Page 1

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘

Δ· 3 ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÔÈÓÔÔÈ›Ԣ ∫∞¡∞∫∞ƒ∏ Ï¢Îfi ‰¿ÎÚ˘, ÎfiÎÎÈÓÔ ‰¿ÎÚ˘ Î·È ÙÔ Romazza

MONO Ì 7 ¢ÚÒ Î·È 1 ÎÔ˘fiÓÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

¢EYTEPA 17 OKTøBPIOY 2016 ñ AP. ºY§§OY 969

™E§I¢E™ 24

ñ

¶·Ú·Ï·‚‹ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ Tπª∏ ºÀ§§√À ú 0,50

∞ÁˆÓ›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi 5,5R

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› Î·È ¯ı˜ ◆ ÛÂÏ. 5

™ÙÔÓ π.¡. ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ

∫¿ËÎ·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù¤ÌÏÔ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË §¿ÌÚÔ ∞‚›ˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘

◆ ÛÂÏ. 6

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ˘Ê. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ª·Ï¿Ê·˜

•ÂÎÈÓ¿ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫∂¢∂ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

◆ ÛÂÏ. 17

¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ 2014 ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

◆ ÛÂÏ. 4

™ÙÔÓ 2Ô ∞ÁÒÓ· √ÚÂÈÓÔ‡ ¢ÚfiÌÔ˘ μÔÏÈÒÙ˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi

•ÂÓ‡¯ÙÈ μÔÏȈÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· ◆ ÛÂÏ. 5

Œ¯·Û 2-0 ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §. ÛÙÔ μfiÏÔ

∏ ¡›ÎË 3-0 ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi

∞ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ªÂ ¿ÓÂÛË Î·È... ∫ÔÚ¤Ù·

◆ ÛÂÏ. 6

ªÂٷ͇ 0,92 - 0,95 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

◆ ÛÂÏ. 3

∞˘Í‹ıËÎÂ Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘

«ΔÔ ıÂÛ¤ÛÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË» ªfiÓÔ Ì 2 ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

◆ ÛÂÏ. 12

◆ ÛÂÏ. 11,13

∞Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ °’ ∂ıÓÈ΋˜

Œ¯·Û 2-1 ÛÙËÓ πÛÙÈ·›· Ô ƒ‹Á·˜

™˘Ó¤ÙÚÈ„Â 75-33 ÙÔÓ ∞.√. ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ◆ ÛÂÏ. 14

¢. ¡. ∫√ÀΔ√À¶∏™

ª∂ ∞°∞¶∏ °π∞ Δ√ ∂¶π¶§√ ∂‰Ò Î·È 61 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ٷ ¤ÈÏ¿ Û·˜ Ì ¤ÌÓ¢ÛË & ·ÈÛıËÙÈ΋, Ô˘ Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Ù· Ï·ÙÚ‡ÂÙÂ. ™·ÏfiÓÈ·, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜, ∫Ú‚·ÙÔο̷Ú˜, ™˘Óı¤ÛÂȘ, ¶·È‰Èο & ¡Â·ÓÈο ŒÈÏ·, ŒÈÏ· ∫‹Ô˘ & μÂÚ¿ÓÙ·˜, ŒÈÏ· °Ú·Ê›Ԣ, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜ ∫Ô˘˙›Ó·˜, ªÈÎÚÔ¤ÈÏ·, ™ÙÚÒÌ·Ù· ⁄ÓÔ˘. ™Â ÂÌ¿˜ οı ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û·˜ ··›ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË.

∫ÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘ (¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÕÏÏË ªÂÚÈ¿) ΔËÏ. 24 21 21 49 49 necvolos@gmail.com

¡ÈÎËÊfiÚ· ÚÂÌȤڷ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.◆ ÛÂÏ. 16


2

∏ £Ù¢ ¤¯ÂÈ ÕÔ„Ë

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

«ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

ª∂ƒ√™ ¶ƒøΔ√ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· 1922 πI. H ™Ì‡ÚÓË ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ √ Â›ÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ “∏ £∂™™∞§π∞” Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ (ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1922): “∞π Δ∂§∂ÀΔ∞π∞π ™Δπ°ª∞π Δ∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ™ªÀƒ¡∏™ ¢À√ ™À°∫§√¡π™Δπ∫∞π ™Δπ°ª∞π ΔËÓ Úˆ›·Ó Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô Î. ™ÙÂÚÁÈ¿‰Ë˜ ηϤ۷˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÚÔͤÓÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÚÔ‹ÏıÂÓ ÂȘ Û˘Ìʈӛ·Ó, fiˆ˜ ·Ú·‰ÒÛË ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙËÓ fiÏÈÓ. ªÂÙ¿ Ì›·Ó ÒÚ·Ó, ÙËÓ 10ËÓ ÂÚ›Ô˘ ÚˆÈÓ‹Ó Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂȘ ÙÔ Ì¤Á·ÚÔÓ ÙÔ˘ ∞ÁÁÏÈÎÔ‡ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ÛÙÔÏ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔͤӈÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î. £ÂÔÙfi΢ Î·È Ô ⁄·ÙÔ˜ ∞ÚÌÔÛÙ‹˜ Î. ™ÙÂÚÁÈ¿‰Ë˜, ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â›ÛËÌÔÓ ∂ÏÏ¿‰·, η٤ıÂÙÔÓ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹Ó Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ˘¤ÁÚ·ÊÔÓ ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔÓ Ù˘ ·Ú·‰fiÛˆ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÂȘ Ù·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÓÙ¿ÓÙ. ◊ÙÔ ÌÔÈÚ·›ÔÓ. ∏ ∂ÏÏ¿˜ ÂÁη٤ÏÂÈÂÓ ÙËÓ ªÈÎÚ¿Ó ∞Û›·Ó. ∂˘ı‡˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ·È Û˘ÌÌ·¯Èη› ·Ù̿ηÙÔÈ ÂÙ¤ıËÛ·Ó ÂȘ ΛÓËÛÈÓ Î·È ÛÂÈÚ·› Ϥ̂ˆÓ ·‚›‚·Û·Ó ÂȘ ÙËÓ ·Ú·Ï›·Ó Ù· ÚÒÙ· ¤ÓÔÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· - ·Á‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÌÌ·¯È΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÂΛÓËÓ Ë ™Ì‡ÚÓË ‰ÂÓ ‹ÙÔ ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛȘ ÙˆÓ ·ÁËÌ¿ÙˆÓ Â¤ÙÂÈÓÂÓ ÙÔÓ ·ÓÈÎfiÓ. ∏ fiÏȘ ‚˘ı›ÛıË ÂȘ ÎfiÏ·ÛÈÓ ÛÙÂÓ·ÁÌÒÓ Î·È ıÚ‹ÓˆÓ Î·È ¤Ï¢ÛÂÓ ÂȘ ¤Ï·ÁÔ˜ ‰·ÎÚ‡ˆÓ. ∏ ÛÌ˘ÚÓ·˚΋ ∂ÏÏ¿˜ ¤ÎÏ·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙfiÓ Ù˘” . ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È

∂ΉËÏÒÛÂȘ —∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “™Ôʛη ΔÔ¿ÏË-£ËÏÈ¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË” ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘-ÂÚ¢ÓËÙ‹ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜, ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫Ô‡ÎÔ˘Ó·˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂˘‚Ô›·˜ Î·È Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙȘ 23/10 Î·È ÒÚ· 12 Ì. Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ fiˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23789 ̤¯ÚÈ 20/10, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. —ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ª·˙› ÛÔ˘ ÎÈ ·˜ Âı¿Óˆ”, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙Ô˜

§fiÛÔÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÛÙȘ 21:15 (¤Ó·ÚÍË 21:30). —ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÈÂÚÔ΋ڢη˜ Î·È ÔχÁÚ·ÊÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ú¯ÈÌ. . ¢·ÓÈ‹Ï °. ∞ÂÚ¿Î˘, Ì ı¤Ì· “¡¤· Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. —ΔÔ “∫·Ê¤ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ” ÚÔÛηÏ› Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ηıËÁËÙ‹ Δ˙¤Ú·ÏÓÙ °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ (Gerald Gutenschwager) Ì ı¤Ì· “∞ÈÙÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË - ¢›‰˘ÌÔÈ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ·‹ıÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ÛÙȘ 19:30. —∏ √Ì¿‰· Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Δ˙Ô˘Ì¤Úη-ª¤ÙÛÔ‚Ô-¶Ú¿Ì·Ù·-™˘Ú¿ÎÔ ·fi 28-30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034712.

∞Ϥ͢: O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¡ÒÂ...

°ÓÒÌË... TÔ˘ A. °IOYPMETAKH £π°ª∂¡√™ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¤ÁÈÓ Ì ∫ÔÙ۷ο, •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ˙Ô˘Ì¿Î·, §È‚¿ÓË, ªfiÏ·ÚË, Δ˙¿ÎÚË, ∞ÛÏ¿ÓË, ∫·Ì̤ÓÔ, ∫Ô˘›Î Î.Ï. Î·È ¯ˆÚ›˜ §·Ê·˙¿ÓË, °Ï¤˙Ô Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÛÙ·˙ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË: -ÕÏϘ ÂÔ¯¤˜, fiÙ·Ó ‚¿ÊÙÈÛ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ... ∞Ó ÙÔ ‚¿ÊÙÈ˙ ÙÒÚ·, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÔÓfiÌ·˙ ª¤ÓÈÔ!... μ·ÁÁ¤ÏË ‹ ÕÎË! Ã√§∏!... ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË... ∫·ıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜” Ô˘ ›‰·Ó ÙÔÓ ËÁ¤ÙË, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· Ó’ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ó· ÙÔ˘˜ “·‰ÂÈ¿˙ÂÈ” ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙfi¯Â˘Â Ì ÙËÓ ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘... ΔÔ “Ê·‡ÏÔ” Î·È “ÙÔÍÈÎfi” ¶∞™√∫... ∂π¡∞π Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô π·Ófi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜; ŒÓ·˜ ‰ÈÚfiÛˆÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Ô˘ ·Ô-

ηÏ›ÙÔ Janus bifrons (‰ÈÚfiÛˆÔ˜ π·Ófi˜) Î·È ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ¤Ó· ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔ (ÈÔ ™Àƒπ∑∞) ÎÈ ¤Ó· ͢ÚÈṲ̂ÓÔ (ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙˆÓ ∞¡∂§); √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙË ‰ÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ π·ÓÔ‡ ÛÙË Û‡˙¢ÍË ˙¢ÁÒÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ: ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì ÙË ÛÂÏ‹ÓË, ÙÔ˘ Á‹Ú·ÙÔ˜ Ì ÙË ÓÈfiÙË (Ô˘ ’‰ÂȯÓÂ, ˆ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÏÏÔ˜)... √Ãπ... ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ π·Ófi˜ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜... ¢ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·... ∫·È ˘¤Ú Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î·Ù¿... ∫·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·... ∫·È ηٿ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ∞¡∂§...∫·È ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘... ∫·È Ì ÙÔ √Ãπ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ÙÔ ¡∞π... ∫·È ηٿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÛfiÎÔ˘˜... Ÿ¯È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· “¯ˆÚ¤ÛÂÈ” Û ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÚfiÛˆ·... ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ Ó· Û˘Ì‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

Ì ٷ ÔÚÊ·Ó¿ ÙÔ˘ ÕÎË Î·È ÙÔ˘ °ÈˆÚÁ¿ÎË, ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ, ÙÔÓ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î Î·È ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜!... øÃπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ô π·Ófi˜... √ ¡Ò ›Ûˆ˜, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘... ∫·ıfiÙÈ, Ô ∞Ϥ͢ fiÙ·Ó Â›‰Â ÙÔÓ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi Ó’ ·ÂÈÏ› ÙÔ “·ÏÈfi” , ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ “ÊÔÚÙÒÛÂÈ” ÛÙËÓ ÎÈ‚ˆÙfi ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ›‰Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈˆÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜: ∞fi §Ô‡Î· Î·È ∫ÔÙ۷ο, ˆ˜ ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, °Ï¤˙Ô Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘... ∞fi ¶··ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Ù˘ ηڷ̷ÓÏÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∫·Ì̤ÓÔ ‰ÈÒÎÙË Ù˘ 17 ¡√∂ªμƒ∏, ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ˘ÂÚ·Û›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó·: ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Î.Ï... ∫·È ƒÔ˘Ì¿ÙË Î·È §¿ÌÚÔ˘! ∫·È ÚÒËÓ ∫K∂ Î·È ÚÒËÓ ∫∫∂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡... ∫·È ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∫ÔÚÔ‚¤ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÛ˘ÛÙËÌÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Δ¤ÚÂÓ˜ Ù˘ ·Ôχو˜ Û˘ÛÙËÌÈ΋˜... ∫·È ¡·Ù¿ÛÛ· ªÔÊ›ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤¯ÓÔ˘ Î·È ÕÓÙ˙˘ ™·Ì›Ô˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ Û¯ÔÏ‹˜... ∫·È º›ÏË

Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ Î·È ∑Ô˘Ú¿ÚÈ Ù˘ ÓÂÔÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜... ª∂Δ∞ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ë ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÚÔÛ¿Ú·Í ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ª·Í›ÌÔ˘ ÙÔ Ó¤Ô ∞Ú·Ú¿Ù) ÎÈ Ë ˙ˆ‹ ¤Î·Ó restart ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÊÈϛ˜ Î·È Ó¤Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ... ∫¿ÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÎÈ‚ˆÙÔ‡ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿... ¶ÏËÓ fï˜ ÁÈ· οı °Ï¤˙Ô Ô˘ ÙËÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Δ˙Ô˘Ì¿Î·˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘... °È· οı ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÈ· ª·ÚÈÏ›˙· Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜... Δ√ ΔƒπΔ√ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ÂÎÏ‹ÍÂȘ...∏ ¢‹ÌËÙÚ· §È¿ÓË; √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜; ∏ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿; √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÚÙ˙ÂÙ¿Î˘; √ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, Û·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ηÈÚfi, ı· Â›Ó·È ÂΛ, ı· ¤¯ÂÈ Û˘Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ı¿Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ʤÚÂÈ ÚÒÙ· ÙȘ ·ÓÙÔ‡ÊϘ ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· ÙÚ·Ù¿ÚÂÈ ÓÂÚ·Ù˙¿ÎÈ fiÔÈÔÓ ÎÔÈ¿ÛÂÈ... °È· ÙÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ·!...

°È· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜

™ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ÙÔ °∂§ ∞ÁÚÈ¿˜ Δƒ∂π™ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °∂§ ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ (ªÔ˘Ù˙ÈÒÓ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™·Ì·ÚÙ˙‹ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ã·Ù˙Ë‚·ÁÁ¤ÏË ∞ÁÔÚ›ÙÛ·-ÕÓÓ·) Î·È ‰‡Ô Û˘ÓÔ‰Ô› ηıËÁ‹ÙÚȘ (ª·Ó¤ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, Î·È §·ÏÈ¿ ª·Ú›·, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜) ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ √‡ÙÂÓ· Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂rasmus+, Ì ٛÙÏÔ: “Math around us” . ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ 1Ë ˆ˜ ÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016 Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Utenos Dauniskio gimnazija” . ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û¯ÔÏ›· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ¯ÒÚ˜: ƒÔ˘Ì·Ó›·, §ÈıÔ˘·Ó›·, ¶Ôψӛ·, ¢·Ó›·, πÙ·Ï›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È √˘ÁÁ·Ú›·. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜: Ù· Û¯ÔÏÈο ¤ÙË 2015-2016 Î·È 20162017. ™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ë ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜

O... ™ÙËÏ›Ù˘ TÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ¢. ∞¡Δø¡π√À* Δ√ ·ÎÔ‡ÙÂ, ı·ÚÚÒ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ◊Ù·Ó Î¿ÔÙ ÚÔÛÊÈÏ‹˜... “ÚÔÛÊÒÓËÛË” Î·È ¯Ï¢·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ¿Ú¯ÈÛ ÂÈΛӉ˘Ó· Ó· ηÙÚ·Î˘Ï¿, ¤ÁÈÓ ¢ڤˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜. ΔÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡. Ÿ¯È ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÓÙÈ·, Û‹ÌÂÚ· ΢ڛˆ˜, ηıÒ˜ Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÍ·¯Ú›ˆÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÙÔ. ª’ ¢ı‡ÓË Û·ÊÒ˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ Â‰Ò Î·È Î¿ÔȘ ‰ÂηÂٛ˜. ΔÔ Ó’ ·ÔηÏ›˜ ÏÔÈfiÓ “∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë” οÔÈÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÔÈ› ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂͤÏÈ·Ó Î·È ÔÈ Î·Ú·ÁÎÈfi˙ˉ˜ ÔÈ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ÕÚ·, Ë ÎÔÌ„fiÙ·ÙË Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋˜ ¯ÚÔÈ¿˜ ‚ÚÈÛÈ¿: “∂›Û·È / Â›Ó·È ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ / ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ˉ˜” , ÌfiÓÔ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù˘. ¡· Ô˘ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ·ÏÏÔÙÈÓÒÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÔÈ “ÛËÌ¿ÓÛÂȘ” Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÍÂÂÚ¿ÛÙËηÓ

‰ÂÍÈÔًوÓ. √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙfi¯Ô˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ì ¿ÏϘ ÂÈÛً̘, Ù¤¯Ó˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â›Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·. ŒÙÛÈ, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ ·ÚÈı-

ÌÒÓ ÛÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. μ·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹Ù·Ó, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Î·È Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ıÓÔÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ Moletai,

Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi: ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Ù· ¤ıÈÌ·, ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙȘ Ù¤¯Ó˜, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙË ıÚËÛΛ· ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Utenos Alus Brewery, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ˙˘ıÔÔÈ›·˜, Î·È ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Anyksciai, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ Vilnius, Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ fiÏË, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯Ù› ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ Unesco. ∂Λ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙË ™¯ÔÏ‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ ·Ï·Èfi ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ·.

“∂›Û·È... ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘”! ηٿ Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·-¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙÔ˘˜ ÙÛ·ÚÏ·Ù¿ÓÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. ∫¿Ùˆ, ÏÔÈfiÓ, Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔÓ Ï·ÔÊÈϤÛÙ·ÙÔ ‹Úˆ¿ Ì·˜, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ, Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Ô‡ Î·È Û ÔÈÔÓ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ “ÊÈÏÔÊÚÔÓ‹ÛÂȘ” Ô˘ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∞˜ ˘‹Ú¯·Ó ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó Î·È (̷οÚÈ!) ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ˉ˜! ΔÔ ·Ó¿‰ÂÏÊÔÓ fï˜ ¤ıÓÔ˜, ‚ϤÂÙÂ, ÎÈ ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÏÏÈ¤˜. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÁÒ ·Ú·ı¤Ùˆ, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ¤Ó· ÈÎÚfi¯ÔÏÔ Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ªÂÏ¿, ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÛÙ›·” (Ê. 5.831, 4.5.1910), ÛÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó. ¢ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÛÎÂÊÙ›ÙÂ, ¿ÏÏË ÌÈ·, ÔÈÔÓ ı· ÚÔÛʈӋÛÂÙÂ... ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë! “∏ ÔÓËÚ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ÂȉÈÎÒ˜ ÂΛÓË, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÙÔ˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ΤډԢ˜, Â›Ó·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙÒÙÂÚÔÓ ÛÙÔȯ›ÔÓ. ∂›‰·Ù fiÙÈ ÂȘ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˘‹ÚÍÂÓ ¤ÌÔÚÔ˜ Â› μ·ÁÈ·˙›Ù. ∞ÏÏ¿ Ô‡ ·ÏÏÔ‡ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÓËÚ›·, Ë ÂÓÓÔÔ‡Û· Ó· ‚Á¿ÏË

ΤډԘ Î·È ·fi Ù· ›‰È· ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ı· ËÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·Ó·Ù˘¯ı‹ ηÏÏ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı‹ ˆ˜ Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ‰‡Ó·ÌȘ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ì·˜ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfiÓ Ó‡̷; √ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ fiÏ· Ù· Â͢ÓfiÙÂÚ· ÎfiÏ· ÙÔ˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ‰È¿ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛË Î·ÌÌ›·Ó Ï›Ú·Ó ·fi ÙÔÓ ·Û¿Ó, ηӤӷ ÌÂÙ˙‹ÙÈ ·fi ÙÔÓ Ã·Ù˙‹-∞˚‚¿ÙËÓ, ηӤӷ Ù¿ÏÏËÚÔÓ ·fi ÙÔÓ ÛÈÔÚ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔÓ ‹ Ù›ÔÙ ‰ÂοÚ˜ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÌ·°ÈÒÚÁÔÓ. °›ÓÂÙ·È ‰¿ÛηÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, ·¿˜, ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, ‰ÈηÛÙ‹˜, Ì·Î¿Ï˘, Ì·Ó¿‚˘, ÈÂÚÔÎ‹Ú˘Í Î·È... Âı·Ì¤ÓÔ˜ ·ÎfiÌË, ·ÚΛ Ó· ÁÂÏ¿ÛË ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ¿ÚË ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ. ΔÔÓ Î·Ï› Î·È ÙÔÓ ÚÔηÏ› Ô ·ÛÛ¿˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‹ ¤Ó· „¤ÌÌ·. ∂¿Ó Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÓ „¤ÌÌ·, ÙfiÙÂ Ô ·ÛÛ¿˜ ı· ‰›‰Ë ÂȘ ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ËÓ ‰¤Î· ϛژ. ∂¿Ó fï˜ ·ÔÎ·Ï˘Êı‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ı· ÙÔ˘ ‰›ÓË ÂÓÙ·ÎfiÛȘ ͢ÏȤ˜. √ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ı¤ÙÂÈ ÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ÙËÓ ÔÓËÚ›·Ó ÙÔ˘. μ‹¯ÂÈ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ: - ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤Ó ÌÔ˘ ·ÛÛ¿! ∂ÁÒ ÂÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘. √ ·ÛÛ¿˜ ÂÓÓÔ› fiÙÈ Â›Ó·È „¤ÌÌ·Ù·, ÂÂȉ‹ ÚÈÓ ÁÂÓÓËı‹ Ô ∫·Ú·-

ÁÎÈfi˙˘, Ô ·ÛÛ¿˜ ›¯ÂÓ ·Ôı¿ÓÂÈ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÙÔ ÂÈ‹. £· ÏËÚÒÛË ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ‰¤Î· ϛژ ‰È¿ ÙÔ „¤ÌÌ·. √ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÙÔÓ ı¤ÙÂÈ ÂȘ ‰›ÏËÌÌ·: - ¡·È ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤Ó ÌÔ˘ ·ÛÛ¿! ∂›¯· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘ ̷ηڛÙË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘ ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ϛژ Î·È ÌÔ˘ Ù˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌË. ΔÈ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· Ô ·ÛÛ¿˜; ŸÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È „¤ÌÌ·Ù·; £· ÏËÚÒÛË ‰¤Î· ϛژ. ŸÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·; £· ÏËÚÒÛË ÙÚÈ·ÎfiÛȘ. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ı· ¿ÚË Ï›Ú˜. ∞ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È μÂÏ‹ °Î¤Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Ï›Ú˜, ·ÏÏ¿ ͢ÏȤ˜. √ ·ÛÛ¿˜ ÙÔÓ ·ÔχÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ∫·È ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ, ·fi Ù˘ Ì·Ú›‰·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ıÚ·Ó›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ηÁ¯¿˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜, ̤¯ÚÈ Ù˘ ∞ıËÓ·›·˜ ΢ڛ·˜ ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ, Ë ÔÔ›· ÌÂȉȿ ˘fi ÙÔÓ Î‹ÔÓ ÙÔ˘ η¤ÏÏÔ˘ Ù˘, ηıÚÂÙ›˙ÂÙ·È ÂȘ ÙÔÓ ÛÎÈÒ‰Ë ÙÔ˘ ‹Úˆ·. √ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È ÙÔ £¤·ÙÚfiÓ Ì·˜. √ ∞ÓÙÔ˘¿Ó ›¯Â ‰›Î·ÈÔÓ” . * À‡ı˘ÓÔ˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜


∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

ºˆÙÔ™ÙÈÁ̤˜

ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μ·ÚÛ¿ÌË

TÔ˘ §O´ZOY A™BE™TA

∂ÈΛӉ˘Ó· ͇Ϸ Û ¿ÚÎÔ

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi... ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÛÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÎÔÛÌ› ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÌÈÏ¿ ·fi ÌfiÓË Ù˘...

¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ˙ËÌȤ˜ Û ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë Ì·Ó›· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Î·È È‰›ˆ˜ fiÙ·Ó Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¿Úη, ÛÙ· ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶fiÓÙÔ˘¶ÚÔÔÓÙ›‰Ô˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÚ›ÊÚ·ÍË ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› Î·È Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ·fi Ù· ͇Ϸ Ô˘ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· ›Ù ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ›Ù ӷ Ù· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó.

¶Ôχ ‰ÂÈÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛÙË M·ÁÓËÛ›· - Δ˘¯ÂÚÔ› fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÂÚÛÈÓfi ·fiıÂÌ·

ªÂٷ͇ 0,92-0,95 ÏÂÙ¿ Ë ÙÈÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚË Î·Ù¿ ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ∞¶√ ÂÙ¿ ¤ˆ˜ Î·È ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ï›ÙÚÔ˘ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒÛË. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ï›ÙÚÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ‹” ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÊÒÓ· Ì Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi 0,92 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË Ì¤Û· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 95 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÁÈ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙ· 85 ÏÂÙ¿.

¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Â›Ó·È Ï›Á˜, ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ηÈÚÔ‡, ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÒÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÂÙڤϷÈÔ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηӛÛÂÈ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 500.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÈ-

3

∏ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ˆ˜ ‰ÂÍÈ¿

ÕıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¶¤Ú· ·fi ÙÔ “ÎÔ˘Ê¿ÚÈ” Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿˜ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ·fi Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

ÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ fiÏË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, Î·È fi¯È ÙÔÓ ÓÔÌfi, Ì ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÌÂٷ͇ ‰ÈÓÒÓ, ËÌÈÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ì ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ· 92-95 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ (¯ˆÚ›˜ ÂȉfiÙËÛË) Î·È Ì ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ· 68 Ì 70 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¿Á·ÌÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ Î·È 12.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ¤ÁÁ·ÌÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi ·˘-

Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰›. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μ’ ∑ÒÓË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ٷ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È Ù· 375 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¶Ú·ÙËÚ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∂›Û˘ ·ÚÎÂÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔ ÂÚÛÈÓfi ·fiıÂÌ·, ÔfiÙ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı›

·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·˘Í‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿.

“ΔÛ›ÌËÛ” Î·È Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ Î·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ “ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜, ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi 1,35 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ 1,42 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ -ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔÁÂÓ‹˜‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi ÛÙÔ fiÙÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Âȯ›ÚËÌ·, ÁÈ· Ó· Ù˘ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ È‰ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Δ· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó. ΔÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, fiÙÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È È· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÈÛfiÚÚÔË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·fi‰Ú·ÛÙ· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ›· Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ÚÔηÙfi¯ˆÓ Ù˘. √ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠ- ηÓ›˜ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ˜ - Ô ΔÛ›Ú·˜ ·ÓÙÈÊÒÓËÛ - ˙Ô‡Û·Ì Ì ·˘Ù·¿Ù˜. ΔÈ Î¿ÓÂÈ fï˜ ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË Û¯Â‰fiÓ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ Â·‡ÚÈÔÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ∏ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ȉÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÈÙ›· ÙËÓ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ-ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ·Ó¿Ù˘ÁÌ· Ù˘ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ™˘ÚÈ˙·›·˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› ·fiÏËÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ “ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜” ‰È·ÓfiËÛ˘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, ÂÈ̤ÓÂÈ ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ·ÁÓÔ› ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÛÌÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˘Ùfi Ô‰ÔÈÔÚ› οو ·fi ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Î·ÎÔ˘¯›Â˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ·ÈÌÔÌÈÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÓÂÔÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ȉÂÔÏË„›·˜ Ó· ÁÂÓÓ¿ Ù¤Ú·Ù·. ∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÎÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ‰È¯ÔÙÔÌ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ÙÔ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÚÎÂÛı› Û ̛· ı¤ÛË È‰ÈÒÙË. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ˆ˜ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·Ù’ ¿ÙÔÌÔ, ηٿ ÌfiÓ·˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi, Ó· ÂÓÛ¿ÚΈÛ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÂÏ·ÙÂȷ΋ ı¤ÛÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-ÔÏÈÙ›·˜ ‰ڿ˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È Ë ·ÁÂÚ‹ ÛȈ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙË, ·fi ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È ÌÈ· ΢‚ÂÚÓÒÛ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ú¤· Ì ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¢ÂÍÈ¿.

STATE COFFEE CO. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 184Á, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 39800

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ ∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™

✓ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√™ ∂§∂°Ã√™ ✓ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ✓ ¢π∞°¡ø™∏ INJECTION ✓ ∫§πª∞Δπ™ª√π ✓ æÀ•∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ ✓ æÀ∫Δπ∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ - ¶ø§∏™∂π™ - ∂¶π™∫∂À∂™ ✓ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ✓π™√£∂ƒªπ∫√π £∞§∞ª√π

Δ√ÀΔ√ÀΔ∑√°§√À §Ô˘ÓÙ¤ÌË - ¢ÚÔÛ›ÓË, ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÏ. 24210 80005, 81463, fax: 24210 83342 ñ email: toutout@hotmail.gr

ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 231 & ™Ù·ı¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 699 33 97 669

Live the experience...!

π¿ÛÔÓÔ˜ & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 34110


4

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

∂›ÛÎÂ„Ë °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘

ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ Ù·Í›‰È, ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ, ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Melanhthon Gymnasium Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ 2016 Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·.

Δ

ÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 13 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, ÂÓÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 13 °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ - Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ - Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ 1 °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ “√È °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜

‹Úı·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙȘ 17/9 Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÛÙȘ 24/9/2016. ∂ÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ª·Á‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ¯¿ÚËÎ·Ó ÙÔ ÎÔχÌÈ ÛÙ· ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ. °ÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ Â›Û΄‹ Ì·˜

ÛÙË ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÈ· Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË Ì¤Ú·, ÁÂÌ¿ÙË fï˜ ·fi ÙËÓ “·Ú·Ì˘ıȷ΋” ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ. ŒÌ·ı·Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¯¿ÚËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ. ∞ͤ¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ‹Ù·Ó Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ “∞ÚÁÒ” ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì‹Î·Ì ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο

“Ù· ›‰·Ì fiÏ·” fiˆ˜ ›·Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘, ¤Ì·ı·Ó Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Û ÌÈ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·˜, ÁÔËÙ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ì·˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Á‡ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ fiˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ¿ÏψÛÙ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ fiÏË! ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ Â›Ó·È Ù· Û¯ÔÏ›· ¿ÓÙ· ¯ÒÚÔÈ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·ÓÔȯٿ Ì˘·Ï¿ Î·È ¯ÒÚÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ȉÂÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡!”.

∞fi ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘, ۈ̷Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ̤ÙÚ· ™ ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó

·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›·

∫√ªªøΔ∏ƒπ√

™π™∫√™

™ÈÓÒ˘ 20 ¡. πˆÓ›· - ΔËÏ.: 2421 066315 AÓ·Ï‹„ˆ˜ 224 - K·ÛÛ·‚¤ÙË μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24210 54622

£E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£HTA E¶IKOINøNIA E.¶.E. EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

BA™I§H™ X. ¢ANO™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

∂À£Àª∏™ Ã√ÀΔ∞™ EÈ̤ÏÂÈ· Û‡ÓÙ·Í˘

ºøTH™ ™¶ANO™

Œ‰Ú·: π¿ÛÔÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ 2 Δ∫ 383 33 - BO§O™ TËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) Fax: 24210 32828, 24210 23470 www.e-thessalia.gr E-mail: info@e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÛˆÌ·Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ó¤· ÂÚÁ·Ûȷο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∏ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ∂ÚÁ·-

ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” . ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ™ˆÌ·Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ó¤· ÂÚÁ·Ûȷο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ™ˆÌ·Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Î·ÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ.

∞fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·

∞ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞¡√π∫Δ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi ˘Âڈڛ˜, ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈÌ·, ·ÚÁ›Â˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ 2014. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηıÒ˜, ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‰ÈÂÙ›· Î·È Ìԇ̠ÛÙÔ 2017, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· ΔÚ¿Á·ÏÔ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 85.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· Û¯ÂÙÈο ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÔÛfi ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ÔȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯ÂÈ. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· ÌÓËÌÔ-

Óȷο ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›, ÂÓÒ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·˘Í‹ıËÎÂ. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜. º.™.

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë ∂¡∞ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÌÈ·˜ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ٛÙÏÔ ™Ôʛη ΔÔ¿ÏË, ıËÏÈ¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË” ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘-ÂÚ¢ÓËÙ‹ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ñ¿ÁÓˆÛÙË ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ÙËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘, Â‰Ò ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ù· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ◊Ù·Ó ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1944, fiÙ·Ó ∂·Û·‰›Ù˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Ì ‰fiÏÔ ÙË §Ô˘Î›· Î·È ÙË ™ÔÊ›· ΔÔ¿ÏË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ Â›Û˘ ηوϯˆÓ›ÙÈÛÛ· ·ÓÙ¿ÚÙÈÛÛ· Ì˘ÏˆÓÔ‡, ºÈÏ›ÙÛ· ∫·Ï·‚ÚÔ‡ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÔÏÈ-

ÁÔ‹ÌÂÚË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Î·È ‚È·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ °ÎÂÛÙ¿Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÌÂÏÏÔı¿Ó·Ù˜ ÎÚÂÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ï·Ù›·, ‰›Ï· ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂Λ ÚÔ˜ ÎÔÈÓ‹ ı¤· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÔÙÛÔÏÈ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó Ó’ ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi, Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÔχÙÈÌÔ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ΔÔ·Ï¤ÈÎÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: K·ÙÂÚ›Ó· ªÈÏÙ. ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜-ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫Ô‡ÎÔ˘Ó·˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘.


∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Î·È ¯ı˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ

∞ÁˆÓ›· Î·È ÍÂÓ‡¯ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ™˘Ó¯‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ 5,3 ‚·ıÌÔ› ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜.

¿ÓÙˆ˜ ̤۷ Û ‰Ò‰Âη ÒÚ˜ ¯ı˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 200 ‰ÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 15 ‹Ù·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤¯ÚÈ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ. πÛ¯˘Úfi˜ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 4,3 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 22:01 ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ¤Ó· ۯ‰fiÓ 24ˆÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 5,5 ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ17 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ۯ‰fiÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ -ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·- ΢ڛˆ˜ ÁÂÁÔÓfi˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ÍÂÓ‡¯ÙËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ οو ·fi ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ·

ÙÔ˘˜. ΔË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›· ˙Ô‡Û·Ó Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ù· ÔÔ›· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó Í¿ÁÚ˘ÓÔÈ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ οÔȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ¯ı˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÒÓ ·ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÁÂÌ¿Ù· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛΤÙÔÓÙ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ΔÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶∂ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË,

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi 5,5 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ¤ÏËÍ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜), ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÁÈ· ¤Ó· 48ˆÚÔ. ™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∏›ÚÔ˘ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ §¤Î-

∫¿ËÎ·Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ù¤ÌÏÔ˘ Î·È ÙÚÂȘ ÂÈÎfiÓ˜

ºˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ ™Ù· 40.000 ¢ÚÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜

Δ

Ì‹Ì· Ù¤ÌÏÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÈÛÙÔÚ›·˜ 150 Î·È ϤÔÓ ÂÙÒÓ, οËΠ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ÙÚÂȘ ÂÈÎfiÓ˜, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 40.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∏ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ∞̤ۈ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÙ¿ ¿Ó‰Ú˜, ÂÓÒ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÙÔ ÈÂÚ¤· Ô˘ ¤Êı·Û ¿ÌÂÛ·, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Î·È ÙÂÏÈο ηٿÊÂ-

Ú·Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Á‡Úˆ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· η› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ͇ÏÈÓÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ηıÒ˜ ÙÚÂȘ ÂÈÎfiÓ˜. ΔÔ Ù¤ÌÏÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ï·ÈfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ 150 ¯ÚfiÓÈ·. •Âοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ˆ˜ Èı·Ó‹ ·ÈÙ›· ÙÔ ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ·fi ηÏÒ‰ÈÔ. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, . °·‚ÚÈ‹Ï μÔÈÙÛ¤ÙÛÎÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÁÏÈÙÒÛ·Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ Ë ÊˆÙÈ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ó·fi, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ¿ÏÈ ˘‹ÚÍÂ

˙ËÌÈ¿ Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ù¤ÌÏÔ˘ Î·È Û ÙÚÂȘ ÂÈÎfiÓ˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ¡·fi. ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙ· 40.000 ¢ÚÒ Î·È ϤÔÓ.

ºˆÙÈ¿ Û π.Ã. ∂›Û˘ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ π.Ã. ŒÓ· fi¯ËÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ì ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ¤Û‚ËÛ·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù·.

η˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·. √ Î. §¤Îη˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË “£Ù¢” ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈ· Î¿Ì„Ë ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ∂›Û˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂›Û˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¤‰ˆÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È -fiˆ˜ ›Â- ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË μ¢/¡∞ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÚËÍÈÁÂÓÔ‡˜ ˙ÒÓ˘, Ë ÔÔ›· ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∏›ÚÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·

¡ÂÎÚÔ› ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ¡∂∫ƒ√π Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È Ô ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÛÙÔ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ º¤ÛÛ·, ÛÙÔ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ. ΔË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÔ ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰› ·Ú¤Û˘Ú πà Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Camp Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ ı·Ó¿ÛÈÌ·. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜, ÂÓÒ ÙÔ ·È‰› η٤ÏËÍ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂٷʤÚıËΠÎÈ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ πÃ. √È ÚfiÛÊ˘Á˜, ÌfiÏȘ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ÎÈ ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔÈ ¤Î·„·Ó ÙÔ πÃ, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó Â›Û˘ ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ.

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· Cessna Ô˘ ¯¿ıËΠ™∂ ÂͤÏÈÍË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÌÔÓÔÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù‡Ô˘ Cessna, Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ 18:30 ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·. ™ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Â¤‚·ÈÓ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ Cessna ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ª¤Á·Ú· - ∫·Ï¿‚Ú˘-

¡π∫√™ §∞ª¶ƒπ¡π¢∏™ ∞¡¢ƒπ∫∂™ ∫Oªªø™∂π™ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 17 - μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 26501

Ã

Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. √ Î. §¤Îη˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Î·È fiÙÈ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌË, Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚԉȷÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Â¿Ó ı· ÂΉËψı› ¤Ó·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ‹ Â¿Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜” . “ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi ÂÎÙÔÓÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ÛÂÈÛÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÌÂÁ¤ıË” ›Â Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∂›Ì·È ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” η٤ÏËÍÂ Ô Î. §¤Îη˜. “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ›, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÂÈÛÌfi” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¶£, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··˙¿¯Ô˜. ∑ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÛÚ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ ∑·ÁÔÚ›Ô˘. ™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ.

π¡¢πª¶∞Δ√°§√À ∂¶π¶§√ - ¢π∞∫√™ª∏™∏

1Ô ∫·Ù¿ÛÙËÌ·: ∑¿¯Ô˘ 63 - ∞Ó··‡Ûˆ˜, μfiÏÔ˜ 2Ô ∫·Ù¿ÛÙËÌ·: §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 100, ¡¤· πˆÓ›· Tel & Fax: 0030 24210 76669, 24210 61127

Ù· - ª¤Á·Ú· Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Δ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯¿ıËÎ·Ó ÂÓÒ ÂÙÔ‡Û ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∞¯·˝·, ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Â·Ê‹ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞Ó‰Ú·‚›‰·˜ ÛÙȘ 17:15.

5

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÎÏÔ‹ Û ¶ƒ√¶√ °π∞ ÎÏÔ‹ ·fi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÛ‹Ïı ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 35¯ÚÔÓÔ˘, Î·È ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi 60 ÙÂÌ¿¯È· Ù˘¯ÂÚÔ‡ ·ÈÁÓ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· Â›ıÂÛË Û ËÏÈÎȈ̤ÓË ∂¡∞¡ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ 58 ÂÙÒÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ∞.Δ. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ËÏÈÎȈ̤Ó˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë 83¯ÚÔÓË Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ˆ˜ Ô 58¯ÚÔÓÔ˜ ÙȘ ÚÔοÏÂÛ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Û·ÏÔ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ ∞.Δ. ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ ∞.Δ. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ηıÒ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ‰›Î˘ÎÏ· ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ· ¿‰ÂÈ· ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ (‰›ψ̷). ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤Ó·Ó 44¯ÚÔÓÔ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 1,7 mg/l.

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ™Δ∏¡ ∞ı‹Ó· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ∞ϤÍË Ã·Ú›ÙÛË Î·È ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ∂™¶∞ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫ÔÚÎÔÏ‹. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013 Î·È ÙÔ ∂™¶∞ 2014-2020.

∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√™ μ. - ∫ø™Δ∏ƒ∞™ ∫.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ SHELL ∞°. ¢∏ª∏Δƒπ√À 56 2421044900 ∞¶ ª∞§∞∫π 2428094940

¶ƒ√™º√ƒ∞ ∞¶√ 40ú μ∂¡∑π¡∏ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ ¶§À™πª√ ¢øƒ∂∞¡ ª∂ μ√ÀƒΔ™∞

μ¿È· ÃÚ. ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘- §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1 ¡.π. μfiÏÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÌ¿ÏÔ˘ ÀÁÚ¿ ∫·‡ÛÈÌ· - §È·ÓÙÈο & ¶ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ΔËÏ. 24210 69698 ∫ÈÓ. 6974 681212


6

∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

™ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ã·Ó›ˆÓ-™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰Âο‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ô 2Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ √ÚÂÈÓÔ‡ ¢ÚfiÌÔ˘ ª¤Û· ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙ· ÿÓÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô 2Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ √ÚÂÈÓÔ‡ ¢ÚfiÌÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 200 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfïÓ. ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ıÏËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÛÙfi¯Ô ›¯Â ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ˆ˜ ÙfiÔ˘ ¿ıÏËÛ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √È ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ Î·È ‰¤Î· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ (∂√™) μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Î·È Ù˘

ÙÔ˘˜ 1.600 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ‰‡Ô ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·Ù¤ÏÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È Û ¿ÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Û ÎÔÓÙÈÓ¿ ̤ÚË, ¤Î·Ó·Ó ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ η٤Ï¢Û ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‹Ù·Ó ÙÔ “Astoria” . ΔÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ¤‰ÂÛ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË ¡¿ÍÔ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 415 ÂÈ‚¿Ù˜. ªÂÙ¿ ÙÔ μfiÏÔ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ãı˜ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› η٤Ï¢Û ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ

§¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 160 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·fiÏ·˘Û·Ó ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤۷ ÛÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÚ›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 40 ·ÙfïÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∞-

ÁÒÓ· √ÚÂÈÓÔ‡ ¢ÚfiÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·ÁÒÓ˜ ÌÈÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ΤڷÛÌ· ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ‰¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ 200 Î·È ϤÔÓ

Û˘ÌÔϛ٘ ·ıÏ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ˆ˜ ¤Ó· ˘ÁÈÂÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô 2Ô˜ ∞ÁÒÓ·˜ √ÚÂÈÓÔ‡ ¢ÚfiÌÔ˘ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ οı ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. √È ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ˆ˜ ¤Ó· ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙË Ê‡ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Â˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ¤Ó· ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙÔÙ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

TÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·Ê›¯ıËÛ·Ó 1.600 ¿ÙÔÌ·

°¤ÌÈÛ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô μfiÏÔ˜ ·fi ‰‡Ô ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·

“Costa Neoclassica” Ì 1.200 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi

500 ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷. ΔÔ “Costa Neoclassica” ¤ÊÙ·Û ӈڛ˜ ÙÔ

Úˆ› Î·È ·¤Ï¢Û ÙÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫·È ʤÙÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ηٿÏÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˆÚÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù·. √ ηٿÏÔ˘˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™Δ∞ª√À§∏™ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ù.Â.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ ÙËÏ. 2421063425

22-23/10 (2ËÌ.) ∑∞°√ƒ√Ãøƒπ∞ - √¢√π¶√ƒπ∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞ μπ∫√™ μπΔ™∞ - μƒ∞¢∂Δ√ - ∫∞¶∂™√μ√ - °ÀºΔ√∫∞ª¶√™ - ∞¡ø¶∂¢π¡∞ - ª√¡√ ¢∂¡¢ƒπ - Δ™∂¶∂§√μ√ H/L ∞ƒÃ√¡Δπ∫√ ∑∞ƒ∫∞¢∞ (∞’ ηÙ.) 22-23/10 Δ∑√Àª∂ƒ∫∞ - √¢√π¶√ƒπ∫√ ™Àƒƒ∞∫√ - ¶ƒ∞ª∞¡Δ∞ μ√Àƒ°∞ƒ∂§π - ∫∞Δ∞ƒƒ∞∫Δ∏™ - ∞°¡∞¡Δ∞ - ∂§§∏¡π∫√ - π.ª. ∫∏¶π¡∞™ 21-23/10 (3ËÌ.) COSTA NAVARINO ¶À§√™ - ª∂£ø¡∏ - ∫√ƒø¡∏∫∞§∞ª∞Δ∞ - ∫∞ƒ¢∞ªÀ§∏ - ™Δ√À¶∞ (ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜) 28-30/10 3ËÌ. 28Ë √∫Δøμƒπ√À ∏ƒøπ∫∏ μ√ƒ∂π√™ ∏¶∂πƒ√™ μ√À§π∞ƒ∞Δ∂™ - ∞°. ™∞ƒ∞¡Δ∞ - ∞ƒ°Àƒ√∫∞™Δƒ√ - ¢∂ƒμπΔ™∞¡∏ μ√À£ƒøΔ√™ - Ã∞ª∞ƒ∞ - ∞À§ø¡∞ ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - ΔÈÌ‹: 120ú 3‹Ì. 28-30 √∫Δøμƒπ√À °π∞¡¡∂¡∞ - H/L GRAND SERAI ∏ƒøπ∫∏ ∏¶∂πƒ√™ ∫√¡πΔ™∞∫∞§¶∞∫π-Ã∞ƒ∞¢ƒ∞ μπ∫√À-∂§§∏¡π∫√ (Δ∑√Àª∂ƒ∫∞) - μ√´¢√ª∞Δ∏™π.ª. ª√§Àμ¢√™∫∂¶∞™Δ∏™-ª∂Δ™√μ√ (28-30/10) 3‹Ì. ∂∫¢ƒ√ª∏ ™ÙÔ... ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ HOTEL: MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ (‰Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ internet) (1-6/11) 6‹Ì. Ô‰È΋ ÂΉÚÔÌ‹ μ√À¢∞¶∂™Δ∏-μπ∂¡¡∏-μ∂§π°ƒ∞¢π ∏otels A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ (10-15/11) 6‹Ì. ¶∞¡√ƒ∞ªπ∫√™ °Àƒ√™ ™Δ∏¡ ∂§∂À£∂ƒ∏ ∫À¶ƒ√ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫ø™ - ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√

∞‚›ˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¿ÌÚÔ˜ ¶§∏ƒ∏™ ËÌÂÚÒÓ, Á·Ï‹ÓÈÔ˜ Î·È ·Á¤Úˆ¯Ô˜ Ì ¢¯¤˜ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘ ÂÁÁfiÓÈ· “¤Ê˘Á” ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 83 ÂÙÒÓ Ô ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¿ÌÚÔ˜, ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· §¿ÌÚÔ˘. √ 83¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ·‚›ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶·Ú·ÁˆÁfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË Ó·ڋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ· Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙÔ 1959 Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 26 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠ̠ٷ ÎÔÈÓ¿ ÙÂÏÒÓÙ·˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 80’. π‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤‰ˆÛ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÎÔÈÓÔٿگ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¢È-

ÌËÓ›Ô˘, ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Î·È Ï·Ù›·, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ Á‹‰Ô, Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙ˘ ÎÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙË §¿ÌÈ·, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘‰Ú¢ÙÈÎfi Î·È ÙËÏÂʈÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Á¤Ê˘Ú˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 3.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜ ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÎÂÚ·›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∞ƒ∫∂Δ√π οÙÔÈÎÔÈ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ì ı¤Ì· ÎÂÚ·›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔ-

ÌË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. À‹ÚÍ·Ó ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ¿Û¯ËÌË ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ οÙÈ Ô˘ Û¯ÔÏ¿ÛıËΠ·ÚÓËÙÈο.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·fi Û‡ÏÏÔÁÔ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ∞¶√ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË „˘ÎÙÈÎÒÓ ˘ÁÚÒÓ ÁÈ· AC ·˘ÙÔÎÈÓ‹-

ÙˆÓ” , ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-39719.


AıÏËÙÈ΋

Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

ŒÊÂÚ 0-0 Ì ÙË μ·Û›ÏÈÛÛ· £Ú¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ °˘Ó·ÈÎÒÓ

•ÂΛÓËÌ· Ì “Ô ÁÈ· ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ¶ÚÂÌȤڷ ›¯·Ì ¯ı˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÈÛfi·ÏÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙË μ·Û›ÏÈÛÛ· £Ú¿Î˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·ԉ›¯ıËΠ¿Î·ÚË.

Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜μ·Û›ÏÈÛÛ· £Ú. . . . . . . . . . . . .0-0 ΔڛηϷ 2011-¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ 9-0 ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ¶.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ·Ó·‚Ï‹ıËΠª¤ÓÙÂη˜ ∫·Ï.-ƒÔ‰fiË . . . . 0-2 ƒÂfi: μfiÏÔ˜ 2004

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ΔڛηϷ 2011 . . . .9-0 . . . . .3 2. ƒÔ‰fiË . . . . . . . . .2-0 . . . . .3 3. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . .0-0 . . . . .1 4. μ·Û›ÏÈÛÛ· . . . . . . .0-0 . . . . .1 5. ª¤ÓÙÂη˜ . . . . . . . . 0-2 . . . . .0 6. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ . . . . 0-9 . . . . . 0 7. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . . . . . - . . . . . . 8. ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ . . . . . .- . . . . . . 9. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋˜ . . . . . - . . . . . .* ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋, ÂÓÒ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô μfiÏÔ˜ 2004.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

Δ

Ô ·È¯Ó›‰È ›¯Â Ï›Á˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜. ™ÙÔ 27’ Ë ™¤Ï· ·›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ÌÏfiηÚÂ Ë ¶·ÚÛfiÓÔÁÏÔ˘. ™ÙÔ 35’ Ë ™¤Ï· ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ¶¤ÙÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ·fi ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ›‰Â ÙË Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ›¯·Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Ù˘ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ÛÙÔ 37’ Ô˘ ÌÏfiηÚÂ Ë Î·Ù¿ Û˘Óı‹ÎË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ∂‡· ∑·Ì¿Î· (Ë Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·). ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈÛÙ¿ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 43Ô˘ ÏÂÙÔ‡ fiÙ·Ó ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù˘ ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ù˘ ªÂÙÈΛ‰Ô˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜,

™Ù· “΢·ÓfiÏ¢η” Ë ¡¤ÛÙÔÚ·

ΔÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ë ¡Ù›Ó· ¡¤ÛÙÔÚ·, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ £. ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·

·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Í·ÓıÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ Â›¯·Ó Â˘Ù˘¯‹ ηٿÏËÍË. ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·Èً٢ÛÂ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡›ÙÛ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ú·Ê¤ÛÙ· Î·È ÙËÓ Î. ¢‹ÌËÙÚ· ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ·fi ÙËÓ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. ª∞°¡∏™π∞∫√™: ∑·Ì¿Î·, ªÂ-

Á·ÁÈ¿ÓÓË, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË, ∫·Ú·Ï‹ (46’ ƒÔ˘¯¿), ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (86’ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘), ∫Ô˘ÏÔ˘¯È¤ÚË, •¿ÓıË, ™¤Ï·, ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÛË (89’ °È·Ì·Ï‹). μ∞™π§π™™∞: ¶·ÚÛfiÓÔÁÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ¡·ÏÌ¿ÓÙË, ¶·Ú‰‹, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶fiÚÓ·ÏË (38’ ÷ÛÈÒÙË, 86’ ªÔ˘ÚÔ‡ÎË), ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ªÂ-

ÙÈΛ‰Ô˘, μÏ¿¯Ô˘, ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ (91’ πÌ¿Ì).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·›ÛıËÛË ¤Î·Ó ÙÔ 9-0 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ΔڛηϷ 2011 Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙȘ ¶ÈÂÚ›‰Â˜ ªÔ‡Û˜, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ·Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ¶Â-

ΔËÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ¡Ù›Ó· ¡¤ÛÙÔÚ· ·¤ÎÙËÛÂ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÌÈ· Î·È Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÎÂÓfi Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ÛÙÔÓ ÕÚË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÙËÓ ¡Ù›Ó· ¡¤ÛÙÔÚ· Î·È Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ˘Á›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Ù˘ ÛÙÈÁ̤˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫·ÙÛ¿Ú· ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜” .

¡›ÎËÛ 2-1 ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ

∏ •¿ÓıË “ÁÎÚ¤ÌÈÛ” ÙÔÓ ¶∞√ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ϤÔÓ, ÓÈÎËÙ‹ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Ì 2-0, Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. √ ¶∞√∫ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠1-0 ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞∂∫ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙËÓ ∞∂§. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-2 ™Â ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ¤ÓÙ·ÛË ·È¯Ó›‰È ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ΤډÈÛ 2-0 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ÙÔ˘. ™ÙÔ 15’ ‹Úı ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÙÔÓ ªÔÙ›· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÓ Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ™ÙÔ 60’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ƒ¤ÙÛÔ Ó· ·ÛÙԯ› ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ Ï·Û¤ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÁÈÔ˘ÓÔ‡ÛÈ. Δ¤ÛÛÂÚ·

ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Úı ÙÂÏÈο ÙÔ 20 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ªÈÏÈ‚fiÁ‚ÈÙ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· „˘¯ÔÏÔÁ›· ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 3-0 ÛÙÔ 72’, fï˜ ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ¡ÙÔÌ›ÓÁΘ ‚ڋΠÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 76’ Ô §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤‚·Ï ÙÔÓ ƒ¤ÙÛÔ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ¶∞¡πø¡π√™: °È·ÓÓÈÒÙ˘, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, μÏ¿¯Ô˜, °ÎÈÔ¿Ù·, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ™ÈÒ˘, ∫fiÚÌÔ˜ (88’ ¡’°ÎÔÓÁÎ), ª·ÛÔ‡Ú·˜ (68’ ª·ÛÔ‡Ú·˜), ∞ÓÛ·ÚÈÊ¿ÚÓÙ, ª·ÛÔ‡ÓÙ, ºÔ‡ÓÙ·˜. √§Àª¶π∞∫√™: ∫·›ÓÔ, ºÈÁΤÈÚ·˜, ªÔÙ›·, ¡Ù· ∫fiÛÙ·, ƒ¤ÙÛÔ˜, ªÈÏfiÁ‚ÈÙ˜, ª·ÚÙ›Ó˜, ∂ÏÁÈÔ˘ÓÔ‡ÛÈ, ª¿ÚÈÓ (65’ ¡ÙÔÌ›ÓÁΘ), ™ÂÌ¿ (78’ μÈ¿Ó·), πÓÙ¤Á (91’ ∫·ÌÈ¿ÛÔ).

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜•¿ÓıË 1-2 √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fï˜ Ë •¿ÓıË Â›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ‰‡Ô Ï¿ıË ÙÔ˘ ™ÙÈÏ ¤Ê˘Á Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙË §ÂˆÊfiÚÔ (2-1). √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· “·ÁÒÛÔ˘Ó” ÙË §ÂˆÊfiÚÔ, Ì ÙÔÓ ¡Ù §Ô‡Î·˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 34’, ÎÚÂÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ™ÙÈÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›·

Ù˘ Ì¿Ï·˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ §¤ÙÔ ÛÙÔ 62’. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë •¿ÓıË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÁÈ· Ôχ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ηıÒ˜ ÛÙÔ 66’ Ô μ·ÛÈϷο΢ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÎÔÏ Ì ‚ÔϤ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ “‰ÒÚÔ” ÙÔ˘ ™ÙÈÏ. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ™ÙÈÏ, ™¿Ì·, ªÔϤ‰Ô, ª¤ÛÙÔ, ÃÔ˘ÏÙ, §ÂÓÙ¤ÛÌ· (90’ ƒÈÓ¿ÏÓÙÈ), ∑¤Î·, μÈÁÈ·Ê¿ÓȘ, §Ô˘ÓÙ (69’ ∂ÌÔÎÔ‡), °Ô˘·Î¿ÛÔ (46’ §¤ÙÔ), ªÂÚÁÎ. •∞¡£∏: ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ª·Í‚·Ó›‰Ë˜, ¡Ù §Ô‡Î·˜, °ÈÔ˘Ó¤˜, ™ÔÏÙ¿ÓÈ (67’ §¿˙ÈÙ˜), §Ô˘Û¤ÚÔ, ÷Ù˙ËÙÂÚ˙fiÁÏÔ˘ (55’ ¡È¤ÙÔ), μ·ÛÈϷο΢ (75’ ∫·Ú·Û·Ï›‰Ë˜), ºÏ›Ûη˜, §ÈÛÁ¿Ú·˜, ∫·Ì·Ú¿.

¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜ 1-0 √ ¶∞√∫ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· (1-0), Ì ÙÔÓ ÃÔ˘¿ÓÂÚÛÔÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó· ÁÏÈÙÒÓÂÈ ÙÔÓ °ËÚ·Èfi ·fi Ì›· ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ÊÔ˘ÚÈfi˙ÔÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi Ì ‰Ú¿ÛÙË ÙÔÓ °Î¿ÚÈ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ. ™ÙÔ 27’ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ, fiÙ·Ó Ô ™·Ú·Ì·ÓÙ¿˜ ›‰Â ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ·fi ÙÔÓ ∫‡˙·.

¶∞√∫: °Ï‡ÎÔ˜, ª¿ÙÔ˜, ∫Ú¤ÛÔ, ª·ÏÂ˙¿˜ (46’ μ·Ú¤Ï·), §¤Ô‚·Ù˜ (46’ ∫›ÙÛÈÔ˘), ∫¿ÓÈ·˜ (86’ ΔÛ›ÌÈÚÔÙ), ™¿¯ÔÊ, ª›ÛÂÛ‚·Ú, Δ˙¿ÏÌ· ∫¿ÌÔ˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ƒÔÓÙÚ›ÁΘ. ∏ƒ∞∫§∏™: ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ∑È·Ì¿Ú˘, ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, ™·Ú·Ì·ÓÙ¿˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ƒÔ‡ÛÛÔ˜ (71’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), ªÔÓÙ¤ÈÚÔ, ¶·Û¿˜ (46’ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜), ∫Ô‡ÚÔ˜, §¿ÌÚÔ˘ (83’ ΔÛfiÙÚ·˜).

Δ· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ›¯·Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ÂÓÒ Ì ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. ∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈÎfi, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ∞Ó·‚Ï‹ıËΠ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∫¤Ú΢ڷ . .4-0 (5’ ΔÔÌ·Ó¤, 7’, 56’ ¶¿Ô˘ÏÔ, 82’ º¿ÚÏÂ˚) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . 2-0 (65’ ™Î·ÚÓÙÔ‚¤ÏÈ, 84’ ∫·ÏÙÛ¿˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . 0-2 (15’ ªÔÙ›·, 64’ ªÈÏÈ‚fiÁ‚ÈÙ˜) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-•¿ÓıË . . . . 1-2 (62’ §¤ÙÔ-34’ ¡Ù §Ô‡Î·˜, 66’ μ·ÛÈϷο΢) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . 1-0 (26’ ΔfiÓÛÔ)

¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜.. . . . . . . . . . 1-0 (3’ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ) ¢Â˘Ù¤Ú· 17/10 19.30 ∞∂§-∞∂∫

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . .13-3 . .12 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . .11-3 . .10 3. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . 8-5 . . . 9 4. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . .5-2 . . .8 5. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . .7-2 . . . 8 6. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . .4-4 . . .8 7. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . .4-4 . . .7 8. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . .6-4 . . .7 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . 2-5 . . .7 10. ∞∂§ . . . . . . . . . . . . . .4-5 . . . 5 11. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . .3-7 . . .5 12. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . .5-8 . . .4 13. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . .3-10 . . .4 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . .4-9 . . . .3 15. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . .3-8 . . .3 16. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . .4-7 . . .2 ™ËÌ: √ ¶∞√∫ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -3 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞∂§ Î·È ∞∂∫ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 22/10 16.00 ∫¤Ú΢ڷ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 18.15 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-•¿ÓıË 20.30 ∞∂∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 23/10 16.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 18.15 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 18.15 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∞∂§ 20.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 24/10 19.30 μ¤ÚÔÈ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

A1 M¶A™KET

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¶∞√ ÛÙÔ ™∂º ¡Δ∂ƒª¶π ·ÈˆÓ›ˆÓ Û‹ÌÂÚ· (19.00 OTE Sport 4) ÛÙÔ ™∂º. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ë ∫‡ÌË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫fiÚÔÈ‚Ô ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ οı ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı¤ÏËÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ™∂º. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο, Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏËÓ Ù˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ μ·Û›ÏË ΔÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ‰È¿Ù·ÛË ÔÚıÔ‡ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ۠ÍÂÓԉԯ›Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 2.000 ·ÎfiÌË. ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ì ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË Ó· ÌËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ª¿ÈÎ Δ˙¤È̘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÈÌ›ÙÚȘ ¡›ÎÔϘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∞1. √ Δ˙¤È̘ ºÂÏÓÙ¤ÈÓ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ 12¿‰· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· χÛË ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ “ÎÔÓÙÒÓ” Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÙÔ˘ ÛÔ˘Ù. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û -fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È- Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·fi ÂΛ ı· ÌÂÙ·‚› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™∂º. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ Ù˘ 2˘ Ë̤ڷ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÕÚË Ì 69-60. ªÂ Ì›· ÙÚÔÌÂÚ‹ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ¿Ì˘Ó· ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΔfiÓÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ˘˜ 60 fiÓÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ¤‚·Ï 69 Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2/2 ÛÙËÓ ∞1, ¤‰ÂÈÍ ÈηӋ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ʤÙÔ˜. ŒÙÛÈ ‹ÁÂ... ÛÙÚ¿ÊÈ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ∫·‚‚·‰¿ (18.), Ì ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” Ó· ·ı·›ÓÔ˘Ó “ÌÏ·Î¿Ô˘Ù” ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ó· ÌË Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÙ¤, ÂÓÒ Â›¯·Ó... 3/33 ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È 15 Ï¿ıË. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô °Î¿ÚÈ Δ¿ÏÙÔÓ Ì 19 fiÓÙÔ˘˜, ¤ÍÈ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, 5 ·Û›ÛÙ Î·È ‰‡Ô ÎÏ„›Ì·Ù·. ∞ÛÔÚÙ› Ì ÙË ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ √∞∫∞ ÏfiÁˆ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ù˘ ʷӤϷ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÚfiÓÙ˙Ô˘, Ë ∞∂∫ ÛÎfiÚÈÛ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi Ù˘ Û¤ÓÙÂÚ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 6.000 Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ 96-56 ÙÔ §·‡ÚÈÔ. ΔÔ Ì·Ù˜ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ (29-10) Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ϛÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙÔ +42 (92-50). ¶ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ ¡Ù›ÍÔÓ (12.), π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (11.) Î·È ™¿ÎÔÙ· (11.). £ÂÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔÓ ƒ¿ÓÙ·Ï ºfiÏÎÂÚ Ì 6 fiÓÙÔ˘˜ (3/3 ‰›ÔÓÙ·), 5 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, 2 ·Û›ÛÙ Î·È 2 Ï¿ıË Û ÂÚ›Ô˘ 18 ÏÂÙ¿. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ¶∞√∫-∫ÔÏÔÛÛfi˜ . . . . . . . . . . .85-73 ¶ÚÔÌËı¤·˜-¢fiÍ· §Â˘Î. . . . .78-70 ∞∂∫-§·‡ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . .96-56 ΔڛηϷ-∞fiÏÏˆÓ ¶. . . . . . . . 65-60 ƒ¤ı˘ÌÓÔ-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . 69-60 ¢Â˘Ù¤Ú· 17/10 17.00 ∫‡ÌË-∫fiÚÔÈ‚Ô˜ 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜


8

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

“ÕψÛ” ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Ô ÕÚ˘ √ ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ “¿ÏˆÛ” ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Î·È Ì 1-2 ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔ 34Ô ÏÂÙfi, ·fi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, Ô ™·Ì¤ÙÈ ¤Ù˘¯Â ...·ÏÈηڛÛÈÔ ÁÎÔÏ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ë ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 50’ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔÓ ™¤ÚÁÈÔ Ã·ÛÈÒÙË Î·È ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-2 Ì ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÿÌÚ·. ™ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÎÈ ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·›ÎÙ˘ ‰¤¯ıËΠ¯Ù‡ËÌ· ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ·fi ·ÓÙ›·ÏÔ. °È· ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ, Ô ∞Ú·›ÙÛ·˜ Û ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ÛÔ‡Ù·Ú ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù ÛÙÔ 5Ô ÏÂÙfi, Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ›¯Â Ï·Û¤ Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÚÈÓ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 15Ô, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ¤Ó·ÏÙÈ, Û ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ∞Ú·›ÙÛ· (30’) Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ (34’). ™ÙÔ 45’ Ô ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ë Ì¿Ï· fï˜ ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ∫fiÚÎÔ Ô˘ Ï¿Û·Ú ¿Ô˘Ù ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, Ô ª·ÚÈÎÏ¤Ó Â›¯Â ηÏfi ÛÔ˘Ù ·fi 30 ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Ô˘Ù, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∞Ó‰ÚˆÓ¿ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. °È· ÙÔÓ ÕÚË, ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ¯¿ıËΠÛÙÔ 20fi ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÿÌÚ· Î·È ªÂÚÌ›ÁÁ˘ ›¯·Ó ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ¿Ô˘Ù. ∂›Û˘, Ô ÿÌÚ· ·›ÏËÛÂ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. √ ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‚Ú¤ıËΠ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿Ô˘Ù ÙË Ê¿ÛË, ÂÓÒ ÂÚ›ÌÂÓ ÈÔ ‰›Ï· Ô ∫Ô˘ÙÏÔ‡Ì·Û˘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ÎÙÛÈ·Ï‹ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÂÈÙ‡¯ıËΠ۠ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ¶ƒøΔ∂™π§∞√™: ª¿ÓÔ˜, ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘, μ. ÷ÛÈÒÙ˘ (67’ ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜), ∫. ∫fiÚÎÔ˜, ™. ÷ÛÈÒÙ˘ (74’ §Â˚ÌÔÓ‹˜), £. ∫fiÚÎÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (35’ Ï.ÙÚ. ÃÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘), ª·ÚÈÎϤÓ, ∞Ú·›ÙÛ·˜. ∞ƒ∏™: ∫Ô˘Ú›Ù·˜, ΔÛ›ÚÔ˜, °ÎÔÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, °Î¿Áη˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ÿÌÚ·, ¡Ô‡ÛÈ·˜ (90+2’ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜), ªÂÚÌ›ÁÁ˘ (90’ ∫·Ú·Î¿Û˘), ™È·Ì¤Ù˘ (70’ ∫Ô˘ÙÏÔ‡Ì·Û˘).

ºÈÏÈÎfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °. ∫ˆÙԇϷ ™Δ√ ÛÙ¿‰ÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4.30 Ì.Ì. ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ °.™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ˆÙԇϷ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÎÚ·Ù‹ıËΠ¯ı˜ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ ∂¶™£.

πÛfi·ÏÔÈ 1-1 ∞›·˜ Î·È ∞∂¢

ŒÎ·Ó ÙÔ “4Ã4” ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 1-0 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

ƒÂÔÚÙ¿˙ ∞’ ∂¶™£: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô °™∞

μ∞£ª√ Û ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú·

ΔË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ 4Ë ÎÈfiÏ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 1-0 Â› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

Œ

ÁÈÓ ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ·, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·Ó Î·È Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. “◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÂÚ›Ô˘ 10-12 ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È ÙÂÏÈο ÂÙ‡¯·Ì ÌfiÓÔ ¤Ó·. ª·˜ ‰˘ÛÎfiÏÂ„Â Î·È ÙÔ ÙÂÚ¤Ó, fiˆ˜ Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜, Ô˘ fï˜ ¤·ÈÍ ηı·Ú¿” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£Ù¢” Ô Ù¯ÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ £¿ÓÔ˜

£ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÂÓÒ Ô ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ô £·Ó¿Û˘ μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜, Ì·˜ ›Â: “◊Ì·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÔ›. ªÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·˜ ·‰ÈΛ. ¶ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤ÏËÁ ÈÛfi·ÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜” . ΔÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ “ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 46Ô ÏÂÙfi Î·È ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫ÔÓÙÔ‚¿ Î·È ¡›ÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙË Ê¿ÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1.

ªfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÙ› ÛÎfiÚÂÚ, ÂÓÒ ·fi ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ ›¯·Ó ÔÈ ∫Ú·Ó¿˜ Î·È ∫ˆÙÛÈ·Ú›‰Ë˜ Î·È Ì›· ÔÈ ¡·ÛÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜, ¶Ï·‚fi˜. √È ™ÎÈ·ı›Ù˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ™Î¤ÌÈ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Î·È fiˆ˜ ·ÎfiÌË ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Â›¯·Ó ˆ˜ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÛÔ˘Ù

ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜ Î·È ƒÔ˘Ì¿Ù˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Ì¿Ï·

ÙˆÓ ™·ÚÚ‹ Î·È °·˙¤ÙË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÎfiÓÙÚ·Ú·Ó Û ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ™Î¤ÌÈ ‚Ú¤ıËΠ۠¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ∂›Û˘, ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™·ÚÚ‹ Ô ΔÔ˘ÚÓ·‚›Ù˘ ¤Î·Ó ÙÔ Ï·Û¤ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙfi¯Ô. ™∫π∞£√™: ¶·¿Ú·˜, ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, °È·Ô˘Ú¿Î˘, ΔÔ˘ÚÓ·‚›Ù˘, ¡ÈÎÔ-

Ï·˝‰Ë˜ (70’ μÂÚÁ›Ó˘), ªÚ¤ÁÎÔ˘, °·˙¤Ù˘, ºÂÚÂÙ˙¤Ï˘ (60’ ¶Ú›ÊÙÈ), ™Î¤ÌÈ, ™·ÚÚ‹˜, ª¿Ì· (80’ Δ¿ÛÔ˜). °.™. ∞§ªÀƒ√À: ÷ϿÙÛ˘, ΔÛfiÁη˜, ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, ¶Ï·‚fi˜, ¢ËÌÔ˘Ï¿˜, £ˆÌ·˝‰Ë˜, ∫Ú·Ó¿˜ (70’ ª·Î·Ó›Î·˜), ¡·ÛÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (60’ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜), ∫ˆÙÛÈ·Ú›‰Ë˜, ¡. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (60’ ¶·˘Ï›‰Ë˜), ¶. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜.

‹ÚÂ Ë Ó·ÓÈ΋ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Â›¯·Ó ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∞ı.∞ı. ∫ˆÛÙԇϷ ÛÙÔ 10’, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ∑·Ú›ÊË, ∫·Ï·Ì›‰· Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ›¯Â Ì›· ·ÎfiÌË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔÓ ∫·Ï·Ì›‰·, fï˜ ÛÙÔ 50’ Ô ∞›·˜ ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ Ì ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ΔÔ 1-1 ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 68’ fiÙ·Ó Ô Ã·Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È Ë Ì¿Ï· ·ÊÔ‡ ‚ڋΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˘ η٤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞π∞™: §·Áfi˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜ (80’ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘), ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿˜, ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ∞ı.∫. ∫ˆÛÙԇϷ˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÃÚÈÛÙ¤ÏÔ˜, ∞ı.∞ı. ∫ˆÛÙԇϷ˜ (88’ ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ÃÂÈÏ¿˜, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ¢ËÌÔ˘Ï¿˜ (52’ ª¿Ú‰·˜), §Ô‡Ì·Ú‰Ô˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘, ∑·Ú›Ê˘, ∫·Ì¤Ú˘ (80’ ∞Ó‰Ú¤Ô˘), ÷ÓÙ˙‹˜ (88’ ∫·ÙÛÈ·Ì¤Î˘), ∫·Ï·Ì›‰·˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˘

¶·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ì ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 2-1 Â› Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜

πÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ¶ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ì 21 ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŒÁÈÓ ·È¯Ó›‰È Ì ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·!

È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì‹Î·Ó ηχÙÂÚ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Â›¯·Ó ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÛÙÔ 6’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙË ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÌÏfiηÚÂ Ô ª·ÏÏÈ·Úfi˜ Î·È ÛÙÔ 7’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·›ÎÙË ·fi ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË Ô˘ ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù. ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÁÈÓ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÛÙÔ 12Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Û ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË, Ô ∫ÏÒıÔ˜ ›¯Â Ï·Û¤

ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¿ÛÙÔ¯Ô. §›ÁÔ ÈÔ ÌÂÙ¿ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 14’, Ô ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë Ì¿Ï· ¤ÛηÛ ÛÙÔ ÙÂÚ¤Ó Î·È Ô ¶··ÎÒÛÙ·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· (1-0). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ §¿ÈÔ˘ Ô˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 22’ Ô ª·ÏÏÈ·Úfi˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Ì ٷ ¯¤ÚÈ·, ·˘Ùfi˜ ‹Ú ÌÈ· ÎfiÓÙÚ· ÎÈ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ∫·ÁÈ¿ÓÓË, “¤Ûη„” ÙËÓ Ì¿Ï· Ô˘ ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 26’, Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ƒÔ˘Ì¿ÙË ‚ڋΠ۠ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ›¯Â ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 32’ fiÙ·Ó Ô Ú¤ÊÂÚÈ ™·Ì·Ú¿˜ ˘¤‰ÂÈÍ ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶··ÎÒÛÙ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙË. ΔÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ƒÔ˘Ì¿Ù˘ ·ÏÏ¿

„ËÏ¿ ¿ÛÙÔ¯·. ™ÙÔ 34’ Î·È Î·ıÒ˜ Ë Ì›· Ê¿ÛË ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙË ÏfiÌ· ÂÎÙfi˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë Ì¿Ï· ·Ó·‹‰ËÛÂ Î·È ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Ô ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ·fi Ôχ ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙËÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. §›ÁÔ ÚÈÓ ‚ÁÂÈ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ô °È¿ÙÛÔ˜ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ›¯Â ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ·ÏÏ¿ ‹Ú ‡„Ô˜ Î·È ÌÏfiηÚ ‡ÎÔÏ· ∫·ÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, Ô ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ÁÈ· ÁÎÔÏ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ¤‚·Ï ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ô °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜ (56’), ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ¤Ú·Û ·fi ‰‡Ô Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ (66’), ÂÓÒ Ô ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· fiÙ·Ó ÚÔÛ¤Ú·Û ÙÔÓ ∫·ÁÈ¿ÓÓË Î·È Ï¿Û·Ú ·fi Ï¿ÁÈ·

‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ (66’). ∞fi οıÂÙË ¿Û· ÙÔ˘ ª·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡, Ô ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÓÈ΋ıËΠÛÙÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ·fi ÙÔÓ ∫·ÁÈ¿ÓÓË (68’). √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ›ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒıËηÓ. ™ÙÔ 75’ Ô ƒËÁ›ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ¿Û·, Ô ª·ÏÏÈ·Úfi˜ Ê¿ÓËΠӷ ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ªÔ‡ÚÓÙ· Ô˘ ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡ÛÂ, Ó· ÙËÓ ÛÚÒÍÂÈ ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÛÙ›· ÁÈ· ÙÔ 11. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ƒËÁ›ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ‰ÂÓ ¤È·Û ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Û ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ¤Êı·Û ÛÙÔ 1-2 ·fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË, Ì›· ·fi ÙȘ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ. ™ÙÔ 81Ô ÏÂÙfi, Ô £¿ÓÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô μ·Û›-

Ï˘ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, “οÚʈÛ” ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ŒÓ· ìÔÓËÚfiî Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ª·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡ ¤‚Á·Ï ÛÙÔ ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ Ô ∫·ÁÈ¿ÓÓ˘ (86’) Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ¤ÌÂÈÓ ÙÔ 1-2 ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ (46’ ΔÛÈÁÏÈÊ‹˜), °È¿ÙÛÔ˜, ∫ÏÒıÔ˜, ™ÈÁ¿Ï·˜, ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹˜ (46’ ∫ÔÙÛ¤ÏÔ˜), ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ¶··ÎÒÛÙ·˜, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ (69’ §È¿ÙÛÈÎÔ˜), ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™: ∫·ÁÈ¿ÓÓ˘, °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜, ª˘ÏˆÓ¿˜, ΔÛÔÚÌ·ÓÙ˙‹˜, ∫·„ÈÒÙ˘ (46’ ƒËÁ›ÓÔ˜), §¿ÈÔ˜, ªÚ·¯fiÏÈ, £¿ÓÔ˜, ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˘ (46’ μ. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜), ªÔ‡ÚÓÙ·, ƒÔ˘Ì¿Ù˘ (61’ ™›ÌÔ˜).


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

∂È‚Ï‹ıËΠ4-1 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÁÈ· ¢È·ÁfiÚ· º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·

ΔÚ›ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ™·Ú·ÎËÓfi, 1-0 ÙË ™ÎfiÂÏÔ Δ∏¡ ÙÚ›ÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ó›ÎË ÙÔ˘

·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜, Ô˘ ·Ó Î·È ‰˘ÛÎÔχÙËΠ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì 1-0 ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ fiÓÙÔ. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 25Ô ÏÂÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, fiÙ·Ó ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ Ô ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. √ ÃÚ˘ÛÈÎfi˜ ‹Ú ÙÔ... ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È Ì ÛÔ˘Ù ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Δ·Ï·‰È·ÓÔ‡. ™ÙÔ 32’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 2-0. √ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¤Î·Ó ۤÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ÃÚ˘ÛÈÎfi˜ Ì Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Â›¯·Ó οÔȘ ηϤ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ηχÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ¢ηÈÚ›· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ 61’ fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ۤÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ô ™˘ÓÔ‰ÈÓfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· Î·È Ó· ÙË ÛÚÒÍÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ˘‹ÚÍ·Ó Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈÔ Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔ 1-0 Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ÷ς·Ù˙¿ÎÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË... ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÈ· Î·È ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ °™∞. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ™∞ƒ∞∫∏¡√™: °Ú¿ÓÙ·˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ (40’ Ï.ÙÚ. ΔÛ·Ú‰·Î¿˜), ΔÛ·Áηڿ˜, ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ (65’ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜), ™·Ì·Ú¿˜, ÃÚ˘ÛÈÎfi˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (71’ μ·ÏˆÙ‹˜), ºÚ·ÁÎÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™∫√¶∂§√™: Δ·Ï·‰È·Ófi˜, ª·ÚÛ¤ÏÔ (46’ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘), ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ÃÔÓ‰Úfi˜, ∞ÏÂ͛Ԣ, ÃÚ˘Û¿Óı˘, ™˘ÓÔ‰ÈÓfi˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ƒfiÎÔ˜, ÃÈÛ¿È, ∞ÛËÌ¿Î˘.

∫·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi˜ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 500 ʛϷıÏÔÈ, ÎÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿. ¶¤Ú·Û Ì 4-1 ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Â› ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞fiÏψӷ Î·È ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË μ·ÁÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÔχ ÓˆÚ›˜, ÛÙÔ 5’ fiÙ·Ó ·fi ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿Û· ÙÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘, ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ Ô °Î¿Ì·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿Û·Ú ‡ÛÙÔ¯·. ™ÙÔ 15Ô Î·È 22Ô ÏÂÙfi ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ¿Ô˘Ù ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¯Ù‡ËÛ·Ó ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ, Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰· ÂÎÙfi˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔÓ ¶¿Û¯Ô ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔ 23’ Ô ∞Ó¤ÛÙ˘ ª·ÛÙ·ÎÔ‡Ï˘ ¤‰ˆÛ ·Û›ÛÙ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ô ΔÛÈÔ˘Ú‹˜ Ì Ï·Û¤ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, Ô ƒ·Î‹˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ı¤ÛË, ‰ÂÓ ¤È·Û fï˜ “ÁÂÌ¿Ù·” ÙÔ ÛÔ˘Ù. ™ÙÔ 44’ ™‡ÚÔ˜ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ Î·È °Î¿Ì·˜ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó ˆÚ·›·, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ...¤Û·Û ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ô ¶¿Û¯Ô˜ Ì ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-2. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘

√ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·

ƒ¤Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ, ÂÓÒ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘. ™Ô˘Ù ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘ ÛÙÔ 58’ ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ. ™ÙÔ 83’ ·fi ¿Û· ...¤ÙÔÈÌÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫fiÎη, ¯Ú›ÛÙËΠÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô ª·ÓÒÏ˘ ¶¿Û¯Ô˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 89’ ‹Ù·Ó Ô ∫·ԇϷ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ì¿Ï·, ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ ∞fiÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜

‚·ıÌfi ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Û ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÎÈ ·ÁÒÓ˜. ¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ô ªÔ˘ÚÓ¿Î˘ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÂÓÒ Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È Ô °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜ Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. √ ¢È·ÁfiÚ·˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·›ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙÔÓ

¶‡Ú·ÛÔ. ∞¶√§§ø¡: ªÔ˘Ú¿Ù˘, °. ª·ÛÙ·ÎÔ‡Ï˘ (46’ ¶·Ó·ÁȈٿ΢), ∫Ô˘˙ÈÒη˜, ªÔ˘ÚÓ¿Î˘, ∫·Ú·‚¿˜ (70’ ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘), æ‹ÊÔ˜, ∞Ó. ª·ÛÙ·ÎÔ‡Ï˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ΔÛÈÔ˘Ú‹˜, ÛÓÙ·, ƒ·Î‹˜ (65’ ∫·Ï·Ì›‰·˜). ¢π∞°√ƒ∞™: μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∫. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ¶Ú·ÛÛ¿˜, ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘, ™. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, °¿ÚÔ˜ (70’ °·ÏÔÁ·‡ÚÔ˜), ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘, ¶¿Û¯Ô˜ (83’ ∫·ԇϷ˜), ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ (75’ ∫fiÎη˜), °Î¿Ì·˜.

¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ∞ÎÚfiÔÏË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1

ªÔÈÚ·ÛÈ¿ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ª·Ù˜ Ì ÔÏÏ‹ ‰‡Ó·ÌË, ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ¤ÓÙ·ÛË, ÂÚ›ÛÛÈÔ ¿ıÔ˜ Û ηÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ·ÏÏ¿ Ë ∞ÎÚfiÔÏË Â›¯Â ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Î·È ‹Ú ·ÏÈηڛÛÈÔ ‚·ıÌfi Ì ÛÎÔÚ 1-1. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤Ú·ÛÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ı˘Ì¿Ù·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ... ∫ÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™ÈÒÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (9’), ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™Ê¿Î· ·¤ÎÚÔ˘Û ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Ô ºÒÙÔ˘ ÚÈÓ ÂˆÊÂÏËı› Ô ™ÈÒÌÔ˜ (13’), ÂÓÒ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù (26’), ÛÙȘ ...˘Ô„›Â˜ Ê¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô˘ ΤډÈÛ ÔÏÏ¿ ÛÙË̤ӷ, Ê¿Ô˘Ï Î·È ÎfiÚÓÂÚ ·ÏÏ¿ fiϘ ÔÈ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ‹Ù·Ó ¿Û¯Ë̘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ú ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê¿ÛÂȘ. ¶ÚÒÙ· ·›ÏËÛÂ Ë ∞ÎÚfiÔÏË fiÙ·Ó Û ۤÓÙÚ· ÙÔ˘ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË, Ô ¶·ÁÒÓ˘ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ηϋ ı¤ÛË Ô˘ ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù (50’). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ∞fi οıÂÙË ¿Û· ÙÔ˘ ™Ê¿Î·, Ô ™ÈÒÌÔ˜ ÓÈ΋ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Û ÙÂÙ-·ÙÂ٠ηıÒ˜ Ô ÁÎÔÏΛÂÚ ·ÔÛfi‚ËÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ (51’), ÂÓÒ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ, ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù (55’). ™ÙÔ 58Ô ÏÂÙfi ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Ô Õ΢ ÿÓÔ˜ Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË Δ¿¯Ô Ó· οÓÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηıÒ˜ ÙË ı¤ÛË

9

∏ƒ∞∫§∏™ μ.

ÿÓÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì £ËÛ¤· Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿

ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ‰ÂÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. £ÂÔ¯¿ÚË ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘Á›·˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ù‹ ¯¿ıËÎÂ. √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ·. °È· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶™£. øÛÙfiÛÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì 3-0 ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ (ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·), ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÒÛÂȘ ‰ÈfiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∞ÁÒÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (∫∞¶) ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 21, ‰¿ÊÈÔ 2, ·Ú. · Î·È ˘Ô·Ú. ··, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: “∞ÁÒÓ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂϤÛÙËΠ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏËÍ Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙÈÛË ÔÈÓÒÓ Ù˘ ·Ó˘·›ÙÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ¤ˆ˜ 2.000 ¢ÚÒ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘·›ÙÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ·Ú¯›ÛÂÈ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ì›· ÔÌ¿‰· ıˆÚÂ›Ù·È ˘·›ÙÈ· ÁÈ· ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ·ÁÒÓ· Â›Ó·È Î·È Ë ÌË ¤ÁηÈÚË ÚÔÛÎfiÌÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

√ ª·ÏÈÛÛfi‚·˜ Û ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÓ·¤ÚÈÔ ÛÔ˘Ù ÚÔ ÙÔ˘ ΔÛÔ˘Î¿ÏË

ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ‹ÚÂ Ô ΔÛÔ‡ÙÛ·˜. ™ÙÔ 64’ Ô ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ, Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ·fi ÙÔÓ ™Ê¿Î· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÎÈ ¤Êı·Û ÛÙÔÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ª·ÏÈÛÛfi‚·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÔ‡Ù·Ú ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÏfiηÚÂ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÂÙfi, ÛÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ Î·Ú¤, Ô ¶·ÁÒÓ˘ ›¯Â ηϋ Ê¿ÛË Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Ô ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜. ™ÙÔ 70fi ÏÂÙfi ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-0 fiÙ·Ó ·fi Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙ˙Ô‡ÚË, Ô ™Ê¿Î·˜ ¤Ú·Û ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ, ¤Û·Û ÙËÓ Ì¿Ï· ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜

™ÈÒÌÔ˜ ÙËÓ ¤Ûڈ͠ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∫ÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·ÏÈÛÛfi‚· ·fi ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯Ë ÛÙÔ 73’ Î·È ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË ‹Á ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙÔ 75’. ∏ ∞ÎÚfiÔÏË ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 85Ô ÏÂÙfi. √ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ΤډÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ ÙÔ˘ ƒÔ˘Î¿, ¿Û·Ú ÛÂ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘, ¤ÁÈÓ ÎfiÓÙÚ· Î·È ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÎÔÓÙ¿, ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜, ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›¯Â ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏȤ˜ ¿Ô˘Ù Ì ÙÔ˘˜ ª·Û‰¿ÓË, Δ·Ó¿ÁÈ·, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙÔ 90’+4’, Ô ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘-

Ì·Ù›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÏÂÙÔ, οو ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ¤·ÈÍÂ Ô ºÒÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ Û οÔÈ· Ê¿ÛË. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô ª·ÏÈÛÛfi‚·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ô ºÒÙÔ˘. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ƒÔ˘Î¿˜ (89’ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜), μ·Ó ÓÙ °Ô˘›¯Â, ª·ÏÈÛÛfi‚·˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ª·Û‰¿Ó˘, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ™ÈÒÌÔ˜ (81’ ªÔ‡ÙÏ·˜), ∫·Ù‹˜, ™Ê¿Î·˜. ∞∫ƒ√¶√§∏: ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Δ. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜, ¶·ÛÛÈ¿˜, º. ºÒÙÔ˘, ÿÓÔ˜ (62’ Ï.ÙÚ. ¡. ∞ÍÈÒÙ˘), ™Ù. ∞ÍÈÒÙ˘ (80’ ΔÛ¿Ì˘), ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, Δ. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜, ¶·ÁÒÓ˘ (72’ ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜), ªfiÛÈÔ˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘.

(4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ .10-4 . . .12 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . .11-2 . . .10 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . .8-1 . . .10 4. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . .6-4 . . . . 9 5. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . .5-2 . . . . 8 6. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . .5-0 . . . . 7 7. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . .8-5 . . . .7 8. ∞›·˜ . . . . . . . . . . .4-5 . . . .7 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . 5-6 . . . .5 10. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ .2-6 . . . .4 11. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 5-8 . . .3 12. ÕÚ˘ . . . . . . . . .2-6 . . . . 3 13. £ËÛ¤·˜ . . . . . .2-6 . . . .1 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . .0-4 . . . .1 15. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . .3-10 . . . . 0 16. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 2-9 . . . .0 * ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-£ËÛ¤·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶™£.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (22-23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË-∞›·˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ÕÚ˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞fiÏÏˆÓ £ËÛ¤·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.


10

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

∫¤Ú‰ÈÛ 1-0 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓË ÚÒÙË ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂¶™£

™Ô˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓË ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·.

¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞°Ãπ∞§√™: ™ÔÊÈ·Ófi˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ (71’ ΔÛ¿Ì˘), ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·¤ÛÈÔ˜, ™›ÌÔ˜, ΔÛ¤ÏÈÔ˜, ƒÔ‡Ï˘ (57’ ™Á·ÓÙ˙‹˜), §¿˙ÔÁÏÔ˘ (80’ ™Ù·Ù˙Ô‡Ú˘), ª·ÁÁÈÒÚÔ˜, ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜. ªπ∫ƒ√£∏μ∂™: ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, ¶ÔÚÙ·Ú›Ù˘, ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘, π.∂. μ¤ÙÛÈη˜, ™ÎÔÙÂÈÓfi˜, §¿ÙÔ˜ (70’ ƒÔÌ¿ÚÈÔ), ƒÂÊÔ˘ÁÈ¿ÙÈ, ÃÚ. §·Ó¿È (80’ ª·ÓÙ¿Ó˘), ¡ÈÊfiÚÔ˜ (73’ π.°. μ¤ÙÛÈη˜). * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Î. ∫Ï‹ÌË πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë ÁÈ· Ù· ÚÈÌ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™

Δ

Ô ÚÒÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, fiˆ˜ Î·È Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛı›˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ, ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È Ô ¶ËϤ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÙËÓ ∞.∂. 2002 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ›¯·ÌÂ:

ÕıÏÔ˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 1-0

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∂ıÓÈÎfi˜ 3-1 “¢‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ÁÈ· ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ 3-1 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ™ÙÔ 18’ Ô ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ô ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ·’ 45ÏÂÙÔ˘ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ 60’ Ô ∫¿‚Ô˘Ú·˜ ¤‚Á·Ï ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ΔÛ›Áη˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ª¤ÈÎÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1 ¤ÁÈÓ 20 ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ŒÂÈÙ· ·fi Ó¤· Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫¿‚Ô˘Ú·, Ô ™‡ÚÔ˘ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·. π∞™ø¡: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™‡ÚÔ˘, ∫¿‚Ô˘Ú·˜, °Ô‡ÛÈ·˜, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ∑¿¯Ô˜, ΔÛ›Áη˜, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ™Èfi‚·˜), ƒ·Î‹˜ (68’ ªfiÏÙÛ˘), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ (75’ ∑·ÙÛ¿È), ∫·ÏÔÁÚÈ¿˜. ∂£¡π∫√™: ª¤ÈÎÔ˜, ™·Ú·Ê›‰Ë˜ (70’ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜), ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘, ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ª·Ù‹˜, ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ∫·˙‰·Ú›‰Ë˜, ªˆÚ·˚Ù˘, ¶·Ï¿Û˘, ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜ (80’ ∫ÔıÒÓ·˜), μ¤ÚÁÔ˜ (50’ ∞ÏÙ›Ó˘).

ΔÔÍfiÙ˘-∞Óı. °·˙‹˜ 0-2 ∏ ÚÒÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ¯¿ÚË ÛÙÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-0 ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË ÛÙÔ μÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. √ ΔÔÍfiÙ˘ ÛÙÔ 7’ ›¯Â ‰ÔοÚÈ Û ÛÔ˘ ÙÔ˘ ΔÛ¤Ó·, ÛÙÔ 37’ Ô ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘ Ï¿Û·Ú ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ÂÓÒ ÛÙÔ 60’ Ô ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÛÔ˘Ù ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Δ√•√Δ∏™: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘, ¶·Ú·Û¯Ô‡‰Ë˜, μ¤ÙÛÈη˜, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ (65’ ΔÛÈÌÚ›‰Ë˜), ΔÛÈ·ÙÛÈ¿Ó˘, μ¤ÙÛÈη˜, ¶·Ú·‰¿Î˘ (72’ ∫˘ÚÈ·˙‹˜), ΔÚȯȿ˜, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜ (55’ ª·˚ÛÙÚ¿Ï˘), ΔÛ¤Ó·. ∞¡£. °∞∑∏™: Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ∫·Ú·ÛÈÒÙÔ˜, ∫ˆÛÙ¿Î˘, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (67’ æ·ı¿˜), §¿ÛÎÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÚÈÛÌ¤Ô˜, ∑¿Ó˘ (73’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜ (76’ ¢Ú·ÎÔÓÙ·Âȉ‹˜), ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘.

¢¿ÊÓË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 0-2 “™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ” Ë ¢¿ÊÓË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ۠‹ÙÙ· 2-0 ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ™ÙÔ 3’ ›‰Â ÂÎÙfi˜ ı¤Û˘ ÙÔÓ ∞Ï¿ÎË Î·È ÛÎfiÚ·Ú Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 23Ô ÏÂÙfi “¯Ù‡ËÛ” ÁÈ· 2Ë ÊÔÚ¿ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ì ˆÚ·›Ô Ê·ÏÙÛ·ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù. ¢∞º¡∏: ∞Ï¿Î˘, μÔÏÈÒÙ˘, §Ô‡Î·˜ (77’ ºÈÏÔÛfiÁÏÔ˘), ª·ÁÈfiÁÏÔ˘, ΔÛÈÙÛÈÚ›ÎÔ˜, ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘, §·Ú›Û˘, Δ۷ڤϷ˜ (86’ °ÎÈ¿ÛÙ·˜), ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ (30’ ª·Ú¤‰Ë˜), ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ª·ÛÔ‡Ú·˜.

º¿ÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ‚ڋΠÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ì ÛÎÔÚ 3-0

ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: ¶ÚˆÙÔ‡Ï˘, ∫·Ó¿‚·˜ (85’ °ÂÚ. ª˘ÏˆÓ¿˜), ºÚ¿ÁÎÔ˜, μ·ÚÒÙ·˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ¶·Ú›Û˘, ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ (65’ ¶Ôχ˙Ô˜), •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ Ï.ÙÚ. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), °¿ÎÈ·˜, ªÂÙ·Í¿˜.

∞.∂. 2002-¶ËϤ·˜ 1-2 √ ¶ËϤ·˜ “˙¢Á¿ÚˆÛ” ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ 2-1 ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ™ÙÔ 7’ Ô ÃÔ‡ÛÈ Ì ÛÔ˘Ù “Îڤ̷Û” ÙÔÓ ∞Ú¿Ë ÎÈ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›ˆÚÔ ·ԉ›¯ıËΠηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ Ë ∞.∂. 2002 ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ô ¶ËϤ·˜ ›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ 88’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ 02 Ì ÙÔÓ ªÚ·¯ÈÌ¿È, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ٷ ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 1-2 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ∫fiÚÌ· Î·È ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ μ¤ÚÁÔ˘. ∞.∂. 2002: ∞Ú¿˘, ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘, ™Ê¤ÙÛÈÔ˜ (85’ ∫fiÚÌ·˜), ∫. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, μ¤ÚÁÔ˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜ (30’ Ï.ÙÚ. ∫Ô˘Ó·Ù›‰Ë˜), ∫Ô˘ÏÔ¯¤Ú˘, ∫fiÚ‰·, ºÈÏ›Ô˘. ¶∏§∂∞™: ºË‡‚Á·˜, ÃÈÔ‡ÛÈ, ∫·˙¿Î˘, μ·˝ÙÛ˘, ∞Ï‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ó·Ú¿˜, ªÚ·¯ÈÌ¿È, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ∞ÁÁ¤Ï˘ (70’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘), £¿ÓÔ˜ (89’ ª·Ì̤˜), ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ (60’ ª·ÓÙ‹˜).

§Â¯ÒÓÈ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 2-2 ¶ÚÒÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2. ΔÔ Ì·Ù˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ªÔÛ¯Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ 1Ô ÌfiÏȘ ÏÂÙfi. Δ· §Â¯ÒÓÈ·, Ô˘ ›¯·Ó ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 7’ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∫Ô˘‚·Ú¿, “Á‡ÚÈÛ·Ó” ÙÔ ÛÎÔÚ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÎÙÒ ÏÂÙÒÓ. ™ÙÔ 57’ ·fi οıÂÙË Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏÈÔ‡ Î·È ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÂÓ¿ÙÔ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 65’ Ô μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˜ ÛÔ‡Ù·ÚÂ Î·È Ô ªÔÛ¯Ô‡ÏÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙË Ì¿Ï·, ÛËÌ›ˆÛ ·˘ÙÔÁÎfiÏ. ™ÙÔ 77’ Ô •ÂÓ¿Î˘ ·ÛÙfi¯ËÛ ÚÔ ÎÂÓ‹˜ ÂÛÙ›·˜ Î·È “ÎÏÒÙÛËÛ” ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÁÈ· Ù· §Â¯ÒÓÈ·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 89’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô ª·ÚÔ‡Áη˜ ·fi ÙÔÓ ∞˚‰ÈÓ‹ (Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËΠˆ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚË °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ Î·È ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÷ϷÛÙ¿Ú· οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·).

§∂Ãø¡π∞: ∞˚‰ÈÓ‹˜, ¡Ù¤ÓȘ, ¡ÙfiÓÙ·, ¶··Î˘Ú›ÙÛ˘ (48’ Ï.ÙÚ. •ÂÓ¿Î˘), Δ˙ԇ̷˜, ªÈÎÔÚ¿ÚÔ˜, μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ∫ÔÏÈfi˜, ƒÂÓ¿ÙÔ, ∫Ô˘‚·Ú¿˜ (75’ ƒ¿Ù˘), ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ (81’ ªÂ˚ÓÙ‹˜). ¶∞¡πø¡π√™: ∫Ï¿Óı˘, ªÔÛ¯Ô‡ÏÈ·˜ (67’ ª·ÚÔ‡Ê), ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∫. ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, ΔÛÈÒÏ˘ (46’ ∞Ï‚·Ófi˜), ∞Ú‚·Ó›Ù˘, μ·˝ÙÛ˘ (80’ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ), ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ª·ÚÔ‡Áη˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ¡ÈÎÔ‡‰Ë˜.

∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡.¶. 1-0 √ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 1-0 ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ ¶ÚÈÙÛ›Ó˘ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 35Ô ÏÂÙfi ¯¿ÚÈÛ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔÓ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ô °ÎÂÚfiÓ ¶fiÙÛη ‰¤¯ıËΠ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ÀÔ‚Ï‹ıËΠ۠·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ˘¤ÛÙË Î¿Ù·ÁÌ· ÛÙÔ ˙˘ÁˆÌ·ÙÈÎfi. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ٷ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™: °. ¶fiÙÛη, §·Ì·‰¿Ú˘, §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·˜, ΔÛÈÚÁ‹˜, Δ˘ÏÈÁ·‰¿˜ (60’ Ï.ÙÚ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜, º. °ÒÁÔ˜, ∂. °ÒÁÔ˜, ΔÛ·ÙÛ¿Ó˘ (80’ Ï.ÙÚ. ª·˚ÙÈ·Ófi˜), °Î. ¶fiÙÛη (15’ Ï.ÙÚ. ªÔ˘Ûٿη˜), Δ˙›Î·˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . . . . .7-2 2. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . .2-0 4. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 5. ∞Óı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . .3-2 6. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . . . . .3-3 7. ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 3-3 8. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .4-5 10. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 11. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . .2-5 12. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡.¶. . . . . . . . .1-5

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¡.∞. ¡›Î˘-¢‹ÌËÙÚ· 0-1 £Ú›·Ì‚Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÌfiÓË ÚÒÙË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∫¤Ú‰ÈÛ 1-0 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡Ú· ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ¡.∞. ¡π∫∏™: Δ·ÛÈ¿˜, ÿÓÔ˜, ΔÛ·¤ÚÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ™ÊÔÓ‰˘ÏÈ¿˜, √Û¿ÊÈ (89’ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜), ∫Ô˘ÙÛԇ΢, ¢fiÛ·˜ (46’ ÷ÏΛ‰Ë˜), ¡¿ÓÔ (79’ Ã. ™ÈÒÌÔ˜), ™ÈÒÌÔ˜ ∞Ï., •ËÚÔÎÒÛÙ·˜ ¢∏ª∏Δƒ∞: ™·‚‚›‰Ë˜, ΔÛ¤ÚÁ·˜, ª·Ú¿ÎÔ˘, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ∫·Ú·Ù¤Â‚, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∞Ú¿˘ (65’ ™ÎÔ‡Ú·˜), ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜ (87’ ªËÏÈÒÓ˘), ÷Ù˙¤Ï·˜, °Î·ÚÓ›‰Ë˜ (40’ ™¯Ô˘Ï‹˜), °·Ï·ÙÛ›‰·˜

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞¯ÈÏϤ·˜ 3-0 √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È Ó›ÎËÛ 3-0 ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 26Ô ÏÂÙfi Ì ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¶ÚÔ‚È¿, ÙÔ 2-0 ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 49’ Ì ÙÔÓ μ·ÛÈÏ›Ԣ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‚È¿, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô §¤ÙÔ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘. ª∞°¡∏™π∞∫√™: μ›ÙÛÈÔ˜, ∫Ú·ÓÈ¿˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ¶ÚÔ‚È¿˜, º¤˙Ô, ª·ÏÏ¿˜ (70’ ª¿È·˜), ΔÛÈ¿ÓÔ˜ (78’ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜), §¤ÙÔ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (83’ ∫·Ú·Î›ÙÛÈÔ˜) ∞Ãπ§§∂∞™: ™¯Ô˘Ï‹˜, ¡Ù¤ÓȘ, ªfiÛ¯Ô˜, ΔÛÔ˘Î¿Ú·˜, §¿ÌÚÔ˜ (80’ ΔÛÔ˘‚·ÏÈ¿˜), §Ô‡˙È (60’ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘), ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ™·Ófi˜, ∫Ô˘ÙÛ·Ó›Ù˘, ∞Ú·›ÙÛ·˜ (88’ ¶··ÚÁ‡Ú˘), ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘.

∞Á¯›·ÏÔ˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ 0-1 ....6 ....6 . . . .4 ....3 . . . .3 ....3 . . . .3 . . . .3 . . . .1 . . . .1 . . . .1 ....0

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·∞Óı. °·˙‹˜, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡.¶.-¢¿ÊÓË, ¶ËϤ·˜-ΔÔÍfiÙË, ∂ıÓÈÎfi˜-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. Î·È §Â¯ÒÓÈ·-∞.∂. 2002.

√È ªÈÎÚÔı‹‚˜ ΤډÈÛ·Ó 1-0 ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ μ·Û›ÏÈ ƒÂÊÔ˘ÁÈ¿ÙÈ. √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ 25’ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ¤ÂÈÙ· ·fi Û¤ÓÙÚ· Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô ∞ÔÛÙfiÏÔ˘. ªÂ ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ 56’ Ô ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ›‰Â ·’ ¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· Â͇‚ÚÈÛË. ∂›Û˘, Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ù·Ù˙Ô‡Ú˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 80’ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ ¤Ú·Û ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §¿˙ÔÁÏÔ˘. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È ÕÏÌÂÚÙ §·Ó¿È, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Ù·-

√ ÕıÏÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 10 ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 73Ô ÏÂÙfi Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ªÈÚÌ›ÏË. ∞£§√™: ªÔ‡ÓÙ˘, ΔÛÂÎÚ¤˙˘, •˘Ófi˜, ¢‹Ì·˜, ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∫Ô‡ÚÁÈ·˜, ªÈÚÌ›Ï˘ (85’ Ï.ÙÚ. ¶›ÙÔ˘), ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë˜, ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (88’ ΔÛÔ˘Î¿Ú·˜), ∫ÔÌÔ‡Ú·˜ (65’ °È·ÓÓ·Îfi˜). ∞°ƒ√Δπ∫√™: §¤Ê·˜, ∞ı. μ·ÏηÓÈÒÙ˘, ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ¡È¿Î·˜, ª·‚›‰Ë˜, £ÂÔ‰. μ·ÏηÓÈÒÙ˘, ∫ÂÚ·Ù›‰Ë˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ï˘, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘, °Î·Ì¿ÏÈ·˜. * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ÕıÏÔ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·.

ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞Á›· ÕÓÓ· 1-1 ™ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙ· Ì·Ù˜ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ, fiÔ˘ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ Î·È ∞Á›· ÕÓÓ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 1-1. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 55Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ¶ÈÈÓ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ‡Ú¯·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ‹Úı ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ˆÙԇϷ˜ ÛÎfiÚ·Ú Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠“¯Ú˘Û‹” ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë. ™ÙÔ 90’ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ “¤ÎÏÂÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ·” Û “ηı·Úfi” ¤Ó·ÏÙÈ, Ì ÙÔÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË Ì¿Ï· Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÷ϿÙÛË. ™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘ ‚Á‹Î ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Î·È ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, Ô ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊÔÚ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎfiÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ê¿ÛË... ªÀƒªπ¢√¡∂™: °ÒÁÔ˜, ∫·Ï·Ì¿˜, ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, μ¤ÚÁ·˜, ∫Ô˘Ê¿Î˘, ª¿ÓÙ˙·Ú˘, ¶. ªÔ‡Ú¯·˜, ¢. ªÔ‡Ú¯·˜, ÷ϿÙÛ˘, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ (57’ ¡·Ó¿˜), ¶ÈÈÓ‹˜ (78’ ∑¿Ú·˜). ∞°π∞ ∞¡¡∞: μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ (75’ ÷گ·Ï¿Î˘), ΔÛ·Ú·ÒÛ˘ (60’ ∫ˆÙԇϷ˜), ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹˜), Δ·Ì·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜, ¡È·ÒÙ˘, ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . .3-1 . . . . .6 2. ∞Á›· ÕÓÓ· . . . . . . . . . . . . . .6-2 . . . . .4 3. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .4-1 . . . . .4 4. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . . . . . .2-1 . . . . .4 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á. £. . . . . . . . . .4-3 . . . . .3 6. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . .3-2 . . . . . 3 7. ∞¯ÈÏϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .3-3 . . . . .3 8. ÕıÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 . . . . .3 9. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .3-1 . . . . .1 10. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . . . . . .2-3 . . . . .1 11. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .0-4 . . . . .0 12. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ . . . . . . . . . . . 0-6 . . . .-6 ™∏ª.: √È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á›· ÕÓÓ·, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£., ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ÕıÏÔ˜, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-¡.∞. ¡›Î˘ 0-3 ·.·..


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

11

√ °ÚËÁfiÚ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›È‰È

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ-‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¤¯·Û Ì 0-2 Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ °’ ∂ıÓÈ΋˜

ΔÚ·ÁÈο Ï¿ıË ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi

ÔÚ› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÙfiÓÈ˙·Ó ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ· ÛÙÂÓÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Â›‰·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ∞fiÏÏˆÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 22’ Ì ÙÔÓ ∫·Ì¤ÚË, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·, ÂÓÒ ÛÙÔ 66’ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 02.

ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ, ∞. ∫fiη, °Î›Ù˙È·, ¢. ∫fiÎη, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ· Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ô ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, °Î›Ù˙È·˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞. ∫fiη˜. √È ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ Î·È ¶fiÙÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ÔÈ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ Î·È ªÚ›ÙÔ˜ ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), Ì ÙÔÓ ¢. ∫fiη Ó· ·›˙ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚÔˆıË̤ÓÔ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ™Ù·˘Ú¿Î˘, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜ Î·È ∫·Ì¤Ú˘. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ô ™Ù·˘Ú¿Î˘, ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ™¿‚‚·˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÃÔϤ‚·˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜ Î·È ∫·Ì¤Ú˘ . ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ¤·ÈÍÂ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ô ∫·ÌÏÈÒÓ˘, Ì ÙÔÓ ¶¤ÓÙ· Ó· Â›Ó·È Ô ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ¯·Ê. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ó·Úfi˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜.

¶Ò˜ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜

∫·Îfi˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ¤ÍÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ·-

¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ë-

ªÂÙÚÈfiÙËÙ·, ˆ˜ η΋, ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi - ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ - Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 2-0 Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ (ÊÈÏÈÎfi ‹ Â›ÛËÌÔ), fiÔ˘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ª

™∞§Δ∏™ ∏§. £∂√ºπ§√™ °ÂÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ M.D. π·ÙÚ›Ô: ™. ™˘Ú›‰Ë 3 ΔËÏ.: 24210 32426 ∫ÈÓ.: 6946 227328 saltistheofilos@gmail.com øÚ¿ÚÈÔ π·ÙÚ›Ԣ ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 10.00-13.30 ΔÂÙ¿ÚÙË 09.00-11.00 ∞ÔÁ‡̷ٷ, ÂÎÙfi˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 18.00-21.00

À¶∂À£À¡√™ π∞Δƒ√™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

∞¡√πÃΔ∞ οı ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Î·È ™∞μμ∞Δ√ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÏ.: 6974762912

Ì›¯ÚÔÓÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÈ· ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘, Ì ÔÏϤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ‰˘Ó·Ù¿, Ô˘ ·ÙÔ‡Û ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ηϋ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú· ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ¤ÊÙ·Û·Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú¿ÎË. ™Â ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·›ÏËÛ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 12’. √ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ΛÓËÛË, ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÔ‡Ù·ÚÂ, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ 22’ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ·fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË. √ ¶¤ÓÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·‰Ú¿ÓËÛÂ Î·È ‰ÂÓ ¤‰ÈˆÍ ÙË Ì¿Ï·, Ô ∫·Ì¤Ú˘ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ï¿Û·Ú ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ‡ÏË, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1.

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ì‡ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 33’ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 0-2, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. √ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ∫·ÌÏÈÒÓ˘, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫fiη, ¤ÛÙÂÈÏ ÂÍ Â·Ê‹˜ ÙË Ì¿Ï· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ‡ÏË. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, ¤ÚÈÍ ÛÙÔ 37’ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¢ˆÌ·Ù¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫fiη. ª¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ·Ó ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ‰›¯ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 45’, ¿ÓÙˆ˜, Ô ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ·, Ô ªÚ›ÙÔ˜ ¤È·Û ·‰‡Ó·ÌË ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË Ì¿Ï· Ô ™Ù·˘Ú¿Î˘.

“¢ÒÚÔ” ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔÓ ∏Ï›· ™Ù·‡ÚÔ˘ (ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∂˘ıÌÈ¿‰Ë), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÈÔ ÔÈÔÙÈ΋ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. √È “ÂÚ˘-

ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. ª¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÏÂÙÒÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÙÚÂȘ Ôχ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›ÛÈ·. ™ÙÔ 56’ √ ¢ˆÌ·Ù¿˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Ì ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎË Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÂÙfi Ô ™Ù·‡ÚÔ˘ ‰¤¯ıËΠÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ Ì·ÏÈ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó ˆÚ·›Ô ÎÔÓÙÚfiÏ, ·¤Ê˘Á ÙÔ˘˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ∞Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï· Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™ÙÔ 58’Û ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ∫·È ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›Â˙ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô ∞fiÏÏˆÓ ÛËÌ›ˆÛ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÔϤıÚÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÙˆÓ ∫·ÙÛÔ‡ÏË Î·È ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· Ì ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-2. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÂÏ›ˆÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ϤÔÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·¤ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ™ÙÔ 77’ Ô ∫ÔÏËÌ‹-

ÙÚ·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎË Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È ÙË Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÁÂÈ ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ Ì›·. ™ÙÔ 83’ ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙË Ì¿Ï·, ÂÏ›¯ıËÎÂ, ¤È·Û ÙÔ ÛÔ˘Ù Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ‡ÏË. ™ÙÔ 87’ Ô ¢ˆÌ·Ù¿˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ô ™Ù·‡ÚÔ˘ ÚfiÏ·‚ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú¿ÎË Î·È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ºÏ›ÁÎÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·, Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ªÂÏÙ˙·Ó›‰Ë˜ (∏Ì·ı›·˜) μÔËıÔ›: ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜ (∏Ì·ı›·˜), ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ (¶¤ÏÏ·˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ºÏ›ÁÎÔ˜-°ÂˆÚÁ›Ô˘ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À: ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. ∫fiη˜, °Î›Ù˙È·˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶fiÙÛÈ, ¢. ∫fiη˜ (37’ ¢ˆÌ·Ù¿˜), ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ (46’ ™Ù·‡ÚÔ˘), ªÚ›ÙÔ˜ (64’ ºÏ›ÁÎÔ˜). ∞¶√§§ø¡ §∞ƒπ™∞™: ™Ù·˘Ú¿Î˘, ™¿‚‚·˜, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔϤ‚·˜, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫·Ì¤Ú˘ (86’ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜), ∫ÔÏÔ‚fi˜ (Ï.ÙÚ. °ÎÔ˘ÓÙÚÔ˘Ì‹˜), ¶¤ÓÙ·, ∫·ÌÏÈÒÓ˘ (70’ ¢È‚·Ó¤˜).

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”

μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR


12

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

ÿÚË Û ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫ÔÚ¤Ù· Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ Ë ¡›ÎË ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-0 ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ

¶ÚfiÎÚÈÛË Ì ÁÎÔÏ... ηÚÌfiÓ

√ ∫ÔÚ¤Ù· Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË

¶ÚfiÎÚÈÛË Ì ÁÎÔÏ... ηÚÌfiÓ ¤Ù˘¯Â Ë ¡›ÎË. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ¤Ù· (43’, 51’) Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔÓ ∞ϤÍË ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ΔÔ 3-0 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ºÚ¿ÓÎÔ ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ Ì ¤Ó·ÏÙÈ (85’) Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

Δ· Ï¿Ó· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ 4-2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô Δ˙‹Ì·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë, ¡·Ô˘Ì›‰Ë Î·È ¢ËÌÔÏÈfi. ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ∑ÂÓÔ‡Ó˘, ª¤ÙÛÂ, ·fi ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔÓ ∫fiÏ· Ó· Û˘ÓÂÈÎÔ˘Ú› ÙÔÓ ∫ÔÚ¤Ù·, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” . ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ô £ÂÛÚˆÙfi˜ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ ·˘ıËÌÂÚfiÓ Î·È Ì ÌfiÏȘ 15 ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ԉ›ÎӢ ˆ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. √ §¿˙·ÚÔ˜ ™¤ÌÔ˜ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì 5-3-2. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô ¶·¿˜, ÔÈ Δ˙È¿ÏÏ·˜ Î·È ¡ÙÈÓȈٿ΢ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ™ÈÔ˘ÎÔ˘Ï¿ÓÈ, ª˘ÚÛÈÓÈ¿˜ Î·È ∏Ï›·˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ μÈÙÒÚÔ˜, °È¿ÎÔ˜ (·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ) Î·È ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ (ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ¯·Ê). ΔÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ª›Î·˜ Î·È ™Ô‡ÎÈ·˜.

ŒÎÏÂÈÛ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Ë ¡›ÎË ∏ ¡›ÎË ÂÈÛΤÊıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi. ∞fi ı¤ÛË Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ∫fiÏ· ÂÈ-

¯Â›ÚËÛ „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó·... ·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ “Ô˘Ú·Ófi” ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∂›Û˘ ÛÙÔ 11’ Ô ª¤ÙÛ ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ· “Í˘Ú¿ÊÈ” ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÚ¤Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ È¿ÛÂÈ ÎÂÊ·ÏÈ¿ fiÓÙ·˜ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¶·¿, ·ÊÔ‡ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ Ô ª˘ÚÛÈÓÈ¿˜. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∫fiÏ·, Ô ¶··‰‹Ì·˜ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿, fï˜ Ô ¶·¿˜ ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È ÌÏfiηÚÂ. ŸÏ· Ù· ›¯Â Ô §¿˙·ÚÔ˜ ™ÈÒÌÔ˜ Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈÂ. ∞˘Ù‹ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ 15’, ·ÊÔ‡ Ô ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ªϤÙÛ·. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘ ÛÙÔ 19’. √ ¢ËÌÔÏÈfi˜ ¤Ú·Û ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÚ¤Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ηÎfi ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ¿Ô˘Ù. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 25 ÏÂÙÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ÚÒÙË ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡. “¢Ú¿ÛÙ˘” ‹Ù·Ó Ô μÈÙÒÚÔ˜ Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ΔÔÓ μÈÙÒÚÔ ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó Ô ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ÛÙÔ 28’ Î·È Ô ª¤ÙÛ ÛÙÔ 29’. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ô ¶·¿˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ÂÍÙÚ¤Ì, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 30’ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜ ¿ÏÏ·Í ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ∫fiÏ· Î·È ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË Î·È ¤Ú·Û ÙÔÓ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ™ÙÔ 36’ ‰È·‰Ô¯Èο ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔÓ °È¿ÎÔ ÎfiÓÙÚ·Ú·Ó Û ÛÒÌ·Ù· ·Ì˘ÓÔ̤ӈÓ, ÂÓÒ Â›¯·Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÏÈÔ‡ ÛÙÔ 37’. ªÂ ÛÚÈÓÙ ÍÂ¤Ú·Û ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔ “ηÎfi” ÙÔ˘ fi‰È ÙÔ ‰ÂÍ› ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ù·... ‡„Ë. ¡¤· ηϋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ 40’. √ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ¤-

√ ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ· ÓÈο ÙÔÓ ¶·¿ ÁÈ· ÙÔ 3-0

ÌÂÈÓ fiÚıÈÔ˜ ·Ú¿ ÙÔ ÛÙÂÓfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· Î·È ¤‚Á·Ï οıÂÙË ¿Û· ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌÔÏÈfi, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· fï˜ ‰ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ Û˘Ì·›ÎÙË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ ‹Ù·Ó ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË, ·ÊÔ‡ Ô ¶·¿˜ ›¯Â ‚ÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ™ÙÔ 41’ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ª¤ÙÛ ¤Ê˘Á ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›·, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Úı ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ï¿Û·Ú Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi. √ ¶·¿˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ô ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ÁÎÔÏΛÂÚ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ô ∫ÔÚ¤Ù· ηڷ‰ÔÎÔ‡ÛÂ Î·È Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÚ (1-0).

™ÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ‚’ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ∏ ¡›ÎË Ì‹Î ÊÔ˘ÚÈfi˙· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÌfiÏȘ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Ô ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÌ‚fiÏÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÈÛıÔÊ˘-

Ϸ΋ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Á‡ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∫fiÏ·. ŸÌˆ˜ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈο. ΔÂÏÈο ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Úı ÛÙÔ 51’ Û ÌÈ· Ê¿ÛË ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤ÚÌ·. ¶¿ÏÈ Ë Ê¿ÛË ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔÓ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Á‡ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹. ∏ Ì¿Ï· ‚ڋΠÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¶·¿ Î·È ‹Ú ·ÚÁ¿ ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ΔfiÙ ·ÚÂÓ‚ϋıË Ô ∫ÔÚ¤Ù· Ô˘ ÙËÓ ¤Ûڈ͠ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÚÈÓ ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ (2-0). ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ÛÙÔ 56’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª›Î· ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ŸÌÔÚÊË ÔÌ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘ ÛÙÔ 62’. √ ª¤ÙÛ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌÔÏÈfi ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Ê˘Á ÙÔÓ ¶·¿, ·ÏÏ¿ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÎÔÓÙÚfiÏ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ·fi ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ. √ £ÂÛÚˆÙfi˜ ‹Á ӷ Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÛÙÔ 69’. ªÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ªϤÙÛ·˜ Ì‹Î ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË

ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Ô ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ “ÙÔ˘ ‹Ú ÙËÓ ÌÔ˘ÎÈ¿ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·” ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Û ÎfiÚÓÂÚ. ¡¤· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ 72’. √ ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ ¤¯·Û ÙËÓ Ì¿Ï·, Ô ª›Î·˜ Ï¿Û·ÚÂ, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ¡ÙÈÓȈٿÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ 75’ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ¿ÏÈ. √ ª›Î·˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÛÔ‡Ù·ÚÂ, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ Ô ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÎfiÚÓÂÚ. ΔÂÏÈο Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ¿ÏÈ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 84’. √ ∫ÔÚ¤Ù· Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ ª˘ÚÛÈÓÈ¿. ∏ ·Ú¿‚·ÛË ‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË Ì ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ Ó· ÙË ‰¤¯ÂÙ·È ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ (Ì‹Î ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ 67’ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË), Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· ÍÂÁ¤Ï·Û ÙÔÓ ¶·¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (3-0). ™ÙÔ 89’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ‰›¯Ù˘· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¯¿ÚËηÓ. √ ª›Î·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ

Ê¿Ô˘Ï, Ë Ì¿Ï· ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ Ó·Úfi ∫ˆÛÙ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù Ó›ÎËÛ ÙÔÓ Δ˙‹Ì·. øÛÙfiÛÔ Ô ÛÎfiÚÂÚ ˘ԉ›¯ıËΠ۠ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ·fi ÙÔÓ ‚’ ‚ÔËıfi Î. ™ÙÂÊ·Ó‹ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛÂ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 92’ Ô ¶··‰‹Ì·˜ ¤Î·Ó ϷÓı·Ṳ̂ÓË ¿Û· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ª›Î· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô Δ˙‹Ì·˜ ÙÔ˘ › “fi¯È” Ì ı·̷ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô μÈÙÒÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· Ï›Á· ÂηÙÔÛÙ¿ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ (¿Ô˘Ù). ŒÙÛÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ˘¤Ú Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙË μ’ º¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, fiÔ˘ ÛÙȘ 13/11 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ πÛÙÈ·›· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¡π∫∏: Δ˙‹Ì·˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ¢ËÌÔÏÈfi˜, ¶··‰‹Ì·˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ∑ÂÓÔ‡Ó˘, ª¤ÙÛÂ, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (81’ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜), ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (67’ ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ), ∫fiÏ·, ∫ÔÚ¤Ù· (86’ ª·Ùı·›Ô˘). £∂™¶ƒøΔ√™: ¶·¿˜, Δ˙È¿ÏÏ·˜, ¡ÙÈÓȈٿ΢, ™ÈÔ˘ÎÔ˘Ï¿ÓÈ, ª˘ÚÛÈÓÈ¿˜, ∏Ï›·˜, °È¿ÎÔ˜, μÈÙÒÚÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ (15’ Ï.ÙÚ. ªϤÙÛ·˜), ª›Î·˜, ™Ô‡ÎÈ·˜ (71’ ∫ˆÛÙ¿Î˘).

∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ™Ù. •ËÚÔÊÒÙÔ˜

“ ◊Ù·Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜” ø™ ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È ÁÈ· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ì›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. √È ·›ÎÙ˜ ·˘ÙÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ 100%. ∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ∫Ú·Ù¿Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È Ù· ıÂÙÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ ÂÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ›¯·ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙȘ Ôԛ˜ ı·

ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì” ›Â Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘: “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û οÔÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜. Œ¯Ô˘Ì ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ¿Óˆ ÛÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ·È¯Ó›‰È. ∫ÔÈÙ¿Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È” η٤ÏËÍÂ.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

13

ΔfiÓÈÛÂ Ô ¶. Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §. ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ

“¶‹Ú·Ì ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ·” “¶‹Ú·Ì ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ·” , ÙfiÓÈÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·fi οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ηıfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡: “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜ ÎÈÓËı‹Î·Ì Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ›¯·Ì fï˜ ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ, ˆ˜ ηÎfi ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ ‰Â¯ı‹Î·Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· οӷÌ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ‰ÒÚÔ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·ÏÏ¿Í·Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÂΛ Ô˘ Ȥ˙·Ì ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰Â¯ı‹Î·Ì ¤Ó· ·ÛÙÂ›Ô ÁÎÔÏ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÂΛ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ. ∂›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ηıÒ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fï˜ ÁÈ· ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ‹Ú·Ì ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ·, Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Ì·˜ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ ‹ıÂÏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔÌ›˙ˆ ·fi ÂÌ¿˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ™¿ÎË £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·

ÙÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂Ì›˜ ϤÔÓ, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıԇ̠100% ÛÙ· ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi Ì¿ıËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ·” . °È· ÙÔ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ· ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ηıÒ˜ Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ıÂÛÌfi Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‹ÙÙ· ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÛÎfiÚ·Ú (›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Â›ÛËÌ· Î·È ÊÈÏÈο):

“¢ÂÓ ‚ڋΠ‰›¯Ù˘· Ë ÔÌ¿‰· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË Û˘ÓÔ¯‹. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì ÙfiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û˘ÓÔ¯‹. ∞fi οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ· ηıfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ̤ӷ. ¢›Óˆ ¢ηÈڛ˜ Û ·›ÎÙ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó. ÕÏÏÔ Â›Ó·È Ù· ÊÈÏÈο Î·È ¿ÏÏÔ Ù· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·. ™‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Û’ ¤Ó· ÎÚ·˜ ÙÂÛÙ Ó· ‰ˆ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ‰ÂÈ” . √ °È¿ÓÓ˘ ¢ˆÌ·Ù¿˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ Ó·Úfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ : “£¤Ïˆ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ·Ù› οӷÌ ÌÈ· η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. 줂·È·, ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, ¤Ó·Ó ıÂÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∂Ì¿˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜

Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ 100% Û οı ·È¯Ó›‰È, ›ÙÂ Â›Ó·È Î‡ÂÏÏÔ, ÊÈÏÈÎfi ‹ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. °È·Ù› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ô‡Ù ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋, Ô‡Ù ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ٷ ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ‰‡Ô Î·È Ó· ·ÔÛ·ÛÙԇ̠ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. £¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ‰›Î·È·” .

™. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜: ¡›ÎË „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ó›ÎËÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌ-

Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ™¿Î˘ £Ô‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: “£¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ˘‹Ú¯Â Ú˘ıÌfi˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ·, ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ·fi ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ô Ôχ ηÏfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, οÙÈ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ ÂÁÒ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 11 ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ¤‰ÂÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔ¯‹, ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ, ÚÔÔÓËÙÈο, ÁÈ·Ù› ‰Â›Í·Ì ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÒÏÂÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· Ó›ÎË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·fi ·‡ÚÈÔ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ڢıÌÔ‡˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, Ó· ¢¯ËıÒ ÛÙÔÓ Î·Ïfi ÌÔ˘ Ê›ÏÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú· ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘” .

∫√À¶√¡π ¶ƒ√™º√ƒ∞ Δ∏™ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ «£∂™™∞§π∞» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÛÙÔ 1 ‚·ÊÏ¿ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰ÒÚÔ ‹ Ì ‰‡Ô ηʤ‰Â˜ 1 ‚·ÊÏ¿ÎÈ ‰ÒÚÔ

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 31/10

∫∞¡∞∫∞ƒ∏™ √π¡√¶√π∂π√

ÙÒÚ· ·ÁˆÙfi ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Á¿Ï·

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÔÈÔÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ¶ƒ√™º√ƒ∞ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «£∂™™∞§π∞» ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31 ñ ΔËÏ. 2421401310

ÔÈ

ú Î·È Ì ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ 3 ºπ∞§∂™ Ì 7ú Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰·


14

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

Œ¯·Û 2-1 ÛÙËÓ πÛÙÈ·›· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ·ÏÏ¿ “ΤډÈÛ” ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜

°’ ∂£¡π∫∏

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÌÂ... ÔʤÏË ÁÈ· ƒ‹Á·

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∏ª∂ƒ∞ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈ· ÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ·’ Ê¿Û˘. ∞fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌfiÓÔ Ë ¡›ÎË ÚÔÎÚ›ıËÎÂ, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ 3-0 ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û 2-0 ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ô ƒ‹Á·˜ 2-1 ÛÙËÓ πÛÙÈ·›· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. ¢‡Ô Ì·Ù˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ¶‡‰Ó· Î·È ∞̂ڷΛ· Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢∂ıÓÈÎfi˜ º. . . . . . . . . . .1-0 (22’ ÂÓ. §¿ÌÚÔ˘) πÛÙÈ·›·-ƒ‹Á·˜ . . . . . . .2-1 (20’ ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜, 72’ ¡ÈÎÔϤÙÔ˜-58’ ΔÛÂÏÂ‹˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . .0-2 (22’ ∫·Ì¤Ú˘, 66’ °ÂˆÚÁ›Ô˘) ¡›ÎË-£ÂÛÚˆÙfi˜ . . . .3-0 (43’, 51’ ∫ÔÚ¤Ù·, 85’ ÂÓ. ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶.ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› . . . . . . .0-3 (5’ ª·ÏÙÈÌ¿˜, 9’ ΔÂÓÙÔÏÔ‡Ú˘, 52’ °È·ÓÓԇϷ˜) ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . .2-1 (30’ μ·ÛÈÏ›Ԣ, 86’ ÂÓ. ΔÔÓÙfiÚÔÊ-54’ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∞̂ڷΛ·∞¯ÈÏϤ·˜ ¡. 1-1 (3-0 ÂÓ.) (9’ ª·Ï·‰‹Ì·˜-19’ ∫·ÌÂÚ›‰Ë˜) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¶‡‰Ó· 0-0 (9-10 ÂÓ.)

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ηıÒ˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ÛÙËÓ πÛÙÈ·›· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ (20’ ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜, 72’ ¡ÈÎÔϤÙÔ˜-58’ ΔÛÂÏÂ‹˜). ¶·Ú¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰· ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ (ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ƒ¿Ù˘, §¿ÌÚÔ˘, Û۷, ∫·Ó·‚fi˜, ªÔÌfiÙ˘), ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ΔÛÈfiÙÚ·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÙÔÓ ƒ‹Á· ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÍÂ-

οı·Ú· fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ πÛÙÈ·›· Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ·Ú¤Ù·Í ¤Ó· Û¯‹Ì· Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÈÎÚ‹ ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. º˘ÛÈο ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·›ÍÂÈ ÔÙ¤ Ì·˙› Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Ì 2-1, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ΤډÈÛ·Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙËÓ

‰È¿ÛÙËÎÂ Î·È ÌÏfiηÚÂ. ™ÙÔ 34’ Ô Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ Î·È Ô Î. æ˘¯Ô‡Ï·˜ ¤‰ˆÛ ¤Ó·ÏÙÈ “ÎÈÙÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜” ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï! ΔÔ 1-0 ·Ú¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ Ó· οÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 44’.

∫·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ Î·È ΔÛÈfiÙÚ·˜

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

ηϋ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. √ ƒ‹Á·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ۇÛÙËÌ· 4-4-2. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ‹Ù·Ó Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ƒ¿ÙË (‰ÂÍÈ¿), §¿ÌÚÔ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ó· ηχÙÔ˘Ó Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔ˘Ú·˙¤ÚË Î·È ™·ı‹ Ó· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ÛÙfiÂÚ. √È Ã›Û· Î·È °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ê. √ ∫·Ó·‚fi˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ªÔÌfiÙ˘ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ Ô ΔÛÂÏÂ‹˜ Ì ÙÔÓ Δ˙Ô‚¿Ú· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘. ™Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ô˘ Ôχ ÓˆÚ›˜ (5’) ΤډÈÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ Û ̛· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ Ì ÙÔÓ Ã. ∞Ó¤ÛÙË Ô˘ ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. æ˘¯Ô‡Ï· ıˆڋıËΠˆ˜ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞ÏÂ͛Ԣ, ·ÏÏ¿ Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ ¤ÂÛ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·

Î·È ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ. √ ƒ‹Á·˜ ·›ÏËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 8’ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δ˙Ô‚¿Ú· ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ∏ πÛÙÈ·›· ηٿÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· ÚÔËÁËı› ÛÙÔ 20Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· (1-0). √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ 26’ Ô Ã›Û· ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Ì ÙÔÓ ∫·Ó·‚fi Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, fiˆ˜ ı· ÙËÓ ‹ıÂÏÂ Î·È Ó· ‚ϤÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¿Ô˘Ù. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ͷӿ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Ì ı·̷ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¡ÈÎÔϤÙÔ˘. ™ÙÔ 32’ Ô °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ΔÛÂÏÂ‹˜ ¤Î·Ó ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ∏ Ì¿Ï· ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›·, ·ÏÏ¿ Ô ÁÎÔÏΛÂÚ ªÈÌ¿È ‰ÂÓ ·ÈÊÓÈ-

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô §. ª·Î¿Ï˘ ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÛÙË “£Ù¢” : “∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ì·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÌÔ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤·ÈÍ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì·˙›, ·ÏÏ¿ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È Î¿ÔÈ· Ï¿ıË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰Â¯ı‹Î·Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ê¿ÓËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÌÔ˘” .

§∞¢π∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ Àæ∏§ø¡ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞ºø¡ ™∂ ¶ƒ√™º√ƒ∞

∏ ‚’ Ê¿ÛË

20W50 4§πΔƒ∞ 14,99 ñ 10W40 4§πΔƒ∞ 19,99 4§πΔƒ∞ ¶∞ƒ∞º§√À -12 ª√¡√¡ 6,99 ú ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ À∞§√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒ∂™ 10ú

∏ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∞̂ڷΛ·-∞fiÏÏˆÓ §. ¶‡‰Ó·-ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› ¡›ÎË-πÛÙÈ·›·

¢ˆÚÂ¿Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

ª∞¡√™

§∞ƒπ™∏™ 138 μ√§√™ñΔ∏§. 24210 66627 magopoulos.car.gr

øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√: 7.15-14.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 7.15-21.00 ∫Àƒπ∞∫∏ ∫§∂π™Δ∞

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 20%

™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ ›¯·Ì ̛· ·ÎfiÌË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Ã. ∞Ó¤ÛÙË (48’), ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ƒ‹Á·˜ ‹Ú ٷ “ËÓ›·” Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 56’ “ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ” Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Û۷ (·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ªÈÌ¿È), ÛÙÔ 58’ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË: √ Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ΔÛÂÏÂ‹ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1. ™ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì ÙÔÓ Ã›Û· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È ÙÔÓ ªÈÌ¿È Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ. ∏ πÛÙÈ·›· ·ԉ›¯ıËΠÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 72Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ¢·ÁÎÔ‡Ï˘ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô ¡ÈÎÔϤÙÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 2-1. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔÓ μ·Û›ÏË ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ fiÙ·Ó ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ΔÛÈfiÙÚ·. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯ÂÈ-

ÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ıÂÚÌ¿. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ 83’ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ 15¯ÚÔÓÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ô ΔÛÈfiÙÚ·˜ ¤ÛˆÛ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ·fi ‚¤‚·ÈË ·Ú·‚›·ÛË Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: æ˘¯Ô‡Ï·˜ (μÔȈٛ·˜). μÔËıÔ›: ™ÔÊfi˜, ∫ÔÚ·ÎÈ·Ó›Ù˘ (μÔȈٛ·˜). ∫›ÙÚÈÓ˜: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜-¢·ÁÎÔ‡Ï˘, ¡ÈÎÔϤÙÔ˜. π™Δπ∞π∞: ªÈÌ¿È, ¢·ÁÎÔ‡Ï˘, ΔÛ·Ô‡Û˘, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ™ÙÂÚÁ›Ô˘), ¶·Ó¿Î˘, ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜, ∞ÏÂ͛Ԣ, μ. ∞Ó¤ÛÙ˘ (82’ μ·ÛÈÏ›Ԣ), ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÈÎÔϤÙÔ˜, Ã. ∞Ó¤ÛÙ˘ (68’ ∫Ô˘ÎÔ‡Ú·˜). ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ (75’ ΔÛÈfiÙÚ·˜), ƒ¿Ù˘, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ™·ı‹˜, §¿ÌÚÔ˘, Û۷, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ (65’ ∫ÈÙ›Ô˘), ∫·Ó·‚fi˜, Δ˙Ô‚¿Ú·˜, ªÔÌfiÙ˘ (65’ ∑·¯·Ú¿Î˘), ΔÛÂÏÂ‹˜.

°π∞ ∞°ø¡∞ ¶√¢√™º∞πƒ√À ¢π∞ƒ∫∂π∞™ ªπ∞™ øƒ∞™ (∞•π∞™ 50ú) √§Àª¶π√¡π∫∏ ∞°¡ø¡Δ∞ - ∫À¶ƒ√À (∫∞ƒ∞°∞Δ™) Δ∏§.: 24210 46955 ∫∞π 6979534690

øƒ∞ƒπ√ DELIVERY ¶ƒøπ: 08.00-14.00 ∞¶√°∂Àª∞: 17.00-20.00

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 149 μ√§√™ (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË)


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

15

∂È‚Ï‹ıËΠ60-55 ÙÔ˘ ¢ÈÏfiÊÔ˘, ÂÓÒ Ë ∞∂μ¢ ËÙÙ‹ıËΠ̠67-59 ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi §. ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂™∫∞£

™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ¤Ú·ÛÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë

º¿ÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú.-∞∂μ¢

√ ¡Ù›Î·˜ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¢›ÏÔÊÔ-∞Ó¿ÏË„Ë

∏ ∞Ó¿ÏË„Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ¢ÈÏfiÊÔ˘ 60-55 Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂™∫∞£ fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ™¿ÚÙ·ÎÔ, ÂÓÒ Ë ∞∂ μfiÏÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ 67-59 ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂ıÓÈÎfi. ∂›Û˘ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ¤Ú·ÛÂ Î·È Ô ÿˆÓ·˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™

¢›ÏÔÊÔ˜∞Ó¿ÏË„Ë 55-60 ∏ ∞Ó¿ÏË„Ë ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤È·Û ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 60-55 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂™∫∞£. ŒÁÈÓ Ó¢ÚÈÎfi Ì·Ù˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿-

ÏÔ˘˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙÔ¯›·. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î‡ÏËÛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ χÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ¤ÙÛÈ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ (2739) ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ªÂ ·ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔÓ ¡Ù›Î· Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ™Ù¿ÌÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿

Ù· ...·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚΤ, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰È·Ù‹ÚËÛ ‡ÎÔÏ· ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎÂ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÎfiÚ·Ú ÌfiÓÔ ¤ÍÈ fiÓÙÔ˘˜. ∏ ∞Ó¿ÏË„Ë ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È Ì ·È¯Ó›‰È ·ÔÎÙ¿ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹ ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· Î·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· “·Ú·Û¤ÚÓÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˘˜. ¢ÂοÏÂÙ·: 20-21, 27-39, 41-54, 55-60 °™ ¢π§√º√À (∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜-∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜): ∫ÚÂÌ̇‰·˜ 14 (2), ∞ÌÓÙ¿ÏÏ·, ∞ÎÚ›‚Ô˜ 6 (2), ª·Îԇȷ˜ 18, °Î·ÁηӿÛÈÔ˜ 7 (1), ª·ÓÒÏ·˜ 7 (1), ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘, ™·Ófi˜ 3, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫ˆÛÙ¿Î˘. ∞¡∞§∏æ∏ (μÏÈÒÚ·˜): ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 6 (2), º¿ÚΈӷ˜, °·Ï·Ó¿Î˘ 5 (1), ∫ÔÓÙ¿Î˘ 3 (1), ¡Ù›Î·˜ 23 (2),

™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜ 8 (2), ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, ¶··‰Ô‡Ï˘, μÂÏÏ›‰Ë˜, ™Ù¿ÌÔ˜ 13, ∫ˆÏ¤ÙÛ˘, ªˆ˘Û›‰Ë˜ 2.

∂ıÓÈÎfi˜-∞∂μ¢ 67-59 ∏ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∞∂μ¢ ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¿ÚË §fiÙÊÈ ·¤‰ˆÛ ˆÚ·›Ô Ì¿ÛÎÂÙ, ‹Ù·Ó Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fï˜ ËÙÙ‹ıËΠÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 23-15 ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ “ÔÚÙÔηϛ” ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ -5. ∂›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô fiÙ·Ó ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·ıÒ˜ ‚Ú‹Î·Ó Ú˘ıÌfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÈÂÛÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È ¤ÙÛÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ 59-59 ÛÙÔ 38’50’’. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ, Ô ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿-

‰Ë˜ ·ÛÙfi¯ËÛ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·›ÎÙË (ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Ô ¿ÁÎÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜), Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¤Ù˘¯Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ (·fi ÙȘ ‚ÔϤ˜ Î·È Î·Ï¿ıÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â›ıÂÛË). ∏ ∞∂μ¢ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‚Ú‹Î·Ó Ï‡ÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ, ¤Êı·Û·Ó ÛÙË Ó›ÎË. √ ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ¶·ÓÙ·˙‹, πˆ·ÓÓ›‰Ë, (ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ΔÛ›ÁÎÔ˜) ‰‹ÏˆÛ Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘. ¢ÂοÏÂÙ·: 23-15, 37-32, 50-54, 67-59 ∂£¡π∫√™ §∞ƒ. (™·Î¿Ú˘): °ÎÔ˘ÓÙÔ˘‚¿˜, °Ô˘Ó·Ú¿˜, ∫·Ï¤ÓÙ˙˘, ¶ÈÙÛ·Ú‹˜ 7(1), ¢‹ÌÔ˜ 4,

∑ÔÚÌ¿˜ 2, ∫ÚÈÎÒÓ˘ 24 (3), §ÂÌ¤Û˘ 2, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 10 (2), °ÎÔ˘ÓÙÂÏ¿Î˘ 2, ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜ 5 (1), ¡·Û›Î·˜ 11. ∞∂μ¢ (§fiÙÊÈ): ™Ù‡Ï·˜ 2, ∫Ô˘ÌÔ‡Ó˘ 8 (2), ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ 10, ∫·Ú¤Ù˘ 16 (1), ΔÛ›ÁÎÔ˜, •˘ÓËÙfi˜ 6, ƒfiÛÛÈÔ˜ 7, μÏ¿¯Ô˜ 3 (1), ΔÛ›ÁÎÔ˜ 2, ÷گ·Ú‹˜ 5, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∞Á·ËÙfi˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ μ’ º¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ÿˆÓ·˜-¡›ÎË . . . . . . . . . . . 20-0 ¿.·. ∞ÌÂÏÒÓ·˜-™¿ÚÙ·ÎÔ˜ §. 64-80 ∞ÛÙ¤Ú·˜ §.-°™ ™ÔÊ¿‰ˆÓ . 67-78 ¢›ÏÔÊÔ-∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . 55-60 ∫·Ï·Ì¿Î·-°™ ¡›Î·È·˜ . . . 55-63 °™ μfiÏÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ∫·Ú‰.-ÿηÚÔÈ ΔÚ. 72-62 ∂ıÓÈÎfi˜ §.-∞∂μ¢ . . . . . . . . . 67-59

¡›ÎË, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È °.™. μfiÏÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∂™∫∞£ Î·È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜

Œ·ÈÍ·Ó ÊÈÏÈο ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¡›ÎË, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ¤·ÈÍ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ›¯·Ó ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘.

“£Ù¢” ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë Î·È ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οӷÌ ÙfiÛÔ ÚÔÊÔÚÈο fiÛÔ ÎÈ ÂÁÁڿʈ˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ›ÎÚ·, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Ô-

√È ·›ÎÙ˜ ¡›Î˘, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È °™μ ʈӿ˙Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ “˙ÓÙÔ”

¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞Ú¯Èο ‹Ì·ÛÙ·Ó ¤ÓÙ ۈ̷Ù›·, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÚ›· Ô˘ ÂÌÌ›ӷÌ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÚ› ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë Ú¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Û ¤Ó· ıÂÛÌfi fiˆ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ¡ÔÌ›˙·Ì fiÙÈ Â¿Ó ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‰È¿‚·˙·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ¤Êı·Ó·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ∂ÈϤͷÌ ¤-

ÙÛÈ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜”. √ °È¿ÓÓ˘ ∑È¿ÌÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∑ËÙ‹Û·Ì ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ÌÈ· ÎÏ‹ÚˆÛË Ì Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ΔÔ ∫‡ÂÏÏÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi ı¤Ï·ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÙËÓ ·‰ÈΛ·. ¶ÔÈÔ

ÙÔ ÓfiËÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·; ¶·›˙Ô˘Ì ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Û·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÎÈ Â‡¯ÔÌ·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Á›ÓÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ:

√È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ∞Ï. ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, ∞Ó. ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ Î·È ª. ΔÔ˘ÙÔ˘ÓÙ˙fiÁÏÔ˘

“◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú·Ì ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡ÏÏÔÁÔÈ. ª·˜ ›·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÂÈϤ¯ıËΠӷ ·›ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Á·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

¶ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÔÈÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ; ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∞Ú¯‹ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·È ÌÂÙ¿ Ó· οÓÂÈ ÔÚÈÛÌfi ·ÁÒÓˆÓî. ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™


16

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

°È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ô˘ ΤډÈÛ·Ó Â‡ÎÔÏ· Ì 75-33 ÁÈ· ÙËÓ ∞2

∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ™ÙËÓ ¤‰Ú· fiÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ ÁÓÒÚÈÛ ԉ˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· Î·È „·Ïȉ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ʤÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤Ú·Û ...·¤Ú·. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ¤Î·Ó·Ó Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰ÈÏfi ÛÎÔÚ, 75-33 ÙÔÓ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

T.V. Δ√ “Plateia Espresso Bar” ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: OTE SPORT 1 22.00 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) OTE SPORT 2 21.45 ∂˚Ì¿Ú-√Û·ÛÔ‡Ó· -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) OTE SPORT 4 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) OTE SPORT 6 21.45 ∫¿Ô ¡Ù √ÚÏ¿ÓÙÔ-ΔÔÚ›ÓÔ -∑- (ÈÙ·ÏÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) OTE SPORT 7 21.15 ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁÎ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) OTE SPORT 8 21.45 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ΔÔÚ›ÓÔ ∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) NOVASPORTS 1 19.30 ∞∂§-∞∂∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ATP 250 IF Stockholm Open -∑- (Ù¤ÓȘ) EUROSPORT 15.45 μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·-μ. ∫ÔÚ¤· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¡Â·Ó›‰ˆÓ) 18.45 πÛ·Ó›·-π·ˆÓ›· ∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¡Â·Ó›‰ˆÓ)

Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ∑√∫∂ƒ: 8, 9, 23, 35, 41. Δ˙fiÎÂÚ: 3

¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2586840

§√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 6, 9, 11, 18, 30, 34. Bonus: 19

EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 1, 9, 16, 25, 32 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 5, 9, 13, 17, 29.

ÔÏ¿ÛÙË, §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∑. 1, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À (∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘): ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 16 (2), ¡ÙÂÏ‹ 4, ¶·Áηϛ‰Ô˘ 2, Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη 14 (2), ™Ô˘ÏÙ¿ÓË 4, ¡Ô‡Ï· 6, ∞Á·ÁÈÒÙË 5 (1), ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ 10 (1), ∑‹ÙË 2, ∞ÁοÓË 4, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, ∫ÔÙÛÈ¿ÊÙË 4.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË-√χÌÈ· ....49-55 ∞√ ™ÂÚÚÒÓ√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ......................33-75 ƒ‡ÛÈÔ-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ................48-56 ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜¶˘Ï·›· ....................................37-47 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ........................60-35 ∞Û›‰· •·Ó.-∏Ú·ÎÏ‹˜ .......48-62

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ù·Í›‰Â„ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ï¿ÓÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË Û fiÏÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi. ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. √È ÁË‰ԇ¯Â˜ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ì ÔÏÏ¿ ÎÏ„›Ì·Ù· Î·È Â‡ÎÔÏ· ηϿıÈ·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Í¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓÙ¿‰· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ¡ÙÂÏ‹, ¶·Áηϛ‰Ô˘, ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î·È ∫ÔÙÛÈ¿ÊÙË. ΔÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ 2-10 ¤ÁÈÓ 6-23 ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ¤¯ÂÈ ...ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÚÈÓ Î·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Â›¯·Ó ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÔÎÙÒ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ηıÒ˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ıÂÏ ӷ ÊÚÂÛοÚÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î·È Û˘Ó¯¤˜ Ú¤ÛÈÓÁÎ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √È ™¤ÚÚ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÚfiÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ¯·ÌËÏfi Û¯‹Ì· Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ ·ÏÏ¿ ÛÎfiÚ·Ú Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ‡ÎÔÏ· ηϿıÈ· ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi. ΔÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÏËÍ 19-45. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Â›¯·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ, 715, ηıÒ˜ ¤ÂÛ οˆ˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Δ·-

ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη Ë ÔÔ›· ¤·ÈÍ 25 ÏÂÙ¿, η̛· ¿ÏÏË ·›ÎÙÚÈ· ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û Û ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ, ÂÓÒ Ë ™Ô˘ÏÙ¿ÓË ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÛÙÔ 6’ Ì ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È Ó·ڤ˜ ¡Ô‡Ï·, ¡ÙÂÏ‹, ¶·Áηϛ‰Ô˘, ∞ÁοÓË Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ ¤‚Á·Ï·Ó ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ·Ó¤ÙÔÈ̘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ÛËÌÂÈÒ-

ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ, ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ë ¢. ª·ÎÈÚÙ˙›‰Ô˘, ÂÓÒ Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ë £¿ÏÂÈ· ª·Ú·ÁÎÔ‡. ¢ÂοÏÂÙ·: 6-23, 19-45, 26-60, 33-75 ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ °Ú.-ΔÔÎ̷Λ‰Ë˜ ∞√ ™∂ƒƒø¡ (¢Ò‰Ô˜): ¡·ÛÈ¿ÎÔ˘ 6, ÷Ù˙Ë·‡ÏÔ˘, £. ª·Ú·ÁÎÔ‡ 2, ΔfiÁ· 5 (1), ∫. ª·ÎÈÚÙ˙›‰Ô˘ 5, Δ˙È·Ì¿˙Ë 11 (3), §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫. 1, μÏ¿¯ÌÂË 2, ∞ÁÁÂÈ-

(1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ..........................2 2. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ...........................2 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ......................................2 4. ¶˘Ï·›· .........................................2 5. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. .................................2 6. √χÌÈ· §. .................................2 7. ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË ...........................1 8. ƒ‡ÛÈÔ ............................................1 9. ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ .................1 10. ∞Û›‰· •·Ó. ............................1 11. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ..........................1 12. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ ..............................1

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 23/10) ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ ¶˘Ï·›·-ƒ‡ÛÈÔ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞√ ™ÂÚÚÒÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË √χÌÈ·-∞Û›‰· •·Ó.

PÂÙÚfi... √∫Δøμƒπ√™ 1986 Ω™Δ∂ƒ∞ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∂¶√, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∞∂∫, ÂÓÒ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ¡›ÎË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™ÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÎÔ̤˙ ¡Ù º·Ú›· ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “∂›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∞∂∫ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¿ÚÔ˘Ì ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›·. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¡›Î˘ °ÈÒÚÁÔ ∫ÂÚÌÂÓ›‰Ë ›Â: “∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ıˆÚÂ›Ù·È Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡›ÎË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ” . (9/10) *** Δ√ ·È¯Ó›‰È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂¶™£ ‰ÈÂÎfiË ÏfiÁˆ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 1-1 Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÛË. √ ΔÂϤÁη˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ οÙÈ Â› ÛÙÔÓ ÂfiÙË Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔÓ ·¤‚·ÏÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô·‰Ô› ÙÔ˘

√ ∞ÏÎ. ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ™Ù. ¡Ù·˚Ê¿ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı› Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë˜ Î·È Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ΔÔ 1-1 ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ô °ÂˆÁԇϷ˜ ÛÙÔ 30’ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ô ¶··Ú›˙Ô˜ ÛÙÔ 86’. (9/10) *** √ ·Ï·Èfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÏΤٷ˜ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜ Á‡ÚÈÛ ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜

¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÊÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ ¡Ù·˚Ê¿ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÁÈ·Í Î·È Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË

ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ ∂˘ÚÒ˘. (10/10) *** ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫√™ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÕÚ˘, Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Î·È ¿ÏÈ ÙË ™Ô˘Ó¤Ú √ÛٿӉ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÛÎÔÚ 125-77. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ¤Ú·Û ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∂˘ÚÒ˘.

∞ƒ∏™ (πˆ·ÓÓ›‰Ë˜): °È·ÓÓ¿Î˘ 14 (2), °Î¿Ï˘ 32 (1), ™Ô‡ÌÔÙÈÙ˜ 16 (1), ºÈÏ›Ô˘ 13, Δ˙¿ÎÛÔÓ 20, §˘ËÚ›‰Ë˜ 4, ™Ù·Ì¿Ù˘ 10, ƒˆÌ·Ó›‰Ë˜ 8 (1), ¢ÔÍ¿Î˘ 4, ∫ÔÎÔÏ¿Î˘ 4. (11/10) *** ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1988 Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶fi˙Ó·Ó, ·ÚÔ˘Û›· 30.000 ı·ÙÒÓ, ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ¡Ù¿ÚÈÔ˘˜ Δ˙ÈÂÁηÓfiÊÎÛÈ ÛÙÔ 4Ô Î·È 39Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔ ¤Ù˘¯Â Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ 12’, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û 1-1. “ΔÔ 2-1 Ì·˜ ·‰ÈΛ. ÿ۷Ì ¿‰Èη ·fi ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔ 59’ Ô ¶¿‚Ï·Î Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì ¤ÚÈÍ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ◊Ù·Ó Î·È ·˘Ù‹ ηı·Ú‹ ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰Â Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ›Â: “°È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ì›ӷÌ Ì ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ٷ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì Û ÚfiÎÚÈÛË Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜” . ∂§§∞¢∞: ª‹ÓÔ˘, ¶. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ï·‚¿ÓÙ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ª›¯Ô˜, ª·˘Ú›‰Ë˜ (73’ ª·ÙÛÈӛϷ˜), ™·Ú·‚¿ÎÔ˜, ™Î·ÚÙ¿‰Ô˜ (82’ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘), ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫ˆÊ›‰Ë˜. (16/10) ∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™


∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

17

¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓË ª·Ï¿Ê·

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫∂¢∂

™À¡¢∂™ª√™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ™Δ∂ƒ∂ø¡ ∞¶√μ§∏Δø¡

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √Δ∞ √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·Ï¿Ê·˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫∂¢∂ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” μfiÏÔ. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫∂¢∂ ¤¯ÂÈ ı¤Ì·, “∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË - ¡¤Ô ªÔÓÙ¤ÏÔ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜” .

Δ

Ș ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∂ °. ¶·ÙÔ‡Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞’ ‚·ıÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤-

ÏÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫ÂÓÙÚÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È: - ∂ÎÏÔÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - ŸÚÁ·Ó· Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ - ΔÚÈÂÙ‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË (20162018) - ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ƒfiÏÔ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ - ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ - ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ∞ÔΤÓÙÚˆÛË - ¶fiÚÔÈ ¢‹ÌˆÓ.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∫∂¢∂ Î·È Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÂÓÒ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿-

ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ ‚¿Ú‰È·˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ‚¿Ú‰È·˜. ™ÙË 1 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶√∂ ñ √Δ∞ ¡›ÎÔ˘ Δڿη. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ “£ÂÌ·ÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ” Ù˘ ∫∂¢∂. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ:

-∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ú¤Ì‚·Û˘ (·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î.Ï.). -ÕÌÂÛË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¶ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. -∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ··Í›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‰ËÌfiÙ˜. -∞˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™.∂¶.∂.) ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ı‡Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ì·ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. -Δ‹ÚËÛË Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ (π.¢.∞.Ã.).

ΔÈÌ‹ıËΠ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜

Δ

ÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μÔÏÈÒÙË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ °ÈÒÚÁÔ £ˆÌ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ºÔÚ¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜ - ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶·È‰Â›·˜ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡), ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ §fiÁÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ηÙ‡ı˘ÓÛË §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛȈÙÒÓ ™˘ÁÁڷʤˆÓ (∫∂.μπ.ª∞.™À.), ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, Ù· °.∞.∫. °ÂÓÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ∞گ›· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢·ÛοψÓ

√ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔÓ “ΔÈÌËÙÈÎfi Δ›ÙÏÔ” ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ °. £ˆÌ¿

Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. £ˆÌ¿˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ “ΔÈÌËÙÈÎfi Δ›ÙÏÔ” ÙÔÓ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹ £ˆÌ¿, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È Û˘ÁÁڷʤ·, Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘

ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1930 ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ÂÓÒ Î·Ù·È¿ÛÙËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ. Œ¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ·Ó¿Ù˘· Î·È ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘: - “√ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˘ ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ °ÈÒÚÁ˘ ∑ÔÚÌ¿˜ (1788-1856)” (1984) Î·È - “√ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, (1996), ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ μÚ·‚Â›Ô ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ÛÙËÓ ·ÙÚÔÁÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÈΛ· ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶ËÏ›Ô˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË §∞∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Â ÙÔ ¢.™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ª ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ·ÓÙÈÚÔ-

§ÔÁÈÛÙÈÎfi °Ú·Ê›Ô

Ûˆ›· Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ §∞∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·˘Ùfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 50% ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

·˘ÍËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1-1-2017, ηıÒ˜ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô (·ÓÙÈ)·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ˘, ı· ÂÎÙÔÍ¢ıÔ‡Ó ÛÙ· ‡„Ë ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ◊‰Ë, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi 1-1-2017 ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¿Ú·

∂ϤÓË ∫ÂÊ·Ï¿-∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ - §ÔÁ›ÛÙÚÈ· ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ∞’ Ù¿Í˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ¢Ú·Î›·˜ - ∞ÁÚÈ¿ 37300 ÙËÏ. & fax: 24280 91945 ÎÈÓ.: 6945 413476 e-mail: elenkefala@gmail.com

ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· ÈÛÔ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢. ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË fiÚÔ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙfi. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ƒΔ μfiÏÔ˘, Ë ºÚfiÛˆ ¶·‡ÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ƒΔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ 19 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ Ù˘ ∂ƒΔ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, Ô‡ÙÂ Î·È ·Ôηٿ-

ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ “Ì·‡ÚÔ˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ §∞∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ë ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ „¢ÙÔ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ηÌÈ¿ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ªª∂, ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, Î·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô Û˘Ó¯‹˜ Î·È Â›ÌÔÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ (·ÏÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ) Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÍ·ıÏÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·fi Ù˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

KH¢EIA ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ §∞ª¶ƒ√

∂ÙÒÓ 83 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3.30 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜ ÛÙȘ 8.30 .Ì. ¢ÈÌ‹ÓÈ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘‰ÔΛ· Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ¢‹ÌËÙÚ·, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - μ·ÛÈÏÈ΋ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∂˘‰ÔΛ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∂˘Ù˘¯›· §¿ÌÚÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ∫·ÏÏÈfiË §¿ÌÚÔ˘, ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ §¿Ì ÚÔ˜, ∑ˆ‹ - ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϤÓË - μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “√ ª·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜” .

¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ (™À.¢π.™.∞.) ¡. ª∞°¡∏™π∞™ μfiÏÔ˜ 12/10/2016 ∞Ú. ¶ÚˆÙ/ÏÔ˘: 1400

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ¢ËÌfiÛÈÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ªÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (∂.™∏.¢∏.™) ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ‡Ï˘ À°∂π√¡√ªπ∫∏ Δ∞º∏ ∞¶√ƒƒπªª∞Δø¡ www.promitheus.gov.gr Ì ٛÙÏÔ “À Ã.À.Δ.∞ ¶.™. μfiÏÔ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2016-2017” Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. √È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞Ú.¶ÚˆÙ. 1383/7-10-2016 ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛıËΠÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 203.520,00ú ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞. 24%, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ∫.∞ 10-7312.02 ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2016 Ì ÙÔ ÔÛfi 96.000,00ú Î·È ÙÔÓ ∫.∞ 107312.02 ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2017 Ì ÙÔ ÔÛfi 107.520,00ú ∏ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ), ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ (4) ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ·Ú·ÔÌ‹ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·˘ÍÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ∏ ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 2% Ù˘ ÚÔÂÎÙÈÌÒÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞ ‹ÙÔÈ Û 4.070,40ú. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÂÓÒÛÂȘ ‹ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ¢π∞¢π∫ΔÀ∞∫√™ Δ√¶√™ À¶√μ√§∏™ ¶ƒ√™º√ƒ∞™: ∏ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‡ÏË www.promitheus.gov.gr ÙÔ˘ ∂.™.∏.¢∏.™. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÛÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‡ÏË: ΔÂÙ¿ÚÙË 12/10/2016. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ: ¶·Ú·Û΢‹ 04/11/2016 Î·È ÒÚ· 15:00. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141 - μ√§√™, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ̤¯ÚÈ Î·È Ì›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔËϤʈӷ Ï‹„˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ: 24210-28568, 24210-27220 FAX: 24210-27208 ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜: ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ H ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÛÙÔ Ù‡Ô ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô (ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ 11 Ì ·. 27754/28.6.2010) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ™À¡¢∂™ª√À ¶ƒ∞ΔΔ√™ °∂øƒ°π√™

™.π.™.∞.ª. ¡.ª. ™À§§√°√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ™À¡∂ƒ°∂πø¡ ∞ÀΔ/Δø¡ ∫∞π ª√Δ√™π∫§∂Δø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 76 - μ·ÛÛ¿ÓË, 383 33 μ√§√™ ΔËÏ. Î·È Fax: 2421039719 www.sisam.gr, email: info@sisam.gr

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞Á·ËÙ¿ ̤ÏË, √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Û·˜ ηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9/11/2016 Î·È ÒÚ· 18.30 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi π. ∫Δ∂√ μfiÏÔ˘ (μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ). ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· fiψÓ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-39719. ∞fi ÙÔ ¢.™. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ √ °. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ª¶∞ƒª¶∞∫√™ °. ∞¶√™Δ√§√¶√À§√™ ¢.

KH¢EIE™ ΔÔÓ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¶∞À§√ ∂À™Δ. Ã∞Δ∑∏

∂ÙÒÓ 65 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11 .Ì. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: AÚÂÙ‹ Δ· ·È‰È¿: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ÕÓÓ·, °ÂˆÚÁ›· ÷Ù˙‹ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∏ÏÈÔÁ¤ÓÓËÙË ¯· °. ƒ›˙Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∫·ÏÏÈfiË Ã·Ù˙‹, π¿ÛˆÓ - ∂ϤÓË Ã·Ù˙‹, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¯· ∞ÓÙ. ™Ê¤ÙÛÔ˘, ∂Ï¢ıÂÚ›· ÷Ù˙‹, μÈÚÁÈÓ›· ¯· ∞Ú. ¢·Ê¤ÚÌÔ˘, ªÈ¯·‹Ï - ∂ϤÓË ΔÛ·ÙÛ¿ÎÔ˘, ÿÚȘ ¯· ™Ù. °ÒÁÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - πˆ¿ÓÓ· °ÎÈıÒÓ·, ª·Ú›· ¯· ∞ı. Δ˙Ô¿ÓÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ¢‹ÌËÙÚ· ƒ›˙Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

°§À∫∂ƒπ∞ Ã∞§∫π∞

∂ÙÒÓ 86 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016 Δ· ·È‰È¿: √Ú¤ÛÙ˘ - ™Ù·˘ÚԇϷ ÷ÏÎÈ¿, ™Ù¤ÏÈÔ˜ - ¡Ù›Ó· ÷ÏÎÈ¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡·Ù·Ï›·, ¢·Ó¿Ë, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “ºˆÏÈ¿” ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.


18

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ¶ø§OYNTAI A°POI -OIKO¶E¢A

ENOIKIAZONTAI KATA™THMATA -E¶IXEIPH™EI™

¶ø§∂πΔ∞π ÎÙ‹Ì· 22 ÛÙÚ. 400 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ÔÌfiÓ· 50∏ƒ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944275542. (221)

¶ø§OYNTAI OIKIE™ -¢IAMEPI™MATA ¶ø§√À¡Δ∞π Ó¤Ô ÚÂÙÈÚ¤ 115 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È˜ ÁˆÓ›· Î·È ‰˘¿ÚÈ· 65 Ù.Ì. Î·È 45 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, 1Ô, 2Ô, 3Ô fiÚÔÊÔ. ΔËÏ. 6973322190. (176)

¶ø§√À¡Δ∞π μfiÏÔ˜ ·) ΔÚÈ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì., 2006, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, 2 À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 95.000∂. ‚) ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 75 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 2 À/¢, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 88.000∂. Á) ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, 60 Ù.Ì., ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 67.000∂. ‰) ΔÂÛÛ¿ÚÈ 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2006, 3 À/¢, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 wc, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 109.000∂. Â) ΔÚÈ¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 2016 89 Ù.Ì., ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, 80 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 98.000∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ π∞™√¡√™ 147, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627, 6976-555792 www.euroktimarealestate.gr (318)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 68, μfiÏÔ˜, ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 37 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‹ ηٿÛÙËÌ· ÂÛÙ›·Û˘ ‹ ÂÌÔÚÈÎfi. ∂ÌÚfi˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È È‰Èfi¯ÚËÛÙÔ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ 120 Ù.Ì. √ ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË. ΔËÏ. 6932245439. (343)

ZHTEITAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÁÔ‰ËÁfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ªË¯·ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ 2˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ‚¿Ú‰È˜ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∂Èı˘ÌËÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24250 22509, fax 24250 22510, e-mail: caohelas@otenet.gr. (286)

ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6949003753. (262) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ (°ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ∂¶∞§) Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔËÏ. 6930-708960. (049) ∫∞£∏°∏Δ∏™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ-º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-μÈÔÏÔÁ›·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ Î·È ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔËÏ. 6940328141. (263)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 54¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, „ËÏfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ηÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, 56¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ψ̷, Ôχ ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, 44¯ÚÔÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·, 60¯ÚÔÓÔ˜ ·fi-

∑∏Δ√À¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ·fi 30 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ, Ì 1 ‹ 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Î·È ÂÈψ̤ӷ ‹ ËÌÈÂÈψ̤ӷ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰‡Ô, ÙÚÈÒÓ, ¤ÍÈ, ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ ‹ Î·È Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6938-931801, 693 9848 693, christinaangeland@gmail.com. ªÂÛÈÙÈÎfi ANGELAND. (084)

¢IAºOPA

¶∞§∞π√¶ø§∏™ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, Á˘·ÏÈο, ·ÛËÌÈο, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÚ·ÌÌfiʈӷ, ‚È‚Ï›·, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ›Ó·Î˜, ·Ú¿ÛËÌ·, Û·ıÈ¿ ·ÏÈ¿˜ ÂÔ¯‹˜, ÎÔÌÔÏfiÁÈ·, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·, ·ÏÈ¿ ÎfiÌÈÎ. ∞‰ÂÈ¿˙ˆ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·, ˘fiÁÂÈ·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï. ¶ÏËÚ. Î. ºÒÙ˘, ÙËÏ. 2410552885, 6995977026. (264)

¶ƒ√™∫§∏™∏ °∂¡π∫∏™ ™À¡∂§∂À™∏™

MA£HMATA ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§, ηıÒ˜ Î·È Û ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, Â›Û˘, ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔÚfiÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6981970125, email: sophiekapet@gmail.com. (171) ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√™ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ÛÂ

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

6958/624835 (163)

ÛÙÚ·ÙÔ˜, „ËÏfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·-·Î›ÓËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, 62¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·-·Î›ÓËÙ·, 65¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, 60¯ÚÔÓÔ˜ ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, „ËÏfi˜, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ·Î›ÓËÙ·, 48¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰È·˙/ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·Î›ÓËÙ·, 50¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ôχ ηÏfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ 2410-549797, 6944518366. (107)

(296)

£∂™™∞§π∞

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

ªÂÙ¿ ÙËÓ 915/4.10.2016 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Ù· ̤ÏË Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™˘Ó. ¶.∂. Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 23.10.2016 Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 9:30 .Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘: ŒÁÎÚÈÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÂÏÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊÈÔًوÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı›, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÚfiÛÎÏËÛË, ÙËÓ 30.10.2016 Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·. ∞Ó ¿ÏÈ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ··ÚÙ›· ı· Â·Ó·ÏËÊı› √ƒπ™Δπ∫∞ ÙËÓ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016 Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ∞ÀΔ√¶ƒ√™ø¶ø™ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ 2016 ›¯·Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË Ì›· ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ∏ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ∞ÀΔ√¶ƒ√™ø¶ø™ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ (∫ÔÓ‰‡ÏË 61-63, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Î. ∫ÚÔÌ̇‰· μ·ÁÈ¿Ó·) ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19.10.2016 & ÒÚ· 15:00. ΔÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ Î·Ù¿ıÂÛ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 60ú. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢. ™ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ·Ú. 5, 6 & 7 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¡. §∞¶¶∞™


¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

19

(103)


20

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

(106)


∏ £Ù¢ ÁÈ· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÙËÏ. 24210-31849, ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË ÙËÏ. 214210-33121, ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓԇϷ˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 18 ÙËÏ. 24210-31690, ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 48∞ - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-32224 Î·È ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 115 (Ê·Ó¿ÚÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-23508. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÂÛÌÂÙ˙‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 147μ (οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘) ÙËÏ. 24210-46866. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¢·Ï·‚¤ÚË ∂ÈÚ‹Ó˘ ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË 57 ÙËÏ. 24210-91915 Î·È ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 142 ÙËÏ. 24210-61444. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 ÙËÏ. 24210-64343. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜-∫ËÊÈÛ›·˜ ¤ˆ˜ §‹ÌÓÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi §‹ÌÓÔ˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ.π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45-7:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45, 21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ:

ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:30. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ∞¶√ 12-09-2016 ¤ˆ˜ 31-10-2016 ¢EYTEƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 9.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

21

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . . . . . . . . . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¶A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ ‚·ÛÈÎfi˜ Ì¿ÓÙ˘ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ÛÙËÓ ΔÚÔ›· Î·È ÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ·... Ï¿ıË. 2. ¶Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô ∏Ï›·˜ ∏ÏÈÔ‡ (·Ú¯Èο) - ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 3. À‹ÚÍ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi - μ·˘·Úfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. 4. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ... ∫¿ÈÚÔ - ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂§∞™. 5. ™ÂÏ›‰· ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ (Í.Ï.) - ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜. 6. ∫·Ú٤Ϸ, ‰ÂÏÙ›Ô. 7. ¡fiÙ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - Œ‰ÈÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ “ηȔ . 8. ∞Ó›‰ÂÔ˜. 9. §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˜ Ú˘ıÌfi˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. º·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ. 2. ∞·Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÔÏÔÊÔÚ›·. 3. ™Ùڷٿگ˘ ÙÔ˘ ª. ¡·ÔϤÔÓÙ·.

4. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·Ú¯È·ÎÔ‡ Δ‡Ô˘ (·Ú¯Èο). 5. ∞ϤÎÔ˜... ÍÂÓÔÌ·Ó‹˜ - ...Ì·Î: ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ (Í.Ï.). 6. ∫·Ù¿Ê·ÛË... πÙ·ÏÒÓ - ∏ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿. 7. ºÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ ıÂfi˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙË... °·ÏÏ›·. 8. ...÷Ó: Ù›ÙÏÔ˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ̈·ÌÂı·ÓÒÓ - ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ÙÔ 490 .Ã. 9. μÚfi¯Ô˜ - ΔÒÚ· ϤÁÂÙ·È ™ÙÚ·ÙÔÓÔÌ›· (·Ú¯Èο). ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. KA§Ã∞™ - ∞£ 2. ∂¢∞ - §π∂°∏ 3. ƒ∂¡π∂ - ƒ∞§ 4. ∞π - ∂∫∞ª 5. ™∞πΔ - §∏¢∞ 6. ºπ™∞ 7. §∞ - Δ∂ 8. ∞¢∞∏™ 9. ™∞§™∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. KEƒ∞™ 2. ∞¢∂π∞ 3. §∞¡ 4. π∂Δ 5. ∞§∂∫ - º§∞™ 6. ™π - ∞§π∞¢∞ 7. ∂ƒª∏™ - ∞§ 8. ∞°∞ - ¢∞Δ∏™ 9. £∏§π∞ - ∂™∞.

O KAIPO™

(E§§A¢A)

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777

PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 2. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. 3. “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98-§. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, 6938225641.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˘ÎÓ‹ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο, ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘.∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ 17 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·fi 10 ¤ˆ˜ 19, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·fi 12 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·fi 15 ¤ˆ˜ 26 Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·fi 15 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 7 ÌÔÊfiÚ, ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓÔÈ ‚·ıÌÈ·›· Û ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 8 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔÈο Ôχ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 9 ÌÔÊfiÚ. ™ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 6 Ì 7 ÌÔÊfiÚ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Û ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 8 ÌÔÊfiÚ Î·È Èı·ÓfiÓ ÙÔÈο Ôχ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 9 ÌÔÊfiÚ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 07...18ÔC. ™ÙÔÓ μfiÏÔ 13...18ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...17ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 09...17ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...16ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 08...16ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...17ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 09...17ÔC.


22

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ æ˘¯·ÁˆÁ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™Ã√§π∞... Red 2

06:00 07.00 10.00 12.50 13:00 15.20 16.15 17.20 17.45 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.15 03.00

06.00 06.45 07:10 07.35 08.00 10.00 12.00 14.20 15.25 16.25 17.30 17.45 18.50 19:50 21.00 23.30 02.00

06:00 10:00 12.00 14.00 15.00 16.45 17.50 18.00 19.00 20.00 20.57 21.55 22.15 00.15 02.15

08.00 08.30 10.00 13.00 20.00 22.00 24.00

¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· To ÚˆÈÓfi ªÂ ·Á¿Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Δ· ¤ÓÙ ÎÏÂȉȿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢›‰˘Ì· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ªÚÔ‡ÛÎÔ √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Daddy cool √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜

Two broke girls Transformers: Robots in disguise Slugterra Ãiaolin showdown ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Á¿˘ Live U AÏ‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· μahar ∑ˆ‹ ÌÔ˘ Blind taste ∂ȉ‹ÛÂȘ 9 Ì‹Ó˜ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Red 2” “ºÔÓÈÎfi fiÏÔ ¡Ô3” “√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹”

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ °È¿ÓÓ˘ Ù· ’ηÓ ı¿Ï·ÛÛ·” Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™∫∞´ ÛÙȘ 6 ¶ÚÔ‰Ôۛ˜ NCIS Los Angeles Eȉ‹ÛÂȘ ECO News “¡‡¯Ù· Á¿ÌÔ˘” ∏ ¢›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´ ¶ÚÔ‰Ôۛ˜

∞ÛÙÈÎfi ΔÔ›Ô: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· μÔ˘Ï‹ Â› 7 ∂ȉÈ΋ ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ŒÚÁÔ √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ºÈÏ›Ó˘ Δ· ·Ú¯Â›· ·ÔηχÙÔ˘Ó 1967: √ ¡Ù °ÎÔÏ ÛÙÔ ∫ÂÌ¤Î

05.45 06.50 08.40 09.50 12.20 13.20 14.00 15.00 16.40 17.40 17.50 18.50 20.00 21.00 22.00 23.00 01.15

07:00 07.30 08.00 09.00 10.00 15:00 17.00 18.00 18.30 20.30 20:50 21:00 21.50 22:00 23:00 24.00

08.00 10.00 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 22.00 23.30 00.30 01.30

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹Ù·Ó ˘¤Úԯ˜ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∫ara sevda ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· E˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· “√ ÙÈ̈Úfi˜” “Rollerball”

¶ÂÚ› Ù¤¯Ó˘ ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ Connect with kids ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ÌÔ˘ ªÈÎÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ Cedar cove ΔÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ;

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· Astra market ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞stra market ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÏËÚÔÊÔڛ˜

£E™™A§IA TV 06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 23.00 23.45 01.00 02.40

ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÂÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·Ú¤-ηڤ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛΛÙÛÔ˘” ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

07:00 08.00 11.00 12.00 13.00 16.00 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.30 00.45 03.00

H ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜ Happy day ÛÙÔÓ Alpha TV Mall ∂ȉ‹ÛÂȘ EϤÓË •·Ó·‰¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· “Robocop” √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.10 20.40 20.55 22.00 24.00 00.30

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.30 14.00 16.00 16.30 16.40 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 24.00 01.30

™·ÌÚ›Ó· ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ ™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· Ben 10 Power rangers ªarsupilami Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ™·ÌÚ›Ó· Horseland Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ TËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Diamadino ∂ȉ‹ÛÂȘ Diamadino μen 10 ™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ∂·ÓÂÏÏ‹ÓÈÛ˘ ∞fiÎÚ˘ÊË ·ÚÌÔÓ›· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

07.30 08.00 08.30 09.30 10.30 11.25 12.30 14.00 15.15 16.00 17.00 19.00 20.15 21.00 21.50 23.30 00.30

¶ÚÒÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ∂ƒΔ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡Ì·Ó: ∞Ú¯·›· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔÓ ¡¿ÈÙ˙ÂÏ ª¿Ú‚ÂÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ “ªÔÛÙ” Δ· ÛÙ¤ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË §Â‚¤ÓÙË ∏ ‰Â fiÏȘ ÂÏ¿ÏËÛÂÓ √ ηÈÚfi˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

√ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ª¿ÁÈ· Ë ª¤ÏÈÛÛ· √ ÎÒ‰Èη˜ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ¡¤ÔÈ ÛÂÊ, Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ™¿Ú· ™ÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜ ÙÚ‡ÈÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ “∏ ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È Ù· 7 ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú·” ªassa Fresca ∏ ·ÏÂÔ‡ Î·È Ô ÌÔ‡ÊÔ˜ ™¿Ú· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· La senora ªr Selfridge §ˆÍ¿ÓÙÚ· “Albert Nobbs” ∞Ú¯·›ˆÓ ‰Ú¿Ì· ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏΛ‰·˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 13-19/10/16 ∞I£√À™∞ 1 √ ∫√Àª¶√ ∫∞π √π ¢À√ Ã√ƒ¢∂™ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00 Δ√ ∫√ƒπΔ™π Δ√À Δƒ∂¡√ („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10 - 22:30

∫ˆÌˆ‰›· ‰Ú¿Û˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜, Á·ÏÏÈ΋˜, ηӷ‰È΋˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2013, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 104’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÙÈÓ ¶¿ÚÈÛÔÙ, Ì ÙÔ˘˜ ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜ Î.¿.

√ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, Ì˘ÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ CIA, ºÚ¿ÓÎ ªfiÔ˘˙˜, ‹Ù·Ó Ô Ù‡Ô˜ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ ı· ¤ÚȯÓ ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ı· ¿Ï¢ Ì ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ˜ Î·È ı· ‹‰·Á ·fi ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ¤Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÓ›ÍÂÈ ÙËÓ Ï‹ÍË Î·È ÙË ÚÔ˘Ù›Ó·. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ›Û¯˘·Ó ÚÈÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙËÓ ‹ÚÂÌË Û˘Ì‚›ˆÛË Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ™¿Ú· ƒÔ˜. √ ºÚ·ÓÎ Â›Ó·È ϤÔÓ ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ‰›Ï· ÛÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ›‰È· fï˜, Ë ™¿Ú·, ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ, Ô˘ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÛÎÔÙÒÓÂÈ Î·ÎÔ‡˜, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿‰È· ÊıÔÚ¿˜... STAR 21.00

√ ÙÈ̈Úfi˜

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2004, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 119’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÓ·ı·Ó äÛÏÂÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ·, ΔÔÌ Δ˙¤ÈÓ, ƒÂÌ¤Î· ƒfiÌÈÓ ™Ù¿ÌÔ˜, °Ô˘›Ï ¶¿ÙÔÓ

∏ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙˆÓ Marvel Comic Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÈÛÙÔÚ›· Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ X-Men Î·È ÙÔ˘ Û¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó “ÂÈÙ›ıÂÙ·È” ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË. ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹ ˆ˜ ÂȉÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ FBI, ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ÍÂÎÏËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô ºÚ·ÓÎ ∫·ÛÙÏ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ Î˘ÓËÁfi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ, Ì ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi: ¡· ·Ô‰ÒÛÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Â˘Ê˘›· Î·È ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ı¤ÏËÛË, ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·... MEGA 23.00

√ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó

∞I£√À™∞ 2 ª¶∞Δ∂ ™∫À§√π ∞§∂™Δ∂ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:10 INFERNO (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:10 - 21:40 ∞I£√À™∞ 3 æ∞á√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¡Δ√ƒπ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:20 ªπ™ ¶∂ƒ∂°∫ƒπ¡-™Δ∂°∏ °π∞ ∞™À¡∏£π™Δ∞ ¶∞π¢π∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30 ª∏¡ ∞¡∞™∞π¡∂π™ (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:10 ∞I£√À™∞ 4 ¶∂§∞ƒ°√π (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30 INFERNO (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30 - 23:00

Δ·ÈÓ›· Ê·ÓÙ·Û›·˜ 2005, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 116’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÌ ∫ÚÔ˘˙, ΔÈÌ ƒfiÌÈÓ˜, ªÈÚ¿ÓÙ· ŸÙÔ, ¡Ù·ÎfiÙ· º¿ÓÈÓÁÎ Î.¿.

∏ °Ë ‰¤¯ÂÙ·È Í·ÊÓÈ΋ Â›ıÂÛË Â͈Á‹ÈÓˆÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÙÚ›ԉ˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ fiÏÂȘ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘˜. √ ƒ¤È, ÂÚÁ¿Ù˘ Û ·Ô‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÈ, ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ 6¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô ÁÈÔ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜. £· ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ‰È·Ûˆı¤ÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜, fï˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ¢Ù› ·fi ÔÏÂÌÈÎfi ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛ‚ÔϤˆÓ, οÙÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ANTENNA 00.30


∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ Ψυχαγωγικά και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά από το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰˘Ô „˘¯·ÁˆÁÈο Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚Ȉ̷ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·˜.

·) ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ï·˚ÎÔ‡ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡: ∫·È ·Ó ÛÔ˘ μÈÏÒ μ ·Ú·μ‡ıÈ· Î·È ·Ú·‚ÔϤ˜ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ù’ ·ÎÔ‡˜ ÁÏ˘ÎfiÙÂÚ·, Î·È Ë ÊÚ›ÎË ‰ÂÓ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·μ›ÏËÙË Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ (°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘) ∏ ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹, Ì ٛÙÏÔ “ÂÏÏËÓÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· ·’ ÙÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ” ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۯÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È (ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ¯ÔÚfi) ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘˜. Δ· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ÏfiÁÈ· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó fiÏË ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÁÓÒÛË Î·È ÛÔÊ›· ÙˆÓ ·Ó·Ú›ıÌËÙˆÓ ‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Ï·ÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, fiÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ·È‰È΋ „˘¯‹, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÁψÛÛÈ΋ Î·È ÓÔËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ª¿Úˆ˜ ∞ÈÛÒÔ˘ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, ÏÔÁÔ·›¯ÓȉˆÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ͷӷʤÚÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ï·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ª. ∞ÈÛÒÔ˘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

23

μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿! ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË meatdays ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‚Ú·‚Â›Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘

κρεοπωλείου ΜΥΛΩΝΑΣ. -ÃÔÈÚÈÓfi˜ Á‡ÚÔ˜ -ÃÔÈÚÈÓfi˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ -§Ô˘Î¿ÓÈÎÔ ¶ËÏ›Ô˘ -ÃÔÈÚÈÓfi Ì¤ÈÎÔÓ -ªÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ Ì¤ÚÁÎÂÚ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 225 & 224, μfiÏÔ˜

β) Το εργαστήριο του Καραγκιόζη ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, Ì ٛÙÏÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ‰¿ÛηÏÔ˜” , ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ-ηٷÛ΢ÒÓ ÊÈÁÔ‡Ú·˜. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ·˘Ùfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ê¤ÚÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ì·˜ ı¿ÙÚÔ˘, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÊÈÁÔ‡Ú·˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·È‰È¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. √È ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ, fiˆ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ˘ÔÎÚÈÙÈ΋, ÌÈÌËÙÈ΋, Î.¿., ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ‰Â‡ÙÂÚÔ ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ (∫ÔÚ·‹ 79) ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ ηڷÁÎÈÔ˙Ô·›ÎÙË Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºÈÏÈ›‰Ë, ΔÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ-ηٷÛ΢ÒÓ ÊÈÁÔ‡Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Û˘ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡-ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™·Ì·Ú¿. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ §∂μ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ªÔÚÏfiÙÔ˘ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿: §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘: ∫ÔÚ·‹ 79, 2421033938, 2421305753, 6974101096.

ŸÌÔÚʘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΣΟΦΙΑΔΗ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì ·ÁÔÚ¤˜ 10 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∏ ¤ÎÏËÍË Â›Ó·È ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û·Ó ÂÎÙˆÙÈ΋ οÚÙ·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63, Ù. 2421025853, μfiÏÔ˜.

¢›ÎÙ˘Ô ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·! ™ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ “æ·Á̤ӈӔ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ì ¿Ô„Ë Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÃÒÚÔÈ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚È‚Ï›· ÎÚÈÙÈο ‰È·ÏÂÁ̤ӷ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. √È EΉfiÛÂȘ Gutenberg - Î·È Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· - ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. °ÓˆÚ›˙ÂȘ ¤Ó· “æ·Á̤ÓÔ”; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ¤Ó· ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ì ¿Ô„Ë Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô; ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÚÔÙ›ÓÂȘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://tapsagmena.gr ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô˘ Ë ÛÂÏ›‰· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ “æ·Á̤ӈӔ, fiÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì›· ‰ˆÚÔÂÈÙ·Á‹ ·Í›·˜ 50 ¢ÚÒ ÁÈ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ EΉfiÛÂˆÓ Gutenberg. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· ÙˆÓ EΉfiÛÂˆÓ Gutenberg ÛÙÔ Facebook. (https://www.facebook.com/GutenbergBooks).

∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË ÛÙ‹ÏË «μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿» ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 23303


24

™¯fiÏÈ· £Ù¢

¢Â˘Ù¤Ú· 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016

π‰·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÛfiÔ˘... √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ª·Ï¿Ê·˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫∂¢∂ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ •ÂÓ›·. ΔÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ê˘ÛÈο Ô £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È fi¯È Ô Î. ª¤Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô... ‹ ÛÙ· ÙÛ›Ô˘Ú·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Èı·Ó‹ Û˘Ó‡·ÚÍË ª¤Ô˘ - ¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙË ‰ÈËÌÂÚ›‰·, ·ÚÔ˘Û›· ηÌÂÚÒÓ, ÙÔÓ ¶·ÙÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÛfiÔ˘... ÁÈ’ ·˘Ùfi ·˜ Â›Ó·È ¿·ÓÙ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ...

¢ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜... ª¶√ƒ∂π Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ 2019, ÛÙË ¡¢ fï˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ™Â ÙÔÈÎfi

Â›Â‰Ô ÔÈ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó Î·È fiÏÔÈ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ Ã. ªÔ˘ÎÒÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜, Ë ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ªËÙÛÔÙ¿ÎË fiÙÈ “Ô˘‰Â›˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜” , ÚÔηÏ› ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È, ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ŸÏÔÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ fï˜ Î·È Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞. ∫Ô¿Ó·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Â›Ó·È ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™. ∫ÔÎΛÓË Î·È ÙÔÓ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÎÏfiÁÈÌË

O˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ... ÙÔ˘ °È¿ÓÓË AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ ı¤ÛË. ™ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ΢Úȷگ› Â›Ó·È Â¿Ó ı· ÌÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ∞. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Â¿Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ Ë ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏfiÓË.

¢È·Û¿ÛÙËÎ·Ó √π ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Δ∂∂ Ô˘ Â›ÎÂÈÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·È Ù˘ ¡¢. ∏ ÎfiÓÙÚ· ∫·ԇϷ - ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ̛· ÔÌ¿‰· Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ·¤Ù˘¯Â Ó· “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” Û ¿ÏÏ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙË ¡¿ÓÛ˘ ∫·ԇϷ. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Â›Ó·È Ô §. £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ÂÓÒ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ·‰¿Ú¯Ë ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¶. ™Ô‡ÚÏ·. ∏ Î. ∫·ԇϷ ‚‚·›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¢∫ª Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¤Úȉ˜ Î·È ÔÈ Î·Î¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÔṲ́˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó.

ŸÏ· ·ÓÔȯٿ ∏ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔ Δ∂∂ Â›Ó·È ·ÓÔÈ-

¯Ù‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ Î. ∫·ԇϷ Î·È Ë ¢∫ª ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ô˘‰Â›˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÔȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Ô˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ª¤Ô˘ ÛÙÔ Δ∂∂, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù‡¯Ë Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ... ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‰È·Û·ÛÙÈÎÔ‡ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ “·ÓÙÈ∫·ԇϷ” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ.

∞ÈÛÙ›· Î·È ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ™Δ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ™ˆÚfi, ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ÍÂοı·ÚË ÓÔÌÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ª. ªÈÙ˙ÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÁÎÚÈÙÔ˜ ÓÔÌÈÎfi˜: “∂›Ó·È ·ÈÛÙ›· Î·È ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜” ›Â Î·È ϤÔÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘...

™˘Ì‚‚ÏË̤ÓË Ì ÙÔÓ EO¶YY

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜... Ù¤ÏÔ˜ Δ√ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ôχ·ıÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·Ù·Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı›. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÚÂÌ›· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¡·Ù¿Û·˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ª¤Ô˘ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÂÊ’ ÂÍ‹˜ ¤ÛÙˆ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛfiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÓfi˜ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡ “Ì·Ì¿” ‹ Ù˘ “ÓÙ·ÓÙ¿˜” . ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Ô ÎÔÈÓfi˜ ηÏfi˜ ÛÎÔfi˜. À°: √ Î. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ Ï›ÁÔ ·ÚÁ¿ ˙ËÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘... Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Û ·ÚÁ›· ›¯Â ÚÔËÁËı›...

ŒÎÏËÍË ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú‹ ¡¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔ-

Ê›Ԣ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘, ‹Ù·Ó Ë ¤ÎÏËÍË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ªÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÙÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚÈÙÈο. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë fiϘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ‰›ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ¿ÏÏÔıÈ ÛÙÔÓ Î. ª¤Ô. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘.

√Úı‹ ΛÓËÛË √À™π∞™Δπ∫∏ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¶·ÓÙÔˆÏ›ˆÓ, ηıÒ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‚¤‚·È· ÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ˆÛÙfiÛÔ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

17-10-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you