Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 18 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ∞ÔηχÊıËÎÂ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ blog Voliotaki ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ·ÁˆÁ¤˜ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ «ƒ¿‰ÈÔ ª·ÚÎfiÓÈ» ˆ˜ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜ ■ ÛÂÏ. 10

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.39 - ¢. 17.32 ™∂§∏¡∏ 15 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.323 † ∞ı·Ó·Û›Ô˘ & ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜

∂ȉÚÔÌ‹ ‚·Ó‰¿ÏˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

«¶ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ» Û ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ·Ú·Ïȷο Ô˘˙ÂÚ›

Δ

- fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ- ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ∑ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, Û ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÎÂÚΛ‰·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯·Ó οÓÂÈ “ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ” Û ÂÚ›ÙÂÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó ¿ÂÈ Û ·Ú·Ïȷο Ô˘˙ÂÚ›, Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó.... ∞fi Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó - fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È - 300 ÂÚ›Ô˘ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÙ¿ Ôϛ٘ Î·È ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ■ ÛÂÏ. 14

Èڛ˜ Ê·Ú̷Λ· ·fi ·‡ÚÈÔ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ

μÚ¿‚¢ÛË ·ÏÏÔ‰·Ô‡ Ì·ıËÙ‹

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜

“√ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜

Â›Ó·È Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ™ÈÓ·Ó¿È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ ¤Ó· 19¿ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙ· ∞Ú¯·›· Î·È Ù· ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 17

Δƒπ∏ª∂ƒ∂™ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ʈÙfi) ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. Δ· Ê·Ú̷Λ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË Î·È ı· Í·Ó·ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ˙ËÙ› Ë ŒÓˆÛË π·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂π¡∫Àª) Ë ÔÔ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÈ·ÙÚÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™Â ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ η٤گÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 12

∞¿ÙË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ■ ÛÂÏ. 8 ¢∏ª√™ μ√§√À

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ■ ÛÂÏ. 11

™ÙÔ Û ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ΔÚ·Â˙ÒÓ

¶∞ƒ∞¢√£∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, Â› Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÈÓ. ■ ÛÂÏ. 13

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î. ¡π∫. μ. Δ™π§πªπ°∫∞ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·Ú› ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ ÙÔ˘.

¶Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ˙ËÙ› Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ■ ÛÂÏ. 7

∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¶¿ÏÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ

800-11-35000

ZËÌȤ˜ 100.000 ú ÚÔͤÓËÛ·Ó ¯Ô‡ÏÈÁηӘ ÙÔ˘ ¶∞√∫

ÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¯Ô‡ÏÈÁηӘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÚÈÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, Ô˘ - Ì ̛· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË - ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 80.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÂÓÒ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ fiÚıÈÔ ÛÙ· ΢ÏÈΛ·. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÍ·ÁÚÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

∫∞Δ∞ƒ°√À¡Δ∞π ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ› ÔÎÙÒ fiÚÔÈ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÚÔÛٛ̈Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ› ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÂΉfiıËΠ̠ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Î·È ¯Ú‹ÛË fiÚˆÓ Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÌÂÙÚËÙÒÓ ·fi ηٿÛÙËÌ· ‹ ∞Δª. ■ ÛÂÏ. 8

™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÂȈ̤ÓË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ™¢√∂ ª∂πøª∂¡∏ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·-

ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂), Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ΢ڛˆ˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ‰ÂÏÙ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È “Ï·‚Ú¿ÎÈ”. ■ ÛÂÏ. 15

™ÙȘ 6/2 ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 31 ¡ÂÎÚ‹ 54¯ÚÔÓË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ■ ÛÂÏ. 10

Eurogroup

ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ■ ÛÂÏ. 6

π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ™Δπ™ 20/01/2011 ª∂ ∞¶√º∞™∏ Δ∏™ °.™. Δ√À ¶.π.™. Δ∏¡ π¢π∞ ∏ª∂ƒ∞ °.™. Δ√À π.™.ª. ™Δ√ ¶∞ƒ∫ øƒ∞ 10 .Ì.


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜

A¶√æ∂π™ ŸÛ· ÌÔ˘ ¤Ì·ıÂ Ë Ê˘Ï·Î‹

«¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¿Úˆ ·Ó¿Û· fiÙ·Ó Ì ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ·Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫...»

ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

∞fi fiÏ· Ù· ·È‰Èο ·Ú·Ì‡ıÈ· Â̤ӷ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÂΛӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ ÓÙ˘ÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ ˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004 ›¯· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ‰ËÏ·‰‹, ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÓÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ۯ‰fiÓ Ì ·Ô‹Ú·Ó ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ͤÚÔ˘Ó Ò˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹. ∂ÁÒ ·ÓÙÂÂÙ¤ıËη Î·È ÙÔ˘˜ ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÂȘ ÙË ˙ˆ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. √‡Ù ·fi ÂÈıˆڋÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Û·˜” . ΔÔ fiÛÔ ÙÂÏÈο ‹ÍÂÚÂ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ, ÙÔ ÏËÚÒÛ·ÌÂ Î·È ı· ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË. ΔÔ fiÛÔ Í¤ÚÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›· ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ. ΔË ÌÈ· ̤ڷ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ∫·Ì›ÓË Î·È ÙÔÓ ªÔ˘Ù¿ÚË ÎfiÓÙÚ· Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË. ∫·È ÙËÓ “ÂÔ̤ÓË” ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰¤ÛÌÈÔ˜ ·ÏÈÔ·ÛÔÎÈÎÒÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ¤¯Ô˘Ì ͷӷ›, ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Á˘Ó·ÈΛ· Ê˘Ï·Î‹ £Ë‚ÒÓ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·’ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÓȈ۷ fiÙÈ Â›¯· ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ¿ÏÏÔ ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Ô˘ ̤۷ Û 2-3 ̤Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘ Ì¿ıÔ˘Ó fiÛ· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤Ì·ı·Ó ‰¤Î· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰È·Ï¤ÍÂȘ. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÈ Ôχ ·‰ÈΛ·. ¢ÂÓ ı· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·Ó·Î¿Ï˘„· ·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ÎÏ·„È¿ÚÈη. £· Û·˜ ˆ fï˜ fiÙÈ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ ‚ڋη Á˘Ó·›Î˜ Ì 5 -10- 15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ¤ÈÓ·Ó ¯·Û›˜ ‹ ËÚˆ›ÓË Î·È ¤ÛÚˆ¯Ó·Ó Î·È ÌÈ· ‰fiÛË ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘˜ ÚÂ˙¿ÎÈ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ·fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ fi¯È Ì ‚¿ÛË Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ȉÂÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤ÚÈÍ ÈÛfi‚È· Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ›¯Â 2 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜ Î·È Ô‡ÏËÛ 10 Î·È 12 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘ Û ‰˘Ô Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ù˘. ∏ ›‰È· ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È΋ Ù˘ Ë ËÚˆ›ÓË ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ ·˜ ԇ̠fiÙÈ ‹Ù·Ó. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ 20-30 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ô˘ÛÈÒÓ Ó· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÈÛfi‚È·; ™Â ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ ˙Ô‡ÌÂ; ∫·È ÌÂÙ¿ Â›Ó·È Ë ·‰ÈΛ· Ì ÙȘ ·ÏÏÔ‰·¤˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ê˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ·fi ÙȘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ηıfiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓ˜ Î·È ·ÚÔÛٿ٢٘ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙË Ù¤Ú˘Á· Ì ÙȘ ̈ÚÔÌ¿Ó˜ ‚ڋη ∞ÊÁ·Ó‹ ÌËÙ¤Ú· Ì ÙÚ›· ·È‰È¿ ÂÂȉ‹ Ì‹Î ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·! Ÿ·! ªËÓ ÙÚÂÏ·ıԇ̠‰ËÏ·‰‹ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 128.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿ ÂÌ›˜ ‚ڋηÌ ӷ Ê˘Ï·Î›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì¿Ó· Ì 3 ·È‰È¿! ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ·‰È˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì ÙȘ ÙÛÈÁÁ¿Ó˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Û˘ ˘ÂÚÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∫·È ·Ó ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ·ÏËıÈÓ¿ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ Î›ÓËÌ· Ì ·˘Ù¿ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ. ∏ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ÙÔ “̤ÛÔÓ”, ÔÈ ÁÓˆÚÈ̛˜, Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ù· Ï·‰ÒÌ·Ù·, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿Ì ‰ËÏ·‰‹ ı· ›¯·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ‰›Ô ÌÂϤÙ˘ - Î·È ‰Ú¿Û˘ - ·Ó ‹ıÂÏ·Ó “Ó· ÏÂÚÒÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜”. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ηÏÔη›ÚÈ· Ù·¯‡Ú˘ıÌ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫ÔÏÔ‡ÌÈ· ‹ ÛÙËÓ ...∫Ô‡‚· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ Ó· ÌÔ˘Ó 2-3 ̤Ú˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· Ì¿ıÔ˘Ó. ∞Ê‹ÛÙ Ô˘ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÍÒÊ·ÏÙÛ· Î·È Î·ÌÈ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. - ¡· ·ÎÔ‡˜ ‰ÈÏ¿ Î·È Ó· ÌÈÏ¿˜ ÌÔÓ¿. - ¡· ÌËÓ ÎÚ›ÓÂȘ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÏ·. ∫·È ·Ó Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚÔ› ı· ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÙËÓ πˆ¿ÓÓ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∏ ÈÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÛÛ· ›Ûˆ˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÔ˘ › “Ó· ÙȘ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ì” ‹Ù·Ó Ë ›‰È· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ·ıÈ·Ṳ̂ӷ - Î·È ·ÚfiÙÚ˘ÓÂ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó - ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ∏ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·›Â˙ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ. °È·˘Ùfi Û·˜ Ϥˆ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌÔ˘, ‚Ú›Ù ÙÚfiÔ Ó· Ì›Ù ̤۷ Î·È ÌËÓ ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó.

ËÓ ÔÚÁ‹ 30 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÙfïÓ, “ÊÈÏ¿ıψӔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ “·Ù˘¯›·” Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫. √È ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıËψ̤ÓÔ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚfiÙÛÈ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙfiËÛ·Ó.

Δ

O ∫∞πƒ√™

“ºÔ‚‹ıËη Î·È ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ›ÛÙ„· ˆ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤ÓȈ۷ ˆ˜ Ó›ÁÔÌ·È. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¿Úˆ ·Ó¿Û·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÚ¤„ˆ Ì ηÏfi ÙÚfiÔ. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ›˜ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Ù·Ó ¿Ê·ÓÙË. ŒÙÛÈ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· ¤ÊÂÚÓ ÂÏ¿Ù˜. ÕÏψÛÙÂ, Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. °‡Úˆ ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ›‰Â Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÙÔ˘ Î·È ÚÒÙËÛ·Ó ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó. Œˆ˜ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ËÚÂÌ›·. “ªÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ›‰· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Á‹‰Ô, Û ÔÚ›·, 400 ¤ˆ˜ 500 ¿ÙÔÌ·. ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È¤ÎÚÈÓ· fiÙÈ Â›Ó·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ì›· ÔÌ¿‰· 200 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfiÌˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÎfi‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›·. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ª¤Û· Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ›‰· Ó· ·Ú¿˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ªÂÚÈÎÔ› ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Ì ÙȘ Ì‡Ú˜ Î·È Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο. ΔÔ ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ÕÏÏÔÈ ¿Ú·˙·Ó ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¶·È‰È¿, ÚÔ-

[∂§§∞¢∞]

@ w ww.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...14ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 3...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...12ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...12ÔC.

∞fi ÙÔ protagon.gr

ÛÙÔ Internet

Û·ıÒ Ó· ‚Á¿Ïˆ ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ∂›Ì·È Û ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ. ∂ΛÓÔÈ fï˜ ·ÙfiËÙÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ οÔÈÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó “ʛϠÂÌ›˜ ¤ÙÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ. ŒÙ˘¯Â Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ÛËÌ›Ԕ . ªÔ˘ ¿‰ÂÈ·Û·Ó fiÏÔ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ¶‹Ú·Ó fiÏ· Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÙȘ Ì‡Ú˜ Î·È Ù· ÎÚ·ÛÈ¿. ™‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ™ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÊÔ‚‹ıËη Ó· ·ÓÙȉڿۈ. ÕÏÏÔÈ ¿Ú·˙·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ›¯·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙȉڿۈ. ÕÏψÛÙ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·ÓÙȉڿۈ; ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û· fiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙfiÛ· ¿ÙÔÌ·, ÂÍ·ÁÚȈ̤ӷ Î·È Î¿ÔÈ· ·˘Ù¿ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÔ˘ÁÈ¿;” . √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙÈ ÙÔÓ Î˘Ú›Â˘Û Êfi‚Ô˜ ηıÒ˜ ηٿϷ‚ fiÙÈ Â›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ¿ÙÔÌ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ. “ŸÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó ¤ÎÏÂÈÛ· ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ‹Á· Û›ÙÈ. ¢ÂÓ Â›¯· Î·È ÙÈ Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ·ÊÔ‡ Ù· ‹Ú·Ó fiÏ·” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. £ÂˆÚ› ˆ˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËηÓ. “£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” . ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Û 500 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÁÂ̛ۈ ¿ÏÈ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ¿ÚÂȘ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ. ∂ȉÈο ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” . ¢ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ì‹Ó˘ÛË, ÁÈ·Ù› ·Ï¿ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ - ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÎÚË. “°È· ÙËÓ Ì‹Ó˘ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛˆ 150 ¢ÚÒ. £· Â›Ó·È Î·Ù’ ·ÁÓÒÛÙˆÓ Î·È fiÏÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó. Ÿ,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ¤ÁÈÓÂ. ∂›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” . ∫¿ÓÂÈ fï˜ Î·È ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ: ◊Ù·Ó Î·Î‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ó· ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË” ...

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÚԂϤÔÓÙ·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 4, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÚfiÛηÈÚ· 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...12ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 3...12ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∂Í’ ·Á¯ÈÛÙ›·˜

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜

ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÙÂÏÈο Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·È ÔÚıÒ˜ ¤Ú·ÍÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¤ÔÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÍ’ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ Ì ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Â ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜;

¶·Ú·‰fiıËΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ∂ÚÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ηıÒ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁÂÚ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜ Î·È Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÌfiÓÔ ÊȤÛÙ˜ ‰ÂÓ “ۋΈÓ” ÙÔ ı¤Ì·. ∞Ï¿ ÙÒÚ·, ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Û ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È ∂ÚÌÔ‡, ÌÈ·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË.

°.•.

°.•.

√È ÂÎÏÔÁ¤˜

Ÿ„ÈÌÔ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜ ¢‹ÏˆÛË-·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚· ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔÓ Δ‡Ô, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô-ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰· Ù˘, fiÔ˘ Ô ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Ó˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ηÏ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›” . Ÿˆ˜ ÙfiÙÂ, “Ô˘ ·ÁˆÓÈÛًηÌÂ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·...” £¤Ïˆ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ fiÏÔ ÂΛÓÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÌË ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘, ‚·ÛÈο ÙËÓ ÙfiÙ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ∫›ÓËÛË μfiÏÔ˘ Ô˘ ۯ‰fiÓ ÙÔ ‹Ú “Â¿Óˆ” Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Ô˘ ÙfiÙ ÍÂΛÓËÛ·Ó, ·Ó ›‰·Ó ÔÙ¤ ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚·, “·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ” ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜, fiÙ·Ó Ì‹Î·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ó¤‚Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Óˆ ÛÙ· ‰¤Ó‰Ú· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· ¿ÚÂÈ Ë Ê·Á¿Ó·, ÔÈ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙÔÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹, Ó˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜... ∂§.™.

¶ÚÒÙË ¶ÚÒÙË Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ∫·È ¤Ú· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ ÁÈ· ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÙÔ˘˜ “η›ÂÈ” ¿Óˆ ·’ fiÏ·. ΔÔ ÔÔ›Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜ οı ̋ӷ. °È·Ù› Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË. °.•.

∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ΔÈ Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜; ∫·Ì›·. ∂›Ù ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ›Ù ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‚ÚÔ˘Ó ÔÙ¤. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011; ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏ‹. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fï˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ¶∞™√∫ ‰È·ÙËÚ› ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡.¢. ¶fiÛÔ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi fï˜, ηıÒ˜ ı· ‚·ı·›ÓÂÈ Ë ‡ÊÂÛË Ì¤Û· ÛÙÔ 2011;

ªÂ Ù˘¯›Ô ™ÙÔ˘˜ 208 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi, Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Û ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô. 줂·È· ÙÔ fiÛÔ ÛˆÛÙ¿ ·ÛΛ ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ Ô ÈÂÚ¤·˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ‹ ÌË Ù˘¯›Ô˘. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ¤Ó·˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÈÂÚ¤·˜, Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

∂ÎϤ¯ÙËÎ·Ó ‰‡Ô ¢‡Ô ̤ÏË ¢∂¶ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ (¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘) Î·È Ë Î. ŒÊË ∫·„·Ï¿ÎË (π·ÙÚÈ΋) ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¶√™¢∂¶ Û fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÍÂϤÁË ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹. ΔÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ‰ËÏÒÓÂÈ “·ÚÒÓ” ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿.

∫Ô‡Ú·ÛË; ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡√À™∏

∞ÚÈÛÙÂÚfi ÊÏ·˜, ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÚÔÊ‹; ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÂÛÒ„˘¯¿ ÙÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÏ›ÙË ÌfiÓÔ ÎÈ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘ÙÔ-·Ó·ÊÔÚÈÎfiÙËÙ·. [...] ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ËıÈ΋, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÔÈ Â˘·ÈÛıËۛ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ fiÛÔ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ-·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘, Â¿Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. √‡Ù fï˜ Î·È Ë ÌË-ÂÍÔ˘Û›·. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ. ŸÔÈÔ˜ ·ÛΛ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ·ÂÌÔÏ› ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ò˜ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ù›. [...]™ÙÔ Î¿Ùˆ -οو, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙȘ ¢ËÌÔÎڷٛ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ͤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ. ¶Ò˜ ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·˜. ª¿ıËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜ ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜. ªÂ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È fi¯È Ì ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Î·È ÙÔ Â˘¯ÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ·Ô¯‹˜. À°.: ∞˘Ù¿ Ù· Áڿʈ ˆ˜ ÚÔ-ηٷ-‚ÔÏ‹, ηıÒ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ª¿ÚÙ˘, fiÔ˘ (Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ) Ô Î·ı›˜ ı· ‚ÚÂı› ÂÓÒÈÔ˜ ÂÓˆ›ˆ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· (‹ Ì ÙÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ ÙÔ˘;). ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

¢ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. “√È ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÁÔËÙ¢ı› ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷” ‹Ù·Ó Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷. ∫·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ, ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÂÚÁÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔfiÙ ÌÔÈÚ·›· Â¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÎÔ‡Ú·ÛË... º.™.

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Voliotaki; ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ‰Âο‰Â˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‰È·Û‡ÚıËηÓ, ‰È·ÔÌ‡ÙËηÓ, Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ˘‚Ú›ÛÙËÎ·Ó Ì ¯˘‰·›Ô ÙÚfiÔ, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÙÔ˘ blog Voliotaki, Ô˘ Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË... ∫¿ÓÔ˘Ó, ϤÁÂÙ·È, Ù· ·‰‡Ó·Ù·-‰˘Ó·Ù¿ Ó· ¤ÛÂÈ, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÛÙ· “̷Ϸο” Ë ÈÛÙÔÚ›·. °È·Ù›; £¿¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜...

∞ÚÚÒÛÙÈ· “∏ ∫¿ÚÏ· ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¿ÚÚˆÛÙË” ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË Ï›ÌÓË. ™ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ıÚÂÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÊˆÛÊfiÚÔ˘) ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÈ̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Ì̈ÓÈ·ÎÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘, ÛËÌÂȷο, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ΛӉ˘ÓÔ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘ (‰Â›ÎÙ˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜) ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â˘ÙÚÔÊÈΤ˜-˘ÂÚ‡ÙÚÔʘ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÌÈÎÚÔÊ˘ÎÒÓ, ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â›‰Ë, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘ÂÚ‡ÙÚÔÊˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Â›‰Ë Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ͛Ә ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÛÈÙÈο ›‰Ë. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‡ÚËÌ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰˘ÓËÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜. √ ¶ËÓÂÈfi˜ Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ı· ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ∞Ûˆfi.

¡·ÚÎÔ¤‰ÈÔ ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÂÚÁ›· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘. ∂¿Ó Ë ·ÂÚÁ›· ÂÍÂÏȯı› Û ·ÔÙ˘¯›· ñÁÈ·Ù› ÌÂٷ͇ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ- ÙÔ ∂∫μ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÚÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙȘ “Ó¿ÚΘ” ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ù‹ÛÂÈ. √È ·ÂÚÁ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô‡Ù ÈÎ-ÓÈÎ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ¶ÔÏÏ¿ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘.

ÕÏÏÔ Û‡Ì·Ó √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜ Î·È ·›ı·Ú¯Ô˜. “•Â·ÙÈÎÒÓÂÈ” ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ §Ô˘Ú¿ÓÙÔ˘ Î·È ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ· ÙÔÈο ª¤Û·. ¢›ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È fiÔÈÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û‡Ì·Ó-Î·È ÙÔ˘ §Ô˘Ú¿ÓÙÔ˘-·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹ÁËÛË. ªËÓ ÙÔ˘ ÙÔ ¯·Ï¿ÛÔ˘ÌÂ... ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È fiÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Â›Ó·È, Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ı¤Û˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó·...ÍÂÓÈÙ¢ÙÔ‡Ó. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√È ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ H ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË-ΔÛ·Ú¿˙Ë ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ̤Ú˜ ÙÒÚ· ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·” ÛÙȘ 13/01/2011 Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Á¿ÁÔÓÙ·È Û Ì›˙ÔÓ· ı¤Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ì›˙ÂÚÔ˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯fiÏÈÔ ıÂÒÚËÛ· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ı¤Ì· Ô˘Û›·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ·˘Ùfi. ΔÔ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È fï˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Î·Ú·Ì¤Ï· ÛÙÔ ÛÙfiÌ· fiÛˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ó· ı›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∏ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÙ·Ó Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ·fi ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ Î·È Ï‹Ú˘ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿Û¯ËÌˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ‹ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜, ·ÚfiÙÈ ÂÁÓÒÚÈ˙·Ó, fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ·Ì¤ÏÂÈ· Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ‹ Û ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Ó· ÂÊԉȿÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ÂÙڤϷÈÔ. ¶·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¿ÊËÛ Ӣ¯ıËÌÂÚfiÓ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· η‡ÛÈÌ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó (οÔÙ ÎÈ ·˘Ù¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó) Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ fiÙ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ‹ fi¯È Ù· η‡ÛÈÌ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ó¤· ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú-

¯Ô˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË ÂÊÔ‰›·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ì ÙȘ “ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘” Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘˜. ¶·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “™Ê·Á›ˆÓ” ˘‹Ú¯Â ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ¶·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›¯·Ì ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ̤¯ÚÈ 12/02/2011, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ÂÊÔ‰›·Û ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì η‡ÛÈÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ ÛÙȘ 03/01/2011. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈ·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙȘ 2/1/2011 ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ (·ÚfiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ‰Â ıˆÚÒ ÛˆÛÙfi Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Û‹ÌÂÚ· - ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÙÔ Î¿Óˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ) ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Â˘ÙÚ¿ÂÏÔ ı¤Ì· Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ‰È΋ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ (fiˆ˜ Ú¿Í·Ì ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÏÂÁ̤ÓÔÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·fi ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ - ÂÏÂÁÎÙ¤˜, Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜) ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ (ÚÔÌ‹ıÂȘ, ¤ÚÁ·, ˘ËÚÂۛ˜, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜, Î.Ù.Ï.) ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË, ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‚ڋηÌÂ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹Ú·Ì Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ™¯ÂÙÈο Ì ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” ÛÙȘ 13/1/2011 ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜, ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ·-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“§Â˘Î‹ ∂ÈÙ·Á‹” ÛÙÔÓ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Δ˙¤ÊÚÈ ¡Ù›‚ÂÚ, ı· ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “Carte Blanche” (“§Â˘Î‹ ∂ÈÙ·Á‹” ) Î·È ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ‚ÚÂÙ·Ófi ˘ÂÚηٿÛÎÔÔ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 26 ª·˝Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ Hodder & Stoughton ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÂϤÁË ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ “·Ù¤Ú·” ÙÔ˘ ªÔÓÙ, π·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ. ™ÙȘ ∏¶∞ ı· ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Simon & Schuster. √ ¡Ù›‚ÂÚ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ “Û Ӥ˜ ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ” ÙÔÓ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È - ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔÓ Δ˙¤È̘ ªÔÓÙ- fiÔ˘ Ô ˘ÂÚηٿÛÎÔÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙ·‚› ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó “Ôχ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi” ÂÁÎÏËÌ·Ù›·.

∫ÈÓÂ˙Èο ı· Â›Ó·È Ù· ÛÂÚ‚›ÙÛÈ· ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ∫ÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓ· ÛÂÚ‚›ÙÛÈ·, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÛÂÚ‚›ÙÛÈˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿˜ ÙÔ˘, ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ. √ fiÌÈÏÔ˜ Guangxi Sanhuan, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ª¤ÈÏÈÔ˘, Ì›· fiÏË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Â·Ú¯›· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∫›Ó·˜, °ÎÔ˘·ÓÁÎÙÛ›, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÂÚ·ÌÈο Î·È Ù· ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓ· ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô fiÌÈÏÔ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 500 ÂÙ·Èڛ˜ ·’ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓˆÓ ÛÂÚ‚›ÙÛȈÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 16.000 ÙÂÌ¿¯È· ·fi ÛÂÚ‚›ÙÛÈ· ÔÚÛÂÏ¿-

ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ›¯·Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ 31/12/2010. ∞Î¿Ï˘ÙÔ ¤ÌÂÈÓ ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÚÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (Î·È fi¯È fiÏˆÓ - ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010) Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂÚ›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ” ›¯·Ó ¿ÚÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 31/12/2010. ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› (¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ) Â› ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÚÒÙÔÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÂȉËÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ Ó· ÌË ÌÂÚÔÏËÙÔ‡Ó Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÚˆÙÔ‡Ó Î·È ÂÌ¿˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·” .

∏ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿˙Ô˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™¯ÂÙÈο Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÏ›‰· Î·È Ì ٛÙÏÔ “ÛÎÔÚÔ‡Û·Ó ¯Ú‹Ì·” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ∫∞Δ. Δ∞™., ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ “πˆÓ›·˜” ¤¯Ô˘Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” , Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¶·‡ÏÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÔÌfiʈӷ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ Î·È „¢‰¤˜ ηıfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ Ê·Ó›. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·-

ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2003-2006, Î·È ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ¯Ú¤Ë ÂÓfi˜ (1) ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂ Û‡ÓÂÛË fï˜ Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÍÈÔÔÈ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Â͢Á›·ÓÛ˘. ∫·Ï‡„·Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ¿ÓÙ· Î·È Î·Ù¿ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ ‰Ô̤˜, ÂϤÁ¯·Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (∂∫¶√§, ∞√¡∞ª, ∞√μ, Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î.Ï.), fiˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ÂÚ› “ηÏ·ÛÌÔ‡” ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË “·ÏÏÔÙÚ›ˆÓ” ÛÎÔÒÓ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·Í›·˜ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙË ÓÔÛËÚ‹ Ê·ÓÙ·Û›· οÔȈÓ. Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ·‰È¿„¢ÛÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎfi Û ‚¿ÚÔ˜ οÔÈˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛË, Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË

Ó˘ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Á¿ÌÔ. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ı· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¤ÓÙ ηÙËÁÔڛ˜: È¿Ù· Ê·ÁËÙÔ‡, ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÙÔ˘ ηʤ, È¿Ù· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡, ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ÎÔ‡· Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi È¿ÙÔ, Ù· ÔÔ›· ›Ù ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ ‰Â›ÓÔ, ›Ù ı· ‰ÔıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Á¿ÌÔ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Ù· ÛÂÚ‚›ÙÛÈ· ı· Â›Ó·È Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Ì ÙËÓ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· Û¯‹Ì· ηډȿ˜ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ “√˘›ÏÈ·Ì Î·È ∫¿ıÚÈÓ” ÁÚ·Ì̤Ó˜ ·fi οو.

¡ÙÈÏ›‚ÂÚÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÒÓ √È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰ÒÚ· Î·È ...·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Itar-tass, Ô μ›ÎÙÔÚ ¡ÙÂ˙Ô‡ÚÔÊ Â› fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› Ôχ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó Ì‹Ó· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıÒ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ 180 ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. “√È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜...™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› Ì·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÊfiÚÌ· Ì ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Î·È ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó (Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·) ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜” , ›Â Ô ¡ÙÂ˙Ô‡ÚÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ›ÛÙ·Ù·È ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ º˘Ï·ÎÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÂÓÓ¤· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ù˘ÚÈÒÓ- ÙÔ ‰È·‰È-

Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó. μÔËı¿Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜. §ÈÁfiÙÂÚË ¤·ÚÛË Î·È ·Ï·˙ÔÓ›· ı· ‹Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ô‰ËÁԇ̷ÛÙÂ Î·È Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜ ˘‹ÚÍ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ıËÙ›· Ù˘. ∂Î ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙ· ıÂÙÈο Ù˘” .

∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ πˆÓ›· Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿, ÂÓÒ ÌÈ· ÒÚ· ·ÊȤڈÛ ÛÙ· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. §¿˙Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÙÔ˘ Î·È Î·Ï¿ οÓÂÈ. ∞fi ÙËÓ ‰È·Ê‡Ï·ÍË fï˜ Ù˘ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÊÂÓfi˜ “ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ” Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ¿ÓÙ· Î·È Î·Ù¿ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ...¿ÂÈ Ôχ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë fiÏË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÛÂ Î·È ÌÓ‹ÌË ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ¯Ú¤Ë ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÂÈ‚›ˆÛ˘” Ù˘ “πˆÓ›·˜” „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ‰Ú¿ÛÂȘ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÂÈ‚›ˆÛ˘” ·Ó··Ú‹Á·Á - ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· Ù˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ - ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ Ë Ó¤· ∂ȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂Ì›˜ ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Â·ÚÎÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ Î·È Ô Î. §¿˙Ô˜ fiÙ·Ó ‰ÈÔÈÎÔ‡ÛÂ. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿... ∫∞Δ. Δ∞™

ÎÙ˘·Îfi ηٿÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ ·ÓÙ›Ù˘· ·fi ÙË μ›‚ÏÔ, ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ ‹ ÙÔÓ ÚˆÛÈÎfi ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη. ∂›Û˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· 21 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ì¿ÚΘ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¡ÙÂ˙Ô‡ÚÔÊ, ÔÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙȘ ÂÙ¿ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ fiÏ˘.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ∫¤ÓÂÓÙÈ ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÁÁÚ·Ê·, ʈÙÔÁڷʛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì·ÁÓËÙÔʈÓË̤Ó˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ ºÈÙ˙¤Ú·ÏÓÙ ∫¤ÓÂÓÙÈ Â›Ó·È È· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∫¤ÓÂÓÙÈ ÛÙË μÔÛÙfiÓË. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Î·È ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ 35Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË μÔÛÙfiÓË. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 200.000 ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÁÁڿʈÓ, 1.200 ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ÏfiÁÔÈ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È 1.500 ʈÙÔÁڷʛ˜. “°È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·Ó οÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÂÓÙÈ. √ ¶Ô‡ÙÌ·Ó ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ì ÙËÓ ϤÔÓ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ï›˙ˆ Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∫¤ÓÂÓÙÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ٷ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ; ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ¿Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·” .

ª·Ùı·›Ô˜ ∫ÂÚÌ¿˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

/5

ÕÏÏÔÈ ¯·›ÚÔÓÙ·È, ¿ÏÏÔÈ Ï˘Ô‡ÓÙ·È π‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÎÔÓÙ¿ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, Ì fiÏ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù˘¯ÂÚÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ¤ÚÈÍ ·˘Ù‹˜, fiÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, fiÔ˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. “∞ÓÙ› Ó· Â›Ó·È ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜, fiÙÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ηٷϋÁÂÈ ‚Ú·¯Ó¿˜” , ¤ÏÂÁ ¯ı˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. “¡· ÎÏÂÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜, Ó· ·ÚοÚÔ˘Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ Ì·˜ Û ¿ÏÏË Û˘ÓÔÈΛ· ÁÈ·Ù› ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ì·ÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·˜ Ù· Û¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ο„Ô˘Ó; ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·’ ÂıÓÈ΋;” , ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. ∂§.™.

ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∏ ‚›· ÛÙ· Á‹‰· ÌÔÚ› Ó· ηٷÔÏÂÌËı›, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜” .

¶fiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜; ¶fiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜; ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫¿ÔȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, fi¯È ÔÏϤ˜, ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘, ÂΛ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÛÈÛ ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù‹ÚÁËÛ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Î·È ÙÒÚ· Û˘˙ËÙ› Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ·... º.™.

ÃÚ˘ÛԇϷ ∞Á·›‰Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

“∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ÌËÓ Ê·Ó·Ù›˙ÔÓÙ·È” .

∞·Ú¿‰ÂÎÙË ÂÈÎfiÓ· ™Â ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ∫‡ÚÔ˘. ∫¿ı ÏÔÁ‹˜ ÛÎÔ˘›‰È·, ÍÂÚ¿ ʇÏÏ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù· ϷοÎÈ· ¤¯Ô˘Ó “ÛοÛÂÈ”, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÈÎfiÓ·. Èڛ˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ‰Ú¿ÛË Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË ¤ÛÙˆ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È Ê‡ÏψÓ. °.•.

μÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫·˚Û›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“◊Ù·Ó ÌÈ· ıÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Ó· Ì·ÏÒÛÂÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂ÈΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ∂ÈΛӉ˘ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô-

ªÈÎÚÔ˙ËÌȤ˜... Ù·Ó Ô ...‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘, ÙfiÙ ÂÈÎfiÓ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜. √‡Ù ÌÈ· Ù·Ì¤Ï· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi Ù· ÛÚ¤È ÙˆÓ ‚·Ó‰¿ÏˆÓ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·˘Ù¤˜ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘˜. ªÈÎÚ‹ Ë ˙ËÌÈ¿ ı· ÛÎÂÊÙ›Ù ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ... ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¿‰ÈÎÔ, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ˙ËÌÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Î·Ì›· ¶∞∂...

Ÿ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

‰ËÁ› ·fi ÙË §·Ú›Û˘ ÛÙȘ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” . §fiÁˆ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË “Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË” fiˆ˜ ϤÓ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. √È ›‰ÈÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, ›Ù ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ›Ù ӷ ¿Ó ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ¡¤· πˆÓ›·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó, fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó, “Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë Î›ÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ” . £. ∫. μ.

Èڛ˜ ÊÒÙ· Èڛ˜ ‰ËÌÔÙÈο ÊÒÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Ô‰fi˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÂٷ͇ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È πˆÏÎÔ‡. √È Ôϛ٘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ë

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÔÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ΔËÓ 12Ë ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜ Û˘Ó‹Ïı ٷÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÌÔÚÔÚ·ÙÒÓ Î·È ƒ·ÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË Ú·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ΔÛfiÂÏ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔÈÌÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔÚ·ÙÒÓ Û ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÔÌ·‰È΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ” . √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ “∞fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ §·Ú›Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙˆÓ ÁfiÓÈÌˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È ˙˘ÌÒÛÂˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ 1-2-81, ÒÚ· 10 .Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë ŒÓˆÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ı¤ÛˆÓ, Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ú·¤Ú· ÎÏÈ̿ΈÛË Û˘ÓÙÔÓÈ-

‰È‡ı˘ÓÛË ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∫∞Δ. Δ∞™

§‡ÛË ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË, ̤ۈ ÂÓfi˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜, fiÔ˘ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ· Ô¯‹Ì·Ù·. ªÔÚ› Ù¤ÙÔȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û ٷÈӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ªfiÓÔ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ, fiÛÔ ı· Ûˆı› Ë fiÏË ·fi ÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ¿ÍÈ˙ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. º.™.

18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ԕ . √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ “™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ı¤ÛÂÈ Î·È Ô ¡ÈÎ. ∫ÔÏÔ‚fi˜. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ηٿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ 22·˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Á· ÙÔ ›‰ÈÔ ·Í›ˆÌ· ı· Â›Ó·È Î·È Ô ™·‚. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜” .

™ÙȘ ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ... Ìˉ¤Ó “Ÿ·ÛË ÛÙÔ ·Ó·‰·ÛˆÙÈÎfi Ù¤ÏÌ· Â›Ó·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÍfiÚÌËÛË Ù˘ ºÈÏÔ‰·ÛÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë Î¿ÌÈ· Ô˘ ‚·Ú˘ÊfiÚÙˆÛ ٷ ÌÈÎÚ¿, ˘ÎÓ¿ ‡η Î·È Ù· ·ÂÈÏ› Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi. ¢·ÛÂÚÁ¿Ù˜ Ì „·Ï›‰È· ı· Îfi‚Ô˘Ó ÙȘ Ùԇʘ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙȘ οÌȘ, ı· ÙȘ Ì·˙¤„Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ÛˆÚfi Î·È ı· ÙȘ ο„Ô˘Ó Â› ÙfiÔ˘” .

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜ “Δ· η˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ∞. μ·Ï·¯‹˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... √ °ÈÔ˘Ù˙›Ó ÿÏÈ ÚÔÛÁÂÈÒ-

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ™ÙË °·ÏÏ›·, Ë μÔ˘Ï‹

ıËΠ̠ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ıˆÚËÎÙÔ‡ “¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ·” , ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛÁ›ˆÛË ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Û ÏÔ›Ô. √È Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ˘. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ™ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¡Ù¿ÏÙÚ·, Â·ÓÂÍÂϤÁË ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô °ÎÂÙÔ‡ÏÈÔ μ¿ÚÁη˜.

˘ÈÔı¤ÙËÛ ÔÌfiʈӷ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÚÌÂÓÈ΋˜ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 1915. ™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ‰È·Ú΋ ˙ËÌ›· ÛÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 17.

™Â ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· “Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ” Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. Δ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Ô˘ ÙËÚ› ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ πÂÚÒÓ˘ÌÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο › fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û·˜ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ·Ó”. “√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÙÈÌ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ̤ÏË Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜” ‹Ù·Ó Ë ·È¯ÌËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ οÏÂÛ ÙfiÛÔÓ ÙÔÓ ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ MËÙÚÔÔÏ›ÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ˆÊÂÏ› ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·”. “¢ÂÓ ‹Úı· ÁÈ· Ó· οӈ ηÚȤڷ ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ ÙÔ Ï·fi” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÏÏ¿ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›. øÛÙfiÛÔ ÔÈ πÂڿگ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ 2011 300 ı¤ÛÂȘ ÂÊËÌÂÚ›ˆÓ, ·Ó Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηÏÔ‡Ó ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 700. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Ì›· ÚfiÛÏË„Ë, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ πÂÚfiıÂÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ·Î›ÓËÙ¿ Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ›‰È· Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÂÚ›˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ΋ڢΘ Î.Ï. ¢È·Ù˘ÒıËΠÂ›Û˘ Ë ¿Ô„Ë Ó· ÌË ¯ÂÈÚÔÙÔÓËı› Ô‡Ù ¤Ó·˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¯ÈÂÚ›˜ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıfi ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ

™ÎÏËÚfi ·˙¿ÚÈ ÛÙÔ Eurogroup μƒÀ•∂§§∂™, 17.

È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·‰›¯ıËÛ·Ó ·ÁÂʇڈÙ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ӷ˘¿ÁÈÔ. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈο Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ· Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ·fi ÙÔ 2013.

∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘, fï˜ Ë ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Ù·Ó ¿Î·ÌÙÔÈ, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, ÌËÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô‡Ù ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ô‡Ù ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ŒÙÛÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Èı·ÓÒ˜ Û ÂΛÓË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Î·ı·Ú¿ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ʤÚÔ˘Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÂ˙fiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∫·È Èı·ÓÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ ÙÔ Îϛ̷ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.

™ÎÏËÚfi ·˙¿ÚÈ ∏ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ Î. ™fiÈÌÏ ÍÂηı¿ÚÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Δ·Ì›Ô. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠӈڛÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙, ÂÎÚfi-

ÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ŸÏÈ ƒÂÓ, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› Û‹ÌÂÚ·. ÀÂÓı‡ÌÈÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. ∫·Ì›· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊı› Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰È¿ÛˆÛ˘ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Eurogroup. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ì›· Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·fiÊ·ÛË, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ

Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ™fiÈÌÏÂ, › fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, “ÂÚÈϤÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”. μ¤ÏË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ÂÍ·¤Ï˘Û ۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. √ ™fiÈÌÏ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘

ª·Úfi˙Ô ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ™Ù‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ “ÂÚÈϤÎÔ˘Ó” ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “√È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÂÚÈϤÎÔ˘Ó” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ™fiÈÌÏ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Deuschlandfunk ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓfi¯ÏËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ™fiÈÌÏ ʷ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ: “∞ӷ̤ӈ ÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂Ì›˜ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, Ó· ϤÌ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ùfi Ô˘ ıˆÚԇ̠ۈÛÙfi” ›¯Â ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ª·Úfi˙Ô. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ô ™fiÈÌÏÂ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Û ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ “·Ôχو˜ ηӤӷ ÏfiÁÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË” ÂÚ› ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. øÛÙfiÛÔ, ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÛΤ„ÂȘ “ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·” ÁÈ· οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó·Ó ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ 2013.“ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÙÔÓ ª¿ÈÔ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ”, ÛËÌ›ˆÛÂ.

μÁ‹Î·Ó Ù· «Ì·¯·›ÚÈ·» ÛÙËÓ πÂÚ·Ú¯›·

TPITH 18 IANOYAPI√À 2011

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™·Ì·Ú¿˜: £¤ÏÔ˘Ì ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ‰·Ó›Ԣ Ì Ì›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞, 17.

∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. “∏ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ı¤ÛË Â›Ó·È Î·ı·Ú‹: ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ÚÒÙÔÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Î·È ÙÚ›ÙÔÓ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜.

√ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ı· Á›ÓÂÈ Î·È fiÙÈ ÙÔ Â˘-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¶∂Δƒ√™ ¢. ∫√Àƒ∏™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜-√˘ÚÔÏfiÁÔ˜

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 165 (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™ Δ.∫. 38221 Δ∏§.: 24210 30058 ∫π¡.: 6977 333922

∫§π¡π∫∏ ∞∫∂™ø 24210-30188-9 24210 22779

ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ ı· ˘ÈÔıÂÙËı›, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. “ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ - ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ - ÒÛÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍ ·Ó¿Á΢, ı· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË. ∫·È ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ: “∞˘Ùfi ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔ ÛÙÂÓfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ıÂ̤ÏÈÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ‚·ıÈ¿ fiÙÈ Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ı· Á›ÓÂÈ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· 110 ‰ÈÛ. ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ- Î·È ÙÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ˘ÈÔıÂÙËı›, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ Úfi‰ÚÔ̘ ÌÔÚʤ˜ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ. ÕÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi Ï·›ÛÈÔ, ÌÈ· ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ù¿Ì ˆ˜ ∂∂ Î·È ˆ˜ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÂÌ›˜ Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢Ùԇ̠ÁÈ· Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Î·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚȉ›ÓËÛË Ì ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡-

ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

¯Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì”.

∏ ¢ËÌ. ™˘ÌÌ·¯›· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ οÓÂÈ Í·Ó¿ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÂÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ¡fiÙÔ˘ Î·È μÔÚÚ¿. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ¡fiÙÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·, ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Î·È Ô ‚ÔÚÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· fiψÓ, Ó· ‰Â¯ı› ¤Ó· ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Î·È ÈÔ ÊıËÓfi ¢ÚÒ. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

√ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘

·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘. “∞˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Â’Ô˘‰ÂÓ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ’·Ó‹ıÈÎÔ˘’ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡,

£ÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ·Ó ηÈ, fiˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ, “ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË”. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ “™Î¿È”, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó: “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ·ÓÔȯٿ ̤و· Î·È Ù· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘ÙÔÓfiËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ∂∂. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜”.

∏ Fitch ˘Ô‚¿ıÌÈÛ 5 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 17.

™ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ 5 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û “BB+” ·fi “BBB-” Î·È Ù˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ˘ Û “B” ·fi “F3” ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë Fitch Ratings, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Alpha Bank, EFG

Eurobank, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ë ATEbank. ΔÔ outlook Ù˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi, ÂÓÒ ·›ÚÂÙ·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙÔ Support Rating Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û “3” ·fi “2”, ÂÓÒ ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÙÔ Support Rating Floor Û “BB+” ·fi “BBB-”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: Œ¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·” “∫ÏÂȉ›” ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 17.

ª

‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ Û ËÌÂÚ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜-°ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ Δ‡Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ªÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·ԉ›ÍÂÈ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.

“ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ··ÓÙ¿Ì ÚËÙ¿: ¡·È, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ‰Â ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ “ÎÏÂȉ›” ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜ “ÏÔ‡ÙÔ” Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı›. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Â¿Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ fi¯È, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ “Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ·” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ οÙÈ ·Ôχو˜ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ı˘Û›Â˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÙÒÌ·ÙÔ˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË “Ó· Û¿ÛÔ˘Ì” ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÂȉËÌ›·, ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È Ì¿Ù·È·, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÌÔ›Ú· Î·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜. “™ÒÛ·Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·fi ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯¤ÚÈ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì Ì ۯ¤‰ÈÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Â› fiÙÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÚÈ˙Èο Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ¢ÓÔÌ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚÔfi‰Ô˘, Ì ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ‚ÈÒ-

ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. “ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰ÒÛ·ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÚıÈ· ÙÔ 2010, ÙÔ 2011 ‰›ÓÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “›̷ÛÙ È· ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ” . ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “°È·Ù› ÙÔ 2010 ÂÙ‡¯·Ì fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ‰Ú·ÛÙÈο Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÏÌ‹Û·ÌÂ Î·È Î¿Ó·Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ·˘Ù¿ ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·Ê˘Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘” . “∞Ó·Ï¿‚·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ٿÍË ÛÙ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜” Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÂÏ›ˆÛ È· Î·È fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÔÓ¿ÂÈ, ηÏÒ˜ ÙÂÏ›ˆÛ” . “∂›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÏËÁÒÛ·ÌÂ Î·È Ô˘ Ì·˜ Ï‹ÁˆÛÂ, Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ˘ÔÓfiÌ¢Û ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ‹ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ” ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹

£∂™™∞§√¡π∫∏, 17.

ªÂ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ·Ô˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË

√π ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙËÓ ÚÔ-

ÛÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÎ·Ï˘ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú·Ï›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. “√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÓˆÙÂÚÈÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ Âıӿگ˘. ∫·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û‡Ì‚ÔÏÔ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ۇ̂ÔÏÔ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜. “∞fi Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. Δ· ¿„˘¯· ·Á¿ÏÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ˙ˆ‹ ·’ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘. ∞ÓÙÈ·Ú‹Ïı ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· Î·È ÙË “ÛÔ˘‰‹” , fiˆ˜ ›Â, ÁÈ· Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ë ÁÎÚ›ÓÈ· Î·È Ë ÌÈ˙¤ÚÈ·, Î·È Î·Ù·‰›Î·Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘.

Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú‹Á·ÁÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË, ·Ó fi¯È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÈο ‹ÚÂ, Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚ÈÒÛÈÌË. “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏ· ¿ÏÏ·˙·Ó, ÂÌ›˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ӷ ηχ„Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ıÂÚ·‡·Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ù· ÂȉÂÈÓÒÓ·Ì ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌË Ì·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂. ∞Ó Î·È Á›Ó·Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ, ÂÍfiÊı·ÏÌˆÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ‰ÒÛ·Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ›¯·Ì ¯¿ÛÂÈ

·ÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜, ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, “ηıÒ˜ ›̷ÛÙ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ” , Î·È fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. “ªÂ ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ›۷ÛÙ ÔÈ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÛ›˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛÙÂ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂΛÓÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, Ô ˘-

Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ã. ¶·Ìԇ΢, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ô ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∏Ï. ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ °. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ËÌÂÚ›‰· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

™ÙÔ À¶∂• “ªÂ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÈÎfiÓ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ÎÔ‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÎfiˆÓ Î·È ı˘ÛÈÒÓ “¯ˆÚ›˜ ÂÛ¿˜ Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹.

∫ϛ̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÛÙ· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ 250.000 ∂ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈΛϷ Û¯fiÏÈ·.

¶·ÚÔ˘Û›Â˜, ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ÙÂÙ · ÙÂÙ ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, fiÙ·Ó ÚÔÛ‹Ïı Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ¡·Ù¿Û·. £ÂÚÌ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›·. √È Â˘¯¤˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔÓ ™·Ì·-

Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹ Î·È ÙÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË §È¿Ë. √ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¢¯‹ıËΠÛÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹ ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ “μ˘˙·ÓÙÈÓfi” fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¿ÓÙËÛË: ™ÙÔ ›‰ÈÔ “ËÁ·‰¿ÎÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ª. §È¿˘, §. ∑·ÁÔÚ›Ù˘, ∂. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ∫. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, °. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ¶. ÃËÓÔÊÒÙ˘. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹-§È¿Ë ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ

·fi ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∫. ∫ÈÏÙ›‰Ë Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ï›·˜ °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô˘ ¤Ú·Û ‰È· ˘Úfi˜ Î·È Ûȉ‹ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ Ó¤· ·Ú·Ï›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· “ÂÓÒÛÂÈ” ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∫·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˘‹ÚÍ ̛· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ŒıÓÔ˜. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. √ §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÙÈÌ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙ· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔ-

Ó›ÎË, ÙÔ‡ÙÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·ıÒ˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ ÎÂ›Ù·È Ì·ÎÚ¿Ó Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÁη›Úˆ˜.

¶Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 17.

¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ‹ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠη̛· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹, ÏËÓ ÂΛӢ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ú¤ÎÎÏÈÛË. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ı· ÚԂ› Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηıÔÏÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. “∂È̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ηıÒ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó, Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘.

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ √È ÂÙ·ÈÚ›˜

∂. ∫√ÀΔ§√À∫∞-ºπ™™∂ƒ & ƒ.¶. ºπ™™∂ƒ & ™π∞ ∂.∂. Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ÔÏfi„˘¯· ∫∞§∏ Ã√¡π∞ Î·È Ãƒ√¡π∞ ¶√§§∞ £· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û·˜, fiˆ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Û·˜ Û ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ - ΛÓËÛ˘ Î·È ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

24210 88114, 24210 88921, 24210 88914 Î·È 24230 22362.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ªfiÓÔ˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ∞£∏¡∞, 17.

∂˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÂ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∂·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ¤Ó· ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ Â› ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Δ·ÌÂ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë °™μ∂∂. ∂ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °™μ∂∂ Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î. ƒ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, Î. °ÂÚ. μÔ˘‰Ô‡Ú˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›·. ∂Ó Û˘Ó¯›· Â·Ó¤Ï·‚Â, fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10% ·fi 2011 Ë ÔÔ›· ı· Êı¿ÛÂÈ Ò˜ ÙÔ 25% ÙˆÓ 2013, ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ Î·È ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂ Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 832.000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÔÈ 300.000 ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ›Â Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙȘ 60.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÈ 56.000 ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË. √ Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ › fiÙÈ ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

TPITH 18 IANOYAPI√À 2011

ø˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ› Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜

∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 8 fiÚÔÈ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ΔÚ¿Â˙˜: ¶¿Óˆ ·fi 250.000 ȉÈÒÙ˜ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 17.

·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ› ÔÎÙÒ fiÚÔÈ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÚÔÛٛ̈Ó. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, μ·Û›ÏË ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÔÎÙÒ fiÚˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ› ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÂΉfiıËΠ̠ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ fiÚˆÓ: 1. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÌÂÙÚËÙÒÓ ·fi ηٿÛÙËÌ· ‹ ∞Δª ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÛÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·. 2. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ‹ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜, ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È Û ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÂÓÒ Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÙÔ ÔÛfiÓ ÛÙÔÓ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. √ fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË ÂÎÙÔΛ˙ÂÙ·È Ì ÙfiÎÔ Î·Ù¿ıÂÛ˘. 3. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‹ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚ›ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. 4. √ fiÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‹ ¤ÍÔ‰· Û οı ΛÓËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ‹ ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‹ ηٿıÂÛË ÌÂÙÚËÙÒÓ ‹ ÂÈÙ·Á‹˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· fiÚÈÔ. 5. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÍfi‰ˆÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Û ηٷıÂÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î›ÓËÙÔÈ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙·.

ÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ‹‰Ë Ôχ ÚÈÓ ÙÂı› Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ì ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ηٿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·.

¢È·Ì¿¯Ë ∂∂Δ - ∂∫¶√π∑ø

6. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ì ̤ÛÔ ÌËÓÈ·›Ô ˘fiÏÔÈÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ¤ÍÔ‰· Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. 7. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·ı¤ÙË Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ηٷı¤ÛˆÓ, Î·È ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÏËڈ̋ Û ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ, ÚÈÓ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË. 8. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰fiÏÔ ‹ ÁÈ· ‚·ÚÈ¿ ·Ì¤ÏÂÈ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÁÓ‹ÛÈ·˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Û ‰ÂÏÙ›· ‹ ÂÓÙÔϤ˜ ÏËڈ̋˜, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ì¤ÏÂÈ·. ∏ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È¿‰ÈÎÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û η̛· ‰È·‰Èηۛ· ‹

ÎfiÛÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘, fiÏ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‹ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ··Ï›„Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·ÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È ÁÈ· ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ·˘Ù‹Ó ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÚÔÛٛ̈Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 3587/2007.

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ (∂∂Δ) ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 250.000 ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 50.000. ™Â Â›Â‰Ô Û˘ÓÔÏÈ-

∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ηٷӷψً Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ∂∂Δ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 25.000 ·ÈÙ‹Ì·Ù· Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ (Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ‚¤‚·È· Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜), Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏËÊı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· ¿ÚÓËÛË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ë ∂∫¶√π∑ø οÓÂÈ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ë ∂∂Δ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÌÂÚ›‰· ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ·Ô˘Û›· ÚfiÙ·Û˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂÌfiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂∫¶√π∑ø. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fï˜ fiÙÈ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi ÔÊÂÈϤÙ˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·.

ÀÔ‚¿ÏÔÓÙ·Ó „‡ÙÈΘ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·¿ÙË ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ∞£∏¡∞, 17.

∞¿ÙË-Ì·ÌÔ‡ı Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·ÔηχÊÙËΠ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰Ò‰Âη ÌËÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌËÓ‡ÛÂȘ, ÔÌ¿‰· ·ÁÓÒÛÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˘¤‚·Ï ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ „‡ÙÈΘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ π∫∞ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ì¤Ú˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â›Ù ʷÓÙ·ÛÙÈο ›Ù Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· (ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÎÏ), Ì ¤ÓÛËÌ· ÈÛو̤ӷ ¯ˆÚ›˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. √È ‰Ëψ̤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· Ì ٷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ¤ÓÛËÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È fiϘ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË (‰ÒÚ·, ÂȉfiÌ·Ù·, ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜ ÎÏ) ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ÛÙÔ π∫∞, Î·È ÛÙÔÓ ‰‹ıÂÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¤‚·Ï ÛÙÔ π∫∞, fiˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÏ‹ıËΠ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰‹ıÂÓ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÔÈÎÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó. ∞˘Ùfi Û‡Ìʈӷ, Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi,

ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. √È ÌËÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π∫∞ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ‰ÈηÛÙÈο ‚Ô˘Ï‡̷ٷ Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›¯ÓË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÍ··ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ π∫∞ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 62 ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ›Ûˆ ·fi ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜,

ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÙËÓ •¿ÓıË, ÙËÓ ∞¯·˝·, Ù· °È¿ÓÓÂÓ·, ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙËÓ ¶ÈÂÚ›·, ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· Î·È ÙȘ ™¤ÚÚ˜. ∫ÏÈÌ¿ÎÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÛÙ· 62 ·˘Ù¿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯·Ó ¿ÌÂÛË ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ·¿ÙË. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 170.080 ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÂ˘Ó¿ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÔÈ 62 ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Ù˘ ∂§∞™ Ë ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ù· 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ „¢‰Ò˜ ‰Ëψ̤ÓÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ 50.000 ¿ÙÔÌ·. Δ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘ ·¿Ù˘ Â›Ó·È ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ π∫∞ ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Î·›ÚÈÔ ¯Ù‡ËÌ· Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ΢ÎÏÒÌ·Ù·, Ô˘ ¤-

‚Ï·Ù·Ó ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ηٿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ› Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÙÈ ı· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. ªÂÏÂÙ¿ ·ÎfiÌË ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù¤ÙÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÒ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Î·È ÔÌ¿‰· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘Ó¯›˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ΔÔ π∫∞ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Û ÂÓË̤ڈÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ fiˆ˜ Ô √∞∂¢, Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂȉfiÌ·Ù·, Î·È ÔÈ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ë ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÓÒ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·¯ÚˆÛًو˜ ηٷ‚ÏËı›Û˜ ·ÚÔ¯¤˜, Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ π∫∞- ∂Δ∞ª, ÛÙÔ˘˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ··Û¯ÔÏËı¤ÓÙ˜. * ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Û ‚¿ıÔ˜ Ë ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·¿Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË

AÓ·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜

∞ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ∞¢∂¢À Î·È °™∂∂

∞£∏¡∞, 17.

∞£∏¡∞, 17.

A

Δ∂Δƒ∞øƒ∏ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ¢ڇÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ °™∂∂. ™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ›‰È˜ ÒÚ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ∞¢∂¢À, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ, fiÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ë Ë ∂.∂ Ù˘ ∞¢∂¢À ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Ì 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∏ ∞¢∂¢À ηÏ› Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Â›Ó·È “ıÔÏ‹”. ∏ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “ƒ¿‰ÈÔ 9” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹‰Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ “fi,ÙÈ Ì¤ÙÚ· ·›ÚÓÂȘ, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË”, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı›, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ·ÙËıÔ‡Ó ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

™ËÌ›ˆÛ ٤ÏÔ˜ fiÙÈ “·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·”. “∏ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿” ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ‰ÂÍ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ı‹Ó·˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Î·È ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ·fi ÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. “√ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Â›Ó·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ۈÛÙ‹ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜

∞fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ë Ó¤· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ∞¶√ 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Ó¤· Ï›ÛÙ· ÁÈ· Ù·

‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °™∂μ∂∂. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ 3863, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ

4.500 ¤ÓÛËÌ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 3.600 Û ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿. ™ËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â› ̤ÚÔ˘˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∞Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· Ï›ÛÙ· ‹ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi 1/1/2012 Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·fi 1/1/2015.

ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ı‹Ó·˜ Î. ∏Ï. ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏÔÁÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ¤Ú·Ó ·fi ̤ÙÚ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Î·È “fiÏÔÈ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, ÙȘ ȉ¤Â˜, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ó· ‚Áԇ̠ÓÈÎËÙ¤˜ ‰ÈfiÙÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜” . ∏ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Â‰Ò, ÚfiÛıÂÛÂ, ÙË ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, “Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈ΋, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔϤÌÔ˘ Î·È ˆ˜ fiÏÂÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ûˆı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔ¯Ïfi˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘”.

∞Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ - ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¢›ÛÙÔÌÔ

∂ÂÈÛԉȷ΋ Ë ‰›ÎË ÁÈ· “¶˘Ú‹Ó˜” “™ÈˆËÙ‹ÚÈÔ” ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë ÂÓË̤ڈÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Áοʷ Ì ÙËÓ 27¯ÚÔÓË ∞£∏¡∞, 17.

∂¶∂πΔ∞ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Â-

ÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 13 ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÊÒÓËÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂχıÂÚˆÓ Ì fiÚÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˙‹ÙËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÛÔ‡Ú·˜. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ‰›Î˘ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ‰›Î˘. £¤ÏÔ˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ì·˜. ∏ ·›ıÔ˘Û· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì¿ÙÛÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∑ËÙ¿Ì ӷ ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙÔ Ê·Î¤ÏˆÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì” ›Â Ô ¶. ª¿ÛÔ˘Ú·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ‡ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ› Û·˜” .

ΔfiÙ ÛËÎÒıËÎÂ Ô ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ã·Ú›Ï·Ô˜ ÷Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘ Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÊÒÓ·ÍÂ: “∂Âȉ‹ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÙÔ ÁÚ¿„·Ù ÌËÓ ˆ Ô˘... ÛËΈı›Ù ¿Ì ӷ ʇÁÔ˘Ì” (·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜). ŒÂÈÙ· ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ™‡ÚÔ˜ º˘ÙÚ¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÓÓ· ¶··ÚÔ‡ÛÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ı¤ÛÂÈ Î·ÓfiÓ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ‰›Î·ÈË ‰›ÎË. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ¤ıÂÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜. ∑‹ÙËÛ·Ó, Â›Û˘, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔÈ (Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜) ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, fiÙ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi οÔȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, Ó· ηı›ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜. √È Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ › fiÙÈ Â¿Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û¯‹Ì·Ù· Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ı· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó. ΔfiÙ ÛËÎÒıËÎÂ Ô Ã·Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘ Î·È ÊÒÓ·ÍÂ: “ÕÌ· ʇÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ı· ʇÁÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜” . ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ›Â: “™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Î‡ÚÈÂ, ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ı· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û¯‹Ì·Ù·” . √ Ã. ÷Ù˙ËÌȯÂÏ¿Î˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “™Ô‚·Ú¿; •ÂÊÙÈÏÈṲ̂ÓË, ‰›Î·Û ÙfiÙ ¿‰ÂÈ· ·›ıÔ˘Û·” . ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ› Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù·

·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜, ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, ‰ÂÎÙfi ¤ÁÈÓ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ÌËÓ ÊÔÚÔ‡Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ¢ÂÎÙfi ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÛˆÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ›Â Ë Úfi‰ÚÔ˜, “Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë Â›‰ÂÈÍË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÌˉÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ë ÚÒÙË Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ· ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ Ï›ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÙ˘›Â˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ·‰È·ÎÒÏ˘ÙË. £· Ì·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜, fï˜ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔÈ fiÛÔÈ Â›Ó·È Î·È Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜” . ªÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, fiÙ·Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÔÏÈÙÈο Ô˘ οıÔÓÙ·È Û ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, › ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘˜, ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ‰›ÎË “Î·È Ó· ‰ÈοÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜” . ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠӤ· ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì ÔÏÈÙÈο, Ô˘ ÙÔÓ ÏËÛ›·ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ

Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ì ÔÏÈÙÈο Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ∏ ‰›ÎË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

“™ÈˆËÙ‹ÚÈÔ” ¶·Ô˘ÙÛ‹ ΔËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ 27¯ÚÔÓ˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù˘¯fiÓ Û¯¤ÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ¤ÁÈÓ ¿Ù˘Ë ÂÓË̤ڈÛË. “™ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Û˘ÏÏËÊı›۷˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ RAF, Ô˘ fï˜ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË. “™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ˘‹ÚÍ ÚfiˆÚ· Ë ¿Ù˘Ë ÂÓË̤ڈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚÂÙ·È, Ó· ÚÔÏËÊı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ·fi ÂÌÏÔ΋ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ RAF, ÏfiÁˆ ηٷگ‹Ó Ù·‡ÙÈÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜” . ™ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÂÓfi¯ÏËÛË Î·È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ÚÈÓ Î·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ briefing ‰È¿‚·Û ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Î.

¶·Ô˘ÙÛ‹. ¡· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “Áοʷ ÔÏ΋˜” Ì ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ - Û˘ÏÏËÊı›۷˜ ÁÈ· ˘fiıÂÛË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ - ÁÂÚÌ·Ó›‰·˜ ˘ËÎfiÔ˘, ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ô˘ÙÛ‹ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·.

∂χıÂÚË Ë 27¯ÚÔÓË ∂χıÂÚË ·Ê¤ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ Ë 27¯ÚÔÓË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηıËÁ‹ÙÚÈ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ‹ Ù˘ Ó· ·ÔÊ·Óı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ› Ù˘.

™ÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÓÔÌÈÎÔ› ∞ªμ√Àƒ°√, 17.

Δ∏¡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÛÊ·Á‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ ÂͤÊÚ·Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë “√Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢›ÛÙÔÌÔ” (Arbeitkeis Distomo) Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ∏ ∞∫ Distomo ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· Ù˘ ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ‰Ú· ÂÓ Á¤ÓÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ¡·˙›. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢›ÛÙÔÌÔ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ¡ÂÎÚ‹ 54¯ÚÔÓË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ™∂ƒƒ∂™, 17.

ª›· 54¯ÚÔÓË ¤ı·Ó ۋÌÂÚ· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ∏1¡1.∏ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰¤Î· Ë̤Ú˜. Ÿˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, •ÂÓÔÊÒÓ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Ô ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ Èfi.

¶fiÚÈÛÌ· ÂÈıˆÚËÙÒÓ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi §¿ÚÈÛ·˜ ™ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÛÙ¿ÏË ¯ı˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û·Ù¿ÏË ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Û ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË ∫ÏÈÓÈΤ˜ Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÈÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë ˙ËÌÈ¿ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.766.328,82 ¢ÚÒ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÚÈÛÌ·.

™ÎfiÂÏÔ˜

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰fiÌËÛË ∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÚÙÈfiÙËÙ· Î·È Ë ‰fiÌËÛË ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ Î·È ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ NATURA Û Á‹‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ¯ı˜, Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·ÓÔ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÙÚ· Î·È fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¿Ó·Ú¯Ë˜ ‰fiÌËÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ NATURA ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÂÈÊÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ë ‹È· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È fi¯È Ë ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·) ÛÙË ÏÈÁÔÛÙ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (‰ËÏ. ÛÙȘ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ηٷÛ΢¤˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ), ‚) ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, Á) ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÁÚÔ‡˜ ÛÙË ˙ÒÓË NATURA Î·È ‰) ÛÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÓËÛ›. ª’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·Ó·Ù˘Íȷο ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” .

TPITH 18 IANOYAPI√À 2011

ªÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

∞ÔηχÊıËÎÂ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ blog ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘, Ô ÚÒÙÔ˜ ÁÈ· ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˆ˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Voliotaki.gr

˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ - ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜, ȉÈÔÎً٘ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡ - ˆ˜ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È ˆ˜ Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “blog” Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “voliotaki.gr” Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ë Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó Î·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÌÈÒÙË ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î·Ù·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ·‰È΋̷ٷ. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙË Â›Ó·È ÂÙ¿ ¤ÙË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô °. ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘ ηıÒ˜ ›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ÈÙ¿ÌÂÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙË. ∞Ú¯Èο Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·. √ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ Ó· ÚԂ› ÛÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÈÓÒÓ ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› fï˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ∫Ô˘ÌÈÒÙË, ˆ˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ “voliotaki.gr”, ηıÒ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·fi ıÈÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈο, ˘‚ÚÈÛÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË

ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ. √Ìfiʈӷ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ófiı¢Û˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Û “ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·”, ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙ·‰È·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÂÓfi˜ ÌÂ-

∫Ô˘ÌÈÒÙË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ÚÔËÁËı› ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ıÈÁÔ̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ - Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ “voliotaki.gr” ·Ó·ÚÙÔ‡Û Â͢‚ÚÈÛÙÈο Û¯fiÏÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ‡, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ. √ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ fï˜, ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ blog. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ -fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi - ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ blog Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘. ªÂ ‰È·‚È‚·ÛÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞-

ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫Ô˘ÌÈÒÙË. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¤ÁÈÓ ηٿۯÂÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “voliotaki.gr”. °‡Úˆ ÛÙȘ 7 ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ μfiÏÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÌËÓ‡ÛÂȘ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ “blog” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› Î·È ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∫·È Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÒÓ˘ÌÔ

“blog” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛˆÓ. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ “voliotaki.gr” “Û›ÁËÛ” ¯ı˜ ·fi ÙȘ 11.30 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Úˆ› - ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ - Î·È Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ 8.12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ “Û‡ÏÏ˄˘ ÙˆÓ ∫Ô˘ÌÈÒÙˉˆÓ” Î·È ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ blog. ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë Â›‰ËÛË, ‰Âο‰Â˜ ıÈÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ blog ÂͤÊÚ·Û·Ó Î·È ÛÙË “£” ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ηٷı¤ÛÂȘ ÌËÓ‡ÛˆÓ, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂͤÊÚ·˙·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ blog. Δ. ∫.

™‹ÌÂÚ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜

¢ÈÎËÁfiÚÔÈ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜

Á¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ‰È·Ù˘-

¢¤ÛÌË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ¯ı˜ °™∂μ∂∂ Î·È √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ΔÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ º¶∞ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ º¶∞ Û ‰fiÛÂȘ ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÌËÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ó ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙË ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Ó· ÛÙÂÚ› Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ı· ÙÔÓÒÛÂÈ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηχÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. - ∫·Ù·‚ÔÏ‹ º¶∞ ÂÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. √È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ º¶∞ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

ˆı› ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙÈ Ë ÛÔ˘‰‹ Î·È Ë ·ÔÏ˘ÙfiÙËÙ· Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂȯÂÈÚ› Ë ¶ÔÏÈÙ›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÛÔ‚·Ú‹ ÌÂϤÙË Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·- ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô‰fiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ÏÒÓˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹˜ Û ·ÎÚ·›Ô˘˜ “ηÓfi-

Ó˜” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηı’ ˘fi‰ÂÈÍË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ô˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÏËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ·ÙÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∂μ∂ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜ Â› ›ÛÙˆÛË (ÙÈÌÔÏfiÁÈ·). ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ˆÏËÙ‹˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ º¶∞ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÓÙfi˜ ‰›ÌËÓÔ˘ ÛÙȘ ¢√À ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙÔ º¶∞ Î·È Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ Î·È ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ÎÚ›ÓÂÙ ··Ú·›ÙËÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Û˘ÌÊÒÓ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Ì ›ÛÙˆÛË Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ fiÛÔ º¶∞ ÛÙÔ ˆÏËÙ‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. - √ÊÂÈϤ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ··ÈÙ› ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ º¶∞ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ¢√À Ì ÂÈÛÙÚÔʤ˜. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂίÒÚËÛ˘ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿ÁˆÁË ÁÈ· ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶Ï‹ıÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·ıÒ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÚÁ› Ó· ÙȘ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂίˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿ÁˆÁË, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÍfiÊÏËÛË ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. - ∂ÓÔ›ÎÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Î·È ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÍÒÛˆÓ. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ, Â‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiψÓ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ °.™.∂.μ.∂.∂ Î·È Ù˘ ∂.™.∂.∂ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” .


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

“∞Ó Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔÈ ∞ÁÒÓ˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó...” ∞ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ·fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜

Œ

ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi. “¢ÂÓ ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. ∞Ó Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔÈ ∞ÁÒÓ˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ı· Û˘ÁÎÏËı› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË” , ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “ÃÚ¤Ô˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı μÔÏÈÒÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Âӈ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· ·ÚÓËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∫·È fi¯È ·Ï¿ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ 2006. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜” . ∫¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ∞. ¡¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì·. “ŸÛÔ ÈÔ Ôχ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙfiÛÔ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂıÔ‡Ó. ŸÛÔÈ Î¿ÔÙ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó, ÙÒÚ· ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ-

ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ·˘Ù·¿Ù˜ ÛÙÔÓ Ï·fi. ∞Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÙfiÙ ı· ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜. ∫¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì “ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. “∂Ì›˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù·ÛÛfiÌ·ÛÙ ηٿ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ∞ÁÒÓ˜ Ú¤-

™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓË̤ڈۋ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™ÒÌ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔ ¢.™. fiÙ·Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ı· ÎÏËı› Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ÁÒÓ˜. ΔÔ ÙÔ›Ô ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. £· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™., ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ·. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ϤÓ fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂͤÏÈÍË Ë ÌË Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ϤÔÓ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ı·

ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ¢∂ª∞, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏ· ÎÔÚfiȉ·. Δ· 120 ÂÎ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù›ÔÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ô ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜”. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ‰‹ÏˆÛ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ Ì real estate. “™‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ¢ÂÓ ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂Ì›˜ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ë fiÏË ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ‹ fi¯È. ∞Ó Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔÈ ∞ÁÒÓ˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌfi”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë 104 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘

Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË Û ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÈÛ¤Ú·Í ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ë Ì›˙ˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·›¯Â ·fi ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ π∞™ø¡ ∞.∂. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÙÂı› ÚÒÙ· Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·›¯Â ·fi ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „ËÊÔÊÔÚ›· ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙‹ÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Û ‰È·ÊÔ-

ÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·”. ∂ÎÙÂٷ̤ÓË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë Î. ª·ÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ “Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î. ∞‰·Ì¿ÎË ¤ÁÈÓ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Î·È ·Ï¿ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÛηڛÊËÌ· ‰fiıËΠÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ·Ó¿ıÂÛË Î·È ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο. ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi”, ÚÔÛ¤ıÂÛ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿ÛÙËΠÔÙ¤ ˆ˜ ˘‹ÚÍ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹”, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “√Ùȉ‹ÔÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∞‰·Ì¿ÎË, ·ÏÏ¿ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ-

ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ”.

√È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 22 Ô‰ËÁÒÓ, 82 ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ÂÚÁ¿ÙË ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙÔ ı¤Ì·, ‰Ë-

ÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·”. ∫·Ù¿ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î.Î. ¡¿ÓÔ˘ Î·È ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈ̘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌËÚ›·”. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ

ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 17 Ô‰ËÁÔ› Ì ‰›ψ̷ Á’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È 5 Ì ‰’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·Ú¯È΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÙÂÏÈο ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ¡ÙfiÚ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Δ√¡ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ı· ÂÈÛÎÂ-

Êı› ÙÔ μfiÏÔ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ μfiÏÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋˜ ‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¢∏.™Àª. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 27, 28 Î·È 29 ª·˝Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ÂȘ Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÛÙȘ ‰ÂηÙÚ›˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÔÈ Î.Î. π. ªÔ˘ÚÔ‡Ó˘ Î·È ∞ÓÙ. ™ÎÔ˘Ù›‰·˜. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ “ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ”. ™ÙȘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ÂȘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÚÔÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ·Ó¿ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Â› fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢∏™Àª.

∫¿ÏÂÛÌ· ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ∏ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ˇı˘Ó·Ó ¯ı˜ οÏÂÛÌ· Ì·˙È΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™Â Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™À¡ ÔÈ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ª¿Ï·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿ÎÔ˜ Î·È ª¿Ì˘ ªÂÊ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ó›ÌÔ˘Ó ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›·.


M·ÁÓËÛ›· 12

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› Î·È È‰ÈÒÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÈ·ÙÚÈ΋ ·ÂÚÁ›·

Èڛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ë ª·ÁÓËÛ›· ∞›ÙËÌ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ

Δ

Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÂΛ, ˙ËÙ› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Ë ŒÓˆÛË π·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂π¡∫Àª) Ë ÔÔ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÈ·ÙÚÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ô ÓÔÌfi˜ ı· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ηıÒ˜ ·ÂÚÁ› Î·È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ê·ÛË ÙˆÓ Î.Î §Ô‚¤Ú‰Ô˘-™·¯ÈÓ›‰Ë ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ¿ıÏÈÔ ÂÌ·ÈÁÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÌÓËÌÂ›Ô ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÂȉÈο ÛÙ· ˘ÔÛÙÂϯˆÌ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ 9% Û·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·Ó¿ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÊËÌÂڛ˜, Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ: ·. ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÈÚfiÛıÂ-

ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·ÊÔ‡ Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Î·È ‚. ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÔӛ̈˜ ˘ÔÛÙÂϯˆÌ¤Ó· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏÔ ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÊÔ‡ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ οı ̋ӷ. ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ 5 ÚÔ˜ 1 ÁÈ·

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ñ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó-È·ÙÚÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË” .

√ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È 48ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙȘ ̤Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∞ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜, Ì ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‰Ô̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ı· ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ó¿Á΢. °È· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ, Ì ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÌÌÂÛË Ë ¿ÌÂÛË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û οı Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜.

™Â ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂͤٷÛÙÚˆÓ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¶ÚÒÙÔÓ, ıˆÚԇ̠ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·Ú¿Ù˘Ë ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ˙ËÙ› ·˘Ù¿ Ù· ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Î¿ı ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÂÓfi˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜, Ô˘‰¤ÔÙ ˙‹ÙËÛ·Ó ‹ ··›ÙËÛ·Ó ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó ¿Û¯ˆÓ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È Ê˘ÛÈο Ô‡Ù ı· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fi-

ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο ˘ÏÈο, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›· Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË. ΔÚ›ÙÔÓ, Ë ÂÚ›ÊËÌË Î·È ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓË “ÔÏÔ‹ÌÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù¿, ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ·Ó-È·ÙÚÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ 12˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÚÒÙ· Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ˘Á›·˜, Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ηٷ·Ù¿ ‚¿Ó·˘Û·. Δ¤ÏÔ˜, ̤۷ ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÎÊÚ¿ÛıËÎÂ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ËıÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ∂.π.¡.∫.À.ª. ÛÙËÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·Ô‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ∂.™.À. Î·È ·ÔÊ·Û›ÛıËΠË

¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· Ù· 5 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ùۛη˜ “Â›Ó·È Ì›· ÓÙÚÔ‹ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ Ô‡ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηÏԇ̠ٷ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯Èο ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ٷ ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›· ÛÙËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙÂÚ-

Á·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÓÂÔÏ·›·, Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì ÂÚ›ÛÛÈÔ ıÚ¿ÛÔ˜, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ··ÈÙ›: ∞ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢∂∫√, Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞˘Ù¿ ÛÙ· ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ· ̤ÙÚ· Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÏ·ÛÙÈÎÔ-

ÔÈÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ˆÚ¿ÚÈ·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î.Ù.Ï. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞.√.™., ÈÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ó¤· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Û·ÚÒÛÂÈ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ Ù˘ fi,ÙÈ Ì ·ÁÒÓ˜

Î·È ı˘Û›Â˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¢È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· Î·È ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘ÏÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Î·È fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ› Ê¿Ú̷η ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÒÓÂÈ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ”. £. ∫. μ.

μfiÏÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ùۛη˜ “Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÚÔηÏ› Ó¤· ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, Û ̛· ÂÔ¯‹, Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È “ÂȉfiÌ·Ù· ›ӷ˜” . ∞˘Ùfi Ù· ¤ÓÙ ¢ÚÒ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫·-

∞fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙÔ ÓÔÌfi

™Â ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δƒπ∏ª∂ƒ∂™ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. Δ· Ê·Ú̷Λ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË Î·È ı· Í·Ó·ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Á¤ÌÈÛ ·fi Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„·Ó ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Î·È Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ „‹ÊÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜. ΔȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Ê·Ú̷Λ·, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¤ÓÙ ʷÚ̷Λ· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·Ó¿ ‰‡Ô ÒÚ˜ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ ‰¤Î· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ

Úˆ› ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ·. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiˆ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ê·Ú̷Λ· ·Ó¿ ‰‡Ô ÒÚ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Û˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ú¯È΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÈʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ÏÏ·Á¤˜: 1) ηٷÚÁ› ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ˆ˜ ÙÒÚ· Û ۯ¤ÛË μ ÙȘ ¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, 2) ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ÂÂ-

ÎÙ›ÓÔ˘Ó ·ÓÂμfi‰ÈÛÙ· ÙȘ ÒÚ˜ Î·È Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ - οÙÈ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛËμ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ê·Úμ·Î›· ı· μ¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ?Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁ¢μ·, Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ·fiÁ¢μ·, 3) ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆμ· Û fiÔÈÔÓ ÂÈı˘μ› Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ˘fi ÙÔ˘ ÓfiμÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiμÂÓ˜ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏμ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, 4) μÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·Ó¿ Ê·Úμ·ÎÂ›Ô ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁμ· ÂÓfi˜ Ê·Ú̷ΛԢ ñ ˆ˜ ÙÒÚ· ›Û¯˘Â ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ê·Úμ·Î›Ԣ ·Ó¿ 1.500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, 5) ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Û ʷÚμ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ‰ËμÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ Ê·Úμ·Î›ˆÓ ˘fi μÔÚÊ‹ √.∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂȯÂÈÚ› Ó· χÛÂÈ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Úfi-

‚ÏËÌ· Ù˘ ÔχÌËÓ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ·fi Ù· Δ·Ì›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ √¶∞¢. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÏËÚˆμ‹˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ·fi ÙÔ ?ËμfiÛÈÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È μ ÙÔ ÓÔμÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙÔÓ ¤Ó·

μ‹Ó· ¤ˆ˜ 40 Ëμ¤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 1.500 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È 1.000 Ó¤· Ê·Ú̷Λ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶·Ú¤ÌÂÓ ÎÏÂÈÛÙ‹, Â› ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÂÚ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓ

¶¿ÏÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ™Â ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ı· ÂȉÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙ· Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·Ù· ∂ÚÌÔ‡ Î·È ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘

·Ú·‰fiıËÎÂ, ¯ı˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, Â› Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÈÓ. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ¤ÁÈÓ Ì ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ πà ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È ∂ÚÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Û ‰˘Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜. ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯·Ó ÂȉÔÔÈËı› Ì ۯÂÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÛÙ· ·ÚÌÚ›˙. ΔÂÏÈο, Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÚÈÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂȉÔÔÈËı› ÁÂÚ·Ófi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ πÃ, Ù· ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÌfi‰È˙·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· χıËÎÂ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ηıfi‰Ô˘ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÙÔÌ›ÁÌ·Ù·. ¶Ï‹Ú˘ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘Ô ÂÚ›Ô˘

ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÁÂÚ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ Ô˘ ηٷϿ̂·Ó ÙÔ Ú‡̷ ηıfi‰Ô˘ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‰Â, Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ Ó¤· ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË, ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ πà ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù·

ÌËÓÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜. ™Â ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ı· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ÛÙ· Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ Î·È Ù˘ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜, “·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÙfiÌÈÁÌ· ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜” . ∞fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Ë Ô‰fi˜ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘, ÂÓÒ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ∂›ÛËÌË “ÚÒÙË” ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∏ ˘fiıÂÛË ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÛÙ·ÛË ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ∂¶π™∏ª∏ ÚÒÙË ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ıÂÛË Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ›¯Â ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÂÏÈο ÙËÓ ˘fiıÂÛË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¡ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ηًÁÁÂÈÏ ˆ˜ “Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ·Ú¯Èο ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ›¯Â ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÂÍ’ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ Ì ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÍÂϤÁË Ô °. ªÔ˘Ï¿˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 60.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÂÈÛËÁÔ‡Ù·Ó ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·ÓÙ¤‰Ú·Û Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ì ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹. ΔËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù˘ ¡ÔÌÈ-

΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Î·È °. ∫·Ô˘Ó¿˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ô ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ∫ˆÓ. ¡›ÎÔ˘ Î·È ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ú‡·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó, “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·” . ΔÂÏÈο, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠË

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ·Ó·ÙÂı› Ë ˘fiıÂÛË ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ 93.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ (∂¢∂) Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·¯ı›, ϤÁÔ-

¶¿ÙÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂ȉÈÎfi˜ ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √ °È·ÙÚfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 øÚ¿ÚÈÔ 9.00-13,00 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fiÁÂ˘Ì· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ. 24210 34650, ÎÈÓ. 6937244635

ÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “¢ÂÏÈÛÙ› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ó· ÌËÓ ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ú¿Í˘” , ÂÓÒ Ô ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ë ∂¢∂ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢.™.” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” . ∂›Û˘, ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·-

ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ô °. ªÔ˘Ï¿˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 28,7 ÂÎ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi Ù· ‰ˆ‰ÂηÚÙËÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (Δ¯ÓÈΤ˜, √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡, ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜). °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ·fi ÙË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘fiÌÓËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ¶ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë - ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Ù·¯‡ÙÂÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÎÚÂÌ›. ª›· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÌÔÚÊÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÏËÁ›۷ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ηÈÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔοÏÂÛÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010. ™˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ‰Â Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ì‹ÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÙfiÙ ηı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ı¤Ì· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ηÏÂ›Ù·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÌËÏÔÂȉÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı›, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÏËڈ̋ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·.


ª·ÁÓËÛ›· 14

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ªÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙȘ “ÏËÁ¤˜” ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ıÏÈ‚ÂÚÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ·fi ¯Ô‡ÏÈÁηӘ ÙÔ˘ ¶∞√∫

§ÂËÏ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ... ™ÙȘ 80.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ - “¶ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ” Û ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ·Ú·Ïȷο Ô˘˙ÂÚ›

›ÛÙ¢Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¯Ô‡ÏÈÁηӘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÚÈÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ oÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, Ô˘ - Ì ̛· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË - ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 80.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÂÓÒ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ fiÚıÈÔ ÛÙ· ΢ÏÈΛ·. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÍ·ÁÚÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ- ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ∑ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, Û ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ‚fiÚÂÈ· ÎÂÚΛ‰·. °È· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ÂÙ·ÈÚ›· “√Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ·” Î·È ÔÈ ¶∞∂ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

∞fi Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó - fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È - 300 ÂÚ›Ô˘ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÙ¿ Ôϛ٘ Î·È ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ªÂ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÂÓÓ¤· Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ·. ∞ÎfiÌË, ÔÈ “ʛϷıÏÔÈ” ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÚÔËÏ¿ÎÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ÂÓÒ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È Û ‰‡Ô ÂÚ›ÙÂÚ·. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘ (·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË ÛÂÏ›‰· 2), Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ¤˙ËÛ ÂÊÈ¿ÏÙË fiÙ·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒıËΠ·fi 200 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. °È· Ó· Ûˆı› Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ ӷ ÙÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó Ù· ›‰Ë Ô˘ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ. ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÙÔ˘... ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÛÎËÓÒÓ, fiˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙ¿‰È·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ “fiÏÂÌÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. √È Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· “¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ·-

¤ÙÚ„·Ó ÂÂÈÛfi‰È·” , ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÌÂÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÈÏ¿ÂÈ fï˜ Î·È ÁÈ· “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ¤ÎÙÚÔ·, ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi” . ¶ÂÚ›Ô˘ 6000 ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ “ηÙËÊfiÚÈÛ·Ó” ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÔÌ¿‰Â˜ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·Ú·Ïȷο Ô˘˙ÂÚ›, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô·‰ÒÓ Ô˘ ‹Á·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û Ԣ˙ÂÚ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ 200 ¿ÙÔÌ· η٤ÎÏ˘Û·Ó Ù· ·Ú·Ïȷο Ô˘˙ÂÚ› - ÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· - fiÔ˘ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÏÎÔfiÏ Î·È Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. “ŒÎ·Ó·Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·fi 200 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ·›ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Û¿ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ·fi Ù· ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È Ù· ÎÚ·ÛÈ¿” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞ı·Ó·Ûfi˜. Δ· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ·˘Ù¿ ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ·Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô, fiÔ˘ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û·Ṳ̂ӷ Á˘·ÏÈ¿ Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ¤ÁÈÓ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fiÙ·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÙ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô·‰ÒÓ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηÈ

Λ‰· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ “‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓÔ” ÙÔ›Ô. ™¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. ªÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ Ê˘ÛÔ‡Ó˜, Ù· ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù·, ÛÙȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ʈÏȤ˜. “∞ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÍÂÎfiÏÏËÛ·Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “◊Ù·Ó ÙfiÛË Ë Ì·Ó›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ͯ·Ú‚·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Ù· ¤‰ÂÓ·Ó Ì ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È Ù· ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó Ì ÔÚÌ‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ªÈÏ¿ÓÔ˜. ∞˘ÙÔ„›· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ·fi Ì˯·ÓÈÎfi. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙ· “√Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ·” , ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ -ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘- Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¶∞∂, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· ˙ËÙËı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ.

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·ÏÏ¿... ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û‡ÚÚ·ÍË. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ¯Ô‡ÏÈÁηӘ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ¤‰ÈÓ·Ó Ì¿¯Ë ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ù·Ú·ÍÈÒÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠ۠500 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ¯ËÌÈο, Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‹Ù·Ó, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó, Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ∫¿ÔÈÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Â›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÂÏÈο ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ∞fi ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ·Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ÓÈÁ̤ÓÔÈ ·fi Ù· ηÓÔÁfiÓ· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·Ó Ó·

·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó. ∞ÚÎÂÙÔ› ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ·fi Ù· ¯ËÌÈο. °È· ÓÔÛËÏ›· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÂÙ¿ Ôϛ٘. ŸÏÔÈ ‹Ú·Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ, ÂÎÙfi˜ ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ fi‰È. ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ·ÁÒÓ·˜. ∫·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∂› ‰‡Ô Ë̤Ú˜ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· - Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “√Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ·” Î. Δ¿ÛÔ˜ ªÈÏ¿ÓÔ˜ η٤ÁÚ·Ê ÙȘ ˙ËÌȤ˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. √È “ʛϷıÏÔÈ” Í‹ÏˆÛ·Ó Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1500 ηı›ÛÌ·Ù·, Ë ‚fiÚÂÈ· ÎÂÚ-

ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‚Ú¤ıËΠ۠·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÎÏÔÈfi. ∂Ù¿ ‰ÈÌÔÈڛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fï˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· Û‡ÏÏË„Ë ˘·ÈÙ›ˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È ˙ËÌÈÒÓ. √È ‚¿Ó‰·ÏÔÈ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó, ·›ÏËÛ·Ó, ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. ΔÒÚ· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˙ËÌȤ˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÛÎËÓÒÓ Î·È ·˘Ùfi ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. Œˆ˜ ¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷÙÂı› ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÎÏÔ¤˜ ·fi ·ıfiÓÙ˜. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ∞ı·Ó·ÛÔ‡ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÊÂÚÓ οÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌÈ¿˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ì‹Ó˘Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ì ÂÈϤÔÓ ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·.

“¶fiÏÂÌÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ô˘ Ì‹Î·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Íԉ„·Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÓÙfiÈ· ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ŒÍˆ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù· ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ÂÌÊ·Ó‹˜ ÚԉȿıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û ̛· ÔÏÈÁfiÏÂÙË ¤ÓÙ·ÛË” . ∫·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˜ ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û οı ÙÔ̤· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙ· Á‹‰·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ˙ˆ¤˜ ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì˘·Ïfi ¤¯Ô˘Ó οÙÈ ¿ÏÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜” . ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Î·Ó ϿıÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È fï˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÎÙÚÔ· Î·È ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi” . ∫·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÁÚÔÓıÔÎÔ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ÎϤ‚ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜”.


M·ÁÓËÛ›· 15

TPITH 18 IANOYAPI√À 2011

∫˘Ú›ˆ˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜

ªÂȈ̤ÓË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ™¢√∂ ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È «Ï·‚Ú¿ÎÈ»

ª

ÂȈ̤ÓË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂), Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ΢ڛˆ˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ‰ÂÏÙ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È “Ï·‚Ú¿ÎÈ” . ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È “Ï·‚Ú¿ÎÈ”. ŒÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ™¢√∂ Î·È ÛÙ· Á‹‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›, ·Ó ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÔfiÙÂ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 10%, ·fi 30% ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ “οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û¯Â‰fiÓ Ì·˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ™¢√∂”. ™‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙËÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ·fi‰ÂÈÍË ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ê·Á·Ó ‹ ‹È·Ó”. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Ï›Á˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÌÂȈ̤ÓË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË Î›ÓËÛË, Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ù· ‚Ú¿‰È· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜.∂ϤÁ¯ÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ‰È¿ıÂÛË ÓÔıÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÙÒÓ (ÌfiÌ˜), Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·.√È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È, Â›Ó·È Ë ÌË ‡·ÚÍË ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

¶ÔÈÓ¤˜

π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Â›Û˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ï·¯·ÓÈÎÒÓ-ÎË¢ÙÈÎÒÓ (ıÂÚÌÔ΋È· Î.Ï..), ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ʇϷ͢, ·Ôı‹Î¢Û˘, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÎÚ¤·Ù·, ÎË¢ÙÈο, ÊÚÔ‡Ù· Î.·Ï.), ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ „˘ÎÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ, ÛÊ·Á›·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ·ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÎÚÂ¿ÙˆÓ ÓˆÒÓ Î·È Î·Ù„˘Á̤ӈÓ, ·Û¯·ÏÈÓÒÓ ÂȉÒÓ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÚ¿وÓ, Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÂȉÒÓ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ, ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘ ηÈ

ÂȉÒÓ Î·ÏψÈÛÌÔ‡, ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÔÙÔ‡ ÁÈ· ÂÈÙfiÈ· ηٷӿψÛË, ΢ڛˆ˜ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ‹ Û ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·˘ÍË̤ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙË ÓfiÌÈÌË Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiˆ˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ÙÂψÓÂȷο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ï·ÓÔ‰›Ô˘ ÂÌfiÚÔ˘, ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Î.Ï.∂›Û˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

ªÂ ·˘ÙfiʈÚÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÊfiÚˆÓ ¿Óˆ ·fi 15.000 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÛÙ· ÂÏÂÁÎÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÛÙÔ ™¢√∂. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ÁÈ· ͤÏ˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÓ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È Î¿ıÂÈÚÍË ‰¤Î· ÂÙÒÓ. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: - Ë ÌË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (·ԉ›ÍˆÓ, ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î.Ï.). - Ë ÌË ·fi‰ÔÛË ‹ Ë ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ·fi‰ÔÛË º¶∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 3.000 ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË - Ë ¤Î‰ÔÛË ‹ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ Ë ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ ‹ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Í›·˜. - Ù· ·‰È΋̷ٷ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË - ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂› Ù¿ËÙÔ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, Â›Ó·È Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ηٷ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Â›Ó·È Î·È ÔÈ 120 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ãı˜, ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ

ηıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ·˘Ùfi Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, ηıÒ˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ. “£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘.Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ηٷ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Û·Ê‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜.™ÙËÓ ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Î·È Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡¶¢¢

Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ (·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ¶·È‰Â›·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË). £· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ηıÒ˜ ÚÔۂϤÔ˘Ì Û ηϋ Î·È ÁfiÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ºÒÙÔ˘.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ¶√∂-√Δ∞ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ·fi ÙȘ 08.30 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 12.30, ΋ڢÍÂ Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ 3 Ì.Ì. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 24 ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë-

̤ڷ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Â›Ó·È ÔÈ 120 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ ̘ ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¶¤Ë ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘, “Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡”.

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÛÙȘ 80.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 160.000 ¢ÚÒ. ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (1 Ì.Ì.) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ªÂ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ¶˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ - ¢È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ËÏÈÎȷο fiÚÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, fiˆ˜ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “∂ÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ª·ÓÒÏË ŸıˆÓ·, Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 18.11.2011 ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È „‹ÊÈÛË. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ï‹ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙfiÛÔ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘, ÏËÓ Ï›ÁˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ·”.


ª·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô

¶ˆÏËÙ‹ÚÈ· Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·

 ¤ÓÙ ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÍÂÓÒÓ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Â›ÛËÌ· ˆÏËÙ‹ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ¿ÓÙ· ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÍÂÓԉԯ›·, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó Ë ÎÚ›ÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌË, ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂȉÂÈÓˆı› Î·È Ù· ˆÏËÙ‹ÚÈ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÍÂÓÒÓˆÓ Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÒÏËÛ˘, .¯. ̤ۈ ÌÂÛÈÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¶·Ú’ fiÙÈ ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏËÙËÚ›ˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ë ÎÚ›ÛË, ¤ÌÌÂÛ· ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˆÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞fi Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÍÂÓԉԯ›· Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÍÂÓÒÓ·˜ 420 Ù.Ì. Ì 8 ‰ˆÌ¿ÙÈ· (ÙÈÌ‹ 720.000 ¢ÚÒ), ¤Ó· ÛÙË ªԇʷ, Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· (ÙÈÌ‹ 1,5 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ) Î·È ‰‡Ô ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 23 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ÚÔ˜ 2,5 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ∞Ó Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›, ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi, ηıÒ˜ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ

¶ÔÏϤ˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌÔ‡. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (¶∂¢ª∂¢∂). “ªÂ χË ‚ϤÔ˘Ì ӷ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÂÚÁÔÏ‹Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Î·È ¿Ù˘¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Û¯ÈÛ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Â› Ì‹Ó˜ ̤ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.. π. ΔÛÈÚÓfi‚·˜. ™Â Û‡ÓÔÏÔ ÌfiÓÔ 180 ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÂṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 150.000.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ¶∂¢ª∂¢∂, ÔÈ 110 Â›Ó·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘.

● ∞fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ôԛ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ·Î›ÓËÙ·, Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ™˘ÓÔÏÈο Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ˆÏËÙ‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û 500 ÍÂÓԉԯ›·. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ÍÂÓԉԯ›· ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏÔÈfi” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘

•ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘. “∂ÊfiÛÔÓ Ë ÎÚ›ÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ›, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂȉÂÈÓˆı›. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›·, ÛÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. Δ· ˆÏËÙ‹ÚÈ· Û ÍÂÓԉԯ›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÏϤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·-

Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi. “ŸÏ· ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∞Ï. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ë ÎÚ›ÛË Û‹ÌÂÚ·. “∞Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ¯ˆÚ›˜ ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘ Ù‡¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛÙÚ·‚‹...” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏËÙËÚ›ˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 54 ÎÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “η٤‚·Û ÚÔÏ¿” ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ Ô˘ ı· Î˘Ì·Óı› Ë Î›ÓËÛË ÙÔ 2011 ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ∫Ú‹ÙË, ∞ı‹Ó·, πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ë ª·ÁÓËÛ›· η٤ÁÚ·„ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÙÒÛË ÛÙȘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ 8%, ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ 12% Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ 20%. √È ·Èٛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ Ô‰È΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‚fiÚÂÈ· ¯ÒÚ· ̤ۈ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÂÚ›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘.

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÛÙ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ô˘ ¤Êı·Û ÙÔ 30%.

ΔÔ 2011 ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‰È·Ó›ÌÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ŒÓˆÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË (“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·) ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ı˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ μȤÓÓ˘, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë Î›ÓËÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. “¶¤Ú˘ÛÈ ‹ÚıÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ·˘Í‹ıËηÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ·ÎfiÌË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘.

¶ÔÏϤ˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó

∂ÚÁÔÏ‹Ù˜: ∫¿ı ¤ÚÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·

● ∞fi ÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. Δ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “£∏™∂∞” Ì·Ù·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ¤Ú·... ΔÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ “∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜” (∂™¶∞) ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÈηÓÔÔÈËÙÈο” . “Δ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ·fi Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ, οı ÙfiÛÔ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ, ˆ˜ ÌË ·Ó·Áη›Ô. ∞fi Ù· ÊÈÏfi‰ÔÍ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô-

‰ÔÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ηÈÚfi ÁÈ· Ó· ̷ٷȈıÔ‡Ó. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Î·È ÂÎÙÂÏÂṲ̂ӷ ¤ÚÁ·, ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ·fiÁÓˆÛË ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËηÓ, ›ÙÂ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ ›ÙÂ Â›Ó·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ˘ÏÈÎÒÓ. ™Â ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ‚ϤÔ˘Ì ¤ÚÁ· ÙÂÏ̷و̤ӷ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, Ô ‰ÚfiÌÔ˜

ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜, Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi˜, ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘” . ∫·È Ô Î. ΔÛÈÚÓfi‚·˜ η٤ÏËÍÂ: “√ ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ›Ûڷ͢, ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ̤ÏË Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô, Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, Ô ÂÚÁÔÏËÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È fï˜ ̤ÙÚ· ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. §Â˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ

ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÈfiÙÈ: - ¢ÂÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÔÏÂÌ¿Ù·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë ‰È·ÏÔ΋. - ¢ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. - ¢ÂÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜, ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù˜ Î·È ˘¤ÚÔÁΘ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, Ô˘ ˆÊÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. - ∫¿ÓÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ È‰È·›ÙÂÚ· Û ı¤Ì·Ù· ÚÔıÂÛÌÈÒÓ, ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ, ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î.Ï., ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘.

- ¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. - √È ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·‰fi¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¯ıÚÔ› Î·È ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ‡ÔÙÔÈ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È fi¯È ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¢ÂÓ ÚÔˆı› ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ªËÙÚÒˆÓ ª∂∫ Î·È ª∂∂¶, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. - ¢ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ∞Ó·ıÂÙÔ˘ÛÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ÌÂϤÙ˜. - ¢ÂÓ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ΔÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ - ¢ÂÓ ÚÔˆı› ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ·‡ı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔ ÊÏÔ˘Ú›), Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

°È· ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ™ÈÓ·Ó¿È, Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ì ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ

μÚ·‚‡ÙËΠ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ΔÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ∞Ú¯·›·

“√

·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ™ÈÓ·Ó¿È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ ¤Ó· 19¿ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙ· ∞Ú¯·›· Î·È Ù· ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂Í·›ÚÂÛË ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Î·ÓfiÓ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÛÙ· Ó¤· Î·È ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο, ·ÔÙÂÏ› Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ™ÈÓ·Ó¿È Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÊÔÈÙ¿ ÛÙË °’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ fï˜ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ Ôχ ˘„ËϤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ‹Ù·Ó 19, ÂÓÒ ·ÚfiÌÔÈÔ ‚·ıÌfi ›¯Â Î·È ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο. ™ÙË μ’ Δ¿ÍË ¿ÏÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ‹Ù·Ó 19, ÂÓÒ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ›¯Â ‚·ıÌfi 19 Î·È ÛÙ· ¡¤· ÂÏÏËÓÈο 18. ∞ÏÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹ ÛÙ· ·Ú¯·›· Î·È Ù· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο. ∏ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘ Â›‰ÔÛË Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÏÏÔ‰·‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ‚Ú¿‚¢Û ̷ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û οÔȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ∞ª∂∞, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·,

ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ŒÙÛÈ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ™ÈÓ·Ó¿È ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. “°ÂÓÓ‹ıËη ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·ÏÏ¿ Û ËÏÈΛ· 2,5 ÂÙÒÓ ‹Úı·Ì Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ-

Á¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂‰Ò ÊÔ›ÙËÛ· ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi” Ì·˜ ϤÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο, ÁÈ·Ù› ̤۷ ·fi

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÛÙÒÛˆÓ. °È· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ¤ÓÙ ∞∂π ÔÈ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶¢ 407/80”. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™¢∂¶, ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜. “∂ÓÒ Â›¯·Ì ˘ÔÛÙ› Ì›· ÚÒÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 15%-20% Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‹‰Ë Û˘ÚÚÈÎӈ̤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÂÙÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¤-

ÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞∂π. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰›‰·ÛÎ·Ó 250 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Î·È ÙÔ 2012 Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ fiϘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶¢ 407/80 Û fiÏ· Ù· ∞∂π ηıÒ˜ Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÌËÓÒÓ. º.™.

√ƒ°∞¡ø¡√¡Δ∞π ϤÔÓ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ¶¢ 407/80 ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∞ÈÁ·›Ô˘, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶·ÙÚÒÓ Î·È ∞¶£. √È “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶¢ 407/80” fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ÌË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ 10Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™¢∂¶ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ È-

¢Ò‰Âη ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™¢∂¶ ™Δ√ 10Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™¢∂¶ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰Ò‰Âη ̤ÏË ¢∂¶ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰‡Ô, Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “¢›ÎÙ˘Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ” Î·È Ë ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· π·ÙÚÈ΋˜ Î. ŒÊË ∫·„·Ï¿ÎË (∫›ÓËÛË ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ π·ÙÚÈ΋˜) ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ 33ÌÂÏ‹ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰ÂηÌÂÏ‹ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfi-

ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¶√™¢∂¶ ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ηıÒ˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÎÔ› Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ¶.£. ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘.

Ù· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ·, ÌÔÚ› Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ Î·È ¤¯ˆ ‰È‰·¯ı› ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì ٷ ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘. “°È· ¤Ó·Ó ·ÏÏÔ‰·fi Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ Û οˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο. ¶ÚÔÛˆÈο, ÂÂȉ‹ ÍÂΛÓËÛ· ·fi ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËη ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿, fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. √ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÔ‡Ï˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó Ó¤· ÂÏÏËÓÈο. “√ Ì·ıËÙ‹˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹” . √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ˙‹-

ÙËÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ٷ Ó¤· ÂÏÏËÓÈο ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Â͈ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ϛÁ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ϤÍÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·. ΔÔ Ôχ-Ôχ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Greeklish ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Δ˘ÈÎfi˜, ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. ¡›ÎË ƒËÁ¿ÎË Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÚÔı˘Ì›· ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ë ÂÈÎfiÓ·, ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙ· ·Ú¯·›· Î·È Ó¤· ÂÏÏËÓÈο” ÙfiÓÈÛÂ. √ Ì·ıËÙ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.


M·ÁÓËÛ›· 18

TPITH 18 IANOYAPI√À 2011

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÂÚÁ›·

∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó ·Û‡ÌÊÔÚË ÎÈÓÂ˙È΋ ÚfiÙ·ÛË

™Â ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ‰Ôı› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ∂∫μ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÂÓÒ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À ÂȘ ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ˙ËÙ› Û‚·ÛÌfi Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡. 1876/1990, ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (√ª∂¢) Û fiÏ· Ù· ›‰Ë Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜.∑ËÙ› Â›Û˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ™™∂ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ԢÓ. ∞·ÈÙ› Â›Û˘ ÙËÓ ·‡ÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Û ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

™Â ÂͤÏÈÍË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ¤ÌÔÚÔ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·

™ÙÔ˘˜ 208 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ó· 50% Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. Δ· ·ÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÂٷ͇ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó, ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Û˘ÓÔÏÈο ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 208. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÍÈ Â›Ó·È ‰È¿ÎÔÓÔÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÈÂÚ›˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ ÈÂÚÔÛ‡ÓË ÔÈ Î‡ÚȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Â›Ó·È ‰È¿ÎÔÓÔ˜, ÈÂÚ¤·˜ Î·È Â›ÛÎÔÔ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 208 ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ ÔÈ 170 Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔÈ Î·È ÔÈ 38 ¿Á·ÌÔÈ. ¶Ôχ ˘„ËÏfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ 208 ÔÈ 102 ÎÏËÚÈÎÔ›, ÂÚ›Ô˘ 50% ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂›Û˘ ¿ÏÏÔÈ 59 ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ, 36 ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙË ¢’ ηÙËÁÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ·fiÊÔÈÙÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÓÙÂη ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 58 ÎÏËÚÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ÔÈ ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÈο ¯ÂÈÚÔÙÔӛ˜ ÎÏËÚÈÎÒÓ. ∏ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙ· Ó¤· ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, Û ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. º.™.

È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· ηıÒ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ë ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ù˘¯‹ ÂÈÏÔÁ‹. √È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ Ï¿‰È ÙÔ˘˜ Ì 2,20 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. øÛÙfiÛÔ ·Ó ÙÔ Ï¿‰È Ì›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ Î·È ‰ÂÓ Ô˘ÏËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ¤ÛÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ηٿ 0,80 ¢ÚÒ Î·È ı· ˆÏÂ›Ù·È ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ.ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· ‹Ù·Ó Ë “Ù·ÊfiϷη” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∞ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Û ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ÂӉȷʤÚıËΠӷ ÂÍ¿ÁÂÈ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÛÙËÓ ∫›Ó· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ “Ó·˘¿ÁËÛ”. ΔÒÚ·, Ë ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¤ÍÙÚ· ·Úı¤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜.∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, ÛÙËÓ ∂∞™, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÛfiÙËÙ·˜ 150 ÙfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 2,20 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫›Ó·˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ˚fiÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ÔÓÙÚÈο ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÛÙ· 2 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› fï˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ

™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. Δ¿ÛÔ˜ æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË ‰È·ÙËÚ› ÂÏ›‰Â˜ fiÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, ÙÂÏÈο ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ™Ô˘Ë‰›·. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ οӷÌ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ. √È ›‰ÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË, fï˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï¿‰È ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È ı· ÙÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ˜ 1.40 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¯·ı› Î·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜”, ÙfiÓÈÛÂ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È¿ıÂÛË ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÍÙÚ· ·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Ë ÂÏÈ¿. “∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË, ‰ÈfiÙÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜” ·Ó¤ÊÂÚ Ô

Úfi‰ÚÔ˜ Ô Î. ™·Ófi˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fï˜, ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ Ô-

ÛfiÙËÙ· Ô˘ ˙ËÙ› Ô ¤ÌÔÚÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÙÈÌ‹˜”, ›Â.

™ÙÔ˘˜ 208 ÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÎÏËÚÈÎÔ› ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË

∞¤ÚÚÈ„·Ó ÙÈÌ‹ 2,2 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È

√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ «Ì‹Ó˘Ì·» ‰È·ÊˆÓ›·˜, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ï¤ÂÈ «Ó·È» ÛÙ· ÌÏfiη

¢È¯·ÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ «Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜» ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ “¢È¯·Ṳ̂ÓÔ” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌË Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘fi‚·ıÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. √È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ “ÌÏfiΈӔ ·fi ÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· - Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ ÌfiÓÔ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·ıÒ˜ Ù· ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡.¢. ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ¢. ™·ı‹˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÏÏ¿ Ù· ÔÚÈÛÙÈο Ï¿Ó· ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Â›Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. √È ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¡.¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¶∞™À, Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÔÚÊ‹ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ÛÙ· Τ-

ÓÙÚ· ÙˆÓ fiψÓ. √ Î. ªÔ‡Ù·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. “√È ·ÁÒÓ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ΔÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ™·ı‹˜. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶∞™À ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÈÔ„ËÊ›·.∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¡.¢. ‰È·ÊˆÓ› ·ÎfiÌË Î·È Ì “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜” Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ΔÔ “̤وÔ” ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô‡Ù ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ °È·ÓÓÈ-

ÙÛÒÓ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “Ì‹Ó˘Ì·”. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ Û ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ¶ÚÈÓ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙ· °È·ÓÓÈÛÙ¿ ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙfiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ù˙¤ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ÌÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ¤ÏÂÁ fiÙÈ ‹ıÂÏ”, ÛËÌ›ˆÛ·Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ -ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë -Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ “¿Óˆ ¯¤ÚÈ”. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· “η٤‚ÂÈ” Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰Â‰Ô̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ· ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∑ԇ̠۠¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ·fi Ô‡ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÙÚfiÈη; ªÔÚԇ̠ӷ η٤‚Ô˘Ì Ì ÁÂÓÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ı¤ÏÔ˘Ì ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜”, fiˆ˜ οÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂; ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ Î·È fi¯È ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ηٷÚÚ›ÙÔÓÙ·È”, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


¡π∫∏ μ.

™‹ÌÂÚ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· μ¤Áη Î·È μÂÚÁÒÓË ÛÂÏ. 21

TƒπTH 18 IANOYAƒπ√À 2011

™OY¶EP §I°K

ªÂ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÕÏÏË Ì›· Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛıÂÛ·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ì 4-2 ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË”, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ √∞∫∞, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜. ŒÙÛÈ, ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∏ ∞∂∫ ¤Ê˘Á Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, fiÔ˘ ˘¤Ù·Í 3-0 ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·, ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ, μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô, ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. √ ¶∞√∫ ¤Ú·Û Ì ӛÎË ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì 3-0. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ¯¿ÚË Û ‰‡Ô ÚÔÛˆÈο Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ÔÈ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-0 ÙÔÓ ÕÚË Î·È ‹Ú·Ó ÔχÙÈÌÔ “‰ÈÏfi” ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. √ ΔÛÈÌ¿Ì· ¤‰ˆÛ ÙÔ... ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ “AEL FC Arena”. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ¡¤Ô ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi “¿ÏÌ·” ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ •¿ÓıË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . .4-2 (20’, 28’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, 59’ ∫·Ì·Ú¿, 67’ ™·ÚÌȤÓÙÔ - 21’ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, 54’ ΔÛ›Áη˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . .4-2 (52’, 85’ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, 70’ ÂÓ., 89’ ƒÈ¤Ú· 65’ ÂÓ., 67’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶∞√∫ . . . . . . . . . .0-3 (20’ §›ÓÔ, 42’ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, 87’ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜) §¿ÚÈÛ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . .2-1 (1’ ªÏ¿˙ÂÎ, 81’ ΔÛÈÌ¿Ì· - 37’ μ¤ÏÏÈÔ˜) ∞Ú˘-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .0-2 (19’, 90’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-∞∂∫ . . . . . . . . . . . .0-3 (47’ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, 56’ ªÏ¿ÓÎÔ, 76’ ÂÓ. ™ÎfiÎÔ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . 4-2 (12’ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, 31’, 64’ÂÓ. ™ÈÛ¤, 83’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ - 3’, 43’ÂÓ. ∞ÌÓÙÔ‡Ó) •¿ÓıË-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . .0-1 (32’ ƒÔÌ¿ÓÔ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 18 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . . . . .37-9 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . .30-13 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . .21-17 4. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-17 5. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . .18-18 6. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . .17-22 7. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . . .17-19 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-16 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . .16-18 10. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .15-17 11. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . .21-21 12. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . .16-24 13. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . . .13-18 14. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . .11-20 15. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . .16-28 16. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . .12-23

. . .45 . . .40 . . .30 . . .30 . . .24 . . .24 . . .24 . . .23 . . .22 . . .22 . . .22 . . .20 . . .19 . . .19 . . .16 . . .14

∂¶πÃ∂πƒ∂π ™∏ª∂ƒ∞ √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ√ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ª∞Δ™ ª∂ Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√

¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË

ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ (5 Ì.Ì.) Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “4” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È “‰ÈÏ¿” Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙȘ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‹ÙÙ· Ì 3-0 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Û·ÊÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ú›¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙË ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ∏ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ËÙÙ‹ıËΠ̠4-2 ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ‹Ù·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, ¿ÓÙˆ˜, ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È.∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·Ù˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∏ ∫¤Ú΢ڷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Îfi “‰·›ÌÔÓ·” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ ʤÙÔ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ÙËÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ”, ¿ÓÙˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì›· Ó›ÎË, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜.√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·ÓÙ›·Ï˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997-98. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ Ì 1-0 ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶·¯·ÙÔ˘Ú›‰Ë Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÓÒ ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ¤¯·Û Ì 3-0 ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÙfiÙÂ, ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Ù·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 22/1 17:15 ∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ· 17:15 ¶∞√∫-•¿ÓıË 19:30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∫˘Úȷ΋ 23/1 15:00 ∫·‚¿Ï·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 15:00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 17:15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 17:15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-ÕÚ˘ 19:30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

ªÂ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ΔÈÎ¿Ô ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì‹Ó· Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛÂ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙȘ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙ· ÙÚ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·-

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ 23. 25. 21. 16. 19. 54. 20. 10. 13. 26. 12.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ ª·ÎÚ‹˜ ÷ÌÏ ºÏ·‚›ÓÈÔ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÛÙ¿ÈÓ °È¿ÓÙÛ˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜

¢È·ÈÙËÙ‹˜: £¿ÓÔ˜ (°Ú‚ÂÓÒÓ) μÔËıÔ›: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ (∫·ÛÙÔÚÈ¿˜), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (∫Ô˙¿Ó˘) Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ∫ÔÌ›Ó˘ (£ÂÛÚˆÙ›·˜)

√§Àª¶π∞∫√™ μ. 1. 25. 31. 3. 19. 13. 30. 11. 20. 26. 9.

°È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ™¤ÏÂ˙È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ¡ÙÔÏÂ˙¿È ™·Óηڤ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ∞ÎfiÛÙ· ªfiӯ ª·ÚÙ›Ó ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™. ΔÛÈÒÏ˘

ÙÔ˜ Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ¶∞√∫ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÙÔÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙËÓ 18·‰·, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ΔÈÎ¿Ô (Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ 20 ·›ÎÙ˜). √ √˘Ì›ÓÙ˜ ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ √∞∫∞ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ (19.30). √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¡fi ∞ÎfiÛÙ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ηıÒ˜ Ô πÛ·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ Ô ™¤ÏÂ˙È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. √ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ı· ·›ÍÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, ÂÓÒ ÔÈ ™·Óηڤ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê), ªÚ¤Ûη (‰ÂÍÈ¿), ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ª·ÚÙ›Ó, ™ÔÏ¿ÎË (Ì ÈÔ Èı·Ófi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ) ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ƒfiη, ƒfiη˜, ΔÔÌ¿˜, ∞ÎfiÛÙ·, °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ΔÈοÔ. ™ÙÔ μfiÏÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·-

Îfi˜, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ·ÚfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ËÙÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÛËÎÒÛÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ηı·Úfi·ÈÌÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ª·ÚÙ›Ó Î·È ™ÔÏ¿Î˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ʤÙÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Û˘ÓÔÏÈο. ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. * ™Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜). £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ô Â›Û˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Ô Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ. * √ √º∏ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÛÂÊ. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ √º∏. º¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

∏ ∫¤Ú΢ڷ √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ” ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ™ÙÔÏÙ›‰Ë, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ, ΔÛ›Áη, °È¿ÓÙÛË, ª·ÈÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ÿÌÏ, ¶·Ú·Û΢·˚‰Ë, ª·ÎÚ‹, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∏Ï›·, ∫·Ï·Ù˙‹, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ, ∂ÛÙ¿ÈÓ, °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô, ºÏ¿‚ÈÔ, ª¿Ì·ÏÔ.


20 ∫À¶∂§§√

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ∞∂∫, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (19/01, 21:00) ÛÙÔ √∞∫∞. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· Â›Ó·È Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔËÁËı› (18:00), ÌÂٷ͇ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶∞√∫ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ı· Â›Ó·È Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £¿ÓÔ˜ ·fi Ù· °Ú‚ÂÓ¿ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘.

¢’ ∂£¡π∫∏

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·Ú. “¶ÂÚ›·ÙÔ” ¤Î·ÓÂ Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Ì 3-0, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ Ì›ˆÛ ÛÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. √ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ·ÁÓÔÔ‡Û ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ, fï˜ ÚÔ¯ı¤˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË “ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙ›” Ô ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ Ó›ÎËÛ 3-2 ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË ·fi ηÈÚfi §·Ì›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ “ÛÊ‹Ó·” ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ. ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË-·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤Ù·Í 3-2 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÂÓÒ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·¤Û·Û “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-§·Ì›· . . . . . . . . . . 3-2 ¶ÂÙÚˆÙfi-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . 2-1 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. . . . . 3-0 ƒ. ºÂÚ·›Ô˜-∞fiÏÏˆÓ §·Ú.. . . . . . 3-2 ªÔ˘˙¿ÎÈ-¶‡Ú·ÛÔ˜. . . . . . . . . . . . . 0-0 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . 0-0 §È·ÓÔÎÏ¿‰È-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. . . . . 0-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ.. . . . . . 30-14. . . . 29 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . 19-4. . . . 28 3. ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. . . . . . . 18-8. . . . 25 4. §È·ÓÔÎÏ¿‰È . . . . . . . . . . 17-9. . . . 22 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . 15-13. . . . 18 6. ∞fiÏÏˆÓ §·Ú. . . . . . . 13-12. . . . 18 7. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . 9-9. . . . 16 8. ªÂÙ¤ˆÚ·. . . . . . . . . . . . . 5-8. . . . 16 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˜ . . . . . . . . . 12-23. . . . 14 10. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . 11-12. . . . 14 11. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· . . . . . . . . 7-10. . . . 13 12. ¶ÂÙÚˆÙfi . . . . . . . . . . . 8-15. . . . 12 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ . . . . . 13-17. . . . 11 14. §·Ì›·. . . . . . . . . . . . . . 6-29 . . . . . 5 ™∏ª.: ¶ÂÙÚˆÙfi Î·È ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÂÙÚˆÙfi-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ §·Ì›·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ ªÂÙ¤ˆÚ·-§È·ÓÔÎÏ¿‰È

TƒπΔ∏ 18 IANOYAƒπ√À 2011

ª∂Ãπ

Δπ™

20 º∂μƒ√À∞ƒπ√À √Δ∞¡ £∞ •∂∫∞£∞ƒπ™∂π ∞¡ £∞ ∞¡∞§∞μ√À¡ Δ∏¡ ¶∞∂ ¶∞√∫

∑ËÙÔ‡Ó ·Ú¿Ù·ÛË ÔÈ ÕÚ·‚˜ ¶ ·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √ÓÙ¤È ∞Ï ™·Ì·Ú› ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Â›¯·Ó ÚÔ‚ÏÂÊı›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ Ì ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÚfiıÂÛË Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙËÓ ¶∞∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ “·Ù˙¤ÓÙ·” ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ηıÒ˜ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ¿ÏϘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ∑Ô˘¤Ï·, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÔ‡Ì· Â›Ó·È Ô ∞Ó›˜ ªÔ˘Û·˚ÓÙ›. ™‹ÌÂÚ· Ô ∞Ó›˜ ªÔ˘Û·˚ÓÙ› ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. √ Δ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ

ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, fï˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ Â¤‰Ú·Û·Ó ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Δ˘Ó‹ÛÈÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi. Ãı˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ χÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ÁÏÈÙÒÓÂÈ 150.000 ¢ÚÒ.

∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜: £¤Ïˆ Ó· Ì›ӈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ªÂÙ¿ ÙÔÓ ªÚÔ‡ÓÔ ΔÛÈÚ›ÏÔ Î·È Ô ¤ÙÂ-

ÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ” ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿. “ŸÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ¡ÈÒıˆ Ôχ ¿ÓÂÙ· Î·È fiÌÔÚÊ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ʛϷıÏÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. £¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·›˙ˆ ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË, ̷οÚÈ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫”. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. “◊Ù·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÓˆÚ›-

˙·Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·ÏËÛ ηϿ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ‹Ú·Ì ÙË Ó›ÎË. ¶ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ. ∏ ¤‰Ú·, ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ó· ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó, fï˜, Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ‹Ú·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜”. °È· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙfiÓÈÛÂ: “¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤˙ËÛ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ, ͤڷÌ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È·, ÓÈÒÛ·Ì ٷ ¯ËÌÈο, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â Î·È Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ‰Â ı· ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ù¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο”. √ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË”: “∂ÁÒ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ̛· ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Û‚·ÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÛΤ„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Â›Ó·È Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË Î·È ¤Ó· ¢ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡”.

■ ∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∂ ª∂ 3-2 Δ√À ∞¶√§§ø¡∞ §∞ƒ. ∂¡ø √ ¶Àƒ∞™√™ ∂ª∂π¡∂ ™Δ√ 0-0 ™Δ√ ª√À∑∞∫π

¡›ÎË “Ô͢ÁfiÓÔ” ÁÈ· ƒ‹Á· ÛÈÔ˜ (78’ μÔÁÈ·Ù˙‹˜), ªÏfiÙÛÈη˜ ∞¶√§§ø¡ §.: ª·Á·˙ÈÒÙ˘, ΔÛ¤ÏÈÁη˜, ª·Ï·ÌÒÙ˘, ¶Ôχ˙Ô˜, ™Î¿ÎÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º·ÙÔ‡Ú·˜, ºÔ˘Û›Î·˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ (82’ μÂÓ¤Ù˘), ∫·ÂÙ¿ÓÈ (46’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘)

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ì 14 ‚·ıÌÔ‡˜, fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 3-2. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 0-0 Ì ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜.

ªÔ˘˙¿ÎÈ-¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-0

ƒ‹Á·˜-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. 3-2 ΔË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ƒ‹Á·˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó›ÎËÛÂ Î·È ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 3-2. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 4’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 0-2 Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÙ·Ó ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙÚ›· ÁÎÔÏ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÈÊÓȉ›·Û·Ó ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È ÛÙÔ 2’ Ô °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ï¿Û·Ú ۈÛÙ¿ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ÙÔÓ ™Ê˘Ú‹, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1. ™·Ó ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÛÙÔ 4’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ˘¤ÂÛ·Ó Û ·ÎfiÌË ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ·fi Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ °ÚÔ‡Ó·, Ô º·ÙÔ‡Ú·˜ ¤Ê˘Á ÌfiÓÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÊÙ·Û ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ™Ê˘Ú‹ ÙÔÓ Ó›ÎËÛ Ì ‰ÂÍ› Ï·Û¤, ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 0-2.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ƒ‹Á·˜ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ›ÂÛ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú¿ ÙȘ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ËÁÂÛ›·˜ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ∑·¯·Ú¿ÎË Î·È ª›Î·, ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ, Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 60’ Î·È ÛÙÔ 62’ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Û 1-2. √ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ª›Î·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ª·Á·˙ÈÒÙË.

∞˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È ÛÙÔ 65’ Ô ªfiÛÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi οıÂÙË ÙÔ˘ ∑·¯·Ú¿ÎË ¤Ê˘Á ÌfiÓÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÓÙÚ›ÌÏ·ÚÂ Î·È ÙÔÓ ª·Á·˙ÈÒÙË Ï¿Û·Ú Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›·, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 2-2. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 73’, fiÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-2. √ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜ Ì Ï·Û¤ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 3-2, ̤۷ Û ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ƒ∏°∞™: ™Ê˘Ú‹˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜, ™·ı‹˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °ÚÔ‡Ó·˜ (46’ ∑·¯·Ú¿Î˘), ÷Ù˙‹˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜ (46’ ª›Î·˜), §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, ªfi-

ªÂ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, ·ÔÛÒÓÙ·˜ 0-0 ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, Û’ ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÔÈÔÙÈο ·È¯Ó›‰È. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ΢ӋÁËÛ ÙË Ó›ÎË, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, fï˜ ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂÙÚË̤Ó˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ·È¯ı› ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤·ÈÍÂ Î·È Ë ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰˘ÛÎfiÏ¢ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ª·Û‰¿Ó˘ Ì 2Ë Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È. ª√À∑∞∫π: ∑‹Û˘, ∑·Ú·Ìԇη˜, Ã. ∫Ï··Ó¿Ú·˜, ™›ÌÔ˜, ƒfiÌ·˜, ™ÈÒÌÔ˜, ª¿ÏÏ·˜ (66’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ∫¯·ÁÈ¿˜, ∫·ÓÈÔ‡Ú·˜, ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (73’ ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˜), ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ (22’ Ï.ÙÚ. ∫·Ú·Ì‹ÙÛÔ˜). ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜ (86’ °ÎÈÁÎÈÏ·Û‚›ÏÈ), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (73’ ∫fiÎη˜), °Î¿Áη˜ (87’ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘), ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, ªÔ‡ÙÏ·˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜.


TƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONNX TV 17.00 ∫¤Ú΢ڷ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) NOVASPORTS 2 22.55 ™Â‚›ÏÏË-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜) EUROSPORT 15.00 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·-ª·¯Ú¤ÈÓ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∞Û›·˜) EUROSPORT 2 21.00 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-¡›ÌÔ˘ÚÁÎ -∑(EuroCup) ™¶√ƒ+ 14.50 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-§¤ÛÙÂÚ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∞ÁÁÏ›·˜)

¢π∞πΔ∏™π∞

“§¿‰È” Ô ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∞ Ï¿ıË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Δ¿ÛÔ˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ¤Ú·Û·Ó... ··Ú·Ù‹ÚËÙ· ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹, Î. ΔÛ·¯ÂÈÏ›‰Ë, ηıÒ˜ Ë ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. ∫È fï˜ ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·Úfi ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛËÌ·Û›·... √ °È¿¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (¶¿ÌÏÔ §›Ì· ÛÙÔÓ ªÂÙ›Ó) ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ∫¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ∞∂∫ (¶Ô˘Ï›‰Ô Û °È¿¯ÈÙ˜) ‰ÈÓfiÙ·Ó Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï... øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ë ∫∂¢ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡-∫·‚¿Ï·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ ª‹ÙÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ¡·ı·Ó·‹Ï ÷ڷϷÌ›‰Ë. ∫·È Ù· ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ (¤Ó· Î·È ¤Ó·) Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡∫·‚¿Ï·˜, ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ï‡‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ª‹ÙÛÈÔ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ Ì ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ “„˘Á›Ԕ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √ ∏ÂÈÚÒÙ˘ Ú¤ÊÂÚÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ηΤ˜ ‰È·ÈÙËۛ˜ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹, ÚÒÙË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ›ıÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı›. ÷ÌËÏfi ‚·ıÌfi ¤Ï·‚Â Î·È Ô ¡·ı·Ó·‹Ï ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ª·˙·Ú¿ÎË. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ıˆÚ› ˆ˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ∫·‚·ÏÈÒÙ˘ Ú¤ÊÂÚÈ Ù· ¤Î·Ó ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ. μϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¿Ï· ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Û¤ÓÙÚ·. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ Ô ‚’ ‚ÔËıfi˜, °ÂˆÚÁ·Ú¿ÎÔ˜ (Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÛËΈ̤ÓË ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ ÛÙË Ê¿ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ΔfiÙÂ Ô Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È... ‰›ÓÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ. “Œ¯·Û˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô” , ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ª·˙·Ú¿Î˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ·... ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·fi Û‹ÌÂÚ·ΔÚ›ÙË Î·È ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·È Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÂÛÙ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·, Ù· fiÛ· ÂÈˆıÔ‡Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù· Û‹Ì·Ù· Ù˘ ºπº∞ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ 2011.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ™∂ªπ¡∞ƒπ√ ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ºfiÚÔ˘Ì. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÙȘ 28/1 ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√, ∫‡ÚÔ˘ μ·Û¿Ú·, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ∫.™Ù·ÌÓ¿˜, ÂÓÒ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜.

21

™∏ª∂ƒ∞ ¶π£∞¡√Δ∞Δ∞ £∞ ∞¶√º∞™π™Δ∂π ∞¡ £∞ ∞¶√∫Δ∏£√À¡ μ∂°∫∞ ∫∞π μ∂ƒ°ø¡∏™ ∞¶√ Δ∏ ¡π∫∏

∏̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜ ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ô ∞ÁÎÔ˘ÈÓ¿ÏÓÙÔ μ¤Áη Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ μÂÚÁÒÓ˘. ∂›Û˘ ›Ûˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÙ›Ô˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∞Ó ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·›ÎÙ˜, ÙfiÙ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÁÁ·ÚË, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·ÌÊ›‚ÔÏË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .

ÎÔÈ” ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ã·Ù˙ËÌËÓ¿˜, ƒ›˙Ô˜, Δ·Î›‰Ë˜ Î·È ™Ô˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ...¯Ú›ÛÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™‹ÌÂÚ· Ë ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Ù‡¯Ë ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÎÔ˘ÈÓ¿ÏÓÙÔ μ¤Áη Î·È ∞ϤͷӉÚÔ μÂÚÁÒÓË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ï¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÊÔÚ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. øÛÙfiÛÔ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ‰ÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· ̤ڷ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹

∞‡ÚÈÔ Ì ∞ÂÙfi

·fiÊ·ÛË Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Ô ∫·ÛÙÔÚÈ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” , ÙfiÙÂ Ô ∞ÁÎÔ˘ÈÓ¿ÏÓÙÔ μ¤Áη ı· ·ÔÎÙËı›. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ Î·È ¢È·Ì¿ÓÙ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ μÂÚÁÒÓË, Ë ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Î·È ‚ϤÂÈ ÙË ¡›ÎË Û·Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· Ï˘ı› Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

√ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ·Ó Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ô μÂÚÁÒÓ˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ¡›ÎË. ™‹ÌÂÚ· Èı·Ófiٷٷ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂͤÏÈÍË Î·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫ÈÙ›Ô˘. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰fiıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂Λ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔÓ ‰ÂÈ. √ ∫ÈÙ›Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ “·ÁοıÈ” ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ï‚·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ı· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ͤÓÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙË ¡›ÎË, ηıÒ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÈÛÙ‡ÂÈ Ôχ ÛÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘. ∞Ó ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙfiÙ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢-

º˘ÛÈο ÛÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ·ÌÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ...·̷ ÈÒÛˆÓ. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ı‡Ì· ¤ÂÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ›ˆÛË, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ “Ì¿¯Ë” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Ë È‰¤· Ó· Ó·˘Ïˆı› ÙÛ¿ÚÙÂÚ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ì¤Ûˆ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·’ fiÔ˘ ı· ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ˘fiıÂÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÏfiÁˆ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ.

■ °π∞ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ Δø¡ ª¶√Àª™√¡°∫, ∑𧪶∂ƒΔ√ ∫∞π ¡π¡∏ ™Δ√ ¶∞πáπ¢π ∫À¶∂§§√À ª∂ ∞∂∫

∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¶∞√ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ™ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· Î·È ™ˆÙ‹ÚË ¡›ÓË ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ √∞∫∞ (21:00). √ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂÓ ¯ı˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. √ ¡›Ó˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‹‰Ë ηχÙÂÚ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó - Û ÚÒÙË Ê¿ÛË -ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ù¯ÓÈÎfi. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi - ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∫‡ÂÏÏÔ - Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜.

™ÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· °Î¤Ú· ™ÂÓ¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· οÓÔ˘Ó Ïfi-

ÁÔ ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∑fiÏÙ·Ó °Î¤Ú·. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “People” ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ °Î¤Ú· ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ Î·È ÛÙËÓ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ °Î¤Ú· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ·ÎfiÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÙËÓ ºÔ‡Ï·Ì ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË. * √ ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÏfiÁˆ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î›ÙÚÈÓˆÓ Î·ÚÙÒÓ, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

∑ËÙÂ›Ù·È Úfi‰ÚÔ˜ ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ... ÛÔÊfiÙÂÚÔ Î·Ó¤Ó·Ó, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠη̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ¶ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ¯ËÚÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢™ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÚfiÛˆ· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·-

¿ÓÙËÛ·Ó ·ÚÓËÙÈο. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ¤ÎÏËÍË, Ë ¶∞∂ ı· ÔÚ¢Ù› ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη ÛÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ (ˆ˜ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ‹ Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Ù›ÙÏÔ), ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¢¿‚·ÚË. √ Δ˙fiÓÈ μÂÎÚ‹˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ¶∞∂ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ȉÈfiÙËÙ˜ Ù‡Ô˘ ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘.

“Δ˘Èο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂ÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÙˆÓ ·ÍȈ̿وÓ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÁÂÈ Î·È Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·ÎfiÌ· Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‰ÚÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ Ë ÔÌ¿‰·. ŸÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ οÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ‰›Óˆ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ Û ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. ∞fi ÙËÓ Ì›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÔ‰· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÒÛÂȘ ¤Ó· ÚÈÌ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÁÈ· οÙÈ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Ù˘Èο Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ó· οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ΔfiÛÔ Î·ÈÚfi ‹ÌÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹Ûˆ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË. √ Î. °fiÓÙÈη˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¿Ì ÛÙË Ï‡ÛË ·˘Ù‹. √ Î. ¢¿‚·Ú˘ Â›Û˘. ∂›¯Â ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÌϷΛ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ªÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ ÂÁÒ”.


22

TƒπTH 18 IANOYAƒπ√À 2011

Δ

√ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›, Ô Î·ÈÚfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi˜. ∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, ˘„ËÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ¢Âο‰Â˜ ÁÔÓ›˜, ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ‹Ú·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÙËÊfiÚÈÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· T˘ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiE§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY Ï˘ Ì·˜. ∫È fï˜, ·fi ÎÂÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ. √È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ ‹Ù·Ó ηÙÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·fi Ó·ÚÔ‡˜ 20-30 ÂÙÒÓ, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ·ÛÚfiÌ·˘Ú·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ...ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ì·Ó¿‰Â˜ ·ÈÎÙÒÓ ÎÈ fiÔÈÔÓ, ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ‚ˆÌÔÏÔ¯›· ÙÔ˘˜, ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ...ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜.. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÏÔÈfiÓ Ó·ÚÔ› ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ú‹Ì·Í·Ó ¤Ó·- ‰˘Ô ÂÚ›ÙÂÚ· Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ...ÌÔ˘Î¿ÚÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. Δ· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ...¿ÏÂÙ· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ‚¤‚·È·, Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ› ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÚÔÓıÔÎÔ‹ıËηÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿ËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηı›ÛÌ·Ù· ¤Û·Û·Ó, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, Ô ÙÚfiÌÔ˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿Û·ÚÙÔÈ ·ÓÙÔ‡. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔÈ. À‹Ú¯·Ó Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÁÈ›˜ ʛϷıÏÔÈ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜, Ô˘ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. ŒÏ· fï˜ Ô˘ ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ “ÛÎfiÙˆÛ·Ó” ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ... ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ›¯·Ó ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.

ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “ÂÊÈ¿ÏÙË”

∫·È ̤۷ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηًÁÁÂÈÏ “ÙËÓ ·ÚfiÎÏËÙË Â›ıÂÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘” ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È “ÁÈ· ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¢·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο”. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ (Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È fiψÓ) ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ì οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ ...ÂÚ›ÛÙ·ÛË, fiÔ˘ Ë ‚›· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘..

ÕÚ·; ÕÚ· ÙÔ Î·Îfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó Î·È Í¤ÚÔ˘Ó, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó (fiÛ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¯·›ÚÔÓÙ·È) ·˘Ù¿ Ù· “¿ÚÚˆÛÙ·” ¿ÙÔÌ·, ·ÏÏ¿ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È Î¿Ï˘„Ë Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›·, ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Î·È ÙÔ ‰È·ÊÂÓÙÂ‡Ô˘Ó ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜.

¡·È, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÓÈÍ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ∞ÏÏ¿, ˆ˜ ¤Ú·Û·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ·ÏÎÔfiÏ Ô˘ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ , fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηÓÔÁfiÓ· Î·È ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÔÙÚfiÓ˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô; ¶ˆ˜ ¤Ú·Û·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ “οÊÚˆÓ” ÛÙÔ Á‹‰Ô; ŒÁÈÓ ¿Ú·Á ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ “ÊÈÏ¿ıψӔ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÈÓ ·˘ÙÔ› ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô; ¶ÚÈÓ Î·Ó ÌÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ; ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ó·¿ÓÙËÙ·. ∫·ÈÚfi˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ·Ï¿ ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ Î·È ÎÔ‡ÊȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ¡· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÙ¤ Ú¿ÍË. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÈ̈ڛ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÁÎÏË̷ٛ˜” ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi Ù‡¯Ë Î·È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·. √ ·ÁÒÓ·˜ ¤Ú·Û Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î·È ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤·Ì·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¿ÏψÛÙÂ, ÛÎÔ‡È˙·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÙÚ¯·Ó Î·È fiÏÔÈ, ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜. ∫·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Îڛ̷. √ μfiÏÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. °ÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∫È Â›Ó·È Îڛ̷, ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “ÂÊÈ¿ÏÙË”, ÁÈ· ¯¿ÚË Ï›ÁˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÓÂÁÎ¤Ê·ÏˆÓ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË ‚˘ı›˙Ô˘Ó ÛÙË ‚›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. papathanasiou@e-thessalia.gr

Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À

∂ÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÁÎÔÏÙ˙‹˜ Δƒπ∞ ·È¯Ó›‰È· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· Ù¤ÚÌ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∂ÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰Âο‰Â˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÁÎÔÏ Ì ٛÔÙ·. ∏ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔ‡ ÛÎfiÚÂÚ, ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿.

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ¶√π√™ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ; ª· Ê˘ÛÈο Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ªÂ ÙÔ “ηÏË̤ڷ” Ô Ó·Úfi˜ ΢ÓËÁfi˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜”, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ›¯Â Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. √ÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ó·Úfi ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜ ÙÔ “ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜”, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜.

Δ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ¶√π∞ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi; 1. ∏ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÈÙÛÈÚÈο‰ˆÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ª·ÚÈÓ¿ÁË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ Î·È ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‰›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. º˘ÛÈο, ÛÙ· ıÂÙÈο Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÙfiÛÔ Ô ¡√μ∞, fiÛÔ Î·È Ô √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó.

Δ

√¡ ÚÒÙÔ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “8” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ “¿ÚÂÈ ·fi οو” Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ...‰Â›ÍÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

2. ∏ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛˆÙËÚ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â› Ù˘ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 3-2, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Ì 2-0 ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. 3. ∏ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ¿ÓÂÙË Ó›ÎË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”, ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÔÈ Ó·ڤ˜ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó. 4. ∏ ÔϤıÚÈ· ‹ÙÙ· Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· μԇϷ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ªÈ· ‹ÙÙ· Â› ÂÓfi˜ ÈÛfi‚·ıÌÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, Ô˘ ‚‡ıÈÛ ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ϤÔÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÙËÓ ·Ô¯‹ Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. Δ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, “Ó›ÁÔ˘Ó” ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi. ∫È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Îڛ̷.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¢À√ ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ΛÓËÛ˘ Î. ∑¿ÎÔ˜ ™·¯›Ó˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÎÔχÌ-

‚ËÛ˘, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ.

™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ; ∏Δ∞¡ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi...¶ÔÈÔ; √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Î. °ÈÒÚÁÔ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ...ÌԇηÚ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ηÌ›Ó·, ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ê·›ÚÂÛ ÙËÓ Î¿Ûη ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™Ù˘ÏÈ¿‰Ë, Ô˘ ÂÚȤÁÚ·Ê ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡-∫·‚¿Ï·˜ Û ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ NOVA. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ‚¤‚·È· ‰È·ÎfiËÎÂ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Ì ¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ. ™Â ÙÈ ¿Ú·Á ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â›ÏÂÎÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¯Ô‡ÏÈÁηÓ; ªÂÙ¿ ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á „¿¯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ٷ ·›ÙÈ· Ô˘ Ë ‚›· Î·È Ô ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì¤Ú˜ Ï·ÌÚ‹˜ ‰fiÍ·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ...

Œ‚ÚÂÍ ÁÎÔÏ ™Δπ™ 17 ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ì·ÈÓ·Ó ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó 1,99. ™ÙË 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ fï˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 30 Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ·ÁÒÓ˜. ΔfiÛ· ÁÎÔÏ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΠ›¯·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (31 Ù¤ÚÌ·Ù·).º¤ÙÔ˜, ÙÔ ÚÂÎfiÚ Ô˘ ...Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó Ù· 21 ÁÎÔÏ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... papathanasiou@e-thessalia.gr


TƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒI√À 2011

23

¶√¢√™º∞πƒπ∫√™ (;) ∞°ø¡∞™ ª∂Δ∞•À √§Àª¶π∞∫√À μ√§√À ∫∞π ¶∞√∫

¶ÚÔÂfiÚÙÈ· Î·È ÌÂıÂfiÚÙÈ· ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹...

Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ú·ÛÂ! ◊, Ì‹ˆ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ·ÏÏ¿ fiÏÂÌÔ˜ Ì ı‡Ì·Ù· Î·È ı‡Ù˜, Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È ‰¿ÎÚ˘·, Ì Û·Ṳ̂ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· “ª·Ï·Ì·Ù›Ó·˜” Î·È ‚Ú‡Û˜, Ì ·ÓÔÈÁ̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ·, Ì ·ÔÓȯÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÚ·˘Á¤˜, Ì ÏÂËÏ·ÙË̤ӷ ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Ì·Á·˙¿ÎÈ· ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿ÚˉˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÌÂ... ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ú¿Ì·Ù· Î·È ı¿Ì·Ù· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ηϿ, ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌ·. ŒÁÈÓ·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ· ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ˘¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÌÔ˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÁÒ Ù· ηٿϷ‚·. ∂›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÂÓfi˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘-Ô·‰Ô‡ ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ô˘ Û˘¯Ó¿˙ÂÈ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· Á‹‰·, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·Ù¿ “·ÓÙÈ¿ÏÔ˘” Ô·‰Ô‡ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ì οÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ê›Ï·ıÏÔ...

√ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ £· È¿Ûˆ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙÔ˘ “‰Ú¿Ì·ÙÔ˜”, ۯ‰fiÓ, ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÙȘ οÌÂÚ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û fiÏË Ë Ê›Ï·ıÏË ∂ÏÏ¿‰·. £· ÛÙ·ıÒ, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÔηÏ› ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ (ÙË ÌÂÚ›‰· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ٷ ÂÂÈÛfi‰È·) “ÎÔÚ›Ù˜” Î·È “ˆ˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ›Ù˜”... ¢ÂÓ ı· Û˘ÌʈӋۈ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·ÚÈ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Â. ∞˘ÙÔ› ÔÈ “¿ÓıÚˆÔÈ”, ÔÈ Ï›ÁÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÚ›Ù˜. ◊, Ì¿ÏÏÔÓ, Â›Ó·È Î·È ÎÔÚ›Ù˜! ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ·Ï‹Ù˜, Â›Ó·È Î·È Ï¤Ú˜, Â›Ó·È Î·È ˘¿ÓıÚˆÔÈ, Â›Ó·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· “ÎÔÛÌËÙÈο” Â›ıÂÙ·! ŸÚÂÍË Ó·’ ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ÌÔÚÒ Ó· Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· Áڿʈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË! ∞˘Ù¿, ÏÔÈfiÓ, Ù· ·Ô‚Ú¿ÛÌ·Ù· (Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¶∞√∫Ù˙‹‰ÈÎË ·Ù¤ÓÙ· Î·È ÂʇÚÂÛË, ·ÏÏ¿ ÂÚÈı¿ÏÔÓÙ·È ·fi fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙȘ ¶∞∂), ÚÒÙÔÈ ·’ fiÏÔ˘˜, ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÔÙÈÎfi Ì·˜ ‰›Ô, ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ μfiÏÔ... ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi οÔÈÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, Ô˘ Ô˘Ï¿Ó fi„ÈÌË “√Ï˘ÌÈ·ÎÔÊÚÔÛ‡ÓË”, fiÙÈ “fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Ó·È”... ∫·È ͤÚÂÙÂ, ÁÈ·Ù› ·ÚÈ ª¤Ô ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì ԇÙ ÂÌ›˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÏËÙ‹ÚÈÔ˘˜; °È·Ù› ·˘ÙÔ› ÔÈ “¿ÓıÚˆÔÈ”¤Ú·Ó ÙˆÓ fiÛˆÓ ¿ÏψÓ- ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘, Ì ۯ‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·, Ó· ·›ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÊÈÏ¿ıψÓ, ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ªÂ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (Û.Û. Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÂÙ‡¯ıË, ı· Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ). ∫È ÂÛ›˜, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û·˜, ͤÚÂÙ Ôχ ηϿ Ù› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “ηٷÛÙÚÔÊ‹” Â›Ó·È ·˘Ùfi! °È· ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ˙ÂÈ -·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ·... ∫·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∞˘ÙÔ›, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ‰‹ıÂÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ “Ô·‰Ô›”, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ··ÍÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÚÒÛÔ˘Ó, ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¶∞√∫...

¶‹Á·Ó ·Ú·Ï›·! ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈΤʷÏÔ˘, ·˘ÙÔ› ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˆ˜ 90ÏÂÙË Î·È ÌfiÓÔ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Î·Ï‹˜ (‹ η΋˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·) „˘¯È΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ·... ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ô·‰Ô›, ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∂›¯·Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÈÔ˘Ó ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›·... ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤Û·Û·Ó, ‰ÂÓ ¤Î·„·Ó, ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛ·Ó (ÂÓÙ¿ÍÂÈ, οÔÈ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ ÌÈ·˜ ¶∞√∫Ù˙‹‰È΢ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘) Î·È ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ! ¢È·ÛΤ‰·˙·Ó, ÏÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó... ∫È fiÔÈÔ˜ ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‚ÚÂı› ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ì Â·ÏËı‡ÛÂÈ... ∂ÈηÏÔ‡Ì·È ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÓˆÛÙÔ‡ μÔÏÈÒÙË Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, Ô˘ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ¤ÙÚˆÁ·Ó Û Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, fiÔ˘ ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ï·ÙÚ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜... “·ÓıÚˆÔÊ¿ÁÔ˘˜”!!!

√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¶∞√∫ μfiÏÔ˘ √È μÔÏÈÒÙ˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi (Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ÁÓÒÛ˘), ÒÛÙÂ Ë Ì·˙È΋ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙȘ fiÌÔÚ˜ fiÏÂȘ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ... ∏ ¤ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË Û ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜ ·fi ÙË Ã·ÏΛ‰·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ¡¤· ªË¯·ÓÈÒÓ· (·˘Ù¿ ͤÚÂÙÂ, ÛÙÔ Ô·‰ÈÎfi ΛÓËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·)... Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÁÓÔÈ· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫È ÂÓÒ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ οÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·˘Ù¤˜ -ηÙfiÈÓ ˆÚ›ÌÔ˘ ÛΤ„˘- ·Ó·‚Ï‹ıËηÓ. ∫È ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË) fiÏÔ ¤Ï͢ Î·È Ì¿˙ˆÍ˘ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘, Èı·Ófiٷٷ, Ó· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÊıÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔÏËÙÈο ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó Ù· ÁÚ·Ê›·, ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·’ fiÏ· ›̷ÛÙ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ·Á·ԇ̠ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÎÈ ·˘Ùfi, ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ˆ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó post game “οÊÚÔ” Ó· ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ. ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “ÙÚÈ‚‹˜” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹... ∂›¯·Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ì¤ÏÂÈ· Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ”, ·Ó ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ÛÙËÓ fiÏË, Ô˘ ı· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ·fi ’‰ˆ ÎÈ ·fi ’ÎÂÈ... ¢ÂÓ Ì·˜ ¤Ï·‚·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘-

fi„Ë Î·È ÛÎfiÚÈ· ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· Ô·‰ÒÓ ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÈ˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÔÙ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜... ∫È ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ “ÌÂÁ¿ÏË” ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Ì›˜ ÙÔ Í¤Ú·Ì fiÙÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜. ŒÚÂ ӷ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ...

∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏËÛ·Ó, ¿Óˆ οو, ÔÌ·Ï¿! ◊Úı·Ó, fï˜, ÂΛӘ ÔÈ ‰‡Ô Ú›„ÂȘ ¯ËÌÈÎÒÓ -ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜- Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ‹Ú ʈÙÈ¿, ‹ÚÂ Î·È Î·Ófi! ∏ ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ·ÔÚ›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ¶ÔÈÔ˜ “ʈÛÙ‹Ú·˜” ۯ‰›·ÛÂ Î·È ·Ú¿ÙËÛ -ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·- ‰‡Ô ‰ÈÌÔÈڛ˜ ª∞Δ, ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜, ηٷÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ì·ÈÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ô˘, ÌfiÏȘ, ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ì ٷ ψÊÔÚ›· ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË; ∫·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ηٿ ÎfiÚÔÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ Û ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ó¿ÏÈ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ (ÂÁÒ, Â‰Ò ÁÂÏ¿ˆ)! ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫), Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÔÙÂÏ› “ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó›”. °È· Ó· ·Ì˘ÓıÔ‡Ó Ù· ª∞Δ ¤ÚÈÍ·Ó Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, Ó›ÁËÎÂ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ¯ËÌÈÎfi, ÓÈÁ‹Î·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ›¯·Ì ÌÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ‚Á‹Î·Ó ¤Íˆ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ (Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜) ÁÈ· Ó· “‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ “·‰ÂÏÊÔ‡˜” ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ª∞Δ, ‹Úı·Ó ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ ÎÈ ¤ÁÈÓ Ù˘ ...∫ÔÚ¤·˜! £· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È, Ó· ·Ì‡ÓÂÙ·È Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¯ËÌÈο Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·... ∞˘Ùfi, fï˜, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏÂÏÔÁÈṲ̂ӷ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ “¿Ì·¯Ô ÏËı˘ÛÌfi”. ŒÎ·Ó·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ı· Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È ı· Û˘ÌʈӋۈ Û’ ·˘Ùfi. ŒÚÂÂ, fï˜, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ÙfiÛÔ, Ì· ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿, ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ Ï›ÁÔÈ ª∞Δ·Ù˙‹‰Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ϿıÔ˜ ÙfiÔ ÙË Ï¿ıÔ˜ ÒÚ·, ‰ÂÓ ÊÙ·›-

Ì fï˜ ÎÈ ÂÌ›˜, ÔÈ ·fi ̤۷, Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ó‡ÛÔ˘ÌÂ! ¢ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ì·˜ ›¯·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÈÎÚ¿ ·ÔοÎÈ·, ›¯·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜, ›¯·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ -Û ËÏÈΛ·- ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ¿ÚÔÓ¿ÚÔÓ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ (·˘Ùfi ı· ÛÔοÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ˘‹Ú¯·Ó ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊ· Ù¤Ú·Ù·, Ô˘ ‰È„Ô‡Û·Ó ÁÈ· ·›Ì·...). ∞ÓÂÍ‹ÁËÙË Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ Ê¿ÓËΠӷ ÌËÓ ÂÚ›ÌÂÓ ٤ÙÔÈÔ fiÁÎÔ ÊÈÏ¿ıψÓ. ◊Ù·Ó fï˜ ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 5 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∂ÁÒ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·! ∫È ·˘ÙÔ› ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÎÈ ¤ÚÂ ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο! ¢ÈfiÙÈ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÚÔÏ·Ì‚¿Óˆ! À°.1: ΔÔ ·ÓÙÂıÓÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ”, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫∞¶, ·ÔÙÂÏ› ·ÈÙ›· ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÂÓfi˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ οÊÚÔ˘˜ ¶∞√∫Ù˙‹‰Â˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â·›ÓÂÛ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÈ ª¤Ô, ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ Ô·‰Ô‡˜! À°. 2: ∞Ï‹ıÂÈ·, ÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÛÈÙ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘; À°.3: ∏ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Î·È Ë ÎÔ·‰ÔÔ›ËÛË Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi. À°.4: ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ fi„ÈÌÔ˘˜ “√Ï˘ÌÈ·ÎfiÊÚˆÓ˜”! ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ “√Ï˘ÌȷοÚ˜”, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ‰ËÌÔÛÈÔÏfiÁÔ˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, Ô˘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈÔ‡Ó Û ¯Ú‹Ì·, ‰fiÍ· Î·È ‰ËÌfiÛȘ ı¤ÛÂȘ! 줂·È·, fiϘ ÔÈ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ οı ÔÌ¿‰·˜! À°.5: ¶Úfi‰Ú ∑·ÁÔÚ¿ÎË... ∞Ó ÛÔ˘ ÙË “ÛÙ‹Û·Ó”, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶∞√, ÂÛ‡ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ¿ÚÂȘ ¯·Ì¿ÚÈ Î·È Ó· Ú¿ÍÂȘ Ù· ‰¤ÔÓÙ·! À°.6: ™ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ-

ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ Î¿ÊÚÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ù˘ ∞∂∫, ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔ˘ “ıÚ‡ÏÔ˘”, ÙÔ˘ “‚¿˙ÂÏÔ˘”, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °. μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË (ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘), Ô˘ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¶∞√-∫·‚¿Ï·˜, ÂÂȉ‹ -¿ÎÔ˘ÛÔÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ- ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ... ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÌfiÓÔ Î·Îfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÌÔÈÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™˘ÌʈÓÒ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘, ÂÚ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ô·‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÙ οÙÈ; ◊ÌÔ˘Ó ÓÈfi˜ Î·È Á¤Ú·Û·! §‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. μÔ‡ÏËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ; À°.7: ÕÊËÛ· Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ıˆÚÒ Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÛΤ„˘ ÌÔ˘! ΔÔ ·Ó·Ê¤Úˆ, ·Ó Î·È ÙÔ ıˆÚÒ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ·ÏÏ¿ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Îϛ̷ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤ÚÈÍ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. Ÿˆ˜ Ù· ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫. Ÿˆ˜ Ù· ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ¶∞√∫Ù˙‹‰ˆÓ. Ÿˆ˜ Ù· ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î·È Î¿ı ˘ÁÈ‹˜ ʛϷıÏÔ˜! ∑ËÙÒ, ÚÔÛˆÈο, Û˘ÁÓÒÌË ·fi fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, Ô˘ ÔÈ Ô·‰Ô› Ì¿˜ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó, ¤‚ÚÈÛ·Ó, ¤‰ÂÈÚ·Ó Î·È ¤ÎÏ„·Ó... ∞˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¿Û¯ËÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫È ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·˜ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÎÈ ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ηٿ ̤ÚÔ˜ Ù· ηÎfiÁÔ˘ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·! ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ, fï˜, ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì πÊÈÁ¤ÓÂȘ ÛÙ· Û¯¤‰È· ηÓÂÓfi˜! ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù›, ÂÌ›˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫ (·˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ, please) ¤¯Ô˘Ì ηı·Ú‹ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜. ∫¿Ó·Ì fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·Û¯‹ÌȘ!!! ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË ËÌ›Ó... ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶··‰‹ÌÔ˜


24

TƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

FOOTBALL LEAGUE

™ÙÔ + 7 Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· √‡ÙÂ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-0 ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ·fi Ù· ΔڛηϷ. √ ∫ÒÙÛÈÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 7’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÂÓÒ Ô ª·Î·ÁÈfiÎÔ Ì ÛÔ˘Ù ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0 ÛÙÔ 56’. ∂›Û˘ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 1-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League: ΔڛηϷ-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . .2-0 (49’ ΔÂÏΛÓÛÎÈ, 84’ ∫fiÚÌÔ˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 1-0 (32’ √˘ÚfiÛ‚ÈÙ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . .2-1 (13’ ¶ÂÚ¤ÈÚ· ÎÂÊ, 83’ º·ÚÈÓfiÏ· - 70’ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜) πˆÓÈÎfi˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . .2-1 (26’ Õς˜, 55’ ¡Ù º·Ú›· 84’ ΔÛÈÏÈÁΛÚ˘) √º∏- μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . .2-0 (61’ ÂÓ. ∞ÁÚ›Ù˘, 93’ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . .1-1 (18’ ∞ÁÎÈÚ›Ì· 51’ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜) ∫·ÏÏÈı¤·-¢fiÍ· ¢Ú. . . . . .0-1 (90’ ªÔÛ¯¿Î˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .1-0 (42’ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . . . . . . .0-2 (7’ ∫ÒÙÛÈÔ˜, 56’ ª·Î·ÁÈfiÎÔ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 18 ·ÁÒÓ˜)

1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . .27-4 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . .21-12 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . .21-13 4. √º∏ . . . . . . . . . .20-11 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . .22-18 6. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . .25-18 7. ΔڛηϷ . . . . . . . .18-14 8. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . .24-20 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . .14-22 10. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . .13-20 11. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . .16-22 12. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . .17-18 13. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . .22-24 14. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . .19-21 15. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . .17-23 16. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . .14-20 17. ∞Ó. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . .11-26 18. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . .10-25

.45 .38 .35 .33 .30 .28 .27 .23 .23 .21 .21 .21 .21 .20 .20 .18 . .14 .10

§πμ∂ƒ¶√À§

∫ÔÓÙ¿ Û ™Ô˘¿Ú˜ ∏ §›‚ÂÚÔ˘Ï Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ §Ô˘›˜ ™Ô˘¿Ú˜. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÕÁÈ·Í, Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ‰È¿ÛËÌË ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. øÛÙfiÛÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ “∞›·ÓÙ·” , ÌÔÚ› Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∞ ¡∂Δ∂™ ∂¶πΔÀÃπ∂™ °π∞ ¡π∫∏

∫∞π

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘... ∂ ›‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ...‰È¤Ï˘Û·Ó Ì 8057 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÈÏΛ˜, ÂÓÒ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‡· μÚ‡ÛË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 76-62 ·fi ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ.

¡›ÎË-∞ÂÙfi˜ 80-57

º¿ÛË ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙË ¡. πˆÓ›·

ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 62-76 ™ËÌ·ÓÙÈÎfi “‰ÈÏfi” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ∫Ú‡· μÚ‡ÛË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ Ì 76-62. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ͉›ÏˆÛ·Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ¿ÓÂÙ· ÛÙË Ó›ÎË.™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ 20’ (36-32). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ ·ÚΤ. ∂¤‚·Ï Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È ÛÙÔ 30’ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠46-55. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ªÂ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ Î·È ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·Ú‹Á· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì 76-62. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-19, 36-32 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 46-55, 62-76 (ÙÂÏÈÎfi). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ºÔ˘Ù˙‹Ï·˜-§fiÚÙÔ˜. ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ (∫˘ÚȷΛ‰Ë˜): ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ 2, ÃÚ˘Û›‰Ë˜ 28 (3), ∫ÚÔÌ̇‰·˜ 16, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ 3, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ , ¶··Ìȯ·‹Ï 6, μ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜, ƒÔ‡˙ÈÔ˜ 2, £ÂÔÏfiÁÔ˘, ¶·ÓÙ˙‹˜ 6 (1).

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 3 (1), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 11 (1), ¡Ù›Î·˜ 2, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 4 (1), ΔÔÔ‡˙˘ 5, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 26(3), ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 6 (2), ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 19.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË .62-76 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . .70-55 ª·Î·Ì‹-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . .55-68 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. .86-79 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. .82-56 ¡›ÎË-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .80-57 ∞ÌÂÏÒÓ·˜-ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . .83-73

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . .18 4. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 5. ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 6. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . .17 8. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .16 9. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. . . . . . . . . . . . .16 10. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . .16 11. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 12. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .15 13. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . .13 14. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . . . . . .11

■ ∫∂ƒ¢π™∂ 3-0 Δ√¡ ºπ§∞£§∏Δπ∫√ ∞ª¶. ™Δ√ μ√§∂´ °À¡∞π∫ø¡

∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙË Ë ¡›ÎË ∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙË Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ∞ÌÂÏÒÓ· Ì 3-0 ÛÂÙ (25-21, 27-25, 2522) ÁÈ· ÙËÓ 9Ë Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚. ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiϘ ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ºπ§∞£§∏Δπ∫√™ ∞ª¶. (ªÂÎÈ¿Ú˘): ÷Ù˙Ë·ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ∂ϤÓË, ¶··˙ȿη ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ª‹ÏÈÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ £ˆÌ·‹, ¶··˙ȿη °ÂˆÚÁ›·, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ∂ϤÓË, √˘Ï¿ÓË ™˘ÚȉԇϷ, ¡Ù·ÊÔ‡ÏË ∂ÈÚ‹ÓË, ª‹ÏÈÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹, ΔÛÔÏ¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ¡Ù·ÊÔ‡ÏË ª·Ú›·. ¡π∫∏ μ√§√À (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂˘ÁÂÓ›·, ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË. μ·ıÌÔÏÔÁ›· ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘: 1. ¡›ÎË μ. 20 ‚., 2.

™Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞1 ∂™∫∞£

∂ıÓÈÎfi˜ §.-∂∞§ . . . . . . . . . . .62-53 °™ μfiÏÔ˘-∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . . . . . .77-40 ∞ÛÙ¤Ú·˜ §.-ÿηÚÔÈ . . . . . . . . .79-54 ∫·Ú‰›ÙÛ·-¡›Î·È· . . . . . . . . . .80-87 ∞ÏÌ˘Úfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫. . . .89-65 ∞Ó¿ÏË„Ë-ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . .71-70 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ªfiÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¡›Î˘-∞ÂÙÔ‡ ∫ÈÏΛ˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó “¯Â›Ì·ÚÚÔ˜” Î·È ·Ú¤Û˘Ú ÛÙÔ ...‰È¿‚· Ù˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì 80-57.∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ...¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ì ÙÔ “ηÏË̤ڷ”. ™ÙÔ 5’ ›¯Â ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ (17-5), ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 25-8 ˘¤Ú Ù˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì 50-25. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Ã. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ô Ó·Úfi˜ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ Ù· ηٿÊÂÚ ÌÈ· ¯·Ú¿. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ó·ÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 30’ ÙÔ Ù·ÌÏfi ¤ÁÚ·Ê 62-38, ÂÓÒ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÛÙÔ 34’ (71-40). ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 80-57 ‹Úı ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 25-8, 50-25 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 62-38, 80-57 (ÙÂÏÈÎfi) ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÚÁ˘ÚÔ‡-ΔÛÈÚÙÛÈÌ¿Ï˘ ¡π∫∏ (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜):∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 21, Ã. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ 13(2), ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, £˘ÌÓÈfi˜ 13, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 12(1), ΔÛÒÏ˘ 15(4), ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™Ù¿ÌÔ˜, ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 4, ª.∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 2. ∞∂Δ√™ (∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜): ∏ÌÂÚ›‰Ë˜ 9, ∞. °È·¯·Ó·Ù˙‹˜ 3, ¶·ÙÛÔ‡Ú˘ 3, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 8, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ 8, μ. °È·¯·Ó·Ù˙‹˜ 8, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 8, ºÏÈ¿Ù˘ 7(1), ∫Ô˘ÙԇϷ˜ 3.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂™∫∞£

1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 2. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 3. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 4. ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 5. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 6. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 7. ÿηÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 8. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 9. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 10. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. . . . . . . . . .12 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .10 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÿηÚÔÈ-ΔÈÙ¿Ó˜ ∞2 ∂™∫∞£

§Â¯ÒÓÈ·-∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . .78-60 ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.-™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· .57-81 ∞∂§-º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . . . .67-81 ™ÎÈ¿ıÔ˜-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .13 3. ¶ÂÚÚ·È‚fi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4. ™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . .12 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 7. ∞∂§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 8. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 9. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . . . . . . . . . . . . .7 * º¿ÚÛ·Ï·,∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á., £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ μ’ ∂™∫∞£

∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∞ÚÌ.-∞.∂.μ.¢. . .59-77 ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜-¡.∞.¡›Î˘ . .50-56 B.C.Volos-¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . .50-39 Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .33-68 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ∞.∂.μ.¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . .12 2. ¡.∞.¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . .10 4. B.C.Volos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 5. ¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 6. ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .7 7. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . .7 8. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∞ÚÌ. . . . . . . . . . . . .6 * B.C.Volos Î·È ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ¶·›‰Â˜

°™ μfiÏÔ˘-¡∞ ¡›ÎË . . . . . . . . 54-57 ∞ÏÌ˘Úfi˜-BC Volos . . . . . . . . .41-65 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞η‰ËÌ›· °™μ .45-46 ∞Ó¿ÏË„Ë-¡›ÎË . . . . . . . . . . . .81-34 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. °™ μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2. ¡∞ ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. BC Volos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . .9 5. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 7. ∞η‰ËÌ›· °™μ . . . . . . . . . . . . . . .6 8. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . .5 ¡Â·Ó›‰Â˜

πˆÓÈÎfi˜-¶Ú. °ˆÓÈ¿ . . . . . . . . .18-61 √χÌÈ·-√Ï˘ÌÈ¿‰· . . . . . .65-43 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË . . . . . . . . .49-39 ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ 16 ‚., 3. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞Ì. 12 ‚., 4. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. 5 ‚., 5. ∞ÛÙÚ·‹ 1 ‚. ™Â Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Î. ™ÔÊ›·˜ ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›·˜. √È ÌÈÎÚ¤˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ‰È¤Ô˘Ó ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ

ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Û ˆÚ¿ÚÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14-ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-60320) Î·È ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· (ÎÈÓËÙfi: 6974669731).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. √χÌÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2. √Ï˘ÌÈ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. ¶Ú. °ˆÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4


TƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ ..........................40-7 ...42 2. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ .............57-15 ...38 3. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ .............28-18 ...33 4. £ËÛ¤·˜ .......................53-24 ...33 5. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ......39-19 ...33 6. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ............21-15 ...30 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ............33-17 ...29 8. ∞›·˜ ™. .........................36-27 ...24 9. ™·Ú·ÎËÓfi˜ .................21-28 ...22 10. ∞.∂. 2002 ..................25-28 ...20 11. ÃÏfiË ..........................24-29 ...20 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜ .....................26-29 ...19 13. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ........22-27 ...19 14. ∞ÎÚfiÔÏË ................21-31 ...16 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ...............25-36 ...16 16. §Â¯ÒÓÈ· ....................17-36 ...10 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ................13-66 .....4 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. ........................- ......* √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∂ıÓÈÎfi˜ ∞.∂. 2002-§Â¯ÒÓÈ· ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞ÎÚfiÔÏË ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞›·˜ ™. ÃÏfiË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ £ËÛ¤·˜-A.E. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ·.·. μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ ......................45-15 ...40 2. ¢‹ÌËÙÚ· .....................49-29 ...35 3. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ..................27-16 ...34 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ................42-18 ...34 5. ¢¿ÊÓË ..........................34-17 ...33 6. ¡.∞. ¡›Î˘ .................37-19 ...33 7. ¶ËϤ·˜ ........................28-17 ...31 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. ..................34-16 ...27 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ...............32-18 ...27 10. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ...................34-29 ...26 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ .................35-28 ...23 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ ..................22-28 ...19 13. ∞›·˜ ΔÚ. ....................20-39 ...17 14. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. .........13-37 .....9 15. ∞¶√μ ........................15-32 ...11 16. ∞ÂÙfi˜ ........................13-43 .....7 17. √ÚÌ›ÓÈÔ .....................19-56 .....7 18. ¢fiÍ· ..........................22-63 .....6 ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕÚ˘ ªÂÏ .-¡.∞. ¡›Î˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. √ÚÌ›ÓÈÔ-¢È·ÁfiÚ·˜ ¢fiÍ·-∞¶√μ ™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢¿ÊÓË ∞ÂÙfi˜-∞›·˜ ΔÚ. ¢‹ÌËÙÚ·-∞. °·˙‹˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ËϤ·˜ °’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. πˆÏÎfi˜ .........................30-11 ...24 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ .....................22-13 ...23 3. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ........20-13 ...21 4. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ..............22-12 ...20 5. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ .................30-15 ...17 6. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ...............23-16 ...16 7. ΔÔÍfiÙ˘ ......................15-17 ...14 8. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .............19-27 ...14 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .............11-35 .....3 10. ÕÚ˘ ∞Óı. ..........................- ......* √ ÕÚ˘ ∞Óı. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ªÈÎÚÔı‹‚˜ πˆÏÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘ ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ÕÚ˘ ∞Óı.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. 0-3 ·.·.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 16, 23, 25, 30, 32

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 8 8 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 2 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 2 2 3.

25

™À¡∂Δƒπæ∂ 4-0 Δ∏¡ ∞∫ƒ√¶√§∏ ∂∫ª∂Δ∞§§∂À√ª∂¡√™ Δ∏¡ π™√¶∞§π∞ Δ√À ∂£¡π∫√À

ªÂ›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ™

∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ) Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ (31 ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ). ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, Ô˘ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û·Ó Ì 30 ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Â› ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-ÕÚ˘ ªÂÏ. ..........2-0 (50’, 74’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘) ¢È·ÁfiÚ·˜-¡.∞. ¡›Î˘ .............0-3 (51’ ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, 63’ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, 66’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜) ∞¶√μ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á.£. ...........2-0 (65’ ∫·Ú·ÛÌ¿ÓÔÁÏÔ˘, 83’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-√ÚÌ›ÓÈÔ ...................3-1 (60’ ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜, 72’ ¤Ó., 81’ ¤Ó. ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜-65’ ∫¿Ô) ¢¿ÊÓË-¢fiÍ· ...........................6-1 (23’ ÿÙÛÈÔ˜, 27’ ∫·ÙÛ·Úfi˜, 50’, 53’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 60’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, 71’ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ - 47’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ∞›·˜ ΔÚ.-™ÎfiÂÏÔ˜ .................1-0 (30’ §ÂÌÔÓ‹˜) ÕÓı. °·˙‹˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· .........2-1 (58’ ∞. ∫ÈfiÛÈ·, 65’ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘ - 16’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘) ¶ËϤ·˜-∞ÂÙfi˜ ........................2-0 (75’ ∫·„¿Ï˘, 85’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ¢‹ÌËÙÚ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...............4-2 (46’ ÷Ù˙¤Ï·˜, 48’ £ˆÌ·˝‰Ë˜, 80’ ∫fiÚÎÔ˜, 89’ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ - 1’ ∫Ô˘ÚÙ¤Ï˘, 57’ ∑·ÌÚ·˝Ï·˜)

ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Ù˘ ∞’ ΔÔÈ΋˜ ∂ıÓÈÎfi Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 4-0 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ù·Ó Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ μ’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (4-2), ÂÓÒ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ÔÈ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ‹Ú·Ó ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Ì 1-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ΔÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ‰È·ÎfiËΠÛÙË 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·ÏÔÛÙË̤ÓË ∞∂ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 0-0 ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 4-0 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Î·È Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ì ÙÚÈÏ‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›·. √ £ËÛ¤·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 2-2 ÛÙË ÃÏfiË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ (1-0 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi) Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (3-0 ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ “¤È·Û·Ó” ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ΔÔ ÛÎÔÚ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ™Ô‡ÚË, fiÔ˘ Ô ∞›·˜ “Û¿ÚˆÛ” Ì 6-0 ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. ∂›Û˘ Ë ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Ë ∞∂ 2002 ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ (2-0) Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ (1-0) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ™ÎÈ¿ıÔ˘-™·Ú·ÎËÓÔ‡. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: §Â¯ÒÓÈ·-∂ıÓÈÎfi˜ ....................0-0 ∞ÎÚfiÔÏË-∞ÏÌ˘Úfi˜ ...............0-4 (17’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 23’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 33’ ∫¤ÚÈ, 72’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞.∂. 2002 .......0-1 (29’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ...............0-0 ∞›·˜ ™.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ .................6-0 (26’, 60’, 71’ ∫ˆÛÙԇϷ˜, 38’, 65’ ∑¿ÚÚ·˜, 53’ ¢·˚ÏÈ¿Ó˘) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ..1-0 (35’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜) ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ .........2-0

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÙˆÓ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ ● ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ∫ˆÛÙԇϷ˜ Î·È Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ ÛÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 6-0 Â› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. ΔȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ η٤¯Ô˘Ó ÔÈ ¶Ú¤˙·˜ (∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘), ª˘ÏˆÓ¿˜ (§Â¯ÒÓÈ·), ∫·ÙÛ›Î˘ (ÃÏfiË), ™ÎÔÙÂÈÓfi˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ªÔ‡Ú¯·˜ (ª˘ÚÌȉfiÓ˜), ∫fiÚ‰· (¶ÚˆÙÂۛϷԘ), ∞Ú·›ÙÛ·˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜), ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.), ÷Ù˙¤Ï·˜ (¢‹ÌËÙÚ·) Î·È Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (∞∂ 2002)

(30’ ¢È¿ÎÔ˜, 51’ ∫ÈÙ›Ô˘) ÃÏfiË-£ËÛ¤·˜ .........................2-2 (48’ ¤Ó. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, 69’ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ - 44’ ∫fiÚÌ·˜, 56’ ª˘ÏˆÓ¿˜) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ..0-3 ·.·

∏ ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ù·Ó Ë ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 4-2. ŒÙÛÈ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ -5 ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ...ÛÙÚÔÁ-

Á˘ÏÔηı›ÛÂÈ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ Ù· ‚ڋΠÛÎÔ‡Ú· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÈο “‰¿Ì·Û” Ì 2-1, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-0 ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ÂÓÒ “ÔÏ˘‚fiÏÔ” ‹Ù·Ó Ë ¢¿ÊÓË, Ë ÔÔ›· “Á¿˙ˆÛ” Ì 6-1 ÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡. ΔËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó Ô ¶ËϤ·˜ (2-0 ÙÔÓ ∞ÂÙfi), Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ (1-0 ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ), Ë ∞¶√μ (2-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹

∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ Ì 1-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ΔÔÈ΋˜. ΔËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ô‰ËÁ› Ë πˆÏÎfi˜, Ë ÔÔ›· η٤‚·Ï ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ Ì 2-1, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ∞Á¯›·ÏÔ˜ “ηı¿ÚÈÛ” Ì 2-0 ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË °’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Á¯›·ÏÔ˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .........2-0 (36’ ÂÓ. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, 49’ ªÈÎÏ¿Ô˘˜) ΔÔÍfiÙ˘-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ...............2-0 (32’ ΔÛ¤Ó·, 82’ ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-πˆÏÎfi˜ ..............1-2 (90’ ÂÓ. ¶·Ú›Û˘-29’ ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜, 35’ ª·ÚÌ·Ú¿˜) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ...0-1 (75’ °. ªÔ‡Ú¯·˜) ªÈÎÚÔı‹‚˜-ÕÚ˘ ∞Óı. ..3-0 ·.·.

■ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ ∞¡∂Δ∞ Δ√À ∂ƒ°√Δ∂§∏ ª∂ 4-0 ™Δ√ ∂∞∫ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂£¡π∫∏ °À¡∞π∫ø¡

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÛÙÔ ∂∞∫. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ӛΘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ Î·È √‰˘ÛÛ¤· °Ï˘Ê¿‰·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

√È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÌfiÏȘ 12 ·›ÎÙÚȘ. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ¤ÚÂ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ÔÌ¿‰·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” fi¯È ÌfiÓÔ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ·ÓÙÂÂ-

ͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ˆÚ·›Ô ı¤·Ì·. ◊Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤‰ÂÈÍ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ¶›ÂÛ „ËÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ΔÔ 1-0 ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 10Ô ÏÂÙfi Ù˘

·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ fiÙ·Ó Ë ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙË ∑‹ÁÚ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ·. ∏ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ÎÔÓÙÚfiÏ·Ú ÙË Ì¿Ï· Î·È Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ÎÙÒ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· ¤Î·Ó ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ¤Í˘Ó· ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘, ηıÒ˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙË Ê¿ÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 20. ™ÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯·Ì ·ÎfiÌË ¤Ó· Ù¤ÚÌ·, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ì οıÂÙË ¿Û· ¤‚Á·Ï ÙË ∑‹ÁÚ· ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È Ë Ó·ڋ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ™Ô‡Ù·Ú ‡ÛÙÔ¯· Î·È “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ (30). √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 86’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ô˘ ›¯Â

ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∫˘‰ˆÓ¿ÎË. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÚ·˚ÎÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (76’ ∫ÏfiÓÙ˙·), ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ∑‹ÁÚ·, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ƒ°√Δ∂§∏™: ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË, •¤Ú·, ¶Ú·ÛÛ¿ (82’ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË), §·˙·Ó¿, ∫·ÏÏ›ÛÙË, ∞Ú·‚È¿ÎË, ™È‰ËÚ¿, ∫˘‰ˆÓ¿ÎË, ¶··Ì·Ù·ıÈ¿ÎË, ™ËÌ·È¿ÎË (43’ ΔÚÈ‚˘˙¿ÎË). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏÎ. ......5-1 ¶∞√∫-∫·ÏÏÈı¤· .................................5-0 ÕÚ˘-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. ............................0-2 ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.-∞›ÁÈÓ· ........................4-2 μfiÏÔ˜ 2004-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ .....................4-0 ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï.-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. .........0-2 ƒÂfi: ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ * ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô ¶∞√∫ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 33 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó μfiÏÔ˜ 2004 Ì 26, ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Ì 21, ∫·ÏÏÈı¤· Ì 20 Î.·.


∫√¶∏ ¶πΔ∞™

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. — ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Î·È ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÌÂ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞™∞ª ¶ÂÈÚ·Ù¤˜” ÚÔÛηÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi-ÎÔ‹ ›Ù·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” (ÙËÏ. 24210 67773) ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 27730, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Ï¤Û¯Ë maty.gr ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 80281 Î·È ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ÙfiÙ· ÛÙÔ ÙËÏ. 6973 367813. — ∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi - ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi - ∞ıÏËÙÈÎfi Î·È ∞ÏÈ¢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ KÚÈı·ÚÈ¿˜ “¡¤Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 22/01, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” (¶·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘). ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 15 ¢ÚÒ, Ì Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ & ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì., ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” . ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ÎÔ‹˜ Ù˘ ›Ù·˜. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, ı· Á›ÓÂÈ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ligue Franco - Hellenique. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ∂ÏÏËÓ›ÛÙÚÈ· ¶Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Jacqueline de Romilly. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ù˘, ÌÂÙ¿ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÍ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23/1, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” . — ∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ-„˘¯·ÁˆÁÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ . °È· ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 22082 (Î. ∂Ï. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘) Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È º›ÏˆÓ ∞.ÌÂ.∞. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ÙˆÓ Special Olympics. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Ù˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙÔ “¶·ÚΔ . ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ÚÙ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 10 .Ì. - 12Ì. — ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “ΔÔ ∫·Ó·Ú¿ÎÈ” .ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 15 ú. — ΔËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “º›ÏÈ· ÁË” (ÚÒËÓ ÎÙ‹Ì· °·›·) ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “∞Á›· ΔÚÈ¿˜” ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/1 Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ √∞∂∂- Δ∞∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ PARK. ∏ ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È 20ú ( Ï‹Ú˜ Á‡̷ & ÎÚ·Û›). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 38663, 6973311783, 6973255904. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏ˘ÓÂÚÈÙÒÓ (ΔÚÈοψÓ) ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11:00.Ì. ÛÙÔ √˘˙ÂÚ› “∞ϤͷӉÚÔ˜” ÛÙËÓ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9:00Ì.Ì. ÛÙÔ “¶·ÏÈfi ¶·Ó‰Ô¯Â›Ô” restaurant - buffet (∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - §·¯·Ó¿, ›Ûˆ ·fi ÙÔ ∫Δ∂§). — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ video ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋ 23/1, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (10.30) ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ Î. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘.

Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· “ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ‰˘Ô ‚ÈÔÏÈ¿” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ Î·È ÙË ¢ÒÚ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, Sergey Prokofiev, ™›ÌÔ˘ ¶·¿Ó· Î·È Eugene Ysaye. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙȘ 23/1 ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™Ô˘ÚˆÙ‹ - ŸÛÈÔ ¶·˝ÛÈÔ - ∞Á›· ∞Ó·ÛÙ·Û›· º·ÚÌ·ÎÔχÙÚÈ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (10.00-13.00) ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 35915. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 23/1: ¶Â‰ÈÓ‹ ª·ÁÓËÛ›·-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∞ÛÚfiÁÂÈ·-ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ ΔÂΤ˜-ΔÛÈÔ‡Ú ∞Á¿˜-∫ÔÎΛӷ, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/1, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· °Ë” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ (ÚÒËÓ ÎÙ‹Ì· °·›·). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓ. 6974 357852 Î·È 6977 772021. — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÌÈÏ›· ·fi ÙËÓ ÔÛÈÔÏÔÁȈٿÙË ÌÔÓ·¯‹ £ÂÔ‰¤ÎÙË, ηıËÁÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ π.ª. ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÁÈ¿˜, Ì ı¤Ì· “ªÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ Î·È πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ - ∏ πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ π.ª. ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ °. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) Ë ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ 18Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ-∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. °È· ÙÔÓ ÙfiÌÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË Î·È ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹-∫·Ú·ı¿ÓÔ˘. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿. — ∞fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ∂˘˙ˆ›·˜ “√›ÓÔ˘... ª˘ÛÙ‹ÚÈ·” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00, ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Domotel Xenia μfiÏÔ˘ (¶Ï·ÛÙ‹Ú· 1 - ÙËÏ.: 24210 92700) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∫Ù‹Ì· ™Â̤ÏË” .

∞ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜

ª

ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ٿ͈˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ 60 Î·È ϤÔÓ Ì·ıËÙ¤˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·.

∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ›‰Ú˘Û ÙË ™¯ÔÏ‹, fiÔ˘ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÁÓÒÛÂȘ, Ù˘ ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. √È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÈ·Îfi ÁÓˆÛÙÈÎfi Â›‰Ô, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ™¯ÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 72-ƒÔ˙Ô‡, ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ) οı ™¿‚‚·ÙÔ, 5 ¤ˆ˜ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ Ë̤ڷ Î·È Ë ÒÚ· ·˘Ù‹ ÂÈϤ¯ıËÎÂ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ™¯ÔÏ‹, ¤Ú· ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰Â, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜. ∫·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÁÈÓ ‹‰Ë ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË §·Ì›· Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ™¯ÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ˆ˜ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ηÓÔÓÈ΋

·Ú¿‰ÔÛË Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û οı ̿ıËÌ·, ÙÂÛ٠ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÓÒ Ë ÊÔ›ÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÂÏÏÈ‹˜. °È’ ·˘Ùfi Û οı ̿ıËÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ·Û΋ÛÂȘ, ÂÚÈÏ‹„ÂȘ, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË. ∏ ™¯ÔÏ‹ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¶Ï·ÓËÙÈÎfi Ì·˜

™‡ÛÙËÌ·: ΔÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÎÔÌ‹Ù˜, ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÔÂȉ›˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆڛÙ˜ Î.Ï. ™ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ‰È·ÓÂÌËı› Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ÂȉÈο ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ÙË ™¯ÔÏ‹, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚Ô‹ıËÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ı· Â›Ó·È Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ™ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·-

‰Âȯı› ÛÙËÓ 20ÂÙ‹ ÔÚ›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ˆ˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. £· Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â ·fi Ù· ÂÂÈڷ̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘, Û ÎÈ¿ÏÈ·, ÙËÏÂÛÎfiÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó·. ¢ÂÓ ı· Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔÚ¤˜ Î·È ˘·›ıÚȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ıfiÏÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›·, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙË NASA Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜.

∏ ¤ÎıÂÛË ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Ì¤Û· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

“ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ·È¯Ó›‰È·” ·fi ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ¶fiÚÓ·ÏË ™∏ª∂ƒ∞ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶fiÚÓ·Ï˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î·Ê¤ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” ÙËÓ 22Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ì ٛÙÏÔ “ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ¶·È¯Ó›‰È·” . °È· ¤Ó· Ì‹Ó· ¤ˆ˜ ÙËÓ 19Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ª. ¶fiÚÓ·ÏË ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ ÛÙÔ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” . ... ∞ÔÏ·‡ÛÙ ٷ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 22 ʈÙÔÁڷʛ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ

50Ã70, Ù˘ˆÌ¤Ó˜ Û η̂¿. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· Ì˘ıÔÏ·Û›·, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ŒÓ·˜ ª. ¶fiÚÓ·Ï˘ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜, Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ô˘ ÙȘ ·ÓÙÚ‡ÂÈ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ·‡ıÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘. √ ª. ¶fiÚÓ·Ï˘, Ô˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂΉfiÛÂˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

EΉËÏÒÛÂȘ

ÕÓÔÈÍÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

¢Y™KO§O

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Su-Doku

26

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· “§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘” Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ηÈ

ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô μfiÏÔ˘ PARK HOTEL, ·ÚÔ˘Û›· ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ “§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘”. ∞Ó·ÁÓÒÛÙËΠÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÿ‰Ú˘Û˘ Î·È Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Ù· οوıÈ: “√ ˘fi ÿ‰Ú˘ÛË ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ μÏ·¯È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ¤ÎÊÚ·Û˘. ¢ÂÓ ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÙ·È Ô˘‰ÂÓfi˜, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ‰Â Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÚÌÔÓ›· Î·È Û˘Ó·ÏÏËÏ›· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ μÏ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ¤ÌÂÈÚˆÓ Î·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· Î·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó μÏ·¯È΋ ηٷÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ ·Á·Ô‡Ó ÙˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. £· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÛÔ ‰È¿ÛˆÛ˘, ‰È¿‰ÔÛ˘, ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ μÏ·¯ÈÎÒÓ Î·È ÌË”. ™˘ÌʈӋıËΠÔÌfiʈӷ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÓÔÏÔÁËı› Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË, ‰Â‡ÙÂÚË, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î. ™‡ÚÔ ΔÛȷӿη ÛÙÔ 6937160060.

∫. °·Ù˙¤·: ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ Ú›„˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¶ƒ√ã∂™ ∫˘Úȷ΋ 16 Ù. Ì. Î·È ÛÙÔÓ π.¡. Ù˘ ⁄„ˆÛ˘ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Î·È ÙÔÓ ΔÔÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ “√ Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜” ÔÈ 4 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÁÈ· Ó· “È¿ÛÔ˘Ó” ÙÔ ™Ù·˘Úfi. ΔÔ˘˜ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘˜ μ·Û›ÏË ∞ÏÂ͛Ԣ (ÊÂÙÈÓfi ÓÈÎËÙ‹), °ÈÒÚÁÔ ¶ÔχÌÂÚÔ (Ì ÔÏϤ˜ ÓÈÎËÊfiÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·), πˆ¿ÓÓË ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· Î·È ÙÔÓ μÂÓÈ·Ì›Ó Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ ∫·ÚηÙÛ¤ÏË, Û˘Á¯¿ÚËÎ·Ó ÎÈ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Úfiı˘ÌË ÂÓ¿ÏÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∫·ı·ÁÈ·ÛÌfi ÙˆÓ À‰¿ÙˆÓ ÛÙÔ Á·Ù˙ÂÒÙÈÎÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ . ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘. √È ›‰ÈÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÈÌˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÎÚ·ÙËı› ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ·˘Ùfi ÂıÈÌÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ù˘ Ú›„˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù˘ ·Ó¿Û˘ÚÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, ‰ÚÒÌÂÓÔ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ “ÈÛÙÔ‡˜” ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‰ÚÒÌÂÓÔ, Ë ÌÂÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ·¤ÓÂÈÌ ÛÙÔ˘˜ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘˜, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÙÔ˘ ·· - ¢ËÌ‹ÙÚË, ·fi ¤Ó·Ó ÂÈÛÙ‹ıÈÔ ÛÙ·˘Úfi, Ô ‰Â ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ, ¯¿ÚÈÛ Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ 10 ·ÏÈÒÓ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÚˆÌ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ “¶ÏÒÚË”.

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

27

√ §. ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ ÛÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· Ù· ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·

∞Ú¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÂÙÂȷ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÁÈ· ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË

∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ 18Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘). °È· ÙÔÓ ÙfiÌÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜, ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔ˜- ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Î·È ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹ - ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿.

√ §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ 18Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ. √ §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂ÚÁ¿ÛıËΠÁÈ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ∞fi ÙÔ 1980 ˙ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ 1994 ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹, Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. Œ¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÛÙ· Á·ÏÏÈο Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ “Un ecrivain malgre la critique” , “La conquete du roman. De Papadiamantis a Boccace” , “De l`autre cote du brouillard” . ÕÚıÚ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ÔÏÏ¿ ÂÚÈÔ‰Èο, Á·ÏÏÈο Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ 1993 ›‰Ú˘ÛÂ, Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰È¢ı‡ÓÂÈ, ÙÔ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi L` Atelier du Roman. ª·˙› ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÌÔ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ §. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› §¤ÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· Î·È ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. ™Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‚È‚Ï›·: “™Ù· ›¯ÓË Ù˘ √˘ÙÔ›·˜: ΔÔ ºÈÏÂÏÏËÓÈÎfiÓ ¶·È‰·ÁˆÁ›ÔÓ ™‡ÚÔ˘ Î·È Ë ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ηٿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·” , ÂΉ. ™øμ, ∞ı‹Ó· 2006, “¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜: ™˘ÓÙ·ÁÔÁڷʛ˜ ‰È‰·ÎÙÈÛÌÔ‡ ‹ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Â›ÁÓˆÛË;” , ÂΉ. °ÚËÁfiÚË, ∞ı‹Ó· 2008 Î·È “§·ÙÚ›· Î·È Ó‡ڈÛË ÛÙËÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜: ™ËÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈ· ÌÂÙ·ÓˆÙÂÚÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·È‰Â›·˜” , ÂΉ. ∂ÛÙ›·, ∞ı‹Ó· 2009. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔˆı› ¿ÓÙ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 18Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÊÈÂڈ̷ÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ 1908. ™ÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ “∞Á›Ô˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” , ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Â¤ÙÂÈÔ Ë ∂£∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô ·ÚÒÓ ÙfiÌÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÊÈÂڈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔ›ÙË Ì·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. ∫·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÚˆÙfiÙ˘· ÔÓ‹Ì·Ù·. √ ÂΉfiÙ˘ ÙˆÓ ∞¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ¡.¢. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë §·ÌÚÈÓ‹ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ μÏ¿ÛÛË °·‚ÚÈËÏ›‰Ë “ΔÔ ¡¤-

ÔÓ ¶Ó‡̷” Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó˘fiÁڷʘ, ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ··‰È·Ì¿ÓÙÂÈÔ ‡ÊÔ˜, ÛÙËÓ “··‰È·Ì·ÓÙÈ΋ ‚·Ê‹” . √ §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜, Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∏ ƒ›ÙÛ· ºÚ¿ÁÎÔ˘ - ∫ÈΛÏÈ· ·Ó·˙ËÙ› ÙË Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË Ù˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÓÔËÙÒÓ: ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ™ÎÔ˘‚·Ú¿. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÂÍÈÛÙÔÚ› ·˘ıÂÓÙÈο ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ΢‹, ÒÛÙ ·Ïfi, ÏÈÙfi Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ “∞Á›Ô˘” Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÈÛÌ·ÙÈο ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. √ °ÚËÁfiÚ˘ ∫·ÚÙ·¿Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· “ÛÎÈ·ı›ÙÈη ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·” ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙȘ Â·Ófi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ‚ÈÔÔÚÈÛÌfi, ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ “ÁÂÓ¤ıÏÈÔÓ Ó‹ÛÔÓ” Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∏ μ¿ÛÛ· ¶·Ú·Û΢¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∫·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ Â›Û˘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÂÛÙÈ·˙fiÌÂÓ˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙË ™Î‡ÚÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙfi ‡ÛÙÂÚÔ ÂÓÂÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÛ·›ˆÓ·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·˘ıÂÓÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™ÎÔ˘‚·Ú¿: ÌÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÂÓfi˜ ÂÏÂÁÂÈ·ÎÔ‡, Û˘ÓıÂ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Ì·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ÏÔÁ›Ô˘ ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ÙÔ ·ÊȤڈÛ ÛÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¢Ú·Á·ÙÛ¿ÓÈ. √È “ÎÈÚ·Ù˙‹‰Â˜” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÌ·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÍ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂ-

ÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë, Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·Á·ıÒÓ, ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ, ÛÙÔÓ ‚·ÏηÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. √ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÏÏÈ·Ófi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Âȉ¤ÍÈˆÓ ™ÎÔÂÏÈÙÒÓ Î·Ú·‚ÔÌ·Ú·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ó·˘ËÁÔηٷÛ΢·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ, Ï›Á· fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ∂‚·Ú›ÛÙÔ, ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘Ïȉ¿Î˘ ηχÙÂÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÙÔ ÎÂÓfi. ∏ ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ™·Ú¿ÙÛË Â›Ó·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ÷ڛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∏ πÔ˘Ï›· ∫·Ó‰‹Ï· Î·È Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ “ºÈÏÔ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÙÙ·ÏÔÌ·ÁÓËÛ›·˜” Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ Ë ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ” μfiÏÔ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·˘Á‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¿ÓıÈÛË, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ª·Ú›·˜ ™·ÓÔ‡. ∏ ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹ - ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 1921 Ô °È¿Ó˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞. ªÂÓ·ÚfiÁÈ· Î·È ÙÔÓ ∂. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË Û˘Á΢ڛ·. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ Ë ª·Ú›· ªÔ‡Ú·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÔÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °. °ÎfiÌ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, ª·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ™Ô˘‚·Ù˙‹˜. ΔÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ ›¯Â Ë ªËÏ›ÙÛ·- ∑·ÚÏ‹ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘.

£Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ §·Ì›˜

“™Ê·Á¤˜ Ì ̷¯·ÈÚȤ˜ ·fi Á¤ÏÈÔ” ¢À√ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Í˘ÓÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙË ÛÙ˘ÁÂÚ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÌÈ·˜ ÊÙˆ¯‹˜ ηڂԢÓÈ¿ÚÈÛÛ·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ÎfiÏ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· ›¯ÓË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó. ŒÙÛÈ ·›ÚÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ΈÌÈÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Ì ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ vaudeville, Ô˘ ¿ÓıÈÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ¤Êı·Û ÛÙÔ ·fiÁÂÈfi ÙÔ˘ Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ §·Ì›˜, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ §Ô˘ÚÛ›Ó” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “¶ÔÚ›·” (ΔÚÈÎfiÚÊˆÓ Î·È °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69) Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¡ÈÎÔϤÙÙ·˜ ºÚÈÓÙ˙‹Ï· Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿Úı·˜ ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ·ÚfiÙÈ ‰fiıËÎ·Ó 16 ÌfiÓÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ª¤ÓÙË, ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ º¤ÏȘ ƒÔ˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ª·ÓÙ˙Ô‡ÎË. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ¿ÚÏÔÔ˘ (ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ §·ÓÁÎÏ›Ì), EÚÚ›ÎÔ˜ §›ÙÛ˘ (ªÈÛÙ¤ÓÁÎ), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ‚¿˜ (¶ÔÙ¿Ú), ªÈ¯¿Ï˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∑˘ÛÙ¤Ó) Î·È T·Ì›Ï· ∫Ô˘Ï›Â‚· (¡ÔÚ›Ó). ªÔ˘ÛÈ΋ Â› ÛÎËÓ‹˜ ·›˙Ô˘Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ‚¿˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ∞Ó·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 20.00 Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.15. “ΔÔ vaudeville ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ı·ÙÚÈÎfi ›‰Ô˜ ÛÙȘ ÂÌÔÚÔ·ÓËÁ‡ÚÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È ËıÔÔÈÔ› ·Ó¤‚·˙·Ó ÈÙ·ÏÈο ¤ÚÁ· Ì ·Ú¤ÓıÂÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜” , ÂÍËÁ› Ë ÛÎËÓÔı¤ÙȘ. √È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È fiÔÙ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÁˆÓ›·, ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂψ‰Èο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔηχÙÂÙ·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, ˘ÌÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·. §ÂÙÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ, ÙÚ˘ÊÂÚfi Î·È Û·ÚηÛÙÈÎfi, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §·Ì›˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÚ¯ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÚfiÙÈ ÁÚ¿ÊÙËΠÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡. √ °¿ÏÏÔ˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠˆ˜ Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô͇˜ Û·ÙÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘. Δ· ηχÙÂÚ· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È “ÛÊ·Á¤˜ Ì ̷¯·ÈÚȤ˜ ·fi Á¤ÏÈÔ”, fiˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¶ÏˆÚ›Ù˘. “°ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ÎÔ˘ÊfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·, ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÂÈÏ›· ÌÈ·˜ Ù¿Í˘, Ô˘ ¤·ÈÚÓ ÙfiÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÓÙ‹ “ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· fiÛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ”, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ¿ÚÏÔÔ˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.460.509,93 5.166.658,03 4,3472 19.366.628,62 2.791.233,68 6,9384 104.288.456,08 14.266.109,29 7,3102 12.425.505,31 2.085.619,39 5,9577 300.847.163,21 107.941.823,29 2,7871 22.043.469,10 2.895.368,48 7,6134 14.281.627,54 2.449.196,73 5,8311 6.202.771,45 1.436.447,04 4,3181 8.607.552,01 1.300.477,30 6,6188 104.524.031,84 12.846.649,30 8,1363 40.907.181,01 6.280.215,25 6,5137 4.870.310,15 1.537.534,02 3,1676 12.098.209,52 1.309.713,63 9,2373 1.471.152,73 157.806,18 9,3225 155.305.041,61 12.023.335,37 12,9170 8.654.473,57 689.287,55 12,5557 8.024.498,68 1.755.366,42 4,5714 6.214.636,98 1.851.990,59 3,3557 8.323.720,87 2.387.145,69 3,4869 8.014.929,42 1.196.541,43 6,6984 24.910.738,31 3.166.881,57 7,8660 10.031.790,26 5.446.786,03 1,8418 3.376.770,12 268.927,76 12,5564

-0,02% 4,4341 4,2603 2,48% 0,01% 7,0425 6,8864 2,50% -0,11% 7,3468 7,2554 5,65% 0,09% 6,0620 5,8981 3,17% 0,13% 2,7871 2,7871 5,49% -0,04% 7,6134 7,5563 2,65% -0,05% 5,8311 5,7874 4,20% -0,18% 4,3440 4,2836 0,40% 0,05% 6,7181 6,6188 3,01% 0,26% 8,1363 8,1363 1,39% 0,10% 6,5788 6,4811 4,11% 0,09% 3,4210 3,1676 5,67% 0,06% 9,2373 9,1680 3,15% 0,07% 9,3225 9,3225 3,17% -0,06% 12,9816 12,8201 3,09% 0,01% 12,8068 12,4301 3,23% -0,25% 4,5714 4,5485 2,30% 0,02% 3,4228 3,2886 5,09% 0,11% 3,4869 3,4607 1,91% -0,01% 6,7821 6,6984 2,41% 0,01% 7,9447 7,7873 2,15% 0,04% 1,8418 1,8372 0,27% 0,00% 12,7447 12,4308 3,46%

81.000.921,31 30.227.531,29 3.561.925,54 132.898.330,20 29.371.996,34 6.410.924,98 25.410.735,78 27.397.911,19 12.436.532,70 25.579.248,46 6.800.104,44 11.512.785,21 19.894.813,25 37.260.174,41 302.132.808,88 5.554.765,26 26.451.347,78 48.954.156,48 110.253.578,72 46.646.003,60 13.091.744,30 455.633,26 6.387.056,64 1.016.713,74 11.932.541,37 989.525,29 1.351.027,37 12.391.954,47 2.927.469,78 2.050.541,61 114.473.982,62 54.618.252,10 13.084.674,63 49.777.447,13 92.464.266,88 52.565.416,23 12.043.760,79 46.929.618,56 11.519.046,14 22.172.794,85 5.655.162,73 3.033.637,67 272.337,41 8.047.260,79 29.442.784,51 24.905.200,05 3.276.754,04 3.928.002,44 3.104.672,32

16,2826 12,4791 10,4730 4,5565 6,9710 7,4192 7,9543 8,2145 7,2651 7,3808 3,9458 6,9994 3,0019 5,3099 5,9297 5,8105 9,4942 10,7401 8,1910 10,0524 11,1599 1.238,2500 1.233,3700 1.148,0500 1.178,1100 942,9400 999,9400 3,5259 3,0664 7,8634 3,2326 10,5251 10,2437 9,1949 3,1639 9,3478 29,0089 1,1346 1,1320 10,4785 10,5577 3,2099 2,9288 4,8697 2,6058 3,3024 3,9431 200,9500 3,2343

-0,09% -0,07% -1,24% -0,04% -0,04% -0,08% 0,02% 0,06% 0,55% -0,05% -0,12% -0,16% -0,06% -1,05% 0,22% 0,04% 0,05% -0,06% 0,11% 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% -0,11% -0,11% -0,02% -0,02% 0,02% -0,28% -0,17% -0,35% -0,19% -0,11% -0,24% -0,14% -0,08% -1,17% -0,05% -0,06% -0,09% -0,09% -0,14% -0,08% 0,03% -0,01% -0,08% -1,04% -0,22% 0,04%

16,6083 12,7287 10,6825 4,5793 7,0059 7,4563 8,3520 8,4609 7,4831 7,6022 4,0149 6,9994 3,0199 5,3099 5,9297 5,8105 9,9689 11,2771 8,6006 10,5550 11,1599 1.238,2500 1.233,3700 1.148,0500 1.178,1100 942,9400 999,9400 3,5788 3,1124 7,9814 3,3134 10,7356 10,4486 9,1949 3,1639 9,5348 29,1539 1,1346 1,1320 10,4785 10,5577 3,2741 2,9288 4,8697 2,6319 3,4015 3,9924 201,9548 3,3313

16,1198 12,3543 10,3683 4,5223 6,9187 7,3636 7,7952 8,0502 7,1198 7,2332 3,9063 6,9469 2,9779 5,3099 5,9297 5,8105 9,4942 10,7401 8,1910 10,0524 11,1599 1.238,2500 1.233,3700 1.148,0500 1.178,1100 942,9400 999,9400 3,5259 3,0664 7,8634 3,1679 10,3146 10,0388 9,0110 3,1402 9,1608 28,7913 1,1261 1,1320 10,3999 10,5577 3,1939 2,9142 4,8454 2,5797 3,2033 3,9431 200,9500 3,1696

0,14% 0,09% -0,05% -0,42% -0,16% 0,43% 1,48% 3,07% 2,28% 1,35% 0,66% -0,22% 0,09% 0,63% 0,97% 0,29% 0,71% -1,07% 1,64% 0,17% 0,25% 0,28% 0,28% -0,12% -0,12% -0,30% -0,30% -0,57% -0,88% 0,59% -0,46% -0,41% -0,43% -0,35% 0,02% 0,11% 0,40% 0,93% 0,94% 1,60% 1,61% -0,69% -0,64% 0,30% 0,34% -0,15% 0,07% -0,47% -0,30%

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 5.862.851,06 3.032.701,44 1,9332 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.307.108,30 555.581,71 5,9525 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.456.427,22 5.682.234,80 3,6001 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.091.625,22 2.111.174,43 13,3062 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 11.997.734,93 4.484.030,81 2,6757 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.246.428,48 2.091.242,16 5,8561 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 260.279.332,03 28.538.366,39 9,1203 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 14.768.184,18 2.653.065,72 5,5665 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 16.124.088,59 1.597.778,38 10,0916 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.106.574,72 6.151.800,00 6,8446 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 32.064.032,80 1.162.197,66 27,5891 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 35.335.574,95 3.183.694,56 11,0989 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 24.350.594,41 5.297.939,87 4,5962 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.485.141,10 6.923.498,27 1,5144 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 60.386.877,10 14.625.435,99 4,1289 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.719.994,50 1.920.987,60 0,8954 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.287.929,66 9.601.741,78 0,9673 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 732.543,93 151.996,27 4,8195 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 55.701.534,33 39.559.485,76 1,4080 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 122.544.529,79 18.408.833,02 6,6568 ¢∏§√™ TOP-30 19.638.259,16 16.569.842,83 1,1852 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.226.014,68 279.525,00 15,1186 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 138.835,85 181,31 765,7600 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.492.660,20 13.679,93 767,0100 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 90.945.037,79 7.198.489,25 12,6339 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.649.681,30 1.441.485,56 4,6131 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.673.420,82 5.775.447,74 7,7351 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.446.053,53 2.246.904,37 2,4238 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 138.655.784,79 7.413.744,93 18,7025 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 46.926.322,20 11.003.011,85 4,2649 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 20.381.597,13 57.362.729,67 0,3553 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.285.345,40 3.323.561,13 0,3867 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.442.822,14 3.679.946,79 1,2073 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 487.131,18 397.726,85 1,2248 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.777.875,32 3.151.006,05 2,7857 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.653.581,76 1.026.451,41 1,6110 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 15.003.262,50 6.933.255,15 2,1640 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 7.596.207,77 4.959.475,51 1,5317 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 40.690.283,19 4.308.730,28 9,4437 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.456.339,75 6.191.411,63 1,6888 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 51.800.562,01 1.577.687,90 32,8332

0,56% 1,23% 0,70% 0,99% 1,07% 0,94% 0,63% 0,23% 0,75% 0,42% 0,85% 0,95% 0,93% 1,03% 0,47% 0,99% 1,09% 0,98% 0,58% 0,53% 0,50% 0,22% 0,61% 0,61% 0,27% 0,70% 0,30% 0,83% 0,32% 0,68% 0,25% 0,81% 0,13% 0,13% 0,78% 1,10% 0,60% 0,95% 0,62% 0,88% 0,48%

2,0299 6,2501 3,7801 13,9715 2,7693 6,0611 9,2115 5,6222 10,1925 6,8788 28,1409 11,3209 4,6881 1,5674 4,1289 0,8954 0,9818 4,8918 1,4080 6,6568 1,1852 15,1186 765,7600 767,0100 13,0129 4,7515 7,7351 2,4238 18,8895 4,3075 0,3553 0,3867 1,2073 1,2248 2,9250 1,6916 2,1640 1,5317 9,5381 1,7057 33,7361

1,8945 5,8930 3,5641 13,1731 2,6489 5,7975 9,0291 5,5108 9,9907 6,7898 27,3132 10,9879 4,5502 1,5144 4,0876 0,8864 0,9576 4,7713 1,3939 6,5902 1,1733 15,1186 765,7600 767,0100 12,5076 4,5670 7,6577 2,3996 18,5155 4,2223 0,3517 0,3828 1,1952 1,2248 2,7578 1,5949 2,1532 1,5240 9,2548 1,6550 32,8332

2,09% 0,33% 3,14% 2,72% 2,68% 1,95% 1,61% 2,34% 1,98% 2,51% 1,59% 0,85% 0,91% 2,47% 2,14% 1,53% 2,04% -0,42% 1,06% 2,29% 1,90% 2,18% 0,50% 0,50% 1,92% 1,42% 1,82% 2,49% 1,92% 0,39% 1,83% 2,44% 2,70% 2,73% 1,86% 2,46% 1,96% 0,76% 1,24% 0,61% 3,21%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.974.697,13 2.422.257,85 340.107,07 29.166.786,12 4.213.484,26 864.102,39 3.194.595,09 3.335.331,13 1.711.810,40 3.465.627,15 1.723.380,46 1.644.821,99 6.627.322,83 7.017.157,72 50.952.513,10 955.986,38 2.786.048,72 4.558.056,22 13.460.344,36 4.640.284,80 1.173.104,76 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.049,41 1.351,11 3.514.506,45 954.682,92 260.770,73 35.412.071,31 5.189.328,55 1.277.344,59 5.413.607,82 29.224.730,34 5.623.305,88 415.174,84 41.362.041,11 10.175.428,57 2.116.034,23 535.644,92 945.087,21 92.987,25 1.652.525,46 11.298.813,36 7.541.602,12 831.009,90 19.547,47 959.914,61

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.361.249,79 17.197.622,53 34.915.739,49 4.977.417,14 4.805.265,61 8.568.110,86 24.735.594,80 3.824.027,19 6.171.247,71 2.526.408,37 19.092.792,57 13.375.748,71 12.048.277,56 7.687.808,40 1.320.172,77 1.539.181,53 358.877,53 173.565,75 4.104.736,36 592.805,71

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6025 7,0148 0,5608 6,4685 2,4427 1,4274 1,5672 0,8577 2,0677 6,9243

0,62% 0,62% 0,92% 0,50% 0,41% 0,76% 0,87% 0,63% 0,73% 0,75%

0,6146 7,1551 0,5706 6,5817 2,4427 1,4988 1,6456 0,8749 2,1504 7,2013

0,6025 7,0148 0,5496 6,3391 2,4183 1,4131 1,5359 0,8491 2,0470 6,8551

0,30% 2,44% 0,52% 1,45% 1,53% 2,51% 0,21% 1,77% 2,91% 2,74%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

18.071.139,76 1.303.900,77 13,8593 2.159.437,21 453.213,09 4,7647 3.955.757,51 444.016,28 8,9090 7.315.794,84 1.241.374,87 5,8933 10.167.448,88 827.873,68 12,2814 27.786.041,64 2.467.864,47 11,2591 14.963.714,67 1.122.550,53 13,3301 3.784.796,73 611.856,51 6,1858 5.803.400,89 2.113.457,19 2,7459 8.613.178,58 1.533.334,54 5,6173 4.239.022,16 1.810.204,69 2,3417 1.095.454,36 129.855,65 8,4359 19.944.846,75 5.651.786,70 3,5289 30.224.717,53 8.205.438,78 3,6835 1.183.836,01 136.161,83 8,6943 3.206.768,71 388.550,00 8,2532 651.717,45 520,22 1.252,7800 38.824.143,40 30.472,20 1.274,0800 942.366,63 869,08 1.084,3300 44.509.541,77 40.980,16 1.086,1200 43.838,07 43,99 996,4800 4.770.983,10 4.779,40 998,2400 4.647.875,51 2.865.017,10 1,6223 2.822.884,76 973.836,11 2,8987 4.215.761,11 1.479.452,70 2,8495 1.605.808,00 559.574,79 2,8697 47.659.038,30 33.811.781,96 1,4095 8.848.500,79 496.744,37 17,8130 15.287.739,41 1.062.638,01 14,3866 50.351.349,46 3.834.855,79 13,1299 9.713.964,11 13.006.755,38 0,7468 3.985.579,70 5.222.558,00 0,7631 14.017.684,88 12.963.917,75 1,0813 16.608.651,22 15.439.635,74 1,0757 5.679.492,05 382.892,03 14,8331 778.167,00 51.545,00 15,0968 899.944,13 44.274,23 20,3266 15.795,46 12.138,18 1,3013 37.785,78 30.057,17 1,2571 308.995,29 192.356,03 1,6064 6.313.777,75 2.989.586,52 2,1119 6.343.003,12 2.905.590,20 2,1830 4.370.872,70 1.123.648,72 3,8899 1.954.207,65 619.149,26 3,1563 9.626.562,00 6.059.022,73 1,5888 17.661.371,55 5.881.395,56 3,0029 23.032.642,59 3.914.446,45 5,8840 15.319.756,47 4.951.838,17 3,0938 31.378.696,77 13.593.874,58 2,3083 705.276,76 38.132,00 18,4957 3.647.993,83 12.305,70 296,4500 1.862.829,24 341.947,37 5,4477

-0,45% -1,12% -1,23% -0,69% -0,54% -1,02% -1,13% -0,64% -0,76% -0,71% 0,10% 0,11% -0,09% 0,04% -1,08% -1,31% -1,16% -1,16% 1,04% 1,04% 0,17% 0,17% -0,02% -0,93% -0,15% -0,55% -0,40% -1,03% -0,37% -1,03% -0,37% -0,38% -0,95% -0,95% -1,89% -1,89% -0,76% 0,00% -0,01% -0,64% 0,15% -0,42% -1,09% -0,66% -0,40% 0,02% -1,33% -0,59% -0,59% -1,99% -0,69% -1,09%

14,5523 5,0029 9,2208 5,9522 12,4042 11,3717 13,4634 6,3095 2,8008 5,6173 2,3417 8,5624 3,5289 3,6835 8,6943 8,2532 1.252,7800 1.274,0800 1.084,3300 1.086,1200 996,4800 998,2400 1,6710 2,9857 2,9207 2,9558 1,4095 17,8130 14,5305 13,2612 0,7468 0,7631 1,0813 1,0757 14,8331 15,0968 20,3266 1,3013 1,2571 1,6064 2,2175 2,2922 4,0844 3,2510 1,6047 3,0855 6,0458 3,1789 2,3545 18,8194 302,3790 5,6111

13,7207 4,7171 8,8199 5,8344 12,1586 11,1465 13,1968 6,1239 2,7184 5,5611 2,3183 8,3515 3,4936 3,6467 8,6074 8,2532 1.252,7800 1.274,0800 1.084,3300 1.086,1200 996,4800 998,2400 1,6061 2,8697 2,8210 2,8410 1,3954 17,6349 14,2427 12,9986 0,7393 0,7631 1,0705 1,0757 14,6848 15,0968 20,1233 1,3013 1,2571 1,6064 2,0697 2,1393 3,8121 3,0616 1,5570 3,0029 5,8840 3,0938 2,3083 18,1258 296,4500 5,3387

1,98% 1,13% 5,47% 3,46% 1,73% -0,34% 4,42% 1,88% 1,13% 2,30% 4,06% 3,25% 3,74% 4,21% 2,24% 0,32% 2,17% 2,17% 4,24% 4,24% 4,05% 4,05% 2,84% 0,79% 3,49% 2,23% 3,12% 4,91% 2,83% 4,82% 3,12% 3,16% 4,75% 4,80% 3,49% 3,53% 3,39% 5,59% 5,55% 2,81% 4,19% 1,98% 3,73% 3,03% 2,66% 4,11% 1,71% 0,84% 2,38% 1,76% 1,15% 2,22%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.198.715,61 21.168.161,28 6.358.579,79 205.066.841,14 8.197.843,19 1.774.527,46 5.718.494,08 49.708.189,50 4.278.576,73 52.002.199,80 51.079.319,58 183.725.429,25 3.739.159,64 10.832.436,05 17.865.832,01 229.223.209,54 7.051.992,19 239.310.598,61

2.027.270,56 6,5106 1.674.715,13 12,6399 1.102.117,85 5,7694 18.000.620,86 11,3922 1.174.579,64 6,9794 502.850,67 3,5289 1.041.592,05 5,4901 6.465.208,79 7,6886 694.268,15 6,1627 15.760.461,72 3,2995 13.019.869,18 3,9232 93.780.082,75 1,9591 782.059,28 4,7812 2.010.358,62 5,3883 3.305.690,78 5,4046 62.678.956,65 3,6571 838.747,06 8,4078 99.219.443,12 2,4119

0,03% 6,5236 6,3804 0,17% 0,00% 12,7663 12,5135 0,15% 0,04% 5,7694 5,7117 0,18% 0,01% 11,3922 11,3922 0,20% 0,00% 6,9794 6,9794 0,24% -0,08% 3,5324 3,5148 -0,45% 0,01% 5,4901 5,4352 0,11% 0,01% 7,6963 7,6502 0,21% -0,06% 6,1781 6,1319 0,15% 0,01% 3,2995 3,2995 0,12% 0,01% 3,9428 3,9036 0,17% 0,01% 1,9591 1,9591 0,14% 0,01% 4,7812 4,7573 0,10% 0,00% 5,3883 5,3883 0,01% 0,02% 5,4046 5,4046 0,46% 0,01% 3,6571 3,6388 0,17% 0,06% 8,5760 8,2396 0,38% 0,03% 2,4119 2,4119 0,21%

48.517.419,65 28.997.852,66 21.665.665,17 10.143.083,70 1.190.094,37

4.142.416,75 11,7123 2.467.454,55 11,7521 19.415.494,84 1,1159 9.364.136,16 1,0832 441.442,69 2,6959

0,00% 11,7123 11,7123 0,03% 0,01% 11,7521 11,7521 0,07% 0,00% 1,1159 1,1159 0,08% 0,00% 1,0832 1,0832 0,19% -0,39% 2,6959 2,6959 2,57%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

783.821,94 1.005.030,49 10.522.319,90 2.744.130,54 2.520.671,56 795.306,97 13.820.087,25 1.933.097,91

120.000,00 150.492,23 3.666.781,50 1.024.230,91 458.690,70 451.357,47 6.805.117,14 252.189,43

6,5318 6,6783 2,8696 2,6792 5,4954 1,7620 2,0308 7,6653

0,31% 0,21% 0,14% 0,32% 0,46% 0,45% 0,24% 0,43%

6,5971 6,7451 2,8696 2,7596 5,6603 1,7708 2,0308 7,6653

6,4665 6,6115 2,8553 2,5988 5,3855 1,7550 2,0257 7,6653

3,49% 3,50% 1,93% 1,53% 4,03% 2,87% 0,93% 1,47%

19.434.841,40 6.506.689,76 4.162.086,56 2.866.601,93 1.803.609,13 12.231.288,71 51.047.978,36 38.639.691,70 23.484.361,20 37.707.329,87 1.800.589,20 9.948.831,21 985.526,25 307.942,29

1.107.460,82 577.347,31 359.432,59 249.151,73 320.291,12 1.694.647,71 4.708.507,61 5.950.098,41 8.422.473,35 3.496.189,97 484.351,17 3.768.795,78 96.914,86 30.236,75

17,5490 11,2700 11,5796 11,5054 5,6312 7,2176 10,8416 6,4940 2,7883 10,7853 3,7175 2,6398 10,1690 10,1844

-0,14% 0,05% 0,04% -0,19% -0,29% -0,28% -0,29% -0,29% -0,05% 0,12% 0,16% 0,19% 0,02% 0,02%

18,4265 11,8335 12,1586 12,0807 5,7438 7,2898 10,9500 6,4940 2,8301 10,7853 3,8662 2,6662 10,1690 10,1844

17,3735 11,0446 11,3480 11,2753 5,5749 7,1454 10,7332 6,4291 2,7604 10,7314 3,6803 2,6134 10,1690 10,1844

1,28% 1,12% 1,01% 2,05% 0,84% 4,55% 0,09% 1,71% 1,98% 2,11% 3,40% 1,34% 2,21% 2,24%

19.871.883,71 5.357.070,81 3,7095 4.081.714,57 266.186,02 15,3341 35.954.955,60 3.465.302,23 10,3757 32.009.528,90 3.822.340,34 8,3743 50.887.297,97 5.152.529,61 9,8762 18.940.378,43 2.582.861,40 7,3331 85.756.643,21 4.590.577,71 18,6810 6.319.411,30 559.643,06 11,2919 5.061.667,64 1.278.610,71 3,9587 17.420.783,16 1.950.282,41 8,9324 52.603.548,83 16.961.740,83 3,1013 52.338.222,68 59.010.263,69 0,8869 56.428,30 61.643,52 0,9154 37.868.276,10 40.051.553,25 0,9455 17.868.361,26 18.278.894,03 0,9775 33.433.532,64 35.358.460,24 0,9456 495.466,68 47.099,38 10,5196 1.056.721,79 100.000,00 10,5672 208.953,00 14.866,82 14,0550 95.381,31 9.067,14 10,5194 1.292.303,30 370.202,61 3,4908 49.110.567,18 15.757.594,61 3,1166 3.850.082,33 1.249.271,82 3,0819 3.660.924,28 368.615,86 9,9315

-0,57% -0,85% -1,62% -1,06% -0,30% -1,01% -1,60% -1,03% -0,98% -0,34% -0,98% -0,97% -0,97% -1,87% -1,87% -1,87% -0,70% -0,70% 0,43% -0,70% -0,30% -0,83% -1,04% -0,48%

3,8950 16,1008 10,4795 8,4580 9,9750 7,4064 18,8678 11,5177 3,9587 8,9324 3,1013 0,8869 0,9154 0,9455 0,9775 0,9551 10,5196 10,5672 14,0550 10,6246 3,4908 3,2724 3,2360 10,0805

3,6724 15,1808 10,2719 8,2906 9,7774 7,2598 18,4942 11,1790 3,9191 8,8431 3,0703 0,8780 0,9154 0,9266 0,9775 0,9361 10,3618 10,5672 13,8442 10,4142 3,4733 2,9608 2,9278 9,8570

1,05% 0,49% 0,61% 1,95% 1,87% 0,75% -0,87% 1,19% 1,99% 2,08% 1,69% 1,66% 1,71% 0,20% 0,24% 0,20% 0,33% 0,36% 0,23% 0,33% 1,36% 1,87% 0,87% 1,25%

14.845.991,16 1.656.458,91 71.645.243,86 30.069.985,59 43.355.589,25 48.363.500,12 2.039.155,91 5.474.216,81 4.083.886,46 21.074.713,61 2.570.616,38 5.431.223,67

4.001.052,63 3,7105 162.594,83 10,1876 7.709.360,89 9,2933 3.313.198,00 9,0758 13.193.018,24 3,2863 44.582.138,43 1,0848 1.856.441,98 1,0984 602.550,09 9,0851 1.269.420,08 3,2171 9.825.554,66 2,1449 983.532,00 2,6137 519.456,64 10,4556

-0,79% 3,7476 3,6734 -0,59% 10,6970 10,0857 -0,06% 9,2933 9,2004 -0,12% 9,0758 8,9850 -0,64% 3,2863 3,2534 -0,78% 1,0848 1,0740 -0,78% 1,0984 1,0984 -0,68% 9,2668 9,0851 -0,13% 3,2171 3,2010 0,48% 2,2521 2,1020 0,30% 2,7444 2,5614 -0,33% 10,5863 10,3772

0,91% 0,73% 0,93% 1,37% 0,67% 0,83% 0,85% 1,22% 0,75% 2,31% 2,57% 0,97%

7.979.757,24 1.898.179,53

778.806,09 10,2461 183.121,79 10,3657

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.198.622,62 313.726,79 3,8206 1.224.224,00 141.335,21 8,6618 1.235.906,24 127.041,51 9,7284 11.806.625,40 1.276.799,14 9,2470 39.199.716,21 6.101.660,41 6,4244 61.253.093,52 8.608.296,80 7,1156 21.532.878,05 2.215.422,14 9,7195 10.126.264,65 1.198.990,37 8,4457 4.112.732,56 526.583,39 7,8102 5.188.417,11 656.068,47 7,9083 551.515.181,19 146.435.751,63 3,7663 27.376.843,51 9.108.215,26 3,0057 4.138.438,78 815.581,33 5,0742 57.784.585,52 4.936.102,35 11,7065 27.075.564,18 5.521.133,45 4,9040 11.951.478,63 1.257.640,02 9,5031 9.461.346,98 1.062.338,70 8,9061 8.899.885,23 2.985.167,36 2,9814 21.213.254,48 3.684.372,85 5,7576 3.044.029,33 2.033.659,34 1,4968 32.247.053,65 2.506.733,02 12,8642 6.394.890,66 1.573.920,60 4,0630 23.156.494,98 2.805.917,21 8,2527 12.045.579,65 4.825.303,82 2,4963 10.947.864,15 4.719.937,05 2,3195

0,35% 4,0116 3,7824 2,12% 0,74% 9,0949 8,5752 4,37% -0,17% 9,9230 9,6311 1,02% 0,48% 9,5706 9,1545 3,23% 0,57% 6,7456 6,3602 2,48% 0,22% 7,1868 7,0444 3,90% 0,18% 9,8167 9,6223 4,01% 0,60% 8,5935 8,3612 1,87% 0,30% 7,9469 7,7321 2,01% 0,58% 8,0072 7,8292 1,94% 0,38% 3,7663 3,7663 3,23% 0,28% 3,0057 2,9756 2,00% 0,69% 5,1503 5,0235 1,80% 0,36% 11,7065 11,5894 3,95% 0,09% 4,9040 4,8550 1,25% 0,08% 9,5031 9,4081 1,32% 0,08% 8,9061 8,9061 1,14% 0,14% 2,9814 2,9516 1,38% 0,20% 5,9303 5,7000 2,65% 0,60% 1,6165 1,4968 3,84% 0,05% 12,9928 12,7356 3,01% 0,37% 4,2662 4,0224 0,65% -0,07% 8,4178 8,2527 1,01% 0,18% 2,5337 2,4963 3,96% 0,13% 2,3427 2,2963 1,66%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

-0,06% 10,2461 10,1436 -0,06% -0,25% 10,4694 10,2880 0,43%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(6) 6.605,12 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 1.121.966,42 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 51.256.103,80 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 890.709,66 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 76.678.074,22 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 44.922.865,91 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.255.656,11 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 588.014,43 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 239.555,95 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.285.944,31 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.029.116,97 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 639.792,16 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 3.524.214,18 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 645.834,18 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.330.415,37 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 517.076,69 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 132.136.444,58 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 680.104,17 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 39.828.401,01 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 29.140.310,99 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ 22.629.655,77

5,64 960,57 5.077.965,20 112.762,20 9.728.789,41 6.070.673,36 4.897.992,71 66.139,97 26.371,03 257.084,51 360.886,50 73.493,64 419.581,28 73.757,96 157.206,43 58.587,46 16.163.321,91 78.658,55 5.778.808,01 2.708.488,41 2.088.109,21

1.171,7400 1.168,0300 10,0938 7,8990 7,8816 7,4000 8,2188 8,8905 9,0841 8,8918 8,3935 8,7054 8,3994 8,7561 8,4629 8,8257 8,1751 8,6463 6,8921 10,7589 10,8374

2,34% 2,34% -0,20% -0,16% -0,16% -0,03% -0,22% -0,07% -0,07% -0,08% 0,10% 0,11% 0,21% 0,21% -0,03% -0,03% 0,31% 0,31% 0,18% 0,08% 0,07%

1.171,7400 1.171,7400 1,59% 1.168,0300 1.168,0300 1,50% 10,0938 9,8919 -0,14% 7,8990 7,8200 -0,63% 7,8816 7,8028 -0,63% 7,4000 7,4000 -0,75% 8,2188 8,2188 -0,36% 8,8905 8,7127 -0,45% 9,0841 9,0841 -0,40% 8,8918 8,7140 -0,45% 8,3935 8,2256 0,06% 8,7054 8,7054 0,09% 8,3994 8,2314 -0,07% 8,7561 8,7561 -0,05% 8,4629 8,2936 -0,40% 8,8257 8,8257 -0,36% 8,1751 8,0116 0,54% 8,6463 8,6463 0,55% 6,8921 6,8232 -0,18% 10,7589 10,5437 0,57% 10,8374 10,6207 0,60%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3311 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8361 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .7,45 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,916 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .109,91 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2854 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,786 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3139 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3371

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3478

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,317

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,332 .........................................................1,3302 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83669 .......................................................0,83551 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4552 .........................................................7,4448 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9222 .........................................................8,9098 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,99 .........................................................109,83 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2863 .........................................................1,2845 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7915 .........................................................7,7805 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3148 ...........................................................1,313 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,338 .........................................................1,3362

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞PI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 17H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.458,65

0,88

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,4 3,8 20,3 3,76 6,06 0,58 5,36 11,09 0,42 1,23 5,5 3,82 0,67 1,07 0,72 3,95 0,78 2,17 3,94 1,46 3,09 1,92 10,88 0,4 6,45 1,23 3,45 6,09 4,92 3,74 4,65 1,22 0,61 2,39 12,85 2,7 10,15 0,34 0,24 8 4,55 10,96 11,9 13,25 6,99 1,55 4,48 2,8 2,75 2,98 2,96 16,15 9,2 0,62 0,7

-0,26 2,27 -0,79 1,51 1,75 0,19 4,92 5 0,82 2,8 2,14 -1,47 -0,93 1,41 1,8 6,85 2,84 1,81 -3,31 0,98 1,59 -0,27 2,56 -1,53 7,89 0,88 4,64 -0,61 1,63 1,31 2,52 1,67 -0,42 6,73 2,66 1,6 3,03 4,35 0,25 -0,66 3,69 1,28 0,38 2,79 -4,91 0,67 10 -1,65 -0,34 0,94 2,22 3,33 9,37

671.575 1.408.139 171.162 1.093.212 7.145 55.291 29.004 49.882 423.020 39.045 219.255 3.894 543.339 1.660.413 238.128 20 386.256 21.602 94.350 278.768 57.064 35.545 514.768 63.890 3.406.733 97.543 163.746 83.544 138.296 5.788 9.724 11.522 56.178 220.947 167.493 1.641.571 32.208 72.907 24.005 80.627 232.785 10.601 6.678 416.223 478.416 4.112.917 2.200 1.605 190.383 250.385 32.308 134.000 254 28.728 141.767

0,4 3,78 19,53 3,76 5,9 0,57 5,25 10,6 0,4 1,22 5,35 3,69 0,66 1,06 0,7 3,94 0,75 2,06 3,87 1,44 3,02 1,86 10,88 0,38 6,44 1,16 3,4 5,94 4,87 3,65 4,5 1,19 0,6 2,37 12,01 2,58 9,98 0,32 0,22 7,91 4,54 10,5 11,66 13,02 6,84 1,5 4,45 2,78 2,54 2,98 2,96 16 9,1 0,61 0,65

0,42 3,94 20,8 3,94 6,06 0,6 5,38 11,09 0,43 1,25 5,54 3,84 0,69 1,08 0,74 3,95 0,78 2,17 4 1,54 3,12 1,97 11,25 0,42 6,71 1,25 3,55 6,15 5 3,76 4,7 1,23 0,62 2,44 12,89 2,71 10,2 0,35 0,24 8,12 4,66 11 11,99 13,56 7,11 1,63 4,49 2,86 2,75 3,11 3,04 16,38 9,2 0,64 0,71

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

6,85 15,3

0,00 0,66

205 2

6,85 15,3

6,9 15,3

5,71

0,59 4,35 2,13 2,22 2,78

13.840 600 124.641 30 6.135 184.962 36.496 3.000 139.055

0,36 0,36 0,94 0,48 1,7 0,23 0,45 0,45 0,35

0,38 0,36 1,02 0,5 1,75 0,24 0,49 0,46 0,39

11,11 0,99

5.386 494.736 4.250

0,41 0,45 1,02

0,42 0,52 1,02

-0,99 1,33 5,06 -1,64

585 2.714 50 34.251 1.042 2.373 38.700 11.677 59.449 150 70 169 200 245

1,41 0,53 8,58 1,19 1,02 1,1 0,65 1,21 0,42 0,57 2 5,34 0,83 2,94

1,44 0,58 8,58 1,24 1,07 1,12 0,69 1,25 0,45 0,57 2 5,42 0,83 3,01

6,12

8.315 504 624 5.050

2,46 2,38 0,43 0,5

2,5 2,52 0,44 0,52

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,37 0,36 0,98 0,48 1,71 0,24 0,48 0,46 0,37 0,36 0,41 0,5 1,02 1,41 1,43 0,58 8,58 1,21 1,03 1,12 0,67 1,22 0,44 0,57 2 5,34 0,83 3 1,04 2,49 2,52 0,44 0,52 0,56 0,64 2,44 0,37 1,43 0,3

3,16

-0,69 1,75 0,83 0,9 1,52 4,76

2,09 -2,63 3,45

7.525 1.751 153.385 21.451

0,62 2,33 0,35 0,28

0,66 2,46 0,38 0,3

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,81 0,12 0,29 1,75 0,59 0,41 0,52 0,5 1,15 1,05 0,34 0,62 0,71 1,14 0,34 0,74 5,5 0,6 1,59 1 1,16 0,31 0,41 0,36 0,59 0,78 0,7 0,5 0,6 0,32 1,23 30,29 1,04 0,33 0,55 1,74 0,33 0,42 0,57 3,21 0,29 0,72 0,29 0,26 1 0,56 0,21 0,6 4,8 1,6 0,74 1,5 0,94 0,91 0,36 4,35 0,48 2,99 0,82 0,43 0,5 0,42 0,6 0,52 0,4 0,69 1,61 0,54 0,58 0,49 0,77 0,38 0,65 0,78 0,43 0,68 0,59 2,51 0,6 0,49 3,27 0,78 2,26 0,34 0,71 0,51 0,38 0,8 1,2 0,46 0,38 1,49 0,3 0,75 0,99

2.531 29.500 41.210 200 269 35.845 6.356

0,78 0,12 0,29 1,75 0,57 0,35 0,47

0,81 0,13 0,3 1,75 0,59 0,42 0,54

2.000

1,15

1,17

3.060 100

0,33 0,62

0,36 0,62

-0,87 -2,86

143 2.000

1,07 0,32

1,14 0,34

-4,35

100 21.600 3.890 2

5,5 0,6 1,56 1

5,5 0,62 1,6 1

12.567 46.769 6.000 5.250 27.882 29.672 1.310 5.090 3.950 7.140 2.921 33.850

0,31 0,38 0,35 0,58 0,75 0,66 0,47 0,59 0,3 1,22 30 0,96

0,32 0,43 0,36 0,62 0,83 0,71 0,5 0,63 0,33 1,26 30,38 1,12

2.150 1.300 15.522 43.979 38.604 77.794 1.525 5.769 3.300 3.350 1.003

0,54 1,7 0,32 0,38 0,53 3,19 0,28 0,7 0,29 0,25 1

0,56 1,76 0,34 0,44 0,57 3,28 0,29 0,76 0,3 0,26 1,09

-9,38 0,57 3,51 10,81 4

-1,85 3,09 -3,13 -2,38 2,86 2,63 2,94 6,38

0,82 1,1 9,47 -1,79 1,16 13,51 -1,23 -2,7 -3,33 4 -9,09 -4,55

2.607

0,2

0,22

2.505 110 3.412 1.200 2.500 76.792 6.528 260 12.000 16.659 6.655 4.770 2.990 190

4,76 1,56 0,68 1,45 0,94 0,88 0,33 4,33 0,48 2,95 0,78 0,41 0,49 0,41

4,8 1,6 0,81 1,5 0,95 0,95 0,37 4,65 0,48 3,02 0,82 0,43 0,52 0,42

369 3.391 27.150 7.350 3.438 30 260 55 20.040 1.000 142.806 845 5.600 620 5.500 3.002 7.340 500 1.000 39.735

0,69 1,57 0,53 0,56 0,44 0,77 0,38 0,63 0,77 0,43 0,61 0,55 2,46 0,57 0,46 3,24 0,76 2,26 0,34 0,71

0,69 1,8 0,55 0,6 0,5 0,77 0,38 0,65 0,8 0,43 0,71 0,59 2,53 0,64 0,49 3,32 0,78 2,26 0,34 0,74

-5,00 1.000 19,40 1.058.812 -0,83 45.143 9,52 12.210 -9,52 310 -6,88 1.562

0,38 0,68 1,19 0,43 0,38 1,49

0,38 0,8 1,21 0,46 0,38 1,6

2,56 -1,33 3,45 1,11 2,86 0,46

4,88 5

-6,76 -1,83 -3,33 2,08 -6,1 -2,56 6,56 -1,27 -8,51 9,68 -1,67 0,8 4,26 2,83 2,63

4,17 3,13

60 191

0,75 0,94

0,75 0,99

1,39

80 7.358

7,6 0,72

7,6 0,75

1.500 1.600 993

0,3 0,6 0,22

0,3 0,61 0,22

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√)

7,6 0,73 9,74 0,49 0,3 0,61 0,22

1,67

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,62 1,19 0,14 0,15 0,2 0,08 12,56 0,33 0,3 0,2 2,96 0,9 2,11 0,53 1,1 7,4 0,2 1,52 6,82 4,51 14 65,95 1,72 17,35 0,21 0,1 0,12 0,44 1,16 0,24 0,12 0,35 13 4,31 0,15 0,1

9,09

64.758 6.132 7.636 5.400 72.310 632 4.000 6.580 90.111

1,08 0,14 0,14 0,19 0,07 12,56 0,32 0,3 0,19

1,2 0,14 0,15 0,21 0,08 12,56 0,34 0,3 0,2

1.414 796 1.995 50 8.440 4.069 1.300 100 20

2,09 0,53 1,1 7,4 0,2 1,47 6,82 4,51 14

2,12 0,53 1,1 7,4 0,2 1,53 6,82 4,51 14

1,78

1.000

1,64

1,75

-16

2.000 5.317 1.080

0,21 0,09 0,11

0,21 0,1 0,12

-1,69

235

1,15

1,16

1.165

0,12

0,12

7,14 11,11

5.045 3.290

0,13 0,1

0,15 0,1

14,29

2.033

0,07

0,08

-4,17

3.920

0,45

0,48

4,35

1.500 3.707

0,08 0,22

0,08 0,25

60 7.139 3.983 310

0,15 0,11 0,09 0,04

0,15 0,12 0,1 0,04

10.000 1

0,07 0,41

0,08 0,41

-4,17 4,44

50 1.000 4.800 5.000 3.200 4.148 5.136 18.210 6.800 100

0,31 0,04 0,05 0,14 0,18 2,48 0,21 0,34 0,22 0,94

0,31 0,04 0,05 0,14 0,19 2,74 0,23 0,38 0,23 0,94

7,69

45

2,1

2,38

7,14 -4,76

10 3,45

4,46 8,16 -1,2 -4,76 -1,3 0,22

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08 0,07 1,5 0,46 0,53 0,08 0,24 0,18 0,08 0,56 0,15 0,12 0,1 0,04 3,7 0,08 0,41 0,15 0,17 0,31 0,04 0,05 0,14 0,19 2,68 0,23 0,36 0,23 0,94 0,09

-6,25 11,11

7,89

6,9

7,69 5,56 0,37 9,52

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,54 3 1,13 2 2,47 2,34 2,52 1,8 2,86 2,38

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


M·ÁÓËÛ›· 30 √ÊÂÈϤ˜ 400.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ¢ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î·ÎÔÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·. ∞ÎfiÌË Î·È Ô ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 400.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· Ù·Ì›·, ÌÈ·˜ Î·È ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙË μã √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÊÔÚ›·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘. √ Ó¤Ô˜ ‰‹ÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ·ÓÔȯ٤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È “ÌÈÏÈÂÙ¿ÎÈ·” Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ıˆÚÂ›Ù·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ‰‹ÌÔÈ Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË. ∞ÎfiÌË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù·ÌÂ›Ô ÔÈ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ı· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È, Û‡ÓÙÔÌ·, fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ªËϛӷ˜ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ËÁÒÓ Â›Ó·È ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿ ¿Û· ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›·, ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ı· ÙÔÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì”, ›Â.

TPITH 18 IANOYAPI√À 2011

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA

¢

‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA ηٷı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô “NATURA 2000” ηχÙÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 4,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÎÙ·Ú›ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1/3 Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ Î·È ÓËÛȈÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜.

ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA ÛÙ· 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·fi Ù· 4 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· 2 ‹ ·ÎfiÌË Î·È 750 ̤ÙÚ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÁÈ· ÔÈÎfi‰· Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‹ ηٷÙÌË̤ӷ ÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÁÈ· ‰fiÌËÛË Ù· 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∂› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ÂÍ‹˜ ı¤ÛË: “ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi Î·È ÂˆÊÂϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ‚·ÛÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ ·ÊÔ‡ ı· ηٷÔÏÂÌËı› Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ‰È·Ú΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¿Ó·Ú¯Ë ‰fiÌËÛË. £›ÁÔÓÙ·È fï˜ ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó Á‹‰· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘˜. -¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÔÏÏÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ·ÚfiÙÈ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Á‹‰·, ÔÏÏÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì ‰·ÓÂÈÛÌfi, ı· Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ Û‹ÌÂÚ· Á‹‰· ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ. ŒÙÛÈ ı· ·Úı› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· ηٿ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ô˘ Â¤Ó‰˘Û·Ó Û Á‹‰· Î·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ··ÍÈÒÓÂÙ·È ·ÚÔÂȉÔÔ›ËÙ· Î·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. -∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁË¤‰ˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·ÏÏ¿ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Î·È ÌÂıÔ‰Èο Î·È fi¯È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Ì›· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ - ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” .

∞Ó·ÛٿوÛË ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘ ∞Ó¿Ûٷ٘ Â›Ó·È ÔÈ μfiÚ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙ· 10.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ◊‰Ë ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘ÁηÏ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ¯ı¤˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Û ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘, Ë ª√ª, ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜

ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ·Ú.2 ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ “ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000” , ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù¿ÙÌËÛ˘ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 10.000Ù.Ì. Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÚÂÎÎϛۈÓ. ∂›Û˘, ÛÙ· οı ›‰Ô˘˜ Û¯¤‰È· ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÁË¤‰ˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ 10.000 Ù.Ì. √ÏfiÎÏËÚË Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000 “∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÎfiÂÏÔ˜”. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000Ù.Ì. Â›Ó·È ÌfiÏȘ 0,9% Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 80 ȉÈÔÎÙËۛ˜, ·fi ÙȘ

Ôԛ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÔÌËı›. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰fiÌËÛË ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Î·Ù·ÚÁ›” . Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜ : “¡· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ¡· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ fiÚÔÈ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Û ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Îϛ̷η. ¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ηٿÏÏËÏˆÓ Î·È Â·ÚÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ˆ˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›·, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”.

ÀfiÌÓËÌ· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜

∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ÔÈ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ, fiÙÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ΔÔ¿ÏË), fiÔ˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “™›ÚÂÚ”, ı· Â›Ó·È ·Ù˘¯‹˜. ¡· ‰Ô‡Ì fï˜ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë Ó¢ڷÏÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ·fi ÙÔ fiÙÈ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ˘·ÏϋψÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË Ãø.¶.∂. ¡.∞.ª., ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ

¿ÏÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÒÙË Â‡ÏÔÁË ·ÔÚ›·, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Ï›ÁÔÈ Î·È ‰È·Û·Ṳ́ÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÏÔ›, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û·ÊÒ˜ ÓÂfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÁÚ·Ê›ˆÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 90%) ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›, ÒÛÙÂ Ë ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ fi‰È·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰›ÎÙ˘Ô Â˙Ô‰ÚfïÓ, ›Ù Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹ ¿ÏÏÔ ‰›ÙÚÔ¯Ô, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. √È Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏË fiÏË, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ·fi ÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ (ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Ù˘ fiÏ˘), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙÂ, ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈÔ¯‹ (ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “™›ÚÂÚ”) Ì ԯ‹Ì·Ù·, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú·, ·ÊÔ‡ Ë ·fiÛÙ·ÛË ı· ·˘ÍËı› Î·È ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ÕÏÏ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ¢/ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ¿ÏÂÙÔ˜ Ê˘-

ÛÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô Â·ÚΤÛÙ·ÙÔ˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂·ÚΛ˜ ¯ÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ‰‡Ô ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ “™›ÚÂÚ”, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÌÈ·˜ ˘ÂÚÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜, Û ˘Ô‰Ô¯‹ ÎÔÈÓÔ‡, ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ÂÓÒ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (ÁÚ·Ê›ˆÓ), ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· “‚ϤÂÈ” Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ “™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË” ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, ·Ú¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ψÊÔÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÕÓˆ μfiÏÔ, ∫·Ù˯ÒÚÈ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·”.


ª·ÁÓËÛ›· 31

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

√ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·

∂ÈÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ô Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

™ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› fiÔ˘ ı· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Û‡Û΄˘ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ™ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›ÎÔ ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË. ª·˙› ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂıÈÌÔÙ˘ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ fï˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë Ë̤ڷ Î·È Ë ÒÚ·. ¶ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ fiˆ˜ ›Â Ô Î. §È¿˘ Â›Ó·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÙÔ˘. ∏ Û˘˙‹-

ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·, ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁˆÚÁ›·˜, ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. “∏ ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ ˆ˜ ÙÔÓ ÊÙˆ¯fi Û˘ÁÁÂÓ‹ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ÎÚÈÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÏÔÁÈÎfi Ô‡Ù ·Ô‰ÂÎÙfi Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ· Û ԢΠÔÏ›Á˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ÂÍ‹ÁËÛÂ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔ-

Ê›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ∂Âȉ‹ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Û’ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È Î¿ı ÙfiÛÔ ÎÈ ¤Ó· Ó¤Ô ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ (ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÏÔÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ÙȘ ‰ÈÔ͛Ә), ¿Ú· ·Ó·˙ËÙ› Î·È Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔÈÔÙÈο ÙÚfiÊÈÌ· ∂Âȉ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·˙ËÙ› ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÏÔ‡ÙÔ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∫·È ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û’ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·fi ÙÔ ÎÚ¤·˜, ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ù· Ù˘ÚÈ¿, ÙË Ê¤Ù·; ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ‚ÁÂÈ ÂÈıÂÙÈο, Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙÔ‡. ∞˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ôχ ηϿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ Ô‡Ù ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·” , ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·Áη›Ô ϤÁÌ· ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛˆÓ.

√ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ãı˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ¿Ó·Ú¯Ô, ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÔÚ-

Á¿ÓˆÙÔ ÙÚfiÔ. √Ê›ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶∂¢, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔۋψۋ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ÈÏÔÙÈ΋ “ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË” Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ¶∂¢, Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈο Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ù˘È΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶∂¢, Ó· ÚԂ› Ë Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ Û ̛· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·,

ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Û ÎÔÈÓ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÏÒ˜ “·ÓÔ›ÁÔ˘Ì” ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ó· ·Îԇ̠ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ fiÙÈ ÚÔÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ, ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ‚ϤÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ·ÏÏ¿ η̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ¿Óˆ Û ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· οı ‰›Ô ÔÏÈÙÈ΋˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” , ·ÏÏ¿ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ” .

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ™Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘. ∞fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÎÏ¿‰ÂÌ· ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ê‡ÏÏˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™ÙȘ 6/2 ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ª·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÁÚÔÙÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó 100 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÂÛÙÚ¿ÊË Á‡Úˆ ·fi Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¿ÚÓËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ΔÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔ ∫›ÓËÌ·

ηٿ ÙˆÓ ¢ÈÔ‰›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎˉÂÌfiÓÂ˘Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ηÙÔ›ÎˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ & ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ı· ÌÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ì·¯ËÙÈο ÛÙÔ Î›ÓËÌ· “¢∂¡ ¶§∏ƒø¡ø ¢π√¢π∞, ¢∂¡ ¶§∏ƒø¡ø Δ∏N ∫ƒπ™∏ Δ√À™” , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¿ÏÏË ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· 400 ÂÚ›Ô˘ ÔÏÈÙÒÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ §·Ì›· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰Èfi‰È·. ™Â ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰Èfi‰È· ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 16 Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ¤ÓÙ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô-

ÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È 10 ÊÔÚ›˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. æËÊ›ÛÌ·Ù· η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ∂μ∂ ºıÈÒÙȉ·˜, Δ∂∂ ÙÌ‹Ì· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §·Ì›·˜ (ÎÔÈÓfi „‹ÊÈÛÌ·), ∂ª¢À¢∞™ Î·È ∂ª¢À¢∞™ ∞ÙÙÈ΋˜, √∂¡°∂, ¢ËÌÔÙÈ΋ ΛÓËÛË °·Ï·ÙÛ›Ô˘ ÕÏÏÔ˜ ¢ÚfiÌÔ˜, ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ηٿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ μ. ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ( ‰‡Ô „ËÊ›ÛÌ·Ù·), ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¢Èfi‰È·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰Èfi‰È· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: ¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰Èfi‰È·, ȉȈÙÈο ‹ ÎÚ·ÙÈο. ¡· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Â¤ÎÙ·Û˘ ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ¢ı‡ÓË ÂÓfi˜

‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÊÔÚ¤· Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ™‡ÛÙ·ÛË ¡ÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ̤ÏË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·ÁÒÓ·. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÓÔÌÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ë ÓÔÌÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∞ÎfiÌË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰Èfi‰È· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ΔڛηϷ ÛÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋. Δ¤ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ÂfiÌÂÓË ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. Δ. ∫.

“¡∂√ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·ÙfiËÌ· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ηÏ› Û ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ‰ÈfiÙÈ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì›· ·ÎfiÌË ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÚÈÓ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˜ Û˘ÛÂÈÚˆıԇ̠۠ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ Î·ı·Ú¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ËÏÒÓˆ ·ÚÒÓ Î·È Î·ÏÒ fiÏÔ˘˜ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ 2421066308 Î·È email chalev@otenet.gr ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÈÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿ . ∂›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ οıÂ Û˘ÌÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ˘ οıÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ Ã. & ¶.¶. ¢/¡™∏ ∂§∂°Ã√À ™À¡Δ/™∏™ ∂ƒ°ø¡ £∂™™∞§π∞™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8736/194733 π.ε./17-1-2011 1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. “Συντήρηση οδών κύριου οδικού δικτύου πόλης Βόλου Νομού Μαγνησίας” με προϋπολογισμό 700.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στη διεύθυνση Γαληνού 4, Λάρισα, μέχρι την Πέμπτη, 24-2-2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410-534021, 534.051 FAX επικοινωνίας 2410-532.445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κ. Ευθυμίου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη 1-3-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην έδρα της υπηρεσίας στη διεύθυνση Γαληνού 4, Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.). 4. Αν για κάποιο λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία οικονομική προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Δ.Ε.Σ.Ε. Περ. Θεσσαλίας. 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 1η τάξη ή ανώτερη με τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων στην κατηγορία Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο, γ) Κοινοπραξίες Εργ. Επιχ. των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Ε.Ε. θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.301,00 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Θεσσαλίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας. Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ. Λάρισα, 17-1-2011 Η Προϊσταμένη Δ.Ε.Σ.Ε. ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Πολιτικός Μηχανικός με Α’β


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π σπίτι ισόγειο, Χρηστομάνου 4 με Μαυροκορδάτου με κουζίνα-τραπεζαρία, σαλόνι, 2 υ/δ, λουτρό και αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 24210 50747, 6940 771143. (123)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (103)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π καταστήματα στο κέντρο του Βόλου 150 τ.μ., 180 τ.μ. στο εμπορικότερο σημείο της πόλης. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (287)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα ρετιρέ ανατολική, με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 τ.μ. στην οδό Ανθ. Γαζή - Περραιβού, με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 700 Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 24210-35132, 6932461197 και 6972-254646. (399)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (178)

¶ø§∂πΔ∞π

προνομιακό γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ. ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (022)

¶ø§∂πΔ∞π

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 37 τ.μ. 40.000Ε, έως 31-1-2011. Τηλ. 24210 29211 και 6973225414. (040)

στη Ν. Δημητριάδα νεόδμητη μεζονέτα 180 τ.μ. όροφος-ισόγειο-ημιυπόγειο, καθιστικό ενιαίο με κουζίνα, 3 υ/δ, δρύινα δάπεδα, μπάνιο, wc, parking, αποθήκη. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (023)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

επιχείρηση στο κέντρο της πόλης cafe - snack, bar, bistrot, live stage σε πολύ καλή τιμή, λόγω αναχώρησης. Σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6980729497. (233)

διώροφη μονοκατοικία λίγων ετών στη Ν. Δημητριάδα 175 τ.μ., ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με τζάκι και κουζίνα με εντοιχισμένες συσκευές, 3 υ/δ, 1 γραφείο, 2 μπάνια, αποθήκη, αίθριο, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (024)

¶ø§OYNTAI ¶PO™ºOPA-EYKAIPIA

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (029)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ. ανατολικό διαμπερές με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (400)

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (036)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (250)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

¶ø§∂πΔ∞π

καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικοπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (282)

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ καινούργιο

¶ø§∂πΔ∞π

οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 w.c, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (283)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (284)

¶ø§∂πΔ∞π α) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. β) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. γ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (285)

¶ø§√À¡Δ∞π ¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., 3 επιπέδων, με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, χώρος υποδοχής με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 4 υ/δ, μπάνιο, 2 wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (025)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™

α) ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ κατάστημα μεγάλης προβολής και αξίας με συνολικούς χώρους 400 τ.μ. Ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, μεγάλη ευκαιρία επένδυσης. β) Κατάστημα με συνολικούς χώρους 200 τ.μ., εισόδημα πάνω από 15.000 Ε ετησίως. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (286)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στην Αγχίαλο, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, σε οικόπεδο 650 τ.μ. μοναδικά διαμορφωμένο κήπο και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (026)

α) Γκαρσονιέρα καινούργια, νοικιασμένη, 27 τ.μ., τιμή 39.000 Ε. β) Πωλούνται γκαρσονιέρες καινούργιες, κεντρικά, άριστης ποιότητας κατασκευής. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (288)

κοντά στην πλαζ, 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή. Τηλ. 6974-334218. (411)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., διαμπερές, 2ου ορόφου, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, 2 w.c., τζάκι, πολυτελούς κατασκευής. Κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος. Τηλ. 6986 877677. (342)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (084)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞ 99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 21. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 22. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 23. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 24. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 7. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 9. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 10. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 12. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 13. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 14. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 15. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 16. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 19. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ·

ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 12. ∫¿Ùˆ °·ÓÙ˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø 10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 600ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 19. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 20. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 22. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 23. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 24. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 25. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (052)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (054)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (055)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (056)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 115.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 7.

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞

∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚÔ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔ ‰’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 3 À/¢, Ù˙¿ÎÈ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 11. ªÔÓ·‰ÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ 2005, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (057)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂.

À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 12. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 5Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰‡Ô Ù˙¿ÎÈ·, ÁÚ·Ê›Ô, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ 60.000∂. ∫ˆ‰.·Î.15 15. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰. ·Î.15 16. ¢/ÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125,00 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. (∫ˆ‰. 31)

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂.

* ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. μ˘ ˙·ÓÙ›Ô˘ 96, 83ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 * ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ., ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Ì ª‡ÚˆÓ 4, ¡. πˆÓ›·. * ¶ˆÏÂ›Ù·È ªÔÓ·‰È΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ 2008’, 190ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ (™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡) 24210 20008-20025

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfiÂ-

πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (058)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂.

‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. 95.000∂ ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì ™.¢. 2,4 Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰. ·Î. 15-87 7. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆ‰.·Î.15-82 8. ¢ÈÒÚÔʘ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ , 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·Î.15-54 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1580 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 98ÙÌ Ì ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 11. ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ Ì ÓÂfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 217ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.960ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90,00 Ù.Ì.(¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175,00 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. (Έ‰ 31) 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31) 15. ¢ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 132,50 Ù.Ì.( ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË) ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì Û. ‰. 2,1.. (∫ˆ‰. 31) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (∫ø¢ 31) 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙÚ›-

12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (060)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 36.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ƒÂÙÈÚ¤ ¡. πˆÓ›· 90 Ù.Ì. (‚ÂÚ¿ÓÙ· 110 Ù.Ì.) ηÈÓ. Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ ·Û·ÓÛ¤Ú 150.000. 2. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 3. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. +50% ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 107.000. 7. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000. 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·.

Ê·ÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘),Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. (Έ‰ 31) 18. ¡. πˆÓ›· √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢. 2,1. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 7. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔ-

6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000. 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (1990) 190.000. 13. ¡. πˆÓ›·, ‰ÈˆÚ. 50 Ù.Ì. + (40 Ù.Ì. ͇ÏÈÓÔ) ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 59.000. 14. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔÎ/˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 1,8) 135.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ. 150.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + ·Ù·Ú. 20 Ù.Ì. 680 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (059)

ÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ê‹ÛÔ˘ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰. ·Î. 15 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ 285,00 Ù.Ì. Ì Û.‰. 0,8 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰ 31) 08. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (∫ˆ‰ 31)

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 8. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· (ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜) 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 22ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ (032)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (063)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·.

ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (064)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·,

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (066)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 88.500∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 50.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 3. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 7. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 95.000∂. 2. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 250.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 4. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ·

3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (068)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (071)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1)ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3 )√ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 6) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 7) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô fiÚÔÊÔ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤· . 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ¢ÚÒ. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 887ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 316ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ.ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 6) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.

7) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô.ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 90ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 400 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ Ì ˆÚ·›· ·˘Ï‹ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 135.000 ¢ÚÒ. 2) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 110.000 ¢ÚÒ. (073)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388. 2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 18002200ú/ Ù.Ì ∫ 425. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297. 4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186.

14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445. 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414. 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 2. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 3. ∞§À∫∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8 Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 141Ù.Ì. ∫ 352 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242. 5. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì., 700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 7. ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ∫ 343 8. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K 220 9. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 12. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 13. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 14. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 15. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 16. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 17. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 18. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 19. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 20. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 21. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 22. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 23. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 24. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 25. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 26. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 25. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 28. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. 29. ¡H∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232. 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª∂§π™™∞Δπ∫∞ ı¤ÛË “ª∂Δƒ√” ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6504.05 Ù.Ì., Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ 389 8. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 9. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 10. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 12. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378. 14. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 15. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 16. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 17. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 18. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 19. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 20. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 21. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (076)


35

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (075)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ê/·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ¡¤· πˆÓ›· 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‚·Ì̤ÓÔ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 124 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77,50 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤·. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì., Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ™¤ÊÂÏ, 3¿ÚÈ, 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ηٿÏÏË-

ÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, 2¿ÚÈ, 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 3¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· πˆÓ›· (Â› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·/ı Ê/·, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË. - ¡¤· πˆÓ›· (ª∂Δ∫∞), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ·/ı Ê/·. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Á¯›·ÏÔ˜ (ı¤ÛË ™ÙÔ˘›) ÔÈÎfi‰· 4.000 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (077)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (078)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì.

220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (082)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες για την προώθηση επώνυμων αρωμάτων και φυτικών καλλυντικών, ποσοστά 40% και άνω. Επίσης μάνατζερ δικτύου MLM. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (332)

∑∏Δ√À¡Δ∞π νέοι - νέες, ευπαρουσίαστοι-ες, επικοινωνιακοί-ες, για το νεοϊδρυθέν καφέ στην παραλία του Βόλου: 1) Υπεύθυνος καταστήματος, 2) Μπουφετζήδες (έμπειροι), 3) Σερβιτόροι, 4) D.J. Παράδοση βιογραφικών στο Haagen-Dazs, στην παραλία του Βόλου. (236)

∑∏Δ∂πΔ∞π από τη βιομηχανική εταιρία τροφίμων 3π πωλητής-οδηγός, κάτοικος Βόλου, για το Νομό Μαγνησίας. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις στο χώρο των τροφίμων. 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. Οι συνεντεύξεις θα δίνονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα: στο fax 24410-62256. Email: 3psalads@otenet.gr Πληροφορίες στο 24410-62255. (398)

™YNOIKE™IA 34¯ÚÔÓË επιχειρηματίας, ψηλή, φινετσάτη, δυναμική, ευκατάστατη. 44χρονη επιχειρηματίας, διαζ/νη άνευ υποχρεώσεων, άψογης εμφάνισης, πολύ ευκατάστατη. 35χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος, γοητευτική, ακίνητα. 31χρονη δημοσίου, πολύ εμφανίσιμη, καλού οικονομικού επιπέδου. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410 549797. (042)

MA£HMATA

καθηγητή/καθηγήτρια για Ισπανικά, Ιταλικά, GMAT, GRE, TOEFL, Κινέζικα, Ρώσικα, Σέρβικα. Πληρ. στο τηλ. 24210-27672. E-mail hr.chrysali@gmail.com. (331)

∏ RE/ª∞à ¢√ª∏ Το Διεθνές Κτηματομεσιτικό Δίκτυο ∑∏Δ∂π για συνεργάτες στο γραφείο της, άντρες ή γυναίκες που πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: Fax 24210-20055. E-mail: remax.domi.volos@gmail.com, τηλ. 24210-20008. (333)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας - Φυσικής και Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6936-124677. (234)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (105)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (104)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (114)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ™Àƒª∞ ∞.∂. ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ:

ª∏Ã∞¡√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ Δ.∂.π. Î·È ∏§∂∫Δƒ√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ Δ.∂.π. Απαιτούμενα προσόντα: ñ Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι. ñ Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 1-2 χρόνων ñ Καλή γνώση Η/Υ ñ Καλή γνώση Αγγλικών (θα συνεκτιμηθεί η γνώση Γερμανικών) Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: ñ Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και οργάνωσης Αποστολή βιογραφικών έως 21/1/2011 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 1050 antonia.karagouni@imas.contitech.de υπ’ όψιν Τμήματος Προσωπικού

(280)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (043)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988 888850, 6988 888804. (035)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 2421025961, 6977-233409, 6977071554. (039)

(037)

¢π∞¡√ª∏

Τα Φροντιστήρια Fiore

ZHTOYN

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (028) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (033)

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (034)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (113)

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À Με την υπ’ αριθμ. 691/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΛΕΣΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” , που έχει έδρα το Βόλο και σκοπό τη δραστηριοποίηση των μελών του στον τομέα της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και ακραίων καιρικών φαινομένων, έχοντας ως απώτερο σκοπό την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας. Βόλος 17 Ιανουαρίου 2011 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Δημήτρης Γ. Γούσης

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΓΗΠΕΔΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


36

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¢∂¡ £∞ ¢∂ã√À¡

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2002, 1Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 130ÙÌ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 165.000∂ (BO195558) ∞¡∞§∏æ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, a/c, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 142.000∂(μ√174079) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√192775) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000∂ (μ√192776) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ·˘Ï‹ 40ÙÌ Î·È ¿ÚÎÈÁÎ ÈÏÔÙ‹˜, 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (μ√192067) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌ›Ô, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, Ì ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 135.000 (BO189887) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 35ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 36.000∂ (μ√196107) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√193055) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÓÂfi‰ÌËÙË 42ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO194218) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4 Ì¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 285.000∂ (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓÁΠηٷÛ΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹s 2005, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 160ÙÌ, 4Y/¢, 2Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (BO189364) ¡∂∞¶√§∏ ºˆÙÂÈÓfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈ-

ÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ Ê/·, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ‹Û˘¯Ë, ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 240,000 ∂ (μ√175153) √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√193217) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2009, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO184318) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 127ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ·Ôı‹Î˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√195479) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfi‰Ô, Â›Â‰Ô 556ÙÌ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191905) ∞¡∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 84.000∂ (μ√195707) ∞º∏™™√™. √ÈÎfi‰Ô, 1.054ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∞¤¯ÂÈ 520Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√190445) ∞°ƒπ∞ .√ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (BO195941) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 603ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO171792) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO190143) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 210ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1999, 5 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO189295) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ªÀ§√¶√Δ∞ª√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (BO174051) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfi‰Ô1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190512) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜

ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ (μ√195774)

110.000∂

- Ο συμβολαιογράφος κ. Αθανάσιος Δραγογιάννης δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. - Ο κ. Θανάσης Ευσταθίου δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. - Ο κ. Αθανάσιος Καραθάνος δεν δέχεται επισκέψεις. - Ο κ. Αθανάσιος Απ. Κουζιώκας δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Θανάσης Κουντουράς δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Ο κ. Αθανάσιος Μπαντέκας δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. - Ο κ. Αθανάσιος Σπ. Ψιώτας δεν θα δεχθεί επισκέψεις για τη γιορτή του.

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√167885) ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ 2010, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 1À/¢, 2 Â›‰·, ΋Ô, Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√195526) ∞ƒ°∞§∞™Δ∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 250ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.000ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 2 ·Ôı‹Î˜, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∫·Ï¿ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 400.000∂ (BO195415) ∞¡∏§π√. ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√192904) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 382ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 4Y/¢, 4Ì¿ÓÈ·, 3Ù˙¿ÎÈ·, 5 ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.500ÙÌ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 600.000∂ (BO187212) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 122ÙÌ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 5Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, 2Ì¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (BO194767) ∞°π√™ μ§∞™π√™. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË,120ÙÌ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ.ΔÈÌË 200.000∂. (μ√169746) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì 3À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÍÂÓÒÓ·, Ù˙¿ÎÈ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (μ√169926) μÀ∑πΔ™∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË,148ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2009, 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (BO187530) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2008 , 3Y/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO187201) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹s 1995, 1 Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (BO190137) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (μ√192822) ª√Àƒ∂™π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, 1Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO194834) •√ÀƒπÃΔπ. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 75ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (BO190997) ™∫√¶∂§√™ - ∫§∏ª∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 205ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO165272) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2010,1 Y/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ΋Ô˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (BO194207) (401)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΕΑΣ του Χαραλάμπους και της Σπυριδούλας, το γένος Γκαραγκούνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Βασιλείου και της Παναγιώτας, το γένος Τριανταφύλλου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, το γένος Κυριακοπούλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΑΒΟΥ του Ιωάννη και της Ελβίρας, το γένος Τσερέπα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Βόλο. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημητρίου και της Ευμορφίας, το γένος Δημοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Σπυρίδωνος και της Ανδριάνας, το γένος Δημοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΗΛΙΑΣ ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ του Γεωργίου και της Βιολέττας, το γένος Μπαρτζοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ και της Ασπασίας, το γένος Ζαγοριανού, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

√ƒ£√¢√•√™ Ãπ™Δπ∞¡π∫√™ ∞°ø¡π™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ “∞°. £∂√¢øƒ√™ √ ™Δ√À¢πΔ∏™” Βόλος 15/1/2011 Διαβάζοντας την από 12.1.2011 δημοσιευθείσα στην εφημερίδα σας επιστολή της Ισραηλιτικής Κοινότητος του Βόλου προς τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, θέτουμε στην κοινή γνώμη τους παρακάτω προβληματισμούς και σκέψεις που αφορούν τη συμπεριφορά και τη δημόσια τοποθέτηση του κ. Ιγνατίου εναντίον του συνεπισκόπου του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ως προς τις θέσεις που αυτός διετύπωσε καταφερόμενος εις βάρος του Διεθνούς Σιωνισμού. Στην ως άνω επιστολή της η Ισραηλιτική Κοινότητα επαινεί, συγχαίρει και ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο αναγνωρίζοντάς τον ως ποιμενάρχη των ιδίων και γνήσιο εκφραστή της Χριστιανικής θρησκείας. Είναι απορίας άξιον πώς ο ποιμενάρχης του ορθοδόξου ποιμνίου της Μητροπόλεώς μας θεωρείται παράλληλα και ποιμενάρχης των Εβραίων του Βόλου και μάλιστα πραγματικός εκφραστής της Χριστιανικής πίστεως που διδάσκει την αγάπη και μόνο την αγάπη. Θα περίμενε κανείς ο κ. Ιγνάτιος να επαινέσει τον συλλειτουργό και συνεπίσκοπό του συνοδικό ιεράρχη κ. Σεραφείμ για τις δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρθηκε σε αληθινά περιστατικά και συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχοντας τον διεθνή Σιωνισμό και τα όσα δεινά αυτός επιφέρει αναντίρρητα στην ανθρωπότητα και όχι τους Εβραίους, (που ως ανθρώπους και συμπολίτες μας αποδεχόμαστε και αγαπούμε). Ο κ. Ιγνάτιος, αντίθετα, υπερασπίστηκε τους Σιωνιστές και όχι την αλήθεια. Ήρθε αρωγός και συνοδοιπόρος στην παγκόσμια εκστρατεία τους, που στοχεύει στην φίμωση κάθε ελεύθερης φωνής που θα τολμήσει να αποκαλύψει τα σκοτεινά σχέδιά τους, άρα και στη φίμωση της φωνής του Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Και ενώ γνωρίζει καλά την πραγματικότητα ο κ. Ιγνάτιος, πήρε το μέρος των Ισραηλινών, κατηγορώντας τον Πειραιώς για “ρατσισμό και αντισημιτισμό” ! Σημειώνει μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε (υποκρινόμενος), ότι “τα λόγια του Πειραιώς δεν μπορούν να εκφράζουν την πίστη και την αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα τούτες τις ημέρες, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε Εβραίος” . Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος σαν τον Σεβασμιώτατο κ. Ιγνάτιο να συγχέει τόσο σοβαρά θέματα και να μην μπορεί να διακρίνει κάτι που κι ένα μικρό παιδί μπορεί να κατανοήσει. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς δήλωσε (και συμφωνούμε απόλυτα με τη θέση αυτή) πως τιμά τους Εβραίους, αλλά καταγγέλλει τον αντιχριστιανικό και ανθελληνικό Σιωνισμό, τον οποίο και οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι καταγγέλλουν, “καταδεικνύοντες ότι η θεολογία των Σιωνιστών ηγετών με την σφοδρά επιθυμία τους για την πραγμάτωσι του ονείρου παγκόσμιας εξουσίας και ηγεσίας διεστράφη από τον θεϊσμόν της Παλαιάς Διαθήκης των Προφητών και των Δικαίων, εις Εωσφορισμόν και Σατανισμόν αποδεχθέντες την θεολογία του Δυϊσμού και αναμένοντες ως “Μεσσία της δόξης” τον αναγγελόμενον εις τον αιώνιον λόγον του Θεού άνθρωπον της αποστασίας και της ανομίας, τον ως Αντίχριστον ονομαζόμενον” (ίδ. δηλώσεις Μητρ. Πειρ. ιστοσ. ακτίνες 7.1.11), παρουσιάζοντας πολλά ιστορικά γεγονότα. Δεν κατάλαβε o κ. Ιγνάτιος ότι όποιος καταφέρεται εναντίον των εκτροπών του διεθνούς Σιωνισμού και των εγκλημάτων του σε διάφορες χώρες κατηγορείται ως ρατσιστής και προσπαθούν να τον φιμώσουν με ποικίλους τρόπους; Δεν αντελήφθη, ούτε άκουσε ποτέ του, ότι ο Σιωνισμός ελέγχει το παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι, το τραπεζικό σύστημα, τα Μ.Μ.Ε., ότι επιδιώκει την διάβρωσι κάθε μορφής εξουσίας, ακόμη και της εκκλησιαστικής στην οποία και ο ίδιος ανήκει; Ποιος τελικά είναι ο ρόλος του στην Μητρόπολή μας; Με την ενέργειά του αυτή απέδειξε ποιους θεωρεί φίλους του. Ούτε καν τον συγκίνησε ο με παρρησία έλεγχος που ασκήθηκε από τον συνεπίσκοπό του κ. Σεραφείμ αλλά προτίμησε να τον “αδειάσει” (όπως δημοσιεύθηκε στον τύπο), προς χάριν των Σιωνιστών, όπως προτιμά τους Οικουμενιστές από τα πνευματικά του τέκνα, τα οποία, επειδή του υποδεικνύουν τις δογματικές και εκκλησιολογικές παρεκκλίσεις και αντορθόδοξες θέσεις του (συμμετοχή ενεργή και αποδοχή των αποφάσεων του ΠΣΕ, συμμετοχή σε διαλόγους και συμπροσευχές με τους Αγγλικανούς και Παπικούς, λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών με Αγγλικανούς και ιέρειες, κατά του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών, ανάγνωση μεταφρασμένων κειμένων της θείας λατρείας, ίδρυση Ακαδημίας θεολογικών σπουδών όπου διδάσκεται η μεταπατερική θεολογία κ.ά., εκκοσμίκευση της Εκκλησίας κ.ά.) συνηθίζει να τους ονομάζει φανατικούς, ακραίους, ζηλωτές και σούπερ ορθόδοξους! Πώς είναι δυνατόν η Ισραηλιτική κοινότητα του Βόλου, πιστοί της Εβραϊκής θρησκείας, (πολλά από τα κείμενα της οποίας περιπαίζουν και υβρίζουν αισχρότατα την Παναγία μας και τον ιδρυτή και αρχηγό της Χριστιανικής πίστεως τον σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να επαινούν και να θεωρούν γνήσιο εκφραστή της έναν Επίσκοπο του Χριστιανισμού; Εύλογα μας έρχεται στο νου το του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου “Ο τοις εχθροίς του Βασιλέως Χριστού συμφιλιάζων, ου δύναται του Βασιλέως φίλος είναι, αλλ’ ουδέ ζωής αξιούται, αλλά συν τοις εχθροίς απολείται... ” . Δυστυχώς, στην εποχή της συγκρητιστικής παναιρέσεως του Οικουμενισμού, όλα μπορούν να συμβούν, αφού μέσα στη χοάνη του πανθρησκειακού Οικουμενισμού, η πίστη του ραββίνου του Βόλου και η πίστη του κ. Ιγνατίου συναντώνται, καθ’ όσον το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο πίστεων, δεν είναι η μοναδικότητα της αποκεκαλυμένης αλήθειας του Ευαγγελίου, αλλά μια ψευδεπίγραφη αγάπη και μια αόριστη πίστη σε ένα κοινό απροσδιόριστο Θεό (των μονοθεϊστικών θρησκειών σύμφωνα με τούς οικουμενιστές), τελείως διαφορετικό από τον Τριαδικό Θεό της Ορθοδοξίας. Η πιο πάνω επιστολή των Ισραηλινών, δεν εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ. Ιγνάτιο ως Έλληνα πολίτη, που στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου και της Δημοκρατίας υποστήριξε τις θέσεις της Κοινότητάς τους δημοσίως και κατήγγειλε τις δηλώσεις του Μητροπολίτου Πειραιώς, αλλά τονίζουν ότι τον επαινούν ως Επίσκοπο, και τον θεωρούν μάλιστα, ως πραγματικό ποιμενάρχη τους! Όσο και να θέλουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια και να παραθεωρήσουμε το μήνυμα αυτής της επιστολής, δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεται και ο πλέον απλός, καλοπροαίρετος ορθόδοξος χριστιανός, ότι τέτοια επαινετική επιστολή, ουδέποτε θα εγράφετο για κάποιον ακραιφνή ορθόδοξο και μαχητικό στα της πίστεως Ιεράρχη. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα εξηγείται το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί, μόνο σ’ έναν Δεσπότη (όπως τον τοπικό Επίσκοπο), ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με Εβραίους, Μουσουλμάνους, Ευαγγελικούς, Αγγλικανούς, Παπικούς, Ροταριανούς κ.λπ., θα μπορούσαν να πλέξουν τέτοιο εγκώμιο, στα πλαίσια ασφαλώς του διαλόγου και της συνύπαρξης με όλους τους αιρετικούς και αλλόθρησκους στη Μητρόπολη-Κέντρο του πανθρησκειακού, παγχριστιανικού, συγκρητιστικού διαλόγου, στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Ίσως τελικά οι φήμες που προέρχονται από εκκλησιαστικούς κύκλους ότι ο κ. Ιγνάτιος προωθείται, όπως ακριβώς και ο προκάτοχός του, ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών να είναι αληθινές και όντως να χρειάζεται τέτοιες βάσεις και στηρίξεις από τους Εβραίους για να το επιτύχει. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Αγωνιστικό Σύλλογο “Αγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης” Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ


37

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢π∫∏°√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΛ.: (24210)23554, 30704, 21992 - FAX: (24210) 28028 E-mail: devoil@dsvol.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, σε εκτέλεση των ορισμών των άρθρων 216, 219, 223 παρ. 2 και 228 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων Γνωστοποιεί Στους Δικηγόρους - μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και δεκατεσσάρων (14) Συμβούλων - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία από 16 Μαρτίου 2011 έως 15 Μαρτίου 2014, θα διεξαχθούν στις 27 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή, από την ανατολή (7.00 π.μ.) μέχρι τη δύση (18.16) του ηλίου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Βόλου. Σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου κατά την ανωτέρω ημερομηνία, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν την Κυριακή 6 Μαρτίου 2011, από την ανατολή (06.50) μέχρι τη δύση (18.23) του ηλίου, στον ίδιο χώρο. Τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων κατά το άρθρο 221 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 1366/1983 και από το άρθρο 17 του Ν. 1868/1989, είναι η 31η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα. Τα παράβολα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίστηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 222 παρ. 1 εδ. 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 100,00Ε για το αξίωμα του Προέδρου και 30,00Ε για το αξίωμα του Συμβούλου. Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Απ. Βολιώτης

∫√π¡øº∂§∂™ π¢ƒÀª∞ ª∂ Δ∏¡ ∂¶ø¡Àªπ∞ “∞ƒ°Àƒπ√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À πø∞¡¡√À ∫∞π Δ∏™ ™À∑À°√À Δ√À ∞ƒπ™Δ∂∞™” ª∂ ∂¢ƒ∞ Δ∏ ¡∏™√ ™∫π∞£√ Δ√À ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™, ¡√ªπªø™ ∂∫¶ƒ√™ø¶√Àª∂¡√À Πληροφορίες από: Αδαμαντία Πετρίδη Τηλ. & Fax: 2427024423 - Κιν.: 697 3884299

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ” διακηρύσσει ότι: - προκειμένου να χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 τέσσερις (4) υποτροφίες των εκατό (100,00) ευρώ εκάστη σε “Αριστούχους” μαθητές ή μαθήτριες Λυκείου, των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, για τις σπουδές τους σε ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους από έτος σε έτος (2 εξάμηνα) και εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων εκάστου υποψηφίου δεν ξεπερνά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, - καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσης, στο Γραφείο του κ. Λυκειάρχη Σκιάθου. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ Σχολικό έτος: 2009-2010 Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 1) Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του υποψηφίου. 2) Επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι έστω ο ένας γονέας του υποψηφίου υποτρόφου να κατάγεται από τη Σκιάθο, ήτοι Πιστοποιητικό Δήμου Σκιάθου από το οποίο να προκύπτει ότι ο πατέρας ενός τουλάχιστον γονέα είναι γραμμένος (πριν από τη γέννηση του γονέα) στα Δημοτολόγια του Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας. 3) Επικυρωμένο, από την αρμόδια ΔΟΥ, φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού και των δύο γονέων (ή εκάστου χωριστά) του έτους 2009 (χρήση 2009). 4) Απολυτήριο Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010. 5) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Λυκειάρχη περί της επιδόσεως και της διαγωγής του υποψηφίου (Πιστοποιητικό σπουδών). 6) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Σχολικού ή άλλου γιατρού ότι ο υποψήφιος είναι πλήρως υγιής. 7) Βεβαίωση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπου φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής σε αυτό και η συνολική διάρκεια (σύμφωνα με το Νόμο και τον κανονισμό του ΑΕΙ) της φοίτησής του σε αυτό μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του. 8) Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου εκδόσεως. 9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι ο υποψήφιος δεν παίρνει μηνιαία (όχι εφάπαξ) υποτροφία από άλλη πηγή (π.χ. από το Δήμο Σκιάθου ή κάποιο πιστωτικό ίδρυμα). 10) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τη Δημαρχεία). 11) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος εκάστου γονέα - κηδεμόνα. 12) Αίτηση του υποψηφίου (προς τα μέλη του Δ.Σ. του ως άνω Ιδρύματος) για χορήγηση υποτροφίας, με επισυναπτόμενα σε αυτήν όλα τα ως άνω δικαιολογητικά. 13) Διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών και των γονέων τους ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους. Η μηνιαία υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, θα ανέρχεται στο ποσό εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως (για εννέα μήνες) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των κανονικών (προσδιορισμός χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το Νόμο και τον κανονισμό του ΑΕΙ στο οποίο έκαστος υποψήφιος έχει εισαχθεί) τους σπουδών στα ΑΕΙ στα οποία φοιτούν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π.ª. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π.¡. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας διακηρύσσει ότι θα γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με το Νόμο 55/1974 περί εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων για την ανάθεσης της κατασκευής του έργου “Εργασίες προσθήκης, επισκευής και ενίσχυσης σε ισόγειο καφενείο” συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης 45.000 ευρώ με ΦΠΑ αρμοδιότητας Ι.Μ. Δημητριάδος. Η δημοπρασία θα γίνει την 30 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών η 12η) στο καφενείο Αγ. Παρασκευής μπροστά σε αρμόδια επιτροπή. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 732 ευρώ που θα παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο και θα απευθύνεται στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους στα γραφεία του Ι.Ν. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

π∞¡√À∞ƒπ√™

18

∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, ·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ “∂ÏÈÛ¿ÙˆÛ·Ó Â› ÛÔÈ ÔÈ ÁÈÓÒÛÎÔÓÙ˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, fiÙÈ Ô˘Î ÂÁη٤ÏÈ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ˙ËÙÔ‡ÓÙ¿˜ ÛÂ, ∫‡ÚÈ” (æ·ÏÌ. ı’ 11). Έρχονται περιστάσεις, που νομίζει κανείς, ότι οι ευσεβείς είναι λησμονημένοι από τον Θεόν. Αδικούνται, πιέζονται, υποφέρουν, περιφρονούνται, κινδυνεύουν. Και ερωτά με μοχθηρίαν ο ασεβής: Πού είναι λοιπόν ο Θεός των; Αλλ’ όχι. Δεν θα είχεν μεγάλην αξίαν η πίστις των ευσεβών, εάν εις όλας τας περιστάσεις εύρισκαν αμέσως την ιδιαιτέραν του Θεού προστασίαν, εάν όλα επήγαιναν καλά δι’ αυτούς, εάν δεν υπέφεραν και αυτοί. Αφήνει ο Θεός και τους ιδικούς του να θλίβωνται, να υποφέρουν, να δοκιμάζωνται. Διότι η δοκιμασία αυτή είναι τίτλος τιμής δι’ αυτούς, μέσον καταρτισμού εις την αρετήν, παράδειγμα διά τους άλλους διδακτικόν. Εν τούτοις δεν βραδύνει ο Θεός να επέμβη, διά να βοηθήση και σώση τους ευσεβείς. Την ώραν, που φαίνονται ίσως όλα γύρω των απελπιστικά, τότε απλώνεται με στοργήν το παντοδύναμον χέρι του, διά να φυλάξη, να προστατεύση, να δείξη διέξοδον και τρόπον απαλλαγής από τα κακά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Αρχιμανδρίτης

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞¡∞§∏æ∂ø™ Δ√À Ãπ™Δ√À ¡∂∞™ ç√∏™ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του εν Ν. Χλόη Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού, διακηρύττει ότι εκτίθεται εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν πενταετούς ενοικιάσεως προς καλλιέργειαν σίτου, κριθής, βίκου, βάμβακος, τεύτλων, ντομάτας, αραβοσίτου, μηδικής, οι κάτωθι αγροί: 1. Γεωργικός κλήρος εις θέσιν “ΚΑΛΥΒΙΑ” περιφερείας Ριζομύλου (107,5) στρεμμάτων, 2. Αγρός εις θέσιν “ΣΟΥΠΕΤΗ” Ριζομύλου (3) τριών στρεμμάτων, 3. Αγρός εις θέσιν “ΜΝΗΜΑΤΑ” (8) οκτώ στρεμμάτων, 4. Αγρός εις θέσιν “ΜΑΧΑΛΙΟΡΕΜΑ” (8) οκτώ στρεμμάτων, 5. Αγρός εις θέσιν “ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ” (2) στρεμμάτων, 6. Αγρός εις θέσιν “ΠΛΑΓΙΕΣ” (4) τεσσάρων στρεμμάτων. Η δημοπρασία ενεργηθήσεται εν Ν. Χλόη και εν τω συνήθη τόπω των δημοπρασιών την 23ην Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέραν Κυριακήν και από της ώρας 12ης μεσημβρινής μέχρι 1.30 μετά μεσημβρίας της αυτής ημέρας και ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Έκαστος πλειοδότης, ίνα μετάσχη της δημοπρασίας δέον να καταθέση ως εγγύησιν το ποσόν των (1.200) χιλίων διακοσίων ΕΥΡΩ εις το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον. Διά περισσότερες πληροφορίες απευθύνεσθε εις το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον. Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τη λατρευτή μας σύζυγο, αδελφή και θεία

∂§∂¡∏ √π∫√¡√ªπ¢√À (™º∏∫∞)

που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 17 Ιανουαρίου και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ν. Ιωνίας. Σε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Νέα Ιωνία 18 Ιανουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Ευαγγελία και Λάμπρος Καρναβάς, Παναγιώτης Σώμπαλας, Κυριακή χήρα Γ. Σφήκα Τα ανίψια: Απόστολος Καρναβάς, Ιωάννης Καρναβάς, Αγγελική Σώμπαλα, Αλίκη Σώμπαλα, Ειρήνη Σφήκα Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ °.√.Ã. ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞π ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ μ√§√™

∂√ƒΔ∏ Δø¡ £∂√º∞¡∂πø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 19/1/2011, ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ηٿ ÙÔ ¶·Ï·Èfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (6/1/2011), ı· ÙÂÏÂÛı› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi π.¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, (Ô‰fi˜ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘). ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· „·Ï› Ô ª. ∞ÁÈ·ÛÌfi˜. ™ÙȘ 10.45 .Ì. ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› πÂÚ¿ ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ı· ηÙ¢ı˘Óı› ‰È¿ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ™˘Ú›‰Ë - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ηٷ‰‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. ∂Î Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας αδελφό και θείο

∫πªø¡∞ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∞∫∏

που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Βόλος 18 Ιανουαρίου 2011 Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Π. Κοράκου, Αριάδνη Καραγιαννάκη, Ευτυχία χήρα Θ. Νταούτη, Δήμητρα και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Ιάσων και Δήμητρα Καραγιαννάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ ¶ƒøπ∞

Ετών 76 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ιωλκού 217 στον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Δημήτρης - Κωνσταντίνα Πρώια, Μαρία - Σταύρος Ελευθερίου, Ζήσης - Κυριακή Πρώια Τα εγγόνια: Μιχάλης - Σταματία, Αγγελική, Κωνσταντίνος, Ελένη - Κυριακή, Ελένη, Μάριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

μ∞™π§π∫∏ Ãπ™Δ√¢√À§√À

Ετών 100 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 16 Ιανουαρίου και ώρα 4 μ.μ., από το σπίτι μας που είναι στην οδό Ελ. Βενιζέλου, Ν. Ιωνία (όπισθεν Υδραγωγείου) στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα - Ν. Ιωνίας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Νέα Ιωνία 18 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Ελένη και Κυριάκος Αδάμ, Σταύρος και Μαρία Χριστοδούλου, Ευαγγελία Χριστοδούλου Τα εγγόνια: Γεώργιος και Ντιάνα, Βασιλική, Βασίλειος, Βασίλειος και Κλέα, Ιωάννης και Βασιλική, Κατερίνα Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα χήρα Χρ. Μπούτου, Όλγα χήρα Γ. Τσιρώνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

¶∞°ø¡∞ ¡∞´™π¢∏

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αϊδινίου 57 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 18 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Μαρία - Γεώργιος Στεργίου, Σοφία - Παντελής Χατζηιωάννου Τα εγγόνια: Βαγγέλης, Σαββίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π.¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊ.), ÙËÏ. 2421022064, ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ. 2421038909, μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022322. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙËÏ. 2421057700. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 2421060038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30,

12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ∞¶√ 11-12-2010 ∂ø™ 3-2-2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫∞£∂Δ∞ 1. ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÔÈ ∫ÈÔ‡ÌÚÈÎ Î·È ∫¿ÚÂÓÙÂÚ - ¶·ÈÎfi fiÓÔÌ·. 2. ™ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÛÛ˘ÚÈ·Îfi˜. 3. ¢È·Û¯›˙ÂÈ Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - ∞Ú¯Èο ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. 4. ª›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ - Àԉȷ›ÚÂÛË ÂÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ - •ÂÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ¢ÁÂÓ›·˜. 5. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô - ∫·È Ì’ ·˘Ù¿ ÂÚ·Ù‹Û·ÌÂ. 6. ∂›Ó·È Ô... ÙÚ›ÙÔ˜. 7. ª¤ÚÔ˜ Ê˘ÙÔ‡ - ƒ‹ÁÌ·... ÙÚ˘ÊÂÚfi. 8. ™˘¯Ó¿ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ∞ͤ¯·ÛÙË ª·Ú›· ÙÔ˘ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - √ ·ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..............................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100

TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ◊Ù·Ó, ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ¶¿ÚÓËı· - ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Δ·Ù›. 2. ∏Úˆ›‰· ÙÔ˘ ΔÛ¤¯ÔÊ - ∂›ÓÂÈfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë πÙ¤·. 3. ∞fi ʛۘ ‹ ÎÚ·ÛÈ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È (ÁÂÓ.) ∂ӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏfiÁÔ - ΔÔ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ... ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. 4. ∞Ú¯·›· ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÌÚfi˜ - μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ (Ì ¿ÚıÚÔ) - μÂÏÁÈ΋ fiÏË. 5. ™‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ äÏÌÂÚ Û ÁÓˆÛÙfi È„ÂÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· - ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ (ıËÏ.). 6. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Êχ·ÚÔ˘˜. 7. ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ó·ÙÔÏ›ÙË - °ÓˆÛÙfi˜ “Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜” . 8. ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∫·ÙÂÚ›Ó· Î·È ·˘Ù‹. 9. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - √È Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÊ·ÓÂȷο ¤Á΢ÚÔÈ. 10. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - Δ· ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÓËÛÈÒÙ˜ - √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ÙË ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Û·Ó È‰È·›ÙÂÚË ıÂfiÙËÙ·. 11. √ÌËÚÈÎfi Í›ÊÔ˜ - ∏ οÛÙ· ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ™¿ÚÙË (ÁÂÓ.). 12. ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË - ∞Ú¯‹... ˘ԉ›ÍˆÓ.

ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

ÚÒÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ. 10. ª¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜... ‚·ÛÈÏ›Ԣ - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (ÁÂÓ.). 11. ∏ “ÂÁοډȷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË” ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∞ÁÁÏ›·˜ - ∞ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛfiÓ‰˘ÏÔ› Ì·˜ (ÁÂÓ.). 12. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi - ™’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÔÈ... ÊÙˆ¯Ô›. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. §∂À∫√™π¢∏ƒ√™ 2. π™¶∞¡π∫∏-™∫π 3. £ø¡-¡∞ª∞Δ∞ 4. ∞ª∂Δƒ√™-¶π 5. μ∂ƒ∂™∂-™π∂¡∞ 6. √ƒ∞¡-º∞π∞ 7. §ø-∞¡π™√Δ∏Δ∞ 8. πΔ∂-Δ∂§π 9. ™∞ƒ∞μ∞§∞∫π 10. ∞¡∞-π™∞∫π™ 11. Δπ™π∞™-π§∏ 12. ™πø¡-∂™√¢∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. §π£√μ√§π™ª√™ 2. ∂™ø-∂ƒøΔ∞ 3. À¶¡∞ƒ∞-∂ƒ∞Δø 4. ∫∞ª∂¡∞-¡π¡∞ 5. √¡-∂™-¡∂μ∞™ 6. ™π¡Δ∂ºπ-π∂ 7. ƒ∞∫π-∞™À§π∞™ 8. ¢∏ª√™π√-√™™∞ 9. ∞™π∞Δπ∫∞ 10. ƒ™Δ-∏§π∫π∞ 11. √ ∫∞π¡-Δ∂-π§ 12. ™π¶∞ƒ∞Δ∞™∏.

∫ƒπ√™ μ¿ÏÙ ÙÔ Ì˘·ÏÔ˘‰¿ÎÈ Û·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈο Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÈÔ Î¿Ùˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-44-5-212. Δ∞Àƒ√™ √È ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ı· Û·˜ ȤÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο, ËÚÂÌ‹ÛÙ fiÛ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË ÂÛ›˜ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ, ¤¯ÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-4-22-12. ¢π¢Àª√π μÔËı‹ÛÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ¤Ó· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· οÓÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜, ı· οÓÂÈ Ôχ ηÏfi ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-44-21-23-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·Á›‰Â˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÔʇÁÂÙ fiϘ, ·Î˘ÚÒÛÙ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-22-12-3-24. §∂ø¡ ¶ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ Û fi,ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ Î·È Ï¤Ù ۋÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢ÓÔ˚΋ ̤ڷ, fi¯È ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-29-4-23-12-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ΔÔ ÚˆÈÓfi ‰›ÓÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ¿Û¯ËÌ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÂȉÈο ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ›

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-30-22-12-3-4. ∑À°√™ ªÂ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ÂÛ›˜ ı· ÈÂÛÙ›Ù Ôχ ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-23-12-7. ™∫√ƒ¶π√™ ªËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ fi,ÙÈ Û·˜ ϤÓ ۋÌÂÚ· ›Ûˆ˜ Ó· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·Ôηχ„ÂȘ, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ· Ó· ÙȘ ÂÚ¢ӋÛÂÙ ÚÈÓ ¿ÚÂÙ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-28-44-3-11-23. Δ√•√Δ∏™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· ·Ó ÌÔÚ›ÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÂÛ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-1033-4-21-9. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÙ ÔÏϤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜, ÔÈ Ôԛ˜ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-12-3-4. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÁÓˆÚÈ̛˜, ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-40-22-12-34-43. πãÀ∂™ º·Ó›Ù ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›ÙÂ, Ì ÙȘ ·ÁÚÈ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÙ οÙÈ, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ʤÚÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-4938-22-12-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 18 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

¶ÔÈÔ˜ ¤ÓÈÍ ÙË ªfiÓ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· 09.00 ™Ù¿ÓÏÂ˚ 09.30 ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ 10.00 ΔÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· 10.30 ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ 11.00 £ËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ 11.30 ∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ∂˘ÚÒË 12.00 “ŒÓ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ·ÏÏÈÒÙÈη ·’ Ù· ¿ÏÏ·” 13.30 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 13.45 ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ 14.15 √ ·Ú·Ì˘ı¿˜ 14.30 √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ 15.00 ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ 15.30 √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ 16.00 √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ 16.30 ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ 17.00 ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· 18.00 ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ (∂) 19.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ 19.10 √È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ 20.00 ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 21.00 ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ 22.00 ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· 23.00 ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 24.00 “°fiÌÔÚÚ·” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 08.00 √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ 08.30 ΔÔ „¿ÚÂÌ· 09.30 √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ 09.50 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00 Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ 11.30 ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ 12.30 ª·ÁÂÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 15.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 16.30 ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.55 ∞ıÏËÙÈο 18.30 √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ 19.30 °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· 20.30 √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌfiÛ¯Ô˘ 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 “ΔÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ” 00.30 ¢È·ÛÔÚ¿ 02.00 Cinemania (∂) 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 03.30 7Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ 04.30 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

10.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›·-ΔÈÙÛÈ¿ÓÔ 1490-1576 √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜: ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶ÔÈÔ˜ ¤ÓÈÍ ÙË ªfiÓ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ “¢¤Î· ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· “ÀfiıÂÛË Siemens” 23.00 ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.15 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ΔÔ ÓËÛ› ∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ 3Ô˜ ÓfiÌÔ˜ Book of Daniel √È ÊÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ∞¯·˝·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirt ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Dirt Next top model ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¢ÂÛÔÈÓ›˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù·

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “∏ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ Δ˙·Ì¿Èη” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “∂ÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹”

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF ¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother 10 ÌÈÎÚÔ› ª‹ÙÛÔÈ ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Sex and the city ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Δ¤¯ÓË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych Friday night lights ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.45 23.45 00.45 01.45 04.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “÷Ìfi˜ ÛÙÔ ªÚÔÓÍ” ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “°Ï˘ÎÈ¿ ◊‚Ë 2: §›ÏÈ” “∞‰›ÛÙ·ÎÙË ·ÓÙ›˙ËÏÔ˜”

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 12-18/1/11

1) “∑∏Δ∂πΔ∞π æ∂ÀΔ∏™” ¶ƒ√μ.: 6.30 & 8.30

2) “∞°∞¶∏ ™∞¡ ¡∞ƒ∫øΔπ∫√” ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË!!! ¶ƒ√μ.: 10.30

3) “ªπ∞ Ã√¡π∞ ∞∫√ª∏” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÎ °ÎfiÌÂ˙. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¿ÓÈ ¡Ù μ›ÙÔ, ª¤ÙÈ ª›ÓÙÏÂÚ, Δ˙¤ÈÌÈ §È ∫¤ÚÙȘ.

∫¿Ô˘ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‹Û˘¯Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ μÂÚÌÏ¿ÓÎ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Ù›ÔÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ “ÂÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ” . ŸÙ·Ó fï˜ ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ªfiÓ·, ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÊÔ‡ fiÏË Ë fiÏË ÙË ÌÈÛÔ‡ÛÂ! √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ƒ·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, Ô˘ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∞ÔηχÙÂÙ·È fiÙÈ Ë ªfiÓ· ›¯Â ‚Ï¿„ÂÈ Î¿ı οÙÔÈÎÔ ÙÔ˘ μ¤ÚÌÏ·ÓÎ. ŒÙÛÈ Ô ƒ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “¶ÔÈÔ˜ ¢∂¡ ÛÎfiÙˆÛ ÙË ªfiÓ·;” . ¡∂Δ 16.00

ΔÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1958, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù›ÌË ¢·‰›Ú·. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓË ∫·Ú¤˙Ë, ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÎÔ˘Ï˘, §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜.

ªÈ· ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ „¤Ì·, ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ŸÙ·Ó ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ó·Úfi, ı· ˘Ô‰˘ı› ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·. ŸÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, Ë ÎÔ¤Ï· ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÈÔÚÙ‹ Û οÔÈ· ‚›Ï· fiÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘, ÂÓfiÛˆ Ï›Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·’ ÙÔ Â˘˘fiÏËÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. ΔÔ Û›ÙÈ fï˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Ó·Úfi Î·È ÙÔ „¤Ì· ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂Δ3 23.00

°fiÌÔÚÚ· 111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.50 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ The years younger Kim’s Rude awakenings Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Top chef ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifth year ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó‰Ë̛˜ ™Ù· ‰›¯Ù˘· ÙˆÓ ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Entertainment this week πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Sea rescue The Oprah Winfrey show

£Â¿Ì·Ù· Δ∏§. 2421024311

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.15 00.30 00.45 01.45 02.45 04.45 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

£E™™A§IA TV

√DEON §π¡Δ√ 06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 13-19/1/11 ∞π£√À™∞ 1 √ ª∂°∞§√ºÀ∏™: (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00-17.00 ∫˘Úȷ΋: 12.45-15.00-17.00 ƒ√¢∞ Δ™∞¡Δ∞ ∫∞π ∫√¶∞¡∞ (∫ˆÌˆ‰›· ÂÏÏËÓÈ΋): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-21.30-23.45 ∞π£√À™∞ 2 ∏ ∑ø∏ ª∂Δ∞ (æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15-23.00 ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ 3D (ªÂÙ·ÁÏ. ·È‰ÈÎfi): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.4518.00 ∫˘Úȷ΋: 11.45-13.45-15.45-18.00 ∞π£√À™∞ 3 °√¡∂π™ Δ∏™ ™Àªº√ƒ∞™ (∫ˆÌˆ‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00-18.00 ∑∏Δ∂πΔ∞π æ∂ÀΔ∏™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 ∫˘Úȷ΋: 14.00-20.00 ∞™∂ Δ√ ∫∞∫√ ¡∞ ª¶∂π (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.15-00.30 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 16.00 ∞π£√À™∞ 4 TOURIST (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15-21.45-00.15 √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ ¶∂ƒ∞™ª∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15-17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.30-15.1517.15

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·Ù¤Ô °Î·ÚfiÓÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔfiÓÈ ™ÂÚ‚›ÏÔ, ™·Ï‚·ÙfiÚ ∞ÌÚÔ˘ÙÛ¤˙Â, ™ÈÌfiÓ ™·ÙÛÂÙ›ÓÔ.

μfiÚÂÈ· ¡¿ÔÏË: ΔÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ∫·ÌfiÚ·, Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ª·Ê›·˜. ∂Λ fiÔ˘ Ô ÌfiÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ‚›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô οı ›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÓ›· ¤ˆ˜ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜, ÙËÓ Ìfi‰· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ¶¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Î·È Î·Ù·ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ Ï›ÁÔÈ Î·È ¤¯ÂÈ “ÈÛÙˆı›” ÁÈ· 10.000 ÊfiÓÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. √ “¡ÙÔÓ ΔÛ›ÚÔ” Â›Ó·È Ô “Sottomarino” , Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹, ÌÈ·˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Δ1 24.00

÷Ìfi˜ ÛÙÔ ªÚÔÓÍ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ ΔÔÓÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÛ¿ÎÈ ΔÛ·Ó, ∞Ó›Ù· ªÔ‡È.

√ ∫ÈÔ˘ÓÁÎ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÂÓfi˜ ı›Ԣ ÙÔ˘. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ªÚÔÓÍ. ŒÙÛÈ, ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο, ·ÓÙ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ª·Ê›·. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù¿ÍË, ·Ó ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜... ∏ Ù·ÈÓ›· ÛËÌ›ˆÛ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞. ∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ‰Ú¿ÛË, ı·̷ÙÈο ΢ÓËÁËÙ¿ Î·È ¤Ó· ÓÙÂÏ›ÚÈÔ Â›‰ÂÈ͢ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· ·ÂÈΛÓËÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ·Ì›ÌËÙÔ˘ Δ˙¿ÎÈ ΔÛ·Ó. STAR 21.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 18 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë είχαμε χθες στη “Θ”, που

ª¤Ûˆ Δ˘ÓËÛ›·˜ Ευτυχώς που μια πόλη δεν κινδυνεύει ως προορισμός επισκεπτών από τα σοβαρά επεισόδια σε έναν αγώνα έξω από το Στάδιό της, όσο μια χώρα όπου επικρατεί κοινωνική αναταραχή. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Το απέδειξε η ακύρωση P¿ÏÏË κρατήσεων από τουριστικά γραφεία της Ευρώπης με προορισμό την Τυνησία, που, τη μέρα που είχαμε τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό, διαδηλώσεις συγκλόνιζαν τη χώρα της Β. Αφρικής. Ακόμη και αν το ντόμινο, που πολλοί στον αραβικό κόσμο φοβούνται, δεν φτάσει μέχρι την Αίγυπτο, ο τουρισμός είναι ευαίσθητο προϊόν, που, όταν παραπαίει, συνήθως εκμεταλλεύονται οι πιο γειτονικές χώρες. Πόσο αρνητικές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις έχει φανεί στην Ελλάδα, όταν εικόνες επεισοδίων έκαναν το γύρο του κόσμου, ακόμη κι αν δεν είχαν συμβεί έκτροπα, που κάποιοι έξω από τη χώρα με ευκολία περιέγραφαν. Δεν μπορεί βέβαια να περιμένει κανείς μια αναταραχή, μια έκρηξη ή ένα τσουνάμι στην άλλη άκρη της Μεσογείου ή της Γης για να σχεδιάσει την πολιτική του. Όταν όμως στη σημερινή δύσκολη συγκυρία επενδύονται πολλά στον τουρισμό, δεν μπορεί να μη λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα για να μην πηγαίνει καμία ευκαιρία χαμένη. Ούτε η χώρα οφείλει να είναι ανταγωνιστική μόνο σε σχέση με την Τυνησία, παρότι έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για επισκέπτες χωρών, όπως η Βρετανία ή η Γερμανία, από όπου προέρχεται ο κύριος όγκος επισκεπτών στην Ελλάδα. Το τουριστικό προφίλ της χώρας συγκρίνεται και με αυτό άλλων λιγότερο αναπτυγμένων, που έχουν γίνει πιο εμπορικές, έχουν αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ έχει εισβάλει ο δυτικός τρόπος ζωής, που τις έχει κάνει πιο προσφιλείς στους επισκέπτες τους. Όπως οι υπηρεσίες που προσφέρονται, συγκρίνονται και με εκείνες των πιο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, που καταφέρνουν να προσφέρουν σταθερή ποιότητα, από τη μεγαλύτερη πόλη μέχρι το μικρότερο χωριό. Η εγγύηση της ποιότητας είναι άλλωστε από τους λόγους που οι τουρίστες ξεπερνούν απρόοπτα ή και δυσάρεστα, τα οποία μπορούν να συμβούν κατά την επίσκεψή τους. Έτσι ένας τόπος, πέρα από την ασφάλεια, οφείλει να εγγυάται και μια ξεχωριστή εμπειρία. rallis@e-thessalia.gr

σχεδόν καθημερινά έχει την τύχη, κόσμος της πόλης, που τιμάει την ιστορία και την πορεία της εφημερίδας, να περνάει την πόρτα της. Επτά γέροντες, άνδρες και γυναίκες, από τη Μονάδα Αλτσχάιμερ, με δυο νέους, ορεξάτους και τρυφερούς συνοδούς, ήρθαν να μας δουν και μας έκαναν τη χάρη να τους δούμε και να θυμηθούμε-ξεχνούμε, κι ας μην έχουμε το δικό τους πρόβλημα- ότι υπάρχουν κι αυτές οι σιωπηλές παρουσίες γύρω μας. Και δικαιούνται την προσοχή μας, παραπανίσια μάλιστα. Γαλήνια πρόσωπα, χέρια σταυρωμένα στις ποδιές, βλέμματα αναζήτησης του ίδιου του εαυτού που αίφνης έγινε ένας ξένος, μηδενικές απαιτήσεις. Μόνο, όπως τα παιδιά, φαίνεται να απολαμβάνουν μια τρυφερή κίνηση, ένα ζεστό κοίταγμα, μια κουβέντα της καθημερινότητας, ακόμη κι αν την έχουν λησμονήσει την επόμενη στιγμή. “Είμαι από το Πήλιο, από το Νεοχώρι”, με αιφνιδίασε στις χαιρετούρες η ασπρομάλλα κυρία με το κόκκινο μάγουλο, το μεγάλο χαμόγελο και τις χίλιες ευχές για όλους μας στο στόμα. Της χάιδεψα το κεφάλι και καθόταν, ακριβώς όπως ένα παιδάκι που χουχουλιάζει στην αγκαλιά αγαπημένου προσώπου. Η ζωή της έταξε στο τέλος του κύκλου, να επιστρέψει με μια μόνο δρασκελιά, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε... Γνωρίζω πως αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά επώδυνη συναισθηματικά και όχι μόνο για τον οικογενειακό κύκλο του ασθενή. Είδα χθες, πόσο βοηθάει και την οικογένεια, αλλά κυρίως τον ίδιο τον ηλικιωμένο, η Μονάδα αυτή στις Αλυκές, που άλλους τους φιλοξενεί, κι άλλους τους προσφέρει δημιουργική απασχόληση αλλά και ιατρική φροντίδα στη διάρκεια της μέρας. Έμαθα, πως δέχεται και εθελοντές κι αυτό κυρίως θέλω να μεταφέρω, από αυτές τις αράδες. Μπορούμε να βοηθήσουμε, ναι. Μπορούμε να γεμίσουμε τις σιωπές, μπορούμε να χαϊδέψουμε τις μνήμες, μπορούμε να ζεστάνουμε τις καρδιές. Αυτές, δεν ξεχνούν...

Σαν απίστευτο φάνηκε στην πόλη από χθες, νωρίς το πρωί η ελεύθερη διέλευση από την οδό Φιλελλήνων. Μετά από τέσσερα χρόνια, ναι τέσσερα ολόκληρα χρόνια που ο δρόμος έκλεισε για να γίνει αυτό το έργο του γκαράζ, από το οποίο δεν έχουμε δει παρόλα αυτά, ούτε μια κολόνα του να ορθώνεται... Τέσσερα χρόνια η πόλη ήταν όμηρος, είχε δώσει ένα νευραλγικό κομμάτι οδικής αρτηρίας του κέντρου της για αυτό το σκοπό, δημιούργησε προβλήματα επιπλέον στην κίνησή της, άνοιξε πληγές σε παράπλευρους δρόμους-μέχρι πολυκατοικίες ράγισαν στην Μαυροκορδάτου- και από χθες που λειτουργεί η Φιλελλήνων, φάνηκε ότι η θυσία, πήγε στράφι... Ένα εργοτάξιο, κλεισμένο με πανέλα αλουμινίου, στη φάτσα της πόλης, στη γωνία της παραλίας, έμεινε να θυμίζει ότι τα λάθη δεν πληρώνονται από αυτούς που τα κάνουν. Αλλά από όλους εμάς τους υπολοίπους, που δεν είχαμε συμμετοχή στις αποφάσεις. Από την πόλη δηλαδή, που παλεύει τα μαζέψει τα σχισμένα μεταξωτά της...

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘- ¶∞√∫... ΔÒÚ· Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÎÈ ·fi Ô‡ Ó’ ·Ú¯›ÛÂȘ. ΔÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜, Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∫·È Û ηӿ-‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ı· Á›ÓÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ϤÓ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ “£”. ™·Ó ·ÂÈÏ‹ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi...

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∂ÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·È ÌË ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÔÈ “¶˘Ú‹Ó˜ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” !..” ✒ ∂£¡√™: “¶ÔÈÔÈ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “¢‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ‚·Ú¤·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∞Ó·‰ÚÔÌÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”. ✒ ∂™Δπ∞: “¡¤Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÚ› Ùˆ¯Â‡Ûˆ˜”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “Eurogroup - ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË”. ✒ ∏ μƒ∞¢À¡∏: “∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘”. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “¡¤· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ʤÚÓÂÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ”. ✒ £∂™™∞§√¡π∫∏: “ÕÓˆ οو Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∞ÓÙ·ÚÛ›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· Ù· ‰¤Î· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. “¶Ú¿ÛÈÓÔ˜” ÔÓÔΤʷÏÔ˜”. ✒ City Press: “∂ÌʇÏÈÔ˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜”.

“§Ô˘Î¤Ù·”

“¶·˙¿ÚÈ”

ºÔÚÔοÚÙ·

Δεν φαίνεται να είναι και τόσο ρόδινα τα πράγματα για την εμπορική αγορά του Βόλου. Μπορεί οι εκπτώσεις να αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις και το 70%, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι επιχειρηματίες που έχουν πάρει απόφαση να βάλουν “λουκέτο” στα καταστήματά τους μέχρι τον Απρίλιο. Βλέπετε, χρωστούν 8 και 10 ενοίκια, λεφτά που δεν πρόκειται να τα βγάλουν στην περίοδο των εκπτώσεων.

Η ενδεκάμηνη δύσκολη “κυοφορία” του πορίσματος, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο Siemens, φτάνει την Πέμπτη στο τέλος της, με πρόταση για παραπομπή πολιτικών προσώπων σε προκαταρκτική για περαιτέρω έρευνα. Μένει, ωστόσο, αναπάντητο το ερώτημα σε ποιον αριθμό υπουργών και υφυπουργών θα κάτσει η μπίλια για εμπλοκή τους. Γιατί, το “παζάρι” μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. είναι σκληρό και θα κρατήσει μέχρι τελευταία στιγμή...

Στις αρχές Απριλίου θα μπει στην ζωή μας τελικά η περίφημη φοροκάρτα, η οποία θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές των φορολογουμένων και θα τους απαλλάσσει από την “χαρτούρα” των αποδείξεων που απαιτούνται για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Με τόσο πετσόκομμα στους μισθούς και την ακρίβεια που “κυκλοφορεί”, η φοροκάρτα μάς μάρανε στην Ελλάδα...

ƒ‡ıÌÈÛË

“ÃÚ˘Ûfi” Ï¿ıÔ˜

Ρύθμιση- ανάσα για όσους εργαζόμενους έχουν 3.600 ένσημα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνολικά συμπληρώνουν 4.500 ημέρες εργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή από το υπουργείο Εργασίας. Με λίγα λόγια οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις επερχόμενες αλλαγές, ακόμη και αν το επάγγελμά τους εξαιρείται από το ευνοϊκό αυτό ασφαλιστικό καθεστώς. Να και κάποιοι που θα σωθούν...

Έκαναν, λέει, λάθος διατύπωση στο Νόμο για την φορολόγηση των στριφτών τσιγάρων και τώρα που το ανακάλυψαν, το Δημόσιο θα βάλει στα ταμεία του επιπλέον 60 εκ. ευρώ. Όταν είναι να εισπράξουν σε τούτη την χώρα τα βρίσκουν τα λάθη, αν είναι να δώσουν “σφυρίζουν” αδιάφορα. Αυτό και αν ήταν “χρυσό” λάθος στην κυριολεξία...

Δ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó

æ˘¯ÔϿΈ̷

Τι μαθαίνουμε, άρχισε σταδιακά η επιστροφή των 20 περίπου σκούτερ που είχαν κάνει “φτερά” από τον Δήμο Βόλου; Ορισμένοι, φαίνεται, ανησύχησαν από το αποκλειστικό ρεπορτάζ της “Θ” το προηγούμενο Σάββατο και ψάχνουν να βρουν τρόπο να τα δώσουν πίσω χωρίς να υποστούν κυρώσεις. Την Παρασκευή, πάντως, που θα ολοκληρωθεί η απογραφή, θα μάθουμε την πάσα αλήθεια. Όχι τίποτε άλλο, μα κάποιοι νόμιζαν πως μαζί με την σύνταξη έπαιρναν και ένα δίκυκλο δώρο...

Επισήμως, βέβαια, ουδείς γνωρίζει τον αριθμό των εμπόρων του Βόλου, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα λειτουργικά έξοδα και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Φίλος καταστηματάρχης, πάντως, που ξέρει την αγορά απ’ έξω και ανακατωτά, έλεγε το περασμένο Σάββατο, πρώτη μέρα των εκπτώσεων πως τα κλειστά μαγαζιά στο εμπορικό κέντρο από 100 θα γίνουν πολύ σύντομα 150. Είναι να πλακώνεται η ψυχή σου...

°.•.

18-1-11  

theta ths tritis