Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π

ª∂ Δ∏

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.35 - ¢. 17.07 ™∂§∏¡∏ 12 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.302 ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ·Ú¯ÈÂ. ∞ÈÁ›Ó˘, ¢·ÓÈ‹Ï ÚÔÊ‹ÙÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 64 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÈÛfi‰È·

™ÔÎ ·fi ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ™√∫ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ‰È·‰Ëψ-

Ù¤˜. √È ÛÎËÓ¤˜ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÔÏÏ¿ ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÁÎÒ‰Ô˘˜ ÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË °™∂∂ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó‰Èοٷ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ‹Ù·Ó Ì·˙È΋ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ■ ÛÂÏ. 8

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó 36 ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ∂∂ “¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” ›Â Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ■ ÛÂÏ. 7

™ÙÔ 24% Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

■ ÛÂÏ. 16

‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ∫·ÓÔÓÈο ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜”, ÂÓÒ Ë “£” ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

ªÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ¤ˆ˜ 38% ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜: ™Ù¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 0,71% ¤ˆ˜ 37,9% Û 661 ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÓÒ ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ·fi Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì 40 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È

ª

¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ”. ΔÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ηϿıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 50 ¢ÚÒ fiÊÂÏÔ˜ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· Ì›· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ■ ÛÂÏ. 32

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ë Â·ÈÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ... Δ· ı‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÂȘ ∞¡∂•∂§∂°∫Δ∂™ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ μfi-

ÏÔ, Ì ·Ó‹ÌÔÚ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· “ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ԢӔ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜, ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÁÚ·Ê›·, ÈÎÂÙ¢ÙÈο ¯¤ÚÈ· ·ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÓfi˜ ·˙Ï ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ... ■ ÛÂÏ. 17

∞ÓÔȯً ı· Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ μfiÏÔ˘¡. πˆÓ›·˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ■ ÛÂÏ. 18

§Â˘Îfi ¤ÏÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 14, 15


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¡›ÎÔ˜ §Ô‡Î·˜

∂ÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ù˘... Ô›ËÛ˘

A¶√æ∂π™ ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·... TÔ˘ ¶∞™Ã√À ª∞¡¢ƒ∞μ∂§∏

ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ë ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·. √ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÏËÚÒÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (www. ika. gr): - “™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ȷ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È: ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ηı’ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· 3/4 Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÏÔ‡ÛˆӔ . - “™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ȷ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È: Ù· 4/5 ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· 3/4 Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÏÔ‡ÛˆӔ . - “ΔÔ ÂȉÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Î·È ·˘Ùfi, ÁÈ· ‰Â ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÏ¿Û˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿” . √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ (Èı·ÓfiÓ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜) Î·È ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰·¿ÓË. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¿Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ π∫∞ ÛÙËÓ fiÏË ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÂΛ ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÎÔ˘fiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· Ù· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. •·Ó·¿Ó ÛÙÔ π∫∞ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ıÂÚ·›·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ıÂÚ·‡ÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿ÎÂÈ·. ∫È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ·fi ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ π∫∞ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·. ∂ÙÛÈ, ÙÔ 2007 ‹Á·Ó ÁÈ· ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›· 1.230 ¿ÙÔÌ· Î·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ η٤‚·Ï 440.823,14 ¢ÚÒ. ΔÔ 2008 ‹Á·Ó 1.222 ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‹Ú·Ó 471.318,21 ¢ÚÒ. ΔÔ 2009 ‹Á·Ó ÁÈ· ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›· 1.133 ¿ÙÔÌ· Î·È ¤Ï·‚·Ó 444.317,30 ¢ÚÒ. ΔÔ 2010 fï˜ ‹Á·Ó ÌfiÓÔ 583 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ π∫∞ Ï‹ÚˆÛ ÌfiÓÔ 189.806,98 ¢ÚÒ. ∞ÔıÂÚ·‡ÙËηÓ; ¶ÔÏÏÔ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÂÓÒ 304 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ú·Ó Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ÁÈ·ÙÚfi, ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù˘È΋ ϤÔÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÒÛÙ ӷ ¿Ó ÁÈ· ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›·. À‹ÚÍ fï˜ ¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ π∫∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ÏÔ˘ÙÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ÂΛ ÌfiÓÔ ‰Ò‰Âη ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÔıÂÚ·‡ÔÓÙ·È. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ÚÂÓ¤‚Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÏÔ‡. ΔÔ π∫∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Îfi„ÂÈ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·Ô˘Û›·˙·Ó. º˘ÛÈο ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ... ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË Â›ıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· ÎÂÎÙË̤ӷ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ∞fi ÙËÓ «∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏»

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ¡›ÎÔ˜ §Ô‡Î·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û ÛÙ›¯Ô˘˜. ∂ÌÓ¤ÂÙ·È ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, “·fi ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ˙ˆ‹” Î·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘.

μ

O ∫∞πƒ√™

ΔÂÏÂ˘Ù·›· “ηٿıÂÛ‹” ÙÔ˘ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ “¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. Δ· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· 1960-1975” . √ ¡›ÎÔ˜ §Ô‡Î·˜ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·, Â›Ó·È Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ̤ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∞fi ÙÔ 1977 Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2005 ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∞°∂Δ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. °Ú¿ÊÂÈ Ì ˘Í›‰· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜, ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜, ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜, ‰Ô‡Ï„ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Û ËÏÈΛ· 18 ÂÙÒÓ, ÙÔ 1963, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÛ¤Ë Î·È ¤Ó· ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙȘ Ê¿ÌÚÈΘ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜. “°Ú¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·È ¤¯ˆ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÍ·Ù¿ÍÈÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂›Ì·È ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜. ŸÏ· ÌÔ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ¤‰ÈÓ· ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›·. ∞Ó ‰ÂÓ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ” , ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È Ì ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ. “◊ıÂÏ· Ó· ‰ÈηÈÒÛˆ ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi ÌÔ˘ °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÓÔ‡ÙÔ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÌÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ™ÎÔ˘‚·Ú¿” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. Δ· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‹Ù·Ó ÙÔ ·ˆıË̤ÓÔ ÙÔ˘. “◊ıÂÏ· Ó· Ù· ÂΉÒÛˆ ÚÈÓ Âı¿Óˆ. ∂›Ó·È 51 ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜” . ¶ÔÏÏ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· ‰È·‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ

Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Û fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ Ô›ËÌ· “∞Ó·¯ÒÚËÛË” §¿ÚÈÛ· 1963 Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô˘ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô “∂ÈÛÙÚÔÊ‹” 1975 ∫Ú¤ÊÂÏÓÙ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi, ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. √ ¡›ÎÔ˜ §Ô‡Î·˜ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ “ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ·” Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “ÔÓ¿ÂÈ Î·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ù·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘” . ΔÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È fiÛ· ÛΤÊÙÂÙ·È Ì ÙÔ Ó· ÂΉ›‰ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔχ‚È ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ “19751995 ∫·ÏË̤ڷ ∂Ï›‰·” ÂÌÂÚÈ›¯Â Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ˙ˆ‹˜. “Œ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÔÙ¤. √ Ô›ËÌ¿ ÌÔ˘ ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÙÔ ¤ÁÚ·„· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ∫¿ı ÌÔ˘ ΛÓËÛË ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ· Î·È Áڿʈ ÁÈ· fiÛ· ‚Ϥˆ Î·È ˙ˆ” , ›Â. ™Â ı¤Ì·Ù· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ·Ï‹ıÂȘ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6...5ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ -2...5ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -8...4ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· -4...4ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ÓfiÙÈ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ‰ÈÓ¿. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ ÚfiÛηÈÚ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈ¿ ‰˘ÙÈÎÔ› ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ¶·ÁÂÙfi˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6...3ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· -3...4ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -7...3ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ -5...3ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∫·ÏÒ˜ ‹Úı·ÓÂ

22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÔÚΈÌÔÛ›·

ΔÚÈÛÂ˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ, ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ ·fi ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ‹Û˘¯ÔÈ Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Ô‡Ù ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ Δ∂¢∫ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ë ÂÓÈ·›· ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰‹ÌˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ 2011, Á‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜. √È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Ù˘ Δ∂¢∫ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, ÙË... Ó·ÓÈÎfiÙÂÚË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∫·ÏÒ˜ ÙÔ˘˜.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ªËÙÚÔÔϛ٘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÈÚÂÙ¤˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‚‹Ì·‚‹Ì· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, χÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÔÈ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÙËϤʈӷ, Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ۯ‰fiÓ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË.

∫∞Δ. Δ∞™

£. ∫. μ.

√È ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ΔËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ ›¯Â Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜, Ï›Á˜ ÌfiÏȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÔÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. √È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û·Ê›˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜.

√ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Ò˜ ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉÚÔÌ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, Â›Ó·È ·ÈÚÂÙÔ› Ô˘ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘. ∂›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Ô˘ ÂÓÒ Â› ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÙÔ˘˜ ·fiÏ·˘Û·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó, ·ÏÏ¿ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ √Δ∞ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜, Û ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. μÔ‹ıÂÈ¿ Ì·˜. ∏ÌÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ...

¢¤ÛÌ¢ÛË

¶·Ú¤Ï·Û·Ó

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (3Ì.Ì.) ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË 18ÌËÓ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ›‰ËÛË, ¿ÓÙˆ˜, ‚Á‹Î ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ¤Ï·‚ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ˆ˜ Ô ÁÂÚ·Ófi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ Ú‡̷ ηıfi‰Ô˘ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË, ηıÒ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ·Îԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÁÂÚ·ÓÔ‡...

∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌË Î·È ¿ÓÙ· Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ “ÛÙÚ·ÙËÁfi ¯ÂÈÌÒÓ·” ÂÓË̤ڈÛ ¯ı˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ ·Ú¤Ï·Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯ÈfiÓÈ, Â˙ÔfiÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ªË¯·ÓÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜ Î·È Û¿ÚˆıÚ·, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ì‹Ó˜... ∞˜ Â›Ó·È fï˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë Ì·Ì·ÎԇϷ ÛÎfiÙˆÛ ٷ ÌÈÎÚfi‚È·.

°.•.

¶ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË •¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӈÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÈ·˜ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È fi¯È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·„ÈÌ·¯›Â˜ Î·È ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ, ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Ú¤ÂÈ Ó· η٤‚Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÙÔ˘˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙËÓ Ï¿ÙË.

∫∞Δ. Δ∞™

º˘ÏÏÔÚÚÔ›; ªÂ 156 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Á‹Î Ì ·ÒÏÂȘ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ·ÊÔ‡ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ › “fi¯È” ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊËÎÂ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, Û οı ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· „ËÊ›˙ÂÙ·È, ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ¯¿ÓÂÈ Î·È ·fi ¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. º.™.

μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË

¶È¿ÛÙ ÙÔ˘˜ 50¿Úˉ˜! ¶Ôχ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ 50¿Úˉ˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÚ·Ó ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË. ¶ÚÔÙ¿ÛÛˆ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÛÙÔ˘˜ “ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜” . ∫·Ì›· Û¯¤ÛË. √ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ‰¿ÚË ‹ ·fi ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¶∞™√∫Ô˘˜ ‹ ·fi ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˘˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ‹ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÙÔÓ “fiÏÂÌÔ” Ù˘ ¶··Ú‹Á· ‹ ·fi ∞Ï·‚·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ù· ‰›ÎÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¡· ÙÔ˘˜ È¿ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Û È· ÚËÙÔÚÈ΋ ÈÛÙ‡ԢÓ. ¶Ô‡ ˙Ô˘Ó, fiÛ· ·›ÚÓÔ˘Ó, ·fi ÔÈÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¢ÓÔËı› ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¡· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ (Î·È ›Ûˆ˜) Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›. ∞fi ÙÔ protagon.gr

∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÈÎÚÈÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ °. ª·ÁÎÚÈÒÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∑ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙË... ÛËÌ›ˆÛË fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‰Ôı› ÌÈ· Û·Ê‹ ·¿ÓÙËÛË. ªÂ ÙÔ “ÙÛÈÁÁ¤ÏÈ” Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ “·ÔÎ¿Ï˘„” ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ηχÙÂÚË fï˜ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. £ÂˆÚ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ, fiÙ·Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó... ∫∞Δ. Δ∞™

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ À„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ȉ›ˆ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÎÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ʋ̘ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔ› Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Â›Ó·È 355 ¢ÚÒ. ¶Ò˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ;

¢ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¢ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 80 ¿ÙÔÌ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ 170. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∞∂π ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. º.™.

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ŒÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ∞ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÎʈӋÛÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÔηıËÏÒÓÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· ·Ófi ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔοÏÂÛ ٷ ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӈÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì·ÏÒÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂ÓfiÙËÙ· ı¤ÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È fi¯È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ԉ›¯ÙËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÓfiÌÔÈ ·Ú¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÂÓfiÙËÙ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ‚‹Ì· ˘‹Ú¯Â ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ fiÛˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ·. μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞ÏÏ·Á‹ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) Î. ΔÚÈÛ¤, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ Ì·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛÂ Ë ÙÚfiÈη ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ∂›‰· ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·˘Ù‹ Î·È ÂÂȉ‹ Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ÌÈÏÔ‡Û ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·,·fi ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ ηٿϷ‚· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ΔÚÈÛ¤ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔ˘ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÂÚ› ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Î. ΔÚÈÛ¤, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ï›·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. Èڛ˜ Ó· Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂٷʤڈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ηٿ ϤÍË ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ΔÚÈÛ¤, ·Ú·ı¤Ùˆ (ÂÎÙfi˜ Ï¿ıÔ˘˜ ‹ ·Ú·Ï›„ˆ˜) ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ Î. ΔÚÈÛ¤, Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÏÈÙfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÚıˆÛË ÌÈ·˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜, fiÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∂Ô̤ӈ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÏÈÙfiÙËÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ˘ÊÈÛٷ̤Ó˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı fiÚÈÔ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. √ Î. ΔÚÈÛ¤ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÓÔ‡ÌÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ ı· ÂÎÏ·Áԇ̠̠ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚÒÁ·Ì ÙÔ „ˆÌ› ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ô Î. ΔÚÈÛ¤ Ì·˜ › fiÙÈ ·ÊÔ‡ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ΛÓËÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜,‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙË Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì οÓÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Î·È Ó· ÌË ‰··Óԇ̠·ÏfiÁÈÛÙ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ì·˜. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∞˘Ù¿ › Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô Î. ΔÚÈÛ¤ Î·È Ô ÎÔÈÓfi˜ ÌÔ˘ ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ϤÂÈ Û·Ó Ó¿¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ” .

°È·Ù› ÙfiÛÔ ·ÔÓÈ¿ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·; √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ ÚÔÏ¿‚·Ì ӷ Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ηڷÙfiÌËÛ˘ ̤ڷ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ·ÚÈ˙fiÓ·˜ (ΈÓÔÊfiÚÔ˘) Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÁˆÓ›· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘-30‹˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, fiÔ˘ Î·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, fiÙ·Ó Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¤ÊÙÂÈ ÓÂÎÚfi˜ Î·È Ô ˆÚ·›Ô˜ ÊÔ›ÓÈ-

η˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ. ŸÚıÈ· ÛÙË ÁˆÓ›· Ë ·ÚÈ˙fiÓ· ¯¿ÚÈ˙ ÙË ‚·ıÈ¿ Ù˘ ÛÎÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Ï›ÁÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿Û· Ù· ˙ÂÛÙ¿ ηÏÔη›ÚÈ·. ∫·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ŒÎÔ‚Â ÙȘ ÙfiÛÔ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ô˘ ¤ÂÊÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÌÔÛÙÚ¿ÚÈ˙·Ó ·ψ̤ӷ. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Ù·›ÚÈ·˙ Û ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ¤Ó·˜ ÊÔ›ÓÈη˜ Ì ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi ÎÔÚÌfi ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ‰‡ÛÙ˘¯Ô˜, ›¯Â ¤Ó· ·ÚÎÂÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ô˘ ÙÔ Á¤ÌÈ˙ ·ÚÌÔÓÈο Ë ·Ú¯ÔÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤Ó· ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ì ÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÔÈ ‰ÈÏ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ‹Ú·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ·fiÊ·ÛË Ó· Ù· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ·fi Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Î·È Ù· ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ, fiÙÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È fi¯È Ì ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ªÂ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ fiÙÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÚÈ˙fiÓ·˜ Ê˘Ù‡ÙËΠ¤Ó· ηÏψÈÛÙÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÂΠʇÛˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÊÙˆ¯fi Î·È ÌÈÎÚfi ʇÏψ̷. ∞Ó ¿ÏÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó fi,ÙÈ ÂÚÈÙÙfi ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ԇ̷ÛÙ Ôχ, ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË. ∂ΛÓÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ı· ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔfiÙ ı· ‰Ô˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ Ï¿ıÔ˜. °È·Ù› Î·È Ô ÊÔ›ÓÈη˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ï·ÙÈÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ÛΛ·˙ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÙÔ ·fi ¿Óˆ Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ·. ¡· ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ÂΉÈΛٷÈ. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ Ì¿ı·ÌÂ Û·Ó ·È‰È¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi: “°È¿ÓÓË ÁÈ·Ù› ¤ÎԄ˜ ÙÔ ‡ÎÔ, ÁÈ·Ù›, ÁÈ·Ù›, ÁÈ·Ù›; ∞¤Ú·˜ ϤÂÈ ı· ëÓ·È Ô °È¿ÓÓ˘ Î·È ÂÚ·Ù›...” . ∂ÚˆÙÒ fï˜. °È·Ù› Ì ÙfiÛÔ Â˘ÎÔÏ›· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÏ˘; ™˘¯Ó¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ù·È fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ÁÈ· ÍÂ·ÙÒÌ·Ù· ‰¤ÓÙÚˆÓ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. μϤÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¢·›ÛıËÙÔÈ. ΔÈ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ fï˜. ŒÓ·˜ ÎÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ΔÔ Ï¤ˆ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·Á¿Ë Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜. ¶·Ú¿ ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏ›ˆ˜ Á˘ÌÓfi ·fi ‰¤ÓÙÚÔ ÙfiÔ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô. ∂›¯·Ó ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù¢Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ï·Ù›˜. £˘Ì¿Ì·È Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÂÚÔfiÚÔ˜, ÚÔÔÏÂÌÈο, Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, fiÙÈ Û ‰È¿ÎÚÈÛË ·fi Ù· ¿ÏÏ· ηÌÔ¯ÒÚÈ· ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ “¶Ú¿ÛÈÓÔ ¯ˆÚÈfi” ” .

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ƒÔ˙ ¯ÈfiÓÈ” ÚÔηÏ› ·ÓÈÎfi ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË ƒÔ˙ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Î›Ó‰˘ÓÔ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ŒÓ·˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜, Ô Stockholm Hash House Harriers, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Â›¯Â Ì·ÚοÚÂÈ Ì ÚÔ˙ ÌÔÁÈ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· Ì›· ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞Ú¯Èο ˘‹ÚÍ·Ó Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÂÚÈ›¯Â ÔÓÙÈÎÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ. ΔÂÏÈο fï˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯Â ·Ú·Û΢·ÛÙ› ·fi ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘ÓÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó·... Á¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ¯ÈfiÓÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.

√È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“μ˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÌÈ· ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, fiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, ÙfiÛÔ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ·, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ¢ı¤ˆ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ 15Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊıËΠ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÙÔ Ó›ÍÈÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ٷ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Îϛ̷ ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÌÔÓ¿¯· Ù· “·ÎÚ·›· ‹ Ù·Ú·¯ÔÔÈ¿ ÛÙÔȯ›·” ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¿Ô„Ë Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô‡Ù ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ηıÒ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙÔ‡ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ηٿ ÔÏÏÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÙfiÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜, ηıÒ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ï‡ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ ¿ÓÙ· Ù˘ ÙÛ¤˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. §Â˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ¤ÊÙ·ÈÁ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙˆÚÈÓfi ηٿÓÙËÌ·, Ϙ Î·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¢ı‡ÓË ÁÈ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Ϙ Î·È Ù· ÛοӉ·Ï· ‹ ÙȘ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ Ù· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˆ˜ ÙÈ̈Úfi˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÛȈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ. ∏ ηٷÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ‚¤‚·È· ÚÔηÏ› ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ª·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ‰˘Ó¿ÌˆÌ· Ù˘ ÂÍÂÁÂÚÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÂÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: ¶ÔÙ¤ Î·È Û ηӤӷ ÎÚ·¯ ‰ÂÓ ÂÂÎÚ¿ÙËÛ ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, ÂȉÈο Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Â¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ χÛË “Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó” ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÔÙ¤ Î·È Û ηӤӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÈ̈ڛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ·Í›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÍÂ¤ÚÓ·Á ¿ÓÙ· οı fiÚÈÔ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÏÔÈfiÓ, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ԉ‡-

ÙÔ Facebook, ÙÔ MySpace Î·È ÙÔ Twitter ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÙ›· ÙÔ˘/Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘/Ù˘”, ÂÍËÁ› Ô ›‰ÈÔ˜. “ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È·˙˘Á›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÓÙ· ·ÈÛÙÔ‡Û·Ó” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ª¿ÓÙÂÏ. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Á¿ÌÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ηٷϋÁÂÈ Û ‰È·˙‡ÁÈÔ. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ·fi ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿, ÙÔ 66% Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Facebook, ÙÔ 15% ̤ۈ ÙÔ˘ MySpace, ÙÔ 5% ̤ۈ ÙÔ˘ Twitter Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 15% ̤ۈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÒÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë “¡ÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Û ∞fiÁÓˆÛË” , ∂‡· §ÔÓÁÎfiÚÈ·, Ë ÔÔ›· ˘¤‚·Ï ·›ÙËÛË ‰È·˙˘Á›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·›ÎÙË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, ΔfiÓÈ ¶¿ÚÎÂÚ, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â “ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜” Ì ̛· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ̤ۈ ÙÔ˘ Facebook.

∏ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ·ÈÛÙ›· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙ· ¤ÓÙ ‰È·˙‡ÁÈ· ÛÙȘ ∏¶∞

Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ “¯·Ï·Ú¿” ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

ΔÔ Facebook Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈο ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÂÓfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ Á¿ÌÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ∞˘Ùfi ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ Ô ÂÈÊ·Ó‹˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ‰È·˙˘Á›ˆÓ, ÕÏ·Ó ª¿ÓÙÂÏ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ ¢È·˙˘Á›ˆÓ (AAML) ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. “ΔÔ Google,

¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ٷ ÚÔÌ·ÓÙÈο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·; Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ¿ÓÙˆ˜, Ù· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ¤Ó· ‰Â›ÓÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ̤¯ÚÈ Ê¤ÙÔ˜, Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ú¢ӷ, Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ‹Û˘¯Ë ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∞˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ π·ˆÓ›·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¿ÓıÈ˙ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙȘ

Ô˘Ó ÚÔ˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ª¿Ù·È· Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ·fi Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù¯ÓËÙ¤˜ “˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. °È·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó. ŸÌˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. √‡Ù ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Ê·ÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ ÔÈ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ› ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ‚ϤÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ª∞Δ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Û ÂÂÈÛfi‰È·, Ù· ¯ËÌÈο ·¤ÚÈ· CS Î·È AdmisiteDM, ·¤ÚÈ· Ì ˘„ËÏ‹ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›·. “∏ Ú›„Ë ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È Ë ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‚›·˜, Ì ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ Û Ôϛ٘, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∂§.∞™. Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â·Ó‹Ïı Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ΔÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ °ÂÓ‡˘ (1969) Î·È Ë ™‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ (1993) ÔÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·¤ÚÈ· fiˆ˜ ÙÔ CS Î·È ÙÔ Admisite-DM Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¯ËÌÈο fiÏ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ∫·ÌÈ¿ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ê˘ÛÈο Ô‡Ù ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘, ·ÊÔ‡ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÌfiÏÂ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ. ∞˘Ù¿ fï˜ Â›Ó·È „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ∏ ηٷÛÙÔÏ‹ ÏÔÈfiÓ Î·È ¿ÏÈ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ÔÚ›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ηٷÛÙÔÏ‹, ÔÈ ÈÔ ıÂÚÌfi·ÈÌÔÈ Ì ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È ¤ÙÚ˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË - fi¯È ÙˆÓ Ô‰ÔÌ·¯ÈÒÓ - ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. °È·Ù› Ì ‚›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ë fi͢ÓÛË Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ıÒÓ. °È·Ù› Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Ì¤ÛÔ Û˘Ó¤ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ¯¿Ô˜ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ª·˙›, Ê˘ÛÈο, Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘, ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” .

ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Û ‰Â›ÓÔ Û ·ÎÚÈ‚¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ‹ Û ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ ¡Ù›ÛÓÂ˚Ï·ÓÙ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ, ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, Macromill. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‹Ù·Ó ηٿ ·Ú¿‰ÔÛË Ë “ÌÂÁ¿ÏË ‚Ú·‰È¿” ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, Ì›· ÙfiÛÔ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ̤ڷ fiˆ˜ Â›Ó·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ë ∏̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ì›· Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯ٤˜, ‰ÂÓ ıˆÚ›ÙÔ ÔÙ¤ οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ. °È· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜, Ë Macromill ˙‹ÙËÛ ·fi ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙ· 20 Î·È ÛÙ· 30 ÙÔ˘˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ ¤Ú·Û·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 40 Ò˜ ¤Ú·Û·Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19861990. ªfiÓÔ ÙÔ 39% Ù˘ ÚÒÙ˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ‚Á‹Î·Ó ¤Íˆ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi ‰Â›ÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û·Ú·ÓÙ¿Úˉ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 67%, ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¤Ú¢ӷ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ 32% ÙˆÓ ÂÈÎÔÛ¿ÚˉˆÓ Î·È ÙÚÈ·ÓÙ¿ÚˉˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ... Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ì·Á›Ú„·Ó Î·È Â›‰·Ó οÔÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ/ÙËÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û·Ú·ÓÙ¿Úˉ˜ ‹Ù·Ó 22%. °È· ÙÔ 54% ÙˆÓ ÂÈÎÔÛ¿ÚˉˆÓ Ù· ȉ·ÓÈο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÁÈ· ÙÔ 35% Ì›· ¤ÍÔ‰Ô˜ Û ·ÎÚÈ‚fi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ 25% ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰ÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ 13% Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û οÔÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∞ÈÊÓȉȷÛًηÙ Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È ÙȘ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜; ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“º˘ÛÈο. Ÿˆ˜ ‹ÚıÂ Ë Ó¤· ηÎÔηÈÚ›·, ·ÈÊÓȉȿÛÙËη fiˆ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ¯·Ï¿ÛÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ̤۷ Û ̛· ̤ڷ Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

/5

¶ÚfiÛÙÈÌ· 9.600 ¢ÚÒ... ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· Û 16 ηʤ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ‡„Ô˘˜ 9.600 ¢ÚÒ Î·È ·fi 50 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Ô˘ οÓÈ˙·Ó. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ηʤ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ... √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó. ªfiÓÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› 150 ηٷÁÁÂϛ˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¿ÏÈ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “ηÚʈ٤˜” . ∫∞Δ. Δ∞™

™Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÕÚ˘ ¡ÙÂÏ·ÎÚÔ‡˙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∂ÁÒ ·ÈÊÓȉȿÛÙËη ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ¿Ú· Ôχ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È ÙÔ Ôχ ÎÚ‡Ô. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ηӤӷ˜ ¤Íˆ, Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ÓÂÎÚÒÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜” .

∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ȿη ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ ·ÈÊÓȉȿÛÙËη ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. º˘ÛÈο Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ı· Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̔ .

°È¿ÓÓ˘ μ·Ê›Ó˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Í·ÊÓÈ¿ÛÙËη ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∂̤ӷ Ì ›¯Â Í·ÊÓÈ¿ÛÂÈ Ë Î·ÏÔηÈÚ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÒÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È Ôχ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi” .

¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË, fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË Î·È Ù˘ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ Û ·˘Ù¿ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. “ΔÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ΔÚÔ¯·›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÂΛ Î·È Ó· Îfi„Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÚfiÛÙÈÌ·;

˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó fiÛÔÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô Û ÊfiÓÙÔ Ï¢Îfi. ΔËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ fï˜ ¤ÎÏÂ„Â Ô ·Ó‡„ËÏÔ˜ ›‰·Î·˜ ηÓÔ‡, Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ Ì ÔÚÌ‹ ·fi Ù· ÊÔ˘Á¿Ú· Ù˘ ∞°∂Δ Î·È ‰È·Ï˘fiÙ·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ̤۷ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. §›ÁÔÈ ¤ÓÈˆÛ·Ó ¤ÎÏËÍË ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤·, Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ¤Ó· ...Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙfiÛÔ ...Ê˘ÛÈÎfi, fiÛÔ Î·È Ë ¯ÙÂÛÈÓ‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË.

°.•.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

º˘ÛÈÎfi ...Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ

∫·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚfiÊÈÌÔÈ. ∫·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi “ÂÓfi¯ÏËÛË” Î·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∏ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ §·Ú›Û˘ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Î·ı›˙ËÛË Î·È Ë Î›ÓËÛË Á›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiˆ˜ ϤÓ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· η̛· ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi Î·È ‰È·ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı›, ÎÈ

·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚·... £. ∫. μ.

濯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· “°ÚÔıÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È” ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ë ÂÈÎfiÓ· ·ÓıÚÒˆÓ, ͤÓÔÈ ‹ ÓÙfiÈÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, Ô˘ ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô͇ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™Î˘ÊÙÔ› ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ¤Ó· ÍÂÚÔÎfiÌÌ·ÙÔ ÁÈ· Ó· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ӷ ÙÔ˘˜. ∂ÈÎfiÓ· ÔÈΛ· ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌË ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ∞˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ¤ÛÙˆ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ̤Ú˜ Ô˘ ›ӷÈ.

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

1.437.955 ¿ÙÔÌ· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 367,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ. ‰Ú¯. “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 1979, ¤ÊÙ·Û ٷ 1.437.955 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 752.213, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÚˆÙ¢ԇÛ˘ Î·È 685.742 ÛÙËÓ ÏÔÈ‹ ¯ÒÚ·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ÊÙ·Û ٷ 367,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú¯., ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÛfi 209,8 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú¯. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È 175,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú¯. ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·” . ΔÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê˘Ì·ÙÈÎÔ› ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ¢ÈÂıÓ‹ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· “√È 3.000 Ê˘Ì·ÙÈÎÔ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘Á›·˜, ÛÙÔÓ √∏∂, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ∞˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ º˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ π∫∞, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‡·Ú͢ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó” . √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÈÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ›ÛÙˆÛË 500.000 ‰Ú¯. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ·

∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¤ÂÛ ϛÁÔ ¯ÈfiÓÈ ÁÈ· Ó· Ìԇ̠ÛÙË ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‰ÂÓ ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ·Ó. ΔÂÏÈο ÙÔ ¶‹ÏÈÔ “ÓÙ‡ıËΔ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿, ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ¶‹ÏÈÔ. º.™.

∫˘ÓËÁÔ‡Ó ÛÙÔ... º˘ÙfiÎÔ ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ,˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ÓËÁÔ›, Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙÔÈÎË̤ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ù· ÛοÁÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· Ù˙¿ÌÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ‰Â ˆ˜ ÔÈ Î˘ÓËÁÔ› ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¯ı˜ Ô˘ ¯ÈfiÓÈ˙Â... º.™.

μ.∫.

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

£˘ÌËı‹Î·Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¿ÏÛÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË •ËÚÈ¿” . ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÂÁ¿Ûˆ˜ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÈıˆڋÛˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ˘˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÂÈÛ΢‹ ‹ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ˘ÊÈÛٷ̤Ó˘ ηÙÔÈΛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ Â› ȉÈÔÎÙ‹ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Û ·ÛÙÈΤ˜, ËÌÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜” .

Ì ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 3.000 ÎÈÏÒÓ. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ›Ó·Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· Ùڛ΢ÎÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê› Î·È ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” .

∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ùڛ΢ÎÏˆÓ Ì ÊÔÚÙËÁ¿ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÏˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¢.Ã.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÈÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ã·˚Ϥ ™ÂÏ·ÛȤ Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ú·‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘˜, Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›·. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ fiÏË °ÎÓÙ›ÓÈ· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ηٿ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi Ù· ÙÚ¤Ó·

ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ‰Âο‰Â˜. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÂȉÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó¿Á΢. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÕÏÂȘ, ‰¤Î· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∞Ï. ΔÛ›Ú·˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ

¡· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜: ªfiÓÔ Ì ·Ó¿Ù˘ÍË Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜

∞£∏¡∞, 16.

∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÊfiϷη ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∂·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ï·fi ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, fiÙÈ ·ÊȤڈÛ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿, ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ, ÙfiÙÂ, ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˘ÛÙÈÎfi” , Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜. “∞˘Ùfi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ È·, ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›Û·Ì ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÌÂÙ¿. ∂›Ó·È ÌÈ· §¤Û¯Ë ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ˘” , ÚfiÛıÂÛÂ. ¢È·ÊÒÓËÛ Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∞Ϥη˜ ¶··Ú‹Á·, fiÙÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË. “∂Ì›˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·. ∫·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” , ›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô. ¶ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ fiÏÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì›· ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ù›ÔÙ· ̤۷ ·fi ÙË ‚›·. “∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Á˘ÚÓ¿ÓÂ Î·È ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÁÂÓ›Î¢Û˘ ÙÔ˘ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ¿Ú· fiÔ˘ ‚Ú›Ù ÔÏÈÙÈÎfi ÂÈÙÂı›Ù” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “√‰ËÁԇ̷ÛÙ Û Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜. “∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ì ÙË ‚›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÙ·Á‹” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ.

μƒÀ•∂§§∂™, 16.

“√

È Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘”, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó - ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜.

™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ Û˘Ó¯¿ÚË “ÙÔÓ Ê›ÏÔ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÙfiÛÔ ÁÈ·Ù› ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·È ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” . °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÙfiÓÈÛ ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ô‰ËÁ› Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. “∂‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ˙ËÙÒ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘, ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ οÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ” ,

‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ú¯È΋ Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ‹Ù·Ó ÌË Ú·ÏÈÛÙÈ΋. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Èı·ÓÔ› ÂÈϤÔÓ fiÚÔÈ ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜. ™Â ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ, Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙfiÓÈÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı›, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ‡ÊÂÛ˘.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ı· Ú›¯ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ÙȘ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ › ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ fiÙÈ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤Î‰ÔÛ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıԇ̠ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÎÙfiÈÛÌ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÚÔ˜

fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· Î·È ÊıËÓ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, › fiÙÈ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. Èڛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ı· Û˘Ó¯ÈÛı› Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Î·È Ë ÎÚ›ÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Û fiÏË ÙË ∂˘ÚÒË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √È Ï‡ÛÂȘ, ÏÔÈfiÓ,

·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘, Î·È fi¯È Ë ÛÙÂÓfiÌ˘·ÏË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. * √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “√ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â¤ÌÂÈÓ ÛÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiˆ˜ Î·È Ë “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË” Ô˘ fi„ÈÌ· ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· Ë ¡¢ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿Ô„Ë Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘”.

∂ÓË̤ڈÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ÙÔ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

“∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ οÓÂÈ Î·Îfi” ∞£∏¡∞, 16.

Δ∏¡ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·-

ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› “Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ, fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ” . “∞ÎfiÌË Î·È Ë ·Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ οÓÂÈ Î·Îfi, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÛÔ ··ÍÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ·, ÙfiÛÔ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÎÏÔ ÊËÌÒÓ fiÙÈ “ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÛÊ·Ï›˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙȘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛÂ, fiÙÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË, › fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤Ù˘¯·Ó ·Ôχو˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ

ÙÚ›ÌËÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó 178 ‰Ú¿ÛÂȘ- ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı›: ¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ: ¶ÚÒÙË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ- ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ∞Ú›ÏÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÙÔ Ó¤Ô ÙÚÈÂÙ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜. ¢Â‡ÙÂÚË, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ΔÚ›ÙÔ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 800 ÂÎ. ¢ÚÒ Ì ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ó¤ˆÓ ηٷÚÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’11. ™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô, ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›Â, fiÙÈ Ì›· ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂fiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙËÓ ÀÁ›·, Ӥ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ‰Ú¿ÛË, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, fiˆ˜ ÎÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ̤· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ∞Δ∂ Î·È ÙÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È·-

¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ÂÓÒ Â› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› η̛· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

∫ÚÈÙÈ΋ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÎÚÈÙÈ΋ ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞ÌÔÈÚ›‰Ë Ó· οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· “·Ó¿ÁÎË ‰›Î·È˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ” , ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ °Â›ÙÔÓ·˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Ì›· ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ¿‰Èη ̤ÙÚ· “Î·È Ì›· „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” , ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ÂϤÁÍÈÌÔ ∞£∏¡∞, 16.

Δ√ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ÂϤÁÍÈÌÔ,

·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ 2012 Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ڢıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ MEGA, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆ-

Û˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È fi¯È οÔÈ· ÂȉÈ΋ Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ.

΢‚¤ÚÓËÛË Ó· Ú›ÍÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, Ô ™˘ÚÔ¿ÓÔ˜ ª·ÚÁ¤Ï˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ “··ÈÙÂ›Ù·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÌÈÛÙ¢ı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÓÔÈÒıÂÈ ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜, ·ÓËÛ˘¯Â› Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” , ÂÓÒ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ¶··ı·Ó¿ÛË Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙËÓ ÎfiˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ô °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÍÔÚÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. °È· ÚÔÎÏËÙÈο ·ÓÙÈÏ·˚ο Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈο ̤ÙÚ·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ∫∫∂. ΔËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ‰È¤‚ÏÂ„Â Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜. ™ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‡ÊÂÛË Ô˘ ÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 4%, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘. “√È Ôϛ٘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· fi¯È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù˘ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂÒÓ Ù˘, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, Ó·È Ì ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‚·ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

“∏¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì·” ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘

™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ “¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ μƒÀ•∂§§∂™, 16.

Â Û˘Ìʈӛ· η٤ÏËÍ·Ó, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ 2013, ϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ “Ó·È” ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ›ÂÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÂÚ› ·˘ÛÙËÚÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi.

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ “Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Â¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . √ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË “ı· ‰›ÓÂÙ·È ˘fi ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” , ÚԂϤÂÈ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù˘Èο ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶Ï¤ÔÓ, ̤ÓÂÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” ÙˆÓ 750 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ EFSF (ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÌfiÓÔ Ë πÚÏ·Ó‰›·). °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ó· ÚԂϤÂÙ·È Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÛÙË “‰È¿ÛˆÛË” Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Reuters, oÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ “Â·Ú΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ EFSF ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜” . ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÌfiÓÔ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÏËı› ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜” . ø˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ›ÂÛ˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ∂∫Δ.

Úˆ˙ÒÓ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡, ·ÓıÂÎÙÈÎÔ‡ ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ “˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì·” ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ë ∞. ª¤ÚÎÂÏ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·” Ì ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ∑.∫. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÁ›ÚÂÈ ·ÓÂ›ÛËÌ· ÙÔ ı¤Ì· ÛÙ· “ËÁ·‰¿ÎÈ·” ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ.

ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, Ë πÛ·Ó›· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ -˘¤Ú Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ∂∫Δ, ¢¡Δ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ Â›ÛËÌ˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂˘Úˆ˙Ò-

Ó˘ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Î·È Ë ¿ÙÂÁÎÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· “·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚΋” ÛÙ¿ÛË. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ˆ˜ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È “Ì›· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Ú¿ÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘-

°È· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Moody’s ∞£∏¡∞. 16.

À¶√ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÁÈ· Èı·Ó‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ¤ıÂÛÂ Ë Moody’s ÙËÓ

¶¤ÌÙË ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ “Ba1”, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ø˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·˘Ù‹, Ë Moody’s ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈϤÔÓ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.

ª¤ÚÎÂÏ: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ∏ ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜

ÁÎÚÔ˘ÛË”, ϤÂÈ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ.

ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙË Ï·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¢Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ “ªÈÏÓÙ” (Bild, 16.12.10) Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “fiÏÔÈ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ÌÔÚÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÔÏËڈ̋ Î·È ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ·”. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ŸÂÏ (Adam Opel GmbH), ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ›¯·Ó ÁÚ·Ê› ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Ë OPEL Â›Ó·È Ì›· ηÓÔÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ Δ˙¤ÓÂÚ·Ï ªfiÙÔÚ˜ (General Motors) Î·È Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ¤¯·Û ٛÔÙ·, ·ÏÏ¿ ·¤ÙÚ„ ̛· ·ÎÚÈ‚‹ Û‡-

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ªÂ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Financial Times”, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ SPD Î·È ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ºÚ·ÓÎ μ¿ÏÙÂÚ ™Ù¿ÈÓÌ·ÁÈÂÚ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ›‰È· ΢‚¤ÚÓËÛË ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÌÈ· “Â˘Úˆ·˚΋ χÛË” ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰‡Ô ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ (haircut) ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜.

πηÓÔÔÈË̤ÓË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ‹Ù·Ó Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ¤ıÈÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηٿ ÙË Û‡ÓÙÔÌË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ, ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

∞Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ›¯Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂∂, ∑Ô˙¤ ª. ª·Úfi˙Ô Î·È Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒfiÌ·˚. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ۇÌʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, fiÙÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ›ıÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ™ËÌ›ˆÓ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÔȤ˜ ¯ÒÚ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÚ› “‡ÛÙ·Ù˘ χÛ˘” , ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡ÛÂ

Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ÚÔÛÙÂı›.

“¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ˘ÓÎÂÚ Î·È ÙÔÓ πÛ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, £··Ù¤ÚÔ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ˘¤Ú Ù˘ ÁÂÓÓ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì›ÏËÛ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒfiÌ·˚. ¶ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi„ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˘‡ı˘Ó· Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÚfiÎÏËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ı ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘‡ı˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ı ËÁ¤Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ∞£∏¡∞, 16.

∂∫§√°∂™ ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘,

“‚ϤÂÈ” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ηıÒ˜ “‚·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ Ù¤ÏÌ·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ùԇ̠¿Ú· Ôχ Ó· ‚Áԇ̔ . “¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” , ‰‹ÏˆÛ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙÔ “B‹Ì· FM” , ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë “ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ˜” ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÔÚ› Ó· ˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞˘Ùfi ı· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÎψÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜” . °È· ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ §∞.√.™. ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ì›· ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ∂ͤÊÚ·Û· Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Î·È fi¯È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ª¤¯ÚÈ Â‰Ò Î·È ÌË ·Ú¤ÎÂÈ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ¢È·‚Ϥˆ Ì›· ÛÂÈÚ¿ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∂›¯· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ÒÛˆ Ì›· ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Û ̛· Ù·Ï·›ˆÚË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÂͤÏÂÍÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÓÙÔÌÚÔÛ‡ÓË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Â›‰·Ì ¤ÚÁ· ·fi ·˘Ù‹. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ì ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó, Î·È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ˙ÔÊÂÚ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ. ∂›‰· fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ” . ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÛÙËڛ͈ ¿ÏÏÔ ϤÔÓ Ì›· ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ˜ Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË” .

∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛˆÓÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 16.

ª∂ ‚¿ÛË ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆ-

Û˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÛ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ-·ÔÛ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

√ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ - ¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

ÕÁÚÈÔ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ÙÔ˘ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË ¶ ∞£∏¡∞, 16.

ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ¿ÁÚÈÔ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË ·fi ‰È·‰Ëψ٤˜, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘. ∏ Î. ƒ¿ÈÎÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi -‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ - ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ì ·Î¿Ï˘Ù· ÚfiÛˆ·, Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÔÌ¿‰· ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰Ú·ÛÙÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ˙‹ÙËÛ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ¤ÁÁÚ·Ê¿ Ù˘ ·fi ªª∂ Ù· ‚›ÓÙÂÔ, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Ë Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ Â˙fi˜ ÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, fiÙ·Ó ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙË Ì‡ÙË Î·È ÙÔ ÊÚ‡‰È. “∫ϤÊÙ˜, ÎϤÊÙ˜! ¡ÙÚÔ‹ Û·˜!” ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È Í‡Ï·.

ΔÔ Ì¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ, Ô˘ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú¿ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê˘Á·‰Â‡ÙËΠÙÂÏÈο Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∞ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·Ú¯Èο ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·fi ÂΛ ‰ÈÂÎÔÌ›ÛıË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. “¢ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·Ó¤Ó· Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÔ˘ ÂÈÙ¤ıËηӔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ıËÓÒÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “øÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ì ÙË ‚›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË” .” ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ·fi ηډȿ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıË-

Î·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ôϛ٘ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ì ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘. ∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Â›ıÂÛË ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ‹˜ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· fiÛˆÓ ‚È·ÈÔÚ¿ÁËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË.

∞Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜

TËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â-

›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ÂͤÊÚ·Û ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ÒË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ·ÚfiÌÔÈ· ‚›·È· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘·›ÙÈ· ÙËÓ “ÁÎÚ›˙· ÏÂ˘Ú¿” ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. “√È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›, fï˜, ÚfiÛıÂÛÂ, χÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔ‰ÈÎÒÓÙ·˜. ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ fiÏÔ: Ë ÂÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . “ΔÔ ¶∞™√∫, ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÙË ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢, ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, Ï‹ÙÙÔ˘Ó ‚¿Ó·˘Û· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ªÈ¯. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘. ¶·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜, Ë ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û· μ¤Ú· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ - ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ‚‚ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, › fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÚÔ‚ÔοÙÛȘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÚËÓÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ΔÔ ∫∫∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ô ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ÷Ù˙Ë-

‰¿ÎË Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Ï·˚΋ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙËı› Ë Ï·˚΋ ¿ÏË Î·È ˘ËÚÂÙ› ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·” . “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ÙË ‚›· ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ËÁ¿˙ÂÈ, fiÔÈÔÓ ÎÈ ·Ó ÛÙԯ‡ÂÈ. ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Ϸ˚΋ ÔÚÁ‹, Ú¤ÂÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· ÌË ‰›‰Ô˘Ì ηٿ η̛· ¤ÓÓÔÈ· ·ÊÔṲ́˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ·fi ·ÎÚ·›Ô˘˜ ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô §∞√™. √ ™À¡, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. “Δ¤ÙÔȘ ηٷ‰ÈηÛ٤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË Ï¿Ì„Ë ·fi ÙȘ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” , ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ χË ÌÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ· ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, fiÙÈ Ë ¡¢ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÂÚ› ÚÔ‚ÔοÙÛÈ·˜ ‹ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜” . ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ù˘ÊÏ‹ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÚËÙÔÚÈ΋, Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‚›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ fiÙ·Ó Û¤ÚÓÔ˘Ó ·Ó¤ÌÔ˘˜, ıÂÚ›˙Ô˘Ó ı‡ÂÏϘ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞ª∂” . ΔËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·

ªÂÁ¿ÏË ÔÚ›·, ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 16.

∫∞£√§π∫∏ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

Û ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËΠfï˜ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ¯Ú‹ÛË ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË. ΔË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÓfiÌÔ˘˜ ÂÍÚ¤˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë °™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 100% ÛÙ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·, Ù· Ó·˘ËÁ›·, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ÂÓÒ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 90% ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙË ¢∂∏, ÙÔÓ √Δ∂, Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌ›· Î·È ÙËÓ ∂À¢∞¶. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË Ì ÂΛÓË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 5˘ ª·˝Ô˘ ʤÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÛÙȘ ÔÚ›˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 25.000, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 40.000 ·ÂÚÁÔ‡˜. ŸÙ·Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÔÚ›-

·˜ ¤Êı·Û ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë Ô˘Ú¿ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË.

∂ÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È·

ΔË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fï˜, ÛËÌ¿‰Â„·Ó Î·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÂÈÛfi‰È·, Ô˘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Û ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¤ˆ˜ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÔÌ¿‰Â˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ¤Ù·Í·Ó ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó·

·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ¿ÓÈ·, ¤Û·Û·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· ·fi ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ¿˜ Ù· ÚÔ˜ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÂÙÔ‡Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÎÚfiÙÔ˘ Ͽ̄˘. ™Ùfi¯Ô˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂, fiÔ˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Î·È ¤Ù·Í·Ó ÌÔÁȤ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ·Ú·‰fi-

ıËÎ·Ó Î·È ‰˘Ô ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ ∂§.∞™. ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ÙˆÓ ª∞Δ. √È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ‹˜ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ∏ ∂§.∞™. ÚÔÛ‹Á·Á 23 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 10 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§.∞™., ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó 27 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Ú¿. ¢¤Î· Ó·ÚÔ›, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÙÚÂȘ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓËϛΈÓ. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ٤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ Ì ÙËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ·. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠ۠ٷÎÙÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹. ∞Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ì ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ¢‡Ô Ó·ÚÔ› ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ÁÈ· ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘.

∫fiÓÙÚ· ¶·Ô˘ÙÛ‹™Àƒπ∑∞

™ÙË μÔ˘Ï‹ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Ë ·ÓÙÈ-

·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. √ ™Àƒπ∑∞ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™Â ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ∏. ¢ÈÒÙË Î·È μ. ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÙfiÓÈÛÂ: “£· ‹ÌÔ˘Ó fï˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Â¿Ó ¿ÎÔ˘Á· ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÊÚ¿ÛË ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Û·˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ù ÙÔ ÏfiÁÔ Û‹ÌÂÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Â¿Ó ·Ó·ÊÂÚfiÛ·ÛÙ·Ó ÛÙȘ ÌÔÏfiÙÔÊ, ÛÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔÏÔÛÙÔ‡˜, ÛÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Û ·Ú·‚·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙË ÓÂÔÏ·›· ·Ú¿‚·ÛË Î·ÓfiÓˆÓ ‰Èη›Ô˘, ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÓfïÓ, ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, Â¿Ó ¿ÎÔ˘Á· ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ϤÍË, Ì›· ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡” . ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· Ô‡Ù ̛· ÊÚ¿ÛË. ÕÎÔ˘Û· ·ÏÒ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ڿ͈Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ηٷ‰ÈηÛ٤˜ Î·È Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηًÁÁÂÈÏ “ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓ˘ Ì·¯ËÙÈ΋˜, ‰›Î·È˘ ÂÈÚËÓÈ΋˜ Î·È ÂÏȉÔÊfiÚ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∞ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - ª·›ÓÔ˘Ó È‰ÈÒÙ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·-Ì·ÌÔ‡ı ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ‰Ôο ¤ÛÔ‰· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ™ÙÔ “ˆÏËÙ‹ÚÈÔ” Ì·›ÓÂÈ Î·È ÎÙ‹Ì· 152 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿

∞£∏¡∞, 16.

M∂ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒ-

∞£∏¡∞, 16.

ª

·Ú¿˙ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηًÚÙÈÛ ¯ı˜ Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ Î·È ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ̤۷ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ.

∏ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ∫Ù‹Ì· ∫·ÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤ÎÙ·Û˘ 152.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ “fast track” ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·fi Ù· ∂§Δ∞ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·˙›ÓÔ Î·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ, Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó °ÂÓÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫∂¢ ∞.∂., ∂Δ∞ ∞.∂. Î.¿.), Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ:

∞ÍÈÔÔ›ËÛË ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ - ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈ-

Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ¢fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ÔÌ¿‰·˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011. - ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ fast-track, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÊÔÚ¤· ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ∂§-

§∏¡π∫√¡ ∞∂ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚȤگÂÙ·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘, Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. - ∂ÈÏÔÁ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË √Ì¿‰ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ŒÚÁÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (∫∂¢, ∂Δ∞/√Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ·). Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È - ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó - ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛË, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

* ÕÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ·: - ∂¤ÎÙ·ÛË Û‡Ì‚·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ (¢∞∞) Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ¢∂¶∞ Î·È ¢∂™º∞ - ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÙ·›ÚÔ˘ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ∞Ì˘ÓÙÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· (∂∞™).

* ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ (‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011) ÁÈ·: - ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ - ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, - ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, - ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √™∂, - ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ √‰fi Î·È ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi, - ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÛÙ· ∂§Δ∞, - ÙË ÌÂϤÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· 11 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÏÈ̤ӈÓ, - ÙË ÌÂϤÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· 850 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏÈ̤Ó˜ (Ì·Ú›Ó˜), - ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· §∞ƒ∫√, - ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, - ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÛÙÔÓ √¢π∂, - ÙË ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË/ ›ÛÔ‰Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ï·¯Â›· (∂ıÓÈÎfi, §·˚Îfi).

¿ÏÏË Ì›· ¢ηÈÚ›·, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·ÏÒ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜, ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó¿Ì· Î·È ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ̛· Û˘Á΢ڛ· Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ¿ÂÈ Ù›ÔÙ· ¯·Ì¤ÓÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi: Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√ ‹Ù·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ¡.¢. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ìÙÛÔ˘‚¿ÏÈî fï˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤‚·ÏÂ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ηÈ

‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ, ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜. °È· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â¤ÏÂÍ ¯ˆÚ›˜ ‰È·‚ԇϢÛË, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‚›·È˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ì ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ì ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Œ¯·Û ¿ÏÏË Ì›· ¢ηÈÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ϤÔÓ Â›Ó·È fiÛ˜ ·ÎfiÌ· ¢ηÈڛ˜ ı· ¯·ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ϿıÔ˜ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›; ◊ ÈÔ ÛˆÛÙ¿, fiÛ˜ ·ÎfiÌ· ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ô ÙfiÔ˜;

- £ÂÛÌÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÓÈ·›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂͤٷÛ ıÂÙÈο Î·È ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÔÔ›· ı· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙȘ ÎÙËÌ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ù· ÂıÓÈο ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·, Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ¡¶¢¢. ∂›Û˘ ÚÔˆı› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÔÚ¤· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ∞∂ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÚȤگÔÓÙ·È ·Î›ÓËÙ· ·fi ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Û ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÌÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ.

∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ

√È ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ʇÁÂÈ Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÌÔΔÔ˘ £∞¡∞™∏ ¡∞∫√À, ÚÔ‡Û ӷ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙ˪·ÁÓËÛ›·˜, ÚÒËÓ ÚÈÛÙ›, ¯ˆ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ú›˜ η̛· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰fiÛË ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˘fi ›ÂÛË Î·È ·fi ·Ó¿ÁÎË Î·È fi¯È ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÚÒÙ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ∏ ¢ηÈÚ›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÔÏÏÒÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - fiˆ˜ Ë ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÔÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯·Û ·Ó fi¯È fiϘ, Û›ÁÔ˘Ú· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ¿Ú· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ÙÔ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤¯·Û ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ Ì›· ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·-

ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ù˘, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘, Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ï¿ÙË Û fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. °È·Ù›, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ fiÙÈ Ë ¡.¢. Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ì·ÓÙ›î Î·È Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. √˘‰¤ÔÙ ·ÚÓËı‹Î·Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë ıÂÙÈ΋ Ì·˜ „‹ÊÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÎÚ›Ó·Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÁ›ϷÌÂ Î·È Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ◊Ù·Ó Ë ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ Ì ̛· ·ÓÙÈ-·Ó·Ù˘Íȷ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Û ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ·, Ì ‚Ú·¯˘Úfi-

ıÂÛÌ· ÔʤÏË Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ‚·Ú‡ ÎfiÛÙÔ˜, Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·. ∫·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ì·˜ ‰ÈηÈÒÓÂÈ. ΔÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ˘fi ›ÂÛË Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. ΔÔ Ó· Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, fï˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ¤Ú¯ÂÙ·È ‰‹ıÂÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ™˘Ó·›ÓÂÛË, fï˜, Â› ÚÔÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÓÔ›ٷÈ. ∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Â› ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂÓÔ¯‹, Â›Ó·È Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÏÏÔıÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÈÓ›ٷÈ. ÿÓÂÈ, ¤ÙÛÈ,

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜

ªÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË „ËÊ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ “ÿ‰Ú˘ÛË ÀËÚÂÛ›·˜ ∞Û‡ÏÔ˘ Î·È ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÒÙ˘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ú·Ófï˜ ‰È·ÌÂÓfiÓÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ” . ø˜ ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ηı·Ú¿ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ “ÊfiÚ·” Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ·, ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·Û‡ÏÔ˘: “∏ ·ÓÂΉȋÁËÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Û‡ÏÔ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ·Û‡ÏÔ˘ Û ÚfiÛÊ˘Á˜. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ë ÀËÚÂÛ›· ∞Û‡ÏÔ˘, Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ÁÈ· ÂͤٷÛË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ È‰Ú‡ÂÙ·È ÀËÚÂÛ›· ¶ÚÒÙ˘ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·. Δ· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÎÔÂ›Ù·È Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È: - ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ˜ ¤Á΢Ú˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÂıÓÈ΋˜ ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· Â·Ú΋ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿. - ∏ ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È - Ô ÂÏÏÈ‹˜ È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÙÈ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÚÒÙ˘ ÀÔ‰Ô¯‹˜, ı· ·Ì‚χÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·.

OGGI BAZAAR ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§. 2421-0-34477

Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

™Δ∏¡ √¢√ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) §∂πΔ√Àƒ°∂π Δ√ ¡∂√ ∫∞𠶧∏ƒø™ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª∞™ ª∂ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∂π¢∏ ™∂ ¶√§À Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™. øƒ∞ƒπ√: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√ 10.30-13.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10.30-13.30 & 18.00-20.30

¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™


M·ÁÓËÛ›· 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

√ÚΛ˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6 Ì.Ì.) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï·Ù¿ÓÈ·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (5 Ì.Ì.) Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ı· ÙÂı› Ë ¤Î‰ÔÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ·’ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÎΈÙÒÓ.

Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ô˘ ı· ˆÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 4,50 ̤¯ÚÈ Î·È 6,20 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ¿وÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÛfiÙËÙ· 5.000 ÛÊ·Á›ˆÓ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 16.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 14Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 16-12-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 14Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 7 Î·È 31. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 7601 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 31650 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 7623 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 31672 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 7334 7588 31383 31637 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 7196 7220 7517 7562 7566 7686 31245 31269 31566 31611 31615 31735 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 7003 7005 7032 7041 7089 7092 7102 7122 7140 7155 7162 7164 7189 7192 7201 7235 7243 7279 7294 7296 7347 7357 7371 7380 7386 7388 7427 7435 7436 7468 7496 7500 7504 7512 7535 7538 7563 7568 7593 7609 7629 7631 7641 7682 7718 7723 7726 7744 7745 7750 7754 7755 7762 7768 7772 7791 7804 7820 7821 7828 7851 7856 7865 7871 7875 7906 7917 7920 7933 7953 31002 31052 31054 31081 31090 31138 31141 31151 31171 31189 31204 31211 31213 31238 31241 31250 31284 31292 31328 31343 31345 31396 31406 31420 31429 31435 31437 31476 31484 31485 31517 31545 31549 31553 31561 31584 31587 31612 31617 31642 31658 31678 31680 31690 31731 31767 31772 31775 31793 31794 31799 31803 31804 31811 31817 31821 31840 31853 31869 31870 31877 31900 31905 31914 31920 31924 31955 31966 31969 31982 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 7000 ¤ˆ˜ 7999 Î·È ·fi 31000 ¤ˆ˜ 31999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

“¶·ÁˆÌ¤Ó˜” ÔÈ ÙÈ̤˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ™Â ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·, Ë ‰‡ÛÎÔÏË, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÂ¿ÙˆÓ ˆ˜ ·Û‡ÌÊÔÚÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÙÈÌ‹ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi 4,50 ̤¯ÚÈ Î·È 5,20 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô‰Ô ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi Ù· 6 ¢ÚÒ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì ÔÚȷ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙ· 6,20 Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÁΘ. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È ÂÈϤÔÓ ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·-

Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. “√È ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫) Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÚ›ÓÈ·˜ “‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ٤ÙÔÈ· Â›‰· ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÌÈ·

οÔÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ì·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. ∂Ì›˜ ˆ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋۷ÌÂ Î·È Ê˘ÛÈο Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÂ¿ÙˆÓ ÛÙ· 7 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ ˘„ËÏ‹, ·ÚΛ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ÎÚÂÔˆÏ›· ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 12 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¿ÓÙ·, ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È fi¯È

ÌfiÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÊ·Á‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÛÊ·Á›· ÛÙ· 6 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ˙ÒÔ Î·È Ô º¶∞ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 11% Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙ· ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, 5.000 ÛÊ¿ÁÈ· ¯ÔÈÚÈÓÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ÔÈÔÙÈο Î·È ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ˙‹ÙËÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛËÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ 30% Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ 50% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ 225.000 ¢ÚÒ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È Î·ÎÔÙ¯ӛ˜ ¤ÚÁˆÓ

¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜ ™Δ∏¡ ÚÔÛËÌ›ˆÛË ‰‡Ô ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÚ¿Â˙· ηÙfiÈÓ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 225.000 ¢ÚÒ, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ‰ÈfiÙÈ ÛÙ· ÚÔ˜ ·Ú·Ï·‚‹ ¤ÚÁ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È “·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È Î·ÎÔÙ¯ӛ˜” . ∏ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÂÎÏ‹ÛÛÔÌ·È ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì ¤ÚÁ·, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È Î·ÎÔÙ¯ӛ˜ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. ∂›Û˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ıˆÚ› ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (ΔÀ¢∫) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ˘¤ÁÚ·„ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘

Î·È Î¿ı ˘¢ı‡ÓÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Û··Û·Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ¤ÚÁ·” . ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÙÚ·ÁÈ΋ Â-

ͤÏÈÍË Â›¯Â ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁÔÏ‹ÙË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ η٤ÏËÍÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Û ÚÔÛËÌ›ˆÛË Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙÔ ¢.¢. ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ·fi

ŒÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∂¡™Δ∞™∏ ηٿ ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂ-

ÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù·Ì. μ·ÎԇϷ˜. ™ÙËÓ ¤ÓÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÔ˘ “¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ì·˜” , ÂÓÒ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÓÔÌfiÙ˘· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘, ·ÂÚÚ›ÊıË, ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë ÂȉÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ, Ì ÂÙ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 46494/13.8.2010 ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÚÈıÌfi˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û˘ÓÔÏÈο ›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ (27) Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ ÔÎÙÒ. πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ªËÏÂÒÓ, Â¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÊÔ‡ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ ›¯Â ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈ-

ΔÚ¿Â˙· ηÙfiÈÓ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÏfiÁˆ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÓ¯˘Ú¿Ûˆ˜ - ÂίˆÚ‹Ûˆ˜ ··ÈÙ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ 2007 ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. °È· ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ˙ËÙ‹Û·Ì ‰ÈÔÈÎË-

Îfi ÛÒÌ· Î·È ˘‹Ú¯Â ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘” . √ Î. μ·ÎԇϷ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi Î·È ˙ËÙ›: “¡· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 41/2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÂÙ¿ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ªËϤˆÓ, ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ì·˜” Î·È Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ªËÏÂÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∫·È Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó, fiϘ ÔÈ ·ÚÂfiÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ˘’ ·ÚÈıÌ. 41/2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (‰È·‰Èηۛ· ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜), ηıÒ˜ Î·È Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 66/2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (‰È·‰Èηۛ· ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜). ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›ÛÙËÎÂ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ‰Èο˙ÂÙ·È Û ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ıÌfi ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È Ë Ù˘¯fiÓ ¤ÊÂÛË Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì·˜ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙȘ 20/9/2010. ∞fi ÙË ÁÚ·Ù‹ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Ï¿‚·Ì ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È “ÎÏËÚÔ‰ÔÙ›” ÛÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÓÔȯ٤˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·, ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ· 225.000 ¢ÚÒ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ›¯Â ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ¢ı‡Ó˜ Û fiÛÔ˘˜ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì fiÛ· ÛÙÔȯ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

μ·ÚȤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Û 16 ηʤ-Ì·Ú Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¢∏ª√™ μ√§√À

¶ÚfiÛÙÈÌ· 600 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÓÔ‡

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 45 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·

“Δ

ÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 600 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ Â¤‚·Ï ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û 16 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ÏfiÁˆ ·Ú¿‚·Û˘ Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1142 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 60 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈÎÙÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËΠ̠¢ı‡ÓË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÂfiÙË ÀÁ›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û 30 ÂÚ›Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ (ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ 16 Û˘ÓÔÏÈο ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ÙˆÓ 600 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1142 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÓÔÌ›·ÙÚÔ Î. ¢ËÌ. ∑·Ú›ÊË, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 60 Ì ·˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔ-

ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

ÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ Û ‰˘Ô Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î¿ÓÈ˙·Ó Û ÎÏÂÈÛÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ 1142. “À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¡ÔÌÔıÂÛ›·

ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ, ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÛÙÈÌ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÓÔÌ›·ÙÚÔ˜ Î. ¢ËÌ. ∑·Ú›ÊË. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ

∏ÌÂÚ›‰· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘

™‡Ó‰ÂÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘-ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ̇ıÔÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ “̇ıÔÈ” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹ Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘) ÛÙÔ μfiÏÔ. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - 10 .Ì. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› - 10.30’ “ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˆ˜ ˘Ô‰ÔÌ‹” ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÙ. ™Î¿ÁÈ·ÓÓ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. - 11 .Ì. “¶ÚÔÛfiÓÙ·™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜-¡ÔÔÙÚÔ›Â˜”, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜, ∞. ¶··‰Ô‡Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∂.∂. ™μ£∫∂. - 11.30’ .Ì. “™‡Ó‰ÂÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ”, ÂÈÛËÁËÙ‹˜ °. ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜,

ϤÎÙÔÚ·˜. - 12 Ì. ™˘˙‹ÙËÛË, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ··ÓÙ‹ÛÂȘ. √ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ì‡ıÔÈ Î·È

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜, Ô˘ ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ʈÙÈÛÙÔ‡Ó Â·ÚÎÒ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û fiÔÈÔÓ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛËÚfiÛÎÏËÛË.

3 ∂ÔÙÒÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô 30 ÂÚ›Ô˘ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∑·Ú›Ê˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘) Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï›·. √ ›‰ÈÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Û ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Ôϛ٘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜. “∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ·. £· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó¿‚ÔÓÙ·˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È, Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∑·Ú›Ê˘. ¶ÏËÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Û ÎÏÈÓÈΤ˜ Î·È Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë 8 Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È 37 ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 8 ÌËÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (3 Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘Û›Ԣ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘” , ·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¶ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ”, ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Δ·ÌÂȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™À.¢π.™∞. ·fi ÙËÓ Δ·ÌÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰Ú¿Û˘ 2011- 2012 Û ¢√À∫, ¢π∂∫, ¢∏∫π Î·È ∫√¢∏.¶∂.£∂.

ΔÚÂȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ∂¡™Δ∞™∂π™ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi

¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· η٤ıÂÛ·Ó ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. Œˆ˜ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· η٤ıÂÛ·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏԂȉԇÚ˘ ηٿ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ÂÏÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ™Ù·Ì. ∫Ô‡ÓÙÚÈ·˜ ηٿ ÙÔ˘ ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∫¿ÏÏ˘ ƒ‹Á· ηٿ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¶·Ú·¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ӷηÛÈ¿˜.


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À

∞fi ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ £. ¡¿ÎÔ

∂¤ÎÙ·ÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô2

∞ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

™Δ∏¡ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘

ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô2 ÚÔ¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ¶·ÓfiÚ·Ì·, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ªÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô2 Ù· ψÊÔÚ›· ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, º˘ÙfiÎÔ˘, ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ™Ù·‰›Ô˘, ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·¯ÒÚËÛ˘ Ó¤ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ› Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ “Û˘ÁÓÒÌË” ·fi ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÙÂı› Û‡ÓÙÔÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ

Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ “ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰›Î˜ ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηٷÛÙÚÔʤ˜” . ∏ ŒÓˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·.

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٿÏ˄˘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ∂§∏•∂ Ë ‰È‹ÌÂÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÏfiÁˆ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›ÛËÌ· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fï˜ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜.

ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ™∂ ªπ∞ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÊÈ-

Ï·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÚÔ˘¯ÈÛÌfi Î·È ·È¯Ó›‰È·, ÎÈ ·ÎfiÌË ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ· π‰Ú‡Ì·Ù· fiÔ˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ 15ÌÂϤ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, οı ¯ÚfiÓÔ ϤÔÓ, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 15.00 (¶¿ÚÎÔ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘): ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “™ÙÔÏ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¢¤Ó‰ÚÔ ÙÔ˘ ÈÚÈÔ‡ Ì·˜” : ∫·Ù·Û΢‹ ÛÙÔÏȉÈÒÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¢¤Ó‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¶·Ú·Û΢‹ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 16.30’: ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ∫¿Ï·ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì ٷ οϷÓÙ· (ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ) ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘.

Œ

ÏÂÁ¯ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ‹ ÛÔ‚·ÚÔ› ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Ì̈ӛ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘ÙÔÙÔ͛ΈÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ù· „¿ÚÈ· ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÏfiÁˆ ·ÁÂÙÔ‡ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ‚˘ıfi. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ò˜ ÚԤ΢„ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ „‡¯Ô˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ È¯ı˘Ô·ıÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ· ÓÂÎÚÔÙÔÌÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÂÎÚ¿. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˘Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ù· „¿ÚÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ fiÙ·Ó ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ˘‹ÚÍ ·fiÙÔÌË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, ·Ú¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1% (7 -10 „¿ÚÈ·), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË “Ù· „¿ÚÈ· ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” Î·È ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·ıÔÏÔÁÈο ‹ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈο ·›ÙÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂΉԯ‹ Ô˘ ‹ıÂÏ ٷ „¿ÚÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÓÂÎÚ¿ Î·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó Ù· „¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ·ÁÂÙÔ‡ ‹ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜.

ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ‚·ıÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ (ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ), Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·... ηÎÔηÈÚ›·˜. ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ Ù· „¿ÚÈ· ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÏfiÁˆ „‡¯Ô˘˜-·ÁÂÙÔ‡. 줂·È· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔηχÙÂÈ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ‹, ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÚfiıÂÛË ÁÈ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∏ £ÂÌ·ÙÈ΋ √Ì¿‰· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 Èı·Ó¤˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ: ·) ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Ô͢ÁÔÓÒÓÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ÏfiÁˆ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÏfiÁˆ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È ‚) ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·. Œ¯Ô˘Ó

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ı· ‰È·ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ͤÏ˘Ì· ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ͛ӈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ì ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ.

O Î. ¡¿ÎÔ˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ “ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ „·ÚÈÒÓ. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÒÛÙ ӷ ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚfiÌÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô

∂ıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ηٿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 16.

∂£¡π∫√ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ηٿ ÙÔ˘

ηÚΛÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2015 ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ È¿ÛÈÌË ÓfiÛÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·ÚfiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ë ¤ÎÙË ¯ÒÚ· Û ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ì·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË” . ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Î·È ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›‰Ë ηÚΛÓÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓÔ˘ ηÚΛÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ıÂÚ·›˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, fiˆ˜: - ∞Ó¿Ù˘ÍË ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÓÔÛËÏ›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÍÂÓÒÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË

- ∞Ó¿Ù˘ÍË ÍÂÓÒÓˆÓ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. - ∞Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÁÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÛˆÓ. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÈÎÙÒÓ ÍÂÓÒÓˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ıÂÚ·›· Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ô‰ËÁÔ‡ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ηÚΛÓÔ. - μÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ηÈ

ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ·ÛıÂÓ›˜ Ì ηÚΛÓÔ (ÓÔÛÔ‡ÓÙ˜ ‹ ·ÔıÂÚ·¢ı¤ÓÙ˜). - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· - ∂Ó›Û¯˘ÛË ªË¯·ÓÈÛÌÒÓ æ˘¯Ô-∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ (ÓÔÛÔ‡ÓÙ˜ ‹ ·ÔıÂÚ·¢ı¤ÓÙ˜) ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ηÎÔ‹ıÂȘ ÓÂÔϷۛ˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ: - ™ÙË Ì›ˆÛË -Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·- ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·ÚΛÓÔ˘ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘. - ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÔÙÈο ¯ÚfiÓÈˆÓ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔ‡ÓÙˆÓ ·fi ηÚΛÓÔ. - ™ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. - ™ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÚÔÏËÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ, Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ë ·¯˘Û·ÚΛ· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù· (IARC 2008).

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

™ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ (7Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÏÏ. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË “ª¿Ó˜” ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ.

ΔÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔ ¢ËÌ. ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÓÂÈÌ ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010 ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ η‡Û˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ‰·ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ϷΤٷ˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ¶‡Ú·Ú¯Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô §·ı‡ÚË ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ·ÚfiÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞ÓÙÈ‡Ú·Ú¯Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ Î·È Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ∫ÏÈÌ·Î›Ô˘ ÀÔ˘Ú·Áfi˜ ™‡ÚÔ˜ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú›¯Â Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

∂Ή‹ÏˆÛË ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È Ô‰ËÁÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ √π ∂¡∏§π∫∂™ ÚfiÛÎÔÔÈ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·Ó˘fiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ μÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-º˘ÙfiÎÔ). £· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ı¤Ì· “¶ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·” ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶£ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μ·Ê›‰Ë˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚ› ÙȘ 40 ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Û ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÂÔʇÙÔ˘. √È Ô‰ËÁÔ› Î·È ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Ï·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ˘fi„Ë Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û “Ô˘Ú¤˜” ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

™ÙÔ ÎÚ‡Ô ÁÈ· ÙÔ ÂÙÛÔÎÔÌ̤ÓÔ ¢ÒÚÔ ¶

ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÒÚÔ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÂÚÈÎfiËΠÏfiÁˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚ› ʤÙÔ˜ Ó· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÊÔ‡ οÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ·Ó¿Ï˄˘ ·fi Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· (∞Δª), ˆÛÙfiÛÔ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó, fiÛÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÁÎÈÛ¤, ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ï¤Ó ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” ... Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰ÔÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ª¤Û· ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ¤ÂÊÙ ӈڛ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ „‡¯Ô˜ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∞Ó Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ϤÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ οÚÙ˜ ·Ó¿Ï˄˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi Ù· ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, “Ô˘Ú¤˜” Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ∏ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù‡ˆÓ·Ó ¯·ÚÙ¿ÎÈ· Û˘Ó¯Ҙ. Ãı˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ∂∫∞™ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ π∫∞ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· 100 ¤ˆ˜ 300 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ (ÚÒËÓ Δ∂μ∂, Δ∞∂ Î·È Δ™∞) ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì·˙› Ì ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 100 ¤ˆ˜ 300 ¢ÚÒ - ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·- ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 60 ÂÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ (ÏËÓ ÙÔ˘ √°∞) ̤¯ÚÈ ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ¯ı˜ Ô √∞∂∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 400 ¢ÚÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÙÔ 60fi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 2.500 ¢ÚÒ. “¶ÔÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· Ù· οӈ fiÏ·. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Ï›ÁË, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ë Î. ŒÏÏË, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. “Ÿ,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ı· οÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì¤Ú˜. ªÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∫·Ï¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ˘Á›· Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ŒÏÏË. √È ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜. “1200 ¢ÚÒ ÌÔ˘ ¤ÎÔ„·Ó fiÏÔÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ªÈ· ¯·Ú¿ ¿ÌÂ. 1040 ¤·ÈÚÓ·, ÙÒÚ· ı· ¿Úˆ 400...” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜, Â›Û˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙËÓ “Ô˘Ú¿” . “ΔÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿. √ÈÎÔ‰fiÌÔ˜ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È 29 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¿‰ÈÎÔ. ΔÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó; £¤Ïˆ 200 ÛÙË ¢∂∏ Î·È 200...” , ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜, Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÛÙÔ Ì¤ÙÚËÌ· ·fi ÙÔÓ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë, Â›Û˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹. “¶‹Ú· 500 ¢ÚÒ Î·È Î·ıfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ‹Ú· ÙfiÛ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ·, ‹Ú· ÙfiÛ·... ∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ. ∞Ó fi¯È... ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· Á›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ¡· ·›ÚÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÂΛ. ∏ ÁÂÓÈ¿ Ë ‰È΋ Ì·˜ ·ÓfiÚıˆÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ’27 ÁÂÓÓËı›˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î.

ΔÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÙÔ˘ √∞∂∂

● “∂›Ó·È ÙfiÛÔ Ï›ÁË, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î. ŒÏÏË, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi. ∞fi ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÍ È‰›Ô˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂÎ ÌÂÙ·‚È‚¿Ûˆ˜, ÂÊfiÛÔÓ: Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ ‹ ÙÔ 24Ô ¤ÙÔ˜ ·Ó ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó, Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Û ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 67% Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰Ô-

● “1200 ¢ÚÒ ÌÔ˘ ¤ÎÔ„·Ó

● “∏ ÁÂÓÈ¿ Ë ‰È΋ Ì·˜

fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞

·ÓfiÚıˆÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜

ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ Î·È 34 Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi.

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÌÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.500 ¢ÚÒ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ 13Ô Î·È

∂ T

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∏ √.∂. ºøΔ√μ√§Δ∞´∫∞

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∂¶π£∂øƒ∏™∂π™ ∫Δπƒπø¡ ª∂§∂Δ∂™ - ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™

∞¡¢ƒπ∫√™ °. ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∞.¶.£. æÀ§§√™ π. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂. Δ∏§.-FAX: 24210 34934 °∞Δ™√À 3 μ√§√™ e-mail: t.exelixi@tee.gr

Ì·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ 2500 ¢ÚÒ, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂȉfiÌ·Ù·, Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ fiÚÈÔ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 2.500 ¢ÚÒ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Û‡ÓÙ·Í˘. Δ· ÂȉfiÌ·Ù· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È

™ÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÂÏÈο ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ Δ·Ì›Ô. ΔÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰Ôı› ÛÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ √∞∂∂ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ŸÛÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 7.000 ¢ÚÒ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ̤¯ÚÈ 12.000 ¢ÚÒ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È 300 ¢ÚÒ. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·fi 7.001 ̤¯ÚÈ 8.500 ¢ÚÒ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·fi 12.001 ̤¯ÚÈ 14.500 ¢ÚÒ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È 200 ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·fi 8.501 ̤¯ÚÈ 10.500 ¢ÚÒ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ̤¯ÚÈ 16.500 ¢ÚÒ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‚Ô‹ıËÌ· 100 ¢ÚÒ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009 Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi (ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÂÚ˘ÛÈÓ‹). √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 60√ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 31-12-2010.


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∏ ÌË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÚÔοÏÂÛ ÂÎÙÚÔ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÏfiÁˆ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙË Ó‡¯Ù· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. À‹ÚÍ·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚÔ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÛıËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÊÔÚÙËÁ¿ “‰›ψ۷Ӕ , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ı˘ÓË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∂ÈÚ‹Ó˘ ∑·‚Ú›‰Ô˘, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ·˘Ù‹ ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ·Ê› Î·È Ë ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ Ô Î. ª·ÓˆÏ¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÙÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ªÂ ·Ï˘Û›‰Â˜ Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ŸıÚ˘

ÊÔÚ›·˜. ÕÏϘ ÙÚÂȘ ÓٷϛΘ “‰›ψ۷Ӕ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ÚÔοÏÂÛ·Ó ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. √ ̤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙ¿. ¢ÂÓ ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈχÔÓÙ·Ó Î·È ¿ÓÔÈÁ ̛· ¤ÛÙˆ ψڛ‰· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Û˘ Óٷϛη Ô˘ ›¯Â “‰ÈÏÒÛÂÈ” ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ μπ√¶∞ (μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘, ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ μfiÏÔ˘) ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ̠ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. ΔÔ ÚˆÈÓfi ‰›ˆÚÔ, 7 - 9 .Ì., ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞fi ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÚÔ·ÙÂÈ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ª·ÓˆÏ¿˜ ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› -΢ڛˆ˜ πÉÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ˘Ô-

°È· Ó· Â›Ó·È Ô Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ̤۷ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·

“™À¡¢∂™∏ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À ∫√π¡ø¡π∞™-ªÀ£√π ∫∞𠶃∞°ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∂™” ™¿‚‚·ÙÔ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 10 .Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘). ¶ƒøΔ√μ√À§π∞-¢π√ƒ°∞¡ø™∏: ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ™Àª¶ƒ∞ΔΔ√À¡: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™μ£∫∂ Ã√ƒ∏°√™ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™: ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ¶∂ƒπ√¢π∫∞:

‰Â›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ·Ï˘Û›‰Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÔÌ·ÏÔÔÈ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ηıÒ˜ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ›¯·Ó ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ÂÈÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¢ı‡ÓË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘”. ¶·Ú¿ ÙȘ Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ˘‡-

ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡) Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi Ù· ÿÓÈ·, ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿, ÃÔÚ¢Ùfi, Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯ı˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ·Ï˘Û›‰Â˜. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË, ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ì·ıËÙ¤˜. ªÂ ·Ï˘Û›‰Â˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË Î·È ÚÔ˜ Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∫ˆÊÔ›, ∫ÔÎΈÙÔ›, ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, μÚ‡Ó·ÈÓ· Î·È ∞Ó¿‚Ú·. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÚˆÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ù· ÚˆÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ∑·ÁÔ-

∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ “ªÂ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ¯ÈÔÓ¿ÎÈ ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ¶∞£∂ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi Δ¤ÌË ¤ˆ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ∞ÏÂÍ¿ÎË”. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞∂”. “∏ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂.”, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯÙfi, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; M›· ψڛ‰· ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì fiÏ· Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ψڛ‰·˜ Î·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÈϤÔÓ Ó· ÌËÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·, ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›

ÌfiÓÔ ÌÈ· ψڛ‰· ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ, Ô˘ ı· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ΔÒÚ· ‹ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ˘ÂÚÙÈÌË̤ӷ ‰Èfi‰È· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Û¯ËÌˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÚÂÏ·ÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ È‰¤· Î·È ÌfiÓÔ, fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È ·fi ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÚ›ÙˆÓ ÛÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‰ÚfïÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì οÔÈÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔÓ ÏfiÁÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÌÂÏ‹˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·ı·ÚÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÒÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Δ· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi”, ηٷϋÁÂÈ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ °Ï‡Ê·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠηڷÌfiÏ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ¤Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›· - Â˘Ù˘¯Ò˜ ÂÏ·ÊÚ¿ - ÂÓÒ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ fi¯ËÌ· ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ∂› Ô‰fi˜ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó, ÔfiÙÂ Î·È ÔÌ·ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢Âη¤ÓÙ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› - ·ÎfiÌË Î·È ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î. ∞ÚÈÛÙ. ª·ÓˆÏ¿˜ - ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó “Ë ÌË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜” , ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› - ȉ›ˆ˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ - Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ï˘Û›‰Â˜, ÌfiÏȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·Ó, ÙȘ ¤‚Á·˙·Ó. ∏ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¿Ú¯ÈÛ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ‰‡Ô ÙË Ó‡¯Ù·. ◊Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Î·È Ì¤Û· Û ϛÁË ÒÚ· ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Û ٷ 20 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÛÙ¿. ∏ ΛÓËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÓˆÏ¿, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ‡ÎÔÏ· ÁÏÈÛÙÚÔ‡Û·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ∞ÂÚÈÓÔ‡ ¤ÍÈ ÓٷϛΘ “‰›ψ۷Ӕ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔ-

Ú¿, ΔÛ·Áηڿ‰·, ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·ÓÔÓÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ∫·ÓÔÓÈο ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

™Ù· 30 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

§Â˘Îfi ÙÔ›Ô Û ∞ÏÌ˘Úfi Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ™Δ∞ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ¤ÊÙ·ÛÂ

¯ı˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡- ∞Ó¿‚Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ™Â Ï¢Îfi ÎÏÔÈfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· 20 ÂηÙÔÛÙ¿. Δ· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜ Ú›¯ÙËÎ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤ÊÙ·Û ٷ 20 ÂηÙÔÛÙ¿, ÂÓÒ ÛÙȘ Á‡Úˆ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜. ∞fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Â›¯Â ·ÁÒÛÂÈ. ŒÍÈ Û˘ÓÔÏÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ Î·È ¤Ó· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ¢ËÌ. ΔÛÔ˘Î·Ï¿ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ

Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 15 ÂηÙÔÛÙ¿ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ Î·È ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË. “¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fiÏ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞. ∑¿Ú·˜. ™ÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¢.¢. °·‡ÚÈ·Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ “Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·”. ˆ˜ “‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰fiıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¤ÊÙ·Ó ٷ 15 ÂηÙÔÛÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ¤Û·Û·Ó ·fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú· Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎψӿÚÈ· ÙÔ˘ Ï·Ù¿ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌȤ˜. ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜

πˆ·Ó. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ “ηı¿ÚÈÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¤ÊÙ·Û ٷ 30 ÂηÙÔÛÙ¿, ÂÓÒ ˙ËÌȤ˜ ÏfiÁˆ Û·Û›Ì·ÙÔ˜ ÎψӷÚÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˘. °‡Úˆ ÛÙȘ 9.30.Ì. ¯ı˜, ¤Ó·˜ ηډÈÔ·ı‹˜ ·fi ÙÔ ¢.¢. º˘Ï¿Î˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙÔ›,

™Â μÂÏÂÛÙ›ÓÔ - ∫¿ÚÏ· ™Ù· 15 ÂηÙÔÛÙ¿ ¤Êı·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, Ì ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∫ÔÎΛӷ, ηıÒ˜ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Á‡Úˆ ÛÙȘ 11.Ì. ™ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 15 fiÓÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Û¯ÔÏ›·

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ô Î·ÈÚfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ

Δ

¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â Ó· ‰ÂÈ ¯ÈfiÓÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙڈ̤ÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ ÛÎÂ¤˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ÛÙ· ¿Úη Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞fi ÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2006. ∞Ó Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ‹Ù·Ó ÔÏÈÁfiˆÚË, Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û·Ó›˙ÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ı˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ fiÏË ‹Ù·Ó 4,4 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ (Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÚÔ˜ ¶¤ÌÙË), ÂÓÒ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 0,3 (6.21’ .Ì.).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Î·Ó Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, -5,3ÔC Î·È -3ÔC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë fiÏË Â›¯Â ÁÈ· 3 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÔÏÈÎfi ·ÁÂÙfi. ™‡ÓÔÏÔ 57 ÒÚ˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. √È Ë̤Ú˜ ¯ÈÔÓÔÎ¿Ï˘„˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 14, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó¤· ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2006 ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ fï˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 4,1 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2006. √ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙˆ˜ Ô‡Ù ¯ı˜ Û ı¤ÛË Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚfiÁÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ÃÈÔÓÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ §·Ì›·˜ Î·È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Ù˘ ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌfiÓÔ Ù· ‰ÈÓ¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, fiÔ˘ Â‰Ò ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Î·È ¯·ÌËÏ¿ ˘„fiÌÂÙÚ· Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙ· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰ÈÓ¿. √È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ £Ú¿ÎË.

ΔÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘

“ΔÔ ÚÒÙÔ ¯ÈfiÓÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÈ

ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Î·È Î·Ï¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Ó· ÙÔ ¯·ÚÔ‡Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÎÈ Î·È snowboard ‹ ¤Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ηϋ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¤ÙÔÈ̘ Î·È ÙÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi Ì ˙ÂÛÙfi ηʤ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¿ÁÁÈÍ ٷ 30 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· 40 ÂηÙÔÛÙ¿. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ baby-lift Î·È ¤Ó·˜ ·Ó·‚·Ù‹Ú·˜ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ “¤ÂÛ” ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÔÚȷο ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¯ı˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜. °È· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó È‰ÈˆÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÓÔȯÙfi ÛÙ· ̤و· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÃÔÚ‡ÙÚ· - ΔÛ·Áηڿ‰·.

∞Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó Ô‡Ù ۋÌÂÚ·, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· 400 ̤ÙÚ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Í·Ó·¯·Ï¿ÂÈ, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ fï˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. Ãı˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙÚ‹ıËΠÛÙ· 6,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ì ¯·Ú¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ΢ڛˆ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË. √ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ¯ÈÔÓfiÛÙÚˆÛË, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ Û’ ·˘Ùfi Î·È Ë Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ÚԂϤÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Èı·Ófi Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6 ̤¯ÚÈ 5 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ

·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Ì ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô (̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 7 ‚·ıÌÔ›), Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (›Ûˆ˜ Î·È ‰È„‹ÊÈ·). ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔfiÛÔ ÙË Ó‡¯Ù· ·fi„Â, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÁÂÙfi˜ Î·È ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ Â›¯Â ÛÙÚÒÛÂÈ, ‹Ù·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006. ¶¤Ú·Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ ¯ÈfiÓÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Î¿ÔȘ ÓÈÊ¿‰Â˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜. ™ÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2006 ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ›¯·Ó ηÙ‚› ÓÔÙÈfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ó· Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‹ÓÂ̘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ªÂ ̤ÙÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Ó ٷ 30 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2006 -5,9 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 ÛËÌÂÈÒıË-

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù· η‡ÛÈÌ· ·fi ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ

¶¿Óˆ ·fi ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ ™∂ Ï¢Îfi ÎÏÔÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙȘ

ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 50 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ 30. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ·fi ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÙÔ˘ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÂÊÙ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ̤ڷ˜ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ Î·È Ù· ÿÓÈ·, ÍÂÂÚ-

ÓÒÓÙ·˜ Û ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ 50 Î·È 30 fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ˘fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ÕÌÂÛË ˘‹ÚÍÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î›ÓËÛË ÛÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ

‰ÚfiÌÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ›. ™ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ 20 ÛÙÔÓ fiÌÔÚÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ› Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ

ÂÙڤϷÈÔ ·fi ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÙÔ˘ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. £. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ “ÛÙ·ı̇ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ Ê˘Ï·Î›Ô˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ›¯·Ì ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÈÔÓÈ¿. Ãı˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ·fi ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fï˜, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Â‰Ò, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·‚ԇ̠ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ 10 ÛÙ· Ô-

ÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¢∂¡ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ù· Û¯ÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÙ¿ ¢‹ÌˆÓ Î·È ‰‡Ô ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÂÙÔ‡. Ãı˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ , Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÂÙÔ‡ Ù· Û¯ÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ∞ÊÂÙÒÓ, ∑·ÁÔÚ¿˜, ÂÎÙfi˜ ΔÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¶Ô˘Ú›Ô˘, ªËÏÂÒÓ, ÂÎÙfi˜ ΔÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ™Ô‡Ú˘ Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. Ãı˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘, ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó. À‹ÚÍ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‹Ù·Ó ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ. ∂Âȉ‹ Ë ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÍÂΛÓËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó. Δ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤ÂÊÙ·Ó “‚ÚÔ¯‹” , ÂÓÒ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Í·ÊÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ù· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·. Ÿˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ §·‡ÎÔ ÌÂÙ¤‚ËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ §·‡ÎÔ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢Ú. ª¿ÓÔ˜ ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ Ph.D. ∫ÏÈÓÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ St. John’s U., ¡. ÀfiÚÎË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ∂ȉ›Î¢ÛË ÎÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÌÂÈÚ›· ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋-™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋-À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· Î·È ™ÂÍÔıÂÚ·›· (1982-2003 ¡. ÀfiÚÎË)

æ˘¯ÔıÂÚ·›·

ÁÈ· ∞ÙÔÌÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ™˘˙˘ÁÈο Î·È ™ÂÍÔ˘·ÏÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· “°È· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ·Á›‰Â˜ Î·È „¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜...”

°Ú·Ê›Ô: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ªfiÓÔ Ì ƒ·ÓÙ‚ԇ: 24210-24900


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶ÔÏÈÎfi „‡¯Ô˜ Û ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ì¿ÛÎÂÙ... ¢È·ÎfiËÎÂ Ë ·ÚÔ¯‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ ¶√§π∫√ „‡¯Ô˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∂∞∫), ηıÒ˜ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë ·ÚÔ¯‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ. ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔ 2010 Ô˘ ÙÔ ∂∞∫ ̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 58.000 ¢ÚÒ Î·È ÚÔ ÌËÓÒÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËı› Û ‰fiÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ‹ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÔÏÈÎfi „‡¯Ô˜, Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ›‰È· ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ∂∞∫ ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚÔfiÓËÛË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜” , ¤ÏÂÁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ú·‰Ôı› Û ¯Ú‹ÛË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ÈÛ›Ó· ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÓÂÚfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. “ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÚÔÔÓËÙ¤˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂Í·ÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

™ÙÔ 24% ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞

ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Â˘¤ÏÈÎÙË ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٿ 24% ·˘Í‹ıËΠÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2005-2009 Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ ÌÂÈÒıËΠηٿ 20% ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ÓÔ˘Û·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙfiÙÂ Ë Ù¿ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÔÚ› ‚¿ÛÈÌ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ·‡ÍÔ˘Û·. ªË ͯӿÌ fiÙÈ Ë ÔÈÔÓ› ÌÈÛıˆÙ‹ ··Û¯fiÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ϤÔÓ ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ Ó¤ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÌÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÏÙ›Ô ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ̤ÏË Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Êı›ÓÔ˘Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛȷο ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘Ì‚ÔËıÔ‡ÓÙ· ̤ÏË ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜” ›Â Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™Â ηÈÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô ÙÔ̤·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. √È Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› ϤÔÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘¤ÏÈÎÙË ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ °ÎÈ¿Ï˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2009 Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ÂȉÂÈÓˆı›. “∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Â·Ó¿ÊÂÚ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙȘ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜, ÂÈÛÊ·Ï›˜ Î·È ¿Ù˘˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ fiÔÈ· ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È ÙȘ fiÏÂȘ ‹ ÂÚÈʤÚÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ fiˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜, Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ȉÈÔÌÔÚʛ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Èı·Ó¤˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ fiˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, Ë ·˘ÍË̤ÓË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ȉȈÙÈÎÒÓ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000 Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2005-2009 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·˘Í‹ıËΠηٿ 20%, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

Δ∂ƒ∞™Δπ∞ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ. Δ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›Û˘, ¿Ó Á‡Úˆ ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ›Ûˆ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ “184”. ∏ ·ÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ù· È·ÙÚ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 70%. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ï-

∏ £ÂÛÛ·Ï›· ΋ Âȯ›ÚËÛË ÌÂÈÒıËΠηٿ 5,5%. ∞ÎfiÌË Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË ·˘Í‹ıËΠηٿ 6,2%. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÌÂٷ͇ 20052009 ÁÈ· ÙË ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi -0,7% (∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË) ¤ˆ˜ Î·È + 49% (ÀfiÏÔÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜). √È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Û οÔȘ fi¯È. °›ÓÂÙ·È fï˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È Û ı¤ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. °›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ·) Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙˆÓ Ó¤Ô Ù‡Ô Â˘ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ‚) Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË, Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂΉԯ¤˜ Ù˘, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Êı›ÓÂÈ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï ÂÚÈʤÚÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °ÎÈ¿Ï˘.

∏ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ∂›Û˘ Ë ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË (ÌË ·ÁÚÔÙÈ΋) ÌÂÈÒıËΠÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Á‡Úˆ ÛÙÔ 2%, ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Á‡Úˆ ÛÙÔ 0,7%, ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “√ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÌË ·ÁÚÔÙÈ΋ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÌÔÚ› Û ¤Ó· ‚·ıÌfi Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û ‰‡Ô ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ: ¶ÚÒÙÔÓ, ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÔÙ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â˘ÓÔ‹ıËΠ·fi ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ó·ÓÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÏÙ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ∂™À∂ ˆ˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈÎfi. ∞Ó Ë Ù¿ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ˘ÔÙÂı› ˆ˜ Êı›-

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °ÎÈ¿ÏË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔËıÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ̤ÏË ·˘Ù¿ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó. Δ¤ÏÔ˜ Ë ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÍ¿ψÛ˘. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ 2010 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÌÂÁ¤ıË ·˘Ù¿ Î·È ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ‰Ú¿ÛË. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 20052009 Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·˘Í‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ηٿ 23,8%, ÂÓÒ 31.000 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. ∂›Û˘ Ù· ̤ÏË Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ï‹ÁÂÈ Ë ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›

Èڛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ π∫∞ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ï·Á¤˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË, ÌfiÏȘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜. øÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π·ÙÚÒÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. √ Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì ÙÔ “184” ÁÈ· Ó· Ù· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó. ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ, Ô˘ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·, ÔfiÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (184) ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷÈ: -ÕÌÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û˘Ì‚¿-

ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ‹ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ·ÚÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. -ÕÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª, ·-

Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ “184”. ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¿ÌÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μ’ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔÏÔÁ›-

Ô˘ Î.Ï.. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÙËÏÂʈÓÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ 184, ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÂÚÁÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ 26 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó, ›Ù Ì ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi Ó¤Ô˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ „˘¯›·ÙÚÔÈ, Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ, ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔÈ, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔÈ, ·ıÔÏfiÁÔÈ, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ, ηډÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÚıÔ‰ÈÎÔ›, ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔÈ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔÈ, ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔÈ, ·È‰›·ÙÚÔÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ “ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË” ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∞Ó‹ÌÔÚ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ “ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ԢӔ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Δ· ı‡Ì·Ù· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ...

ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, Ì ·Ó‹ÌÔÚ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· “ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ԢӔ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜, ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÁÚ·Ê›·, ÈÎÂÙ¢ÙÈο ¯¤ÚÈ· ·ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·.

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ı‡Ì·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ΢Îψ̿وÓ, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. ªËÙ¤Ú˜ Ì ٷ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ó· “„‹ÓÔÓÙ·È” ·fi ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ˙ËÙÈ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ Â·ÈÙ›·˜ ·fi μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Î·È ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·Ó‹ÏÈη, ÂÓÒ Ë ÂÈÎfiÓ· Ì ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ̈ڿ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Â›Ó·È ÛÔηÚÈÛÙÈ΋. ™ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÓfi˜ ·˙Ï ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞ÓıÚÒÈÓ· Ú¿ÎË, ÛˆÚÈ·Ṳ̂ӷ ¤Íˆ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·fiÎÏËÚ· ·È‰È¿ Ó· ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙËÏ· ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ, ÙˆÓ, ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ, fiÛˆÓ Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·fi ΢ÎÏÒÌ·Ù·, Û˘¯Ó¿ ‰ÈÂıÓ‹, fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ “È¿ÙÛ·” Ì ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Î·Ïfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ∏ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÎÏËı› ·fi ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Ôϛ٘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ۯ‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ Â·ÈÙÒÓ, Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¿ÛÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ë ˘fiıÂÛË Ï‹ÁÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ÔÙ¤. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ Â·›Ù˜ Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ Î·È ÚÔ˘Ì·ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·ÍÈÔÚÂ‹ ÂÚÁ·Û›·. Δ· “·ÊÂÓÙÈο” ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙÈ·ÓÂ‡Ô˘Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÊ‹, ·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó. ΔÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÂÓfi˜ Â·›ÙË ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 200 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 200 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ ΢Úȷگ› ÛÙËÓ “·ÁÔÚ¿” ·ÏÏ¿ Û ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÈÙ›·.

°È· Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙˆÓ μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ŒÏÏËÓ˜, Ë Â·ÈÙ›· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÙÔ ÈÔ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Ô˘ Â·ÈÙÔ‡Ó Û ηÊÂÙ¤ÚȘ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÌÊ·Ó‹˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·ÈÙ›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ù˙›ÚÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ™Ù·ıÂÚ¤˜ “È¿ÙÛ˜” Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ∂ÚÌÔ‡, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘, Ë ·Ú·Ï›·, Î·È Ë Ô‰fi˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ªËÙ¤Ú˜ Ì ̈ڿ,

∫¤ÓÙÚÔ

ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ì ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ ¿ÎÚ· Î·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Â·›Ù˜, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·fi ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. ∫·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÂÌ¿Ù· ·fi ·È‰È¿ Â›Ó·È Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙËÏ·, ›Ù ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÁÈ· Ï›Á· ÛÂÓÙ˜, ·ÊÔ‡ ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÚÌÚ›˙ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™Â Ù·‚¤ÚÓ˜, ÛÙ· ηʤ Î·È ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ·È‰È¿ Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Â›Ó·È ÁÓÒÚÈÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó‹ÏÈη Ô˘ Ù· “ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È” ·Îψ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi ı·

Δ˙·ÎÈÔ‡

www.kentrotzakiou.gr

¶ƒ√™º√ƒ∞!

ŒÓıÂÙË ÂÛÙ›· ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ∞fi‰ÔÛ˘ 14 kw

ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û·˜ Ù˙¿ÎÈ Û ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi

¶√§Àª∂ƒ∏ 47

Tel +30 2421 028737 email info@kentrotzakiou.gr

Ù· ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¿ÏÏË fiÏË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ fï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï·, ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. øÛÙfiÛÔ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·È‰È¿, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó, “ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È” Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·Ì›· ¢ı‡ÓË. “∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÙÚ¤ÍÔ˘ÌÂ, fiÔ˘ Ì·˜ ˙ËÙËı› ·ÏÏ¿ Ë ¿Ù·ÍË ÙˆÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙ËÙÈ·ÓÂ‡Ô˘Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÂÌ¿˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ. ∫˘ÎÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ· ·fi fiÏË Û fiÏË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ∂›Û˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ·È‰È¿ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È Ó· ηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ù· ‚Ú¤ÊË Î·È Ù·

·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Î‡Îψ̷, Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ¢√À∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Ó· ηϤÛÂÈ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÁÁÂÏıÔ‡Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ™ÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰Âη¤ÓÙ ¿ÛÙÂÁÔÈ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, Ô˘ ›Ù ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈο ›Ù ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÔÚȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‡ÊÔ˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÂÚ·ÙÒ‰ÂȘ ·Ù˘¯›Â˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô‡Ù οÔÈÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· “›ÛÂÈ” ÁÈ· Û¿ÓÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “¯ˆÚ›˜ „ˆÌ› Î·È Á¿Ï·” . √ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ÂÚÈı¿ÏÙÂÈ ¤ÓÙ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÛÙ¤ÁˆÓ. ¡ÔÈÎÈ¿˙ÂÈ Û›ÙÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜

‰¤Î· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∫ÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Û ·ÁοÎÈ·, ˘ÏˆÙ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‹ Î·È ÙÚÔ¯fiÛÈÙ·. √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û Û›ÙÈ Ô˘ ÓÔ›ÎÈ·ÛÂ Ô ¢√À∫ Â›Ó·È 28 ÂÙÒÓ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ÌÈ· ·ÎfiÌË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ˘Á›·˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ fiÏË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Û ÁˆÓ›Â˜ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Û·Ó›ˆ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ·ÏÎÔfiÏ Î·È “¯¿ÓÔÓÙ·È” . Δ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ô˘ Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ‰ÂÓ Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· Ó· ηٷÎχ˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∂›Û˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ë Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ §·˝ÙÛÔ˘ ∏ ∫¿ÚÏ· Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ

¢ ∞ÓÔȯٿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ∞¡√πÃΔ∞ ı· Â›Ó·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ¯ı˜ Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÚԂϤÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 9 .Ì. Ì 2 Ì.Ì. Î·È 5-9 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· 17, ÛÙȘ 20, 21, 22, Î·È 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ 9 .Ì. Ì 3 Ì.Ì., ÂÓÒ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ 8 Ì.Ì. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 26 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ 9 .Ì.2 Ì.Ì. Î·È 5-9 Ì.Ì., ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ 9 .Ì. Ì 7 Ì.Ì. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. £· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ Δ√ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “√ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˜”, Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 5˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ §Ô˘Î›· μÏ·ÛÙÔ‡-ªÔ‡ÙÏÈ·, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πˆ¿ÓÓ· ™Ô‡ÏÈÔ˘-°ÂˆÚÁ›Ô˘, Ù·Ì›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ∫ÂÊ·ÏÈ·Îfi˜ Î·È Ì¤ÏË: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁfi˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ¶·Ó·Á‹˜ Î·È ∂˘ÌÔÚÊ›· ΔÛÔ¯·ÓÙ¿ÚË-∫ÔÚÔÌËÏ‹.

ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÊËÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È:

∏ ›‰È· ÂÈÛΤÊıËΠٷ Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ›¯Â Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÏÈÁÔı¤ÛÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÈ Ù· fiÛ· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ÌÂÁÂı‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ··Û¯ÔÏ› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, Ì‹ˆ˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Û¯ÔÏ›·. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· Ì·˜ ‚ÚÂÈ Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ· ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiˆ˜ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, fiˆ˜ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘„¤Ï˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÚ›ÙÔÓ, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ¢ËÌÔÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ı· ·˘ÍËı› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë fiÔÈ· ÛΤ„Ë ÁÈ· ηٿÚÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘‹ÚÍÂ Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οÔÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ›̷ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ı· ÚԂԇ̠۠οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÒÛÙ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ ¢¡Δ.

¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, ÒÛÙÂ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·.

∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ ªÂ ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î. ∞ÚÁ˘ÚԇϷ πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛηÊ› ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ºÂÚ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÙfiÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ. “∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÙÔÈ΋ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ı· ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ë Ó¤· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘.

ΔÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜ ∏ ∫¿ÚÏ· ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î. ¢·ÓÈ‹Ï, fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ›‰È· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 100 ·fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ “ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜”.

¢ÂÛ̇ÛÂȘ °. ª·ÁÎÚÈÒÙË Û ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î. °. ª·-

ÁÎÚÈÒÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË Ù˘ Î. ƒ. ∑‹ÛË fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔÛfi 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. ∏ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 14 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌÌ˘ÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔÒıËÛ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 20112012. ∏ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ

ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. “∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Î·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Â›Î·ÈÚË ∂ÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ª·ÁÓËÛ›·. “¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰È˘Ô˘ÚÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜” , ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ë Î. ƒ. ∑‹-

ÛË Î·È Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 17 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. °È· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi ·˘Ù¿, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ȉÈÒÙË, ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ. °È· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË fï˜ ¤ÎÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ë ··Ú·›ÙËÙË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÚ›ÛÙËΠÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ , ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÂÓÒ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ı· ‚ÚÂı› Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiıÂÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ μ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜

“°˘ÌÓÔ›” Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∞

μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂ-

Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √È ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È “Á˘ÌÓÔ›” fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. μ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜.

Ãı˜ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÙ·Ó ‹‰Ë ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ. ΔÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó 15 ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È È‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÌÂÈÎÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ›·. ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ŒÏÂÁ¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Û ·ÁÔÚ¤˜ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηٿÛÙËÌ· Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. ™ÙȘ Ï·˚Τ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ˆÏËÙÒÓ, ˘ËÎfiˆÓ ∫›Ó·˜, Î·È ÂÓfi˜ ˆÏËÙ‹ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. ∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ¤ÓÙÂη ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù›¯·Ó Î·È ˆÏÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ - ›‰Ë ÚÔÈÎfi˜, ¯·ÏÈ¿, fiÛÚÈ·, ›‰Ë ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, ηڇ‰È·, ‰È¿ÊÔÚ· „ÈÏÈο Î·È ¤ÙÔÈÌ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· - ¿ÏÏÔÈ ·fi ¿ÁÎÔ˘˜ Ô˘ ›-

Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤ÊÂÚ ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ ÔÁÎÔÌÂÙÚËÙ‹.

“∫·¤ÏÔ” 4 ¢ÚÒ Î·È Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙËÏÂʈӛ·˜

¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·fi Ù· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ (ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÊÔÚÙËÁ¿), ‰›Ï· ·fi Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. £· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËηÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¡fiÌÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·‰Â›·˜. ∂›Û˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó 20 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÈ· ÊÔÚÔ‡Û Û ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙÔ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∏ ˘fiıÂÛË ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·.

™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ ÚÔ˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÔÛfiÙËÙ·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰ÂÓ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Û ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏËÙÒÓ, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏıËÎÂ. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·È Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÙÔ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÙÔ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ªÂ ÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ ı· ÙÈ̈ÚËı› ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ô˘ ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ˆÏÔ‡Û ÚÔ˚fiÓ “Ù˘ ÒÚ·˜” Ì 12 ¢ÚÒ, ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ 16 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ˘fiıÂÛË ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٷӷψً˜ ·ÁfiÚ·Û ·Î¤ÙÔ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÊÔÚËÙÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì °ÂÚÌ·Ó›·, ÚÔ˜ 35ú/Ì‹Ó· Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ʛÏÔ ÙÔ˘, Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È fiÙÈ ı· ¯Úˆı› Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· 35ú/Ì‹Ó·. •·Ó·‹Á ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ∞fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ÏËÓ fï˜ Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ˜ 35ú/Ì‹Ó·.

濯ÓÔ˘Ó “ı‡Ì·Ù·” £‡Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷ-

ψ٤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ªÈ· ·fi ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ·ÁfiÚ·Û ¤Ó· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‹Ù·Ó ÂÈÛʷϤ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË, ÏfiÁˆ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜. ™Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÈÛ΢‹, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢Â‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¤‚Ë ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË.

¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· 4.600 ¢ÚÒ ∞fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·Û΋ıËÎ·Ó ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ù„˘Á̤ÓÔ ÛÙ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· Ê·ÁËÙ¿. ªÂ ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 4.600 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÂÍ·¿ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ηıÒ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì¿ÚÎÂÙ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ÙÈ̤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜.

∂ÓÒ Û ·‡ÍËÛË Ù˙›ÚÔ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¢π∂ƒ∂À¡∏Δπ∫∞ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ¢ÂÏÈÛÙ› ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. Δ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10.Ì. ¤ˆ˜ 8Ì.Ì. ™ÙÔ “‰ÒÚÔ” ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “·Ó·Û¿ÓÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙË ‰˘ÛÚ·Á›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ◊‰Ë ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÛÌËı› ηٿÏÏËÏ· Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙË “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ

¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. °. ª·Î·Ó›Î·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÂÓÒ Ù· ÚˆÈÓ¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈο „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·”. Δ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÌ˘ÚÈÒÙÈÎË ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ô ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ì ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·¤-

ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Â›Ó·È ÂΛӷ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, Ù· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, Ù· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂΛӷ Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÛÔ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÛÔ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÂÂͤگÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ¢ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ›‰Ë Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È”.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÏËÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙÔ‡, ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, “ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó” ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, fiÙÈ Ë ÓÙfiÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °. ª·Î·Ó›Î·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ϤÔÓ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·ÊÔ‡ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋”.

ΔÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÈÛ¯‡ Ù¤ıËΠ·fi ¯ı˜ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ-

√ ªÈ¯. ™·Ófi˜ ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

Îfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ·fi 9.Ì.- 2Ì.Ì. Î·È 5Ì.Ì.9Ì.Ì., ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 9.Ì. ¤ˆ˜ 3Ì.Ì. Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi 10.Ì. ¤ˆ˜ 8Ì.Ì. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Ã∞Δ∑∏£∂√ºπ§√À ∫∞£∏°∏Δ∏™ Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏™ £ÂÔÊÚ¿ÛÙÔ˘ 60-∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓË ¡¤· ¶ÔÏÈÙ›·, §∞ƒπ™∞ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 2410-620.880 ∫ÈÓ. 6973229928

ÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î. ªÈ¯. ™·Ófi˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ Î. ™·ÓÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘... ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÚÂȘ „ËÊÔÊÔڛ˜, οı ̛· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÎÏÂÁ›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ Î. ™·ÓÔ‡ ÛÙËÓ ·’ „ËÊÔÊÔÚ›· ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÔÈ Î.Î. μ·Û. ∑·¯Â›Ï·˜ Î·È μ·Û. ∫·Ú·Ï‹˜. √ Î. ™·Ófi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· 14 „‹ÊÔ˘˜, Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 29 ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ∑·¯Â›Ï·˜ 9 Î·È Ô Î. ∫·Ú·Ï‹˜ 3, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÙÚ›· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‚’ „ËÊÔÊÔÚ›·, ‰ÈfiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ 50% Û˘Ó Ì›· „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ 31 ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ¤Ï·‚·Ó Ô Î. ™·Ófi˜ 13 „‹ÊÔ˘˜, Ô Î. ∑·¯Â›Ï·˜ 15 Î·È ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó· Ï¢Îfi. ªÂ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ë „ËÊÔÊÔÚ›· Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È ¤Ï·‚·Ó 15 „‹ÊÔ˘˜ Ô Î. ™·Ófi˜ Î·È 13 Ô Î. ∑·¯Â›Ï·˜. ∞Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Î.Î. °. ¶Ô˘ÙÛȿη˜ Î·È π. ∫›ÙÛÈÔ˜. √ Î. ™·Ófi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ŒÙÛÈ Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î·˜ Úfi‰ÚÔ˜, ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ºÈÏ. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ªÈ¯. ™·Ófi˜ ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¡. √ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘. ∏ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

¡Ô̿گ˘: ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë Î·Ù¿ÙÌËÛË ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ™Ã∂Δπ∫∞ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË

‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 17.5 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÙÌËı› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÒÛÙ ӷ ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ηٿÙÌËÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ Î·Ù·ÙÌ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ∫¿Ó·Ì ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÁÒÓ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ”.


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜

“∂ÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·” ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ˙ËÙ› Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ӥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª, ‹Ù·Ó Ù· ΢ڛ·Ú¯· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˙‹ÙËÛ “ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Î·ı·ÚfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÎÊ˘Á¤˜” ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·.

™Â ηÏfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÓÂÔÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Ó¤Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ‡„Ô˘˜ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” . “∂Ì›˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È fi¯È ÂÈÎÔÓÈο Û fiϘ ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ù· ηٷÁÚ¿-

„Ô˘ÌÂ, ı· Ù· Ô‡ÌÂ, ı· Ù· ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ‰Ô‡Ì ·fi ÔÈ· ·ÊÂÙËÚ›· ÍÂÎÈÓ¿Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜. “¶ÚÔۂϤÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ηÈ

ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·ÚfiÙËÙ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÎÊ˘Á¤˜” , ÛËÌ›ˆÛ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ӥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Â›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∑·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¡ÔÌÔ‡˜ Ë ˆÚ›Ì·ÓÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÓË̤-

ÚˆÛ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚԤ΢„Â Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ Ì·ÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. ΔfiÓÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ master plan ÙÔ˘ §ÈÌ·ÓÈÔ‡ μfiÏÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Leader ∞ÏÈ›·˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ̤۷ ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2011.

ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë

“¶˘Ú¿” ηٿ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª μ·Û. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∂¶π£∂™∏ ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘

∫∂∫∞¡∂ª Î. μ·Û›ÏË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ “˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “ȉÈÔÙÂÏ›˜ ‚Ϥ„ÂȘ

Î·È ˘¤ÚÔÁΘ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ∫∂∫∞¡∂ª ∞.∂. ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ

μÔËı‹ÛÙ ÙÔ ·È‰› Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜ ➢ μÈÒÓÔ˘Ó ¿Á¯Ô˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿; Δ· ·È‰È¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ¿Á¯Ô˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÔṲ́˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù· οÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÔ “ÙÂÓو̤ӷ” Î·È “ÛÊÈÁ̤ӷ” ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹ Ó· ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ۈ̷ÙÈΤ˜ ÂÓԯϋÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ·Ó‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·ÈÙ›·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ·Á¯ÔÁfiÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó fï˜ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙfiÙ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› Ó· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ·Á¯Ò‰Ë Ó‡ڈÛË, ηٿÛÙ·ÛË ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ÎÚ›ÛË ¿Á¯Ô˘˜. ➢ ΔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ·Á¯Ò‰Ë˜ Ó‡ڈÛË; ∏ ·Á¯Ò‰Ë˜ Ó‡ڈÛË, ·ÚfiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ, ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÚÔ-ÂÊË‚È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ·, Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙ· ÚˆÙfiÙÔη ·È‰È¿ (ÙÔ Ê‡ÏÔ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ). ΔÔ ·È‰› Ì ·Á¯Ò‰Ë Ó‡ڈÛË: ΢ÚȇÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·fiÚÈÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ·È‰› ÓÈÒıÂÈ Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ● ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓԯϋÛÂȘ, Ì ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, ● ÂΉËÏÒÓÂÈ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ‹/Î·È ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ηıÒ˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· (‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂΉËÏÒÓÂÈ Í·ÊÓÈο Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ë ÔÓ˘¯ÔÊ·Á›·), ●

25 ÂÎ. ¢ÚÒ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜, Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηٿÚÙÈÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÔÊ›-

ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (∞¡∂ª - ∫∂∫∞¡∞ª), ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÒÛÙ fiÏ· Ù·

● ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ● Ë ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹ Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏË, ● (ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÎÔÈÌËı› ‹ ‚ϤÂÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜.

➢ ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô ÁÔÓÈfi˜; ΔÔ ·È‰› Ì ·Á¯Ò‰Ë Ó‡ڈÛË ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂÌÂÈÚ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÊÂÓfi˜, ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔ¯ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤگÂÙ·È. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î.¿. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û „˘¯ÔÏfiÁÔ, ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ı› Ë Ê‡ÛË Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Î·È Ó· ·Ú·Û¯Âı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚Ô‹ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Ôχ Û˘¯Ó¿, ÙÔ ·Á¯Ò‰Â˜ ·È‰› ¤¯ÂÈ Î·È ÁÔÓ›˜ Ì ·Á¯Ò‰Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ›, ·ÁˆÓÈÒÓÙ·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ·fi οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ.

ÛÙÂϤ¯Ë Ì·˙› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜. ¢ÂÓ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ŸÛÔÈ ‰È·ÈˆÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ∞¡∂ª Î·È ∫∂∫ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ¯Óȷο Î·È ¿ÏÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÂÎÙË̤ӷ. °È’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂȯı› Ó‡̷ ÔÌÔ„˘¯›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ô¯˘ÚÒÓÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ȉÈÔÙÂÏ›˜ ‚Ϥ„ÂȘ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÔÏÏÔ›, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛÊÔÚ¿. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ÚÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚˆı› Ô‡Ù ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √Ê›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈ-

Ṳ̂ÓÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·‰Ú·Ó›˜ Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ô‡Ù ӷ ··ÈÙÔ‡Ó ·Ó¤ÍÔ‰· ·fi ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ó· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∂› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ùo ∫∂∫ ·Ú¤ÌÂÓÂ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô·„Ô˘Ì ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫∂∫ ‹ Ó· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ¡Ô̿گ˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ∫∂∫ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ “ΛÓËÌ·” ÙˆÓ ∫∂∫ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·’ ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·; ∫·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ΔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi οÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·; ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÈÌËÙ¤˜ Î·È ÎfiÙÔÓÙ·È ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ∫∂∫ Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘”.


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

EΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘” Δ∏¡ ∏̤ڷ ÙÔ˘ º˘Ï·ÎÈṲ̂-

ÓÔ˘ ÁÈfiÚÙ·ÛÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Û ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰Âη¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘” . £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ª·Ù¿Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ù. ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜, Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ Ì ı¤Ì· “∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ”. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ Ù. ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢ÚÔÁÔ‡ÙÛÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ . £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ª·Ù¿Î· “√... •¤ÓÔ˜”, ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î. ¡›ÎÔ μ·Ú·Ï‹, ηıÒ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ “ΔÔ ∞Úο‰È”. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, ÛËÌ›ˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ· ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÛÙ· fiÚÈ· ÂÓfi˜ ÂχıÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù›, ÙÂÏÈο, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ Ù˘ ‰›ÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Ì ÙÔ˘˜ ·ÏËıÈÓ¿ ÂχıÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·.” ΔË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11:00 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ “¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ∞Á¿˘” ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¡¤ˆÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi Ù· ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ηٷÛ΢ÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜. º.™.

™Â ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

H ∂§ª∂ Û ÙÚ›ˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘

 ÙÚ›ˆÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ‹Ù·Ó ˘„ËÏfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 45%.

√ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹Ù·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ Î·È ‰È‹ÚÎÂÛ ÙÚÂȘ ÒÚ˜. “∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ‰È·‰‹ÏˆÓ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Ï·›Ï·· ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ıÂÛÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ŒÛÙÂÏÓ Û οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁ‹ÙÚȘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÛÙ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ¤Ó· ˘‰ÚÔΤʷÏÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ fiÔÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ οı ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Î·È ıÂÛÌÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë √§ª∂. ™ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 47%.

™ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ 1.334 ·‹ÚÁËÛ·Ó ÔÈ 572, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 41,93%. ™ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ 286 ·‹ÚÁËÛ·Ó ÔÈ 68, ÔÛÔÛÙfi 23%. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 25%. ∞fi ÙËÓ ∂§ª∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÚÔ˘Û›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚÔ-

ÛÒˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÎÏ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, fiϘ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, fiÏ· Ù· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›·, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. ¢fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο οو ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ì ¤Î‰ËÏË ÙË ı¤ÚÌË ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÎÂÚÈÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ‹ıËÎÂ Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘

ª¤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì›· Ù¿ÍË Ì ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ, ÌÈ· Ù¿ÍË Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, fi¯È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ·Ú¿ ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô, ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ” . ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

°È· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ

¢ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∫∞Δ∞ 100% Î·È ϤÔÓ ·˘Í‹ıËΠʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™¢∂¶. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û˘ÓÔÏÈο „‹ÊÈÛ·Ó 175 ηıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙÂη ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È 20 ÏÂ˘Î¿. √È ÙÚÂȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¤Ï·‚·Ó: ΔÔ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ™¯‹Ì· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (∂™¢∂¶) 70 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ¤‰Ú˜, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¢∏¶ƒøΔ) ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 54

„‹ÊÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ¤‰Ú˜ Î·È Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ (∞™¶∞) 20 ¤‰Ú˜ Î·È Ì›· ¤‰Ú·. ™ÙÔ ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘ 39 „‹ÊÔÈ ·È ªÂÓ‚ÂÓ›ÛÙ 28 „‹ÊÔÈ ·fi ÙÔ ∂™¢∂¶, ÔÈ °Îfi‚·Ú˘ 37 „‹ÊÔÈ Î·È ¡¿Î·˜ 27 „‹ÊÔÈ ·fi ÙË ¢∏¶ƒøΔ Î·È Ô ¶ÔÏ›Ù˘ 16 „‹ÊÔÈ ·fi ÙËÓ ∞™¶∞. °È· ÙËÓ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 39 „‹ÊÔÈ, ÃÚÔÓ¿ÎË 37, ¶··ÚÔ‡ÛË 13. ™ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶√™¢∂¶, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Ë Ó¤· ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο „‹ÊÈÛ·Ó 175 ηıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÎÙÒ ¿Î˘Ú· Î·È ÙÚ›· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¤ÓÙ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, Δ·

·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙȘ ¤‰Ú˜ Ô˘ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÎϤÁÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢∏¶ƒøΔ 59 „‹ÊÔÈ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤‰Ú˜ Î·È ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ™Î¿ÁÈ·ÓÓ˘ 38 „‹ÊÔÈ, ∫˘Úٿٷ˜ 29, ∫Ô˘ÙÂÓÙ¿Î˘ 24, ΔÛÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ 17, ∂™¢∂¶ 49 „‹ÊÔÈ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤‰Ú˜ Î·È ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘ 30 „‹ÊÔÈ, ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 26, ªÂÓ‚ÂÓ›ÛÙ 21, μ·Ó ªÔ‡Û¯ÔÙÂÓ 17, Ë ∞¡∂™À¡ 30 „‹ÊÔÈ Ì ‰˘Ô ¤‰Ú˜ Î·È ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ∫·„·Ï¿ÎË 21 Î·È ¢·fiÓÙ 21, ∞™¶∞ ‰ÂηÙÚ›˜ „‹ÊÔÈ, Ì›· ¤‰Ú· Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ Ì ¤ÓÙÂη „‹ÊÔ˘˜, ¢∏¶∞∫ ‰ÂηÙÚ›˜ „‹ÊÔ˘˜, Ì›· ¤‰Ú· Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È Ô Î. ªÔÏ˘‚‰¿˜ Ì ‰Ò‰Âη „‹ÊÔ˘˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘Ï-

ÏfiÁÔ˘, ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 80 ηıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ „‹ÊÈÛ·Ó 175. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÓ Ì¤Ûˆ ηٷϋ„ÂˆÓ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·, ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤·ÈÍ·Ó ÚfiÏÔ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶√™¢∂¶, ·ÊÔ‡ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 250 ÂÚ›Ô˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ 175. ∂›Û˘ ʤÙÔ˜ ÔÈ Î¿Ï˜ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È fi¯È Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔÚ›· Û¯ÔÏ›· Û ηٿÏË„Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™∂ ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· Ù· Ô‰‹Ï·Ù·, ·ÔÙÚ¿ËΠÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ. ™ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë. μ·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· Ù· Ô‰‹Ï·Ù·, ηıÒ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ÎϤ‚Ô˘Ó. ΔÂÏÈο Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ §Âη‰›Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· Ù· Ô‰‹Ï·Ù· ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ¿ÓÙÔÙ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· Ô‰‹Ï·Ù· ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÎÏÔ¤˜. ™ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÌË ÚfiÛÏË„Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ, ¤ÏËÍÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ¢·ÛηϿ΢, 80 ÂÚ›Ô˘ ÁÔÓ›˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë, ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 4Ô §‡ÎÂÈÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ 4Ô §‡ÎÂÈÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ. √ Î. ¢·ÛηϿ΢ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ıÚ·Ó›· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ϤÔÓ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο.

º.™.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÁ·˙oÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂ ™Δ∞™∏ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ

ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. §fiÁˆ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÒÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙË 1 Î·È ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.


M·ÁÓËÛ›· 22 ¢∞∫∂: ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ™Δ∏¡ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË 48ˆÚ˘ ·ÌÌ·ÁÓËÛȷ΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ¢∞∫∂ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ fi¯È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢∞∫∂ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÔÌfiʈӷ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Ӥ· 48ˆÚË ·ÌÌ·ÁÓËÛȷ΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 21 Î·È 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·ÓÂÚÁ›·, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. Δ· Ô‰˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó, ÂÍ·ıÏÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÍ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ¢∞∫∂ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ Ú·Á‰·›Â˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÛÔ˘‰‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈο ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ - ¤ÎÙڈ̷. ΔËÓ ¿ÌÂÛË, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̷̠˙ÈÎfiÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋, ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÎÚ·›·, ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο Î·È ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 3 Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó È· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰fiÌËÛË. ÷ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi fiÏÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛˆÓ. ™Ù¤ÎÂÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÛÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÚÔÙ›ÓÂÈ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ó¤·˜ 48ˆÚ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·ÂÚÁ›·˜ ·ÌÌ·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À, ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ Ë ¢∞∫∂ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ™∂ 48ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ (¶√∂™À). ∏ ·ÂÚÁ›· ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ Úˆ› ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ™ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Ì ·˘ÍË̤ÓË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ŒÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ∞

fi ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎ·Ó Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÎʈӋÛÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ·Ófi ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÚ›·˜ η٤ÛÙÚ„·Ó οÌÂÚ˜ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ¤Û·Û·Ó Ù˙¿ÌÈ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ·Ó¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ 100%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó‹ÏıÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ ºˆÙfi: ¶. °π∞¡¡∞ƒ√™

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ó¤ÚÁˆÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘, Ì ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÊÚ·ÛÙÈο Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È Ó· ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ·‚Á¿ Î·È ÔÙ‹ÚÈ· Ì ηʤ. Δ· ›‰È· ¿ÙÔÌ· η٤ÛÙÚ„·Ó Ù· ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·Ófi ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù· ηÏ҉ȷ ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎʈӋÛÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜. ÿÚË ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚˆÓ Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó Î·È ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎʈÓËıÔ‡Ó ÔÌÈϛ˜ Î·È Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ Ô‰Ô‡˜ πˆÏÎÔ‡, π¿ÛÔÓÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÛÙ¿ÛË ¤Íˆ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÔ˘ Î·È ¤ÏËÍ ԢÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ΔÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È πˆÏÎÔ‡, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ οÌÂÚ˜, ÂÓÒ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›· Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù·ÌÂÈÔÏÔÁÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. Δ· ›‰È· ¿ÙÔÌ· ¤Û·Û·Ó Ù˙¿ÌÈ· ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·Ó¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù¤™À°∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈ-

ÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ̤ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂȉȈÎfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∂›Û˘, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù·¤ÏÙË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “¢›ÓÔ˘Ì ·¿ÓÙËÛË” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔχÛÂÈ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔÎ Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì·˙È΋ Î·È Ì·¯ËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Û ٷÍÈ΋

ÏÔ˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·Ó·Ê·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÒÓ Ì·˜, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ªÈ· Â›ıÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÔÌڤϷ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Â·›Û¯˘ÓÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂÛ·›ˆÓ˜, ÙË ‰Â ¯ÒÚ· Û ÚˆÙfiÁÓˆÚË ‡ÊÂÛË. ¶ÚÔÂȉÔÔÈԇ̠ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂÚÁ·Û›·, Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜ Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ·ÂÚÁԇ̠‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∞˜ ÌË ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ì·˜. ∏ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÚÁ‹ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ Î·È fiÔ˘ Ó· ’Ó·È ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ. ∞ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ·ԉ¯Ùԇ̠ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÌÔÓfiÏ¢Ú˘ Î·È ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Û˘Ó·ÈÓԇ̠ÛÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì “ÎÂÚÎfiÔÚÙ·” ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘

¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¡· ¿„Ô˘Ó Ó· ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó “˙ËÌȤ˜” ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘Ô·ÙÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈΛϘ ηٷÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ∞ÍÈÒÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ› Î·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÌÈÛıÔ‡˜ “Ï¿ÛÙȯԔ . ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÁÎÚfiÌ ·ÔχÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈ· ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ. ¶·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ΔËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ™Ù¤ÏÓÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜. £· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Ì·˜ “ÈÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ·›Ì·” , Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· Δ·Ì›· Ì·˜ Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒ˜ ¤ÓÔ¯ÔÈ, Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÒÚ· ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÂÍ·ıÏȈ̤ӈÓ, Ó· ÌËÓ ˘ÔıË΢ٛ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È-

‰ÈÒÓ Ì·˜, Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ “˘ÔÁÚ·Ê‹” . ¢ÈÂΉÈÎԇ̠¿Ù·ÍË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÊÔÚÔÎÏÔ‹˜ Î·È fi¯È ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¢ËÌfiÛÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÈÛ¯˘Úfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘. ∂ÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÂÙÛÔÎÔÌ̤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. √È Â΂ȷÛÌÔ› Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ Î¿Ì„Ô˘Ó. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ·. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100% ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

√ ™Àƒπ∑∞ ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì‹Ó˘Ì· Ì·˙È΋˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤ÌÂÈÓ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÚ›˜, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Ô‡Ù ˙ËÌȤ˜ Ô‡Ù ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Ë fiÏË ‰ÂÓ Ó›ÁËΠÛÙ· ¯ËÌÈο, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ‰È·‰‹ÏˆÛË Ù˘ 6˘ ¢ÂΤ̂ÚË, Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ʇÁÂÈ Ë ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È ÙË ¯ÒÚ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ó· ·Î˘Úˆı› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÙÚfiÈη Î·È Ô ™∂μ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó” .

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

¶∞ª∂: K·Ù¿ÏË„Ë Û ÏÔ›Ô ÁÈ· ™ÔÚ¿‰Â˜

ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∏ ·ÂÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ Ï·fi ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ηٷÚÁ› ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ fiÛ˜ ÒÚ˜ ı¤ÏÔ˘Ó, fiÔÙ ı¤ÏÔ˘Ó, Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. ∞ÔÙÂÏ› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ· ‚¿Ú‚·Ú˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ∫·È¿‰·

fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Û ÊıËÓ‹ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜. ∏ Â›ıÂÛË Ô˘ ͉ÈÏÒÓÂÙ·È, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, fï˜ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ÃÙ˘¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÙË ÊÙˆ¯‹ ·ÁÚÔÙÈ¿, ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ·fi fiÏ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· fiÏ· Ù· „¤Ì·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÚ› ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ ÊÏ˘·Ú›Â˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë Âȉ›ˆÍË Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ Ó· ÚÔ˘Ê‹ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ Ì‰ԇÏÈ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï·˚Τ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È

ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ì·˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. £· ηٷÁÚ·Ê› ˆ˜ Ô ÈÔ ÛÙ˘ÁÓfi˜ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ï·˚ÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛˆÓ. ΔÔ ¶∞ª∂ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ·ÔÎ¿Ï˘ÙÂ, ¿Ï¢Â, ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÙ·Ó, ·ÚÂÌfi‰È˙Â. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì °™∂∂- ∞¢∂¢À- ∂∫μ, Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚¿˙Ô˘Ó Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·’ fiϘ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·. ŸÌˆ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘ÙfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ¿Ì ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ı· ÙÔÓ ¿ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Î·È fiϘ ¢ı‡ÓË Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î›ÓËÌ¿ Ì·˜. ¡· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÈηÓfi Ó· ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ ÙȘ ı‡ÂÏϘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¡· ÔÚÁ·Óˆıԇ̠۠οı ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ˘ËÚÂÛ›·, Û οı ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ·˜” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


™√À¶∂ƒ §π°∫

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ÛÂÏ. 25

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

FOOTBALL LEAGUE 2

™ÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ∂·ÓÔÌ‹ Δ√ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘, ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ƒfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∂·ÓÔÌ‹˜, ÚÒÙ˘ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ, ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 (°’ EıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜). ∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, ηıÒ˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ∏ ∫·ÏÏÔÓ‹ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi, Ë ¡›ÎË μ. ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÂÓÒ Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Footbal League 2, (Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÛÙȘ 15:00) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∫˘Úȷ΋ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-ƒfi‰Ô˜ ÷ÓÈ¿-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ¶∞√ ƒÔ˘Ê-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. μ‡˙·˜-∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ∫fiÚÈÓıÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-ºˆÎÈÎfi˜ ¡›ÎË μ.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ¢fiÍ· ∫Ú.-∫Ô˙¿ÓË ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜- ∂·ÓÔÌ‹ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∫·ÏÏÔÓ‹-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∞ÛÙ.-∞∂ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ *ƒÂfi Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . .13-6 . . 24 2. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . .15-6 . . 23 3. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .19-13 . . . 22 4. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . 12-12 . . . 20 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . 12-10 . . . 18 6. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . .16-14 . . . 17 7. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . .8-9 . . 17 8. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . .7-8 . . 17 9. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . . . 9-8 . . 16 10. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . 14-13 . . . 16 11. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . 8-8 . . 15 12. ∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . . 11-11 . . . 14 13. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . 9-13 . . . 13 14. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . .13-16 . . .13 15. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . .12-19 . . .12 16. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 16-19 .11 17. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . 9-18 . . . 10 * ∫·ÏÏÔÓ‹, °È·ÓÓÈÙÛ¿, ∞ÂÙfi˜ ™Î., ∂·ÓÔÌ‹, ¢fiÍ· ∫Ú·Ó., √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó., ∞∂ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ∫Ô˙¿ÓË, ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜, ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜, ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi.

£∂§∂π ¡∞ ¢ø™∂π ∏ ¡π∫∏ ¶√À Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ “ª√¡√ª∞Ã∂π” ª∂ Δ√¡ ΔÀƒ¡∞μ√ ™Δ√ “¶. ª∞°√À§∞™”

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ›

Œ

ÙÔÈÌË Ó· ·Ó¤‚ÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ë ¡›ÎË. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, Ô˘ ı· Èı·ÓfiÓ ı· ÙËÓ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ NIKH

∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ›¯Â ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤‰ˆÛ ‰‡Ô ÛÂÚ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÚÒÙ· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔÓ ºˆÎÈÎfi. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¤Ê˘Á ËÙÙË̤ÓË ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ ¤ÚÈÍ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ¿ÏÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, fiÙ·Ó ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. √ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤‚·Û ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ΔÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ 17 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙË ¡›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ™’ ·˘ÙfiÓ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ÙÔ̤· ı· Ú¤ÂÈ Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Ë ¡›ÎË. √ ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ì·ı ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰Ô‡Ï„ ÂÓÙ·ÙÈο fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙfiÛÔ Û Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·, fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ › fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·ı› fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·Ï¿ ÌÈ· η΋ ·Ú¤ÓıÂÛË. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ 4-4-2 Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ·. ◊‰Ë ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÊÔ‡ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶¿ÌÏÔ ª·Û›·˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηı›ÛÂÈ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ∞ÓÙ› ÙÔ˘ ª·Û›·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·›ÍÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹. ∂›Û˘ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ª·˚Ì¿ÎË, ·ÊÔ‡ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

¶. ª∞°√À§∞™ 19/12 flÚ·: 15.00

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ΔÛ·ÏÔ˘¯›‰Ë˜ (∫ÈÏΛ˜)

31. ∫fiÛÔÁÏÔ˘ 16. ™·Ì·Ú¿˜ 13. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ μÔËıÔ›: 4. ¶··‰‹Ì·˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, 55. ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ 20. ¡¿ÛÙÔ˜ (∫ÈÏΛ˜) 66. ¢ÈÁÎfi˙˘ 14. ¶ÂÙÚ¿˜ 4Ô˜ 7. ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 9. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÔÚ¤ÛÙ˘ 10. μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹˜ (§¿ÚÈÛ·˜) ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶. ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ

TYPNABO™

23. ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘ 8. ª¿ÁÁÔ˜ ∫. 7. ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ 4. ™È¿ÙÚ·˜ 29. ™ÎÔ‡Ú·˜ μ. 6. ª¿ÁÁÔ˜ £. 10. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 26. ∫Ï¿˙ÔÁÏÔ˘ 22. ™ÎÔ‡Ú·˜ ∫. 19. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 30. ∫Ú¿‚‚·Ú˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ∑ÈÒÁ·˜

Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›. ∏ Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¡›Î˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÌÔÚÊ‹: ΔËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ô °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ™·Ì·Ú¿, ¡›ÎÔ ¶··‰‹Ì·, ™Ù¤ÏÈÔ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË Î·È ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘ Î·È ∞Ó¤ÛÙ˘ ¡¿ÛÙÔ˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ÂÓÒ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜ Î·È ÕÓÙ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘: “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ì·˜. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·Ù˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ì ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚÂfi Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óıԇ̠·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ fiÙÈ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ‰‡Ô ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÒÚ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜ ÔÌ¿‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ-

‰Ú¿ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “∂›Ì·ÛÙ ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È Ù· ¿ÓÙ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ÎÚÈı› ÛÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂ÈϤÔÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜, Ô˘ Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ¿Ú· Ôχ, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ”

∏ ¶∞∂ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÏȤ˜ ...·Ì·Úٛ˜ ™Â ...ÌÂÏ¿‰Â˜ Ì‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ¡›ÎË ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂¶√ “ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ÷Ù˙ËÏÈ¿‰Ë ηٿ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÈÓ¤˜: ΔËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ηٷ·ڈÛ˘ ·ÁÒÓ· ˘¤Ú ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¶∞∂ ÂÊÂÍ‹˜, ‹ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ÂÍfiÊÏËÛË ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÙÔ˘ ÙÂÏÂÛȉ›Îˆ˜ ÂȉÈηÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ 3.915 ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÙfiÎÔ ·fi ÙËÓ Â›‰ÔÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î·ı’ ˘ ¶∞∂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÍÔÊÏ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰·¿ÓË. ∂›Û˘ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ” . ∂ÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο Ë ¡›ÎË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÛfi, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÔÈÓ‹. *™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¶∞∂ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ı· ·Ó·ÊÂÚı› Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. * ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î·ıÒ˜ ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì¤ÏÔ˜. ΔÔ ˙‡ÁÔ˜ ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È μ›Î˘, ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·È‰› ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ΔÔ ¢.™. ·¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘, ÛÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·È‰› Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¶·Ú·Û΢‹ 17/12 NOVASPORTS 2 13.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 3 20.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ -∑(∞1 fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) NOVASPORTS 4 18.00 ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÏÂÍ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT 13.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑14.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Ê¿Û˘ ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ -∑CONN-X TV1 21.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 ª›ÏÂÊÂÏÓÙ-Õ·¯ÂÓ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

™¿‚‚·ÙÔ 18/12 NOVASPORTS 1 14.45 ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ-ªfiÏÙÔÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ÕÚÛÂÓ·Ï-™ÙfiԢΠ-∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ºÔ‡Ï·Ì -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ¶·Ú› ™.∑.-ªÔÓ·Îfi -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.15 ∫·‚¿Ï·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 17.15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. ∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.15 ÕÚ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 21.15 ∞∂∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 02.00 √ÚÏ¿ÓÙÔ-ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· -∑(¡μ∞) NOVASPORTS 4 17.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÚÙÈ˙¿Ó -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη fiÏÔ) ∂Δ1 16.00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶∞√∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ™¶√ƒ+ 15.00 μÚÈÏ‹ÛÛÈ·-¢Ô‡Î·˜ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ∑- (LEN Trophy fiÏÔ) CONN-X TV1 19.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-ª·ÁÈfiÚη -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ∂Û·ÓÈfiÏ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV3 16.30 ÕÈÓÙÚ·¯Ù-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ™ÂÓ ¶¿Ô˘ÏÈ-ª¿ÈÓÙ˜ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

∫˘Úȷ΋ 19/12 NOVASPORTS 1 15.30 ªÏ¿ÎÔ˘Ï-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ª·ÚÛ¤ÈÁ-§ÈfiÓ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 15.00 ∫¤Ú΢ڷ-¶∞√∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 17.15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞∂∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 15.00 ÕÚ˘-•¿ÓıË -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 18.00 ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 14.00 °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜°Ô˘Ï‚˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) ∂Δ1 12.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ)

¡π∫∏™∂ 1-0 Δ∏ ¡Δπ¡∞ª√ ™Δ√ ∑∞°∫ƒ∂ª¶ ∫∞π ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√À™ “32” Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

πÛÙÔÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ¶∞√∫

Èڛ˜ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ΔڛηϷ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ª∂ Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È 96.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ıˆÚÂ›Ù·È ·›ı·ÓÔ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË, ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ù‹ ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÙË 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ªÂ ÙÔ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ÙËÓ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ٷ ΔڛηϷ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. √ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ıÂÒÚËÛ ٷ ÂÂÈÛfi‰È· ˆ˜ “¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜” Î·È Â¤‚·Ï ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹. ΔÔ ı¤Ì· ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , Â›Ó·È ˆ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘fiÙÚÔÔÈ ÙfiÛÔ ÁÈ· “ÂÎÙÂٷ̤ӷ” , fiÛÔ Î·È ÁÈ· “¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜” ÂÂÈÛfi‰È·. ™˘ÓÂÒ˜, Ë fiÔÈ· ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙÒÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ·˘Ù‹ ı· ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È.

ÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ô ¶∞√∫ ÛÙÔ “ª·ÍÈ̛ڔ ÙÔ˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ Â› Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi Ì 0-1 Î·È ¤Ú·Û Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fiÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ӛ΢ ÙÔ˘ ¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË Ó›ÎË ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘, ¤Ù˘¯Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 60’.

ª

∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ ÎÏ›ÛÙËΠÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È Â¤ÏÂÍ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜ ›ÂÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” Î·È Â›¯·Ó ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, Ë Ì›· Ì ÙÔÓ ΔÔÓ¤Ï ÛÙÔ 29’ fiÔ˘ Ô ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› Î·È ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™·Ì›Ú ÛÙÔ 41’ Ô˘ ‚ڋΠÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡ ÂÓÒ Â›¯·Ó Â›Û˘ Î·È Î·Ï¿ ÛÔ˘Ù Ì ÙÔ˘˜ ªÂÙÛÈÚ¿È, ∫Ô˘ÊÚ¤ Î·È ΔfiÌÂÙÛ·Î Ô˘ ‰Â ‚Ú‹Î·Ó ÛÙfi¯Ô. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∏ ¡ÙÈÓ·Ìfi ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ô ¶∞√∫ Ì ¤Í˘ÓË Ù·ÎÙÈ΋ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜. √ ¶∞√∫ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 60’Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi Ï·Û¤ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ·fi ˆÚ·›· ¿Û· ÙÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë. ◊Ù·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÁÎÔÏ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô ¶∞√∫ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤Í·ÏÏ· ·fi ÙÔÓ ÛÎfiÚÂÚ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ∏ ¡ÙÈÓ·Ìfi ·Ú’ fiÙÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤·ÈÍ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈο ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË, Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, (Î·È Ì ÙËÓ

FOOTBALL LEAGUE

ªÂ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ª∂ ӛΘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÌ‚fiÏÈÌË 14Ë ·-

›ÛÔ‰Ô ÂÓfi˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘), ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÌÂÙ¿ ·fi 37 ¯ÚfiÓÈ·. √ ¶∞√∫ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¡Δπ¡∞ª√ ∑∞°∫ƒ∂ª¶ : ∫¤Ï·‚·, ∂Ùfi (75’ ∫Ú¿Ì·ÚÈÙ˜), ª¿ÚÌ·ÚÈÙ˜, ΔÔÓ¤Ï, ∫Ô˘ÊÚ¤, ∫·Ï¤ÏÔ (58’ ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ·), ∞ÓÙ¤ÌÈ (67’ ™Ï¤ÈÙÛη), ª·ÓÙ¤ÏÈ, ™·Ì›Ú, ΔfiÌÂÙÛ·Î, ªÂÙÛÈÚ¿È. ¶∞√∫: ÷ÏÎÈ¿˜, ªÔ˘Û·˚ÓÙ›, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, ºˆÙ¿Î˘ (90’ ª·Ï¿Ê·˜), μÈÙfiÏÔ, °Î·ÚÛ›·, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (68’ ∂Ï ∑·Ú), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (82’ ºÈÏÔ̤ÓÔ).

∞ÔıˆÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ∞ÔıˆÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÈʇϷÛÛ·Ó ¯›ÏÈÔÈ Î·È ϤÔÓ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ-

‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Ù˘ ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô, ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Â› Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ÛÎfiÚÂÚ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∑·ÁÔÚ¿ÎË, ›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ “ÎÔÏÏË̤ÓÔ” ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÎfiÚÓ˜ Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÎÔÓ‚fiÈ.

Δ∏¡ ∞∂§ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ √ “£ƒÀ§√™” °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· Δ

· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË... ΔÔ ›‰ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÕÚ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ “∫Ï.

™¿‚‚·ÙÔ

17:15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 17:15 ∫·‚¿Ï·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 17:15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 19:30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

∫˘Úȷ΋ 15:00 ÕÚ˘-•¿ÓıË 15:00 ∫¤Ú΢ڷ-¶∞√∫ 17:15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞∂∫ 19:30 §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 14 ·ÁÒÓ˜)

μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . .28-7 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . .23-10 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . .15-14 4. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . .23-14 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . .10-11 6. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . .14-12 7. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . . .13-16 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . .14-19 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . .15-15 10. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . .11-13 11. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . .12-17 12. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . .13-17 13. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . .12-16 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . .10-14 15.¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . 9-18 16. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . .10-17

. . . . .33 . . . . .31 . . . . .23 . . . . .23 . . . . .20 . . . . .20 . . . . .18 . . . . .17 . . . . .17 . . . . .16 . . . 16 . . . . .15 . . . . .15 . . . . .15 . . . . .14 . . . . .11

ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League. √ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ¤Ú·Û ·fi ÙË ¡›Î·È· ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì 35 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ù˘ º˘Ï‹˜ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ì 1-0 Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ô √º∏ Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ Ì 4-1 ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ∫·ÏÏÈı¤·-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 √º∏-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . .2-1 μ¤ÚÔÈ·-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 πˆÓÈÎfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . . . . . . . .0-1

ΔÔÓ ∂ıÓÈÎfi ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ™ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙÔ˘ √º∏. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË μ` ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (Football League), ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-πˆÓÈÎfi˜ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ΔڛηϷ-∫·ÏÏÈı¤· ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¢fiÍ· ¢Ú. ¢Â˘Ù¤Ú· £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-μ¤ÚÔÈ· §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜- ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-√º∏

ÿÓÙÂÚ-™ÂÔÓÁÎ¿Ì ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ™Δ√¡ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ, ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÿÓÙÂÚ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ó›ÎË Ù˘ Ì ÛÎÔÚ 30 Â› Ù˘ ∫ÔÚ¿ÙÈ΢ ™ÂÔÓÁÎ¿Ì ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi. øÛÙfiÛÔ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË “·Ì·˘ÚÒıËΔ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ °Ô˘¤ÛÏÈ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (18/12) ÙË ª·˙¤Ì ·fi ÙÔ ∫ÔÓÁÎfi, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (14/12) Ù˘ πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï, Ì ÛÎÔÚ 2-0. ∏ ÿÓÙÂÚ ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 2-0, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ∑·Ó¤ÙÈ ÛÙÔ 32Ô ÏÂÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ¡ÙȤÁÎÔ ªÈÏ›ÙÔ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 73’, Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, “ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜” .


2 / EK¢H§ø™EI™

¶EPIEXOMENA - ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÓÈÒÙ˘ - √ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·

3

- EÙ¿ ·Á·ËÙÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË - ∞Óı›‚ÔÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ÃÈÔÓÈ¿‰Â˜

4

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÈ¯·‹Ï

5

- ∫·Ù¿‰˘ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘

6

∞ºπ∂ƒøª∞: £∂√¢øƒ√™ ¢∂ƒμ∂¡πøΔ∏™ - æËÊÈÔÔ›ËÛË, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË, ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ

7

- √È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ £. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· - ∏ ÂÚÁÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Û˘Óı¤ÙË

8-9

- ∏ Ï·ÌÚ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ˙·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ Û˘Óı¤ÙË Ì ÙÔ ËÁ·›Ô ٷϤÓÙÔ

- OÈ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ÔÈ Ù˘ ªÈÙ˙¤Ï·˜

10 11

- ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ - ∏ °Îڤη Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Ì·˜

12

- ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ηٿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· - °È·Ù› ÎÏ·›ÂÈ Ô Ì·Ì¿˜, Ì·Ì¿;

13

- M¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ: √È Û¿ÓȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÌÂψ‰È΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡

14

- ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ˆ˜ ̤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ - ŒÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜

15

- ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ∞Ï. ∞ÎÚÈı¿ÎË - ¶¤Ë ™‚ÔÚÒÓÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ - ŒÚÁ· ÈÓ‰ÈÎÔ‡ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌÔ‡

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

ªÂ¡Ô˘ Χαραμάδες αισιοδοξίας Από τις αρχές του χρόνου υπήρξε υπερβολική δόση καταστροφολογικών αναλύσεων. Συνέπεια είναι η απαισιοδοξία να εσωτερικεύεται και, όταν μεγαλώνει, να επηρεάζει αρνητικά την οικονομία. Οι αρνητικές προβλέψεις δεν ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË στερούνται βάσης, με τα προβλήƒ¿ÏÏË ματα στους χώρους εργασίας, τη μείωση της ζήτησης να προκαλεί ύφεση. Επιπλέον, ένα χρέος της τάξης του 150% δύσκολα εξυπηρετείται, ενώ αναζητείται ο συνεκτικός λόγος υπεράσπισης του ευρώ, που θα μπορούσε να διασκεδάσει την ανησυχία που υπάρχει γύρω από αυτό. Μήπως όμως, ακόμη κι όταν η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, τα πράγματα πιο ρόδινα, με την εικόνα της ζωής να μην ταιριάζει με τη σημερινή κατήφεια, πολλοί δεν υποστήριζαν ότι η κατάσταση είναι δράμα, το πράγμα δεν πάει άλλο, με πολλά μάλιστα από τα παράπονα να εκπορεύονται από έχοντες; Το μέλλον είναι δύσκολο και αβέβαιο, αλλά η απαισιοδοξία είναι κάτι που έρχεται από το παρελ-

ŒÚÁÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ (·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË “¡· ›¯ÂÓ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Û·˝Ù˜” Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·fi ÙÔÓ ∫. ∞ÎÚ›‚Ô)

θόν, ζυμωμένο με τις τωρινές και τις προηγούμενες γενιές ως χαρακτηριστικό της φυλής. Από τη μεριά τους οι αθεράπευτα αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι τα θαλασσώματα των κυβερνήσεων μόνο πρόσκαιρη στασιμότητα μπορούν να προκαλέσουν. Οι ίδιοι, που θα μπορούσαν να εμφανιστούν και ως “ρομαντικοί”, επικαλούνται διδάγματα της ιστορίας, που κάνει κύκλους, με συνέπεια, παρά τα τεράστια εμπόδια, οικονομικές ή εθνικές κρίσεις, η ανάπτυξη κάποτε αργά ή γρήγορα να επιστρέφει. Οι εξελίξεις είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά για τη χρονιά που πέρασε, στο βαθμό τουλάχιστον που η Ελλάδα δεν πτώχευσε και δεν σημειώθηκε εκρηκτική κοινωνική αναταραχή, οι απολύτως απαισιόδοξες προβλέψεις διαψεύστηκαν. Τις χρονιάρες μέρες όλοι λίγο ή πολύ αισθάνονται την ανάγκη να ξεφύγουν από την γκρίζα πραγματικότητα, να μετριάσουν τις απειλές, να αναζητήσουν την ελπίδα. Αυτές οι μέρες προσπαθούν, κάθε χρόνο, να ανοίξουν έστω και μικρές χαραμάδες αισιοδοξίας. Για την κοινωνία, από τα ΜΜΕ, από την πολιτική. Τι μπορεί να κάνει η πολιτική τάξη ώστε οι πολίτες να γίνουν πιο ευτυχισμένοι; Να επενδύσει σε θέσεις εργασίας. Να πλησιάσει, να επικοινωνήσει με τους άνεργους, τους μοναχικούς, τους πιο αδύναμους.

∏ Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

“Κρισ-τούγεννα”: Βραδιά λόγου μετά μουσικής

“Ωχ, τα νεφρά μου” με γέλιο και συγκινήσεις Σήμερα ξεκινούν οι παραστάσεις του έργου “Ωχ, Τα Νεφρά Μου” του Μπάμπη Τσικληρόπουλου, τη δεύτερη για την τρέχουσα θεατρική περίοδο παραγωγή, που παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βόλου. Το εν λόγω έργο αποτελεί μία σάτιρα που ισορροπεί μεταξύ κωμωδίας και μελοδράματος και αποτελεί ένα από τα “διαμάντια” της σύγχρονης νεοελληνικής γραφής και ίσως το κορυφαίο από τα θεατρικά έργα του Τσικληρόπουλου. Σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε χθες το μεσημέρι, παρουσία των συντελεστών της παράστασης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Σπύρος Μαβίδης τόνισε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Τζελέπη για την παρουσία και τη δουλειά του. Οι συγκεκριμένοι τέσσερις ρόλοι που ερμηνεύονται παραδίδουν μαθήματα υποκριτικής”.Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, Απόστολος Φοινικόπουλος, υποστήριξε: “Με αυτή την παράσταση ανεβάζουμε ένα από τα καλύτερα έργα του ελληνικού θεάτρου. Είναι καθόλα επίκαιρο και ο κόσμος έχει αποδείξει πως το έχει αγαπήσει και το έχει μέσα στην καρδιά του. Το προετοιμάσαμε ειδικά για την περίοδο των εορτών, καθώς ταιριάζει με το κλίμα. Να διευκρινίσουμε πως είναι μία υψηλού επιπέδου δουλειά που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις παραστάσεις των Αθηνών και είμαι βέβαιος πως η παράσταση θα συζητηθεί, ενώ οι συμπολίτες θα το χαρούν. Ο κ. Τζελέπης έχει συνδεθεί με αυτό το έργο. Η αλήθεια είναι πως κάνουμε προσπάθειες να “προχωρήσει” με κάθε τρόπο το τοπικό θέατρο” κατέληξε.Πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο γνωστός για τις υποκριτικές του ικανότητες Σταμάτης Τζελέπης. “Ανεβάζω το έργο που με ανέδειξε, στην πόλη του Βόλου με πολύ συναίσθημα, αγάπη αλλά και εμπειρία. Αρχικά το έργο ήταν μονόπρακτο, αλλά ο Μπάμπης Τσικληρόπουλος το μεγάλωσε με σκοπό να περιοδεύσουμε. Το έργο με ανέδειξε και το ανέδειξα. Είναι κωμωδία, αλλά το θεατρόφιλο κοινό θα κλάψει και από γέλιο αλλά και από συγκίνηση. Πρόκειται για έναν ύμνο στη φιλία και την αγάπη. Πόσο μπορεί η φιλία να αντέξει στην παρεμβολή

των εξωτερικών παραγόντων;” είπε ο κ. Τζελέπης.Ο ηθοποιός Αντώνης Κουτσελίνης υποστήριξε: “Είμαι σίγουρος πως το κοινό του Βόλου θα μας αγκαλιάσει καθώς θα ανεβάσουμε ένα από τα πιο ωραία έργα του κ. Τσικληρόπουλου το οποίο έχει ελληνική ψυχή, τη μαγική συνταγή της κωμικοτραγωδίας”. Τα ίδια υποστήριξαν και η κ. Χαϊντούτη και ο κ. Τσαμαντάκης που αναφέρθηκαν και στη χημεία μεταξύ των ηθοποιών. Σκηνοθεσία: Σταμάτης Τζελέπης, σκηνικά -κοστούμια: Ιωάννα Τουλούπη, φωτισμοί: Κώστας Τατάκους. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταμάτης Τζελέπης (Μητσάρας), Περικλής Τσαμαντάνης (Μπούλης), Αντώνης Κουτσελίνης (κύριος), Μαρία Χαϊντούτη (Μαγδαληνή).Παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τον Φεβρουάριο του 2011. Πρόγραμμα παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο ώρα έναρξης 9.00μ.μ. Κυριακή ώρα έναρξης 8.00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 15€ και 10€ τα φοιτητικά και μαθητικά εισιτήρια. Κάθε Παρασκευή, βραδινή λαϊκή παράσταση με γενική είσοδο 10€. Εισιτήρια προπωλούνται από τα Ταμείο του “Αχίλλειον” καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 11-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Κατά τις ημέρες των παραστάσεων (Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή), η προπώληση πραγματοποιείται τα πρωινά 11-1 από το Ταμείο του “Αχίλλειον”, ενώ τα απογεύματα 6-9, εισιτήρια προπωλούνται από το Ταμείο του Θεάτρου της Παλαιάς Ηλεκτρικής. Τηλ. Αχίλλειον : 24210 32818. Τηλ. Παλαιάς Ηλεκτρικής: 24210 78164. ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

“Στο Χριστό στο κάστρο” από το Θεατρικό Εργαστήρι Το Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι του Καλλιτεχνικού Οργανισμού- Δη.Πε.Θε. Βόλου παρουσιάζει την παράσταση “Στο Χριστό στο κάστρο” του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα 9μμ, στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής.Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και παρουσιάζεται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ενόψει των Χριστουγέννων, που διοργανώνει το Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι του Καλλιτεχνικού Οργανισμού- Δη.Πε.Θε. Βόλου.Το διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη, διασκευασμένο και δραματοποιημένο, πλαισιωμένο με βυζαντινές ψαλμωδίες και παραδοσιακή μουσική, απευθύνεται τόσο σε παιδιά - που θα έχουν τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με τον λόγο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - όσο και

σε ενήλικες, δίνοντας σε όλους μας τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε την έννοια του “θαύματος”, να θυμηθούμε τα καθημερινά, μικρά και μεγάλα θαύματα που τελούνται στη ζωή μας, είτε τα αισθανόμαστε, είτε περνούν απαρατήρητα, θαύματα, στα οποία πολύ συχνά, μπορεί και να είμαστε συμμέτοχοι. Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δακτυλάς. Κοστούμια: Νίκος Ποδιάς. Διδασκαλία τραγουδιών: Σοφία Καγιά. Παίζουν οι μαθητές του Θεατρικού Εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου: Μάκης Φράγκος, Αλεξάνδρα Μπακογιάννη, Βικτώρια Αναστασίου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Νικολέτα Υδραίου , Νίκος Καλατζόπουλος, Λία Τίγκα , Βανέσσα Κατσιαούνη, Μαρία Κατσίκη, Άννα Παπαδοπούλου. Στο πιάνο ο Μιχάλης Κουμής.

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου ώρα 21.30 στο αραβικό καφέ “Φελούκα” η ομάδα VOLOS POETRY SLAM θα παρουσιάσει μια βραδιά λόγου, μετά μουσικής, όχι άνευ λόγου. Είναι τα φετινά Χριστούγεννα όπως τα προηγούμενα; Ποιο είναι το χρώμα τους; Μήπως έχει αλλάξει ο τρόπος που τα βιώνουμε; “Θάρθει φέτος ο Αη Βασίλης; Θα έχουμε ξανά Χριστούγεννα;” “Ποια είναι η ουσία ; Τα κελάρια του νου μας όνειρα είναι φορτωμένα” “Πάρε φως νάχεις να πορεύεσαι!” Ρωτήσαμε σε ποιο θεό στέλνουν οι καμινάδες από τα τζάκια, μεγάλα τζάκια φυσικά, ικεσίες;” “Δεν υπάρχουν δρόμοι, το διάβα μονάχα του ήλιου στο πέλαγος!” “Πάει καιρός που νιώθεις μια λύπη. Κι οργή και θυμό και απογοήτευση ..Κι η χαρά σου;” “ Όλα μέσα μου κι ούτε η μπέσα μου δε θα με σώσει.” “Νάνι νάνι , κοιμήσου βρέφος λαμπερό στων βιτρίνων τον μαστό.” “Τα βράδια τα παιδιά δεν κοιμούνται με ιστορίες .Τώρα τα βράδια κοιμόμαστε με την κρίση.” “Η κρίση θα εμποδίσει τον αναστεναγμό; Θα φιμώσει το στόμα των αγγέλων; ” Αυτά και άλλα ζητήματα θα τεθούν με δέκα διαφορετικούς τρόπους από τα δέκα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα VOLOS POETRY SLAM μέσα από τα κείμενα τους που αποσπάσματα θα παρουσιάσουν ζωντανά στο κοινό τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου ώρα 21.30 στο αραβικό καφέ “ΦΕΛΟΥΚΑ” και θέμα τα Χριστούγεννα της κρίσης ή Κρισ-τούγεννα. Συμμετέχουν: Μάρω Αισώπου, Κατερίνα Ζούζουλα, Ευάγγελος Κάβουρας, Ελένη Καραβασίλη, Μαριαλένα Κατσαμεντίδη, Αλέξανδρος Μακρυγιάννης, Ποιητής εκ Πηλίου, Sirona Medicus, Στέλιος Πελασγός, Έλενα Ψαραλίδου. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από το κανονάκι της Δομνίκης Μαυρίδου και τα τραγούδια της Μάρως Αισώπου.Η είσοδος είναι ελεύθερη, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο ποτό, αλλά για τον καθένα που θα προσέλθει σηματοδοτεί μια υπεύθυνη πράξη συμμετοχής και ανταλλαγής, όπως ακριβώς σημαίνει για τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε αυτήν. ŒÏÂÓ· æ·Ú·Ï›‰Ô˘ - ºÈÏÈÈÙ˙‹


EK¢O™EI™ / 3 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÙËÓ ÎÚ›ÛË

Γιώργος Μανιώτης: Για το σωστό λογοτεχνικό έργο δεν μπορείς να έχεις στο νου τον ιδανικό αναγνώστη, αλλά αυτόν με ελευθερία στο πνεύμα

Ο

Ο Προσκοπισμός στη Μικρά Ασία ∞fi ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” TÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

Γιώργος Μανιώτης είναι ένας από τους πιο προικισμένους συγγραφείς της γενιάς του. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γνωστά θεατρικά έργα του είναι: “Το ματς” “Κοινή λογική” “Παθήματα” “Ο λάκκος της αμαρτίας” “Οι σύζυγοι” “Χορεύει η Κρυστάλλω μάμπο” “Καθιστική ζωή” “Διακοπές στην Ουρανούπολη” “Τάξις και αταξία” κ.ά. Γνωστά πεζογραφήματά του είναι: “Ο άγνωστος στρατιώτης” (νουβέλα μυστηρίου), “Τα μαύρα παραμύθια” (παραμύθια για μεγάλους),

“Η φοβερά προστασία” (μυθιστόρημα), “Ορίστε τα ρόδα, μαμά” (διηγήματα), “Το ρεπερτόριο του χειμώνα” “Το ρεπερτόριο της άνοιξης” (θρίλερ), “Το πονηρό μονοπάτι” (μυθιστόρημα), “Η αδρεναλίνη πάντοτε ψηλά” (μυθιστόρημα), “Τα Σαντέ της Σαπφώς” (διηγήματα), “Το γκαζόν του μπαμπά” (μυθιστόρημα), “Αγελάδα με φτερά” (μυθιστόρημα), “Σαράντα κύματα” (μυθιστόρημα). Στη συνέντευξη που ακολουθεί αναφέρεται στην σημερινή οικονομική κρίση, την ελληνική λογοτεχνία, το μέσο αναγνώστη, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του θεάτρου.

∏ ¯ÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ‰ÂÈ. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏ· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi;

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ù¿ÛË Ï·ÌÂÚ‹˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ‹ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·;

Όλο μου το έργο - πεζογραφικό και θεατρικό μοιάζει κατά κάποιον τρόπο σαν μια μαθηματική εξίσωση, η οποία προέβλεπε αυτό το τέλος. Δεν εκπλήσσομαι καθόλου με τα όσα συμβαίνουν. Αυτό όμως που με πικραίνει είναι ότι τα 40 προηγούμενα χρόνια ουδείς άκουσε και κατάλαβε το παραμικρό. Ούτε καν στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης δεν δώσαμε σημασία. Ακολούθησε ο λαός αυτός ένα τυφλό και άσκοπο παιχνίδι, που μας οδήγησε στην σημερινή κατάσταση. Περίμενα ότι αυτό θα συνέβαινε μια ημέρα. Δεν περίμενα ωστόσο ότι θα επιζήσω και θα γίνω μάρτυρας αυτού που τώρα είναι σε εξέλιξη. Όλο αυτό το ψέμα στο οποίο είχαμε στηρίξει την ζωή μας έρχεται και αποκαλύπτεται με το φοβερό του προσωπείο.

Τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Είναι αλήθεια ότι το πραγματικό αναγνωστικό κοινό στη χώρα μας είναι πολύ μικρό. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες κάστες, οι οποίες κάθε φορά προωθούν ό,τι κρίνουν ότι τους ταιριάζει για λόγους εμπορικούς και ιδεολογικούς. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πρόσκαιρο θόρυβο και ύστερα σβήνει. Οι γνώστες της λογοτεχνίας στην Ελλάδα είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Και για αυτό γίνεται μια είδους πληροφόρηση που είναι κατευθυνόμενη. Όσο για την πολιτεία αυτή συνεχίζει με πολλούς τρόπους να πολεμά το βιβλίο και να το έχει παραπεταμένο. Το ότι βάλανε και στους συγγραφείς ΦΠΑ, αυτό δεν σας λέει τίποτα; Πληρώνει ο εκδοτικός οίκος ΦΠΑ, πληρώνει και ο συγγραφέας.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∫·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ˙ԇ̠۠ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·Ó˘·ÎÔ‹˜, Ì ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ·Ó·Ú¯›·˜; Αναρχία δεν υπάρχει ουσιαστικά. Υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι κατευθύνουν τα πράγματα. Εγώ το βλέπω σαν το τέλος της καταναλωτικής εποχής. Οι άνθρωποι ξεπέρασαν τις συμπληγάδες της καταναλωτικής εποχής και έφτασαν σε ένα κάποιο προορισμό. Από κει και πέρα μια τέτοια κατάσταση δεν συμφέρει στην οικονομία. Οι διάφορες εξουσίες θέλουν να επαναφέρουν τους ανθρώπους σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που επικρατεί μετά το τέλος ενός πολέμου. Αυτό το σοκ θα αναγεννήσει την οικονομία.

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Û·˜ ÂÓ¤Ó ÛÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘; ∫·È ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ‹ ¤Ó· ıÚ›ÏÂÚ; Όλα ταιριάζουν. Δεν είναι δύσκολο να συλλάβεις το θέμα, η δυσκολία έγκειται στο να το επικοινωνήσεις. Μπορείς να γράψεις ένα έργο που θα το χαρακτηρίζει η διαύγεια και θα αποδίδει πιστά το κλίμα μιας εποχής, αλλά αυτό ίσως δεν θα είναι εύκολο στον αναγνώστη να το αφομοιώσει. Ο αναγνώστης έχει μέσα του μια αυτολογοκρισία βιολογικού τύπου. Δεν θέλει να ξέρει την αλήθεια. Ίσως επειδή είναι βαθιά απελπισμένος και γνωρίζει ότι δεν διορθώνονται τα πράγματα. Γι αυτό το λόγο δεν θέλει να γνωρίζει. Δεν βρισκόμαστε στην έναρξη μιας εποχής, αλλά στο τέλος.

™·˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¤Ó·˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ı· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ̤۷ ·fi ‰È¿ÊÔÚ¤˜ ÂΉԯ¤˜; Σήμερα ο αναγνώστης - η κοινή γνώμη γενικότερα - διαπλάθεται με έναν πονηρό και πανέξυπνο τρόπο. Εάν ακολουθήσεις όλα όσα θέλει ο αναγνώστης, τότε μοιραία θα αντιγράψεις την λογοτεχνία των σκουπιδιών ή την γελοιότητα της τηλεόρασης. Για να κάνεις ένα σωστό λογοτεχνικό

έργο δεν μπορείς να έχεις στο νου σου ένα ιδανικό αναγνώστη, αλλά ένα ζωντανό αναγνώστη που θα έχει ελευθερία στο πνεύμα.

Œ¯ÂÙ ÛÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ ÎÔÈÓÔ‡, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÙ ÈÛÙfi˜; Απευθύνομαι στο κοινό που σέβεται και αγαπά τον εαυτό του. Είναι σίγουρα λίγοι αυτοί σήμερα. Η πραγματικότητα σε αναγκάζει να φέρεσαι στον εαυτό σου δίχως έλεος. Μπορεί να μην υπάρχει η ανόητη λογοκρισία της Χούντας, είναι όμως αισθητή μια εσωτερική λογοκρισία που διαμορφώνει συνειδήσεις. Και δεν επιτρέπει στο σύγχρονο άνθρωπο να καταλάβει τι είναι πραγματικά αυτό που ζει. Αυτό σημαίνει συγχρόνως ότι δεν επιτρέπει και την δημιουργία μιας μεγάλης τέχνης.

ΔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË; ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ¿Ú·ÁÂ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË; Αυτά ίσως ίσχυαν παλαιότερα. Ό,τι είναι μεγάλο θα αποδειχθεί με τη βοήθεια του χρόνου. Τα πολύ πρωτοποριακά έργα είναι συνήθως αυτά που δεν κατανοεί το κοινό, επειδή αυτολογοκρίνεται. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, εντούτοις παρουσιάζονται πράγματα που δηλώνουν πρωτοποριακά, αλλά στην πράξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασυναρτησίες. Έτσι μπερδεύεται το πρωτοποριακό με το κακότεχνο. Ασφαλώς δεν είμαι υπέρ του κλασικισμού, με ενδιαφέρει το πραγματικά και ουσιαστικά μοντέρνο. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν, έστω και κάτι μικρό σπανίζουν στις ημέρες μας. Φοβάμαι ότι ο κόσμος θα αποκτήσει μια κάποια γνώση μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Δεν θα ήθελα όμως να συμβεί αυτό.

Œ¯ÂÙ ÔÙ¤ ·˘ÙÔÏÔÁÔÎÚÈı› ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˘; Όχι ποτέ! Δεν φοβάμαι ούτε το κοινό, ούτε τους κριτικούς. Κάνω λογοτεχνία και όχι διαφήμιση. Με ενδιαφέρει να κάνω πραγματική λογοτεχνία και όχι να κολακεύω τα επιπόλαια και έωλα συναισθήματα των αναγνωστών.

°È· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÙÂ; Η κρίση είναι τεχνητή. Δεν ανεβάζουν ολοκληρωμένα έργα. Ακόμη και τα κλασσικά κείμενα τα διαλύουν, τους αλλάζουν τα φώτα με το πρόσχημα της “αποδόμησης” . Είναι όμως αυτό αναμενόμενο σε μια εποχή βαρβαρότητας. Για να εντυπωθεί αυτή η βαρβαρότητα στο μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου πρέπει να αποδομηθούν πολλά πράγματα. Και ο άνθρωπος να βρίσκεται σε σύγχυση. Τα μεγάλα κλασσικά έργα είναι μονοπάτια σκέψης. Μέσα από αυτά καταλαβαίνεις την λειτουργία του κόσμου. Αυτό το πράγμα δεν θέλουν να γίνεται. Με την μέθοδο της αποδόμησής τους δεν γίνεται αντιληπτός από τον κόσμο ο μηχανισμός των κλασσικών έργων και των ιδεών που εμπεριέχουν. ...∫·È ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ù¯ÓÈο

ÚÔÛÂÁ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Â˘ÊÔÚÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‰‹ıÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋... Ναι, έτσι γίνεται. Οι θεατές ναι μεν δεν πείθονται αλλά μένουν ενθουσιασμένοι στην αφέλειά τους. Προβάλλεται το ακραίο που είναι ικανό μόνο να φοβίσει και να αδρανοποιήσει. Στο θέατρο, όπως και στην λογοτεχνία, δεν ενδιαφέρεται να στρέψει κάποιος την προσοχή στον διπλανό του και να τον περιγράψει με ειλικρινή σαφήνεια, γεωμετρική πιστότητα και πάνω από όλα με αγάπη. Έχουμε ανάγκη από μια αληθινή περιγραφή.

ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÙÂ; Η διάθεση και η όρεξη να συνεχίσω να γράφω. Το να διαθέτεις αυτά από μόνα τους είναι ένδειξη ελπίδας. Πιστεύεις ότι δεν έχουν όλα τελειώσει σε αυτή τη ζωή. Το γεγονός ότι επιχειρείς για άλλη μια φορά να φωτίσεις κάποια πράγματα και να τα φέρεις στην επιφάνεια σημαίνει ότι δεν έχεις εγκαταλείψει τον αγώνα σου.

Οι Μικρασιάτες της Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, δεύτερης και τρίτης γενιάς, δραστηριοποιούμενοι στο συλλογικό τους φορέα υπό την επωνυμία “ΙΩΝΕΣ, Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Ν. Ιωνίας Μαγνησίας”, ακολουθούν το δύσκολο δρόμο της αναμόχλευσης του Ιωνικού παρελθόντος των προγόνων τους, την ανίχνευση των παραμέτρων, που το σύνθεσαν και την προβολή στη σύγχρονη πραγματικότητα των επιτευγμάτων του ελληνισμού των παραλίων της Μικρασίας. Πέραν από τις ποικίλες εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούν, τις ημερίδες και τις περισπούδαστες εκδόσεις βιβλίων που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα της Ιωνίας, σε λαογραφικά θέματα και σε αναμνήσεις περιστατικών, υλοποιούν και την καθιερωμένη πλέον ετήσια έκδοση ενός Ημερολογίου Τσέπης, όπου με συγκροτημένο υλικό αναδεικνύουν κάθε φορά μια πτυχή του ιστορικού βίου της Ιωνικής γης. Πολύτιμη η προσφορά στον τομέα αυτόν γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο διασώζονται διάσπαρτα στοιχεία της μνήμης που διαφορετικά θα έμεναν στην αφάνεια. Το εφετινό Ημερολόγιο για το 2011 είναι αφιερωμένο στον Προσκοπισμό της Μικράς Ασίας και στη θυσία των προσκόπων του Αϊδινίου. Δράστες και πάλι αυτού του εγχειρήματος η πολυτάλαντη, αεικίνητη και δραστήρια πρόεδρος των Ιώνων Άννα Αϊβαζόγλου και η εξ ίσου δραστήρια και ταλαντούχα Άννα Πετσιάβα, που είχαν τη φροντίδα της επιλογής, της σύνταξης και την επιμέλεια των κειμένων, καθώς και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης. Τα θεματικά Ημερολόγια είναι ένας θεσμός πλέον για τους Ίωνες, που τον φροντίζουν με ιδιαίτερη επιμέλεια. Ο Πολιτισμός των Μικρασιατικών Παραλίων με συνισταμένη την κοσμοπολίτισσα Σμύρνη, προηγήθηκε σε ένταση, ποιότητα, θεματική και εκδηλώσεις από τον αντίστοιχο του Ελλαδικού χώρου, ένα μέρος του οποίου μεταφέρθηκε από τους ξεκληρισμένους πρόσφυγες στην Ελλαδική ενδοχώρα. Ο Προσκοπισμός, το διεθνιστικό αυτό κίνημα νεολαίας, εμφανίστηκε στη Μικρά Ασία στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και αναπτύχθηκε δυναμικά μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη (1919), για να διαρκέσει ώς το 1922, οπότε πνίγηκε στα ματωμένα χώματα της καταστροφής. Το Ημερολόγιο επικεντρώνει την προσοχή του - όπως σημειώνει η Άννα Αϊβαζόγλου - “στη θυσία των νεαρών προσκόπων Αϊδινίου. Μια συνειδητή εθελοθυσία που σημάδεψε όχι μόνο τα ελληνικά δεδομένα του προσκοπικού γίγνεσθαι, αλλά και την παγκόσμια προσκοπική κοινότητα και την ιστορία εν γένει”. Λίγο πριν τη λήξη (1918) του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, ένας παλιός πρόσκοπος από την Αλεξάνδρεια, ο Ευάγγελος Ιωαννίδης, μαζί με κάποιους άλλους οργάνωσε τις πρώτες προσκοπικές ομάδες στη Σμύρνη. Από κει κι ύστερα η προσκοπική ιδέα απλώθηκε γρήγορα παντού και συγκέντρωσε στις τάξεις της μεγάλο αριθμό νεαρών και εφήβων. Αρκεί να σημειωθεί πως στη Σμύρνη υπήρξαν στο διάστημα 19191922, 17 Προσκοπικές Ομάδες και από 4, 3 και δύο, στις άλλες περιοχές της Ιωνίας. Το Αϊδίνι διέθετε τρεις ομάδες, πάνω στις οποίες ξέσπασε ολόκληρο το μίσος των ανταρτών επειδή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν και να τουρκέψουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι Τσέτες του Κεμάλ, εξόντωσαν τους νεαρούς προσκόπους του Αϊδινίου και της περιοχής. Στις σελίδες του Ημερολογίου περιλαμβάνονται πλήθος στοιχείων από τον προσκοπισμό της Ιωνίας, τα ονόματα των πρωταγωνιστών αρχιπροσκόπων, τις δραστηριότητες και την προσφορά τους στην κοινωνία. Ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία συλλεγμένα με ευλάβεια, προσοχή και εξακρίβωση της εγκυρότητάς τους από τις επιμελήτριες του Λευκώματος, καθώς και σπάνιες φωτογραφίες από τη δράση των προσκόπων. Μια ακόμη σημαντική προσφορά ενός ζωντανού και ανήσυχου Σωματείου που εκπροσωπεί επάξια τους απογόνους των ξεκληρισμένων της Ιωνικής γης.


4 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

ªÂ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˘ Î·È ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘ ¢. ªÔÚ¿ÚÔ˘

Eπτά αγαπητικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη α είχεν ο έρωτας σαΐτες!” είναι ο τίτλος της έκδοσης επτά αγαπητικών διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με την επιμέλεια του Κώστα Ακρίβου και τις ζωγραφιές του Δημήτρη Μοράρου. Για τις ανθολογήσεις ο Κώστας Ακρίβος σημειώνει, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή του: “Στα επτά διηγήματα που διαλέχτηκαν για να αρμολογήσουν αυτόν εδώ τον παπαδιαμαντικό τόμο ·με ταυτόχρονο όσο κι αναπόφευκτο αποκλεισμό κάποιων άλλων, ίσως της ίδιας ωραιότητας· η αναγνωστική ματιά θα συναντήσει προξενιές, αρραβωνιάσματα και γάμους. Θα δει να εξυφαίνονται ειδύλλια φανερά μα, το συνηθέστερο, χοχλάζοντα κάτω απ’ την πούλβερη της ντροπής και της κοινωνικής κατακραυγής. Βλέμματα που λοξοδρομούν προς άγραν του κάλλους του ποθητού προσώπου. Εραστές και αγαπημένους να κυκλοφορούν από σελίδα σε σελίδα άλλοτε ασθμαίνοντες και άλλοτε, ξανά: το πιο συχνό, σιωπώντας και κρύβοντας μες στον κόρφο τους την ερωτική λαχτάρα. Έφηβους και ενήλικες, λεία του ερωτικού πάθους και φαρμακωμένους από την άκανθα της πικρής αγάπης.

Ν “

Ο έρωτας υπό τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο δημιουργός (ο άνθρωπος) που κατηγορήθηκε και συκοφαντήθηκε ως αντιερωτικός, μονόχνοτος, ανέραστος, μοναξιασμένος, ανίκανος να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Με τέτοια επίθετα στολίστηκε η ιδιαιτερότητά του από “μελετητές” του έργου του που ούτε κατά διάνοια πλησίασαν τα σύνορα της ψυχούλας του. Κρί-

ση προσωπική: Κανείς άλλος συγγραφέας δεν μπήκε τόσο βαθιά, τόσο ανυπόδητος στο βασίλειο του έρωτα · κι ας μην υπάρχει πουθενά η περιγραφή έστω μιας σκηνής από ερωτική κλινοπάλη. Γιατί κανείς άλλος δεν ανέταμε και δεν ανασύνθεσε συμπεριφορές, ψυχολογία, πράξεις και ένστικτα ερωτικά που, αν μη τι άλλο, κερδίζουν αγόγγυστα τον αναγνωστικό θαυ-

μασμό και, το ελάχιστο, καταξιώνουν τη γραφή σαν τη μοναδική μαία του τέκνου της συζυγίας ψυχής και έρωτα. Τα επτά ανθολογημένα, και θαυμαστά εικονοποιημένα, διηγήματα δεν είναι ενδεικτικά των ερωτικών τάσεων και συμπεριφορών που μπορεί κανείς να ανακαλύψει μες στον πληθυσμό του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δηλωτι-

κά είναι: του ωκεανού αισθημάτων που τρικύμιζαν δια βίου την ψυχή του μέγιστου Σκιαθίτη. Και επίσης, ελάχιστο λιβάνι στη μνήμη του. Κυρίως, όμως, στην τύχη που μας αξίωσε να κατοικούμε την ίδια μ’ αυτόν γλώσσα”. Ο Κώστας Ακρίβος έχει εκδώσει μυθιστορήματα, διηγήματα και ανθολογίες, ενώ πήρε μέρος στη συγγραφή δύο σχολικών εγχειριδίων. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες. Από το 1983 εργάζεται ως φιλόλογος στη δημόσια μέση εκπαίδευση. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και συνεργάτης σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για θέματα που αφορούν το βιβλίο. Διευθύνει τη σειρά Μια πόλη στη λογοτεχνία (ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), ενώ μεταξύ άλλων από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορούν τα βιβλία του: Πανδαιμόνιο (2007), Τελετές ενηλικίωσης (2009), Ποιος θυμάται τον Αλφόνς (2010). Ο Δημήτρης Μοράρος είναι από τον Βόλο. Γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε στην Αθήνα Εφαρμοσμένες Τέχνες με τη Χ. Μυταρά και Ζωγραφική ως βοηθός και μαθητής του Γιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι και στο Παρίσι (19751978). Μελέτησε τη Βυζαντινή Ζωγραφική στις Καρυές του Αγίου Όρους με τον Ιερομόναχο Γεράσιμο. Εργάζεται ως ζωγράφος, χαράκτης και καλλιτεχνικός επιμελητής εκδόσεων.

Afi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘

Ανθίβολα από τους Χιονιάδες Προσφάτως, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα, φιλοξενήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου “Ανθίβολα από τους Χιονιάδες”. Πρόκειται για μια πολυτελή και ογκώδη (410 σελίδες) έκδοση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στην οποία παρουσιάζονται είκοσι τέσσερα σχέδια εργασίας-ανθίβολα Χιονιαδιτών ζωγράφων της Συλλογής Μακρή-Μαργαρίτη, άριστα τεκμηριωμένα από τις συγγραφείς του τόμου, την αρχαιολόγο Ανδρομάχη Κατσελάκη και την ιστορικό Βυζαντινής Τέχνης-θεολόγο Μαρία Νάνου. Τα ανθίβολα της Συλλογής Μακρή-Μαργαρίτη πριν την έκδοση του καταλόγου παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, στο Εθνικό Μουσείο της Κρακοβίας, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στο Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη και προσφάτως στο Μουσείο Πούσκιν στη Μόσχα. Το ορεινό χωριό των Χιονιάδων, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Γράμμου και σε μικρή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, υπήρξε η γενέτειρα ενός σημαντικού αριθμού καλλιτεχνών, η δραστηριότητα των οποίων εντοπίζεται στην κεντρική και βορειοδυτική Ελλάδα, το Άγιον Όρος, τη νότια Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Βουλγαρία. Οι Χιονιαδίτες ζωγράφοι μαθαίνουν τη ζωγραφική τέχνη στο οικογενειακό εργαστήριο. Κυριαρχούν δύο οικογένειες ζωγράφων, αυτή των Πασχαλάδων, και αυτή των Παπακωστάδων ή Μαρινάδων ζωγράφων, από το αρχείο των οποίων προέρχονται τα είκοσι τέσσερα μεγάλων διαστάσεων ανθίβολα και σχέδια εργασίας της Συλλογής Μακρή-Μαργα-

ρίτη που παρουσιάζονται στον κατάλογο. Τί είναι όμως τα ανθίβολα τελικά; Είναι εργαλεία της δουλειάς του ζωγράφου, είναι σπουδές στα θέματά του, ασκήσεις επί χάρτου ή έργα με καλλιτεχνική οντότητα; Κάτι από αυτά ή ίσως όλα τα παραπάνω; Στην εκτενή εισαγωγή του τόμου οι συγγραφείς εξηγούν πως “η εικόνα στην τελική της μορφή αποτελεί την τελευταία φάση μιας χρονοβόρας κατασκευαστικής διαδικασίας με πολλά επιμέρους στάδια και αθέατες όψεις. Το ανθίβολο υπηρετεί αυτή την καλλιτεχνική πορεία, καθοδηγεί το χέρι του ζωγράφου, αποτελεί υπόδειγμα παλαιότερου σεβαστού προτύπου”. Η λέξη ανθίβολο προέρχεται από το ρήμα “αντιβάλλω”, υποδηλώνοντας και τον τρόπο δημιουργίας του: ο ζωγράφος επιλέγει την εικόνα που θέλει να αντιγράψει, στη συνέχεια περνάει με μαύρο και κόκκινο χρώμα τις βασικές γραμμές της παράστασης, πάνω στην οποία προσαρμόζει με προσοχή ένα φύλλο καλά νοτισμένου χαρτιού. Έτσι δημιουργεί ένα σχέδιο-αντίγραφο της εικόνας-υπόδειγμα και έχει πλέον τη δυνατότητα να αναπαράγει το πρότυπό του δημιουργώντας νέα έργα. Η συστηματική καταγραφή από τις συγγραφείς του βιβλίου των τεχνικών χαρακτηριστικών των σχεδίων-ανθιβόλων ανέδειξε την ποικιλία στους τρόπους κατασκευής τους, αποκάλυψε αθέατες όψεις της εκκλησιαστικής ζωγραφικής, “ξεκλείδωσε” τα μυστικά και τις τεχνικές των μεταβυζαντινών ζωγράφων. Πρωταρχικός όμως στόχος των συγγραφέων ήταν η αναζήτηση των εικονογραφικών προτύπων των σχεδίων και των επιδράσεών τους από τα καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου αιώνα. Τον στόχο αυτό υπηρετούν στην έκδοση

οι 309 φωτογραφίες έργων εκκλησιαστικής τέχνης (τοιχογραφίες, εικόνες, χαρακτικά, άμφια, αντικείμενα μικροτεχνίας), οι 1150 σημειώσεις με αναφορές σε μεγάλο αριθμό μνημείων και έργων, οι συγκρίσεις με 72 αδημοσίευτα έργα από το βαλκανικό χώρο. Κατά την επιτόπια έρευνα των συγγραφέων σε εκκλησίες της Ηπείρου διαπιστώθηκαν συνάφειες μεταξύ των ανθιβόλων της Συλλογής και έργων των Καπεσοβιτών και Χιονιαδιτών ζωγράφων, ενώ στον επιβλητικό ναό του Αγίου Γεωργίου στους Νεγάδες τέσσερις από τις εικόνες του τέμπλου ταυτίστηκαν με τα αντίστοιχα σχέδια της Συλλογής. Μοναδικό όμως εύρημα στη μέχρι σήμερα έρευνα για τη διαδικασία παραγωγής των εικόνων και το ρόλο των ανθιβόλων αποτελεί η ανακάλυψη δύο εικόνων στο Κομπότι της Άρτας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το ανθίβολο του ένθρονου Χριστού Αρχιερέως της Συλλογής. Συγκεκριμένα, το ανθίβολο αντιγράφει εικόνα του 1743, με σκοπό την παραγωγή νέας εικόνας με το ίδιο θέμα το 1876 από Χιονιαδίτες ζωγράφους. Στην πληρέστερη τεκμηρίωση των ανθιβόλων συμβάλλουν τα τρία Παραρτήματα στο τέλος του καταλόγου τα οποία περιλαμβάνουν 10 αδημοσίευτα ανθίβολα Χιονιαδιτών από τη Συλλογή του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 24 νέα ανθίβολα που ενσωματώθηκαν προσφάτως στη Συλλογή Μακρή-Μαργαρίτη και σχετικό αρχειακό υλικό. Τα ευρετήρια εικονογραφικών θεμάτων, καλλιτεχνών, μνημείων και έργων, αλλά και οι περιλήψεις στην αγγλική της εισαγωγής και των λημμάτων, καθιστούν εύχρηστο στον αναγνώστη και τον ειδικό επιστήμονα τον πολυσέλιδο κατάλογο.

Οι συσχετισμοί των σχεδίων-ανθιβόλων της Συλλογής Μακρή-Μαργαρίτη με αυτά του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και της Συλλογής Γιαννούλη, 130 έργα από την οποία είχαν παρουσιαστεί στην πόλη μας σε Έκθεση που διοργάνωσε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας το 2004, κατέδειξαν για πρώτη φορά την κοινή τους προέλευση από το οικογενειακό αρχείο των Χιονιαδιτών ζωγράφων Χριστοδούλου και Θωμά Μαρινά, αναδεικνύοντας παράλληλα τον επαγγελματισμό των ζωγράφων αυτών, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους ένα τόσο σημαντικό αριθμό σχεδίων εργασίας (περί τα 1800). Τελικά, η μελέτη των σχεδίων συμβάλλει ουσιαστικά στην πληρέστερη κατανόηση της τέχνης και των τεχνικών της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και των δημιουργών της, των ζωγράφων των Βαλκανίων, οι οποίοι -με τα ανθίβολα και τα κονδύλια- τοιχογραφούσαν εκκλησίες, ζωγράφιζαν εικονοστάσια και ιστορούσαν πλήθος φορητών εικόνων, ανταποκρινόμενοι με επάρκεια στις λατρευτικές ανάγκες των ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων της νότιας Βαλκανικής. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας το γεγονός ότι ο καλαίσθητος και επιστημονικά άρτιος αυτός τόμος, τον οποίο προλογίζουν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β’, η Δρ Μαρία Βασιλάκη, καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Δρ Γιαννούλα Καπλάνη, επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, αφιερώνεται μεταξύ άλλων στον αείμνηστο Κίτσο Μακρή, πρωτεργάτη στην έρευνα για τους ζωγράφους από τους Χιονιάδες και τη συμβολή τους στη λαϊκή μας τέχνη.


EK¢O™EI™ / 5 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜

Χρήστος Μιχαήλ: Το γεγονός ότι η λογοτεχνία δεν απασχολεί την τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι αφορά ελάχιστους εκείνοι που το ξόδευαν στην πίστα και στη μόδα. Αυτή την περίοδο που ζούμε μπορεί η λειτουργία της λογοτεχνίας να είναι διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλο και περισσότερος νέος κόσμος ρέπει προς τα εκεί κυρίως λόγω της εύκολης και απεριόριστης πρόσβασης στην πληροφόρηση (ίντερνετ). Ας μην ξεγελιόμαστε, το γεγονός ότι η λογοτεχνία δεν απασχολεί την τηλεόραση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ή ότι αφορά ελάχιστους.

ε αφορμή την παρουσίαση της συλλογής του “Η καχυποψία ενός άλλοθι” ο Χρήστος Α. Μιχαήλ μιλά για την ποίηση, μεταξύ των άλλων ειδών λογοτεχνικής γραφής, αλλά και τις μουσικές - στιχουργικές επιρροές που είναι εμφανείς στα ποιήματα, που για τη δημιουργία τους “μυαλό και καρδιά γίνονται ένα μπροστά στο λευκό χαρτί”.

Μ T˘ EÏÈÛ¿‚ÂÙ ∂. ™·ÓÙȉ¿ÎË lylle.spantidaki @gmail.com

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ô›ËÛË; ΔÈ Ù¿ÛÂȘ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; Δεν ξέρω αν έχω τη γνώση και την ωριμότητα να κρίνω τη νεοελληνική ποίηση. Μάλλον όχι. Εκείνο που βλέπω με τα δικά μου μάτια και μέχρι εκεί που φτάνω ως αναγνώστης είναι ότι γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες από νέους να εκφράσουν την εποχή τους και από παλιούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και οι οποίες φαίνεται να πιάνουν τόπο. Από την άλλη, όπως και σε κάθε χώρο, υπάρχουν οι γραφικοί που προφανώς έπαψαν να ανήκουν στον τομέα της ποίησης (αν ποτέ ανήκαν) και προσπαθούν να μας πείσουν σπασμωδικά και ξεσκονίζοντας θεωρίες, ότι το “ένα κι ένα ίσον δύο” είναι σκέτη απάτη. Βέβαια αυτά είναι πράγματα γνωστά. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι οι πως η αναλογία των αναγνωστών της ποίησης προς τις εκδόσεις των ποιητικών βιβλίων είναι αριθμός μικρότερος της μονάδας... √ Ù›ÙÏÔ˜ “∏ ∫·¯˘Ô„›· ÂÓfi˜ ÕÏÏÔıÈ” Ò˜ ÚԤ΢„Â; Ως στίχος δεν υπάρχει κάπου αυτούσιος. Ωστόσο, θα έλεγα ότι περιέχεται σχεδόν σε όλα τα ποιήματα του βιβλίου, ότι δηλώνει την παρουσία του (άλλοτε διακριτική, άλλοτε καθοριστικά έντονη) σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, όλες τις ώρες κάτω από όλες τις συνθήκες φωτισμού. Ας πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για το απόσταγμα αυτών των ποιημάτων. º·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÛÙÂ Î·È Ó· “‚·Û·Ó›˙ÂÙ” Ôχ ÙȘ ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜. ™·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÚÒÙ· ÙÔ Ì˘·Ïfi ‹ Ë Î·Ú‰È¿; Μυαλό και καρδιά γίνονται ένα μπροστά στο λευκό χαρτί και με το μολύβι στα δάχτυλα. Αλίμονο σε εκείνον που επιχείρησε να γράψει έχοντας τακτοποιήσει τις δύο αυτές εκδοχές του εαυτού του με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει διακριτά. Επίσης, ως όντα, δεν θεωρώ ότι είμαστε έρμαια ή της λογικής ή του συναισθήματος. Είμαστε μια συνισταμένη δύναμη πολλών συνιστωσών. Ως συνισταμένη ζούμε, ως συνισταμένη εκφράζουμε ό,τι εκφράζουμε (αν εκφράζουμε), ως συνισταμένη πεθαίνουμε. Όσον αφορά τις λέξεις, ποιος βασανίζει ποιον; ¶Ò˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ ÔÈ‹Ì·Ù·; °È·Ù› fi¯È ‰ÔΛÌÈÔ ‹ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·; ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ̤۷ Û·˜ fiÙÈ Ë Ô›ËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷÈ·ÛÙ›ÙÂ; Ξεκίνησα στην πιο εξωστρεφή περίοδο της ζωής μου, καταδικάζοντας αυτόματα κι ενστικτωδώς αυτή την εξωστρέφεια. Όλο αυτό υπήρξε μάλλον προϊόν μιας απότομης και έντονης στροφής στην ανάγνωση των μεγάλων μας ποιητών μέσα από τα σχολικά μαθήματα, παρόλο που οι καθηγητές ως συνήθως αγρόν ηγόραζαν Καβάφης, Ελύτης μα πάνω απ’ όλα Σεφέρης. Μίλησαν κατευθείαν στη συνείδηση χωρίς πολλές εξηγήσεις. Τι μπορεί να καταλάβει ένας σχεδόν έφηβος από τον Τελευταίο Σταθμό και το Μυθιστόρημα τού Σεφέρη; Μετά από κάποια γεγονότα, την ίδια περίοδο, αντιλήφθηκα ότι το γράψιμο δεν ήταν τόσο ταμπού όσο μου είχαν δώσει να καταλάβω. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ένας διακεκριμένος ποιητής έχει πει σε μια συνέντευξη - και συμφωνώ απόλυτα - ότι για να γράψει κανείς μυθιστόρημα χρειάζεται να έχει γερά

πνευμόνια. Προσωπικά λαχανιάζω εύκολα. Από την άλλη η επιτάχυνση μάλλον με εξιτάρει αρκετά? μεγάλες ταχύτητες σε λίγο χρόνο και χωρίς να υπάρχει η απαίτηση της αντοχής. Πυκνότητα εν ολίγοις. Σχετικά με το δοκίμιο, οι στοχαστικές διεργασίες που απαιτούνται είναι πολύ πιο σύνθετες, χρειάζεται μεθοδευμένη δουλειά, βαθιά γνώση τού αντικειμένου που πραγματεύεται το κείμενο και πολλή αντοχή. Κάποια στιγμή σίγουρα θα το επιχειρήσω, δεν αποκλείω τίποτα. √È ÌÔ˘ÛÈΤ˜/ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈΤ˜ Û·˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ Û·˜. ¶ÔÈÔÈ ı· ϤÁ·Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ Ì¤ÓÙÔÚ¤˜ Û·˜; À‹ÚÍ οÔÙ οÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û›ı· ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ‹Ì·Ù· ‹ Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·; Δεν είναι λίγες οι φορές που συμβαίνει αυτή η παρεξήγηση. Μπλέκουμε εκείνους που θαυμάζουμε με εκείνους που μας επηρεάζουν. Υπάρχει σαφής διαφορά. Μας επηρεάζουν εξίσου εκείνοι που αγαπάμε και εκείνοι που αποστρεφόμαστε, σε κάθε επίπεδο και κάθε έκφανση της ζωής, πόσο μάλλον στη γραφή. Προφανώς υπάρχουν και εδώ και προφανώς εσείς έχετε ξεχωρίσει κάποιες από αυτές. Προσωπικά, είναι νωρίς για να μπορέσω να εντοπίσω από τη μεριά μου εκείνα που με επηρέασαν. Ευελπιστώ ο χρόνος να μου τα δείξει με την ασφάλεια που παρέχει όταν μας απομακρύνει από τις ίδιες μας τις πράξεις, σε συνδυασμό με τη γνώση και την ωρίμανση. Τραγούδια - αφορμές υπήρξαν πολλά και η ζύμωση συνεχίζεται όσο συνεχίζεται η μεγάλη τριβή με το αντικείμενο. Το ελληνικό τραγούδι είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού, πιάνοντας το νήμα από την παράδοση και καταλήγοντας στους νέους - γιατί γράφεται καλό ελληνικό τραγούδι στις ημέρες μας και είμαι κατηγορηματικός με αυτό. Πέραν τούτου, είναι και μια μορφή τέχνης που χαράζει πολύ εύκολα, μαζικά και αρκετά βαθιά. Το να γράψω στίχους για τραγούδια είναι σαφώς μια διαδικασία που με εξιτάρει. Προς το παρόν υπάρχει υλικό στο συρτάρι μου, αλλά και σε συρτάρια φίλων συνθετών. Εν καιρώ. ªÈ·˜ Î·È Â›ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó; Œ¯ÂÙ οÔȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÌfiÙ¯ÓÔ‡˜ Û·˜; Φαντάζομαι εννοείτε τα πρακτικά ζητήματα. Οι μόνες απαιτήσεις που μπορεί να έχει ένας νέος από τον εκδοτικό χώρο στον οποίο μπαίνει για πρώτη φορά είναι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια. Από κει και πέρα λύσεις βρίσκονται. Πέρα από αυτό και θέλοντας να μιλήσω από την μεριά μου για τη μεριά μας, τα μόνα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε κάποιες σκοπέλους, είναι η σοβαρή αντιμετώπιση των κειμένων χωρίς τη σκιά των ονομάτων που τα υπογράφουν, μα πάνω απ’ όλα η ειλικρίνεια και η αλληλεγγύη. Όλα τα άλλα- καλά και κακά- κυλάνε στο αίμα. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ οÔÈ· Ù¿ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ; Απ’ ότι ξέρω ποτέ δεν υπήρχε μια μαζική πόλωση των νέων στις τέχνες και στα γράμματα. Πάντοτε υπήρχαν και οι μεν και οι δε: εκείνοι που ξόδευαν ένα μεροκάματο στην αγορά βιβλίων κι

¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Û·˜, Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ Û·˜ fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÙ “ÔÈËÙ‹˜”; Δεν δηλώνω ποιητής. Το να κρατάς στα χέρια μια ποιητική συλλογή που φέρει την υπογραφή σου, δεν σε καθιστά ποιητή. Από την άλλη, δεν ξέρω στ’ αλήθεια να σας πω τι είναι εκείνο που καθιστά κάποιον ποιητή, τι είναι ποίηση και τα λοιπά προαιώνια ερωτήματα. Αυτά είναι βάσανα που έχουν ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο πολύ πριν από εμάς και όπως βλέπω να εξελίσσονται τα πράγματα, θα ταλαιπωρήσουν και πολύ κόσμο μετά από εμάς. Εν τούτοις καθόλου περιττά, η συνεχής αναζήτηση μιας απάντησης σε κάνει να περνάς από διαφορετικούς δρόμους. Κάτι σαν το “Ταξίδι vs Ιθάκη”. Προσωπικά δεν θα έλεγα ότι διακρίνω πια κάποια παράξενη αντιμετώπιση από τη μεριά των συνομηλίκων μου, δεδομένου ότι τον κοινωνικό μας κύκλο και πολύ περισσότερο τους φίλους μας, τους επιλέγουμε και μας επιλέγουν με βάσει κάποιες κοινές αξίες. Από κει και πέρα ζώντας και μεγαλώνοντας, μαθαίνει κανείς να προσπερνά ευγενικά τα κακοήθη βλέμματα (και λόγια) και να αποφεύγει συστηματικά τις κατουρημένες γωνιές των πεζοδρομίων. ¶Ô›ËÛË Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ¶fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚·‰›ÛÔ˘Ó; Η κουβέντα αυτή (ευτυχώς) δεν εξαντλείται στις λίγες γραμμές της συνέντευξης, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός. Πρωτογενώς, δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην συμβαδίσουν. Η τεχνολογία δεν στάθηκε ποτέ απέναντι στη δημιουργία κι αυτό το είδαμε καταρχήν στο τραγούδι. Καλά τραγούδια γράφονται ακόμα. Καλά ποιήματα και καλά βιβλία θα συνεχίσουν να γράφονται εσαεί. Ιστορικά έχει αποδειχθεί πως η χαμηλή εμπορευσιμότητα των έργων τέχνης δεν αποτελεί αντικίνητρο στη δημιουργία. Όλοι νιώθουν ευχαριστημένοι όταν εισπράττουν ποσοστά από τον τζίρο που πραγματοποιείται μέσα από την τέχνη τους- και είναι λογικόαλλά κανείς από εκείνους που κάνουν πραγματική τέχνη δεν παύει να εργάζεται όταν δεν πουλάει. Το ίδιο συμβαίνει και με την ποίηση. Όσον αφορά λοιπόν τη δημιουργία, όλα καλά. Ο άνθρωπος πάντα θα κάνει τέχνη, ίσως όχι με την ίδια επιτυχία, ίσως όχι ποσοτικά στα ίδια επίπεδα, όμως θα κάνει. Το θέμα που προκύπτει είναι άλλο. Η τεχνολογία κι εν προκειμένω το ηλεκτρονικό βιβλίο, ίσως όντως σταθεί απέναντι στην εμπορευσιμότητα τής λογοτεχνίας ως προϊόν. Αυτό είναι κάτι που πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να απασχολήσει τους εκδότες κι έπειτα τους συγγραφείς, να τους κινητοποιήσει με σκοπό την εύρεση ενός μοντέλου αγοράς που θα διασφαλίζει αφενός τα πνευματικά δικαιώματα στους μεν, αφετέρου τη βιωσιμότητα τού εκδοτικού συστήματος για τους δε (ίσως επουλώνοντας και κάποιες μακροχρόνιες πληγές όπως η ασυδοσία, η αλαζονεία και η απληστία που σε πολλές περιπτώσεις συντηρούνται πεισματικά σε αυτό τον χώρο). Και τοποθετώ σε αυτή τη σειρά τις ενδιαφερόμενες πλευρές, γιατί η τεχνολογία πετάει το μπαλάκι σταδιακά όλο και πιο μακριά από τους μεσάζοντες. ∞Ó ÎÏ›ӷÙ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ¤Ó·Ó ÛÙÔ›¯Ô, ·˘Ùfi˜ ı· ‹Ù·Ó... “Αλλάζει ο κόσμος κι εμείς γερνάμε αγκαλιά με τα ρολόγια”.

Ο νέος “Ουρανός” με τα μετάλλια στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας Πλημμυρισμένος από τα δύο χάλκινα μετάλλια στη Μαθητική Αστρονομική και Αστγροφυσική Ολυμπιάδα του Πεκίνου, είναι το περιοδικό “Ουρανός” που μόλις κυκλοφόρησε. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μέχρι τώρα παγκόσμιες επιτυχίες της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, που ανέδειξε όχι μόνο την ίδια την Εταιρεία, αλλά και την πόλη του Βόλου, η οποία αποτελεί πλέον φυτώριο νέων ανθρώπων, που έχουν πάθος με την αστρονομία και αναδεικνύονται διεθνές. Το τεύχος του “Ουρανού” που κυκλοφόρησε έχει πλήρες ρεπορτάζ της πενταμελούς Ολυμπιακής Ομάδας, μαζί με τους αρχηγούς καθηγητές τους και αρχίζει από την προετοιμασία τους στο Θερινό Σχολείο Αστρονομίας του περασμένου Ιουλίου και ιδιαίτερα από το ειδικό εβδομαδιαίο φροντιστήριό τους στο μοναστήρι της Πάου Αργαλαστής και στο όρος του Χολομώντα της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει με τη μετάβαση στο Πεκίνο, όπου έγινε ο επίσημος 10ήμερος διαγωνισμός με τη βράβευση και φθάνει μέχρι την ημέρα της επίσημης υποδοχής των δύο χάλκινων Ολυμπιονικών, η οποία έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στο Δημαρχείο του Βόλου. Ένα δεύτερο μεγάλο μέρος αποτελεί το άρθρο της Τούλας Κεκάτου, στο οποίο παρουσιάζεται η Μακρινιτσιώτισσα Φύλλις Λιβανού, το επιστημονικό έργο της οποίας μαζί με το σύζυγό της Μισέλ Κριμπιέρ, επικεντρώνεται στα νετρίνα που ανιχνεύονται από το ένα νέο είδους τηλεσκόπιο, εγκατεστημένο στο μεγαλύτερο βάθος της θάλασσας της Μεσογείου, κοντά στην Πύλο. Το περιοδικό αφιερώνει μερικές σελίδες και στο 1ο Πανελλήνιο Αστρονομικό Συνέδριο Νεολαία που έγινε την 1η και 2α Οκτωβρίου στο Βόλο και συγκέντρωσε νέους από όλη την Ελλάδα. Δεν λείπουν, βέβαια και τα επιστημονικά άρθρα, που αναφέρονται στο “Μαθηματικό τύπο για τη θέση των εξωπλανητών”, στις διαστημικές αποστολές LRO & LCROSDS για την ανίχνευση νερού στη Σελήνη κ.λπ.Τέλος, αρκετές σελίδες του περιοδικού αφιερώνονται στις δράσεις, που έχουν άλλοι σύλλογοι από τη Νάουσα, τη Νάξο, την Καστοριά, τη Σπάρτη, τη Δράμα, την Αθήνα, τη Σκόπελο και φυσικά το Βόλο, όπου οι εκδηλώσεις με τις αστροβραδιές του καλοκαιριού ήταν ιδιαίτερα πολλές και εξαιρετικά επιτυχημένες.


6 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

“¡H™O™ AN¢PO™” ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ΔY¶ø£HTø” ÙÔ˘ ∫. ¢·Ú‰·ÓÔ‡

Κατάδυση στην πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου

Α

TÔ˘ ∫ø™Δ∞ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À

νάμεσα στις εκδόσεις που κυκλοφορούν για το αφροκύκλωτο και πανέμορφο Κυκλαδονήσι της Άνδρου εντυπωσιακό είναι και το ετήσιο περιοδικό με τίτλο “ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ” των εκδόσεων “ΤΥΠΩΘΥΤΩ” του Κ. Δαρδιανού. Το εν λόγω πόνημα περιλαμβάνει πονήματα ως επί το πλείστον Ανδρίων επιστημόνων, μελετητών και συγγραφέων που αφορούν την παράδοση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την κοινωνία κ.ά.Το καλοκαίρι που μας πέρασε εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το τέταρτο κατά σειρά τεύχος σε σχήμα 17,5Χ24 cm που αριθμεί 286 σελίδες. Στο εμπροσθόφυλλό του εικονίζεται το σχήμα της νήσου Άνδρου και αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων του παρόντος τόμου και ο εκδοτικός φορέας, ενώ στο οπισθόφυλλό του εικονίζεται ο Πύργος του Αγίου Πέτρου από χαλκογραφία, στα τέλη του 18ου αι. Στη δίπλωση του εμπροσθοφύλλου αναφέρονται τα ονόματα: του εκδότη Κ. Δαρδανού, της υπεύθυνης Ύλης Ειρ. Δάγκλα και της συντακτικής ομάδας που την αποτελούν οι: Μαρύλλη Γκούμα, Γιάννης Γλυνός, Γιώργ. Δαρδανός, Ζαχαρίας Δεμαθάς, Λέων Εμπειρικος, Δημοσθένης Κονάρης, Δημήτρης Κυρτάτας, Ι. Λυριτζής, Τάκης Μαυραντώνης, Σπ. Μπαφαλούκος, Γιάννης Πίππας, Μίνα Πολέμη - Τόδουλου, Μιχ. Τιβέριος και Γιάννης Χαλάς. Για το συντονισμό της έκδοσης υπεύθυνη ήταν η Αμαλία Σταθάκη. Ξεφυλλίζοντας τον τόμο συναντάμε τα περιεχόμενα με τους τίτλους των πονημάτων και τα ονόματα των συγγραφέων. Τα κείμενα αρχίζουν με το εκδοτικό σημείωμα του Γ. Δαρδανού το οποίο αναφέρεται στη ζωή και την κίνηση της Άνδρου αυτή την περίοδο. Το βιβλίο απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος καταχωρούνται τα πονήματα - μελέτες των: 1) Γ.Ε. Δαρδανού “Άνδρος: Αρχόντισσα των Κυκλάδων, ο πολιτισμός της και η ναυτοσύνη της 2) Του αρχιτέκοντα Δημ. Φιλιππίδη “Ο παλιός δρόμος από τη Χώρα στις στενιές” 3) Του φαρμακοποιού Αχιλλέα Λογοθέτη: α) “Συστηματικό κονικλοτροφείο” και β) “Δυστοκία σε αγελάδα” και τα δύο είναι καλογραμμένα και διαβάζονται ευχάριστα, 4) Της προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Πέτρου Ραλλού Κούση “Δράσεις του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου” 5) Του πλοιάρχου και εφοπλιστή Γιάννη Καρασταμάτη “Αποστολή μας στη ζωή είναι η Δημιουργία”. Συνέντευξη που έδωσε ο επιτυχημένος Καραβοκύρης στο Γ. Φουστάνο και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Αργώ” το 2004 και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για τη ναυτιλία της Άνδρου αναδημοσιεύεται ένα μεγάλο μέρος της. Πρόκειται για μια συγκλονιστική αφήγηση της διαδρομής του Καρασταμάτη, που από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του στο καφενείο και παράλληλα φοιτούσε στο Γυμνάσιο. Όταν τελείωσε το Γυμνάσιο μπαρκάρισε σε ποντοπόρα πλοία ως τζόβενο, ναύτης, λοστρόμος και εξελίχθηκε σε πλοίαρχο και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει και επιτυχημένος εφοπλιστής. Όλα αυτά τα πέτυχε με την εργατικότητά του και τη σωφροσύνη του. Απείχε από κακές συνήθειες και διακρινόταν για την τιμιότητά του και τη μετριοφροσύνη του. Υπήρξε καλός καπετάνιος τόσο στη θάλασσα όσο και στην όλη ζωή του. 6) Ο ιστορικός (ΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημ. Ι. Κυρτάτας γράφει για τον Λορέντζο Κασιμάτη (18891971) και τον Ανδριακό Όμιλο, και μας πληροφορεί ότι ο Λ.Κ. γεννήθηκε στην Ίο. Σπούδασε φαρμακευτική και εγκαταστάθηκε στην Άνδρο όπου και παντρεύτηκε. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Άνδρο, τη θεώρησε πατρίδα του και ενδιαφέρθηκε για την προκοπή της με πάθος”. Συμμετείχε ενεργά

στη λειτουργία της “Λέσχης Ανδρίων” της οποίας διετέλεσε έφορος. Μαζί με τον πρόεδρο της Λέσχης Γ. Μπίστη, αποφάσισε να εντάξουν στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που προέβλεπε το καταστατικό και εκπολιτιστικές δραστηριότητες, φιλολογικές, αγαθοεργίες και κοινωφελείς. Μεγάλο ενδιαφέρον επέδειξε και για τις Ιερές Μονές του νησιού. Στην κατοχή δε προσέφερε κοινωνικό έργο ως μέλος του Ε.Ε.Σ. και της ΕΟΧΑ. Οργάνωσε συσσίτια και μετά την απελευθέρωση κατασκηνώσεις για παιδιά. Στα πολιτιστικά δρώμενα, ίδρυσε Μαντολινάτα, οργάνωσε συναυλίες, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και ενδιαφέρθηκε για την εξεύρεση κτιρίου για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου. Βενιζελικός στις πεποιθήσεις του κατόρθωσε να γίνει πρόεδρος της Κοινότητας στη βασιλόφρονα Άνδρο” και σημειώνει ο καθηγητής Δημ. Κυρτάτας “όπως είναι σαφές οι πολιτικές του πεποιθήσεις του κατόρθωσε να γίνει πρόεδρος της Κοινότητας στη βασιλόφρονα Άνδρο” και σημειώνει ο καθηγητής Δημ. Κυρτάτας “όπως είναι σαφές οι πολιτικές του πεποιθήσεις δεν επέτρεψαν ν’ αναγνωρισθεί η προσφορά του και να αξιοποιηθεί το ταλέντο του στην ανδριώτικη κοινωνία, όσο θα ήταν αλλιώς αναμενόμενο. Παρ’ όλα αυτά παρέμεινε πάντα “παρών” σε όλες σχεδόν τις δημιουργικές δραστηριότητες του νησιού”. Πέθανε το 1971. Η κηδεία του υπήρξε πάνδημη. Το 1962 ο αρχιτέκονας Δ. Κωνσταντινίδης έγραφε ότι ο Κασιμάτης προσέφερε “ανεκτίμητους υπηρεσίας εις το πνευματικόν κεφάλαιον της Άνδρου” στ’) Ο ιατρός κ. Σπ. Μπαφαλούκος γράφει για “Τα μετάλλια της Άνδρου”, ζ) ο Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας και ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών κ. Ι. Βιταλιώτης, παρουσιάζει το θέμα “Οι Αρβανίτες και τα αρβανίτικα στην Άνδρο” και αναφέρεται στους Αρβανίτες της Άνδρου, τις αρβανίτικες διαλέκτους της Άνδρου, στα αρβανίτικα τραγούδια της Άνδρου και το αρβανίτικο γλωσσάρι, η) Ο φιλόλογος κ. Γιάννης Πίππας, γράφει για τον “Διονύσιο Ψαριανό: Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης” . Κατ’ αρχάς μας παρουσιάζει την προσωπικότητά του ιεράρχη και αναφέρεται στο γενεαλογικό του δένδρο, στις σπουδές του, στην ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη του και στο ποιμαντικό, συγγραφικό, μουσικολογικό και κοινωνικό του έργο, στα ποιμαντικά προβλήματά του και γενικά στην προσωπικότητά του και τέλος στην εκδημία του (7-12-1997). “Ο Σεπτός ιεράρχης άφησε ανάμνηση αγαθή στη συνείδηση του λαού”. θ) Ο Έφορος Αρχαιοτήτων Ιωάννης Βαλανάκης, παρουσιάζει το θέμα “Ο Θεόφιλος Καΐρης υπήρξε διδάσκαλος του Νισυρίου Κων/νου Σακελλαρίου ή Ξένου και ότι οι δύο αυτοί άνδρες αποτελούν

σημαντικές προσωπικότητες του 19ου αι., οι οποίες μαζί με τη ζωή, τη διδασκαλία και την όλη δράση τους επηρέασαν την κοινωνία της εποχής. Ακόμη μας παρουσιάζει την Άνδρο και τη Νίσυρο, ενώ το κυρίως μέρος του πονήματος του αναφέρεται στον Θ. Καΐρη και τον Κων. Ι. Σακελλαρίου τον μετέπειτα Κων/νο Ξένο. Ακόμη, παραθέτει διάφορα έγγραφα - αναφορές και καταγγελίες για τον Κ. Ξένον 1) Ο Σκηνοθέτης Θ. Μπαφαλούκας, γράφει για το έργο του Τερεύπου “Το κορίτσι από την Άνδρο”. Ο Τερέντιος γεννήθηκε στην Καρθαγένη το 185 π.χ. και πουλήθηκε ως δούλος στο συγκλητικό Tezentius Lucanus ο οποίος τον σπούδασε και έγινε από τους θεατρικούς συγγραφείς, το έργο του οποίου αν και ισχνό διασώζεται ολόκληρο. Πρώτη του κωμωδία είναι η “Andria” . Το 1930 ο μεγάλος αμερικανός δραματουργός Thornton Wilbert δημοσίευσε το “The Woman of Andros” ως πεζογράφημα. ια) Ο αρχαιολόγος Νίκος Πετρόχειλος γράφει για τις “Κοινωνικές ανακατατάξεις στην Άνδρο των Ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων . ιβ) Η Δρ Αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Καίμπριτζ Αλεξάνδρα Κουκουζέλη γράφει: “Η πόλις της Ζαγοράς, ο Όμηρος και ο Ησίοδος”. Η Ζαγορά υπήρξε οικισμός της Άνδρου της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (περ. 1100-700 π.Χ.) και έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες ανασκαφές και διαπιστώθηκε ότι “αποτέλεσε μια πρώιμη μορφή πόλεως ή πόλης κράτους με αριστοκρατικό πολίτευμα” ιγ) Η αρχιτέκτων - μηχανικών του ΥΠ.ΠΟΤ., Δρ Ιστορίας Λίνα Δεμαθά - Coclebier γράφει για τη “Διαμόρφωση του Αρχαιολογικού χώρου Υψηλής Άνδρου, ιδ) Ο Γ.Ε. Δαρδανός γράφει για το “Σχέδιο Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Άνδρου - Προτάσεις” . Το Β’ Μέρος “Γράμματα και Τέχνες”, περιλαμβάνει: 1) Το κείμενο του Δημάρχου Αθηνών Νικήτα Κακλαμάνη “Η Γη μου” . Ως γνωστόν ο Ν. Κακλαμάνης γεννήθηκε στην Άνδρο και πέρασε τα παιδικά του, όσο και τα εφηβικά του χρόνια στην Άνδρο. Αναφέρεται στις ομορφιές και τις χάρες της και τονίζει ότι “Η Άνδρος εκτός από το νησί των ανέμων είναι και η γη μου” . 2) Ο Δημοσιογράφος Διαμαντής Μπασαντής “γράφει για τα καράβια της ζωής μου” . 3) Η Μαρία Βούλγαρη - Δεδελετάκη γράφει για τις “Φθινοπωρινές μυρωδιές της Άνδρου”. Κάνει ένα μικρό ταξίδι στην όσφρηση και σημειώνει “οσμές γευστικές, μεθυστικές, ακόλαστες!!!”. 4) Ο Δημ. Φιλιππίδης γράφει για “μια εφήμερη τέχνη στα Γιαλιά”. Εννοεί την τοποθεσία της Άνδρου “Πίσω γυαλιά” όπου ο γάλλος Christophe Bodi στις ανωμαλίες των βράχων κατασκεύαζε οικοδομικές κατασκευές σε μικρογραφία. Ήταν ωραία απασχόληση και εντυπωσιακά τα κτίσματά του αλλά ο βοριάς και το κύμα τα έκανε συ-

ντρίμμια, κομμάτια. 5) Ο Ιστορικός Τέχνης Παν. Παπαδόπουλος, γράφει για τον “Δημήτρη Γιαννουκάκη” και μας ενημερώνει ότι ανήκει στην πρωτοπορεία της ελληνικής χαρακτικής και εργαζόταν στην “Ασπιώτη Έλκα” ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Σχεδίαζε και χάραζε έργα για γραμματόσημα και εικονογράφησε με χαρακτικά αρκετά βιβλία. Θαυμάσιες είναι και οι ασπρόμαυρες χαλκογραφίες του. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο τενεμπρισμό (tenebroso = σκοτεινό). Εκτός από χαράκτης υπήρξε και αξιόλογος ζωγράφος”. Στα τέλη του 1950 και από τη δεκαετία του 1960 προχώρησε σε κυβιστικά και εξπρεσιονιστικά στοιχεία και γενικότερα στη σχηματοποίηση με θέματα κυρίως φρούτα, γυμνά, λουλούδια” . Στο ζωγραφικό του έργου ενδιαφέρεται περισσότερο για την τοπιογραφία. 6) Το ποίημα του Γ. Σουρή “Ποιός είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδικό / Εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει; / Να τρέφει όλους τους αργούς, να ‘χει εφτά πρωθυπουργούς / ταμεία δίχως χρήματα και δόξα τόσα μνήματα; / Να ‘χει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, / Κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να γυρεύουνε; Ακόμη παρατίθεται μια φράση του Αριστ. Σιδέρη Καθηγητή ΑΣΟΕΕ - Συνιδρυτή του ΕΕΚΕ το 1918 από την εισαγωγή του βιβλίου “Σελίδες στην Οθόνη ή σε χαρτί” . Τι περιμένεις παιδί μου, από ένα κράτος που ιδρύθηκε από ληστές; Αν δεν έκλεβαν τόσα πολλά, θα είχαμε γυάλινους δρόμους” . Και τα δύο εγγίζουν την επικαιρότητα. 7) Ο φιλόλογος Γ.Σ. Καργάκος γράφει “Μια...καινή διαθήκη (Ιστορία της Άνδρου) “Με διηγηματική εξιστόρηση ο εκλεκτός φιλόλογος μας κάνει κοινωνούς για το κληροδότημα του Πέτρου Μουστάκα στο χωριό Πίσω Μεριά επαρχίας Κορθίου για τα κορίτσια του χωριού. 8) Του φυσικού Κώστα Γαρύφαλλου “Είμαστε οι δέκτες” , που αναφέρεται στα καμώματα της φύσης αυτή την εποχή με την εισβολή του φθινοπώρου. Το Γ’ μέρος “Χρονικό” περιλαμβάνει 1) “2009 - Εικαστικά και άλλα” του Δημ. Μαυρογόνατου που αναφέρεται σε πολιτιστικά δρώμενα της Άνδρου 2) “Έκθεση φωτογραφίας “Αρόδο” του Γιάννη Πίππα, ο οποίος αναφέρεται στη φωτογραφική έκθεση που έγινε στη Χώρα Άνδρου, στα δημοσιεύματα των Αθηναϊκών εφημερίδων για την έκθεση και το μουσικό αφιέρωμα για τον ποιητή της ναυτοσύνης Κώστα Καββαδία που έγινε παράλληλα με την έκθεση γ) Ο Κ. Μετζελόπουλος, πρεσβευτής Δικτύου Natura 2000, μας ενημερώνει για το κίνημα της Blue Nature που δημιουργήθηκε στο Κόθρι της Άνδρου το 2008 με σκοπό την αποκατάσταση και την διαφύλαξη - προστασία του φυσικού θαλασσίου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλιευτικής βιομηχανίας, την διασφάλιση των κυκλαδικών πολιτιστικών παραδόσεων και την ευαισθητοποίηση των παιδιών όσον αφορά την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, που είναι χρέος όλων μας προς τις μελλοντικές γενιές και δ) Για την τιμητική διάκριση που έγινε στον εκδότη Γ. Δαρδανό που αναγορεύτηκε επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΟΒ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλίων). Το τελευταίο μέρος του βιβλίο είναι οι βιβλιοπαρουσιάσεις για πρόσφατες εκδόσεις από τους: Δημ. Κυρτάτα, τον υπογραφόμενο και τον Μιχ. Τιβέριο. Κλείνοντας, συγχαίρουμε τους συγγραφείς, τον εκδότη για τη θαυμάσια και εκλεκτή αυτή έκδοση. Μπράβο τους!


£EO¢øPO™ ¢EPBENIøTH™ / 7 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ˘

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη του αρχείου με το πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον

Έ

TÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫··ÓÈ¿ÚË M.Sc., ∂Ú¢ÓËÙ‹ - À‡ı˘ÓÔ˘ æËÊÈÔÔ›ËÛ˘,ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Î·È ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË

να από τα βασικότερα προβλήματα των ιστορικών αρχείων και συλλογών που δεν ανήκουν σε τυπικές δομές (μουσεία, ιστορικά και πνευματικά κέντρα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τριτοβάθμια ιδρύματα κ.ά.) είναι ότι καταστρέφονται, αλλοιώνονται, απαξιώνονται χωρίς να υπάρχει σχετική μέριμνα ή εξειδικευμένες γνώσεις για συντήρηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολύτιμου υλικού τους. Αυτό το σπάνιο υλικό των “ανεκμετάλλευτων” ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων, συνήθως ιδιωτικών συλλογών, αθροιστικά αποτελεί μέρος του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας. Η μη διάσωση συνεπώς κάθε ανέκδοτου ιστορικού και πολιτιστικού υλικού, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Η ανάδειξη συνεπώς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και υποχρεώσεις αν θέλουμε να αναδειχθούν τα εναπομείναντα πολιτιστικά και ιστορικά τεκμήρια. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα προβολής του εθνικού πολιτιστικού πλούτου μας. Για τη ορθή ανάδειξη των αρχείων και συλλογών έχουν δημιουργηθεί στάνταρτ που εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια προβολή του υλικού: - με συστηματική μεθοδολογία ανάδειξης αρχείων και συλλογών - με κοινές μορφές ανάδειξης δεδομένων Συνεπώς με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών μπορούμε να δρομολογήσουμε δράσεις που αφορούν την διατήρηση και την ενίσχυση της ιστορίας, του πολιτισμού, και όλων των στοιχείων που διαμορφώνουν την επονομαζόμενη συλλογική και εξελισσόμενη μνήμη. Ένα από αυτά τα σπάνια αρχεία, που αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και μελέτης είναι η περίπτωση του αρχείου Θ. Δ. Δερβενιώτη. Το αρχείο του Ζαγοριανού μουσικοσυνθέτη, μαέστρου και συνδικαλιστή παρουσιάζει εξαιρετικό ιστορικό, μουσικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Τα τεκμήρια του αρχείου αναφέρονται σε σημαντικές περιόδους της Ελληνικής Μουσικής (1950 • 1990), οι οποίες αποτελούν κομμάτι της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Το αρχείο Θ. Δ. Δερβενιώτη μπορεί να προσφέρει για τις επόμενες γενιές (επιστήμονες, ερευνητές, ιστορικούς, μουσικούς) σημαντικές πληροφορίες, μαρτυρίες, ντοκουμέντα και μουσικό υλικό για μια μεγάλη περίοδο του ελληνικού τραγουδιού κυρίως μετά το 1950. Το υλικό του αρχείου επίσης είναι μοναδικό και αδημοσίευτο στο μεγαλύτερο μέρος του. Επιχειρώντας να οριοθετήσουμε το πλήθος (ποσότητα), την ποιότητα (αξία) και τις περιόδους (χρονολογία) των τεκμηρίων που απαρτίζουν το αρχείο οδηγούμαστε στην παρακάτω κατηγοριοποίηση:

πωνυμία εταιρίας, σειρά και αριθμός δίσκου.

¢›ÛÎÔÈ μÈÓ˘Ï›Ô˘: 123 ‰›ÛÎÔÈ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ 45 ÛÙÚÔÊÒÓ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ £. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË

Η ιδέα να ψηφιοποιηθεί, να τεκμηριωθεί και να αναδειχθεί το αρχείο Δερβενιώτη, είχε ξεκινήσει από το 2002, όταν είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη ολοκληρωμένη τηλεοπτική συνέντευξη στην αυλή του πατρικού του σπιτιού. Αυτό σε συνδυασμό με την πολύχρονη συνεργασία μας που είχε πραγματοποιηθεί την περίοδο 1999 2004 στο Δήμο Ζαγοράς βοήθησε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε η πρωτοβουλία να ψηφιοποιηθεί, να τεκμηριωθεί και να αξιοποιηθεί το αρχείο του Θ. Δερβενιώτη το οποίο δεν γνώριζα ακριβώς που υπήρχε και σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Αρκετά γρήγορα σε συνεννόηση με τη γυναίκα και τα παιδιά του, έμαθα ότι το προσωπικό του αρχείο βρισκόταν επί πολλά έτη στο γραφείο της Αθήνας. Τις περισσότερες ώρες ο συνθέτης τις περνούσε στο γραφείο είτε ακούγοντας, είτε διαβάζοντας είτε μιλώντας με φίλους στο τηλέφωνο. Ο δάσκαλος τα είχε όλα τακτοποιημένα στο γραφείο του, λες και με περίμενε να το ανοίξω και να ψαχουλέψω κάθε σημείο του, κάθε συρτάρι που θα έβρισκα. Πράγματι το καλοκαίρι του 2010 άνοιξα το γραφείο του στην Αθήνα και την πρώτη μέρα δούλευα μέσα σ’ αυτό το χώρο δώδεκα συνεχόμενες ώρες. Είχα μαγευτεί από τα τεκμήρια μιας σημαντικής καριέρας του μεγάλου συνθέτη. Μονολογούσα συνεχώς που έλαχε σε μένα η τιμή να αγγίξω για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια τα αντικείμενα και τα χειρόγραφα του και από την άλλη για την μεγάλη ευθύνη που θα με συνοδεύει από εδώ και πέρα. Στην συνέχεια επισκέφτηκα τα γραφεία της

Οι δίσκοι βινυλίου 45 στροφών σχετίζονται με τις δισκογραφικές εταιρίες που συνεργάζεται ο Θ. Δερβενιώτης είτε ως συνθέτης και στιχουργός, είτε ως μαέστρος. Οι εταιρίες αυτές είναι οι Columbia, His Master Voice, μετέπειτα Columbia-EMI και οι ανταγωνίστριες αυτών Odeon, Parlophone, μετέπειτα Μίνως Μάτσας & Υιός. Κάποιες περιορισμένες συνεργασίες βέβαια υπάρχουν και με την δισκογραφική εταιρεία BENTETA.

30 ‰›ÛÎÔÈ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Οι δίσκοι αφορούν την πιο σύγχρονη δισκογραφία του Θ. Δερβενιώτη κυρίως στις εταιρίες Columbia-EMI, Μίνως Μάτσας & Υιός.

¶·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜: 36 ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ £. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË Οι μουσικές παρτιτούρες αποτελούνταν από το εξώφυλλο σε διχρωμία, στο εσωτερικό μέρος το πεντάγραμμο με το μουσικό έργο και συνήθως τις περισσότερες φορές στην τέταρτη σελίδα η διαφήμιση του εντύπου. Στο εξώφυλλο αναγραφόταν ο τίτλος του τραγουδιού καθώς ο συνθέτης, ο στιχουργός και ο ερμηνευτής. Αρκετές φορές στο εξώφυλλο υπήρχε και αναφορά του δίσκου με ε-

42 ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Οι παρτιτούρες αυτές αφορούν έργα των παρακάτω συνθέτων: Π. Τούντα, Στ. Καζαντζίδη, Γ. Ζαμπέτα, Γ. Μητσάκη, Α. Καλδάρα, Β. Καραπατάκη, Ε. Χιώτη, Γ. Λαύκα, Μ. Μιχαλά, Σ. Χρυσίνης - Παπαδόπουλος, Δ. Γκουτή, Β. Τσιτσάνης, Σ. Ατταλίδης, Ι. Παπαδοπούλου, Ν. Γιάκοβλεφ, Π. Πετσά, Τ. Εδρά, Ε. Περπινιάδης, Γ. Μαργιώλα, Γ. Βελάς, Ι. Τατασόπουλος, Σ. Παντελίδη, Μ. Μπακάλης.

ºˆÙÔÁڷʛ˜: 200 ʈÙÔÁڷʛ˜ (προσωπικές φωτογραφίες, πρόβες, στούντιο, συναντήσεις, φίλοι και καλλιτέχνες, συνδικαλισμός, τιμητικά αφιερώματα, εξορία, παραδοσιακοί μουσική, μουσικές σχολές) με την συνεργασία της γραφίστριας μου στο Βόλο. Γρήγορα άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας του αγαπημένου μου δασκάλου και οι υποσχέσεις που είχα δώσει στον εαυτό μου αλλά και άτυπα στον ίδιο αρχίζουν να υλοποιούνται. Η συνέντευξη του 2002 θα είναι το βασικό κείμενο του λευκώματος και αμέσως ξεκίνησε η απομαγνητοφώνηση. Έτσι υπήρχαν όλα τα τεκμήρια, κείμενα και δομή με βάση τη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού.

¢È¿ÊÔÚ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ· (προσκλήσεις, συμβόλαια, ταυτότητες, χειρόγραφα, αποδείξεις, κατάλογοι, καταστατικά, τετράδια μουσικής, μουσικά τετράδια ρεπερτορίου, παρτιτούρες, πιστοποιητικά, καταστάσεις, κ.ά.)

∞ÓÙÈΛÌÂÓ·

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης του αρχείου Θ. Δ. Δερβενιώτης δημιουργήθηκε ιστολόγιο (web blog) με στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων για την προσθήκη ή παραχώρηση υλικού που αφορά το αρχείο αλλά και γεγονότα που συνδέονται με την περίοδο αυτή (http://derbeniotis.blogspot.com).

Προσωπικό μπουζούκι (1), Μπουζούκια μουσικής σχολής (4), Πάντζο (1), Λαούτο (1), Χρυσός Δίσκος (Εξ αδιαιρέτου), Αναμνηστικό μετάλλιο (1), Γυαλιά και κομπολόι, Διάφορα προσωπικά αντικείμενα Σε όλα αυτά βέβαια μπορούν να προστεθούν συνεντεύξεις, ανέκδοτα μουσικά έργα κ.ά. Το σύνολο των τεκμηρίων του αρχείου βρίσκονταν στο γραφείο της Αθήνας χάρη στην επιμονή του Θ. Δερβενιώτη ο οποίος και τα συνέλεξε όλα αυτά τα χρόνια.

ΕΜΣΕ στην Αθήνα ψάχνοντας τα φωτογραφικά άλμπουμ, ενώ αμέσως μετά επισκέφτηκα την συνεργάτιδα και γραμματέα του τα τελευταία χρόνια κ. Τάνια Χαροκόπου. Η ιδέα για τη δημιουργία ενός λευκώματος για την ζωή και το έργο του Θεόδωρου Δερβενιώτη είχε ήδη δρομολογηθεί. Τα πρώτα κεφάλαια της νέας δουλειάς άρχισαν ήδη να δημιουργούνται

Η αξιοποίηση του αρχείου Θ.Δ. Δερβενιώτη ξεκινά λοιπόν με την προσεχή έκδοση λευκώματος, συνοδευόμενο από μουσικό ψηφιακό δίσκο για την ζωή και το έργο του σημαντικού μουσικοσυνθέτη. Το παρόν αφιέρωμα, στο ένθετο “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ” της εφημερίδας “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” αποτελεί μια προδημοσίευση αυτής της δουλειάς που θα συνεχιστεί, έχοντας ως τελικό στόχο το σύνολο των τεκμηρίων του αρχείου να αποτελέσουν τμήμα ενός πολυθεματικού μουσείου προσωπικοτήτων του Δήμου Ζαγοράς που πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί. Ο Θόδωρος Δερβενιώτης υπήρξε για μένα πάνω από όλα ένας άνθρωπος, με ευαισθησίες, απλότητα, ισχυρή ιδεολογία και διάθεση προσφοράς στην κοινωνία. Τα τραγούδια του πάντα έκρυβαν μηνύματα δικαιοσύνης για την κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Η μουσική ήταν για τον ίδιο ένα μέσο για να διαπαιδαγωγείται ο λαός και παράλληλα να βρίσκει ένα τρόπο να διασκεδάζει αυθεντικά. Χαρακτηριστική είναι η ρήση που βρήκα στα χειρόγραφα του, με την οποία θα ήθελα να ολοκληρώσω το άρθρο μου: “Το Λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που κάνει το λαό να συγκινείται, να ονειροπολεί, να μελαγχολεί, να ελπίζει, να ευθυμεί, να κάνει κέφι και να ατσαλώνεται”.

¶¿Óˆ: ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1999, ÙÈÌËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ó/ÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘ ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜. K¿Ùˆ: ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ £. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË.

(* Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘, ÂÓÒ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∞گ›Ô.ŸÏÔ ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË, Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘ Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ °Ú·ÊÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ - ¶ÔÏ˘Ì¤Û·. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (χΈ̷ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú) Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·ÛÏ¿ (¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÛÏ¿˜, √ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ë ÂÔ¯‹). ∂›Û˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ¡. °ÂˆÚÁԇϷ).


8 / £EO¢øPO™ ¢EPBENIøTH™ ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

∞ӤΉÔÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÁÈ· ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜

Οι επαγγελματικές περιπέτειες του Θ. Δερβενιώτη στην Αθήνα

Ο

ι πρώτες επαγγελματικές περιπέτειες του Θόδωρου Δερβενιώτη στην Αθήνα, από την αναζήτηση ενός μεροκάματου στα μουσικά στέκια της πρωτεύουσας μέχρι τη γνωριμία με γνωστούς έλληνες συνθέτες και τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες, παρουσιάζονται μέσα από την ανέκδοτη συνέντευξή του στον Αλέξανδρο Καπανιάρη. Μέρος της συνομιλίας που έγινε στις 1/5/2002 παρουσιάζεται σήμερα:

∞§. ∫.: ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Ù› Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ∞fi ÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÌÂÙ¿ ... Ù›; Θ. Δ.. Αφού πήραμε το απολυτήριο και τη μισθοδοσία, όση ήτανε και την ξηρά τροφή, απολυθήκαμε. Εγώ έφυγα για Αθήνα. Εκεί έπεσα πάλι πάνω στον Κοσμά (Πανόπουλο) και στους ίδιους ανθρώπους. Ο Κοσμάς δε με άφησε να φύγω από την Αθήνα. Τότε ήτανε ακόμη χειρότερη η κατάσταση, μόλις είχε τελειώσει ο εμφύλιος και όσοι ερχότανε από Μακρόνησο... “Από τη Μακρόνησο ήρθες;” .. Αχά... πάλι καβγάδες με τον Κοσμά τι θα κάνω και τέτοια ...κάτι θα γίνει. Ήταν και ο Κατσώνης τότε στην Αθήνα, ο οποίος με βοήθησε πολύ. Σιγά σιγά μάθαινα την πρωτεύουσα, τα στέκια της. Σε ένα καφενεδάκι που συχνάζαμε ...ήταν στο κέντρο θυμάμαι. Κάποια μέρα βαρέθηκα και βγαίνω να φύγω ...απάνω στη γωνία Μενάνδρου και Αγίου Κωνσταντίνου ....θα κουτουλάγαμε ...μείναμε και οι δυο να κοιταζόμαστε ...“Θόδωρε;” συνάντησα εντελώς τυχαία στο δρόμο τον Κοντάκη, επιστάτη στο δρόμο στη Ζαγορά ... ανιψιό ενός από τους μηχανικούς, που είχαμε εδώ πάνω. Ένα πολύ καλό, χρυσό παιδί, γλεντζές και κεφάτος. Μετά έφυγα εγώ ...τους έχασα τότε.... “Εδώ είσαι Θόδωρε;” ...“Εδώ Απόστολε”, του λέω ...και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν αν δουλεύω. “Ε, να σε πάρει!” ...πριν δυο μέρες στην εταιρία, που ήτανε, υπήρχε μια θέση γραφείου. “Ρε δουλειά θέλω, ό,τι να ëναι .... έστω και εργάτη” του λέω. Με τα πολλά μου είπε για μια θέση εργάτη, σε εταιρίες Αμερικάνικες, όπου εργαζόταν και ο ίδιος και για την οποία και τον παρακάλεσα να με προτείνει ...έτσι κι έγινε ...ήτανε δυο εταιρίες Αμερικάνικες ΑΜΑΚ και ΕΛΜΕ. Με πρότεινε, με πήρανε και το πρώτο ραντεβού μας, για να πάμε μαζί, ήταν στο Ζάππειο ήταν θυμάμαι, από όπου πέρασε και με πήρε με ένα φορτηγό και πήγαμε στις εταιρίες, που είχαν έδρα στον Πειραιά. Οι ΑΜΑΚ και η ΕΔΜΕ. Οι εταιρίες αυτές ήτανε καμουφλαρισμένες ...έφερναν εξαγωγές των Αμερικανών. Πήγα ...τον ερχόμενο Ιούνιο, ...“Ρε Θόδωρε, άτυχος είσαι” μου λέει ....“Τι με διώχνουνε; Η εταιρία έκλεισε;”. Θα πάρεις μια αποζημιωσούλα είπε ...Φύγαμε όλοι. Ήταν καλοκαίρι του 1950. Πήρα μια μικρή αποζημίωση από την εταιρία και απολυμένος πια έφυγα για το χωριό. Ήρθα και πάλι Ζαγορά, όπου άρχισα να πηγαίνω πάλι σε γάμους και πανηγύρια ως μουσικός. Πήγαμε σε όλα. Όταν τελείωσε το καλοκαίρι, πήρα τις εισπράξεις μου ...πήρα και την αδελφή μου που ήθελε να πάρει ψαλίδι μοδίστρας ...και επέστρεψα στην Αθήνα. Στην Αθήνα άρχισα και πάλι να συναναστρέφομαι με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Βέβαια ...πήγα στην Αθήνα ...αλλά έγινε μια διακοπή από το παλιό μου στοιχείο ...ήρθα εδώ στη Ζαγορά, πανηγύρια και τέτοια ...αλλά στην Αθήνα τί γίνεται πλέον; Μια μέρα συναντώ στην Πανεπιστημίου τον Νίκο τον Πάντα. Βολιώτης, είχε και ένα αδελφό, με τον οποίο τραγουδούσαν ντουέτο. Βολιώτες λοιπόν, και ο πατέρας τους ήταν ψάλτης στον Άγιο Νικόλαο .... και είχαν και τη χορωδία του 54ου Συντάγματος. Τρακάραμε στο δρόμο... “Τί κάνεις μου λέει;”... “Ψάχνω δουλειά” και με συμβούλεψε να σταματήσω να παίζω το μοναδικό όργανο που είχα μάθει, το λαούτο και να αρχίσω το μπουζούκι. “Άσε το λαούτο, πέθανε αυτό” μου λέει ... “Άσε το λαούτο και πιάσε το μπουζούκι”. Αργότερα ο Κοσμάς με έφερε σε επαφή με κάποιον από την Καισαριανή Καραδήμας, κάπως έτσι, που έπαιζε κιθάρα. Με έφερε σε επαφή, μουρλός με τη μουσική κι αυτός, αλλά δεν ήτανε επαγγελματίας ... “Θα κάνουμε ένα συγκρότημα !”, μου λέει ...“Τί μόνοι μας;”, του λέω ...“Έχουμε κι άλλους”, λέει ...όπως και έγινε. Κάναμε πρόβες, φτάσαμε να εκτελούμε πολλά τραγούδια και αποφασίσαμε να το κάνουμε επαγγελματικά πλέον. “Θα πάμε να δουλέψου-

με”, μου λέει. Έτσι ...πήγαμε λοιπόν σε ένα γνωστό καφενείο και με τα πολλά πείσαμε τον ιδιοκτήτη του, να παίζουμε εκεί. Ο ιδιοκτήτης μας έδιωχνε στην αρχή ...“Εγώ καφενείο έχω!” έλεγε, “Τί μουσική θέλετε να παίξετε εδώ;” ...“Αυτό θέλει άδειες και τέτοια”. “Εγώ θα σου φέρω την άδεια” του λέει. Έτσι, του έφερε τη σχετική άδεια για τη μουσική ...Έτσι, ξεκινήσαμε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Κόσμος πολύς, όπως και θαυμαστές ...τρία ή τέσσερα Σαββατοκύριακα δουλέψαμε και κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει ο Καισαριανιώτης: “Παίξε και μη ρωτήσεις κάτι” ...“Άκου και μη γυρίσεις να με κοιτάζεις” ...“Άκου τι θα σου λέω” ... ξεκινήσαμε να παίζουμε και στη συνέχεια μου εξήγησε ...“Με είδες που κατέβηκα σε εκείνη την παρέα”...“Αυτός είναι που έχει το Κέντρο στο σκοπευτήριο και μου έκανε πρόταση να πάμε να παίξουμε στο μαγαζί του, και του ’πα πως κουμάντο κάνεις εσύ, γιατί εγώ είμαι γνωστός εδώ” ...“Κάποια στιγμή θα κατεβούμε να μιλήσουμε”. Πήγαμε στο επαγγελματικό κέντρο λοιπόν, όμως γρήγορα το μετανιώσαμε, καθώς ο κόσμος ήταν λίγος και εφόσον είχαμε πάει με ποσοστά, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία, τα λεφτά ήταν λίγα. Μια βραδιά, ήρθε μια παρέα μουσικών στο μαγαζί. Αυτοί μάλλον είχαν έρθει για δουλειά, αλλά δεύτερο μπουζούκι στο σχήμα μας δεν σήκωνε να μπει. Ενώ παίζαμε, ένας από αυτούς με μια περισσή μαγκιά σηκώνεται και λέει ...“Ποιός κάνει κουμάντο εδώ, ρε παιδιά;”, “Γιατί τι συμβαίνει;”, αναρωτηθήκαμε, “Εγώ!” του λέω. “Δεν ακούτε τα λάθη του ακορντεόν με ρώτησε;”. “Πως δεν το ακούω, αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ συγκρότημα”...“Ο καθένας από εμάς θα έχει κάποια κουσούρια. Είμαστε αυτοί που είμαστε, και προσπαθούμε για το καλύτερο” του απάντησα, “Τώρα λάθη θα γίνονται κανείς δεν είναι τέλειος και άλλωστε, δε βρίσκεις εύκολα μουσικούς σήμερα”, συνέχισα. “Βρίσκεις πως δε βρίσκεις” μου είπε τότε εκείνος και συνέχισε, “Να σας συστήσω” και μου δείχνει κάποιον από την παρέα του: “Ατραϊδης ... Μουσικός ... από τους Μικρασιάτες” τραγουδούσε αμανάδες και έπαιζε και κιθάρα.

∞§. ∫.: ∫·È Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ; Θ. Δ.: Μου σύστησε λοιπόν τον Ατραίδη. Ρώτησα τι σχέση είχε με τον γνωστό Ατραίδη και μου

AÚÈÛÙÂÚ¿: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ Ì ÙËÓ ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜ “Ÿ·ÛȘ” ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ 1959. ¶¿Óˆ: √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ ÛÙÔ ¿ÏÎÔ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ) Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·ÚÁÈԇϷ.

είπε “Πατέρας μου” . Του λέω “Εντάξει” , αλλά πρέπει να συνεννοηθώ και με τους άλλους...“Εντάξει” μου λέει. Έτσι κι έγινε τους είπα ότι επρόκειτο για επαγγελματία και το δέχτηκαν. Το συζήτησα βέβαια με τους υπόλοιπους του σχήματος και τον αποδέχτηκαν. Ωστόσο δουλειά δεν υπήρχε πολύ, τότε και ο Ατραίδης ως επαγγελματίας που ήταν το έβλεπε αυτό. Και τα χρήματα ήταν λίγα λόγω ποσοστών. Με τούτα και με τα άλλα μου λέει ένα βράδυ κρυφά από τους άλλους ...“Θοδωράκη μου βγήκε μια δουλειά για Μυτιλήνη”. “Θα φύγεις βρε του λέω;”...“θα φύγουμε μου λέει ...ποιοί;”... “Εσύ κι εγώ μου λέει”. Εμένα μου κακοφάνηκε τότε γιατί θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε τους άλλους, εγώ είμαι άνθρωπος της οικογένειας και του μαζέματος δεν τα ήθελα αυτά τα πράγμα. Εκείνος μου πε...“Α! Θοδωράκη δεν είσαι επαγγελματίας, άσε που πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό” ... και ανέλαβε ο ίδιος και καθάρισε με τους άλλους, λέγοντας μου μάλιστα πως εγώ δεν σκέφτομαι επαγγελματικά.“Πως θα φύγω ρε Γιώργο;” του λέω... “θα σου πω εγώ λέει”. “Ένα βράδυ θα σου πω να μου περάσεις εκείνα τα τραγούδια που παίζεται και εγώ δεν τα ξέρω και κάθομαι και φυσάω τζάμπα και βερεσέ”...“θα δουλέψουμε και...”. “Για κάτσε ρε του!” λέω “Είσαι σίγουρος ότι θέλουν μένα;” “Όχου” μου λέει “Βαρετός γίνεσαι και βέβαια σε θέλουν”. Πράγματι τα κανόνισε με τους άλλους και φύγαμε για μια δουλειά που θα κρατούσε 25 μέρες. Αυτό έγινε το 1951. Πράγματι, ήρθε ο καιρός, πήραμε τα όργανα και φτάσαμε στο μαγαζί του Ζώτα στην Μυτιλήνη,

στο συνοικισμό ήταν δυο μαγαζιά...Κουτσομίτης και Ζώτας ... που είχε και ένα από τα καλύτερα μπουζούκια της εποχής και ένα Θανάση που ποτέ δε ρώτησα το επίθετό του...ο οποίος ήταν πολύ σεμνός που επίσης έπαιζε μπουζούκι και ήταν και πολύ δουλευταράς, κόλαγε στην καρέκλα και δεν κουνιότανε καθόλου. Είχαμε αρχίσει να προσαρμοζόμαστε και στην τοπική διάλεκτο στα Μυτιληναία τότε ...λοιπόν ο Θανασάκης με πλησίασε και με ρώτησε αν γράφω μουσική. “Όχι” του απαντώ. “Τι να γράφω;”...“Αν ακούσεις ένα τραγούδι μπορείς να ξεσηκώσεις”, “Ναι”του λέω ...“Να το κάνεις” μου είπε ... “Γιατί;” τον ρωτώ. “Έρχονται δυο άνθρωποι στο μαγαζί που λαμβάνουν λόγο της ιδιότητάς τους, τους δίσκους πριν από όλους τους άλλους”. “Μίλησα” λέει “μαζί τους για να πάμε και μόλις έρχεται το καινούριο το τραγούδι” θα μου το περνάει ο Θόδωρος και θα είμαστε η πρώτοι που θα το παίζουμε στο μαγαζί” . Σκέφτηκε πονηρά λοιπόν πως να τους πλησιάσουμε και να κάνουμε συμφωνία μαζί τους ώστε να παίρνουμε τα τραγούδια πριν κυκλοφορήσουν και να κάνουμε εμείς τη δική μας δουλειά. Με ρώτησε ακόμη τι χρειάζομαι και πήγαμε και τα αγοράσαμε. Έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε παραγωγές στη Μυτιλήνη. Μέσα σε μία εβδομάδα μάλιστα θυμάμαι παρουσιάσαμε τρία καινούρια τραγούδια. Και κάναμε πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι άλλοι από το άλλο μαγαζί τα ακούγανε τώρα αυτά και λέγανε τι γίνεται .... είχανε και μια καλή κιθάρα .... τον μπιραλάχ .... τον οποίο και τον στέλνανε να μας δει να καταλάβει τι συμβαίνει με εμάς. Έτσι κάναμε εντύπωση.

∏ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε από εκεί και μας είχαν προκύψει και άλλες δουλειές σε άλλα μέρη, σε πανηγύρια σε εννιάμερα κ.α. ζήτησα από τον Θανάση να μας ακολουθήσει αλλά αρνήθηκε. “Όχι” μου λέει “Τι να κάνω εγώ στην Αθήνα” μου λέει. “Θα τη βγάλω μια χαρά και μόνος μου εδώ”. Μου είπε βέβαια πριν φύγω πως είμαι πολύ καλός μουσικός ...“Είσαι καλός μουσικός και δεν πρέπει να χαθείς” ...“να πας στα στέκια μας μου ’πε”. Μπορώ να πω πως το ξεκίνημά μου από αυτό το παιδί ευθύνεται για πολλά. Έτσι μου ëπε λοιπόν πως δεν πρέπει να εγκαταλείψω τη σύνθεση και μάλιστα μου πρότεινε να πάω στην Αθήνα στα στέκια των μουσικών και να δικτυωθώ ...από εκείνη τη μέρα πήρα την ώθηση και αν θέλετε το μικρόβιο για τη σύνθεση. Μου εξήγησε πως θα πάω και έτσι κι έγινε. Πράγματι όταν πήγα στην Αθήνα πήγα στα στέκια που μου είχε πει ο Θανάσης. Μια μέρα με κοίταζε κάποιος πονηρά έτσι από μακριά και κάποια στιγμή με πλησίασε. “Επιτρέπετε;”...μου λέει...“Ναι του απαντώ!”. Έτσι με πλησίασε λοιπόν ένας άγνωστος και με αφού με ρώτησε αν ήμουν μουσικός, μου συστήθηκε ως Αντώνης. Με ρώτησε ακόμη τι όργανο παίζω και αφού μου ζήτησε συγνώμη, μου είπε πως επειδή όλοι είμαστε ξένοι, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι. Εμένα όμως και η φυσιογνωμία του αλλά και η φωνή του μου ήταν γνώριμες. Τον ρώτησα από πού κατάγεται και μου απάντησε από την Μυτιλήνη. “Πότε ήρθες εδώ;”...τον ρώτησα...“Πριν από 20 περίπου μέρες” μου αποκρίθηκε. “Πήγαινες του λέω στο τάδε καφενείο;”...“Ναι” μου λέει. Και του εξήγησα πως βρέθηκα εκεί και τι ακριβώς έκανα. Έτσι γίναμε φίλοι. Ήταν η πρώτη μου επαφή με μουσικό στην Αθήνα αυτή με τον Αντώνη. Αργότερα μαθεύτηκε εκεί πως εγώ έγραφα και με πλησίασε κάποιος Πετσάς ο οποίος μου ζήτησε να του γράψω ένα τραγούδι.“Εσύ είσαι που γράφεις μουσική;” μου λέει...“Ναι του απαντώ”...“μπορείς να μου γράψεις ένα;”. “Ναι” του λέω “Αλλά που;” Και με πήγε στο πατάρι του Μάριου. Και έτσι του ëγραψα ένα τραγούδι. Σε όλη τη διαδικασία αυτός με κοίταζε με περιέργεια και


£EO¢øPO™ ¢EPBENIøTH™ / 9 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

στο τέλος με ρώτησε “Και πως ξέρω εγώ ότι μου έκανες ακριβώς αυτό που ήθελα και δεν μου ’γραψες κανένα Εθνικό ύμνο ας πούμε;”...με ρώτησε με καχυποψία. “Έλα να κάνουμε μία πρόβα” του απαντώ και έτσι έγινε. “Πιάσε τον τόνο”...και αφού το ’κανα μου λέει με θαυμασμό...“εσύ είσαι καταπληκτικός βρε μου λέει!”. “Εδώ έχουμε ένα μπάρμπα Γιάννη...οποίος και αργός είναι και δεν μας κάνει τη δουλειά όπως πρέπει” μου ’πε ούτε λίγο ούτε πολύ....” Μπράβο σου!. Πόσο κάνει με ρωτά;” “Ε, δεν ξέρω” του λέω ...“τώρα ξεκινώ”...“καλά καλά θα στα δώσω εγώ μου ’πε”. Δεν με πλήρωσε ποτέ βέβαια αλλά από τότε έγινε ο καλύτερος διαφημιστής μου στο χώρο και έτσι ήρθανε και με αναζητήσανε στη συνέχεια μεγάλα ονόματα για να γράψω. Γέμισε τον τόπο ότι γράφω και μάλιστα πολύ καλά ... αυτή ήταν η καλύτερη αμοιβή. Μάλιστα θυμάμαι και τη συνεργασία μου με το Απόστολο Χατζηχρήστο ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός οικογενειάρχης και δεν επέτρεπε, καθώς είχε γυναίκα και δύο κόρες, να μπει αρσενικός στο σπίτι του. Μάλιστα ήμουν το πρώτο αρσενικό, που κάλεσε στο σπίτι του, για να γράψουμε και κανείς δεν το πίστευε, θυμάμαι τότε ότι εγώ πέρασα το κατώφλι του σπιτιού του. Μια μέρα μου λέει ο Πετσάς “Δεν πειράζει που δεν σε πλήρωσα .... θα στα δώσω”...“Εντάξει βρε του λέω !” . Με ρώτησε μάλιστα γιατί δεν έγραψα κανένα τραγούδι και γιατί έστω δεν έκανα την προσπάθεια να γράψω τραγούδι. “Τί τραγούδι βρε του λέω χαζός είσαι;” ... “εγώ δε γράφω στίχους”...“πάλι το πέταξες μου λέει”...“γιατί εμείς γράφουμε μου λέει;”...“από στιχουργούς τα παίρνουμε”...“εγώ δεν ξέρω στιχουργούς του λέω”...“θα σου βρω εγώ”.

Η εργογραφία του λαϊκού συνθέτη

∏ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· ... ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ΑΛ. Κ.: Είχαμε μείνει στο σημείο, που είχατε αρχίσει να γράφετε τα πρώτα σας τραγούδια. Είχατε πει ότι είχε προηγηθεί μία περίοδος, που γράφατε παρτιτούρες στο καφενείο του Μάριου νομίζω. Θ. Δ.: Ναι, στο μπαράκι του Μάριου .... ήτανε δυο μπαράκια, στο ένα πηγαίνανε οι φίλοι μας και στο άλλο οι μουσικοί.

∞§. ∫.: ¶ÔÈfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÏÔÈfiÓ, ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Û·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ò˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ·˘Ùfi; Θ. Δ.: Αφορμή ήταν ο Παναγιώτης ο Πετσάς. Σε αυτόν έγραψα το πρώτο τραγούδι σε νότες, για το οποίο φυσικά δεν πληρώθηκα ποτέ. Αυτός λοιπόν, είχε μάθει πως έγραφα και μου ζήτησε να γράψω. “Θα στα πληρώσω”, μου ’πε και δε με πλήρωσε ποτέ ...θεός σχωρέστον ... και περισσότερο, για να μου κάνει εκδούλευση μάλλον. “Γιατί δε γράφεις κανένα τραγούδι κι εσύ;”, μου ’πε ...“Τί τραγούδι;”, του λέω “Εγώ δε γράφω στίχους”...γέλασε και μου ’πε “Γιατί εμείς γνωρίζουμε;”, “Έ, πως γράφετε τότε, αφού εγώ βλέπω επάνω στους δίσκους, ότι όλοι γράφουν το όνομα του συνθέτη”... “Άσε τι γράφουν οι δίσκοι” μου λέει ...“Όλοι παίρνουμε στίχους από τους στιχουργούς”. “Μα εγώ δε γνωρίζω από στιχουργούς” ... του ξαναλέω ...“Θα σου βρω εγώ” μου λέει ...κι έτσι έγινε ...και με πήρε και με πήγε στον Τσάντα τον Βασιλειάδη, ο οποίος είχε το στίχο έτοιμο στο χέρι. “Πάρτο μου λέει και φίλα του και το χέρι”. Έκανε και κάτι τέτοια αστεία ο Πετσάς. Έτσι κι έγινε. Πήρα το τραγούδι, έγραψα τη μουσική του, διαδικασία, η οποία με πήρε πάνω από μία εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να δυσκολευτώ από όσο θυμάμαι. Το μόνο μου πρόβλημά ήταν ότι δυσκολεύτηκα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν καλό το τραγούδι...όλο μου φαινόταν πως έμοιαζε με άλλα και διαρκώς το άλλαζα. Και που να πάω ... στο μπαράκι; Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να πάω ... το τραγούδι λεγόταν: “Μόνο ψέμα κι απιστία” . Μετά από μία εβδομάδα εμφανίστηκα στα στέκια και πάλι και όλοι να πέσουν να με φάνε: “Πού είσαι, πού χάθηκες;” και τέτοια, ο Βασιλειάδης με έψαχνε, τέλος πάντων, υπήρξε μία ένταση εκεί. “Πού ’σαι, βρε;”, μου λέει “Φάγαμε τον κόσμο να σε βρούμε ... το ’φτιαξες το τραγούδι;” με ρωτάει ... “Ναι!” του λέω. Στη συνέχεια, με πήρανε και με πήγανε σε έναν μουσικοσυνθέτη και του παρουσίασα το τραγούδι μου. Μου ’δωσε μια κιθάρα να το παίξω, όμως εγώ δεν παίζω μπουζούκι του είπα “Με το στόμα πειράζει να το πω;” Τελικά, πήρα μια κιθάρα και το παρουσίασα. Αυτός όταν τελείωσα έβαλε τα γέλια...τότε“Έγινα ξεφτίλας!”, σκέφτηκα ... αυτός πετάει την κιθάρα πίσω στο κρεβάτι και βάζει κάτι γέλια .... εγώ ένιωσα πολύ αμήχανα...οπλίστηκα όμως με θάρρος και του είπα: “Γιατί γελάτε;”. Σοβαρεύτηκε και μου λέει “Περνάνε όλοι, και όλοι τους κάτι θέλουν να τους συμπληρώσω, άλλος εισαγωγή, άλλος το τέλος κ.λπ.,εσύ είσαι άλλο πράγμα!”. Άρχισε λοιπόν, να με ρωτάει διάφορα ...του ’πα πως

γνωρίζω και Βυζαντινή Μουσική. Το πήρε λοιπόν, το τραγούδι και μου είπε πως θα το πάει στην εταιρεία. Ο μουσικοσυνθέτης ήταν ο Χρυσίνης, ξέχασα να σας πω, μεγάλος τεχνίτης, με τον οποίο έμεινα μαζί και συνεργάστηκα πολλά χρόνια. Ήταν σταθμός ...για μένα, μου γνώρισε και άλλους μετά ...όταν η εταιρεία αποφάσισε να τον διώξει, εγώ προσπάθησα να τον κρατήσω. Μάλιστα τότε οι υπεύθυνοι της εταιρείας μου λέγανε: “Εμάς δε μας ενδιαφέρει, αν εσύ θέλεις να πετάς τα λεφτά σου, να κάνεις ότι θες ...και τις βλακείες τις δικές του θα τις πληρώνεις εσύ να το ξέρεις”. Συγκεκριμένα, με είχε προειδοποιήσει ο Διευθυντής αυτολεξεί ...ότι: “Αν θέλω να μοιράζω τα λεφτά, που βγάζω είναι δικαίωμά μου, αλλά όποιος από τους άλλους έκανε λάθος, θα ήμουν εγώ εκτεθειμένος απέναντι σε όλους”.“Εντάξει” αποκρίθηκα και έτσι προχώρησα με αυτούς, που ήθελα και ξεκινήσαμε από την αρχή. Το πρώτο μου αυτό τραγούδι το τραγούδησε ένας καινούριος τραγουδιστής, ο Γιάννης Τζιβάνης, ο οποίος δεν ήταν βέβαια δική μου επιλογή, όμως τα πήγε πολύ καλά. ...Βέβαια, στη συνέχεια τραγούδησε και άλλα πολλά όμως κάποια στιγμή κουράστηκε και σταμάτησε το τραγούδι. Μάλιστα, θυμάμαι ότι γύρισε στις επιχειρήσεις. Άνοιξε ένα μπακάλικο και έτσι συνέχισε να πορεύεται. Από εκεί και έπειτα ήρθε μια σειρά άλλων τραγουδιών, και αν σκεφτούμε ότι ο Λαμπρόπουλος έλεγε ότι όποιος πουλάει 2.500 δίσκους είναι αστέρι, ο πρώτος της εταιρείας και συνθέτης ...εγώ για αρχή που πουλούσα 1.800 και νέος στην εταιρία, αλλά και στη σύνθεση ήμουν πολύ καλά. Έτσι συνέχισα...μουείπαν μέσω μαέστρου να φτιάξω κι άλλο και έτσι, ήρθε το τραγούδι: “Τα βάσανα”, δεν θυμάμαι καλά αν δεν ήταν δεύτερο ήταν σίγουρα το τρίτο ...ένα επίσης πολύ καλό τραγούδι, που το είπε ο Τσαουσάκης. Όταν μου είπανε για αυτόν τον ερμηνευτή, ότι θα πει το τραγούδι μου, εγώ “έμεινα”. Για αυτόν τον ερμηνευτή είχα μια εικόνα ....αυτός ήταν ο Καζαντζίδης της εποχής. Με πήγανε λοιπόν, στον Τσαουσάκη, χαιρετηθήκαμε και εγώ ήμουν εκστασιασμένος ... Μάλιστα, όταν τελείωσε την ερμηνεία του τραγουδιού μου με χαιρέτισε και με ευχαρίστησε μάλιστα. “Γεια σου, ρε”, μου λέει, και “σε ευχαριστώ

πολύ” ...έμεινε εμένα ξερό το χέρι μου, “Τί είπε αυτός τώρα;”, αναρωτήθηκα ...“αντί να τον ευχαριστήσω εγώ, με ευχαρίστησε αυτός;” ...μου έκανε την τιμή να πει ένα από τα τραγούδια μου και μάλιστα τόσο γρήγορα, καθώς ήμουν εντελώς νέος στο χώρο. Με αυτό θέλω να πω, τι σεβασμό είχαν τότε στους δημιουργούς ...φαίνεται από αυτό το ήθος και η άψογη συμπεριφορά μαζί με το σεβασμό, όπως είπα πριν των τότε ερμηνευτών, κάτι το οποίο σήμερα έχει χαθεί δυστυχώς. Από εκεί και έπειτα, συνέχισα να πηγαίνω στο μπαράκι του Μάριου .... συνεχίζω και τη σύνθεση.

ªÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ∞§. ∫.: ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛԢͤ Û·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ “Ì·Ì” ÁÈ· ÂÛ¿˜ fiÙ ¤ÁÈÓÂ; ∫·È Ì ÔÈfiÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹; Θ. Δ.: Ά, το πρώτο μεγάλο τραγούδι .... από άποψη κατανάλωσης δηλαδή ... ήταν το τέταρτο ή πέμπτο στη σειρά τραγούδι μου .... αν θυμάμαι καλά και ήταν “Η πληγωμένη μου καρδιά”, με ερμηνευτή τον Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτό πούλησε τότε .... να πω ότι πληρωνόμασταν κάθε τρεις μήνες εκείνη την εποχή. Λοιπόν, πούλησε αυτό τότε 8.500 δίσκους. Ήταν και το πρώτο τραγούδι, που έκανε επιτυχία και ο δίσκος του Καζαντζίδη. Όσα είχε πει μέχρι τότε ήταν κοντά στις 2.500 δίσκους. Πρωτιά στην επιτυχία λοιπόν και για μένα αλλά και για τον Στέλιο. Τότε θυμάμαι δούλευα κάπου στο Κολωνό. Μάλιστα, τότε δούλευα σε ένα κέντρο θυμάμαι στον Κολωνό με το Σπηλιόπουλο και άλλους και...κάθε βράδυ λοιπόν, ερχότανε κάποιος παράγγελλε έτρωγε έπινε και με παρατηρούσε διαρκώς. Μετά ερχότανε η παραγγελιά...επέλεγε πάντα το ίδιο τραπέζι και ζητούσε πάντα να του τραγουδώ την “Πληγωμένη μου καρδιά”. Και μάλιστα όταν το έλεγα, έκανε και κατάσταση, που λέμε μέσα στο μαγαζί, έπιανε τα ποτήρια και τα έσπαγε μέσα στα χέρια του. Ήταν μεγάλη επιτυχία και ένα πολύ καλό τραγούδι.

¶¿Óˆ: √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Î·È Ô Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜. K¿Ùˆ: ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÔ¯‹˜ Û ηٿÛÙËÌ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿˜ Î·È Ô §Ô˘Î¿˜ ªÂÊÛÔ‡Ù˘.

Το πρώτο τραγούδι του συνθέτη Θεόδωρου Δερβενιώτη έχει τον τίτλο “ΜΟΝΟ ΨΕΜΑ & ΑΠΙΣΤΙΑ” (1953) και ηχογραφείται με την φωνή του τραγουδιστή Γιάννη Τζιβάνη από τη φωνογραφική εταιρεία COLUMBIA. Το δεύτερό του τραγούδι που ηχογραφείται ερμηνεύεται από την μεγάλη φωνή της εποχής, τον Πρόδρομο Τσαουσάκη και ακολουθεί μια μουσική “καταιγίδα” με τραγούδια από τις μεγάλες φωνές της εποχής: Καίτη Γκρεύ, Πόλυ Πάνου, Γιώτα Λύδια, Πάνος Γαβαλάς, Στράτος Διονυσίου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλλα και άλλοι. Κατά την δεκαετία του 1960 η σύνδεση του με τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, κύριο εκφραστή των λαϊκών συναισθημάτων της εποχής αφήνει ως παρακαταθήκη 95 μοναδικά λαϊκά τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Επίσης είχε την τύχη να συνεργαστεί με τους κορυφαίους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού όπως η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, ο Κώστας Βίρβος, ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης, ο Κώστας Μάνεσης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Το 1963 συνεργάζεται με την δισκογραφική εταιρεία “COLUMBIA” και μετέπειτα στις εταιρείες “ODEON”, “PARLOPHONE” που αργότερα έγινε “ΜΙΝΟΣ”. Στην δεκαετία του 1970 ο Θεόδωρος Δερβενιώτης εξακολουθεί να δημιουργεί μεγάλα τραγούδια και να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής: Λάκης Χαλκιάς, Σπύρος Ζαγοραίος, Βαγγέλης Περπινιάδης, Πέτρος Αναγνωστάκης, Τόλης Βοσκόπουλος, Μάνος Παπαδάκης, Γιώργος Νταλάρας και άλλοι. Η δεκαετία 1980-90 βρίσκει τον Θεόδωρο Δερβενιώτη προς το τέλος της μεγάλης του πορείας με επισφράγισμα τη συνεργασία του με τον Μανώλη Μητσιά, στο δίσκο “Εξ Αδιαιρέτου” , με τον Πασχάλη Τερζή στο δίσκο “Εθνική Θεσσαλονίκης” και σε άλλους δίσκους με συμμετοχές. Τα πιο γνωστά τραγούδια που υπογράφει ο ίδιος τα περισσότερα σε στίχους του Κώστα Βίρβου: “Αναστενάζει ο μπαγλαμάς”, “Παράπονα και κλάματα” , “Στο ’πα μια, στο ’πα δυό”, “Μίσος κι αγάπη”, “Η αμαρτωλή”, “Όσες βρω καρδιές θα κάψω”, “Οι 10 συμβουλές”, “Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου” , “Να καεί το πελεκούδι”, “Αφήστε με στον πόνο μου”, “Βίρα τις άγκυρες”, “Δειλινό σε γνώρισα”, “Λογαριασμός δικός μου”, “Αφού απόφαση το πήρες”, “Τί να πω και τί να κάνω”, “Γλυκοχαράζει”, “Φύγε κι άσε με”, “Χαδιάρα μου”, “Η Ντόλτσε βίτα ή Γλυκειά ζωή”, “Ένα πικρό παράπονο”, “Η νέα ντόλτσε βίτα”, “Η πεθερά μου”, “Κατεδαφίζεται”, “Της νύχτας το μινόρε”, “Σού ’χω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά”, “Θα φύγω πρώτος για να φταίω μόνο εγώ”, “Κλαίνε μαζί μου τα βουνά” , “Μια γυφτοπούλα αγάπησα”, “Ένας μπαγλαμάς μουρμούρης”, “Δέκα νύχτες, δέκα βράδια”, “Μια μάνα απόψε χαίρεται”, “Στου Θωμά το ταβερνάκι”, “Το τελευταίο μας φιλί”, “Μέσ’ στης αγάπης μας το τζάκι”, “Σκοτεινιασμένε ουρανέ”, “Εμείς μαζί θα ζήσουμε”, “Μοίρες, μοίρες”, “Παλαμάκια, παλαμάκια”, “Παραπονιάρα μου”, “Σαν σήμερα χωρίσαμε” , “Σ’ αυτόν τον ψεύτη τον ντουνιά” , “Σβήσε το φως” , “Τα τελευταία τα σκαλιά” , “Ίσως” , “Της κοινωνίας ναυαγός”, “Τσιγγάνε σπάσε το βιολί” , “Φίλα με, φίλα με”, “Στις φάμπρικες της ξενιτιάς” , “Ένα σφάλμα έκανα”, “Γόησσα”, “Αγαπώ την Άννα”, “Χτύπα με, μοίρα, χτύπα με”, “Ρεμπέτικο ιστορικό”, κ.λ.π. Τα προσωπικά L.P. του Θεόδωρου Δερβενιώτη είναι: “Τραγούδια της ξενιτιάς” (1965), “Το ρεμπέτικο περιβόλι” (1974), “Αξέχαστες επιτυχίες 1953-75” (1975), “Αντιλαλούν οι γειτονιές” (1976), “Λαϊκοί καημοί” (1977), “Όλα για σένα” (1978), “Ένα συστημένο γράμμα” (1979), “Έτσι σε θέλω, έτσι μ’ αρέσεις” (1980), “Τριαντάφυλλο κι αγκάθι (1981), “Τα λαϊκά του Θοδωρή Δερβενιώτη” (1982), “30 χρόνια Νο 1” (1984), “Τα καινούργια” (1985), “Μια αγάπη όταν ξαναρχίζει” (1986), “Δερβενιώτης:30 χρόνια Νο 2” (1987), “Ξυπνήσαν οι αναμνήσεις” (1993), κ.λ.π. Μετέχει επίσης “κατά το ήμισυ” στους δίσκους: “Αγάπη και φιλότιμο” (1975), “Ρεμπέτικα και θαλασσινά” (1978), “Εξ’ αδιαιρέτου” (1984), “Όλα μου τα παράπονα” (1985), “Εθνική Θεσ/νίκης” (1986), “Τα μάγκικα του Βίρβου (1988).


10 / £EO¢øPO™ ¢EPBENIøTH™ ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

∏ ÎÏ›ÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰› - ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜

Η λαμπρή διαδρομή του ζαγοριανού συνθέτη με το πηγαίο ταλέντο Θεόδωρος Δερβενιώτης γεννήθηκε στην Ζαγορά Πηλίου στις 20 Ιανουαρίου 1922. Ήταν γιος του Δημήτρη και της Ιφιγένειας Δερβενιώτη. Από μικρό παιδί δείχνει μεγάλη αγάπη για την μουσική, κληρονομώντας πιθανόν το μουσικό ταλέντο του παππού του Θεόδωρου Δ. Δερβενιώτη, ο οποίος υπήρξε παραδοσιακός μουσικός, παίζοντας λαούτο σε γάμους και πανηγύρια της εποχής. Οι επιρροές της μουσικής του παππού του, καθώς και οι εξαιρετικές γνώσεις του μέλους της κομπανίας του παππού του Γιάννη Βισβίκη ενισχύουν τη μεγάλη αγάπη του μικρού Θεόδωρου Δερβενιώτη και τελικώς τον βοηθούν να μυηθεί πιο εύκολα στην παραδοσιακή μουσική.

Ο

Το πρώτο μουσικό όργανο που έπιασε στα χέρια του ο μικρός Θόδωρας ήταν ένα λαούτο φτιαγμένο από κολοκύθα με τρεις συρμάτινες χορδές. Ο ανερχόμενος μουσικός όλη την μέρα σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου γρατζουνούσε τις συρμάτινες χορδές της κολοκύθας.Ο Θεόδωρος Δερβενιώτης παράλληλα δείχνει τον ίδιο ζήλο για την ευρωπαϊκή, αλλά και για τη βυζαντινή μουσική βρισκόμενος από πέντε ετών στο ψαλτήρι εκκλησίας της συνοικίας του χωριού του. Σε ηλικία 16 ετών κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ως μέλος παραδοσιακής κομπανίας, παίζοντας λαούτο σε τοπικό πανηγύρι της Ζαγοράς. Ένα χρόνο αργότερα διορίζεται ψάλτης στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής Ζαγοράς. Κατά την δεκαετία του 1940 ο Θεόδωρος Δερβενιώτης ως νέος με προβληματισμούς και ανησυχίες δεν λείπει από το κάλεσμα του Ε.Α.Μ. στο οποίο γίνεται μέλος από την αρχή της ίδρυσης του. Στη συνέχεια γίνεται μέλος της Ε.Π.Ο.Ν. και λίγους μήνες αργότερα μέλος του Κ.Κ.Ε. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης η δράση του υπήρξε πρωτοπόρα και έντονη. Μετά τα γεγονότα του εμφύλιου οδηγείται στρατεύσιμος σε 3χρόνη εξορία στα Κύθηρα και την Μακρόνησο. Ο Θεόδωρος Δερβενιώτης παρά το ακλόνητο των θέσεων του κατά την διάρκεια της εξορίας δεν εγκαταλείπει την μουσική δημιουργία και με το μουσικό ταλέντο που διαθέτει, αναγκάζει τους διώκτες του να του αναθέσουν την διεύθυνση της χορωδίας του Β’ τάγματος. Στα επόμενα σκληρά χρόνια της δεκαετίας του 1950 ο αγώνας της επιβίωσης συνοδευόμενος από την “ρετσινιά” του αριστερού πεισμώνουν και σφυρηλατούν τον Θεόδωρο Δερβενιώτη. Η εποχή που ακολουθεί συνδέεται με την οικοδόμηση του αστικού κράτους, τις διώξεις, τους αποκλεισμούς, τη φτώχεια και την εγκατάλειψη που κυριαρχεί σε κάθε σημείο της Ελλάδος. Σ’ αυτό το σκηνικό ο Θ. Δερβενιώτης αρχίζει να εργάζεται με μοναδικό ζήλο, έχοντας ως ισχυρό όπλο την μουσική του μαεστρία και την αγάπη για την μουσική πλάθοντας μεγάλα τραγούδια που μέλλει να οικοδομήσουν τη επονομαζόμενη “Σχολή του Κοινωνικού Λαϊκού Τραγουδιού”. Σ’ αυτή την περίοδο σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου κάποιος τον συμβούλεψε να αφήσει το λαούτο και να μάθει μπουζούκι. Τον άκουσε κι έτσι βρέθηκε στο καφενείο των καλλιτεχνών του λαϊκού τραγουδιού. Στο “μπαράκι του Μάριου”, Σωκράτους και Σατωβριάνδου ήρθε σε επαφή με τους συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού, οι οποίοι του ζητούσαν να τους γράφει τα τραγούδια τους σε νότες, για να τα στέλνουν στο Υπουργείο Τύπου. Ο Θεόδωρος Δερβενιώτης με το παρατσούκλι “ο χοντρός” ήταν ο μόνος που ήξερε να γράφει και να διαβάζει σε πεντάγραμμο. Εκτός από την εκμάθηση του μπουζουκιού ο Θεόδωρος Δερβενιώτης γρήγορα έπαιξε επίσης μπαγλαμά, μαντολίνο, μπάντζο και μαντόλα.Για αρκετό διάστημα ο Θεόδωρος Δερβενιώτης ασχολείται με το γράψιμο των τραγουδιών σε πεντάγραμμο και σιγά - σιγά αρχίζει να διορθώνει και να προσθέτει μουσικές στους ρυθμούς που τους σιγοτραγουδούν μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Αυτή του η επαφή με την μουσική, του ανοίγει τον δρόμο με την σύνθεση και έτσι το 1952 ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης (επονομαζόμενος και ως “Τσάντας”), αφού του παραδίδει το πρώτο τραγούδι που στην συνέχεια θα μελοποιήσει ο Θεόδωρος Δερβενιώτης του ζητά να φιλήσει το χέρι του στιχουργού. Το πρώτο τραγούδι με τίτλο “ΜΟΝΟ ΨΕΜΑ και ΑΠΙΣΤΙΑ” (1953) του συνθέτη πλέον Θεόδωρου Δερβενιώτη είναι γεγονός, ηχογραφείται με την

φωνή του τραγουδιστή Γιάννη Τζιβάνη από την φωνογραφική εταιρεία ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ και σημειώνει πωλήσεις που φθάνουν τους 1900 δίσκους. Το δεύτερό του τραγούδι που ηχογραφείται φέρει την μεγάλη φωνή της εποχής, τον Πρόδρομο Τσαουσάκη και ακολουθεί μια μουσική “καταιγίδα” με τραγούδια από τις μεγάλες φωνές της εποχής: Καίτη Γκρεύ, Πόλυ Πάνου, Γιώτα Λύδια, Πάνος Γαβαλάς, Στράτος Διονυσίου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλλα και άλλοι. Το 1959 εγκαταλείπει οριστικά το πάλκο (στον “Αστέρα” Κοκκινιάς του Παράσχου Κονδύλη, γιατί δεν ανεχόταν να παίρνει ο μεν Καζαντζίδης 1300 δρχ. μεροκάματο, η δε Μαρινέλλα 600 δρχ, κι αυτός ο συνθέτης και μαέστρος των τραγουδιών τους μόνο 300 δρχ. (!). Το φθινόπωρο του ’60 ο Δερβενιώτης επιχειρεί ένα άλλο παρότολμο εγχείρημα για την εποχή και ανοίγει τη Σχολή λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού στα Σεπόλια, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως με συνεργάτη τον Γιάννη Βέλλα. Ο Δερβενιώτης ήταν υπεύθυνος για το λαϊκό τραγούδι και ο Βέλλας για το ελαφρό. Παράλληλα σ’ αυτή τη σχολή ο Δερβενιώτης διδάσκει κιθάρα και μπουζούκι. Στη συνέχεια η σχολή μεταφέρεται Ακομινάτου και Φαφιέρου, ενώ με το τέλος της συνεργασίας του Θεόδωρου Δερβενιώτη με τον Γιάννη Βέλλα λόγω διαγωνίας, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας η σχολή του Δερβενιώτη μεταφέρεται στην Βίκτωρος Ουγκώ 27 και αργότερα στην Λ. Αλεξάνδρας κοντά στην καφετέρια Σόνια. Κατά τη δεκαετία του 1960 το έργο του Δερβενιώτη εμπλουτίζεται συνεχώς και γρήγορα καταξιώνεται ως ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες της εποχής. Στην ίδια δεκαετία η σύνδεση του με τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, κύριο εκφραστή των λαϊκών συναισθημάτων της εποχής αφήνει ως παρακαταθήκη 95 μοναδικά λαϊκά τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Επίσης είχε την τύχη να συνεργαστεί με τους κορυφαίους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού όπως η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, ο Κώστας Βίρβος, ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης, ο Κώστας Μάνεσης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Το 1963 συνεργάζεται με την δισκογραφική εταιρεία “COLUMBIA” και μετέπειτα στις εταιρείες “ODEON”, “PARLOPHONE” που αργότε-

ρα έγινε “ΜΙΝΟΣ”. Στη δεκαετία του 1970 ο Θεόδωρος Δερβενιώτης εξακολουθεί να δημιουργεί μεγάλα τραγούδια και να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής: Λάκης Χαλκιάς, Σπύρος Ζαγοραίος, Βαγγέλης Περπινιάδης, Πέτρος Αναγνωστάκης, Τόλης Βοσκόπουλος, Μάνος Παπαδάκης, Γιώργος Νταλάρας και άλλοι. Η επιτυχία του Θεόδωρου Δερβενιώτη στο λαϊκό τραγούδι δεν αποτυπώνεται μόνο από τις μεγάλες συνεργασίες, αλλά και από τις μεγάλες πωλήσεις στις δουλειές που υπογράφει συνθετικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δίσκος που περιείχε τα τραγούδια “Ψύλλοι στ’ αυτιά μου μπήκανε” και “Σε ικετεύω” με τον Τόλη Βοσκόπουλο που σημειώνει πωλήσεις που φθάνουν τα 150.000 αντίτυπα, ενώ το τραγούδι “Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι” με τον Στέλιο Καζαντζίδη σημειώνει πωλήσεις που φθάνουν τα 100.000 αντίτυπα.Η δεκαετία του 1980 βρίσκει τον Θεόδωρο Δερβενιώτη προς το τέλος της μεγάλης του πορείας με επισφράγισμα τη συνεργασία του με τον Μανώλη Μητσιά, στο δίσκο “Εξ Αδιαιρέτου”, με τον Πασχάλη Τερζή στο δίσκο “Εθνική Θεσσαλονίκης” και σε άλλους δίσκους με συμμετοχές. Ο Θ. Δερβενιώτης ανέπτυξε επίσης έντονη συνδικαλιστική δράση στο χώρο του τραγουδιού όπου και διατέλεσε ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος της ΕΜΣΕ (Ένωση Μουσικοσυνθετών Ελλάδας) και μέλος Δ.Σ. για είκοσι έτη. Επίσης υπήρξε πρόεδρος σε αρκετά Δ.Σ. του Συλλόγου Ζαγοριανών Αθήνας. Ολοκληρώνοντας την πορεία του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και δάσκαλου Θεόδωρου Δερβενιώτη θα πρέπει να αναφέρουμε τα πιο γνωστά τραγούδια που υπογράφει ο ίδιος τα περισσότερα σε στίχους του Κώστα Βίρβου: “Αναστενάζει ο μπαγλαμάς”, “Παράπονα και κλάματα”, “Στο ’πα μια, στο ’πα δυό”, “Μίσος κι αγάπη”, “Η αμαρτωλή”, “Όσες βρω καρδιές θα κάψω”, “Οι 10 συμβουλές”, “Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου”, “Να καεί το πελεκούδι”, “Αφήστε με στον πόνο μου”, “Βίρα τις άγκυρες”, “Δειλινό σε γνώρισα” , “Λογαριασμός δικός μου”, “Αφού απόφαση το πήρες”, “Τί να πω και τί να κάνω”, “Γλυκοχαράζει”, “Φύγε κι άσε με” , “Χαδιάρα μου”, “Η Ντόλτσε βίτα ή Γλυκειά ζωή”, “Ένα πικρό παράπονο”, “Η νέα ντόλτσε βίτα”, “Η πε-

AÚÈÛÙÂÚ¿: √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ Û ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘. ¢ÂÍÈ¿: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ï‰¿Ú·˜ Î·È £fi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘

θερά μου” , “Κατεδαφίζεται”, “Της νύχτας το μινόρε”, “Σού ’χω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά”, “Θα φύγω πρώτος για να φταίω μόνο εγώ”, “Κλαίνε μαζί μου τα βουνά”, “Μια γυφτοπούλα αγάπησα”, “Ένας μπαγλαμάς μουρμούρης”, “Δέκα νύχτες, δέκα βράδια”, “Μια μάνα απόψε χαίρεται”, “Στου Θωμά το ταβερνάκι”, “Το τελευταίο μας φιλί”, “Μέσ’ στης αγάπης μας το τζάκι”, “Σκοτεινιασμένε ουρανέ”, “Εμείς μαζί θα ζήσουμε”, “Μοίρες, μοίρες”, “Παλαμάκια, παλαμάκια” , “Παραπονιάρα μου”, “Σαν σήμερα χωρίσαμε” , “Σ’ αυτόν τον ψεύτη τον ντουνιά”, “Σβήσε το φως” , “Τα τελευταία τα σκαλιά” , “Ίσως”, “Της κοινωνίας ναυαγός”, “Τσιγγάνε σπάσε το βιολί”, “Φίλα με, φίλα με”, “Στις φάμπρικες της ξενιτιάς”, “Ένα σφάλμα έκανα”, “Γόησσα”, “Αγαπώ την Άννα”, “Χτύπα με, μοίρα, χτύπα με”, “Ρεμπέτικο ιστορικό”, κ.λ.π. Τα προσωπικά L.P. του Θεόδωρου Δερβενιώτη είναι: “Τραγούδια της ξενιτιάς” (1965), “Το ρεμπέτικο περιβόλι”(1974), “Αξέχαστες επιτυχίες 195375” (1975), “Αντιλαλούν οι γειτονιές” (1976), “Λαϊκοί καημοί” (1977), “Όλα για σένα” (1978), “Ένα συστημένο γράμμα” (1979), “Έτσι σε θέλω, έτσι μ’ αρέσεις” (1980), “Τριαντάφυλλο κι αγκάθι” (1981), “Τα λαϊκά του Θοδωρή Δερβενιώτη” (1982), “30 χρόνια Νο 1” (1984), “Τα καινούργια” (1985), “Μια αγάπη όταν ξαναρχίζει” (1986), “Δερβενιώτης:30 χρόνια Νο 2” (1987), “Ξυπνήσαν οι αναμνήσεις” (1993), κ.λ.π. Μετέχει επίσης “κατά το ήμισυ” στους δίσκους: “Αγάπη και φιλότιμο” (1975), “Ρεμπέτικα και θαλασσινά” (1978), “Εξ’ αδιαιρέτου” (1984), “Όλα μου τα παράπονα” (1985), “Εθνική Θεσ/νίκης” (1986), “Τα μάγκικα του Βίρβου” (1988). Ο Θεόδωρος Δερβενιώτης έφυγε στα 82 του χρόνια την Κυριακή 5/12/2004 αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή πορεία, που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’50, μέχρι και τις ημέρες μας. Με τα τραγούδια του στήριξε την καριέρα πολλών μεγάλων ερμηνευτών: Στέλιου Καζαντζίδη, Βαγγέλη Περπινιάδη, Πόλυς Πάνου, Μανώλη Αγγελόπουλου, Πάνου Γαβαλά, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Καίτης Γκρέυ, Μπάμπη Τσετίνη, Γιώτα Λύδια, Στράτο Διονυσίου, Σπύρο Ζαγοραίου, Μάνο Παπαδάκη, Πέτρο Αναγνωστάκη, Τόλη Βοσκόπουλου, Μανώλη Μητσιά κ.α., υπογράφοντας αθάνατες επιτυχίες.


AP£PO / 11 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

Oι Σαρακατσαναίοι της Μιτζέλας

Α

ΔÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ΔÛÔÏ¿ÎË

π’ τα παιδικά μου ακόμα χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 1930, θυμάμαι τη γριά Κωστάντω, φορώντας τη μαντήλα, τα σεγκούνια και τα τσαρούχια της να κατηφορίζει χειμώνα - καλοκαίρι στο χωριό μου, ερχόμενη απ’ τη βραχοσπαρμένη, κεδροσκέπαστη και πολύπτυχη χερσόνησο του Καρακονησιού, κουβαλώντας το γάλα, απ’ τις στάνες της οικογένειας Ζάρα. Πάνε χρόνια που, κοντά στην απώτατη απόληξη του κακοτράχαλου χερσότοπου, που δώθε κι εΗ περιοχή αυτή, ξεκομμένη, απόμερη κι αόρατη από τη γύρω ενδοχώρα, γίνεται αντιληπτή μονάχα από κείνον που τυχαίνει να πλέει στα μεσόνερα του Παγασητικού. Το μέρος αυτό οι αρχαίοι το ονόμαζαν ακρωτήριο ∑ËÏ¿ÛÈÔÓ κι οι παλιότεροι Μιτζελιώτες κάβο του ™Î·Ì¿ÁÎË. Η Αμαλιάπολη έχει - κατά το μάλλον - να περηφανεύεται για το πλούσιο ναυτικό της παρελθόν, τα Μιτζελιώτικα καράβια και τους καπεταναίους της. Εξόν όμως από τους απογόνους των ναυτικών, τις τελευταίες δεκαετίες κατοικούν στο χωριό κι αρκετές οικογένειες Σαρακατσαναίων, που έχουν πολλά να θυμούνται από την παρουσία των ίδιων και των προγόνων τους στην περιοχή, χωρίς μάλιστα να έχει αποτελέσει ως σήμερα το γεγονός αντικείμενο καταγραφής. Στις μέρες μας, που οι παραδόσεις χάνονται και η φιλοσοφία του σύγχρονου τρόπου ζωής συντείνει στην κατάργηση κάθε μορφής διαφορετικότητας, ελάχιστοι θυμούνται την αυθεντική εικόνα των ανθρώπων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του χωριού την περίοδο του μεσοπολέμου, κουβαλώντας τη ήθη και έθιμα της σαρακατσάνικης παράδοσης, με το διερευνητικό και καχύποπτο βλέμμα τους, την αρχέγονη λεβεντιά τους, την ακρίβεια στις συναλλαγές τους και το την ευθιξία του χαρακτήρα τους, τη χαρακτηριστική τους προφορά και ομιλία, όποτε χρησιμοποιούν αβίαστα την ιδιωματική εν μέρει διάλεκτό τους.Σκληροτράχηλοι και ανυπότακτοι οι πρόγονοί τους, ευπροσάρμοστοι και αυτάρκεις ως θιασώτες του νομαδικού τρόπου ζωής, ζούσαν σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, όποιο και αν ήταν αυτό, αντλώντας από εκεί τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους εφόδια. Στα χειμαδιά της περιοχής της Σούρπης το χειμώνα, στις βουνοπλαγιές της Όθρυος το καλοκαίρι, φόρτωναν το νοικοκυριό τους στα μουλάρια και οδηγούσαν τα κοπάδια τους από τόπο σε τόπο. Μόλο που oι νεότεροι απόγονοί τους έχουν εγκαταλείψει σχεδόν κάθε στοιχείο εκείνου του παραδοσιακού τρόπου ζωής, οι γηραιότεροι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να θυμούνται την αυθεντική σαρακατσάνικη κουλτούρα, ενώ oι γηραιότεροι, προτιμούν να είναι ντυμένοι με σκουρόχρωμα ρούχα, σύμφωνα με τις επιταγές της σαρακατσάνικης παράδοσης. Συνδέονται αναμεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς, ενώ διακρίνονται για την αλληλεγγύη, την ευπρέπεια και την ευγένειά τους. Κυρίως όμως για την εργατικότητά τους. Συνηθισμένοι στη σκληρή δουλειά, εργάζονται μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Ένας από τους γηραιότερους σήμερα Σαρακατσάνους του χωριού, ο κ. Χρήστος Ζάρας αφηγείται: Â›Ì·È 80 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ‰Ô˘Ï‡ˆ ·ÎfiÌ· ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ì·˜. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ fi¯È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·Û‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì οÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜. ◊Ïı· Â‰Ò ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ηӤӷ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ˆ 1.700 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜, ¯ÒÚÈ· Ù· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· - ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ̛· Ú›˙· ÂÏÈ¿. ∞ÏÏ¿ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, fiÙ·Ó ÛÙ· ÂÚÈ‚fiÏÈ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ Í¤ÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜; ¶ÔÈfi˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ϤÔÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·;

∫·Ù·ÁˆÁ‹ - ÂÁηٿÛÙ·ÛË Τη δεκαετία του 1920 βρέθηκαν εγκατεστημένες στην περιοχή ™ÙfiÌÈÔ οι πρώτες οικογένειες των νομάδων Σαρακατσαναίων της περιοχής της Αμαλιάπολης. Εκεί έφτιαξαν τα κονάκια τους και ξεχειμώνιαζαν, μέχρι που έφτανε ο καιρός να οδηγήσουν τα κοπάδια τους στην περιοχή της Όθρυος τη θερινή περίοδο. Ήταν οι οικογένειες Γκρίνια, Στέκα, Κουτσουράκη, Κοντούρη, Μπουκώρου, Νέστωρα, προερχόμενες από την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού, και η οικογένεια Ζάρα, καταγόμενη από την περιοχή Ξηρομερίου του Βάλτου (Αιτωλοακαρνανίας), ενώ η απώτερη καταγωγή της οικογένειας Μπουκώρου εντοπίζεται στην περιοχή της Άρτας. Πριν εγκατασταθούν στο ™ÙfiÌÈÔ, επέλεγαν για ξεχειμαδιά

τις περιοχές ∫ÂʿψÛË και ∫ÂϤÚÈ·. Με μοναδική επαγγελματική τους ενασχόληση την κτηνοτροφία, βοσκούσαν τα γιδοπρόβατα τους στα γύρω λειβάδια, ακολουθώντας τις προαιώνιες παραδόσεις τους: Ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, υιοθετώντας την ενδογαμία, σεβόμενοι τα ήθη και έθιμα των προγόνων τους. Από τις οικογένειες αυτές, πρώτη η οικογένεια Κοντούρη απέκτησε μόνιμη αστική εγκατάσταση την ίδια εποχή στην Αμαλιάπολη, αγοράζοντας μια παλιά διώροφη οικία της ναυτικής οικογένειας Παπαντωνίου, κοντά στο κέντρο του χωριού, που σώζεται μέχρι σήμερα. Χρήσιμη νομίζω θα ήταν η καταγραφή των ονομάτων που αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα της κοινότητας των Σαρακατσαναίων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Γενάρχες λοιπόν των οικογενειών αυτών που ίδρυσαν τον ποιμενικό οικισμό στη θέση ™ÙfiÌÈÔ, ήταν οι Γιώργος και Κωνσταντία Στέκα, Δημήτριος και Μαρία Γκρίνια (ο Δημήτριος Γκρίνιας είχε γεννηθεί το 1877 στη Σούρπη), Ευάγγελος και Γιαννούλα Κουτσουράκη, Γιώργος και Μαρία Μπουκώρου, ο Χρήστος και η Κωστάντω Ζάρα, ο Γάκης και η Mαργαρίτα Κοντούρη κι ο Γιάννης Νέστωρας.

ÕÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Τη δεκαετία του 1930, οι οικογένειες Ζάρα και Μπουκώρου, μετεγκαταστάθηκαν, έπειτα από διανομή των βοσκοτόπων που συντελέστηκε μεταξύ των οικογενειών, στην ερημική και δυσπρόσιτη περιοχή ∫·Ï·‰È¿, που βρίσκεται στην κορυφή της χερσονήσου Καρακονήσι, η οποία ξεπροβάλλει στα βορειοδυτικά της Αμαλιάπολης. Τέσσερα κονάκια, των αδελφών Απόστολου, Ευάγγελου και Επαμεινώνδα Ζάρα και των αδελφών Μπουκώρου στήθηκαν στις παρυφές του κεδροδάσους, τριακόσια μέτρα ψηλότερα από τη θάλασσα, σ’ ένα απάγκειο του αυχένα που χωρίζει τους όρμους ∫·Ï·‰È¿ και ∫ÏÂÊÙÔÓ¤ÚÈ και πιο δίπλα, στο ισάδι έφτιαξαν τα μαντριά τους. Χίλια κεφάλια ζωντανά, από τα οποία τα 750 πρόβατα και τα υπόλοιπα γίδια, απάρτιζαν το ποίμνιο των αδελφών Ζάρα. Στον άνυδρο και κακοτράχαλο βραχότοπο η ζωή ήταν δύσκολη. Ένα ξεροπήγαδο, “ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘”, εφοδίαζε τις οικογένειες με λιγοστό βρόχινο νερό για τη λάτρα, ενώ τα ζώα ποτίζονταν από το γλυφονέρι που συγκεντρώνεται στο βάθος της σπηλιάς που είναι κρυμμένη μέσα στα πουρνάρια της παρακείμενης τοποθεσίας “∫ÏÂÊÙÔÓ¤ÚÈ” . Ώρες ατελείωτες και μόχθος ανείπωτος για τις γυναίκες που κουβαλούσαν “πεζή” το γάλα μέχρι το χωριό σε τενεκεδένια δοχεία. Κατηφορίζοντας από τα μαντριά μέχρι τον όρμο μ·ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, έπιαναν το παράκτιο υποτυπώδες μονοπάτι, χωμένο ανάμεσα στα πουρνάρια, το οποίο οδηγούσε στο χωριό. Πουλούσαν το γάλα στο ταβερνείο του Γιάννη του Στεργιανού κι επέστρεφαν μεταφέροντας στην πλάτη ξύλινες βαρέλες γεμισμένες με πόσιμο νερό από τα πηγάδια του χωριού, δεμένες με τριχιές πλεγμένες από τις ίδιες, για τις ανάγκες της οικογένειας. Νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί τις δυσκολίες του τρόπου ζωής αυτών των ανθρώπων, που κουβάλησαν στο διάβα των αιώνων ήθη και έθιμα αιώνων μέχρι την εποχή μας. Την άνοιξη όλη τους η οικοσκευή, μαζί με τον απαραίτητο αργαλειό, φορτωνόταν στα μουλάρια με κατεύθυνση τις βουνοπλαγιές της Όθρυος.

™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ Η Ιταλογερμανική κατοχή είχε κι αυτή τις συνέπειές της στη ζωή των νομάδων. Το καλοκαίρι του 1943 οι Ιταλοί έκαψαν τα μισά κονάκια τους στην περιοχή Τσατάλι της Όθρυος, στα πλαίσια των αντιποίνων στις ενέργειες των αντιστασιακών της περιοχής του Αλμυρού. Με παρέμβαση του Γιάννη Κοντούρη γλίτωσαν τα υπόλοιπα. Ανήμερα τα Χριστούγεννα

κείθε κάποιοι φιλόπονοι πρόγονοί μου μπόρεσαν κι ξάνοιξαν μερικά ξέφωτα, μέσα στις ρεματιές και στις αγκάλες που σχηματίζουν οι πτυχώσεις των απότομων λοφοπλαγιών, θηλιάζοντας τις αγριελιές και φτιάχνοντας μικρά ελιοπερίβολα, κατά τρόπο που ν’ αναρωτιέται μάλιστα κανείς, αν τάχα τα ελιόδεντρα ξεπηδούν ανάμεσα απ’ τα βράχια, ή τα βράχια φυτρώνουν ανάμεσα στις ρίζες τους, χρόνια πάνε που το μέρος αυτό, επέλεξαν κάποιοι από τους Σαρακατσαναίους της περιοχής να στήσουν τα μαντριά τους. του 1944 μια αναπάντεχη καταστροφή ήλθε να ταράξει την ζωή των κτηνοτρόφων. Άθελά τους τα παιδιά του οικισμού τους στο ∫·Ú·ÎÔÓ‹ÛÈ, έβαλαν φωτιά στα μαντριά που ήταν φτιαγμένα με σαλώματα και βούρλα και γρήγορα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Ο δυνατός άνεμος που έπνεε μετάδωσε τις φλόγες στα διπλανά μαντριά και κάηκαν συνολικά επτά. Μόλις που γλίτωσαν τα κονάκια τους από την καταστροφή. Ο απολογισμός ήταν 280 νεκρά ζώα που μεταφέρθηκαν και πετάχτηκαν σε παρακείμενο ασβεστοκάμινο, για να σπαραχθούν από τα όρνια. Την επόμενη μέρα της καταστροφής του 1944, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, το χιόνι ήρθε να καλύψει με το λευκό του πέπλο τ’ αποκαΐδια της ποιμενικής εγκατάστασης. Οι καλύβες των οικογενειών που σώθηκαν από την καταστροφή, κάηκαν τρία αργότερα, στα 1947, από τον ελληνικό στρατό, για να μην αποτελούν καταφύγιο των ανταρτών της περιοχής στη διάρκεια του εμφυλίου, μετά την εκκένωση της περιοχής από τον άμαχο πληθυσμό. Επίσης το ίδιο έτος (1947), κάποιες από τις οικογένειες μετέφεραν τα ποίνμιά τους στην Εύβοια, γιατί η Όθρυς ήταν ανταρτοκρατούμενη. Για τη μεταφορά χρησιμοποιήθηκαν Τρικεριώτικα καΐκια (ανεμότρατες). Οι Σαρακατσαναίοι πλήρωσαν βέβαια κι αυτοί το μερίδιο τους στο φόρο αίματος που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας τη δεκαετία του 1940. Στα χρόνια του εμφυλίου έπεφταν κάποτε θύματα ανταρτών. Η νομαδική ζωή και η εγκατάστασή τους σε ερημικές τοποθεσίες, τους έκαναν μάλλον εύκολο στόχο, ενώ τα κοπάδια τους αποτέλεσαν ενίοτε εύκολο μέσο για τον επισιτισμό των ανταρτών. Κάποιοι από τους Σαρακατσαναίους, εγκατεστημένοι στις ερημιές, αναγκάστηκαν να οπλιστούν για να προφυλαχθούν από τυχόν κακόβουλες εναντίον τους ενέργειες, λόγω της εκτραχυμένης κατάστασης. Ανάμεσά τους ήταν και ο Βαγγέλης Νέστωρας, της ποιμενικής οικογένειας που ήταν εγκαταστημένη στις παρυφές του χωριού της Μιτζέλας, έχοντας λειβάδι στην περιοχή §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ. Εκεί τους θυμάμαι κι εγώ να βόσκουν τα πρόβατά τους, άνθρωποι διακρινόμενοι από σοβαρότητα και προσήλωση στη δουλεία τους. Με τα τρία αδέλφια του, το Γρηγόρη, το Χρήστο και τον Βαγγέλη, το έτος 1947, βοσκούσαν το ποίμνιό τους στην περιοχή ΔÛԇη ηχ‚È, πλησίον του χωριού. Το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Νέστωρας κυκλοφορούσε οπλισμένος, εκλήφθηκε καθώς φαίνεται ως πρόκληση από τους αντάρτες της περιοχής, και όταν κάποια μέρα ξεμάκρυνε από την εγκατάστασή του κατευθυνόμενος στον Αλμυρό για προμήθεια τροφίμων, συνελήφθηκε στο λιμάνι του Λουτρακίου, στα δυτικά του χωριού, και οδηγήθηκε κρατούμενος στο βουναλάκι ∫Ô‡ÎÔ˜. Κι ενώ ο ίδιος κρατούταν, ομάδα ανταρτών κατευθύνθηκε προς το κονάκι της οικογένειας και προσπαθούσε να πλησιάσει κρυφά το σημείο που βρίσκονταν άλλα τρία αδέλφια. Τα τσοπανόσκυλα όμως του κοπαδιού μυρίστηκαν την ανθρώπινη παρουσία κι άρχισαν να γαυγίζουν, προδίνοντας την προσπάθεια των ανταρτών. Το ντουφεκίδι ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν άργησε να ξεσπάσει. Η τραγική μοίρα της ένοπλης επιλογής αποδείχτηκε αμέσως σ’ όλη της έκταση. Κατά τη διάρκεια της μοιραίας αυτής συμπλοκής έχασε τη ζωή του ο Νίκος Νέστωρας, ενώ τα άλλα δύο αδέλφια του κατόρθωσαν να διαφύγουν κι έκτοτε εγκατέλειψαν τον τόπο. Ετούτα τα γνωρίζουμε από προφορικές διηγήσεις των ίδιων, ωστόσο πρόκειται για γεγονός που δημοσιεύτηκε και στις εφημερίδες της εποχής. Η “£ÂÛÛ·Ï›·” μάλιστα, αναφερόμενη στο γεγονός, δημοσίευσε άρθρο με τον τίτλο “ηρωική άμυνα δύο αδελφών” . Σήμερα λιγοστοί Μιτζελιώτες θυμούνται το όνομα της γενιάς. Την ίδια εκείνη μέρα, εκτελέστηκε στον ∫Ô‡ÎÔ όπου κρατούταν ο Βαγγέλης Νέστωρας, η σωρός του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης λίγες μέρες αργότερα από άλλους κτηνοτρόφους της περιοχής. Στις 18 Δεκεμβρίου του 1947 ο Νίκος Νέστωρας κηδεύτηκε σε πάνδημη τελετή στον Αλμυρό. Ο δήμαρχος της πόλης εκφώνησε τον επική-

δειο. Στη συνέχεια το εγκαταλελειμμένο ποίμνιό τους εκποιήθηκε από το στρατό, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των ανταρτών. Η ανέκδοτη αυτή ιστορία, μια μικρή μόνο παράγραφος της σκοτεινής ακόμα, όσο και μελανής αυτής περιόδου και σύντομης χρονικά παρένθεσης στο πλούσιο ιστορικό μας γίγνεσθαι, αποτελεί μια από τις πολλές, τις εκατοντάδες δυστυχώς, δραματικές, που σημάδεψαν την περιοχή μας και τις ψυχές όσων από εμάς βιώσαμε, άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο έντονα το δράμα του εμφύλιου σπαραγμού, της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Τραγικό ήταν και το τέλος των αδελφών Χρήστου και Κων/νου Μπουκώρου το έτος 1947. Η οικογένεια ξεκαλοκαίριαζε στην περιοχή των Κοκκωτών. Άγνωστο για ποιο λόγο συνελήφθηκαν από τους αντάρτες και οδηγήθηκαν στον καταυλισμό τους μέσα σε δασωμένη περιοχή του βουνού στο “ΔÛ·Ù¿ÏÈ”, όπου και φονεύτηκαν μετά από ολιγοήμερη κράτηση. Κατά τη διάρκεια της κατοχής έχασε επίσης τη ζωή του και ο Δημήτριος Κοντούρης..

∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ιδίως στα χρόνια του εμφυλίου, οδήγησαν τους Σαρακατσαναίους να εγκαταλείψουν σταδιακά τη νομαδική ζωή, επιλέγοντας μόνιμο τόπο εγκατάστασης. Έτσι από τη δεκαετία του 1950 άρχισαν να κατοικούν μόνιμα στο χωριό και παράλληλα άρχισαν να ασχολούνται και με την ελαιοκαλλιέργεια. Δουλεύοντας σκληρά και αξιοποιώντας την άγονη και βραχώδη γη της περιοχής, σύντομα με τις οικονομίες τους αγόρασαν ελαιοπερίβολα και άρχισαν να ασχολούνται συστηματικά με την εκμετάλλευσή τους. Ήταν η περίοδος που η ύπαιθρος προσπαθούσε να ορθοποδήσει από τα δεινά της προηγούμενης δεκαετίας. Η έλλειψη στέγης, ο οικονομικός μαρασμός και η εγκατάλειψη του χωριού από πολλούς νέους που αναζητούσαν την επαγγελματική τους αποκατάσταση στα αστικά κέντρα, σημάδεψε την περίοδο αυτή. Οι δυσκολίες όμως δεν πτόησαν τις οικογένειες των Σαρακατσαναίων. Επένδυσαν τους κόπους τους αγοράζοντας ελαιοπερίβολα παλιών Μιτζελιώτικων οικογενειών, οι οποίες είχαν εγκαταλείψει πλέον την περιοχή κι επιδόθηκαν με ζήλο στην αξιοποίησή τους, ως συνεχιστές της παράδοσης της καλλιέργειας του ιερού δέντρου της θεάς Αθηνάς στον τόπο. Σήμερα λοιπόν δραστηριοποιούνται ως γαιοκτήμονες, ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων ελαιώνων αλλά και μισθωτές πολλών ελαιοπεριβόλων της περιοχής. Η κτηνοτροφική παράδοση συνεχίζεται από τις οικογένειες Γκρίνια και Στέκα. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι Σαρακατσαναίοι αποτελούν πλέον κάποια από τα ζωντανότερα κύτταρα της οικονομίας του χωριού, ιδίως στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της τοπικής οικονομίας που αντιμετώπισε η Μιτζέλα στα χρόνια μετά τη λήξη του β’ παγκοσμίου πολέμου. Σημαντική είναι και η συνεισφορά τους στα κοινά. Ο Δ. Γκρίνιας διετέλεσε ο τελευταίος πρόεδρος της πάλαι ποτέ κοινότητας Αμαλιάπολης (πριν τη δημιουργία του Καποδιστριακού δήμου Σούρπης), ενώ σήμερα το χωριό εκπροσωπείται στο δημοτικό συμβούλιο της Σούρπης από τους Απόστολο Ζάρα και Αγαπητό Χριστέλο που είναι και οι δύο απόγονοι Σαρακατσαναίων, ο δεύτερος από την πλευρά της μητέρας του. Βέβαιο είναι ότι αποτελεί η συνολική τους διαδρομή και παρουσία τους στο χωριό φωτεινό παράδειγμα στη μίζερη πραγματικότητα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα που βίωσαν οι Μιτζελιώτες.


12 / AP£PA ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

Η αξία του παραμυθιού για τα παιδιά

Α

TÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶¿ÙÙ·

φορμή για τις λίγες αυτές σκέψεις στάθηκε η νέα δουλειά του Διονύση Σαββόπουλου, που έχει να κάνει με μουσικά κομμάτια για παιδιά και αφηγήσεις παραμυθιών. Πέρα από τον έξοχο αυτό συνδυασμό μουσικής και αφήγησης, εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το πώς ένας πολύ στέρεα δεμένος με την πραγματικότητα της ζωής άνθρωπος, όπως ο Σαββόπουλος, κατάλαβε - μέσα από την επικοινωνία που είχε με τα εγγόνια του- το βαθύτερο νόημα του παραμυθιού, από το τελετουργικό της αφήγησης του οποίου βρίσκουν με συμβολικό τρόπο την έκφρασή τους ιδιαίτερες ψυχικές ανάγκες των παιδιών. Και τούτο, σε αντίθεση με κάποιες δήθεν σύγχρονες απόψεις που λένε ’’όχι παραμύθια στα παιδιά’, γιατί τα βγάζουν έξω από την πραγματικότητα της ζωής.

Παραμύθι θεωρώ, στ’ αλήθεια, αυτή ακριβώς την άποψη ’’όχι παραμύθια στα παιδιά’’ υπό το πρόσχημα των δήθεν παιδαγωγικών λόγων που προανέφερα. Εκτός και αν, βέβαια, κάποιοι θεωρούν τόσο σύγχρονη παιδαγωγική άποψη το ότι πρέπει να διαπλάθουμε έτσι τους σημερινούς ανθρώπους, ώστε να διαπνέονται από το πνεύμα και τη στάση ζωής των σύγχρονων αφηνιασμένων κερδοσκόπων και των άπληστων goldens boys, ή και το αντίθετό τους: ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι - ο απλός λαός δηλαδή - οφείλουν μόνο να εκτελούν εντολές και να μπαινοβγαίνουν στο ’’μαντρί’’, δίκην ζαλισμένου κοπαδιού! Αρχικά, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι έντονες επιθυμίες των παιδιών - οι φυσιολογικές, εννοείται, και όχι οι τεχνητές με τα συνεχή ’’θέλω’’ αποτελούν επιταγές της ίδιας της φύσης. Σε ό,τι αφορά την παιδαγωγική μας στάση, όποιος γνωρίζει να ακούει τις επιταγές της φύσης - και όχι τα διαστροφικά της τερτίπια που δημιουργούνται από τις ποικίλες άστοχες παρεμβάσεις των ενηλίκων - ποτέ δεν θα κάνει λάθος. Και η φύση ποτέ δεν κάνει λάθος, όπως πολλοί μεγάλοι στοχαστές και παιδαγωγοί το υπονόησαν με όσα μας είπαν. ’’Τα παιδιά, ξέρετε, είναι αχόρταγα για παραμύθια και θέλουν να ακούνε συνεχώς καινούρια πράγματα’’, άκουσα να λέει προχτές ο Σαββόπουλος (όπως προφανώς διαπίστωσε και στα εγγόνια του). Έτσι ακριβώς είναι. Τα παιδιά θέλουν πολύ να ακούνε παραμύθια και μάλιστα καινούριες επινοήσεις κάθε φορά. Το παραμύθι τα συνεπαίρνει κυριολεκτικά. Αυτό, πολύ απλά, σημαίνει ότι το παραμύθι στο παιδί ανταποκρίνεται καίρια σε

μία έντονη ψυχική του ανάγκη: επιθυμεί έντονα να συνεχίσει να ζει - έστω για λίγο - μέσα σε έναν ονειρικό κόσμο, όπως περίπου ζούσε πριν από λίγο καιρό μέσα στην κοιλιά της μητέρας του! Νιώθοντας ακόμα αδύναμο τον εαυτό του μέσα στον κόσμο των ενηλίκων και της ίδιας της ζωής, επιζητά να ζήσει σε μία φαντασιακή πραγματικότητα, όχι για να παραμείνει σ’ αυτή, αλλά για να στηριχθεί σ’ αυτή και να το βοηθήσει να ξεπεράσει τις τωρινές εσωτερικές του πιέσεις, συγκρούσεις και ανασφάλειες και σιγά - σιγά να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα της ζωής. Τέτοιες διέξοδοι δίνονται στην ψυχή και το πνεύμα του παιδιού μέσα από το παραμύθι και τις υπερβολές του. Τελετουργικό ενηλικίωσης θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει όλο αυτό το σκηνικό της παραμυθίας για τα παιδιά. Όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται μέσα στο παραμύθι, που πάντα έχει ένα ευχάριστο τέλος! Οι ήρωές του, όσες δυσκολίες και να συναντήσουν, στο τέλος θα βρουν τον τρόπο να τις ξεπεράσουν και να δικαιωθούν. Παρακολουθώντας το παιδί τη δράση των ηρώων του παραμυθιού, ταυτίζεται μαζί τους και στο τέλος ανακουφίζεται το ίδιο, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι πάντα υπάρχουν λύσεις σε όλες τις δυσκολίες της ζωής - όπως αυτές που βιώνει το ίδιο - άρα και εκείνο θα καταφέρει να τις βρει σαν θα μεγαλώσει! Μέσα από την ταύτισή του με τους ήρωες του παραμυθιού - και το αίσιο τέλος - το παιδί αποκτά θάρρος και αυτοπεποίθηση. Ακόμα και αν αργότερα στη ζωή του δε θα τα βρει όλα ρόδινα, όπως θα ήθελε το ίδιο, εκείνο το θάρρος ωστόσο που αποκόμισε από τα παραμύθια - σε συνδυασμό με

την ενστικτώδη ορμή για τη ζωή - του δίνει τη δύναμη να συνεχίσει να προσπαθεί. Και είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου είναι δυνατόν κάποιος να διαψευστεί σε όλα στη ζωή του, παρά τις τόσες προσπάθειές του. Θα πρέπει εδώ, ας το πούμε, να συμπέσουν πολλές συνωμοσίες και άλλα τόσα... Μνημόνια μαζί για να συμβεί αυτό! Δεν είναι τόσο μόνο το διδακτικό μέρος του παραμυθιού που έχει σημασία για το παιδί - η θεματική του παραμυθιού βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα - όσο οι διέξοδοι που του δίνονται, όπως είπαμε, οι συγκινήσεις που βιώνει και το ότι διευρύνονται οι ορίζοντες της φαντασίας του. Αυτό το τελευταίο μάλιστα θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο για τη μετέπειτα ψυχική ανάπτυξη και πνευματική του εξέλιξη. Κάποτε, σε μία εισήγησή του, ο Κωστής Παλαμάς, είχε πει το εξής: ’’Χωρίς φαντασία, ανθρώπινη ζωή δεν υφίσταται, ουδέ τέχνη’’. Με το εργαλείο της φαντασίας βρίσκουν οι άνθρωποι τις περισσότερες από τις λύσεις στα προβλήματα της ζωής.

Το ότι το παραμύθι είναι τόσο χρήσιμο για τα παιδιά, αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να τους λέμε όλη τη μέρα παραμύθια. Όπως συμβαίνει και με το φαγητό, χρειάζονται ορισμένες δόσεις, σε κατάλληλες στιγμές. Το καλύτερο θα ήταν ένα παραμυθάκι την ημέρα (με κάποια διαλείμματα ενδιάμεσα). Η πιο κατάλληλη ηλικία για παραμύθια είναι η προσχολική. Από 2 μέχρι 6 ετών περίπου. Περισσότερη μάλιστα ανάγκη για παραμύθια έχουν τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Γι’ αυτό, όσο το παιδί μεγαλώνει τόσο μειώνουμε τις αφηγήσεις παραμυθιών και αρκούμαστε στις πραγματικές ιστοριούλες από γεγονότα του παρόντος ή του παρελθόντος και της Ιστορίας. Όσο για την αφήγηση του παραμυθιού, αυτό είναι ένα άλλο τόσο σημαντικό κομμάτι, ώστε να προκύψει για το παιδί το μέγιστο δυνατό όφελος. Η καλή αφήγηση είναι σίγουρα μία τέχνη. Η υποδειγματική ωστόσο - ως προς τη δραματουργία της και την εκφορά του λόγου - αφήγηση, μπορεί να γίνει μόνο σε μία ανάλογη παράσταση για παιδιά, όπως π.χ. αυτή του Διονύση Σαββόπουλου. Ο απλός γονιός θα κάνει την αφήγησή του στο παιδί, όπως του μιλά στην καθημερινή τους επικοινωνία, προσέχοντας βέβαια περισσότερο κάποια σημεία της. Η αφήγηση θα γίνεται αργά και ήρεμα, με σωστή κατά το δυνατό άρθρωση και απλά στοιχεία υποκριτικής (δηλαδή, με ενδιάμεσες παύσεις και ανεβοκατεβάσματα της φωνής, όπου χρειάζονται, ελαφρές κινήσεις των χεριών και κάποιες εκφράσεις του προσώπου, που μεταδίδουν ανάλογες καταστάσεις και συγκινήσεις). Έτσι, η αφήγηση γίνεται πιο ζωντανή και βιωματική. Περιττό, βέβαια, να πούμε ότι η αφήγηση είναι προτιμότερη από την ανάγνωση μέσα από το βιβλίο. Καλό θα ήταν κάποια ενδιαφέροντα παραμυθάκια να τα μαθαίνουν οι γονείς (οι παππούδες κ.λ.π.) και να τα διηγούνται στα παιδιά. Τελικά, ας πούμε τα μισά έστω παραμυθάκια να προσφέρονται με αφήγηση και τα άλλα μισά με ανάγνωση από το βιβλίο. Με τη βιωματική αφήγηση, το παιδί παίρνει μεγαλύτερες συγκινήσεις και αποτυπώνει καλύτερα, όχι μόνο ό,τι έχει σχέση με το περιεχόμενο του παραμυθιού αλλά κυρίως τον τρόπο της αφήγησης, τον οποίο θα φροντίσει να εφαρμόσει και το ίδιο αργότερα στη ζωή.

Η Γκρέκα της μνήμης μας Τη Γκρέκα, τη γνώρισα στο γραφείο μου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βόλου, πάνε τώρα πάνω από 25 χρόνια. Μου την έστελνε ο Μένιος Μουρτζόπουλος. Τυλιγμένη μέσα σε μια καφετιά κάπα έγερνε από το βάρος μιας παραφουσκωμένης τσάντας που δεν την αποχωριζότανε ποτέ. Τότε δίδασκα στην τάξη του Διπλώματος της “Ιστορίας της Ανατολήςî της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Ίσως αυτό μου θύμισε αυθόρμητα τον Wang-fo και τον μαθητή του Ling που λυγούσε από το βάρος του σάκου του. Κι αυτός ήταν “γεμάτος από βουνά φορτωμένα χιόνι, ανοιξιάτικα ποτάμια και το πρόσωπό του καλοκαιρινού φεγγαριού”.Το σάκο της τον σήκωνε η ίδια κι ήταν αυτός όλη της η περιουσία. Γιατί έξω από αυτόν τίποτ’ άλλο δεν κατείχε. Αγαπούσε σαν τον Wang-Fo το είδωλο των πραγμάτων κι όχι τα ίδια τα πράγματα. Και σίγουρα θα περιείχε “πινέλα, ριζόχαρτα, βάζα με χρώματα και μελάνια της Κίνας”. Και κάτι επί πλέον: μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Για την ίδρυση Παραρτήματος στο Βόλο της UNESCO, προοπτικές και καλλιτεχνικά προγράμματα για τα παιδιά της Σκοπέλου, για εκθέσεις ζωγραφικής στα παραρτήματα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, για εργαστήρια Τέχνης και σκηνογραφίας στο εδώ παράρτημα. Φυσικά όλα θα τα επόπτευε, στα περισσότερα θα πρωτοστατούσε. Το έλεγε και το εννοούσε και σίγουρα το μπορούσε παρά το βάρος του

χρόνου στις πλάτες της και τα μικρομαράζια υγείας που, κατά καιρούς, την απασχολούσαν. Γεννημένη στην Πόλη, κάτοικος Παρισιού, ασίγαστη, δραστήρια, ανεξάντλητη, αναρχοαυτόνομη, μαχητική, με οικουμενική αύρα, σπάνιας ανθρωπιστικής παιδείας που την υπηρετούσε με μια γλώσσα ρέουσα, πλούσια, θελκτική, γεμάτη χιούμορ, χάρη, αυτοσαρκασμό. Αντικειμενική κι απελευθερωμένη ανέλυε και συνέθετε ακατάπαυστα με έμφυτη τη διάθεση ν ’ακούσει, να συνομιλήσει, ν’ αποδεχτεί, να συνεργαστεί. Αγέρωχη μα και σε “άκρα ταπείνωση”.Το έργο της ήταν και η εικόνα της. Ένα εικαστικό αποτέλεσμα που το χαρακτηρίζει μια ρευστότητα όγκων και χρωμάτων όμοια μ’ εκείνη των πραγμάτων, το απροσδιόριστο της ζωής μυστήριο, πολύμορφο, πολυσύνθετο. Που εμπεριέχει τον άνθρωπο, το δέντρο, το πουλί, μέρη του σύμπαντος και προϊόν της προσωπικής της φιλοσοφίας. Έργο εξαιρετικά ευφυές και απροσδόκητο ζυμωμένο με τοπία ονείρου, πόθου και φαντασίας που ενεργοποιεί τον θεατή, τον κάνει συνεργό και συνοδοιπόρο. Υπάρχει μέσα από την παιδεία του καθενός. Για τους ανυποψίαστους αποτελεί απλή χρωματική επιφάνεια. Ο αστρικός της κόσμος σε καλεί να περιπλανηθείς ανάλογα με τη διάθεσή σου και τη στιγμή που τον βιώνεις. Αθέατος στα μάτια των ασεβών, καταληπτός μόνο με την καρδιά κι’ ότι αυτή κουβα-

λάει σε όνειρα, συνειρμούς, αλληλουχίες, σε καλεί να διαθέσεις ότι περιέχεις σε διαίσθηση, σε προεκτάσεις και να χαθείς μέσα σ’ αυτόν σε αναζήτηση μιας βαθειάς ανθρωπιάς που αδυνατεί ν’ ανιχνευτεί στη λιτή, αφαιρετική ζωγραφική της Greca. Το κέρδος είναι σαγηνευτικό. Ο κόσμος της ανοίγεται μέσα από χαραμάδες ,πανέμορφος, ιδεατός και του ονείρου σαν αυτούς που φευγαλέα νομίζουμε ότι ζήσαμε ή ότι πρόκειται κατοικήσουμε. Είναι σαν την πρόσκληση σε ταξίδι του Beaudelaire. Η αθέατη πλευρά των πραγμάτων, ένα ευ ζείν ήθους ευγένειας, αξιοπρέπειας, ειλικρίνειας και σεμνότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις φιγούρες και τις εικαστικές μορφές της Γκρέκα. Καθόλου υπεροπτικά, ούτε αγέρωχα σε καλούν σε συνομιλία επί ίσοις όροις, συμπάσχουν και πασχίζουν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι δύσκολοι καιροί που ζούμε. Ένα δώρο βαθειάς παιδείας που καταγράφεται στο κύτταρό μας, που δεν διδάσκεται ούτε μεταδίδεται. Αποτέλεσμα μιας αδιάλειπτης εσωτερικής αναζήτησης, αυτό της καταξίωσής μας. Έφυγε πριν 7 χρόνια, τέτοιες περίπου μέρες. Λίγοι υποψιάστηκαν ή κατάλαβαν την καλή τους τύχη να συναντήσουν και να εκτιμήσουν την αξία και το τάλαντό της. Σαν τον Wang-Fo σήκωσε την άγκυρα όταν ήρθε η ώρα της ή όταν την επέλεξε η ίδια. Φαινομενικά κατέληξε στο Νοσοκομείο της πόλης μας

κι’ αναπαύθηκε στον Κούκο. Τότε ήταν που μονολόγησε ίσως σαν τον ήρωα της Γιουρσενάρ. Η θάλασσα είναι όμορφη, ο αέρας ευνοϊκός, τα θαλασσοπούλια κάνουν τις φωλιές τους. Ας φεύγουμε για τη χώρα πέρα από τα κύματα.’’ Κι’ εξαφανίστηκε για πάντα μέσα σ’ αυτή τη θάλασσα από μπλε ζάντ που μόλις ο Wang-Fo είχε επινοήσει.’’ Είμαι σίγουρη πως η Γκρέκα, χωρίς απωθημένα, κόπωση κι’ ανεκπλήρωτες ματαιοδοξίες, γλίστρησε μέσα από τις χαραμάδες του έργου της, για να χαθεί στους όμορφους αλλόκοτους τόπους της και να διαβεί, επί τέλους, τα ουράνια γεφύρια που ζωγράφιζε και μας αποχαιρέτησε για πάντα. Κι’ εμείς, ενεοί, μείναμε στην εδώ στεριά, αμήχανοι και προβληματισμένοι, λίγο μουσκεμένοι από τα κύματα που σήκωσε η βάρκα της, αδύναμοι ίσως να χαθούμε μέσα στη ζωγραφική της, να την ακολουθήσουμε. Σαν τον ανυποψίαστο διώκτη αυτοκράτορα Wang-Fo που το χλωμό του κεφάλι κυμάτιζε σαν λωτός στα απονέρια. Μια μαύρη σακούλα, πλαστική των σκουπιδιών ήταν ότι άφησε γενναιόδωρα στα χέρια των δικών της. Λίγες μπογιές, λιγότερα χαρτονομίσματα, ελεύθερη από τις ανάγκες που ο εδώ κόσμος μας ανόητα διεκδικεί. Αυτή ήταν η κληρονομιά. Περιείχε όμως κάτι πολύτιμο : το άδηλο των ονείρων μας και των προσδοκιών μας που συχνά, δυστυχώς, δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε. ∂ϤÓË ™ÂÊÂÚÂÈ¿‰Ô˘ - ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘


AP£PA / 13 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

Afi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜

Η τακτική δανεισμού χρημάτων από την εκκλησία κατά την Τουρκοκρατία

Σ

ΔÔ˘ °πøƒ°√À £øª∞

το τελευταίο τεύχος του καταξιωμένου πια περιοδικού “Βίγλα-Πλώρη” (τευχ. 3), ο επιμελητής του και φίλος μου Κώστας Λιάπης, φέρνει στο φως τρία χρεωστικά ομόλογα της εκκλησίας του “μεγάλου” Αϊ-Γιώργη Πηλίου. Είναι από τα 1818, 1835 και 1837. Πρόκειται για γραφτές ομολογίες για τις οποίες βεβαιώνεται ο δανεισμός χρημάτων από την εκκλησία σε φτωχούς κατοίκους της πολίχνης. Η τακτική αυτή του δανεισμού χρημάτων παρατηρούνταν και σε άλλες εκκλησίες των πηλιορείτικων χωριών. Έχω στα χέρια μου, για παράδειγμα, κάποιες τέτοιες ομολογίες από την εκκλησία της Μακρυράχης, 1799 και πέρα, τις οποίες έθεσε υπόψη μου η Μακρυραχιώτισσα φιλόλογος Γωγώ Χατζή. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που σηματοδοτεί την ευαισθησία της τοπικής εκκλησίας απέναντι στη φτώχεια και τη δυστυχία των οικονομικά ανήμπορων κατοίκων. Ο ταπεινός παπάς του χωριού δηλαδή και τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής, πέρα από την καλλιέργεια μιας δυναμικής ενορίας, δημιουργούσαν εστίες αντίστασης στον πόνο και τη δυστυχία. Αναφέρομαι περισσότερο στα χωριά “μεγάλο” Αϊ-Γιώργη, Κισσό και Μακρυράχη απ’ όπου διασώθηκαν τέτοιες γραφτές ομολογίες, για να έχουμε έτσι στη γνώση μας ένα πλαίσιο σχέσεων της τοπικής εκκλησίας και των κατοίκων. Μια συναλληλία της τοπικής εκκλησίας και των ενοριτών, η οποία και καθρεφτίζει μορφές σχέσεων αυτοσυνειδησίας και υλικής ακόμα αλληλοβοήθειας. Δεν αρκούνταν δηλαδή ο ραγιάς στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς την εκκλησία, αλλά και δεν έλεγε “όχι” η τελευταία στην παροχή και οικονομικής βοήθειας ακόμα και στους ανήμπορους της κοινότητας με τη μορφή δανεισμού χρημάτων. Έτσι αρκετές εκκλησίες και του Πηλίου είχαν μεταβληθεί και σε μορφές δανειστικών τραπεζών την εποχή της Τουρκοκρατίας, ώστε να ανακουφίζεται η φτώχεια και να διευκολύνεται ο φτωχός στις οικονομικές υποχρεώσεις του. Η παλαιότερη ομολογία που έχω υπόψη, διασώζεται από τα 1799 στη Μακρυράχη. Εδώ τα χρήματα από την τοπική εκκλησία δεν δανείζεται άντρας, αλλά γυναίκα, η Μαρία Δημήραινα Αλεξανδρή. Δανείζεται μόλις δέκα γρόσια και είκοσι εκατοστά του γροσίου, ένα ποσό εντελώς ασήμαντο για μας σήμερα, έκφραση της μεγάλης έλλειψης χρημάτων και της απίστευτης φτώχειας. Τα παίρνει λοιπόν στο χέρι και υπογράφει ομόλογο, πως κάθε μέρα θα πληρώνει τόκο ενάμισι γρόσι έως ότου εξοφλήσει το χρέος της. Δέκα χρόνια πιο ύστερα το μακρυραχιώτικο αντρόγυνο Πανταζής και Ευαγγελία Δημητρίου δανείζεται από την εκκλησία, συγκεκριμένα από τον εκκλησιαστικό επίτροπο Γιάννη Κυριαζή, εικοσιοχτώ γρόσια και δυο παράδες “διά χρείαν του οσπιτίου μας” (οι λέξεις μεταφέρονται εδώ ορθογραφημένες). Τα δανείζονται από την “Παναγία” του χωριού στις 15 Αυγούστου και υπόσχονται με το ομόλογό τους ότι θα τα επιστρέψουν τον

∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÓËÏ›Ô˘ Û Á·Ì‹ÏÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ 1832 (∞fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË °Î·ÁοÎË) επόμενο δεκαπενταύγουστο “χωρίς λόγον προφάσεως”. Δεν αναφέρονται όμως ποιες θα ήταν οι συνέπειες σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής των χρημάτων εξαιτίας βέβαια της έσχατης οικονομικής εξαθλίωσης των δανειζομένων. Κοντά στις ατομικές ομολογίες ή έστω σε επίπεδο αντρόγυνων, διασώθηκε από τη Μακρυράχη και μια ομαδική από τα 1805. Την υπογράφουν οχτώ “γέροντες και ραγιάδες” , όπως αναφέρονται, της Μακρυράχης με το όνομά του ο καθένας. Με την ομολογία τους βεβαιώνουν πως δανείστηκαν από τον εκκλησιαστικό επίτροπο 161 γρόσια τα οποία και θα επέστρεφαν τον επόμενο δεκαπενταύγουστο, αφού τα χρήματα ήταν “του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου” , όπως σημείωναν. Αλλά και όταν ακόμα είχε αρχίσει η επανάσταση των Ελλήνων και το Πήλιο πολεμούσε τον Δράμαλη στο Τρίκερι, ο Μακρυραχιώτης Νικολής (δεν αναφέρεται το επώνυμό του) με τη γυναίκα του μαζί, δανείζεται όχι από την εκκλησία τούτη τη φορά, μα από γυναίκα της Μακρυράχης - πρώτη φορά συναντώ γυναίκα να δανείζει χρήματα τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Δανείζεται 46

γρόσια “διά χρείαν του οσπιτίου μου” κι αυτός, με την υπόσχεση να τα επιστρέψει τον επόμενο δεκαπενταύγουστο. Πάλι δηλαδή κι εδώ μπαίνει η περίπτωση κάτω από την εποπτεία, μπορώ να πω, της Παναγίας σε ένα χωριό βαθιά θρησκευόμενο όπως φανερώνεται, με τη γιορτή της Παναγίας να ρυθμίζονται ακόμα και οικονομικές σχέσεις των κατοίκων. Τα χρήματα που δανείζονται από την εκκλησία κυρίως, θεόφτωχοι κάτοικοι, είναι ασήμαντα με τα σημερινά δεδομένα. Αν δεν μπορούσαν όμως να τα επιστρέψουν, δεν υπήρχε έλεος: Η υπόθεση θα έφτανε έως το δικαστήριο, όπως εξυπονοείται από την πιο πάνω ομολογία. Στα σίγουρα επισκοπικό δικαστήριο, όχι τουρκικό, όπως θέλω να πιστεύω. Τα έξοδα πάντως του δικαστηρίου θα βάραιναν τον δανειζόμενο, πέρα από την ποινή που θα του επιβαλλόταν. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς με αυτά τον υπέρτατο βαθμό της δυστυχίας, στην οποία κατέπεσε κάποτε κι ο τόπος μας. Μια κατάσταση ανυπόφορη που δικαιολογεί, νομίζω, κοντά στα άλλα και τη μανία του ξεσηκωμού των ραγιάδων στα 1821.

Γιατί κλαίει ο μπαμπάς, μαμά; Δ˘ ¡Ô¤Ï ª¿ÍÂÚ* Ένας άντρας οικογενειάρχης άνεργος είναι διαφορετική περίπτωση από την αντίστοιχη γυναίκα. Από τη μέρα Νο 1, του συμβαίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές. Πρώτο τεράστιο θέμα, δεν ξέρει πώς να γεμίσει τη μέρα του. Ξαφνικά ανακαλύπτει πόσο μεγάλη σε διάρκεια είναι η μέρα. Και πόσο άδεια χωρίς δουλειά. Μέσα στο σπίτι του βρίσκει ένα καθεστώς που καθορίστηκε την Εργαζόμενη Περίοδο, το οποίο καθεστώς αφού περάσει ένα πρώτο διάστημα που το μελετάει αφ’ υψηλού (τώρα που έχει τον χρόνο και που είναι στο σπίτι), στην συνέχεια θα εργαστεί σκληρά ώστε να το βελτιώσει. Η βελτίωση σημαίνει ανατροπή του Καθεστώτος, ολική ή στα σημεία, και η Ιστορία έχει δείξει ότι δεν πρόκειται για αναίμακτη διαδικασία. Η πολεμική τακτική που θα επιλέξει ο μέσος τέως εργαζόμενος πατέρας είναι ένα ξενόφερτο είδος που το κουβάλησε από το γραφείο. Στα σπίτια η εργασιακή επιχειρηματολογία γύρω από ένα οβάλ γραφείο, το πηγαδάκι στην κουζίνα πάνω από την καφετιέρα, τα σημειώματα με κοινοποιήσεις στους ανωτέρω, η επίπληξη με κλειστές τις πόρτες, είναι άγνωστες πολεμικές μηχανές. Στα σπίτια επικρατεί το αντάρτικο, το ινδιάνικο γιούρια. Τα ξεσπάσματα του όχλου των παιδιών μπορούν να αφήσουν άφωνο, και βαριά τραυματισμένο, το ικανότερο μεγαλοστέλεχος μπαμπά. Σε αυτή τη φάση ή η Θεία επιφώτιση ή ο από μηχανής θεός-μητέρα θα αναγγείλουν τη λήξη της οικογενεια-

κής τραγωδίας με μια βαρυσήμαντη κουβέντα: “Ο μπαμπάς δεν θα εργαστεί σκληρά για να βελτιώσει το Οικογενειακό Καθεστώς. Θα εργαστεί σκληρά για να κάνει χώρο και για αυτόν.” Ο νέος χώρος του πατέρα στο σπίτι του δεν είναι αυτό που θα θελε. Τη δουλειά του θέλει ο άνθρωπος. Ξεκινάει λοιπόν να χτίζει τη νέα πατρική φωλίτσα του αρνητικά. Υποσυνείδητα, χρησιμοποιεί μάλιστα πρόσκαιρα υλικά που δεν προσφέρουν στέρεη μονιμότητα. Γιατί αυτό φοβάται και αποδιώχνει, την στέρεη μονιμότητα στο σπίτι του, χωρίς στο μέλλον να εργαστεί. Η απειλή επομένως για τη φωλιά που χτίζεται κατοικεί στη φωλιά που χτίζεται! Το να αναλάβει ο πατέρας πρόσθετα οικογενειακά καθήκοντα είναι εύκολη υπόθεση μόνο στα χαρτιά. Είναι ανειδίκευτος εργάτης. Δεν ξέρει πώς να διαβάσει τα παιδιά, αγνοεί πού πέφτει το φροντιστήριο, δεν γνωρίζει τις άλλες μαμάδες στα παιδικά πάρτι των συμμαθητών, δεν έχει ξαναπλάσει μπιφτέκια. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι σταδιακά, εάν η ανεργία κρατήσει καιρό, ο άνεργος μπαμπάς θηλυκοποιείται στα μάτια των παιδιών του. Αποκτάει σιγά-σιγά “μητρικά” χαρακτηριστικά, αποτέλεσμα του παρα-μητρικού του έργου. Το πατρικό πρότυπο ραγίζει. Ραγίζει ως συνειδητός πατροπαράδοτος ρόλος του πατέρα και ραγίζει ως υποσυνείδητο κληρονομημένο πρότυπο στα παιδιά του. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στα παιδιά εάν τύχει παράλληλα η μητέρα να ανδροποιηθεί αποκτώντας

“πατρικά” χαρακτηριστικά του παλιού-πατέρα. Πράγμα εύκολο να συμβεί αν χρειαστεί η γυναίκα που πριν δεν εργαζόταν να βγει έξω από το σπίτι για να δουλέψει, ή αναγκαστεί να δουλεύει περισσότερο και να επιστρέφει πλέον αργά, τις ώρες που ερχόταν ο μπαμπάς. Ένας λόγος παραπάνω επειδή αυτή θα φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Και, με την εξουσία της νέας θέσης της, επειδή αυτή θα είναι ο νέος οικογενειακός ειρηνοποιός. Ο χρόνιος μη εργαζόμενος πατέρας δεν είναι ο κουβαλητής που ήταν. Ούτε ο εγγυητής. Ούτε ο ισχυρός που με το που άκουγαν το κλειδί του στην πόρτα οι αταξίες κοβόντουσαν στη μέση. Ούτε ο ωραία ντυμένος ελκυστικός άνδρας που η κορούλα τους νυμφευόταν. Ούτε ο σοφός που οι φίλοι-μπαμπάδες ζητούσαν τη γνώμη του. Ούτε ο πολυάσχολος που όλη την ώρα του τηλεφωνούσαν. Ούτε ο ίδιος μπαμπάς που έλειπε στα παιδιά και τον επιθυμούσαν. Αυτός είναι ...λιγουλάκι ο μπαμπάς που επιθυμούσαν. Είναι πολύ επίπονο ο ενήλικας να έρχεται αντιμέτωπος με τα πρότυπά του κι είναι πολύ σκληρό όταν καλείται εξ ανάγκης, αποτέλεσμα απόφασης τρίτων, να τροποποιήσει τους ρόλους του. Τελεία.

Σκέψη στο περιθώριο Ο τύπος οικογενειακής δομής Tζων Λένον - Γιόκο Όνο ήταν τόσο ιδιαίτερος που τον έγραφαν οι εφημερίδες. (* Η Νοέλ Μπάξερ είναι συγγραφέας και αρθρογράφος. Το κείμενο ανήκει στην συλλογή επιφυλλίδων της που καταδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της ανεργίας).

O αφανισμός TÔ˘ ¡π∫√À ™√∫√§√À Δεν μας έφτασαν όλα αυτά που περνάμε καθημερινά από τα προβλήματα και τις μειώσεις των μισθών και όλα αυτά που γίνονται ερήμην του ελληνικού λαού, με στοχοποίησή του για τη χειρότερη ποιότητα της ζωής που μας παρέχουν οι απρόσωπες μεγαλουπόλεις, τώρα έχουμε και νέες απειλές με πραγματικούς αφανισμούς και εξαφανίσεις ανθρώπων και καταστάσεων. Μην πάει το μυαλό σας στην εκπομπή της Νικολούλη “Φως στο τούνελ” και στις αναζητήσεις χαμένων, προσφιλών προσώπων, αλλά σε μαντικές ικανότητες που γίνεστε αόρατοι και δεν σας βλέπει κανένας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα σας ψάχνουν και δεν θα σας βρίσκουν στη δουλειά, στην οικογένεια, η παρέα, οι φίλοι, οι άγνωστοι, οι γνωστοί και οι ανεπιθύμητοι, απλά όποιος σας αναζητά και δεν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί του, γίνετε αόρατοι.Θα μου πείτε πως αν πραγματικά το ήξερα ο πρώτος που θα εξαφανιζόμουνα από προσώπου γης θα ήταν ο εαυτός μου και μάλιστα με ποικίλους τρόπους και φοβερούς σχεδιασμούς φυγής, που δεν μπορούσε κανένας, αν όχι να το αισθανθεί, τουλάχιστον να το καταλάβει ή να το αντιληφθεί. Αλλά όπως καταλάβατε, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, με άλλα λόγια φροντίζουν μια και καλή, άλλοι για το δικό μας αφανισμό, με άλλες μεθόδους και τρόπους, που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στη σκέψη και στην οικονομική ευημερία του κάθε πολίτη, με μειώσεις και περικοπές, που, αν μη τι άλλο, κάποια στιγμή, θα παραδώσετε πνεύμα καθαρό και υγιή μακριά από τις τοξίνες και τα πολυακόρεστα λιπαρά, που σας χαλάνε τον οργανισμό σας και τον κάνουνε παχύσαρκο και προβληματικό στην υγεία του. Μην σας νοιάζει γι’ αυτό, υπάρχουν δίαιτες και περικοπές επιδομάτων που αύριο - μεθαύριο θα μιλάτε για μια υπέροχη σιλουέτα, που θα ταιριάζει γάντι, αφήστε που θα είστε στιλάκι και έγκυροι, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής και της ισορροπημένης διατροφής, αλλά και γενικότερα της φύσης του ανθρώπινου οργανισμού. Νομίζω ότι τώρα τελευταία αυτοί που περνούν την πραγματική οικονομική κρίση είναι οι γνωστές εταιρείες, που προσφέρουν προγράμματα διατροφής και μάλιστα με θερμιδικές αξίες, που βοηθούν στο αδυνάτισμα, αλλά και στη γυμναστική του σώματος, που το κάνει σμιλευτό και λεπτό, όπως μια φέτα πεπόνι. Άλλωστε επιβεβαιώνεται και το ρητό “νους υγιής εν σώματι υγιή” , μια που όλοι το έχουμε ρίξει στον αθλητισμό και στα σπορ γενικότερα για να κρατάμε κάποια ισορροπία, είτε αυτή είναι ψυχική, είτε σωματική, είτε και από τα δύο. Έτσι, μάλλον, υπάρχει αγνή πρόθεση, παρά δολιότητα για τα χρήματα που τόσο πολύ τα έχουμε θεοποιήσει, σε τέτοιο βαθμό που έχουμε πάθει κάποια εξάρτηση και ως ένα βαθμό έχουμε αναπτύξει μια σχέση πάθους και καταναγκασμού, για να μας αλλοιώνει τη διάθεσή μας και την ψυχική μας ισορροπία, δημιουργώντας εντάσεις και διάφορα συναισθήματα που μας καταρρακώνουν με τη λύπη, το θυμό και την οργή μας, σε περιπτώσεις που μας αγχώνουν και μας δημιουργούν εξάψεις και νευρικούς κλονισμούς. Με αυτά και με αυτά, όλα μας αντιπροσωπεύουν ως ένα σημείο, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι δικές μας οι επιλογές, ακόμα και αυτή της εξαφάνισης, ακόμα και του αφανισμού μας, ακόμα και αυτής της ίδιας μας της ύπαρξής μας, που τη στηρίζουμε σε άλλους πιο ικανούς ή πιο ανίκανους ανάλογα με το πώς το κρίνει ο καθένας ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται και τελικά η πνευματικότητά του είναι αυτή που ξεκαθαρίζει όλα τα πεπραγμένα της ζωής μας. Άντε να δούμε τελικά ποιος θα αφανίσει ποιον;


14 / MOY™IKH ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

Φιλαρμονική: Εορταστικές μελωδίες σε Βόλο - Ν. Ιωνία Όπως κάθε χρόνο και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου, φιλοδοξώντας να συμβάλλει με το δικό της ξεχωριστό • μελωδικό τρόπο στη γιορτινή ατμόσφαιρα παρουσιάζοντας ένα επίκαιρο πρόγραμμα με πασίγνωστες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο σε κομβικά σημεία της πόλης. Το πρόγραμμα των εμφανίσεων της Φιλαρμονικής έχει ως εξής: Τετάρτη 22/12 ώρα 12.30 στην πλατεία Ελευθερίας, Παρασκευή 24/12 ώρα 19.00 στην πλατεία Αγίου Νικολάου, Τρίτη 28/12 ώρα 19.00 στην πλατεία Πανεπιστημίου, Τετάρτη 29/12 ώρα 19.00 στην πλατεία Ευαγγελιστρίας, Παρασκευή 31/12 ώρα 11.15 στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τις ενορχηστρώσεις των κομματιών έχουν αναλάβει ο αεικίνητος μαέστρος Γιώργος Καρυδάκης και οι μουσικοί της Φιλαρμονικής Βασίλης Τασούδης, Γιώργος Ζίφκος. Το φωνητικό μέρος καλύπτουν οι καταξιωμένοι τραγουδιστές Θωμάς Σκοτίδας, ο οποίος κλείνει φέτος 14 χρόνια συνεργασίας με τη Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου και ο Γιάννης Μπαλιάκος.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Άγιο Κωνσταντίνο Χριστουγεννιάτικη συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου την Κυριακή 19/12 - ώρα 18.30. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης συμμετέχει η Βυζαντινή Χορωδία Ωδείου Βόλου “Ρυθμός” . Διευθύνει ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κυριαζής Νικολέρης. Την Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου διευθύνει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΣ. Στο εκκλησιαστικό όργανο η Κερασία Σιάρα.

Μουσική παράσταση Π. Θαλασσινού Ο Παντελής Θαλασσινός παρουσιάζει μια καινούργια παράσταση, που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, με συνδιοργάνωση από “Νυχτωδία” και “Βάμμα Νυκτός” . Πλάι του θα είναι η Μάρθα Μαυροειδή (έγχορδα - φωνή), μια εξαιρετική τραγουδοποιός, που πρόσφατα κυκλοφόρησε τον “Κήπο της Ρίλα” και οι επίλεκτοι μουσικοί: Γιάννης Αγγελόπουλος (τύμπανα), Γιώργος Βεντούρης (κοντραμπάσο), Δημήτρης Γάσιας (βιολί), Γιώργος Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα), Φίλιππος Λευκαδίτης (κρουστά), Γιώργος Μακρής (γκάιντα, φλογέρες, καβάλλ), Δημήτρης Πάντος (κιθάρα, φωνή).Στον ήχο μαζί του θα είναι οι Γιώργος Καρυώτης και Ευτύχης Γιαννακούρας. Παρουσιάζει στο πρώτο μέρος τη νέα του ανέκδοτη δουλειά, “Κοντά στον καιρό” , (σε στίχους του ιδίου, Ηλία Κατσούλη, Πόλυ Κυριάκου, Βαγγέλη Βελωνιά, Ελένης Σιούφτα, Ευαγγελίας Ναρλή, Χρυσσάνθης Τουφεξή, Κώστα Ουράνη) καθώς επίσης και κάποια τραγούδια φίλων του (Βαγγέλη Γιαννάκη), Κώστα Φασουλά, Τάσου Ζαφειρίου, Σταμάτη Χατζηευσταθίου, και άλλων). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τραγούδια γνωστά του ΠΘ που έγιναν επιτυχίες. Θα ακουστούν και 3 τραγούδια από το νέο δίσκο της Μ. Μαυροειδή με τίτλο “Ο κήπος της Ρίλα” .

Mάνος Χατζιδάκις: Οι σπάνιες ικανότητες μελωδικής έμπνευσης και αυτοσχεδιασμού

Π

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ριν αναφερθούμε στην πολυμελή ομάδα Νεοελλήνων συνθετών, που οπωσδήποτε δεν ακολουθούν όλοι τον ίδιο δρόμο, ο Μάνος Χατζιδάκις είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, αφού η μουσική του εκπαίδευση ξεκινάει από τεσσάρων χρονών μαθαίνοντας πιάνο με την πιανίστρια Αλτουνιάν αρμενικής καταγωγής, ενώ παράλληλα εξασκείται στο βιολί και το ακορντεόν.

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στη Ξάνθη, ο πατέρας του ο Γεώργιος Χατζιδάκις κατάγονταν από τον Μύρθιο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, δικηγόρος. Η μητέρα του ήταν η Αλίκη Αρβανιτίδου και όπως ανέφερε και ο ίδιος συχνά, κληρονόμησα από τη μητέρα του “όλους τους γρίφους που από παιδί μ’ απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους της δεν θάμουν ποιητής...”. Όταν οι γονείς του χώρισαν, ο Μάνος Χατζιδάκις με τη μητέρα του εγκαταστάθηκαν το 1932 στην Αθήνα. Λίγα χρόνια αργότερα το 1938, σκοτώνεται ο πατέρας του σε αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που σε συνδυασμό με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια και αναγκάζει τον Χατζιδάκη να εργαστεί από πολύ νεαρή ηλικία. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλλάντιο τη χρονική περίοδο 1940-1943, ενώ ξεκινά σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες όμως δεν θα ολοκληρώσει.Την ίδια εποχή συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους, το Νίκο Γκάτσο - ποιητή, μεταφραστή και στιχουργό από την Αρκαδία - τους ποιητές Γιώργο Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη και Άγγελο Σικελιανό και με το ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη.Το 1944 πραγματοποιεί ο Μάνος Χατζιδάκις την πρώτη του εμφάνιση ως συνθέτης με τη συμμετοχή του στο έργο “Τελευταίος Ασπρόκορακας” του Αλέξη Σολωμού, στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν.Στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζιδάκις θα παρακολουθήσει και μαθήματα υποκριτικής τα οποία θα εγκαταλείψει μετά από την προτροπή του ίδιου του Κουν.Η συνεργασία του όμως με το Θέατρο Τέχνης θα κρατήσει δεκαπέντε χρόνια και θα γράψει ένα μεγάλο αριθμό έργων μουσικής για σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου.Το 1946 γράφει μουσική για τον κινηματογράφο στην ταινία “Αδούλωτοι Σκλάβοι” και στα επόμενα χρόνια συνθέτει μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1959 θα κερδίσει το μουσικό βραβείο για την ταινία “Το ποτάμι”. Σε συνεργασία με τη Ραλλού Μάνου το 1950 - είναι ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος -γράφει μουσική και παρουσιάζει τα τέσσερα μπαλέτα “Μαρσυάς” (1950), έξι λαϊκές ζωγραφιές (1`951), το Καταραμένο φίδι (1951) και Ερημιά (1958).Παράλληλα με το ελληνικό χορόδραμα η τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη αναθέτει στον Χατζιδάκι να συνθέσει τη μουσική για τις Χοηφόρες (1950) από την Ορέστεια του Αισχύλου.Το γεγονός αυτό απο-

τελεί την αρχή να γράψει ο Χατζιδάκις μουσική για πολλές αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες μεταξύ των οποίων “Η Μήδεια”, ο “Κύκλωπας”, οι “Βάκχες”, οι “Εκκλησιάζουσες”, η “Λυσιστράτη” και οι “Όρνιθες”. Την ίδια εποχή ο Χατζιδάκις συνεργάζεται με τον Άγγελο Σικελιανο προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία του τραγωδία “Ιπποκράτης”.Το 1960 παίρνει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι “Τα παιδιά του Πειραιά”, από την ταινία “Ποτέ την Κυριακή” του Ζυλ Ντασέν. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβάνεται στα δέκα εμπορικότερα τραγούδια του 20ού αιώνα.Όμως ο Μάνος Χατζιδάκις θεωρεί πως η ελαφρά μουσική του για τον κινηματογράφο του προσδίδει μια “ανεπιθύμητη λαϊκότητα”, την οποία δεν αποδέχεται και φθάνει στο σημείο να αποκηρύξει μεγάλο μέρος της.Για το θέατρο, σημαντικός σταθμός στο έργο του αποτελεί ακόμα η παράσταση “ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ” (1962) σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού και πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Χορν. Δημιουργεί και διευθύνει την “Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών” το 1963-1966 και στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα δίνει 20 συναυλίες με έργα Ελλήνων συνθετών σε πρώτη εκτέλεση. Με τον Ζυλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη επισκέπτονται ο Μάνος Χατζιδάκις το 1966 την Αμερική προκειμένου να ανεβάσουν στο Broadway τη θεατρική διασκευή του “Ποτέ την Κυριακή” με τίτλο Illya Darling. Στην Αμερική, όπου μένει μερικά χρόνια, έρχεται σε επαφή με την ποπ και ροκ αμερικάνικη μουσική σκηνή και σε συνεργασία με το Συγκρότημα New York Rock and Roll Ememble ηχογραφηθεί τον κύκλο τραγουδιών Replections.Παράλληλα αρχίζει να συνθέτει λιμπρέτα για τρία μουσικά έργα “Μεταμορφώσεις, Όπερα για πέντε και Ντελικανής”, ενώ ηχογραφεί και το “Χαμόγελο της Τζοκόντας” που είναι από τα περισσότερα γνωστά του έργα. Το μουσικό καφεθέατρο “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ” το ίδρυσε μετά την επιστροφή του από την Αμερική το 1972 και σύμφωνα με τον ίδιο επιδιώκει “μια τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού μ’ όλα τα μέσα που μας παρέχει η σύγχρονη θεατρική εμπειρία” αναφέρει η περίοδος αυτή μέχρι το τέλος της ζωής του θεωρείται η περισσότερη ώριμη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση του “Μεγάλου Ερωτικού”.Όταν τελείωσε η Δικτατορία, ο Μάνος Χατζιδάκις διορίστηκε “Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής” της Λυρικής Σκηνής για δύο χρόνια 1975-1977 και επίσης από το 1975 μέχρι και το 1982 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας καθώς και Διευθυντής στο Τρίτο Πρόγραμμα της Κρατικής Ραδιοφωνίας.Η παρουσία του αποτελεί μέχρι σήμερα

σημείο αναφοράς και θεωρείται η ποιοτικότερη περίοδος του Τρίτου Προγράμματος. Στα Ανώγεια της Κρήτης ο Χατζιδάκις το 1979 καθιερώνει τις “Μουσικές γιορτές” που περιλαμβάνουν τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Ένα χρόνο μετά εγκαινιάζει και τον “Μουσικό Αύγουστο” στο Ηράκλειο που είναι ένα καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων στη μουσική, όσο και στο χορό, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική και το θέατρο. Στην Κέρκυρα διοργανώνει τους “Μουσικούς Αγώνες” τη χρονιά 1981-1982 που είναι ένας μουσικός διαγωνισμός για νέους Έλληνες συνθέτες. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού το “ΤΕΤΑΡΤΟ” (1985-86) το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρώμενα μέσα από τις πολιτικές διαστάσεις. Το 1985 ακόμα συστήνει την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία “ΣΕΙΡΙΟΣ” που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Την “Ορχήστρα των Χρωμάτων” ίδρυσε ο Χατζιδάκις το 1989 με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτεται από τις συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες και τα διεύθυνε ο ίδιος μέχρι το τέλος της ζωής του δίνοντας στο σύνολο είκοσι συναυλίες και δώδεκα ρεσιτάλ με ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.Η τελευταία του δραστηριότητα ήταν η συνεργασία του με το Δήμο Καλαμάτας που διοργάνωσε και τους “Πρώτους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού” στην Καλαμάτα. Αξίζει να σημειώσουμε και τη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Κουνάδη αναζητώντας στο ρεμπέτικο τραγούδι στοιχεία ανανέωσης και έντεχνης ελληνικής μουσικής. Ακόμα να αναφέρουμε τις διαλέξεις του στις αρχές του 1950 στην Αμερικάνικη Υπηρεσία πληροφοριών όπου παρουσίασε νεότερους Αμερικανούς συνθέτες όπως του Μπερνστάιν, Κόπλαντ, Μενότι και άλλους που ήταν άγνωστοι μέχρι τότε στη χώρα μας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 1962 χρηματοδότησε το διαγωνισμό σύνθεσης “Μάνος Χατζιδάκις” του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Από τα έργα του το Καταραμένο φίδι, η Αχιβάδα ή ο ανεπανάληπτος Κύκλος του C.N.S. ομότιμος εκείνων του Καλομοίρη και Ριάδη ανήκουν στις κορυφές της ελληνικής μουσικής γραμματολογίας.Το Μουσικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι που μπορεί να εξωτερικεύεται χάρη στις σπάνιες ικανότητες μελωδικής έμπνευσης και αυτοσχεδιασμού του καλλιτέχνη, αποτελεί αντίστοιχο για τη μουσική των Σεφέρη, Ελύτη Γκάτσου στην ποίηση και των Τσαρούχη, Μόραλη και Αργυράκης στη ζωγραφική. Έφυγε στις 15 Ιουνίου του 1994 και τον δέχτηκε η γη της Παιανίας.


EIKA™TIKA / 15 ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 87 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ

Oμαδική εορταστική έκθεση στο Κέντρο Τέχνης

Ε

γκαινιάζεται σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 8.00μμ, στο ισόγειο και ημιόροφο του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο “Ντε Κίρικο” η μεγάλη εορταστική έκθεση “40Χ40” με τη συμμετοχή 87 καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. Αυτή είναι μια απάντηση στην κρίση που εκφράζεται με δημιουργικότητα και συλλογικότητα . Η έκθεση διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Τμήμα Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου.

Από τους καλλιτέχνες ζητήθηκε να ετοιμάσουν ο καθένας από δύο έργα της συγκεκριμένης διάστασης και μάλιστα να διατίθενται προς πώληση σε χαμηλότερες τιμές από ό τι συνήθως πωλείται. Επιπλέον θα παρουσιαστεί ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο με καλλιτεχνικά “στολίδια” , έργα πολύ μικρού μεγέθους του κάθε καλλιτέχνη, που θα πωλούνται σε μικρή συμβολική τιμή και τα έσοδα από αυτά θα διατεθούν υπέρ των σκοπών της ΕΛΕΠΑΠ , του παραρτήματος Βόλου για την αποκατάσταση παιδιών με αναπηρίες καθώς και στο Ορφανοτροφείο Βόλου. Έτσι ο σκοπός της έκθεσης είναι πολλαπλός: εκτός του φιλανθρωπικού για τον οποίο συμφώνησαν με ευαισθησία όλοι οι καλλιτέχνες, οι φιλότεχνοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν συγκεντρωμένο το σύνολο σχεδόν του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης, αλλά και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρξουν δημιουργικά ως απαίτηση των δύσκολων καιρών. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης, που προέκυψε προ μηνών. Συζητώντας εν θερμώ σε καφέ της πόλης τη βραδιά της έναρξης της εκδήλωσης “η τέχνη στην πόλη” , με την ευκαιρία της παγκόσμιας μέρας των Μουσείων, πολλοί καλλιτέχνες και φιλότεχνοι, μετά από πρόταση της Χρύσας Δραντάκη, έκλεισαν το επόμενο “ ομαδικό καλλιτεχνικό ραντεβού” . Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είναι ήδη πολύ γνωστοί, πολλοί είναι οι νεώτεροι, κάποιοι πρωτοεμφανιζόμενοι, καθώς και Βολιώτες της Αθήνας αλλά και του εξωτερικού. Παράλληλα θα παρουσιαστούν σε ειδικό χώρο καλλιτεχνικά μικροτεχνήματα από γνωστούς δημιουργούς της πόλης (κοσμήματα κυρίως και κεραμικά). Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αβτζή Έλενα, Αγγελίδη Όλγα - Μαρία, Αγγελίδης Πασχάλης, Ανανιάδου-Μαλικέντζου Καρολίνα, Αντωνάκη Ελεάνα, Αρκουδογιάννη Ευρυδίκη, Αστέρη Μάγδα, Βαμβα-

Η ζωγραφική είναι μια από τις καλές τέχνες και αποτελεί την πρώτη γραφή του ανθρώπου. Ερμηνεύεται ως απεικόνιση μορφών, σχημάτων ή αντικειμένων σε κάποια επιφάνεια. Για την παιδική όμως ηλικία, οι ζωγραφιές αποτελούν ίσως το μοναδικό μέσο έκφρασης. Η παιδική ζωγραφική ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία σαν ιχνογράφημα. Είναι αυθόρμητη, γεμάτη χρώματα, γραμμές, σχήματα κι εκφράζει όλο τον κόσμο του παιδιού, τα συναισθήματα του, τα προβλήματα του, τα θέλω του. Στον παιδικό σταθμό τα παιδιά ζωγραφίζουν κάθε μέρα, σε διάφορες επιφάνειες, όπως χαρτί, χαρτόνι, πίνακα και με διάφορα υλικά, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κέρινα, δακτυλομπογιές.Τα πρώτα σχέδια είναι απλές γραμμές, μουτζούρες. Σιγά-σιγά οι ζωγραφιές τους αρχίζουν να παρουσιάζουν αλλαγές, τις οποίες παρατηρούμε παρά ερμηνεύουμε. Όσο αναπτύσσεται το παιδί οι ζωγραφιές του εξελίσσονται και βλέπουμε σχήματα και μορφές. Αν ρωτήσουμε “τι έχετε ζωγραφίσει” μπορεί να πούνε “τη μαμά, τον μπαμπά”, δίνοντας όνομα σ’ αυτό που έχουν δημιουργήσει. Μετά από λίγο για την ίδια εικόνα μπορεί να πούνε ότι έχουν ζωγραφίσει κάτι άλλο.

Η χαρά της δημιουργίας Τα παιδιά καθώς διανύουν τα στάδια ανάκτησης των δεξιοτήτων τους παρουσιάζουν αλλαγές στις εικόνες που ζωγραφίζουν. Πιστεύεται ότι τα στάδια ανάπτυξης ενός φυσιολογικού

κάρης Μιχάλης, Βούλγαρης Βασίλης, Βούλγαρη Βάσω, Γαρόφλου Σμαράγδα, Γεωργουλά Λίλια, Γιακμογλίδου Νεκταρία, Γιαννακόπουλος Χρήστος, Γκέκας Αστέρης, Γκουτεσβάγκερ Έρικα, Γκρίνια Βασιλική, Δημητριάδης Δημήτρης, Διακομή Ζίνα, Δουλκέρογλου Μαργαρίτα, Δράμπης Περικλής, Δραντάκης Παναγιώτης, Ζαφειρόπουλος Βαγγέλης(VAGO), Θεολόγου Παλαιολόγος, Καλαμποκά Ουρανία, Καλούτσα Βασιλική, Κάλντας Ανδρέας, Καρδέλης Απόστολος, Κασαρτζής Κώστας ,Kαστώρη Κάλλη, Καραγκούνη - Βλαχάβα Στέλλα, Κασσαβέτη Κατερίνα, Καφενταράκη Δέσποινα, Kαφίδα Ιωάννα, Καφίδα Φωτεινή - Τέρρα, Κομνηνός Κώστας, Κρητικού Ιουστίνη, Κουρκούβελος Γιώργος, Κούρκουλου Αγγελική, Λάκκα Καλλιόπη, Λάσκος Σταμάτης, Μάνου Ειρήνη, Μήτρας Μιχάλης, Μιναρετζόπουλος Ιωακείμ, Μοράρος Δημήτρης, Μουρατίδης Λάκης, Μπαξεβανίδου Κάκη, Μπαζιάκα Κατερίνα, Μπαζής Γιώργος , Μπεκιώτη Βάγια, Μπομπός Κων/νος, Μπορίσοβα - Μπερίτζε Ντιάνα, Ντάτσιου Κερασία, Νικολού Βιβή, Οικονόμου Νίτα, Παπαγεωργίου Αγγελική, Παπαδήμος Στα-

μάτης, Παπαϊωάννου Κλειώ, Παπαϊωάννου Γιάννης, Παπαδοπούλου Καλυψώ, Πάσχου Αφροδίτη, Πάσχου Ισιδώρα, Πατσέας Βαγγέλης, Παυλής Μιχάλης, Πέρκα Βασιλική, Πλαβός Λευτέρης, Ποδιάς Νίκος, Σαμαλίδου Έλλη, Σιψής Χρίστος, Σκυργιάννη Έρη, Σουλιώτου Αναστασία, Σταθάκη Χέυντυ, Στεφανούλη Χριστίνα, Τάνα, Τερλίδου Ιωάννα, Τελιόπουλος Γιώργος, Τουλούπη Παρασκευή, Τουρτούλας Λάκης, Τσακνής Νίκος, Τσώλη Ντίνα, Φωτιάδου Σοφία, Χαλβές Κώστας, Χαμπέρη Μαρία, Χατζηνικολάου Μαρία, Χορδάκης Δημήτρης, Χούρυ Μάγκυ, Ψύχα Εμανουέλα. Τη βραδιά των εγκαινίων στις 9.30 την έκθεση θα πλαισιώσει η μουσική του JAZZ QUARTET με τους Γιάννη Αργυρόπουλο(τύμπανα), Νίκο Βαΐου(μπάσα), Φάνη Παναγιωτόπουλο(σαξόφωνο), Ανδρέα Παπαγιαννακόπουλο(κιθάρα), που προσφέρθηκαν να παίξουν αφιλοκερδώς για την ειδική αυτή εκδήλωση. Επίσης στο εκθετήριο της εισόδου θα παρουσιαστούν καλλιτεχνικά αντικείμενα των Λέτας Αργυράκου(κοσμήματα), Λίτσας Γεωργοπούλου(κεραμικά), Χρήστου Γιαννακόπουλου(κεραμικά), Δημήτρη Γκιουλάκη (κοσμήματα), Ζωής Δημητριάδου(κεραμικά), Ζωγραφιάς(κοσμήματα), Ειρήνης Λάκκα(κεραμικά), Ευαγγελίας Μπλίτζιου(κεραμικά), Μαρούσκας Οικονόμου(κοσμήματα), Ντέμας Σκεμπέ (κεραμικά), Έλενας Τζόρτζεβιτς(παπιέ μασσέ αντικείμενα), Μάγκυ Χούρυ(κοσμήματα). Μια πρόταση, που θα μπορούσε να καθιερωθεί στο μέλλον ως χριστουγεννιάτικη έκθεση με φιλανθρωπικό σκοπό κατά τα πρότυπα πολλών άλλων καλλιτεχνικών ιδρυμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Το κλείσιμο της έκθεσης το Σάββατο 15 Ιανουαρίου και ώρα 1.00 το μεσημέρι, θα συνοδευτεί και πάλι από την παράλληλη εκδήλωση “ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ” με εκπλήξεις, γευστικές και καλλιτεχνικές, για το “καλό ποδαρικό” της νέας χρονιάς στα καλλιτεχνικά της πόλης μας.

Η ζωγραφική ως μέσο έκφρασης των παιδικών συναισθημάτων παιδιού έχουν σταθερή εξέλιξη. Μπορούν όμως, ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχεται το κάθε ένα από το περιβάλλον του, να εμπλουτιστούν ώστε τα έργα τους να είναι πιο ολοκληρωμένα. Έτσι στο χαρτί εμφανίζουν τη διάθεση τους, τη σκέψη τους, τα συναισθήματα τους, τις αντιλήψεις που έχουν για τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους αλλά και γενικά για το περιβάλλον τους. Για να ερμηνεύσουμε σωστά πρέπει να μπούμε στη θέση τους και να σκεφτούμε, αν ζωγραφίζαμε εμείς πώς θα εκφράζαμε στο χαρτί τη χαρά μας, τη λύπη μας, το θυμό μας. Η τέχνη της ζωγραφικής δεν είναι προνόμιο μόνο αυτών που έχουν ταλέντο αλλά είναι ανάγκη ζωής και έκφρασης. Σημασία δεν έχει μόνο να ολοκληρωθεί ένα έργο [ζωγραφική] αλλά και η διαδικασία δημιουργίας του. Τα έργα των παιδιών όσο και να προσπαθούμε να τα επηρεάσουμε “δουλεύονται” με αυθορμητισμό, φαντασία έμπνευση. Παρατηρώντας τα με προσοχή μπορεί να δείχνουν προβληματισμό αλλά και χαρά. Τα συναισθήματα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε όταν ρωτήσουμε “τι έχεις ζωγραφίσει”. Η απάντηση τους συνήθως είναι γεμάτη ενθουσιασμό κι ευχαρίστηση για την ολοκλήρωση του

έργου τους Από παιδαγωγικής άποψης, μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών ανακαλύπτουμε τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους αλλά το κυριότερο κατανοούμε την ψυχή τους. Αρκεί να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται με τη ζωγραφική και να παρατηρούμε προσεκτικά αυτά που θέλει να μας πει. Για να κατανοήσουμε όμως επακριβώς αυτά που θέλουν να μας πουν πρέπει να παρατηρήσουμε τις ζωγραφιές τους με προσοχή και σε βάθος, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα τους. Έτσι αποφεύγουμε τα λάθος συμπεράσματα. Με τη ζωγραφική λοιπόν τα παιδιά εκφράζονται, απελευθερώνονται, δημιουργούν. Εμείς ας τους προσφέρουμε τα μέσα χαρτί, μολύβια, χρώματα και ας τους δώσουμε τη δυνατότητα, χωρίς τη δική μας παρέμβαση, να αποδώσουν αυτά που αισθάνονται. Ας τα αφήσουμε ελεύθερα να δημιουργήσουν δίνοντας του ερεθίσματα. Θα μας εκπλήξουν. EϤÓË ƒ¿ÙË ∑ÔÚÌ¿, μÚÂÊÔÓËÈ·ÁˆÁfi˜, ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

Έκθεση χειροποίητης κούκλας στη “Χάρτα” Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στις 8:30 το βράδυ εγκαινιάζεται στο πατάρι του βιβλιοπωλείου ΧΑΡΤΑ (Σκενδεράνη 16Β, Βόλος, τηλ: 2421033250) έκθεση χειροποίητης κούκλας και μικρών διακοσμητικών σπιτιών της Λίας Μουχτάρη. Διάρκεια έκθεσης μέχρι 7/1/2011. Η Λία Μουχτάρη γεννήθηκε και ζει στο Βόλο. Υπήρξε μέλος της UNIMA HELLAS για αρκετά χρόνια και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κατασκευής και κίνησης κούκλας από μεγάλους κουκλοπαίκτες, όπως ο Τάκης Σαρρής, ο Χρήστος Αυτσίδης, ο Στάθης Μαραγκόπουλο και άλλοι.Το 1994 πήρε μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό κούκλας στην Πάτρα κερδίζοντας το 3ο βραβείο στην κατηγορία papier mache από την αγγλική επιτροπή της Jayne Louise Elliott. Τον Οκτώβριο 2010 παρακολούθησε 35ωρο σεμινάριο κατασκευής και ένδυσης ενός νέου είδους κούκλας, με τη Marlaine Verhelst, στο Παρίσι.Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις σε χωριά του Πηλίου και στην “arte libre galleria”, στον πολυχώρο Τσαλαπάτα, στο Βόλο. Το ενδιαφέρον της για το κουκλοθέατρο την οδήγησε το 1991 στη σύσταση ομάδας κουκλοθεάτρου με παιδιά συναδέλφων του εργοστασίου στο οποίο τότε εργαζόταν. Η ομάδα ονομάστηκε “Οδός Ορφέως”, “σε ανάμνηση ενός μικρού δρομάκου της πόλης μας, ο οποίος, θυσία στο βωμό της “ανάπτυξης”, τείνει να χάσει τελείως την ταυτότητά του, αφού έχασε πρώτα το ίδιο του το όνομα”. Επτά χρόνια μετά, τα παιδιά μεγάλωσαν, έφυγαν, η ομάδα κουκλοθεάτρου διαλύθηκε. Ως συνέχεια της δουλειάς εκείνης, γεννήθηκε μία άλλη κούκλα, τύπου art doll, εξ ολοκλήρου χειροποίητη, καθώς και σπιτάκια, απομιμήσεις παλαιών νεοκλασικών, καφενείων και άλλων κτισμάτων, που τείνουν να εξαφανιστούν. Αυτή η δουλειά εκτίθεται τώρα στη ΧΑΡΤΑ, “ως απόηχος του κουκλοθεάτρου ’Οδός Ορφέως”, όπως λέει η ίδια η Λία Μουχτάρη: “Το δρόμο των ονείρων μας που ερημώθηκε, θα χτίσουμε ξανά με πέτρα τη μάσκα, τη μαγεία του παιχνιδιού και τη μνήμη”.


16 /EIKA™TIKA ¢IA¢POME™ / 17 ¢EKEMBPIOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ŒÏÏËÓ· ÂÎÚfiÛˆÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡

Περιήγηση στο μυστηριώδη κόσμο του Αλέξη Ακριθάκη

Σ

TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

ε έναν από τους σημαντικότερους έλληνες εκπροσώπους του Μοντερνισμού, τον Αλέξη Ακριθάκη, είναι αφιερωμένη η έκθεση που διοργανώνουν οι “Γκαλερί Καλφαγιάν” στην Αθήνα (Χάρητος 11, Κολωνάκι) και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Ιανουαρίου. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των εκθέσεων που πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι εν λόγω γκαλερί ως αφιερώματα στους σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους του Μοντερνισμού. Κεντρικό τμήμα της έκθεσης αποτελεί το πιο μνημειακό έργο του Αλέξη Ακριθάκη, το “Bar”.

ŒÎıÂÛË ƒ·Óٛη ∫ÈÌÙ˙¿È

Έργα ινδικού μυστικισμού Η γκαλερί “Qbox” διοργανώνει την πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της Ινδής καλλιτέχνιδας Ραντίκα Κιμτζάι, ύστερα από την διαμονή της στην Κέα,όπου συμμετείχε στα πλαίσια της τέταρτης συνάντησης που διοργανώνει η γκαλερί κάθε καλοκαίρι. Η νέα της δουλειά αποτελείται κυρίως από σχέδια, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την διαμονή της στο νησί και αποτελούν συνέχεια των μικρής κλίμακας σχεδίων της σε σημειωματάρια. Την έκθεση υπό τον τίτλο “Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΣΜ” έχει επιμεληθεί η Άννα Λουίζα Βαρέλλα. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, τα σημειωματάρια έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στην τέχνη της Κιμτζάι. Μέσα από το σχέδιο η καλλιτέχνις επιχειρεί να εκφράσει την πρωταρχική και άμεση ανάγκη αναγνώρισης και κατανόησης του κόσμου που την περιβάλλει. Αυτή την αίσθηση του ανεπιτήδευτου που κατατίθεται στα ημερολόγια είναι που η καλλιτέχνιδα προσπαθεί να αποδώσει και στα μεγάλης κλίμακας έργα της. Πολλά από τα έργα της Κιμτζάι έχουν διπλή ανάγνωση και παρότι η καλλιτέχνις διαχωρίζει την μπροστινή από την πίσω όψη, κάθε πλευρά του έργου της εξαρτάται και συμπληρώνεται από την άλλη. Η κάθε επιφάνεια υποδηλώνει πολλές και διαφορετικές υφές συμπεριλαμβανομένου και του χαρτιού. Κάποια έργα είναι πιο πολύπλοκα από άλλα. Όλα όμως προκύπτουν από κολλάζ φωτογραφιών, ζωγραφική και αποτυπώματα μελανιού. Το ρήμα “rasm” (ρασμ) στα Αραβικά σημαίνει σχεδιάζω. Aπό εκεί προκύπτει η λέξη “Rashm”, η οποία εμπλουτίζει την αρχική έννοια υποδηλώνοντας τη χρήση διαφορετικών μέσων. Με τον τίτλο “Rashm I: The Corridor of Rasm” (“Ο διάδρομος του σχεδίου” , θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά με μια πρόχειρη μετάφραση) η καλλιτέχνις αναφέρεται στην στιγμή που κάποιος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σχέδια. Το να στέκεσαι στο “κόριντορ” (διάδρομος στα αγγλικά) σημαίνει το να βρίσκεσαι στο σημείο που συγχρόνως περιέχει την κίνηση και την μη κίνηση. Τη αγωνία και την αστάθεια. Το “κόριντορ” δεν επιτρέπει στο θεατή να δει και τους δύο πίνακες ταυτόχρονα, αλλά τον εξαναγκάζει να περιφέρεται γύρω από μια ασταθή οπτική γωνία. O χρόνος εμπλέκεται σε αυτή την περιφορά του θεατή γύρω από τους πίνακες καθώς θεάται ολόκληρο το έργο και όχι το συνεχές ξεφύλλισμα των σελίδων ενός ημερολογίου. Η Ραντίκα Κιμτζάι γεννήθηκε στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν στον Περσικο Κόλπο, το 1979. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές στο Slade School of Fine Art έκανε το πρώτο της μεταπτυχιακό στο Royal Academy of Fine Arts και το δεύτερο στο UCL πάνω στην Ιστορία της Τέχνης. Η καλλιέχνις έχει εκθέσει ευρέως στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α, στην Μέση Ανατολή και Ινδία. Οι τελευταίες τις εκθέσεις περιλαμβάνουν ατομική έκθεση στη στη Νέα Υόρκη και ομαδικές στη Saatchi Gallery και INIVA στο Λονδίνο., στο Ντουμπάι κ.α. ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

Το έργο ανήκε σε Αμερικανική συλλογή και πρόσφατα επέστρεψε στην Ελλάδα. Η έκθεση στην “Kalfayan Galleries” παρουσιάζει την ιστορικής σημασίας αυτή εγκατάσταση για πρώτη φορά μετά την αρχική παρουσίαση της στην γκαλερί “Bernier” το 198.Ενσωματώνοντας αντικείμενα καθημερινής χρήσης, διαλεγμένα για τις παρεμφατικές τους ιδιότητες, το έργο “Bar” του Ακριθάκη αντανακλά έντονα τα δισδιάκριτα όρια μεταξύ ζωής και τέχνης κάτι που ο καλλιτέχνης τόσο δυναμικά εξέφρασε με το έργο του. Ο Ακριθάκης(1939-1994) υπήρξε ομολογουμένως ένας χαρισματικός όσο και ακατάπαυστα παθιασμένος δημιουργός. Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να τον συναναστραφούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν επισημάνει το στοιχείο της έντονης συναισθηματικής του φύσης, την γεμάτη απο μια γνήσια παιδικότητα συμπεριφορά που τον μετέτρεπε σε ένα ευαίσθητο παρατηρητή της ζωής. Κινήθηκε σε πεδία αντισυμβατικότητας δίχως να πάψει στιγμή να αναζητά την γνώση μέσα απο την περιπέτεια.Ουσιαστικά αυτοδίδακτος ο Ακριθάκης, ξεκίνησε δυναμικά το μακρύ πνευματικό και εικαστικό του ταξίδι που τον οδήγησε από την Αθήνα στο Παρίσι και στη συνέχεια, το 1968, στο Βερολίνο όπου και πέρασε μερικά από τα πιο δημιουργικά και παραγωγικά του χρόνια πριν την επιστροφή του στην Αθήνα το 1984. Διατηρούσε πάντα στενές επαφές με τον κύκλο των διανοουμένων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το εστιατόριο μάλιστα της συζύγου του στο Βερολίνο απέκτησε διεθνή φήμη καθώς το “Fofi’s” υπήρξε πόλος έλξης και σημείο συνάντησης του καλλιτεχνικού κόσμου της γερμανικής πρωτεύουσας. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό ότι το “Bar” αντλεί έμπνευση

από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής του καλλιτέχνη.Στην έκθεση στην “Kalfayan Galleries” θα παρουσιαστούν επίσης έργα από την περίοδο του Βερολίνου που αποκαλύπτουν τον μοναδικό μικρόκοσμο αρχετυπικών συμβόλων και κωδίκων που δημιούργησε ο καλλιτέχνης για να εκφράσει τις προσωπικές του εμπειρίες. Σύμβολα όπως, βαλίτσες και ποδήλατα, καρδιές και ήλοι, τόξα και φλόγες καθώς και η

δαντελωτή του γραφή, γνωστή και σαν ™τσίκιτσίκιî, από τον ήχο της πένας στο χαρτί, στοιχειοθετούν μια οπτική μυθολογία στην οποία κεντρικό ρόλο έχει το ταξίδι και η περιπέτεια. Ο Ακριθάκης είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα. Ένας αληθινός καλλιτέχνης, που σε όλη του τη ζωή δεν έπαψε να πιστεύε ότι:“ η μόνη τροφή της τέχνης είναι η ζωή”.

∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

Πέπη Σβορώνου - Δημοσθένης Κοκκινίδης: Δημιουργική συνύπαρξη πενήντα χρόνων TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À Το ζευγάρι Πέπη Σβορώνου και Δημοσθένη Κοκκινίδη έχει διαγράψει την δική του ξεχωριστή διαδρομή στο χώρο της τέχνης εδώ και 50 χρόνια. Δείγματα αυτής της αρμονικής συγκατοίκησης και δημιουργίας των δύο αυτών ταλαντούχων ανθρώπων παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο της οδού Πειραιώς) μέσα από την έκθεση ζωγραφικής και εφαρμοσμένων τεχνών της Πέπης Σβορώνου και του Δημοσθένη Κοκκινίδη με τίτλο “50 Χρόνια. Μαζί στην Τέχνη”, η οποία θα διαρκέσει έως τις 6 Φεβρουαρίου 2011. Το διπλό εκθεσιακό αφιέρωμα του Μουσείου Μπενάκη στον μισό αιώνα συνεχούς δημιουργίας είναι μια μικρή αναδρομή, η οποία συμπεριλαμβάνει κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα από το ευρύ σύνολο της δουλειάς τους. Η κοινή αυτή παρουσίαση αναδεικνύει την συνύπαρξη, τη συμβίωση, και την συμπόρευση στη ζωή και την καλλιτεχνική παραγωγή. Είναι ένας ανάπλους στη ρότα που ένωσε δύο ανθρώπους. Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές ενότητες και περιλαμβάνει 120 περίπου ζωγραφικά έργα και των δυο εικαστικών από το 1958 έως σήμερα. Πέραν του ότι είναι η πρώτη φορά που εκτίθενται από κοινού τα έργα τους, το εικαστικό αφιέρωμα στο Μουσείο Μπενάκη φέρνει στο φως άλλη μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δραστηριότητά τους. Πρόκειται για τα ζωγραφιστά φορέματα που δημιούργησαν μαζί την περίοδο 1959 - 1979. Σε αυτά τα 20

χρόνια κατάφεραν να γίνουν παγκοσμίως γνωστοί χάρις σε μία δική τους καινοτομία. Δημιούργησαν πάνω από 3.000 ζωγραφιστά φορέματα με βιομηχανικά χρώματα, όπου το καθένα από αυτά είναι μοναδικό και υπογεγραμμένο. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 25 φορέμα-

τα από εκείνη την εποχή τα οποία έτυχε να παραμείνουν στην κατοχή του ζευγαριού. Η τεράστια εμπορική επιτυχία που γνώρισαν αποτυπώνεται σε εξώφυλλα περιοδικών και δημοσιεύματα του ελληνικού και διεθνούς τύπου τα οποία συμπληρώνουν την έκθεση. Ζευγάρι στη ζωή αλλά και στην τέχνη, αγωνιστές και οι δύο της δεκαετίας του ’60, με εντελώς διαφορετική εικαστική γραφή και ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, αλλά και ως προς το μέσο έκφρασης, συναντώνται ως ιδρυτικά μέλη το 1959 στον Οργανισμό Ελληνικής Χειροτεχνίας. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης Ελένη Αθανασίου “(...) τα ζωγραφιστά φορέματα έχουν τέτοια καλλιτεχνική αξία επειδή δείχνουν στο θεατή πως σμίγει η δωρικότητα και ο ορθολογισμός του Κοκκινίδη με τον εξπρεσιονισμό και την ποίηση του χρωστήρα της Σβορώνου. Φιλοσοφία και λυρισμός. Διττότητα κεφαλαιώδους σημασίας. Ηρωική και συνάμα ταπεινή, πανανθρώπινη και προσωπική, αφαιρετική και συνθετική. Ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό είδος γεννιέται γεμάτο γραμμές θαρραλέες, αλλά και χρώματα και ύλες και αισθήσεις και διαρκεί έως το 1979. Στο έργο τους αντικατοπτρίζεται η βαθιά τους πίστη στις αρχές και τις ιδέες που υπηρέτησαν και διατήρησαν με ιερή ευλάβεια καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας τους (...)” Την έκθεση συνοδεύει έκδοση με τίτλο 50 Χρόνια. Μαζί στην Τέχνη. Πέπη Σβορώνου - Δημοσθένης Κοκκινίδης. 170 σελίδων με 150 περίπου φωτογραφίες.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

25

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∞Àƒπ√ ™Δ√ √∞∫∞ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

Èڛ˜ Êfi‚Ô, ·ÏÏ¿ Ì ¿ıÔ˜

™¿‚‚·ÙÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ, ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ¶·›‰Â˜

È· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ √∞∫∞ (Novasports 2), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÙÚȘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

°

ΔÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 13.00 Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫-20 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ πˆÛËÊ›‰Ë˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ ∞fiÎÔÙÔ Î·È ∫ÒÛÙ· ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ, fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12 Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫-17 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚËÙÈÎfi˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÕÚË μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∫ÚËÙÈÎfi, fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™£.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ, fi¯È fï˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ·ÁÓÔ› ÙË Ó›ÎË Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ (9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋). ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ •¿ÓıË, fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÁÓÒÚÈÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰Ô‡Ï„ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” , ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰· ‰ÈηÈÒıËΠ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÛÙËÓ ¤ÊÂÛË Ô˘ η٤ıÂÛ (ÚˆÙfi‰Èη ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› Ì ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋). ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î· Î·È ¡›ÎÔ˘ æ˘¯ÔÁÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi (Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘), Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ó· ...ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ‰È¿Ù·ÍË 4-1-4-1, Ì ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ™¤ÏÂ˙È Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ™·Óηڤ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ηıÒ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ¯ı˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ‰›ÙÂÚÌ·. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ ı· ·›ÍÂÈ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Ë ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ∫·ÂÙ¿ÓÔ (ÎÂÓÙÚÈο ¯·Ê), ªfiӯ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜), √˘Ì›ÓÙ˜ (‰ÂÍ› ¯·Ê). Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô ª·ÚÙ›Ó ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ƒfiη, ƒfiη˜, ªÚ¤Ûη, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ΔÔÌ¿˜, ™ÔÏ¿Î˘, ƒ›Îη Î·È ¶ÏÈ¿Áη˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÚÂÛ¿ÚÔÓÙ·˜ „ËÏ¿, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· (ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ÓˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·∞∂∫). ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ√∞∫∞ ¶ANA£HNA´KO™ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯‹ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ 18/12 ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚ√º∏. flÚ·: 19.30 Ú·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞ (ΤډÈÛ·Ó ‰‡ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ˙ËÙ‹ÛÎÔÏ· Ì 2-1), fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ∞Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÌÈ·Îfi ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢¢È·ÈÙËÙ‹˜: Ó·Ó ÛÙÔ 0-0, Ì ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ Ó· ı›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ʤÚÓÔ˘Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ (∂¶™ ∞ıËÓÒÓ) 30. Δ˙fiÚ‚·˜ 1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi (ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. 24. μ‡ÓÙÚ· ΔÚ›ÙË 21/12). √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” 25. ™¤ÏÂ˙È £· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÂμÔËıÔ›: 31. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÂÚÈÔÈıÂÙÈÎÒÓ, ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Î·È °Î¿Áη˜ 3. ™·ÚȤÁÎÈ 19. ™·Óηڤ Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË 4. ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ (∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜), 3. ¡ÙÔÏÂ˙¿È Ù· ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, ηıÒ˜ Ô ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‚Ú›¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ 15. ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ∫·Ì¿Óٷ˘, ºÚ·ÓÙ˙È(∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜) 29. ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ 30. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂ Î·È ∫¿ÛÙÚÔ. 7. ¡›Ó˘ 11. ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiΔ¤Ù·ÚÙÔ˜ 11. §¤ÙÔ ÚÂÚ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡8. √˘Ì›ÓÙ˜ √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ 20. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 25. ªfiӯ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ 9. ª·ÚÙ›Ó 9. ™ÈÛ¤ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·, ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ù˘ ¶∞∂ (∂¶™ ∫·‚¿Ï·˜) ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ √Ï˘¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ·Îfi Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ™¿∑. ºÂÚ¤ÈÚ· ™. ΔÛÈÒÏ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfi΢ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÛÙÚÒÏÔ˘ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÓ fiÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ „ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Óı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ÚÔÎÂÈÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ·Ù› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÓˆÓ. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ Ô̤̿ÓÔ˘ Ô ™ÈÛ¤ Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ϙ ¯ÒÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, ÒÛÙ ‰·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓ· Á›ÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ˆÊÂÏË̤ÓË ·fi ·˘ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞Ôηٷ√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Ùfi. √È Ô·‰Ô› Ì·˜ Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈÎÔ›, ·ÏÛÙ¿Ûˆ˜ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ (∂§∂Ï¿ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ô¶∞¶), fiÔ˘ ·›ÎÙ˜ Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Ì¿‰· ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏ¿¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ̤۷ Û Îϛ̷ Û˘ÁΛÓËÛ˘, ÌÔ›Ú·Û·Ó Â˘ıÏÔ˘˜. ΔÔ Ï¤Ó fiÏÔÈ Î·È Û˘ÌʈÓÒ Ì·˙› ∫·ÓÙ¤ ÛÙÔÓ ¶∞√ ¯¤˜ Î·È ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÎ·È ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. ¤Î˘„ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ÙÔÓ ™Â™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌÓÙڛΠ∫·ÓÙ¤, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ‰È¿‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 14.30 ÔÈ Ô‰ÛÔÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ √ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi fi‰È Î·È ÔÈ Èı·¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √¶∞√-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÊÙÔ‡Ó ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÔÈÚ¿Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞˙ÔÓÙ·˜ ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÛÙfiÂÚ ı· ÎÚÈıËÓÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∂›Û˘, ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı› ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” ı· Ú·ÁÛË, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·›ÍÂÈ, Ô˘ ›μfiÏÔ˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË Ì·ÙÔÔÈËı› ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi, ›Ù ı· ÌÂÙ·ÙÂı› °Î¿Áη (∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜) Î·È ¡›ÎÔ ¢ËÌfiψÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∫-17 Î·È ∫-20 Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ô μ‡ÓÙÚ·, ›ÙÂ Ô Ô˘ÏÔ (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™·ÚȤÁÎÈ ı· οÓÂÈ ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ ·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¡·ı·Ó·‹Ï ÷ڷΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ. Ï·Ì›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫·‚¿Ï·˜. ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ £¤ÏÔ˘Ó ¶ÏÈ¿Áη ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ›¯Â ¯ı˜, Ô Ù¯Óȶ∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÙ· ΔڛηϷ Îfi˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ú·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ ¶ÏÈ¿Áη˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó¤Ï˘Û ٷ ·Úˆ› Ë ÔÌ¿‰· ∫-17 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ï¿Ó·, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ›‰˘Ì· “ÕÛÚ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÎfiÓ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” fiÔ˘ Î·È ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÌÈ·Îfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¯Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘Ú· ÛÙ· ·È‰È¿. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 18.30 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ „ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔ∞√Δ, Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘ ÔÌ¿‰·˜. ÔÈËı› Ë ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÛËÁËı› ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ “√È Ó›Î˜ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· Û˘ÓÂηχÙÂȘ οÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó‹¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ fiÙ·Ó ÓÈÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·ÌÂÙ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ο˜ Î·È fi¯È fiÙ·Ó ¯¿ÓÂȘ. ΔÔ ÚfiÛÙÂÚ Í¤Úˆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı¤ÛË ‚·fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰ÈÂÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 13.30 Ë ¶∞∂ √ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ıÓ›˜. Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÃÚȶڤÂÈ ·Ï¿ Ó· ‚Úˆ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÓÛ ٤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Á‡̷ Û 350 ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ‰˘¿˙ˆ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô‰Ô·fi Ù· ÔÔ›· ÌfiÏȘ Û ¤Ó· ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ Î·È ·fiÚÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

™ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 15:30, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - 15ú (ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜) Û fiϘ ÙȘ ı‡Ú˜, ÏËÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Ì ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È VIP. - 10ú (ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ-Á˘Ó·›Î˜), ÏËÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Ì ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È VIP. - 50 ú ÛÙË ı‡Ú· 16 - ÎÂÚΛ‰· 108, £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ (ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Silver-∂Èۋ̈Ó), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚÔÒÏËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂. - ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ. - ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 34507. ∂›Û˘ ·fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 20720. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 53749. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 30249. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 32110. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 50602. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 33514. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24280 92953. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘ °. ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 41951. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 50430. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º√μ, Vatos Locos. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 13.30


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

¶Ï‹Ú˘ ÈÛÔÚÚÔ›· ∞¶√§ÀΔ∏ ÈÛÔÚÚÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŒÙÛÈ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ 15 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ¿ÏÏ· ÙfiÛ·. ªÂÙÚÔ‡Ó ÙÚÂȘ ӛΘ, ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÔÎÙÒ ÈÛÔ·Ï›Â˜ (Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓÙfi˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎÙfi˜), ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·Ù˘¯›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ...¯Ù˘‹ÛÂÈ ·Ï‡ËÙ·. ÕÚ·; ÕÚ· ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ïfi ı¤·Ì·, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ.

¡· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ıÂÛÌfi ∫√§Àªμ∏Δπ∫√À™ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¡ÈÎËÙ‹ÚÈ·” ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ¡›ÎË Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ¤Ï·‚ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∫√∂ Î·È ı· ÚÔÛηϤÛÂÈ ·Ú¯Èο Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ·.

Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú ∂¡Δ√¡√ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ªfiÛÎÔ ª¿Ï·Ì·Ó ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ŒÏ· fï˜ Ô˘ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. §¤Ù ӷ ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ÚÔ˜ μfiÏÔ ÌÂÚÈ¿;

¡ø fiÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë 50·Ú· ÈÛ›Ó· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (¤ÁÈÓÂ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Á¤ÌÈÛ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜), ‰È·ÎfiËΠÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ∂∞∫. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, Ë ·ÓÔÈÎÙ‹ ÈÛ›Ó· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ¿ÌÂÛ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÓÒ Â›Ó·È ı¤Ì· Ï›ÁˆÓ 24ˆÚˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ 25·Ú·˜ ÈÛ›Ó·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ...ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌË Ë ¡. πˆÓ›·) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ...Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÏԢΤÙÔ˘.

¶ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ.

√È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ™Δ∏¡ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, £ËÛ¤·˜ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì 44 Î·È 42 ÁÎÔÏ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û 12 ·È¯Ó›‰È·, ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 27 ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÌfiÏȘ ÂÙ¿ ÁÎÔÏ. ¶·›ÚÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì’ ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

∞˘Ù‹ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÂÎÙfiÍ¢ÛË Δ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ‹ÚÂ Ô Δ¿ÛÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·›˙ÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· “˘Ú¿” ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ. ∫È fï˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔÓ

¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ó· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˘Ù‹ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÂÎÙfiÍ¢ÛË...

√È ·Ú·‰fiÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û¿Ó ™∂ Â›Â‰Ô ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÌÂÙÚ¿ ÔÎÙÒ ‹ÙÙ˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1954-55 ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ËÙÙËı› Ì 8-2 ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈο ˘¤Ú ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ·ÊÔ‡ Û˘ÓÔÏÈο Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› 38 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤·. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1989-90 ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, fiÙ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 51.

√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-01 ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, fiÙ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ËÙÙËı› Ì 41. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û¿ÓÂ...

°ÈÔÚÙ‹ ÛÙÔÓ πÈÎfi ŸÌÈÏÔ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ãπ™Δ√À°∂¡¡π∞Δπ∫∏ ÁÈÔÚÙ‹, ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.Ì. Ô πÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π¶.√.μ ηÏ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ È·Û›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ˜ Ì fiÓ˘. ¶¿ÓÙ˜ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÏÔÈfiÓ ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ...

“∞ӷηÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·” √§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 26 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÔÈ 22. √È ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ª·ÚÔ‡Ï˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ™Î¿ÚÔ˜ Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ “·Ó·Î·Ù‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ∫·È ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ.

ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÌÂÙÚÔ‡Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ ӛΘ. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Û ÂÙ¿ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì ÙÔ ÊÙˆ¯fi 10, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï·. √È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Á¿˙ÂÈ “¿ÛÔ˘˜” . °È· Ó· ‰Ô‡Ì ·‡ÚÈÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ...

ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi ∫∞π Ó· ÌË Í¯ӿÌ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӷ ı· Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Î·È Î·ÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘ ºÒÊË, °Î·Ï›‰Ô˘ ∞ÏÂÍ›· Î·È ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ™¤‚Ë.

√ ÕÓÙÂÚÛÂÓ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞∂§

√ÎÙÒ ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ

∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÔ ·ÁÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË ™Δ∏¡ ÚfiÛÊ·ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶™∞Δ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ͯÒÚÈÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ·ÚÔ˘Û›Â˜. ∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ∞ÌÂ∞ £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ (ʈÙfi ‰ÂÍÈ¿), ηÙÂÙ¿ÁË ÙÂÏÈο ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ‰Âο‰Â˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙfiÛÔ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ, fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∂›Û˘, ÔÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÚ›‰˘Ì˜ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ (ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÊˆÙfi Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú›ÙÛË Î·È ÙÔÓ ¿ÛÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË) ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏË-

ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∏ ÕÓÓ· ª·Ú›·, Ë μ¿Ûˆ Î·È Ë ∂ÈÚ‹ÓË, Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ó·ӛ‰ˆÓ, ·Ó Î·È ËÏÈÎȷο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÓԇ̠̠ٷ ÙfiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô˘ ÌÔ¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο ȉÂÒ‰Ë Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Î·È Û˘Ó¯›˜ ·ÚÔ¯¤˜. √ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÈÔ ·ÁÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË.

∞¶√ Ù· 15 ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (٤ٷÚÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜) ÛÙȘ 14 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ù· 13 ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Í¤ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜, ª·ÚÙ›Ó, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ™·Óηڤ, ªÚ¤Ûη) Î·È ÌfiÏȘ Ù· ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ (™ÔÏ¿Î˘, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜). 줂·È·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·. ∞ÚΛ, ÔÈ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ‡ÎÔÏ· ÁÎÔÏ Î·È Ó· ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ...ηϿıÈ ÔχÙÈÌÔÈ ‚·ıÌÔ›.

ªÂ ΔÚÈÙÛÒÓË Ô ¶∞√ ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ ӛΘ √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚÈÙÛÒÓ˘ Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Û ·ÁÒÓ˜

√ ¡√ƒμ∏°√™ °ÈÔÚÓ ∞ÓÙÂÚÛÂÓ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂§. √ 47¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ÕÓÙÂÚÛÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÙË ª¿ÈÓÙ˜ ÛÙË ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, fï˜ ·ÔχıËΠ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2009/2010 ÏfiÁˆ “‰È·ÊÔÚ¿˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜” Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙfiÙÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 ›¯Â ‚ÚÂı› Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ •¿ÓıË, fï˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÔÙ¤.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ

∂¶π¢πø∫∂π ∏ ¡π∫∏ ∏ √¶√π∞ ºπ§√•∂¡∂π Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ ∫√∑∞¡∏™ °π∞ Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ

* ™ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ·›˙ÂÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 18/12 ∞1 ∂™∫∞£ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 17.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, ÷ڛÙÔ˜, ∞Ó‰Ú¤Ô˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜-∂∞§. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ªÂ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 18.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-°.™. μfiÏÔ˘: °Ú·ÌÌ·Ù›·: ªÂ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ó·Û‹˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊË. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 18.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ÿηÚÔÈ ΔÚ. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 19.30, ∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú.¡›Î·È·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ªϤÙÛ·, ÃfiÚÙË, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∞2 ∂™∫∞£ ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 17.30, ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ÃfiÚÙË, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ƒfiÎÔ˜. ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.30, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∫·ÌÔ‡Ú˘, μÂÏÂÙ˙¿˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 19.30, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-¶ÂÚÚ·È‚fi˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °Î·Ï›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: º·ÚÌ¿Î˘. μ’ ∂™∫∞£ ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 16.00, ¡.∞. ¡›Î˘B.C. Volos. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 14.00, √Ï˘ÌÈ¿‰·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘, Δ˙ÈÌÔ‡ÚÙÔ˜, °È·ÓÓ‹. ¢ËÌ. ΔÚÈοψÓ, 16.00, ¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿¡›ÎË. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, °È‰¿ÚË, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘. ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 17.30, πˆÓÈÎfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-√χÌÈ·. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 09.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-∞η‰ËÌ›· °.™. μfiÏÔ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, °Î·Ï›‰Ô˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”, 11.30, °.™. μfiÏÔ˘-B.C. Volos. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 16.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 20.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¡›ÎË. ∫˘Úȷ΋ 19/12 °’ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 18.00, ¡›ÎË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙¿Ó˘: °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ∞2 ∂™∫∞£ °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-º¿ÚÛ·Ï·. μ’ ∂™∫∞£ °Ë. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 12.00, Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.∞Ṳ́ÓÈÔ. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 12.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-°.™. ¢ÈÏfiÊÔ˘. °Î·Ï›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 10.00, ¡›ÎË-¡.∞. ¡›Î˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”, 09.00, B.C. Volos-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”, 12.00, °.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ™Ù¿ÌÔ˜. * ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ.

27

¡· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ù¿ÌÔ˜.

· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∫Ô˙¿Ó˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÁÈ· ÙËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ, Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÛÙȘ 18.00.

¡

ÕÚÁÔ˜ √Ú.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ™ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ” Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Â› ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÈÏΛ˜ (8751), ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘ (74-66), ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∂·ÓˆÌ‹˜ (100-69) Î·È Ù˘ ª·Î·Ì‹ (81-55), ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙȘ „ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. 줂·È· Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ∞ÌÂÏÒÓ· ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∂Ô̤ӈ˜ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” . ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, £ˆÌ¿˜ ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘, μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜, ∑·Ê›Ú˘ ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÙÂÓfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·Ú‹Á·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ù·Ú¿Î˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÙÛԇϷ˜, £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¡›ÎË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ¤¯ÂÈ Ë ¡›ÎË. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∫Ô˙¿Ó˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÒÙÂÚË ÔÌ¿‰·. ΔÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∂Λ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 64-61, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÒÚ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” ÙÔ˘ 1Ô˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ› ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Î·È Ë ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋. ÕÏψÛÙÂ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÙË Ú‚¿Ó˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ÂÓÒ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ÛÙË ¡. πˆÓ›·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. π‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó “˘ÓˆÙÈṲ̂ÓÔÈ” Î·È ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ηχÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ¡›ÎË, Ô˘ ı· ÂÈ‚Â-

‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÛÙÔ ·ÚΤ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜, ª·ÓÒÏ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™¿‚‚·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú¤Ù˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Î›Áη˜, £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·ÁÎÏ¿ÁηÓÔ˜, ¡·Ô‡Ì £˘ÌÈfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆ-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ 9Ë Ë̤ڷ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ: ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ.-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ª·Î·Ì‹-∞ÌÂÏÒÓ·˜ ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-ºÔ›ÓÈη˜ ¡›ÎË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.

■ √ √§Àª¶π∞∫√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∞ª∞ƒÀ§§π¢∞ ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

μ√§∂´

flÚ· ÁÈ· Ó›ÎË...

¡ÈÎËÊfiÚ· ¤Ú·ÛÂ Ë “∞ÚÁÒ” ·fi ÙËÓ ∞ÁÈ¿

Ë ‰Â‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙˆÓ μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ “·Ó¿Û·” ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜.

Δ

ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ¤Ú·ÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ “flÚ· ÁÈ· Ó›ÎË”. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ·. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıËψ̤ÓË ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ó›ÎË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ê·‚ÔÚ› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·‰‡Ó·ÌË, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â‡ÎÔÏË Ï›·. 줂·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ

·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰·. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ Ô ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ. ∏ ·Ó‡„ËÏË Û¤ÓÙÂÚ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ “‡ÚÁÔ” οو ·fi Ù· ηϿıÈ· Î·È Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ‹Ù·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ΔÒÚ· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∂›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔϘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ›-

Ó·È Ë ∂ϤÓË ∑‹ÙË Î·È Ë ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ Î·È ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù.-¶∞√∫ º∂∞-∂ÛÂÚ›‰Â˜ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¢∞™∞§ ÕÚ˘-¶ÚˆÙ¤·˜ μ. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ıËÓ·˚Îfi˜

ÙÔ˘ ∞.™. ªÈÙ˜ Î·È μfiÏÂ˚ μfiÏÔ˘ “∞ÚÁÒ” ·fi ÙËÓ ∞ÁÈ¿. °È· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ¿ÓÂÙ· Ì 3-0 ÛÂÙ (25-16, 25-17 Î·È 25-19) ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∂ÚÌ‹. ªÂ ËÁ¤Ùȉ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÏÔÎ¤Ú ¢‹ÌËÙÚ· ∫ÔÏÔ‚Ô‡ Ô˘ οÚʈÓ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Û ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÂÙ, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û Û ‡ÎÔÏË Ó›ÎË. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·›ÎÙÚȘ ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: ∫·ÏÂÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ (·Û·‰fiÚÔ˜ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜), ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ¢‹ÌËÙÚ· (ÎÂÓÙÚÈ΋), ¶·ÚÈÛ¿ÎË πˆ¿ÓÓ· (ÎÂÓÙÚÈ΋), ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ™ÔÊ›· (·ÎÚ·›·), ¶fiÏË μÈÎÙˆÚ›· (·ÎÚ·›·), ª·ÓÔ˘ÛÔÁȈÚÁ¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó· (Ï›ÌÂÚÔ), ¡›ÎÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹ (·Û·‰fiÚÔ˜), ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë ª·Ú›· (ÎÂÓÙÚÈ΋), μÔ‡ÏÁ·ÚË §˘ÁÂÚ‹ (‰È·ÁÒÓÈÔ˜), ª¤Ë ∂Ï‚›Ú· (·ÎÚ·›·), ΔÛÈÙÚ¿ ∞ÊÚÔ‰›ÙË (‰È·ÁÒÓÈÔ˜) ∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19/12, ÛÙȘ 12.00, ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ŒÓ· ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/12 ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi, ÔÈ ∞η‰Ë̛˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ mini volley οو ·fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ª¿ÎË ∫Ô‡ÓÙÚÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ (ÎÈÓ. 6944604262) Î·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ Î. ª¤Ë ∂˘¿ÁÁÂÏÔ (ÎÈÓ. 6970006057).


28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∞’ ∂¶™£

∞¶√μ ∫∞π ∞.™. “μ√§√™ 2004” ∞¡∞ª∂Δƒ∏£∏∫∞¡ ™∂ ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ∞°ø¡∞

¡›ÎË Ù˘ ÃÏfi˘ Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ

°ÎÔÏ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿

™∂ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ Ë ÃÏfiË Ó›ÎËÛ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì 2-1. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡¤ÌÙÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‰›Î·È· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·˘Ù‹ Ë ÃÏfiË ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 13 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ (ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ÙËÓ ∞.∂. 2002), ÂÓÒ Ô ∞fiÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 9Ô˜ Ì 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 10’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, fiÙ·Ó ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÃÏfi˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÁÎÔÏ Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶·Ï¿ÓÙ˙·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÂÏÈο ÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙË ÃÏfiË ‹Úı ÛÙÔ 25Ô ÏÂÙfi Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ ¶·Ï¿ÓÙ˙·, ÂÓÒ ÛÙÔ 60’ Ô ΔÛ·Ì¿˙˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0 Ì ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ÚÈÓ ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ›¯·Ó ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¡. ªÔ˘ÚÓ¿ÎË (57’), ηٿÊÂÚ·Ó ÛÙÔ 90’ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 2-1 Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘. ç√∏: ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘, ΔÚ›Áη˜, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ∫·ÙÛ›Î˘, ¶·ÁÒÓ˘, ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘, ∫Ô˘‚¿Ù·˜ (80’ μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜), ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ (80’ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ (55’ ΔÛ·Ì¿˙˘). ∞¶√§§ø¡ ∫∞¡.: ™Ù‡ÏÏ·˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, ∑ÈÒÁ·˜, ∫·Ú·Ï‹˜ (60’ ¶. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘), ™Ô‡‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ (65’ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜), ∫·ÏÔ›Ù·˜, ¡. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘ (80’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘), ∫ËÚ‡ÎÔ˜. °.¶.

¶√¢√™º∞πƒ√

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∏ ∫∂¢/∂¶√ fiÚÈÛ ÙÔ˘˜ οوıÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ·È¯Ó›‰È· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋: ∫ÈÏÎÈÛÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ™Ô¯Ô‡: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ª., ∞’ μÔËıfi˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫., μ’ μÔËıfi˜ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ºÔ‡Ê·˜-™È¿ÙÈÛÙ·: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ƒÔ‡Û˘ ¢., ∞’ μÔËıfi˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ °Ú. , μ’ μÔËıfi˜ ª¤ÏÏÔ˘ ∂. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-§·Ì›·: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘ ™. * ∏ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ (̤¯ÚÈ Î·È 12 ¯ÚÔÓÒÓ) ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∏ Ë̤ڷ Î·È Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ Δ∂¢ Î. ™‡ÚÔ ∫·ÓÔ‡ÏË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ site ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ (ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÌË) Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Δ∂¢ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/12/2010.

Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ù¤ıËÎ·Ó Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞¶√μ), Î·È Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÓıÚˆÈ¿˜ ( Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜) ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂¶™£.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ∞¶√μ Â›Ó·È ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô Ì ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË (ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÂΉËÏÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Á‹‰·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ˘Á›·˜, ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜) Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ¯·Ú¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ›¯Â ηÏfi ÛÎÔfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Ù· ¤ÛÔ‰·

● ∞Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ (ËÁ‹ apob.gr)

ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ∞ÌÂ∞ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜”, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ¤Ó· ·È‰› ÂÓÓ¤· ÂÙÒÓ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ηÚΛÓÔ. º˘ÛÈο ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›·. ™ËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞¶√μ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ÙÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Î·È fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞¶√μ μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004”

ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·›ÎÙÚȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¯¿ÚËÎ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ∞. ¢·Ïԇη˜ Î·È ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ Ô Î. ™·Îο˜ Î·È Ë Î. ∫Ô˘‚¿Ù·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. “∂›Ì·ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·ÁfiÚ·Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ¿Ó ÁÈ· ηÏfi ÛÎÔfi Î·È Ù¤ÙÔȘ Ë̤Ú˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘

∞¶√μ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÂÚ·Ì›‰·˜, Ô˘ › ·ÎfiÌË: “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ì·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi, ÙÔ ∂∞∫ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∂¶™£. ŸÌˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ Î·È Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” Ù˘ ∞¶√μ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫fiÎÏ· Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¤Ï·‚ fiÏË ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ”.

■ √π ªπ∫Δ∂™ ∂¶™£ ∏ƒ£∞¡ π™√¶∞§∂™ ™Δ∏ º£πøΔπ¢∞, 0-0 √π ¶∞π¢∂™ ∫∞π 1-1 √π ¡∂√π

¢È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ... ÛÙÔÓ 89’ Ì ÙÔÓ ΔÛfiÊÏÈÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰È·Èً٢ÛÂ Ô Î. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™ˆÛÒÓË Î·È ∫ÈÔ‡ÛË. ∂¶™ º£πøΔπ¢∞™: §È·Ófi˜, ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘, ∑È¿Áη˜ (61’ ∫·Ú·ÓÙ¿ı·˜), Δ·Ì¿Ì˘, ∫ÔÙÚÒÓ˘ (70’ £·Ó·ÛÈ¿˜), ™ÈÔ‡Ù·˜, °¤ÌÂÏÔ˜ (88’ ª·‰Ô‡Ú·˜), ∫ÔÙ›ÙÛ˘, ΔÛfiÊÏÈÔ˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ¡Ù˙·‚›‰·˜. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: §·Áfi˜, ∫·„ÈÒÙ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ª¤ÏÏÔ˜, ªfiÚ·˜, ¶·Û¯¿Ï˘ (78’ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜), ÃÂÈÏ¿˜, ¶Ôχ˙Ô˜ (85’ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, 88’ Ï.Ù. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ΔÛfiÁη˜, Δ˙Ô‚¿Ú·˜.

ÚıȘ” Î·È ÛÙË ºıÈÒÙȉ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ŒÙÛÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ∂ÓˆÛÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ϤÔÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ¤ÏËÍ 0-0, ÂÓÒ ·˘Ùfi ÙˆÓ ¡¤ˆÓ 1-1.

“Ÿ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ, ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ¤ÊÂÚ·Ó ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ºıÈÒÙȉ·. ŒÙÛÈ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ºıÈÒÙȉ· Î·È μÔȈٛ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂¶™£ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜.

√È ¶·›‰Â˜ Èڛ˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘. ∂˘Î·Èڛ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Âη٤ڈıÂÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ Î·ÚÔÊfiÚËÛ·Ó. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô Î. ™ˆ-

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ¶∞π¢∂™ ● ∏ ÌÈÎÙ‹ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£, fiˆ˜ ·Ú·Ù¿¯ıËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ºıÈÒÙȉ·

ÛÒÓ˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ∫ÈÔ‡ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂¶™ º£πøΔπ¢∞™: ∫Ô˘ÙÛÔÌ‹Ù·˜, ª·ÏÈ¿Áη˜ (50’ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘), ¶ÔÙ·ÌÈ·Ófi˜, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¢Ú¿ÎÔ˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∫·Ú·Ì·ÙÛԇ΢, ¡Ù·‹˜ (80’ ΔÂÌ¤Ï˘), ¶·‡ÏÔ˘ (72’ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘), ¡·ÛÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ∞ÁÁÂÏ‹˜ (72’ °¿ÙÛÈÔ˜), ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ (46’ ªÔ˘Ú›Ù·˜), ™·Ú‰¤Ï·˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘-

ÏÔ˜ (60’ ∫ÔÓÙfi˜), ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ™ÈÒÌÔ˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘.

√È ¡¤ÔÈ ™ÙÔ ·Ú¿ ...¤Ó· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ “¤ÍÈ ÛÙ· ¤ÍÈ” Ë ÌÈÎÙ‹ ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŸÌˆ˜ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Ì 1-1 ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ºıÈÒÙȉ· Û·ÊÒ˜ Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ 60’ Ë ∂¶™£ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ÃÂÈÏ¿, ÂÓÒ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó

(8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. £ÂÛÛ·Ï›· ...................23-2 .........16 2. μÔȈٛ· ......................37-7 .........15 3. ºıÈÒÙȉ· ...................20-7 .........13 4. ºˆÎ›‰· .......................8-34 ............3 5. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· .................1-39 ............0 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó £ÂÛÛ·Ï›·, ∂˘Ú˘Ù·Ó›· Î·È ºˆÎ›‰·.

¡∂√π (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. £ÂÛÛ·Ï›· ...................20-3 .........16 2. ºıÈÒÙȉ· ...................18-7 .........14 3. μÔȈٛ· ......................13-9 .........13 4. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· .................4-21 ............3 5. ºˆÎ›‰· .......................1-16 ............0 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó £ÂÛÛ·Ï›·, ∂˘Ú˘Ù·Ó›· Î·È ºˆÎ›‰·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

29

∂Àƒø§π°∫∞

∞¶√ƒƒπº£∏∫∂ ∏ ∞πΔ∏™∏ ∂∫¶Δø™∏™ Δ√À ¢π√π∫∏Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À

◊ÙÙ· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√ ·fi ÙËÓ ŒÊ˜ ¶›ÏÛÂÓ

¢ÈηÛÙÈ΋ ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ∂¶™£

ªÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙË Ó›ÎË ¤Êı·ÛÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ 9˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ηıÒ˜ ËÙÙ‹ıËΠÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi ÙËÓ ŒÊ˜ ¶›ÏÛÂÓ, ̤۷ ÛÙÔ “™ÈÓ¿Ó ∂ÚÓ٤̔ , Ì 79-78. ªÂ ηϿıÈ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠78-77, ÌfiÏȘ 3,6 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ∫ÂÚ¤Ì ΔÔ˘ÓÙÛÂÚ› Ì ηϿıÈ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙË Ó›ÎË. ªÂÙ¿ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ¤ÚÂ ӷ ·›ÍÂÈ ÌÈ· ¿Ì˘Ó· 2,5 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ڋΠÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÛÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ¿Ì˘Ó· Î·È ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Î·Ï¿ıÈ. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙË Ó›ÎË ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ηχ„ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ 18 fiÓÙˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 13-0 ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ·ÏÒ˜ Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ ‹Úı ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ 4634 Î·È 49-39 ÛÙÔ 25’ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ηχÙÔÓÙ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔÓ ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ ŒÊ˜. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰· ·¿ÓÙËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È fiÏ· ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, fï˜, ›Â Ô ΔÔ˘ÓÙÛÂÚ› Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Î·Ï¿ıÈ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-7, 42-24, 59-56, 79-78. ∂º∂™ ¶π§™∂¡: μÈÛÓȤÊÛÎÈ, ƒ·ÎfiÛ‚ÈÙ˜ 18, ƒfiÌÂÚÙ˜, ΔÔ˘ÓÙÛÂÚ› 15, £fiÚÙÔÓ 15, °ÎÔÓÏÔ‡Ì 10, μÔ‡ÈÛÈÙ˜ 10, ¡¿¯Ì·Ú 11, °ÎÈÔ˘Ï¤Ú. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ¤ÈÙ˜, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 7, ºÒÙÛ˘ 9, ™¿ÙÔ 11, ¡›ÎÔÏ·˜ 8, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 2, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 17, μÔ˘ÁÈԇη˜ 18, ∫·Ï¿ı˘, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 6.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 2, 16, 18, 22, 24. Δ˙fiÎÂÚ: 3.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 8 7 3 0 8 5 0.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 3, 21, 22, 31, 41, 46. Bonus: 26.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 9, 26, 29, 33.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 9 1, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 2 6 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 2 8 4.

÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ª·ÙÛԇη˜, μÏ¿¯Ô˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-£ËÛ¤·˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜. °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-ÃÏfiË: °Î¿Áη˜, ∫·ÓÈ¿˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜.

Ô ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ Î.Î. ™. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ∞. ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, °. μ·˝ÙÛ˘, °. ¶·‹˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ë ∂¶™£ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:

Δ

“¢ÈÏ‹ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ϤÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙË ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ˘‹ÚÍ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ ·fi ÙȘ 10/12/2010 Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ Î. ∞ÚÁ‡ÚË ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ì¤ÏË ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ‰ËÌfiÛÈ· Ù˘ 12/10/ 2010 ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂¶™£ Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ: ™. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ∞. ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, °. μ·˝ÙÛ˘, °. ¶·‹˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ˘Û›ˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Ë ∂¶™£ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î.Î. ª·ÓÒÏË ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È μ·Û›ÏË °Î·ÁοÙÛË, ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞ÛÙ¤Ú·˜: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞›·˜ ΔÚ.: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∫·ÓÈ¿˜, ¶Ï·Ù‹˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞. °·˙‹˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ¡.∞. ¡›Î˘-¶ËϤ·˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-¢‹ÌËÙÚ·: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜.

∫˘Úȷ΋

Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ªÂ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ù˘ 10˘ ÛÙË °’, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á. ¶·-

Ú·Û΢‹-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ƒÔ‡Û˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, §Â¯ÒÓÈ·-∞›·˜ ™.: ª·ÙÛԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘, °Î¿Áη˜.

∫˘Úȷ΋ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢·Ïԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, ∫·ÓÈ¿˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ƒÔ‡Û˘. ™¤ÛÎÏÔ˘, 11.30, ∞ÎÚfiÔÏË-™ÎÈ¿ıÔ˜:

¡π∫∏™∂ ª∂ 91-60 Δ√¡ ∏§À™π∞∫√ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

∂‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ·Ú¿ Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÚΤ - ›¯Â ¤Ó· ¯·Ï·Úfi ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· πÏ›ÛÈ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ Ì 91-60, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó Î·È ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î·È ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ, Ó›ÎËÛ·Ó ¿ÓÂÙ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ™·ÓÔ‡Ï˘, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ Î·È Ã·ÏÂÚ›Ó, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ô ª¿ÍÙÂÚ. ¢˘Ó·Ù¿ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·ı› fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ˘ÂÚ›¯·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÓÒ ‹Ù·Ó Î·È ·fiÏ˘Ù· ‡ÛÙÔ¯ÔÈ ·fi Ù· 6,75 (3/3). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ˘¤ÂÛ·Ó Û ÔÏÏ¿ Ê¿Ô˘Ï (10) ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÚÔ‡ÛË Ó· οÓÂÈ Ôχ ηÏfi ‰ÂοÏÂÙÔ (11 fiÓÙÔÈ), ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì +11 (23-12). ™Â ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ¤ÚÈÍ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô ∫·ÛÂÏ¿Î˘ Ì ‰›ÔÓÙÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (28-19). ∫·Îfi ‹Ù·Ó ÂÈıÂÙÈο ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¿ÛÙÔ¯ÔÈ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÛÔ˘Ù ‰‡Ô fiÓÙˆÓ (5/12), fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ· (1/5) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ (17-17) ÔÈ Ô-

Ô›ÔÈ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó Û fiÓÙÔ˘˜. ªÂ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· 13 fiÓÙˆÓ ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” (44-29). ªÂ ¤Ó·Ó... ÛÂÏËÓÈ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÍÙÂÚ, ÔÈ πÏÈÛÈÒÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂοÏÂÙÔ (21-21 ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ). √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ 12 ·fi ÙÔ˘˜ 21 fiÓÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÛÎÔÚ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ™·ÊÒ˜ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ‚·Ú¿ÎË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È... ‰‡Ô ÚfiÛˆ·. ªÂ 15 ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (50-65). º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· fiÛ· ı· ¿ÎÔ˘Û·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ·fi ÙÔÓ “¡ÙÔ‡ÓÙ·” ¤È·Û·Ó ÙfiÔ ·ÊÔ‡ Î·È ›ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ÌfiÏȘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ (·fi 15 fiÓÙÔ˘˜ Û 31) Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 91-60. ∏§À™π∞∫√™ (∫ÒÛÙ·˜ ºÏ‚·Ú¿Î˘): ∫·ÈÓÈ¿Ú˘, ∫·Ú‡‰·˜ 4, °Ô˘¤Ì, ∫˘Ú›ÙÛ˘ 13 (1), ÷Ù˙‹˜ 5 (1), ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫·ÓÔÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÎԇϷ˜, ΔfiÓÙÈÙ˜ 11, ∫·ÛÂÏ¿Î˘ 4, ª¿ÍÙÂÚ 21 (2), °·ÏÈÒÙÔ˜ 2 √§Àª¶π∞∫√™ (¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 3, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 11 (10 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), §Ô‡Î·˜ 4, ™·ÓÔ‡Ï˘ 14 (2

3., 6 ·Û›ÛÙ), ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 13 (1), ∫¤ÛÂÏ 11 (1), ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 14 (9 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ÷ÏÂÚ›Ó 13 (1), °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘, ŒÚÙÛÂÁÎ 8, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜

∞ÔÙÚ¿ËÎ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·¤ÙÚÂ„Â Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙˆÓ πÏÈÛ›ˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô·‰Ô› ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜- ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ “Ú·ÓÙ‚ԇ” ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È·. ∏ ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¤ÁÈÓ ¤ÁηÈÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ì ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” , ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ·ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤ÙÚ„ Ӥ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Êfi‚ÔÈ, ˆ˜ ÙÔ “ÛÎËÓÈÎfi” ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÌÂ Ó¤Ô “Ú·ÓÙ‚ԇ” ÌÂٷ͇ Ô·‰ÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞¶√μ-¢¿ÊÓË: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, £ÂÔ¯¿Ú˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ª·˚Ú¿Ì˘, ¶Ï·Ù‹˜. ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-∞ÂÙfi˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ™·Îο˜, ∫·¤ÛÈÔ˜.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ÕÚ˘ ∞Óı.: ∫·¤ÛÈÔ˜, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, μÏ¿¯Ô˜. ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, 15.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-ΔÔÍfiÙ˘: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ™·Îο˜, °È·ÓÓ‹˜. ∫˘Úȷ΋ ∂Δμ∞ (ÍÂÚfi), 15.00, πˆÏÎfi˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∫Ô˘‚¿Ù·, μ·˙Ô‡Ú·˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫·¤ÛÈÔ˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 15.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜.

∞∂∫-¶∞√ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ӛΘ, ÌÂÙ¿ ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ, ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô ÕÚ˘ ı· ·ÓÙÈ̈›ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘ πηÚÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ ™∂º ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘Ú·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Î·È ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 16:00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-¶∞√∫ 19:15 ÕÚ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ 21:15 ∞∂∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 12:30 ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.-∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ. 12:30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 16:00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 16:00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· * ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 16 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ∫·‚¿Ï· Î·È ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ Ì 13.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 15∏™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.772.772,65 4.963.742,59 4,3864 19.160.847,04 2.798.873,39 6,8459 104.594.847,60 14.765.401,50 7,0838 12.358.028,16 2.109.803,27 5,8574 292.831.173,77 107.941.823,29 2,7129 21.896.356,31 2.913.481,23 7,5155 14.080.699,94 2.466.522,54 5,7087 6.192.679,57 1.436.447,04 4,3111 8.446.611,46 1.301.211,57 6,4913 103.869.410,11 12.931.238,03 8,0324 40.260.866,77 6.322.474,10 6,3679 4.785.273,82 1.554.547,44 3,0782 12.420.907,63 1.365.480,14 9,0964 2.328.970,08 253.806,18 9,1762 155.627.491,51 12.215.230,09 12,7404 8.351.375,21 681.716,29 12,2505 8.082.610,65 1.782.546,27 4,5343 6.134.822,23 1.883.643,17 3,2569 8.206.318,39 2.388.702,61 3,4355 8.410.433,17 1.273.898,37 6,6021 25.470.006,32 3.247.269,76 7,8435 10.039.717,23 5.457.507,01 1,8396 3.305.154,89 269.199,44 12,2777

-0,52% 4,4741 4,2987 -12,89% -0,28% 6,9486 6,7946 -17,66% -0,58% 7,1192 7,0307 -21,63% -0,09% 5,9599 5,7988 -15,98% -0,58% 2,7129 2,7129 -23,64% -0,02% 7,5155 7,4591 -16,72% -0,50% 5,7087 5,6659 -20,31% -0,77% 4,3370 4,2766 -19,66% -0,30% 6,5887 6,4913 -14,87% -0,29% 8,0324 8,0324 -9,47% -0,43% 6,4316 6,3361 -19,78% -0,53% 3,3245 3,0782 -22,51% -0,12% 9,0964 9,0282 -12,57% -0,12% 9,1762 9,1762 -12,11% -0,18% 12,8041 12,6448 -16,08% -0,35% 12,4955 12,1281 -26,95% -0,32% 4,5343 4,5116 -13,56% -0,44% 3,3220 3,1918 -15,10% -0,19% 3,4355 3,4097 -7,14% -0,22% 6,6846 6,6021 -13,70% -0,57% 7,9219 7,7651 -20,88% 0,08% 1,8396 1,8350 -4,67% -0,48% 12,4619 12,1549 -16,05%

80.496.406,32 27.380.114,39 3.471.228,77 135.328.737,39 29.579.906,31 7.020.661,33 25.273.981,92 27.281.282,36 13.884.720,48 25.761.066,01 7.273.194,48 11.497.019,77 19.809.975,54 37.076.113,24 301.164.274,67 5.544.628,40 26.573.333,32 50.161.907,79 111.095.767,62 47.251.481,53 13.811.664,77 404.659,67 6.374.585,65 1.015.998,04 11.923.755,58 1.000.077,90 1.353.594,26 3.070.823,02 12.405.185,55 3.508.803,61 2.073.554,33 115.361.892,80 55.039.240,08 13.012.493,09 50.060.786,31 92.447.932,25 52.736.406,31 11.902.861,17 48.211.446,33 11.394.894,48 22.570.607,48 5.572.909,03 3.126.657,25 274.672,77 8.045.543,11 31.322.892,54 26.301.815,63 3.260.510,32 3.959.712,10 3.123.760,71

16,2545 12,4227 10,3154 4,5455 6,9708 7,3727 7,8778 8,1446 8,0818 7,3692 3,9073 6,9825 2,9891 5,2854 5,8803 5,7758 9,4618 10,8295 8,1367 10,0330 11,1827 1.235,8900 1.230,9600 1.147,2500 1.177,2400 944,7600 1.001,8400 4,5030 3,5227 3,0881 7,8373 3,2354 10,5417 10,2601 9,1844 3,1601 9,3042 28,7054 1,1226 1,1198 10,3277 10,4041 3,2389 2,9539 4,8608 2,5989 3,2947 3,9178 201,1000 3,2310

-0,01% 0,00% 0,32% 0,00% 0,09% -0,49% -0,06% -0,13% 0,00% -0,34% 0,07% 0,07% -0,27% 0,33% -0,08% -0,07% 0,11% 0,31% -0,17% -0,02% -0,11% -0,07% -0,07% -0,02% -0,02% -0,16% -0,16% -0,03% 0,05% 0,06% -0,11% -0,13% -0,19% -0,17% -0,20% 0,36% -0,27% 0,41% -0,02% -0,03% -0,01% -0,01% 0,29% -0,02% 0,06% -0,05% 0,01% 0,30% -0,15% 0,01%

16,5796 12,6712 10,5217 4,5682 7,0057 7,4096 8,2717 8,3889 8,3243 7,5903 3,9757 6,9825 3,0070 5,2854 5,8803 5,7758 9,9349 11,3710 8,5435 10,5347 11,1827 1.235,8900 1.230,9600 1.147,2500 1.177,2400 944,7600 1.001,8400 4,5255 3,5755 3,1344 7,9549 3,3163 10,7525 10,4653 9,1844 3,1601 9,4903 28,8489 1,1226 1,1198 10,3277 10,4041 3,3037 2,9539 4,8608 2,6249 3,3935 3,9668 202,1055 3,3279

16,0920 12,2985 10,2122 4,5114 6,9185 7,3174 7,7202 7,9817 7,9202 7,2218 3,8682 6,9301 2,9652 5,2854 5,8803 5,7758 9,4618 10,8295 8,1367 10,0330 11,1827 1.235,8900 1.230,9600 1.147,2500 1.177,2400 944,7600 1.001,8400 4,4692 3,5227 3,0881 7,8373 3,1707 10,3309 10,0549 9,0007 3,1364 9,1181 28,4901 1,1142 1,1198 10,2502 10,4041 3,2227 2,9391 4,8365 2,5729 3,1959 3,9178 201,1000 3,1664

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.158.867,24 3.080.801,94 1,9991 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.336.971,57 557.466,15 5,9860 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.906.831,98 5.603.735,39 3,7309 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.588.322,00 2.111.339,61 13,5404 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.129.368,27 4.535.171,36 2,6745 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.459.338,51 2.097.195,71 5,9410 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 271.082.885,22 28.894.209,70 9,3819 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.358.202,32 2.691.374,34 5,7065 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.538.956,98 1.690.072,98 10,3776 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.816.022,51 6.151.800,00 7,1225 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 33.869.716,45 1.176.898,81 28,7788 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 36.262.565,28 3.205.271,42 11,3134 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 25.591.685,41 5.423.850,55 4,7184 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.802.390,22 6.992.867,37 1,5448 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 61.961.888,76 14.711.063,48 4,2119 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.705.290,29 1.923.147,79 0,8867 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.596.315,21 9.596.979,15 0,9999 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 758.747,79 151.948,56 4,9935 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 56.286.342,15 39.638.095,02 1,4200 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 125.301.943,34 18.475.603,43 6,7820 ¢∏§√™ TOP-30 20.140.809,32 16.669.181,28 1,2083 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.331.688,51 279.525,00 15,4966 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 144.260,59 181,31 795,6800 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.902.345,27 13.679,93 796,9600 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 532.305,73 182.326,83 2,9195 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 94.800.820,48 7.317.390,16 12,9556 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.894.071,52 1.454.375,69 4,7402 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.327.078,11 5.644.038,59 7,8538 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.576.679,46 2.253.307,10 2,4749 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 142.514.062,53 7.514.207,12 18,9659 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 47.926.975,67 11.195.622,25 4,2809 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.326.980,39 59.178.890,72 0,3604 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.308.061,59 3.309.900,28 0,3952 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.484.311,47 3.704.919,44 1,2104 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 488.045,65 397.726,85 1,2271 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.969.295,95 3.147.580,91 2,8496 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.721.203,29 1.037.823,43 1,6585 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 15.541.849,44 7.016.143,54 2,2152 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 7.980.625,49 5.115.016,82 1,5602 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.072.159,82 4.353.747,40 9,6634 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.730.214,19 6.314.553,37 1,6993 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 54.294.207,75 1.618.111,24 33,5541

-0,40% 0,51% -1,02% 0,06% 0,40% -0,15% -0,30% -0,78% -0,37% -1,00% -0,03% 0,29% 0,00% 0,13% -0,64% 0,15% -0,21% 0,85% 0,29% -0,43% -0,64% -0,75% 0,19% 0,19% -0,53% -0,54% -0,36% -0,33% -0,03% -0,32% 0,93% -0,30% -0,03% -0,31% -0,32% -0,12% 0,15% -0,28% 0,51% 0,09% 0,95% -0,59%

2,0991 6,2853 3,9174 14,2174 2,7681 6,1489 9,4757 5,7636 10,4814 7,1581 29,3544 11,5397 4,8128 1,5989 4,2119 0,8867 1,0149 5,0684 1,4200 6,7820 1,2083 15,4966 795,6800 796,9600 2,9487 13,3443 4,8824 7,8538 2,4749 19,1556 4,3237 0,3604 0,3952 1,2104 1,2271 2,9921 1,7414 2,2152 1,5602 9,7600 1,7163 34,4768

1,9591 -32,10% 5,9261 -35,62% 3,6936 -34,64% 13,4050 -29,58% 2,6478 -21,77% 5,8816 -28,22% 9,2881 -26,54% 5,6494 -29,99% 10,2738 -25,53% 7,0655 -34,97% 28,4910 -28,66% 11,2003 -20,76% 4,6712 -26,18% 1,5448 -29,31% 4,1698 -25,16% 0,8778 -23,92% 0,9899 -23,91% 4,9436 -26,26% 1,4058 -28,00% 6,7142 -29,65% 1,1962 -29,08% 15,4966 -30,21% 795,6800 -28,63% 796,9600 -28,60% 2,8611 -29,96% 12,8260 -28,55% 4,6928 -28,99% 7,7753 -24,24% 2,4502 -26,10% 18,7762 -24,80% 4,2381 -26,09% 0,3568 -24,22% 0,3912 -26,38% 1,1983 -17,77% 1,2271 -17,14% 2,8211 -28,94% 1,6419 -28,10% 2,2041 -24,41% 1,5524 -27,78% 9,4701 -30,19% 1,6653 -24,95% 33,5541 -28,40%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.952.254,83 2.204.041,65 336.509,30 29.772.123,28 4.243.399,76 952.252,83 3.208.259,67 3.349.595,50 1.718.015,43 3.495.766,76 1.861.453,43 1.646.555,78 6.627.322,83 7.014.816,21 51.215.427,16 959.967,70 2.808.492,54 4.631.948,96 13.653.614,33 4.709.618,63 1.235.095,86 327,43 5.178,53 885,60 10.128,55 1.058,55 1.351,11 681.954,99 3.521.540,75 1.136.226,30 264.574,57 35.656.196,28 5.221.100,68 1.268.263,93 5.450.611,81 29.254.554,30 5.668.019,99 414.655,97 42.948.072,02 10.175.428,57 2.185.451,36 535.644,92 965.336,49 92.987,25 1.655.184,93 12.052.460,19 7.983.099,12 832.239,22 19.690,39 966.813,21

-0,11% 1,73% 12,13% 0,91% 0,90% 10,50% -7,50% -13,99% -17,00% -9,88% -0,69% 2,51% -5,29% 13,99% 2,99% 0,75% 0,26% 2,47% -6,01% -0,31% 3,81% 1,67% 1,72% -1,00% -0,96% -3,58% -3,54% 0,95% 0,55% -1,25% -2,99% -0,81% -1,08% -1,99% -4,84% 1,54% -3,58% 8,32% 0,01% 0,20% -3,79% -3,60% -1,77% -0,40% 0,87% -9,66% -0,88% 6,64% -3,81% -1,64%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.499.543,28 17.191.127,67 35.507.644,42 4.984.201,98 4.917.351,06 8.618.116,44 26.185.091,24 3.912.487,65 6.374.708,44 2.543.763,16 20.414.054,87 13.808.465,09 12.593.076,26 7.882.733,52 1.157.092,87 1.322.994,03 366.074,16 173.565,75 4.287.650,01 605.529,31

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10 0,6108 7,1240 0,5706 6,6927 2,5060 1,4784 1,5976 0,8746 2,1091 7,0808

0,66% -0,38% 0,72% -0,44% -0,34% -0,52% 0,78% -0,18% -0,34% -0,33%

0,6230 7,2665 0,5806 6,8098 2,5060 1,5523 1,6775 0,8921 2,1935 7,3640

0,6108 -29,62% 7,1240 -30,16% 0,5592 -31,10% 6,5588 -31,44% 2,4809 -22,98% 1,4636 -29,05% 1,5656 -33,35% 0,8659 -21,14% 2,0880 -26,00% 7,0100 -24,39%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

17.460.065,72 1.296.830,61 13,4636 3.640.452,49 440.211,02 8,2698 7.488.585,10 1.360.297,52 5,5051 11.162.760,78 957.773,68 11,6549 18.183.285,65 1.633.755,07 11,1298 14.869.454,55 1.146.863,02 12,9653 3.722.493,11 614.447,51 6,0583 5.847.479,89 2.153.910,44 2,7148 8.372.190,41 1.538.453,07 5,4420 4.122.524,94 1.810.090,74 2,2775 1.043.035,64 130.122,23 8,0158 19.375.689,91 5.675.067,02 3,4142 29.627.256,50 8.233.031,65 3,5986 1.152.697,78 135.287,61 8,5203 3.225.459,68 388.550,00 8,3013 669.905,62 551,01 1.215,7800 37.676.051,33 30.472,20 1.236,4100 740.200,54 698,16 1.060,2200 43.518.655,80 40.980,16 1.061,9400 42.711,25 43,99 970,8600 4.648.196,68 4.779,40 972,5500 1.024.351,67 342.899,59 2,9873 753.188,61 154.080,62 4,8883 4.531.306,64 2.867.046,96 1,5805 2.663.145,25 947.471,67 2,8108 4.044.411,75 1.479.609,06 2,7334 1.524.475,65 551.010,94 2,7667 47.871.892,93 35.050.251,50 1,3658 8.564.472,25 512.158,23 16,7223 14.902.443,44 1.065.743,51 13,9831 48.098.767,71 3.900.008,49 12,3330 8.913.335,42 12.312.558,77 0,7239 4.273.124,40 5.782.236,72 0,7390 12.692.921,74 12.514.635,38 1,0142 15.713.345,55 15.589.635,74 1,0079 4.940.167,24 337.864,65 14,6217 764.233,36 51.545,00 14,8265 588.325,38 29.337,71 20,0536 14.512,39 12.138,18 1,1956 43.193,87 37.365,23 1,1560 291.262,06 184.385,70 1,5796 6.206.804,60 2.997.300,06 2,0708 5.800.529,91 2.733.305,04 2,1222 3.766.252,51 1.009.017,34 3,7326 1.942.477,26 626.612,30 3,1000 9.396.329,24 6.098.568,36 1,5407 16.628.355,52 5.917.881,16 2,8098 23.679.530,38 4.186.083,34 5,6567 14.487.049,81 4.737.731,59 3,0578 30.677.459,53 13.722.463,36 2,2356 706.813,45 38.132,00 18,5360 3.633.074,69 12.352,10 294,1300 1.882.048,73 356.809,64 5,2747

-0,01% -0,09% 0,01% -0,28% 0,23% -0,84% 0,30% -0,38% 0,19% -0,56% -0,69% -0,18% -0,48% -0,28% -1,81% 0,21% 0,21% 0,16% 0,16% 0,20% 0,20% 0,62% -0,15% -0,08% -0,56% -0,14% 0,05% -0,05% -0,11% -0,04% -0,11% -0,06% -0,05% -0,14% -0,13% -1,23% -1,43% -1,80% -0,26% -0,27% 0,82% -0,59% 0,27% -1,66% -0,29% 0,10% -0,06% -0,30% -0,53% 0,07% -1,66% 0,31% -0,03%

14,1368 8,5592 5,5602 11,7714 11,2411 13,0950 6,1795 2,7691 5,4420 2,2775 8,1360 3,4142 3,5986 8,5203 8,3013 1.215,7800 1.236,4100 1.060,2200 1.061,9400 970,8600 972,5500 3,0172 4,9372 1,6279 2,8951 2,8017 2,8497 1,3658 16,7223 14,1229 12,4563 0,7239 0,7390 1,0142 1,0079 14,6217 14,8265 20,0536 1,1956 1,1560 1,5796 2,1743 2,2283 3,9192 3,1930 1,5561 2,8871 5,8123 3,1419 2,2803 18,8604 300,0126 5,4329

13,3290 11,64% 8,1871 26,54% 5,4500 22,83% 11,5384 14,07% 11,0185 9,30% 12,8356 4,80% 5,9977 9,59% 2,6877 -0,12% 5,3876 13,12% 2,2547 -2,72% 7,9356 9,18% 3,3801 -0,69% 3,5626 -5,19% 8,4351 -14,80% 8,3013 -6,46% 1.215,7800 9,06% 1.236,4100 9,10% 1.060,2200 -3,37% 1.061,9400 -3,33% 970,8600 -1,77% 972,5500 -1,74% 2,9276 -25,75% 4,7905 1,13% 1,5647 7,25% 2,7827 19,43% 2,7061 14,82% 2,7390 15,56% 1,3521 8,47% 16,5551 24,76% 13,8433 7,02% 12,2097 24,10% 0,7167 8,99% 0,7390 10,23% 1,0041 23,22% 1,0079 24,76% 14,4755 36,34% 14,8265 37,73% 19,8531 30,44% 1,1956 -16,65% 1,1560 -17,55% 1,5796 5,19% 2,0294 -6,99% 2,0798 13,80% 3,6579 -0,44% 3,0070 3,33% 1,5099 8,10% 2,8098 10,82% 5,6567 16,03% 3,0578 10,19% 2,2356 8,25% 18,1653 19,19% 294,1300 5,56% 5,1692 -3,26%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.684.810,83 23.028.297,73 6.347.908,69 207.682.585,78 8.471.157,08 1.779.179,90 5.728.960,59 50.201.437,59 4.205.691,84 53.781.575,48 55.465.653,00 184.129.255,43 3.654.743,44 10.890.704,33 18.777.929,59 265.927.800,12 7.229.713,79 228.177.167,11

2.060.227,39 6,6424 1.827.026,50 12,6042 1.102.616,10 5,7571 18.297.203,26 11,3505 1.217.903,84 6,9555 502.850,67 3,5382 1.045.921,52 5,4774 6.550.329,36 7,6640 686.871,62 6,1230 16.297.821,20 3,2999 14.186.468,28 3,9098 94.264.477,95 1,9533 766.083,62 4,7707 2.022.082,37 5,3859 3.488.445,54 5,3829 72.967.007,03 3,6445 862.677,24 8,3806 95.001.219,78 2,4018

0,01% 6,6557 6,5096 2,05% 0,00% 12,7302 12,4782 2,28% -0,07% 5,7571 5,6995 -1,54% 0,02% 11,3505 11,3505 2,83% 0,03% 6,9555 6,9555 0,74% -0,25% 3,5417 3,5240 -2,14% 0,01% 5,4774 5,4226 -0,83% -0,01% 7,6717 7,6257 3,76% 0,14% 6,1383 6,0924 5,68% 0,00% 3,2999 3,2999 0,95% 0,05% 3,9293 3,8903 0,44% 0,01% 1,9533 1,9533 3,01% 0,01% 4,7707 4,7468 2,81% 0,00% 5,3859 5,3859 0,88% -0,01% 5,3829 5,3829 0,89% 0,01% 3,6445 3,6263 2,72% 0,18% 8,5482 8,2130 2,76% 0,02% 2,4018 2,4018 4,12%

50.344.059,47 29.247.195,75 22.151.127,72 9.999.493,96 1.158.257,88

4.303.668,46 11,6979 2.493.418,42 11,7298 19.883.182,54 1,1141 9.273.431,59 1,0783 441.442,69 2,6238

0,00% 11,6979 11,6979 0,54% 0,00% 11,7298 11,7298 1,33% 0,01% 1,1141 1,1141 1,42% 0,02% 1,0783 1,0783 2,54% 0,32% 2,6238 2,6238 6,57%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

786.797,90 1.009.187,78 11.103.013,16 2.886.106,03 2.533.020,24 799.206,11 13.927.893,85 1.945.846,37

120.000,00 150.492,23 3.829.646,65 1.078.074,19 460.003,42 451.357,47 6.764.914,57 252.189,43

6,5566 6,7059 2,8992 2,6771 5,5065 1,7707 2,0588 7,7158

-0,48% -0,53% -0,39% 0,04% -0,54% -0,42% -0,04% -0,23%

6,6222 6,7730 2,8992 2,7574 5,6717 1,7796 2,0588 7,7158

19.409.011,24 6.411.428,06 4.105.135,81 2.800.320,81 1.745.767,11 12.103.625,33 51.892.887,72 38.020.971,26 23.132.930,67 37.565.942,41 1.978.294,24 10.559.162,81 907.465,10 302.924,04

1.121.715,04 577.347,31 359.432,59 249.151,73 311.427,13 1.783.687,31 4.816.758,92 5.956.961,36 8.419.968,78 3.537.271,83 553.940,41 4.038.022,20 90.568,12 30.236,75

17,3030 11,1050 11,4212 11,2394 5,6057 6,7857 10,7734 6,3826 2,7474 10,6200 3,5713 2,6149 10,0197 10,0184

-0,09% -0,04% -0,02% -0,06% 0,02% -0,08% 0,14% -0,09% -0,29% -0,19% -0,05% -0,07% -0,25% -0,21%

18,1682 11,6603 11,9923 11,8014 5,7178 6,8536 10,8811 6,3826 2,7886 10,6200 3,7142 2,6410 10,0197 10,0184

17,1300 10,8829 11,1928 11,0146 5,5496 6,7178 10,6657 6,3188 2,7199 10,5669 3,5356 2,5888 10,0197 10,0184

-2,74% -2,39% -1,29% 3,19% 3,08% 5,43% 3,54% 3,99% -2,49% 5,63% 10,25% -4,92% 0,20% 0,98%

19.622.811,99 5.358.363,54 3,6621 3.900.107,32 264.519,46 14,7441 32.862.586,49 3.247.386,19 10,1197 30.659.576,14 3.778.306,15 8,1146 51.935.591,70 5.355.137,43 9,6983 17.431.728,80 2.466.382,78 7,0677 82.657.856,48 4.484.944,07 18,4301 6.097.192,77 553.185,82 11,0220 4.894.853,65 1.283.888,90 3,8125 16.958.503,64 1.954.107,90 8,6784 51.762.192,63 17.177.321,22 3,0134 52.054.312,07 60.414.764,73 0,8616 54.767,15 61.643,52 0,8884 35.692.246,52 38.730.085,66 0,9216 17.401.668,20 18.278.894,03 0,9520 31.622.878,83 34.311.807,14 0,9216 462.493,93 45.673,53 10,1261 1.016.532,89 100.000,00 10,1653 194.649,30 14.375,25 13,5406 24.754,12 2.444,60 10,1260 1.323.800,27 386.942,09 3,4212 47.147.765,36 15.556.180,06 3,0308 2.617.590,57 871.357,15 3,0040 3.553.698,09 366.235,99 9,7033

0,07% -0,37% -0,31% 0,41% -0,04% 0,34% -0,63% 0,00% 0,24% 0,16% 0,06% 0,05% 0,05% -0,11% -0,12% -0,12% -0,54% -0,54% -1,09% -0,54% 0,37% 0,13% -0,23% -0,17%

3,8452 15,4813 10,2209 8,1957 9,7953 7,1384 18,6144 11,2424 3,8125 8,6784 3,0134 0,8616 0,8884 0,9216 0,9520 0,9308 10,1261 10,1653 13,5406 10,2273 3,4212 3,1823 3,1542 9,8488

3,6255 14,5967 10,0185 8,0335 9,6013 6,9970 18,2458 10,9118 3,7744 8,5916 2,9833 0,8530 0,8884 0,9032 0,9520 0,9124 9,9742 10,1653 13,3375 10,0247 3,4041 2,8793 2,8538 9,6305

7,59% 15,50% 16,27% 19,85% 12,76% 15,18% 24,36% 10,22% 12,15% 8,07% 18,33% 17,75% 19,03% 19,19% 20,34% 19,18% 1,26% 1,65% 12,64% -1,94% 11,02% 13,71% 0,13% 7,30%

15.273.563,16 4.208.303,15 3,6294 1.653.502,55 164.260,98 10,0663 71.240.272,02 7.748.373,03 9,1942 29.676.570,81 3.324.862,55 8,9257 43.950.064,65 13.582.179,01 3,2359 47.805.326,28 44.973.315,70 1,0630 1.997.292,21 1.856.441,98 1,0759 6.086.974,36 677.886,69 8,9793 4.001.235,02 1.260.605,36 3,1741 21.920.397,08 10.226.393,52 2,1435 2.633.955,05 1.017.529,81 2,5886 5.326.087,99 518.752,74 10,2671

0,15% 3,6657 3,5931 13,59% -0,01% 10,5696 9,9656 9,37% -0,01% 9,1942 9,1023 1,18% 0,03% 8,9257 8,8364 2,41% 0,12% 3,2359 3,2035 7,91% 0,07% 1,0630 1,0524 8,35% 0,07% 1,0759 1,0759 8,85% -0,18% 9,1589 8,9793 -3,58% 0,10% 3,1741 3,1582 4,99% -0,21% 2,2507 2,1006 -12,92% -0,30% 2,7180 2,5368 -7,13% -0,08% 10,3954 10,1901 11,94%

6,4910 -23,32% 6,6388 -23,29% 2,8847 -19,63% 2,5968 -10,76% 5,3964 -24,75% 1,7636 -24,29% 2,0537 -13,07% 7,7158 -19,43%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.272.477,59 325.599,43 3,9081 1.293.431,59 148.214,83 8,7267 1.215.050,16 127.041,51 9,5642 11.845.298,20 1.292.031,21 9,1680 39.102.457,62 6.070.827,95 6,4410 62.789.937,91 8.869.147,15 7,0796 21.827.788,21 2.260.125,73 9,6578 10.269.031,20 1.202.605,46 8,5390 4.192.573,70 526.561,10 7,9622 5.251.478,24 656.359,06 8,0009 550.951.545,08 146.435.751,63 3,7624 27.540.475,15 9.107.718,29 3,0239 4.251.846,50 823.570,04 5,1627 57.749.928,72 4.950.864,31 11,6646 27.321.726,42 5.563.133,51 4,9112 11.944.299,71 1.257.640,02 9,4974 9.504.464,42 1.065.606,29 8,9193 8.865.824,68 2.973.958,02 2,9812 21.905.590,57 3.794.617,31 5,7728 3.085.505,83 2.062.820,50 1,4958 32.930.396,91 2.567.351,34 12,8266 6.373.892,24 1.546.711,40 4,1209 25.365.647,47 3.044.051,76 8,3329 12.004.768,46 4.838.688,36 2,4810 11.201.078,14 4.749.985,89 2,3581

-0,76% 4,1035 3,8690 -37,89% -0,42% 9,1630 8,6394 -29,70% -0,16% 9,7555 9,4686 -2,14% -0,07% 9,4889 9,0763 -20,44% -0,23% 6,7631 6,3766 -25,41% -0,46% 7,1504 7,0088 -22,56% -0,49% 9,7544 9,5612 -15,79% -0,30% 8,6884 8,4536 -20,08% -0,40% 8,1015 7,8826 -20,39% -0,39% 8,1009 7,9209 -20,61% -0,50% 3,7624 3,7624 -21,23% -0,05% 3,0239 2,9937 -16,96% -0,47% 5,2401 5,1111 -23,97% -0,55% 11,6646 11,5480 -23,45% -0,25% 4,9112 4,8621 -9,34% -0,25% 9,4974 9,4024 -9,59% -0,36% 8,9193 8,9193 -13,02% -0,22% 2,9812 2,9514 -10,07% -0,63% 5,9460 5,7151 -23,93% -0,63% 1,6155 1,4958 -24,66% -0,49% 12,9549 12,6983 -22,54% -0,16% 4,3269 4,0797 -24,67% -0,60% 8,4996 8,3329 -6,94% -0,70% 2,5182 2,4810 -27,49% -0,87% 2,3817 2,3345 -28,73%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.059.450,05 1.889.991,80

787.486,34 10,2344 184.061,53 10,2683

0,02% 10,2344 10,1321 -0,45% 0,00% 10,3710 10,1913 3,02%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) 6.454,10 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) 1.096.281,56 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 51.778.206,72 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 909.098,62 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 77.701.015,08 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 45.696.263,21 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.835.345,54 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 606.807,98 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 294.080,46 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.324.195,08 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.041.546,91 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 646.428,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 3.558.303,93 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 652.097,35 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.328.084,01 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 517.624,78 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 134.049.489,70 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 683.588,06 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 40.293.679,88 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 29.078.899,43 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ 22.427.820,33

5,64 960,57 5.225.445,67 114.351,02 9.795.561,33 6.097.991,02 4.939.874,82 67.130,61 31.878,76 257.084,51 358.485,95 73.493,64 419.382,75 73.757,96 156.628,97 58.587,46 16.313.252,41 78.658,55 5.803.800,66 2.723.387,45 2.083.663,62

1.144,9500 1.141,2900 9,9089 7,9501 7,9323 7,4937 8,2665 9,0392 9,2250 9,0406 8,4844 8,7957 8,4846 8,8410 8,4792 8,8351 8,2172 8,6906 6,9426 10,6775 10,7636

-6,43% -6,44% -0,29% -0,10% -0,10% -0,06% -0,13% -0,28% -0,28% -0,28% -0,05% -0,05% -0,09% -0,09% -0,18% -0,18% -0,17% -0,17% 0,01% -0,08% -0,10%

1.144,9500 1.144,9500 1.141,2900 1.141,2900 9,9089 9,7107 7,9501 7,8706 7,9323 7,8530 7,4937 7,4937 8,2665 8,2665 9,0392 8,8584 9,2250 9,2250 9,0406 8,8598 8,4844 8,3147 8,7957 8,7957 8,4846 8,3149 8,8410 8,8410 8,4792 8,3096 8,8351 8,8351 8,2172 8,0529 8,6906 8,6906 6,9426 6,8732 10,6775 10,4640 10,7636 10,5483

-0,73% -0,82% 1,34% -6,10% -6,07% -10,17% -8,47% -17,61% -16,46% -17,60% -6,45% -5,96% -6,74% -6,25% -5,03% -4,06% -7,02% -6,21% -9,45% 0,74% 1,82%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3238 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,84795 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4503 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,0381 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .111,28 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2849 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,895 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3297 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3373

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,348

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3172

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3264 .........................................................1,3106 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84965 .......................................................0,83947 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4652 .........................................................7,3758 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0562 .........................................................8,9477 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,5 .........................................................110,17 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2875 .........................................................1,2721 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9108 .........................................................7,8161 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3324 .........................................................1,3164 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,34 .........................................................1,3239

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 16H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.487,31

0,16

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,65 4,44 19,55 4,26 6,29 17,49 0,6 5,59 10,11 0,48 1,31 5,02 3,9 0,76 1,18 0,75 3,88 0,8 2,15 3,78 1,98 3,34 2,49 11,5 0,52 6,88 1,04 3,6 5,81 5,14 4,09 4,75 1,27 0,66 2,65 4,76 2,78 9,38 0,35 0,25 7,6 4,28 10,7 11,33 13,2 6,75 3,56 4,37 3 2,46 3,48 2,98 15,72 9 0,67 0,62

1,56 3.183.397 1,37 998.887 -0,05 155.741 0,47 1.032.270 1,45 5.632 -1,74 35.574 3,45 295.372 -0,89 10.488 0,6 11.923 148.922 -1,5 9.180 -0,2 86.759 1,56 3.417 913.692 -0,84 850.282 2,74 169.379 4.500 1,27 240.412 -1,38 8.369 -0,53 97.607 8,79 209.532 -0,6 69.824 9,69 301.240 1,5 394.465 4 17.797 1,03 1.737.593 -0,95 7.130 1,41 335.249 1,22 68.098 -0,77 39.258 0,25 9.575 -0,63 20.956 3,25 4.043 43.071 -2,57 262.197 5,08 618 -1,42 1.399.744 -0,21 8.593 2,94 26.240 13.750 -1,3 137.121 0,94 131.969 -0,65 30 -1,9 3.711 1,07 574.830 -2,88 906.154 2,01 1.420.513 -0,46 215

0,64 4,34 19,55 4,16 6,06 17,15 0,57 5,55 9,82 0,48 1,28 4,99 3,85 0,75 1,17 0,72 3,88 0,79 2,15 3,74 1,8 3,29 2,27 11,4 0,47 6,8 1,03 3,53 5,65 5,14 4,04 4,69 1,23 0,65 2,65 4,53 2,76 9,2 0,33 0,24 7,58 4,18 10,7 11,23 12,88 6,75 3,44 4,3

0,67 4,45 19,82 4,31 6,29 17,61 0,62 5,7 10,11 0,49 1,32 5,09 3,9 0,77 1,19 0,77 3,9 0,81 2,2 3,82 2 3,38 2,49 11,5 0,52 6,94 1,06 3,73 5,81 5,23 4,09 4,82 1,28 0,68 2,72 4,79 2,85 9,4 0,35 0,25 7,7 4,33 10,7 11,55 13,2 6,97 3,56 4,37

18.096 290.761 123.197 70.069 2.476 30.020 33.242

2,41 3,47 2,88 15,72 8,9 0,66 0,6

2,52 3,59 3,04 16,05 9,1 0,68 0,63

-0,85 1,02 -1,19 1,93

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,18 15,54

0,00 0,00

458 10

7,18 0

7,18 0

3.000

0,34

0,34

99.950 5.900 7.985 2.092 25

1,12 0,42 1,48 0,5 0,41

1,18 0,44 1,59 0,52 0,41

17.091 4.150 13.200 38.000

0,44 0,45 0,37 1,07

0,45 0,47 0,38 1,07

2.160 150 151.432 1.630 7.350

1,51 1,53 0,48 8,74 1,14

1,51 1,56 0,53 8,8 1,18

4,69 -0,83 2,22

100 1.022 10.229 1.101 17.970

1,05 1,15 0,65 1,2 0,45

1,07 1,15 0,69 1,2 0,46

4,51 -5,56 -3,16

142 4.000 600

4,88 0,33 0,92

5,1 0,35 0,92

200 44.390 13.200

1,01 0,27 2,45

1,01 0,28 2,47

9.740

0,45

0,47

1.000 198 4.570

0,64 2,27 0,46

0,64 2,5 0,49

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√)

0,34 0,45 1,14 0,42 1,54 0,5 0,41 0,31 0,44 0,46 0,38 1,07 0,67 1,51 1,56 0,52 8,8 1,15 0,3 1,07 1,15 0,67 1,2 0,46 0,67 1,85 5,1 0,34 0,92 3,19 1,01 0,28 2,47 2,52 0,47 0,56 0,64 2,49 0,47 1,45

1,99 -3,85

-2,13 -2,56 -0,93

0,65

-2,54 3,88

1,59 -1,19 -2,08

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,35 0,79 0,19 0,3 1,7 0,5 0,36 0,59 0,54 1,19 1,05 0,39 1,1 0,74 0,78 1,09 0,31 0,74 5,63 0,66 1,74 1,16 0,8 0,32 0,42 0,39 0,6 0,82 0,69 0,51 0,68 0,56 1,47 29,88 1,04 0,27 0,54 1,86 0,36 0,4 0,58 3,49 0,35 0,8 0,44 0,31 1,13 0,55 0,28 0,66 4,91 1,64 0,72 1,41 1,02 0,91 4,1 0,48 3,99 0,8 0,43 0,59 0,45 0,59 0,55 0,41 0,26 1,49 0,59 0,61 0,41 0,9 0,41 0,75 0,75 0,42 0,65 0,58 2,64 0,74 0,5 3,87 0,8 2,48 0,34 0,7 0,51 0,41 0,66 0,25 1,27 0,44 1,88 0,4 1,16

3.260 1.013 30.038 1.736 75 20 1.000 5.250

0,32 0,79 0,18 0,3 1,7 0,5 0,36 0,59

0,35 0,79 0,19 0,31 1,7 0,5 0,36 0,6

1.356

1,19

1,19

10 7.465 9.417

0,39 1,1 0,74

0,39 1,1 0,76

3.030

0,99

1,09

-1,23 -1,49

454 64.910

5,45 0,66

5,63 0,69

-8,05 3,23 2,44

281 6.144 2

0,79 0,31 0,42

0,8 0,32 0,42

1,69

1.600 350 2.265 3.363 1.397 2.460 10 7.561 7 17.210 6.835 331 39.222 125 110 63.679 3.000 3.850 3.525

0,58 0,79 0,67 0,5 0,66 0,5 1,47 29,82 1,04 0,26 0,54 1,8 0,36 0,4 0,58 3,43 0,35 0,78 0,42

0,6 0,86 0,69 0,52 0,68 0,57 1,47 30,39 1,04 0,28 0,57 1,9 0,38 0,4 0,58 3,49 0,35 0,81 0,46

-1,49 0,2 -2,38

4.007 400 1.000 3.403 90 1.190

1,11 0,55 0,28 0,63 4,91 1,6

1,19 0,55 0,28 0,66 4,91 1,7

-0,24 -2,04 1,27 -2,44

175 24.625 990 230 1.600

0,91 4,07 0,46 3,9 0,8

0,91 4,24 0,48 3,99 0,87

3.106 3.596

0,58 0,41

0,62 0,45

360

0,5

0,55

2.220 71

0,25 1,49

0,26 1,6

-1,25 5,56 -3,23 -9,09 2,86 -3,28

5,41 1,37

1,47 3,03 3,7 7,3 -0,63 1,96 -3,57 -1,82 -2,11 -2,7

0,87 -1,23 -4,35 -1,74 -8,33

-4,84

1,36 -1,61 -6,82

10.358 2.221 1.000 52 500 24.800

0,59 0,41 0,9 0,41 0,75 0,74

0,61 0,43 0,9 0,41 0,75 0,76

60.591 200 340 831 10.236 11.050 830

0,62 0,58 2,55 0,68 0,49 3,73 0,78

0,67 0,58 2,89 0,75 0,52 3,87 0,8

24.000 -1,92 9.240 2,50 1.050 -1,49 1.100.787 27.817 0,79 28.646 10,00 1.000 -4,08 1.448

0,69 0,47 0,37 0,65 0,25 1,24 0,43 1,8

0,7 0,54 0,41 0,68 0,26 1,28 0,44 1,99

-3,85 1,35

1,75 -1,12 -1,33

5,45

2

1,16

1,16

7,46

400 10

7,6 0,72

7,6 0,72

4.920

0,61

0,63

5,26

4.130 6.775

0,71 0,2

0,74 0,2

-3,19

1.930

0,9

0,91

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√)

7,6 0,72 9,74 0,62 0,58 0,3 0,74 0,2 0,69 0,91

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,19 0,15 0,12 0,09 12,56 0,35 0,3 0,18 2,96 0,95 2 0,52 7,22 0,23 1,68 7,17 4,5 14 0,14 62 2,1 18,18 0,27 0,12 0,12 0,47 1,34 0,28 0,15 0,33 12,5 4,04 0,13 0,12

15.379

0,18

0,2

-7,69

100 1.000

0,12 0,09

0,12 0,09

-5,26

119.341

0,18

0,19

-5,45

100 4.100

2 0,52

2 0,6

4,55 4,35 9,63

1.050 6.053 10 582

0,23 1,61 7,17 4,5

0,24 1,72 7,17 4,51

-4,98

400

2,06

2,21

0,55

500 300 192.000 1.000

18,08 0,27 0,11 0,12

18,2 0,27 0,12 0,12

0,75

3.200 100

1,33 0,28

1,39 0,28

-5,71

800

0,32

0,35

9.000

0,12

0,12

34.209

0,08

0,08

-6,9

1.475 1.304

1,5 0,53

1,5 0,57

-3,45

105

0,26

0,28

-11,11

7.272

0,08

0,09

-3,44

10 13.937 10.800

0,04 2,8 0,14

0,04 2,86 0,15

1.524

0,08

0,08

9,09

664

0,12

0,12

9,09

10

0,72

0,72

9.380

0,05

0,06

-5,26 14,29

45.618 16.884

0,18 0,23

0,19 0,25

3,85

10.771 4.400

0,38 0,26

0,41 0,27

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08 0,07 1,5 0,54 0,52 0,08 0,28 0,18 0,08 0,54 0,16 0,09 0,04 2,81 0,15 3,7 0,08 0,35 0,12 0,18 0,72 0,04 0,06 0,12 0,29 0,18 0,24 0,14 0,4 0,27 0,88 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,89 3,96 1,64 1,4 0,55 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 1,9 2,86 2,25

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


OÈÎÔÓÔÌ›· 32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜

∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,16% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË

ªÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û 661 ÚÔ˚fiÓÙ·

∞£∏¡∞, 16.

∏ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓ ·Ó·ÌÔ-

Ó‹ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.487,39 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,16%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 709,62 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,18%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.539,20 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,02%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 271,22 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,81%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.595,71 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,18%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.867,54 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,16%. ∞fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜(+2,01%), Ù˘ ¢∂∏(+1,50%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ(+1,41%), Ù˘ Alpha Bank(+1,37%), Ù˘ Atebank(+1,27%) Î·È ÙˆÓ ∂§¶∂(+1,22%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂(2,88%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-1,42%) Î·È Ù˘ Motor Oil(-1,30%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.741,10 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.289,78 0,31%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.787,47 +3,72%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.367,74 -0,46%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 906,05 +1,99%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.256,67 +0,27%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.829,35 -0,80%, ¶ÚÒÙ˜ ⁄Ϙ: 2.090,57 +0,63%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹: 2.311,63 +0,73%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 657,01 +0,48%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.857,98 -2,88%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.390,54 +0,61%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.002,96 0,03%,ÀÁ›·: 898,15 +0,90%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.174,94 +1,23%, ÃËÌÈο: 6.978,54 -1,07%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.917,26 0,28%. 66 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 73 ÙˆÙÈο Î·È 64 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:¡∂§+14,29%, Δ˙ÈÚ·ÎÈ¿Ó ¶ÚÔÊ›Ï(Î) +10,00%, °ÂÓÈ΋ +9,69% Î·È ∑¿Ì· +9,63%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ΔΔπ∫∞Δ -11,11%, ∞ÎÚ›Ù·˜ -9,09%, •˘ÏÂÌÔÚ›·(Ô) -8,33% Î·È ¢Ô‡ÚÔ˜ -8,05%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 68,635 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:Alapis Ì 3.183.397 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ıÓÈ΋ Ì 1.737.593, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 1.420.513 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 1.399.744 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 11,923 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 7,531, √Δ∂ Ì 6,311 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 4,998 ÂηÙ. ¢ÚÒ., ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 58,193 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 16.

M

ÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 0,71% ¤ˆ˜ 37,9% Û 661 ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. øÛÙfiÛÔ, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ı· Ê·Ó› ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û 661 ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈ Ôԛ˜ ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 0,71 % ˆ˜ 37,9%. ∂› Û˘ÓfiÏÔ˘ 661 ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ı· Â¤ÏıÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 5% ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÂÚ›Ô˘ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÌÂÈÒÛÂȘ ·fi 5% ¤ˆ˜ 10% ÛÙÔ 32% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 10% ÛÙÔ 15% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· (ÂÚ›Ô˘ 66%) ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1/1/2011, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 16% ÂÚ›Ô˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 1Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· “ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÚÔʛ̈Ó/Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜” , Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ (31%), ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ “ÚÔÛˆÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜” Ì 18% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· “∞ÏÏ·ÓÙÈο” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ, ÂÓÒ ¤ÔÓÙ·È “¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜” , “∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈο∫·ı·ÚÈÛÙÈο” , “μ·ÛÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ΔÚÔʛ̈Ӕ Î·È “¶ÚÔ˚fiÓÙ· ¶ÚÔÛˆÈ΋˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜” . √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ “ÕÏ¢ڷ” , “∑¿¯·ÚË” , “¶·È‰ÈΤ˜ ΔÚÔʤ˜” , “∞ÏÏ·ÓÙÈο” , “∑˘Ì·ÚÈο” Î·È “°¿Ï·Ù·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi οÏÂÛÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó 36 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÌËı¢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÛ̇ıËÎ·Ó ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û 468 ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ·.

¶ÔÏϤ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ·fi 11% Û 13% (Û ۇÓÔÏÔ 1.509 ÚÔ˚fiÓÙˆÓ). √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ì 40 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. “™Â ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ‚ڋηÌÂ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ̷˜ οÓÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î¿ÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ. “ΔÚÈ·ÓÙ·¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ 38% Û 661 Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‰È¢-

ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ηϿıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 50 ¢ÚÒ fiÊÂÏÔ˜ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· Ì›· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Û˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È fi¯È ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¤˜. °È· Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ Ì ÙÂÏÈÎfi ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÌÂÈÒÛÂȘ, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· fiˆ˜ ÙÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÈÌÒÓ. “∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηӔ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, “·ÏÏ¿ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ Û ÌÂÈÒÛÂȘ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂıÓÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ.

√È ·Èٛ˜ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ¢ËÌfiÛÈ· ¢È·‚ԇϢÛË ¤ˆ˜ ÙȘ 28Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜

ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›ӷÈ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋, Â›Û˘, ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÙÂÏÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È Û ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÂȉÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٷӿψÛ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: diavoulefsi@epant.gr . Δ˘¯fiÓ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ∫fiÙÛÈη 1∞ Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Δ.∫. 104 34 Û ʿÎÂÏÔ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “¢ËÌfiÛÈ· ¢È·‚ԇϢÛË” .

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ

∞Úfiı˘Ì˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ∞£∏¡∞, 16.

∞¶ƒ√£Àªπ∞

Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3869/2010 ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÍÒ‰ÈÎÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3869/2010 ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂÍÒ‰ÈÎÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË, Ë ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÍÒ‰ÈÎÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·fi ÙËÓ 4Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·ÚÔı˘Ì›·, ·‰Ú¿ÓÂÈ· ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÏÏÈ‹˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. “∂ÓÒ ‹‰Ë Â›Ó·È ÌÂ-

Á¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÍÒ‰ÈÎÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û¯¤‰È· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ۯ‰fiÓ Î·Ó¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û¯¤‰È· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi 1.155 ÔÊÂÈϤÙ˜, Ô ΔÚ·Â˙ÈÎfi˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ·fi 570 ÔÊÂÈϤÙ˜, Ë ∂∫¶√π∑ø ·fi 502 ÔÊÂÈϤÙ˜, ÂÓÒ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘-

Ô‚ÏËı› ·fi ÏÔÈ¤˜ ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ (∫∂¶∫∞, π¡∫∞ Î.¿.) Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙȘ 3.888 Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ ¤¯Ô˘Ó ··ÓÙËı› ÌfiÏȘ 123 (‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 3,16%) Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞fi ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi ÂÓÒÛÂȘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, ·ÎfiÌË

Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ÕÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜ , Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛË Â› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ∫¿ÔȘ ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ‹ ÙËÓ “·ÈÒÓÈ·” Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ηٷ‚ÔϤ˜. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔı˘Ì›· ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. √È Â˘ı‡Ó˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÔÈÔȉ‹ÔÙ ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ‹ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È ÂÚ› ‰‹ıÂÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌfiÓÔ Û ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡ ÚÔı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó. ŸÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜, ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÌÂÚÈÌÓ¿ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. £· ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ÂÍÒ‰ÈÎÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. Δ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÓfiÌÔ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙ› ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÍÒ‰ÈÎÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

∂§™Δ∞Δ: ™ÙÔ 12,4% ·˘Í‹ıËΠηٿ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010

ƒÂÎfiÚ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·

™Â 1,85 ‰ÈÛ. ú Ù· “ʤÛÈ·” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 16.

™∂ 1,85 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 11ÌË∞£∏¡∞, 16.

Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 6,4% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞fi ÙÔ ˘ÔÛ‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ 51,7% ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ ÙÔ 6,7% ‰ÈfiÙÈ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 64,3%, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 80% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó‹Ïı Û 4.402.931 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û 621.938 Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 12,4%, ¤Ó·ÓÙÈ 11,8% ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È 9,3% ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009. ∂›Û˘, Ë ··Û¯fiÏËÛË ÌÂÈÒıËΠηٿ 0,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ 3,0% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 4,7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ 33,7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (16,1%) Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ (9,7%). ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 15-29 ÂÙÒÓ, ‹ÙÔÈ 24,2%. °È· Ӥ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 30,6%. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô (19,3%), ÛÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (15,1%) Î·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ (12,4%). ΔÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi (7,5%) Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (9,4%). ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙÔ

ªÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ

87,0% ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ Ì Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈÛıˆÙ‹ ··Û¯fiÏËÛË, ÙÔ 53,9% ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ ÙÔ 36,3% ·Ó·˙ËÙ¿ Ï‹ÚË ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ì ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi ·Ó¤ÚÁˆÓ (8,2%) ·¤ÚÚÈ„Â, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010, οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹: ·) ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Ô ÙfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (23,9%), ‚) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ (23,0%),Á) ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ (16,8%). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ “Ó¤ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ” , ‰ËÏ·‰‹ fiÛˆÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ··Û¯fiÏËÛË, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 23,7% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÂÓÒ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ (·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·fi 12 Ì‹Ó˜

Î·È ¿Óˆ ÂÚÁ·Û›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È “Ó¤ÔÈ” ‹ “·Ï·ÈÔ›” ¿ÓÂÚÁÔÈ), ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 48,4%. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ͤÓË ˘ËÎÔfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ (14,0% ¤Ó·ÓÙÈ 12,2%). ∂›Û˘, ÙÔ 74,5% ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁfi, ÔÛÔÛÙfi ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È 54,0%. ™Â Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ì 14,8% Î·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ì 13,5%. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙȘ πfiÓÈÔ˘˜ ¡‹ÛÔ˘˜ Ì 8,1% Î·È ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì 9,3%.

∏ ··Û¯fiÏËÛË

∫·Ù¿ ÙÔ °’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ‚Ú‹Î·Ó ··Û¯fiÏËÛË 102.797 ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁ·

ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, 62.444 ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi ÏËı˘ÛÌfi Û ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, 158.586 ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ·, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁ· Î·È ¿ÏÏ· 89.447 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ·, Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁ¿. ∂ÈϤÔÓ, 91.848 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÚÈÓ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfiÏËı˘ÛÌfi, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ··Û¯fiÏËÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁ·. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·Ó¿ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ (1,1%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì›ˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ (10,9%) Î·È ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (1,2%). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi

√ °ÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ∞·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ §È·ÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ, ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 1,4%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 2,1% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™∞Δ).√ ‰Â›ÎÙ˘ ∞·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 0,1% ¤Ó·ÓÙÈ ÌˉÂÓÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. √ ‰Â›ÎÙ˘ ∞·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÂÎÙfi˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Î·˘Û›ÌˆÓ, ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 2,7%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 5,2% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008.

∂§°∞: ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ 20 ÂÎ. ú ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∞£∏¡∞, 16.

Δ∏¡ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈ-

ÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ (¶™∂∞) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 20.000.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2006 Î·È 2007, ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2008, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2006. √È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ : ∞¯·˝·˜,∏Ï›·˜,§·ÎˆÓ›·˜,∫ÔÚÈÓı›·˜,∂˘‚Ô›·˜,ªÂÛÛËÓ›·˜,∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜, ∞ÙÙÈ΋˜ , ∞Ú牛·˜, μÔȈٛ·˜, ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, Œ‚ÚÔ˘, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∏Ì·ı›·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫·‚¿Ï·˜ , ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ , ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, §·Ú›Û˘, §·ÛÈı›Ô˘, ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶¤ÏÏ·˜, ƒÂı‡ÌÓ˘, ƒÔ‰fi˘, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ,ºıÈÒÙȉ·˜, ÷ӛˆÓ Î·È Ã›Ô˘.

◊‰Ë ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ (¶™∂∞) ‡„Ô˘˜ 4.447.672 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Δ∂ 1.499 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ê˘ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ˙ˆÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Û ¿ÁÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Û˘, ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ 251.648 ¢ÚÒ Û 797 ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ (ÍËÚ·Û›·, ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ· ÎÏ) Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙÔ 2007, ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÁÈ· ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ê˘ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ê˘ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ 2007. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· οı ·Ú·ÁˆÁfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂§°∞ www.elga.gr.

¢∂∏: ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜

™¢√∂: ¢ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ˘fiıÂÛË Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ

∞£∏¡∞, 16.

∞£∏¡∞, 16.

¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ Û¯ÂÙÈο Ì ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ‰›ÓÂÈ Ë ¢∂∏. ∂È-

À¶√£∂™∏ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÌ¿‰· ÂÏÂ-

‰ÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÁÈ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ú‡̷ÙÔ˜, Ë ¢∂∏ ∞.∂. ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ: - ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ú189 ÂηÙ., ÂÓÒ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÷ÌËÏ‹˜ Î·È ª¤Û˘ Δ¿Û˘ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ú104 ÂηÙ. (Î·È fi¯È ú600 ÂηÙ. Î·È ú400 450 ÂηÙ., ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·). - ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ (fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·), ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›·, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Û ÷ÌËÏ‹ Δ¿ÛË (ÃΔ) Î·È ª¤ÛË Δ¿ÛË (ªΔ) ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤ˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 6%. - ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚԂϤ„ÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÈÛÚ·ÍÈÌfiÙËÙ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÛÙÔ 9ÌËÓÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009 ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ηٷӿψÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÃΔ Î·È ªΔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 21 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™¢√∂. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ƒ¤ÓÙË, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Â¯›ÚËÛ·Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤Ù˘Í ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, fï˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷ‰›ˆÍË, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ÊÔÚÙËÁfi fi¯ËÌ· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÍ‹ÏıÂ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 8.000 Ï›ÙÚˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ‚¿ÛÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ë ÓfiÌÈÌË ÚԤϢÛË Î·ÙÔ¯‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÌÒÓ ÎÏ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ·˘Ù‹. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηÙÂÛ¯¤ıËÛ·Ó Ë ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜, ÂÓÒ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·.

ÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ı¤ÙËÛ˘ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ΔÂÈÚÂÛ›·˜ ∞∂, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, ·ÏÏ¿ ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ. ΔÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó 18.460 ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 175 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi 7,51% ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2009, ·ÏÏ¿ 12,5% ·˘ÍË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2010. √È ·Ï‹ÚˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 13.061Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi 20,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 4,56%% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 7,07%% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2009. ™ÙÔ 11ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ñ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 178.122 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 1,65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó ÛÊÚ·ÁÈÛı› 286.586 ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 2,83 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.√È ·Ï‹ÚˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ 11ÌËÓÔ Û 116.358 ÙÂÌ¿¯È· ·Í›·˜ 187,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 138.505 ÙÂÌ·¯›ˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 228 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

ªÂÈÒıËÎÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 16.

ª∂πø™∏ ·fi 5,2% Û 4,8% ÛËÌ›ˆ-

ÛÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ 1,9% ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 0,5%.ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ∂∂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ 2,3%, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 1%. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· (-0,8%), ÙË ™ÏÔ‚·Î›· (1%) Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (1,4%) Î·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· (7,7%), ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· (5%) Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (4,8%).

∂∫Δ: ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ηٿ 5 ‰ÈÛ. ú ∏ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ηٿ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 10,76 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ıˆڋıËΠηٿÏÏËÏË, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÔÙÈ̛˜, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. √È ÂıÓÈΤ˜ ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÎÂʷϷȷΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÙÚÂȘ ›Û˜ ÂÙ‹ÛȘ ‰fiÛÂȘ. ∏ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· ηٿ ÂÚ›Ô˘ 98 ÂηÙ. ¢ÚÒ - ·fi 113,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ· Û 211,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ - ÂÓÒ ÛÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 145,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (140) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα κεντρικό επί της Ερμού 75 τ.μ. (+πατάρι+w.c.). Ενοίκιο λογικό. Τηλ. 6938 706070. (301)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (970)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 75 τ.μ. Καρτάλη 71 με Σωκράτους, 2ος όροφος, πρόσφατα ανακαινισμένος. Τιμή 550 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6976850975, 6972837454. (139)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3 στρέμματα, 500 μ. από τη διασταύρωση στο δρόμο του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου με νερό, πομόνα, ρεύμα. Τηλ. 2310307100. (239)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (899)

¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ κατάστημα μεγάλης προβολής και αξίας με συνολικούς χώρους 400 τ.μ. Ετήσιο εισόδημα 54.000 ευρώ, μεγάλη ευκαιρία επένδυσης, Μόνο σοβαρές προτάσεις. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (238)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

°ƒ∞º∂π√ επαγγ. χώρος 92 τ.μ., στο κέντρο του Βόλου, Κ. Καρτάλη 146, στον 7ο όροφο. Άρτιο, θέα σε όλη την πόλη, κατάλληλο και για δύο δικηγόρους, λογιστές, γιατρούς κ.λπ. Τηλ. 6945 187966, 6948 934604, 24210-70337. (300)

¶ø§OYNTAI

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (889)

¶ø§∂πΔ∞π

¶∏§π√-∫∞§∞ ¡∂ƒ∞

ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (187)

Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (166)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (188)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (189)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (190)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂. Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ £. ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ °. ∞¡¢ƒπ∫√™ - π. æÀ§§√™ ¡. °¿ÙÛÔ˘ 3-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828 ¶ø§√À¡Δ∞π

στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (901)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (953)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (888)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (882)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία μόλις ενός έτους στο Φυτόκο, 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα στην πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (883)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα-μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (884)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (885)

¶ø§∂πΔ∞π αυτοτελές επαγγελματικό κτίριο προβολής με καταστήματα συνολικής επιφανείας 374 τ.μ. και γραφεία 360 τ.μ., εξαιρετική επενδυτική πρόταση, κατάλληλο για κάθε χρήση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (886)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr. (217)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, ευρώ 850.000, τιμή συζητήσιμη. (248)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π Καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972030140, 6974-531311. (784)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (891)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (925)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 18002200ú/ Ù.Ì ∫ 425. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297. 4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186. 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445. 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414. 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 3. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242.

7. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì., 700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 9. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 13. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 15. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 22. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 24. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 25. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 26. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 27. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 28. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 32. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 33. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 35. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 36. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 37. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 38. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 39. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 41. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 42. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232. 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 9. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 10. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 11. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 14. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 15. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 16. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 17. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 18. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 19. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 20. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (926)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (928)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35

∫ÈÓËÙfi: 697 972 165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388.

(223)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋.

16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (930)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂

(893)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 115.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984

9. √π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞ ∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô ‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔÓ μ’ fiÚÔÊÔ , 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔÓ ¢’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). 10. ªÔÓ·‰ÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ 2005, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 11. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 5Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰‡Ô Ù˙¿ÎÈ·, ÁÚ·Ê›Ô, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3 ˘/‰, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 115.000∂. ∫ˆ‰. ·Î.15 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ 60.000∂. ∫ˆ‰.·Î.15 15. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰. ·Î.15 16. ¡. πˆÓ›·: 3¿ÚÈ, 78 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ.01

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

8. ¶ˆÏÂ›Ù·È ¡Âfi‰ÌËÙÔ 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫ÔÚ·‹ 86, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÁÈ· ∂¤Ó‰˘ÛË. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∫π¡: 6992 500 005

μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì. 270.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô,630ÙÌ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 95.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 4. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈ-

Ó‹ÙÔ˘:10 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. 95.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ