ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ‹Ú·Ì ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÙ¿ÊË, ı· ÂÓ·ÔÙÂı› Û ÎÂÓÔÙ¿ÊÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ˆÊÔ‡˜, ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÙË ‰ÂÈ ÂχıÂÚË. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÍȈı‹Î·Ì ÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È μȤÓÓ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Î·È Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ªÈ· fiÏË Ì ¿„ÔÁË Ú˘ÌÔÙÔÌ›·, ÔÏϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ψÊfiÚÔ˘˜, ¿Úη, οÛÙÚ·, ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÙÔ ¤Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Û ÔÌÔÚÊÈ¿, ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÁÔÙıÈÎfi ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· Ò˜ Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ì·ÚfiÎ, ÙÔ ÚÔÎÔÎfi, ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi, ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ÙËÓ ∞ÚÙ ¡Ô˘‚Ò Î.Ï., ÌÈ·

Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˉÔÓ‹ Ù˘ fiÚ·Û˘, ̤ۈ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙȘ ˘fiÁÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î. §·ÔÎÚ¿ÙË ∫ÔÚ¿ÓË. Δ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ›, ÔÈ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÊÔÚÂÛȤ˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Ì ÙÛÈÁÁ¿ÓÈη ‚ÈÔÏÈ¿, ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·, ·fi ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Â›Û΄‹ Ì·˜. ΔÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Astoria, ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ˆÊÈÒÙË, §ÔÁ›Ô˘ Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ‡ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” . ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È ŒÍ·Ú¯Ô˜ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È ªÂÛ¢ÚÒ˘ Î.Î. ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜, ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: - “πÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ∫ÒÌ˘ ÙˆÓ ∫ˆÊÒÓ” ·fi ÙÔ °È·ÓÓ›ÙÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢¿ÛηÏÔ, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÊÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÌËÙ¿˜” . - “∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” ·fi ÙÔ ™Ô‡ÚÏ· °ÂÒÚÁÈÔ, Á. Á. ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. - “™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿, “πÂÚ¿ ∫·-

Ù‹¯ËÛȘ” : £ÂÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË” ·fi ÙÔÓ °ÎfiÏÙÛË πˆ¿ÓÓË, ıÂÔÏfiÁÔ. - “√È ∫ˆÊÔ› Î·È Ë ¶¤ÛÙË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” ·fi ÙÔÓ ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ μ›ÎÙˆÚ·, Úfi‰ÚÔ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜” . - “ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÚÔÈ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” ·fi ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë §ÂˆÓ›‰·, ηıËÁËÙ‹ ÊÈÏfiÏÔÁÔ. - “∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· 17Ô˜ -18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜” ·fi ÙË ‰Ú. ™fiÏÙÈ ¡ÙÒÚ· (Dr. Solti Dora), ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Eotvos Lorand University. - ““∏ ¶·Ï·È¿ Î·È ¡¤· °ÂˆÁÚ·Ê›·” ÙÔ˘ ÏÔÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” ·fi ÙÔ ¢·ÚfiÔ˘ÏÔ ∞fiÛÙÔÏÔ, Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ Î·È ‰Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. - “Δ· “Õ·ÓÙ·” ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ, ηıËÁËÙ‹ ÊÈÏfiÏÔÁÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ∞Á›ˆÓ πÂÚÔı¤Ô˘ Î·È ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Budapest V., Vaci utca 55, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î.Î. ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Î·È ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÈÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ Î·È ÏÔÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÒÌ· Ô˘ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ 27 Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿, ·Ó·¯ÒÚËÛ Ôχ Úˆ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ·fi ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÂÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 184 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ‰Ò, ·Ï¿ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿, Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙÔÓ Í¤¯·Û ‹ ÙÔÓ ·ÁÓfiËÛÂ, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÒÓ. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ÎÈ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰È¢ڇÓıËΠۋÌÂÚ· Â‰Ò Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜.

¤Ó· ›‰Ô˜ ÊÙ¤Ú˘ ‡„Ô˘˜ 20-30 ÂÎ. Asplenium Ceterach-ºÙ¤ÚË ∞ÛÏ‹ÓÈÔÓ ÙÔ ∫ÂÙ¤Ú·¯ÔÓ ‹ ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfiÓ Â›Ó·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. °ÓˆÛÙfi Ì·˜ Î·È Ì ٷ Ï·˚ο ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ù·: ™ÎÔÚ›‰È, ™ÎÔÚȉfi¯ÔÚÙÔ, ÃÚ˘Ûfi¯ÔÚÙÔ, ∞ÁÚÈÔÛ¿ÚÙÈ Î.¿. ÃÚ‹ÛÈÌ¿ ÙÔ˘ ̤ÚË: ŸÏÔ ÙÔ Ê˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ú›˙· ÙÔ˘. ΔÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û ˘ÁÚÔ‡˜ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ÙfiÔ˘˜ ‹ Û ·Ï·ÈÔ‡˜ ˘ÁÚÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÛÙˆ˜, ÙˆÓ Ô˘ÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ, ηٿ Ù˘ ‰È¿ÚÚÔÈ·˜, „·ÌÌÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ·ı‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ, ˘ÂÚÙÚÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ηٿ ÙˆÓ Âψ‰ÒÓ ˘ÚÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÛÏËÓ›·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·Ê¤„ËÌ¿ ÙÔ˘, 3-4 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ. ªÂ ÙÔ ·Ê¤„ËÌ· ·˘Ùfi οÓÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ù·Ï¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ·ÔÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· Ù· Ó·ÓÈο Û˘Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘.

÷ÌÔχÎË ‹ μ‹¯ÈÔÓ ΔÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· Tussilago Farfara Î·È μ‹¯ÈÔÓ. °ÓˆÛÙfi Ì·˜ Ì ٷ Ï·˚ο ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ù·: ÷ÌÔχÎÈ ‹ ÷ÌÔχÎË, °Ï˘ÎÔÌ¿ÓÓ·, μ˯¿ÓÈ Î.¿. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ™˘Óı¤ÙˆÓCompositate, Ì·˙› Ì ÙȘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˜, Ù· ÷ÌfiÌËÏ·, ÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˜ (ÙȘ ·ÎÂÚ¤ÙÙ˜) ÙˆÓ ¿ÚΈÓ, Ù· ÃÚ˘Û¿ÓıÂÌ·, ÙËÓ ∞„Èı›· Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿. Δ· ¿ÓıË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÚÈÓ ·fi Ù· ʇÏÏ·. Δ· ¿ÓıË ¤¯Ô˘Ó Á‡ÛË ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó: °fiÌÌ·, ÈÓÔ˘Ï›ÓË, Á·ÏÏÈÎfiÓ Ô͇ (‰Â„È΋ Ô˘Û›·), ÙËÙÈο Ôͤ·, ÈÎÚ‹ Âί˘ÏÈ·ÛÌ·ÙÈ΋ ‡ÏË, ÚËÙ›ÓË, ÛÙÂÚÂfi Ï¿‰È, ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. Δ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÏ˘Û¯ÚÔÌ·ÙÒ‰Ë. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ÙÔ μ‹¯ÈÔÓ-÷ÌÔχÎË ¤¯ÂÈ ·Ô¯ÚÂÌÙÈΤ˜ Î·È Ì·Ï·ÎÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Û·Ó Ù˘ ªÔÏfi¯·˜, ¢ÂÓ‰ÚÔÌÔÏfi¯·˜-∞ÏÙ·›·˜. ΔÔ ¤Á¯˘Ì¿ Ù˘ Ì ϛÁÔ Ì¤ÏÈ ·ÔÙÂÏ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÚfiÊËÌ· ÁÈ· ÙÔ ‚‹¯·. ∫¿ÔÙ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Â›ÛËÌÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·ÓÙȂ˯ÈÎfi Tussilago Farfara ˆ˜ ÛÈÚfiÈ. ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 24210 95753


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

50

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

√ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÌÈÏ¿ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ô„ÈÓ‹˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔ Lab Art

ªÔ˘ÛÈ΋ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ¢‹ÌÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë

¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Lab Art ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó 00:00, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 2421403454.√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ! Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ÙȘ Ӥ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ “ªÂ›Ó ‰›Ï· ÌÔ˘” , “μÔ˘ÙÈ¿ ÛÙÔ ÎÂÓfi” ·fi ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ (“¶¿ÓÙ· Î·È ·ÓÙÔ‡ Ì·˙› ÛÔ˘” , “™’ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË” , “ªÂ Û¤Ó· Ï¿È ÌÔ˘” , “ÃÙ›Û ÌÈ· Á¤Ê˘Ú·” , “ΔÒÚ·” , “3 Ï¿ıË” ), Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÛΤ„ÂȘ, ÛÙ· ·ÏËıÈÓ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ԢÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·! ªÔÓ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏË ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ó·Úfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù· οÓÂÈ fiÏ·: ∞˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ, ¯ÔÚ‡ÂÈ, ÂÍÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ, ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È Î·È Ì·˜ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì·ÁÈ΋ ÙÚԯȿ. ∫·È Ì·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi!

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

¡π∫√™ ª¶∞ƒ¶∞∫∏™

- °ÂÈ· ÛÔ˘ ¢‹ÌÔ! ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Û·È ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ‹ Û · ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ÎÈÓ›۷È; ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ˆ οÓÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Â›Ì·È ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. - ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ÌÈ· ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜. ∂Û‡ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜ ÂÎÙfi˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂȘ ·fi ÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢; ™˘Ó‹ıˆ˜ fiˆ˜ Î·È ÙÒÚ· ÂÚÓ¿ˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. - ¶Ô‡ ̤ÓÂȘ Î·È Ô‡ Û ÂÙ˘ ¯·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·; ª¤Óˆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Â·Ê‹ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔÚ› Ó· Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ΔÔ˘

∫. ∞. ªÔÚ¿ÚÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÙË ÎÚ›Û˘, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ÚÔÔÙÈ΋ ÂÈ¤‰Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜) Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ı· ·›ÚÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·˘Ù··Û¯fiÏËÛ˘ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ·¯Ù› ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜. ∞fi ÙË ÌÈ·, ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È fiÚÔ˘˜. ¡· ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ô˘ ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ··Û¯fiÏËÛË. ¢ËÏ·‰‹ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™Â οÔȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ›-

- ∂›Û·È ÂÓÂÚÁfi˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û live; ∂›Ì·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ó· Ô˘Ó. °È· ·˘Ùfi Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÕÏÏÔ˜ ∂ÁÒ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÙË Ó¤· ÌÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Û Â›Â‰Ô live ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ¤¯ˆ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ ÂÚÈԉ›·, Ë ÔÔ›· Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ guest ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ÂÎÙÈÌÒ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. -¶ÔÈ· Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Ô˘ Ì¿Ï ÏÔÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ / Ô˘ Â›Û·È ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂȘ Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ; ¢ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ˆ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏ· fiÛ· ¤¯ˆ οÓÂÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó - ¿ÏÏ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ - ÛÙÔ Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Ô ÎfiÛÌÔ˜. -∂›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÂÓÈο; ªÂ ÔÈÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤ -

¯ÓË ¤¯ÂȘ ¯·Ú› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÛÙË ÛÎËÓ‹ ‹ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ; ¢ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ˆ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ ˆÚ·›·. ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙÔ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Â̤ӷ. -∞ÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ¿ÏÏ· ›‰Ë; ΔÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘; ∞ÎÔ‡ˆ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∞Ó ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. -∞Ó¿ÊÂÚ¤ Ì·˜ ÌÂÚÈο ·ÎÔ‡ ÛÌ·Ù· Ô˘ Û ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∂› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ fï˜ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο ̤¯ÚÈ heavy metal. -∂›Ó·È ‡ÎÔÏË ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡; ΔÈ ¯·Ú¤˜ ¤ -

¯ÂÈ Î·È ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘; ∫·Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË fiÙ·Ó ‰›ÓÂÛ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ÷ڿ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ·Ó fï˜ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· οÙÈ Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘. -Œ¯ÂȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ¯fiÌÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜; ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È Ù· Ù·Í›‰È·. -™ÙÔ μfiÏÔ Ì¿˜ ¤Ú¯ÂÛ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ - ÁÂÓÈο ÔȘ ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜; ∂›Ó·È ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ fiÏË Ô˘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ Ù¤ÏÂÈ·. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÒ Í·Ó¿ ı· ¤¯ˆ ÙËÓ ›‰È· ÂÌÂÈÚ›·! -¢ÒÛ ̷˜ ηӷ‰˘fi ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ Lab Art. ∫¿ı ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ οӈ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ·ÓÔ›Áˆ ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· οӈ ¤Ó· ¿ÚÙÈ Ô˘ fiÏÔÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓfi ·-

ÓÙ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∫·ÏÒ ÏÔÈfiÓ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¤· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˆÚ·›Ô ‚Ú¿‰˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ.

-Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì·˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó.

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ˘Á›· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·! ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 10ú ÛÙ·: μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, Elefantas Coffee Bar, ENTRA Cafe & Cocktail Bar.

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ··Û¯fiÏËÛË. √È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ·fi ÙË ÌÈ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î¿ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¢¿ÏˆÙ˜ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜), ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÓÂÈ ÙȘ fiÔȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ “ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜” Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. √ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔÈ΋˜ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘” Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ì ÌÈÎÚfi ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Ù· ÎfiÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÁ¿Ï·, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó .¯. ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿ÁÈ· (ÌÂÁ¿Ï· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô¯‹Ì·Ù· Î.Ï.), Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË-

̷ٛ˜ Û ÂÌÔÚÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ¡· ÛËÌÂȈı›, Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ô ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ “·Ú·ÎÙ‹˜” . ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› (Û Â›Â‰Ô ¢‹ÌÔ˘, ¡ÔÌÔ‡;) ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÁÈ·

ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ - ·ÁÔÚ¤˜, Ô˘ ı· ·›ÚÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ªÂ ‚·ÛÈ΋ ‚¤‚·È· ÚÔ¸fiıÂÛË, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜.

ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (fiˆ˜ ΔÔÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔÈ΋˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÙÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (.¯. ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔÂχۈ˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·), ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ÓÔ˚ÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È fi¯È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÔÏ˘Ô›ÎÈϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰Ô-

ÌÒÓ ı· ¤¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·. ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı›, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. .¯. ı·Ï¿ÛÛÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ‚. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ (ÂÓ‰ÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Î.Ï.). Á. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› Ë È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ, Ë Î·Ï‹ ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÈÛfiÙÈÌ· Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Î·È Ù· ÈÛÙˆÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜, Â›Î·ÈÚË ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ fiÛÔ ÔÙ¤. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì Ú¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ.


M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

51

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¶∞√∫

T.V.

¢›ÓÂÈ ÚÈÌ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ô ™·‚‚›‰Ë˜

Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

ª. ™¿‚‚·ÙÔ

ª∂°∞§∏ ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔÓ π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë Ë Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ·˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ÚÈÌ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ ›¯Â Ù¿ÍÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙËÓ ªÂÓʛη Î·È ÓÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Ó›ÎËÛ·Ó ÂÓÙfi˜ Ì 2-1 ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì 1-0, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı›, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ì ÙÔ˘˜ “∞ÂÙÔ‡˜” , ¯ÒÚÈ· ·fi ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. “∂›Ì·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫. ªÂ οӷÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ Ì ÙË Ó›ÎË Û·˜” , › ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. “™·˜ ·Á·¿ˆ Î·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó‹ Â·Ê‹, Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Â›Ì·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜. ªË ÊÔ‚¿ÛÙ ٛÔÙ·” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚÈÌ: “∫ÂÚ‰›ÛÙ ÂÛ›˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÎÈ ÂÁÒ Â‰Ò Â›Ì·È” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¡¿Ù¯Ô Ô ¶∞√∫, ηıÒ˜ Ô π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜ ÂÈı˘Ì› ‰È·Î·Ò˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ ÙÔ “fiÏÔ” ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ƒÔ˘Ì›Ó ∫·˙¿Ó, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ 11 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. √ ¡¿Ù¯Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚfiÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” . øÛÙfiÛÔ, Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¤¯ÂÈ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ‰ÈfiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÒÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ¶∞√∫ ÙÔÓ ¡¿Ù¯Ô.

∫À¶∂§§√

∫·È ÛÙÔÓ ™∫∞´ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ∂∫Δ√™ ·fi ÙÔÓ √Δ∂ ΔV, ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ - ¶∞√∫ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ™∫∞´. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 20.00, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ √Δ∂ ΔV Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ∂Âȉ‹, fï˜, ¤ÚÂÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ÎÈ ·fi ÂχıÂÚÔ Î·Ó¿ÏÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ô √Δ∂ TV ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ·ÓÔȯٿ ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ™∫∞π, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ‰Â›ÍÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔË̤ÓÔ ÛÙȘ 22:00, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ.

√ √§Àª¶π∞∫√™ °π∞ Δ∞ ∂∫Δƒ√¶∞ ™Δ∏¡ Δ√Àª¶∞

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ √À∂º∞.

∏ ÔÚÁ‹ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ∫·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÙ¤ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘, ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Î·È Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‚ÚÂı› ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙËÏÈÙ‡ԢÓ, Â›Û˘, ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÈÛ·ÁÁÂ-

Ï›˜, ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛٿل·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ √À∂º∞ ÁÈ· ÙËÓ Ì·Ó¿Ó· Ô˘ ¤Ù·Í·Ó ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÛÙÔÓ §Â¿ÓÙÚÔ ™·Ï›ÓÔ. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙË Û ı¤Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Ù˘ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi Ù· fiÛ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÁÈ· Ó· ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi “‚Ú¿˙Ô˘Ó” Î·È Ì ÙËÓ ∂¶√. £ÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÚÚ‹˜ ÎÔ›Ù·˙ ··ı‹˜ Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ˘fi Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜.

μ·ÏÓÙ¤˜: ªÂ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Î·È Ì ¤‚ÚÈ˙Â Ô μ›ÙÔÚ ΔÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο, ·fi fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ‚Á‹ÎÂ Ô ¡¤ÏÛÔÓ μ·ÏÓÙ¤˜. √ ¶·Ú·ÁÔ˘·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ËÌÈ-

ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË fi¯È ÌfiÓÔ ·fi Ô·‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. “ªÂÙ¿ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘, Ì‹Î·Ó Ô·‰Ô› Î·È ‹Á·Ì ÚÔ˜ ÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÁÈ· Ó· Ìԇ̠ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÂΛ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¯·Ìfi˜. Œ‚ÏÂ· ÎfiÛÌÔ Ó· ¯Ù˘¿ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ ·Ì˘ÓıÔ‡ÌÂ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰¤¯ÙËη ‰‡Ô ÌÔ˘ÓȤ˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Ì›· ÎψÙÛÈ¿ ÛÙ· ÁÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó·, Ë ÔÔ›· Ì ¤Î·Ó ӷ ÁÔÓ·Ù›Ûˆ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ οÔÈÔ˜ Ì ÙÚ¿‚ËÍ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ì ۋΈÛÂ, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔ˘ÓȤ˜ Î·È ÎψÙÛȤ˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÔÚÙÔηϛ ʷӤϘ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ·ÏÓÙ¤˜ ÛÙÔÓ “°·‡ÚÔ” . “ªÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ó· οÓÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÔÈ Ô·‰Ô›. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈıÂÙÈΤ˜ Î·È ‚›·È˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Û˘ÏÏ¿‚ˆ. √ μ›ÙÔÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÔ‡ ˙‹ÙËÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ¯Ù˘Ô‡ÛÂ Î·È Ì ¤‚ÚÈ˙Â. ∂›Ì·ÛÙ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌÔÚ› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ Û˘Ì·›ÎÙ˜. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙfiÙÂ; ΔÈ ı· ÌÔ˘ ÂÈ; √ ™ÙÔ¯ ÙÈ ı· ÌÔ˘ ÂÈ ·Ó Ì ‰ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ;” , ÚfiÛıÂÛÂ.

¢∏§ø™∂ √ ∞™√™ Δ√À ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À ¡Δ∞¡π∂§ ¶ƒ∞¡πΔ™

“∂È‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· Ì·˜ Ô ÙÂÏÈÎfi˜” ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶Ú¿ÓÈÙ˜ ‹Úı ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Î·Ó¤Ó·Ó ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ŸÓÙ·˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó fi¯È Ô ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶Ú¿ÓÈÙ˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ̤ۈ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ¿ÛÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Á¯ÒÓÂÈ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ¿Á¯Ô˜ ηıÒ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ Ù›ÙψÓ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ͽη Ì ÙÔÓ Δ¿ÛÔ §·Áfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ï¿ fiÙÈ ÙÔ˘ ϤÂÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÂȉ‹ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. “¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οӷÌ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È Â›Ì·ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ ¿ÍÈ˙ ÁÈ·Ù› fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·›˙ÂÈ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÔ˘‰·›· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶Ú¿ÓÈÙ˜, Ô˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· Ù·

“ÎÏÂȉȿ” Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘: “¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ›·Ì ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ›. ¡· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÔıÔ‡Ó. •¤Ú·Ì fiÙÈ ı· ¤·È˙·Ó ·Ì˘ÓÙÈο Î·È fiÙÈ ı· ¤‚·˙·Ó ¤ÓÙÂη ·›ÎÙ˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ì¿Ï·. ◊Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ, Ô˘ ‹Úı ۯÂÙÈο ÓˆÚ›˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÙÔ˘˜ Ȥ˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ì ·Ú¿ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ. ™ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, fï˜, ‰Â›Í·Ì ˆ˜ ›¯·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔÓ √º∏. ΔڤͷÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜” . °È· ÙÔ ·Ó Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿: “º˘ÛÈο, ¤¯Ô˘Ì ӤԢ˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ôχ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È Ê¿ÓËΠÔχ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √º∏. ∂›Ì·È Â›Û˘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ›‰· ηٿÌÂÛÙÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜. ªÂ ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÙÈ ‹Á·Ó Û›ÙÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ fiˆ˜ Î·È ÂÁÒ” . °È· ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘˜ ›Â Ô ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË: “ª·˜ › ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, ÂÂȉ‹ ‰Â›Í·Ì Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÂ-

˙fiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ Â‰Ò Î·È Ì·˜ › ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ” . °È· ÙÔ ›ڷÁÌ· Ì ÙÔ §·Áfi: “◊Ù·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÛÙ›Ô. ΔÔ˘ ›· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ͢ÚÈÛÙ› Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì ̷˙› ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì 3-0 (Û.Û. ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi). ŒÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ... ΔÔ˘˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ∂ÁÒ fiÙ·Ó Â›Ì·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ı¤Ïˆ Ó· ‰Â›¯Óˆ Û·Ó Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó” . °È· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ë ·ÂÈÚ›· ÔÏÏÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√: “Ÿ¯È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›·. £· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ¢Â›Í·Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¿ÓÙÚ˜ Î·È fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £· ›̷ÛÙ 100% ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” . °È· ÙÔ ·Ó ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ¿Á¯Ô˜: “∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ·. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ê¤ÙÔ˜” .

√Δ∂ SPORT 1 14.45 ΔfiÙÂÓ·Ì-ºÔ‡Ï·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 °. ÷Ì-∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ÷Ï-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-ƒfiÌ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 2 14.00 ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë-√˘ÓÈfiÓ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ª¿ÈÓÙ˜ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 §Â‚¿ÓÙÂ-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ™ÔÛȉ¿‰-∂Û·ÓÈfiÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 3 19.30 °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-ªÔÏfiÓÈ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 22.00 ∞ÁÒÓ·˜ Ï¤È ÔÊ ¡μ∞ -∑03.00 ∞ÁÒÓ·˜ Ï¤È ÔÊ ¡μ∞ -∑05.30 ∞ÁÒÓ·˜ Ï¤È ÔÊ ¡μ∞ -∑OTE SPORT 4 16.00 √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-¡¿ÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 19.30 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.30 ∫¿ÚÓÙÈÊ-™ÙfiԢΠ-ª- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 23.30 ¡ÈԇηÛÙÏ-™Ô˘fiÓÛÈ -ª- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) OTE SPORT 5 16.30 ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁÎ-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) ACTION 24 17.00 ™·¯Ù¿Ú-ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √˘ÎÚ·Ó›·˜)

¶¿Û¯· √Δ∂ SPORT 1 10.00 °ÎÚ·Ó ÚÈ ∫›Ó·˜ -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) 14.00 ¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜-§›‚ÂÚÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 16.05 ΔÛ¤ÏÛÈ-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 18.10 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 2 11.00 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ -ª- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 13.00 ∞ÏÌÂÚ›·-£¤ÏÙ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 18.00 μ·ÁÈÂοÓÔ-ª¤ÙȘ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 20.00 ™Â‚›ÏÏË-°Ú·Ó¿‰· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 4 14.30 ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ-º™μ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 18.30 ™ÙÔ˘ÙÁοډË-™¿ÏΠ-∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) OTE SPORT 5 19.00 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 20.00 °·Ï·Ù·Û·Ú¿È-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 00.15 ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ-μÂϤ˙ ™·Ú. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) ACTION 24 19.00 ΔÛ‚fiÏÂ-ÕÁÈ·Í -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜)

¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¢∏ª. Δ∏§∂√ƒ∞™∏ 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 1 22.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-°. ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) OTE SPORT 2 23.00 ª¿Ï·Á·-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 3 03.00 ∞ÁÒÓ·˜ Ï¤È ÔÊ ¡μ∞ -∑NOVASPORTS 1 21.05 ª·Î¿ÌÈ-ªÈÏ¿ÓÔ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 2 21.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-Δ™™∫∞ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) ACTION 24 15.30 ∫Ï·Ì ªÚÈ˙-™Ù·ÓÙ¿Ú §. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÂÏÁ›Ô˘) 19.00 °ÎÂÓÎ-ÕÓÙÂÚϯ٠-∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÂÏÁ›Ô˘)

ΔÚ›ÙË 22/4 NOVASPORTS 1 21.45 °·Ï·Ù·Û·Ú¿È-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· (·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›) -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 2 21.45 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ΔÛ¤ÏÛÈ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ)


52

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

¶√§§√π ∞£§∏Δ∂™ ∂§∞μ∞¡ ª∂ƒ√™ ™Δ√¡ ∞°ø¡∞ ¶√À ∂¡ø™∂ Δ∞ ª∞ƒΔÀƒπ∫∞ Ãøƒπ∞ ƒπ∑√ªÀ§√À ∫∞π ∫∂ƒ∞™π∞™

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ 16Ô ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Â ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô 16Ô˜ ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘-∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÒıËÎ·Ó Ù· ‰‡Ô Ì·ÚÙ˘ÚÈο ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜.

ª

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÚÔÌ›˜ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙË fiÌÔÚÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Ù¤ÏÂȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi οÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ú·χڈ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈfiÙÔÔ Î·È ÙÔ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÙÔ›Ô, ·Ô˙ËÌ›ˆÛ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î‡ÂÏÏ·, ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·Ù›Û·ÓÙ˜ ‰fiıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ˘Á›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ë ¢‹-

Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Â›Û˘ Û˘Ó¯¿ÚË fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰‡Ô Ì·ÚÙ˘ÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘Ó·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ª·Ú›Ó· Î·È ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ¶¿Ú˘, Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ¢ˆÚÔı¤·, Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ Î. °Ô‡Ï·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ Û˘Ó¤‰Ú·Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Â›Û˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î.Î. ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ ÿÚ˘, ª·Ù˙ȿη˜ °È¿ÓÓ˘, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ∞ÚÂÙ‹, ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ.™. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î. ÷ÛÈÒÙË ∞ÓÙˆÓ›·, Ô Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ϤÎÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. °È· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∏ÌÈÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ “∑·ÁÔÚ›Ó” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ̋ψÓ, ÙËÓ ∂æ∞ ÁÈ·

Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙË Î¿‚· ™·Ú¿ÓÙ˘, ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “¶ÚÔÌËı‡˜” , ÙËÓ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞.∂ ÁÈ· Ù· ÓÂÚ¿, ÙÔ˘˜ ∫Ô˘ÎÔÁÈ¿ÓÓË ª¿ÌË, ¶ÂÏȯfi ¶¤ÙÚÔ, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, §›ÏÔ °ÈÒÚÁÔ, ¶·Ï¿ÓÙ˙· ∫ÒÛÙ· (ʈÙfi Î·È ‚›ÓÙÂÔ ·ÁÒÓ·), ÙÔÓ °Ô‡ÛË ÃÚ‹ÛÙÔ (‚›ÓÙÂÔ ·ÁÒÓ·), ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·-¯ÚÔÓÔ̤ÙÚ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ °ÂÚÔÓÙfiÔ˘ÏÔ ∫ÒÛÙ·, ∫˘ÚÈ·˙‹ ¢ËÌ‹ÙÚË, ª˘ÙÈÏÈfi ™Ù·‡ÚÔ, ™·Ì·ÎÔ‚Ï‹ ¢ËÌ‹ÙÚË, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙËÓ ∂√™§ª∞-À ÁÈ· ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ Ù˘. ∂›Û˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÙÔÓ º›ÏÈÔ ∫·ÎÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. Δ¤ÏÔ˜, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌ›˜ Ô˘ ÙÈÌÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂȉÈ΋ ‚Ú¿‚¢ÛË ÛÙÔÓ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ªÈ¯¿ÏË (Ù˘ÊÏfi˜) Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰Ô‡ ª¿ÓÔ˘ Δ˙ÒÚÙ˙Ë, ÛÙËÓ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ª·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌˆÓ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ˆ˜ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ °Ô‡Ï· ¡ÈÎfiÏ·Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Δ· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Â›Ó·È ÔÈ: ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ϤÎÔ˜, ΔÛÈÁÎÔÓÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡ÂÏ‹ ¢‹ÌËÙÚ·, ƒ·Ê·ËÏ›‰Ô˘ ª·Ú›·, ¡¿ÛÈÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¡ÙÚÔ˘‚¿Ó·˜

£ˆÌ¿˜, ¶··Ì·ÚοÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ª¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Δ‡ÚÔ˘ £ÂÔÊ·Ó‹. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤ÙÚÂÍ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ £·Ó¿Û˘, μÏ¿¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ºÚ·ÁÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜, Δ¿ÛÛÈÔ˜ ª¿ÚÈÔ˜, ªÏ¿ÙÛ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Ú¿·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÚ¿ÙÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÈÛÛÔÓ¤ÚÁË ÃÚÈÛÙ›Ó·, °¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªfiÚ·‚Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™˘Ú›‚ÂÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞ÎÚ›‚Ô˜ ÿÚ˘, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¿ÎÔ˜ πÛ›‰ˆÚÔ˜, ªÔÚÊÔÁÈ¿ÓÓË ™Ù·˘ÚԇϷ, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ ∏Ï›·˜, ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, ΔÛ¿¯·Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫ÔÙÚÒÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, μ·ÓÈÎÈÒÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÕÎÂÚÌ·Ó ªÈ¯¿Ï˘, ™ÙfiÚÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, £·Ï·ÛÛÈÓfi˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ™·ÌÔ‡Ú˘ ª¿ÚÈÔ˜, ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ¶Ú·ÛÛ¿˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ∞ÏÂÍ›·, ΔÛ·Ì·ÛÈÒÙ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ΔÛÈ¿Ï·‚Ô˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·ÛÙ·Ó¿Ú·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª¿Ú‰·˜ ª¿Ì˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù¿˘ÚÔ˜, Δ˙ÒÚÙ˙˘ ª¿ÓÔ˜, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ªÈ¯¿Ï˘, •¤Ú·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ÕÁÁÂÏÔ˜. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:

∞¡¢ƒ∂™ 1. ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ ¡ÈÎÔ˜ (°™ °Ï˘Ê¿‰·˜) 2. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ £·Ó¿Û˘ (™¢À μfiÏÔ˘) 3. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ (∫Ô˙¿ÓË)

°À¡∞π∫∂™ 1. ∫ÈÛÛÔÓ¤ÚÁË ÃÚÈÛÙ›Ó· (™¢À

μfiÏÔ˘) 2. ªÔÚÊÔÁÈ¿ÓÓË ™Ù·˘ÚԇϷ (™¢À μfiÏÔ˘) 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· (™¢À μfiÏÔ˘)

∞¡¢ƒø¡ 20-29 1.°ÎÔ˘Ù˙Ô˘Ú¤Ï·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (™ª¡ §¿ÚÈÛ·˜) 2.ΔÛÔ‡Áη˜ §ÂˆÓ›‰·˜ (∞ı‹Ó·) 3.∫·Ú·˙‹Û˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (™ª¡ §¿ÚÈÛ·˜)

∞¡¢ƒø¡ 30-39 1.μÏ¿¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘ (Athleta Running Team) 2.ºÚ·ÁÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘) 3.Δ¿ÛÛÈÔ˜ ª¿ÚÈÔ˜ (Athleta Running Team)

∞¡¢ƒø¡ 40-49 1.∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) 2.∫·Ú·Ì¤ÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∫·Ú‰›ÙÛ·) 3. ™È¿Ê˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∞ÁÈ¿)

∞¡¢ƒø¡ 50-59 1.°È·ÓÓÔ‡ÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (™ª¡ §¿ÚÈÛ·˜) 2. ÷Ù˙ËÌ›¯Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (™ª¡ §¿ÚÈÛ·˜) 3. §¿Ì·Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘ (™ª¡ §¿ÚÈÛ·˜)

∞¡¢ƒø¡ 60-69 1. °Ô‡Ï·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (™ª¡ §¿ÚÈÛ·˜) 2. ÕÎÂÚÌ·Ó ªÈ¯¿Ï˘ (™¢À μfiÏÔ˘) 2. ™ÙfiÚÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘)

ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√™ ∞£§∏Δ∏™ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘)

°À¡∞π∫ø¡ μ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ 1. ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ∞ÏÂÍ›· (™¢À μfiÏÔ˘) 2. ª¿Ú· ¢ËÌËÙÚ· (∂√™ §¿ÚÈÛ·˜) 3. ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·

∫¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™¢Àμ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ıÏËÙÈÛÌfi, ›Ù ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È Û ·ÁÒÓ˜, ›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421071770 (Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜). ™‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ™¢Àμ ›ӷÈ: “ΔÚ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·” . ΔÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÔÚ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ì›· ÊfiÚÌ·. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙË ·Ú·Ï›·, ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó ÌÂٷΛÓËÛË, ηıÒ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. ¢È·ÚÎÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. °È· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢Àμ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ (∂∞∫) μfiÏÔ˘. √È ÂfiÌÂÓÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Â›Ó·È ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ Ô 13Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ ªÓ‹Ì˘-£˘Û›·˜ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ 8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘ Ô 21Ô˜ ¢ÚfiÌÔ˜ ÀÁ›·˜ 16,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜.

∞ƒ∫∂Δ√π ∞£§∏Δ∂™ Δø¡ ¢À√ ™À§§√°ø¡ ¶∏ƒ∞¡ μ∞£ª√ ™Δ√ KYOKUSHIN ∫∞π Δ√ THAI BOXING

√È ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û øÚ›ˆÓ· Î·È ™¿ÚÙ·ÎÔ Δ

Ô ™¿‚‚·ÙÔ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ KYOKUSHIN fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ KYU ÛÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Spartakos Club Î·È Orion Tigers Dojo. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰˘Ô ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Orion Tigers Dojo Ì ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ˆÚÒÓ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Spartakos Club ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜. ∏ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜-ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ ∫·ÙÛ·Ó‰Ú‹ °ÂÒÚÁÈÔ (™¿ÚÙ·ÎÔ˜) Î·È Scibelli Enzo (øÚ›ˆÓ) ·ÊÔ‡ ÂͤٷÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÚÔ‹Á·Á ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ οوıÈ ·ıÏËÙ¤˜: øÚ›ˆÓ: ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù· 8 KYU, ∫Ô˘ÎÔ˘Ó›ÙÛ·˜ μ·Û›-

ÏÂÈÔ˜ 10 KYU, ∫·Ú·Ï‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 10 KYU, Enrico Scibelli 10 KYU, ™ÈÓ¿˙Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 10 KYU. ™¿ÚÙ·ÎÔ˜: ∫·Ú·Ì¿Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3 KYU, ƒ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4 KYU, ∞‰·Ì¿ÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 5 KYU, ƒËÓ¿ ∂˘Ú˘‰›ÎË 5KYU, ∞‰·Ì¿ÎÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘ 5 KYU, ƒËÓ¿ ª·Ú›· 5 KYU, ºÈÏ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 6 KYU, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë ∂ϤÓË-ª·Ú›· 7 KYU, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™ÔÊ›· 8 KYU, ¶ÚÈÙÛ›ÓË ∞fiÛÙÔÏÔ 8 KYU, Lulzim Shabani 9 KYU, ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ 10 KYU, Δ¿ÛÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 10 KYU, °Î·ÁÈ¿ÓÓË ¡ÂʤÏË 10 KYU. ∂ÈϤÔÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

∂›Û˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Orion Tigers Dojo Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ THAI BOXING Ì ÂÍÂÙ·ÛÙ‹ ÙÔÓ Scibelli Enzo. √È ·ıÏËÙ¤˜ ∫·ÙÛÈ·Ô‡Ó˘ ÿÚ˘ Î·È £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ 1Ô KHAN ·ÊÔ‡ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Û Ù¯ÓÈΤ˜ ¯ÂÚÈÒÓ-Ï·ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÁÌ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜.ŸÏ· Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ KYOKUSHIN Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆṲ̂ӷ ·fi ÙÔ HONBU Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ THAI BOXING ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· KICK BOXING (¶.√.∫) ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ °.°.∞. √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È Â›‰·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.


M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

53

∞¶√ Δ√À™ ∞£§∏Δ∂™ Δ√À π∞™√¡∞ ™Δ√ 2√ ∫À¶∂§§√ ∂¡√ƒ°∞¡∏™ °Àª¡∞™Δπ∫∏™

∂ÏȉÔÊfiÚ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ “∫¿Ú·Á·Ù˜” , ÙÔ 2Ô ∫‡ÂÏÏÔ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô °.™. π¿ÛˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ: ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¶ÚÔÌËı¤·˜ •¿Óı˘, °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚÈοψÓ, √.∂.°. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, √Ï˘ÌÈ¿‰· ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ∞›·˜ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡.

√È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· Ì ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË (¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ) η٤ÎÙËÛ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÔÈ ·Ì·›‰Â˜ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °¿Î˘, ªÈ¯·‹Ï °¿Î˘, μ¿ÈÔ˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÙÛ·Ú›‰Ë˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ê›‰·˜, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ƒ·ÎÈÙ˙‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÛÚÔ‡‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ª¿ÈÌ·˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜), Î·È ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË (¯¿ÏÎÈÓÔ) ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÔÈ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ (¢‹ÌËÙÚ· ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·, ∂ϤÓË ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡, ∞ı·Ó·Û›· μ·ÏÛ¿ÌË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÃÂÈÌ·ÚÈÔ‡, ™ÔÊ›· ∫fiÌÓÔ˘). ™ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ¶·Ì·›‰Â˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °¿Î˘ ‹Ù·Ó 1Ô˜, ÂÓÒ 1Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Û fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó·. √ ªÈ¯·‹Ï °¿Î˘ η٤Ϸ‚ ÙË 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi (2Ô˜ Û ›Ô, ÎÚ›ÎÔ˘˜, ‰›˙˘ÁÔ, ÌÔÓfi˙˘ÁÔ, 3Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ·), ÂÓÒ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÙÛ·Ú›‰Ë˜ ‹Ù·Ó 3Ô˜ ÛÙÔ ‰›˙˘ÁÔ. ™ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ¶·›‰ˆÓ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó 2Ô˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÛÙÔ ‰›˙˘ÁÔ Î·È ÛÙÔ ÌÔÓfi˙˘ÁÔ, 2Ë ÛÙÔÓ ›Ô, ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÌ·. ∂›Û˘, Ô ªËÓ¿˜ ¶ÔϤÓ˘ ‹Ù·Ó

∫ø¶∏§∞™π∞

3Ô˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Û ¤‰·ÊÔ˜, ¿ÏÌ·, ‰›˙˘ÁÔ, ÌÔÓfi˙˘ÁÔ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ §ÔÚı¤˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ Î·È ÌÔÓfi˙˘ÁÔ Î·È Ô ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜ ÙËÓ 2Ë ÛÙÔÓ ›Ô. ™ÙȘ ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ë £ÂÔÊ·Ó›· §¤ÙÛÈÔ˘ ‹Ïı 3Ë Û ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¿ÏÌ·, Ë ŒÊË ÃÂÈÌ·ÚÈÔ‡ 11Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÈÛÔ‚·ıÌÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ· ‹Ú ÙËÓ 12Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ë ¡›ÏÈ· ™·Ì·Ú¿ ÙËÓ 12Ë ÛÙÔ ¿ÏÌ·, Ë °ÂˆÚÁ›· ∫ˆÙÛ·Ï‹ ÙËÓ 13Ë ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ë ∫˘‚¤ÏË μÔÁÈ·Ù˙‹ ÙËÓ 14ËÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙȘ ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ 6Ë ÛÙËÓ ‰ÔÎfi, Ë ∞ı·Ó·Û›· μ·ÏÛ¿ÌË ÙËÓ 7Ë ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ 17Ë ÛÙË ‰ÔÎfi, Ë ∂ϤÓË ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ ÙËÓ 8Ë ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ 12Ë ÛÙË ‰ÔÎfi, Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÃÂÈÌ·ÚÈÔ‡ ÙËÓ 12Í ı¤ÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ë ∫fiÌÓÔ˘ ™ÔÊ›· ÙËÓ 16Í ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ μ·ÁÁ¤ÏË μ˘˙ÈÒÙË °ÈÒÚÁÔ §¤ÙÛÈÔ, ¡›ÎÔ μ˘˙ÈÒÙË, ™ÔÊ›· °ÂÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ŒÊË °Ô˘ÚÓ¿ÚË, ÃÚÈÛÙ›Ó· ÷ÓÙ˙‹, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó.

“ÿÏÎÈÓÔ˜” Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ªÂ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙȘ

·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ÎˆËÏ¿Ù˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¶ÈÂÓÙÈÏÔ‡ÎÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ “Memorial Paolo d’ Aloja” , Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 11-13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 465 ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi 29 ¯ÒÚ˜. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÎˆËÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÛÙȘ 24-27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿.

πΔ∞§π∞

√ μ√§πøΔ∏™ £. §∞°√™ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ Δ∏ 2∏ £∂™∏ ™Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶√§∂ªπ∫ø¡ Δ∂áø¡

Δ›ÌËÛ ٷ ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Œ

¯ÔÓÙ·˜ ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Kempo karate £·Ó¿Û˘ §·Áfi˜ Î·È ∞ÔÛÙfiÏ˘ ª·ÁÏ·Ù˙‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÛÙ˘Ï (World All Styles Cup).

√È ‰‡Ô Ì·¯ËÙ¤˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï‹ÚË Â·Ê‹ (full contact) ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 90+ Ì ÙÔÓ §·Áfi Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ‚·ÚÒÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô ª·ÁÏ·Ù˙‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ Û ̛· ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔÓÔÌ·¯›·, Ô˘ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ‹ıËΠηÙfiÈÓ ·Ú¿Ù·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜. ∂Λ Ô ª·ÁÏ·Ù˙‹˜ ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙ· ÛËÌ›· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘‚¤ÈÙ Ó· ÚÔ¯ˆ-

Ú‹ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ª·ÁÏ·Ù˙‹˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÌfiÏȘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Kempo Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì›¯Â Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÂÚÁfi˜ Ì·¯ËÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ §·Áfi˜, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ·ıÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û·Ê‹ ˘ÂÚÔ¯‹ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÓÈÎÒ-

ÓÙ·˜ ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‡ÎÔÏ· ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο fiÔ˘ ÂΛ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹, Â›Û˘ ·fi ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ, Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ª·ÁÏ·Ù˙‹. √ §·Áfi˜ ‹Ú ›Ûˆ ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ‰¤Î· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi knock down, Ì ‰ÂÍ› Ï¿ÎÙÈÛÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ˙·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¤‚Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Î·ıÒ˜ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰¤¯ÙËΠ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ· ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·,

Ì ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙÔÓ §·Áfi Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο. ™ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Kyokushin karate. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ì·¯ËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏÂÈÛÙ‹ Ì¿¯Ë, Ú›„ÂȘ Î·È ¿ÏË ˘ÔÙ·Á‹˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ °¿ÏÏÔ Î·Ú·Ù¤Î· Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ΢ÚÈ·Ú¯ÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ η›ÚÈ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ì ÁÚÔıȤ˜. ŒÙÛÈ, Ì ÛÎÔÚ 5-0 Ô ŒÏÏËÓ·˜ ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∂Λ Ô §·Áfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ kick boxing Î·È ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÏ‹Úˆ˜ Ì ‰˘Ó·Ù¿ Ï·ÎÙ›ÛÌ·Ù·,

•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·ƒfiÌ· ™‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë 34Ë

ÁÚÔıȤ˜ Î·È Ú‹„ÂȘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÚԂ› Û ·ÓÙÈηÓÔÓÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù·, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó¯›˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ë ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÌfiÏȘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ·Ó¤ÏÈÛÙË Ó›ÎË ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. °ÂÁÔÓfi˜ ·ÔÙÂÏ› ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Kempo karate, grand master Daniel Hayenn 10 dan, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·Ù¤‚ËÎÂ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ª¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó¯¿ÚË ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÁÈ· ÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘, ¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰·ÛοψÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜. √ §·Áfi˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¿ÎÚÈÛË μÔÏÈÒÙË Û ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙËÓ Ï‹ÚË Â·Ê‹ (full contact-knock down). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô §·Áfi˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·fi 16 ¯ÚÔÓÒÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Â͇ÚÂÛË ÚÔÔÓËÙÈÎÒÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Â·Ê‹ ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÈηÓÔ‡ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ Î·È ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.

·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ƒfiÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙË Serie A ̤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÌfiÓÔ Ì ӛÎË Â› Ù˘ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ÛÙÔ “∞ÚÙ¤ÌÈÔ ºÚ¿ÓÎÈ” , ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë “ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›·” ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫ÔÓ¤, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. √È “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” , Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ªÂÓʛη, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ¶¤Â, ª·ÚÙ˙¿ÏÈ, ªÔÓÔ‡ÙÛÈ Î·È §È¯ÙÛÙ¿ÈÓÂÚ. ∏ ÙÚ›ÙË ¡¿ÔÏÈ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ “ºÚ›Ô˘ÏÈ” ·fi ÙËÓ √˘ÓÙÈÓ¤˙Â, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ù˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ¶¿ÚÌ· Î·È Ù˘ ¤ÌÙ˘ ÿÓÙÂÚ. ∏ ‰Â ª›Ï·Ó ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË §È‚fiÚÓÔ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Î¤Ú·È˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÚ› ӛΘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª›Ï·Ó-§È‚fiÚÓÔ ∞Ù·Ï¿ÓÙ·-μÂÚfiÓ· ∫·Ù¿ÓÈ·-™·ÌÓÙfiÚÈ· ∫Ȥ‚Ô-™·ÛÔ˘fiÏÔ Δ˙¤ÓÔ·-∫¿ÏÈ·ÚÈ §¿ÙÛÈÔ-ΔÔÚ›ÓÔ ¶¿ÚÌ·-ÿÓÙÂÚ √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-¡¿ÔÏÈ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-ªÔÏfiÓÈ· ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-ƒfiÌ·


54

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

∞2 ¶√§√

ª∂Δ∞ Δ√ “™√∫” ª∂ ∞π°π¡π∞∫√ ∫∞Δ∂μ∞§∂ √§Àª¶π∞∫√ ∫∞π ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ¢∂πá√¡Δ∞™ π∫∞¡∏ °π∞ Δ∏¡ ∞¡√¢√

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· √À∫μ Î·È ¡›ÎË

∏... ·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¡›Î˘

∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∂ ·fi ÙËÓ ∫√∂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 1Ô˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ fiÏÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 25-27 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §·Ì›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÔÈ √.À.∫. μfiÏÔ˘, ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È ¡.∂. §·Ì›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ¶·Ú·Û΢‹ 25/4 19.30 ¡.∂. §·Ì›·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 20.30 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√.À.∫.μ. ™¿‚‚·ÙÔ 26/4 10.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 11.00 ¡›ÎË-¡.∂. §·Ì›·˜ 18.30 √.À.∫.μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 19.30 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¡›ÎË ∫˘Úȷ΋ 27/4 10.00 ¡›ÎË-√.À.∫.μ. 11.00 ¡.∂. §·Ì›·˜¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 17.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡›ÎË 18.30 √.À.∫.μ.-¡.∂. §·Ì›·˜

¡π∫∏

∏ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª∂°∞§∏ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· ÂÓı‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂Ó›Û¯˘Û ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔ˘fiÓÈ ·Í›·˜ 2 ¢ÚÒ Î·È Ì˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ¤Ó· ÂÓı‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014 Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Facebook. √È Ï·¯ÓÔ› ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” .

¡›ÎË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “·Ó·ÛÙ‹ıËΔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ΤډÈÛ ٷ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∫¤Ú΢ڷ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÈηӋ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League. ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™‹ÌÂÚ· Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÛÙË ¡›ÎË ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Î·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÍÂΛÓËÌ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¤¯·Û ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛ “ÛÔΔ ‹Ù·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹ÚıÂ Ë ‹ÙÙ·, Ì ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ 2-0 Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 2-3. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi “¿ÁˆÛ” fiÏÔ˘˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì¤Û· Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÚÂÂ. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηıÒ˜ ÙÔ ¿ıËÌ· Ì ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 20ÏÂÙÔ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ªÂ ÛˆÛÙ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·¤Û·Û ‰‡Ô ÔχÙÈÌ· “ÙÚ›ÔÓÙ·” Î·È ÛÎfiÚÈÛ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚȯ·Ú‹˜ Â›Ó·È Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÂÈÛΤÊıËΠٷ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÌÔ›Ú·Û ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ¤ÍÙÚ· ÚÈÌ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë ÚÈÓ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª. ¶¤ÌÙ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓË-

ÙÈÎfi ÙÈÌ, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÂfi ÌfiÏȘ ÌÈ· Ë̤ڷ. ÕÏψÛÙ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ÷ÓÈ¿ Î·È ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹...

Ó· οÓÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î Ù˘ ¡›Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· ¯·Úԇ̠ÁÈ· Ôχ. ΔÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î¿Ùˆ. Œ¯Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ıˆÚËÙÈο ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏ· Ì·Ù˜. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË” .

∑Ô˘ÏÈÒÙ˘: ª·˜ ‚Á‹ÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜

∂˘¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ. “•¤Ú·Ì fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·Í›· ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ¤ÚÂ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ó· ·›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì „˘¯‹. ™ÙȘ ‰˘Ô ̤Ú˜ Ô˘ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ‰Ô˘Ï¤„·Ì ÛÎÏËÚ¿. ◊Ì·ÛÙ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, ÂÓÒ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ì·˜ ‚Á‹ÎÂ. £¤Ï·Ì ӷ ÚÔËÁËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÎÔÚ. ∞˘Ùfi Î·È ÂÙ‡¯·ÌÂ

E¢ø™∂ ∏ ∞∫∞¢∏ªπ∞ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ™Δ∏¡ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞

ºÈÏÈο Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002 º ÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002 ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ∫13 ÌÂÙ¿ ·fi ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ËÙÙ‹ıËΠ̠4-3 ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002. °È· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ™Ù‡ÏÏ·˜ Î·È Ì›· Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ¡π∫∏ μ.: ™ÙÂÚÁÈ¿‰Ë˜, ªËÙÚÔÌ¿Ú·˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ £., ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜, ¢ˆ‰ˆÓÙ˙›‰Ë˜, ª·ÚÌ¤Ú˘, ΔÔ˘ÏÁ·Ú›‰Ë˜ ¢., ∑‹Û˘, ™Ù‡Ï·˜, ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ªËÏÈfi˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ.

∏ ÔÌ¿‰· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ μ ∏ ÔÌ¿‰· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ μ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-2 Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002. Δ· ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤Ù˘¯·Ó

ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ °ÏÈ¿Ù˘ Ì ÛÔ˘Ù, μ·ÏԢ͋˜ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ Î·È ∞ÏÂÍ¿ÓÔÁÏÔ˘ Ì Ï·Û¤. ¡π∫∏ μ.: ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ∞ÏÂÍ¿ÓÔÁÏÔ˘, °ÏÈ¿Ù˘, ¡ÈÎÔÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ·ÏԢ͋˜, ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ¢Ú¿ÎÔ˜,

ΔÔ˘ÏÁ·Ú›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ·Ï·‰¿Î˘, μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜. * ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002 Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ∞Ó‰Ú¤Ô˘.

∂˘¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¶¿Û¯· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ̤ۈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ù· οوıÈ: “√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” , Ô˘ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 90 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó‰Ô͢ ÈÛÙÔÚ›·˜, ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Ó· ʈٛÛÂÈ Î·È Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ, Â›Û˘, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È È‰›ˆ˜

ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, ˘Á›· Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Âӈ̤ÓË Î·È Û˘ÛÂÈڈ̤ÓË fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋” .

√ °™μ “∏ ¡›ÎË” ÁÈ· ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚË ∏ ›‰ËÛË Ù˘ Í·ÊÓÈ΋˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ Á¤ÓÓËÌ·-ıÚ¤ÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ·‰fiÎËÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Û ËÏÈΛ· 62 ÂÙÒÓ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ·¤ÛÙÂÈÏÂ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: “√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË” .

¶Â˙ÔÔÚ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘

Ô ÙÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¿ÏÏË Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÂ˙ÔÔÚ›· Ì ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ¤ˆ˜ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.

Δ

√ ηÏfi˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi ¤ÙÚÈÓÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‹Ù·Ó Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÏÔÈ Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∏ Â˙ÔÔÚ›· ‹Ù·Ó Ì‹ÎÔ˘˜ 8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË ÃÚ˘Û‹ ·ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Á‡̷ Û ٷ‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.


M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

55

°∂ƒª∞¡π∞

¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ·fi... ¶¿Û¯·

∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ï˘Û ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜

√ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·

¶∞ƒ∂§£√¡ √ ™∂ƒμ√™ °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ª∂ ∂¶π∫ƒ∞Δ∂™Δ∂ƒ√ ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞Δ∏ Δ√¡ ∞£∏¡∞π√ Δ∂áπ∫√

∞fi ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ Û ¶·ÓÙÂÏ‹ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ “ÊÔÚÙÒıËΔ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·fi ÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú·. ¶Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ Ì›· ÏÈÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜, ‹ÚıÂ Î·È Ê‡ÁÂÈ ˆ˜ Ê›ÏÔ˜” . √ ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ “Ï‹ÚˆÛ ÙÔ Ì¿Ú-

Ì·ÚÔ” ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ۯ‰fiÓ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó +4 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Î·È +5 ·fi ÙËÓ 4Ë. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Ë 3Ë Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¡›ÎË ÏËÛ›·Û ÛÙÔÓ fiÓÙÔ, ÂÓÒ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ, Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ Û‹Ì·Ó “ηÌ·Ó¿ÎÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ¤ÚÂ οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Ê˘ÁÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. √ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ Ô˘ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ οıÈÛ ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ Û ÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÂȘ ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜. ΔÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ, ÛÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÌÂÏÏ ӷ ¤ÏıÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

“ª¿ÙÈ·” Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ¿Óˆ ÛÙÔÓ ™Ì¤ÏÙÛÂÚ ∏ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÂӉȷʤÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÛ¤Ï ™Ì¤ÏÙÛÂÚ ·fi ÙË ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Bild. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªÚ¤ÓÙ·Ó ƒfiÙ˙ÂÚ˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ ªÔÚÔ‡ÛÈ·, Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2017. º¤ÙÔ˜ Ô ™Ì¤ÏÙÛÂÚ, Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë 16 ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÌÂÙÚ¿ 25 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 1 ÁÎÔÏ Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ.

™Ã√§∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Ã∂πƒπ™Δø¡ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ ™∫∞ºø¡

∏§π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ giliopboat@yahoo.gr

™∫√Àº∞ 9, ¡∂∞¶√§∏ ñ Δ.∫. 383 34, μ√§√™ ∫π¡.: 6972 917764 - 6981 278742

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘, Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂. √ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ı· ηı›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› “ËÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ·” . £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη Î·È ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ÚÔÛÌÂÙÚ‹ıËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ Football League, ·ÊÔ‡ ¤Ú˘ÛÈ ‰Ô‡Ï„ Û ∫·ÏÏÈı¤·, °Ï˘Ê¿‰· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓËÏÂÈ·ÎÔ‡. £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙȘ 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· Ï¤È ÔÊ. ∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó. ™ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ú¤ÂÈ

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ Δ™π¶√Àƒ∞¢π∫√

Δ∏§. 24210 32570 ∫π¡. 6972177888 ºπ§π∫∏ Δπª∏ ÃÀª∞ 25¿ÚÈ Ì ÌÂ˙¤ 2,50 ¢ÚÒ

°. ∫∞ƒΔ∞§∏ 1 & ¡. °∞Δ™√À (∏§À™π∞) - μ√§√™

Ó· Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú·. ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ê·Ó¤Ï˜ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∞ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ηıfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô ªfiӯ ¤‰ÂȯÓ ‰È¿ıÂÛË Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ô¯‹ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ô˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÌËÓ Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ô˘ Ë ÂÛÙ›· Ù˘ ·Ú·‚È¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ªÂ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ‰ÂÓ ÙÔ “Ï‹ÚˆÛ” , ηıÒ˜ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ŸÌˆ˜, ÎfiÓÙÚ· Û ¡›ÎË Î·È ºˆÛÙ‹Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÌÂÈÓ·Ó “¿ÛÊ·ÈÚÔÈ” Î·È ÌÔÈÚ·›· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ó Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫·ÙÛ›ÎË. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ “„˘Á›Ԕ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ Ô Î. ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÏÔÁÈο ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÏfiÁˆ ¶¿Û¯· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, ÂÓÒ Ë μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚·ıÌfi ›Ûˆ Ù˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· Ûˆı›. ∂Ï›‰Â˜ ‰È·ÙËÚ› Î·È Ë °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯, Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ. ∏ Û›ÁÔ˘ÚË ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ª¿ÁÂÚÓ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒÂ¿Ï ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ÕÈÓÙÚ·¯Ù ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁÎ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, Ô˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ·¢ı›·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ª¿ÈÓÙ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ Ë ™¿ÏΠÔ˘ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ “·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ” ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÙ·È Ì ÙË ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë ÙÔ˘... ·ÏÈfiÊÈÏÔ˘ ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Ë ÂÈ‚›ˆÛ˘. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ª¿ÈÓÙ˜ μ¤ÚÓÙÂÚ-ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁΰÎÏ¿ÓÙÌ·¯ ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ-äÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁΪ¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ ¶¿Û¯· ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˧‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ™ÙÔ˘ÙÁοډË-™¿ÏÎÂ


¶√§∂ªπ∫∂™ Δ∂á∂™

M. ™ABBATO-KYPIAKH TOY ¶A™XA 19-20 A¶PI§IOY 2014

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô £. §·Áfi˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÂÏ. 53

√§Àª¶π∞∫√™

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Â›ÛËÌ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÛÂÏ. 51

Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜ ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÛÂÏ. 55

∫ø¶∏§∞™π∞

ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÚÂÁοٷ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÛÂÏ. 53

∞£§∏Δπ™ª√™

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÛÂÏ. 52

∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ¶¿Û¯· ÛÙË ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÛÂÚ› ÂÈÙ˘¯›Â˜

ÛÂÏ. 54