Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.31 - ¢. 18.36 ¶∞¡™∂§∏¡√™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.372 ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ & ¢·Ú›·˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÓÂÔÌ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë ™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

Δ‡Ì·Ó· ÔϤÌÔ˘ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ∫Ú›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

™Ù· ¿ÎÚ· Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¶¿ÁηÏÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ™Δ∞ ¿ÎÚ· Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇

¶¿ÁηÏÔ˘ - ™Àƒπ∑∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡... ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·ÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ■ ÛÂÏ. 7

 ÔÏÂÌÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Ë ¢‡ÛË, ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÁÈ· ˙ÒÓË ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë. √ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ “ηٿ·˘ÛË ˘Úfi˜”, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ì¿¯Â˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜. μÚÂÙ·Ó›·, °·ÏÏ›·, πÙ·Ï›· ¤ÙÔÈ̘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó - ‰È·¯ÒÚÈÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ∫Ú›ÛÈÌË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∂∂ - ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ - ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ∂›Û˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ÚÔ‹‰Ú¢Û ¯ı˜ ¿Ù˘Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ, ·fi fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ˙ÒÓ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ¢‡Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÊÚÂÁ¿Ù˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÏÂ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. √ °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞Ï¤Ó ∑È¤ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·” ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË §È‚‡Ë Î·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· “·Ó·Ï˘ı›” Ë Î‹Ú˘ÍË Î·Ù¿·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È Ó· “ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·”. ∏ πÙ·Ï›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ πÓÈ¿ÙÛÔ Ï· ƒÔ‡Û·. √ ∫·Ó·‰¿˜, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·, Ë ¢·Ó›· Î·È ÙÔ ∫·Ù¿Ú ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë. ■ ÛÂÏ. 10

√Ì¿Ì·: ¢ÂÓ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë

ΔÈÙ¿ÓȘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘

™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë «Ì¿¯Ë» Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· π∞∂∞: ¶Ôχ ÛÔ‚·Ú‹, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ■ ÛÂÏ. 10 ¡¤· ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÈ¿Êη ¡. πˆÓ›·˜

∞fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

¢˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ‰¿ÛηÏÔÈ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ófi, Ì·‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù·. ΔÔ Î·ıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÂÓfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ■ ÛÂÏ. 17

ÙËÙ˜ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÈ¿Êη ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜. ■ ÛÂÏ. 11

¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜, ı‡Ì· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ Î·È ÏËÛÙ›·˜ ·fi Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘

∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ■ ÛÂÏ. 11

■ ÛÂÏ. 11

√È ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£» ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

Œ¯ÂÈ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi Ú¢ÛÙfi ª∂Ãπ Î·È 40% ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ

™Δ∞ Â›‰· ÙˆÓ 45.000 ·Ó¤Ú-

¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢, Ë ·ÓÂÚÁ›· η٤ÁÚ·„ Ӥ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 0,43% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.■ ÛÂÏ. 14

400 Ôͤ· ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 12

¢À¡∞ªπ∫∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘

¶Àƒ√∫ƒ√Δ∏Δ∂™, Ï·ÛÙ¤˜ Ù·˘Ùfi-

™ÙÔ˘˜ 45.000 ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

ŒÚÁ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ■ ÛÂÏ. 13

ÙÈ̤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, fiˆ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙË ÌË ÔÌ·Ï‹ ÙÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi º¶∞, ÛÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. ªÂÚ›‰· ÂÌfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·-

ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ˆ˜ ·-

ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ·ÚÁ›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ■ ÛÂÏ. 15

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ‰ÈΛ· ηٿ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Δ.™. ∞ÁÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 10 πÂÚfiÛ˘ÏÔÈ «ÎÙ‡ËÛ·Ó» ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ ■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

∫ÒÛÙ·˜ °¿ÙÔ˜, ÁÈ·ÙÚfi˜, ʛϷıÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™

«¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜»

H ·Û˘‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ΔÔ˘ £∞¡∞™∏ £. ¡π∞ƒÃ√À ªÓ‹ÌË ™ÔÊ›·˜ ºˆÛÙȤÚË £· ’ÚÂ ӷ ÌÂÏÂÙËı› οÔÙ Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÎÈ fi,ÙÈ ÚÔ¿ÁÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ù¤ÏÂÈ·, ‹ ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂΉËψı›, Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ‹ ¤ÛÙˆ ˆ˜ οÙÈ ·Ú‹ÁÔÚÔ. Èڛ˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙfi ¤Ó· ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÂÓÒ ·ÚËÁfiÚËÛÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÚËÁÔÚ› Û‡Ì·Û· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ªÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ηÓ›˜ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Û ¢ı¤ˆ˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ù˘¯Â Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ Û·Û̈‰È΋ Î·È ·ÓÂÓÂÚÁ‹˜ ÒÛÙ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÔ “̤ÛÔÓ” ¢ı‡ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ¤Ó· Ù۷ϿΈ̷ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∫·È ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠ÌÂÚÈο ·˘ÙÔÓfiËÙ·, Û‡ÌÊ˘Ù· Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ı· ·ÚÎÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰ÈοÛÔ˘Ó Â۷›. Ÿˆ˜ ·›ÊÓ˘ ·ÓÂÍfi‰ˆ˜ Ó· ‰È·ÊËÌ›˙ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ˆ˜ ÛÔ˘‰·›Ô, ˘fi ¯Â̇ıÂÈ·Ó ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÂÓÒ ‚¤‚·È· ͤÚÂȘ fiÙÈ Á›ÓÂÛ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ηıÒ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ ¯ÒÚÔ˘, ÒÛÙ ӷ ıˆÚÂ›Û·È ÂÍ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √‡ÙÂ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· „‡‰ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ¿ÏϘ ÛÙÈÁ̤˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌË ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘. ª·, ı· ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ Î·Ó›˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ۯ‰fiÓ Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ ÌË Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡. ΔÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÔÏ˘Î¤Ê·ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù¤Ú·˜, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜. ∂ÙÛÈ ÒÛÙÂ, fiÛÔ Â˘·›ÛıËÙÔÈ ÎÈ ·Ó ›̷ÛÙÂ, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ï‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ¯ÒÚ· Ô˘ ηÙÂÛÙÚ¿ÊË ÙÔ ·ÚÂfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ô¯˘Úˆı‹Î·ÌÂ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi Ì·˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· fiÙ·Ó ÂÎıÂÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Âȯ·›ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·Ó Î·È ·ÙÂϤÛÊÔÚË Î·È ÛÙÚ·‚‹, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ Û ··Ú·‚›·ÛÙË, ۯ‰fiÓ ÈÂÚ‹. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ̤۷ Ô˘ fiÛÔ ÈÔ Ù·ÂÈÓ¿ Î·È ÚÔÛˆÈο Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·ÌÈ¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ¿ÓˆıÂÓ, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ £Âfi. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙË ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÔ˘ ÙÚfiÔ. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi: Ó· ÌÈÏ¿˜ Ì οÔÈÔÓ ÎÈ fiÙ·Ó ÓÈÒıÂÈ Ó· ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÂÓÒ ¿Ú·˘Ù· ÙÔÓ Î·Ï›˜, Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ÙËÏÂʈÓËÙ‹˜ ÙÔ‡ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ϤÂÈ “Ë ÎÏ‹ÛË Û·˜ ÚÔˆı›ٷȔ . ∫È ·Ó Û˘Ì‚Â› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÂÓÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·ÙÂ, ¤ÂÛÂ Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô Ô˘ ÔÚıÒıËΠ¿Í·ÊÓ·, ·ÎÔ‡˜ Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ: “¢ÂÓ Â›¯· Û‹Ì·” . ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜. ªÂ ÙÔ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ó, ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ì ÙÔ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔË Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ηٿ ‚¿ÛË ˙ËÙÔ‡Ó, ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Î·È ·ÂÈÏËÙÈ΋. TËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ̤۷ Ô˘ fiÛÔ ÈÔ Ù·ÂÈÓ¿ Î·È ÚÔÛˆÈο ›ӷÈ, ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

ÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∞¯. ª¤Ô˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ∞¯. ª¤Ô˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·ÏÈfi˜, ÛÙ·ıÂÚfi˜ ʛϷıÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °¿ÙÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫. °¿ÙÔ˜ “ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó fiÙÈ ¿Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∞ԉ›¯ÙËΠ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Û ‹ÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. º¿ÓËΠÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÍÂÚ Ò˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Û ¯·ÌËÏÔ‡˜, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÙfiÓÔ˘˜. ∞ԉ›¯ÙËÎÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·˘ÙfiÓ ·ÁÒÓ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °¿ÙÔ˜. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ϤÔÓ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜. “™Ù· ‰Èο ÌÔ˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ·ıÒÔ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·Ó ËÁ·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √ ∞¯. ª¤Ô˜ Â›Ó·È ÈηÓfiÙ·ÙÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. ∂›Ó·È, fï˜, ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜. ΔÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÒ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË. ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô ∞¯. ª¤Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó·

·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiˆ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Í¤ÚÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔ ·Á·¿ÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯. ª¤Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ŸÔÈÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂÁÒ Â›Ì·È Ì·˙› ÙÔ˘. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯. ª¤Ô Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘. ΔÔÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ·fiÏ˘Ù·, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿Óˆ Î·È ÂÁÒ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔʤÚÂÈ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. “¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· χÛË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¿ÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¯·Ì¤ÓË. £ÂˆÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ¤Ê˘ÁÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‹ÍÂÚ Ò˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ›, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¤ÎÏ‚ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚÔÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Â›Ó·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °¿ÙÔ˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ, Ù· ËÂÈÚˆÙÈο, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Èı·ÓfiÓ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...17ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 9...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...15ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 8...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...15ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 8...15ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

∞ÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·

∫ÔÌ̤ӷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ¢˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ·Ù› οı ̤ڷ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı›, ·ÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ŒÓ·˜-¤Ó·˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÍÔÊÏË̤ÓÔÈ ÔfiÙÂ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· “ÎÏ›ÛÔ˘Ó” ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Ó ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜.

Àfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ¢ÂÓ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ·Ó ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·Ó ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Drury Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ™›ÚÂÚ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚÔ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ªfiÛ¯Ô, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ “Ì·ÎÚÈ¿ Ë ‚·Ï›ÙÛ·” Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘. ∫∞Δ. Δ∞™

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫¿ıÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÓÙÚÒ‰ÂȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂§°∞ ˆ˜ ·›ÙÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ΔȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙‹ÙËÛÂ, ¿ÏψÛÙÂ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù¿¯ÈÛÙ· Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ı· ÙȘ ¤¯ÂÈ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·ÊÔ‡ ÙȘ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·Ó ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ Δƒπ∞¡Δ∏

∫ÂÚ‰ÒÔ˜ ΢ÓÈÛÌfi˜ ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ π·ˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ Ë ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙÔ ÂӉȷ›ÙËÌ· Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ô˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÁÚfiÓ ËÁfiÚ·˙Â... øÛ·‡Ùˆ˜: ΔÈ ¤Ú·ÍÂ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï; ∞Ôχو˜ Ù›ÔÙÂ. ∏ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Î¿ÔÈ· ËÌ›ÌÂÙÚ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÊ·ÏÔ‡˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó¿·˘ÛË. √ ƒÒÛÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ °ÈÔ‡ÏÈ ∞ÓÙÚ¤ÁÈÂÊ, Ô˘ ›¯Â ÎÏËı› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï, Â›Ó·È Î·Ù·¤ÏÙ˘: “ªÂÙ¿ ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï fiÏË Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰Â¯ı› Ï‹ÁÌ· Ë Ê‹ÌË Ù˘. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï ‰ÂÓ ÌÂÏÂÙ‹ıËΠfiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ‰ÈfiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ë ˘ÚËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ηıfiÏÔ˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋” ... ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜: “√È π¿ˆÓ˜ Â›Ó·È Ôχ ¿ÏËÛÙÔÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î¿ı ÂηÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ‚¿˙ÂȘ Û ٤ÙÔÈ· ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi‚ÏËÙ· ˘„ËÏ‹˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÊˆÙÈ¿˜ ·Ó ¤ÛÂÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÌÔÈÚ·›· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÁÈ·Ù› ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· “η›Ó”. £· Û˘˙ËÙËı› Ë ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ë ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·fi ÙÚÂȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÛÙ· ·ÚÎfiÌÂÙÚ· Î·È Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·. °È· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· ·ÚÎfiÌÂÙÚ·, ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È. ΔÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Î·È Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·, ÔfiÙÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÎÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ. √ ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÂÓÒ ÔÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÈÊı› ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·.

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ

∫∞Δ. Δ∞™

“¶Ò˜ Ì ÂÎÌˉÂÓÈṲ̂ÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ˘fi ηٷÛ΢‹, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ 55-60% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘; ª‹ˆ˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Â›Ó·È ›Û˜ Ì ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ;” . ΔËÓ ÂÚÒÙËÛË ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· “ηٿ 3,9% ·˘Í‹ıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ - Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÚÛÈ - Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ. ªÂٷ͇ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¯·ÏÎÔ‡ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 25,1%, ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‡ ÔÏÈÛÌÔ‡ 16,3%, ÙˆÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ 15,7% Î·È ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ-Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÈÓÔÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·Ù¿ 13,4%. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ·fi ÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÌÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ÔÏÈÁÔÒÏÈ·-ηÚ٤ϔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰fiÌËÛ˘; ∂›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÙÈ̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ; ∂›Ó·È ˘„ËϤ˜ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ; Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ· Î·È Ó· ‚ÔχÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ; ∞.º.

√ÊÂÈϤ˜ ™Ù· 5,5 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ó¤Ô. ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ ϤÔÓ, Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÁÔÚ¿, Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ¢ڇÙÂÚ· ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó. º.™.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ΔË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤Ô˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·. ∂ÈϤÔÓ, Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û fiÏ· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ë ¢∂À∞ªμ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈο, ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·.

™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚԤ΢„ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Î·È ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÚÔ‡Û· Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∞ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÈÂΉÈΛ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ÚÈÛÛ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜.

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ∏ ¿ÛÎËÛË ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂΉËψı›. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ıˆÚ› ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ˆ˜ ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔÓ Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ı· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Û Îϛ̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘. μ.∫.

∂Í·Ê·Ó›ÛÙËΠ¶ÂÚ›ÂÚÁ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ƒˆÙ‹Û·Ì ¯ı˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù›ÔÙ· ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¤ÏÏÂÈ„Ë Û Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ·fi ˘ÏÈο. ∂ȉ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë “ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹” ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ì·˜. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·

∫¿ÓÙ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ...

√ Î. ¶¿ÚȘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫fiÛÈ·‚·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi Ù· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ÂÈ̤ÓÔ˘Ì Û ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓÒ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÌ‚ÔÈ Ì ΢ÎÏÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÔÏÏ¿. ÷ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÌˉÂÓÈÎfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ô ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Èı·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÛÊÔ‰Ú‹ Ï·ÁÈÔÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. •¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·fi ·ÊËÚËÌ¿‰· ‹ ÙÔ “ÚÔÏ·‚·›Óˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ” Û ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ʷӿÚÈ· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, fiˆ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Ë ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ fiÔ˘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ê·Ó¿ÚÈ Û οı ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. √È ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Íԉ‡ÙËÎ·Ó Ô˘Î ÔÏ›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ê·Ó¿ÚÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ,·ÊÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË. ∫·È Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó¿ ÒÚ·, Ë̤ڷ Î·È ÂÔ¯‹. ∞ÎfiÌË ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ· ÈÔ ÏfiÁÔ Ë fiÏË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÙÔÈΛ·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜” .

“∂˘Ù˘¯Ò˜ ‹ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈÔÈ Ù·ÁÔ› Ì·˜, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ÌËÓ Ï‹ÙÙÔ˘ÌÂ. ¡¤· ȉ¤·, Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ÔÔ›· (ȉ¤·) ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂȉÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ÔÈ (Û˘Ì·ı›˜) ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ˘˜ ηٷϷ‚·›Óˆ... ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ∞Ú¯‹ (‰È·¯ÚÔÓÈο) Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ Ù· ∂πÃ, ·ÊÔ‡ “ÊÚfiÓÙÈÛ” ÁÈ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ fiÔ˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ∂›Ì·ÛÙ ÁÈ· Á¤ÏÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË fiÏË. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ͽη ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ηٷı¤Ùˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ¢ı˘Ì‹ÛÔ˘ÌÂ: 1. ∏ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ Ì‹Ó·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÌÔÓÔ› ·ÚÈıÌÔ› ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î.Ï. ™Ùfi¯Ô˜: ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ì fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·˘Ù/Ù· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Áηڿ˙. ¶·Ú¿Ï¢ÚÔ fiÊÂÏÔ˜:˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ·ÊÔ‡ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ¿Ó·Ú¯Ë fiÏË Î·È ÙÔ Ù˘¯fiÓ Û¿ÛÈÌÔ „˘Á›Ԣ ‹ οÚÙÂÚ Û ÚÔÂÍÔ¯‹ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ “Ê˘ÙÚÒÛÂÈ” Û ϿıÔ˜ ÛËÌ›Ô. 2. ¡· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ¤ÓÙ (5) ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙ¿Û˘ ƒ40 ·Ó¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ·ÓÙ› ÌÈ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ·. ™Ùfi¯Ô˜: ∏ ·ÓÙÂÏ‹˜ ηٷÚڿΈÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¶·Ú¿Ï¢ÚÔ fiÊÂÏÔ˜: √È Ô‰ËÁÔ› ı· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¯Ù˘¿Ó ÙËÓ

¶˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; Ÿ¯È ¢¯·ÚÈÛÙÒ... √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶˘ÚËÓÈ΋ ·ÂÈÏ‹!!! ªÈ· ·ÎfiÌ· ·ÂÈÏ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ› fiÛÔ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ ÌÔÚ› Ó· Á›Ó·Ì ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ∫È ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÔÏÏÒÓ Ú›¯ÙÂÚ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ï›Á· ÂηÙÔÛÙ¿ ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ ÒÛÙÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì ˆ˜ ·˘ÙÔ·ÁÈ‰Â˘Ù‹Î·Ì ÎÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÚÌ·È· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ÂÌ›˜ Ù· “¤Í˘Ó· Ô˘ÏÈ¿” Ô˘ È·ÛًηÌ ·’ ÙË Ì‡ÙË!!! ∫È Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÎÔ¿˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ÛËÎÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ó· Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·Ú˘‰fiÙÛÔ˘ÊÏ· ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ·Û˘ÏÏÔÁÈÛÈ¿˜ Ì·˜. ∫È fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛˆÚÈ¿ÛÂÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜, ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÌ›˜ Ó· ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï·˘¯›· Ì·˜. √È ÈÛ¯˘ÚÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÌÔ¯ıÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ÙÈı·Û‡ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÙÔ Á¤ÏˆÙ· ÛÙ· ¯Â›ÏË ÂÓfi˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÂȂϤÂÈ ÙËÓ Â›ÁÂÈ· ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜!!! ΔÒÚ· ·ÁˆÓÈÔ‡ÌÂ, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È fiÙ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ· fi¯È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ¤„Ô˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·Ì˘Óıԇ̠·¤Ó·ÓÙÈ Û ˘·ÚÎÙÔ‡˜ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÈ‚ÏËıԇ̠ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ. ΔÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÎıÚ¤„·ÌÂ, ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ù‡¯ËÌ·, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÂÓfi˜ ÌË ËıÈÎÔ‡ ·ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ η˘¯¿Ù·È ˆ˜ Ó›ÎËÛ οı ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜ ÙÈÌËÙ¤˜ Î·È ÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ∏ ÂÎÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¤ÙÛÈ

fiˆ˜ ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ·ÔηχÙÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ¤ÚÌ·˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, ÙËÓ ·ÔÛ¿ıÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙˆÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ·ÓÔËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔÓÔËÛ›·˜ Ì·˜. ∫·È ÙÒÚ· ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÂÓfi˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÏÈÔ„˘¯Ô‡ÌÂ Î·È ÙÚ¤ÌÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÊÚ›ÎË Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜. ∫È ·Ó οÔÈÔ˜ ʈӿÍÂÈ ÁÈ· ·Á¿Ë, ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÁÈ· Ù·›ӈÛË, ÁÈ· ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ı· ıˆÚËı› ¿Ú·Á ·ÓfiËÙÔ˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È “ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜” ‹ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¯¤ÊÚˆÓ ÓÔ˘˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÔχ ·ÚÁ¿ Î·È ÂÈ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· È· Ù· ·‰‡Ó·Ù· ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· ÍÂı¿„ÂÈ ·fi Ù· ÂÚ›È· Û·ÈṲ̂ӷ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜; ∞˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì fiÛ· ̤۷ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÎÈ fiÛÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·Ó Úfi¯ÂÈÚÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· “ı¤Ïˆ” ÙÔ˘ Ì‹ˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÛÒÛÂÈ Î¿ÙÈ ·’ Ù· ̇¯È· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘!!!” .

∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù· ÌËӇ̷ٿ Ù˘ √ Î. ™‡ÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Ù¤ÏÂÈ· ÁÏÒÛÛ·, ‰ÈfiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ™·Ê‹ÓÂÈ·, ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏfiÁÔ˘, ÏÔ‡ÛÈÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÏÂÙ¤˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÓÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ٷ¯Â›˜ ÎÈ ·ÎÚȂ›˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÊÚ¿ÛË “fiÛÙȘ ¤¯ÂÈ Ù‹Ó ÁÏÒÛÛ·Ó ¤ÍÂÈ Î·› Ùfi Ó‡̷” . ∏ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ÂÙÒÓ. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÎÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ϤÌ ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓfiÓ Ô˘Ú·Ófi, ÙÔÓ ‹ÏÈÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ϤÍÂȘ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ Î·È ÚÔÔÌËÚÈ΋ ÂÔ¯‹, ÂÓÒ fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ÙËÓ ·Ú¯·›· Ú›˙·. ∏ ‚·ÛÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰È·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ̤ۈ Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ.

ÂÍÔ˘Û›·, οÙÈ Û·Ó ·Î›Ó‰˘ÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ËÏ·‰‹... 3. ™ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˘fi ÌÂٿٷÍË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, Ô˘ Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó Û 10ÏÂÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË, Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜. ™Ùfi¯Ô˜: ∏ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË Ì ‰È¤Ï¢ÛË (fiˆ˜ ·ÏÈ¿) ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¶·Ú¿Ï¢ÚÔ fiÊÂÏÔ˜: √È ‰ÂοÏÂÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ı· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘, ·ÊÔ‡ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÚÔ‹. 4. ¡· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ-ÁÓÒÛÙ˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù/ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó. ™Ùfi¯Ô˜: √ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ı· ›¯·Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó. ¶·Ú¿Ï¢ÚÔ fiÊÂÏÔ˜: Δ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο fiÛˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÌÏÔ΋ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. 5.¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ‚¿ıÚ· ÁÈ· ÛÏ¿ÏÔÌ Ô˘ ı· “‚ϤÔ˘Ó” ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ™Ùfi¯Ô˜: ¡· ÌËÓ Ì·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ·˘Ù/ÙÔ ÛÙË fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›, ·ÏÏ¿ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Ó· ԉ‡ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Î·È Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È Ì ¿ÏÌ· ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È. ¶·Ú¿Ï¢ÚÔ fiÊÂÏÔ˜:√È Ô‰ËÁÔ› ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ˙ÔÁÎÏ¤Ú Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ı· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ı¤ÛË Û ÙÛ›ÚÎÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÎÔ˘Ú¿Ûˆ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ∫¿ÓÙ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î‡ÚÈÔÈ, Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ...” .

Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ: π·ÙÚÈ΋, º˘ÛÈ΋, ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·, °ÂˆÌÂÙÚ›·, ª·ıËÌ·ÙÈο, ºÈÏÔÛÔÊ›·, ÃËÌ›·, ¶ÔÏÈÙÈ΋, £ÂÔÏÔÁ›· Î·È Û fiϘ ÙȘ Ù¤¯Ó˜: ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, £¤·ÙÚÔ, ∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜, ªÔ˘ÛÈ΋, ¶Ô›ËÛË Î.Ï. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ?¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎfi˜ ·ÊÔÚÈÛÌfi˜: “£Âfi˜ ÂȘ ÂÛÙ› ·˘ÙÔÁÂÓ‹˜... ÂÓfi˜ ¤ÎÁÔÓ· ¿ÓÙ· Ù¤Ù˘ÎÙ·È” . (√ÚÊÈÎÔ› ‡ÌÓÔÈ, 3.500 .Ã.). √È ŒÏÏËÓ˜ ¿ÏψÛÙ ‰ڷ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏ ϤÍË ∞§º∞μ∏Δ√ - ALPHABET ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. ∫·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ·ÎfiÌË ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÁÈ· Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ - ÂÊ¢ڤÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ Â˘ı·Ó·Û›· ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi, Ô Ì›ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ¿‰Ó˘, ÙÔ √ȉÈfi‰ÂÈÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈο, fiˆ˜ Î·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Î·È Ô ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∏ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¿Óˆ ·fi 5.000 ÔÌËÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ, ·˘ÙÔ‡ÛȘ ‹ ÂÓ Û˘Óı¤ÛÂÈ, fiˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÚÂÙ‹, ÁÂÏÒ, ıÚËÓÒ, ÓÂfiÙ˘, ·ÙÚ›˜, ¤Ï·ÁÔ˜, ‰›Î·ÈÔ˜, fiÏÔ, fiÚÎÔ˜, ‚Ô˘Ï‹, fiÏÂÌÔ˜, ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÎÈ ¿ÏϘ. ™‡ÓıÂÙ·: ∞fi ÙÔ ·˘‰‹ -¿Ó·˘‰Ô˜, ·ˇ‰ËÛ·, ·fi ÙÔ ı·Ì¿-ı·ÌÒÓ, ·fi ÙÔ ¿ÚÔ˘Ú··ÚÔ˘Ú·›Ô˜, ·fi ÙÔ ¯ıÒÓ-˘Ô¯ıfiÓÈÔ˜, ·fi ÙÔ ÏÒË-ψÔ‰‡Ù˘, ·fi ÙÔ ‰fiÚÔÓ-ÂȉfiÚÈÔÓ, ÎÔÚ¤ˆ-ÓˆÎfiÚÔ˜, ·Ï¤Íˆ-·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ, ÙËÏÂ-ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙËϤʈÓÔ, ÙËÏÂΛÓËÛË, ΢ÓÒ-ÚÔÛ΢ÓÒ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏÔ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ - ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ıÂÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. √È ÙfiÓÔÈ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÈο ÛËÌ›· Î·È Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·ÊˆÓ›· ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ηı·Ú¿ ÌÔ˘ÛÈ΋. √ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ì·˜ π¿Ó˘ •ÂÓ¿Î˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ˜ Ù˘ ™˘Ì·ÓÙÈ΋˜. ∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ÂÚ›¯Â ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· Î·È ÙË ÌÂψ‰›·, ‰ÈfiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›¯Â Ù· ʈӋÂÓÙ· Î·È Ù· Û‡Ìʈӷ ·ÚÌÔÓÈο ‰È·ÚÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â‡Ë¯Ô Û‡ÓÔÏÔ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â‚ϋıË ·‚›·ÛÙ· Î·È ¯¿ÚË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. ŒÊÙ·Û ÛÙËÓ ˘„›ÛÙË ·ÎÌ‹ ηٿ ÙÔÓ ∂’·ÈÒÓ· .Ã. (πˆÓÈ΋ - ∞ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜). ∏ ÂfiÌÂÓË Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ηÌ‹

Â›Ó·È fiÙ·Ó Ô ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙ· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ë ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ı· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ËÁÂÛ›· Î·È ı· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ıÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi (ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘). ™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÏÒÛÛ·, Ì ٷ 72.000.000 Ï‹ÌÌ·Ù·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË ·ÚÓËÛ›ÁψÛÛÔ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÓËÛ›·ÙÚȘ, ·ÚÓËÛ›ıÚËÛÎÔ˜, ·ÚÓËÛ›ıÂÔ˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ·Ó¤Î·ıÂÓ ¤ÙÚÂÊ·Ó Û‚·ÛÌfi Î·È ‰¤Ô˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, fiˆ˜: ÛËÌ·›ÓÔÓ - ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓÔÓ, ·ÚÈıÌÔÁÏÒÛÛ·, ÁÏÒÛÛ· Ù˘ 4˘ Î·È 5˘ ÁÂÓÈ¿˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î.Ï. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÌÈ· ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ı¤Ì·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÔÏÏ¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÎÙڈ̷ÙÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ·, fiˆ˜ ÍÂÓÔÌ·Ó›·, ÍÂÓfiÁψÛÛ˜ ÂÈÁڷʤ˜, greeklish ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ·ÙÔÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Î.Ï.. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ΛÌÂÓ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ·ÓÙ› Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÈÛÙ‹ η Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋. ∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ (πˆÓÈ΋, ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓ‹ Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘) ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÛËÌ·›ÓÔÓ Î·È ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓÔÓ, Ú¿ÁÌ· ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›·. ∞Ê·ÈÚ› ·ÓÙÂÏÒ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋˜ - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ˘ÌÓÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·Ú·ÔÈË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÚÔηÏ› Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ ÃÚÈÛÙÂÒÓ˘ÌÔ ϋڈ̷. ∞ÎfiÌË ·Ê·ÈÚ› ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·, ÚÈÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿, Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ∫È‚ˆÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈÎfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ÙȘ ¯ÈÏÈÂٛ˜ Î·È Ô˘ Â›Ó·È Ë ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È fi,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ì” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∞fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı¿ÙÚÔ˘. ∂›Û˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁڿʈӔ .

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÷Ù˙Ë·Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

°È·Û·ÁÈ¿ ¶·Ó·ÁÈԇϷ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∞fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ï›ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÛ˜ ˘‹Ú¯·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·. £· Ú¤ÂÈ Â›Ù ӷ ÊÙÈ·¯Ù› οÔÈÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ù ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ·” .

∞ÁÁÂÏÈ΋ §‡Ú· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿

“¢ÂÓ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi” .

™Â ¿ÚÎÈÓ ‰›ÙÚÔ¯ˆÓ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Â˙Ô› Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ·ÚηÚÈṲ̂ӷ Ô¯‹Ì·Ù· ‹ Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È ÛÙ· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë fiÏË ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∫·È Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÒÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. 줂·È·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ, Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ηӤӷ ·Ôχو˜ ̤ÙÚÔ. ÿÛˆ˜ Ó· ·ÚΛ ·Ï¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ó· ÂÚËÌÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ·fi Â˙Ô‡˜, fiÛÔ Î·È ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞¡. ∞ƒ.

™Ù¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ™Â ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ Ì ÙËÓ ∫·ÙÛÒÓË. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ˘fi ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ΔÚÔ¯·›· Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› Î·È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ΔÚÔ¯·›· Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μ.∫.

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ¡¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ı¤ÙÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ¿ÚÎÈÓ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·. ∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘... “°ÂÈ· Û·˜. 濯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÈÔ Û·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚοÚÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó·

∞Ô„›ÏˆÛË ÙÒÚ· ·Ì¤ÓÔ˜ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. ∫ÂÚ·ÌÈο Î·È ·Ú¯·›· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ô˘ ıÂÚȇÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Î·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û ‡„Ô˜ Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ·. ∞Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·ı·ÚfiÙÂÚÔ˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ú¤ÂÈ Ë ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ·. ¶ÚÈÓ Ù· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· ÛÔÚÈ¿ÛÔ˘Ó...

Ã

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Áηڿ˙ ÎÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ fi¯ËÌ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ Â›ÁÂÙ·È. •¤ÚÂÙ·È Ì‹ˆ˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ;”. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ, ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÔ›, ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ÌÂ Û˘ÓȉÈÔÎً٘ ‹ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ (¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ), Û ȉȈÙÈο ¿ÚÎÈÓ, Û ڿÌ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ, Û ‰È·‚¿ÛÂȘ Â˙ÒÓ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Û ÚÔ·‡ÏÈ· ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜) Î.Ï. ∫·È Ô ÂÁηÏÒÓ, Ó· οıÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Áηڿ˙, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ fi¯È Ê˘ÛÈο fiÙ ı· ·Úı› Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÂÓ ‚·ÚȤ۷È, ·ÏÏ¿ fiÙ ı· ÙÔÓ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ë ΔÚÔ¯·›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ, ·Ó ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈο ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ‰È¿ıÂÛË, ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ∂ÈÎfiÓ˜ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜. ªÂ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÚ›· - Ù¤ÛÛÂÚ· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ 80 ¢ÚÒ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÓÔ›ÎÈ·˙ ÁÂÚ·Ófi ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ Î·È ı· ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó 20 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ï‹ÚˆÓ·Ó Î·È Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

¡· ÂÚÈÏËÊı› Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ “∞›ÙËÌ· Ó· ÂÚÈÏËÊı› Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ه͈˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ȉڇÛˆ˜ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ˘¤‚·ÏÂ Ë ŒÓˆÛË °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi °ÂˆÚÁ›·˜ ∞ı. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ” .

ÌÂÚ›‰·˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ •. ∑ÔÏÒÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ·Ó·ÙÈÌ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡ÌÂı· Û ÏËıˆÚÈÛÌfi “Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›” .

∫ÏÂÈÛÙ¿ ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ Ù· ·ÚÙÔÔÈ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ “∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ Ù· ·ÚÙÔÔÈ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈÒÓ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜, Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÚÙÔÔÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÂÚÁ›· ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ‰È·ÚΛ·˜ ·fi ÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÈχÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” .

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ƒ¿ÏÏË ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ °. ƒ¿ÏÏ˘ ¤Êı·Û ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÁÈ· ÂÓı‹ÌÂÚË ÂÚÈԉ›· (Û·ÊÒ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜) ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÓËÛÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ §·Û‹ıÈ, ÙË ¡Â¿ÔÏË, ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÙËÓ πÂÚ¿ÂÙÚ·, ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ÙË ™ËÙ›· Î·È Ù· ÷ÓÈ¿” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ “¶ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1981 ÙÔ 30% Ô ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÌÈÛÙ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÊË-

§‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó; ∞.º.

π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ª›· ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ·’ fiÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÓÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ· ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù·. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔÓ μÔÏȈÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ÚÁ›Â˜, ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Î·ı›˙ËÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ›Ûˆ˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004, fiÙ·Ó ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜, ÁÈ·Ù› ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ Í¤Ó˜, ·ıÏËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. ∏ ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Â˙Ô› ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ·ÊÔ‡ ¤Ó· ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜. √È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ‚ϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘˜... ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË.

£. ∫. μ.

19 ª·ÚÙ›Ô˘ 1981

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

/5

¢ÚfiÌÔÈ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“§Â›Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο οÔÈÔ˜ Ô˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÔÏÈÙÈÛÌfi. °È·Ù› ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ªÂÚÈÎÔ› Â›Ó·È ÂΛ ·Ï¿ ·fi ÛfiÓÙ·” .

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

∞Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ƒ›¯ÙÂÚ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÒÓ “∞fi ÙÔ °Âˆ‰˘Ó·ÌÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 14.20 Î·È ÛÙȘ 18.56 ÔÈ ÛÂÈÛÌÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÁÚ·„·Ó ‰‡Ô ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¤ıË 4,5 Î·È 5,1 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌÔÁfiÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ 24˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 180 ¯ÚfiÓÈ·... ∏ ÙÚ¿Â˙· Citibank Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ÏËÛÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∏¶∞. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó 245.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¶ÚÈÓ 150 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ª·ÔÚ› ÛÙË ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡Â‚¿‰· ÓÔÌÈÌÔÔÈ› Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË.

¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ πÙ·ÏÔ·ÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ “ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·Ó·Îˆ¯‹” Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “√ ¡ÔÓfi˜” , ·ÊÔ‡ ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ “Ì·Ê›·” Î·È “Îfi˙· ÓfiÛÙÚ·” ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÚÂȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÓÙ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÔÎÈÌÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ∫ÔÏÔ‡ÌÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË

⁄ÊÂÛË 6,6% ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ∞£∏¡∞ ,18.

™Δ√-6,6% “ηٷÎÚËÌÓ›ÛÙË-

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ·fiÛ˘ÚÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 18.

¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ Û¯ÂÙÈο ÌÂ

ÙÚ›ÌËÓÔ 2009 (Ì›ˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ηٷӿψÛË Î·Ù¿ 1,9% fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË Î·Ù¿ 8,6%).

√È ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Á›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7,6% (ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì›ˆÛË 19,4%).

∞‡ÍËÛË 12,8% ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ì›ˆÛË 3,2%.

μ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜

ƒfi‚ÏÈ·˜: ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÒıËÛË ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 18.

Œ

ÓÙÔÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î. Ernst Burgbacher. √ Î ƒfi‚ÏÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÙËÓ ¶¤ÌÙË (ÚÔ¯ı¤˜) ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜. √ Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘˙‹ÙËÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: - ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÂÓÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Invest in Greece. - N¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ (3894/2-122010) ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜- ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. - √ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (3908/1-2-2011) - ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜ (2011-2012) ÁÈ· ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ™˘Ìڿ͈Ó

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™¢πΔ) - Δ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÚÁ·Ï›· (∂™¶∞ -∂Δ∂∞¡ Î.Ï.) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. - £¤Ì·Ù· ÚÔÒıËÛ˘ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· - √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ∏ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Â·ÊÒÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ.

ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙË ÂÁ·ÎÏÈÔ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∏ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÂÓfi˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. Δ˘¯fiÓ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. Δ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÎÔ‡ÛÈ· ·ÎÈÓËÛ›· (ηٿıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À ), ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ™Â Ô,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ô¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ‚‚·›ˆÛË Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û 4 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ √¯ËÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂¢√∂) ‹ Û ÛËÌÂ›Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ¿ÏÏË ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ηÙfi¯Ô˘˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· Ù¤ÏË ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÒÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó. ë√ˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Û 6 ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ó Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 150 ¢ÚÒ, ÙfiÙ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÊ¿·Í.

Δ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 4Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 4,35% ·fi ÙÒÛË ÂÚ›Ô˘ 2,1% ÙÔ 2009 Î·È ¿ÓÔ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 1% ÙÔ 2008. ∏ ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· (Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 0,7% ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ, ηٿ 5% ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ, ηٿ 5,1% ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ 6,6% ÙÔ ‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ), Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Î.Ï.), fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 6,7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰’

√È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ηٿ 27,8%, ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÙÔ˘ ∞∂¶. ∞fi ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2000- 2008 ·ÊÂÓfi˜, Î·È 2009- 2010 ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÈʇϷÍË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· Ù· ÙÚ›ÌËÓ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2009- 2010 ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Á›ÓÔÓÙ·È Ì ‰Â‰Ô̤ӷ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ¿ÌÂÛ˜ ËÁ¤˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000- 2008 Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÙÚ›ÌËÓ·.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∂™∂∂: À¤Ú ÂÓfi˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢. ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜

∞£∏¡∞, 18.

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 28, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 33955 ∫ÈÓ. 6932 141032 E-mail: c_rigopoulos@yahoo.gr

“∏ ¯·ÌËÏ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È

›Ûˆ˜ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ ÌÂȈ̤ÓÔÈ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎÔ› ‰·ÛÌÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜” . ∞˘Ùfi ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ Û ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô “ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘” . √ Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiÛÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÓÔÙÈο Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ, ÙfiÛÔ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, fiÛÔ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

¶ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙÔÓÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›

°ÂÚÌ·ÓÈÎfi “ÌÏfiÎÔ” ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ μ∂ƒ√§π¡√, 18.

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‚Ô˘Ï‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ

¯ı˜ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ - EFSF). “∂›Ì·È ηٿ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ¯ÒÚ˜ ı· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙȘ ·‰‡Ó·Ì˜”, ‰‹ÏˆÛ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô ΔfiÌ·˜ ™›ÏÌÂÚ¯ÔÚÓ, ÙÔ˘

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (CSU), Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó fiÚÈ· ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿Û¯Ô˘Ì”, ÚfiÛıÂÛÂ, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, ¿ÓÙˆ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‚Ô˘Ï‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î¿ı ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ EFSF. ŒÙÛÈ, οı „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

ª¤ÚÎÂÏ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ¤‰ˆÛ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔ EFSF, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ·¢ı›·˜ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÓÙ› Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ “ÛÙ›ÁÌ·” Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡... ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·ÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘

™Ù· ¿ÎÚ· Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ¶¿ÁηÏÔ˘ - ™Àƒπ∑∞ ΔÔ “ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ” ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Âη٤ڈıÂÓ ∞£∏¡∞, 18.

Õ

ÁÚÈÔ˜ η˘Á¿˜ ͤÛ·Û ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡... ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ô˘ÚÙÒÌ·ÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤Íˆ ·fi Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙ· ∫·Ï‡‚È·, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÔÌ¿‰· 11 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¤ıÂÙ ‰Â›ÓÔ. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰¤¯ıËΠÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ ¤Ì·ı·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·’ ¤Íˆ. ∞Ú¯Èο ˘‹ÚÍ·Ó Î¿ÔȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÍ‹Ïı Ù˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

ªÂÚ›‰· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÙÔ˘ ¤Ù·Í·Ó ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·. ŸÙ·Ó Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È Â¤ÛÙÚ„Â, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ª∞Δ ‰ÈfiÙÈ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ù· fiÛ· ›Â Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ó¤Â˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÓÒ fiÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ÒÚ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·ıÒ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÏÔÈfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÔΛ̷Û ٷ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙ· ∫·Ï‡‚È·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· “··Ú¿‰ÂÎÙ·” ÂÓÒ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηÙËÁÔÚ› ¢ı¤ˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú·, ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. “√È ÁÓˆÛÙÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ -·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Îϛ̷ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ¿‰Ú·Í·Ó ÙËÓ ’¢ηÈÚ›·’... ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÂÈ-

∏ ·ÌÂÙÚÔÂ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÔÈ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ÍÂÛ¿ Û ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÂÚ·ÛÙÈο, ÛÙÔÓ ‰Â Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘ÌÂ

ÛÔ‰›ˆÓ fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÒÓ ÛÙ· ÌÏfiη Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ Â›Ó·È ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ªÂϤÙ˘ ¶fiÁη˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ π·ÙÚÔ‡” ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË” ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. “∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ -ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο- ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜, Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Î·È ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô‰ËÁ› ÌÔÈÚ·›· Û ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿” ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “§˘ԇ̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜.

ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. √ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ π·ÙÚÔ‡, Ô˘ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ‰‹ÏˆÛ ̤ۈ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡ “μ‹Ì· FM” ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ· ∫·Ï‡‚È·. “◊ÌÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ΔÔ ¤Ì·ı· ÙËÏÂʈÓÈο ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˘.

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ·ÚÈıÌfi ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›· Ë Citigroup μƒÀ•∂§§∂™, 18.

∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ı· ηٷʤ-

ÚÂÈ Ó· ˘Âڂ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Â¿Ó “·ÚÈıÌfi˜ ¯ˆÚÒÓ” ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È “ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÙÈÌ¿ Ô °Ô˘›ÏÂÌ ª›ÙÂÚ Ù˘ Citigroup. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ˆÚÒÓ ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ πÛ·Ó›·. Ÿˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙÔ ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û٤ϯԘ Ù˘ Citigroup ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Bloomberg ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜), ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û Â›Â‰Ô ∂∂ ·ÏÒ˜ ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¢È¿ÛˆÛ˘. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ∂∂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘ÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ Û ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ª›ÙÂÚ, ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. √È μڢͤÏϘ ›¯·Ó ȤÛÂÈ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜- ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ̛· ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹. √ Ó¤Ô˜ πÚÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ŒÓÙÓ· ∫¤ÓÈ ‰ÂÓ ˘¤Î˘„ ÛÙȘ ȤÛÂȘ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ “·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÂÌ¿˜”. √ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ Citigroup ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂∂ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ηıfiÚÈ˙·Ó ΢ڛˆ˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Â›Ó·È “·È¯Ó›‰È Ì ÙË ÊˆÙÈ¿”, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙ·ÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 18.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 5, ∏̤ڷ: 6Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 18-03-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 6Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 97 Î·È 114.

ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 114393 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 97914 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 97936 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 114415 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 97647 97901 114126 114380 ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 97509 97533 97830 97875 97879 97999 114012 114309 114354 114358 114478 114988 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 97031 97036 97039 97057 97058 97063 97067 97068 97075 97081 97085 97104 97117 97133 97134 97141 97164 97169 97178 97184 97188 97219 97230 97233 97246 97266 97316 97318 97345 97354 97402 97405 97415 97435 97453 97468 97475 97477 97502 97505 97514 97548 97556 97592 97607 97609 97660 97670 97684 97693 97699 97701 97740 97748 97749 97781 97809 97813 97817 97825 97848 97851 97876 97881 97906 97922 97942 97944 97954 97995 114027 114035 114071 114086 114088 114139 114149 114163 114172 114178 114180 114219 114227 114228 114260 114288 114292 114296 114304 114327 114330 114355 114360 114385 114401 114421 114423 114433 114474 114510 114515 114518 114536 114537 114542 114546 114547 114554 114560 114564 114583 114596 114612 114613 114620 114643 114648 114657 114663 114667 114698 114709 114712 114725 114745 114795 114797 114824 114833 114881 114884 114894 114914 114932 114947 114954 114956 114981 114984 114993 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 97 ∫∞π 114. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 97000 ¤ˆ˜ 97999 Î·È ·fi 114000 ¤ˆ˜ 114999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

ŒÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

∂›ıÂÛË ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ¡¢ Ô ∞Ó·ÛÙ. §È¿ÛÎÔ˜, ÁÈ· “Â΂ȷÛÌÔ‡˜” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô §∞√™ ∞£∏¡∞ ,18.

ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘,ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â¤ÎÚÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÂÍ·¤Ï˘Û ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÂÓÒ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚÔ¤‚ÏÂ 20 ‰ÈÛ. ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011-2014, Û‹ÌÂÚ·,ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤ÊÙ·Û ӷ ÚԂϤÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· ‰ÈÏ¿, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢¡Δ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ Ë ‡ÊÂÛË ·Ó·¯·ÈÙ›˙ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. “¢ËÏ·‰‹, ·ÓÙ› ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÔ˘Î¤Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô˘, fï˜, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ¿ÏÈ Û Ӥ· ̤ÙÚ·. “¡· ÁÈ·Ù› ›· ÛÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢.

ªÂı·‡ÚÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ °È· ÙȘ μڢͤÏϘ ·Ó·¯ˆÚ› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î . ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ fiÔ˘ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜.

™ÙÔ “Ì·ÓÙÚ›” Ô ∞Ó. §È¿ÛÎÔ˜ ™ÙÔ “Ì·ÓÙÚ›” Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂˘‚Ô›·˜ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ §È¿ÛÎÔ˜, Ï›Á˜ ÌfiÓÔÓ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ §∞√™.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤-

ÚË Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ ÛÙÔ §∞√™ . ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, fï˜, fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ-

΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰¤¯ÙËΠ“ÙÈÌËÙÈ΋” ÚfiÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· fiÙÈ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. “√ Î. §È¿ÛÎÔ˜ ˘·Ó·¯ÒÚËÛÂ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰¤¯ıË. §˘Ô‡ÌÂı· ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Î·È ÙÔÓ Î·Ïԇ̠ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ˘ Ì ٷ Ï·ÙÈ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÓÂfiÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô §∞√™ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ô ∞Ó. §È¿ÛÎÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡.¢. ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞.√.™., °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Î·È ÙÔ˘ › ٷ ÂÍ‹˜: “¶Úfi‰ÚÂ, ‰¤¯ıËη Ù¤ÙÔȘ ȤÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÂÁÒ, fiÛÔ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, Ô˘ ›· Ù· ·Ú·Ù¿ˆ Î·È ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È ¿ÏÏÔ. ™˘ÁÓÒÌË ÁÈ· fi,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÔÈ ȤÛÂȘ” .

™ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ “™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ”

∫ÔÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ °™∂∂ - ∞¢∂¢À ∞£∏¡∞ ,18. ™À§§∞§∏Δ∏ƒπ√ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ 24 Î·È 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ “ÛÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ Û‡Ìʈ-

ÓÔ “ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Î·È Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë °™∂∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË-

ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Î·È Â›¯Â ‹‰Ë ÂÍ·ÁÁÂÏı› ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: “√ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ ‰›Î·È˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚfi Ù˘ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Û˘-

ÓÔÏÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÂÚÈÙ˙‹‰ˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∞¢∂¢À: “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” . ™Â Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂∂, ηÏ› Î·È ÙÔ

¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “ΔÔ ™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Û ·ÈÒÓÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰È·Ï‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·Ú·¯ˆÚ› ·ÎfiÌ· ÈÔ Â˘ÓÔ˚΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂›Û˘, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ì ӤԢ˜ Î·È Â·¯ı›˜ fiÚÔ˘˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Ï·fi Ì·˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

¶ÚԂϤÂÈ ÂÁηٿÛÙ·ÛË 30.000 Ì˯·ÓÒÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·

™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎÔ˘ÏÔ¯¤Úˉ˜” ∞£∏¡∞ ,18.

ª

¤¯ÚÈ Î·È ‰¤Î· ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË 30.000 Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 400.000 ¢ÚÒ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË 1.000 “ÌÈÎÚÒÓ” ·‰ÂÈÒÓ, ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 5 Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó 15-50 ¿‰ÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200.000 ¢ÚÒ. Δ· web sites ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÓÔÌ· Ì ηٿÏËÍË .gr. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙË Ó¤· ÓÔÌÔıÂÙÈ-

΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂȉÈÒÎÂÙ·È: ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ Ì ÁÓÒÌÔ-

∂ÎÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· ÚÔ›ÛÚ·ÍË ÂÈÛÊÔÚÒÓ ∞£∏¡∞ ,18.

™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ÂÎÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 12% Û fiÛÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚÔηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ηıÈÂÚÒÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘. ™Â Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011 - 2013 ÚԂϤÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ηÈ

Ó· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡-

ıËÛË Û ÓfiÌÈÌÔ ϤÔÓ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÍ·ÁfiÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi Ì›· ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ 2011 ÚԂϤÂÙ·È Ë Â›ÛÚ·ÍË 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ Î·È 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÊÔ‡ Ë ÁÂÓÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È 31.536 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û Ï·›ÛÈÔ ÂÔÙ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·›ÎÙ˜.

Ë ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ¢ÓÔ˚ÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜. ΔÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔ›Ûڷ͢ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, 407.000 ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿, οو ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ.

¶ÚÔÛı‹Î˜-‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘

∂ÓÂÚÁÂȷΤ˜... ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∞£∏¡∞, 18.

Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜. H ÂÙ·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞∂ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

∞À•∏™∏ Ù˘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹˜

ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷο ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ·Á¤˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∂ÏÏËÓÈÎfi ∞∂” Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÎ›ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ 20% ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÔÛ¿ ̤¯ÚÈ 3.000 ¢ÚÒ, Î·È ÙÔ 10% ÁÈ· ÔÛ¿ ·fi 3.001-6.000 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙˆÛË ‰·¿Ó˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 900 ¢ÚÒ ·fi 600 ¢ÚÒ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â-

›Ù¢Í˘ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. - ∏ ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹, ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë-1-2011 - ΔÔ 5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÒÌ· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ μ‚·›ˆÛ˘ Î·È ∞Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ∂›Ûڷ͢ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ı· ÌÔÚ› Ó· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ-

·›‰Â˘Û˘ (¢∂). - ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È, Î·È Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ, ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 40%. ∏ μÔ˘Ï‹ ı· ÂÎϤÁÂÈ ÙÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ, ı· Â›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ™Ù∂ Î·È Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È 5 ÂÙÒÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ì›· ÊÔÚ¿. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛıÔ‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi 10% Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.

∞¶: √È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Â›‰ÔÌ· 176 ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 18.

√π ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-

ÎÔ› Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙË ÌËÓÈ·›· ÚfiÛıÂÙË ·ÚÔ¯‹ (Â›‰ÔÌ·) ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 3016/2002, ¤ÎÚÈÓÂ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 306/2011 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. √È ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ·Ó·ÈÚÂı› ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰ÈηÈÒÛÂÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â›¯Â ÂȉÈοÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2005 - 2006 ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ. √ ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÔ¯‹˜ (ÂȉfiÌ·ÙÔ˜) Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ Î·ÙËÁÔڛ˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¿ÓÈÛË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÂÔ·ÁÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÂÓÈ΋˜ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì„ËÊÈÛÙ› Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘˜ 2470/1997 Î·È 3205/2003. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ›ÓÂÈ ÓfiÌÈÌË ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ‰ÈΛ· ηٿ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Δ.™. ∞ÁÚÈ¿˜ ¢À™∫√§π∂™ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î. π. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô -fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È-‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË fiÙ·Ó Ì fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤Û¢Û ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› Û ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÂÓfi˜ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ ηٷÛ΢¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ï·Ù›·. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô˜ Ô˘ ÁÚÔÓıÔÎÔ‹ıËΠfiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ·Ù› ı›ÁÔÓÙ·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ï·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ “Ì¿Ú·” , ÂΛÓÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ˘˜ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡˜. “√È ¿‰ÂȘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ·fi ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·˘ı·ÈÚÂÙ›. ªÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ·fiÏ˘ÙË ·Û˘‰ÔÛ›· Î·È Ë Ï·Ù›· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤ÁÈÓ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË fiÙÈ Â›¯Â ÛÎÂ·ÛÙ› ÙÔ Áη˙fiÓ Î·È Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ͇ÏÈÓÔ ‰¿‰Ô. ∫·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó. ΔÒÚ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ‹‰Ë ¤ÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô˜, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ì ÌËÓ‡ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∞. ∫ÔÓÙfi , ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ¤Íˆ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ŸÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ú·ÙfiÌËÛË ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÂΛÓÔ˜ ÂÎÓ¢ڛÛÙËÎÂ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ Î. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô. “ΔÔÓ ¤‚ÚÈ˙ ¯˘‰·›· Î·È fiÙ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Â¤ÌÂÓ ӷ ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ ÌÔ˘ÓÈ¿” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÓÙfi˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·›ÛÙˆÛ ÛÂÈÚ¿ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·Ù··Ù‹ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ fiÔ˘ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. “ºˆÓ¿Í·Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁÈ· Ó· ÍËψıÔ‡Ó. ∞˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÒÛÙ ӷ ¿„ÂÈ Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÔÓÙfi˜.

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

¶ÚÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË... √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË

Δƒπ¶√§∏, 18.

΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ÔÈ ¿Ì·¯ÔÈ, fiˆ˜ fiÚÈ˙Â Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÙÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ï‹ÁÌ·Ù· ηٿ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó “Û‡ÓÙÔÌ·, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ˆÚÒÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰ÈÂıÓ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë ÂÊfiÛÔÓ ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi ÔÈ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÚ› ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞Ï¤Ó ∑È¤ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ “fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·” ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË §È‚‡Ë Î·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· “·Ó·Ï˘ı›” Ë Î‹Ú˘ÍË Î·Ù¿·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Î·È Ó· “ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·” . √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÚ› ¿ÌÂÛ˘ ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‹Ïı·Ó ÂÓ Ì¤Ûˆ “˘ÚÂÙÔ‡” ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ∑ÒÓ˘ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË §È‚‡Ë ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ §›‚˘Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ¿ÌÂÛË Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È ¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ §È‚‡Ë ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È Ù· ͤӷ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÛÙË §È‚‡Ë” . √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ §›‚˘ˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Ã·Ï›Ê· ÃÂÊÙ›Ú ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿·˘ÛË ˘Úfi˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ“‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÌÏfiÊ·” ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË.

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË √Ì¿Ì·

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·.

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ô √Ì¿Ì· › fiÙÈ Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ÕÚ·‚˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ˙ÒÓË ··-

ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë. √ √Ì¿Ì· ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÛ· Î·È ÔÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ̤۷ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞, ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

“∏ μÚÂÙ·Ó›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù˘ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ·fi fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ˙ÒÓ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Â¿Óˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰‡Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÊÚÂÁ¿Ù˜ Ï¤Ô˘Ó ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ: ÙÔ HMS Westminster Î·È ÙÔ HMSCumberland. ∂›Û˘ Ë μÚÂÙ·Ó›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ª¿ÏÙ· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Û˘ÁοÏÂÛ ۇÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ, ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ ∑ÂÚ¿Ú §ÔÓÁΤ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ∂ÓÙÔ˘¿Ú °ÎÈÁÈfi. √ ∫·Ó·‰¿˜, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·, Ë ¢·Ó›· Î·È ÙÔ ∫·Ù¿Ú ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë. ∏ ¶Ôψӛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈÌÂÏËÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

ΔÔ ¡∞Δ√ ΔÔ ¡∞Δ√ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. “√È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜” ÙˆÓ 28 ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ “¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi” ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ §È‚‡Ë˜, ‰‹ÏˆÛ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ “ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ ‹ Ì›·˜ ˙ÒÓ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡” .

∫Ú›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 18.

™À™∫∂æ∏ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ

∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ §È‚‡Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ¶¿ÓÔ˘ ªÂÁÏ›ÙË, ÙÔ˘ ∞°∂∂£∞ ÙÂÚ¿Ú¯Ô˘ π. °È¿ÁÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ À¶∂• πˆ¿ÓÓË ∑¤Ô˘. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ Û ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiψÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Î·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË (ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ·). øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› fiÙ·Ó ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ∫ÚË›‰ˆÌ· 14 Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ™Ô‡‰·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚ·, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó·ÙÔ˚ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∞ÚÌfi‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜

ÕÌ˘Ó·˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ì ÛÎÔfi .¯ ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiψÓ. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ë ∞ı‹Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË F-16 ‹ ·ÎfiÌË Î·È ‰‡Ô ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Super Puma ÁÈ· ¤Ú¢ӷ Î·È ‰È¿ÛˆÛË. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì›· ÊÚÂÁ¿Ù·, Ô˘ Â›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ §È‚‡Ë˜, ›¯Â Û‹ÌÂÚ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î. ƒ. Δ. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ §È‚‡Ë˜ AlBaghdadi Ali Al-Mahmoudi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙËÓ ··›ÙËÛË fiÏˆÓ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ‚›· Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌ·Ï‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â-

·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “ı· ÎÈÓËıԇ̠̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È Ù˘ ∂∂”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ë ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∂™∂¶), ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÎÏ‹ıË ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÏËÓ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μ. ∞ÊÚÈ΋˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ.

™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ, ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜, ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ۇÓÔ‰Ô ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ.

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ï‡ÛË “ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ” ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÂÊÈ¿ÏÙË

™ÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· “Ù·Ê‹” ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Δ√∫π√, 18.

∂§∞Ãπ™Δ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙȘ

ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘ Î·È Ó· ·ÔÙÚ·› Ë Ù‹ÍË ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ô¯‹Ì·Ù· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û ڛ„ÂȘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ϤÔÓ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ “Ù·Ê‹˜” ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ì›· ÌÔÓ¿‰·, ·fi 4 Û 5, ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ÏËı˘ÛÌfi˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ π∞∂∞ °ÈԢΛÁÈ· ∞Ì¿ÓÔ

‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ π∞∂∞ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √È π¿ˆÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Ù·Ê‹ Û ¿ÌÌÔ Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÙÚ·› ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÙÔ 1986 ÁÈ· ÙËÓ “ÌfiÓˆÛË” ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ. √È ·Ú¯¤˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÒÛÙ ӷ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘ Î·È Ó· ·ÔÙÚ·› Ë Ù‹ÍË ÙÔ˘˜. ∂Ù¿ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ı· Ú›ÍÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 50 ÙfiÓÔ˘˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¡∏∫ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. ŒÓ· fi¯ËÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó·

Ú›ÍÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1 ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌˆÓ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÔ‡ÎÈÔ ∂ÓÙ¿ÓÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ 5 Î·È 6, Ô ∂ÓÙ¿ÓÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜, fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜.

¶ÚÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ∂º∂Δ

ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÁÈ· Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û fiÏ· Ù· Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ˙‹ÙËÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

Î·È ¿ıÏËÛ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ˉfiÓ˘, Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂º∂Δ Î·È fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜

ΔËÓ 114 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹” -Ô˘ fiÏÔÈ Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·- “Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Û ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ƒfi‰Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ô Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ó· ÙÔ ÛÎÂÊı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó “ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ̛· ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ì·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 11

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜, ı‡Ì· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ Î·È ÏËÛÙ›·˜ ·fi Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ £Àª∞ ¿ÁÚÈÔ˘ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ¤ÂÛ ·fi Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ, ¤Ó·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ·ÎÈÛÙ·Ófi˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ËÏÈΛ·˜ 18, 22 Î·È 35 ÂÙÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ‰ÂÛÌfi, ‹Ú·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˆÛÙfiÛÔ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ›. ΔÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÓÔÛËχÙËΠÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ Î·È ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ ӷ Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ηϤÛÂÈ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ηًÁÁÂÈÏÂ

ÙÔ ı‡Ì· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜. ΔÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó, ÙÔÓ ¤‰ÂÛ·Ó Ì ηÏ҉ȷ Û ̛· ηڤÎÏ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ÎÙ˘Ô‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ›¯Â ÎÚ‡„ÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Ì·Ó›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ fiÓÔ˘ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘, ¿ÓÔÈÍ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. Ÿˆ˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎÙ˘Ô‡Û·Ó Â› ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·, ÂȉÈο ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂-

ΛÓÔÈ ¤„·Í·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÔ‡Ó 700 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· Î·È ‹Ú·ÓÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. ΔÔ ı‡Ì· ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ηٿÊÂÚ ӷ Ï˘ı› Î·È Ó· ηϤÛÂÈ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ◊Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ıÂÛ ·›ÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ΔÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È, ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·,

ˆ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ “‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È” Ì ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÀÔ‰Ô¯‹˜ ∞Û‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. Œˆ˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ›¯·Ó ηٷÙÂı› 80 ÂÚ›Ô˘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜, ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ Î·È ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ¯ÒÚ˜

Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ª¤Û· Û ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË Â› ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÊfiÚÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞Û‡ÏÔ˘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∞fi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi fiÛÔ˘˜ ·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¶˘ÚÔÎÚÔÙËÙ¤˜, Ï·ÛÙ¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›·

¡¤· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÈ¿Êη ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ı˜ - ÁÈ· ¤ÌÙË Ì¤Ú· - ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙË ÁÈ¿Êη ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì Ӥ· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∞ÙÂÏ›ˆÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ ·fi ÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·È Â›ÌÔÓË ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔ μfiÏÔ. °È· ¤ÌÙÔ Û˘Ó¯¤˜ 24ˆÚÔ Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53 Î·È ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˙ÒÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ‡ÔÙ· ¿ÙÔÌ·. √È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- Î·È ÔÎÙÒ ÎÔÈÓÒÓ ˘ÚÔÎÚÔÙËÙÒÓ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÂÏÈο fiÛÔ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙË ÁÈ¿Êη - ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË

¢Â˘Ù¤Ú· - Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi, ¯ı˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È 10.000 ¢ÚÒ. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ‰È¿Ú·ÍË ÏËÛÙÂÈÒÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰ÂÏÙ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ· Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ·fi Ù· ‰ÂÏÙ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

∞ÎfiÌË ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁڿʈÓ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· 12 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ıˆÚ› ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ¿ÏÏˆÓ ÔÎÙÒ Â›Û˘ ·ÙfiÌˆÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ‰È·ÎÏˆÓ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· Â›ÛËÌ· ¤ÁÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘˜. º¤ÚÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Âͤ‰È‰·Ó ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙȘ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏÔ‰·ÒÓ (·ÎÈÛÙ·ÓÒÓ) Ì ‰ÂÏÙ›Ô ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÂÓ-

ÓËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (∞ÁÁÏ›· Î·È πÙ·Ï›·). Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó¤· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜, ÛÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ˆ˜ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ™·ÊÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô¯ÙÒ ÎÔÈÓÔ› ˘ÚÔÎÚÔÙËÙ¤˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ¿Óˆ ·fi 10.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÎÚÔÙ›‰Â˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÔ˘Û›· ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. √È ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οÓÔ˘Ó ÔÎÙ¿ˆÚ˜ ‚¿Ú‰È˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Êˆ˜ Û ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË ÏËÛÙÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ¤Ú¢Ó˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ.

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ∫Ϥ‚Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜... π∂ƒ√ Î·È fiÛÈÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÎÏÂÊÙÒÓ Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘. √È ÎÏÔ¤˜ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ∫Ϥ‚Ô˘Ó fi,ÙÈ ‚ÚÔ‡ÓÂ Î·È fi,ÙÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÒÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈÎÚfi fiÊÂÏÔ˜. √È ÈÂÚfiÛ˘ÏÔÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘. “∫Ù‡ËÛ·Ó” Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ª‹Î·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È ‹Ú·Ó fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ̤ٷÏÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ηÓÙ‹ÏÈ·, ÙȘ ÎÔÚÓ›˙˜ Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ÂÓÒ Í‹ÏˆÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi Ù· ÌÓ‹Ì·Ù· ÚÔ-

ηÏÒÓÙ·˜ Î·È ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· Ì¿ÚÌ·Ú·. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙÔ Úˆ› fiÛÔÈ ‹Á·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÏÔÓ‡¯ÙÈ· ‰Ú¿ÛË Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÁ¤ÏıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ .

ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ô ΔÚÈ·ÓÙ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›· Ô ∫ˆÓ.-√‡ÁÎÔ ∑·¿ÓÙ˘. ªÂÙ¿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ §¿˙. °·˚Ù¿Ó˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ΔÚÈ·ÓÙ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ̤ÏË (ηٿ

ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ˜): ÃÚ. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ¿Ó. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∂Ú·ÛÌ›· ∫·Ï·Ê¿ÙË, ∫ˆÓ.-√‡ÁÎÔ ∑·¿ÓÙ˘, ¶·Ó. ™·Ú¿Ê˘, ¡›ÎË ΔÛÈÏÈ‚›‰Ô˘, ∂˘ÁÂÓ›· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ¡ÈÎ. ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘, πˆ¿Ó. ΔÂÚÏÂÍ‹˜, °ÂÒÚÁ. ∞ı·Ó·Û¿Î˘, ∂Ï¢ı. ™ÔÏȉ¿Î˘, πˆ¿Ó. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ™ÒÌ· Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ „ËÊÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó‰›¯ıËÛ·Ó: °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô Î. §¿˙. °·˚Ù¿Ó˘, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘

50% Î·È 60% ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 104 ñ ΔËÏ.: 2421030742 ñ μfiÏÔ˜

∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· §∞ƒπ™∞, 18.

™Δ∏¡ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ Ï‡ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Û ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ -ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi χÎÂÈÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ηٷÚÁ›ٷÈ- ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó Û ¿ÚÓËÛË ÙÚÔÊ‹˜, ·fi “·ÁÓ‹ ·Á¿Ë” ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ “√ÈÎÔÓfiÌÂÈÔ ™¯ÔÏ‹” , Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1670 Î·È Û ·˘Ù‹Ó ‰›‰·Í·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ô ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ԇ̷˜, Ô ∫ˆÓ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ÂÍ √ÈÎÔÓfiÌˆÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ, fiÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ·.

ªÈÎÚ‹ ʈÙÈ¿ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ºøΔπ∞ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·-

fiÁÂ˘Ì· Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È Ë ÊˆÙÈ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ˙ËÌÈ¿. ∏ ¤ÓÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÊˆÙÈ¿ ›Ûˆ˜ ÚÔÎÏ‹ıËΠ۠¯·ÚÙÈ¿ ·fi ÙËÓ Î·‡ÙÚ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

¶√§∂√¢√ªπ∞

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁˆÓ

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜

400 Ôͤ· ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜

ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ, ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ◊‰Ë ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ô͋ψÛ˘. ∂›Û˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ 105 ·ÔÍËÏÒıËΠÎÂÚ·›· ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÂÓÙfiÈÛ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È °·Ì‚¤Ù· ÙÚÂȘ ÎÂÚ·›Â˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔ„›·˜ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì·. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË 24 ÎÂÚ·›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ˆ˜ ·Ú¿ÓÔ̘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “¢fiÓÙÈ·” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·˘ÙÔ„›· ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ ÛÙË ı¤ÛË “¢fiÓÙÈ·” Î·È ÚÔ¤‚Ë ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (ƒ52· Î·È ¶78), fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (∫5 Î·È ∫25). ∂›Û˘, ÌfiÏȘ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·ÁÚ·Ì̛ۈÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ (˙¤ÌÚ˜ Î·È Ï·˚ÓÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ˘fi‰ÂÈ͢ ÔÚ›Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜) Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ‰Â fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ Ë Ï‹„Ë Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢∂™∂, ÂÓÒ Ë Ï‹Ú˘ ¿ÚÛË Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ı· Â¤ÏıÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ¤ÙÚÈÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

∏ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Δ√ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∞Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ Ú¿ÍË: ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ . ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË) ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ∏ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ηٷχÙË ÙË/ÙÔÓ ‰·ÛοϷ/ÏÔ, ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÔÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋.

∞Ó·Áη›· Ë ÚfiÏË„Ë Ì ¿ÛÎËÛË, ·ÔÊ˘Á‹ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹

˘ÍË̤ӷ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ηډÈÔÏÔÁÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú¿ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÓȉˆÙ¤˜, ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ‰ÂÓ ·ÔʇÁÔÓÙ·È. ™ÙÔ μfiÏÔ 400 Ôͤ· ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁ›· 2011” Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î. ¢. £. ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓfi˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ηډÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ¡Ù˘Ó¿Ó, ÂÎÏÂÁ›˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î. °. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. £. ΔÛ·ÎÓ¿Î˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÂ›˜ ηډÈÔÏfiÁÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÓÔÛÔÎÔÌ›·. √ Î. ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓfi˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο ˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÎÙfi˜ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÂϤÁË Ô μfiÏÔ˜, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÏÈ΋ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹, ÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ηډÈÔÏÔÁÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Î·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›̷ÛÙ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÙ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ›̷ÛÙ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙÔ ˆÚ·›Ô Îϛ̷. ∞Ó¿ 100.000 ˘ÁÈ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì 400-500 ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ·Ú¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·, ÂÂȉ‹ ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÌÂÓ›˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √È Á˘Ó·›Î˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜. ªÂÙ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Âȉ‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ÂÌʇÙ¢ÛË ·ÈÓȉˆÙÒÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÓȉˆÙ¤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÛıÂÓ›˜ Ì ηډȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∂Λ Ô˘ ¿Û¯Ô˘ÌÂ Û·Ó ¯ÒÚ·, Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÚfiÏË„Ë. ¢ËÏ·‰‹, οÔÈÔ˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ì ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ Û ¤Ó· Á‹‰Ô, ‹ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¤¯Ô˘Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿Ó˄˘ Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÈÓȉˆÙ¤˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÚÚ˘ıÌ›·˜ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∞ÈÓȉˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ. 줂·È· ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›-

ÓÂÈ, Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë, ‰ËÏ·‰‹ ¿ÛÎËÛË, ÌË Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó 400 Ôͤ· ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. π‰È·›ÙÂÚË, Â›Ó·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÌʇÙ¢Û˘ ·ÈÓȉˆÙÒÓ, ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ‰‡Ô-ÙÚ›· π·ÙÚÈο ∫¤ÓÙÚ· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÈÓȉˆÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÔÈÏȷ΋˜ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ 15-20% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 70 ÂÙÒÓ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÎÔÏÈ΋ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È Ù·Í›

£· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ∞¶√§ÀΔ∞

Û‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í›, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰¤¯ıËΠ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í›, Ì ٷ ÔÔ›· Û˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙËÓ ÂÓ-

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› ı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ù·Í› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· Ô¯‹Ì·Ù·, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ì›ˆ-

Û˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ΛÓËÙÚ·

ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ıȤڈÛ˘ ÌËÓÈ·›·˜ οÚÙ·˜ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› ‰‹ÏˆÛ·Ó ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÚˆÁÔ› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

¢È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “¡. ΔÛÔÔÙfi˜” , ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ, ∫ÒÛÙ· ª¿ÁÔ, ∞ÁÁÂÏÈ΋ £¿ÓÔ˘ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋ ªÔ˘ÏÔÁÈÒÚÁÔ˘. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ̇ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÓËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ÂȉÈο Û¯ÔÏ›·, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙȘ ÎÔ‡ÎϘ.

∂Ή‹ÏˆÛË ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 190‹˜ Â-

ıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1821, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫·ıËÁËÙ‹ ∫. π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Î·È ÔÌÈÏ›· ·fi ÙËÓ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∂ϤÓË ∞ÁÁÂÏÔÌ¿ÙË-ΔÛÔ˘ÁηڿÎË, Ì ı¤Ì·: “√È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” . H ηıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ∂ϤÓË ∞ÁÁÂÏÔÌ¿ÙË-ΔÛÔ˘ÁηڿÎË Â›Ó·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÍÊfiډ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ ÔÌÈϛ˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ̤ÏË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ £ˆ›‰Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª·Ú›· £ˆ›‰Ô˘ Û ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ›‰È·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ: °È· ÙËÓ ∂ϤÓË, ™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ· (ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡), ª·ÚÈ¿ÓıË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ªÂ ϤÓ £ÂÔ‰ÒÚ·, ∞ı·Ó·Û›·.

“™›ı·” Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ™Δ∏¡ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ “™›ı·˜” ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ΛÓËÌ· ˙‡ÌˆÛ˘ ȉÂÒÓ, ··ÓÙ¿Ì ηٷʷÙÈο. ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıԇ̠Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÚȈÙÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Î·È ¿Óˆ Û ·˘Ù¤˜ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ··ÓÙ¿Ì ηٷʷÙÈο. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙË ‰È΋ Ì·˜ Û›ı·, ÙË ™›ı· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ Û›ı· Ô˘ ¤‚·ÏÂ Ô ª›Î˘. £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ™›ı· Ì·˜ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÏÏÔÁ¿Ù·È ÂχıÂÚ· ÓÈÒıÔÓÙ·˜ οı ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙË ‚·Ú·›ÓÂÈ Ë Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÂχıÂÚÔ ÔÏ›ÙË. ŒÓ· ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜, ·fi Ù· ÙÔÈο Î·È ·ÙÔÌÈο ¤ˆ˜ Ù· ÂıÓÈο Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο”.


M·ÁÓËÛ›· 13

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

∑‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ŒÚÁ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË

Δ

Ë “Ì¿¯Ë Ù˘ Ï·ÎÎÔ‡‚·˜” , Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÚȤÁÚ·„ Ì “ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù·” ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ó· ‰›ÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ηٷ„‹ÊÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ··›ÙËÛ·Ó Ô μfiÏÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË. ¶ÚÒÙÔ ·›ÙËÌ·, ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ó· ÍËψıÔ‡Ó Ù· “Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈο ¤ÚÁ·” . √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Â›Ó·È “fiÌËÚÔ˜” ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ë fiÏË ı· ·ÚÎÂÛÙ› Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ·Ù› Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË “‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ Î·È Ù· Ï·˚ο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘” .

●∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ Â͈ڷ˝ÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÎÔÓËı› ¤Ó·˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ΔÔÓ ‰‹ÌÔ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ

ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌfiÓÔ Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ¯Ú‹Û˘ ‡„Ô˘˜ 3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. “ΔÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ·‚¿ÛÙ·¯Ù˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ó ‰ÂÓ Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë” , ›Â Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û fiÏ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË

ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ı· ÎÈÓËı› Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÈÏfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÓÔ‹. “ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘” , ›Â. √ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¤Ù·ÛÛ·Ó Ù¯ÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ·. “À‹ÚÍ ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ· Î·È ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. μÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ηٿÛÙ·ÛË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎÔ›. ∞˘Ù‹ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ‰ÂÓ ‹Úı ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÂÌԇϷ˜ Î·È ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó” , ÙfiÓÈÛÂ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı›, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∑ËÙ‹ıËΠӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Ù· ÕÙÔÌ· Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ, Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Î·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ. ∫∞Δ. Δ∞™

∫. ∫∞ƒΔ∞§∏™

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ ∞¶√ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙË ıÂÔÌËÓ›· ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ô ∞Ó. ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™. •˘Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¢ ƒ¤·˜. ∏ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛfi (30%) Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·fiÏ˘ÙÔ ÔÛfiÓ Û ÂÚ›Ô˘ 300,000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ “Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ ·˘Ù‹ Ë ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Û· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È fiÙÈ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ∏ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫” .

∏ ·Ó·Ó¤ˆÛË ∂ȉÈÎÔ‡ ™‹Ì·ÙÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∞¶√ ÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™ËÌ¿ÙˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 23500 Î·È 24210 37417 ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ‹ 2410 618189 Î·È 2410 670437 ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞¿ÓÙËÛË Û £·Ó. ¡¿ÎÔ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™Δ∏¡ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ηٷ-

ı¤ÛÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ›¯Â ÙÂı› ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Â›¯Â Û˘ÛÙ·ı› √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ¤ÚÁÔ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” . √ Î. ¡¿ÎÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ì›· ‰¤ÛÌ¢ÛË, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, Ô˘ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ, ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ηٷÚÁ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô, Ô˘ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ÂÊ‹‚ˆÓ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂.™À.¶.) ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ·ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∫∂.™À.¶., ∫ÔÚ·‹ 81 & °·ÏÏ›·˜ Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-39086, ·fi 8.30.Ì. ¤ˆ˜ 2.30Ì.Ì.

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

¡¤Ô ¿ÏÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ηٿ 0,43% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·

™ÙÔ˘˜ 45.000 ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™

Ù· Â›‰· ÙˆÓ 45.000 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢ Ë ·ÓÂÚÁ›· η٤ÁÚ·„ Ӥ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 0,43% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiÙ·Ó Û Â›Â‰Ô ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ‹Ù·Ó 44.549, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 19.027 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο 692.496 ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ (56,5%) Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜. ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ 10 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 30-54 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û 280.076 ¿ÙÔÌ·, ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 8,44% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. √È Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ηٿ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 45.702, ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √∞∂¢. ™ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·fi 30-54 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 62,49% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· οو ÙˆÓ 30 ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 28,09% Î·È ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 9,42%. ™ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 45,74% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì-

Ì¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¤ˆ˜ 3Ë °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 39,04%, ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ 13,92% Î·È ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 1,29%. ™ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 92,06% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ 6,33% Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙÔ 1,60%. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 280.076 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 21.791 ¿ÙÔÌ· (8,44%) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙÔ 56,59% Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 28,72% Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ 10,12% Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÏÔÈÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 4,28% Â›Ó·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ÙÔ 0,20% Â›Ó·È ÏÔÈÔ› Â-

ȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÙÔ 0,08% Â›Ó·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 45.702, ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ

21.475 (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 29,55% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·), ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 17.302 (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 32,23% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·) Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 17.577 (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 22,26%

Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 38.777, ÙÔ 44,62% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 30,77% ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ (56.011). √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -10.652 ¤Ó·ÓÙÈ -28.995 ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011), ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹Ù·Ó 10.861, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 7.587 ÎÔÈÓÔ›, 465 ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, 1.465 ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, 1.196 ÏÔÈÔ› ÂÔ¯ÈÎÔ› (·ÁÚÔÙÈο), 45 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È 103 ‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ.

∂∫μ: «Ÿ¯È» Û ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ «μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜» Δ∏¡ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ È-

‰ÈfiÎÙËÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À. ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ √∂∫. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ (™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011), Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô √∂∫ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ “¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï¿ÛˆӔ, ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: 1. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·›ÙËÌ· ηı›ÛÙ·Ù·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· ¤ˆÏÔ, ÂÎ ÙÔ˘ ‹‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-

√ ηÈÚfi˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ

ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 18 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› ·fi„Â, ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ ÈÛËÌÂÚ›· Î·È ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙȘ 20:10’ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi„ ÛÙȘ 18:34’ Î·È Ë ‰‡ÛË Ù˘ ÛÙȘ 05:52’ ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ·˘Á‹. ∞fi„Â Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 14% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È 30% ʈÙÂÈÓfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ, Ô Î·ÈÚfi˜ ·fi„ ı· Â›Ó·È ÓÂÊÂÏ҉˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ï·ÌÂÚ‹ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 18 ¯ÚfiÓˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· ‚ÚÂı› ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË °Ë ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 8Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1993, Û ·fiÛÙ·ÛË 356.580 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ¶ÚÈÓ 18 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 1993, Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ ·fi ÙË °Ë ‹Ù·Ó Ù· 356.530 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.

ÎÒ˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ (˘. ∞ÚÈıÌ. 39091/2066/25.10.07 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ √∂∫ ÚÔ˜ ÙÔ ∂.∫. μfiÏÔ˘) “‚¿ÛÂÈ ‰Â Ù˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ 296 ηÙÔÈÎÈÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 164 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È 132 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ √∂∫ Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÎÏ‹ÚˆÛ˘”. 2. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÔÈÎÔ‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ̤۷ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë Î·È ¿ÏϘ ÒÚÈ̘ ÌÂϤÙ˜, .¯. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “º˘ÙfiÎÔ”), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ‹‰Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∂∫ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ·

Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. 3. ªfiÓÔÓ ÙfiÙÂ, Ì ÙË ÚËÙ‹, ‰ËÏ·‰‹, ·˘Ù‹ ÚÔ¸fiıÂÛË, fiÙÈ ı· Û˘ÓÙÚ¤ÍÔ˘Ó √§∂™ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ·fi ÂÙÒÓ Î·Ù·ÚÙÈÛı¤Ó ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ Ô͇ٷÙ˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ›Ûˆ˜ Ó· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, Û ηÌÈ¿ ‰Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Ó· ·ÈÙÂ›Ù·È ‹ Ó· Û˘Ó·ÈÓ› Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÁÈ· ÙȘ Ì›˙ÔÓ˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∏ ¤ÓÙ·ÍË, ¿ÏψÛÙÂ, ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÚËÙÒ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔÓ Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, οÙÈ, Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰›¯ˆ˜ “ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ” ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·”.

∞fi„Â Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ °Ë˜ ı· ‚ÚÂı› ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÛÙ· 356.580 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·

Δ· Û‡ÓÓÂÊ· ı· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 18 ¯ÚfiÓˆÓ

ΔÔ ·Ô„ÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ °Ë˜ - ™ÂÏ‹Ó˘, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›ÁÂÈÔ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ), ÂÓÒ ÙÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ·fi ÙË °Ë ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·fiÁÂÈÔ Î·È ÙfiÙ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÂÚ›Ô˘

406.500 ¯ÏÌ. ∏ ™ÂÏ‹ÓË, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÓ ÂÚÈʤÚÂÙ·È Û ΢ÎÏÈ΋ ·ÏÏ¿ Û ÂÏÏÂÈÙÈ΋ ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ·fiÛÙ·Û‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∞fi„ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÂÏÒÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, fiˆ˜ Ô ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ π·ˆÓ›·, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‚·Ú˘ÙÈ΋ ¤ÏÍË Ù˘ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ 2004 ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Î·È Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 9,3 ƒ›¯ÙÂÚ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·, ›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ù˘ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÕÏÏÔÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÚԂϤÔ˘Ó ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚¿ÛË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈηۛ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ıˆڛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∫¤‚ÈÓ ÃfiÚÛÌÔ˘ÚÁÎ ·fi ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ øηÓÔÁÚ·Ê›·˜

ÛÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÔÈ ·ÏÈÚÚÔ˚Τ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ·ÛΛ Ë ™ÂÏ‹ÓË ÛÙË °Ë Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 10% ¤ˆ˜ 15% ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÂÏËÓÈ·ÎÔ‡ ÂÚ›ÁÂÈÔ˘, fï˜ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÂÍËÁ›, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ï›ÚÚÔȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ „ËϤ˜ Û ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi. ΔÔ Ôχ, Ó· „ËÏÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚ›· ÂηÙÔÛÙ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ π·ˆÓ›·, ¤ÚÈÍ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÙËÓ ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ, Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›‰·Ó ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜, Ù· ÓÂÚ¿ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛ¯ÔÏÂ›Ô À¿Ù˘ §·Ì›·˜, ·‡ÚÈÔ. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÂÚ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 2421051061 Î·È 46253. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

Œ¯ÂÈ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi Ú¢ÛÙfi

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ

ªÂÚ›‰· ÂÌfiÚˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÚÔ-

√È ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó

ª

¤¯ÚÈ Î·È 40% ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, fiˆ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË ÌË ÔÌ·Ï‹ ÙÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi º¶∞, ÛÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. ªÂÚ›‰· ÂÌfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ˆ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ·ÚÁ›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

“Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È Î·È Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Âȯ›ÚËÛË ‹ Ó· ÙËÓ ÂÍÔÏ›ÛÂÈ Í·Ó¿. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ¤¯Ô˘Ó Îfi„ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ·fi ı¤Ì· ÈÛÙÒÛˆÓ. √È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛÎÏËÚÔ› Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÏËڈ̋ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ÔfiÙ ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫·È ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ÈÛو٤˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ, ÔfiÙ ¯¿ÓÔ˘Ì ÂÏ¿Ù˜ Î·È ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ¤ÌÔÚÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. “™ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÙÒÛË 30% ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ηӤӷÓ. Δ· “ʤÛÈ·” Ì·˜ Ó›ÁÔ˘Ó Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó ÈÛÙÒÛ·Ì ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÌÂÙ¿ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÌÈÛÔÙÈÌ‹˜, fiÛÔfiÛÔ. ⁄ÛÙÂÚ· Â›Ó·È Î·È Ë ∂ÊÔÚ›·, Ô “Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜” Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Â›Û˘ ¿ÓÙ· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó. °È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔοÚÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ·fi 10 ̤¯ÚÈ Î·È 40%. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÓÔˆÏȷο Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·. ª·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì” .

¡’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

“∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÂÚ›Ô˘ 2030%. ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È ·Ú·¿Óˆ, 50-60% ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ È¿ÙÛ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ªÂ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‰¿ÓÂÈ·. °È·Ù› ·fi ı¤Ì· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·ÔÏ‡Ô˘Ó, ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÎfiÛÌÔ, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹

● “ŸÏ˜ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ·fi 10 ̤¯ÚÈ Î·È 40%” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¢ËÌ. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘

Â›Ó·È ÓÂÎÚ‹. ∞Ó ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î. ¢ËÌ. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. “√È ÙÚ¿Â˙˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜. ŸÙ·Ó ÛÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÏÂÊÙ¿ Î·È Í·ÊÓÈο ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ÙÂÏ›ˆ˜. √È ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ·. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ·ÓÔÈÁ̤ÓÔÈ Î·È Ì οÚÙ˜. ÕÌ· ‰ÂÓ ‰Ôı› ¯Ú‹Ì·, ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. “™Â Ì·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¯Ù˘¿Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, ̤¯ÚÈ Û ÛËÌÂ›Ô Ó· Â›Û·È Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ô˘ÏËı› ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂȘ 330 Î·È Ó· ÙÔ Ô˘Ï¿Ó ·˘ÙÔ› 299; ΔÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó Î¤Ú‰Ô˜. ¶Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·È Ô º¶∞. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó “·Ó¿Û·” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ó ÌÂȈÓfiÙ·Ó Ô º¶∞” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ì›ÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÚÎÈÓ Ë ¡. πˆÓ›·, οÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ¿ÚÎÈÓ” .

“∏ Ï·˚΋ Ì·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ 400 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ”

“∏ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹, ηı·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙËÓ Ê¤Ú·Ì ÂÌ›˜ Î·È Ù· ªª∂,

¢ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ∏/À Û ÂÓ‹ÏÈΘ Δ√¡ ∞Ú›ÏÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-

ÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÂÓ‹ÏÈΘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “◊ÚˆÓ” ÛÙÔ μfiÏÔ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËϛΈÓ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 50 ÒÚ˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi 2,5 ÒÚ˜ οı ÊÔÚ¿, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ∑¿¯Ô˘∞Ó··‡Ûˆ˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.30.

● “∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÂÚ›Ô˘

● “√ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·

20-30%. ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È ·Ú·¿Óˆ, 50-60% ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ È¿ÙÛ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ¢ËÌ. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˆ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ π. ª·ÏÓÙÔ‡Ì˘

¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ïfi. ¢ÂÓ Ù· ‚¿˙ˆ ÌfiÓÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ΔÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˆ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î. π. ª·ÏÓÙÔ‡Ì˘. “ªÔÚԇ̠̠ϛÁÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, Ô˘ Â›Ó·È Ë “·ÛÈÚ›ÓË” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢.¡.Δ. Î·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚ›ÛË, Ì ϛÁË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ŸÏÔÈ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û·„Ô˘Ì ¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰È·ÈˆÓ›˙Ô˘ÌÂ. §›ÁÔ Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ì·˜, Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÁÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘, Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· Ô ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì·˜, Ó· ÌËÓ Ê‡ÁÂÈ. Ÿ¯È Ó· “ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ì” Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ÊıËÓfiÙÂÚ· Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÊıËÓfiÙÂÚ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ª·ÏÓÙÔ‡Ì˘. “∏ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ 400 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. °È· ̤ӷ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÔÈÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‹ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È fi¯È Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ Ï·˚Τ˜. ΔÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¿ÚÎÈÓ

Î·È ·È‰Â›·. °È·Ù› Ó· ηÙ‚ԇÌ ÁÈ· ηʤ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; ∫·È Ì ٷ fi‰È· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. “∑ËÙ¿Ì fiÏÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÓÔ›ÎÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÎÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ·˘Í‹ÛÂȘ. Δ· ÂÓÔ›ÎÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. ∫·È fiˆ˜ fiÏ· ¤ÊÙÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·. ∞Ó ÌÂȈÓfiÙ·Ó Ô º¶∞, ı· ›¯·Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ º¶∞ ı· ·Ô‰›‰·ÌÂ. ∞˘Í‹ıËÎÂ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¿Ú· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÈÌÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÏÓÙÔ‡Ì˘.

Œ¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹...

“∏ ·ÁÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ 35-40%. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ 15-20%, ·ıÚÔÈÛÙÈο Î·È 55% ÙȘ ‰‡Ô ¯ÚÔÓȤ˜. ∞Ó¿Î·Ì„Ë ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¤ÚıÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ ‰˘Ô ‰Ú·¯Ì¤˜ ·Ú·¿Óˆ, ›Ù ϤÁÂÙ·È Ê·ÁËÙfi, ›Ù ¤Ó‰˘ÛË. ¶·ÏÈ¿ Ì·Á·˙È¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ó” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. °. ª·ÚÙ›Ô˘, ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ. “Δ· ÂÓÔ›ÎÈ· Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ¿, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌË ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋. ¶ÔÏÏÔ› ȉÈÔÎً٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Á·˙›, ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÂ-‰¤Î·, ÔfiÙÂ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·-‰‡Ô ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÙ·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∂›Ó·È Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ‚ÔϤ„ÂÈ, ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ë ÌÈÛ‹ ·ÁÔÚ¿. √ ÎfiÛÌÔ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È, ¿ÏÏÔ Î·Îfi ÎÈ ·˘Ùfi, Ë ÂÎÎÏËÛ›· ηÓÔ-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com

● “Δ· ÂÓÔ›ÎÈ· Â›Ó·È Ôχ

¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ ÔÚ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ °ÂˆÔÓ›·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ™˘ÓÔÏÈο ÔÚΛÛÙËÎ·Ó 50 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·.

˘„ËÏ¿, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌË ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ °. ª·ÚÙ›Ô˘

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜

Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, ÁÈÔÚÙ¤˜, Á¿ÌÔ˜, ‚¿ÙÈÛË. Δ¤ÏÔ˜ Ù· ‰ÒÚ·, Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ ¤¯ˆ ÌÂÈÒÛÂÈ Û Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÒ Ó· ÙÔ Ú›Íˆ, ı· ڛ͈ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ. “√È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ‰fiÛÂȘ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ¢ÎÔÏ›·˜ ÏËڈ̋˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÎfiÌË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È. √ ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. Δ· ¤ÍÔ‰· ϤÔÓ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ·fi Ù· ¤ÛÔ‰·. ¶Ï‹ÁÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ 23% º¶∞. ∂›Ó·È Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ÙÈÌ‹. ¢ËÏ·‰‹ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤډԘ. ∂‰Ò Î·È ¤ÓÙ Ì ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ›‰Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ” . °È· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ Ô Î. ª·ÚÙ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ πË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηÙ‚› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙȘ ÂÛÔ¯¤˜ ·ÚοÚÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂›Û˘ ·ÎfiÌË ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ȉ›ˆ˜ ÁÈ· Ù· Ì·Á·˙È¿ Ì ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È Ï‹ÁÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂›Ó·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ù›ÔÙ·” , ηٷϋÁÂÈ.

∂ƒøΔ∏™∏ η٤ıÂÛÂ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÓ¿ ÛÙË ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ·fi Ù· π·ÙÚ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ªÔÓ¿‰·˜, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ ·Ú¤¯ÂÈ Â›Ó·È, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 22 Û˘ÓÔÏÈο È·ÙÚÔ›, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fï˜ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ÔÎÙÒ È·ÙÚÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. Δ¤ÏÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ÎÂÓ¿ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

¢∏ª√™π∂À™∂π™ π™√§√°π™ªø¡ ™Δ∏

£

°π∞ Δ∏¡ À¶∂À£À¡∏, ∂°∫Àƒ∏ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ√À π™√§√°π™ª√À ™∞™, ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ ™Δ√ Δ∏§. 24210 23303 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ e-mail ÛÙÔ: pub@e-thessalia.gr.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞fi 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Δ√ ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘ (ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·) ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·: ∞fi 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 10 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·fi 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·ÚÁ›Â˜ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘). ∞fi 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿. flÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘: ∞fi §Â¯ÒÓÈ· 10.00, ·fi ªËÏȤ˜ 15.00.

¶ÂÚÈʤÚÂȘ

∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì¤ÛˆÓ ¿ÛÎËÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ∂°°ƒ∞º√ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi

Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È °. ¡ÙfiÏÈÔ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ (£ÂÛÛ·Ï›·), Ì ·›ÙËÌ· “ÛÙȘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂȘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ì¤Û· ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜”. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·Ó·Áη›·˜ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÚ·Ê›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ ΛÓËÛ˘, ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î.¿.), ¯ˆÚ›˜ Ó¤· Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ˘˜ ∫∞¶ (∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜), ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·È ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ¢È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÌÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ À¶∂™¢¢∞ ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ë ıÂÛÌÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È È‰›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ˆ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜, ÁˆÁÚ·ÊÈο ÔÚÈṲ̂Ó˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ› ÙËÓ Â›ÛËÌË ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ¢È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ·) ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ‚) ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË”.

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

∞˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ›

∫·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ›¯Â ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· 15 ÂÚ›Ô˘ ÛËÌ›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÛÙË Ó¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÙÈÂÚÈʤÚÂȘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ó¤· ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ı· Á›ÓÂÈ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏ·

Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. “∞Ó Ì ڈٿÙ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Ë £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ¤Ó·Ó ∞¯ÂÏÒÔ. ∞Ó Ì ڈٿÙ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÚÂȘ!” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ οÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. “√È Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÚfiÛıÂÛ - ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Ó¤ÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÂÓ‰ÚÒ‰ÂȘ Î·È Ù· ÎË¢ÙÈο, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÓÂÚfi. ∂Ê’ fiÛÔÓ ˆ˜ ¯ÒÚ· Û˘ÌʈÓԇ̠ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙfiÙ ¯ÚÂÈ·˙fi-

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ Î. ªÈÚÌ›ÏË

Ì·ÛÙ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ì ı·ÚڷϤ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi, ÂȉÈο ÛÙȘ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·Ï›·” , ›Â Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ËÌÈÙÂÏ‹ ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∫À∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ∫À∞ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ “·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË” , fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, “ı¤ÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ó· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˙ÒÓË ÂχıÂÚË ·fi ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ” , ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ Î. ªÈÚÌ›ÏË ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

ΔÈÌÔÏfiÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ - ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™À¡∂¢ƒπ∞∑∂π ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì. ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: -¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘-∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (¢.∂.À.∞.∞§.) Î·È ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡” Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË “¢›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘” . -§‹„Ë ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ. -ŒÁÎÚÈÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. -™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ÌÂÏÒÓ ¢.™. ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡.¶.¢.¢. ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. -™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ̛· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÊ·Á›Ԣ Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ÌÂÏÒÓ ¢.™. Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. -§‡ÛË Ù˘ ·ÌÈÁÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹. - §‡ÛË Ù˘ ·ÌÈÁÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹. -™‡ÛÙ·ÛË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÚÔÛˆÔ·ÁÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¢∂¶ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·Ô-

√ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘

● ∞fi ÙË ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙË ™Ô‡ÚË

Ú›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2005. -°ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Â› Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞∞§ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ⁄‰Ú¢Û˘-∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢.∂.À.∞.∞§. ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢™. - ™‡ÛÙ·ÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÎÏ‹ÛˆÓ, ·ÈÚÂÙÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηٷÁÚ·Ê‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Ù.Ì. Û ÔÈ˘-ηٷÛÙ‹Ì·Ù·‚ÈÔÙ¯ӛ˜-·Ôı‹Î˜ Î.Ï. ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Δ.∞.¶., ηıÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Ó·Ú͢ Î·È Ï‹Í˘ Ù˘ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011, ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂˆÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ Î·È ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·˘ÙÒÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫∞¶∏, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010, Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÁÂ-

ÏÈ΋˜ ΔÛԇη Î.·.

¢ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙË ™Ô‡ÚË ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ηÙfiÈÓ ‰ˆÚ¿˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Î. ∞. ∫·Ú·˝ÛÎÔ, ʇÙÂ˘Û·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ™Ô‡ÚË Ì ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¡Ë˜, ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ™Ô‡Ú˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·È‰È΋ ¯·Ú¿. ¢Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ʇÙÂ˘Û·Ó ÊÏ·ÌÔ˘ÚȤ˜, ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÂÓ‰ÚÒ‰Ë Â›‰Ë, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË.

°È· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1821, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi: ΔËÓ ¶¤ÌÙË 24 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì.: ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔÓ π.¡. ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓ·˜ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ - ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ - ∂ÚÌÔ‡ - ŸıÚ˘Ô˜ - μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ - ∫ÔÚ·‹. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 10:30 .Ì.: ∂›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ΔÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÂÎʈӋÛÂÈ Ë Î. ÃÚ‡Û· ª·Ú‰¿ÎË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ. ªÂÙ¿, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ∫Δ∂§ Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙȘ 11.15 .Ì. Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú¤Ï·ÛË. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÂÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ™. ª¿Ì·ÏË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· ‰Ôı› ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô.

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi Ù˘ ªÂÛÔ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È “ηı·Ú‹” ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂›Û˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ §›ÌÓ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ Û ȉÈÒÙ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ·” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ıÂÛ Â›Û˘ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi ÁÈ· Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ÙË ¯ˆÚÔÙ·Í›·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “NATURA” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ ÂÓÈ·›Ô ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ‰·ÊÒÓ Î·È ·¤Ú· ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ÌÂٷ͇ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. “∂ÌÈÛÙ¢Ù›Ù ̷˜. √È ·ÈÚÂÙ¤˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ª·˙›, ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÙÒÚ· ÛÙ· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fi¯È Ó· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ™À¡∂¡Δ∂À•∏ Δ‡Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÚÔ‡ Î·È ı¤Ì· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ì›·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ˘‰·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 12 ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜” ÛÙË §¿ÚÈÛ· (23˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È §. ∫·ÙÛÒÓË) Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “£∂™™∞§π∞ Ù˘ ∞§§∏§∂°°À∏™ Î·È Ù˘ √π∫√§√°π∞™”. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ¶Ô˘Ï¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™ Ù˘ ∞§§∏§∂°°À∏™ Î·È Ù˘ √π∫√§√°π∞™”, ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡È΋ٷ˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙ· ˘‰Ú·˘ÏÈο ¤ÚÁ·, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∞ÏÏ·Á‹ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ıÂÔÏfiÁˆÓ ™Δ∏¡ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô‰fi˜ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÂÏÈο Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ıÂÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô.


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

∞fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ™Â ·Ô¯‹ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Û ªÈÎÚÔı‹‚˜

¢

˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ‰¿ÛηÏÔÈ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ Ë ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ÁÔÓ›˜ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Û ·Ô¯‹ ‰È·ÚΛ·˜ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

● Afi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô MÈÎÚÔıË‚ÒÓ

‰ÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ٿ͈Ó-“Ì·ÌÔ‡ı” , ÙËÓ Âڋ̈ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ, ‹Ù·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ‹‰Ë ÁÈ· ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ¤Ó· §‡ÎÂÈÔ Î·È ‰‡Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ·, ÙÔ À-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË, Î·È fi¯È, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋.

™ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ∞Ô¯‹ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. Ãı˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Ù·Ó ˘fi ηٿÏË„Ë ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÁÔÓ¤ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠͷӿ Ë ÎÔÈÓ‹ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù›. Ãı˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ô¯‹ ‰È·ÚΛ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÂÓÒ, ·Ó Î·È ÙfiÙ ‰ÂÓ ‰ÈηȈıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÙfiÙ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ˜ Î·È ÓÔÌÈο. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î. ∫·ËÏ·Ú‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ, Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔΤÓÙÚˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ó· ¿Ì ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∂Ì›˜ ˙ËÙԇ̠ӷ ÌË Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¤¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·‡ÍÔ˘Û· ÔÚ›· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ÙÛÈ, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·”.

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ·Ófi, Ì·‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘. ΔÔ Î·ıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÂÓfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ̠ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ Ì›ÛıˆÛÂ Ë ∂§ª∂, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫∫∂ Î. ¡¿ÓÔ˜ Î·È Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›-

Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ Ù˘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ Û fiÏ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ô‡Ù ӷ Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™Â ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ¯ı˜ Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÔÈ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. °ÔÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ ·ÓÙÈ-

™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜: «Ÿ¯È» ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Δ∏¡ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ- ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™Àƒπ∑∞ ª∞°¡∏™π∞™ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi οı ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·Á·ıÔ‡, ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ·Ó¤·ÊË Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ 1523 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 18 ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È 4 §‡ÎÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â-

ÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ì·ıËÙÈ΋ ‰È·ÚÚÔ‹, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·ıÒ˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û¯¤‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ - ÁΤÙÔ Ì ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË ÙÌ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ∂ÈϤÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ̤ÙÚ· ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·-

ıËÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ù· ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiÏ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙˆÔ ¿Ï˘ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· Ï·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÙÂ-

∂˘Úˆ·˚Îfi ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Δ√ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜

ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· e-twinning ·¤Û·Û ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· 30 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ μ’ Î·È °’ Δ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È Î›ÌÂÓ· ÌÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ·, ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÁÁÏÈ΋. Δ›Ù-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ·Ú·Ì‡ıÈ· ‹Ù·Ó “ÓÂڷȉÔÛÎÔÓÈṲ̂ӷ ·Ú·Ì‡ıÈ·”. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì· › ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ¤Ù˘¯Â ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ‰È¿ÎÚÈÛË, ηıÒ˜ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Û ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. °È·Ù› ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ Ô‡Ù ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô‡Ù fï˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÌÂ

Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ΔÛ¯›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜. ªÔÚ› ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ¤Ï·‚ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ‚Ú·‚›Ô, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ï·‚ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› ·Ú·ÛÙ› ÛÙË ‚Ú¿‚¢ÛË Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ƒfi‰Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “∏ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ∂.∂.” ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Ï›ˆ˜ ·Ú¿ÏÔÁˆÓ Î·È ÛηӉ·Ïˆ‰ÒÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌÒÓ (ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰·ÛοψÓ) Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Â·›Û¯˘ÓÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ÎÏÂÈ̷ۛٷ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Î·È ÁÈ· fiÛ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, fiÛÔ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ...”.

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ˜ Î·È ∞ÓÙ. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÔÌÔÏÔÁ›, ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ “Ó¤Ô” Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ “Ó¤Ô” Û¯ÔÏÂ›Ô fï˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È ·ÏÈfi Î·È ‚·ıÈ¿ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì οı ÙÚfiÔ ÚÔˆı› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ “·ÁÔÚ¿˜” , ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¡. 3848/10 Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÎÙ›ÛÂÈ ÙÔ “·˘ÙfiÓÔÌÔ” Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂȈ̤ÓË ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ı· ·Ó·˙ËÙ› ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Î·È ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ıÂÙÈο. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ‚¤‚·È· ˆ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Âȯ›ÚËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ-ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û 12 Û¯ÔÏ›·, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì›· ÒÚ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¤ÍÔ‰Ô, fiÙ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ·Ó·ÈÚÒÓÙ·˜ Ù· ›‰È· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: - ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË; - ¡· ÌËÓ ÏËÚˆı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ ∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∞ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˘-

ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ê˘ÙÒÓ Î·È ‚ÔÙ¿ÓˆÓ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, “Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∫∞∂§∂ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. Δ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ Ê˘ÛÈο ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 30/03. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÚfiÙ˘· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ◊‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÚfiÙ˘˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ (μÚ‡Ó·ÈÓ·), ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· Èı·Ó‹ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È Û ÚfiÙ˘˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÊÔ‡ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÈ¿ Î·È ÙÔ ∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô Δ√ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂§π∞ & ∂§∞π√§∞¢√ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ٛÙÏÔ “√ ∂Ï·ÈÔÎÔÌÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜: ∞ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 2020” . ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηχÙÂÈ ÙÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜: ∏ Ó¤· ∫∞¶, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂˘Ú. ∂ÈÙÚÔ‹˜ (∞Ó. ÷ÓÈÒÙ˘, ¶·Ó. ª·Ú˙ԇη˜, μÏ. ™Ê˘ÚfiÂÚ·˜, ™Ù. Δ·Ù¿ÁÈ·˜). √È ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ 12 ¯ˆÚÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ fiˆ˜ .¯. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Shimon Laree Î.¿. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙȘ 14 Î·È 15/4/2011. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ÂȉÔÙ›ٷÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ www.athensoliveconference2 011.gr. Î·È ÙËÏ. 2103210621. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë “£ÂÛÛ·Ï›·” .

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

ŒÓÙ·ÍË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∂§°∞

ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) ˆ˜ ·›ÙÈÔ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi Î·È ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î.Î. ∫. ∫fiÓÛÔ˘Ï·˜ Î·È ¢ÈÔÓ. μ·Ï·ÛÛ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÁˆfiÓÔ˜ ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¢ÂÓÙÚÔÎÔÌ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °. ¡¿ÓÔ˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂§°∞ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›· ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, ÙÔ ‚·ÎÙËÚÈ·Îfi ο„ÈÌÔ Ù˘ ·¯Ï·‰È¿˜, ÙË ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÚ›·. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ηÓÔÓ›ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·. ∞-

Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ¢Ú›·˜ Û‡Û΄˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi Î·È ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂ-

ÚfiÌÂÓˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂§°∞. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ë ∂∞™ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. √È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÛÙÔÓ ∂§°∞ Ù· ÛÙÔȯ›·

ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ‹ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂȘ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰Ú πˆ¿Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜ “ÔÈ Ôԛ˜ ¯Ù˘Ô‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ¶¤Ú˘ÛÈ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙȘ ·¯Ï·‰È¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ ‚·ÎÙËÚÈ·Îfi ο„ÈÌÔ Î·È ÛÙȘ ÂÏȤ˜ ·fi ÙË ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂§°∞. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰Ú ƒÔ‡ÌÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ı· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ì ÂÎı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛÂ, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂§°∞. ∂›Û˘, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ó Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ·˘ÍË̤ӷ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙÔ˘ ∂§°∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ù· Ì‹Ï·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ófi˜.

ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¢∂À∞ªμ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™Δ∏¡ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘

Ì ÙË ¢∂À∞ªμ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›ÓË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‰ÈfiÙÈ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜, ¢‹ÌÔ˜ Î·È ¢∂À∞ªμ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚfiÙ·Û˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· ˘ÔÁÚ·Ê› Ó¤· ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ÔfiÙÂ Î·È ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È fi¯È ·fi ÙË ¢∂À∞ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ ηٷÚÁ›ٷÈ, Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100%, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 14 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘˜ 54 Ì‹Ó˜. √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ì ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ χ̷ٷ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ηıÒ˜ ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ı· Â͢ËÚÂÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË, ·ÊÔ‡ Ù· χ̷ٷ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∑ËÙ‹Û·Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â-

¿ÚÎÂÈ·. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 100%, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔ¯ˆÚ‹Û·ÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ ¢∂À∞, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙfiÙ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· ‹Ù·Ó ÛÙÔ 80%” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ΔÔ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 7 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ηٿ 100%, ÂÊfiÛÔÓ ˘Ô‚ÏËı› ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÂÓÙ·¯ı› Û οÔÈÔ ·fi Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÌ· ·ÁÚÔÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ∞¶∞¡Δ∏™∏ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ 2007-2008 ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ª·Úο΢ ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË, ηıÒ˜ Ù· ·Ú¯Â›· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜” . ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2007-2008 (·›ÙËÛË ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008) ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‚ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜, ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ √¶∂∫∂¶∂, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‚¿ÛÂÈ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ·fi ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. √ √¶∂∫∂¶∂, ¤Ï·‚ ·Ú¯Â›Ô Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ¶°∂ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ 2008. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÛıÂÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›, Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÏËڈ̋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ” .


∞ÁÁÏÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 20

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒTπ√À 2011

ª∂Δ∞ Δ√¡ ∞¶√∫§∂π™ª√ ∞¶√ Δ√ ∫À¶∂§§√ √π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π” ™Δƒ∂º√À¡ Δ∏¡ ¶ƒ√™√Ã∏ ™Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∏¡ ∫∞μ∞§∞

™ËÎÒÓÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫‡ÚÎÔ˘ (∏›ÚÔ˘).

·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔοÏÂÛÂ... ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÚfi·ÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜.

¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô ª·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Î˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÛÙ¿ıËΠÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ Ì ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ∫¿ÔÈÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔÓ Î. ª¤Ô Î·È ÊÒÓ·Í·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜. √ Î. ª¤Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ¶∞∂, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi οÔÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ¶∞∂. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚΛÛÙËΠÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ‹ ·Ó ı· ‚ÚÂı› ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰È·Ï˘ı› Ë ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÙËΠ̠Ôχ ÎfiÔ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ◊‰Ë ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞∂, Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. °È¿ÓÓË ∫·¸ÌÂÓ¿ÎË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿ÎÔ (ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘) Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, ÛΤÊÙÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ Football League. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì·. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂§.

“¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” Ô ªfiӯ ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË 5·‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÍÔ‰Ô. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ¿Û¯Ë̘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ 5˘ ı¤Û˘.

O ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Best Goal ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ∫. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞‡ÚÈÔ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Û’ ¤Ó· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ∫·‚¿Ï· ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ì 38 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ 5˘ ı¤Û˘. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·Ú¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ “ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó” fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ù›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ: “¢ÂÓ ‹Ú·Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ. ∞˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ΔÔ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ̛· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÙ „ËÏ¿. ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, fï˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ. Œ¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ô-

χ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÙ” . ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ μÈı¤ ÓÙ ªfiÓ¯Â, ™Ù¿ıË ƒfiη Î·È ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ “„˘Á›Ԕ , ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ù· ‚ڋΠ̠ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË, ∫ÒÛÙ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ΔÚ·˘Ì·Ù›·˜ Â›Ó·È Î·È Ô ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ.

ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ƒfiη, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ΔÔÌ¿˜, ™·Óηڤ, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡ η˜, °ÎfiÙÔ‚Ô˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜, √˘Ì›ÓÙ˜, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∞ÎfiÛÙ·, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÚÙfiÏÓÙÈ “ΔÈοԔ , ª·ÚÙ›Ó, ªÚ¤ Ûη, ™ÔÏ¿Î˘, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Î·È ¡¤ÌÂı. * √ ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÏ‹ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ (24/3) Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (ÛÙȘ 28/3). * √ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô‡ÎÔ˜ (∏›ÚÔ˘) ηÈ

Δ√¡π™∂ √ ∫. ∫∞¶∂Δ∞¡√™ ∫∞Δ∞ Δ∏ μƒ∞μ∂À™∏ Δ√À

“¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ·›Íˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫· ٿÓÔ˘. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÔÈ 23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿. Œ¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Û ¤ÓÙ ̷٘ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¤Ó· ÁÎÔÏ). ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ (1-1) ‚Ú·‚‡ÙËΠˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¯ı˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Best Goal ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∫ÒÛÙ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂. √ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ “·ÚÔÏÈÛÙ›” ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ôχ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤Ú·Û Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. “∂ͤÊÚ·Û· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·›˙ˆ. ŸÌˆ˜, Â›Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô-

‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ·Ó ÌÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Â¯ÙÒ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙȘ Ôχ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô: “™ÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Â›Ì·È Â‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤Ú·Û· ÛÙÔ μfiÏÔ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛ ›Â: “∂›Ó·È Ì›· ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ηϋ˜ ÔÚ›·˜ ÙË ÔÌ¿‰·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÙÔÌÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ” . ΔË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ ¤Î·ÓÂ, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰Ò ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ʤÚÓÂÈ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ‹Úı ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” .

√ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Î˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ Ã¤ÓÚÈÎ ∫¿ÛÂÚÙÛ·Î ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡. √ ª·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Î˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” , Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, ™Ù·‡ÚÔ æˆÌÈ¿‰Ë. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ “·ÊÂÓÙÈÎfi” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔfiÓËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∏ ̷ΉÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¡ÙÔ˘ÁÎÏ¿Ô, ∫·ÚÓÙfiÛÔ Î·È ™ÈfiÓÙË, ÂÓÒ Ô √ÓÔ˘¿ÙÛÈ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÚÈÓ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ·.

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ, ·‡ÚÈÔ ÔÈ ¶·›‰Â˜ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °‹Â‰Ô Ã·ÏÎÂÚÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 27˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∫-20. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ∞‚‰ÂÏ¿, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, μ·ÏˆÙ‹, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ∑¤ÚË, ∑˘ÁÎÂÚ›‰Ë, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·, ∫fiÌÓÔ, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË, §¤ÙÛÔ, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi, ¡¿Î·, ¡·Ô˘Ì›‰Ë, ™Ê¿Î·, ΔÚ›ÌÌË, ΔÛ›È Î·È ÃÔϤ‚·. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ª·Î·Ó›Î·˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ Î·È ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ΔÔÔ‡˙˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÈ¯¿ÏË Ã·Ú›ÙÛË Î·È ∞˚¯¿Ó ÃÔ‡ÛÎÔÁÏÔ˘ (fiÏÔÈ ·fi ∂¶™ £Ú¿Î˘). ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶∞∂ Scoda •¿ÓıË, ÛÙȘ 11.00, ÔÈ ¶·›‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ •¿Óı˘, ÁÈ· ÙËÓ 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫-17 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ŒÓÁÈÓ ∫ÈÁÈÙ˙‹˜ (§¿ÚÈÛ·˜), Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ª·ÓÙ˙ԇʷ (•¿Óı˘) Î·È μ·Û›ÏË ∞ÚÁ˘Úfi (•¿Óı˘).

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 14.000 Î·È ϤÔÓ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘Á¯·Ú› ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ “4” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “£ÂÛÛ·Ï›·” Î·È “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ” ˜, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ∂¶™£ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË, £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ, ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË. Δ¤ÏÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜” .


20

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒTπ√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Δ√ Austrian Boys Club Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹Ú˘ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó¿ÁÎË fiˆ˜, ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÔÏfi„˘¯· ¢¯¤˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ˙ˆ‹˜, ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ Î·È „˘¯È΋˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı fiÚÈÔ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۇÁ¯˘ÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ·Ïfi ʛϷıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËΠ̠ı¤ÚÌË, ¿ıÔ˜, ›ÛÙË Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. √ fiÁÎÔ˜ Î·È Ô ·ÏÌfi˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ŸÏÔÈ Ì·˙› ·Í›˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿. ™ÈÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿, Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÂÏ›‰·” . ™Â ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™º√μ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ªÂÙ¿ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÓÈÒıÔ˘Ì ÈÎڷ̤ÓÔÈ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈṲ̂̈ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· 5-10 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÔÏ·ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·¯¿ÚÈÛÙÔ, ÈÎÚfi¯ÔÏÔ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ∞fi ÙȘ 18.000 Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, ÔÈ 17.990 ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ì·˜ Î·È 10 ¿ÙÔÌ· ¯ıÚÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È¯¿ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ, Ô˘ ‚Ú›˙Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ·Ó Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë Î·È ÔÈ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙË ª˘Ú›ÎË. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ÌËÓ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ‹. √ ∞¯. ª¤Ô˜, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÏË Ë fiÏË Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ø˜ ËÁ¤Ù˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ fiÔÈ· ÎÚ›ÛË ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘” .

Δ∂¢/∂¶™£

™ÙÔ μfiÏÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô °. ¢Ô‡ÚÔ˜ Δ∏¡ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/3/2011 Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ¢Ô‡ÚÔ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜, ÚÔÛοÏÂÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔÓ Î. ¢Ô‡ÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ.

∞ °¡√π∞ ¢∏§ø™∂ √ ™. ¶π§∞μπ√™ °π∞ Δ∏¡ À¶∞ƒ•∏ ΔƒπΔ∏™ ∫∞™∂Δ∞™

“¢ÂÓ Í¤Úˆ Ù›ÔÙ·” ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ fiÙ·Ó ÂÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ηۤÙ˜ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ηۤٷ˜, Ë ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔÓ ÂÌϤÎÂÈ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ·...

“¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ù›ÔÙ·”” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰È¤„¢Û ÙȘ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ¢·Ïԇη. “∏ UEFA ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. ÿÛˆ˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ” , › ÁÈ· ÙË ‚›· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰È·ÎÔ¤˜ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Ô·‰ÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: “ªËÓ „¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ¶∞∂ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘˜ ÙÚ¿ÁÔ˘˜” ... √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ‹Ú ı¤ÛË ñÂ›Û˘- Î·È ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È „¢‰¤˜ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ì ÙÔÓ ¢·Ïԇη. ¢ÂÓ ˘ÔÛ¯¤ıËη Û ηӤӷ ‰È·ÈÙËÙ‹ fiÙÈ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ›Ó·Î·. √ ¢·Ïԇη˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ‰Â ı· ‹ıÂÏÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Í·Ó·‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ӷ ÔÚÈÛÙ› Ô ¢·Ïԇη˜ Û ¤Ó·Ó

·ÁÒÓ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜” . ∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√, μ·Û›ÏË Ã·Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. √ Î. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘, Ù¤ıËΠ۠„ËÊÔÊÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘, ‹Ù·Ó ÔÌfiʈÓÔ, ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘. ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË, Ô Δ˙fiÓÈ μÂÎÚ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ „‹ÊÈÛ “Ï¢Îfi” . ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î.÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜.. Δ¤Ô˜, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë ∂¶√, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ “ÌÂÁ¿Ï˘” ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ “·Î·Ù¿ÏÏËÏË” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÓÂ›Ù·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ¿ÎÏËÛË Í¤ÓˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ.

∫¿ÏÂÛ §·Áfi Ô ™¿ÓÙÔ˜ ªÂ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙˆÓ 19 “ÂÎÏÂÎÙÒÓ” ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ª¿ÏÙ· ÛÙȘ 26/3 ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012 ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ¶Ôψӛ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¡¤Ô ÚfiÛˆÔ, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜ Ù˘ ∞∂∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ “°·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” , ÌÂÙ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006. ΔË 19ÌÂÏ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: Δ˙fiÚ‚·˜, ÷ÏÎÈ¿˜, μ‡ÓÙÚ·, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, ªfiÚ·˜, ∞‚.¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, §·Áfi˜, ∫·Ê¤˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫ÔÓ¤, ¡›Ó˘, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ™·Ì·Ú¿˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ™ËÊ¿Î˘ , ª¿ÎÔ˜ Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ∂›Û˘ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂ڛΠ∞ÌÈÓÙ¿Ï, Ì·˙› Ì ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿ÚÚˆÛË, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜.

∂¡ø Δ√ Δ™∂§™π-ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °. •∂Ãøƒπ∑∂π ™Δ√À™ “8” Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ “ÎÏ¿ÛÈÎÔ” ∞

ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÿÓÙÂÚ-™¿ÏΠÎfiÓÙÚ· Û ÂΛÓË ·fi ÙÔ ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √È ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 26 Î·È 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙȘ Ú‚¿Ó˜ 3 Î·È 4 ª·˝Ô˘.

ÎfiÌË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·ÏÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‰›ÓÂÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Î·È ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞ÁÁÏÈ΋ “ÙÈÙ·ÓÔÌ·¯›·” ΔÛ¤ÏÛȪ¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙÔ˘˜ “8” ! ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ÿÓÙÂÚ™¿ÏΠٷ ¿ÏÏ· ˙¢Á¿ÚÈ·. ¶Èı·ÓfiÙËÙ· Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ “ÎÏ¿ÛÈÎÔ” ƒÂ¿Ï-ª¿ÚÙÛ· ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο!

∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “8” ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˙¢Á¿ÚÈ Â›Ó·È ÙÔ ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Û ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 2008. √È ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘-ΔfiÙÂÓ·Ì, ÿÓÙÂÚ-™¿ÏÎÂ. √È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È 5 Î·È 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο, Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘-ΔfiÙÂÓ·Ì ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙÔ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·¯Ù¿Ú, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó·

ΔÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙˆÓ “ÂÌÊ˘Ï›ˆÓ” ·Ôʇ¯ıËΠÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ Europa League, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚԤ΢„·Ó ˆÛÙfiÛÔ ·ÌÊ›ÚÚÔ· Ì·Ù˜. ¶fiÚÙÔ-™·ÚÙ¿Î ªfiÛ¯·˜, ªÂÓʛη-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ, μÈÁÈ·Ú¿Ï-Δ‚¤ÓÙÂ Î·È ªÚ¿Áη-¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “8” , Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙȘ Ú‚¿Ó˜ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÙÔ “ÎÏ¿ÛÈÎÔ” ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤و˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜: ªÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (ÛÙÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘, ÛÙȘ 16/4), Ì›· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ (μ·Ï¤ÓıÈ·, 20/4) ÎÈ ¿ÏϘ ‰˘Ô ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ (27/4-4/5), ÂÊfiÛÔÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙË ™·¯Ù¿Ú Î·È Ë ƒÂ¿Ï ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì. √ ¤ÙÂÚÔ˜ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÌÏÂ˚ ı·

ÏÈÎÒÓ: 1. ¶fiÚÙÔ-™·ÚÙ¿Î ª. 2. ªÂÓʛη-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ 3. μÈÁÈ·Ú¿Ï-Δ‚¤ÓÙ 4. ªÚ¿Áη-¡ÙÈÓ·Ìfi ∫. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ: ¡ÈÎËÙ‹˜ 4-¡ÈÎËÙ‹˜ 2 ¡ÈÎËÙ‹˜ 1-¡ÈÎËÙ‹˜ 3 *√È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 5 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ “¡Ù¿ÌÏÈÓ ∞Ú›Ó·” ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘.

∂¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ¶ƒ√∫∞Δ∞ƒ∫Δπ∫∏ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙË ÌË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠ̠˘ÚÛfi Û ·›ÎÙ˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. O ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙ËÙ¿ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÌË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‰È¤ÎÔ„Â ÚÔÛˆÚÈÓ¿- ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 90ϤÙÔ˘. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÎÈÓ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·Ó·Ì̤ÓÔ ˘ÚÛfi ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÈÛÔ‡Ó·, fiÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠ۠·›ÎÙ˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∞∂∫, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘ÙÔ› ¤ÙÚ¯·Ó ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠÎÈ ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο Ï¿Ó·, ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, οو ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, ¤‰ˆÛÂ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜-ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù¿Í˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊı› Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ηٿÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. √È ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙfiÛÔ Ù· Ï¿Ó· ·fi ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ fiÛÔ ÎÈ ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ηÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 19¯ÚÔÓÔ.

∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È ÁÈ· ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ Δ· ‰È·ÈÙËÙÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-¶∞√ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ· ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞ÓوӷοÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ (Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ‰›ˆÍË) ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘Ô¤ÛÂÈ Û “ÂÛÎÂÌ̤Ó˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ·” , fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ “ʛϷıÏÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó” . ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÏËÊı› Î·È Ó· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹. °È· ÏËÌÌÂÏ‹ Û‡ÓÙ·ÍË Ê‡ÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫∞¶ Ë ÔÈÓ‹ ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ŸÌˆ˜, Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ô ¢. ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘, Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ Î·È Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÔÈÓ‹ Ë ÔÔ›· ˘ÂÚηχÙÂÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜.

∞¡∂¶π™∏ª√

™‹ÌÂÚ· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ™∏ª∂ƒ∞ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ 14Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÔÈ μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤· Ì ÙÔ˘˜ μÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì 34 fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ı· ·Ó·‰Âȯı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ Û˘ÌʈӋıËΠÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ·ÁÒÓ·˜ Ì·Ú¿˙ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00 ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ-¶∞√¶∞ (∑¿¯Ô˜), 17.00 μÂÙ. £ËÛ¤·-μÂÙ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘). ∫˘Úȷ΋: 10.30: Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘∫·Ú·˚Ûο΢ (∫ˆÙԇϷ˜), 12.30 ¢ÈΤʷÏÔ˜-¢‡Ô ΔÚÔ¯Ô› (∑¿¯Ô˜). ŸÏ· Ù· Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜.


™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

21

√π √ƒ°∞¡øª∂¡√π Δ∏™ ¡π∫∏™ ¢π¡√À¡ Δ√ ™À¡£∏ª∞ °π∞ Δ√¡ ∞Àƒπ∞¡√ ∞°ø¡∞ ª∂ ¡∞À¶∞∫Δπ∞∫√

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 17.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-¶∞√∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ¡∂Δ 19.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‚fiÏÂ˚) ∂Δ3 15.00 ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-ΔڛηϷ ∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+ 15.00 ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÕÚÁÔ˘˜-∞∂∫ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) ™∫∞´ 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 14.45 ΔfiÙÂÓ·Ì-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ªfiÏÙÔÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ºÔ‡Ï·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §ÈfiÓ-ƒÂÓ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.00 °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 00.10 ÕÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ›-ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 16.00 ∞∂∫-∫·‚¿Ï· -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 01.30 ª·˚¿ÌÈ-¡Ù¤Ó‚ÂÚ -∑- (¡μ∞) NOVASPORTS 4 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ª¿ÁÂÚ ÿÚÙÈÁÎÂÓ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ ∫· fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) CONN-X TV1 16.00 ¶ÂÛοڷ-¶¿ÓÙÔ‚· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) 19.00 ª·ÁÈfiÚη-™·Ú·ÁfiÛ· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ÃÂÙ¿Ê -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV2 14.00 ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ-√ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ-ª¿ÁÂÚÓ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ª¿ÈÓÙ˙ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV3 16.00 μÈÙÛ¤ÓÙ˙·-¡Ô‚¿Ú· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) 19.00 §¿ÙÛÈÔ-ΔÛÂ˙¤Ó· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.45 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ)

“ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ ˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÔÓÙ¿ÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ 12Ô ·›ÎÙË Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô·‰ÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ “ÙÚ¤ÓÔ” Ù˘ ·Ófi‰Ô˘”. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ÔÈ Blue Angels. ΔÔ Blue Club ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “™·Ó Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·‰¤ÚÊÈ· Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 26 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ‰ÒÛ·Ù ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Ï·˚Îfi ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, ‰Â›Í·Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ Ï¿Ù˜ Û·˜ ÛÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË Ìfi‰· Ô˘ Ï·Û¿ÚÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎÈÒÙË Ô·‰Ô‡ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰˘Ó·Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û οı ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ηٿıÂÛË „˘¯‹˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ΔÔ Ó· Â›Û·È ¡ÈÎÈÒÙ˘ Â›Ó·È Î¿ı Ë̤ڷ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ·Ú·Î·Ï¿Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô‡Ù οÓÔ˘Ì “οÏÂÛÌ·” , ·Ï¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ì Ì ٷ ·‰¤ÚÊÈ· Ì·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ʈӤ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ̛· ·ÎfiÌË Ë̤ڷ Ô·‰ÈÎÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ. ªÈ· fiÏË, ÌÈ· ·Á¿Ë, ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ‰Ò

ÌfiÓÔ ÂÌ›˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Blue Angels ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “∞ÎfiÌ· ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰›Ï· ÛÙËÓ ¡Èοڷ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·˘Ùfi. ¶¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. μfiÏÂ˚ Î·È Ì¿ÛÎÂ٠›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ™ÂÈÚ¿ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Ë Ì¿Ï·. ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ 15:00 ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙÔ “∫¿ÛÙÚÔ” Ì·˜, ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” Ì·˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ô 12Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ 7 ÙÂÏÈÎÔ‡˜. ∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ó· Â›Ó·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌfi Ì·˜ Ó· ÔÚÁ·Óˆıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË £‡Ú· 3, ÂΛ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·” . √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, fiÛÔ Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηٷÁÁÂÏ›· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ-

Îfi ÙÔ̤·, ηıÒ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ¡›ÎË Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. √ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó “ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÁÁ·ÚË Î·È ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÂÙÚ¿ Î·È „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ·. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÒÓ ‹Ù·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË.

√ ∑Ô‡ÁÚ·˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ì ∂ıÓÈÎfi ºÈÏ. √ Î. ∑Ô‡ÁÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∂ıÓÈÎÔ‡ ºÈÏÈÈ¿‰·˜-¡›Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∫ÂÓÙ˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÙԇϷ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÂÓÒ ¯Ú¤Ë ٤ٷÚÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ΔÛÈÚÒÓ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. μ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÚˆÙ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ (Ì ·Ú¯‹ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰·) Ë ¡›ÎË ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË.

■ √π ∞§ªÀƒπøΔ∂™ ™Δ√Ã∂À√À¡ ™Δ∏¡ 15∏ ™∂ƒπ ¡π∫∏ Δ√À™ °π∞ ¡∞ ª∂π¡√À¡ ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

¢’ ∂£¡π∫∏

∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÁÚfiÙ˘, Ó›ÎË ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÁÈ· ƒ‹Á· ∞§§∞°∏ ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ì ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ fiÏ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ 10 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ΔÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂¶™ ∏Ì·ı›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. μÚ¤Ûη, ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙fiÔ˘ÏÔ, ΔÛÈÔ‡ÌÚÔ, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ Î. §ÈfiÏÈÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ, ·ÊÔ‡ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ §·Ì›· ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Î·È Ë ∂¶√ ÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì ٤ÚÌ·Ù· 3-0 ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË. °.¶.

™Ù· §Â¯ÒÓÈ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô °™∞  ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ· ÌÈ· Î·È Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ∞.ª.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Èڛ˜ ÎfiÔ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤·È˙ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ∞.ª., Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·Ó ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” ÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ‹ ·Ó ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 줂·È· Ô

°˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 14 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. √È ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙȘ οÓÔ˘Ó 15 ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¤¯·Û ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ªÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û ™¤ÛÎÏÔ Î·È ∫·Ó¿ÏÈ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∞ÎÚfiÔÏË∞.∂. 2002 Î·È ∞fiÏψÓ-™·Ú·ÎËÓfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ÃÏfiË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÌÂÛ·. ∂›Û˘ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜ Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁÔ‹ÙÚÔ˘. ™ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¡.∞. ¡›Î˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞. °·˙‹˜ ı· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ

∞ÂÙfi. ™‹ÌÂÚ· Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏ. Î·È ÙÔ˘ ¶ËϤ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ Û ∞’ Î·È μ’ ∂¶™£ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 19/3 °Ë. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ÃÏfiË: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∫fiÎηÏ˘. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, °È·ÓÓ‹˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘ ª·Ï¿Ê·˜. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∞.∂. 2002: ∞. ¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ (·Ú. ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜). ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, §Â¯ÒÓÈ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∂ıÓÈÎfi˜ 0-3 ·.·. ∫˘Úȷ΋ 20/3 ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜, ª·˚Ú¿Ì˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜: ∫·˝‰Ë˜, ∑‹ÛÈÔ˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ¶Ï·Ù‹˜.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 19/3 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ª·ÙÛԇη˜, ÷ڂ¿Ï·˜, ™·Îο˜. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 15.00, ¶ËϤ·˜-¢‹ÌËÙÚ·: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÁοÚ˘, ª·˚Ú¿Ì˘. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ƒÔ‡Û˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘, °Î¿Áη˜. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢fiÍ· 3-0 ·.·. ∫˘Úȷ΋ 20/3 °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞. °·˙‹˜-∞ÂÙfi˜: ∫·ÙÛ·Úfi˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, μÏ¿¯Ô˜. ¡Â¿ÔÏ˘, 11.00, ¢¿ÊÓË-™ÎfiÂÏÔ˜: ª·Ï¿Ê·˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ª¤ÏÏÔ˘. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¡.∞. ¡›Î˘: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ƒÔ‡Û˘. ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, 15.00, ∞›·˜ ΔÚ.-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞¶√μ-√ÚÌ›ÓÈÔ: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜ √È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ (™ÎfiÂÏÔ˜), 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.), 2 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ΔÛ¿È (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∫·ÚÙ¿Ï˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ™›ÌÔ˜ (∞Á¯›·ÏÔ˜).


22

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒTπ√À 2011

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ ∞·ڈÛ ٷ Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Δ¿Î˘ °È·Ó ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Î‡ÚˆÛ ٷ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ù·Í›‰È· ÁÈ· √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, fiÔ˘ ı· ÌÂÙ¤‚·ÈÓ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ∞˘Ùfi, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓ ‚Ú·ÛÌÒ „˘¯‹˜.

ÕÙ˘¯Ô˜ Ô ªfiӯ ∞ΔÀÃ√™ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. Œ·ı ˘ÔÙÚÔ‹ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi (ıÏ¿ÛË ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜) Î·È ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ¶ÚÒÙË Ô˘ ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ ‹Ù·Ó Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ (Ì·˙› Ì ٷ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ·È‰È¿). ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ªfiӯ ‰ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ηӤӷ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ.

ΔÚ›· ÁÎÔÏ, ‰‡Ô ‚Ú·‚›· √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ - ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô - ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Best Goal ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ μfiÏÔ). ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‚Ú¿‚¢ÛÂ Ô Î. £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫-20 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ¯ı˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ·’ ·˘Ù¤˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‚Ú·‚¢Ù›. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ë Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË. ∂.Ã.

¶·ÚÒÓ Î·È Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª∂ ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ ·ÚfiÓÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÈÎڷ̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È ÙȘ ‡‚ÚÂȘ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËı› Í·Ó¿ Ì ÙË ¡›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. øÛÙfiÛÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ Ù· 10.000 ¢ÚÒ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ·ÏÈ¿ ¯Ú¤Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÌˉÂÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ͷӷοÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ıˆÚ›· ÙÔ˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .

“¶ÔÓ¿ÂÈ” ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¢À√ Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ ·fiÓÙ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒ ÙË ¶ÂÙÚ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÁÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ô μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿, ηıÒ˜ Û ÌÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ̤·...

ÃÚ‹ÛÈÌÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ¶™∞Δ ¶√§À ¯Ú‹ÛÈÌÔ ·ԉ›¯ıËΠÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó “∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î. ¶Ï¿ÙˆÓ· ªÔ˙·Ù˙› ‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi ·ԉ›¯ıËΠÔχ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜, ηıÒ˜ ÁÈ· Ó· ·ÛÎԇ̠ۈÛÙ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜... μ.∫.

¢ÂÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Δ∞ §Â¯ÒÓÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô °.™. ∞ÏÌ˘ -

Ófi˜ ηÎÔ‡ ̇ÚÈ· ¤ÔÓÙ·È. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ì ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜. √ Î. ª¤Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ - Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË - fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∞Ó fiÓÙˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, ϤÔÓ, ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶∞∂. ◊‰Ë, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·¸ÌÂÓ¿Î˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÎÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ê‹Ì˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ËÏ·‰¿ÎË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂§. ∫ÔÓÙ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë, ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ μ¤ÚÔÈ·. ™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ï‡ÂÈ ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô

ÚÔ‡ ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 15Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¿ÊËÛ ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ıÔ˘Ó Ù· ›‰È·.

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ ªπ∞ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ·fi ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ fiÔ˘ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ

ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌfiÓÔ Î·Ïfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞‡ÚÈÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó Ì ËÚÂÌ›· Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¡· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô. √Ê›ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ó· ÌË ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Âӈ̤ÓË Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ∂›Ó·È Îڛ̷, ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ, Ó· ‰È·Ï˘ı›. ∂.Ã.

Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÈıÂÒÚËÛ ٷ ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ‚ڋΠ۠Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù¤ÚÌ·Ù· ‰ÈÂıÓÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È Î¿ÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ∂Ì›˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ √.À.∫.μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì ÚÔÏfiÈ ¯ÂÈÚfi˜. ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙȘ ›‰È˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ... °.¶.


™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒTπ√À 2011

ª¶∞™∫∂Δ

∞§ªÀƒ√™-°.™. μ√§√À “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π” ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎË “ÌÔÓÔÌ·¯›·” Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎË “ÌÔÓÔÌ·¯›·” , Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi °™∞ Î·È ÙÔÓ °™ μfiÏÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (18.00) ÙË ¡›Î·È·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞ÏÌ˘Úfi˜-°™ μfiÏÔ˘ ™Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È °™ μfiÏÔ˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· “Í›ÊË” ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· “ÌÔÓÔÌ·¯›·” Ì ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙÔ ÁfiËÙÚÔ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì ¿ÓÂÛË ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜. ΔÒÚ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Û’ ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ. √ £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ™Ù¿ı˘ °Î¿ÙÛ˘, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, £·Ó¿Û˘ ™·Ófi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÙÛÈ¿˜, £·Ó¿Û˘ °ÒÁÔ˘Ï·˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ §ˆÚ›Ù˘, º›ÏÈÔ˜ ª·Ú‰¤Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÈÌ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ª¿Ú‰·˜. ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ô °™ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓfi˜ ÔχÙÈÌÔ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ºÒÙË ª·ÏÈÛÈfi‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô £·Ó¿Û˘ ¶Ôχ˙Ô˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ı· ·›ÍÂÈ Î·ÓÔÓÈο. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ, ∫ÒÛÙ· ™ÎÚ›Ì·, £·Ó¿ÛË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ™Ù¤ÚÁÈÔ Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ¶·Ï¿Ûη, √‰˘ÛÛ¤· ¢È·ÎÔÌ‹, ™Ù¿ıË ∑Ô‡ÚË, £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ∞Ó‰Ú¤· ∫fiÎη, °È¿ÓÓË ∫˘ÚÏ›‰Ë, ÕÎË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹ Î·È £·Ó¿ÛË ¶Ôχ˙Ô.

∞Ó¿ÏË„Ë-¡›Î·È· ¡· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, Ë ÔÔ›·

ªÂÙ¿ ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ª¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂√∫ ÛÙÔ √∞∫∞, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ μÈÓÙ˙ËÏ·›Ô˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘, Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜, ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ °ÔϤÌ˘. ΔÔÓ -οÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘√Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÔÈ Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ‹˜. “∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. £· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈο Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

“ÿ‰ÚˆÛ” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ¡›Î·È·. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ʇÁÂÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ª¿Ú·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›Î·È· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ, ·ÊÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ μ˘ÏÈÒÙ˘, μ¿Î˘ Δ¿Áη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, μ·Û›Ï˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ¢·ÓÈ‹Ï ™·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ °ÎÔÙ˙·Ú›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÚ¤ÓÙ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑ȤÌ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ê¤Ú·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∂™∫∞£ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ 19/3 ∞1 ∂™∫∞£ ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 17.30, ∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú.-ÿηÚÔÈ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÷Ù˙‹˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ ∞ı., Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 17.30, ∂∞§-∫ÂÚ·˘Ófi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Úȷο΢ ∞ı., ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªËÓ¿˜.

∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, ÒÚ· 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. ‰È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· 18.00, ∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›Î·È·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¿ÌÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: º¤Îη˜. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· 18.00, ∞ÏÌ˘Úfi˜-°.™. μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘.

∞2 ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 19.30, ∞∂ §¿ÚÈÛ·˜¶ÂÚÚ·È‚fi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢fiÙ·, ΔÛÔÎfiÏ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÒÚ· 18.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢., ΔÔ‡ÛÈ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 19.30, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-º¿ÚÛ·Ï·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ∑·¯·Ú‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, μÂÏÂÙ˙¿˜.

∫˘Úȷ΋ 20/3 μ’ ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫Ï. ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘, ÒÚ· 12.00, ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜-°.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÷ÛÈÒÙË.

°Ë. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÒÚ· 12.00, Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÔ‡ÛÈ·˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜. °Ë. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, ÒÚ· 12.00, ∞Ṳ́ÓÈÔ-¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢., °ÈÔ‡ÙÛ·. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 12.00, BC Volos-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 10.00, πˆÏΛ·-¡›ÎË, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ª·ÎÚ‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶·˘Ï›‰Ô˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘.

ŒÊË‚ÔÈ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 10.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-¡›ÎË, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶·‡ÏÔ˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, °Î·Ï›‰Ô˘.

¶¤ÌÙË 24/3 ŒÊË‚ÔÈ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 21.00, BC Volos-°.™. μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·¯·Ú‹˜, ΔÛÔÎfiÏ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘.

∂ıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ∫˘Úȷ΋ 20/3 “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 18.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. (°’ ∞Ó‰ÚÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, μÂÏÂÙ˙¿˜, °Î·Ï›‰Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ√¡ ¶∞¡πø¡π√ °π∞ Δ∏ 19∏ ∏ª∂ƒ∞ Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

Ó· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 19˘ Ë̤ڷ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ Û’ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù›ıÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÂÓÒ ·¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ê˘ÛÈο Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ·‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó.

™ÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

Œ

23

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·›˙Ô˘Ó Ì ·ÓÒÙÂÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ Â¤ÛÙÚ„ ÚÈÓ Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ë ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·.

∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú· Î·È Ë ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ÂÓÒ Ë ‰ˆ‰Âο‰· ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó·ӛ‰ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ΛÓËÙÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √ ÌÂÓ ∞ıËÓ·˚Îfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·‹Ù-

ÙËÙÔ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘. √ ÕÚ˘ Â›Ó·È Ôχ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰›Î·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

™¿‚‚·ÙÔ 19/3 ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ (16:00): ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ.-¢∞™∞§ ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ (14:30): º∂∞-¶∞√∫ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ (16:00):¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ (13:00): ¶·ÓÈÒ-

ÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

∫˘Úȷ΋ 20/3 μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ (16:00):∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜-∂ÛÂÚ›‰Â˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ (15:30): ÕÚ˘∞ıËÓ·˚Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . .36 2. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .31 3. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . .30 4. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . .29 5. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . .28 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . 28 7. º∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . .28 8. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . .27 9. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . .26 10. ¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜ . . . . 23 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . .20 12. ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ . . . . . . . . . . 18

Ÿ¯È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· fiÛÔ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ™∂º Ì 73-70, ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÚÈÓ Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· Ì·Ù˜ Ì ÙË ™È¤Ó· ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. Δ· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ “¡ÙÔ‡ÓÙ·” Î·È Ë ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘˜ ·fi Ù· 6,75 ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·›ÏËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ΔÂÏÈο, Ì ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙˆÓ ÈÔ ¤ÌÂÈÚˆÓ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-22, 38-33, 58-50, 73-70 √§Àª¶π∞∫√™ (ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 8, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 10, §Ô‡Î·˜ 6, ™·ÓÔ‡Ï˘ 10 (5 ·Û›ÛÙ), ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 17 (8 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 8, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜, ÷ÏÂÚ›Ó 3 (1), °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘, ¡›ÏÛÂÓ 6, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 2, ŒÚÙÛÂÁÎ 3 (1) ∏§À™π∞∫√™: ∫·ÈÓÈ¿Ú˘, ∫·Ú‡‰·˜ 2, °Ô˘¤Ì, ÷Ù˙‹˜ 16 (1), ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ 14 (2), ∫·ÓÔÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿˜, ΔfiÓÙÈÙ˜ 2, ∫·ÛÂÏ¿Î˘ 6, ª¿ÍÙÂÚ 19 (2), °·ÏÈÒÙÔ˜ 2, ¡ÙfiÛÔÓ 9 ∞ÌÊ›ÚÚÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 19/3 16:00 ∞∂∫-∫·‚¿Ï· 17:00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-¶∞√∫ 19:00 ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∫˘Úȷ΋, 20/3 17:00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17:00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜

ª¤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª): ™¿‚‚·ÙÔ 19/3 ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ 19:00 ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ ∫., °ÈÔ¯·Ï‹˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). 17:00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-¶∞√∫: ¶ËÏÔ˝‰Ë˜, ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ 17:30 ∫∞√ ¢Ú¿Ì·˜-∫fiÚÔÈ‚Ô˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞., ™ÈÌËÙfiÔ˘ÏÔ˜, §·ÌÚ›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). 17:30 ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜-¶·ÁÎÚ¿ÙÈ: ¢ÂÛÏ‹˜, ™ÈÔÚ¤ÓÙ·˜, Δ·ÙÔ‡‰Ë˜, ™¿Ì·Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫˘Úȷ΋ 20/3 °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ 18:00 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ¶·ÚÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÏfiÙÛ˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). 18:00 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í: Δ¤Á·, ΔÛÈÔ‡ÓÙÛÈÔ˘Ú·˜, ªfiÚÊ˘ ™Ù. (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).


24

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “£” ™Δ∞¡Δ∞ƒ 239. ΔfiÙÂÓ·Ì-°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì 1 402. §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-™¿ÏΠ1 437. §¿ÚÈÛ·-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ .1 439. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞∂∫ . . .1 ¢π¶§∞ 271. ª¿ÚÓÛÏÂ˚-ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ 2 357. ¶·Ï¤ÚÌÔ-ª›Ï·Ó . . . .2 391. ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ§›‚ÂÚÔ˘Ï . . . . . . . .2 453. μ·Ï¤ÓıÈ·-™Â‚›ÏÏË . .2

1.50 1.70 1.60 1.60

2.25 2.00 2.50 3.55

π™√¶∞§π∂™ 265. ™ÙfiÔ˘Î-¡ÈԇηÛÙÏ .à 340. Œ‚ÂÚÙÔÓ-ºÔ‡Ï·Ì . .à 399. ªÔÏfiÓÈ·-Δ˙¤ÓÔ· . .à 418. äÚÎÔ˘Ï˜√Û·ÛÔ‡Ó· . . . . . . . .à 435. ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ã

3.25 2.75

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 257. ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁËμ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. . . . . .Ã2 379. ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-ƒfiÌ· .1à 398. ª¿ÚÈ-∫Ȥ‚Ô . . . . .Ã2 434. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶∞√∫ .1à 465. ŒÌÔÏÈ-ƒÂÙ˙›Ó· . . .Ã2

1.47 1.29 1.36 1.28 1.42

2.25 3.15 2.85

∂¶™£

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ °π∞ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· οوıÈ ·È¯Ó›‰È·: ™¿‚‚·ÙÔ 19/3 °ÂÓ. 1996: ¡›ÎË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (10.30), √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1¢‹ÌËÙÚ· (10.00), §Â¯ÒÓÈ·√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2 (12.00). °ÂÓ. 1997: ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1 (11.00), √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2-¶‡Ú·ÛÔ˜ (11.30), °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¡›ÎË (11.00). °ÂÓ. 1998: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2 (10.00), ÕıÏÔ˜™·Ú·ÎËÓfi˜ (10.00), √ÚÌ›ÓÈÔ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ (11.00). °ÂÓ. 1999: ¶‡Ú·ÛÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ (11.00), ÕıÏÔ˜ 1-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 1 (12.30), ∞¶√μ 1-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 1 (11.00), √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-∂ÚÌ‹˜ (11.00), ÕÚ˘ ªÂÏ.-£ËÛ¤·˜ (12.00), ∞¶√μ 2-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2 (12.00), ¡›ÎË 2-ÕıÏÔ˜ 2 (12.00), ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 2-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 2 (11.00). ∫˘Úȷ΋ 20/3 °ÂÓ. 1996: ∞¶√μ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ (11.00), £ËÛ¤·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ. (10.30).

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 6, 15, 18, 28, 29.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 8 6, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 0 8 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 7 7.

™¶√À¢∞π∞ ¶∞πáπ¢π∞ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡∂π Δ√ ∫√À¶√¡π Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

ª¿¯Â˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ™

ÓÙ, fiÔ˘ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ (Ã2).

˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫˘¤ÏψÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ‚¤‚·È·, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012 Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ó¿Û˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ¢ı›·˜.

ΔÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›· Ì·Ù˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ...·fiÂÈÚ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÛÙ· ̤و· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∂‡ÎÔϘ Û¯ÂÙÈο ·ÔÛÙÔϤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ª›Ï·Ó Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ Î·È ÛÙË ƒÂ¿Ï. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÛÙËÚȯıÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì “fiÏÔ” ÙËÓ ¤‰Ú· Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ¶ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” , Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· οÓÂÈ Á‡ÚÔ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ Ì ӛÎË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô ¶∞√∫ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ (1Ã), ÂÓÒ ‚ϤÔ˘Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È §¿ÚÈÛ· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ì 1à ηχ-

™Δ∏¡ πΔ∞§π∞ Ë ÿÓÙÂÚ Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË Â› Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ §¤ÙÛ (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ ‚ϤÔ˘Ì ÙË ª›Ï·Ó Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ (“‰ÈÏfi” ). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ∫Ȥ‚Ô ·fi ÙËÓ ª¿ÚÈ (Ã2), Ë ¡¿ÔÏÈ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∫¿ÏÈ·ÚÈ (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ Ì 1à ηχÙÂÙ·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· Ì ÙË ƒfiÌ·. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ‚Á·›ÓÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· Ì ÙË Δ˙¤ÓÔ·. ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ μÈÙÛ¤ÓÙ˙· Ì ÙËÓ ¡Ô‚¿Ú·, ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ΔÔÚ›ÓÔ Ì ÙËÓ ºÚÔ˙ÈÓfiÓÂ Î·È Ù˘ μ·Ú¤˙ Ì ÙËÓ ΔÚÈÂÛÙ›Ó·. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ∞ÏÌÈÓÔϤÊ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁÎÚÔ˘¿ÚÔ (Ã2), ηıÒ˜ Î·È Ë ƒÂÙ˙›Ó· ·fi ÙËÓ ŒÌfiÏÈ (Ã2). ¶Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫ÚÔÙfiÓÂ-™È¤Ó·.

ÙÂÙ·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÂÓ Û¿ÂÈ Ô “¿ÛÔ˜” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ¢È·ÁfiÚ·, √º∏ Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘. ™Δ∏¡ ∞°°§π∞ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· Á‹‰¿ ÙÔ˘˜ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. Î·È ΔfiÙÂÓ·Ì, ÔÈ Ôԛ˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ªfiÏÙÔÓ Î·È °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ “¿ÛÔÈ” ı· Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó. πηӤ˜ ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” ÕÚÛÂÓ·Ï (Ì °Ô˘¤ÛÙ ªÚÔÌ) Î·È §›‚ÂÚÔ˘Ï (Ì ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ). ΔÔ °Ô˘›ÁηÓ-ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì ηχÙÂÙ·È Ì 1Ã, fiˆ˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ™ÙfiԢΠÌ ÙË ¡ÈԇηÛÙÏ. £· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Ì ÙË °Ô˘Ï‚˜ (Ã2). ∞fi ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ÿÛÔ˘-

˚Ù˜ Î·È ªÚ›ÛÙÔÏ ™›ÙÈ, ÂÓÒ Èı·Ó¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ª›ÏÁÔ˘ÔÏ-∫¿ÚÓÙÈÊ Î·È §¤ÛÙÂÚ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı. “¢ÈÏfi” Ë ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª¿ÚÓÛÏÂ˚. ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ª¿ÈÓÙ˙ (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì Â›Û˘ Û ‰‡Ô ӛΘ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù˘ ™¿ÏÎÂ Î·È Ë ∞˚ÓÙÚ·¯Ù Ù˘ ™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ ·fi ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ã2), ÂÓÒ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË Â›Ó·È Î·È ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫Ôψӛ·. ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ‚ϤÔ˘Ì ÙȘ ÕÔ˘ÁÎÛÔ˘ÚÁÎ Î·È ÕԢ ӷ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÛÙ· Á‹‰¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ Î·È °ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. £· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ √˘ÓÈfiÓ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ª›ÏÂÊÂÏ-

™Δ∏¡ π™¶∞¡π∞ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ Î·È ÛÙË ƒÂ¿Ï. £· ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, “‰ÈÏfi” . ∂›Û˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙË ™Â‚›ÏÏË Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· (“‰ÈÏfi” ), ÂÓÒ ª¿Ï·Á· Î·È ÃȯfiÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙȘ ∂Û·ÓÈfiÏ Î·È ∞ÏÌÂÚ›·. √È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú-™ÔÛȉ¿‰ Î·È Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜-√Û·ÛÔ‡Ó· Á¤ÚÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ª¤ÙȘ Î·È ΔÂÓÂÚ›ÊË Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ™·Ï·Ì¿Óη Î·È ∫fiÚ‰Ô‚· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ŒÏÙÛ ·fi ÙËÓ ¶ÔÓÊÂÚ·ÓÙ›Ó· (Ã2), fiˆ˜ Î·È Ë √˘¤Ï‚· ·fi ÙËÓ μ·ÁÈÂοÓÔ (1Ã). ™Δ∏ °∞§§π∞ Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú› ™.∑. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠(“¿ÛÔ˜” ). ¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË Î·È Ë §ÈfiÓ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ƒÂÓ (“¿ÛÔ˜” ). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë §ÈÏ ·fi ÙËÓ ªÚÂÛÙ (Ã2). £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ §ÔÚÈ¿Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ. ∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜ √ “∂À™Δ√Ã√™”

■ ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ√ EAK °π∞ Δ∏¡ μ’ ∂£¡π∫∏ Ã∞¡Δª¶√§ ∞¡¢ƒø¡

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

ΔÔÓ ª›ÏˆÓ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜

ªÂ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. ·‡ÚÈÔ Ô μfiÏÔ˜ 2004

Δ√¡ ª›ÏˆÓ· °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÈ Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞̇ÓÙ· ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (Ì °È·ÓÓÈÙÛ¿, ¢Ú¿Ì· ÂÎÙfi˜ Î·È ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫ÈÏΛ˜ ÂÓÙfi˜) Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ·˘Ùfi ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ì ÛÎÔÚ 2826. ™ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ÛÎÔÚ

24-15, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ∫ÔÙ˙·ÊÈÏ›Ô˘. √ °È¿ÓÓ˘ ΔÛÈ¿·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜: ∞ÛÏ·Ó›‰Ë, ∫¿‚Ô˘Ú·, ∫·ÔÙ¿, ∞‰¿Ì. ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ, ºÔ˘ÚÏ‹, μ·ÏηÌÂÏ‹, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ, ¶Èӷο, ∞ÛÙ¤ÚË, °È·ÓÓ‹, ∞ÚÎÔ˘‰¤·, §·˙¿ÚÔ˘.

ªÂ ∂‡Ú˘ÙÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 14.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ·¤ÎÙËÛ ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÛÙ· ËÏÈÎȷο ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈ-

ÛÙ· ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 12-10 Â› Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜. ∞‡ÚÈÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ηٷÎÙ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·.

™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 19˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ӛΘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· °ÂˆÚÁ›· ª·ÏÈÛÈÒÚ· Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë Î. ΔÛÈÔÊÏ›ÎË ·fi ÙËÓ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙËÓ Î. ∫ÔÌÈÛÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ Î. ¡ÙÔ‡ÚÌ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ŒÓˆÛË.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·˜

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

EΉËÏÒÛÂȘ

“∂ÍfiÚÈÛÙ˜ ϤÍÂȘ” ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ

∂∫£∂™∂π™

Δ

Δ∂á∂™ - √ªπ§π∂™

ËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 23/3/2011 ÛÙȘ 20:00, ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÙÔ π∞∫∞ Î·È ÙÔ ¢∏∫π ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂Ù¤Ï ∞ÓÙÓ¿Ó: “∂ÍfiÚÈÛÙ˜ ϤÍÂȘ” Ù˘ μÔ˘‚ԇϷ˜ ™ÎÔ‡Ú·. ™ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ı· ·Ú·ÛÙ› Ë ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· Î·È ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜).

∏ ∂Ù¤Ï ∞ÓÙÓ¿Ó (Etel Adnan) ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ ˙ˆ‹ ÔÈ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂΛÓË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ù˘. °ÂÓÓË̤ÓË ÙÔ 1925 ÛÙË μËÚ˘Ùfi ·fi ∂ÏÏËÓ›‰· ÌËÙ¤Ú· ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ™‡ÚÈÔ ·Ù¤Ú·, ÛÔ‡‰·Û ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙË ™ÔÚ‚fiÓÓË, ÙÔ ª¤ÚÎÏÂ˚ Î·È ÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ. μ›ˆÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ª¤Û· ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi Ù˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ ‰›ÔÏÔ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜-¢‡Û˘. ∏ Ù·ÈÓ›· Ù˘ μÔ˘‚ԇϷ˜ ™ÎÔ‡Ú· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2008).

ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ “¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¶ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ì ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ë ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ù·ÈÓ›· “¶Âı·›Óˆ ÛÙ· Á¤ÏÈ·” , ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: Δ˙·ÓÙ Õ·ÙÔÔ˘. ∏ıÔÔÈÔ›: ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÙÏÂÚ, ™Âı ƒfiÙ˙ÂÓ. ŒÍ˘ÓË, Ì ηϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Έ̈‰›· Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ‰È¿ÛËÌÔ ÎˆÌÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Âı¿ÓÂÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1/4 - ΔÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ∂Ï› About Elly. πÚ¿Ó, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∞ÛÁÎ¿Ú º·Ú·ÓÙ›. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÎÔÏÛÈÊÙÓ¤ º·Ú·¯·Ó›, ™·¯¿Ì ÃÔÛÂ˚Ó›, Δ·Ú·Ó¤ ∞ÏÈÓÙÔ˘ÛÙ›. ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡ Û ÌÈ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ - ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. √ ∞ÛÁÎ¿Ú º·Ú·ÓÙ› Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· ·fiÚ·ÙÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. 8/4 - ªÔÓ¿ÎÚÈ‚Ë ∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §È ¡Ù¿ÓÈÂϘ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡Ù¿ÌÈÂÓ ¶ÔÏ, ·fi Ì˘ı. Sapphire. ∏ıÔÔÈÔ›: °Î·ÌÔ‡ÚÈ “°Î¿ÌÈ” ™ÈÓÙ›ÌÂ, ªÔ’¡ÈÎ, ¶fiÏ· ¶¿ÙÔÓ, ª·Ú¿È· ∫¿ÚÂ˚, §¤ÓÈ ∫Ú¿‚ÈÙ˜. ΔÔ Û·Ú·¯ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÌÈ·˜ ·ÂÏÈṲ̂Ó˘, ¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ, Ó·ڋ˜ ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηӛ‰·˜, ‰ÔṲ̂ÓÔ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙËÓ °Î·ÌÔ‡ÚÈ ™ÈÓÙ›Ì -Ù·ÈÓ›· ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· 9 ŸÛηÚ. 15/4 - ºÂ‡Áˆ °·ÏÏ›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫·ÙÚ›Ó ∫ÔÚÛÈÓ›. ∏ıÔÔÈÔ›: ∫ÚÈÛÙ›Ó ™ÎÔÙ ΔfiÌ·˜, ™ÂÚ˙› §Ô¤˙. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ¤ÎÏËÍË, ÙÔ “ƒartir” Ù˘ ∫·ÙÚ›Ó ∫ÔÚÛÈÓ›. °˘Ó·›Î· ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜. °˘Ó·›Î· Ë ËÚˆ›‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ›ÏÈÁÁÔ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛˆÓ. ªÈ· ·ÎÚ·›· ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÔıÂÒÓÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î·. 29/4 - ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù·˘ÙfiÙËÙ· Politist, adj./Police, Adjective. ƒÔ˘Ì·Ó›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘ ¶Ô-

ÚÔ˘ÌfiÈÔ˘. ∏ıÔÔÈÔ›: ¡ÙÚ¿ÁÎÔ˜ ªÔ‡ÎÔ˘Ú, μÏ·ÓÙ π‚¿ÓÔÊ, πÚ›Ó· ™·Ô˘Ï¤ÛÎÔ˘. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ë ÂÓÔ¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ۷ÚηÛÙÈÎfi, Û˘¯Ó¿ Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡, Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ - ‚Ú·‚Â›Ô FIPRESCI Î·È “ŒÓ· οÔÈÔ ‚ϤÌÌ·”. 6/5 - Kabei: Ë ÌËÙ¤Ú· Ì·˜ π·ˆÓ›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈfiÙ˙È °È·Ì¿ÓÙ·. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: °È·Ì¿ÓÙ·, ∂Ì›ÎÔ ÃÈÚ·Ì¿ÙÛÔ˘, ·fi Ì˘ı. “ƒ¤Î‚ÈÂÌ ÁÈ· ¤Ó· ·Ù¤Ú·” ÙÔ˘ ΔÂÚÔ‡ÁÈÔ ¡ÔÁοÌÈ. ∏ıÔÔÈÔ›: ™·ÁÈÔ‡ÚÈ °ÈÔÛÈÓ¿Áη, Δ·ÓÙ·ÓfiÌÔ˘ ∞Û¿ÓÔ, ƒ¤È ¡Ù·Ó, ª›ÎÔ˘ ™¿ÙÔ. Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘. ŒÓ· ΤÓÙËÌ· „ÈÏÔ‚ÂÏÔÓÈ¿˜ ¿Óˆ Û ÌÂÙ¿ÍÈ Ô˘Ì·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ π¿ˆÓ· °Èfi˙È °È·Ì¿ÓÙ· ÙˆÓ 78 ¯ÚfiÓˆÓ. 13/5 - ¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË §Ô‡Ú‰Ë °·ÏÏ›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ÛÂÓ¿ÚÈÔ: Δ˙¤ÛÈη Ã¿Ô˘ÛÓÂÚ. ∏ıÔÔÈÔ›: ™ÈÏ‚› ΔÂÛÙÔ‡, §¤· ™ÂÓÙÔ‡, ªÚÔ‡ÓÔ ΔÔÓÙÂÛΛÓÈ, ∂ϛӷ §fi‚ÂÓÛÔÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· Ó·ڋ ·Ó¿ËÚË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË §Ô‡Ú‰Ë, Ë Ã¿Ô˘ÛÓÂÚ ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ÚÔÎÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙË ıÚËÛΛ·, ÙËÓ ›ÛÙË Î·È Ù· ı·‡Ì·Ù·. 20/5 - Fish Tank μÚÂÙ·Ó›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∞ÓÙÚ¤· ÕÚÓÔÏÓÙ. ∏ıÔÔÈÔ›: ∫¤ÈÙÈ Δ˙¿Ú‚Ș, ª¿ÈÎÏ º¿ÛÌÈÓÙÂÚ, ∫›ÚÛÙÔÓ °Ô˘¤·ÚÈÓÁÎ, ƒÂÌ¤Î· °ÎÚ›ÊÈı˜. ΔÔ ‰Ú¿Ì· ÌÈ·˜ 15¯ÚÔÓ˘, ÔÚÁÈṲ̂Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘·›ÛıËÙ˘ ÎÔ¤Ï·˜, ‰ÔṲ̂Ó˘ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÔÈËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ù·ÈÓ›·-‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜. 27/5 - °˘Ó·›Î˜ ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙÚ˜ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ÈÚ›Ó ¡ÂÛ¿Ù. ∏ıÔÔÈÔ›: ¶ÂÁο ºÂÚÂÓÙÔÓ›, ∞Ú›Ù· ™·¯Ú˙¿ÓÙ, ™·ÌÓ¿Ú ΔÔÏÔ˘¤È, ŸÚ˙È ΔÔÙ. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·Ù·È¿ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÔṲ̂ÓË Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù·ÈÓ›· Ù˘ Ë ‰È¿ÛËÌË πÚ·Ó‹ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ™ÈÚ›Ó ¡ÂÛ¿Ù - ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÓÂÙ›·˜.

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË

ŒÎıÂÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ μÏ¿¯ˆÓ ∫˘Ú. 20/3, ÒÚ· 11:30.Ì. ∫‡ÎÏÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ / ™‡ÏÏÔÁÔ˜ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘. ∫˘Ú. 20/3, ÒÚ· 2:30Ì.Ì. ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫Èı¿Ú·˜ / ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∫Èı¿Ú·˜ ∫˘Ú. 20/3, ÒÚ· 8Ì.Ì. μÚ·‰È¿ ∫Ú·ÛÈÔ‡. ¢Â˘Ù. 21/3, ÒÚ· 5:30Ì.Ì. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ / ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. ¢Â˘Ù. 21/3, ÒÚ· 7Ì.Ì. 1Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘. ΔÚ. 22/3, ÒÚ· 5Ì.Ì. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÃÔÚÔ‡ Latin, ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ & ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Tango. ΔÚ. 22/3, ÒÚ· 9:30 μÚ·‰È¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

ΔÂÙ. 23/3, ÒÚ· 7:30Ì.Ì. ∂Áη›ÓÈ· ŒÎıÂÛ˘ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ / μ·Û. ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ (‰È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 30/3). ¶ÂÌ. 24/3, ÒÚ· 10Ì.Ì. Latin Party / ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ Chorus Line. ™·‚. 26/3, ÒÚ· 7Ì.Ì. μÈ‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË / “°È·ÚÓÙ›Ì, ÔÈ ÊÏfiÁ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜” ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡·Ô‡Ì. “™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞Á. πˆÛ‹Ê μfiÏÔ˘”. √ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÔȯÙfi˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ò˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÔ¯‹˜ Ì ı¤Ì· “∞fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ μÏ¿¯ˆÓ ÛÙ· 1900”. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™‹ÌÂÚ· ™·‚. 19/3, ÒÚ· 12Ì. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ / ÁÈ· ·È‰È¿. ™·‚. 19/3, ÒÚ· 4:30Ì.Ì. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜ μÈ‚Ï›Ô˘ “BookCrossing”. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ “ΔÔ ¢›ÎÈÔ”ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ú·¿ÎË. ™·‚. 19/3, ÒÚ· 10:30Ì.Ì. μÚ·‰È¿ ÃÔÚÔ‡ Salsa / √Ì¿‰· ÃÔÚÔ‡ Salsa Y Sabor.

¢Y™KO§O

™Δ√¡ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È

25

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 25/3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00.

— ∂Ή‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È Ã. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ”, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ·˜ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S. (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘), ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 Î·È 2428094570. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜”, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË . ¢·ÓÈ‹Ï ∞ÂÚ¿ÎË, ÈÂÚÔ΋ڢη, Ì ı¤Ì· “Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Ù· ‡ÎÔÏ·”. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞Ï. ∫··ÓÈ¿ÚË, ηıËÁËÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È °. ∫·ÚÚ¿, ÁÂÓÈÎfi È·ÙÚfi ¶·ıÔÏÔÁ›·˜, Ì ı¤Ì·Ù· ·È‰› Î·È ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. — μÚ·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÒÚ· 21.00 ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÙÔ ∂∫∂μπ ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÁÁڷʤˆÓ, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÈËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ∂χÙË Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Public ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. (√ÁÏ Î·È ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘). ªÈ· ·ÊÈÂڈ̷ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË, Û ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿ ¢ËÌ‹ÙÚË.

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ “ΔÔ ∞Úο‰È” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫Ù‹Ì· °·›·˜”, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÎÚËÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ï˘Ú¿ÚË ¶. ™·Úȉ¿ÎË. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ Ì Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ 20 ¢ÚÒ. ∫¿ÚÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÏËÚ. 6946 386137 Î·È 2421043816. — ∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÔÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛı› Ë μ’ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ó¤Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·fi 10.15’-11.15’ .Ì. — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜”, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ π. æ·ı¿ Î·È §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — √ÌÈÏ›· Ì ÙËÓ Î. ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ÁψÛÛÔÏfiÁÔ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ 32Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ 17Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (°. ¢‹ÌÔ˘-μÏ·¯¿‚·). ΔÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Ì ÔÈΛϷ ‰ÒÚ· (ÙÚÈ‹ÌÂÚ· Û ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î.¿Ï.). — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ μfiÏÔ˘ (∫ÔÚ·‹-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÂÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜-ª˘ÚÌˉfiÓˆÓ).

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛ¯ÔÏÂ›Ô À¿Ù˘ §·Ì›·˜, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÂÚ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 2421051061 Î·È 46253. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 9.30’ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ÛÙȘ 9.45’ ·fi ÙÔÓ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ (∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô‰fi˜ °. ¢‹ÌÔ˘). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5 ¢ÚÒ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∫∞¶∏. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 20/3: ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, μÚ‡Ó·ÈÓ·-¶·Ï·Èfi˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ø.¶.: 4,30, μ.¢.: 1/5, ¢Â˘Ù¤Ú· 21/3, ÒÚ· 7 Ì.Ì.: °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛËÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Ú. 25-26-27/3: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ªÂÛÔÏfiÁÁÈ-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˙ÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ “ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË”. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙˆÓ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÛÙȘ 11.15 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 38897, 6938 318195.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

§ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì “ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Á¿˘” √ 1Ô˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “¢π√Δπª∞ ∫∞π ª√À™∂™” ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· “∂ÈÛÙÔÏ‹ ·Á¿˘”. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Á¿˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÏfiÁÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·Ú·Ï‹ÙË (Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ˙ÒÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙfiÔ ‹ ÙÔ›Ô). ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤ÚÁˆÓ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ª·˝Ô˘ 2011 Û ̤ÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÚÁfiÙÂÚ·. °È· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î. ª·Ú›· ∞Úʤ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974168584 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ).

∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªπ∞ ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔÈΛϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ-ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙfi¯ˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙˆÓ °’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ, Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ·Ú¢ÚÂı› Î·È ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ π.¡. ÙÔ˘ ∞Á. Δڇʈӷ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¢’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÃÔÚˆ‰›· ı· ÌÂÙ·‚› Î·È ı· „¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ π.¡. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÂÎı¤Ì·Ù·-‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜”. ŒÂÈÙ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ı· Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ì·˜, ÛÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ù˘ 30‹˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ “∫·ÚÙȤ §·Ù¤Ó”, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., fiÔ˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ‰‡Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¯ÔÚˆ‰Ô› Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ ÕÏÎË ¶Ï·ÎÈ¿ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂÓÒ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÔÏÏ¿ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÛÙȘ 7 Î·È 8 ª·˝Ô˘ Ë ÃÔÚˆ‰›· ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ £‹‚·˜, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÂΉÚÔÌ‹-ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (¢ÂÏÊÔ›-∞Ú¿¯ˆ‚· Î.Ï.). Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ì·˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÈÌËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ √‰. ∂χÙË Î·È ¡. °Î¿ÙÛÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ £¤ÚÌ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ

∞ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ∂χÙË Ë ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘

ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ÔÈËÙ‹ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘ (∂∫∂μπ) ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶Ô›ËÛ˘ (21 ª·ÚÙ›Ô˘), Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ Public (√ÁÏ Î·È ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘) ÌÈ· ·ÊÈÂڈ̷ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË, Û ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿ ¢ËÌ‹ÙÚË.

™ÙÔ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” μÚ·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÒÚ· 21.00 ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Volos Poetry Slam ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ Ô›ËÛË Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ æ·Ú·Ï›‰Ô˘. £¤Ì· Ù˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Ô›ËÛË, ÙÔ Ô›ËÌ· Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ‰ÔΛÌÈ· Î·È ·fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∫·ÙÂÚ›Ó· ∑Ô‡˙Ô˘Ï·, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ∂ϤÓË ∫·Ú·‚·Û›ÏË, Sirona Medicus, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ¶ÔÈËÙ‹˜ ÂÎ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ŒÏÂÓ· æ·Ú·Ï›‰Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· Volos Poetry Slam ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi slam Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÁÓÒÚÈÛÌ¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘. ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ï¿ ∫ÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21/3 ÌÈÏ¿ “ªÔÓ¿¯· Ì ÙËÓ Ô›ËÛË” ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË. °È·Ù› fiˆ˜ ηٷı¤ÙÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Δ¿Î˘ μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ , ÚfiÛÊ·Ù· ÂÎÏÈÒÓ ·ÏÏ¿ ·Â› ·ÚÒÓ: ªÔÓ¿¯· Ì ÙËÓ Ô›ËÛË £· ›̷ÛÙ ·ÎfiÌ· ÈηÓÔ› ¡· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È Ó’ ·Á·ԇ̠¡· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ªÂ ÙȘ ÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ϤÍÂȘ ¡· ϤÌ ÙÔ „ˆÌ› „ˆÌ› ÙË ÛοÊË ÛοÊË ∫·È Ì’ ¤Ó· ‚ϤÌÌ· Ó· Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ™Â ÌÈ·Ó ·Ï‹ıÂÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋.

ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÏÔÈfiÓ, fiÛÔÈ ÓÈÒıÂÙ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Îӈ̤ÓË ÛΤ„Ë ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ fiÛÔÈ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÂÎÊÚ·ÛÙ›Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈËÙÈο ¿ÚÙ ̷˙› Û·˜ ÙÔ Ô›ËÌ· ÂÓfi˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ Û·˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÔÈËÙ‹-ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È ÎÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ÎÈ fiÛË Î·Ï‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ‰È·ı¤ÙÂÙ ÎÈ ÂÏ¿Ù ̷˙› Ì·˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 8.00Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17) ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì‹ˆ˜ ÎÈ Â˘ÊÚ·Óı› Ë „˘¯‹ Ì·˜ ̤۷ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È Ì¿¯ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì›˙ÂÚË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-24816 (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜).

∂ÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË ™ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË “¶Ô›ËÛË Â›Ó·È Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÙÔ ÎÂϿˉÈÛÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·ıÒ˜ ·›˙Ô˘Ó. Ô›ËÛË Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÛ·È Î Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘... Ô›ËÛË Â›Ó·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ¤Ó· ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰Â ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ, Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ù˘ „˘¯‹˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‚Á¿˙ÂÈ...” °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÌ›˜ ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ÂÎÊÚ·ÛÙԇ̠ÔÈËÙÈο ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘.

ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘

“∏ ∫·ÙÛ·Ú›‰·”: °Ï˘ÎfiÈÎÚ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∏ “∫·ÙÛ·Ú›‰·” ·Ó‚·›ÓÂÈ K˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. flÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 6 Ì. Ì. Î·È 9 Ì. Ì. ΔÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÓÙ·ÓÙ·˚ÛÙÈÎfi ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï (‰ÚfiÌÔ˘) ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ¢ÒÌ· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2005, ÁÈ· Ó· ·È¯Ù› ÚÒÙ· ÂΛ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ ÃÒÚÔ Â› ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ŒÂÈÙ· ‰Ô˘Ï‡ÙËΠͷӿ, Ì ӤԢ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠ÌÂÁ¿Ï· ı¤·ÙÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞-

ı‹Ó· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ μÚÂÙ¿ÓÈ·. ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë ∫·ÙÛ·Ú›‰· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì Ӥ· ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È Ì ÛÎÔfi ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ·ÏˆÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! √È ı·٤˜, Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·›ı·Ó˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎfiÎÎÈÓ˘ ηÙÛ·Ú›‰·˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ˙ˆ‹˜, Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ∏ ηÙÛ·Ú›‰· ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙ· ÙÚ›Û‚·ı· ÙˆÓ ˘ÔÓfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰È·Û¯›˙ÂÈ ˆÎ·ÓÔ‡˜, ¯ÔÚ‡ÂÈ Î·È ÙÚ·-

√ ÃÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘ Art Place ÙÔ˘ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ: - Latin party Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ Dreamdance ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. - Hip hop Û˘Ó·˘Ï›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘, Dust2dust-S.O.K.-KOSOS-π¢∂ø¢∏™ Δπªøƒ√™, ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Art Place Û ÌÈ· hip-hop Û˘Ó·˘Ï›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 22.00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 3 ¢ÚÒ, Ì Ì›Ú·. - ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜: ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ Ì·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¤· Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ Î·È pop rock ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22.00. ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙˆÓ live: 18/3, 19/3, 4/4, 5/4, 11/4, 12/4, 18/4, 19/4. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ÁÔ˘‰¿ ̤۷ Û ‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÏÏ· ¤ÓÙÔÌ·, ÙÚˆÎÙÈο Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ (·’ ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÈ ·’ ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë) Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÙËÚ› ·ÎÏfiÓËÙË ÙËÓ ›ÛÙË Ù˘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÂÈÚÔ. ∞˘Ù‹ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ... ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ∫›ÌÂÓÔ - ™ÎËÓÔıÂÛ›· μ·Û›Ï˘ ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ - ªÔ˘ÛÈ΋ ∫ÒÛÙ·˜ °¿Î˘. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ· °ÂˆÚÁ›· ª·Ì·ÏÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ʈÙÈÛÌÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÎÔ‡Ú·˜.

¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” ¡∂∞ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ ÃÒÚÔ Δ¤¯Ó˘

“ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ‚ȂϛԔ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ 1 ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÎÔÌ‹ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (www.magnesianews.gr) οı ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 10.15 Ì 11.30. ™‹ÌÂÚ· ‰˘Ô ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ‹ ·ÎÚÔ¿ÙÚȘ Ô˘ ı· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÛÙÔ 24210-62024 ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ú·¿ÎË “ΔÔ ‰›ÎÈÔ” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ §È‚¿ÓË. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ Ô›ËÛË, Ì ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÈËÙÒÓ, ÂÓÒ Ô Ë¯ÔÏ‹Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÒÓ˘ ı· ÎÂÚÓ¿ÂÈ ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ú·ÓÈÒÙ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ô›ËÛË.

ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” . Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ıÂ: ΔƒπΔ∏ Î·È ¶∂ª¶Δ∏ 19:00 ¤ˆ˜ 22:00. ŒÓ·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ΔƒπΔ∏ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞) Windows XP μ) Word °) Excel Î·È ¢) Internet & Outlook Express . Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È 220∂, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 50 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢π∞À§√À. ™ÙË ÙÈÌ‹ ¢∂¡ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ οÚÙ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È 70∂ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ›-

Ó·È 38∂ ÁÈ· οı ̛· ÂÓfiÙËÙ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È 30∂. ∂›Û˘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· οı ¶·Ú·Û΢‹ 19:00 - 21:00. ªÂ ·Ïfi ÙÚfiÔ ÔÈ ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ÃÚ‹ÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ & ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞گ›ˆÓ, ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘, §ÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·, Internet Explorer & ∂ÈÎÔÈӈӛ˜. Œ¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 20 ˆÚÒÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 100 ¢ÚÒ. ∂Âȉ‹ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı· ÎÚ·ÙËı› ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ËÏÈΛ·˜, ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ‚ÔËı¿ ÒÛÙ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÌËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¶¡ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ. 24210-25363 . flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 - 22:00 ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.

¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ƒ¿‰Ë˜.

“√ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ mr love” ∏ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Ù˘ Karoline Leach ·Ó‚·›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 9 Ì.Ì., ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 9 Ì.Ì. Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 9 Ì.Ì., ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ª‡ÏÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ æ·ÚÚ¿ Î·È ÙË ¡ÈÎÔϤÙÙ· μÏ·‚È·ÓÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ”. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ô ¡›ÎÔ˜ æ·ÚÚ¿˜ Î·È Ë ¡ÈÎÔϤٷ μÏ·‚È·ÓÔ‡. ŒÚÁÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ 1997, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÌÂıÔ‰Èο ÌÈ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ΈÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÂÌ¿ÙË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Û˘ÁΛÓËÛË. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÌÔÈÚ·›Ô, ÂÈΛӉ˘ÓÔ, Ì· ΢ڛˆ˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·... ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ¿Ï·ÚË, ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ §›ÏÏ˘˜ ªÂÏÂ̤, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ¡·Ù¿Û·˜ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ªÂϛӷ˜ ª¿Û¯· Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘ Ù˘ ªfiÓÈη˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: √ Δ˙ˆÚÙ˙ §·‚ (Love ), Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ı‡Ì·, Î·È Ë ∞‰ÂÏ·˝‰· ¶›ÓÙÛÈÓ, ÌÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË Î·ÂÏÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ù˘¯·›· ÌÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ̤ڷ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË, Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹. ¶ÔÈÔ˜ ı· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÂÏÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ Î·È ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ Á¿Ù·˜ Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ; ΔÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ıËÏ˘Îfi; πÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· O.°.∞. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∫·ÓÔÓÈÎfi: 20 ¢ÚÒ, ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi: 15 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÒÏËÛË: Δ·ÌÂ›Ô “£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” ÙËÏ. 2410-533417 (Úˆ›: 8 .Ì - 2Ì.Ì).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 18H™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.593,78

-1,65

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,28 5,25 19 5,04 6,4 0,47 5,94 11 1,22 5,6 3,85 0,85 0,93 4,86 0,79 1,92 4,17 3,01 1,64 11,95 6,84 1,43 3,32 7,26 6,66 4,95 5,24 1,32 2,54 13,5 2,7 10,12 8,51 5,69 15,86 15,8 16 7,79 1,57 4,94 3,1 2,92 3,72 3,55 16,26 9,59 0,6

-6,67 1.142.011 0,38 2.822.309 -1,81 529.476 -1,18 1.989.352 -5,19 28.040 286.487 -1 22.318 12.497 -1,61 42.346 -2,44 160.252 -0,26 18.855 -3,41 1.701.011 -1,06 2.718.662 -0,82 2.311 -2,47 369.209 5.784 -0,95 181.055 -4,14 85.254 -4,65 170.649 -1,65 641.195 -2,29 4.272.803 2,14 11.943 -4,6 576.466 -5,47 330.523 -0,3 78.263 -1,39 30.577 -2,06 18.545 0,76 20.084 2,01 169.775 0,37 18.032 -1,46 3.399.205 0,2 14.128 -2,07 190.171 1,07 252.241 -1 4.022 -0,63 2.265 -1,05 723.550 -0,64 966.190 3.377.654 -1 203 -1,59 115.519 -6,11 45.957 -1,33 469.605 0,85 21.081 -6,28 561.046 -2,04 2.875 53.143

0,28 5,22 19 5,04 6,4 0,46 5,9 11 1,21 5,59 3,74 0,85 0,92 4,77 0,79 1,92 4,11 3,01 1,64 11,95 6,84 1,39 3,32 7,26 6,62 4,9 5,24 1,3 2,49 13,35 2,68 10,07 8,51 5,57 15,86 15,8 15,84 7,74 1,55 4,81 3,1 2,92 3,72 3,48 16,26 9,45 0,6

0,3 5,34 19,64 5,24 6,76 0,49 6,12 11,18 1,26 5,74 3,86 0,9 0,95 4,9 0,83 1,96 4,24 3,15 1,77 12,27 7,1 1,44 3,57 7,7 6,77 5,07 5,43 1,34 2,54 13,6 2,8 10,28 8,92 5,76 16,18 16,17 16,3 7,94 1,6 4,94 3,2 3,17 3,84 3,57 17,36 9,6 0,62

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

7,51 7,69 16,68

-1,31 -0,90 -1,07

501 2 2

7,51 7,69 16,68

7,6 7,69 16,68

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√)

0,4 0,5 1,06 0,45 1,81 0,28 0,58 0,51 0,44 0,47 0,68 1,18 1,76 0,65 8,76 1,15 0,45 1,08 1,35 0,46 0,73 1,98 5,58 0,96 2,99 1,3 2,59 2,78 0,42 0,47 0,87 0,36 1,42 0,68 2,69 0,5 1,3 0,67 0,74 0,33 1,87 0,69 0,6 0,67 0,6 1,34

20

0,38

0,4

58.382 1.200

1,05 0,45

1,08 0,45

118.299 11.907 20 118.912 7.500 156.007 1.150 6.970 1.560 4.080 950 265.090 34.615 754 29.752

0,27 0,53 0,51 0,42 0,46 0,64 1,16 1,59 0,63 8,65 1,14 0,45 1,07 1,32 0,46

0,28 0,58 0,51 0,45 0,47 0,69 1,18 1,76 0,65 8,76 1,21 0,48 1,12 1,35 0,48

-0,89

116

5,25

5,58

4,55 7,44 -1,15

2.000 20 23.525

2,99 1,22 2,55

3 1,3 2,61

-2,33 -2,08 1,16 -10 -2,07 -2,86 1,51

11.785 5.035 676.312 20 1.050 1.809 200 18.564 159 13.508 7.710 2.080 800 70 2.950 4.649 1.800 8.398

0,41 0,46 0,86 0,36 1,41 0,67 2,4 0,47 1,24 0,66 0,73 0,3 1,87 0,63 0,59 0,66 0,6 1,32

0,43 0,48 0,9 0,36 1,42 0,68 2,69 0,5 1,3 0,7 0,74 0,33 1,87 0,69 0,6 0,69 0,6 1,36

-8,16 3,7 2 2,33 3,03 1,72 10 1,56 -0,23 -3,36 -2,17 -3,57 0,75

-2,99 -2,9 1,37 -0,53 1,47 -2,9 -6,25 -1,47

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,61 0,35 0,75 0,75 1,28 1,61 0,36 0,65 5,97 0,96 1,73 0,52 1,06 1,09 0,38 0,48 0,44 0,61 1,16 0,88 0,54 0,68 1,36 35,3 1,17 0,6 1,59 0,46 0,6 0,5 3,28 0,59 0,73 0,44 0,35 0,77 0,72 4,55 1,77 0,74 1,92 1 0,9 0,39 0,35 4,3 0,54 1,95 0,88 0,42 0,55 0,52 0,59 0,54 0,41 0,7 1,74 0,69 0,38 0,3 0,57 0,49 0,8 0,36 0,73 0,52 0,8 0,44 2,52 0,56 0,56 3,17 0,89 1,48 0,64 0,69 0,5 1,08 0,51 1,46 0,42 1,71 0,8 0,69 1,21

-7,89

3.130 202.036

0,35 0,73

0,37 0,79

0,79 1.409 13,38 1.249.243

1,22 1,43

1,28 1,65

2,13 4 -2,75

4,35

-1,12 -3,57 1,49 0,66 -5,65

-4,17 -1,64 -3,85 1,72 4,76 2,67 -8,86 1,14

7,53 -2,17 -5,41 -1,6 2,09 2,44 -18,75 -4,84

382.127 3.000 2.550 15.265

0,94 1,73 0,5 1,03

0,98 1,73 0,52 1,07

36.986 50 5.050 1.000 8.599 1.700 9.010 50

0,36 0,48 0,44 0,61 1,13 0,87 0,54 0,68

0,39 0,48 0,44 0,61 1,17 0,88 0,54 0,68

4.359 14.260 4.656 8.899 8.856 37.107 21.412 21.800 35.633

35,08 1,17 0,58 1,49 0,45 0,59 0,5 3,27 0,58

35,47 1,28 0,6 1,62 0,5 0,62 0,54 3,29 0,6

10 71.046 1.021 5.400 430 225

0,44 0,33 0,71 0,72 4,55 1,72

0,44 0,35 0,77 0,75 4,55 1,77

100 600 1.500 4.500 393

1 0,9 0,39 0,35 4,22

1 0,9 0,39 0,36 4,4

11.522 5.020 300 1.610 35.190 500

1,81 0,87 0,42 0,55 0,52 0,59

1,99 0,89 0,42 0,55 0,66 0,59

-3,87 -1,43 -2,56 -3,23 -5

1.460 12.961 49.696 3.500 3.605

1,74 0,67 0,38 0,3 0,56

1,8 0,72 0,4 0,32 0,59

-1,23 -5,26 1,39 6,12 -1,23 -8,33

30 878 41.574 55 27.757 2.000

0,8 0,36 0,72 0,52 0,79 0,44

0,8 0,38 0,74 0,52 0,83 0,44

1,82 1,82 0,96

553 1.010 490 34.378

0,51 0,54 3,17 0,85

0,56 0,56 3,17 0,9

-1,43

15.400 447

0,64 0,68

0,66 0,69

-0,92

111.836

1,07

1,11

-2,01

35.112

1,39

1,55

-4,47 -1,23 -1,43 1,68

305 22.267 1.377 1.240

1,71 0,79 0,63 1,15

1,74 0,82 0,7 1,22

3,7

720 118.299

0,61 0,27

0,61 0,28

1.387

13,5

13,5

2.450 357 81

0,23 0,61 0,27

0,23 0,62 0,27

17.510 4.020 4.420 3.500 62.606 1.161 2.000

0,25 0,13 0,13 0,17 0,07 0,37 0,34

0,27 0,15 0,13 0,17 0,08 0,37 0,34

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√)

7,61 0,61 0,28 0,28 13,5 0,57 0,23 0,61 0,27 0,41 0,26 0,13 0,13 0,17 0,07 0,37 0,34

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,22 2,68 0,9 2,68 0,49 1,1 0,19 0,15 7,64 0,23 0,3 1,63 7,19 4,7 0,38 0,27 14 70,95 1,99 18,86 0,31 0,11 0,11 0,5 1 0,21 0,2 0,11 0,3 0,21 0,28 11,7 6 0,19 0,29 0,1

8 -3,7 -7,14 -7,14 -5,56 8,82 -8,11

80.997

0,22

0,23

4,69 -2

5.436 760

2,55 0,48

2,71 0,49

15,38 4,37

26.092 114.750 39

0,18 0,14 7,64

0,2 0,15 7,64

-1,81

8.385

1,6

1,66

1,53 -0,58 6,9

4.895 350 50 5.000

1,94 18,04 0,31 0,11

2,05 19 0,31 0,11

17.275 5.896 1.000 162.746 1.800

0,2 0,11 0,3 0,21 0,27

0,2 0,11 0,3 0,22 0,28

13.492

0,1

0,1

640

0,06

0,07

400 2.195 1.000 1.630

0,07 0,2 0,09 0,06

0,07 0,2 0,09 0,06

26.092

0,18

0,2

12,5

880

0,7

0,73

7,69

1

0,28

0,28

-5,26

24.990

0,18

0,18

-12,5

31.970 450

0,2 0,04

0,22 0,04

10,34

800 17.120 11.068 5.554 34.320

0,15 0,16 2,87 0,18 0,3

0,17 0,17 2,99 0,18 0,34

5,95

25.000

0,89

0,89

5,88

1.000

1

1

-6,25 7,69

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,67 0,07 0,2 0,09 0,06 0,63 0,19 0,19 0,07 0,04 3,7 0,72 0,08 0,28 0,09 0,18 0,78 0,21 0,04 0,08 0,16 0,17 2,94 0,18 0,32 0,58 0,89

16,67

-4,76

6,25

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,48 1,3 0,61 3,3 1,12 1,8 2,23 2,2 2,52 1,58 2,86 7,5

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏

-8

-4,35

ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 17H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.811.750,40 5.146.009,98 4,2386 18.951.671,84 2.763.357,11 6,8582 100.598.429,05 14.106.848,00 7,1312 11.962.207,99 2.050.783,95 5,8330 293.025.749,28 107.941.823,29 2,7147 20.646.269,56 2.773.737,52 7,4435 13.542.157,52 2.384.725,75 5,6787 6.257.359,18 1.431.243,09 4,3720 8.233.703,79 1.255.378,67 6,5587 103.294.922,07 12.710.158,80 8,1270 38.921.356,09 6.186.670,48 6,2912 4.636.097,29 1.510.467,71 3,0693 11.315.404,46 1.234.513,73 9,1659 1.183.363,21 127.806,18 9,2590 148.132.444,57 11.633.903,02 12,7328 8.741.668,73 696.448,64 12,5518 7.789.353,37 1.704.497,53 4,5699 5.667.452,61 1.708.465,50 3,3173 8.122.513,79 2.358.095,06 3,4445 7.383.060,99 1.148.050,57 6,4310 24.274.424,29 3.053.860,91 7,9488 9.975.327,27 5.446.020,21 1,8317 3.196.118,83 260.666,02 12,2614

0,63% 4,3234 4,1538 -0,08% 0,42% 6,9611 6,8068 1,31% -0,06% 7,1669 7,0777 3,06% 0,09% 5,9351 5,7747 1,01% 0,07% 2,7147 2,7147 2,75% 0,19% 7,4435 7,3877 0,36% -0,14% 5,6787 5,6361 1,48% 0,23% 4,3982 4,3370 1,65% 0,51% 6,6571 6,5587 2,07% 0,28% 8,1270 8,1270 1,27% 0,33% 6,3541 6,2597 0,56% -0,04% 3,3148 3,0693 2,40% 0,21% 9,1659 9,0972 2,35% 0,21% 9,2590 9,2590 2,47% 0,15% 12,7965 12,6373 1,62% 0,41% 12,8028 12,4263 3,20% 0,48% 4,5699 4,5471 2,26% 0,39% 3,3836 3,2510 3,88% 0,37% 3,4445 3,4187 0,67% 0,44% 6,5114 6,4310 -1,68% 0,27% 8,0283 7,8693 3,22% 0,16% 1,8317 1,8271 -0,28% 0,46% 12,4453 12,1388 1,03%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.334.940,57 29.705.441,60 3.570.141,86 128.058.582,80 28.385.896,57 6.523.146,84 25.347.061,92 26.426.147,66 11.314.427,56 23.862.658,74 6.643.138,45 11.405.997,37 19.793.317,76 35.259.784,96 306.012.631,40 6.151.199,30 26.189.851,30 35.932.530,74 107.311.125,29 45.863.179,96 13.271.006,95 455.068,53 6.379.586,72 1.023.709,88 12.015.452,65 974.184,50 1.353.738,59 12.455.722,84 2.319.980,81 2.223.336,95 112.811.855,33 54.034.440,80 12.985.016,57 48.477.343,00 73.395.081,22 50.348.288,85 11.035.913,35 44.757.960,95 796.370,62 20.031.325,13 5.684.725,56 2.972.501,97 278.267,09 8.058.059,85 26.497.991,12 21.561.951,76 2.979.936,35 3.819.317,10 2.753.174,13

4.968.969,54 2.393.800,71 354.255,37 28.019.950,54 4.081.884,29 882.777,74 3.182.431,78 3.298.811,04 1.690.711,61 3.344.138,57 1.698.396,01 1.640.527,92 6.627.322,83 6.844.998,22 50.881.008,51 1.049.460,85 2.728.305,64 3.237.373,78 13.200.922,25 4.543.791,10 1.163.335,99 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 746.056,09 284.790,14 35.080.026,60 5.143.347,52 1.269.912,96 5.324.954,53 23.441.949,60 5.508.363,56 398.174,58 39.163.853,71 697.653,95 1.902.330,69 535.644,92 902.275,68 92.987,25 1.628.864,95 10.072.778,66 6.522.734,75 789.267,07 19.171,73 846.262,61

16,1673 12,4093 10,0779 4,5703 6,9541 7,3893 7,9647 8,0108 6,6921 7,1357 3,9114 6,9526 2,9866 5,1512 6,0143 5,8613 9,5993 11,0993 8,1291 10,0936 11,4077 1.236,7100 1.231,9300 1.155,9500 1.186,3000 944,7700 1.001,9400 3,5421 3,1097 7,8069 3,2158 10,5057 10,2251 9,1038 3,1309 9,1403 27,7163 1,1428 1,1415 10,5299 10,6129 3,2944 2,9925 4,9470 2,6307 3,3057 3,7756 199,2200 3,2533

-0,37% -0,32% -0,68% -0,31% -0,34% -0,08% 0,07% 0,38% -1,69% -0,10% -0,13% -0,16% -0,19% -0,39% -0,11% -0,23% 0,16% -0,54% 0,42% 0,00% 0,01% 0,06% 0,06% 0,11% 0,11% 0,13% 0,13% -0,23% -0,11% -0,38% -0,13% -0,19% -0,22% -0,10% -0,39% 0,12% -0,58% 0,06% 0,07% 0,14% 0,14% -0,05% -0,05% -0,04% -0,10% -0,31% -0,50% 0,13% -0,28%

16,4906 12,6575 10,2795 4,5932 6,9889 7,4262 8,3629 8,2511 6,8929 7,3498 3,9798 6,9526 3,0045 5,1512 6,0143 5,8613 10,0793 11,6543 8,5356 10,5983 11,4077 1.236,7100 1.231,9300 1.155,9500 1.186,3000 944,7700 1.001,9400 3,5952 3,1563 7,9240 3,2962 10,7158 10,4296 9,1038 3,1309 9,3231 27,8549 1,1428 1,1415 10,5299 10,6129 3,3603 2,9925 4,9470 2,7096 3,4049 3,8228 200,2161 3,3509

16,0056 12,2852 9,9771 4,5360 6,9019 7,3339 7,8054 7,8506 6,5583 6,9930 3,8723 6,9005 2,9627 5,1512 6,0143 5,8613 9,5993 11,0993 8,1291 10,0936 11,4077 1.236,7100 1.231,9300 1.155,9500 1.186,3000 944,7700 1.001,9400 3,5421 3,1097 7,8069 3,1515 10,2956 10,0206 8,9217 3,1074 8,9575 27,5084 1,1342 1,1415 10,4509 10,6129 3,2779 2,9775 4,9223 2,5518 3,2065 3,7756 199,2200 3,1882

-0,57% -0,47% -3,82% -0,12% -0,41% 0,02% 1,61% 0,51% -5,79% -2,02% -0,22% -0,89% -0,42% -2,38% 2,41% 1,17% 1,82% 2,24% 0,87% 0,58% 2,47% 0,15% 0,16% 0,56% 0,57% -0,11% -0,10% -0,11% 0,52% -0,13% -0,97% -0,59% -0,61% -1,34% -1,03% -2,11% -4,07% 1,66% 1,78% 2,10% 2,14% 1,93% 1,52% 1,89% 1,29% -0,05% -4,18% -1,32% 0,29%

2,1362 6,8851 4,0441 15,3850 2,8627 6,2912 10,1771 6,2300 11,3751 7,6314 30,4742 12,6326 4,9970 1,7568 4,5172 1,0116 1,1084 5,3333 1,5824 7,4278 1,3284 16,8503 855,1200 856,5700 13,8987 5,2542 8,3788 2,7474 20,2379 4,5543 0,3849 0,4382 1,3147 1,3355 3,1097 1,8613 2,3871 1,6887 10,1031 1,8697 35,9068 0,6626

0,74% 0,18% 0,66% 0,43% 0,24% 0,48% 0,57% 0,58% 0,36% 0,73% 0,47% 0,59% 0,28% 0,51% 0,45% 0,24% 0,45% -0,60% 0,06% 0,43% 0,51% 0,56% 1,08% 1,08% 0,56% 0,31% 0,51% 0,37% 0,58% 0,35% 0,52% 0,39% 0,56% 0,56% 0,30% 0,23% 0,46% -0,06% 0,30% -0,15% 1,14% -0,03%

2,2430 7,2294 4,2463 16,1543 2,9629 6,5114 10,2789 6,2923 11,4889 7,6696 31,0837 12,8853 5,0969 1,8183 4,5172 1,0116 1,1250 5,4133 1,5824 7,4278 1,3284 16,8503 855,1200 856,5700 14,3157 5,4118 8,3788 2,7474 20,4403 4,5998 0,3849 0,4382 1,3147 1,3355 3,2652 1,9544 2,3871 1,6887 10,2041 1,8884 36,8942 0,6759

2,0935 6,8162 4,0037 15,2312 2,8341 6,2283 10,0753 6,1677 11,2613 7,5703 30,1695 12,5063 4,9470 1,7568 4,4720 1,0015 1,0973 5,2800 1,5666 7,3535 1,3151 16,8503 855,1200 856,5700 13,7597 5,2017 8,2950 2,7199 20,0355 4,5088 0,3811 0,4338 1,3016 1,3355 3,0786 1,8427 2,3752 1,6803 9,9010 1,8323 35,9068 0,6626

12,81% 16,05% 15,86% 18,77% 9,86% 9,53% 13,38% 14,53% 14,95% 14,30% 12,22% 14,79% 9,71% 18,87% 11,75% 14,71% 16,92% 10,20% 13,57% 14,14% 14,21% 13,88% 12,23% 12,24% 12,12% 15,52% 10,29% 16,17% 10,29% 7,20% 10,32% 16,08% 11,83% 12,01% 13,70% 18,38% 12,47% 11,09% 8,31% 11,39% 12,87% 10,30%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

6.443.614,18 3.704.121,90 25.288.187,66 32.491.057,94 12.700.445,51 12.721.306,33 287.991.890,96 16.868.807,84 17.291.279,39 43.512.756,31 36.046.650,42 40.879.742,49 26.033.779,61 11.520.847,90 65.473.087,44 1.921.496,22 10.661.558,69 811.095,96 62.141.431,63 135.497.260,19 21.916.878,98 4.710.078,12 155.037,80 11.717.865,04 98.303.813,85 7.285.352,42 47.699.749,22 5.918.134,74 148.554.018,59 49.111.898,06 22.432.853,49 1.656.119,35 5.281.062,55 531.172,62 11.571.090,12 1.896.498,03 16.355.877,20 8.267.621,00 42.963.650,91 11.576.902,73 56.573.380,33 11.281.290,55

3.016.436,42 537.989,66 6.253.038,14 2.111.871,72 4.436.485,02 2.022.083,30 28.298.138,61 2.707.694,97 1.520.093,91 5.701.800,00 1.182.858,97 3.236.063,57 5.209.873,07 6.557.772,81 14.494.264,68 1.899.528,26 9.618.626,42 152.081,19 39.269.617,40 18.241.905,65 16.498.777,55 279.525,00 181,31 13.679,93 7.072.901,84 1.386.590,01 5.692.899,35 2.154.056,09 7.340.378,84 10.783.747,42 58.282.919,09 3.779.798,49 4.017.050,64 397.726,85 3.720.944,13 1.018.934,90 6.851.797,34 4.895.845,30 4.252.511,32 6.191.832,01 1.575.561,40 17.025.999,34

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

38.292.117,96 4.937.209,10 5.467.330,65 8.621.015,39 28.155.371,93 3.831.528,92 6.966.448,15 2.525.464,29 21.012.041,18 12.915.279,75 13.201.403,85 7.573.538,68 1.293.747,42 1.435.257,64 389.971,12 170.180,94 4.392.439,43 572.611,79

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 7,7558 0,6342 7,3483 2,7585 1,6269 1,7431 0,9014 2,2915 7,6709

0,59% 0,08% 0,69% 0,59% 0,62% 0,01% 0,37% 0,41% 0,43%

7,9109 0,6453 7,4769 2,7585 1,7082 1,8303 0,9194 2,3832 7,9777

7,7558 0,6215 7,2013 2,7309 1,6106 1,7082 0,8924 2,2686 7,5942

13,26% 13,68% 15,25% 14,65% 16,83% 11,46% 6,95% 14,04% 13,82%

16.625.124,15 1.269.804,72 13,0927 1.788.320,88 412.181,40 4,3387 3.896.518,75 468.956,73 8,3089 5.247.192,47 1.013.102,94 5,1793 11.135.238,67 908.390,46 12,2582 30.484.104,81 2.819.156,47 10,8132 14.812.771,88 1.120.469,53 13,2201 3.609.582,75 601.285,82 6,0031 5.417.855,71 2.117.331,09 2,5588 8.015.193,86 1.533.034,40 5,2283 4.366.836,02 1.943.071,29 2,2474 995.643,67 125.939,10 7,9058 18.947.185,23 5.674.676,88 3,3389 28.716.638,99 8.185.523,91 3,5082 1.196.085,71 136.144,70 8,7854 2.992.795,57 388.550,00 7,7025 435.174,12 375,13 1.160,0500 35.951.936,29 30.472,20 1.179,8300 631.961,43 623,11 1.014,2100 41.633.385,95 40.980,16 1.015,9400 41.733,66 43,99 948,6400 4.542.251,68 4.779,40 950,3800 4.365.839,95 2.863.078,18 1,5249 2.276.912,51 866.826,24 2,6267 4.233.595,98 1.598.386,55 2,6487 1.504.817,17 563.100,72 2,6724 43.040.684,46 32.136.748,87 1,3393 8.206.261,04 477.533,67 17,1847 14.594.358,05 1.066.593,55 13,6831 48.552.488,93 3.834.058,35 12,6635 8.972.756,68 12.618.075,26 0,7111 3.434.831,48 4.717.558,00 0,7281 14.789.372,09 14.045.722,15 1,0529 15.748.350,84 15.000.514,41 1,0499 5.172.374,63 403.074,76 12,8323 1.209.046,99 92.359,30 13,0907 898.693,15 48.758,88 18,4314 16.029,48 12.138,18 1,3206 91.356,44 71.742,48 1,2734 400.772,47 259.303,35 1,5456 6.530.810,84 3.238.703,85 2,0165 6.055.721,32 2.918.192,65 2,0752 4.303.624,90 1.229.658,42 3,4999 1.282.662,33 435.619,76 2,9445 9.227.128,20 6.284.182,60 1,4683 17.379.710,71 6.214.052,51 2,7968 19.830.498,52 3.746.432,21 5,2932 15.532.348,42 5.351.828,70 2,9023 28.584.393,36 13.203.204,21 2,1650 640.633,06 38.169,74 16,7838 3.304.384,04 12.088,93 273,3400 1.714.634,39 335.176,13 5,1156

1,47% -0,42% 1,42% -0,04% 2,85% 1,46% 0,57% 0,70% 0,54% 0,45% 1,75% 0,46% 1,72% 1,97% 1,17% 0,00% -1,01% -1,01% -2,14% -2,14% -1,67% -1,67% 1,88% 0,41% 1,24% 0,73% 1,53% 1,58% 1,50% 1,59% 1,56% 1,56% 1,47% 1,49% 0,42% 0,42% 0,80% 0,53% 0,54% 0,97% 2,08% 0,95% -1,94% 1,71% 1,38% 0,37% -0,40% 2,24% 1,43% 0,01% -1,42% 0,79%

13,7473 4,5556 8,5997 5,2311 12,3808 10,9213 13,3523 6,1232 2,6100 5,2283 2,2474 8,0244 3,3389 3,5082 8,7854 7,7025 1.160,0500 1.179,8300 1.014,2100 1.015,9400 948,6400 950,3800 1,5706 2,7055 2,7149 2,7526 1,3393 17,1847 13,8199 12,7901 0,7111 0,7281 1,0529 1,0499 12,8323 13,0907 18,4314 1,3206 1,2734 1,5456 2,1173 2,1790 3,6749 3,0328 1,4830 2,8737 5,4388 2,9821 2,2083 17,0775 278,8068 5,2691

12,9618 4,2953 8,2258 5,1275 12,1356 10,7051 13,0879 5,9431 2,5332 5,1760 2,2249 7,8267 3,3055 3,4731 8,6975 7,7025 1.160,0500 1.179,8300 1.014,2100 1.015,9400 948,6400 950,3800 1,5097 2,6004 2,6222 2,6457 1,3259 17,0129 13,5463 12,5369 0,7040 0,7281 1,0424 1,0499 12,7040 13,0907 18,2471 1,3206 1,2734 1,5456 1,9762 2,0337 3,4299 2,8562 1,4389 2,7968 5,2932 2,9023 2,1650 16,4481 273,3400 5,0133

-3,66% -7,91% -1,64% -9,07% 1,54% -4,28% 3,56% -1,13% -5,76% -4,79% -0,13% -3,24% -1,85% -0,75% 3,31% -6,37% -5,39% -5,39% -2,50% -2,49% -0,95% -0,94% -3,33% -8,67% -3,80% -4,80% -2,02% 1,21% -2,20% 1,09% -1,81% -1,57% 2,00% 2,29% -10,47% -10,23% -6,25% 7,16% 6,92% -1,08% -0,52% -3,06% -6,67% -3,88% -5,12% -3,04% -8,50% -5,40% -3,98% -7,66% -6,74% -4,01%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.085.880,47 19.883.319,31 6.653.751,24 214.150.301,81 6.917.470,35 1.761.277,32 4.476.504,20 45.577.621,59 3.347.953,41 44.468.011,25 78.483.928,31 176.782.700,62 3.765.233,46 10.513.289,74 13.590.380,34 229.762.510,10 7.125.925,99 273.754.396,53

1.995.897,41 6,5564 1.560.827,50 12,7390 1.147.521,17 5,7984 18.662.833,98 11,4747 983.202,78 7,0356 489.046,15 3,6015 811.080,90 5,5192 5.881.513,34 7,7493 543.477,64 6,1602 13.415.682,78 3,3146 19.859.396,62 3,9520 89.710.171,52 1,9706 783.772,41 4,8040 1.948.902,96 5,3945 2.495.156,69 5,4467 62.361.052,80 3,6844 838.674,98 8,4966 112.453.188,23 2,4344

0,01% 6,5695 6,4253 0,87% 0,01% 12,8664 12,6116 0,93% 0,03% 5,7984 5,7404 0,68% 0,01% 11,4747 11,4747 0,92% 0,01% 7,0356 7,0356 1,05% 0,01% 3,6051 3,5871 1,59% 0,01% 5,5192 5,4640 0,64% 0,00% 7,7570 7,7106 1,00% -0,15% 6,1756 6,1294 0,11% 0,01% 3,3146 3,3146 0,58% 0,01% 3,9718 3,9322 0,91% 0,01% 1,9706 1,9706 0,73% 0,01% 4,8040 4,7800 0,58% 0,00% 5,3945 5,3945 0,13% 0,13% 5,4467 5,4467 1,24% 0,01% 3,6844 3,6660 0,91% 0,01% 8,6665 8,3267 1,44% 0,02% 2,4344 2,4344 1,14%

45.003.617,45 28.002.646,97 22.309.377,48 12.172.157,36 1.137.797,72

3.837.647,49 11,7269 2.374.133,11 11,7949 19.933.195,25 1,1192 11.141.169,88 1,0925 441.442,69 2,5775

0,00% 11,7269 11,7269 0,15% 0,00% 11,7949 11,7949 0,44% 0,00% 1,1192 1,1192 0,38% 0,01% 1,0925 1,0925 1,05% -0,41% 2,5775 2,5775 -1,94%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.038.604,54 10.866.788,59 3.061.374,51 2.670.603,73 841.198,79 14.416.134,72 2.022.249,10

150.492,23 3.585.128,24 1.092.627,39 458.346,17 451.026,80 6.730.223,99 252.189,43

6,9014 3,0311 2,8018 5,8266 1,8651 2,1420 8,0188

0,63% 0,49% 0,43% 0,36% 0,44% 0,39% 0,51%

6,9704 3,0311 2,8859 6,0014 1,8744 2,1420 8,0188

6,8324 3,0159 2,7177 5,7101 1,8576 2,1366 8,0188

6,96% 7,67% 6,17% 10,30% 8,89% 6,46% 6,15%

18.365.036,11 6.492.142,80 4.155.945,07 2.681.799,62 1.777.039,67 12.207.249,29 48.575.019,21 36.567.771,70 22.625.258,79 36.633.037,79 1.778.462,08 9.247.019,97 1.470.349,11 703.685,83

1.066.445,59 577.347,31 359.432,59 236.062,41 324.778,46 1.651.423,28 4.519.597,40 5.847.500,15 8.402.995,17 3.430.252,26 478.948,13 3.508.820,18 144.529,82 69.089,35

17,2208 11,2448 11,5625 11,3606 5,4715 7,3920 10,7476 6,2536 2,6925 10,6794 3,7133 2,6354 10,1733 10,1852

0,36% 0,05% -0,02% 0,26% 0,94% 0,33% 0,37% 0,47% 1,37% 0,92% 0,53% 0,38% 0,49% 0,50%

18,0818 11,8070 12,1406 11,9286 5,5809 7,4659 10,8551 6,2536 2,7329 10,6794 3,8618 2,7145 10,1733 10,1852

17,0486 11,0199 11,3313 11,1334 5,4168 7,3181 10,6401 6,1911 2,6656 10,6260 3,6762 2,5563 10,1733 10,1852

-0,61% 0,90% 0,87% 0,77% -2,02% 7,08% -0,78% -2,06% -1,52% 1,11% 3,28% 1,18% 2,25% 2,25%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.799.317,08 4.337.931,56 26.040.476,01 30.111.255,10 50.305.122,22 21.257.310,23 61.506.063,17 6.077.725,06 4.697.945,90 16.835.419,50 47.062.277,44 46.700.447,48 52.428,22 34.468.751,19 16.073.331,52 29.282.299,31 874.067,80 1.004.044,87 721.357,78 204.714,13 1.011.221,34 45.584.609,79 3.514.237,27 2.369.208,87 3.262.648,90

5.006.091,33 293.672,20 2.778.994,56 3.812.322,89 5.369.161,01 2.952.199,18 3.679.810,82 576.824,39 1.284.418,78 2.022.385,98 16.335.310,03 56.779.196,28 61.643,52 40.597.429,02 18.278.894,03 34.486.232,39 87.566,80 100.000,00 51.558,21 20.510,15 315.761,45 15.745.992,32 1.274.124,13 919.227,25 352.574,42

3,5555 14,7713 9,3705 7,8984 9,3693 7,2005 16,7145 10,5365 3,6576 8,3245 2,8810 0,8225 0,8505 0,8490 0,8793 0,8491 9,9817 10,0404 13,9911 9,9811 3,2025 2,8950 2,7582 2,5774 9,2538

0,27% 0,42% -0,82% -0,10% 0,54% 1,55% -0,96% -0,67% 0,32% 0,30% 0,12% 0,06% 0,06% -1,05% -1,04% -1,04% -0,20% -0,20% 0,18% -0,20% 0,13% 0,12% -0,52% 0,05% 0,27%

3,7333 15,5099 9,4642 7,9774 9,4630 7,2725 16,8816 10,7472 3,6576 8,3245 2,8810 0,8225 0,8505 0,8490 0,8793 0,8576 9,9817 10,0404 13,9911 10,0809 3,2025 3,0398 2,8961 2,7063 9,3926

3,5199 14,6236 9,2768 7,8194 9,2756 7,1285 16,5474 10,4311 3,6210 8,2413 2,8522 0,8143 0,8505 0,8320 0,8793 0,8406 9,8320 10,0404 13,7812 9,8813 3,1865 2,7503 2,6203 2,5259 9,1844

-3,15% -3,19% -9,14% -3,84% -3,36% -1,07% -11,31% -5,58% -5,77% -4,87% -5,53% -5,72% -5,50% -10,03% -9,83% -10,02% -4,80% -4,64% -0,22% -4,80% -7,01% -5,38% -9,72% -0,97% -5,66%

12.923.686,87 1.365.098,49 70.061.777,70 28.712.667,29 39.453.357,67 44.812.516,33 1.962.617,23 4.905.029,93 3.671.034,93 20.250.434,22 5.161.222,98

3.654.169,79 139.333,39 7.674.479,45 3.275.340,91 12.485.881,53 42.955.460,75 1.856.441,98 574.440,29 1.191.494,29 9.249.917,93 516.567,14

3,5367 9,7974 9,1292 8,7663 3,1598 1,0432 1,0572 8,5388 3,0810 2,1893 9,9914

-0,05% 3,5721 0,01% 10,2873 0,12% 9,1292 0,18% 8,7663 -0,24% 3,1598 -0,19% 1,0432 -0,19% 1,0572 0,19% 8,7096 0,06% 3,0810 0,17% 2,2988 -0,29% 10,1163

3,5013 9,6994 9,0379 8,6786 3,1282 1,0328 1,0572 8,5388 3,0656 2,1455 9,9165

-3,81% -3,13% -0,85% -2,09% -3,20% -3,04% -2,94% -4,87% -3,51% 4,43% -3,51%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.210.786,05 303.266,96 3,9925 1.326.032,56 143.737,66 9,2254 11.618.376,51 1.257.420,56 9,2398 39.968.557,47 6.110.648,39 6,5408 62.030.854,72 8.353.338,16 7,4259 21.764.767,54 2.175.650,02 10,0038 9.714.226,05 1.062.097,06 9,1463 4.627.653,24 565.243,70 8,1870 5.590.446,53 656.086,42 8,5209 578.529.556,57 146.435.751,63 3,9507 28.229.050,74 9.107.810,08 3,0994 4.277.750,00 791.323,73 5,4058 59.130.529,31 4.889.429,78 12,0935 28.106.954,48 5.585.199,95 5,0324 12.144.921,03 1.257.640,02 9,6569 9.304.701,36 1.024.805,89 9,0795 9.111.288,48 2.995.534,33 3,0416 21.514.321,96 3.587.733,04 5,9966 3.132.112,14 1.989.834,55 1,5741 32.090.154,61 2.424.153,91 13,2377 6.832.235,01 1.572.063,45 4,3460 20.814.696,26 2.538.912,24 8,1983 12.222.296,54 4.726.175,60 2,5861 11.829.824,44 4.699.787,41 2,5171 814.042,20 120.000,00 6,7837

0,59% 4,1921 3,9526 6,72% 0,26% 9,6867 9,1331 11,16% 0,22% 9,5632 9,1474 3,15% 0,26% 6,8678 6,4754 4,33% 0,33% 7,5002 7,3516 8,43% -0,31% 10,1038 9,9038 7,05% 0,14% 9,3064 9,0548 10,32% 0,29% 8,3303 8,1051 6,93% 0,28% 8,6274 8,4357 9,84% 0,45% 3,9507 3,9507 8,28% 0,23% 3,0994 3,0684 5,18% 0,58% 5,4869 5,3517 8,46% 0,42% 12,0935 11,9726 7,39% 0,28% 5,0324 4,9821 3,90% 0,26% 9,6569 9,5603 2,96% 0,31% 9,0795 9,0795 3,11% 0,39% 3,0416 3,0112 3,43% 0,24% 6,1765 5,9366 6,91% 0,15% 1,7000 1,5741 9,20% 0,56% 13,3701 13,1053 6,00% -0,12% 4,5633 4,3025 7,66% 1,16% 8,3623 8,1983 0,34% 0,27% 2,6249 2,5861 7,70% 0,33% 2,5423 2,4919 10,32% 0,65% 6,8515 6,7159 7,48%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

7.569.282,65 1.832.017,46

738.721,55 10,2465 178.807,55 10,2458

-0,07% 10,2465 10,1440 -0,06% -0,13% 10,3483 10,1690 -0,73%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.307,83 1.071.526,54 48.668.249,21 883.466,10 75.537.775,89 44.544.067,19 39.507.741,54 616.261,86 243.847,39 2.308.131,03 3.005.120,93 640.256,05 3.569.979,18 650.809,86 1.170.736,37 511.521,10 128.581.322,56 672.926,67 38.645.668,37 27.472.930,01 21.452.134,32

5,64 960,57 4.746.064,92 112.104,54 9.605.698,05 6.007.897,89 4.811.444,09 67.926,07 26.239,55 254.369,51 358.100,17 73.493,64 422.172,45 73.757,96 140.090,04 58.587,46 15.897.244,84 78.658,55 5.707.452,59 2.608.444,65 2.031.769,17

1.119,0000 1.115,5100 10,2544 7,8807 7,8639 7,4143 8,2112 9,0725 9,2931 9,0739 8,3918 8,7117 8,4562 8,8236 8,3570 8,7309 8,0883 8,5550 6,7711 10,5323 10,5584

-1,40% -1,40% 1,50% -0,22% -0,21% -0,16% 0,15% -0,07% -0,07% -0,07% -0,08% -0,08% -0,16% -0,16% -0,10% -0,09% -0,11% -0,11% -0,73% 1,86% 1,55%

1.119,0000 1.119,0000 -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 10,2544 10,0493 1,44% 7,8807 7,8019 -0,86% 7,8639 7,7853 -0,85% 7,4143 7,4143 -0,56% 8,2112 8,2112 -0,45% 9,0725 8,8911 1,59% 9,2931 9,2931 1,90% 9,0739 8,8924 1,59% 8,3918 8,2240 0,04% 8,7117 8,7117 0,16% 8,4562 8,2871 0,61% 8,8236 8,8236 0,72% 8,3570 8,1899 -1,65% 8,7309 8,7309 -1,43% 8,0883 7,9265 -0,52% 8,5550 8,5550 -0,52% 6,7711 6,7034 -1,93% 10,5323 10,3217 -1,55% 10,5584 10,3472 -1,99%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,413 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8738 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4568 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9065 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,68 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2758 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,883 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3894 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,424

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4354

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4026

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4158 .........................................................1,3989 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87555 .......................................................0,86506 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4717 .........................................................7,3822 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9243 .........................................................8,8174 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,91 .........................................................113,53 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2784 ...........................................................1,263 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8988 .........................................................7,8042 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3922 .........................................................1,3755 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4268 .........................................................1,4098

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

™∞μμ∞Δ√ 19 M∞ƒΔπ√À 2011

£ÂÙÈÎÔ› ÁÈ· ¤ÏÎÔ˜ ÙÔ 25% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ £∂Δπ∫√π ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤Ï-

ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Â›Ó·È ÙÔ 25% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ Î·È ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂÛÙ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‚›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο 140 ¿ÙÔÌ·, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÙÂÛÙ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÍÂÙ·Ûı¤ÓÙˆÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ÂÏÈÎÔ‚·ÎÙËÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘ÏˆÚÔ‡, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚԉȿıÂÛË Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÏÎÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›.

∞ÓËÛ˘¯›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ª∂∫ Δ∏¡ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·-

Û·Ó ¯ı˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ª∂∫, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ fiÔ˘ ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Δ∏¡ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ-

‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÚÔηÏ› Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛ·ڈÛË ·Úfi‰Ô˘ Û ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÍÂÔ˘Ï¿ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÓfiÌÈ̘, ÂÊfiÛÔÓ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ΢ÚÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ “Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¤Û¢Û ӷ ÂÈÛËÁËı› ·Ú·¯ÒÚËÛË Ô‰Ô‡, Û ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ·ÓÙ› ÈӷΛԢ ʷ΋˜. ™Â ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ·fi ÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔÔ›ËÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ‹ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¿Úη, Ï·Ù›˜ Î·È ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ!”.

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ π°ª∂

¡¤· ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ

ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “™·ÚÈÁÎÈfiÏ” ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë fiÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· Ó¤· ÁÂÒÙÚËÛË, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ΔÀ¢∫ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË, ı· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηْ Â›ÁÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì¤Ûˆ ·ÁˆÁÔ‡ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Ì ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÌÈ·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Î·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ú‡·ÓÛË. ÕÏψÛÙ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ οӷÌ fi-

Ϙ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Â›Ó·È ÂÈ‚·ÚË̤Ó˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ª¤¯ÚÈ Ó· Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, fiˆ˜ ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û fiÛÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” , ÂÓÒ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ ∫∞¶∏. ∂ÈϤÔÓ, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜.

ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π°ª∂), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛˆÓ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· χÛÂȘ. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ›¯Â ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π°ª∂ Î. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·-

Ó›¯Ó¢ÛË ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÈχÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¿ÓÙÔÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. Œ¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ π°ª∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Î·È Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “™·ÚÈÁÎÈfiÏ” , fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘. ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚΛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ô˘ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ Î·-

∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÓˆÛË Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ (‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·) ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηٿ ÙÔ˘ Δ∂∂ Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∞ıËÓÒÓ, ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο °Ú·Ê›·. ™ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Δ∂∂ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ÛÙ· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο °Ú·Ê›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ˙ËÙ› ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È - Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎfiÓËÛ·Ó Î·È ˘¤ÁÚ·„·Ó ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ - Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› Δ∂ - Ô˘ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÁÁÚ·Ê·, ηÙfiÈÓ “ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

∂ÍÒ‰ÈÎÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ηٿ ÙÔ˘ Δ∂∂

Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις έξι (6) του μηνός Απριλίου του δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, που βρίσκεται στη Σκόπελο Ν. Μαγνησίας και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου κ. Δημητρίου Ταλαδιανού, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 54/265-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ιωάννη Στιβαχτή του Φιλίππου και της Ελένης, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση του Αντωνίου Προκοπίου του Προκοπίου, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Μία εδαφική έκταση (κατά τον τίτλο κτήσης Ελαιώνας), εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα και 77/οο (4.579,77) τετραγωνικών μέτρων περίπου μετά της επ’ αυτού υπαρχούσης διώροφης μεθ’ υπογείου οικοδομής, κείμενη στη θέση “Λαλαριάς” της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, η οποία συνορεύει γύρωθεν βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Χρυσοστόμου Γκίκα και με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κονδύλη, βορειοδυτικά με τον επαρχιακό δρόμο Σκοπέλου Γλώσσας, νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Μαρίας Παλαιολόγου και νοτιοανατολικά με ιδιοκτησίες Δημητρίου Γκούμα και Χρυσοστόμου

ıËΠÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙÔ˘ Δ∂∂”. ªÂ ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Δ∂π ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ·Ó¿ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ηıÂÓfi˜ ·fi ·˘-

ÙÔ‡˜ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÛ˜ Î·È ÔȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È fiÛ˜ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ˘fi ¤Î‰ÔÛË. ™ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ı¤ÌÈÙË Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi Ù· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο °Ú·Ê›· fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “‡ÔÙ·” ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂȂϤ„ÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ.

∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ fiÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ‰˘ÛÊËÌÂ›Ù·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ªÂ ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙ· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο °Ú·Ê›·, ·ÏÏÈÒ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ∞ÛÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA Γκίκα. Γίνεται μνεία ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση Ιωάννης Στιβαχτής του Φιλίππου και της Ελένης με το με αριθμό 18.847/26-6-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού παραχώρησε εδαφική λωρίδα γης 246,75 τ.μ. στο Δήμο Σκοπέλου για τη δημιουργία αγροτικού δρόμου. Η παραπάνω οικοδομή αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν τετρακόσια είκοσι (420,00) τ.μ., ύψος 4,00 μέτρα και ολικό όγκο χίλια εξακόσια ογδόντα (1.680,00) κυβικά μέτρα και ο πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν εκατόν εβδομήντα εννέα και 96/οο (179,96) τ.μ., ύψος 3,00 μέτρα και ολικό όγκο πεντακόσια τριάντα εννέα και 88/οο (539,88) κυβικά μέτρα και επικοινωνούν μεταξύ τους με εξωτερική σκάλα. Η παραπάνω διώροφη οικοδομή μεθ’ υπογείου είναι ημιτελής, βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης, χωρίς να φέρει πόρτες, παράθυρα και κουφώματα. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ σύμφωνα με την με αριθμό 7/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου. Το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της I Εφ Τζι Γιούρομπανκ Εργασίας, 2) μία (1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία “Σακελλαρίου Θεοφάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.” που εδρεύει στην Σκιάθο και 3) μία

(1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθμό 156/11-2-2011 ΣΤ’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 18-3-2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις έξι (6) του μηνός Απριλίου του δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γ. Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 82/2711-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Κωνσταντίνου Δελημήτη του Γεωργίου και της Αικατερί-

νης, κατοίκου Βόλου, οδός Μπότσαρη αρ. 75, με επίσπευση της Γαρυφαλλιάς Λιάντζουρα του Γεωργίου, ως ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Μάριου - Γεωργίου Δελημήτη, κατοίκου Βόλου και προσωρινώς διαμένουσας στο Καρπενήσι, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Η ψιλή κυριότητα του με στοιχεία Άλφα δύο (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας τριώροφης μετά υπογείου οικοδομής η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο το οποίο έχει έκταση 708,94 το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου, στη συνοικία Αγίων Αναργύρων, επί της διασταυρώσεως της οδού Μπότσαρη, επί της οποίας φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 75 με την οδό Ν. Αξηλού (πρώην πάροδο) και στο Ο.Τ. 1262, συνορεύει γύρω με την οδό Ν. Αξηλού (πρώην πάροδο), ανατολικά μερικά με την οδό Μπότσαρη και μερικά με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Καλαβριώτη και ιδιοκτησία Αθανασίου Νικολούτσου, νότια με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Καλαβριώτη, νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Μιχαήλ Ασλάνογλου και ιδιοκτησία Ευάγγελου Γκόντα και δυτικά με ιδιοκτησία Αικατερίνης συζ. Γεωργίου Δελημήτη το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Πανάγου. Το ως άνω με στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου το οποίο αποτελεί μια αυτοτελή, διαιρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, αποτελείται από χώρο εισόδου, καθιστικό, κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, λουτροα-

∏ ÏËڈ̋ 250 ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ ∂™¶∞ ™∂ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ı· ÏËÚˆ-

ıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂™¶∞. √È ÌËÓÈ·›Â˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ∂™¶∞ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 1.200 ¢ÚÒ, ÂÓÒ, fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi Â›‰ÔÌ· Á‡Úˆ ÛÙ· 200 ¢ÚÒ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂™¶∞ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 250 ÂÚ›Ô˘.

¶ÏËڈ̋ ÛÙ· π∂∫ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˆÚÔÌ›ÛıÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙ· π∂∫ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·.

™˘Ó¤Ï¢ÛË ª·ÚÙ‡ÚˆÓ π¯ˆ‚¿ ™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ 19/3 Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20/3 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¢È‹ÌÂÚË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ π¯ˆ‚¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· √ÌÈÏ›· Ô˘ ı· ÂÎʈÓËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 13.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “∏ μ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ “¢ÂÓ Â›Ó·È ª¤ÚÔ˜ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘”.

ποχωρητήριο, διάδρομο και έναν εξώστη προς την οδό Ν. Αξηλού, συνορεύει βόρεια με την οδό Ν. Αξηλού, νότια με το Α-1 διαμέρισμα και τον κοινόχρηστο διάδρομο, ανατολικά με το Α-1 διαμέρισμα και δυτικά με το Α-3 διαμέρισμα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και 95/100 (57,95), ύψος 3,15, όγκο διαμερίσματος μέτρα κυβικά 182,54, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 61,48/1000 εξ αδιαιρέτου, αναλογούν ιδιοκτησία επί οικοπέδου 43,59 τ.μ., αναλογούν όγκο κοινοχρήστων κυβικά μέτρα 35,66, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θερμάνσεως 61,48 και ψήφους 61/1000. Γίνεται μνεία ότι το εμπράγματο δικαίωμα της Επικαρπίας το παρακρατεί εφ’ όρου ζωής η μητέρα του άνω οφειλέτη Αικατερίνη συζ. Γεωργίου Δελημήτη, το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Πανάγου, γεννηθείσα το έτος 1941. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ. Το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., 2) Υποθήκη υπέρ Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας ΛΙΜΙΤΕΔ. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθ. 159/25-2-2011 Γ’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 18-3-2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής


30

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À¶√¢√ªø¡ ª∂Δ∞º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ¶√§πΔπ∫∏™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ∫ƒ∞Δπ∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ™∫π∞£√À “∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏™”

ΣΚΙΑΘΟΣ: 18-03-2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΚΑΣΚ/242 ΑΡΙΘΜ. FAX: 24270-24130 ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ.: 24270-29105 Πληροφορίες: Βασιλική Ζώρα e-mail:kaskti@hcaa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την εφημερίδα σας μία (1) φορά, περίληψη προκήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το παρακάτω περιεχόμενο: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας αναψυκτηρίου, τυποποιημένων ειδών διατροφής-ζαχαροπλαστικής, ειδών λαϊκής τέχνης και πώλησης ημερήσιου και περιοδικού Τύπου στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ” για τρία (3) χρόνια. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ” στις 11 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. έως 12μ. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικού της ΥΠΑ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2108916271 και από τον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου στο τηλέφωνο 24270-29105. Ο Αερολιμενάρχης κ.α.α. Ηλίας Πετράκης

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Βασταρδή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Τσαγκαράδα Μαγνησίας και η ΡΕΝΑΤΑ ΚΙΣΟΒΑ (RENATA KISOVA) του Παύλου (Pavol) και της Έλενα (Helena), το γένος Παυλίκοβα (Paulikova) που γεννήθηκε στο Komarno Σλοβακίας και κατοικεί στο Batorove Kosihy Σλοβακίας πρόκειται να παντρευτούν στο Batorove Kosihy Σλοβακίας. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Κρυσταλλίας, το γένος Λάσκου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Πουρί Ζαγοράς Μαγνησίας και η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ του Αποστόλου και της Σταυρούλας, το γένος Σιάρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 24240-22202 Fax: 24240-23992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr Σκόπελος 15-3-2011

Αριθ. Πρωτ. 59/3935 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 59/3935/15-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7.606,38 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΡΑΧΕΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) Το τμήμα Α αυτής με στοιχεία 6-7-8-9-Θ1-Η1-Ζ1-Ε1-Δ1-Γ1-Β1Α1-Ω-Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ-Σ-6 εμβαδού 4.675,25 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. β) Το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Η-Ζ-Ε-1-2-3-4-5-Ο-Ξ-Ν-Μ-Λ-Κ-Ι-ΘΗ εμβαδού 1.290,70 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Γ που φαίνεται με στοιχεία 1-Δ-Γ-ΒΑ-Κ1-Ι1-9-8-7-6-Ρ-Π-5-4-3-2-1 εμβαδού 1.640,43 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

¶∞¡£∂™™∞§π∫∏ ¶∞ªª∏Ã∞¡π∫∏ ∂¡ø™∏ ¢π¶§øª∞Δ√ÀÃø¡ ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π £∂ƒª∞™Δø¡ •∏ƒ∞™

¶§∂π√æ∏ºπ∞ ™øª∞Δ∂π√À ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ª∂Δ∫∞ μ√§√À

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, Η Διοίκηση του Σωματείου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΞΗΡΑΣ καλεί τα μέλη της να πάρουν μέρος στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα γίνει στο Ε.Κ.Β. μεθαύριο ΔΕΥΤΕΡΑ 21/3/2011 και ώρα 18.00. Με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Οικονομικός απολογισμός 2010 2. Οικονομικός προϋπολογισμός 2011 3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 4. Λογοδοσία και παραίτηση Διοίκησης 5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 6. Εκπροσώπηση Δευτεροβάθμιας οργάνωσης μέσω ΕΚΒ ή ΟΜΘΕ. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, παράκληση να μη λείψει κανένα μέλος. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Συνάδελφοι/σες, Η πλειοψηφία του Σωματείου έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει: Πέρασε ένας χρόνος που έγιναν 4 απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι σήμερα, εργάζονται με προσωρινή απασχόληση στο εργοστάσιο. Δυστυχώς, συνεχίζεται η οργανωμένη στοχοποίηση του εργοστασίου ΜΕΤΚΑ, σωματείου και εργαζομένων, με σκοπό τη διατάραξη της εργοστασιακής ειρήνης, που είχε επέλθει σε μεγάλο βαθμό στο εργοστάσιό μας. Φαίνεται πως αυτό δεν αρέσει και δεν βολεύει κάποιους, όπως το δίδυμο ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, που εκτός από τους προπηλακισμούς σε μέλη του σωματείου, αλλά και σε εργαζόμενους, προφανώς οι στόχοι τους είναι πολύ μεγαλύτεροι (π.χ. στέλνοντας κάποια μηνύματα σε πιθανούς επενδυτές και πελάτες). Σε πολλά εργοστάσια της περιοχής μας όπου επιλέχθηκαν τακτικές ΣΤΕΡΓΙΟΥ βλέπουμε τα αποτελέσματα: Απλήρωτοι εργαζόμενοι, διαθεσιμότητες, μειωμένα ωράρια και εκ περιτροπής εργασία. Και να θυμίσουμε παλιότερα, ποιος ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου της ΕΒΕΞ, που οδήγησε το εργοστάσιο στο κλείσιμό του. Επίσης, πολύ πρόσφατα, με τους χειρισμούς του στο εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΗΣ και αλλού. Συνάδελφοι: Δεν είμαστε αντίθετοι, όταν πρέπει να προστατευτούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, να γίνονται κινητοποιήσεις, όσες φορές χρειάζεται. Αυτό εξάλλου, το σωματείο μας το έχει αποδείξει και παλιότερα, με πολυήμερες κινητοποιήσεις. Αν χρειαστεί και στο μέλλον τέτοια κίνηση, θα την επαναλάβουμε, χωρίς όμως να βάλουμε λουκέτο στο εργοστάσιο (άλλοι το επιδιώκουν). Το “χουντικό και εργοδοτικό σωματείο” όπως μας αποκαλούν πρόσφατα κατάφερε με απόφαση γενικής συνέλευσης να πει όχι στις προτάσεις της εταιρείας που ήταν: 50 απολύσεις εργαζομένων, μειωμένο ωράριο, εκ περιτροπής εργασία και διαθεσιμότητες. Βεβαίως ήταν δυσάρεστο και για μας, το ότι υπήρξαν στο χώρο μας 4 απολύσεις εργαζομένων (σε αντίθεση βέβαια με άλλα εργοστάσια που έκαναν ομαδικές απολύσεις). Πιστεύουμε όμως ότι αν οι τότε απολυόμενοι άφηναν να χειριστούμε εμείς τις απολύσεις τους και δεν μας απέκλειαν δίνοντας αλλού τις πρωτοβουλίες ενεργειών, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Συνάδελφοι: Παρ’ όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο χώρο μας, μέχρι σήμερα, κανείς εργαζόμενος δεν έχει μείνει απλήρωτος, παρ’ ότι για πολλούς μήνες δεν υπήρχε αντικείμενο εργασίας για όλους, κανείς δεν έχει υποχρεωθεί σε αντεργατικές τακτικές (αυτές απορρίφθηκαν άλλωστε με απόφαση γενικής συνέλευσης). Κάποιοι όμως, έντεχνα με ανακοινώσεις τους επαναφέρουν τέτοια ζητήματα, με αποτέλεσμα την αναστάτωση των εργαζομένων στο χώρο δουλειάς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι απειλές, γραπτές και προφορικές που δεχόμαστε και τα εξώδικα κατά της πλειοψηφίας του Δ.Σ. δεν μας πτοούν ούτε μας φοβίζουν. Είναι καιρός να καταλάβουν ότι εμείς θα προστατεύσουμε όλους εκείνους τους εργαζόμενους που αγωνιούν για το αν αύριο θα συνεχίσουν να εργάζονται στο εργοστάσιο (και λόγω της γενικότερης κρίσης, αλλά και των εσωτερικών προβλημάτων που δημιουργεί η ομάδα ΣΤΕΡΓΙΟΥ). Είναι φανερό ότι ο Στεργίου που τη μια φορά διαδηλώνει έξω από το εργοστάσιο με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Πανόπουλο, την άλλη πάει στο Στέκι Μεταναστών και την άλλη με το ΠΑΜΕ μαζί με συνταξιούχους, που καμία σχέση δεν έχουν με τη ΜΕΤΚΑ. Είναι ένας χαμαιλέων που κοιτάει τα προσωπικά του συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι τον έχουν πάρει είδηση γι’ αυτό και απ’ έξω από το εργοστάσιο δεν βρέθηκε ούτε ένας εργαζόμενος. Συνάδελφοι: Σήμερα που οι καιροί είναι δύσκολοι όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζονται πολύ προσεκτικές κινήσεις και προπαντός υπεύθυνες. Γι’ αυτό σας ζητούμε να συνεχίσετε τη συσπείρωση γύρω από την πλειοψηφία του σωματείου μας και να μην παρασύρεστε από ανεύθυνες και ύποπτες υποσχέσεις από δήθεν σωτήρες, που μόνο σκοπό έχουν την αναστάτωση για την αναστάτωση και την ψευδοεπαναστατική γυμναστική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 20 ª∞ƒΔπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΛΑΜΑΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΗΣ-ΜΙΑΟΥΛΗ. ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΧΛΟΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-15.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΒ-Β’ ΒΙ.ΠΕ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗ-ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ.

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 21 ª∞ƒΔπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΧΟΡΤΟ, ΠΑΓΑΝΙΑ, ΜΕΓ. ΠΑΟΥ, ΤΣΟΡΝΗ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 24240-22202 Fax: 24240-23992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 15-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 2024/185777/10 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΒΕΛΗ εκδόθηκε η με αριθμό 2024/185777/10/15/3/2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.768,78 τ.μ., στη θέση “ΠΥΘΑΡΑΚΙΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τσιτσικλής Ευάγγελος Βλαχογιάννης Τρύφων Ο Γραμματέας Ο Αναπλ. Γραμματέας Παναγιώτης Τσεργούλας Λοΐζος Σταυρόπουλος Ο Ταμίας Μπαλιάκος Κων/νος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ∞™Δπ∫∏™ & ¢∏ª√Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ °ƒ∞º∂π√ ª∏Δƒøø¡ ∞ƒƒ∂¡ø¡ Αρ. Πρωτ. Γ’ 22096

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 1995 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βόλου, να προσέλθουν μέχρι 18 Απριλίου, από το Γραφείο Δημοτολογίου και Μητρώων Αρρένων του Δήμου, στην οδό Τοπάλη 12, στον πρώτο όροφο, προκειμένου να δώσουν στοιχεία για τη Σύνταξη Στρατολογικού Πίνακα. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 31

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι, επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210 87051, 6947 528143. (466) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 2άρι 60 τ.μ., 6ος όροφος, διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, θέα θάλασσα, Σταθά 5. Τηλ. 24210 25078, 6944 249875. (675)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (281)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου διαμπερές, επιπλωμένο ή μη, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, ηλιακός, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως 282 Κανάρη. Τηλ. 24210-51102, 6977-231857. (561)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π

στους Αγ. Αναργύρους διπλοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη 3άρι διαμέρισμα ορόφου 76 τ.μ. σε πολύ καλή κατάσταση και ταράτσα με δώμα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (262)

ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È √ÁÏ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-514358 Î·È 6982-688264. (604)

διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδού με μεγάλο ενιαίο χώρο με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια, βοηθητικός χώρος και προοπτική επιπλέον ορόφου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (263)

περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (264)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π και με “option” και για πώληση διαμέρισμα στην Κάντζα έξοδος 17 Αττικής οδού, 3ο χλμ. από Σταυρό Αγίας Παρασκευής, 500 μ. από το Μετρό, δίπλα στην ιστορική βίλα του Καμπά. Σε καινούργιο πολυτελές συγκρότημα, κατασκευή της εταιρίας “Άκτωρ” . Το διαμέρισμα είναι στον 1ο όροφο, γωνιακό, πολύ φωτεινό, με μια τεράστια γωνιακή βεράντα! Το εσωτερικό είναι 100 τ.μ. με 2 κρεβατοκάμαρες, κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, καθώς και μια σοφίτα 18 τ.μ. με φεγγίτη. Διαθέτει ενεργειακό τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, airconditioning, τέντες, σήτες, συναγερμό, εσωτερική ξύλινη σκάλα, ξύλινα πατώματα, πολλές ντουλάπες, αποθήκη στο υπόγειο, θέση σε εσωτερικό γκαράζ και σε εξωτερικό πάρκιν και πολλά καλά ακόμα! Πληροφορίες κ. Εμμανουέλα, τηλ. 6944-297177. (562)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 400 τ.μ.+100 τ.μ. υπόγειο στην Καραμπατζάκη (πρώην σούπερ μάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ). Πληρ. τηλ. 24210 67221. (673)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (265)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (266)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) Τριάρι 3ος ορ. κεντρικό καινούργιο με 2 υ/δ, τζάκι, αποθήκη, πάρκιν, 430 Ε. β) Καινούργιο τριάρι 4ος ορ. ρετιρέ, ανατολικό, διαμπερές, θέα Πήλιο Γορίτσα, 2 υ/δ, 430 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (655)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ‚) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (553)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂À∫∞πƒπ∞

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130+70 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας (χωρίς ΦΠΑ). 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 3) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 4) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (286)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ ¶ø§∂πΔ∞π 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (554)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (555)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. ‚) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. Á) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. ‰) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (556)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (557)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (558)

∂À∫∞πƒπ∞ μ√§√™, πωλείται δυάρι 61 τ.μ. καινούργιο με parking πιλοτής. Τιμή 83.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (560)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§À∫∂™. (™ˆÚfi˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0,4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√201044) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3˘/‰,2Ì¿ÓÈ·,Ù˙¿ÎÈ,2 ¿ÚÎÈÓÁÎ,΋Ô˜,20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (μ√200525) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í Î·Ù·Û΢‹. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200563)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C. ΔÈÌ‹ 125.000∂(μ√172861) ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ Û ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì º/∞,·˘ÙfiÓÔÌÔ,2 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 58.000∂ (μ√200975) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, 1˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200059) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1˘/‰, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√200072) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ.ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√199986) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√200844) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 97ÙÌ, 2˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ΋Ô, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÙÈÌ‹ 120.000∂ (BO176876) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2˘/‰, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199915) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 180ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, 2 Áηڿ˙, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Û·ÓÛ¤Ú, ΋Ô, ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓ·‰È΋. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (μ√200537) ∞§À∫∂™ . ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 89ÙÌ,2˘/‰,Ù˙¿ÎÈ,Áηڿ˙,·Ôı‹ÎË,·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂ (μ√200538) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 54ÙÌ,20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√200539) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ Ì ™.¢ 0,8,ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√200839) ∞§À∫∂™. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Î›ÓËÙÔ 1200ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2000ÙÌ, ‰Èη›ˆÌ· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ª¿ÚÎÂÙ, ÙÚ¿Â˙·. (μ√200940) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ,ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√200942) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000∂ (μ√200944) ∞§À∫∂™. ∞ΛÓËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 9 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ,ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÈÌ‹ 410.000∂ (μ√200696) ∞¡∞§∏æ∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ,·Ôı‹ÎË ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√183396) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO170209) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹

140.000∂ (μ√201033) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰,ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 74 ÙÌ., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 2˘/‰,Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™.¢ 0,8. ΔÈÌ‹ 165.000∂ (μ√200606) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (μ√199783) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199790) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√199996) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ,2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005 , 2Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80ÙÌ,2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000∂ (μ√200697) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 145ÙÌ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ‚Ô˘Ófi, ¿ÚÎÈÓ 2 ı¤ÛˆÓ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·,2 Ì¿ÓÈ·,3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ˘fiÁÂÈÔ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ΔÈÌ‹ 270.000∂ (μ√200616) √•À°√¡√. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÎÚ˘Êfi ʈÙÈÛÌfi, Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ¤ÙÚ·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200037) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ÃÀ™√Ã√´¢∏. ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 101ÙÌ .ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199993)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘.ΔÈÌ‹ 120.000∂. (μ√170218) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰˘Ô ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ, 2 ˘/‰, a/c, Ù˙¿ÎÈ, ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ΋Ô˘, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√198516) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2À/¢, 3 Ì¿ÓÈ·,

Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000∂(μ√191077) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ,·Ôı‹ÎË,Ù˙¿ÎÈ,ı¤· ,‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ΋Ô.ΔÈÌ‹ 100.000∂(μ√167746)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 636ÙÌ Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199552) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1650ÙÌ Ì ԛÎËÌ· 27ÙÌ,ʈ˜,ÓÂÚfi,ı¤·.ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√200015) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 270Δª ™¢ 0,8 ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200019) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ.ΔÈÌ‹ 95.000∂ (μ√199987) ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ( BO174010) ∫π™™√™.√ÈÎfiÂ‰Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√200569) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000∂. (μ√198131) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ §·‡ÎÔ˘ ªËϛӷ˜ Ì Ôχ ηϋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi,ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘.ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√199753) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·,ÁÂÒÙÚËÛË,¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√199554) ª∞ƒ∞£√™-¶§∞∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, Û‰ 1,2,ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·.ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·.ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200826) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 430ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ™.¢ 1,0.ΔÈÌ‹ 195.000∂ (μ√201034) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200826) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.067 ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ªËϛӷ˜-ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199761) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300,09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0,6, ÚfiÛÔ„Ë 18,13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) ™∫π∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 225,6ÙÌ ° ÙÔ̤·˜ ª∂ ™.¢ 0,8 Î·È ™.∫ 70%.ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√200992) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ ™¢ 0,8 ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√199989) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√195774) Ã√ƒΔ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì Ôχ ηϋ ı¤·.ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199756) (276)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ. πλακάκια, κουζίνα, μπάνια (2), όλα καινούργια, έτοιμο για εγκατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, 3 υ/δ, μπάνιο, wc. Τηλ. 2421080592, 6948-742084, ευκαιρία λόγω αναχώρησης. (444)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 425 τ.μ. κεντρικό στη Νεάπολη Βόλου στην οδό Βαλτετσίου με Αναγνωστοπούλου, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6978-375363 και 6983-270753. (506)

¶ø§√À¡Δ∞π Οικόπεδα στη θέση “Ασπρόγια” στις Αλυκές, με πανοραμική θέα, 4.700 τ.μ., κτίζει 200 τ.μ. έκαστο με ρεύμα και νερό. Πληρ. τηλ. 6972-898828. (575)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 24210-81151. (328)

™ÙÔÓ ∞°. μ§∞™π√ ¶ËÏ›Ô˘

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 2 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (605)

οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., διαμπερές, 2ου ορόφου, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, 2 w.c., τζάκι, πολυτελούς κατασκευής κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος. Τηλ. 6986-877677. (660)

¶ø§∂πΔ∞π /1686 Στις Αλυκές και 150 μ. από την πλαζ, διώροφη πανέμορφη οικοδομή 190 τ.μ. (ισόγειο 90 τ.μ., όροφος 100 τ.μ.), σε 287,5 τ.μ. περιφραγμένο οικόπεδο. Τιμή πώλησης 325.000 Ε και με ευκολίες πληρωμής. Μην το χάσετε. ªÂÛ›Ù˘ ∞£∞¡∞™π√À. ΔËÏ. 24210-48017 Î·È 6974707033. (576)

¶ø§∂πΔ∞π /1687 Στις Αλυκές τριώροφη καινούργια πολυτελής οικοδομή κοντά στην πλαζ, στο ισόγειο της οποίας υπάρχει μια ανεξάρτητη μεγάλη γκαρσονιέρα και άνωθεν αυτής μεζονέτα άνω των 170 τ.μ. με μεγάλες βεράντες σε περιφραγμένο οικόπεδο. Τιμή πώλησης 430.000 Ε. ªÂÛ›Ù˘ ∞£∞¡∞™π√À. ΔËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033. (577)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 280.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (282)

¢ƒ∞∫∂π∞ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς-Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο Χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Πληρ. τηλ. 6944-303064. (606)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

Από την ΕΡΓΑΚ Α.Τ.Ε.

¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή επί της Αγίας Σοφίας (Ν. Ιωνία, Βόλος) 3άρια, 2άρι, με αποθήκη και parking, μεγάλες βεράντες. Παράδοση 4ος/2011. Τηλ. 2410-615970, κιν. 6977227132. (661)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα 62 τ.μ. στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, κοντά στη θάλασσα, με μαγευτική θέα στην παραλία - θάλασσα - βουνό, με τζάκι, σαλόνι - κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, w.c., αποθήκη, μπαλκόνι και κήπο. Τηλ. 6986877677. (662)

¶ø§∂πΔ∞π τριάρι καινούργιο, 2 υ/δ, διαμπερές, τζάκι, 3ος, αποθήκη, πάρκιν κοντά στην Κασσαβέτη. Τιμή 153.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (657)

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

Βόλος, κέντρο: α) Γκαρσονιέρα καινούργια 28 τ.μ., πάρκιν, 41.000 Ε. β) Γκαρσονιέρα 31 τ.μ. κοντά στον Άγιο Νικόλαο 31.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ AKINHTA •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (658)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (275)

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ στην πλατεία του χωριού ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριώροφο κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο επαγγελματικό χώρο 140 τ.μ. και διώροφη μεζονέτα 170 τ.μ., δυνατότητα μίσθωσης και ξεχωριστά. Πληρ. τηλ. 6944307787. (409)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 24. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 25. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 17. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 18. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 19. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 21. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 22. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 45ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏54 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90

35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 8. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 9. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 12. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 13. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 14. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 16. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 17. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 19. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (292)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (294)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚÂÌ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 110.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000.

∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (296)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ).

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10

5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (302)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (303)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·.

ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (304)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.105 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ. √ÈΛ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 112ÙÌ, ∞ÛÙ˘¿Ï·È·. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÷ÏÎȉÈ΋ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 86ÙÌ, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó·. ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜. √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 38 ÛÙÚ., ÁÂÒÙÚËÛË, ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË.

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 6500ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1440ÙÌ Ì ÔÈΛ· 75ÙÌ, £·˘Ì·Îfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜. √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 460ÛÙ. & 73ÛÙÚ., ÕÚ·ÍÔ˜ ∞¯·˝·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜. ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ·. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜. ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ªËϛӷ. √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi. ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·. √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË. √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹.

√ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚfiË. √ÈÎfiÂ‰Ô 2ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. Î·È 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ., ™˘Î‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 11,5ÛÙÚ. Î·È 20ÛÙÚ., ™˘Î‹. √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜. ¡. ™∫√¶∂§√™ - ¡. ™∫π∞£√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ·. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜. √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. √È˘ 56ÙÌ Î·È 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Ó·Ó›·˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜. ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 4.000ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ·. √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ √ÈÎfiÂ‰Ô 9 ÛÙÚ. ‰›Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ı¤· ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, μ¿ÚÓ· μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ŒÎÙ·ÛË 500ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ. ÂÚÈÔ¯‹, Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ŒÎÙ·ÛË 200ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. (308)

(273)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ, (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ, (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108

2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì‡ÙÈÔ˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì., K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 192370, ∫ 394 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 8. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45000∂ K 493 9. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, 3fiÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¿, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì., ∫442 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡. πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8,ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞Á, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫ 479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ 444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 422 20. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη £¤ÛË “ªÂÙÚfi” 6504.05ÙÌ, Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 389 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (314)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °. ¢‹ÌÔ˘- πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ 82.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 155 Ù.Ì. 3Ô˘ 255.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. 2Ô˘ 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 112 Ù.Ì. 2Ô˘ 145.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 350∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ - ∫·ÏÏÈı¤· 60 Ù.Ì. 250∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ ÔÚ. 87Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 150.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì., 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140Ù.Ì. 200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì. 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203Ù.Ì. Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514Ù.Ì., ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000Ù.Ì., 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì. ·ÌÊÈı/Îfi 110.000 (319)

∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563)

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (321)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ για ενοικίαση στην περιοχή Αγριάς - Λεχωνίων με 2 κρεβατοκάμαρες 80 - 100 τ.μ. σε καλή κατάσταση, να είναι διαθέσιμη από Ιούνιο. Πληροφορίες 6944-338666. (654)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞

ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (290)

ZHTOYNTAI Μόνο για καθηγητές/τριες ∑∏Δ∂πΔ∞π συνέταιρος, όπως αγοράσει το μισό, πολύ επιτυχημένου φροντιστηρίου, στο κέντρο του Βόλου, λόγω αποχώρησης συνεταίρου. Τηλ. επικ. 6948 272998. (565) Από εταιρεία με έδρα την Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για το λογιστήριο με γνώσεις Εμπ/κης Διαχ/σης. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πληρ. τηλ. 24210-95626 ή 6978332838, fax 24210-95627 και email: info@tampakiotis.gr. (578) ∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30-40 ετών, προκειμένου να αναλάβει υπεύθυνη διευθυντική θέση. Προσόντα που απαιτούνται: 1) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (αντίγραφο). 2) Απολυτήριο στρατού (αντίγραφο). 3) Πλήρες βιογραφικό. 4) Προϋπηρεσία. 5) Άριστη γνώση Η/Υ-πρόγραμμα λογιστικής κεφάλαιο-μισθοδοσίας. 6) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 7) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. 8) Χειρόγραφη αίτηση μετά προσφάτου φωτογραφίας. 9) Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1077 κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 10/4/2011. (579)

∑∏Δ∂πΔ∞π

νέα κοπέλα να γνωρίζει από μπουφέ και service σε καφετέρια ως υπεύθυνη. Εργασία μόνιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-862007, μόνο τις ώρες 12.00 έως 14.00. (564)

∑∏Δ∂πΔ∞π

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. 44χρονος στρατιωτικός, ψηλός, γοητευτικότατος, ευκατάστατος. 45χρονος, υπάλ. ΔΕΚΟ, μελαχρινός, σοβαρός, συγκροτημένος. 54χρονος, επιχειρηματίας, εξαιρετικά εμφανίσιμος, ψηλός, δυναμικός, ευχάριστος, ακίνητα. 37χρονος στρατιωτικός, καλλιεργημένος, άψογης εμφάνισης, ανεξάρτητος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (289)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫∞-ºÀ™π∫∏ για Γυμνάσιο και Α’ Λυκείου από αριστούχο απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πληρ. τηλ. 6979036612. (628) Μαθήματα ∫π£∞ƒ∞™ από νέα πτυχιούχο κλασικής κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Βόλου. Πληρ. τηλ. 2421057579. (629)

¢IAºOPA

Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (274)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (287)

∞°√ƒ∞∑ø

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (277)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (756)

(280)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (288)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (278)


35

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή, εγγονή, εξαδέλφη και θεία

§∞ª¶ƒπ¡∏ °π∞¡¡∞∫√À ¶∞¶√ÀΔ™∏

Ετών 36 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Μακρινίτσης 139 - Σικελιανού στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Μάριος, Μάρκος Οι γονείς: Ηρακλής - Στυλιανή Γιαννακού, Ιωάννης Παπουτσής Τα αδέλφια: Κων/νος Γιαννακός - Αιμιλία Στέλιαρου Η γιαγιά: Γιασεμή χήρα Σταχτέα Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

Ã∏™Δ√ ™Δ∞Àƒπ¢∏

Ετών 69 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Μυτιλήνης 82 και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ν. Ιωνία 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Διαμάντω Τα παιδιά: Παναγιώτης-Μαρία, Αντώνης-Ελένη Τα εγγόνια: Χρυσούλα, Χρήστος, Παναγιώτης Τα αδέλφια: Φούλα Ντόντη, Ζαφείριος-Ελευθερία Σταυρίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχ. Χάνος Τηλ.: 24210-26271-39163 FAX: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΒΟΛΟΣ 16-3-2011 Αριθμ. Πρωτ. 925/25026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της BARBARA EHRENREICH (Βαρβάρα Ερενράιχ) κατοίκου Αργαλαστής, εκδόθηκε η με αριθμ. 925/25026/16-3-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 737,00 τ.μ. στη θέση “Παλιάλωνα” Τοπικής Κοινότητας Λαύκου του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂πƒ∏¡∏ ∫√§∂¡Δ∏

Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Βελέντζα αρ. 72 στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Χρύσανθος - Ελένη Κολέντη, Κωνσταντίνος - Αικατερίνη Κολέντη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Κ. Αλεξοπούλου, Αργύρης Στάμος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Χόντος” .

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

£ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫√ºπ§√§√°π∫√™ ™À§§√°√™ “√π Δƒ∂π™ π∂ƒ∞ƒÃ∞π” π∂ƒ√ ª¡∏ª√™À¡√ Τελούμε αύριο Β’ Κυριακή των Νηστειών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Ιδρυτών, Ευεργετών, Δωρητών, Προέδρων και Μελών του ιστορικού Θρησκευτικοφιλολογικού Συλλόγου Βόλου “Οι Τρεις Ιεράρχαι” . Το Διοικητικό Συμβούλιο

μ∞™π§∂π√À ¢. £∂√¢øƒ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Παγασαί 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Πέπη - Ανδρέας, Σοφία - Βασίλης Τα εγγόνια: Ιόλη, Άγης, Λήδα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

™Δ∞ª∞Δπ√À ∫√ÀΔ™√º§π¡∏

ετελέσαμε τρισάγιο στο Κοιμητήριο και αντί μνημοσύνου προσφέρεται το κυριακάτικο γεύμα της 20ής Μαρτίου εις το ΙΔΡΥΜΑ “ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ” διά τη μνήμη του και την ανάπαυση της ψυχής του. Η σύζυγος: Μαρία Η κόρη: Αλεξάνδρα

°∂øƒ°π√À ¶√§∞Δπ¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Αλεξάνδρα, Χριστόφορος - Ελένη, Μαρία Ο εγγονός: Γεώργιος Τα αδέλφια: Μαγδαληνή χήρα Χρ. Μαυρόπουλου, Ελένη χήρα Χρ. Τσιτούνη, Μαρία χήρα Λυσ. Κατσαλίδη, Ελισσάβετ - Κων/νος Ποζαπαλίδης, Αικατερίνη - Χρήστος Μπούρας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία

∂§∂¡∏ £. μ∞°π∞Δ√¶√À§√À

που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης. Ευχαριστούμε τους συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Η αδελφή: Μίκα χήρα Γεωργίου Βαγιατόπουλου Η ανιψιά: Κατερίνα Οι λοιποί συγγενείς

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

§∞ª¶ƒ√À ∫∞ƒ∞¢∏ª∞

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αικατερίνη Ο γιος: Απόστολος Τα αδέλφια: Θωμάς - Μαρία Καραδήμα, Αθανάσιος - Ελευθερία Καρανίκα, Μαρία - Βασίλειος Μπαλατσούκας, Ελένη χήρα Δημ. Βαλογιάννη, Δήμητρα - Ευάγγελος Βλάχος, Βασιλική χήρα Μιχ. Σόβολου, Κασσιανή - Θωμάς Δροχίτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

¡π∫√§∞√ ∫ø¡. ¶√§À∑√

Ετών 88 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στο Περίβλεπτο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου - Περιβλέπτου. Παρακαλούμε τους συγγενείς κα φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Περίβλεπτο 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Χρυσαφώ Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Αίγλη Πολύζου, Δημήτριος και Μαίρη Πολύζου, Γεώργιος και Καλλιόπη Φυτιλή Τα εγγόνια: Νικόλαος, Μαρία, Νικόλαος, Κωνσταντίνος, Παναγιώτα, Χριστίνα Τα αδέλφια: Παρασκευή χήρα Παν. Μηλαρά, Μαρία χήρα Γρηγ. Γκαρέλη, Αναστασία χήρα Χρήστου Αγγέλη, Αλέξανδρος και Νίκη Αγγέλη, Αναστάσιος και Ευαγγελία Αγγέλη, Στέλλα χήρα Γεωργ. Πολύζου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√ ª∞§π∫πø™∏

που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου από το σπίτι μας στην οδό Μαυροκορδάτου 37 και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Σωτήρης - Ανάντα Μαλικιώση Ο εγγονός: Απόστολος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Παλιό Πανδοχείο (Λαχανά - Αλμυρού).

MNHMO™YNA

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∏§π∞ ™Ã√π¡∞

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Αικατερίνη - Ιωάννης Κατσικάρης, Φωτεινή Σχοινά Τα εγγόνια: Γεώργιος - Βασιλική Κατσικάρη, Αικατερίνη Κατσικάρη Τα αδέλφια: Αριστείδης - Αφρούλα Σχοινά, Σοφία χήρα Σχοινά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας γιου, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À μ∞™π§∂π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 19 Μαρτίου 2011 Οι γονείς: Νικόλαος - Ερμιόνη Τα αδέλφια: Μαρία - Ιωάννης Μπριζολάκης Τα ανίψια: Ιωάννης - Σοφία, Νικόλαος - Ερμιόνη και Μπέμπα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 20 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλών Νερών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, προπάππου και θείου

∞¶√™Δ√§√À °ƒ∞ªª∂¡√¶√À§√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Καλά Νερά 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Λευκοθέα και Δημήτριος Βουλγαρίδης, Ιωάννης και Βλασσία Γραμμενοπούλου Τα εγγόνια: Απόστολος και Παρασκευή Βουλγαρίδη, Γεώργιος και Μαρία Βουλγαρίδη, Απόστολος Γραμμενόπουλος και Γεώργιος Γραμμενόπουλος Τα δισέγγονα: Δημήτριος Βουλγαρίδης, Αναστάσιος - Δημήτριος Βουλγαρίδης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Νιρβάνα” .

Αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 9.30 π.μ. τελούμεν τεσσαρακονταήμερον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης αδελφής, θείας, γιαγιάς και νονάς μας

∂§∂¡∏™ ¯‹Ú·˜ ∞£∞¡∞™π√À º∞§∫∏

στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ιλισσού στην Αθήνα. Η οικογένεια Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Νικόλαος και Μαρία Κωνσταντίνου, Ελένη - Λίτσα Φαλκή, Σταύρος και Αλίκη Φαλκή, Απόστολος και Μαλαμώ Αναγιάννη, Ιωάννης και Βασιλική Φαλκή, Ζήνα Κωνσταντάκη, Στέλιος και Δέσποινα Τσολάκη Τα ανίψια Και οι λοιποί συγγενείς


36

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

£øª∞ ¶√À§π√À

∞¶√™Δ√§√À ¢∏ª. ªπÃ∞§√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Iερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Αριστέα Τα παιδιά: Χρήστος και Ελένη Πουλιού, Αλέξανδρος Πουλιός, Κωνσταντίνος και Φανή Ουρανιάρη Τα εγγόνια: Δημήτριος, Θωμάς Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À ª√À™Δƒ√Àº∏

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Δημ. Γεωργιάδου με Αντωνοπούλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Αργυρούλα Τα παιδιά: Σωτηρία χήρα Παπαδημητρίου, Ζαφείριος - Γεωργία Μουστρούφη, Γεώργιος - Ευαγγελία Μουστρούφη Τα εγγόνια: Παρασκευάς, Νικόλαος, Σταύρος, Αργυρούλα, Σταματίνα Τα αδέλφια: Μαρία - Κωνσταντίνος Βασδέκης, Πόπη - Κωνσταντίνος Τσιμούρας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας στην οδό Καλλιμάχου με Ιουλιανού 1.

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Παναγιούλα Τα παιδιά: Κώστας - Λένα Μιχαλοπούλου, Δημήτρης - Εύη Μιχαλοπούλου Τα εγγόνια: Παναγιώτα - Απόστολος - Χαράλαμπος - Δέσποινα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Παρκ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ ¢πμ∞¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Τα αδέλφια: Σπυρίδων Πάγκαλης, Γεώργιος - Ελένη Διβάνη, Χριστίνα χήρα Αντ. Διβάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ¶∞Δƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ναό Γέννησης Θεοτόκου Γορίτσας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Μιχαήλ Τα παιδιά: Μαρία και Ευάγγελος Μαλανδρίνος Τα εγγόνια: Ελένη Ειρήνη και Νικόλαος Μακρής, Κωνσταντίνα, Χριστίνα Τα αδέλφια: Γεώργιος και Μαρία Κοτρώτσου, Αλκίνοος και Γεωργία Κοτρώτσου, Ανδρέας και Παναγιώτα Κοτρώτσου, Σωτήριος και Ανδρονίκη Τάκη, Ουρανία χήρα Γ. Πάτρα, Απόστολος και Ερμιόνη Πάτρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Αύρα στον Άναυρο.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

∞™∏ªπ¡∞™ ƒ∏°. ™Δ∞Àƒ∞∫∏ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑·ÊÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ανακασιά 19 Μαρτίου 2011 Τα αδέλφια: Σοφία Κ. Ζαφρακοπούλου, Ασημένια Δ. Ζαφρακοπούλου, Αναστασία Ζ. Σταυράκη Τα ανίψια: Ιωάννης - Κατερίνα Ζαφρακοπούλου, Παναγιώτης Άννα Κόκκορη, Μιχάλης - Αλκμήνη Γεροβασίλη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Καστέλι.

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ ¡π∫√§∞∫√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ιωάννης - Ελένη Νικολακοπούλου, Παναγιώτης Νικολακόπουλος Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

ª∞ƒπ∞™ §∞∑√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά: Αποστολία Λάζου, Δήμητρα Λάζου Τα εγγόνια: Λεωνίδας, Αθανάσιος, Μαρία - Φώτιος, Γεωργία - Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Ανθήπη χήρα Κων. Ζορμπά, Μιχαήλ - Αθηνά Δημητρίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Φουτζόπουλο.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∑ø∏™ Ã∞§μ∞Δ∑∞∫√À τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος και Ελένη Χαλβατζάκου, Βασίλειος και Βιολέττα Χαλβατζάκου Τα εγγόνια: Στυλιανός και Ελένη, Κωνσταντίνος, Στυλιανός και Μαργαρίτα, Χρήστος, Παναγιώτης Τα αδέλφια: Παντελής και Μαρία Ζήγρα, Ζωγραφούλα χήρα Α. Ζήγρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢ƒ√™√Y ¡π∫. º∞Δø§π∞ τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ξουριχτίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ξουρίχτι 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Ελένη Φατώλια, Νικόλαος Φατώλιας Τα εγγόνια: Ευριδίκη, Άννα - Μαρία, Ευριδίκη, Δρόσος Τα αδέλφια: Πέτρος - Χαρίκλεια Φατώλια, Μάρθα Ευγ. Φατώλια, Δημήτριος - Χαρίκλεια Χρήστου, Κων/νος - Νίκη Πατατούκου, Απόστολος - Βάσω Μαραϊδώνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφέ - εστιατόριο “Ερωτόκριτος” .

Με το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ∞ƒμ∞¡πΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά και Αιτωλού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Μαρία - Κλεάνθης Σταυρόπουλος, Γιώργος Αρβανίτης, Δήμητρα - Σπύρος Γκρος, Νίκη - Παρασκευάς Τσάγγαρης Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Ζαφείρης - Φωστήρα Αρβανίτη, Τασούλα Καλμούτη, Γραματική - Χριστόφορος Συμεωνάκης, Κοκόνα Καραμανλή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ÃÀ™√À§∞™ ™∫§π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα τέκνα: Δημήτριος - Αικατερίνη Σκλια, Νικόλαος - Μάρθα Σκλια Τα εγγόνια: Χρυσούλα, Σταματία, Γεώργιος, Μαρία Τα αδέλφια: Γεωργία χήρα Δημ. Λιάμη, Ευανθία χήρα Δημ. Ποταμιάνου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

μ∞™π§π∫∏™ ∞§∂•∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Χρήστος - Βασιλική Αλεξάκη, Δήμητρα Αλεξάκη - Λάμπρος Γιαννακόπουλος Η εγγονή: Ιωάννα Τα αδέλφια: Γεώργιος - Ελένη Διβάνη, Σπυρίδων Πάγκαλης, Χριστίνα χήρα Αντ. Διβάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


37

™∞μμ∞Δ√ 19 ª∞ƒΔπ√À 2011

MNHMO™YNA M∞ƒTπ√™ Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας αδελφής και θείας

Δ∂ƒæπÃ√ƒ∏™ ∞¡Δ. ª√À¢∂ - £∂√¢øƒπ¢√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 19 Μαρτίου 2011 Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Ασπασία Θεοδωρίδη, Ελευθερία Στυλ. Μπογιατζή Τα ανίψια: Πέτρος Θεοδωρίδης, Ιωάννης - Μαρία Θεοδωρίδη, Ελευθέριος - Αντωνία Θεοδωρίδη, Γεώργιος - Τζένη Μπογιατζή Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι της Γαλήνης.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À °∂øƒ°. ªÀ§π√ƒ¢√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Ελισάβετ Τα παιδιά: Γεώργιος - Αναστασία Μυλιόρδου, Μυρτώ - Νικόλαος Ασημακόπουλος Τα εγγόνια: Θανάσης, Φοίβη, Όλιβερ Τα αδέλφια: Νικόλαος Μυλιόρδος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο ο Δρόσος.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο των λατρευτών μας γονέων και παππούδων

¶∞ƒπ™∏ & μ∞™π§π∫∏™ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Στεφανοβίκειο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Στεφανοβίκειο 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Περιστερόπουλος, Αθηνά και Δημήτριος Ντάφος, Σοφία και Χρήστος Σούγγαρης Τα εγγόνια: Παρίσης, Ιωάννης, Ευαγγελία και Κωνσταντίνος, Αντώνης, Βασούλα, Γιώργος Τα δισέγγονα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Φρίξος” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας αδελφής και θείας

Δ∂ƒæπ£∂∞™ ∂À∞°. ∫∞¶√Δ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Μαρία Καποτά Τα ανίψια: Ευαγγελία Καποτά, Νικόλαος Καποτάς, Αικατερίνη Μιμίκου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ μ∞™. ¢∏ª∏Δ™∞

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μηλεών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Μηλιές 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Μαρία - Εμμανουήλ Κυρίου, Ελένη - Ηλίας Πατρώνης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Αίγλη.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

πø∞¡¡∏ ¡π∫. ∞§μ∞¡√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Βαρβάρα Τα παιδιά: Αλεξάνδρα, Μαρία, Βασίλης Τα εγγόνια: Μιχαήλ, Ιωάννης, Ιωάννης, Παναγιώτης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ ™øΔ. ™∞ƒ°πøΔ√À τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βελεστίνο 19 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Νίκος - Μαρούλα Σαργιώτη, Ευαγγελία - Απόστολος Νασίκας, Κωνσταντίνος - Βούλα Σαργιώτη Τα εγγόνια: Σωτήρης, Βασίλης, Στέφανος, Ζωή, Μαρία, Νέλη, Σάσα Ο δισέγγονος: Μιχάλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Άλκηστις.

∫ø¡/¡√À ∫∞§√°∏ƒ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Η σύζυγος: Χαρίκλεια Τα τέκνα: Γεώργιος και Μαρία Καλογήρου, Μιλτιάδης και Ευαγγελία Καλογήρου Τα εγγόνια: Κων/νος, Κων/νος, Θεόδωρος, Ξένια - Χαρίκλεια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, γιου, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À °. Δ™π∞ƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νεοχώρι 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Γεώργιος - Σπυριδούλα Τσιάρα, Χριστίνα Τσιάρα Η μητέρα: Ευμορφία Λάμνια Τα εγγόνια: Νίκος, Μαρία Τα αδέλφια: Αικατερίνη Αν. Ζαφειρίου, Διονυσία - Γεώργιος Μπουδραμής, Κωνσταντίνος - Αγγελική Λάμνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου

™¶Àƒ√À ¶. ƒ∞™∏ τελώ αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλώ τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μου. Η σύζυγος: Μαρία Αδάμου - Ράση Ο καφές θα δοθεί στην επάνω αίθουσα του Ιερού Ναού.

19

ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ Î·È ¢·Ú›·˜ Ù˘ ÂÍ ∞ıËÓÒÓ, Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “¶¿˜ fiÛÙȘ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÓ ÂÌÔ› ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ηÁÒ ÂÓ ·˘ÙÒ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓ Ô˘Ú·ÓÔ›˜” (ª·Ùı. È’ 32). Είναι τόσον μεγάλος ο Χριστός, είναι τόση η δόξα του και το μεγαλείον του, ώστε είναι τιμή εξαιρετική το να ανήκωμεν εις αυτόν, να είμεθα μέλη της Εκκλησίας του, οπαδοί του αφωσιωμένοι. Είναι λοιπόν πρέπον να ομολογώμεν με δίκαιον καύχημα και με χαράν ότι είμεθα Χριστιανοί, ότι αναγνωρίζομεν τον Χριστόν Σωτήρα μας και Θεόν μας. Η ομολογία αυτή είναι πράξις δικαιοσύνης και ευγνωμοσύνης απέναντι του Χριστού. Και ενώ μας δίδει τιμήν πολλήν, εξ άλλου επόμενον είναι να παρακινήση και άλλους διά να στραφούν προς τον Σωτήρα και να πιστεύσουν εις αυτόν. Αλλά, ακόμη, η ομολογία αυτή, που θα κάμωμεν διά τον Χριστόν εις πάσαν ευκαιρίαν, μας εξασφαλίζει αιώνιον δόξαν. Εάν ημείς εδώ τον ομολογούμεν με θάρρος, και ο Χριστός θα ομολογήση ενώπιον του ουρανίου Πατρός του, ότι είμεθα άξιοι οπαδοί του. Και θα είναι αυτό ανταμοιβή πλουσία, αιώνιος δόξα και ευτυχία και χαρά δι’ ημάς.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ¶∞¡∞°πøΔ√À

Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Αγγελική Ο γιος: Δημήτριος Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος - Σταματίνα Παναγιώτου, Δημήτριος Νικολίτσα Κατσιγιάννη, Δημοσθένης Σπυρόπουλος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Volos Palace.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και θείας

∑∞º∂πƒ√À§∞™ °π∞™§∞∫πøΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 19 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Σοφοκλής Τα παιδιά: Σπύρος - Δήμητρα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 20 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ριζομύλου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας γιου, συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À - °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ριζόμυλος 19 Μαρτίου 2011 Η μητέρα: Χρυσούλα Η σύζυγος: Αθανασία Τα παιδιά: Χρυσούλα, Κωνσταντίνος, Δέσποινα Τα αδέλφια: Ιωάννης, Αικατερίνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À ∂¶π¢∂•π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μηλίνας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Μηλίνα 19 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Ξένη Τα παιδιά: Χρήστος - Έφη, Γιώργος Τα εγγόνια: Ξένια, Κωνσταντίνα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∞£∞¡∞™π√À ƒ√ÀΔ™√À

τελούμε αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Νικόλαος Ρούτσος, Δημήτριος - Ιωάννα Ρούτσου Τα εγγόνια: Ευαγγελία, Αναστασία Τα αδέλφια: Γεώργιος - Αικατερίνη Ρούτσου, Παναγιώτης - Τρουζ Ρούτσου, Ιωάννης - Ελισσάβετ Ρούτσου, Ελένη - Δημήτριος Λούπης, Ανθούλα Θειακού, Χρήστος - Βασιλική Θειακού, Βασίλειος Αικατερίνη Θειακού Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.


38/ °È· οı ÒÚ· ™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓÔÈ ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00

∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303,

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. 2. ÕÁÁÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔÊËÙÈο ÙÔ˘ ‚È‚Ï›· - °Ú¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘. 3. ÕʈÓË... Ì¿¯Ë - £¤ÛË ÁÈ· ÎÔχ̂ËÛË. 4. ∫Ú›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÌÈ·˜ ·›ÛıËÛ˘ - ™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘. 5. ÈÚÈfi Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ȉ˄fi - ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ Ë Ï·ÙÚ›· Ù˘. 6. ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - ∂͈ÙÈÎfi ÊÚÔ‡ÙÔ. 7. ΔÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘... ԯȿ˜ - ⁄·ÚÍË Ô˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ. 8. ªÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Ì·˜ ‹Úı ·fi ÙËÓ πÓ‰›· - ∞Ú¯‹ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·È¿Ó·. 9. ¶·Ú·ı¤ÛÂȘ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ. 10. ªÔÓ¿‰Â˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ - μ·Û›ÏÈÛÛ· (·Ú¯.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ƒˆÌ·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ∫·›Û·Ú·. 2. ™Ù· Ì·Ó›ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ... Û·Ú‰¤Ï˜ ÙÔ˘˜.

3. ªÂ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô ·ÚÈıÌfi˜ 53 - Δ˘ ∞ÁÁÏ›‰·˜... ÙÔ ÊÈÏ› - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜. 4. ŸÏ· Á‡Úˆ ÛÔ˘, Ù·... ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ› - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. 5. ¶¿ÂÈ fiÔ˘ ÎÈ Ô ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜ (·ÈÙ.) - ™ÙË ¯ËÌ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ¢ÁÂÓ‹. 6. ∂›‰Ô˜ Ï¢ÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ. 7. ∂ÈÊÒÓËÌ· ·Ú¯·›ˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ŸÏÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ. 8. º·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ô˘Ú¤˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. 9. ∫·Ù¿ÏËÍË ÚˆÛÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ∞‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ª·˘ÛÒÏÔ˘ - ∫‡ÚÈ· ÚfiıÂÛË (ηı.). 10. ∂›ÎÚÈÛË, ηÙËÁÔÚ›· - ŸÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ √∏∂. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞¡™Δƒ∞Δπ∞ 2. √ƒ°√À∂§-¡π 3. ªÃ-À¶Δπ∞ 4. ¶π∫ƒ√™∫∞π 5. ∏§π∞-π™π¢∞ 6. π√™-∞¡∞¡∞™ 7. √Ã-¡∂∞ƒ∏ 8. ™πΔ∞ƒ-πΔ∂ 9. ∂™Δπ∞™∂π™ 10. ∞™∞-∞¡∞™™∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶√ª¶∏π√™ 2. ∞ƒÃπ§√Ãπ∂™ 3. ¡°-∫π™-Δ™∞ 4. ™√Àƒ∞¡∞Δ 5. ΔÀ¶√-∞∂ƒπ∞ 6. ƒ∂Δ™π¡∞-∞¡ 7. ∞§π-™∞ƒπ™∞ 8. ∞∫π¡∏Δ∂™ 9. π¡∞¢∞-∂π™ 10. ∞πΔπ∞™∏-™∞.

∫ƒπ√™: ΔÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Î·È ÂÛ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔ›ÙÂ, ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-8-9-6-34-12. Δ∞Àƒ√™:∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηÏ›ÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÂÙ ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÏËÁ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-9-43-12-3-8. ¢π¢Àª√π:∂›ÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô¯ˆÚËÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ›ÛÙ ‰‡Ô ηÏÔ› Ê›ÏÔÈ. ∂ÚˆÙÈÎÔ› Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ fï˜, Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-9-7-65-32-5. ∫∞ƒ∫π¡√™:∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Û¯¤Û˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-8-54-9-34-22. §∂ø¡:∂ÌÊ·Ó›˙ÂÛÙ ¢¿ÏˆÙÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯ÂÙ ÏËÁˆı› Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Ó· Û·˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-55-43-29-11. ¶∞ƒ£∂¡√™:∏ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÂÁ΢ÌÔÓ› η‚Á¿‰Â˜. Œ¯ÂÙ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·’ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ë ÎÔ‡Ú·ÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 569-5-44-3-2. ∑À°√™:¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ·’ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-4-11-56-78-8. ™∫√ƒ¶π√™:÷ϷÚÒÛÙ ۋÌÂÚ· Î·È ÂÚ¿ÛÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ì ÙÔ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÌË Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∂ÎÊÚ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÙ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-32-34-2. Δ√•√Δ∏™:∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÚ›ÛË Ô ‰ÂÛÌfi˜ Û·˜, ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ٤ÏÔ˜, ‰Â›Ù ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÚÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-16-9-47-33-12. ∞π°√∫∂ƒø™:¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÂȉÈο ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, Â›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ‹ÚÈÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-39-46-67-33. À¢ƒ√Ã√√™:√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÂȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-29-44-34-23. πãÀ∂™:∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ı· Û·˜ Ì·Á¤„ÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ı· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-4-3-22-12-39.

ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

√ Ã√¡√™ ™Δ√ ™∫∞∫π

“Δ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓ¿ÓÂ Û·Ó ÒÚ˜ Î·È ÔÈ ÒÚ˜ Û· ¯ÚfiÓÈ·” . °È· ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È ‚¿ÏÛ·ÌÔ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÚfi˜, Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ fiÙ·Ó ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÔÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ, ÙfiÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Úfi‰ÈÓÔ. ™ÙÔ ÛοÎÈ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì‹Î ·Ú¯¤˜ ÙȘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë30 fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ Ù· Ì˯·ÓÈο ÚÔÏfiÁÈ·. ΔfiÙÂ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÚΤÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 6 ÒÚ˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛηÎÈÛÙÈÎfi ÚÔÏfiÈ ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ ÂÓ·fiÌÂÈÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· “º›ÛÂÚ” ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÛοÎÈ, Ì ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. O ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ıˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÙ¤, ÌÈ·˜ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ·›¯Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

ΔÔ ÛοÎÈ ·ÔηχÙÂÈ “Δ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛηÎÈÛÙ‹” ∫·Û¿ÚÔ‚ ∫›ÌÔ‚ÈÙ˜ °Î¿Ú˘ 1963√ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

∫·Û¿ÚÔ‚ °Î¿Ú˘ (2849) - ∫¿ÚÔ‚ ∞Ó·ÙfiÏÈ (2679) §ÈÓ¿Ú˜ 28.02.2001∫¿ÚÔ - ∫·Ó 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nc3 e6 5.g4 Bg6 6.Nge2 Ne7 7.Nf4 c5 8.dxc5 Nd7 9.h4 Nxe5 10.Bg2 h5 11.Qe2 N7c6 12.Nxg6 Nxg6 13.Bg5 Be7 14.gxh5 Nf8 15.Nb5 Nd7 16.h6 Nxc5 17.Bf4 Kf8 18.hxg7+ Kxg7 19.0-0-0 Kf8 20.Kb1 a6 21.Nc7 Rc8 22.Bxd5 exd5 23.Rxd5 Qxc7 24.Bxc7 Rxc7 25.Rf5 Rd7 26.c3 f6 27.Rg1 Nd8 28.Qg4 Ke8 29.Rh5 Rf8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 2/5

§Y™H

30.Rxc5! 1-0 ·Ó... 30...Bxc5 ÙfiÙÂ 31.Qh5+

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835, ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169, ÙËÏ. 2421039587, °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172∂’ - (ÚÈÓ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 2421036356. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙·ÊϤÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ 5 - μ‡ÚˆÓÔ˜ (ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜), ÙËÏ. 2421046874. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 67 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421080868. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™ABBATO 19 MAPTπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Flashdance ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.15 08.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.00 14.15 14.45 15.45 16.45 17.00 19.00 20.00 20.45 21.00 22.50 23.00

∫fiÎÎÈÓÔ - ∫›ÙÚÈÓÔ - ªÏ (∂) ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 12 Ì‹Ó˜: ª¿ÚÙÈÔ˜ (∂) ΔÔ Û΢ÚÈ·Ófi ·ÏÔÁ¿ÎÈ ¶·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È (∂) ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ Mideterraneo ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ (∂) ∞fi Ô‡ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· Ì·˜ Pre Game (∑) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ - ¶∞√∫ (∑) √È ŒÏÏËÓ˜ (∂) º‡ÛË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ (∂) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) “™¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘” 13Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.00 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 22.30 00.30 02.30 03.30 05.00

∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï‹ ÷ڿ ∂ȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÁÈ· ‰¤ÛÈÌÔ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·” (∂) Greek Idol - audition “Δ˙¤ÓË, Δ˙¤ÓË” “™Â ‚Ϥˆ” ∂ÈÎfiÓ˜ ™Â ‚Ϥˆ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂)

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 21.30 22.00 24.00

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ Weekenders ¶¤ÂÚ ∞ÓÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 5Ë Ù¿ÍË” ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ - ¶∞√∫ (Play off Ù˘ ∞1 ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÈ˙¿ÈÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ÀÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Û 5’

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

01.00 03.45 04.30

H ʇÛË Á‡Úˆ Ì·˜ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË: Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘· ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco news Great biker build off Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Deadliest catch Human weapon ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Δ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ 1821 (∂) πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘” (∑) Moto GP °ÎÚ·Ó ÚÈ ∫·Ù¿Ú (¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο) - (ª) NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey Show

10.45 11.30 12.00 12.45 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 23.00 00.45 03.00

Alter kids ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· “Polly Pocket” Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ∞’ ̤ÚÔ˜ Kid songs ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª·ÎÔ‡ÁÎ·Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style ∂ÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· “™ÙÔ›¯ËÌ· ˙ˆ‹˜” “ΔÔ Í‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ” Witness genius

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ªfiÌÌ˘ - ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¶¿ÙÙ˘, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega Star ∂ȉ‹ÛÂȘ MÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó· ̈Úfi §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty Fifty √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ∞ϯËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop Safe sex ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ º‡Á·Ì °È· Û¤Ó· ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

05.30 07.00 08.00 08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00

04.30

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.30 16.30 17.20 18.05 18.10 20.00 21.00 23.00 01.30 01.40 03.30 04.30 05.00 05.10

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §fiÏ· 40 ·̷ٷ º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºÏ·ÛÓÙ¿Ó˜” Steps The real housewives of Athens Èڛ˜ fiÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Speed 2 ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ” OLA 11* ∂ȉ‹ÛÂȘ Dive from Clausen’s Pier ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

03.00

06.00

06.15 08.40 09.40 09.45

06.00 07.00 10.00 10.20 12.50 14.00 14.50 15.10 16.10 17.13 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 03.54 05.00

111111111111111111111111111

05.30 06.45 07.45 08.45

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

05.00

§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÙÛ›Ù· ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ·›ÓÔ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔڛηϷ (∑) “¶ÔÈÔ˜ £·Ó¿Û˘” “™Î¿ÚÏÂÙ” ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “μÔ˘‚fi˜ fiıÔ˜” ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›· μÔ˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ •¿ÓıË: ª¤Á· ÔÚ·ÙfiÓ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

18.00 19.00

21.00 22.00

∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ŸÓÂÈÚÔ ª·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ÚÈÛÙfiÊ ª·ÁÈfi, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ º¤ÏÈÍ ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ, ¡Ù·ÓÈ¤Ï ΔÂÚÔ‡Ù˙È, ªÂÚÙÚ¿Ó ª·ÁÈfi ∞fi ÙÔ °ÎÚÈÌ¿ÏÓÙÈ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi ªÂ Ù· Ì·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ Î·È ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ·”

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.00 09.30 10.00 10.30 11.10 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 00.45 02.45 04.45

OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Angel’s frends Lazy Town Power rangers operation overdrive World of quest ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Xiaolin Showdown √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ËÏ›ıÈÔ˜ Î·È Ô ·ÓËÏ›ıÈÔ˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ Gossip girl The Listener ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ π¿ÛˆÓ Î·È ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” “√Êı·ÏÌfiÓ ·ÓÙ› ÔÊı·ÏÌÔ‡” “¡ÙÔ˘¤Ù·” “ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜”

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· - ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· - ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “∏ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· - £Ú›ÏÂÚ “√ ‡ÚÁÔ˜ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 17-23/3/11 ∞π£√À™∞ 1

“√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17- 23/3/11 ∞π£√À™∞ 1 RANGO (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (ÈÛÙÔÚÈ΋): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.15.

¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ ¶∞ƒ. 18/3 -™∞μ. 19/3 - ∫Àƒ. 20/3

∞π£√À™∞ 2 √π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™: ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ√ Δ™πƒ∫√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45.

1) “ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞” ¶ƒ√μ.: ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5.30 ™∞μ. ÛÙȘ 5.30 ∫Àƒ. ÛÙȘ 11.30 & 5.30

∞π£√À™∞ 3 ™À∑À°√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞™∏ (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.00. √ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™ („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.30.

2) “√π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ” ¶ƒ√μ.: ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5, ™∞μ. ÛÙȘ 5 ∫Àƒ. ÛÙȘ 12 & 5

∞π£√À™∞ 4 LONDON BOULEVARD (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15, 22.15.

“√π π¶¶∂π™ Δ∏™ ¶À§√À” ¶ƒ√μ.: 7.45 & 9.45

∏ ÕÏÂÍ ŸÔ˘ÂÓ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ó·ڋ ÂÚÁ¿ÙÚÈ· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û·Ó Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏ‹ÙÚÈ· Û’ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. Δ· ‚Ú¿‰È· ¯ÔÚ‡ÂÈ Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·Á·˙› ÁÈ· ÙÔ Î¤ÊÈ Ù˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÈ Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙËÓ ÂÓԯϛ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο fï˜ ı· ÂÈÛı› Ó· ÌÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘...

∞¡Δ-1 13.30

O ËÏ›ıÈÔ˜ Î·È Ô ·ÓËÏ›ıÈÔ˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1994, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, Δ˙ÂÊ ¡Ù¿ÓÈÂϘ, §fiÚÂÓ ÃfiÏÈ.

ŒÓ· ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ËÏÈı›ˆÓ, Ô §fiÈÓÙ Î·È Ô Ã¿ÚÈ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Ó· ¯·ÚÙÔʇϷη ÁÂÌ¿ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ª¤ÚÈ ™‚¿ÓÛÔÓ. ŸÙ·Ó Ë Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÕÛÂÓ, ÔÈ ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛ ÁÈ· Ó· Ù˘ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙÔʇϷη. ªfiÓÔ Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ı· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÎÓ¢ڛÛÔ˘Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜...

STAR 13.45

√ π¿ÛˆÓ Î·È ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ª˘ıÔÏÔÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÎ °Ô˘›ÏÈÓÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÛÔÓ §fiÓÙÔÓ, ºÚ·ÓÎ §·ÓÁΤϷ, ¡Ù¤ÓȘ ÃfiÂÚ, °ÈÔÏ¤Ó ªÏ¿ÏÔÎ, ¡Ù¤ÚÂÎ Δ˙¿ÎÔÌÈ, ÕÓÙÚÈ·Ó §¤ÛÙÂÚ.

ΔÔ ıÚ˘ÏÈÎfi Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·, Ô˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÌ›ıÂˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫Ôϯ›‰· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÃÚ˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ¢¤Ú·˜...

STAR 21.00

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV

¡Â·ÓÈ΋, ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1982, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈ·Ó §ÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ªÈϘ, ª¿ÈÎÏ ¡Ô‡ÚÈ, ªÂÏ›ÓÙ· ª¿Ô˘ÂÚ.

™¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘ Δ·ÈÓ›· ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, ÙÔ˘ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ ™‚¤ÓÙÎÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ, ¶›ÙÂÚ ™¿ÚÛη·ÚÓÙ, ™ÔÓ ªÈÓ, ŒÚÈη ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ.

∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û·˜ ¤·ÈÚÓ fi,ÙÈ ·Á·¿Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ...̤¯ÚÈ Ô‡ ı· ÊÙ¿Ó·Ù ÁÈ· Ó· ÙÔ ¿ÚÂÙ ›Ûˆ; ∏ ∫¿ÈÏ ¶Ú·Ù, ۯ‰ȿÛÙÚÈ· ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, Ô˘ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘, Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÍ¿¯ÚÔÓË ÎfiÚË Ù˘ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ë ∫¿ÈÏ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ϋڈ̷ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ª¿ÏÈÛÙ· fiÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Á˘Ó·›Î· Ù·Í›‰Â˘Â ÌfiÓË Ù˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ! ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∫¿ÈÏ Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÂÊÈ¿ÏÙË ÌÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ› Û ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ›. £· ηٷʤÚÂÈ ¿Ú·Á ӷ χÛÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓË ÎfiÚË Ù˘, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ „˘¯È΋ ˘Á›·;

∂Δ-1 21.00

Speed 2 - ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È·Ó ¡Ù ªÔÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ, Δ˙¤ÈÛÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ, °Ô˘›ÏÂÌ ¡Ù·ÊfiÂ, ΔÂÌÔ˘¤Ú· ªfiÚÈÛÔÓ.

∏ fiÌÔÚÊË ÕÓÓÈ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ÕÏÂÍ, ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì·˙› ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜, Ô Δ˙ÔÓ °Î¿ÈÁÎÂÚ, Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿ÓÔÈ· ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜. √ ÕÏÂÍ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÏÌËÚ‹˜ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ °Î¿ÈÁÎÂÚ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙË ÍËÚ¿. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·ÊÔ‡ Ô ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜ ÌÔÚ› Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÔ˘...

∞¡Δ-1 21.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 19 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

T˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Εδώ και αρκετό καιρό νιώθω ότι τον πολιτισμό μας τον παίρνει ο άνεμος. Σαν να σκορπίζεται στο φύσημα του αέρα το νεοελληνικό οικοδόμημα της μεταπολίτευσης. Όλα όσα μας γαλούχησαν, αυτά στα οποία πιστέψαμε και αυτά στα οποία βασιστήκαμε, ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο στις ζωές μας και ό,τι ονειρευτήκαμε - πάνε. Τα παίρνει ο άνεμος και χάνονται σε “μία μαύρη λωρίδα ερήμωσης”. Τίποτα πραγματικά καινούριο δεν διαφαίνεται να αναγεννιέται από τις στάχτες που στροβιλίζονται. Μόνο, εδώ και εκεί, ένα τόσο δα πράσινο χορταράκι ξεπηδάει από την καμένη γη. Πρόσφατα ξαναείδα την ταινία “Όσα παίρνει ο άνεμος” με μία παρέα μικρών παιδιών. Έβλεπαν για πρώτη φορά αυτό το πρώιμο χολυγουντιανό block buster (στην εποχή του κέρδισε 10 Όσκαρ) και δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από τον επικό έρωτα της Σκάρλετ Ο’ Χάρα και του Ρεττ Μπάτλερ. Εγώ πρόσεχα άλλα. Πέρα από τις θρυλικές μορφές της Vivien Leigh και του Clark Gable. Στην κακομαθημένη Σκάρλετ και τον αδύναμο Άσλεϋ, αντιπροσωπευτικά δείγματα γόνων της αντιδραστικής φεουδαρχίας του αμερικανικού νότου στα μέσα του 19ου αιώνα, έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε η δική μου γενιά στην μεσοαστική Ελλάδα του ’80. Θεωρήσαμε ότι μας χρωστάνε, όχι μόνο οι γονείς μας, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη και, ακόμη παραπέρα, η Ευρώπη. Στο φεουδαρχικό σύστημα, που βασίστηκε στην εκμετάλλευση των μαύρων και στα προνόμια των ολίγων, σκεφτόμουν τους δικούς μας μετανάστες της κακοπληρωμένης μαύρης εργασίας και τους βολεμένους κομματικούς ημέτερους που πλούτισαν άκοπα, κάποιοι σε μία νύχτα. Στις επιχειρήσεις στην ταινία, που έκλειναν λόγω χρεών και των φόρων που απαιτούσαν οι νικητές του βορρά μετά τον πόλεμο, αναγνώριζα τις σημερινές ελληνικές επιχειρήσεις που παλεύουν να ορθοποδήσουν παρά το άδικο γραφειοκρατικό κράτος και τις έκτακτες εισφορές για την Ελλάδα που χρεοκοπεί. Στους πλούσιους που πούλαγαν την γη τους, γιατί δεν γνώριζαν πώς να την καλλιεργήσουν στη νέα χωρίς δούλους εποχή, έβλεπα τους δικούς μας αγρότες που έχουν απομακρυνθεί από τα χωράφια και ζουν περισσότερο από τις επιδοτήσεις και λιγότερο από την αξία του προϊόντος τους αλλά και τους μεγαλοεργολάβους του δημοσίου που μόνο εντός Ελλάδας, χωρίς ανταγωνισμό πλούτισαν - και τώρα τέρμα. Στους αδυσώπητους Γιάνκηδες που βρίσκονταν ήδη στα πρώτα βήματα της βιομηχανικής επανάστασης, ενώ ο νότος μάζευε τα κομμάτια του, ήρθε στον νου μου η βιομηχανοποιημένη Γερμανία που πουλάει τα προϊόντα της στις χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πιο προσωπικά, αναρωτιόμουν: Πώς έγινε και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που γνωρίζω μεταμορφώθηκαν από ανέμελοι και ευτυχισμένοι εικοσάρηδες σε θλιμμένους σαραντάρηδες που βιώνουν την καθημερινή ζωή σαν να έχουμε πόλεμο βορείων και νοτίων; Κάποιοι ίσως μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα εποχή, όπως η Σκάρλετ, με αποφασιστικότητα και ευελιξία. Άλλοι θα κλαίνε πάνω από τα συντρίμμια, όπως οι φεουδάρχες φίλοι της όταν τα στρατεύματα του τρομερού Γουίλιαμ Σέρμαν προέλαυναν προς την θάλασσα. Αλλά, πάλι, μας αρέσει ο νεοελληνικός “πολιτισμός” της μεταπολίτευσης που μας έφερε ως εδώ; Ας τον πάρει ο άνεμος, λέω. Ή με τα λόγια της Σκάρλετ, στο τέλος της ταινίας, “Αύριο, είναι μία άλλη μέρα.” Ίσως και να είναι. Από το protagon.gr

ΔÔ ÊÈ¿ÛÎÔ ÙÔ˘ ··Á¿ÏÔ˘ Δ√À °π∞¡¡∏ §. ¶√§πΔ∏ Οι παπαγάλοι το βράδυ του Σαββάτου έπαθαν μεγάλο φιάσκο. Η χώρα δεν χρεοκόπησε, όπως προφήτευαν οι ξένοι και ντόπιοι “γκουρού” της καταστροφής, που βρήκαν σκαλοπάτι και πάτησαν στην κόπωση και την έλλειψη αυτοπεποίθησης της κυβέρνησης για να αποσυντονίσουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά το σύνολο της κοινωνίας. Και όταν οι οικονομολόγοι αναλυτές δημιουργούν από τα τη-

¶Úfi‚ÏËÌ· σημαντικό φαίνεται πως υπάρχει με την αποκομιδή των υπό ανακύκλωση υλικών, είναι φανερό πια και καταλήγει η εικόνα των ξεχειλισμένων κάδων να χτυπά ύπουλα και συστηματικά, τον ίδιο το σκοπό και το στόχο του προγράμματος. Ξεχειλισμένοι ήταν και χθες και προχθές οι κάδοι σε πολλά σημεία της πόλης του Βόλου, κεντρικά ή συνοικιακά, από τον Άναυρο μέχρι τα Ηλύσια, στους παράλληλους με της Αναλήψεως δρόμους, αλλά και στους πάνω από την Αναλήψεως. Ξεχειλισμένοι, να χάσκουν ανοιχτοί και τριγύρω τους σακούλες με ό,τι ο κόσμος μαζεύει με επιμέλεια και αφιερώνοντας παραπανίσιο χρόνο για να ξεδιαλέξει από τα σκουπίδια του, για να πάνε στην ανακύκλωση. Για να πιάσουν τόπο και να μη ρυπάνουν για κάποια εκατομμύρια

χρόνια τη γη που ζούμε. Θα συμφωνήσω ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Τ’ άφησε κι αυτό πίσω της, με κομπασμό όπως όλα, η προηγούμενη δημοτική αρχή, Αλλά δεν βλέπουμε να κάνει τίποτε και η νέα δημοτική αρχή για να το αλλάξει... Ξέρετε, η αίσθηση που μπορεί νάχετε κι εσείς σ’ αυτές τις άθλιες εικόνες... ανακύκλωσης στο Βόλο είναι, ότι κατέληξαν να προστεθούν... σκουπίδια, ναι σκουπίδια στην πόλη, από την εφαρμογή του προγράμματος και δώθε. Μετά από βροχή ή αέρα μάλιστα, είναι να μετανιώνεις που έβαλες κι εσύ το χεράκι σου, ως δημότης, κι έχεις τη συνεισφορά σου σ’ αυτό το πολύχρωμο... ανακυκλωμένο σκουπιδαριό. Εύγε...

Πανσέληνος, απόψε... Τουτέστιν, σεληνιακή φάση κατά την οποία ο δορυφόρος της Γης, η Σελήνη, φαίνεται “πασιφαής” . Πασιφαή σελήνη θάχουμε λοιπόν το βράδυ, με όλο το ημισφαίριό της, το στραμμένο προς τη Γη να φαίνεται ως ένας πλήρης φωτεινός κυκλικός δίσκος. Πασιφαής η σελήνη για τους ειδικούς, ολόγιομο το φεγγάρι για τη λογοτεχνία, αλλά ο καιρός, λένε, απόψε, δεν θα μας επιτρέψει να το απολαύσουμε όπως θα θέλαμε και θα μπορούσαμε. Θάχουμε σύννεφα βαριά, που δεν θα μας επιτρέπουν να το δούμε το γεμάτο φεγγάρι. Κατά τις προβλέψεις, οι οποίες αυτή τη φορά ευελπιστούμε να μην επαληθευτούν. Γιατί το ανοιξιάτικο φεγγάρι, ακόμη κι από το κατακόκκινο, ζεστό Αυγουστιάτικο, έχει άλλη τρυφεράδα και γλύκα, μαζί με τις πρώτες μετάχειμώνα βραδιές που όλοι λαχταρούμε να βρισκόμαστε έξω. Για να δούμε...

ªÈ· Ë̤ڷ, ¤ÓÙ (!) ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. °È· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹, 20 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È:

☞ ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∏̤ڷ Ù˘ °Ë˜, Ô˘

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

∞‡ÚÈÔ, Â›Ó·È Ì›· ¿ÏÏË Ì¤Ú·”

ηıÈÂÚÒıËΠÙÔ 1970 Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë. ◊Ù·Ó ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹ Δ˙ÔÓ ª·Î∫fiÓÂÏ, Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ √∏∂.

∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¤·˜. ·fi ÙÔ 1985 Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ FARM (Farm Animal Reform Movement) Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞.

∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∏̤ڷ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙËÓ AFAN, ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ŒÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÛÙÚÔÏfiÁˆÓ, ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› Ô ÂÚ¯ÔÌfi˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·.

☞ ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ £Â¿ÙÚÔ˘

ÁÈ· Ù· ¶·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ 1965, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ (Assitej), ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÌÔ¯ıÔ‡Ó Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢·›ÛıËÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘.

∂Λ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó, Ô Ú·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë Ù¤¯ÓË. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ˘¤Ú‚·Û‹ Ù˘. √ ΢ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÙÚ˘ÊÂÚ¿‰·... √ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ù· ›‰Â fiÏ·, Ì·˙› ÙÔ˘ ÎÈ ÂÌ›˜, ÛÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ, ·ÚËÁÔÚËÙÈÎfi ÊfiÓÙÔ Ù˘ ˆÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Î·È ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ËÁ‹, “Íԉ‡ÙËΠÔχ”, fiˆ˜ ·ÂÊ¿ÓıË Ô ÔÈËÙ‹˜...

λεπαράθυρα κλίμα αμφιβολίας, τότε πιάνουν δουλειά οι “παπαγάλοι”, που έχουν δήθεν γνωριμίες σε Λονδίνο και Ν. Υόρκη. Αυτή τη φορά μάλιστα οι προβλέψεις ήταν πιο δραματικές. Εριξαν στο τραπέζι ακόμη την επιστροφή στη δραχμή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τον περασμένο Μάιο είχαν προεξοφλήσει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και τη στάση πληρωμών. Τα αποτέλεσμα ήταν όσοι πλούσιοι είχαν κάποια χρήματα στη χώρα να τα στείλουν στην Ελβετία, οι μεσαίοι να τα πάνε στην Κύπρο και οι πολλοί να πάρουν τα πενηντάρικα από το γκισέ και να τα κρύψουν κάτω από τις πλάκες της αυλής. Κάτι παρόμοιο - ευτυχώς σε μικρότερη κλίμακα - συνέβη ένα

48ωρο πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής. Ο πανικός από τις χυδαίες διαρροές είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν φτερά από τις ελληνικές τράπεζες ακόμη μερικά δισ. Αυτή η πλάκα όμως πρέπει να τελειώνει εδώ. Το παραμύθι που ξεκινάει κάθε φορά από μια... μυστήρια μεγάλη παρέα και μέσα σε λίγες ώρες φτάνει στο τελευταίο χωριό της επικράτειας, εάν επαναληφθεί για μια ακόμη φορά στην επόμενη κρίση-τότε θα λειτουργήσει η αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λέει: ο μόνος σίγουρος τρόπος να χρεοκοπήσει μια χώρα είναι να φύγουν όλες οι καταθέσεις από τις τράπεζες. Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι τρέχουν πάντα πίσω από τα γεγονότα και μέχρι να κά-

∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∏̤ڷ °·ÏÏÔʈӛ·˜, fiÔ˘ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË °·ÏÏ›·, ̤ۈ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôϛ٘ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏȤ˜ ·ÔÈ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∏̤ڷ °·ÏÏÔʈӛ·˜ ηıÈÂÚÒıËΠÙÔ 1998.

νουν στο τέλος το σωστό κάνουν όλα τα πιθανά λάθη. Εφόσον αυτή την ώρα λοιπόν δεν μπορούν να δώσουν οριστική λύση με την περίφημη επαναγορά του χρέους, τουλάχιστον να πουν με ηχηρό τρόπο το αυτονόητο: Να διαβεβαιώσουν τους Έλληνες ότι η χώρα τους, παρότι έχει πιάσει πάτο, δεν θα χρεοκοπήσει και δεν θα φύγει από την ευρωζώνη γιατί είναι μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με την τακτική του λίγο λίγο και βλέποντας και κάνοντας κινδυνεύουν να πάθουν αυτό που φοβούνται, να πέσει η Ελλάδα και να ακολουθήσει το ντόμινο που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Από “ΤΑ ΝΕΑ”

19-3-11  

h theta toy savatoy