Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.45 - ¢. 20.04 ™∂§∏¡∏ 16 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.397 † ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË, ΔˆÓ 10 ¶·Úı¤ÓˆÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

«∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ

∞¡∞¢π∞ƒ£ƒø™∏

™˘˙‹ÙËÛË ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘

«∫fiÏÏËÛ» ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫∞Δ∞ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-

ÙÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ■ ÛÂÏ. 6

800-11-35000

ƒ∂¡ ∏ ∂∂ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

ª·‡Ú˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2011

***

∞Ú¯¤˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ

ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 3% ÙÔ 2011, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ó¤· ÔÚÌ‹ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ Ô͇ÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Û ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ Â›Â Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Δ¤ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó “ηٷÛÙÚÔÊÈ΋” ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ■ ÛÂÏ. 6

***

°ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ™ËÌ›Ù˘ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ÿ¯È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¡.¢. - μÔϤ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ■ ÛÂÏ. 7, 8

ΔÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

™ÈÁ¿Ï·˜: ªÂ ˘ԉ›ÍÂȘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘

¢ËÌfiÛÈÔ

¢Ú·ÎfiÓÙÂȘ ÔÈÓ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Â›ÔÚÎˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ■ ÛÂÏ. 9

■ ÛÂÏ. 12

∞fi 10,8 ¤ˆ˜ 13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ·

¶·Ó¿ÍÈ· ÔÈ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ‚ϤÔ˘Ó ∂˘ÚÒË

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∏ 17Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ı· ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì “¯Ú˘Û¿” ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì 3-2 ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¿ÓÔÈÍÂ, ϤÔÓ, ‰È¿Ï·Ù·. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Î·ÓÂ, ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‰›Î·È·, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙ ̷ÎÚÈÓfi fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ■ ÛÂÏ. 19, 20, 21

ª∂πøª∂¡∂™ ηٿ 20-30% ı·

Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯·, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞fi ¯ı˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ·ÚÓÈ¿ Î·È Î·ÙÛ›ÎÈ· ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏ›ˆÓ, Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10,8 ¤ˆ˜ 13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ■ ÛÂÏ. 15

24ˆÚË ·ÂÚÁ›· °™∂∂ - ∞¢∂¢À ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘

■ ÛÂÏ. 8

ªÂ Ïȷο‰· ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· ™Δ∞¢π∞∫∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ı· ÛËÌÂȈı› ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·ÏÔηÈÚ›· Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ KÂÏÛ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 14

™Â ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

¢·ÓÂÈο Ê¿Ú̷η ˙ËÙÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ π∫∞ ™∂ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‰·ÓÂÈο ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜.

Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘, Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ■ ÛÂÏ. 17

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205 Δ∏§. 24210 21612 - μ√§√™

∂∫∞μ

∞ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ·fi ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ■ ÛÂÏ. 17 ∞Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÛÙÔ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ

■ ÛÂÏ. 9

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 13 «ŒÊ˘Á» Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ μ·Á. μÈÔϤÙÙ·˜ ■ ÛÂÏ. 10


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞Ϥ͢ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™

¡· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜

™ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ T˘ Δ·ÛԇϷ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË

ÕÓˆ οو Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. §ÔȉÔڛ˜, ¯ÂÈÚÔ‰È˘, ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ·ÂÈı·Ú¯›·... √ÚÁ‹, ÎÚ·˘Á¤˜ ·ÂÏÈÛ›·˜. ÕÓıÚˆÔÈ Ó· ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Û ·ÓÈÎfi, ÌÈ· ¯ÒÚ· ¿Óˆ Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÔÙÈ΋˜, Ù· ÚÔÊ·Ó‹ ÔÏÈÙÈο „‡‰Ë, ÔÈ Ì¿Ù·È˜ ı˘Û›Â˜, Ë ˘Ô„›· fiÙÈ ‰ÂÓ Ûˆ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ, Î·È Ì ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÏÈÙfiÙËÙ·, ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜. √È ÊËÌÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÁÈ· “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ (ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiˆ˜ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔÓ Â› Ì·ÎÚfiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜... ∏ ϤÍË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ›Ù ˆ˜ ÌË Èı·Ó‹ χÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ˆ˜ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ›Ù ¿ÏÈ ˆ˜ οÙÈ Ôχ Èı·Ófi, 60% Èı·Ófi, Ó· Û˘Ì‚Â›... ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 750.000, Û 300.000 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, 225.000 ÏÔ˘Î¤Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, 4 ÛÙÔ˘˜ 10 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È - ̤¯ÚÈ Î·È 63% ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∫·È ÂÈϤÔÓ Ë ·›ÛıËÛË ˆ˜, fi, ÙÈ ÎÈ ·Ó ÂȯÂÈÚ›ٷÈ, Ì ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ı˘Û›Â˜, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÏÈÌÔÎÙÔÓ›·˜, “‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ì” . ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi Î·È ‰˘ÛÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ - ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ·¢ÎÙ·›Â˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ë ÒÏËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙÔ “Ì¿˙ÂÌ·” ÙˆÓ ¢∂∫√ Ì ¿ÚÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÂÏ·ÛÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· Î·È ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. Δ· ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ÔÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó, ÔÈ ÙÈÙÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, ÔÈ ·ÔÏËڈ̤˜ ‰·Ó›ˆÓ, ÔÈ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó, ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÂÎÏ‹ÚˆÙ·... ∫·È ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤ÌÚ·ÎÙ˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ “ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ηıÒ˜ ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ηٿÛÙ·ÛË ·ÁˆÓ›·˜. √È Î·Î¤˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ó· ·Ó··˘ı› ÛÙÔ “ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ” ÙÔ˘ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜, Ó· ¯·Ï·ÛÂÈ Ô˘ÙÔ›Â˜. ŸÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú΋ ·Ó·ÛٿوÛË. ™Â ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· “‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜” , Ô˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ·Ú¿ÏÔÁ·, ·ÎfiÌË Î·È ¿‰Èη. ™·Ó Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë Ì·ıË̤ÓË Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó “Ô ÙÚfiÔ˜”, Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ÂͤıÚ„Â, Î·È Ù›ÔÙ· Ó¤Ô Ó· ÌË ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·ÎfiÌË. ™·Ó Ó· Ë¯Ô‡Ó Ù‡Ì·Ó· ÔϤÌÔ˘, Û·Ó Ó· ˙ԇ̠ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÌÈ·˜ ·Ó·fiÙÚÂÙ˘ Û‡Úڷ͢. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

Ô ¶¿Û¯· Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ¤˜ ·Á¿˘ Î·È ¯·Ú¿˜. ∏ ˘ÂÚηٷӿψÛË ·Á·ıÒÓ, Ê·ÁËÙÒÓ Î·È ÔÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ϥ͢ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ó· Â›Ó·È “ͯ·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓÔÈ” Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘.

Δ

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· “¯Ú˘Û¿ÊÈ” ·ÚÓ› ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ˆ˜ ÓÙfiÈÔ; “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ºÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ‹ÛÔ˘Ó” ÙÔÓ›˙ÂÈ. √ Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚÂ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· „ˆÓ›˙Ô˘Ó ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. “∫¿ı ÛÊ¿ÁÈÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ˆÌÔÏ¿Ù˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ÌËÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. Δ· ÓÙfiÈ· Î·È Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ·, ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ - ¤¯Ô˘Ó ÛÊÚ·Á›‰·, Ì ¯ÚÒÌ· ÙÈÚÎÔ˘¿˙ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘. Δ· ÂÏÏËÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û‹Ì· HELLAS ‹ EL ‹ GR. Δ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ÛÊÚ·Á›‰· Ì ¯ÚÒÌ· ηÛÙ·Ófi fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ԇ̠ÁÈ·Ù› Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” , ‰ËÏÒÓÂÈ. ∏ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÓÒ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‚·Ê¤˜ ·˘ÁÒÓ. “ΔÔ ¶¿Û¯· ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÙÂÙÚÈÌ̤Ó˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

O ∫∞πƒ√™

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ‚·Ê¤˜ ·fi ·ÓÙ˙¿ÚÈ·, ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎfiÎÎÈÓÔ Ï¿¯·ÓÔ ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‚·Ê¤˜. μÁ¿˙Ô˘Ì ٷ ·˘Á¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô 24 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÌË Ú·Á›ÛÔ˘Ó. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ¤ÙÔÈÌ· ‚·Ì̤ӷ ·˘Á¿ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô‡ÙÂ Ë ‚·Ê‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·˘ÁÔı‹Î˜ ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏ· ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ÂÈÌfiÏ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ Û·ÏÌÔӤϷ˜. ¡· Á›ÓÂÙ·È Î·Ïfi ‚Ú¿ÛÈÌÔ ‹ „‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ·˘Á¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· ‹ ·ÔÌ›ÌËÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. ªË ‰›ÓÂÙ Û ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 3 ÂÙÒÓ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ·˘Á¿, Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÎÔÓÙ¿ Û ·Ú¤Â˜ Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ‚ÂÁÁ·ÏÈο. “∂ηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ·È‰È¿ οı ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ·, ÎÚÔÙ›‰Â˜, ‚ÂÁÁ·ÏÈο Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ›‰Ë. Δ· “ÊÔÓÈο” ·˘Ù¿ fiÏ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌ·, ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜. √È ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ì ÙË ÛËÌ›ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ì ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙȘ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.

[∂§§∞¢∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 9...19ÔC ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 7...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...18 ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...18ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ª. ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 4, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 Î·È Èı·ÓfiÓ ÚfiÛηÈÚ· 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶fiÛÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·;

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÏÂÊÙ¿...

ªÂÙ¿ ‚›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÛÔÛÙfi 40% ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚÔ‹ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. ÕÚ·Á ı· ‰È·ÙËÚËı› ·˘Ùfi ÙÔ 40% Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ‹ ı· ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ ¡.¢.-¶∞™√∫ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ٛÔÙ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. º.™.

¶ÔÈÔ˜ Î·È fiÙÂ; ¶¿ÏÈ ¤ÂÊÙ·Ó ·fi Ù· ...Û‡ÓÓÂÊ· ŒÎÏËÎÙÔÈ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÏË Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ÃÚ. ™ÈÁ¿Ï·, Ì ÔÏϤ˜ ·‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 34 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÂÚ›ÌÂÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ Î·È fi¯È Ì ·˘ÙÔÎÙÔÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ¢ÈÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ √Δ∞ ·Ó Ô ™ÈÁ¿Ï·˜, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ·ÈÚÂÙÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, Ï‹ÚˆÓÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÂÚÒÓ. ™· Ó· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 16 ¯ÚfiÓÈ· Δ·Ì›·˜ Ô ™ÈÁ¿Ï·˜, ͇ÓËÛ ¤Ó· ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ 2010, ‹Ú ÙËϤʈÓÔ ÙÔÓ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ ¤Ï· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· Û ÏËÚÒÛˆ... ∫·È ÁÈ·Ù› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ £ÂÔÊ. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë Î·È fi¯È οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ; °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÚÂÌÔ‡Ú· ÚÔ˜ ÙÔÓ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, fiÙ·Ó fiˆ˜ › ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡ÙÂ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ.

¢ÂÓ ‹Ù·Ó 10 ‹ 20 ¢ÚÒ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ›ÎÔÛÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Ô ™ÈÁ¿Ï·˜ ‰ÂÓ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ... ¯Ú˘Ûfi Ï·¯Ófi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô ¢‹ÌÔ˜ (·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ), ·ÔÏ‹ÚˆÓ ÛÙ·‰È·Î¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Î·È ÓfiÌÈÌ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· 10 Î·È 20 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 900.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ̤۷ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Î·Ó›˜ Ó· ÌËÓ ¤‚·˙ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ù˘›·; ª‹ˆ˜ fï˜ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi Έ‰ÈÎÔ‡˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ; ΔÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÔÈ √Δ∞ ¤·ÈÚÓ·Ó ‰·ÓÂÈο ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·; ¶ÔÈÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙ› Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂίÈÔÓÈÛÌÔ‡, Ï‹ÚˆÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ; ∫·È ηٿ Û‡ÌÙˆÛË Î¿ı Ӥ· ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ¿Ú¯È˙ ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Î·È ·Ú¤‰È‰Â ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ Î·Ì¤ÓË ÁË Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜. ∞.º.

μÚ·¯˘Î˘Îψ̤ÓË ªÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ô͇̈ÚÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ϤÂÈ “Ó·È” ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‚Ú·¯˘Î˘Îψ̤ÓË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·˙ËÙ› ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜; ¶ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜; £· Ê·Ó› ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘, fiÙ·Ó Ù· ̤ÙÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈ΢ٛ. ª¤ÙÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ï‹ÁÌ· ı· Â›Ó·È ‚·Ú‡ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÔ‡Ó ÌÈÛıÔ›, ı· ÎÔÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ μ·Û›ÏË ÃÈÒÙË

ŸÔÈÔ˜ ı˘ÌÒÓÂÈ, ·˜ ÈÂÈ Í‡‰È ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù·ÓÔÒ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Ô˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÂȉ‹ Ì›ÏËÛ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Ô Î. ∫. ™ËÌ›Ù˘. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ ϤÔÓ, Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ. ∂›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ¤‚·Ï ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ·Ì‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È·Ù› ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ fiÙ·Ó ÔÌÈÏ› Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÔÌÈÏÔ‡Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ‹ Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÁÁ›ÏÏÂÈ; ∞ÓÙ› Ó· ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤Ó·Ó ¤ÛÙˆ ÊÔÚÔÊ˘Á¿, ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∞˜ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÓÂ Î·È ÁÂÏÔ‡Ó, Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ı˘ÌÒÓÂÈ ÏÔÈfiÓ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ Ô Î. ∫. ™ËÌ›Ù˘, ·˜ ÂÈ ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ͇‰È. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÊÈÌÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÌÂ... (∞fi ÙÔ μ‹Ì· online)

ΔËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ˘Ôı¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÒÚ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‹ Èı·ÓfiÓ ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ Û οı ÓÔÌfi fiˆ˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÙ›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙Â, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î›ÓËÛ οÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹Á ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ú·Ù˘›Â˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ›¯Â ·ÁÓÔËı› ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÁ·Ó·. ¶ÔÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Ó· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë; ¶ÔÈÔ˜ ‚Á‹Î Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ¿Ô„Ë Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ ™ÈÁ¿Ï· ¤ÛÙˆ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·; ¶fiÙÂ; ªfiÓÔ ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘˜, Ô ÌÈÎÚfi˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ (Ì ÙÔ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÔ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Citroen GS Ô˘ ηÙ›¯Â ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·) fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∫È ·˘ÙÔ›, ¤ÂÛ·Ó ÙÒÚ· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·... ∞.º.

∏ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì·˜ ˆ˜ Ï·Ô‡ › Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. °È·Ù›, fiÛ· ̤ÙÚ· Î·È ·Ó ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Ú¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘ÌÂ...

μ·Ú‡ ÙÔ Îϛ̷ μ·Ú‡ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÀÔ˘ÚÁÔ› Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿, ΢ڛˆ˜ fï˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ∫·È fiÙ·Ó Ù· ›‰È· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ‚¤ÏË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÏfiÁˆ ı¤Û˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜, ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ‚·‰›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË...

Δ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÎÙfi˜ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·. ∫·È fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› fiÙÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ó·ÔÏÔ‡Ó Ù· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ÙÚ·‚Ô‡Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ª∞Δ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì ٷ ¯ËÌÈο ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. º.™.

∂È̤ÓÂÈ ∂¿Ó οÙÈ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË Û fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ÓÒ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘, ÂΛÓÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÎÚÈı› Ë ˘fiıÂÛË Ì ٷ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∂ÓÒÈÔÓ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘. À‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜, ›Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰fiıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜. Ÿˆ˜ fï˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Ë ÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ¤ÁÈÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ™˘ÓÂÒ˜, Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤ˆÏÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó ηÓ›˜ ¿ÚÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢ËÏ·‰‹, ‰fiıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÙÔ. ∫·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‹Ù·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ.

ÕÏÂÙÔ Êˆ˜... ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛı¤ÓÙ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯fiÏÈÔ: Δ· fiÛ· ·ÔηχÊıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË Ì ıÂÛÌÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÚÔۋψÛË ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Ó· ÚȯÙ› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ú‹ÍË Ì Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÁÈ· ÂÌ¿˜ fï˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË Â˘ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË... ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ÚÔοÏÂÛ ÔÏÏ¿ Î·È ÔÈΛϷ ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË “ÁÚ·ÌÌ‹” fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÎÚÈÙÈ΋ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi “Ê›ÏÔ˘˜” ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·” . “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ı¤Ì· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙË Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· οÔÈÔÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ™Â ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ‰È·‰Èηۛ· fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ οÔÈÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÌËÓ Î˘Úȷگ› ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. “ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯ˆ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù¤ÏÂȈÛ” › fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÔÔÌ‹-·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. Ÿˆ˜ fï˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÙÔ ı¤Ì· ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÙÂÏ›ˆÛÂ...

√ÚÈÛÙÈ΋ Ú‹ÍË √ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰È·ÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Á˘·Ï› Ì ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤¯ÂÈ “Ú·Á›ÛÂÈ” . ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ “¯ÚÂÒÓÂÙ·È” . ΔÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ fiÛÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ›¯Â ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ì ÙÔÓ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÔÏÈÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯Â ·ԉ¯Ù›. “ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Û·È ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÁÈ· ̤ӷ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¿ÁÈ· ı¤ÛË. °ÓÒÌË ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ˆ” ›Â Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù¤ıËΠˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ - “·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË” ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Ú‹ÍË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ √ Î. ™Ù·Ì¿Ù˘ μ·ÎԇϷ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ªÂ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÓËÌÂÚÒıËη ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È Ù· ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ∏ ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ïfi ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ™Â fiÔÈÔÓ fï˜ ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ∫·Ù·ÓÔÒ ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ‰Â Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜. °È·Ù› Ë ›ڷ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ıËÙ›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∞fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi 2005, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2. ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ (ΔÀ¢∫, ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·), Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜ Û˘Ó¯Ҙ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈ˙Â Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ì ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÔχ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο (ÏfiÁˆ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘) Ì·˜ ÚԤ΢„·Ó ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, Ì ÓÔÌÈΤ˜ ·Û¿ÊÂȘ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ◊‰Ë ·fi ÙÔ 2010 ›¯·Ì Ì›ˆÛË fiÚˆÓ Î·Ù¿ 30%, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηٿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜. √ Î. ¶··Ì·Úο΢ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ fiÚÙ˜. ΔÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·fi ‰ÈÂÙ›·˜ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™‡˙¢Í˘. °È·Ù› fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ √Δ∞ ›¯·Ó οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ “™‡˙¢Í˘” ; ªÂ ÌfiÓÔ 4 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜ ¤ÁÈÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÚÒÙË 3¿‰· ÙˆÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ ¯¿ÏÈ Ô˘ ›¯Â Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÙÔ 2002, fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ú¤Ï·‚·. ™‹ÌÂÚ· Ô Î. ¶··Ì·Úο΢, ÛÙÔÓ 4Ô Ì‹Ó· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ı˘Ì‹ıËΠӷ Îfi„ÂÈ Ù· 60 ÙËϤʈӷ (Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο) Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ™‡˙¢Í˘; ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ. √È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ fiÙÈ ·Ú¤Ï·‚·Ó ¯Ú¤Ë ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú-

ÎÔ‡Ó. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÂȉÈÒηÌ ӷ ÂÎÏÂÁÔ‡ÌÂ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÂϤÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ôχ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ∞fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ‰‡Ô ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘. √ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿·‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ: §ËÍ›·Ú¯Ô˜, ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ, ∂ÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜, ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ √°∞ Î·È ¤Î‰ÔÛË ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·, Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ÀÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Â›¯·Ì 4 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· ‰·¿ÓË ¤ÁÈÓ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 12 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ·. £· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ Ù· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ “ÙÚ‡˜” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ηÈÚfi ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂Ï›˙ˆ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ “¿ÛÚË ÙÚ‡·” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ “ÁÂÓÈÎfi ÎÔÚ‚·Ó¿” . ¢Â ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›¯· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÛÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ›‰Ú˘Û˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜, ·Ó Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·” . £· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ™Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó, ͯÓÔ‡Ó Ù·

¢È·‚ԇϢÛË Î·È °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜

√È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ °.¶.™. ∞fi ÙȘ 9.2.2011 ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ë μ1 Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°.¶.™.) ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °.¶.™. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·ÊÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ∞ÁÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜ ˆ˜ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¯ˆÚÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ï·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ1. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °¶™ ÂÎÔÓÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ÛÙ¿‰È·: ΔÔ ∞’ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ∞’ ÛÙ¿‰ÈÔ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2009 ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ 19.10.2010, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¤‰ˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ μ1 ÛÙ·‰›Ô˘. ΔÔ μ’ ÛÙ¿‰ÈÔ ˘ԉȷÈÚÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙ¿‰È· ÙÔ μ1 Î·È ÙÔ μ2 Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °¶™ (™Ù¿‰ÈÔ μ1) Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ μ1 (ÛÙ¿‰ÈÔ μ2). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °.¶.™. ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (http://www.volos-city.gr/), ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢/Û˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ (www.epoleodomia.volos.gr), ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·fi„ˆÓ, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ forum. ∂ÈϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› 30 ÊÔÚ›˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ 31.3.2011. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤ÍÈ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ηÙԛΈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ◊‰Ë Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔ-

700.000ú Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ (ÔÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó √Δ∞ Ì ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜) Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ (Û ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜) fiˆ˜ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô. °È·Ù› Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ “ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÒÙË” , Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ¤Ó· ÔÈÎfi‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) ‰fiıËΠ۠ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ηٷÛ΢‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠̠ÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ Ë ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· “™·Ú¿ÓÙË” ¤¯ÂÈ 4 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ÕÓıڷΘ Ô ıËÛ·˘Úfi˜” .

√ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË √ Î. ∂. ∞˘‰›ÎÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.£., ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ-ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ fiÛˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·ÔÙÂÏ› Ú¿ÍË Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯÙ› Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ‹ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ fiÙ·Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Â›‰· Î·È ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· °ÂˆÚÁԇϷ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. √ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ‹Ù·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙ›·˜ ÙÔ˘ ∂∞ª ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÛÙÂÚ‹ıËΠÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÂÎÙ›ÔÓÙ·˜ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ù· 1946 ¤ˆ˜ 1948 ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ê˘-

ÓÙÔ˜, ·Ú·Ù¿ıËÎÂ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·‚ԇϢÛË ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÎÏËı› Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi μ2 ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™.Ã.√.¶. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ °.¶.™. Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰›ÓÔ˘ÌÂ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ °.¶.™. ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ 19852. ΔÔ °¶™ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ˘ÂÚΛÌÂÓ· Â›‰· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ fiˆ˜ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÈÚÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÒÓ ¶Ï·ÈÛ›ˆÓ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÔ °.¶.™. ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ºÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÛÙËÚȯı› Ë ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Û ¯ˆÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ë fiÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋-·Ú·ÁˆÁÈ΋, ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ΢ڛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ó· Ù· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ, Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙȘ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÚÔ˜ ‰ÈfiÚıˆÛË. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ηٷÛÙ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ‰È·‚ԇϢÛË ·˘Ù‹ Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. °È· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÏÏÔ› ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ·fi Ï‹ıÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi3 ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ

ϷΤ˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰ÈÂÙ‹ ÂÍÔÚ›· ÛÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ Î·È ∞›ÁÈÓ· Ù· ¤ÙË 1949 ¤ˆ˜ 1950. ΔÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ( ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 372/87 27-3-1985), ÂÓÒ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ (·˘Í. ·ÚÈıÌfi -95- Ô˘ ΢ÚÒıËΠ̠ÙËÓ 670/2498/566634 ÙËÓ 7-10-1985). ¶¤Ú· ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °ÂˆÚÁԇϷ, ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. √ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ¤¯·ÈÚ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘. √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ∏Ï›·˜ §ÂÊÔ‡Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ˆ˜ ·fiÙÈÛË ÊfiÚÔ˘ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. “◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, Ì ˆÚ·›Ô ÚfiÛˆÔ Î·È ˆÚ·›Ô ·Ú¿ÛÙËÌ·, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi ÏfiÁÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Î·È Â˘Ê˘ÔÏÔÁ‹Ì·Ù·” (ÂÊ. £ÂÛÛ·Ï›·, 25/20/1989). ΔÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂÈÏ›¯ÈÔ, ηÏfiηډÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ô §ÂÊÔ‡Û˘ Â›Ó·È Â˘ı‡‚ÔÏÔ˜ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ªÔÚÒ ‰Â Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÒ ˆ˜ Ô ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÂͤÊÚ·˙ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ë ›ÛÙË ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹Ù·Ó ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜, Ô˘ ›¯Â ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÌfiÓÔ ˆ˜ ·Ú·ÓfiËÛË Î·È ·Ù˘¯‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È ¶·ÏÈÔ‡ÚÈ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·” (¤Î‰ÔÛË ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, 2010, ÛÂÏ. 52-53) ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔËı› Ë Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·È Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ·Ó‹Î ÛÙȘ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ - ·Ú·ÛÙ·ÙȈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °ÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËı¤˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· °ÂˆÚÁԇϷ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·Îfi ·ÁÒÓ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Î·È ··Ï›ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ °ÂˆÚÁԇϷ Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·” .

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·ÚΛ Ë ‰È¿ıÂÛË ‚‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ô‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. °ÂÓÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∏ ™‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Õ·Ú¯Ô˘˜ (¡. 3422/2005, º∂∫ ∞’ 303/13.12.2005) - ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ó· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÎÏfiÓËÙË ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› fiÙÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÂÓË̤ڈÛË ‹ Ë ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·fi„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÓÙÈÚÚ‹ÛˆÓ, ·fi„ÂˆÓ ÛÙË ¢/ÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘Ù‹ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì·˜. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ °¶™ Â›Ó·È Ôχ ¢ڇÙÂÚË ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Ì·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ----------------1. ™ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi °¶™ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂϤÙ˜ (¢‹ÌÔ˜ ¡.∞Á¯È¿ÏÔ˘-¶ÚÔ΋ڢÍË °¶™) - (∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·˜ - ¶ÚÔ΋ڢÍË ™Ã√√∞¶) (¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ - ™Ã√√∞¶ ˘fi ¤ÁÎÚÈÛË), ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› ‹ ı· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂϤÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û˘Ì·Á¤˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 2. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¡. 1337/1983 Î·È fiˆ˜ ÌÂÙ¿ ÂÈÛ‹¯ıË Ì ÙÔ ¡. 2508/1997 3. μÏ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ ∫., μÏ·ÛÙfi £., ¢È‡ڢÓÛË Ù˘ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ Õ·Ú¯Ô˘˜ Ì ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¶ÂÚ¢ÈÎ 2010, Û. 463


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ÓËÛÙ¤„ÂÙ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·;

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫. ∫·ÛÛ·Ó‰ÚÈÓfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“£· ÓËÛÙ¤„ˆ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÕÏψÛÙ ÁÂÓÈο Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÏÈÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ Ï›Ë. §·¯·ÓÈο, ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο Î·È ¿ÚÙÔ˜. ŒÙÛÈ ¤¯ˆ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ·fi ÌÈÎÚfi˜” .

∞ÓıԇϷ ∫·ÙÛÈÊÔ‡ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¡·È, ı· ÓËÛÙ¤„Ô˘Ì fiÏË ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ΔfiÛÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ıÚËÛΛ·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ Ãı˜ ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ “¤Ï· Ó· ‰ÂȘ” . ¢ÈÏÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ Î·È ÙÚÈÏÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٷϿ̂·Ó·Ó ÙÔ ÌÈÛfi Î·È ϤÔÓ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹, ¤ÚÂ ӷ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰Â “Ô˘Ú¿” ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏, ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ÿÏÈ. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ∞ÏÏ¿ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∏ ÛÙ‹ÏË ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ›ٷÈ. ∏ ¢∂∏ ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ·˘Ù‹ ÁÚ·Ê›· ‹ ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi; Δ. ∫.

ŸÔ˘ ‚ÔχÔÓÙ·È ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· - fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ - ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ Ù· “Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó” ˆ˜ ÂÌfi‰È· ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ¯ˆÚ›˜ fiÚ·ÛË. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ Â¿Óˆ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È fiÔ˘ ‚ÔχÂÈ ÙËÓ Î·ı¤Ó·.

ÕÏÏË ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÏÏË ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔfiÙ Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÈÛÙÔÚ›· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·ÏÈηڛÛÈ· 3-2 ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÕÏÏË ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙȘ ·ÁηÏȤ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Ì ÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÕÏÏË ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ...ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË, ÁÂÌ¿ÙË ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¯·Ú¿˜ Î·È ¿ıÔ˜. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜...

Õ

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ·

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“£· ÓËÛÙ¤„ˆ ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·Ù› Ë ıÚËÛΛ· Ì·˜ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÏË Ë ˘fiıÂÛË. ¡· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜” .

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™Ô˘Ú‰¿ÙÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘

£· ÓËÛÙ¤„Ô˘Ì ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ʤÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ıÚËÛΛ· Ì·˜” .

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ˘ËÚÂÛȷ΋ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. Èڛ˜ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi...! £. ∫. μ.

∫∞Δ. Δ∞™

£¤ÏÂÈ Î·ı¿ÚÈÛÌ·

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi √¶∞¢ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· Ô‰ÔÓÙÔıÂÚ·›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹Á ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Û ԉÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ô‰ÔÓÙÔıÂÚ·›· Î·È ÙÔÓ Ï‹ÚˆÛ 50 ¢ÚÒ. ∫·Ù¤ıÂÛ ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi √¶∞¢, Î·È ·fi ÙfiÙ ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÚÔηÏ› Ó¤· ·Ê·›Ì·ÍË ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ “ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ú¢Ù›” ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ. ÃÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó·

√ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÍÂÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿¯ÚËÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiˆ˜ ϤÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Âٷ̤Ó˜ Û·Ṳ̂Ó˜ ηڤÎϘ, ÌÈÙfiÓÈ·, ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ·È‰Èο Ô‰‹Ï·Ù· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜, ÂÓÒ Ù· ¯fiÚÙ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ fiÏÔ ÛÎËÓÈÎfi. “¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, Ô‡Ù ̷˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∫·ıÔÏÈ΋ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ “ªÂ ηıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı¤˜ Ë 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÂÈÛÚ·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ¿Î·Ú˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ .

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∏ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ηıËÌÂÚÈÓ¿

∫∞Δ. Δ∞™

∏Ï›·˜ ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

“ÃÚ˘ÛÒÓÔÓÙ·È” ͤÓÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ “•¤ÓÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ Î·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÃËÌÈÎÔ›, Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ¶·È‰Â›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . ƒ¿ÏÏ˘: ∏ ¡.¢. ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ’74 “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ƒ¿ÏÏ˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÚÁ¿ ¯ı¤˜ ÙË Ó‡ÎÙ· ηٿ ÙÔ Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Ù˘ “¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” › ٷ

˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. °È· ÂÌ¿˜ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜”, ϤÓ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ... °. ΔÛ.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ °È· ÂÚ›Ô˘ 1.500 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. √È ›‰ÈÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi, Û ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÏËı˘ÛÌȷο. ∂‰Ò ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó 300 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË... º.™.

19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛȘ ı· ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ¤ˆ˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙËÓ Â›¯·Ó ·ÔηϤÛÂÈ “΢‚¤ÚÓËÛË ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ” . ∞ÏÏ¿ ÁÂÏ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ì›·Ó ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿Ó. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‚·ıÂȤ˜ Ú›˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡” .

ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ‡‚ÚË ÛÙÔ Ï·fi Ì·˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙfiÛ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fiÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ” .

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: °È· ÙÔ Ï·fi, ‡‚ÚË ÙÔ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ “™Â fiÏ· Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “ÛÏÙÔÓ” . √ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛÂ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1770... O ÕÁÁÏÔ˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜, Δ˙¤È̘ ∫Ô˘Î, ·-

Ú· ›¯·Ó οÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ.

ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. 1882... Δ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë. 1909... ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. 1956... ªÂ ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ÙÂÏÂÙ‹, Ô Ú›ÁÎË·˜ ƒÂÓȤ °’ Ó˘ÌʇÂÙ·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi °ÎڤȘ ∫¤ÏÈ ÛÙÔÓ ∫·ı‰ÚÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤-

1961... ∏ ™È¤Ú· §ÂfiÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.

1980... ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ë πÙ·Ï›‰· ƒÔÛ¿Ó· ª·ÙÈÔ‡ÛÈ, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ “ÎÔÓÙ¤Û· ƒfiÛ·”, ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂Ú˘ıÚÒÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÈÒÓ, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ Û ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 2005... √ 78¯ÚÔÓÔ˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ηډÈÓ¿ÏÈÔ˜, °Èfi˙ÂÊ ƒ¿ÙÛÈÓÁÎÂÚ, ÂÎϤÁÂÙ·È Ó¤Ô˜ ¿·˜, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· μÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ 16Ô˜, ‰È·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ·Ôı·ÓfiÓÙ· πˆ¿ÓÓË ¶·‡ÏÔ ππ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

ŒÎıÂÛË ΔÙ∂: ⁄ÊÂÛË 3% Î·È ·‡ÍËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ 2011 ¶ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ıÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ∞£∏¡∞ 18.

∞£∏¡∞ 18.

™Â ÔÏÈ΋ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Ï› ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ΔÙ∂) ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÙ∂ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ÙÔ 2010 ÂËÚ¤·Û·Ó ηıÔÚÈÛÙÈο ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ÂʤÙÔ˜ Ó· ÂȉÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙȘ ›‰È˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÓÒ Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ù›ÙÏˆÓ Î·È ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·fi ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ‹ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· - ··ÈÙ› ¿ÓÙˆ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË Â›‰ÂÈÍË ·˘ÍË̤Ó˘ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·˘Ùfi ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Â˘¤ÏÈÎÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÛÙfi¯ˆÓ, Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ·Ó‡ÚÂÛË ·ÁÔÚ·›ˆÓ ËÁÒÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ∂˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È Û·Ê‹, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È, Û˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ÔÏÈ΋ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ‰˘Ó¿ÌˆÓ. √È ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ˜ fiÙ·Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÚÔ‚ÏÂÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÊÈÏÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. ∏ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. £· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â›Û˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ ı· Û˘ÓÙÚ¤ÍÂÈ Î·È Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Á›ˆÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·Ì›· ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Â›Û¢Û˘ ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÙ∂.

“∏ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹”, ›Â. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, › fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı· ›¯Â ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· fiÛ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÊÈÏÈΤ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “√È ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ˜, fiÙ·Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÚÔ‚ÏÂÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÊÈÏÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘”, ÛËÌ›ˆÛÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2011, Ë ‡ÊÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 3% (‹ Û ηٿ ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, fiˆ˜ ›Â), ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÙÔ “Ù·‚¿ÓÈ” ÙÔ˘ 15. √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Û ̤۷ Â›‰· ÛÙÔ 3,25%, ÂÓÒ ıÂÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ (ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË), Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·fi Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Ó¤ˆÓ

‰·Ó›ˆÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ (fiˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011) ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 9% ÙÔ˘ ∞∂¶. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ó¤· ÔÚÌ‹ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÓË-

ÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ Ô͇ÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi”, ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Û ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ Â›Â Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ, ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ › ˆ˜ ÚÔ-

ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ̤ÙÚ· ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ Ì ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÚÁÔ, ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì ‚¿ÛË ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ - ∏ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, - ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÙ‡Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, - ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ˘ÂÚfiÓÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Ì›· ÌÂÙ·Ô›ËÛË Ì ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ˘Á›·˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û ηٷӷψ٤˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ.

ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜: √ÏÈ΋ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 3% ÙÔ 2011, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ÙfiÓÈÛ ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó “ηٷÛÙÚÔÊÈ΋” ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ı· ›¯Â ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.

√ÌÈÏ›· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞ 18.

“¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó’ ·ÔʇÁÂÈ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÛ̇ÙËΠ̛۠· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È Ì¤ÙÚ·, Ô˘ fï˜ ˘ÔÓÔ̇ıËÎ·Ó ÔÏÈÙÈο Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛıËÎ·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. ∏ ·ÔÙ˘¯›· Ô˘ ÔÏÏÔ› ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È΋ Ì·˜ ·ÔÙ˘¯›· -‰È΋ Ì·˜ ÔÏÈÁˆÚ›·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “ΔÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÂÈÏËÙÈÎfi ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Û·ÌÔÙ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË fiÛˆÓ „ËÊ›˙ÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈο ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· -fiˆ˜ ÚÔÛÊ˘Ò˜ ÙfiÓÈÛ ÌfiÏȘ ¯ı˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “∞ӷ΢ÎÏÒÓÂÙ·È ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÛÙ· ÙËÏÂ·Ú¿ı˘Ú· Ë ÛÂÓ·ÚÈÔÏÔÁ›· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ù ˆ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Î·Îfi ›Ù ˆ˜ ·Ó¤ÍÔ‰Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛˆÙËÚ›·˜. ¶·Ú·Ï›Ô˘Ó, fï˜, ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Ú‹ÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ÙËÏÂÛ˘˙ËÙËÙ¤˜ Ó· Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ·Ï‹ıÂÈ·: fiÙÈ, fiÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÎÈ ·Ó ¿ÚÂÈ ÙÒÚ· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ·ÎfiÌ· ‚·Ú‡ÙÂÚ˜ ı˘Û›Â˜, ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∫È ·Ó οÔÙ ÌÔÚ› ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ χÛ˘, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÙÔ˘ Â›ÔÓÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜”. √ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘

Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÛˆÙËÚ›·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË fï˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÎÚ·ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó. ∞Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ›‰ÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤ۈ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÎÔ›ÌËÙÔÈ ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÍÂÛËÎÒıËηÓ. ¢ÂÓ Â›¯·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÊı›, fiÏÔÈ ÔÈ ·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÎËÓ›Ô˘, fiÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û·Ì Ì ‰·ÓÂÈο ˘ÔıË·ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙfiÔ.

•ÂÔ˘ÏÈ¤Ù·È Ë ∂ÏÏ¿˜!, ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ¶ÔÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·Ï‹ıÂÈ· ÂÓÓÔÔ‡Ó; ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ηٷ·ÙË̤Ó˘ Á˘ Î·È ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ¯ÓȷΤ˜ ÎϛΘ; ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ” ‰ÂÓ ˆÏÂ›Ù·È“Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÚËÌ¿˙ÂÈ! §ÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙË ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó fiÛÔÈ ÙËÓ ·Ô̇˙ËÛ·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó” “∏ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, Ë È‰ÂÔÏË„›· ÎÈ Ë ·ÓÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ηο ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‚›Ô˘ -fi¯È Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ì·˜. ∞˘Ù¿ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∂‰Ò ÎÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÍ·ÓÙÏԇ̠ÙȘ ·ÓÔ¯¤˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ™˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁԇ̠·ÓÙ› Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂ, ·ÏÏËÏÔ¸Ô‚ÏÂfiÌ·ÛÙ ·ÓÙ› Ó· ÔÌÔÓÔÔ‡ÌÂ. ΔÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2012 - 2015 ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ͷӷοÓÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÊÂÚ¤ÁÁ˘· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ. ∞ÔÙÂÏ›, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ÚfiÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÔψÙÈο ÙÔ˘ Û‡Ó‰ÚÔÌ·, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ıÂÙÈο Î·È fi¯È ÌˉÂÓÈÛÙÈο. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÁÔÈ ÊÔÚ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ï·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ, ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘ÌÂ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ô‰˘ÓËÚfi˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ -·ÏÏ¿ οı ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ÁÎÚÂÌÓfi”·Ó¤ÊÂÚÂ. “∞˘Ù‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û‡ÌÏ¢Û˘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠ͷӿ ÛÙ· fi‰È· Ì·˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫·È ı· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ·Ó Ô ÙfiÔ˜ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. ™’ ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ô‡Ù ·ÙÔÌÈΤ˜ ·ıˆÒÛÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

fl˜ 14 ª·˝Ô˘ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2012 - 2015

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ΔËÚ‹ÛÙ ٷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ∫. ™ËÌ›Ù˘

∫ÔÌÈÛÈfiÓ: «£ÂÙÈÎfi» ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞ 18.

Í·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Œˆ˜ ÙËÓ 14Ë ª·˝Ô˘, Ô˘ ı· ηٷÙÂı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2012 - 2015, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈ΢ٛ fiϘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi, ÒÛÙ ӷ ηÌÊıÔ‡Ó Î·È Èı·Ó¤˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙ· ̤۷ ª·˝Ô˘.

¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ʤÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ¶¿Û¯·, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË “ÂÚ·›ˆÛË ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·” , Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. ∫. ™ËÌ›ÙË, Ë ÔÔ›Ô˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÌÈ· Ù·¯Â›·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¿ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì·. ªÂ ·È¯ÌËÚ‹, ¿ÓÙˆ˜, ÁÏÒÛÛ· ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Î. ™ËÌ›ÙË Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ™. μÔ‡ÁÈ·˜,

ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ηıfiÏÔ˘” . “ŸÛÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ·’ ¤Íˆ, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οÓÔ˘Ó Î·È ˘ԉ›ÍÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Â¿Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Î·È ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “μ‹Ì· FM” . ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÈ¯.

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë˜, › ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Flash fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Â›Ó·È ÌÈ· η΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È fiÙÈ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ï·Èfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÌÏÔÎ ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ηٿ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ∞ÚÓËÙÈο ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ¡. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘ ÂÓÒ Ô Î. °. ºÏˆÚ›‰Ë˜ ·Ú’ fiÙÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› Ù·ÌÔ‡ ÂͤÊÚ·ÛÂ

ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È Úfi¯ÂÈÚ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ˆ˜ ıÂÙÈÎfi Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·ÍÈÔÏÔÁ›, Û ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ™·ÓÙ¿Ï ÃÈÔ˘ÁÎ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚˆÙËı›۷ ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, Ë ™. ÃÈÔ˘ÁÎ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÊÈÏfi‰ÔÍÔ” ÙfiÛÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηٿ 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ˆ˜ ÙÔ 2015, fiÛÔ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2013. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÙÔ ª¿ÈÔ Ë ΔÚfiÈη ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÙÚÈÌËÓÈ·›· Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÎÏËı›۷ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ.

«¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜, ·ÔÎÏ›ԢÌ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË»

ΔÈ ··ÓÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ™ËÌ›ÙË ∞£∏¡∞ 18.

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜, ·ÔÎÏ›ԢÌ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ “Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô˘ ı· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ™ËÌ›Ù˘ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Î·È Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ ÙÔÔıÂÙËı› Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·”, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı· Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ “√‰ÈÎfi ÿÚÙË”. °È· ÙÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓfi¯ÏËÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ™ËÌ›ÙË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›, ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜

ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ˘‡ı˘ÓË ı¤ÛË- ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË- Î·È ·fiÊ·ÛË Î·È fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÙȘ ·ÈÙÈÔÏÔÁԇ̠ÎÈfiÏ·˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ·Ú·ÛÎËÓÈ·ÎÒÓÛ˘˙ËÙ‹ÛˆÓÙË˜Î˘‚¤ÚÓËÛ˘: “¢È·„‡‰Ô˘ÌÂ Î·È ·ÚÓԇ̷ÛÙ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο. ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ”.

∂ÚˆÙËı›˜, Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ Î. ™ËÌ›ÙË, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË” Î·È fiÙÈ “Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿Ô„Ë Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ì ηӤӷÓ, ¤¯Ô˘Ì fï˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÔ›ıËÛË Ô˘

ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì οı ̤ڷ fiÙÈ ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ™ÙÔ Â¿Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË Â›Ó·È Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙ˜, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ˘‹ÚÍ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ÌÂÈ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ó· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰ËÌfiÛȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì·˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡¢ °. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Î·È ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, ÂÓÒ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Â›Ó·È Î¿ÙÈ

ıÂÙÈÎfi, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ›Â: “∞Ó Î·Ù¿Ï·‚· ηϿ Ë ¡¢ οÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË; °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ “∑¿ÂÈÔ 2”, Ì‹ˆ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÔ‚·Ú‹ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó Û˘˙ËÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, Û˘˙ËÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √‰ÈÎfi ÿÚÙË”.

∞£∏¡∞ 18.

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË. “ªÈ· ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋, ÒÛÙ ٷ ÂfiÌÂÓ· 15-20 ¯ÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ì Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· Â·ÓÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂͤÏÈÍË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì “ÎÔ˘ÙÛ¿ ÛÙÚ·‚¿” Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ηıfiÙÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· χÛË Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ·Òٷٷ fiÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË -fiˆ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤- Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¤˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Û˘Ìʈӛ· Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” Û˘Ó¯›˙ÂÈ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‰Â fiÙÈ ·fi Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, ·ÚΛ Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ÛˆÛÙ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Â›ÌÔÓ˜ Î·È Û˘Ó¯›˜ ·fiÚÚËÙ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷ ÙˆÓ “‰È·ÚÚÔÒÓ” . “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÈηӋ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙËÓ ∂∂, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ΔÙ∂, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.”


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·È΋˜ ŒÓˆÛ˘

«¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ƒÂÓ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ fiÚˆÓ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘

∞£∏¡∞ 18.

ΔËÓ Î‹Ú˘ÍË 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À, Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ °™∂∂. ∏ ·ÂÚÁ›· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È fi¯È ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” ‰‹ÏˆÛÂ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚ÈÒÛÈÌË, ÂÓÒ ÂÎÔÈÂ›Ù·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ fiˆ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Î·Ù·Ï‡ÔÓÙ·È ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ΋ڢÍÂ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 1˘ ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù˘ÈÎÔ‡˜, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ›Â Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ı· Ú¤ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∫ÈÔ˘ÙÛԇ΢ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ ¢∞∫∂, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË 75 ‰ÈÛ. Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2015, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫Ô‡ÙÚ·˜ (¶∞ª∂) › fiÙÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÒÛÙ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË.

«∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘» μƒÀ•∂§§∂™ 18.

Δ

ËÓ ÒÚ· Ô˘ fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ‡„Ë, ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ó¤· “ʈÙÈ¿” ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÛÎËÓÈÎfi, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. √ Â›ÙÚÔÔ˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ “·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜”ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂∂, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙfiÓÈÛÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ˆÛÙfiÛÔ “·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·”, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜. “£· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ˆ˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ÚÈ˙ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ı· ‰Ô‡Ì ·Ó Î·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” ÚfiÛıÂÛÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜. √ ƒÂÓ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜

·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. “∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Û¯¤‰È¿ Ì·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È”. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, Ì ·ÓÒÓ˘Ì˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Reuters: “∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ʈӤ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ȥ˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· ·ÔÊ¢¯ı›” ∂Èۋ̈˜, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. “∏ ¿ÚÓËÛË (Û.Û. Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜) Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË -ϤÂÈ Ô ∫Ú›ÛÙÔÊ ™Ù¤ÁÎÌ·Ó˜- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì οÙÈ Û ·˘Ùfi”. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·

ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜”›Â Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Die Welt” ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·ÓˆÓ‡Ìˆ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ŒÏÏËÓ· ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÛÙÂÓÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ -fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ- Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ϤÂÈ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË. √ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ʤÚÂÙ·È

Ó· ϤÂÈ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ›·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ë ¿ÌÂÛË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, fï˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËηÓ. “ΔÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË” ʤÚÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‰È¤„¢ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.

24ˆÚË ·ÂÚÁ›· °™∂∂ - ∞¢∂¢À ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘

¢È¿„¢ÛË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÚ› ·›ÙËÛ˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ∞£∏¡∞ 18.

™ÙË ‰È¿„¢ÛË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔ-

ÚÂ›Ô Reuters. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ı¤Ì· ¯ı˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ‰È·„‡ÛÂȘ ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ¢È¤„¢Û ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈ-

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Îfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÛΤ„Ë Ì·˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿. ª·˜ ·ÊÔÚ¿ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ηٷÙÂı› ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ (ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶Âٷψً˜.

£¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ٤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˙‹ÙËÛÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÓÂ. ∏ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘. “∏ ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ›Ù Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ›Ù Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ Ù· ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜. √ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ™ËÌ›ÙË ˘¤Ú Ù·¯Â›·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‹ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ·.

∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Û Ôχ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ”. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ›ÙÛ·˜ ˙‹ÙËÛ “¿ÌÂÛË ·ÂÌÏÔ΋ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ∂∂” “∏ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËı› ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·˘Á¤˜, ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÂÓ-

‰Â¯fiÌÂÓÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘.∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Â›Ó·È Û·Ó ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË, ‰ÂÓ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÒÚ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜”. “ªfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ôχ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ, Ò˜ ÂÓÓÔ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·˘Ù‹, fiÙ·Ó ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ë ›‰È· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ Ù· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢ËÌfiÛÈÔ: ΔÈ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ

“¢Ú·ÎfiÓÙÂȘ” ÔÈÓ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Â›ÔÚÎˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ “¢ ∞£∏¡∞, 18.

Ú·ÎfiÓÙÂȘ” ÔÈÓ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Â›ÔÚÎˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ı· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·fi ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÁËı› Ë ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ.

Δ· ÂÈı·Ú¯Èο ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„ÂÈ Ë Î·ÎÒ˜ ÂÓÔÔ‡ÌÂÓË “Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ “οı ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÛÙË “¢È¿˘ÁÂÈ·” ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ·” . √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Û˘Ó¤‰ÂÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ Ó¤Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. “∞ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, “·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÛÙËÚfi Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ” . °È·Ù›, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, “··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÛÙË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, ·Ì›‚ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ‰›Î·È· Î·È ÈÛfiÙÈÌ·, Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÌÈ· ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” .

¶ÚfiÛÙÈÌÔ 100.000 ¢ÚÒ Δ· ̤ÏË Ù˘ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÈ-

ÔÈÎËÙÈ΋ ·ڈÛË ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ.

∏ ·Ú·ÁÚ·Ê‹

ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÁËı› ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â›Â‰Ô Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜. Δ· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ı· ηı·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍË-

ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Û’ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 100.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·Ú·و̿وÓ. ∂ÙÛÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜. √Ù·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ë ‰È-

ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ‡„Ô˜ 200.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÂȉÈÎÔ›

∞Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÛÙÔ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 18.

™∏ª∞¡Δπ∫∞ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ¤‚·˙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ (Δ.∂.∞.¶.∞.™.∞) ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007 ¤ˆ˜ 2009. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi fiÚÈÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂§∞™. √ˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË „¢‰ÒÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Δ·Ì›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÛÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÏËڈ̋˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ.

ÿ‰È· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂÎÙ·Ì›Â˘·Ó Ù· ÔÛ¿ Î·È ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ ¤‰ÈÓ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ˆÛÙfiÛÔ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Δ·-

ÌÂ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 199.350,72 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÓÒ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞Ú¯‹ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ∂Ûfi‰ˆÓ ·fi ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÈÌË·ÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·و̿وÓ. Δ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi, ÛÔ‚·Ú‹ ·›ıÂÈ· Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÂÙ·ÂÙ›·˜. ∏ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ‹ Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› Ù· ÂÙ¿ ¤ÙË. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ú·و̿وÓ, Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙË ‰ÂηÂÙ›·. ∂ȉÈο ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ‹ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ë ˘ËÚÂÛ›·. ¶ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ, ·Ó ¤Ó·˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·Ú·Ï›„ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ, ÙfiÙ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÈı·Ú¯Èο ·fi ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚfi ÙÔ˘, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‹ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó.

™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ·‰È·ıÂÛ›· Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ∞£∏¡∞, 18.

∞¡∏™ÀÃ∏™∂ ÙÔ˘˜ ÔÈΛ-

Ô˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ıÂÚ¿ÔÓÙˆÓ È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘. √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ ¤ÓȈÛ ·‰È·ıÂÛ›· Î·È Ë ÓÔÛËÏ›· ÙÔ˘ ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÈ· ·‰È·ıÂÛ›· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ª›ÎË Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÛÂÈÚ¿ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 10

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

∂›ıÂÛË Ì Áη˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· μ. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È º. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿

∞ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

∞£∏¡∞, 18.

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÈ· ÙȘ 19 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

ªÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 10:15 Ì.Ì. Ù˘ ª. ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ΢ڛ·˜ º¿Ó˘ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Î·È Ù˘ ΢ڛ·˜ μ¿Ûˆ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ Î·È ÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞η‰ËÌ›·˜ 28 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ΢ڛ·˜ μ¿Ûˆ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ¤ÓÙ Áη˙¿ÎÈ· Î·È ÂÚȤÏÔ˘Û·Ó ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ‚ÂÓ˙›ÓË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ù· Áη˙¿ÎÈ· ‰ÂÓ ¤ÛÎ·Û·Ó Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ΢ڛ·˜ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿, ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó Î·È Ù· ÙÚ›· Áη˙¿ÎÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (∂ΉÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 14Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 1804-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 14Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 84 Î·È 148. √ÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜148594 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 84323 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ›84345 Î·È 148616 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 84056 84310 148327 148581 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 84239 84284 84288 84408 84918 84942 148189 148213 148510 148555 148559 148679 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 84001 84016 84018 84069 84079 84093 84102 84108 84110 84149 84157 84158 84190 84218 84222 84226 84234 84257 84260 84285 84290 84315 84331 84351 84353 84363 84404 84440 84445 84448 84466 84467 84472 84476 84477 84484 84490 84494 84513 84526 84542 84543 84550 84573 84578 84587 84593 84597 84628 84639 84642 84655 84675 84725 84727 84754 84763 84811 84814 84824 84844 84862 84877 84884 84886 84911 84914 84923 84957 84965 148025 148034 148082 148085 148095 148115 148133 148148 148155 148157 148182 148185 148194 148228 148236 148272 148287 148289 148340 148350 148364 148373 148379 148381 148420 148428 148429 148461 148489 148493 148497 148505 148528 148531 148556 148561 148586 148602 148622 148624 148634 148675 148711 148716 148719 148737 148738 148743 148747 148748 148755 148761 148765 148784 148797 148813 148814 148821 148844 148849 148858 148864 148868 148899 148910 148913 148926 148946 148996 148998 Δ˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ: 84 Î·È 148. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 84000 ¤ˆ˜ 84999 Î·È ·fi 148000 ¤ˆ˜ 148999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π

«¡·È» ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ 70 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. “ΔÔ ÙÔ›Ô ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÈ˙Èο” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ϤÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ Î·È ÌÈ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË. ªfiÓÔ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰È¤ıÂÙ 22 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

“™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È Û·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ªÂ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È 1.000 ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ͤÊ¢Á·Ó ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ.∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Â¿Ó ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ º∂∫ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ¤ÚÂ ӷ ÂÊ¢ÚÂı›. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó ı· οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ú¯Èο ›¯Â ÙËÓ ¿Ô„Ë Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰‡Ô ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó. ƒ‡ıÌÈÛË fï˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤‰ˆÛ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Î·È ¤Ó· ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. “¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̛̠· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ fiÔ˘ ËÁ·›ÓÂÈ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Î·È ÙÔ ¢π∂∫ Î·È ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ -ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·È‰ÈÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜- ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ. £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ڋÍË Ì fiÔȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÚÔÛ·ıԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË Î·È ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ۛÁÔ˘Ú· Î·È Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ.°È· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ı¤ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË Â˘ÓÔÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚¿ÛË Ì›·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ¢ı‡ÓË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ì ӷ ÛÙ‹ÛÔ˘Ì Û ÙfiÛÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ÙÔÓ ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ì Û ÁÂÚ¤˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â¿Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â¿Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÛÎfiÓÙÔ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜.∂Í·ÓÙÏ‹Û·Ì ٷ ÂÚÈıÒÚÈ·, ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜.∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ˘-

¿ÚÍÔ˘Ó ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¿ÏÏÔÓ ‚fiÏÂ„Â Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ·Ú¿ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∏ Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ∂¿Ó ˘ÏÔÔÈËı› Ë ‰È·‚‚·›ˆÛ‹ Û·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ë fiÏË Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ.∏ ÛÙ¿ÛË Ì·˜ Â›Ó·È Â¿Ó ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. £· ›̷ÛÙÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Ì ıÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ıÂÙÈÎfi Ó‡̷”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô. √ Î. ¡›ÎÔ˘, ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÙË ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. “ºÙ¿Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊı› ¤ÛÙˆ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‚¿Ú‚·Ú˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. √ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Â‰Ò ÙÔÓ ¢‹ÌÔ”, ›Â Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂‰Ò fï˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ı· ‰È·„¢ÛÙ›. ∂Ì›˜ Û˘ÌʈÓԇ̠̠ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ó¤Â˜ ‰Ô̤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ›‰Ú˘Û˘ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “fiÏË Ë ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤‚Á·ÈÓ ̤۷ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË”, ›Â Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó, ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÔÙ¤ ·‡ÍËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ. ∏ χÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·.

™ÙÔÓ «·¤Ú·» ÔÈ 19 ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÔÏÈο 19 ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô˘ Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Â› Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚfiÛÏ˄˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 19 ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÚfiÛÏ˄˘, ηıÒ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÏËڈ̋˜ Î·È ÚfiÛÏ˄˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·. “∏ ·‰ÈΛ· ·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙÂη ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÏËÚÔ‡Û·Ó Î¿ı ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ï¿ıÔ˜ Ù·ÎÙÈ΋” ÙfiÓÈÛ·Ó ¯ı˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÂÈηϤÛÙËΠÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ˆ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÚ›‰· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û‡Ì‚·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰Â ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. “ΔË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙËÓ ÚÔÛ˘ÔÁڿʈ Î·È ÙÒÚ·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ‚Úˆ ¤Ó· ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ¡fiÌÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Â›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ÔÚ›·. ∏ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÌÈ· ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ...” ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈηϤÛÙËΠÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ 19 ÌfiÓÔ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÌÔÚ› Ó· ÙË Ï‡ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. “ªÂ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ë Î. ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÚ› ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “°È·Ù› ÎÔÚÔ˚‰Â‡·Ù ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏÈÙÂ˘Ù‹Î·Ù Ì ʷ˘ÏfiÙËÙ·” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ë Î.

«ŒÊ˘Á» Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ μ·Á. μÈÔϤÙÙ·˜ ∞‚›ˆÛ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‚·Ú‡ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÈÔϤÙÙ·˜. “ŒÊ˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 81 ÂÙÒÓ. °¤ÓÓËÌ· - ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·Á¿ËÛ ÙÔ ÓËÛ› Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. ◊Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ Î·È Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ™ÎÈ·ı›Ù˜. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÈÔϤÙÙ·˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

fiÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ª. ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘.√ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÈÔϤÙÙ·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ·fi ÙÔ 1959 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1994 ηٿÛÙËÌ· Ì ÂÚÁ·Ï›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔÔ 1994 ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤Ú˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙȘ ıËÙ›˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˘. ¶ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â› ÔÎÙÒ ¤ÙË.

Œ‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›. ªÂ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË ¤˙ËÛ·Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ŒÎ·Ó·Ó Ì›· fiÌÔÚÊË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ô ·ÁfiÚÈ·, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÂÁÁfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‚·Ú‡ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÈÔϤÙÙ·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. Δ. ∫.

ª·ÎÚ‹ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔÓ Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. “∂‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÛÌÈÎfi ÁηϿ” ÂÈÚˆÓ‡ÙËÎÂ Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹. √È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô “ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜...“∫·ÏÏÈÂÚÁ‹Û·Ù „‡ÙÈΘ ÂÏ›‰Â˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·˘Ùfi οӷÙÂ. μÚ›Ù χÛË ÙÒÚ·” ·¿ÓÙËÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹. Ãı˜ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¶·È‰ÈÔ‡ Ó· ÌËÓ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.“∂›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Ó· ·ÎÔ‡Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ fiÙÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÁ·Û›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ù›ÔÙ·. Δ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞.

ÕÏÏ· ı¤Ì·Ù· ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ‡„Ô˘˜ 120.000 ¢ÚÒ, ¤Ï·‚ ¯ı˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ “·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·” ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi ¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË „ËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.∂›Û˘ Ë ¢∞™ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ fiÙ·Ó Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ fiÙÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È “ÊÙÈ·ÛȉÒÌ·Ù·” ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î. °›‰·Ú˘, ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÎÈ ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÙÈ·ÛȉÒÌ·Ù· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ȉÂÒÓ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 45.000,00ú. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΛÓËÛË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Î·Ù·„‹ÊÈÛÂ.


M·ÁÓËÛ›· 11

M. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·

“∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜” ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ √

΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë, ·fi °·ÏÏ›·˜ ¤ˆ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηٿ ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë, ·fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë ·fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë ·fi °·ÏÏ›·˜ ¤ˆ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Î·ıÔÏÈÎÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ú‡ıÌÈ-

ÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™˘Ú›‰Ë, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi °·ÏÏ›·˜ ¤ˆ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηٿ ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ¢ÂÎÙfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ πˆÏÎÔ‡.. Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô‰fi, ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË.

∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›· ÎfiÌ‚Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ (‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ - ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ„›· Î·È ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ô‰Ô› ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Â›Ó·È Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ, ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘-

ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ¿Û˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂χÙË. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ¿Û˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (¿Óˆ ÙˆÓ 3 ÙfiÓˆÓ) ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂χÙË ·fi ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜.

∑ËÙÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ¿ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô2 ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·˙·Ó¿ÎÈ Ì ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ó¤Ô Ù¤ÚÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈ·Ô‡ÏË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ∫Δ∂§.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÁÎÚ›ıËΠÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™Ù· 494.632 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ 2011 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ™∞Δ∞, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÂÊfiÛÔÓ ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÌÂ Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ªÂÙ¿ ·fi ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ‹ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙÂÏÈο ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· „ËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÚԂϤÂÈ Ó¤· ¤ÚÁ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 171.928, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 63.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÎÙÈÚȷο Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Î·È 50.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜. - ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™Ô‡Ú˘ 164.997 ¢ÚÒ. - ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÙÂÏÂÔ‡ 106.269 ¢ÚÒ. - ΔÔÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜ 51.438 ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ˘¤Ú Ù˘ ΔÔÈ΋˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ √¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Û ¯Ú‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.¿.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ μfiÏÔ˘ ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· -Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËηÓ- Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ¶∞ª∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ηÏ› ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÙ· Ù·ÍÈο ۈ̷Ù›·, Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÁÒÓ· Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ¶∞ª∂ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ï·˚Îfi Ù·ÍÈÎfi ·ÁÒÓ·, Ì fiÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Ï·˚΋˜ ·Ó˘·ÎÔ‹˜, ·ÂÈı·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘, ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È fi¯È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ë ÊÈÏÔÏ·˚΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏË ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· - Ï·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÎËÊ‹Ó˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜, ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜” .

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

ΔÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜

™ÈÁ¿Ï·˜: ªÂ ˘ԉ›ÍÂȘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ‰fiıËÎ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘

ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô ÚÒËÓ Δ·Ì›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ÃÚ. ™ÈÁ¿Ï·˜ fiÙÈ ‰È¤ıÂÛÂ, Ì ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÙ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¡ÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û Â›Û˘ ˆ˜ Δ·Ì›·˜.¢›ÓÔÓÙ·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (√∂), Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›¯Â ·˘ÙÔÎÙÔÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ·ÂÈϤ˜, › fiÙÈ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÈ ·Ó·ÁηÛÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ.∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √.∂. Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¿ÊËÛ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌÔ‡Ú· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ (Î. £ÂÔÊ. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë) fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ԯϋÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ı¤Ì· ·¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, (ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ 3 ª·˝Ô˘ 2010) Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ï‹„˘ ·fiÊ·Û˘ ηٷÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ (908.500 ¢ÚÒ) ÛÙÔÓ Δ·Ì›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È Î¿ÔȘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔχˆÚË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ·ÔηχÊıËΠ۠fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ù˘ Úfi¯ÂÈÚ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰›ÓÂÈ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ Δ·Ì›· ÁÈ· ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ, Ô Δ·Ì›·˜ Ó· ·›ÚÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‹ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ‹ Î·È ‰·ÓÂÈο ·fi ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Î·È Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÎÏ›‰·˜ ‹ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Ì ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ı· Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ·Ú·Ù˘›Â˜ Ì ÙȘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÎÈ fï˜ Ô˘‰Â›˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ›¯Â ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÓfiÌÈÌ·. √ Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ › fiÙÈ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÔÌfiÙ˘Ë, ÁÈÓfiÙ·Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·, fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ‰Ú·¯Ì‹ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ÌfiÓÔ Ô ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ‹ÏÂÁ¯Â ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹. ŒÓÙ·ÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÎÏ‹ıËΠfiÙ·Ó Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›·, Ô Î. °. ™ÈÓ¤Ï˘, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚfiÙ·Û˘. “∂›¯· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ - ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Î·È Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËı› ÙÔ ı¤Ì·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. √ ™ÈÁ¿Ï·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÍ·ÈÚ¤Ù˘. ÕÏÏÔ ·Ú·Ù˘›· ¿ÏÏÔ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ...ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔÓ Î. °. ªÔ˘Ï¿, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙËÓ √∂ Ó· ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. “∂›Ì·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ı· Û˘Áηχ„ˆ οÔÈÔÓ fiˆ˜ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ‹Ûˆ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ Δ·Ì›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·-

Afi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó Û ÁÓÒÛË ÔÏÏÒÓ. √È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·ÓÒÙÂÚÔ› ÙÔ˘, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÔÏÈÁÒÚËÛ·Ó. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜; ∑ËÙ‹Û·Ì ÂÁÁڿʈ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ √∂ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ·ÈÚÂÙÔ› Î·È Â›¯·Ó ÂÌÏÔ΋ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∞ÔÙÂÏ› ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· Ì·˜ fiÙÈ ·ÚÓ›ÛÙ ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì·˜. ∂›ÛÙ fi¯È ·Ï¿ ·ÌÂÏ‹˜, ¿ÏÏ· ‡ÔÙ· ·ÌÂÏ‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û·˜” , › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ô Î. ªÔ˘Ï¿˜: “£· ¿Ì ÂÌ›˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ·Ó ‰ÂÓ ¿Ù ÂÛ›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ™ÈÁ¿Ï·”. “ªÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Â˘ı‡Ó˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Δ·Ì›·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË, Ϙ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏÔÈ Â˘ı‡Ó˜” Û¯ÔÏ›·Û ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. ¡›ÎÔ˘, ÂÓÒ Î·È Ô Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈÎfi.

∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· ·Ó ‹Ù·Ó Û ÁÓÒÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, fiÛˆÓ Î·È Û ÔÈÔ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. “Œ¯Ô˘Ó fï˜ ËıÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, fiÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ. ∏ √∂ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÎÏ‹Û˘ ÙÔ˘˜”, › ÂÓÒ ÂÌ̤ۈ˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ™ÈÁ¿Ï· fiÙÈ ÂÓÂÚÁÔ‡Û Ì ˘ԉ›ÍÂȘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·ıÒ˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂¢∂, ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÁÓÔÈ·. ΔÂÏÈο Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Â› ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ™ÈÁ¿Ï· ·Ó·‚Ï‹ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·ÓÂÈÛ·¯ı› Ì ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ Î. ™ÈÁ¿Ï· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 149.000 ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ›¯Â ηٷÙÂı› ÈÛfiÔÛË ·fi‰ÂÈÍË ·fi ÙÔÓ Î. £. μ·-

ÛÈÏÂÈ¿‰Ë fiˆ˜ Î·È Ë ÎÏ‹ÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, ÙÔ˘ Δ·Ì›· Î. ÃÚ. ™ÈÁ¿Ï· Î·È ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Î. £. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÎÔ̤ÙÚˆÓ, Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ fiÊÂÈÏ ӷ οÓÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ - ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· Ù· 42.000 ¢ÚÒ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› Î·È ÚfiÙÂÈÓÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ‰‡Ô ÌÈÛıÒÓ, ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÂ› Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Â›ÏË͢ Î·È ÙËÓ ·ıÒˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞fi ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ΢ڛˆ˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘ ·fi Ù· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Δ·Ì›· Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠοı ÔÈÓ‹ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, ˆ˜ Î·È ÙÒÚ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· (ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ Ë Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘) Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ˆ˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ η٤ÏËÍÂ Ë ˘fiıÂÛË, ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› ÔÈÔ˜ ‹Ú ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›· ∞ÁÚÈ¿˜ Î. °. ºÚ‡‰·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÛÔ‡ 93.000. √ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›· ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ∫. ∫ÏÂȉˆÓ¿Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ È‰ÈÔÔÈ‹ıËΠ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Ù· ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Î. ¶·Ó. ∫·Ú·‰‹Ì·, ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÙfiÙ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ¤ÚÁ·. “ΔÂÏÈο Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔ˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ô Î. ∫·Ú·‰‹Ì·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Â› 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ¤ÚÁ· ·ÏÏ¿ ÚÔÛˆÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·‰‹Ì·.” ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Û˘ ηÏ› ÙÔÓ Î. ∫·Ú·‰‹Ì· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 93.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÌË ÓƠ̂̈˜ ηٷ‚Ï‹ıËΠ۠·˘ÙfiÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi Δ·Ì›· ∞ÁÚÈ¿˜.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

™Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ∫·ÌÈ¿ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ∞/∫ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ¶∞£∂ ¤ˆ˜ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Û‡Ìʈӷ Ì ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜), Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜), “ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÏÂÙËÙÒÓ (ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ - ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË) Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ¶∞£∂ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞/∫/ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘), ÏfiÁˆ ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ›ÛÙˆÛ˘ (™∞∂¶ 517). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ë ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈο

¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ó·Áη›Ô˘Û·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Â·Ó‹Ïı·ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù˘ ˘fi„Ë ÌÂϤÙ˘ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¶.¢.∂. ¤ÙÔ˘˜ 2011”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ºÒÙË °ÎÔ‡·, ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙË ™∞∂¶ 517 ˘Ô¤ÚÁÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, 75.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ∞.∫. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (¯.ı.0+000 ¤ˆ˜ ¯.ı. 3+000) Ù˘ Ì ·Ú. 6 ¶∂√ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘.∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙȘ 24 ª·˝Ô˘ 2010, ÛÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ Á.Á. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ›ÛÙˆÛË 38.410 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË “‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ¶∞£∂ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” Î·È 36.590 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÁˆÙ¯ÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙ˘.∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·

Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ıÂÛ˘, ÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ™∞∂¶ 517. “∏ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÂϤÙ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Â›ÁÔ˘Û·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ̋ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1500 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂.√ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - μfiÏÔ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂͤÏÈÍË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Â›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡, Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ “Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜”Ù˘ ∂.√. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - μfiÏÔ˘, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË.


M·ÁÓËÛ›· 13

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¡¤· ̤ÏË ÛÙÔ ¢.™. fiÚÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ¯ı˜, ·ÏÏ¿...

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ∂ÁÎÚ›ıËΠÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

Ã

ÚfiÓÔ ÌÂÙÚ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “™Ê·Á›· ∞.∂.” fiˆ˜ ‰È·Ê¿ÓËΠηı·Ú¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋” Î·È “ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË”. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “¯¿ÚÙË” Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, ˆÛÙfiÛÔ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË. “¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ μfiÏÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, fiÙ·Ó Ù¤ıËΠÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ·fi ÙË ¢∞™ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÛÊ·Á›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. “ΔÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·›ÓÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ›Ûˆ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÈfiÏ·È·. Œ¯Ô˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ™Ù· ÛÊ·Á›· Ó¤· ̤ÏË ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ∫·Ô˘Ó¿˜, ÷˘ÙÔ‡Ú·˜, ¢ÂÚ‚¤Ó˘ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜.

ªÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ‰‹ÏˆÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰ÈÔÚıˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ̤۷ Û ·˘Ùfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Âı› ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÚÔ·ÛÙȷο ÙÚ¤Ó·. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜. ∂Ȃ‚ÏË̤ÓË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÂÓÒ Ô Î. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î¿ı ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·-

Δ¤ÏÔ˜ Û ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ı· ‰··ÓËıÔ‡Ó 10.000 ¢ÚÒ.

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· 5 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘

Û›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Í›· ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ÛÎÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ ÛÎÚ· ı· Ú¤ÂÈ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔ‚Ï‹Ù· Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂΛ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ ̤۷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂¤ÎÙ·ÛË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì¤Û· ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , ηıÒ˜ η̛· ÌÂϤÙË Î·È Î·Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. “∂›ÛÙ ·ÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ›Ù ϿıÔ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ΔÔ ª¿ÈÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÙÚ›ÙË ÚÔ‚Ï‹Ù·, Ô‡Ù ÌÂϤÙË Ù˘. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ› ηӤӷ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘ÙÔÓfiËÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “◊ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙÔÓ √Ú-

Á·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, Âȉ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ηӤӷ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛËÌ›ˆÛÂ. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·.

™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ‰ÚfiÌˆÓ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô‰ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500.000 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ 2011 ı· ‰··ÓËıÔ‡Ó 300.000 ¢ÚÒ. °È· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó 50.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó 100.000 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, 200.000 ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Ï·ÙÂÈÒÓ, ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ Î·È ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ. √È Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Ô‰ÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÂ Î¿Ï˘„Ë Û ϷÎÎÔ‡‚˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù· ÛËÌ›· ı· Ù· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ.

∂ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·¿ÓÙËÛ ٷ ÂÍ‹˜: °È· ÙÔ Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛÂÈÛÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Â›Ó·È Ô √∞™¶ Î·È ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” , Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 990 ¿ÙÔÌ· Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 59 ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ¶·ÚfiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ı· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙfiÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ÂÈÛÚ·¯ı›, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÛfi ·Ó¿ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· 2000 ¢ÚÒ ·fi Ù· 1200.

¶ÚfiÙ·ÛË Ó· ·¢ı˘Óı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ Ô˘ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ 5 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. £ˆÌ¿˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜. “◊ οÔÈÔ˜ „‡‰ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ‹ οÔÈÔ˜ ÎϤ‚ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ ›Â Ô Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË ·fi οı ¿Ô„Ë. “∫¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” ›Â Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘, ÂÓÒ Ù¤ıËÎÂ Î·È ÚfiÙ·ÛË Ó· ηٷÙÂı› Î·È ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· Ù· 5 ¢ÚÒ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÌ·›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Âͤ‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ∫∞Δ√¶π¡ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞.∂. (∂Δ∞) Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·¿ÓÙËÛ ٷ ÂÍ‹˜: “™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÂÎÙ¿ÛÂȘ ‹ ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· Û η̛· ÂÚÈʤÚÂÈ·” . ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂Δ∞ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Î›ÓËÙÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ∂√Δ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 15.5.2007. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·ÙfiÈÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ∞ÎÙ‹ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜, Ë ∂Δ∞ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Î·Ù¿ ΢ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ï‹„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙÔÓ ∂√Δ Ô˘ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂȘ” .

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙˆÓ ª¿ÁÓËÙˆÓ Δ˘ÊÏÒÓ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ Ûˆ-

Ì·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·˜ fiÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ·fi ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· ˯ËÙÈο ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È 24120-27365.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ∫√π¡∂™ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË

ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞˘Ùfi Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÎÈ ¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÚ›Ô‰Ô. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Â·Ó·‚‚·›ˆÛ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔۂϤÔ˘Ì ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ πÂÚ¤˜ ªËÙÚÔfiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·ıԇ̠·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Î·Ï·›ÛıËÙË ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

M. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 22-23 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·

ªÂ ηÏÔηÈÚ›· ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· ÃÈfiÓÈÛ ÛÙ· ÿÓÈ·, ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË

fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ı· ÛËÌÂȈı› ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·ÏÔηÈÚ›· Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ KÂÏÛ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ¯ı˜, ¯ÈfiÓÈÛ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ÿÓÈ· Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È Ù· ‰¤Î· ÂηÙÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· οÔȘ ÒÚ˜ ÌfiÓÔ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi ÂÈÎÚ·Ù› ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜, ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û „‡¯Ô˜ Ì Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔ‡˜. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ϛÁ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜, ÂÓÒ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ›Ûˆ˜ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ™Ù·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÌÂÙ¿. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £ÂÔÊ¿Ó˘ Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fï˜ ı· ÛËÌÂȈı› ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. 줂·È· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ô˘ ı· Ó¤Ô˘Ó, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙÔ˘˜ 18-19 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ·ÁÁ›-

ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 22-23 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. °ÂÓÈο ı· ÂÈÎÚ·Ù› ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, fiÛÔ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÎÏËÍË, ·ÊÔ‡ ›ıÈÛÙ·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi.

ÃÈfiÓÈ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜

Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙ· ÿÓÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ù· ‰¤Î· ÂηÙÔÛÙ¿. °È· Û‹ÌÂÚ· Úˆ› ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Í·Ó¿ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. ΔÚ›· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Âȯ›ÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂٷ͇ ÷ӛˆÓ Î·È ∫·Ú·‚ÒÌ·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ï˘Û›‰Â˜. °È· οÔȘ ÒÚ˜ ¯ı˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ∂›Û˘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ¯ı˜ Î·È ÔÈ

ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ: À„ËϤ˜ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ∞¶√ ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ 80% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 60% ÂÚ›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ (3***-4*****5*****) Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ (LUX - AA) ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 75% Ì ÙÈ̤˜ Á‡Úˆ ÛÙ· ú80 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ Ì ÚˆÈÓfi. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 50% Ì ÙÈ̤˜ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ú50 Ì ÚˆÈÓfi. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹

Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ-∫ÈÛÛÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¯ÈfiÓÈÛÂ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ·fi ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ŒÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ÂΛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 75% ÁÈ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 45% ÁÈ· ÿÓÈ·, 70% ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ - ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· μ˘˙›ÙÛ· - ªËÏȤ˜. ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 60%. ™Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Ë ÏËÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙÔ 35%, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 80%. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Î·È ∞ÏÌ˘Úfi, Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 60%. √È ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ‡Ó ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ οı ÂÈÛΤÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¿Û¯ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421-020273 Î·È ÛÙÔ www.travel-pelion.gr” .

∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÂÓ fi„ÂÈ ¶¿Û¯· °È· fiÏË ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «∞ƒπ∞¢¡∏», Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ fiˆ˜ ¿ÓÙ·, οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ! ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÓËÛÙ›·˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ “∞ƒπ∞¢¡∏” ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·... Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ·fi ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘! ¢È¿ÏÂÍ·Ó ÁÈ· Ì·˜ ÙȘ ÈÔ ÓfiÛÙÈ̘ ÓËÛÙ›ÛÈ̘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ·Á·Ë̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiˆ˜ ◊ÂÈÚÔ, ª·Î‰ÔÓ›·, ∫Ú‹ÙË, ¶¿ÚÔ, Î.Ï... Î·È ÂÌ›˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙȘ Á¢Ùԇ̠̤۷ ·fi ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡, Ì ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË! ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi; ™›ÁÔ˘Ú· ›ӷÈ, ·Ó Û fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 15 ú/ ¿ÙÔÌÔ (ÙÔ ÎÚ·Û› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È!), Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ∞¶√§ÀΔ∞ Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜! ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·ÏÂÁ̤ӷ ˘ÏÈο, ‹Û˘¯Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏÈÒÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÎÚ·Û› Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹, Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Û·˜. °È· ÙÔ ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È ÙË ˙ÂÛÙ‹ ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡, ·ÎÔ‡Û·Ì ÔÏÏ¿...!! ™·˜ Ù· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·ÓÂÈʇϷÎÙ·!

∞ÓÔÈÎÙ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «∞ƒπ∞¢¡∏» ∞Ó··‡Ûˆ˜ Î’ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210-60007

∞À•∏ª∂¡∞ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› ı· Â›Ó·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÎÚÔÙ›‰ˆÓ, ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÏfiÁˆ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∞fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ۯ‰fiÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·Ù¿Û¯ÂÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ οı ¯ÚfiÓÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, οÔÈ· ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ΔÔ 2010 ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÚÔÙ›‰ˆÓ, ÔÎÙÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙÚÂȘ ÂÏ·ÊÚ¿. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ¯Ú‹ÛË ÎÚÔÙ›‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ: ∏ ηٷÛ΢‹, ÂÌÔÚ›·, ·ÁÔÚ¿, ηÙÔ¯‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Î·È Û˘Û΢ÒÓ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ·˘ÙÒÓ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∏ ·ÁÔÚ¿ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË. ªËÓ Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ. ∞ÔÙÚ¤„Ù ٷ ·È‰È¿ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘˜. ∂ÓËÌÂÚÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡. ªËÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ӷ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ η‡Û˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·˘ÙÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó›˜

‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔÎÏËı› ·Ù‡¯ËÌ·. √È ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÂÁÁ·ÏÈο Î·È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Û·˜ ÌÈÌËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ù· ‚ÂÁÁ·ÏÈο Î·È Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ˘ÏÈο ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ηٿۯÂÛË - ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· - ÂÚ›Ô˘ 20.000 ·È‰Èο ·ı‡ÚÌ·Ù·-‚ÂÁÁ·ÏÈο ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 14.500 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·,

ÔÈ˘, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ȉÈÒÙ˜ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 21 Û˘Û΢¤˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 581.500 ÎÚÔÙ›‰Â˜, 17.800 ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜, 3.600 焇ÏÏÈ·, 382.628 ·È‰Èο ·ı‡ÚÌ·Ù· - ‚ÂÁÁ·ÏÈο, 154 ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ ˘ÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. ™˘ÓÔÏÈο ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 215 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 241 ¿ÙÔÌ·. §ÈÁfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ù· ηٷۯÂ̤ӷ ÙÔ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ 2010 ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 11.846 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 16 Û˘Û΢¤˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ, 230.115 ÎÚÔÙ›‰Â˜, 1.500 ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜, 5.500 焇ÏÏÈ·, 128.092 ·È‰Èο ·ı‡ÚÌ·Ù· ‚ÂÁÁ·ÏÈο, 2.068 ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ ˘ÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. ™˘ÓÔÏÈο ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 122 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 119 ¿ÙÔÌ·. ¶¤ÚÛÈ

fï˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ¿ÏÏ· ÔÎÙÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÂÏ·ÊÚ¿. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ˘ÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÎÚÔÙ›‰Â˜. ª¤ÙÚ· ÙÚÔ¯·›·˜ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ·˘ÍË̤ӷ ı· Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË. ∞fi ¯ı˜ ª. ¢Â˘Ù¤Ú· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ „ÒÓÈ·. Δ· ̤ÙÚ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ª. ¶¤ÌÙË ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹ ¤ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ŸÏË Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ΔÚÔ¯·›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ı· ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 15

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂȈ̤Ó˜ 20%-30% ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

10,8 ¤ˆ˜ 13 ú ÙÔ ÎÈÏfi Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ·

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·

™Â ÈÛ¯‡ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜

ª

™∂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹

ÂȈ̤Ó˜ ηٿ 20%-30% ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ·fi ¯ı˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ·ÚÓÈ¿ Î·È Î·ÙÛ›ÎÈ· ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10,8 ̤¯ÚÈ Î·È 13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ¶¿ÓÙˆ˜ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÔ˘Ûٿη˜, ÔÈ ÛÊ·Á¤˜ ˙ÒˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË. -∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÒÏËÛË ÂÓÙÔÛı›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô„˘¯ı›. ∂›Û˘ ·fi Ù· ÂÓÙfiÛıÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ÛÏ‹Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·ÚÓÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ªËϛӷ˜ Î·È ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 10,8 ¢ÚÒ, ηÙÛ›ÎÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÏÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ŸıÚ˘Ô˜ Ì 10,8 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÊ¿ÁÈÔ˘ Ó· Êı¿ÓÂÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 13 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î·È ·fi Ô‡ Ô Î¿ı ÎÚÂÔÒÏ˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠٷ ÛÊ¿ÁÈ·, ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ ÔfiÙ ÌfiÚÂÛÂ Î·È ¤Ù˘¯Â ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ·’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ÚÔÌËı‡ÙËΠ·fi ÙÔÓ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ· ¤ÌÔÚÔ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ “Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·fi 30-50 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi”, ÂÓÒ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ªÔ˘Ûٿη˜ “ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%-30% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ¶¿Û¯·”. Ÿˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ, “Â¿Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÊ¿ÁȈÓ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙȘ

¶·Û¯·ÏÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿”. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó fiÙÈ: -ΔÔ ÎÚ¤·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÊ¿ÁÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˘Á›·˜, ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙȘ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. -∏ ˆÔÂȉ‹˜ ÛÊÚ·Á›‰· ‰ËÏÒÓÂÈ

ÙË Û‹Ì·ÓÛË Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌË ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ (∂ÏÏ¿‰·, μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î.Ï.). ∏ ÛÊÚ·Á›‰· ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ (·ÌÓfi˜, ÂÚ›ÊÈÔ Î.Ï.). -√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÛÊÚ·Á›‰·˜ ÛÙ· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÛÊ¿ÁÈÔ˘ (ÓÙfiÈÔ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜), ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÊ·Á‹˜ Î·È ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ÚÔ-

‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈÎfi, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. -∏ Û¿Úη ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÊÈÎÙ‹ Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘ÁÚ‹. ∏ Ì˘Úˆ‰È¿ Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÓˆÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜. -Δ· ÂÓÙfiÛıÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û ÛÎfiÓ˜ Î·È ¤ÓÙÔÌ·.

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË, ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË 8.30-14.00 Î·È 17.30-21.00, ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ 12.0020.00, ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8.3014.30, ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ¤Î·Ó·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ „·ÚÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈο ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Î·È ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘.

√ÌÈÏ›· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

∫·Ì¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙÔ ∫›ÓËÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ “∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì”

“™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÙÔÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·” “Δƒøø ÂÏÏËÓÈο, ÓÙ‡ÓÔÌ·È ÂÏÏËÓÈο,

οӈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÂÏÏËÓÈο”. ªÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùfi, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ “∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì”, ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ¯ı˜ ηÌ¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó fiˆ˜ ›·Ó “ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ÓÙfiÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹”. √ ÚÒËÓ ÓÔ̿گ˘ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÓÙfiÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ë ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘, Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ∂ÛÙ›·Û˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ï. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ › fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·˘Ù¿ Ó· ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ, Ë Î. ƒÔ‡Ï· °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ηϿ Î·È ÊıËÓ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù·, ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜”, Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ › fiÙÈ “ÍÂÎÈÓ¿Ì ηÌ¿ÓÈ·

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ

¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ô Î. μ·Á. ÷ϷÛÙ¿Ú·˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ, › fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο Î·È ÓÙfiÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”. Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™ÙËÓ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ “∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÚÒˆ ÂÏÏËÓÈο. ΔÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi Ì ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·

·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∂ÈϤÁÔ˘ÌÂ...√‚ÂÏ›·. ∞fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ù· ÎÔ¿‰È· ÂχıÂÚ˘ ‚ÔÛ΋˜ ÚÔÌËı¢fiÌ·ÛÙ ÓÙfiÈ· ÎÚ¤·Ù· Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹. Δ· ÂÏÏËÓÈο ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÏ (ÙÈÚÎÔ˘¿˙) ÛÊÚ·Á›‰· Î·È Û‹Ì· HELLAS ‹ EL ‹ GR °·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο. ∞fi ÙȘ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ÊÚ¤Ûη, ·ÁÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ºÚÔ‡Ù· - Ï·¯·ÓÈο - ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ºËÌÈṲ̂ӷ Ì‹Ï· Î·È ·¯Ï¿‰È· ¶ËÏ›Ô˘, ÂÏȤ˜ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜ Ì·˜. ¶ÔÙ¿. ΔÛ›Ô˘ÚÔ, ÎÚ·Û›, ·Ó·„˘ÎÙÈ-

¶∞™√∫ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶. ƒ‹Á· Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜-™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¶. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÙËÛ·Ó Î·È ÔÚ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ù¯ÓÈο Ù· ¤ÚÁ· ·) Á’ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‚) ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ηٷÙÂı› ·›ÙËÌ· Ù˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÒÚÈÌ·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, “οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ÒÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ∂™¶∞, ηıÒ˜ fiÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Á’ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË, Î·È ÂȉÈο ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÛÂÈ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ π°ª∂”.

ο. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ·. °Ï˘Î¿, ›Ù˜, ‚fiÙ·Ó·. ∞fi ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ·Ú·‰ÔÛȷο ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Î·È Ù·„ÈÔ‡, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ›Ù˜, ÏÈΤÚ, ηϿıÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ‰ÒÚ· ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. ∞ڈ̷ÙÈο Î·È ıÂÚ·¢ÙÈο ‚fiÙ·Ó·, Ê˘Ù¿, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÛ¿È ŸıÚ˘Ô˜. ¡Ù‡ÓÔÌ·È ÂÏÏËÓÈο. ∞Ó·˙ËÙԇ̠Â›ÌÔÓ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ·, ‰ÒÚ·, ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ·Û¯·ÏÈÓ¿. ∞ÓÙ› ÁÈ· ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ‹ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ Ê›Ú̘, ÚÔÙÈÌԇ̠ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ∞ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (πÃ, ÎÈÓËÙ¿, ΔV), Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. ∫¿Óˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘. °È· ÙÔ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ÂÚ¿Ûˆ ηχÙÂÚ· Î·È ı· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì·˜, ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ΔÔ 99,6% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ 55% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜. ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ Ì·˜, ·˜ ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·”. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ∂ıÓÈο ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ (19/4) ˆ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. £¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∂.∂. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 √ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ √™∂ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η-

Ù¤ıÂÛ Â›Î·ÈÚË ÂÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì·˙› Ì ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ √.™.∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô √.™.∂. Û‹ÌÂÚ·, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ Ô ¡fiÌÔ˜ 3891/2010 Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÂÙ‹ÛÈ· ÂȉfiÙËÛË 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ ÓfiÌÔ˘, Ë Δƒ∞π¡√™∂, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ √.™.∂., Û˘Ó¤Ù·Í ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È Û‡Ìʈӷ Ì’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·Ï› Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ›ӷÈ, fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓ·Ì·ÍÒÓ Î·È ÎÏÈÓÔıÂÛ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ÎÏÈÛ˘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ·ÛıÂÓ›˜, ˘ÂÚ‹ÏÈΘ, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î.Ï., ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ· (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›Î˺ÏÒÚÈÓ·, ¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·) Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 15% ÂÚ›Ô˘ ·fi Ù· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÔÏÈÙ›·, ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·È ÂÓÒ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙÔ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ Δƒ∞π¡√™∫π (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó), Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÏËÚfiÙËÙ·, ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ¿ÏÏ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ √.™.∂. (Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 120%) ηٷÚÁ› ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÌË ÂÏ΢ÛÙÈÎfi. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ, Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ √.™.∂. ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ 80% ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ √.™.∂. ‰È·ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Ì¤Ûˆ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰È·¯ÚÔÓÈο, ˆ˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ΔÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ì ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ˘ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ √.™.∂. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤· Ì ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ÙfiÛË Â˘ÎÔÏ›· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010 ‰È·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ Û οÔÈÔ Îˆ‰ÈÎfi. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Δ∂¢∫.

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ∂™À ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜

ªÂ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘

Œ

¯ÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ (∂™À) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ·ÎfiÌË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· “¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ ÙÔ˘˜”, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

°È· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȉÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘. √ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÂÙÈ΋. ¶fiÛÔ fï˜ ·¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ∏ Î. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∞ÏÏ¿ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘, fiÙÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ì›· ÎÏÈÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚¤‚·È· Ô˘ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘. ª¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù·Èӛ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ·ÔÊÔÈÙ¿ οÔÈÔ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ: ¶·ÓÙ›Ԣ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ,

fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ÛÙ· „˘¯È·ÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ÛÙȘ „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜, Û ΤÓÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·Ó·‹ÚˆÓ, Û ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Û ۈÊÚÔÓÈÛÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÛÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο ΤÓÙÚ·, Û ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›·, ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Û ¿ÏÏ·. ∫·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ‰È¿ÚÚËÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ë ÎÚ›ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ·ÓÂÚÁ›·, ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. °È· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ï›Á˜ ı¤ÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÈ·

Ì›· ı¤ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó 50 ¤ˆ˜ 80 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ Î. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ÁÈ·Ù› Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓfi˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ȉÈÒÙ˜ „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ηϿ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÂη „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ηχÙÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ÙˆÓ

‰‡Ô •ÂÓÒÓˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÈÓËÙ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î.Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∫·ÙÔ›ÎÔ˘ Î·È ∑·Ê›Ú˘ ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. “∞ÊÔ‡ οӷÌ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™∂¶, ηÏԇ̠Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ◊‰Ë ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÛÙ·Ï¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË” ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÂÏÈο Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ·‡ÚÈÔ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ·Ó·‚ÔÏ‹ Â‹Ïı ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË Ó· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ “·ÚÒÓ” , οÙÈ Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, fiÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∂›Û˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÔÌ¿‰· Ù˘ Δ∂¢∫ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ›¯Â Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ.

∂ÈÛ΢¤˜ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ªÂ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜” Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÓ‹-

ÏÈÎˆÓ ÛÙËÓ ¿ıÏËÛË, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÛÙ·ıԇ̠·ÚˆÁfi˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, ηıÒ˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›-

ÙÂÚ· Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢¯‹ıËΠٷ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂›Û˘, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓμÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÷Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÁˆfiÓÔ˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °ÂÓÂÙÈ΋˜ μÂÏÙ›ˆÛ˘ º˘ÙÒÓ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ‚Ú·‚¢ı›۷ Ì ¿ÚÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÌÂÏ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙË “°ÂÓÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ê˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ê·ÛÔÏÈÔ‡” . ªÂ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ¤ÊÂÚ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. º.™.


M·ÁÓËÛ›· 17

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

∞fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

AÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ π∫∞ ˙ËÙÔ‡Ó ‰·ÓÂÈο Ê¿Ú̷η

 ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ‰·ÓÂÈο ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ¤Ó·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ.Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ· ‰·ÓÂÈο Ê¿Ú̷η Â›Ó·È Û˘Ó¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ “°ÔÏÁÔı¿” . ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î·ı¤Ó· Δ·ÌÂ›Ô ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ Ù·ÌÂ›Ô (∂√¶ÀÀ) Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‰·ÓÂÈο Ê¿Ú̷η. °È·Ù› ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ π∫∞. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ π∫∞ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √¶∞¢ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 80 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ∫·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. ∫·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÛÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË. °È· fiÛÔ ·ÎfiÌË ı· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, fiÙ·Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Ì ٷ Ê¿Ú̷η; √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Á‡Úˆ ÛÙ· 17 ¿ÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÚÔ-

∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

ÛÏ‹„ÂȘ 6-7 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Δ·Ì›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘, ¯ı˜ fiÏÔ ÙÔ Úˆ› ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·-

Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ √™∂ ̤¯ÚÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∫·È ÁÈ· ÙÔÓ √¶∞¢ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ï‹ÚˆÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ 2010. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ ΔÀ¢∫À Î·È ÙÔ Δ™∞À. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ˆ˜ fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ΔÀ¢∫À, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡ÌÂ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Δ™∞À ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ. ΔÔ ÈÔ Â‡ÚˆÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ¤Íˆ ηÈ

∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 09.00 .Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 111) Î·È ı· ÂΉÒÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ˘Á›·˜ - ·ÚÙÈ̤ÏÂÈ·˜, ÏÔÁÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ∞/‚¿ıÌÈ· Î·È μ/‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

ªÂ›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜; ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜.√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó¤· Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ 12.000 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 4, ı¤ÏÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ΤډԢ˜ ÙÔ˘

Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ Û ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 15%. ∂¿Ó ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙfiÙ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ 15%-20% ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· Ê·Ú̷ΛˆÓ. ªÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË, Ô˘ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·Ú·‰›Ï· ¯ˆÚÈfi Ì ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÙÔ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ π√μ∂, ÙÔ˘ 2010, Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ηٿ 500.000.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰·¿ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ·fi 9% Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 15% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ; Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫∂¶À√ ÙÔ ‰È·„‡‰Ô˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 50.000 ¢ÚÒ. ∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ 15%, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ηٷÚÁ› ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ΤډԢ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ·ÚÔ¯‹˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜. √ ̇ıÔ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‚Á¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ¿„ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÏȘ ÙÔ 6%-7% Ù˘ ›Ù·˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ÀÁ›·˜. °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 93%94% ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜.

™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο

∞ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ·fi ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ªÂ ‰‡Ô ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ·ÓÙ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ·, Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈ-

ο ÛÙËÓ fiÏË, ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ˘-

¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 8% ÙˆÓ fiÛˆÓ ‰È·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ª¤Û· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó, fiˆ˜ ›ıÈÛÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ, Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÔÏ‹˜. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Á‡Úˆ ÛÙ· 1.500 ¢ÚÒ. “∏ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ, ̤¯ÚÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÏËÚˆıÔ‡ÌÂ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ›̷ÛÙ 3.000-3.500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘ÙfiÓ ÎÏ¿‰Ô. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì 8.000.000 ¢ÚÒ Ì·˜ ÂÍÔÊÏ›. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÏÏÔ‡ Ù· ‰›ÓÂÈ, fi¯È fï˜ Û ÂÌ¿˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜

ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÚÈÒÙ˘. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Û ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô˘ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ‹Á ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô, ÔfiÙ ÙÔ ∂∫∞μ ¤ÚÂ ӷ ηχ„ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. §fiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‚¿Ú‰È˜ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌÈÛ¿ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·. ŒÙÛÈ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ·ÓÙ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ Ô˘ Â›Ó·È Û ΛÓËÛË ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ Ë̤ڷ, ÙÂÏÈο ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ‰‡Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙ·ı̇ÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜

ÍÂΛÓËÛ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÂȉ‹ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fi͢ÓÛË ÙˆÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛˆÓ. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌÓ¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, fiÔ˘ Ù· ηډÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÔÌ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÛÙ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ÛÙÔ 8%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· ·˘ÍËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ ‚¤‚·È· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È Ù· ηډÈÔÏÔÁÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÔÈ ÏÈÔı˘Ì›Â˜, ÔÈ ˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ. “ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰È·ÎÔÌ›˙·Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÚ›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ÏÈÔı˘Ì›Â˜, ˘¤ÚÙ·ÛË, ηډÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο, ÂÓÒ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¤ÍÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Ù·ÌÓ¿˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “줂·È· Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô Êfi‚Ô˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó”. ∂ÚˆÙËı›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÈ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ·¿ÓÙËÛÂ: “™˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ۋ̷ٷ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ›Ù ·fi ÙȘ 8 ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ›Ù ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÙ¿. ∞˘Ùfi ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ê·ÁËÙfi” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË

ª¤¯ÚÈ ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÓÔڛ˜ Ù· ‰¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜

∞fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞’ ÂÈ¤‰Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË μ’ ÂÈ¤‰Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË. ™ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË μ’ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂02, ¶∂03, ¶∂04, ¶∂05/06/07, ¶∂19/20, ¶∂60, ¶∂70, ηıÒ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› “Û˘Ó·ÊÒÓ” ÎÏ¿‰ˆÓ. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞’ ÂÈ¤‰Ô˘, Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ª·˝Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (∫¶™), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ μ’ ÂÈ¤‰Ô˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂19/20 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ∞’ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ·˘Ù‹. √È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞’ ÂÈ¤‰Ô˘. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ 2011, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÂÓÒ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. ∞fi ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Ô √‰ËÁfi˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: http: //bcpipcdo2.ctigr, fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ˘ÏÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÙÂÛÙ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÂͤٷÛ˘.

ª

√¶∂°∂¶: ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂȉÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ∂›‚Ï„˘ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (√¶∂°∂¶AGROCERT), ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ºÔÚ›˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ √.¶.∂.°∂.¶., ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ 10 ª·˝Ô˘ 2011, Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 263343 À.∞. (º∂∫ μ 778/04.06.2010), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó: 1. √È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √.¶.∂.°∂.¶. ºÔÚ›˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ AGRO 2 Î·È ÔÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜: - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Û ÌÔÚÊ‹ EXCEL Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Àfi‰ÂÈÁÌ· ∞, - Ù· Û¯ÂÙÈο ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘. 2. Δ· ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙÔÓ √.¶.∂.°∂.¶. ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›· Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ ¶√¶ ‹ ¶°∂: ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Û ÌÔÚÊ‹ EXCEL ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Àfi‰ÂÈÁÌ· μ. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ∂§√Δ ISO 22000:2005. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ Àԉ›ÁÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √.¶.∂.°∂.¶. (http://www.agrocert.gr).

™˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ê¤ÙÔ˜. Ãı˜ ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ ÔÈ Ó·Ô› ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ·fi ÎfiÛÌÔ, ·Ú¿ ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂›Û˘, ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÓÔڛ˜ Ù· ‰¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂ Ó‡̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘, ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿˜ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ› Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ £Â›Ô ¶¿ıÔ˜. √È ÈÂÚ›˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂÏ›‰·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÏËıˆÚÈ΋ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ∫·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ fiÙ·Ó Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙¤ÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎÏfiÓËÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂›Û˘, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÛÙȘ ∂ÓÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Û ·fiÚÔ˘˜. Δ· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ‰¤Ì·Ù· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÁÈ· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ¿ÔÚÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÔÈ Ó·Ô› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÈÂÚ›˜, “ÔÈ ÈÛÙÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ‚¤‚·È·”. ∫·Ù¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ú·‰ÈÓ‹ ∞ÎÔÏÔ˘-

ı›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÚ›Ù˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜

ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ΔÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈËÙÈÎfi Î·È Ï˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ, Ë ÌÂÙ¿ÓÔÈ· Ù˘ ·Ì·Úوϋ˜ Á˘Ó·›Î·˜, ı· ·Ô‰Ôı›: 1. ™ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÔÏ˘ÌÂÏ‹ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÃÔÚˆ‰›·, ˘fi ÙË ‰/ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. ªÈ¯·‹Ï ªÂϤÙË, 2. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙË ‰/ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚοϷ Î·È 3. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û ÙÂÙڿʈÓË Û‡ÓıÂÛË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ” ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜, ˘fi ÙË ‰/ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.

Δ· ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ªÂ ÙË ‰¤Ô˘Û· Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Ù· ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÙÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ï‹ıÔ˘˜ Ï·Ô‡. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ £˘Ú·ÓÔÈÍ›ˆÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘, ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ̛· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó. √ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡ “‰ÈÔÚıÒıËΠ¤Ó· ÔϤıÚÈÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔۂϤ„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ∫ÔÈÌËÙËÚÈ·ÎÔ‡ ¡·Ô‡” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ô ¡·fi˜ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ı· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂‰Ò ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘˜, ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ı· ˙Ô‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË fiψÓ...”. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔË-

Á‹ıËÎ·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÌfiÓÔ Ô ¡·fi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ fiÙÈ ÛηӉ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚËÛ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÓÈÒı·Ì fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÓÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯·, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÒÚÔ” .

∂ÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ˘ÚηÁȤ˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì ÙÔ «∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ» ™˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “ÙÔ ∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ” Î. ¡. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô (ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜), Î. ∑·ÊÚ¿ÓÙ˙· ™ÔÊ›· (ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜) Î·È ª·ÚÁ·ÚÒÓË ª·›ÚË (̤ÏÔ˜). ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ - ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ Ï‹ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È fiÚÈÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-

∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ «∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ»

ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁËı› ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª¿ÁÓËÙ˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ·

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ∏¶∞. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ı¤Ì· “ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011”. ∂›Û˘ Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 111) Î·È ı· ÂΉÒÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ˘Á›·˜ - ·ÚÙÈ̤ÏÂÈ·˜, ÏÔÁÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ∞/‚¿ıÌÈ· Î·È μ/‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.


M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

£Ú‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÂʤÌÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË ÛÂÏ. 24

™√À¶∂ƒ §π°∫

°ÈfiÚÙ·Û ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ∂¶∂™∂ Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÎÏÂÈÛ·Ó È‰·ÓÈο ÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È ‰È¤Ï˘Û·Ó 6-0 ÙËÓ ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓË ∞∂§, Ë ÔÔ›· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Football League, fiˆ˜ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ô˘ Â›Û˘ “·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó” ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÕÚ˘. ΔÂÏÈο, ¤ÌÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô˘ Ó›ÎËÛ 3-2 Û ̷٘-ıÚ›ÏÂÚ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ÕÚË. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈο •¿ÓıË Î·È Ó· ¤Î·Ó·Ó ÙÔ “¤ÓÙ ÛÙ· ¤ÓÙ” Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú¿ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÌ·Ú¿˙ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Ù· ϤÈ-ÔÊ ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ë ∞∂∫ (·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯·Û·Ó ̤۷-¤Íˆ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘), ηıÒ˜ Î·È Ô ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ¯ı˜ 2-0 ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ΔÔ‡Ì·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 30‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . 0-0 Skoda •¿ÓıË-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . .1-2 (40’ ™Ù·ı¿Î˘ - 26’ ¡¤ÙÔ, 47’ ¶ÂÚÂ˚Ú›ÓÈ·) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-§¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . .6-0 (8’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, 15’,17’ ºÔ˘ÛÙ¤Ú, 62’ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, 65’ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, 76’ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . 3-2 (24’ ÂÓ., 85’ ª¿ÚÙÈÓ, 54’ ªÚ¤Ûη - 56’ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, 66’ ™ÈÛ¤) ∞∂∫-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . .3-1 (7’,42’ ¶Ô˘Ï›‰Ô, 44’ §·‰¿Î˘ - 87’ °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜) ¶∞√∫-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (9’ π‚ÈÙ˜, 76’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . .0-4 (5’ μÂÚ·ÎfiÊÛÎȘ, 31’ √ÚÊ·Ófi˜, 73’ ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ, 85’ÂÓ. ∫·Ú¤Ï˘)

∏ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 65-18 73 (ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜) 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . .47-26 . . . . .60 3. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-37 . . . . .50 4. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . .32-29 . . . . .48 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . 40-28 . . . . 47 6. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-29 . . . . .45 7. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . .29-27 . . . . .40 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . .32-38 . . . . .39 9. Skoda •¿ÓıË . . . . . . . . . .29-35 . . . . .36 10. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . .25-35 . . . . .35 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .22-28 . . . . .35 12. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı. . . . . . . .30-34 . . . . .34 13. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . .30-40 . . . . .33 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . . .21-29 . . .31 15. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . .29-47 . . .25 16. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . .22-48 . . 24

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 30‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ı· ÂÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

√ ª. ∫∞Δ™∞μ∞∫∏™ ∞¡∂μ∞∑∂π ¶√§À æ∏§∞ Δ√¡ ¶∏Ã∏ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ√§√À

“°È·Ù› fi¯È Î·È ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ;”

17Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ı· ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì “¯Ú˘Û¿” ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì 3-2 ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¿ÓÔÈÍÂ, ϤÔÓ, ‰È¿Ï·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Î·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙ ̷ÎÚÈÓfi, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, fï˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙÔ˘, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ ‹Ù·Ó ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‰›Î·ÈË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì ÙÔ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ Î·È ·Ó¿ÍÈ· ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ë ÔÌ¿‰· fi¯È ÌfiÓÔ Ó›ÎËÛ ¤Ó·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›¯Â (°È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ƒfiη, ªfiÓ¯Â, ™·Óηڤ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·), ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 13’ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‰›Î·ÈË, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ›ÛÙ„ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Ó›ÎË, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤·ÈÍ·Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÈηÈÒıËηÓ. “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙËÓ ∞∂∫. Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. £· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ Á›ÓÂÙ·È. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ì ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜: “À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜. √ ªfiӯ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Û˘, Á˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ™·Óηڤ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Î·È Ô ƒfiη. £· Ì·˙¢ÙÔ‡ÌÂ, ı· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ, ÁÈ· Ó· ›̷-

ÛÙ fiÛÔ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ Á›ÓÂÙ·È. ™Ù· Ï¤È ÔÊ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ú¢ÛÙ‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·‚ÔÚ›. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ: “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ªÂÙ¿ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¿Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ „ËÏ¿. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜. ΔÂÏÈο ‹Á Ôχ ηϿ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ” °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÒÛ·Ì ٷ ¿ÓÙ·. ∂›¯·Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÈ̈ڛ˜ ·ÈÎÙÒÓ. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ fiÏ· ‹Á·Ó ηϿ. ª¤ÙÚËÛÂ Ë Î·Ú‰È¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÔÌ¿‰· Î·È fiÙÈ ÙÔ ·Ï¤„·Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·Í›˙·Ì” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ï¤È ÔÊ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŸÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ™›ÁÔ˘Ú· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ì·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, fï˜ οı ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. Δ· Ï¤È ÔÊ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. £· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ· Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜” . °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ó ÛÙÔ 24’, ÂÓÒ ÛÙÔ 54’ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ÏÂÙÒÓ, Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ÛÙÔ 55’ Î·È Ì ÙÔÓ ™ÈÛ¤ ÛÙÔ 65’, fï˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∫·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙÔ 80’ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ¤¯·Û ¤Ó·ÏÙÈ, ÛÙÔ 85’ Ô ª·ÚÙ›Ó ¤Ù˘¯Â ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· Ô ∫·ÓÙ¤ ÛÙÔ 42’ Î·È Ô ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ ÛÙÔ 78’. * ƒ‹ÍË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ. ∞˘-

Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √§Àª¶π∞∫√™ μ: ª·ÚÔ‡Ï˘, ™¤ÏÂ˙È, ƒfiη˜, ΔÔÌ¿˜, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (84’ ¡¤ÌÂı), ∞ÎfiÛÙ·, √˘Ì›ÓÙ˜ (13’ Ï.Ù. ÕÏ‚·ÚÂ˙), ªÚ¤Ûη, ™ÔÏ¿Î˘ (89’ æ˘¯ÔÁÈfi˜), ª·ÚÙ›Ó. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ™·ÚȤÁÎÈ, ∫·ÓÙ¤, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (57’ ™ÈÌ¿Ô), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (74’ ∫ϤÈÙÔÓ), §¤ÙÔ (57’ °Î·ÚÛ›·), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÛ¤. * ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ •¿Óı˘, √ÏÔ˘Ì¿ÈÔ ∞ÓÙÂʤÌÈ: “™‡ÛÛˆÌË Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Olubayo Adefemi Î·È ÛÙËÓ ¶∞∂ Skoda •¿ÓıË, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi Î·È ÚfiˆÚÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” .

√ ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›¯Ù˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ªÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÎfiÌË Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙȘ ӛΘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÓÈÎËÊfiÚ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·” .


20

M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

√ ª∞ƒπ√ ª¶ƒ∂™∫∞ ªπ§∞ ™Δ∏ “£” °π∞ Δ∏ º∂Δπ¡∏ ¶√ƒ∂π∞ Δ∏™ √ª∞¢∞™ ∫∞π Δ∏¡ ¶ƒ√∫§∏™∏ Δø¡ ¶§∂´ √º

“Δ· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.” ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. Œ·ÈÍÂ Î·È ÛÙ· 30 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ù¤ÚÌ·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘ Ì·ÏÈ¿ Ô ª·ÚÙ›Ó ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 3-2, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞ √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ: √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ú ‰›Î·È· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ: “£ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·. ∏ ÔÌ¿‰· ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, ¤·ÈÍ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰›Î·È· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. μ·ÛÈÎÔ› Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‹Ù·Ó Ô ÕÚ˘ Î·È Ë ∫·‚¿Ï·, ‰‡Ô ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fi¯È fï˜ ηχÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘” . ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ˆ˜ ÙÔ ¤˙ËÛ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ; ¶› ÛÙ„˜ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË, ÔÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤‚ÚÈÛΠٷ „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· ÛÙ· Ù ÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË; “ŸÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó. À‹Ú¯Â ¤ÓÙ·ÛË, ·ÁˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ŸÙ·Ó ¯¿ıËΠÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·Ù‹Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂›¯·Ì ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ηıÒ˜ Ô ¶·Ó·ıË-

Ó·˚Îfi˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ϤÔÓ Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜ Î·È ·›Í·Ì ÊÔ˘Ï Â›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· Ì·˜ ¤‰ÈÓÂ Î·È ÙË Ó›ÎË. ∫¿ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ̤۷ ÌÔ˘ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Úı ·˘Ù‹ Ë ÛÔ˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” . ∞ÁˆÓ›ÛÙËΘ ʤÙÔ˜ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂȘ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆ Û ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ¶È ÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·, ̤ۈ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ: “ΔÔ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ʤÙÔ˜ Î·È ÎÂÚ‰›Û·Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∞∂∫. À¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiÙÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ÕÁ¯Ô˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ı ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ì·˜” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ· ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤·ÈÍ Ôχ ηÏfi Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜;

“∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹Ù·Ó Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È Ë “¯ËÌ›·” Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηϿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›‰Â Ô ÎfiÛÌÔ˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ “fiÏÔ” ‹Ù·Ó ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ. ∏ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎԇ̠ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Â›Ó·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ì ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¢Ô˘Ï¤„·Ì ÛÎÏËÚ¿ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰Ú¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÎfiˆÓ Ì·˜” . À‹Ú¯·Ó οÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ù· ÔÔ›· ı· ¯· Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙˜ ˆ˜ ÎÏÂȉȿ, ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜; “√È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ Â› Ù˘ ∞∂∫ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ηıÔÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ Ì·˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Á¿Ï·Ì “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ‰È·ÙËÚ‹Û·Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÚË, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÎÚ·Ù‹Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÂÎfiÚ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ϤÔÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ; “ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰·. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘-

°Ï¤ÓÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ “Astra” ÁϤÓÙËÛ·Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏÂ„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉfiıËΠÛÂ... ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÔfiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ŸÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Ì ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Î·ÛÎfiÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙ‹ıËΠÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶∞∂. ¢Âο‰Â˜ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó... ¤Ó· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛËÎÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·›ÎÙ˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›... ÂȉÈο ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ÔÔ›Ô· ¤ÁÚ·Ê·Ó: “Europa League ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ” . §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó-

ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ¤Û‚ËÛ·Ó Î·È ¿Ó·„·Ó ˘ÚÛÔ› ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙË Ó‡¯Ù·... ̤ڷ, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”

Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· play off, ÛÙËÓ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ.

ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ı· Ù· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∫¿Ó·Ì ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÁˆÓÈ-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞Ú¯Èο ı· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ·ÓÙÚÈÎfi ¿ıÏËÌ· Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÊÏÒÚÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ·˜ οÓÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÔȘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ¶ÚÒÙÔÓ: ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú‹„Ë Ì¿Ï·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ó¤‚Ë 2-3 ÊÔÚ¤˜ Î·È Î·ÎÒ˜ ¤ÁÈÓÂ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, fiÙ·Ó Ì·˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘‹Ú¯Â ÊÚ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ-ÚÔ‰Ú‡ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Î. °fiÓÙÈη. ª¤¯ÚȘ Â‰Ò fï˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¶∞∂ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Î·È ·˜ ‚ÁÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ó· ÙÔ ‰È·„‡ÛÔ˘Ó. £· ԇ̠ÏÔÈfiÓ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ ı›·ÛÔ ‹ “‚·ÚÈÂÙ¤” , fiˆ˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ “ÎÏ¿Ì·” . ∂›Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ·

˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. √‡Ù ÛÙ· ÈÔ ÙÚÂÏ¿ fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÏÔÈ ˙ԇ̷̠ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜...”.

ÙËÓ ÔÌ·‰¿Ú· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ·Ó·Áο۷Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· Ù¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤ÍÙÚ· ÚÈÌ Î·È Ó· Âȉ›‰ÂÙ·È Û ·ıÈ·Ṳ̂Ó˜ ÔÌÈϛ˜ ÂÚ› ÙÂÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. £· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿, ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î. °fiÓÙÈη˜ ·ÏÏ¿ Ó· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ ∏Û·›· Î·È ÙÔÓ Î. •˘Ï¿, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂډ¢ÙÔ‡Ó, ÛÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Ô˘Ó, ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Û ηۤٷ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ηÛÂÙÒÓ. À°. ∞Ï‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ¿ÏÏÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÛ›˜ Î·È Ù· ÊÂڤʈӷ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, ÂÍËÁ‹ÛÙ ̷˜ ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔ›ÙÂ. ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ٷ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·; ΔȘ ·Ú·Á¤˜ ·È¯ÙÒÓ Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙËÓ ∂¶√; ΔÔ˘˜ ™·Ó¤Â˜ Î·È æ˘¯ÔÌ¿Óˉ˜; ∞ÔÚԇ̠ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ Ô˘ ηٷÎÙ‹Û·Ù ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÏ· fiÌÔÚÊ· ÎÈ ˆÚ·›· Î·È Ê¤ÙÔ˜ Í·ÊÓÈο fiÏ· Â›Ó·È ÛÙÚ·‚¿. ™·Ó ‰ÂÓ ÓÙÚ¤ÂÛÙÂ! ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μÔÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û η̛· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚfiÎÏËÛË ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜” .


M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

21

ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂÏÂȈÌfi... Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ʈÙfi: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™ ● ∫∞ªπ∫∞∑π ı‡ÌÈ˙·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ŒÂÊÙ·Ó ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ì ÙfiÛÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÛÙÔ 80’ ¯¿ıËΠÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË, ·ÎfiÌË Î·È ÙfiÙÂ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó “Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ӷ” . ŒÙÛÈ, ‹ÚıÂ Ë “χÙÚˆÛË” ÛÙÔ 85’ Ì ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó... ● °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ·ÁÒÓ· Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘. ΔÂÏÈο Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, fiÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙ ¤Í·ÏÏ· Ù· ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛÂ Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ● ∞º√À ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘

·ÁÒÓ· Î·È ÁÈ· ÙȘ “ÂÚ›ÂÚÁ˜” fiˆ˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·, Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. 줂·È·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ÁÈ· fiÏ· ¤ÊÙ·ÈÁÂ Ô ª¿ÓÙ·ÏÔ˜. ● ∞¶√£∂ø£∏∫∞¡ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó. ΔËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚¤‚·È· ›¯Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÂ˘Ê‹ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ∞¯. ª¤Ô, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ● ™∏ª∂ƒ∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·Ó ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô Î. ª¤Ô˜, ÍÂÎÈÓ¿ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ● √ ª∞ƒπ√ ª¶ƒ∂™∫∞ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

ÛÙÔ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈÔ ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ “ÕÛÙÚ·” . ΔÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ, ¯fiÚ„Â, ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ›ÛÙ·, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó ¤Î·ÓÂ. ∂ÎÚËÎÙÈÎfi˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘ Ô ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ô˘ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. ¢ÂÓ ¤¯·Û ԇÙ ¤Ó· Ì·Ù˜, οÓÔÓÙ·˜ 30 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û 30 ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Â›Ó·È Ô ª·ÚÙ›Ó Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ÁÎÔÏ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ÂȉÈο ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ...¤‚Á·Ï ٷ ÏÂÊÙ¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘. ● ∂Δ√πª∏ ÙËÓ Â›¯·Ó ÙË ÊȤÛÙ· ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¶∞∂. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¿Ó·„·Ó ‚ÂÁÁ·ÏÈο, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â Î·È ‚›ÓÙÂÔÁÔ˘fiÏ Ì ٷ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Δ· ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·. ● ∏ ÈÔ fiÌÔÚÊË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ›ÛÙ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó

ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ Î·È Ë “¯ËÌ›·” Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· “fiÏ·” Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¤Íԯ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘. ● Δ∏ ª. ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÙÔ ÚÈÌ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ. ● ƒ∏•∏ ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜. ∫·È ÙÒÚ·; ΔÒÚ· ÍÂΛÓËÛ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì‹ˆ˜ Î·È ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜ Ù· ϤÈÔÊ. ● ∞¡√π•∂ Ë fiÚÂÍË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (ÂÎÙfi˜ ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë ∞∂∫ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ). ŸÌˆ˜, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Ô μfiÏÔ˜, Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·fi ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘ Î·È Ô ª. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÁÈ· ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. §¤Ù ӷ;

√ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÍÂÛ¿ ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ Ô ªfiӯ Û‡‰ÂÈ Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·Ú›.

™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ·„‹ÊÈÛ ÙȘ ηΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Û˘Ó¤Ú¢Û ηٿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. º˘ÛÈο ‰ÈηÈÒıËΠ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

√ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·

Õ‰ÈÎË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜

√ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È Ó›ÁÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁηÏȤ˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘.

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ·’ ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. °È· ÙÔ ¯¿ÏÈ ÙÔ˘ ¶∞√, Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ·


22

M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

√ ¡∂∞ƒ√™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∞¶√º∞™π™∂ ¡∞ ∂¶π™Δƒ∂æ∂π ™Δ∏¡ ∞∂∫

™OY¶EP §I°K

Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘

™ÙȘ 29/4 Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ

·ÚÂÏıfiÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙË ¡›ÎË Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘. √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÂΛ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, fiÓÙ·˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ∂ÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË, ÂÂȉ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ¶∞∂.

™Δπ™ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ play off, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο ∫‡ÂÏÏ·. ™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘ Î·È ÛÙȘ 25 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ì 3 ‚·ıÌÔ‡˜, Ë ∞∂∫ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 1, ÂÓÒ ¶∞√∫ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì Ìˉ¤Ó. √È ÒÚ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Â›Ó·È 18:15 Î·È 20:30, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Î·È Ù· Ì·Ù˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó 19:30 Î·È 21:45, fiˆ˜ Â›Û˘ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó 17:15 Î·È 19:30 ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Europa League. ŸÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó ÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙË Nova. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 1Ë ∞Á.: ∫˘Úȷ΋ 08/05 ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ 19:30 Î·È 21:45 (ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Final 4 Euroleague ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜) 2Ë ∞Á.: ΔÂÙ¿ÚÙË 11/05 ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ 18:15 Î·È 20:30 3Ë ∞Á.: ∫˘Úȷ΋ 15/05 ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ 18:15 Î·È 20:30 4Ë ∞Á.: ΔÂÙ¿ÚÙË 18/05 ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ 17:15 Î·È 19:30 (ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ΔÂÏÈÎÔ‡ Europa League) 5Ë ∞Á.: ∫˘Úȷ΋ 22/05 ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ 18:15 Î·È 20:30 6Ë ∞Á.: ΔÂÙ¿ÚÙË 25/05 ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢ 18:15 Î·È 20:30

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ∫·Ï·ÌÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ú¯Èο Ô Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. øÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‹Úı ·fi ÙËÓ ∞∂∫ Ì Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ì·Ù˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·È‰› Î·È Í¤ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÂÚ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ˆ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›·. øÛÙfiÛÔ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·. ∏ ÏËıÒÚ· ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô μ¤ ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË (ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ª·ÎÚ¿Î˘, ¶··‰‹Ì·˜), ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Ù¯ÓÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›-

ÎÙ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Ó·Úfi Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î Ó· ·Ó·ÔÏ› ÙËÓ ∞∂∫. ŒÙÛÈ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ηϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤‰ÈÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Á‹‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù·, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË, ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÍÒ‰ÈÎÔ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ï‹ÚˆÙÔ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‹-

ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹. Δ¤ÏÔ˜, ¯ı˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. √È ·›ÎÙ˜ ı· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Blue Angels ∞fi ÙÔ˘˜ Blue Angels Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 20/4 Î·È ÒÚ· 19:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì ı¤Ì·, ΢ڛˆ˜, ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÙȘ ·-

ÔÊ¿ÛÂȘ-ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ Û·˜, ̤ÏË Î·È ÌË Ì¤ÏË, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û·˜ ηÏԇ̠ӷ ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ. £¤ÏÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· Û˘Á¯·Úԇ̠ٷ ·ÏÈοÚÈ· Ì·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ·Ïfi ʛϷıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‡¯ÂÙ·È Â›Û˘ Û fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Û fiÏË ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¡ÈÎÈÒÙ˜, ηϤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Î·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË” .

¢∏§ø™∂ √ ª∞ƒ∫√ ¶∞¡Δ∂§πΔ™ ¶√À À¶√™Δ∏ƒπ•∂ √Δπ ∏ √ª∞¢∞ Δ√À ∂¶∞π•∂ Δ√ ∫∞§ÀΔ∂ƒ√ ¶√¢√™º∞πƒ√

“¡· ÎÏ›ۈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” Δ ËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤¯ÚÈ Ó· “ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ” Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94.6. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÛÙ¿ıËÎÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ: °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı¤Ï·Ì ӷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡·ÌÂ, fï˜, fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙfiÛË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¶·›Í·Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ. ∂›¯·ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Î·Î¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™Â 2-3 Ì‹Ó˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ” . °È· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô: “ªÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ªÂÙÚ¿ÂÈ fiÛÔ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ. ¶fiÛÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·›˙ÂȘ fiÛ· ÏÂ-

Ù¿ Û ‚¿˙ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∂›Ù ·›˙ÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜, ›ÙÂ Â›Û·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ó· οÓÂȘ ηϋ ÚÔfiÓËÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. °È· ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÙ· ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ù˘¯· Î·È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” . °È· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÙÈ ‰›Óˆ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Â›Û˘, fiÛÔ ÙËÓ ·Á·¿ˆ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. √ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, Ô ∞‚Ú·¿Ì, Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ¿ÏÏË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Œ¯ˆ ·›ÍÂÈ Î·È ‹ÌÔ˘Ó Ê›Ï·ıÏÔ˜ Î·È ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÌÔ˘ ‚‹Ì·Ù·. ∫·È fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢ÂÓ ‹Úı· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· οӈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÈ· ηʤ. ◊Úı· Ó· ‰ÒÛˆ fi,ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚÒ Î·È Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÌÔ˘ ·fi ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ·˘Ù¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi Â̤ӷ. º·›ÓÂ-

Î·È Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ˙·ÏÈÛÙ› Ì fiÏ· ·˘Ù¿. ∂ÁÒ Â›Ì·È ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¤¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ◊Úı· Ì ÛÎÔfi Ó· ηı›Ûˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” .

∂Ȃ‚·›ˆÛ ÁÈ· “£Ú‡ÏÔ” Ô ™¿ÓÙÛ˜

Ù·È ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘” . °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘: “∂‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ì ı¤ÏÔ˘Ó. ∂ÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ùfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ

∂Ȃ‚·›ˆÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “L’ Equipe” ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ™¿ÓÙÛ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ì ηӤӷÓ. √ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ μ·Ï·ÓÛÈ¤Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ·ÚΛ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë μ·Ï·ÓÛÈ¤Ó ·ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. “√ ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÌÔ˘ Ì ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Œ¯ˆ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ηϋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ì ηӤӷÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï¤ˆ fi¯È” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜, Ô˘ ‰ÂÛ̇-

ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2012 Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ªÔÚÓÙfi. ∂›Û˘ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ∑fiÏÙ·Ó °Î¤Ú· ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ¿ÊËÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì, μÏ¿ÓÙ·Ó ºÈÏ›Ô‚ÈÙ˜. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜, Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ·fi ÙÔÓ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ·ÚfiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ıˆÚ›ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ∑fiÏÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ› Û fiÏ·. ªÔÚ› Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì›· ηϋ ¢ηÈÚ›·. √ ∑fiÏÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË 4-5 ¯ÚfiÓÈ· ηÏÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ √‡ÁÁÚÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Û 2-3 ı¤ÛÂȘ, Û·Ó ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È Û·Ó ‰ÂÍÈfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜” . √ °Î¤Ú· ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 30 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 4 ÁÎÔÏ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙË ºÔ‡Ï·Ì.

∂ÎÙfi˜ Ô ƒÈ¤Ú· ÁÈ· 1,5 Ì‹Ó· ∂ÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· 5 Ì 6 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú·. √ πÛ·Ófi˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οΈÛË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘. ªÔÚ› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi ÔÎÙÒ ËÌÂÚÒÓ (ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·), ˆÛÙfiÛÔ Ô ƒÈ¤Ú· ı· ¯¿ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·Í›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ë Î›ÓËÛË Ù˘ ∂ƒΔ Ó· ÌËÓ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§, ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‹Ú ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·.


M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 110-23 77 2. ∂ıÓÈÎfi˜ 66-17 72 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 66-38 61 4. £ËÛ¤·˜ 84-36 57 5. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 37-29 52 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 56-37 51 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 52-33 49 8. ∞›·˜ ™. 56-48 44 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 49-46 39 10. ∞.∂. 2002 45-48 38 11. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 35-50 37 12. ÃÏfiË 38-46 35 13. ∞ÎÚfiÔÏË 38-48 34 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 43-48 33 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 37-65 27 16. §Â¯ÒÓÈ· 33-62 25 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 23-105 8 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ 88-29 69 2. ¢‹ÌËÙÚ· 71-37 68 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ . 87-35 64 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 43-28 62 5. ¡.∞. ¡›Î˘ 65-36 58 6. ÕÚ˘ ªÂÏ 66-31 53 7. ¢¿ÊÓË 57-39 51 8. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 53-51 45 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 57-39 44 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ 62-48 44 11. ¢È·ÁfiÚ·˜ 43-47 41 12. ¶ËϤ·˜ 42-43 38 13. ∞›·˜ ΔÚ. 50-57 37 14. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 30-65 21 15. ∞ÂÙfi˜ 39-85 19 16. ∞¶√μ 26-64 18 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 30-87 13 18. ¢fiÍ· * ∏ ¢fiÍ· ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

¢’ ∂£¡π∫∏

ΔÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ô 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·. ™˘ÓÔÙÈο ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ¶˘ÚÁÂÙfi˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ 1-1 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· 2-1 ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 0-0 ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 1-0 ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-ªÂÙ¤ˆÚ· 2-1 £‡ÂÏÏ·-∞fiÏÏˆÓ §. 2-0 §·Ì›·-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 0-3 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 54-20 58 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 31-13 44 3. ∞ÁÚfiÙ˘ 28-13 44 4. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 30-16 40 5. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 28-20 39 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 30-21 38 7. ªÔ˘˙¿ÎÈ 25-24 35 8. £‡ÂÏÏ· ¶. 23-35 31 9. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 24-35 30 10. ∞fiÏÏˆÓ §. 23-24 30 11. ªÂÙ¤ˆÚ· 15-19 29 12. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· 17-24 28 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 25-39 22 14. §·Ì›· * ∏ §·Ì›· ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘) ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-£‡ÂÏÏ· ¶. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞fiÏÏˆÓ §.-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ ªÂÙ¤ˆÚ·-∂Ï·ÛÛfiÓ· ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-∞ÁÚfiÙ˘ §·Ì›·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 0-3 ·.·.

23

“™∞ƒø™∂” ª∂ 8-1 Δ√¡ ∞°ƒ√Δπ∫√ ∫∞π ∞À•∏™∂ Δ∏ ¢π∞º√ƒ∞ ™Δ√ +5 ∞¶√ Δ√¡ ∂£¡π∫√

∞ÔÛ¿ÛÙËÎÂ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi 8-1 Â› ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË ÃÏfiË. ™ÙË μ’ ΔÔÈ΋ ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ΤډÈÛ·Ó Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ (2-1) Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ μ. (2-0) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

(25’ ∫·ÙÛÈ¿Î˘ - 49’ ªÈ¯·‹Ï, 51’, 60’, 90’ ΔÛ¿Ë, 55’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜) ∞ÏÌ˘Úfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 8-1 (20’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 45’, 52’, 60’, 65’, 82’ ∫¤ÚÈ, 57’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 83’ ·˘Ù. ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú·˜-84’ ∫·ÎÏÈ¿˜) ∞∂ 2002-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 2-0 (62’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, 73’ ∫Ô‡ÚÙÈ) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ 1-2 (90’ ™·ÙÂÏÈ¿Ó - 30’ º. °ÈÔ‡ÚÁ·˜, 85’ Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-™ÎÈ¿ıÔ˜ 3-0 (21’ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·, 34’ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, 65’ °Î›Ó˘) 0-0 ∂ıÓÈÎfi˜-ÃÏfiË π¿ÛˆÓ-£ËÛ¤·˜ 0-3 ·.·

√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÊfiÚ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ™˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 8-1 ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∞ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. 줂·È·, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â Ë ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û‚¿ÛÙËηÓ, Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ °™∞ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÛÙÔ¯Ô‡Ó ÂÛÎÂÌ̤ӷ ÁÈ· Ó· ÌË ‰È¢ڢÓı› ÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ Û ·¿ÓÙËÛË ·˘ÙÔ‡ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·‰‹Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· ¤ÚÂ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . √ ∂ıÓÈÎfi˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ 0-0 ÛÙË Ì·¯ËÙÈ΋ ÃÏfiË Î·È ¤ÌÂÈÓ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ΔÚ›ÙË Â›Ó·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¿ÓÂÙ· Ì 3-0 Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ Â˘Ú›˜ ӛΘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È Ë ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ Û¿ÚˆÛ·Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (5-1) ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ Î·È Ù· §Â¯ÒÓÈ·. ∏ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 ¤Î·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ·

÷ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

ËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰· ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ: ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿˜ (∞∂ 2002), ∫·ÙÛ›Î˘ (ÃÏfiË), μ·ÚÈ¿Ì˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¢‹ÌËÙÚ·), ∫fiÚ‰· (¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜), ΔÛ¿È (∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘), Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (∞Á. ¶·Ú·Û΢‹), ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ∫¤ÚÈ (∞ÏÌ˘Úfi˜)

Δ

ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-0 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ÂÓÒ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ (2-1). Δ¤ÏÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜

ÂÍ‹˜: ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞›·˜ ™. 5-1 (4’, 75’, 82’ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, 46’ Δ۷ӿη˜, 65’ ∫·ÏÔ›Ù·˜ - 60’ ∂.Ã. ∑¿Ú·˜) ∞ÎÚfiÔÏË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ 2-2 (51’ ª¿Ú·˜, 79’ ™. ∞ÍÈÒÙ˘ - 43’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 68’ ∫fiÚ‰·) §Â¯ÒÓÈ·-∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 1-5

¢‹ÌËÙÚ· Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¤Ú·Û “·ÏÒ‚ËÙÔ” ·fi ÙÔ ...η˘Ùfi “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-1 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ˘‹ÚÍ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ ÁÎÔÏ ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” Û·Ó ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÛÙÔ 93’. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ η٤‚·Ï ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. Ì 2-0 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔÓ ÏËÛ›·Û ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞¶√μ (4-0), ÂÓÒ ¿ÓÂÙ· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· (4-1 ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ). ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÂÙfi˜ (2-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£.), ÂÓÒ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ËϤ· Ì 3-1. Èڛ˜ ÓÈÎËÙ‹ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ 1-1) ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÕÚ˘ ªÂÏ.-¢¿ÊÓË Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞›·˜ ΔÚ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’

∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞¶√μ-ÕÓı. °·˙‹˜ 0-4 (14’ ™. ªÔ‡ÙÔ˜, 16’, 84’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, 32’ μ. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 0-2 (75’ ¢. ºÒÙÔ˘, 92’ ¤Ó. μ·ÚÈ¿Ì˘) ÕÚ˘ ªÂÏ.-¢¿ÊÓË 1-1 (70’ º. ™ÎÔÂÏ›Ù˘ - 7’ ∫·ÙÛ·Úfi˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞›·˜ ΔÚ. 1-1 (81’ ¤Ó. §¿·˜ - 50’ °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘) 1-2 ¡∞ ¡›Î˘-¢‹ÌËÙÚ· (47’ ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘ - 23’ ∞Ú¿˘, 55’ ÷Ù˙¤Ï·˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-¶ËϤ·˜ 3-1 (42’ μÏ¿¯Ô˜, 47’ ™·Ó›‰·˜, 70’ ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘ - 65’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) √ÚÌ›ÓÈÔ-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1-4 (20’ ∫¿Ô - 5’ ™ˆÙËÚ›Ô˘, 10’ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, 35’, 78’ °¿ÎÈ·˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£-∞ÂÙfi˜ 0-2 (30’ ª·ÚÔ‡Áη˜, 75’ ™Ù‡ÏÏ·˜) 3-0 ·.·. ™ÎfiÂÏÔ˜-¢fiÍ·

∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ∂Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15 ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 17.00 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: °Î¿Áη˜, ™·Îο˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ™Ô‡Ú˘, 17.00 ∞›·˜-§Â¯ÒÓÈ·: ª·ÙÛԇη˜, ÷ڂ¿Ï·˜, ¶Ï·Ù‹˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 17.00 ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂ıÓÈÎfi˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ∫·¤ÛÈÔ˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 17.00 £ËÛ¤·˜-∞ÏÌ˘Úfi˜: ¢·Ïԇη˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ª·Ï¿Ê·˜. ÃÏfi˘, 17.00 ÃÏfiË-∞∂ 2002: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ƒÔ‡Û˘, £ÂÔ¯¿Ú˘. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 17.00 ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 17.00 ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ΔÚÈʈӛ‰Ë˜, ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ∫fiÎηÏ˘.

∫∂ƒ¢π™∂ 2-1 Δ∞ ª∂Δ∂øƒ∞, ∂¡ø π™√¶∞§√™ 1-1 ª∂ Δ√¡ ¶Àƒ°∂Δ√ ∏ƒ£∂ √ ¶Àƒ∞™√™

¶ÔχÙÈÌË Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· È·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 2-1 Â› ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ƒ‹Á·˜-ªÂÙ¤ˆÚ· 2-1 “∑ˆÓÙ·Ófi˜” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-1 ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ. øÛÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÊÔ‡ ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √È μÔÏÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó›ÎË ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‹ÙÙ· ‹ ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ £‡ÂÏÏ·˜ ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ÛÙÔ ∫·ÚÂ-

Ó‹ÛÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÚΛ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ƒ‹Á·, ·Ó ¯¿ÛÂÈ Ë £‡ÂÏÏ· Î·È ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ηıÒ˜ Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ô ƒ‹Á·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‰›Î·È· ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ Ì 2-1, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ 0-1 ·fi ¤Ó· Ù˘¯ÂÚfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ì¿ ÛÙÔ 24’. ∫È ÂÓÒ ÛÙÔ 36’ Ô Ã·˙‹˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ, ÛÙÔ 42’ ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Ì ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï (1-1). ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-1 ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ 56’ Ô ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ Î·È Ï¿Û·Ú ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Ù˘¯ÂÚÔ› ηıÒ˜ Ô ∞˘Á¤ÚÔ˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 60’ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ™·ı‹˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜,

μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ∫·ÚÏÈ¿Ì·˜, ÷Ù˙‹˜ (58’ ª·˘Ú›‰Ë˜), ªfiÛÈÔ˜ (70’ ª¿Ù˘), ª›Î·˜, ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ (78’ ªÏfiÙÛÈη˜). ª∂Δ∂øƒ∞: ƒÔ˘ÛÈ·Ì¿Ó˘, °Îfi‚·Ú˘, ΔÛ›ÎÔ˜, °. ™Îڤη˜, ÷˚Ù·Ï‹˜, £. ™Îڤη˜, ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ∞˘Á¤Ú˘, ºÔÚÙÔ‡Ó˘, ∞ÁÁÂÏ¿Î˘, ∫ÂÚ·Ì¿˜ (46’ ªfiη˜).

¶˘ÚÁÂÙfi˜¶‡Ú·ÛÔ˜ 1-1 °È· 15Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¿ıËΠ“fiÚıÈÔ˜” Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË 1-1 Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ù˘¯ÂÚfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜. ◊Ù·Ó ÙÔ 17Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ª¿ÙÔ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‡ÎÔÏÔ ÛÔ˘Ù ÁÈ· ÙÔÓ ™Ùԇη. øÛÙfiÛÔ Ë Ì¿Ï· ·Ó·‹‰ËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ Î·È ‰ÂÓ

ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· (1-0). ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍÈÏÂÒıËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ. √ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ˆÚ·›· ¿Û· ÙÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ· ÛÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó›ÎËÛ ÙÔÓ °ÎÈÓÔ‡‰Ë. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ (ÂÓÒ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÙËΠÌËÓ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶Ôχ˙Ô) ¤¯·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÙȘ ·ÍÈÔ-

ÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ 1-1 Ó· ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶Àƒ°∂Δ√™: °ÎÈÎÔ‡‰Ë˜, °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜, ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ªÔ˘ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶Ôχ˙Ô˜, ∫Ô˘Ú‰‹˜, ∫fiÎÎÈÓÔ˜ (75’ ΔÛ·ÙÛ·Ï›‰Ë˜), ΔÚÈÙ¿Ú˘ (32’ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜), ™Ù‡ÏÏÔ˜, ¶·ÁηÚÏÈÒÙ·˜, ª¿ÙÔ˜ (57’ ¶·ÚÌ·Í›‰Ë˜). ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜ (68’ ∫›ÙÛÔ˜), ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘ (80’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (64’ ¢È·Ì¿ÓÙ˘), ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜.


24

M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

∞1 ∂™∫∞£

T.V.

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∂Ã∞™∂ 81-69 ∞¶√ Δ√¡ ∞π°π¡π∞∫√

™∏ª∂ƒ∞ ª. ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›ÙÂ

™ÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜

Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 21.45 ƒfiÌ·-ÿÓÙÂÚ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ πÙ·Ï›·˜) NOVASPORTS 3 21.45 ¡ÈԇηÛÙÏ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ -∑(fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

μ’ ∂£¡π∫∏

√ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ “Û¿ÚˆÛ”4-0 ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ª∂ 26 ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Î·È Î·Ïfi ı¤·Ì· Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÛÎfiÚÈÛ ÙÔÓ πˆÓÈÎfi (4-0) Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ √º∏ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ‹Ú ÙËÓ Â‡ÎÔÏË, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠӛÎË. ™Â ÌÂÏ¿‰Â˜ ¤‚·ÏÂ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ì 2-1 Î·È ϤÔÓ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ 3 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·¢ı›·˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙËÓ Football League 2. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. 1-0 (35’ ÷Ù˙‹˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-∫·ÏÏÈı¤· 2-0 (12’ ºÚ¿ÁÎÔ˜, 73’ °ÂˆÚÁ›Ô˘) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-√º∏ 1-2 (40’ £¿ÓÔ˜ - 50’ ∞ÁÚ›Ù˘, 58’ μÏfiÓÙ·ÚÙÛÈÎ) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 1-0 (31’ ™·¿Ó˘) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-μ¤ÚÔÈ· 2-2 (39’ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜, 66’ μ·ÛÈÏ›Ԣ 44’ ™·Ì·Ú¿˜, 74’ μÂÚÁÒÓ˘) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 1-0 (90’ ™È·ÏÌ¿˜) ΔڛηϷ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 0-0 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-πˆÓÈÎfi˜ 4-0 (37’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, 62’ ƒfiÙÛ·, 80’, 84’ ¶·Û¿˜) ∂ıÓÈÎfi˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 1-2 (62’ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ - 1’ ª·ÏΛ, 37’ ∞ÚÛÂӛ‚ÈÙ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 31 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 51-11 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 40-17 3. √º∏ 36-18 4. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 42-33 5. ¢È·ÁfiÚ·˜ 35-30 6. ΔڛηϷ 35-23 7. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ 43-27 8. μ¤ÚÔÈ· 32-34 9. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 30-35 10. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ 35-38 11. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 26-44 12. πˆÓÈÎfi˜ 24-37 13. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 29-40 14. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 31-34 15. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 23-34 16. ∂ıÓÈÎfi˜ 28-44 17. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 20-40 18. ∫·ÏÏÈı¤· 26-47

71 66 62 53 52 51 47 41 41 40 35 34 34 32 32 31 28 19

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 20, 26, 31, 35

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 1 4 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 1 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 6 3.

™Δ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ô °™ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÂÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ì 100-41 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ πÎ¿ÚˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ¶¤ÌÙË Î·ÙÂÙ¿ÁË Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi Ì 90-71, ÂÓÒ ¤Ó· ÛηÏÔ¿ÙÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 71-58 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞§. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂ıÓÈÎfi˜-ΔÈÙ¿Ó˜ . . . .76-77 ∞Ó¿ÏË„Ë-∫ÂÚ·˘Ófi˜ . 90-71 ∞ÏÌ˘Úfi˜-∂∞§ . . . . . . . 71-58 ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫. . . . . . .80-57 ∞ÛÙ¤Ú·˜-¡›Î·È· . . . . 81-61 °.™. μfiÏÔ˘-ÿηÚÔÈ . . 100-41

ËÓ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ∞ÈÁ›ÓÈÔ. °È· ÙËÓ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯·Û Ì 81-69 ·fi ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Ô˘ ·Ó¤¯ıËΠÙÔ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. Èڛ˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ Î·È ÙÔÓ ∑·Ê›ÚË ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” , ÂÓÒ ¤¯·Û·Ó Î·È ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ 25’, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ∞ÈÁ›ÓÈÔ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ˘¤ÛÙË ÂÏ·ÊÚ‡ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Ô˘Û›·˙Â Î·È Ô ∑·Ê›Ú˘ ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó Â›‰Â ˆ˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ¯ıÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·. √È Î.Î. ªÂÚÙ˙È¿Ó˘ Î·È °ÎÔ˘Ù˙ÈÔÌ‹ÙÚÔ˜ ·Ó¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú·Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. £‡Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ¤ÂÛÂ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 25’ Ì ÛΛÛÈÌÔ ÛÙÔ ÊÚ‡‰È. ∏ ‰˘Ó·Ù‹ ¤ˆ˜ Î·È ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÓÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ¿ÚÂÈ “ÎÂÊ¿ÏÈ” ÛÙÔ ÛÎÔÚ ·fi ÓˆÚ›˜. ™ÙÔ 10’ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠23-15, ÂÓÒ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û Û ‰È„‹ÊÈ· ÙÈÌ‹ (32-20) ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì 39-27. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· “˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó” ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ +22 (57-35 ÛÙÔ 25’) Î·È ÛÙÔ +27 (68-41 ÛÙÔ 30’). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È Ì›ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ 11 (76-65), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 81-69. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÂÚÙ˙¿Ó˘ - °ÎÔ˘Ù˙ÈÔÌ‹ÙÚÔ˜ Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 23-15, 39-27ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 6841, 81-69 ÙÂÏÈÎfi. ∞π°π¡π∞∫√™ (£ˆÌ·˝‰Ë˜): ª¿ÁÎÈ 24 (5), ªˆ˘Û›‰Ë˜, ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ , ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ 2, ΔÛ·Ô˘Û¤Ï˘, ªÂÚÛ›Ó˘, ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜ 4,

™ÙË 2Ë ı¤ÛË Ô °.™. μfiÏÔ˘

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋)

μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë˜ 18 (2), ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ù·˜ 17 (3), ¢¤Ó˘ 5(1), §ˆÙ˙·ÓÈÒÙ˘ 7 (2), °ÎÔ˘ÓÙ›Ó·˜ 4, ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 4 (1), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 24 (6), ™ÙÂÓfi˜ 2, ¡Ù›Î·˜ 9 (1), ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 16 (3), ΔÔÔ‡˙˘ 4, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 8 (2), ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¡›ÎË-ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-68 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂ . .. 82-69 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . 81-69 ª·Î·Ì‹-∞ÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . 66-68 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . .82-66 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏ. . . . . . . . . 52-87 ∞ÌÂÏÒÓ·˜--∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . 61-56

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 2. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 3. ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 4. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 6. ∞ÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 7. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ. . . . . . . . . . . . . . 36 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 9. ∞ÂÙfi˜ ∫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. . . . . . . . . . . . . . . . . .30 12. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 13. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 14. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

√ ¡π°∏ƒπ∞¡√™ ∞™√™ Δ∏™ •∞¡£∏™ ™∫√Δø£∏∫∂ ™∂ Δƒ√Ã∞π√

£Ú‹ÓÔ˜ ÁÈ· ∞ÓÙÂʤÌÈ Δ

ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ ¯ı˜ Ô √ÏÔ˘Ì¿ÁÈÔ ∞ÓÙÂʤÌÈ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·, fiÔ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·ÓÙÚ¢fiÙ·Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ∞ÓÙÂʤÌÈ Â›¯Â ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, fiÙ·Ó ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÔÎ ·fi ÙËÓ Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡ ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘ ̤ÛÔ˘. ∏ ˙ˆ‹ ·›˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁ· ·È¯Ó›‰È·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÂ˙fiÓ, Ô √ÏÔ˘Ì¿ÁÈÔ ∞ÓÙÂʤÌÈ, ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ •¿ÓıË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘. ªÈ· ·ÚÔÛÂÍ›· fï˜ ¤ÌÂÏÏ ӷ Îfi„ÂÈ ·fiÙÔÌ· ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘. ∏ ʷӤϷ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 13 ı· Ì›ÓÂÈ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ›ÛÙË ÛÙÔÓ £Âfi, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰› Ô˘ fiÏÔÈ ·Á¿ËÛ·Ó. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1985, Ô √ÏÔ˘Ì¿ÁÈÔ ∞ÓÙÂʤÌÈ, οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ª¤ÓÙÂÏ ÿÓÛÔ˘Ú·Ó˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2000-02. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ¡Ù¤ÏÙ· °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ¡ÈÁËÚ›· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ë Ã¿ÔÂÏ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ 23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

2004-05. ∏ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙË Ã¿ÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚È‚, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ 10 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ˆ˜ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜. ΔË ÛÂ˙fiÓ 2006-07 ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ Ù˘ ƒ¿Ì·Ù °Î·Ó Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ™ÙË Ã¿ÔÂÏ ªÓ¤È §ÔÓÙ, ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ì 30 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ∞˘Ù‹ Ë ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ 2008 ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙËÓ ƒ·›ÓÙ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ë ÕÏÙ·¯ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÙÔ 2009. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë ªÔ˘ÏfiÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ 13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi, fï˜ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ºÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 24 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. £· ¯ÚÈÛÙ› Î·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∏ ηÚȤڷ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ 2005 ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· οو ÙˆÓ 20 Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ¤ÓÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ˉ¿ ÙÔ 2008, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤ÓÙ ÊfiÚ˜ Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2009, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ™ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2008 ηٷÎÙ¿ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¡ÈÁËÚ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ.

1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . 44 2. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . .39 3. ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . . . .38 4. ÿηÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . .36 5. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . .33 6. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . .33 7. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . . . .32 8. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . .32 9. ∂ıÓÈÎfi˜ §. . . . . . . . . . . . 30 10. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . .30 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. . .28 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . . . . . . . .22 * ™ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫. Î·È Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜.

∏ÌÈÙÂÏÈÎÔ› ¶·›‰ˆÓ ∞Á. ¡¤ÛÙÔÚ·˜¡∞ ¡›Î˘ . . . . . . . . . . 52-54 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-∞∂§ 40-53

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . 23-61 √χÌÈ·-BC Volos . . 53-18

∞∂∫

ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· Á‹Â‰Ô ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ∂¶πμ∂μ∞πø£∏∫∞¡ ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ¶∞∂, ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞∂∫ Î·È ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜/÷ÏÎˉfiÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Â›¯·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ μ·Û›ÏË ™·Ú·ÓÙ›ÙË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∞ÁÈÔÛÙÚ·Ù›ÙË. ∏ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞∂∫ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· “ÛÙËı›” ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ (¶∞∂-∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·fi ÙË Ì›· Î·È ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË) ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ Afi„ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ¤ÚÁ· ¶··‰È·Ì¿ÓÙË - ™ÔψÌÔ‡

Δ

ËÓ 3Ë Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ı·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ “AÁ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ” , ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 Ì.Ì. ÛÙÔ Î·Ê¤ - Ì·Ú ª·ÓÈÙÔ‡ (°Ú·‚È¿˜ 16, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ. ÎÚ·Ù. 6972540433) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ “ΔÔ ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË” Î·È Ë “¶·È‰È΋ ¶·Û¯·ÏÈ¿” . ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì¤Û· ·fi Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÔ¯‹. √ÏfiÎÏËÚË Ë Ô˘Û›· Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ ¿ÊËÛÂ: “ΔÔ ¤ ¤ÌÔÈ, ÂÓfiÛˆ ˙ˆ, Î·È ·Ó·Ó¤ˆ Î·È ÛÔÊÚˆÓÒ, ‰ÂÓ ı· ·‡Ûˆ Ó· ˘ÌÓÒ ÌÂÙ¿ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ ÌÔ˘, Ó· ÂÚÈÁڿʈ ÌÂÙ’ ¤ÚˆÙÔ˜ ÙËÓ Ê‡ÛÈÓ, Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÒ ÌÂÙ¿ ÛÙÔÚÁ‹˜ Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈο ‹ıË” . ™ÙÂÓfiÙÂÚ· ËıÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ï¿Ù˘Ó Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙËÓ ËıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÂÁηÈÓ›·Û ÙË ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √ ڷΤӉ˘ÙÔ˜ Ì¿ÁÔ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰È·¯‡ÓÂÈ ÛÙÔ

Á¤ÓÓËÛË, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· Î·È ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ۇÓıÂÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ∫ÒÛÙ·

¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË ¢. ¢·ÎÙ˘Ï¿

“¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Û·Ù¿ÏË Ù·Ï¤ÓÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÚˆıÈÂÚ¿Ú¯Ë Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ Ì·˜. ŒÓ· ·fiıÂÌ· ÌÓ‹Ì˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÓÔÂÚ¿ ÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ÔÈËÙÈÎfi˜ Ô›ÛÙÚÔ˜ ÙȘ ‰È·ÔÙ›˙ÂÈ, ÌÈ· Ì·Á›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙȘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ. √È ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ›, Ù·ÂÈÓÔ›, ÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔÈ, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ˆ‹, Á›ÓÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ. ∏ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, Û¿ÓÈ· Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÓfiËÙË, ÁÈ·Ù› ‰È·Ó¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi Î·È ÙË ı¤ÚÌË ÙÔ˘ ϤÔÓ Â˘Û˘ÁΛÓËÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. ™ÈÁ¿ÛÈÁ¿ fï˜ ·ÏÔÔÈÔ‡Û ÙË ÁÏÒÛÛ·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï·˚ο ÛÙÔȯ›· Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ¤ÁÚ·„Â Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ΔÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÈËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ÁfiÓÈÌË Ê·ÓÙ·Û›·. ™ÎÔÚ¿ÂÈ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·fiıÂÌ· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Î·Ù¿Ó˘Í˘,

Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÁÔËÙ›·, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÔËÙ›·, ›Ù ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÏÈÔÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ∞ÈÁ·›Ô ›Ù ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÌÊ˘Û¿ ÙËÓ ÓÔ‹ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤Í·ÚÛ˘, ÂÓÛÙ·Ï¿˙ÂÈ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ë̛ʈ˜ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ·Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Á¿˘.

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

∏ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È Ô ËıÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Î·È fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ, “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ ŒÏÏËÓ· Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ, Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·” . ∫·È ·˘Ù‹ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ “Ë Ì·Á›· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” . ∏ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Î·È Ù· ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÔχÙÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ·Ê‹ÁËÛË: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. ™ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ : ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ª¿Úˆ ∞ÈÛÒÔ˘. ™˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Ô ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∑ÂÚ¿È. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi

º¿ÓÙ·ÛÌ·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û ̛· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi Ì›· ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ·˘Ù¿ ΛÌÂÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿, ÙË

Δ·Ù¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜, ª·Ú›ÓË ∫·ÁÈ¿, ∏ϤÎÙÚ· ∫·ÚÙ¿ÓÔ˘, ¡Èfi‚Ë ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™˘ÚÙ·ÚÈÒÙ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘, ª·Ú›· ÷˚ÓÙÔ‡ÙË Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·ÚÔ‡‰Ë˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ∞ÓÙˆÓ›· §¿·. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ¡·Ó¤ÚË Ô˘ ÌfiÏȘ ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ∏ ÚÔÒÏËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Úˆ› 11-1 ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”, ÂÓÒ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ 6-9, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ΔËÏ. ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ: 24210 32818. ΔËÏ. ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜: 24210 78164. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 10ú.

¢Y™KO§O

ΔÔ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚÂۂ‡ÂÈ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi ...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”, Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ı¤Ì·Ùfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ - Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÛΤ„Ë Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ı·ً. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ӷ, ÙÔ Ô›ËÌ· “ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘” ÙÔ˘ ¢. ™ÔψÌÔ‡ Î·È Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· “Èڛ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÈ”, “ª›· æ˘¯‹” Î·È “∞Ì·ÚÙ›·˜

M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ — ™‹ÌÂÚ· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜” ÃÔÚˆ‰›·, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ªÔÓ·¯‹˜ Û ÙÂÙڿʈÓË Û‡ÓıÂÛË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿— ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ÓË 16 ∞-μ, ÙËÏ. 24210 33250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ”, Ë ¤ÎıÂÛË Î°ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿ÓÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÙˆÓ ∑‹Ó·˜ ¢È·ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÎÔÌ‹ Î·È ∫ÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÚ·Û›·˜ ¡Ù¿ÙÛÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ Ô˘, Ì ٛÙÏÔ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆ“∂ÈηÛÙÈÎfi˜ Ó›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡¢È¿ÏÔÁÔ˜”. ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘Û˘ ¤ˆ˜ 23 ∞ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÚÈÏ›Ô˘. ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞ — ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ º§√°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ - ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿, Ì ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, ÙÔ Úˆ› 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 6-8 Ì.Ì. ÙË ª. ΔÚ›ÙË Î·È ª. ΔÂÙ¿ÚÙË. º§√°∞ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘-∞Ê‹ÛÔ˘ 6, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 24628. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ™ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙË ª. ¶¤ÌÙË 21/4 Î·È ÒÚ· 17.00 Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘, ÙËÓ ª. ¶·Ú·Û΢‹ 22/4 Î·È ÒÚ· 14.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ øÚÒÓ, Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 23/4 Î·È ÒÚ· 20.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. — ∏ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ı· „·Ï› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫˘ÓËÁÒÓ. £· ÙÂÏÂÛÙ› Â›Û˘ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ë̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˘. ΔfiÛÔ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÂÈÌÂÏËı› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚.. ∫˘Ú. 28, 29, 30/4-1/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ fiÂÚ·˜ ̤¯ÚÈ 17/4, ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20ú ÛÙË º›Ï· ∑Ë̤ÚË, 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — °È· ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹ Ô ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ π. ÃÚÈÛÙÔ‡. flÚ· ·Ó·¯ˆÚ‹Ûˆ˜ 13.00 ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (∞3 ÁÚ·Ê›Ô) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10.30 ̤¯ÚÈ 13.00, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ Î·È 6977 133395, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 46044 ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1/5: ΔÚ›ÎÂÚÈ (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿), 14-16/5: °È¿ÓÓÂÓ·, 11-14/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10.Ì.-12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

M. TƒπΔ∏ 19 A¶ƒπ§π√À 2011

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi

“√ ÛÙ·¯ÙÔÔ‡ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È” ÛÙÔ 12Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‚Ú·‰È¿ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ‹¯ˆÓ Î·È ÌÂψ‰È΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Ù˘ ¢ÔÌÈӛ΢, Ì¿Á„ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È Û οı ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÛÙ·¯ÙÔÔ‡ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ‚Ú·‰È¿ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ (¢’, ∂’, ™Δ’) ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÈÛÙÔڛ˜ “ÙÚfiÌÔ˘” ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ™ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓÙÚÔʇÙ¢Û˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿ÓÙ· ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

μÚ¿‚¢ÛË ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Δ√ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂ-

ϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·˜ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÷Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÁˆfiÓÔ˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °ÂÓÂÙÈ΋˜ μÂÏÙ›ˆÛ˘ º˘ÙÒÓ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ‚Ú·‚¢ı›۷ Ì ¿ÚÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÌÂÏ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙË “°ÂÓÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ê˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ê·ÛÔÏÈÔ‡”. ªÂ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ¤ÊÂÚ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.

“Δ· ∞ÓıÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·” ÃÚ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ. ƒ‹Ù· ¶ƒ√™º∞Δ∞ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ¤Ó· Ó¤Ô CD Ì ٛÙÏÔ “Δ· ∞ÓıÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·”, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ‹Ù·, ÂÚȤ¯ÂÈ 14 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÎÈ ¤Ó· ÔÚ¯ËÛÙÚÈÎfi Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÂÙ¿ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ŸÏ· Ì ¿ÚˆÌ· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (ÙÛ¿ÌÈη, Û˘ÚÙ¿, ÓËÛÈÒÙÈη, ËÂÈÚÒÙÈη, ̷ΉÔÓÈο, Î.Ï). ¢È·ÚΛ 1 ÒÚ·. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ÃÚfiÓ˘ ∞ˉÔÓ›‰Ë˜, ¶¤ÙÚÔ˜ °·˚Ù¿ÓÔ˜, °Ï˘ÎÂÚ›·, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £·Ï·ÛÛÈÓfi˜, ∞ÚÂÙ‹ ∫ÂÙÈ̤, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫˘Ú›ÙÛ˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §¿ÏÂ˙·˜. ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜. ∂›Ó·È ¤Ó· CD Ôχ ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ. ∂›Ó·È ÙÚ›Ù˘¯Ô, Ì ¤ÓıÂÙÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ 24 ÛÂÏ›‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î.Ï. ΔÔ CD ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ·Í›·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi CD ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚˆÌ· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÈÌ‹ 12 ¢ÚÒ Ì ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹. ΔËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ‹Ù·, ÙËÏ. 24410-26757, 72720, ÎÈÓ. 6976074465.

¶¤ÙÚÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜: Δ· ·È‰È¿ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

Û˘ÁÁڷʤ·˜ (ηÈ) ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ “°ÈÔÚÙ‹˜ μÈ‚Ï›Ô˘” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ΔÔ¿ÏÂÈÔ - 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ª·˜ ‰fiıËΠ¤ÙÛÈ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜. Ì·ÁÈÎfi Î·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ŸÛÔ ÈÔ Ôχ ‰È·‚¿˙ÂȘ, ÙfiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚ›˜, ·Ó ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂȘ, Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· ̤ڷ οÙÈ Î·Ïfi.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

¢È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÂ; ¡·È. ΔÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈÌ¿¯ÂÙ·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ ÁÔÓÈfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂÈ. Δ· ·È‰È¿ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. μϤÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·È‰› ÂÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ, fiÙ·Ó ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙ· ÂÙ¿ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÓÈÒıˆ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰·‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. Œ¯ÂÙ ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ... ∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¿ÓÙ· Ù˘Á¯¿Óˆ ıÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ. ΔÔ ·È‰› ‰ÂÓ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· fi˙· ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÂ. ΔÔ

‰È·‚¿˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ, ·ÏÏÈÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙfiÛ· ˙fiÚÈ·, Ì·ı‹Ì·Ù·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·... √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi οӈ ηϿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘.

Âȉ‹ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ·Á·ıfi Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û’ ÂΛÓÔ˘˜, ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi.

ΔÔ “ÌÈÎÚfi” ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜;

∏ ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔÚ›· Â›Ó·È Ò˜ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¤ÌÓ¢ÛË, Ó·È ÌÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘ÂÚÙÈÌË̤ÓË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ

°ÂÓÈο ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∫È ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiϘ ÙȘ Δ¤¯Ó˜. ÿÛˆ˜ Â-

ΔÈ Û·˜ ÚˆÙ¿ÓÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·È‰È¿;

°Ú¿ÊÂÙ οÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹; °Ú¿ÊÂÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·; °Ú¿Êˆ ÛÙ·ıÂÚ¿. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˘ ∫ÚÈÎ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ËÚˆ›‰· ÙË ÌÈÎÚ‹ ƒÔ˘¿Ï·. ΔÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ ·ÂÓÔ¯ÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂȘ. ΔÈ ··Û¯ÔÏ› Û‹ÌÂÚ· Ù· ·È‰È¿; ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜, ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ù· ¿Á¯Ë ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. ŒÛÙˆ Î·È ÂÍ Â·ÁˆÁ‹˜ Ë ÎÚ›ÛË Ù· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜ ·fi ÚÈÓ. ∫È fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú·Á›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡˜ Î·È ·Û‹ÎˆÙÔ˜ ÌÔÚԇ̠̤۷ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıԇ̠۠¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ, ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ.

¢¤ÓÙÚ· Î·È Ê˘Ù¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ”

¡. πˆÓ›·: “ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡” Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ

∂¡∞™ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (∫.¢.∞.¶.) “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ Ê‡ÙÂÌ· ‰¤Ó‰ÚˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ΔÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ ¿‰ÂÈÔ Î·È ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÌÈ· fi·ÛË, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÙÒÚ· È· Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ‰¤ÓÙÚ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ηÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿. √ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ∫¢∞¶ Î·È ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ΋Ô˜ ·ÔÙÂÏ› È· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È ı· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi·ÛË Ú·Û›ÓÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¡· ÛËÌÂȈı› ‰Â fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÎËÔ˘ÚÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¯ÒÌ·, ÙÔ Ê‡ÙÂÌ· Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ê˘ÙÒÓ. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΋Ô˘ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ http://www.kde-ionia.gr/.

¢À√ ÁÏ˘Î¿, Á¢ÛÙÈο ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (∫.¢.∞.¶.) ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ Ù˘ ∫.¢.∂. πø¡π∞ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ‰‡Ô ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î. ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹ ∞Û·Û›·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ-‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ (¢/ÓÛË °Ú·Ê›Ԣ: ΔÔ¿ÏË 89-91 Ì Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÏ: 24210 22999, ÎÈÓ: 6993149734, e-mail: k_aspasia@yahoo.gr). ∏ Î. ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ Á¿Ï· Î·È Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ∫.¢.∞.¶. Ì ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ·È‰È¿ Ì ‚Ȉ̷ÙÈο-ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È· ÂÌ¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ›¯Â ÙÔ ·ÁˆÙfi, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ô˘ Ë ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ Ì Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· “·Ú¤Û˘Ú” ÛÙÔ Ù·Í›‰È ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. Δ· ·È‰È¿, ÔÈ ÂÌ„˘¯ÒÙÚȘ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ·ÁˆÙ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ Á‡ÛÂˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ “ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡” ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘.

∏ ∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ™∏ª∂ƒ∞ ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘, Ë ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜” ¯ÔÚˆ‰›·, ı· „¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi, Û Ô›ËÛË Ù˘ ∫·ÛÛÈ·ÓÓ‹˜ ªÔÓ·¯‹˜, Û ÙÂÙڿʈÓË Û‡ÓıÂÛË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ˘fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ›‰ÈÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ΔËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙˆÓ 9Ì.Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ μÔÏÈÒÙÈ΢ ȉȈÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ù˘ TV ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1992, ›¯Â ‰Â Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔËı› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ ·fi 19 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹ Ô˘ ›¯Â Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·. ∂›Û˘ ·˘Ù‹ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹, Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ª. ¶¤ÌÙ˘ “™‹ÌÂÚÔÓ ÎÚÂÌ¿Ù·È Â› ͇ÏÔ˘” ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ Youtube.

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ Δ√ ¢∏.¶∂.£∂. ∫Ô˙¿Ó˘, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÂÓÂÚÁfi ÔÏ›ÙË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂχıÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 Î·È ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ·fi ÙȘ 11.00 Ò˜ ÙȘ 13.00. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· “¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿-ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË-¢È·ÛÔÚ¿” Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÌÓËÛÙ›·. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. ∫Ô˙¿Ó˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤Û˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. 24610-24062 , ÂÛˆÙ. 1, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ-ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi (¤ÊË‚ÔÈ, Ó¤ÔÈ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ) ÛÙÔ ÙËÏ.: 24610- 24062, ÂÛˆÙ. 1, Î. ™ÈÌ¿Ú· Δ·ÛԇϷ.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô›ËÛ˘ Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·-

ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 6Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î¿ı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓ‹ÏÈΘ, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ÌÂÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÔÈ‹Ì·Ù· ÔÈËÙÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.30 - 8.30 Ì.Ì.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 18H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.427,49

-2,83

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,16 3,83 19,2 3,62 5,8 5,85 11,11 1,05 5 3,75 0,7 0,82 4,41 0,48 2 3,71 2,52 11,46 5,45 1,29 2,78 7,18 5,35 4,69 5,2 2,27 12,05 2,32 9,35 8,92 5,16 15,08 15,2 14,51 7,68 1,16 4,4 3,29 2,58 2,84 3 17 9,48 0,44

6,67 -7,49 0,31 -4,99 -0,34 -0,34 -1,68 -3,67 -0,79 9,65 -2,78 -3,53 -1,56 -7,69 -0,5 -6,08 -4,91 1,42 -5,55 -0,77 -5,12 -1,91 -7,44 -4,48 -1,33 -0,44 -1,07 -4,53 -1,58 -2,19 -2,09 -2,46 -3,49 -2,62 -2,41 -7,2 -6,18 -0,6 -6,18 -6,89 -4,76 -3,85 0,64 -4,35

3.695.321 2.640.091 102.577 1.011.239 1.746 4.204 20.788 56.406 970.293 73 713.233 5.339.222 915 613.685 16.026 88.456 117.753 351.290 4.692.511 3.570 139.711 46.214 248.839 24.385 39.931 206.136 77.453 1.496.388 12.257 164.252 141.566 559 1.774 565.288 610.052 2.548.569 445 17.469 33.498 1.166.867 30.498 54.372 1.540 86.395

0,15 3,82 19 3,62 5,8 5,7 11,11 1,04 5 3,38 0,7 0,82 4,4 0,48 1,95 3,71 2,49 11,24 5,45 1,26 2,76 7,1 5,35 4,67 5,15 2,24 12,01 2,31 9,3 8,9 5,11 15,05 15,02 14,4 7,57 1,16 4,4 3,28 2,58 2,79 2,99 17 9,32 0,44

0,18 4,16 19,34 3,88 5,96 5,85 11,3 1,09 5,08 3,75 0,73 0,86 4,54 0,53 2,01 4 2,66 11,62 5,85 1,34 3,01 7,33 5,76 4,98 5,44 2,3 12,15 2,43 9,56 9,16 5,27 15,3 15,53 15,03 7,95 1,28 4,75 3,31 2,7 3,08 3,12 17,75 9,78 0,46

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,55 7,78 14,9

-2,96

220

6,53

6,69

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√)

0,35 0,52 0,85 0,42 1,7 0,25 0,91 0,54 0,36 0,52 0,75 1,28 0,94 0,56 8,56 0,41 1,06 0,38 0,85 1,28 0,43 0,75 2,16 6 0,94 3,24 1,28 2,47 2,55 0,34 0,48 0,58 0,48 1,25 0,8 2,49 0,39 1,25 0,52 0,74 1,77 0,6 0,44 0,65 1,05 0,58 0,4 0,32 0,55

-5,56 -2,33 -2,3 1,11 -1,82 -5,26 -1,89 -1,32 -1,54 3,3 1,82 -6,82 -2,75 -2,56 -3,41

3,35 2,21 4,52 -0,4 -7,27 -2,86 -2,04 -3,33 2,13 -3,1

-3,7 -2,63 -2,21 -6,38 -2,99 -2,78 3,57 -2,44 6,67

36.051 100 10.025 38.301 91.823 4.120 40.787 33.770 66.925 6.250 9.170 116 952 59.745 3.481 235.570 16.336 1.060 69.969

0,83 0,42 1,65 0,24 0,83 0,54 0,36 0,5 0,73 1,2 0,9 0,5 8,56 0,41 1,01 0,38 0,84 1,25 0,43

0,9 0,42 1,7 0,25 0,94 0,57 0,38 0,54 0,76 1,31 0,95 0,56 8,56 0,44 1,1 0,4 0,87 1,32 0,44

92 75 1.500 313

2 5,72 0,94 3

2,16 6,17 0,98 3,25

17.715 500 164.275 7.450 586.940 4.000 16.030 5.740

2,4 2,54 0,33 0,48 0,57 0,48 1,22 0,79

2,48 2,57 0,38 0,49 0,62 0,48 1,3 0,86

7.109

0,37

0,42

9.768 10.018 1.200 1.929 7.032 1.280 50 50 8.410 750 60

0,49 0,74 1,77 0,55 0,43 0,61 1,05 0,57 0,4 0,29 0,52

0,56 0,76 1,8 0,6 0,47 0,66 1,05 0,58 0,41 0,33 0,55

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,72 1,33 0,67 0,35 0,65 5,8 0,66 1,61 0,75 0,76 0,3 0,4 0,39 0,59 1,05 0,84 0,43 0,59 1,32 34,75 1,08 0,61 1,56 0,4 0,46 0,51 3,28 1,25 0,44 0,73 0,4 0,27 0,77 0,66 4,19 1,71 0,77 1,93 2,02 0,94 0,76 0,43 0,33 4,06 0,5 2,17 0,84 0,38 0,34 0,46 0,6 0,49 0,4 0,51 1,68 0,6 0,58 0,43 0,78 0,32 0,6 0,49 0,64 0,41 2,49 0,52 3 0,81 1,08 0,49 0,62 0,35 0,88 1,33 0,36 0,69 0,82 1,2

13,56 1.383.136 -7,89 2.200

0,54 0,35

0,69 0,35

-8,33 -5,29 -5,06

16.008 2.476 11.270

0,65 1,53 0,72

0,72 1,65 0,79

-3,23 2,56

24.146 25 610

0,29 0,4 0,38

0,3 0,4 0,4

-5,41 -2,33 -6,52 -7,81

3,31 -2,22 -6,41

21.150 7.240 6.050 21.620 30 4.490 5.662 12.087 4.100 3.561 8.218 10.987 11.970 8.627 54.919 8.340

1,04 0,81 0,42 0,58 1,32 34,56 1,04 0,58 1,55 0,38 0,46 0,49 3,25 1,21 0,44 0,71

1,09 0,88 0,46 0,61 1,32 35,5 1,13 0,62 1,61 0,41 0,49 0,52 3,28 1,27 0,46 0,73

1,32 -4,35 -0,48 -0,58

9.850 106 640 50 286

0,26 0,7 0,64 3,8 1,64

0,28 0,77 0,67 4,2 1,72

0,52 -0,49

3.205 1.640

1,87 2,01

1,94 2,04

-2,56

5.980

0,75

0,79

-8,33 -2,17

-8,11 9,52

1.000 1.180 2.529 2.764 44.191 392 10.959 500

0,33 4,03 0,49 2,08 0,8 0,35 0,34 0,43

0,33 4,22 0,5 2,2 0,85 0,39 0,37 0,46

-1,18 9,09 1,75 -4,44

6.790 90 586 1.800

1,68 0,6 0,54 0,41

1,71 0,6 0,58 0,43

-3,23

18.700 48.564

0,29 0,59

0,32 0,64

-1,22

24.869 4.002 3.030 3.715 5.992 1.690

0,63 0,35 2,46 0,52 3 0,78

0,68 0,41 2,57 0,54 3 0,81

-3,92 -3,13

12.525 389

0,49 0,61

0,53 0,62

-3,3 -4,32

97.955 27.825

0,87 1,31

0,92 1,42

-4,17

20.640

0,69

0,72

-2,2 -2,7 -1,89 -2,44 -9,8

-0,46 -4,55

-5,88 7,89 -1,97 -3,7

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

7,6 0,52 0,25 0,41 13,5 0,61 0,13 0,17 0,15 0,17 0,07 0,92 0,21 0,19 2,68 0,7 2,37 1,1 0,15 0,11 7,79 0,27 1,19 0,28

2.150

7,6

7,61

38.301 1.500

0,24 0,4

0,25 0,41

-5,56

4.430

0,17

0,17

6,25

500 37.500 7.600 16.736 69.908

0,17 0,07 0,91 0,2 0,18

0,17 0,07 0,93 0,24 0,19

1.400 692

0,7 2,37

0,7 2,37

-6,25

6.620 61.600

0,15 0,1

0,15 0,11

3,85 -5,6

7.710 29.369

0,27 1,18

0,28 1,23

-1,08 -4,55

-1,66

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

1,21 6,51 4,53 0,35 0,23 14 71,2 19 0,27 0,1 0,09 0,5 1,19 0,21 0,2 0,11 0,28 0,17 11,7 6,5 0,18 0,3 0,09

-0,82

5.962

1,21

1,22

0,53 17,39

250 50 16.000 4.750

19 0,27 0,09 0,09

19 0,27 0,1 0,09

12.710

0,19

0,2

50 15.350

0,28 0,16

0,28 0,17

100

0,09

0,09

2.500 1.777

0,05 0,07

0,06 0,07

500 700 3.279

0,11 0,26 0,18

0,11 0,26 0,19

2.140

0,05

0,05

-6,25 -9,38

6.620 16.470

0,15 0,29

0,15 0,3

-20

3.050

0,16

0,16

-6,67

19.630 47.642 15.631 1.000 1.400 550 2.299 10 219

0,14 0,23 0,17 2,86 0,16 0,26 0,18 0,35 0,73

0,15 0,25 0,18 2,86 0,16 0,27 0,18 0,35 0,73

150

1,8

1,8

-2,17

5.000

1

1

-3,08

2.000

1

1

-2,78

25

2

2

-10

12,5

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,67 0,17 0,39 0,05 0,11 0,26 0,18 0,44 0,08 0,05 0,53 0,12 0,15 0,29 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,34 0,09 0,22 0,89 0,16 0,04 0,08 0,1 0,14 0,24 0,17 2,86 0,16 0,27 0,18 0,35 0,73 0,17 0,34 1,8

-3,7

-5,56 -5,88 3,85 -18,18 -7,89

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,47 1,26 0,61 3,3 1,09 1,75 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 15H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.162.150,57 5.141.379,48 4,1160 18.710.605,93 2.747.142,86 6,8109 97.387.672,17 13.945.876,03 6,9833 11.550.910,27 2.019.171,97 5,7206 283.959.919,50 107.941.823,29 2,6307 20.313.486,71 2.740.567,83 7,4121 13.166.046,27 2.331.617,41 5,6467 6.474.232,76 1.431.243,09 4,5235 7.765.369,05 1.209.194,24 6,4219 100.678.984,26 12.426.357,32 8,1021 37.675.630,90 6.132.631,82 6,1435 4.456.573,93 1.500.201,90 2,9706 9.919.727,87 1.111.321,88 8,9261 1.152.898,53 127.806,18 9,0207 142.540.691,45 11.463.600,63 12,4342 8.686.633,28 695.904,51 12,4825 7.693.224,47 1.704.929,55 4,5123 4.756.189,00 1.490.023,97 3,1920 8.039.885,30 2.358.037,53 3,4096 6.921.493,91 1.112.987,97 6,2188 23.842.274,43 2.965.983,77 8,0386 9.914.196,02 5.446.020,21 1,8204 3.112.980,29 260.612,73 11,9449

-0,33% 4,1983 4,0337 -2,97% 0,15% 6,9131 6,7598 0,62% 0,86% 7,0182 6,9309 0,93% 0,04% 5,8207 5,6634 -0,94% 0,37% 2,6307 2,6307 -0,43% -0,98% 7,4121 7,3565 -0,06% 0,92% 5,6467 5,6043 0,91% 0,75% 4,5506 4,4873 5,17% -0,02% 6,5182 6,4219 -0,06% -0,27% 8,1021 8,1021 0,96% 0,27% 6,2049 6,1128 -1,80% 0,44% 3,2082 2,9706 -0,90% -0,03% 8,9261 8,8592 -0,33% -0,02% 9,0207 9,0207 -0,17% -0,10% 12,4964 12,3409 -0,76% 0,73% 12,7322 12,3577 2,63% 0,24% 4,5123 4,4897 0,98% 0,20% 3,2558 3,1282 -0,04% 0,06% 3,4096 3,3840 -0,35% 0,00% 6,2965 6,2188 -4,92% 0,23% 8,1190 7,9582 4,39% -0,12% 1,8204 1,8158 -0,90% 0,17% 12,1241 11,8255 -1,58%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.510.667,74 28.174.735,02 2.306.467,57 125.203.135,72 27.812.745,70 6.368.621,04 25.085.383,01 26.186.822,17 11.222.271,48 23.136.275,99 6.059.735,36 11.400.711,46 19.749.484,98 34.481.821,90 306.056.248,45 6.215.257,44 26.097.147,76 34.809.552,03 107.116.616,96 45.353.033,95 13.069.799,05 453.495,94 6.357.737,72 1.026.784,69 12.051.908,37 975.825,87 1.356.060,14 12.490.990,33 2.295.856,98 1.863.155,10 111.525.743,22 53.164.679,55 12.829.213,83 47.964.757,44 71.921.661,25 49.530.452,97 10.727.088,60 43.138.413,07 799.123,53 19.420.072,95 5.713.880,39 2.861.491,27 380.220,92 8.094.248,86 24.725.011,29 20.392.532,05 2.900.035,57 3.778.726,00 2.717.759,25

5.026.733,71 2.273.284,92 237.079,49 27.383.390,69 4.030.696,33 861.321,58 3.172.079,24 3.272.368,30 1.689.331,81 3.310.813,05 1.537.521,73 1.640.432,36 6.627.322,83 6.820.237,18 50.132.073,32 1.047.123,13 2.702.512,59 3.149.295,64 13.086.184,50 4.487.557,37 1.129.523,66 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 241.794,43 34.895.564,86 5.113.327,21 1.268.128,92 5.291.771,63 23.221.010,92 5.459.273,93 400.727,23 37.622.375,70 697.653,95 1.835.150,09 535.644,92 876.975,47 126.247,41 1.633.350,29 9.380.439,44 6.177.967,97 791.526,80 19.213,18 833.054,05

16,0165 12,3938 9,7287 4,5722 6,9002 7,3940 7,9082 8,0024 6,6430 6,9881 3,9412 6,9498 2,9800 5,0558 6,1050 5,9356 9,6566 11,0531 8,1855 10,1064 11,5711 1.232,4400 1.227,7100 1.159,4300 1.189,8900 946,3600 1.003,6600 3,5521 3,1448 7,7055 3,1960 10,3973 10,1166 9,0640 3,0973 9,0727 26,7691 1,1466 1,1454 10,5823 10,6673 3,2629 3,0117 4,9556 2,6358 3,3008 3,6639 196,6700 3,2624

0,04% 0,22% 0,21% 0,18% 0,08% 0,13% 0,26% 0,11% -2,26% -0,35% 0,04% 0,05% -0,06% -0,25% -0,04% 0,23% 0,18% 0,18% 0,01% 0,02% 0,05% -0,10% -0,10% -0,04% -0,04% -0,02% -0,02% 0,10% 0,28% 0,03% -0,03% 0,06% 0,13% -0,06% 0,17% -0,38% -0,07% 0,00% -0,01% -0,06% -0,06% 0,15% 0,03% 0,00% 0,11% 0,08% -0,18% 0,07% 0,13%

16,3368 12,6417 9,9233 4,5951 6,9347 7,4310 8,3036 8,2425 6,8423 7,1977 4,0102 6,9498 2,9979 5,0558 6,1050 5,9356 10,1394 11,6058 8,5948 10,6117 11,5711 1.232,4400 1.227,7100 1.159,4300 1.189,8900 946,3600 1.003,6600 3,6054 3,1920 7,8211 3,2759 10,6052 10,3189 9,0640 3,0973 9,2542 26,9029 1,1466 1,1454 10,5823 10,6673 3,3282 3,0117 4,9556 2,7149 3,3998 3,7097 197,6534 3,2706

15,8563 12,2699 9,6314 4,5379 6,8484 7,3385 7,7500 7,8424 6,5101 6,8483 3,9018 6,8977 2,9562 5,0558 6,1050 5,9356 9,6566 11,0531 8,1855 10,1064 11,5711 1.232,4400 1.227,7100 1.159,4300 1.189,8900 946,3600 1.003,6600 3,5521 3,1448 7,7055 3,1321 10,1894 9,9143 8,8827 3,0741 8,8912 26,5683 1,1380 1,1454 10,5029 10,6673 3,2466 2,9966 4,9308 2,5567 3,2018 3,6639 196,6700 3,2542

-1,50% -0,59% -7,15% -0,08% -1,18% 0,09% 0,89% 0,41% -6,48% -4,04% 0,54% -0,93% -0,64% -4,19% 3,95% 2,45% 2,43% 1,82% 1,57% 0,71% 3,94% -0,19% -0,18% 0,87% 0,88% 0,06% 0,07% 0,17% 1,66% -1,43% -1,58% -1,62% -1,66% -1,77% -2,09% -2,84% -7,35% 2,00% 2,13% 2,61% 2,66% 0,95% 2,17% 2,07% 1,49% -0,20% -7,01% -2,59% 0,57%

1,9548 6,4068 3,5950 14,0318 2,6692 5,8002 9,4878 5,6524 10,5233 6,7636 28,6024 11,7267 4,8866 1,5978 4,1480 0,9529 1,0123 4,9806 1,4627 6,7846 1,2045 15,3266 785,1200 786,4700 12,7367 4,8696 7,7369 2,4828 18,6236 4,2421 0,3553 0,3946 1,2205 1,2406 2,8646 1,6918 2,2031 1,5719 9,2311 1,7517 33,1318

-1,44% -1,60% -1,15% -1,26% -1,01% -0,97% -1,10% -1,25% -1,03% -1,18% -0,75% -1,47% -0,49% -1,33% -1,15% -1,11% -1,33% -1,05% -1,12% -1,12% -1,06% -1,21% -2,53% -2,53% -1,15% -0,83% -0,96% -1,39% -1,08% -1,48% -0,95% -1,40% -0,99% -0,99% -1,18% -1,38% -1,10% -1,03% -0,94% -1,14% -1,00%

2,0525 6,7271 3,7748 14,7334 2,7626 6,0032 9,5827 5,7089 10,6285 6,7974 29,1744 11,9612 4,9843 1,6537 4,1480 0,9529 1,0275 5,0553 1,4627 6,7846 1,2045 15,3266 785,1200 786,4700 13,1188 5,0157 7,7369 2,4828 18,8098 4,2845 0,3553 0,3946 1,2205 1,2406 3,0078 1,7764 2,2031 1,5719 9,3234 1,7692 34,0429

1,9157 6,3427 3,5591 13,8915 2,6425 5,7422 9,3929 5,5959 10,4181 6,7095 28,3164 11,6094 4,8377 1,5978 4,1065 0,9434 1,0022 4,9308 1,4481 6,7168 1,1925 15,3266 785,1200 786,4700 12,6093 4,8209 7,6595 2,4580 18,4374 4,1997 0,3517 0,3907 1,2083 1,2406 2,8360 1,6749 2,1921 1,5640 9,0465 1,7167 33,1318

3,23% 7,99% 3,00% 8,32% 2,43% 0,98% 5,70% 3,91% 6,34% 1,30% 5,32% 6,56% 7,29% 8,11% 2,62% 8,05% 6,78% 2,91% 4,98% 4,25% 3,56% 3,59% 3,04% 3,05% 2,75% 7,06% 1,84% 4,98% 1,49% -0,15% 1,83% 4,53% 3,82% 4,05% 4,74% 7,60% 3,80% 3,41% -1,04% 4,36% 4,15%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.898.025,80 3.416.132,36 23.932.566,88 29.651.594,53 11.697.718,03 11.580.690,72 266.546.929,97 15.402.055,00 15.879.617,34 38.564.558,91 33.666.656,52 37.660.042,80 25.250.968,23 10.418.380,20 59.940.654,70 1.811.153,31 9.737.135,58 753.377,18 57.192.154,72 123.247.639,70 19.702.698,77 4.284.172,36 142.345,46 10.758.910,49 89.500.808,31 6.922.313,72 43.777.464,86 5.311.854,34 135.339.925,81 45.010.652,00 20.465.249,60 1.497.310,67 4.838.088,69 493.423,40 10.389.199,52 1.868.055,16 15.037.254,95 7.626.575,87 39.085.619,75 10.682.510,08 52.627.805,34

3.017.169,96 533.205,53 6.657.258,29 2.113.168,85 4.382.433,94 1.996.599,72 28.093.703,75 2.724.871,69 1.508.990,41 5.701.800,00 1.177.057,03 3.211.479,65 5.167.354,08 6.520.473,36 14.450.494,67 1.900.615,44 9.618.724,08 151.262,48 39.099.568,11 18.165.661,68 16.357.705,80 279.525,00 181,31 13.679,93 7.026.980,05 1.421.545,77 5.658.241,58 2.139.447,45 7.267.137,08 10.610.542,02 57.606.318,30 3.794.462,62 3.964.149,70 397.726,85 3.626.744,58 1.104.157,33 6.825.490,93 4.851.922,39 4.234.134,43 6.098.515,63 1.588.439,46

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.330.818,59 16.793.791,44 34.711.331,79 4.910.628,69 5.053.821,93 8.592.206,09 25.193.973,14 3.802.910,98 6.359.063,75 2.521.701,37 18.892.723,01 12.978.504,61 12.061.669,33 7.550.033,87 1.388.104,54 1.676.143,76 353.509,15 170.180,94 3.957.059,78 569.699,20

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6152 7,0686 0,5882 6,6249 2,5217 1,4557 1,5976 0,8282 2,0773 6,9459

-1,49% -1,10% -1,31% -1,45% -1,28% -1,13% -1,27% -0,96% -1,10% -1,10%

0,6275 7,2100 0,5985 6,7408 2,5217 1,5285 1,6775 0,8323 2,1604 7,2237

0,6152 7,0686 0,5764 6,4924 2,4965 1,4411 1,5656 0,8241 2,0565 6,8764

2,41% 3,22% 5,43% 3,91% 4,81% 4,54% 2,16% -1,73% 3,38% 3,06%

16.693.082,15 1.270.975,02 13,1341 1.806.062,89 402.225,37 4,4902 4.447.912,70 529.279,43 8,4037 5.466.189,12 1.010.966,76 5,4069 14.612.841,82 1.221.106,89 11,9669 31.925.260,18 2.902.212,64 11,0003 14.727.423,87 1.104.484,18 13,3342 3.843.447,86 600.089,05 6,4048 5.119.789,98 1.959.917,81 2,6122 7.956.685,19 1.533.068,24 5,1900 4.547.550,81 1.946.687,16 2,3360 1.017.405,21 125.963,39 8,0770 18.954.324,84 5.530.276,88 3,4274 28.964.498,71 7.946.495,72 3,6449 1.178.970,34 137.486,03 8,5752 3.114.901,01 388.550,00 8,0167 447.969,29 375,13 1.194,1600 36.524.383,39 30.072,20 1.214,5600 671.581,05 623,11 1.077,7900 44.245.039,56 40.980,16 1.079,6700 43.846,92 43,99 996,6800 4.772.420,24 4.779,40 998,5400 4.605.450,54 2.862.578,43 1,6088 2.326.219,01 870.953,71 2,6709 4.281.429,80 1.592.885,52 2,6878 1.536.626,27 572.996,87 2,6817 43.813.948,07 32.067.462,27 1,3663 8.250.811,91 471.957,10 17,4821 14.791.880,97 1.060.115,25 13,9531 48.793.071,61 3.783.859,27 12,8951 9.156.857,20 12.590.865,83 0,7273 3.516.202,76 4.717.558,00 0,7453 15.512.015,05 14.435.390,19 1,0746 17.059.617,20 15.905.768,12 1,0725 5.418.729,40 387.461,79 13,9852 1.318.969,89 92.359,30 14,2809 1.151.108,83 55.534,53 20,7278 17.435,69 12.138,18 1,4364 569.153,58 411.263,03 1,3839 431.928,43 258.424,53 1,6714 6.625.503,67 3.173.608,96 2,0877 6.136.853,64 2.932.359,37 2,0928 4.592.144,47 1.240.511,51 3,7018 1.293.104,35 426.751,89 3,0301 9.206.716,88 6.201.856,69 1,4845 17.673.729,34 6.400.680,21 2,7612 20.134.070,42 3.647.299,17 5,5203 16.310.152,19 5.384.197,41 3,0293 28.348.143,11 13.033.966,71 2,1749 681.879,51 38.169,74 17,8644 3.482.986,54 12.081,71 288,2900 1.718.492,00 342.532,15 5,0170

-0,08% -0,43% -0,02% -0,47% 0,22% 0,18% 0,06% 0,61% 0,09% -0,49% 0,00% 0,34% 0,02% -0,08% -1,25% 0,53% -0,06% -0,06% -1,05% -1,05% -0,67% -0,67% 0,26% -0,31% 0,21% 0,17% 0,06% 0,18% 0,04% 0,18% 0,06% 0,04% 0,22% 0,21% 0,73% 0,75% 1,08% -0,01% -0,01% 0,40% -0,02% 0,01% 0,07% 0,26% -0,14% -0,73% -0,30% 0,10% -0,69% 0,53% -0,26% -0,50%

13,7908 4,7147 8,6978 5,4610 12,0866 11,1103 13,4675 6,5329 2,6644 5,1900 2,3360 8,1982 3,4274 3,6449 8,5752 8,0167 1.194,1600 1.214,5600 1.077,7900 1.079,6700 996,6800 998,5400 1,6571 2,7510 2,7550 2,7622 1,3663 17,4821 14,0926 13,0241 0,7273 0,7453 1,0746 1,0725 13,9852 14,2809 20,7278 1,4364 1,3839 1,6714 2,1921 2,1974 3,8869 3,1210 1,4993 2,8371 5,6721 3,1126 2,2184 18,1770 294,0558 5,0421

13,0028 4,4453 8,3197 5,3528 11,8472 10,8903 13,2009 6,3408 2,5861 5,1381 2,3126 7,9962 3,3931 3,6085 8,4894 8,0167 1.194,1600 1.214,5600 1.077,7900 1.079,6700 996,6800 998,5400 1,5927 2,6442 2,6609 2,6549 1,3526 17,3073 13,8136 12,7661 0,7200 0,7453 1,0639 1,0725 13,8453 14,2809 20,5205 1,4364 1,3839 1,6714 2,0459 2,0509 3,6278 2,9392 1,4548 2,7612 5,5203 3,0293 2,1749 17,5071 288,2900 4,9919

-3,36% -4,70% -0,52% -5,08% -0,87% -2,63% 4,45% 5,49% -3,79% -5,49% 3,81% -1,14% 0,76% 3,11% 0,84% -2,55% -2,61% -2,60% 3,61% 3,62% 4,07% 4,08% 1,98% -7,13% -2,38% -4,47% -0,04% 2,96% -0,27% 2,94% 0,43% 0,76% 4,10% 4,49% -2,43% -2,07% 5,43% 16,55% 16,20% 6,97% 3,00% -2,24% -1,29% -1,09% -4,08% -4,27% -4,58% -1,26% -3,54% -1,71% -1,63% -5,86%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.008.573,01 17.985.380,68 6.356.722,77 206.103.914,18 6.626.748,78 1.797.836,53 4.465.212,82 46.125.368,64 2.566.340,95 43.298.545,83 87.771.311,89 182.577.107,22 3.730.050,13 10.341.376,70 13.538.238,28 230.190.752,72 6.643.515,38 281.706.556,19

1.980.488,26 6,5684 1.404.410,81 12,8064 1.090.925,82 5,8269 17.908.745,95 11,5086 939.286,15 7,0551 489.046,15 3,6762 807.138,88 5,5321 5.933.030,46 7,7743 413.428,85 6,2075 13.037.404,44 3,3211 22.132.810,27 3,9657 92.391.689,81 1,9761 774.666,06 4,8150 1.915.634,36 5,3984 2.471.866,39 5,4769 62.259.944,41 3,6973 780.100,32 8,5162 115.256.138,24 2,4442

-0,33% 6,5815 6,4370 1,06% 0,12% 12,9345 12,6783 1,47% 0,09% 5,8269 5,7686 1,18% 0,01% 11,5086 11,5086 1,22% 0,01% 7,0551 7,0551 1,33% 0,01% 3,6799 3,6615 3,70% 0,01% 5,5321 5,4768 0,87% 0,02% 7,7821 7,7354 1,33% 0,03% 6,2230 6,1765 0,87% 0,01% 3,3211 3,3211 0,78% 0,01% 3,9855 3,9459 1,26% 0,01% 1,9761 1,9761 1,01% 0,01% 4,8150 4,7909 0,81% 0,00% 5,3984 5,3984 0,20% 0,09% 5,4769 5,4769 1,80% 0,01% 3,6973 3,6788 1,27% -0,03% 8,6865 8,3459 1,68% 0,02% 2,4442 2,4442 1,55%

43.026.181,36 27.849.501,26 26.020.767,21 19.746.411,86 1.178.380,39

3.666.832,11 11,7339 2.357.961,05 11,8108 23.220.460,58 1,1206 18.017.813,16 1,0959 441.442,69 2,6694

0,00% 11,7339 11,7339 0,21% 0,02% 11,8108 11,8108 0,57% 0,01% 1,1206 1,1206 0,50% 0,04% 1,0959 1,0959 1,36% 0,14% 2,6694 2,6694 1,56%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.133.213,97 298.982,94 3,7902 1.140.032,10 134.014,90 8,5068 11.025.867,06 1.248.009,59 8,8348 38.081.311,79 6.092.421,60 6,2506 58.001.256,73 8.274.700,22 7,0095 20.491.633,93 2.148.529,61 9,5375 9.283.689,47 1.050.704,44 8,8357 4.499.081,53 564.525,32 7,9697 5.401.810,92 656.090,02 8,2333 548.260.063,79 146.435.751,63 3,7440 27.263.864,30 9.078.052,24 3,0033 3.945.198,15 784.199,24 5,0309 55.165.778,20 4.863.618,83 11,3425 27.376.410,33 5.575.711,38 4,9099 11.902.280,83 1.257.640,02 9,4640 9.011.273,39 1.021.733,69 8,8196 8.910.550,37 2.981.550,17 2,9886 20.216.166,47 3.569.321,02 5,6639 2.859.747,54 1.967.171,74 1,4537 30.050.819,26 2.376.195,71 12,6466 6.603.984,98 1.570.314,02 4,2055 19.840.378,87 2.421.938,57 8,1919 11.441.940,03 4.680.778,74 2,4445 11.572.073,25 4.680.387,81 2,4725 761.498,38 120.000,00 6,3458

-0,69% 3,9797 3,7523 1,31% -0,49% 8,9321 8,4217 2,50% -0,53% 9,1440 8,7465 -1,37% -0,32% 6,5631 6,1881 -0,30% -0,28% 7,0796 6,9394 2,35% 0,00% 9,6329 9,4421 2,06% -0,38% 8,9903 8,7473 6,57% -0,27% 8,1092 7,8900 4,09% -0,35% 8,3774 8,1510 6,13% -0,34% 3,7440 3,7440 2,62% -1,45% 3,0033 2,9733 1,91% -0,43% 5,1064 4,9806 0,93% -0,78% 11,3425 11,2291 0,72% -0,23% 4,9099 4,8608 1,37% -0,14% 9,4640 9,3694 0,91% -0,12% 8,8196 8,8196 0,16% -0,19% 2,9886 2,9587 1,63% -0,55% 5,8338 5,6073 0,98% -0,38% 1,5700 1,4537 0,85% -0,28% 12,7731 12,5201 1,27% -0,32% 4,4158 4,1634 4,18% 0,13% 8,3557 8,1919 0,26% -0,15% 2,4812 2,4445 1,81% -0,45% 2,4972 2,4478 8,37% -0,62% 6,4093 6,2823 0,55%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

972.673,67 10.255.508,46 2.903.973,97 2.464.580,44 788.446,79 13.468.640,48 1.902.907,72

150.492,23 3.536.689,40 1.054.709,43 453.830,40 451.026,80 6.662.904,92 252.189,43

6,4633 2,8997 2,7533 5,4306 1,7481 2,0214 7,5455

-0,55% -0,57% -0,17% -0,52% -0,61% -0,83% -1,05%

6,5279 2,8997 2,8359 5,5935 1,7568 2,0265 7,5455

6,3987 2,8852 2,6707 5,3220 1,7411 2,0163 7,5455

0,17% 3,00% 4,34% 2,80% 2,06% 0,46% -0,12%

18.094.311,17 6.493.042,73 4.159.669,48 2.478.431,44 1.804.300,88 12.621.550,09 47.511.850,70 36.729.056,98 23.011.900,09 37.370.149,38 1.791.456,35 8.978.801,55 1.539.751,38 697.131,79

1.051.797,13 577.347,31 359.432,59 220.238,66 324.778,46 1.648.079,43 4.403.088,78 5.844.196,93 8.401.538,10 3.405.063,62 478.948,13 3.368.097,79 153.968,62 69.577,59

17,2032 11,2463 11,5729 11,2534 5,5555 7,6583 10,7906 6,2847 2,7390 10,9749 3,7404 2,6658 10,0004 10,0195

-0,11% 0,15% 0,21% -0,16% -0,06% 0,19% 0,09% -0,15% -0,07% -0,03% -0,12% -0,16% -0,29% -0,29%

18,0634 11,8086 12,1515 11,8161 5,6666 7,7349 10,8985 6,2847 2,7801 10,9749 3,8900 2,7458 10,0004 10,0195

17,0312 11,0214 11,3414 11,0283 5,4999 7,5817 10,6827 6,2219 2,7116 10,9200 3,7030 2,5858 10,0004 10,0195

-0,72% 0,91% 0,96% -0,19% -0,51% 10,93% -0,38% -1,57% 0,18% 3,91% 4,03% 2,34% 0,51% 0,58%

0,11% 0,28% -0,27% 0,23% 0,30% 0,24% -0,61% -0,15% -0,13% 0,32% 0,19% 0,15% 0,16% -0,25% -0,26% -0,26% 0,75% 0,75% 1,10% 0,75% 0,34% 0,14% -0,24% 0,02% 0,46%

3,7916 16,2997 9,7854 8,0043 9,8481 7,3530 17,5894 10,9886 3,6951 8,4481 2,9421 0,8409 0,8703 0,8833 0,9155 0,8921 10,1578 10,2239 14,6914 10,2587 3,2451 3,0820 3,0257 2,7195 9,6254

3,5749 15,3683 9,5916 7,8458 9,6531 7,2074 17,2410 10,6654 3,6581 8,3636 2,9127 0,8325 0,8703 0,8656 0,9155 0,8745 10,0054 10,2239 14,4710 10,0555 3,2289 2,7884 2,7375 2,5382 9,4121

-1,63% 1,74% -6,06% -3,52% 0,57% 0,02% -7,59% -3,46% -4,80% -3,45% -3,53% -3,61% -3,30% -6,39% -6,12% -6,40% -3,12% -2,90% 4,77% -3,12% -5,78% -4,06% -5,69% -0,48% -3,32%

0,25% 3,5774 3,5066 0,09% 10,4062 9,8116 0,06% 9,1777 9,0859 0,07% 8,8285 8,7402 0,01% 3,1864 3,1545 0,03% 1,0565 1,0459 0,03% 1,0711 1,0711 -0,04% 8,8154 8,6425 0,13% 3,0946 3,0791 -0,49% 2,2217 2,0736 0,32% 10,2441 10,0417

-3,67% -2,01% -0,32% -1,39% -2,39% -1,80% -1,66% -3,71% -3,08% 0,93% -2,29%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.764.370,07 4.672.360,15 29.267.482,70 28.736.257,97 50.068.845,63 22.484.430,69 65.999.051,79 6.219.452,38 4.745.283,94 15.435.309,12 47.168.007,30 47.101.813,61 53.746,07 36.479.977,53 16.734.943,25 29.726.328,75 898.962,75 1.022.394,98 810.854,04 268.562,04 1.029.604,64 45.698.290,51 3.546.539,09 2.247.613,16 3.263.095,48

4.919.534,65 300.985,35 3.020.838,57 3.626.045,94 5.134.933,37 3.088.441,39 3.789.745,18 577.313,42 1.284.211,00 1.827.075,18 16.032.079,81 56.013.102,43 61.754,24 41.301.332,40 18.278.998,50 33.652.591,44 88.499,66 100.000,00 55.192,58 26.440,81 317.280,05 15.569.119,48 1.230.754,13 867.797,53 344.092,56

3,6110 15,5235 9,6885 7,9250 9,7506 7,2802 17,4152 10,7731 3,6951 8,4481 2,9421 0,8409 0,8703 0,8833 0,9155 0,8833 10,1578 10,2239 14,6914 10,1571 3,2451 2,9352 2,8816 2,5900 9,4832

12.645.622,09 1.360.672,50 62.161.996,65 28.584.935,31 38.628.830,69 46.375.751,69 1.988.402,51 4.829.031,50 3.667.933,63 19.164.926,54 5.201.441,47

3.570.189,27 3,5420 137.293,13 9,9107 6.773.163,33 9,1777 3.237.792,07 8,8285 12.122.890,52 3,1864 43.894.427,13 1,0565 1.856.441,98 1,0711 558.754,33 8,6425 1.185.280,87 3,0946 9.057.787,68 2,1159 514.098,93 10,1176

7.550.963,53 2.271.625,56 2.046.739,86 1.791.675,67

738.357,07 10,2267 756.960,92 3,0010 483.847,72 4,2301 175.775,61 10,1930

933.413,38 47.983.720,25 884.656,48 75.146.231,91 44.209.701,57 39.259.680,95 602.441,58 238.655,33 2.256.368,98 2.955.900,73 637.456,27 3.907.990,72 645.546,69 1.197.837,20 509.889,74 127.286.529,16 669.675,78 37.921.426,74 28.144.885,96 22.059.768,24

831,59 1.122,4500 4.552.791,86 10,5394 112.104,54 7,8914 9.542.740,20 7,8747 5.972.254,04 7,4025 4.793.186,30 8,1907 67.926,07 8,8691 26.239,55 9,0953 254.369,51 8,8704 353.935,01 8,3515 73.493,64 8,6736 466.116,60 8,3841 73.757,96 8,7522 143.911,92 8,3234 58.587,46 8,7031 15.814.052,98 8,0490 78.658,55 8,5137 5.677.748,19 6,6790 2.605.325,68 10,8028 2.031.828,00 10,8571

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,00% 10,2267 10,1244 -0,25% 0,01% 3,0910 2,9110 0,03% 0,01% 4,3570 4,1032 0,02% 0,10% 10,2949 10,1166 -1,24%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

0,62% 1.122,4500 1.122,4500 0,32% 10,5394 10,3286 -0,47% 7,8914 7,8125 -0,47% 7,8747 7,7960 -0,65% 7,4025 7,4025 -0,45% 8,1907 8,1907 -0,71% 8,8691 8,6917 -0,71% 9,0953 9,0953 -0,72% 8,8704 8,6930 -0,09% 8,3515 8,1845 -0,09% 8,6736 8,6736 -0,02% 8,3841 8,2164 -0,02% 8,7522 8,7522 -0,11% 8,3234 8,1569 -0,11% 8,7031 8,7031 -0,41% 8,0490 7,8880 -0,41% 8,5137 8,5137 -0,23% 6,6790 6,6122 0,17% 10,8028 10,5867 0,15% 10,8571 10,6400

-0,79% 4,26% -0,73% -0,72% -0,72% -0,70% -0,69% -0,27% -0,69% -0,44% -0,28% -0,25% -0,09% -2,04% -1,75% -1,01% -1,00% -3,26% 0,98% 0,78%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4275 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8775 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4583 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9352 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .118,25 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2821 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,788 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3771 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3575

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3684

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3564 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3371

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4285 .........................................................1,4265 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87811 .......................................................0,87689 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4635 .........................................................7,4531 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9415 .........................................................8,9289 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,33 .........................................................118,17 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,283 .........................................................1,2812 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7935 .........................................................7,7825 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3781 .........................................................1,3761 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3585 .........................................................1,3565

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

M. TƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶ÔÛfi 3 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Û ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ √π∫√¡√ªπ∫∏ “·Ó¿Û·” ‡-

„Ô˘˜ 3.067.345 ÂÎ. ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· 655 ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÏËڈ̋ ·ÊÔÚ¿ Û 483 ·ÁÚfiÙ˜, ¤ÓÙ·Í˘ 2005 Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi ÔÛfi Â›Ó·È 2.308.560 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È 172 ·ÁÚfiÙ˜ ¤ÓÙ·Í˘ 2006 Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi ÔÛfi Â›Ó·È 758.785 ¢ÚÒ. ∞ÎfiÌË, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û 75 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 63 ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÙÔ 2005 Î·È ÔÈ 12 ÙÔ 2006). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Â›Ó·È 637.877 ¢ÚÒ Î·È Ë ÏËڈ̋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ù¿¯ÈÛÙ·. ™Â ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∫ÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ È‰›ˆ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô”.

∂ÚÒÙËÛË ∏ÚÒ˜ ¢ÈÒÙË ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ

ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞ “‰¤¯ÔÓÙ·È “fiÏÂÌÔ Ó‡ڈӔ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÔfiÙÂ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó -‰ÈηÛÙÈο ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Î·Ì›· ÂÚÁ·Û›· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â› 8 ÒÚ˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì “ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·” Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘”. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ “ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â·Ó·ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘”. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.

¢ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·‚ÔϤ˜, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ÔÈ Û˘Ó‰ڛ˜

¶ÔχˆÚ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ

ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ -ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙÈÎÒÓ- ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌfiÓÔ Û οÔȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÂΉ›Î·ÛË Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ‹ ‰‡Ô ÒÚ˜. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ Â›¯·Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ÂÚ›Ô˘ 300 ˘Ôı¤ÛÂȘ. Δ· ·‰È΋̷ٷ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿, ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚·ıÌfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë Î¿ı fï˜ ˘fiıÂÛË ··ÈÙ› ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰È·‰Èηۛ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ‰ÂÓ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·‚ÔϤ˜. ∏ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â¤ÊÂÚ ̛· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÈÂÙ›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ªÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ¡fiÌÔ, Ô˘ Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡, ÔÈ ·Ó·‚ÔϤ˜ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊ’ fiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì Â›ÛËÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÌfiÓÔ ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ‹ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË Ù˘¯fiÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ŒÙÛÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ,

Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‹ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ ·fi ‰È·ÎÔ‹. ÕÏψÛÙÂ Ô ¡fiÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ ˆ˜ Ë Î¿ı ‰ÈοÛÈÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ

ÈÓ¿ÎÈ· ı· ‰È·ÎfiÙÂÈ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·fi ¯ı˜, ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰›Î˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÂΉ›Î·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ·fi ‰È·ÎÔ‹. ™Ù· ÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Û οı ‰ÈοÛÈÌÔ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË 35 ÂÚ›Ô˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙ· ÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 150. ÕÏψÛÙ ÔÏÏ¿ ϤÔÓ ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·‰È΋̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÈÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÊÔÚو̤ӷ. Δ· Ó¤· fï˜ ·˘Ù¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ù˘ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μfiÏÔ˘. §fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ È· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, ÂÓÒ ·ÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ‰È¿‰ÈÎÔÈ, ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ˘Ôı¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È -ÂÏÏ›„ÂÈ ¯ÒÚÔ˘ - Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ ÂÙ¿ Î·È ÔÎÙÒ ÒÚ˜, ÂÓÒ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. Δ. ∫.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ¡· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ∂-65 Δ∏¡ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∂-65 ÛÙË ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÈ¯·Ï¿ÎË, Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂-65. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ ‹Ú ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ¤ıÂÛ ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂-65 ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·. “Œ¯ˆ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Á΢ڛ·, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Í·Ó¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÙÚԯȿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. Œ¯ˆ ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∂65 ¤¯ÂÈ ÎÔÌ‚È΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ¤¯ˆ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ∂-65 ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 450 ·ÔχÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÈ-

ÛÎÏËÛË ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ (¶√™™).

∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ƒÔÌ¿

Û¤ÚÂ·Ó ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ˘fiÌÓËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ì·ÛÙ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (ÂÚÁ¿Ù˜, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, Ô‰ËÁÔ›, ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ì˯·ÓÈÎÔ›) Ô˘ ·ÔÏ˘ı‹Î·ÌÂ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ·fi ÙÔÓ ∂-65. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ·ÓÂ·ÚΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ÙÂÏ›ˆÛ ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. ¶ÚÔÔÙÈ΋ Â͇ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ï¿ Ì·ÎÚ·›ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó (‰¿ÓÂÈ·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÔ›ÎÈ·, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË) Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ

¤Ó· Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜, Ú¤ÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·, Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ‹ Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ·, Ó· ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ ‹ ÙÔÓ √∂∫, Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›·, ˘Á›·, Ó· ÌˉÂÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ù¤ÏË, Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ٷÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠‰Ô˘ÏÂÈ¿ , Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·˘Ùfi˜” .

ªÂ ÙÔ˘˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›Ô˘˜ ™ÙÔ 32Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞Óٿ̷̈ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ ı· ·Ú·ÛÙ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â¤‰ˆÛ Úfi-

ΔȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ƒÔÌ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ∂ÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∂ Î. ∞ϤͷӉÚÔ ΔÛÔÏ¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î. ƒ›Ù· ™·ÓÔ‡ÏË Î·È Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ °Ô‡ÛÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 11 .Ì. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ı¤Ì·: “∏ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ƒÔÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020” . ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∞ÂÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ 1Ë Î·È 11Ë ª·˝Ô˘ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ 11 ÙÔ˘ ª¿Ë ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ - ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ °™™∂. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ °™∂∂, Ë ¶∞™∫∂ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·ıÒˆÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÓÔÌ¿ÙÈÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Û¿ÊÂȘ. ∏ ¢∞∫∂ Î¿Ï˘„ ÙËÓ ¡¢, ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓÈ·›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, Ô˘ Â›Ó·È ‚‹Ì· ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ‰›ÓÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙË Ì¿¯Ë Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ∞ÂÚÁ›· ÛÙȘ 11 ª¿Ë. ∫·ÏÔ‡Ó Ù· ۈ̷Ù›· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ۯ¤‰ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. “ªÂ ¢ı‡ÓË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Ù· ¢.™. Î·È Ó· ¯ÚÂÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë, ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜. ¡· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÚÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË, Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜. ªÂ ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ¿ÓıÚˆÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· 1Ë ª¿Ë Î·È ·ÂÚÁ›· 11 ª¿Ë” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.

√ÌÈÏ›· ŒÏÂÓ·˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ™Δ√ 4Ô ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ì›ÏËÛÂ Û·Ó ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¢∏ÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™ÀÌÌ·¯›·˜ Ë ˘‡ı˘ÓË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î. ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ÓfiÌÈÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 30 πÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ 6,6 ƒ›¯ÙÂÚ ÛÙË ¡. ∑ËÏ·Ó‰›· √À∂§π°∫Δ√¡, 18.

πÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ 6,6 ‚·ıÌÒÓ ¤ÏËÍ ÙËÓ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi °ÂˆÊ˘ÛÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (USGS). ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Âͤ‰ˆÛ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 01:02 ÙÔÈ΋ ÒÚ· (16:02 ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜). ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ 550 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ŸÎÏ·ÓÙ, ÛÙ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ∫ÂÚÌ·ÓÙ¤Î Î·È Û ‚¿ıÔ˜ 90 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ.∏ ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ¤ÓÙÔÓË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜, ÂÏ‹ÁË ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ¤Ó·Ó ÛÂÈÛÌfi 6,3 ‚·ıÌÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ˙ˆ‹ 181 ·ÓıÚÒˆÓ.

™ÙÔ Ó·‰›Ú Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ƒøª∏, 18.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· §· ƒÂÔ‡ÌÏÈη. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ ÎÈ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ipr Marketing, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “fiÛÔ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi;” , ··ÓÙ¿ “Ôχ ¤ˆ˜ Î·È ¿Ú· Ôχ” ÌfiÏȘ ÙÔ 31% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 58% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘” ÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ÙÔ 11% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿Ô„Ë. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· §· ƒÂÔ‡ÌÏÈη, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ô ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔ 50% Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘: ÚÈÓ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· Ì‹Ó˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙ “ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ” ¤ÊÙ·Ó ÙÔ 62%. ∞ÚÓËÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ipr Marketing, ÙËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔ 23% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 62% ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓÒÌË Î·È ÙÔ 15% ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿Ô„Ë . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ë ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ 42% ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ. ªÈ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Û˘ÌÌ·¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ “ÂÁÎÚ›ÓÂÈ” ÙÔ 41,5% ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· (ÙÔ˘ ÌÂÚÏÔ˘ÛÎÔÓÈÎÔ‡ “§·Ô‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” Î·È Ù˘ §¤Áη˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿) ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ 40,6%. √ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ “ÙÚ›ÙÔ˜ fiÏÔ˜” (ÎÂÓÙÚÒÔÈ ÚÒËÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÂıÓÔ·Ù¤Ú˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ì·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜, Δ˙·ÓÊÚ¿ÓÎÔ º›ÓÈ), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ο̄Ë, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 13,5%. √ “∫·‚·ÏȤÚ” , ¿ÓÙˆ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ‰‹ÏˆÛ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô §ÂÙ›ÙÛÈ· ªÔÚ¿ÙÈ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ “§·Ô‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·.

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

ªÂÙ¿ ÙÔ 20,4% Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

√È «∞ÏËıÈÓÔ› ºÈÓÏ·Ó‰Ô›» ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂∂ Δ√Àƒ∫√À, 18.

È “∞ÏËıÈÓÔ› ºÈÓÏ·Ó‰Ô›” , ÙÔ ·ÓÙÈ-Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÓÙÈ-¢ÚÒ ÎfiÌÌ· Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÈÓÏ·Ó‰ÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË, ıˆÚ› fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ Δ›ÌÔ ™fiÈÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ 20,4% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÎÂÓÙÚÔ-‰ÂÍÈ¿ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÔ‡ÚÎÈ ∫·Ù¿ÈÓÂÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ì›· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∞ÏËıÈÓÒÓ ºÈÓÏ·Ó‰ÒÓ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ï·˚ÎÈÛÙÈ΋˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË, ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÓÏ·Ó‰È΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË, ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô °È·Ó ™Ô‡ÓÙÌÂÚÁÎ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÛ›ÓÎÈ. ΔÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ “∞ÏËıÈÓÒÓ ºÈÓÏ·Ó‰ÒÓ” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, fiˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ 19% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 4% ÙÔ 2007, Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂ-

O ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ «∞ÏËıÈÓÒÓ ºÈÓÏ·Ó‰ÒÓ» Δ›ÌÔ ™fiÈÓÈ

Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (19,1%), Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fi¯È fï˜ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÎÏËı› Â›Û˘ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ. ΔÔ ∫ÂÓÙÚÒÔ ∫fiÌÌ· Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª¿ÚÈ ∫È‚ÈÓȤÌÈ, ÂÏ‹ÁË ·fi ÛοӉ·ÏÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ (15,8%, ·fi 23,1% ÙÔ 2007) Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.

√ Δ›ÌÔ ™fiÈÓÈ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Èı·ÓfiÓ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙ› ›Ûˆ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∂¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ù¤ÛÛÂÚ· ‹ ¤ÓÙ ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi

Ù· ̤۷ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›· Ì‹ˆ˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÏËıÈÓÒÓ ºÈÓÏ·Ó‰ÒÓ ÂÎÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˆ˜ Ù˘ ÌfiÓ˘ ÛηӉÈÓ·‚È΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ï‹„ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. “√ ÊÈÓÏ·Ó‰ÈÎfi˜ Ï·fi˜ ˘‹ÚÍ ¿ÓÙÔÙ Ôχ ·ÓÔÈÎÙfi˜, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È, ÎÏ›ÓÂÙ·È ¿ÏÈ” ‰ËÏÒÓÂÈ Ì›· Ó·ڋ ºÈÓÏ·Ó‰‹. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ °ÈÔ‡ÚÎÈ ∫·Ù¿ÈÓÂÓ, Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ·Ó Î·È Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Û ·‰‡Ó·ÌË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ı¤ÛË. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÏËıÈÓÔ‡˜ ºÈÓÏ·Ó‰Ô‡˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. √ °ÈÔ‡ÚÎÈ ∫·Ù¿ÈÓÂÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. “∏ ºÈÓÏ·Ó‰›· ˘‹ÚÍ ¿ÓÙÔÙ ¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È fi¯È ÚfiÍÂÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ì›· ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË...ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÎÔÈÓfi ÙfiÔ” ›Â.

ƒÔÌfiÙ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

«¶·ÁÒÓÂÈ» Ë Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Δ√∫π√, 18.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ¡·fiÙÔ ∫·Ó ¤Î·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ˘ÚËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·.“¢ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ٷ Û¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔˆıËı› ˆ˜ ÙÒÚ·” ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›·˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘.

ƒÔÌfiÙ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ∏ ¯ÒÚ· Ô˘ ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔÌfiÙ ÙÂÏÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘: Ù· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ÚÔÌfiÙ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë μÚÂÙ·Ó›·. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, fiÙ·Ó ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÚÔÌfiÙ PackBot Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ iRobot ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ fiÚÙ· (¤ÓıÂÙË ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ 40 ̤ÙÚ· ÛÙÔ ÎÙ›-

ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3, ÂÌÔ‰›ÛÙËΠfï˜ ·fi Ù· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÌfi٠̤ÙÚËÛ ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3. Δ· ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ iRobot -Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ÚÔÌÔÙÈ΋ ÛÎÔ‡· Roomba, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÚÔÌfiÙ Î·È ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË- ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·fi Ù· Ù¤ÏË

ª·ÚÙ›Ô˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó fï˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÈÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÔÈ π¿ˆÓ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ QinetiQ: ÙÔ ÎÈÙ Applique, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÌÈÎÚfi ÂÎÛηʤ· Û ÙËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÚÔÌfiÙ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔÌfiÙ Talon Î·È Dragon Runner (¤ÓıÂÙË ‰ÂÍÈ¿). ΔÔ Talon, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÌÈ· ÏËıÒÚ· ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ PackBot Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÁ·-

Ï›·, ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÛÙÔ ™ËÌÂ›Ô ªË‰¤Ó Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001. ∏ π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÌÂÓ Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔÌfiÙ, ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ fï˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÂÍ‹ÁËÛ·Ó π¿ˆÓ˜ ÂȉÈÎÔ›. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ù· ÚÔÌfi٠̤ÙÚËÛ·Ó ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏÂÁÍ·Ó. ™ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1 ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· 49 millisieverts ·Ó¿ ÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3 Ù· 57 millisieverts. ™˘ÁÎÚÈÙÈο, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 50 millisieverts ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÎΤӈÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË 10 millisieverts. ™ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙ· 250 millisieverts Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ÌfiÓÔ ÁÈ· 5 ÒÚ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÙ¤. Δ· ÚÒÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ڷ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ -Ó·˘Ù›· Î·È ¤ÌÂÙÔ˜- ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË 1.000 millisievert.


¢ÈÂıÓ‹ 31

M. TPITH 19 A¶PI§I√À 2011

§Ô˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰È¿ÎÔÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ™Â ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë μ∂°°∞∑∏, 18.

§

Ô˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ §È‚‡Ë˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰È¿ÎÔÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ÚԢΤÙ˜ Î·È ˘Ú¿ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡, 17 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Î·È 3.000 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙË ª∫√ ¢ÈÂıÓ¤˜ π·ÙÚÈÎfi ™ÒÌ· (IMC). ΔÔ ÔÛfiÓ ·˘Ùfi ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ IMC Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ È·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ê¿Ú̷η ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó. “™ÙȘ ˙ÒÓ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙË Û‡ÚÚ·ÍË Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏÈṲ̂ӷ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ-ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· Û ÔÏÂÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ-ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ó›ÁÂÙ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ª›ÙÛÂÏ.

Δ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ fiÏË ∞ÓÙ˙·Ì›ÁÈ·, ÙÔ ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. ¡∞Δ√˚ο ·ÂÚÔÛοÊË ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ fiÏË ∞Ï-∞˙È˙›ÁÈ·, ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜.™Â Ì›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÂͤÏÈÍË, ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Ó·Ó §›‚˘Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏ· 19 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË §È‚‡Ë ¤Êı·Û Û ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ Δ˘ÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÏÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó Â›Û˘ ¤Ó·˜ ÏÔ¯·Áfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

∞ÂÏÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ∏ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜, ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΠͷӿ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ. “√È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·. ÃÙ˘Ô‡Ó Ì ÚԢΤÙ˜ Î·È Ô‚›‰Â˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿” ‰‹ÏˆÛ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ÛÙÔ Reuters. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ 17 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÏÈÔÚÎË̤Ó˘ fiÏ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ¿Ì·¯ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ fiÏË, ÙË ÌfiÓË fiÏË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ §È‚‡Ë˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÁÂṲ́ӈÓ. ∏ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· (Û ·fiÛÙ·ÛË 200 ¯ÏÌ ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ Î·ÓÙ·ÊÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 3.000 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÂȉÚÔ̤˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ·fi ‚fî˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜, fiÏ· Ô˘ Â›Ó·È ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·fi

ªÚÔÛÙ¿ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô

ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (HRW).∏ fiÏË ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Û ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ŸÛÔÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈΤ˜.

∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ √ ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ̤ۈ ı·Ï¿ÛÛ˘ ۯ‰fiÓ 1.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·. ™ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ -650 ·fi ÙË °Î¿Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ºÈÏÈÈÓ¤˙ÔÈ Î·È √˘ÎÚ·ÓÔ›. ∏ μÚÂÙ·Ó›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ‰È· ı·Ï¿ÛÛ˘ 5.000 ͤÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ï›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ fiÏË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ √∏∂. “¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì 5.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·, Ì¿ÏÏÔÓ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÏÔ›Ô”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¤ÊÂÚÓÙ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘

‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂. ∏ Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ √∏∂ Ì ÙÔÓ ‚ÚÂÙ·Ófi ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ ª›ÙÛÂÏ. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ¤¯ÂÈ ÂȉÂÈÓˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ¶¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ùˆ¯Ô› ͤÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Û ̛· ÚÔÎ˘Ì·›·. √È ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 300 Ì. ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ª›ÙÛÂÏ ÛÙÔ BBC. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ªÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ (√πª) ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. “¶ÔÏÏÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÔ˘ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜. ∂Ì›˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ·fi ÂΛ ·fi ı·Ï¿ÛÛ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ª›ÙÛÂÏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ ˆ˜ Ë μÚÂÙ·Ó›· ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚˆÁ‹˜ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ §È‚‡Ë˜. Δ· ¯Ú‹-

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¢‡Û˘ ÛÙË §È‚‡Ë ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi. √È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔÈ Î·È ÏËÌÌÂÏÒ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ÌËÓ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ οı ̤ڷ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÂÚÔÔÚÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÂÈÏÂÎÙÈÎÔ› ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Î¿Ì„Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë °·ÏÏ›· ‰‹ÏˆÛ ·ÓÔȯٿ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û Âȯ›ÚËÛË ‰È·ÚΛ·˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∞Ï¤Ó ∑È¤ -Ô˘ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô, “‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ” , „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ √∏∂- Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜.

ŒÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜ ·fi Ù· ˘Ú¿ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ T·ÏÈÌ¿Ó ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

™ÎËÓ¤˜ ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ·ÊÁ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ∫∞ª¶√À§, 18.

™ÎËÓ¤˜ ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÊÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÂÓfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ ÓÂÎÚfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂÎÚËÎÙÈο Ì ٷ ÔÔ›· ‹Ù·Ó ˙ˆṲ̂ÓÔ˜. ¢‡Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ.√È Δ·ÏÈÌ¿Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï. ¢È·„‡‰ÂÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ∑ÂÚ¿Ú §ÔÓÁΤ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÊÁ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ˙ˆṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÎÚËÎÙÈο, ¤Êı·Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ. ÕÓÔÈÍ ˘Ú ηٿ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ ÓÂÎÚfi˜ ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë ÚÒÙÔÈ ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÓÔÏÔ˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Û ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜-“·Ó‰Ú›ÎÂÏÔ” Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∑ÂÚ¿Ú §ÔÓÁΤ, Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï -·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “ηӤӷ ÛÙÔȯ›Ԕ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÍ·¯ı›

ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ‹Ù·Ó Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜. √ §ÔÓÁΤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÕÌÓÙÔ˘Ï ƒ·¯›Ì √˘·ÚÓÙ¿Î.“√ §ÔÓÁΤ ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÊÁ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘” ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∂ڛΠÓÙ Ϸ ¶ÚÂÛÏ. “√ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë Â›ıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó” ‰‹ÏˆÛ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ (AFP) Ô ∑·ÌÈÌÔ˘Ï¿¯ ªÔ˘Ù˙·¯›ÓÙ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ô §ÔÓÁΤ. ∞Ú¯Èο ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË ‹Ù·Ó Û˘Áί˘Ì¤Ó˜. À‹ÚÍ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ‰‡Ô, Ô ¤Ó·˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÛÙÔÏ‹ Î·È ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›‰ÔÍÔ˜ ηÌÈο˙È Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ˙ÒÓË Ì ÂÎÚËÎÙÈο. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜.

™ÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË ™∞¡∞∞, 18.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÌÏÔΤ˜ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ÃÔ˘ÓÙ¤ÈÓÙ· fiÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÔÏÈÙÈο ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú Î·È ‰È·‰Ëψ٤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÚ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ fiÙÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÔÏÈÙÈο, ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì Úfi·Ï·, ÈÛÙfiÏÈ· Î·È ¤ÙÚ˜, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÃÔ˘ÓÙ¤ÈÓÙ·, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÎËÓÒÛÂÈ ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ 32¯ÚÔÓ˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ ÕÏÈ ∞ÌÓÙ¿Ï· ™¿Ï¯. ¶ÂÚ›Ô˘ 15 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. √È ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ͢ÏÔÎÔËı› ‹ ¯Ù˘Ëı› ·fi ¤ÙÚ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ›·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÎÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÎËÓÒÛÂÈ ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È fiÙÈ Â·Ó‹ÏıÂ Ë ËÚÂÌ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

¡ÂÎÚfi˜ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ferrero ƒøª∏, 18.

™Â ËÏÈΛ· 48 ¯ÚfiÓˆÓ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ¶È¤ÙÚÔ ºÂÚ¤ÚÔ. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡fiÙÈ· ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √È ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯·Û ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ La Stampa. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ºÂÚ¤ÚÔ Ù·Í›‰Â˘Â Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. √ ¶È¤ÙÚÔ ºÂÚ¤ÚÔ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ Â›Ó·È È‰ÈÔÎً٘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ fiˆ˜ Ë Nutella Î·È Ë Kinder Surprise.

¶¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 106 ÂÙÒÓ Ë ÁËÚ·ÈfiÙÂÚË ƒÔ˘Ì¿Ó· μ√À∫√Àƒ∂™Δπ, 18.

¶¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 106 ÂÙÒÓ Î·È ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ, Ë ÁËÚ·ÈfiÙÂÚË Á˘Ó·›Î· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ∂ηÙÂÚ›Ó· °Î¿Ì·Ó, ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ªÔ˘˙¿Ô˘ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ∂ηÙÂÚ›Ó· °Î¿Ì·Ó ›¯Â ˘ÔÛÙ› ηډȷÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ η٤ÏËÍ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∏ ªËÙ¤Ú· ∫·ÙÂÚ›Ó·, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó fiÏÔÈ, ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 24 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1904, ÛÙÔ ªÂÙÛ¤ÓÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ªÔ˘˙¿Ô˘, ¤˙ËÛ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÔÓ·Ú¯ÒÓ, ‚›ˆÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 19 ÂÙÒÓ Î·È ·¤ÎÙËÛ 11 ·È‰È¿, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 83 ÂÙÒÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û ̒ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÁÔÓÔ‡˜ Ù˘ ÛÙËÓ fiÏË ªÔ˘˙¿Ô˘ Î·È ÙÔ 2006 ›¯Â ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Â›ÙÈÌË ‰ËÌfiÙ˘ Ù˘ fiÏ˘.


32

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™¯¤‰ÈÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ 1 ‰ÈÛ. ÛÙËÓ ÀÁ›· ∞£∏¡∞, 18.

ªÂ›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ¿ÎˆÓ (∂√º) Ì ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ºÔÚ¤· ∂ϤÁ¯Ô˘ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (∂º∂Δ) Î·È ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (18 ∞ÚÈÏ›Ô˘) ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ÀÁ›·˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫, ηıËÁËÙ‹ Î. ∏. ªfiÛÈ·ÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªfiÛÈ·ÏÔ, Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÎıÂÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011. ∏ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, fiÔ˘ Î·È ı· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ §›ÛÙ·˜ Ê·Ú̿ΈÓ. - ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ Ê¿Ú̷η ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë £ÂÙÈ΋ §›ÛÙ· Ó· ÌËÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·˘Ù‹˜. - ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ (rebate) ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ·. - ∂·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ‹ Ô˘ ı· ıÂÛ›˙Ô˘Ó ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘.

°Àª¡∞™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ ∞§ªÀƒ√À ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ο Γ.Σ. Αλμυρού ευχαριστεί τη Λέσχη Φίλων Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης για την πολύτιμη αναφορά της στη φετινή πετυχημένη πορεία της ομάδας μπάσκετ στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ. Επίσης, θέλει να συγχαρεί τους παίκτες της ομάδας και τον προπονητή κ. Φλεβάρη για την πολύ καλή αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα και την τελική 5η θέση που κατέλαβε με 11 νίκες και 11 ήττες. Θέλει να ευχαριστήσει και τους φιλάθλους της πόλης για την παρουσία τους στους αγώνες της ομάδας και να τους βεβαιώσει ότι θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο καινούργιο πρωτάθλημα ώστε η ομάδα μπάσκετ να εμφανιστεί ακόμα πιο δυνατή. Ο Πρόεδρος Μαρμαγκιώλης Ευάγγελος

Ο Γραμματέας Ρουχάς Χρήστος

∞fi ÙÔ ¶¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ΔÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. ∂¶πº∞¡π√À √π∫√¡√ª√À, πÂÚÔ΋ڢÎÔ˜ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

√ ™Ù·˘Úfi˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ı·‡Ì· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÈÒÓÈ·, ËÁ‹ ı¿ÚÚÔ˘˜, ›ÛÙ˘, ÂÏ›‰·˜, ˙ˆ‹˜, ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∂› ›ÎÔÛÈ ·ÈÒÓ˜ Ë √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË ÙÈÌ¿ Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ¶·ıÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶¿Û¯·, ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿, Ì ÙËÓ ›‰È· Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›·, Â˘Ï¿‚ÂÈ· Î·È Û˘ÁΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰¤Ô˜ Î·È ·Á·ÏÏ›·ÛË, ÙÔ Ï˘ÙÚˆÙÈÎfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ. ∂› 2000 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Û’ fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ù· Ï¿ÙË Ù˘ Á˘, ÎÏ›ÓÔ˘Ó Â˘Ï·‚Èο Î·È Ì ˘¤ÚÙ·ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ ÁfiÓ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ πËÛÔ‡, Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ fiÏÔ˜ ·Á¿Ë Ù· ¿¯Ú·ÓÙ· ¯¤ÚÈ· ΔÔ˘ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì¤Á·

η‡¯ËÌ· Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ›ÛÙ˘ Ì·˜, ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂΛÓÔ Ô˘, ·fi fiÚÁ·ÓÔ ·Ù›ÌˆÛ˘, ÂÚÈÊÚfiÓËÛ˘, ÙÈ̈ڛ·˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, η٤ÛÙË, ¯¿ÚË ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘, ۇ̂ÔÏÔ ˙ˆ‹˜, ‰‡Ó·Ì˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ۇ̂ÔÏÔ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂› 2000 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¯·Ú¿ Î·È ·Á·ÏÏ›·ÛË „¿ÏÏÔ˘Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÛÙÔÓ ŸÚıÚÔ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÙÔ “∞Ó·ÛÙ›و Ô £Âfi˜...” , ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ Ì fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ Ù˘ £Â›·˜ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ∞˘Ù‹ Ë ÂÔ›ıËÛË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ı·‡Ì· Î·È ÁÂÁÔÓfi˜, Â›Ó·È Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·ÊÔ‡ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜.

ŒÚ¯ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›· Î·È Ë Î·Ù¿Ó˘ÍË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∏ÌÂÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ·fi‚Ú·‰ˆÓ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ̤۷ ÛÙËÓ Â˙‹ Î·È ‚È·ÛÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, Ó· Ì·˜ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ËÚÂÌ›· Î·È Á·Ï‹ÓË, Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ·Á¿Ë, Ì ÙȘ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈΤ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∞¯Ú¿ÓÙˆÓ ¶·ıÒÓ, ÙȘ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ¢ˆ‰È¤˜ Ù˘ ‚ÈÔϤٷ˜, Ù˘ ·Û¯·ÏÈ¿˜, ÙȘ ¢ˆ‰È¤˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ¶fiÛÔ ·¤Ú·ÓÙË Â›Ó·È Ë Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È Ë Ï·ÙÚ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ ¡·˙ˆÚ·›Ô, ÙÔ ÁÏ˘Î‡ ¤·Ú Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ì·˜, Ô˘ Ì ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ΔÔ˘ ı˘Û›· ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi Ù˘ Ô‰‡Ó˘, ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· ·Á¿Ë ΔÔ˘ ÛÙÔÓ Ôχ·ıÔ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÛÙÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Ì·˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ, Û οı ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ›-

ÛÙË Î·È ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·ÊÔ‡ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘, Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Ô˘ ¯·Ï˘‚‰ÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÁÏ˘Îfi ʈ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ, Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. ∂›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÏ˘Îfi Î·È ·Ó¤ÛÂÚÔ Êˆ˜ Ô˘, ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ·¿ÓıÚˆÔ˘˜ Î·È Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ʈٛ˙ÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È “ÔÏÈÙÈṲ̂ӈӔ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ·Ú··›Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ó›ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ‰›„· ÙÔ˘ ΤډԢ˜ Ì οı ̤ÛÔ, ıÂÌÈÙfi Î·È ·ı¤ÌÈÙÔ. ∂›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ Êˆ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ, Ó· ÁÏ˘Î·›ÓÂÈ Î·È Ó· Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó˜ ηډȤ˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÚËÓÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ·ÓıÚˆÈÓfiÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜.

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Ã∏™Δ√ ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√, επιμελητή Β’ στην Ορθοπεδική Κλινική του Αχιλλοπουλείου Νοσοκομείου Βόλου και τον κ. ¡π∫√ ª∞ƒ√À°∫∞, ειδικευόμενο ορθοπεδικό γιατρό για την επιτυχή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα. Επίσης, ευχαριστώ το ¡√™∏§∂ÀΔπ∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ για την αμέριστη βοήθεια που μου προσέφεραν.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ του Δημητρίου και της Ιωάννας, το γένος Κονιόρδου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΡΤΕΜΙΣ ΡΟΥΜΠΟΥ του Ιωάννη και της Αθηνάς, το γένος Κούντρια, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Τήλο.

μ¿ÁÈ· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

ª’ ¤Ó· ÎÏÈÎ, ÛÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ fiÏ˘! ™ÙË Ó¤· Ì·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.e-thessalia.gr ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ £ week, Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ Î·È Ó· ¤ÚıÂÙ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ì·˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›!


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (019) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3 δωματίων και λοιπών χώρων, ρετιρέ επί της οδού Ιάσονος 137 με Ογλ. Επίσης ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 35 τ.μ., στην οδό Γκλαβάνη 80, με Αλεξάνδρας, ισόγειο. Πληρ. τηλ. 6937157940. (266)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) Τεσσάρι 108 τ.μ., με 3 υ/δ, 3ος, καινούργιο, τζάκι, θέα. β) Τριάρι με 2 υ/δ, τζάκι, αποθ. πάρκιν, 3ος ορ. γ) Τριάρι οροφοδιαμέρισμα ανατολικό, καινούργιο, πάρκιν. Άναυρος. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (291)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι γωνιακό, 2ου ορόφου, Αναλήψεως με Μαυροκορδάτου, 2 υ/δ, κουζίνα, σαλονοτραπεζαρία ενιαίος χώρος, α/θ (φυσικό αέριο). Πληρ. τηλ. 24210 58364 και 6944 624694. (306)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (020)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π

οροφοδιαμέρισμα 5ετίας περίπου 80 τ.μ., στον 4ο όροφο, διαμπερές, με 2 υ/δ, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, πάρκιν και αποθήκη στο υπόγειο, Βλαχάβα 69 στον Άγ. Κωνσταντίνο. (009)

στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§∂πΔ∞π

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

∂À∫∞πƒπ∞ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. β) Πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (285)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. β) Παραθαλάσσιο οικόπεδο 400 τ.μ. 87.000 Ε. γ) Καραγάτς 210 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (286)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (287)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. β) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. γ) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. δ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (288)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (289)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΗΛΙΟ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (290)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(BO189921) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) §∞À∫√™.∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÎÏÈÓ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√202997)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-203365) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ¯ÔÏ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 4˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√200844) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 295ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, 2wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202977) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO198135) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√203107) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√202537) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ ‰ÈÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È· Ú‡ıÌÈÛË, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√202234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000(μ√200944) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) ∞§À∫∂™ (¶∞¡∞°π∞). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 88ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜), ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-203443) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 101ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ΋Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 50̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 205.000∂(μ√199555) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) μ√§√™ (¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202700) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201033) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-192775) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 216ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ, ™.¢ 2, 7, Ì ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛ΢‹˜ ’60, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 420.000(μ√-203080) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi 120ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201377) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√-196557) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO-197269) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 178.000(μ√202945) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ .ΔÈÌ‹ 105.000(μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4ª¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202226) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-183741)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 48ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 40ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 190.000(μ√201379) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201530 ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ ∞£∏¡ø¡). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 900ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÁÚ·Ê›·, ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÈ· 408ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 780ÙÌ.ΔÈÌ‹ 900.000(μ√-203091) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ μ§∞™π√™ (¶∞§∏√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√199738) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 87ÙÌ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-171801) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹,. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO-198130) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹210.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 1145.000∂. (μ√170218) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 80ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√167746) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000(μ√-194830) ¶ƒ√ªÀƒπ ¶∏§π√. ∂ÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 65ÙÌ ·Ô Í‡ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·

ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-203318) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢¿ÂÚÔ, ¢‹ÏÈÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√203059) ™∫π∞£√™ (∞°π∞ Δƒπ∞¢∞).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, 3˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ‰›Ï· Û ·È‰È΋ ¯·Ú¿, 200Ì ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√-203063) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). ΔÚÂȘ ‚›Ï˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÙˆÓ 90ÙÌ, Û ¤ÎÙ·ÛË 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜. ΔÈÌ‹ 1.000.000(μ√-203066) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 90ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› 4-6 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√203067) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹ 275.000(μ√-203061) ™∫π∞£√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ù¿ÓÙÔ˘). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160ÙÌ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ú‡̷, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√202970) ™∫√¶∂§√™ ∂§π√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150ÙÌ, Û 2 Â›‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂.(μ√167340)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 900 ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÎÙ›˙ÂÈ 235ÙÌ, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√201621) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203098) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203316) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√-170311) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1, 1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0, 6. ∂›Ó·È Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO-190942) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™ (∞´μ∞§πøΔπ∫∞). √ÈÎfiÂ‰Ô 288ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, Ì ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÔÈΛ· 60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203069) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-189153) ∞º∏™™√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÔÈΛ· 145ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-174010) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO-189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190143) §∂º√∫∞™Δƒ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 2 ¯ÈÏ. ¿Óˆ ·fi ÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(μ√-187786) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√201872) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√200826) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.023ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 50̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√203603) ª∏§π¡∞. OÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ª∞°¡∏™π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1012, 29ÙÌ ¿ÚÙÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√201895) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO190512) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√167699) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√174047) ¶π¡∞∫∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 84ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 45.000(μ√-203186) ™∫π∞£√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4, 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202971) Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‰Ô, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√203440) (012)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ™ÙÔÓ ∞°. μ§∞™π√ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 2 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (292)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 120 τ.μ. στην Ανακασιά πολύ κοντά στο Βόλο, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 3 λουτρά, υπόγειο υπερυψωμένο 60 τ.μ. με αυτόματη γκαραζόπορτα που επικοινωνεί εσωτερικά με τους ορόφους. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, τζάκι, πολλούς βοηθητικούς χώρους, τριφασικό ρεύμα και ύδρευση όλα συνδεμένα. Φθηνά και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 24210-42074, 6979-308377. Μεσίτες δεκτοί. (293)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, 650 ∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, 400 ∂. - ™Ù·ı¿ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 430 ∂. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 2¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 350 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 320 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 300 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (Mon Ami), 3¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 350 ∂. - º·Ó¿ÚÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ʈÙÂÈÓfi, 600 ∂. - ™˘Ú›‰Ë Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 700 ∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì. - 57 Ù.Ì. - 31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 75.000 ∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120,74 Ù.Ì., 165.000 ∂. - √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô 122 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Ô›ÎËÌ·, 150.000 ∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÔÈΛ· 210 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 250.000 ∂. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000 ∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000 ∂ ̤۷ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 77 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 175.000 ∂ ̤۷ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, 4¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000 ∂ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 4¿ÚÈ, 103 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 185.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 4¿ÚÈ, 104 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹˜, 170.000 ∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 46.000 ∂ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4¿ÚÈ, 104 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 150.000 ∂. - ∞Á¯›·ÏÔ˜, 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 135.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, 200.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ›, 90.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23 Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9 Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 80.000 ∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜ (¶Ï¿Î˜), ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 209 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000 ∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (044)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (049)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.

∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·,

25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 18. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 19. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 20. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 21. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 22. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 23. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 25. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 21. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 √ÈÎfi‰·:

1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 17. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 19. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 20. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (022)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (023)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Áˆ-

ÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (026)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (027)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ.

Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (028)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10

10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (029)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿

ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (033)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. ∞ӷηÛÈ¿, 464 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, Â›‰Ô, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌfiÓÔ 60.000∂. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 83.000∂. 4. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 83.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 2¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 140.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Î·È 114 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. º.∞., parking, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·fi 1.500 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 120.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 8. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 230.000 ∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 6) ª¿Ú·ıÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 327 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 70.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 160.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ÂÈψ̤ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂.

5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (036)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 3) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 4) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 9) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9,000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 807ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 302ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ , ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

7) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 8) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ Ì ı¤· ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ ¢ηÈÚ›· ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Ù·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË (ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ). 3) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. 5) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 40.000 ∂. (040)

™YNOIKE™IA 39χρονος μηχ/κός, ιδιαίτερα ελκυστικός, ψηλός, εξαιρετικός χαρακτήρας, ευκατάστατος. 43χρονος πιλότος, γοητευτικότατος, εξωστρεφής, καλλιεργημένος, ακίνητα. 42χρονος εκπαιδευτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, συγκροτημένος. 34χρονος μηχ/γός, μελαχρινός, αρρενωπός, κατασταλαγμένος, ακίνητα, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (014)

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

¢π∞¡√ª∏ ¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ™˘Ú›‰Ë. 30.000 ∂ ∫ˆ‰.01 3. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. 49.000 ∂ ∫ˆ‰.01 4. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 59.000 ∂ ∫ˆ‰.01 5. ¢˘¿ÚÈ 51Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 48.000 ∂ ∫ˆ‰.01 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 75.000 ∂ ∫ˆ‰.01 7. ¢˘¿ÚÈ 64Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 5ÂÙ›·˜. ∫ˆ‰.15 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 90Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.01 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.01 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 86Ù.Ì 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.01 11. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 12. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 83Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∫ˆ‰.27 13. ΔÚÈ¿ÚÈ· ·) 80Ù.Ì Î·È ‚) 83Ù.Ì. ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27

(246)

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. (245)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

14. ΔÚÈ¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 70ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 233 Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 31 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 60.000 ∂. ∫ˆ‰.15 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 115Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏ›Ô. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-°. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.27 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 116Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË Î·È ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.27 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110,00 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÏ·¯¿‚· (8) -¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) (ΔÈÌ‹ οو ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·!!! -∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË). ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫ˆ‰. 31 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·(86) ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. ∫ˆ‰. 31 21. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 126,4 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Ì ∫·Ó¿ÚË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3Â-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ Το Γηροκομείον Βόλου, προκειμένου να καλύψει τη θέση Φυσικοθεραπευτού/τριας, προκηρύσσει την εν λόγω θέση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν μέχρι τις 27/4/2011, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Ιδρύματος, Γηροκομείου 59 στον Άνω Βόλο καθημερινά ώρες γραφείου, εκτός Σαββατοκύριακου, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πτυχίο Φυσικοθεραπευτού/τριας. 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 3. Βιογραφικό σημείωμα. 4. Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 5. Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας. 6. Γνώση Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την ως άνω ημερομηνία, θα επακολουθήσει προσωπική συνάντηση γνωριμίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 78910, ώρες γραφείου.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

(883)

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

Ù›·˜, ȉȈÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. ∫ˆ‰. 31 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 134Ù.Ì. Ì 3˘/‰, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ∫ˆ‰.01 23. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÓÂfi‰ÌËÙ· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 115Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ∫ˆ‰.01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 152Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∫ˆ‰.01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∫ˆ‰.27 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰. 31 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· 109 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰. 31 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) ∫ˆ‰. 31 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰.15

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ Δ∞ ¶∞π¢π∞ Δ√À π¢ƒÀª∞Δ√™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ™∞™ ∂ÀÃ√¡Δ∞π ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ ∫∞π ∫∞§√ ¶∞™Ã∞ ¶∂ƒπª∂¡√¡Δ∞™ Δ∏¡ ∞°∞¶∏ ™∞™ ∫∞π À§π∫∏ ™Àª¶∞ƒ∞™Δ∞™∏.

¢∞¡∂π∞

¢∞¡∂π∞

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (015)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.

ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4 ÂÙÒÓ ·˘ÙfiÓÔÌË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 150Ù.Ì. Ì 65Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ∫ˆ‰.01 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ù.Ì. + 80Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ȉÈÒÙË Û ¿Ú· Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∫ˆ‰.01 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2008 ηٷÛ΢‹˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 4. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 116 Ù.Ì. (58Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∫ˆ‰. 31 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ ) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.31 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 108Ù.Ì. Û 3 Â›‰· ÛÙË ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ “¶ËϤ·˜” (Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜). ∫ˆ‰. 31

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 46Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ Â› Ù˘ ŒÚÌÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.01

Πληροφορίες: 6932-528388.

24210-20237, (016)

2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰›Ï· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫ˆ‰.27 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52,5Ù.Ì. ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ 373 ( ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ) ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.31

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ٤ÓÙ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 1998. ∫ˆ‰.31

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.583Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 145Ù.Ì Î·È 133Ù.Ì ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ì ™.¢. 1,8. ™˘ÓÔÏÈο ¯Ù›˙ÔÓÙ·È 450Ù.Ì ∫ˆ‰.27 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 360Ù.Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰.27 4. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∫ˆ‰. 31 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰. 31 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 281Ù.Ì Ì 13Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜. ∫ˆ‰.15 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 570Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! ∫ˆ‰.27 (001)


37

ª. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ¢π∫∞π√™À¡∏™ ¢π∞º∞¡∂π∞™ ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ∞¡∏§π∫ø¡ μ√§√À (∂.¶.∞.μ.) ™Δ∂°∏ ºπ§√•∂¡π∞™ ∞¡∏§π∫ø¡ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα παιδιά της Στέγης Φιλοξενίας Ανηλίκων, θα ήθελαν να εκφράσουν και δημοσίως τις ευχαριστίες τους προς όλους τους εθελοντές και τις οικογένειές τους, που στηρίζουν το έργο της Στέγης και για την από καρδιάς παροχή φιλοξενίας σε παιδιά της Στέγης, για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις σχολικές διακοπές, καθώς και στους παρακάτω: - Την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος για την καθημερινή προσφορά των γευμάτων στα παιδιά της Στέγης. - Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Μονάδας ALZHEIMER κ. Κορδελά Απόστολο, για τη μέριμνα της μεταφοράς των γευμάτων στην Στέγη. - Το Σύλλογο Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου “ Ο Εσταυρωμένος” και ιδιαίτερα τον πατ. Θεόδ. Μπαντάκα για τη συνεχή υποστήριξη και την ευγενική προσφορά σε είδη υπόδησης στα παιδιά της Στέγης. - Τις κυρίες εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού για την ευγενική προσφορά σε είδη διατροφής και πασχαλινές λαμπάδες στα παιδιά. - Την Ορθοδοντικό κ. Ευδ. Κόκκαλη - Έξαρχου για τη δωρεάν παροχή ορθοδοντικής φροντίδας σε παιδιά της Στέγης. - Την κ. Χαρ. Γαλάνη - Κορβέση για τις δωρεάν υπηρεσίες της (λογοθεραπεία) σε παιδιά της Στέγης. - Το Λογιστικό Γραφείο “ΔΟΜΥ” , ιδιαίτερα τις κ.κ. Ελένη Καλαφάτη και Ελένη Μέγα, καθώς και τον κ. Γκαλογιάννη, για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών τους, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Στέγης, από το 2001 έως σήμερα. - Το φροντιστήριο Αγγλικών Λιόλιου - Ψαριανού για τη δωρεάν παρακολούθηση της Αγγλικής γλώσσας, από φιλοξενούμενα παιδιά της Στέγης. - Το φροντιστήριο Αγγλικών Σαρσώνη για τη δωρεάν παρακολούθηση της Αγγλικής γλώσσας, από φιλοξενούμενα παιδιά της Στέγης. - Το φροντιστήριο Παιδεία - Ιωνία για τη δωρεάν παρακολούθηση σχολικών μαθημάτων κατεύθυνσης, από παιδιά της Στέγης. - Το κολέγιο Νέων Αθλητών της Νίκης Βόλου για τη δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων στίβου και μπάσκετ από παιδιά της Στέγης. - Τη σχολή χορού “Studio Dance” για τη δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων χορού από παιδιά της Στέγης. - Τη Λέσχη Ανάγνωσης Βόλου “Αειθαλής” για την ευγενική προσφορά του τού χρηματικού ποσού των εκατόν σαράντα (140) ευρώ, στη μνήμη του θανόντα Φίλιππου Πέτση, για την ενίσχυση του έργου της Ε.Π.Α.Β. - Την Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου για την ευγενική προσφορά της τού χρηματικού ποσού των εβδομήντα (70) ευρώ, στη μνήμη της θανούσης, Νίνας Κοέν, συζύγου Ιωσήφ Κοέν, για την ενίσχυση του έργου της Ε.Π.Α.Β. - Τους καθηγητές και τους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Βόλου (Ναυτιλιακός Τομέας) για την ευγενική προσφορά σε είδη γραφικής ύλης στα παιδιά. - Την κ. Ελένη Παπαχρήστου - σχέδιο κόσμημα “Άωτον” για την ευγενική προσφορά σε προσωπικά δώρα στα παιδιά. - Το φούρνο του κ. Καρακανά Γεώργ. στους Αγ. Αναργύρους για την ευγενική προσφορά του σε πασχαλινά τσουρέκια και κουλούρια στα παιδιά. - Την Εταιρεία “Έψα Α.Ε.” για την ευγενική προσφορά της σε αναψυκτικά. - Το ζαχαροπλαστείο “Μελίνι” για την ευγενική προσφορά της σε γλυκά (τούρτες γενεθλίων) των παιδιών. - Τα Super Market “Βερόπουλος” για την ευγενική προσφορά τους σε είδη διατροφής. - Τον κ. Ταμπακιώτη για την ευγενική προσφορά του σε κατεψυγμένα προϊόντα. - Ανώνυμος για την ευγενική προσφορά σε εισιτήρια κινηματογράφου στα παιδιά της Στέγης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και τα παιδιά της στέγης τους ευχαριστούν όλους θερμά και εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα. Για το Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΗ ΜΠΟΛΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΡΩΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

¢øƒ∂∂™

Βασιλική Στόρτου 22 κ., Αργυρώ Σεφαλίδου 20 κ., Κερασία Πουλαράκη 22 κ., Ελένη Καρακάνα 22 κ., Μαρία Καραΐσκου 22 κ. Γεύματα: Ευαγελία Παπά, Μαρία Βασιλείου, Απόστολος Αγγελούσης - Ελευθερία Καλαφάκη, Μάρθα Καρακανά, Παναγιώτης Παλάσκας, Ουρανία Βράκα, Αργυρούλα Ματσούκα εις μνήμην της μητρός της Μαρίας Μιχαλούλη, αδελφοί Αντ. Καρανάσιου. Διάφορα είδη: Απόστολος Χατζηεφραιμίδης 20 κ. κιμά, ανώνυμος έλαιον 51 κ., Αργυρώ Φατσή έλαιον 36 κ., ανώνυμος έλαιον 5 κ., ανώνυμος έλαιον 10 κ., ΔΥΑΣ ΑΕ ζυμαρικά 50 κ., Ιωάννης Κινδαλής λαχανικά 20 κ., Αποστολία Γιάτσου λάχανα - ελιές 27 κ., Δημήτριος Χαρίτος κουνουπίδια - ελιές 24 κ., Ζωή Γεωργίου όσπρια 12 κ., Δημήτριος Γαβρινιώτης αχλάδια 100 κ., Αιμιλία Γκάγκα γαρίδες 12 κ., Κερασία Πουλαράκη πατάτες 50 κ., Πέτρος Κυριακίδης τυρί 300 κ., Αντώνιος Στάμος φασόλια 24 κ., ανώνυμος φασολάκια 5 κ., ανώνυμος μακαρόνια 7 κ., Δημήτριος Καραΐσκος 500 αυγά, Δημήτριος Κρεμαλής ελιές 10 κ., Δημήτριος Κουμούτσης μακαρόνια 5 κ., Σπυρίδων Τζουμάκης φασόλια 12 κ.

Εις το Σπίτι Γαλήνης του Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων Βόλου προσέφερον οι κάτωθι: Άρτο: Ευάγγελος Μητσικώστας 50 κ., Απόστολος Βογιατζής 50 κ., Ευαγγελία Παναγιωτίδου 5 κ.,

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα ª. ΔÚ›ÙË 19/04/2011 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: §·Ì„¿ÎÔ˘ - º˘ÙfiÎÔ˘ - ¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘ και ™Ù·‰›Ô˘, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

¶√§πΔπ™Δπ∫√™ ∫∞π ∂•øƒ∞´™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ °§ø™™∞™ ™∫√¶∂§√À ΚΑΛΕΣΜΑ Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας Σκοπέλου καλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση στο Γυμνάσιο Γλώσσας, το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου και ώρα 12.00 με θέματα: 1. Εκλογές και ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής. 2. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος καταστατικού. Σας περιμένουμε Το Δ.Σ. του Συλλόγου

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Δ∏§.: 24210 78910-20 √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫∞§√ ¶∞™Ã∞

∞¶ƒπ§π√™

19

¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., ΔڇʈÓÔ˜ ·Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiψ˜ “√È Î·ÏÒ˜ ÚÔÂÛÙÒÙ˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ‰ÈÏ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ·ÍÈÔ‡ÛıˆÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÎÔÈÒÓÙ˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Î·È ‰È‰·Ûηϛ·” (∞’ ΔÈÌÔı. Â’ 17). Η Εκκλησία είναι οργανισμός ιερός, σωματείον πνευματικόν, το οποίον ιδρύθη από τον Κύριον με την αποστολήν του Αγίου Πνεύματος. Δι’ αυτό η Εκκλησία έχει και τους προϊσταμένους μεταξύ των πιστών, δηλαδή τους ποιμένας και διδασκάλους. Το ιερατείον είναι τάξις, καθιερωμένη από αυτόν τον Θεόν. Όσοι ανήκουν εις αυτό, έχουν καθήκον και έργον να γίνωνται συνεργάται του Θεού αφωσιωμένοι, καλοί οικονόμοι των μυστηρίων του, διδάσκαλοι της πίστεως και της αρετής, υπογραμμός και τύπος ζωής χριστιανικής. Όσοι λοιπόν από τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας εργάζονται τα καθήκοντά των με ζήλον, με αυταπάρνησιν, με φόβον Θεού, με συνείδησιν αγαθήν, είναι άξιοι σεβασμού και αγάπης εκ μέρους των Χριστιανών, ιδιαιτέρως δε όσοι κοπιάζουν εις το έργον της διδασκαλίας. Διότι αυτοί υπηρετούν εις το έργον της σωτηρίας των Χριστιανών, που είναι έργον Θεού, υψηλότερον από όλα τα ανθρώπινα έργα.

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞™¶∞™π∞ ∂ƒøΔ. ™Ã√π¡∞ ∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∂À∞°°∂§√ ∞Δ™π∞ Ετών 91 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γαμβέτα 45 - Γαζή & Γαλλίας, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Τα παιδιά: Αποστόλης - Μαρία Ατσιά Τα αδέλφια: Μαργαρίτα χα Γ. Ατσιά, Θωμάς - Γαρουφαλλιά Γρηγοριάδη, Βασίλης - Λένα Γρηγοριάδη Τα εγγόνια: Κατερίνα - Ευάγγελος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου. Θερμή παράκληση αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη “ΦΛΟΓΑ” .

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά, αδελφή και θεία

ºøΔ∂π¡∏ ∫∞Δ™∞¡√À Ετών 85 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου και ώρα 2.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Διμηνίου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας, θερμά ευχαριστούμε. Διμήνι 19 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Αικατερίνη Θ. Ζάνα, Ρούλα Κατσάνου, Αποστολία - Αντώνιος Λάριος Τα αδέλφια: Βάια Ν. Καραβασίλη, Ευμορφία - Δημήτριος Χαβδατούρης, Ισαβέλα - Φώτιος Κεφάλας, Θωμάς - Χριστίνα Στεργίου, Κωνσταντίνα - Ανδρέας Μισιή, Ευαγγελία Χρ. Στεργίου Τα εγγόνια: Ιωάννης - Φωτεινή - Έλλη - Φωτεινή Το δισέγγονο: Ελένη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Οικογ. Σπύρου Ζαχογιώργου 100Ε στη μνήμη Γεωργίου Δημ. Ζούμπου (357), Καραγιαννοπούλου Μαρία 50Ε στη μνήμη προσφιλών νεκρών (358), Νάκου Στέλλα 20 Ε (285), Γαλανάκη Φιλίτσα 30Ε στη μνήμη συζύγου Ευάγγελου (286), Ανώνυμη 60Ε (287), Ψιώτα Αναστασία 30Ε (288), Μιχαλοπούλου Μαίρη 50Ε (246), Γιαννιού Θάλεια 50Ε στη μνήμη προσφιλών νεκρών (247), Κατσιρέλου Κλειώ 100Ε στη μνήμη του συζύγου της Βασιλείου (248), Καρατζάς Αντώνης 50Ε στη μνήμη προσφιλών νεκρών (249), Δρίβα Νικολέτα 30Ε (250).

Ετών 75 κηδεύουμε σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 10.00 από το σπίτι μας στην οδό Αριστοτέλους 9, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 19 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Γεωργία Σχοινά Ο εγγονός: Ερωτόκριτος - Δημήτριος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À Ετών 74 κηδεύουμε σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας οδός Πηλέως 34 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 19 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Ειρήνη-Ιωάννης, Ιφιγένεια Η εγγονή: Αικατερίνη Τα αδέλφια: Σταυρούλα χα Γεωργ. Αράπογλου, Σταυριανή-Γεώργιος Καραγεωργόπουλος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

∂À∞°°∂§√ μπ√§∂ΔΔ∞ Τέως Αντιδήμαρχο Σκιάθου Ετών 81 κηδεύουμε σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 5.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στη Σκιάθο, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Σκιάθος 19 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Ειρήνη Τα παιδιά: Γιώργος & Σοφία, Λευτέρης & Μαρία. Τα εγγόνια: Ειρήνη, Βαγγέλης, Βαγγέλης, Μαρία - Δανάη Τα ανίψια: Γιώργος & Τζουλιάνα, Νεκτάριος Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ °∂øƒ. ª∞∫ƒ∏ Ετών 83 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 12 μεσ/νή από το σπίτι μας που είναι στα Καλά Νερά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλών Νερών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Καλά Νερά 19 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα αδέλφια: Αικατερίνη Ιωάν. Κρίγκου, Μαρία Ζησ. Τζοάννου, Έλλη Στ. Βλαβή, Μαρία Ιωάν. Μακρή, Βικτώρια Δημ. Τσιάρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Νιρβάνα” .


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· M. ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂), ÙËÏ. 2421023714, §ˆÚ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ™. ™˘Ú›‰Ë 5 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÏ. 2421034584, ΔÛ¤ÚÁ· πÔÎÚ¿ÙË, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 40 (°. ¢‹ÌÔ˘) - £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ. 2421043839. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∏Ï›·, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 102 - ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 2421045431. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï¿ÁÁ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58, ÙËÏ. 2421062176. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· M. ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∞ÎÂÛÒ” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· M. ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜). ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ M. ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ M. ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30,

12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627

M. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§πOY 2011 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù·

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463

™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿... ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¤Í˘ÓÔ. 2. √·‰fi˜ - ∞ÓfiËÙÔÈ, ·ÂÚ›ÛÎÂÙÔÈ (ÌÙ.) - Δ· ¤¯ÂÈ Ë... ‚¤Û·. 3. ŒÓ· Û‡ÓÔÏÔ ·ÔÙÂÏ› ·˘Ùfi˜ - ∂ÁÎÒÌÈ·. 4. ™‡Ìʈӷ ÙÔ˘... ‰‹ıÂÓ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙË... ¡Èfi‚Ë - ∏ ‡·ÚÍË. 5. √ÁΛÛÙ...: °¿ÏÏÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ™·ÙÈ·Ù˙›Ù...: πÓ‰fi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘. 6. ∑·Î˘ÓıÈÓ‹... ΢ڛ· - ÕÏÏÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (ηı.). 7. ΔÌ‹Ì· ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ - ƒ˘ÙȉˆÌ¤ÓÔ, ˙·ÚˆÌ¤ÓÔ - ¶ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ ∏Û·‡. 8. ™ÔÚ ÁÈ· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ· - ∂ÈÙ˘¯›· ÛÙË ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹ - ∞Ú¯‹... ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜. 9. ÕÓˆ...: ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ - ª·ÚÛ¤ÏÔ...: ·ÏÈfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. 10. §Ô˘ÏÔ‡‰È·... ÛÙ·˘ÚÔÏ¤ÍˆÓ - ÕʈÓÔ˜... Õ΢ - ª˘ıÈ΋ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. 11. £›ÔÓÙÔÚ...: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - Ÿ¯ËÌ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚·ÚÈÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. 12. ∞Ú¯Èο ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ - ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ... ÂÙڤϷÈÔ - ŒÁ¯ÔÚ‰Ô fiÚÁ·ÓÔ. 13. 梉ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘ Û Á˘Ó·›Î· ∞¯ÈÏϤ· - º˘Û¿ ÛÂ... ÔÈ‹Ì·Ù· - •ÂÓÈ΋... ÎÔÌ„fiÙËÙ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ŒÙÔÈ̘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÒÚ· ·Ó¿Á΢ - ∞fi ÏÈÓ¿ÚÈ ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ. 2. ÃÚ˘ÛÔΛÙÚÈÓ· - ∂›Ó·È Î·È Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜. 3. ™Î¿‚ÂÈ ÙË ÁË - ŒÊË‚ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ - §·Ù›ÓˆÓ... Ú¿ÁÌ·. 4. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ μÈÂÙÓ¿Ì - ∂‡ÊÏÂÎÙÔ˜ ̇ÎËÙ·˜. 5. ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ μ¤ÏÁÔ˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ - πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ - ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ (ÌÙÊ.). 6. ¶·ÏÈ¿ Ì¿Úη ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎˆÓ Ù˙È - ºÈÏÔÓÈΛ·, ‰È·Ì¿¯Ë - ...√˘Ï ÷Î: ·ÏÈfi˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜. 7. ªÈÎÚfi˜ ÎÂÛ¤˜ - £Ú˘ÏÈÎfi˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. 8. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi... Ê›ÏË - ªÈÏÒ... ·Û‡Ìʈӷ - ¶·ÏÈfi˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. 9. ...°È·Ù-ÛÂÓ: ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ËÁ¤Ù˘ - ™˘Û΢‹ ˘ÂÚ‹¯ˆÓ - ¢‡Ô ·fi... Ù›ÔÙ·. 10. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË ˘Ô˙˘Á›Ô˘ - ªÈÎÚfi ‰¿ÛÔ˜. 11. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ÔÚÁˆÌ¤ÓÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ - ¢ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô ·˘Ù¤˜. 12. ™Ù¿ÙÔ˘˜...: Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË - ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚÔÊ‹Ù˜

FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV.

- ...ƒÂÓ: ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜. 13. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ - ¶·ÏÈ¿ Ì¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ∂Í¿ÚÙËÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂•À¶¡∞∫π™Δπ∫∏ 2. º∞¡-Δƒ∂§√π-μ¶ 3. ∂¡π∞π√™-Àª¡√π 4. ¢£¡μ-∂π¡∞π 5. ƒ∞Δ√-∂¢ø-ƒ∞´ 6. ™π√ƒ∞-™πªø¡ 7. ™∞´-ƒπ∫¡√-∞¡∞ 8. ™∫π-¢π∞¡∞-∞™ 9. §π√™π∞-™∞§∞™ 10. π∞-∫™-¶∂ƒ™∏ 11. ¡Δƒ∞´∑∂ƒ-√Ã√™ 12. √∏∂-√´§Δ™∂§√ 13. π™™∞-∞∂ƒπ-™π∫. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂º∂¢ƒ∂™-§π¡√π 2. •∞¡£∞-∞™π∞Δ∏™ 3. À¡π-Δ™π∫√-ƒ∂™ 4. ∞¡√´π™∫∞ 5. ¡Δπμ-√ƒ-π™π√ 6. ∞ƒ√-∂ƒπ¢∞-∑π∞ 7. ∫∂™∂¢∞∫π-¶∂§∂ 8. π§-πø-¡∞™∂ƒ 9. ™√À¡-™√¡∞ƒ-Δπ 10. Δπª∞ƒπ-∞§™√™ 11. ¡π∞ª∞-∞∏Ã∂™ 12. ∫μ√-πø¡∞™√§π 13. ∏¶π√-¡∞™-Δ™√∫.

∫ƒπ√™ ∞Ó·ÓÂÒÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Û·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-3-11-2. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·È Ù· ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-23-12-37-9-27. ¢π¢Àª√π £· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ۋÌÂÚ· ˆ˜ οÔÈ· ¿ÙÔÌ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜ Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-29-38-11-3-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ϿıË Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ‹ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-21-28-9-4. §∂ø¡ •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ‹ÚÂÌ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ·Ù› Î·È ı· ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜ Î·È ı· ¤¯ÂÙ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-4-2-1. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ó¢ÚÈ΋ ̤ڷ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÍÔ‰· Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ٷ Ó‡ڷ Û·˜ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ‹ÚÂÌ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-3345-2-14.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ Ÿ¯È ¤ÍÔ‰· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜, Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ì·ÏÒÛÂÙ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ı¤Ï·Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2044-23-4-21. ™∫√ƒ¶π√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ¯·Ï·ÚÔ› ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÌËÓ Â›Û·ÛÙ ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙÔÈ, ‰ÒÛÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-12-3-9. Δ√•√Δ∏™ £· οÓÂÙ οÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· ηÙÔÈΛ·˜. ∂›Û˘ ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÂȉÈο ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙÂ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-2-11-28-8-30. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, fiÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 57-40-33-23-44-21. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ·Ó·˙Ëٿ٠ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÚÔÛÔ¯‹ ÔÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜ ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜! Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-34-512. πãÀ∂™ ªËÓ Î¿ÓÂÙ ÛÎËÓ¤˜ ˙ËÏÔÙ˘›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ÔÏϤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-44-34-5-11.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

M. ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.45 18.00

18.30 19.00 21.30 21.45 22.00 23.00 00.45

√È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô √ ΋Ô˜ Ì ٷ ·Á¿ÏÌ·Ù· ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ πÛÙÔڛ˜ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· “∫¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·ËÌfi˜” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ √ÌÈÏ›· Ù˘ °.°. ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞Ϥη˜ ¶··Ú‹Á· ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ¢ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “√ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË” μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ (ª) ∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ ·Ô Û¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ πÂÚÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ˆÓ Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ Quo Vadis; “πÛÙÔÚ›· 52” ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù·

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 15.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.45 23.45 01.00 03.00 04.00 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ·-best of ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜-best of √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “ΔÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ” √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· The big game ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 19.00 20.00 21.00 22.00 01.30 03.30 04.30

“∫·ÏË̤ڷ” -best of ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· (∂) ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ·-best of ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ (∂) That’s life-best of Psych Lipstick jungle Made men “∫ÏÂÔ¿ÙÚ·” ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Δ¤¯Ó˘ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi‚ÏËÙ·: √ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.15 07.15 08.15 09.15 10.15 13.00 14.00 15.00 16.00 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 23.50 03.00 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Food and the city √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Food and the city ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· “ŒÚÈÓ ªÚfiÎÔ‚ÈÙ˜” “πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘” √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Portosalte@skai.gr ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ÿ,ÙÈ Ó· ëÓ·È ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∞ıÏËÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∑ˆ‹.gr ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) Ÿ,ÙÈ Ó· ëÓ·È (∂) ∏ °Î›˙·... οÔ˘ ·ÏÏÔ‡ (∂) Laternative ∞ÓÂÌÔÏfiÁÈÔ Battles BC: ªˆ˘Û‹˜ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (∂) Final report ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 09.00 09.30 09.50 11.00 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 21.45 22.00 23.00 23.30 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ μÚ·‚›· “Wish” ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Outdoor & Sports (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∂ÓÓ¤· Û˘Ó Ì›· ÌÔ‡Û˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∏ μ›‚ÏÔ˜: ¢·‚›‰ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... Δ· ¶¿ıË Ù· ÛÂÙ¿ ∏ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ¶¿ıË Ù· ÛÂÙ¿ μ›‚ÏÔ˜ ¶¤ÓÙ ηÈ... Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶ÂÚ› ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ıÒÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 06.40 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.00 14.00 15.00 17.10 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.40 05.10

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ªË ÙÔ ÂȘ ÛÙË Ó‡ÊË The real housewives of Athens ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily Wipe out √ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Grey’s anatomy ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent ªËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÙË Ó‡ÊË ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.10 07.30 10.00 11.30 12.30 13.30 15.45 17.45 19.20 21.00 23.15 02.00 04.00

Sylvester and Tweety mysteries √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË “Tutenstein: The movie” ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live “º¿ÚÌ· ÛÙfiÚÈ” “√ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜” “÷̤Ó˜ ·Á¿˜” “ŒÓ·˜ πӉȿÓÔ˜ ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È ÌÔ˘” “√ ¿ÏÏÔ˜ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ Î·È Ë ıˆڛ· Ù˘ ·Û¯ÂÙÔÛ‡Ó˘”

10.00 17.30 18.30 18.30 19.00 20.00

21.00

23.00 01.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ΔÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿ ∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·ÍÈ‰È Û ‹¯Ô ÂÏÏËÓÈÎfi √È Ù¯ӛÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘: Ô ¿˘ÚÔ˜ Ù˘ Ô͢ڇÁ¯Ô˘ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË: μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‡ÌÓÔÈ ·fi ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘ ∞ıËÓÒÓ “√ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È” ™˘Ìʈӛ· ·Ú. 4 ÙÔ˘ ªڷ̘

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ⁄ÌÓÔÈ Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜”

Δ·ÈÓ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §¤Ó· μÔ˘‰Ô‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶·Ù‹˜ ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘, ∂‡ÚË ™ˆÊÚÔÓÈ¿‰Ô˘, Δ˙¤ÓË ªfiÙÛË.

ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÍÈÛÙÔÚ› ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË: “¡ÂÎÚfi˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘” , “∏ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓË Î·Ì¿Ú·” , “√ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË” . ∏ “°ˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘” , ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË Ù·ÈÓ›·, Â›Ó·È Ô Î¿ı ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi, (√ ÓÂÎÚfi˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘) ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Û˘Á¯ˆÚ› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙÔ Ó›ÍÂÈ (∏ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓË Î¿Ì·Ú·) Ë ™ÂÚ·˚ÓÒ, Ë ÛÙ›ڷ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË ÁÂÓÓ¿ (√ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË), ‰ËÏ·‰‹ οı ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ¤Ó· ·ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ· ¤ÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘.

∂Δ1 18.00

√ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù £ÚËÛ΢ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1977, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚ¿ÓÎÔ Δ˙ÂÊÈÚ¤ÏÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒfiÌÂÚÙ ¶¿Ô˘ÂÏ, ™ÂÚ §fiÚÂÓ˜ √Ï›‚ÈÂ, ∞ÓÓ ª¿ÓÎÚÔÊÙ, ÕÓÙÔÓÈ ∫Ô˘›Ó.

¶ÚÈÓ ·fi ÙË °¤ÓÓËÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ™Ù·‡ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, Ô “πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù” , ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ˆÓ. √ ƒfiÌÂÚÙ ¶¿Ô˘ÂÏ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÎÈ ¤Ó· ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‚¿ıÔ˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ, ÙˆÓ ·Ì·ÚÙˆÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘, Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ªÂÛÛ›·, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË £Â˚΋ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÈÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜, ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, “√ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù” , Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ Ì ̷ÂÛÙÚ›· Î·È ·ÏfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ºÚ¿ÓÎÔ Δ˙ÂÊÈÚ¤ÏÈ.

∞¡Δ1 21.00

√ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ∫ˆÌˆ‰›· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÈÌ ª¿ÚÙÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÓÈ ¡ÙÂ, ºÚ¤ÓÙÈ Ã¿ÈÌÔÚ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¤ÏÈ, ŒÏÂÓ· ªfiÓ·Ì ∫¿ÚÙÂÚ.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ 11¯ÚÔÓÔ ΔÛ¿ÚÏÈ ª¿ÎÂÙ ·fi ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ŸÌˆ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÊÙˆ¯‹ Î·È ·˘Ù‹ Ë ·fiÏ·˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ΔÛ¿ÚÏÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ŒÙÛÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÁÔÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ·fi 5 ÎÔ˘fiÓÈ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ °Ô˘›ÏÈ °Ô˘fiÓη. ∏ Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ‚ÚÂı› Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÙÈ, ÙÂÏÈο, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÌÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÂΛÓË Ì¤Ú·, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘ Δ˙Ô, ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÈÎËÙ¤˜.

STAR 21.00

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00

¢ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “√ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¯Ì¤ÙË”

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 14-20/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 14-20/4/11

∞π£√À™∞ 1: a) “RIO” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ӷ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ 6.15 ™∞μ.: 4.15 & 6.15 ∫Àƒ.: 12, 4.15 & 6.15

∞π£√À™∞ 1: HOP 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45-17.45 ∫˘Úȷ΋: 11.45-13.45-15.45-17.45 ∫√∫∫π¡√™ √Àƒ∞¡√™ (∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 SUCKER PUNCH (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· - æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45-22.00

Δ∏§. 2421024311

b) “™∞¡°∫∞∏ ∏ ¶√§∏ Δø¡ ∫∞Δ∞™∫√¶ø¡” ¶ƒ√μ.: 8.15 & 10.15 ∞π£√À™∞ 2 a) “∑√Àª¶∞π√™ & π√À§π∂Δ∞” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ӷ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ™∞μ. ÛÙȘ 6 ∫Àƒ.: 11.45 & 6 b) “∏ À¶√°ƒ∞º∏” Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÃˆÚ·Ê¿ ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 2: YOGI BEAR 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ™¿‚‚·ÙÔ: 17.15 ∫˘ Úȷ΋: 12.45-15.00-17.15 SCREAM 4 ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-21.30-00.00 ∞π£√À™∞ 3: HANNA ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30-22.45 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30 ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30 ∫˘Úȷ΋: 12.30-14.30-16.30 ∞π£√À™∞ 4: RIO 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00-18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00-14.00-16.00-18.00 ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30 ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·)¶ ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15

πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘ ∂È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÈÎ ªÂÛfiÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, º¤È ¡Ù¿Ó·ÁÔ˘Â˚, ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó, μ¤ÓÛ·Ó ∫¿ÛÂÏ.

ŒÙÔ˜ 1429. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ıÚËÛΛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È¯¿ÛÂÈ ÙË °·ÏÏ›·, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó· ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· Ûˆı›. √ Ï·fi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı·‡Ì· Â›Ó·È Ë πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘, ¤Ó· ıÚËÛÎfiÏËÙÔ, ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ ˙ËÙ¿ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔ £Âfi! ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ‹ Ó· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·ı›. Δ· ÔÚ¿Ì·Ù· Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË °·ÏÏ›· Û ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈΤ˜ ӛΘ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Â¯ıÚÔ› ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó È· ÌÔÓ¿¯· ÛÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Ì¤ÙˆÔ...

MEGA 23.50


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

M. TÚ›ÙË 19 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Η πάταξη της σπατάλης, σε κάθε τομέα, είναι ασφαλώς στην παρούσα οικονομική συγκυρία επιβεβλημένη. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν μπορεί να πλήττει κυΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË ρίως τον πολίτη, ο οποίος αφενός δεν φταίει, αφετέρου είναι ή ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, καταβάλλοντας τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Αφορμή, αποτελεί τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Υγείας, όπου από τη μια πλευρά το υπουργείο αναζητεί τρόπους να εξοικονομήσει πόρους, εγχείρημα που ασφαλώς δύσκολο. Από την άλλη όμως, οι ασφαλισμένοι στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό τομέα, το ΙΚΑ, δεν βρίσκουν γιατρούς για να τους γράψουν τα φάρμακά τους. Και επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, αρκετοί από αυτούς καταφεύγουν στα φαρμακεία, ζητώντας δανεικά φάρμακα, προκειμένου να συνεχίσουν την αγωγή που τους έχει συστήσει ο γιατρός τους. Το πρόβλημα της συνταγογράφησης έχει γίνει πιο έντονο το τελευταίο διάστημα στο Βόλο, λόγω της μείωσης του αριθμού των οικογενειακών γιατρών του Ιδρύματος, αλλά και του περιορισμού ως προς τον αριθμό των συνταγών που μπορούν να γράφουν οι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ γιατροί του ΟΠΑΔ. Έτσι, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων γίνεται προβληματική. Όμως, δεν είναι μόνο οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Από τις αρχές του επόμενου μήνα οι φαρμακοποιοί έχουν αποφασίσει να διακόψουν τη σύμβαση με άλλα δύο ταμεία, το ΤΥΔΚΥ και το ΤΣΑΥ, ενώ το ίδιο προτίθενται να κάνουν και με το ταμείο του ΟΣΕ, επειδή δεν έχουν πληρωθεί. Στο ταμείο των δημόσιων υπαλλήλων, τον ΟΠΑΔ, μπορεί προς το παρόν το πρόβλημα να έχει ξεπεραστεί, αλλά δεν έχει επιλυθεί, αφού και εδώ υπάρχουν παλιές οφειλές προς τους φαρμακοποιούς. Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, ασφαλώς και έχει παρενέργειες. Όμως, όταν αυτές αφορούν τον κρίσιμο τομέα της υγείας, θα πρέπει να αναζητούνται άμεσες λύσεις. Δεν φταίνε σε τίποτα οι ασφαλισμένοι να στερούνται τα φάρμακά τους ή να γίνονται ζητιάνοι στα φαρμακεία, όταν αδυνατούν να τα πληρώσουν. Η υγεία είναι πολύτιμο αγαθό και πρέπει να είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα...

∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· είναι νούμερα, αλλά είναι μαζί και ψυχολογία. Με αυτήν θα πει κανείς ότι δεν μπορεί να γιατρευτεί το μεγάλο χρέος, ούτε να δοθεί δουλειά σε νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη λέει ότι η καλή ψυχολογία είναι το απαραίτητο συστατικό της ανάκαμψης. Μόνο με τα νούμερα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Είναι γνωστό από τους πρωτοετείς φοιτητές των οικονομικών ότι το άλφα και το ωμέγα στην οικονομία είναι η ψυχολογία. Όταν αυτή είναι θετική λειτουργούν όλα καλύτερα, ενώ όταν βρίσκεται στο ναδίρ δύσκολα κάτι μπορεί να προχωρήσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι απαραίτητη η ελπίδα εξόδου από την κρίση. Είναι γνωστό ότι χωρίς ανάλογο φρόνημα κανένας λαός δεν μπόρεσε να προοδεύσει. Οι θυσίες από μόνες τους δεν αρκούν, αν δεν ξέρουν όσοι υποβάλλονται σε αυτές μέχρι πού θα φτάσουν. Αν δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει και ακολουθείται πιστά ένα σχέδιο εξόδου δεν μπορεί να τονωθεί το ψυχολογικό κλίμα, που είναι αναγκαίο για την αναθέρμανση της οικονομίας. Από τα μέλη της κυβέρνησης στην παρούσα φάση απαιτείται βαθιά γνώση της λειτουργίας της αγοράς, αλλά και έντονη την αίσθηση της ψυχολογίας της, από την εσωτερική αγορά μέχρι τις διεθνείς χρηματαγορές. Αντίθετα αν το πολιτικό σύστημα γενικότερα δίνει την αίσθηση στους πολίτες ότι δεν είναι σε θέση να εξαγάγει από την κρίση, όπως φαίνεται από τη δυσαρέσκεια που εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις, εύλογα θα πέφτει το ηθικό. Καθώς όλοι αγωνιούν και περιμένουν κάποια στιγμή λίγο περισσότερη ελπίδα, επιβάλλεται η αλλαγή της ψυχολογίας, η αναστροφή του αρνητικού κλίματος το ταχύτερο δυνατό. Οι περισσότεροι Έλληνες θα βρουν μια μικρή ανάπαυλα τις μέρες του Πάσχα, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας όλοι θα περιμένουν λόγω ημερών να δουν λίγο περισσότερο φως. Ένας τόνος αισιοδοξίας θα διαχέεται, ως είθισται, από τα αναστάσιμα μηνύματα των πολιτικών. Θα μπορέσουν να είναι πειστικά;

Το ποδόσφαιρο είναι μια τέχνη του απρόβλεπτου. Είναι ένας από τους λόγους που το δημοφιλές άθλημα έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των φιλάθλων ανά τον κόσμο ως “ο βασιλιάς των σπορ” . Το στοιχείο της ανατροπής είχε και το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακού Βόλου, που ήταν αναγκασμένος να περάσει το πιο ψηλό εμπόδιο στη φετινή του πορεία. Αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα η βολιώτικη ομάδα έδειξε ότι διέθετε το στοιχείο της υπέρβασης. Πόσοι περίμεναν στην αρχή του ποδοσφαιρικού μαραθωνίου ότι, μετά από είκοσι χρόνια απουσίας από την πρώτη εθνική κατηγορία, θα πήγαινε κατευθείαν από τη δεύτερη στα play offs, διεκδικώντας μια ευρωπαϊκή πορεία; Όσο όμως η φετινή χρονιά θα επιφυλάσσει ακόμη εκπλήξεις, τόσο η ομάδα του Βόλου θα

ΔËÓ ¿ÓÔÈÍË ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ ı· Ê·Ó› ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜;

T‡Ô˜ ✒∂£¡√™: “∞˘Í‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË”. ✒∏ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ŒÁÈÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ¢¡Δ Î·È ∂∂ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È ÁÈ· Ù· ÂÎÙfi˜ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “™Â ıËÏÈ¿ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¯Úˆ̤ÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ”. ✒∂™Δπ∞: “∞·ÈÙÂ›Ù·È ÙÒÚ· ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “¡ÔÌÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË - ™ÂÓ¿ÚÈ·, ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰È·„‡ÛÂȘ”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “ªÂ ÙÚÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ”.

tsiglifisis@e-thessalia.gr

√È Î·Ï¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ΔOY °πøƒ°√Y §∞∫√¶√Y§√Y

Αμλετ σε ό,τι πιο σύγχρονο γίνεται: αναδιάρθρωση or not αναδιάρθρωση; Να σοβαρευτούμε. Το θέμα απαιτεί υψηλή ειδίκευση και ειδική πληροφόρηση. Κυρίως απαιτεί πολιτική κρίση. Και αυτό είναι που καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρον το ρήγμα που εμφανίστηκε αιφνιδίως και αιφνιδίως άρχισε να διευρύνεται στην κυβερνητική παράταξη. Επισήμως η κυβέρνηση δεν έχει ιδέα για αναδιάρθρωση: ούτε τη συζητεί ούτε την επιθυμεί. Ανεπισήμως όλοι ξέρουν ότι στο διεθνές παρασκήνιο αυτή η συζήτηση γίνεται. Και ό,τι συζητείται διεθνώς, αρ-

καλείται και τα επόμενα χρόνια να αποδεικνύει ότι δεν ήταν τυχαία η φετινή πορεία. Με σταθερότητα στην απόδοση και εργατικότητα, με δημιουργικότητα και έμπνευση μια ομάδα μπορεί να παραμένει ανταγωνιστική και να ελπίζει να συνεχίζει να σπάει παραδόσεις. Μπορεί, στο μεταξύ, στο μίνι πρωτάθλημα του Μαΐου να διεκδικήσει κάτι παραπάνω απέναντι σε αντιπάλους με πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς; Και στην αφετηρία του πρωταθλήματος εμφανίστηκε ως άγνωστη νεοφώτιστη ομάδα, αλλά στο τέλος ξεπέρασε τον εαυτό της. H βολιώτικη ομάδα έχει την ευκαιρία να κατέβει στο επόμενο ραντεβού της με την ιστορία, όχι ως μια ποδοσφαιρική “σταχτοπούτα”, αλλά ως ο ευρωπαίος εκπρόσωπος της ελλνικής περιφέρειας.

γά ή γρήγορα περνάει και στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων οικονομικών εφημερίδων. Αυτό προφανώς έκανε τον Γιώργο Προβόπουλο να ενισχύσει με σωφροσύνη την κυβερνητική θέση: η αναδιάρθρωση περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει. Αυτή θα ήταν και η πιο διαδεδομένη άποψη, αν δεν έμπαινε αιφνιδίως στη συζήτηση ο Κώστας Σημίτης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν η θέση της κυβέρνησης και... η Bάσω. Τώρα όμως υπάρχουν δύο γραμμές. Και η υπόθεση αλλάζει χαρακτήρα. Τι ήταν αυτό που έκανε τον πρώην πρωθυπουργό να πάρει δημόσια θέση τόσο καθα-

ρά υπέρ της αναδιάρθρωσης είναι ζητούμενο. Είναι φανερό πάντως ότι παρακολουθεί με προβληματισμό τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση υπηρετεί την ευρωπαϊκή παρουσία της. Ή ακόμη και τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται. Και την έχει επικρίνει γι’ αυτό τουλάχιστον δύο φορές έως τώρα. Και τις δύο, ύστερα από κρίσιμες συνόδους κορυφής που έλαβαν αποφάσεις επιδεχόμενες περισσότερες από μία ερμηνείες. Ζητούμενο είναι επίσης αν η νέα εμφάνιση Σημίτη ενέχει στοιχεία δημιουργίας εσωκομματικού άξονα με τη Βάσω και άλλους βουλευτές. Άρα, δηλαδή, αν πρέπει στο εξής να λογίζεται ως πόλος προς τον οποίο θα στραφεί ο (κατακερματισμένος) παλαιός

σημιτικός πυρήνας του εκσυγχρονισμού. Ίσως και άλλοι βουλευτές, βάσει του φυσικού κανόνα ότι τα ετερώνυμα έλκονται. Πώς ακριβώς εξέλαβαν στην κυβέρνηση την προτροπή Σημίτη υπέρ της αναδιάρθρωσης προκύπτει από τον σκούρο καπνό της δυσαρέσκειας που αναδύεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Τους προβληματίζει πάντως το ενδεχόμενο να έχουν εφεξής απέναντί τους την κριτική ενός ιστορικού παράγοντα του κόμματος, με τον οποίο θεώρησαν ότι τέλειωσαν. Προς το παρόν αντιμετωπίζουν τις συμβουλές του Σημίτη όπως έλεγε η αμερικανίδα συγγραφέας Ερικα Τζονγκ: “Καλές συμβουλές δίνεις όταν είσαι πολύ μεγάλος για να γίνεις το κακό παράδειγμα”. Από τα “Νέα”

19-4-11  
19-4-11  

H THETA THS TRITIS

Advertisement