Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.36 - ¢. 17.08’ ™∂§∏¡∏ 2 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.007 ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡, ∑ˆ‹˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÓ fi„ÂÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

3% Ë ·‡ÍËÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ¢∂À∞ªμ ™Δ√ 3% Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÍÂηı·Ú›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 2,5 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙȘ ̤Û˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 13

ªÈ· Ó¤· ∫¿ÚÏ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ¡ÔÌ·Ú¯›·: ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ¿ ı· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ˙ÒÓ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÚԂϤÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È Û¯Â‰È·ÛÌÔ›, Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·‚ԇϢÛË, “·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó” ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó,

Δ

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. √È ¿ÍÔÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ı‹Ó· 2004, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ ¡Ô̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ “̤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ” ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ■ ÛÂÏ. 15

ª·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·

¢˘Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ-‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ 24ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14 ∞fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙ· ∂§Δ∞ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∞¶√¶∂πƒ∞ ÏËÛÙ›·˜ ÛËÌÂÈÒıË-

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·ÎfiÌË, ·Ó Î·È ÔÈ ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ·‡ÍËÛË

«¶·È¯Ó›‰È·» Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜

Π¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ∂§Δ∞ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‚Ú·¯‡Î·ÓÓÔ˘ fiÏÔ˘, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ „‡ÙÈÎÔ˘, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔÓ ¤ÙÚ„·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ■ ÛÂÏ. 17

μÚ·‚Â›Ô Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ■ ÛÂÏ. 17

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

™Δ∞ ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· ı· Î˘Ì·Óı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ·

ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È, ·Ó Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ Á·ÏÔԇϷ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi. √È ÎÚÂÔÒϘ ı· ÛÊ¿ÍÔ˘Ó Á·ÏÔԇϘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. ÕÁÓˆÛÙÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηÙÛÈΛÛÈÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ԉ‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¤·Ù·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ¢ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ ÍÂΛÓËÛ ÌfiÏȘ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë Î›ÓËÛË ÁÈ· Ù· ÎÚ¤·Ù· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·¤˙È. ™Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Á·ÏÔԇϷ˜ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÒÓ, Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚÂÔÒϘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. ■ ÛÂÏ. 11

ªfiÓÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi ÁÈ· fiÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ■ ÛÂÏ. 12

™Ù· ›¯ÓË Ù˘ «ºfiÓÈÛÛ·˜» Ì ÙÔ Ê·Îfi μÔÏÈÒÙË Î·ıËÁËÙ‹ ■ ÛÂÏ. 18 ª·˙ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓÙÈ-ÈÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ■ ÛÂÏ. 12

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË:

ŒÓ· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ■ ÛÂÏ. 9

ºÔÓÈ΋ ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÛÙ· Δ¤ÌË ■ ÛÂÏ. 10


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

“∞ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜”

A¶√æ∂π™ √›ÎÔÈ... ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏

OÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Standard & ƒoor’s, Ô˘ ¯ı˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ. √ÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÂÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ, Ì ‚·Ú‡ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿Ô„Ë ÚÔοÙ, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ô‡Ù ›ıÔÓÙ·È, fiˆ˜ ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ƒÔ‡˙‚ÂÏÙ, fiÙ·Ó ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÏÈÌÔÎÙÔÓÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÙÚ¯ ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÌÂٷ͇ 1932 Î·È 1940, fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ú ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ù· ›‰Â ·ÏÏÈÒ˜. ∂ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ı‡Ï·ÎÔÈ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÍ¢ÙÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ÌË Â·ÚΛ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ·ÁÒÓÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ› ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ, ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ì›· ¢ÂÏÈÍ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ô›ÎÔ˘˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜. ¢ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ı· η› Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓfiËÙÔÈ fiÙÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ˆ˜ ¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. μϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¯Ú¤Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, Èηӿ Ó· ˘ÂÚηχ„Ô˘Ó ÙȘ fiÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó. ∂¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·fiıÂÌ· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ fiÚˆÓ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ì‡ıËÙË. ªÈ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ Î‡ÎÏÔ, ¯ˆÚ›˜, ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ, Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ªÈ¯. ™¿ÏÏ·˜ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “μ‹Ì·” fiÙÈ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 240 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ! ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ·ÚΛ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ-ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Standard & ƒoor’s. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘. ∞Ó ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰¤Ô˘Û· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÁڷʤÓÙÔ˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘, Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á‡˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ı· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Î·È ı· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. Δ· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈο, fiˆ˜ ηϿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‹ıÂÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î‡ÚÈÔÈ. ªÂ ‰˘Ô ÙÈÙÏÔÔÈ‹ÛÂȘ, Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÔ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ·Ôχو˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Ô›ÎÔÈ ÌÔ›Ú·˙·Ó ·ÊÂȉҘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙˆÓ, ÏËÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ ·‰›¯ıË, Ù›ÙψÓ.

‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÁÔÚ¿ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÚÔ‡¯ˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÚÔ˚fiÓ, ηıÒ˜ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. “∂ÈϤÁÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔÈfiÓÙ· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ˚fiÓÙ·.

π

∞ÁÔÚ¤˜ Ì ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·Ú¯Èο ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞Ï. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ “ηıÒ˜ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ì ÙË Û˘Ó¯‹ χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ Ù¯ÓËÙ¤˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ¤ÌÊ˘ÙË Ù¿ÛË ÁÈ· ·˘ÙÔÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÙÙ¿ ›‰Ë ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ‹ Ìfi‰·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÙ·ÌȇÛÔ˘Ì οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÔʇÁÔ˘ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜, ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È Ù· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÏËÚÒÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Î·È 20% ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÊÙËÓfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔÈfiÓÙ· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. “∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘ÌÂ Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. Δ· ·È¯Ó›‰È· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙË Û‹Ì·ÓÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ CE, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜, Ó· ÌËÓ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó Ï·ÛÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂ÈϤÔÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ËÏÈ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›·. ∞ÔʇÁÔ˘ÌÂ, ÁÂÓÈο, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó PVC ‹ Êı·ÏÈο. ∞Ó·˙ËÙԇ̠˘ÏÈο ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

ÂÙÈΤٷ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈο. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÚÔ‡¯· 100% ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÚ‰fiÓÈ· Î·È ÚÔÂÍÔ¯¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ʈٿÎÈ· (ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜), Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ʤÚÔ˘Ó ÙË Û‹Ì·ÓÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ CE, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‹ Ô ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â¿Ó ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ·Ó·Ì̤ӷ fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÙÔ Û‹Ì· Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ CE, ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÂÙÈΤٷ ecolabel Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ∞, ∞+, ∞++. º˘Ï¿ÛÛÔ˘Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ, ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °ÂÓÈο, ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·Ï‹ ˘Á›· ÁÈ’ ·˘Ùfi ηٷӷÏÒÓÔ˘ÌÂ Ê˘ÛÈο ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ ÊÚÔ‡Ù·, Ï·¯·ÓÈο, ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi. Δ· Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÙÚfiÊÈÌ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈο, ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, Ôχ ·Ï¿ÙÈ ‹ ˙¿¯·ÚË Î·È Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ٷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜, ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, ÙËÓ ÚԤϢÛË Î·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο. ∞ӷ΢ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙȘ ¯¿ÚÙÈÓ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, Ù· ·ÏÈ¿ Ï·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Ì·Ù·Ú›Â˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...13ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 7...13ÔC.

(∞fi Δ√ μ∏ª∞)

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...11ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 5...9ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ¢˘ÙÈο, Ù· μfiÚÂÈ·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ·ÈÁ·›Ô˘, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÃÈfiÓÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ∫ÂÓÙÚÈο Î·È μfiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚·ıÌÈ·›· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ÚfiÛηÈÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ú¯Èο ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· 7 Ì 8 ÌÔÊfiÚ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ·fi Ù· ¢˘ÙÈο Û ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· μfiÚÂÈ·.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1...10ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 4...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1...11ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 5...11ÔC.


3 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

™¯¤‰È·

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∞ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÔÁÂȈı›... √ ¯ˆÚÈÎfi˜

ªÈ· ˆÚ·›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ıÂÛ ¯ı˜ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤ÓÂÈ Ó· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ÚÒÙÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¡∞ª ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ “̤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ” . √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ™ˆÛÙ‹ Ë ÛΤ„Ë Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∫·È ÔÈ ϤÔÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Û ηْ ȉ›·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÁÈ· ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂϤÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ó¤· Ï›ÌÓË, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ÁÈ·Ù› Î·È Ì ·˘Ùfi ÚԤ΢„ Úfi‚ÏËÌ·!

“¡·˘¿ÁÈÔ”

¶ÚÔηÏ› ∏ ÂıÂÏÔ˘Û›· ¤ÍÔ‰Ô˜-Ì·ÌÔ‡ı ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÚÔηÏ›. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ı· ¤¯ÂÈ Î¤Ú‰Ô˜ ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ∫·È ÚÔηÏ› ·˘Ù‹ Ë ÂıÂÏÔ˘Û›· ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ 59 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÂÚ›Ô˘ 80.000120.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∫·È fï˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 65 ¤ÙË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó 1.000 ¢ÚÒ Û‡ÓÙ·ÍË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·;

¶ÔÚ›˜... ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, Î·È fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ôϛ٘, ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙȘ ¤ÛˆÛ·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ÔÚ›˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÔ‡Ûٷٷ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó. °È·Ù› ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË 20-30 ¿ÙÔÌ· Û οı ÔÚ›·, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. μϤ·Ì ‰ËÏ·‰‹ ÔÚ›· Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 100 Ì·ıËÙ¤˜, ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fï˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Î¿ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÒÛÙ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚÂÈÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÌÈ· ηϋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Ôϛ٘. Ÿ¯È ‚¿˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÔÚ›·... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶ƒ∂Δ∂¡Δ∂ƒ∏

... ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ıˆÚÒ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ η٤ÛÙË ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË: fiÙ·Ó Ô ƒfi‚ÏÈ·˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˆ˜ 𷂤Ú˘,‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓ˘. ∞ÏψÛÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËıÒÓ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ıÂÌÈÙfi Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ “ËıÈÎfi ÛÙ›ÁÌ·” Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. Àfi Ì›· ÚÔ¸fiıÂÛË: fiÙÈ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· ›‰È· ̤ÙÚ· Î·È Ù· ›‰È· ÛÙ·ıÌ¿ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ ¿ÓÙˆÓ. £· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ, ·˜ Ô‡ÌÂ, fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰È¤ÁÚ·„ οÔÈÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶ÈÂÚ›·˜ ÂÂȉ‹ ›¯Â ÂÈ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, fiÙÈ ¤ÓÙÈÌÔÈ Î·È ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ∫·È Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÎÚÂÌfiÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÔÚȷ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ·Ó¯fiÙ·Ó ÙÔÓ Δ·ÙÔ‡ÏË Î·È ÙÔÓ ª·ÓÒÏË Ó· ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê‡ÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi. ΔÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¤‚Á·ÏÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜; √ÙÈ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤Î·Ó ÙÔÓ Ì¿Áη ÌfiÓÔ fiÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤·ÈÚÓÂ! ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘. ∫·Ïfi Â›Ó·È fï˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ “ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛˆӔ Â›Ó·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÏÈÛıËÚfi˜. °È· ÙÔÓ ƒfi‚ÏÈ·, ‚‚·›ˆ˜, ·‰›¯ıË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. (Δ√ μ∏ª∞)

™Â ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (√∏∂), Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ Îϛ̷. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” , ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜. ∏ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û “Ó·˘¿ÁÈÔ” , ηıÒ˜ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (∏¶∞) Î·È Ë ∫›Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ¿Óıڷη. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜.

∞ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ù˘ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (√§¶). ∏ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 69 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË 300 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √§¶ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÙÚÈÁÌÔ‡˜. ™˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· Â‹Ïı Ì ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÏÈÙfiÙËÙ·˜. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó. μ.∫.

∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ›ıÔ˘ÌÂ... Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ. √È Î.Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÊfiÚ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ¯ÚÂÔÎÔ›·. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó... º.™.

ŸÏÔÈ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È §ÔÈfiÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ¯ı˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. ∫·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ª‹ˆ˜ ı· ÌÂډ¢Ùԇ̠̠ÙÔ ÔÈÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÔÈÔÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË; ΔÂÏÈο fiÏÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. √È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› fï˜; º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

...Ì ·Ô˘Û›Â˜ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ¡ÔÌfi˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Û‡Û΄Ë, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó...·Ô˘Û›Â˜ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ.

“¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉÈÔÎÙËۛ˜” π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¡√μ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ Ô √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. √È ÂÌÏÔΤ˜ ÛÙ· ȉÈÔÎÙËÛȷο ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ¡√μ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ì›· ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ·Ù› Â›Ó·È fiϘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î.¡Ù›ÙÔÚ·˜ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û ηӤӷ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó “ÂÂÈÛfi‰È·” .

“ª·˙¤„Ù ÙËÓ” Δ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ͇ÓËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÙ·Ó Ô Î. °. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÁÎÚÈı› „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ. √ ÓÔ̿گ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÙÂı› „‹ÊÈÛÌ·, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔËÁËı› ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ù· “·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó” , Ì ÙÔÓ ÓÔ̷گȷÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ºÒÙË Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù› ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¤ıÈÍÂ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈο ·È¯Ó›‰È· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙËÓ “ªÈÚÌ›Ïˆ” .

ÿԘ °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÎÚÈı› ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÎÎÚÂÌ› ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ¿Î·ÈÚË Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ ™Ù∂. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ “·Á·Ë̤ÓÔ” ÙÔ˘ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ı›¯ÙËÎÂ. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “˯›Ԕ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰È·Û¿ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ∏ ηٿÛÙ·ÛË Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÚˆÙÔ‡Û ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·Ó “¿ÂÈ Î·Ï¿” Î·È ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô Î. ºÒÙ˘, Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡.¢ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î.¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ıÏÈ‚ÂÚ‹ ·Ú¤ÓıÂÛË. “∂Û‡ Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆ‹ ·Ú¤ÓıÂÛË” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÛÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜. ∫·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯¿Ô˜... ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢È·Ó‡ˆ ÙËÓ fiÁ‰ÔË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Î·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË, Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ Ì¿˙˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·Ó ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ ¿ÊÚÔÓ˜ Î·È Ï·›Ì·ÚÁ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ ΔÔ‡ÙÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÙ οÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ·ÚÁÔÂı·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙›, ÛÂȘ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, ı· ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Îϛ̷ Î·È ı· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Î·È ÛˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙȘ ·‰‡Ó·Ù˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÊÙˆ¯¤˜ Ì¿˙˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜; ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ·˘Ù¤˜ Ó· ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÔÈÁÌ· „·Ï›‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ 350∂ ÙÔ Ì‹Ó·, Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √°∞ Î·È 600.000∂ Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√¶√; °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÈ “Ê·ÁÔfiÙÈ” ÚÔԉ¢ÙÈο ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜, 1.700 ÊÔÚ¤˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ √°∞ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙ· ¯Ú˘Û¿ ·È‰È¿ Ù˘ Âϛ٠ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∫·È Ó· ’Ó·È fiÏÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· √Úıfi‰ÔÍÔÈ. ¢ÂÓ Î‹Ú˘Í ·˘Ù¿ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘. ∂Ì›˜ ÁÈӋηÌ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜, ÌË ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÙ¤ ‰Â ‰˘ÛÙ‡¯ËÛ·Ó. ◊Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ· Ù¿ÍË Î·È ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ “ηٷÊÂÚÙ˙‹‰Â˜” Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. ∫¿Ó·Ó “Ì·Á·˙È¿” ÙȘ ∂ÎÎÏËۛ˜, ÙȘ ·Ú·ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ì ¤Ó· ÛˆÚfi ··ÏÏ·Á¤˜, Ì fiϘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, μ·ÛÈÏ›·, ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·fi ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ ·ÎfiÌË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˜ ¤ÏıÔ˘ÌÂ, ÙÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ¿ÏÏÔ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ηٿÚÚ¢Û˘. ¶Ò˜, ‰ËÏ·‰‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. Δ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿, ÏÔÁÈο Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌ·. “¡· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÌÔÓÔÁÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÏËÁÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ‰ÈÏ·ÓÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÙÔ˘˜. Δ· ÌÂÛ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ì ÓfiÌÈÌÔ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÙÚfiÔ Ù· ·¤ÎÙËÛ·Ó ·fi Ù· 100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ηı·Ú›ÛÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (∞∂¶) Ô˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ “Ù˘ ÏÂÌÔ‡Ú·˜” ·¤Û·Û·Ó.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¢È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜, Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η η٤¯Ô˘Ì ٷ Û΋ÙÚ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∫·È Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·, ¤Ú· ·fi Ù˘ÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ˘‡ı˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ¶ÔÏÏ¿ÎȘ ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙË “∏ £∂™™∞§π∞” 28-4-07 ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÛοӉ·Ï·, 20-7-07 Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, 5-7-08 ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ì›˙˜, 30-8-08 Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Ù‹ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ·ÊÔÚ¿ Ù· ›‰È· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ Â‰Ò Î·È 35 ¯ÚfiÓÈ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ΔÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ Î·È Ë ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ÙȘ Ì›˙˜ Û fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È·ÏÔ΋ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÂÍ Ô˘ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ªÔÙÛÔ˘¿Ó· Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ ª·˘Ú›ÎÈÔ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ·Ê› ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ë Ì›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ golden boys, ÌÂÁ·ÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÂÚÁ·ÙÔη‹ÏˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ù·Ì›· Ì ‰ÈϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· Ù·Ì›· ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∂˘¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏÔÈfi Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÓÙÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi˜ ‰È¿ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ·ÔÌfiÓˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” .

√È ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 50 ÂÓËÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ 45 Û·Ú·ÓÙ·ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ÀÔ˘ÚÁÔ› 35 ÙÚÈ·ÓÙ·ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ¢∂∫√-ΔÚ·Â˙ÒÓ 30 ÙÚÈ·ÓÙ·ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ 25 ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ∞ÓÒÙ·ÙÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ›, Ú˘Ù¿ÓÂȘ 20 ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 15 ‰ÂηÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¢∂∫√, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› Î.Ï. 10 ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜. ™ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÈϤÔÓ, Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Î·È Ù· ‰È‰·ÎÙÔÚÈο, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Îϛ̷η. ∞˜ οÓÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Ì·˜ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÏÔÁÈο. ¡· ¯Ù˘Ëı› Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë ‰È·ÏÔ΋, Ô˘ Û‹ÌÂÚ·, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË, Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆı›. ¡· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙȘ ¢∂∫√, ¿Ó¢ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÎϤÊÙ˜, ÔÈ „‡Ù˜ Î·È ÔÈ ‰ÔÏÔÏfiÎÔÈ, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Û’

Δ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ô͇ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Δ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ “ÚÒÙÔ ·ÚÈıÌfi” 17 Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¯ÔÚfi ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıˆÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ª¿ÚÎÔ˘˜ ÓÙ ™ÔÙfiÈ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 11 ¤ˆ˜ 16 ¯ÚfiÓˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯Èο ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ¯¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·È ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È ·ÊfiÚËÙ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È ÌÈ·

·˘ÙÔ‡˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ¤ÏÂÔ˜. ªfiÓÔ Ì ٤ÙÔÈ· ÛÎÏËÚ¿ Î·È ‰›Î·È· ̤ÙÚ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ ηٿÙˆÛ˘, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ÕÏψ˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ̷ıËÌ·ÙÈο Û ηٿÚÚ¢ÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË” .

ªÈ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ Î. ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. ªËÏÂÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó:

“¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 4/12 ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ªÈ¯¿ÏË °ÎfiÙÛÈη Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ 2/12, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ô Î. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¢ËÏÒÓÂÙ Î. ¶Úfi‰Ú fiÙÈ Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· <....˙ËÙ¿ÂÈ Â›ÌÔÓ· Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘>. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ê›Ïٷ٠Î. ¶Úfi‰Ú fiÏÔ ÙÔ ™ÒÌ· - ηٿ ÎÔÈÓ‹ ·Ú·‰Ô¯‹- ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ·‰˘Ó·Ù›Ù ӷ ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ÙȘ Û˘-

·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·È¯Ó›‰È· Ì ÙfiÍ· Î·È Á·Ï·Ú›Â˜ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Î·È ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Magna High Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· È·ˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÈÎ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.magnahigh.com fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ˘˜ ¢ηÈÚÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÔÌË̤ӷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Û ۯÔÏ›· fiÛÔ Î·È Û ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.

¶ÂÓÙ¿ÛÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ fiÏË Ù˘ ∫·ÚÌ¿Ï· ∂Ù·ÈÚ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷ-

Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ‰¤ÔÓÙ· ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜, Î·È Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ Ê·Û›˙Ô˘Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÏËı›ÙÂ. ¶·ÛÈÊ·Ó¤˜ Â›Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ˘ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù·ÎÙÈÎfiٷٷ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Ì· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ô˘ Ï›ÁÔ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ Û·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ÕÍÈÔ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÂÛÙ ӷ ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ·ÎfiÌË Î·È ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ÂÛ›˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ Î·È ÂÈı˘Ì›ٷÈ, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌÔ ÔÏÈÙÈοÓÙÈÎÔ ÌÈÎÚÔÛ˘ÌʤÚÔÓ Û·˜. ŸÙ·Ó ˙ËÙԇ̠ӷ Ì·˜ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˙ËÙԇ̠ӷ Ì·˜ ·Ú·‰Ôı› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì fï˜ οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÈÙԇ̠ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ÁÓÒÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ù·Ì›Ô, Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û οı ¤ÏÂÁ¯Ô ηıÒ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ıÂÛÌÈÎfi˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˜. ΔÒÚ· ÙÔ ÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÂÛ›˜ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·. ¶·ÚfiÓ ‹Û·ÛÙ·Ó Î. ¶Úfi‰ÚÂ Î·È ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ fiÙ·Ó Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Ì·˜ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙ·Ì ÙËÓ ›‰È· ·¿ÓÙËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ <οÓÙ fiÙÈ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ¿Ù fiÔ˘ ı¤ÏÂÙÂ, fiÛÔ Â›Ì·È ÂÁÒ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÙ ٛÔÙ·>. ŒÓ· ·ÎfiÌË ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Ù¿¯· ›ÛÙ˘ Î·È ÚÔۋψÛ˘ Û·˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ȉÂÒ‰Ë, Î·È Ù˘ ·Ó‡·ÚÎÙ˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Û·˜ ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜!!! ªfiÓÔÈ Û·˜ ÙÚÒÙÂ Î·È ›ÓÂÙÂ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰‹ÏˆÛ˘ Û·˜ fiÙÈ <·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ>, Û·ÊÒ˜ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÛ›˜ ¤¯ÂÙ Ï¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÈϤÁÂÙ·È Ó· ÎÈÓ›ÛÙ ۯÂÙÈο Ì ٷ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·ÙÂχÙËÙ˜ Û·Ù¿Ï˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÚÂÌԇϷ˜ Î·È Ù˘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ¢ÓÔË̤ÓÔÈ ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ ÎÔÌ¿ÚÛÔÈ Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ¿‚Ô˘ÏÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, Û·ÊÒ˜ Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. ™˘Ó¤ÚıÂÙÂ Î·È ÂÏ¿Ù ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÚÈÔÈ Δ¤ÏÔ˜ Î. ¶Úfi‰Ú ӷ Û·˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó - ηıÒ˜ ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÙ·È ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ- Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ <‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË>, ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔÓ ÏfiÁÔ Û·˜ ÛÙÔ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜”.

Û΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 3.000 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ fiÏË ∫·ÚÌ¿Ï· ÙÔ˘ πÚ¿Î. ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “ÔÈ ºˆÓ¤˜ ÙÔ˘ πڿΔ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ∫·ÚÌ¿Ï·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘, ıˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚ‹ fiÏË ÙˆÓ ÛÈÈÙÒÓ Î·È ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ 1/4 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Î. øÛÙfiÛÔ, Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë Dubai World ÌÈ· ·fi ÙȘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Â˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÛÙ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ˙‹ÙËÛ ¿ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¤ÚÁ·; ∫ÒÛÙ·˜ ª›¯Ô˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Ÿ¯È, ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ì¿¯·ÏÔ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ï·ÊfiÓ 15 ΢‚ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò. ∫·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË” .

∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ì·Úο΢ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜

/5

¶·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ™Ù·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ΔÛÂÚfiÎÈ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ‚ÚÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ fi¯ËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ Ê˘ÛÈο ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌfiÏȘ ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ΔÛÂÚfiÎÈ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË, ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ‹ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ı· ÙË ‚‚·›ˆÓ Û ÔÏ˘ÙÂϤ˜ fi¯ËÌ· Ì ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜. μ.∫.

“√È ·˘Í‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ηÈÚfi ÎÚ›Û˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È” .

™ˆÙ‹Ú˘ æ·ı¿˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÓÂÚfi Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÓÂÚfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ¤ÚÁ·. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ” .

∞fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ŒÓ· ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ·˘Ùfi ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ¶·Á·ÛÒÓ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÏˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·˘Ù‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› Ù˘ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÙfiÙ “·Ó·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·È” Ϙ Î·È ¤ÂÛ·Ó “Û οÔÈ· ÙÚÈÎ˘Ì›·...”. ∫·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ·˘ÙÔ› ÙˆÓ π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿, ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈ¤ÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ· ‹ ¤ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ. ΔÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ “¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·” . £. ∫. μ.

È·‰Ëψ٤˜ ÎÚ·Ù¿Ó Ϸο٠Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘” Î·È “¢Ú¿ÛË ÙÒÚ·” ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢·Ó›·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘. ∏ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‚¤‚·ÈÔ...

¢

™ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô... ™ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·Ù¤ÏËÍÂ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ¤ÛÂÈ Ì ÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎÎÔ‡‚· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘ Ì ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ Ô‰fi ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ¤·ı ˙ËÌÈ¿, Î·È ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ ϤÔÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔͤÓËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜; ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÚÔÛÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ù‡¯Ë ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·... º.™.

ºÙ·›ÓÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ∞ÓÙˆÓ›· ∫ˆÛÙ¿ÎË ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜

“ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ‰ÂÓ ı· Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÛÂ, ·ÚΛ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿. Œ¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÓÂÚfi ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜” .

∫˘ÓËÁfi˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÈÚ¤ıËΠ¯ı˜ Ì ÓÂfiÙÂÚË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·›-

ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ͯÓÒÓÙ·˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ÔÈ ÂίÂÚÛÒÛÂȘ, ÔÈ ·ÔÍËÚ¿ÓÛÂȘ, ÔÈ ÊˆÙȤ˜ Î·È ÔÈ ˘ÏÔÙÔÌ‹ÛÂȘ, fiÏ· ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ¯¤ÚÈ·.

√ ΢ÓËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÛ· ·Ú¿ÓÔÌ· ‚ϤÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ ÛÙË Ê‡ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ‰Â fiÙÈ 50.000 ÂÚ›Ô˘ ŒÏÏËÓ˜ ΢ÓËÁÔ› ¿Ó ÁÈ· ΢ӋÁÈ ÛÙ· ™ÎfiÈ· ‹ ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·... ¢∏ª.™.

ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ÙȘ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ fiÏ˘, πˉ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™˘Ú›‰Ë Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ™˘Ú›‰Ë, ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ·Ú·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÙfiÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓfiÌÔÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ™˘Ú›‰Ë Â› Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô˘Ú¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·; ¢∏ª.™.

18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 1979 ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Ì ÔÌÔÁӈ̛· ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ!

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

“ªÂ ÙËÓ ÂÁÓˆṲ̂ÓË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Î·È ·ÚÚËÛ›· ÙÔ˘ Ì ‚·ıÂÈ¿ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙÈ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∫·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰È·Ó‡ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈΛӉ˘Ó˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ‰ÂÈÓfi ‰›‰˘ÌÔ Úfi‚ÏËÌ·: ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi” . ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ “√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‡ÍËÛ ʤÙÔ˜ Û ‰‡Ô ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û ÓÂÔÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙȘ ͤÓ˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›Â˜. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Û·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ “ŒÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” Î·È ÂÂϤÁËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ˆ˜ ˘fiÙÚÔÊÔÈ ÔÈ: ¢·Ó¿Ë μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È Ë πˆ¿ÓÓ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Á·ÏÏÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ÏfiÁˆ ηϋ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜” . ∂ȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 350.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÈÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ”.

√È ÂıÈÌÔÙ˘ÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë “√ ÓÔ̿گ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı¤˜ ÂıÈÌÔÙ˘Èο ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı¤˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂√Δ μ·Û·Ú‰¿Ó˘ Î·È Úfi‰ÚÔÈ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” .

ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” .

∞¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ “∞¤¯Ô˘Ó ·fi ¯ı¤˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒÙÂÚ· ÙȘ ηΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∏ ·Ô¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ·ÂÚÔfiÚÔ˜ ™ÂÚ Δ˙ÔÓ ÕÏÎÔÎ ÛÎÔÙÒıËΠfiÙ·Ó ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ¤ÂÛ Û ÔÌ›¯ÏË Î·È Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô ÕÏÎÔΠ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ Ù‹ÛË ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¿ÛË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ˘ÔÛÌËÓ·Áfi ÕÚıÔ˘Ú ªÚ¿Ô˘Ó. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ë μÔ˘Ï‹ „‹ÊÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜.

¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, Úfi‰ÚÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ∫ÔÏfiÚ ÓÙ ª¤ÏÔ. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ì ηıÔÏÈ΋ Ï·˚΋ „‹ÊÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 1964. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ™ÚÈ §¿Óη, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 11 ‹Ù·Ó ÓÂÎÚÔ› Î·È ¿Óˆ ·fi 40 ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ∫·Ì·Ú·ÙÔ‡ÓÁη, ηıÒ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·fi ¤ÎÚËÍË Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏfiÌÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚÈÓ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË

¡¢: ∂ÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ∞£∏¡∞, 17.

À¶√£∂™∏ ∑∞°√ƒπ∞¡√À

™ÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ∂ÊÂÙÒÓ ∞£∏¡∞, 17.

™Δπ™ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010

ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ∂ÊÂÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηٿ¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î. ¡›ÎÔ˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “Ì·‡ÚˆÓ Ù·Ì›ˆÓ” Ù˘ “Siemens” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ı· ÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹.

√ ˘·Ú¯ÈʇϷη˜ ‹Ù·Ó “ÔÓÙÈÎfi˜”... ∞£∏¡∞, 17.

À¶∞ƒÃπºÀ§∞∫∞™ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ÂÓÙfi˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 70 ¢ÚÒ. √ 38¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009, ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÌÔÈÚ›·˜, Ì ÙËÓ ›‰È· ̤ıÔ‰Ô, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 550 ¢ÚÒ. ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÏÂ„Â Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·Ó¿ÏË„Ë 1.920 ¢ÚÒ. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÎÏÔ‡‚·, ÙÔÓ ıÂÒÚËÛ·Ó ‡ÔÙÔ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÚÔÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È ¯ı˜ Ô˘ Ô ˘·Ú¯ÈʇϷη˜ ¤ÎÏ‚ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ Ù· ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 70 ¢ÚÒ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ù¤ıËÎÂ Î·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·.

ÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÛÙË ¡¢ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙ¿ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ÙÔÌ·گÒÓ. ∏ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡¢ Î. ∫ÒÛÙ· ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ 1 ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿: “√È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ô‡Ù ÙË ¡¢ Ô˘ ÙÔÓ ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ¤Î·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÈÏ¿ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ŸÙÈ ¤Î·Ó ÙÒÚ· ÙÔ ¤Î·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Ì ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ Î·È Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·Ú¯ËÁfi˜” . ∞Ó Î·È Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·¤Ê˘Á ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ñοÙÈ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÙËΠˆ˜ Ï¢΋ ÛËÌ·›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹- Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘. À ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ı· Â¤ÏıÂÈ Ú‹ÍË. ∫·È ·˘Ù¿ ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÔÈÎÙfi ·Ó Ô Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ÙÔÌ·گÒÓ. ∞Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ñÌ ÚÔÙ›ÌËÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ ÙÔ̤· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ -̤¯ÚÈ ¯ı˜ Ô˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË fi-

Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Â¯ı› ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÙÔÌ·گÒÓ Â›Ó·È Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ï·Ê¿Ù˘, Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜, Ô Î. ∞ϤÎÔ˜ ¢ÂÚÌÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ë Î˘Ú›· ª·Ú›· ∫fiÏÏÈ· ΔÛ·ÚÔ‡¯·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÁÈ·Ù› ı· ÙÔ˘ ÚԤ΢Ù ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ man to man Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· οÓÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÙÔÓ ÙÔ̤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ì Èı·Ófi ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÎÔ‰‹ÌÔ.

™ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ‰›Ô Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‹‰Ë ¿ÛÎËÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Â˘¯ÔÏfiÁÈÔ Î·È ¤ÎıÂÛË È‰ÂÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ï-

Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ıÂÙÈο ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÂϤ¯Ë fiˆ˜ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜

‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· ¿ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ›Ûˆ” ÂÓÒ ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ˘Ú¿, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÔÓ٤Ϸ ¯ˆÚÒÓ Ì 200 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·” .

•¤Û·Û ÌÂٷ͇ ÙˆÓ °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ Î·È ΔÛÂÚ‚¤ÓÎÔÊÛÎÈ

¶°¢ª: ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ™∫√¶π∞, 17.

Δ∏¡ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔÏ›-

Ù¢ÛË ÁÈ· “ÌË ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋” ı¤ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª, ηÙËÁfiÚËÛ ¯ı˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ. “ΔÔ SDSM (Û.Û ÙÔ ÎfiÌÌ· ” ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË“ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ËÁÂ›Ù·È Ô ªÚ¿ÓÎÔ ΔÛÂÚ‚¤ÓÎÔÊÛÎÈ) ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È οˆ˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ΔÛÂÚ‚¤ÓÎÔÊÛÎÈ ÂÎÚÔÛˆ› ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘

∂ÏÏ¿‰·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌ›˜ ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÌË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÂÓÒ Û ÂÌ¿˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ú·ÎÙÈο, Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ, ‚ÔËı¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ fiÙÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ” ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô Î. °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ. “¡·È, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤„·Ì ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·ԇ̠۠¤Ó· ·ÚfiÛˆÔ ¤ıÓÔ˜ Î·È Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÒÓ, ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜” › ÂÈÚˆÓÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶°¢ª. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶°¢ª Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔÎË-

Ú‡ÍÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ηٷÓÔ›” Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ηıfiÙÈ, fiˆ˜

ÛËÌ›ˆÛÂ, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Î. ΔÛÂÚ‚¤ÓÎÔÊÛÎÈ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÊË-

ÌÂÚ›‰· “√˘ÙÚ›ÓÛÎÈ μ¤ÛÓÈΔ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡. °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¡∞Δ√ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¶°¢ª ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¶°¢ª ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ “·ÔÙ˘¯›·” fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂∂, ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, Ô Î. ΔÛÂÚ‚¤ÓÎÔÊÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Î. °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ ·ÔʇÁÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÔÈ· Â›Ó·È Ë “ÂıÓÈ΋ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÚÔÎÏËÙÈο Î·È Ì Ϸ˚ÎÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙȘ ÚÔÙÚÔ¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ¯¿Ú·ÍË “ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ªÈ· ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ AÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË... ™Ùfi¯Ô˜ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ∫√¶∂°Ã∞°∏, 17.

·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ Â·Ê¤˜ Û ‰Èψ̷ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ Î. ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË. ∂Èۋ̈˜ ˆ˜ Î·È ¯ı˜- Ë̤ڷ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË- ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÈÛÙ› Ú·ÓÙ‚ԇ, fï˜ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‰È¤„¢‰·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

ÙÔÓ ‚ÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ÂÓÒ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ù˘ ∫›Ó·˜. “ ∂Ì›˜ ˆ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ȤÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ·ÚÂÏıÔ‡Û˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ¯ı˜ Ô Î˘‚ÂÚÓË-

ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜. “∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. “A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘Ì ÔȘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÎȤ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÎȤ˜ ÂÌ›˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. “∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘-

™‡Ìʈӷ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÌÈ·˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. √Ì¿Ì·. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹, Ù˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÏÏ¿ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·- Èı·Ófiٷٷ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘¯¤˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Èı·Ó¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ̤· ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ı· ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘¤Ú Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Îϛ̷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Êı·Û ¯ı˜ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, fiÔ˘ ÚÔ‹‰Ú¢Û ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÈÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ £··Ù¤ÚÔ , Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ÚÔ‰Ú‡ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∂ÈϤÔÓ Û˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÂ

∫·Ì¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·

¶∞™√∫: ∂ÍfiÚÌËÛË ÛÙÂϯÒÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞£∏¡∞, 17.

∂•√ƒª∏™∏ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·

ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·) ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ ∑¿ÂÈÔ. ∏ ηÌ¿ÓÈ·, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙ· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μ‹Ì·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤Ï˘Û ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ÎÚ›ÎÔ” ηıÒ˜ ÛÙȘ ¯ÚfiÓȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘Á΢ڛ·. ΔfiÓÈÛ fï˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ “Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “™ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰‹ÏˆÛ· fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜. ∂›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË. ∫¿ı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¤ıË ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ù· ·›ÙÈ·. ∂Ì›˜ ·˘Ù¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ÂÈϤͷÌ ӷ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ıÂÛÂ. ∂¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ‰›Î·ÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiψÓ, Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Â›Ó·È ·ÙÚȈÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ fiÏˆÓ Ì·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” ›Â.

Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋. Œ¯Ô˘Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ fiˆ˜ Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ› Ó· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ã∞, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·¿ÓÙËÛÂ, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi £¤Ì· 989, ˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ı· ›¯Â η̛· ·ÓÙ›ÚÚËÛË. “∂Ì›˜ ˆ˜ ¶∞™√∫ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ã∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· È· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ” , ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ·Ú·›ÙË-

ÛË ƒfi‚ÏÈ·, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ ˆ˜ “¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÒÛÙ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÒ‰˘Ó· ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ˘·ÈÓÈÁÌfi ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfi Ì·¯·›ÚˆÌ·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È¯Ì‹. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ƒfi‚ÏÈ·, Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÔÙ¤, ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯¿Ï΢ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ªÂ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ù˘ ™›Ó‰Ô˘

∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· fiÏˆÓ ı· ·Ó·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ

£∂™™∞§√¡π∫∏, 17.

√ ¢ËÌ. ƒ¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â·Ó·‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔ̈Ó

¶√π¡∏ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 15 ÌËÓÒÓ Î·È 6 ÌËÓÒÓ, Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹, Â¤‚·Ï ÙÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ù˘ ™›Ó‰Ô˘ Ì ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙÈÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶˘ÍfiÔ˘ÏÔ˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ “ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘” Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÈϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ “ÏËÌÌÂÏ‹ ʇϷÍË fiÏÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi”. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٷ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο ÙÔ˘ ÚfiÙÂÚÔ˘ ¤ÓÙÈÌÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ÌÂٷ̤ÏÂÈ·˜. ™Â ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 28 ÌËÓÒÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ ÛÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û ÌÈ· ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˘Ù›Ó·˜ ‰ÂÓ ‰¤ÛÌÂ˘Û·Ó Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÙÔÓ 33¯ÚÔÓÔ ÌÈÎÚÔÎϤÊÙË Î·È ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÌ¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ¿Ú·Í ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÎÚ¿ÙËÛ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ √∞™£ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™›Ó‰Ô˘, fiÔ˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ.

™ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ∞£∏¡∞, 17.

fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ı· ·Ó·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÙÂÏÈ΋˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ŒÚÁˆÓ, ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË, ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î.Ï. ı· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

“√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂÏԇ̠ηχÙÂÚ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¯ı˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010. Ÿˆ˜ ›Â, ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ, ¤ÚÁˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ù ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÏÂÙÒÓ, ›Ù ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ‰Âο‰Â˜ ¤ÚÁ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2,340 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ £‹‚·˜ - ÀÏ›Î˘, ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ∞¯˘ÚÒÓ ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, Ë Û‡Ó‰ÂÛË º·ÚۿψÓ-§¿ÚÈÛ·˜, Ô ¿ÍÔÓ·˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-·Ú¿Î·Ì„Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-∫Ô˙¿ÓË Î.Ï. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ 55% ÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ - ∂™¶∞ (¢’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ) Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ °’ ∫¶™. √ Î. ƒ¤·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ηٷ‚ÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÙfiÓÈÛ fï˜ ˆ˜ “¤-

∞£∏¡∞, 17.

∞¡∞μ§∏£∏∫∂, ÏfiÁˆ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ‰›ÎË ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÚ›˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. √È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ‰‡Ô ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓfi˜ ‰È·‰Ëψً, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ 6˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÓÙÔÏ›˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡ ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢” . “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ - ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ∞ÓÙˆÓ›· §ÂÁ¿ÎË Î·È ¢¿ÊÓË μ·ÁÈ·ÓÔ‡ - ÔÈ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Û ÌÈ· ÚÔÊ·Ó‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡” .

Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÚԂϤ„ÂˆÓ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ë ··Ú·›ÙËÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™¿ÙˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ·Ó·Áη›Ô ¤ÚÁÔ, Ë ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ıËΠÂȂ‚ÏË̤ÓË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ù· Ú·‰ÈÔ‚ÔËı‹Ì·Ù·. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Ó¤Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ú·‰ÈÔ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ-

‰›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˆ˜ “ÔÏÏ¿ Î·È ·ÎÚÈ‚¿” . ªÂ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË ı· Á›ÓÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔ‰›Ô˘, ÊfiÚÔÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ·Ú¿ÏÂ˘ÚˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·ÎfiÌ· Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ. ΔÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ı· Â›Ó·È fï˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ.

Œ‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤Û·Û·Ó ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ¤ÚÈÍ·Ó ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·

∫·È Ó¤· Â›ıÂÛË Ê·ÛÈÛÙÒÓ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ã∞¡π∞, 17.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰›ÎË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂∂∫

¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· Â·Ó·‰ËÌÔÚ·ÙËı› Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ¿ÏÈ Ì ۇ̂·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘. ∞ӷʤÚıËΠˆ˜ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÛÔÁ›ˆÓ ̤¯ÚÈ Ù· ∫·Ï‡‚È· Î·È ÙËÓ ∞Á›· ª·Ú›Ó·

¡∂∞ Ê·ÛÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙ·

÷ÓÈ¿ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›.’∞ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Û·Û·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™ÙÂÎÈÔ‡ - ™ÙÂÎÈÔ‡ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ã·Ó›ˆÓ, Ì‹Î·Ó ̤۷, ¤ÚÈÍ·Ó ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Î·È ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. À¤ÁÚ·„· ‰Â ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ Ì ۂ¿ÛÙÈΘ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÓËÛ˘¯›· Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÙÔ›ÎˆÓ ¶·ÏÈ¿˜ ¶fiÏ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ ÃÂÈÏ·‰¿Î˘, › ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ “ÛÙȘ 7 ·Ú¿ 5 ¿ÎÔ˘Û· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ Î·È ¯Ù˘‹Ì·Ù· ηْ Â-

Í·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ıfiÚ˘‚Ô ·fi Û·Ṳ̂ӷ Ù˙¿ÌÈ·. ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ‹Ú· ÙËϤʈÓÔ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶¤Ú·Û οÔÈ· ÒÚ·, ‰ÂÓ ‹Ïı ηÓ›˜ Î·È Í·Ó·‹Ú· ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ·Ù› ›¯Â ÌÂÈ ÊˆÙÈ¿. ŒÊÙ·ÛÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¤Û¢Û ¤Ó·˜ Á›ÙÔÓ·˜ Î·È ¤Û‚ËÛ ÙË ÊˆÙÈ¿. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó, ˆ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ›·Ì ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î›Ó-

∂Ù¿ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ¤Ó· Ì‹Ó·

‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜” . √ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÷ӛˆÓ ªÈ¯¿Ï˘ °·‚ÚÈÏ¿Î˘ ›Â: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™Ù¤ÎÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÙ¤ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ۇ̂ÔÏ·, ÔÈ Û‚¿ÛÙÈΘ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙfiÔ Ì·˜. Δ· ÷ÓÈ¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜” . √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™ÙÂÎÈÔ‡, ¡›ÎÔ˜ Δ˙¿Ú·˜ › fiÙÈ ÙÔ ™Ù¤ÎÈ “¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¢·ÈÛıË-

ۛ˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ¯·ÓÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, fiÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ·fi Ê·ÛÈÛÙÔÂȉ‹. ∞˘Ùfi Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â·ÁÚ˘ÓÔ‡ÌÂ. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ¯·ÓÈÒÙÈÎÔ Ï·fi Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ ÂÊËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó, Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ··ı›˜ Û ٤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Ÿ¯È ÛÙËÓ ·¿ıÂÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, fi¯È ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÏ› ÙË Ó‡¯Ù· Î·È Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È”.

ªÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ›ӷÈ: - 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂ÈÛ‚ÔÏ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Û Û›ÙÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ¿. - 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ÕÁÚÈÔ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ‰‡Ô ÷ÓȈÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وÓ. - ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ “ÛÙfi¯ˆÓ” Î·È Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙ¤˜, Û Û›ÙÈ· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘. - ∞Ó·ÁÚ·Ê‹ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™ÙÂÎÈÔ‡ - ™ÙÂÎÈÔ‡ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË ¡Ù·ÏÈ¿ÓË. - 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: •˘ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ‰‡Ô ·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 1866. - 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ªÔÏfiÙÔÊ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi Û›ÙÈ Ã·ÓÈÒÙË ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¢‡Ô ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi Ó·ÚΈÙÈο

¢ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ

“ºˆ˜” ÁÈ· ÏËڈ̋ ‰ÒÚˆÓ Û ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜

∏ƒ∞∫§∂π√, 17.

¢ÈÂΉ›ÎËÛË, Â›Û˘, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ·‰Â›·˜ ∞£∏¡∞, 17.

ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ϤÔÓ Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ) ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜, ·Ó·‰ÚÔÌÈο.ªÂ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Â˘ÓÔ˚΋˜ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ “Ì·Ú¿˙” ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ.

¶·Ú¿ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, Ô˘ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 103 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È Î¿ÔȘ “¯·Ú·Ì¿‰Â˜” ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÔÛÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ Âȉ›Î·Û ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¶¢ 164/04 ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚÔÛٿل ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ï„ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· (ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘), ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ¯ÒÚ· fiÊÂÈÏ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· 1999/70/∂∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞¶ ‰Èη›ˆÛÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÙËÓ ÏËڈ̋ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ¿‰ÂÈ·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ӥ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ.

“∫ÏÂȉ›”

™Â ÛËÌ›Ô-ÎÏÂȉ› ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È

§ËÛÙ›· Û ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ∞£∏¡∞ ,17.

∫√™ª∏ª∞Δ∞, Ë ·Í›· ÙˆÓ Ô-

Ô›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, ÎÏ¿ËÎ·Ó ·fi ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ∫·‚Ô‡ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ì‹Î·Ó ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏˆÓ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ

Ú¿ÍË ÔÚıfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙfiÚˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘, ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î¿Ï˘Ù·Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÊÔ‡ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ˘fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË (¡¶¢¢) Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙfiÔ,

ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ›¯Â ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fiÚÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ™ÙË ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ Ô ∞¶ ‰¤¯ÙËΠ(1259/09) fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 19992002, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË

ÙÔ˘˜ ÂÓ¤Ù·Í Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ¢ÓÔ˚΋ ·˘Ù‹ ÓÔÌÔÏÔÁ›· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È .¯. ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË: ŒÓ· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ Û‹ÌÂÚ· ÂÓfi˜ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∞£∏¡∞ ,17.

™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, fiˆ˜ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ô ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ë Î·ÎÔÔ›ËÛË. ªfiÏȘ ÙÔ 2000, ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë 18Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ, ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ¤Ó· ı¤Ì· ηÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi, ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ŒÓÙ·Í˘ ÀËÎfiˆÓ ΔÚ›ÙˆÓ ÃˆÚÒÓ ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ÙÔ˘ ªÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (Û‹ÌÂÚ·), Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ΔÔÓ Â›ÛËÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Ë £ÂÔ‰ÒÚ· Δ˙¿ÎÚË, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘.∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ›-

•·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ‚Ú‹Î·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·fi Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·, Èı·Ófiٷٷ ·fi ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹ ¯ı˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ŒÓ·˜ 55¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙȘ °Ô‡‚˜, ¯ˆÚ›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹ Î. ªÈ¯·ÏÔ‰ËÌËÙÚ¿ÎË, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÿ‰ÈÔ Ì·Î¿‚ÚÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·ÌÈÓ›ˆÓ, fiÔ˘ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ 51 ÂÙÒÓ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ.

‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÌÂٷ͇ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÁËÁÂÓÒÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›· (ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÎÔ˘˙›Ó·) ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ªÂ ˘Ú‹Ó· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi fi¯ËÌ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “Feels Like Home” / “™·Ó ™ÙÔ ™›ÙÈ ™·˜” Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· „ËÊȉˆÙfi ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: * ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. * ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. * Bazaar ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙË-

Ù·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ̤ۈ Ù˘ Â·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÁÁ ÙÔ˘ √∏∂

“∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ χÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó, ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ (Û‹ÌÂÚ·). √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÁÁ ÙÔ˘ √∏∂, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ·ÁÁ›˙ÂÈ Î¿ı ¯ÒÚ·, ›ÙÂ Â›Ó·È ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ›ÙÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2009, Û˘ÓÔÏÈο 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ 3% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ˙Ô‡Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËηÓ. “∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‚›ˆÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Ë Î·ÎÔÔ›ËÛË. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙfi¯ÔÈ ÏÂÎÙÈÎÔ‡ Ì›ÛÔ˘˜, ‰ÈˆÁÌÒÓ

Î·È ‚›·˜. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ¿‰Èη ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÓÒ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ̤ÙÚ· ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›· Î·È ÙȘ ÍÂÓÔÊÔ‚ÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜” øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ·ÎfiÌË Î·È Û ̤ÚË fiÔ˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ͤÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ŸÏˆÓ ÙˆÓ ¢È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ªÂÏÒÓ ÙˆÓ √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ›, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ

ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Î·È Î·Ï› fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ‹ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË, Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó. √ ÁÁ ÙÔ˘ √∏∂ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜.

ÀÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û 4 ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔοÏÂÛ ÔÌ¿‰· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ∫∞μ∞§∞ ,17.

À§π∫∂™ ˙ËÌȤ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÔÌ¿‰· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Ù·Í·Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Alpha Bank ÛÙËÓ Ô‰fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Ì ÛÊ˘ÚÈ¿ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙȘ Á˘¿ÏÈÓ˜ fiÚÙ˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û ο‰Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ÂÓÒ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó Î·È ¤Ó· Â͈ÙÂÚÈÎfi ∞Δª Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË Ï›ÁˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ fiÔ˘ Ì ÛÊ˘ÚÈ¿ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ FB Bank. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û ο‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Ù·Í·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ¤Û¢Û ӷ Û‚‹ÛÂÈ ÙȘ ʈÙȤ˜, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ‰È¤Ê˘ÁÂ. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·‚¿Ï·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.

∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎ. ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ (∫ÔÚÁȷϤÓÈÔ-ªÂÓ¿ÎÂÈÔ) ∞ı‹Ó·


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¶∞™√∫: ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÚ›· ÛοӉ·Ï·

¡ÂÎÚfi˜ πÙ·Ïfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ηÙÔÏ›ÛıËÛË ‚Ú¿¯ˆÓ

∞£∏¡∞, 17.

ª¤Ûˆ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÙÚÈÒÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· Ù· ÛοӉ·Ï· Ù˘ Siemens, ÙˆÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ‚¿ÛÂÈ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ.

¢È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∞£∏¡∞ ,17.

∂¶π ÒÚ˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ Û›ڷ˜ ‰È·ÚÚË-

ÎÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ “ÂÊÈ¿ÏÙ˘” ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ∏Ï›· Î·È ÙËÓ ∞¯·˝· Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ê·ÏÔ‡˜ ·fi ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜, ·Ú·‚›·˙·Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù· ¤ÓÙ ȷÙÚ›· Î·È ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜! √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈÔ Î·È ¤‰Ú·Û·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÚÔ˜ ΔÚ›ÙË, “¯Ù˘ÒÓÙ·˜” Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜... ¶ÚÒÙ· ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÈ·˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú·Ó 700 ¢ÚÒ. ªÂÙ¿, “¯Ù‡ËÛ·Ó” ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi È·ÙÚÂ›Ô ÂÓfi˜ ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˘ ·’ fiÔ˘ ‹Ú·Ó Ì›· Û˘Û΢‹ G.P.S. Ì ÂÓۈ̷و̤ӷ Ì›ÓÈ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Î·È ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ·Í›·˜ 900 ¢ÚÒ, ¤Ó·Ó ÊÔÚËÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Í›·˜ 1.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ. ŒÂÈÙ·, ·Ú·‚›·Û·Ó ¤Ó· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓfi˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÌfiÏȘ 10 ¢ÚÒ! ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Î·È ·Ú·‚›·Û·Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ¤Ó· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ∞Ó·ÛÙ¿ÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È, ̤۷ ÛÂ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, ‚Ú‹Î·Ó Î·È ¿Ú·Í·Ó ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â 500 ¢ÚÒ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ¤Ê˘Á·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Ì ÙË Ï›· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ·Ó Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘˜.

ΔÔ ¶∞ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ì·ıËÙ‹ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-

ÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔÔ ¶∞ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ ∞ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ (‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·) ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·, ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ Ó· ·Á·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔ‰È΋ÛÂÈ Û ̷ıËÙ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ (8Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘) Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∫·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ϤÔÓ ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿ÁÎË, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ì ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” .

™ÙÂÓ¿ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙ· Δ¤ÌË §∞ƒπ™∞, 17.

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ “ª·ÏÈ·Îfi˜ ñ ∫ÏÂȉ›” ™¤ÚÙ˙ÈÔ ™È¿ÓÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ı·Ó¿ÛÈÌ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ‚Ú¿¯ˆÓ Ô˘ ·ÔÎÔÏÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ∂›Û˘ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. √ ¿Ù˘¯Ô˜, 62¯ÚÔÓÔ˜ πÙ·Ïfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ô˘ ‹Á ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· Δ¤ÌË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ„›· ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ.

ΔÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ¤ÊÙ·Û ٷ Δ¤ÌË ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·ÔÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 7.45 .Ì., ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Â› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·ÔÎÔÏÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÁÎÔÈ ‚Ú¿¯ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ù˘ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂.” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞.Δ.¶. §¿ÚÈÛ·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: §fiÁˆ ηٿÙˆÛ˘ ‚Ú¿¯ˆÓ ÛÙËÓ ¶∞£∂, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÎfiË ÂÚ›Ô˘ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ 16˘ ÚÔ˜ 17Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÁÈ· Ù· π.Ã. Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ̤¯ÚÈ 3,5 ÙfiÓˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-∫Ô˙¿Ó˘ - ∫ÏÂȉ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÊÔÚÙËÁ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û‹ÌÂÚ· ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ∫·Ù·Û΢‹˜ ™¤ÚÙ˙ÈÔ ™È¿ÓÈ, Ô˘ ÂÈıÂÒÚËÛ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·, ηٷÏ·ÎÒıËΠ·fi ηÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ‡„Ô˜ 100-150 ̤ÙÚˆÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚Ë Ô °ÂÓÈÎfi˜

°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ πÙ¤· §¿ÚÈÛ·˜, ˘fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ŒÚÁˆÓ ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ¡Ô̿گ˘ Î·È Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ú·-

¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˘, Ù˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰fi˜ ∞.∂., Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∫·ÙÂÚ›Ó˘ §¿ÚÈÛ·˜ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ - ∫Ô˙¿Ó˘ ∫ÏÂȉ›Ô˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜ - ∞ÁÈ¿˜ - √ÌÔÏ›Ô˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ı· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ °fiÓÔÈ - ∫·ÏÏÈ‡ÎË - ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó.

∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂. ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi. ∫·ıÔÚ›ÛÙËΠfiÙÈ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜. £· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿ÌÂÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. √ ¶·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ‰È¿ıÂÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂Ï‚ÂÙÒÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ú·ÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÒÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ Ù·¯‡ÙÂÚ˘ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞fi„ ÛÙȘ 22.00, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·fi Ù· Δ¤ÌË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ·ÚÌfi‰ÈˆÓ °ÂÓ/ÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ Î·È ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ, ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ À¶∞ Î.¿., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÌ·ÙÈο ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó

™Ù· ·˙‹ÙËÙ· 7,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÌ‚fiÏÈ· √È ÂȉÈÎÔ› ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó‰ËÌÈÎfi ·̷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì¤Û· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ∞£∏¡∞, 17.

™Δ∞... ·˙‹ÙËÙ· ı· Ì›ÓÔ˘Ó

7,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰fiÛÂȘ ·Ó‰ËÌÈÎÔ‡ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ. √È ÂȉÈÎÔ› ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó‰ËÌÈÎfi ·̷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÂÌ‚ÔÏÈ·Ûı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 320.000 Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘˜ 500.000, Ì ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Ú˘ıÌfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹‰Ë ·fiıÂÌ· 3,63 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ªÂ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ ·fiıÂÌ· ı· ¤ÊÙ·Ó ٷ 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰fiÛÂȘ! ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú·ÁÁÂÏ›·, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ οı ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 7 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ Ì›· χÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (fiˆ˜ Ë ™ÂÚ‚›·). √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ (¶√À) ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. √ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÚ›ÛÈÌÔ˜, ηıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ

ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙÔ˘ ÈÔ‡ ∞ (∏1¡1)v. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂∂§¶¡√), ηıËÁËÙ‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÚfiÁÏÔ˘ Âͤ-

ÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· (“ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi” ) ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ٤ÛÛÂÚȘ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √È ÂȉÈÎÔ› ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (“¯ÂÈ-

ÌÂÚÈÓfi” ) ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ı· ›ӷÈ. “√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿” ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ › fiÙÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ô ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜, Ë Î·ÏÔηÈÚ›·, Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ë ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ë ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ. √ Î. ™·ÚfiÁÏÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· - ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ - ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ϛÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi ÂÌ‚fiÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ηıfiÏÔ˘ ÛÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ¶ÔÏÏÔ› ›ӷÈ, Â›Û˘, fiÛÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ÛÙ· ·˙¿ÚÈ·, ·Ó Î·È ÔÈ ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ·‡ÍËÛË

“¶·È¯Ó›‰È·” Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜ ™ Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· ı· Î˘Ì·Óı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È, ·Ó Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ Á·ÏÔԇϷ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi. √È ÎÚÂÔÒϘ ı· ÛÊ¿ÍÔ˘Ó Á·ÏÔԇϘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. ÕÁÓˆÛÙÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηÙÛÈΛÛÈÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ԉ‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¤·Ù·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¢ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ ÍÂΛÓËÛ ÌfiÏȘ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë Î›ÓËÛË ÁÈ· Ù· ÎÚ¤·Ù· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·¤˙È. ™Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Á·ÏÔԇϷ˜ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÒÓ, Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚÂÔÒϘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ı· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Á·ÏÔԇϘ Î·È ¯ÔÈÚÈÓ¿ Û “¯Ù˘Ë̤Ó˜” ÙÈ̤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ Á·ÏÔԇϘ. “¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÈӷΛ‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Ê¤ÙÔ˜, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ηıÒ˜ Ô 13Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ÛÂ

● ¶. ªÔ˘Ûٿη˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ: ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ™Ù· ÎÚ¤·Ù· ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜, Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·ÚÓ› ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ÁÈ· οÙÈ ·Ú·¿Óˆ. “∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÈ̤˜, ÛÙ· ·˙¿ÚÈ· ›̷ÛÙÂ. ¡· ÌË ÛÔ˘ ˆ „¤Ì·Ù·. ¶·›˙ÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È·. £· ¿Úˆ Á·ÏÔԇϘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, οÔÈÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ·˘ÁÒÓ Î·È Ô˘ÏÂÚÈ-

ÎÒÓ Î. ¢ËÌ. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜. “√È ÙÈ̤˜ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ Ì ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ú·›ÛÎÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÎÚÂÔˆÏÒÓ Ë ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜ ı· Î˘Ì·Óı› Á‡Úˆ ÛÙ· 8-9 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ÔÈ Óˆ¤˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (πÙ·Ï›·) ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 4,5 ̤¯ÚÈ 5 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ ı· οÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ʤÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ Ë ˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. “§ÈÁfiÙÂÚ˜ Á·ÏÔԇϘ ηٿ 10% ÂÚ›Ô˘

·fi ¤Ú˘ÛÈ ı· ¿Úˆ ʤÙÔ˜. ¶¤Ú˘ÛÈ Î·È ÚfiÂÚÛÈ ÌÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. º¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÒ ÂÁÒ, ÙÔ˘˜ Ϥˆ fiÛ˜ Î·È ÌÔ˘ ··ÓÙ¿Ó ‰ÂÈÏ¿” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á·ÏÔԇϘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ º·ÚۿψÓ, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™Ù· ÎÔÙfiÔ˘Ï· Î·È ÛÙȘ ÎfiÙ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, ÛÙ· 3,5-4,5¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Ù· ÚÒÙ· Î·È ÛÙ· 3 ¢ÚÒ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜.

™Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿, Ù· ·ÚÓÈ¿ Î·È Ù· ηÙÛ›ÎÈ· ÕÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È Ô‡ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÚÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÛÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È, ηıÒ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·ÙÈÌËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ. ™Ù· ·ÚÓÈ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙ· 9-10 ú ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ÛÙ· ηÙÛ›ÎÈ· ¿Óˆ ·fi 10 ú, ›Ûˆ˜ Êı¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· 11. ™Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜

·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ 6-7 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ÛÙ· ÏÔ˘Î¿ÓÈη ÔÈ ÙÈ̤˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ·fi 4 ̤¯ÚÈ 8 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. “∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÊ¿˙Ô˘ÌÂ. °È· Ù· ÌÔÛ¯¿ÚÈ· Î·È Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ Á·ÏÔԇϘ, Ù· ·ÚÓÈ¿ Î·È Ù· ηÙÛ›ÎÈ· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ·Á›. ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ̤˜. √È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ªÔ˘Ûٿη˜. “ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚÂÔÒϘ Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÔ˘Ûٿη˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÓÙÚÈο ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ Á·ÏÔԇϷ˜, ÂÓÒ ÛÙ· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∫·È ʤÙÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ù· ™ÎfiÈ· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. √È ÎÚÂÔÒϘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÓ› ‹ ÙÔ Î·ÙÛ›ÎÈ Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÊıËÓfiÙÂÚ·.

∂›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÁÈÔÚÙÒÓ, Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ

“ΔÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ‚ȂϛԔ ª∂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ Ã·ÚÙÔˆÏÒÓ ∂ΉÔÙÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ì‹Ó˜, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 25-30%. √È ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, fiÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÒÚ· ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ›Ûˆ˜ ‰ÒÛÔ˘Ó “·Ó¿Û·” ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ‚¤‚·È· ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ. √ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ Ã·ÚÙÔˆÏÒÓ ∂ΉÔÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ‰ÒÚÔ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ıˆÚÔ‡Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ˘„ËÏ‹ ˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ, ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙȘ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚È‚Ï›Ô.

∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È “ʤÙÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‰ÒÚÔ” . ªÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙÚÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, fiÔ˘ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂÈÒıËÎÂ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÈÙ›·. ŸÌˆ˜ ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È Ë ÁÚ›Ë Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Û¯ÔÏ›·, ÔfiÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Û¯ÔÏÈο ›‰Ë, ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‚¤-

‚·È· ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∞ÁÈÒÙ˘, ÚÔËÁ‹ıËΠÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. 줂·È· ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔÒϘ. ∂ÏÏ›„ÂÈ Ú¢ÛÙÔ‡ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Á·ı¿ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÁÔÚ¤˜ ·Á·ıÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔ¯·ÚÙÔˆÏ›· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 20-25% Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ‚È‚Ï›·, ÙÂÙÚ¿‰È·, ÛÙ˘Ïfi, ÌÔχ‚È·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙË Ì›ˆÛË ÂËÚ¤·Û·Ó Î·È Ë Ó¤· ÁÚ›Ë Ô˘

ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∂›Û˘ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÊÚ¤Ó·Ú ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÁÂÓÈο ·Ó¤ÌÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∫Ï›ÓÔ˘Ó ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘; √ Î. ∞ÁÈÒÙ˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “Â˘Ù˘¯Ò˜, ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·, ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ì ¤Ó· Û˘ÁÁÂÓ‹ ˘¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ fiÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 60-70 ‚È‚ÏÈÔ¯·ÚÙÔˆÏ›·, ̤ÏË Î·È ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ ·˘Ù¿ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÂÈϤÍÈÌË ·fi Ó¤Ô˘˜. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ôχ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˆÏÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·ÙËÁËı› ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ì¿ÚÎÂÙ, ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ˆ˜ Âԯȷο. ŒÙÛÈ Îfi‚Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. ∂›Û˘ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›·. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ›̷ÛÙ ÓÙfiÈÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÊÔ‡

·ÔÙÂÏԇ̠̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌfiÚˆÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ. ŒÙÛÈ ‚Á¿Ï·Ì ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ οı ̤ÏÔ˘˜

ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÒÛÙ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‹Ì· Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈÎȤ˜ Ì·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿” ›Â Ô Î. ∞ÁÈÒÙ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ¤Ó‰˘Û˘ ÏfiÁˆ ·ÚÁÈÒÓ ∞¶√ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›-

Ô˘ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ȉÒÓ ŒÓ‰˘Û˘ Î·È Àfi‰ËÛ˘ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ “√ °fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ “ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: -∞ÓÙ› ¶·Ú·Û΢‹˜ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·), ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. -∞ÓÙ› ¶·Ú·Û΢‹˜ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿), ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. -∞ÓÙ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (ºÒÙ·), ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘.

∏ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ¶·Ú¿Ù·ÍË ÌÂÈ-

Ô„ËÊ›·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ £. ¢ÚfiÛÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÚÈÒÓ ÌfiÏȘ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰›ÓÂÈ ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ·. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÂÌÂÚÈ›¯Â ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰fiÛÂȘ ÂÌ·ıÔ‡˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ £·Ó. ¢ÚfiÛÔ˘. ªÂ Ï‹ÚË ·Ì˯·Ó›· Î·È ÔÏÈ΋ ·ÒÏÂÈ· „˘¯Ú·ÈÌ›·˜, Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓË ÊˆÙÔÙ˘›·, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÔÈ·˜ ·ÚÂÏıÔ‡Û·˜ ÏÔÁÔÏ·Û›·˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi 40 ÏÂÙ¿ Î·È 45 ÂÚ›Ô˘ ÛÂÏ›‰Â˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ £·Ó. ¢ÚfiÛÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛÂ, ÂÂȉ‹ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë Ì ·ıÏËÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜, ·ÊÔ‡ Ô ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ۯfiÏÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ‰È·‰ËÌÔÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÔÓÔˆÏ› Ϙ Î·È ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. √È ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ıfiÚ˘‚Ô ¤ÚÁÔ Ì·˜, Ô˘ ‚‚·›ˆ˜ ηٷı¤Û·Ì ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ”.

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ∏1¡1

ª·˙ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓÙÈ-ÈÈÎÒÓ ÂȉÒÓ

Ó Î·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ì¿ÏÏÔÓ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì·˙Èο ›‰Ë ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ Èfi, Èı·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ΛӉ˘ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∏1¡1, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÒÏËÛ˘ “·ÓÙÈ-ÈÈÎÒÓ” ÂȉÒÓ Û ¤Ó· Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Â›Ó·È ¤ÓÙÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÓÙÈÛËÙÈο Ì·ÓÙÈÏ¿ÎÈ· ÙË Ì¤Ú·, ÛÙ· 50 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ Ù· Á¿ÓÙÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ·ÊÔ‡ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÒÏËÛ˘ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂηÙfi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ªÂÁ¿ÏË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÓÂÚfi, ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ηٷÎfiÚ˘ÊË ¿ÓÔ‰Ô. π‰È·›ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÛÂÙ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· Î·È Ù· ÎÚÂÌÔÛ¿Ô˘Ó· Ì ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷ΋ ‰Ú¿ÛË. ∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ù· ›‰Ë ηı·ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ôχ̷ÓÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ì¿ÛΘ. ∏ ΛÓËÛË ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› ‚¤‚·È· Ó· ÌË ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Èfi, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÓÙÈ-ÈÈο ›‰Ë, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷ΋ ‰Ú¿ÛË. “∏ ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. √È ÂÙ·Èڛ˜ ·ÓÙÈÛËÙÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ıËÛ·˘Ú›ÛÂÈ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏ˘. Δ· ·ÓÙÈÛËÙÈο ˘ÁÚ¿ Î·È Ù· ˙ÂϤ ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· Î·È ÌË. π‰È·›ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ôχ̷ÓÛË, ÁÈ· ÂÓÙÚÈ‚¤˜, ÁÈ· ·ÓÙÈÛË„›· ÙˆÓ 70 ‚·ıÌÒÓ. “∑‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· Ê·Ú̷΢ÙÈο ·ÓÙÈÛËÙÈο, Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Ì¤Ûˆ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. “ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘ ›¯· ÂÊËÌÂÚ›· ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›¯· Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÂÌ‚fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ›Ë Î·È ÙÔÓ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ. ¶Ò˜ ·-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏ˘

·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘; ΔÔ π∫∞ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÂÌ‚fiÏÈ· Ó¢ÌÔÓÈÔÎfiÎÎÔ˘. ™ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›· ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ Ì¿ÛΘ. ŒÓ·˜ ÌÔ˘ ‹Ú 50 Ì·˙›” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Á¿ÓÙÈ·, Ì¿ÛΘ, ·ÓÙÈÛËÙÈο Ù˙ÂÏ Î.¿. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· “ÙË ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó” Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. Δ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Î·È ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ηÔıËÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÚÂÎfiÚ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÙ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÚÔʇϷÍË ·fi ÙÔÓ Èfi... ∫·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.

ΔÚÂÏ¿ ΤډË

“∏ ˙‹ÙËÛË ÛÙ· ·ÓÙÈÛËÙÈο ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ŒÁÈÓ ¤Ó· Ì·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

ÛÌÔ‡ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Î. ∫. ∞ÓÙˆÓÔ‡Ï˘. “ª·˜ ¿‰ÂÈ·Û·Ó Î·È ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜. ªÔÚ› ‚¤‚·È· Ó· ÌËÓ Ê·›ÓÂÙ·È Û ̤ӷ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ Ù· Ê·Ú̷Λ·. ªÔ˘ Û‹ÎˆÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∞ÓÙˆÓÔ‡Ï˘. ™ÙÔÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô “¯Ú˘-

Û¤˜” ‰Ô˘ÏÂȤ˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó ‚Èٷ̛Ә Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ù· ÔÔ›· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ “˘fiÛ¯ÔÓÙ·È” , ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ∞. “™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÙfiÛÔ ¤ÓÙ·ÛË fiÛÔ ·Ú¯Èο. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ·” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Î. ∫ˆÓ. ªϤÙÛ·˜. ™Ù· ‡„Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔÍ¢ı› Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ıÂÚÌÔ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ›Ù ÁÈ· Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ‹ ηډȷ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ›Ù ÁÈ· ÂÌ‚fiÏÈ·, fiˆ˜ Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ ÙÔ Tamiflu, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË. “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ˙ÂϤ, ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Î·È Ù· Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ·. ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ Ì¿ÛΘ, ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô.

ªÈ· ̤ڷ ÙÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi ̤ӷ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∑ÔÏÒÙ· ª·ÚÈÓ¿ÁË. ª·˙ÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ∑ÔÏÒÙ· “¤‰ˆÛ· ‰‡Ô ÎÈ‚ÒÙÈ· ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Û ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ԕ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· “ÙÛ›ÌËÛ·Ó” ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛËÙÈÎÒÓ. “ªÈ· ÙÚÈϤٷ Ì¿ÛΘ ·fi 1 ¢ÚÒ ¤Êı·Û ӷ ˆÏÂ›Ù·È 1,50, Ù· ·ÓÙÈÛËÙÈο ·fi 2,5-3 ¢ÚÒ ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3-5” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ∑ÔÏÒÙ·. ŒÓ· ·ÓÙÈÛËÙÈÎfi Ù˙ÂÏ ¯ÂÚÈÒÓ (500ml) ˆÏÂ›Ù·È 5-6 ¢ÚÒ, Ù· ·ÓÙÈÛËÙÈο Ì·ÓÙÈÏ¿ÎÈ· 2-3 ¢ÚÒ, Ù· Á¿ÓÙÈ· (Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 100) 6 -7 ¢ÚÒ, Ì¿Ûη ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓË (3 ÙÂÌ¿¯È·) 1-2 ¢ÚÒ, Ì¿Ûη ¯‡Ì· (1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ) 0,50 ¢ÚÒ, Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ 10 ¤ˆ˜ 25 ¢ÚÒ. ÕÓÔ‰Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. √È “on line” ·ÁÔÚ¤˜ Á·ÓÙÈÒÓ Î·È ·ÓÙÈÛËÙÈÎÒÓ Ù˙ÂÏ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊfiÚÙ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈο Ê·Ú̷Λ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë.

∫ÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ÁÚ›˘ ∞∫√ª∏ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÎÏ›ÓÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù·: ¢.2 ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ 5Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜, μ.1 ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È μ.2 ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›· Î·È Û¯ÔÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ϤÔÓ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹, ·ÊÔ‡ Û ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ù˘Èο ı· ¤ÚÂ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÌÂ

Ó¢ÌÔÓ›· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÔÔ›· ›¯Â ÂȂ‚·Èˆı› ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Ô Èfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙȘ ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Ì Ó¢ÌÔÓ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›, ·Ó ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ¯ı˜ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ™ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·.

∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ÙË ıÂÔÌËÓ›·

ªfiÓÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi ÁÈ· fiÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ∞∫∞Δ∞§§∏§√ ÚÔ˜ fiÛË Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ıÂÔÌËÓ›· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÊȿϘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ªÈ· ÂÍ¿‰· ÊÈ·ÏÒÓ ·ÓÙÈ-

ÛÙÔȯ› Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· ‹ ‰‡Ô 24ˆÚ·. ΔÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï¿ÓÙÛ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ™˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ ¢‹ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· χÓÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ï¿ÛË. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÂÏÈο ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰fiıËÎ·Ó ‚·ÛÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, fiˆ˜ ¯ÏˆÚ›ˆÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ¢‹ÌÔ˜ οÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÀ¢∫ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡-

ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Â-

ÈÛ΢‹. √ ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi Â› 16 ÒÚ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜. ™˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤-

Î·Ó·Ó Úfi¯ÂÈÚ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ ۈϋÓ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ 300 Û›ÙÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÈÎÔÛ΢‹, ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ Û ÙÔ›¯Ô˘˜. ¢ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¿‚·ÙÔÈ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó 100.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 10 Ë̤Ú˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎËÚ˘¯ı› ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı‹˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

“2,5 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙË Ì¤ÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜-Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË 3% ÛÙ· Ù¤ÏË ¢∂À∞ªμ

ÙÔ 3% Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÍÂηı·Ú›˙ÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰È¿ÊÔÚ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 10 ¤ˆ˜ Î·È 18%. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË.

™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÚˆÙ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ªª∂ Î·È ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‚¿ÛË ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10% ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. μ¿ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ª.√ 35 ΢‚Èο ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 2,5 ¢ÚÒ . “ŸÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜. ∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È 2,5 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ... ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚ›Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi 3%. ∏ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È Ì›· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ Âȯ›ÚËÛË, Ì ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ӷ ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰· Ô˘ fiÙÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi

¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞Ù¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·-

ı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Â›ÎÂÈÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ √Δ∞. ∂›Û˘ Ë ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘: 1. ∂ÂÎÙ›ÓÂÈ Ì ¤ÚÁ· ÚˆÙÔÔÚȷο ·fi Ù¯ÓÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ. ¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌfiÏȘ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÏËÌ̇Ú˜ fiÔ˘ Û ¿ÏϘ

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·, ÔÈ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ 2006 ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· fiˆ˜ ¡Â¿ÔÏË, ¶·ÏÈfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Î·È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ¿ÓÙÂÍ·Ó, ‰ÈfiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂ, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 2. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰‡Ô Ó¤· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Ì 2,9 ¢ÚÒ ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì 1 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ı· Û˘Ì‚¿Ï-

ÏÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÙÔ 50% ·ÌÈ·ÓÙÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶™. 3.∂›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% Ù˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 5 ÂÎ. ¢ÚÒ 4. ∏ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ISO Δ¤ÏÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ô‰Ô ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¢∂À ∞ªμ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔ Á‹ ÙÂÏÒÓ, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: ∞fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÙÔ 50% Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ·fi Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ¢∂À∞ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ·ÚÈıÌ› 170 Î·È ϤÔÓ ¢∂À∞ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

·ÊÂÓfi˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ, Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™˘ÌʈӋ۷ÌÂ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÓÔÌÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÙ‡¯·Ì ӷ ÌËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· Ì›· 4ÂÙ›·. √È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ·Ú·‚ϤÂÙ·È fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ¢∂À∞ªμ. ∞ÓÙ› Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÌÂϤÙ˜ Û ÌÂÏÂÙËÙÈο ÁÚ·Ê›·, Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, fiϘ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË, ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡.

™˘˙ËÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

∞ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙȘ ºÂÚ¤˜ ™À∑∏Δ∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ªÔÓÔ-

ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ë ·›ÙËÛË ·ÁˆÁ‹˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ηÙÔ›ÎÔ˘ Ù˘ ÃÏfi˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 108.685 ¢ÚÒ Î·È Ó· ‰È·Ù·¯ı› Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·Ù·Á‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ οı ÓÔÌÈ΋˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. √ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜ - ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÏfiË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ∞Ú¯Èο η٤‚·Ï ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ, Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 14.000, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔı› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂ-

ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ οı ÓÔÌÈ΋˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÛˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊÙËΠ·fi ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤‚·Ï ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘. ª·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, η٤ıÂÛ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∂ÈϤÔÓ, Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÂÎfiÓËÛ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜, ¿ÓÙ· ηٿ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, fiÙÈ Â›¯Â ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ·fi Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤Î‰ÔÛ˘ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, Ë Ô-

Ô›· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ï·‚ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÂΉfiıËΠÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. Ãı˜ ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·›ÙËÛË ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡. ªÂ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ˙ËÙ› Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 108.685 ¢ÚÒ Î·È ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ı· ÂΉÔı› Û ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰È·Ù‹ÚË-

ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ¿ÏÏÔ ·Î›ÓËÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÔÈ ·Ú-

Δ·‚¤ÚÓ·

“√ÚÙ·Óۛ˜” °ÓˆÛÙÔÔÈԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ fiÙÈ Ë Ù·‚¤ÚÓ· “√ÚÙ·Óۛ˜” ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ηÓÔÓÈο, ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘.

™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ Á¢ÛÙÈο Î·È ¿ÓÙ· ÔÈÔÙÈο ‰¤ÛÌ·Ù¿ Ì·˜. ΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 24280-99424

Ìfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÂÈÚ¿ Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ì˯·ÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 14

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ª·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ªÂ ·›ÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·

ª

·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‚Á‹Î·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÓÂ·Ú΋˜ ÊÔÈÙËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ·, ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ, Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ı· Ô͢Óı› ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÛÊȯÙÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

● º›ÏÈÔ˜ ∑Ô‡ÁÏÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘: “¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ›Ú˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÂÏÏÈ›˜”

§˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ º›ÏÈÔ˜ ∑Ô‡ÁÏÔ˜ › ˆ˜ “ͯ›ÏÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ›-

● ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜

Ù˘ ∂§ª∂ : “ΔËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ”

Ú˜ ÁÓÒÛÂȘ, ηٷÈÂ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÂÏÏÈ›˜. ∞Îfi-

ÌË Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿. μÈÒÓÔ˘Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤Í·ÚÛ˘ Ù˘ ·Ú··È‰Â›·˜. ¶ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·, ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ; √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ··ı¤ÛÙ·ÙÔÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ

πÛ¯Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ √ ›‰ÈÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛ¯Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›Â: “∂›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ. °È·Ù› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ë˜ √§ª∂ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÛË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∫·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈÎËıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· Ù· ¯·Ú›ÛÂÈ. ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ

ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Î·È Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” .

√È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ °‡Úˆ ÛÙ· ¤ÓÙ Ì ¤ÍÈ Û¯ÔÏ›· ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘fi ηٿÏË„Ë. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÏÙÛ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÂÏ› ˘fi ηٿÏË„Ë ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘. “Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó Ù· οÁÎÂÏ· ·fi ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ì ÙÔ 2Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ΔÂÏÈο Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·È‰Â›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ. ∞ÎfiÌË ¿ÏÏÔ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï˘Î›Ԣ ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚÔÎ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¤ÓÙ Ì¿ÓÙ˜. “∂›Ó·È ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó” ›Â Ô Ì·ıËÙ‹˜.

∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ·” ∫ÒÛÙ·˜ ∂ÏÂ̤ÓÔ ÁÏÔ˘ › ˆ˜ “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙËÓ ÌÂȈ̤ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ. Δ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. §fiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û ˘Ô‰Ô̤˜, Û ‚È‚Ï›·, Û ÎÙ›ÚÈ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ fiÛÔ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èο ÙÔ˘ ÎÙ›ÚÈ·, ÂÓÒ Ë ∂ÛÙ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡

ÛÙ›ÁÌ· ›¯Â Î·È Ë ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë √§ª∂. ª¤Û· Û fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ‚ÈÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÊȯÙfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓÓÈ¿ ‰È˜. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 3,2% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ‰È˜. ¢ÚÒ. ŸÌˆ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Á‡Úˆ ÛÙÔ 3,6%, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ÙÂÏÈο Íԉ‡ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 15 ‰È˜. ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÂÓÓÈ¿ ‰È˜. ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ۈ̷Ù›· Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ùۛη. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™) §Â˘Ù¤Ú˘ ª··ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛÂ Ô ºÚ›ÍÔ˜ ªÚÔ‡˙ÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Û¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ (™∞™μ). ∂›Û˘ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔÏfi¯·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. ™ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ÈÚÔÙ·Í›·˜.

∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ‡ÛÛ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Ô˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ : “™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ Ì·˜ Î‹Ú˘Í·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ™∂μ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û·ÚÒÛÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ ¶∞ª∂ Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙȘ Ù·ÍÈΤ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜- ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È ÛˆÌ·Ù›·. √ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Û °™∂∂∞¢∂¢À- ∂∫μ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ‚¿ÏÂÈ Î·È Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·. ¢ÂÓ ı· ‰Â¯ıԇ̠ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ˘Á›·˜- ÚfiÓÔÈ·˜, ·ÔχÛÂȘ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ‰Ô˘ÏÈ¿ Ï¿ÛÙȯÔ, ·ÓÂÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙȘ ¿ıÏȘ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ӥ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ,

√È ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ

Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ì·˙› ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÚ›· Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜- ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fi-

Ô˘ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∞™ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ °. ƒÔ‡ÛÛ·˜, ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ªÈ¯. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ Î·È μ·Û. μÏ·¯¿Î˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È Â›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™μ£∫∂ Î. ∫ˆÓ. ¶··‰Ô‡ÏË. ∏ ÔÚ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·fi Ù˘ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜- ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹ Î·È ‰È·Ï‡ıËΠÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜.

™Â 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ηًÏı·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÛÙÔ ∂∫μ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ›, ¤ÙÛÈ Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶·›ÚÓÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∞·ÈÙԇ̠ÙÒÚ· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ™‹ÌÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ˙ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 35ÂÙ›·. ◊‰Ë ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ë ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 25,9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008. ∏ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË fi͢Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó,

¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿‰ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÏ. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ôχ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ 29,5% Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∑ËÙԇ̠Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô 1.400 ¢ÚÒ, ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ˘Á›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙ· 1.120 ¢ÚÒ, ̤ÙÚ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ̤ÙÚ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘, 6ˆÚÔ- 5‹ÌÂÚÔ30ˆÚÔ (¢Â˘Ù¤Ú·- ¶·Ú·Û΢‹). ∞·ÈÙԇ̠ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¡fiÌˆÓ ™Èԇʷ- ƒ¤·- ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿, Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 55 ¯ÚfiÓÈ·, ηÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË 1.120 ¢ÚÒ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÀÁ›·¶ÚfiÓÔÈ·- ¶·È‰Â›·” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ·ÁÚÔÙÈ¿ ı· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

Δ

ËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÚԂϤÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È Û¯Â‰È·ÛÌÔ›, Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·‚ԇϢÛË “·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó” ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. √È ¿ÍÔÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ı‹Ó· 2004, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ . √ ÓÔ̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ “̤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ” ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “∂ÈϤÁÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È “Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜” Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ˘ Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· “¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” . ÕÚ·, ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ·, Ù˘ ªÂÙ·ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÓÔ̿گ˘.

√È ¿ÍÔÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ™¯¤‰ÈÔ Ì Έ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· “∫¿ÚÏ· 21” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √ ÚÒÙÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ηÓfi ηÁÈ¿Î. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È,, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔ˘˜ √Δ∞, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙȘ ∞ÁÚÔÙÈ-

ÁÚÔÙÈÎfi - ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi - ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÈ ·ıÏËÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ‰Ôο Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô Î¿ı ÂÈÛΤÙ˘ı·ً˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÒÛÙ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

™Ùfi¯Ô˜ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ

Τ˜ ∂ÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ó· ÂÌ‰ˆı› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÙÔÈ΋˜ ∞Δ∑∂¡Δ∞™ 21, Ì ÛÙfi¯Ô Ë §›ÌÓË ∫¿ÚÏ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚfiÙ˘Ô ˘ÂÚÙÔÈÎfi fiÏÔ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ .ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ª·ÁÓËÛ›· Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ó· ηٷÛÙ› ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÔÏ˘-ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, Ôχ-ıÂÌ·ÙÈÎfi˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· 35.000 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÚfiÙ˘Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÈÛÔÚÚÔ›· Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ (.¯. ·Ï·ÈÔÏÈıÈÎÒÓ) ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ Ï›ÌÓË. °È· ÙË ¡∞ª Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ

ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÌË ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ˆ˜ ΢ڛԢ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ΈËÏ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂȉȈ¯ı› Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫ˆËÏ·Û›·˜ ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÔÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÍÈÒÛÂÈ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ . ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌË ·ıÏËÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ™ÙÂϯÒÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ , Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· Ôχ Û‡ÓıÂÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡.

°ÂˆÚÁ›· - ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‹ ÌË ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ‚¿ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ªÂ ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ·Ó·Û˘ÛÙ·ı›۷ Ï›ÌÓË Î·È Û ·ÎÙ›Ó· Ù· 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ·Ó¿Ù˘Í˘.

¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È Ù‡ˆÓ ÁˆÚÁÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “∫∞ƒ§∞ 21+” Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤ÚÈÍ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ì›· ˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ªÂ ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ˘„ËÏ‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÙÔÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·’ Ù· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫›Û·‚Ô, Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙË Ì ÛËÌ›· ηÙÔ›ÎËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÌÓËÌ›·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ οÛÙÚ·, ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÎÚÔfiÏÂȘ, ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, Û‹Ï·È· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ›· Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ: ∏ ¡∞ª ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯ÒÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÊÔڛ˜ ·Ú¯·ÈÔًوÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Î·Ù·Ï‡Ì·Ù· Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ¿ÓÙ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¡∞ª ›ӷÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ·-

√ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ Î.. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ù. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞£∏¡∞ 2004 ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î·È Ù· ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ·fi ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÌË ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Î·Îfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÌË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ “§Â˘ÎÔ‡˜ ∂ϤʷÓÙ˜” Ô˘ Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÏÒ˜ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È. “∏ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηχÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ∫∞ƒ§∞ 21+, Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¢‹ÌÔ ‹ ¤Ó· ¡ÔÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Î·È ¢‹-

ÌÔ˘˜, ·ÊÔÚ¿ Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ¯ˆÚÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ Ì ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∫∞ƒ§∞” , ›Â. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô Î. μ·Û›Ï˘ §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∫ˆËÏ·Û›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫ˆËÏ·Û›·˜ ÛÙÔ ∞£∏¡∞ 2004 ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› οı ÙÔÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, οı ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÔÏ›Ù˘, Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì›· ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÚËÌÔÔ›ËÛË Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÁÈ·Ù› Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ı· “ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ” ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔÓ ™¯ÔÈÓÈ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Î·È Û¯¤‰ÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. “™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â˘Ù˘¯Ò˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ Î·È ÙË ÁÓÒÛË ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο. £· Ú¤ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ˆ˜ Ô ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰›ˆ˜ Û ¤Ó· ¿ıÏËÌ· fiˆ˜ Ë ∫ˆËÏ·Û›· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: ∞›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙË ıÂÔÌËÓ›· Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÈÙÚÔÒÓ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î.°ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È : ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ıÂÔÌËÓ›· Ë ÔÔ›· ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ Û ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ԉ˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. √È ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓfi„ÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ¿Ú· Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. ∫‡ÚÈ ¡ÔÌ¿Ú¯·, ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· - ·ÚfiÙÈ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ - fiˆ˜ Ì·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÏËÁ¤ÓÙ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ïԇ̠¿ÌÂÛ· ÁÈ· ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” .

∂ÏÏ›„ÂȘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Û μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ∫¿ÚÏ· Δ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ºÂÚÒÓ Î·È ∫¿ÚÏ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ª·Úο΢ ˙ËÙ› ÙËÓ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∫·ı˘ÛÙÂÚ›, ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Δ∞ÃπS, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ

ªÂȈ̤ӷ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· πÃ

Ҧ

·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ πà Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂȈ̤ӷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (¤ÌÌÂÛË ÂȉfiÙËÛË), ·ÔÙÂÏ› Û‡Ìʈӷ Ì ∂ÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ë ‰È¿Ù·ÍË (·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1, ¿ÚıÚÔ 4 Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· “Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿٷ͢ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ πà Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ∏ ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ πˉˆÓ, ηıÒ˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ›‰ÈÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ÙÔ ÌÂÓ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ .¯. ʤÙÔ˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ....

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ¶√§ 1149 14/12/2009 ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢.√.À. ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (™™ fi¯È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ .¯. ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·’ fiÔ˘ Î·È ÂÈÛ‹¯ıË), ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏ˘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ·” . ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ¤Ó· πà 1600 ΢‚ÈÎÒÓ ¤ÙÔ˘˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 2002 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ 252 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·Ó ÂΉÔı› ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 2009 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÙ ı· ÏËÚÒÛÂÈ 184 ¢ÚÒ... ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ·Ó Â›Ó·È ˘‚ÚȉÈÎfi˜ ‹ fi¯È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› ·‰È˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ πÃ, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÊÔÚÔ-

ÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™Ù¤Ï¯Ԙ Ù˘ ∞’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ¤ÏÂÁ ¯ı˜ fiÙÈ “Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Â›Ó·È ¿ÓÈÛË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ÙȘ ·ÚÁ›Â˜, ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ó· Ù·¯˘‰ÚÔÌËıÔ‡Ó. ∞ÈÙ›· Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Taxis πˉ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¢Ûı› Ë ‰È·‰Èηۛ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È fi¯È ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, fiÔ˘ Î·È ı· Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ̤¯ÚÈ Î·È 109% ÁÈ· Ù· ·Ï·È¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÂȈ̤ӷ ̤¯ÚÈ 39% ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ηÙfi¯ˆÓ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 1929 ΢‚ÈÎÒÓ, ÂÂȉ‹ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì ٷ “Ú¿ÛÈÓ· Ù¤ÏË” Î·È ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. Δ· Ù¤ÏË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 4% - 39% ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2005 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ·˘ÍË̤ӷ 16,8% ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ 1-12000 ̤¯ÚÈ 31-12-2004. ∞˘ÍË̤ӷ ̤¯ÚÈ Î·È 109% Â›Ó·È Ù· Ù¤ÏË ÁÈ· Ù· ·Ï·È¿ ·˘ÙÔ-

ΛÓËÙ·, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ 31-12-1995. ª·˙› Ì ٷ Ó¤· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 150 - 650 ¢ÚÒ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Á›ÓÂÙ·È ·fi 19 ÙÚ¿Â˙˜ ¤ˆ˜ 31-12-2009. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÂȉÈο Û‹Ì·Ù· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙȘ ¢.√.À. ŒÌÔÚÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ·‰ÈΛ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË

∫˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· Ù¤ÏË, ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∏ ·ÚÔ‡Û· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ ÌÂÓ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË, ‰ÂÓ Ì›ˆÛ ˆÛÙfiÛÔ Ù· Ù¤ÏË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· οÔÈÔÈ πˉ˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ˘¤ÚÔÁη. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· πà Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·‰Â›·˜ ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2004, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÏË ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ ›‰ÈÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2005... ∞Ó ¿ÏÈ ¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤Ó· Ù˙È ÌÔÓÙ¤ÏÔ 1993, 4000 ΢‚ÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆÏÂ›Ù·È fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi 9.000-10.000 ¢ÚÒ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ù¤ÏË 1180 ¢ÚÒ, ·fi 580 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ... ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Ù˙È ÙˆÓ 16 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ 2009, ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ 140.000 ¢ÚÒ! ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù· Ù¤ÏË ÙˆÓ πà ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙËÓ ÈÔ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ÕÏÏË ·‰ÈΛ· Â›Ó·È Ì ٷ Ôχ ·ÏÈ¿ Ù˙È. ŒÓ· Ù˙È ÚˆÛÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ “§¿ÓÙ·” 1700 ΢‚ÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ 1992, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi 1000 ¢ÚÒ, ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 352 ¢ÚÒ, ۯ‰fiÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘...

¡Ô̿گ˘ Î·È ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫∂∫∞¡∞ª ÁÈ· „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ H KEKANAM AE ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ

ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ „˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÁÈ· 15 ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ - ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ‚Ï·‚ÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ „˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È Â·ÚΤ˜ Â›Â‰Ô ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ‚Ï·‚ÒÓ „˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

∞·ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜-·ÈÛÙ›·˜ ∞¶∞§§∞∫Δπ∫√

‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ‰Èη›ˆÛ ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§, Ì ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ¡∞ª Î·È ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2007- 2008. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ‰ÈηȈ̤ÓÔ˜ Ô˘ ··ÏÏ¿¯ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÈÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÌÈÒıËΠ̠ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ. √ ÓÔ̿گ˘ ·¤‰ˆÛ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÒÍÂȘ Û ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, Ô˘ ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ¤ÎÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ·. “∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È Ì ·ÓÙÔÂȉ›˜ ·ı¤ÌÈÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ ¤ÎÙˆÛ‹˜ ÌÔ˘, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ê·ÓÈÛÌfi ÌÔ˘. ¶‹Ú·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÈÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛ Ì ÓfiËÌ· Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ΔÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ηٷÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Î.Î. ™¿ÎË ∫ÔÎΛÓË Î·È °. ªÔ˘Ï¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Î·È Â›¯Â ·Û΋ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. √È Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÈÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜, Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô

ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. “ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ Ì·˜, ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ì ·Ú.

267/2-12-09 ··ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙË ‰›¯ÚÔÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ›¯·Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó, Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ, fiÙÈ ÂÎÏËÚÒÛ·ÌÂ

ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· Ì›· ¢·›ÛıËÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÚ‹Û·Ì ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ™‹ÌÂÚ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰Â ʤڷÌ η̛· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÌ›˜ Ô˘ ÙÔ Ê¤Ú·Ì ÛÙÔ Êˆ˜, ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ηÏfiÈÛÙ·, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Û οı ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ‹ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ì·˜, ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È °ÈÒÚÁÔ ™ÈÓ¤ÏË, ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜” , ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯ı˜ Û ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË, Ô ¡Ô̿گ˘, ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™Â ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ¤ÍÈ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

μÚ·‚Â›Ô Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ

Δ

Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ·¤Û·Û·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ·È‰È΋ ·Î·‰ËÌ›· Ù¤¯Ó˘ Ù˘ •¿Óı˘. ŒÍÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Ì·˙› Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ÷Ù˙ËÏ‹ Û˘Ó¤ÁÚ·„·Ó Î·È ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ˆ˜ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 35 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ª·ıËÌ·ÙÈο, ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο, º˘ÛÈ΋, ÃËÌ›·, πÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ ¤ÁÈÓ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Ì ı¤Ì· “‰¿ÛÔ˜, Ù¤¯ÓË, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” . ÕÏψÛÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÓÔ‡Û ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ·È‰È΋ ·Î·‰ËÌ›· Ù¤¯Ó˘ Ù˘ •¿Óı˘. ΔÂÏÈο ÚÈÓ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ Ï¿‚·Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ΔËÓ ¿ÓÔÈÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î. ∞-

● ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ∞Ó. ÷Ù˙ËÏ‹

Ó·ÛÙ·Û›· ÷Ù˙ËÏ‹. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ı¤ÚÌË Î·È fiÚÂÍË ÔÈ ¤ÍÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. “™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÚ¿„·Ì ÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛًηÌ ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ٷ ·È‰È¿. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ôχ ηϿ, ·Ó¤Ï·‚ ӷ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ˯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠ̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÁfiÚË. ŒÙÛÈ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘

·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ CD Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘ı› Ì fiÌÔÚÊË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ›‰È·. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜” Î·È Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ· ·fi ¤Ó· ¯ˆÚÈfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ Î·È Î·Îfi˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·ÎfiÌË Î·È Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ·È‰È¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ. ™Â ¤Ó· ‚·ıÌfi Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÂΛ, Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·fi ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Â›Ó·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ËÁ‹ ˙ˆ‹˜. ™Â ÌÈ· ıÂÔÌËÓ›· fï˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜, Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â¤ÙÚ„ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· Îfi„Ô˘Ó ÌÂÚÈο ‰¤ÓÙÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë Á¤Ê˘Ú·. “ΔÔ ‰›‰·ÁÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÎÏÔÁÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÙË Ê‡ÛË Î·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÌËӇ̷ٷ, fiˆ˜ ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ηıfiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Í·Ó·ÛÌ›ÁÂÈ. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ÷Ù˙ËÏ‹. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÔÈ Ó·ÚÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ; “∞Ú¯Èο ÔÈ Ó·ÚÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ

fiÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ οˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜, fiÙ·Ó Â›‰·Ó ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ¯·Ú¿. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” .

∫˘„¤ÏË ‰Ú¿Û˘ ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Î·È ¤Ó· ·ÁˆÁ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ›ÙÂ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ›Ù ۯÔÏÈÎÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, ÊÈÏÈÎÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î. ÷Ù˙ËÏ‹ Î·È Ë ¿ÏÏË ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ë Î. ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¤ÁÚ·„·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ٛÙÏÔ “√ ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÍˆÙÈÎÒÓ” . “ª¤Û· ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٷ ·Ú·Ì‡ıÈ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ‹ÍÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ, ÒÛÙ ӷ Â͈ÙÂÚÈ·ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ÷Ù˙ËÏ‹.

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË ÛÂ Ê˘Á‹

∞fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙ· ∂§Δ∞ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∞fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂§Δ∞). √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ó·Úfi˜ Î·È ÌÈÏ¿ ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Ï·˚Ó‹ fiÚÙ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‚Ú·¯‡Î·ÓÓÔ˘ fiÏÔ˘, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ „‡ÙÈÎÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ù·Ì›·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔÓ ¤ÙÚ„·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ “¯Ù¤ÓÈ˙·Ó” ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯ı˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ú·ÌfiÓ¢ Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙȘ

‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÎÏ›‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÎÈÓ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Û ·Ú¿Ï¢ÚË Ô‰fi, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ·fi Ï·˚Ó‹ fiÚÙ·. øıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚Ú·¯‡Î·ÓÓÔ˘ fiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ, ˙‹ÙËÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ù·Ì›·. √È ÊˆÓ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi‚·Ï·Ó Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÂ Ê˘Á‹. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ˘Ôηٿ-

ÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Â›Ó·È Ó·Úfi˜ Î·È ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ ŒÏÏËÓ·˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·˘ÙfiÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÌÈÏÔ‡Û ¿Ù·ÈÛÙ· Ù· ÂÏÏËÓÈο. ∂›¯Â Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÎԇϷ ÙÔ˘ ÌÔ˘Ê¿Ó Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ ‚Ú·¯‡Î·ÓÓÔ fiÏÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È

ÙÚ¿ËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂ Ê˘Á‹ Â˙fi˜ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¿ÂÈÚÔ Ì ÏËÛÙ›˜ Î·È ÎÏÔ¤˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ‚Ú·¯‡Î·ÓÓÔ fiÏÔ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÂÈÚ¿ıËÎÂ Ô Ó·Úfi˜ Ó· ÏËÛÙ¤„ÂÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞, Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ.

∂ÈϤÔÓ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ‰Ú¿ÛÙË. øÛÙfiÛÔ, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ıˆÚ› fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ï·˚Ó‹ fiÚÙ·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÏ¿Ù˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ÂÓÒ ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ Ì ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘

™ÎÈ¿ıÔ˜: ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ªfiÓÈ̘ χÛÂȘ Ì ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ıÂÔÌËÓ›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠ̠ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. √ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ

·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÂÏÈο ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¡∞ª Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. √È ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ Â-

ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠٷ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ ›‰Â ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô. “ÀÔÛ¯Âı‹Î·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 2Ô ¢. ™¯ÔÏÂ›Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÛˆ-

ÙÂÚÈο Ì›· ·ÎfiÌË ÌÈÎÚ‹ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. √È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÏËÌ̇Ú˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Ï˘ı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi Ù· “ÎÂ-

ÎÙË̤ӷ” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘. ∑‹ÙËÛ Â›Û˘ Ó· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â͇ÚÂÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË §˘Î›Ԣ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ Û˘ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ì ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Â›Ó·È ϤÔÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈο, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÛÙÔ 1Ô ‹ ÙÔ 2Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi.

∞ıÒÔÈ ÁÈ· ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ∞£ø√π ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Ó˘Ó Î·È Ù¤ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ·¿ÏÏ·Í ·fi οı ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰fiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006 2007 Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÚ›ÌÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ™Â ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ 2006 Ù· ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ∫Ô‡ÎÔ˘, ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, º˘ÙfiÎÔ˘, °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Èڛ˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Â›Û˘ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË °. ª›¯· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÌÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ¶ÂÈÚ·È¿ Î. °È¿ÓÓË ª›¯·. ™ÙȘ 12 Ì. ı· ÚÔËÁËı› Û˘˙‹ÙËÛË - ÂÓË̤ڈÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¡.∂. Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ª∂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘-

ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÒÚ˜ ·fi ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 2.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi °. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Î·È ∫Ú›ÙÛÎË ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Î·È ∫Ú›ÙÛÎË.


M·ÁÓËÛ›· 18 √ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÁÈ· ¢∂À∞ªμ Î·È ‰Ô̤˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ °π∞ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË “μfi-

ÏÔ˜-∞ÓÔȯً ¶ÔÏÈÙ›·” Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Û ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ¢∂À∞ªμ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “√È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌfiÓÔ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ª‹ÙÚÔ˘. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜: 1. ∞Ó Ë ÌË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÔÛÔ‡ 4.000.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2006 Ô˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2005 ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û “·ÛÙÔ¯›· Î·È ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·‚Ï„›·” ηٿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÂÁη›Úˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ¤‰ˆÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛηӉ¿ÏÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ·Ó·Î¿ÏÂÛÂ; √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜-Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì·; 2. ΔÈ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙË ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.250.000 ¢ÚÒ; ∂›Ó·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË, Î·È ·Ó fi¯È, ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË; 3. °È·Ù› ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘-·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ٷ ̤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜;”. ∂›Û˘, Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ·¢ı‡ÓÂÈ, ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ. “∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜: 1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È Ô˘ ÛÙËÚ›¯ÙËΠ۠ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚԤϢÛË; 2. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Ô̤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÛÙ¤ÁˆÓ: ·. “ÿ‰Ú˘Ì· ·ÛÙ¤ÁˆÓ” (ÙÚÔÊ‹), ‚. “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏ›Ԕ, Á. “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·Ú̷ΛԔ, ‰. “∞ıËÓ·˚΋ ·ÁÔÚ¿” (¤Ó‰˘ÛË, ˘fi‰ËÛË, ÂÏ·ÊÚ‡˜ ÔÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜). √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢√À∫ ÔȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Â·Ó·Û˘Ó‰Âı› ÎÔÈÓˆÓÈο;”.

“ ŒÊ˘Á” Ô π. ¶·ÙÚ‹˜ ¡π∫∏ª∂¡√™ ·fi ·Ó›·ÙË ·Ûı¤-

ÓÂÈ· ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ∞ÙÙÈ΋˜ Û ËÏÈΛ· 72 ÂÙÒÓ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ‹˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. √ ÂÎÏÈÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ªËϛӷ, ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ˘ ÁÈÔ˘˜ ›¯Â ¤ÓÙ ÂÁÁfiÓÈ·. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ Ó·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙË ªËϛӷ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√ °. ª¿ÁÁÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì 650 ÂÈÎfiÓ˜ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÔÚ›·

™Ù· ›¯ÓË Ù˘ “ºfiÓÈÛÛ·˜” Ì ÙÔ Ê·Îfi ‚ÔÏÈÒÙË Î·ıËÁËÙ‹

Δ

· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ºfiÓÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ª¿ÁÁÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰È‹ÁËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú‹Á·ÁÂ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, fiÔ˘ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÁÚÈ¿˜ ºfiÓÈÛÛ·˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÈÂÚ¤·˜ . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·Ì·Ù¿˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·fiÎÚËÌÓ˜ fiÛÔ Î·È ·Ó¤ÌÔÚʘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ë¯ÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô Î. ª¿ÁÁÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ª¿ÁÁÔ˜ “¿ÓÙÚ„” ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Â˙ÔÔÚ›· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 650 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË Î·Ú¤-ηڤ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ “ºfiÓÈÛÛ·˜” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ‹Ù·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. “ŸÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ıËη ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÌÂÙ¿ıÂÛË, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‰È·‚¿˙ˆ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, fiÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ· ˆ˜ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ›¯· ‹‰Ë ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Â˙ÔÔÚ›·, ÙȘ ›¯Â ÔÓÔÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘. ŸÙ·Ó ‰È¿‚·Û·, ÂȉÈο, ÙË “ºfiÓÈÛÛ·” ÌÂ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÈ-

● O Î. °È¿ÓÓ˘ ª¿ÁÁÔ˜

Áڷʤ˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª¿ÁÁÔ˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Ó·˘ÛÌ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙË “ºfiÓÈÛÛ·” , Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ú ÏÔÈfiÓ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È ÍÂΛÓËÛ ӷ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛÂ, ‹Ù·Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË Ê‡ÛË Ì ٷ

fiÌÔÚÊ· Î·È ¿ÁÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘. “∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÂÚȉȿ‚·ÈÓ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘. £· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ÔÈ ÙÔÔıÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiˆ˜ Ô ∞˚-°È¿ÓÓ˘ ÎÚ˘Êfi˜, ÙÔ §Â¯Ô‡ÓÈ, ÙÔ ƒ¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯˘Ï¿, Ù˘ Ì·ÌÔ‡˜ ÙÔ Ú¤Ì·, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, Ë Î·ÌÈ¿, ÙÔ Î·ÎfiÚÂÌ·, Ù· §·Ï¿ÚÈ·. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿

ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ·fiÎÚËÌÓ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰È·‚›. ª¿ÏÈÛÙ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜” ·Ó¿ÊÂÚÂ Ô Î. ª¿ÁÁÔ˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‡Έ̷ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5.000 ʈÙÔÁڷʛ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ›¯Â ÙËÓ È‰¤· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ·fi ÙË “ºfiÓÈÛÛ·” . ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ›¯Â ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÓÙfiÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ù˘ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ƒËÁ·Ó¿, ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ë ÔÔ›· ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÛÎÈ·ı›ÙÈη ÚÔ‡¯· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ˘Ô‰‡ıËΠÙË ÁÚÈ¿ “ºfiÓÈÛÛ·” . ∫·È ÂÂȉ‹ Ë Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙȘ ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÌfiÚÂÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ fiϘ ÙȘ ·fiÎÚËÌÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Û οı ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ . °ÂÒÚÁÈÔ ™Ù·Ì·Ù¿ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª¿ÁÁÔ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÈ·ı›ÙÈÎÔ È‰›ˆÌ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ∂∫μ

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ۈ̷Ù›Ԣ ÌÈÛıˆÙÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹-

Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ ÌÈÛıˆÙÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ™Ù·Ì¿Ù˘ ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ “ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ Â›Ó·È ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÈfiÙÈ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È Î·ıÂÛÙÒ˜. ΔÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “ÌÏÔοÎÈ” Â›Ó·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ۈ̷ÙÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÒÛÙÂ: ¶ÚÒÙÔÓ Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ›Ù ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ›, ›Ù ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ÂÚÁ·Û›· ·ÏÏ¿ ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì “ÌÏÔοÎÈ”. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, ›ÙÂ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ›ÙÂ Â›Ó·È ·fi Ù· Δ∂π, ·ÊÔ‡

● O Î. ™Ù. ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘

fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜.

“∂¤ÏÂÍ· Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ë ÏÔ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 5.000 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ·, Â¤ÏÂÍ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Á‡Úˆ ÛÙȘ 650. ∞ÎfiÌË ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘ı› Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Û˘Óı¤Ù˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ԉ›͈ fiÙÈ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈο Ù· ·È‰È¿. ΔËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηıÒ˜ Î·È Û fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‹ Û¯ÔÏ›·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ì’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. £· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Ë ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË “ºfiÓÈÛÛ·” Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª¿ÁÁÔ˜.

∞°ø¡∞™ ‰ÚfiÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·fi

°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Â‰Ò ·Ú¿ÚÙËÌ·, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË Ó· ηχ„ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ì ÂÍ·ÚÙË̤ÓË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ Â¿Ó ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÌÈÛıÔ‡ ‹ ÌÏÔοÎÈ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ ÓÂÒÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, ̤¯ÚÈ 30-35 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ Û¯¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∂ȉÈο ÛÙ· Ù¯ÓÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ fiÏ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¿ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› Â›Ó·È Ì ÂÍ·ÚÙË̤ÓË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÊÔ‡ Î·È Â‰Ò ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο- ÌÂÏÂÙËÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÂΛ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì˯·ÓÈÎÔ› ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ›Ù ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ›Ù ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈÎfi ÛÙ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ‹ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. £.∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·. Δ· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÙÂÏÔ‡Û·Ó ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ fï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı›· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 300. √ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ì ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÂÏÈο Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Û ٛÔÙ·. Δ· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ 300 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ê›. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

æËÊÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÏËÌ̇Ú˜ Δ

Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡∞ª ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∂.∂. Ì ٛÙÏÔ “MIRTO-Minimizing Forest Fire Risks for Tourists” ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ-ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Â˘ËÌÂÚ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ MIRTO ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙfiÛÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi fiÚÔ ·˘ÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÂȉÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ·fi ÙÔ 2007 Î·È ÌÂÙ¿. √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MIRTO Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: - ™˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ Ì ۯÂÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. - ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÂÓË̤ڈÛË ·Ó¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. - ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. - ÀÏÔÔ›ËÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ÏÔ›· Î·È Ô‰ËÁÔ› ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜). - ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ οı ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜. - ∞Ó¿Ù˘ÍË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜, ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘-ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ - ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. - ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¡∞ª, ›¯Â ηٷÙÂı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ “Ambiente Italia” (™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜) Î·È ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÙÔ˘ Livorno. - ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ‡„Ô˘˜ 40.900∂, Ì ÔÛÔÛÙfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 75% ·fi ÙÔ ∂Δ¶∞. - ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· 5 ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÙÔ˘ Livorno.

æËÊȷ΋ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞Ó¿Ù˘Í˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¡∞ª. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô˘ 10ÂÙ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ù˘ Ú·Á‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ‡„Ô˘˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÍËÚ·Û›·˜. ∫‡ÚÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ú·Á‰·›ˆÓ Î·È ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏËÌÌ˘ÚÒÓ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. √È ·Èٛ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙfiÛÔ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, fiÛÔ Î·È Û ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ·Èٛ˜, fiˆ˜ Ë ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Ë ¯ˆÚ›˜ ÌÂϤÙË Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÎÔ›ÙË

˘‰·ÙÔÚÂÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ù· ˘‰ÚÔÏÔÁÈο-˘‰Ú·˘ÏÈο ÌÔÓ٤Ϸ Î·È Ù· ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈο ÌÔÓ٤Ϸ ˘„ËÏ‹˜ ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ï˘Û˘, ÌÂϤÙ˘ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Ì ‰È‡ı˘ÓÛË ·fi ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏÈο, •ËÚÈ¿˜, ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜ Î·È ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÚÂÈÓ‹ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË ¯ÂÈÌ·ÚÚÈÎfiÙËÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È Û ˘Ô‰Ô̤˜. §fiÁˆ Ù˘ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘ ¯ÂÈÌ·ÚÚÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜, Ë Â-

‰ÈÓ‹ ÎÔ›ÙË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È¢ıÂÙËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ï·ÁÈÔÙÔ›¯ˆÓ, ·Ó·‚·ıÌÒÓ Î.Ï. ŸÌˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÈηӋ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ fiÏË ·fi Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 10Âٛ˜, Ë ÔÔ›· ΢ڛˆ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰fiÌËÛË ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∂ÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Ë ÚfiÁÓˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ™˘ÓÔÙÈο ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ: * ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. * ∞Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔʇϷ͢, ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘, ÂÓË̤ڈÛ˘, ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¿ÌÂÛ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Û ı¤Ì·Ù· ÏËÌÌ˘ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¶.™. μfiÏÔ˘. * ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. - ∂ÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ÚfiÏ˄˘ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡„Ô˘˜ 860.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ıÂÙÈο, ı· ÂÁÎÚÈı› Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË Î·È ÙÂÏÈο ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

Δ· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ˆÚ¿ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡

¡¤· πˆÓ›·: ∂ÏÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ “∞Ó‰. μ·Ï·¯‹˜” ∂¡∞ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, Ô˘ ‰ÒÚÈÛ Ë

∞ÂÚÔÔÚ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜, ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜” . ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Û ̛· ÏÈÙ‹ Î·È ÛÂÌÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒËÓ ∞Ú¯ËÁfi˜ °∂™ ¶·Ó. ÷ڂ¿Ï·˜, Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Ù·Í›·Ú¯Ô˜ ¡. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ-

ÓÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛΛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜. £˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜” , ›Â, ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ. £˘Ì›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÂΛ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ¤‰Ú·ÛÂ Ô 24Ô˜ Ïfi¯Ô˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1Ô Ù¿ÁÌ· ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ΔË ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ Ï·Ô‡ ÎÈ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÷ڂ¿Ï·˜ , Ô˘ ÙÔÓÒÛÂÈ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ٷ ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. “¡ÔÈÒıˆ ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ·Ù› ›¯· ·ԉ¯ı› Ì ¯·Ú¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ˆÚ¿, ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÙÂÏ› ·ÔÎÔڇʈ̷ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” ÙfiÓÈÛÂ.

√ Δ·Í›·Ú¯Ô˜ ¡. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ Ï·Ô‡ ÎÈ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi ‚ڋΠÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÛÙËı›î ÙfiÓÈÛÂ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ù¿ (Bell-OH 13) ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1961 Î·È ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘, ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È È‰È·ÈÙ¤Ú· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›· ÛÙÚ·ÙÔ‡. “¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ·Ú¯Èο ÂÎ·È‰Â‡ÙËη Û ·˘Ù¿ ÁÈ· 100 ÒÚ˜ ˆ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÚÈÓ Û˘Ó¯›Ûˆ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ· ÃÈÔ‡ÈÙ” .

ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ: ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¢‹ÌÔ˘˜ ª∂Ãπ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤-

ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ô ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î. °È·Ó. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·. Ãı˜ ¤ÁÈÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ º√™¢∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞.∞Ú¤ı·˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ º√™¢∞ °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, Û¿ÚˆıÚ·) Û fiÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÀΔ∞. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ¤ÁÈÓ Ï‹Ú˘ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰fiıËÎ·Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ È‰ÈÒÙ˘ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ô ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ Î·È ı· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ›. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 26 Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·, Ì˯·ÓÈο Û¿ÚˆıÚ· Î·È Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ο‰ˆÓ, Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 2,6 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ . ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ηٿ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·fi ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ˆÛÙfiÛÔ Ï¿‚ÂÈ Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜, Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÂÈÔ‰fiÙË Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, Ô º√™¢∞ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· 26 Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÒÛÙ ¤ÂÈÙ· Ó· Ù· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜- ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·.

μ∂§∂™Δπ¡√

¡¤Ô ¢.™. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ Î·È ¶ÔÓÙ›ˆÓ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ Î·È ¶ÔÓÙ›ˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢.™. ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡¤ÌÙÛ·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª›Á·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ μ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·, Ù·Ì›·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·ÎÚ‹˜, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™˘ÌÂfiÓÔÁÏÔ˘, ¯ÔÚ¢ÙÈο ∞Ó·ÛÙ·Û›· ΔÛÔηӿÎË, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙÔÏÒÓ ∞ı·Ó·Û›· ∞Ú·Ì·Ù˙‹∫·Ù·ÚÙ˙‹.


M·ÁÓËÛ›· 20 ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙË ¢∂À∞ªμ °π∞ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË μfiÏÔ˘ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·¿˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¡›ÎÔ˘, Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·fi Ù· ªª∂ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ù· ÔÔ›· ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ· Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Î.Î. °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˘ §ËÌÓÈÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÂÂȉ‹ Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÌÓËÛ ӷ ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙfiÛÔ ÂÌ¿˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ï·fi, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ “·ıËÙÈÎfi” ÂÓfi˜ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¢∂À∞ªμ, ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‚¿ÛÈ̘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ·Ó ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· Î·È ·Ô‰Ô¯‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜”.

ΔÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑ÒÁÈ· ∂›Û˘, Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÁÈ· ÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑ÒÁÈ·: “Œ¯Ô˘Ì ÏËÚÔÊÔÚËı› fiÙÈ ·fi ÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· Ù˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ· Ù· “ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÈÙÚÔ‹”. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·) ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È fiÛ· ÂÙËÛ›ˆ˜ ‚) ÔÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· Î·È Á) ·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂı› Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ì ÔÈÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·”.

∫·Ê¤˜ Î·È ÙÛ¿È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ∞£∏¡∞, 17.

∏ ηٷӿψÛË Î·Ê¤ Î·È ÙÛ¿È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 2 ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ “The George Institute for International Health”, ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙÚ›· Ì ٤ÛÛÂÚ· ·ÂÏÏ· ηʤ ‹ ÙÛ¿È ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ù¿ 25% ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 2. “∏ Ì›ˆÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 40% ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ›ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ Î·Ê¤‰Â˜ ÙËÓ Ë̤ڷ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¢Ú ƒ¿ÛÂÏ Ã¿ÍÏÂ˚. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÛÙ›·Û ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Û 18 Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û 480.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Archives of Internal Medicine”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ¢. ∫·ÛÏ¿ ¶

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. ∫·ÛÏ¿˜: ∏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ë ÂÔ¯‹”, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ٛÙÏÔ “™ÙËÓ Îfi„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: Ù·Á̷ٿگ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÛÏ¿˜”. Ãı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ı· ÚÔˆıËı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘Û›Ԣ ∫·ÛÏ¿ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›.

ΔfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ï‡Έ̷, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÛÏ¿ ̤۷ ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì›ÏËÛ·Ó Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ΔÔ Ï‡Έ̷ Î·È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ô Î. ¶ÔÏ˘Ì¤Ú˘ μfiÁÏ˘, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ËÌ¿˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ÈÛÙÔÚ›·˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¡. ΔÚÈοψÓ. ΔÔ Ï‡Έ̷ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÈ· Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ΔÚÈοψÓ.

√È Î.Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÈÌ¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘

ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·ÛÏ¿, Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· fiÔÙ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. ªÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢. ∫·ÛÏ¿, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·ÛÏ¿, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒıËÎÂ, Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ÂÔÔÈ›· ÙÔ˘ ˘„ÒÌ·ÙÔ˜ 731, fiÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ›ıËÎÂ Ô ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜, ÙËÓ ÂıÓÈ΋

·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ∂§∞™. “√È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÎÔÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Û ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ∫·ÛÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡ÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ì Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ, Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ·›¯Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘Û›Ԣ ∫·ÛÏ¿ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¡¤· πˆÓ›·: æ‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ∂∞§π™Δπ∫√™,

·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ‡„Ô˘˜ 19,150 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi „ËÊÔÊÔÚ›·. ŒÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ·Û΋ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÎÔÓÈÎfi, ¢ηÈÚÈ·Îfi, ÌË ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ “ÍÂÔ‡ÏËÌ·” Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ Î. ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜ ˘ÔÁÚ¿Ì-

ÌÈÛ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ, ‰ÂÓ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ Î. ª. ª·ÏÏ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ó·ÏÒıËΠ۠·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ¢ÂÓ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È Î·ÈÓÔÊ·Ó¤˜. ∂ͤÊÚ·Û ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ·Ôڛ˜, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó - fiˆ˜ › - ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰fiıËÎÂ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÂÓfi˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ Î. °È·Ó. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ˘ÔÛÙ‹-

ÚÈÍ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÛÙfi¯Ô. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ Ï‹„Ë ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiËÌ·. √ Î. μ. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¢ηÈÚÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ˘Âڷ̇ÓıËΠÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ª›ÏËÛ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ·Ú·‰¤¯ıËΠˆÛÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ô-

ÊÂÈÏÒÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ›Â, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ ÚÔ‹. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÙÂϤ¯ˆÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.Î. ∫·Ô˘Ó¿˜, ∫·˙¿Î˘, ƒ›˙Ô˜, º·ÛԇϷ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ˜ Î·È „‡ÙÈÎÔ˜. ª›ÏËÛ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉÈÒÙ˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ì ÛÎÔfi ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È fi¯È ÁÈ· “ÍÂÔ‡ÏËÌ·” η ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ô-

ÊÂÈÏÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ 2009 ·fi 18 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚‚·Èˆı¤ÓÙ· ¯Ú¤Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› 16.700.000 ¢ÚÒ. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏËÚˆı› ‰¿ÓÂÈ· Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ·fi ÙÔ 1993. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰‡Ô ‰¿ÓÂÈ· Î·È ·˘Ù¿ ÁÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ª›ÏËÛ ÚfiÛÏË„Ë 51 ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ¡, πˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·: ŸÙÈ Â›Ó·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙ· fiÛ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” . Δ. ∫.

√ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙‹ÙËÛ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜

ŒÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ

‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù·. ∏ ¡∞ª ‰È·ı¤ÙÂÈ 750.000 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È 1,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÁÈ· 3.500 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ˆÛÙfiÛÔ ı· Á›ÓÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ.

√ ÓÔ̿گ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ô ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¯ı˜ Ë ·ÙÈÓÔ̿گ˘ Î. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù·¯‡Ù·Ù· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ∏ Î. μÔ˘Ï·ÏÔ‡‰Ë ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi

·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ ¡ÔÌfi , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ¶ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ÈÌ‹ÓÔ˘ 2009 ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ›ÛÙˆÛË 1.700.000ú ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ù¤ıËΠÌfiÓÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 760.000ú. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ Â›‰ÔÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ∑ËÙԇ̠ӷ ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ

‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ›ÛÙˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Û˘, ˙ËÙԇ̠ӷ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ¿ÌÂÛ· ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ›ÛÙˆÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ·, ÛÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿ ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ÂȉÔÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ¤ÛÔ‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘ ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÁÈ· Ó·

ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ. “À¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú· Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ì· ‰ÔıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Û ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ

ÛÂÏ. 24

∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 25

¢∏§ø™∂ √ “π™ÃÀƒ√™ ∞¡¢ƒ∞™” Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ™. °π¢√¶√À§√™ ∞¶∞¡Δø¡Δ∞™ ™Δ√À™ √ƒ°∞¡øª∂¡√À™

ºÏÂÚÙ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Ì ÙÔ °¿ÏÏÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ªÂÓ ∞ÚÊ¿; ÛÂÏ. 24

ª¶∞™∫∂Δ

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÚ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÛÂÏ. 26

“¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ¿ÏÏÔ” ∂

ÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Blue Club. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Í·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ‰¤¯ÂÙ·È ‡‚ÚÂȘ, ÂÓÒ ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ÌÈ· Î·È Ë ∂¶√ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ·fi Ù· ÌËÙÚÒ· Ù˘ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·Ó ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ΔË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ˙ËÙÔ‡Ó ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔÓ “ª·ÁÓËÛ›· Sport FM” Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ Blue Club. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Í·Ó·‚¿˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ¡›ÎË ·ÊÔ‡ ˘‚Ú›˙ÂÙ·È, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ı· ·Ô‚ÏËı› ·fi Ù· ÌËÙÚÒ· Ù˘ ∂¶√. √ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÂÁÒ Â›Ì·È Î·Ù’ ¢ÊËÌÈÛÌfiÓ Ì¤ÙÔ¯Ô˜. ∂›Û˘ ϤÓ fiÙÈ ‰Â ‚¿˙ˆ ÏÂÊÙ¿ ÎÈ fiÙÈ Ù· ‚¿˙ÂÈ ¿ÏÏÔ˜. ∞Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓ ٷ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÚÈÏ›ÎÈ, ÂÁÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· ‰Â ‚¿˙ˆ ÏÂÊÙ¿. ¡· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ù· ‚¿˙ÂÈ, Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ·Ó ‰Â Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ı· ‰È·Ï˘ı›. ∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ë Î·ÎÔ‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÊÙËη ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ¡›ÎË. ΔÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÎÚ‡„ˆ Ù›ÔÙ·, ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÂÌ„· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‹ ÛÙÔÓ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ¶∞∂, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıψÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ·fi ÙÔ 4Ô ÏÂÙfi Ô˘ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ. ∫·È ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ ·Ó ‚Ú›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ı· ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿ÛÂȘ ÙÔ ËıÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó; ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ ·˜ ¿Ó ·˘ÙÔ› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂¶√ fiÙÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÙȘ ·ÏȤ˜ ·Ì·Úٛ˜, ·ÏÏÈÒ˜ ÙÈ ÛfiÈ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜

›ӷÈ; ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË (Û.Û ·Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÂÁÒ ‰ÂÓ Í·Ó·ÏËÚÒÓˆ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚¿˙ˆ ÏÂÊÙ¿. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ¤‰ˆÛ· 40.000 ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘. ∞˜ ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È 400 ¢ÚÒ. ∂ÁÒ Ô˘ Â›Ì·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ͤÓÔ˜ ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿˙ˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÎÔ‡ˆ Î·È ‚ÚÈÛȤ˜; Œ‰ˆÛ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜. ¢Â ı· ¿ÊËÓ· ¤ÙÛÈ 120.000 Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë ¡›ÎË. £· Ù· ¤‰ÈÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿. ∞Ó Ì›ӈ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛˆ ¿ÌÂÛ· ¿ÏϘ 40.000 ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ÕÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë ··Í›ˆÛË Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÈÒÙ˜. ∫·ÙfiÈÓ Â› fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˘ÔΛÓËÛ ÙÔ Blue Club: “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰›Óˆ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Ì ηÙËÁÔÚÔ‡Ó. ∫È ÂÁÒ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÒ: “£· ¤‚·˙ ηӤӷ˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¯›ÏÈ· ¢ÚÒ, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â οÙÈ ÛÙË ¡›ÎË;” ∂ÁÒ Â›Ì·È ÙfiÛÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ù· ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜; ∞˜ ¿ÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ÏËÚÒÛÂÈ Ì ÂÈÙ·Á¤˜ ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙËÓ ∂∂∞” . ∂›Û˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ·Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Ë ¡›ÎË ı· ¯¿ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ϤÁÔÓÙ·˜: “°È· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ‚¿˙ˆ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË ÙÔ Blue Club Î·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ¡›ÎË” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î.

¶ÈÏ¿‚ÈÔ: “•¤ÚÂÙ Ôχ ηϿ ˆ˜ fiÙ·Ó ÂÁÒ ˆ fiÙÈ Ï‡Óˆ ¤Ó· ı¤Ì·, ÙÔ Ï‡Óˆ. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ·. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿Ì ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη 232· ϤÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı·Ú¯Â› Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ· Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ Ë ∂¶√ ÌÂÙ¿, ÂÂȉ‹ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ì·˜ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ·fi Ù· ÌËÙÚÒ· Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔÓ ›ۈ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ϛÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿Ù·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰Â Á›ÓÂÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ∂¶√, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ¡ÈÎÈÒÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Ó· Ì οÓÔ˘Ó Ó· ʇÁˆ, ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∞˘ÙÔ› ÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ó‹Ì·Ù·” .

°ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢ÛË ˙ËÙÔ‡Ó ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È Blue Club ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚȯfiÌÂÓÔ: “ªÂ ·ÓËÛ˘¯›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶∞∂ Ù˘ ¡›Î˘. ™·Ó ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·” . ¶·ÚfiÌÔÈÔ ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Î·È ÙÔ Blue Club, Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘, ∫ÒÛÙ· ∫·ÓÔ‡Ù· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “‡ÔÙË” ÙË ‰È·Ú΋ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÂΉfiıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “π. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: “∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ μÔÏÈÒÙÈÎÔ ∞ıÏËÙÈÛÌfi. ™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ô˘ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¢¯ËıÔ‡Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·”. ™ÙË Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· ÂȉÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ‚Ú·‚‡ÛˆÓ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· Ì·ÛÎÂÙÈÎfi. £· ÙÈÌËıÔ‡Ó ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÂÙÂÚ›˙È ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ϤÔÓ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∂›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡Ù¿ÁÎÚ·˜.

ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË º. ΔÂÚÏÈÁοÎË ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√™ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ºÒÙË ΔÂÚÏÈÁοÎË Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∞√¢μ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ - ¢¿ÊÓË - §Â¯ÒÓÈ·) Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞°∂Δ. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 15.30 ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¡Â¿ÔÏ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ı· ÙÂÏÂÛı› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È ı· ·Ô‰Ôı› ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

√ ºÂÏ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ √ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ô ª¿ÈÎÏ º¤Ï˜, ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË “ªÔÓÔÌ·¯›· Ù˘ ¶ÈÛ›Ó·˜” Ì›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÛÙÛÂÛÙÂÚ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÈϤÎÙˆÓ, ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞ÚÎÂÙÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ Ë ºÂÓÙÂڛΠ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ, Ô ƒ¿È·Ó §fi¯ÙÈ Î·È Ô ¶ÔÏ ª›ÓÙÂÚÌ·Ó, ·¤Û˘Ú·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË, ·ÏÏ¿ Ô ºÂÏ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ fi¯È ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ηıÂÌÈ¿ ·Ô ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ 36 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, 18 ¿Ó‰Ú˜ Î·È 18 Á˘Ó·›Î˜. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 14 μÚÂÙ·ÓÔ‡˜, 13 πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ÂÙ¿ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ºÂÏ˜ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ÙËÏÂÔÙÈο Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ¯ÒÚ˜.

™Δ√ Δƒπ∏ª∂ƒ√ Δ√Àƒ¡√À∞ ¶√¢√™º∞πƒ√À ¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø™∞¡ ¡∞ª ∫∞π ∞¢∂¢À

¡È΋ÙÚÈ· Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ “∫ÔÈÓÒÓ μ·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” , ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡.

Δ

√È ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÌÂٷ͇ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∞¢∂¢À. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·Ïfi ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÎÔfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ∂¢√£ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ̤۷ ÛÙ· Á‹‰·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ··Ú¯‹ Ì›·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¿ÚÈÛÙ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Û ¢ڇÙÂÚÔ Ï¿ÓÔ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚԤϢÛË, ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÛÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·. ¡È΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›-

ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓÒ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ë ∞¢∂¢À, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ›ÙË ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ∂¢√£ ¡ÔÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ʛϷıÏÔÈ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª›¯·˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ÿÚ˘ §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫Ô˙¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·ıÏËÙÒÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∂¶™£. Δ¤ÏÔ˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ

ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î. ¡ÙÔ‡Û·Ó ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÂÓÒ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÔÓÔÌ‹ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÊÔÚ›˜ Ì ÙȘ ·ÔÓÔ̤˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÓÈ΋ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË 8Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤Ϸ‚ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡Ùfi¯· ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ ÛÙ· 400Ì ÂχıÂÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ ÙÔ˘ √∂∞¡∞μ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞¸Ê·ÓÙ‹.

£

°Ú¿ÊÂÈ Ô §∂ÀΔ∂ƒ∏™ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√™ - Èڛ˜ οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â›‰ÔÛË Î·È ¤ÎÏËÍË ¤ÁÈÓ ÙË ∫˘Úȷ΋ Ë ÚÒÙË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· . √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Ú·Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ fiÚÈ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. -™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· π. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂∞∫ ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÙÔ 2008. £· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÎÔχ̂ËÛË Î·È ÙÔÓ √∂∞¡∞μ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ 8Ô˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ Û ·ÁÒÓ˜, Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘, Ë ª·Ú›· ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË, Ë ÕÚÙÂÌȘ §ÈÔ‡Ë, Ë ™·Ú·Á·Ó›‰· ƒ¿ÓÈ·, Ë ∞ÁÁÂϤÙÔ˘ ∂‡Ë Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ Î·È ·fi ÙÔ ¡√μ∞ Ë ∏ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë ñ °·˚Ù·Ó›‰Ë, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ . ∞fi ÙË ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √À∫ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ë °È·Ï›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÔÈ ÙÚ›‰˘Ì˜ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÕÓÓ·- ª·Ú›·, μ·ÛÈÏ›·-¶·ÁÒÓ·, ∂ÈÚ‹ÓË-

● ∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ı· ÙÈÌËı› ·fi ÙÔ˘˜ ∞√¢μ Î·È ∂∞∫

ª·Ú›Ó· Î·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ë ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È Ë ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ∂˘ÌÔÚÊ›· °È· ÙȘ ηٷ‰‡ÛÂȘ ÔÈ: ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜,

∞ʤÓÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ªÔ˘Ú·˙¿Ó· ™Ù˘ÏÈ·Ó‹. ∞fi ÙË Ù¯ÓÈ΋ ÎÔχ̂ËÛË ÔÈ: ∑ËÁÚ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÙÂÓ¿ ™ÔÊ›·, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË ∞ÔÛÙÔÏ›·. - ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙË ÈÛ›Ó· ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √∂∞¡∞μ Î·È ÙÔ˘ ¡.√. ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘ Ô˘ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¡È˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ .√È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙË ÚÔfiÓËÛË Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜. -¶ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞√¢μ Ì ÙÔ ¡√μ∞. ¶·Ú¿ÔÓ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √À∫ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ËÏÈ˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∞˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È fiÙ·Ó ‰··ÓÔ‡ÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. -∏ ¶∂ ÎÔχ̂ËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞√¢μ Î·È ÙÔ ∂∞∫ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û¯ÔÏ‹ ÎÚÈÙÒÓ ¯ÚÔÓÔÌÂÙÚÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÔÓ¤ˆÓ, ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ӤԢ˜ ÎÚÈÙ¤˜ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ οı ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

23

√π ¢À√ √ª∞¢∂™ £∂øƒ√À¡Δ∞π Δ∞ ª∂°∞§∞ º∞μ√ƒπ °π∞ Δ∏¡ ∫∞Δ∞∫Δ∏™∏ Δ√À ΔπΔ§√À ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ƒ‹Á· Î·È £ËÛ¤·  ÌÔÓÔÌ·¯›· ƒ‹Á·£ËÛ¤· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì 28 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰›ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË), ÂÓÒ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

√ ƒ‹Á·˜ ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ (ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi 28 ‚·ıÌÔ‡˜) ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÓÂÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Ì 3-0, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ , ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ ÚȷΛ‰Ë˜, ‰ËÏÒÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “∏ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚËıԇ̠ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. ∂›Ì·È ¿Ú· Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ˆ

Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£ Ì ÙËÓ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ 10Ë ÛÙË °’ ÙÔÈ΋. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ΔÔ “ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ” ÌÂٷ͇ £ËÛ¤· Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∫ÒÛÙ·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ӛÎË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . 줂·È·, ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™Â ·ÒÏÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÏ›˙ÂÈ

Δ

√ £ËÛ¤·˜ ∞ÁÚÈ¿˜

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ôχ ηÏÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∞˘Ùfi ‚ÔËı¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·” . ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó: “Œ¯Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÌÈ· Ó·ÓÈ΋ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ∫·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÚÒÙÔÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” . π‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ ÏËÓ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ‚ϤÂÈ Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ¢ËÌ‹ÙÚË §˘Ú›ÙÛË Î·È ∫Ò ÛÙ· ΔÛÈ·ÓÙ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηχÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.

√ £ËÛ¤·˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

Ù˘ ∞’ ∂¶™£, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ó· Û˘ÁηÙÔÈΛ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ §¿ ΢ ™ÈÒÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. √ £ËÛ¤·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ì 1-0 ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔÓ §¿ÎË ™ÈÒÌÔ Ó· ̤ÓÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰·: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È· ‹Ú·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ‰›Î·ÈË ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∂›¯·Ì ηχÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·˘Ù‹ Ë Ó›ÎË ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô £ËÛ¤·˜ Î·È Ô ƒ‹Á·˜” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜: “£· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. ∞˜ ÌË Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô £ËÛ¤·˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ÛÙÔ

∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£, ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È·. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·È ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÁÈ· Ì·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ §¿ÎË ™ÈÒÌÔ˘.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ¶Ôχ ηϋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤ÓÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒ‹Á· Î·È £ËÛ¤· Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∏ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ Ì 2-1 Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›· ʤÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ù· ËÁ·›ÓÂÈ ÂÚ›ÊËÌ·. “∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘

ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ¤ÌÂÈÚÔÈ ·›ÎÙ˜. ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ Û Ӥ· ·È‰È¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜. ∞fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ¢Ë Ì‹ÙÚ˘ ƒÔ‡ÊÔ˜ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ªfiÚ·˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£, ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ∞∂§.

√ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂ÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È Ë Ó›ÎË ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó· Â›Ó·È ÌÔÓfi-

‰ÚÔÌÔ˜. “£· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙ·ı‹Î·Ì ¿Ù˘¯ÔÈ. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË, ηıÒ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó 23 ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ˆ˜ ÔÌ¿‰· Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ fiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È. £· Ú¤ÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ì·˜ Ì ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ϤÔÓ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜. ∞fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·„¿Ï˘ (ıÏ¿ÛË ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ), ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ï¿Û˘ (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ¯È·ÛÙÔ‡ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ), ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∞ÔÛÙfiÏË Δ·Ó¿ÁÈ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ¡›ÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫ÒÛÙ· ∫Ú·Ó¿ Î·È ¡›ÎÔ˘ ∑·ÊÂÈ Ú¿ÎË. ∂›Û˘, Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘ÙÛÔΤڷ˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.

¢ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÙÚ›ÙË Ù˘ ηٿٷ͢ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ηıÒ˜ Î·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™ÙË μ’ ∂¶™£ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞.∂. 2002 ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¢fiÍ·, ÂÓÒ ÔÈ ™·Ú·ÎËÓfi˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ô˘ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË Á’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ÚÂfi. ŒÙÛÈ, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÚΛ Ó· οÓÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ. ∏ ∞¶√μ Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·, Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

μ’ ∂¶™£

∞’ ∂¶™£

™¿‚‚·ÙÔ ¡Â¿ÔÏ˘ (3 Ì.Ì.) ¢¿ÊÓË-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ¢·Ïԇη˜ ∞., ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∫·ÓÈ¿˜. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ (3 Ì.Ì.) ªÈÎÚÔı‹‚˜-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜: ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÁÁ¿Ú˘, ªˆÚ·˝ÙÔ˘. ∞ÂÚÈÓÔ‡ (3 Ì.Ì.) ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡∞ıÏ. ŒÓˆÛË 2002:ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ÷ڂ¿Ï·˜. ∂Δμ∞ (3 Ì.Ì.) ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-¢‹ÌËÙÚ·: ∫·ÙÛ·Úfi˜ ∫., ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜. πˆÏÎfi˜-∫ÈÛÛfi˜ 3-0 ·.·. ∫˘Úȷ΋ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ (11 .Ì.) ™·Ú·ÎËÓfi˜∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ (11 .Ì.) ∂ıÓÈÎfi˜-¶ËϤ·˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (1.30 Ì.Ì.) ™ÎfiÂÏÔ˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢., ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘. ÃÏfi˘ (3 Ì.Ì.) ÃÏfiË-ª˘ÚÌȉfiÓ˜: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘.

™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (3 Ì.Ì.) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÎÚfiÔÏË: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” (3 Ì.Ì.) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-£ËÛ¤·˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (3 Ì.Ì.) √ÚÌ›ÓÈÔ-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ª·ÙÛԇη˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∫·Ó·Ï›ˆÓ (3 Ì.Ì.) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ª·ÚÎÔÓ›ÎÔ˜. ∫˘Úȷ΋ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” (11 .Ì.) ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘. ∂Δμ∞ (11 .Ì.) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜: ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ (12Ì.) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ∫Ô‡ÛÙ·˜, ∞. ¢·Ïԇη˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (3 Ì.Ì.) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·˜: ª·ÙÛԇη˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ∞ÂÙfi˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∂Ú¤ÙÚÂÈ·˜ (3 Ì.Ì.) ∞Á¯›·ÏÔ˜-¶·-

Á·ÛËÙÈÎfi˜: ∫ÚËÙÈÎfi˜ °., μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·˚Ú¿Ì˘. μÔËıËÙÈÎfi ∂∞∫ (3 Ì.Ì.) ∞¶√μ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ (3 Ì.Ì.) ¢È·ÁfiÚ·˜-ΔÔÍfiÙ˘: ªÈÎÈÚ‰ÈÙÛÈ¿Ó, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∫˘Úȷ΋ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ (3 Ì.Ì.) °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜-ÕÚ˘ ∞ÓıÔÙfiÔ˘: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, §·Áfi˜. ∑·ÁÔÚ¿˜ (3 Ì.Ì.) ∑·ÁÔÚ¿-¢ËÌËÙÚÈ¿˜:¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ª·˚Ú¿Ì˘. ∫ÚÔΛԢ (3 Ì.Ì.) ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ-∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: ªˆÚ·˝Ù˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. *ƒÂfi: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ

∏ ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™Â ‰˘Ô ‰fiÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÌ‚fiÏÈÌË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂.¶.™.£. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ΔÂÙ¿ÚÙË 23/12 ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ -ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ §Â¯ÒÓÈ·-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜

∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ΔÂÙ¿ÚÙË 6/1 ∞ÎÚfiÔÏË-∞ÂÙfi˜ £ËÛ¤·˜-¡.∞. ¡›Î˘ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-√ÚÌ›ÓÈÔ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.

μ’ ∫·ÙËÁÔÚ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ΔÂÙ¿ÚÙË 23/12 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ∏Ú·ÎÏ‹˜-™ÎfiÂÏÔ˜ ÃÏfiË-ªÈÎÚÔı‹‚˜ ¢‹ÌËÙÚ·-πˆÏÎfi˜ ÕÓı. °·˙‹˜-∂ıÓÈÎfi˜

μ’ ∫·ÙËÁÔÚ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ΔÂÙ¿ÚÙË 6/1 ∞.∂. 2002-ÕÚ˘ ªÂÏ. ¶ËϤ·˜-¢¿ÊÓË ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¢fiÍ· ∞ÂÚ. ƒ.º. ∫ÈÛÛÔ‡-™·Ú·ÎËÓfi˜ 0-3 ·.·.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 13.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) ∞¡Δ1 14.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “32” -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 13.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 14.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “32” -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 21.45 ª·˚¿ÌÈ-√ÚÏ¿ÓÙÔ -ª- (¡μ∞) NOVASPORTS 3 18.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∂∞ ¶·ÙÚÒÓ -∑(∞1 ‚fiÏÂ˚) 22.00 ¡ÙÚ¿ÁÎÔÓ˜-ªÈ¿ÚÈÙ˙ -∑- (Ú¿ÁÎÌÈ) NOVASPORTS 4 18.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-™ÙÔ˘ÚÌ ΔÛ¤¯ÔÊ ∑- (fiÏÔ) 20.50 ¢ÈÂıÓ¤˜ ª›ÙÈÓÁÎ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ∑NOVASPORTS 7 14.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑20.00 ÕÚ˘-¶∞√∫ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT 13.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 14.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “32” -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) CONN-X TV SPORTS 1 19.00 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) 21.30 ™¿ÏÎÂ-ª¿ÈÓÙ˙ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV SPORTS 3 21.00 ª·Ï›Ó-ªÂÚÛfiÙ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÂÏÁ›Ô˘)

ƒπª¶∂ƒπ

“£¤Ïˆ Ó· ηٷÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ ™Δ√¡ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ºÚ·ÓÎ ƒÈÌÂÚ› ̤ۈ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Bild. √ √‡ÏÈ Ã¤Ó˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Û‡ÓÙÔÌ·, ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·ıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. “º˘ÛÈο ÙÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ Â›Ó·È Ì›· Èı·ÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ‹ ÙËÓ ÿÓÙÂÚ. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Á¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÛÙËÓ Bild.

¢·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Ô ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ ¢À¡∞Δ∞ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ¡ÙÈfiÁÔ ™ÈÛÙfiÓ Î·È ¡¿ÙÛÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ·fi ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ·, Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ªÔÎÙ¿Ú ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ Î·È ¡ÙÈ·Ïfi. ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ·ÊÔ‡ ÔÈ μÔȈÙÔ› Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¡ÙÈ·Ïfi, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ΔÔ ÚÒÙÔ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡, Ì ÛÎÔfi Ó· ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙÔ ·¯˘Ïfi ÙÔ˘, ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ °π∞ Δ√¡ ∞™√ Δ∏™ ª∞ƒ™∂´° ∞¡∞º∂ƒ√À¡ °∞§§π∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞

∞ƒ∏™

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ...‚fiÌ‚· Ì ªÂÓ ∞ÚÊ¿ Ô “£Ú‡ÏÔ˜”;

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ∫¿Ï‚Ô Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi ª∂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›-

ª∂Δ∞ Δπ™ ¡π∫∂™ ª∂ ∏ƒ∞∫§∏ ∫∞π ¡Δπ¡∞ª√ μ√À∫√Àƒ∂™Δπ√À

˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (19:00) Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Î·È ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ΔfiÓÈ ∫¿Ï‚Ô Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘. √ πÛ·Ófi˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË. ∞fi ·˘Ù‹Ó ı· ÎÚÈı› Î·È ÙÔ ·Ó ı· ‰ÒÛÂÈ ‹ fi¯È ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ™ËÊ¿Î˘ ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙËÓ Ì¤ÛË ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Ô ¡Ù·Ú›Ô ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·ÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÒ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ∫¿ÚÏÔ˜ ∞Ú¿ÓÔ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì Ì ӛÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ¡›ÎË Ô˘ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ηϿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. £· ·›ÍÔ˘Ì Ì ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. ∂Ì›˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï‡ԢÌ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂›Ì·È ¿Ú· Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰·. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ı· ¤ÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ÂÁÒ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯ËıÒ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÕÚË. ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÌ›˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜” .

∞ÔÎÙ¿ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô ¶∞√ √

¶ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ª¿Ï·Á· ÁÈ· ∞ÌÚ¤Ô˘

* ™‹ÌÂÚ· Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÂÙ¿ ÙÔÓ ƒÈΤÏÌ (Ë ¶∞∂ ¿ÓÙˆ˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ¿ÛÔ˘) ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· ·ÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ °¿ÏÏÔ, ªÂÓ ∞ÚÊ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È ·Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “Equipe” ·ÏËı‡ÂÈ ÙfiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ‚fiÌ‚·. √ °·ÏÏÔÙ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜.

ª

™ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· οÓÔ˘Ó, fï˜ Ù· ͤӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ԢΠÔÏ›Á· ÔÓfiÌ·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿. ΔÔ Ó¤Ô fiÓÔÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ªÂÓ ∞ÚÊ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ó‡ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ª·ÛÛ·Ï›· Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. º˘ÛÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ - ‰›¯ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ - fiÓÔÌ· Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °·ÏÏ›·˜ ·fi ÙÔ 2007, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “Û·ÌÈÔÓ¿” , Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÚȤڷ ·fi Ù· 17, Ô ªÂÓ ∞ÚÊ¿ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·›ÎÙ˘. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ °·ÏÏÔÙ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ª·ÚÛ¤ÈÁ ·fi ÙÔ 2008 Î·È Û 42 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ, ÂÓÒ Ù· ÚÒÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù· ›¯Â οÓÂÈ ÛÙËÓ §ÈfiÓ fiÔ˘ ·fi ÙÔ 2004 ˆ˜ ÙÔ 2008 Û 64 Ì·Ù˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °·ÏÏ›·˜ ¤¯ÂÈ 7 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 13.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜.

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· §Ô‡· §Ô‡· ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ ı· ÎÚÈı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ΔÚ¤˙ÔÚ §ÔÌ¿Ó· §Ô‡· §Ô‡· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô˜ ÊÔÚ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. Δ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È Ô ∞ÊÚÈηÓfi˜ ¿ÛÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∑›ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 14.00. ¢Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙËÓ ÌÂÙ¿ ΔÂÓ ∫¿Ù ÂÔ¯‹, Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡fiÏÈ· Ó· ‚ϤÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÓÈο Î·È Ó· ·ÔÎÙ¿ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ¯ÚfiÓÔ Î·È ËÚÂÌ›· Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙ· ÎÔÌ‚Èο Ì·Ù˜ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ¡ÙÈÓ·Ìfi μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Ù¤ıËΠÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ËÚÂÌ›· Î·È Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÛÙÔÓ ¿Û¯ËÌÔ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ √∞∫∞, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË. “∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·˘Ùfi, ÙÔ ‚Ϥˆ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. H ‰È·ÎÔ‹ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ηχÙÂÚÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÎÔ˘‚·Ï¿ ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ŸÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÁÓˆ-

Ú›˙ÂÈ Ô‡ ˘ÛÙÂÚ› Ë ÔÌ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi μÔ˘Î. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ fiÛˆÓ ÌÔÚ› Ó· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÈÓ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·˜. √ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ › ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ¢ÂÓ Ì›ÏËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠۯÂÙÈο, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡: “√ Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÔÌ¿‰·” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ √∞∫∞, ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Â› Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi.

μÚ·‚‡ÙËÎÂ Ô ¡›Ó˘ ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ MVP Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¤Ï·‚Â Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi μÔ˘ÎÔ˘-

ÚÂÛÙ›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞. √ Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛ ÌÂÙ¿ ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË. “∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı¿ˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘. ∞Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘Ùfi Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ̤ӷ. ΔÔ ¤„·¯Ó· ηÈÚfi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ‹Úı ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. √È Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ˘‹Ú¯Â ›ÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯¿ÚËη ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ó›ÎË ı· Ì·˜ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÒÚ· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞™. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó· ‚·ıÌfi οو ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ηϤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜“ °È· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔÓ Û¤‚ÔÌ·È Ôχ. ∂›Ì·ÛÙ ̷˙› ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ì·˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . √ ¶·‡ÏÔ˜ Δ̷ۛ˜, Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ¡›ÓË, › ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘: “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ΤډÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂȘ Ù· ‚Ú·‚›·. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙË... ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·›ÎÙË. ™ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ú·ÓÙfiÓ·, ÛÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂϤ, ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙÔ ™·Ú·‚¿ÎÔ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‚ڋηÌ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘” .

√π Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÌÚ¤Ô˘ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÕÚË ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛË, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ∞ÌÚ¤Ô˘ ÙˆÓ 19 ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙ· 14 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÂÓÓ¤· ÔÌ¿‰ˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “˙ÂÛÙfi” ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ª¿Ï·Á·. ΔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ·ÏÈfi˜ ÊÈÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÚ¤Ô˘, ¡Ù¿ÚÈÔ ™›Ï‚·, Ô˘ ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â (ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ fi‰È) ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë. ŒÓ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∞ÌÚ¤Ô˘ Ì›ÏËÛ Û πÛ·ÓÈο ª¤Û· Ù˘ ª¿Ï·Á·, ÛÙ· ÔÔ›· › ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·: “À¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙËÓ ª¿Ï·Á·, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙȘ ™·Ó §ÔÚ¤Ó˙Ô, ¡·ÛÈÔÓ¿Ï ¡Ù ªÔÓÙ‚ȉ¤Ô, Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎfi” , ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ ¿ÛÔ˘, ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ªÔ˘Ó›ı.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

25

√ ¶ø™ ¶ƒ√∞¡∏°°∂π§∂ ã∂™ ™Δ∏ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÀ¶√À √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δø¡ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫ø¡” ™∞∫∏™ Δ™πø§∏™

∫ÔÓÙ¿ Û ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Δ

ËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‚‰ÔÌ·‰È·›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂. ∂›Û˘, ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Û ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ “ÔÓ¿” Ë ÔÌ¿‰·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙˆÓ Ã·ÓÈÒÙË Î·È ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÛÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È Ë Ó›ÎË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì Ì ӛÎË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ʇÁÂÈ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ‹ÚÂÌÔÈ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¶ÈÔ Ôχ fï˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÛÔ Ôχ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È fiÛÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ „ËÏ¿. ∫·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÙÔÓ›˙ˆ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ã·ÓÈÒÙË Î·È ∫ÔÓÙ¤ˆÓ: “°È· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ‰‡Ô Â›ÏÂÎÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ (ÛËÌ. ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ÷ÓÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ), ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›̷ÛÙ Û ¿Ú· Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·˘ÙÔ› ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. Ÿˆ˜ ›¯· ÙÔÓ›ÛÂÈ - Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ - ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ŸÌˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ì¿Ù˙ÂÙ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ∑‹ÙËÛ· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜. ∂Λ ¤¯ˆ ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÌÂÙ·Áڷʤ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ›. ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ı ηÏÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· Â›Ó·È Û ËÏÈΛ· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ-

΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜. ∫¿ı ηÏfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û ÔÈ· ı¤ÛË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ΢ڛˆ˜ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıԇ̠ÂÈıÂÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹” .

“¡›ÎË ¿ÛË ı˘Û›· Ì ∫·Ï·Ì¿Ù·” √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú· ·fi ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·: “™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ı· Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. 줂·È·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ηχÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË, fï˜

Ú·ÏÈÛÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· Î·È ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙË Ó›ÎË” . ∫·ÙfiÈÓ Ô Î. ΔÛÈÒÏ˘ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ: °È· ÙÔ ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÈÎÙÒÓ ·Ô-

ÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿: ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ͤÓÔÈ, ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› Î·È ÌË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¿Ú· Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜. ∞Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô” .

°È· Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·: “∂›Ó·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ „¿¯ÓÂȘ ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È ‹Á·Ó fiÏ· ÛÙÚ·‚¿. ∏ ÔÌ¿‰· ¤·ı ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∂˘fiÛÌÔ˘ ηٷÎχÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó¢ÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Â›¯·Ì ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· fiÙ·Ó ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·. ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì “fiÏÔ” ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÁË‰ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ Í¤ÚÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٤ÛÛÂÚȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È ¤Ù˘¯Â ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·. ŸÏ· fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¤È·Ó·Ó, ÂÓÒ ‰Â¯ı‹Î·Ì ٷ ÁÎÔÏ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¿Ì˘Ó·. ΔÔ 2-0 ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˜ ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Î·È Ì·˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î¿Ó·Ì ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì fï˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ó· Í·Ó·Ìԇ̠ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ◊ÚıÂ Î·È Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÏÔ‡Ù,

ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÌÔÈÚ·›· ÙÔ Ì·Ù˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ·ÛÙԇ̠„˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ ‹Ù· ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ, fï˜, fiÙÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” . °È· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ú¿ ÙËÓ Ì¤ÙÚÈ· ÔÚ›· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·: ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞Ó Ì›ÓÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ∏ μ’ ÂıÓÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı›. ∞Ó “Û¿ÛÂÈ” ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏËÏÔÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜”.

√ √§Àª¶π∞∫√™ £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∂π Δ∏¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Δ∏¡ ∫∞§∞ª∞Δ∞ ™Δ√ ∂∞∫

ªÂ ËÁ¤ÙË ÙÔÓ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë * ¢ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”  ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ∂∞∫ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·.

ª

√ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÚ›· ÚÔÛ¯‹ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜, ÂÓÒ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Î·È Ó· ËÁËı› Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” Â›ıÂÛ˘. √È §¿ÌÚÔ˜ ÷ÓÈÒÙ˘ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ ¤·„·Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·

Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù˘Èο ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÚ·˘Ì·Ù›·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜.

¢ÒÚ· ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Ë ¶∞∂ H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·fiÏ˘Ù· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· μ & º ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ United colors of Benetton & Sisley ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤-

¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∫·Ï·Ì¿Ù· ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∫·Ï·Ì¿Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 18:00, ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ·

Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ √¶∞¶ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: * ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ (ı‡Ú· 1) Î·È 15 ¢ÚÒ (ı‡Ú˜ 35). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË £‡Ú· 6.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 18:30, ÛÙËÓ ·›-

ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ, ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Ê¤ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÂÈϤÔÓ ÂȉÈ΋ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÔÎÙÒ Ô‰‹Ï·Ù·. ∂›Û˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› Û¿ÓÈÔ ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÒÚ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. °È’ ·˘Ùfi ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (18.00) Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·Ï‡ԢÌ ÛÙËÓ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÿ۷Ì οÔȘ Ì¿¯Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÌ›˜ Â›Ó·È Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∞fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club, πˆÏÎÔ‡ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00-22.00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 10 ¢ÚÒ” .


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ª¶∞™∫∂Δ

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞¶√ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª): ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ 14:00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚȪ·ÚÔ‡ÛÈ: ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫·Ú·Û›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 §·Áο‰· 17:30 ∂ÚÌ‹˜ §·Áο‰·-¶·ÁÎÚ¿ÙÈ: •ÂÎÈÓ¿Î˘, ¢ÂÛÏ‹˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, ™¿Ì·Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫‡ÂÏÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23/12 π‚·ÓfiÊÂÈÔ 16:00 ∏Ú·ÎÏ‹˜¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔ‡Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ ∫˘Úȷ΋ 20/12 ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ 12:00 ÕÚ˘¶·Ó·ıËÓ·ÈÎfi˜: ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ÚÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 20/12 ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ 16:00 º™ ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∞∂ ¶˘Ï·›·˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫, ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù·Ô‡Ï·˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 12:00 ∞Ó¿Ï˄˶∞√∫: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ªfiÚÊË (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 20/12 ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ 18:00 ¡›ÎË-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜: ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÚÙ·ÈÌ¿Ï˘ , º¤Îη˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 20/12 ∞‰¤Ó‰ÚÔ˘ 18:00 °·Ï·Í›·˜ ∞‰¤Ó‰ÚÔ˘ √Úʤ·˜ ¡. ™ÎÔÔ‡: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, §·‰¤Ó˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ∂›Û˘ Ô ™.¢.∫.ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19:00-21:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 2421031403.

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂π √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ∏™ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏™ °πøƒ°√™ μ§πøƒ∞™

“¶Ï¤ÔÓ Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È fiÏÔÈ” ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‚Á¿˙ÂÈ “·ÛÚÔÚfiÛˆË” ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ªÂ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Û ÂÓÓ¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘. “¶Ï¤ÔÓ Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹ “ÂÚÈ¤ÙÂÈ·” ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ fiÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ›¯·Ó ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ “ÂÈ‚›ˆÛ‹” Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËΠηı·Ú¿ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÓÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ‰È·ÊÔÚ¿˜ fiÓÙˆÓ. ¶ÈÔ

Ó·ÎÔÈÓÒıËηӷfi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞1 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 ∫ÏÂÈÛÙfi ª¿Ú·˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 17.30 ÿηÚÔÈ-°™ μfiÏÔ˘:¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ ÃÚ., °Ú·ÌÌ·Ù›·: ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, °È‰¿ÚË, ƒÂÙ˙ÂÏ¿˜, ∫Ô˘Û·˝Ù˘ ∫ÏÂÈÛÙfi ¶·Ï·Ì¿ 17.30 ΔÈÙ¿Ó˜∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú.:¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ô˘ÎÔÏ›ÙÛÈÔ˜, ΔÛÔ‡ÓÙÛÔ˘Ú·˜, °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¢Ô˘Ì¿Ó·˜, ƒ›˙Ô˜, ª·Ï¿ÙÛÔ˜, ¶·¿˜ ÃÚ. ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 18.00 ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›Î·È·:¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ª·Ú·Ì‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, º·ÚÌ¿Î˘ ∫ÏÂÈÛÙfi ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 18.00 ŒÓˆÛË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡:¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÁÒÓ˘, ¶··ÊˆÙ›Ô˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °È·ÓÓԇϷ, •ÈÊÙfi˜, ∫¯·ÁÈ¿˜, μ¿ÚÓ·˜ ∫ÏÂÈÛÙfi Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ 17.00: ∞ÌÂÏÒÓ·˜∫ÂÚ·˘Ófi˜:¢È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ¶·ÓÙ·˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶¤ÙÛÈÔ˘, ÃfiÚÙË, ΔÛÈÔÙÈÓfi˜, ¡ÈÎÔÏÔ‡Ï˘ ∫˘Úȷ΋ 20/12 ∫ÏÂÈÛÙfi ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 11.30: ™ÎÈ¿ıÔ˜-∫·Ú‰›ÙÛ· :¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜/°Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘ ∞2 ∂™∫∞£ ∞’ ŸÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 ∫ÏÂÈÛÙfi ∞Á. £ˆÌ¿ 17.30: ∂ıÓÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜-ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÔ‡ÛÈ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘, ƒ¿ÌÌÔ˜ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜ 17.30: ∂∞ §¿ÚÈÛ·˜-¶ÂÚÚ·È‚fi˜: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¢ËÌÙÛ›ÎÔ˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, °ÂڷΛÓË, ªËÓ¿˜ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÈ¿˜ 17.30: ∂ÚÌ‹˜

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 670 fiÓÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 609 Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı›. √È 14 ‚·ıÌÔ› Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏϤÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, fiÔ˘ ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ∞ÂÙfi ∫ÈÏΛ˜ Î·È ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Èη-

ÓÔÔÈË̤ÓÔ˜: “∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿. ∫·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Î·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· Ù· ËÁ·›ÓÂÈ ÂÚ›ÊËÌ·. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ 14 ‚·ıÌÒÓ Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ›, ·ÏÏ¿ ıˆÚÒ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙËÚ›˙ˆ ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ οӷÌÂ. ÿÛˆ˜ ÛÙËÓ

·Ú¯‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ۛÁÔ˘Ú· οÔÈ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη Î·È ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì οÏÏÈÛÙ· Ó· ›¯·Ì ÓÈ΋ÛÂÈ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ı¤ÏÔ˘Ì fiÏ· ‰Èο Ì·˜. ∞˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ” . ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ÚÔÔÓËÙ‹ Â›Ó·È fiÙÈ “ϤÔÓ Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Î·È Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ fiÙ·Ó Â›Û·È ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∂Ì›˜ fï˜ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ·˘Ùfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ú¿ÁÌ· Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› ȉȷ›ÙÂÚ·” . ªÂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ·fi ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·›˙ÂÈ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÛÙ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ 12Ô ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 13Ë ı¤ÛË. øÛÙfiÛÔ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ: “ªÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›· Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. Œ¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹-

ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ‰È·ÊÔÚ¿, Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¢ÂÓ Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙ fï˜. ÕÏψÛÙ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·” . ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ º›ÏÈÔ Î·È ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜. √È Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, Ô ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ ÁÈ·Ù› ¤Û·Û ¤Ó· ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, Ô ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÂȉ‹ ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚıÚÔÛÎfiËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÛÙ· ›ÛÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. £·Ó¿ÛË ¢¤ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6973757133.

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞ÁÈ¿˜-ª‡ÙÈη˜: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ÷Ù˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °È·ÓÓ‹, ªϤÙÛ·, Δ˙ÈÌÔ‡ÚÙÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙfi ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ 17.30: ¢›·˜ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡-ºÔ›‚Ô˜ 2002. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Úȷο΢, ¢fiÙ·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ÷ڛÙÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ªˆ¸Û‹˜ μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 17.30: £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫.. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, º¤Îη˜ μ’ ∂™∫∞£ ∞’ ŸÌÈÏÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 20/12 μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 16.00: Basketball Club-∞∂ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ª¤˚ÂÚ. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙfi º·ÚÛ¿ÏˆÓ 13.00: °™ º·ÚۿψÓ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·Ú·Ì‹˜, μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ÷ڛÙÔ˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 14.30: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-°™ ¢ÈÏfiÊÔ˘: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÔ‡ÛÈ·˜ ™, ∫Ï›ÙÛ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘, ¶Ôχ˙Ô˜ ∫ÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜ 15.00: ¡.∞ ¡›Î˘-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ™ÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ¶Ôχ˙Ô˜, μÂÏÂÙ˙¿˜ ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 ∫ÏÂÈÛÙfi ∞Á. £ˆÌ¿ 13.30 √Ï˘ÌÈ¿‰·-πˆÓÈÎfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ƒÔ˘Î¿˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¡·ÓÔ‡ÏË, ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘ ΔÂÙ¿ÚÙË 23/12 ∫ÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜ 16.00 ¡›ÎË-∞Ó¿ÏË„Ë: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·-

ÚÔ˘ÛÔ˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘, μÂÏÂÙ˙¿˜. ∫˘Úȷ΋ 3/1 ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 12.00 ∞Ó¿ÏË„Ë-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ª¤˚ÂÚ. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜ ∫ÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜ 17.00: πˆÓÈÎfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-¡›ÎË: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢, ª·ÎÚ‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™Ù¿ÌÔ˜ ¶·›‰Â˜ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 ∫ÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜ 16.00 ¡›ÎË∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ª·ÎÚ‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 19.30 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-¡.∞ ¡›Î˘: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., °È·ÓÓÔ‡Ï˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, μÂϤÙ˙·˜ ∫˘Úȷ΋ 20/12 μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 09.30: °™

μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, ™Ù·ı¿Î˘ ¶.. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜ Basketball Club-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞Ó·‚ÔÏ‹ ∫˘Úȷ΋ 3/1 ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 10.00 ∞Ó¿ÏË„Ë-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ª¤˚ÂÚ. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ∞ÏÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜ μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 10.30 ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-°™ μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ∫Ï›ÙÛ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 12.00 °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¡›ÎË: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÔ‡ÛÈ·˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜ 15.00 ¡.∞ ¡›Î˘-Basketball Club. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢., °ÈÔ‡ÙÛ·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜

∂Àƒø§π°∫∞

™ÙȘ 18/1 Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Top 16 ¶∞ƒ∞ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ›Áη˜, Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Top 16 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 14:00 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· live streaming ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÌÔ˘ Û¿ÈÙ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ™ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Final Four Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÂÎÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. √È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ˆ˜ ÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ (7-9 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ï¤ ¡Ù ªÂÚÛ›) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ӛΘ. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Top16 Ô ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂˘ÚÒ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ §ÔÙÔÌ¿ÙÈη Ì‹Î ͷӿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È.

ŒÊË‚ÔÈ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12 ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 16.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, °ÈÔ‡ÙÛ·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/12 μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 19.15 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-°™ μfiÏÔ˘: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜ 21.00: ¡›ÎËBasketball Club. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ™ÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ¶Ôχ˙Ô˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 30/12 μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 12.00 ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¡›ÎË: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·¯·Ú‹˜, ªÂÙ·Í¿˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ∫˘Úȷ΋ 3/1 μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 16.00 °™ μfiÏÔ˘-¡›ÎË: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·¯·Ú‹˜, ªÂÙ·Í¿˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 12.00 Basketball Club-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ∫Ï›ÙÛ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ 14.00 ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘- ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘, ™ÎÈ·‰ÔÔ‡ÏÔ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ ∂ıÓÈο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫˘Úȷ΋ 20/12 ∂∞∫ μfiÏÔ˘ 12.00 ∞Ó¿ÏË„Ë-¶∞√∫ (∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ): °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÌÔ‡ÚË ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜: ¡›ÎË-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ (°’ ∞Ó‰ÚÒÓ) °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

27

™∂ Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ¿ÏÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¡›ÎË. ∏ ¶∞∂ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ù˘, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ fiÚÔ Ó· ·T˘ ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·›ÙËÌ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· ‰È·ÁÚ·Ê› Ë ÔÌ¿‰· ·fi Ù· ÌËÙÚÒ· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∫·È ̤۷ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ͤÛ·Û ÂÎ Ó¤Ô˘ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ (Blue Club) Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ô˘ ηÏÔ‡Û ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ó· οÙÛÂÈ Û›ÙÈ Ù˘, ·Ó Â›Ó·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ÕψÛ “·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜” ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› Úfi‰ÚÔÈ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (Ê˘ÛÈο Î·È Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È Î·Ù·ÎÚÈÙ¤Ô Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ıÏËÌ· Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚Ú›˙Ô˘Ó). ΔÔ “Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ” ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó Û Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜. ∫È ÂÓÒ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡›Î˘, fiÏÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Âη٤ڈıÂÓ ‰ËÏÒÛÂȘ ı· ¤‚·ÈÓ ÚÔ˜ ÂÎÙfiÓˆÛË, ‹ÚıÂ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤· ̤و· Î·È Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıψÓ. ∂Ó...ÔÏ›ÁÔȘ ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ‰‹ÏˆÓ·Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¡›ÎË, ··ÓÙÔ‡Û·Ó Û ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜. ø˜ Â‰Ò fiÏ· ηϿ. ŒÏ· fï˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ∞ÊÔ‡ ¤ÏÂÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ η٤ÏËÁ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ Û fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË ¿ÚÂÈ. ∞Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi” ¢ËÏ·‰‹ ÙÈ Ì·˜ ›·Ó; ¶ˆ˜ ·Ó ʇÁÂÈ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ʇÁÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘. ∫·È Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Î·È Ë ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ‚·ÚÈ¿ ʷӤϷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û’ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜; ¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ; £· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ; ∫·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. ¢ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı· ÙÔÓ ‰ÒÛÔ˘Ó; (∞Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ϤÔÓ ¿ÛÔÈ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¤¯·ÓÂ Ë ÔÌ¿‰·; ÕÏϘ ÂÔ¯¤˜ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ. ¡·È Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÎÈ ¤ÙÛÈ...). ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Ï˘ËÚfi Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¡›ÎË Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô Î¿ı ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. √È Úfi‰ÚÔÈ, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ οı ÙfiÔ˘. ∏ ¡›ÎË ÂÈ‚›ˆÛÂ Î·È Û Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ı· ‚ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ∂›Ù ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ (·›ÎÙ˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜) Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ›Ù fi¯È. ¢ÂÓ Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ ӷ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘‰ÂÓfi˜. ∏ ¡›ÎË Â›Ó·È È‰¤·, ÈÛÙÔÚ›·, ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ. papathanasiou@e-thessalia.gr

¢ÈÎfi ÙÔ˘ “¯ˆÚÈfi” ·ÔÎÙ¿ Ô ∞ÚÛ¿‚ÈÓ ºΔøÃ∂π∞ ηٷڷ̤ÓË...√ ∞ÓÙÚ¤È ∞ÚÛ¿‚ÈÓ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ¢ËÏ·‰‹; √ ƒÒÛÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· Û›ÙÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï›ÌÓË √ÓÙÚ·ÓÙÓfiÁÈÂ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó 20-30 Â·‡ÏÂȘ Û ÁË ÂÓfi˜ ÂÎÙ·Ú›Ô˘ Ë Î·ıÂÌÈ¿. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¯ˆÚÈfi ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. Δ· ¤ÚÁ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¶ˆ˜ ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ·˘Ùfi; ∞ÚÛ·‚›Óη. ∫·È Ê˘ÛÈο ı· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË ¯Ïȉ‹ Î·È ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ.

¶ÂÚ·ÛÙÈο ™√μ∞ƒ√ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ˘¤ÛÙË Ë ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·. ∏ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Â›Ó·È ÂÈÛÌ·Ù¿Ú· Î·È ı· οÓÂÈ Ù· ·‰‡Ó·Ù·-‰˘Ó·Ù¿ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÁÂÚ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ˘ËÚÂÙ› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓ·. Δ˘ ÙÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ. ∂.∞.¶.

¶ÔÈÔ˜ ı· ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ...Ì·ÓÙ›ÏÈ; ™Δ∏¡ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÎÙËı› ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ (ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ) οÔÈÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ·fi ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ...Ì·ÓÙ›ÏÈ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Ó·Ó ¤ÌÂÈÚÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ì ıËÙ›· ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ªÂ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì ÙË ÂÏ›‰· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤Ó·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì ÌÈÎÚfi, ¿ÓÙˆ˜, ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ÿ‰ˆÌÂÓ...

∫ÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ¤ÎÏËÍË √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. Œ¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫·Ô‡ÓÔ˘, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙˆÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·Ï·ÓÙ˙‹ Î·È °Î·ÛÙfiÓ ∫¿Û·˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏÔ› ÂÈıÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Î·È ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ªËÓ ·ÔÎÏ›ÛÂÙÂ, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÈηÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË. ◊‰Ë ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹.

ªfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È √ÀΔ∂ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. °È·Ù› ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ‚ϤÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó “Ì·‡Ú·” ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È “Ì·‡ÚË” ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ΔÔ ·È¯Ó›‰È, ¿ÓÙˆ˜, ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∏ “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·” ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ ηٿÊÂÚÂ Î·È ·¤Û·Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ·fi ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ¶ÈÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ÁÂÓÈο ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÎÔÏ (¤ÍÈ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·). ∂.Ã.

°È·Ù› ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·; ™∂ ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚¿ÏÂÈ ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ıˆÚ› fiÙÈ ˘‚Ú›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Blue Club Î·È fiÛÔ˘˜ ·Ô‰ÔΛ̷˙·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·

E

¡∞™ Ì‹Ó·˜ ¤Ú·Û ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ÕÚ·ÁÂ, ÁÈ·Ù› Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔÓ ∫∞¶, Î·Ù·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·; ª‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ·fi ›Ûˆ; ΔÔ ...Ì·Á›ÚÂÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ‰¤Î· ̤Ú˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË. ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘... ∂.Ã.

ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ª¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÚ›‰· Ô·‰ÒÓ “ÌÂÈÔ„ËÊ›·” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ∂ÊfiÛÔÓ, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜; ª‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ “ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú·” Ù˘ ¡›Î˘; ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ...

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì ...ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ∏ ∫∞Δ∞ƒƒ∞∫Δø¢∏™ ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi Ù˘ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Â›¯·Ó ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ...ÎÔ˘‚¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¤ÛÙ·˙ ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÏÁÂÈÓ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ÈÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηʤ Î·È ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ı¤·Ì·. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÌfiÏȘ ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜...

™ÔÊ‹ ΛÓËÛË ¶∞ƒ∂§£√¡ Î·È Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô ∞Ï‚¿ÚÔ ƒÂÎfiÌ·. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ¿ÛÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÿÓÙÂÚ. ◊Úı ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ϤÔÓ Ë ·Í›· ÙÔ˘ Êı›ÓÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ fiÛÔ ¤·È˙Â Ô ƒÂÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È “ÛηÚʿψ۷Ӕ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ·ÚÁfi˜ ƒÂÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ Ôχ ηϋ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ∂Ì›ÏÈÔ ºÂÚ¤Ú· Î·È ÔÚıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹Ú ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· “‚·ÚÈ¿ ÔÓfiÌ·Ù·” , Ù· ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ·ÎÚÈ‚ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ “‰¿ÊÓ˜” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙˆÚÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÎÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜... μ.∫.


28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂Àƒø§π°∫∞

∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶∞√ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï Δ∏ ‰Â‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÁÓÒÚÈÛ ¯ı˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¤¯·Û Ì 76-67 ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ϤÔÓ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÙfiÚ ªÂÛ›Ó· ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤·ÈÍÂ Î·È Ô ™·ÚÔ‡Ó·˜ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ”, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 45-63 ÛÙÔ 30’, “͇ÓËÛ·Ó” ·ÚÁ¿. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ (61-70 ÛÙÔ 39’ Î·È 64-73 45” ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜), ·ÏÏ¿ Ë ƒÂ¿Ï ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË.

ª¶§∞Δ∂ƒ

“ªÔÚ› ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï” Δ∏¡ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Î¿ÔÈ· ·fi ÙȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∑Â ªÏ¿ÙÂÚ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºπº∞ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Â› ·ÊÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜, οÔÈ· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ “Ì·‡Ú˘ Ë›ÚÔ˘” ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. “√È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ‚·›ÓÔ˘Ó Ôχ ηÏÒ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË, Ô˘ ÂÈϤÔÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ù˘. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ›Ù ·fi ÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋ ›Ù ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ Ë ∞ÊÚÈ΋”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ¡ÈÁËÚ›·, Ë ∞ÏÁÂÚ›·, Ë ¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋, Ë °Î¿Ó·, ÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó Î·È Ë ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ Ó· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ªÏ¿ÙÂÚ.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 2, 21, 36, 39, 41 Δ˙fiÎÂÚ: 8

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2515002

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 2, 21, 29, 34

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 1 9 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2 2 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 5 9.

Δ√¡π™∂ √ ∂¶π£∂Δπ∫√™ Δ√À “¢π∫∂º∞§√À” ∑§∞Δ∞¡ ª√À™§πª√μπΔ™

§∞¶√ƒΔ∞

“™ÙÔÓ ¶∞√∫ ηχÙÂÚ· ·fi ƒÂ¿Ï Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·”

“ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· º¿ÌÚÂÁ·˜”

˘¯ÂÚfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô ∑Ï¿Ù·Ó ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶∞√∫. √ μfiÛÓÈÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÛÙÔÓ ¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ô‡Ù Ì ÙÔ Ó· ·›˙ÂÈ Û ƒÂ¿Ï Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·.

Δ

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “sport103 Fª” Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ -fiˆ˜ ›ÂÓ· Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¶∞√∫, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ›Â: °È· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “ŸÏ· Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ó· Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ̤ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ıˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÚıÚÔÛÎfiËÛË ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÌËÓ›ÛÎÔ ÌÔ˘. √ ¶∞√∫ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚËı› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ›¯·Ì ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . °È· ÙÔ ·Ó ÓÈÒıÂÈ ¿Ù˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ›Â: “ø˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÓÈÒıˆ ¿Ù˘¯Ô˜ ·Ï-

Ï¿ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ó·È. ∫·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› fï˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ∂ÁÒ ¿ÓÙ· ‰›Óˆ ÙÔ 100% ›Ù ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Â›Ù ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Δ· ‰›Óˆ ¿ÓÙ· fiÏ· Î·È ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ó· ÚÔÛٷ٤„ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. °È· ·˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ·›˙ˆ ÁÈ· Ó· Ù· ‰›Óˆ fiÏ·” . °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶∞√∫ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›Â: “¢ÂÓ Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. ∂›¯·Ì fï˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ŸÙ·Ó ı· ›̷ÛÙ Ï‹ÚÂȘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. √ ¶∞√∫ ÂÍ¿Ï-

ÏÔ˘ Ì·›ÓÂÈ Û οı ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ Ó›ÎË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ Ì·˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ˆ˜ ÔÌ¿‰·”. °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ΔÔ ‚Ϥˆ Ì ıÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ. ∂›Ì·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÂÓÒ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¿ÏÏ·˙· ÔÌ¿‰·. ™ÙÔÓ ¶∞√∫ ÓÈÒıˆ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ·ÈÛı·Óı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ›¯· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∂›Ì·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÂÁÒ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫. ¡ÔÌ›˙ˆ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ô‡Ù Ì ÙÔ ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‹ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘” .

■ ∞¶√∫Δ∏£∏∫∂ ø™ ¢∞¡∂π∫√™ ∞¶√ Δ∏¡ §∂μ∂ƒ∫√À∑∂¡

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ °Î¤Î· Ë Ã¤ÚÙ· Δ ¤ÏÔ˜ ¤Ï·‚ ¯ı˜ ÙÔ Û›ÚÈ·Ï Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ º¿ÓË °Î¤Î·. ∏ äÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‰ÈÂıÓ‹ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ‡ ·fi ÙË ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ô„ÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ·˘ÙfiÌ·ÙË Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.

“ºÙ¿Û·Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ Î·È ÙfiÛÔ Ô ·›ÎÙ˘ fiÛÔ ÎÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. £· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ª›Î·ÂÏ ¶ÚÈÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ˆÓ, ºÚ›ÓÙ¯ÂÏÌ ºÔ‡ÓÎÂÏ, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÎfiÚÂÚ. ∂›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Ôχ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜” . √ °Î¤Î·˜ ηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ - ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ - Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ™ÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, ÌÂÙÚ¿ 82 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 33 ÁÎÔÏ Ì ÙȘ ʷӤϘ ÙˆÓ ªfi¯Ô˘Ì Î·È ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ.

“¡· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” §›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘

¶ƒ√Δ∞™∏ ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁ·˜ ı· οÓÂÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ªÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó· ÃÔ˘¿Ó §·fiÚÙ·. ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁ·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, οÙÈ Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÃÔ˘¿Ó §·fiÚÙ·. “√ ™ÂÛÎ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ø˜ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÔÊ·Û›Û·Ì fiÙÈ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ·˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ¶ÚfiıÂÛË Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, fï˜ ‰È·ÙËÚԇ̠ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜”. ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 45 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁ·˜.

¶∞√∫

濯ÓÂÈ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô ™·‚›ÓÈ ¶ƒ√Δ∞™∏ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô πÙ·Ïfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ª›ÚÎÔ ™·‚›ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· ‚·ÛÈο Ï¿Ó· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √ ™·‚›ÓÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‚·ÛÈο Ï¿Ó· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û ÈÙ·ÏÈο ª¤Û· Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙfiÙ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË. ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÂÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔÓ ¶∞√∫” .

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ ƒÔÌ›ÓÈÔ Ì ÃÈÔ‡˙

·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ äÚÙ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ¤Î·Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È fiÙÈ ·Ó˘ÔÌÔÓ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. “∂›¯· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ã¤ÚÙ·. ∞ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ù· Ù˘Èο ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÔÈÔÙÈÎÔ› ·›ÎÙ˜ Â‰Ò Î·È ÛÙÔ

̤ÏÏÔÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‚ϤÂÈ ÙË Ã¤ÚÙ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋ ·¿ÓÙËÛÂ: ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Â̤ӷ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›Ûˆ Ó· ·›˙ˆ Í·Ó¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ “¿ÏÊ· Î·È ÙÔ ˆÌ¤Á·” ÁÈ· οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÍȈıÒ ÛÙË Ã¤ÚÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. §ÔÁÈο, ·Ó ·›˙ˆ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙË Ã¤ÚÙ· ı· ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï”.

∂¡√ç∏ª∂¡√™ Ì ÙÔ 3-0 ·fi ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì, Ô ƒÔÌ›ÓÈÔ ¤Ê˘Á ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ª·ÚÎ ÃÈÔ‡˙. ∏ ‹ÙÙ· Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Ì 3-0 ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÔÏ˘¿ÚÂÛ ÛÙÔÓ ƒÔÌ›ÓÈÔ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ “Ôϛ٘” . ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·Á‹, Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ª·ÚÎ ÃÈÔ˘˙ Î·È Ó· ¿ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ™›ÙÈ. “¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜” , ÍÂΛÓËÛ ӷ ϤÂÈ Ô ÃÈÔ‡˙, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ù· Ì·ÏÒÛÂÈ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÎÏËÚfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οıÔÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. •ÂΛÓËÛ Ôχ ηϿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, fï˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÔÏÏ¿ Ú›ÁÌ·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ‚Á¿Ïˆ ÁÈ· Ó· ‚¿Ïˆ οÔÈÔÓ Ô˘ Ì·ÚοÚÂÈ ÈÔ Ôχ”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂π∫∞™Δπ∫∞, ™À¡∞À§π∂™, √ªπ§π∂™

— ΔÔ Public μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¶Ú¤Î·, ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶Ú¤Î·˜, ÌÈ· ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Î·È ‰È·Û΢‹ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Public ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. — ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18/12/2009 Î·È ÒÚ· 20.30 ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞Ãπ§§∂π√¡” Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ٛÙÏÔ “Ãπ™Δ√À °∂¡¡∏™π¡ Àª¡√À™π” . ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ·fi ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ - ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÛÔÏ›ÛÙ - ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜, μ·Ú·ÎÏÈÒÙË §›Ï˘, ™ÎÔÙ›‰· £ˆÌ¿ Î·È Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ Δ˙¤Ó˘. √È ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ μ·Û›ÏË Δ·ÛÔ‡‰Ë. — ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋, Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ¡›Ó·˜ §·‰ÔÁÈ¿ÓÓË “Δ·ÍȉȈÙÈΤ˜ ·Ó·ÔÏ‹ÛÂȘ” Î·È Ù˘ ∫·›Ù˘ Δ۷ηӛη “¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ” . ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘. Δ· ‚È‚Ï›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ë Î. ÷ÚԇϷ ºÚ¿ÁÎÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ë Î. ∂ϤÓË ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘, Ù¤ˆ˜ ‰/ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ¢Ú. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ô™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÊËÁËÙ‹˜, 18/12 Î·È ÒÚ· 19.30 ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔÓ ÚÔ·‡Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ (¶·ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 10) ÛÙÔ °.∂.§. ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·˘Ù‹ ı· “ª·Á›· Î·È ˘ÂÚÊ˘ÛÈÛ˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Ì¿ÓÙ˜: Fable Abyss, Îfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” Ô˘ ‰ÈÔÚBreath, Slither, En palko Î·È The Return of Á·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ªÔ˘Nemesis. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘ÛÂ›Ô ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ‰È¿Ï›· ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜. “ªÂ ·˘Ù‹ ‰ÔÛ˘ ̇ıˆÓ Î·È ·Ú·ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·Ì˘ıÈÒÓ. ∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¤ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·¯ÂÈ ÙÔÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ù›ÙÏÔ ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ “¶Ò˜ Ó· Ûˆ¿ÛÂÙ ¤Ó·Ó Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·Ú·Ì˘ı¿” . οı ̷ıËÙ‹. ¶ÚÔÛηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁË— ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ù¤˜, ÁÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î¿ı ÔÏ›ÙË Ó· Ì·˜ ÙÈÌ‹ÛÂÈ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ê‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∞ÎfiÌ· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÙÔ Ë Ó¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °.∂.§. ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡ “™Ù¿¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜: ÃÔÚ˯ÙË ·fi Ì¿ÁÈÛÛ˜” Û Áfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ∏¯ÔÏfiÁÈÔ, Underground Cafe, ∞ÌÓËÛÙ›·. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶·Ú¿ÏÈÔ Î·È ªfiÏÙÛ˘ Cafe”. ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ª·Á›· Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” . — ™ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ/ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , π¿ÛÔÓÔ˜ 108, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ, ÙÚÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¡ÂÎÙ·Ú›·˜ °È·ÎÌÔÁÏ›‰Ô˘, Ù˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙÚÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ §¿Î· Î·È Ù˘ Û˘ÓÙËÚ‹ÙÚÈ·˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ∫·ÏÏÈfi˘ §¿Î·. ø˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ· Î·È ÎÔÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ÃÚfiÓÔ. — ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421033250) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ¶Ïfi˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÔÌÔ‡. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. — √ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ “∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜” ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ŒÎıÂÛË ÙˆÓ: ∞ÎÚ›‚Ô˘ ¡›ÎÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫·Ú‰¤ÏË, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË, ÕÁÁÂÏÔ˘ Δ·¯Ù˙‹, ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË, ¡·Ù¿Û· ÃÚÈÛÙ¤ÏË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30 - 14.00 & 18.00 - 21.00. — £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Palaia Village: “√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜” ÙÔ˘ ∂͢¤Ú˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 3Ì.Ì. Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.Ì. Î·È ÛÙȘ 3Ì.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 10 ¢ÚÒ, ·È‰ÈÎfi - ÊÔÈÙËÙÈÎfi 7 ¢ÚÒ, ÙËÏ. 6944-665757. — ∏ ŒÓˆÛË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ (∂.Ã.∂.) ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È¿ÏÂÍË Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ı¤Ì· “∏ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ 50Ô‡ „·ÏÌÔ‡ Ù˘ ªÂÙ·ÓÔ›·˜” . √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô . ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜, ÈÂÚ¤·˜ Î·È £ÂÔÏfiÁÔ˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18/12 ÙÔ 23Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÎÏfiÔ˘Ó. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ TRT, ÒÚ· 9.30 .Ì. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ™ÙȘ 19 Î·È 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÂÓ‰fiÍÔ˘ πÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ πÁÓ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ ∞ӷηÛÈ¿˜ μfiÏÔ˘ (οو ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô “£ÂfiÊÈÏÔ˜” ) ηٿ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 6.30-8.30 Ì.Ì.: ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 8-11 .Ì.: ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿ £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ πÂÚÒÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ı· Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÂÌ¿¯ÈÔÓ ÙˆÓ πÂÚÒÓ §ÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÁÓ·Ù›Ô˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÔÚÊÔ‚Ô˘ÓȈÙÒÓ-μÔ˘ÓÂÛȈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10/1/2010, ÒÚ· 5 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” (Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘). — ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ‹. ŸÌÔÈ· ÂÔÚÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ªÈÚÌȉfiÓˆÓ) ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — ∏ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π. ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∞Óı. °·˙‹) ÛÙȘ 21/12, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 17.00. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” , Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Δ˙È¿Ó ∫¿ÚÏÔ ªÂÓfiÙÈ “√ ∞Ì¿Ï Î·È ÔÈ ¡˘¯ÙÂÚÈÓÔ› ∂ÈÛΤÙ˜” . — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ 1Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫Δ∏ª∞ °∞π∞” (‰ÚfiÌÔ˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ó· Îfi„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË ›Ù·. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 25 ¢ÚÒ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ÔÙfi). flÚ· ¤Ó·Ú͢ 21.00. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 15/1/2010: 6944 377886, 6944 587733.

ª·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·

ª

È· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·Ï¤Ù· ◊¯ˆÓ, ÃÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘, ÈÛÙfi ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÓÔ‹ ·ÏËıÈÓ‹˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿Ù·Û˘, Û ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ηÈÚÔ‡˜.

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞: 19 ∫∞π 20 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009, ™Δ√ £∂∞Δƒ√ Δ∏™ ¶∞§∞π∞™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™, ™Δπ™ 9.00 Δ√ μƒ∞¢À. “ŒÓ· ¶È¿ÓÔ - ªÈ· ºˆÓ‹” Ì ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Î·È ÙÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫ÔÚÎÔÏ‹. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ - ʈӋ˜ fiÔ˘ Ù· ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌϤÎÔÓÙ·È ÌÂψ‰Èο Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË - ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹. ªÈ· ʈӋ Ô˘ Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ì ÙÚfiÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ¤Ó· È¿ÓÔ Ô˘ Ì ̷ÂÛÙÚ›· “·›˙ÂÈ” ·Ó·¿ÓÙ¯· ÌÔ˘ÛÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ÌÈ· ÙfiÛÔ ·Ù‹ ¯ËÌ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋ Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋, ηÏ› ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ó· Ìԇ̠ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ·Ú·‰Ôıԇ̠ÛÙË Ì·Á›·. ∏ ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Î·È Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÚÎÔÏ‹˜ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfi, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·, ÙÔÏÌÔ‡Ó Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Ì·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛˆÈΤ˜. ª∞°π∫∏ μƒ∞¢π∞ π¡¢π∫√À Ã√ƒ√À ∫∞π ª√À™π∫∏™ ™ÙȘ 22 Î·È 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‚Ú·‰È¿ πÓ‰ÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ πÓ‰›·, Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ù˘ πÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Kuchipudi, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ›·. ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Ë Yashoda Rao Thakore Ì ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÈÓ‰ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÓfi˜ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ kuchipudi, ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ πÓ‰È΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ , Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·, Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi. √ ¯ÔÚfi˜ kuchipudi ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ πÓ‰›·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Andhra Pradesh. °È· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÌfiÓÔ Û ӷԇ˜ Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ıÚËÛ΢ÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∏ ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹ Â›ÛËÌË ÔÌ¿‰· ¯oÚÔ‡ kuchipudi Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· μÚ·¯Ì¿ÓˆÓ Bhagathala Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1502. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ÂÈ-

● ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ∫ÔÚÎÔÏ‹˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

ÙÚÂÙfi Î·È Û Á˘Ó·›Î˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›Ù¯ÓÔ ·˘Ùfi ¯ÔÚfi Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÁÓÒÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ì ÙÔ ™‡Ì·Ó Î·È ÙÔ ı›Ô. ™Ô˘‰·›· ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰·ÛοϷ Yashoda Rao Thakore ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ú· ·fi ÙËÓ πÓ‰›· Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ªÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ πÓ‰›·˜. “¢À¡∞Δ√” ¶∞ƒΔπ ™Δ√ ∞Ãπ§§∂π√ ∫∞π Δ√ ¢∏ª√Δπ∫√ ø¢∂π√ (22 ∫∞π 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) 4 ¢∂∫∞∂•∞Ã√¡∂™ ∞¡∞™Δ∞Δø¡√À¡ Δ√ ∫√π¡√ Δ√À™! ™ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (11,30 ÙÔ Úˆ›) Î·È Û’ ¤Ó· “‰˘Ó·Ùfi” ¿ÚÙÈ ÛÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ (9,00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘), Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂÍ¿¯ÚÔÓ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ “Blue Jazz Fiction” (∂‡Ë ºÈÏ›Ô˘, ∞ÈÌÈÏ›· μ·Ú·Ó¿ÎË, ª¿Úı· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∂ϤÓË ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘) Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ¿ÊˆÓÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Schoolwave 2009 ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û 227 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÊÚÂÛο‰· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘ fiÏ˘. π™Δ√ƒπ∂™ ∫∞π ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞ Δ√À ¢ø¢∂∫∞∏ª∂ƒ√À ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‹ ›Ûˆ˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Óԉ›·

● Δ¤ÛÛÂÚȘ 16¯ÚÔÓ˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜

ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ Î·È ¢ÔÌÓ›ÎË ª·˘Ú›‰Ô˘) ı· Ì·˜ ·ÊËÁËı› Ù· ∫¿Ï·ÓÙ· ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÛÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙȘ 10,30 ÙÔ Úˆ›) Î·È ÛÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 8,00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

“§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜” ∞ºπ∂ƒøª∞ ™Δ∞ Δƒ∞°√À¢π∞ Δ√À ª∂™√¶√§∂ª√À Δø¡ ∞ΔΔπ∫ °π∞¡¡π¢∏ ™√À°π√À§. ™ÙȘ 26 Î·È 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ∞ÙÙ›Î, °È·ÓÓ›‰Ë, ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï, Û ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ª·‚›‰Ë, Û ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÔ˘ÁÈԇη, Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÓ ŒÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ̤ÏË Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ πˆ·ÎÂ›Ì ª·ÏÙÛ·‚È¿. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, 11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· (ÌfiÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·) ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. Δ·ÌÂ›Ô “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” : 24210 32818 (11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·). §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

“∂ÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ªÔ˘ÛÈΤ˜ ∞ÁηÏȤ˜” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ¤Ó·ÚÍË 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ Î·È ™Ù·‰›Ô˘). √Ì¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ πø¡π∞™ Ì·˙› Ì ·È‰È¿ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·˙› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Î¿Ï·ÓÙ· ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ π·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÛÈÁÁ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ·fi Ù· ·È‰È¿.

◊¯ÔÈ, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ›

¢Y™KO§O

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·ÁηÏȤ˜

29

∏ ÚÂÌȤڷ Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï 2009

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

“ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜

∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿, ·¤Ó·Ô Úfi‚ÏËÌ· PANTHEON PLAZA

ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜ A¡ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿

ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ √§Àª¶π∞ §¿ÚÈÛ·˜, ÙfiÙ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Pantheon Plaza. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18/12/2009 ·fi ÙȘ 18:30 ¤ˆ˜ ÙȘ 20:30 Ë ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ √§Àª¶π∞ §¿ÚÈÛ·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Pantheon Plaza Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ı· Â›Ó·È ÂΛ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Â›‰ÂÈÍË Ù¯ÓÈ΋˜, Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó Ì·˙› Û·˜! ™ÎÔfi˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ηϿ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ Pantheon Plaza Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ÛÎÔfi. ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ!

¶√π∏™∏

“∂˘ÓÔ‡¯ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜” ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫Ô˘ÚÙÂÛÈÒÙË Δ√ ‚È‚ÏÈÔ-

ˆÏÂ›Ô “™Î¿Ï·” Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ “∂ÓÙfi˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ “∂˘ÓÔ‡¯ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜” ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫Ô˘ÚÙÂÛÈÒÙË Û‹ÌÂÚ· 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ §¿ÚÈÛ·˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô °. π. ∫·ÙÛ›ÁÚ·. °È· ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶¿ÓÔ˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ô Õ΢˜ ªËÙÛÔ‡Ï˘, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∞ÓÙÔÓ¤ÏÏ· Ëڷ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¿Î·˜ Î·È Ã·Ú¿ ΔÛÈfiÁη. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶·Ó. ∫Ô˘ÚÙÂÛÈÒÙ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∫·ÚÔ¯ÒÚÈ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙÔ 1967. ™‹ÌÂÚ· ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. °Ú¿ÊÂÈ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 17 ÂÙÒÓ. ∂ͤ‰ˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, “μ·Ú‚¿ÚˆÓ ÙÚfi·È·” (¤ÏÏ·, 2004), “μ¿ÏÙÔÈ Ì ·È‰ÈÎfi ÚfiÛˆÔ” (°ÓÒÛË, 2005), “∏ Ì‹ÙÚ· Ù˘ ¯›Ì·ÈÚ·˜” (∂ÓÙfi˜, 2005) Î·È “§‡ÙÚˆÛË” (™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜ 2007). ∂›Ó·È Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¡¤ˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ. Œ¯ÂÈ ‚Ú·‚¢ı› ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ. ¶ÔÈËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÔÔÈËı› Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÚÒÛÈη.

Δ

Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¤È ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ “ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·” Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ¶·˘Ï›Ó·˜ °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fiÚÔÊÔ˜) Ë ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ̤۷ ÛÙÔ 2009.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·›˙ÂÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¢ÂÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ï˘ÚÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È ÙÂÏÈο ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î›ÌÂÓÔ, fiˆ˜ ›Â, Ì ‚·ÚÈ¿ “ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” ηıÒ˜ ·›¯ıËΠ·fi ÙË §·Ì¤ÙË Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂΛÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰fiıËΠ‚·Ú‡ÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔË ÌÔÓ·ÍÈ¿, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. °È· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· ÙÔÈο ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞ÔÛÙ. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

● ∞fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ΔfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̛· ·ÎfiÌË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì Ù¯ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ·›ıÔ˘Û· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 120 ·ÙfïÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “μÚÈÎfiϷΘ”.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ “˘Ú‹Ó·” ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ fiÏË Ì ÙË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹, ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ¢∏¶∂£∂. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ì ¤Ó· ÚÔÛÈÙfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. À¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ fiÏË, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚfiÓ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Ù· ‰Ô‡Ì ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÛÔ ÏË-

ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ӷʤÚıËΠ̠¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÚ·ÌÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ - fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ - Ó· ÌÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚˆÙ¢ԢÛÒÓ, fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·fi Ù· ÚÒÛÈη, Î. °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. √ ∞ÏÂÍ¤È ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ƒˆÛ›·˜ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ fiÚÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. “∏ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” Â›Ó·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ Î. μ¿Ûˆ ª¤ÏÈÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ “ºıÈÓÔˆÚÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜”, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ÁÈ’ ÂΛÓË ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Î·È Ë ∂ͤÏÈÍË ÛÙ· ¿ÎÚ·

¢‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÙÛ›ÁÚ· √π ¶Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÙÛ›ÁÚ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰˘Ô ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÎı¤ÛÂȘ.

Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡ÏÏË„Ë, ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÎıÂÛ˘: ∂ϛӷ ¢¿ÏÏ· ∂È̤ÏÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: μ·ÁÁ¤Ï˘ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ªº£, Mindwork E.¶.∂ ªÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ Roche (Hellas) A.∂.

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “√ ∞ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÎÏ›„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ 150 ÔÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ √ÚıÔ‰È΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ı· ÂÎÙÂı› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∂ϤʷÓÙ˜, Ù·‡ÚÔÈ, ÚÈÓfiÎÂÚÔÈ, ÈÔfiÙ·ÌÔÈ, ¿ÏÔÁ·, ·›Á·ÁÚÔÈ ·ÊıÔÓÔ‡Û·Ó ÚÈÓ 30-40 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÈÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë50, ¯¿ÚË Û ¤Ó· Ó·Úfi ÙfiÙ ÁÂÚÌ·Ófi ÁˆÏfiÁÔ ÙÔÓ Dr. Horst Schneider. √ Schneider Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ·, ı· Â›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ù· ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 19.00 Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¢Ú. ∞. ∞ı·Ó·Û›Ô˘, °ÂˆÏfiÁÔ˘ - ¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË “√ ∞ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡” ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÙÛ›ÁÚ· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È ∂ͤÏÈÍË ÛÙ· ¿ÎÚ·, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ μÂÏÒÓ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª¿Îη˜ Î·È Ë ª·ÚÈϤӷ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ô˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹ ·ÚıÚ›Ùȉ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÙÈ΋ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÎÌËÚȈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ì¤Û· ·fi ·ÛÚfiÌ·˘Ú· Î·È ¤Á¯ÚˆÌ· Ú·ÏÈÛÙÈο ¤ÚÁ·, ηıÒ˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ë ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ηÙfiÈÓ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ı· ·ÔÙÂÏ› “ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ›‰Ô˜” . ∏ ¤ÎıÂÛË “∂ͤÏÈÍË ÛÙ· ¿ÎÚ·” ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÙÛ›ÁÚ· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. £· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ Â›ÛË̘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ 27/12/2009, 2/1 & 3/1/2010): ΔÚ›ÙË-¶·Ú·Û΢‹ 10.00-13.00 & 18.00-20.00, ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ 10.00-13.00 Δ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·ÙfiÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ & ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2410565016 (Î. •ÈÊ·Ú¿). °È· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î. ª·Ï›˙Ô˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙȘ 11.15 .Ì. ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÙÛ›ÁÚ·.

● ŒÚÁÔ ∫ˆÛÙ‹ μÂÏÒÓË

̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. £· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ Â›ÛË̘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ 27/12/2009, 2/1 & 3/1/2010): ΔÚ›ÙË-¶·Ú·Û΢‹ 10.00-13.00 & 18.00-20.00, ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ 10.00-13.00 ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘/Ù˘ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·. (∂Ó) ÙÔÈṲ̂Ó˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ - Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙfiˆÓ” Î·È ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 19.00 ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë Mindwork E¶∂. ∏ §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ∫·ÙÛ›ÁÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ª¤-

ΔÚÈÏ‹ Á˘Ó·ÈΛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ™Δ√¡ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ/ÊÔ˘

“∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”, π¿ÛÔÓÔ˜ 108, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¡ÂÎÙ·Ú›·˜ °È·ÎÌÔÁÏ›‰Ô˘, Ù˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙÚÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ §¿Î· Î·È Ù˘ Û˘ÓÙËÚ‹ÙÚÈ·˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ∫·ÏÏÈfi˘ §¿Î·. ø˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ· Î·È ÎÔÈÓfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ÃÚfiÓÔ. √ ÃÚfiÓÔ˜, ‰‹ÌÈÔ˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ, ÙÔ˘ ¯Ù˜. √ ÃÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Ϸ͇ÂÈ Ì· Î·È ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î¿ıÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡ fiÓÙÔ˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ (Á¤ÓÓËÛË, ¤ÚˆÙ·˜, Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ÌÔÓ·ÍÈ¿, ı¿Ó·ÙÔ˜) ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ Ì ٷ ÂÈÙÔ›¯È· ¤ÚÁ· Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘ (ÎÂÚ·ÌÈÎfi, ‚ÈÙÚfi, „ËÊȉˆÙfi) Ë ∫·ÏÏÈfiË §¿Î·. Δ· Ì·ÓÔ˘¿ÏÈ·, ÔÈ ÎËÚÔÛٿ٘ Î·È Ù· ÂÎÎÚÂÌ‹ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ §¿Î· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙÔ ÃÚfiÓÔ, Ô˘ ÌÂÙÚȤٷÈ, Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘· ÂÓfi˜ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ Î·È Ì ÙË Û˘Ó¯‹ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂ̤˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ë ¡ÂÎÙ·Ú›· °È·ÎÌÔÁÏ›‰Ô˘, fiÙ·Ó Ì ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÚfiÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜, Ô˘ Ô ÃÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘, ¯·Ú¿˙ÂÈ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ÂÏÈ¿˜, ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ∏ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ∫¿ÚÙ۷η, ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ·ÔÎÙÔ‡Ó Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÛÊȯٷÁηÏÈ·Ṳ̂ӷ ÂÚˆÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù·, Û ·ÂÏÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Û ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÏË Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Î·È ÙË Ï‹ıË. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÈÚÌÒÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÔÈËÙÈ΋ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù˘ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·ÈÒÓÈ· Ì˘ÛÙÈο Î·È ˘·ÚÍÈ·ÎÔ‡˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿, ÙË ÊıÔÚ¿ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ”.

∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ª¤Û· Û ÌÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù· ·È‰È¿ ¯¿ÚËÎ·Ó ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË, ¯fiÚ„·Ó Î·È ¤·ÈÍ·Ó ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ “͈ÙÈÎfi”, ÙÔÓ “Ù¿Ú·Ó‰Ô” Î·È ÙÔ “‰¤Ó‰ÚÔ”, ÂÓÒ Ô “˙ÔÁÎϤڔ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ٷ ÌÔÓ·‰Èο Ì·ÁÈο ÎfiÏ· ÙÔ˘. Δ· ·È‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ‡˜ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Â‰¤ÛÌ·Ù· Î·È ¯˘ÌÔ›.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ƒÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ æ˘¯ÔÁÈÔ‡ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¶·Ú. °·Ú‰¤ÏË

∞‡ÚÈÔ ÚÂÌȤڷ ·fi ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Altera Pars

ƒ∂™πΔ∞§ È¿ÓÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô Û˘Óı¤-

Ù˘ Î·È È·Ó›ÛÙ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ °·Ú‰¤ÏË, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶. °·Ú‰¤ÏË “ÿ¯ÓË” ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È 21 ¤ÚÁ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜ Î·È ¤ÚÁ· Ì ÌÈÎÙ¤˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÛËÌ¿‰È· ·fi ÌӋ̘ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È Ë ˘‡ı˘ÓË ·fi ÙÔ 2004 ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÔ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÙÔ˘ ¢√À∫ μfiÏÔ˘. ∏ ¶·Ú·Û΢‹ °·Ú‰¤ÏË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Î·È Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ μ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ ¢. ª˘Ù·Ú¿, ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· μ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ °. ∑ȿη, ηıÒ˜ Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ Δ¤¯Ó˘. ∞fi ÙÔ 1994 ¤ˆ˜ ÙÔ 2006 ‰›‰·Í ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Δ¤¯Ó˘ ÷ÏΛ‰·˜. ™˘μμÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·Ìμ· Ù˘ ∞.™.∫.Δ μ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ ¢. ª˘Ù·Ú¿ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·È‰ÈÒÓ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÔÎÙÒ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ °. æ˘¯ÔÁÈfi˜ ÂÌÓÂfiÌÂÓÔ˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÙÔ È¿ÓÔ.

“¢Ú˘¿‰Â˜ ÂÓ ψ” ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “∞ÚÁÒ” Δ√ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ π. ΔÚÔ‡ÎË “£ÂÛ-

Û·Ï›·” Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓ¤Ó¢Û ÙË ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ ª. ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÃÔÚÔ‡ ¢Ú˘¿‰Â˜ ∂Ó ¶Ïˆ Ó· ‰›ÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÈÓ/ı¤·ÙÚÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤Î·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÚÁÒ Ù˘ ∞ÈÌ. À„ËÏ¿ÓÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÒÚ· οÓÂÈ ÂÚÈԉ›·. ŒÓ· ı¤·Ì· ·›ÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜ Ì ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó‰›ÎÓ˘·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ï˯ÙÈ΋ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Î. ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ 7 ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. À„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ı¤·Ì· ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓË Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (∫ÔÙÛÈÒÏ˘, ª·Úηϋ˜) Ì ¤ÓÙ¯ÓË ·fi‰ÔÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ŒÊË ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘, §›Ï· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ¡›Ó· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ∞ıËÓ¿ Δ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË º˘ÙÛÈÏ‹, ¡›ÎÔ˜ μ¿Ï‚˘, °È¿ÓÓ˘ ™ÂÈÚ·Ó›‰Ë˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó· Video Dance (¶··ÁˆÚÁ ›Ô˘, ΔÚԇ΢) Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‹Ú ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÊËÛ ¤Îı·Ì‚Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¢Ú˘¿‰Â˜ ∂Ó ¶Ïˆ Ô˘ ·˜ ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÈÛÙÔÚÈο ÔÌ¿‰· ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÃÔÚÔ‡ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÃÔÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

31

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ “μÚ˘ÎfiϷΘ” ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ È “μÚ˘ÎfiϷΘ” ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ, ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Altera Pars ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Ï·‚ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı·ÙÒÓ.

ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ “μÚ˘ÎfiϷΘ” ı· “·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó” Ì ÙȘ 200 Î·È ϤÔÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ı¤·ÙÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰Ôı› avant premiere ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “ŒÍÔ‰Ô˜” , ÂÓÒ Â›ÛËÌ· ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19/12/2009 ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÔÎÚÈÛ›·, ÙÔ˘˜ “‚Ú˘ÎfiϷΘ” Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÙÔ “ÓfiÌÔ” Î·È ÙËÓ “Ù¿ÍË” Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ˜ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÕÏ‚ÈÓÁÎ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ŸÛ‚·ÏÓÙ, ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓË ·Ô˘Û›·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. ∏ ˘ÔÙ·Á̤ÓË Û‡˙˘ÁÔ˜, Ë Î. ÕÏ‚ÈÓÁÎ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ì¤Û· Ù˘, fiÏ· fiÛ· ›ÛÙÂ˘Â Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ì›· Ó¤· ˙ˆ‹ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘. √ ¿ÛÙÔÚ·˜ ª¿ÓÙÂÚ˜, ‰È·ÊˆÓ› Ì ٷ “Û¯¤‰È·” ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˘ Î·È ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο. ΔȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ fiϘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ŸÛ‚·ÏÓÙ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙË ƒÂÁÁ›Ó·, ÙËÓ ˘ËÚ¤ÙÚÈ· Ù˘ Î. ÕÏ‚ÈÓÁÎ. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì·›ÓÂÈ Û ¤Ó· ÛÙÚfi‚ÈÏÔ ·Ôηχ„ÂˆÓ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ƒÂÁÁ›Ó·, Ô π¿Îˆ‚Ô˜ ŒÎÁÎÛÙÚ·ÓÙ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜, ·fi “·-

Ì·Úٛ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ” Ô˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ŸÛ‚·ÏÓÙ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ, ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ ·ÔηχÙÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ı·ً, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘ıfiÚÌËÙ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘ Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ È„ÂÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘, ¤ÛÙËÛ ̛· ·Ú¿ÛÙ·ÛË “‡ÌÓÔ” ÛÙÔÓ ÿ„ÂÓ fiÔ˘ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› “ÎÏ·ÛÈÎfi” , Ë ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ fï˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ó· Â›Ó·È ÏÈÙ‹ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË.

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¡·Ó¤Ú˘ ™ÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ȿη˜ ºˆÙÈÛÌÔ›: ∫ÒÛÙ·˜ Δ·Ù¿ÎÔ˜ ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ª›Ó· ÃÂÈÌÒÓ· - ŒÏÂÓ ÕÏ‚ÈÓÁÎ μ·Û›Ï˘ ∂˘Ù·ÍfiÔ˘ÏÔ˜ - ¶¿ÛÙÔÚ·˜ ª¿ÓÙÂÚ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ º¿Ì˘ - ŸÛ‚·ÏÓÙ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÏÂÏ‹˜ - π¿Îˆ‚Ô˜ ŒÁÎÛÙÚ·ÓÙ ¡Èfi‚Ë ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ - ƒÂÁÁ›Ó· ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 - 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ 9.00 Ì.Ì. ∫˘Úȷ΋ 8.30 Ì.Ì. £¤·ÙÚÔ ALTERA PARS, ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, ∞ı‹Ó·. ΔËÏ. Δ·Ì›Ԣ ı¿ÙÚÔ˘: 210 3410011.

“∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ

¶‡ÚÈÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ªÈÎÚ·Û›· “ª∞£∏ª∞ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘” Î·È “·-

ڷηٷı‹ÎË ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘”, ÂÓÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ ·ÔοÏÂÛ·Ó “ÚÂÛÈÙ¿Ï ÁÂÌ¿ÙÔ ∂ÏÏ¿‰·”. ¶·Ú·ÏÏ‹ÏÈÛ·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ Ì ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. º¤ÙÔ˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ª¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜. ÿÛˆ˜ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡›Î·È·˜ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜. Δ· ¿ıË, ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ì ÏfiÁÔ ÌÂÛÙfi Ë ËÚˆ›‰·, fiˆ˜ Ù· ‰ÈËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘ °ÈÒÚÁË Ë ∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ™ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿, ÂÓÒ Ë °È·ÛÂÌ› ∫ËϷˉfiÓË Î·È Ë ™Ù¤ÏÏ· ªÔ‡ÚÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °. ¶·¿˙Ô-

ÁÏÔ˘ “√Ó›ڷٷ Ù˘ ¿Î·˘Ù˘ Î·È Ù˘ ηÌ̤Ó˘ ™Ì‡ÚÓ˘”. ΔË ı·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˜ §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ì·Ï¿. Œ¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ ÛÙȘ 21.00. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ·›¯ÙËΠ۠ÔÏ˘¿ÚÈı̘ fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÂٷʤÚıËΠÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ÙË ™fiÊÈ·, ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔ §¤ÙÛ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. ¢È¿¯˘ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‡ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ÙÔ ÂÁΈÌÈ¿˙Ô˘Ó. ΔÔ ·ÔοÏÂÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ “ı·ÙÚÈο ‡ÚÈÓÔ”, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÙÔ “ÁψÛÛÈο ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ”. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

ƒ·‰ÈÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ √§∞ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ʤÙÔ˜ ı· ¿-

ÚÔ˘Ó ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔÓ ∞Ë μ·Û›ÏË. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·È‰È¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Taveta Ù˘ ∫¤Ó˘· Ô˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¢¯‹. °È· Ó· ÈÔ˘Ó ÓÂÚfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·... Î·È ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ë μ·Û›ÏË, ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÓÂÚfi. Δ›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ. ∞Ó ı˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ

·È‰ÈÒÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 12:00-15:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ï· ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ∞¡£ƒø¶ø¡ ∂ƒ°∞ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ √ne Earth. °›ÓÂ Ô ∞Ë μ·Û›Ï˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ √ne Earth ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÂÌ›˜. ΔÔ ÓÂÚfi! ŸÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÁÂÒÙÚËÛË fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ √ne

Earth ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙÔ ¡·˚ÚfiÌÈ. ΔÔ Ú·‰ÈÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ª·ÚÎfiÓÈ, ÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∂¡∞, Ô DOLCE Fm Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 12:00-15:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Ú·‰ÈÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ¡ÂÚfi.

¶ƒ√μ√§∂™

“∏ ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ÙÔ˘ §·Ó˙¤” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ∏ ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ÙÔ˘ §·Ó˙¤ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Î ƒÈ‚¤Ù, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Ne touchez pas la hache.°·ÏÏ›·, 2007. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∑·Î ƒÈ‚¤Ù. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¶·ÛÎ¿Ï ªÔÓÈÙ˙¤Ú, ·fi ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ª·Ï˙¿Î. ∏ıÔÔÈÔ›: ∑·Ó ª·ÏÈÌ¿Ú, °ÎÈÁÈfiÌ ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ, ªÔ˘Ï √˙Ȥ, ªÈÛ¤Ï ¶ÈÎÔÏ›. 137’. ΔÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÎÔΤٷ ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ÎÈ ¤Ó·Ó ·ÊÂÏ‹ ÛÙÚ·ÙËÁfi, ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Û ÌÈ· ÂÈηÛÙÈο Ï·ÌÚ‹ Ù·ÈÓ›·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ª·Ï˙¿Î Î·È ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË Ì ÊÈÓ¤ÙÛ· Î·È ÏÂÙfiÙËÙ· ·fi ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï ‚·ÁÎ. ∏ Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 79¯ÚÔÓÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï ‚·ÁÎ, ∑·Î ƒÈ‚¤Ù, Ô˘, Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Û ̷˜, Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ÓÔ˘‚¤Ï· “∏ ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ÙÔ˘ §·Ó˙¤” ÙÔ˘ √ÓÔÚ¤ ÓÙ ª·Ï˙¿Î, Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔ˘ 1820, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› Î·È Ê˘Ï·ÎÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ Â¯ıÚfi, ÎÈ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ·Ó fiÌÔÚÊË ·ÏÏ¿ ÂÈΛӉ˘ÓË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ “Á¿Ù·˜ Î·È ÔÓÙÈÎÔ‡” Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ë ·ÓÙÚÂ̤ÓË, ÎÔΤٷ ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ∞ÓÙÔ˘·Ó¤Ù ÓÙ §·Ó˙¤ ÛÙÔÓ Î¿ˆ˜ ·ÊÂÏ‹, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘, ∞ÚÌ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›˙ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ë ‰Ô‡ÎÈÛÛ·, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ªÂ ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ·ÓÙÏ› ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ª·Ï˙¿Î, Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÂÈηÛÙÈο Ï·ÌÚ¤˜ (Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ·Ì §Ô˘ÌÙÛ¿ÓÛÎÈ), Ô ƒÈ‚¤Ù ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÊÏ·˜ Ì·Î Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÚÁfi ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi, Ì ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÔÚ· Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ Ì ÊÈÓ¤ÙÛ·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÏÂÙfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ·Ó ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ·Ú·Ï‹ÛÈ· Ì’ ÂΛÓË ÙÔ˘ ƒÔÌ¤Ú ªÚÂÛfiÓ.


¢È‹ÁËÌ· ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª∞ª∞§√À∫∞*

ª¤ÚÔ˜ 4Ô 13 √ º›Ï˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, ÎÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔ ÎÚ‡„ÂÈ, ÌÈ· Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÙËÓ Â›¯Â. ŒÎ·Ó ‰˘Ô ·fiÙÔÌ· ÚÔÛÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ¿ÙËÛ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ. √È ÂÈ‚¿Ù˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ηıfiÏÔ˘. ∂›¯Â ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÌË ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. ŸÏÔ ÙÔ Úˆ› Í·Ó¿ÊÂÚÓ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ª¿ÎË ªÂÛ›ÚË ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Î·È ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ -·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋- Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∂›¯·Ó ‚ÚÂı› Í·Ó¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÎË ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÈ Â›¯·Ó ÈÂÈ ·fi ÙÚÂȘ Ì›Ú˜ Ô Î·ı¤Ó·˜. √ ª¿Î˘ fï˜ ¤‰ÂȯÓ ÓËÊ¿ÏÈÔ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ Û·Ó ‚Ú¿¯Ô˜: “ΔÔ ÛΤÊÙËη Ôχ, Ê›ÏÂ. √ ∫·Ú·Ìfi΢ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ’¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. ªfiÓÔ ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ. ª’ ·˘Ùfi Ô˘ ÛΤÊÙËη, ÎÈ ÂÛ‡ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÎÈ Â̤ӷ ·˜ ÚfiÛ¯ ӷ ÌË Ì’ ¤‚·˙ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ó· ÏËÚÒÛˆ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÁÎÏËÌ·” . “ƒÂ ª¿ÎË...” “ÕÎÔ˘, º›ÏË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ∫È ÂÛ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ‹Ú˜ ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ͤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘. ÕÚ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ ¿ÓÙ·... Δ· ’·Ì ·˘Ù¿. Δ· ͤ¯·Û˜;” “∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Ú ª¿ÎË, ˜ ÌÔ˘ ÙÈ ÛΤÊÙËΘ” . √ ª¿Î˘ ›¯Â ÈÂÈ ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ Ì›Ú· Î·È ÙÔÓ Â›¯Â ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. “√ ¡›ÎÔ˜ Ô ∫·Ú·Ìfi΢ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. £· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ·, ı· ÙË ÊÙÈ¿ÍÂȘ ηÓÔÓÈο ÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ·, Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ı· ·›˙ÂȘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÎÂÈ Ì¤Û· Ô ∫·Ú·Ìfi΢ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÂÈ ÔÙ¤... ˙ˆÓÙ·Ófi˜...” “ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ;” “ÕÛ Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÛˆ... ∫·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ı· ÂÈÚ·¯Ù› ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÛÔ˘. √ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ - ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÎÈ ÂÁÒ. ∫È fiÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ê‡ÁÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ ı· Ú¤ÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıԇ̠ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÌfiÎË, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ‡ÙË. Δ›ÔÙ ¿ÏÏÔ. Δ¤ÏÔ˜” . “∫·È Ò˜ ı· Âı¿ÓÂÈ Ì¤Û· ÎÂÈ;” “£· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ·Ù¤ÓÙ·...” “∫È ¿ÏÏË;” √ ª¿Î˘ ›¯Â ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ. “◊ Â›Û·È Ì˯·ÓÈÎfi˜ ‹ ‰ÂÓ Â›Û·È...” “°È· ϤÁÂ...” “√ ∫·Ú·Ìfi΢ ı· ‰ËÏËÙËÚÈ·ÛÙ› ·fi Ù· η˘Û·¤ÚÈ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜” . √ º›Ï˘ ›¯Â ÁÔ˘ÚÏÒÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·. “ΔÈ;” “£· ÂÚ¿ÛÂȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ۈϋӷ Ô˘ ı· Ú›¯ÓÂÈ Î·˘Û·¤ÚÈ· ÂΛ ̤۷”. “∂›Û·È ÙÚÂÏfi˜, Ú ª¿ÎË;” “∞ÚÎÔ‡Ó Ï›Á· ÏÂÙ¿ Î·È ı· ’Ó·È ÓÂÎÚfi˜, ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi˜ Ô˘ ı· ’Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜” .

“∫·Ï¿, ‰ÂÓ ı· ÙÔ Ì˘Ú›ÛÂÈ;” “ÿÛˆ˜ ÙÔ ıˆڋÛÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ë Ì˯·Ó‹ ı· ’Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ ı· ÙÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÌ›ÛÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ” . “ª· ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. Δ· η˘Û·¤ÚÈ· ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·. ¢ÂÓ ı· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜;” “Ÿ¯È ·Ó ÎÏ›ÛÂȘ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹” . “¶Ò˜;” “£· ‚¿ÏÂȘ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË ›Ûˆ ÛÙË Ì˯·Ó‹... £· ÙÔÓ ·ÓÔ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂȘ Ï›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ, fiÙ·Ó Ô ∫·Ú·Ìfi΢ ı· Ù· ’¯ÂÈ ÙÈÓ¿ÍÂÈ. £· οÓÂȘ ‰ÂÍÈ¿, ı· η٤‚ÂȘ Î·È ı· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂȘ” . “¢ÂÓ Í¤Úˆ, Ú ª¿ÎË...” “¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ;” √ º›Ï˘ ÙÔ Â›¯Â ÛÎÂÊÙ› ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿. “§ÔÁÈο Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿...” “∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, º›ÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÛÔ˘ ›· Î·È ÚÈÓ, ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ· ηÓÔÓÈο Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ʇÁÂȘ ·fi ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿„ÔÁ·. ∞˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙË ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ·. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ. ¡· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÙÚ‡· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ó· ‚¿ÏÂȘ ηÓÔÓÈο Ï·ÛÙÈÎfi ‰¿Â‰Ô ·fi ¿Óˆ, Ó· ÌË Ê·›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·” . “∫·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ Ì·Áη˙Ȥڷ;” “∂Λ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ۇÚÙ˜... ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó ÌÂÈ, ÛÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ, Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ̤۷. ◊ ÂÛ‡ ‹ ÂÁÒ” . “¢ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂÈ;” “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙ·Ó ı· ÌÂÈ ı· ’Ó·È ‚Ú¿‰˘, ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚ÂÈ Ù›ÔÙ·. ∞ÚÎÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÂÚÔ› Û‡ÚÙ˜ ·’ ¤Íˆ Î·È ı· ·ÁÈ‰Â˘Ù› ̤۷. ÕÌ· ı¤ÏÂȘ Ó· ’Û·È ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ‚¿„’ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·‡ÚÔ˘˜...” “¶Ú¤ÂÈ ÎÈ Ë fiÚÙ· Ó· ’Ó·È ÁÂÚ‹” . “∂ÓÓÔ›ٷÈ, Ú º›ÏË. £· ‚¿ÏÂȘ Û›‰ÂÚÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÎÈ ·’ ¤Íˆ ı· ÙÔ ÓÙ‡ÛÂȘ Ì ÌÔΤٷ” . “¡·È, ·˘Ùfi ÌË Û ·ÓËÛ˘¯Â›, ‚ڋηÌ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· Û›‰ÂÚÔ ÙÔ˘ Û·Û› Ô˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·¤Íˆ” . “∫·È ̤۷ Ô‡ ı· ‚Á·›ÓÂÈ;” “™Ù· fi‰È· ÂÓfi˜ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ÓÔÌ›˙ˆ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿” . “øÚ·›·, ı· ÊÚÔÓÙ›Ûˆ Ó· ηı›Ûˆ ÂÁÒ ÂΛ” .

∂›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ÛȈËÏÔ› ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÛÈÁÔ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ì›Ú˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÔ˘ Ô ª¿Î˘ ›¯Â Û¿ÛÂÈ ÙË ÛȈ‹. “º›ÏË, ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ì ηÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË. ∂‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È Ù›ÔÙ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ, ÂÛ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ÂȘ ÌϤÍÂÈ. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜, ·Ó ·˘Ùfi˜ ·‡ÚÈÔ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ¤¯ÂȘ ¢ı‡Ó˜, ÙÔ Í¤ÚÂȘ;” √ º›Ï˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Â›¯Â ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∫È Ô ª¿Î˘ ›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË. “∞Ï‹ıÂÈ·, ¤Ì·ı˜ Ì ÙÈ ı· ¿ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ;” “¡·È, Ì’ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ™È‚›Î Ô˘ ÙÔ ’¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ” . “øÚ·›Ô˜” . ∫È ÂΛ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. √ º›Ï˘ ›¯Â οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ù¤ÓÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ô ª¿Î˘, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ó‡¯Ù˜ Ì ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Û’ ¤Ó· ·‰È¤ÍÔ‰Ô ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ÙÔÓ ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ∂›¯Â ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· Ô˘ ı· ¤ÚȯÓ η‡ÛÈÌ· ÛÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÌfiÎË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ. ª· ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‹Ù·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ê·Á ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· -Ó‡¯Ù· ‹Ù·Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi- ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. √ ¡›ÎÔ˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ Ù›ÔÙ· fiÙ·Ó ¤Î·Ó ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Úfi‚·. ∫È ¤ÂÈÙ· fiÙ·Ó ‹Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô º›Ï˘ ‰Ô‡Ï„ ¿ÏÏË ÌÈ· Ó‡¯Ù·. √͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛ ÙË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ fiÚÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ì›Ó·, Í·Ó·ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ï·ÛÙÈÎfi ‰¿Â‰Ô ·fi ¿Óˆ, Î·È ‚›‰ˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ Û‡ÚÙ˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ Ì·Áη˙Ȥڷ˜. ŒÙÛÈ Ë ÎÚ˘„ÒÓ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú·ÌfiÎË Â›¯Â ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ·Á›‰·. ∞˘Ù¿ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ô º›Ï˘, fiÙ·Ó ·ÈÛı¿ÓıËΠÌÈ· ·Ó·ÙÚȯ›Ï· Û’ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔÚÌ›. ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ۯ‰fiÓ Û·Ó ¤Ó· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi, ›¯Â Ê·ÓÂÚˆı› Ë ÔÏfiʈÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ƒ›Ô˘∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. •·ÊÓÈο ¤ÓȈÛ fiÛÔ ÔÙ¤ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÏÔ‡ Î·È Ó· ÌËÓ Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘ Ô‡Ù ÙÔÓ ª¿ÎË Ô‡Ù ÙÔÓ ¡›ÎÔ. 14 ™ÙË Ì›· ·Ú¿ Ô¯ÙÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. √ º›Ï˘ ¤Ú·Û ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜. Èڛ˜ Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÙË Ì˯·Ó‹, ¿Ó·„ ٷ ÊÒÙ·, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô fiÚÙ˜ Î·È Â› Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ: “¢¤Î· ÏÂÙ¿ ÛÙ¿ÛË. ¶·Ú·Î·ÏÒ Î·Ù‚›ÙÂ, ÁÈ·Ù› ı· ¿ˆ Ó· ÂϤÁ͈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙ· Ï¿ÛÙȯ·” . ΔÔ Â›¯·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ̤۷, ·ÏÏ¿ ·Ó Ô º›Ï˘ ¤ÏÂÁ ÙÔ “ηÙ‚›Ù” (ÎÈ ÂȉÈο ·Ó ÙÔ ¤ÏÂÁ ÙÛ·ÌԢηÏÂ̤ӷ) fiÔÈÔ˜ ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ¢fiÙ·Ó Ó· η٤‚ÂÈ ‹ fi¯È Èı·Ófiٷٷ ı· ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ. ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ê¿ÓËΠӒ ·‰ÂÈ-

¿˙ÂÈ, Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ·ÏÒ˜ ÌÈÛ¿ÓÔÈÍ ٷ Ì¿ÙÈ· ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· Í·Ó¿ÎÏÂÈÛÂ, ÎÈ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. √ º›Ï˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙȘ fiÚÙ˜ ηÈ, Âȉ¤ÍÈ·, ¤Î·Ó ÌÈ· Ì·ÓÔ‡‚Ú· ·ÚοÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÂΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ¶›Ûˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ, ‰›Ï· ÛÙȘ ·ÓÙϛ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ì ÙË ÌÔ‡ÚË Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ηٷÛÎfiÙÂÈÓÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. √ º›Ï˘ ·ÊÔ‡ ¤ÚÈÍ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ηı›ÛÌ·Ù·, ¿ÊËÛ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛʇÚÈÁÌ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÛÈÓÈ¿ÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ. ªÂÙ¿, ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÌÚ›˙, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÛ¯ ̋ˆ˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈ‚¿Ù˘ Ô˘ ›Ûˆ˜ ›¯Â ͯ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ. Δ›ÔÙ· fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÎÈ Ô º›Ï˘, ·ÊÔ‡ ÂÚ›ÌÂÓ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ -fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ô ª¿Î˘- ÏËÛ›·ÛÂ, Ì‹Î ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ ·ÚÁ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 15 ¶ÚÒÙ· ¿ÎÔ˘Û· ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÙÔ Â›‰· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi. ◊ÌÔ˘Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙ· ¯fiÚÙ· Î·È ÎÚ‡ˆÓ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ÌÔ˘Ê¿Ó Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·’ ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ „‡¯Ú·. ºfiÚÂÛ· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÏÂÙ¿ Á¿ÓÙÈ· ÁÈ· Ù· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, „·¯Ô‡Ï„· ÙÔ fiÏÔ Ì ÙÔÓ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú· ÛÙË Ì¤ÛË ÌÔ˘ Î·È ÛΤÊÙËη fiÙÈ fiÏ· ı· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó Û ϛÁ˜ ÒÚ˜. ŸÏ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. √ º›Ï˘ ÚÒÙ· ¿ÊËÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î·Ê¤ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÏËÛ›·Û ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘. ª¤Û· ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·Ì›· ΛÓËÛË. √ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÌfiÙ·Ó ‚·ıÈ¿, fiˆ˜ ÙÔ Û˘Ó‹ıÈ˙Â. ŒÈ·Û· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ º›ÏË. ™‹ÎˆÛ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·Ó›˜. •ÂΛÓËÛ· ÎÈ fiÙ·Ó ¤Î·Ó· ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ·ÈÛı¿ÓıËη Ó· ·ÔÎÙÒ ‰‡Ó·ÌË. ™Â Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‹ÌÔ˘Ó ¤Íˆ ·’ ÙËÓ Ì·Áη˙Ȥڷ. ΔÚ¿‚ËÍ· ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì‹Î· ̤۷. ΔÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‹Ù·Ó ·fiÏ˘ÙÔ, ·ÏÏ¿ ‚ڋη ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ· ÌÔ˘ ˘ÂÚˉÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ. μڋη ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô „ËÏ·ÊÒÓÙ·˜ ÙË. ΔËÓ ¿ÓÔÈÍ· Î·È Ì‹Î· ̤۷ οˆ˜ ¿Á·ÚÌ·, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÒÌÔ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·˚Ófi ÙÔ›¯ˆÌ·. ª¿˙„· Ù· fi‰È· ÌÔ˘ ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ· ›Ûˆ ÌÔ˘ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÔÚÙԇϷ. μ˘ı›ÛÙËη ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ∫Ú¿ÙËÛ· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÌÔ˘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ¿ÎÔ˘Û· ‚‹Ì·Ù·, Û·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ó· η٤‚·ÈÓ ‹ Ó· ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ∞ÊÔ˘ÁÎÚ¿ÛÙËη, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. •·ÊÓÈο ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÔ˘Ú̷ۛٷ ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ù· ‰‡Ô ¯Ù˘‹Ì·Ù·, ÙÔ ÛÈÓÈ¿ÏÔ ·fi ÙÔÓ º›ÏË. ∞¿ÓÙËÛ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÎÈ ·ÎÔ‡ÌËÛ· ›Ûˆ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·¤Ú· ·fi ̤۷ ÌÔ˘. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô º›Ï˘ ¤‚·Ï ÌÚÔ˜. ∂Λ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ Û·Ó Ó· Û›ÛÙËΠfiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ˜. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ¿Ú¯ÈÛÂ

Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. √ º›Ï˘ ÏÔÁÈο ‹Á·ÈÓ ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi ÙÔ Î·Ê¤. ™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηٿϷ‚· fiÙÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·Ó¤Ù˘Í ٷ¯‡ÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘. ŒÓȈ۷ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ‚·Ú‡, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û· fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÌÔ˘ ¤Ì·ÈÓ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ. 16 §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Í·Ó·Ì‹Î ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·. √ º›Ï˘ ¤Û‚ËÛ ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο ÊÒÙ· Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ۋΈÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó’ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ʈٿÎÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ ÙÔ˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙ· ηı›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∏ ΛÓËÛË ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È Û ϛÁÔ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ¿Ú¯ÈÛ Ӓ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û‚¤ÏÙ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Ù˘ ¶·ÏÈÔ‚Ô‡Ó·˜. ◊Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô º›Ï˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË ‚·Ï‚›‰· ÁÈ· ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜, ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ οÎÈÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ÛΤ„Ë. ∫È fiÏ· Í·Ó¿ÁÈÓ·Ó Ì·‡Ú· ̤۷ ÛÙË „˘¯‹ ÙÔ˘. 17 ¢ÂÓ Â›¯· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙË ˙·Ï¿‰·. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ‰ÂÓ Ì’ ¤È·Ó ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·, ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÙÒÓ ‹ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜, ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡, ›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÔÌ·È. ∏ ȉ¤· Î·È ÌfiÓÔ Ó· ¤Î·Ó· ÂÌÂÙfi Â‰Ò Ì¤Û· Ì ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÛÎÂÊÙÒ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ◊Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ª‡ÚÈ˙ fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Ï¿‰È Ì˯·Ó‹˜ Î·È Î·˘Û·¤ÚÈ·. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÏÂÙfi ÙÔ›¯ˆÌ·, Û·Ó ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚Ô˘ËÙfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Â›Û˘ Ó· Ì ÂÓԯϛ Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŒÛÊÈÍ· ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙÔ fiÏÔ, ‚‚·ÈÒıËη ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ‹Ù·Ó ‚ȉˆÌ¤ÓÔ˜ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËη Ó· ‚Áˆ. ™Îfi¢· Ó· ¯Ù˘‹Ûˆ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂˘ËÓÔ¯ÒÚÈ, fï˜ ÙÒÚ· ¤‚ÏÂ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‚È·ÛÙÒ. ¡fiÌÈ˙· fiÙÈ Ë Ì˯·Ó‹ ‰Ô‡Ï¢ ‰›Ï· ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ˙·Ï¿‰· ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ·Ó˘fiÊÔÚË ÎÈ ¤ÓȈı· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ó‡ۈ. * √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ì·Ïԇη˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1968 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ. ∂›Ó·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Lecce, πÙ·Ï›·. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· (Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ì ٛÙÏÔ ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏ...), √ ªÂÁ¿ÏÔ˜ £¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡, ∏ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË, ∏ ¯·Ì¤ÓË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªfiÛÙÚ· (˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ∂∫∂μπ-∂ƒΔ 2007) Î·È ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ (ÂΉfiÛÂȘ §È‚¿ÓË 2008). ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈο ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È ÀfiÁÂȘ πÛÙÔڛ˜. http://www.mamaloukas.blogspot.com (∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù·Í›‰È, ŒÓÙÂη ÓÔ˘¿Ú ÈÛÙÔڛ˜” Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË °ÎfiÏÙÛÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 17H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.195,35

-1,21

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,3 0,48 8,25 15,6 7,9 13,4 1,13 8,7 7,62 0,78 3,9 2,86 8 8,05 7,64 1,98 2,3 4,59 1,12 0,65 2,31 1,45 1,81 4,08 5,79 4,56 1,88 13,25 18,15 1,75 5,19 8,26 7,75 5,8 4,82 3,55 1,31 1,19 6,15 9,25 1,25 0,95 4,68 5,14 15,3 15,3 10,58 14,95 4,83 4,73 1,4 4,22 6,58 20,88 13,9 7,82 4,78 8,04 1,75 1,37

-2,94 5019 9,09 16492631 -3,51 2610823 -4,29 538507 -0,88 8772 -6,56 131576 3,67 230212 1,16 340538 1,60 18516 0,00 696484 3,72 308682 -3,70 13847 -14,89 51 -1,83 108515 -0,52 1667 -2,46 1174757 -3,36 2473179 1,55 3408 -3,45 95528 1,56 43864 0,00 0 0,00 0 -2,16 1057959 -1,45 89878 -1,36 72432 0,00 13243 -0,53 6683 0,08 724308 -0,60 4313332 -2,78 17320 -1,52 481814 -0,48 200534 -0,64 259204 0,00 37227 -1,63 20024 0,00 1695 -2,96 32763 0,00 77828 -0,49 3710 0,87 27062 0,81 101530 1,06 24535 7,34 525228 0,78 162286 -1,42 3617 -2,17 1055372 0,95 1072028 1,70 2286 1,90 5152 -1,87 64047 -2,78 34972 -0,47 422954 0,00 121629 -3,24 98289 -0,71 150 -1,64 1361985 1,27 2488668 -2,55 1065082 -2,78 82329 -2,14 1900

3,26 0,43 8,14 15,53 7,76 13,4 1,09 8,4 7,4 0,75 3,64 2,86 7,5 8,05 7,62 1,98 2,28 4,5 1,11 0,63 2,31 1,45 1,77 4,02 5,66 4,5 1,85 12,92 17,35 1,75 5,15 8,15 7,6 5,67 4,71 3,48 1,29 1,17 6,1 8,92 1,2 0,92 4,21 4,98 15 15,12 10,2 14,69 4,53 4,62 1,36 4,09 6,45 20,45 13,9 7,6 4,6 7,81 1,75 1,36

3,37 0,48 8,4 16,5 7,95 14,3 1,15 8,76 7,7 0,79 3,9 2,95 8 8,21 7,79 2,03 2,37 4,64 1,14 0,66 2,31 1,45 1,84 4,22 5,82 4,57 1,91 13,5 18,21 1,79 5,37 8,3 7,82 5,81 4,91 3,58 1,35 1,22 6,18 9,25 1,26 0,95 4,73 5,14 15,3 15,6 10,58 14,98 4,84 4,79 1,41 4,31 6,6 21,68 13,9 7,87 4,78 8,09 1,8 1,39

1,25 0,84 0,81 1,97 0,8 0,85 0,68 0,4 0,68 1,18 4,72 1,19 0,8 1,45 7,75 1,33 1,32 0,71 2,2 0,99 0,38 3,38 3,72 1,04 2,1 0,63 2,6 0,42 1,22 0,87 1,76 1,19 0,9 3,3 0,4 0,63 0,45 1,28 0,69 0,51

1,31 0,84 0,85 2 0,81 0,89 0,72 0,42 0,72 1,18 4,72 1,19 0,84 1,45 7,92 1,35 1,37 0,73 2,25 1,06 0,38 3,61 3,72 1,04 2,15 0,67 2,7 0,42 1,27 0,9 1,81 1,22 0,95 3,34 0,42 0,65 0,51 1,36 0,71 0,51

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞)

1,31 0,84 0,83 2 0,81 0,88 0,7 0,41 0,7 1,18 4,72 1,19 0,8 1,45 7,88 1,35 1,36 0,72 2,21 1,02 0,38 3,45 3,72 1,04 2,14 0,66 2,7 0,42 1,24 0,9 1,78 1,22 0,95 3,34 0,41 0,64 0,49 1,28 0,7 0,51

0,00 0,00 -2,35 0,50 0,00 -2,22 -2,78 -2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,76 0,69 -0,51 3,05 0,74 0,00 -3,07 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -0,47 1,54 -2,88 0,00 4,20 0,00 -1,11 0,00 1,06 -3,75 0,00 -1,54 0,00 -5,88 0,00 0,00

2806 0 53895 5000 2400 87327 5970 21125 21151 0 1050 0 3467 36 7101 1380 4234 31282 210 94820 0 815 0 0 38800 16391 550 0 1493 8650 185906 4147 5740 350 1500 23040 5061 2900 21850 0

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√)

0,75 0,61 1,68 0,64 0,42 0,9 1,25 0,91 1,44 0,79 0,41 1,68 0,42 0,67 0,85 0,65 0,85 1,34 1,74 0,41 0,37 1,07 6,44 0,62 1,46 0,94 1,39 1,15 0,51 0,54 0,75 0,5 0,67 0,46 0,56 0,98 0,71 2,22 2,28 1,21 1,32 0,33 0,6 2,79 0,58 1,71 0,38 0,73 0,65 0,52 2,63 12 2,65 0,64 0,67 0,61 0,8 0,57 0,38 4,88 1,39 2,45 0,34 7,09 0,8 7,66 1,37 0,65 3,7 1,9 0,4 0,71 0,73 0,39 4,03 1,43 0,87 0,85 0,59 0,63 0,61 1,6 0,65 0,88 0,6 0,58 0,62 0,63 0,84 3,58 1,35 2,77 0,79 3,9 0,32 0,58 1,61 1,42 1,25 0,42 0,39 3,85 1,58 44,17 0,42 3,19

0,00 -7,58 0,00 0,00 2,44 0,00 -3,85 1,11 5,88 1,28 0,00 0,00 -8,70 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 -2,25 2,50 2,78 0,94 -7,47 0,00 2,82 0,00 1,46 9,52 0,00 1,89 -1,32 2,04 -6,94 -2,13 3,70 -6,67 -4,05 -6,33 1,79 10,00 0,00 -5,71 -1,64 0,00 0,00 3,64 -2,56 0,00 0,00 -1,89 -0,38 -1,07 0,76 -4,48 -1,47 1,67 -2,44 0,00 -5,00 0,00 1,46 -0,41 0,00 4,27 0,00 0,13 1,48 0,00 0,00 0,00 -6,98 0,00 -6,41 0,00 0,75 0,00 -5,44 0,00 -1,67 0,00 0,00 -0,62 3,18 1,15 0,00 0,00 6,90 0,00 3,70 0,00 1,50 0,73 -4,82 0,00 0,00 1,75 -0,62 2,90 0,00 -6,67 -2,50 2,67 0,00 -1,25 0,00 1,59

47000 1386 550 0 13266 5911 268 824 1617 300 93410 0 8076 8800 0 55 0 0 304 1596 98 2900 177 11140 23906 13 9493 20 7650 500 3280 6830 240 1215 19138 351 2980 1236 550 33745 2804 39320 7033 150 0 4066 7596 10720 3075 19762 40138 150 38 17930 19055 15180 4220 10675 225440 50 1 6065 0 7650 0 500 1050 50 0 750 1250 0 5395 0 3020 0 1050 0 5116 0 0 400 5687 172 228933 0 144 0 44 320 20312 6500 18992 0 0 38028 2100 110 0 18300 70 1750 18738 8878 0 220

0,72 0,61 1,68 0,64 0,4 0,9 1,23 0,89 1,3 0,78 0,39 1,68 0,42 0,65 0,85 0,64 0,85 1,34 1,71 0,4 0,36 1,05 6,36 0,6 1,3 0,94 1,32 1,15 0,49 0,52 0,74 0,47 0,65 0,44 0,52 0,98 0,71 2,14 2,16 1,12 1,29 0,32 0,58 2,79 0,58 1,66 0,36 0,7 0,64 0,5 2,62 12 2,65 0,64 0,64 0,59 0,78 0,55 0,36 4,88 1,39 2,44 0,34 6,88 0,8 7,65 1,37 0,65 3,7 1,9 0,4 0,71 0,72 0,39 4 1,43 0,86 0,85 0,58 0,63 0,61 1,6 0,64 0,88 0,58 0,58 0,58 0,63 0,73 3,5 1,28 2,75 0,78 3,9 0,32 0,53 1,61 1,38 1,25 0,41 0,37 3,6 1,52 43,83 0,42 3

0,77 0,64 1,68 0,64 0,42 0,91 1,28 0,91 1,44 0,79 0,41 1,68 0,43 0,68 0,85 0,65 0,85 1,34 1,78 0,41 0,37 1,1 6,96 0,62 1,47 0,94 1,4 1,15 0,51 0,54 0,8 0,51 0,7 0,47 0,56 0,99 0,74 2,25 2,28 1,21 1,32 0,34 0,61 2,79 0,58 1,71 0,39 0,73 0,65 0,53 2,66 12 2,65 0,65 0,68 0,62 0,82 0,58 0,41 4,88 1,39 2,47 0,34 7,45 0,8 7,66 1,37 0,65 3,7 1,9 0,4 0,71 0,78 0,39 4,03 1,43 0,88 0,85 0,6 0,63 0,61 1,6 0,66 0,93 0,61 0,58 0,62 0,63 0,84 3,6 1,35 2,77 0,82 3,9 0,32 0,58 1,63 1,42 1,25 0,46 0,39 3,85 1,59 44,6 0,42 3,19

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,07 0,37 0,45

-6,14 -2,63 -8,16

1498 24977 25

1,06 0,36 0,45

1,08 0,37 0,45

7,46 0,3 8,4 0,43 1,39 4,52 0,37 0,28 1,95 1,4 0,2 0,24 0,27 0,18 21,39 0,79 0,63 36,02 3,45 0,92 0,13 0,23 7,75 0,17 0,13 0,37 5,56 0,22 0,31 13,64 63,75 3,45 20,6 3,17 0,19 1,4 0,26 0,28 13,2 10,9 0,22 0,51

0,00 0,00 5,00 0,00 8,59 -1,09 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00 -3,57 0,00 0,00 3,95 -1,56 0,00 -0,86 -3,16 0,00 -4,17 0,39 -5,56 -7,14 -7,50 -1,24 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 5,56 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00

250 0 100 0 100 41516 0 0 3170 30 0 0 29000 37082 178 157 550 390 2482 9960 0 102775 70 26812 4200 30 1042 9372 0 0 10 3609 0 13306 53208 0 3900 50 0 0 0 12730

7,46 0,3 8,4 0,43 1,39 4,46 0,37 0,28 1,89 1,4 0,2 0,24 0,27 0,18 21,39 0,78 0,63 36,02 3,43 0,89 0,13 0,22 7,75 0,17 0,13 0,37 5,54 0,22 0,31 13,64 63,75 3,4 20,6 3,1 0,17 1,4 0,26 0,28 13,2 10,9 0,22 0,5

7,46 0,3 8,4 0,43 1,39 4,57 0,37 0,28 2 1,4 0,2 0,24 0,28 0,19 21,39 0,8 0,63 36,02 3,48 0,95 0,13 0,23 7,75 0,18 0,13 0,37 5,6 0,22 0,31 13,64 63,75 3,54 20,6 3,2 0,19 1,4 0,26 0,28 13,2 10,9 0,22 0,52

0,16 0,09 1,09 0,12 1,17 0,16 3,95 0,12 0,1 0,14 0,05 0,18 1,39 0,27 0,83 0,08 0,09 0,35 0,27 8,26 0,69 0,35 0,65 0,54 0,27 0,18 0,43

0,00 0,00 1,87 0,00 -1,68 0,00 0,00 -7,69 0,00 0,00 0,00 -5,26 -8,55 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 -3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,57 0,00 0,00

11200 24000 2077 104545 44018 750 0 25012 0 0 4907 16396 6690 52 0 3585 0 3900 154460 0 0 24900 0 0 21000 0 159823

0,15 0,09 1,08 0,12 1,12 0,16 3,95 0,12 0,1 0,14 0,05 0,16 1,39 0,27 0,83 0,07 0,09 0,32 0,26 8,26 0,69 0,34 0,65 0,54 0,27 0,18 0,42

0,16 0,09 1,09 0,13 1,25 0,16 3,95 0,12 0,1 0,14 0,06 0,18 1,4 0,27 0,83 0,08 0,09 0,36 0,28 8,26 0,69 0,37 0,65 0,54 0,28 0,18 0,45

1 3,92 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,19 2,66 2,8 2,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3,92 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,19 2,66 2,8 2,07

1 3,92 2,15 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,19 2,66 2,8 2,07

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 1,17 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 1,17 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 1,17 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 16H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

26.488.842,51 5.235.740,87 5,0592 24.769.471,17 3.000.050,43 8,2564 137.232.604,31 15.084.880,86 9,0974 15.906.351,29 2.281.331,81 6,9724 383.426.446,34 107.941.823,29 3,5522 30.894.953,62 3.423.387,00 9,0247 19.219.837,99 2.692.847,20 7,1374 7.695.118,30 1.461.727,32 5,2644 13.219.123,43 1.736.068,85 7,6144 118.277.113,12 13.347.116,91 8,8616 56.909.724,62 7.190.865,26 7,9142 5.976.519,75 1.507.346,51 3,9649 22.286.885,38 2.145.931,50 10,3856 7.986.460,85 766.466,82 10,4198 221.692.237,50 14.652.877,21 15,1296 14.515.242,24 858.322,43 16,9112 3.881.270,05 659.551,34 5,8847 11.170.469,08 2.127.008,19 5,2517 6.794.900,26 1.771.631,78 3,8354 8.465.275,79 2.295.349,97 3,6880 17.196.534,14 2.253.915,23 7,6296 37.507.891,82 3.820.484,24 9,8176 10.614.776,27 5.465.354,16 1,9422 4.290.852,79 295.036,26 14,5435

0,13% 5,1604 4,9580 1,05% 0,56% 8,3802 8,1945 2,60% 0,23% 9,0974 9,0292 8,54% 0,27% 7,0944 6,9027 3,36% 0,40% 3,5522 3,5522 4,64% 0,04% 9,0247 8,9570 2,35% 0,23% 7,1374 7,0839 3,99% 0,01% 5,2960 5,2223 0,74% 0,30% 7,7286 7,6144 2,62% 0,15% 8,8616 8,8616 6,13% 0,00% 7,9933 7,8746 0,83% 0,41% 4,2821 3,9649 1,76% 0,39% 10,3856 10,3077 3,86% 0,39% 10,4198 10,4198 4,20% 0,34% 15,2052 15,0161 3,55% 0,37% 17,2494 16,7421 9,88% -0,01% 6,0024 5,8259 2,32% 0,48% 5,2517 5,2254 5,28% 0,28% 3,9121 3,7587 3,49% 0,20% 3,6880 3,6603 5,40% 0,33% 7,7059 7,6296 4,03% 0,90% 9,9158 9,7194 2,29% 0,73% 1,9422 1,9373 0,33% 0,68% 14,7617 14,3981 1,54%

83.926.717,85 24.007.019,84 1.091.055,81 173.168.309,19 36.664.214,95 6.040.814,29 30.131.610,18 38.047.122,98 18.206.845,25 8.021.028,05 34.609.743,66 1.678.603,25 11.035.267,05 20.951.919,02 29.508.972,18 308.569.991,41 5.555.421,06 29.221.556,85 61.286.279,98 138.280.656,39 56.097.808,51 1.305.584,52 17.277.983,45 79.722,87 6.463.107,40 662.844,19 15.573.154,91 1.149.091,31 1.407.622,14 33.630.935,31 14.436.930,49 4.752.871,75 13.224.522,63 3.511.501,74 3.202.455,59 128.519.425,70 61.692.062,37 15.034.398,20 58.641.554,46 109.669.995,57 59.296.219,63 9.893.203,19 59.165.869,62 112.432.272,70 49.027.938,41 8.093.464,27 612.434,46 8.427.299,36 74.502.084,19 15.869.450,67 2.638.599,25 4.567.822,86 5.545.902,76

0,30% 0,18% -0,19% 0,10% 0,29% -0,10% -0,04% 0,29% 0,65% 0,10% 0,20% -0,12% 0,08% 0,04% -0,03% 0,14% 0,28% 0,05% -0,04% 0,36% 0,03% 0,25% 0,00% 0,06% 0,06% -0,07% -0,07% -0,21% -0,21% 0,18% 0,17% 0,01% 0,39% 0,30% 0,43% 0,48% 0,31% 0,16% 0,20% -0,11% 0,41% 0,01% 0,01% 0,00% 0,12% -0,01% 0,05% 0,35% -0,16% -0,28% 0,09%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

5.132.237,57 1.957.706,09 118.120,14 38.294.769,59 5.269.834,39 904.504,77 3.541.172,07 3.717.266,91 1.846.862,93 2.035.060,25 4.198.982,51 431.525,29 1.615.394,73 6.627.322,83 6.425.109,12 54.063.874,37 965.065,92 3.100.010,22 5.748.082,04 15.537.766,44 5.568.596,60 120.000,00 1.608.912,72 65,66 5.347,36 571,66 13.094,15 1.169,13 1.351,11 32.947,12 14.100,00 1.059.868,64 3.732.487,74 1.121.464,77 393.642,88 38.912.281,24 5.684.074,48 1.411.156,05 6.029.004,84 34.774.875,20 6.101.190,77 374.243,05 6.063.651,01 99.848.701,40 4.554.063,79 2.435.572,50 206.286,62 1.744.135,90 25.810.410,10 4.741.813,24 721.878,77 21.756,77 1.683.679,79

16,3529 12,2628 9,2368 4,5220 6,9574 6,6786 8,5089 10,2352 9,8583 3,9414 8,2424 3,8899 6,8313 3,1614 4,5928 5,7075 5,7565 9,4263 10,6620 8,8996 10,0740 10,8799 10,7389 1.214,1200 1.208,6500 1.159,5200 1.189,3200 982,8600 1.041,8300 1.020,7600 1.023,9000 4,4844 3,5431 3,1312 8,1354 3,3028 10,8535 10,6540 9,7266 3,1537 9,7188 26,4352 9,7575 1,1260 10,7658 3,3230 2,9689 4,8318 2,8865 3,3467 3,6552 209,9500 3,2939

16,6800 12,5081 9,4215 4,5220 6,9574 6,6786 8,9343 10,5423 10,1540 4,0104 8,4897 3,9580 6,8313 3,1804 4,5928 5,7075 5,7565 9,8976 11,1951 9,3446 10,5777 11,4239 10,7389 1.214,1200 1.208,6500 1.159,5200 1.189,3200 982,8600 1.041,8300 1.020,7600 1.023,9000 4,5068 3,5962 3,1782 8,2574 3,3854 11,0706 10,8671 9,7266 3,1537 9,9132 26,5674 9,7575 1,1260 10,7658 3,3895 2,9689 4,8318 2,9154 3,4471 3,6918 210,9998 3,3927

16,1894 12,1402 9,1444 4,4881 6,9052 6,6285 8,3387 10,0305 9,6611 3,9020 7,9951 3,8510 6,7801 3,1361 4,5928 5,7075 5,7565 9,4263 10,6620 8,8551 10,0236 10,8799 10,7389 1.214,1200 1.208,6500 1.159,5200 1.189,3200 982,8600 1.041,8300 1.020,7600 1.023,9000 4,4508 3,5431 3,1312 8,1354 3,2367 10,6364 10,4409 9,5321 3,1300 9,5244 26,2369 9,7575 1,1176 10,6851 3,2898 2,9541 4,8076 2,8576 3,2463 3,6552 209,9500 3,2280

5,23% 13,22% 1,52% 4,15% 5,29% 15,52% 2,13% 11,63% -2,44% 20,41% 0,25% -1,95% 9,48% 3,47% 13,11% 15,87% 9,51% 5,88% 5,09% 8,74% 6,70% 8,76% 12,72% 13,87% 13,90% 5,63% 5,67% 7,86% 7,90% 6,47% 6,51% 14,20% 13,68% 10,48% 4,55% 6,02% 6,31% 5,55% -7,62% 3,58% 0,69% -5,68% -2,43% 5,98% 5,33% 10,07% 5,88% 10,57% 7,46% 7,52% -4,07% 0,84% 8,06%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

10.138.383,75 5.195.838,90 26.595.595,97 42.826.886,76 17.413.640,98 17.697.329,74 207.166.436,45 196.997.549,84 22.271.957,01 24.231.466,38 68.306.909,54 47.454.656,71 48.085.428,88 35.308.835,29 1.402.827,84 2.491.505,53 18.076.663,43 83.224.112,60 1.689.320,08 12.467.931,65 867.843,08 81.374.483,92 185.678.149,89 29.143.992,60 6.276.523,41 216.623,94 19.075.269,86 1.596.366,68 128.261.631,18 10.809.648,23 9.975.226,54

3.454.041,69 565.741,42 4.593.370,30 2.208.053,70 5.108.694,31 2.127.739,47 16.042.852,48 15.183.786,06 2.700.650,11 1.723.819,94 5.956.041,00 1.185.035,26 3.397.523,56 5.863.874,45 218.896,51 350.995,03 8.196.692,91 14.650.648,62 1.457.911,99 9.460.914,45 130.199,62 41.469.598,59 19.078.644,20 16.971.380,60 279.525,00 196,43 17.275,81 378.977,53 6.996.506,43 4.265.442,93 1.481.762,06

2,9352 9,1841 5,7900 19,3958 3,4086 8,3174 12,9133 12,9742 8,2469 14,0568 11,4685 40,0449 14,1531 6,0214 6,4086 7,0984 2,2054 5,6806 1,1587 1,3178 6,6655 1,9623 9,7323 1,7172 22,4542 1.102,8000 1.104,1600 4,2123 18,3322 2,5342 6,7320

2,11% 1,23% 3,45% 2,17% 1,73% 2,46% 2,25% 2,38% 2,69% 2,34% 3,54% 1,48% 1,33% 1,92% 1,46% 1,21% 2,38% 2,13% 1,42% 1,86% 1,01% 1,19% 2,23% 2,88% 2,71% -1,92% -1,92% 2,46% 2,17% 0,84% 1,96%

3,0820 9,6433 6,0795 20,3656 3,5279 8,6085 13,0424 13,1039 8,3294 14,1974 11,5258 40,8458 14,4362 6,1418 6,5368 7,2404 2,2826 5,6806 1,1587 1,3376 6,7655 1,9623 9,7323 1,7172 22,4542 1.102,8000 1.104,1600 4,2544 18,8822 2,6102 6,9340

2,8765 9,0923 5,7321 19,2018 3,3745 8,2342 12,7842 12,8445 8,1644 13,9162 11,3768 39,6445 14,0116 5,9612 6,3445 7,0274 2,2054 5,6238 1,1471 1,3046 6,5988 1,9427 9,6350 1,7000 22,4542 1.102,8000 1.104,1600 4,1281 18,1489 2,5089 6,6647

8,88% 34,91% 24,51% 31,41% 22,54% 28,63% 23,86% 24,21% 26,65% 26,11% 26,03% 17,28% 10,62% 22,03% 14,68% 22,99% 31,22% 17,77% 26,00% 14,75% 19,40% 21,37% 20,96% 31,53% 3,89% 18,21% 18,25% 32,95% 19,14% 28,61% 23,89%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

63.249.204,85 6.041.775,85 10,4686 7.905.259,61 2.345.582,08 3,3703 206.276.665,44 8.120.834,77 25,4009 70.478.399,18 12.249.878,55 5,7534 31.520.443,07 65.637.368,44 0,4802 1.533.272,78 2.842.139,67 0,5395 89.013.021,06 10.408.997,68 8,5515 54.823.519,69 6.454.760,88 8,4935 48.530.170,52 5.287.673,25 9,1780 4.484.857,70 3.039.286,99 1,4756 843.615,68 75.371,06 11,1928 3.062.261,94 273.566,51 11,1938 13.915.788,21 3.448.581,59 4,0352 2.547.203,97 1.099.128,38 2,3175 22.200.631,12 7.512.307,13 2,9552 11.544.681,81 5.376.307,38 2,1473 61.594.232,57 4.404.179,35 13,9854 14.831.910,30 6.527.098,38 2,2724 83.656.672,45 1.776.060,48 47,1024 5.040.569,86 513.766,63 9,8110 7.694.932,43 1.816.575,61 4,2360 15.323.332,89 17.680.168,13 0,8667 53.371.389,50 5.216.583,62 10,2311 7.773.690,17 9.460.776,70 0,8217 40.215.671,50 4.063.785,39 9,8961 8.643.297,00 2.623.231,77 3,2949 28.032.433,63 13.272.328,52 2,1121 18.462.094,27 7.729.110,02 2,3886 933.245,25 827.338,53 1,1280 619.402,84 216.255,27 2,8642 5.853.334,05 621.774,71 9,4139

2,53% 2,19% 2,52% 1,57% 2,48% 2,33% -0,05% 0,40% 0,56% 2,37% 0,71% 0,71% 1,64% 1,97% 2,01% 1,24% 1,87% 0,81% 2,00% 2,67% 1,06% 1,16% 2,17% 1,24% 2,59% 2,06% 2,72% 1,11% 1,98% 1,95% 2,19%

10,4686 3,3703 25,6549 5,8109 0,4802 0,5395 8,5515 8,4935 9,1780 1,4756 11,1928 11,1938 4,2370 2,4334 2,9552 2,1473 14,1253 2,2951 48,2800 10,0563 4,3419 0,8840 10,4357 0,8361 10,0693 3,2949 2,2177 2,5080 1,1506 2,9788 9,7905

10,3639 3,3366 25,1469 5,6959 0,4754 0,5341 8,4660 8,4935 9,1780 1,4608 10,9689 10,9699 3,9948 2,2943 2,9404 2,1366 13,7057 2,2270 47,1024 9,8110 4,2360 0,8667 10,2311 0,8053 9,6982 3,2620 2,0910 2,3408 1,1167 2,8356 9,3198

16,69% 23,97% 26,56% 30,60% 12,28% 26,26% 6,24% 7,03% 9,16% 56,65% 13,59% 13,60% 14,88% 15,83% 21,92% 24,57% 22,55% 30,22% 20,39% 14,64% 22,42% 23,78% 25,24% 25,24% 22,67% 24,18% 10,32% 28,05% 17,76% 22,36% 21,93%

13.963.627,10 1.172.176,44 11,9126 2.507.023,59 392.953,56 6,3799 2.078.071,16 461.086,75 4,5069 2.066.754,17 206.483,75 10,0093 17.582.864,23 1.441.238,88 12,1998 2.868.383,62 531.772,25 5,3940 7.292.125,62 1.529.622,77 4,7673 4.255.156,66 1.837.930,10 2,3152 941.747,85 128.617,50 7,3221 22.415.329,89 6.587.730,46 3,4026 34.774.859,02 9.232.578,93 3,7665 645.127,66 592,53 1.088,7600 34.107.601,74 30.816,93 1.106,7800 753.712,27 701,57 1.074,3200 45.154.964,08 41.980,16 1.075,6300 42.489,28 43,99 965,8200 4.622.182,88 4.779,40 967,1000 4.600.001,27 1.161.111,57 3,9617 2.053.695,20 431.358,13 4,7610 4.160.578,31 2.865.307,66 1,4521 1.475.543,42 643.934,55 2,2914 3.677.265,20 1.563.517,50 2,3519 1.393.787,25 588.199,49 2,3696 57.073.849,04 45.794.307,67 1,2463 8.674.687,86 657.552,46 13,1924 15.745.139,97 1.214.436,19 12,9650 41.587.189,79 4.261.213,22 9,7595 10.044.021,39 15.297.901,01 0,6566 10.873.963,62 13.359.606,08 0,8139 3.344.467,71 360.866,51 9,2679 3.642.893,96 390.933,46 9,3185 1.264.730,06 139.405,97 9,0723 160.698.127,27 17.826.784,16 9,0144 48.907.307,04 6.228.803,57 7,8518 1.785.197,52 588.551,79 3,0332 29.578.628,80 2.810.659,84 10,5237 5.065.324,34 2.298.047,85 2,2042 2.876.670,37 1.546.368,58 1,8603 8.602.937,41 6.186.525,32 1,3906 12.699.860,87 5.053.453,61 2,5131 19.555.324,62 4.098.633,23 4,7712 12.309.699,60 4.498.456,60 2,7364 31.151.379,38 15.325.733,45 2,0326 580.267,96 38.204,60 15,1884 4.127.857,19 15.184,32 271,8500 1.727.726,82 321.496,99 5,3740

0,64% 2,36% 0,41% 0,58% 2,12% 0,24% -0,29% 0,84% 0,60% 0,97% 1,10% -0,10% -0,10% -0,01% -0,01% -0,35% -0,35% -0,12% 1,00% 0,85% 0,24% 0,76% -0,08% 0,52% 2,34% 0,59% 2,29% 0,57% 2,45% 0,15% 0,29% 0,13% 0,08% 0,27% 0,42% 0,14% 1,14% -0,26% 0,74% 0,44% -0,18% 0,86% 0,30% 1,32% 0,07% 0,11%

12,5082 6,6032 4,5970 10,1094 12,3218 5,5019 4,7673 2,3152 7,4319 3,4026 3,7665 1.088,7600 1.106,7800 1.074,3200 1.075,6300 965,8200 967,1000 4,0013 4,8086 1,4957 2,3601 2,4107 2,4407 1,2463 13,1924 13,0947 9,8571 0,6566 0,8139 9,2679 9,3185 9,0723 9,0144 7,8518 3,0332 10,5237 2,3144 1,9533 1,4045 2,5759 4,8905 2,8048 2,0733 15,3403 277,2870 5,5352

11,7935 6,3161 4,4618 9,9092 12,0778 5,3401 4,7196 2,2920 7,2489 3,3686 3,7288 1.088,7600 1.106,7800 1.074,3200 1.075,6300 965,8200 967,1000 3,8825 4,6658 1,4376 2,2685 2,3284 2,3459 1,2338 13,0605 12,8354 9,6619 0,6500 0,8058 9,0825 9,1321 8,8909 8,8341 7,7733 3,0180 10,3132 2,1601 1,8231 1,3628 2,5131 4,7712 2,7364 2,0326 14,8846 271,8500 5,2665

19,13% 46,84% 14,34% 2,84% 55,96% 31,50% 6,82% 14,51% 22,18% 18,12% 14,70% 19,17% 19,21% 17,79% 17,84% 18,22% 18,26% 7,17% 38,07% 18,18% 44,55% 26,81% 25,87% 14,17% 59,43% 14,51% 56,35% 16,13% 67,64% 5,57% 6,41% -7,12% -5,77% 6,87% 1,11% 28,74% 11,45% 7,66% 16,59% 13,78% 49,26% 13,57% 11,37% 52,80% 17,50% 18,99%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.843.632,87 30.942.373,30 7.979.141,18 344.103.432,71 13.703.006,17 10.583.389,03 4.670.787,58 11.617.607,45 65.724.503,05 3.445.640,90 108.757.307,60 418.278.291,87 296.450.163,71 8.994.292,06 13.218.908,99 44.475.231,34 5.480.921,03 11.268.251,43 258.235,03 80.756.953,37

2.261.552,79 6,5635 2.516.010,46 12,2982 1.363.526,41 5,8518 31.214.035,74 11,0240 1.984.710,74 6,9043 2.936.706,89 3,6038 695.376,65 6,7169 2.104.990,82 5,5191 8.900.283,80 7,3845 594.552,07 5,7954 33.285.904,84 3,2674 107.455.457,04 3,8926 156.459.284,80 1,8947 1.939.519,11 4,6374 2.477.049,95 5,3366 8.341.644,99 5,3317 1.544.358,55 3,5490 1.381.681,50 8,1555 68.504,91 3,7696 35.039.651,29 2,3047

0,01% 6,5766 6,4322 2,25% 0,02% 12,4212 12,1752 3,11% 0,05% 5,8518 5,7933 3,13% 0,00% 11,0240 11,0240 1,31% 0,00% 6,9043 6,9043 2,09% 0,00% 3,6074 3,5894 1,02% 0,00% 6,7169 6,7169 2,96% 0,09% 5,5191 5,4639 1,83% 0,00% 7,3919 7,3476 0,22% -0,04% 5,8099 5,7664 5,95% 0,00% 3,2674 3,2674 0,70% -0,02% 3,9121 3,8731 4,03% 0,01% 1,8947 1,8947 2,87% 0,00% 4,6374 4,6142 2,54% 0,00% 5,3366 5,3366 2,31% 0,03% 5,3317 5,3317 1,38% 0,00% 3,5490 3,5313 2,62% 0,00% 8,3186 7,9924 2,99% 0,00% 3,8073 3,5811 1,89% 0,00% 2,3047 2,3047 3,29%

292.543.529,45 25.145.609,46 11,6340 39.602.580,79 3.418.025,94 11,5864 66.580.989,75 60.453.105,88 1,1014 5.004.939,17 4.543.802,25 1,1015 313.066.640,48 297.565.396,95 1,0521

0,00% 11,6340 11,6340 0,50% 0,00% 11,5864 11,5864 1,47% 0,00% 1,1014 1,1014 1,84% 0,00% 1,1015 1,1015 1,82% -0,01% 1,0521 1,0521 3,52%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

429.934,11 6,2742 161.055,39 12,4751 120.307,41 9,7968 1.358.440,77 11,5060

49.915.943,50 5.773.140,26 8,6462 108.528.376,24 11.807.166,76 9,1917 33.888.862,82 2.962.641,76 11,4387 13.759.169,84 1.276.934,50 10,7752 3.729.681,99 370.775,84 10,0591 3.416.945,11 336.569,38 10,1523 683.093.938,79 142.781.682,12 4,7842 33.615.403,88 9.151.463,31 3,6732 5.842.782,15 866.663,34 6,7417 78.705.930,61 5.143.974,59 15,3006 28.012.626,54 5.164.895,15 5,4237 13.298.046,73 1.262.688,27 10,5315 16.482.980,47 1.612.900,12 10,2195 9.661.208,68 2.912.732,66 3,3169 26.995.849,46 3.537.010,63 7,6324 4.730.626,11 2.378.651,85 1,9888 50.513.956,46 3.029.999,65 16,6713 8.967.040,69 1.605.859,46 5,5840 54.031.046,12 6.027.033,80 8,9648 17.709.570,49 5.150.962,80 3,4381 16.456.482,70 4.978.710,03 3,3054 1.030.504,57 120.000,00 8,5875 1.322.087,47 150.492,23 8,7851 15.139.296,00 4.177.169,93 3,6243 3.844.402,45 521.988,79 7,3649 1.063.540,86 451.625,06 2,3549 16.684.894,98 7.012.880,48 2,3792 2.146.276,29 220.377,20 9,7391

1,67% 1,54% 0,23% 1,61% 1,23% 1,64% 1,64% 0,83% 0,99% 1,30% 0,66% 0,70% 0,66% 0,66% 1,37% 1,39% 1,76% 0,91% 0,67% 1,60% 2,23% 1,44% 1,42% 1,17% 1,93% 1,46% 0,83% 1,77%

9,0785 9,2836 11,5531 10,9638 10,2351 10,2792 4,7842 3,6732 6,8428 15,3006 5,4237 10,5315 10,2195 3,3169 7,8614 2,1479 16,8380 5,8632 9,1217 3,4897 3,3385 8,6734 8,8730 3,6243 7,5858 2,3667 2,3792 9,7391

8,5597 9,0998 11,3243 10,6674 9,9585 10,0508 4,7842 3,6365 6,6743 15,1476 5,3695 10,4262 10,2195 3,2837 7,5561 1,9888 16,5046 5,5282 8,9648 3,4381 3,2723 8,5016 8,6972 3,6062 7,2176 2,3455 2,3733 9,7391

5,33% 13,00% 4,97% 17,17% 6,70% 20,96% 11,47% 10,05% 6,98% 10,75% 7,90% 5,64% 5,84% 6,82% 12,44% 10,44% 11,92% 3,88% 6,85% 14,70% 9,65% 8,64% 7,72% 12,24% 11,89% 13,72% 11,56% -2,61%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.535.337,04 6.520.511,32 3.059.652,26 2.691.377,35 1.805.329,89 13.767.540,73 72.841.011,20 36.282.734,02 23.635.480,04 37.492.791,18 1.863.538,33 20.469.023,62

1.276.070,04 577.347,31 266.471,99 249.151,73 335.662,00 2.093.020,60 7.016.999,03 5.942.168,22 8.442.950,04 3.737.325,26 580.537,53 7.398.297,68

17,6600 11,2939 11,4821 10,8022 5,3784 6,5778 10,3807 6,1060 2,7994 10,0320 3,2100 2,7667

0,62% 0,48% 0,56% 0,63% 0,73% 1,43% -0,05% 0,27% 0,61% 0,70% 0,18% 0,23%

18,5430 11,8586 12,0562 11,3423 5,4860 6,6436 10,4845 6,1060 2,8414 10,0320 3,3384 2,7944

17,4834 11,0680 11,2525 10,5862 5,3246 6,5120 10,2769 6,0449 2,7714 9,9818 3,1779 2,7390

37,65% 28,06% 30,95% 38,86% 21,30% 41,02% -0,26% 10,76% 12,31% 11,65% 24,97% 8,68%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.486.059,67 4.602.774,40 2.640.808,04 210.922,18 7.514.286,38 879.450,86 16.771.216,58 2.533.677,44 50.781.734,37 5.990.721,10 2.780.147,08 465.242,17 66.892.583,52 4.654.672,97 5.912.555,43 2.233.085,01 4.267.014,32 1.274.704,39 16.458.690,65 2.080.910,04 52.949.152,45 21.149.436,50 54.173.464,55 75.153.189,83 27.231.950,60 35.971.706,05 18.854.634,50 24.903.821,08 1.785.197,52 588.551,79 45.940.768,22 17.537.572,82

3,3645 12,5203 8,5443 6,6193 8,4767 5,9757 14,3711 2,6477 3,3475 7,9094 2,5036 0,7208 0,7570 0,7571 3,0332 2,6196

0,80% 0,75% -0,28% 0,27% 1,09% 1,13% -0,57% 0,63% 0,01% 0,49% 0,72% 0,73% -0,13% -0,12% 0,42% 0,40%

3,5327 13,1463 8,6297 6,6855 8,5615 6,0355 14,5148 2,7007 3,3475 7,9094 2,5036 0,7208 0,7570 0,7647 3,0332 2,7506

3,3309 12,3951 8,4589 6,5531 8,3919 5,9159 14,2274 2,6212 3,3140 7,8303 2,4786 0,7136 0,7419 0,7495 3,0180 2,4886

27,82% 25,20% 23,50% 19,89% 23,84% 3,04% 61,38% 22,36% 21,83% 19,95% 25,76% 26,04% 77,91% 77,93% 1,11% 20,69%

15.810.747,83 4.974.396,82 1.830.117,66 200.503,85 72.689.182,64 8.027.024,90 30.675.682,92 3.544.157,76 6.483.682,13 1.108.346,73 59.606.663,77 20.024.217,47 63.073.763,92 64.972.742,12 9.872.332,09 1.061.941,64 3.133.449,23 1.041.847,15 37.213.914,18 15.085.649,64 5.673.226,10 2.034.003,15 3.594.862,29 432.572,35 5.216.060,76 576.924,35 1.942.981,59 207.531,52

3,1784 9,1276 9,0556 8,6553 5,8499 2,9767 0,9708 9,2965 3,0076 2,4668 2,7892 8,3104 9,0412 9,3623

0,15% 0,47% 0,24% 0,30% -0,03% 0,31% 0,31% 0,52% 0,23% 0,49% 0,28% 0,18% 0,13% 0,11%

3,2102 9,5840 9,0556 8,6553 6,0254 2,9767 0,9708 9,4824 3,0076 2,5901 2,9287 8,3727 9,1090 9,4325

3,1466 9,0363 8,9650 8,5687 5,6744 2,9469 0,9611 9,2965 2,9926 2,4175 2,7334 8,2481 8,9734 9,2921

10,65% 22,37% 11,02% 13,35% 15,15% 10,39% 10,38% 3,48% 0,25% 2,31% 1,12% 15,85% 13,33% 10,22%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

10.252.686,14 24.467,89 2.693.088,42

994.615,04 10,3082 21,30 1.149,0000 2.349,57 1.146,2100

0,06% 10,3082 10,2051 4,14% - 1.149,0000 1.149,0000 8,47% - 1.146,2100 1.146,2100 2,08%

K§EI™IMO TH™ 16H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,456 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,88945 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4415 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,4208 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .130,61 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5126 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,3695 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5432 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6179

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6308

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5936

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.697.514,06 2.009.179,52 1.178.632,18 15.630.213,26

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

1,54% 6,5879 6,2115 6,85% 1,94% 13,0989 12,3503 15,98% 0,42% 9,9927 9,6988 -2,03% 1,34% 11,9087 11,3909 9,46%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,457 ...........................................................1,455 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89007 .......................................................0,88883 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4467 .........................................................7,4363 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4281 .......................................................10,4135 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,7 .........................................................130,52 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5137 .........................................................1,5115 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3754 .........................................................8,3636 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5443 .........................................................1,5421 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,619 .........................................................1,6168

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


∞fi„ÂȘ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∏ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¡Ô̷گȷÎÔ‡ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡.∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™ÙȘ 2-12-2009 ΢ڛ·Ú¯· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó:1) ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 2)∞ÏÏ·Á‹ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÔÏ. ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ’∂ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ, Ô ∞ÍÈfiÙÈÌÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Û ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ¡Ô̷گȷÎÔ‡ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. ΔÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó Ï‹Ú˜ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ôϛ٘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Î·È ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ηٷÙÔÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. √ ÏfiÁÔ˜ ‰fiıËÎÂ Î·È Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Û Ôϛ٘ ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Î·È ÙÔÓ Î. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ó· Ì·˜ Ô˘Ó Î·ı·Ú¿ Î·È Í¿ÛÙÂÚ· fiÙÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ı· ηٷÚÁËı› Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. μ‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ∂ÍÔ˘Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fï˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÔÁÔ˘˜, ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ì ›ÛÌ·. ∫·È ¤Ú¯ÔÌ·È ÚÒÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì·. √È ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Â›Ó·È 22 Î·È 2 ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜. √È ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· Â›Ó·È 5. √ ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ Û ÏËı˘ÛÌfi. ¶ÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤Ï·‚·Ó ˘’ fi„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·’ ¤Íˆ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏËı˘ÛÌȷο ¢‹ÌÔ; ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’ fi„Ë ÛÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2 ›ӷÈ: ¶ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi˜, °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi˜, πÛÙÔÚÈÎfi˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜. ∫·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰ˆÙÈÎfi˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∂ÁÒ ı· ¤ÏÂÁ· Ó· Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ Ï·fi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ª‹ÏÈÙÔ ÙÔÓ 5Ô .¯ ·ÈÒÓ· Î·È ›‰Ú˘Û ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›· ÙËÓ ∞ÔÏψӛ· ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ∏ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ‹Ù·Ó ¢‹ÌÔ˜, Ì ∞ÚÚÂÓ·ÁˆÁ›·, ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›·, ¤‰Ú· ªËÙÚfiÔÏ˘ Î·È ˙ËÏÂ˘Ù‹ °ÂˆÚÁÈ΋. ∞ÏÈ¢ÙÈ΋, μÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù›¯Â ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË , ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ‰‡Ô ¶·ÙÚȿگ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘. ΔËÓ ‰fiÍ· Ù˘ ˙‹Ï„·Ó ÔÈ ∫ÔÌËÙ·Ù˙‹‰Â˜ Î·È ÙËÓ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Î·È ÙËÓ ¤Î·„·Ó ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË. ◊Ù·Ó Ë ÌfiÓË fiÏË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ›Ú ٷ fiÏ· Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÔϤÌËÛ ÁÂÓÓ·›·, ‚¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·ÏÈηÚÈÒÓ Ù˘ Ù· ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÂÏÈο ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¤Êı·ÛÂ Î·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, ‹Ú·Ó ÙˆÓ ÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ·ÙÚ›‰·, ÛÒ-

˙ÔÓÙ·˜ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÙÔ˘˜. °È· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ, ȉڇÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηٷ‰È΋ ÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ·Ú’ fiÙÈ Ô ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Û ӷ Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘. √ ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ fiÙÈÛ·Ó Ì ‚·Ú‡ ÊfiÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÏÔÓÔÛ›·˜ , ÏfiÁˆ ·Ó‡·ÚÎÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ·¤Ú·ÓÙÔ˜ ‚¿ÏÙÔ˜ Ì ¯fiÚÙ· ‰‡Ô ̤ÙÚ· ‡„Ô˜, ¤ÊÂÚÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ‚·Ú‡ πÛÙÔÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ¶·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ πˆÏÎfi Î·È Ì‹Î ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ¶ËϤ·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ∂‰Ò ‹ÎÌ·ÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ŸÌËÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Â˘Ï›ÌÂÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘, ’∂ÊÔÚÔ˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ ¤Î·Ó ̛· ÛÔ˘‰·›· ÔÌÈÏ›·, Û ̛· ηٿÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û·, ηÙfiÈÓ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÚÔfi‰Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂‰Ò ‹ÎÌ·Û·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ £‹‚˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi 60.000 ηÙÔ›ÎˆÓ fiˆ˜ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ¤ÊÔÚÔ˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¶·‡ÏÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ οӷÌ ̷˙› ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ·ÓËÁ¤ÚıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË 4, 5 Î·È 6Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ· 10 ÂÚÈηÏÏ›˜ μ·ÛÈÏÈΤ˜ Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· „ËÊȉˆÙ¿ Ù· ÔÔ›· ·ÔÎÔÏÏ‹ıËηÓ, Û˘ÓÙËÚ‹ıËηÓ, ÂÙ¤ıËÛ·Ó Û ÙÂÏ¿Ú· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ۈÚ›· ¿ÏÏˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, Î·È Ó· Ù· ı·˘Ì¿ÛÂÈ fiÏË Ë ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË, fiˆ˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ù· › ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹, Ô ÓÙfiÈÔ˜ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ ¶·Û¯¿Ï˘ ™Ù·ÓÙÛÔ‡Ú˘. √È ‰‡Ô ‰Â ·fi ÙȘ μ·ÛÈÏÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¢ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË fiÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ 10 μ·ÛÈÏÈΤ˜. ∫·È ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ £‹‚˜ ‹Ù·Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ fiÏË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ï·fi Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÙfiÛ· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ. §·¤ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û ηٷÚÁÒ ÙÔÓ ¢‹ÌÔÓ ÛÔ˘. Ÿ¯È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÏËı˘ÛÌȷο Î.Ï.. ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈο ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì·˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¿Û· ÌÈ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÌÈ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÚÒÓ Î·È ÌÈ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ›̷ÛÙ ÔχÊÂÚÓË Ó‡ÊË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÌfiÓÔÓ Ô˘ ηӤӷ˜ Á·ÌÚfi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÒÁ·ÌÚÔ˜. ∫·È fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Ô Î. ¡Ô̿گ˘ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜. - °È· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ Ë ¡.¢. ÙÔ 9093 ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ‰È·Ï˘Ù‹ÚÈÔ ÏÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ·ÔÙÚ¤„·Ì ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì›· ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔ-

Ú¿, ÛÙËÓ ÔÔ›·Ó Ì›ÏËÛÂ Ô ÙfiÙ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù¿¯ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘ÙËÚ›Ô˘. - °È· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¶∞™√∫, ·Ú·¯ÒÚËÛ ·Ú·Ófï˜ ÙËÓ Ï›ÌÓË ÛÙÔ μ·ÙÔ¤‰ÈÔ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È·, Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÀÔı˘ÎÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ, ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È), ÌfiÏȘ ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ó·Î¿ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂÓÒÈÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. - °È· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·ÈÓfiÙ·Ó Î·È ·ÓÙ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË, ·ÓÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ì ÊÈϤٷ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÓÙ› ÈӷΛԢ ʷ΋˜. ΔÈ Û‡ÌÙˆÛË ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. ∫È’ ÂÌ›˜ ÂÚÈ̤ӷÌÂ Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. - °È· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÏÈ ¶∞™√∫, Û٤ϯfi˜ ÙÔ˘, ¤Ï·‚ 1 ÂÎ. ª¿Úη ·fi ÙËÓ ∑›ÌÂÓ˜. Δ· ·Ú¤‰ˆÛ ϤÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ΔÔ ÎfiÌÌ· ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ‹ÚÂ Î·È ÙÔ Û٤ϯԘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÂχıÂÚÔ Î·È ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ. - °È· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ Ô Î. ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¢∂∏, Â› ¡.¢. ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈı¿Óıڷη, ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰· ÙˆÓ 200 ̤ÙÚˆÓ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¤‚Á·˙Â, ı· ηٿÛÙÚÂÊ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÍËÚ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Î·È fiÙ·Ó Ê˘ÛÔ‡Û ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˘ Ô˘ ϤÓ ÔÈ „·Ú¿‰Â˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ μfiÏÔ. ∂› Ì‹Ó˜ ›¯·Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î. ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¢∂∏. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ôϛ٘ Î·È ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ¡ÔÈÒıˆ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ·Ù› Î·È ÂÁÒ Û˘Ó¤‚·Ï·, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Ì ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔϤıÚÔ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÏÈηڛÛÈ· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™Ô‡ÚÏ·, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙfiÙ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡.∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏÏÒÓ. - °È· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ ÛÙÔÓ √™∂ ·fi Ù· 25 ‚·ÁfiÓÈ· Ô˘ ¤ÛÂÚÓ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ‹Ù·Ó ¯Úˆ̤ӷ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ 11, fiˆ˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· Ì›· Î·È ÌfiÓË ÊÔÚ¿. ’∂ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Ô ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘ÌÂ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ·¯˘ÏÒ˜ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ. ∞Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤‰ÈÓ ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈο , ı· ÙÔ˘ ÊÈÏÔ‡Û·Ó Ù· fi‰È· Î·È ı· ¤Î·Ó·Ó ¤ÚÁÔ ˙ËÏ¢Ùfi. ∂ fi¯È ÏÔÈfiÓ ∫‡ÚÈ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ô‡Ù ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ‰Â¯ıԇ̠ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÍÔ˘Û›·˜. ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù· ›˜ ÛÙÔÓ Î. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë. ¢ÂÓ ·ÚΛ fï˜ ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ∏ ¢ı‡ÓË ÛÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ’∂¯ÂȘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· οÓÂȘ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ¡· „ËÊ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ηٷÚÁËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ó· Ù· ÛÙ›ÏÂȘ ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞Ú¯ËÁÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ·Á·ËÙfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘-

Ù‹ ÙÔ˘ Î. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ‰ËÏ. ¿ÚÁËÛ ӷ ¤ÚıÂÈ Ô Î. ¡Ô̿گ˘ ÛÙËÓ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ’∂¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË ‰È· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÛÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ı· Â›Ó·È Ì›· Ù·ÊfiϷη ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ∞Á¯È·ÏÈÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚfiÔ‰Ô, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È ¿‰ÈÎË. ¶ÚfiÔ‰Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ „˘¯‹. ∏ „˘¯‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ Ì¿¯Â˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ „˘¯‹, ÔÈ Ì¿¯Â˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È. √ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô Û˘¯ˆÚÂ̤ÓÔ˜ Ô º¿Ó˘ Ô §Ô‡Ô˜, Ì·˜ ¤ÏÂÁ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ¤Ó·Ó ¤Ê‰ÚÔ ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi ÛÙÔÓ ¶fiÏÂÌÔ. ’πÛˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÈÌÔÈÚ›·˜ ‚¿‰È˙ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. ΔÔ Û·ÚÎ›Ô ÙÔ˘ ¤ÙÚÂÌÂ. ∫·È ·˘Ùfi˜ (Ô ¤Ê‰ÚÔ˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜) ÙÔ˘ ϤÂÈ. ™·ÚÎ›Ô ÌÔ˘ ÙÚ¤ÌÂȘ, ı· ¤ÙÚÂ̘ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó ‹ÍÂÚ˜ Ô˘ Û ԉËÁÒ. §·Ô› Ô˘ ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ∫Ú·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ì fiÛ· ¤Î·Ó Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ Î·È fiÛ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó Ô˘ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ Ì›ˆÛ ÙËÓ „˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. μÔ‡ÏÈ·Í ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·Ó˘ÔÏË„›· Î·È ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ ÛÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· ππ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È Áχ„·Ì ϛÁÔ ÁÏÂÈÊÈÙ˙Ô‡ÚÈ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·˘ÙÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎϤͷÌ ı· οÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó, Â›Ó·È Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓË. ΔËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Ù˘ ¤ÊÙ·ÈÁ·Ó Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ∂ÍÔ˘Û›·˜ ÔÈ ÔÏÏÔ› ¢‹ÌÔÈ, ÁÈ· Ó· ›¯Â οÓÂÈ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· 3 μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È 3 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi. √È ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô‡Ù Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó, Ô‡Ù ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ¢Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì·. ΔÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ùfi ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ. ∫·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ÏfiÁÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ÙfiÙ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜( Ô °ÎÏ·‚¿Ó˘ ·Ó ı˘Ì¿Ì·È ηϿ ‹Ù·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ), ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÔÏÈÙÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÙÚÔ¯Ô‰ÚÔÌÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ٷ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó·, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› ·ÏÏÈÒ˜. ∫·È ÚÔ ¿ÓÙˆÓ Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¡· Á›ÓÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÚÂ˙›ÏË ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ¡· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ fiÙÈ ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÔ μfiÏÔ. ¡· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ,

Ó· ÂÚÓ¿Ó ·fi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Î·È Ó· Ì·˜ ÚˆÙ¿Ó, Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î‡ÚÈÂ; ¶¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ Ì ÚÒÙËÛ·Ó Ô‰ËÁÔ› ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î‡ÚÈÂ; °È·Ù› ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ÔÈ 3 Ù·Ì¤Ï˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ· ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¡.∞Á¯›·ÏÔ. ∂›Û˘ Ë Ù·Ì¤Ï·, ¤Íˆ ·fi ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ÚÔ˜ ∞Á¯›·ÏÔ, Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ μfiÏÔ˘, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ „˘¯›·ÙÚÔ, ÓÙfiÈÔÈ Î·È Í¤ÓÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Î‡ÚÈÔÈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ·Ó ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. ¶Ï·Ó¿Ûı Ï¿ÓË ÔÈÎÙÚ¿. ΔÂϛ٠ÂÓ ·Ôχو ·‰›Îˆ . ∂›ÛÙ ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ª·˜ ›·Ù fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ·Ó ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÚÔԉ‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ϙ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ οӷÙÂ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î¿Ó·ÙÂ, ‰ÂÓ Â›¯·Ù ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÎ Ù˘ ı¤Ûˆ˜ Ô˘ η٤¯ÂÙ ӷ Ù· οÓÂÙÂ. §Â˜ Î·È Ì·˜ οӷÙ ¯¿ÚË , ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Î·È Ì·˜ ˙Ëٿ٠ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· Û·˜ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜. ™ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ˘‹ÚÍ· ¿ÓÙ· ¤ÓÙÈÌÔ˜. ’∂ÙÛÈ ÈÛÙ‡ˆ Ì ͤÚÔ˘Ó fiÛÔÈ Ì ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ıˆÚÒ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÂÂȉ‹ ÂΛ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙȘ °˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ ÌÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ (·Ï·ÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘). ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∑‹ÙËÛ· ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹, ÌÔ˘ ÙÔÓ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÚfiÙÂÈÓ· Î·È Ë ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› ’’ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞Ãπ§§∂À™-¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ’’. ΔÔ ∞¯ÈÏχ˜ ÙÔ Â›¯· Í·Ó·ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ‹ÌÔ˘Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜. ∫·È ‰ÈfiÙÈ Ô ∞¯ÈÏχ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Ù·¯‡Ô˘˜ Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·ÂÚÔÏ¿Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈfiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‹Ù·Ó Á¤ÓÓËÌ· Î·È ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·Á·ËÙfi˜ ‹Úˆ·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙfiÛÔ Ô˘ Ó· ·Á·Ëı› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈfi Ì·˜. ∂›¯Â ‰Â ÙȘ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ηÙÔÈ˘, ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÙË ı¤ÛË Ï·¯·ÓfiÚÂÌ·. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ô π¿ÛÛÔÓ·˜, ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿ÂÈ fï˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ fiˆ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ∂›¯· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ ÃÚ˘Û¿ÓıË ª›Û¯Ô˘. ΔÔ ·Ó·Ê¤Úˆ Û·Ó ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ. ª·˜ ¤Î·Ó ӷ ·Á·‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È Ù· ¤Ë ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ٷ ÂÊfi‰È·, fiÙ·Ó Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· Ù· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ∞˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ·Ó Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó, ·˜ ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ̤ۈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Î·È ·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.°È¿ÓÓ˘ ΔÂÚ„È¿‰Ë˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ 7-12-2009 ∫ÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ∞ÍÈfiÙÈÌÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfiÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÍÈfiÙÈÌÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓÈÔÓ ™·Ì·Ú¿Ó¶Úfi‰ÚÔÓ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

ŒÚ¢ӷ

¶ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı˘ÌÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∞£∏¡∞, 17.

√È ÓÂfiÙÂÚÔÈ, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ı˘Ìfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. √ ı˘Ìfi˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÎÔÈÓ¿ ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ „˘¯ÈΤ˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·Ó ‰È·ÚΛ Ôχ, ·Ó Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔÓ ıˆÚ› Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·, Ô˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÌÂϤÙË ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘˜ (Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·!) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜. ∏ Ó¤· ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÔÚfiÓÙÔ ˘fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ™ÎÔÙ ™›Ì·Ó ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Live Science, Î·È ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ “International Handbook of Anger” (¢ÈÂıÓ¤˜ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡), Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ: √È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ ı˘Ìfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ (ÂȉÈο Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘) Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·›ÛıËÌ· ›ÂÛ˘ Â›Ó·È Ô Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÚfiÎÏËÛ˘ ı˘ÌÔ‡. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ¯·Ú¤˜ Ù˘, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ·È‰È¿ (ÂȉÈο fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¿Ù·ÎÙ·...) Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ Û˘¯Ó¿ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡ Î·È ÂÈıÂÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙÔÓ ı˘Ìfi ηÈ, fiÙ·Ó ı˘ÌÒÓÔ˘Ó, ÌÈÏ¿Ó ÈÔ ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÁÂÓÈο Ô ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı˘Ìfi, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜.


¢ÈÂıÓ‹ 36 ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· μ∂ƒ¡∏, 17.

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó¤ˆÓ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈο ÙÂ̤ÓË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ηٷ٤ıËΠÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (∂¢∞¢) ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ΔËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ η٤ıÂÛÂ Ô Ã·Ê›ÓÙ ∫Ô˘·ÚÓÙ›ÚÈ, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ ·ÏÁÂÚÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÒËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ΔÂ̤ÓÔ˘˜ Ù˘ °ÂÓ‡˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÎËÚ˘¯ı› Ë Ù˘ ··ÁfiÚ¢ÛË ·Û‡Ì‚·ÙË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·È΋ ÿÚÙ· ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. ™ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 29˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ „‹ÊÈÛ ˘¤Ú Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÔÛÔÛÙfi 57,5% ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ (22 ·fi Ù· 26 ηÓÙfiÓÈ·). ΔËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ∂Ï‚ÂÙÈÎfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ· (SVP), Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜ Â›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË ÈÛÏ·ÌÔÔ›ËÛ˘. ∏ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÷ʛÓÙ ∫Ô˘·ÚÓÙ›ÚÈ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ Ì ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ó· Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÈ·ڈÛ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¤ÏıÔ˘Ó 18 Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÔÊ·Óı› Â¿Ó Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌ· ‰ÂÎÙ‹ ÚÔ˜ ÂͤٷÛË.

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ› Ù˘ Eurostar

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂ÓÒ Ë °·ÏÏ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó¤· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô

™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ˙ËÙ¿ Ô ÁÁ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ª√™Ã∞, 17.

Δ

Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÊÁ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ˙‹ÙËÛÂ Ô ÁÁ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ƒˆÛ›·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë °·ÏÏ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó¤· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô. “∂›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· ÙÔ ¡∞Δ√ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È Ë ªfiÛ¯· Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜ ̤ۈ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜.

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ηٿÚÙÈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ù¿ Î·È Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Δ˙¤È̘ ∞·ÙÔ˘Ú¿È. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÚfiÙÂÈÓ Â›Û˘ ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙË ƒˆÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ΔÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ÁÁ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÊÁ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ËÁÂÛ›·, ‚¿ÛÂÈ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ηψÛfiÚÈÛ ÙË Ó¤· “ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙÔ ¡∞Δ√. ∏ ªfiÛ¯· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰˘Ô ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ¤ÊÙ·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ƒˆÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÌÂÙ¿ ÙÔ „˘¯Úfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ì ÙË ªfiÛ¯· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË °ÂˆÚÁ›·. ∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ Î·È ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰ÂÛÌÒÓ Ì ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Û ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ı· ¤ÏıÂÈ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË

π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 17. §√¡¢π¡√, 17.

¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÂÚÁ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ› Ù˘ Eurostar ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. √È ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÈÔ “ÊÔÚو̤Ó˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÌÂٷ͇ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, Î·È Ë Ó¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ British Airways Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Eurostar, ¿ÓÙˆ˜, ‰ËÏÒÓÂÈ “·ÈÛÈfi‰ÔÍË” fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ÎÂÓ¿ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ› ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È ·Î˘ÚÒÛÂȘ. Δ· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ Eurostar ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ SNCF, ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ‹ Ù˘ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ SCNB Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ LCR Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜.

™Â ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ‹‰Ë ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ë ¿ÚÛË ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú›¯Â ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Û›‰· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞Û›Ê ∞Ï› ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ‰ÈÒÍÂˆÓ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˙ËÙ¿ ‹‰Ë ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ·Ó·›ÚÂÛ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 1997 Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ ¶ÂÚ‚¤˙ ªÔ˘Û¿Ú·Ê Î·È ·Ú›¯Â ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Û›‰· Û 8.000 ¿ÙÔÌ· -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓËı›۷ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ∞Ï› ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ, ªÂÓ·˙›Ú ªÔ‡ÙÔ. ∏ ªÂÓ·˙›Ú ªÔ‡ÙÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÌÓËÛÙ›·˜, fï˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÂÓÒ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. √ ∞Ï› ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ªÔ‡ÙÔ ÛÙË Ó›ÎË ÛÙȘ οÏ˜ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ¤ÁÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ fiÙ·Ó Ô ªÔ˘Û¿Ú·Ê ·Ô-

ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Î·È ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. “£· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· [ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï] Ó· Â·Ó·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙfiÙ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‹‰Ë Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ [ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ]” ›Â Ô ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË. μ·ÛÈÎÔ› ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ 28Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›·, μÚÂÙ·Ó›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ∏¶∞. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∂Ú‚¤ ªÔÚ¤Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ “Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ” , οÙÈ Ô˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È¿Û΄˘.

“ªfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È Û ÌÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ̤۷ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂Ú‚¤ ªÔÚ¤Ó. ∏ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÂÈϤÔÓ 1.500 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ∂ȉÈ΋ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙȘ ¡∞Δ√˚΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∫Ô˘ÓÙÔ‡˙ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ̠ÂÓÙÔÏ‹ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 142 ·ÓıÚÒˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ¿Ì·¯ÔÈ. ∏ ÂȉÚÔÌ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰‡Ô ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Ì η‡ÛÈÌ· Ô˘ ›¯·Ó ηٷÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó. ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ¿Ì·¯ÔÈ, ͤÛ·Û ı‡ÂÏ-

Ï· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ì˘Ó·˜ ºÚ¿ÓÙ˜ °Èfi˙ÂÊ °ÈÔ‡ÓÁÎ, ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ì˘Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC, Ë ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Â¯ı› ȤÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈϤÔÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ◊‰Ë, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÂΛ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ -·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, Ô˘ ˙ËÙ› ¿ÌÂÛË ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∫·ÚÏ-Δ¤ÔÓÙÔÚ ÙÛÔ˘ °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËηÓ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜, Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·Ù›¯Â ¿ÏÏË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ı¤ÛË, ·Ú¯Èο ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ “ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÔÚı‹” . ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ “ÓÂÒÙÂÚ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜” , ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ï·Óı·Ṳ̂ÓË” . ***ΔÚÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· °Î¿ÚÓÙÈ·Ó, ‰‡Ô ∞ÊÁ·ÓÔ› Î·È ¤Ó·˜ πÚ·ÎÈÓfi˜, Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› fiÌËÚÔÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜-Ô ÈÚ·ÎÈÓfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °¿Èı ∞ÌÓÙÔ‡Ï-Õ¯·ÓÙ Î·È ÔÈ ∞ÊÁ·ÓÔ›, ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ Î·È Ë¯ÔÏ‹Ù˘ ÙÔ˘-‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÚ·‡Ì·Ù·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·.

ÕÚÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ “·Û›‰·˜” ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÓ fi„ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó

Û‡ÚıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·Ì·˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi “‡ÔÙ˜” Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘Ó¿„ÂÈ ÛÙȘ ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ıËÙ›˜ Ù˘ ªÂÓ·˙›Ú ªÔ‡ÙÔ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ñ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·-

Ù·‰ÈηÛÙ› ÔÙ¤, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ 11 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ηıfiÏÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·‰‡Ó·ÌË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ·Ú··›ÂÈ. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÛٷهÔ-

ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 2007 Â›Ó·È ÔÈ Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∞Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∫·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÚÔ‰ÚÈ΋ ·Û˘Ï›· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ◊‰Ë Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤Û¢Û ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ô ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ ÚÔ‰ÚÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ‹ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ÁÈ· ËıÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∞Û›Ê ∞Ï› ∑·Ú-

ÓÙ¿ÚÈ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›¯·Ó ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Â¿Ó ·Î˘ÚˆÓfiÙ·Ó ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 2007 ı· ÚÔۤʢÁ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË Ù˘ ÚÔ‰ÚÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ô ∑·ÚÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ 11 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ‰È·Û¿ıÈÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ηٷ‰ÈηÛı›- ›¯Â ÛÙÂÚËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ·ÌÓËÛÙ›·˜ ÙÔ 2007 ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ ¶ÂÚ‚¤˙ ªÔ˘Û¿Ú·Ê. “ΔÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÌÊÈÏ›ˆÛË, ÎËÚ‡¯ıËΠ¿Î˘ÚÔ ÎÈ ˆ˜ ÌË ÁÂÓfiÌÂÓÔ, Û˘ÓÂÒ˜ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¯‹ Î·È fiϘ ÔÈ ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÌÓËÛٛ˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘.


¢ÈÂıÓ‹ 37

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞ÁÂʇڈÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ ¯ˆÚÒÓ

∫Ú›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷

“¶·Ú¿ÓÔÌË” Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ British Airways

∫√¶∂°Ã∞°∏, 17.

§√¡¢π¡√, 17.

ª

ÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ó‡¯Ù·, ηıÒ˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÊ˘Úˆı› ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÌÈ·˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ¿ÓÙˆ˜, ¤Î‰ËÏË ‹Ù·Ó Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È¿Û΄˘ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ ¯ˆÚÒÓ. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ∂ÏÏËÓ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂Δ-3, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÏÏ¿ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô. ∏ Ì›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ◊‰Ë Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2012 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 7,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÂÓÓ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ú˘·ÓÙ¤˜. ∏ π·ˆÓ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ, ¤ˆ˜ ÙÔ 2012, 19,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ÊÙˆ¯¿ ÎÚ¿ÙË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·Ï-

Ï·Á‹˜. ∞fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, Ù· 15 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ È·ˆÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ™·Îȯ›ÙÔ √Û¿Ô˘·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È¿Û΄˘ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ŒÓ· ‚‹Ì·, ·Ó Î·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡, ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘: ∏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì 1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ 3,5 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ̤ÚÔ˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, °·ÏÏ›·, π·ˆÓ›·, ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È μÚÂÙ·Ó›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë π·ˆÓ›· ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ

19,5 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012, ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ∫›Ó· ‰Â ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Â›Ù¢Í˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √∏∂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ÛÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ - Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›- › fiÙÈ Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ÏÂ˘Ú¿ ÚfiÙÂÈÓ ·ÓÙ› ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ó· ÂΉÔı› “ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜” ∏ ¢·Ó›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÔÏÏ·Ï¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ò˜ ÙËÓ ¶·Ú·-

Û΢‹. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ Â›Ó·È ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi Î·È ·ÊÔÚ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¢·Ó›·˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙfiÛÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ΢ڛˆ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ʤÚÓÂÈ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ∞˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· ÎÚ¿ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∏ ‰È·ÊˆÓ›· ͤÛ·Û ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¢·Ó›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ı¤ÙÂÈ ÂÌfi‰È· ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÂÓÒ ÚԂϤÂÈ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢·Ó›· ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜. “√ Úfi‰ÚÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· οÓÂÈ ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ¤ÁÚ·„ Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ-¿Ԅ˘ ÛÙËÓ “International Herald Tribune” fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ··ÈÙ› ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜

ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È¿Ê·ÓÔ Î·È ı· ‰È¤ÂÙ·È ·fi Îϛ̷ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó “‚ϤÂÈ” ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √ ªÚ¿Ô˘Ó ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ·, ·Ú¿ “Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó” .√ μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ·ÎfiÌ· ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “Ì fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿” ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. “√È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÍËÚ·Û›· Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙËÓ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢·Ó›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ªÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË. ¶ÂÚ›Ô˘ 230 ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û˘ÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜. √È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔfi‰Ô˘ Û ÌÈ· Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷. √È ∞Ú¯¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÁÈ· Ó· ·Ôı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ÂÓÒ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ √∏∂.

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ƒfiÌÈÓÛÔÓ - ª·Î°Î›Ó˜ - ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· “›‰Ú˘ÛË Ó¤Ô˘ IRA”

∫fiÓÙÚ· ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›· ª¶∂§º∞™Δ, 17.

√π ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜

πÚÏ·Ó‰›·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Í·Ó¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÌËÙ›· ˙‹ÙËÌ· ÈηÓfi Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚȷ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ ª¤ÏÊ·ÛÙ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¶›ÙÂÚ ƒfiÌÈÓÛÔÓ, ÊÈÏÔ‚ÚÂÙ·Ófi ÔÏÈÙÈÎfi, Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘, ª¿ÚÙÈÓ ª·Î°Î›Ó˜, ÚÒËÓ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (IRA), ·ÔÙ¤ÏÂÛ ۷ʋ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ¤ÓÙ·Û˘. √ ª·Î°Î›Ó˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ™ÈÓ º¤ÈÓ, › ˆ˜ Ô ƒfiÌÈÓÛÔÓ ÂÓ¤ÚÁËÛ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··›ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó “̤ÙÚ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÂÌÈ-

ÛÙÔÛ‡Ó˘” ÒÛÙ ӷ ηıËÛ˘¯·ÛÙ› Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ ª¤ÏÊ·ÛÙ. √ ª·Î°Î›Ó˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙” fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏË Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔÓ “η٤ÏËÍ” . √ ª·Î°Î›Ó˜ ›¯Â ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· ηϋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ƒfiÌÈÓÛÔÓ, ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi ÂÓˆÙÈÎfi ÿ·Ó ¶¤ÈÛÏÈ. ∞ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ƒfiÌÈÓÛÔÓ, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ ›ÛÔ˘ ηϋ. “§˘¿Ì·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ËÏÒÛˆӔ , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô ƒfiÌÈÓÛÔÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ª·Î°Î›Ó˜, Û ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ πÚÏ·Ó‰fi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªÚ¿È·Ó ∫¿Ô˘ÂÓ. “∂›Ó·È ۷ʤ˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÚfiÔ‰Ô Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÎÔÌËÙ›· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·Ó‰›·˜” .

√ ª·Î°Î›Ó˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· -Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û fiÚÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÂÈÚ‹Ó¢Û˘- Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔ-

ÓÈ¿˜. √È ı¿Ó·ÙÔÈ ‰˘Ô μÚÂÙ·ÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ 1998 Ë Ô-

Ô›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ IRA ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. √È ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ·Ô‰fiıËÎ·Ó Û “·ÔÛٿ٘” ÙÔ˘ IRA. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sunday Times, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ËÁ¤˜ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È “Ó¤Ô˜ IRA” . ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™ÈÓ º¤ÈÓ ÛÙÔ ª¤ÏÊ·ÛÙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٛÔÙ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۯfiÏÈÔ” . ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Ó¤· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÙÏ› ̤ÏË ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Real IRA Î·È Continuity IRA, Ô˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. “∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·fiÏ˘ÛË ÂÈı¤ÛˆÓ, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹” Ô˘ ˘‹ÚÍ Ҙ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¤ÓÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ·, › ÌÈ· ËÁ‹ ÙˆÓ Δ¿È̘.

∂ª¶√¢π√ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ British Airways (μ∞) Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó 12‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤‚·Ï ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÎÚÈÓ “·Ú¿ÓÔÌË” ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷ ·ÂÚÁ›·. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ μ∞, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “Unite” ›¯Â οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ Unite ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· “ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· „ËÊÔÊÔÚ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ μ∞ › fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙË Î·È ˆ˜ ı· ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”, Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ ̤۷ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜.

∂ÍÈÙ‹ÚÈÔ ‹Ú ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ªπ§∞¡√, 17.

√ πΔ∞§√™ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ™›Ï-

‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ì Âȉ¤ÛÌÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ, ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·ÊÔ‡ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ‰È·ÓÔËÙÈο ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ ¿Ó‰Ú· Û ̛· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √ 73¯ÚÔÓÔ˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ·‰‡Ó·Ì· ηıÒ˜ ¤Ê¢Á ·ÚÁ¿ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÌÈ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™·Ó ƒ·Ê·¤Ï ·ÚÁ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ›. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ªª∂ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ë ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÚÎfiÚÂ, ÛÙË ‚›Ï· ÙÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· ÙˆÓ ªª∂ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘.

¶ÂÓ‹ÓÙ· ‚ÂÏfiÓ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘ ª¶ƒ∞∑π§π∞, 17.

¶∂¡∏¡Δ∞ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‚ÂÏfiÓ˜

‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˙ˆÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·˙ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ fiÓÔ˘˜, ÙÔ ‹Á ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÔÈ ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙȘ ‚ÂÏfiÓ˜, οÔȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 5 ÂηÙÔÛÙÒÓ. ∏ ÌËÙ¤Ú· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚ÂÏfiÓ˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, ÂÓÒ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·ÁfiÚÈ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· οÔÈÔ˘ “Ì¿ÁÔ˘” . ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ó· ηٿÈ ÙȘ ‚ÂÏfiÓ˜: οÔȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌËÚÔ‡˜, ÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ· Î·È ÙÔ ıÒڷη. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‚ÂÏfiÓ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Î¿ı ̛· ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÁ¤˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂ÈϤÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜

ŒÓÙÂη ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ 2010 ∞£∏¡∞, 17.

∞£∏¡∞, 17.

™Δ∞ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Â›‰·

‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ¯ıÂÛÈÓ‹, ÂÙ‹ÛÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛÂ Ë ∂∫Δ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 97 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÚȷο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔ Reuters, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¿ÊıÔÓË ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ì›· ÛÙ·‰È·Î‹ ·fiÛ˘ÚÛË. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÏÈÁfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ¤Ó·-٤ٷÚÙÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ (442 ‰ÈÛ.¢ÚÒ), ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂∫Δ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Èı·Ó¤˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÛÙ· ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ‰›‰ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙfiÛÔ ˘„ËϤ˜ fiÛÔ ‹Ù·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ Fortis ™˘ÓÔÏÈο, 224 ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ 589 ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙȘ 1.121 ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ∂∫Δ ‰·Ó›˙ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÎfiÛÙÔ˜ ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010 Î·È fi¯È Ì ÙÔ 1% fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Â¿Ó Ë ∂∫Δ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈÙfiÎÈÔ 1,05% ‹ 1,10%. ∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·˘ÍËı› ÛÙÔ 1,25%, Â¿Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ·˘ÍËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ Œ‚·ÏÓÙ ¡Ô‚fiÙÓÈ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰.Û. Ù˘ ∂∫Δ, Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÏfiÁÔ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ·‡ÍËÛ ·ÚfiÛÌÂÓ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈfi Ù˘ ηٿ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 1,75%, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ù˘ ΔÛ¯›·˜ ÙÔ Ì›ˆÛ ηٿ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 1%.

΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈϤÁÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ 2010, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 8,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ì ·È¯Ì¤˜ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ .

πηÓÔÔ›ËÛË ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ıÂÌ·ÙÈ΋ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ spreads- ÔÈ Ó¤Â˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 0,4% ÙÔ˘ ∞∂¶, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 4 ÂηÙÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞∂¶, ·ÓÙ› 3,6% Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ï¿ÓÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋” , Ô Ó¤Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÈϤÔÓ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 0,4% ÙÔ˘ ∞∂¶, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ̤۷ ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ¢ËÏ·‰‹, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 2009, ÛÙÔ 2010, ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 9,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÓÙ› 8,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ Î·È ÈÔ ÂÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ÙÂı› Û ۷ʋ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. Δ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· (¤Ú·Ó ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010) ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ›ӷÈ: 1. ∏ ÙÈÙÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ ºª∞¶ ΛÓËÛË Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ºª∞¶ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫. 2. ∏ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ì 90%, ÙˆÓ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó. 3. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. 4. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ, ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÁÂÓÈο ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È fi¯È ·fi

ÙËÓ À¶∂∂. 5. ∏ ÂÚÈÎÔ‹ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 10%. 6. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ 1/3 ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 7. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ ÚÂۂ›˜. 8. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. 9. ∏ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50% ÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÌÂÏÒÓ ‰.Û. Û ¢∂∫√, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ.

10. √ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Û ¢∂∫√ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 10% ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Û ¢∂∫√. 11. ∏ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.

∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·Ô-

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 17.

™Δ√ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ Úˆ› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚ÚÂÙ·Ófi ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ï˘Û ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‹ÌÂÚ·, ˘‹ÚÍÂ Î·È Ù· ÚÒÙ· ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Â·Ê¤˜ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∂∫Δ, ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙ‚Ô˘Ï›· Ù˘ “¡ÙfiÈÙÛ ª·ÓΔ .

Î¿Ï˘„ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÂÈıÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰Ôο Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ, ÙÔ 2010, ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ı· ÌÂȈı› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010 ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fï˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ıÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ™ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 77,31% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 50+1%, ‹ Î·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË. ™ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂϤÁ¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ 34,04% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∞¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ 10%. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 30%40% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 10% ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·Ù¿ 4%, ·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯Ó‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 1,5% Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜. “ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2012” ∞fiÏ˘Ù· ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ù· Ó¤· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È fiÙÈ ∞ı‹Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2012, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Financial Times” . “∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¡¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Δ˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ∂ϤÁ¯ˆÓ

∞ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ∞£∏¡∞, 17.

¡∂√π ηÓfiÓ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÔ̇ԢÓ

ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ-ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÈÛ¯‡ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Δ˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ∂ϤÁ¯ˆÓ (∂§Δ∂). ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ ™ÒÌ· √ÚΈÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ (™√∂§) ÛÙËÓ ∂§Δ∂ Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ 8˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ ¡.3693/2008, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚԂϤÂÙ·È ÚËÙ¿ ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ Ì ÙÔ˘˜ 4.500 ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ (·ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ‰fiÎÈÌÔ˘˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˘˜) Ô˘ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÓfiÌÔ˘, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹-

ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÚΈÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ›Û¯˘Â ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÙ·ÂÙÔ‡˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ (2 ¤ÙË ÛÙËÓ ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˘, 2 ¤ÙË ÛÙËÓ ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ‰fiÎÈÌÔ˘ Î·È 3 ¤ÙË ÛÙËÓ ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘), ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ 1.000 ÒÚ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. √ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÙfiÌ¢Û˘ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙ· 3 ¯ÚfiÓÈ· (ÁÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ∞∂π Î·È Δ∂π) Î·È 6 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ·Ú¯È΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ (¡.3693/2008), Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “fiÛÔÈ ¤¯ÂÙÂ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· (3 ¤ÙË) Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Á›ÓÂÛı ÔÚΈÙÔ›

ÏÔÁÈÛÙ¤˜” , fï˜, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚԤ΢„ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÎÙÂÓ‹ ‰È·‚ԇϢÛË ∂§Δ∂ Î·È ™√∂§, ÚԂϤÂÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜/ÏÔÁÈÛÙ¤˜. ΔÔ Ó¤Ô ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ó· ÏËÚÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÛÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ó· ··ÈÙËıÔ‡Ó Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ business, management and finance, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. “¢ÂÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚÔ-

¯fi” , ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§Δ∂ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ƒÂÊÂÓ¤˜, “·Ï¿ ıÂÛ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ΔÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ACCA ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, Ì ¢¯·ÚÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ Ì·˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙÔ ÂÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™√∂§”. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ù¯ÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ∂§Δ∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ¤ıÂÛ ÙËÓ ÚÔË-

ÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Û¯¤‰ÈÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43 ÙÔ˘ ¡.3693/2008, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÓfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43 ÙÔ˘ ¡.3693/2008.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ò˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·

μÚÂÙ·Ó›·

∂›Û¢ÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

√È ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜

∞£∏¡∞, 17.

ÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ . ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÍÂοı·Ú· ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· spreads ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2%, fiˆ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó, ÒÛÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙË Û‡Ó·„Ë Ó¤ˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Û·Ê›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ Ù· Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘. ΔÔ̤·˜ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ∂∂ Â›ÁÂÈ Ë Â͇ÚÂÛË ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Û˘ÓÙÌËı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÏıÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È fi¯È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiˆ˜ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ۯ‰ȷ˙fiÙ·Ó. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Î·È ÙÔÓ Ó¤Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ- ∞Ú›ÏÈÔ. ΔÔ ¿ÏÏÔ ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· ηÈ

ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó Û ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜: ÛÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Â›Ó·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ì ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰Ôı› Î·È ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ú·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ı· ÎÚÈı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔ› ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË. ∞˘Ùfi

∞£∏¡∞, 17.

ªÂ ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 3,8% ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009

∏ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘ 2007, ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·ÚÓËÙÈο Â›‰· ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· Ó¤· fiÛÔ Î·È Ù· ·Ï·È¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ΔÙ∂) Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 3,8% ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009 (3,4%, -2,6% Î·È -5,3% ÙÔ ÚÒÙÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· Ù· ·Ï·È¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (4,7%) ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ (2,4%), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË “·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜.

ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ, fiˆ˜ ϤÓÂ, Î·È ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÍ·ψı› Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›.

™Â ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ™Â ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜, ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ı· ÎÈÓËı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ 2010. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÒÛÙ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Û¯¤‰ÈÔ ¤ÎÙˆÛ˘ ‰··ÓÒÓ Ì ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÒÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ΛÓËÙÚ· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·ԉ›ÍÂȘ. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¿Óˆ ·fi Ì›· ·Í›· ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÊfiÚÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” Û ۯÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÂÚ›Ô˘ 4.000.000 ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 -ÂÏ·ÊÚ¿ÌÂȈ̤ÓÔ ÊfiÚÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Ó· „ËÊÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·fi ÙÔ 25%

ÛÙÔ 24% ÙÔ 2010. ™Â ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÙËÓ ΔÚ›Ù˘ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ 2010, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ì ‚¿ÛË ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜, ı· ηٷÚÙÈÛı› Ó¤· ÂÓÈ·›· Îϛ̷η ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ· ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ” . ŒÙÛÈ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ fiÙÈ Ë Ó¤· Îϛ̷η ı· ÚԂϤÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 12.000 ¢ÚÒ ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ Ó· “Û¿ÛÂÈ” Û ‰‡Ô ̤ÚË Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 15% ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì 20% ‹ 25%. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ó· ÌËÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 70.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ·fi 50.000 ¢ÚÒ ‹ 60.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·fi 40% Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 45% ÁÈ· Ù· Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ fiÛ· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 100.000-120.000 ¢ÚÒ.

ΔÙ∂: ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Û fiϘ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 Î·È ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 5,1% ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, 6% ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 3% ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È 0,9% ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÙ∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ fiÛÔ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÛËÌ·-

ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô (200607). ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ fiÁÎÔ˘ Î·È ·Í›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·fi fi,ÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ fiÏ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ˘

ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȉڿÛÂˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

ªÂ›ˆÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∫¿ıÂÙË ÙÒÛË ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 49.000 ·Î›ÓËÙ· Ì ‰¿ÓÂÈÔ, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó Ô˘ÏËı› 95.000 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Î·Ù¿ 48,4%. Δ· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÙ∂ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘

Ú˘ıÌÔ‡ Ì›ˆÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 49,5%, ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Ë Ì›ˆÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 49,4% Î·È ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Ô Ú˘ıÌfi˜ Ì›ˆÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 44,4%.∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˆÏ‹ıËηÓ, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ̛ˆÛË 50,6%, 49,3% Î·È 45,7%, ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ¯¤ÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 50,3% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, 49,2% ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È 48% ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ fiÁÎÔ˘ Î·È ·Í›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·fi fi,ÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜.

§√¡¢π¡√, 17.

Y™Δ∂ƒ∞

·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜, Ë “Ù·ÂÈÓ‹” ÂÈÙ·Á‹ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Û¯ÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛÂ... ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó¿ÌÓËÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó·Ó Ôχ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ “μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¶ÏËڈ̤˜” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ Î·È ‰È·Î·ÓÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Û˘ÁΛÌÂÓÔ ·fi ÙÚ·Â˙›Ù˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ ۋÌÂÚ·, fiÙÈ “Ë 31Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2018 Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿” . “ΔÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ› , ¤¯ÂÈ ¤ÏıÂÈ ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓ Ùˆ Û˘Ófiψ Ù˘ Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜” , ·ÔÊ¿ÓıËΠÂ›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ ıÂÛÌÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ™ÙË μÚÂÙ·Ó›· ηٿ Ù· 10 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË, Ë ¯Ú‹ÛË ÎÈ Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·ÛÙÈο. √È ¯ÚÂÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, “ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜” ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı› ηӤӷ˜ ÛÙË Ï›·Ó ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÙÔ 1990 ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· 10,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÙ·Á¤˜, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÌfiÏȘ 3,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ÙË Ì›· ϛڷ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙÔ (˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ) ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ë ¤Î‰ÔÛË Î·ıÂÌÈ¿˜ ÂÈÙ·Á‹˜. Δ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÔÏÏÔ› ¤ÌÔÚÔÈ Ù˘ ÏÈ·ÓÈ΋˜, Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ˆ˜ ̤ÛÔÓ ÏËڈ̋˜. °ÂÓÈ·ıËΠˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ “Ï·ÛÙÈÎfi” ¯Ú‹Ì· ·ÏÏ¿ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì “ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜” ÂÁÁڷʤ˜ ¯Ú¤ˆÛ˘. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È Ô “·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜” ... ‰ËÏ·‰‹, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÎÚ·Ù¿Ó ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ı· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÏËÛÙ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜...ÂÓÒ ÂÓÙÂÏÒ˜ “·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ” ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘, Ô˘ ‚¤‚·È· ı· Â›Ó·È Ï›ÁÔ...·ÚÁ¿ Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ı¤ÏÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ú¿ÍË ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, fiˆ˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ , ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· - Ë ÂÚ¯fiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ “··ÏÏ·Á̤ÓË” ·fi ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜, Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· Û˘Ì·ÚÔÌ·ÚÙÔ‡ÓÙ· (ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙȘ “·Î¿Ï˘Ù˜”).


40

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

Œ¯·Û 2-1 ·fi ÙËÓ ªÂÓʛη ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ ¢π√π∫√À™∞ ∂¶πΔƒ√¶∏

«∞ÓÙ›Ô» ÌÂ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ª·ÓÙԇη ªÏ¿ÓÎÔ.

 ‹ÙÙ· ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ë ∞∂∫. Ãı˜ ¤¯·Û ÛÙÔ “¡Ù· §Ô˘˙” Ì 2-1 ·fi ÙËÓ ªÂÓʛη, Ë ÔÔ›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÚÒÙË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ‹ÚÂ Ë Œ‚ÂÚÙÔÓ. °È· ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ ›¯Â ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿, ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi.

ª

√È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÛÎÔÚ fiÙ·Ó Ô ƒfiÎÈ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÁÈ· Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∞Ú·Ô‡¯Ô ÛÙÔÓ ¡Ô‡ÓÔ °ÎfiÌÂ˙ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ªÂÓ¤˙˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ 14’ÙËÓ “ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” ·ÏÏ¿ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. √ ™ÎfiÎÔ ·Ô˘Û›·˙ ·ÏÏ¿ Ô ∫·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ η٤‚·Ï ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ ŒÏÏËÓ·˜ ̤ÛÔ˜ ›¯Â ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 18Ô ÏÂÙfi ·ÏÏ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ¤¯·ÛÂ Ô ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙÔ 28’. √ äÚÛÈ Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î¿ıÂÙË ¿Û· ‚ڋΠÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ “∑ÔÚfi” ·fi ı¤ÛË Ì¤Û· ‰ÂÍÈ¿ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ™¤˙·Ú Û ÎfiÚÓÂÚ. ŸÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ 0-0 ·ÏÏ¿ Ô ¡ÙÈ ª·Ú›· ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 45’ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ™¿¯· Ô ÔÔ›Ô˜ ›‰Â ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· “ÛοÂÈ” ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ °È¿¯ÈÙ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÓÛ·Ï›‚· ·ÓÙ› ÙÔ˘ ª¿ÎÔ˘. √ ¡ÙÈ ª·Ú›· ‚Ú¤ıËΠÔχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ 54Ô ÏÂÙfi. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ì‹Î Ì ˆÚ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔ-

Û¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· “ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ” ÙÔÓ ™¿¯· Ë Ì¿Ï· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÛÙÔ 54’ ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 73Ô ÏÂÙfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·ÎfiÌ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ì ̛· ÌfiÓÔ ÓÙÚ›ÌÏ· ¿‰ÂÈ·Û ÙÔÓ °ÂˆÚÁ¤· ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· οو ·fi Ù· fi‰È· ¤Î·Ó Ì ÂÚ›Ù¯ÓÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ 2-0, ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ªÂÓʛη. ∏ ∞∂∫ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ¡Ù· §Ô˘˙ ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ äÚÛÈ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¡ÙÈ ª·Ú›· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. ÕÙ˘¯Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ∫·Ê¤˜ ÛÙÔ 82Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠ۠·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ ·ÏÏ¿ Ï¿Û·Ú ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤Ù˘¯Â Ô ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙÔ 84’. √ ÛÎfiÚÂÚ ‹Ú ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ °ÂˆÚÁ¤· Î·È Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ·fi ÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜ ¤Î·Ó ÙÔ 2-1. ™Ù· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ ›ÂÛ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ 2-2 ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂ÓÛ·Ï›‚· ÛÙÔ 85’ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·Ô‡¯Ô ÛÙÔ 90’. ª¶∂¡ºπ∫∞: ™¤˙·Ú, ºÈÏ›Â,

μ›ÙÔÚ, ªÈÚ¿ÓÙ·, ™¿ÊÂÚ, ªÂÓ¤˙˜ (65’ °Î·ÚÛ›·), ª¿ÚÙÈÓ˜, ∫ÔÂÓÙÚ¿Ô (46’ ¶Â˚ÛfiÙÔ, ¡ÙÈ ª·Ú›·, ¡Ô‡ÓÔ °Îfi̘ (72’ ∫·ÚÓÙfiÛÔ), √˘¤ÏÓÙÔÓ. ∞∂∫: ™¿¯·, ∞Ú·Ô‡¯Ô, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ (46’ °È¿¯ÈÙ˜), Õς˜, °ÂˆÚÁ¤·˜, ª¿ÎÔ˜ (46’ ∂ÓÛ·Ï›‚·), °Î¤ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘, ∫·Ê¤˜, äÚÛÈ,

(76’

πÔÚÓÙ¿ÎÂ),

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ªÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ‹Ú·Ó ÔÈ ÕÓÙÂÚϯÙ, ÕÁÈ·Í, μ·Ï¤ÓıÈ·, §ÈÏ, ÿÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚, ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, §¿ÙÛÈÔ, μÈÁÈ·Ú¿Ï, ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤, Δ‚¤ÓÙÂ, ªÂÓʛη, Œ‚ÂÚÙÔÓ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ¯ı˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÕÁÈ·Í-ÕÓÙÂÚϯ٠...................1-3 ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑·ÁÎÚ.ΔÈÌÈÛÔ¿Ú· ..................................1-2 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ §ÈÏ-™Ï¿‚È· ¶Ú¿Á·˜ ...............3-1 Δ˙¤ÓÔ·- μ·Ï¤ÓıÈ· ..................1-2 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒ·›ÓÙ μÈÂÓ.-™¤ÏÙÈÎ ..............3-3 ÷Ô¤Ï ΔÂÏ-∞‚›‚∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ..................................1-0 7Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ §¿ÙÛÈÔ- §¤ÊÛÎÈ .......................0-1 μÈÁÈ·Ú¿Ï-™¿ÏÙ˙ÌÔ˘ÚÁÎ ..0-1 8Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™ÙÂ¿Ô˘·-Δ‚¤ÓÙ .....................1-1 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-™¤ÚÈÊ ..........1-0 9Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Œ‚ÂÚÙÔÓ-ª¶∞Δ∂ .................0-1 ªÂÓʛη- ∞∂∫ ..................... 2-1

™À§§√°√™ °√¡∂ø¡ ∫∞π ∫∏¢∂ª√¡ø¡ 2Ô˘ ¢∏ª√Δπ∫√À ™Ã√§∂π√À ∫∞π ¡∏¶π∞°ø°∂π√À ∫∞Δø §∂Ãø¡πø¡ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το σχολείο μας από την τελευταία μεγάλη νεροποντή ήταν ίσως το μοναδικό στο Νομό που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές. Αυτό συνέβη επειδή βρίσκεται δίπλα σε ένα μπαζωμένο, προ πολλού, ρέμα, το οποίο γκρέμισε τον μαντρότοιχο του σχολικού χώρου με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν τα νερά στο προαύλιο του σχολείου και να πλημμυρίσει το υπόγειο όπου υπήρχε ο καυστήρας και η δεξαμενή πετρελαίου του καλοριφέρ. Σε όλο δε το προαύλιο του σχολείου μας δημιουργήθηκε ένα στρώμα περίπου 50 εκατοστών από πέτρες, χώματα και διάφορα φερτά υλικά που το μετέτρεψαν σε έναν απέραντο λασπότοπο. Όλα τα ανωτέρω αποκαταστάθηκαν πολύ γρήγορα χάρη στις υπεράνθρωπες αλλά κυρίως συντονισμένες προσπάθειες του διευθυντή του σχολείου κ. Παναγιώτη Πολύμερου. Για τους παραπάνω λόγους οι γονείς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν και δημόσια τις ευχαριστίες τους στο πρόσωπό του. Το Δ.Σ. του Συλλόγου

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ - Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

ANAKOINΩΣH

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

Η Διοικούσα Επιτροπή, τα παιδιά και το προσωπικό του Ιδρύματος Ειδικών Παίδων - Ατόμων Μαγνησίας “ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ” , ευχαριστούν: α) τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως π. Χρήστο β) την εκπρόσωπο του Νομάρχη, αντινομάρχη, επί θεμάτων υγείας κ. Ντία Βουβαλούδη γ) την πρόεδρο του ΔΟΥΚ κ. Παπαστεφάνου ως εκπρόσωπο του Δημάρχου Βόλου δ) τον εκπρόσωπο του Διοικητού της 111 ΠΜ, ε) την κ. Ζήση εκπρόσωπο του βουλευτή Μαγνησίας κ. Καρτάλη Κ. ζ) τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ξενία Βόλου κ. Αλεξόπουλο στ) τους συμπολίτες μας και συμπολίτισσες οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν υλικά και ηθικά στην ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ιδρύματός μας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9/12/2009 στο Ξενία Βόλου καθώς και τα καταστήματα του Βόλου για τα πλούσια δώρα που προσέφεραν για την διενέργεια της λαχειοφόρου. Επίσης ευχαριστούμε το catering ΤΣΟΥΡΙΚΑ, τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ, ΚΥΒΕΛΕΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤ., ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΤΖΑΕΡΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ, CHOCOLATINO, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ και ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ για χορήγηση προϊόντων τους. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2010 Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 20 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ - ΤΣΑΜΑΔΟΥ - ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ: Α’ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ: Α’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Π.Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΗΣ (ΥΨΟΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ) Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού) κατηγορίας ΤΕ βιβλιοθηκονόμων, για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ’ με θητεία πενταετή. Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι: αα) Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ βιβλιοθηκονόμων. ββ) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετική με την ειδίκευση. γγ) Αναγνωρισμένη τριετής(3) τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε συναφές αντικείμενο. Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών θα συνεκτιμηθεί. * Επιπλέον προσόν που θα αξιολογηθεί για την ανωτέρω θέση είναι συστατικές επιστολές, ειδικότερα από φορείς που έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και από τις οποίες προκύπτει εμπειρία του/της στο σχετικό αντικείμενο. Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 960/1-12-2009 τεύχος Γ’. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιολογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασιοπούλου 2-4 35100 Λαμία, τηλ: 2231066901) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία και τα νόμιμα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Αίτηση 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας τους). 3. Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίτυπα. 4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική προϋπηρεσία. 5. Συστατικές επιστολές, ειδικότερα από φορείς που έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και προκύπτει εμπειρία του/της στο σχετικό αντικείμενο. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 22-1-2010. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασιοπούλου 2-4, 35100 Λαμία, κ. Μπιλάλη, τηλ: 2231066901) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καθηγητής Γρηγόριος Δ. Σκαλκέας

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Μαρίας, το γένος Σοφογιάννη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλος και η ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΥ του Αθανασίου και της Ελένης, το γένος Ταγκαλάκη, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Μαγνησίας. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ του Γεωργίου και της Θεοδώρας, το γένος Αθανασίου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στην Καρδίτσα και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου και της Βασιλικής, το γένος Κατσιούπη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΗΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής, το γένος Ντελημιχάλη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΚΑΡΟΥΜΠΑ του Τριαντάφυλλου και της Εύας, το γένος Θεοδοσίου, που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ του Νικολάου και της Κατίνας, το γένος Δελήρογλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Μυτιλήνη και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΙΤΣΙΛΑ του Αρσενίου και της Φιλίτσας το γένος Μαστρογιάννη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΥΦΤΗΣ του Αχιλλέα και της Ζωής, το γένος Γιάτσου που γεννήθηκε στο Βελεστίνο Μαγνησίας και κατοικεί στο Βελεστίνο Μαγνησίας και η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου και της Παναγιώτας, το γένος Χρήστου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βελεστίνο Μαγνησίας. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ του Σωτηρίου και της Ελένης, το γένος Παππά που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΩΤΑ του Ευθυμίου και της Χάιδως, το γένος Κωνσταντέλλου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δύο διαμερίσματα στον 1ο όροφο, ένα τριάρι 85 τ.μ. και ένα δυάρι 60 τ.μ., σχεδόν καινούργια, αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, αιρ-κοντίσιον, κρεβατοκάμαρες, πατώματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Μες στο πράσινο, θέα το Βόλο, Αγία Παρασκευή. Σωρού 8 με Νάξου. Πληρ. τηλ. 24210 41831 και 6977 419431. (003)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου, 67 τ.μ., σε άριστη κατάσταση, στην περιοχή Αναύρου. Τηλ. 6974 109006. (221)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

PROTO

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂

σε τιμή ευκαιρίας: α) μονοκατοικία 105 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικοπ. ανατολική με αυλή φ/α 135.000 Ε. β) οικόπεδο στον Αγ. Στέφανο 600 τ.μ. 59.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 6977-615627 (841)

σε τιμή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ επιχείρηση με ηλεκτρονικά - ανταλλακτικά λόγω συνταξιοδοτήσεως, 33 χρόνια στην αγορά. Αθ. Διάκου 22, Βόλος, τηλ. 24210-34636. (272)

Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (839)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 50 τ.μ. με πατάρι επί της Πολυμέρη έναντι Νοσοκομείου. Τηλ. 24210-67725. (299)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κτίριο προβολής γωνία, 1ος όροφος 200 τ.μ., ανεξάρτητη είσοδος και ασανσέρ ανεξάρτητο, κατάλληλο για επαγγελματική στέγη, σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944-776612. (920)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 100 τ.μ. με πατάρι 50 τ.μ., στον εμπορικό δρόμο της Αναλήψεως για εκθεσιακό χώρο, air/con. (244)

πλησίον Κασσαβέτη και λίγο πάνω από την Αναλήψεως παλαιά μονοκατοικία 85 τ.μ., σε οικόπεδο 133 τ.μ., με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (833)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 3 υ/δ, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (815)

¶ø§∂πΔ∞π

Αγ. Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 οροφοδιαμερίσματα των 90 τ.μ. λουξ καινούργια. (850)

σε προνομιακή θέση στο κέντρο της πόλης, περιοχή Αγ. Νικολάου σπάνια πέτρινη μονοκατοικία 191 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (816)

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3ου ορόφου, 100 τ.μ., κοντά στο στρατόπεδο Ν. Ιωνίας. Αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν. (245)

ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ. + πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (817)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (843)

¶ø§√À¡Δ∞π

σε τιμή ευκαιρίας: α) 79 τ.μ. 1ος ορ. 2 υ/δ, τριετίας 98.000 Ε. β) 76 τ.μ. 2ος ορ. 2 υ/δ, κλειστό πάρκιν 108.000 Ε. γ) 97 τ.μ. 3ος, 3 υ/δ, 25ετίας 85.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (846)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (821)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνίας (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληροφορίες: Κ. ΤΣΟΛΗΣ, Πολ. Μηχανικός, τηλ. 24210 78325. (041)

¶ø§∂πΔ∞π μικρό κατάστημα 16 τ.μ. στο ισόγειο της πολυκατοικίας Γλάδστωνος 17 (δίπλα από 2ας Νοεμβρίου και κοντά στο κατάστημα ΤΡΟΦΟ). Τηλ. πληρ. 6936-856653 και 2421024113. (182)

¶ø§∂πΔ∞π αγρόκτημα στην περιοχή Άνω Σπαρθιά Λατομείου (Σέσκλο), 13,5 στρέμματα. Πληρ. τηλ. 6947-847570. (298)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ¶ø§∂πΔ∞π Πορταριά κοντά στο Ξενία 38 τ.μ. οικία ανακαινισμένη σε 164 τ.μ. οικόπεδο. (847)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ¶ø§∂πΔ∞π κοντά στο κέντρο διαμέρισμα 10ετίας 108 τ.μ., 3 υ/δ, λουξ, 3ου ορόφου. (848)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210-20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γιάννης Καραγιάννης-Κων/νος Σιάνος ¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό τριάρι 6 ετών 71 τ.μ. με Α/Θ-Φ/Α, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, πάρκιν. Τιμή: 109.000 Ε. (108)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο διαμέρισμα 90 τ.μ., 2 υ/δ, πάρκιν, αποθήκη, 2ου ορόφου στην Κασσαβέτη. (849)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα υπόγειο, ισόγειο και όροφος 300 τ.μ. Τηλ. 6974877171. (798)

¢ËÌ. μ. §È¿˘ Αρχ/των Μηχ/κός. Τηλ. επικοιν. 2410-555147,

6932-616191.

¶‹ÏÈÔ

οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ. διπλοκατοικίας στην περιοχή Πέτρου και Παύλου της Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλο σαλόνιτραπεζαρία, το 1/3 του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (818)

Πωλείται: Μεζονέτα, τελείως ανεξάρτητη, στο κέντρο της Τσαγκαράδας σε συγκρότημα, επάνω στον κεντρικό δρόμο, 120 τ.μ., τριώροφη, καινούργια, με εξαιρετική κατασκευή, δικό της κήπο με απίστευτη θέα σε όλο το Αιγαίο, από ιδιώτη. Τηλ.: 6973381991. (639)

¶ø§∂πΔ∞π

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

∞°ƒπ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π

διαμερίσματα 41 τ.μ., 45 τ.μ., 50 τ.μ., και μεζονέτες 90 τ.μ. και 100 τ.μ. (179)

¶ø§√À¡Δ∞π από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία σε μόλις αποπερατωμένες οικοδομές: α) Τριάρι 81 τ.μ., με αποθήκη και parking στη Μαγνήτων με Κοραή γωνία. β) Τεσσάρι 107 τ.μ. με αποθήκη και parking στην πολυκατοικία Κοραή 89 (4ος όροφος). Τηλ. πληρ. 6936-856653 και 2421024113. (181)

σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (819)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (820)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11

7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (874)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ·

ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (875)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. (878)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (865)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 1.000 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì.(185 ∂/Ù.Ì.) 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 3. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì.(185.000 ∂) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 5. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 6. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. (1.100.000 ∂) 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 10. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì.(290.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì.(170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì.(380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì.(170.000 ∂) 5. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì.(340.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(163.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì.(190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì.(390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì.(220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì.(165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì.(297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì.(260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.(180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì.(180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì.(215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì.(139.000 ∂) 20. ∫·ÏÏÈı¤·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì.(230.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì.(210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂) 23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì.(139.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì., Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡.πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì.(230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (129.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì.(150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ∞ÁÚÈ¿, 402 Ù.Ì.(140.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, 633 Ù.Ì.(174.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì.(205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì.(108.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì., (58.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì.(12.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÓÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì.·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì.(142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, 100 Ù.Ì.(100.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂)

11. °¿ÙÛÈÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 103 Ù.Ì.(150.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì., (78.000 ∂) 15. ¡.πˆÓ›·, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 94 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, (135.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 108 Ù.Ì.10ÂÙ›·˜, (150.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛˆÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (125.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (309.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì.(179.000) 7. ∫‡ÚÔ˘ & ∫·Ú·ÔÏ‹, 110 Ù.Ì.(179.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 4. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙË ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. (1.100.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (320.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì.(55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (220.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì.(185.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 63 Ù.Ì.(79.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (105.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ( 1.112 & 2.134)Ù.Ì.& 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., ( 160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì.(110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì.(170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì.(49.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì.(129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì.(60.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì.Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì.(140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì.(349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì.(209.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì.(39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

47. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì.(270.000 ∂) 50. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. 51. ªËϛӷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ., (45.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì.(230.000 ∂) (876)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Αστέρια Αγριάς, διώροφη οικία 230 τ.μ. με πιλοτή σε οικόπεδο 850 τ.μ. με θέα θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ: Μεζονέτα 135 τ.μ. μετά υπογείου 80 τ.μ. ανατολική υπό κατασκευή έναντι πάρκου σε οικόπεδο 227,5 τ.μ. Βόλο, μεζονέτα καινούρια 198 τ.μ. με ισόγεια γκαρσονιέρα, γκαράζ Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΒΟΛΟΣ (Καραγάτς) μεζονέτα 176 τ.μ., μετά υπογείου, 124 τ.μ. σε οικόπεδο 230 τ.μ., υπερλούξ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 72 τ.μ. σε οικόπεδο 251 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με αυλή, γκαράζ. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ΚΑΛΑΜΟΣ 50 τ.μ. οικία σε κτήμα 8.200 τ.μ. με απεριόριστη θέα τη θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ διώροφη οικία γωνιακή 235 τ.μ. με υπόγειο κλειστό γκαράζ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. ΒΟΛΟΣ (Χιλιαδού) 86 τ.μ. καινούρια με πάρκινγκ και αποθήκη 1ος, 2ος όροφος. Ν. Ιωνία 108,19 τ.μ. 4ου ορόφου καινούριο √π∫√¶∂¢∞ Βόλος (Καραγάτς) 695 τ.μ., 400 τ.μ., 207 τ.μ. ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΒΟΛΟΣ γραφεία 61, 81 τ.μ. 1ου ορόφου καινούρια κοντά στα δικαστήρια. ΒΟΛΟΣ (Λαρίσης) κτίριο 400 τ.μ. μετά οικοπέδου 5.000 τ.μ. φάτσα στη Λαρίσης. Φυτόκο, ακίνητο 128,50 τ.μ., με δύο ισόγειες θέσεις στάθμευσης με θέα το Βόλο, κατάλληλο για ταβέρνα, καφετέρια κ.λπ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΧΙΛΙΑΔΟΥ οικία 150 τ.μ. με 5 υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, ξεχωριστή κουζίνα, σε οικόπεδο 250 τ.μ. ΝΕΑΠΟΛΗ διαμέρισμα 70 τ.μ. 2ος όροφος στην οδό Σπετσών. (879)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόρι-

στη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 13. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ÙÚÈÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 180 Ù.Ì. ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (120.000∂) §·‡ÎÔ. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ÛÙȘ ªËÏȤ˜. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· 18.√ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 19. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (884)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘Ú ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰È·Ì/ÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (886)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 4) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 65ÙÌ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, 4,000 ÙÌ 16,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 6 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 9) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (888)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 218ÙÌ. Û 300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂϤ˜ π35 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 4. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 5. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏20 8. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 9. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 10. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 12. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 14. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2fiÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 15. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 16. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 17. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 18. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ • 10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∏22 3. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 70ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¶3 4. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 86ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ μ2

5. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË) ∏50 6. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 7. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 8. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢60 9. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ¶ÙÂÏÂfi˜ (¶ËÁ¿‰È) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ Δ23 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 6. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 9. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 10. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 15. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 16. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 17. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 18. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 2.900ÙÌ. ∏12 2. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 3. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 1 4. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 5. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿Ï ÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙ ϋ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 4. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 68ÙÌ. Û 120ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Âȯ›ÚËÛË ƒ2 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 8. ∞ıËÓÒÓ 170ÙÌ. ÎÙ›ÛÌ· + 70ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û 1.340ÙÌ. ÔÈÎ. Δ4 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 10. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞8 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 13. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 196ÙÌ. Û 198ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞89 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ ñ Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈ ÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯Ò ÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ. Ì 38ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¶1 6. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 7. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 8. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13.√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂62 14. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 15. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 16. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 17. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 18. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫51 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 22. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 23. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 24. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 25. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 26. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 27. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (863)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 2. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 3. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 4. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 5. μfiÏÔ˜, ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 28ÙÌ. 45.000∂. ∫123. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 55.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. μfiÏÔ˜, 10. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 101ÙÌ, 155.000∂. ∫287. 11 μfiÏÔ˜, ÛڈÓÔ˜, ƒÂÙÈÚ¤ 96 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 155.000 ∂. ∫308 12. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 19. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ηٷÛÎ. 2006, 115.000 ∂. ∫326. 20. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 21. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 79ÙÌ. ∫92. 22. ∞ÁÚÈ¿, ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 32ÙÌ ¤ˆ˜ 43ÙÌ. ∫116-121. 23. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 50ÙÌ. 60.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 60ÙÌ. 58.000∂. ∫157. 3. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-π. ∫·ÚÙ¿ÏË 55ÙÌ. 55.000∂. ∫158. 4. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 6. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 9. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 55.000 ∂. ∫305 10. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105 Ù.Ì, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 155.000 ∂. ∫307 11. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 55.000 ∂ & 40.000 ∂. ∫327 & 328. 12. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 14. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 140.000 ∂. ∫325. 15. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 50.000 ∂. ∫301 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ¶ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 6. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 9..¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 150 Ù.Ì. ∫313 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 11. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 2. ÕÊËÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ 3.μ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∂˘Î·ÈÚ›·. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 300ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1445ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫190. 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 170ÙÌ. 265.000∂. ∫172. 2. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 3. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 4. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 139ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 178ÙÌ. 150.000∂. ∫164. 7. ∞Ï˘Î¤˜, §˘fiÌ. ÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Î·È ·ÓÂÍ.

Ï˘fiÌ. ηٿÛÙ. 32 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 378 Ù.Ì. ∫290. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. 10. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 130.000∂. ∫320 11. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50ÙÌ. ∫11. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. 6. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· 2.000 Ù.Ì. Î·È 10.000 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314/316 7. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 9. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡ 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180ÙÌ. ∫5. 5. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 6. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 7. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 8. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰¤˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 10. Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 12. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317 14. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 15. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 116ÙÌ. ∫209. 4. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì., 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂ ∫319 √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500ÙÌ. 210.000∂. ∫156. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588 Ù.Ì. ™.¢. 0,4 95.000 ∂. ∫242. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 5. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 7. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70% 210.000 ∂. ∫ 304 8. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ı¤ÛË ¶ËÁ¿‰È· 3639ÙÌ, 150.000∂. ∫89. 9. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639 Ù.Ì., ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 11. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 12. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,2. ∫318 13. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321 14. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 15. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 16. ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 17. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 18. ¶¿ÏÙÛË, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 19. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 20. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 21. ∑·ÁÔÚ¿, ¶·Ó. ™ˆÙ‹Úˆ˜ 814ÙÌ Ì . ÔÈΛ· 115ÙÌ. 60.000∂. ∫163. 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 23. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì., ™.¢. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 8. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 22.869ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫61. 9. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÌ‚Ô˜ 4816ÙÌ. 10.000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫62. 10. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 11. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 50.000ÙÌ. ∫179. 12. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 13. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 14. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195.

18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600 Ù.Ì. ∫312. 27. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ·Î›ÓËÙÔ 620ÙÌ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ë ¯ÚÔÓÔÌ›ÛıˆÛË. ∫245. 2. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 3. μfiÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ ·Ù¿ÚÈ 30ÙÌ. 700∂. ∫83. 4. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 4000∂. ∫292. 5. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 172ÙÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ù¿ÚÈ. ∫293. 6. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 250 ∂. ∫306 7. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 8. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 9. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (891)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 170 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). ∞ÁÚÈ¿ 4¿ÚÈ 140 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ¯Ú‹ÛË ·˘Ï‹˜ Î·È Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. °·ÏÏ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘Ï‹, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ 155 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ΋Ô 40 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ÕÓˆ μfiÏÔ - ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.ÌÌ. Ì·˙› Ì ÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 2¿ÚÈ 56,50 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. π. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘. ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶·Ï·È¿ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 126 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÏÔÙ‹˜ ÁÈ· 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚÈÒÚÔÊÔ ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. √ÈÎfi‰· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª¿Ú·ıÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 355 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈ-

ÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 533 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ™ˆÚfi˜, 637 Ù.Ì. ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (894)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (866)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000∂. 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1‚. ¶ÂÚÈÔ¯‹ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4ÂÙ›·˜) 105.000∂. 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì., 1Ô˜, 81.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘., 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.1·. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ. ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 76.000. 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+25 Ù.Ì. ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜, Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰. 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ., 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1·. ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 1β: ΑΛΥΚΕΣ 366 τ.μ. γων. 105.000Ε 1γ: Ν. ΙΩΝΙΑ 180 τ.μ. γων. (Σ.Δ. 2,4) 100.000Ε 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 83.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 185.000∂ (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿Áˆ-

ÓÔ), Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 156 Ù.Ì., ÁˆÓ. 110.000, 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1.150 ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 11. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 12. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 13. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 14. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 15. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000. 16. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. (ÁˆÓ. ™.¢. 1,8) 135.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 262.000. 1‚. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘., 127 Ù.Ì., 1Ô;+121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 600.000∂. 1Á. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) ÌÂ˙. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì.+Ù·Ú¿ÙÛ· μ∞Δ∏ Û ÔÈÎfi. 160 ÙÌ. ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ú¿‰ÔÛË 9/10. 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó·, ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. ™¿ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 85.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. / 350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2Ô˜, 31 Ù.Ì., 44.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì., 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ. 135.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000. 8. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 550.000∂. ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 ÙÌ., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙›, ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 350∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (869)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 20. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 21. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 22. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 23. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 24. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹

200.000 ∂. 26. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 27. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ™Â ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 110 - °·˙‹, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 67, 47, 71 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ˘fi ηٷÛ΢‹. 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 9. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 55 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (870)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (871)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π Nissan Rrimera 1600 cc με full extra, κλιματισμό, φώτα xenon με λίγα χιλιόμετρα, φυλασσόμενο σε κλειστό χώρο πάρκιν. Τηλ. 6973-221783. (301)

ZHTOYNTAI ∑ËÙÂ›Ù·È εργάτης, έχοντας εμπειρία στην παραγωγή απορρυπαντικών. Πληρ. τηλ. 697 2922266. (256)

∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα Ελληνίδα ηλικίας έως 30 ετών για απογευματινή εργασία στο Sport-cafe da Luz με γνώσεις servis και μπουφέ. Πληρ. τηλ. 24210-26094. (990)

¶ø§∏Δ∏™ βιομηχανικών προϊόντων (ηλεκτροκινητήρων, inverter, soft starter, ηλεκτροκινητήρων κ.ά.) ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Ανώνυμο Εταιρεία. Έδρα πωλητού στη Λάρισα. Παρέχεται μισθός, αυτοκίνητο, κινητό, προμήθεια. Τυχόν γενικές γνώσεις καθώς και προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος σε e-mail: valiadis@valiadis.gr Fax: 21028.14.277. (094)

¢IAºOPA

σερβιτόρος για ταβέρνα. Πληρ. τηλ. 6977-059583. (270)

∑ËÙÂ›Ù·È κατάστημα κατάλληλο για καφετέρια σε κεντρικό σημείο της πόλεως. Η επιχείρηση λειτουργεί ως καφετέρια. Τηλέφωνο 6978 441510. (810)

Η METAL DESIGN A.E.

˙ËÙ› Û٤ϯԘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ έως 35 ετών, με εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών, γνώση Η/Υ, Αγγλικών, ικανότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών. Προσφέρεται δυνατότητα εξέλιξης και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού: Kratiras@metaldesign.gr (300)

MA£HMATA ∫§∞™π∫∏ φιλόλογος έμπειρη παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Γυμνάσιο, Λύκειο, Κατευθύνσεις. Δίδονται αποδείξεις. Τιμές προσιτές. Επικοινωνία: 24210-57231, 6972-391821. (268) ºÀ™π∫√™ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου! δουλειά συστηματική και υπεύθυνη, τιμές λογικές! Τηλ. 6999333223. (269) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα για υποψηφίους σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (Αρχές Οικονομίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης). Έναρξη μαθημάτων 18/1/2010. Τηλ. 6971-506704. (297)

™YNOIKE™IA 39¯ÚÔÓÔ˜ δημ. υπάλληλος, 38χρονος επιχειρηματίας, 52χρονος μηχανολόγος, 70χρονη αρχιτέκτων, 43χρονος στέλεχος εταιρείας. Ό,τι ψάχνεις στα σίγουρα. Γραφείο γνωριμιών ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα και αποτελεσματικά 2410-549797. (642)

¢∞¡∂π∞ ∞ª∂™∞

ΒΟΛΟΣ

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (813) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (838) ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 250.000Ε σε δημόσιους-δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους Δημοσίου - ΙΚΑ ανεξάρτητα από ηλικία υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες, σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες άμεσα 10.000Ε σε 4 ημέρες εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310-554514, fax: 2310-554517, κιν. 6972-886998, web site: moneycashgram.gr (177)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (844)

ρυθμίσεις χρεών τραπεζών (δανείων-καρτών κ.λπ.) και με τα νέα μέτρα από έμπειρους νομικούς οικονομολόγους. Δάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους συνταξιούχους. Πληρ. τηλ. 210-4828033, και 2104821713. (525)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949569575.

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6988 073086, Λευτέρης. (192)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË, Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000-100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ÙËÏ. 6989-111708, 6988-888820. (296)

∫Àƒπ∞ ƒπ¡∞ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ αστρολόγος παραψυχολόγος - μελλοντολόγος Dr. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΣ, με κληρονομικό χάρισμα ΜΑΝΤΕΙΑΣ ισχυρή διαίσθηση, ενόραση, διόραση. Για τα ραντεβού σας στο κινητό: 6976295709. (618)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿!! δανειοδότηση μέσω πιστωτικών καρτών, χωρίς πιστωτικό όριο. Πολλές άτοκες δόσεις!! Επίσης δάνεια μέσω τραπεζών σε λίγο χρονικό διάστημα. Ισχύει για όλη τη Θεσσαλία. Επικοινωνήστε για ραντεβού με συνεργάτες μας. Τηλ. γραφείου: 2312-203010, 6958983442, 6989-956903. (092)

°∂¡π∫√ ∂¶πΔ∂§∂π√ ™Δƒ∞Δ√À À¶∏ƒ∂™π∞ π Δ∞•À¶/¢∂ª ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υπ’ Αριθμ. 10/2009 Ανακοινώνεται ότι την 28η Ιανουρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, θα διενεργηθεί, στο Στρ/δο “ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ” στο ΚΨΜ του ΛΣ/Ι ΤΑΞΥΠ, Ανοικτός Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με Ενσφράγιστες Προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του Νομού Μαγνησίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 ευρώ περίπου. Η κατάθεση των φακέλων οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στο ΚΨΜ του ΛΣ/Ι ΤΑΞΥΠ, στο Στρ/δο “ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ” , Ν. Ιωνία Βόλου. Οι όροι συμφωνιών του διαγωνισμού θα διατίθενται στα γραφεία της Ι ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ στο Στρ/δο “ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ” Ν. Ιωνία Βόλου, καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής από 09.00 μέχρι 14.00 ώρα. Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από τα γραφεία της Ι ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 μέχρι 14.00 ώρα ή στα τηλέφωνα 24210-86616 - 24210-86507. Εκ της Ι ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ

(552)

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

(840)

∑∏Δ∂πΔ∞π

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

ΕΚΚΛΗΣΗ Θυμηθείτε μας τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, εμείς τα παιδιά του Ιδρύματος, περιμένουμε την αγάπη και την υποστήριξη όλων σας. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2010.

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∂ȉÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ (Τοπάλη 86 - Γαλλίας, τηλ.: 24210-34065)

ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ Τους απόρους ανασφάλιστους αναπήρους αναξιοπαθούντες και ασθενείς συμπολίτες μας, καθώς επίσης και τις οικογένειες με τα παιδιά οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα επιβίωσης. Περιμένουν από σας και αυτή τη χρονιά να κάνουν Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε. Το Δ.Σ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο : 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΔΥΛΗ εκδόθηκε η με αριθμό 201/7-8-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.021,87 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Η-8-9-10’-10-11-12-13-14-15-1617-18-19-20-21-22-Δ-Ε-Ζ-Η εμβαδού 2.803,26 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-23-24-25-26-Α εμβαδού 233,91 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού γ) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-Η-Ζ-Ε-Δ-Γ-Β-Α-1 εμβαδού 984,70 τ.μ. ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/03. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Σκοπέλου Κων/νος Γαβριηλίδης Δασολόγος με βαθμό Β’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∫√πª∏™∂ø™ £∂√Δ√∫√À ∫∞¡∞§πø¡ Περίληψη Διακήρυξης Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού διακηρύσσει, ότι την Κυριακή 20-12-2009 και από ώρα 11.00 μέχρι 12.00, στα γραφεία του Ναού, στα Κανάλια Μαγνησίας και ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εκτίθεται σε φανερή επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση το κατάστημα του Ναού στην κεντρική Πλατεία των Καναλίων για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως παραδοσιακό καφενείο. Το ελάχιστο όριο προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται σε 1.056 ευρώ. Η μίσθωση θα είναι τετραετής και το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 3% επί του καταβαλλομένου στο αμέσως προηγούμενο μισθωτικό έτος μηνιαίου μισθώματος. Το χαρτόσημο της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ανέρχεται σε ένα μηνιαίο μίσθωμα και είναι καταβλητέα στην επί της δημοπρασίας επιτροπή σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή νομίμως οπισθογραφημένη. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, των σχεδίων και των λοιπών όρων και υποχρεώσεων στο Γραφείο του Πληρεξουσίου του Ιερού Ναού δικηγόρου Μιχαήλ Βασιλικού, οδός Κωνσταντά αρ. 123, Βόλος, τηλ.: 24210-44274. Βόλος 17-12-2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ + ΙΕΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ

∫∏¢∂π∞ Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ ∫∞ƒ∞ª¶∂§∞√π∫√¡√ª√À

Ετών 76 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 10 π.μ., από το σπίτι μας που είναι στην οδό Σταθά 2, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης - Βόλου. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Οι κόρες: Δέσποινα, Βίλλη Τα αδέλφια: Φωτεινή χα Αποστ. Αθερίδη, Άρτεμις & Θεόδωρος Τζημοράγκας, Σοφία & Βάιος Βαρλάμης, Βασιλική χα Δημ. Δεληγιάννη Ο εγγονός: Δημήτρης-Ρωμανός Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗ “ΦΛΟΓΑ” ΤΗΛ. 24210 24628.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ª∞¡£√ ∫∂º∞§∞

Ετών 84 ΣΥΝΤ/ΧΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟ που πέθανε, κηδεύσαμε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 3.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στα Χάνια (Ξενοδοχείο Μάνθος) εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δράκειας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος, για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Χάνια Πηλίου 18 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Αγγελική Κεφαλά, Μαρία - Γεώργιος Τσιμογιάννης Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Γαρυφαλιά Μαρκά, Ευθυμία Αγγελ. Μαρκά Τα εγγόνια: Αικατερίνη, Ρεβέκα, Ιωάννα, Μάνθος, Κωνσταντίνος, Βασιλική Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

KH¢EIE™ Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

¶∞¡∞°πøΔ∏ ∫∞ƒ∞°π∞¡√¶√À§√

Ετών 40 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ομήρου αρ. 24 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέα Δημητριάδα Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Αιμιλία Ο υιός: Κωνσταντίνος Η αδελφή: Μαρία Καραγιανοπούλου Οι γονείς: Κωνσταντίνος - Ελένη Καραγιανοπούλου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ¢∏ª. ¡π∫√§∞√À

Ετών 71 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ., από το σπίτι μας που είναι στο Διμήνι, εις τον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Διμηνίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Διμήνι 18 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Βασίλειος και Όλγα Φώτου, Νικόλαος και Δήμητρα Ντίνα Τα εγγόνια: Ελευθερία, Θεόδωρος, Τριαντάφυλλος, Αικατερίνη Τα αδέλφια: Μαριγούλα χα Βάιου Ιακωβάκη, Ευαγγελία χα Δημ. Μαγγαλιού, Αναστασία χα Χρ. Χονδρού, Χρυσούλα και Χρήστος Μαγγούτης, Βασιλική και Δημήτριος Παππάς, Απόστολος και Αργυρώ Γιώτα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην “Πλατεία της Γεύσης” Διμηνίου.

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 19 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας

πø∞¡¡∏ ¶∞Δƒ∏

Ετών 72 ΠΛΟΙΑΡΧΟ Ε.Ν. Κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 2.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μηλίνα. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΗ 1.30 Μ.Μ. Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Θερμή παράκληση αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στη “ΦΛΟΓΑ” .

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∞¡Δø¡π√ °∂øƒ°π√À

Ετών 85 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή από το σπίτι μας Εφέσσου 26 και στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Ιωνία 18 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ηλιάνα Ο υιός: Γεώργιος Τα αδέλφια: Παναγιώτα Αρχοντή, Χρυσούλα Χριστοδουλοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” .

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ μ∞ƒøΔ∞

Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 12 μ. από το σπίτι μας στο Κάτω Κατηχώρι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κατηχωρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Κατηχώρι 18 Δεκεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Βικτώρια - Ελευθέριος Κοντογιάνννης, Γεώργιος - Σοφία Βαρώτα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 18 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Χρυσάνθη Τα παιδιά: Βασίλης - Ελένη Παπαδοπούλου, Ευαγγελία - Σπύρος Γεννατάς, Σωτήρης - Αθανασία Παπαδοπούλου Τα αδέλφια: Βασιλική Πετρ. Παπαδοπούλου, Δήμητρα - Δημήτρης Καταή, Αθανάσιος - Πολυξένη Ζησοπούλου, Κική Παντ. Παπαδοπούλου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Ακρογιάλι” .

¶∞¡∞°πøΔ∞ π. ƒ∞ÃπøΔ∞∫∏

Ετών 95 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ανθ. Γαζή 89 - Ροζού, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Αμαλιάπολης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΩΡΑ 8.00 Π.Μ. Τα παιδιά: Αλεξάνδρα Νέου, Μαριάννα - Αναστάσιος Μαρούσος, Εμμανουήλ - Ελευθερία Ραχιωτάκη Τα αδέλφια: Φιφή Κωστούλα, Ελένη Κυριαζή Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “ΓΚΛΕΖΟΥ” .

“∏ ·Á¿Ë ·Ó˘fiÎÚÈÙÔ˜. ΔË ÊÈÏ·‰ÂÏÊ›· ÂȘ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÊÈÏfiÛÙÔÚÁÔÈ. ΔË ÙÈÌ‹ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ” (ƒˆÌ. È‚’9-11). Με πάντα τρόπον το Ευαγγέλιον ζητεί να ενώση τους Χριστιανούς εις μίαν οικογένειαν. Προς τον σκοπόν αυτόν τονίζει πάντοτε το καθήκον της αγάπης προς τον πλησίον. Παραγγέλλει όμως ο απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη μας πρέπει να είναι απηλλαγμένη από κάθε υποκρισίαν. Αγάπη, που εξοδεύει λόγον, χωρίς να προχωρή και εις έργα, η αγάπη που ζητεί και να εκμεταλλευθή τον πλησίον, κάθε άλλο είναι παρά γνησία αγάπη. Η γνησία αγάπη δεν ζητεί τίποτε διά τον εαυτόν της, αλλά επιθυμεί την εξυπηρέτησιν του πλησίον. Θεωρεί τους Χριστιανούς αδελφούς εν τω ονόματι του Χριστού και αισθάνεται δι’ αυτούς ενδιαφέρον, που φανερώνεται με φροντίδας χάριν αυτών. Ακόμη γνωρίζει να σέβεται τον πλησίον, να τον προτιμά, να του αναγνωρίζη όσα προτερήματα έχει. Η αμοιβαία αυτή μεταξύ των Χριστιανών εκτίμησις καλλιεργεί μίαν εγκαρδιότητα ειλικρινή και ενισχύει τους δεσμούς της αγάπης.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

£∂√¢øƒ∞™ ™Δ∞Àƒ. ∞¡∂Δ√¶√À§√À

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, και μετά τη Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Ιωακείμ - Καλλιόπη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Τελούμε μεθαύριο 20 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, 40ήμερο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας κόρης και αδελφής

¢π∞ª∞¡Δø™ - ª∞ƒπ∞™ ¡Δ∞º√À Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Η μητέρα: Ευαγγελία Τα αδέλφια: Κατερίνα και Αριστοτέλης Ο καφές θα δοθεί στην “ΦΥΚΙΑΔΑ” (Γ. Δήμου 79 - Ιωλκού).

τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά και Αρτεμίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Σταύρος Τα παιδιά: Μιχάλης - Σάρα Ανετοπούλου Τα εγγόνια: Αμέλεια, Σταύρος, Ανδρέας Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Μεθαύριο Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα τελέσουμε μνημόσυνο ενός χρόνου, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À °. μ∞´Δ™∏

τέως Δ/ντή Δήμου Βόλου Προσκαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Νίτσα Τα παιδιά: Γιώργος - Γιόλα Η εγγονή: Ντορίτα Τα αδέλφια: Νίκος - Ελένη Βαΐτση, Χαρίκλεια Ζαραφωνίτου, Δαμιανός - Ναυσικά Σαλτίκη Ο καφές θα δοθεί στο PARK HOTEL.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας υιού, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂À£Àªπ∞™ °ƒÀ¶πøΔ√À

τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, εις τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Η κόρη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ¶πΔ∞ƒ∞∫∏

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

18

™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ

∂À∞¡£π∞™ ™¶Àƒ√¶√À§√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Τα παιδιά: Μαρία και Σπύρος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “MON CAFE” (πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου).

∏§π∞ Ã√Àçπ∞

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¢∂∫∂ªμƒπ√™

τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Εμμανουήλ - Φωτεινή Πιταράκη, Παρασκευή - Κωνσταντίνος Γρηγορακάκης Τα αδέλφια: Γεώργιος - Άννα Πιταράκη, Αικατερίνη χα Νικολάου Πιταράκη Τα εγγόνια: Χρήστος, Ειρήνη - Δημήτριος, Ιουλία, Νικόλαος, Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¢∏ª∏Δƒπ√À ™Δ∞ª√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, εις τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 18 Δεκεμβρίου 2009 Η μητέρα: Σοφία Τα παιδιά: Μερόπη & Παναγιώτης Δρίβα, Γιώργος & Βαρβάρα Σταμοπούλου, Μάρκος Σταμόπουλος Τα εγγόνια: Άννα - Μαρία, Θέμος Τα αδέλφια: Σπύρος και Ιωάννα Σταμοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Ξενοδοχείο “PARK” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας αδελφής, μητέρας και συζύγου

ªπ¡∂™ ™Δ∞ª¶√§π∞¡ READE

τελούμε αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου μεταξύ 8-10 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Γορίτσας Αναύρου Βόλου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε θερμά φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Νόρμαν Η αδελφή: Χριστίνα Τα παιδιά: Αλίκη και Στέφανος Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


46/ °È· οı ÒÚ· ¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123 °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ.: 24210-32942, ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81 - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ.: 24210-25458, ¶··ÙfiÏÈ· - ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ.: 24210-45149. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ.: 24210-37924. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ: 2421060038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, ΔÛÂÚÁ‹˜ ª.-∞ıËÓ·›Ô˜ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· Old City, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª¿ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È¿Ï˘ 5Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44.

§∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00.

∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›.

- 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..............................2421070931 - 2421071022 ....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ....................2421070931 - 2421075319 ..................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ....................2421070950 - 2421075318 .........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .........2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.......................... 2421070976 - 2421075528 ........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ.................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.......... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ..................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ..................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ..................2421070946 - 2421075301 .........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..........................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. .......................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...........2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. .........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ...............................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...............2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘...................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...........................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .....................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜............................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .....................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ.......................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ.................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.......................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.......................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY .....................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY..................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY.................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...............................................................199 EKAB:...............................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.............................2421064931

¢EH BÏ¿‚˜ ...............................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ...............................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜..................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜) ................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .......................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .................................................10400 EXPRESS SERVICE.........................................................1154 HELLAS SERVICE ..........................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.......................................................6948475814 MËϛ˜...............................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ..........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ..................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...............................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ......................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ...........................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ..........................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................. 24210 61000 A°PIA™..............................................................24280 92502 BE§E™TINOY.....................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 2421020260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ƒ‹Ì· Ô˘ ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë Û·Ê‹ÓÂÈ·. 2. ∫·ÚÔÊfiÚÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ™‡ÓÙÌËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔ‡. 3. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÂ... ÂÚ¿ÓÔ˘˜ - ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ Ù· ηχÙÔ˘ÌÂ. 4. “™ÙÔÓ... Ï¿ÛË ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿” (ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔÈÌ›·) - ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Ë ·fi ·˘ÙÔ‡ ‰È‰·Ûηϛ· (ÁÂÓ.). 5. Œ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ “Ì‹ˆ˜” - ÕÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ‰ÂÓÙÚÔÁ·ÏÈ¿˜. 6. º˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ - °Ú‹ÁÔÚ· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È - ™ÙÔÓ ·ÈÒÓ· ·˘ÙfiÓ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ Ë ∞ÌÂÚÈ΋. 7. °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ŒÓ·˜ “∞ıËÓ·›Ô˜” Û·ÈÍËÚÈÎfi˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ΔfiÛ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ›¯Â Ë Ì˘ıÈ΋ ™Î‡ÏÏ·. 8. ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Û ۛ‰ËÚÔ ¯ÔÚÙ·ÚÈÎfi. 9. ª˘ıÈÎfi˜ ‰ÈÚfiÛˆÔ˜ (·ÈÙ.) - ∂·Ó·Ï‹„ÂˆÓ Û˘Ó¤ÂÈ· (ÁÂÓ.). 10. ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›·... ‚·ÔÚÈÔ‡ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË. 11. Δ›ÙÏÔ˜ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ∞¯¤ÚˆÓ. 12. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ - ∞ıËÓ·˚΋ Û˘ÓÔÈΛ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). ∫∞£∂Δ∞: 1. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË º˘ÛÈ΋ - ∞˘ÙÔÊ˘‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· (ÁÂÓ.). 2. ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 3. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ... ¯¿Ô˜ - ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó Ù· ÿÛıÌÈ· - ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. 4. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 250 - ª¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 5. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∏Ì·ı›ˆÓÔ˜ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 6. ∏ “·fiÏ˘ÙË ·Ú¯‹” ÙÔ˘ ∂ÁÂÏÔ˘ (ÁÂÓ.) - ™˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ “∫¿ÚÌÂÓ” . 7. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ù˘ ÙÔ ƒ·ÁÎÔ‡Ó - ∞Ú¯·›· ϤÍË ÁÈ· ÙËÓ Ó·˘Ù›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ¶·ÚÈÛÈÓ‹ ψÊfiÚÔ˜ - ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜. 9. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 3 Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 9 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 10. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ μ›ÛÌ·ÚÎ (·ÈÙ.) - ∂›‰Ô˜ Ï·Ù‡Á˘ÚÔ˘ η¤ÏÔ˘. 11. ÕÚıÚÔ - À‰ÚfiÊÈÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ - £Âfi˜ ÙˆÓ ºÔÈÓ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ™‡ÚˆÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ì ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ. 12. Œ¯ÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059

Û›· ÙÔ˘ ηıÈÂÚÒÓˆ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - £Â̤ÏÈÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¶√¢∏ª∏Δπ∫∞ 2. ¶∞Δπ¡π-ª∞ƒ™ 3. √π¡√πΔ∞º√π 4. ∫¢-°√ª∞-∂∫Δ√ 5. ∞π-∂Ã∂ªÀ£√π 6. £∞ª¡√π¢∞™ 7. π∏™√À™ 8. §∞¡™-¡∂øƒπ√¡ 9. øƒ∞-ª™-§∞Δ 10. ƒ∞π¡∂-Δ√™√ 11. ∏ª∂ƒ∞-¡√∏™∏™ 12. º∞™∏-∏ø™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞¶√∫∞£∏§ø™∏ 2. ¶∞π¢π∞-∞ƒ-ª∏ 3. ¡Δ√ªπ¡∞ƒ∂™ 4. ¢π√°∂¡∏™-∞ƒ∞ 5. ∏¡π√Ã√™-¶π∞º 6. ªπª∂π√¡ 7. Δ∞ª-À∂ª∂¡∏ 8. Δª∞-À∫™ø™-√ø 9. π∞º∂£Δ∏™ 10. ∫ƒ√∫√¢∂π§√™ 11. ∞™π-Δπ∞-√∞™∏ 12. ™∞¡Δ√™

∫ƒπ√™ ∞Ô‚¿ÏÂÙ ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2610-34-29-21-8. Δ∞Àƒ√™ ΔÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ı· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-2-55-4. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙ›Ù ۋÌÂÚ· Ì fi,ÙÈ Î·È ·Ó ÚÔ·„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-30-28-33-23-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ Δ·¯ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ οı ÌÔÚÊ‹˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-33-24-9-7. §∂ø¡ ∫·Ïfi Îϛ̷ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È ÁÂÓÈ΋ ‡ÓÔÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-11-23-9-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ Ó¤· ÛÂÏ‹ÓË ı· ‰ÒÛÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ˙›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-3029-44-5-53.

∑À°√™ ∞ÓÔ›ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÚfiÔÙ· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-19-11-32-6. ™∫√ƒ¶π√™ ¶ÂÚÓ¿Ù ÌÈ· ·ÁˆÓ›· Á‡Úˆ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-30-44-34-5-9. Δ√•√Δ∏™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-28-11-2-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· Ú›¯ÓÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-24-5-2. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ̤ڷ ʤÚÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-4-5-6-7-22-12. πãÀ∂™ ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ fiÙ·Ó ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÂÈÏÔÁ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-18-3-228.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 18 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.30 12.15 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00

ª›Î˘ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È §fiÏ· “¡· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó· ÌË ˙ÂÈ;” ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÁÎ ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› Ê¿ÚÔÈ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ∂Ú·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ £¤Ì· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜”

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 20.55 21.00 22.10 23.00 02.00 02.15 04.15

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ¶Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ ALTER ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Auto Alter ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ ∫ˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη Ù·Í›‰È· Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto Alter “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ʇÛ˘” “√ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜”

111111111111111111111111111

05.00 06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.00 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 04.00 04.15

™∫∞´ Logo Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ™∫∞´ on line The Oprah Winfrey Show That’s entertainment (∂) Being beautifull ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ That’s entertainment Split ends... America’s next top model ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ °˘Ú›ÛÌ·Ù· Man vs Wild ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Top gear ŒÍÈ ‚·ıÌÔ› Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Δ·ÌÔ‡ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∫·˙·Ófi‚·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Entertainment this week

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 22.30 01.00 02.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ÎÔÌ‹ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. ∂ȉ‹ÛÂȘ My space ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ¢. √˘ÁÁ·Ú¤˙Ô Î·È ∂. ∫·˙·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 24.05 02.00

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Δ˙·Î ∂ȉ‹ÛÂȘ “¡· ÂıÂÚfi˜ Ó· Ì¿Ï·Ì·” ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Disney “°ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÈÙ¿ÌÂÓ· Ï¿ÛÌ·Ù·

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.40 16.50 17.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ª+ª ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· MEGA Friday All nighters ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÎÔ‡Ó· ª·Ù¿Ù· ª·Ï‚›Ó· Hostess °ÂÈ· ÷ڷÓÙ¿Ó ∑Ô‡Á· Bellas TV ¢‡Ô ÛÙ· fiÚıÈ·

06.00 07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00

∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “ªÈ· ΢ڛ· ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·” “™ÈÌfiÓ” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 07.00 08.00 08.30 10.00

∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∞Ú·ÎÙÈο ∞ÏËıÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ Eȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ΔÔ „¿ÚÂÌ· √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Δ· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ √گȉ¤ˆÓ ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Δ˙fi·Ó ™ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ (∂) ƒÂÌ¤ÙÈÎË ÈÛÙÔÚ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· √È ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂)

10.30 11.30 12.30 13.00 14.20 14.25 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.40 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 04.00 05.00 05.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· °ÂÁÔÓfiÙ· ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ °ÂÁÔÓfiÙ· TV XøSTESS (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.15 07.00 10.00 12.50 13.00 13.15 14.00 15.00 16.15 17.40 18.50 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30 05.10

§›ÙÛ·.com (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· Europa League∫Ï‹ÚˆÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Love bites ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor live show Private Practice Las Vegas (∂) ªË ÌÔ˘ Ϙ ·ÓÙ›Ô ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

¶H§IO 48 UHF

23.00 01.00 03.00 04.00 05.00 05.15

£E™™A§IA TV

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.15 07.45

10.15 11.15 12.30 13.30

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.00 10.00 10.30 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.50 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÔ Ó˘ÊÔ¿˙·ÚÔ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‚fiÌ‚·” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 22.30 02.00 03.45

™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó °ÈÔ‡-°ÎÈ-√ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “£ÂˆÚ›Â˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜” “√ ¿ÁÈÔ˜” “∞ÓÙ›˙ËÏÔÈ” “√ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¯Ù˘¿ ¿ÓÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜”

ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ √گȉ¤ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ Δ·˚‚¿Ó. ΔÔ ÙÚ·¯‡ ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓ¤˜ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘, ÔÈ ˘ÎÓ¤˜ ÙÚÔÈΤ˜ ˙Ô‡ÁÎϘ ÙÔ˘ Î·È Ù· ηٷÁ¿Ï·Ó· ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì›ÁÌ· ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ¶¿Óˆ ·fi ÂηÙfi ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· ›‰Ë ÓÂÚfiÊȉˆÓ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Ù· ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ›‰Ë ÙËÓÒÓ Î·È ÂÙ·ÏÔ‡‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ‰¿ÛË ÙÔ˘. ∂›Ó·È fï˜ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ Δ¿Ô, Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ì ٷ ·Ú¯·›· ÈÛÙ‡ˆ, ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi Î·È ÙËÓ ‚·ıÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

∂Δ3 20.00

£ÂˆÚ›Â˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÌ ™Ú¤ÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿ÓÙÚ· ªÔ‡ÏÔÎ, ªÂÓ ΔÛ¿ÏÈÓ, ƒ¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ.

√ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ Î·È Ô Δ˙¿ÛÙÈÓ, Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË IQ Î·È ÔÈ ‰‡Ô, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ·Ôχو˜ ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ÊfiÓÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ı‡Ì· Î·È ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘, ÙÔÓ ƒ¤È, ÁÓˆÛÙfi ÓÙ›ÏÂÚ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ηıfiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ˘Ô„È·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿ ‰‡Ô Á˘ÌÓ·ÛÈfi·È‰·. ΔËÓ ˘fiıÂÛË fï˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ∫¿ÛÈ ªÂÚÈÁÔ˘¤‰ÂÚ Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ù˘ ™·Ì ∫¤ÓÂÓÙÈ Î·È ¤Ó· ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Á¿Ù·˜ - ÔÓÙÈÎÔ‡ ÌfiÏȘ ·Ú¯›˙ÂÈ...

STAR 21.00

°ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈ‚ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ: ∂ϤÓ˘ ƒ¿ÓÙÔ˘, °. ∫·Ô˘Ù˙›‰Ë, ∑¤Ù·˜ ª·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, ™ˆÙ. ªÔ˘Ûٿη Î.¿.

π‰ÈÔÊ˘˝·, ·È‰›-ı·‡Ì·, ‰È¿ÓÔÈ·... Â›Ó·È Î¿ÔȘ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ 12¯ÚÔÓÔ §Ô‡È˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ù¤ÓÙ· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÈÓfiËÛ ÙÔÓ ™·ÚˆÙ‹ ªÓ‹Ì˘, Ì›· Û˘Û΢‹ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘... ŸÌˆ˜, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ë Û˘Û΢‹ οÓÂÈ ÊÙÂÚ¿... ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÏÔ‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÙ·fi˜ ÕÓÙÚ·˜ Ì ÙÔ ∫·¤ÏÔ! ¶·È¯Ó›‰È· ÌÓ‹Ì˘, Ù·Í›‰È· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜... Û ÌÈ· ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ηıÒ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ computer animation.

™ÈÌfiÓ ¶

06.00 10.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.45

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ “÷ÌfiÁÂÏ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜” μÔ˘Ï‹ΔËÏÂfiÚ·ÛË

ODEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

Δ∏§. 24210 24311

∞π£√À™∞ 1: √ ∞ƒ£√Àƒ ∫∞π ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ª∞§Δ∞∑∞ƒ (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 17.45 ∫π ∞¡ ™√À ∫∞Δ™∂π: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.15

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 17-23/12/09

øÚÈ·›Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÎ ÕÙÔÓ.

¡∂Δ 22.00

£Â¿Ì·Ù·

∞π£√À™∞ 1 ·) “√ ª¶∞ƒπ ∫∞π √π ¡Δπ™∫√™∫ø§∏∫∂™” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5.30 ‚) “¶∞¶¶π™∞ πø∞¡¡∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10.30. ∞π£√À™∞ 2 ·) “¶§∞¡∏Δ∏™ 51 ∂¶π™∫∂¶Δ∏™ ∞¶√ Δ∏ °∏” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5.00 ‚) “§∂À∫∏ ∫√ƒ¢∂§∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.00 Î·È 10.00 Dolby digital

Δ· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ √گȉ¤ˆÓ

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17-23/12/09

∞π£√À™∞ 2: ∞μ∞Δ∞ƒ 3D: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 21.15, 00.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 14.45, 18.00, 21.15. 00.30, ∫˘Úȷ΋: 11.30, 14.45, 18.00, 21.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 3: ™Δ∞ ∞∫ƒ∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00 ¶§∞¡∏Δ∏™ 51 (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 13.45, 15.30, 17.30 ∞π£√À™∞ 4: ∏ ∫§∏ƒ√¡√ª√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.30, 23.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 14.30, 17.00, 19.15, 21.30, 23.45, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.30, 17.00, 19.15, 21.30, 23.45

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ