Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

AÓ. ËÏ. 06.02'- ‰. 20.50ã

™∂§∏¡∏ 28 ∏ª∂ƒø¡ AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.748

∫˘ÚÈ·ÎË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † μ’ ª∞Δ£∞π√À, ª·ÓÔ˘‹Ï, πÛ·‡ÚÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ & πÓÓÔÎÂÓÙ›Ô˘ 64 ™ÂÏ›‰Â˜

∫¿ËÎ·Ó Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤· - ∂ÎÎÂÓÒıËΠ°ËÚÔÎÔÌ›Ô

¶‡ÚÈÓË Ï·›Ï·· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ - √ÏÔÓ‡¯ÙÈ· Ì¿¯Ë Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ■ ÛÂÏ. 11

√ Ï·fi˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

∂ÎÏÔÁ¤˜-ÔÚfiÛËÌÔ Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· fiψÓ, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·

¡¤Â˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· - «¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ·fi §·ÁοÚÓÙ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ √Ï¿ÓÙ-ª¤ÚÎÂÏ

■ ÛÂÏ. 10

ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiψÓ, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘, ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ÚÒÙË ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ¿ÌÂÛË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, οÔȘ ¤‰Ú˜ ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó “¯¤ÚÈ·” ¤ˆ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 21 Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Î·È 58 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ - ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 4.873. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 31 Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, 52 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·È 6.500 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. Δ¤ÏÔ˜ Ӥ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ª¤ÚÎÂÏ Î·È °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÂÓÒ “·Ú¿ı˘ÚÔ” ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë §·ÁοÚÓÙ. ■ ÛÂÏ. 5, 7, 8

™Â ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ù›ıÂÙ·È Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ª¤ÙÚ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô μfiÏÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ηÓÔÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÚÚ‡·ÓÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÚË̤Ó˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·Ó·Ï‡ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡. ªfiÛ¯Ô, Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚfiÔÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ·. ■ ÛÂÏ. 14, 15

ª·ıËÙÈο ¤ÓÙ˘· ·fi ΢„¤Ï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜

■ ÛÂÏ. 18, 19

¡π∫∏ μ. ¶ÚÂÌȤڷ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ∑¿Î˘ÓıÔ ■ ÛÂÏ. 41

ª·ÁÓËÛ›· ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ·È‰ÈÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 16

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 6 «μ¿ÏÙˆÛ» ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∫¿ÚÏ·˜ ■ ÛÂÏ. 12

ΔÔ 95% ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ■ ÛÂÏ. 13


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

¢EI°MATA °PAºH™ √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰È¿ÛÙ·ÛË “Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ” . Èڛ˜ fï˜ ÙË ÁÓÒÚÈÌË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ªÂ ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Î·È ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ƒ∞§§∏ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÈÔ Ôχ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÌÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ªÔÚ›, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ÌËÓ ¤‰ÈÓ·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë Û¯¤ÛË Â›Ó·È ·ÌÊ›‰ÚÔÌË, ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‹ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÛ̈ÛË ·˘Ù‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ, ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì·: ¶Ò˜ ı· ÔÏÈÛÙ› Ì ÂΛӷ Ù· ÔÏÈÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË Î·È ‚¿ÛË Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÁÈ· ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ·˘Ù‹ ÚԤ΢„ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·fi ÙȘ ˙˘ÌÒÛÂȘ Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ù˘ οÏ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ Û fiÛÔ Á›ÓÂ-

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ Ã∞¡Δ∑√¶√À§√À

Ù·È ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ. ¢‡ÛÎÔÏ· fï˜ ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹ ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘. °È· Ó· ‰ÈÂΉÈÎËı› fï˜ ·˘Ù‹ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∂›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ ÂÁ-

Á˘¿Ù·È ÙËÓ ÚfiÛ‰ÂÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Â ÌÈ· ∂˘ÚÒË Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈ·. ™Â Ì›· ∂˘ÚÒË Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˘‹ÚÍ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. Èڛ˜ Ó· ÏËÛÌÔÓÔ‡ÓÙ·È Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ

΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ë ¯ÒÚ· ̤۷ ÛÙËÓ Âӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË ¤˙ËÛ ÙË Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂Ó‰˘Ó·ÌÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›, ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÓfiÌÈÛÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÁÁ‡ËÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘. ΔÂÏÈο ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È È· ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ

O ∫∞πƒ√™

£E™™A§IA

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...33ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...33ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 19...31ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...32ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 23...31ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...32ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 20...32ÔC.

E§§A¢A °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÚԂϤÂÙ·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, Ì ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· ÓËÛȈÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘ ÌÂÏÙÂÌÈÔ‡ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17 ¤ˆ˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 19 ¤ˆ˜ 32 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫. Î·È ¡. ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 18 ¤ˆ˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢. ∂ÏÏ¿‰·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ Î·È ÙÔÈο ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ¤ˆ˜ Ôχ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ.

̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ, ·Ó·‰‡ÂÙ·È ˆ˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÂ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ, Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, ηıÒ˜ Ë Ó¤· ‰ÂηÂÙ›· ÚÔ¯ˆÚ› Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ·Ó¿ÁÎË ¤Ó· Ó¤Ô fiÚ·Ì·, Ì·ÎÚfiÓÔÔ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈο ‰ÔÌË̤ÓÔ, Ì ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ¤ÏÏÂÈ„‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË. ¶Ò˜ fï˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· Â·Ó¤ÚıÂÈ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; °È· ÙËÓ ÔÚ›· Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜. ¶Èı·ÓÒ˜ Ó· ¤‚ÚÈÛΠÔÏÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ∞ÚΛ Ó· ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó Ì ηı·Ú¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜, Â¤Ó‰˘ÛË Û ¤Ó· ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. rallis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

ΔÔ˘

Ã∏™Δ√À ª∂°∞

√È Ôϛ٘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Î¿ÏË Ì ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·Ó·Ù˘Íȷ΋, ÂÚÁ·Ûȷ΋, ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜) Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÚÔÔÙÈ΋. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‚Ô˘Ófi, ÂÓÒ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì· ‹ ̤۷ ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ· - ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ - ‹ ıÔÏ¿ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌ· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ “Ù˘ÊÏ¿” Û ÌÈ· ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙË ÂÚÈÔ¯‹. ΔËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ οÏ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, οÔÈ· Ó¤· “¤ÎÏËÍË” , ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤ÎÏËÍË Ë ·ÌÊÈÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ˘·ÚÎÙfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï·ÁÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ¿ıË ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ı· ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘.

“ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜” ∞Ó Î·È Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜ Ó· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÔÈ “Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜” ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ·Ó·Û‡ÓıÂÛ˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·) Î·È ¤ÙÛÈ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÔÏÈÙ‡ÙËÎ·Ó Ì ÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ “ÂfiÌÂÓË ∏̤ڷ” . πÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” , ¤ÛÙˆ Î·È Â¿Ó ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÚÂ̤ÙÈ·, ›Ù fiÙÈ Ë “∂˘ÚÒË ı· ˘ÔÎÏÈı›” ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ì·˜. ∫ÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ Û·Ó ÌÈÎÚ¿ (fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÓ Û¯¤ÛÂÈ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ) ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚ› ÔÈ ÌË ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÏ˘‰ˆÓÈ˙fiÌÂÓ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜, Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ‚›·È· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·

À„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ÙË ‰È¯·Ṳ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ··ÈÙ› χÛÂȘ ÛÙ· η˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘

∞Ó¤ÙÔÈÌ· ÎfiÌÌ·Ù· Û ӷÚÎÔıÂÙË̤ÓÔ ‰›Ô (ÓÈÎËÙ¤˜) Î·È -ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·- ÙË ¯ÒÚ·. ¢ËÏ·‰‹ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó “χÛÂȘ” Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ, Ì ÙÔ ·’ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (2010) Î·È ÙÔ ‚’ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡.¢. (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 2012).

Δ·ÌÂÈ·Îfi ÎÂÓfi ◊‰Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û fiÙÈ ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (ÌfiÓÔ) ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ πÔ˘Ï›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ÎÂÓfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ (·Ó·Áη›Â˜) ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠ‰Â fiÙÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ fiÚÔÈ ‡„Ô˘˜ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û˘Ó 260 ÂηÙ. ÁÈ· ÙÔÓ √∞∂¢. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· fiÔ˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 1,2 ÂηÙ. ·Ó¤ÚÁˆÓ ۯ‰fiÓ ¿ÏÏ· 500.000 ¿ÙÔÌ· (ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Û¯Â‰fiÓ 750 ·ÂÚÁÔ› ÛÙË Ã.∫. ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ˜) ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È - ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ... ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â¿Ó ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ ͤÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ·Í›·˜ 6,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈο ÎÂÓ¿. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ì ٷ Δ·Ì›· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› Û·Ó Û‡Ìو̷ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿ÊÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ (ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ˘ÊÂÛÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ). øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 2,5 ÂηÙ. Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ¿Ú· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηÈ, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Á·Ï‹Ó˘.

Δ· Â›ÁÔÓÙ· ΔËÓ “ÂfiÌÂÓË ∏̤ڷ” , Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ΢-

‚¤ÚÓËÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È ·˘Ùfi, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi ÙÔ “ÓÈÎËÙ‹” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈṲ̂ÓË Î·È Ì ·ÔÛ·ıڈ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË ¯ÒÚ· fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ “¤ÛÂÈ” Ë πÛ·Ó›· Î·È ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È Ë πÙ·Ï›·. ŸÌˆ˜ ‰Â›Ù ٷ “ηıËÌÂÚÈÓ¿” ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ë ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· χÛÂÈ: * À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ªÂ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 22,6%, ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 22% ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· (Ô ÔÔ›Ô˜, ηٿ Ù· ÏÔÈ¿, Ô˘‰fiψ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÈÛʤÚÂÈ ıÂÙÈο), ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙ· Δ·Ì›· ¿Óˆ ÙÔ˘ 15%, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηχ„ÂÈ ÎÂÓ¿ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÙÔ “∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. * Δ· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ÎϤ‚Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙÔ˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ 2 Î·È 3 ÌËÓÒÓ (¤Ú·Ó fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ 2011Î·È fiÛˆÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ʤÙÔ˜). * ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· (¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏) ‰˘Ó·ÌÈο ÌÔÚ› (ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ) Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· 1,7 ‰ÈÛ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÔÁÔÓ Ù˘ ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ·Û΋ıËÎÂ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙË ˙ÒÛ· ÎÔÈÓˆÓ›·. * ∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÂÛÌÈ΋ ‹ÙÙ·, ÂÊ¿ÌÈÏÏË ÌÈ·˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. * ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙ·ÌȇۈÓ, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ›Ù ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ

›Ù ÁÈ· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŸÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û·Ó ‰fiψ̷ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹˜ (Î·È ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜) ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ıÂÙÈο Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È Â›ÁÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ì¿ÏÏÔÓ. .. ‡ÎÔÏ·.

∞Ó¿Ù˘ÍË ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ÒÛÙ ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· (Î·È fi¯È ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜), ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¡fiÙÔ, ¤Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ì Â·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÕÚ·: - ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÒÛÙ ӷ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. - ¡· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. - ¡· ÂÎÔÓËı› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·Ó·Áη›· ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ··ÈÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÙ›· (̤¯ÚÈ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2014) Ô˘ ·ÔÙÂÏ›, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÚÈÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ “ÂÚ·ÙËÛÈ¿” . ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÛÎËÓÈÎfi Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ· ‹ Ì ÙȘ ›‰È˜ ȉ¤Â˜. ™Â ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ Î·È Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞” ∞fi ÙËÓ “∂ ∞ÂÚÁȷ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ) (∞

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ηÈ

¢ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ Î·È ËÙÙË̤ӈÓ, ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

∞‡ÚÈÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ηÓÔÓÈο ªÂ Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

ªÂ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi

∑ËÙ‹ÛÙ ·‡ÚÈÔ ÙË «£»


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

√È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ΔÔ˘ ∞°°∂§√À ™Δ∞°∫√À

∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î˘Ú›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ οÏ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. °È· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË Û˘ÛÙËÌÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ÙfiÛÔ Ôχ Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÕÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·, ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÂÈϤÍÔ˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ·, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÒ‰˘ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ·Ó‡ı˘Ó˜ ‰Ôͷۛ˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∂›Ù ÁÈ·Ù› ÙËÓ ıˆÚÔ‡Ó “ηÎfi Û˘Ú›” Ô˘ ·Ó ·Ê·ÈÚÂı› ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Î·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È. ∂›Ù ÁÈ·Ù› ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì›· ¯ÒÚ· Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∂›Ù ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂›Ù ÁÈ·Ù› ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ Â‡¯ÔÓÙ·È. Δ¤ÙÔÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Δ˙. ŸÛÌÔÚÓ. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ “‚¿Ú‰È·˜” Û‹ÌÂÚ· ‚Ú¿‰˘. £· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô Â›ÙÚÔÔ˜ √. ƒÂÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÔÁÎÚÔ˘ ∑.∫. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛËÁËıÔ‡Ó ‹ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ◊‰Ë ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÚ¿Â˙˜, ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÈ ÙËÓ “·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË” ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÚfiÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ··ÈÙ› Ó· ÙËÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â۷›, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î·È Ôχ ·Ï¿, ı· ÙËÓ... ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó. √È Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ∂ΛÓÔÈ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÌ›˜ fi¯È. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ Ë ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ fiÙÈ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Ì‹ˆ˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¯¿Ô˜ Î·È ·Ó·Ú¯›· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ¢‡ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ó¯ı› ÌÈ· “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› ÛÂ... ™ÔÌ·Ï›·. ◊‰Ë ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Ô Δ. ¡›ÎÔÏÈÙ˜, ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ËÚÂÌ›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚ϤÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ∞Ó ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ËÁÂÌÔÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ô‰˘ı› Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞˘Ù¿ fiÏ·, fï˜, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ‹ ı· ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

∂π¡∞π ÙfiÛÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù›ÔÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·.

£∂ª∞Δ∞ & ∞¶√æ∂π™

∏ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈΛ·˜ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË Î·È Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË ϤÔÓ, TÔ˘ °IANNH ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂMOY°O°IANNH ÌÔ‡. ∏ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜, ·ÊÔ‡ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ¢È·‚ڈ̤ÓË ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¢‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ˘‡ı˘Ó˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û˘Óٿ͈Ó, ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó „‡ÙÈΘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· ÙȘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ÔÈ ›‰È˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ù·Ûı·ÏÈÒÓ, ηٷ¯Ú‹ÛˆÓ, ÎÏÔÒÓ Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û fiϘ ÙȘ Îϛ̷Θ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·fi ÙÔ˘˜ Ï¤Ô˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÏËÙ‹Ú·. ΔÔ fiÚÁÈÔ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, Ù˘ ÏÔ‚ÈÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ù˘ ·ÓËıÈÎfiÙËÙ·˜ ÍÂ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ οı fiÚÈÔ. ∏ fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤¯ÂÈ ‚·ÚȤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηÙڷ·Ϸ˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ›̷ÛÙ ¯·Ì¤ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ΔÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÌÏ· - ÌÏ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ ٛÔÙ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ, Ô‡Ù ÔÈ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ™Ù· ¿ÚıÚ· ÌÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ¤‰ˆÛ· ¤ÌÊ·ÛË ÚÒÙ· ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ Ô˘ Ì·˜ ηٷÙÚ‡¯ÂÈ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· οı ÏÔÁ‹˜ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. º·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ù· ‰˘Ô Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÛÙ¤ÚÂˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ù˘ ‰ÔÌ‹ Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ‹Ù·Ó ¤ÚÌ·ÈÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÎÔÈÓˆÓÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ú‹ÁÌ· Î·È ÙËÓ ·ÔÛ¿ıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È Ô˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿

ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜. ∏ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ÔÏ›Ù˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ì ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜. √È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎfiÙËÙ˜, Ù· ‰È·Ù˘Ô‡ÌÂÓ· ¢¯ÔÏfiÁÈ·, ÔÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ˘ÂÚ¢·ÈÛıËۛ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó. ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ¶·È·Ó›·˜ Ô˘ ·Ó·ÛٿوÛ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ˘‹ÚÍ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ∞fi ÙË Ì›· ÔÈ ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙÔÈ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓÈÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ê·ÈÚԇ̠·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹” , ¤ÙÛÈ ıˆÚËÙÈο Î·È ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÙÂÈ Ù· Û·Ê‹ fiÚÈ· Ù˘ “ÓfiÌÈÌ˘ ¿Ì˘Ó·˜” Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ ÏËÛÙ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ï·˚΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÙÔ˘˜ Á·Ï‹Ó˘. ∞˘ÙÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ì ·fiÏ˘ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ - ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Ë ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ô‡Ù ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ - ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ - οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È ÙfiÙ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈΛ·˜. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ; ∞˜ Ì·˜ Ô˘Ó ÔÈ ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Ô˘ ÙËÓ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ·Û‡ÛÙÔÏ· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ; ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔÓ ·ÊËÓÈ·Ṳ̂ÓÔ ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ÊÔÓÈ¿, Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ‹ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÙ›ӈ: “™Ù¿ÛÔ˘ Ï›ÁÔ ÈÔ ÂΛ ÁÈ· Ó· Û ÛËÌ·‰¤„ˆ ÛÙ· fi‰È· Î·È Ó· ÌË Û ÛÎÔÙÒÛˆ;” . £· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜: “ª· ÙfiÙ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜” ! ∫·È Ê˘ÛÈο ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÂΛ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È Ô˘ Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ Ó· Ì·˜ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ·˜ Ì·˜ ÙÔÓ ˘ԉ›ÍÔ˘Ó.

ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó... £∂øƒ√À¡ fiÏÔÈ fiÙÈ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ̤ڷ, Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔfiÛÔ ›Ûˆ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·.

ªπ§ø¡Δ∞™ Ì ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ì ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ fiÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¯ÒÚ·.

√§∞ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ηχÙÂÚ· ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ú·ÎÌ‹. ∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜...

∫∞π ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï‡ÛÂÈ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ™˘Ì·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó º¶∞, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÙÔ “ÌÂÛÛ›·” , ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤-

∂¢ø Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¿Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·‡ÚÈÔ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜... ™Δ∏¡ πÙ·Ï›· Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â, ¤ÚÂÂ,

·Ó ›Û¯˘Â fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¯ÒÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›. ™ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Â›Û˘. ŸÌˆ˜ ÂΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂∫∂π ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. ∂‰Ò ÙÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎfiÌÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Δ√ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÏ ‹ ÚÔ˙ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ·ÏÏ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¢ÈfiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∂πª∞™Δ∂ Ô˘ ›̷ÛÙ Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ... dimopoulos@e-thessalia.gr


¶√§πΔπ∫∏

5

KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜

∂ÎÏÔÁ¤˜-ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiψÓ, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·

πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜

∞£∏¡∞, 16.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË

ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Â›Ó·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiψÓ, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 16. §π°∂™ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ-

̘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· ¤ÛÙÂÈÏ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ¡∂Δ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î.Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. “ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ʇÁÂÈ Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

ΔÈ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ∞£∏¡∞, 16. ª∂ ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û· ·Ó·-

Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÓÈÙ¿Î˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÛÎÔ‡Ó˘. ∏ ÚÒÙË ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ¿ÌÂÛË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, οÔȘ ¤‰Ú˜ ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó “¯¤ÚÈ·” ¤ˆ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 21 Û˘Ó-

‰˘·ÛÌÔ› Î·È 58 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ- ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 4.873. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 31 Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, 52 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·È 6.500 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛËıÚ›ÏÂÚ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹, ηıÒ˜ Ë ¤Î‚·Û‹ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÂÏ›ˆÓ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÒÓ- ıˆÚÂ›Ù·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‚¤‚·ÈË Î·È Ù· fiÔÈ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤Ó·. √È Ôϛ٘ ‚·‰›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ÏË Ì¤Û· Û ÛÎËÓÈÎfi Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: Δ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÍÂοı·Ú· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘

ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ۷ʋÓÂÈ· ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ fiÔÈ·˜ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÎÎϛۈÓ. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ¡.¢. Î·È ™Àƒπ∑∞ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÛÙ‹ıÔ˜ Ì ÛÙ‹ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›ÚÚÔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘. √ˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Í·Ó¿” Î·È Ô §∞√™, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ 3%. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÚˆÙÈ¿˜, ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô‡Ù ·˘Ù‹ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ∂ÙÛÈ, Ë ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ‚ÚÂÈ Ù·

ÎfiÌÌ·Ù· Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ¤Ó· Èı·Ófi Û¯‹Ì· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¡.¢., ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ, Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ·˘Ù¿ Ì ۷ʋ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ™Àƒπ∑∞ Î·È ¢∏ª∞ƒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜, ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› Â¿Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Í·Ó¿ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹.

™ÙÈÁ̤˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ¯ı˜

∞Ó¿·˘Ï· ÚÈÓ ÙȘ οÏ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 16. ™Δπ°ª∂™ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÂÚÈ-

Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙȘ οÏ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›. ™ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ªÂÛÛËÓ›·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (¯ı˜) ›¯Â Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì Ôϛ٘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∫˘·ÚÚÈÛ›·˜ ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ¶‡ÏÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ù· exit poll Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ù˘Í ¯ı˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› ı· Â›Ó·È Ë

¯ÒÚ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ ‹ ÛÙËÓ ‰Ú·¯Ì‹. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡¢ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ú¿Ù·ÍË. ™Â ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·Û˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂΛ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û˘˙‹-

ÙËÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¤‚Ë Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ¯·Ï·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÁÈ·Ù› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Êfi‚Ô˜ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ Î·È · ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ· ÚÈÓ Î·Ù¤‚ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ¶ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ Úˆ› Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Î·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Î·È ÛÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È ÌÂÙ¿ ı· η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∏ ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ‚Ú¤ıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Â›¯Â ıÂṲ́˜ ¯ÂÈÚ·„›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ η ¶··Ú‹Á· › ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ˆ˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¤ıÂÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹. §›Á· ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Á‡̷ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ë-

ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÔÙ·ÌÈ¿ ÛÙËÓ ∞Ú牛· ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °Â‡Ì· ·Ú¤ıÂÛ·Ó Î·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· æ˘ÚÚ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó ÛÙȘ 6 ª·›Ô˘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹, ıˆÚÔ‡Ó fï˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·.

̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ı· ÎÚÈı› ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È Û Â›Â‰Ô ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Δ· ¡¤·, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 50 ‰ÚÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ì›· ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁË ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‰ÚÒÓ. √È ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ Î·È ‰È‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙȘ 12 ÙÚȉÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ fiÔ˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ 33% ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎfiÌÌ· Ì›· ¤‰Ú·. ŒÙÛÈ, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ì›· ¤‰Ú· ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· Û „‹ÊÔ˘˜ ÎfiÌÌ·Ù·. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ∂¿Ó Â·Ó·ÏËÊı› Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙfiÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¡¢ ·Ó·‰Âȯı› ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ¤‰Ú˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ÓÙfiÌÈÓÔ Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Û „‹ÊÔ˘˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÎÚÈı› ·fi ‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜.

∞¶√£∏∫∏ ∂¡¢Àª∞Δø¡ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§. 2421-0-34477 ™Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª∞™ £∞ μƒ∂πΔ∂ ∫∞§√∫∞πƒπ¡∞ ∂π¢∏ ™∂

∞¶π™Δ∂ÀΔ∞ Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ ∞¶√

øƒ∞ƒπ√: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ™∞μμ∞Δ√ 10:30 - 13:30 ΔƒπΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10:30 - 13:30 & 18:00 - 20:30

¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™


¶√§πΔπ∫∏

6

KYPIAKH 17 IOÀ¡π√À 2012

¶Ò˜ „ËÊ›˙Ô˘ÌÂ, ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ

ÃÚ‹ÛÈÌÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞£∏¡∞, 16.

›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ „ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÂÓÙfi˜ 40 ËÌÂÚÒÓ, Û ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È Óˆ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È Ë Ì‹ÙËÚ ¿Û˘ Ì·ı‹Ûˆ˜, ÙÔ ∞ª¶∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ¯ÚËÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜, ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜.

∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë Singular Logic ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ, ¤ˆ˜ ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÛÊ·Ï‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÚfiÛÊ·Ù·, Ì fiÏ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ηÈ, ‚‚·›ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â›ÔÓË Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ. ÕÏψÛÙÂ, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ì ϛÛÙ· Î·È fi¯È Ì ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 18 ÌËÓÒÓ, ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘, ˘¤Ú ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ì ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë, ˆ˜ ¿Î˘Ú·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È, ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Ï›ÛÙ· (fiˆ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜), ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Î¿ı ÎfiÌÌ· ÛÙËÓ Î¿ı ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ 12 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· ¶∞§π∞ æ∏º√¢∂§Δπ∞ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙȘ 6˘ ª·˝Ô˘ 2012 ¢∂¡ π™ÃÀ√À¡ ηÈ, ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Î¿ÏË, ı· ÂÎÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ∞∫Àƒ∞. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó.

ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÙÂÙÚÈÌ̤Ó˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¯Ú‹ÛÈ̘, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔ-

ÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÔÏÈο, 9.850.802 Ôϛ٘, Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 359.959 ¿ÙÔÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÎÏÔÁÈÎÔ› ηٿÏÔÁÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰ÈÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ (ypes.gr) ‹ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 213 136 1500 Î·È 213 136 4500, ·fi ÙȘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 3 Ì.Ì. ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·). Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1994, Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ. ™ÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ „‹ÊÔ˘ fiÛÔÈ ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, Û Ï‹ÚË ÛÙÂÚËÙÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∂›Û˘, fiÛÔÈ ÙÔ ÛÙÂÚ‹ıËηÓ, ÏfiÁˆ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη, ÁÈ· fiÛÔ ¯Úfi-

ÓÔ ‰È·ÚΛ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¤ÚËÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÓfiÌÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó: ·) ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ Â‚‰ÔÌËÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ‚) ŸÛÔÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Á) √È ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÌË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘, Û fiÏË ÙËÓ ÂÊÂÙÂȷ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· (40) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ‰) À¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰Â›·˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. Â) ∂ÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜.

¶Ò˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì √È ÂÎÏÔÁ›˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â·ÏËı‡ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ

ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜ ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ‹ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ù˘¯fiÓ “ÎÔÌ̤ӷ” ‰ÂÏÙ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¿. ∂ÎÏÔÁ›˜, Ô˘ ·fi ۈ̷ÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‹ Û ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁ¤· Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î¿ÏË: ·) ∞Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏÂÈÛÙ› Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Î·È ‚) ·Ó Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ‰ÂÓ ·ÔÛ‡ÚıËΠÚÒÙ· ÛÙÔ ·Ú·‚¿Ó. ™ÙÔÓ ÂÎÏÔÁ¤· Ô˘ „‹ÊÈÛ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı›, Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘.

√È ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ √È ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜, Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ¤ˆ˜ ÙËÓ 29Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012, „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, fiÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ˆ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 29Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2012.

¶Ô‡ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÁÂÓÈο ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·, ›Ù ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, ›Ù ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙË ÂÎÏÔÁ¤·, „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. ∂›Û˘, ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜,

ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ·ÌÈÁ¤˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÈÎÙfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ fiÔÈ·˜ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó.

¶Ô‡ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÊÚÔ˘Ú¿ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ù‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 4 ¿ÙÔÌ·, „ËÊ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÊÚÔ˘Ú›. √È ÂÎÏÔÁ›˜ ·˘ÙÔ›, „ËÊ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ΢ÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ, Ì Ú·ÎÙÈÎfi, fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÔ˘, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘. √È ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·, ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ· Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, „ËÊ›˙Ô˘Ó, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ‹ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜.

√È Ó·˘ÙÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ÏÔ›· Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘.

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ

∏ ∂∫Δ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ μƒÀ•∂§§∂™, 16. “∏ ∂∫Δ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ Â-

ÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜

ÙÚ¿Â˙˜” , ÙfiÓÈÛ Û ÙÚ·Â˙È΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ¯ı˜ ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ. ∂›Û˘, Ô

ÈÙ·Ïfi˜ Â˘ÚˆÙÚ·Â˙›Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Â› fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “∞ÏÏ¿ ÎÈ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÙÔ Â˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â·Ú΋ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Û· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·” , ÚfiÛıÂÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÓÔÌÈÛÙ› fiÙÈ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÌÓ‡Ûˆ˜ ÏËıˆÚÈÛÌÔÊÔ‚È΋ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∫Δ, Ô ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ı· ÂÍ·-

ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙËÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜” . ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÓÔÌÈÌÔÊÚÔÛ‡Ó˘, Ë ‰‹ÏˆÛË ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÂÚ› ·Ô˘Û›·˜ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÛÙËÓ ‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· fiÏÔ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ˆ˜ Û·Ê‹˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÚÔÂÍÔÊÏËÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‹‰Ë ηÙÒÙ·ÙÔ ÈÛÙÔÚÈο Â›Â‰Ô 1% ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÌfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ‰È·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Â˘ÚˆÙÚ·Â˙›ÙË ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰‡Ô ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÈÙÔΛˆÓ ηٿ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Â-

οÛÙË. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ∂∫Δ ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ ‰·ÓÂȷο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· 1 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔıÂÛÌ›· ·ÔÏËڈ̋˜ Î·È ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔÂÍÔÂÊÏËÙÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÙÚ¿Â˙·˜ - Ô˘ ¤ÂÛ οو ·fi ÙÔ 1% ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg. ∞fi ÙË ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË Ô ¡ÙÚ¿ÁÎÈ

› Â›Û˘ fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ˘ÓÎ¤Ú Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ 17. “ΔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” , ›Â Ô ¡ÙÚ¿ÁÎÈ.


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup Û ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·

°ÈÔ‡ÓÎÂÚ: ªË Á˘Ú›ÛÂÙ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ Â˘ÚÒ “∂Ì›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì οı ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÌfiÓÔ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÌÔÚÒ, Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÂȉ‹ ÙfiÙ ı· ÙÂı› Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘”

μƒÀ•∂§§∂™, 16.

§

ÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔȯً ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ŸÏÈ ƒÂÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ªfiÛÌ·Û¯, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ∫¿Ùˆ ‚Ô˘Ï‹ Î·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ- ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â¿Ó Ô ™Àƒπ∑∞ ·Ó·‰Âȯı› ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· “ÙfiÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·’ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ›ӷÈ, ÌfiÓÔÓ, ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘” . “∂¿Ó Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÈÌ›ÓÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â‡¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ‚Ô‹ıÂȘ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ

Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÈÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” ÂÎÙÈÌ¿ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·). ∞ӷʤÚÂÈ, Â›Û˘, ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ï›ÂÈ Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘, Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. Δ· Ó¤· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· (·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘), ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ·˘Ù¿” ϤÂÈ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË “̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” .

›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜ ÙˆÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÌË ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Kurier, Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ “Â¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ (‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜) ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË” . “∂Ì›˜ ˆ˜ Eurogroup ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì οı ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ªfiÓÔÓ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔÓ Î·-

ı¤Ó· ÌÔÚÒ, Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÂȉ‹ ÙfiÙ ı· ÙÂı› Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ¶ÚԂϤÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÙfiÙ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· fiÏË ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. “∞˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘Ù¿ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· Û‹Ì· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” ϤÂÈ. “ΔÚ›Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Eurogroup ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰È·‚Ô˘Ï¢ı› ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·’ ÙȘ Â-

¶·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ∫›Ó· Î·È πÓ‰›· ∞£∏¡∞, 16. √π Ãøƒ∂™ Ù˘ E˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÓÔ˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÏÔ›Ô” ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (¯ı˜) ÙÔ ÎÈÓÂ˙ÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡¤· ∫›Ó·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ G20 ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi. “∂¿Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÂÈ ÛÒÔ˜ Î·È ·‚Ï·‚‹˜ Â¿Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ·˘Ùfi ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı‡ÂÏÏ·. √È ¯ÒÚ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ÓÔ˘Ó ¯Â›Ú· ‚ÔËı›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∏ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›·, ÔÈ ‰˘Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÌÂÚ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜” “ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ΢ڛˆ˜

Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÛ·Ó›·, ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ï·Ô› ÙÔ˘˜, Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∏ ∫›Ó·, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ οÙÔ¯Ô˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ‚ϤÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌ›· Ù˘ Ó· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙˆÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∏ ÎÈÓÂ˙È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌË ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ, Â˘Úˆ·˚ο ÔÌfiÏÔÁ· ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 500 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ù˘

°·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ∂∂ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ó· “‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËωȿÛ΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ G20 ÛÙÔ §Ô˜ ∫¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ·˘Ù‹, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ªÂÍÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›, ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ G20. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô πÓ‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·ÓÌÔ¯¿Ó ™ÈÓÁΠοÏÂÛ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì “·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi” ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. “∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË” ÙfiÓÈÛÂ Ô πÓ‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™ÈÓÁÎ Î·È Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶Ú·Ó¿Ì ªÔ˘¯ÂÚÙ˙›, Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Bild ÚÔ˜ ŒÏÏËÓ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ μ∂ƒ√§π¡√, 16. ∂¶π™Δ√§∏ ÚÔ˜

ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Financial Times Deutschland, Ë Â˘Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù·ÌÏfiÈÓÙ μild. °Ú·Ì̤ÓË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο, Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔÂȉÔÔÈ› Û ȉȷ›ÙÂÚ· Ô͇ ÙfiÓÔ fiÙÈ “Â¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ οıÂ Û˘Ìʈӛ·- ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì” Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ (ÛËÌÂÚÈÓ¤˜) ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ “Â›ÔÓË Û‡ÓÂÛË” Î·È ÛÙËÓ “ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” . “∞Á·ËÙÔ› ŒÏÏËÓ˜, ›ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜, ÂÚ‹Ê·ÓË ¯ÒÚ·. ∞‡ÚÈÔ ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Û›˜ ϤÙÂ: ∂›Ì·ÛÙ ÂχıÂÚÔÈ. H Bild ϤÂÈ: ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜. Œ¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ηÈ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞Ó ‰ÂÓ ı¤Ï·Ù ٷ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù· ‰Èο Ì·˜, ·fi ’Ì¿˜ ›¯·Ù ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ó· ÂÎϤÁÂÙ ÙÔÓ Î¿ı ·ÚÈÛÙÂÚfi ‹ ‰ÂÍÈfi ηڷÁÎÈfi˙Ë Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δ· ∞Δª Û·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Â˘ÚÒ ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ù· ‚¿Ï·Ì ÂÌ›˜, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Â˘ÚÒ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› “‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ·ÛÙÂ›Ô ÙÔ fiÙÈ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ‚Ú›˙Ô˘Ó ¡·˙›” , ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: “°È· Ó· ηٷϷ‚·ÈÓfiÌ·ÛÙ fï˜: ∂¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ οıÂ Û˘Ìʈӛ·- ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ‹Ù·Ó: ∂Û›˜ ÊÙÈ¿ÍÙ ÙË ¯ÒÚ· Û·˜ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂¿Ó ∂™∂π™ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÙ È·, Ô‡Ù ∂ª∂π™ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜” . ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηٷϋÁÂÈ: “∞‡ÚÈÔ ¤¯ÂÙ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÈÏÔÁ¤˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ. £· ÂÈϤÍÂÙ ÌÂٷ͇ Â›ÔÓ˘ Û‡ÓÂÛ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∫·È Ôχ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ: ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ÂÙ ηٷϿ‚ÂÈ ·ÎfiÌ·. ºÈÏÈο, Ë BILD Û·˜” . ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ٛÙÏÔ “∞Á·ËÙÔ› ŒÏÏËÓ˜, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ÙÒÚ· ηӤӷ Ï¿ıÔ˜” Î·È ˘¤ÚÙÈÙÏÔ “ªÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Bild ·fi ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” , Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ “ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ‹ ÙÔ Â¿Ó Ë ÎÚ›ÛË ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ‰Ú·Ì·ÙÈο Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” .


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 17 IOÀ¡π√À 2012

•ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 200 ÔÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂

∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘

∞£∏¡∞, 16. ∂¡Δ√¡√ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈfi‰Ú·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ‰È·ÈÛÙ‡ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 165 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂, ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ›¯·Ó ‰Ôı› 238 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·ÈÛÙ‡ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ‰Â, fiÙÈ ÛÙȘ ‰È·ÈÛÙ‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ͤӷ ̤۷, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ηıÒ˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó. -Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÛÈfi‰Ú·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Á›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

¡· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÂÈ Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ

∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÈӷΛ‰Â˜, ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ ∞£∏¡∞, 16. Δπ™ ¿‰ÂȘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ÙȘ ¿‰ÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 14/06/2012. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÔ¯·›Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 14/06/2012. ∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ: -√‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ -√‰‹ÁËÛË Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˘ -¶·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË -∫˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ -ªË ηٷ‚ÔÏ‹ Ù¤ÏÔ˘˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ -ªË ¯Ú‹ÛË ˙ÒÓ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ -ªË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ηٷ‚ÏËı›, fiÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ, ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ.

ª¤ÚÎÂÏ: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ μ∂ƒ√§π¡√, 16.

¡

¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Reuters Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ∂ÛÛ˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó.

“∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜. ∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ∂˘ÚÒË” ÙfiÓÈÛÂ. “¢ÂÓ ÌÔÚ› -Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” Û˘Ó¤¯ÈÛ “·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ. “∂ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” , ‰‹ÏˆÛÂ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ë ∂˘ÚÒË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ٛÙÏÔ: “∂¿Ó ¤¯ˆ ÙfiÛÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ·ÓÙÔ‡, Â›Ó·È Î·Ïfi ÛËÌ¿‰È” Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· §ÈÌÂÚ·ÛÈfiÓ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó;” Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙȘ οÏ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ªÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙfi Î·È ÙÈ fi¯È, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 6 Ì 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” . ™Â ¿ÏÏÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì Û ÌÈ· Ó¤· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Û‚‹ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 160% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ·¿ÓÙËÛÂ: “¶ÚÒÙ· ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â› ÙfiÔ˘, ı· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ‰Ô‡ÌÂ. ¢ÂÓ ı· οӈ ÏÂ-

ı· Û‹Ì·ÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Δ·Ì›Ô. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·Ú¯‹” . ∏ Î. §·ÁοÚÓÙ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٤ÏÔ˜, fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Û‹Ì·ÈÓ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÊÂÓÙÂÚ·ÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” η٤ÏËÍÂ Ë Î. §·ÁοÚÓÙ.

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÔÈ ∏¶∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤڈ Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ” . ™ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı›, Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜. ∏ ›‰È· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, ›Ûˆ˜ Î·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÛ˘. ¢‹ÏˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ “ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û‡ÓıÂÙÔ” . “ΔÔ ı¤Ì·” ÂÍËÁ›, “‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‹ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘). ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ-

ÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ì·˙› Ì ÂÚÁ·Ï›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ‡, ˘fi ¢Ú›· ¤ÓÓÔÈ·, ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Â›Ï˘Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ οو ·fi ÌÈ· ·Ú¯‹ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó Â˘Úˆ·˚Îfi ÊfiÚÔ Î·È ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë Î. §·ÁοÚÓÙ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ Ô˘ ›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. “√Ù·Ó Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ‰›ÎÈÔ” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ Â›Ó·È Â˘Îfiψ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ìԇ̠ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. ŒÓ· Â˘Úˆ·˚Îfi ¢ËÌfiÛÈÔ Δ·ÌÂ›Ô fï˜,

√È ∏¶∞ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó “ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ” ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î¿ı ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ›Ûˆ˜ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù·. “∂Ì›˜ Î·È ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë §¿ÂÏ ªÚ¤ÈÓ·ÚÓÙ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ Ë ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ G20 ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· Î·È ÂͤÊÚ·Û ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “20” ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ı ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· fiÏ·.

™¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜

ŒÚ¯ÂÙ·È ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ... ∞£∏¡∞, 16. ∂μ¢√ª∞¢∞ ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ·-

Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÂÚ¯fiÌÂÓË ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¶ÔÏÈÙÈο, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È ÙÚ·Â˙Èο ÂÈÙÂÏ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ

∫¤ÏÏ˘ ¢. ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √º£∞§ªπ∞Δƒ√™ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ù-f: 24210 39476 ñ ÎÈÓ.: 698 0964818 °·ÏÏ›·˜ 27, 4Ô˜ fiÚ., 38221 μfiÏÔ˜

·fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

“∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜” ŒÓÙÂη ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∂›Ó·È Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ∫·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ıÔÏfi ÙÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô, ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜. °È· ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ηٷı¤Ù˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi Êfi‚Ô Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. °È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ‰Â-

¯fiÌÂÓÔ Ù· Û¯¤‰È· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·. ∫·Ù’·Ú¯‹Ó Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì Ú¢ÛÙfi ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÙÚ¿Â˙˜. “£· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì” , ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, “·˘Ùfi Ô˘ οӷÌ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. £· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì Ú¢ÛÙfi Û ÙÚ¿Â˙˜ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ô˘ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂∫Δ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·˘Ù‹ ‰ÈfiÙÈ ‹‰Ë Ë ªÔ‡ÓÙÂÌ·ÓÎ ·ÚÓÂ›Ù·È Î¿ı ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂∫Δ Ô˘ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ.

“Δ¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ë ∂∫Δ ı· ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔӉȷ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ 7 ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ê˘ÛÈο Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Suddeutsche Zeitung Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÓÈÎfi˜ Î·È ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ (bankrun) ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∂∫Δ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÔÌ¿‰· ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›ÛËÌ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¯ÔÚ‹ÁÛË “Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” . ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂΛÓÔ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔÛˆ-

ÚÈÓ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÌ·ÏÔÔÈËı› ̤۷ Û ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Ù· ∞Δª ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ì fiÚÈÔ ·Ó¿Ï˄˘ Ù· 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¿ÌÂÛˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiˆ˜ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Û ·ÒÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ı· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó Ù· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ̤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÔÚ›Ô˘. ∂Ì‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜...


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

∏ ΢Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Ù˘ ÎÏ¿‰Ô Î·È “··ÈÙ›” ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ì ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋

∏ §Â˘ÎˆÛ›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ H ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ‡ÊÂÛË Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ ∞£∏¡∞, 16.

ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ë πÛ·Ó›· Ì·›ÓÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Û Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ... Ó‹ÛÛ·Ó, Ë §Â˘ÎˆÛ›· ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ¤ÍˆıÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ù˘¯Â Ë ª·‰Ú›ÙË, Ô˘ - ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Â·¯ı‹ ÌÓËÌÔÓȷο ̤ÙÚ·, Ë Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯً ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ªfiÛ¯·, Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ·ÚˆÁfi˜ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Ë §Â˘ÎˆÛ›· ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ¶·Ó›ÎÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, “Â¿Ó ÙÂÏÈο ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ·›ÙËÌ· - ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ÙÔ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ì - ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” . ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 10% Î·È Â˘ÓÔ› ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, οÙÈ Ô˘ ı· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Â¿Ó ˘·¯ı› Û ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ Ù‡Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹ πÚÏ·Ó‰›·˜. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÔfiÙ ˘ÂÁÚ¿ÊË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ƒˆÛ›·, Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ ‰¿ÓÂÈÔ 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4,5%, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÏËÚˆı› Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ë ªfiÛ¯· ‰ÂÓ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ fiÚÔ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. øÛÙfiÛÔ Ë §Â˘ÎˆÛ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· χÛË ‹ ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, οÙÈ Ô˘ Â›Û˘ Â›Ó·È ˘fi ÂͤٷÛË. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔ‰ڛ· ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ‹, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ·Ì˯·Ó›· ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ù˘ ∂∂ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘·¯ı› ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙÂÚ‡ÂÈ. ∏ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶, ‰ËÏ·‰‹ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË §·˚΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘, Ë §·˚΋ ΔÚ¿-

Â˙· Î·È Ë ÙÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi PSI, ÂÓÒ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 23 ‰ÈÛ. ∂¿Ó, ÏÔÈfiÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, Ë ∫‡ÚÔ˜ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·. ŸÛÔ, ¿ÓÙˆ˜, ÎÈ ·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Ë ÙÚfiÈη Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÛÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ‰Ú·ÛÙÈο Ô Ó¤Ô˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ô º¶∞. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·.

¶˘Ú ÔÌ·‰fiÓ Î·Ù¿ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· §·ÈÛÙÚ˘ÁfiÓ˜ Î·È ∫‡Îψ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÙÔ˘ ıËÙ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙ·Ó Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Â·Ó·‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ 2013. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ë §Â˘ÎˆÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÌËÓË ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂ ÎÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË, Ë ∫‡ÚÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ì›· ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿. ¡· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ù˘ ∂∂ ÂÓÒ ı· ÙÂÏ› ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙÔÓ ÎÔÈ-

ÓÔÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ۈÛÙ¿ ÙÔ ÚÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÔÏÈÁˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

™Ê›ÁÁÂÈ Ë ıËÏÈ¿ ÛÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi “Ï·ÈÌfi” ™Â ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ› ‚·‰›˙ÂÈ Î·È Ë πÙ·Ï›·, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 1,7% ʤÙÔ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ˘ÛÙÂÚ› ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ∂∂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ·ÓÂÚÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 10,2% - Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ - Î·È Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 15 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÁÎÚ›ÓȘ - ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ - ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο, ηıÒ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛËÌ›ˆÛ ˘„ËÏfi ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 3,972% (ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 2,34%), ÂÓÒ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ì›· ̤ڷ

ÚÈÓ ÙÔ 6,3%, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‡ÁψÙÙ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ô ª·ÚÎ ΔÛ¿ÓÙÏÂÚ, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Brown Brothers Harriman, ÛËÌ›ˆÛ Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙÈ Ë “πÙ·Ï›· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÏÂÍÈΤڷ˘ÓÔ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” . ◊ fiˆ˜ Ôχ ÈÔ ˆÌ¿ ÙÔ ¤ıÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ª·Ú›· º¤ÎÙÂÚ, Ë πÙ·Ï›· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. √ ªfiÓÙÈ, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÔ‡ÂÚ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË ƒÒÌË Ì ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÈÙ·ÏÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· “ÂÁηٷÏÂÈÊı› Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·” , fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ªfiÓÙÈ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÏËÛË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ‰ÈÌÂÚ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ , ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ °·ÏÏ›·˜, °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜ ÁÈ· Ì›· “Ì›ÓÈ” ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™ÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ ‰Â ™‡ÓÔ‰Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ÚÔÒıËÛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Û Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙË

Ì˯·Ó‹ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 21% ·fi ÙÔ 20%, ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 67 ¤ÙË ·fi Ù· 65, ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ Ӥ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 5 ‰È˜. ÙÔ 2012 Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı›- ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ- Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 23%.

ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∏ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 2 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

Ù˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ·fi ÙËÓ ›‰È· ÔÛÔ‡ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍÈfiÁڷʈÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ Û “ÙÔÍÈο” ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÔÈ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ‹ Û “ÊÔ‡ÛΘ” ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ÔÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜, ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Í›·˜ 86 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ̤۷ Û ¤ÓÙ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ (¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2011 - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2012), ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ∂›Û˘, 112 ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‰·ÓÂÈÛÙ› 255 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Moody’s Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ¿ÌÂÛË Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙ· ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛ‡ÚÛÂȘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ê˘Á‹ fï˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ πÛ·Ó›·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ Ê˘Á‹ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¤ÚÛÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011 Ë πÙ·Ï›· ˘¤ÛÙË ÂÎÚÔ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 230 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 15% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 17 π√À¡π√À 2012

∞ӷ̤ÓÂÙ·È ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ∞£∏¡∞, 16.

√ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚËÓÈÎfi˜ ÙÔ 2012 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ¢Â›ÎÙË ∂ÈÚ‹Ó˘ ∞£∏¡∞, 16. ¶∞ƒ∞ ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ‚›· ÛÙË ™˘Ú›·

Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÈÚËÓÈÎfi˜ ÙÔ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. √ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ (Global Peace Index) ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÈÚ‹Ó˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ˘ÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÚËÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ ·˘Ùfi Ù›ÙÏÔ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ÕÓÔÈ͢. ™ÙË ÌÂϤÙË ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó 23 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û 158 ¯ÒÚ˜, ·fi Ù· ̤ÙÚ· ηٿ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ , ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¢Â›ÎÙË ∂ÈÚ‹Ó˘, ·˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ™ÙÈ‚ ∫ÈϤÏÈ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜, Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ‰Èψ̷ٛ·. “∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÔϤÌÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÂȉÈο ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ √˘ÁοÓÙ·. “ŸÙ·Ó ‹Á· ÂΛ ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· Ì·›ÓÔÓÙ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÏÂÌÔÈ, Û‹ÌÂÚ· ηӤӷ˜...” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Âȉ›ӈÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ™˘Ú›·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ‚È·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ∞Ú·‚È΋ ÕÓÔÈÍË ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ™ÔÌ·Ï›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÚËÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÔÈ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚ›ÏÔÎË. ∂ȉÈο Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î·Ù¿ 40 ı¤ÛÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ŸÌˆ˜ Ë πÛÏ·Ó‰›·, Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÈÔ ÂÈÚËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. °ÂÓÈο, Ô ∫ÈϤÏÈ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÔı˘Ì›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‚›· ı· ‰È·ÙËÚËı›. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜, fï˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ - ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó - ˆ˜ ÔÈ ‚›· Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È ‰··ÓËÚ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜” η٤ÏËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

ӷ̤ÓÂÙ·È ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔÈο ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ªÔÚ› fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë 18Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì Ӥ· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚¤‚·È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ô˘ ›¯Â Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÔÙ¤ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ... ‡ÎÔÏÔ ‹ ÙÔ... ‰‡ÛÎÔÏÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜.

∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ -‰ËÌÔÛÎÔÈο- ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‹ ·fi ÙÔ ¤Ó· ‹ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ηٿ Ôχ (‹Ù·Ó 19% ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Î·È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ), ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, ηْ ÂÎÙ›ÌËÛË ¿Óˆ ·fi ÙÔ 37% (ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 33%). ŒÙÛÈ, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ Ô˘ıÂÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜) ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È Ë Ô͇ٷÙË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ fiψÓ, Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ¡¢ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ͤÓÔ˘˜ -ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Î·È ÌË- ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÛÙÔ Mega, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¯ÒÚ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â¿Ó ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙȘ Û˘ÌʈÓËı›Û˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 100 ËÌÂÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ‰ÂÓ

Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙËÓ “„‹ÊÔ Ù˘ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜” , Ô˘ ·ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÂÓÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ ÎfiÌÌ·Ù·

ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛÂ...”. √ ϤÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 700.000 ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ, Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ 10% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙËÓ ›‰È·,‰ËÏ·‰‹, ̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ŒÙÛÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Î¿ÏË. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈϤÎÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ‡ÚËÌ· ˆ˜ ·-

ÎfiÌ· Î·È ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¡¢ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο ÙÔ 55%-60%, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ “Ù·‚¿ÓÈ” ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 30%. ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) Ì¿¯Ë Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ √Ï¿ÓÙ-ª¤ÚÎÂÏ ¶∞ƒπ™π, 16. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Î·È Ë

°ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ›¯·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (¯ı˜) ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜, ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ‹Ù·Ó “ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈΤ˜”. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ “Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ∂›ÎÔÛÈ (G20), ηıÒ˜ Î·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 28˘ Î·È 29˘ πÔ˘Ó›Ô˘” ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó Ù· ∏χÛÈ· ¶Â‰›·.

ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ ηӤӷ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 37,5%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ¢‡Ô Â›Û˘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË ‚¿ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Ì Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÒÓ ÓfïÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 4,5% ¤ˆ˜ 6,5%, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 19%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â·ÏËı¢Ù› ¤Ó· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ı· ·Ô‰ÂȯÙ› Ë Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ (ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 15% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜), ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ôϛ٘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÌË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔÓ ª¿ÈÔ, ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

ΔÔ ∫À™∂∞ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ¿ÚÌ·Ù· Leopard ∞£∏¡∞, 16. ¶ƒ√ª∏£∂π∞ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ

‡„Ô˘˜ 13,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Ù‡Ô˘ Leopard ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ∫À™∂∞, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ڛ·Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ¢. ΔÛÈfi‰Ú·˜ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ̤ۈ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È ˘‹Ú¯Â ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÛÈfi‰Ú·˜ “Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó” . √ Î. ΔÛÈfi‰Ú·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›-

Û˘ fiÙÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÍÂ¿ÁˆÛ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‡„Ô˘˜ 252 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∫fiÚÈÓıÔ˜ - ΔÚ›ÔÏË ™¿ÚÙË - ∫·Ï·Ì¿Ù·. ΔfiÓÈÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ 6.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛÈfi‰Ú·˜ Ù· 252 ÂηÙ. ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È “›¯·Ó ÌÏÔηÚÈÛÙ› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ›¯Â Û·Ó ı¤Ì· ¤Ó· “Ì›ÓÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª·ÓÈÙ¿ÎË, fiÏ· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ¤ÙÔÈÌ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘

ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٿ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 40 ÂηÙ. ¤Ó·ÓÙÈ 50 ÂηÙ.

ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Î·È 280 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÁÈ· ˘ÏÈο ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌfiÓÔ 6 ÂηÙ. ¤Ó·ÓÙÈ 10 ÂηÙ. ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∂›Û˘, Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û 3,9 ÂηÙ. ¤Ó·ÓÙÈ 10,4 ÂηÙ. ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Î·È 17,5 ÙÔ 2009. ™˘-

ÓÔÏÈο, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó 47,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 70,4 ÂηÙ. ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È 310,4 ÂηÙ. ÙÔ 2009. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Â›Ó·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ÒÛÙ ӷ ¿Ó fiÏ· ηϿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ΔÛÈfi‰Ú·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÈÛÙ¢Ù› ‹‰Ë 620 ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ› Í¤ÓˆÓ ªª∂ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤Ó·ÓÙÈ 615 ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎfi.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

11

KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

“∂Í·Ê¿ÓÈÛË” ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ fiÏˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∫ˆ ∫ø, 16.

™Â ∫ÂÚ·Ù¤· Î·È ¶·ÏÏ‹ÓË ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ʈÙȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

¶∞™√∫

ª·Ú¿˙ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋

“¢˘Ó·Ù‹ ʈӋ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”

K¿ËÎ·Ó Û›ÙÈ·, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜

√∫Δø ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÏ· ‰È·È-

∞£∏¡∞, 16.

ÛÙÒıËΠfiÙÈ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∫ˆ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ - ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÔÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ù¤ÛÛÂÚ· Ù˘Ê¤ÎÈ· G3∞3 Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú˜, ‰‡Ô ˘ÔÔÏ˘‚fiÏ· UZI Ì ÙÚÂȘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú˜ Î·È ‰‡Ô ˘ÔÔÏ˘‚fiÏ· MP-5 Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË, Ï‹ÊıËÎ·Ó Ì¤ÙÚ· Û ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· fiÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› fiÙÂ Î·È Ò˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì·. ∞fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηÙÂ›ÁÔ˘Û·˜ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ (∂.¢.∂.), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·‚›·ÛË, Ô‡Ù ˘‹ÚÍ οÔÈ· Â›ıÂÛË. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜.

ˆÙÈ¿ ͤÛ·Û ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ ʈÙÈ¿ ͤÛ·Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢ÚÔÛÈ¿˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·Û·ÛÙ› Û ‰‡Ô ̤و·, ¤Ó· Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Ï·È¿ ºÒηȷ, fiÔ˘ ÂÎÎÂÓÒıËΠÚÔÏËÙÈο ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¤Ó· ÚÔ˜ §·‡ÚÈÔ.

™Â ηٷۯ¤ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ›ÛÚ·ÍË ÂÈÛÊÔÚÒÓ ∞£∏¡∞, 16. ¡∞ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË

Ï‹„Ë ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ Û ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÛÙÔ π∫∞, ˙‹ÙËÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋” , Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ (Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘), Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ηÏ› fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ “Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜” , Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi “fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·˜” . ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ˙ËÙ› ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù· Ù·Ì›· ›Ûڷ͢ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË Ï‹„Ë ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ Û ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Û ηıÂÛÙÒ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ¤ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ. √ Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ “ÔÊÂÈϤÙË È‰È·ÈÙ¤ÚÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘”.

º

™ÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤· ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ (7 ÌÔÊfiÚ Ì ÚÈ¤˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 8), ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷. ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 60 Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ˘‰ÚÔÊfiÚ˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, 120 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· 30 ·ÙfïÓ, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÂÓÒ Ú›„ÂȘ ÓÂÚÔ‡ οÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. Ÿˆ˜ › ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ¡∂Δ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §·˘ÚˆÙÈ΋˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §Â‚·ÓÙ‹˜, Ë ÊˆÙÈ¿ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ¤ÎÙ·ÛË 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ¤Ó· ·ÚÈÔ Ì¤ÙˆÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ºÒηȷ, Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶Â‡ÎÔ˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ¿ÏÈ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÏ˜ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜. ∞Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÂÈÏËÙÈο ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÛÈÙÈÒÓ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì‹Î·Ó Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ù¤˜. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜ ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó η› ÌfiÓÔ ·Ú·‹ÁÌ·Ù·. °È· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÎÎÂÓÒıËΠÙÔ ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË ¶·Ï·È¿ ºÒηȷ, ÂÓÒ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÛËÌ›·. ¡¤Â˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û Û›ÙÈ· ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Û ∞Á›· ª·Ú›Ó· ∫·Ï¿ÌÔ˘, ÛÙÔ ¡ÙÚ¿ÊÈ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ -fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È- ÙÔ ÛÔ-

‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙÔ ∫¿Ùˆ ™Ô‡ÏÈ ª·Ú·ıÒÓ·. ºˆÙÈ¿ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ı¤Û˘ ¶··¯ˆÚ¿ÊÈ ¶·ÏÏ‹Ó˘ Î·È ¡ÙÚ·ÊÈÔ‡. ∂Λ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó 15 Ô¯‹Ì·Ù· Ì 45 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ¤Ó· Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì·, ÂÓÒ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÏËÚÒÌ·Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ. ∞ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶˘ÚηÁÈ¿ ÂΉËÏÒıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ∫¿Ùˆ ™Ô‡ÏÈ ª·Ú·ıÒÓ·, fiÔ˘ η›ÂÈ ¯·ÌËÏ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ª·Ú›Ó· ∫·Ï¿ÌÔ˘. ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, §Â˘Ù¤ÚË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ›¯·Ó ™Àƒπ∑∞ Î·È ¡¢. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ì ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ·fi ÙË ªÂÛÛËÓ›· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Î.Î. μÔÚ›‰Ë Î·È ªÈ¯ÂÏ¿ÎË Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ Î·È Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ ◊Û˘¯Ô˜ ̤ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ À-

‡ı˘ÓÔ˜ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜-∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ™À¡ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÛËÌ›·, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ÙÙÈ΋˜ ∞. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ, ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜.

ºˆÙÈ¿ Î·È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË §·ÎˆÓ›·˜ ¶˘ÚηÁÈ¿ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Î·È Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÁ¿ÏË ™ËÏÈ¿ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË §·ÎˆÓ›·˜. ∏ ʈÙÈ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ô˘ Ó¤Ô˘Ó ¤Ï·‚ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·›ÏËÛ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi μÈÁÎÏ¿ÊÈ·, fï˜ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, Ë ÊˆÙÈ¿ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÎÙ¿ıËΠÚÔ˜ ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. •·ÊÓÈο, ‰È·Û¿ÛÙËΠ۠‰˘Ô ̤و·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. ™ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 18 ˘ÚÔ-

Û‚¤ÛÙ˜ Ì 8 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓÒ Ú›„ÂȘ ÓÂÚÔ‡ οÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÂÚÔÛοÊË. ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ó¤Ô˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 56 ÌÔÊfiÚ.

™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÁÈ· ʈÙÈ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ôχ ˘„ËÏfi˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈÒÓ Î·È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ, ∫˘Úȷ΋. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ›ӷÈ: ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∞ıËÓÒÓ, ¢˘ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∞ıËÓÒÓ, μfiÚÂÈÔ˘ ΔÔ̤· ∞ıËÓÒÓ, ¡fiÙÈÔ˘ ΔÔ̤· ∞ıËÓÒÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¡‹ÛˆÓ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜). §¤Û‚Ô˘, Ã›Ô˘, ™¿ÌÔ˘ Î·È πηڛ·˜ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘). μÔȈٛ·˜, ºıÈÒÙȉ·˜, ™Î‡ÚÔ˘, ∂‡‚ÔÈ·˜ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜). ÕÓ‰ÚÔ˘, Δ‹ÓÔ˘, ª˘ÎfiÓÔ˘, ™‡ÚÔ˘, ∫¤·˜-∫‡ıÓÔ˘, ª‹ÏÔ˘, ¡¿ÍÔ˘, ¶¿ÚÔ˘ Î·È £‹Ú·˜ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘). ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∫ÔÚÈÓı›·˜, §·ÎˆÓ›·˜ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘).

™Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ Δ‹ÓÔ˘

¶ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÏÔ›ˆÓ ÏfiÁˆ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ ∞£∏¡∞, 16. ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ ÛÙË Ó·˘-

ÛÈÏÔ˝·, ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ “Highspeed- 5” Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙË ª‡ÎÔÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ 475 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡- Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “¡‹ÛÔ˜ ÛԘ” ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ, ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ¿Óˆ Û ·˘Ùfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ΔÔ “Highspeed- 5” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈıˆÚËı› Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·ÍÈÔÏÔ˝·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi - Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô “¡‹ÛÔ˜ ÛԘ” ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ì 1.183 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 13 Ô¯‹Ì·Ù·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ

ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Δ‹ÓÔ˘, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Ì ÙËÓ Ú‡ÌÓË ÛÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ “ÌÈÎÚ‹ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÂÈÛÚÔ‹ ˘‰¿ÙˆÓ” . ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›. √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤Êı·Ó·Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÏÔ›·, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ “¡‹ÛÔ˜ ÛԘ” ÛÙË ™‡ÚÔ, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ¤‰ÂÛ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜. ∫¿ÔÈ-

ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Ì ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ “Highspeed4” Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙË ™‡ÚÔ ·fi ÙË ¡¿ÍÔ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ “¡‹ÛÔ˜ ÛԘ” Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙȘ 5:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô “¡‹ÛÔ˜ ª‡ÎÔÓÔ˜” ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Δ√ ¶∞™√∫ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ηٷχÙ˘ Î·È ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó¢ı‡Ó˘, ÂÓÒ Â¿Ó Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó “Û›ÙÈ ÙÔ˘˜” . ªÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı› Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È fiÙÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Â·ÚÎÒ˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘. ™Â ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰fiıËΠ̿¯Ë ÁÈ· Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÔ› fiˆ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÛÙÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›¯·Ó ͯ·ÛÙ› ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÓÔ‹˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ∂™¶∞ 20072013 (‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ηı·ÚÈÛÌÔ› Î·È ‰›ÎÙ˘· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔ ™ˆÚfi, ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·-ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ - ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ - ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ÛÙË ™Ô‡ÚË - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË, ̤ۈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ï. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ Ê¿ÛË Ì ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·È Ù˘ “Ôχ·ı˘” ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ °ÔÚ›ÙÛ·-∞ÁÚÈ¿ ·ÏÏ¿ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ “ÛÎÔ‡·” , ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Î.¿. ŸÔÙ ··ÈÙ‹ıËÎÂ, ‰ÈÂΉÈ΋ıËÎ·Ó ÂȉÈΤ˜ χÛÂȘ ۠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ-ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˘ ·fi ¯ÚÒÌÈÔ Î·È ·ÚÛÂÓÈÎfi), Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏ ÒÛÙÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· ÌË ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙËÚ›¯ıËΠ̠ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 6,5%, Ì ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ¿ÓıËÛË Î·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ-ÍÂÓÒÓˆÓ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛıËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞, ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Î.¿. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 17 π√À¡π√À 2012

∞ӷ̤ÓÂÙ·È ·fiÊ·ÛË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÁÈ· ‰È¿Ï˘ÛË ‹ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘

“μ¿ÏÙˆÛ” ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∫¿ÚÏ·˜

ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ›¯Â Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›Ù ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ›Ù ÙËÓ ·Ú¿Ù·Û‹ Ù˘. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î. •¤ÓÈ· ∫·Ú·Ù˙¿. “Œ¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÌfiÓÔ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

xinos@e-thessalia.gr

“μ¿ÏÙˆÛ” ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. √È ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË, ÒÛÙ ӷ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ Ù˘, ÙÂÏÈο ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ›ÛÙˆÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 20 ÂÎ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÎÙ·ÛË 102.100 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË

18.400 ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ›¯Â ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ 10% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÚÔ¯ÒÓ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ·ÁˆÁÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿Ú‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂ÚˆÙËı›۷ Û¯ÂÙÈο Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î. •¤ÓÈ· ∫·Ú·Ù˙¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘, ηıÒ˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ›¯Â Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›Ù ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ›Ù ÙËÓ ·Ú¿Ù·Û‹ Ù˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘” . ∏ ›‰È·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ “Ë ›ÛÙˆÛË ÙˆÓ 20 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË”.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ √È ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ Â-

“μ¿ÏÙˆÛ” ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ·ÊÔ‡ ·Ú‹ÏıÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·

ÚÈÔ¯‹˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ÂÚ·ÓÙÏÔ‡Ó ÓÂÚfi ·fi ÙȘ ·Ú-

‰Â˘ÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ Î·È 200 ̤ÙÚˆÓ. “ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “ı· ¤ÚÂ ۋÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ-

¤‚ÏÂ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ‹ ·Ú¿Ù·Û‹ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ë ·’ Î·È ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi Ù· 102.100 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ú‰Â˘ÙÔ‡Ó, Ù· 60.000 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. “ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ Î·È 200

̤ÙÚˆÓ. ∞Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË Î·È Ë ˘Ê·Ï̇ڈÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ı· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ú‰Â˘ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ŸÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ˘‰Ú¢ÙÈÎfi. ∞Ó ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‰ÂÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ô ˘fiÁÂÈÔ˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘‰Ú¢ÙÈÎfi” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘.

¢‹ÏˆÛË - ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¢. ¢ÈÔϤÙÙ· ™∂ ‰‹ÏˆÛË-·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉË-

Ì¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¢ËÌ. ¢ÈÔϤÙÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÈ· ·¿ÓÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ì „‡ÙÈΘ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ÔÏÈÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. ªÈÏ¿ˆ ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜” ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙȘ 08/06/2012 Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Û ȉÈÒÙË Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 5 ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. °È· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ̛· Ù¿ÍË Î·È ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Û·˜ ‰ËÏÒÓˆ Ù· ÂÍ‹˜: ∞Ó Î·È ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· fiˆ˜ ›¯·Ì οı ¯ÚfiÓÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¿ÚÂÈ Î·È ·fiÊ·ÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›Ó·ÌÂ, Ó· ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Û ȉÈÒÙË. §fiÁˆ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ‚‹Î·Ì Û ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÕÂÈÚ˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı›

ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ìˉ¤Ó. ™ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 4 ¿ÙÔÌ·. °›ÓÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÂÍÔ˘ıÂÓˆı› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓËÛ› ηı·Úfi. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËÎÂ. ∏ ÌfiÓË ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÁÈ· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ‰fiÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ȉÈÒÙË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÒÛÙ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Ì ÚÔÛˆÈÎfi ¿ÏÈ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ‰Â, fiÙÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó, ÔÈ ‰‹ıÂÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Î·Ó ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÔ¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηı·Úfi ÓËÛ›. Èڛ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ù· ‚Á¿Ï·Ì ¤Ú· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË. ∞Ó¿ÁÎË ¤¯Ô˘Ì ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi χÛÂȘ ÁÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ fiÙ·Ó ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ıÂÛ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· χÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Î·È ÛÙȘ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹Ú· ‹Ù·Ó fiÙÈ “ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÁÈ· Ó· ‰›ÓÔ˘Ì χÛÂȘ ‹ Ó· οÓÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ. °È’ ·˘Ù¿

Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹” . ∂Ì›˜ ÏÔÈfiÓ ‚ڋηÌ ÙËÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÔÚÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÓÂ·ÚΛ˜ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‹Úı·Ó Ó· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÔÈfiÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÏÔÈfiÓ ÂÁÒ ÙÔÔıÂÙ‹ıËη Î·È ÂÂȉ‹ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ, Û·˜ Ϥˆ ˆ˜ ›· Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ· ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÌÈ· ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷχÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ∫·È ÂÂȉ‹ ıˆÚÒ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Ê·ÛÈÛÙÈ΋, ·Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ·fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Î·Ï¤Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ∏ Ì›· ÌÂÚÈ¿ ‰ËÏ·‰‹ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎÚ·›·, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË Ô˘ ı¤ÏÂÈ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈο Î·È Ê·ÛÈÛÙÈο Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ∞˘Ù‹ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ·ÚÎÔ‡Û ӷ ηÙËÁÔÚËıÒ ÁÈ· ÔÏÏ¿. √ ‰Â ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙË-

ÁÔÚÔ‡Ì·È ‹Ù·Ó ·Ï¿ ¤Ó· ۋΈ̷ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›· “¿Ú ÎÈ ¿ÏϘ ʈÙÔÁڷʛ˜” . °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó·˙ÈÛÙÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Î·È fi¯È ڈ̷˚Îfi˜, ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· ∫·Ú˘‰¿ÎË. ªÂ Û˘Ó¯‹ „‡‰Ë Ë Î˘Ú›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ϤÂÈ ˆ˜ ·›ÏËÛ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù¤‚Ô˘Ó Û ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ fiÏÔÈ ‰È¤„Â˘Û·Ó. ∂›Û˘ ‰È·‰›‰Ô˘Ó „‡‰Ë, fiÙÈ ÍÂÔ˘Ï¿Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ∏ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤ÓÙ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ˆ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·ÌÂ. Ÿˆ˜ ›·, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ™ÎÈ·ı›Ù˜. ¶ÔÓËÚ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Â›Û˘, ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÙÈ ÂÂȉ‹ ·Ó‹Îˆ ÛÙË ¡.¢., Ë ÛÙ¿ÛË ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ ›·, Â›Ó·È ÔÓËÚfi Î·È ÂȉÈο ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤, Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô‡ ·Ó‹Îˆ. ∞ӋΈ ÛÙË ¡.¢. Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fi¯È Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ÔÈ ‰‹ıÂÓ “ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı›. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏËÊı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ Î·È ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÊÔ‡ Ì›ÏËÛÂ, ›Â Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÙÈ ÌÚ¿‚Ô ÁÈ· ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Û·˜, ηÙfiÈÓ ‹ÚÂ Ë Î˘Ú›· ∫·Ú˘‰¿ÎË ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ù· ¤Î·Ó ¿ÏÈ ¿Óˆ οو.

¶ÚÔÛˆÈο Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙȘ 08/06/2012. ∞ÓÂ·ÚΛ˜ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ‚fiÏÙ· ‹ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‹ ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÏÔ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ÊÔÚو̤ӷ Ì ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ‰‡ÛÎÔÏ·, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó, ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ Î¿ÙÈ. ŸÙÈ Û ̷˜, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÓÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¶∞ª∂ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏfiÁÈ·. ∫Ú‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜, Ì ÌˉÂÓÈÎfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ·¯È¿ ÏfiÁÈ· Î·È Ê·ÓÊ¿Ú˜. ∞˘Ù¿ ›¯· Ó· ‰ËÏÒÛˆ, ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ûȯ·ı› Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ È· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂÈ ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ. £ÂˆÚÒ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Î·Ï¿ ı· οÓÂÙ ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›Ù ·fi ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÙ Ӥ· ¿ÙÔÌ·, Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Ô Úfi‰Úfi˜ Û·˜, Ì‹ˆ˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÈÙ¢¯ı› ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ·Ù› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‹Û·ÛÙ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›”.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ ÙÔ˘ 1999 ÎÙ›ÚÈ·

ΔÔ 95% ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Δ

Ô 95% ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙȘ ÚÔ ÙÔ˘ 1999 ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÒÓ, Ë ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010 ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË... √È ÚÔıÂƯ̂˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ó˘„ˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÌË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· (ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î.¿.), fiÔ˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Î·È Ï‹„˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙȘ 30/6/2009. °È· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÎÙ›ÚÈ· (ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘) Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙȘ 31/12/2010, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ οو ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÍ ÛÙȘ 31/12/2011. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÔÈ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› ÌÂÙ¿ ÙÔ 1999, Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÚÔ ÙÔ˘ ’99 ÎÙ›ÚÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. “ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2009 ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘” , ‰‹ÏˆÛ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÂÙ¿ÏÏˆÓ (∂μ∂Δ∞ª), Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙË μπ¶∂ μfiÏÔ˘. ∏ ÌË ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ¿ÏÏÔ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ¿ÏÏÔ Ë Û˘-

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ

ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ô Ù·ÎÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·. Èڛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ 95% ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÚÔ ÙÔ˘ 1999, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ë ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. μ‚·›ˆ˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‹‰Ë ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÔÏÏÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ, ›Ù ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÒÓ Â›Ù ¯Ú‹ÛË ÊıËÓfiÙÂÚˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ. “√È ÚÔıÂƯ̂˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Û ÎÙ›ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1999 Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ. ™Ù· ÚÔ ÙÔ˘ ’99 ÎÙ›ÚÈ· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ È-

ÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª. √È Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌË ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ·fi ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Ë ∂μ∂Δ∞ª, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¤ˆ˜ 300 ¢ÚÒ, fï˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ Ó· ÈÛÙÔÔÈËı›. ∞ÎfiÌË, fï˜, ÎÈ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿, οÙÈ Ê˘ÛÈο Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. “∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı›, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜. ∂‰Ò Ì·˜ ˙ËÙ¿Ó ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ, οÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î. ªÈÏÙ. ∫ÔÏ¿ÙÔ˜. “∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ··ÈÙ› οÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ .¯. fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË; ™ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È .¯. Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡. ¶ÔÈÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜;” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫ÔÏ¿ÙÔ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Ô Î. ∫ÔÏ¿ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘, Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Û ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È 24, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì‹Ó·. À¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜.

√È ·Ó˘„ˆÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó˘„ˆÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÈÛ΢‹˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ÙˆÓ ·Ó˘„ˆÙ‹ÚˆÓ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂μ∂Δ∞ª, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔˆıËı› Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 10% ÙˆÓ ·Ó˘„ˆÙ‹ÚˆÓ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı›, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô‡ÙÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜... √È Ù¯ÓÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂ-

Û›·, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2008 Î·È Â›¯·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ 2009. ∞fi ÙfiÙ ¤Ú·Û·Ó ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÏÏ›„ÂÈ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó˘„ˆÙ‹Ú˜ ÙˆÓ πà ԯËÌ¿ÙˆÓ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı 2,5 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ·Ó˘„ˆÙ‹Ú˜ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. “√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 30-40 ¢ÚÒ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª, Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª ÛÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó˘„ˆÙ‹Ú· Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˘” . “™Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· Û˘ÓÂÚÁ›· ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó˘„ˆÙ‹Ú˜” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ™˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™π™∞ª) Î. ÃÚ. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘. √ ÌË ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ó˘„ˆÙ‹ÚˆÓ ÚÔηÏ› ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ‚¿ÚË ÙfiÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ·Ó Ô ·Ó˘„ˆÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ¤· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. “∫¿Ó·Ì ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·¢ı˘Óı‹Î·Ì ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ∂μ∂Δ∞ª, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™π™∞ª. “™Â ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ ·fi ȉÈÔÎÙ‹ÙË Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ, ÁÈ· Ó· ÚԂ› Û Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÈÓ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘.

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ÚÁ·Û›·

∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ª∂ ÚÔÛˆÈÎfi ̤۷ ·fi ¯ÚË-

Ì·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÓÙÂη ı¤ÛÂȘ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âԯȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ë ÚfiÛÏË„Ë ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â-

ÁÎÚÈı› 70 ı¤ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ηı·Úfi ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi 625 ¢ÚÒ. √ ¢‹ÌÔ˜ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·fi ÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. √È ÙÔÌ›˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜, ∂Î·›‰Â˘ÛË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›·, ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ 70 ı¤ÛÂˆÓ ¤-

¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 4 ı¤ÛÂȘ ¶∂ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜-πÛÙÔÚÈÎfi˜, 2 ı¤ÛÂȘ Δ∂ ¢·ÛÔfiÓÔ˜, ÔÎÙÒ ı¤ÛÂȘ À∂/¢∂ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, ÔÎÙÒ ı¤ÛÂȘ ¢∂ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›-°Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢, Ù¤ÛÛÂÚȘ À∂ ∂Ï·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ¤˜, ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ Δ∂ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ/¢∂ ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛÙ˜, Ì›· ı¤ÛË ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ √‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ¶∂ °ÂˆfiÓÔÈ-Δ¯ÓÔÏfiÁÔÈ °ÂˆfiÓÔÈ, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ¶∂ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi-√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Ì›· ı¤ÛË ¶∂ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ¶∂ ºÈÏfiÏÔÁÔÈ, Ì›· ı¤ÛË ¶∂ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ì›· ı¤ÛË ¶∂/Δ∂ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔÈ-ªË¯·ÓÈÎÔ›, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Δ∂ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi-√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Ì›· ı¤ÛË ¶∂-Δ∂ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, Ì›· ı¤ÛË ¢∂ μÔËıÒÓ μÚÂÊÔÓËÈÔÎfïÓ, Ì›· ı¤ÛË Δ∂ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ Δ∂ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ, Ì›· ı¤ÛË Δ∂ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ì›· ı¤ÛË Δ∂ Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘, Ì›· ı¤ÛË ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ

Δ∂/¢∂ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, Ì›· ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ› ψÊÔÚ›Ԣ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ À∂ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì›· ı¤ÛË ¶∂ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘/ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ¤ÓÙÂη ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ › ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. 줂·È· ʤÙÔ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛˆÓ. ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ·ÙfiÌˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, “‹‰Ë ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‰‡Ô ¤ÚÁ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·-

ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiÔ˘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÓÙÂ Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô √∞∂¢ ı· ηχÙÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” . ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó. ¶Ï¤ÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜. ŸÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ¤Û·ÌÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ÏÈÁÔÛÙfi ÚÔÛˆÈÎfi. ΔÒÚ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ¤ÚÁÔ, ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”.

√ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ √ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘: “™‹ÌÂÚ·, „ËÊ›˙Ô˘Ì ™Àƒπ∑∞-∂ÓˆÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ª¤ÙˆÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ: - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË - ∫¿ÓÔ˘Ì ٷ ÌÓËÌfiÓÈ· ·ÚÂÏıfiÓ. - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· - μ¿˙Ô˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ‰È·ÏÔ΋. - ™˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÙÔÌÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· - Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›. æËÊ›˙Ô˘Ì ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ÁÈ·Ù› ϤÌ √Ãπ ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. ™‹ÌÂÚ· Ô Ï·fi˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ∂∫ª ı· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Î·È ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞Ó·ÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ï¤Ì ¡∞π. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· „ËÊ›˙Ô˘Ì ™Àƒπ∑∞-∂∫ª, ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. æËÊ›˙Ô˘Ì ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: ª∂´∫√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§, ∞¡¢ƒπΔ™√À - Ã√ƒ¢∞∫∏ ª∞ƒπ¡∞ Û˘˙. μ∞™π§∂π√À, ¶√À§∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ √ª∏ƒ√À, μ∞°¢√ÀΔ∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏, Δ™∂ƒ∫∂∑∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ÙÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏, ∞¡Δø¡π∞¢∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À, ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏.

∏ Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ™Δ√¡ “·¤Ú·” ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (ene-magnesia.gr) Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ̤ÏË Î·È fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÛÙÔ ∂¡∂ª Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î.Ï. ∂›Û˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ‹ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. ∞Ó·ÚÙÒÓÙ·È Â›Û˘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÌÂϤÙ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ó· ·Ó·ÚÙÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ fiÔ˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ›. ΔÔ ∂¡∂ª ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÌË, Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ù˘ ÛÂÏ›‰· Î·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰È¢ڢÓı› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¡¤ˆÓ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.ene-magnesia.gr ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ info@ene-magnesia.gr.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ÁÈ· Ê¿Ú̷η Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∏ ∂¡ø™∏ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ·-

Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘ - ∂√¶ÀÀ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·Ú̿ΈÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 27822 Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: 1. ΔÔ μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÀÁ›·˜. 2. ΔȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‹ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Ù‡Ô˘. 3. ™˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈÔ˘ (Ú¿ÛÈÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ π∫∞-∂Δ∞ª) Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù·Èӛ˜ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ (ÎÔ˘fiÓÈ·). 4. ∞fi‰ÂÈÍË ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ. 5. ŒÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚfi (fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ) Î·È 6. ·ÚÈıÌfi ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ηٷٛıÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹. √È Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ‚) ™ÙȘ 26-6-2012, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ ı· ηٷ‚ÏËı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜. Á) ™ÙȘ 25-7-2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙÔ ¡∞Δ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÓÒ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙÔ ¡∞Δ ÛÙȘ 24-8, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. Δ¤ÏÔ˜, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË fiÙÈ fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi.

Èڛ˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Ãøƒπ™ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤-

¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ô √Δ∂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∑·‚·ÏÈ¿ÁÎÔ, ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ √Δ∂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ¯ˆÚ›˜ ÙËϤʈÓÔ Î·È Ì ÙÔÓ √Δ∂ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ› Û ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫fiÙÙ˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

∏ ¶√∞∂∞ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË” ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ μÂÏÔ˘¯ÈÒÙË Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶√∞∂∞ ÚÔοÏÂÛÂ Ë “ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË” ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË μÂÏÔ˘¯ÈÒÙË ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ªÂÛÔ‡ÓÙ· ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ô˘ ¤ÛÙËÛÂ Ë ¶√∞∂∞, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.

√ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·‚ԇϢÛË - ™Â ÔȘ

ª¤ÙÚ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú¿ÛÈÓÔ˘

°

È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô μfiÏÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ηÓÔÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÚÚ‡·ÓÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÚË̤Ó˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÔʤÏË, ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘. Δ· ¿Úη Î·È ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÓÒ Ù· ÔʤÏË Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘.™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ªfiÛ¯Ô, Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘ÛÙËÚ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À ∫·ÈÓÔÙÔÌÈÎfi˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ªfiÛ¯Ô˜ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ , Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ú¿ÛÈÓ˘ fiÏ˘ Ô˘ ı· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi Ôϛ٘ Ì “Ú¿ÛÈÓË Û˘Ó›‰ËÛË” . √È Ôϛ٘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘, ÂÓÒ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÏÏ¿ Î·È “˘ÈÔıÂۛ˜” ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜. ªÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û Ú¿ÛÈÓÔ ∏ ÌÂϤÙË ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ∂-

¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 357 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂϤÙË “Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÌÂÁ¤ıË Û Ú¿ÛÈÓÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ÚfiÙ˘Ô Û˘ÓÔÏÈο 8 Ù.Ì. ÁË¤‰Ô˘ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ Ô˘ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ : ¡ËÛ›‰Â˜ 0,25, ¶Ï·Ù›˜ 0,50, ¶·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ 0.25, ¶¿ÚÎÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ 1.50, ¶¿ÚÎÔ fiÏ˘ 5.50. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °.¶.™ ıˆÚ› ˆ˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ¿ÚÎÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹ Ë ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÁË ÁÈ· ¿Úη fiÏ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û 496 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·) ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ‚) ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, Á) ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ Ú·Û›ÓÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ (34 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·,), ‰) ¶¿ÚÎÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ (34ÛÙÚ.), Â) ¶¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (54ÛÙÚ.), ÛÙ) ¶¿ÚÎÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (41 ÛÙÚ.), ˙)

ÃÒÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞. μ·Ï·¯‹ (132ÛÙÚ.). √È ·Ó¿ÁΘ Û ¿Úη fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶.™. μfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ÚfiÙ˘Ô 5,5 ÙÌ/οÙÔÈÎÔ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (265 ÛÙÚ.) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (56 ÛÙÚ.) ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈfiÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 853 ÛÙÚ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 375 ÛÙÚÂÌ. ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ χÛÂȘ (ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ °ÂˆÚÁԇϷ Û ¿ÚÎÔ, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË °ÔÚ›ÙÛ·˜). √È ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·-

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ∏ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ Û ӤԢ˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘. ∏ ·ÎÒÏ˘ÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÁÈ· οı ÔÏ›ÙË. ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· Â˙Ô‡. ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋˜ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜, ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈÛÔηٷÓÔÌ‹˜

ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ·˘Ùfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. º‡Ù¢ÛË ‰ˆÌ¿ÙˆÓ, Ù·Ú·ÙÛÒÓ, ·˘ÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∞ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÁÈ· οı ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È ∏ οı ·ÒÏÂÈ· Ú·Û›ÓÔ˘ ı· ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜ ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ô Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÂÈ Î·È Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Ú¿ÛÈÓË fiÏË Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ÂÓÙÚÔÊ˘Ù‡ÂȘ,) ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË.

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ¡· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÈÙËÚÒÓ Î·È ÛÎÚ· À¶∂ƒ∂¶∞ƒ∫∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú¿Ù·Û˘ ‰˘Ô ÂÙÒÓ, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÛÎÚ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ôχ·ı˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙȘ ηϤӉ˜, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ Û Ӥ· ·Ú¿Ù·ÛË ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÈ ‰ÈÏËÌÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ™ÙȘ 17 ª·˝Ô˘ ÎÏËı‹Î·Ì ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √§μ ∞.∂. Û ۇÛ΄Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È·-

ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™ÈÏfi ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠηٿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹, ÂÓÒ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î·È £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹ÛˆÓ & ∞ÏÈ›·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ˘ÏÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙ·Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô‡Ù ÛΤ„Ë ÁÈ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ıˆڋ۷Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·ÎÔ› Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘Ó·ÈÓ¤Û·Ì ÛÙÔ Ó· ‰Ôı› Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÏÒÛ·ÌÂ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÙÂÏÈο ‰›ÓÂÙ·È ‰ÈÂÙ‹˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚÂ·Ú΋˜, ·ÊÔ‡ ηÈ

¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ‚Ô‡ÏËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·Ôχو˜ ۷ʤ˜ fiÙÈ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ¤ÓÙÔÓ· Î·È ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ôχ·ı˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙȘ ηϤӉ˜, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ Û Ӥ· ·Ú¿Ù·ÛË ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÈ ‰ÈÏËÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹. £· Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¢ηÈÚȷο, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔÔÙÈ΋, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ master plan ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı› Â› Ì·ÎÚfiÓ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™ÈÏfi ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙËı› χÛË ÂÊÈÎÙ‹ - Ù¯ÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ

ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· ÛÙË 2Ë ‹ ÙËÓ 3Ë, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› (.¯. ÎÔ¯Ï˘ÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÈÏfi). ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û‡ÛÎÂ„Ë ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ¢ÚÂı› Î·È ˘ÏÔÔÈËı› Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË Ï‡ÛË, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ (ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜, ·ÁÚfiÙ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, ÂÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜ Î.Ï.) Ó· ÌËÓ ÂÊËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ‰fiıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› οı ‰˘Ó·Ù‹ ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙËÓ 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ, Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ·

√‰ËÁÈÛÌfi˜ μfiÏÔ˘

Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

°π∞ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ë 1Ë Î·È Ë 5Ë

¡ËÛ›‰· Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘

∂›Û˘ Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Ôı› ‚·Ú‡ÙËÙ·,, fiˆ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ∏ Ó¤· ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ¿‰ÂÈ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÎÔ¤˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÎÔ‹, Ë ·Ê·›ÚÂÛË, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ë ÌÂٷʇÙ¢ÛË, ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ·, Ë ÊıÔÚ¿ ‹ Ú‡·ÓÛË Î¿ıÂ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È È‰›ˆ˜ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈ‚Ï·‚›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ∏ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ‹ ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂ Î¿Ï˘ÌÌ· ÌË ‰È·ÂÚ·Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi (.¯. ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, ÌÂÙfiÓ), ÔÈ ÂÎÛηʤ˜, ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÁˆÁÒÓ ‹ ηψ‰›ˆÓ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ ‹ Î·È ÈӷΛ‰ˆÓ ¿Óˆ ÛÙ· ‰¤Ó‰Ú·, ÙÔ χÛÈÌÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ë Û˘Ì›ÂÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ‹ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ì¿˙ˆÓ. ∏ ·Ôı‹Î¢ÛË ‹ ‰È·ÛÔÚ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ï¿ÙˆÓ, ÔͤˆÓ, ÂÏ·›ˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÔ˘: Ë ÊıÔÚ¿, ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ú‡·ÓÛË, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Ë ÂÓ·fiıÂÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ÔÁΈ‰ÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÚfiÎÏËÛË ıÔÚ‡‚Ô˘, ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÊˆÙÈ¿˜ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·. ΔÚ›· ‰¤ÓÙÚ· ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ Ô˘ ı· ¯·ı› ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÎÔ¤˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÎÏ·‰Â‡ÛÂȘ, Ê˘Ù‡ÛÂȘ Î.Ï. ™Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÎÔ¤˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ı· ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ·ˆÏÂÛı›. μ·ÛÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙË ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ·

·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È, ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂¿Ó Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÙfiÙ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÔÈΛ· ‹ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. √ ·ÈÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ. ªÔÚ› fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Î·È Ó· ÙÔ Ê˘Ù‡ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 50%. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÈÙÒÓ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¯¿ıËΠ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ˆÏÂÛı›, ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi οı ¿ÏÏÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‹ ·ڈÛË. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÁÈ· ÎÔ‹, ·Ê·›ÚÂÛË, ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ, ÓÔ̤· ‹ ηÙfi¯Ô˘ Ô˘ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ fiÙ·Ó: ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È ÍËÚfi ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ú·ÎÌ‹, ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÂÓ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·. ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÂÓfi˜ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓfi˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹ ÌÓËÌ›Ԣ. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‹ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘. £· ÏËÚÒÓÂÈ Ë... ÁÂÈÙÔÓÈ¿ °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ÎÔ‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ê˘ÙÒÓ, ı¿ÌÓˆÓ, ·ÓıÒÓ ÎÏ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì·¯ËÙfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ÎÔ‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÙÂÎÌ·›ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, ÌÈÛıˆÙ‹˜ ‹ ÓÔ̤·˜ Ù˘ È-

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ó˘‰Ú›Ԣ

‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ (ÔÈΛ·˜ ‹ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÙÔÈ· ÙÔÈ΋ Û¯¤ÛË, ÒÛÙ ӷ ÙÂÎÌ·›ÚÂÙ·È fiÙÈ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›۷ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜. ∫ÔÈÓˆÓÈο ¶¿Úη ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿Úη, ·ÏÛ‡ÏÏÈ·, ÓËÛ›‰Â˜, ÙÚ›ÁˆÓ· Î·È ÁÂÓÈο ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ, Û ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÚÈԛΈÓ, ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ, Û ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ¿ÏÏÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÊÔÚ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¢È¿ıÂÛË Í‡ÏˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ͢Ï›·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÔ¤˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ‹ ÎÏ·‰¤Ì·Ù· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ¿ÔÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· Ú¿ÛÈÓ· ‰ÒÌ·Ù· Î·È Ù·Ú¿ÙÛ˜, Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ fi„ÂȘ Î·È ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ ÌÂÛÔÙÔȯ›Â˜, Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: ªÂ ÂȉÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο - ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÎÏ-ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ªÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË “·ÓıÔÎÔÌÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘” Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ ‹ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜. ªÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ù· ηχÙÂÚ· Ú¿ÛÈÓ· ‰ÒÌ·Ù· Î·È Ù·Ú¿ÙÛ˜, Ú¿ÛÈÓ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ú¿ÛÈÓ˜ fi„ÂȘ, Î·È Ú¿ÛÈÓ˜ ÌÂÛÔÙÔȯ›Â˜ Ì ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ. ¡¤Â˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ™ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ‹ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÂÈÛ΢‹, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ, ÔÈ ÔÈÎÔ‰ԇ¯ÔÈ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Û ÔÛÔÛÙfi 100% ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÔÔ‡Ó Î·È ÂΉ›‰ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÎÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ¢fiÌËÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Ê‡Ù¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ·

∏ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘

·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯·ı›.

Δ· ÚfiÛÙÈÌ·

∫Ô‹ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ·) °È· ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ʇÙ¢Û˘, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 90 ú, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 200 ú. ‚) °È· ‰¤ÓÙÚ· ËÏÈΛ·˜ ÙÚÈÒÓ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 200 ú, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 350 ú. Á) °È· ‰¤ÓÙÚ· ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 400 ú, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ 700 ú. ‰) °È· ‰¤ÓÙÚ· ÂÓÙfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 500ú, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 1.000ú. Â) °È· ‰¤ÓÙÚ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÁˆÔÓÈ΋˜, ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋˜ ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Í›·˜ (.¯. Ï·Ù¿ÓÈ·), Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 3.500ú, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 10.000ú. ∫Ô‹ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ı¿ÌÓÔ˘ ·) °È· ı¿ÌÓÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ʇÙ¢Û˘, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 25 ú, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 40 ú. ‚) °È· ı¿ÌÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÚÈÒÓ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÂÙÒÓ Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 50 ú, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 80 ú. Á) °È· ı¿ÌÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 90 ú, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: 150 ú. ∂›‰Ô˜ ·Ú¿‚·Û˘ 1. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ÚfiÛÙÈÌÔ: 50 ú ·Ó¿ m2. 2. °È· ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ÎÏ¿‰Â˘ÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘ ‹ ı¿ÌÓÔ˘ ‹ ÊıÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡, ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 50% ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÔÏÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ‹ ÎÔ‹˜. 3. °È· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ‹ ‰È·ÛÔÚ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÚfiÛÙÈÌÔ 300 ú, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ÚÔÎÏËı›Û˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ.

4. °È· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂ Î¿Ï˘ÌÌ· ÌË ‰È·ÂÚ·Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi (.¯. ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, ÌÂÙfiÓ), ÚfiÛÙÈÌÔ 50 ú/m2. 5. °È· ÙȘ ÂÎÛηʤ˜, ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î.Ï., ÚfiÛÙÈÌÔ 50 ú/m2. 6. °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÁˆÁÒÓ ‹ ηψ‰›ˆÓ Î·È ÈӷΛ‰ˆÓ Û‹Ì·ÓÛ˘ ¿Óˆ Û ‰¤ÓÙÚ·, ÚfiÛÙÈÌÔ 100 ú/‰¤ÓÙÚÔ. 7. °È· ÙÔ χÛÈÌÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Û ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 100 ú. 8. °È· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ· Û ¿Úη Î·È ¿ÏÛË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 50 ú ÁÈ· ‰›Î˘ÎÏ·, 150 ú ÁÈ· π.Ã. Î·È 300 ú ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ∫.√.∫. 9. °È· ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÊˆÙÈ¿˜, ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ú, Û˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. 10. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÈÁÎÏȉÒÌ·ÙÔ˜ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 60 ú / ̤ÙÚÔ. 11. °È· ÙË Ú‡·ÓÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 300 ú ¤ˆ˜ 500 ú. 12. °È· ÙË ÌÂÚÈ΋ ‹ ÔÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (·ÁοÎÈ·, ο‰ÔÈ, ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ¿Ú‰Â˘Û˘, fiÚÁ·Ó· ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜) ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, ÚfiÛÙÈÌÔ ¤ˆ˜ 600 ú/ÙÂÌ¿¯ÈÔ. 13. °È· ÂÛÎÂÌ̤ÓË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ‹ ·fiÚÚÈ„Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ Ì·˙ÒÓ ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ‹ οı ›‰Ô˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ú/m3. 14. °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Â¿Óˆ Û ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ì¤Û· Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ fiˆ˜ Ï·Ù›˜, ÓËÛ›‰Â˜ ·ÚÙ¤ÚÈ· Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ Î.Ï., ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 100ú ¤ˆ˜ 1.000ú, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙÔÓ fiÁÎÔ, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ.

√Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ √‰ËÁÒÓ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ Î·È ÌÈ· ΛÓËÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ÙËηÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈÔÈ, ÂÓÒ Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ·Ï‹ ΛÓËÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ηı·Úfi. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÂÌ¿˜ ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. Ÿˆ˜ ›·Ó ÔÈ √‰ËÁÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÓˆÌÔÙ›· ªÈÎÚ‹ ÕÚÎÙÔ˜, “‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ı·Úfi, ÁÈ·Ù› Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.

∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Ì ÚÔÛˆÈÎfi Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Alzheimer “∏ ∞Á›·

™ÔÊ›·” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÷ڷÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂȉÈÎÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú¿Í˘ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ԕ ̤ۈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶. “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” . °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 2 ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, 2 „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, 2 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, 2 Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ Î·È 2 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ÂÈÛΤÙÂÙ·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ÓfiÛÔ Alzheimer Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈı¿ÏÔÓÙ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó. √È ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ì ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ (9.0017.00) ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 43448.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 17 π√À¡π√À 2012

√È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ì·ıËÙÒÓ

ª

 ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÁÓˆÛÙ¤˜ - ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ™‡Ìڷ͢ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶¤ÓÙ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Δ· ‚Ú·‚›· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·¤Û·Û·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 1Ô μÚ·‚›Ô: μÈÔϤٷ ∫Ô˘ÙÔ‡Ë 11Ô ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 2Ô μÚ·‚Â›Ô (‰˘Ô ‚Ú·‚›· ) ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·‚fi˜ 31Ô ¢.™. μfiÏÔ˘ Î·È ª·ÚÈϤٷ •˘ÓÔÁ·Ï¿ 3Ô ¢.™. ªËϛӷ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜, 3Ô μÚ·‚Â›Ô (‰˘Ô ‚Ú·‚›·) Δ¿ÛÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ 16Ô ¢.™. μfiÏÔ˘ Î·È £Ô‰ˆÚ‹˜ ™Ô‡Ï˘ 13Ô ¢.™. μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Û ̤ÁÂıÔ˜ 15Ã21 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È Ó· Â›Ó·È Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ∏ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ‚Ú·‚›· Î·È ‰ÒÚ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘

οı ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ∏ μÈÔϤÙÙ· ∫Ô˘ÙÔ‡Ë Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ ·fi ÙÔ 11Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: ºˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ· ÙÚ›· ·ÏÈ¿ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ì ÂÈÛÎÂÊı› Ì ̷ıËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŸÔÙ ¤¯ˆ ¯ÚfiÓÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ Î·È ¤¯ˆ ‰È΋ ÌÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ô ·Ô‡˜ ÌÔ˘. ¡ÈÒ-

ıˆ ˘ÂÚ‹Ê·ÓË Ô˘ ‹Ú· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù¤¯Ó˘. √ £Ô‰ˆÚ‹˜ ™Ô‡Ï˘ Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ ·fi ÙÔ 13Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹Á· Û ¤Ó· ¿ÚÎÔ ‰›Ï· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ· ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì ÙÚ›· ‰¤ÓÙÚ·. ªÔ˘ ‹Úı ·˘Ù‹ Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋. ΔÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚ›· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÂÁÒ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ·. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ Î·È ÚÔÛ·ıÒ Ó· ¿Úˆ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ ÛÙË ÊˆÙÔ-

ÁÚ·Ê›·. ∏ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ¯fiÌÈ, ÁÈ·Ù› ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ÛΤÙÔÌ·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫·È ηıËÌÂÚÈÓ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ, ¿ÏψÛÙÂ Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂȘ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ÙÔ›·. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô 3Ô ™ËÈ¿‰Ô˜ ÛÙË ªËϛӷ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ ‹Ú·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’-™Δ’ Ù¿Í˘. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ

·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Δ· ·È‰È¿ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ªËϛӷ˜. √ Δ¿ÛÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ·fi ÙÔ 16Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Ú¿Á˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, Ô ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ· Ù˘ fiÏ˘ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˚Ó¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Î·È ™Ù’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔ Â›Â‰Ô ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfi ¤ÙÛÈ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ̤۷ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ ·˘ÚÈ·ÓÔ› ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˜. Δ· ·È‰È¿ ›Ù ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌfiÓÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÍÂÚÒÓ ÁÓÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ™‡Ìڷ͢ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î. º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó, Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÌÔÙ›‚· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜.

∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ BÔÏÈÒÙË ÁÚ·Ê›ÛÙ· ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘

¢¤Î·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ê›Û·˜ ÁÈ· ÙË Ú¤ÁΠ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ‰È¿ÎÚÈÛË Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ ¤Ù˘¯Â Ô ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙËÓ fiÏË. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÁηٷϤ¯ıËΠÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ı¤Ì· ÌÈ· ·Ê›Û· ÁÈ· ÙË Ú¤ÁΠÌÔ˘ÛÈ΋. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ˆ˜ ›‰Ô˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ¤ÚıÂÈ 10Ô˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ʛ۷˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ƒ¤ÁÎÂ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Ú¤ÁÎÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ™˘ÓÔÏÈο ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 1.142 ¤ÚÁ· ·fi 80 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂηÙfi ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›· ÂÏÏËÓÈο ¤ÚÁ·: ¢‡Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘ °Î·Ï›Ë ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŒÓ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·, ηٷٿ¯ıËΠÛÙË 10Ë ı¤ÛË Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ 46Ë. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Δ˙·Ì·˚ηÓfi ÁÚ·Ê›ÛÙ· Michael Thompson Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ· ª·Ú›· ¶··Â˘ÛÙ·ı›Ô˘. ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi; ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú¤ÁÎÂ

‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ; √ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Â̤ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. ∑ˆ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÌÓ¤ÔÌ·È ·’ ·˘Ù‹. ∞ÎÔ‡ˆ ΢ڛˆ˜ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÌÔ˘ÛÈο ÛÙÈÏ ÁÈ·Ù› Ì ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ. ΔËÓ Ú¤ÁΠÙË “ı˘Ì¿Ì·È” ¿ÓÙ·, fiÙ·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÁÈ·Ù› Ì ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ Î·È Ì·›Óˆ Û ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË... ∏ Ú¤ÁΠÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂͤÊÚ·Û ΢ڛˆ˜ ÙȘ ηٷÈÂṲ̂Ó˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋, ÁÈ·Ù› ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÂÏ›‰· Î·È ‰‡Ó·ÌË” . ∞Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ Ì¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘. “H ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ design ÁÈ· Â̤ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ Î·Ïfi Ì ÙË ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ˆ˜Ì¤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÚÚÔ›· Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ. ∏ ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô “Û˘ÛÙ·ÙÈο” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÚ·ÊÈÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ graphic design” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ô ÁÓÒÌÔÓ·˜ ‹ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ

ÁÚ·ÊÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÔ˘. ªÂ ÂÍÈÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÚÔÛ·ıÒ ¿ÓÙ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ “ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ” , οÙÈ ÈÔ “ÊÚ¤ÛÎÔ” Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi” . ƒˆÙ¿Ì ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ηٿ fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˜ Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Graphic Design ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓıËÛË, ·ÏÏ¿ “‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ” ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙË Ï¿ıÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηÏfi ÂÁ¯ÒÚÈÔ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ¶ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ Ì Ôχ ηϤ˜ ÛÔ˘‰¤˜

ÛÙÔ Design Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹ ‰ÂÓ ·Ì›‚ÔÓÙ·È fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˆ˜ Ô ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ Â›Ó·È ·Ï¿ οÔÈÔ˜ Ô˘ ͤÚÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ “ηÚÙԇϘ” Î·È “Ê˘ÏÏ¿‰È·” . ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ fï˜. ΔÔ Î·Ïfi design ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ô‡Ù ·fi ÌÈ· Ê·ÂÈÓ‹ ȉ¤· Ô‡Ù ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. £¤ÏÂÈ ÌÂϤÙË, ‰ÔÎÈ̤˜, ÒÚ˜ ÚÔÛÂÎÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÔÙÈ΋˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. Δ· ηϿ Ó¤· Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û·ÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚›·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋, ˆ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. “¶¿ÓÙÔÙ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ô “¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜” Ù˘ οı ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·fi ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ۷ʋÓÂÈ·. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ·˘Ùfi. ΔÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹” . μ·ÛÈÎfi fï˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ. “∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÁÚ·Ê›ÛÙ· Ì ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙË-

Ù·. ΔÔÓ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙË ÌÂϤÙË, ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ù· ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‹ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ›ıÂÈ Î·È Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ 1977 Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙÔ 1993 ¤ˆ˜ ÙÔ 1996 ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÂχıÂÚÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ªÈ¯¿ÏË μ·Ì‚·Î¿ÚË. ™Ô‡‰·Û ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ Î·È DTP ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Graphic Design ÛÙÔ Staffordshire University ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠ۠·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˆ˜ Graphic Designer Î·È ˆ˜ Art Director. To 2004 ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ nimlok (Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰fiÌËÛ˘, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ nimlok ÛÙË ∞ı‹Ó·. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÁÚ·ÊÈο ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ fiˆ˜ Pfizer, Bayer, Uni-pharma, Sanofi Aventis, Roche, Î.¿. ΔÔ 2006 ȉڇÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ “ÏÔ‡·” ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙÔ 2007 ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Î·È ÂÊË‚È΋ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË

∞ÓÂ·Ú΋˜ ÁÓÒÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔʇϷ͢ ÛÙÔ ÛÂÍ

ÓÂ·ÚÎÒ˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÂÍ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ ÚÔʇϷ͢ ·fi Ù· ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ªÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ¡ÔÛ‹Ì·Ù· (™ª¡) Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ̤·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· μÔËıÒÓ ¡ÔÛËÏ¢ÙÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 18 Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û 150 Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

À‡ı˘Ó˜ ηıËÁ‹ÙÚȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ “∂Ú¢ÓËÙÈ΋ ∂ÚÁ·Û›·” Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ‹Ù·Ó Ë Î. ∞ÁÔÚ›ÙÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ∞∂π) Î·È Ë Î. ª·Ú›· §¿· (ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜). ¶ÔȘ ‹Ù·Ó fï˜ ÔÈ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ·˘Ù‹˜ ¤Ú¢ӷ˜; Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο, “Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ó¤ˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ™ª¡ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÊË‚ÈÎÒÓ Î˘‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÊË‚ÈÎÒÓ ÂÎÙÚÒÛÂˆÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Ú¢ӷ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ Â›Â‰Ô ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· Ù· ™ª¡ Î·È ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ˂›·. ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. Δ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó “ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ” Î·È ÂÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó Â› ÙfiÔ˘ Û ¤ÊË‚Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘. ¢È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó 150 ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó fiÏ·. √È 45 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ· Î·È ÔÈ 105 Á˘Ó·›Î˜. ∞fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 15 ·ÁfiÚÈ· Î·È 29 ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ∞fi ÙË μ’ Δ¿ÍË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 14 ·ÁfiÚÈ· Î·È 34 ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ∞fi ÙË °’ Δ¿ÍË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 16 ·ÁfiÚÈ· Î·È 42 ÎÔÚ›ÙÛÈ·.

∂ÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ™ª¡. √È Î‡ÚȘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË. ŒÙÛÈ Ù· ·ÁfiÚÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤Û· ·fi “·ÚfiÛˆ˜” ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 80%. Δ· ·ÁfiÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ӷ ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó ˆ˜ ·ÚȘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. √È Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ Î·È Ù¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÛÎfiÏÏËÛ˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÊ˂›·˜. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔ-

Ó›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ˆ˜ ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ·˘ÙfiÓ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·fi Ô‡ ı· ‹ıÂÏ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ·Ó Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ηٷگ‹Ó ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Î·È Ó¤Â˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∫·È Â‰Ò ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ÂÈϤÔÓ ‹ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ· ·fi Ù· ™ª¡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ¤¯Ô˘Ì ٷ ·ÁfiÚÈ· Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ °’ Ù¿Í˘ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÏfiÁˆ ›Ûˆ˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ̤· Î·È ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ·ÊÚÔ‰›ÛÈ· ÙË Û‡ÊÈÏË, ÂÓÒ ·fi Ù· Ó¤· ™ª¡ ÙÔ AIDS, Ë Ë·Ù›Ùȉ· B Î·È C Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÈÔ ÔÈΛ· ™ª¡ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì˘ÎËÙÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÔÓ‰˘ÏÒÌ·Ù· Î·È Ô ¤ÚȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·ÚΛÓÔ˘ ÙˆÓ ¤Ûˆ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ™ª¡

ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ;” Ë Û‡ÊÈÏË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 42,8% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 68,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 51,7%, 52,9% Î·È 90,4%. ∏ ‚ÏÂÓÓfiÚÚÔÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, Â›Ó·È fï˜ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ 14,2% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 62,5% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 6,8%, 29,4% Î·È 66,6%. ΔÔ Ì·Ï·Îfi ¤ÏÎÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 7,1% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 43,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍË, ÂÓÒ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ 30,9% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. ΔÔ ·ÊÚÔ‰›ÛÈÔ ÏÂÌÊÔÎÔÎΛˆÌ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ 6,6% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 7,1% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 43,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 17,2%, 32,3% Î·È 50%. ΔÔ ‚Ô˘‚ˆÓÈÎfi ÎÔÎΛˆÌ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 43,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 6,8%, 29,4% Î·È 35,7%. ∏ ÙÚȯÔÌÔÓ¿‰ˆÛË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 68,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 10,3%, 29,4% Î·È 54,7%. ∏ Ì˘ÎËÙ›·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ 26,6% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 28,6% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 87,5% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 51,7%, 88,8% Î·È 83,3%. ∏ ÌË ÁÔÓÔÎÔÎÎÈ΋ Ô˘ÚËıÚ›Ùȉ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ 33,3% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 62,5% ÙˆÓ ·ÁÔ-

ÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 6,8%, 17,6% Î·È 38%. ∏ „ÒÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ 53,3% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 21,4% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 68,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 48,2%, 50% Î·È 80,9%. ∏ ÊıÂÈÚ›·ÛË ÙÔ˘ ÂÊË‚·›Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 62,5% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 10,3%, 8,8% Î·È 59,5%. Δ· ÎÔÓ‰˘ÏÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ 66,6% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 42,8% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 68,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 31%, 52,9% Î·È 76,1%. √ ¤ÚËÙ·˜ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 21,4% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 81,2% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 58,6%, 67,6% Î·È 90,4%. √È Ë·Ù›Ùȉ˜ B Î·È C Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ™ª¡ ÁÈ· ÙÔ 86,6% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÁÈ· ÙÔ 85,7% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ 100% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¿ Ù¿ÍË Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 100%, 100% Î·È 90,4%. ΔÔ AIDS Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙfi ™ª¡ ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi 100% ÁÈ’ ·˘Ùfi (95,2%) . °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ™ª¡ Û ÔÛÔÛÙfi 100%.

ª¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ·fi Ù· ™ª¡. ∏ ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ

Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ̤۷ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi Ù· ™ª¡. ŸÛÔ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ̤۷ ÏËÓ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡ Ô˘ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ̤ÛÔ ÚÔʇϷ͢. ∞ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÚÔʇϷ͢, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Û ÔÛÔÛÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ‰ÈÛΛ· Î·È ÙÔ ÛÈÚ¿Ï ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi Ù· ™ª¡. √È ÁÔÓ›˜ Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó fiÛÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÔÏ˘Óı› ·fi ™ª¡. √È Ê›ÏÔÈ Â›Û˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜/ Ì·ı‹ÙÚȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÓÈÒıÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜.

∏ ÂÊË‚È΋ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂȉÈο Ù˘ °’ Ù¿Í˘ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜. √È ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·È Â‰Ò ÔÈ Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘, ÂÓÒ Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ - ÂÚÈÔ‰Èο Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ. Δ· ›‰È· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘, ÂÓÒ Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο. ΔÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi, Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ‰ÈÛΛ· Î·È ÙÔ ÛÈÚ¿Ï Â›Ó·È Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ̤۷ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÁfiÓÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ °’ Ù¿Í˘. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô-

Ù˘¯›·˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈÎfi ̤ÛÔ ÂÓ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ™ª¡. √È ÁÔÓ›˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó Â¿Ó ÚԤ΢Ù ̛· ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Î·È ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË fiÙÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ËÏÈΛ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Â‰Ò ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ / Ì·ıËÙÚÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ.

™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: Δ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ӷ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ·ÓÂÓË̤ڈٷ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ™ª¡ Î·È ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. ∏ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÁ‹ Î·È Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ôڛ˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, οÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â›ÛËÌ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ̤۷ ·fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘. ∂›Ó·È ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ ÚÔʇϷ͢ ·fi Ù· ™ª¡ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi. ∂›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË. ∂›Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È ¤ÓÙÔÓÔÈ ‰ÂÛÌÔ› Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÊÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ fiÙ·Ó ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ™ª¡ ‹ Ì ̛· ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. ∞ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó·È ÌÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ï‹ ËÁ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚfiÛˆ· ÔÈΛ· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

μÚ·‚›· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙȘ ÂΉÔÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ

Δ· Ì·ıËÙÈο ¤ÓÙ˘· μfiÏÔ˘ √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Δ¤¯ÓË ∂¢ø™∞¡ „˘¯‹ Î·È ÛÎfiÚÈÛ·Ó Û˘ÁΛÓËÛË ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ΔÛ›ÚÎÔ” ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ·ÓÙÔ‡ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È “ÂÚÓ¿Ì ÎÚ›ÛË, Ù· ʤÚÓÔ˘Ì ‰‡ÛÎÔÏ·” , fï˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÂΛ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË. ªÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂§ª∂ Î·È Ì Ôχ ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ϙ Î·È ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Ù· Û˘Ó‰‡·˙ fiÏ·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·, ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÎËÓÈο, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ˯ËÙÈο, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ʈÙÈÛÌfi Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó Ù›ÔÙ·. ∞fi Ô‡ ¿ÏψÛÙÂ; ∫·Ù¿ÌÂÛÙÔ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚Ú·‰È¤˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚË, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¿ÚÈÛÙË. ªÂ ·¤Ú·ÓÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. æ˘¯‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∫È΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘. ¶fiÛÔ ÎfiÔ ¿Ú·Á ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ 45 ¿ÙÔÌ· - ηıËÁËÙ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ - ÒÛÙ fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, Ó· οÓÔ˘Ó Úfi‚˜ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜; ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁÔÈ. À‹ÚÍ·Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÛÎfiÚÈÛ·Ó Á¤ÏÈÔ, ˘‹ÚÍ·Ó fï˜ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ‰·ÎÚ‡ÛÂÈ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ›. ∏ ¤ÎÏËÍË fï˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÌÈ· ÂÍ·›ÛÈ· ʈӋ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙÔÓ •˘ÏÔ‡ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ·, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ͯÓȤٷÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÔÈ ı·٤˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÒÓÙ·˜ fiÚıÈÔÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·, ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· Í·Ó··›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ ÙË ‰ÂÈ fiÏË Ë fiÏË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ì·‡Ú· Î·È ·Ó‹ıÈη, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, ¿Ú· ÔÏÏÔ›, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‹ıÔ˜, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÏÔÁË̤ÓÔ˘ ÙfiÔ˘, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì·˜. £ÂÔ¯¿ÚË ∂ϤÓË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜

È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Û·Ó Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. ∞fi Ù· ¤ÓÙ˘¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ˙Ô˘Ó, ÙÔ ·Á·Ô‡Ó, ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó. Δ· Ì·ıËÙÈο ¤ÓÙ˘· Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜. ŒÙÛÈ, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ - ÂÓ‹ÏÈΘ È· - ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ‹ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÓÙ˘· Â›Ó·È ˙ËÏÂ˘Ù¿. ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‹ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. º¤ÙÔ˜ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ì·ıËÙÈο ¤ÓÙ˘· ÙÚÈÒÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, 13 ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ, ÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È ‰‡Ô §˘Î›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜-˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi:

¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™ ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÙÚ˘ÊÂÚ‹, ÁÏ˘ÎÈ¿, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÎfiˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Á·ÛÙ‹ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›‰·Ó Ù· ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Í›· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ‡Ô˘, ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÂÏ¿Ó˘, Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ¢‹ÏˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÂ Î·È Â˘¯‹ıËΠ“ÂȘ ·ÓÒÙÂÚ·”. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¶·È‰Â›·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·ÙÙ·Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη.

√È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË - ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ “∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Î·È ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·” ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô “¢È·‚¿˙ÂÈ, °Ú¿ÊÂÈ Î·È ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ª‡ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘”: T· ·È‰È¿ Ì·˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘, ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁ‹ÙÚȘ Î.Î. ∞ıËÓ¿ ∞ÓÂÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∂ϤÓË ª·Ï·ÊÔ‡ÙË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿Û·Ó ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “118 ª‡ıÔÈ ·fi ÙÔÓ ∞›ÛˆÔ” ÂΉfiÛÂȘ π. ™È‰¤ÚË. “∂ÈϤͷÌ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ïfi, ·ÏÏ¿ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ¿ÓÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ˙ˆÁڷʛ۷Ì Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î. ª·Ú›·˜ ∫·Ù‚¿ÙË. ºÙÈ¿Í·Ì ÏÔÈfiÓ Ù· ‰Èο Ì·˜ ·Ú·Ì‡ıÈ·” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. √È ˘‡ı˘Ó˜ ηıËÁ‹ÙÚȘ

ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Í›·, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹, ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜, ÙËÓ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔϷΛ·, ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›·, ÙËÓ ÙÂÌÂÏÈ¿, ÙËÓ ·Ì¤ÏÂÈ·, ÙÔ „¤Ì·, ÙËÓ ˘ÂÚÔ„›·. “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi fï˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ·Ïfi, ·ÏÏ¿ Î·È ‰›Î·ÈÔ ÎfiÛÌÔ”. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Â¤‰ˆÛ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. μÚ·‚›· ‰fiıËÎ·Ó Û ÙÚ›· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, 13 ¢ËÌÔÙÈο, ÙÚ›· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ‰‡Ô §‡ÎÂÈ·. ¡∏¶π∞°ø°∂π∞ 4Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, “∏ Ê›ÏË Ì·˜ Ë §›ÌÓË”: √È ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜, ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ˘˜, μ·ÚÛ¿ÌË ΔÚÈ¿‰·˜. 33Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, “ ∏ ¡ÂÚÔÓÂڿȉ·...ÛÙË Ï›ÌÓË, ÛÙË Ïȷο‰·!”: ŸÛ· ·fi ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘˜, Ù· Ó‹È· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ¡ÂÚÔÓÂڿȉ·˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘˜, °·˚Ù¿ÓË ∂˘‰ÔΛ·˜, ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ πˆ¿ÓÓ·˜ Î·È ¶·Ï¿Ûη ∫·ÙÂÚ›Ó·˜. 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, 2 Ì·ıËÙÈο ¤ÓÙ˘·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÓËȷ΋˜ Î·È ÚÔÓËȷ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜: ∫˘ÚÈ·˙‹ ∞Ì·Ï›·˜ Î·È ™·Ì·ÏÙ¿ÓË ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È project, Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. i) “ ∏ ÂÔ¯‹ 1821, Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔϤÌËÛ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·”: ª¤Û· ·fi ¤Ó· “ÌԢΤÙÔ” ˙ˆÊÚ·ÊȤ˜, Ù· Ó‹È· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 Î·È ÙËÓ ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ii) “ ∏ §Ô‡Ï· Ë ÛÙ·ÁÔÓԇϷ”: To ·Ú·Ì‡ıÈ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙË §Ô‡Ï·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ·ÁfiÓ· Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Ô˘ ÙË ÊÈÏÔͤÓËÛÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi. Δ· ·È‰È¿ Ôχ ‡ÎÔÏ· “¤ÁÚ·„·Ó” ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÎÈ Â›¯·Ó ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ §Ô‡Ï·˜, Ô˘ ÙȘ ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó Ù· ›‰È·,Û ÔÌ¿‰Â˜. ¢∏ª√Δπ∫∞ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, “Δ· ∞›ı·Ó· ªÔχ‚È·”: ªËÓÈ·›Ô ¤ÓÙ˘Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· οı Ù‡¯Ô˘˜ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î¿ı ̋ӷ, fiˆ˜ ·fi ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘- ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ ÎÈ ·fi Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. √È ÌÈÎÚÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ fï˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ȷÙÚÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈο ı¤Ì·Ù·, Ì ÙË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË, fiˆ˜ Î·È Ì ٷ ·ıÏËÙÈο. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚȉԇϷ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·, Ì ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ·, Û·˙ÔÎÂÊ·ÏȤ˜ ÎÈ ·Ó¤Î‰ÔÙ·. 4Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, “∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ 6˘ Ù¿Í˘”: ™¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚȉԇϷ, ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÌÈ· Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ¡Â¿ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¢·›ÛıËÙ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë Î·ÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi Bazaar Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÛÙȘ ıÚËÛΛ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜

ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·. ∞fi ÙȘ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ Ù˘ Ù¿Í˘, ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °Î·ÁÈ¿ÓÓË. 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘: “ŒÓ· ÏÈÏÈψÊÔÚÂ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ô›ËÛË ÛÙȘ ÏÈÏÈÁÂÈÙÔÓȤ˜”: MÈ· Ôχ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È, ̤۷ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÈÏÈψÊÔÚ›Ԣ. ªÂ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜ ∑ˆ‹˜ §·˚Ó¿ 7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ∂’ Ù¿ÍË, “¶·Û¯·ÏÈÓfi ¶ÂÚÈÛÎfiÈÔ”,Δ‡¯Ô˜ ª·ÚÙ›Ô˘ - ª·˝Ô˘ 2012: ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÓÙ˘Ë ¤Î‰ÔÛË, Ô˘ ηχÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. √È ÌÈÎÚÔ› Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ̤۷ ·fi ‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÚıÚ¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ̤۷ ·fi ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, Û·Ú·ÎÔÛÙÈ·Ó¤˜ Î·È ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ·Û¯·ÏÈÓ¿ οϷÓÙ· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. °È· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘. À‡ı˘ÓË ‰·ÛοϷ: TÚ›Áη μ·ÛÈÏÈ΋. ∞2 Ù¿ÍË, 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, i) “ ΔÔ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜” : √È ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜, ∞‰¿ÌÔ˘ ∂˘ı·Ï›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ, Ì ÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘˜, Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È Ì Û·˙ÔÎÂÊ·ÏȤ˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ

·Ó¿ÁÓˆÛË. ii) “πÛÙÔڛ˜ Û·Ó...·Ú·Ì‡ıÈ·”: Δ· “ÚˆÙ¿ÎÈ·” ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜, Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘¤Úԯ˜, Ôχ¯ÚˆÌ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. °1 Ù¿ÍË, 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, i) “ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û·˜ ˆ...”: ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤Î‰ÔÛË, Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È Û·Ó ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ, ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙȘ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‡ÛÙÔ¯· ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜, ̇ıÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ™Ôω¿ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ Î·È ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ™ÔÊ›·˜. ii) “∫¿ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ë ¶·Ú·Ì˘ıÔ¯ÒÚ· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÈ”: ŒÓ· ÚˆÙfiÙ˘Ô ·Ú·Ì‡ıÈ, Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ó¿ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Unicef, “™¯ÔÏ›· ÀÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ”. ŸÌÔÚÊ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù·. iii) “ ∞˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁ›·”: OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ̤۷ ·fi ÎÂÈÌÂÓ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ·ÎÚÔÛÙȯ›‰Â˜, ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ÈÛÙÔÚÈԇϘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù·. 13Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, “¡¤·...∞ÚÁÒ”: ªÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ıÂÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ô›ËÛË, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ, §˘Î›ˆÓ

·fi ΢„¤Ï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·˜, ÛÂÏ›‰Â˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, Û·˙ÔÎÂÊ·ÏȤ˜ Î.Ù.Ï. 1Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “¡. ΔÛÔÔÙfi˜”: ŒÓÙ˘·: “™ÙÔÓ §ÂÈÌÒÓ· Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘”, “ ∏ Î˘Ú¿ ™·Ú·ÎÔÛÙ‹”, “ ÃÂÚÔÏ› - ÃÂÚÔÏ› ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ™Ù·˘Ú¤... “™Â ÌÈ· ÚÒÁ· ·fi ÛٷʇÏÈ”, “¢˘Ô ÂÚ›ÂÚÁ· Á·Ù¿ÎÈ·”, “√ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ‹ÏÈÔ˜”, “∏ ∞Á·ı‹ Î·È ÔÈ ¢Ò‰Âη ª‹Ó˜”, “Δ· æËÏ¿ μÔ˘Ó¿” , “ΔÔ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ∂Ï›‰·” , “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ¶ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜” “Δ·ÍȉȿÚÈη ªÔ˘ÛÈο √ÚÁ·Ó¿ÎÈ·” ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜: “ªÈÎÚÔ› ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” , “Little Argonauts” . 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ñ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, “¶·È‰ÈΤ˜ ºˆÓ¤˜” : ™ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ¶ÔÏÏ¿, ÔÈΛϷ Î·È Î·ÏÔÁÚ·Ì̤ӷ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÊËÌÂÚȉԇϷ˜, fiˆ˜ “∞ÔÎÚÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ·” , ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‚›·˜, Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÊȤڈ̷ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiˆ˜ Î·È ÛÂÏ›‰· „˘¯·ÁˆÁ›·˜. 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÚÙ¤ÌȉԘ - ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ¢’ Ù¿ÍË, “Δ· Û·˝ÓÈ·” . √È ÌÈÎÚÔ› Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÎÙÚȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚȉԇϷ˜, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ οı ̋ӷ. ŒÙÛÈ ÙÔ ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙȘ ∞fiÎÚȘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ¶¿Û¯·, ̤۷ ·fi ·ÚıÚ¿ÎÈ·, ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ·

Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·. ∏ ÂÊËÌÂÚȉԇϷ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÂÏ›‰Â˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, Ì Û·˙ÔÎÂÊ·ÏȤ˜ Î·È ·Ó¤Î‰ÔÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜. 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜ - ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ∞’& μ’ Ù¿ÍË, “°¿ÙÔ˜ ¢ÈÌËÓ¿ÙÔ˜”: ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÊËÌÂÚȉԇϷ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ‰ÂοÏÔÁÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ì‡ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘˜, ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ AϤÍË ΔÛ·ÙÛÔ‡ÏË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·, οÓÔ˘Ó ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ “º›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Ù· ∑Ò·”. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. ¶Â·Ú‹ıÂÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¢1 Ù¿ÍË: ∞fi ÙËÓ fiÌÔÚÊË ™ÎfiÂÏÔ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ‰‡Ô Û¯ÔÏÈο ¤ÓÙ˘·, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ 1) Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘, Ì ı¤Ì· “∂›Ì·È ÙÔ ¡ÂÚfi”, ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÎÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È 2) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ı¤Ì· “¶·Ó·Á›ÙÛ· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘”. ªÂ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ª¿¯Ë˜. ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¢’Ù¿ÍË, “ √È ÁÓÒÛÂȘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó”: TËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÎÏ›ÓÂÈ Ë ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÊËÌÂÚȉԇϷ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÔÈΛÏË ‡ÏË, fiˆ˜ ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·, ·Ó¤Î‰ÔÙ·, ¯·˚ÎÔ‡, ÛÔ˘ÚÂ-

·ÏÈÛÙÈο ÔÈ‹Ì·Ù·, ÎfiÌÈÎ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì¿Ûη˜, ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÎÈ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂΉËÏÒÛˆÓ. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ·fi Ù· ·È‰È¿, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÌÏ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ¿ÏÏ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· „¿ÚÈ·, Ù· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È Ù· ηڿ‚È·, ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. °Àª¡∞™π∞ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, “√È ∞Á·Ë̤Ó˜ ™˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ μ2”: ŒÓÙ˘Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ˘‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ Î. °·Ï¿ÓË ∫·ÏÏÈfiË. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷ٘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Ú·Û΢‹˜ Ê·ÁËÙÒÓ Î·È ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, “∞ÓıÚÒ-

ˆÓ ŒÚÁ·”: ªËÓÈ·›· Û¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ¤ÓÙ˘Ë ¤Î‰ÔÛË Ì ı¤Ì·Ù· ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘, fiˆ˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜, „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·ıÏËÙÈο ı¤Ì·Ù·, ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈ΋, Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î.¿. 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, “∂ÊË‚ÈΤ˜ ª·ÙȤ˜”: ™¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘, Ì ¿ÚıÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ Û Â›Î·ÈÚ· ı¤Ì·Ù·, Ì ·ÛÙ›˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ì ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÈ Â›Î·ÈÚÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ: “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË - ∂ÊË‚È΋ ÎÚ›ÛË”. ∞fi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔÁÚ·Ì̤Ó˜ Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ. §À∫∂π∞ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, TÌ‹Ì· μÚÂÊÔÓËÈÔÎÔÌ›·˜: i) “μÈ‚Ï›Ô ™˘-

ÓÙ·ÁÒÓ-°Ï˘ÎÒÓ”, Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈÔ ÁÏ˘ÎÒÓ, Ì’ ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊ· ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. ii) μÚÂÊÔ - news: ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ı¤Ì·Ù· ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘, ÌÔ˘ÛÈο, Ù·ÈÓÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ì˘ÛÙÈο ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ·ÊȤڈ̷ “∂Ê˂›· & ∞ÏÎÔfiÏ”, „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· Î.¿. 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, “∏ ºˆÓ‹”: ÿÛˆ˜ Ë ÈÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓË, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË - ∫·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË, ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË, ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ËÏÈΛ· ·È‰È¿ ‰‹ÏˆÓ·Ó Ôχ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ӷ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó. Δ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û ËÏÈΛ· ·È‰È¿ ÙÔ “›‰·Ó” ˆ˜ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ì·ı·Ó ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ªÂ Ôχ ˙‹ÏÔ, Ê¿ÓËΠˆ˜ ‰Ô‡Ï„·Ó Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÂı¿ÚÚ˘Ó·Ó Ù· ·È‰È¿. ŸÏÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ì ¤Ó· Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ “πˆÓ›·” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ¢ÂÌÂÏ‹.

“ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÂÏÏËÓÔ - Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ °·ÏÏÈÎÒÓ Î. ∞. ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÏË, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Marcel Pagnol “Marius”. Δ· ·È‰È¿ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙ· Á·ÏÏÈο Ì ÔÏÏ‹ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ËıÔÔÈÔ› “¿ÁˆÓ·Ó” Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı·٤˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙË ÁÏÒÛÛ·. ∞Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍ¿¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

∂ıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÈÌÔ‰Ôۛ˜ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ-

‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÈÌÔ‰Ôۛ˜ ÛÙȘ 20/6 Î·È 21/6, ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 27/6 ı· Á›ÓÂÈ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·).


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ¯˘ÏËڈ̋ ̤ۈ ∂§Δ∞

¡. ¶‹ÏÈÔ: ∂ÓÓÈ¿ ÛËÌ›· ÏËڈ̋˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ

 ÂÓÓÈ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ıËΠ‹‰Ë Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ì ٷ¯˘ÏËڈ̋ ̤ۈ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂§Δ∞), Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÂÈϤÔÓ ÛËÌ›ˆÓ ÏËڈ̋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ù·¯˘ÏËڈ̋˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÛfi‰ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™Â Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù¤ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂-

Ûfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ΢ڛˆ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۯÂÙÈο ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÓÓÈ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÛËÌ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, ªËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, §·‡ÎÔ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ, ηıÒ˜ Î·È Û ÙÚ›· ÂÈϤÔÓ, Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ûfi‰ˆÓ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘. Δ· ÙÚ›· Ó¤· ÛËÌ›· Â›Ó·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫∂¶) ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ™˘Î‹˜, ηıÒ˜ Ë ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªËϛӷ˜. ¶¤Ú· ·fi Ù· ¤ÓÙ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ ÛËÌ›·, ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Ó¤· ÛËÌ›·. ∂ÈϤÔÓ, ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Probank ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (on line), ηıÒ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚË̤ӷ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. “™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÈ-

ϤÔÓ ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∫. §ÂÁ·ÓÙ‹˜ “Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂Ûfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiˆ˜ Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ì ٷ ¤ÓÙ ÛËÌ›· ÏËڈ̋˜ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÙ·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó· ÌËÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. ¶Ï¤ÔÓ, Ù· ÛËÌ›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ‹‰Ë fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜

ÙÔ˘˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÂÈϤÔÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù·¯˘ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ∂§Δ∞. “°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. §ÂÁ·ÓÙ‹˜ “ı¤Û·Ì ‹‰Ë Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Ù·¯˘ÏËڈ̋˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ̤ۈ ÙˆÓ ∂§Δ∞. ¢›ÓÔ˘Ì ̛· ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÓÓÈ¿ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛËÌ›·, ·ÏÏ¿ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÌÈ· ·Ï‹ Ù·¯˘ÏËڈ̋ ÛÙ· ∂§Δ∞” ηٷϋÁÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.


KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

21


¶∂ƒπ∏°∏™∏

22

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

∫›ÌÂÓÔ-ʈÙÔÁڷʛ˜: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘

∏ º ‡ Û Ë Î·È Ô Õ Ó ı Ú ˆ  Ô ˜

“∂Ӊ‰˘Ì¤ÓÔ˜ ÙÚ›¯·˜ η̋ÏÔ˘ Î·È ˙ÒÓËÓ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓËÓ ÂÚ› ÙËÓ ÔÛÊ‡Ó ·˘ÙÔ‡ Î·È ÂÛı›ˆÓ ·ÎÚ›‰·˜ Î·È Ì¤ÏÈ ¿ÁÚÈÔÓ...”

√ ÂÚËÌ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡

∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ, ∫ÂÊ. 1, ·Ú 6. ª¤ÚÔ˜ ¶ÚÒÙÔ - ∏ º ‡ Û Ë

N

fiÙÈ· ·fi ÙËÓ fiÌÔÚÊË Î·È ÁÚ·ÊÈ΋ ÔÏ›¯ÓË Ù˘ §›ÌÓ˘ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ·˘Ù‹, ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¤Ó·˜ ÔÚÂÈÓfi˜ Î·È ·fiÙÔÌÔ˜ ÛÙÂÚÈ·Ófi˜ ‚Ú¿¯Ô˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‹ÙÔ˜, ‰È˘ÏÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ¤ÙÚ·˜ Î·È ÙË Á·Ï¿˙È· ıˆڛ· ÙÔ˘ ·Èı¤Ú·. ∞˘Ùfi ÙÔ ‚Ô˘Ófi, ÁÈ·Ù› ÂÚ› ‚Ô˘ÓÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È, Â›Ó·È ÙÔ ∫ · Ó Ù ‹ Ï È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ·Ú¿ÍÂÓÔ, ηıÒ˜ ÛËÎÒÓÂÙ·È ·fiÙÔÌ· ̘ ·fi ÙȘ ÚˆÁ̤˜ ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜ Î·È ÙȘ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ÛËÏȤ˜. ∞fi ÙȘ ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·˘Ùfi Í·ÏÒÓÂÈ ‹ÚÂÌ· Î·È ÁÏ˘Î¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ˆÚ·›Â˜ Ï·ÁȤ˜ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú·Ûٿ٘. ŸÌˆ˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ·ÙÂÓ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË §›ÌÓË, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÓÒÚÈÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ΔÔ ∫·ÓÙ‹ÏÈ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û¯ÂÙÈο Û˘ÌÌ·˙Â̤ÓÔ ‚Ô˘Ófi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÈfiÙÂÚË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÓfiÙÈÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ ∂˘‚Ô˚ÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚÈÏfi ϤÁÌ· ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÛÂˆÓ Ô˘ ηٷӤÌÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë „ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘, Ë ™ÙÚÔ˘ÁÁ›ÙÛ· (1.236 Ì.), ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ÎÔÚÊ‹ ∫Ô‡Ú‚ÂÏÔ (1.224 Ì.) Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙË ÓfiÙÈ· ¿ÎÚË Ù˘ ÎÔÚÊÔÛÂÈÚ¿˜, ÙË ƒÔ˘·ÎÈ¿ (1.207 Ì.). √È ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο, ÏÈÁ¿ÎÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Ì ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ „ËÏfi ‰È¿ÛÂÏÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰·ÛˆÌ¤ÓË ÎÔÚ˘Ê‹ ¶˘ÚÁ¿ÎÈ (1.081 Ì.). ΔÔ ∫·ÓÙ‹ÏÈ Â›Ó·È, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ, Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÁÓˆÛÙÔ, ·ÏÏ¿ Ôχ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‚Ô˘Ófi, ¤Ó· ·fi Ù· ·Ù¤ÏÂȈٷ ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “ÂÚ·ÙËı›” , ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂÚ¢ÓËı› ·fi Â˙ÔfiÚÔ˘˜, ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È È¯ÓËÏ¿Ù˜.

ΔÔ ¯ˆÚÈfi ΔÚÔ‡È Î·È Ë Ï›ÌÓË ∫¿Î·‚Ô˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡

Δ· ÂÏ΢ÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘, ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, Ô ∫ËÚ¤·˜, Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ˘‰ÚÔÎÚ›Ù˘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο, Ë ‰·ÛÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ¶·ÁÒÓÙ·, ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο, Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË ÌÔÓ‹ °·Ï·Ù¿ÎË, ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È ÙÔ ·fiÙÔÌÔ Ûԇڈ̷ ÙÔ˘ “ŸÚÔ˘˜”, ¿Óˆ ·fi ÙË ÌÔÓ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË Î·È ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ fiÏ˘ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·¤ÙˆÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ô˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È Á·Ï‹ÓÈÔ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ̘ ÛÙÔ ‹ÈÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ‰›Ô ÙˆÓ Â˘‚Ô˚ÎÒÓ ·ÎÙÒÓ, ηıÒ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ·fiÙÔÌÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ¯·ÔÙÈÎÔ‡˜ ÁÎÚÂÌÔ‡˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÔ˘‰·›Ô (Ù¯ÓËÙfi) ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏ›· Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÔڇ͈Ó, ÛÙË ı¤ÛË ∫¿Î·‚Ô˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ï›ÌÓ˜ - ‚¿ıÚ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÎÛηʤ˜ ·˘Ù¤˜, Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚÈËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡.

KIN. 6945 557335-6938 105050 6983 267355 (What’s up)  ∂ÎÙ›ÌËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.  ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Â›ψÓ.  ∞Ì·Ï¿˙.  ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ 26 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜.

 Œ¯Ô˘Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· È¿Ó·. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·  ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜, ‰¿ÛηÏÔ˘˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜.  ªÂٷʤÚÔ˘Ì ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ fiˆ˜ È·ÙÚ›·, ÁÚ·Ê›· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘.

∏ FRAGO CARGO ÂÁÁ˘¿Ù·È ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ¯ˆÚ›˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‹ ˙ËÌȤ˜ ηχÙÔÓÙ¿˜ Û·˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο info@fragocargo.com, http://www.FragoCargo.com

ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·˘Úfi¢ÎÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

√ ÂÚËÌ›Ù˘ Ì ÙÔÓ ÙÚ¿ÁÔ ÙÔ˘

¶Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠٤ÏÔ˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·Ú˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢·ÊÓÔ‡Û·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚÒËÓ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙÔ˘ ¡fiÂÏ-ª¤ÈÎÂÚ, ÂÓfi˜ ÕÁÁÏÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÎÙËÌ·Ù›· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜, Ì ‡ÛËÌ· ÙËÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁfiÓÈÌ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ¢‚Ô˚΋˜ Á˘. * ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÙÚÂȘ ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi ‚Ô˘Ófi ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡. ΔËÓ ÚÒÙË ·fi ÓfiÙÈ·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÚÒÙË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÚÔÎfiÈ, ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘. ¶‹Ú·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ʇÁÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ì ‰˘ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. °Ú‹ÁÔÚ· ¯ˆı‹Î·Ì ÛÙ· ˆÚ·›· ¢ÎÔ‰¿ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ù¤ÌÔ Ù˘ ¢‚Ô˚΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜. ∞Ê‹Û·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙ· 900 ̤ÙÚ· ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ì·˜ ÙÔ •ËÚfiÚÂÌ· ÎÈ ·ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÓfiÙÈ·. ª¤¯ÚÈ Ó· ‚Áԇ̠ÛÙË ı¤ÛË §È‚·‰fiÚ·¯Ë (581 Ì. ˘„fiÌÂÙÚÔ) ·›ÚÓ·Ì ¿ÓÙ· ÙȘ ·ÚÈÛÙÂ-

Ú¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜. ™Â ÌÈ· ·fiÙÔÌË ÛÙÚÔÊ‹ fiÏ· Í·ÊÓÈο ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È Ô ÙfiÔ˜ ÔÌfiÚÊ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ™Â Ï›ÁÔ ÊÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ÎΈ̷ Ô˘ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹Ú¯·Ó ηٷÛÎËÓˆÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∂‰Ò ·Ê‹Û·Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Â˙ÔÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∏ ÔÚ›· Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi, ̘ ·fi Ù· ‡η ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∂‡‚ÔÈ·˜. ΔÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ·Ó‡„ËÏˆÓ Ì·˘ÚfiÂ˘ÎˆÓ Ô˘ Í·ÊÓÈο ¤Î·Ó·Ó ÌÈ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÔÈ ÌÔÏ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ô˘ÏÈÒÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ·˘Ù‹ - Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¿ÁÓˆÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Ï·ÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÔÚ›· Û ‰‡Û‚·ÙÔ ÂÙÚfi‰ÚÔÌÔ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ·fi fiÔ˘ ̘ ·fi ¤Ó· ‰È¿¯˘ÙÔ ¢ÎÒÓ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Îfi„˘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂχıÂÚË ·Ó¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂÙÚ҉˜ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘ ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ÙÔ Û¿ÚˆÌ· Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÚıÔÏ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

ΔÔ “ŸÚÔ˜” Î·È Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ “ÂÚËÌ›ÙË”

Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó Î·ı·Ú¿ Ë Ã·ÏΛ‰·, ÂÓÒ ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ·, ›Ûˆ Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹, ·ÓËÊfiÚÈ˙ ÌÈ· ÂÙÚ҉˘ ·ÓˆÏ·ÁÈ¿ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó Ҙ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¶˘ÚÁ¿ÎÈ. ∏ ı¤· ·fi Â‰Ò ¿Óˆ Â›Ó·È Û¿ÓÈ·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Ì·Á›·˜ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Ô‰ÔÈfiÚÔ Ô˘

ı· ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ¶ÚÔÎfiÈ. * ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔ ∫·ÓÙ‹ÏÈ Â›¯Â ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ΔÚÔ‡È, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰·ÛˆÌ¤ÓË Ï·ÁÈ¿, οو ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ηÈ


¶∂ƒπ∏°∏™∏

23

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

∏ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô ∂˘‚Ô˚Îfi˜

ΔÌ‹Ì· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ °·Ï·Ù¿ÎË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ∫·ÓÙ‹ÏÈ

·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙË ÌÔÓ‹ °·Ï·Ù¿ÎË. ΔÔ ΔÚÔ‡È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ìԇ̠ÛÙÔ ¶ÚÔÎfiÈ ÎÈ ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¢·ÊÓÔ‡Û·˜. ∞fi Â‰Ò ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ·Ó¿‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÓfiÙÈ· - ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ì˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ı¤ÛË ¶Â˘Î¤ÏÈ. ¢È·Û¯›˙Ô˘Ì ڤ̷ٷ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ¯·Ú¿‰Ú˜ Ì Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ‰È·Ú΋ ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿. ⁄ÛÙÂÚ· ‚Á·›ÓÔ˘Ì Û ·ÓÔȯٿ ÏÈ‚¿‰È· ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ͈ÎÏ‹ÛÈ, Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿ Î·È ËÁ¤˜. ∞fi ÂΛ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ·Ó¿‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ªÔÓÔ¿ÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ú·Èfi ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÙÔ Ûԇڈ̷ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∞Ú·È¿ Î·È Ô‡ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÎfiÎÎÈÓ· ÛËÌ¿‰È·, ηÚʈ̤ӷ ÛÙ· ‡η. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë fiÌÔÚÊË ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∫ËÚ¤· Î·È ·fi ‰ÂÍÈ¿ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Ë ‹ÚÂÌË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∂˘‚Ô˚ÎÔ‡. ∂ÌÚfi˜ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÊfiÚ· Ë ÔÔ›· ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚÂÈ ·fiÙÔÌ· ÙËÓ ÙÚ·¯È¿ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ì ٷ ‡η Î·È ÙÔ Ì·Ï·Îfi ¤‰·ÊÔ˜ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÎÂÚ·˘ÓfiÏËÎÙ˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ·ÏÏÔȈı›, ÙfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ˘fi‚·ıÚÔ ÛÎÏËÚÔ‡ ˘Ú‹Ó· ·ÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË Ò˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÚΛ ÌÈ· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ï¢ڛÛÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· ÏÈ‚·‰ÂÚ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜. ™Â οÔÈÔ ·fi Ù· Ï¢ÚÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ì·Û¯¿Ï˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ·ÔηχÙÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ÔÏ˘Â›Â‰Ô ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ηوʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú˘ÊÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi Ù· ÂÍÔÚ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘. ¶Ôχ fiÌÔÚÊË ı¤ÛË ·›ÚÓÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ΔÚÔ‡È, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÎfiÎÎÈÓË Â›ÛÙ„Ë, ¯ˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÂÏ·È҉˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÂÚ·Ìȉ¤ÓÈˆÓ ÛÎÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Á·Ï¿˙Ș ÏÈÌÓԇϘ ÙÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∏ ΛÓËÛ‹ Ì·˜ ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ‚Ú·¯ÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ú¿¯Â˜ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ. ∏ ˙ÒÓË ÙˆÓ Â‡ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·-

ÙÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÌÂȈı› ÎÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ·¯‡ ¤Í·ÚÌ· Ù˘ ‚Ú·¯Ô˘ÚÈ¿˜ ·ÔηχÙÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÚÂÈÓ‹˜ ηÌ‡Ï˘. ™˘Ó¿Ì· ·ÔηχÙÂÙ·È Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔڇʈÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô μfiÚÂÈÔ˜ ∂˘‚Ô˚Îfi˜, Ô ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜, Ë ¢›ÚÊË, Ë √›ÙË, Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ·, Ì ÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ Ù˘¯ÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ‡ Ù˘. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, Ì ÂÏ·ÊÚ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÙÚÈÎfiÚ˘ÊÔ Ì¤ÙˆÔ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÌÂÛ·›· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Á˘ÌÓ‹, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ‰È·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ú·È¤˜ ÂÏ·ÙÔÁÂÓ›˜ ˙ÒÓ˜. π‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ Ì·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ¿ÏÂÙÔ Î·È Ì·Á¢ÙÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· Û·ÚˆÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¿Ó·˘‰Ô˘˜. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂȯÂÈÚ›˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ·ÙÚ›‰· ÔÚÂÈ‚·Û›Â˜, ÂÊ¿ÌÈÏϘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, Ì Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ˘„fiÌÂÙÚ·, ·ÏÏ¿ Ó· Âȯ·›ÚÂȘ ·fi ÙȘ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ·‡Ú˜ Î·È Ù· ˘ÂÚÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· Ô˘ ÛÔ‡ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È ·Ïfi¯ÂÚ· ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¿ÊıÔÓˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÏÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ÏËıÒÚ·˜ ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ fiÓÙˆÓ. ª¤ÚÔ˜ ¢Â‡ÙÂÚÔ √ÕÓıÚˆÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. ΔÈ Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ù˘¯·›Ô Î·È ·Û‡Ì‚·ÙÔ fiÓÔÌ· Ì ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ÚÈÓ, ÙÔ ∫·ÓÙ‹ÏÈ; ∫¿Ó·Ì ÌÈ· ·Ó·Áη›· ÂÈÛÎfiËÛË Û fiÏÔ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·, Û ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‰ËÏ·‰‹ ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÔ ¿ÁÚÈ· ÎÈ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙË ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ fiÌÔÚÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜. ∞ÏÏ¿ ·˜ ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿, fiˆ˜ Ù· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ Ë ·ÚfiÛÌÂÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ˙‹Û·Ì ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ÔÏÈÙÂÈԇϷ Ù˘ §›ÌÓ˘, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛÈÊfiÚÔ˘. Ÿ,ÙÈ ·ÊËÁËıԇ̠·fi ‰ˆ Î·È Î¿Ùˆ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·ÓȯÓ¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù˘ ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ÌÔÓ‹˜ °·Ï·Ù¿ÎË, Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ¤Ó·Ó ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ ÂÍÒÛÙË ÙˆÓ ·Ú˘ÊÒÓ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·fi ÙË §›ÌÓË Ò˜ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÌÔÓ‹, ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Ì·˜ ÂÍÔÓÙÒ-

ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ‰È¿‚· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È ·Ú¿ÎÙÈÔ. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠‰›Ï· ·fi ÙÔ ÁÈ·Ïfi, Û ¤Ó· ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ ÁÏ›ÊÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ Î·Ï¿ - ηϿ ‰Â ¯ˆÚ¿Ó ӷ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó ‰˘Ô ÌÈÎÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. øÚ·›ÔÈ ·ÌÂÏÒÓ˜, ÏÈfiÊ˘Ù· Î·È ‰ÚÔÛÂÚÔ› ¢ÎÈ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÚ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÎÚÂÙÛ¤ÓÙÔ Ú·ÛÈÓ¿‰·˜ Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜. ¡· ÎÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜, Ϙ, Ô˘ ‰ÂÓ Ùfi¯ÂÈ ‰È·Û‡ÚÂÈ Ë ÙÛÈÌÂÓÙÂÍÔ˘Û›· ÎÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÈÛÔ¤‰ˆÛË. ¢Â ‚ϤÂȘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î·Ï˘‚¿ÎÈ·, ·ÛË̤ÓÈÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ‹Û˘¯Â˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ÁˆÓȤ˜ Î·È ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ·, Ï¿È ÛÙÔ Á·Ï·ÓfiÊÔÚÙÔ Î˘Ì·Ù¿ÎÈ Ô˘ Û¿ÂÈ ·‰¤ÍÈÔ ÌÚÔ˜ ÛÙȘ ÛÎfiÚȘ ¢ÎÔ‚ÂÏfiÓ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚ›Ù¯ӷ ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ù˘ ÂÍ·›ÛÈ·˜ ‚ÔÙÛ·ÏÈ¿˜. ∫·Ó¤Ó·˜ Ì· ηӤӷ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‹ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. ª·, Â›Û·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·ÚˆÙȤ۷È, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÈ› Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÁˆÓÈ¿ Ù˘, ÔÈ ÎÈ‚‰ËÏÔÔÈÔ› ÎÈ ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ; ¶Ô˘ Ô˘Ï¿Ó Êԇ̷ڷ Î·È ÌȯÏÈÌ›‰È·; Ÿ¯È, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó’ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙˆÓ §ˆÙÔÊ¿ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫˘ÎÏÒˆÓ. ªÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì·ÁÈÛÛÒÓ. ZÂȘ, Ì’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÙË Ì·Á›· Î·È ÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË Ù˘ Á·Ï‹Ó˘ Î·È Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Û ¤Ó· ÙfiÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÈ ·Ófiı¢ÙÔ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿˜. ∞Ê˘Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ó‡̷ ÛÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ, ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰˘Ô Î·È Î·Ì·ÎÒÓÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ıÂÛ¤ÛÈ· ÎÈ ·ÎÚÔ‚ÔÏÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù·¿Óˆ ÛÔ˘ Ì ʷÓÊ¿Ú˜ Î·È ‚Ô‡ÎÈÓ· ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì·Ï¿Ì·Ù· Î·È ÛÔ˘ÛÔ‡ÌÈ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÔ˘ Ì ·Ê‡ÛÈÎÔ˘˜ ‰˘Ó·Ì›Ù˜. ¢˘Ó·Ì›Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi οÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÛÊËÓÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÛÔ˘, ηٷÙÚÔÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÛÔ˘ ¤Ì·ıÂ Ô „‡ÙÈÎÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ “ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” , ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ “∞ÓıÚÒˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·˜” ... ∞fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ‚¿ıÔ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÒÚÈ· ÚÔÌÊ·›· ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, ·ÂÈÏËÙÈ΋, ·fiÙÔÌË, ÁÈ·ÏÔÎÔÔ‡Û·. ¡ÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ¤ÊÙÂÈ Â›Ùˉ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· Ó· ÙË Ì·¯·ÈÚÒÛÂÈ. ∫·È Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÊȯٷÁοÏÈ·ÛÌ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¤ÙÚÈÓ˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ·Î‡Ì·ÓÙÔ ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈÔ ÓÂÚfi. ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ì·¯·ÈÚÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÚÁÈο Î·È Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘˜ È·, ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ìʈӛ· Û ËÚˆÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ, ‰›¯ˆ˜ ÂÏ¿ÛÛÔÓ·, ıÏÈÌ̤ӷ ̤ÚË ‹ adagio ÛÙÚÔʤ˜. * √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÚË-

ÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÛÙ· ‚¿ıË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ·ÈÒÓˆÓ. ∂‰Ò Î·È ÒÚ· ÂÚÈÏ·ÓÈfiÌ·ÛÙ ‰›¯ˆ˜ ÙȘ ˙ˆÈΤ˜ ·Ó¿Û˜, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ. Œ¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ¤Ó· ‚Ô˘Ófi ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ fiÚıÈ· ÎÔÚ‰¤Ï· ÙÔ˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ·Ú¿ÏÈÔ Ó‹Ì· ÙÔ˘ ÎÈ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ªÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÈÓ ·fi ‰·‡ÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÔÚÔÛÙ¿ÛÈ, ÁÈ· Ù’ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂ηÙfi ̤ÙÚ· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ÌÔÓ‹˜. ∂Ì›˜ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰·ÛÈÎfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ô˘ ηÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Ì˜ ·fi ÌÈ· ˘ÎÓ‹ ‰·ÛÔÛÙÔȯ›· ‡ΈÓ, ÎÔ˘Ì·ÚÈÒÓ, Ê˘ÏÈÎÈÒÓ Î·È ÚÂÈÎÈÒÓ Î·È ¯·ÓfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ‰È·ÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚıÂÓÈÎfiÓ ˘Ì¤Ó· Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜. ™Â ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ̤ÙÚ· ÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ÎÈ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ ˘Ì¤Ó· ·ÔÎÏ·‰›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ÂÏ›ÛÛÂÙ·È ˘¤ÚÔ¯· ̘ ·fi ÙÔ˘˜ ¢¿ÂÚÔ˘˜ ÊÂÁÁ›Ù˜ ÙˆÓ ‚Ï·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÂοÏÂÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË Û ÌÈ· ¿ÏÂÙË Î·È ‚Ú·¯ˆÌ¤ÓË ‚ÔÙÛ·ÏÈ¿, ÔÌÔ›ˆÌ· Î·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛÌ· Û˘Ó¿Ì·, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙÔ‡ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ∞fi Â‰Ò ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÔÛÌËÙ›· ÎÈ Ë ıÂ˚΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ηٿ ÎfiÛÌÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÂÓfi˜ ÌÔÓ·¯Ô‡ Î·È ÂÚËÌ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Ï‡ÙË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯˘ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÏËıÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ù· ˘ÂÚÔ‡ÛÈ· ÂÓıÒÓÙ·˜ Ù· Ì¿Ù·È· Î·È Ù· ‚Ï·‚ÂÚ¿. ¡·È, Â‰Ò Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È Ë º‡ÛË, fiÏ· Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Î·È ÙÔ ÎÔÊÙÂÚfi ·ÓÔ›ÎÂÈÔ ‚Ô˘Ófi. ∂›Ó·È fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚÂȘ. ∂Ì›˜ „¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Ì˜ ·fi ÙË º‡ÛË, ÎÈ ÂΛÓÔ˜ - Ô Î·Ù¿ ÎfiÛÌÔÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ - ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· Ê·Ó¿ÚÈ, ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈη, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ʤÍÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. * Œ¯Ô˘Ì ͷӿÚıÂÈ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·’ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·, ·’ ÙËÓ ÚÔ¤ÚÛÈÓË ¿ÓÔÈÍË, ·’ ÙÔ ·ÏÈfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜... °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË “Ê˘Ï·Î‹” ÙÔ˘, ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÙÔ˘, ÙËÓ “fiÏÈÓ” ÙÔ˘ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ, ·fi ·ÏÈ¿, Ù· “‰ÂÛÌ¿” Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ Î·È Ù¿¯ÂÈ Â‰Ò ¯¿ÌÔ˘ Âٷ̤ӷ, ÁÈ· Ó· Ù· ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ˙ÂÈ Â‰ˆÓ¿, ÛÙÈÁ̤˜ ·¤Ú·ÓÙ˜, ̤Ú˜ ¢ԛˆÓ˜ ‹ Î·È Ù۷ϷΈ̤Ó˜, ¯ÚfiÓÈ· ·Ì¤ÙÚËÙ·. ∑ÂÈ Â‰Ò, Ì ٷ “ıËÚ›·”, Ì ÙȘ ÏÂÁÂÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜” , ·fi ÙfiÙ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰ÈÒ¯ÙËÎÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·’ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ·fi “ÙfiÙ” Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ· Î·È Ù· ¿ıË. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÏÔÈfiÓ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï.

ªÔÚ› Î·È ¢ÈÔÁ¤Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜. ΔÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘; TÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ¿ÛÈÏÔ ÙÔ‡ÙÔ ÏÂÈÌÒÓ· Ù˘ ·ÚıÂÓ›·˜ ÙÔ˘; AÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÒÏÂÈ·... ª·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ “fiÏË” ÙÔ˘, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÂÚËÌ›ÙË, “Ô˘ Á·Ú ¤¯ÔÌÂÓ Ò‰Â Ì¤ÓÔ˘Û·Ó fiÏÈÓ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Ì¤ÏÏÔ˘Û·Ó ÂÈ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ”, Ì·˜ ϤÂÈ... (1) ¶ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ, ϤÂÈ, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ηψÛÔÚ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÒÓ Ì·˜ ·ÚÈıÌ‹ÛˆÓ. °È·Ù› ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ‰ÂÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·fi͈ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ Î·È Ù· ÊÚȯٿ Ì·˜ ¿ıË. ΔÔ ÎÔÓ¿ÎÈ ÙÔ˘, ÌÈ· ÊÔ‡¯Ù· Á˘ ÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ·fi fiÓÂÈÚ· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ·, ·ÂÚÈο Î·È ÂÓÙ¤ÍÈ Á¿Ù˜. Δ· Ú›ÎÈ· ÊÔ‡ÓÙˆÛ·Ó ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚËÌ›ÙË Ì·˜ Û ÌÈ· ÁÔ‡ÚÓ· ÊÂÚÙfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, η̤̈ÓÔ ·fi Ï›Á· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÎÈ ÂÏ›‰Â˜ ÌfiÏÈΘ, ‰›¯ˆ˜ ·›Ì·, Ï¿ÛË Î·È ¯ÔÏ‹. √ ·¤Ú·˜ ÊÔ˘ÚÊÔ˘Ú›˙ÂÈ ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÈ ÂÌ›˜, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ·ÚÈıÌË̤Ó˜ Î·È ·ÁÓÒÌÔÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ·fi Ù‡¯Ë Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˙ËÙ¿Ì χÙÚ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó’ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙԇ̠ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ “Á¤ÓÓËÛ‹˜” ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÓfiËÌ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ô ÂÍ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ˙ÂÈ ¤Íˆ ·fi Ì·˜. °˘ÚÔʤÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÏË̤ÚÈ ÙÔ˘. ™˘ÌڿηϷ ÌÓ‹Ì˘, ·fi ¤ˆÏ˜ ˙ˆ¤˜. ΔfiÙ Ô˘ ˙Ô‡Û ÛÙË §›ÌÓË, ÙfiÙ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, Ì Á˘Ó·›Î· Î·È ·È‰È¿, ÙfiÙ Ô˘ fiÚÁˆÓ ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˘, Ô˘ ÌÂıÔÎÔÔ‡Û ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ Ï‹ı˘. ΔfiÙ Ô˘ ˆ˜ ·ÏÈfi˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜, Û ÔÓÙÔfiÚ· ÏÔ›·, ·ÏÒÓÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÕÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‰ËÏ·‰‹, Ù˘ ·Ú·Î›ÌÂÓ˘ fiÚÙ·˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ŸÏ· Ù· ‚ÚfiÓÙËÍÂ Î·È Ù· ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·Á·ı¿ Î·È ÎÙ‹Ì·Ù·. ∞ÎÙ‹ÌˆÓ È·, ÂÚËÌ›Ù˘, Â‰Ò Î·È ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰›Ï· ·fi ÙÔ “ŸÚÔ˜” ÙÔ˘, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÏÂÈ¿ÓÂÈ Ù· ÁÎÚ›ÊÈ· Ù˘ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∫·È Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∞Ó¿ÛÙËÛ ÙË Á˘, ÂÚȤı·Ï„ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηӿ΄ ÙÔ ‚Ô˘Ófi. ª· ÙÈ ‚Ô˘Ófi Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ; ŸÚıÈ· Ï·ÈÌËÙfiÌÔ˜. ÕÁÚÈ·, Ôχ ¿ÁÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÛˆÚ‡ÂÙ·È ÂÎÂȉ¿, ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ŒÓ· ·Û˘Ó·›ÚÂÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi Ë fiÚıÈ· ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ¤Ú· ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi, Ô ¤ÎÏ˘ÙÔ˜ ÛÊ˘ÁÌfi˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ·Ó‹‰ÔÓ˘, ÂÏÂÔ‡Û·˜ Î·È ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘. ªÂ Û˘ÓÔ‰¿ ÛÙÔȯ›·, ¤Ó· ηχ‚È ·fi ı·Ï·ÛÛfiÍ˘Ï·, ÌÈ· ÙÚ·Â˙·Ú›· ·fi ÎÔÚÌÔ‡˜ ÁÂṲ́ÓÔ˘˜ ÎÈ ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ÊÙ¤Ú˜ Î·È ÏÈfiÎÏ·Ú· Î·È ›Ûˆ ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‚ÈÔÙ‹ Ô Î‹Ô˜ Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ·, Ù· ˙Ò· Î·È ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜. ŒÓ·˜ ÙÚ¿ÁÔ˜ Ô˘ Á˘ÚÔʤÚÓÂÈ ÙȘ ÂÏȤ˜, ¤Ó· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ Ô˘

˙ËÙ¿ÂÈ ¯¿‰È·, ‰˘Ô Ú¿ı˘Ì˜ Á›‰Â˜, ¤Ó·˜ ÛÙ›‚Ô˜ Ô˘ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È Ê›‰È·, ÛÎÔÚÈÔ›, ˙Ô‡ÌÂÚ· ÎÈ ·ÁÚ›ÌÈ·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÁÚ›ÌÈ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô˘ ˙ÂÈ ÌÔÓ¿¯Ô ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ÂÏ¤Ô˘˜ Î·È Î·ÏÔ‰¤¯ÂÙ·È fiÛÔ˘˜ Â˙ÔÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ ÂΛ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·Ù¿ÚÂÈ “ÂÙÚÔۈϋÓ˜” (2) Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì· ÎÈ ¤Ó· ÏfiÁÔ ÔÈËÙÈÎfi, ¿ÏÏÔÙ ÊÈÏÔÛÔÊË̤ÓÔ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ıÚËÛ΢¿ÌÂÓÔ, Â›Ó·È Ô ÂÚËÌ›Ù˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‹Û˘¯Ë˜ ÁˆÓÈ¿˜ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜, Ô ÂÚËÌ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡... ¶Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÚ›¯·˜ η̋ÏÔ˘ Î·È ˙ÒÓËÓ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓËÓ ÎÈ Ô‡Ù ӷ ÙÚÒÂÈ ·ÎÚ›‰Â˜ ÎÈ ¿ÁÚÈÔ Ì¤ÏÈ, ·ÏÏ¿ ÊÔÚ¿ÂÈ ÌÈ· Ì¿ÏÏÈÓË ‰ÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó· ÛÎÔ‡ÊÔ ÙÚ‡ÈÔ Î·È ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ Í˘fiÏ˘ÙÔ˜, Ó·È Í˘fiÏ˘ÙÔ˜, ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ù˘ ·Ó‰·ÈÛ›·˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Í˘fiÏ˘ÙÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î¤Ú·˜ ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ (ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÙÔÌË ÔÚıÔÏ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡, ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¢¿ÊÓ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰˘Ô ̤Ú˜ ÂÚ¿ÙËÌ· Â¿Óˆ ÛÙ· ÁÎÚ›ÊÈ· Î·È ÛÙ· ÊÚ‡Á·Ó· (3). º¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ∞ Á ¿  Ë ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∫È ·Ó·ÔÏ› ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ̤ÙÚ·. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘, ı¤ÏÂȘ ‰Â ı¤ÏÂȘ, ÙÔ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Ì ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ̤ÙÚ· È·. ∫È ·Ó·‰Â‡ÂÈ ÙÔ ¯˘Ïfi Ù˘ ·Á¿˘ Ì ÏfiÁÈ· ·ÔÛÙÔÏÈο: “∏ ·Á¿Ë Ì·ÎÚÔı˘Ì›, Ë ·Á¿Ë ¯ÚËÛÙ‡ÂÙ·È, Ë ·Á¿Ë Ô˘ ˙ËÏÔ›, Ô˘ Ê˘ÛÈÔ‡Ù·È..., Ô˘ ˙ËÙ› Ù· ·˘Ù‹˜, Ô˘ ·ÚÔ͇ÓÂÙ·È..., Ë ·Á¿Ë ¿ÓÙ· ·Ó¤¯ÂÙ·È, ¿ÓÙ· ÈÛÙ‡ÂÈ, ¿ÓÙ· ÂÏ›˙ÂÈ, ¿ÓÙ· ˘Ô̤ÓÂÈ” ... (4). ŒÓ·˜ ÛÔÊfi˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜ ›Ӓ ÂÙÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ Ì·ÓÙ›ÏÈ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ “ÏfiÁÔ˘” , Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯¿Ô˜, ÙËÓ Âڋ̈ÛË, ÙËÓ Ù˘ÊÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ì·˜ ÌÈÎÚÔÛ˘Ó›‰ËÛË... ∂‰Ò οو ·fi ÙËÓ ·ÎÚÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜, ÙÔ˘ ÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ η›ÂÈ Û·Ó ÌÈ· ÔÏÔÚ¿ÛÈÓË ÊÏfiÁ· ηÓÙËÏÈÔ‡, οو ·fi ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ fi„Ë ÙÔ˘ ∫·ÓÙËÏÈÔ‡... μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ·, 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 (1)¶ÚÔ˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ∂ÈÛÙÔÏ‹, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, ∫ÂÊ. 13, 14. (2) ∂ÈÌ‹ÎË ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÎÔ¯‡ÏÈ·. (3) √‡Ù ÂÚÓ¿ÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹. (4) ¶ÚÔ˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜, ∫ÂÊ. 13, 47.


T√ B∏ª∞

24

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 17 I√À¡π√À 2012

∞Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Ô ∞Ó¿ÚÁ. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜ - ŒÊÂÛË ·fi ÙÔÓ ∞ı. ™·ÚÚ‹

™Â ·ÚÁ›· ‰‡Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜

ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∞Ó¿ÚÁ. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë Î·È ÁÈ· ›ÎÔÛÈ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∞ı·Ó. ™·ÚÚ‹, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

∏ ÔÈÓ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÊ·Á›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Âȯ›ÚËÛË Ë ÔÔ›· ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™·ÚÚ‹˜. √ Î. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” , ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ÊÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î.¿. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ ÛÙÔ ™Ù∂, ÂÚ›Ô˘ 2.000 ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¿ÁÓˆÛÙË Ù‡¯Ë Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô Î. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÈÏ·¯fiÓÙ· ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¢ËÌ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. ∞ı·Ó. ™·ÚÚ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂ›Û˘ ·ÚÁ›· 20 ËÌÂÚÒÓ, ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ™Ù∂, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ

14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ¤ÁÈÓÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ô˘Û›· ¤ÎıÂÛ˘ Û˘ÓÙËÚËÙ‹ ÁÈ· η˘ÛÙ‹Ú· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÊ·Á‹˜ Î.¿. “ŸÙ·Ó ÎÏ‹ıËη ÛÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, η٤ıÂÛ· ˘fiÌÓËÌ· ÂÓÒ ÂÍ‹ÁËÛ· Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Û ÌÈ· Ë̤ڷ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÂϤÁ͈ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ÂÓÙfi˜ ˆÚÒÓ ÙȘ χÛÂȘ. ΔÔ˘˜ ÚÔηÏÒ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÛÊ·Á›·. ∂›Ó·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ¡· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜.

∞·ڈÛË ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ ªÂ ¿ÏÏË ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, (31-5-2012), ·Î‡ÚˆÛ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ¤ÎÙˆÛË 25% ÛÙ· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Û ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ¡fiÌÔ˘ “ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ¡fiÌÔ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÙ¤-

ÎÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ” . ªÂ ¿ÏÏË ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë Á.Á. ·Î‡ÚˆÛ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (8/2012) ÂÚ› “ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË “ÂÂȉ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 5 ¿Úı. 16 ¡. 2130/93 ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ‚ÔÛ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛı› ηÙÒÙÂÚÔ ÙˆÓ 70 (0,21 ¢ÚÒ) Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ ÙˆÓ 120 ‰Ú·¯ÌÒÓ (0,35 ¢ÚÒ) ÁÈ· οı ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ, Ô‡Ù ηÙÒÙÂÚÔ ÙˆÓ 120 (0,35 ¢ÚÒ) Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ ÙˆÓ 180 ‰Ú·¯ÌÒÓ (0,53 ¢ÚÒ) ÁÈ· οı ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ÒÔ” . 2.∂Âȉ‹ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 8/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, “ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù¤ÏÔ˜ ‚ÔÛ΋˜ ÁÈ· ·) ÙË ¢.∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÚ. ∞4 Û 1,06/ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ÒÔ

¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 15, ‚) ÙË ¢.∂. ™Ô‡Ú˘ ÂÚ. ∞2 Û 0,70/ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 150 Î·È ÂÚ. ∞4 1,06/ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 15, Á) ÙË ¢.∂. ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÂÚ. ∞1 ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ Û 0,41/ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 150 Î·È ÂÚ. ∞2 ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ Û 0,70/ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 150, ‰) ÙËÓ Δ.∫. ∞Ó¿‚Ú·˜ ÂÚ. ∞2 Û 0,58/ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 150 Î·È ÂÚ. ∞4 Û 1,06/ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ÒÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 15” , Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Úı. 16 ·Ú.5 ¡. 2130/93, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÌÔÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. 3.∂Âȉ‹ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¿Ú. 214, 225, 238 ¡. 3852/2010 “¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›-

ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” & ÙÔ˘ ¿Ú. 24 ¶¢ 138/2010 “√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜”, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ∞¶√º∞™π∑√Àª∂ : ∞΢ÚÒÓÔ˘Ì ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ·ÚÈıÌ.8/30-1-2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÚ› “ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012” , ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‚ÔÛ΋˜ ÁÈ· ·) ÙË ¢.∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÚ. ∞4, ‚) ÙË ¢.∂. ™Ô‡Ú˘ ÂÚ. ∞2 Î·È ∞4, Á) ÙË ¢.∂. ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÂÚ. ∞1 ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ∞2 ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜, ‰) ÙËÓ Δ.∫. ∞Ó¿‚Ú·˜ ÂÚ. ∞2 Î·È ∞4, ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ¡fiÌÔ˘ ηٿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ.

∞¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 28.500 ¢ÚÒ ÀÔÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: -“°È· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÓÂÚÔ‡, ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ,

¶ÙÂÏÂÔ‡, ™Ô‡Ú˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜, Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ ÔÛÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÂı› ·¢ı›·˜. ∂ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Û‡Ó·„Ë ÂÙ‹ÛÈ·˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. ∂ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë (ÚÔÛÊÔÚ¿-Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË) Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ∞ϤͷӉÚÔ˜ °Ô‡Ó·Ú˘ ÃËÌÈο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, (À„ËÏ¿ÓÙÔ˘-2 ∞ÏÌ˘Úfi˜), ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ Ì ÙÔ º.¶.∞. 23%. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚÔ¯Ô ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. -°È· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ ÔÛÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÂı› ·¢ı›·˜. ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ∞ϤͷӉÚÔ˜ °Ô‡Ó·Ú˘ ÃËÌÈο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, (À„ËÏ¿ÓÙÔ˘-2 ∞ÏÌ˘Úfi˜), ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 13.500 ¢ÚÒ Ì ÙÔ º.¶.∞. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚÔ¯Ô ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘ËÚÂÛ›·˜”.

√ÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ· Î·È ‰È¿ÏÂÍË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Δπ™ ‰‡Ô Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ· Ù˘

∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 20 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÂÎΛÓËÛË ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô Ï›ÌÓ˜, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ¤Ó· ‰›‰˘ÌÔ ÌÂÙˆڛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ÂΛ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 10.000 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÏȈ̤ÓÔ ˙ÈÚÎfiÓÈÔ, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ٷÏÏÔ Ù‹ÎÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi Ì¿ÁÌ·. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÎÚ·Ù‹Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÙˆÛË ÌÂÙˆÚÈÙÒÓ, ÂÓÒ, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÌÂÙˆڛÙ˜ ›¯·Ó ̤ÁÂıÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È 30 ̤ÙÚ· Î·È ÂΛ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙȘ ‰‡Ô Ï›ÌÓ˜. ∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 150 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˜ 6 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 250 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 8 ̤ÙÚˆÓ. ∞¤¯Ô˘Ó ÂÚ› Ù· 250 ̤ÙÚ· Ë

Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi ª·ÁԇϷ - ∑ÂÚ¤ÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ù·Ó ·fi ÙË ª¤ÛË ¡ÂÔÏÈıÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡. °È· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÙˆڛÙ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Â›Û΄˘ Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘ÙÛÈ¿Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ı· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î. μ¿Ûˆ ƒÔÓÙ‹ÚË, ¢ÁÂÓÒ˜ ÚÔÛÊÂÚı›۷. ªÂÙ¿ ÙȘ Ï›ÌÓ˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÏÂÍË ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™·Ófi, Ì ı¤Ì·: “ªÂÙˆڛÙ˜ ÔÈ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÙËÏÂÛÎfiÈ· ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÕÚË, ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ∫ÚfiÓÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔ˘ÙÛÈ¿Ú·˜ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ ÙÔ˘˜

·ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: 24210 - 51061 & 46253. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 11 Ì.Ì.

ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÈ Ï›ÌÓ˜ √È Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ· ‹ ∑ËÚ¤ÏÈ· Â›Ó·È ‰‡Ô Ï›ÌÓ˜ ΢ÎÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 4 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ fiÏ˘

ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È 2,5¯ÏÌ ·fi ÙÔ ¢.¢. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 130 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 250 ̤ÙÚ·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 250 Ì 300 ̤ÙÚ· Î·È ‚¿ıÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 8 ̤ÙÚ· (̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 10,5Ì.), ÂÓÒ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 150 Ì 250 ̤ÙÚ· Î·È ‚¿ıÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 6 ̤ÙÚ· (̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 9,5Ì.). √ ˘ı̤ӷ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· È¿ÙÔ˘. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È Û ÙÚ›· ÛÙÔȯ›·: ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û¿ÓÈÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

·ÍÈfiÏÔÁË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂÙˆڛÙË Ì ÙË °Ë. Δ· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘˜ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 500 ̤ÙÚ·. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÏfiηÈÓÔ˘ ÚÈÓ ·fi 12.500 Ì 8.000 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ Èı·Ófi ̤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û·Ó Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10 ¤ˆ˜ 30 ̤ÙÚ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ-ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 40 ·fi 178 Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. √È Ï›ÌÓ˜ ·Ú¯Èο ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓÔ‡˜ ÚÔÂχۈ˜. ŸÌˆ˜, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §¿ÁÈÔ˜ Î·È Dietrich Volker J. ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÚˆÓ ÌÂÙˆڛÙË ÏfiÁˆ ‡ÚÂÛ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÂÙËÁ̤ÓÔ˘ ˙ÈÚÎÔÓ›Ô˘. “°È· ÙËÓ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ˙ÈÚÎÔÓ›Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1.400 - 1.800

∞C, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÒÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ˜ Ì·ÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ Á‹ÈÓÔ ÊÏÔÈfi Î·È ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì·Ó‰‡·” . ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÌÂÙˆڛÙË Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË ÁË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÈÓ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï›ÌÓ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ Á‹ÏÔÊÔ˜, fiÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ª·ÁԇϷ- ∑ÂÚ¤ÏÈ· ηÙÔÈ΋ıËΠ۠fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª¤Û˘ ¡ÂÔÏÈıÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡ (6Ë ¤ˆ˜ 4Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã.). ∂›Û˘, 800 Ì. ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚfiÌÔÈÔ˜ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, ÙÔ ∫·Ú·ÙÛ¿ÓÙ·ÁÏÈ. √È ÔÈÎÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ›Ûˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿: “√ ¡·fi˜ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ πÙˆÓ›‰Ô˜ ¢ڛÛÎÂÙ·È Û ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï›ÌÓ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ fiÙ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¤ÂÛ Ôχ ¯·ÌËÏ¿” ÌÂÙ¿ ·fi ÛÂÈÛÌfi ÙÔ 1980.


● 17.6.2012

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

¶A°KO™MIA HMEPA MOY™IKH™ 21 IOYNIOY OÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ BfiÏÔ


2/EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (26)

μ∏ª∞Δ∞ “™˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜” ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ÙÔ˘ πÔ‡ÓË Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του, τότε, Γάλλου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ, του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Δήμου του Παρισιού. Η Γιορτή της Μουσικής, από Δ˘ ¢·Ó¿Ë˜ το 1985, εξαπλώθηκε έξω από τα Γαλλικά σύ¶›ÎÔ˘Ï· νορα και η Αθήνα, 1η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η Γιορτή πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός, που διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε 22 χώρες της Ευρώπης. Στη Γιορτή της Μουσικής, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί

-√ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ -∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË ¡›ÎÔ˘ ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹: ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ Û·Ó Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·

3

-μ›Ô˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ, ÙÔ˘ ÌÔÓÔ¯›ÙˆÓÔ˜ Î·È ·Ó˘Ô‰‹ÙÔ˘ -ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ª·ÎÚ‹ -§˘Ì¤ÚË

4

-∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘-¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘: “°È· Û¤Ó· ¯fiÚ¢·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿, ·Ù¤Ú·...” -£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1912-2012

5

-“™Ù· ÙÚ›ÛÙÚ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” -™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Êfi‚ˆÓ -∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ΔÚÈ‚È˙¿˜: ΔÔ Ê·ÁÎÚ› Î·È ÙÔ ÛÎÔ˘ÌÚ›

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

6

∞ºπ∂ƒøª∞: ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ª√À™π∫∏™: -ªÔ˘ÛÈ΋: ªÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰‡Ó·ÌË

7

- H ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ -M¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¢ηÈÚ›· ¤ÓˆÛ˘ Î·È ÎÔÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘

8

-N¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·: ™‹ÌÂÚ· ÙÈ... -TÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ› ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÊÙÈ¿¯Ù˜ - H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

9

10 11 12 13 14 15 16

- ™˘Ó·˘Ï›Â˜,·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· - ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

-∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú˘‰¿ÎË -ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ -Δ· ËÏÈÔÚ›ÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·

-ŒÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë -∞fi ÙÔÓ ¶ÈοÛÛÔ ÛÙÔÓ ∫Ô˘Ó˜ -∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ÃÂÈÏ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘

E¶IME§EIA: ¢ANAH ¶IKOY§A KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

κάθε είδους, κατακλύζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα, αίθουσες κ.α. και παρουσιάζουν συναυλίες. Άλλωστε, η μουσική ανήκει, μεν, στους μουσικούς της ανήκει, όμως, και σε όλους μας. Οι “Διαδρομές” αυτής της, άλλης μιας Κυριακής των εκλογών, είναι αφιερωμένες στη μουσική και τους ανθρώπους της. Από εκεί-

νους ζητήσαμε την άποψη και την πένα τους προκειμένου να δημιουργήσουμε τη δική μας “σύνθεση” εν όψει της μεγάλης αυτής καλοκαιρινής γιορτής, που θα ακουστεί για ακόμη μια χρονιά, για πέντε μέρες, σε όλα τα σημεία της πόλης μέσα από εκδηλώσεις που παντρεύουν αρμονικά τα διάφορα είδη της, τιμούν τους ανθρώπους που για χρόνια την υπηρέτησαν πιστά, “μπλέκονται” αρμονικά και με τις άλλες τέχνες, δημιουργούν τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για συνέχεια στο μέλλον... “Το πρόβλημα με τη ζωή είναι ότι δεν έχει μουσική υπόκρουση” διάβασα κάπου να γράφει ένας ανώνυμος συγγραφέας. Τα προβλήματα στη ζωή μας πολλά και για ακόμη μια φορά καλούμαστε, σήμερα, να πάρουμε αποφάσεις για το πώς, ποιους θα εμπιστευτούμε, με ποιόν τρόπο • το λιγότερο δυσάρεστο, ποιος να ëναι άραγε; - θα μπορέσουμε, ευχή όλων μας, να τα λύσουμε. Ας ελπίζουμε πως το αποτέλεσμα της αποψινής μας “σύνθεσης” θα βάλει έστω τις βάσεις για μια πιο αισιόδοξη κι ελπιδοφόρα μελωδία, από τους μελαγχολικούς σκοπούς που το τελευταίο διάστημα, όλοι, λίγο πολύ, σιγομουρμουρίζουμε... pikoula@e-thessalia.gr

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙË º§μ Î·È ÙÔ °ÈÒÚÁË °ÂÚfiÏ˘ÌÔ

∞fi ÙËÓ ∞ÔÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ∂ÚÌËÓ›·

T

ην Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 20:30 η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου φιλοξενεί το Γιώργη Γερόλυμπο, Διδάκτωρ Αρχιτέκτων - Φωτογράφο, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας (Μανδηλαρά & Σταδίου) για μια παρουσίαση με θέμα: Από την Αποτύπωση στην Ερμηνεία. Η παρούσα διάλεξη έχει ως σκοπό να εξηγήσει, στον ομιλητή κατ’ αρχήν, τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Με όχημα την επαγγελματική και προσωπική φωτογραφική δραστηριότητα σε διάστημα 17 ετών, ο ομιλών αποτολμά να συνδέσει το νήμα μιας συνεχούς πορείας, μετακινούμενος από τον

ένα χώρο, αυτόν της αρχιτεκτονικής εικόνας, στον άλλο, αυτόν της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης παρουσιάζονται φω-

τογραφίες που ελήφθησαν από το 1995 έως σήμερα σε μία προσπάθεια να φανεί η ξεκάθαρη επιρροή του ενός λεξιλογίου στη διαμόρφωση του άλλου.

Στη πορεία αυτή, παρατίθενται κωδικοποιημένες οι επιμέρους ποιότητες καθώς και τα δάνεια του ενός είδους φωτογραφίας προς το άλλο.

™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ”

∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) “Βασδέκειο” συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις διοργανώνει τη Δευτέρα 18 Ιουνίου, 19:00 - 20:30 στη βεράντα του κέντρου ένα πρόγραμμα κινητικών παιχνιδιών στο οποίο θα λάβουν μέρος τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Παιχνίδια με το νερό, το χαρτί και τον αέρα, παιχνίδια επιδεξιότητας και συνεργασίας, για μικρούς και μεγάλους. Άλλωστε και οι γονείς έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι, την χαρά και την κίνηση και σκο-

πεύουμε να τους το θυμίσουμε. Υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η γυμνάστρια Κατερίνα Βασιλούδη. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών “Βασδέκειο” (Μυτιλήνης & Χαλκηδώνος) της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, αποτελεί δράση συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” .

Κάθε χρόνο δέχεται αιτήσεις ενδιαφέροντος από μητέρες που θέλουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε τα παιδιά τους ηλικίας από 5 - 12 ετών, να παρακολουθήσουν δωρεάν τις χειμερινές και καλοκαιρινές δράσεις του. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για την περίοδο 2012-2013 υπολογίζεται να ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι γονείς που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 9.00 -14.00, στο τηλ. 24210 91113.

™ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ

“∂ڈʛÏË” ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÃÔÚÙ¿ÙÛË Η Ερωφίλη, το πιο γνωστό έργο του Γεωργίου Χορτάτση, θα μεταδοθεί σε ραδιοφωνική διασκευή την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 19.00’’ από την ΕΡΑ Βόλου(100,7 &101,2 Fm και στο διαδύκτιο www.ert.gr). Το έργο γράφτηκε στο Ρέθυμνο γύρω στα 1600. Είναι η πιο παλιά και πιο αξιόλογη από τις τρεις γνωστές τραγωδίες του κρητικού θεάτρου. Η Ερωφίλη έχει αφιέρωση στον δικηγόρο Ιωάννη Μούρμουρη ή Μόρμορη, ο οποίος καταγόταν από τα Χανιά και ήκμασε στα τέλη του 16ου αιώνα. Αποτελείται από 3.205 στίχους, πρόλογο (τον οποίο λέει ο Χάρος), πέντε πράξεις

με ισάριθμα χορικά και τέσσερα ιντερμέδια, που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις πράξεις του έργου. Η Ερωφίλη αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον ελληνικό λαό και αυτό το αποδεικνύει ο μεγάλος αριθμός των εκδόσεων του έργου, οι πολλές παραστάσεις του και οι πολλές παραλλαγές και διασκευές του, που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το έργο εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1637, όταν ο Χορτάτσης είχε ήδη πεθάνει, από τον Κύπριο ιερέα Ματθαίο Κιγάλα, ο οποίος με τις επεμβάσεις του αλλοίωσε αρκετά τον χαρακτήρα του κειμένου. Την αυθεντική μορφή της Ερωφίλης αποκατέστησε το 1676 με την έκδοση του

έργου ο Κρητικός Αμβρόσιος Γραδενίγος, βιβλιοφύλακας της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Αυτή η έκδοση υπήρξε το πρότυπο για όλες τις επόμενες εκδόσεις. Σκηνοθεσία :Κώστας Κροντηράς Παίζουν:Ελένη Μενεδάκη, Δημήτρης Βεάκης, Ιορδάνης Μαρίνος, Σπύρος Ολύμπιος, Λυκούργος Καλλέργης, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Πίτσα Καπιτσινέα, Πόπη Παπαδάκη, Κλεοπάτρα Παυλίδου, Θάλεια Καλλιγά, Άννα Ραυτοπούλου, Στέλιος Βόκοβιτς Ραδιοφωνική διασκευή: Τάσος Παπάς Μουσική σύνθεση: Γιώργος Καζάσογλου Ηχογράφηση :Ανδρέας Λάμπρου Έτος ηχογράφησης:1959 διάρκεια 55.00’’.


EΉfiÛÂȘ /3 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (27)

∞fi ÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

√ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜

H

TÔ˘ Ã∏™Δ√À ∞°πøΔ∏, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ Ã·ÚÙÔˆÏÒÓ - ∂ΉÔÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

γιορτή βιβλίου φέτος μετρά 20 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα του Βόλου, μα στη πραγματικότητα η ιστορία της ξεκινά πριν από 27 χρόνια .Τότε ο Δήμος Βόλου είχε ζητήσει από τον Σύλλογο Βιβλιοπωλών - Χαρτοπωλών - Εκδοτών Νομού Μαγνησίας (έτος ίδρυσης 1977), να πάρει μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωνε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με μία έκθεση βιβλίου. Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν διάρκεια 2 ημέρες και επίσης περιελάμβαναν μουσική, θέατρο και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα. Τα πρώτα χρόνια τα βιβλιοπωλεία της πόλης παρουσίαζαν όσα περισσότερα βιβλία μπορούσαν από τα ράφια των καταστημάτων τους. Με το πέρασμα όμως του χρόνου η έκθεση βιβλίου έγινε γιορτή και απέκτησε την σημερινή της μορφή. Από το 1992 λοιπόν ο σύλλογος μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου , που μας έδωσε τα πρώτα στατιστικά στοιχεία βιβλιοπαραγωγής, αλλά και την δυνατότητα επαφής με εκδότες από όλη την Ελλάδα, εφάρμοσε τη μοναδική σε έμπνευση ιδέα (τότε για όλη την χώρα), το κάθε βιβλιοπωλείο να παρουσιάζει το σύνολο των βιβλίων ενός ή και περισσότερων εκδοτών και όχι μόνο τα ευπώλητα και εποχιακά τους βιβλία. Αυτό έδωσε το πλεονέκτημα στους Βολιώτες να παρακολουθούν την ετήσια βιβλιοπαραγωγή στο σύνολό της αλλά και να βρίσκουν παλαιότερα και ίσως ξεχασμένα κλασσικά βιβλία ή βιβλία μεμονωμένων εκδοτών που ήταν γνωστά μόνο στο κέντρο της Αθηνάς μέσα από τις προθήκες μικρών βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων. Από τότε εφαρμόζεται το ίδιο σύστημα κάθε χρονιά και με την συνδρομή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, του Δήμου Βόλου και του Οργανισμού Λιμένος η γιορτή βιβλίου από τα πτυσσόμενα τραπεζάκια και τις ομπρέλες θαλάσσης τα πρώτα χρόνια στη παραλία πλάι στα κύματα, απέκτησε μόνιμη στέγη με κατασκευή που έδωσε ομοιομορφία και ασφάλεια. Μία κατασκευή που με τα χρόνια μεταλλάσεται αλλά και ανανεώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της. Σύντομα το τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα καταθέσει πρό-

∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ‚È‚Ï›Ô

™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‚fiÏÙ· ταση - μελέτη για μια νέα κατασκευή έμπνευσης των φοιτητών, εφόσον οι ίδιοι επέλεξαν την γιορτή βιβλίου ως θέμα μελέτης για την πτυχιακή τους εργασία. Από όλα τα χρόνια που πέρασαν δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης μας που με ζωντανές εκπομπές από την παραλία κάθε μέρα για όλη την διάρκεια και με συνεντεύξεις σε επισκέπτες και συγγραφείς μας κρατούσε συντροφιά μέχρι αργά την νύχτα. Έτσι και φέτος από τις 22 Ιουνίου όλοι μπορούν να περνούν την ώρα τους στην γιορτή χαζεύοντας τα βιβλία, γράφοντας σχόλια στο βιβλίο εντυπώσεων ή πιάνοντας κουβέντα με φίλους βιβλιοπώλες. Κάποιοι από αυτούς τους επισκέπτες έρχονται εφοδιασμένοι με τις φωτογραφικές τους μηχανές και συχνά αποθανατίζουν τις ντάνες των βιβλίων, παιδιά να διαβάζουν στα πεζούλια, το κύμα να σκά-

ει μπροστά στους πάγκους ή τους ποδηλάτες που κάνουν παρέλαση ανάμεσα στους επισκέπτες και τα βιβλία. Αυτό αποτέλεσε αφορμή ώστε φέτος να διοργανώσουμε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα “Το βιβλίο στην πόλη των Αργοναυτών” . Μπορούν να συμμετέχουν όλοι μικροί, μεγάλοι, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, χωρίς διακρίσεις και κατηγορίες με μία ή και περισσότερες φωτογραφίες κλασσικού μεγέθους (10χ15 εκατοστά) σε οποιαδήποτε μορφή εκτύπωσης ψηφιακή, αναλογική κ.α. Το θέμα της φωτογραφίας πρέπει να εμπεριέχει τουλάχιστον ένα βιβλίο. Στη γραμματεία της γιορτής οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τις αιτήσεις συμμετοχής καθώς και το κουτί στο οποίο θα βάζουν την αίτηση με τα στοιχεία και την φωτογραφία τους. Αρχές Νοέμβρη θα ανακοινωθούν στον ημερήσιο τύπο της πόλης τα ονόματα και οι φωτογραφίες των τριών πρώτων που

θα αποτελέσουν και την διαφημιστική καμπάνια της επόμενης γιορτής βιβλίου. Ελπίζουμε όλοι να αγκαλιάσουν την προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου θεσμού μέσα σε έναν παλαιότερο. Επίσης, μία μεγάλη επιχείρηση παραγωγής ανθοκομικών προϊόντων της περιοχής μας θα μας παραχωρήσει για όλες τις ημέρες πανέμορφα φουντωτά δέντρα στα οποία μικροί αλλά και μεγάλοι που αισθάνονται μικροί θα μπορούν να κρεμάσουν καρτελάκια με ευχές που ελπίσουμε να ριζώσουν μαζί με τα δέντρα μετά την λήξη της γιορτής βιβλίου. Στην θέση των επίτιμων μελών της γιορτής βιβλίου φέτος θα είναι οι Φίλοι Μονάδας Αλτσχαϊμερ που θα ενημερώσουν το κοινό για τις δράσεις τους αλλά και την άμεση σχέση της ανάγνωσης με την αντιμετώπιση και την ανακούφιση των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο. Μαζί τους το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Πιλότος που πέραν του θεραπευτικού του έργου ασκεί πλούσια δράση γύρω από το βιβλίο. Οργανώνει και υλοποιεί επιστημονική βιβλιοθήκη σε θέματα εξαρτήσεων, οικογενειακής θερα-

πείας ,εφήβων κ.α. Επίσης λογοτεχνική βιβλιοθήκη για τα μέλη του και τους γονείς τους. Οργανώνει βιβλιοπαρουσιάσεις και συμμετέχει στις εκδηλώσεις των Bookcrossers ανά την Ελλάδα. Στη γιορτή βιβλίου κάνει την παρθενική του εμφάνιση ο νέος Φορέας Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων “Πολίτες Εν Γνώσει” που με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και μέσα από τα φετινά ετήσια προγράμματα σπουδών φέρνει σε όλους τους πολίτες θέματα γύρω από την Νεότερη Ιστορία, τα Νομικά αλλά και άλλους τομείς. Τέλος ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Heart Fm θα μας συντροφεύει όλες τις ώρες με ζωντανό πρόγραμμα και εκπλήξεις από την καρδιά της έκθεσης. Ελπίζουμε και φέτος το κοινό της πόλης να αγκαλιάσει τον θεσμό, να ψυχαγωγηθεί, να παίξει με το ταλέντο του στην φωτογραφία αλλά και να επιλέξει ένα ή περισσότερα βιβλία για συντροφιά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες. Από τις 22 Ιουνίου έως και τις 9 Ιουλίου ραντεβού κάθε απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία της πόλης μας.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À π. °√Àƒ°√À§π∞¡∏ Nπ∫√À ∫. ∫Àƒπ∞∑∏: ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ Û·Ó Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “Ένα βιβλίο για τα στοργικά όνειρα και τον κένταυρο έρωτα, αυτόν που ο μισός ρεμβάζει με ανεπίγνωστη σοφία κι ο υπόλοιπος είναι άλογο που καλπάζει. Όλα αυτά βέβαια στο Πήλιο, αλλά και στο φως μιας άλλης θάλασσας κάποτε στη Σαλαμίνα. Θα το θυμάμαι” . Ισίδωρος Ζουργός Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Δήμος Βόλου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Ν. Μαγνησίας, η Ιγ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και οι Εκδόσεις Καστανιώτη διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Ι. Γουργουλιάνη και Νίκου Κ. Κυριαζή “Άννα Σικελιανού • Ο έρωτας και το όνειρο” την Πέμπτη 21 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στον Κήπο του “Αθανασάκειου” Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Αννίτα Πρασσά, Δρ Ιστορίας, Αρχειονόμος, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, Αναστάσιος Γερμένης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα συντονίσει και θα σχολιάσει η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πώποτα. Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Κατερίνα Α-

ντωνακάκη. Η μαέστρος Ρωξάνη Γιαρέντη θα διευθύνει τη Xορωδία Ομοίων Φωνών του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Στο πιάνο η Ελένη Παπαθανασίου. Θα αποδοθεί τιμή στον Βολιώτη συγγραφέα Γιάννη Μουγογιάννη. 1919, στον απόηχο του Μεγάλου Πολέμου: η Άννα Καμπανάρη, μια κοπέλα από αστική οικογένεια, σπάει τις συμβάσεις της καλής κοινωνίας και κάνει την επανάστασή της. Εγκαταλείπει το σπίτι της και την Αθήνα για να εργαστεί στο πρώτο ελληνικό σανατόριο, που έχει ιδρυθεί στο Πήλιο. Εκεί γίνεται κυρία της μοίρας της. Πλάι σε ανθρώπους που βιώνουν με αξιοπρέπεια την προσωπική τους περιπέτεια, ανακαλύπτει έναν καινούργιο κόσμο. Μαγεύεται από το φυσικό περιβάλλον, ενώ γοητεύεται από τον οραματιστή γιατρό Γιώργο Καραμάνη. Μαζί του ζει ένα μεγάλο ειδύλλιο, με μοναδικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες. Μέχρι που εισβάλλει στη ζωή της ο Άγγελος Σικελιανός, ο άντρας που θα την ολοκληρώσει ως άνθρωπο και ως γυναίκα, ο ποιητής που θα την ταξιδέψει στον έρωτα και στο όνειρο, αλλά και στις τύψεις και τις ε-

νοχές. Ένα μυθιστόρημα με στοιχεία βιογραφίας, ιστορίας, ιατρικής, ποίησης και μαρτυρίας, όχι μόνο γεγονότων, αλλά και παθών και συναισθημάτων. Μια ιστορία όπου η ίδια η φύση μετουσιώνεται σε ζωή. Ένας θριαμβικός ύμνος στην αγάπη, στον έρωτα, αλλά και στην ανθρώπινη θέληση. Ο Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης είναι καθηγητής Πνευμονολογίας, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ίδρυσε και διευθύνει την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης διευθύνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιατρική Σχολή. Έχει διατελέσει μέλος συντακτικών επιτροπών περιοδικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από διακόσιες πενήντα εργασίες, κυρίως σε αγγλόφωνα ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού. Έχει τιμηθεί για το επιστημονικό του έργο πολλές φορές στην Ελλάδα. Βιβλία του χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία φοιτητών ιατρικής.

Ο Νίκος Κ. Κυριαζής είναι διδάκτωρ στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου της Βόνης, επισκέπτης καθηγητής των Πανεπιστημίων Harvard και Trier και καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει δεκαέξι μυθιστορήματα (τρία και σε μετάφραση στις ΗΠΑ ως Nicholas Snow), μια ποιητική συλλογή, τρία βιβλία στρατηγικής και δύο οικονομικά, πολλά επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά journals και περισσότερα από τριακόσια άρθρα στον ελληνικό καθημερινό και περιοδικό Τύπο (ανάμεσά τους εξήντα στο περιοδικό Ιστορία). Το 2005 τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας με το ανώτατο παράσημο της Γαλλίας, του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, για τη συνεισφορά του στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.


4/EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (28)

“ªÈ· ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜”

∂ΉfiÛÂȘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÁÈÔÏÔÁ›·˜

ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ª·ÎÚ‹ §˘Ì¤ÚË

μ›Ô˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ, ÙÔ˘ ÌÔÓÔ¯›ÙˆÓÔ˜ Î·È ·Ó˘Ô‰‹ÙÔ˘

Δ˘ ª∞πƒ∏™ Δ™∞∫¡∞∫∏ - °∞μ∞§∞ 6 του Ιούνη, βράδυ στην αυλή του Μουσείου Τσαλαπάτα, μια μάζωξη ξεχωριστή, σ’ έναν τόπο φορτισμένο από την τοπική ιστορία μία μέθεξη που “υφάναμε” με αγάπη για την Έλενα Μακρή. Στο πάνελ, η Έλενα Μακρή, ο Γιάννης Βόγλης, ο Σωτήρης Πολύζος. Κόσμος πολύς, κάμερες, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι όπως αρμόζει στο life and style της Έλενας Μακρή. Το βιβλίο της “Μια ζωή Πολλές φορές” , είναι το πρώτο βιβλίο της Κυρίας των Απείρων Editorials... Ένα βιβλίο είναι ευκαιρία να γνωρίσεις το δημιουργό του και τον εαυτό σου. Το βιβλίο της είναι η “φωτεινή πλευρά της ζωής” .Η φωτεινή πλευρά της ζωής δοσμένη από τους πρωταγωνιστές μιας δύσκολης ζωής...Ένας εξαγνισμός για τους ήρωές του, για τη συγγραφέα, για τον αναγνώστη. Η ροή των γεγονότων, απρόσμενη, ορμητική γι’ αυτό και τέρπει, τέρπει αφάνταστα. Η οργιάζουσα φαντασία της Έλενας Μακρή, οι γνώσεις της, προπάντων οι γνώσεις της για τους ανθρώπους -glamorous και μη έπλεξαν μια ιστορία μεταξύ ιστορικής πραγματικότητας και μύθου, πραγματικών και φανταστικών τόπων, ζωντανών και νεκρών. Μια γλυκιά φαντασίωση, ένα παιγνίδι ποντικού και γάτας όπου ο αναγνώστης πότε “παίζει” το ποντίκι, πότε τη γάτα. Η κάθε λέξη είναι διαλεγμένη με μαεστρία, ζωντανεύει εικόνες, φέρνει σκέψεις “γεννάει” συναισθήματα. Ο αναγνώστης “συμμετέχει” βιώνει κι αυτός την κάθαρση, την ψυχική ανάταση των ηρώων μια αποκάλυψη για τη ζωή και τις ανατροπές της για την ανθρώπινη ψυχική αντοχή για την αξία της αντρίκιας συμπεριφοράς. Ένα μυθιστόρημα γραμμένο από μια γυναίκα ευαίσθητη - με αρκετό τσαμπουκά - που υμνεί καθαρά τον Άνδρα. Αποκάλυψη της Αλήθειας που όλοι ξέρουμε κι όμως ολοένα λησμονούμε: η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στα απλά, στα καθημερινά, τις ανθρώπινες σχέσεις: η οικογένεια, ο έρωτας, το παρτέρι του κήπου μας, οι φίλοι μας...

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ “Πού ήσουν;” με ρωτούσε πιέζοντας μου τα χέρια και ταρακουνώντας με από τους ώμους. Μου ξέπλεξε τα κοτσιδάκια μου, μου ανακάτεψε τα μακριά μαλλιά μου και μου είπε “Έτσι, να φαίνεσαι γυναίκα και όχι παιδάκι” Ξάφνου άρχισε να με κυνηγάει με μανία, να μου φωνάζει, γιατί δεν μου ανάβεις ποτέ ένα κερί, γιατί δεν διαβάζεις προσευχή για μένα, γιατί δεν φοράς πια τη βέρα σου, γιατί, γιατί... Με τράβηξε κοντά του και μου έδειξε τη χρυσή βέρα στο χέρι του. “Βλέπεις, δεν την έχω βγάλει από πάνω μου, μ’ αυτήν πέθανα, εσύ γιατί φοράς δαχτυλίδι άλλου; Θα σε πάρω μαζί μου για πάντα, βρόμα, με άφησες για άλλον” Ξέφυγα και έτρεχα μακριά του κλαίγοντας, βαριανασαίνοντας. Μια συναρπαστική ιστορία δύο ηρώων και των οικογενειών τους, που ξεκινά προπολεμικά στην ελληνική επαρχία της Θεσσαλίας. Σκιαγραφώντας όλη την ατμόσφαιρα της εποχής, η ιστορία εξελίσσεται με αναπάντεχες ανατροπές στην Αθήνα και την Ευρώπη των δεκαετιών ’60 και ’70, ενώ συνεχίζεται στην Αμερική του ’80. Από τις συνταρακτικές “πολλαπλές” ζωές των ηρώων παρελαύνουν σαν καλεσμένοι αλησμόνητες ελληνικές και ξένες προσωπικότητες του τελευταίου μισού του εικοστού αιώνα. Μύθοι, πρωταγωνιστές και διασημότητες ακροβατούν στις καταιγιστικές εξελίξεις μιας πολυδιάστατης ιστορίας. (Εκδόσεις Λυμπέρη).

TÔ˘ °π∞¡¡∏ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À

ρόσφατα η Διαχειριστική-Διοικητική Επιτροπή του Ι. Ναού Αγίου Συμεών Γερακαρίου Αγιάς με τις ευλογίες του σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. Ιγνατίου και του ιερομονάχου Αρχιμ. π. Συμεών, καθηγουμένου της ιστορικής Ι. Μονής Φλαμουρίου Πηλίου, προέβη στην επανέκδοση του ιστορικού αφηγήματος “Ο υπέρ άνθρωπον άνθρωπος” του εκ Μεταξοχωρίου (Ρέτσιανης) Αγιάς λογίου, ιστοριοδίφη μακαριστού Θεοδώρου Χατζημιχάλη (1873-1931), αναφερόμενο στο Βίο και Πολιτεία του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Αγίου Συμεών του Ανυποδήτου και Μονοχίτωνος, του Θαυματουργού, ιδρυτού και κτίτορος της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου Πηλίου, Προδρόμου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και των Διδασκάλων του Γένους, το οποίο εξεδόθη αρχικά το 1971 από τις Εκκλησιαστικές Εκδόσεις Εθνικής Εκατονταετηρίδος της Αποστολικής Διακονίας με εισαγωγή, σχόλια και επιμέλεια του αειμνήστου λογίου και συγγραφέως Γιάννη Α. Σακελλίωνος. Στο εμπροσθόφυλλο κάτω από τον τίτλο εικονίζεται ο Άγιος Συμεών κρατώντας στο δεξί χέρι σμικρογραφία της Ι.Μ. Φλαμουρίου, την οποία προσφέρει στον Κύριο εποχούμενο σε νεφέλη, ενώ στο αριστερό κρατεί ειλιτάριο με κανόνες ασκητικής βιοτής των μοναχών. Η έκδοση αυτή είναι σχ. 14Χ20,5 εκ., αριθμέι 223 σελ., πραγματοποιήθηκε με επιμέλεια, εισαγωγή, σχόλια και φωτογραφίες του ευλαβούς Ιωάννη Μανίκα, αποστράτου της Πολεμικής Αεροπορίας και έχει τίτλο: “Βίος του Αγίου Συμεών του μονοχίτωνος και ανυποδήτου εκ Βαθυρέματος Αγιάς, “Ο υπέρ άνθρωπον άνθρωπος” διήγημα Θεοδώρου Α. Χατζημιχάλη” . Ως προμετωπίδα του τόμου αναγράφονται επιγραμματικά οι στίχοι από τους Χαιρετισμούς του Αγίου: “Χαίρε Φλαμουρίου του όρους ο ήλιος / Χαίρε ουράνιου χορείας ο μέτοχος. / Χαίρε ο εν Θετταλία και Ηπείρω κηρύξας, / Χαίρε ο εν Ελλάδι την ενέργειαν δείξας. / Χαίρε το ζην διάγων εν πνεύματι, / Χαίρε πολλούς ελκύσας τω έρωτι (=με την αγάπη). / Χαίρε λαώ η φωτός λυχνία,/ Χαίρε ημών η προσηγορία (=αξίωμα). / Χαίροις Συμεών Όσιε” . Κάτω από τους στίχους αυτούς υπάρχει έγχρωμος φωτογραφία της τιμίας κάρας του Αγίου εντός αργυροχρύσου Θήκης, η οποία είναι αποθησαυρισμένη στο εικονοστάσι του κίονος του αριστερού χορού προ του τέμπλου της Ι.Μ. Φλαμουρίου και παρέχει σωματική και ψυχική ίαση σε όσους την προσκυνούν με ευλάβεια και πίστη. Ακολούθως γίνεται σύντομος αναφορά στο Βίο και τα έργα του αοιδίμου λογίου Θεοδώρου Α. Χατζημιχάλη και στο πώς εξεδόθη το προαναφερθέν ιστορικό του αφήγημα το 1971 και ακολούθησαν το 1977 και 1994 οι Β’ και Γ’ αντίστοιχες από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εκδόσεις αυτού. Στην, δε, Εισαγωγή ο επιμελητής της εκδόσεως μάς πληροφορεί για την Ασματική Ακολουθία του Αγίου Συμεών που συνέθεσε και εξέδωσε στη Σμύρνη το 1764 ο ιερομόναχος Γερμανός, ψαλλόμενη την ιθ’ (=19η) Απριλίου με: Πρόλογο, Μικρό και Μεγάλο Εσπερινό, Όρθρο, Βίο και Πολιτεία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Συμεών του Νέου, Κανόνα Παρακλητικόν εις τον Όσιον και Θαυματουργόν Συμεών και ακολούθησαν τέσσερες επανεκδόσεις αυτής, κατέχω την τέταρτη του 1983 στα πλαίσια της “Αγιορείτικης Βιβλιοθήκης” των εκδοτών Υιών του αειμνήστου Σωτηρίου Σχοινά, σύγχρονης οσιακής μορφής. Στη συνέχεια ο επιμελητής Ιωάννης Μανίκας μάς ενημερώνει πως “ο Θεόδωρος Α. Χατζημιχάλης, λάτρης του τόπου και της ιστορίας του στα 1922 ξεκίνησε να γράφει το διήγημα με τίτλο “Ο υπέρ άνθρωπον άνθρωπος” ... αναλαμβάνοντας το δύσκολο εγχείρημα, να συνθέσει τα πραγματικά γεγονότα, την ιστορία και την προφορική παράδοση. Το έργο αυτό των 132 χειρόγραφων σελίδων, το οποίο είναι και το μοναδι-

κό του, που εκδόθηκε ολοκληρωμένο, χωρίζεται σε δύο μέρη (Α’, Β’)” . Στο Α’ μέρος διαιρούμενο σε εννέα (Α’-Θ’) κεφάλαια το περιεχόμενο εστιάζεται στα διατρέξαντα στο χωριό Βαθύρεμα Αγιάς, όπου γεννήθηκε ο Όσιος στα τέλη του 15ου αι. (γύρω στα 1490), στο διά της βίας γά-

ΔÂÚÓfi, Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi, „˘¯ˆÊÂϤ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈfi Ì·˜ ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ Ù˘ π. ªÔÓ‹˜ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘, ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Ù˘ ªËÙÚÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ μο αυτού με την Τριανταφυλλιά, θυγατέρα του Κοτσάμπαση Αθ. Τσαγκάλη, στη γέννηση κλεψίγαμου τέκνου απ’ αυτήν, στην καταδίκη σε διά πυράς θάνατο του Συμεών και στην κατά θαυμαστό τρόπο φανέρωση της αληθείας της αγνότητας και αθωότητας του Οσίου, ο οποίος στη συνέχεια εγκαταλείπει τη γενέτειρά του, για να ακολουθήσει τον ασκητικό οσιακό βίο. Στο Β’ μέρος απαρτιζόμενο από δεκατρία (Α-ΙΓ’) κεφάλαια παρουσιάζεται με γλαφυρότητα η εκκλησιαστική και μοναχική πορεία του Αγίου Συμεών, ξεκινώντας από τη Δημητριάδα - προσκολλήθηκε στο ενάρετο Επίσκοπο Παχώμιο, που τον χειροτόνησε διάκονο - ακολούθως μετέβη, για να μονάσει στην Ι. Μονή Στομίου Κισάβου, τη γνωστή ως “Οικονομείον” ή “Κομνήνειον” και από εκεί στο Άγιον Όρος και ειδικότερα στην Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας και Ι.Μ. Φιλοθέου, στην οποία ηγουμένευσε. Από εκεί έρχεται στην περιοχή Φλαμουρίου Πηλίου, όπου ίδρυσε την Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ωστόσο, δεν σταματά άπραγος εδώ, αλλά αναλογιζόμενος τη δεινή κατάσταση των υποδούλων Ελλήνων, που οι εξισλαμισμοί “έπαιρναν και έδιναν” , περιηγήθηκε τη Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Αττικοβοιωτία και Εύβοια ευαγγελιζόμενος Χριστό κι Ελλάδα γενόμενος πρό-

δρομος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και των Διδασκάλων του Γένους. Αφού επέστρεψε στο “Φλαμούρι” μετέβη για έρανο στη Βασιλεύουσα και θαυματουργώντας, ιάτρευσε την ετοιμοθάνατο θυγατέρα Αηνέ του Σουλτάνου Σουλεϊμάν, ο οποίος εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Άγιο τού χάρισε μεγάλο χρηματικό ποσό, για να κτίσει κι ολοκληρώσει την Ι. Μονή του, παράλληλα δε έστειλε τρία καράβια με οικοδομικά υλικά και μαστόρους, που επειδή έφεραν κόκκινες σημαίες-φλάμπουρα, ονομάσθηκε, κατά μία εκδοχή, και η Ι. Μονή “Φλαμπούρι” . Ωστόσο φρονώ πως το τοπωνύμιο είναι φυτώνυμο από τις πολλές φλαμουριές που ευδοκιμούν σ’ αυτό τον χώρο. “Το διήγημα” , όπως γράφει ο Ιωάννης Μανίκας, “τελειώνει με ένα ανθρώπινο και συγκινητικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος στην κορυφή του Αετολόφου Αγιάς, με τη συνάντηση του Αγίου με την Τριανταφυλλιά, όπου πληροφορείται από αυτήν όσα διαδραματίσθηκαν μετά την παράδοξη φυγή του από το Βαθύρεμα” . Ο Όσιος Συμεών ευρισκόμενος το 1594 στην Κων/πολη για έρανο υπέρ της Ι.Μ. Φλαμουρίου εκοιμήθη εν Κυρίω στις 19 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία τιμάται η ετήσια ιερά μνήμη του, και με τη φροντίδα του Πατριάρχου Αγίου Ιερεμία Β’, μεγάλου προστάτη του Φλαμουρίου, ετάφη στη νήσο Χάλκη και το 1596 έγινε η ανακομιδή του ευωδιάζοντος Τιμίου λειψάνου, που φυλάσσεται στην Ι.Μ. Φλαμουρίου και θαυματουργεί. Το κείμενο του χειρογράφου, όπως γράφει ο αείμνηστος Γιάννης Σακελλίων, “είναι γραμμένο με το λόγιο ύφος που ταιριάζει στους συγγραφείς του μεταβυζαντινού κλίματος. Η γλώσσα ρέουσα, ζωντανή, ζεστή, αποδίδει ανάλογα τις ευδιάθετες τάσεις του συγγραφέως” . Τα κείμενα της παρούσης εκδόσεως διανθίζονται με έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες ι. εικόνων, Ι. Ναών του Αγίου Συμεών, της Ι.Μ. Φλαμουρίου κ.ά. που τεκμηριώνουν αυτά. Εξαίρετη έκδοση που πρέπει να γίνει κτήμα όλου του λαού του Θεού της Μαγνησίας. Τερπνό, συγκινητικό, ψυχωφελές ανάγνωσμα για τον Άγιό μας τον Συμεών της Ι. Μονής Φλαμουρίου, του κάστρου της Ορθοδοξίας της Μητροπόλεώς μας. Συγχαίρομε κι ευχαριστούμε εκ βαθέων τη Διαχειριστική-Διοικητική Επιτροπή του Ι. Ναού Αγ. Συμεών Γερακαρίου Αγιάς και τον επιμελητή και σχολιαστή της εκδόσεως φιλογενή Ιωάννη Μανίκα, για την επανέκδοση του ιστορικού αφηγήματος του μακαριστού Θεοδώρου Α. Χατζημιχάλη με θέμα τη ζωή και το χριστοτερπές έργο του “Υπέρ τον άνθρωπον ανθρώπου” του Οσίου Συμεών του μονοχίτωνος και ανυποδήτου κτίτορος της Ι.Μ. Φλαμουρίου Πηλίου. Να έχουν τις ευλογίες του Αγίου. (Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά από το Βιβλιοπωλείο “Παρουσία” της πόλεώς μας).


EΉfiÛÂȘ /5 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (29)

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ™Δ∞ª∞Δπ√À-¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À:

“°È· Û¤Ó· ¯fiÚ¢·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿, ·Ù¤Ú·...”

H

TÔ˘ ∫ø™Δ∞ §π∞¶∏

Κατερίνα Σταματίου-Παπαθεοδώρου αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, όχι μόνο στο χώρο της πηλιορείτικης και βολιώτικης πνευματικής δημιουργίας, αλλά και κυρίως στο ανθρωπιστικό επίπεδο των παλιών και αναπαλλοτρίωτων αξιακών μορφών και καταστάσεων του τόπου μας - στη στενή, αλλά και την ευρύτερη έννοια του γεωγραφικού όρου. Μια απλόχωρη στην ανθρωπιστική της διάσταση καρδιά, σφύζουσα από αγάπη και τρυφερότητα κι έτοιμη για κάθε θυσία για τους ανθρώπους, στη σκιά των οποίων της όρισε η μοίρα να μοιράσει τη βιωτή της. Αυτά τα ξέχειλα αισθήματα ενέπνευσαν και τη γραφή της. Μια διαδικασία που ξεκίνησε μυστικά εξ απαλών ονύχων για την ίδια με τη μορφή ημερολογιακών συναισθηματικών καταθέσεων, που σαν κουσούρι και σαν χάρισμα δεν άργησε να γίνει γνωστό στον οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό της κύκλος - η ίδια σημειώνει κάπου πως “πάντα έγραφε κρυφά” και πως “απλά την πήραν (κάποτε) χαμπάρι” . Με πρώτη, λοιπόν, ύλη τις ημερολογιακές της πνευματικές και συναισθηματικές καταθέσεις και χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες για φιλολογικές δάφνες, είδε πρώτο το φως της ευρύτερης δημοσιοποίησης το 1997 το μυθιστόρημα (αυτοβιογραφικός ύμνος χρέους) στη μάνα της “Γράμμα στη μάννα με δύο ν” , που επανεξέδωσε ένα χρόνο αργότερα με τον επαυξημένο τίτλο “Γράμματα στη μάννα με δύο ν. Η αλήθεια πονά” και τρίτωσε την επανέκδοσή του με τον αρχικό του τίτλο το 2006. Ενδιάμεσα όμως έγραψε και δύο ακόμα “ζωντανές” μυθιστορίες: Την “Ιστορία που την έγραψαν παιδιά” (1999) και “Στιγμές ζωής στιγμές ψυχής - Λεύκωμα στιγμών”

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏ Ο φετινός χρόνος, παρά τις δύσκολες συνθήκες, είναι σημαδιακός για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την αγαπησιάρα και ερωτική πολιτεία που ακουμπισμένη στο μυχό του Θερμαϊκού, ακτινοβολεί αιώνες τώρα το μεγαλείο της. Υπήρξε η δεύτερη βυζαντινή πόλη της αυτοκρατορίας, ο σημαντικότερος πόλος, μετά την Κωνσταντινούπολη, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η δεύτερη μεγάλη πόλη του ελληνικού κράτους, βιγλάτορας των Βαλκανίων. Το 2012 κλείνουν εκατό χρόνια από τότε που ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Η 26 Οκτωβρίου υπήρξε σημαδιακή, γιατί μόλις προλάβαμε να μπούμε στην πόλη, ύστερα από την τηλεσιγραφική διαταγή του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον αρχηγό του Στρατού διάδοχο Κωνσταντίνο, που κατά το μυαλό του, ήθελε να βαδίσει κατά το Μοναστήρι, ενώ τα βουλγαρικά στρατεύματα βρίσκονταν στα πρόθυρα της Θεσσαλονίκης. Η διαταγή “Βαδίστε πάραυτα, επί ποινή εσχάτης προδοσίας, κατά της Θεσσαλονίκης” , μας γλίτωσε από την κατάκτηση των Βουλγάρων. Η είσοδος του στρατού μας στην πόλη, άλλαξε και τη μοίρα των Βαλκανίων. Τα εκατό χρόνια της ελεύθερης Θεσσαλονίκης δεν είναι μικρό γεγονός, αντίθετα υπήρξε αποφασιστικό στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του βορειοελλαδικού χώρου και συναρπαστικό για τις περαιτέρω εξελίξεις, τις ποικίλες κοινωνικοπολιτικές διεργασίες, τις ιδεολογικές ζυμώσεις και αντιπαλότητες και την πολυφυλετική σύνθεση του πληθυσμιακού στοιχείου. Η Θεσσαλονίκη και επί της οθωμανικής κυριαρχίας και επί της ελληνικής επικράτειας, υπήρξε η πόλη με τον ιδιαίτερο δυναμισμό στη διαμόρφωση τόσο της οικονομικής ζωής, όσο και στη διαμόρφωση των κοινωνικών ιδεολογιών. Έλληνες, Οθωμανοί, Εβραίοι διωγμένοι από την Ισαβέλλα, Αρμένι-

(2006). Πρόσφατο πόνημά της ένα ακόμα μυθιστόρημα με σαφή και πάλι αυτοβιογραφική βάση. Το “Για σένα χόρευαν τα πουλιά, πατέρα...” , (Ήρα Εκδοτική, φιλολογική επιμέλεια Διονύση Λεϊμή, σελιδοποίηση Ηρακλή Καρινάκη, Βόλος 2012, σ.σ. 237). Απαύνασμα ψυχής και σύνθεση τρυφερότητας, αφοσίωσης και πνεύματος εθελοθυσίας και τούτο το εκτός εμπορίου βιβλίου της Ζαγοριανής λογοτέχνιδας είναι αφιερωμένο από την ίδια “στον θαυματουργό Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης” . Στην πραγματικότητα ωστόσο, κι όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, το ίδιο είναι μια ακόμα πνευματική

κατάθεση τιμής και ηθικού χρέους κυρίως στον άνθρωπο που υποκατέστησε στην καρδιά και στη ζωή της τον πατέρα που δεν γνώρισε και που δεν ήταν άλλος από τον πεθερό της... Κατά τα υπόλοιπα και τούτη η μυθιστορία είναι γεμάτη από τις γνωστές και από το πρώτο και σπουδαιότερο βιβλίο της Κατερίνας ΣταματίουΠαπαθεοδώρου συναισθηματικές διαθλάσεις και καταθέσεις μιας βαθιάς αφοσιωτικής στάσης της κεντρικής ηρωίδας του έργου της. Μόνο που στο παλιότερο μυθιστόρημά της η ίδια κεντά σαν κόρη κοσμήματα καλοσύνης, τρυφερότητας και αφοσίωσης για τη μάνα της, ενώ στο πρόσφατα εκδομένο πλέκει με αντίστοιχα καλούδια χρέους σαν “νύφη”

για τη μάνα, πρώτα και κυρίως (όπως ήδη αναφέρθηκε) για τον πατέρα αργότερα του άντρα της, για τον οποίο η ίδια επεφύλαξε τις μεγαλύτερες θυσίες. Κι όλα αυτά σαν μια σύνθεση βγαλμένη μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές της φίλης Κατερίνας, που αποπνέουν τη βαθιά και βιωμένη πάντα πίστη της σε πατροπαράδοτες ανθρωπιστικές αξίες που δεν μαράθηκαν μέσα της, με όλα τα βάσανα και τις απογοητεύσεις που της επεφύλαξε (όπως σε όλους μας) η σκληρή κι ανελέητη φορές - φορές εποχή μας.

ŒÓ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1912-2012

οι όλοι ένα εκρηκτικό, δημιουργικό μείγμα. Εκεί ξέσπασε το 1905 και το Κίνημα των Νεότουρκων, εκεί γεννήθηκε κι ο Μουσταφά Κεμάλ, εκεί δημιουργήθηκε η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης με τον Αβραάμ Μπεναρόγια, εκεί ξέσπασαν και τα μεγάλα εργατικά συλλαλητήρια. Εκεί ακόμη αναδείχθηκαν και τα μνημεία του Βυζαντινού πολιτισμού, εκεί αναπτύχθηκαν τα νέα ρεύματα της ποίησης, της πεζογραφίας, των τεχνών και του θεάτρου. Κοντά σε ό,τι πρόκειται να επακολουθήσουν στο χώρο των επετειακών φετινών εκδηλώσεων, έρχεται ως πρώτο

αφιερωματικό δείγμα μια εκπληκτική, ογκώδης έκδοση από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και τις Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. Πρόκειται για τον τόμο: “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912-2012 - Ο συναρπαστικός αιώνας” (Εκδοτικός Οίκος Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ.σ. 784). Συγγραφέας και επιμελητής του πολύ ενδιαφέροντος αυτού πονήματος, που ακτινογραφεί τα εκατό χρόνια της ελεύθερης Θεσσαλονίκης, είναι ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερευνητής Φαίδων Γιαγκιόζης, γέννημαθρέμμα Θεσσαλονικιός, με μεγάλο δημοσιογραφικό, συγγραφικό και τηλεο-

ªÈ· Û¿ÓÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ Ì ÙÔ ÂÚÈÙ›¯ÈÛÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘ÚÁ›ÛÎÔ˘˜

πτικό έργο. Έχει γράψει ενδιαφέροντα βιβλία για το Βυζάντιο, τα Βαλκάνια, τη Μακεδονία, το Όρος, τη Θεσσαλονίκη και έχει βραβευτεί από το Ίδρυμα Δημοσιογραφίας Μπότση. Η έκδοση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για τα γραπτά κείμενα του Γιαγκιόζη που καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα του τόμου. Με την προσεκτική παράθεση των ευρημάτων και

∞·‡Ó·ÛÌ· „˘¯‹˜ Î·È Û‡ÓıÂÛË ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ Î·È Ó‡̷ÙÔ˜ ÂıÂÏÔı˘Û›·˜ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∑·ÁÔÚÈ·Ó‹˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Óȉ·˜

των τεκμηρίων, ο συγγραφέας προσφέρει μια εντελώς αξιόπιστη καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης στα εκατό αυτά χρόνια και των συνακόλουθων εκφάνσεών τους. Το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του τόμου καλύπτεται από εκατοντάδες και εν πολλοίς άγνωστες φωτογραφίες, γκραβούρες, λιθογραφιών και εγγράφων, πλούσια σχολιασμένων που ολοκληρώνουν την εποπτική αντίληψη της ιστορίας. Γεγονότα, καταστάσεις, πρόσωπα, ιδεολογικές αντιπαλότητες, απόπειρες και πραγματώσεις δολοφονιών, μνημεία και απόηχοι του παρελθόντος και του σύγχρονου βίου. Εικονογραφικό πανόραμα από τα πιο σπάνια. Ύστερα από τη γενική θεώρηση της δομής της πόλης ο συγγραφέας εξετάζει τις συνθήκες της “Επανάστασης των Νεοτούρκων” , που ήταν στην ουσία “Επανάσταση των Σαλονικιών” , τις συνθήκες και τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης, τις αποχωρήσεις των Μουσουλμάνων, οι νέες συνθήκες, ο Διχασμός και το κράτος της Θεσσαλονίκης, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, οι πρόσφυγες, τα μεγάλα συλλαλητήρια, η Κατοχή, ο Εμφύλιος, όταν βρέθηκε στο προσκήνιο του γεγονότος και όλα τα συμβάντα μέχρι τις μέρες μας. Η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη ένα προνόμιο. Πέραν ότι υπήρξε κέντρο ιδεολογικών διαμορφώσεων, υπήρξε και η Πόλη των Πολιτικών Δολοφονιών Βασίλειος Γεώργιος, δολοφονίες αριστερών διαδηλωτών, δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Πολκ, του αγωνιστή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη του βουλευτή της ΕΔΑ Τσαρουχά και πολλών άλλων. Ακόμη εξέθρεψε και βάναυσες ομάδες παρακρατικών και αλητών υποστηριζόμενων από τα στελέχη της Χωροφυλακής. Ενδιαφέρον και συναρπαστικό το τεκμηριωμένο αφήγημα του Φαίδωνα Γιατζιόγλου και εξίσου αποκαλυπτικό το απεικονιστικό υλικό που παρατίθεται.


6/ EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (30)

√ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË

“™Ù· ÙÚ›ÛÙÚ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡”

TÔ˘ Δ∞∫∏ ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À

τιγμές μιας πλούσιας και διαχρονικά πολυδιάστατης πολιτιστικής πορείας με όλες τις εκφάνσεις του, ενταγμένης στο μεγάλο κεφάλαιο της τοπικής μας ιστορίας, ζωντάνεψε και πάλι η γραφίδα του Γιάννη Μουγογιάννη με το νέο του βιβλίο “Στα τρίστρατα του Πολιτισμού” .Μια αυτοβιογραφική περιδιάβαση της ζωής και του έργου του συμπολίτη μας πνευματικού πρωταγωνιστή Γ. Μ. που πάνω από πέντε δεκαετίες βρίσκεται στο προσκήνιο κάθε πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κίνησης. Η έκδοση αυτή που έρχεται να προστεθεί σε μια πλειάδα προηγούμενων εκδόσεων, συμπληρώνει το παζλ της πληθωρικής πολιτιστικής παραγωγής, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Καταφέρνει να κρατά ψηλά την αγάπη του για την τέχνη της γραφής, σε όλες τις μορφές της και με τη δύναμη του λόγου, την έμπνευση, τη φροντίδα και το σεβασμό για ζητήματα παιδείας, πολιτισμού, κοινωνικής συμπεριφοράς και θέματα της καθημερινότητας, δίνει το δικό του αγώνα, έχοντας αξιολογήσει συνετά το πόσο η εξουσία του Τύπου επηρεάζει και πολλές φορές γίνεται ρυθμιστής. Παρακολουθούμε βήμα-βήμα τις πολλές κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις του Γιάννη Μουγογιάννη, μέσα από την ποσοτική, ποιοτική και πολυποίκιλη συγγραφική του παραγωγή. Με θάρρος, παρρησία ,χωρίς συμβιβασμούς και δουλικές υποκλίσεις, γίνεται συμμέτοχος της αγωνίας και των αγώνων των συμπολιτών μας και όχι μόνο, στέλνοντας το δικό του μήνυμα, πως η δημιουργικότητα, η έμπνευση, η αγωνιστικότητα και η συνέπεια στα ιδεολογικά και παιδευτικά “πιστεύω” , έχουν τη δύναμη να δώσουν λύσεις και να χαράξουν δρόμους ελπίδας και προοπτικής. Με την έκδοση αυτή παρουσιάζει ένα νέο προφίλ στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης, με μια ιδιόμορφη συγγραφική πρακτική, αποτυπώνοντας και το προσωπικό του στιλ, το οποίο λόγω της πολύπτυχης και πολύχρονης δημιουργικής ενασχόλησης του αποτέλεσε τη βασική πηγή πληροφοριών. Αξιοποίησε και αξιοποιεί με μεθοδικότητα και υποδειγματικό λειτουργικό τρόπο κάθε αξιόπιστο στοιχείο από την πλούσια συλλεκτική του περιουσία που κρατά ως ιερά κειμήλια στα αρχειακά του συρτάρια. Έχω μικρή προσωπική εμπειρία, για του λό-

γου το αληθές, όταν πριν λίγα χρόνια ζήτησα πληροφορίες για την έκδοση των ετήσιων αφιερωματικών και συλλεκτικών ημερολογίων της Χορωδίας Εκπαιδευτικών (20χρονα Χορωδίας, Β. Κόντης, Καλομοίρης, Χατζηδημητρίου κ.ά.), μου πρόσφερε άφθονο έντυπο και φωτογραφικό υλικό. Το νέο του εγχείρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρακτικά προσβάσιμο, που η εμπειρία και συγγραφική στόφα του Γ. Μ. δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη, μελετώντας τα 30 Κεφάλαια στις 160 περίπου σελίδες του βιβλίου να ξεναγηθεί παρακολουθώντας ένα “.ντοκιμαντέρ του τοπικού μας πολιτισμού..” με έντεχνο λόγο και εναλλαγή εικόνων. Με διακριτική σεμνότητα και αξιοπρεπή συμπεριφορά εκθέτει τις δικές του πολυσήμαντες δραστηριότητες σχηματίζοντας το δικό του πορτρέτο με πολύχρωμες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις της ζωής του, που συνυφαίνονται με πολλές πτυχές του βολιώτικου πολιτισμού. Η επικοινωνία του με κάθε πολιτιστική και καλλιτεχνική δράση στο Βόλο, αλλά και στην Αθήνα, την περίοδο των φοιτητικών χρόνων, τον κατέστησαν δια βίου... συμπορευτή και ενεργό αγωνιστή στην κοινή προσπάθεια για πνευματική, πολιτιστική και καλλιτεχνική

πρόοδο. Και αυτό φαίνεται από μια άλλη παράμετρο, τη συμμετοχή του σε πολλούς πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, που ο κάθε ένας χωριστά και όλοι μαζί μιλούν για μια ξεχωριστή προσωπικότητα της πνευματικής και πολιτισμικής κίνησης, που τιμά τον τόπο μας. Η πολύτιμη αυτή προσφορά, το πλούσιο συγγραφικό του έργο, καθώς και η εν γένει δράση του στο πολιτιστικό μετερίζι, που υπηρετεί, του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει αξιόλογους πνευματικούς και εικαστικούς δημιουργούς με πανελλήνια εμβέλεια, που σίγουρα εκτός από το προσωπικό του πρεστίζ, δίνει και μια νότα προβολής και στα τοπικά μας θέματα. Πολλά και επαινετικά είναι τα ειδικά γνωρίσματα του νέου αυτού εκδοτικού πονήματος, που ανταποκρίνεται απόλυτα στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης έκδοσης με στοιχεία που δίνουν άριστη εντύπωση. Καλαίσθητη η εμφάνιση με το έγχρωμο εμπροσθόφυλλο να διακοσμείται με πίνακα της Δέσποινα Καφενταράκη, μιας φερέλπιδας εικαστικής δημιουργού, που με το ταλέντο της, σε συνδυασμό με το D. N. Α. του καλλιτέχνη πατέρα της, εξασφάλισε δυναμική παρουσία και μια επίζηλη θέση στα εικαστικά πράγματα

της πόλης μας. Έγχρωμο και το οπισθόφυλλο με φωτογραφία του συγγραφέα και μικρό σημείωμα με λίγες σκέψεις του ιδίου για το βιβλίο, που το αφιερώνει στη μνήμη των γονιών του και στην αγαπημένη του εγγονούλα, που του δίνει χαρά στη ζωή του, όπως σημειώνει. Ίδιες σκέψεις συναντάμε και στο εισαγωγικό του σημείωμα, μαζί με ευχαριστίες, που απευθύνει στους βασικούς συντελεστές και συμμέτοχους της έκδοσης. Τα προλεγόμενα του Δημήτρη Σιάτρα, ένα 5σέλιδο εισαγωγικό σημείωμα του συμπολίτης μας νομικού, συγγραφέα και άξιου πνευματικού δημιουργού, μας εισάγουν, με λόγο πνευματικής επάρκειας και συναισθηματικής χροιάς, στο πνεύμα και το νόημα της έκδοσης, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγγραφέα. Ακολουθούν τα 30 κεφάλαια, τα οποία δεν φέρουν τίτλους, αλλά αριθμούς, μια πρωτοτυπία που δίνει μια ιδιαιτερότητα στην έκδοση. Όλο αυτό το πλούσιο υλικό πέρασε από το έμπειρο, σχολαστικό και υπεύθυνο συγγραφικό φίλτρο του Κώστα Λιάπη, που παρέχει τα εχέγγυα μιας πολύ καλής έκδοσης. Επισφράγισμα της ξενάγησης στα πολιτιστικά τρίστρατα του Βόλου το φωτογραφικό παράρτημα. Μια πε-

ΔÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ú·ÎÙÈο ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ, Ô˘ Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙfiÊ· ÙÔ˘ °. ª. ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ó· ÍÂÓ·ÁËı› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¤Ó· “ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡...” Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ ÏfiÁÔ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ριδιάβαση από 47 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες έργα φωτογραφικής τέχνης και κειμήλια ιερά, δημιουργήματα και αυτά του Γιάννη Μουγογιάννη, που δημιουργεί στον αναγνώστη μια πολύ όμορφη οπτική εικόνα ως εμπέδωση των όσων προηγήθηκαν. Το δικό μας φτωχό επιμύθιο, στην πλούσια αυτή περιδιάβαση, που είναι παράλληλα ευχαριστήριος λόγος και καρδιακή ευχή στον αγαπητό Γιάννη, περιορίζεται στην τελευταία παράγραφο που διαβάσαμε στα προλεγόμενα του Δημ. Σιάτρα και επικροτούμε την άποψη του: “Αν είχα τη δυνατότητα επέμβασης στα κείμενα του βιβλίου, θα αντικαταστούσα την ακροτελεύτια φράση του κύριου μέρους του, δηλαδή τη φράση: “Αυτά και τέλος” με τη φράση: “Αυτά και τώρα..” .

™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ∞Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘ “ª·Ì¿ ÊÔ‚¿Ì·È ÎÈ ÂÁÒ ·È‰› ÌÔ˘” ¡¤· ¤Î‰ÔÛË

∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ΔÚÈ‚È˙¿˜ ΔÔ Ê·ÁÎÚ› Î·È ÙÔ ÛÎÔ˘ÌÚ› Ένα αντιπολεμικό παραμύθι που διαδραματίζεται στον γαλάζιο βυθό της θάλασσας. Ο Σωτήρης το σκουμπρί και ο Φάνης το φαγκρί διεκδικούν ένα πρωί το ίδιο λαχταριστό σκουλήκι. Αυτή η ασήμαντη αφορμή διχάζει τα ψάρια. Από τη μία φάλαινες και καρχαρίες, από την άλλη μπακαλιάροι και αστακοί με πανοπλίες. Έξαψη στη θάλασσα κι αναβρασμός! Πεδίο μάχης κινδυνεύει να γίνει ο ωκεανός! Θα αποφευχθεί τελικά ο εξοντωτικός πόλεμος; Για ποιο λόγο το σκουλήκι της έριδος δεν είναι τόσο ελκυστικό όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως; Και τι αποκαλύψεις ετοιμάζεται να κάνει ο σοφός γερο-κοκωβιός; Όλα τα Παραμύθια Ντορεμύθια του Ευγένιου Τριβιζά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο σε νέες εμπλουτισμένες εκδόσεις με αυτοκόλλητα και με υπέροχα νέα εξώφυλλα από τον Αλέξη Κυριτσόπουλο. (Εικονογράφηση: Στίβεν Γουέστ, από 3 ετών.)

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Êfi‚ˆÓ Το κέντρο προσχολικής αγωγήςPalatino και οι εκδόσεις Διόπτρα, διοργανώνουν ομιλία για τους φόβους γονιών και παιδιών και παρουσιάζουν το βιβλίο της Σοφίας Ανδρεοπούλου “Μαμά φοβάμαι... κι εγώ παιδί μου” την Παρασκευή 22 Ιουνίου, 19:OO - 21:OO, στο χώρο του Palatino ( Κωνσταντά 9O - Ροζού). Μια μητέρα ψυχολόγος μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες της και μας δίνει ιδέες και λύσεις για να διαχειριστούμε σωστά τους φόβους μας. Ένα βιβλίο με χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν σε βάθος τόσο τους φόβους των παιδιών τους όσο και τους δικούς τους, δείχνοντάς τους το δρόμο για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση. Συνοπτική Περιγραφή: Στο βιβλίο αυτό βρίσκουμε απόψεις ειδικών, εμπειρίες γονιών, ερεθίσματα για σκέψη και προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των ιδεών αυτών στην καθημερινή ζωή. Προτείνεται, ωστόσο, να διαβαστεί δημιουργικά. Πάρτε ένα μολύβι, υπογραμμίστε ό,τι σας κάνει εντύπωση, γράψτε σχό-

λια στα περιθώρια, διαφωνήστε, βρείτε τις λύσεις που αναζητάτε... Αναμφίβολα, ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει κανείς στους κινδύνους και να αξιοποιήσει τους φόβους του είναι να τους δει ενεργητικά. Να σηκωθεί από την πολυθρόνα του, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του - να πει: “Θα το παλέψω” . “Όλοι οι ενήλικες παλεύουν με τους φόβους τους. Αλλά οι γονείς παλεύουν επίσης και με τους φόβους των παιδιών τους - και με τους πραγματικούς κινδύνους που υπάρχουν ανεξάρτητα και πέρα από τους φόβους. Δεν πιστεύω πως υπάρχει γονιός που να μην έχει αναρωτηθεί με αγωνία: “Πώς

μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να χειριστεί τους φόβους του; Και πώς μπορώ να το προστατέψω από τους κινδύνους;” ”

¢˘Ó·Ù¿ ™ËÌ›·: -Γραμμένο από Ελληνίδα ψυχολόγο και μητέρα. -Χρήσιμο και πρακτικό για την προσέγγιση του φόβου, ο γονιός

∏ ™À°°ƒ∞º∂∞™: Η Σοφία Ανδρεοπούλου έχει σπουδάσει Ψυχολογία και Αγγλική Φιλολογία, και έχει εκπαιδευτεί στη Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία. Έχει δουλέψει ως καθηγήτρια αγγλικών, μεταφράστρια, και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια εργάζεται ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Είναι παντρεμένη εδώ και αναρίθμητα χρόνια και έχει ένα γιό δέκα ετών.

εύκολα αναγνωρίζει τον εαυτό του στα παραδείγματα του βιβλίου και βρίσκει λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή χωρίς να χρειάζεται να γίνει ο ίδιος “ψυχολόγος” . -Προσφέρει ανακούφιση απενοχοποιώντας τον σύγχρονο γονιό που πιέζεται από την καθημερινότητα και του παρέχει ένα εργαλείο που θα κάνει τη ζωή του - αλλά και τη ζωή των παιδιών του - πιο εύκολη. -Βοηθά το γονιό να υποψιαστεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το φόβο του παιδιού, κάτι που δύσκολα θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος. -Ωθεί το γονιό να σκεφτεί, να αμφισβητήσει, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του - και όχι να εφαρμόζει τυφλά έτοιμες συνταγές.


¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ /7 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (31)

MOY™IKH: ªÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰‡Ó·ÌË

TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª∞ƒ∞°∫√¶√À§√À,™˘Óı¤ÙË, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘

τις 21 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Η διεθνής κοινότητα μέσα σε ένα περιβάλλον συγκρούσεων, ανησυχίας, πολέμων, αντιθέσεων αλλά και μοναδικών βημάτων προόδου και εξέλιξης σε πολλούς τομείς, έχει καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσει στον κοινό εορτασμό πληθώρας Ημερών, συχνά φτάνοντας σε υπερβολικές και λίγο εξεζητημένες επιλογές.Κι όμως αυτή η μέρα μαζί με μερικές άλλες - και θα έβαζα μέσα σε αυτές την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, του Παιδιού και της Γυναίκας - είναι από εκείνες που έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα που την συμμερίζονται πολλοί άνθρωποι. Ίσως γιατί η Μουσική είναι πράγματι μια Παγκόσμια Γλώσσα όπως η Μητέρα είναι ένα πανανθρώπινο σύμβολο φορτωμένο με συναισθήματα και ένα πλούσιο ψυχισμό. Η μουσική έχει το τεράστιο πλεονέκτημα να υπερβαίνει τη Βαβέλ των ανθρώπινων χιλιάδων γλωσσών και διαλέκτων. Παρόλο ότι το μουσικό ιδίωμα του κάθε πολιτισμού είναι διαφορετικό η διεισδυτικότητα της κάθε μουσικής γλώσσας σε διαφορετικούς πολιτισμούς είναι εντυπωσιακή. Ας σκεφτούμε τον τρόπο που οι Ασιάτες απολαμβάνουν εδώ και πολλά χρόνια την Δυτική Έντεχνη Μουσική, για παράδειγμα ένα έργο του Μότσαρτ ή αντίστροφα τον τρόπο που η Ινδική Μουσική άγγιξε την Δύση, η Ροκ και η Τζαζ που έχουν καθαρά αφροαμερικάνικη προέλευση διαπέρασαν όλα τα σύνορα, το ταγκό, το βαλς αλλά και το συρτάκι το χόρεψε όλος ο κόσμος. Λίγοι, τέλος γνωρίζουν το θαυμασμό και την αγάπη που έχουν πολλοί Δυτικοί για την Ελληνική και Βυζαντινή Μουσική. Έχω δει ακροατήρια στην Ευρώπη να απογειώνονται με το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά ενώ ο μεγαλύτερος κλαρινετίστας της Τζαζ Μπένυ Γκουντμαν υποκλίθηκε κάποτε δημόσια μπροστά στο ταλέντο του τελευταίου. Η μουσική όμως πέρα από αυτή τη διεισδυτικότητα έχει και μια άλλη εξαιρετική ικανότητα σε σχέση με την κάθε γλώσσα, προφορική ή γραπτή. Μπορεί να εκφράσει με μη λεκτικό τρόπο συναισθήματα και νοήματα του κάθε ατόμου ξεχωριστά αλλά και μεγάλων ομάδων. Την ώρα που ακούμε μια μουσική που μας παρασέρνει και μας αγγίζει συνειδητοποιούμε άραγε ότι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε με μια τεράστια ταχύτητα ; Ένα σωρό συναισθήματα και σκέψεις διαδέχονται η μια την άλλη με έναν τρόπο που μοιάζει δύσκολο ή

αδύνατο να τις καταγράψεις. Τα συναισθήματα αυτά μάλιστα αγγίζουν συχνά την ουσία μιας κατάστασης και την αλήθεια των προσώπων και των πραγμάτων με έναν τρόπο αποκαλυπτικό. Ακόμα κι όταν εξιδανικεύουμε, ή εξωραΐζουμε ή νοσταλγούμε ή επιθυμούμε αυτά τα συναισθήματα μπορούν να αγγίζουν την αλήθεια συχνά περισσότερο από την γλώσσα. Κάποιοι πιστεύουν πως μόνο η αφαιρετικότητα της Ποίησης μπορεί να το κάνει αυτό και μπορεί να έχουν δίκιο. Είναι μια εξαίσια εμπειρία όταν σε μια συναυλία σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο χιλιάδες ή εκατοντάδες άτομα συντονίζονται και ξεσπάνε σε χειροκροτήματα ή ιαχές στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ναι, οι άνθρωποι έρχονται κοντά μέσω της μουσικής και συχνά έχεις την βεβαιότητα ότι αισθάνονται τα ίδια πράγματα και ότι τελικά μοιάζουν. Τότε ακριβώς θέτεις απλά και ίσως λίγο “αφελή” ερωτήματα όπως το γιατί πρέπει με την βία να λύνουν τις αντιθέσεις, τα προβλήματα; Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μεν το μόνο ζώο που σκοτώνει αλλά το μόνο από όλα τα ζωντανά που βασανίζει άλλους ανθρώπους ή ζωντανά, που διαστρεβλώνει , που μεγεθύνει με παραμορφωτικό τρόπο, και που υποτιμάει ή υπερτιμάει τον “εχθρό” , τον “άλλο” ; Οι τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις περισσότερες κοινωνίες του πλανήτη έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, διαχέεται ή ακούγεται η μουσική. Κάποτε ο δημιουργός ήταν ανώνυμος. Ποιος ξέρει άραγε τον πρωτογενή συνθέτη υπέροχων παραδοσιακών ή λαϊκών τραγουδιών; Κανείς ! Σήμερα ο δημιουργός διεκδικεί την επωνυμία με σφοδρότητα, ανταγωνιστικότητα σχεδόν λυσσαλέα. Και συχνά διεκδικεί την επωνυμία με μηδαμινό έργο ! Πολύπλοκοι μηχανισμοί από μάνατζερς, δημόσιες σχέσεις, οικονομικά συμφέροντα παρεμβαίνουν και σχεδόν υποβάλλουν και επιβάλλουν την επιτυχία. Κάτι που κάποτε γίνονταν από τον ίδιο τον κόσμο. Από τις μουσικές που παίζονταν στις πλατείες, στα στάδια, στους δρόμους, στις σάλες, στην εκκλησία περάσαμε στον αντίστοιχο κόσμο των γουόκμαν και της ατομικής διαδικτυακής κατανά-

λωσης. Ο γενετικός κώδικας της μουσικής μοιάζει να απειλείται και εδώ φαίνεται να γίνεται ό,τι ακριβώς και στην Γενετική. Ο άνθρωπος επεμβαίνει στα γονίδια εμβρύων που έχουν πρόβλημα, εντοπίζει ατέλειες και προσπαθεί να τις εξαφανίσει προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα είδος με προεπιλεγμένα “τέλεια;” χαρακτηριστικά. Ουδείς ξέρει προς ποια κατεύθυνση... Έτσι και στη μουσική η παγκοσμιοποίηση της τείνει να εξαλείψει τις ιδιαιτερότητες και τις “ατέλειες” της κάθε μουσικής γλώσσας. Ο τρόπος που τραγουδιέται ένα ρεμπέτικο τραγούδι ή ένα αφρικάνικο ή ένα γιαπωνέζικο μπορεί να φαίνεται αστείος ή γραφικός σε έναν Ευρωπαίο και το αντίστροφο. Μέσα από τη λαίλαπα της “έθνικ” μουσικής τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μουσικής γλώσσας εξαλείφονται, ομαδοποιούνται και έτσι οι μουσικές συχνά κρατάνε μια μακρινή ανάμνηση της αρχικής ταυτότητας τους προκειμένου να γίνουν ένα εύπεπτο προϊόν για άλλους πολιτισμούς, με την συνοδεία ενός μονότονου, μηχανικού “beat” . Και όμως παρόλες τις δυσμενείς αυτές αλλαγές η Μουσική επιμένει να ενώνει τους ανθρώπους, να τους δείχνει την κοινή προέλευση και προοπτική τους. Και κυρίως να αποδεικνύει το πόσο ζωτική είναι η σημασία της. Παρόλα αυτά τα νέα αυτά χαρακτηριστικά που είναι αποτέλεσμα μιας παγκοσμιοποιημένης με αυτόν τον τρόπο διεθνούς κοινότητας , η μουσική μέσα από δεκάδες δρόμους, σαν κισσός προσπαθεί να βρει τους νέους δρόμους της. Η μουσική εκπαίδευση παγκόσμια έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Η είσοδος της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε πολλές χώρες μετά τα μέσα του εικοστού αιώνα, η ίδρυση πολλών μουσικών πανεπιστημίων και ωδείων, οι ανάγκες πολλών παιδιών να εντάξουν τη μουσική στις παράλληλες εξωσχολικές δραστηριότητες τους, η ερασιτεχνική μουσική δημιουργία έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική κινητικότητα και διάχυση. Η οικονομική κρίση έπληξε φυσικά θεσμούς όπως συμφωνικές ορχήστρες ή σύνολα μουσικής δωματίου, φεστιβάλ, και αίθουσες συναυλιών σε όλες τις χώρες. Δεκάδες ορχήστρες έκλεισαν ή ανέστειλαν την λειτουργία τους. Αξίζει όμως παρενθετικά να σημειωθεί και είναι ενδιαφέρον ότι καμιά όπερα σε όλον τον κόσμο δεν φαίνεται να έκλεισε. Ίσως γιατί διατηρεί τη δύναμη και επιρροή ενός πανίσχυ-

“™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ‰˘Ô Ï‹Úˆ˜ ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ fiˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ “ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ” ÁÈ· ·È‰È¿ 5-8 ÂÙÒÓ Î·È Ë £ÂÚÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Â›Ó·È ‹‰Ë ۯ‰fiÓ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜”

ρου Μουσικού Θεάτρου με λαϊκές ρίζες. Αντιδρώντας θετικά στα δυσμενή αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, νέοι μουσικοί κυρίως τα τελευταία χρόνια, πήραν πολύ δημιουργικές πρωτοβουλίες. Συχνά χωρίς καμιά δημόσια στήριξη μέσα από νέες μορφές δράσεις στην δημιουργία και επικοινωνία. Δράσεις όπως η κάθετη και οριζόντια αυτοοργάνωση των εκδηλώσεων, η αναζήτηση νέων χώρων, πρωτότυπων και ανατρεπτικών, η σύνδεση με εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η αναζήτηση πολλών έστω και μικρών χορηγιών, έδωσαν συχνά πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Η δισκογραφία διεθνώς κατέρρευσε και όμως τα μουσικά έργα μέσα από το διαδίκτυο, τις νέες μορφές συναυλιών και τα δορυφορικά κανάλια ταξιδεύουν ανεμπόδιστα. Ενώ όμως οι αρνητικές, οικονομικές επιπτώσεις έμοιαζαν να αφορούν κυρίως την παραγωγή και διάχυση των μουσικών έργων τα τελευταία χρόνια άρχισαν να απειλούν και μια από τις πιο ισχυρές αντίρροπες δυνάμεις όπως εντοπίσαμε προηγούμενα τη μουσική εκπαίδευση. Ο Βόλος στις 21 Ιουνίου θα γιορτάσει με τις δικές του δυνάμεις την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Το δικαιούται. Ίσως λίγες πόλεις στα 1950 διέθεταν Συμφωνική Ορχήστρα όπως αυτή που διεύθυνε ο Κόντης. Σίγουρα ακόμα πιο λίγες διέθεταν τουλάχιστον για 15 χρόνια μια πλήρη Συμφωνική Ορχήστρα στηριγμένη κατά 75% στο τοπικό δυναμικό • όπως κάνουν όλες οι ορχήστρες πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα που διαθέτει βραζιλιάνους, ιταλούς, πορτογάλους και Αφρικάνους και όπου κανείς ποτέ δεν διαμαρτύρεται. Δημιουργήματα μιας μακρόχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Βόλου και Νέας Ιωνίας, της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, την Πολυφωνική Χορωδία και τη Φιλαρμονική αποτελούν ένα ισχυρό μουσικό δίκτυο. Το Δημοτικό Ωδείο Νέας Ιωνίας και Βόλου συνενωμένα πλέον μέσα στα πλαίσια του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου παρήγαγαν ένα μεγάλο εκπαιδευτικό έργο. Αναμφισβήτητα το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης υπήρξε ένα από τα πιο ενεργά σε πανελλήνιο επίπεδο ενώ συγκροτήματα όπως η Εστουδιαντίνα έφεραν έναν ολόκληρο μικρασιάτικο πολιτισμό σε πρώτο πλάνο ξανά. Η οικονομική κρίση φυσικά δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα και μάλιστα σε χώρους όπου οι σπουδαστές προσέρχονται συχνά σε μεγαλύτερους αριθμούς από ότι πριν την κρίση. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο το ότι πανελλήνια ο αριθμός των θεατών στις συναυλίες (και στα θέατρα) έχει αυξηθεί.

“¶·ÚfiϘ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ë ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚԤϢÛË Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜”

Ταυτόχρονα μια πληθώρα από αυτοσχέδια νεανικά συγκροτήματα έχουν γεννηθεί και δραστηριοποιούνται στην πόλη με πρωτοτυπία και συχνά με διακρίσεις και εμφανίσεις σε μεγάλους πανελλήνιους θεσμούς όπως το Schoolwave και άλλους. Είναι σίγουρο ότι η μοναδική απάντηση σε μια ακατανόητη και συχνά ανάλγητη πολιτική πρέπει να είναι η εξωστρέφεια και η κοινωνικοποίηση. Παρόλη την ελλιπέστατη οικονομική αλλά και διοικητική υποδομή του Καλλικρατικού Δήμου λόγω της κρατικής πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού και ειδικά της μουσικής η διάχυση της μουσικής εκπαίδευσης στις νέες δημοτικές ενότητες από το κέντρο αλλά και μια αμφίδρομη πολιτιστική επικοινωνία είναι εφικτή. Τα Ωδεία δεν μπορούν να παραμένουν ερμητικά κλειστά εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκομμένα από την δύσκολη πραγματικότητα μιας πόλης που αγωνίζεται να προχωρήσει. Γιατί όχι μικρές συναυλίες από μαθητές των Ωδείων σε σπίτια, σε μικρά παιδιά με ειδικά προβλήματα κινησιολογικά, ψυχικά και άλλου τύπου. Γιατί όχι συναυλίες σε ορφανοτροφεία, γηροκομεία, φυλακές ανηλίκων, σε άπορα παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ σε συναυλία και κυρίως σε μια συμπληρωματική και δημιουργική σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πέρα από τους συμβατικούς χώρους - με ένα μοναδικό Δημοτικό θέατρο στην πράξη εκτός λειτουργίας για πολλά χρόνια- η πόλη διαθέτει υπέροχους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που προσφέρονται για αυτήν την εξωστρέφεια ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το να μεμψιμοιρεί κανείς χωρίς επιθετικές και διεκδικητικές προτάσεις και δράσεις είναι ανώφελο. Στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου δυο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενοι θεσμοί που θα λειτουργήσουν τον Ιούλιο όπως ένα είδος “Μουσικού Νηπιαγωγείου” για παιδιά 5-8 ετών όπου η μουσική συναντάει τις άλλες Τέχνες και η Θερινή Μουσική Ακαδημία που θα φιλοξενήσει σπουδαστές και καθηγητές από όλη την χώρα και που συνδιοργανώνεται από δέκα δημοτικά ωδεία της χώρας είναι ήδη σχεδόν γεμάτοι από δηλώσεις συμμετοχής. Στις 21 Ιουνίου είναι λοιπόν μια ευκαιρία να αποδειχθεί ξανά ότι η Μουσική είναι μια δύναμη που ενώνει, που εμψυχώνει, που καταργεί φραγμούς και δείχνει τη βούληση μιας πόλης μέσα από μια υπέροχη κοινωνική τέχνη όχι μόνο να επιβιώσει αλλά κυρίως να ζήσει σε πείσμα μιας φοβικής και αντιαναπτυξιακής πολιτικής καθόλου ανιδιοτελούς και ορθολογικής.


8/ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (32)

M¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ MÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ BfiÏÔ˘

H ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

T

Δ˘ ∞ƒ∂Δ∏™ Δ∑∞¡∂Δ√¶√À§√À, ºÈÏÔÏfiÁÔ˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘

ο Μουσικό Σχολείο Βόλου, όπως άλλωστε και κάθε Μουσικό σχολείο παράλληλα με τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας έχει στο καθημερινό πρόγραμμά του Μαθήματα μουσικής παιδείας και αισθητικής αγωγής με αποτέλεσμα να συνδιαλέγεται καθημερινά με την Τέχνη και ειδικότερα με την Τέχνη της Μουσικής. Οι μαθητές και μαθήτριες από την πρώτη Γυμνασίου έως και την τρίτη Λυκείου -μικρά και μεγάλα παιδιά- γίνονται κοινωνοί και συμμέτοχοι στη μαγεία των ήχων και αυτή η τέχνη των ήχων γίνεται το μέσο να εκφράσει ο κάθε μαθητής τον εσωτερικό του κόσμο. Η Μουσική γίνεται μέρος ενός γενικότερου σχολικού προγράμματος και ως εκ τούτου αναπόσπαστο μέρος της αγωγής των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχολείο με αυξημένο ωράριο σε σχέση με τα άλλα, με περισσότερες υποχρεώσεις όσον αφορά στα μουσικά μαθήματα αλλά συγχρόνως και ένα δημιουργικό, χαρούμενο σχολείο γεμάτο νότες και τραγούδια. Παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική, σύγχρονη αλλά και κλασική, ταμπουράδες και βιόλες, βιολιά και κιθάρες, κρουστά ευρωπαϊκά και παραδοσιακά, φλάουτα και τρομπέτες είναι η καθημερινότητά μας. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου βιώνουν την αισθητική, τη συναισθηματική αλλά και την πολιτισμική διάσταση της μουσικής. Καθώς μάλιστα είναι συνυφασμένη με τα άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος κατά την πορεία της διδ α σκα-

λίας παρατηρείται μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης, γιατί “βλέπουμε” στην καθημερινή μας εκπαιδευτική πράξη πως η μουσική στο σχολικό πρόγραμμα συντελεί στην ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη σε τομείς που αφορούν στη γνώση και στην αντίληψη, στην ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργική σκέψη και πράξη, στην καλλιέργεια του συναισθήματος και της ευαισθησίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην κατανόηση πολιτισμικών αλλαγών, στη διερεύνηση και υιοθέτηση αξιών και γενικότερα στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Η μουσική ως βασικός πολιτισμικός παράγοντας προσφέρει στο παιδί ένα ισχυρό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Το άτομο αποκτά μουσικότητα, ευαισθησία, γίνεται μια πολύπλευρη προ-

σωπικότητα, μαθαίνει να βάζει στόχους και μοχθεί να τους πραγματοποιήσει. Παρατηρούμε -και ως εκπαιδευτικοί ξέρουμε να το διακρίνουμε- ότι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της αισθητικής αγωγής -καλλιτεχνικά μαθήματα, θεατρολογία-ιστορία τέχνης- η βαθύτερη αξία της μουσικής έγκειται στον εμπλουτισμό της εσωτερικότητας του ανθρώπου που είναι το ανθρώπινο συναίσθημα. Με τη Μουσική πραγματώνεται ο λόγος του Σωκράτη στην Πολιτεία (Πολιτεία 401e) “...η εκπαίδευση στη μουσική είναι τόσο σημαντική, διότι ο ρυθμός και η αρμονία εισχωρούν βαθιά στην εσωτερική ψυχή και ασκούν την πιο δυνατή επίδραση” .

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στην Αρχαία Ελλάδα οι τέχνες αντικρίζονταν από τους φιλοσόφους (Πλάτωνα και Αριστοτέλη) μέσα από το πρίσμα της διδακτικής τους αξίας στη γενική αγωγή των μελλόντων πολιτών. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουμε το πάθος και το πείσμα, την κούραση και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές μας προκειμένου να παρουσιάσουν συναυλία ή μια μουσική παράσταση. Είναι δύσκολο να σας μεταδώσουμε πώς αναπτύσσεται η συνεργατικότητα και η αξία και σημασία της ομάδας. Μπορούμε όμως να το εννοήσουμε όταν ως θεατές βλέπουμε ένα πολυπληθές σύνολο μαθητώνορχήστρα και χορωδία- να παρουσιάζουν άψογα ένα αφιέρωμα στην ποίηση της Αρβελέρ, στη Σμύρνη ή στον Ελύτη. Μπορούμε να το εννοήσουμε όταν μια ολόκληρη σχολική

χρονιά οι μαθητές αφιερώνουν από τον ελεύθερο χρόνο τους πολλές ώρες για να ετοιμάσουν κονσέρτο για τον απόδημο ελληνισμό. Η εποχή μας και η χώρα μας έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους, από πολίτες ικανούς να αντιμετωπίζουν νέες καταστάσεις με αυτοπεποίθηση αλλά και δημιουργικότητα, με πίστη στον Άνθρωπο και στις Αξίες, από άτομα καλλιεργημένα που η Παιδεία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό τους, από άτομα που πιστεύουν στην υπευθυνότητα, στη συνεργασία και στην ατομική προσπάθεια. Όταν οι Τέχνες και στην περίπτωσή μας η Μουσική αποτελούν τον πυρήνα της εκπαίδευσης τότε πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε ότι το Σχολείο και η εκπαίδευση γενικότερα θα δημιουργεί ανθρώπους ολοκληρωμένους, ευτυχισμένους και δημιουργικούς.

M¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¢ηÈÚ›· ¤ÓˆÛ˘ Î·È ÎÔÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ΔÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °ƒ∞μ√À, ∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ª¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ “ÿ·Ì‚Ô˜” Η παγκόσμια μέρα της μουσικής δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια ευκαιρία ένωσης όλου του κόσμου γύρω από ένα κοινό τρόπο έκφρασης, τη ΜΟΥΣΙΚΗ. Η μουσική συντροφεύει τον άνθρωπο από τα πρώτα στάδια της εξέλιξής του στη γη και σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του. Στη χαρά, στη λύπη, στη δουλειά, στον έρωτα, στην αγάπη, κάθε μέρα λοιπόν είναι από μόνη της μια γιορτή στην μουσική είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Αυτοί οι εφτά μαγικοί ήχοι έχουν τόση εσωτερική δύναμη που κάνουν την μουσική να δουλεύει σε ένα πιο λεπτό επίπεδο κατευθείαν στην καρδιά, να είναι ένα καταπληκτικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων χωρίς να χρειάζονται λόγια. Είναι πέρα από χρόνο και τόπο. Πόσες φορές μας έχει γοητεύσει μουσική που έχει γραφτεί αιώνες πριν ή μουσική που εκφράζει μια πλούσια παράδοση ενός μακρινού τόπου που ποτέ δεν έχουμε επισκεφτεί. Ίσως κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι αν δεν έχουν την κατάλληλη μουσική παιδεία, δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια είδη μουσικής, για παράδειγμα την κλασική μουσική. Όμως για να απολαύσεις κάτι δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις, απλά αφήνεσαι στους ήχους, χωρίς σκέψεις, χωρίς προσπάθεια να ερμηνεύσεις και χωρίς προκαταλήψεις. Ο μουσικός με την ερμηνεία του προσπαθεί να γοητεύσει, να κερδίσει την προσοχή του κοινού και να βρει τις λεπτές ισορροπίες που θα ξυπνήσουν συναισθήματα στον ακροατή. Με λίγα λόγια ζητάει την επικοινωνία, την χαρά να μοιράζεται τις δικές του ευαίσθητες πτυχές. Πέρα όμως από την προσωπική ερμηνεία,

είναι ακόμα πιο σημαντικό και ουσιαστικό να μοιράζεσαι την χαρά της κοινής δημιουργίας μαζί με άλλους μουσικούς. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθει κανείς μέσα από την συνεργασία, υπάρχει μια εκπληκτική ενέργεια όταν ο καθένας βάζει τις προσωπικές του πινελιές, την δική του άποψη στην απόδοση. Η όλη διεργασία για το αποτέλεσμα έχει πολύ ενδιαφέρον, όμως όσο κι αν έχουν προετοιμαστεί κάποια πράγματα, η τελική ερμηνεία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους αποδέκτες, το κοινό. Η ενέργεια των ακροατών είναι εκείνοι που καθορίζει αν μια συναυλία ή μια μουσική παράσταση είναι επιτυχημένη, αν υπάρξει η κατάλληλη χημεία ώστε να γίνει δυνατή η επικοινωνία. Ως μέλος μουσικού συνόλου, του “Ίαμβου” , όπου έχουμε την χαρά της συνεργασίας εδώ και είκοσι χρόνια και ερμηνεύοντας ένα ευρύ ρεπερτόριο που ξεκινάει από την εποχή μπαρόκ και φτάνει μέχρι την μουσική του σήμερα, είχα την τύχη να νιώσω πάρα πολλές φορές το πάθος και τον δημιουργικό πυρετό προετοιμασίας πριν από την συναυλία και την λύτρωση ότι ο στόχος επιτεύχθηκε βλέποντας τα φωτεινά πρόσωπα και μάτια των ανθρώπων. Ακόμα πιο πλούσια είναι τα συναισθήματα όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, μικρούς εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες. Η ευκαιρία μου έχει δοθεί εδώ και δέκα πέντε χρόνια με τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Μαζί τους μοιράζομαι μοναδικές στιγμές, αντλώντας απέραντη χαρά, δύναμη, ζωντάνια. Μου δίνουν μαθήματα ζωής με τον αυθορμητισμό τους και την νεανική τους φρεσκάδα. Η μουσική έχει την δύναμη να προσφέρει χαρά, να ηρεμεί, να καθοδηγεί, να τροφοδοτεί την φαντασία μας, να μας συντροφεύει σε κάθε σπουδαία ή καθημερινή στιγμή της ζωής μας, το να την τιμούμε μόνο μια μέρα το χρόνο είναι πολύ λίγο.


¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ /9 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (33)

N¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·: ™‹ÌÂÚ· ÙÈ...

TÔ˘ ∏§π∞ Ã∞Δ∑√°§√À*

υζητώντας για μουσική, πάντα οι καλύτερες ερωτήσεις και αυτές που θα μας προβληματίσουν εμάς τους μουσικούς, γίνονται συνήθως από ακροατές, δηλαδή εκείνους που αγαπούνε να ακούνε μουσική, εύχομαι κι εμάς όταν παίζουμε. Σε μια τέτοια κουβέντα περί μουσικής, λοιπόν, ένας ακροατής μετά από πρόσφατο live μας στο μουσικό κήπο, εκεί που χαλαρώνουμε από την ένταση της συναυλίας, με ρωτά ποιές είναι οι τάσεις της μουσικής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Ελλάδα ή και παγκόσμια κι ένιωσα πραγματικά πως έπεσε κεραυνός εν αιθρία, έμεινα αρκετή ώρα μέχρι να συνειδητοποιήσω την φαινομενικά απλή, αλλά ουσιαστικά δύσκολη ερώτηση. Όχι πως δεν το έχω σαν ερώτημα στο πίσω μέρος του μυαλού μου όταν παίζω ή δημιουργώ μουσική αλλά αυτός ήταν ένας καλός λόγος να το σκεφτώ καλύτερα, μια αφορμή να γράψω τούτο το άρθρο που εξηγούμαι πως ανακλά το πως βλέπω τα μουσικά δρώμενα από καθαρά προσωπική ματιά.

Καταρχάς, η μουσική τάση δεν είναι αφηρημένη έννοια -κι αυτή είναι ιστορικά αποδεδειγμένη αλήθεια-, δημιουργείται από συγκεκριμένους ανθρώπους, τις περισσότερες φορές “πρωτοπορεί” ένας μόνο άνθρωπος ή μουσικό γκρουπ (band). Για το Βebop για παράδειγμα “ευθύνεται” ο περίφημος Miles Davis κι έφερε έναν καινούριο αέρα στη μουσική jazz και γενικότερα στη σύγχρονη μουσική αντίληψη ή όταν μιλάμε για μουσική ρέγκε είναι αδύνατο να μην αναφέρουμε τον Bob Marley. Παρ’ όλα αυτά πολλοί που ακούνε reggae πιθανόν να μη γνωρίζουν μια παλιότερη τάση της Afro-Caribbean μουσικής, το στυλ mento. Τώρα, οι υπόλοιποι παράγοντες, όπως τα ήθη και έθιμα, το “τί παραδίδει” ένας τόπος από γενιά σε γενιά διαμορφώνουν μια μακροχρόνια μουσική τάση που εδραιώνει κάποια βασικά μουσικά στοιχεία όπως το ρυθμό ή τις μελωδικές γραμμές και αυτό δημιουργεί κάτι πιο “μόνιμο” , το μουσικό είδος (genre). Καλά όλα αυτά, αλλά συνέχεια γυροφέρνει στο μυαλό μου ξανά η ερώτηση σήμερα τί... ποιά μουσική τάση κυριαρχεί ή άραγε αν μεταθέταμε τον τονισμό της ερώτησης στο υπάρχει σήμερα κάποια έντονη μουσική τάση. Αν δεν έχουμε ταξιδέψει, επίσης, στον κόσμο δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα ως προς αυτό, -το ίντερνετ είναι ένα μέσο που μας βοηθά να ψάξουμε και ν’ ακούσουμε μουσικές που παίζονται αλ-

λού, να πληροφορηθούμε για το τί συμβαίνει εκτός του τόπου που ζούμε-. Πολλοί από εμάς για παράδειγμα δεν γνωρίζουμε για τη θορυβική μουσική σκηνή (noise scene), εδραιωμένο μουσικό γεγονός ήδη σε σκηνές του εξωτερικού με συναυλίες και φεστιβάλ, όπου το υλικό που χρησιμοποιεί ο εκτελεστής-μουσικός είναι η ανασύνθεση θορύβων με τη βοήθεια υπολογιστή ή synthesizers. Πληροφοριακά στην Ελλάδα μια τέτοια ανεξάρτητη εταιρία που αντιπροσωπεύει αυτή τη σκηνή με εκδόσεις δίσκων είναι η absurd και μια άλλη στον τομέα των πειραματικών έργων (experimental) η “Δίσκοι ΕΔΩ” , που και οι δύο δεν στοχεύουν φυσικά στο κέρδος, αλλά έχουν να κάνουν περισσότερο με το μεράκι των μουσικόφιλων ιδιοκτητών τους να ανακαλύπτουν καινούρια μουσική όπου κι αν αυτή συμβαίνει και να την καταγράφουν. Μια που αναφέραμε το internet δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να εκφράσω την άποψη πως η τεχνολογική επανάσταση που συνέβη στην παραγωγή μουσικής έχει ανατρέψει και παρακάμψει όλες τις γνωστές διαδικασίες των ατζέντηδων ή των δισκογραφικών εταιριών για το μουσικό και το συνθέτη, για το λόγο ότι ο καθένας μας μπορεί με ένα laptop, -τώρα πλέον με ένα κινητό τηλέφωνο ή έναν υπολογιστή tablet, ίσως μόνο με την προσθήκη κάποιας διασύνδεσης με εξειδικευμένη κάρτα ήχου και την χρήση εξειδικευμένων προ-

γραμμάτων εγγραφής και επεξεργασίας μουσικής και ήχων-, μπορεί να γράψει, να τελειοποιήσει και την ίδια στιγμή να “ανεβάσει” τη δική του μουσική έμπνευση στο ίντερνετ ώστε να μπορεί να την ακούσει την ίδια στιγμή κάποιος μουσικόφιλος από την Ιαπωνία ή την Ασία, να τη σχολιάσει θετικά ή αρνητικά σε κάποιο social network. Άραγε, η μουσική έμπνευση ενός έλληνα, ενός ιάπωνα ή κάποιου αυστραλού μουσικού, μπορεί να έχει το χώρο της σ’ αυτό το “παγκόσμιο μουσικό χωριό” και μπορεί να διατηρήσει τη “φωνή” του χωρίς να είναι αναγκασμένος με ένα demo cd στο χέρι να τριγυρνά σε δισκογραφικές εταιρίες που άλλες θα αδιαφορήσουν, άλλες είναι ανίκανες να αναγνωρίσουν μια πρωτοπόρα τάση που έρχεται ή εκείνες που πορεύονται με ατζέντα συγκεκριμένων πελατιακών σχέσεων. Βέβαια, όπως λέμε πολλές φορές, οι δυσκολίες και οι απορρίψεις πιθανόν να κάνουν τον καλλιτέχνη να δυναμώνει περισσότερο και να υποστηρίζει με μεγαλύτερο πάθος το δημιούργημά του, πιθανόν όμως και έναν σπουδαίο καλλιτέχνη να τον απογοήτευε αυτό το “κυνήγι μαγισσών” για το ποια εταιρία θα αναγνώριζε αυτό που έχει να πεί, οπότε το ίντερνετ του δίνει ελεύθερα αυτό το χώρο να ακουστεί η φωνή του. Κι αυτό θα εξακολουθεί να συμβαίνει μέχρις ότου το ίντερνετ παραμένει ένας ελεύθερος χώρος έκφρασης κι επικοινωνίας, φάνηκαν όμως ήδη τα πρώτα σημάδια παρέμβασης κρατικής ή άλλης λογοκρισίας του...θα δούμε... Το ερώτημα, όμως, παρ’ όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις παραμένει, και σε μένα τον ίδιο, άραγε ποια μουσική τάση έντονη σήμερα. Τη δεκαετία του 60-70 έδρασε έντονα το rock, το 80 η disco και η pop, το 90 κορυφώνεται ο ηλεκτρονικός ήχος, -η electro house καλά κρατεί μέχρι σήμερα-, το hip-hop μια άλλη ση-

μαντική τάση με ραπάρισμα στον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο που ξεκίνησε από τα γκέτος της Αμερικής κι εξαπλώθηκε σ’ όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας καλά κρατούνε, επίσης, οι τραγουδοποιοί και ανεβαίνει ξανά το μελοποιημένο τραγούδι που μπλέκονται κι αυτά με τις τάσεις της σύγχρονης ή ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης.. Μήπως όλα θα μετασχηματισθούνε και θα “ανακατευτούνε” ως μια παγκόσμια μουσική σαλάτα, για να βγει μια καινούρια γεύση μέσα από τα μουσικά δείγματα (samples) ή τις λούπες που χρησιμοποιεί ο μουσικός ..μήπως ο αχανής και χαοτικός συναυλιακός χώρος του ίντερνετ είναι το πεδίο μαχών που θα παιχτούνε όλα κι άραγε η ζωντανή παράσταση (live) παρουσία ακροατών θα μοιάζει σε κάμποσα χρόνια κάτι ρετρό. Συγνώμη για τις προσωπικές μου ερωτήσεις αντί για απαντήσεις αλλά κι εγώ ως μουσικός ζω και βιώνω αυτό το μεταβατικό κόσμο, -τα media θέλουν να προσεγγίσουν αυτή τη μετάβαση μόνο από οικονομικούς όρους γιατί πάντα αυτό που τους ενδιέφερε ήτανε μοναχά η βιωσιμότητά τους μέσα από τη διαφημιστική πίτα-, όμως η περιβόητη “κρίση” που πιπιλάνε καθημερινά, για μένα προσωπικά είναι μετάβαση στον τρόπο ζωής μας, έχει να κάνει με την παρακμή ή τη μετάλλαξη μιας γενικότερης πολιτισμικής τάσης σε άρρηκτη σχέση με την τεχνολογία, εκεί δηλαδή που πρέπει να αναθεωρήσουμε για το πως θα πρέπει να ξαναοργανώσουμε κάθε καινούρια μέρα που μας δωρίζει ο καλός Θεός, ξυπνώντας εμπνευσμένοι να αδράξουμε το πρωί, το απόγευμα ή το βράδυ για να αναδημιουργήσουμε μια μελωδία, έναν ήχο, έναν πίνακα ή μια τριανταφυλλιά, ώστε να νιώσουμε πως έχει καρποφορήσει μια νέα ιδέα μέσα μας, ευχαριστήρια προσευχή που θα ανασυνθέσει εμάς τους ίδιους.. Αυτό, ή

“√ ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Ì ¤Ó· laptop, Ì ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ‹ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ tablet, Ó· ÁÚ¿„ÂÈ, Ó· ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· “·Ó‚¿ÛÂÈ” ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ οÔÈÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˜ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· ‹ ÙËÓ ∞Û›·, Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο ‹ ·ÚÓËÙÈο Û οÔÈÔ social network.”

που θα φοβηθούμε να αλλάξουμε, -οδηγούμενοι γραμμικά στην αυτοκαταστροφή- συνεχίζοντας να πιστεύουμε πως ένα καινούριο αμάξι, λίγα περισσότερα χρήματα, ή μια ντιζαϊνάτη ντουλάπα και όχι η διαπροσωπική επαφή και η ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία, θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Καλές Μουσικές σε όλους! Καλή αντάμωση στις Ζωντανές Μουσικές Σκηνές.. * Ο Ηλίας Χατζόγλου συνθέτοντας μουσική, ηχητικές σκηνές και αυτοσχεδιασμούς, συνοδεύει ζωντανά στο πιάνο θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Γράφει και παρουσιάζει κύκλους μελοποιημένων τραγουδιών ελλήνων ποιητών μιξάροντας ηλεκτροακουστική και ηλεκτρονική μουσική. Οργανώνει σεμινάρια δημιουργικών έργων μέσα από τα οποία διδάσκει τη χρήση υπολογιστή κι εξειδικευμένων multitrack music software & plugins. Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΙΜ). Δισκογραφία: “Ενδοχώρα” (Hinterland) electroacoustic avantgarde work 40’ (AMG Reviewed), “Τα λάθη της καρδιάς” (Αcoustic Art Production), “Παράξενες Αγάπες” (culture music), “Κύκλος παιδικών τραγουδιών” (αναμενόμενη κυκλοφορία).

TÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ› ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÊÙÈ¿¯Ù˜ ΔÔ˘ ¡π∫√À ª∂ƒ°π∞§∏* Τραγουδοποιοί ή Τραγουδοφτιάχτες όπως μου αρέσει περισσότερο να αποκαλώ όλους εμάς που μελοποιούμε τους στίχους μας και τους ερμηνεύουμε. Γιατί στην ουσία το αποτέλεσμα είναι ένα: Τραγούδια φτιάχνουμε! Ο τραγουδοφτιάχτης λοιπόν είναι ο “ανήσυχος” μουσικός, που δεν συμβιβάζεται (όπως δυστυχώς πολλοί άλλοι) με την ιδέα του “είμαι καλός μουσικός και παίζω διασκευές άλλων” . Δεν είναι μηχανή ανακύκλωσης της μουσικής. Δεν περιστρέφεται γύρω από χιλιοπαιγμένα και χιλιοειπωμένα μουσικά θέματα. Όχι! αυτό δεν καλύπτει τις ανάγκες του τραγουδοφτιάχτη! Η ανάγκη του είναι η Δημιουργία. Ζει και αναπνέει γι’ αυτή. Για να ακούσει δυο χείλη από το κοινό του να σιγοτραγουδούν μία μελωδία του και ένα ρεφρέν του. Η απόλυτη ικανοποίηση. Οι περισσότεροι τραγουδοποιοί ερμηνεύουν τις δημιουργίες τους. Άρα απαιτείται ένα πακέτο ταλέντου και ικανοτήτων. Τρία σε ένα! Συνθέτης, Στιχουργός

και Ερμηνευτής! Το να γίνεις τραγουδοποιός δεν είναι κάτι που το διαλέγεις...Σε διαλέγει αυτό! Βγαίνει από μόνο του και μένεις έκπληκτος κι εσύ ο ίδιος όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις αυτό το χάρισμα και την ανάγκη να εκφραστείς μέσα από αυτό. Από ëκει και πέρα είναι πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό και πώς το υποστηρίζεις. Οι τραγουδοποιοί της επαρχίας ζουν μία διαφορετική κατάσταση (κατ’ επιλογήν τους οι περισσότεροι) σε σχέση με αυτούς των μεγάλων αστικών κέντρων. Σίγουρα εκεί οι ευκαιρίες είναι περισσότερες. Το έργο τους όμως και η προσφορά τους είναι εξίσου ίδια. Αυτό βέβαια δεν ισχύει και για την προβολή τους. Η γνωστή ατάκα “για να γίνεις γνωστός πρέπει να πας Αθήνα ή Θεσ/νίκη” είναι αδιάψευστος μάρτυρας για το τι επικρατούσε τόσα χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο. Στις ημέρες μας βέβαια ο νέος τραγουδοποιός έχει βρει διέξοδο στο internet όσον αφορά την προβολή του έργου του και δεν είναι αναγκασμένος να υποκύπτει στα “θέλω” των δισκογραφικών ε-

ταιρειών όπως γινόταν παλαιότερα. Σίγουρα ο δρόμος αυτός είναι πιο δύσκολος και μοναχικός αλλά και πιο έντιμος. Ήδη ένα μεγάλο κομμάτι του μουσικού κόσμου ψάχνει καινούργια πράγματα μέσω internet και δεν αρκείται στις “πάσες” που του κάνουν οι “στημένες δισκογραφικές εταιρείες” με τις “στημένες playlist” των περισσότερων ραδιοφώνων. Άρα σε σχέση με παλαιότερα πιστεύω ότι υπάρχει φως στο τούνελ και βήμα για τους νέους τραγουδοποιούς. Ένα βήμα που κάποτε έπρεπε να σου το δώσει κάποιος άλλος...τώρα το παίρνεις από μόνος σου! Εκθέτεις το έργο σου, βγαίνεις μπροστά, λες “αυτός είμαι” ! Είναι δύσκολο τα τραγούδια σου να αρέσουν σε όλους. Για μία μερίδα κόσμου αγωνίζεσαι που θα την αγγίξει είτε η μουσική σου, είτε οι στίχοι ενός τραγουδιού, είτε και τα δύο. Ο τραγουδοποιός θα πάψει να δημιουργεί όταν θα πάψει να ονειρεύεται....Μακριά από εμάς!!! Σε όλους τους νέους τραγουδοποιούς

έχω να δώσω μία ευχή: “Αλήθειες μέσα από τα τραγούδια!!!”

“√ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÊÙÈ¿¯Ù˘ Â›Ó·È Ô “·Ó‹Û˘¯Ô˜” ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ “Â›Ì·È Î·Ïfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ·›˙ˆ ‰È·Û΢¤˜ ¿ÏψӔ . ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∑ÂÈ Î·È ·Ó·Ó¤ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹.”

* Ο Νίκος Μεργιαλής έχει γράψει στο δίσκο της Μαρίας Γουρζή στίχους και μουσική σε τέσσερα τραγούδια. Συνεργάστηκε με Μίλτο Πασχαλίδη στα

πλαίσια της παρουσίασης του πρώτου δίσκου. Με τους “Μουσικούς Ιχνηλάτες” , μία μπάντα που κινείται στα μονοπάτια της ροκ - “έντεχνης” μουσικής και πολλές φορές αρέσκεται να “παντρεύει” παραδοσιακούς ήχους με σκληρούς ηλεκτρικούς. Ήδη μετράει 8 χρόνια δυναμικής παρουσίας με πολλές Live παραστάσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Η νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Άρχισε να φυσά” περιλαμβάνει 11 νέα τραγούδια σε στίχους και μουσική Νίκου Μεργιαλή. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα καταστήματα.


10/ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (34)

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· TÔ˘ Ã∏™Δ√À °. ∫∞§∞¡Δ∑∏ ºÈÏÔÏfiÁÔ˘ - ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™Â ÊÏÔÁ¤Ú˜ ÁÏ˘ÎÔÛÙ¤Ó·˙·Ó ÎÚ˘ÊÔ‡˜ fiÓÔ˘˜ Ï·ÏËÙ¿‰Â˜, ‹¯ÔÈ ÛΛ˙ÔÓÙ·Ó Î·È ‰¤ÚÓÔÓÙ·Ó, ‹¯ÔÈ Ï‹ÁˆÓ·Ó ·fi ÓÙ¤ÏÊÈ·, ‚Ô‡ÎÈÓ·, ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜ “Ήρθαν τα λαλούμενα” , “ήρθαν οι παιχνιδιάτορες” , ανάγγελναν παλιότερα στα πανηγύρια, στους γάμους, στα γλέντια, στα καφενεία τα παιδιά, τρέχοντας πίσω απ’ τους μουσικούς που έφταναν για να συντροφέψουν τον κόσμο στις χαρές του και στα γιορτάσια του. Γι’ αυτούς του παιχνιδιάτορες, τους λαλητάδες, κατά Κωστή Παλαμά, της Μαγνησίας λοιπόν θα γίνει σύντομος λόγος στο παρόν σημείωμα. Η Μαγνησία, λόγω γεωγραφικής θέσης, δέχεται ποικιλία μεγάλη μουσικών επιρροών: οι Βόρειες Σποράδες με τη νησιώτικη μουσική τους, αλλά και το ανατολικό Πήλιο που δέχεται τη μουσική τους αύρα, το βόρειο Πήλιο που γειτνιάζει με τη θεσσαλική ενδοχώρα, η ευρεία περιοχή του Αλμυρού που γειτνιάζει όχι μόνο με τον θεσσαλικό κάμπο αλλά και τη Ρούμελη. Εκτός όμως από τη γεωγραφία, ήρθε και η ιστορία να ενισχύσει αυτή την ποικιλία. Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν κατά καιρούς άνθρωποι από κάθε γωνιά του Ελληνισμού: Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας (Νέα Αγχίαλος κ.α.), Πόντιοι (Ευξεινούπολη, Στεφανοβίκειο κ.α.), Μικρασιάτες (Νέα Ιωνία κ.α.), Βλάχοι της περιοχής Γρεβενών (Βελεστίνο, Άλλη Μεριά κ.α.), Αρβανιτόβλαχοι (Σέσκλο κ.α.), Σαρακατσάνοι (Αλμυρός κ.α.), και, βέβαια, Θεσσαλοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία. Πέραν τούτων, πολλοί υπήρξαν και οι κάτοικοι της Μαγνησίας που μετανάστευσαν και επιστρέφοντας, έφεραν μαζί τους, εκτός από τον πλούσιο καρπό των κόπων τους, και μουσικά προικιά από τα μακρινά μέρη στα οποία είχαν ξενιτευτεί, προικίζοντας έτσι τη μουσική ζωή της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς το πολυσύνθετον της μουσικής ταυτότητας της Μαγνησίας. Αναλόγως πολυσύνθετη είναι και η παρουσία των μουσικών του δη-

μοτικού μας τραγουδιού στην περιοχή. Α’ Εκεί κοντά στη δύση του 19ου και στην ανατολή του 20ου αιώνα, εγκαθίστανται μόνιμα στο Βόλο ο περίφημος Μέτος (κλαρίνο) με το γιο του τον Αμέτη (κλαρίνο), σκηνίτες τουρκόγυφτοι, ο βιολιστής και οικοδόμος Παναγιώτης Λιθαδιώτης από τη Σκόπελο, πατέρας των εξαίρετων μουσικών Σπύρου και Σταύρου Λιθαδιώτη, ο κλαρινίστας και σιδεράς Σπύρος Ζήσης από τον Αλμυρό, με το γιο του Γιώργο Ζήση ο οποίος θα εξελιχθεί σε σπουδαίο κλαρινίστα. Από τους μουσικούς αυτούς, ο γερο-Μέτος με το ταλέντο του καθιστά τον πόλη του Βόλου σχολείο για την τέχνη του λαϊκού κλαρίνου. “Δεν υπήρχε Αθήνα τότε. Η Αθήνα ήταν ψόφια. Τα εξαιρετικότερα όργανα, η μεγάλη αξιοπρέπεια, στο Βόλο ήταν.” λέει στη Δέσποινα Μαζαράκη ο περίφημος τρικαλινός βιολιστής Δημήτρης Λαβίδας. Μαθητεύουν κοντά στο γερο-Μέτο πολλοί από τους μετέπειτα σπουδαίους δεξιοτέχνες του κλαρίνου, πασίγνωστοι από την δισκογραφία τους: Νικήτας Κωτσόπουλος, Κώστας Καραγιάννης, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Απόστολος Σταμέλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι παραπάνω μουσικοί ξεκίνησαν από την Βοιωτία και ήρθαν να μαθητεύσουν στον Βόλο! Από τους ντόπιους μουσικούς παίρνουν μαθήματα από τον Μέτο, ο Νίκος Ζα-

°˘ÊÙÔÁÈÒÚÁ˘ Û·ÍfiʈÓÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ ‚ÈÔÏ›

χαράς από το Μούρεσι και ο Γιώργος Ζήσης. Μουσικοί της περιοχής όπως ο Θανάσης Ζαχαρός (βιολί), ο Γιώργος Ζαχαράς (κλαρίνο), ο Σπύρος Λιθαδιώτης (βιολί), ο τουρκόγυφτος Τζαμαλής (κλαρίνο), κατέβαιναν συχνά στην Αίγυπτο καλεσμένοι από την εκεί ακμαία πηλιορείτικη παροικία.

¢›ÛÎÔ˜: μ·Û›Ï˘ °·ÎÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ ‚ÈÔÏ›, μ¿ÈÔ˜ ª·ÏÏÈ¿Ú·˜ ÎÏ·Ú›ÓÔ

Οι Πηλιορείτες της Αλεξάνδρειας λοιπόν αλλά και οι επαφές με την Ευρώπη έφεραν στο Πήλιο ακούσματα ξένα με αποτέλεσμα την εκτεταμένη διείσδυση της Ευρωπαϊκής μουσικής στην περιοχή. Έτσι θα δούμε, στα τοπικά πανηγύρια να παίζονται και να χορεύονται πολύ Ευρωπαϊκοί χοροί ενώ κλαρινίστες που δουλεύουν στο Πήλιο παίζουν και σαξόφωνο. Ο Γιώργος Ζήσης (ευρύτατα γνω-

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

6970460214

στός ως Γυφτογιώργης ή Καραγιώργης) με την κομπανία του φαίνεται πως είναι ο πρώτος από την μουσική οικογένεια της Μαγνησίας που καταφέρνει να αποτυπώσει την τέχνη του στη δισκογραφία της εποχής. Εκεί κοντά στο 1934 ο Ζήσης ηχογραφεί, ως κλαρινίστας, ορισμένους οργανικούς σκοπούς, κυρίως πηλιορείτικους (πατινάδες κ.α.) και κάποια τραγούδια (Ναζού Βολιώτισσα, Εγγλεζάκι κ.α.). Σ’ αυτές τις ηχογραφήσεις παίρνουν μέρος και ο Σταύρος Λιθαδιώτης (σαντούρι), ο ηπειρωτικής καταγωγής Θανάσης Κολιτσάρας (βιολί), ο Ρήγας Νούκουτος (τραγούδι) και ο Αγγελής Φάμπας (τραγούδι). Ο Γυφτογιώργης υπήρξε πυρήνας στη μουσική ζωή της Μαγνησίας όχι μόνο διότι ήταν ο πρώτος που ηχογράφησε δίσκους αλλά και διότι κοντά του μαθήτευσαν οι περισσότεροι από τους ντόπιους μουσικούς. Σημειωτέον ότι ο Γυφτογιώργης εκτός από κλαρίνο έπαιζε και σαξόφωνο, ενώ και άλλα όργανα (βιολί κ.α.) δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη δεξιοτεχνία του. Στην περίοδο του μεσοπολέμου λοιπόν δουλεύουν στην περιοχή, εκτός από τους προαναφερθέντες, οι μαθητές του, Νίκος Ζαχαράς (κλαρίνο) από το Μούρεσι, Θανάσης Γκιόλμας (κλαρίνο και σαξόφωνο) από την Κερασιά, Αχιλλέας Χατζηζήσης (κλαρίνο) από τα Κανάλια κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στους περίφημους Μαριγακαίους, τους αδελφούς Σπύ-

ρο (βιολί) και Σταύρο (τσέμπαλο) Λιθαδιώτη οι οποίοι υπήρξαν σπουδαίοι δεξιοτέχνες με στιβαρή μουσική κατάρτιση. Εκτός όμως από τους ντόπιους μουσικούς, εγκαθίστανται στην περιοχή, κυρίως μετά το 1922, και πρόσφυγες μουσικοί. Από αυτούς σημειώνονται ενδεικτικά ο Μιχάλης Αχειλάς (κανονάκι) πατέρας του Παναγιώτη Αχειλά (βιολί και κανονάκι), ο Δημήτρης Μανησαλής (βιολί) τον οποίο είλκυσε η Αθήνα με τις πολλές ευκαιρίες ανέλιξης που προσέφερε κ.α. Β’ Αμέσως μετά τον πόλεμο οι δυσκολίες της εποχής (εμφύλιος, σεισμοί και πλημμύρες κατά τη δεκαετία του ’50 στο Βόλο) πλούτισαν τη Μαγνησία με νέους μουσικούς, κυρίως από την θεσσαλική ενδοχώρα, οι οποίοι εδώ βρήκαν ασφάλεια και πηγές βιοπορισμού που δεν μπορούσαν εκείνη την εποχή να τους προσφέρουν οι ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι περισσότεροι και από αυτή τη γενιά έχουν πια φύγει από κοντά μας. Προ του 1950 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Νέα Ιωνία ο Θεοχάρης Παντίδης (τραγούδι, σαντούρι, κιθάρα). Γεννημένος στις αρχές του 20ου αι., δουλεύει στην περιφέρεια Δομοκού - Φαρσάλων αλλά και σε ολόκληρο τον κάμπο της Θεσσαλίας καθώς και στο Πήλιο με τον Βάϊο Μαλλιάρα (από τον Πυργετό του Ολύμπου), τον Μανώλη Παπαγεωργίου (από τη

Σκοτίνα της Πιερίας) και άλλους μουσικούς. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 θα διδάξει σαντούρι στο Δημοτικό Ωδείο του Βόλου. Ηχογράφησε αρκετά τραγούδια σε δίσκους 78 στροφών. Η μεγαλύτερή του επιτυχία είναι το γνωστό συρτό “Ωραία είναι η νύφη μας” . Επίσης προ του 1950, παντρεύεται στο Βελεστίνο ο δυτικομακεδόνας Βασίλης Τρομάρας (κλαρίνο), ίδιας ηλικίας με τον Παντίδη. Έπαιζε το ρεπερτόριο της Δυτικής Μακεδονίας, του Πηλίου, της υπόλοιπης Θεσσαλίας αλλά και των Βλάχων του Βελεστίνου. Είχε μικρή αλλά αξιόλογη παρουσία στη δισκογραφία των 78 και των 45 στροφών. Λίγο μετά το 1950 δισκογράφησε, μεταξύ άλλων, και το τσάμικο “Ο ήλιος” . Κατά την προσωπική μας άποψη πρόκειται για την καλύτερη εκτέλεση της μελωδίας αυτής στην ελληνική δισκογραφία. Την ίδια περίοδο εγκαθίσταται στο Βόλο ο Δημήτρης Σοροβόλας (τραγούδι, λαούτο), από τα μέρη της Καρδίτσας. Συνεργάστηκε με πολλούς μουσικούς (Γυφτογιώργη, Μαλλιάρα, Σαλέα κ.α.). Εξαιρετικός τραγουδιστής που θα μπορούσε να είχε τύχει πανελλήνιας αναγνώρισης, εάν το είχαν επιτρέψει οι συνθήκες και το είχε επιδιώξει συστηματικά και ο ίδιος. Έχει ηχογραφήσει παραδοσιακά τραγούδια σε δίσκους 78 και 45 στροφών. Το 1947 κατεβαίνει στο Βόλο ο Χρήστος Πουρνάρας (βιολί), από το βόρειο Πήλιο. Διδάχθηκε πολλά από τον Γυφτογιώργη. Ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά με τους Κώστα Ζαχαρά (κλαρίνο), Σπύρο Λιθαδιώτη (βιολί) και Ιωάννη Τάμπαλη (λαούτο). Συνεργάσθηκε με όλους τους μουσικούς της περιοχής και επί χρόνια υπήρξε συνεργάτης του Λυκείου Ελληνίδων. Με μικρή παρουσία στην εμπορική δισκογραφία, έχει ηχογραφήσει και για το Σύλλογο προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά. Το 1950 εγκαταστάθηκε στο Βόλο ο Θανάσης Παύλου (βιολί, τραγούδι), γόνος μουσικής οικογένειας από την Πελασγία. Συνεργάσθηκε, με τους κλαρινίστες Βάιο Μαλλιάρα, Μανώλη Παπαγεωργίου, Βασίλη Σαλέα, Γιάννη Τσικώνη κ.α. Ηχογράφησε, ως τραγουδιστής, αρκετά τραγούδια σε δίσκους 78 και 45 στροφών. Η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το τραγούδι του τραπεζιού “Βγήκα ψηλά στον Όλυμπο” . Ο πρόωρα χαμένος Καρδιτσιώτης Ηλίας Καραπατάκης (βιολί), αδελφός του περίφημου λαϊκού συνθέτη Βασίλη Καραπατάκη, εγκαταστάθηκε μετά τον πόλεμο στον Βόλο. Συνεργάστηκε με πολλούς μουσικούς (Μαλλιάρα, Μανώλη Παπαγεωργίου, Γιάννη Τσικώνη κ.α.). Το 1965 κατέβηκε στην Αθήνα. Ηχογραφήσεις του υπάρχουν σε δίσκους 78 και 45 στροφών, όχι μόνο με παραδοσιακό αλλά και με λαϊκό ρεπερτόριο. Ο Κώστας Ζαχαράς (κλαρίνο), από το Μούρεσι, γεννημένος λίγο μετά το 1920, γόνος οικογένειας μουσικών, είχε πάρει μαθήματα κλαρίνου από τον πατέρα του και από τον Γυφτογιώργη. Υπήρξε ο πρώτος κλαρινίστας που έπαιξε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Βόλου. Έπαιζε και σαξόφωνο.

Ο Καρδιτσιώτης Βασίλης Γακιόπουλος (τραγούδι), ήρθε στο Βόλο το 1958. Ξεκίνησε να τραγουδάει το 1959 στον Ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου με το συγκρότημα του Θανάση Γκιόλμα. Ηχογράφησε τραγούδια σε δίσκους 45 και 33 στροφών. Από αυτή την παλαιότερη γενιά μουσικών της Μαγνησίας να αναφερθεί ακόμη ο Οδυσσέας Σιδέρης (κλαρίνο, σαξόφωνο, λαούτο) που γεννήθηκε στο Βόλο λίγα χρόνια πριν από τον πόλεμο. Γόνος οικογένειας μουσικών, μαθήτευσε και αυτός κοντά στον Γυφτογιώργη. Αρχικά έπαιζε λαούτο και αργότερα κατέληξε στο κλαρίνο, ενώ έπαιζε και σαξόφωνο. Ο Γιάννης Τσικώνης (κλαρίνο) γεννήθηκε λίγο πριν από τον πόλεμο στην Καρδίτσα. Το 1962 εγκαθίσταται οικογενειακώς στο Βόλο. Συνεργάσθηκε με πολλούς μουσικούς. Ηχογραφήσεις του κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 και 33 στροφών με δημοτικά και νεοδημοτικά τραγούδια. Η Μαρίνα Σαμαρά • Μπαρούτα και ο σύζυγός της Στέφανος Μπαρούτας, παρουσίασαν πρό δεκαετίας “Τα πηλιορείτικα” , μια συλλογή με τραγούδια που ακούγονται και χορεύονται στο Πήλιο. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η τέχνη αυτής της γενιάς των μουσικών διασώθηκε κυρίως μέσα από τις ηχογραφήσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου (ΕΡΑ Βόλου), ο οποίος και τους τίμησε εκδίδοντας το 2004 ένα CD με επιλεγμένες ηχογραφήσεις τους από το αρχείο του. Σ’ αυτές τις ηχογραφήσεις εντοπίζουμε και τους Νίκο Αναστασόπουλο (κλαρίνο) από τα Φάρσαλα, με ρεπερτόριο κυρίως της θεσσαλικής ενδοχώρας και των γειτονικών περιοχών της Ρούμελης, Απόστολο Σακελλαρίου (κλαρίνο) επίσης από τα Φάρσαλα, Ορέστη Κατσαγεώργη (τραγούδι και ακκορντεόν) από το Βελεστίνο, με θητεία και στο ελαφρό τραγούδι κ.α. Γ’ Σχεδόν όλοι οι προαναφερθέντες μουσικοί άφησαν κληρονομιά όχι μόνο τα τραγούδια και τις ηχογραφήσεις τους, αλλά και μαθητές οι οποίοι έχουν πλέον παραλάβει τη σκυτάλη από τα χέρια των δασκάλων τους, υπηρετώντας την παραδοσιακή μας μουσική και όχι μόνο. Με κίνδυνο να αδικηθούν κάποιοι, μπορούν να αναφερθούν μουσικοί όπως ο Σταύρος Κουσκουρίδας (κλαρίνο, μαθητής του Βασίλη Τρομάρα), Ανδρέας Κατσιγιάννης (σαντούρι, μαθητής του Θεοχάρη Παντίδη), Χρήστος Δασκαλόπουλος και Στέφανος Γεωργίου (βιολί, μαθητές του Χρήστου Πουρνάρα), Νίκος Δεμελής και Κώστας Καραγκούνης (κανονάκι, μαθητές του Παναγιώτη Αχειλά), Κώστας Καραδέμητρος (λαούτο), Θανάσης Δραγάνης (ούτι), Νίκος Κερασιώτης (κλαρίνο), Βαγγέλης Μπαντελάς (κλαρίνο), Νίκος Μούτσελος (γκάϊντα) κ.α. οι οποίοι συνεχίζουν να τιμούν την τέχνη του Ορφέα στη Μαγνησία και σ’ όλη την Ελλάδα. Ευχής έργο θα ήταν να υπάρξει συστηματική καταγραφή, παρουσίαση και προβολή των μουσικών του δημοτικού τραγουδιού στην περιοχή μας.


EΉËÏÒÛÂȘ /11 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (35)

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ª¤Ú·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

™˘Ó·˘Ï›Â˜,·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·

M

έρες μουσικής στο Δήμο Βόλου με τη συμμετοχή του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στη διοργάνωση του θεσμού “Ευρωπαϊκή μέρα μουσικής” . Εκδηλώσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης, την προβολή του εκπαιδευτικού έργου των καλλιτεχνικών τμημάτων του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αλλά και την αξιοποίηση προτάσεων και συνεργασιών σε σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. Με επίκεντρο λοιπόν τον εορτασμό της “Ευρωπαϊκής μέρας μουσικής” διοργανώνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις από 19 έως 23 Ιουνίου:

ΔƒπΔ∏ 19 π√À¡π√À ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΩΡΑ 21:00 Εορταστική - αποχαιρετιστήρια συναυλία του μαέστρου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΥΔΑΚΗ Συμμετέχουν προς τιμή του μαέστρου οι καλλιτέχνες: Αποστολοπούλου Κατερίνα Βαϊρακλιώτη Λίλη Σκοτίδας Θωμάς Σταματίου Ράνια Χατζηδήμου Τζένη Ψύχας Παντελής Έκτακτη τιμητική συμμετοχή: ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ Και οι χορωδίες: Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου Χορωδία εκπαιδευτικών Βόλου Βολιώτικη Χορωδία

¶∂ª¶Δ∏ 21 π√À¡π√À ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΩΡΑ 20:30 Μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Βόλου Συναυλία φλάουτα και μικτό σύνολο δωματίου

Από την Τρίτη 19 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο 23 Ιουνίου το φιλόμουσο κοινό και απλοί πολίτες όλων των ηλικιών θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν δωρεάν μουσικές εκδηλώσεις όλων των ειδών στην 6η συνεχή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής στην πόλη του Βόλου.

TÚ›ÙË 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ώρα έναρξης 21:00, πανηγυρική αποχαιρετιστήρια συναυλία του μαέστρου Γιώργου Καρυδάκη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Βόλου (Διεύθυνση: Γιώργος Καρυδάκης) Xoρωδία των Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας Βολιώτικη Χορωδία (Διεύθυνση: Στάσα Τζάλα) Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου (Διεύθυνση: Γιάννης Καρκάλας) Έκτακτη τιμητική συμμετοχή: Μανώλης Λιδάκης Τετάρτη 20 Ιουνίου ΣΤΕΝΟ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ Ώρα έναρξης 21:00, χορός tango/ latin (DJ set) Σε συνεργασία με creperie Poquito Ανοιχτή milonga -Puerto del Tango Πέμπτη 21 Ιουνίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ώρα έναρξης 20:30, Κλασική/ ακουστική (Live) Σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Βόλου Σύνολο φλάουτων “Κένταυλος” Μικτό Σύνολο Δωματίου Νέων “Χαμαιλέων” Σύνολο Κρουστών Οργάνων “Δρυοκολάπτες” ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ώρα έναρξης 21:00, Ska/ Blues/ Rock (Live & DJ set) Σε συνεργασία με το cafe Elefantas και

“ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ” του καθ. ΜΠΕΡΝΑΡ ΜΠΕΤΤΕΡ Σύνολο φλάουτων “Κένταυλος” GREENSLEEVES ΣΥΝΘΕΤΗΣ “ΑΓΝΩΣΤΟΣ” Μικτό σύνολο δωματίου νέων “Χαμαιλέων” 1. RONDO FROM “ABDELAZER” H.PURCELL (ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΜΠ.ΜΠΕΤΤΕΡ) 2. ENTERTAINER ΤΟΥ S. JOPLIN (σύμπραξη με το σύνολο κρουστών του καθ. Ν. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ)

¶∂ª¶Δ∏ 21 ∂ø™ ™∞μμ∞Δ√ 23 π√À¡π√À Συμμετοχή στην κεντρική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής μέρας μουσικής, η οποία για έκτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει με εξαιρετική επιτυχία σε διάφορα σημεία της πόλης μουσικά σχήματα και μεμονωμένους καλλιτέχνες.

¶APA™KEYH 22 IOYNIOY “ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂π™” Street festival Μία αστική πλατφόρμα πολιτιστικών δράσεων θα στηθεί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων , την Παρασκευή 22 Ιουνίου και από ώρα 10:00 το πρωί έως 23:30 το βράδυ στον πεζόδρο-

μο της Μεταμορφώσεως. Η επιμέλεια ανήκει στον Κωνσταντίνο Μπομπό, καλλιτέχνη και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΔΟΕΠΑΠ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ενώ συμμετέχουν: Εικαστικός Σύλλογος Βόλου, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στέκι Παιδιού - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΚΔΑΠ Νεάπολης - ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, Θεατρική Ομάδα “Επί Σκηνής” , Δακτυλάς Δημήτρης, Ανεξάρτητη Πηλιορείτικη Ομάδα

Δράσης “Α.Π.Ο.ΔΡΑΣΗΣ” , Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων, ΒιβλιοθηκώνΔΟΕΠΑΠΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ 10:00-11:00: Γνωριμία & καφέ I συνάντηση όλων των συντελεστών της διοργάνωσης στο καφέ “ποτιστήρι” . 11:00-12:00: Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη I παρουσίαση του κτηρίου και της δομής του. Επιμέλεια Γιάννης Κλαψόπουλος - Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 18:00-20:00: “Μεταμορφώσεις ενός κτηρίου” I Τα παιδιά στο χώρο της Πανεπιστημια-

κής Βιβλιοθήκης θα κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία του κτηρίου μέσα από εικόνες, Θεατρικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εργαστήριο ζωγραφικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 8 έως 12 ετών. Επιμέλεια: Έρρικα Γκουτενσβάγκερ , χαράκτρια - διδάσκουσα στο Τ.Α.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βούλα Τσιμά, ιστορικός -αρχαιολόγος, Κατερίνα Τσιώνα, θεατρολόγος, Μαρία Χαμπέρη, ζωγράφος 19:00-20:00: Ξενάγηση I ξενάγηση στα ιστορικά κτήρια της περιοχής Επιμέλεια: Κουτής Γιάννης, ιστορικός 19:00-21:00: “Θεατρικές σφήνες” I Αποσπάσματα από την παράσταση “Στο φως της ασετιλίνης” . Επιμέλεια: θεατρική ομάδα “Επί σκηνής” . 20:00-21:00: Διαλέξεις I Δύο διαλέξεις με θέμα το κτήριο της βιβλιοθήκης & “film noir η τέχνη των σκιών” στην Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Επιμέλεια: Αδαμάκης Κώστας ,Αρχιτέκτονας - καθηγητής Τ.Α.Μ. & Αλεξανδρίδης Παναγιώτης, μελετητής. 20:00-20:30: Ξενάγηση στην έκθεση Αστεριάδη I Ξενάγηση στην αναδρομική έκθεση του Αγηνόρα Αστεριάδη στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο που παρουσιάζει 60 και πλέον έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, σχέδια και δείγματα κάθε δημιουργικής ενασχόλησης, ντοκουμέντα και αρχειακό υλικό του γνωστού ζωγράφου της λεγόμενης “Γενιάς του 30” . Επιμέ-

Afi ÙËÓ “∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜”

™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ το μεζεδοπωλείο Σβόλος Big Nose Attack (Αθήνα) Ι Against I ΣΤΕΝΟ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ Ώρα έναρξης 22:00, Rock (DJ set) Σε συνεργασία με το Wizard Bar (Χατζηαργύρη 6, Ιάσονος) Party “Τhe history of Εuropean Rock” OΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ώρα έναρξης 23.30, Blues / Jazz (Live) Σε συνεργασία με το Poco Pico Τhe Old Friends unplugged session Volos Jazz Τrio ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ Ώρα έναρξης 23.00, Tech-house / Electro (DJ Set) Σε συνεργασία με το Posh Bar Pan (Aθήνα) Statik (Αθήνα) Chevy (Αθήνα) ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΒΙΑΣ Ώρα έναρξης 23.30, Freestyle/ Hip hop (DJ set) Σε συνεργασία με το Βar Mανιτού Dr.Minus Live act: InDAbox feat. Ανάρχων +ΙΔΕΩΔΗΣ ΤΙΜΩΡΟΣ PaSuPaTa InTHEbox

¶·Ú·Û΢‹ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ “ΜEΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ” street festival Διαλέξεις, θέατρο, παιδικά εργαστήρια, προβολές, εικαστικά, Live μουσική Σε συνεργασία με το ΔΟΕΠΑΠ - Διεύθυνση Πολιτιστικών καλλιτεχνική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Μπομπός Ώρα έναρξης 19:00, Εμφάνιση ομάδας βραζιλιάνικων κρουστών Caracatu - έ-

ναρξη παρέλασης προς άλλα σημεία Ώρα έναρξης 21:30, Έντεχνο/ Ροκ/ Παραδοσιακό (Live) Αντίθεσις Πάρης Μιχαλόπουλος & Unique Ζαμάν ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ώρα έναρξης 20:00, Beats/ Electronica (Live & Dj Set) Σε συνεργασία με το cafe bar Elefantas και το μεζεδοπωλείο Σβόλος (DJ set) Αdmad (Αθήνα) Spaced Cowboy (Αθήνα) Fantastikoi Hxoi (Αθήνα) ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Ώρα έναρξης 20.30, Balkan/ Freestyle/ electronic Σε συνεργασία με το Hookah Bar Deaf.S Dj Alex Afanas (Aθήνα) Neon & Xenon present ëSoundscapes_machina’ Ώρα έναρξης 21:00, Alternative Rock/ Εlectro/ Swing (Dj set) Σε συνεργασία με το Grooοve bar Dj Sirodoth Χρήστος Λιούρης (Perfect Radio 103.3) Grooove bar DJ residents ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ) Ώρα έναρξης 20.30, Rock n roll, Punk, Ελληνικό ροκ (Live) Λεωνίδας Μπαλάφας (Αθήνα) Band Fatale Mr Highway Ten Days Project (Λάρισα) Puta Misery (Αθήνα) Roundlights (Θεσσαλονίκη) ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΒΙΑΣ Ώρα έναρξης: 23.30, Hip Hop/

Breaks&Beats (Live & DJ set) Σε συνεργασία με το Βar Mανιτού MmmHmm Pad Trio feat. Elephant Phinix (BEATQUICK, Αθήνα) J.Melik KillEmil Billa Qause ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ Ώρα έναρξης: 23.30, Dancehall / Mashup/ Hip Hop (DJ set) Σε συνεργασία με το Posh Bar Dj Butcher feat. Στέλιος Χατζηκαλέας live trumpet (Αθήνα) Boogie Rockaz (Λάρισα) I Against I Killatunes BnC (Cast-aBlast) presents Capitano Futuro Σάββατο 23 Ιουνίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ) Ώρα έναρξης 20.30, Ska/ Punk/ Rock (Live) Περσινά Ξινά Σταφύλια (Βέροια) Sky Pup (Λάρισα) Kill Goliath (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) Event Horizon (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) Middle Fingers High (Αθήνα) Μοnovine (Πάτρα) Lost Bodies (Αθήνα) After party (Dj set) Ώρα έναρξης 24:00, Dubstep/ Drum & Bass Camelorg (Θεσσαλονίκη) Disphonia (Αθήνα) DJ Saw + local DJs ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ (KΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ) Ώρα έναρξης 21:00, Electronica/ Blues/ Funk (Live) Σε συνεργασία με το Aββαείο Walking Blues Sessions

λεια: Δραντάκη Χρύσα, κοινωνιολόγος της τέχνης - Προϊσταμένη διεύθυνσης πολιτισμού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. 20:45-21:15: H Σονάτα του Σεληνόφωτος I θεατρικό δρώμενο βασισμένο στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο που θα διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες της παράστασης. Επιμέλεια, Δακτυλάς Δημήτρης ηθοποιός & σκηνοθέτης - Υπεύθυνος του ερασιτεχνικού θεατρικού εργαστηρίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. 21:30-23:30: Συναυλία I Συναυλία στην οποία συμμετέχουν μουσικά σχήματα. Επιμέλεια: Νίκος Μπαρπάκης Παράλληλα: Ο Εικαστικός Σύλλογος Βόλου θα παρουσιάσει μία live video art προβολή την οποία επιμελούνται τα μέλη του συλλόγου: Γιακμογλίδου Νεκταρία, Λάσκος Σταμάτης, Νικολού Βιβή, Πάσχου Ισιδώρα, Ποδιάς Νίκος, Σκυργιάννη Έρη, Χατζηνικολάου Μαρία - Ανδρομάχη. Η Ανεξάρτητη Πηλιορείτικη Ομάδα Δράσης “Α.Π.Ο.ΔΡΑΣΗΣ” θα παρουσιάσει στο χώρο της εκδήλωσης stand ενημέρωσης σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση BookCrossing σε σημείο του χώρου των δράσεων. Θα πραγματοποιηθεί “Εικαστική μεταμόρφωση” των κερκίδων της οδού μεταμορφώσεως από την Έρικα Γκουτενσβάγκερ, τον Κωνσταντίνο Μπομπό και τους συνεργάτες τους.

Pan Pan (Αθήνα) Killinnosense (Θεσσαλονίκη) D.F. - Delirium Framboise (Αθήνα) ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΒΙΑΣ Ώρα έναρξης 23.00, Reggae/ dubstep/ freestyle (DJ set) Σε συνεργασία με το Βar Mανιτου Reggaelize in Dub (Aθήνα) 4 Dub Vibes Monetrik (Carnibal records) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ Ώρα έναρξης 23.30 , Ηouse/ Βeats/ Hip-hop (DJ set) Σε συνεργασία με το Posh Bar Atsou GottaProvedemWrong Thomey Bors (Αθήνα) Petit Bear (Αθήνα) ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής -Τρίτη 19 μέχρι Σάββατο 23 Ιουνίου, μεταφερόμενο μουσικό stage από 12θέσιο ποδηλατούμενο bar σε συνεργασία με το BEER BIKE HELLAS. Έναρξη κάθε απόγευμα στις 19:00 στο Ηρώων στην παραλία και βόλτα από τα σημεία εκδηλώσεων. -Πέμπτη 21 Ιουνίου: Μουσική Ποδηλατοδρομία Βόλου - έναρξη 21:00 στο προαύλιο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου , πέρασμα από άλλους χώρους και κατάληξη στα Παλαιά Βόλου. -Παρασκευή 22 Ιουνίου: παρέλαση αφροβραζιλιάνικων κρουστών σε συνεργασία με την ομάδα CaRaCaTU με ώρα έναρξης στις 19:00 στον πεζόδρομο Μεταμορφώσεως στο πλαίσιο του “Μεταμορφώσεις” street festival κ περίπατος στους χώρους εκδηλώσεων. Συντονισμός / διοργάνωση: Plenty Projects Συνδιοργάνωση: Δήμος Βόλου, ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ - Διεύθυνση Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Χορηγός Επικοινωνίας: Εφημερίδα “Η Θεσσαλία”


12/ EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (36)

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ª. §È‰¿ÎË

™ÙÔÓ ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ

∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú˘‰¿ÎË

ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi 2012

ανηγυρική- αποχαιρετιστήρια συναυλία του μαέστρου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου Γιώργου Καρυδάκη, οργανώνεται από τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου την Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 9 μ. μ., στο Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας Στην εκδήλωση, στην οποία η Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου ετοίμασε και παρουσιάζει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, συμμετέχουν προς τιμή του μαέστρου η Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου, η Χορωδία Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας και η Βολιώτικη Χορωδία καθώς και οι καλλιτέχνες, Αποστολοπούλου Κατερίνα, Βαϊρακλιώτη Λίλη, Σκοτίδας Θωμάς, Σταματίου Ράνια, Χατζηδήμου Τζένη και Ψύχας Παντελής. Έκτακτη τιμητική συμμετοχή: Mανώλης Λιδάκης Είσοδος ελεύθερη. Σύντομο βιογραφικό της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου και του Γιώργου Καρυδάκη H καλλιτεχνική άνθηση που παρατηρείται στο Βόλο από τις αρχές του 20ού αιώνα οδηγεί, το 1919, τον Σπύρο Σπυρίδη να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία της “Φιλαρμονικής Βόλου” . Η συσταθείσα “Φιλαρμονική Εταιρεία” Βόλου, το 1935, ως μετεξέλιξη προηγούμενων τοπικών πρωτοβουλιών για ίδρυση μπάντας, που χρονολογούνται από το 1890, εντάχθηκε τελικά το 1946, στον τότε Δήμο Παγασών και το 1948, συστάθηκε ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τίτλο “Η Φιλαρμονική Δήμου Παγασών” . Το 1957 μετονομάστηκε σε “Φιλαρμονική Δήμου Βόλου” και. υπό την εποπτεία της λειτουργεί το Δημοτικό Ωδείο και η Δημοτική Χορωδία έως τη δεκαετία του 1990. Πρώτος επικεφαλής του μουσικού σχήματος ο γνωστός Κερκυραίος αρχιμουσικός Γρηγόρης Κασιμάτης. Από 1924 έως και το 1932 ηγείται της Φιλαρμονικής -η οποία υποστηρίζεται αποκλειστικά από το Δήμο Παγασών- ο Βασίλης Κόντης. Τον διαδέχτηκε για σύντομο διάστημα ο Σπύρος Μάγγος. Η δημοτική πλέον Φιλαρμονική είχε, από το 1936 ως αρχιμουσικό της, τον έμπειρο μουσικό Ανδρέα Κάλβο που την υπηρέτησε ως το 1969. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Δημήτρης Κούτνας διανύοντας μια μακρά περίοδο πετυχημένης θητείας, ώς το 1984. Από το 1984 έως και σήμερα, (με εξαίρεση λίγων μηνών που μαέστρος είχε αναλάβει ο Α. Αντωνάκος), μαέστρος της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου είναι ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Γιώργος Καρυδάκης ο οποίος με τη βοήθεια των μουσικών του κατέστησε τη φιλαρμονική ένα αξιόλογο μουσικό σύνολο με πολλές δυνατότητες και προοπτικές. Στη μακρά πορεία των τελευταίων 28 ετών, ο ταλαντούχος Γιώργος Καρυδάκης προσέφερε τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές του υπηρεσίες με αδιαμφισβήτητη επιτυχία. Ο Γ. Καρυδάκης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1932. Μαθήτευσε κοντά στον πατέρα του που ήταν και αυτός αρχιμουσικός Μπάντας στην Άρτα το 1952 και από το 1961 ανέλαβε την Μπαντίνα του Βόλου. Ο Γ. Καρυδάκης κατατάχθηκε από μικρός στη στρατιωτική μουσική. Τελείωσε τις μουσικές του σπουδές στο Κρατικό Ωδείο της Θεσσαλονίκης, κοντά σε αξιόλογους καθηγητές, όπως ο Γ. Βακαλόπουλος και ο Σόλων Μιχαηλίδης. Πέρασε καταξιωμένος όλες τις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Από το 1984 εκτός από μαέστρος της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου, διετέλεσε και καθηγητής ενοργάνωσης στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου καθώς και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Συνθετών. Επί της θητείας του κατάφερε να μην έχει η Φιλαρμονική μια μοναχική και μονοδιάστατη πορεία. Αντίθετα βρισκόταν σε μία συνεχή αλληλεπίδραση με τα πιο αξιόλογα μουσικά σχήματα της πόλης, διατηρώντας βέβαια τον ξεχωριστό χαρακτήρα της. To έργο της Φιλαρμονικής, με πανελλήνια ακτινοβολία, είναι

αποτέλεσμα άοκνων προσπαθειών του ίδιου και των μουσικών της. Η αναβάθμιση της Φιλαρμονικής άρχισε σταδιακά από την δεκαετία του ’80, στην οποία σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν τα εκάστοτε διοικητικά της συμβούλια. Στην περίοδο αυτή, και μετά τον Θεόδωρο Κλαψόπουλο, πρόεδρος του Δ.Σ. υπήρξε ο Δήμαρχος Μιχάλης Κουντούρης για το διάστημα 1979-1990, εκτός από τα διαστήματα 1986-1988 και 1989 που υπηρέτησαν ως πρόεδροι οι τότε Αντιδήμαρχοι, Γιάννης Στάμος και Τριαντάφυλλος Πρωτοσύγγελος. Την οκταετία της δημαρχίας του Δημήτρη Πιτσιώρη (1990-1998) πρόεδρος διετέλεσε ο ίδιος, εκτός από τη διετία 1991-1992 στην οποία είχε οριστεί ως πρόεδρος ο καθηγητής Παντελής Λαζαρίδης. Από το 1999 και πάλι πρόεδρος είναι ο Μιχάλης Κουντούρης έως τα μέσα περίπου του 2001, οπότε αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Κυριάκος Μήτρου, έως το 2006. Το 2007 τον διαδέχεται ο Δήμαρχος Αλέκος Βούλγαρης έως το 2010 και από το 2011 πλέον η Φιλαρμονική εντάσσεται στο νέο μεγάλο σχήμα του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου με πρόεδρο τον Παύλο Μαβίδη. Έφοροι της τελευταίας τριακονταετίας διατέλεσαν, κατά σειρά, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Τέντζερης, Θανάσης Ζαβαλιάγκος, Ντάνος Γαϊτανίδης Δαμιανός Σαλτίκης καθώς και ο μακρόβιος πρόεδρος των μουσικών της ΠΕΜ-ΟΤΑ, Αχιλλέας Τσιργούλας. Τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία του μαέστρου Γ. Καρυδάκη, οι συναυλίες της έγιναν αφιερωματικές σε διάφορα είδη μουσικής, όπως ελληνική οπερέτα, όπερες, καντάδα, δημοτικό τραγούδι, τζαζ μουσική, ιταλικές καντσονέτες ή σε μεγάλους Έλληνες και ξένους δημιουργούς όπως Μάνος Χατζηδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Σκαλκώτας, Νίκος Χατζηαποστόλου, Αττίκ, Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Βαγγέλης Παπαθανασίου και οι μεγάλοι κλασικοί Στράους, Βέρντι, Μότσαρτ, Μέντελσον, κ.ά. Έχει εμφανιστεί με επιτυχία σε πολλές ελληνικές πόλεις καθώς και στο εξωτερικό. Συνεργάζεται και πλαισιώνει όλες τις μεγάλες παραγωγές και εκδηλώσεις του Δήμου μας και συμμετέχει σε μεγάλα γεγονότα της πόλης μας. Επίσης, έχει συμμετάσχει αρκετές φορές σε Πανελλήνια και Διεθνή Φεστιβάλ με επιτυχία. Η προσφορά του Γιώργου Καρυδάκη στα μουσικά πράγματα της πόλης μας ή-

ταν και είναι πολύτιμη. Μια συνεχής αναζήτηση για δημιουργία, γεμάτη πάθος για τη μουσική, αγάπη και δεκτικότητα για τους ανθρώπους και τον τόπο, τον τόπο που εκείνος ρίζωσε και ζει τόσα χρόνια.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΒΟΛΙΩΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 1. ΝΑΟΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ από το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Ποίηση: Oδυσσέας Ελύτης, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, Απαγγελία: Χαράλαμπος Σκυργιάννης 2.ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ποίηση: Νίκος Γκάτσος, Μουσική: Μ. Χατζηδάκις 3.ΛΑΥΡΙΟ Ποίηση: Ν. Γκάτσος, Μουσική Μ. Χατζηδάκις Συνοδεύει στο πιάνο ο Νίκος Νεύρος Διεύθυνση: Στάσα Τζάλα ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 1. ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΗ Συνθέτης: Διονύσης Σαββόπουλος 2. ΤΡΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΙ Συνθέτης: Σταύρος Κουγιουμτζής 3. ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ Συνθέτης: Γιάννης Μαρκόπουλος 4. ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ Συνθέτης: Αλέξανδρος Καρκάλας Σολίστ: Ιορδάνης και Χρήστος Παπαζόγλου -Στίχοι: Χρήστος Παπαζόγλου Συνοδεύει στο πιάνο η Κερασία Σιάρα Διεύθυνση: Γιάννης Καρκάλας Εναρμόνιση: Γιάννης Καρκάλας ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α’ ΜΕΡΟΣ 1. NABUCO G.VERDI Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 2. ΜΥΘΩΔΙΑ ΣΚΗΝΗ 9 Ενορχήστρωση: Άγγελος Ματζαφλέρης 3. DICITENCELLO VUIE Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 4. PECCHE Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 5. CORE N’ GRATO Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 6. MARECHIARE Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 7. O SOLE MIO Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 8. TORNA SURRIENTO Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 9. LA VITA E BELLA Ενορχήστρωση:

Oρέστεια Καρυδάκη-Νικολοπούλου 10. I FEEL PRETTY Ενορχήστρωση: Oρέστεια Καρυδάκη-Νικολοπούλου Συμμετέχει η Χορωδία του 10oυ Γυμνασίου Βόλου 11. GRANADA Ενορχήστρωση: Γιώργος Καρυδάκης 12. SINGING IN THE RAIN Ενορχήστρωση: Άγγελος Ματζαφλέρης 13. ΤΗΕ FANTOM OF THE OPERA Ενορχήστρωση: Βασίλης Τασούδης Β’ ΜΕΡΟΣ Έκτακτη (ΤΙΜΗΤΙΚΗ) συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη Ενορχήστρωση- Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Τασούδης 1. ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ Συνθέτης: Τάσος Γκρους 2. ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥ Συνθέτης: Μάνος Χατζιδάκις 3. ΕΙΜΑΙ ΑΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ Συνθέτης: Μάνος Χατζιδάκις 4. ΜΗΝ ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Συνθέτης: Μάνος Χατζιδάκις 5. ΣΕ ΠΟΤΙΣΑ ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης 6. ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ Συνθέτης: Μίκης Θεοδωράκης 7. ΑΧ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΜΟΥ Συνθέτης: Μάνος Λοΐζος 8. ΘΑ ΠΙΩ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ Συνθέτης: Μίμης Πλέσσας 9. ΤΟΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ Συνθέτης: Μίμης Πλέσσας 10. ΕΚΛΑΨΑ ΧΘΕΣ Συνθέτης: Μίμης Πλέσσας 11. ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ Συνθέτης: Βασίλης Τσιτσάνης 12. ΒΑΠΟΡΑΚΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ Συνθέτης: Μάνος Λοΐζος Η εκδήλωση συνεχίζεται με : 1. ΕΝΑΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Μ’ ΑΣΤΕΡΙΑ Ενορχήστρωση: Γ. Καρυδάκης 2. ΜΥ WAY Ενορχήστρωση: Βασίλης Τασούδης 3. CON THE PARTIRO ΦΙΝΑΛΕ (με τη συμμετοχή όλων) Διεύθυνση: Γιώργος Καρυδάκης Σολίστ: Μπουζούκι: Γιάννης Πολίτης, Πιάνο: Γιάννης Μπελώνης, Βιολί: Διονυσία Καζαντζίδη και Νεφέλη Αλεξούλη Τραγούδι: Κατερίνα Αποστολοπούλου, Λίλη Βερακλιώτη, Ράνια Σταματίου, Θωμάς Σκοτίδας, Τζένη Χατζηδήμου και Παντελής Ψύχας Συμμετέχουν οι μουσικοί της Φιλαρμονικής: Αναστασίου Γεώργιος, Αρσενοπούλου Λίντα, Ασπρουδής Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Γατής Αθανάσιος, Γκιούρκη Μαρία, Θεοδωρακάκης Δημήτριος, Κακλιά Κρινούλα-Μίνα, Κουτριάνος Κωνσταντίνος, Κουτσιμπός Αναστάσιος, Μαντζαφλέρης Κωνσταντίνος, Μπακάλης Ευάγγελος, Μπάρτζου Ελένη, Παπαϊωάννου Κατερίνα, Παππάς Δημήτριος, Παρλιάρου Κατερίνα, Στράκας Ελευθέριος, Τακτικός Αθανάσιος, Τακτικός Βάιος, Τασούδης Βασίλειος, Τσιργούλας Αχιλλέας, Φακίδης Θεόδωρος, Φραγκουδάκη Ελευθερία, Χατζηνικολάου Νικόλαος. Φιλική συμμετοχή παλαιών μουσικών: Αργυρόπουλος Γιάννης, Ασιζάϊ Φώτης, Ζαχόπουλος Παύλος, Κουκουβίνος Γιάννης, Μαντάς Νίκος, Ματθαίου Παναγιώτης και Χαρχαλάκης Νίκος.

Το Μουσικό Χωριό, γνώριμο σε εκατοντάδες μουσικούς και φίλους της τέχνης εδώ και επτά χρόνια, είναι μία από τις μεγαλύτερες μουσικές κοινότητες στην Ευρώπη, ένας θεσμός ελεύθερης ανταλλαγής μουσικών ιδεών και πρωτότυπων εκπαιδευτικών μοντέλων διαμέσου της μουσικής πράξης. Διοργανώνεται από την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία arTree σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας & Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας & Τουρισμού Δήμου Βόλου, και τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και με τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Φέτος, η εκπαιδευτική δράση του Μουσικού Χωριού εκφράζεται θεματικά μέσα από 12 κατευθύνσεις, οι οποίες στεγάζουν 28 μουσικά εργαστήρια/masterclasses ομαδικής δράσης. Συντονιστές των δράσεων αυτών είναι 52 διεθνείς μουσικοί / εκπαιδευτικοί, καθώς και διάφοροι προσκαλεσμένοι της διοργάνωσης με παρουσία και δράση στο χώρο της ζωντανής δημιουργίας, του χορού, του θεάτρου, του λόγου, της ειδικής αγωγής και της καλλιέργειας του σώματος. Οι φετινές κατευθύνσεις επικεντρώνονται στις εξής θεματικές: Μουσικοπαιδαγωγικά, Σύγχρονη & Αυτοσχεδιαζόμενη Μουσική, Παλαιά Μουσική, Λαϊκός Πολιτισμός & Βαλκάνια, pop culture, Μακάμ Πράξη & Αυτοσχεδιασμός, Μουσική Δωματίου, Σύνθεση & Ερμηνεία, Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων, Μουσική Τεχνολογία & performing arts, Χορός & Θέατρο, Ρυθμική Αγωγή & Δεξιοτεχνία, Το σώμα του μουσικού. Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν δομηθεί, ανάλογα με το βαθμό διάδρασης που παρουσιάζουν μεταξύ τους, σε δύο περιόδους:1η περίοδος: (18 - 24 Aυγ 2012), 2η περίοδος: (26 Αυγ - 1 Σεπτ 2012). Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιούνται καθημερινά συναυλίες και αυθόρμητα μουσικά δρώμενα σε κάθε γωνιά του Αγίου Λαυρεντίου. To αναλυτικό πρόγραμμα κατευθύνσεων, εργαστηρίων και συναυλιών μπορείτε να το κατεβάσετε από την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Μουσικού Χωριού (www.musicvillage.gr). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη διαμονή και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα (www.music-village.gr). H διοργάνωση φέτος θα υλοποιήσει νέο σύστημα οικονομικών εισφορών, όπου και θα παρέχονται ειδικές τιμές για νέους, φοιτητές, παιδιά και άνεργους, καθώς και μειωμένο κόστος συμμετοχής για όλους τους ενήλικες. Τέλος στα πλαίσια του φετινού εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν χώρα πρωτότυπα, ωτοεμφανιζόμενα εργαστήρια & masterclasses συλλογικής δράσης. Από το ερχόμενο φθινόπωρο το Μουσικό Χωριό θα ξεχειμωνιάζει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εργαστήρια, μουσικές κοινότητες, παραστατικές τέχνες, προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα γιόγκα, καθώς και άφθονη μουσική πράξη, όλο το χρόνο, σε μία πρώην βιοτεχνία που μετατρέπεται σιγά σιγά στην αστική έδρα του Μουσικού Χωριού.


EΉËÏÒÛÂȘ /13 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (37)

ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ

“ŒÓ·˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Ì’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ...”

T

ην Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου “Μελίνα Μερκούρη” στις 9.30 μ. μ. θα παρουσιαστεί εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τη Βολιώτικη Χορωδία, τη Χορωδία των Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας και τον Σύλλογο Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας,σε συνεργασία με τον ΔΟΕΠΑΠ -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΒΟΛΟΥ στο Βόλο, θα θυμηθεί το φιλόμουσο κοινό της Μαγνησίας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ελληνικού Κινηματογράφου. Στη μουσική παράσταση-συναυλία θα συμμετέχουν οι καλύτεροι χορωδοί του Βόλου (μαέστρος Στάσα Τζάλλα ), στο τραγούδι σπουδαίοι σολίστες (Γ. Αποστολόπουλος, Θ. Σκοτίδας, Ε. Τασσιοπούλου), σε σκηνοθετική επιμέλεια του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ-Βόλου κ. Σπ. Μαβίδη, κείμενα, χορογραφίες από την κ. Βάσω Τηλιοπούλου, θαυμάσιους χορευτές από τη Σχολή Χορού CHORUS LINE Βόλου,με Βιντεοπροβολή (Γ. Τζήκας), και με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα υπερθέαμα που θα περιλαμβάνει θαυμάσιες μουσικές, εκπληκτικές φωνές,πρόζα, σκηνικά και χορογραφίες, από τους καλύτερους καλλιτέχνες του είδους. Στην εκδήλωση, που έχει τίτλο “Ένας ουρανός μ’..αστέρια.!” ...” , θα ακουστούν με μοναδικό τρόπο αξέχαστες μελωδίες σπουδαίων συνθετών (Χατζιδάκι, Ξαρχάκου, Θεοδωράκη, Πλέσσα, Ζαμπέτα κ.ά.) από εξαιρετικούς σολίστ και πολύ γνωστούς μουσικούς, με τη συνοδεία των δύο πασίγνωστων χορωδιών του Βόλου ,της Βολιώτικης Χορωδίας και της Χορωδίας των Εκπαιδευτικών του Ν. Μαγνησίας. Πρόκειται για μια πανδαισία ήχων, φωνών, εικόνων και μουσικής από ένα πλήθος πάνω από εκατό καλλι-

τεχνών που θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης επί σκηνής, παρουσιάζοντας τα καλύτερα τραγούδια του Ελληνικού Κινηματογράφου, που έχουν ταξιδέψει την Ελλάδα και τη μουσική της σε όλο τον κόσμο. Ο Πρόεδρος τους Συλλόγου Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας κ. Κων. Σκριάπας, δήλωσε ότι “ το μεγάλο αυτό αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο, αποτελεί συνέχεια άλλων μεγάλων και ιδιαίτερα επιτυχημένων, ποιοτικών και ιδιαίτερης αισθητικής, εκδηλώσεων ,που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελασσονιτών μαζί με τη Βολιώτικη Χορωδία και τη Χορωδία των Εκπαιδευτικών Μαγνησίας, αρχής γενομένης από τη μουσική παράσταση -αφιέρωμα στον αξέχαστο Μ. Χατζιδάκι (Ιούνιος 2010), όπου και τιμήθηκε η Μαρία Φαραντούρη. Σε ότι αφορά το αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο, αυτό θα είναι μια πανδαισία από τα καλύτερα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών, τα οποία θα παρουσιάσουν με μοναδικό τρόπο όλοι οι καλλιτέχνες, που συνεργάζονται στενά, πολύ καιρό τώρα, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και έχουν επιλεγεί οι καλύτεροι του είδους και ακόμα προετοιμάζεται ένα σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό για τη μουσική

του Ελληνικού Κινηματογράφου. Όλα αυτά εγγυώνται μια μοναδική βραδιά, γεμάτη ποιότητα, ευαισθησία και αισθητική, αντάξια των καλύτερων Ελλήνων συνθετών, που έγραψαν μουσική για τον Κινηματογράφο και του απαιτητικού κοινού της πόλης του Βόλου.

™À¡Δ∂§∂™Δ∂™ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-Συντονισμός εκδήλωσης: Kων. Σκριάπας-Πρόεδρος Συλλόγου Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σπ. Μαβίδης - Σκηνοθέτης-ΗθοποιόςΔιευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ν. Νεύρος ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ: Γ. Αποστολόπουλος, Θ. Σκοτίδας, Ε.Τασσιοπούλου ΜΟΥΣΙΚΟΙ -ΣΟΛΙΣΤ: Ν. Νεύρος πιάνο, Γιάννης Πολίτης - Μπουζούκι, Κ. Καραμπερόπουλος -κιθάρα, Π. Ζαχόπουλος-Μπάσσο, Αντ. Γεωργόπουλος, τύμπανα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ: Στάσα Τζάλλα. ΧΟΡΩΔΙΕΣ: Βολιώτικη Χορωδία, Χορωδία Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Βάσω Τηλιοπούλου και οι χορευτές της Σχολής Chorus Line, τμήματα χορού του 8ου Γυμνασίου Βόλου ( υπεύθυν. Κατερ.

Παπαθανασίου) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ: Γ. Τζήκας (οργάνωση ηλεκτρονικού υλικού και βιντεοπροβολή). ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 6 Ευρώ

“∞ηÓÙÔ‡”

∞fi ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” 19 -21 πÔ˘Ó›Ô˘

“√ ˘Ô˘ÚÁfi˜” ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ ™ÂÏϤÚ

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ·È‰È¿

ŒÓ· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÊÈÏÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ∂χıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË μπμ∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À Η οδύσσεια ενός πολιτικού σ’ έναν κόσμο πολύπλοκο και εχθρικό. Ταχύτητα, πάλη των εξουσιών, χάος, κρίση οικονομική... Όλα συνδέονται και κοντράρονται μεταξύ τους. Η μια επείγουσα ανάγκη κυνηγάει την άλλη. Για ποιες θυσίες οι άνθρωποι είναι έτοιμοι; Μέχρι πού θα αντέξουν σε ένα κράτος που καταβροχθίζει τους υπηκόοους του; Ο Ολιβιέ Γκουρμέ μας κάνει να ζή-

σουμε με τρόπο εκπληκτικό την άσκηση της εξουσίας στην καθημερινή ζωή. Διάφορες κριτικές για την ταινία: ...Διότι ο Πιερ Σελλέρ διασκεδάζει με μπρίο για να βγάλει αυτούς τους μηχανισμούς η ταινία “Ο υπουργός” βασίζεται πάνω σ’ αυτή την αίσθηση, την τόσο διασκεδαστική για το θεατή, που κατορθώνει να φτάσει επιτέλους σε μια αλήθεια που του ξεφεύγει διαρκώς... ...Αυτή η ταινία έλειπε. Μας

καλύπτει, μας ευχαριστεί!!! (Η εφημερίδα Le Monde) ...O Πιερ Σελλέρ βάζει τα χέρια του μέσα στη μαύρη πίσσα της πολιτικής εξουσίας. Μια φαντασία ηλεκτρισμένη και αντικειμενική... (Εφημερίδα Liberation) ...Μια ταινία που φέρνει επιτέλους κοντά την πολιτική με το γαλλικό κινηματογράφο... (Charlie Hebdo) ... Η φιλοδοξία ανατρέπει τα πάντα, περιλαμβανομένης και της κακής συνείδησης... Όλα λέγονται σ’ αυτή τη δυνατή

ταινία, υποχρεωτικά δυνατή πάνω στη δύναμη της πολιτικής και στις μικρές της τακτο-

™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 22 ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 24 πÔ˘Ó›Ô˘

ΔÔ ·È‰› Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Μια κομμώτρια γνωρίζει τυχαία ένα δωδεκάχρονο αγόρι και προσπαθεί να καλύψει το κενό από την έλλειψη του πατέρα του. Άλλο ένα κλασσικά “νταρντενικό” θέμα, όπου κυριαρχεί η αναζήτηση της αγάπης μέσα σε μια εξαιρετικά σκληρή πραγματικότητα και η μεταμόρφωση του κόσμου μέσα από τη δύναμη της θέλησης. Κριτικές: Wall Street Journal: Μπορεί να διαρκεί 87’ αλλά η ομορφιά και η έντασή του διαρκεί πολύ περισσότερο. Time Out: Φρέσκια ταινία με εξαιρετικά καρποφόρα αποτελέσματα.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ: από Δευτέρα 18/6:Βιβλιοπωλείο “ΛΥΧΝΟΣ” (Κ. Καρτάλη-Ανθ. Γαζή, τηλ. 2421032916 κ. Σαχίνη, ώρες 11.00-13.00 πρωί και 6-8 το απόγευμα και δύο ώρες πριν την παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Βόλου “Μελίνα” .

Salon.com: Μια συναισθηματική βόλτα που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Philadelphia Inquirer: Το Παιδί με το Ποδήλατο θα σου κλέψει την καρδιά. Γαλλία (2011) Σκηνοθεσία, Σενάριο: Ζαν Πιέρ Νταρντέν, Λυκ Νταρντέν Πρωταγωνιστούν: Σεσίλ Ντε Φρανς, Τομά Ντορέ, Ζερεμί Ρενιέ, Φαμπρίτσι Ροντζιόνε, Έγκον Ντι Ματέο (87’) Επίσημη Συμμετοχή και Μέγα Βραβείο (εξ ημισείας) στο Φεστιβάλ των Καννών. “Εξωραϊστική” , 21:30, εισιτήριο 4 ευρώ .

ποιήσεις (Le Figaroscope) ...Παράδοξο για το είδος του, περίεργο για το ύφος του, αξιόπιστο για την ερμηνεία και γοητευτικό για το θέμα του, αυτό το φιλμ “Ο υπουργός” μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε με άλλο βλέμμα αυτούς τους υπηρέτες του κράτους. (Paris Match) Γαλλία: 2011, με τους Ολιβιέ Γκουρμέ, Μισέλ Μπλακ, Ζαμπού Μπράιτμαν. Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ των Καννών. Βραβείο Σεζάρ 2012 για το πρωτότυπο σενάριο. Ώρα προβολών: 21:30. Τιμή εισιτηρίου: 4ευρώ.

Μικροί και μεγάλοι φίλοι μπορούν να απολαύσουν σε πρώτη προβολή, την παράσταση Ακαντού, το παιδικό musical που παίζεται στο θέατρο Αλίκη στην Αθήνα γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Κατά την διάρκεια της προβολής, μάλιστα, οι θεατές θα έχουν το προνόμιο να “τρυπώσουν” με τη βοήθεια της κάμερας στα παρασκήνια και να παρακολουθήσουν όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές κουρτίνες του θεάτρου. Οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες των Ζουζουνιών συνοδεύουν τον μικρό Αντρέα καθώς επιστρέφει στο νησί των διακοπών του αναζητώντας την χαμένη μπάλα του, με την βοήθεια της φίλης του, Μαρίνας, και της καπάτσας νονάς του, Ακαντού. Ο Ευθύμης και η Άρτεμις Κοκκιναρά κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μαζί τους, δύο παιδιά και έξι ηθοποιοί και χορευτές παρασέρνουν τους θεατές σε μια τρελή μουσική περιπέτεια για Ζουζούνια μεγάλα και μικρά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. “Εξωραϊστική” Δευτέρα 18 Ιουνίου Ώρα έναρξης: 9μ.μ Γενική είσοδος: 7ευρώ.


14/ÕÚıÚ· ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (38)

“∏ ™Ì‡ÚÓË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” ∫·ÏÔη›ÚÈ 2012

™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ·fi Ù· 1910

Δ· ËÏÈÔÚ›ÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·

◊ Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και ο Γιάννης Κότσιρας, με αφορμή τα 90 χρόνια μνήμης στη Σμύρνη και την πρόσφατη κυκλοφορία του άλμπουμ τους “Η Σμύρνη του έρωτα”, παρουσιάζουν μία παράσταση αφιερωμένη στη λαϊκή παράδοση και την έντεχνη δημιουργία της Σμύρνη σε καλοκαιρινή περιοδεία, με στάση τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό θέατρο Βόλου “Μελίνα” . Καλλιτεχνική διεύθυνση Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Θοδωρής Μέρμηγκας και Ασπασία Στρατηγού. Το ρεπερτόριο της παράστασης απαρτίζεται από τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη δεκαετία του ’20, ενώ τα ίχνη τους φθάνουν έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, Όμορφη Σμυρνιά, Ο Αντώνης ο Βαρκάρης, Μισιρλού, Το Γελεκάκι, Η Μικροπαντρεμένη κ.α. Στοιχεία τόσο διαφορετικά μεταξύ τους γίνονται ένα στη μουσική που ανθεί στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Τα τραγούδια αυτά δεν γράφτηκαν μόνο στη Σμύρνη. Είναι τραγούδια που έχουν κάθε είδους σχέση με τη Σμύρνη. Είτε γράφτηκαν εκεί, είτε προέρχονται από Σμυρνιούς δημιουργούς στον ελλαδικό χώρο. Η καταστροφή του 1922 άλλωστε, έμελε να αλλάξει κατά πολλούς τρόπους την πορεία της ελληνικής ιστορίας. Ανάμεσα στα άλλα, έμελε να φέρει από τα μικρασιάτικα ακρογιάλια τους μεγάλους δεξιοτέχνες της Σμύρνης για να διασταυρώσουν την τέχνη τους με τους έλληνες μουσικούς. Η μουσική που ερμηνεύουν οι Εστουδιαντίνες, οι ορχήστρες που απετέλεσαν το μεγαλύτερο “σπουδαστήριο” όπου δίδαξαν και μαθήτευσαν μεγάλοι Μικρασιάτες δημιουργοί, έφτασε στην Ελλάδα γύρω στα 1870, στην αρχή στις παρυφές της Αθήνας και πολύ σύντομα κατέκτησε και το κέντρο της πόλης των Αθηνών. Αυτό το είδος ορχήστρας έγινε η πρώτη και αυθεντικότερη μουσική γέφυρα, συνδυάζοντας αρμονικά τα ετερόκλητα εθνικά, μουσικά, πολιτιστικά και δημιουργικά στοιχεία δύο τόσο διαφορετικών κόσμων. Το μέχρι στιγμής πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις εξής εμφανίσεις: Πέμπτη 28 Ιουνίου - ΛάρισαΚηποθέατρο Αλκαζάρ Παρασκευή 31 Αυγούστου -Γιαννιτσά -Ανοιχτό θέατρο Γιαννιτσών Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου - Βέροια Ανοιχτό θέατρο άλσους Μελίνα Μερκούρη Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου - Αθήνα Τεχνόπολις.

TÔ˘ °πøƒ°√À £øª∞

ταν από τους λιγοστούς νεαρούς του Πηλίου ο Γιάννης Κορδάτος που “καταδέχτηκε” μέσα στο κλίμα της ολοένα κι εντεινόμενης άρνησης των ριζών μας, να σκύψουν με συμπάθεια πάνω στη λαϊκή παράδοση του τόπου για να αποθησαυρίσουν στοιχεία του παλιού πολιτισμού. Αλλά η έφεση τούτη του Ζαγοριανού ιστορικού ήταν αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μεγάλου παιδαγωγού Δημήτρη Γληνού. Ο Κορδάτος δηλαδή ευτύχησε να έχει ως δάσκαλο στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου Σμύρνης, τον φωτισμένο αυτόν παιδαγωγό, που κοντά στα άλλα, του φύτεψε μέσα του το πάθος για τη συλλογή λαογραφικών στοιχείων. Να πώς εκφράζεται σχετικά ο Κορδάτος (Το Πήλιο, Λαογραφικά και Ιστορικά, Νέα Εστία, Πρωτοχρονιά 1937, σελ. 7): “Πρέπει να το πω εδώ πως η μανία αυτή (της αποθησαύρισης δηλαδή λαογραφικής ύλης) μου κόλλησε από τη διδασκαλία του Δ. Γληνού. Την πρώτη Γυμνασίου - συνεχίζει ο Κορδάτος - (1907) την πέρασα στη Σμύρνη και, κατά καλή μου τύχη, είχα δάσκαλο το Δ. Γληνό. Αυτός λοιπόν με έκανε να αγαπήσω τη λογοτεχνία, κι ακόμα κι εμένα κι άλλους συμμαθητές μου μας επέβαλε έμμεσα, με τον τρόπο της διδασκαλίας του, να διαβάζουμε νεοελληνική φιλολογία (...). Επίσης μάς έκανε έμμεση προπαγάνδα για τη δημοτική γλώσσα και μας έλεγε να μελετούμε τα δημοτικά τραγούδια, τις λαϊκές παραδόσεις και τα παραμύθια” . Με τέτοιο λοιπόν έδαφος σωστής πατριδολατρίας μέσα του ο Κορδάτος άρχισε να αφουγκράζεται τη μνήμη της Ζαγοράς στα 19081912 και να καταγράφει τα στοιχεία που τον συγκινούσαν. Τα χειρόγραφα όμως αυτά ξεχάστηκαν στο πατρικό του σπίτι στη Ζαγορά, αλλά στα 1930 τα ανακάλυψε μέσα σε μια κασέλα. Με βάση αυτά, σύνταξε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έξι συνέχειες στη “Νέα Εστία” από την Πρωτοχρονιά του 1931 έως τις 15 Μαρτίου του ίδιου χρόνου. Είναι κείμενα που ζωντανεύουν ιστορικά και λαογραφικά καθέκαστα της Ζαγοράς - εδώ κι εκεί και του Πηλίου - από ένα αρκετό βάθος χρόνου. Στο τελευταίο άρθρο του, με τον ίδιο πάντα τίτλο “Το Πήλιο, Λαογραφικά και Ιστορικά”, δίνει μια εικόνα πηλιορείτικων πανηγυριών, αρχίζοντας με αναφορές στις πλατείες και άλλα στέκια των χωριών. “Σε κάθε χωριό - θα σημειώσει - στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υπήρχε το παζάρ (αγορά). Αν το χωριό είχε πολλούς μαχαλάδες (συνοικίες) τότε σ’ έναν από τους μαχαλάδες είταν το παζάρ. Στα πιο πολλά χωριά, στο παζάρ υπήρχε και πλακοστρωμένη πλατεία που την εστόλιζαν μεγάλα πλατάνια και ακόμα και βρύση γύρω στα πλατάνια - το Πήλιο έχει πολλά πλατάνια - συνειθίζο-

νταν να φτιάνουν πεζούλες, για να κάθουνται τις Κυριακές και τις γιορτές οι προύχοντες και οι γερόντοι, γιατί δεν υπήρχαν στα παλιά τα χρόνια καφενεία. Σε μερικά πάλι χωριά, στα πιο μεγάλα, κοντά στο παζάρ (πλατεία) ή κοντά στην εκκλησία, υπήρχαν τα χαϊάτια (=στοές ή ξύλινα περιστύλια), στα οποία κάθονταν οι προεστώτες και οι άρχοντες τις γιορτές και έπαιρναν τον καφέ τους ή δίκαζαν και διεκπεραίωναν τις υποθέσεις του χωριού. Εκεί κοντά είταν και τα χαΐρια (ξενώνες) που χρησίμευαν για περαστικούς ξένους” . Ο λόγος ύστερα του Κορδάτου θα στραφεί στα πανηγύρια, τα οποία και βλέπει ως εκφράσεις εμπορικών συναλλαγών χωρίς να αγνοεί και τον θρησκευτικό με το διασκεδαστικό σκοπό τους. “Σε κάθε χωριό - σημειώνει - όπως και στην άλλη βέβαια Ελλάδα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας μια φορά το χρόνο, πολλές φορές και δύο, γίνονταν από ένα πανγκύρ’ (της Αγίας Κυριακής, του Αϊ-Γιαννιού, του Σωτήρος, της Αγίας Παρασκευής κ.λπ.)” . Από δω και κάτω τώρα ο συγγραφέας αρχίζει και γίνεται πιο αναλυτικός. Αναφέρεται σε διάφορες σχετικές λεπτομέρειες, μην παραλείποντας ακόμα να περιγράψει τα καλά ρούχα που φορούσαν άντρες και γυναίκες στα μεγάλα γιορτάσια. Γράφει συγκεκριμένα: “Την παραμονή του πανγκυριού κι από βραδύς γίνονταν στην εκκλησιά που γιόρταζε (πολλές φορές τα πανηγύρια γινόταν και σε ξωκκλήσια), αγρυπνία. Άμα η εκκλησιά ή το ξωκκλήσι είταν μακρυά ή σ’ άλλο χωριό, τότες οι πιστοί και θρήσκοι πήγαινανσυν γυναιξί και τέκνοις στην αγρυπνία, πέρνοντας μαζί τους και καρπέτες και βελέτζες (μάλλινα σκεπάσματα) για να κοιμηθούν, άμα τελείωνε η αγρυπνία, στα κελλιά ή το νάρθηκα. Οι πανγκυριώτες - συνεχίζει - φορούσαν τα καλλίτερά τους ρούχα. Οι άντρες τις κόφες τους ή τις βράκες που έτριζαν από την πολλή κόλλα. Άλλοι φορούσαν φέσι τσακιστό ή τούρκικο με μαύρη ή γαλάζια φούντα. Επίσης, αν είταν καλοκαίρι, περπατούσαν με ριχμένη στον ώμο την τσάκα (ένα είδος στενό σακάκι) και άφιναν να φαίνεται η τραχηλιά (=το στηθούρι) και τ’ άσπρα μανίκια του πουκάμισου. Στην πλάτη κρέμονταν η κόκκινη φόδρα με τα ράματα του μεϊντανογέλεκου. Οι άσπρες πάλι κάλτσες ή τα άσπρα σκαρπίνια με τη χτυπητή τους αντίθεση έδιναν ένα ξεχωριστό τόνο στην όλη φορεσιά. Οι γυναίκες έβαλλαν τα

μαύρα ή γαλάζια φουστάνια τους, που κι αυτά έτριζαν, και το σούρλο τους (ένα είδος ζωναριού στο κεφάλι τους), το καλεμκιρί ή το μαφέσι τους. Οι πλούσιοι, οι αρχόντοι πήγαιναν καβάλα στα πανγκύρια. Η κατώτερη όμως σκάλα (η φτωχολογιά) πήγαινε μπροστά, τον ακολουθούσε η μάννα που τις πιο πολλές φορές περπατούσε ξυπόλυτη, κρατώντας κάτω απ’ τη μασχάλη παιδί. Αυτό είταν το πρωτόκολλο της πεζοπορικής ειθμοταξίας των πανγκυριστάδων” . Αλλά τα πηλιορείτικα πανηγύρια ήταν και μια ευκαιρία και για εμπορική επικοινωνία των ανθρώπων. Τότε και κουβαλιόνταν λογίς-λογίς εμπορεύματα από άλλες περιοχές κι απλώνονταν συνήθως ένα γύρω του ναού. Πρόσεξε και τούτη την εκδήλωση ο Γιάννης Κορδάτος, για να μας αφήσει κι εδώ τη μαρτυρία του: “Στο παζάρι ή στο νάρθηκα της εκκλησιάς οι πραματευτάδες είχαν ξαπλωμένες τις πραμάτειες τους. Τσόχες, κασμίρια, τσίτια, νταντέλλες, κορδέλλες, παπούτσια, τσαρούχια, παντόφλες κι άλλα είδη ρουχισμού, καθώς και ψιλικά διάφορα για τα παιδιά και είδη για προικιά: Τεντζερέδες, καζάνια, μπρίκια, ταψιά κ.λπ. Ακόμα πουλιόνταν και σκουτιά, βελέντζες, καρπέτες, κελίμια” . Ο Πηλιορείτης ερευνητής θα προχωρήσει και στη δημοσίευση κάποιων άλλων πανηγυριώτικων εθίμων και δεν θα παραλείψει να καταγράψει και τις ευχές που ξεστόμιζαν οι πανγκυριώτες. Λέει δηλαδή: “Οι πανγκυριώτες απ’ τα ξένα χωριά μισαφερεύονταν (=φιλοξενούνταν) στα σπίτια του μαχαλά που γίνεται το πανηγύρι. Ο κάθε μαχαλιώτης έχει κάνει από βραδύς ετοιμασία από φαγητά, φρούτα και μπακλαβά. Στο πανγκύρ’ θ’ ανοίξη και το βαρέλι με το πιο καλό κρασί. Η γυναίκα ή το κορίτσι, πριν αρχίση το φαΐ, θα κεράση τους ξένους γλυκό και ρακί, κι ύστερα στρώνεται το τραπέζι ή πιο σωστά η τάβλα, γιατί στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν τραπέζια, παρά κάθονταν όλοι γύρω στην τάβλα σταυροπόδι. Επάνω στο γεύμα συνηθιζόνταν πολλές ευχές, απ’ τις οποίες οι κυριώτερες είταν: Μ’ ένα γιο (στις νιόπαντρες), του χρόν’ στου σπίτ’ σ’ ή του χρόν’ διπλή (στα κορίτσια). Και του χρόνου, χρόνια πολλά. Τ’ χρόν’ καλύτερα. Μεγάλ’ η χάρ’ τ’ αγίου. Να ζήσ’ που μας αντάμουνε. Στου γάμ’ τ’ς λεύτερ’ και τ’ς γέρ’ καλή ψυχή. Καλά σχαρίκια (=ειδήσεις) απ’ τ’ς θ’κους

ªÈ· ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘ 1905. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ (ÛÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ ¿ÛÚÔ Û·Î¿ÎÈ) Ô ÔÈËÙ‹˜ °. ¢ÚÔÛ›Ó˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÙË ∑·ÁÔÚÈ·Ó‹ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ª·›ÚË ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂıÂÚfi ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË

σας (δικούς σας). Καλώς ανταμωθήκαμε και πάντα μι του καλό...” . Το απόγευμα - εξακολουθεί τη γραφή του ο Γιάννης Κορδάτος ύστερ’ από το φαγοπότι, αρχίζουν οι επισκέψεις. Παρέες παρέες, από πέντε δέκα πανγκυριώτες πηγαίνουν στα γύρω φιλικά τους σπίτια και λένε τα “χρόνια πολλά” . Και κατά το βράδυ μαζεύονται όλοι στη χορεύτρα, που από μια μεριά στέκονται οι γυναίκες κι απ’ την άλλη οι άντρες. Τα πρόβατα και τα ερίφια. Οι νιοί φορούν τα γιορτινά τους όπως και οι κοπέλλες, ρίχνουν ματιές πονηρές και ερευνητικές. Διαλέγουν τη νύφη κι οι νιές το γαμπρό. Το ίδιο γίνεται και στην εκκλησιά, κι εκεί τα μάτια πονηρεύονται. Μαζί με τα μακροπροσκυνήματα, οι καρδιές χτυπούν και το μυαλό πλάθει ωραία όνειρα. Στη χορεύτρα ή κανένας άρχοντας ή κανένας νιος που κάνει τον παλληκαρά, αρχίζει το χορό που βαστούσε ίσαμε τη νύχτα. Τα κορίτσια που είταν στην πρόβα (=υποψήφια για γάμο) ή στη βόλτα, έπρεπε να χορέψουν. Τις πιο πολλές φορές όμως οι χοροί τελείωναν με καυγάδες. Αν κανένας ανεπιθύμητος ή επικίντυνος υποψήφιος γαμπρός έμπαινε μπροστά κι έκοβε το χορό του νέου που χόρευε, ακολουθούσε ξυλοδαρμός και καυγάς μεγάλος, γιατί έπαιρναν μέρος φίλοι και συγγενείς. Έτσι τα γέλια και τις χαρές διαδέχονταν σπασίματα κεφαλιών και τα τέτοια” . *Όταν κατάγραφε τούτα τα έθιμα στη Ζαγορά ο Γιάννης Κορδάτος, ήταν μαθητής Γυμνασίου κι είχε υπόψη του την πατριδολατρική διδασκαλία του δασκάλου του Δημήτρη Γλυνού. Πόσοι άραγε μαθητές Γυμνασίων από τότε μπόρεσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κορδάτου, και πέρα από αυτό: Πόσοι δάσκαλοι έως σήμερα κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν μορφές αγάπης στα παιδιά τους για το λαϊκό μας πολιτισμό και την τοπική ιστορία;


T¤¯Ó˜ /15 ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (39)

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë

A

ύριο Δευτέρα 18 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας ο Σύλλογος Αποφοίτων Παιδοπόλεων, σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής του γνωστού Ζωγράφου της Σχολής Καλών Τεχνών, απόφοιτου της Παιδόπολης “Αγία Σοφία” της Αγριάς, Γιώργου Πολυχρονιάδη. Η παρουσίαση του ζωγράφου θα γίνει από τον Χρήστο Μαμαλούδη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό παλαιό συμμαθητή του καλλιτέχνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων, με την εκδήλωση αυτή ξεκινά μια σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προβολή εξαιρετικών δεξιοτήτων που διαθέτουν ορισμένοι από τους Απόφοιτους Παιδοπόλεων στον καλλιτεχνικό, τον πνευματικό αλλά και σε άλλους τομείς της τέχνης. Ήδη έχει καταρτιστεί ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί στην 6η Πανελλήνια Συνάντηση Αποφοίτων Παιδοπόλεων, που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας την προσεχή περίοδο. Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το1946. Στην Παιδόπολη της Αγριάς βρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και παράλληλα διαγνώστηκε η κλήση του προς τη ζωγραφική και τον κλασσικό αθλητισμό. Την περίοδο εκείνη ήταν και πρωταθλητής Μαγνησίας στο άλμα επί κοντώ! Η προοδευτική διοίκηση του ιδρύματος έκανε ότι ήταν δυνατό προκειμένου να εξελιχθεί το ταλέντο του Γιώργου Πολυχρονιάδη στη ζωγραφική, δεδομένου ότι της έδωσε προτεραιότητα, παρέχοντάς του μέσα και γνώσεις. Την περίοδο αυτή, με την προτροπή, την οργάνωση και την οικονομική κάλυψη της Παιδόπολης, πραγματοποίησε στο Βόλο την πρώτη ατομική του έκθεση. Το 1965 εισήλθε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών όπου σπούδασε με καθηγητή τον Νίκο Νικολάου. Μετά την αποφοίτησή του από την Σχολή, έκανε ελεύθερες σπουδές και μελέτησε σε βάθος τα έργα των κλασσικών

ζωγράφων.Κλασσικός και ο ίδιος ζωγράφος, δεξιοτέχνης του σχεδίου. Η ζωγραφική του Γιώργου Πολυχρονιάδη είναι δοσμένη με μια θαυμαστή ευχέρεια ρεαλισμού και πραγματικότητας. Στα θέματά του καταπιάνεται κυρίως με την ανθρώπινη μορφή και τη νεκρή φύση. Όσον αφορά την ανθρώπινη μορφή είτε πρόκειται για ξαπλωμένα γυμνά, όρθιες γυναικείες φιγούρες ή πορτραίτα, το σχέδιο του είναι πολύ υψηλής ποιότητας και τεχνικής σε όλα τα επιμέρους στοιχεία- απόδοση των μαλλιών, δέρματος και γενικότερα των ανατομικών λεπτομερειών. Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολείται πολύ δημιουργικά με την σκηνογραφία σε κεντρικά θέατρα της Αθήνας, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική μεγάλων επιφανειών, γίνεται από το 1975 τακτικός συνεργάτης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου εκτέλεσε πλήθος σκηνογραφιών σε όπερες της κεντρικής σκηνής και σε αρχαίες τραγωδίες στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού και γενικά όπου η Λυρική Σκηνή δίνει παραστάσεις. Μία από τις γνωστότερες τοιχογραφίες του αποτελεί η οροφή του Αθηναϊκού REX, η οποία εκτείνεται σε διάμετρο 11 μέτρων. Για το έργο αυτό και για ένα μικρό ακόμη διάστημα, συνεργάστηκε με τον μεγάλο έλληνα ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος ατομικών Εκθέσεων στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και συμμετείχε σε ομαδικές και θεματικές εκθέσεις.

Έργα του κοσμούν πλήθος ιδιωτικών και Δημοσίων συλλογών σε όλη τη χώρα. Και να πως περιγράφει ο ίδιος ο καλλιτέχνης την τεχνοτροπία του. -Πάντα με γοήτευε ο ρεαλισμός στην τέχνη. Ο μοντερνισμός δε μου πάει, θέλω να βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπει το μάτι του κοινού ανεπιτήδευτου ανθρώπου που δεν γνωρίζει από θεωρίες και συμβολισμούς. Για το λόγο αυτό έμεινα ανεπηρέαστος από τις σύγχρονες τάσεις της τέχνης, δίχως βέβαια να τις υποτιμώ. Αν θέλει κανείς να κατανοήσει το έργο μου, να δώσει προσοχή στη θεματογραφία και όχι στην τεχνοτροπία της δουλειάς μου. Ανέκαθεν με γοήτευε η τέχνη των κλασσικών καλλιτεχνών , από την αρχαιότητα και την Αναγέννηση μέχρι και αυτή των αρχών του 20ου αιώνα. Μια τέχνη διαχρο-

νική, με αξεπέραστες αξίες και που πάντα θα αποτελεί μέρος της ζωής μας. Είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Αγαπώ επίσης την Belle Epoque (Ωραία Εποχή) γιατί πλησιάζει κατά πολύ με τις έννοιες που υπάρχουν στο βαθύτερο είναι μου. Στη ζωγραφική μου δίνω ιδιαίτερη σημασία στο φως, στο χρώμα, στη σοφή ισορροπία των σχημάτων, στη χάρη και στην αρμονία. Δεν παραβλέπω την λεπτομέρεια και την σχολαστικότητα της αφήγησης του θέματος. Η προσήλωσή μου στην Ελληνική παράδοση είναι εμφανής είτε πρόκειται για την σύγχρονη είτε για την Αρχαία Ελλάδα. Το έντονο, το τραχύ, το τρομακτικό δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία μου. Η τρυφερότητα, η αγνότητα και το καθαρό βλέμμα των παιδιών με τα λουλούδια είναι κάτι που με συγκινεί αφάνταστα και

£¤· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘

ας θεωρείται σήμερα εκτός μόδας. Όσοι συμφωνούν μαζί μου, βλέποντας τη δουλειά μου θα νοιώσουν κάτι βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Όσοι βρίσκονται σε δρόμους μοντέρνους, ίσως βρουν κάτι να κλέψουν από μένα. Στην εξαιρετική δουλειά του Γιώργου Πολυχρονιάδη έχουν κατά καιρούς αναφερθεί έγκυροι τεχνοκριτικοί, επιμελητές τέχνης και συνάδελφοί του ζωγράφοι, όπως ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Εκδότης του Λευκώματος Ελλήνων καλλιτεχνών, Αντώνης Κουτρικάκης, ο Νίκος Βασιλάτος, ο δημοσιογράφος Κώστας Δρακούλης και άλλοι.

∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ∞fi ÙÔÓ ¶ÈοÛÛÔ ÛÙÔÓ ∫Ô˘Ó˜ ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À Το Μουσείο Μπενάκη(κεντρικό κτίριο / Κουμπάρη 1 στο Κολωνάκι) παρουσιάζει την έκθεση “Από τον Πικάσσο στον Κουνς. Κοσμήματα καλλιτεχνών” έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2012. Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 κοσμήματα που υπογράφουν οι σημαντικότεροι καλλιτέχνες του 20ού αιώνα: Αρμάν, Σεζάρ, Τζιότρζιο Ντε Κίρικο, Ζαν Κοκτώ, Αντρέ Ντερέν Ρόυ Λιχτενστάιν, Γιόκο Όνο, Μάν Ρέυ είναι μόνο κάποια από τα ονόματα που αντιπροσωπεύονται στην έκθεση. Ο Ζωρζ Μπρακ, ο Μαξ Έρνστ, Λούτσιο Φοντάνα, ο Υβ Κλάιν, ο Τζεφ Κούνς και ο Πάμπλο Πικάσσο είναι κάποιοι από τους γνωστότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Δεν είναι όμως εξ ίσου γνωστά τα έργα απαράμιλλης ομορφιάς που οι καλλιτέχνες αυτοί δημιούργησαν με τη μορφή κοσμημάτων. Η έκθεση με τίτλο: “Από τον Picasso στον Koons. Κοσμήματα καλλιτεχνών” , παρουσιάζει έργα μιας πλειάδας εικαστικών καλλιτεχνών που σχεδίασαν εκπληκτικά κοσμήματα, τα

οποία είτε ανακαλούν στη μνήμη το εικαστικό τους λεξιλόγιο είτε συνιστούν μια εντυπωσιακή απόκλιση από την καλλιτεχνική τους πορεία. Τα ευφάνταστα αυτά έργα δεν προορίστηκαν ποτέ για μαζική παραγωγή, αλλά αποτέλεσαν μάλλον μοναδικά κομμάτια ή αναπαράχθηκαν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, κυρίως ως προσωπικά δώρα των καλλιτεχνών προς συγγενείς και φίλους. Αποκαλύπτουν με τον τρόπο αυτό ταυτόχρονα μια ιδιαίτερη όψη της προσωπικής ζωής των δημιουργών τους. Με βασικό πυρήνα την προσωπική συλλογή της επιμελήτριας Ντιάν Βενέ, αλλά και με σημαντικά δάνεια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, η έκθεση έχει ως στόχο να θέσει εκ νέου το ζήτημα της σύνδεσης της αργυροχοΐας με τις πλαστικές τέχνες. Η αργυροχοΐα και η καλλιτεχνική δημιουργία ακολουθούν παράλληλες διαδρομές για αιώνες. Τον 16ο αιώνα όμως οι διαδρομές αυτές θα πάρουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Ζωγράφοι και γλύπτες αρχίζουν τότε να θεωρούνται καλλιτέχνες, ενώ οι χρυσο-

χόοι, παρά τη δεξιοτεχνία δίνουν το έτους, εξακολουθούν να ναυσμα συγκαταλέγονται στους για να τεχνίτες. Έκτοτε, οι δύο ξεκιαυτοί κλάδοι θα εξελινήσει χθούν αυτόνομα, αμια γόκολουθώντας ο νιμη συκαθένας τις δικές ζήτηση για το του τεχνικές εξεσημείο τομής λίξεις και αισθητικές της γλυπτιανατροπές. Τον κής, της ζω20ό αι. το χάσμα γραφικής μεταξύ των δύο και της αραυτών τύπων γυροχοΐας καλλιτεχνικής που συνιπαραγωγής μοιάστά η δημιLouise ζει αγεφύρωτο. Οι ουργία Bourgeois πλαστικές τέχνες ατους. Το νέο νοίγονται στο άυλο, το αυτό πεδίο, τα “κοεφήμερο, το εννοιολογισμήματα καλλιτεχνών” , αποτελεί για κό, χαρακτηριστικά που τους εικαστικούς δημιουργούς μια μοιάζουν εντελώς ξένα θαυμάσια πρόκληση να επινοήσουν στο κόσμημα, ενώ ο χρυσομια πολύ μικρότερη εκδοχή των διασηχόος παραμένει πιστός στην υπηρεσία μότερων αριστουργημάτων τους. Η έκτων υλικών του, καθώς η αξία της ερ- θεση προσφέρει μια νέα ματιά τόσο γασίας του μετριέται πολύ συχνά σε στο κόσμημα όσο και στην καλλιτεχνικαράτια. Τα κοσμήματα της έκθεσης κή δημιουργία, μια ματιά που γεφυρώ-

νει το χάσμα ανάμεσα στο καθιερωμένο εικαστικό λεξιλόγιο των καλλιτεχνών και τους περιορισμούς που θέτει η αργυροχοΐα: το μέγεθος, το βάρος, τη λειτουργικότητα. Η έκθεση θα πλαισιωθεί από κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες καλλιτέχνες. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει μια ιδιαίτερη πτυχή του έργου γνωστών και αγαπητών Ελλήνων καλλιτεχνών σε διάλογο με τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης τέχνης. Από τον ΧατζηκυριάκοΓκίκα και τον Αλέκο Φασιανό στον Νάκη Ταστσιόγλου και στον Γιώργο Γυπαράκη, η έκθεση παρουσιάζει τις δημιουργίες 21 Ελλήνων εικαστικών, γλυπτών και ζωγράφων, και τους πειραματισμούς τους με τη φόρμα του κοσμήματος. Τρεις μάλιστα από αυτούς ½ο Μίλτος Μιχαηλίδης, η Λίνα Μπέμπη και ο Νάκης Ταστσιόγλου½ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της επιμελήτριας, δημιούργησαν ειδικά για την έκθεση από μια εικαστική εγκατάσταση, σε διάλογο με τα εκτεθειμένα κοσμήματα.


16/T¤¯Ó˜ ¢IA¢POME™ /17 IOYNIOY 2012 (40)

™ÙȘ 23 Î·È 24 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ”

“√ȉ›Ô˘˜ Δ‡Ú·ÓÓÔ˜”

T

ο ερχόμενο Σαββατοκύριακο με Οιδίποδα τον Αιμίλιο Χειλάκη, Τειρεσία - Ιοκάστη τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και σκηνοθέτη τον Τσέζαρις Γκραουζίνις, το ΔηΠεΘε Βόλου σε συμπαραγωγή με τον πρωταγωνιστή και υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, παρουσιάζουν έναν “Οιδίποδα” του οποίου όλοι οι ρόλοι ερμηνεύονται από άντρες. Λίγο πριν την πρεμιέρα του Βόλου και πριν η παραγωγή “ανοίξει” το φετινό Φεστιβάλ του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου στις 6 και 7/7, οι δύο πρωταγωνιστές, σε ένα μικρό διάλειμμα από τις απαιτητικές πρόβες, μίλησαν στις “Δ” για όλα όσα αφορούν στην παράσταση - έκπληξη του καλοκαιριού. ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ÃÂÈÏ¿Î˘: “ŸÏÔÈ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙÔ √ȉÈfi‰ÂÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ì·˙› ÙÔ˘” Μετά την περσινή του επιτυχία ως “Αμλετ” , ο Αιμίλιος Χειλάκης, αναλαμβάνει φέτος να φέρει εις πέρας μια ακόμη δύσκολη “αποστολή” , έναν ρόλο όνειρο και στοίχημα για κάθε ηθοποιό, αυτόν του Οιδίποδα, τον οποίο θα δούμε να υποδύεται υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του λιθουανού σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις. “Ο “Οιδίποδας” είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και όπως και ο “Άμλετ” είναι από τα μεγαλύτερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Όλοι οι ηθοποιοί θέλουμε να διαπράξουμε το Οιδιπόδειο έγκλημα μαζί του. Στη συγκεκριμένη δουλειά, συνειδητοποιώ πως, τελικά, δεν θέλεις να παίξεις τον Οιδίποδα, αλλά στον Οιδίποδα καθώς συμμετέχοντας, ανακαλύπτεις τη συνολική έννοια του έργου και πως ο Οιδίποδας ο ίδιος αποτελεί, ένα μέρος της σπουδαίας αυτής τραγωδίας του Σοφοκλή. Η παράσταση ανεβαίνει με τρεις υποκριτές, όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα, πριν διαχωρίσουμε στον 20ο αιώνα τους ρόλους. Ο σκηνοθέτης μας, αντιμετωπίζει τον Οιδίποδα με καθαρό τρόπο σκέψης. Σέβεται το μεγαλείο του κειμένου και την παρά-

δοση του, τους μεγάλους έλληνες ηθοποιούς που τον έχουν υποδυθεί, αλλά δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Προτείνει έναν νέο τρόπο σκέψης και αυτό, ίσως και να με απελευθερώνει ως ηθοποιό. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζω και το θέατρο της Επιδαύρου: ως προς την “ιερότητά” του και όχι ως μια αρχαιολατρική υπόθεση. Με τον ίδιο τρόπο που θα παίξω στην Επίδαυρο, θα παίξω και στο Βόλο, σεβόμενος τον κάθε θεατή που θα έρθει στην παράσταση πληρώνοντας το εισιτήριο από το υστέρημά του, ειδικά σήμερα. Ευτυχής είμαι και για τη φυσική παρουσία μου Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη πάνω στη σκηνή που είναι ένα δώρο για μένα. Εκτός από τη φιλία χρόνων που μας δένει έχω για εκείνον κι έναν βαθύ σεβασμό ως καλλιτέχνη.” Εκτός όμως, από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Αιμίλιος Χειλάκης, “κρατάει” κι εκείνο του συμπαραγωγού, μαζί με το ΔηΠεΘε Βόλου σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, που η τέχνη παίζει, όπως πάντα, το δικό της ρόλο. “Νομίζω πως αυτού του είδους οι συνεργασίες • ιδιωτικού με δημόσιο φορέα- θα γίνονται σταθερά από δώ και στο εξής. Δε γίνεται αλλιώς. Ξέρετε είμαι άνθρωπος του εμείς κι όχι του εγώ και τώρα πια έχω θρέψει τον εγωισμό μου και δε χρειάζεται να αποδείξω κάτι και αυτό η συνεργασία αυτή με τον Σπύρο Μαβίδη και το

ΔηΠεΘε Βόλου, αλλά και το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο τιμητικά θα “ανοίξουμε” είναι κάτι σαν μια προσωπική επιβράβευση. Η τέχνη δεν σταμάτησε ποτέ να συμβαίνει. Είναι ένα μπαλκόνι στον κόσμο, η τέχνη είναι ανακουφιστική και ρόλος της είναι όχι να προτείνει οικονομικές λύσεις, αλλά τρόπους σκέψεις. Είμαστε σύμμαχοι στο να λέμε ιστορίες που είναι ανακουφιστικές και που αφυπνίζουν. Οι επαναστάσεις δε γίνονται πάντα με τσεκούρι και αίμα. Οι επαναστάσεις έχουν ανάγκη φωτεινά μυαλά.”

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘: “√˘‰Â›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘” Στους ρόλους Τειρεσία, της Ιοκάστης αλλά και του βοσκού θα δούμε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη που στο παρελθόν έχει υποδυθεί και εκείνον του Οιδίποδα “Πριν από δύο χρόνια είχα υποδυθεί τον Οιδίποδα σε μια πιο γραμμική παράσταση. Εδώ λέμε το έργο, μέσα στο έργο και θα χαρακτήριζα τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει ο σκηνοθέτης πολύ ενδιαφέροντα. Με λιτά και απλά υλικά λέει κάτι πολύ ιδιαίτερο με έναν διαφορετικό τρόπο. Έχει ανεξάντλητες ικανότητες να αφήνεται στη φαντασία και τη στιγμή και τη γνώση και την εμπειρία να αντιλαμβάνεται και να οργανώνει τη φαντα-

σία και τη στιγμή και των υπολοίπων. Σε αυτή την παράσταση βλέπω τον Οιδίποδα μέσα από τα μάτια του Τειρεσία και της Ιοκάστης, που αντιμετωπίζουν με τρόπο αντίθετο τις καταστάσεις, και ως βοσκός έρχομαι να δώσω την αλήθεια. Διαπιστώνω, λοιπόν, πως οι πράξεις μας, ακόμα και του πιο σπουδαίου στον κόσμου δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου σε σχέση με την τυχαιότητα των πραγμάτων. Ουδείς δυνατότερος του περιβάλλοντος του, ουδείς δυνατότερος της μοίρας του. Όσο κι αν πιστεύουμε στις ικανότητες μας και στο να επιβληθούμε στο σύμπαν γύρω μας αυτό δεν είναι δυνατό. Αυτή είναι και η επικαιρότητα του έργου: να μας υπενθυμίζει πως η ζωή μας ξεπερνά και πως το μόνο που έχουμε τελικά οι άνθρωποι είναι η χαρά του να ζεις και να υπάρχεις, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.” Όσο για τη συνεργασία του με τον Αιμίλιο Χειλάκη και αν του δίνει συμβουλές, λέει πως “δε δίνω συμβουλές αλλά

πληροφορίες όταν χρειάζονται, επειδή είχα μελετήσει και φιλολογικά το ρόλο, ναι. Αν και είμαστε φίλοι είκοσι χρόνια, κι έχουμε παίξει μαζί σε τηλεοπτικές σειρές, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στο θέατρο. Η συμπαραγωγή με το ΔηΠεΘε Βόλου θεωρώ πως είναι μια ευτυχής συγκυρία, πρόκειται για “καλά χέρια” και μια οργανωμένη παραγωγή και είναι ένας από τους τρόπους ώστε παραγωγές του ελεύθερου θεάτρου να μπορούν να τα βγάλουν πέρα σε συγκυρίες δύσκολες σαν τις σημερινές. Η επιθυμία του κόσμου να δει θέατρο δεν έχει μειωθεί με την κρίση όπως και οι δυνατότητές του. Γι’αυτό κι εμείς καταλήξαμε σε ένα χαμηλό εισιτήριο. Συμμετέχουμε κι εμείς με τον τρόπο αυτό στο να μπορεί ο κόσμος να δει τις παραστάσεις. Άλλωστε η τέχνη δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου κι ίσως είναι ο μόνος τρόπος που μας έχει απομείνει σήμερα ώστε να βάλουμε σε τάξη το έξω και το μέσα χάος.”

∞fi Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·”

“πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË” Μετά το δημιουργικό ταξίδι των παιδιών, στη διάρκεια της φετινής χρονιάς στον κόσμο του θεάτρου, τα “Θεατροταξίδια” της Πειραματικής Σκηνής θα μας αποχαιρετίσουν και θα μας ευχηθούν καλό καλοκαίρι με ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν σε μια ενιαία παράσταση, τα Πουλιά, την Ειρήνη και τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Βάσω Μπέλιου την Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο κινημ/τρο “Αχίλλειον” .. Οι τρείς ιστορίες του Αριστοφάνη, επίκαιρες περισσότερο από ποτέ δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να μεταφέρουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο, μηνύματα στον κόσμο των μεγάλων για ειρήνη, δικαιοσύνη και αληθινή δημοκρατία. Στην παράσταση συμμετέχουν τα παιδιά: Μελίνα Ζάχου, Ζακελίνα Ματή, Μαρία Πανταζή, Κωνσταντίνος Πασιάς, Κατερίνα Χατζηαποστόλου, Εβελίνα Μελαχροινάκη, Θανάσης Καφενταράκης, Νεφέλη Καφενταράκη, Μυρσίνη Ταμία Πώποτα, Γιώργος Τσάμης, Λαυρεντία Χρυσακοπούλου, Αντώνης Φάρης, Αμαλία Μάντζιαρη, Σοφία Καλογήρου, Γιασεμί Μητρομάρα, Νεφέλη Καμβίτη, Δάφνη Χριστοδουλοπούλου, Ηλέκτρα Τόλιου, Μελίνα Καψάλη.

∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘

“ªÂÓÂͤ‰Â˜ Î·È ˙Ô˘ÌÔ‡ÏÈ·” Την ετήσια μουσική παράσταση των μαθητικών ομάδων με τίτλο “Μενεξέδες και ζουμπούλια” παρουσιάζει το Λ.Ε.Β. την Τετάρτη 20 Ιουνίου στο θερινό θέατρο της Ν. Ιωνίας στις 20:30. Η παράσταση φέτος είναι αφιερωμένη στα λουλούδια και τα φυτά που είναι χιλιοτραγουδισμένα στη δημοτική μας μουσική παράδοση. Χαρακτηρισμένα για τις μεθυστικές τους μυρωδιές, τα χρώματα, τα φύλλα και τους καρπούς τους κυριαρχούν στους στίχους των παραδοσιακών τραγουδιών σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Όμορφα και αθώα όπως τα παιδιά, ενέπνευσαν το λαό να δημιουργήσει κι έτσι όλοι έχουμε τραγουδήσει το “δυόσμο και βασιλικό” , τη “φουντωτή νεραντζούλα” , τα “ψηλό κυπαρισσάκι” , τη “λεμόνα” , το “άσπρο τριαντάφυλλο” , “της πικροδάφνης τον ανθό” κ.α. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 220 παιδιών και 30 ενηλίκων, μέλη των χορευτικών ομάδων του Λ.Ε.Β. και θα κλείσει ακόμη μία εκπαιδευτική χρονιά που μύησε τα παιδιά και τους ενήλικες στη θαυμαστή τέχνη του χορού, ενίσχυσε την επικοινωνία τους, ενθάρρυνε την αυτοπεποίθηση και δίδαξε πάνω απ’ όλα τη δύναμη και τα ξεχωριστά στοιχεία της ελληνικής λαϊκής μουσική και του χορού. Στην εκδήλωση φέτος θα συμμετέχουν και τα περιφερειακά τμήματα χορού του Αλμυρού και τα νεοσύστατα Αγ. Αναργύρων και Ν. Δημητριάδας. Τις χορευτικές ομάδες του Λ.Ε.Β. (σε Βόλο και Αλμυρό) φέτος παρακολούθησαν συνολικά 578 άτομα, παιδιά και ενήλικες. Η παράσταση γίνεται με την επιμέλεια της εφορίας χορού και των δασκάλων του Λ.Ε.Β. Γιάννη Πραντσίδη, Θανάση Μπέα, Αντιγόνης Ιωάννου, Αντώνη Στάμου, Ελένης Λιόλιου και Άννας Κουτσελίνη.

Σκηνογραφία: Νίκος Ποδιάς. Τα σκηνικά φρόντισε η Βασιλική Τράκη και την ιματιοθήκη η Άσπα Καπουρνιώτου και η Ελένη Λεμονιτσάκη. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Χρήστος Δασκαλόπουλος βιολί, Νίκος Μούτσελος κλαρίνο - γκάιντα, Θανάσης Δραγάνης λαούτο, Φώτης Σκαμαγκούλης κρουστά, Δαμιανός Χωραφαΐδης, ποντιακή λύρα, Μάκης Παπαδιακουμής ακορντεόν και Αφροδίτη Σημαντήρα - Ράνια Σταματίου τραγούδι. Χορεύουν τανγκό: Νικολέτα Δεφαράνα Γιάννης Μανούσος.

ÃÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Χορευτικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουν και οι χορευτικές ομάδες ενηλίκων του Λ.Ε.Β. την Παρασκευή 22 Ιουνίου στις 21:00 στην πλατεία του Σέσκλου, όπως εδώ και χρόνια κλείνουν τον κύκλο των μαθημάτων που παρακολουθούν στο Λ.Ε.Β. από Οκτώβριο μέχρι Μάιο.

§‹ÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Το τμήμα Υφαντικής του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου θα εγκαινιάσει την Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 19:00 την έκθεση υφαντικής & λασέ μακραμέ με έργα των γυναικών που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τη χειμερινή περίοδο από Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Η έκθεση θα γίνει στο χώρο του εργαστηρίου του Λ.Ε.Β (Ρήγα Φεραίου -Δον Δαλεζίου). Διάρκεια της έκθεσης: Τρίτη 19/6 έως Τετάρτη 20/6, ώρες λειτουργίας: 10:00 -13:00 & 18:00 -21:00.


EURO 2012

ªÂÁ¿Ï˜ “Ì¿¯Â˜” ·fi„ ÁÈ· ÙÔÓ μ’ fiÌÈÏÔ ÛÂÏ. 43

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

°’ ∂£¡π∫∏

ΔÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ∞¡∞§ÀΔπ∫∞ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ Football League 2 Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

∞’ °Àƒ√™ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (¶·Ú·Û΢‹ 22/6) √ÈÎÔÓfiÌÔ˜-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ∑¿Î˘ÓıÔ˜-¡›ÎË

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (¢Â˘Ù¤Ú· 25/6) ∑¿Î˘ÓıÔ˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ¡›ÎË-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜

3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (¶¤ÌÙË 28/6) √ÈÎÔÓfiÌÔ˜-¡›ÎË ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜

μ’ °Àƒ√™ 4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 1/7) ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ¡›ÎË-∑¿Î˘ÓıÔ˜

5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (ΔÂÙ¿ÚÙË 4/7) √ÈÎÔÓfiÌÔ˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-¡›ÎË

6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 8/7) ¡›ÎË-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ∑¿Î˘ÓıÔ˜-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 18.30.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . .2 3. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . .0 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .0

∫√§Àªμ∏™∏

¢ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·fi ÙË ¡›ÎË ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞™ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Î. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ (ÙËÏ. 6979325059), ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÊÔÚÔ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓË ∂ϤÓË (ÙËÏ. 6972470238).

∞‡ÚÈÔ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Blue Club ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 18/6 Î·È ÒÚ· 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

™Δπ™ 22/6 ∞ƒÃπ∑√À¡ Δ∞ ¶§∂´ √º ™Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏ √¶√À £∞ ∞°ø¡π™Δ∂π ∫∞π ∏ ¡π∫∏

“™¤ÓÙÚ·” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ * ¶ÚÒÙË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜

Δ

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ (22/6) ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Ï¤È ÔÊ ÛÙË Football League 2, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹. ¶ÚÒÙË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ı· Â›Ó·È Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÂfiÌÂÓÔ˜ Ô ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 25/6. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 18.30.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

™ÙË ...Û¤ÓÙÚ· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ (¡›ÎË, ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Î·È ∑¿Î˘ÓıÔ˜), Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League. ∞˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ·ÊÔ‡ ÂÈ·ڈÛ ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Û μfiÚÂÈÔ Î·È ¡fiÙÈÔ fiÌÈÏÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·Û‹ Ù˘. ∫·ÙfiÈÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚÒÙË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ı· Â›Ó·È Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 25 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ¡›ÎË ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi, ÂÓÒ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË ÁÈ· Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √ÈÎÔÓfiÌÔ. ™ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ¡›ÎË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ Ì ÙÔÓ ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi Î·È ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘. ∂Î ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ì ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ·Ó Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·Ï¿, ÙfiÙÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó‰‡Ô Ì·Ù˜ ̤۷ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·.

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ¡›ÎË, fiÛÔ Î·È Ô ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ηÙÂÙ¿ÁËÛ·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Î·È Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. Δ¤ÏÔ˜, fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· ¤¯Ô˘Ó ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 18.30.

¶¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë ¢‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ ÂÚÓ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ ∫ÒÛÙ·˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ηıÒ˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô, Û ËÏÈΛ· 76 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ë Â›‰ËÛË ·˘Ù‹ ÛÎfiÚÈÛ ÙË ıÏ›„Ë Û fiÏË ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , ÂÓÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ¯ı˜ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ô ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ηıÒ˜ Î·È Û‡ÛÛˆÌË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û˘ÏÏ˘Ëıԇ̠ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜, ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfi-

ÓÙÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ô ıÂfi˜ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÎÏËÚ‹ ·˘Ù‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ªÂ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÌfiÓÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË.

∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ηÌ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ηÌ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 7 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘, Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÙÔÌÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È Ù·ÎÙÈ΋, ÔÌÈϛ˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ-·ıÏËÙÒÓ, ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏËÙÈο ÙÂÛÙ, ·ÂÚfiÌÈÎ, ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙ›‚Ô Î·È ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË. ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ηÌ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚ›· ÂÓı‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi 25-29 πÔ˘Ó›Ô˘, 2-6 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È 9-13 πÔ˘Ï›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ·ÚÔ¯¤˜: π·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘, ËÌȉȷÙÚÔÊ‹, ÈÛ›Ó· , ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Á‹‰·, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ÚÔÔÓËÙÈο ̤۷: Ï¿ÛÙȯÔ, medicine balls, ‚¿ÚË, thera-band, togu, agility ladders, Ì¿Ï˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· οı ÂÓı‹ÌÂÚÔ ı· Â›Ó·È 50 ¢ÚÒ Î·È ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-60320.


42

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ ∂Δ1 21.45 ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·-√ÏÏ·Ó‰›· ∑- (Euro 2012) 00.45 ¢·Ó›·-°ÂÚÌ·Ó›· -ª(Euro 2012) ∂Δ3: 03.00 ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·-√ÏÏ·Ó‰›· -ª- (Euro 2012) NOVASPORTS 1: 03.00 ª·˚¿ÌÈ-√ÎÏ·¯fiÌ· -∑- (3Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞) NOVASPORTS 2: 01.15 ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜-ÕÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ› -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3:03.00 ™ÈοÁÔ ∫·Ì˜-ªfiÛÙÔÓ ƒÂÓÙ ™ÔÍ -∑(Ì¤È˙ÌÔÏ) OTE SPORT 1: 24.00 ™ÈοÁÔ¡. ÀfiÚÎË -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÌÂÚÈ΋˜) 03.00 ª·˚¿ÌÈ-√ÎÏ·¯fiÌ· -∑(3Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞)

∫√§Àªμ∏™∏

™ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∫‡ÂÏÏÔ Ô ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞

™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ª∞Ã√¡Δ∞π °π∞ ¡∞ ∂¶π™Δƒ∂æ√À¡ ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

√ ·ÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È... ÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∫·‚¿Ï·. ÿÛˆ˜ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÙȘ ‰‡Ô ¶∞∂ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÔÏfiÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·ÎÚ‡˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÏ›‰Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÂΛ Ô˘ ·Ó‹Î ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÚÔÙÔ‡ ‰È·Ï˘ı› Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜.

ºÈÏÈÎfi Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú. ·‡ÚÈÔ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ

Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∂Λ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ‰ÈηȈıÔ‡Ó. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛ-

∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 18.30. √ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Â›Ó·È Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ∂∞∫ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∂›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ¿ÛÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 17.45 ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÒÓ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË.

¿ÙÈ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î·È “ÂÚ·ÙË̤ÓÔ” ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· “ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘” Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∞fi ÙȘ “ÃÏfi˜” (˘„. 1.350Ì.) Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ·Ó¿‚·ÛË (700Ì. ÂÚ›Ô˘ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿) ÁÈ· ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο Ì›· ÒÚ· Î·È ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹. ªÂ ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ,

ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ “∫¿Ó·ÏÔ˜” ÙÔ˘ ∂√™ §¿ÚÈÛ·˜ ı· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ, ı· “·Ôı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ì” ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi Î·È ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ “˘fiÁÂÈÔ” ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜. ªfiÏȘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È 40 ÏÂÙ¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ¤¯ÂÈ ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿-

‰·˜. √ Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Ì›ÏËÛ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∂¶√, Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ˆ˜ Û˘ÓÔ‰Ô› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ °ÈÒÚÁÔ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ۈ̷Ù›ˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ ·ÚΛ ÌfiÓÔ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ı· Ú¤ÂÈ Î·È Ë §›Áη Ó· ·ÔÊ·Óı› ıÂÙÈο,

·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi 16 Û 18, ÌÂÙ¿ ‚¤‚·È· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ...Ì·Ï¿ÎÈ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ §›Áη˜. ∂Λ ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ· ÛÙË §›Áη ÁÈ·

ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٷÚÙ›ÛÙËÎÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ¶·›‰ˆÓ, Ô˘ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∫‡ÂÏÏÔ ∫Ôχ̂ËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË Torrevieja Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 1 πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ °È¿ÓÓ˘ ∫·iÛ·ÚÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· 200 Î·È 400 ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋, 100 ÚfiÛıÈÔ Î·È 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰·. ∏ ÂÊÔÚ›· ÎÔχ̂ËÛ˘, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·

∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ª∂Δ∞ ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∏Ï›·˜ ª‹ÏÈÔ˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶¤Ó˘ ΔÛ·Ô‡ÙÔ˘, Δ·Ì›·˜: ¡›ÎÔ˜ ∫Ï·„fiÔ˘ÏÔ˜, ŒÊÔÚÔ˜ ·ÏÈÎÒÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ: ∞ÔÛÙfiÏ˘ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜, ŒÊÔÚÔ˜ μÔÚ›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ: ∞Ó‰Ú¤·˜ °·Ï·Ófi˜, ŒÊÔÚÔ˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜: ∫ÒÛÙ·˜ §·Ô‡‰Ë˜, ŒÊÔÚÔ˜ ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘: ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÓÙfi˜, ŒÊÔÚÔ˜ ÀÏÈÎÔ‡: ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜, ŒÊÔÚÔ˜ Δ‡Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘ Î·È ŒÊÔÚÔ˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ: ¡›ÎÔ˜ ΔÛ·Ô‡ÙÔ˜.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏™∞¡ Δ∞ ª∂§∏ Δ√À ∂√™ ∞§ªÀƒ√À

∂ÍfiÚÌËÛË ÛÙÔÓ ∫›ÛÛ·‚Ô ∂

ÍfiÚÌËÛË ÛÙÔÓ ∫›ÛÛ·‚Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™ÙÔ ∫›ÛÛ·‚Ô (ŸÛÛ·) ÂÍfiÚÌËÛ·Ó ÙË ∫˘Úȷ΋ 10/6 ¤ÍÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂.√.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ (˘„. 1.978Ì.) ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞Ó·ÙÔÏ‹ (˘„. 980Ì.) ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ √2,

ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3 ˆÚÒÓ Î·È 30 ÏÂÙÒÓ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›·, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó¿‚·Û˘ ÁÈ· ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ (Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ËÏÈ¿, Ë ÔÔ›· Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË Â›Ó·È Î·È ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË). ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ √2 ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi Ù· ¶È¤ÚÈ· fiÚË Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÂÚÓÒÓÙ·˜ οو ·fi ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ™ÎÔÏÈfi, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ∫›ÛÛ·‚Ô ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘

Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙȘ 09:15 ÂÎΛÓËÛÂ Ë ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ̤ÙÚ· ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Î·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙË Ù·Ì¤Ï· Ì ÙË Û‹Ì·ÓÛË “√2” . ∞ÓËÊÔÚÈ΋ Ë ÔÚ›· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (¤ˆ˜ 1.537Ì) Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˜. ∂›Ì·ÛÙ “Ù˘¯ÂÚÔ›” ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÔ-


43

EURO 2012

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

∏ ¶√ƒΔ√°∞§π∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∞¶√æ∂ Δ∏¡ √§§∞¡¢π∞ °π∞ Δ√¡ μ’ √ªπ§√

°√À√§∫√Δ

¶·›ÚÓÂÈ ...ʈÙÈ¿ ÙÔ Ã¿ÚÎÔ‚Ô

“¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ ¤¯ˆ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ...ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ”

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ·fi„ (21.45 ∂Δ1) ÛÙÔ “ª¤Ù·ÏÈÛÙ ™Ù¿ÓÙÈÔ˘Ì” ÙÔ˘ ÿÚÎÔ‚Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ Euro 2012. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Â›Ó·È ‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿ‚ËÚ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢·ÓÔ› ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ “ÔÚ¿ÓÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӛÎË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Û ÙÚÈÏ‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ì ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ¢·Ó›·.

∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ¤Î·Ó ٷ ‡ÎÔÏ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÂÓÒ ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Â› Ù˘ ¢·Ó›·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μ·Ú¤Ï· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË Ì 3-2 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û ‹ÙÙ· ÙˆÓ ¢·ÓÒÓ Î·È Û’ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ Î·È ÈÛÔ·Ï›· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ¢·ÓÔ› ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·Ó ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ΔË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ƒÔ˘› ¶·ÙÚ›ÙÛÈÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ “·ÊÏÔÁÈÛÙ›·” Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ “ÔÚ¿ÓÈ” ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ Euro. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û ÁÎÔÏ ·ÏÏ¿ Ô ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘: “√ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ¿ÓÙ· ·›˙ÂÈ Î·Ï¿. ªÔÚ› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÌË ‹Á·Ó fiˆ˜ Ù· ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢·Ó›·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› ¯¿ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜, ¤ÙÚÂÍ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ

ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜” , ÙfiÓÈÛÂ. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ Euro, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ π‚‹ÚˆÓ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ οӷÌÂ Î·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô Ì °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ¢·Ó›·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi, Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙË Ó›ÎË. √È √ÏÏ·Ó‰Ô› Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰·, Ì ·›Û٢٘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÈηÓfiÙ·ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì” .

ΔÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶ÔÛÙ›Áη ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ› ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Ì ÙÔÓ ¶¿Ô˘ÏÔ ª¤ÓÙÔ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·’ ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· 4-3-3 Ì ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ¶ÔÛÙ›Áη Î·È ¡¿ÓÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¶Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË (4-3-3): ¶·ÙÚ›ÛÈÔ, ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ¶¤Â, ÕÏ‚Â˙, ∫ÔÂÓÙÚ¿Ô, ªÂ˚ڤϘ, μÂÏfiÛÔ, ªÔ˘Ù›ÓÈÔ, ¡¿ÓÈ, ¶ÔÛÙ›Áη, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ.

∏ √ÏÏ·Ó‰›· ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Í·Ó·Ì› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ·’ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë √ÏÏ·Ó‰›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ º·Ó ¶¤ÚÛÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi Î·È ¤ÙÛÈ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. √È “ÔÚ¿ÓÈ” ÛÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó ÔÈ ¢·ÓÔ› Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÂΛ-

ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰˘Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚÈÏ‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, Ô “ÙÂÏÈÎfi˜” Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Euro 2012, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÙÔÓ ∫Ï¿·˜ °È·Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÔÚ¿ÓÈ” ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ... ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Ë ˘fiıÂÛË ÚfiÎÚÈÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ó›ÎË Ì ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ Â› ÙˆÓ π‚‹ÚˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙË ¢·Ó›·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο. “Œ¯ˆ Ôχ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ ·È¯Ó›‰È. Œ¯ˆ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, fiÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰˘Ô ÁÎÔÏ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ °ÂÚÌ·Ó›· ı· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢·Ó›·” , ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÊÔÚ Ù˘ ™¿ÏÎÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, ªÂÚÙ º·Ó ª¿Ú‚·˚Î, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ô ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÎÂÊÙ› Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘. “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ Û ÙÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔ˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ÕÎÚˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ªÂÚÙ º·Ó ª¿Ú‚·˚Î ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÊÂÏ¿È ÙÔÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ Ï¿ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÓ ƒfiÌÂÓ Î·È ÂÈÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı· ·›ÍÂÈ Ô ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú. ¶Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË (4-3-3): ™ÙÂΤÏÂÓÌÔ˘ÚÁÎ, μÈÏ, ÿÈÙÈÓ¯·, ª·Ù¿ÈÛÂÓ, μ›ÏÂ̘, º·Ó ÓÙÂÚ º¿·ÚÙ, ¡Ù °ÈÔÓÁÎ, º·Ó ¶¤ÚÛÈ, ƒfiÌÂÓ, ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ¡›ÎÔÏ· ƒÈÙÛfiÏÈ.

¢∞¡π∞-°∂ƒª∞¡π∞ “ª√¡√ª∞Ã√À¡” ™∏ª∂ƒ∞ Δ√ μƒ∞¢À ™Δ√ §μπμ

“μ›ÎÈÓÁΘ” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ “¿ÓÙÛÂÚ” ™

ÙËÓ “§‚È‚ ∞Ú¤Ó·” ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¢·Ó›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ μ’ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2012. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21.45 Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› Û ̷ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË ·fi ÙËÓ ∂Δ1 ÛÙȘ 00.45. √È “‚›ÎÈÓÁΘ” ...η›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó›ÎË, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›·, ·ÚΛ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. √‡Ù ٷ “¿ÓÙÛÂÚ” ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ·ÊÔ‡ ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È Ì 2-1 Î·È ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ÿ‚ËÚ˜, ÙfiÙ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ó˘ÌÊÒÓÔ˜.

∏ ¢·Ó›· ∏ ¢·Ó›· ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (3-2) ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, fï˜ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μ·Ú¤Ï· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù‹˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ¢·ÓÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ÈÛÔ·Ï›· Â›Ó·È ‚ÔÏÈ΋ ÌfiÓÔ ·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ Ë √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜. ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÓȘ ƒfiÌÂÓÙ·Ï ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ¢·ÓÒÓ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ı· ÛÙÂÚËı› Ô ªfiÚÙÂÓ ŸÏÛÂÓ, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ. √ 33¯ÚÔÓÔ˜

¢·Ófi˜ ÂÍÙÚ¤Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ ÌËÚÈ·›Ô ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô ∑›ÌÏÈÓÁÎ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ΔȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı·

¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ª›ÎÂÏÛÂÓ Î·È °È¿ÎÔÌ ¶fiÔ˘ÏÛÂÓ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ 42-3-1 Ì ÙÔÓ ª¤ÓÙÓÂÚ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ¶Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË (4-2-3-1): ÕÓÙÂÚÛÂÓ, °È¿ÎÔÌÛÂÓ, ∫È¿ÂÚ, ÕÁÎÂÚ, ™. ¶fiÔ˘ÏÛÂÓ, ∫‚ÈÛÙ, °. ¶fiÔ˘ÏÛÂÓ, ª›ÎÂÏÛÂÓ, ŒÚÈÎÛÂÓ, ∫ÚÔÓ-¡Ù¤ÏÈ, ª¤ÓÙÓÂÚ.

∏ °ÂÚÌ·Ó›· ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ¤Î·Ó ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ÓÈÎÒÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ì 2-1, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °ÎfiÌÂ˙ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ٷ ÙÚ›· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ º·Ó ¶¤ÚÛÈ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÈηÓfi ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. Δ· “¿ÓÙÛÂÚ” ·ÎfiÌË Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ì 2-1 ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó, ·Ó ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ÓÈ΋ÛÂÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· “¿ÓÙÛÂÚ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ù· ·fiÏ˘Ù· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ê·‚ÔÚ› Ì·˙› Ì ÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Euro 2012. √ °Èfi·ÎÈÌ §Â‚ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ™Ì¤ÏÙ˙ÂÚ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙË ı¤ÛË ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ªfi·ÙÂÓÁÎ. ¶Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË (4-2-3-1): ¡fiÈÂÚ, ™Ì¤ÏÙ˙ÂÚ, ª·ÓÙÛÙÔ‡ÌÂÚ, ÃÈÔ‡ÌÂϘ, §·Ì, ™‚·˚ÓÛÙ¿ÈÓÁÎÂÚ, ∫ÂÓÙ›Ú·, ª›ÏÂÚ, ¶ÔÓÙfiÏÛÎÈ, √˙›Ï, °ÎfiÌÂ˙. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ∫¿ÚÏÔ˜ μÂÏ¿ÛÎÔ ∫·ÚÌ¿ÁÈÔ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 2 ·ÁÒÓ˜) 1. °ÂÚÌ·Ó›· . . . . . . . . . . . . 3-0 2. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· . . . . . . . . .3-3 3. ¢·Ó›· . . . . . . . . . . . . . . .3-3 4. √ÏÏ·Ó‰›· . . . . . . . . . . . 1-3

. . . . . . .6 .......3 . . . . . . .3 . . . . . . .0

√‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £›Ô °Ô˘fiÏÎÔÙ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ÁÈ· ÙÔ 2-2 ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞ÁÁÏ›·˜-™Ô˘Ë‰›·˜ ı· ¤·ÈÚÓ ÙËÓ ÙÚԯȿ Ô˘ ‹ÚÂ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÔÌÔ›·Û ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ˘Ù Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚. “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¿ÊËÛ· ›Ûˆ ÙËÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· Ô˘ ›¯· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂͤÏËÍ· ·ÎfiÌ· Î·È Â̤ӷ! ™ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ¤Ù˘¯· ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙÔ “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ÙÔ˘ Δ˙·Î ª¿ÙÏ·ÓÙ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯·ÚÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË” ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô °Ô˘fiÏÎÔÙ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Î·ÓÂ: “¡fiÌÈ˙· ˆ˜ Ë Ì¿Ï· οÔ˘ ÎfiÓÙÚ·ÚÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó οˆ˜ ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ Â›‰· fï˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÈÏ¤È Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ˆ˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÚÂÈ Î¿Ô˘. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ›¯· ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙ· ÛÔ˘Ù Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë Ì¿Ï·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·” . Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. “∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ Ô °Ô˘¤ÈÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Ó·È ·›ÎÙ˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘ Î·È ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” .

°∫√ª∂∑

“¢‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Euro” ΔËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ª¿ÚÈÔ °ÎfiÌÂ˙. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Euro, fi¯È ÙÔ Ó· ‚Áˆ ÂÁÒ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ. ∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÎÔÏË Â›Ó·È Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂΛ. ∫¿Ó·Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÍÂΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο. ŸÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ơ̂ψӔ ,‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ¶¿Ú· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘ ·Û΋ıËÎÂ Î·È Ô °ÎfiÌÂ˙ ¤ÓȈÛ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó. “ŸÙ·Ó ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ›ÛÙ¢· ˆ˜ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi fiÏÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË. ŒÎ·Ó· Ï¿ıÔ˜, ÔfiÙ ·¿ÓÙËÛ· Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ Î·È ÛÎfiÚ·Ú· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·ÛÎÔ‡Ó Î·È ÂΛÓÔ˜ ÌÔ˘ › ӷ ÙȘ ͯ¿Ûˆ Î·È Ó· ÌËÓ ÙȘ ·Ê‹Ûˆ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÔ˘. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ›ÂÛË Î·È ÓÈÒıÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË. ÿÛˆ˜ ÊÙ¿ÓÂȘ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌËÓ ·›˙ÂȘ fiÛÔ ÂχıÂÚ· ı· ‹ıÂϘ ·Ó ÛΤÊÙÂÛ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ı· Û ÎÚ›ÓÔ˘Ó” .


44

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

™Δ∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ Ã∞¡Δª¶√§ ªπ¡π ∞°√ƒπø¡-∫√ƒπΔ™πø¡ ¶√À £∞ ¢π∂•∞ã√À¡ ™Δ√ μ√§√

¶·ÚÒÓ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÎÈÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÿÓÙÌÔÏ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ª›ÓÈ ∞ÁfiÚÈ· Î·È ª›ÓÈ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 2000 Î·È ÓÂÒÙÂÚ·), Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜.

ª¶∞™∫∂Δ

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô °.™. μfiÏÔ˘ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô °. ™. μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 22/6 ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 150 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ 11 ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ηÙËÁÔÚ›· Large (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ·fi ÙÔ 1995 ¤ˆ˜ 1999) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 6 ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: Boston Celtics, Chicago Bulls, Indiana Pacers, Miami Heat, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers. ∏ ηÙËÁÔÚ›· Small (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ·fi 2000 ¤ˆ˜ 2005) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 5 ÔÌ¿‰Â˜: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Sacramento Kings. √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 18.30-21.30. ™˘ÓÔÏÈο ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 34 ·ÁÒÓ˜ (20 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Large Î·È 14 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Small). ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22/6/2012 ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ· Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙȘ ÓÈ΋ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ı· ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢∫ª ∞¶√ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2012, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÏËÎÙÈ΋, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ™¢∫ª ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓÌÂÏÒÓ Ì·˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÌË, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-12 Î·È ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¤ÙÔ˘˜ 2012. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi È·ÙÚÈΤ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ·ıÔÏfiÁÔ˘, ηډÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ η̛· ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛˆ˜ ‰Â ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Î·È ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 25-26-27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™¢∫ª Î·È ÒÚ· 19.00-21.00” .

Δ· ËÏÈÎȷο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Â›Ó·È fiÂÓ, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È, fï˜, ÛÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÔÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ª›ÓÈ ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙȘ ›‰È˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ (μ. ∂ÏÏ¿‰·˜) Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ª›ÓÈ ∞ÁÔÚÈÒÓ. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ª›ÓÈ ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ 10 ÔÌ¿‰Â˜: √.º.¡. πˆÓ›·˜, °∞™ ∫·Ì·ÙÂÚfi, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, º¤ÚˆÓ μ¤ÚÔÈ·˜, ¢Ú¿Ì· ë86, ∞.™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘Ôϛ٘ ¶˘Ï·›·˜, º·›·Î·˜ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫‡Îψ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ∞ÎÚ›Ù˜ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÎÏËÚˆı› ÛÙÔÓ ‚’ fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡, ÙÔ˘ º¤ÚˆÓ·, ÙˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘Ô-

√È ÔÌ¿‰Â˜ Ì›ÓÈ-ÚÔÌ›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 10.30: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-º¤ÚˆÓ μ¤ÚÔÈ·˜ (ÎÏÂÈÛÙfi ∂∞∫ μfiÏÔ˘) ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 18.30: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-°∞™ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ (ÎÏÂÈÛÙfi ∂∞∫ μfiÏÔ˘) ΔÚ›ÙË 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 18.30: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-∞ÎÚ›Ù˜ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ (ÎÏÂÈÛÙfi ∂∞∫ μfiÏÔ˘) ΔÂÙ¿ÚÙË 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 10.30: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-∞.™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘Ôϛ٘ ¶˘Ï·›·˜ (ÎÏÂÈÛÙfi ∂∞∫ μfiÏÔ˘). ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª›ÓÈ ∞ÁÔÚÈÒÓ (μ. ∂ÏÏ¿‰·˜) Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ 9 ÔÌ¿‰Â˜: ∑·ÊÂÈÚ¿Î˘ ¡¿Ô˘Û·˜, º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜ (1), º›ÏÈÔ˜ μÂÚÔ›·˜ (2), º·›·Î·˜ ∫¤Ú΢ڷ˜, ¶∞√∫, Ã∞¡£, ¢Ú¿Ì· ë86, ∞̇ÓÙ·˜ ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ

ÎÏËÚˆı› ÛÙÔÓ ‚’ fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∑·ÊÂÈÚ¿ÎË ¡¿Ô˘Û·˜, ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ μÂÚÔ›·˜ (2), ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Ù˘ Ã∞¡£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 10.00: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-¶∞√∫ (ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜) ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 18.00: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚÔ›·˜ (2) (ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜). ΔÚ›ÙË 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 18.00: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-Ã∞¡£ (ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜) ΔÂÙ¿ÚÙË 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ÒÚ· 11.00: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜-∑·ÊÂÈÚ¿Î˘ ¡¿Ô˘Û·˜ (ÎÏÂÈÛÙfi ¡. πˆÓ›·˜). ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ª›ÓÈ ∞ÁÔÚÈÒÓ Î·È ª›ÓÈ ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ η٤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ

ŒÓˆÛË ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÔÌ¿‰· ª›ÓÈ ∞ÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘. °È· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ¿ÏÏ· Î·È Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ˘fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ∞ı·Ó·Û·Ú¿ÎË °È¿ÓÓË Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÈηӤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·-

ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ ˘ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙfiÛÔ Â›ÛËÌˆÓ Î·È ÊÈÏÈÎÒÓ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ˆ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ª›ÓÈ ∞ÁÔÚÈÒÓ Î·È ª›ÓÈ ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·Ï‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ì·›‰ˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, fiÔ˘ Î·È ÂΛ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∞.°.∂. ∞ÁÚÈ¿˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2008 ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È· ‰¤Î· ̤Ú˜ Ë fiÏË Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 600 ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiψÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ, Ô˘ Û ηÈÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·ÏÂÔ‡˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ Ì·˜” .

™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏™ ∫√§Àªμ∏™∏™ ∫√ƒ∞™π¢ø¡ μ’

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¶ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 8 Ì 10 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μ’, ÁÈ· ·ıÏ‹ÙÚȘ ÁÂÓÓË̤Ó˜ ·fi ÙÔ 2000 ˆ˜ ÙÔ 2002. √ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ‰‡Ô Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙÚȘ, ÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ÔÊ›‰Ë (ÁÂÓÓËı›۷ ÙÔ 2000) Î·È ÙË ª·Ú›·-ºˆÙÂÈÓ‹ ∑È˙¿ÓË (ÁÂÓÓËı›۷ ÙÔ 2001), ÂÓÒ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘¤ÙÔ ‹Ù·Ó Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ª·Ú›· ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË (ÁÂÓÓËı›۷ ÙÔ 2002)

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ºπ°√Àƒ∂™: ∫ÔÊ›‰Ë μ·ÛÈÏÈ΋: 4Ë Ì 69,655‚., ∑È˙¿ÓË ª·Ú›·ºˆÙÂÈÓ‹ 8Ë Ì 66,103‚. (∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 127 ·ıÏ‹ÙÚȘ.) ™√§√: ∫ÔÊ›‰Ë μ·ÛÈÏÈ΋: 4Ë Ì 68,553 ‚. (∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 14 ·ıÏ‹ÙÚȘ) ¡Δ√À∂Δ√: √È ∑È˙¿ÓË ª·Ú›·ºˆÙÂÈÓ‹ Î·È ∫ÔÊ›‰Ë μ·ÛÈÏÈ΋ Ì ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÙËÓ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË ª·Ú›· η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì 67,477‚. √ ¡√μ∞ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏϘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ηÈ

‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ √Ì·‰ÈÎfi Î·È ÙÔ ∫fiÌÔ. ∏ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·ıÏ‹ÙÚȘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 2003 Î·È 2004, Ì ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÂÙÚ¿‰ˆÓ Û ¯ÔÚÔÁڷʛ˜. √ ¡√μ∞ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÙÂÙÚ¿‰Â˜ ·ıÏËÙÚÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ˆ˜ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ.

√È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Â›Ó·È ÔÈ: ∫˘Úȷ΋ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∂ϤÓË ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·-ƒ·Ê·¤Ï· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, ∂ϤÓË ºÚ·ÁοÎË, ÃÚ˘ÛԇϷ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

∫·Ú·‚·Û›ÏË, ¶·Ú·Û΢‹ ΔÛ¤ÓÙ˙Ô˘, ª·Ú›· ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶·˘Ï·ÎÔ‡‰Ë, ª·Ú›· ΔÛ›ÓÙÚÔ˘, ¡ÂʤÏË-∞ÈηÙÂÚ›ÓË °Î·ÁÈ¿ÓÓË, ª·Ú›· ¢ÂÏËÛÙ¿ıË, °ÂˆÚÁ›· ª·ÓÙ˙·ÊϤÚË, ∑ˆ‹ ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˘.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÂÓÒ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

45 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ (∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150) ∞/C Û οı ¯ÒÚÔ, Ì ÌÂÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (095)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (097)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (156)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ·) ΔÚÈ¿ÚÈ 108 Ù.Ì. 2 À/¢, º/∞ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 430 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜ 270 ∂Àƒø. Á) i) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, º/∞ 230 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (123)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ 41, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔËÏÂʈӋ۷ÙÂ: 6944 686881 (458)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì 48 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Veneta, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, μÏ·¯¿‚· 22 - 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÈÌ‹ 400 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (096)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ·) ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 À/¢. ™¯Â‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 10ÂÙ›·˜ ∞/£, 380 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞/£, 10ÂÙ›·˜, 270 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (302)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. °·ÏÏ›·˜ (√͢ÁfiÓÔ) ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ì 2 Î·È 3 À/¢, ηٷÛÎ. 2011, PARKING, ·ÙÔÌ. Ê/·, 400∂. 2. º¿ÙÛ· ·Ú·Ï›· 120 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ê/·, parking, 600∂. 3. ƒÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi, 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 650∂. 4. 4¿ÚÈ, 112 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ∏χÛÈ·, ·˘Ù.

Ê/·, parking, 480∂. 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (13) ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º/∞, ÌfiÓÔ 360∂. 6. 3¿ÚÈ, 90 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ΔÛÔÔÙÔ‡ (∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), PARKING, ·Ôı‹ÎË, 380∂. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ÚfiÛԄ˘ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 27 ¤ˆ˜ 30 Ù.Ì., °·˙‹-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ·fi 160 ∂. 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ, 62 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, lux, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 280∂. 3. 2¿ÚÈ Î¿Ùˆ ¶·Á·ÛÒÓ (£Ú·ÎÒÓ) 40 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηٷÛÎ. 2005, ∞ÀΔ. º/∞ 280∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 75 Ù.Ì., lux, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤·, ∞Δ º/∞, 350∂. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛÎ. 2011, ·ÙÔÌ. º/∞, 75 Ù.Ì., parking, ·fi 400∂. 6. 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 4, ı¤·, fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 350∂. 7. 3¿ÚÈ·, 78 Ù.Ì., ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 280∂. 8. 3¿ÚÈ, 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 300∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. π¿ÛÔÓÔ˜-™˘Ú›‰Ë 60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 600∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μÏ·¯¿‚·, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 700∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 95 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜°·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ù¿ÚÈ, w.c., 450∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, §·ÌÚ¿ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 650∂. 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË), 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 380∂. 6. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ º/∞, 50 Ù.Ì., ·ÓÙ› 240∂. 7. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75 Ù.Ì., ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·˙‹, 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 300∂. 9. π·ÙÚÂ›Ô Ì Ï‹ÚË ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ™˘Ú›‰Ë-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 500∂. 10. PARKING ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 50∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (934)

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π

ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 176 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¡. πˆÓ›· (ÁˆÓ›· ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ Î·È ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë), ·fi 220.000 ∂. ¶ÏËÚ. Î. Δ™√§∏™, ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi˜. ΔËÏ. 24210-78325, 6973380076. (142)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞. ™ÙÔÓ ∞Ë °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400, 6974-660520. (413)

¶ø§∂πΔ∞π ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·Ïȷ΋ (›Ûˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ª∞ƒø) ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-31221 Î·È 6932-427171. (402)

¶ø§√À¡Δ∞π

(146)

μ√§√™

ΔÔ VIDEO Î·È INTERNETPLACE (°ÎÏ·‚¿ÓË Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ!

ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Ì 3 À/¢ ‹ 4 À/¢. ∞˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∞fi 173.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (231)

Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ DVD ÚÔ˜ 2 ¢ÚÒ, ηۤÙ˜ ÚÔ˜ 1 ¢ÚÒ, Ú¿ÊÈ· Î·È Û˘ÚÙ·ÚȤÚ˜, ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÚ·¤˙È· ∏/À Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÈÌ‹! øÚ¿ÚÈÔ: 1-3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, 711.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜). ΔËÏ.: 24210 26074 Î·È 24210 34374. (469)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

∞) μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 240 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,1. ªÂ 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹, º/∞. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 187.000 ∂Àƒø. ‚) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎ. 184 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 163.000 ∂Àƒø. Á) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· Û μfiÏÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞Ï˘Î¤˜, ¢ηÈڛ˜ Â¤Ó‰˘Û˘. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (283)

¶ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi ºˆÙÔÌ¿Ú· Ì ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ Ì ʿÙÛ· 21 ̤ÙÚ·, ‚¿ıÔ˜ 16 ̤ÙÚ·, 336 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì ™.¢. 1,8. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (053)

¶ˆÏÂ›Ù·È ªπ™£øª∂¡√ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì ∞fiÏψÓÔ˜, Û ÙÈÌ‹ ۯ‰fiÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (154)

www.athanasiourealestate.com

¶ø§∂πΔ∞π

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (140)

μ√§√™ - πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 76 ÓÂfi‰ÌËÙÔ 90 Ù.Ì., 3Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’09, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂Àƒø, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001 ·fi ȉÈÒÙË. (094)

FORD MAVERICK 2000cc, 4Ã4, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, full extra, ¢ηÈÚ›· 4.300 ¢ÚÒ.

AUDI A3 1600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH 6.950.

Mercedes CLK 200 Kompressor, avantgarde, coupe, 6 Ù·¯‡ÙËÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, full extra, 5200 ¢ÚÒ.

FORD FOCUS 1400cc, ’01 ª√¡Δ∂§√, 1Ô Ã∂ƒπ, ™∞¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√, BOOK SERVICE, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, Δπª∏ 3.700 ∂Àƒø.

CHEVROLET SPARK 1.000cc, 5£Àƒ√, √∫Δøμƒπ√™ 2011 ª√¡Δ∂§√, 1Ô Ã∂ƒπ, ™∞¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√, FULL EXTRA, 8 ∞∂ƒ√™∞∫√π, ∂°°À∏™∏ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞™, TIMH 7.500 EÀƒø.

SMART DIESEL 800cc, 2007 ª√¡Δ∂§√, PASSION, °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, XENON ºøΔ∞, ∑∞¡Δ∂™, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 8.500 ∂Àƒø.

VW POLO 1200cc, 5£Àƒ√, ’10, comfortline full extra, 29.000¯ÏÌ., ˙¿ÓÙ˜, 4 ËÏ. ·Ú¿ı˘Ú·, ÙÈÌ‹ 9.700 ¢ÚÒ.

SUZUKI WAGON R, 5£Àƒ√, 1000cc, ’03 MONTE§√, ME°∞§√π Ãøƒ√π, FULL EXTRA, A/C, À¢ƒ. Δπª√¡π, 70.500 çª., Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

CHEVROLET MATIZ 1.000cc, 2008 MONTE§√, 5£Àƒ√, μπμ§π∞ SERVICE, ABS, A/C, FULL EXTRA, TIMH EYKAIƒIA™.

FORD FIESTA 1400cc, 2004 ª√¡Δ∂§√, 5£Àƒ√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ ABS, 4 ∞∂ƒ√™∞∫√À™, A/C, FULL EXTRA, 53.000 ∫ª, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

TOYOTA COROLLA 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, 52.000 X§ª., TIMH EYKAIPIA™.

Δ√À√Δ∞ COROLLA 1600cc, AYTOMATO-™∂πƒπ∞∫√, 1Ô Ã∂ƒπ, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH 10.700 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (144)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

46

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

μπ√Δ∂áπ∫∞ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Δπƒπ∞ 01. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ 1500Ù.Ì. Û 7.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-53 02. ¢‡Ô μÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· 540Ù.Ì.+540Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÛÙÚ. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.02

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 01. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 22,5Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·/ı-Ê/·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜.¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 02. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì Î¤ÓÙÚÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ,3Ô˜, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 03. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì, 7ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ∞/£-º/∞ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 04. ∂˘Î·ÈÚ›·! °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 05. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 59Ù.Ì, 2Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 66.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 06. ¢˘¿ÚÈ 50Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7ÂÙ›·˜ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÏËÛ›ÔÓ √.™.∂. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 1À/¢, 1Ô˜, ∞/£-º/∞ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 08. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 09. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈÛıˆÌ¤Ó·. ª›· Ôχ ηϋ ·Ô‰ÔÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 10. ªÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 65Ù.Ì, 2Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 11. ¡∂√¢ª∏Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ·fi 56Ù.Ì. ¤ˆ˜ 120Ù.Ì. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 12. 2¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 56Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 13. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! ¢/ÛÌ· 52Ù.Ì. ,3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 14. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ¢˘¿ÚÈ 10 ÂÙÒÓ, 57Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 40-57 °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 15. ¢˘¿ÚÈ 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ΔÈÌ‹:40.000∂. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 16. ¢˘¿ÚÈ 38Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 17. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 88Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. Ì Ù˙¿ÎÈ, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ¡. πˆÓ›·, , °.¶·Û¿ÎÔ˜- ¢.¶··‰¿ÎË 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). ªÈ¯¿Ï˘ ¡›ÓÙÔ˜ 19. 3¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °.¢‹ÌÔ˘.∫ˆ‰.02 ∂ 20. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.45 22. 3¿ÚÈ 78Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. 50.000∂ ∫ˆ‰.45 23. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì. 6 ÂÙÒÓ 1Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 24. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 51Ù.Ì., ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 25. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì. 6 ÂÙÒÓ 2Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 26. ΔÚÈ¿ÚÈ, 75 Ù.Ì 2Ô˘ ·/ı-Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 27. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 28. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì,30ÂÙ›·˜, 2À/¢, 1Ô˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 85.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì.3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 7ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì 1Ô˘ 20 ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 31. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97Ù.Ì. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 32. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 84 Ù.Ì., parking, ·Ôı‹ÎË, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ∑¿¯Ô˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 33. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2 ˘/‰, ·/ı ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫ˆ‰.47 34. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 108Ù.Ì., ÙÚÈÂÙ›·˜, 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, parking, ∫·ÏÏÈı¤·, °. ¶·Û¿ÎÔ˜- ¢. ¶··‰¿ÎË

√π∫√¶∂¢∞ 01. √ÈÎfiÂ‰Ô 443Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.02 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 03. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! √ÈÎfiÂ‰Ô 130Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ¡. πˆÓ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 04. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! √ÈÎfiÂ‰Ô 219Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 05. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 190Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË

06. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Ì ™.¢.0,8 ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 07. √ÈÎfi‰· ·fi 250Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, μÈÔÛ·Ú, Ãøƒπ™ ª∂™πΔπ∫∏ ∞ª√πμ∏, °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 6ÛÙÚ. Ì 2 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 120Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 09. √ÈÎfiÂ‰Ô 590Ù.Ì. Û ™.¢. 0,4 ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 27-104 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. ™.¢.0,8 ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë. 27 °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 11. ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 176Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢.1,8, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 97Ù.Ì., ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °. ¶·Û¿ÎÔ˜ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 522Ù.Ì Ì 23 ̤ÙÚ· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 14. ∂˘Î·ÈÚ›·! √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 134Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 01. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 2 ÔÚfiÊˆÓ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 3Ã193=580Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 02. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 77Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 03. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 51Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì ∫ˆ‰.02 04. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÚÔ˜ 13.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 05. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 115Ù.Ì. Ì 100Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ Î·È 95Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 17.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. 3 °Ú·Ê›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ 01. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 105Ù.Ì. (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 02. ΔÈÌ‹ ∫fiÛÙÔ˘˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì., Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., (¶Ï·Ù·Ó›‰È·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 89Ù.Ì. (¿ÚÎÔ ªÂÊÛÔ‡Ù.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 17,5Ù.Ì., Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 454Ù.Ì. (∞ÁÚÈ¿.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 57Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 06. ∂˘Î·ÈÚ›·! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136Ù.Ì. ( ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 07. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! °ˆÓȷ΋ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 184Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¡Âfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122Ù.Ì. Ì 44Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 12Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Î·È 20Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 10. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì. 5ÂÙÒÓ Ì parking ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ (∂ÈÛÎÔ‹), Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 11.. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27105 12. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! °ˆÓȷ΋ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75Ù.Ì. Û 145Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ™.¢. 2,1 Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 13. ¶·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 59Ù.Ì Û 102Ù.Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 14. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ 157Ù.Ì. Û 120Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û fiÌÔÚÊË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 200Ù.Ì. (ËÌÈÙÂÏ‹)+108Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470Ù.Ì. ,·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ 01. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. °·Ù˙¤·. 40-17 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¢ÈÒÚÔÊË ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 90Ù.Ì. 68.000 ∂. ∫ˆ‰.02 04. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 4.778Ù.Ì. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.02 05. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ªËϛӷ 18 ÛÙÚ. 95.000 ∂. ∫ˆ‰.02 06. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÛÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4.390Ù.Ì. 200.000 ∂. ∫ˆ‰.02 07. √ÈÎfiÂ‰Ô 175Ù.Ì. ÛÙË ªËϛӷ 22.000 ∂. ∫ˆ‰.02 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 420Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 09. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 110Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350Ù.Ì. 240.000 ∂ ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘

10. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 3 Â›‰·, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 11. ™¿ÓÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, 1.500Ù.Ì. ·Ôχو˜ Â›‰Ô, Ì fiϘ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ı¤·. ¡¤· ΔÈÌ‹: 75.000∂. ∫ˆ‰. 43

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 01. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂˘Î·ÈÚ›·! ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 02. Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Û ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹! ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ· 140Ù.Ì. ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (3Ã140=420Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. (ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË). ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. ∫ˆ‰.02 04. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ-Âȯ›ÚËÛË) 140Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1044Ù.Ì. Ì 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ 100Ù.Ì. ∫ˆ‰.02 05. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË-μÈÔÙ¯ӛ· Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Â˚ÓÂÚÏ›, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÏ·Ù›· ¤ÙÔÈÌË. ∫ˆ‰.02 06. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ- ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.02 07. ¶ˆÏ›ٷÈ: ΔÔ 30% ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ Â¤ÎÙ·Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ·) ÂÙ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 15% Î·È ¿Óˆ, ‚) ∂Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫ˆ‰.02 08. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.∫ˆ‰.02 9. Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, °. ¶·Û¿ÎÔ˜- ¢. ¶··‰¿ÎË

∂¡√π∫π∞™∂π™ 01. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì+30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-°·˙‹ ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 02. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂·Á/ÎË ™Ù¤ÁË 63Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-1 03. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊ/ÛÌ·, 73Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·/ı ÂÙÚ., 280∂, √͢ÁfiÓÔ, °. ¶·Û¿ÎÔ˜- ¢. ¶··‰¿ÎË 04. ∂/ÎË ™Ù¤ÁË 58Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 200∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, °. ¶·Û¿ÎÔ˜- ¢. ¶··‰¿ÎË 05. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., Ê.·. ÛÙËÓ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ 250∂ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-63 04. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 135Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÔ›ÎÈÔ 650∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 05. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ·/ı-Ê/· ÂÓÔ›ÎÈÔ 170∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 180Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 120Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300 ∂ ∫ˆ‰.02 08. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 38,5 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 41 Ù.Ì. ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ √°§ - ∂ƒª√À - ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À- π. ∫√¡Δ∞ƒ∞Δ√À. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (ηÊÂÙ¤ÚÈ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 09. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ 36Ù.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 180∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∫ˆ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 37Ù.Ì. Ì 37Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ ( ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞. °·˙‹ ) 400∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ 11. ¡¤Ô! °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÈψ̤ÓË, ·/ı-Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 12. °Ú·ÊÂ›Ô 170Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÁÚ·Ê›· 90Ù.Ì. Î·È 80Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë - ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., 2˘/‰, π·ÙÚ›‰Ë 35 ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·˘Ï‹˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 85Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, w/c. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 15. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· °ˆÓÈ·Îfi 90Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. √ÁÏ ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 17. ¢˘¿ÚÈ 58Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 11, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, a/c Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 18. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 40Ù.Ì, 1Ô˜ ∞/£-º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 19. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 20. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: °Ú·ÊÂ›Ô 56Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫ˆ‰.¶.° 21. ¡. πˆÓ›·: ¡Âfi‰ÌËÙË °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Ì fiÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο, a/c, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹, 1Ô˜. ∫ˆ‰.¶.°. 22. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ °·Ì‚¤Ù· Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·) 45Ù.Ì., ‚) 75Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ¿ÙÔÌ·: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı›,

‚) ȉÈÔÎً٘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

(139)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

47

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π ·) μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ‚) ¢˘¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‹ 10ÂÙ›·˜ ·fi 63.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (232)

¶ø§∂πΔ∞π ªÂ ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì., Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (136)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 183 Ù.Ì., 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ȉ·ÓÈ΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (134)

¶ø§∂πΔ∞π ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, 2 ˘/‰, Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ¢ڇ¯ˆÚË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (132)

¶ø§∂πΔ∞π ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, 71 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 43 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 3 ˘/‰, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (135)

¶ø§∂πΔ∞π ™Â ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., ¢ڇ¯ˆÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 4 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ΋Ô˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972 318618 www.kapaikia.gr (133)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 122 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 206 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ÷ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹! ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944025537. (230)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 20. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 21. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 22. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 23. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 26. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 27. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 28. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 29. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 30. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 31. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞ 4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 22. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 23. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 24. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 25. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 26. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 27. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 28. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 29. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8

14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 5. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 8. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 9. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 11. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔ-

Ûfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 14. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 16. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 17. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 18. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 19. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 22. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 23. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 24. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 25. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 26. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 27. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 28. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 29. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 30. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 31. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 32. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 33. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 34. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 35. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 36. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3¿ÚÈ 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ •11 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (162)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (163)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 48

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (199.000 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (87.000 ∂) 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ∞Ô‚fi ∞Ê‹ÛÔ˘, 1090 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 127 Ù.Ì., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 290 Ù.Ì 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 99 Ù.Ì., ∫ÔÚ·‹ & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÈψ̤ÓÔ (75.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (82.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi (75.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ (54.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙËÓ §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, 750 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 17. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì., ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (19.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 20. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 21. °Ú·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 22. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 ÙÌ (39.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (199.000 ∂) 2. ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ, 180 Ù.Ì ·Ï·È¿ (160.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì (160.000 ∂) 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì (119.000 ∂) 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 130 Ù.Ì 35ÂÙ›·˜ (190.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì (350.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (145.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, (320.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì (600.000 ∂) 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 150 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì (410.000 ∂) 16. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì (145.000 ∂) 17. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì. (169.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì (205.000 ∂) 19. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì (235.000 ∂) 21. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì. (109.000 ∂) 22. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì + 85 Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 23. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (590.000 ∂) 25. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 207 Ù.Ì, 3ÂÙ›·˜ (250.000 ∂) 26. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì (129.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì (430.000 ∂) 28. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì (230.000 ∂) 29. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (255.000 ∂) 30. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì (369.000) 31. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì (230.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 136 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì (144.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì, (220.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì (173.000 ∂) 35. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì, Ì ı¤· (245.000 ∂) 37. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì, ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ı¤· (230.000 ∂) 38. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 ÙÌ (169.000 ∂) 39. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì (155.000 ∂) 40. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì, Ì ı¤· (168.000 ∂) 41. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì, Ì ı¤· (355.000 ∂) 42. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 43. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 44. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì 45. ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙ/· 106 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË (130.000 ∂) 46. μ‡ÚˆÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì, (49.000 ∂) 47. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ , ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì (75.000 ∂) 48. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (229.000) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 190 ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì, (180 ∂)

3. °. ¢‹ÌÔ˘ 79, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì (420 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi (125.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi (190.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ, (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì, Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì, (100.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 ÙÌ, (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì. (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì. (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì. (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì. (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì, 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì. (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì, (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 3.200 Ù.Ì Ì ı¤· (230.000 ∂) 26. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, 2Ô ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 1.218 ÙÌ (60.000 ∂) 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì, ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. (80.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì. (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì. (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì. (60.000 ∂) 32. ¡¤· πˆÓ›·, 750 Ù.Ì. Ì ı¤· (125.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì. (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì. Ì ™.¢ 2,1 (93.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 ÙÌ. (80.000 ∂) 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì, Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì, Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì, Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë(239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 ÙÌ (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì, 450 Ù.Ì & 900 Ù.Ì (300∂/Ù.Ì) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 23 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ı¤· (27.000) 2. ∫·Û·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì (24.000 ∂) 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 12, ÂÈψ̤ÓË 27 Ù.Ì. (19.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì. (40.000 ∂) 5. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì (29.000 ∂ ) 6. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì (48.000 ∂ ) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 70 Ù.Ì (70.000 ∂) 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 3ÂÙ›·˜ 55 Ù.Ì, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (90.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (70.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·˙‹, 97 Ù.Ì (97.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì ‰È·ÌÂÚ¤˜ (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì, Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜ (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹ & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 ÙÌ (59.000) 9. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì, 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 11. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 12. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. (138.000 ∂) 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 9ÂÙ›·˜, 100 Ù.Ì, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (140.000 ∂) 14. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì, 5ÂÙ›·˜, (133.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì, 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) 16. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 77 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ (119.000 ∂) 17. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (84.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (228.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 3¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 86 ÙÌ, (94.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 100 ÙÌ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤· (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 ÙÌ, fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (175.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 ÙÌ, 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (180.000 ∂) 5. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì, Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) (185)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

48

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 47

∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (164)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (165)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞.

2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. H. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈÔ 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏-¶∞ƒ£∂¡∏ 90 Ù.Ì., ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 300 ¢ÚÒ. (166)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (167)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ.

15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (168)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 260 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 13,70, ™.¢. 2,1, ÌfiÓÔ 160.000∂. 3. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 7. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 8. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 40.000∂. 9. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 10. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 11. ª·Ï¿ÎÈ, 2 ÛÙÚÂÌ., ÙÔ 1 ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 12. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 14. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 15. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂.

16. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, º/∞, ÌfiÓÔ 55.000∂. 17. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 18. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ÈÛÔÁ., ÌfiÓÔ 23.000∂. 2. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 3. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 38 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚfiÛԄ˘, ηٷÛÎ.’93, ∞ÀΔ. º/∞, 52.000. 2. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 3. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 76.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 5. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 7. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 8. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 9. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 125.000 ∂ 10. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, ı¤· Ï·Ù›·, 150.000∂. 11. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 4. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 3. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 2. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, ·ÁÚfiÎÙËÌ· 8.200 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ı¤·, 90.000∂. 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 150.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (170)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ1, 5ÛÙÚ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù‹ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.π ˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿

ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫¿Ú·Á·Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ.1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜280,300,450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ¶∂ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480,¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ.π¿ÛˆÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ,10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfi.1177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 73ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ¡Â¿ÔÏË (μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘) (171)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (180.000∂). 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. ª·Á·˙› 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÂÓÔ›ÎÈÔ 1800∂ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ·, π¿ÛÔÓÔ˜. BI§E™-OIKIE™ 1. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞º∏™√™ (110.000 ∂). 3. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·.

4. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 5. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. 6. √ÈΛ· 50 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫. ¡ÂÚ¿, 45.000 ∂. 7. √ÈΛ· 110 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Û 19 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. OIKO¶E¢A 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 6. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 7. ∂À∫∞πƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ∫√ƒø¶∏ (33.000 ∂). 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 500-1.000 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ, ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (172)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 49


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

49

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 48

“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (173)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (176)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 310ÙÌ Û ‰˘Ô Â›‰· ÙÔ˘ 2007 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤· 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 3) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂ μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΤÓÙÚÔ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·.

3) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 104ÙÌ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 4) °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 177ÙÌ 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. 5) ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 99.000 ∂. 6) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 564ÙÌ Û˘ÓÙ 2,1. 7) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 8) °·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Û˘ÓÙ 2,7. ΔÈÌ‹ 145.000 ∂. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 156ÙÌ ÁˆÓȷ΋ ƒÔÛÙfi‚. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 10) ª·ÁÓËÙÒÓ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô 77ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 13 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 11) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ηٿÛÙËÌ· 61ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.113ÙÌ 500Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16.000ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 600ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 27.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3742ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.190ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. 7) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.003ÙÌ 70Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÎÙ›ÛÌ· 20ÙÌ Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ú‡̷. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 315ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ.ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∞ÁÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 130ÙÌ Ì ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 2005 ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 430 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 350 ∂ 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 350 ∂. (174)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 8ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 1Ô˘ ÔÚ., 45 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 1Ô˘ ÔÚ., 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Î·È 101 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 5Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÚ., 80 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË Î·È parking, 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2ÂÙ›·˜. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 6 ÛÙÚ., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÚÔ˜ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·.

μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (178)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞ӷηÛÈ¿ 180 Ù.Ì., Ì ı¤·, 40.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 230 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ı¤· μfiÏÔ, 80.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, 110.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 330 Ù.Ì., 45.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ· 4.000 Ù.Ì., 100.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, 40.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤·, 20.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫ÔÚfiË 800 Ù.Ì., 70.000∂. ¡. πˆÓ›· μπ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., 28.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 150.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 185.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.300 Ù.Ì., 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·,

ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 16.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.700 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ôχ ηÏfi, 43.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 27.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 40.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, Ì ÂÏȤ˜, 42.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 20.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 750 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 35.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 25.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 20Ì. ·fi ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, 23.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì., Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™∫π∞£√™ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.200.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (179)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (180)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 27.000. 2. °ÎÏ·‚¿ÓË ËÌÈ˘. 30 Ù.Ì., 14.000. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 25 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 52.000. 4. ™¤ÊÂÏ 28 Ù.Ì., 2Ô˜, 26.000. 5. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 3Ô˜, 60.000 (·Ó·Î·ÈÓ.). 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 90.000. 2. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 65 Ù.Ì., 3Ô˜, 65.000. 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ (7 ÂÙÒÓ), 68.000. 4. ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˜, 58.000. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ (ı¤· ı¿Ï·Û.), 60.000. 6. ∏ÌÈ˘fiÁ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 55 Ù.Ì., 28.000. 7. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ËÌÈ˘fiÁ. 60 Ù.Ì., 30.000. 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 240.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1·. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓ., 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, 155.000. 1‚. ∫·Ú·˚ÛοÎË 85 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. (ηÈÓ.) 3Ô˜-4Ô˜, 180.000. 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000 Î·È 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 175.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 90.000.

4. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 102 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 495.000. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106 Ù.Ì., 1Ô˜ (15 ÂÙÒÓ), 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 115.000. 1. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı., 390.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 535.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, 175.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ., 78.000. 6. ∫·Ó¿ÚË 3Ô˜, 135 Ù.Ì. (ı¿Ï·ÛÛ·), 380.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ·Ó·Î·ÈÓ., 170.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 128 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏ., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 250.000. 2. ¡. πˆÓ›· (‰ÈÒÚÔÊ.) (50+40 Ù.Ì.), 58.000. 3. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 4. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ., 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì., ÚÒÙË 940.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 175.000. 6. ∫ԇ̷ 72 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 123 Ù.Ì., 70.000. 7. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (‰ÈÒÚ.) 179 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 102 Ù.Ì., 150.000. 8. ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 71.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 150.000. 10. √ÁÏ, ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì., 110.000. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 99.000. 12. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 210.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ¶ËÁ¿‰È (¶ÙÂÏÂfi˜) 105 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 80 Ù.Ì.) 30Ì. ·fi ·̷, 25.000. 1‚. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·! 90.000 Î·È §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 29 ÛÙÚÂÌ. Î·È 4,4 ÛÙÚÂÌ. 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 125 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 75.000. 2. ÕÁ. °ÂÚ·Û. 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 65.000. 3. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹ 611 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎfi‰· ·fi 85 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 500 Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 80.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 365.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1.440 Ù.Ì. 9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 10. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 18.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 11. ªËϛӷ (Ù¤ÚÌ·) 2 ÔÈÎfi. 210 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 75.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 12. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 590.000. 13. ªԇʷ (∫ÔÚfiÈ) 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÚÒÙÔ (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 3.250.000. 14. ¶·Ï·È¿ 1/2 ·fi 322 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 70.000. 15. ∞ÁÚÈ¿ 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., 150.000. 16. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 17. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000. 18. ÕÊËÛÛÔ˜ (∞ÌÔ‚fi˜) 880 Ù.Ì., 350.000. 19. ªÂÏÈÛ/η 700 Ù.Ì., 55.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1·. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ, 185.000. 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. (·Ù.), 150.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., 190.000. 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. (ËÌÈÈÛfiÁ.) ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 4. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù. (ÂÓÔÈÎ. 200), 69.000. 5. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓ., 65 Ù.Ì., 85.000. 6. ¡. πˆÓ›·, 45 Ù.Ì., 75.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1·. ¡. πˆÓ›·, 75 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı., 290∂. 1. ª·Á·˙› ÁˆÓ., °¿ÙÛÔ˘, 70 Ù.Ì., 250∂. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË, 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 450∂. 3. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ√À¡ ¶§∏£√™ ∞∫√ª∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ™∂ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ (182)

-----------------------------------¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ & ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈÓËÙfi 6972 210701 ΔËÏ.: 24280 97053 e-mail: sofiavlachou01@gmail.com π‰ÈÔÎً٘ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ. √È ÂȉÈÎÔ› Δ¯ӛÙ˜, Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. μfiÏÔ˜ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 58-60 Ì °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 7Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó· Ì ۷ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÛÒÌ·, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, Ù¤ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 360∂. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‰Â›Ù οı ΔÚ›ÙË 12 Ì. - 2 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 3 Ì.Ì.-5 Ì.Ì. ∏ ÏËڈ̋ Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. (181)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. (183)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 10ÂÙ›·˜ 1860 Ù.Ì. (˘fiÁÂÈÔ 340 Ù.Ì.). ¢È·ı¤ÙÂÈ ı¤ÛÂȘ parking. ¶Ôχ ÌÈÎÚfi ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È 6% ·fi‰ÔÛË Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË.

ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 290.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ñ ™˘Ú›‰Ë: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË. 260.000∂ ñ ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1500∂. ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. 120.000∂ ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 32 Ù.Ì. 82.000∂ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 1Ô, 34 Ù.Ì. Ì WC. 30.000∂ ñ ¡. πˆÓ›·: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 60.000∂ √ÈÎfi‰· ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ· - ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. 210.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 82.000∂ ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 159,73 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8 82.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ™ˆÚfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 63.000∂ ñ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 451 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. 95.000∂ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ °·Ì‚¤Ù·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 8,5 Ì. ™.¢. 2,1. 80.000∂ √È˘ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô 40.000∂ ñ μÏ·¯¿‚·: ƒÂÙÈÚ¤ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì 50 ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂ ·fi‰ÔÛË 7% ΔÈÌ‹ 49.000∂. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂ ñ πˆÏÎÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 80 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 65.000∂ ñ ™Ù·ı¿: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ. ªÈÛıÒÌÂÓÔ. 75.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 1 wc, 2 Ì¿ÓÈ·, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰ ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 88.000∂ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 113 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË & parking. 170.000∂ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ¡. πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô, Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. 55.000∂ ∞°ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000 ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 2Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 160.000∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. 230.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 4 studio ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 125 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÈÛıˆÌ¤Ó· ·Ó¿ ÛÂ˙fiÓ. ªÂ 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈ˘ 56 Ù.Ì. & 58 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 130.000∂ & 135.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 45 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ∞°. πø∞¡¡∏™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿Î·” 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ηÙÔÈ˘ Ë ‰fiÌËÛË Â›Ó·È 715 Ù.Ì. Î·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο 1840 Ù.Ì. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. 230.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 50.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÏfiÊÔ˜ 14 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‰fiÌËÛË 924 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ¶Δ∂§∂√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 5862 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 50


50

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 49

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

√È˘ ñ ™ˆÚfi˜: ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ ̠ͯˆÚÈÛÙfi ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 30 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·. 250∂ ñ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 90 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù·, W.C., ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 350∂ ñ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 94 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/·. 300∂ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, Áη˙fiÓ Î·È ·¤Ú·ÓÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi & ı¿Ï·ÛÛ·. 440∂ ñ ¡. πˆÓ›·: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˜ 2Ô˜ 100Ù.Ì. / fiÚÔÊÔ˜ 300∂ ¤Î·ÛÙÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ °·Ì‚¤Ù·: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22,60 Ù.Ì. 250∂ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. 550∂ ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· cafe - restaurant. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì 2 wc ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ñ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ: πÛfiÁÂÈ· ηٿÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. ªÂ ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 480∂ (175)

-----------------------------------New Age Real Estate ∞ÁÔÚ¤˜ - ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941556044 À‡ı˘ÓË ÁÚ·Ê›Ԣ: ƒ›· ™ÎÔ‡ÚÙË - ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™: -∫¤ÓÙÚÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ Ì ™.¢. 2,7 ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈÔ 59ÙÌ 1Ô˜ ÔÚ. 79.50ÙÌ ÚfiÛÔ„Ë 11,30Ì. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á. ÛÙ¤ÁË -¡∂√-ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 183ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ 95ÙÌ 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· 20ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ΋Ô Î·È ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ¡∂√-μfiÏÔ˜ ÂÚ›¯ˆÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Ì 60ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, ηÙ. 2004 Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4250ÙÌ Ì ÈÛ›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, 3 Ì¿ÓÈ·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2 ˘/‰, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ı¤· -¡∂√-∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÓÂfi‰ÌËÙË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 240ÙÌ 3˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÛÙÈ¿ÚÈÔ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¡∂√-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÁˆÓȷ΋ ÓÂfi‰ÌËÙË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Ì 60ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô -¡∂√-ΔÚÈÎÔ‡Ë, ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100+90 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ˘fiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ËÏÈ·Îfi, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ 16,20Ì ÚfiÛÔ„Ë, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ì ·˘Ï‹, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ -∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚ.150ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ‰È·ÌÂÚ‹˜, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ Û˘Û΢¤˜ Miele, ·Ôı‹ÎË, ·/ı Ê/· 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ + ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. -∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÁˆÓȷ΋ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 130ÙÌ. ÚÒÙÔ ı¿Ï·ÛÛ·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ËÏÈ·Îfi, ·˘Ï‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. -MÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 90ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú/ÏÔ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 142ÙÌ, ·/ı, ™.¢.2,4 -π. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ. Û.‰.2,1. -¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 160ÙÌ+80 ËÌÈ˘. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ∂À∫∞πƒπ∞ -∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‚›Ï· 240ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ’09 4˘/‰, 5 Ì¿ÓÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜,bbq ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. -∫·Ù‹Ú·Á·˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¤·˘ÏË 250ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÛÙÚ. Ì 5˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÓ‰Ô‰·¤‰È· ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô˜, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· -¡∂√-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 157ÙÌ, 10ÂÙ›·˜, Ù˙¿ÎÈ, 3˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·/ı, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ -¡∂√√π∫√¶∂¢∞: -§·Ú›Û˘, ÁˆÓÈ·Îfi 680ÙÌ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË -¡∂√-§·Ú›Û˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200ÙÌ Ì ηٿÛÙËÌ· 648ÙÌ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ 2 ÔÚfiʈÓ, ˘fiÁÂÈÔ 225ÙÌ Î·Ù·Û΢‹˜ 2004, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÎÈÓ ™.¢. 1,6 -™Ô˘ÙÚ·Ï›, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 600ÙÌ, 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 165ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ™.¢. 0,8 -∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ÔÈÎfi‰· 600ÙÌ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ. -∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· 597 Î·È 628ÙÌ Û ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜.. -∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 510ÙÌ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. -∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3560ÙÌ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË, ™.¢. 1,8 -∫·Ú·Á¿Ù˜ ÁˆÓÈ·Îfi 467ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫Ù›˙ÂÈ 374ÙÌ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: -∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi 116ÙÌ 4Ô˘ ÔÚ. 8ÂÙ›·˜, 3˘/‰, ͯ.ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ·Ôı‹Î˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·/ı Ê/·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. -¶·Ú·Ï›·, 5Ô˘ ÔÚ 98ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. -∫¤ÓÙÚÔ, 67ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ʈÙÂÈÓfi, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -∫¤ÓÙÚÔ, 2¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚ. 4ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·/ı Ê/· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 300∂. ı¤· ¶‹ÏÈÔ. -∫¤ÓÙÚÔ 2¿ÚÈ 56ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ. ÁÈ· 280∂. -¶·Ú·Ï›· 76ÙÌ 5Ô˘ ÔÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, η-

Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -¡. πˆÓ›·, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰È΋ Ù˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3 ·Ôı‹Î˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ. -•ÂÓ›· 115ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÚÒÙÔ ı¿Ï·ÛÛ·. -∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 75ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 118ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 500∂ -°Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ 8ÂÙ›·˜. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™: -∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 23,50ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È wc-¡∂√-∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ï·Ù›· ηٿÛÙËÌ· 64ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È 32ÙÌ ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ -¡∂√-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 77ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ. 12ÂÙ›·˜, 4¿ÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ. -∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 2Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ 50ÙÌ ·/ı -°ÎÏ·‚¿ÓË, ηٿÛÙËÌ· 35,50ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë 4,20, Ì ÈÛfiÔÛÔ ˘fiÁÂÈÔ. -∫¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ ÛÙÔ ÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. -∂ÚÌÔ‡, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 46ÙÌ Ì ÈÛfiÔÛÔ ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π -¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 125ÙÌ (¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜) ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì ÂÓÈ·›· ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¿ÓÂÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ¿ÏÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì Áη˙fiÓ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌfi. -¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚ. 101ÙÌ 2˘/‰, ·/ı, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ʈÙÂÈÓfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 1Ë ÂÓÔÈΛ·ÛË. -ÀÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 170ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -∫¤ÓÙÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2 ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ, wc, 2Ô˘ ÔÚ. ·/ı 250∂. -∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 77ÙÌ 4 ¯ÒÚˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. ·/ı 350 -μfiÏÔ˜, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ 2¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ 48ÙÌ 3Ô˘ ÔÚ. ı¤· ¶‹ÏÈÔ ·/ı, ‰È·ÌÂÚ¤˜. -∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, 2¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. (466)

ZHTOYN EP°A™IA ∫Àƒπ∞ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÛÈÙÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-357664. (447)

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (151)

™YNOIKE™IA 40¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 45¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ¢ÁÂÓÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ‰È·˙/ÓË ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÎÔÌ„‹, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘, ¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ΔËÏ. 2410-549797,6944-518366. (155)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ , ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û ∞.√.£. Î·È ∞.√.¢.∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6985899330. (379) √π∫√¡√ª√§√°√™. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ §˘Î›Ԣ (∞.√.£. - ∞.√.¢.∂.). ÷ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ - Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-415060. (414)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞ÁÁÏÈÎÒÓ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞¶£ Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ·fiÎÙËÛË ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-257292 η πˆ¿ÓÓ·. (158)

ŒÌÂÈÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜

ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ §˘Î›Ԣ. ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6955488526. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜. (361)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (143)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞ ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›·: .........25 ¢ÚÒ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·: ............25 ¢ÚÒ ∫·ÊÂÌ·ÓÙ›·: ..........15 ¢ÚÒ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔÌ·ÓÙ›·: ..35 ¢ÚÒ ∂ÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË: ..55 ¢ÚÒ √Ú·Ì·ÙÈÛÌfi˜: ..........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989-176612

(157)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (141)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚȘ, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘ - ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ∫Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-50675 Î·È 6936487875. (153)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (147)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (131)

∞°√ƒ∞∑ø

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (137)

μ√§√™

∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-42905. (971)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (138)

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡/™ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ ¶∏§π√À ∂ƒ°√: ∂¶∂¡¢À™∂π™ æÀ∫Δπ∫ø¡ £∞§∞ªø¡ 11-15 ª∂ £Àƒ∂™ & ∞∂ƒ√æÀ∫Δ∏ƒ∂™ ¢π∞¢ƒ√ªø¡ ¡√Δπ√¢ÀΔπ∫∏™ ¶Δ∂ƒÀ°∞™ / ∂¶π¶∂¢√ -2-

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ Δª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™ ºÀΔπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫√À ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏ ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì ٛÙÏÔ: “™‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (°.º.¶.∞.¶.), ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2012 - 2013, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3 ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ ÛÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: 1. μÂÏÙ›ˆÛË Ê˘ÙÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ 2. ™‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›· 3. °ÂˆÚÁÈ΋ ªË¯·ÓÈ΋ - ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ °›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ΔÌËÌ¿ÙˆÓ £ÂÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙˆÓ ∞∂π. ∂›Û˘ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Δ∂π ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯‹ ÂͤٷÛË ÔÎÙÒ (8) ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·fi ηٿÏÔÁÔ 12 Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ª™ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ºÔÈÙËÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12, ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2083/92, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3685/2008. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ô/Ë Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜/· Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. T· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙÔ˘ ¶ª™ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· ÂÍ¿ÌËÓ· (Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 3.000 ¢ÚÒ). ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó: 1. ∞›ÙËÛË ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °.º.¶.∞.¶. (¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›·). 2. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ T·˘ÙfiÙËÙ·˜ (ÓƠ̂̈˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ). 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¶Ù˘¯›Ô˘ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜) (ÓƠ̂̈˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ). 4. μ‚·›ˆÛË ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ¢√∞Δ∞¶ (ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜). 5. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ (ÓƠ̂̈˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ). 6. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¿ÚÈÛÙ˘ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Proficiency) (ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ). 7. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÛÙÔȯ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ÙË ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÚÁÔ Û ¤ÁÎÚÈÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ‹ Û Ú·ÎÙÈο Û˘Ó‰ڛˆÓ. 8. ¢‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °.º.¶.∞.¶. ‹ ı· ÚÔÛÎÔÌÈÛıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi 18/6 ¤ˆ˜ 10/9/2012. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔËϤʈӷ: 24210 93006, 24210 93112, FAX: 24210 93112. πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.uth.gr, http://www.postagr.agr.uth.gr. ¢È‡ı˘ÓÛË: √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ¡. πˆÓ›·, 384 46, ª·ÁÓËÛ›·˜. E-mail: postagr@uth.gr. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ - ª·ÎÚ·ÓÙˆÓ¿ÎË

1. ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ √ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· - ªÂϤÙË - ∫·Ù·Û΢‹ - ηْ ·ÔÎÔ‹ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· - Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂχıÂÚË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ηٷÛ΢‹ Â¤Ó‰˘ÛË „˘ÎÙÈÎÒÓ ı·Ï¿ÌˆÓ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô -2- ı¿Ï·ÌÔÈ 11 - 12 - 13 - 14 - 15” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ - ¤ÚÁˆÓ - Î.Ï. - ºÔÚ¤· 234.000 ¢ÚÒ, ϤÔÓ º¶∞ 23% (53.820 ∂), Û‡ÓÔÏÔ 287.820 ∂ (‰È·ÎfiÛȘ ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÎÙ·ÎfiÛÈ· ›ÎÔÛÈ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÊÔÚ¿: ™ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¤ÓÙ „˘ÎÙÈÎÒÓ ı·Ï¿ÌˆÓ (11-15) Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ -2- ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ „˘Á›Ԣ, Û ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÛÙÂÁ¿ÓˆÛË (panels) ı‡Ú˜ - ˘ÁÚ·ÓÙ‹Ú˜, ¿Ó¢ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ Î·È ·ÂÚÔ„˘ÎÙ‹Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ 13 - 14 - 15. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ȉÈÔÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Î·È ·fi ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2012 ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, ϤÔÓ º¶∞. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ, ·˘Ùfi Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 05/07/2012, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 13.00 (ÒÚ· Ï‹Í˘ Â›‰ÔÛ˘ ʷΤψÓ) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡, ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ì ÂÚÁÔÏËÙÈο Ù˘¯›· ∞2 (Û‡Ìʈӷ Ì ›Ó·Î· ¶∂Ãø¢∂), ÁÈ· ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈο ¤ÚÁ·, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ª∂∂¶. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 4.680 ∂ (2% Â› ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ºÔÚ¤·), Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ı· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛfiÔÛÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜, Û˘ÓÙ·Á̤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ‹ Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·. √È ˆ˜ ¿Óˆ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔıÂÛÌ›· ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 90 ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ. Δ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ∑·ÁÔÚ¿ 14/6/2012 √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ §¿ÛÎÔ˜

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ ∞fiÛ·ÛÌ· Δ˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2.333/17-122010 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÌÔ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂ÁÒ Ô ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù. ª·ÏÏÔ‡˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 158, οӈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ: ™ÙȘ 4-7-2012 ¤ÙÔ˘˜, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ªËÏÂÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™˘Ì/ÊÔ˘ ªËÏÂÒÓ ∞ÁÓ‹˜ ™·¯ÈÓ›‰Ô˘ - ™Ù·˘Ú›‰Ô˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÂ› ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Î·È ÔÚÈÛÙÈο Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ̠ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2.333/2010 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÔÊÂÈϤÙȉ·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ºfi‚Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Û˘˙. ÕÁÁÂÏÔ˘ ¶Ô˘ÚÙÛÔ˘ÎÏ‹, Ì’ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ: 1) ª·Ú›·˜ ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Î·È 2) ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. ∏ ·Î›ÓËÙË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ª›· ·ÓÒÁÂÈÔ˜ ÔÈΛ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÚÒÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÔÁ‰fiÓÙ· ¤ÓÙ (85,00) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ì ٷ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ì·Ù¿ Ù˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ¢.¢. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈ-

ÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 95,00 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‹ fiÛ˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˘ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚ˘, Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È È‰ÈÔÎÙËۛ˜ ∞ϤÍ. ΔÛȷΈ‚‹, ¶. °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶Ïȿη. ∏ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÈΛ· Â›Ó·È ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, ÂÓÒ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÛοϷ, ÂÂӉ‰˘Ì¤ÓË Ì Ͽη ¶ËÏ›Ô˘. √ ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Û ·˘Ï‹, ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì Ͽη ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ „ËÛÙ·ÚÈ¿ (Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘). ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∏ ÙÔȯÔÔÈ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ Â›Ó·È ÂÂӉ‰˘Ì¤ÓË Ì ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ¤ÙÚ·, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù˙¿ÎÈ. ∏ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÈΛ· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÂڷو̤ÓË, ʤÚÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ı‡Ú˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ¢ÚÒ 53.333,33. ™ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË Ì›· ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÙfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16-62012. √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ (Δ.™.) °∂øƒ°π√™ ™Δ. ª¶∞§§√À™


51

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ Δª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™ ºÀΔπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ & ∞°ƒ√Δπ∫√À ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏ ΔÔ ΔÌ‹Ì· °∂ø¶√¡π∞™ ºÀΔπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ & ∞°ƒ√Δπ∫√À ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™, Û ۇÌÚ·ÍË Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Δ.∂.π. Ã∞§∫π¢∞™, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¶.ª.™.) Ì ٛÙÏÔ “∞ÀΔ√ª∞Δπ™ª√π ™Δπ™ ∞ƒ¢∂À™∂π™, Δπ™ °∂øƒ°π∫∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ ∫∞π ™Δ∏¡ ∂∫ª∏Ã∞¡π™∏ Δ∏™ °∂øƒ°π∞™” Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ YA54541/μ7 (º∂∫ 926/21-6-04, Δ‡¯Ô˜ μ’, º∂∫ 2064/24-10-2007, Ù‡¯Ô˜ μ’, º∂∫ 2321/6-12-2007, Ù‡¯Ô˜ μ’) Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘. ·ÚÈıÌ. 138742/B7/2-22011 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙËÓ ˘. ·ÚÈıÌ. 21/115-2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Û ‰‡Ô (2) ÂÍ¿ÌËÓ·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶ª™ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶.ª.™ Ì Ӥ· ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¶ª™ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ªÔÓÔÙÌËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Â›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘. ·ÚÈıÌ. 21/11-5-2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ™ÙÔ ¶ª™ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ °ÂˆÔÓ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Δ.∂.π. Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. £· Á›ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ‰ÂÎÙÔ› Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ.∂.π. Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ÔÌÔÙ·ÁÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ¿ÏÏ˘ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™˘Ó·Ê›˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È: ΔÌ‹Ì·Ù· £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ™¯ÔϤ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Δ∂π (™Δ∂º), ™¯ÔϤ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ °ÂˆÔÓ›·˜ Δ∂π (™Δ∂°). ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ºÔÈÙËÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ¶.ª.™. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‰›‰·ÎÙÚ·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2.500 ú. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012: 1. ∞›ÙËÛË ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °.º.¶.∞.¶. 2. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ¶ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Δ›ÙÏˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ 3. μ‚·›ˆÛË ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ¢√∞Δ∞¶ (ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜). 4. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ μ·ıÌÔÏÔÁ›·˜. 5. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¿ÚÈÛÙ˘ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Proficiency) (ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ). 6. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. 7. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. 8. ¢‡Ô (2) ™˘ÛÙ·ÙÈΤ˜ ∂ÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ·¢ı›·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ‹ ı· ÚÔÛÎÔÌÈÛıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ. 9. ¢‡Ô ¤Á¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È‡ı˘ÓÛË: ¶ª™ “∞ÀΔ√ª∞Δπ™ª√π ™Δπ™ ∞ƒ¢∂À™∂π™, Δπ™ °∂øƒ°π∫∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ ∫∞π ™Δ∏¡ ∂∫ª∏Ã∞¡π™∏ Δ∏™ °∂øƒ°π∞™” ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ¡¤· πˆÓ›·, Δ.∫. 38446, μfiÏÔ˜ ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: πÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.agr.uth.gr Î·È www.agr.uth.gr/pms/pmsa, E-mail: autom_agr@uth.gr. ΔËϤʈӷ: 24210 93013, 24210 93147. ∏ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶.ª.™., ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ - ª·ÎÚ·ÓÙˆÓ¿ÎË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ∫∞π ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¡∞¶∏ƒø¡ ¶∞π¢ø¡ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘

¶·È‰fiÔÏË ∞ÁÚÈ¿˜ Δ.∫. 37300 ΔËÏ. & FAX: 24280 97030 ∞Ú. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞Δ∂ μfiÏÔ˘: 258/01036495-33 ∞Ú. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∂Δ∂ μfiÏÔ˘: 201/296186-56

∞fi ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011, Î·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Û˘ 2010, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: 1. ΔËÓ 31-12-2011 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ‰ˆÚ¤˜ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜, ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 92.358 ú (2.000 ú Û ‰È·Ù·ÎÙÈΤ˜), ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Ù˘ 31-12-2010 ‡„Ô˘˜ 46.400 ú (·‡ÍËÛË ‰ˆÚÂÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 100%) 2. ΔÔ 2011 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 17.767 ú, ¤Ó·ÓÙÈ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 59.261 ú ÙÔ˘ 2010 (Ì›ˆÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ηٿ 41.500 ú. ¶ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ 70%) ΔË ÛÔ‚·Ú‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Î¿Ï˘„Â Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ. 3. Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ¤ÛÔ‰· ÙËÓ 31-12-2011 ΢ڛˆ˜ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 19.749 ú, fiÛ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 31-12-2010 4. ΔËÓ 31-12-2011 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÌÈÛıÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 202.700 ú, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔ‡ 189.300 ú Ù˘ 31-12-2010. 5. TÔ ¤ÙÔ˜ 2011, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 96.899 ú, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, ˘‹ÚÍ·Ó ¤ÛÔ‰· (ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı‹Î˘) 93.000 ú. ΔÔ ™À¡√§√ ∂™√¢ø¡ ÙËÓ 31-12-2011 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 427.466 ú, (ϤÔÓ ÔÛÔ‡ 142,400 ú, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011), ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ 31-12-2010, Ô˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 418.300 ú. ΔÔ ™À¡√§√ ∂•√¢ø¡ ÙËÓ 31-12-2011, ·Ê·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 374.923,89 ú, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ÔÛÔ‡ 417.357,34 ú (Ì›ˆÛË ÂÍfi‰ˆÓ ηٿ 42.400 ú, ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ 11%) ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 55.761 ú, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔ‡ 27.432 ú ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ Â› ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Ú‹ÛË 2011, ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ (·Ô‰Ô¯¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜). ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ·Ï¿ ‰ÂÓ ÚÔÛÏ‹ÊıËΠηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹, ηχÊıËÎ·Ó Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜, ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙÔ §ÔÁÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È Î·Ù¿ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ·fi ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂıÂÏfiÓÙÚÈ·˜ - Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ·˜ Î. ∂ϤÓ˘ ƒËÁ¿ÎË, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È ·Ô‰ÔÙÈο, Ì ÙÔÓ ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù·Ì›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ‰È·ı¤Û·Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÂÈÚ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ¯ÚfiÓÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‹Ù·Ó ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È¤ıÂÙ·Ó ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂˆÊÂÏÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ÊÈÏ›·, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ηٷÚÙ›ÛÙËÎ·Ó Ú·ÏÈÛÙÈο Ù·ÌÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ¢ÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Û˘, ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ fiÏË Ë ‰·¿ÓË Û›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηχÊıËΠ·fi ‰ˆÚ¤˜ Û ›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘ÛÙËÚfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·, Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·Á·ı¿.

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. ∞ƒπ™Δ∂π¢∏ ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜ ÂȉÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›· ·Û¯fiÓÙˆÓ Î·È Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.

- ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Ó¤·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· ηϋ ·fi‰ÔÛË.

30 ∂.

- ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 10/6/2012, ·Ú¢ڤıË Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ¡›ÙÛ· §¿ÌÚÔ˘-ºÚ¿ÁÎÔ˘.

ΔÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Û ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÍÔ‰·. ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011, ÂÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·fi Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ 2011, ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÌfiÓÔÓ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌËÓfi˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÍÔÊÏ‹ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. ∂ÈϤÔÓ Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÛ¿, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Ú˘ıÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο. °∂¡π∫√ ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Ú‹ÛË 2011, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÂÍ·›ÚÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ¿Ô„Ë ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ‰ˆÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿Ô„Ë Î¿Ï˘„˘ ÂÍfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÎÏËÚÔÓƠ̂˜ Û ÌÂÙÚËÙ¿, fiˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiψÓ, ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛı¤ÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤ıÂÛ·Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fiÏÔÈ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ, ·Í›˙Ô˘Ó Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹˜ Ì·˜ Î·È ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ Ì·˜ Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ¶¤Ú·Ó fï˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÔÏÏÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜, ÁÈ·ÙÚÔ›, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÏÔ› ηıËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿, Ì fiÚÔ˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ Ì·˙›, Û·Ó ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ÛÙÔ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À, ˘ËÚÂÙ‹Û·Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· Î·È Ó· Û˘Ì ÌÂÙ¤¯ÂȘ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· ¢¯·ÚÈÛÙ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÌÔ˘, Â›Ó·È ÂÏ·¯›ÛÙË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ‰˘Ó·Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ù· ·È‰Èο ¯·ÌfiÁÂÏ· Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó Û οı Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¢.™. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ·fi: ñ ΔËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËΠ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ñ ΔË ‚·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ıˆڋıËΠ‚·ÛÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È fi¯È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∏ ‰È·‚›ˆÛË, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÁÂÓÈο Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÊÔÚ¤·, ·Ó‹Ïı Û ¿ÎÚˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·. ¶¿ÓÙ· ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘‹ÚÍ·Ó Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. ª·Ú›· ∫¯·ÁÈ¿ Î·È Ë ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· Î. ∂ϤÓË ƒËÁ¿ÎË, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ È‰È·›ÙÂÚ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·ÌÂ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î. ∂ϤÓË Δ·ÛÈ¿ Î·È Î. º‡ÏÏË ª·Î·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔÓ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ·Ù¤Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫ˆÛÙ›Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Δ·Ì›·˜, ı¤Ïˆ Ó· ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙÔÙ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™ˆÙ‹Ú˘ ªÈÏÈÔ‡Ú˘ ∞ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘”

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ ∂¶π™Δ√§∏ ¶ƒ√™ Δ∏¡ ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μ√§√À ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹, ÙÔ˘˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, À·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ (‰È¿ıÂÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ), Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13-6-2012 Î·È ÒÚ· 15.30 ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÒ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ ·Ú. 283, ÙÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Û’ ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÓÙ. ¶·Ï¿Ûη˜

50 ∂. 50 ∂. 100 ∂. 100 ∂. 310 ∂. 100 ∂. 50 ∂. 50 ∂. 150 ∂.

∏ Δ.¢.∂. ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ Û·˜ ıÂÚÌ¿. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ.¢.∂. ¶∂¶∏ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À

ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ∞fi ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ù·Ì›· Î. ™ˆÙ‹ÚË ªÈÏÈÔ‡ÚË

∏ Ó¤· ÌÔÓ¿‰·, fiÚ·Ì· ¯ÚfiÓÈÔ È·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ Î·È ·Û¯fiÓÙˆÓ, ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÷ÚÌ¿ÓË: - ∏ ÔÈÎ. ¡›ÎÔ˘ Δ¯ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ ÔÛfi (∞. 73) - ∏ ÔÈÎ. ∏Ú·ÎÏ‹ ª˘ÚˆÓ›‰Ë Î·È ∫È΋˜ ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ ÔÛfi (∞. 74) ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ·Ì›·: - √ Î. ¡Ù›ÓÔ˜ ¶··ÎÒÛÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi (∞. 75) ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ª·Ú›Î·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘: - ∏ ÔÈÎ. πÔ˘Ï›·˜ ª·ÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ ÔÛfi (∞. 79) - ∏ ÔÈÎ. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¡ËÛÈÒÙË ÙÔ ÔÛfi (∞. 80) °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: - √ Î. Courtney Bauder ÙÔ ÔÛfi (∞. 77-78) - ∏ Î. ª·›ÚË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ ÔÛfi (∞. 81) - ∞ÓÒÓ˘ÌË ÙÔ ÔÛfi (∞. 90) - ∞ÓÒÓ˘ÌË ÙÔ ÔÛfi (∞. 91) ™ÙË ÌÓ‹ÌË ª·Ú›·˜ ¢Ú˘ÌˆÓ›ÙÔ˘: - Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÙÔ ÔÛfi (∞. 96) ™ÙË ÌÓ‹ÌË πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶·Ú¿‚·: - ∏ Î. πÔ˘Ï›· ¡ËÛÈÒÙÔ˘ ‰ˆÚ¿ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹.

∞¶√§√°π™ª√™ ∂Δ√À™ 2011

∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ª. ¶∞¶∞ƒ∏°∞

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ £· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú· - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ Î. °∂øƒ°π√ Ãπ™Δ√¢√À§√À ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÙÚ›‰˘ÌˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∂›Û˘, ›̷ÛÙ ¢ÁÓÒÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ª·È¢ÙÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÙÚ›‰˘Ì· ·È‰È¿ Ì·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· Ù· fiÌÔÚÊ· Î·È ˘ÁȤÛٷٷ ·ÁÁÂÏÔ‡‰È· Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘ ∂ϤÓË ªÔ‡Ú·


52

KYPIAKH 17 IOYNIOY 2012

∫˘Úȷ΋ ‰Â˘Ù¤Ú· ηٿ ª·Ùı·›ÔÓ π√À¡π√™

17

πÛ·‡ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ. ª·ÓÔ˘‹Ï, ™·‚¤Ï, Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “ŸÙ·Ó ¤ÏıË Ô ¶·Ú¿ÎÏËÙÔ˜, ÙÔ ¶Ó‡̷ Ù˘ ·ÏËı›·˜, Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ˘Ì¿˜ ÂȘ ¿Û·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó” (πˆ¿Ó. ÈÂ’ 26, ÈÛÙ’ 13). ¡¤· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ˜ ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ŒÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ ÀÈfiÓ, ÙÔ ¶Ó‡̷ ÙÔ ÕÁÈÔÓ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ πËÛÔ‡Ó ÃÚÈÛÙfiÓ, Ô ¶·Ú¿ÎÏËÙÔ˜, ÙÔ ¶Ó‡̷ Ù˘ ·ÏËı›·˜. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÂÏ‹ÊıË ÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜. ∫·È ÙÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¶·Ú¿ÎÏËÙÔ˜, ‰È¿ Ó· Û˘Ó¯›ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ. ¢ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ˘Ú›ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ŒÚ¯ÂÙ·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ Î·È Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ë ·Ú¯‹Ó Î·È Û‡ÛÙ·ÛÈÓ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. ŒÚ¯ÂÙ·È, ‰È¿ Ó· ̤ÓË ¿ÓÙÔÙ ÂȘ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó, ‰È¿ Ó· ‰›‰Ë ÏÔ‡ÛÈÔÓ ÊˆÙÈÛÌfiÓ, ‰È¿ Ó· ·ÁÈ¿˙Ë ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ì ÙËÓ ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ. ΔÔ ¶Ó‡̷ ÙÔ ÕÁÈÔÓ ·fi ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ÂΛÓËÓ ÂÌÓ¤ÂÈ Î·È ÊˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÔÈΛϷ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÂÚÁ¿Ù·˜ Î·È Î‹Ú˘Î·˜, ‰È¿ Ó· ʈٛÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ, ‰È¿ Ó· ÂÁηıȉڇÛÔ˘Ó ÂȘ fiÏËÓ ÙËÓ ÁËÓ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ΔÔ ¶Ó‡̷ ÙÔ ÕÁÈÔÓ Î·ıÔ‰ËÁ› ÙËÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹Ó ∂ÎÎÏËÛ›·Ó ÂȘ ÙÔÓ ˘„ËÏfiÓ Ù˘ ÚÔÔÚÈÛÌfiÓ. ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÙÙÂÈ ·fi ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È Ï¿Ó·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÎÏÂÎÙ¿ fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜.

∫∏¢∂π∞ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ μ§∞Ã∞μ∞

∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 18 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. Δ· ·È‰È¿: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜-∂ϤÓË μÏ·¯¿‚· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘·Óı›· ¶¿Û¯Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÎfiÚ˘, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À-™Δ∂º∞¡√À ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ· ·È‰È¿: °È¿ÓÓ˘, º·Ó‹ ∏ ÌËÙ¤Ú·: º·Ó‹ £ˆÌ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù¿ı˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∫§∂∞ƒÃ√ - °∂øƒ°π√ μ∞´¡√¶√À§√ ∂ÙÒÓ 90 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ 16 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜, ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ªÔ‡ÚÂÛÈ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ∞ÔÛÙÔÏ›· - ¶·Û¯¿Ï˘ ŸÏη˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ™ÔÊ›· μ·˚ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ˆÌ¿˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, º·›Ë, ∂ÚÈʇÏË, ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫Ϥ·Ú¯Ô˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

¢øƒ∂∂™ - ™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∞ÔÛÙÔϤÚË ∏ÚÒ 50 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ºÈÏ›ÙÛ·˜ ∞ÔÛÙÔϤÚË (511), ∂ÈÚ‹ÓË °Î¤ÛÎÔ˘ - ª·Ú›· °Î¤ÛÎÔ˘ - ∫ÒÛÙ·˜ °Î¤ÛÎÔ˜ 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ºÈÏ›ÙÛ·˜ ∞ÔÛÙÔϤÚË (519), ∂ÈÚ‹ÓË °Î¤ÛÎÔ˘ - ª·Ú›· °Î¤ÛÎÔ˘ - ∫ÒÛÙ·˜ °Î¤ÛÎÔ˜ 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹