Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 114√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.13 - ¢. 20.31 ™∂§∏¡∏ 16 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.419 † ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜, ¶¤ÙÚÔ˘, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

ªÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ

¶˘ÚÂÙfi˜ ∞ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

ªÂ›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ηٿ 20% ª∂ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Economist, ÂÓÒ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ηٿ 20%.

■ ÛÂÏ. 6

˘ÚÂÙfi˜” Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¿Ì· ÙË ÂχÛÂÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, ·fi fiÔ˘ ÎÔÌ›˙ÂÈ ÙË ÚËÙ‹ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· “Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ı· ηıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Eurogroup Î·È ÙÔ˘ Ecofin.Àfi ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÂÏ› fï˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ, ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ú·Á‰·›Â˜ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÂÓÒ Â·Ó·Ú¯›˙ÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Â˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 7

Ҧ

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜: ™˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, fi¯È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ■ ÛÂÏ. 8

¡ÙfiÚ·: flÚ· Ó· ԇ̠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ó·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ■ ÛÂÏ. 8

ŒÂÛ ·fi ‡„Ô˜ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÈ· 6¯ÚÔÓÔ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·... ■ ÛÂÏ. 11

∂ÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

∂¤ÎÙ·ÛË ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û μfiÏÔ-¡. πˆÓ›· Δ∏¡ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘

¡Ôı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂Ó. ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ■ ÛÂÏ. 9 ™ÙȘ οÏ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ■ ÛÂÏ. 15

æ·Ï›‰È 10% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∞°∂Δ ■ ÛÂÏ. 14 ∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ˘fiıÂÛË Â΂›·Û˘ 35¯ÚÔÓÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ÂÌfiÚÔ˘ ■ ÛÂÏ. 10

ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ πˆÏÎÔ‡, π¿ÛÔÓÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡›ÎÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚÔÌËı¢Ù›. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì οÚÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÔÙ¤. ∂›Û˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ηٷ¿ÙËÛË ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ·Ú·Ï›·˜. ■ ÛÂÏ. 12

∏ ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜ ¶¤ı·Ó ·ÈˆÓfi‚È· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ■ ÛÂÏ. 10 ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ¶∞√ ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ

∫Ú›ÛÈÌÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Δ√ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.15 (Novasports 2) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙÔ˘˜ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È ™Ù¿ıË ƒfiη Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ■ ÛÂÏ. 19

800-11-35000 °π√À¡∫∂ƒ

◊È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ƒ∂¡

™˘Ó·›ÓÂÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ■ ÛÂÏ. 7

¢È¤ÚÚËÍ·Ó Û›ÙÈ ÛÙË °·‡ÚÈ·ÓË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ■ ÛÂÏ. 12 ªÂȈ̤ÓË ¤ˆ˜ 60% Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 18 ∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ªÔ˘Û›· ■ ÛÂÏ. 17 §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ·˙¿ÚÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 13 ∞·ÙÂÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ, Úfi‰ÚÔ˜ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™ μ·Ú‡ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

«¢ÂÓ ÚÔηÏÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘»

ΔÔ˘ ∞£. Ã. ¶∞¶∞¡¢ƒ√¶√À§√À

∞fi ÙËÓ 9Ë ª·˝Ô˘ (∏̤ڷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘) ¤ˆ˜ ÙËÓ 12Ë ª·˝Ô˘, Ô ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ Ì ÛËÌ·›ÓÔÓÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ Î·È Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ΢ڛˆ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ∫‡ÚÈÔ ‰Â ı¤Ì· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¡ÙÂÚ ™‹ÁÎÂÏ” , Ë ÁÓˆÛÙ‹ “Ì˘ÛÙÈ΋” Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. μ·ÛÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË ·fi fiϘ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Â·Ê¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Îϛ̷ Â›Ó·È Ôχ ‚·Ú‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ‚·ÚÈÂÛÙËÌ¿Ú·. ª›· ÂÈΛӉ˘ÓË ‚·ÚÈÂÛÙËÌ¿Ú· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ fiÙÈ, ·Ó ·‡ÚÈÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÈϤÍÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Ù˘ ¯ıÚÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÔÏÏÔ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· Ô˘Ó: “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ê˘Á·Ó” . “ÕÓÙ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ì·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ 340 ‰ÈÛÂηÙ. ¢ÚÒ, ‹ÙÔÈ 30.900 ¢ÚÒ ·Ó¿ ŒÏÏËÓ·, ‰›ÓÔ˘Ì 110 ‰ÈÛÂηÙ. ¢ÚÒ ÏËÚˆÙ¤· Û ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4% (ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· spreads Â›Ó·È 7%), Ù˘ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÓÂÚÁËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Ù˘ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ›ӷÈ... ÂÚÈ̤ÓÂÙ” . ∞˘Ù¿ Ì·˜ › °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °.∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·Ófi˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢ Ì·˜ › fiÙÈ, ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù·ÔÏÂÌËı› ‰Ú·ÛÙÈο Ë ÙÂÚ·Ù҉˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ‰ÈÂıÓÒ˜ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ‹ ‰È·ÊıÔÚ¿ Ù˘, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÚÔÈ ÁÈ· ÎÂÓ¤˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË” , ϤÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·Ófi˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-°ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·. ™˘ÓÂÒ˜, Ù· fiÛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ fiÓÙˆ˜ Â›Ó·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ-ªÂÓÙ›Ù, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ∂∫, Ì·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂˘Úˆ·˚΋ Â›‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¯ˆÚ›˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ï·˚΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ‰ÒÚÔÓ ¿‰ˆÚÔÓ. √È ı˘Û›Â˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ” , ϤÂÈ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ “∫fiÎÎÈÓÔ˜ ¡Ù¿Ó˘” ÙÔ˘ ª¿Ë ’68 Ì ¤Ó· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÔÏÏ¿. ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ, ›Ûˆ˜, ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ › ¤Ó·˜ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜: “™ÙËÓ ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ·ÔÚԇ̠Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, οÓÔ˘Ó ı˘Û›Â˜ Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚ›ÛË, Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ Û ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÔÚ›˜. ∞fi ¤Ó· ·ÓÂÈۋ̈˜ Ùˆ¯Â˘Ì¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÈ ¿Ú·Á ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó;” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ™ÏÔ‚·Î›· - Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ 6% ·Ó¿Ù˘ÍË - Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ó·È 520 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ϤÔÓ. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ Ì·˜ ›Â: “∫¿ı ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿ Û ¤Ó· ÙÚ‡ÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ηϿıÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· fiÛÔ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ; ∞’ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·Îԇ̠ÌfiÓÔ ÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ¢ÈfiÙÈ Î¿ÔȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÂȤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Û·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Û ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô‡˜ ı· Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. ∫·È ÙËÓ Ó‡ÊË ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚÒÙ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙¤˜ Û·˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Â›ÁÔ˘Û· Â·Ó·ÎÂÊ·ÏÔÔ›ËÛË” . ∫·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ë Á·ÏÏÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ï·ÊfiÓ”. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙ› Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘!... ∞fi ÙËÓ “∂™Δπ∞”

Parking & ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ™Î·ÊÒÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ - ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ μfiÏÔ˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ΔËÏ.: 24280 92289, ∫ÈÓ.: 6944 452930 e-mail: triton-jm@yahoo.com

ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ÚÔηÏ› Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜. ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û ‰ÔÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ÚÔÛ·ı› ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘. “™˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ.

Œ

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

ŒÎ‰ËÏË Â›Ó·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜. “∞˘Ù‹ Ë ·ÔÙÚfi·È· Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ú¿ÍË Ì¿˜ ÚÔηÏ› ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ “‰ÈfiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ›̷ÛÙ ÊÈÏ‹Û˘¯ÔÈ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡ÌÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÔ̤· Ó· ›̷ÛÙ ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘ÌÂ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ, ¿ÏψÛÙÂ, ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ÎÚ·›· ÛÙÔȯ›·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Ù· “ÁÈ·Ù›” Î·È Ù· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘, Ù· ÔÔ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ˙Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ¢È·ÙËÚԇ̠fi¯È ·Ï¿ ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ì·˜, ·ÏÏ¿

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜

O ∫∞πƒ√™

·‰ÂÏÊÈΤ˜ ı· ¤ÏÂÁ· ‰›¯ˆ˜ ›¯ÓÔ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. ∂›Ì·ÛÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ôχ ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ì·˜ ÈÎÚ·›ÓÂÈ Î·È Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜. ŸÛÔÈ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈ· ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· Ì·˜ ηٷÏÔÁ›ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë, ‰ÈfiÙÈ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ·‰ÂÏÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÙËÚԇ̠̠ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ˆ˜ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹Û·Ì ÙÚÂȘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂›Û˘, ‚Ú·‚‡۷Ì ‰‡Ô ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ¶¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì fiˆ˜ Î·È Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ·ÚˆÁÔ› fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ·ÓıÚˆÈÛÌfi Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË, ¿ÓÙ· Ì ÙȘ fiÔȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÎÚ›· Î·È ÔÏÏ¿ ÁÈ·Ù›” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ.

ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈο ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÓÂÊÂÏ҉˘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 Î·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ· Î·È ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·.

·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...25ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...25ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...25ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

ªÂ ÙÔ ÎÈÏfi... ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ Ì¤Û· Û ڤ̷ٷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÌÈ· “ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË” Î·È ¤¯ÙÈ˙·Ó ̤۷ ÛÙÔ Ú¤Ì· ηÓÔÓÈο Î·È Ì ÙÔ ¡fiÌÔ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ¯·ÏÔ‡Û ¯·Ù›ÚÈ· Î·È Âͤ‰È‰Â ÙȘ ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ÎÈÏfi...∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ù˘. ∫∞Δ. Δ∞™

ŒÚ¯ÂÙ·È ı‡ÂÏÏ· ÛÙÔÓ √§μ £‡ÂÏÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ √§μ, ηıÒ˜ Ë ˘fi ÙÔÓ ΔÚ. ¡ÙÂω‹ÌÔ -¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÔ˘ ÛÙ·ı› Î·È fiÔ˘ ‚ÚÂı›, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ·ÔÍËψı› Ë Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ √§μ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ. ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ¶. ™Ô‡ÚÏ·˜, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∫·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿, Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë Ì·Ú›Ó· Ì 3.000 ¢ÚÒ... √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ Ë Ì·Ú›Ó· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì 3.000 ¢ÚÒ, fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ô ¡ËÔÁÓÒÌÔÓ·˜, ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ··ÓÙ¿ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·Ú¯È΋ ¿‰ÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ¿Ú·Á Ò˜ ı· ÂΉȉfiÙ·Ó ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ¡ËÔÁÓÒÌÔÓ·. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Â›Û˘, ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÏÔ¤˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙˆÓ ÎڛΈÓ-Û˘Ó‰¤Û̈Ó, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ √§μ Î·È ‰ÂÓ Û¿ÈÛ ÙÔ Í‡ÏÔ ÈÚfiÎÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÛÙÈÛ ÌfiÏȘ 112.000 ¢ÚÒ...

∂˘ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ... ∂˘ÓÔÔ‡Ì·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÁÈ·Ù› ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·Î›ÓËÙ¿ ÌÔ˘, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜, Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó, fiÙÈ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÓÙȉڿ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·. ∞ÓÙȉÚÒ, ÁÈ·Ù› Ô‡ÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, Ô‡Ù ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È, ÚfiÛıÂÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì·. ¢∏ª√.™.

¢È¿ÛˆÛË “∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ›Â Ô ŸÏÈ ƒÂÓ. ∞Ó Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÁÈ· ÔÈ· ‰È¿ÛˆÛË ÌÈÏ¿Ì ¿Ú·ÁÂ; ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2012 Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠27 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ·Ó¿ÁΘ. ∫·È ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì ˆ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì “·ÓÔÈÎÙ¤˜” ·ÁοϘ. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ë ÙÚfiÈη Ó· Ì·˜ ‰·Ó›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÔÛfi. ªÂ ÙÈ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ;

™Ù¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‚‹Ì·Ù·, ÙÒÚ· ·ÂÈÏԇ̷ÛÙ Ì ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∏ ÙÚfiÈη ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÎfiÏÏËÛ·Ó Î·È ÁÂÓÈο Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË “ÓÂÎÚ¿” . ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‰Ôı› Ë ¤ÌÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ; ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂΛ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ϤÔÓ Ȥ˙ÂÙ·È ·ÊfiÚËÙ· Î·È Ù· „¤Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó. ◊ ˘ÏÔÔÈ› Ù· ̤ÙÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ·ÎfiÌË Î·È ·ÔχÛÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‹ ˆ˜ ¯ÒÚ· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÓÔÎ ¿Ô˘Ù. √È Ì¤Ú˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, Â›Ó·È Ôχ ÎÚ›ÛÈ̘. º.™.

§›ÛÙ˜ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î¿ÌÂÚ˜ •Â¤Ú·Û·Ó οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ 2010 Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂›Û˘, ·ÓÔ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, Û ۯ¤ÛË ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. √È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ·Ó·Áη›Ô Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ú˘ıÌfi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ï›ÛÙ·˜ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· blacklist Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Û˘Ó¤ÂÈ· Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘ˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÛηÊÒÓ, ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘ˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÌÂÚÒÓ Î.¿. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Î·È Ë ˘fiıÂÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ‰È¿Ù·ÍË (ÙËÓ ·¤ÚÚÈ„Â Ë ∞Ú¯‹), ÒÛÙ ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ¿Ú·˘Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂӉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ - ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ȉȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘. Δ˘¯fiÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙÔ ¿Óˆ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô... ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ Δƒπ∞¡Δ∏

∫·ÎfiÊË̘ ÈÛÙÔڛ˜

§·˚ÎÈÛÌfi˜

∫È fï˜. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÈÔ‚fiϘ ÎÔÈÓÔÙÔ›Â˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈ΋ ¯·ÈÚÂηΛ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÏ›ÛıËÌ· (ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËı›, ·Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÙÔ ‰È¤Ú·Í ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ Î·È ¿ÏÏË ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘), ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ŒÓ· ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· χ˘ ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô›ÎÙÔ˘. Ÿ¯È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÌˉÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰È·fiÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ú¿ÎÔ˜, ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ıÓËÙfi Ô˘ Ï‹ÚˆÓ ÙȘ (ÂӉ¯fiÌÂÓ˜) ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘... Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙ˘¯Ë ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË, ηıÒ˜ ÔÚÁÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜. ∞fi ÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙÔ˜ (ÚÔÊ·ÓÒ˜... Ï›Ô˘Ó fiÙ·Ó ‰È·ÔÌ‡ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ›), ̤¯ÚÈ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚÔ˜ Ù·... ‰ÂÍÈ¿, Ϙ Î·È ÙÔ Î·ÎfiÊËÌÔ Δ·ÌÂ›Ô ¤·˘Û ӷ Â›Ó·È Ë ∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜.

ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ¿ÏÈ Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Ì ٷ ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∏ Ï·Ù›· ·Ó·Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÙÔ˘˜... ıÚ‹ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ͯ‡ıËÎ·Ó ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ηıÒ˜ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈÚ·¯Ù› Î·È Ù· ÙÔȯ›· Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‰È·ÙËÚËÙ¤·. ∞Ó ÎfiÙÔÓÙ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÚÂÂ, ÁÈ· ·Ú¯‹, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· “ÛËΈıÔ‡Ó” ÔÈ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÂÎÙÚÒÌ·Ù· Á‡Úˆ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ “ÚÔÛÊ˘ÁÔ‡ÔÏ˘” .

∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

“∞·ÈÙ‹ÛÂȘ...” ºÈÏÔͤÓËÛÂ Ë Î˘ÚȷοÙÈÎË “£ÂÛÛ·Ï›·” , ÌÂϤÙË Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ıˆÚ› ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·Úˆ¯Ë̤Ó˜. ™ÙË ¢∂À∞ªμ fï˜ ·ÚÂÍËÁ‹ıËηÓ, ÁÈ·Ù› ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì “ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜” ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÂÓfi˜ ηıËÁËÙ‹, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜, fiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ˘˜, ÛÙË ¢∂À∞ªμ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÁÓÒÛË Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ ÁÈ· οı ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ··ÓÙ¿. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·fi Ô‡ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ “·›ÙËÌ·” , ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ, ÔfiÙ ·˜ χÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ Ì·˜ “··ÁÁ¤ÏıËηӔ ÂÚ› “ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ·˜” , “‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” ÎÏ, ÎÏ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ, Ô˘‰¤ÔÙ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‹ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. √˘‰¤ÔÙ Â›Û˘ ı· ÏÔÁÔÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚ÔχԢÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÏ›Á· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÚÔÛÂÎÙÈο.

◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ... √ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ™Ù¿ÌÔ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ “ÍÂÛÙÚ¿ÙÈÛ·Ó” Î·È ‰ÂÓ ·ÔÏËÚÒıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Û ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. √ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ··ÓÙ¿, fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. “∞Ï¿ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿¯˘Û˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, fiÙÈ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ (ÌÂϤÙ˜, Ú¿ÍÂȘ ·Ó·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÎÏ) ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ fiÏ˘ (‰È·ÓÔ›ÍÂȘ ‰ÚfïÓ, ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÎÏ). √È ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ∫∞Δ. Δ∞™

√ÈÎÔÓÔÌÈο ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÂÚÈÎÔÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘, ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È, Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ, ÁÓˆÛÙ‹, ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ı· ¤¯ÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ı· ÙË ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ¶ÂÚÈıÒÚÈ·, ¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÏËÊı› ˘fi„Ë Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹. μ.∫.

∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

°È· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÈ·˜ η̷ÚȤڷ˜ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÔÚ› Ó· ϤÓ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ‹ ÔÈ ·ÛÔÎÈÎÔ› Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÔÈ ‰ÂÍÈÔ›, fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÏËı‡ÂÈ, Â¿Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ‹, ηْ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÌÂÚÈηӿÎÈ· ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ¤Ó· ·‰›ÎËÌ· ¿Û¯ÂÙ· Â¿Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ÕÛ¯ÂÙ· Â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ¤Ó·˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ‹ Ì›· ·Û‹Ì·ÓÙË Î·Ì·ÚȤڷ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÓ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈÓ›Î, Ô ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ԇ̠̠¤ÌÊ·ÛË: ∞˘Ù‹ Ë Û‡ÏÏË„Ë, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Û ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ ¡›ÍÔÓ, ·˘ÙÔ› ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ, ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ “ÏÂΤ” ÙÔ˘ Û¤ÚÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ù‡¯Ë ÙËÓ Â›¯Â Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Ô ¡ÙÔÌÈÓ›Î, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË “‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·” Ô˘ “·‹Ï·˘Û” , ÙÔÓ ÎÏÂ›Û·Ó Î·È Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ı· ÚfiÏ·‚ ӷ “ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ” . ∂¿Ó Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚È‚·ÛÙ›, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›· ı· ¤ÛÙÂÏÓ οÙÈ F-16 ‹ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈ· ¿ÏÏ· ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ı· ·Ó¿Áη˙·Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, ‰ÂÓ ı· ¿ÊËÓ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÎÂÏÂÔ‡ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÙfiÚÔ. ŸÙ·Ó Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ϤÌ ٷ ÛÙÚ·‚¿ Î·È Ù· ¿‰Èη ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜. §¤Ó ÌÂÚÈÎÔ› ˆ˜ ‹Ù·Ó Û¯¤‰È· ¿ÏψÓ. ªÔÚ› Î·È Ó· ‹Ù·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈÔÈ ÂÍÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÓfiÌÈÌÔ “Ô›ÎÔ” ÂÈۋ̈˜ Î·È ÂÓÒ “·ÏˆÓ›˙ÂÈ” ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ ηӤӷ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È Î·Ì›· ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÙÔÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ: ∏ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰È-

Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ η̷ÚȤڷ˜. ™Â ÔÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì›· η̷ÚȤڷ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· ‰È·ÓÔ›ÙÔ ‹ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ‰È¤ıÂÙ ÙËÓ ÙfiÏÌË, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ·„ËÊ‹ÛÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.¡.Δ.; £· ÌÔ˘ ›ÙÂ Ë ›‰È· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ ‹ÍÂÚÂ. ∞ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ ÙÔ ‹ÍÂÚÂ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Î·È ÂΉ›ÎËÛË. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙÔÓ ¶¿· πˆ¿ÓÓË μ/, Â¿Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ˆ˜ fiÛÈÔ. ΔÒÚ· Â¿Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ‹ fi¯È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ì·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ˆ˜ ËÁ¤Ùȉ· Î·È ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ı‡Ì· ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙËÓ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. À.°.: °È· ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È ·fi ηÈÚÔ‡ ÂȘ ηÈÚfiÓ Áڿʈ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ ¤¯ˆ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¿ÔÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠηӤӷ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ›Ù ӷ Ù· ÂȉÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Â›Ù ӷ Ù· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ. ∂Ï›˙ˆ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜” .

Õ¯ÚËÛÙ˜ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ √ Î. °. ªËӷΛ‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞fi ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη fiÙÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∑ԇϷ˜ Ù˘ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜” ÙËÓ 2.4.11 ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¿ÚıÚÔ ·ÍÈÔηٿÎÚÈÙÔ Î·È Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔ ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. ∂›Û˘, ·ÔÚÒ Ò˜ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ì·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Â¤ÙÚ„ ӷ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ¿ÚıÚÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi˜ ·ÔηÏ› ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ “·Úˆ‰›·” Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ “Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÁÔÌÈÛı›· ÙÔ˘˜” !!! ¢ÈÂÚˆÙÒÌ·È Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∂ÍÒÁ·ÌÔ ¤¯ÂÈ Ô ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ √ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ Î·È Ë ª·Ú›· ™Ú¿È‚ÂÚ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, fiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· 10¯ÚÔÓÔ ·È‰›, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ Los Angeles Times Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·. “ŸÙ·Ó ¤·„· Ó· Â›Ì·È Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ì›ÏËÛ· ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. “∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘. ΔÔ ·Í›˙ˆ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ fiÙÈ Â›Ó·È Û ‰È¿ÛÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜, Ô 63¯ÚÔÓÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË... ηӛ‚·ÏÔ˜ √ ¡ÈÎÔÏ¿È ™·ÓÙÚ›Ó Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÔ‡ Ì ·Ù¿Ù˜ Ô˘ ÂÙԛ̷Û Ì ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ... ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘! √ ™·ÓÙÚ›Ó, Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÓfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ÛÎfiÙˆÛ ÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘ ÙÔÓ 40¯ÚÔÓÔ πÏ›· ∂ÁÎfiÚÔÊ. ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,

·fi ÙȘ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂı· ·fi Á›ÙÔÓ˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â‰·ÊÈÎfi ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜; ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Û ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÒÓ Á›ÙÔÓ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂı· ÈηÓÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ì·˜ ··ÈÙ› ÛÎÏËÚ‹ Î·È Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ì·˜ ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·; ¶·Ú¤¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÈÚËÓÈο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ·. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·ÔÏ·‚¤˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ·Ú¯ËÁfi˜ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ Ôχ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ √™∂. ΔÔ Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔ ·˘Ùfi ¿ÚıÚÔ ·ÔÙÂÏ› ‡‚ÚË Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú›ıÌËÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Âı˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Á¢fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·. ∂Ș Â›ÚÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· ∫Ï·Ô‡˙‚ÈÙ˜ “Â¿Ó ı¤ÏÂȘ ÂÈÚ‹ÓË ÚÔ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘ ÁÈ· fiÏÂÌÔ” . ∫·È ‚¤‚·È· ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ Ù˘ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ (˘Úη˚¤˜, ÏËÌ̇Ú˜ Î.Ï.) Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ηıËÎfiÓÙˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î¿ı ÂÈ‚ÔϤ· Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ Ì·˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. £· Ú¤ÂÈ ‰Â Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÁÔÌÈÛı›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ·„˘¯ÔÏfiÁËÙË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈο ÂÚ›ÛÌ·Ù· Â›ıÂÛ‹ Û·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙË Î·È ¿‰ÈÎË Î·È ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Ï·Ó¿Ù·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÛÙԯ‡·Ù ÙÂÏÈο Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ ·˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Û˘ÌϤÂÙÂ Î·È ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÌË ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‹Ú ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·¿ÓÙËÛË” .

¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ¤Ó· fi‰È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÛÎÔ‚·, Û ˘fiÁÂÈ· Î·È Û ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ªfiÛ¯·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ™·ÓÙÚ›Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· Ó· ÙÂÌ·¯›ÛÂÈ ÙÔ ÙÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ.

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ΔÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ› -ÌÈ· ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ù˘ μÔÛÓ›·˜- ·¤ÎÙËÛ fiÓÔÌ· Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÒÙ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∏ Ù·ÈÓ›· “In the Land of Blood and Honey” ı· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ŸÛηÚ. “ΔÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Δ˙ÔÏ› Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “◊ıÂÏ· Ó· ‰ÈËÁËıÒ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ‚·ıÈ¿ ·fi ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ” . ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë Δ˙ÔÏ›, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó·Ó ™¤Ú‚Ô Î·È ÌÈ· μÔÛÓ›·. ŸÌˆ˜ ÔÈ ‚ÔÛÓȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó Á˘Ó·›Î˜ ı‡Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‚›·˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÏÔ΋˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ Ï·fi Ù˘ μÔÛÓ›·˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ‰ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ™ÙÔ “In the Land of Blood and Honey” ÙÔ Î·ÛÙ Â›Ó·È ·fi ÙË μÔÛÓ›· Î·È Ë Ù·ÈÓ›· Á˘Ú›ÛÙËΠÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È ÛÙ· ÛÂÚ‚ÔÎÚÔ·ÙÈο.

ªfiÙÔÍ ÛÙËÓ ÔÎÙ¿¯ÚÔÓË ÎfiÚË Ù˘ μÚÂÙ·Ó‹ ·fi ÙÔ ª¤ÚÌÈÓÁ¯·Ì Ô˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, ‰‹ÏˆÛ Ì ·fiÏ˘ÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ ¤Î·Ó ÂÓ¤-

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ √ Î. ∞. ¡¿ÛÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“£· ‹ıÂÏ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛˆ Î·È ÁÚ·Ù¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, Ë ¿Ô„Ë Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÌÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ. ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∫. ∑Ô‡ÌÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ·ÚÓËÙÈ΋, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û Ï‹ÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ̤ÙÚÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ̤۷ ÛÙËÓ ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ı· ëÓ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈ˙‹ÌÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηο Ù· „¤Ì·Ù·, ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ Ó· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ȉ›ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜... ∂›Û˘, Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË (ηÙfiÈÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘) ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ¡· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÎÔÚ‡Ó˜ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ψÊÔÚ›·, Ù·Í›, Î·È πà ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ ¿ÚÎÈÓ. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. ŒÙÛÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘Ó¯‹ Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ¤Ó· Ú‡̷ ÁÈ· ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. ∏ ‰Â ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜. ŒÙÛÈ Ë Ï‡ÛË ·˘Ù‹ ı· ¢ÓÔ› ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù·Í›, ψÊÔÚ›ˆÓ, πÃ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ·ÓÂÙfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, fiˆ˜ .¯. ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, Î.Ï. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ô‡Ù ‰ÈÏÔ·ÚηڛÛÌ·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô‰Ô‡˜, Ô‡Ù ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ıˆÚÔ‡ÌÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ fiˆ˜ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜...” .

ÛÂȘ ÌfiÙÔÍ ÛÙËÓ ÔÎÙ¿¯ÚÔÓË ÎfiÚË Ù˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ·È‰Èο ηÏÏÈÛÙ›·. ∏ ∫¤ÚÈ ∫¿ÌÂÏ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ˆ˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ ˘¤‚·Ï Û ·˘Ù‹ ÙË ıÂÚ·›· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ªÚ›ÙÓÂ˚, οÙÈ Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, fiˆ˜ ›Â, Û ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. “¶ÔÏϤ˜ Ì·Ì¿‰Â˜ οÓÔ˘Ó ÌfiÙÔÍ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÁÈ· Ó· ·˜ ÛÙ· ηÏÏÈÛÙ›·” , ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ Ë ∫¿ÌÂÏ ÛÙÔ ABC News. √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ªÚ›ÙÓÂ˚, Ë ÔÔ›· ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ÔÈ ÂÓ¤ÛÂȘ ÔÓÔ‡Û·Ó, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ “ÁÈ·Ù› ÔÈ Ú˘Ù›‰Â˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆÚ·›Â˜ Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·” ...

∫¿Ù·ÁÌ· ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ Î˘Ú›· ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ ∏ ä‰ÂÚ ªÈϘ, ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚, ˘¤ÛÙË Î¿Ù·ÁÌ· ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË ÂÓÒ ¤Î·Ó ÛÎÈ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔfiÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∏ 43¯ÚÔÓË ªÈϘ ¤ÂÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÓÒ ÚÔÔÓ›ÙÔ ÛÙÔ ÛÎÈ ÛÙËÓ ÓfiÙÈ· Â·Ú¯›· Ù˘ ∫·ÚÈÓı›·˜, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ §ÈÓ˙. “ΔÔ ÙÚ·‡Ì· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·” ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ΔÔ ÚÒËÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ ¯ÒÚÈÛ Ì ÙÔ ª·Î¿ÚÓÙÂ˚ ÙÔ 2008, ˘¤ÛÙË ÌÂÚÈÎfi ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Ù˘ ÙÔ 1993 ÌÂÙ¿ ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û›ÙÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2014 ÛÙÔ ™fiÙÛÈ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ; ¡›ÎÔ˜ ªÈÚÌ›Ï˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÛˆÔ Î·È Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¿Ô„Ë ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

/5

™ÎfiÓË ÔÚ·Ù‹ √ “Ù·ÍȉÈÒÙ˘ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘” ÍÂÊfiÚÙˆÓ ¯ı˜ ÛÈÙËÚ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú’ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› Î·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÓÂ·Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ, Ë ÛÎfiÓË ·fi ÙË ÊfiÚÙˆÛË ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù‹ Î·È ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ Ù· ÚÒÙ· Û›ÙÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ, fiÛ· ̤ÙÚ· ÎÈ ·Ó ÏËÊıÔ‡Ó, Ë ÛÎfiÓË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ì ٛÔÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÔÈ·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™ÈÏfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Â›Ó·È Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ. §‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. ¢∏ª√.™.

∞·ÓˆÙ¤˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·Áηϛ·˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ

“∞˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù›ÔÙ· Î·È Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·” .

ª¿Î˘ ΔÛ¿Ì˘ ÁÈ·ÙÚfi˜

“ŒÚÂÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √ ηı¤Ó·˜ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜”.

¡›ÎÔ˜ §·˙¿ÚÔ˘ Ù·ÍÈÙ˙‹˜

“ŸÛ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‚·ÛÈο. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Á›ÓÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶¤ÓÙ Û›ÙÈ· “¿ÓÔÈÍ·Ó” ̤۷ Û ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ŸÔ˘ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó, ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ¤Ê¢Á·Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ... ·ÏÒÌ·Ù· Î·È ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜... ∞ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ÙÚ·Ó˙ÈÛÙÔÚ¿ÎÈ, ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· οو ·fi ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ·ıfiÓÙ˜. “∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “£” , ¿ÓÔÈÍ ÌÂÁ¿ÏË ÏËÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. Δ· ¯ˆÚÈ¿ Â›Ó·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ Êfi‚Ô Î·ÌÈ¿˜ ·Ú¯‹˜...” . ªÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ Ô˘, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ... ∂§.™.

¢·ÛÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ·ÛÛ¿ÓË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙË °·ÏÏ›·˜. ∏ ʇÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ŒÓ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ...Ú¿ÛÈÓÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ¿ÁÚÈ· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ÙÛÈÌÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â˙ÔÔڛ˜.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÙÒÚ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˙ËÙ› ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ΈÊ‡ÂÈ Î· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÔÙ¤... μ.∫.

∫∞Δ. Δ∞™

∂ÏÏ›„ÂȘ

¢ÂÓ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜

™Ô‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ó· 6¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ·È‰› ‰È¤Ê˘Á Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ¤ÂÛ ÛÙȘ ÛοϘ ·fi ‡„Ô˜ 6 ̤ÙÚˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔÎÏËı› ıÏ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ›¯·Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ Ì ȉȈÙÈÎfi Ù·¯‡ÏÔÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÃÚfiÓÈ·

ªÂ ÚÔÛˆÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÒÛÙ ӷ Ù· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó. ∂¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ηı·Ú›ÛÂÈ Ù· ÔÈÎfi‰·, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·fi 600 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÂÚ›Ô˘ 300 ¢ÚÒ ı· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ·Ù› Ù· ÔÛ¿ “·Ú·¤ÌÔÓÙ·È” ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ™ÙÔ μfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ 80 ÔÈÎfi‰· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÌfiÓÔ ÙˆÓ 30 ȉÈÔÎÙË-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

°¿ÏÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ “™Ù· Ï·›ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È °·ÏÏ›·˜ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª·ÚÎ Î·È πÛ·‚¤ÏÏ· ∫Ú·Ù¿˜, Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙË μÚÂÙ¿ÓÓË Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤Ó˘ °·ÏÏ›·˜ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙË Ó·ÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ˆÚ·›Ô, ÙÔ ·ÈÛıËÛÈ·Îfi Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜” . Δ· 70¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Û ÂȉÈ΋ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· “∞fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙȘ 22.5.81 ÂȉÈ΋ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ˜ 70 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ οı ÛÊÚ·Á›‰·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ 12 ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÏÔÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· 9 ‰Ú·¯Ì¤˜” . ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ∞ÙÙ·ÙÔ‡ÚÎ “ŒÊı·Û ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ̤ۈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, Ô πϯ¿Ó √ÛÓÙÚ¿Î, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿Ó¢ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï ∞ÙÙ·-

ÙÒÓ. Ãı˜ ÂÍËÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë fiÙÈ Â¿Ó ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ, ̤ۈ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜.

∑‹Û ª¿Ë... √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÁÁ›ˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛˆÓ. Δ· ÎÙ›ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÚËÌ¿ÍÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó - ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ôχ ·ÎfiÌ· ̤¯ÚÈ Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·.

∫∞Δ. Δ∞™

18 ª·˝Ô˘ 1981

ÙÔ‡ÚÎ. ΔÔÓ ÙÔ‡ÚÎÔ ˘Ô˘ÚÁfi ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªËÙÛÔÙ¿Î˘” . ™‹ÌÂÚ· ÒÚ· 12 ÛÙÔ “ƒ›‚ÔÏÈ”, Ù· “¶·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ π‚¿Ó” “∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÒÚ· 12, ÛÙÔ “ƒ›‚ÔÏÈ” Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤˚ Δ·ÚÎfiÊÛ΢ “Δ· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ π‚¿Ó” , Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙË ™Ô‚. ŒÓˆÛË Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡. ΔËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ⁄ÊÂÛË Î·È ∂ÈÚ‹ÓË. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·” .

Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘” ı· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ πˆ¿Ó. μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘” .

¢È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË ÛÙÔ μfiÏÔ “¢È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “∏ ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1821... ª¿¯Ë ÙˆÓ ¢ÔÏÈ·ÓÒÓ: √ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ¡ÈÎËÙ·Ú¿˜ Ì 300 ÂÚ›Ô˘ ¿ÓÙÚ˜ ÙÚ¤ÂÈ ÛÂ Ê˘Á‹ 6.000 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ·Ô‰Âηٛ˙ÂÈ. ∞fi ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ˆ˜ “ΔÔ˘ÚÎÔÊ¿ÁÔ˜” . 1828... √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ¶·Û¿˜, Ì 8.000 Â˙Ô‡˜ Î·È 300 È›˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ºÚ·ÁÎÔοÛÙÂÏÏÔ Ã·Ó›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÂÚ¿ÛÈ˙·Ó 600 ∫Ú‹Ù˜ Â·Ó·Ûٿ٘. ™ÙË Ì¿¯Ë ı· ¤ÛÔ˘Ó ËÚˆÈÎÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜. ™ÙË ÌÓ‹ÌË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Ì‡ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ÚÔÛÔ˘Ï›Ù˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÓ, ÛÙÔ ºÚ·ÁÎÔοÛÙÂÏÏÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜

̤Ú˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÓıÚˆfiÌÔÚʘ ÛÎȤ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÌfiÓÔ Ì ¿ÓÔÈ· Î·È ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·ÚÁ¿ ÚÔ˜ ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 1922... π‰Ú‡ÂÙ·È Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂). 1994... ¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô 37Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ Champions League ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ª›Ï·Ó Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ¡È΋ÙÚÈ· Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ª›Ï·Ó Ì 4-0.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 18 MA´√À 2011

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Economist Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·

«ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË» -¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ì›ˆÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ηٿ 20% ̤ۈ Ù˘ ÌË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ fiÛˆÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ -∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ∞£∏¡∞ 17.

ª

 ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Economist, ÂÓÒ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ηٿ 20% ̤ۈ Ù˘ ÌË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ fiÛˆÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ fiÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ fiˆ˜ ›Â.∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·ÓÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Economist ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜). Ÿˆ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, Ë ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ‹ ÂÏ›‰Â˜ Û ̷ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ∞·ÈÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË, ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiψÓ. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi fiÏÔ˘˜: ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜”. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Î·Ó ̛· Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ 18ÌËÓÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜. “∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Î·ı·Úfi Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓÒ ·¤ÚÚÈ„Â Î·È ¿ÏÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È - ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ - Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 150.000 Ù˘ ÚÔÛ¯‹ ÂÓÙ·ÂÙ›·, ΢ڛˆ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘, fiÔ˘ ·˘Ùfi ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ. ∂·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È Â›Û˘ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰Ô·Ê˘Á‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ¿ÓÙÏËÛË 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 20%. ª›ÏËÛ Â›Û˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÌÂÚȉ›Ô˘ Û ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙˆÓ, Ù˘

ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÁÓ›ˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ª∂°∫∞, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ “fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, Ì ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÚÔÔÙÈ΋, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÍÔÓ·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·

Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (151 „‹ÊÔÈ). ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ô ÙÔÌ¿گ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¡¢, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘-

ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë ¡¢ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ , ηıÒ˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔ-

Ú›ÛÂÈ Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô‡ fi¯È. ∏ Ì¿Ï· Â›Ó·È ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” , η٤ÏËÍÂ.

∂›Û¢ÛË ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ‰È¿ıÂÛË 10% ÙÔ˘ √Δ∂ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ∞£∏¡∞ 17.

Àfi ÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÛ‡‰ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙËÓ Deutsche Telekom, ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘.∏ ÙÚfiÈη, ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂∫Δ, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÎÙÚÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÛÔ‰· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÔÊ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ.μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - DT, ÙÔ 2008, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔÚ› Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ 10% Ì ˘ÂÚÙ›ÌËÌ· 15% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ì¤ÛË ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› 20 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ DT ÁÈ· ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∞Ó Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ·‡ÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ˘ÂÚÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜,

ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012 Ë Deutsche Telekom ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘.ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Â›Ó·È 20% (16%+4% ÙÔ˘ π∫∞) Î·È Ù˘ DT 30%. ∞fi ÙÔ 2008, Ë DT ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 3,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÔÛÔÛÙÔ‡ 30% ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÙËÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∞fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 900 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜. Δ· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ 10% ÙÔ˘ √Δ∂ Â›Ó·È 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘˙ËÙ›ÙÔ Ë ÒÏËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ı· ÂÁ›ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ∂∂ΔΔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ √Δ∂, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ë ¢∂¶∞, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜”, Ë §∞ƒ∫√,

Ù· ÎÚ·ÙÈο Ï·¯Â›·, Ë Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· η˙›ÓÔ.√ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤ÛÔ‰· 2-4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2013, Ô ÛÙfi¯Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2012-2015, Â›Ó·È Ù· 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ı· ·Ó·ıˆÚËı› ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. øÛÙfiÛÔ, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· “ÊÈϤٷ” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ¢∂∏ Î·È Ô √¶∞¶, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ÙÂÏÈο ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2012 (fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ), ‹ ·Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘.™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì›· χÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ Ù˘. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙÔ 2011.

¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ∂∂, ¢¡Δ Î·È ∂∫Δ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ

ÿ‰Ú˘ÛË ÊÔÚ¤· ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞ 17.

™ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÊÔÚ¤· ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∫Δ. ∏ ÙÚfiÈη ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ‹ ÌË ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÈο ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞Ó Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜

Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙfiÛÔ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÚÔfi‰Ô˘, fiÛÔ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÁˆÚ›· ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú¤Ô˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÙÚfiÈη ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÊÔÚ¤· ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ηٷϋÁÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· Á›ÓÂÙ·È Â·Ó·ÁÔÚ¿ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. √ ÊÔÚ¤·˜ ·˘Ùfi˜ ı· ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÚfiȯ·ÓÙ, ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÚÒËÓ §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ÙȘ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ12.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂÚ›Ô˘ 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ̤۷ Û 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÈ·˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Û ÌÈ· ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂχıÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 18 MA´√À 2011

°ÈÔ‡ÓÎÂÚ: ◊È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ

«¶¿ÚÙ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ» ƒÂÓ: ¶ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ∞£∏¡∞ 17.

ª

È· ‹È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤Ó· ¢ڇ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ (Eurogroup) ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ” › Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters. ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ˙‹ÙËÛÂ Ô E›ÙÚÔÔ˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ Olli Rehn ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÊËÛÂ Î·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› “·Ó·‰È¿Ù·Í‹” (reprofiling) ÙÔ˘. “ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ) ‡„Ô˘˜ 50 ‰È˜ ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 15 ‰È˜ ÚԂϤÔÓÙ·È... ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ú-fiÔ‰Ô˜ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. “∞˘Ùfi Û˘˙ËÙ‹ıËΠ¯Ù˜ ÛÙÔ Eurogroup Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Rehn ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Â›Û˘ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·”, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÔÚ›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘”.

«KfiÓÙÚ·» ª¤ÚÎÂÏ - ™fiÈÌÏ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ∏ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÕÁÁÂÏÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· Bild, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Bild, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ̷ıËÙ¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Sophie-Scholl ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë ª¤ÚÎÂÏ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ÎÚ¿ÙË

̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ 2013, ÔfiÙ ٛıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô Î. ™fiÈÌÏ ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û ·˘Ù‹Ó, ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ‹È·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘.∂Í¿ÏÏÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜

ȉÈÒÙ˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈfiÚÁÎ ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. ∂›Û˘ Ô Î. ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ú·Ù·ı› ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÚ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ηْ ÂÎÙ›ÌËÛË Ì›· ·ÎfiÌ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, Î·È ¤ÂÈÙ· ı· Ì·˜ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜”, ›Â Ô Î. ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì fiÛ· › ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜: “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηٷ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÚfiÈη [...] fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ˘ÏÔÔÈԇ̔.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ¯Ù˜ (ÚÔ¯Ù¤˜) ÛÙÔ ∂urogroup Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ÕÛÌÔ˘ÛÂÓ.

“∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷ‚¿ÏÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· ‹È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂›Ì·È οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÌÈ· ¢Ú›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ŸÙ·Ó Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‹È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÂÓÓÔ› ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¢Ú›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ‰‹ÏˆÛË °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· Â›ÛËÌ· Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÔÚı‹ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË.∏ Á·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ fiÙÈ “Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË- Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘” ÌÂÙ¿ ÙË ‰‹ÏˆÛË °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÂÚ› ÌÈ·˜ “·Ó·ÌfiÚʈÛ˘” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÙÚfiÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ì›˙ÔÓ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ (CDS) ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ‰È¢ڇÓıËΠηٿ 23 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 1.250 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ‡„Ô˘˜ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012 Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘

¶˘ÚÂÙfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ∏¶∞: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ·ÊÂı› Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ∞£∏¡∞ 17.

“¶˘ÚÂÙfi˜” Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¿Ì· ÙË ÂχÛÂÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, ·fi fiÔ˘ ÎÔÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚËÙ‹ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· “Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È Î·ıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. Àfi ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÂÏ› fï˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ªÓËÌfiÓÈÔ, ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ú·Á‰·›Â˜ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ˆ˜ Ó¤Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ¢ڇÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ. ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢∂∫√ Î. ∫˘ÚÈ·Îfi˜ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘, Ô˘

ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ªÂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ¿ÓÙˆ˜, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΔÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Â›Ó·È ·fi fiÏÔ˘˜ ·Ô‰ÂÎÙfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤¯ÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ·ÊÂı› Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. “ΔÔ ¢¡Δ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤Ó· ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ” ›Â Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, §¿ÂÏ ªÚ¿ÈÓ·ÚÓÙ, ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Frankfurter Allgemeine Zeitung. “ŸÏ· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ›Â Ë ·ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ∏ ªÚ¿ÈÓ·ÚÓÙ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. “ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤¯ˆ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ù˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ∂˘-

Úˆ˙ÒÓ˘, ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ Ï·›ÛÈÔ. ∏ ›‰È· ·¤Ê˘Á ¿ÓÙˆ˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù›, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ‹ ÛÂ

‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ∏ ·ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙ¤-

ÎÚÔ˘Û ÛıÂÓ·Ú¿ οı ۇÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ù˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∞£∏¡∞, 17.

¢π∫∏°√ƒπ∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ó·˙ËÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞¶∂-ª¶∂, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ù· ÓÔÌÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¤ÚÛÈ ÛÙȘ 8/5/2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·ÚÌfi‰È˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ™˘Ófi‰ˆÓ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÌË·ÓÂÙ·È Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙËÓ ’ÙÚfiÈη’ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2023 Î·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· ·fi 5,2% ·Ú¯Èο ÛÙÔ 4,2%. ∏ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ì ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÔȘ ÓÔÌÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ “ηٿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi 3/5/2010 ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÓÔÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋˜ ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ù˘ ·fi 8/5/2010 ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘” . ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ¤‰Ú· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ¢›Î·ÈÔ. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “Allen and Overy” , ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ Èı·ÓfiÙÂÚ˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÂÈÚ›· Î·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· (Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010) ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ. °È· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·˘Ù‹, ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë Ë ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Î·È ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi “ÔΔ ı· ‰Ôı› ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ “ªÓËÌfiÓÈÔ-2”. “¡· ÌËÓ ÚÔÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “ªÓËÌfiÓÈÔ-2” Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ Ó· ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÓÔÌÈο“·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜.

∞. Δ·Ì‚·Î¿Î˘: À¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË

¢ËÏÒÛÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: ™˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, fi¯È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ °. ¶Âٷψً˜: √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ∞£∏¡∞, 17.

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Û “·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Ï¿ıÔ˜ Û˘ÓÙ·Á‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ï¤ÂÈ “fi¯È” ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ. “∞Ó ¤Ó· ̤ÙÚÔ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ¤¯Ô˘Ì ηı‹ÎÔÓ Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. ∞Ó ÙË ‚Ï¿ÙÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·” ›Â.

∞ÔοÏÂÛ “Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÛÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·” ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ -Î·È ·Ú¿ ÙȘ ı˘Û›Â˜- ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ 2012, ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë “ÔÈ Î·ÈÚÔ› Ô˘ ÌÂÓÂÙÔ›” (ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó), ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. °È· ˙ÔÊÂÚfi ÙÔ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠ÙË ÛˆÛÙ‹ χÛË” “ΔÔ Â‡¯ÔÌ·È” ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜.

°. ¶Âٷψً˜: √ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ “√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡.¢.” , ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∞ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ÚÔ¤‚Ë Û ¤ÁÁڷʘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ·. _”∫·Ó¤Ó· ı¤Ì· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ı¤Ì· ¢ı‡Ó˘, ÂÌ›˜, ÔÈ Î‡ÚȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓٷȓ›Â. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘

ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¡.¢. Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ Ù˘ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ” ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Ë ¡¢ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ“·Ó¤ÊÂÚÂ. ∂Ȃ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·Ó·‚ÏËı› ” ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜“ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì fiÛ· ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘

∞£∏¡∞, 17.

“∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›-

Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜”, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ·Ì‚·Î¿Î˘, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·”, ›Â. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ·fiÏ˘Ù· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ, ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “·ÚΛ Ôϛ٘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiÏÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ, Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì”. “∫·È ı· ¤ÏÂÁ· Û Îϛ̷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, Ô˘ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ì·˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, ‹Ù·Ó Î·È ı· ›ӷȔ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. “Œ¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·”, ÛËÌ›ˆÛ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô Î. Δ·Ì‚·Î¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ·ÚfiÏË ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∫·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›·”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.

2010, ·Ú¿ Ù· ̤ÙÚ·, Ô °. ¶Âٷψً˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ” ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‚¿ÛÈ̘ Î·È ¤ÂÛ ¤Íˆ fiÙ·Ó ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ‰È·ÈÛÙÒıËΓ √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ‰›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ·fi fiÏÔ˘˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËı› ÂÁη›Úˆ˜.

¡ÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ;

T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

√È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∫∫∂, §∞√™, ™Àƒπ∑∞, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ∞£∏¡∞, 17.

∂¶π£∂™∏ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï·

ÎfiÌÌ·Ù· οÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ∂∂ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ 1 ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 2, Ì ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È Ê·ÓÂÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¶∞™√∫ - ¡¢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› ‰Â̤ÓÔ˜ Ô Ï·fi˜ ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ” “∞ÓÔȯÙfi” ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘

Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫ÒÛÙ·˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™˘Ó·›ÓÂÛË Û οÔȘ Ù˘¯¤˜ ÌÈ·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. ∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË fï˜ Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋” “∞ÓÙ› ÁÈ· ¢·Ó›· ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘, fiˆ˜ Ì·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ªÔÙÛÔ˘¿Ó· ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ Ì·˜ ‚Ϥˆ Â¿Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘

ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ÏÔÈfiÓ ÂÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÒÚ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ·ÔÊ¢¯ı›. ∫·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ϤÌÂ Î·È ı· ÙÔ Ï¤Ì fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ fiÛÔ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Ù· Ó¤· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜” ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ºÒÙ˘ ∫Ô˘-

‚¤Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ˘‡ı˘ÓË ı¤ÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È Ôϛ٘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì Êfi‚Ô. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙȘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô‡Ù ÁÈ· ÂίÒÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ÌÈ· ·fiÚÈÛÙË Î·È ·ÔÏ›ÙÈÎË Û˘Ó·›ÓÂÛË. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜. ŒÓ· ÎÔÈÓfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂∂.

ªÈ· ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â› ˆ˜ Ë “ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ¤ÊÙ·Û” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡ Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˜ Â›Ó·È ÂıÓÈο Î·È fi¯È ÎÔÌÌ·ÙÈο. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÒÚ· Ó· ԇ̠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ’Ó·È’ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

∫·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

¡Ôı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ

 ηٷÁÁÂϛ˜ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜, ÁÈ· ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂¢ ÚÔ¤‚Ë Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜-̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ı¤Ì· Û ‚¿ıÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ô‡ÚÏ·, ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÓÔı›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ı›Ԣ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘.

ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ¯ÚÒÓÙ·È, ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ, ÂΛӷ Ô˘ ÂÚÈÎfiËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ “Â›Ó·È Â˘ÂÚÁ¤Ù˜, ¯ÔÚËÁÔ› ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹. Œ‰ˆÛ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÔ˘ Û ÌÂÁ·ÏÔ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‚Á‹Î ٛÔÙ·. ” ŒÚÂ ӷ ·Ú·ÓÔÌ‹Ûˆ -ηÈ

‹Á· Î·È ‹Ú· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÂÙڤϷÈÔ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ™ÈÎÔ‡ÚÈÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙÔ ‰Â›ÁÌ·, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ‚ڋΠ900 mg ·ԯڈ̷ÙÈṲ̂ÓÔ ı›Ô, ÂÓÒ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ 5 mg. ∂ÓË̤ڈ۷ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ -ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ· Î·È Ê¿ÎÂÏÔ. ∞¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‹Ú·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ·Ó ·¿ÓÙËÛË; ∞¿ÓÙËÛË ¤Ï·‚· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ ıÂ›Ô Ô˘ ÚÔηÏ› ηÚΛÓÔ”.

“¢¤Î· Ì‹Ó˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∂ÁÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÛÙÂÈÏ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Ú· ·¿ÓÙËÛË” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ›¯· ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÔ˘ ÎÏÂÈÛÙfi, Î·È ÂÏ›˙ˆ ‚¿ÛÈÌ· ˆ˜ ı· ÙÔ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ” . √ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ˙‹ÙËÛ ӷ ·¢ı˘Óı› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û fiÏ· Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ı¤Ì·, (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ). “¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÂÈ, ÔÈ ¿ÓÙ˜ Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ‹ ‰ÂÓ ÂÈÛËÁ‹ıËηÓ, fiÙÈ fiÛ· ϤÂÈ Ô ÎÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ Â›Ó·È ·‚¿ÛÈÌ·” ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘. “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì·” , Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ (™Àƒπ∑∞). “ΔÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÊÔÚÙËÁÒÓ, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ - Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î·ı‹-

ÎÔÓÙÔ˜ οÓÂÈ ˙ËÌÈ¿ Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Î·È ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ” . “¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÁˆÓ›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó” , ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (¡¢). “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘ÌÂ, Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛοӉ·ÏÔ ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì·˜” , ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ª·ÓÒÏ˘ ªÂÓÙÂÓÈÒÙ˘. “¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û fiÚÈÛÌ· Î·È Ó· ÂÁηϤÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÈÏ‹ÛÌÔÓ˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ì Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔȯ›·. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi, ı· ‰Ô‡Ì ÙȘ ·Ú·¤Ú· ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

∞ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÔÈ ∞Ï. ∞‚·Ù¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ª. ª·Ù·ÓÙfi˜

∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ‚›·È˘ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ∞£∏¡∞, 17.

ª∂ ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·

·Ú¤‰ˆÛÂ Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ §˘ÎÔ˘Ú¤˙Ô˜, ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ô Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞‚·Ù¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ô Î. ªÈ¯·‹Ï ª·Ù·ÓÙfi˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÎÏËı› ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋, Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ª¤ÏÙÛÈÔ˜, ÚÔÛ‹Ïı Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô

·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ٷ Â›Ì·¯· ˘Ô‚Ú‡¯È· ‹ ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ Ù·Ì›·˜ ηÓÂÓfi˜. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÎÏËı› ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∞‚·Ù¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ª·Ù·ÓÙfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· “˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜” (“ÌË ¤Á-

ÁÚ·Ê·” Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ) ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤-

ˆÛË Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fi-

ˆ˜ ›Â, “ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ηٿ ÓfiÌÔ” , ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi Ó· ˙ËÙËı› Ë ‚›·ÈË ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î. ªfiÏ·ÚË fiÙÈ “οÔÈÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, οÓÔ˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÈÊ·Ó‹ ÛÙÂϤ¯Ë ÎfiÌÌ·ÙÔ˜”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “ΔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÙÈ ·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ∫·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·”. √ Î. ªfiÏ·Ú˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ù· fiÛ· › ·ÊÔÚÔ‡Ó “ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÍ ·˘ÙÒÓ”.

™Â ‰›ÎË ÙÔ “‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ” ÙÔ˘ ¶·˘Ï›‰Ë ÁÈ· ÙȘ ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ∞£∏¡∞, 17.

T∏¡

·Ú·ÔÌ‹ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑·¯·Ú›Ô˘, ¿ÏÏÔÙ “‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ” ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¶·˘Ï›‰Ë, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ºÒÙË ª·ÓÔ‡ÛË ÂÚ› Â΂›·Û˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ “¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜”, ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ. √ ∑·¯·Ú›Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Â΂›·Û˘ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Û˘Ó‹-

∞£∏¡∞, 17.

™À¡∂§∏º£∏ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

∞£∏¡∞, 17.

Δ· η‡ÛÈÌ· ·˘Ù¿, ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú·Ófï˜ ·fi ·Îψ̷ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ΤډË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ· ˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜, Ì ıÂÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ‹ÛÂÈ. “ΔËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚ¢ÓÒ ·fi ÙÔ 1999. Œ¯ˆ οÓÂÈ 14 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ¶‹Á· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È Ì ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Î·È ÂΛÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ™·Óȉ¿. ” ∞Ó·ÚˆÙȤ̷È: §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜; §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÌÔ˜, Êfi‚Ô˜, ·ÂÈÏ‹; ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ‹Á ӷ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∫ÔÎÎÒÛË, ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ’¤¯ÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ù· ‚¿˙ÂȘ Ì ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ÎfiÌÌ·Ù·;’” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ·ÊÔ‡ Ù·

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∞Δ

ıÂÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ºÒÙË ª·ÓÔ‡ÛË Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ˆ˜ ÙÔ 2006 ¤‰ˆÛ ¯Ú‹Ì·Ù· -ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ÂÈÙ·Á¤˜- ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· -ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ·- ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¿ÁÔÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ ÙÔ fiÏÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‹Ù·Ó Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ¶·˘Ï›‰Ë. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ›¯Â ‰È·‚È‚·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘¯fiÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘

Î. ¶·˘Ï›‰Ë, ηıÒ˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â›‰ÈÎˆÓ ÔÛÒÓ, ›¯Â Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ›¯Â “ÎÏ›ÛÂÈ” Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· ÌË ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ªÂ ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘˜ (·ÚÈıÌfi˜ 1581/2011) ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÂÌÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ “ͤÏ˘-

Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·fi ¿ÏÏÔÓ ÂÊÔÏÈÛÙ‹, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ º. ª·ÓÔ‡ÛË. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ Ô ∑·¯·Ú›Ô˘ ·¤Û·ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 667.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÂÊÔÏÈÛÙ‹, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ , Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ·

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ”.

Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∞Δ ÁÈ·Ù› - fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ- Ì›· ÎÂÚ·›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ̤۷ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÎÂÚ·›· Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ›¯Â ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈÛÙ›, ÒÛÙ ӷ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞Δ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘.

Àfi ηٿÏË„Ë ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ ˘. ÀÁ›·˜ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ∂∫∞μ ∞£∏¡∞, 17.

™Δ∏¡ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÁ›Â˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÏËÚÒÌ·Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ó· Ù· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó.

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∫·Ó·‰Ô‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 17.

¢π∏ª∂ƒ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ™Ù›‚ÂÓ Ã¿ÚÂÚ ÛÙȘ 28 Î·È 29 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ G8 ÛÙË ¡ÙÔ‚›Ï Ù˘ °·ÏÏ›·˜ (26-27 ª·˝Ô˘). √ Î. ÿÚÂÚ ı· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡ÛÊÈ͢ ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∫·Ó·‰¿ - ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ Î·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì.

ŒÓ·ÚÍË √‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡π∫√§∞√À ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ∂ȉÈÎfi˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 5-1Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 2421104534 ∫ÈÓ. 6972632566


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´OY 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ °. ∫·˘Î¿, ÎÚ›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶. ª·ÓÈ¿ÙË

∞£∏¡∞, 17.

∞ıÚfi˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï·Ù›·˜ μÈÎÙˆÚ›·˜

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (20Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 57085. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 2.052.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16982 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 32898 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 4059 7208 12515 19883 24129 28891 39643 44982 49025 51809 61680 66058 67777 72955 79842 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2276 9471 15389 18441 22687 27003 31715 35132 36764 41756 43210 46915 47092 53542 54861 59337 63092 69049 71062 75118 76790 78719 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 763 1314 1865 2767 3438 4980 6221 7979 8760 10132 10963 11764 13226 13977 14708 15440 16951 17129 17870 19052 20424 21155 21936 23438 24880 25761 26392 28080 29752 30083 30904 32466 33027 33279 33750 34471 35883 37311 39072 40224 40975 42277 42358 42639 44041 45433 46184 47853 48564 49746 50227 50898 52460 52931 54093 55724 57075 57835 58586 60088 60859 62471 64043 64764 65436 66480 67072 67096 68568 69660 70351 71743 72274 73726 74537 76009 77577 78008 78930 79601 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 0 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 85 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 5 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 57000 ¤ˆ˜ 57999, ·fi 16000 ¤ˆ˜ 16999 Î·È ·fi 32000 ¤ˆ˜ 32999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 24 ª∞´√À 2011.

¢›ˆÍË ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ· ÛÙÔ˘˜ 3 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ∞£∏¡∞, 17.

¶√π¡π∫∏ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ¿ÛÎËÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ™¢√∂ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ó· ¯ÚËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì 1.000 ¢ÚÒ ·fi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ÂÓÒ Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ô˘ ı· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ˘fiıÂÛË ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ú·¯ı› Î·È “ͤÏ˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” ∏ ‰›ˆÍË Ô˘ ·Û΋ıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ηٿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ‰Ú¿ÛÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÔηÙÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 85.570 ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÓÒ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ô˘ ı· ¯Úˆı› ÙËÓ ˘fiıÂÛË ı· ÎÏËı› Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ “ËÁ‹” ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ·Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘¿ÏÏËÏÔ, Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ‰È¿ڷ͢ ÙÔ˘ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √ ›‰ÈÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· Ù· Â›Ì·¯· ÔÛ¿. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ Û ηڤÎÏ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· fiÙÈ ˙‹ÙËÛ·Ó 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÌË ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ.

∞£∏¡∞, 17.

 ‰Âο‰Â˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ·fi ÙËÓ Ô‰fi πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È Ù· Á‡Úˆ ÛÙÂÓ¿, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï·Ù›·˜ μÈÎÙˆÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. √È ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ηٷÁÁ¤ÏÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·›ÙÈ· Î·È fiÙÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË Ì ÌËӇ̷ٷ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ.

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ °. ∫·˘Î¿ ∞ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÛÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¡›Î·È·˜ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·˘Î¿˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ ‚·Ú‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, 11 ª·˝Ô˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÛËÌ¿‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ·ÛıÂÓ‹˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙÔ˘ Â-

ÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ˘Ô¯ˆÚ›, ÂÓÒ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ηٿ ÙÔ ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ Í‡ÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ

O £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ √ À¶∂À£À¡√™ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ‚›·˜, Ó· ‰Ô‡Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ·˘ÙÔ‰ÈΛ·˜, Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Â› 48 ÒÚ˜ ˘¤ÚÌÂÙÚ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Îϛ̷ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, Ì ÔχˆÚ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ó· ·ÎfiÌË ìÛ¯¤‰ÈÔî Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫·È Ù› ·ÎÔ‡Û·ÌÂ; ∞ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· ̤ÙÚ· Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂÙ¿ ·fi ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÓ ∞‡-

À¶√£∂™∏ Â΂›·Û˘ 35¯ÚÔÓÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰›ÌËÓË ÂÚ›Ô˘ ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ· ¿ÚÛ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. ø˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Â΂›·Û˘ ʤÚÔÓÙ·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ËÏÈΛ·˜ 42 Î·È 30 ÂÙÒÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ÚÒÙÔ˜ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˆ˜ ËıÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ Â΂›·Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÙËÓ 18-3-2011 Î·È ÒÚ· 20:50 ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ Ì ÁÚÔıȤ˜ ÙÔÓ ·ıfiÓÙ· ¤ÌÔÚÔ ËÏÈΛ·˜ 35 ÂÙÒÓ - ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - Î·È ÙÔÓ ·›ÏËÛ·Ó Ó·

¶ƒ√˚√¡Δ∞ ·fi ÙÔÓ Î‹Ô Ù˘, ‰È΋˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∫ÏÂÔӛ΢ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Ô˘ “¤Ê˘Á” ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹, ‹Û˘¯· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘, ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Û ËÏÈΛ· 101 ÂÙÒÓ. ∏ ˘ÂڷȈÓfi‚È· Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∏ ηډȿ Ù˘ fï˜ ÙËÓ Úfi‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜. ∏ ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜ Ù˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜. ∏ ÌËÙ¤Ú·

“‚·Ú¤ˆ˜ ¿Û¯ˆÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٷÛÙÔÏ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ı’ Ô‰fiÓ ÁÈ· ÙËÓ “Â¿ÓÔ‰Ô” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “͇ÓËÌ·” Î·È ÙËÓ ·ÔۈϋӈÛË.

∫Ú›ÛÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 47¯ÚÔÓÔ˘ ¢È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ Î·È Ì Ì˯·-

ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂Áη˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¶Ï·ÛÙÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ª·ÓÈ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 14 ª·˝Ô˘ ηٿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∂ͷگ›ˆÓ. √ ·ÛıÂÓ‹˜ ʤÚÂÈ ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙÔ 40% Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‹È· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, “Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÎÚ›ÛÈÌË” . Δ¤ÏÔ˜, ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ -ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 48¯ÚÔÓÔ ¿Ó‰Ú· Î·È Ì›· 55¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ¶Ï·ÛÙÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” .

ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010! Δ· ›‰È· ̤ÙÚ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÒÚ·, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹! ™‹ÌÂÚ· ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ, ÙfiÙ ÙÔÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÈfiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ì ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂Ì›˜ ÛÙË ¡.¢. ¤¯Ô˘ÌÂ, ‹‰Ë, ηٷı¤ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È. ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜, Û˘ÛΤ„ÂȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È “ÊȤÛÙ˜” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘” .

ªÂÙ¿ ·fi ‰›ÌËÓË ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ˘fiıÂÛË Â΂›·Û˘ 35¯ÚÔÓÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË ÂÌfiÚÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚÒËÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒËÓ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ·ÁˆÁ¤˜. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘ Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ - fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi - ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ·-

¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. À¤‚·Ï ¤ÁÎÏËÛË ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ 26-3-2011 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ˘ Â›‰ÈÎÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ Â΂›·Û˘ ›ӷÈ: ·) ¿Ó‰Ú·˜ ÁÂÓ. 1969 ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜, οÙÔÈÎÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‚) ¿Ó‰Ú·˜ ÁÂÓ. 1981 ˆ˜ ËıÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÒËÓ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈο.

Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ÚÒËÓ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ ·fi ‰‡Ô “ÊÔ˘ÛΈÙÔ‡˜” -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ó· ÊÔ‚ÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÂÈ 20.000 ¢ÚÒ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ fï˜ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó¯ı› ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó Î·È ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Δ. ∫.

∏ ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜

¶¤ı·Ó ·ÈˆÓfi‚È· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ηٷӿψÓÂ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ - fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ›¯Â ΋Ô Ì ÎË¢ÙÈο ‰È΋˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÎfiÙ˜ Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηÏÏÈÂÚÁ› Ë ›‰È· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™¿ÓÈ· ηٷӿψÓ ÎÚ¤-

·˜. ¢ÂÓ ˘¤ÊÂÚ ·fi οÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â “ÎÙ˘‹ÛÂÈ” ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙÂÎfiÙ·Ó fiÚıÈ·, ·Ú¿ Ù· 100 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ¯ı˜ ı· ¤Ê¢Á ·fi ÙË ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ˘¤ÊÂÚ ·fi Ù›ÔÙÂ Î·È ¤‰ÂȯÓÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋, fiˆ˜ οı ̤ڷ. ™ÙȘ 5.20 ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¤-

ÎÏÂÈÛ ·ıfiÚ˘‚· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·... ΔË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ϤÂÈ, ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÎË¢ÙÈο Î·È ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÙÔ ıˆÚ› ˆ˜ ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·... ∏ ∫ÏÂÔÓ›ÎË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ‹Ù·Ó

Á¤ÓÓËÌ·-ıÚ¤ÌÌ· §Â¯ˆÓ›ˆÓ. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ, ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ·ÓÙÚ‡ÙËΠÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. ∂Λ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞fi Ù· ÙÚ›· Ù˘ ·È‰È¿, ‰‡Ô ·ÁfiÚÈ· Î·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‰ÂÈ ÂÁÁfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·. ∏ Îˉ›· Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 18 MA´√À 2011

ŒÂÛ ·fi ‡„Ô˜ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÈ· 6¯ÚÔÓÔ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·...

Δ

Ú·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ¯ı˜ Ì ȉȈÙÈÎfi Ù·¯‡ÏÔÔ ÛοÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Ó· 6¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ. ΔÔ ·È‰› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̤۷ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ 6¯ÚfiÓÔ˜ Í·ÊÓÈο ‰È¤Ê˘Á Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Î·È ¤ÂÛ ÛÙȘ ÛοϘ ·fi ‡„Ô˜ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ÕÌÂÛ· ÙÔ˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ·fi ÁÈ·ÙÚfi, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙË Ë ¿ÌÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ 6¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÙ·Ó ÙÔ 6¯ÚÔÓÔ ·È‰› ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›ÓË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·È‰› Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ΔÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó Ô 6¯ÚÔÓÔ˜ ‰È¤Ê˘Á Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Î·È ¤ÂÛ ÛÙȘ ÛοϘ ·fi ‡„Ô˜ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÊˆÓ¤˜ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÙ·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰ËÌfiÙ˜ ›‰·Ó ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·È‰›. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. Èڛ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ ·È‰›, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Û ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠȉÈÒÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·¯‡ÏÔÔ ÛοÊÔ˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 35 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ ÙËÓ ÒÚ·. ªÈÛ‹ ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 3 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ·È‰› Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÛÙȘ 5 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó

ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·Ï‹ÊıËΠ·fi ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÙÈ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÓÔÛËχÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∂∫∞μ, ÙÔ 6¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ê¤ÚÂÈ ıÏ·-

ÛÙÈÎfi ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ˘ÓËÏ›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ù·¯‡ÏÔÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ô Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¶ÚÈfi‚ÔÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÓËÛ›. ∫·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÙÔ 6¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. “¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ

Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “Ô˘ ÙÔ ·È‰› ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ı˜, fiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·È‰› ‰È¤Ê˘Á Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Î·È ¤ÂÛ ·fi ÙȘ ÛοϘ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ¿ÌÂÛ· Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ ·È‰›. ΔÔ ÙÚ·‡Ì·, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤ÎÚÈÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ȉȈÙÈÎfi Ù·¯‡ÏÔÔ ÛοÊÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ·È‰› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ÓËÛ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ¤Ó· 6¯ÚÔÓÔ ·È‰› Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ μfiÏÔ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿Ù˘¯Ë ÛÙÈÁÌ‹. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. £¤Ïˆ ÚÔÛˆÈο Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. £. ¶ÚÈfi‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘ Î. °. ∫˘ÚÈ·˙‹, ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ·. ¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ, Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ μfiÏÔ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Ê›Ó˘.

∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙËÏÂʈÓÈο Ó· «·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó» ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ...·Ṳ́ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi

∞·ÙÂÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ø˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙËÏÂʈÓÈο ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ - Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· - fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ô. ∏ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ı· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ › ÛÙÔÓ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÚÈÒÓ ÛÈÙÈÒÓ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜) Î·È ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰Â ·˘Ùfi ›¯Â ¤ÙÔÈÌË ÌÂϤÙË, ›Â Î·È ı· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤ÁÈÓ ÚÔ ÙÚÈË̤ÚÔ˘. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜ Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËΠÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ

ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ·˘ÙfiÓ, fï˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ fiÙ·Ó ÙÔÓ Î·ÏÔ‡ÛÂ. ŒÙÛÈ “Ì‹Î·Ó „‡ÏÏÔÈ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘” Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, fiˆ˜ ›Â, ‹Ù·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. Œˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ, ÙËÏÂʈÓÈο, ÙÔÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È ÙfiÙ ÔÈ ˘Ô„›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ۯÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ fiÛ· ÛÙÔȯ›· ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ì ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ˆ˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÊÙ·Û Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ̤ۈ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ οÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ... ˘ÂÓı‡ÌÈÛË fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î.

¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÙÔ˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¤ÁÈÓ Ì ʛÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘Ô„È¿ÛÙËΠˆ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ fiÙ·Ó ÂΛÓË ‹Ù·Ó ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. √ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ¤‰ÂȯÓÂ, ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¡ÈÎ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ó· ¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ó· ÁÓÒÚÈ˙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹ıÂÏ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ, ›Ûˆ˜ Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·, Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÂȉ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹.

∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶ƒ√™√Ã∏ ∞·ÙÂÒÓ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÓfiÌ·Ù· ˘·ÚÎÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ηıËÁËÙÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î.Ï.) ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÁÓˆÛÙÒÓ ·fi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ “·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó” ‰Ô˘ÏÂȤ˜ (ηٷÛ΢‹ ‹ ·ÁÔÚ¿ ÛÈÙÈÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î.Ï..) Î·È ÂÓÙ¤¯Óˆ˜ ·ÔÛÔ‡Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó. ∂ÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ÂÚ¢-

Ó‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο”. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆÛÙfiÛÔ ·Ó οÔÈÔÈ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ¯¿ıËηÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ›Ûˆ˜

Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó ÂÍ··Ù‹ıËÎ·Ó Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

∂ÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ - ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡. πˆÓ›· Δ∏¡ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ πˆÏÎÔ‡, π¿ÛÔÓÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡›ÎÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Û˘, ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ ·Ú·-

Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ηٷ¿ÙËÛË ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ·Ú·Ï›·˜. ∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â˙Ô‰ÚÔÌËı›, ·ÚfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÂıÓÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ÚÔÌËı¢Ù›. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì οÚÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÔÙ¤. Ãı˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë Î¿ÚÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ηıÒ˜ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¤¯·Û·Ó ¤ÛÔ‰·. ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È

·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠fiÛÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ, Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÚËÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ˙ËÙËı› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ 100 Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜

ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ıÒ˜ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ·fi

ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ 200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È Ê‡Ï·Í˘ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›.

ΔÚÂȘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·‰ÈÒ¯ÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÙË Û‡ÏÏË„Ë

¢È¤ÚÚËÍ·Ó Û›ÙÈ ÛÙË °·‡ÚÈ·ÓË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ π.Ã. ÙÔ˘ ·ıfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›·

ª

›· ·ÎfiÌË ıÚ·Û‡Ù·ÙË ‰È¿ÚÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠ۠Û›ÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi °·‡ÚÈ·ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó Û›ÙÈ, ‹Ú·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË fiÔ˘ Î·È ÊfiÚÙˆÛ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›·. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ fï˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ÂÚÈÔÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ηٷ‰ÈÒ¯ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· ¿ÓÙˆ˜, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Â›Ó·È fiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Î·È ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ıfiÓÙ˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÚÔοÏÂÛ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ·. ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ıÚ·Û‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÚÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙËÓ ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‰È¿ÚÚË͢ ÛÈÙÈÒÓ fiÙ·Ó ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ› ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ıÔÚ‡‚Ô˘˜ Ô˘ Ó· ͢ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜. ™Â οÔȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ „Âο˙Ô˘Ó Ì ÛÚ¤È ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ‰ÂÓ Ê·›-

π∫∞¡√¶√π∏Δπ∫∏ ÎÚ›ÓÂÙ·È, ¤ˆ˜

ÙÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ÂȉÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” - ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙË fï˜ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹‰Ë Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ”. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È - Û οÔÈ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· - ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂȉÈο ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ıÚ·Û‡Ù·ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Â›Ó·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÈÙÈÒÓ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È. Δ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ ηÏÔ‡ÓÙ·È Û 24ˆÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ·-

ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ „¤Î·Û·Ó. ∞Ï¿ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ οÔÈÔÈ ÙÔ˘˜ ¤ÎÏ‚·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Á‡Úˆ ÛÙȘ 3.30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ °·‡ÚÈ·ÓË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·-

ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈÔÏ›·˜ ÙÔ˘˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ‡ÔÙË ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ô Ô‰ËÁfi˜ ·Ó¤Ù˘Í ٷ¯‡ÙËÙ·. ∫·Ù·‰ÈÒ¯ıËÎÂ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ‰È¿ÚÚË͢ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙË °·‡ÚÈ·ÓË. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÔÈ ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı‡Ú· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÊȿϘ ÔÙÒÓ, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ πÃ∂ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 25¯ÚÔÓÔ˘ (ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊfiÚÙˆÛ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Î·È ·-

ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó Ì ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜. ŒÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ÂÚÈÔÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √.¶.∫.∂ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηٷ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔ fi¯ËÌ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ÂÎÙÚ·› Î·È Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ÎÔÏÒÓ· fiÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. Ÿ¯ËÌ· Î·È ÎÏÔÈÌ·›· ·Ô‰fiıËÎ·Ó Û ·ıfiÓÙ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ηӤӷ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ΔÔ Û›ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ °·‡ÚÈ·Ó˘, Â›Ó·È fï˜ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¿Ï-

Ï· Û›ÙÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ÿÛˆ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ¤ÁÈÓ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Èı·Ófiٷٷ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÚÈÓ Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, ̤ÏË Û›ڷ˜, ·fi ÙË §·Ì›·, Ô˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë - ÌÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Î·Ù·‰›ˆÍË ÙˆÓ ¤ÓÙ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ·fi ÙË ºıÈÒÙȉ· - ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú·ÙËÚËı› ¿ÏϘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ™Ô‡Ú˘. ΔÒÚ· fï˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ - Δ¤ÛÛÂÚ· ∞.Δ. ·ÛÙ˘ÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯¤˜

¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙË Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÛˆÓ. π‰È·›ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó¤· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ¤ÁÈÓ ‹‰Ë ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ - Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ·˘ÍË̤Ó˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ ÌÂÙ¿

·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË ÂÚÈÔÏÈÒÓ - ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÒÚ˜ - ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (√¶∫∂) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ñÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ “ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ” ‰‹ÌˆÓÌ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ̤۷ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜, Û ¤ÎÙ·ÛË, ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤¯ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞Ó¿‚Ú·, ÙË ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi, ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fi-

ˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ó· οÓÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ΔÔ ¤Ó· ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙË Ó‡¯Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, Û˘ÓÂÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›·. £’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ªËÏÂÒÓ, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ∑·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ·fi Ù· §Â¯ÒÓÈ· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ∏ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂΛ Â›Ó·È ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙË Î·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÂÚÈÔÏÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÔϛ˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi-

‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ-∫·Ì¿ÚÈ-∫ÂÚ·Ì›‰È, ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‰‡ÛÎÔϘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∑·ÁÔÚ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÌfiÓÔ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ Ù· ¿ÚÂÚÁ·, Ì ٷ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ “ÛÒÛÂÈ” Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” . √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ›Ûˆ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙÔÓ ·ÛÙÈ-

Îfi ÈÛÙfi ÂȉÈο ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·, ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÈÎÚÔÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË “¢›·˜” , ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ fï˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ¤ÊÙÂÈ Î·È ÛÙËÓ √¶∫∂ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ˙ˆ‹ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ηÙԛΈӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, 100 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› - ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ - ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó 300.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ (!!!). Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ì ‰ÔΛÌÔ˘˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 18 MA´√À 2011

∂ÓÒ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË

¢‹ÌÔ˜: ªÂ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο Ë Ï·Ù›· √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ

˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÚ›‰· ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ıÈÁ› Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ Ô‰Ô‡˜, ‰ÂÓ ı· ηٷÚÁËı› Ë Î˘ÎÏÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÈÍ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿, ‰Â, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÔȯ›Ô˘, ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÛÙÔȯ›Ô.

“¡· ·Ó·‰Âȯı› Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û “ÙÔfiÛËÌÔ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘”, ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÔÓ Î·ı·˘Ùfi ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜, fiÛÔ Î·È ÙȘ ¤ÚÈÍ Ô‰Ô‡˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜, μÔÏ›‰Ë, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ Î·È ÃÚ. §Ô‡ÏË. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ∂™¶∞, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.270.000 ¢ÚÒ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ Ë ÙÂÏÈ΋ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ı· Êı¿ÛÂÈ ÙȘ 566.000 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ï·ÎÔÛÙÚÒÛÂȘ, ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛˆÓ, ηٷÛ΢‹ Ó¤Ô˘ Û˘ÓÙÚÈ‚·ÓÈÔ‡, ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ó·˝ÛÎÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÂÙ·È Î·Ù’

ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ΔÔ ÙÔȯ›Ô Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ï¢ڤ˜ “·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜” ÙËÓ Ï·Ù›·, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›·, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÈÛ¯‡Ô˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙȘ Á‡Úˆ Ô‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ï·Ù›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ΢ÎÏÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Ô‰fi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (¿ÓÔ‰Ô˜) ‰È·Ï·Ù‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ‰˘Ô ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰È-

Ï‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÏ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ë ‰Â Ô‰fi˜ μÔÏ›‰Ë (οıÔ‰Ô˜) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ԉfi ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û 66 ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ¯ˆÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÔÏ›‰Ë Î·È ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, “Âȉ›ˆÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ Î·È Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Û “ÙÔfiÛËÌÔ” Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÚÈ¿ÙÔ˘, ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ÛÙÔÓ Â˙fi Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË. ŒÙÛÈ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù·˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌӋ̘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ˘‹ÚÍ ۯÂÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓË̤ڈÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi 20 ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÂͤıÂÛ·Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜

•ÂΛÓËÛ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ •ÂΛÓËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ·˙¿ÚÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi 20 ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÂͤıÂÛ·Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë fiˆ˜ ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ ·˙¿ÚÈ ·˘Ùfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì›· Ë̤ڷ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡ÌÂ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÌÂ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹”. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Û ¿ÁÎÔ˘˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. §¿‰È, ÎÚ·Û›, ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ·, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ‚È‚Ï›·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ›‰Ë Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÁ-

Á‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ˆÛÙfi-

ÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ◊‰Ë ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÈıÌ› 250 ̤ÏË, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 500 ̤ÏË ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈËı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙË ÌÔÓ¿‰· Δ∂ª ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ www.tem-magnisia.gr.

∏ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 10 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

ΔÔ˘˜ ηÏ› Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ÔÈÎfi‰· ŒÏËÍ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰¤Î· ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ë ÀËÚÂÛ›· Û ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë. ΔËÓ ›‰È· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì 35 ¿ÙÔÌ· Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·fi 1˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ· 104 ¿ÙÔÌ·, Ì 8ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·fi Ù· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘. ◊‰Ë, Ë ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û ȉÈÔÎً٘ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘.∞fi Ù· 80 ÂÚ›Ô˘ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ÔÈÎfi‰· Ô˘ ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÌfiÓÔ ÙˆÓ 30 ÂÚ›Ô˘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ È‰ÈÔÎً٘. Δ· ÔÛ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ı· Â›Ó·È ˘„ËÏ¿, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó, ı· ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 600 ¢ÚÒ.∂¿Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰ÂÓ Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎfi‰¿ ÙÔ˘˜, ›Â Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÀËÚÂۛ˜ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È Â¿Ó Î·Ù·ÁÁÂÏı› fiÙÈ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ˘Ú-

ηÁÈ¿˜ Û ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ÔÈÎfi‰Ô. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ¤ÍÔ‰· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË Ë Ë̤ڷ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ Û‡Û΄Ë, ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ù· ÎÙ›ÚÈ·, Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∑¿¯Ô˘, §·¯·Ó¿, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2000 ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›.

Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÂͤıÂÛ·Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ̤ÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜

∫·ıËÌÂÚÈÓÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∂ϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 Î·È 15 ª·˝Ô˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 17 ηٷۯ¤ÛÂȘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Â›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë, ÚÔÏfiÁÈ·, ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢¤˜ Î.Ï. Δ· ηٷۯÂı¤ÓÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· (ʈÙfi) Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ·Ôı‹ÎË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙÈÌÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ù·Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ˙ËÙ› Ì ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úο΢ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∞Ó Î·È ·Ú¯Èο Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ηϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· “·Ó¿Û·” ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘, ÙÂÏÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·fi Ô‡ ÚÔ‹Ïı·Ó ·˘Ù¿; À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ fiÏË; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ò˜;” .


M·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´OY 2011

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·

æ·Ï›‰È 10% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∞°∂Δ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ∂¡∞ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȂϤÔÓÙ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Û ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈıˆÚÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÚÁ·, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ˜, ηıÒ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· “Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ۯ‰fiÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·Ú·‚ÔÙÛ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó˘„ÒÛÂȘ ÊÚ·ٛˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÙËÚ›·.

√ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ¶ÚÒÙÔ ı¤Ì· fiˆ˜ › Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Â›Ó·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿Ó ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ‰›ÎÙ˘·” . ŒÓ· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· fiˆ˜ ›Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ÂÓÒ Û οı ÚÒËÓ ÓÔÌfi ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘ÓÂχÛÂȘ. Ãı˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. ∂›Û˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÚfiÙÂÈÓ ¯ı˜ fiˆ˜ “ÙÔ Ó¤Ô fiÚ·Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË μfiÏÔ˘™Ì‡ÚÓ˘, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶Ú›ÁÎÔ Ó· ÂÎÔÓËı› Ì›· ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.

ª

›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 10%, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙ· ¤ÍÈ ÛˆÌ·Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Ë ∞°∂Δ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó 371 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ 600 ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ∞°∂Δ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙÔ

μfiÏÔ Î. μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘, ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Ì›ˆÛ˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·Ù¿ 10% ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÒıËÛ˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. “ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘, ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙȘ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÎÈ ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı›. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô˘

ı· ‰Â¯Ù› ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ 10%. √È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÍÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ¿Ì Û °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 25 ÙÚ¯. ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ‰‡Ô 24ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È Ì›· 48ˆÚË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ”.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ μªΔ∂ Δ∏¡ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›-

ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ μªΔ∂ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞Ó¤ÚÁˆÓ Î.¿. Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î.Î. ¶·Ó. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ (Úfi‰ÚÔ˜) Î·È ¡ÈÎ. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (̤ÏÔ˜) Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÏ˘ı›. “°È· οÔÈÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· ·ÌÂÈ‚fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜, ¤·„ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È” , ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó: “ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ μΔª∂, Ë ÔÔ›· Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ·, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÏÏ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ ·È¯Ó›‰È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ì ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ-

Τ˜ ·ÔχÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, ‡ÛÙÂÚ· Ì ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜ Î·È ÈÔ ‡ÛÙÂÚ·, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÏÂÎÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ‰ËÏ·‰‹, ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·: ¡· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ Û˘Ó¿-

‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì·˜. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·È ÈÔ Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ ¯ÚÒÌ·, Ì ÙË ‰È·ÛÔÚ¿, Â‰Ò ÎÈ ÂΛ, ηÙËÁÔÚÈÒÓ fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ μªΔ∂... ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘!” . “∂Ì›˜, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË μªΔ∂, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ·, Ì·˙› Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÂÍ·ÓÙÏ‹Û·Ì οı ηÏfiÈÛÙÔ ‰È¿-

ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÊÔ‡ ÂÌ·È¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ¯ÔÚÙ¿Û·Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÛÔ Ô˘ ›¯·ÌÂ, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ì·˜: ™ÙÔÓ ·ÂÚÁÈ·Îfi ·ÁÒÓ·. ∫·È ÙfiÙÂ, fï˜ ·ÎfiÌË, ÙÔ ·˘Ù› Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ›‰ÚˆÛÂ! √‡Ù ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ԯϋÛÂȘ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Ô˘ ·ÁÓÔ‹ıËÎ·Ó ÚÔÎÏËÙÈο), Ô‡ÙÂ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ô‡ÙÂ Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Ì 24ˆÚ˜ Î·È 48ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı›. ŒÙÛÈ, Î·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ϛÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› ‰›ÌËÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ Ì·˜ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∂¿Ó fiÏ· ·˘Ù¿ (Ô˘ Ù· Í·Ó·˙‹Û·ÌÂ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ÛÎÔ‡ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· Ù· ˙Ô‡ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜, Â, ÙfiÙ ηÏԇ̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î. ∫·Ì¿Î·, ·ÓÙ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È Ê˘ÁÔÌ·¯Â›, Ó· ‚ÁÂÈ Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó. Èڛ˜ ÌÈÛfiÏÔÁ·. Èڛ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ·ÔχÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜. Èڛ˜ ··ÍȈÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô. Èڛ˜ Ó· ·›˙ÂÈ ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ì ٷ ıÂÛÌÈο ∂ÔÙÈο ŸÚÁ·Ó·, fiˆ˜ Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Ó Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿, ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ”.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™π™∞ª ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

¶·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∂™ ·fi 45 ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÈÛ΢‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ∞˘Ùfi ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ™˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™π™∞ª) Î. ÃÚ. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÚÒËÓ ∞¡∂ª. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, “ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙÔÓ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™π™∞ª. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™π™∞ª Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘

·fi ·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÓÂÚÁ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜” . ™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· 300 Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘-

ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÓfiÌÈÌ·, ˆÛÙfiÛÔ Ù· 220 Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™π™∞ª. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, “¤¯Ô˘Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÓÂÚÁ›·, Ê·ÓÔÔÈ›·,

‚·Ê›·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™π™∞ª ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ìfi‰· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ù· ÏÈ·ÓÙ‹ÚÈ· Û Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ, fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ï¿‰È· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú...” . ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘” . ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™π™∞ª Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ∫Δ∂√, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â› fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ηٿ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, Ì ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ Ï¿Ù˜ ηÈ

Ó· ·›ÚÓÂÈ ¿‰ÂÈ·, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ” . ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÛÙÈ΋ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 430 ̤ÙÔ¯ÔÈ ·’ fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ºıÈÒÙȉ·. ™ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È 67 ȉÈÔÎً٘ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ù¤ÏË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‹Ù·Ó ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋, ÂÍÂϤÁË ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ™π™∞ª ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘. ∏ ıËÙ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 18 MA´√À 2011

ŒÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

™ÙȘ οÏ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜

ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ª¿¯Ë ηٿ Ù˘ ·Ô¯‹˜ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ϤÓ “·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹” .

ŒÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÔ £fiÏÔ Â›Ó·È ÛÙË̤ӷ Î·È “Ù· ÛÙÚ·ÙËÁ›·” ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ

ΔÔ Îϛ̷ Û fiϘ ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÔÏÈÙÈÎfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ οÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∏ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÔ £fiÏÔ Â›Ó·È ÛÙË̤ӷ Î·È “Ù· ÛÙÚ·ÙËÁ›·” fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ™Â οÔÈ· ÁˆÓÈ¿ οÔÈÔÈ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ófi, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· οÔÈÔÈ ·’ ¿ÏÏË ·Ú¿Ù·ÍË ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÓÙ˘¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞™¶, “ÁÈ· ÂÌ¿˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ı· Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿Ô„Ë” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÒıËÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. £Ú¿ÛÔ˜ ¢·ÏÈ¿Ó˘ Ù˘ ¢∞¶ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Îϛ̷, fiˆ˜ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤ-

ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ∂º∂∂, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ÛÙ· ›‰È· Ì ¤Ú˘ÛÈ Â›‰·”. √ Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿Ó˘ ·fi ÙȘ ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈΤ˜ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 600 ¢ÚÒ, ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔÈ fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÒÓ ∫ÈÓ‹ÛÂˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ”. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∂ÏÂÌÂÓfiÁÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “‚·ÛÈ΋ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô˘ Û·ÚÒÓÂÈ Î¿ı ηٿÎÙËÛË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÈÛو٤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ·Ô¯‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ‚ÔËı¿ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡”. √ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÏfi¯·˜ ·fi Ù· ∂∞∞∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “̤۷ ·fi ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ë ÓÂÔÏ·›· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ̤۷ ·fi ·˘Ùfi, ̤۷ ·fi ¤Ó· ΛÓËÌ· ·Ó˘·ÎÔ‹˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡.¢., Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ” . Δ¤ÏÔ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ: “™ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ (Î·È ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜) ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘

¡¢ Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi, ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚÔ‹ ̤۷ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ “Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Â·Ó·Ûٿ٘” Ô˘ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ¤ÛÙˆ ¤Ó· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ (‹ ÛÙÔ ÙÛ·Î›Ú Î¤ÊÈ) ¤Ó· η‰ÚfiÓÈ Û fiÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ·fi ÙÔ “Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜” . ™Â Û˘ÓÙ¯ÓȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ Ì ÊfiÓÙÔ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÚÚËÁÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ™ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ™ÙË ÁË‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Ì ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‚›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: °È· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›· Ì ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞.∂.¶. °È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. °È· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îo‡ ·Û‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ∞∂π-Δ∂π. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, ΢ڛˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÚfiÌÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË”. £·Ó¿Û˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜

£· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ıÂÛÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ

ŒÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·˝Ô˘, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ۯÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ófi‰Ô˘. ∫·È ÌfiÓÔ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÓ ÎÈÓ‰‡Óˆ”, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Â›Ó·È ‰‡Ô: Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ù· ıÂÛÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, “‰fiıËÎ·Ó 1,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÂÓÒ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·”. ŒÙÛÈ ÚÔÛı¤ÙÂÈ “ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·

fiÏÔÈ ÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜”. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ¿ÏÏ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· “˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉڇ̷ٷ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÂÓÒ Î·È Î¿ÔȘ Û¯ÔϤ˜ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·”. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. °Ô˘Ú-

ÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ 800 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∂›Û˘, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÔ˘Ó Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÚ›ÛÈÌË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‚ÈÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ

·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ·È‰Â›·˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٷ٤ıËΠ˘fiÌÓËÌ·, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÔÈ ÂÙ¿ ÚÒËÓ Ê‡Ï·Î˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ›Â Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÁÚ¿ÊıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Ê‡Ï·Î˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ (ÚÒÙÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ï›ÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜). ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô Ú‡Ù·Ó˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Î·È fiˆ˜ ›Â Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ·˘Ùfi˜ ‰¤¯ıËΠӷ Â·Ó·ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Â¿Ó ‰ÂÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

¶ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó/ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∂§ª∂ ∫·Ú‰›ÛÙ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ, Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ.

ΔÔ «∑¿ÂÈÔ ππ» ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÙÔ ∑¿ÂÈÔ π𠤉ˆÛ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ Îϛ̷ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È Î·Ù¿ıÏȄ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜, Ô Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë Û·Ê‹ÓÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Î·È Ë ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ¡¢. ∏ “Â·ÓÂÎΛÓËÛË” Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë” , ÙfiÓÈÛÂ. Δ· ̤ÏË Â›Û˘ Ù˘ ¡√¢∂ Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È fiÙÈ “ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∂·ÓÂÎΛÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÙË ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25/05/2011 Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞¯·˝·˜ Î. ¡ÈÎ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ΔÔ̤· Î. ¢ËÌ. ∫ÔÓÙÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ¡√.¢.∂. Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÔÌÈÏ›· - Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¶∞ƒ∫” ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, Î. μÔ‡ÁÈ·˜, ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· JESSICA. ∏ °∞π√™∂ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ∂ƒ°√™∂ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÚÔÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ §¿ÚÈÛ·- μfiÏÔ˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ∏ ÚÔÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔˆıË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ªÂ ÙÔ 196607/24-2-11 ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂ƒ°√™∂ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ √™∂ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· JESSICA ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. °È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈۋ Û·˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô: “∏ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Ù˘ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000.000 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÷ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ JESSICA. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô Û˘ÛÙ¿ıËΠÛÙȘ 1/7/2010 Ì ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 258 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È fiÚÔÈ ·˘ÙÔ›, ηıÒ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·, ‰¿ÓÂÈ· ‹/Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ-‰ËÏ·‰‹ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰‹ÌÔ˘˜ - fiÏÂȘ, ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈο Ù·Ì›·, ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· Δ·Ì›· ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ï·Û˘ (Δ∞∞). Δ· Δ∞∞ Â›Ó·È Ù·Ì›· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂.Δ.∂.) ÌÂÙ¿ ·fi ¶ÚfiÛÎÏËÛË ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂΉÔı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011. √È ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘- §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Δ∞∞ ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ï·Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â·Ú΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ï‹Ú˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Â·Ú΋ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ˘fi„Ë ¤ÚÁÔ˘”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

¶Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 76 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ›. ΔÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∑¿¯Ô˘, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 76 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›ÛËÌ· ÎËÚ˘Á̤ÓÔ ÌÓËÌ›Ô, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈÌÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¿ÏÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡, ¤ÁÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ÌÂϤÙË, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ “ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·‚ÚÒÛˆÓ, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÚÔ ÙÔ˘ 1960 ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘” . ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ÓËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚÔ‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÎÏÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂÁÒÓ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÙˆÓ ÂÙÚÒÓ ÙˆÓ fi„ÂÒÓ ÙÔ˘, Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ÙÚÔ‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ·, ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÔÈ ÎÔÏÒÓ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÚ¿ÙÈ· Ì ·ÚÙÂÛÈ·Ófi ÓÂÚfi. “ª·ÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚˆÁ̤˜. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ ¿ÏÏÔ ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ¿ÏÏÔ ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ 80% ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·‚ÚÒÛÂˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ŸÏ· Ù· ÌÂÙ¿ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚ÚÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Û ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î. ¡. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›-

ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ, ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ÈfiÙÈ ¿Óˆ ·fi 40-50 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÌÂÙfi ÂÓ·ÓıÚ·ÎÒÓÂÙ·È Î·È ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÍÂȉÒÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ô ÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ. ™Â Ù¤ÛÛÂÚ·-¤ÓÙ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fï˜ Úfi‚ÏËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ó·fi Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÁÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ. √ ÊÔÚ¤·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Ù›ÔÙ·, ηı›˙ËÛË, ·ÛÙÔ¯›·, ˘Ô¯ÒÚËÛË, ÚˆÁ̤˜ ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔÓ Ê¤ÚÔÓÙ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÚˆÁ̤˜ ·fi ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡, ÛÎÔ˘ÚȤ˜, fiˆ˜ Û fiÏ· Ù· ·Ï·È¿ ÎÙ›ÚÈ·. ∞ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηٷfiÓËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú·˜, Ô˘ ·ÁÈÔÁÚ·Ê‹ıËΠÙÔ 1952 ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ë, ÂÓÒ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ . ÷ڛϷԘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ “˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ô˘

● “À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Ó·Ô‡” ϤÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ . ÷ڛϷԘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘

Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi”. √ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ıÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ 1927 Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ™‡ÚÔ˘ ™˘Ú›‰Ë Î·È Û ۯ¤‰È· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ Î·È ·ÓÂÁ¤ÚıËΠ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÂˆÚÁ·Ï¿. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠‰ˆÚ¤˜

∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞¶√ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 19/5 Î·È ÒÚ· 19.30 ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ “∞Ó·ÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ πÂÚÒÓ §ÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘”.

ÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ô ÙfiÙ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÂοÛÙÔÙ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÂÎ ı¤Ûˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1935 Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÓÂÔ·Êȯı¤ÓÙ· ÙfiÙ ÂÍ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·Î·ÚÈÛÙfi πˆ·ÎÂ›Ì (›¯Â ıÂÌÂÏȈı› Â› ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ °ÂÚÌ·ÓÔ‡). “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙÔÓ ∑¿¯Ô Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Â›Ó·È Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛËÌÂÈÒÓÔ-

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜ ™À¡Δ√¡π™ª∂¡∏ Âȯ›ÚËÛË Î·ı·-

ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚Ï·‚ÒÓ Û ‰›ÎÙ˘· ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ›· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î.Î. °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∞ı·Ó. ™·ÚÚ‹. “™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó¿‚Ú·˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ (¢∂À∞∞§), ˘ÏÔÔÈԇ̠ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÊÂÚı›” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ù˘ ¢∂À∞∞§ ‹Ù·Ó Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘, ÂÓÒ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‚Ï¿‚˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¿¯ÚËÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔÓ Â˘ÚÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Î·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ÂÓÒ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›-

ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. “Œ¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛË Â›Ù ÏfiÁˆ ÊıÔÚ¿˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ›Ù ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÙÔ̤˜ ·Î¿Ï˘Ù˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ. ªÂ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·fi ÙÔ Úˆ› Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÛÔ Î·È Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˆ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ì·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ԉÔÛÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÊıÔÚ¤˜ ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¤Ï¢Û˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰›¯ˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ì ·ÛÊ·ÏÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi” .

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Â‹Ïı·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∞) ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰fiÎÈÌ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ΔÛ·‚¤ ª·Ú›·˜ ∫Ï¿‰Ô˘ À∂ 16 ∂ÚÁ¿ÙÚÈ· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi 2-6-2010 ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ, ÂÂȉ‹ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ ‰·¿ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. μ) ∫·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi 5-5-2011 ÛÙȘ Û˘ÛÙ·ı›Û˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: 1. μÏ·ÌÔ‡ÏË ∞Óı‹, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ À∂ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ. 2. ¢È‚¿ÓË ™Ù˘ÏÈ·Ófi, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¢∂ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ. 3. ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¶∂ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡. ™¯ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ·ÚÈıÌ. 54/21-32011 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘, ̤¯ÚÈ 31/12/2005. °) §‡ıËΠ̠ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÈÔ Î¿Ùˆ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙËÓ 15/05/2011, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∂ÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜: °. ∫·ÙÛ·Ì¤Î˘ Î·È π. ∑·¯·Ú¿Î˘.

ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜, Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜, fiˆ˜ ÛÙÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ó·fi. ∫Ù›ÛıËÎÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙÔÓ Ó·fi Î·È ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÓËÌ›Ô. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 1980 ÙÔ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒıËÎÂ. √ Ó·fi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ™Ù·˘ÚÔÂȉ‹˜. ΔÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Á˘Ó·ÈΈӛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È 130 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô Á˘Ó·ÈΈӛÙ˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ, ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ ÛÔ‚¿‰ˆÓ. ™ÙÔ Ó·fi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 1200 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô ÙÚÔ‡ÏÔ˜. ∂›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ¤ÙÚ· ÂÏÂÎËÙ‹, Ô˘ ·ÚÌÔÏÔÁ‹ıËΠ̠ÙÔ‡‚Ï·. ÀÔ‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ȉȷ›ÙÂÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Î·È ÚÔÛ΢ÓËÙ‹ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Ì „ËÊ›‰Â˜. ΔÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ - ¢ÂÛÔÙÈÎfi - ™Ù·Û›‰È· - ηı›ÛÌ·Ù· ÕÌ‚ˆÓ·˜ - ™ÔϤ·˜ - ¶ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ· ‰›‰Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ¯¿ÚË. √ ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ù‡Ì·ÓÔ ÈÛÙÔÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ∞fiÛÙÔÏÔ ºÈÏ›Ô˘. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. √ ˘fiÏÔÈÔ˜ Ó·fi˜ ÈÛÙÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ μ›ÎÙˆÚ· ™ÙÔ‡η Î·È ∞ÚÁ‡ÚË ∫¿ÚÏ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ ∫ˆÓ/ÓÔ ™·ÓÔ‰‹ÌÔ. ∏ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È μ˘˙·ÓÙÈÓ‹.

∑ËÙ› ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÃÀΔ∞ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ˙ËÙ› ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·, Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÙÔ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “Ÿˆ˜ ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, Ô ÃÀΔ∞ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ηٿÏËÍË, Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›‰È· “·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È” ̤ۈ ·ÁˆÁÒÓ, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÚÛÔ‡ η‡Û˘. ∂Âȉ‹ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ı· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ӷ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú·‰fiıËΠÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÚÈÓ ·fi ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·”.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

™ÂÈÚ¿ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ªÔ˘Û›· ª

 ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙȘ fiÚÙ˜ ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤ÚÁ· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˘ ·Í›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

Ô‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ŒÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ΔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ÃÚ‡Û· ¢Ú·ÓÙ¿ÎË, Ë ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ Á˘ÌÓfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ Û ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Ë ¤ÎıÂÛË Ì ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ¢Ú·ÓÙ¿ÎË, ÂÓÒ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, ¤ÚÁ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¢¿ÌÙÛ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Î·È ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi °ÎÏ·‚¿ÓË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ™ÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› 50 ¤ÚÁ· ·fi Ù· 100 ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ

·fi ÙȘ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ¤ÚÁ· ÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ μÔÏȈÙÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ π. ¶Ô‡Ï·Î·, ∫. ∑‹ÛË, ¶. £ÂÔÏfiÁÔ˘, ¶. ™Ô˘ÏÈÎÈ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙË ÓÂfiÙÂÚË Î·È ÔÈΛÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ∫·Ú·‚¤ÚÁÔ˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÌÂÛ·›Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ʇϷÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ-ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ϤÔÓ ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ˜-ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1991 Î·È ÌÂÙ¿. ∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ̤ڷ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È Û ˘·›ıÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·fi ¢π∂∫ - ¢∏∫π ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘, ÙÔ π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂȉÈο ۯ‰ȷÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ΔÔ̤· ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfi-

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∏̤ڷ ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ı· ‚ÁÔ˘Ó ·fi Ù· ˘fiÁÂÈ· ÁÈ· Ó· Ù· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ù· ÌÔ˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı‡Ï·Î˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÎı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ, ÙË ¡. πˆÓ›·, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙË, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ËÌÂÚ›‰·. ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰·, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∞‰Ú‡ÌË, Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ “¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” . ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·Ú΋ ıÂÛÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ-

ÏÔ˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ë Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη. ™‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÂÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 14.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞¯ÈÏϤˆ˜) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜, æËÊȉˆÙÔ‡ Î·È ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “£· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÛÙÔ¯·ÛÙԇ̠ÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÌÔÚʈÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ø˜ ¢‹ÌÔ˜, ıˆڋ۷Ì ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ·ÊÂÓfi˜ ı· Ù· „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÂÈ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· Ù· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ì ·Ó¿Ú¯·È˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÎÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ù· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ªÔ˘Û›·, ÙfiÓÈÛÂ. “ºÔÚÂ̤ӷ Î·È ÛÙڈ̤ӷ... ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ” ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· Ï·ÔÁÚ·ÊÈο ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏∫π Î. ª¿Î˘ ΔÛ¿Ì˘. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ·fi ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi & §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑Ô‡ÏÈ·), fiÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ª·˝Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 11:30 .Ì., Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “¢·ÓÙÂÏÔÎÂÓÙË̤ӷ” . ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ & πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ (∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÔ¿ÏË) ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË “ªÂ ˘Ê¿‰È Î·È ÛÙËÌfiÓÈ” . ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ ΔÂψÓ›Ԣ, ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ Ì ٛÙÏÔ “Δ· ÚÔ‡¯· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘” Ì ÊÔÚÂÛȤ˜ ·fi ÙÔ ¶ÔÌfiÚÈ (¶·ÏÈ¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜) ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Î. ∂˘·Óı›·˜ μ›ÁÎÏ· - £ÂÔ¯·Ú¿ÎË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô-¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ (∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ & μÏ·¯¿‚·), Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “ºÚÔ˘-ÊÚÔ˘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù·...” . ∂›Û˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ, Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË È‰ÈˆÙÈο ªÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ πÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÈÎ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ Î·È ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô “ΔÔ ·Ï¤ÙÚÈ” ÙÔ˘ Î. °. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÒÚ˜ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ 10.00 - 13.00 Î·È 18.00 - 21.00.

“∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏” ÛÙ· ÌÔ˘Û›· Î·È ÙȘ

Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Ô̤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ΔÔ ‰fiÁÌ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Â›Ó·È fiÙÈ “Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ μfiÏÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·ÓÔȯ٤˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‰Ô̤˜”, ÂÓÒ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Î. μ¿Ûˆ ∞‰Ú‡ÌË Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30 ‰Ô̤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È “ÌÔ˘Û›·” ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Û MÔ˘Û›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜. “∂›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ªÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· “¤Í˘ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô” Ô˘ ı· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û οı ÂÈÛΤÙË Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ”, ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ¿Ûˆ ∞‰Ú‡ÌË Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ηıÒ˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔ˘Û›ˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ·fi ÙȘ 30 ‰Ô̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·

¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ›, ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ “ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÙÏ·”. ∏ Î. μ¿Ûˆ ∞‰Ú‡ÌË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰Ô̤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ‰›ÎÙ˘Ô. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Ô‡Ù ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÙÛÈ. ∂¿Ó ¿Ù Û ¤Ó· “ÌÔ˘Û›Ԕ ‰ÂÓ ı· ‰Â›Ù ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‹ Ó· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘”, › ηÈ

ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Â¿Ó Ë fiÏË ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó Ù· ˆÚ¿ÚÈ· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰›ÎÙ˘Ô, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠηْ ·Ú¯‹Ó Â›Ó·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ô˘ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó. ∫∞Δ. Δ∞™.

∞ÏÌ˘Úfi˜: Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙË ¢√À ÏfiÁˆ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Δ∞§∞π¶øƒπ∞ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Ô ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ ›¯Â ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ¤Î‰ÔÛ˘ ÎÏÂȉ·Ú›ıÌˆÓ Î.¿., ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢√À ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Á’ fiÚÔÊÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¢Âο‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ¤ÚÂ ӷ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÂÈϤÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ΔÂÏÈο, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë ¢√À ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Û·ÓÛ¤Ú. ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‹Á·ÈÓ - ¤Ï· ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛηÏÈ¿, ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ··Í›ˆÛË Ù˘ ¢√À, Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ΔÔÈÎfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (Δ√∫), fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÊÔڛ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¢√À, Ë ∂ÊÔÚ›· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Û ΔÔÈÎfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ·Ó·Óˆı› ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ¢√À. ∞fi ÙÔ˘˜ ›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Δ√∫ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË Ì›· ÂÓÈ·›· ¢√À ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜). ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ı· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ì›·˜ ‹ ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·fi ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›, ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ™Ù· ΔÔÈο √ÈÎÔÓÔÌÈο ∫¤ÓÙÚ· ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ϥ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÏËڈ̋ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙÂÏÒÓ, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤Ó˜, ‰È·‰Èηۛ˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. Δ· Δ√∫ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¿ÛÎÔ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ̛· ˘ÔÁÚ·Ê‹, ·ÏÏ¿ fiϘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿.

∞.º.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ∞›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¿Ù·Û˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ Ù˘ Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¤‚·Ï ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÚÔ·„Ô˘Ó Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. Ãı˜ Â›Û˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ›¯Â ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¿Ù·Û˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Â›¯Â ¯ı˜ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û ÔÏÏÔ‡˜ ȉÈÒÙ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ “˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜”, fiˆ˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰fiÌËÛË Û ¤ÎÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÏ›ÛË Û ÔÛÔÛÙfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 25%, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏÏÔ› ȉÈÒÙ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂȉÈο Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· “Ë ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∑ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ȤÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ∂›Û˘, Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfi ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∂§°∞ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫. ¶··Ì·Úο΢ Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

TETAPTH 18 MA´√À 2011

ªÂ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜

ªÂȈ̤ÓË ¤ˆ˜ Î·È 60% Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ª

 ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ. ΔËÓ fi„ÈÌË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ, ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 60% ÏfiÁˆ Ù˘ ·Î·Ú›·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √È ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂȈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 60% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ, ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

•ÂΛÓËÛ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¿ÓÔÈ͢ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ı· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË, ηıÒ˜ Ë ·ÓıÔÊÔÚ›· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¿ÓÔÈ͢, Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤Ó·Ó, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Î·Úfi‰ÂÛË Î·È Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË. √È ËÏÈÔÚ›Ù˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ, ηıÒ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘

ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¤ˆ˜ Î·È 60% ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈ-

Îfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î. ∞. ÷ÓÈ¿˜ “ηıÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË Ë ·Ó-

ıÔÊÔÚ›· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ì ÎÚ‡Ô ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ˙¤ÛÙË ÙÔ Úˆ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ¤ÓÂ·Ó ÚÔοÏÂÛ·Ó ·Î·Ú›· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·„‡ÛÙËηÓ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÚÔ‡˜, ·Ó Î·È Â›¯·Ì ·ÓıÔÊÔÚ›·. ∏ ÌÂȈ̤ÓË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞), ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ 4% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÁηÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ô‡ ÙÂÏÈο ı· ‚Úԇ̠·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÷ÓÈ¿˜. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂȈ̤ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ 60% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ‰·Ì¿ÛÎËÓˆÓ ÏfiÁˆ ·Î·Ú›·˜, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·.

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÁÎÚÈı› Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÌË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔηÏ› Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ȉÈÒÙË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ “·‰È·ÊÔÚ›·” ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ô͇ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ› ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi Ù· ÙÚ›· ψÊÔÚ›· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û ȉÈÒÙË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ÓËÛ› ÛÙȘ 14 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ∞fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚԤ΢„ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 30.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙԛΈÓ.

øÛÙfiÛÔ, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÒÙË ÂÂÓ‰˘Ù‹, η-

ıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÏËÊı› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi Ù· ÙÚ›· ψÊÔÚ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù·Í›. “Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô͇ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓԇ̠۠ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ì ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ȤÛÂȘ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙfiÛÔ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ›. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ψÊÔÚ›· Î·È Ô È‰ÈÒÙ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


√§Àª¶π∞∫√™ μ.

¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·¤ÎÙËÛÂ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÛÂÏ. 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 17.15 Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ ™Δ√ √∞∫∞ °π∞ Δ∞ ¶§∂´ √º

™ÙËÚ›˙ÂÈ ºÂÚ¤ÈÚ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÛÙÔÓ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ì ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ‰‹ıÂÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›ÛÈ̈Ó, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ™Â‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î. ºÂÚ¤ÈÚ· fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ÙÈÌ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÙÚ¤¯Ô˘Ó Û ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÔ˘Ó” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °Î¿ÌÚÈÂÏ Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‹ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙË °ÎÚ¤ÌÈÔ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ì ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÔÓ ·¤ÎÙËÛ ‰·ÓÂÈÎfi ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ô„ÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. √ °Î¿ÌÚÈÂÏ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (ªÚ·˙ÈÏÂÚ¿Ô) Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜. √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÎÚ¤ÌÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.

“™ÎÏËÚ‹” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ “¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÒÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ªÂ ÌÈ· “ÛÎÏËÚ‹” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë “¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÒÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ηٷʤÚÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ “¿ÙÔÌ· ·Ó›Î·Ó· Ó· Û˘Ó·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ʷӤϷ˜” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ·˘Ùfi, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì “ÌÈÎÚ¤˜” ÔÌ¿‰Â˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ “ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜” ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ͤÚÔ˘Ó, fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·Ê‹ÓÂȘ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ “ÌÈÎÚ¤˜” ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ʷӤϷ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¤‚Á·˙Â, ÊÈÏfiÙÈÌÔ, ÂÁˆÈÛÌfi Î·È ·Í›·. ¢ÂÓ Ù· ‚ϤÔ˘Ì ϤÔÓ ·fi ÂÛ¿˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiÏÔÈ Ì·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ, ¿ÙÔÌ· ·Ó›Î·Ó· Ó· Û˘Ó·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ʷӤϷ˜ Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì “ÌÈÎÚ¤˜” ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. ∂Ì›˜ fiÏÔÈ Û·˜ ÛÙËÚ›˙·Ì ÛÙȘ ¯·Ú¤˜ Î·È ÛÙȘ χ˜ Î·È ÂÛ›˜ „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ... ∫‡ÚÈÔÈ, ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∫·Ï‹ ÔÚ›·, fï˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ·Á·¿ÌÂ...”

ªÂ fiÏÔ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.15 (Novasports 2) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙÔ˘˜ ªfiÓ¯Â Î·È ƒfiη Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ, fiˆ˜ Î·È Ô √˘Ì›ÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ∫·ÓÔÓÈο Ù·Í›‰Â„ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Ô ™·Óηڤ, ˆÛÙfiÛÔ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË, ÌÈ· Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªÂ Ô‰ËÁfi ÙȘ ÙÚÂȘ ӛΘ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ (‰‡Ô ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì›· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ), Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ “Ì›ÓÈ” ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ∞∂∫ Ì ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ¶∞√∫ Ì ¤ÍÈ. √È ‰‡Ô “¢ÈΤʷÏÔÈ” ·Ó·ÌÂÙÚfiÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. £· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ó›ÎË ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (‰‡Ô ‹ÙÙ˜ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·), ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ “ÂÙÔ‡Ó ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·” , ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∏Ï›·˜ ™Ô Ï¿Î˘: “Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ··ÈÙ› Û‚·ÛÌfi. £· ¿Ì fï˜ ÛÙÔ √∞∫∞ Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·Ó ı· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ˘¤Ú Ì·˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ. ¢ÈηÈԇ̷ÛÙ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì Û οı ·ÁÒÓ·. ∂Ì›˜ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· οÓÔ˘Ì ٷÌ›Ԕ . ∏ ÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ ·È¯Ó›‰È· (·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ), ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È ™Ù¿ıË ƒfiη, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜. √È ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› Û‹ÎˆÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÷ϛʷ ™·Óηڤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÈÒıÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠԇÙ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË (¤Î·Ó ÌfiÓÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ) Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ∂ÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜), fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2 Î·È ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔÓ ¡fi ∞ÎfiÛÙ·, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ªfiÓ¯Â. ∞Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ™·Óηڤ, ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È. ŒÙÛÈ, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ™¤ÏÂ˙È Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ΔÔÌ¿˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È. √È ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ê, Ô ªÚ¤Ûη ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ¶ANA£HNA´KO™

O§YM¶IAKO™ B.

√∞∫∞ flÚ·: 17.15 ¢È·ÈÙËÙ‹˜: 30. Δ˙fiÚ‚·˜ ª‹ÙÛÈÔ˜ 24. μ‡ÓÙÚ· (∏›ÚÔ˘) 31. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 5. ∫·ÓÙ¤ μÔËıÔ›: 4. ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ ª·ÏÙ¿˜, 15. ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™›Ï‚· (∞¯·˝·˜) 29. ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ 7. ¡›Ó˘ 4Ô˜ 11. §¤ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 14. §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ 9. ™ÈÛ¤ (∏Ï›·˜) ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∑. ºÂÚ¤ÈÚ·

1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ 25. ™¤ÏÂ˙È 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ 4. ΔÔÌ¿˜ 19. ™·Óηڤ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ 30. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 20. ∞ÎfiÛÙ· 10. ªÚ¤Ûη 77. ™ÔÏ¿Î˘ 9. ª·ÚÙ›Ó ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘

ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ô ∞ÎfiÛÙ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ª·ÚÙ›Ó Î·È ™ÔÏ¿Î˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ƒfiη, °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ¡¤ÌÂı, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∑¤Ú˘

Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ΔÚ›· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ Î·È ª·Ú›ÓÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ù·Ó ·fi ›ˆÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ™ÙÔ 4-2-3-1 Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô Δ˙fiÚ‚·˜ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” , Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ μ‡ÓÙÚ·, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤ Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÚÂÈ Â›ÙÂ Ô ™·ÚȤÁÎÈ, Ì ÙÔÓ ∫·ÓÙ¤ Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ›ÙÂ Ô ª·Ú›ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·›ÍÂÈ ‰ÂÍ› Ì·Î Î·È Ô μ‡ÓÙÚ· ·ÚÈÛÙÂÚfi. ™Ù· ¯·Ê ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë ÙÚÈ¿‰· Ì ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È ¡›ÓË, ÂÓÒ Ù· “ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·” ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ı· Â›Ó·È ÔÈ §¤ÙÔ Î·È °Î·ÚÛ›·, Ì ÙÔ˘˜ ª·Ú›ÓÔ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∫ÔÙÛfiÏ˘, ™ÈÌ¿Ô, ∫ϤÈÙÔÓ Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. √ ºÂÚ¤ÈÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, °ÎÔ‚Ô‡, ª·˘Ú›·˜, ∫·›ÓÔ˜, ¶ÏÂÛ›, ∫·ÚÓ¤˙˘, ª·¯ÏÂÏ‹˜ Î·È πˆ·ÓÓ›‰Ë˜.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

∫∞∫∞

√ ¶∞√∫ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 19.30 Δ∏¡ ∞∂∫ °π∞ Δ∏¡ 4∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂´ √º

“£· Ì›ӈ ÛÙË ƒÂ¿Ï”

¡Ù¤ÚÌÈ “¢ÈÎÂʿψӔ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·

ª¶√ƒ∂π Ó· ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ›Ù Û ÔÌ¿‰· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ›Ù Û ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·... ȉÚÒÓÂÈ ÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÈÛ·ÓÈο ªª∂, fï˜, Ô ∫·Î¿ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. “∂›Ì·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ӈ ‰Ò, ÛÙË ª·‰Ú›ÙË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı›, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ... “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·È ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È ı· ·Ú·Ì›ӈ ‰Ò. ΔÔ ¤¯ˆ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ı¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ÛÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ‹ Ó· ʇÁˆ ÁÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ‹ Ù˘ ™¤ÚÈ ∞. ∏ ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¤¯ˆ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÛÂ˙fiÓ Ì ÙËÓ ƒÂ¿Ï” , ›Â Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜.

πÁÎÔ˘·˝Ó: ∂›¯·Ì ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ô πÁÎÔ˘·˝Ó. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ‚¿ÛÈÛ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ӷ ϤÍÂÈ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·Ô‡ÙÛÈ Ô˘ ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ. “√ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÁÎÔÏ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ŸÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·Ô‡ÙÛÈ Î·È ı· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ” , ›Â Ô ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÙˆÓ ª·‰ÚÈÏ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘.

£¤ÏÂÈ ΔÚÂ˙ÂÁΤ Ë ¡¿ÔÏÈ √ ª∞¡∞Δ∑∂ƒ ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ ΔÚÂ˙ÂÁΤ, ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·ÏȤÓÙÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ¡¿ÔÏÈ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ΔÚÂ˙ÂÁΤ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ·¯˘Ïfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ŒÙÛÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ „¿¯ÓÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Î·È Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘, ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·ÏȤÓÙÔ, ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¿ÔÏÈ. “¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â›‰ËÛË ·Ó Ë ¡¿ÔÏÈ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ΔÚÂ˙ÂÁΤ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡¿ÔÏÈ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ , › ·Ú¯Èο Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. “¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÔÏÏ¿. ∞Ó Ô μ¿ÏÙÂÚ ª·ÙÛ¿ÚÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¿ÔÏÈ, ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó” , η٤ÏËÍÂ Ô πÙ·Ïfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ.

Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· (Novasports 1). √ ¶∞√∫ (‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË) ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞∂∫, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ Ì 3-0 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Â› ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” .

Δ

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Ù˘ ∞∂∫, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ı· ηٷÛÙ› ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ “ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·” Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ 3-0 Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ √∞∫∞ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ¤¯Ô˘Ó ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ú‚¿Ó˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ “Ù‡¯Ë ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜” .

™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ· √ ¶∞√∫ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ô›‰ËÌ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÈΤʷÏÔ. ∂›Û˘, Ô ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ÚÔÏËÙÈο, ÏfiÁˆ ÂÓԯϋ-

ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ÷ÏÎÈ¿, ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡ÏË, ª·ÏÂ˙¿, ª·Ï¿Ê·, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ºˆÙ¿ÎË, ∞Ú›·˜, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ∂Ï ∑·Ú, ŒÙÔ, °Î·ÚÛ›·, §›ÓÔ, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Î·È μÈÙfiÏÔ. ∞ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜

ΔÛÈÚ›ÏÔ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔÊ˘Ï·¯Ù› Ë ΔÔ‡Ì·, ÁÈ·Ù› Ô ¤ÏÂ΢˜ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚·Ú‡˜. √ ∑·ÁÔÚ¿Î˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ¶∞√∫ Ì›· ÂÈÎfiÓ·, fiˆ˜

ÂΛÓË Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞ӷχıËÎ·Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ.

Èڛ˜ ∫·Ê¤ Ë ∞∂∫ ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ Î·È Ô ™¿‚‚·˜

°Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ‹Úı·Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ¡›ÎÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™·Ó¤Ï °È¿¯ÈÙ˜. √ ∫·Ê¤˜ ·ÚfiÙÈ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÎÚ›ıËΠÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, ˘¤ÛÙË Î¿ÎˆÛË ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ 20 ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹: ™¿¯·, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, °ÂˆÚÁ¤·˜, ª·Ù¤Ô˜, ¢¤ÏÏ·˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ¡Ù·ÓÙfiÌÔ, ¡ÙÈfi, §·Áfi˜, ª·¯¿, ª¿ÎÔ˜, ∫ψӷڛ‰Ë˜, ª›ÙÛÂÏ, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ªÏ¿ÓÎÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, ŒÓÙÂÚ, ™ÎfiÎÔ. * Èڛ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˜ ª›ÙÛÂÏ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ë ∞∂∫ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ıˆڋıËΠÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÙ· ‰‡Ô ÎÚ›ÛÈÌ· ÚÔÛ¯‹ Ì·Ù˜ Î·È (Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë “ŒÓˆÛË” Ó· ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿) ÂÈϤ¯ıËΠӷ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙfiÙ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 17:15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 19:30 ¶∞√∫-∞∂∫

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 3 ·ÁÒÓ˜) ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .4 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . .3

Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À ª∂™√À Δ∏™ £∂§Δ∞ º∂ƒ∂Δ∞π ¡∞ ∂•∂Δ∞∑√À¡ √π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π”

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Ô ÕÏÂÍ Δ · ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹‰Ë οÓÔ˘Ó... ·Ú¤Ï·ÛË. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÕÏÂÍ §fiÂı, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ £¤ÏÙ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛ·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÚfiÙ·ÛË ·fi Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ¤¯Ô˘Ó ÙÛÂοÚÂÈ ÙÔÓ πÛ·Ófi ̤ÛÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ μ›ÁÎÔ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ù˘ £¤ÏÙ·, º¤ÏÈÍ Ã¤ÓÙ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ›¯Â ¿ÂÈ Î·È Â›¯Â ‰ÂÈ ÙÔÓ ÕÏÂÍ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.

√ ÕÏÂÍ §fiÂı Â›Ó·È 23 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. º¤ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 33 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÔË-

ı‹ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. ∂›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂıÓÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ Û˘Ì-

‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ∞¶√∂§ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ‰È¤„¢Û Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ www.apoel1926.com Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ∫ÒÛÙ·˜ º¿ÚÚ·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô˘‰Â›˜ ·fi ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔÓ ∞¶√∂§ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘ Ô‡Ù Â›ÛËÌ· Ô‡Ù ·ÓÂ›ÛËÌ·. ¢È·„‡‰ˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∂¿Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ì·˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ” , › ·Ú¯Èο Ô Î. º¿ÚÚ·˜, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘, ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ô Î. ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÚÒÙ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÒÈÔÓ Ì·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙfiÙ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” .

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫ÔÌÈÓ¿Î˘. Ÿˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢.™. ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫ÔÌÈÓ¿Î˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·˚΋ ¶∞∂. √ Î. ∫ÔÌÈÓ¿Î˘, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ›¯Â ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ∫ÔÌÈÓ¿Î˘, ›¯Â ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú· ·fi ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ΔfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fï˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂, μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, fiÔÙ ÙÔ˘ ˙ËÙËı›...


T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

E¡™Δ∞™∏ °π∞ Δπ™ ∂¡∏ª∂ƒ√Δ∏Δ∂™ ∂Δ√πª∞∑∂π √ ∂£¡π∫√™ ºπ§., ∫∞ªπ∞ ∞¡∏™ÀÃπ∞ ™Δ∏ ¡π∫∏

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ù·. ŒÙÛÈ Â›¯·Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÂÙ·Áڷʤ˜, fiˆ˜ Î·È Ú¿Í·Ì ÙÂÏÈο. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Ô‡Ù Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ‰fiÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰fiÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ ‚Á‹Î ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â οÓÂÈ. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÎÈ fi¯È ÂΛÓË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· η٤‚·Ï ηÓÔÓÈο, ¿Ú· ›¯Â ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ŒÙÛÈ ÛÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‚¤‚·ÈË.

fiÌ‚·” ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· Ï·ÛÙ¤˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ʋ̘ ÂÓ¤ÏÂÍ·Ó Î·È ÙË ¡›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙfiÛÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋, fiÛÔ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·.

“μ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Football League 2. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ºÈÏÈÈ¿‰·, Ô ÙÔÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ‚ÏËı› Ì 1-0 Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¯¿ÚËÎÂ, ·ÊÔ‡ ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È ÙÂÏÈο Á‡ÙËΠÙÔ “ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ” ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ “·Ì·¯ËÙ›” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÙÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï·ÛÙ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ¿Ú· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Î·È Ë ∫·ÏÏÔÓ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·¢ı›·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙË Football League Î·È Ó· ÌËÓ Ìϯı› ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ·fi ÙÔ Blue Club

Ï¤È ÔÊ. Ãı˜ ʋ̘ ÂÓ¤ÏÂÎ·Ó Î·È ÙË ¡›ÎË Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·ÛÙ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ‰È·„‡-

ÛÔ˘Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÂÓ¿ÚÈ·. Ãı˜ Ë “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‰ÒÛ·Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙË-

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ Blue Angels ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 20 ª·˝Ô˘. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 20.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó··‡Ûˆ˜). ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” .

∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫ √π ¶√ƒΔ√ ∫∞𠪶ƒ∞°∫∞

¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Δ

Ô 2010 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ›¯Â ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ê·‚ÔÚ› Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ٷ ÚÔÁÓˆÛÙÈο, fiÙ·Ó Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Ó›ÎËÛ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙË ºÔ‡Ï·Ì. ∫¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∞fi„ (21:45 ANT1) ÛÙÔ “¡Ù¿ÌÏÈÓ ∞Ú›Ó·” ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘, Ë ¶fiÚÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ªÚ¿Áη ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ...¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi ÙÂÏÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ “‰Ú¿ÎÔ˘˜” Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ.

∏ ·Ï‹ıÂÈ·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ‰È¤Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÂÈÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙ· ÔÔ›· Ô ¢·˘›‰ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ °ÔÏÈ¿ı. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ªÚ¿Áη, ÔÌ¿‰·-ı·‡Ì· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¶fiÚÙÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ -ÌfiÏȘ 33 ÂÙÒÓ- ∞ÓÙÚ¤˜ μ›Ï·˜ ªfi·˜ Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· fi,ÙÈ ÈÔ “Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi” ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û Ó·ڋ ‹ ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ËÏÈΛ·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ı¤·Ì· Î·È “ηı¿ÚÈÛ·Ó” ·Ó‡ÎÔÏ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ º·ÏοÔ, Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ù·... fiÚÁÈ· fiÏÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ, ›Ûˆ˜ Î·È ÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘

¶¿Ô˘ÏÔ ƒÔÌ¤ÚÙÔ º·ÏοÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, fï˜, ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi ƒ·ÓÙ·Ì¤Ï º·ÏοÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁηÛ fiÏÔ˘˜ Ó·... ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯˘ÛË! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤Û·Û ٷ ÎÔÓÙ¤Ú Î·È Ì 16 ÁÎÔÏ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁΠη٤ÚÚÈ„Â ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ÛÎÔÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ (°ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ∫Ï›ÓÛÌ·Ó Ì 15 ÙÔ 1996) Û ̛· Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ÃÔ˘ÏÎ, Ô º·ÏοÔ, Ô ªÔ˘Ù›ÓÈÔ, Ô °ÎÔ˘·Ú›Ó Î·È Ô ƒÔ‡ÌÂÓ ªÈη¤Ï, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ “¢Ú¿ÎˆÓ” , ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ (1986), Ϙ Î·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ÚÔfiÚÈ˙ ӷ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ-

ÛÙ¤˜ Ù˘ ¶fiÚÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ŒÏÙÔÓ (33) Î·È Ô ™ÂÚ¤ÓÔ (26). ∞fi ÙË Ì›·, ÏÔÈfiÓ, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¶fiÚÙÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚÔ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ 40 ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙË ªÚ¿Áη Ô˘ Û 90 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ΢¤ÏÏÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚfi·ÈÔ, ÙÔ 1966! ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ¯·Ò‰Ë˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙÂÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÙÔÌ›ÓÁÎÔ˜ ¶·ÙÛÈ¿ÓÙÛÈ·, ‹ ·ÏÒ˜ ¡ÙÔÌ›ÓÁÎÔ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¶fiÚÙÔ ÛÙ· 12 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÊfiÚÙˆÓ Ì ÁÎÔÏ Ù· ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·. ΔÒÚ·, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ-

‚Ò˜ Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜: Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ “‰Ú¿ÎÔÈ” ÛÙÔ Ìˉ¤Ó” , ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ 43 ÁÎÔÏ Û 16 ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ! ∫·È ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙÔ “Ìˉ¤Ó” , ÁÈ·Ù› Ë ªÚ¿Áη ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÁÎÔÏ! √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ʇÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ ªÚ¿Áη, ÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ¤ÚÛÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘) Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “·Ó·ÛÙ‹ÛÂÈ” ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô √‡ÁÎÔ μÈ¿Ó·, Ô ÕÏ·Ó, Ô ªÔÛÔÚfi, Ô ¶·Ô˘Ï¿Ô Î·È ÂȉÈο Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ∫·Î¿, Ô˘ Â›Ó·È 29 ÂÙÒÓ Î·È ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ŒÏÙÔÓ, ªÔ˘Ù›ÓÈÔ Î·È ÃÔ˘ÏÎ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ 16 ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ “‰Ú¿ÎˆÓ” ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ∞ÚÙÔ‡Ú, Ô ™›Ï‚ÈÔ, Ô ªÔÛÔÚfi, Ô ™·Ï›ÓÔ, Ô ÕÏ·Ó, Ô √‡ÁÎÔ μÈ¿Ó· Î·È Ô §›Ì· ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÛÙȘ 18 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ªÚ¿Áη. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ ∫¿ÚÏÔ˜ μÂÏ¿ÛÎÔ ∫·ÚÌ¿ÁÈÔ. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ∞ÏÊfiÓÛÔ ºÂÚÓ¿ÓÙÂı Î·È ÃÂÛÔ‡˜ ∫¿Ï‚Ô °ÎÔ˘·‰·ÌÔ‡ÚÔ, ÂÓÒ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ∫¿ÚÏÔ˜ ∫ÏÔ˜ °ÎfiÌÂı Î·È ∞ÓÙfiÓÈÔ ƒÔ˘Ì›ÓÔ˜ ¶¤ÚÂı. √ ¡Ù·‚›ÓÙ ªÔÚÌ·Ï¿Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, ÂÓÒ ·ÚÒÓ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ∫Ôϛӷ.

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 19.30 ¶∞√∫-∞∂∫ -∑- (¶Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. -∑(¶Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 20.00 §ÈÏ-™ÔÛfi -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) ∞¡Δ1 21.45 ¶fiÚÙÔ-ªÚ¿Áη -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) ¡∂Δ 18.45 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË -∑- (¶Ï¤È ÔÊ ∞1 fiÏÔ) ™¶√ƒ+ 18.00 ¡¤· πˆÓ›·-√ÚÌ‹ ¶·ÙÚÒÓ -∑- (2Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

Δ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ∞˜ ‰Ô‡Ì ÌÂÚÈο ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ: * √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÔÙ¤ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ¶fiÚÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ 92 ӛΘ Û 131 ·ÁÒÓ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 17 Ù˘ ªÚ¿Áη, ÂÓÒ 22 Ì·Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÈÛfi·Ï·. * ∂›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎfi˜. ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ÓÈ΋ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ¶fiÚÙÔ Ì 1-0 ÙÔ 1977 Î·È 3-1 ÙÔ 1988. * ΔȘ ‰‡Ô fiÏÂȘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ 47 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∂›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÂÏÈÎfi ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ √À∂º∞. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ...ÚÂÎfiÚ ‹Ù·Ó Ù· 84 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô˘ ¯ÒÚÈ˙·Ó ÙÔ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ ·fi ÙÔ ª·Ï›Ó, Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™Ô‡ÂÚ ∫· ÙÔ˘ 1988. * ™Â ËÏÈΛ· 32 ÂÙÒÓ Î·È 213 ËÌÂÚÒÓ, Ô ∞ÓÙÚ¤ μ›Ï·˜-ªfi·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ηٷÎÙ¿ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚfi·ÈÔ, ·Ó Ê˘ÛÈο Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶fiÚÙÔ ÛÙË Ó›ÎË. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ÓÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. * ªfiÓÔ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ: ° ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ (1985, 1986) Î·È Ë ™Â‚›ÏÏË (2006, 2007) * ∏ πÙ·Ï›· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: ¡¿ÔÏÈ (1989), °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ (1990) Î·È ÿÓÙÂÚ (1991) Î·È °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ (1993), ÿÓÙÂÚ (1994) Î·È ¶¿ÚÌ· (1995). * ∞fi ÙÔ 1996/97 ¤ˆ˜ ÙÔ 2009/10 Ë ªÚÈ˙ ‰›ÓÂÈ ÌÔӛ̈˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ 14 Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ¶∞√∫ Ì ÂÓÓ¤· ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ (1997-2005). * ™Â˙fiÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÙÔ 1979/80. ªÂÙ›¯·Ó ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘, °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯. ŒÊÙ·Û·Ó fiϘ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ÕÈÓÙÚ·¯Ù. ∫·Ì›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÌËÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·... * ∏ ηٿÎÙËÛË ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜-∫˘¤ÏÏÔ-°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi “ÙÚÂÌÏ” , Ô˘ Ë ¶fiÚÙÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘. ªfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ: ∏ °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ (1982), Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È (2000), Ë ¶fiÚÙÔ (2003) Î·È Ë Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ (2005). * √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô fiÁ‰ÔÔ˜ “ÂÌʇÏÈÔ˜” , ·ÏÏ¿ Ô ÚÒÙÔ˜ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· (ΔfiÙÂÓ·Ì-°Ô˘Ï‚˜), ÙË ¢. °ÂÚÌ·Ó›· (ÕÈÓÙÚ·¯Ù-°ÎÏ¿ÓÙÌ·¯), ÙËÓ πÛ·Ó›· (™Â‚›ÏÏË-∂Û·ÓÈfiÏ) Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·! * ŒÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ·‹ÙÙËÙ˜: Ë °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯, Ë °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ (‰‡Ô ÊÔÚ¤˜), Ô ÕÁÈ·Í, Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Î·È Ë º¤ÁÂÓÔÚÓÙ.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ¶∞∂ ÛÙȘ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ∂¡Δ√¡∂™ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÓÒÓ ˆ˜ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‚›·˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ §›Áη˜. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹. Œ¯Ô˘Ì fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. °È· Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÙÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È” , ÙfiÓÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §›Áη˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÓÒÓ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÓıÂÙË, Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ §›Áη˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô˘Û›·˙·Óñfiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó- ÔÈ ¶∞∂: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ∞∂∫, §¿ÚÈÛ· Î·È ¶∞√∫, Ù¤ıËÎ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÁÒÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÔȘ” ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó ¿‰ÂÈ·. ∂Λ Ë ™Ô‡ÂÚ §›Áη Â¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο, Î·È Ó· ÌËÓ “·Ó¤‚Ô˘Ó” ¿ÏϘ ·fi ÙËÓ “ÌÈÎÚfiÙÂÚË” ηÙËÁÔÚ›·.

KENDO

ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·fi ÙÔÓ “¶ÔÏ˘Ó›ÎË” ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· KENDO, Ô ∞.™. ¶ÔÏ˘Ó›Î˘-∫ÂÓ ∫·Ó, Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¢ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÛÙÔ ∂.°. ª›ÎÚ·˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· KENDO, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÎÙÒ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·fi ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È μfiÏÔ. ∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. ¶ÔÏ˘Ó›Î˘∫ÂÓ ∫·Ó, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ıÏËÙ¤˜. ΔÔ˘˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (2 dan), æ·ÏÙ¿ÎË °È¿ÓÓË (2 dan), ™Ù·Ì¿ÙË £·Ó¿ÛË (2dan) Î·È ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ™Ô‡ÚÏ· (3 Qyu). ¶·Ú¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘, Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÓÙ› ÙˆÓ ¤ÓÙÂ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Qyu, π¿ÛˆÓ ™Ô‡ÚÏ·˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜, Â›Û˘, ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ∞Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Î. °È¿ÓÓË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫∂¡DO, Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. £· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÏËÌ·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË fiÏË ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰·. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰·, ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞.™. ¶ÔÏ˘Ó›Î˘-∫ÂÓ ∫·Ó, ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ Î·È ™Ù·Ì¿Ù˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· KENDO, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ” .

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

ª·ÚÙ›Ó ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÂÓÓÈ¿ ÁÎÔÏ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ›ÛÈÌ· ÁÎÔÏ, ¤Î·Ó “·fiÛ‚ÂÛË” Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ◊Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, fiÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ÓÔÈÍÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ Ì›ÓÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ¤‚·Ï ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ Â› ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . √ ª·ÚÙ›Ó ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÙÚ›· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ÿ,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ ¤Î·ÓÂ, ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ.

™Ê˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿ √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª‹ÙÛÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙÔ √∞∫∞ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ °È·ÓÓÈÒÙ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 12Ë ÊÔÚ¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÚÈÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ÕÚË, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú¤ÊÂÚÈ, ÌÂÙÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ Ì ∫·‚¿Ï· Î·È Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·.

∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· ∂¡∞ ÂÈϤÔÓ ÚÂÎfiÚ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÌÂÙÚÔ‡Ó ¤ÓÙ ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ ·fi ÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” , Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, fi¯È fï˜ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Û˘, Ô √º∏ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜

¡¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù·

1987-88 Î·È 1988-89. ÕÛ Ô˘ Ô μfiÏÔ˜ ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÊÔ˘Ï ÁÈ· ÙÔ 4-0...

√ ÁÈÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ∞¡Δπ¶∞§√π ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô §¿Î˘ ™ÈÒÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ. ∫·È Ó· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi; ŒÏ· Ô˘ Ô ÈÙÛÈÚÈο˜ “ΤډÈÛ” ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ ٷ ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ(Ì 3-1) ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ... §¤Ù ӷ “ÙÚ›˙ÂÈ” Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ §¿ÎË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘; ª· ‰ÂÓ ÙÔ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ¿Û Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£.

¢ÈÏfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÁÈ· ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ¢π¶§√ Ù›ÙÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÊÔ‡ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ‹Ú ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∞ÁÁÏ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÌÂÓ ÚÒÙË ¤ÊÙ·Û ٷ 19 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ 18, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ú ٛÙÏÔ ÌÂÙ¿ ·fi 35 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ï¿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ...

√ÎÙÒ ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ™Δ√¡ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶·›‰ˆÓ (οو ÙˆÓ 17 ÂÙÒÓ) ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (¤¯·Û 5-2 ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·). ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÎÙÒ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ·È‰È¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ∂Ș ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ.

∞ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÚÂÎfiÚ ∞•∂¶∂ƒ∞™Δ√ ÚÂÎfiÚ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ∞Ï¿ÓÈ· μÏ·ÓÙÈηÊο˙ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ƒˆÛ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ¤ÊÂÚ 0-0 Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÓÒ ¤Ó· Ì·Ù˜ ÙÔ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” . √È “ÏÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡” fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ Ù˘ ∞Ï¿ÓÈ· ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘. ∫·È ÌÈ· Î·È Ë Δ™™∫∞ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ë ∞Ï¿ÓÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÁÎÔÏ, ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞Ó ¤¯ÂȘ Ù‡¯Ë ‰È¿‚·ÈÓÂ...

π∑π∫∏ ‹Ù·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ·ÊÔ‡ Ô˘‰Â›˜ ÂÎ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÌÂÏÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Â¤ÏÂÍ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ÛÙ· ÚÒÙ· Û¯¤‰È· Â›Ó·È Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ (¯¿ÓÙÌÔÏ, fiÏÔ Î·È Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘). ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Û ∂ıÓÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Â‹ÏıÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. √È ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÚÂÍ¿ÙÔÈ. ∞ÚΛ Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·¤¯ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË.

ƒ

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ∏ ∞¶√μ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ∂¶™£ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS” Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÏÔÈfiÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÎÙ‹ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÚÔ˜ ¿ÏϘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ...


T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

23

√ ¢. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∂π¡∞π √ ∫∞π¡√Àƒ°π√™ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™Δ√¡ ∞.™. “√§Àª¶π∞∫√™ μ. 1937”

¡¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË * ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ̤ۈ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÛÙÔÓ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” . ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚԤ΢„Â Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ηıÒ˜ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› Ì ÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË.

À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË

™ÙÔ μ·ÏηÓÈÎfi ÂÊ‹‚ˆÓ Ô ª. ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ °È· ÙË ™fiÊÈ· ·Ó·¯ˆÚ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ÂıÓÈ΋ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi 20 ¤ˆ˜ 22 ª·˝Ô˘ ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË ªÂ˙ÈÏÈÒÙË (§¿ÚÈÛ·), ¡È΋ٷ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÚ‚›ÛË (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), £·Ó¿ÛË ÃÚ˘ÛÔÛ¿ıË, ¡›ÎÔ ¶ÚÔÛÈÓÈÎÏ‹ (¶∞√∫), ªÈ¯¿ÏË-∞ÁÁÂÏÔ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ, °·‚ÚÈ‹Ï °·‚·Ï¿, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ԣ΋, ™Ù¤Ê·ÓÔ ºÔ˘ÙÚ‹ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ªÈ¯¿ÏË ∫·˙¿˙Ë (°Ï˘Ê¿‰·), ª¿ÚÈÔ Ã·Ù˙ËÁԇϷ (√.À.∫. μfiÏÔ˘), °È¿ÓÓË ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ, μ·ÁÁ¤ÏË ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ (μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË), ª·Ùı·›Ô ™·ÏÙ¤ÚË (¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ) Î·È ªÈ¯¿ÏË °ÈÔ˘ÏÔ‡ÓÙ· (¡√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘). ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ƒÈ¤Î· (11-18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), ı· ·›ÍÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (10:00) Î·È Ù· ™ÎfiÈ· (17:30), ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· (09:00) Î·È ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ (17:00) Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (11:30), ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™ÂÚ‚›·.

ª·ı‹Ì·Ù· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË °ÈfiÁη ª·ı‹Ì·Ù· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶¤ÌÙË 7-9 Ì.Ì. ÛÙËÓ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 169 μfiÏÔ˜. ª¤Û· ·fi ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ô ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ̤۷ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙÔ ÛÙÚ˜, Ô ÓÔ˘˜ ËÚÂÌ›, ÛÙ·‰È·Î¿ Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ Ë ˘Á›· ÁÂÓÈο, Î·È ·ÔÎÙ¿ οÔÈÔ˜ ηχÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì fiÙÈ Î·È ·Ó ηٷÈ¿ÓÂÙ·È. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:6945186237-6972927884.

¶π¡°∫ ¶√¡°∫

°È· ¤ÌÙË ÊÔÚ¿ Û √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Ô ∫Ú¿ÓÁη ™˘ÓÂ‹˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ú·ÓÙ‚ԇ ı· Â›Ó·È Ô ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ ∫Ú¿ÓÁη. √ 39¯ÚÔÓÔ˜ “¯¿ÏÎÈÓÔ˜” ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ 2003, ̤ۈ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ ‹Ú ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ‰È·‰Ô¯È΋, fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∞ϤͷӉÚÔ˜ £ÂÔÊ˘Ï¿Î˘ (ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹), πˆ¿ÓÓ˘ £ÂÔÊ˘Ï¿Î˘ (ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹), °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚˆÙ¿˜ (˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË), ¡›ÎÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì·Ó¿Î˘ (ÈÛÙÈÔÏÔ˝·) Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ÔÛÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ÈÛÙÈÔÏÔ˝·). ¶ÚÒÙÔÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ¤ÍÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘ (ÈÛÙÈÔÏÔ˝·) Î·È ∫·ÛÔ‡ÌË (ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹).

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ÕÓÂÌÔ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ó¤ÂÈ ϤÔÓ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” , Ô ÔÔ›Ô˜ È· ¤¯ÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ η٤‚·Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ¤ÁÈÓ ηıÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Û‡ÌÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘, Ô˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. √È ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÛÎËÛ·Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ÕÏψÛÙÂ, Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ÂÈı˘Ì› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ¶∞∂, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ˜. ΔÂÏÈο Ô ∑¿ÎÔ˜ ™·¯›Ó˘ Î·È Ë ÕÓÓ· ÷گ·Ú‹ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ η٤‚·Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ‚Á‹ÎÂ

™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÒÙÔ˜ Û „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ·ÏÈfi˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ™‡ÚÔ˜ °È·ÓÓ›ÎÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∏Ï›·˜ ™·ÚËÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÃÚfiÓ˘ ªÔ˘Ûٿη˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤Ï·‚·Ó: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ 55 „‹ÊÔÈ, ™‡ÚÔ˜ °È·ÓÓ›ÎÔ˜ 48, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÏfiÓÙ˙·˜ 46, ÃÚfiÓ˘ ªÔ˘Ûٿη˜ 45, ∏Ï›·˜ ™·ÚËÁÈ¿ÓÓ˘ 45, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ 43, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ 42, ∑‹Û˘ ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ 42, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ºˆÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 40, ¡›ÎÔ˜ μ·‚·Ó¤ÏÔ˜ 40, ¡›ÎÔ˜ ∑¤Ú‚·˜ 39, ∞Ϥ Í·Ó‰ÚÔ˜ ª¤Îη˜ 39, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÙ· ˙‹˜ 39, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÎÚ›Ì·˜ 39 Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ú˘ÒÓ˘ 36. √È ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 15ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÛÙ·ı› Û ÛÒÌ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞‰·Ì¿ÎÔ˜ (6 „‹ÊÔÈ), ÷ڿϷÌÔ˜ ΔÔ˘ ÙÔ˘ÓÙ˙fiÁÏÔ˘ (6), ª·ÓÒÏ˘ ª·Ó›Ó˘ (5) Î·È £·Ó¿Û˘ ª¤ÈÎÔ˜ (3), Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢.™., ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË. ΔËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ª·Ú›· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù· Î·È ¡›ÎÔ˜ ∑ÂÌÂÚÏ›ÁÎÔ˜.

™˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì £ÂÛÛ·ÏÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Ãı˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Ì·˙› Ì ̤ÏË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ· °·ÓÒÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·fi ÙË μ’ ∂™∫∞£ ı· “ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó” ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙË Ù¿ÍÂÈ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ “ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ” Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. º˘ÛÈο ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ¤Ó·ÚÍË ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÚfiÛˆ·, Ì ÛÎÔfi Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ı· Â›Ó·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞1, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÛÙÔȯ›Ô. ∞ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, ÒÛÙ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

·È‰È¿ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘. √ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , Ì ÈÔ ÙÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÏfiÓÙ˙·, ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Û΋ÙÚ· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¶∞√∫ Î·È Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ı· ‰Ôı› ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ, ÙÔ fiÏÔ Î·È ÙÔ ‚fiÏÂ˚. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ó·Û˘ÛÙ·ı› ÙÔ ÙÌ‹Ì· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÛÔ˘‰·›Â˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “΢„¤ÏË” ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ó· Ê·Ó› ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓËı› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ Δ√ Ã∞§∫π¡√ ª∂Δ∞§§π√ ™Δ√ √ª∞¢π∫√ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ∫√ƒ∞™π¢ø¡ ∞’

∞ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ™

ËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯·Ó ÔÈ ÂÙ¿ Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞’, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜.

√ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi, Ì ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È fï˜ ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ºπ°√Àƒ∂™: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ºÔ˘Î·Ï¿ 8Ë Ì 72,087 ‚., 9Ë πˆ¿ÓÓ· ¢¿ÓÙË Ì 71,901‚., 10Ë ª˘ÚÙÒ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ Ì 71,863 ‚., 14Ë ™Â‚·ÛÙ‹-ƒ·Ê·¤ÏÏ ™Ù¿ÌÔ˘ Ì 70,904 ‚., 16Ë ¶·Ú·Û΢‹ ∫ÔÊ›‰Ë Ì 70,369 ‚., 24Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·ÏÓÙÔ‡ÌË Ì 68,762 ‚., 57Ë ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∫·Ú‰·Î¿ÚË Ì 61,549 ‚. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 93 ·ıÏ‹ÙÚȘ. SOLO: 6Ë πˆ¿ÓÓ· ¢¿ÓÙË Ì 72,063 ‚., 7Ë ¶·Ú·Û΢‹ ∫ÔÊ›‰Ë Ì 70,516 ‚.. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 20 ·ıÏ‹ÙÚȘ. DUET: 6˜ πˆ¿ÓÓ· ¢¿ÓÙË, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ºÔ˘Î·Ï¿, ™Â‚·ÛÙ‹-ƒ·Ê·¤Ï ™Ù¿ÌÔ˘ ÌÂ71,003 ‚. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 14 Duet. COMBO: √ ¡√μ∞ ηٷٿ¯ıËΠ7Ô˜

Ì ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ¶·Ú·Û΢‹ ∫ÔÊ›‰Ë, πˆ¿ÓÓ· ¢¿ÓÙË, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ºÔ˘Î·Ï¿, ª˘ÚÙÒ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡, ™Â‚·ÛÙ‹-ƒ·Ê·¤Ï ™Ù¿ÌÔ˘, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∫·Ú‰·Î¿ÚË, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·ÏÓÙÔ‡ÌË, Ì 68,950 ‚. √ª∞¢π∫√ (Δ∂∞ª): ¶·ÚfiÙÈ Ô ¡√μ∞ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÓÔ Ì ¤ÍÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì 69,287 ‚., Ì ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ¶·Ú·Û΢‹ ∫ÔÊ›‰Ë, πˆ¿ÓÓ· ¢¿ÓÙË, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ºÔ˘Î·Ï¿, ™Â‚·ÛÙ‹-ƒ·Ê·¤Ï ™Ù¿ÌÔ˘, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∫·Ú‰·Î¿ÚË Î·È

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·ÏÓÙÔ‡ÌË. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô ¡√μ∞ ‹Ù·Ó 4Ô˜ Ì 149 ‚., ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰¤Î· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ¡√μ∞ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ· ۈ̷Ù›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘. Œ¯Ô˘Ó ÎÏËı› ‰Âο‰Â˜ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· Û ∂ÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ¢ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ.

™‹ÌÂÚ·, ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ó¤· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, Ù· ÔÔ›· ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Ì οı ÙÚfiÔ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™

ª∂ ∂¶πΔÀÃπ∞ ¢π∂•∏ã∏ √ 10√™ ∞°ø¡∞™ ¢ƒ√ª√À ™Δ∏¡ ∞ ¡ø ∫∂ƒ∞™π∞

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜

•‡ÓËÛ·Ó ÌӋ̘...

ª∂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ƒ¿ÛÔ ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜. √ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ƒ›ÌÈÓÈ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ϤÔÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÚÈı› ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô Â›‰Ô. ΔÔ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÂÓ¿ÚÈ· ϤÂÈ fiÙÈ Ô ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ì·ÛÎÂÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∫∞∂ ‹Ù·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ “ƒ¿ÛÔ” Î·È ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜.

∞™Δ∂ƒ∞™

•·ÊÓÈÎfi “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ì ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ¶∞ƒ∂§£√¡, ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο, ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ï˘Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¤ÊÙÈ·¯Ó ÙËÓ Ï›ÛÙ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, fï˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ (™Ô‡ÂÚ §›Áη ‹ Football League). ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ï‡ıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶·‡ÏÔ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011” .

™∫øΔπ∞

∫·È ÙÚ›ÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ∞∫√ª∏ ¤Ó·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÏÂ̷͛ٷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô ÂÈıÂÙÈÎfi, °Î¿ÚÈ √’∫fiÓÔÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÛfiÙËÙ· ÎÔη˝Ó˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. √ √’∫fiÓÔÚ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú·Û ·fi ÙȘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì Î·È §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ªfiÛ¯·˜, ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ª¤ÚÓÏÈ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤Î·Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙË ™¤ÏÙÈÎ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ηıÔÏÈÎÒÓ” , ¡ÈÏ §¤ÓÔÓ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Â›Û˘, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ·ÎfiÌË ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ÿ·Ó ªÏ·Î Î·È ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ ƒfiÌÂÚÙ ŸÁÎÏÂÌÈ, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ã·ÚÙ˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5: 4, 7, 18, 29, 31.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 3 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 4 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 3 4.

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔÓ 10Ô ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÓ‹Ì˘.

¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÂϤÛÙËΠ£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÂÛfiÓÙˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiˆ˜ ·Ê¤ıËΠηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙfiÙÂ, ÂÎÙfi˜ οÔÈˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÓËÌ›Ô, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë Ï·Ù›· Ù˘ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ì ÎfiÛÌÔ Î·È Í˘Ó¿ ÌӋ̘ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó. √ ·ÁÒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ‰¤Î·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜, ÂÓÒ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 100 ÂÚ›Ô˘ ·ıÏËÙ¤˜, ηχÙÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi Ê¿ÛÌ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜, ·fi 4 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ -΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Û ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ 500 Î·È 1.000 ̤ÙÚˆÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ‰È¤Ó˘Û·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ·fi ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 800 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. °È· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi Ó‡̷ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÈÌ‹˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙfiÔ, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ·fiÏ·˘Û·Ó Ì·˙› ÙÔ ·Úı¤ÓÔ μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Ì¤Ú· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î‡ÂÏÏ·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰fiıË-

Î·Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ÌÏÔ‡˙˜, η¤Ï·. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÕÓ‰Ú˜ 1. ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜ (μËÛÛ·Ú›ˆÓ ™¢ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜) 2. ƒ¤Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘) 3. ™ÎÔ‡Ù·Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (™¢À μfiÏÔ˘) °˘Ó·›Î˜ 1. º˘ÙÈÏ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· (™∂μ∞™ ºıÈÒÙȉ·˜) 2. ¶··Ù˙¤ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· (∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜) 3. ∫Ô˘ÙÛÈ¿ÊÙË ∞ÁÁÂÏÈ΋ (∞∂ §¿ÚÈÛ·˜) ∞Ó‰ÚÒÓ ¤ˆ˜ 19 1. ª·˘ÚÔÁÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (¡›ÎË) 2. ª¤Ù· ¡Ù¤ÓȘ (¡›ÎË) 3. ΔÔÛÈÏÈ¿Ó˘ °È¿ÓÓ˘ (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ) ∞Ó‰ÚÒÓ 20-29 1. ∫·ÛÈ¿Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∂Ï·ÛÛfiÓ·) 2. ∫›ÙÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘) 3. ™ˆÙËÚ›Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ (°™ μfiÏÔ˘) ∞Ó‰ÚÒÓ 30-39 1. ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ˆÓ. (™¢À μfiÏÔ˘) 2. Δ·Ù¿ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (μfiÏÔ˜) 3. °Ô‡Ï·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (™ª §¿ÚÈÛ·˜) 4. ª¤ÏÙÛÈÔ˜ °ÈÒÚÁÈÔ˜ (™ª §¿ÚÈÛ·˜) ∞Ó‰ÚÒÓ 40-49 1. ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓ. (™ª §¿ÚÈÛ·˜) 2. ¶ÂÏ›¯Ô˜ ¶¤ÙÚÔ˜ (μfiÏÔ˜) 3. £·Ó·Û¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶˘ÚÁÂÙfi˜) ∞Ó‰ÚÒÓ 50-59 1. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ (™¢À μfiÏÔ˘) 2. ¶·ÚÏ·¿ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜) 3. μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ (™¢À μfiÏÔ˘) ∞Ó‰ÚÒÓ 60-69 1. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘)

2. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (™¢À μfiÏÔ˘) 3. ∞ÎÚ›‚Ô˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (™¢ ΔÚÈοψÓ) ∞Ó‰ÚÒÓ 70 Î·È ¿Óˆ 1. £¤ÌÂÏ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ (™¢ ΔÚÈοψÓ) ¶·Ì·›‰ˆÓ 1. æ·Ú¿˜ ΔËϤ̷¯Ô˜ (μfiÏÔ˜) 2. ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ μ·Û›Ï˘ (μfiÏÔ˜) 3. ¢ÚfiÛÔ˜ ∂ÚÌ‹˜ (∞∂ §¿ÚÈÛ·˜) ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ 1. ΔÚ¿ÙÛ· ºˆÙÂÈÓ‹ (¶ÔÚÙ·ÚÈ¿) 2. μ¿ÙÛÈÔ˘ ™Â‚·ÛÙ‹ (∫ÂÚ·ÛÈ¿) 3. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ· ™ÔÊ›· (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜) ¶·›‰ˆÓ 1. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¡›ÎË) 2. ∑‹Û˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∫ÂÚ·ÛÈ¿) 3. ΔÔÛÈÏÈ¿Ó˘ ª¿ÚÈÔ˜ (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ) ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 1. £ÂÔ¯¿ÚË ∞ı·Ó·Û›· (μfiÏÔ˜) 2. ªfiη ∞Ó·ÛÙ·Û›· (ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜) 3. μ¿ÙÛÈÔ˘ ™ÔÊ›· (∫ÂÚ·ÛÈ¿) ∏ ϤÔÓ ›Ûˆ˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÚÏ·¿ÓÔ˘, ·È‰› ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶·ÚÏ·¿ÓÔ˘ ‹ ηÂÙ¿Ó ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË - Û‹ÌÂÚ· 96 ÂÙÒÓ, ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·ÚÒÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ 54˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 252 Δ¿ÁÌ·. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÙÈÌ‹ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶·ÚÏ·¿ÓÔ˘ Ó· ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ 11Ô ∞ÁÒÓ· ªÓ‹Ì˘. ∂›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÈ˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √χÌÔ˘. ΔÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙËÓ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚfiÛÊÂÚ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Û˘, ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· (¤ÙÚÂÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ù· ‰˘Ô

ÙÔ˘ ·È‰È¿). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ - μÈÛ‚›ÎË ∞ÚÂÙ‹, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ ÿÚ˘, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, μ›Î˘ ÷ÛÈÒÙË, ºˆÙÂÈÓ‹ μ¤ÙÛÈη, °È¿ÓÓ· ™Ù·ı¿ÎË, μ·ÛÈÏÈ΋ ™Ù·ı¿ÎË Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ∂æ∞, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑∞°√ƒπ¡, ·ÚÙÔ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ∫Ô¯‡Ï˘ °. Î·È ¢. √∂ ™ÎfiÂÏÔ˜, Ô ¶ÚÔÌËı‡˜, Ô ¶ÔÙÂÌÔÚÈ΋ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ∫.¡. ™·Ú¿ÓÙ˘, °Ï˘ÎÔˆÏÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔ‡Ï˘, ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË COLORI - ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚËÁ›· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ, ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· - „ËÛÙ·ÚÈ¿ “√ °ÈÒÚÁÔ˜” Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÙËÓ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÙËÓ π. ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ̤ÏË ™¢À μfiÏÔ˘, Ù· ªª∂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙÔ site RunningNews.gr Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶·Ï¿ÓÙ˙· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ∫˘ÚÈ·˙‹ ¢ËÌ‹ÙÚË, Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∞¡ 3-2 Δ√À ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À £∂™™∞§√¡π∫∏™

™Ô˘‰·›· Ó›ÎË ÙˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÙo Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ 27Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¤Ù˘¯Â ÛÔ˘‰·›·˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 3-2. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Ó›ÎË ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·˘Ùfi ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÂÂÈÛԉȷÎfi˜, ηıÒ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·„ÈÌ·¯›Â˜ Î·È ÛÎÏËÚ¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, fiÙ·Ó Ô ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ηٷÏfiÁÈÛÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜

¢‡Ô ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ô ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· ·ÓÙÈηÓÔÓÈÎfi Ì·ÚοÚÈÛÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô μfiÏÔ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¤-

¯·Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, fiÙ·Ó ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù· ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ˘ԉ›¯ıËΠÁÈ· ¯¤ÚÈ ·›ÎÙË Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¤Î·Ó ÁÎÔÏ Ô ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi Ï·Û¤. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î¿ÔȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛ¿ÙÛÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÎÙ‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™Ù. §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ·ÛıÂÓ‹ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ΔÔ ·È¯Ó›‰È, ϤÔÓ, ›¯Â “·Ó¿„ÂÈ” Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ›ÂÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÂÂÍ‹Ïı·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› fiÛÔ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ηÙfiÚıˆÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÏÈÁˆÚ›·˜ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¿Ì˘Ó· Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹, ÂÓÒ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ‰¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™ÙÔ ÛË-

ÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó›ÎË, ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÏÙÈ, fiÙ·Ó Û ÌÈ· Ê¿ÛË ‰È·ÚΛ·˜ ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ‰›ÎËÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¢ËÌ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ÙÔÓ ·Ô‚¿ÏÂÈ. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ‡ÛÙÔ¯· Ô ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ Î·È Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-3, ÛÎÔÚ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¢.™.μ., ÂÓÒ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÙÂٷ̤Ó˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢.™.μ.: ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜, Δ˙·ÚÙ˙¿Ó˘, ∫·¿ÙÔ˜, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ (™·Îο˜), °Ô‡ÛÈÔ˜, ªfiÛ¯Ô˜, ΔÛ¿ÙÛÔ˜, §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (¶··ÔÛÙfiÏÔ˘), ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ (¡˘ÛÙ¿˙Ô˜). ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ™Î˘ÚÈ·Ófi˜, ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ú¿Ê˘, ™ÔÏȉ¿Î˘, ªÔ˘ÚÙ˙‹˜ Î·È ∑¤Ú‚·˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ T· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂηÙfi ¤ÚÁ·

∞ÛÚfiÌ·˘Ú˜ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· ¢È·‡ÏÔ˘

ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” Ë ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. ™ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 104 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

“ŸÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÂÓÒ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÈÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ §¤ˆÓ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ Û¯Â‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1992. º¤ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë 31Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. “∫¿ı ̷ıËÙ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÙ‹ÛÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ” ›Â Ô Î. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜. ¶ÔÈÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·; “ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 20 Î·È 30 ÂÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10-15% Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜” . ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘˙ËÙ‹Ûˆ˜ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈ΋˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛۈÓ. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ‰È‡ڢÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Û Ï·Ù‡ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈο. “¶ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· “ÎϤ„Ô˘Ó” οÙÈ Ì ÛÎÔ-

fi Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙÈο ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘˜” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÙË Ï‹„Ë ÌÈ·˜ ηϋ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ; “∏ Ù¯ÓÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÌÈ· ηϋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ “Ì·ÙÈ¿” Ô˘ ϤÌÂ, Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ï‹ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ‚ÔËıÈ¤Ù·È Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ›ٷȔ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ̤۷ ·fi ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ÔÌ·-

‰ÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, Ô ‰ÈÎfi˜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, Ô ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÏÔ‡ÛÈ· ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÂÈÎfiÓ˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ù· ÙÔ›·, Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ù· Ê˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙. °È· ʤÙÔ˜, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ 26 ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·Ú›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∞ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ∞Ú¤ı· ™ÔÊ›·, ∞¯ÂÈÏ·Ú¿ ªÈÚ¿ÓÙ·, μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ¡ÈÎfiÏ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ™¤‚Ë, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ∑Ì· ŒÏÂÓ·, ∫·Ú¿ÛÔ˘ ¡›ÎË, ∫·ÙÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ μ·Ó¤Ù·, ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª·ÚÌ¿ÙÛ·ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªÈÙÛ¿ÎÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›·, ¡Ù›Ó·˜ μ·Û›Ï˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ μ›Î˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ ¶ÂÏ·Á›·, ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™·Ú¿ÊË ÕÓÓ·, ™ÙÚ·Ù‹ ƒ¿ÓÈ·, ΔfiÙÛÈη ƒ¿ÓÈ·, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÛÔÏ›‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘, ÷ڷϿÌÔ˘˜ ª·Ú›·, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:30 - 21:30 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10:30 - 14:00, ÂÓÒ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2011.

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¶¿‚ÏÔ ¡ÂÚÔ‡‰·

Ṳ̂ÓÔ”, Ù· “∂ηÙfi ∂ÚˆÙÈο ™ÔÓ¤Ù·” Î.¿. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi “√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ΔÚ·ÁÔ‡‰È” (∫¿ÓÙÔ ÃÂÓÂÚ¿Ï) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌ¿ÙÈ· Û ϷÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â› ÛÎËÓ‹˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘Ù‹ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ‚›ÓÙÂÔ. ∂È̤ÏÂÈ· - ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∫ÂÈ̤ÓÔ˘: ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹.

™ÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ (¶¿‚ÏÔ ¡ÂÚÔ‡‰·), ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˘ (¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜), ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜ (¶¿‚ÏÔ ¡ÂÚÔ‡‰· Û Ó·ڋ ËÏÈΛ· - ∞·ÁÁÂϛ˜), ™‡ÚÔ˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ (¶¿‚ÏÔ ¡ÂÚÔ‡‰· Û ̤ÛË ËÏÈΛ· - ∞·ÁÁÂϛ˜), ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹ (ªÔ‡Û· - ∞·ÁÁÂϛ˜). ªÔ˘ÛÈÎÔ›: ¡ÂÎÙ·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (È¿ÓÔ), ™Ù¿ı˘ ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (·ÎÔÚÓÙÂfiÓÏ‹ÎÙÚ·), Jorge Moya Haro (ÎÈı¿Ú·) ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ƒ¿ÓÈ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ - °ÈÔω¿ÛË (ÛÔÚ¿ÓÔ), Jorge Moya Haro. ÃÔÚÔÁÚ·Ê›·: μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. ÃÔÚ‡ԢÓ: μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Chorus-Line. ∂È̤ÏÂÈ· Video: °È¿ÓÓ˘ ∞. ∫ˆÛÙ‹˜. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ʈÙÈÛÌÔ‡: μÏ¿Û˘ ™ÎÔ˘Ï‹˜. ∂È̤ÏÂÈ· ™ÎËÓÈÎÔ‡: ¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË. °ÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· - √ÚÁ¿ÓˆÛË: ª·Ú›· Arfe’ ∫·ÚÈÓ¿ÎË.

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

Ù·ÈÚ›· “¢π√Δπª∞ ∫∞π ª√À™∂™” Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ì ¶Úfi‰ÚÔ ÙËÓ Î. ª·Ú›· ∞rfe’-∫·ÚÈÓ¿ÎË Î·È ÌÂ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÃÈÏÈ·ÓÔ‡ ÔÈËÙ‹ ¶¿‚ÏÔ ¡ÂÚÔ‡‰·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 21.00. ΔÔÓ Î·Ì‚¿ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1971, ηٿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ‰ÔṲ̂ÓË Ì ÙÚfiÔ ı·ÙÚÈÎfi. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÊËÁËı› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û·Ó ‰Èψ̿Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ‰È·Óı›˙ÂÙ·È ·fi ··ÁÁÂϛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ù· “∂›ÎÔÛÈ ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ∞Á¿˘ Î·È ¤Ó· ΔÚ·ÁÔ‡‰È ∞ÂÏÈ-

¢Y™KO§O

∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ & πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “ªÂ ˘Ê¿‰È Î·È ÛÙËÌfiÓÈ” Î·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢¿ÌÙÛ· ¤ˆ˜ ÙȘ 29/5/2011 ·fi ΔÚ›ÙË Ì¤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋: 10:00-17:00. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 19.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ §›·˜ ∂— ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘, Ù· ÔÔ›· ÎÏÔ˘ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· - ∞ÚÁÔºÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÓ·‡Ù˜ 2011” ÂÓÙ¿ÛÛÂÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÙ·È Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¶¤ÌÙË 19 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9 ™Ù·‰›Ô˘ Ì ª·Ó‰ËÏ·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ú¿. Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ªÂψ‰ÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. °ÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜ ∫. °È·ÓÓ›‰Ë, ∞ÙÙ›Î, Ã. ÷ÈÚfiÔ˘ÏÔ, ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ηÓÙÛÔÓ¤Ù˜ Î·È Á·ÏÏÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÔÈ: À‚ ªÔÓÙ¿Ó Î·È ∂ÓÙ›ı ¶È¿Ê ) ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ solists: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ (soprano) Î·È Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ (mezzo soprano). ™ÙÔ È¿ÓÔ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¡Â‡ÚÔ˜ Î·È ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î. ª·Ú›Ó· ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓË-∞ÁÁÂÏ›‰Ë. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

ŒÎıÂÛË §›·˜ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ Â˘ÁÂÓÒ˜ ·Ú·¯ˆÚËı›۷ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi, ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘Ú·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·Ó·‚›ˆÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡, Ì „‹ÛÈÌÔ ·ÚÓÈÒÓ Î·È Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. — ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 11.30 .Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ı’ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È¿ÏÂÍË: “ΔÚ·Â˙ÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜” ∫fiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÏÈ¿ÌÏÈ·˜, ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” , Ï·Ù›· ºÂÚ·›Ô˘. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÌÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™‡ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™ÒÌ·, ¶Ó‡̷ Î·È ¡Ô˘˜ Û ·ÚÌÔÓ›·” . ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10 ¢ÚÒ. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 22/5: ¢ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ 18-35 ÂÙÒÓ. ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ: ¶ÚÔ̇ÚÈ-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ø.¶.: 3 μ.¢: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 28-29/5: ÃÂÏȉfiÓ·-∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘, Â˙ÔÔÚÈΤ˜ Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ‰‡Ô ‚Ô˘Ó¿ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ª. ÈÚÈfi. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 11-12-13/6: ª¿ÓÛÎÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋ ̤ÙÚÈ·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÚ›Ó. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1114/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ã›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94. — √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 2829 ª·˝Ô˘. ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “President” Ì ÚˆÈÓfi. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘, ∞ÙÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ, ÷ÏΛ‰·. ΔÈÌ‹ 75 ¢ÚÒ. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ -‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ 6947 052311.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

∞fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË Ì ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∑ÒÁÈ· ™∏ª∂ƒ∞ ¢ÈÂıÓ‹ ∏̤ڷ ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ, Î·È ÒÚ· 7.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô -¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ·, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “ÎfiÎÎÈÓÔ” Û›ÙÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∞Óı. °·˙‹ Î·È μÏ·¯¿‚· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “ºÚÔ˘ - ÊÚÔ˘ ÎÈ ·ÚÒÌ·Ù·” Ì η¤Ï·, Á¿ÓÙÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ “™›ÙÈ Ì ٷ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·” fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Û ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·, Ë ÔÔ›· Î·È ÙÔ ‰ÒÚÈÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ 1971, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ “ˆ˜ ÙfiÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ӛ·˜ Î·È Î·Ï·ÈÛıËÛ›·˜” . ŸÛÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ‹ fiÛÔÈ ÙË ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î›ÌÂÓ¿ Ù˘ ηٷÓÔÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÎıÂÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ: ∫·¤Ï·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Á¿ÓÙÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘ ȉÈfiÚÚ˘ıÌ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ¡· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈΛ·˜, ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·È ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 19.00 21.00 Î·È ∫˘Úȷ΋ 11.00-13.00. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ “ºÔÚÂ̤ӷ Î·È ÛÙڈ̤ӷ... ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ” , Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚ· ªÔ˘Û›· ÎÈ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, Â›Û˘, ÙȘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û˜ ÂÎı¤ÛÂȘ “¢·ÓÙÂÏÔÎÂÓÙË̤ӷ” ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑Ô‡ÏÈ·), “ªÂ ˘Ê¿‰È Î·È ÛÙËÌfiÓÈ” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È “Δ· ÚÔ‡¯· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘” Ì ÊÔÚÂÛȤ˜ ·fi ÙÔ ¶ÔÌfiÚÈ (¶·ÏÈ¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜) Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙÔ ¶·ÏÈfi ΔÂψÓÂ›Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ & ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. °È· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ Î. ∞Óı‹ ¶Ôχ˙Ô˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421039644 Î·È 2421021664.

“ ÿˆÓ˜”: ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·‚¿˙ˆ ‚È‚Ï›· ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ÚÔ·ÈÒÓȘ ÎÔÈÙ›‰Â˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ì·È Î·È Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÔÌ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ Û˘ÁÁÂÓÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ÂΛӘ ·ÙÚ›‰Â˜. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ›ÎÚ· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ˘ÁȤÛÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ë ·ÓıËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚ÏËı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙËÙ‹ Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› ΢ڛ·Ú¯Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∞˘Ùfi˜ Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ô˘ fiÙ·Ó, ÍÂÎÏËÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ∂ÏÏ·‰›Ù˜, ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÚfiˆÚ· ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∫·È ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, Û’ fiϘ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜, Ô˘ ·Ó·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙȘ ¤‰ˆÛ·Ó ˙ˆÔÁfiÓ· ·Ó¿Û· Î·È ÙËÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ∞˜ ›ӷÈ. ™Î¤„ÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤. ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ “πø¡∂™” ˆ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÂÎÊ¿ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‚ÈÁÏ¿ÙÔÚ·˜ Ô˘ ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÚÔۂϤÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂȯÂÈÚ› Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› οı ¯ÚfiÓÔ ÂÙ‹ÛȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ı‡ÌÈÛ˜ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ

∞گ›ˆÓ. √È ÂÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ª·˝Ô˘ 2011, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ: “ªÓ‹Ì˜ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘” Ì ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙ· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ ·fi ÙÔ 1800 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÛÏ·ÏȤ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ “πø¡ø¡” ÕÓÓ·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÚÁÔ ÂˆÊÂϤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘” , ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÕÚ¯ÔÓÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎԉȉ·ÛοÏÔ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹ ¡ÈÎÔϤÚË, Ë ÔÔ›· Ì ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙÔÓ ⁄ÌÓÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ™¯ÔÏ‹˜, ¤Ó· ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎfi Û‡ÓıÂÌ· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶¤Ú-

Á˘ ∂˘¿Á. °·Ï¿ÓË. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ì ‰‡Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ‡ÛÙÔ¯Ô, ÌÂÛÙfi Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ÏfiÁÔ, ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ¢Ú ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÌ¿ÙÈÛ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ √ÌÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ê˘ÛÈο ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÎÏÔÈfi Ù˘ ÙÔ‡ÚÎÈ΢ ÛÎfiÈÌ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. √ ¯ÂÈÌ·ÚÚ҉˘ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û ÙËÓ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Â› ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· Ù· Û˘ÓÙËÚÔ‡Û ے fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ì ‰Èο Ù˘ ¤ÍÔ‰·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Îϛ̷ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘, ηıËÁË-

Ù‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔÏÈÙÒÓ, Ì ı¤Ì· “∏ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÿÏ΢ Î·È Ë ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” . ΔfiÓÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÿÏ΢, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘, ÂÈ¤‰Ô˘, Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÁÓÒÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó ‰‡Ô ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÌÈϛ˜ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·Ê·Ó fiÏÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÁÂÈÚ·Ó, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÷ٛ ÃÔ˘Ì·ÁÈÔ‡Ó, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∫·ÙfiÈÓ Ë ∂ϤÓË ¶Ú›Ù˙Ô˘ - ™ÂÊÂÚÈ¿‰Ô˘, Ù. ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰È¿‚·Û Ì ÙËÓ ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ ʈӋ Ù˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ “∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù·” Ù˘ Ù¤ˆ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ ª·Ú›Î·˜ ∫ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÂÙ‚ÂÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ô. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·˙Â Î·È Û˘ÓÙfiÓÈ˙Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ πø¡ø¡ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÔÁڷʛ˜.

ΔÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ˆ˜ “°È·ÓÓÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË

ΔÈÌËÙÈ΋ ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ H π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È

∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 18.00, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ “°È·ÓÓÔÔ‡ÏÂÈÔ”, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ ¡. π. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›‰Ú˘Û ÙËÓ “∂Ó ∞ÏÌ˘ÚÒ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ ∂Ù·ÈÚ›· “ŸÚıÚ˘˜” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË-

ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Úˆ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î. ∑ˆ‹ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∞’/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘-

Û˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 18.00 ∞ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ԉËÁfi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î. ∑ˆ‹ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË, ∂›ÙÈÌË ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂¶∫∞. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ IÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›ˆÓ-¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ, ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜” Î. μ›ÎÙˆÚ· ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ. £· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ¶ÈӷΛ‰Â˜ Ì ı¤Ì·: “ΔÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - 100 ÃÚfiÓÈ· πÛÙÔÚ›·˜”, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î. £¿-

√ÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¿Á¯Ô˘˜ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÔÌÈϛ˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÔÌÈÏ›· Ì ٛÙÏÔ “¢È·¯Â›ÚÈÛË ÕÁ¯Ô˘˜ μȈ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘” ·fi ÙËÓ æ˘¯ÔÏfiÁÔ- æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ô˘, ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙË °ÓˆÛȷ΋ - ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ, ÛÙo πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È £ÂÚ·›·˜ Ù˘ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È, ·fi ÙÔ 2002, ˆ˜ „˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Û ·Ó·Ù˘ÍÈÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, Û¯ÔÏÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È È‰ÈˆÙÈο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙÔ 2010 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ∫.∏.¶.√.™., fiÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¿Á¯Ô˜ (Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·, ıÂÚ·›·) ÙfiÛÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ıÔÏÔÁÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó Û ·Û΋ÛÂȘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ΔfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 23· Ì ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜. flÚ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 18.0021.00. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210 31993, 6939077396.

ª·ı‹Ì·Ù· ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη ª∞£∏ª∞Δ∞ ÁÓˆÚÈÌ›·˜

ÏÂÈ· ª·ÎÚ‹-™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ ªË¯·ÓÈÎfi Ù˘ π°’ ∂¶∫∞. 19.15 μ›ÎÙˆÚ ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ º∂∞ “∏ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ŸıÚ˘˜” Î·È Ë BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘” 19.30 ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ¢Ô˘ÏÁ¤ÚËπÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂¶∫∞, “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ π. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜”. 19.45 ∑ˆ‹ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË, ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, “∞fi Ù· ‚È‚Ï›· ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”. 20.00 °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜, √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞.¶.£. “ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ªÓ‹Ì˜ Ô˘ Û ÏËÁÒÓÔ˘Ó”. 20.15 ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÂÓÂ›ÁÚ·Ê˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “°È·ÓÓÔÔ‡ÏÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶¤ÌÙË 7 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 169. ª¤Û· ·fi ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ™·¯¿Ù˙· °ÈfiÁη ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ô ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ̤۷ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÂ ÙÔ ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙÔ ÛÙÚ˜, Ô ÓÔ˘˜ ËÚÂÌ›, ÛÙ·‰È·Î¿ Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ Ë ˘Á›· ÁÂÓÈο, Î·È ·ÔÎÙ¿ οÔÈÔ˜ ηχÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì fi,ÙÈ Î·È ·Ó ηٷÈ¿ÓÂÙ·È. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 69451862376972927884.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 17H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.346,87

1,25

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,9 3,65 18 3,41 5,91 5,02 10,88 1,03 5,21 3,72 0,61 0,73 4,5 0,55 1,97 4,05 2 10,41 4,88 1,32 2,53 7,17 5,02 4,66 5,13 2,25 11,55 2,28 8,3 8,5 5,13 13,49 15 13,5 6,97 1,03 4,88 3,31 2,73 2,78 3,05 17,5 8,75 0,43

4,89 2.089.417 -1,53 188.220 6,56 929.261 -1,01 4.558 -1,57 5.171 -1,54 3.001 1,98 39.398 -1,7 145.337 -5,82 3.047 1.011.805 1.005.316 -2,17 24.725 7,84 811.339 18.248 4,11 85.306 -1,96 370.903 0,29 392.376 4,27 3.156.904 -1,49 1.233 -3,07 841.125 2,87 45.041 3,29 97.373 -0,21 5.020 0,59 11.243 -1,32 185.960 -2,53 44.048 3,17 829.923 -2,35 38.811 131.437 0,79 159.980 -1,03 2.064 6.488 1,81 744.976 1,16 672.316 1,98 2.512.025 0,41 115 0,3 3.440 3,02 7.305 3,35 316.704 -2,56 2.826 58.668 -0,57 1.100 19.690

0,9 3,44 17,61 3,26 5,9 5 10,79 1,01 5,15 3,7 0,59 0,72 4,5 0,51 1,96 3,82 1,96 10,27 4,68 1,26 2,5 6,84 4,85 4,54 5,06 2,22 11,28 2,22 8,25 8,41 5,05 13,44 14,6 13,27 6,8 1 4,88 3,3 2,63 2,64 3,01 17,45 8,74 0,42

0,9 3,65 18,26 3,41 5,97 5,19 11 1,06 5,36 3,77 0,62 0,74 4,6 0,55 1,97 4,05 2,06 10,55 4,89 1,32 2,64 7,17 5,02 4,68 5,17 2,28 11,85 2,28 8,65 8,61 5,17 13,54 15 13,6 6,98 1,04 4,9 3,35 2,73 2,78 3,13 17,8 8,8 0,43

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,12 7,44 14,14

1,83 0,68 1,29

2.122 2 152

6,04 7,44 13,96

6,12 7,44 14,14

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

0,31 0,52 0,82 0,37 1,63 0,25 0,83 0,51 0,36 0,33 0,48 0,75 1,25 0,42 0,56 8,57 0,45 1,02 0,46 0,91 1,24 0,41 0,8 2,1 5,58 0,94 3,12 1,24 2,29 2,7 0,37 0,41 0,6 0,42 1,16 0,98 2,27 0,37 1,14 0,54 0,77 1,52 0,46 0,48 0,63 1,03 0,58 0,4

0,31 0,52 0,79 0,37 1,61 0,25 0,76 0,48 0,34 0,33 0,45 0,74 1,25 0,39 0,56 8,53 0,44 0,99 0,45 0,88 1,24 0,39 0,8 2 5,57 0,94

0,31 0,52 0,83 0,37 1,63 0,25 0,84 0,51 0,36 0,33 0,49 0,75 1,26 0,49 0,56 8,57 0,46 1,02 0,47 0,93 1,24 0,42 0,8 2,14 5,8 0,94

11.677 4.010

1,12 2,23 2,7 0,37 0,4 0,56 0,42 1,14 0,92

1,25 2,29 2,7 0,37 0,42 0,61 0,42 1,17 0,99

4.835

0,37

0,37

3,85 -1,28 -2,56

618 6.720 2.872

1,98

938 473 997

0,53 0,77 1,51 0,46 0,44 0,61 1,01 0,58 0,38

0,55 0,8 1,56 0,46 0,48 0,64 1,03 0,58 0,4

2,5

30.569

-0,61

5.030 31.000 10.488 350 19.670

1,22 6,25 2,86 2,13 1,35 -3,85 -12,5 -0,12 2,27 2 -2,15

14.300 7.504 7.240 74.150 100 370 51.680 4.115 262.560 6.442 40.395

-4,11 0,18 -1,05

-6,9 -2,38 7,14 -0,85 3,16

515 311 1.689 31 16.220 426 2.001 8.910 366.116

2.500

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,34 0,62 0,74 1,36 1,32 0,33 0,65 5,68 0,61 1,63 0,63 0,63 0,24 0,41 0,38 0,55 1,1 0,82 0,53 0,6 1,36 28,07 1,18 0,57 1,54 0,4 0,56 0,51 3,09 1,15 0,42 0,82 0,31 0,21 0,77 0,59 3,26 1,64 0,77 1,99 1,78 0,93 0,78 0,38 0,34 4,16 0,58 1,79 0,83 0,36 0,5 0,51 0,62 0,5 0,44 0,45 1,65 0,46 0,58 0,43 0,77 0,3 0,69 0,38 0,69 0,34 2,41 0,52 3 0,82 1,08 0,62 0,64 0,24 1,04 1,41 0,46 0,78 0,81 1,12

3,03 3,33

50 550

0,34 0,54

0,34 0,62 1,36 1,34 0,33 0,65 5,68 0,61 1,63 0,65 0,63 0,24 0,41 0,38 0,55 1,13 0,83 0,54 0,6 1,36 28,4 1,18 0,58 1,54 0,4 0,56 0,52 3,14 1,16 0,42 0,82 0,32 0,22 0,77 0,59 3,26 1,72 0,77 2 1,81 0,93 0,78 0,38 0,34 4,17 0,59 1,95 0,83 0,37 0,5 0,54 0,62 0,5 0,44 0,45 1,65 0,46 0,58 0,43 0,77 0,3 0,69 0,38 0,7 0,34 2,43 0,52 3 0,89 1,08 0,63 0,64 0,24 1,05 1,43 0,46 0,78

-1,2

26.596 595 1.290 5.370 593 715

-1,59

12.823

9,09 4 2,92

6.298 89.789 4.184

1,30

7.979

1,36 1,12 0,33 0,65 5,67 0,6 1,63 0,56 0,63 0,24 0,41 0,38 0,55 1,07 0,82 0,52 0,6 1,36 27,82 1,17 0,55 1,54 0,4 0,53 0,49 3,09 1,12 0,41 0,78 0,3 0,21 0,7 0,59 3,26 1,56 0,77 1,95 1,7 0,93 0,69 0,38 0,34 4,14 0,56 1,72 0,83 0,36 0,5 0,49 0,62 0,46 0,44 0,44 1,65 0,46 0,58 0,43 0,77 0,3 0,68 0,38 0,67 0,34 2,26 0,51 3 0,8 1,08 0,61 0,64 0,22 1 1,35 0,46 0,75

1,82

124

1,01

1,13

-4,34

1.501

7,1

7,31

31.000

0,25

0,25

17,86 1.202.843

3,46 1,67

65 19.544

1,61 3,28

4.790 30 1.000

-0,9

6.977 3.568 910 100 70 6.335 250 13.375 604 20 4.145 3.710 7.000 8.341 121.452 8.915 1.400 12.950 510 20

-1,85 1,69 4,62 -0,07 1,72 -1,72

3,7 2 -1,9 -0,86 2,5 -6,06 -4,55 1,32

-4,65 1,32 4,74 -1,66

1.362 249 600 1.688

9,86

11.781

2,97 -3,33 -5,29 1,22 -10

688 4.140 15.750 100 2.550 2.610 3.950

-5,56

380 2,27

1.656

4,55

50 842

2,99

-8,11 -0,41 4

25.210

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,27 0,54 0,25 13,5 0,59 0,13 0,21 0,13 0,18 0,06 0,96 0,27 0,18 2,25 0,53 2,1 0,15 0,09 7,79 0,21 1,14

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,33 1,27 5,86 4,04 0,35 0,23 14 65,05 18,8 0,29 0,11 0,12 0,48 1,12 0,21 0,18 0,11 0,23 0,16 11,7 6,5 0,17 0,3 0,08

3,23

-10

0,2

0,21

250 1.500 49.815 11 42.518

0,18 0,06 0,95 0,27 0,18

0,18 0,06 0,96 0,27 0,19

1.696 13.191 1.540

2,1 0,14 0,09

2,1 0,15 0,09

620 16.414

0,21 1,13

0,21 1,18

1.150 20

1,26 5,79

1,28 5,99

0,05

100

18,8

18,8

10 9,09

191.578 330

0,1 0,12

0,11 0,12

5,88

8.400

0,17

0,18

6,67

16.650 54.135

0,21 0,15

0,24 0,16

100 5.000

0,3 0,08

0,3 0,08

400

0,05

0,05

-6,67 5,88

6.320 2.400

0,54 0,17

0,59 0,18

3,45 -5,26

500 40 2.036

0,09 0,3 0,17

0,09 0,3 0,18

4.520 13.191 12.260 4.400 40

0,13 0,14 0,23 0,04 0,04

0,13 0,15 0,27 0,04 0,04

120

0,07

0,07

18.170 610

0,27 0,79

0,28 0,79

7,69 10

10 8.300 65.058 22.600 2.050 2.000 500

0,09 0,13 0,27 0,18 2,6 0,14 0,22

0,09 0,14 0,29 0,19 2,6 0,14 0,22

-8,57

50

0,32

0,33

6,67 5,13

999 20

0,16 0,41

0,16 0,41

88.000

1

1

-1,16

25

2

2

-1,19

120

6,64

6,64

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,56 0,18 0,37 0,07 0,09 0,3 0,18 0,44 0,08 0,04 0,49 0,13 0,15 0,25 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,28 0,08 0,27 0,79 0,11 0,04 0,08 0,09 0,14 0,27 0,19 2,6 0,14 0,22 0,21 0,32 0,76 0,16 0,41 1,96

8,7

3,85 -2,47

7,69

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,83 3,65 2,47 1 0,58 3,3 1,09 1,7 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 6,64

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ 800

-0,78 5,02

ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 16H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.230.377,88 5.754.120,96 3,8634 17.813.753,72 2.734.268,03 6,5150 87.680.506,13 13.768.071,62 6,3684 10.669.732,38 2.001.608,53 5,3306 261.483.648,33 107.941.823,29 2,4224 19.201.504,00 2.704.316,16 7,1003 12.262.119,49 2.321.539,12 5,2819 5.991.532,10 1.430.441,28 4,1886 7.214.509,97 1.169.659,51 6,1680 95.241.935,94 12.323.044,13 7,7288 34.580.244,13 6.062.070,44 5,7044 4.099.869,16 1.499.825,11 2,7336 8.718.968,67 1.046.123,69 8,3345 850.461,62 100.923,14 8,4268 129.600.459,50 11.223.584,95 11,5472 8.251.515,26 695.104,94 11,8709 6.994.813,83 1.639.832,63 4,2656 4.131.571,75 1.422.648,65 2,9041 7.679.146,70 2.357.881,84 3,2568 6.339.726,23 1.101.293,40 5,7566 21.911.841,05 2.943.468,29 7,4442 9.535.990,65 5.444.373,14 1,7515 2.813.073,11 254.639,02 11,0473

0,17% 3,9407 3,7861 -8,93% 0,40% 6,6127 6,4661 -3,76% -0,40% 6,4002 6,3206 -7,96% -0,16% 5,4239 5,2773 -7,69% -0,10% 2,4224 2,4224 -8,31% -0,57% 7,1003 7,0470 -4,27% -0,11% 5,2819 5,2423 -5,61% -0,22% 4,2137 4,1551 -2,62% -0,11% 6,2605 6,1680 -4,01% -0,12% 7,7288 7,7288 -3,69% -0,04% 5,7614 5,6759 -8,82% -0,37% 2,9523 2,7336 -8,80% -0,03% 8,3345 8,2720 -6,93% -0,03% 8,4268 8,4268 -6,74% -0,24% 11,6049 11,4606 -7,84% -0,42% 12,1083 11,7522 -2,40% -0,09% 4,2656 4,2443 -4,54% -0,62% 2,9622 2,8460 -9,06% 0,25% 3,2568 3,2324 -4,81% -0,01% 5,8286 5,7566 -11,99% 0,07% 7,5186 7,3698 -3,33% -0,22% 1,7515 1,7471 -4,65% -0,31% 11,2130 10,9368 -8,98%

80.115.323,17 28.858.965,62 2.401.953,22 123.082.079,41 27.667.739,02 6.425.374,60 24.542.615,90 25.723.737,73 10.623.818,54 22.000.471,63 6.077.319,85 11.495.380,03 19.621.431,96 36.024.381,31 303.966.333,19 6.243.122,90 25.697.922,12 33.987.137,32 105.052.741,02 44.992.239,06 13.033.687,58 413.772,91 6.364.793,32 1.023.687,84 12.015.958,28 982.262,24 1.365.051,72 12.546.605,96 2.176.082,24 1.680.609,94 110.326.670,73 52.772.540,37 12.851.223,35 47.668.065,96 71.832.520,83 49.685.434,24 10.797.126,21 40.710.109,55 797.483,06 18.603.797,71 5.677.258,53 2.567.117,13 359.508,87 7.679.223,35 23.242.564,97 16.581.164,17 2.992.846,16 3.760.997,81 2.545.087,00

16,1399 12,4841 10,1302 4,6128 6,9776 7,5081 7,7932 7,9465 6,3027 6,7876 3,9681 7,0084 2,9607 5,1973 6,1028 5,9588 9,5790 10,9868 8,0971 10,1183 11,6117 1.233,7800 1.229,0700 1.155,9300 1.186,3500 952,6000 1.010,3200 3,5694 3,1191 7,6618 3,1890 10,4096 10,1574 9,0778 3,1284 9,1785 27,6491 1,1441 1,1431 10,5127 10,5989 3,1928 3,0171 4,9698 2,6242 3,3340 3,7811 198,2000 3,2995

0,00% -0,02% 1,06% -0,09% -0,08% 0,12% -0,21% 0,20% -0,34% 1,04% 0,10% 0,08% -0,06% 0,94% -0,09% -0,15% -0,02% 0,15% -0,16% 0,02% 0,04% 0,09% 0,09% 0,03% 0,03% 0,09% 0,09% -0,05% -0,35% 0,12% -0,06% -0,04% -0,16% -0,02% -0,19% -0,02% 1,03% 0,21% 0,21% 0,09% 0,09% 0,09% -0,04% 0,02% -0,05% -0,01% 1,01% 0,02% -0,07%

16,4627 12,7338 10,3328 4,6359 7,0125 7,5456 8,1829 8,1849 6,4918 6,9912 4,0375 7,0084 2,9785 5,1973 6,1028 5,9588 10,0580 11,5361 8,5020 10,6242 11,6117 1.233,7800 1.229,0700 1.155,9300 1.186,3500 952,6000 1.010,3200 3,6229 3,1659 7,7767 3,2687 10,6178 10,3605 9,0778 3,1284 9,3621 27,7873 1,1441 1,1431 10,5127 10,5989 3,2567 3,0171 4,9698 2,7029 3,4340 3,8284 199,1910 3,3077

15,9785 12,3593 10,0289 4,5782 6,9253 7,4518 7,6373 7,7876 6,1766 6,6518 3,9284 6,9558 2,9370 5,1973 6,1028 5,9588 9,5790 10,9868 8,0971 10,1183 11,6117 1.233,7800 1.229,0700 1.155,9300 1.186,3500 952,6000 1.010,3200 3,5694 3,1191 7,6618 3,1252 10,2014 9,9543 8,8962 3,1049 8,9949 27,4417 1,1355 1,1431 10,4339 10,5989 3,1768 3,0020 4,9450 2,5455 3,2340 3,7811 198,2000 3,2913

1,8046 6,1197 3,2023 12,8429 2,5068 5,3628 8,9286 5,1559 9,7567 6,0368 27,4359 11,1994 4,8191 1,4614 3,8413 0,9179 0,9232 4,7204 1,3750 6,2094 1,0965 14,0290 724,2900 725,5700 11,6533 4,5362 7,1192 2,2525 17,1232 4,0089 0,3272 0,3572 1,1486 1,1684 2,6228 1,5529 2,0373 1,4667 8,3556 1,6537

-0,99% -0,94% -1,79% -1,71% -1,59% -1,42% -1,14% -1,20% -1,27% -1,74% -0,56% -1,41% -0,16% -1,64% -1,14% -0,91% -1,26% -1,35% -1,34% -1,41% -1,59% -1,15% -0,03% -0,03% -1,91% -1,31% -1,53% -1,63% -1,46% -1,37% -1,51% -1,71% -1,23% -1,22% -1,19% -1,20% -1,39% -1,50% -1,78% -1,17%

1,8948 6,4257 3,3624 13,4850 2,5945 5,5505 9,0179 5,2075 9,8543 6,0670 27,9846 11,4234 4,9155 1,5125 3,8413 0,9179 0,9370 4,7912 1,3750 6,2094 1,0965 14,0290 724,2900 725,5700 12,0029 4,6723 7,1192 2,2525 17,2944 4,0490 0,3272 0,3572 1,1486 1,1684 2,7539 1,6305 2,0373 1,4667 8,4392 1,6702

1,7685 -4,70% 6,0585 3,15% 3,1703 -8,25% 12,7145 -0,85% 2,4817 -3,80% 5,3092 -6,64% 8,8393 -0,53% 5,1043 -5,21% 9,6591 -1,41% 5,9885 -9,59% 27,1615 1,03% 11,0874 1,76% 4,7709 5,80% 1,4614 -1,12% 3,8029 -4,97% 0,9087 4,08% 0,9140 -2,62% 4,6732 -2,46% 1,3613 -1,31% 6,1473 -4,59% 1,0855 -5,73% 14,0290 -5,18% 724,2900 -4,94% 725,5700 -4,93% 11,5368 -5,99% 4,4908 -0,27% 7,0480 -6,29% 2,2300 -4,76% 16,9520 -6,68% 3,9688 -5,64% 0,3239 -6,22% 0,3536 -5,38% 1,1371 -2,30% 1,1684 -2,01% 2,5966 -4,10% 1,5374 -1,23% 2,0271 -4,01% 1,4594 -3,51% 8,1885 -10,43% 1,6206 -1,48%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.963.802,20 2.311.660,96 237.108,62 26.682.522,69 3.965.224,10 855.794,21 3.149.252,76 3.237.103,20 1.685.585,70 3.241.291,15 1.531.534,07 1.640.223,74 6.627.322,83 6.931.358,37 49.807.769,13 1.047.716,31 2.682.728,60 3.093.445,60 12.974.157,98 4.446.623,88 1.122.466,12 335,37 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.515.086,00 697.671,41 219.349,77 34.596.071,98 5.069.596,74 1.265.210,63 5.251.039,84 22.961.429,84 5.413.263,08 390.504,96 35.583.378,74 697.653,95 1.769.642,28 535.644,92 804.030,05 119.156,17 1.545.190,45 8.856.919,61 4.973.425,50 791.526,80 18.975,40 771.347,08

-0,74% 0,13% -3,32% 0,81% -0,07% 1,63% -0,58% -0,29% -11,27% -6,80% 1,23% -0,09% -1,29% -1,51% 3,91% 2,85% 1,61% 1,20% 0,47% 0,83% 4,30% -0,08% -0,07% 0,56% 0,58% 0,72% 0,73% 0,66% 0,82% -1,99% -1,80% -1,50% -1,27% -1,62% -1,11% -1,70% -4,30% 1,78% 1,93% 1,93% 2,00% -1,22% 2,35% 2,36% 1,04% 0,81% -4,04% -1,83% 1,71%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

5.422.155,99 3.288.187,97 21.272.493,34 26.974.733,49 10.847.537,42 10.622.816,04 248.996.039,51 14.050.805,70 14.624.591,81 34.420.401,22 32.164.593,75 36.217.232,80 24.859.918,41 9.471.278,95 55.270.290,03 1.740.169,57 8.869.772,21 714.242,54 53.468.043,43 112.336.686,14 17.925.394,95 3.921.449,81 131.317,56 9.925.687,98 81.509.923,96 6.453.158,76 39.886.802,77 4.812.138,05 122.675.626,16 42.076.927,01 18.784.635,01 1.429.382,69 4.708.463,44 464.697,23 9.003.128,02 1.707.888,85 13.885.359,19 7.080.465,45 35.127.272,70 10.017.972,58

3.004.670,16 537.307,57 6.642.942,84 2.100.364,28 4.327.276,63 1.980.820,68 27.887.581,09 2.725.174,23 1.498.933,77 5.701.800,00 1.172.355,44 3.233.863,64 5.158.632,86 6.481.039,64 14.388.615,04 1.895.910,04 9.607.420,96 151.308,45 38.886.424,01 18.091.506,07 16.347.227,84 279.525,00 181,31 13.679,93 6.994.591,59 1.422.578,71 5.602.711,73 2.136.373,27 7.164.281,65 10.495.973,97 57.403.904,25 4.001.371,57 4.099.212,00 397.726,85 3.432.683,16 1.099.809,28 6.815.678,19 4.827.634,03 4.204.037,93 6.058.056,64

ENEP°HTIKO

HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

47.391.271,81 1.551.750,06 30,5405 68.891.369,68 10.559.337,37 6,5242 4.734.942,76 8.552.619,68 0,5536 22.878.138,21 3.788.671,72 6,0386 5.829.325,10 2.519.720,38 2,3135 16.921.593,17 12.993.403,91 1,3023 11.167.643,93 7.421.171,71 1,5048 1.208.815,36 1.516.447,13 0,7971 320.119,42 170.180,94 1,8811 3.530.465,02 561.321,77 6,2896

-0,82% 31,3804 30,5405 -4,00% -0,83% 6,6547 6,5242 -4,73% -0,81% 0,5633 0,5425 -0,77% -1,36% 6,1443 5,9178 -5,29% -1,00% 2,3135 2,2904 -3,84% -1,75% 1,3674 1,2893 -6,48% -1,45% 1,5800 1,4747 -3,78% -0,75% 0,8011 0,7931 -5,42% -2,01% 1,9563 1,8623 -6,38% -2,04% 6,5412 6,2267 -6,67%

19.863.863,32 1.781.146,87 4.183.139,63 4.996.797,89 14.799.650,06 32.032.100,78 13.694.680,39 3.820.915,04 5.253.640,78 8.093.450,02 4.558.435,88 1.042.693,25 19.123.862,80 28.518.884,28 1.162.843,91 2.895.105,61 457.727,96 37.321.357,38 596.436,11 44.134.441,87 44.417,98 4.834.739,17 4.710.977,25 1.838.147,37 4.372.228,14 1.598.949,15 44.434.774,62 6.988.612,92 14.757.159,53 46.006.184,63 9.470.236,50 3.585.037,50 15.305.278,26 15.788.599,08 5.250.279,89 1.663.194,94 1.165.519,11 16.909,70 670.054,11 491.689,48 6.644.418,24 6.129.713,21 4.453.275,08 1.302.569,49 9.076.096,66 16.939.884,26 19.583.756,27 15.870.983,54 644.949,91 3.568.259,62 1.687.732,55

0,27% 0,04% 0,53% -0,47% -0,01% 0,40% 0,30% -0,03% -0,22% 0,16% -0,27% 0,27% -0,21% -0,35% -0,23% 1,56% -0,44% -0,44% -0,64% -0,64% -0,62% -0,62% -0,15% 0,36% 0,05% 0,13% 0,18% 0,51% 0,13% 0,52% 0,20% 0,20% 0,35% 0,36% 0,78% 0,70% -0,22% -0,87% -0,87% 0,10% -0,31% 0,47% -1,05% 0,34% 0,18% -0,97% -0,27% 0,27% 1,58% -0,54% -0,18%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

1.499.471,81 415.438,24 527.874,87 950.971,07 1.295.196,79 2.907.655,91 1.089.338,04 605.249,90 1.973.580,92 1.531.355,53 1.944.043,02 125.988,16 5.530.025,88 7.906.461,68 138.197,99 388.550,00 375,13 30.072,20 554,79 40.980,16 43,99 4.779,40 2.865.622,39 703.790,66 1.587.478,65 578.933,96 31.880.527,20 426.813,06 1.038.138,42 3.807.667,11 12.784.609,24 4.717.558,00 15.190.334,91 15.682.412,31 398.964,60 123.720,91 61.028,93 12.138,18 499.682,21 301.276,20 3.197.197,22 2.840.833,32 1.258.568,46 426.816,96 6.057.538,37 6.217.480,98 3.629.767,19 5.129.240,91 38.169,74 12.143,57 342.111,83

13,2472 4,2874 7,9245 5,2544 11,4266 11,0165 12,5716 6,3130 2,6620 5,2852 2,3448 8,2761 3,4582 3,6070 8,4143 7,4511 1.220,1800 1.241,0600 1.075,0700 1.076,9700 1.009,6600 1.011,5800 1,6440 2,6118 2,7542 2,7619 1,3938 16,3739 14,2150 12,0825 0,7408 0,7599 1,0076 1,0068 13,1598 13,4431 19,0978 1,3931 1,3410 1,6320 2,0782 2,1577 3,5384 3,0518 1,4983 2,7246 5,3953 3,0942 16,8969 293,8400 4,9333

13,9096 4,5018 8,2019 5,3069 11,5409 11,1267 12,6973 6,4393 2,7152 5,2852 2,3448 8,4002 3,4582 3,6070 8,4143 7,4511 1.220,1800 1.241,0600 1.075,0700 1.076,9700 1.009,6600 1.011,5800 1,6933 2,6902 2,8231 2,8448 1,3938 16,3739 14,3572 12,2033 0,7408 0,7599 1,0076 1,0068 13,1598 13,4431 19,0978 1,3931 1,3410 1,6320 2,1821 2,2656 3,7153 3,1434 1,5133 2,7995 5,5437 3,1793 17,1926 299,7168 4,9580

13,1147 4,2445 7,8453 5,2019 11,3123 10,9063 12,4459 6,2499 2,6354 5,2323 2,3214 8,1933 3,4236 3,5709 8,3302 7,4511 1.220,1800 1.241,0600 1.075,0700 1.076,9700 1.009,6600 1.011,5800 1,6276 2,5857 2,7267 2,7343 1,3799 16,2102 14,0729 11,9617 0,7334 0,7599 0,9975 1,0068 13,0282 13,4431 18,9068 1,3931 1,3410 1,6320 2,0366 2,1145 3,4676 2,9602 1,4683 2,7246 5,3953 3,0942 16,5590 293,8400 4,9086

-2,52% -9,00% -6,19% -7,75% -5,35% -2,48% -1,52% 3,97% -1,96% -3,75% 4,20% 1,29% 1,66% 2,04% -1,06% -9,43% -0,49% -0,48% 3,35% 3,36% 5,43% 5,44% 4,22% -9,19% 0,03% -1,61% 1,97% -3,56% 1,60% -3,54% 2,29% 2,73% -2,39% -1,91% -8,19% -7,81% -2,86% 13,04% 12,59% 4,45% 2,53% 0,79% -5,65% -0,38% -3,19% -5,54% -6,74% 0,85% -7,03% 0,26% -7,43%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.930.097,78 15.875.639,93 5.776.322,45 203.222.082,13 6.328.432,65 1.749.531,02 4.475.879,61 45.744.699,54 2.548.542,17 41.786.316,01 93.444.873,53 171.001.509,94 3.526.998,00 9.873.626,95 12.692.632,21 231.099.076,12 6.637.042,92 273.607.380,92

1.974.749,85 6,5477 1.235.881,92 12,8456 990.702,03 5,8305 17.614.702,01 11,5371 894.336,88 7,0761 489.046,15 3,5774 807.101,39 5,5456 5.888.123,16 7,7690 406.475,45 6,2699 12.555.138,25 3,3282 23.481.999,21 3,9794 86.261.427,79 1,9824 730.758,85 4,8265 1.827.323,58 5,4033 2.332.653,22 5,4413 62.275.727,46 3,7109 778.277,64 8,5279 111.482.584,58 2,4543

0,06% 6,5608 6,4167 0,74% 0,03% 12,9741 12,7171 1,78% -0,09% 5,8305 5,7722 1,24% 0,02% 11,5371 11,5371 1,47% 0,03% 7,0761 7,0761 1,63% 0,01% 3,5810 3,5631 0,91% 0,02% 5,5456 5,4901 1,12% 0,07% 7,7768 7,7302 1,26% 0,11% 6,2856 6,2386 1,89% 0,02% 3,3282 3,3282 0,99% 0,03% 3,9993 3,9595 1,61% 0,04% 1,9824 1,9824 1,33% 0,02% 4,8265 4,8024 1,05% 0,01% 5,4033 5,4033 0,29% -0,02% 5,4413 5,4413 1,14% 0,04% 3,7109 3,6923 1,64% -0,01% 8,6985 8,3573 1,82% 0,04% 2,4543 2,4543 1,97%

40.874.807,35 27.770.238,80 25.121.069,79 19.564.833,54 1.187.265,84

3.480.787,89 11,7430 2.348.529,09 11,8245 22.392.750,65 1,1218 17.881.004,50 1,0942 441.442,69 2,6895

0,01% 11,7430 11,7430 0,29% 0,00% 11,8245 11,8245 0,69% 0,00% 1,1218 1,1218 0,61% 0,04% 1,0942 1,0942 1,20% -0,31% 2,6895 2,6895 2,33%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.040.946,34 291.152,29 3,5753 1.020.776,56 131.259,27 7,7768 10.321.044,59 1.240.836,01 8,3178 35.473.599,29 6.089.293,07 5,8256 52.193.845,94 8.059.490,18 6,4761 18.178.424,51 2.088.094,24 8,7057 8.909.194,66 1.044.403,40 8,5304 4.704.823,80 605.903,83 7,7650 5.203.502,54 656.097,45 7,9310 508.396.542,29 146.435.751,63 3,4718 26.085.394,11 9.070.493,56 2,8759 3.558.873,10 766.713,87 4,6417 51.157.352,29 4.825.882,17 10,6006 26.603.225,45 5.617.868,10 4,7355 11.437.927,10 1.257.640,02 9,0948 8.430.005,63 1.011.801,07 8,3317 8.666.409,26 2.996.656,44 2,8920 18.594.074,26 3.540.500,82 5,2518 2.619.562,99 1.960.126,98 1,3364 27.131.012,73 2.329.101,05 11,6487 6.218.450,49 1.563.788,23 3,9765 17.911.913,58 2.286.412,10 7,8341 10.469.560,81 4.645.611,16 2,2536 10.807.728,29 4.628.497,86 2,3350 704.329,95 120.000,00 5,8694

-0,29% 3,7541 3,5395 -4,43% -1,79% 8,1656 7,6990 -6,29% -0,58% 8,6089 8,2346 -7,14% -0,70% 6,1169 5,7673 -7,08% -0,87% 6,5409 6,4113 -5,44% -0,53% 8,7928 8,6186 -6,84% -0,28% 8,6797 8,4451 2,89% -0,16% 7,9009 7,6874 1,42% -0,19% 8,0698 7,8517 2,24% -0,54% 3,4718 3,4718 -4,84% -0,85% 2,8759 2,8471 -2,41% -0,99% 4,7113 4,5953 -6,87% -0,27% 10,6006 10,4946 -5,87% -0,26% 4,7355 4,6881 -2,23% -0,21% 9,0948 9,0039 -3,03% -0,21% 8,3317 8,3317 -5,38% -0,20% 2,8920 2,8631 -1,66% -1,09% 5,4094 5,1993 -6,37% -1,11% 1,4433 1,3364 -7,29% -0,74% 11,7652 11,5322 -6,72% -0,28% 4,1753 3,9367 -1,50% -0,39% 7,9908 7,8341 -4,11% -0,80% 2,2874 2,2536 -6,14% -0,43% 2,3584 2,3117 2,34% -0,26% 5,9281 5,8107 -7,00%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

896.394,50 9.484.108,82 2.640.263,09 2.205.929,26 821.495,30 12.777.627,43 1.790.666,56

150.492,23 3.502.292,81 1.003.760,78 447.535,15 511.765,39 6.647.318,02 252.189,43

17.591.849,18 6.493.635,22 4.175.152,59 2.358.415,95 1.761.020,62 12.344.834,53 46.778.994,92 37.036.860,42 23.014.588,63 37.184.297,45 1.804.351,90 8.559.121,43 1.726.565,90 682.633,96

1.041.401,90 16,8925 577.347,31 11,2474 359.432,59 11,6160 211.311,36 11,1609 316.030,27 5,5723 1.645.824,74 7,5007 4.309.181,12 10,8557 5.840.748,11 6,3411 8.401.647,24 2,7393 3.376.959,18 11,0112 479.264,19 3,7648 3.253.445,34 2,6308 176.469,03 9,7840 69.577,59 9,8111

5,9564 2,7080 2,6304 4,9291 1,6052 1,9222 7,1005

-0,27% -0,66% -0,52% -1,40% -0,40% -0,71% -0,29%

6,0160 2,7080 2,7093 5,0770 1,6132 1,9270 7,1005

5,8968 2,6945 2,5515 4,8305 1,5988 1,9174 7,1005

-7,68% -3,81% -0,32% -6,69% -6,28% -4,47% -6,01%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

-0,03% 17,7371 16,7236 -2,51% 0,08% 11,8098 11,0225 0,92% 0,00% 12,1968 11,3837 1,33% 0,01% 11,7189 10,9377 -1,01% 0,06% 5,6837 5,5166 -0,21% -0,26% 7,5757 7,4257 8,65% 0,13% 10,9643 10,7471 0,22% 0,03% 6,3411 6,2777 -0,69% -0,02% 2,7804 2,7119 0,19% -0,01% 11,0112 10,9561 4,25% 0,23% 3,9154 3,7272 4,71% -0,16% 2,7097 2,5519 1,00% -0,44% 9,7840 9,7840 -1,66% -0,43% 9,8111 9,8111 -1,51%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

14.774.834,90 4.082.544,17 4.572.746,84 313.643,75 28.028.473,45 2.987.830,51 28.756.077,77 3.532.684,05 50.084.946,83 5.058.209,02 21.479.691,85 3.113.698,58 64.186.451,30 3.713.584,72 6.321.394,70 578.659,32 4.786.964,55 1.283.451,64 15.726.910,66 1.824.887,56 45.985.948,55 15.615.452,87 46.446.672,70 55.293.797,15 54.124,24 62.196,77 35.338.678,07 41.114.774,93 16.299.084,75 18.279.089,61 28.982.515,05 33.717.220,65 914.678,38 86.862,13 1.060.587,63 100.000,00 920.965,28 61.782,55 282.501,26 26.829,53 1.020.297,68 310.088,72 41.320.294,14 13.842.293,99 3.390.885,01 1.202.685,31 2.200.701,80 871.070,66 3.275.272,67 340.820,27

3,6190 14,5794 9,3809 8,1400 9,9017 6,8984 17,2842 10,9242 3,7298 8,6180 2,9449 0,8400 0,8702 0,8595 0,8917 0,8596 10,5302 10,6059 14,9066 10,5295 3,2903 2,9851 2,8194 2,5264 9,6100

-0,26% -0,18% -0,36% 0,24% -0,70% 0,27% -0,30% -0,25% 0,14% -0,44% -0,11% -0,10% -0,09% -0,21% -0,19% -0,20% 0,26% 0,27% -0,70% 0,27% -0,02% -0,18% 0,10% -0,21% -0,47%

3,8000 15,3084 9,4747 8,2214 10,0007 6,9674 17,4570 11,1427 3,7298 8,6180 2,9449 0,8400 0,8702 0,8595 0,8917 0,8682 10,5302 10,6059 14,9066 10,6348 3,2903 3,1344 2,9604 2,6527 9,7542

3,5828 14,4336 9,2871 8,0586 9,8027 6,8294 17,1114 10,8150 3,6925 8,5318 2,9155 0,8316 0,8702 0,8423 0,8917 0,8510 10,3722 10,6059 14,6830 10,4242 3,2738 2,8358 2,6784 2,4759 9,5379

-1,42% -4,45% -9,04% -0,90% 2,13% -5,23% -8,28% -2,11% -3,91% -1,51% -3,44% -3,71% -3,31% -8,91% -8,56% -8,91% 0,43% 0,73% 6,31% 0,43% -4,46% -2,43% -7,72% -2,93% -2,03%

0,00% 3,6438 3,5716 -0,01% 10,4744 9,8758 -0,13% 9,2311 9,1388 -0,24% 8,8966 8,8076 0,00% 3,2108 3,1787 0,06% 1,0527 1,0422 0,07% 1,0677 1,0677 -0,01% 8,8325 8,6593 0,01% 3,1419 3,1262 -0,72% 2,1083 1,9677 -0,22% 10,3514 10,1469

-1,88% -1,37% 0,26% -0,63% -1,64% -2,16% -1,97% -3,53% -1,60% -4,22% -1,27%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.664.611,32 1.187.549,18 62.496.955,45 28.758.183,84 37.872.587,62 44.773.759,94 1.982.375,26 4.647.212,73 2.645.687,29 16.876.091,03 5.150.091,03

3.510.399,03 3,6077 119.044,88 9,9756 6.770.287,19 9,2311 3.232.498,51 8,8966 11.795.427,77 3,2108 42.531.164,51 1,0527 1.856.726,10 1,0677 536.674,48 8,6593 842.064,80 3,1419 8.404.846,87 2,0079 503.743,93 10,2236

7.419.713,98 2.564.223,81 2.251.964,87 1.799.307,29

723.339,91 10,2576 850.935,81 3,0134 530.489,73 4,2451 174.227,08 10,3274

916.440,56 44.041.795,96 857.789,54 72.634.986,85 42.605.772,81 37.711.878,60 567.725,15 227.041,68 2.143.908,05 2.999.777,04 629.372,36 4.054.243,49 644.210,55 1.198.829,66 511.784,62 124.808.370,46 661.166,13 37.115.522,31 28.123.031,33 22.101.424,99

831,59 1.102,0400 4.363.271,24 10,0938 111.806,83 7,6721 9.487.149,79 7,6561 5.943.361,77 7,1686 4.741.586,24 7,9534 67.369,53 8,4270 26.239,55 8,6527 254.369,51 8,4283 363.972,13 8,2418 73.493,64 8,5636 484.790,24 8,3629 73.757,96 8,7341 143.626,59 8,3469 58.587,46 8,7354 15.706.288,83 7,9464 78.658,55 8,4055 5.626.240,52 6,5969 2.597.046,55 10,8289 2.031.828,00 10,8776

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

-0,02% 10,2576 10,1550 0,05% -0,10% 3,1038 2,9230 0,45% -0,10% 4,3725 4,1177 0,38% 0,15% 10,4307 10,2499 0,06%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

-1,82% 1.102,0400 1.102,0400 -0,33% 10,0938 9,8919 0,20% 7,6721 7,5954 0,20% 7,6561 7,5795 0,13% 7,1686 7,1686 0,14% 7,9534 7,9534 -0,10% 8,4270 8,2585 -0,09% 8,6527 8,6527 -0,10% 8,4283 8,2597 -0,10% 8,2418 8,0770 -0,10% 8,5636 8,5636 -0,19% 8,3629 8,1956 -0,19% 8,7341 8,7341 -0,12% 8,3469 8,1800 -0,12% 8,7354 8,7354 -0,12% 7,9464 7,7875 -0,12% 8,4055 8,4055 -0,04% 6,5969 6,5309 -0,04% 10,8289 10,6123 -0,04% 10,8776 10,6600

-2,59% -0,14% -3,49% -3,47% -3,86% -3,57% -5,64% -5,13% -5,64% -1,74% -1,55% -0,50% -0,30% -1,77% -1,38% -2,27% -2,26% -4,45% 1,22% 0,97%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4171 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8729 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4566 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,0015 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .115,69 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2553 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,9385 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3818 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3393

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3594

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3125

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4181 .........................................................1,4161 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87351 .......................................................0,87229 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4618 .........................................................7,4514 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0078 .........................................................8,9952 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,77 .........................................................115,61 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2562 .........................................................1,2544 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9441 .........................................................7,9329 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3828 .........................................................1,3808 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3402 .........................................................1,3384

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TETAPTH 18 MA´√À 2011

£· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ - ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ π∂∫

ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·˝Ô˘ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (π∂∫) Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ηٿÚÙÈÛ˘, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ π∂∫. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô.

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π∂∫ μfiÏÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ·Îȉ¤Ï˘, “Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ÌfiÏȘ ¤Ó· 10% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÙËÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÂÏÈο”. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ º‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ-√ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ÂÚ¿ÙˆÛ·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË μ‚·›ˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (μ.∂.∫.) ·fi Ù· π.∂.∫. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂.√.¶.¶ (∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ), Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ £ÂˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ I.E.K. Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂.√.¶.¶. Î·È ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ Ì·˙› Ì ٷ ηو٤ڈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙÔ I.E.K. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ª·˙› Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜

˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ηÈ: -∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ μ‚·›ˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (μ.∂.∫.). -ªÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. -∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÏÏ›„ÂÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ÎÚÈÛ›ÌˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ (‰ËÏ. ·˘ÙÒÓ fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ‹ Ë ¿‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜) ‹ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚‚·›ˆÛ˘ ηٿıÂÛ˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Ù˘

∏ ·Ú·Ï·‚‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™¢∂ ·fi ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ™˘˙ËÙÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∏ ÂͤٷÛË Î·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ (√™¢∂), ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› 15 ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÈÙfiÔ˘ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰‹ÏˆÛË Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, fiÛÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ 99 ÛÙÔ μfiÏÔ, ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙȘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÌÔ‰›ˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ηıÔÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÛÙ· 15 ¯ˆÚÈ¿ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙËÓ ÂÈÙfiÔ˘ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.Δ¤ÏÔ˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ (√™¢∂) ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 26 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· fiÛ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∂∞™.

·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜. ∂¿Ó ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ‹ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ·ÙÚfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜. -∞fi‰ÂÈÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÚÈÛı¤ÓÙˆÓ, Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂.√.¶.¶. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÂÍÂÙ¿ÛÙÚˆÓ.∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‹ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô. ΔËÓ ·›ÙËÛË Ì ٷ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂӉȷÊÂÚfi-

ÌÂÓÔ˜ ‹ ÙÚ›ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ π.∂.∫. Ù· ÔÔ›· ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ π.∂.∫., ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂.√.¶.¶. Î·È ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹, Ì·˙› Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û ‰ËÌfiÛÈÔ π.∂.∫. ΔËÓ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ π.∂.∫. Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ π.∂.∫. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ π.∂.∫. ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ¡.¶.¢.¢. ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂.√.¶.¶. Î·È ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ Ì·˙› Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiÌÔÈ· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ π.∂.∫. ÛÙ· ÔÔ›· ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶.∂.∂.¶. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÔÓÙ·È. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ “™ÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ” Î·È “™ÙÂϯÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜”, ‰ÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ √.Δ.∂.∫., Ô˘ ›¯·Ó È‰Ú˘ı› ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ μ.¢. 151/1971 ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË Ì ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ π.∂.∫. ÙÔ˘ √.Δ.∂.∫.. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π∂∫ μfiÏÔ˘, ʤÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÔÈÎfi π∂∫ ÔÎÙÒ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ì 125 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ º˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜. ∞ÎfiÌË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ‰ËÌfiÛÈ· π∂∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ 100 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó 80. ¢∏ª√.™.

∞fi ∫˘Úȷ΋ Ô μã ∫‡ÎÏÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢.∂. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ μ’ ∫‡ÎÏÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ (ª¿ÈÔ˜ / πÔ‡ÓÈÔ˜ 2011), Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.ΔÔÓ μ’ ∫‡ÎÏÔ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ÕÚ¯ˆÓ ªÔ˘ÛÈÎԉȉ¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ηıËÁËÙ‹˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ (∑¿¯Ô˜) ¡ÈÎÔϤÚ˘ Ì ı¤Ì·: “ªÂψ‰ÈΤ˜ ¤ÏÍÂȘ Î·È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÙÔÓÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ̤ÚÔ˘˜-ª¤ÚÔ˜ ‚’” (ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 11 .Ì. ™ÙÔÓ ∫‡ÎÏÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔϤÚË, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ¢ËÌ. ∫·ÙÛÈÎÏ‹˜ (μfiÏÔ˜), Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È πÂÚÔ„¿ÏÙ˘ Î. °ÂÒÚ. ∞ÛËÌÒÚ˘ (μfiÏÔ˜), Ô Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ È·ÙÚfi˜ Î. £Âfi‰. •ÈÒÓ˘ (§¿ÚÈÛ·), Ô ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ “μÂÏÏ¿˜” πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. πˆ¿ÓÓ˘ §È¿ÎÔ˜ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), ηıÒ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ÕÚ¯ˆÓ §·Ì·‰¿ÚÈÔ˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ (ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜) Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ (∞ı‹Ó·). “∏ ·‹¯ËÛË Î·È Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ·, Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ. £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞’ ∫‡-

ÎÏÔ˘ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ μ’ ∫‡ÎÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎԉȉ·ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÚÔ‚ÔÏÒÓ, ‹¯Ô˘, ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î.Ù.fi.), ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢Ú›· Îϛ̷η ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ıˆÚËÙÈÎÒÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ·Ï·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ , ÌÔ˘ÛÈÎÔ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÒÓ, È·ÙÚÈÎÒÓ, ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏÏÒÓ ÙÔ̤ˆÓ, Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ∂ÏÏËÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ æ·ÏÙÈ΋ Δ¤¯ÓË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∫. Ã. ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, £ÂÔÏfiÁÔ˜ - ∂ÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ À‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¢/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û πÂÚÔ„¿ÏÙ˜, ÎÏËÚÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì·ıËÙ¤˜ ø‰Â›ˆÓ - ™¯ÔÏÒÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ - ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Î¿ı ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ,ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·È ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó ¿Óˆ Û ÛÔ‚·Ú¿ ηÈ, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ¿ÁÓˆÛÙ·, ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Â’ ·˘ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÁfiÓÈÌÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙÔÙ Â·ÎÔÏÔ˘ı› ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛˆÓ. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÈ, ÂÈϤÔÓ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›ÛËÌË μ‚·›ˆÛË ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ª·˝Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ô ÙfiÌÔ˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ∫‡ÎÏÔ˘.

™ÙÔ «Î˘Ó‹ÁÈ» ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ÂȉÈο ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ‰›ÓÂÈ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‹‰Ë ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ï·Ófi‰ÈˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∞Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì 30 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÙÛ¿ÓÙ˜, Á˘¿Ï· ËÏ›Ô˘, ÌÈÎÚÔÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ, ͇ÏÈÓˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜ Û ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· fiÛÔÈ ˆÏÔ‡Ó ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ‹ ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ŒÏÂÁ¯Ô˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹ ˙ÔÁÎÏ¤Ú ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ·. ™ÙÔ “΢ӋÁÈ” fï˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Âȉ›‰ÔÓÙ·È fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ 24ˆÚÔ˘ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ›, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È 7.000 ÂÚ›Ô˘ ÎÏ‹ÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ. ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙȘ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ·ÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ. ∞ÎfiÌË ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ȉÈÔÎً٘ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ̤ۈÓ. ™Â Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Û ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. Δ. ∫.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ªÂ›ˆÛË ÛÙÔ ÂÊ¿·Í ‹ ·‡ÍËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞£∏¡∞, 17.

∂π¢π∫∏ ÂÈÛÊÔÚ¿ 3% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ¢Ë-

ÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‹ Ì›ˆÛË 10% ÛÙÔ ÂÊ¿·Í ÙÔ˘˜, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. √È ‰‡Ô “χÛÂȘ” Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ù· Δ·Ì›· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ì ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ì˘ÛÙÈÎfi, ÙÔ fiÙÈ Ù· Δ·Ì›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¿Ú· Ù· ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ. ¡· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ϤÔÓ ÙˆÓ 40.000 ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÊ¿·Í, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ϤÔÓ Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÙÂı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Â›Ó·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ηٿ 10%. √È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÂÊ¿·Í Â›Ó·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· Î·È ÔÈ ºÔÚ›˜ ¢∂∫√.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 M∞´√À 2011

™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ∞£∏¡∞, 17.

ª∂°∞§√-º√ƒ√ºÀ°∞¢∂™, ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰È-

ÎËÁfiÚÔÈ, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, “ÊÙˆ¯Ô›” ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ΔÚfiÈη˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ “Â›ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ √Ì¿‰· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ· ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Fiscalis, ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È À„ËÏÒÓ ∂ÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì· “∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â-

ÚÈÔ˘Û›·” Î·È ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ŸÙ·Ó Ô ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÈ ˆ˜ Ô ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚfi˜, Ô ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ô ÌÂÁ·ÏÔηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô˘ ÊÔÚԉȷʇÁÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο,

·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È, ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı›, ÙfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ÚÔfi‰Ô˘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ̤۷ ÛÙÔÓ ª¿ÈÔ ı· ηٷÛÙÚˆı› Û¯¤‰ÈÔ Â›Ûڷ͢ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ûڷ͢. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÔÓÂ›Ù·È Û¯¤‰ÈÔ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂȉÔÔ›ËÛ˘ ñ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ ºª∞¶ ÁÈ· 8.500 ÂÚ›Ô˘ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó Î·È ˘fi¯ÚÂÔÈ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰‹ÏˆÛË ºfiÚÔ˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ 2007. ∞ÎfiÌË, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Elenxis ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ 1.700 Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·fi Ù· 32 ÂȉÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı›.

∞ÓÔȯÙfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ¿ÊËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ £ÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ¿ÓÔ‰Ô˜ 1,25% ∞£∏¡∞, 17.

√π ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ô-

ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ΤډË. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÓÒ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.346,87 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 16,59 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,25%.

™ÙÔ 4,06% ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÚ›ÌËÓ· ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· | ∞£∏¡∞, 17.

™Δ∏¡ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 1,625 ‰ÈÛ.

¢ÚÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô √¢¢∏Ã, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,06% ·fi 4,10% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 3,85% ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‹Ù·Ó 3,3 ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ 31% Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË, ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ›¯Â ˘ÂÚÎ·Ï˘Êı› ηٿ 3,45 ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ›¯·Ó ηχ„ÂÈ ÙÔ 36%. ΔÔ ·Ú¯Èο ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ‹Ù·Ó 1,25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ô √¢¢∏à ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÌË-·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 375 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÓÙÏ› ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 65% Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ηχÙÂÈ Î¿ÔȘ “ÙÚ‡˜” ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÂÓÒ ·˘Ù¿ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· Ì ÌˉÂÓÈÎfi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÏÈ˙ ·fi Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÓÙÏ› ·fi Ù· ¤ÓÙÔη Ó· ηχ„ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ∂∂-¢¡Δ, ‡„Ô˘˜ 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ·˘Ù‹, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· Á›ÓÂÈ -ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·- ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· 45.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ ∞£∏¡∞, 17.

¿Óˆ ·fi 45.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ¢∂∫√ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (¡¶π¢, ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜, ∫Ú·ÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜), ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂٷٷÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ “ΔÔ μ‹Ì·”, Ë ΔÚfiÈη ˙ËÙ› ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “μ∏ª∞ 99,5” , ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ Â›Ì·È ˘¤Ú Ô‡ÙÂ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ Ô‡ÙÂ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ ·ÔχÛˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯¤ÁÁ˘· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ∞™∂¶” . ∞›ÛıËÛË ¿ÓÙˆ˜ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ fiÙÈ “οÔÈÔÈ ı· ÎÔÔ‡Ó ·Ó ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ” . ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ì/ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ηÏ› ÙÔ ∞™∂¶ Ó· ÂÎʤÚÂÈ .ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ

˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙ· ¡¶π¢ Î·È ÙȘ ∞∂ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 70.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÛÙȘ ¢∂∫√ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30.000 Î·È ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ 13.000. °È· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Î·Ó ı¤Ì· ·ÍÈÔÏfiÁË-

Û˘, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÂȈı› ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 25.000, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ı· ÂÈʤÚÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 550 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Àfi ηıÂÛÙÒ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔ ∞™∂¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ·ÔχÛÂÈ ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷٿÍÂÈ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·Ú·‰¤¯ıËΠˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ì “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È ·ÓfiËÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ·ÔχÛÂȘ” , ηıÒ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi. ™ËÌ›ˆÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “οÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÌÂÏ‹˜, Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Î·È Î·Ïfi˜

Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó Â›Ó·È Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔÓ ¯¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·;” . ΔÔ ∞™∂¶ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂٿٷÍË Î·È ÔÈÔÈ fi¯È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘fi ·fiÏ˘ÛË ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜, Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ “ΔÔ μ‹Ì·”, ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Î·È ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ı· ÙÂı› ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞™∂¶. μ‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ “ÛÙÂÓÔ‡” ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·ÔχÛÂˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÌË ÈηÓÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÂÚ› ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜.

™Â Û˘Ìʈӛ· η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂.∂.

“÷ϷÚÔ›” ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ short selling μƒÀ•∂§§∂™, 17.

™∂ Û˘Ìʈӛ·, ·ÏÏ¿ Ì ËÈfiÙÂÚÔ˘˜ fi-

ÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ (∂∫), ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ short selling η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ “27” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ short selling ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, Ù· CDS. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

ΔÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ ı· ÙÂı› Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÚÈÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÂıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚԂϤÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ “Á˘ÌÓfi” short selling ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ fï˜ -fiˆ˜ ˙ËÙÔ‡Û ÙÔ ∂∫- Ó· ÙÔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ short selling Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÂÍ‹˜: ŒÓ·˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ ‹ Ì›· ÌÂÙÔ¯‹, ÙËÓ Ô˘Ï¿ Î·È ÙËÓ

·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. ™ÙÔ “Á˘ÌÓfi” short selling, o ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ “¯·ÚÙÈÔ‡” ¯ˆÚ›˜ ηÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ó· ÙËÓ ‰·Ó›˙ÂÙ·È -οÙÈ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜, ÚÔηÏ› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ short selling Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ -΢ڛˆ˜ ÙËÓ ˘fi ηٿÚÙÈÛË ESMA- ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ

Ú·ÎÙÈΤ˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÂÓÙÂÏÒ˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· CDS ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÔÁÚ¿ÊˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ “ıÈÁfiÌÂÓÔ˘” ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜, fiÙ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÒÛÙ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ù· “¯·ÚÙÈ¿” Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È “Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Û ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” -·ÓÙ› ÁÈ· ‰ÈÔÚ›· Ì›·˜ Ë̤ڷ˜, fiˆ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹.


¢ÈÂıÓ‹ 31

TETAPTH 18 MA´√À 2011

ªÂ Ú·‰ÈÔʈÓÈο ÌËӇ̷ٷ Î·È Ê˘ÏÏ¿‰È· ÙÔ ¡∞Δ√ ηÏ› ÙÔ˘˜ ηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ÏÈÔÙ·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó

∞˘ÙÔÌfiÏËÛË ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ; Δƒπ¶√§∏, 17.

‡Á¯˘ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ™Ô‡ÎÚÈ °¿ÓÂÌ, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ‹ ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ÛÙË Δ˘ÓËÛ›·. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ Ô °¿ÓÂÌ ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ηı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙË Δ‡Óȉ·. ÕÏÏË ËÁ‹ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ô °¿ÓÂÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ Δ˙¤ÚÌ· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ Δ˘ÓËÛ›·˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜.

√ ™Ô‡ÎÚÈ °¿ÓÂÌ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ·˘ÙÔÌfiÏËÛ Û ٷ͛‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·

∂Èۋ̈˜ Ë §È‚‡Ë ‰È¤„¢Û ٷ ÂÚ› Ê˘Á‹˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٷ͛‰È, fiˆ˜ οÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÔÈ· ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ AFP fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ °¿ÓÂÌ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó ı· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ ‰Â‰Ô̤ÓË. ∞Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ °¿ÓÂÌ ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÙ¿ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο.ΔËÓ ΔÚ›ÙË Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. √È ÏÈ‚˘Î¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤‚·Ï·Ó Ì ˘Ú·‡-

ÏÔ˘˜ °ÎÚ·ÓÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÂıÔÚȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‡Ú·˘ÏÔÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ Û ÂÚËÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹.

Δ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ˙ËÙ¿ Ë ƒˆÛ›· ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë ƒˆÛ›· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ªfiÛ¯· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. “£¤Û·Ì ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË Ì·˜ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÚÒÙÔÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯‡ÓÂÙ·È ·›Ì· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙË §È‚‡Ë”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ô

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó·ÙÔ˚Τ˜ ÂȉÚÔ̤˜ Û ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ. Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ, “ηٷÛÙ‹Û·Ì ۷ʤ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ÏÈ‚˘Î‹ ËÁÂÛ›· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· Û˘ÌʈÓËı› Ë ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜”. √ §·‚ÚfiÊ Â› Â›Û˘ fiÙÈ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ó· “Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ √∏∂ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ÏÈ‚˘Îfi ¤‰·ÊÔ˜”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· ·›¯Â ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 1973 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙË §È‚‡Ë ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÛÎËÛÂ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‚¤ÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ.

æ˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¡∞Δ√ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Î·È ÂÓÒ Â› ÙÔ˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ıËψ̤ӷ, ÙÔ ¡∞Δ√ ÂȯÂÈÚ› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ª. ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ÏÈÔÙ·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈο ÌËӇ̷ٷ ‹ ÌÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ÂÈϤÔÓ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÚȯÙ› ÂÚ›Ô˘ 140.000 Ê˘ÏÏ¿‰È· Ô˘ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ “Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÒÓ˜ Î·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜”, ÚfiÛıÂÛÂ.

ª·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘

«∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ∂.∂. ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô μƒÀ•∂§§∂™, 17.

ΔÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∏ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ¤¯ÂÈ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·fi Ôχ ÎÔÓÙ¿ ηÈ, ηْ ·Ú¯‹Ó, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· ÓÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊȘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¯ÒÚ˜, ¡·Ù¿Û· ª¿ÙÏÂÚ.ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ Ì ‚¿ÛË Ì›· Ï›ÛÙ· Ì ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ϤÍÂȘ “ÌÔÚ› Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. “∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘¯Ófi ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Û ‡ÚÔ˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ª¿ÙÏÂÚ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‚Á‹Î·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË

ª·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô

ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‹‰Ë Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˘˜, Û˘¯Ó¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È

·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏfiÁˆ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ٤ÛÛÂÚ· Ê›ÏÙÚ· Ô˘ fiÚÈÛÂ Ë ∞Ú¯‹ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ: “ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi”, “·È‰ÈÎfi”, “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi” Î·È “ηÓÔÓÈÎfi”. ΔÔ “ηÓÔÓÈÎfi” Ê›ÏÙÚÔ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ‹‰Ë ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È (Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÊÚ·Á‹ ÛÙÔ YouTube, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ Û˘Ó‰Âı› Û ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ, Ë Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È.∞fi Ù· ¿ÏÏ· Ê›ÏÙÚ·, ÙÔ “ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi” ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÔÚ¢Ù› ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› Û ̷‡ÚË Ï›ÛÙ·, ÙÔ “·È‰ÈÎfi” ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÌfiÓÔ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÂÓÒ ÙÔ “ÂÛˆÙÂÚÈÎfi” ‰›ÓÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÌfiÓÔ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÌfiÓÔ Û “ÂÏ¿Ù˜” ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È Îˆ‰ÈÎfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Î¿ı ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÔÏ›Ù˘.

™‡ÏÏË„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ∫∞ƒ∞Δ™π, 17.

ŒÓ· ·fi Ù· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, ÙÔÓ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ ÕÏÈ ∫¿ÛÈÌ °È·ÎÔ‡Ì ‹ ÕÌÔ˘ ™Ô¯¿ÈÌ ∞Ï ª¿ÎÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. √ ÀÂ̤ÓÈÔ˜ °È·ÎÔ‡Ì ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ “¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÓÂÚÁfi Û٤ϯԘ” ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √Û¿Ì· ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ì ٷ ϤÔÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô‡ÙÂ Î·È Û ηٷÏfiÁÔ˘˜ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ·fi ÙȘ ∏¶∞. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô °È·ÎÔ‡Ì ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ηٿ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÌÂıÔÚ›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

ª¤ÏË Î·ÚÙ¤Ï ·ÔÎÂÊ¿ÏÈÛ·Ó 27 ·ÁÚÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· °√À∞Δ∂ª∞§∞, 17.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·˜, ÕÏ‚·ÚÔ ∫ÔÏfiÌ, ΋ڢÍ “Û ηٿÛÙ·ÛË ÔÏÈÔÚΛ·˜” ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÂÙ¤Ó, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, fiÔ˘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·ÔÎÂÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó 27 ·ÁÚÂÚÁ¿Ù˜, Û ÌÈ· Â›ıÂÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÍÈηÓÈÎfi ηÚÙ¤Ï ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ™¤Ù·˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÔÏÈÔÚΛ·˜, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· 30 Ë̤Ú˜, ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÊfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·¤¯ÂÈ 600 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î‹Ú˘Í ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÙ¤Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó¿Á΢ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÂΛ ÁÈ· Ó· ‰È¢ı‡Óˆ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” ›Â Ô ∫ÔÏfiÌ. “◊‰Ë Û˘ÏÏ¿‚·Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÂÓÒ ‰‡Ô ηÎÔÔÈÔ› ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›” ÚfiÛıÂÛÂ.

√Ì·‰ÈÎfi˜ Ù¿ÊÔ˜ Ì 21 ÙÒÌ·Ù· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ πÚ¿Î º∞§√ÀΔ∑∞, 17.

Δ· ÙÒÌ·Ù· 21 ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙÔ 2004 ÛÙË º·ÏÔ‡Ù˙·, ÛÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ì·¯ËÙÒÓ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û ÔÌ·‰ÈÎfi Ù¿ÊÔ Û ¤Ó· ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. “Δ· ÙÒÌ·Ù· ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ÂȉÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Û‹Ì·ÓÛË Ì ϷÙÈÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∂›¯·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›·, Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰Â̤ӷ Î·È Â›¯·Ó ›¯ÓË ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÛÊ·›Ú˜” ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘ º·ÏÔ‡Ù˙·, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ·Ï-πÛ¿Ô˘È. ∏ ̷ο‚ÚÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ¤ÁÈÓ ·fi ¤Ó· ÓÂÎÚÔı¿ÊÙË Ô˘ ¤Ûη‚ ¤Ó· Ù¿ÊÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ·Ïª·˙›ÓÙÈ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔfiÛÔ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ πÛ¿Ô˘È fiÛÔ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ º·ÏÔ‡Ù˙·, ∞ÓÙÓ¿Ó ÃÔ˘Û¤ÈÓ, ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÙÒÌ·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2004.


¢ÈÂıÓ‹ 32

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´OY 2011

¶È¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¢¡Δ

Àfi ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ë ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¡. À√ƒ∫∏, 17.

¶∂¶§√ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ï-

Ï¿ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Û¤ÎÔ˘Ï·, ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ 32¯ÚÔÓ˘ η̷ÚȤڷ˜, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Sofitel ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Û ÂÚȉ›ÓËÛË. √È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ôηχ„ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ʈÙfi˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ 32¯ÚÔÓË, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÂÈۋ̈˜. ∏ ·Ú¯‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÁÈÓ ·fi blogs Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ ›‰ËÛ˘, ηıÒ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ù· ªª∂- ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿- ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È Ê‹ÌË. ∞fi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÎËÓÈÎfi ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›·˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η. ™ÙÔ Facebook, ÊÂÚ’ ÂÈ›Ó, ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Ophelia Famotidina, Ë ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë “¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘” ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1979, Ô ÙfiÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ªÚÔÓÍ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Accor- Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Sofitel, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È e-mail Ì ηٿÏËÍË @sofitel.com, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˘ ‚È·ÛÌÔ‡.

¢È·fiÌ¢ÛË Î·È ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ¡. À√ƒ∫∏, 17.

“∏ ·Û˘Ï›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË” , ·Ó¤ÊÂÚ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, √˘›ÏÈ·Ì ª¿ÚÂ˚.

·Ú¿ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ Δ·Ì›Ô, ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹Úı·Ó Ù· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ η̷ÚȤڷ˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Ë ∞˘ÛÙÚȷ΋ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·Ú›· º¤ÎÙÂÚ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜∫·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ Δ·Ì›Ô, ÂÓÒ Î·È Ë πÛ·Ó›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔ ı‡Ì· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú·›ÙËÛË Â›Ó·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ. √ §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ıÂÛÌfi ·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á ӷ ¿ÚÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜, Ú¤ÂÈ ‹ fi¯È Ó· Â›Ó·È ∂˘Úˆ·›Ô˜. °È· ÙËÓ ÒÚ·, ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ô Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ ÂÎÙÂÏ› ¯Ú¤Ë ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ¶·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ë ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë πÓ‰›· ÎÈ Ë μÚ·˙ÈÏ›· ı· ‹Ù·Ó ηϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ŸÌˆ˜ Â›Û˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ’ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ¤ÎÊÚ·Û˘’ Û fiÏ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤ÛË, ÂÔ̤ӈ˜ ‰Â ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ӷ ȤÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜” , › ÛÙÔ Reuters ΢-

¶ÚÔ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜;

‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹ Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ “Â¿Ó ÚÔ·„ÂÈ ı¤Ì· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÙfiÙ ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ó·˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ¢¡Δ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÛÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ϤÔÓ fiÙÈ Ô (¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· fiÛÔ ·ÎfiÌË) ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ì›· ·Û˘Ï›· Ô˘ ı· ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ ·fi ÙËÓ ‰›ˆÍË.

◊‰Ë ηٿ ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ªÚ¿ÊÌ·Ó, ÂͤÊÚ·Û ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ı· Û˘ÓËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‚›·ÈË Û˘Ó‡ÚÂÛË” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ËÁ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË” . ΔÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‚·Ú‡ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ̤¯ÚÈ Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÌËÚ›· ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Î·È ‚›·ÈË Â·Ê‹.

¢È·fiÌ¢ÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ √È °¿ÏÏÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó

¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÔÎ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÂΛÓË ÂÓfi˜ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜, ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˘ Î·È ÛȈËÏÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹ ÙÔ˘. “∂›Ì·È ·Ó·Ûٷو̤ÓË Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ë‰›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ™ÔÛÈ·Ï›ÛÙÚÈ· ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∂ÏÈ˙·Ì¤Ù °ÎÈÁÎÔ‡ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Europe 1. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔ‡Û·Ì ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ∂Ì¿˜, ÛÙË °·ÏÏ›·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈο Î·È Ù· ··ÏÏ·ÎÙÈο ÛÙÔȯ›·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ÂÌ›˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, Ó· ›̷ÛÙ ‰‡ÛÈÛÙÔÈ Î·È ¿Ú· Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. °È· ÙÔÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Δ˙·Î §·ÓÁÎ “ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ·¿ÓıÚˆÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ù۷Λ˙ÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘” .

ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Û¤ÎÔ˘Ï· ÁÈ· ÙËÓ 32¯ÚÔÓË Î·Ì·ÚȤڷ

¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ¡. ÀfiÚ΢

™ÙÔ Êˆ˜ fiÏÔ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 17.

√π ·Ôηχ„ÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë

Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ Sofitel ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ¡‡¯Ù· Ô˘ ¤ÌÂÏÏ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔηıËÏÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Û Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙ›. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ·‰ÂÏ-

ÊÔ‡ Ù˘ η̷ÚȤڷ˜, ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ ηٿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ̤۷ ·fi blogs Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙˆÓ Financial Times Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ™Ù‹‚ÂÓ §¤ÈÓ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó, Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì οÔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ı· ÌÔ-

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ƒ¿ÈÎÂÚ˜ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfiÚÎˆÓ ¡. À√ƒ∫∏, 17.

√ ¡Δ√ªπ¡π∫ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·fiÂÈ-

Ú· ‚È·ÛÌÔ‡ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË Û ÌÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ¤Ú·Û ÙËÓ ÚÒÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ƒ¿ÈÎÂÚ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Î·È ÙÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ™ÒÌ· ÂÓfiÚÎˆÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÙÔ˘ ··ÁÁ›ÏÂÈ Â›ÛËÌ· ηÙËÁÔڛ˜ ‹ fi¯È. ΔÔ ™ÒÌ· ÙˆÓ ÂÓfiÚÎˆÓ (Grand Jury), 16 ¤ˆ˜ 23 ¤ÓÔÚÎÔÈ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ “ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, Û‡ÓÙÔÌ·, Ì˘ÛÙÈο, ÙË ·Ô˘Û›· ‰ÈηÛÙ‹, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Û·˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÙÔÓ ·Ú·¤Ì„ÂÈ Û ‰›ÎË. ” ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂͤٷÛË Î·Ù’ ·ÓÙÈ·Ú¿ÛÙ·ÛË (Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜“ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ƒ¿ÓÙÔÏÊ Δ˙fiÓη˚Ù, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∞Ó ÙÔ ™ÒÌ· ÙˆÓ ÂÓfiÚÎˆÓ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ··ÁÁ¤ÏÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Â›ÛËÌ· ηÙËÁÔڛ˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙÔ‡ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ —·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡— ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÈۋ̈˜ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÓfiÚÎˆÓ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ÔÌfiʈÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô DSK ı· ·ÚÓËı› fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Â›Û˘ Ó· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÚ› ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÁÁ‡ËÛË.

ÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 20 ÂÙÒÓ! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â›ÛËÌÔ ‰ÈÎfiÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜ η̷ÚȤڷ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ™Ù›‚ÂÓ §¤ÈÓ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÂÙÒÓ 62 ‰È¤Ú·Í ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1. ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ 2. ∞fiÂÈÚ· μÈ·ÛÌÔ‡, ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ 3. ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË, ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ 4. ¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË (ÔÌËÚ›·), 2Ô˘ ‚·ıÌÔ‡-ı· ÎÚÈı› Ì ‚¿ÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· DNA- ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 5. ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË 3Ô˘ ‚·ıÌÔ˘-ı· ÎÚÈı› Ì ‚¿ÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· DNA- ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 6. ∞ÓÂÈı‡ÌËÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡-ı· ÎÚÈı› Ì ‚¿ÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· DNA- ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ Î·Ì·ÚȤڷ Û ‚›·ÈÔ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi Î·È ÚˆÎÙÈÎfi ¤ÚˆÙ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ¤‰ÂÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∂›Ó·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ , fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ·fi ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ protothema.gr, Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ DNA ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ η̷ÚȤڷ˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ô-

Ô›·˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ˆ˜ fiÓÙˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·...

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË-ÛÔÎ ÛÙË Liberation ÚÔ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ

∞›ÛıËÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÚÔηÏ› Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÌÈ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÚÔ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Liberation. ™·Ó... ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· -ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ-, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›... ηٿ Ù˘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ “‚ϤÂÈ” ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ÙˆÓ ∏-

Ï˘Û›ˆÓ ¶Â‰›ˆÓ. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; ¢È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, “ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·È Â‚Ú·›Ô˜” . “¡·È, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ∫·È ÙÈ Ì’ ·˘Ùfi;” ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜, Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ... Û·ÈÍËÚÈÎfi ‹Úˆ·: “ªÔÚÒ Ó· ‰ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ÌÈ·˜ “ÚÔ˙” ÏÂÎÙ¿Ó˘... ªÈ· Á˘Ó·›Î·, ı‡Ì· ‚È·ÛÌÔ‡ Û ¤Ó· ¿ÚÎÈÓÁÎ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› 500.000 ‹ 1.000.000 ¢ÚÒ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂʇÚÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÈÛÙÔÚ›·...” . ∫È fï˜... ¶·Ú¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜, Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ԇÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘ -ηÈ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ÈÔ... ÙÚÂÏ¿ fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›- Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÌÏÂÁ̤ÓÔ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛοӉ·ÏÔ.


33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271-39163 FAX: 2421039162 Βόλος 27-04-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1487/39297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της COSMOTE (ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.), εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 500,00 τ.μ., στη θέση “Πλάκα Βράχος” ή “Ράχη” της Δημοτικής Κοινότητας Ανηλίου της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως Δάσος άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα, υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου α.α. Ζαχαρίας Χάνος Δασολόγος --------------------------------------------

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@apdthest.gov.gr Σκόπελος 13-05-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 325/27353 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 325/27353/13-52011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.005,98 τ.μ., στη θέση “ΑΧΛΑΔΙΕΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (515) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ. ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα στη Ν. Δημητριάδα - Αλκήστιδος με Ηφαίστου σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (ιδανικό για ταβέρνα - καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ”). Πληρ. τηλ. 2421049989, 6973-011689. (581)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ με 30 χρόνια συνεχή λειτουργία, εξοπλισμένο, με μεγάλους βοηθητικούς χώρους και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6937-932288. Μόνο σοβαρές προτάσεις. (916)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.922 τ.μ. όλο ή τμηματικά, τέρμα Μεταμορφώσεως, έναντι περιφερειακού. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661 - Ε 475/τ.μ. (502) ¶ø§∂πΔ∞π ή ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” , μοναδική ευκαιρία επένδυσης. Σχεδόν χαρίζουμε, λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος, δουλειά εξασφαλισμένη. Πληροφορίες: 6982252170. (894)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (494)

Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 168.000 Ε. β) Πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (912)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΗΛΙΟ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (914)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (697)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (582)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (516)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μονοκατοικία 110 τ.μ. σε 230 τ.μ. οικόπεδο και διαμέρισμα 104 τ.μ. πολυτελώς ανακαινισμένο. Ευκαιρία λόγω αναχώρησης. Τηλ. 24210-80592, 6948-742084. (915)

στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία ελαχίστων ετών 175 τ.μ., νοτίου προσανατολισμού, άνετοι χώροι υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, 3 μπάνια, κλειστό parking με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, πλακόστρωτη αυλή, θέα τη θάλασσα από τα μπαλκόνια της. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (492)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (552)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (506)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™

∂À∫∞πƒπ∞

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

Πωλούνται κοντά στην πλαζ 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες, άριστη κατασκευή. Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Μακρινίτσης 55 - Βόλος Τηλ. 24210-37466, 6974-334218 (562)

προνομιούχο οικόπεδο 460 τ.μ. με σωστές διαστάσεις και Σ.Δ. 2,7 κατάλληλο για κατοικίες και γραφεία. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (493)

¶ø§∂πΔ∞π νεόκτιστη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ. με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα ακόμη και εντός της οικίας, 3 υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλα περιμετρικά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (495)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. β) Παραθαλάσσιο οικόπεδο 400 τ.μ. 87.000 Ε. γ) Καραγάτς 210 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (913)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (503)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, προσεγμένης κατασκευής, μεγάλος χώρος υποδοχής με open plan κουζίνα με εντοιχισμένες συσκευές, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (496)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ∂πΔ∞π ñ ÕÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Ì 3 ˘/‰. ¶ÂÚÈÔ¯‹: ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ÕÓ·˘ÚÔ˜. ∂À∫∞πƒπ∂™

ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û‡Á¯ÚÔÓË Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 185.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 135.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 310 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 244 Ì. μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞∫π¡∏Δ∞ ∂ø™ 100.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂ μ√§√™: ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 WC. 68.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ 70 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ Ì W.C. ™∫π∞£√™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4070 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· Ì ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì., ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 100.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 80.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 426 Ù.Ì. 430 Ù.Ì. ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ñ ∞ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, 22 ÎϛӘ, Û·ÏfiÓÈ, ·›ıÔ˘Û· ÚˆÈÓÔ‡, cafe - bar, parking. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 50 ¤ˆ˜ 111 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÁÎ & ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, WC, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ·Ôı‹ÎË. 160.000∂ ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 101 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ı¤·. 105.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô 197 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· & ¿ÚÎÈÓ. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50% ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™ ñ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙÔ Î¤ ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ñ ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 170 Ù.Ì. 1000∂ ñ ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. 600∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· & parking. ¢›Ï· Û ۯÔÏ›·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂

ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ (540)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - 96 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 102 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ì ·/ı Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˜, Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 118 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 57 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 37 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 1Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. (541)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫.∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§.∫∂¡Δƒ√ 2421025000

À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com ¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ 1.¢ËÌ›ÓÈ ı¤ÛË §¿ÌÈ· 5.200ÙÌ 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ π¿ÛÔÓÔ˜ 3.¡.πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓÔÈÍË,3 ÔÈÎfi‰· ·fi 125 ¤ˆ˜ 300Ù.Ì. 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰˘¿ÚÈ Ì ·Ôı‹ÎË 5.μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ μfiÏÔ˘,ÔÈÎ.3.045ÙÌ 6.ΔÛ·Áηڿ‰·, ∞Á.™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 5.700ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 7.™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 8.°·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 70ÙÌ 9.ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500-5.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 10.∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133ÙÌ 11.ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 12.¶‹ÏÈÔ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* 13. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 7ÂÙ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1.¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/Ù.Ì. ∫101 & 108 2.¡.πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ ∫110 & 115 3.∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ 2fiÚÔÊÔÈ ∫118 4.μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ ·fi 1600∂/Ù.Ì. ∫234 5.∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘ 100ÙÌ & 72ÙÌ ∫218 6.∞°.∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ 4ÔÚfiÊÔ˘ ∫267 7.¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫272,275,277 8.¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫282 9.¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫285 & 286 10.¡.πø¡π∞ 3¿ÚÈ 79ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ∫371 11.¡.πø¡π∞ ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫372 12.¡.πø¡π∞ 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫374 13.¡.πø¡π∞ 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫376 14.μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫388 15.μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫415 16.μ√§√™ ∫Ô˘Ú¤ÏÈ· 2‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫419 17.∫∞¶∞∫§π 47ÙÌ & 75ÙÌ ∫424 18.∞§À∫∂™ ‰È·Ì/Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1800-2200∂/ÙÌ ∫425 19.∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫449 20.¡.πø¡π∞ 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫450 21.μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫455 & 476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1.μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ∫305 2.μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂Ï¿˜, 102ÙÌ ∫183 3.μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ∫149 4.∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫301 5.¡.πø¡π∞ 83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫394 6.¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ∫11 7.μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂Ï¿˜, 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ÙÈÌ‹ 45000∂ ∫493 8.ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ∫497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1.∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 126ÙÌ, ηٷÛÎ.2005 ∫392 2.∞§À∫∂™ 127ÙÌ, Û ÔÈÎ.156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· ∫358 3.∞§À∫∂™ ÓÂfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, 3ÒÚÔÊË ∫297 4.∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ.270ÙÌ ∫297 5.∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ.250ÙÌ, ı¤· ∫198 6.∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ ∫298

7.¶§∞Δ∞¡π¢π∞ Û˘ÁÎ.ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ ∫313 8.∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫203 9.∞º∏™™√™ 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫370 10.¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 2000∂/ÙÌ ∫210 11.∞°.πø∞¡¡∏™ 71-104ÙÌ ∫67 & 72 12.∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 320ÙÌ, Û ÔÈÎ.1800ÙÌ ∫216 13.ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ, Û ÔÈÎ.170ÙÌ ∫186 14.ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎ.403ÙÌ ∫192 15.™∫π∞£√™ “Δƒ√À§√™” ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎ.2.500ÙÌ ∫386 16.¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎ.250ÙÌ ∫482 17.ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎ.300ÙÌ ∫320 18.∞°.°∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎ.491ÙÌ ∫411 19.ª∏§π∂™ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ, Û ÔÈÎ.634ÙÌ ∫323 20.¡.πø¡π∞ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎ. ∫484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1.¡.πø¡π∞ 100ÙÌ, Û ÔÈÎ.171ÙÌ ∫401 2.∞°ƒπ∞ 174ÙÌ, Û ÔÈÎ.405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ∫111 3.∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√ 55ÙÌ(Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎ.198ÙÌ ∫447 4.¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À 145ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎ.1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 65000∂ ∫445 5.μ√§√™ ™ÙÚ·Ù.ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 60ÙÌ, Û ÔÈÎ.146ÙÌ ∫442 6.∞§À∫∂™ ¤·˘ÏË 160ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 70ÙÌ, Û ÔÈÎ.502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫338 7.μ√§√™ ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫418 8.¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 53ÙÌ, Û ÔÈÎ.121ÙÌ, (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘) ∫62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1.μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫414 2.μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı‹ÎË, 17 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∫348 3.¡.πø¡π∞ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ΢‹ 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ ∫373 4.μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ ∫1 & 130 5.¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 3854ÙÌ ∫131-133 6.∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7.∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 35ÙÌ ∫50 8.∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ ∫54 9.VOLOS PALACE ηٿÛÙËÌ· 28-32ÙÌ ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1.¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70% ∫304 2.¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ™.¢. 0,8 ∫343 3.∞§À∫∂™ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ 700∂/ÙÌ ∫49 4.∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫311 5.∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ ∫182 6.∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 350ÙÌ ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· ∫350 7.∞¡∞∫∞™π∞ ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ ∫41 8.∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 210∂/ÙÌ ∫387 9.ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫356 10.ª∏§π¡∞ 615ÙÌ ∫381 11.ª∏§π¡∞ 695ÙÌ ∫382 12.¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ∫146 13.∞ƒ°∞§∞™Δ∏ ÔÈÎ.928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ∫368 14.∞ƒ°∞§∞™Δ∏ 790ÙÌ ∫38 15.ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫194 16.Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∫416 17.™∫π∞£√™ 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫248 18.™∫π∞£√™ 225ÙÌ, ™.¢. 0,8 ∫329 19.ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 20.¡.πø¡π∞ 360ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL 122.000∂ ∫448 21.§∞ª¶π¡√À 8.204ÙÌ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335ÙÌ ∫478 22.™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4.000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫181 23.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 24.∞§À∫∂™ ÔÈÎ. 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ ∫352 25.∞°.§∞Àƒ∂¡Δπ√™ - ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎ. 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫413 26.∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÔÈÎ. 4.600ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫220 27.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3.800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 28.¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎ. 300ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫495 29.∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1.¢πª∏¡π 4.580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1.000ÙÌ ∫252 2.¢πª∏¡π 3.500ÙÌ ∫232 3.¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5.625ÙÌ ∫341 4.¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ· 11.350ÙÌ ∫295 5.¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8.963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚÂÌ. ∫296 6.∂£¡.√¢.μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ ∫52 7.ª¶√Àº∞ 1.515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ ∫365 8.ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7.000ÙÌ ∫145 9.ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á.∞Ó‰Ú¤·˜” 4.067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫417 10.ª∏§π¡∞ 4.122ÙÌ ∫369 11.ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ ∫378 12.ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™ÈÌÒÙ˜” 6.986ÙÌ ∫380 13.¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫333 14.∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4.007ÙÌ ∫84 15.∞°.°∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4.070ÙÌ ∫400 16.∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10ÛÙÚÂÌ. Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ∫479 17.™À∫∏ 1.004ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫444 18.∞£∏¡ø¡-μ√§√À(¡. ∞°Ãπ∞§√™) 4.500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË ∫443 19.ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰· 3.550ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™)¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (542)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (544)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (546)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË.

Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (549)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (547)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂.

∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (550)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (524)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000.

∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 120.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚÔÊ/ÛÌ· 70 Ù.Ì. 65.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (525)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (531)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ.

18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 24. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 5Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰.1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. √ÁÏ-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 126 Ù.Ì. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 9. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 12. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 13. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 80.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Î·È 1.000 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ı¤·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 110.000∂. 6. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, 30.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 50.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ÛÙÚ., 50.000, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 10. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 18 ÛÙÚ., 200.000∂. 11. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, 22.000∂. (533)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. Βόλος, Καλλιθέα 235 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8. Αγ. Αναργύρους, 116 τ.μ. γωνιακό. ΚΤΗΜΑΤΑ μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Αγιόκαμπο, 2.900 τ.μ. εντός οικισμού με

θέα τη θάλασσα στο κέντρο, δίνεται και τμηματικά. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (534)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ , ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ, ¡.πˆÓ›· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ,∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï.∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1 ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 6ÛÙÚ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 5ÛÙÚ & 31,5 ÛÙÚ ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ , ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ , ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ÃÒÚ· √È˘ ·ÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓ˜ 75ÙÌ, ÃÒÚ· ¶¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 70ÙÌ & 120ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á.ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12,5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (536)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (537)

ZHTOYNTAI ∂Ã∂Δ∂ °¡ø™∂π™ λήψεων με κάμερα και ηχοληψία, τότε στείλτε βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο email: commercial@trttv.com. Εργασία μόνιμη ή μερική. (831)

Από φαρμακαποθήκη στο Βόλο

∑∏Δ∂πΔ∞π

αδειούχος Φαρμακοποιός. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 24210-25146 ή στο email: info@argofarm.gr. (917)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∫ƒ∏Δ∏!

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ Î. ∂πƒ∏¡∏ - Î. ƒπ¡∞

Απολαύστε αξέχαστες, οικογενειακές και οικονομικές διακοπές στο μαγευτικό Ακρωτήρι στα ΧΑΝΙΑ! Κρητική φιλοξενία, χαλάρωση και ξεκούραση στα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα “ΜΑΧΑΙΡΙΔΑ” (4 ατόμων) δίπλα στις ειδυλλιακές παραλίες του Τερσανά και της Μαχαιρίδας. Τηλ. 28210-49071, fax: 28210-49072. Κιν. 6944-603238, 6944-965011. E-mail: villamaherida@gmail.com, www.maherida.wordpress.com. (519)

Χαρτομαντεία ...........25 ευρώ Αστρολογία ..............25 ευρώ Καφεμαντεία ............15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία ...35 ευρώ Ενόραση - διόραση ..55 ευρώ Οραματισμός ............35 ευρώ

∑∏Δ∂πΔ∞π υπεύθυνος ή υπεύθυνη και πωλητής-πωλήτρια σε επώνυμο κατάστημα στο Βόλο. Πληρ. τηλ. 2310-274973. (918)

™YNOIKE™IA 38¯ÚÔÓÔ˜ στρατιωτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, καλαίσθητος, ακίνητα. 32χρονος στρατιωτικός, άψογης εμφάνισης, συναισθηματικός, συγκροτημένος. 33χρονος ηλεκτρολόγος, μηχ/κός, ευπαρουσίαστος, δυναμικός, κατασταλαγμένος, ακίνητα. 31χρονος επιχειρηματίας, εξαιρετικά γοητευτικός, άριστη οικονομική κατάσταση, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (520) 35¿Ú˘ απόμαχος πλοίαρχος, σοβαρός, κατασταλαγμένος, όμορφος ΖΗΤΕΙ γνωριμία με εχέμυθες κυρίες. Τηλ. 6932-449409, Τάκης. (794)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (499)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (497)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (507)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (504)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (554)

Για τα ραντεβού σας 6989176612 (553)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (505)

∞¡π∂§ κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρώ, γνωστή από την TV, σας δίνει λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί επαγγελματικά, ερωτικά, φυλαχτά, λύσιμο μαγείας. Δέχεται μόνο με ραντεβού, Βόλος. Τηλ. 6970864447, 6974-456215. (795)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À

ΒΟΛΟΣ 16/5/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 43443/ΔΕΝΑ 785

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ του Παναγιώτη και της Ελένης το γένος Μυλωνά που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ του Γεωργίου και της Ελένης το γένος Τσοπίνη που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Καλά Νερά Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ---------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΜΑΓΙΑΝΝΗΣ του Λάμπρου και της Μαρίας το γένος Μακρή που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ του Δημητρίου και της Ελένης το γένος Καραβασίλη που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ---------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣ του Αποστόλου και της Ευαγγελίας το γένος Τσιτούνα που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΜΑΝΗ του Χρήστου και της Δέσποινας του γένος Σιψή που γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Αχίλλειο Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 380 01 Πληροφορίες: Σεβαστή Χαλμπέ Τηλέφωνο: 2421352563 FAX: 2421070944

Βόλος 17.5.2011 Αρ. Πρωτ. 2357

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος - Ταβέρνα - Ουζερί - Αναψυκτήριο που βρίσκεται στη Νέα Αγχίαλο, δυτικά της κεντρικής παραλίας εντός του δημοτικού άλσους, με εμβαδόν 105 τ.μ. και εξωτερικό υπαίθριο χώρο 200 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 10.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου (ελάχιστο όριο πρώτης μηνιαίας καταβολής 833 ευρώ). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου στις 31 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνει έως 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι που θα προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 1.000 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου και στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24283 50319-333 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου και 24213 53149-155 (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271-39163 FAX: 2421039162

Βόλος 26-04-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1606/42937

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως)

·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988-888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Κριστιάν Λούι Λασκαρίδη κατοίκου Αθηνών, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 3.282,36 τ.μ., στη θέση “Χορευτό” Δημοτικής Κοινότητας “Ζαγοράς” της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς του Δήμου “Ζαγοράς - Μουρεσίου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου α.α. Ζαχαρίας Χάνος Δασολόγος

(583)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την ανάληψη υγειονομικών εφαρμογών ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑΣ στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2011, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, με προϋπολογισθείσα δαπάνη μέχρι το ποσό των 20.000Ε (είκοσι χιλιάδων ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι και τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, ώρα 14.00. Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος (γραφείο 306) του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ιωλκού - Αναλήψεως 38001, Βόλος). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 2ας Νοεμβρίου 135 στο Βόλο και στο τηλέφωνο 2421355810. Ε.Π. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχ. Χάνος Τηλ.: 2421026271-39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 17-03-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1042/26827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Απόστολου Μπέζα κατοίκου Νεοχωρίου, εκδόθηκε η με αριθμ. 1042/26827/17-3-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 6762,00 τ.μ., στη θέση “Κόρακας” Τοπικής Κοινότητας Αφετών του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´√À 2011

E·ÓÂÎÏÔÁ‹ Ì ‰¤Î· „‹ÊÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ƒ¿Ì· ÛÙ· Δ›Ú·Ó· ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Η Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια θερινών στολών του προσωπικού για τη θερινή περίοδο 2011 σύμφωνα με τα παρακάτω: α. 350 υποκάμισα χρώματος ΣΙΕΛ, ποιότητας 60% βαμβακερό και 40% πολυέστερ περίπου. β. 350 παντελόνια χρώματος ΜΠΛΕ σκούρο, ποιότητας 55% πολυέστερ και 45% έριον περίπου. 1. Ο τύπος, ο χρωματισμός και η ποιότητα θα είναι όπως καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 246/06. 2. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αναγράφεται ανά τεμάχιο και να διευκρινίζεται αν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και με τι ποσοστό. 3. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σφραγισμένες μέχρι το μεσημέρι της 20ής Μαΐου 2011, στα γραφεία της Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε. στο Βόλο, οδός Ζάχου 5, Τ.Κ. 383 33, τηλ. 2421023027. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίζεται απαραιτήτως και δείγμα των στολών. 4. Η παράδοση των στολών θα γίνει το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 31ης Μαΐου 2011, στα γραφεία της Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε. 5. Θα παραδίδονται μόνο στολές, απαγορευομένης αυστηρά της αλλαγής με άλλο ρουχισμό. 6. Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και την εξασφάλιση της “Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε.” όσον αφορά α) στην ποιότητα των στολών και β) στην ακριβή τήρηση του χρόνου παράδοσης ανάμεσα στην “Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε.” και τον προμηθευτή συνομολογείται αυτόματα με την προμήθεια, ποινική ρήτρα ύψους Ε6.000 για αθέτηση ή μη τήρηση των όρων της σχετικής σύμβασης. 7. Η επιλογή θα γίνει με συνάρτηση ποιότητας και προσφερόμενης τιμής. 8. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΒΟΛΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για την Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο

¶ƒ√™∫§∏™∏ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 166/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) προσκαλείται δημόσια ο κομιστής της υπ’ αριθμ. 10501670-5 τραπεζικής επιταγής που εκδόθηκε στο Βόλο από τον Κωνσταντίνο Μουτζουρίδη, κάτοικο Βόλου, με ημερομηνία έκδοσης την 16-5-2009, ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πληρωτέα στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “PROTON BANK A.E.” να αναγγείλει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την τελευταία ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας προσκλήσεως, τα δικαιώματά του και εφόσον κατέχει την προαναφερόμενη επιταγή, να την καταθέσει στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, διαφορετικά αυτή θα απολέσει την ισχύ της. Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Δ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙ· Δ›Ú·Ó· η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó “¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙË ‚›·” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ΔÈÚ¿ÓˆÓ. √ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· Â·ÓÂÍÂϤÁË Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌfiÏȘ 10 „‹ÊˆÓ, Î·È Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÚÈÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ¿Î˘Ú· -Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. ∏ ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∞ÚÌ¤Ó ƒÈÛÙ¿ÓÈ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, μ·ÏÂÓÙ›Ó· §¤Ûη, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó “¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙË ‚›·” Èı·Ó‹ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙË Ó›ÎË ƒ¿Ì·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·Ú¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “∂ȉÈÒÎÂÙ·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· Δ›Ú·Ó· Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌË, Ì ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ, Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ŒÓÙÈ ƒ¿Ì·, Ô˘ οÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ™·Ï› ªÂÚ›Û· “Ó· ÌËÓ ˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271-39163 FAX: 2421039162

Βόλος 12-05-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1938/50559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Δημοσιοποίηση παλαιού εγγράφου - βεβαίωσης) Ο Δασάρχης Βόλου μετά από 14-2-2011 αίτημα των Κυριάκου και Θωμά Νεραντζή, κάτοικων Τσαγκαράδας, με ταυτάριθμο έγγραφό του, δημοσιοποιεί το υπ’ αριθμ. 5820/16-11-1994 Απαντητικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας, για έκταση εμβαδού 2,00795 στρεμ. στη θέση “Άγ. Ταξιάρχης” Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση δεν είναι δασική και δεν υπάγεται στις απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την αλλαγή χρήσης αυτής. Η βεβαίωση αυτή που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 20 ª∞´√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00-13.30 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ - ΣΕΣΚΛΟΥ - ΑΥΤΟΚΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

ª∞´√™

18

¶¤ÙÚÔ˘, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ÃÚÈÛÙ›Ó˘, ∞Ó‰Ú¤Ô˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

Δπƒ∞¡∞, 17.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τους π∞Δƒ√À™ και το ¡√™∏§∂ÀΔπ∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ της ∞’ ¶∞£√§√°π∫∏™ Κλινικής του Αχιλλοπουλείου Νοσοκομείου Βόλου καθώς και τους π∞Δƒ√À™ ¡∂ºƒ√§√°√À™ για την αμέριστη φροντίδα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Σοφίας Αγριανίτου. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά, αδελφή και θεία

™√ºπ∞ ∞°ƒπ∞¡πΔ√À

Ετών 90 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας, θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 18 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Στέλλα - Γιάννης Κώτσιος, Κωνσταντίνος Αγριανίτης, Σπύρος - Λαμπρινή Αγριανίτη Τα αδέλφια: Εμμανουήλ - Χρυσοπηγή Μανθαίου, Φωτεινή Γ. Μανθαίου Τα εγγόνια Το δισέγγονο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

“√È ·Ù¤Ú˜ ÌË ·ÚÔÚÁ›˙ÂÙ ٷ Ù¤ÎÓ· ˘ÌÒÓ, ·ÏÏ’ ÂÎÙÚ¤ÊÂÙ ·˘Ù¿ ÂÓ ·È‰Â›· Î·È ÓÔ˘ıÂÛ›· ∫˘Ú›Ô˘” (ŒÊÂÛ. ÛÙ’ 4) Ο καλός παιδαγωγός γνωρίζει να συνδυάζη αρμονικά την σοβαρότητα με την γλυκύτητα, την αυστηρότητα με την επιείκεαν, την τιμωρίαν με την πραότητα. Αυτά πρέπει να έχουν υπ’ όψιν προ πάντων οι γονείς, που είναι οι φυσικοί παιδαγωγοί των παιδιών των. Τας συμβουλάς, τας παρατηρήσεις των, και αυτάς ακόμη τα τιμωρίας, πρέπει να τας προσφέρουν με τον κατάλληλον τρόπον, διά να επιδρούν εις το παιδί περισσότερον. Δεν πρέπει να το αδικούν. Δεν πρέπει να το υβρίζουν. Δεν πρέπει να πληγώνουν την φιλοτιμίαν του παιδιού. Δεν πρέπει να θυμώνουν και παραφέρωνται. Ο ακατάλληλος τρόπος είναι επόμενον να ερεθίζη και να θυμώνη το παιδί, και να ματαιώνη τοιουτοτρόπως κάθε ωφέλειαν. Ανατροφή καλή είναι μόνον εκείνη που στηρίζεται εις το θέλημα του Θεού, εις το κύρος του νόμου του, και εργάζεται με υπομονήν και αγάπην διά την μόρφωσιν του παιδιού. Περισσότερον από τας εξάψεις και τους πικρούς ελέγχους, ο τρόπος της αγάπης ευρίσκει μεγαλυτέραν υποδοχήν εις την ψυχήν του παιδιού και το οδηγεί ευκολώτερα εις τον δρόμον της διορθώσεως.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ - ¶∂¡£√™ Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία

ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ƒπ∑√£∞¡∞™∏

Ετών 81 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 4.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Διομ. Κομνηνού 33, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τα αδέλφια: Παναγιώτα - Περικλής Καρατσώρης, Μαρία (χα) Απ. Ξουράφα Τα ανίψια: Μαγδαληνή - Αναστάσιος Αγιάνογλου, Ελένη - Κωνσταντίνος Τσικρικώνης, Σπυρίτσα - Παναγιώτης Ριζοθανάσης, Δήμητρα - Κωνσταντίνος Ξουράφας, Γεώργιος Καρατσώρης Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

¶∂ƒ™∂º√¡∏ Δ∞∫∏

Ετών 70 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 5 μ.μ. από το σπίτι μας Αγ. Αναργύρων 30 και στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 18 Μαΐου 2011 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Ηλίας - Αικατερίνη, Γεώργιος - Ιωάννα Τα εγγόνια: Πέρσα - Ηλιάνα, Κωνσταντίνα - Λουκία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∏ƒ. •√À¢∏

Ετών 87 Συν/χο ΟΣΕ που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 5 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Αθηνάς αρ. 61, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στην οικία μας από τις 8 π.μ. Βόλος 18 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα παιδιά: Ηρακλής - Μαρία Ξούδη, Παναγιώτης - Χρυσούλα Ξούδη, Αποστολία - Βαΐτσης Κωστάκης, Δημήτριος - Ρίτα Φατώλια Τα αδέλφια: Χρυσόστομος - Ουρανία Ξούδη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

∫§∂√¡π∫∏ ™Δ∞ª. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∏

Ετών 101 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 4.00 από το σπίτι μας στα Άνω Λεχώνια, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Άνω Λεχώνια 18 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Αντώνιος - Μαρία Δημητριάδη, Δημήτριος - Γεωργία Δημητριάδη, Αγγελική - Πέτρος Μπαμπαλίκης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ιωάν. Φουτζόπουλου” .


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √∂ π¿ÛÔÓÔ˜ 136. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘-™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘§¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ™˘Î‹.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹-

ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00,

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™

∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400.

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫·È Ù¤ÙÔÈ· ¤ıÈÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È. 2. ∞Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Û˘Ó¯Ҙ Ì οÙÈ - §›ÌÓË Ù˘ μ. ∞ÌÂÚÈ΋˜ - √ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË. 3. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ (17831842) - Δ· ¤¯ÂÈ Ô... ¤Í·ÏÏÔ˜. 4. ... ∫›ÙÔÓ: ¢È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ - ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ... ·ÁfiÚÈ. 5. ¢ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ ∞Ï›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” - ªÔ˘ÛÈÎfi ÛËÌ¿‰È. 6. ∞ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ¿ÏÏ· - ŒÓ· ·fi Ù· ʈӋÂÓÙ·. 7. •ÂÓÈ΋... ∞Ï›ÎË - ∞Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ... Û’ ·˘Ù¿ - ª¿Úη ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·ÛÌÈÚÈÒÓ. 8. ∫Ú˘Ê‹ ıÏ›„Ë, ηËÌfi˜ (ÌÙÊ.) - ÷ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ¿ÓÂÌÔ˜. 9. ¢ˆÌ¿ÙÈÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ - √ÓÔÌ·ÛÙfi Á·ÏÏÈÎfi ÙÛ›ÚÎÔ - √˘‰¤ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ. 10. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜... Â͈Á‹ÈÓÔ˜ - ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË (·Ú¯Èο) - ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ∞¯ÈÏϤ·. 11. ∫·Ù·ÎÂÚÌ·Ù›˙ˆ (ÌÙÊ.) - ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ·Ú¯Èο. 12. ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· (·Ú¯Èο) - ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 13. μ·Û›Ï˘...: μÈÚÙÔ˘fi˙Ô˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ú›ÓÔ˘ - ∫Ú·Û› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ (ÌÙÊ.). ∫∞£∂Δ∞ 1. μÔ˘Ófi Ù˘ ¡.∞. ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - ∂›¯Â ·Ú¯ËÁfi ÙÔ ∑¤Ú‚· (·Ú¯Èο). 2. °·ÏÏÈÎfi˜ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ - ∂˘Ï‡ÁÈÛÙ·, Ï˘ÁÂÚ¿. 3. Õ˯Ô... ÙÈÎ - Δ· ÂÎÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ - ∂Ù·ÈÚ›· ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. 4. ∏ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ §¤ÓÈÓ - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ŸÚÂÁÎÔÓ. 5. ∂›‰Ô˜ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜ - °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û’ ·˘Ù‹. 6. ¶·ı·›Óˆ ·Á·ψÛË - ŒÓˆÛË ÔͤԘ Ì ‚¿ÛË. 7. √ Û˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ “∫˘‚¤ÚÓ· μÚÂÙ·Ó›·” ªÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô ÙˆÓ ∏¶∞ -§ÂÁfiÙ·Ó Ô ËıÔÔÈfi˜ Δ·Ì›ÚÔÊ. 8. ª·‰Ë̤ÓË... ª·ÚÁ·Ú›Ù· - ¶·ÏÈfi˜, μÚÂÙ·Ófi˜ ‰ÚÔ̤·˜ - °·ÏÏÈÎfi ·ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ·. 9. ¢Â›¯ÓÔÌ·È ·ÏÈοÚÈ. 10. ∂Ífi‰Ô˘... Â›Ó·È ÙÔ ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ - ΔËÓ ›‰Ú˘ÛÂ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ (·Ú¯Èο) - ™˘Ó¯fiÌÂÓ·... ıÒÎÔ˘. 11. ∂ÏÏËÓÈÎfi... 74 - °Ô‡Ó· ·fi ‰¤ÚÌ· ·ÏÂÔ‡˜ ™Â ÙÔÛÙȤڷ „‹ÓÂÙ·È. 12. ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞ - Δ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û οÔÈ· ·ÈÙ›·. 13. ŒÙÛÈ Î·Ù‚¿˙ÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô ‚fi·˜ - √ ÔÔ›Ô˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ (·Ú¯.). ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞Δƒ√¶∞ƒ∞¢√Δ∞ 2. ∞™∫ø-πƒπ-∂¢∂ª 3. ƒ∂-™Δ∞¡Δ∞§-•∞ 4. ¡Δ∞´∞¡-∞¡Δƒ∞™ 5. ∫∞ƒ√§-¢π∂™∏ 6. ¡∂∞-√ªπ∫ƒ√¡ 7. ∞§π™-∞∫ƒ∞∞∞∞ 8. ™∞ƒ∞∫π-∞°∂ƒπ 9. ™∞§∞-∞ª∞ƒ-Δ√ 10. ∂Δ∂™∞∫-£∂Δπ™ 11. ¢π∞ª∂§π∑ø-√∞¶ 12. ∂∫¶-Δ∞ª∞-ø™Δ∂ 13. ™∞§∂∞™-¡∂∫Δ∞ƒ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞ƒ¡ø¡∞™-∂¢∂™ 2. ∞™∂Δ-∂§∞™Δπ∫∞ 3. Δ∫-∞∫∞πƒ∞-∞¶§ 4. ƒø™π∞-™∞§∂ª 5. Δ∞ƒ√∫∞™∂Δ∞ 6. ¶π∞¡√ª∞π-∞§∞™ 7. ∞ƒ¡-§π∫-∞∫πª 8. ƒπΔ∞-∫ƒ∞ª-∑∞¡ 9. ∞¡¢ƒ∞°∞£ø 10. ¢∂§Δπ√∂ƒ∂-ø∫ 11. √¢-ƒ∂¡∞ƒ-Δ√™Δ 12. Δ∂•∞™-∞πΔπ∞Δ∞ 13. ∞ª∞™∏Δ∞-√™¶∂ƒ.

∫ƒπ√™ ªËÓ Î¿ÓÂÙ η̛· ˘Ô¯ÒÚËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·, ÁÈ·Ù› ı· ¤¯ÂÙ οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜, ÌËÓ ·ÎÔ‡Ù fi,ÙÈ Û·˜ ϤÓÂ, ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÙ ÙȘ ËÁ¤˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-34-5-22. Δ∞Àƒ√™ √È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· ı· Û·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ¿ÓÔ‰Ô. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-23-45-11. ¢π¢Àª√π ∫Ú·Ù‹ÛÙ ۋÌÂÚ· ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4438-23-12-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· fiÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Î·È Ó· Û·˜ Á›ÓÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-37-22-13-27-4. §∂ø¡ ŸÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ÂÛ›˜ Ù· ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‚¿ÏÙ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏ· Û·˜ Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙÚ¤ÍÙ ӷ Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-34-5-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Û·˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ôχ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Î·È ÂÛ›˜ Ù· ·Ê‹Ó·Ù ÛÙËÓ ¿ÎÚË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-44-34-5-12-3. ∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤ÚıÂÙ Û οÔÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÙ Ôχ ηÈÚfi ÙÒÚ· Î·È ·ÊÔÚ¿ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fï˜ Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-55-23-12-47. ™∫√ƒ¶π√™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜, ÌÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-55-45-6-2. Δ√•√Δ∏™ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ¿ÚÙ ̷˙› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-2055-4-6-12. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙË ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, οÓÙ ÙÔ, ı· ÓÈÒÛÂÙ ηχÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 41-3-20-55-45-6. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ Û·˜ ËÚÂÌ›·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· οÓÂÙ ̛· ‚·ıÈ¿ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË Î·È Ó· ‰Â›Ù ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· Û·˜ οÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-44-23-12-9. πãÀ∂™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ôχ Î·È ÂÛ›˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÂΛ, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-34-56-22.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∂°∂ƒΔ∏ƒπ√¡!

√ ‡ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ıÚ¤ÊÂÈ Ù· ̈ڿ, fï˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛηÎÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë! ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈˆÓ ÛηÎÈÛÙÒÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ·. ∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ·fi Ù· Ì·‡Ú· ¯·Ú¿Ì·Ù·, ·ÙÔÌÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ÛÎÏËÚ‹ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ (‚ϤÂ: ÓÔ˘˜ ˘ÁÈ‹˜ ÂÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈ‹) Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÚˆÈÓfi. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ÌÂÙÚ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ οıÔÓÙ·È ÛÙ· ıÚ·Ó›·, ÁÈ· Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÛηÎÈÛÙÈ΋ ıˆڛ·. ªÂÙ¿ ·fi ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ÒÚ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘. ∞fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙˆÓ ÛηÎÈÛÙÒÓ Û¯ÔÏ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ù· ÙÚ›· “ο·” ∫¿ÚÔ‚, ∫·Û¿ÚÔ‚, ∫Ú¿ÌÓÈÎ Ì· Î·È Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ªÔÙ‚›ÓÈÎ.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “ªÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ̤ÚË: ™ÙÔ ÚÒÙÔ fiÙ·Ó ÂÏ›˙ÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ¤¯ÂȘ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ fiÙ·Ó È· ͤÚÂȘ fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂȘ”

™·‚ȤÏÈ Δ·ÚÙ·Îfi‚ÂÚ 1887-1956 ¶ÔψÓfi˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ Δ·ÚÙ·Îfi‚ÂÚ ™·‚ȤÏÈ - Canal Oliveras Joan μÂÓÂÙ›· 1949 Giuoco Piano 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Bb6 5.d4 Qf6 6.d5 Nd8 7.0-0 h6 8.a4 a6 9.Be3 Ba7 10.Bxa7 Rxa7 11.Nfd2 Ne7 12.f4 exf4 13.e5 Qb6+ 14.Kh1 a5 15.Bb3 Ng6 16.Nc4 Qa6 17.Nba3 0-0 18.Nb5 b6 19.Nxa7 Qxa7 20.Bc2 Ba6 21.Bxg6 fxg6 22.Qd4 g5 23.Rae1 Qa8 24.Rf2 Bb7 25.e6 dxe6 26.dxe6 Nc6 27.Qd7 Qc8 28.Kg1 Re8 29.Qf7+ Kh7 30.e7 Ba6 31.h4 Qd7 32.hxg5 hxg5 33.Ne5 Nxe5 34.Rxe5 Kh6 35.Re6+ Kh7 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 5/5

§Y™H 36.Rd2!! 36...Qxa4 [36...Qxd2 37.Qh5+ 36...— 37.Rxd7) 37.Rd8 37...Bb5 [37...Qd1+ 38.Rxd1 Bb5 39.Kf2 Bf1 40.Qxe8 Bxg2 41.Qh5+ Kg8 42.e8Q#] 38.Rg6 1ñ0 ·Ó ... [38... Qa1+ 39.Kh2 Qh1+ 40.Kxh1 Rxe7 41.Rxg7+ Kh6 42.Rh8#]

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ. 2421038167, ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ. 2421033380, °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 (ÌÂٷ͇ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË), ÙËÏ. 2421024043. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÔϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 186‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜), ÙËÏ. 2421044496. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 - ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙËÏ. 2421064343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´OY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 18 ª∞´OY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

48 ÒÚ˜ ÛÙË μ¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 10.45 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 21.00 22.00 23.30 24.00 00.15

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ª·ÓÒÏ˘ Ô ÓÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ °˘Ó·›Î˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ Escape Art@ert.gr ªÔÓ¿ ˙˘Á¿ ‰Èο Û·˜ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜” ∞˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Art@ert (∂) Escape (∂)

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 10.30 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.00 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

°›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ £Âfi˜ Î·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜√ Ï¢Îfi˜ ÂϤʷÓÙ·˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ¢È·ÛÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∑ÈÓÙ¿Ó” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “Love object”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 48 ÒÚ˜ ÛÙË μ¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡∂Δ Economy ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 24.00 01.15 01.30 02.30 03.30

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 17.25 17.30 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45 05.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· £¤Ì· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The most extreme Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™∫∞´ £¤Ì· The Cleaner ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Sea rescue Biography The Oprah Winfrey show Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ∞fi„ÂȘ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 50-50 Safe sex ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ∏ ·Á¿Ë Ù˘ Á¿Ù·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.10 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÈṲ̂٠∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ Pre game show ¶fiÚÙÔ-ªÚ¿Áη Europa League live ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent Steps ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™fiÏÔ Î·ÚȤڷ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF ¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Botrini’s project ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) Sex and the city The big game ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.00

√È Ì¿ÁÈÛÛ˜ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Iggy Arbuckle, ∏ ÌÈÎÚ‹ ¶Ô‡Î·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “Beauty shop” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Fringe Nip/Tuck “14 hours” “ª·ÎÔ‡ÚÈ ·fi ÎÔ‡ÓÈ·”

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË Δ˙·ÓÂÙ‹ Î·È ¤Ú¢ӷ·ÚÔ˘Û›·ÛË º¿ÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘.

∏ ÂÎÔÌ‹ ‚Ú¤ıËΠÁÈ· ¤Ó· 48ˆÚÔ ÛÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ μ¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜, ÛÙËÓ 115 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙˆÓ Ó·ÙÔ˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë. ∏ ÂÎÔÌ‹ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 1.500 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ 500 Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË μ¿ÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÚfiÏÔ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙË §È‚‡Ë, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ πÙ¿ÌÂÓÔ˘ ƒ·ÓÙ¿Ú, Î·È ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙȘ “∞ÏÂÔ‡‰Â˜” Î·È Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” , ÙȘ ªÔ›Ú˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ F16, Ô˘ Â›Ó·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ∞ÎfiÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ Ì ٷ “F16” Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

¡∂Δ 19.45

Beauty shop ∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›ÏÈ °Ô‡ÓÙÚ·Ê. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫Ô˘›Ó §·Ù›Ê·, ∞Ï›ÛÈ· ™ÈÏ‚ÂÚÛÙfiÔ˘Ó, ÕÓÙÈ ª·Î ¡Ù¿Ô˘ÂÏ.

∏ Δ˙›Ó· ¡fiÚȘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ™ÈοÁÔ ÛÙËÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ÎfiÚË Ù˘ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ‰È¿ÛËÌÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ÛÈÎ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· Ù· fiÌÔÚÊ·, ·ÎÚ·›· ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù¿ Ù˘. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ·›ÚÓÂÈ Ù· ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂΛÓË ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ù˘ Ì›· ‚ÔËıfi Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÛÎÔfi: ¡· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È΋ Ù˘ Âȯ›ÚËÛË!

STAR 21.00

¶fiÚÙÔ-ªÚ¿Áη ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ Europa League.

∏ ¶fiÚÙÔ Î·È Ë ªÚ¿Áη Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Europa League. √È ∞ÂÙÔ› Ù˘ ¶fiÚÙÔ ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÛÂÓ·Ï›ÛÙ·˜ Ù˘ ªÚ¿Áη ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËÙÈÎÔ‡ “Dublin Arena” ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ ÙÚfi·ÈÔ. √ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ¿Ú· Ù˘ ¶fiÚÙÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÎÏËÍË ‹Úı ·fi ÙËÓ ªÚ¿Áη Ô˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ªÂÓʛη ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0.

∞¡Δ1 21.45 111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.45

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ “ΔÔ ·È‰›” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ¢Ú¿Ì· ·ÁˆÓ›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÙÂÓ› ¡ÙÂÚÎÔ‡Ú. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫·ÙÚ›Ó ºÚÔ, ¡Ù¤ÌÔÚ· ºÚ·ÓÛÔ˘¿, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚ¤ÁÎÚÔÈ.

∏ ‰Âο¯ÚÔÓË ªÂÏ·Ó› ˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Â·Ú¯›·. ∞Á·¿ Ôχ ÙÔ È¿ÓÔ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ Ù˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ï·ÌÚfi. ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ë ›ÂÛË Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈfiÏ·È˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÌÈ·˜ ‰È¿ÛËÌ˘ ÛÔÏ›ÛÙ·, ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ. ∏ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔ È¿ÓÔ ÔÚÈÛÙÈο.

∂Δ1 22.00

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 13-18/5/11 ∞π£√À™∞ 1 “√ Δƒ√¶√™ Δ√À ª¶∞ƒ¡∂´” ÃÚ˘Û‹ ÛÊ·›Ú· ·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ¶ÔÏ Δ˙È·Ì¿ÙÈ, ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó ∏ ηχÙÂÚË ÎˆÌˆ‰›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!!! ¶ÚÔ‚.: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2 a) “√π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™ ¡Ô 3” MÂÙ. ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ™∞μ. & ∫Àƒ. ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 6 b) “∂πª∞π Δ√ ¡√Àª∂ƒ√ Δ∂™™∂ƒ∞” ... ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ¶ÚÔ‚.: 7.45 & 9.45 Dolby Digital

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 13-18/5/11

∞ π £ √ À ™ ∞ 1 : √ π ª ∞ à ∏ Δ ∂ ™ Δ ø ¡ ¢ ƒ √ ª ø ¡ 5 (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 20.15 23.00 R I O (∫ÈÓ/Ó· Û¯¤‰È· - ªÂÙ/ÓÔ): ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 18.30 ∞ π £ √ À ™ ∞ 2 : √ π ª ∞ à ∏ Δ ∂ ™ Δ ø ¡ ¢ ƒ √ ª ø ¡ 5 (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 19.0021.45-00.30 ∞ π £ √ À ™ ∞ 3 : √ ° √ À π ¡ π Δ √ ∞ ƒ ∫ √ À ¢ ∞ ∫ π (∫ÈÓ/Ó· Û¯¤‰È· - ªÂÙ/ÓÔ): ™ ¿ ‚ ‚ · Ù Ô - ∫ ˘ Ú È · Î ‹ : 18.15 ¶ ∞ ° π ¢ ∂ À ª ∂ ¡ ∏ æ À à ∏ (£Ú›ÏÂÚ): ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 19.45-22.00-00.15 ∞ π £ √ À ™ ∞ 4 : R I O 3 D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ/ÓÔ): ™ ¿ ‚ ‚ · Ù Ô - ∫ ˘ Ú È · Î ‹ : 17.45 T H O R 3 D (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 23.30 ∏ ∫ √ ∫ ∫ π ¡ √ ™ ∫ √ À º π Δ ™ ∞ (£Ú›ÏÂÚ - ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 19.30 - 21.30

ΔÔ ·È‰› ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÈÎ Î·È ∑·Ó-¶ÈÂÚ ¡Ù·ÚÓÙ¤Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑ÂÚÂÌ› ƒÂÓȤ, ¡ÙÂÌÔÚ¿ ºÚ·ÓÛÔ˘¿, ∑ÂÚÂÌ› ™ÂÁοÚ.

√ ªÚÔ‡ÓÔ Â›Ó·È 20 ÂÙÒÓ. ∏ ™fiÓÈ·, 18. ∑Ô˘Ó ÛÙÔ ™ÂÚ¤Ó, ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô. ∂È‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù˘ ™fiÓÈ· Î·È Ì fiÛ· ÎϤ‚ÂÈ Ô ªÚÔ‡ÓÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ªÈ· ˙ˆ‹ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ¿ÙÔ. ∏ ™fiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÙÔÓ Δ˙›ÌÈ Î·È ÌfiÏȘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ Ô ªÚÔ‡ÓÔ, ¤¯ÂÈ ÂÈÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, fiÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. √ ªÚÔ‡ÓÔ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÙÚÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ, ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ¿ıÏÈ· ·fiÊ·ÛË: ¡· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

μ√À§∏ 23.10


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 18 M·˝Ô˘ 2011

∏ ‚ڷ˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· στο Βόλο, δεν έχει υπάρξει

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ÛË Ô‰fi Ακόμη κι αν η προοπτική συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων πέσει για άλλη μια φορά στο κενό, έχει φανεί ότι υπάρχουν περιθώρια για μια ψυχραιμότερη στάση απέναντι στα προTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË βλήματα. P¿ÏÏË Μια πρωτοβουλία προσέγγισης, στην οποία επιμένουν οι Ευρωπαίοι, ακόμη κι αν έχει αμφίβολη κατάληξη στο μεταξύ έχει δώσει την ευκαιρία για μεγαλύτερη ειλικρίνεια, περισσότερη ευθύτητα. Όταν όμως στην πράξη, ενώ είναι περισσότερο απαραίτητη από άλλοτε μια πολιτική σύγκλισης, ακούγονται μόνο σφυρίγματα για φάουλ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα της προσκόλλησης σε ένα τέλμα. Ο θρίαμβος του ενός επάνω στον άλλο δεν μπορεί να είναι μοναδικός σκοπός. Η ελληνική πολιτική κουλτούρα έχει προσκολληθεί στη δυαδική πολιτική του “ο νικητής τα παίρνει όλα”. Όμως με ένα νικητή κι ένα νικημένο δεν λείπει κι ο κίνδυνος να καταλήξει στην πορεία η πολιτική επιχειρηματολογία να είναι μηδενικού αθροίσματος. Η λυδία λίθος για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική ενδεχομένως να είναι ένας πολιτικός πλουραλισμός. Εάν όμως κάθε συμβιβασμός θεωρείται ως παρέκκλιση από τη “συνείδηση” ενός κόμματος, δεν πρόκειται αυτός να γίνει κατανοητός. Με αποτέλεσμα η συμμετοχή σε μια προσπάθεια εξόδου από την κρίση να είναι περιορισμένη. Μια μέση οδός, η οποία αναζητείται, θα μπορούσε να περνά από τη στήριξη των αναγκών της μεσαίας τάξης, του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, της ραχοκοκαλιάς, η οποία διαχρονικά σηκώνει στους ώμους της τη μετάβαση από μια προβληματική οικονομία. H κρίση στην οικονομία σημαίνει όμως ότι κάποια στιγμή κι οι πολιτικοί καλούνται να προχωρήσουν σε ορισμένες δύσκολες επιλογές. Η δημοσιονομική προσαρμογή, πόσο μάλλον όταν είναι της τάξης που χρειάζεται η χώρα, απαιτεί αποφασιστικές δράσεις, με γρηγορότερους ρυθμούς στην υλοποίηση. Καθυστερήσεις μπροστά στην ανάγκη της ελάφρυνσης ενός δυσθεώρητου χρέους δεν μπορεί παρά να συνεχίσουν να συσσωρεύουν περισσότερα βάρη, όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Οι καταστάσεις πιέζουν ώστε οι πολιτικοί να γίνουν πιο σαφείς. Με λιγότερα χρήματα, χρειάζεται περισσότερη εστίαση στα προβλήματα. rallis@e-thessalia.gr

ποτέ ξεχωριστό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, περιθωριοποιημένο ή στιγματισμένο από τη διαφορετικότητα του θρησκευτικού της δόγματος. Ουδέποτε είχε αντιμετωπιστεί έτσι από τους Βολιώτες, παρότι η περιοχή μας δεν υπήρξε ιστορικά, πολυπολιτισμική, όπως άλλες στην Ελλάδα. Τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Βόλου, άλλοτε κραταιάς σήμερα ολιγάριθμης, είναι αγαπημένοι φίλοι, συμμαθητές, ομοτράπεζοι, συνοδοιπορούντες, στα καλά και τα δυσάρεστα των διάφορων εποχών που οι συνθήκες, ιδεολογικές και πολιτικές, ήταν είτε αγαστές, είτε ταραγμένες. Εννοείται πως και οι βολιώτες εβραίοι, διατηρούσαν και διατηρούν το δικαίωμα της διαφορετικότητας και του αυτοπροσδιορισμού τους, κι αυτό το δικαίωμα θεωρείται αυτονόητο για κάθε υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο. Τι να κάνουμε όμως; Η “υγεία” και αυτού του είδους, είναι δυσεύρετη στις μέρες μας. Γιαυτό και οι... ασθενούντες, ξέβρασαν το φαρμάκι που κατατρώγει τη δική τους ζωή και το μυαλό, πάνω στους τοίχους, μέσα κι έξω, της εβραϊκής συναγωγής στο Βόλο. Ξέρουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Όχι, δεν λέω για τα οικονομικά, για τα κοινωνικά μας χάλια μιλάω. Μήπως δεν τα βλέπουμε στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, να αποτυπώνονται πάνω στους μετανάστες; Γιαυτό και η ανάγκη να περιφρουρήσουμε τον κοινωνικό ιστό της μικρής μας πόλης, από τα ζιζάνια που ξεπετάγονται δώθε-κείθε, ισχυριζόμενα ότι θέλουν να περιφρουρήσουν την “καθαρότητα” κάθε είδους, κοπρίζοντας πάνω σε ανθρώπινες αρχές και αξίες-θεμέλιο βασικών ελευθεριών και Δημοκρατίας.

Πέρα από τη... μεσογειακή ερμηνεία του στραβοπατήματος (αν είναι τελικώς και τέτοιο...) του γενικού διευθυντή του ΔΝΤ στη Νέα Υόρκη, αυτή που ήθελε ένα σωρό ανέκδοτα να κυκλοφορούν από την Κυριακή στο Διαδίκτυο, υπάρχει και μια άλλη, αμιγώς ελληνική, κάποιοι ισχυρίζονται και ευρωπαϊκή και ίσως νάναι κι έτσι. Πού θα βρισκόταν λοιπόν σήμερα η καμαριέρα, αν η επίθεση βιασμού που καταγγέλλει πως δέχτηκε από το μεγαλόσχημο άνδρα, συνέβαινε στην Ελλάδα; Πόσοι θα είχαμε μάθει ότι συνέβη τέτοιο περιστατικό; Και πώς θα είχε φύγει από το Ελευθέριος Βενιζέλος ο κ. Στρος Καν; Οι απαντήσεις με τη σειρά έχουν ως εξής: Η καμαριέρα θα είχε χάσει τη μιλιά της. Η είδηση θα είχε γίνει γαργάρα. Και ο κ. Στρος Καν θα έφευγε με ειδική πτήση, κι όχι της γραμμής, που θα είχαν φροντίσει να του κλείσουν οι ελληνικές αρχές. Δεν ξέρω λοιπόν τι λέμε για τους αμερικάνους. Αλλά απέδειξαν πως απέναντι στους νόμους τους, η καμαριέρα ενός ξενοδοχείου και ο υποψήφιος πρόεδρος μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης, είναι ίσοι. Τι είναι Δίκαιο, αν όχι αυτό;

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

T‡Ô˜

∫¿ÔÙ ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ›¯·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫¿ÔÙ ϤÌÂ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÚÈÓ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90. ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÍÂıÒÚÈ·Û·Ó ÔÈ ÛËÌ·›Â˜, ·Ó Î·È ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Î·È Ë Ó·ÓÈ΋ Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·, ηϿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Â˘Ù˘¯Ò˜... ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙȘ οÏ˜, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÛÙ· “ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·”, ·’ fiÔ˘ Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ £fiÏÔ-Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫È ·˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ì·ÎÚ‡ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘...

γκαταλείψει την γεωργική παραγωγή, σε τιμές πολύ μεγαλύτερες των σημερινών. Θα πεινάσουμε...

¶ÚfiÛˆ·&ÚÔÛˆ›· Τι απαντάτε σε όλους εκείνους που προτείνουν να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη ζώνη του ευρώ και να επιστρέψει στη δραχμή; Η ερώτηση έγινε από τον Α. Παπαχελά και η απάντηση δόθηκε από τον βουλευτή και πρώην υπουργό Γ. Φλωρίδη: Θα επιστρέψουμε στην εποχή των σπηλαίων. Όταν μπήκαμε στη ζώνη του ευρώ η αναλογία ήταν 340 δραχμές προς ένα ευρώ. Εκτός ζώνης θα είναι χίλιες δραχμές προς ένα ευρώ. Θα πληρώνουμε τις δόσεις του δανείου με ευρώ και θα εισάγουμε προϊόντα ακόμη και αγροτικά αφού έχουμε ε-

*** Ο Αδαμάντιος Πεπελάσης χθες το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό: - Τους τελευταίους μήνες δείξαμε στους ευρωπαίους ότι είμαστε αναξιόπιστοι. Από τον Παπακωνσταντίνου μέχρι τον Παπανδρέου και από τον Σαμαρά μέχρι... - Το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η μη αποτελεσματική διακυβέρνηση. - Επικρέμεται ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Τα δυο κόμματα να συμφωνήσουν τώρα σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω...

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ”. ✒ ∂£¡√™: “¡ÙÈÚÂÎÙ›‚· ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi μڢͤÏϘ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∞ÔχÛÂȘ ̤ۈ ÌÂٷٿ͈Ó!”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ÃÔÓÙÚfi˜ Â΂ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ· Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·”. ✒ ∂™Δπ∞: “flÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ¶Ò˜ Âȉڿ Ë ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛȘ ™ÙÚˆ˜-∫·Ó”. ✒ ∏ ∞À°∏: “•ÂÔ˘Ï‹ÛÙÂ Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ... øÌfi˜ Â΂ȷÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∏ ∂.∂. ı¤ÙÂÈ ˆ˜ fiÚÔ Î·È ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∂È‚¿ÏÏÔ˘Ó ÈÔ ¿ÁÚȘ ı˘Û›Â˜ Û ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÚÁ·Ûȷο-·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∞ÔχÛÂȘ ̤ۈ ∞™∂¶”. ✒ City Press: “∫·ÎÔÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”.

*** Ο πατέρας του Νικολά Σαρκοζί, Παλ Σαρκοζί, επιβεβαιώνει με δηλώσεις του που δημοσιεύονται στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι η σύζυγος του γάλλου προέδρου Κάρλ Μπρούνι είναι έγκυος. “Είμαι χαρούμενος για τον ερχομό του εγγονιού μου” τονίζει ο Παλ Σαρκοζί. Ο Νικολά Σαρκοζί και η σύζυγός του δε θέλουν να ξέρουν το φύλο του μωρού, αλλά ο Παλ Σαρκοζί δηλώνει “βέβαιος ότι θα είναι κορίτσι και ότι θα είναι όμορφο σαν την Κάρλα”. Ο Ντομινίκ με την καμαριέρα, ο Νικολά με την Μπρούνι. Τα σίδερα της φυλακής είναι για τον λεβέντη και ο “πυρετός” της εκρηκτικής Κάρλας για τον πονηρό Νικολά. Πώς τα καταφέρνει ένας κοντός με μια δίμετρη Θεά;

18-5-11  

h theta ths tetarths

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you